Sunteți pe pagina 1din 11

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:1/11

Manualul Calitatii S.C. NEPTUN S.A.

%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:


Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

02.05.2012

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:2/11

CU. IN,////////////////////////////////////////////////////////////////////.a0. 1. .#e"enta#ea ,.C. NE.TUN ,.A. 2 2. Condiii #e'e#itoa#e *a ,MC 2.1 ,co(u* ,MC 2.2 Domeniu* de a(*ica#e a* ,MC 2.1 Documentaia ,MC 2.2 ,co(u* Manua*u*ui Ca*it-ii 3MC4 2.5 Domeniu* de a(*ica#e a* MC 1. De5c#ie#ea (#oce5e*o# ,MC ,.C. NE.TUN ,.A. +i a inte#aciunii dint#e ace5tea 2 2. e5(on5a)i*itatea Mana0ementu*ui 3(#oce5 14 2.1 6ene#a*it-i 2.2 e(#e"entantu* Mana0ementu*ui 2.1 e5(on5a)i*itate +i auto#itate 2.2 Comunica#e 2.5 Ana*i"a e'ectuat- de Mana0ement 5. Mana0ementu* #e5u#5e*o# 3(#oce5 24 5.1 e5u#5e umane 5.2 In'#a5t#uctu#a 5.1 Mediu de *uc#u 7. ea*i"a#ea (#odu5u*ui 3(#oce5 14 7.1 .*ani'ica#ea #ea*i"-#ii (#odu5u*ui 7.2 .#oce5e #e'e#itoa#e *a #e*aia cu c*ientu* 7.1 .#oiecta#e +i de"!o*ta#e 7.2 .*ani'ica#ea +i u#m-#i#ea (#oduciei 7.5 A(#o!i"iona#e 7.7 .#oducie +i 'u#ni"a#e de 5e#!icii 7.7.1 Cont#o*u* (#oduciei +i a* 'u#ni"-#ii 5e#!iciu*ui 7.7.2 &a*ida#ea (#oce5e*o# de (#oducie +i 'u#ni"a#e de 5e#!icii 7.7.1 Identi'ica#e +i t#a5a)i*itate 7.7.2 Cont#o*u* di5(o"iti!e*o# de m-5u#a#e +i monito#i"a#e 8. M-5u#a#e; ana*i"- +i <m)un-t-i#e 3(#oce5 24 8.1 Audit inte#n 8.2 Cont#o*u* (#odu5u*ui necon'o#m 8.1 %m)un-t-i#e

2 2 1 1 2 2 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 : : : : : 10 10

1. PREZENTAREA S.C. NEPTUN S.A. . ,.C. NE.TUN ,.A. e5te (#inci(a*u* (#oducato# de t#an5mi5ii mecanice din omania; dotat cu 'aci*itati te=nice 5i te=no*o0ice mode#ne; e>ecutand (#odu5e de un ina*t ni!e* te=no*o0ic 5i ca*itati!. .#inci(a*e*e 0ame de t#an5mi5ii mecanice 'a)#icate in momentu* de 'ata in NE.TUN 5unt: $ #eductoa#e ci*ind#ice cu una; doua; t#ei 5au (at#u t#e(te a!and (ute#ea ma>. 700 ?@
%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:
Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001 $

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:3/11

#eductoa#e conice 5i conico$ci*ind#ice cu una; doua; t#ei 5au (at#u t#e(te a!and (ute#ea ma>. 900 A@ $ #eductoa#e me*cate cu o t#ea(ta a!and (ute#ea ma>. 1100 ?@ $ moto#eductoa#e ci*ind#ice 5i ci*ind#o$me*cate cu doua 5au t#ei t#e(te ec=i(ate cu motoa#e 5tanda#d 5au anti EB; a!and (ute#ea ma>. de 25 ?@ $ #eductoa#e 5i moto#eductoa#e *a tema cu an0#enaCe ci*ind#ice; conice 5i me*cate con'o#m ce#inte*o# c*ientu*ui )a"ate (e 5o*utii con5t#ucti!e 5i te=no*o0ice de ina*ta c*a5a; (#oiectate de (#o(#ii 5(ecia*i5ti cu o ma#e e>(e#ienta $ actiona#i manua*e 5i e*ect#ice (ent#u !ane indu5t#ia*e $ di!e#5e (ie5e de 5c=im) $ unitati de ant#ena#e (ent#u ec=i(amente de e>t#actia (et#o*u*ui cu (om(e cu ca!itati (#o0#e5i!e $ a*te t#an5mi5ii mecanice (ent#u di!e#5e a(*icatii in indu5t#ie 5i in a0#icu*tu#a Dea5emenea Ne(tun !ine in com(*eta#ea (ac=etu*ui 5au de (#odu5e 5i 5e#!icii cu o 0ama !a#iata de ec=i(amente indu5t#ia*e: #eductoa#e 5i moto#eductoa#e de (ute#e mica 5i medie D im(o#t Ita*iaE e*ect#o(om(e 5u)me#5i)i*eE mi>e#eE ae#atoa#eE (om(e do"atoa#eE (om(e din ino>E (om(e cent#i'u0a*eE (om(e cu 5u#u)E cu(*aCe =id#au*iceE com(#e5oa#eE motoa#e e*ect#iceE con!e#ti"oa#eE !i)#atoa#eE !o(5e*e. 2. CONDIII REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII 2.1 Scopul Sist !ului " M#$#% ! $t #l C#lit&'ii .ent#u menine#ea com(etiti!it-ii 5ociet-ii 3(#in a5i0u#a#ea de (#odu5e ca#e #e5(ect- condiii*e 5(eci'icate4 +i <m)un-t-i#ea (e#'o#mane*o# o#0ani"aiei +i a*e (#odu5e*o# e>ecutate; ,.C. NE.TUN ,.A. +i$a (#oiectat; im(*ementat +i meninut un ,i5tem de Mana0ement a* Ca*it-ii <n con'o#mitate cu ce#ine*e EN I,F :001:2000 3, EN I,F :001:20014. %n ace5t 'e*; 5$a c#eat cad#u* ana*i"-#ii adec!ate a ce#ine*o# c*ieni*o# +i/5au a #e0*ement-#i*o# *e0a*e a(*ica)i*e; identi'ic-#ii +i dete#min-#ii (#oce5e*o# ca#e cont#i)uie *a #ea*i"a#ea (#odu5e*o# 3inc*u5i! 5ucce5iunea +i inte#aciunea dint#e e*e4; menine#ii 5u) cont#o* a ace5to# (#oce5e 3(#in monito#i"a#e; m-5u#a#e +i ana*i"-4. E>i5tenta +i <m)un-t-i#ea continua a ,i5temu*ui de Mana0ement a* Ca*it-ii 'u#ni"ea"- <nc#ede#e c*ieni*o# c- o#0ani"aia e5te ca(a)i*a 5a *i!#e"e (#odu5e ca#e 5a co#e5(unda (e de(*in ce#ine*o# *o#. 2.2 Do! $iu " #plic#( ,.C. NE.TUN ,.A. <n do#ina de a demon5t#a a)i*itatea 5a de a 'u#ni"a con5ec!ent (#odu5e ca#e 5a 5ati5'ac- ce#ine*e c*ientu*ui; ado(ta <n tota*itate; '-#- nici o e>c*ude#e; ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-ii 3,MC4 (#o(u5 de ,tanda#du* Inte#naiona* EN I,F :001:2000; #e5(ecti! , EN I,F :001:2001; con5ide#Gnd acea5ta F DECIHIE ,T ATE6IC. ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-ii 5e a(*ica <nt#e0ii o#0ani"aii +i tutu#o# (#odu5e*o# #ea*i"ate. 2.) Docu! $t#'i# Sist !ului " M#$#% ! $t #l C#lit&'ii Documentaia ,i5temu*ui de Mana0ementu* a* Ca*it-ii a(*icat <n cad#u* ,.C. ,EMNTFA EA ,.A e5te 'o#mat- din: Manua*u* Ca*it-iiE .#ocedu#i de 5i5temE .#ocedu#i o(e#aiona*eE
%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:
Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:4/11

In5t#uciuni de *uc#u +i de cont#o*E Documente de (*ani'ica#eE %n#e0i5t#-#i*e ca*it-ii. Manua*u* Ca*it-ii conine u#m-toa#e*e date 0ene#a*e: (o*itica; o)iecti!e*e +i an0aCamentu* conduce#ii <n domeniu* ca*it-iiE (#e"enta#ea ,.C. NE.TUN ,.A.E in'o#maii de5(#e o#0ani"a#ea com(anieiE condiii #e'e#itoa#e *a ,MC a(*icat <n cad#u* ,.C. NE.TUN ,.A.3domeniu de a(*ica#e; documentaia ,MC; (#oce5e*e ,MC4E de5c#ie#ea (#oce5e*o# ,MC +i a inte#aciuni*o# dint#e ace5teaE de5c#ie#ea (#ocedu#i*o# de 5i5temE ane>e. .#ocedu#i*e de 5i5tem e*a)o#ate a5i0u#-; <m(#eun- cu Manua*u* Ca*it-ii; documenta#ea (#oce5e*o# ,MC +i #e5(ecta#ea (#e!ede#i*o# din 5tanda#du* de #e'e#in-. Li5ta (#ocedu#i*o# de 5i5tem; codu#i*e (#ecum +i ediii*e !a*a)i*e (ent#u ace5tea 5unt indicate <n ane>e. .#ocedu#i*e o(e#aiona*e; in5t#uciuni*e de *uc#u +i de cont#o* +i documente*e de (*ani'ica#e #e0*ementea"- moda*it-i*e de (*ani'ica#e; de5'-+u#a#e +i cont#o* a 5u)(#oce5e*o# +i/5au a acti!it-i*o# 5(eci'ice. 2.* Scopul M#$u#lului C#lit&'ii Manua*u* Ca*it-ii +i (#ocedu#i*e a5ociate de5c#iu ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-ii 3,MC4 a(*icat <n ,.C. NE.TUN ,.A. +i au 'o5t (#oiectate (o#nind de *a ce#ine*e 5tanda#du*ui , EN I,F :001:2001 I,i5teme de Mana0ement a* Ca*it-ii D Ce#ineJ ada(tate *a (#oce5e*e +i 5(eci'icu* 5ociet-ii. ,co(u#i*e (ent#u ca#e a 'o5t (#oiectat Manua*u*ui Ca*it-ii 5unt: (#e"enta#ea ,MC (#oiectat +i im(*ementat <n cad#u* ,.C. NE.TUN ,.A.(a#tene#i*o# com(aniei; 0a#antGndu$5e <n ace5t 'e* ca(a)i*itatea o#0ani"aiei de a *e 5ati5'ace ce#ine*e cont#actua*e +i a+te(t-#i*e; (#ecum +i ce#ine*e im(u5e de 5tanda#de +i #e0*ementa#i *e0a*e <n !i0oa#eE 5ta)i*i#ea (o*iticii +i o)iecti!e*o# <n domeniu* ca*it-ii; de c-t#e mana0ementu* *a ce* mai <na*t ni!e*E a5i0u#a#ea unei )a"e documentate <n !ede#ea audit-#ii inte#ne +i e>te#ne a ,MC im(*ementat <n ,.C. NE.TUN ,.A. 2.+ Do! $iul " #plic#( # M#$u#lului C#lit&'ii .#e!ede#i*e din Manua*u* Ca*it-ii +i documente*e ,MC 5e a(*ica (#oce5e*o# de5'-+u#ate <n ,.C. NE.TUN ,.A.+i de5c#i5e <n ca(ito*u* 1. Manua*u* Ca*it-ii 5e a(*ica *a toate ni!e*u#i*e o#0ani"ato#ice din cad#u* 5ociet-ii de c-t#e <nt#e0 (e#5ona*u* ca#e de5'-+oa#- acti!it-i ca#e in'*uenea"- ca*itatea. ). DESCRIEREA PROCESELOR SMC SEMANATOAREA ,I A INTERACIUNILOR DINTRE ACESTEA

%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:


Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:5/11

Dia0#ama din Ki0u#a 1 (#e"int- o a)o#da#e 5c=ematica; (#in <ncad#a#e <n )uc*a ca*it-ii; a 5i5temu*ui de (#oce5e ca#e 5e de5'-+oa#- <n ,.C. NE.TUN ,.A.; (#ecum +i inte#aciunea dint#e ace5te (#oce5e. %n con'o#mitate cu ce#ine*e EN I,F :001:2000 #e5(ecti! , EN I,F :001:2001 3ca( 2.14; (#oce5e*e nece5a#e ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-ii cu(#ind (#oce5e*e de mana0ement a* acti!it-i*o#; de a5i0u#a#e a #e5u#5e*o#; de #ea*i"a#e a (#odu5u*ui +i de m-5u#a#e; moti! (ent#u ca#e; ace5te (#oce5e; e>i5tente de a*t'e* <n S.C. NEPTUN S.A. ; 5unt (#e"entate du(- cum u#mea"-: .#oce5u* 1 e5(on5a)i*itatea mana0ementu*ui .#oce5u* 2 Mana0ementu* #e5u#5e*o# .#oce5u* 1 ea*i"a#ea (#odu5u*ui .#oce5u* 2 M-5u#a#e; ana*i"- +i <m)un-t-i#e .#oce5e*e din ,.C. NE.TUN ,.A 5unt monito#i"ate de c-t#e #e5(on5a)i*ii ace5to#a; denumii +i #e5(on5a)i*i de (#oce5. ,a#cini*e ace5to#a cu(#ind: 5ta)i*i#ea o)iecti!e*o# ca*it-ii 5(eci'ice (#oce5e*o# (e ca#e *e conduc; inc*u5i! a ce*o# nece5a#e (ent#u <nde(*ini#ea ce#ine*o# #e'e#itoa#e *a (#odu5eE ace5te o)iecti!e t#e)uie 5a de#i!e din o)iecti!e*e 0ene#a*e a*e com(aniei a+a acum 5unt e*e dec*a#ate de mana0ementu* *a ce* mai <na*t ni!e*E 5ta)i*i#ea metode*o# adec!ate nece5a#e atin0e#ii o)iecti!e*o# (#o(u5e +i monito#i"a#ea *o# (e#manentaE 5ta)i*i#ea metode*o# adec!ate de co*ecta#e a date*o# #e'e#itoa#e *a <nde(*ini#ea o)iecti!e*o# +i aco*o unde e5te ca"u* de m-5u#a#e a (#oce5e*o#; ia# atunci cGnd #e"u*tate*e (*ani'icate nu 5unt atin5e; 5a <nt#e(#ind- ma5u#i co#ecti!eE %n continua#e 5e !o# (#e"enta 'ieca#e din ce*e (at#u (#oce5e de mai 5u5; e!ideniindu$5e 'a(tu* cace5tea cu(#ind *a #Gndu* *o# (#oce5e a*e c-#o# acti!it-i 5unt meninute 5u) cont#o* (#in (#ocedu#i de 5i5tem; (#ocedu#i 5tanda#d de o(e#a#e; in5t#uciuni de *uc#u 5au de cont#o*. *. RESPONSA-ILITATEA MANAGEMENTULUI .p(oc sul 1/ *.1 G $ (#lit&'i Ca*itatea (#odu5e*o# +i 5e#!icii*o# o'e#ite de ,.C. NE.TUN ,.A.e5te #e"u*tatu* cont#i)uiei +i (e#'o#mante*o# (e#5ona*u*ui an0aCat *a toate ni!e*u#i*e. e5(on5a)i*itatea (ent#u ca*itatea (#odu5e*o# +i 5e#!icii*o# <nce(e de *a Di#ecto#u* 6ene#a* +i e5te <m(-#it- <nt#e toi an0aCaii; (ana *a ni!e*u* *inii*o# de (#oducie +i a5am)*a#e. ,t#uctu#a o#0ani"ato#ica a ,.C. NE.TUN ,.A. +i #e*aii*e de 5u)o#dona#e dint#e di'e#ite*e 'uncii +i entit-i o#0ani"ato#ice 5unt #e(#e"entate <n o#0ani0#am- +i deta*iate <n (#ocedu#a IDia0#ame o#0ani"ato#iceJ. Acti!it-i*e 'iec-#ui de(a#tament din cad#u* com(aniei; inc*u5i! #e5(on5a)i*it-i*e +i auto#it-i*e ce decu#0 din ace5tea; 5unt c*a# de5c#i5e <n documente*e ,MC. Di#ecto#u* 6ene#a*/AdCunct a#e #e5(on5a)i*itatea +i auto#itatea de a de'ini (o*itica +i o)iecti!e*e 5t#ate0ice <n domeniu* ca*it-ii; de a 5e a5i0u#a c- ace5tea 5unt adec!ate 5co(u*ui o#0ani"aiei +i de a di5(une ma5u#i*e nece5a#e (ent#u a 5e a5i0u#a c- (o*itica e5te comunicata +i <ne*ea5- de c-t#e <nt#e0u* (e#5ona*. De(a#tamentu* A5i0u#a#ea Ca*it-ii e5te #e5(on5a)i* cu documenta#ea; im(*ementa#ea +i menine#ea ,i5temu*ui de Mana0ement a* Ca*it-ii <n cad#u* com(aniei; u#m-#ind 'unciona#ea ace5tuia (ent#u a identi'ica de'iciente*e +i a iniia aciuni co#ecti!e/(#e!enti!e.
%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:
Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:6/11

Le'ii entit-i*o# o#0ani"ato#ice #-5(und de u#m-#i#ea +i cont#o*u* (#oce5e*o# ca#e 5e de5'-+oa#- <n entitatea (e ca#e o coo#donea"-; (#ecum +i de u#m-#i#ea e'icacit-ii ace5to#a. %n 'i5e*e (o5tu*ui 5unt indicate ce#ine*e (ent#u 5tudii; e>(e#ien-; ca*i'ica#e; #e*aii*e ie#a#=ice; de co*a)o#a#e +i de #e(#e"enta#e; at#i)uii*e; #-5(unde#i*e +i *imite*e de com(etenta a'e#ente 'iec-#ei 'uncii din cad#u* com(aniei. *.2 R p( 0 $t#$tul M#$#% ! $tului Di#ecto#u* 6ene#a* AdCunct ,.C. NE.TUN ,.A. <* nume+te (#in deci"ie (e Mana0e#u* A5i0u#a#ea Ca*it-ii ca #e(#e"entant a* mana0ementu*ui +i <* in!e5te+te cu #e5(on5a)i*itatea +i auto#itatea de a (#oiecta; im(*ementa +i menine ,MC a* com(aniei <n con'o#mitate cu ce#ine*e 5tanda#du*ui I,F :001: 2000. e(#e"entantu* mana0ementu*ui a#e #e5(on5a)i*itatea +i auto#itatea (ent#u: a 5e a5i0u#a c- (#oce5e*e ,MC 5unt 5ta)i*ite; im(*ementate +i meninuteE a #a(o#ta Mana0ementu*ui *a ce* mai <na*t ni!e* de5(#e 'unciona#ea ,MC +i de5(#e o#ice nece5itate de <m)un-t-i#e a ace5tuiaE a 5e a5i0u#a c- e5te (#omo!ata; <n cad#u* o#0ani"aiei; con+tienti"a#ea #e'e#itoa#e *a ce#ine*e c*ieni*o#; (#ecum +i *a ce#ine*e *e0a*e +i de #e0*ementa#e #e'e#itoa#e *a (#odu5E a #e(#e"enta ,.C. NE.TUN ,.A. <n #e*aii*e e>te#ne (ent#u (#o)*eme #e'e#itoa#e *a ,MC. U#m-#i#ea modu*ui <n ca#e 5unt 5ta)i*ite; im(*ementate +i meninute (#oce5e*e ,MC 5e #ea*i"ea"(#in ana*i"a date*o# +i e!a*ua#ea documentaiei <n ca#e 5unt de5c#i5e ace5te (#oce5e. e"u*tate*e ana*i"e*o# +i e!a*u-#i*o# 5e documentea"- <n a(oa#te de ana*i"- ca#e con5tituie date de int#a#e (ent#u ana*i"a mana0ementu*ui. Con+tienti"a#ea (e#5ona*u*ui #e'e#ito# *a #e5(ecta#ea tutu#o# ce#ine*o# (ent#u (#odu5 35ta)i*ite de c*ient; no#mati!e*e +i #e0*ement-#i*e *e0a*e 5au de 5tanda#de4 5e #ea*i"ea"- (#in una 5au mai mu*te dint#e u#m-toa#e*e metode: (#oce5u* (*ani'icat de in5t#ui#e a (e#5ona*u*uiE (#e*ua#ea ce#ine*o# #e'e#itoa#e *a (#odu5 <n documentaia 5(eci'ica de *uc#u 3(#ocedu#i; in5t#uciuni de *uc#u +i de cont#o*; documente de (*ani'ica#e; te=no*o0ii; do5a#e de (#oducie; etc.4; documentaie t#an5mi5a u*te#io# <n 'ieca#e "ona de *uc#u <n ca#e 5e a(*icaE uti*i"a#ea cai*o# 5(eci'ice de comunica#e inte#n- 3+edine; o(e#ati!e; memo inte#n etc.4.

*.) R spo$s#1ilit#t 2i #uto(it#t .e#5ona*u* ca#e conduce; e'ectuea"- +i !e#i'ica acti!it-i*e ce in'*uenea"- ca*itatea a#e *i)e#tatea +i auto#itatea o#0ani"ato#ica (ent#u: iniie#ea aciuni*o# de (#e!eni#e a a(a#iiei o#ic-#o# necon'o#mit-i #e'e#itoa#e *a (#odu5e; *a (#oce5e +i *a ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-iiE identi'ica#ea +i <n#e0i5t#a#ea o#ic-#ei (#o)*eme #e'e#itoa#e *a (#odu5e; *a (#oce5e +i *a ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-iiE iniie#ea; #ecomanda#ea 5au 'u#ni"a#ea de 5o*uii (e cai (#e5ta)i*iteE !e#i'ica#ea im(*ement-#ii 5o*uii*o#E cont#o*a#ea (#e*uc#-#ii; *i!#-#ii 5au mont-#ii u*te#ioa#e a (#odu5u*ui necon'o#m; (ana cGnd de'icienta 5au 5ta#ea neco#e5(un"-toa#e a 'o5t co#ectata.
%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:
Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:7/11

Pentru a pune n aplicare politica ,.C. NE.TUN ,.A. . n domeniul calitii i a asigura meninerea Sistemului de Management al Calitii, conducerii societii i revin urmtoarele responsabiliti: *.* Co!u$ic#( .#oce5u* de comunica#e din ,.C. NE.TUN ,.A. a#e dou- com(onente: comunica#ea inte#n- +i comunica#ea e>te#n-. .ent#u #ea*i"a#ea e'icienta a ace5tei acti!it-i; o#0ani"aia di5(une de #ee*e in'o#matice dedicate; #eea te*e'onica di0ita*a cu (o5i)i*itate de conecta#e automata *a #ee*e de te*e'onie mo)i*a; a(*icaii dedicate uti*i"ate (#in Inte#net; contu#i indi!idua*e de Inte#net +i e$mai*; etc. *.+ A$#li0# 3 ctu#t& " !#$#% ! $t Mana0ementu* *a ce* mai <na*t ni!e* ana*i"ea"- *a inte#!a*e (*ani'icate ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-ii; e!a*uGnd o(o#tunit-i*e (ent#u <m)un-t-i#e +i nece5itatea 5c=im)-#i*o# <n 5i5tem; (o*itica +i o)iecti!e. ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-ii e5te 5u(#a!e0=eat continuu; (#in co*ecta#e de date ca#e 5a demon5t#e"e adec!a#ea +i e'icacitatea 5a; <n 5co(u* <m)un-t-i#ii continue a e'icacit-ii *ui +i a unei cGt mai )une ada(t-#i a ace5tuia *a 5(eci'icu* +i *a (o*itica <n domeniu* ca*it-ii a com(aniei. ,i5temu* de Mana0ement a* Ca*it-ii e5te ana*i"at +i e!a*uat ce* (uin o data (e an de c-t#e mana0ementu* *a ce* mai <na*t ni!e* a* o#0ani"aiei. La ana*i"- (a#tici(- de o)icei Di#ecto#u* 6ene#a* AdCunct; Di#ecto#u* de .*ani'ica#e +i Audit; Di#ecto#u* Te=nic; Di#ecto#u* de Ma#Aetin0. ,co(u* ace5tei ana*i"e e5te 5- 5e a5i0u#e c- 5i5temu* e5te <n continua#e co#e5(un"-to#; adec!at +i e'icace; +i 5a 5e dete#mine (uncte*e unde 5e (ot aduce <m)un-t-i#i; 5a 'ie iniiate aciuni co#ecti!e/(#e!enti!e +i 5a dete#mine *ua#ea de ma5u#i cu (#i!i#e *a a*oca#ea #e5u#5e*o# o#i cu (#i!i#e *a (o*itica 5au o)iecti!e*e ca*it-ii. a(o#tu* anua* de ana*i"- +i #e"u*tate*e ana*i"ei 5unt con5emnate int#$un .#oce5 &e#)a* de Ana*i"a ce 5e (-5t#ea"- *a De(a#tamentu* A5i0u#a#ea Ca*it-ii ca <n#e0i5t#a#e.

+. MANAGEMENTUL RESURSELOR .p(oc sul 2/ ,ocietatea ,.C. NE.TUN ,.A. e5te (#eocu(at- 5a a*oce #e5u#5e*e nece5a#e <n !ede#ea im(*ement-#ii; menine#ii +i <m)un-t-i#ii continue a ,i5temu*ui de Mana0ement a* Ca*it-ii; (#ecum +i <n !ede#ea c#e+te#ii 5ati5'aciei c*ieni*o# (#in <nde(*ini#ea ce#ine*o# ace5to#a. +.1 R su(s u!#$ .e#5ona*u* ,.C. NE.TUN ,.A.. ca#e de5'-+oa#- acti!it-i ca#e in'*uenea"- ca*itatea (#odu5e*o# e5te 5e*ecionat (e c#ite#ii de com(etenta; meninGndu$5e <n#e0i5t#-#i adec!ate #e'e#itoa#e *a 5tudii; in5t#ui#e; a)i*it-i +i e>(e#ien-. De(a#tamentu* e5u#5e Umane a5i0u#- #ec#uta#ea +i e!identa (e#5ona*u*ui; (*ani'ica +i o#0ani"ea"-; <n co*a)o#a#e cu ce*e*a*te de(a#tamente; cu#5u#i de in5t#ui#e a (e#5ona*u*ui; e!a*uea"- (e#iodic; (e )a"e (#ocedu#ate; (e#'o#mante*e (e#5ona*u*ui o#0ani"aieiE cu#5u#i*e de in5t#ui#e (ot 'i o#0ani"ate <n com(anie 3inte#ne4 5au <n a'a#a com(aniei 3e>te#ne4. Com(etente*e +i #e5(on5a)i*it-i*e (e#5ona*u*ui im(*icat <n acti!it-i ca#e in'*uenea"- ca*itatea (#odu5e*o# 5unt de5c#i5e <n 'i5e*e (o5tu#i*o#. +.2 I$3(#st(uctu(#
%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:
Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:8/11

%n !ede#ea a5i0u#-#ii #e5u#5e*o# nece5a#e (ent#u #ea*i"a#ea con'o#mit-ii cu ce#ine*e (#odu5u*ui; ,.C. NE.TUN ,.A. a de"!o*tat +i de"!o*ta <n continua#e o in'#a5t#uctu#a adec!ata ca#e cu(#inde: c*-di#i; 5(atii de *uc#u +i uti*it-i a5ociateE ec=i(amente (ent#u (#oce5eE 5e#!icii 5u(o#t 3cum 5unt ce*e de t#an5(o#t 5au de comunica#e4. +.) M "iu " luc(u Mediu* de *uc#u e5te (e#manent a5i0u#at +i meninut 5u) cont#o* (#in (#ocedu#i +i in5t#uciuni adec!ate; (ent#u a (e#mite #ea*i"a#ea de (#odu5e <n con'o#mitate cu ce#ine*e. %n ,.C. NE.TUN ,.A. condiii*e de mediu 5e #e'e#a *a a5i0u#a#ea <n =a*a de (#oducie a unei atmo5'e#e *i(5ite de (#a'; a5i0u#a#ea unei tem(e#atu#i con5tante <n tot tim(u* anu*ui .#ocedu#a de 'unciona#e a 5e#!iciu*ui admini5t#ati!E ece(ia;de(o"ita#ea +i mani(u*a#ea com(onente*o# 5en5i)i*e *a umiditateE .o*itica de 5ecu#itateE .#ocedu#a de )acA$u(. 4. REALIZAREA PRODUSULUI .p(oc sul )/ 4.1 Pl#$i3ic#( # ( #li0&(ii p(o"usului %n ,.C. NE.TUN ,.A.; (*ani'ica#ea #ea*i"-#ii (#odu5e*o# a#e *oc <n cad#u* u#m-toa#e*o# acti!it-i: acti!itatea de ma#Aetin0 3dete#mina#ea +i ana*i"a ce#ine*o# #e'e#itoa#e *a (#odu54E acti!itatea de (#oiecta#e te=no*o0ica 3<ntocmi#ea do5a#e*o# de (#oducie +i a do5a#e*o# de in5ta*a#e4E acti!itatea de (#oiecta#e a (#odu5e*o# 5o't@a#e 3<ntocmi#ea 5(eci'icaiei (#oiectu*ui; a (*anu*ui de"!o*t-#ii4E acti!itatea de (*ani'ica#e +i u#m-#i#e a (#oduciei 3<ntocmi#ea (#o0#amu*ui de (#oducie +i a o#dine*o# de (#oducie; (*ani'ica#e +i u#m-#i#ea mate#ia*e*o#; (*ani'ica#ea #e5u#5e*o# de (#oducie4. Ace5te acti!it-i 5unt #ea*i"ate <n con'o#mitate cu o 5e#ie de (#ocedu#i 5tanda#d de o(e#a#e; in5t#uciuni de *uc#u +i cont#o*; <n ca#e 5unt de'inite +i <n#e0i5t#-#i*e ce t#e)uie (-5t#ate (ent#u a do!edi c(#oce5e*e de #ea*i"a#e a (#odu5e*o# +i (#odu5e*e #e"u*tate 5ati5'ac ce#ine*e. 4.2 P(oc s ( 3 (ito#( l# ( l#'i# cu cli $tul Di#ecia de &Gn"-#i$Ma#Aetin0 din ,.C. NE.TUN ,.A. a5i0u#- inte#'aa cu c*ienii <n ceea ce (#i!e+te dete#mina#ea ce#ine*o# ace5to#a. .#in de(a#tamente*e 5a*e de &Gn"-#i$Ma#Aetin0 +i .#oiecte *a C=eie; ace5te ce#ine ca#e 5unt e>(#imate <n ce#e#i de o'e#ta 5au caiete de 5a#cini 5unt comunicate de(a#tamente*o# im(*icate <n !ede#ea ana*i"ei; <nainte de acce(ta#ea uno# comen"i 5au cont#acte de c-t#e com(anie. .#in acea5ta ana*i"- com(ania 5e a5i0u#- c- ce#ine*e #e'e#itoa#e *a (#odu5e 5unt de'inite; ce#ine*e din documente*e cont#actua*e ca#e di'e#- de ce*e e>(#imate ante#io# 5unt #e"o*!ate +i c- o#0ani"aia a#e ca(a)i*itatea 5a <nde(*inea5c- ce#ine*e de'inite. Modu* <n ca#e 5e de#u*ea"- acti!it-i*e #e'e#itoa#e *a dete#mina#ea +i ana*i"a ce#ine*o# c*ientu*ui e5te (#ocedu#at-. 4.) P(oi ct#( 2i " 05olt#( Acti!itatea de (#oiecta#e +i de"!o*ta#e <n ,.C. NE.TUN ,.A. a#e dou- a5(ecte (#inci(a*e: (#oiecta#e/de"!o*ta#e de (#odu5eE
%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:
Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:9/11

(#oiecta#e te=no*o0ica (ent#u (#oducia de ec=i(amente +i (ent#u acti!it-i*e de in5ta*a#e. Acti!itatea com(a#timentu*ui Metode de .#oducie e5te de5c#i5a <n (#ocedu#i*e: %ntocmi#ea do5a#u*ui de (#oducieE Ana*i"a +i a(*ica#ea o#dine*o# de modi'ica#eE Codi'ica#ea 5u)an5am)*u#i*o#; a o(e#aii*o# +i a in5t#uciuni*o# de *uc#u. 4.* Pl#$i3ic#( # 2i u(!&(i( # p(o"uc'i i Acti!itatea de (*ani'ica#e +i u#m-#i#e a (#oduciei 5e de5'-+oa#- <n com(a#timentu* .U. din cad#u* De(a#tamentu*ui .#oducie. .#in acea5ta acti!itate 5e a5i0u#- <ncad#a#ea (#oce5e*o# 5ta)i*ite <n eta(a de (#oiecta#e te=no*o0ica <n '*u>u* de 'a)#icaie; (ent#u #ea*i"a#ea unui #e0im o(tim de <nc-#ca#e (e ate*ie#e +i (ent#u <ncad#a#ea <n (#o0#amu* de (#oducie (*ani'icat. .#oce5u* de (*ani'ica#e +i u#m-#i#e a (#oduciei e5te de5c#i5 (e eta(e; <n deta*iu; <n u#m-toa#e*e (#ocedu#i: %ntocmi#ea o#dine*o# de (#oducieE .*ani'ica#ea (#oducieiE %ntocmi#ea (#o0#amu*ui de (#oducieE .*ani'ica#ea +i u#m-#i#ea mate#ia*e*o#. 4.+ Ap(o5i0io$#( .#oce5u* de a(#o!i"iona#e e5te un (#oce5 5u(o#t (#in ca#e 5unt (#ocu#ate mate#ia*e*e/ec=i(amente*e/5u)an5am)*u#i*e/5e#!icii*e nece5a#e #ea*i"-#ii (#odu5e*o#; 'ie din ta#a; 'ie din im(o#t. Ku#ni"o#ii 5unt e!a*uai +i 5e*ectai (e )a"a a)i*it-ii de a 'u#ni"a un (#odu5 <n conco#danta cu ce#ine*e o#0ani"aiei; ia# (#odu5u* a(#o!i"ionat e5te !e#i'icat <n 'uncie de e'ectu* ace5tuia a5u(#a #ea*i"-#ii u*te#ioa#e a (#odu5u*ui 'ina*. In'o#maii*e #e'e#itoa#e *a a(#o!i"iona#e din comen"i +i/5au cont#acte de5c#iu (#odu5u* a(#o!i"ionat; ia# daca e5te ca"u*; ce#ine #e'e#itoa#e *a a(#o)a#ea (#odu5u*ui; (#oce5e*o# +i ec=i(amente*o#; *a ca*i'ica#ea (e#5ona*u*ui 5au *a 5i5temu* de mana0ement a* ca*it-ii. &e#i'ica#ea (#odu5e*o# a(#o!i"ionate 5e 'ace; de #e0u*a; <n ,.C. NE.TUN ,.A.; du(- c#ite#ii (#e5ta)i*ite. 4.4 P(o"uc'i 2i 3u($i0#( " s (5icii 4.4.1 Co$t(olul p(o"uc'i i 2i #l 3u($i0&(ii s (5iciului .#oce5u* de (#oducie +i 'u#ni"a#e de 5e#!icii e5te un (#oce5 ca#e 5e de5'-+oa#- <n ce*e dou- 5(atii de (#oducie a*e ,.C. NE.TUN ,.A. (ent#u acti!it-i*e de 'a)#icaie +i <n (#inci(a* <n am(*a5amente a*e c*ientu*ui 35ite$u#i4 (ent#u acti!it-i*e de in5ta*-#i .ent#u menine#ea ca(a)i*it-ii (#oce5e*o#; un accent deo5e)it e5te (u5 (e acti!itatea de <nt#eine#e a ec=i(amente*o# +i uti*aCe*o# 'o*o5ite <n (#oducie. Acti!it-i*e de *i!#a#e a (#odu5e*o# 5e de5'-+oa#- din (unct de !ede#e a* documentaiei +i t#an5(o#tu*ui <n 5e#!icii*e De5'ace#e +i A(#o!i"iona#e; ia# din (unct de !ede#e a* e*i)e#-#ii +i <nc-#c-#ii <n de(o"itu* de (#odu5e 'inite.

%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:


Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:10/11

Acti!it-i*e (o5t$*i!#a#e con5tituie unu* din o)iecti!e*e im(o#tante a*e o#0ani"aiei. Com(ania aco#da 5e#!ice 0#atuit <n (e#ioada de 0a#anie (ent#u toate (#odu5e*e 'a)#icate +i *i!#ate (e (iaa inte#n-; ca +i (ent#u *uc#-#i*e de in5ta*-#i du(- (une#ea <n 'unciune. Li!#a#ea +i (o5t$*i!#a#ea (#odu5e*o# 5unt acti!it-i de5c#i5e <n (#ocedu#i*e: .#ocedu#a 0ene#a*a de de5'ace#eE Acti!it-i de im(o#t$e>(o#tE .#ocedu#a de(a#tamentu*ui ,e#!iceE ,u(o#t Te=nic. 4.4.2 6#li"#( # p(oc s lo( " p(o"uc'i 2i " 3u($i0#( " s (5icii Acea5ta acti!itate 5e a(*ica <n ,.C. NE.TUN ,.A. tutu#o# (#odu5e*o# #ea*i"ate <n (#oce5e*e de (#oducie +i 'u#ni"a#e de 5e#!icii; a!Gnd ca 5co( demon5t#a#ea ca(a)i*it-ii ace5to# (#oce5e de a o)ine #e"u*tate*e (*ani'icate. .ent#u (#oce5e*e de 'a)#icaie; !a*ida#ea 5e #ea*i"ea"- (#in *an5a#ea (#e*imina#a a unei .#oducii .i*ot; <naintea int#oduce#ii <n 'a)#icaie a o#ic-#ui (#odu5 nou. 4.4.) I" $ti3ic#( 2i t(#s#1ilit#t %n ,.C. NE.TUN ,.A. 5unt identi'icate mate#ia*e*e +i ec=i(amente*e 'o*o5ite <n acti!itatea de 'a)#icaie/in5ta*-#i; 'o*o5ind codu#i unice de identi'ica#e <n con'o#mitate cu documentaia a(*ica)i*-. ,tadiu (#odu5u*ui <n #a(o#t cu ce#ine*e de m-5u#a#e +i monito#i"a#e e5te identi'icat (#in indicato#i de 5tadiu <n acti!itatea de 'a)#icaie; (#in c=e5tiona#e*e de !e#i'ica#e <n acti!itatea de in5ta*-#i. .ent#u une*e (#odu5e*e 'a)#icate; t#a5a)i*itatea e5te o ce#in- a documentaiei. %n ace5t ca" 5u)an5am)*u#i*e 5unt identi'icate unic (#in etic=ete cod de )a#e ca#e conin #e'e#i#i *a anu*/*una 'a)#icaiei +i un num-# de 5e#ie unic a* 5u)an5am)*u*ui. Ace5te identi'ic-#i unice 5unt <n#e0i5t#ate (#in citi#ea cu un 5canne# <n ca*cu*ato#u* te5toa#e*o# 'ina*e. 4.4.* Co$t(olul "ispo0iti5 lo( " !&su(#( 2i !o$ito(i0#( Documentaia de e>ecuie te=no*o0ica 5ta)i*e+te m-5u#-to#i*e +i <nce#c-#i*e ce 5e e'ectuea"- a5u(#a (#odu5e*o# (#ecum +i ec=i(amente*e adec!ate ce 5e 'o*o5e5c; inGnd cont de 5e*ecta#ea co#e5(un"-toa#e a domeniu*ui +i (#eci"iei de m-5u#a#e. %n !ede#ea a5i0u#-#ii uno# #e"u*tate !a*ide; di5(o"iti!e*e de m-5u#a#e +i monito#i"a#e 5unt !e#i'icate met#o*o0ic *a inte#!a*e #e0u*ate; ia# 5tadiu* !e#i'ic-#ii e5te identi'ica)i*. E5te #e5(on5a)i*itatea de(a#tamentu*ui ,e#!ice de a <ntocmi +i menine do5a#e de e!identa (ent#u ec=i(amente*e de m-5u#- +i monito#i"a#e uti*i"ate <n (#oce5e*e de (#oducie; in5ta*-#i 5au 5e#!ice. Do5a#e*e de e!identa conin: Li5ta ec=i(amente*o# de m-5u#a#e +i monito#i"a#e din ,.C. NE.TUN ,.A. Ki5e de e!identa cu #e"u*tate*e !e#i'ic-#i*o# met#o*o0ice (ent#u 'ieca#e ec=i(ament Mu*etine de !e#i'ica#e met#o*o0ica a ec=i(amente*o# Ce#ti'icate de 0a#anie (ent#u ec=i(amente*e noi &e#i'ica#ea met#o*o0ica a tutu#o# ec=i(amente*o# de m-5u#a#e +i monito#i"a#e 5e 'ace <n *a)o#atoa#e e>te#ne auto#i"ate. %n toate 5ituaii*e !e#i'ica#ea met#o*o0ica #e5(ect- ce#ine*e 5tanda#de*o# naiona*e +i inte#naiona*e; (#ecum +i #ecomand-#i*e 'a)#icantu*ui de ec=i(ament. Coo#dona#ea (#oce5u*ui de !e#i'ic-#i met#o*o0ice e5te #e5(on5a)i*itatea de(a#tamentu*ui ,e#!ice ca#e acionea"- ca inte#'a- <nt#e *a)o#atoa#e*e e>te#ne +i ,.C. NE.TUN ,.A. (#in #e5(on5a)i*u* met#o*o0.

%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:


Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at

Document:

MANUALUL CALITII Cod: MC$001

Ediia 1/02.05.2012 e!i"ia 0/02.05.2012 Data emite#ii: 02.05.2012 Pagina:11/11

7. MSURARE8 ANALIZ ,I 9M-UNTIRE .p(oc sul */ 7.1. Au"it i$t ($ Auditu* inte#n 5e e'ectuea"- *a inte#!a*e (*ani'icate u#m-#ind <n (#inci(a* 5a o'e#e date de5(#e con'o#mitatea ,i5temu*ui de Mana0ement a* Ca*it-ii ado(tat <n ,.C. NE.TUN ,.A.. cu ce#ine*e I,F :001 cGt +i date de5(#e modu* de im(*ementa#e +i de menine#e a 5i5temu*ui; e'icacitatea 5a +i con'o#mitatea cu ma5u#i*e (*ani'icate. .#in 5e*ecta#ea audito#i*o#; ca#e nu <+i !o# audita (#o(#ia acti!itate; +i (#in modu* (#ocedu#at de e'ectua#e a* auditu#i*o#; 5e a5i0u#- o)iecti!itatea +i im(a#ia*itatea (#oce5u*ui de audit. 7.2 Co$t(olul p(o"usului $ co$3o(! Metode*e de cont#o* +i #e5(on5a)i*it-i*e +i auto#it-i*e a5ociate (ent#u t#ata#ea (#odu5u*ui necon'o#m 5unt de5c#i5e <n (#ocedu#a de 5i5tem; <n 5co(u* identi'ic-#ii ace5tuia +i a (#e!eni#ii uti*i"-#ii 5au *i!#-#ii neintenionate. Metode*e de t#ata#e a (#odu5e*o# necon'o#me inc*ud; du(- ca"; una din u#m-toa#e*e a)o#d-#i: <nt#e(#inde#ea uno# aciuni de e*imina#e a necon'o#mit-ii 5emna*ate 3#e(a#a#e; #e(#e*uc#a#e4E auto#i"a#ea uti*i"-#ii ace5to#a; a e*i)e#-#ii 5au a acce(t-#ii (#in de#o0a#e du(- 'a)#icaie de c-t#e auto#itatea #e*e!anta 3e>. (#oiectant4 5au c*ient 3acce(ta#e ca ata#e4E <nt#e(#inde#ea uno# aciuni ca#e 5a <m(iedice de5tina#ea 5au uti*i"a#ea *ui intenionat- iniia* 35o#ta#e; <n*ocui#e de c-t#e 'u#ni"o#; #e)ut4E %ntotdeauna du(- co#ecta#ea unei necon'o#mit-i 5e <nt#e(#ind aciuni de !e#i'ica#e a con'o#mit-ii cu ce#ine*e. Daca 5e de(i5tea"- (#odu5e necon'o#me du(- *i!#a#e 5au du(ce a <nce(ut uti*i"a#ea ace5tuia; 5unt <nt#e(#in5e aciuni*e co#ecti!e/(#e!enti!e nece5a#e. 7.) 9!1u$&t&'i( ,.C. NE.TUN ,.A.a#e (e#manent <n !ede#e <m)un-t-i#ea continu- a e'icacit-ii ,i5temu*ui 5au de Mana0ement a* Ca*it-ii; (#in uti*i"a#ea (o*iticii #e'e#itoa#e *a ca*itate; a o)iecti!e*o# ca*it-ii; a #e"u*tate*o# auditu#i*o#; a ana*i"ei date*o#; a aciuni*o# co#ecti!e/(#e!enti!e +i a ana*i"ei e'ectuate de mana0ement. Aciuni*e co#ecti!e/(#e!enti!e #e(#e"int- aciuni*e de <m)un-t-i#e ca#e 5unt ado(tate <n u#ma ana*i"e*o# +i a de(i5t-#ii nece5it-i*o# de <m)un-t-i#e. Aciuni co#ecti!e/(#e!enti!e Ace5te aciuni 5unt <nt#e(#in5e (e de o (a#te <n 5co(u* co#ect-#ii necon'o#mit-i*o# +i a de(i5t-#ii +i e*imin-#ii cau"e*o# ace5to#a; ia# (e de a*ta (a#te <n 5co(u* e*imin-#ii din tim( a cau"e*o# uno# necon'o#mit-i (otenia*e; (ent#u a (#e!eni a(a#iia ace5to#a. %n ace5t 5co( ,.C. NE.TUN ,.A. a 5ta)i*it o (#ocedu#- de 5i5tem <n ca#e 5unt de'inite ce#ine*e (ent#u ana*i"a necon'o#mit-i*o# inc*u5i! a ce*o# (otenia*e; (ent#u e!a*ua#ea nece5it-i*o# de aciuni de co#ecta#e +i (#e!eni#e; dete#mina#ea +i im(*ementa#ea aciuni*o# nece5a#e +i !e#i'ica#ea c- e*e 5unt e'iciente; <n#e0i5t#a#ea #e"u*tate*o# aciuni*o# <nt#e(#in5e +i ana*i"a ace5to#a. Toate (#oce5e*e ca#e 5e de5'-+oa#- <n o#0ani"aie 5unt deta*iate <n (#ocedu#i.

%ntocmit Nume*e +i (#enume*e: ,emn-tu#a: Data:


Nicoleta Branzea

&e#i'icat

A(#o)at