Sunteți pe pagina 1din 7

PRINCIPII CONTABILE Elementele prezentate n situaiile financiare anuale ale entitii se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale, conform

contabilitii de angajamente. Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce trezoreria sau ec ivalentul su este ncasat sau pltit! i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile financiare ale perioadelor aferente. 1. Principiul continuitii activitii "rebuie s se prezume c societatea i desfoar activitatea pe baza principiului continuitii activitii. Acest principiu presupune c societatea i continu n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de lic idare sau reducere semnificativ a activitii. 2. Principiul permanenei metodelor #etodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent de la un e$erciiu financiar la altul. 3. Principiul prudenei Evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent i, n special% poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanului& trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul e$erciiul financiar curent sau al unui e$erciiu precedent, c iar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia& trebuie s se in cont de toate datoriile previzibile i pierderile poteniale aprute n cursul e$erciiului financiar curent sau al unui e$erciiu financiar precedent, c iar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia& trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul e$erciiului financiar este pierdere sau profit. 4. Principiul independenei exerciiului "rebuie s se in cont de veniturile i c eltuielile aferente e$erciiului financiar, indiferent de data ncasrii sau plii acestor venituri i c eltuieli. 5. Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii 'onform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 6. Principiul intangibilitii (ilanul de desc idere pentru fiecare e$erciiu financiar trebuie s corespund cu bilanul de nc idere al e$erciiului financiar precedent. 7. Principiul necompensrii

)rice compensare ntre elementele de activ i de datorii sau ntre elementele de venituri i c eltuieli este interzis. Eventualele compensri ntre creane i datorii ale societii fa de acelai agent economic pot fi afectate cu respectarea prevederilor legale, numai dup nregistrarea n contabilitate a veniturilor i c eltuielilor la valoarea integral. . Principiul prevalenei economicului asupra !uridicului *rezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilan i contul de profit i pierdere se face innd seama de fondul economic al tranzaciei sau al operaiunii raportate i nu numai de forma juridic a acestora. ". Principiul pragului de semni#icaie Elementele de bilan i de cont de profit i pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dac% - acestea reprezint o sum nesemnificativ sau - astfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate, cu condiia ca elementele astfel combinate s fie prezentate separat n notele e$plicative.

$rgani%are si #unctionare. $biect de activitate


+.'. ,-./ +.0.-. a fost infiintata in anul 1223 si isi desfasoara desfasoara activitate de comert cu amanuntul. +.'. ,-./ +.0.-. a fost inregistrata in 0egistrul 'omertului sub nr. 4567189371223, detinand certificatul de inregistrare fiscala : cod fiscal 58;9223 +ocietatea nu are subunitati fara personalitate juridica si nici participatii in capitalul social al altor societati. +ediul social este in 'onstanta str. .+ocietatea isi desfasoara activitatea in spatiu inc iriat, pentru care plateste c irie. <u s=au facut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevazute de legea 'ontabilitatii nr.8175;;5. E$ista comparabilitate cu informatiile e$ercitiului precedent. +tocul de marfuri este e$primat la cost de ac izitie. $rgani%area contabilitatii 0aspunderea pentru organizarea si conducere contabilitatii ii revine administratorului. -egislatia in domeniul contabilitatii aplicata de societatea comerciala, pe baza careia s=au elaborat prezentele politici contabile, este reprezentata de urmatoarele acte normative%

> -egea contabilitatii nr. 8175;;5, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare& > )rdinul ministrului finantelor publice nr. 1.16;762.29.1255 pentru aprobarea +istemului simplificat de contabilitate& > )rdinul ministrului finantelor publice nr. 1.89572;.52.122; > )rdinul ministrului finantelor publice nr. 1.89572;.52.122;? > )rdinul ministrului economiei si finantelor nr. 6.@51713.55.1228 pentru aprobarea <ormelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii& > -egea nr. 65759.55.5;;2 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anterior aplicarii +istemului simplificat de contabilitate, +.'. "urism +.0.-. a aplicat 0eglementarile contabile conforme cu Airectiva a BC=a a ' EE, aprobate prin )rdinul ministrului finantelor publice nr 6.2@@7122; cu modificarile si completarile ulterioare. Bn baza prevederilor art. 3 din )rdinul ministrului finantelor publice nr. 1.16;71255, +.'. "urism +.0.-. nu organizeaza distinct contabilitate de gestiune. +ocietatea analizeaza profitabilitatea activitatii la finele fiecarui sezon turistic, precum si periodic, ori de cate ori se impune acest lucru. &ria de aplicabilitate a politicilor contabile *rezentele politici contabile cuprind reguli de recunoastere, evaluare si prezentare in situatiile financiare anuale simplificate a elementelor cuprinse in bilantul si contul de profit si pierdere simplificate, precum si reguli pentru conducerea contabilitatii in societatea comerciala. Acest #anual de politici contabile se aplica incepand cu situatiile financiare anuale simplificate ale e$ercitiului financiar 1255. *rezentele politici contabile trebuie aplicate impreuna cu legislatia care reglementeaza activitatea specifica a societatii comerciale, a legislatiei in domeniul contabilitatii si a legislatiei nationale, in general. *oliticile contabile pot fi modificate urmare modificarii legislatiei e$istente la data elaborarii acestora, dar nu si ca urmare a sc imbarii conducatorilor societatii comerciale. 'oneda de raportare 'ontabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. 'ontabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

*rin valuta se intelege alta moneda decat leul. +ituatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in limba romana si in moneda nationala. Aocumentele justificative si financiar=contabile sunt cele prevazute de lege. Ele pot fi intocmite si intr=o alta limba si alta moneda, daca acest fapt este prevazut e$pres printr=un act normativ (de e$emplu,'odul fiscal, referitor la factura!& (pct. 9 din <ormele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar=contabile, aprobate prin )rdinul ministrului economiei si finantelor nr. 6.@5171228 privind documentele financiar= contabile, cu completarile ulterioare!. (egistrele de contabilitate 0egistrele de contabilitate obligatorii sunt% 0egistrul=jurnal, 0egistrul=inventar i 'artea mare. Dntocmirea, editarea i pstrarea registrelor de contabilitate ale entitii se efectueaz conform normelor elaborate de #inisterul ,inanelor *ublice. Principii si reguli de evaluare +.'. ,-./ +.0.-. aplica principiile si regulile de evaluare prevazute de reglementarile contabile simplificate. Bn aceste conditii, se prezinta in continuare doar aspectele considerate relevante din punctul de vedere al societatii. Bn baza contabilitatii de angajamente, societatea evidentiaza in contabilitate toate veniturile si c eltuielile, respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale. )mobili%ari necorporale +.'. "urism +.0.-. nu imobilizeaza listele de clienti. )mobili%ari corporale +ocietatea nu detine imobilizari corporale. *valuarea stocurilor +tocurile sunt evaluate la cea mai mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net. 'osturile de ac iziie a stocurilor cuprind preurile de cumprare, ta$e de import i alte ta$e (cu e$cepia acelora pe care entitatea le poate recupera de la autoritile fiscale!, costuri de transport, manipulare i alte costuri care pot fi atribuite direct ac iziiei de produse finite, materiale i servicii.

0educerile comerciale, rabaturile i alte astfel de elemente vor fi deduse la determinarea costului stocurilor.

+asa si conturi la banci 'ontabilitatea disponibilitatilor aflate in banci7casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta. )peratiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de sc imb valutar, comunicat de (anca <ationala a 0omaniei, de la data efectuarii operatiunii. ,erti 'ontabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, asociatii, debitorii si creditorii diversi. Bn contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de bunuri si prestarile de servicii, precum si alte operatiuni similare efectuate. +ocietatea urmareste distinct fiecare tert : persoana fizica sau juridica. (aza de date cuprinzand clientii este actualizata periodic, societatea putand aplica anumite programe de fidelizare a clientilor. Bn conturile de furnizori (ct. ?22 E,urnizori si conturi asimilateE! si clienti (ct. ?52 E'lienti si conturi asimilateE! se evidentiaza distinct datoriile, respectiv creantele din penalitati stabilite conform clauzelor contractuale, despagubiri datorate pentru contracte intrerupte inainte de termen si alte elemente de natura similara. Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte (ct. ?2; E,urnizori : debitoriE, respectiv ct. ?5; E'lienti : creditoriE!. 'reantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii, se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta. Aiferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in perioada in care apar, ca venituri sau c eltuieli din diferente de curs valutar (ct. 99@ E' eltuieli din diferente de curs valutarE sau ct. 39@ ECenituri din diferente de curs valutarE, dupa caz!.

Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi perioade in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea perioada. Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr=o perioada ulterioara, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare perioada, care intervine pana in perioada decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de sc imb survenita in cursul fiecarei perioade. Aiferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor e$primate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in perioada in care apar, la alte venituri sau c eltuieli financiare (ct. 998 EAlte c eltuieli financiareE sau ct. 398 EAlte venituri financiareE!, dupa caz. Atunci cand creanta sau datoria este decontata in decursul aceleiasi perioade in care a survenit, intreaga diferenta rezultata este recunoscuta in acea perioada. Atunci cand creanta sau datoria este decontata intr=o perioada ulterioara, diferenta recunoscuta in fiecare perioada, care intervine pana in perioada decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de sc imb, survenita in cursul fiecarei perioade. -a finele fiecarei perioade pentru care se intocmeste declaratia privind impozitul pe profit, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de sc imb al pietei valutare, comunicat de (anca <ationala a 0omaniei din ultima zi bancara a perioadei in cauza. Aiferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau c eltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. *revederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor e$primate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. Bn acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte c eltuieli financiare, dupa caz. Ceniturile si c eltuielile sunt recunoscute potrivit contabilitatii de angajamente. (e%ultat 0ezultatul financiar (profit sau pierdere! se stabilete cumulat de la nceputul e$erciiului financiar. 0ezultatul definitiv al e$erciiului financiar se stabilete la nc iderea acestuia i este reprezentat de soldul final al contului de profit i pierdere. 0epartizare profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, dup aprobarea situaiilor financiare anuale. 0epartizarea profitului se face n conformitate cu prevederile legale n vigoare. *ierderea contabil reportat se acoper din profitul e$erciiului financiar i cel reportat, din rezerve i capital social, potrivit otrrii adunrii generale a asociailor sau acionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

+.'. ,-./ +.0.-. urmareste profitul reportat, respectiv pierderea reportata, distinct pentru fiecare e$ercitiu financiar caruia ii corespunde rezultatul reportat (ct. 553 E0ezultatul reportatE!. +apital social si re%erve #odificarea capitalului social se face cu respectarea prevederilor legale. +ocietatea constituie rezervele prevazute de legislatie. -ituatii #inanciare anuale simpli#icate +.'. ,-./ +.0.-. intocmeste situatii financiare anuale simplificate care se compun din bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat. Bn vederea intocmirii acestora, societatea respecta <ormele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Ae asemenea, se asigura respectarea cerintelor legale cu privire la efectuarea oricaror raportari cerute de lege Aocumentele oficiale de prezentare a situaiei economico=financiare a entitii sunt situaiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat de societate. E$erciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situaiile financiare anuale i coincide cu anul calendaristic. Aurata e$erciiului financiar este de 51 luni. +ituaiile financiare anuale se pstreaz timp de @2 de ani. "ermenele pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale sunt urmtoarele (art. 69 din -egea contabilitii nr. 8175;;5!% a. pentru societile comerciale, societile7companiile naionale, regiile autonome, institutele naionale de cercetare=dezvoltare, 5@2 de zile de la nc eierea e$erciiului financiar& b. pentru celelalte persoane prevzute la art. 5 din -egea contabilitii, 512 de zile de la nc eierea e$erciiului financiar.