Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA MIHAIL KOGLNICEANU FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA DREPT

CAIET DE PRACTIC

ANUL IV 2010-2011 Cadr d!da"#!" $ %&r'!()r* L&"#+ Drd+ A,dra MARIN


andra.marin@umk.ro ; andra_ma@yahoo.com

CUPRINS
UNIVERSITATEA MIHAIL KOGLNICEANU.......................................................................1 FACULTATEA DE DREPT.....................................................................................................1 SPECIALIZAREA DREPT......................................................................................................1 CAIET DE PRACTIC............................................................................................................ 1 ANUL IV................................................................................................................................. 1 2010-2011.............................................................................................................................. 1 Cad ! d"da#$"# %!&' (")* + L'#$. D d. A,d a MARIN...............................................................1 CUPRINS............................................................................................................................ 2 1.Cad !- .',' a- d' * .a,")a ' a- %$a."!-!" d' & a#$"#/.......................................................0 2.D'%# "' 'a 1, a,%a23-! a %$a."!-!" d' & a#$"#/................................................................4 0.P ')',$a 'a .',' a-/ a &a $',' !-!" d' & a#$"#/.............................................................5 6.S$ !#$! a * .a,")a$* "#/ a &a $',' !-!" d' & a#$"#/ 7" ",8* 2a9""-' d' ",$' '% &!3-"# 8! ,")a$' d' a#'%$a..............................................................................................................: 6.1.L"3' !- a##'% -a ",8* 2a9""-' d' ",$' '% &!3-"# ; #ad ! -'.a-...........................................: 4.P *$'#9"a da$'-* #! #a a#$' & "(a$.................................................................................11 4.1.P *$'#9"a da$'-* #! #a a#$' & "(a$ ; #ad !- -'."%-a$"(.................................................11 4.2. A!$* "$a$'a ,a9"*,a-/ d' %!& a('.<' ' a & '-!# / "" da$'-* #! #a a#$' &' %*,a- ; &a $',' !- d' & a#$"#a '%$' *&' a$* 1, '."%$ a$=...............................................................12 >.F"7a d' '(a-!a ' ?*3%' (a9"' a %$!d',$!-!".....................................................................10 >.1.U7! ",9a d' !$"-")a ' a %"$!-!".......................................................................................16 U7! ",9a d' !$"-")a ' a %"$'-!-!" .....................................................................................16 >.2.C*,9",!$!- %"$'-!-!" ",%$"$!9"'" .......................................................................................14 C*,9",!$!- ................................................................................................................... 1> >.0.S' ("#"" d"%&*,"3"-' *,-",'............................................................................................1@ >.6.G ad!- d' a%".! a ' #*,8"d',9"a-"$/9"" da$'-* ? %'#! "$a$'a...........................................1: G ad!- d' a%".! a ' #*,8"d',9"a-"$/9"" da$'-* ? %'#! "$a$'a.............................................20 >.4.G ad!- d' &a $"#"&a ' a- #'$/9',"-* .............................................................................22 G ad!- d' &a $"#"&a ' a- #'$/9',"-* ..............................................................................22 5.F"7a d' '(a-!a '. C*2&'$',9' *39",!$'.........................................................................26

1+ Cadr - .&,&ra- d& )r.a,!(ar& a- $#a.! - ! d& %ra"#!"/ n sensul Legii 258/2007 privind prac ica elevilor !i s uden"ilor !i al #rdinului minis rului $duca"iei% &erce 'rii !i (inere ului nr.)*55/+2.0,.2008% privind cadrul general de organi-are a s agiilor de prac ic' .n cadrul programelor de s udii universi are de licen"' !i de mas era % ermenii !i no"iunile /olosi e au urm' oarele semni/ica"ii0 a1 S#a.! d& %ra"#!"/ 2 ac ivi a ea des/'!ura ' de s uden"i% .n con/ormi a e cu planul de .nv'"'m3n . 41 Or.a,!(a#)r d& %ra"#!"/ 2 /acul a ea a c'rei speciali-are es e implica ' .n implemen area proiec ului. c1 Par#&,&r d& %ra"#!"/ 2 ins i u"ia care des/'!oar' o ac ivi a e .n corela"ie cu speciali-area% as /el cum es e prev'-u ' aceas a .n planul de .nv'"'m3n % !i poa e asigura procesul de ins ruire prac ic' a s uden"ilor. d1 Pra"#!"a,# 2 s uden ul care des/'!oar' ac ivi '"ile prac ice. e1 Cadr d!da"#!" $ %&r'!()r 2 persoana desemna ' de organi-a orul de prac ic'% care asigur' plani/icarea% organi-area !i supravegherea des/'!ur'rii s agiului de prac ic'. /1 T #)r& 2 persoana desemna ' de par enerul de prac ic' s' asigure condi"iile de des/'!urare a s agiului de prac ic'. g1 C),'&,0!&-"adr privind e/ec uarea s agiului de prac ic' 2 acordul .ncheia .n re /acul a e% par enerul de prac ic' !i prac ican . h1 S# d&,# "))rd),a#)r .r % d& - "r 1 s uden ul angrena .n s agiul de prac ic' !i delega s' reali-e-e o comunicare e/icien ' .n re u ore% cadrul didac ic coordona or !i grupul de s uden"i a/la"i .n s agiul de prac ic'. i1 Ca!&# - d& %ra"#!"/ se adresea-' doar grupei de s uden"i corespun-' oare repar i-a e cadrului didac ic supervi-or speci/ica S#a.! - d& %ra"#!"/ al s uden"ilor se va des/'!ura .n con/ormi a e cu prevederile 5egulamen ului privind ac ivi a ea pro/esional' a s uden"ilor% a 5egulamen ului privind prac ica s uden"ilor !i R&. -a2&,# - ! %r!'!,d %ra"#!"a $# d&,0!-)r3 oa e disponi4ile pe si e6ul 7niversi '"ii 89ihail :og'lniceanu;% la adresa
0

h p0//<<<.umk.ro/ro/ac e6norma ive6in erne/regulamen e6si6 proceduri.h ml% respec iv la adresa h p0//<<<.umk.ro/ro/ac e6 norma ive6in erne.h ml . =rac ican ul are urm' oarele o4liga"ii0 a. de a se pre-en a la par enerii la care a /os repar i-a % pe parcursul .n regii perioade a s agiului; 4. de a6!i .nsu!i cuno! in"ele ceru e prin programa anali ic'; c. de a des/'!ura ac ivi '"i con/orm /i!ei disciplinei/por o/oliului de prac ic'; d. de a respec a programul !i regulamen ul de ordine in erioar' al par enerului; e. de a respec a normele de pro ec"ie a muncii speci/ice ac ivi '"ii des/'!ura e% daca es e ca-ul; /. de a comple a pre-en ul caie de prac ic'; g. de a nu divulga er"ilor acele in/orma"ii privind pe =ar ener% cola4ora orii% salaria"ii% par enerii; de a nu divulga in/orma"iile cu carac er personal la care au accesul prin na ura ac ivi '"ii de prac ic' !i la care acces in decursul s agiului; h. la solici area par enerului% prac ican ul are o4liga"ia de a semna un anga>amen de con/iden"iali a e in aces sens /a a de par ener; i. o4liga"ia de a semnala din imp cadrului didac ic supervi-or% prin email% orice evenimen care es e de na ur' a .mpiedica 4una des/'!urare a s agiului de prac ic' ori o4"inerea re-ul a elor scon a e. nc'lcarea de c' re prac ica a o4liga"iilor prev'-u e la li . g1 a alinea ului preceden a rage r'spunderea e?clusiv' !i in egral' a prac ican ului. #misiunea prac ican ului de a6!i .ndeplini o4liga"ia prev'-u ' la li . h1 a alinea ului preceden e?onerea-' pe organi-a or de orice responsa4ili a e privind neluarea even ualelor m'suri meni e a limi a sau a .nl' ura si ua"iile sau a4a erile .n cau-' sau consecin"ele aces ora.

2+ D&$"r!&r&a 4, a,$a25- a $#a.! - ! d& %ra"#!"/ Pra"#!"a se va des/'!ura anali-3nd ac ivi a ea unor ins i u"ii pu4lice sau priva e cu domeniul de ac ivi a e corespun-' or speciali-'rii @rep % as /el .nc3 s' permi ' s uden"ilor o aplicare a cuno! in"elor eore ice do43ndi e la curs !i seminar !i o documen are corespun-' oare .n domeniile preci-a e .n planul de .nv'"'m3n . I,$#r "#a6 - d& %ra"#!"/ pen ru s uden"ii de la cursurile de -i va avea loc .n perioada premerg' oare colocviului de prac ic'% s'lile .n care se va des/'!ura ins ruc a>ul precum !i programul orelor de consul an"' urm3nd a /i comunica e prin email de c' re coordona orul de prac ic'% Lec . @rd. Andra 9arin% andra.marin@umk.ro. S# d&,0!! 4,"adra0! Bsalaria"i1 .n r6o ins i u"ie pu4lic' sau priva ' po e/ec ua s agiul de prac ic' .n ins i u"ia .n care lucrea-'% .n domeniul preci-a .n planul de .nv'"'m3n !i .n condi"iile prev'-u e .n manualul de prac ic'. Pr).ra2 - (!-,!" de des/'!urare a prac icii es e de , ore .n /iecare -i lucr' oare. Va 7! '!(a#/ 4, $%&"!a- %a.!,a d& I,#&r,&# a !,$#!# 0!&! 2 %ar#&,&r d& %ra"#!"/% care va /i anali-a ' su4 urm' oarele aspec e0 aspec ul general al si e6ului !i u!urin"a de u ili-are a aces uia% ca egoriile de in/orma"ii /urni-a e% serviciile pu4lice disponi4ile online% procedura de pro ec"ie a da elor cu carac er priva opera e !i gradul de par icipare al ce '"enilor. Anali-a si e6ului presupune o apro/undare a u uror in/orma"iilor /urni-a e% o veri/icare .n de aliu a modului .n care elemen ele aces uia /unc"ionea-' sau nu% presupune% de asemenea% e?perimen area !i veri/icarea u uror me odelor de con ac propuse !i a impului de r'spuns la o solici are. @e aceea anali-a ceru ' es e una de de aliu care solici ' e/ec iv implicarea s uden ului .n r6un veri a4il e?erci"iu de cerce are pe Cn erne % dar !i de aplicare a cuno! in"elor eore ice .nsu!i e de ace! ia .n cadrul programului de ins ruire. @ocumen area prac ic' se poa e /ace /olosind orice calcula or cu cone?iune la Cn erne % /iind recomanda ' u ili-area celor din sala de lec ur' a 7niversi '"ii ori cele din La4ora orul de Cn/orma ic'. 8, r2a &7&"# /r!! %ra"#!"!!% s uden"ii vor comple a pre-en ul caie de prac ic'% .n /orma digi al% ra 3nd oa e cerin"ele prin e/ec uarea
4

anali-ei si e6ului vi-a !i in erac"ion3nd cu ins i u"ia respec iv' prin in ermediul Cn erne ului. 7l erior vor imprima caie ul comple a !i6l vor pre-en a la colocviul de prac ic' . C)-)"'! - d& %ra"#!"/ va cons a .n pre-en area cuno! in"elor do43ndi e .n impul prac icii !i .n sus"inerea !i argumen area in/orma"iilor cuprinse .n caie ul de prac ic' !i pre-en area aces uia% .mpreun' cu /i!a de evaluare% care va cuprinde cali/ica ivul acorda de c' re u ore. Ca!&# - d& %ra"#!"/ se comple ea-' rep a % rec3nd prin oa e cerin"ele !i aplic3nd me odologia propus' pen ru anali-a si e6ului ins i u"iei 2 par ener de prac ic'.

>

9+ Pr&(&,#ar&a .&,&ra-/ a %ar#&,&r - ! d& %ra"#!"/ BAceas ' sec"iune !i urm' oarele re4uie s' re/lec e ac ivi a ea e/ec iv' de prac ic' a s uden ului . (oa e da ele se copie din si e6ul o/icial al ins i u"iei sau se re-um' /olosind in/orma"iile disponi4ile pe Cn erne 1 @enumirea ins i u"iei 0 &ur ea $uropeana a @rep urilor #mului B=rac ican ul alege din re0 Dudec' oria Ca!i% =a!cani% E3rl'u% 5'duc'neni% Faslui% G3rlad% Eu!i% 9urgeni% (ri4unalul Ca!i% ins an"e mili are% &ur ea de Apel Ca!i% nal a &ur e de &asa"ie !i Dus i"ie% &ur ea $uropean' a @rep urilor #mului% &ur ea $uropean' de Dus i"ie sau al e ins an"e% la propunerea prac ican"ilor1 Hi ul o/icial h p0//<<<.echr.coe.in /echr/ Hi ul E7@#& 2 =or al pen ru cau are >urispruden a h p0//cmiskp.echr.coe.in / kp+*7/search.aspIskinJhudoc6/r Adresa !i al e da e de con ac Adresa
E! *&'a, C*! $ *8 H!2a, R".<$% C*!,#"- *8 E! *&' >5054 S$ a%3*! . C'd'A F a,#'

(ele/on
T'- + B00 C0D0 @@ 61 20 1@ FaA + B00 C0D0 @@ 61 25 00

$mail/$mailuri &on ac email0 h p0//app/orm.echr.coe.in /echrreKues /reKues .asp?I langJg4 Cnain e de a con ac a% LAM h p0//<<<.echr.coe.in /N5/rdonlyres/5&5)A@AO680L86O2&G6 G8G@6&GGG78+LO2&8/0/LAMenglish.pd/

=re-en area general' a ins i u"iei Bma?imum )00 de cuvin e1 h p0//<<<.echr.coe.in /N5/rdonlyres/@52L7,)+6)O506OLAA6*OL*6 A,+$@&+A5GG5/0/5#7_M5.pd/
The European Court of Human Rights is an international court set up in 1959. It rules on 5

individual or State applications alleging violations of the civil and political rights set out in the European Convention on Human Rights. Since 1998 it has sat as a full time court and individuals can appl! to it directl!. In almost fift! !ears the Court has delivered more than 1"#""" $udgments. These are %inding on the countries concerned and have led governments to alter their legislation and administrative practice in a &ide range of areas. The Court's case la& ma(es the Convention a po&erful living instrument for meeting ne& challenges and consolidating the rule of la& and democrac! in Europe. The Court is %ased in Stras%ourg# in the Human Rights )uilding designed %! the )ritish architect Richard Rogers in 199* + a %uilding &hose image is (no&n &orld&ide. ,rom here# the Court monitors respect for the human rights of 8"" million Europeans in the *- Council of Europe mem%er States that have ratified the Convention.
5 .a! 19*9 Creation of the Council of Europe * /ovem%er 195" 0doption of the Convention 1 Septem%er 1951 Entr! into force of the Convention 21 3anuar! 1959 ,irst mem%ers of the Court elected %! the Consultative 0ssem%l! of the Council of Europe 21 28 ,e%ruar! 1959 The Court's first session 18 Septem%er 1959 The Court adopts its Rules of Court 1* /ovem%er 194" The Court delivers its first $udgment5 Lawless v. Ireland 1 /ovem%er 1998 Entr! into force of 6rotocol /o. 11 to the Convention# instituting 7the ne& Court8 18 Septem%er 2""8 The Court delivers its 1"#"""th $udgment 1 3une 2"1" Entr! into force of the 6rotocol /o. 1*# &hose aim is to guarantee the long term efficienc! of the Court

The European Convention on Human Rights is an international treat! under &hich the mem%er States of the Council of Europe promise to secure fundamental civil and political rights# not onl! to their o&n citi9ens %ut also to ever!one &ithin their $urisdiction. The Convention# &hich &as signed on * /ovem%er 195" in Rome# entered into force in 1951.

THE :;0R0/TEES 0/< 6R=HI)ITI=/S The Convention secures in particular5 the right to life# the right to a fair hearing# the right to respect for private and famil! life# freedom of e>pression# freedom of thought# conscience and religion and# the protection of propert!. The Convention prohi%its in particular5 torture and inhuman or degrading treatment or punishment# slaver! and forced la%our# death penalt!# ar%itrar! and unla&ful detention# and discrimination in the en$o!ment of the rights and freedoms set out in the Convention.

:+ S#r "# ra )r.a,!(a#)r!"/ a %ar#&,&r - ! d& %ra"#!"/ ;! !,7)r2a0!!-& d& !,#&r&$ % 5-!" 7 r,!(a#& d& a"&$#a :+1+ L!5&r - a""&$ -a !,7)r2a0!!-& d& !,#&r&$ % 5-!" 1 "adr -&.aL&.&a ,r+ <::=2001 %r!'!,d -!5&r - a""&$ -a !,7)r2a0!!-& d& !,#&r&$ % 5-!" Bpu4lica a in 9oni orul #/icial nr. ,,)/2) oc om4rie 200+1 impune ins i u"iilor pu4lice s' asigure accesul li4er !i ne.ngr'di al persoanei la orice in/orma"ie de in eres pu4lic care prive! e ac ivi '"ile sau re-ul ' din ac ivi '"ile ins i u"iei pu4lice% indi/eren de supor ul ori de /orma sau de modul de e?primare a in/orma"iei; &on/orm Ar . 5 al Legii ci a e% B+1Liecare au ori a e sau ins i u"ie pu4lica are o4liga"ia sa comunice din o/iciu urm' oarele in/orma"ii de in eres pu4lic0 a1 ac ele norma ive care reglemen ea-' organi-area si /unc"ionarea ins i u"iei pu4lice; 41 s ruc ura organi-a orica% a ri4u"iile depar amen elor% programul de /unc"ionare% programul de audien e al ins i u"iei pu4lice; c1 numele si prenumele persoanelor din conducerea a ins i u"iei pu4lice si ale /unc"ionarului responsa4il cu di/u-area in/orma"iilor pu4lice; d1 coordona ele de con ac ale ins i u"iei pu4lice% respec iv0 denumirea% sediul% numerele de ele/on% /a?% adresa de e6mail si adresa paginii de Cn erne ; e1 sursele /inanciare% 4uge ul si 4ilan"ul con a4il; /1 programele si s ra egiile proprii; g1 lis a cuprin-3nd documen ele de in eres pu4lic; h1 lis a cuprin-3nd ca egoriile de documen e produse si/sau ges iona e% po rivi legii; i1 modali '"ile de con es are a deci-iei a ins i u"iei pu4lice in si ua"ia in care persoana se considera v' 'ma ' in privin"a drep ului de acces la in/orma"iile de in eres pu4lic solici a e.
:

B21Cns i u"iile pu4lice au o4liga"ia sa pu4lice si sa ac uali-e-e anual un 4ule in in/orma iv care va cuprinde in/orma"iile prev'-u e la alin. B+1. B)1 Au ori '"ile pu4lice sun o4liga e sa dea din o/iciu pu4lici arii un rapor periodic de ac ivi a e% cel pu"in anual% care va /i pu4lica in 9oni orul #/icial al 5om3niei% =ar ea a CC6a. BO1 Accesul la in/orma"iile prev'-u e la alin. B+1 se reali-ea-' prin0 a1 a/i!are la sediul ins i u"iei pu4lice ori prin pu4licare in 9oni orul #/icial al 5om3niei sau in mi>loacele de in/ormare in masa% in pu4lica"ii proprii% precum si in pagina de Cn erne proprie; 41 consul area lor la sediul ins i u"iei pu4lice% in spa ii special des ina e aces ui scop. 9odul .n care in/orma"iile sun /urni-a e re4uie s' nu e?clud' de la accesul la in/orma"ie nici o ca egorie ne/avori-a '. Lipsa compe en"elor (C& B ehnologiei in/orma"iei !i a comunica"iilor1 nu re4uie s' res r3ng' accesul la in/orma"iile de in eres pu4lic. &u al e cuvin e% oa e in/orma"iile re4uie s' /ie disponi4ile cel pu"in .n una din re me odele de pu4licare% dar dac' sun pos a e /olosind mi>loacele (C&% )5-!.a#)r! re4uie s' /ie a/i!a e !i .n mod clasic Bavi-iere% pu4licare .n mass media sau prin al e mi>loace accesi4ile u uror ce '"enilor% indi/eren dac' au sau nu acces la Cn erne ori dac' au sau nu compe en"e (C&1.

10

<+ Pr)#&"0!a da#&-)r " "ara"#&r %r!'a# <+1+Pr)#&"0!a da#&-)r " "ara"#&r %r!'a# 1 "adr - -&.!$-a#!' # ins i u"ie ce o/er' servicii pu4lice% care es e opera or de da e cu carac er personal% .n sensul Legii ,77/200+% .n"elege s' a/i!e-e pe si e6ul s'u poli ica !i s ra egia sa de pro ec"ie a da elor% a 3 .mpo riva accesului neau ori-a Bprin servere securi-a e% poli ici de pro ec"ie e c.1 c3 !i pen ru a pro e>a .n mod direc !i con! ien da ele personale ale u ili-a orilor si ului% con/orm3ndu6se .n ru o ul legisla"iei .n vigoare !i in erpre 3nd corec !i >urispruden"a din aces domeniu. n aces sens% amin im c' un u ili-a or re4uie s' ai4' posi4ili a ea s' accep e preluarea da elor sale% s' poa ' s'6!i e?prime acordul sau de-acordul cu privire la u ili-area aces or da e !i .n al e scopuri !i de c' re al"i opera ori dec3 cei care au colec a ini"ial da ele% s' ai4' acces la da ele pe care le are o ins i u"ie cu privire la persoana sa% s' poa ' corec a even ualele erori .nregis ra e. @e asemenea% dac' unei persoane re4uie s' i se asigure accesul la da ele de in eres pu4lic% aceas a nu .nseamn' c' grani"a din re da e de in eres pu4lic !i da e cu carac er personal re4uie .nc'lca '. Hpre deose4ire de me odologiile an erioare% cea propus' de noi re4uie s' /oloseasc' ins rumen ul de anali-' a gradului de in/orma i-are a /urni-'rii de servicii pu4lice !i pen ru a semnala ca-urile de .nc'lcare a aces or drep uri% a 3 pen ru a a en"iona u ili-a orii cu vedere la posi4ila a ingere ce poa e /i adus' drep urilor lor% c3 !i pen ru a a>u a ins i u"iile respec ive s' .n"eleag' !i s' aplice corespun-' or legisla"ia .n vigoare% cons ruind si uri care se supun cerin"elor aces eia.

&adrul general legisla iv include0 L&.&a %&,#r %r)#&"0!a %&r$)a,&-)r " %r!'!r& -a %r&- "rar&a da#&-)r " "ara"#&r %&r$),a- $! -!5&ra "!r" -a0!& a a"&$#)r da#& - >?? = 2001 L&.&a %r!'!,d %r&- "rar&a da#&-)r " "ara"#&r %&r$),a- ;! %r)#&"0!a '!&0!! %r!'a#& !, $&"#)r - ")2 ,!"a0!!-)r &-&"#r),!"& - <0>=200: Legea nr. 2*8/2008 privind re"inerea da elor genera e sau prelucra e de /urni-orii de servicii de comunica"ii elec ronice des ina e pu4licului sau de re"ele pu4lice de comunica"ii% precum si pen ru modi/icarea Legii nr. 50,/200O privind prelucrarea da elor cu carac er personal si pro ec"ia vie"ii priva e in sec orul
11

comunica"iilor elec ronice 6 declara a necons u u ional' prin @eci-ia +258/200* a &ur"ii &ons i u"ionale.

Legea privind .n/iin"area% organi-area si /unc"ionarea Au ori '"ii Na"ionale de Hupraveghere a =relucr'rii @a elor cu &arac er =ersonal 6+02/2005 #rdinul Avoca ului =oporului nr. 52 din +8 aprilie 2002 privind apro4area &erin"elor minime de securi a e a prelucr'rilor de da e cu carac er personal EP 557/200, privind s a4ilirea da ei de la care se pun in circula"ie pa!apoar ele elec ronice% precum si a /ormei si con"inu ului aces ora

<+2+ A #)r!#a#&a ,a0!),a-/ d& $ %ra'&.@&r& a %r&- "r/r!! da#&-)r " "ara"#&r %&r$),a- 1 %ar#&,&r - d& %ra"#!"a &$#& )%&ra#)r 4,r&.!$#ra#A =ro ec"ia da elor cu carac er personal repre-in ' un domeniu nou pen ru spa"iul legisla iv din 5om3nia. &on"inu ul s'u prive! e% .n r6o /orm' generic'% drep ul persoanei /i-ice de a6i /i ap'ra e acele carac eris ici care conduc la iden i/icarea sa !i o4liga"ia corela iv' a s a ului de a adop a m'suri adecva e pen ru a asigura o pro ec"ie e/icien '. n aces scop% a lua /iin"' !i .n 5om3nia% o au ori a e cen ral' a4ili a ' cu as /el de a ri4u"ii de con rol% Au ori a ea Na"ional' de Hupraveghere a =relucr'rii @a elor cu &arac er =ersonal. n/iin"a ' prin Legea nr. +02/2005% Au ori a ea .!i e?erci ' compe en"a s a4ili ' .n principal de Legea nr. ,77/200+% .n condi"ii de independen"' /a"' de orice au ori a e pu4lic' sau en i a e de drep priva . =rin Legea nr. ,77/200+ pen ru pro ec"ia persoanelor cu privire la prelucrarea da elor cu carac er personal !i li4era circula"ie a aces or da e a /os ranspus acKuis6ul repre-en a de @irec iva *5/O,/$&% care reglemen ea-' cadrul >uridic general al pro ec"iei da elor personale la nivelul 7niunii $uropene. A ri4u"iile Au ori '"ii Na"ionale de Hupraveghere a =relucr'rii @a elor cu &arac er =ersonal sun speci/ice oric'rei ins i u"ii de con rol% pu 3nd inves iga prelucr'rile de da e cu carac er personal care cad su4 inciden"a Legii nr. ,77/200+ !i aplica sanc"iuni% .n ca-ul .n care cons a ' .nc'lcarea dispo-i"iilor legale de c' re opera orii de da e cu carac er personal% .n urma sesi-'rilor din o/iciu sau pe 4a-a unor pl3ngeri depuse de persoanele le-a e .n drep urile lor.
12

n e apa urm' oare s uden ul prac ican es e invi a s' veri/ice Bla adresa h p0//<<<.da apro ec ion.ro/1 dac' ins i u"ia aleas' es e .nscris' ca opera or de da e cu carac er personal la Au ori a ea na"ional' de supraveghere a prelucr'rii da elor cu carac er personal Bacolo unde es e ca-ul% /ac e?cep"ie% 4ine.n"eles% &ur ea $uropean' a @rep urilor #mului de la H ras4ourg !i &ur ea $uropean' de Dus i"ie din Lu?em4urg1 Hcopul declara al prelucr'rii da elor 9odul .n care persoanele vi-a e sun in/orma e asupra drep urilor lor
Privacy statement Protection of personal data The Court complies with the Council of Europe's policy on protection of personal data, in so far as this is consistent with exercising its functions under the European Convention on Human Rights. The Council of Europe is committed to respect for private life. ts policy on protection of personal data is founded on !ecretary "eneral#s Regulation of $% &pril $'(' outlining a data protection system for personal data files in the Council of Europe. )ost pages of the Council of Europe site re*uire no personal information except in certain cases to allow re*uests for on+line services to ,e met. n such cases, the information is processed in accordance with the Confidentiality policy descri,ed ,elow. Confidentiality -here a user connects to the site, certain of his.her particulars, such as nternet digital address / P0, navigation round the site, software used, time spent and other li1e data are stored on the Council of Europe servers. These items do not specifically identify the user. The information is only put to internal use, for purposes of analysing the traffic on the site. The Council of Europe accepts no responsi,ility as regards the security of the information in *uestion 2 this policy covers all Council of Europe we,sites

@a e cu carac er special prelucra e =rocedurile pen ru asigurarea securi '"ii prelucr'rii da elor cu carac er personal

>+ F!;a d& &'a- ar& =)5$&r'a0!& a $# d&,# - ! Li!a urm' oare re-um' oa e in/orma"iile pe care s uden ul prac ican le6a pu u reg'si pe si e6ul ins i u"iei alese. 5'spunsul e?ac la cerin"ele
10

propuse re4uie s' includ' adresa e?ac ' !i comple ' de pe si e6ul anali-a unde s6au reg'si in/orma"iile ceru e% precum !i orice preci-are suplimen ar' necesar'. A $& 7)r2 -a3 4, &#a%a a"&a$#a3 a%r&"!&r! %&r$),a-& a$ %ra "a-!#/0!!="),0!, # - ! $!# - !3 aprecieri even ual argumen a e !i >us i/ica e prin e?emple. >+1+ U; r!,0a d& #!-!(ar& a $!# - ! Aceas ' anali-' se a?ea-' pe urm'rirea unor aspec e precum0 con"inu ul !i lungimea paginii home Bnumi ' de mul e ori Despre noi sau Acas1, con"inu ul !i logica meniurilor% veri/icarea /unc"ion'rii u uror linkurilor% e?is en"a h'r"ii si ului% cali a ea designului paginilor !i consecven"a cu care es e /olosi aces a% e?is en"a unui ins rumen e/icien de c'u are .n si e !i .n documen ele lungi a a!a e% precum !i /recven"a ac uali-'rilor in/orma"iei din si . Hun de aprecia si urile care asigur' accesul d!r&"0!),a# la sursele puse la dispo-i"ie% as /el .nc3 persoanele /i-ice% de e?emplu% s' nu re4uiasc' s' se descurce prin h'"i!ul resurselor speci/ice agen"ilor economici% ori as /el .nc3 ce '"enii s r'ini s' ai4' rapid acces la resursele speci/ice% raduse corespun-' or. U; r!,0a d& #!-!(ar& a $!#&- - ! =agina de s ar % lungime pagina Loar e simpla 2 acces direc iona engle-a//rance-a @irec"iona e audien"' @a% dupa lim4a% dar prin si e map se iden i/ica si al e direc ionari Bde e?emplu comunica e de presa% nou a i% ma eriale mul imedia% resurse pen ru mass media1 Gara de navigare Hi meniuri /oar e 4ine grupa e Ear a si e6ului @a% pe mul e din re pagini sau pe oa e disponi4ila &uloare /on
16

Aspec /oar e placu Lormulare @e e?emplu0 Lormular pen ru apolica ie online0 h p0//<<<.echr.coe.in /$&E5/$N/Eeader/Applican s/ApplyQ oQ heQ&our /Applica ionQ/ormQonline/ =ache de aplica ie0 h p0//<<<.echr.coe.in /$&E5/$N/Eeader/Applican s/ApplyQ oQ heQ&our / Applica ionQpack/ Cns rumen de c'u are da Ac uali-are a si e6ului -ilnic Al e o4serva"ii &on/orm si e6ului h p0//<<<.s a 4rain.com/% &ur ea $uropeana a @rep urilor #mului % h p0//<<<.s a 4rain.com/ are un numar de ... vi-i a ori online

>+2+ C),0!, # - $!#&- - ! !,$#!# 0!&! n aceas ' e ap' s uden ul anali-ea-' con"inu ul si e6ului% su4 aspec ul in/orma"iilor pos a e% al /recven"ei cu care aces ea sun ac uali-a e% se veri/ic' dac' sun disponi4ile direc din si e6ul anali-a !i linkuri c' re al e si e6uri ce comple ea-' corespun-' or in/orma"iile c'u a e de u ili-a or. @e asemenea% sun urm'ri e ins rumen ele ins ala e pen ru accesul persoanelor cu di-a4ili '"i% de/icien"e de au- !i v'-% implemen area sis emelor in/orma ice. A!a cum am ar' a c' se preci-ea-' .n Legea 5OO/200+% si e6ul ins i u"iei re4uie s' cuprind'% prin re al ele% &ar ei ins i u"iei% regulamen e in erne% codul deon ologiei pro/esionale din domeniu% s ra egia managerial'% 4uge ele% poli icile diverse% di/eri ele documen e de in eres pu4lic% a 3 .n /orma h ml c3 !i cu posi4ili a ea desc'rc'rii lor
14

.n di/eri e /orma e% posi4ili a ea a4on'rii la di/eri ele in/orma"ii% a/i!area calendarului evenimen elor organi-a e% raducerea aces ora .n mai mul e lim4i. A se preci-a adresa e?ac ' la care se g'sesc pe si e6ul anali-a in/orma"iile lis a e la punc ul O.+. C),0!, # Cn/orma"ii despre adresa sediului @a Lis a de link6uri e? erne @a% ca re &onsiliul $uropei h p0//<<<.coe.in / Cn/orma"ii de con ac @a% si /ormulare de con ac si LAM special pen ru con ac Ac ele norma ive care reglemen ea-' organi-area !i /unc"ionarea ins i u"iei pu4lice
3 How the Court wor1s

T<' R'."%$ E F!d.'$ O .a,"%a$"*, C<a $ P *#'d! ' 3'8* ' $<' C*! $ Ca%'-& *#'%%",. 8-*G #<a $ H!d"#"a- '$<"#% T<' 'A'#!$"*, *8 I!d.2',$% E2&-*E2',$ a,d $ a",''%<"&% A #<"('%

H ruc ura organi-a orica% a ri4u"iile depar amen elor% programul de /unc"ionare
3 The President

C! "#!-!2 ("$a' O88"#"a- ("%"$%

1>

P '%% #*,8' ',#'% S&''#<'% P!3-"#a$"*,% a,d a $"#-'% P<*$* .a--' E

numele si prenumele persoanelor din conducerea au ori '"ii sau a ins i u"iei pu4lice si ale /unc"ionarului responsa4il cu di/u-area in/orma"iilor pu4lice @a% mai sus coordona ele de con ac ale ins i u"iei pu4lice% respec iv0 denumirea% sediul% numerele de ele/on% /a?% adresa de e6mail si adresa paginii de Cn erne ;

sursele /inanciare% 4uge ul si 4ilan"ul con a4il

programele si s ra egiile proprii


3 Reform of the Court

I,$' -aJ', #*,8' ',#' R'&* $%

lis a cuprin-3nd documen ele de in eres pu4lic

lis a cuprin-3nd ca egoriile de documen e produse si/sau ges iona e% po rivi legii

9isiunea ins i u"iei

Cn/orma"ii despre 4uge ul anual

@ocumen e% rapoar e% sau c'r"i Bpu4lica"ii1


15

His eme in/orma ice incluse .n si e E7@#& Accesul persoanelor cu handicap 6 sis eme adap a e pen ru nev'-' ori% persoane cu di/icul '"i de au- e c.

(ehnologie <ireless

A/i!area in/orma"iei% .n mai mul de o lim4' Blim4ile minori '"ilor !i/sau lim4i de larg' circula"ie Lis a lim4ilor .. Cn/orma"ii despre resursele umane ale ins i u"iei

@ocumen e ce po /i desc'rca e

Al e o4serva"ii

>+9+ S&r'!"!! d!$%),!5!-& ),-!,& Liecare serviciu pu4lic disponi4il online pe si e6ul anali-a es e supus evalu'rii su4 aspec ul posi4ili '"ii e/ec u'rii de ran-ac"ii securi-a e% even ual cu u ili-area de semn' uri elec ronice% a posi4ili '"ii e/ec u'rii de c'u 'ri .n 4a-e de da e in erac ive% a posi4ili '"ii depunerii de pl3ngeri sau pe i"ii online e c. Hun anali-a e serviciile speci/ice dar pe si urile lis a e la pagina 7 ne a! ep 'm s' pu em evalua modul .n care se /ac
1@

urm' oarele0 c'u area in/orma"iilor despre dosare% lis ele !edin"elor% c'u are dup' di/eri e chei de c'u are .n >urispruden"' e c. @e asemenea se urm're! e dac' e?is ' un 4ule inul in/orma iv cu privire la cererile civile% ac uali-a corespun-' or !i cu pro e>area in/orma"iilor cu carac er priva % dac' se po /ace cereri individuale pen ru o4"inerea unor in/orma"ii% sau dac' es e posi4il accesul securi-a la da e de in eres pu4lic sau la da ele personale. 7n plus .l repre-in ' posi4ili a ea personali-'rii paginii principale de c' re orice u ili-a or% .n /unc"ie de pre/erin"ele sale. Lis a serviciilor pu4lice disponi4ile !i /unc"ionale online va /i pro4a4il /oar e di/eri ' de la un si e la al ul% dar anali-a va o/eri% pe l3ng' un ghid al si e6urilor ce operea-' as /el de ac ivi '"i !i o elocven ' lis ' de recomand'ri pen ru ins i u"iile pu4lice vi-a e ce re4uie s' "in' pasul cu nivelul !i cali a ea serviciilor al or ins i u"ii similare. @escrierea pe larg serviciile disponi4ile pe si e6ul anali-a Bminim 200 de cuvin e% descrie"i cel pu"in modul .n care g'si"i in/orma"ii despre un dosar a/la pe rol !i c'u area .n >urispruden"a cur"ii respec ive; indica"i adresa !i e?empli/ica!i c'u 'rile1

>+:+ Grad - d& $&" r!#a#&a

a$!. rar&

"),7!d&,0!a-!#/0!!

da#&-)r

Aceas ' componen ' a ins rumen ului de anali-' se /ocali-ea-' pe modul .n care o ins i u"ie% care es e opera or de da e cu carac er personal% .n sensul Legii ,77/200+% .n"elege s' a/i!e-e pe si e6ul s'u poli ica !i s ra egia sa de pro ec"ie a da elor% a 3 .mpo riva accesului neau ori-a Bprin servere securi-a e% poli ici de pro ec"ie e c.1 c3 !i pen ru a pro e>a .n mod direc !i con! ien da ele personale ale u ili-a orilor si ului% con/orm3ndu6se .n ru o ul legisla"iei .n vigoare !i in erpre 3nd corec !i >urispruden"a din aces domeniu. n aces sens% amin im c' un u ili-a or re4uie s' ai4' posi4ili a ea s' accep e preluarea da elor sale% s' poa ' s'6!i e?prime acordul sau de-acordul cu privire la u ili-area aces or da e !i .n al e scopuri !i de c' re al"i opera ori dec3 cei care au colec a ini"ial da ele% s' ai4' acces la da ele pe care le are o ins i u"ie cu privire la persoana sa% s' poa ' corec a even ualele erori .nregis ra e. @e asemenea% dac' unei persoane
1:

re4uie s' i se asigure accesul la da ele de in eres pu4lic% aceas a nu .nseamn' c' grani"a din re da e de in eres pu4lic !i da e cu carac er personal re4uie .nc'lca '. Grad - d& a$!. rar& "),7!d&,0!a-!#/0!! da#&-)r = $&" r!#a#&a # declara"ie de con/iden"iali a e sau de securi a e

=oli ica de securi a e a si e6ului

&olec area da elor cu carac er personal

=osi4ili a ea de a e?prima op"iunea/acordul ca da ele personale s' /ie /olosi e .n di/eri e scopuri% de c' re ins i u"ia care le colec ea-' sau de c' re o al ' ins i u"ie cu rol de prelucr' or de da e personale 6 pen ru /iecare pagin' care colec ea-' da e

Cn/orma"ii privind ins i u"iile er"e implica e .n asigurarea unor servicii

&apaci a ea de a revi-ui da ele personale

7 ili-area mi>loacelor de crip are a in/orma"iilor ransmise

7 ili-area unui server de da e securi-a

(ransparen"a u ili-'rii ins rumen elor de


20

ip RcookiesR sau RSe4

4eaconsR

No i/icarea a poli icii de con/iden"iali a e

Adresa de e6mail disponi4il' pen ru inves iga"ii privind da ele personale

Cn/orma"ii pu4lice a/i!a e prin ransmisie securi-a ' de da e

Accesul la in/orma"ii nepu4lice pen ru anga>a"i

7 ili-area de semn' uri digi ale

Al e o4serva"ii

21

>+<+ Grad - d& %ar#!"!%ar& a- "&#/0&,!-)r

Grad - d& %ar#!"!%ar& a- "&#/0&,!-)r nregis rarea de comen arii sau /eed4ack

Ne<sle er

Avi-ier online sau aplica"ii de cha

#nline% /orum de discu"ii pe pro4leme de poli ic'

$6.n 3lniri programa e pen ru discu"ii

Honda> on6line / sonda>e

Fideo con/erin"e ransmise online

Honda> privind gradul de sa is/ac"ie al ce '"enilor

9'suri de per/orman"'% s andarde% sau valori de re/erin"'

22

Al e o4serva"ii

20

?+ F!;a d& &'a- ar&+ C)2%&#&,0& )50!, #& Nivelul compe en"elor do43ndi e + 2 ) O 5
A+

&ompe en"e ins rumen al 2 aplica ive

7 ili-area corec ' a me odelor de lucru alese; 5eali-area corec ' a lucr'rilor speci/ice corespun-' oare pro/ilului par enerului de prac ic'; @e-vol area a4ili '"ilor de rela"ionareBcomunicare% lucru .n echip'1; @e-vol area al or a4ili '"i necesare adap 'rii la mediul pro/esional0 2 u ili-area calcula orului !i programelor speci/ice de lucru; u ili-area Cn erne ului a 3 pen ru documen are% c3 !i pen ru o/erirea de in/orma"ii >uridice% prin cha % ne<sgroups Bgrupurile de ! iri1% 4loguri% con/erin"e online 2 u ili-area lim4a>ului adecva ca egoriei de persoane de care se ocup'; 2 u ili-area corespun-' oare a documen elor /olosi e .n ins i u"ie !i disponi4ile online B legi% /i!e% /ormulare% rapoar e% proiec e e c.1; 2 /amiliari-area cu di/eri e circui e ale0 in/orma"iilor% documen elor% deci-iilor% rapor 'rilor ierarhice e c.% din ins i u"ie; 2 /amiliari-area cu circui ele /unc"ionale ale ins i u"iei; 2 u ili-area pro ocoalelor speci/ice ins i u"iei Bdomeniului1 2 locale% na"ionale sau europene B+ &ompe en"e a i udinale 2 cul ivarea responsa4ili '"ii individuale% colec ive !i sociale .n ins i u"ie !i /a"' de grupurile "in '; 6 m4un' '"irea perspec ivelor de g'sirea unui loc de munc' !i de promovare .n carier' 6 =ar iciparea direc ' la grupurile pro/esionale pre-en e !i ac ive pe Cn erne 6 9ani/es area unei a i udini po-i ive !i responsa4ile /a"' de preg' irea con inu' .n in/orma ic' ca elemen al propriei de-vol 'ri pro/esionale
26

6 9ani/es area unei a i udini de respec /a"' de drep ul de proprie a e in elec ual' !i ci area corec ' !i comple ' a surselor de pe Cn erne 6 &unoa! erea% aplicarea !i promovarea Ne iKue e 2 mani/es area responsa4ili '"ii /a"' de propria persoan'% prin .nsu!irea 4unelor prac ici; 2 promovarea 4unului renume al 7niversi '"ii T9ihail :og'lniceanu; prin compor amen e de-ira4ile social !i diseminarea po-i iv' a ac ivi '"ilor aces eia; 2 au oevaluarea sa is/ac"iei muncii .n vederea orien 'rii .n carier'; 2 valori/icarea po en"ialelor individuale prin promovarea ini"ia ivei !i crea ivi '"ii% armoni-'rii clima ului de lucru% op imi-'rii !i e/icien i-'rii ac ivi '"ii .n ins i u"ia par ener' de prac ic'.

24