Sunteți pe pagina 1din 5

INVENTARIEREA PATRIMONIALA A BUNURILOR ( MARFURI, MAT.PRIME, PRODUSE FINITE, SEMIFABRICATE ) Etapele desfasu a !! !"#e"ta !e !! su"t: $.I"t%&'! ea De&!(!e! de !

"#e"ta !e e de catre administratorul societatii Acest document precizeaza obligatoriu perioada, gestiunile inventariate, comisia de inventariere ( minimum doua persoane, e)&lus!# *est!%"a ul s! &%"ta+!lul de *est!u"e ), modul de efectuare a numararii. ,.P e*at! ea f% 'ula el% L!ste de !"#e"ta !e e cu denumirea societatii, denumirea gestiunii inventariate, data calendaristica. Pe aceste liste se completeaza codul, denumirea bunului inventariat si cantitatea. Pe ultima fil a listei de inventariere, gestionarul trebuie s menioneze dac toate bunurile i valorile bneti din gestiune au fost inventariate i consemnate n listele de inventariere n prezena sa. e asemenea, acesta menioneaz dac are obiecii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. !n acest caz, comisia de inventariere este obligat s analizeze obieciile, iar concluziile la care a a"uns se vor meniona la sf#ritul listelor de inventariere. $istele de inventariere se semneaz pe fiecare fil de ctre membrii comisiei de inventariere i de ctre gestionar. -.I"#e"ta !e ea fapt!&a

%onsta in: numararea, cantarirea, evaluarea, masurarea sau alte mi"loace de determinare a e&istentei faptice a bunurilor inventariate, care se materializeaza prin inscrierea cu cerneala sau pi&, fara spatii libere si fara stersaturi, a valorilor inventariate in formularul LISTA DE INVENTARIERE, !" u 'a #e !f!&a !! e)!ste"te! f!(!&e a f!e&a u! +u" !"#e"ta !at. /est!%"a ul 0 trebuie sa fie obligatoriu prezent la locul de inventariere si va semna pe listele de inventar in semn ca recunoaste numaratoarea facuta in prezenta lui de catre %omisie ( in caz contrar poate contesta rezultatele inventarului si se poate a"unge la efectuarea unui nou inventar)' De&la at!a s& !sa de la *est!%"a o !"a!"te de !"&epe ea !"#e"ta !e !! gestionarul va da o declaratie scrisa si semnata cu privire la bunurile aflate in gestiune:valori apartinand tertilor (custodii), bunuri fara acte, plusuri si(sau minusuri despre care are cunostinta, etc'

Pagina )(*

o dupa sta+!l! ea plusu !l% s! '!"usu !l% de !"#e"ta + la solicitarea comisiei, dupa stabilirea caracterului lipsurilor( imputabile, neimputabile) gestionarul va da o declaratie prin care e&plica de ce sunt diferente atat in plus cat si in minus (diferite cauze care au dus la diferente+ lipsa documente, confuzii de coduri, eroare de inregistrare in documente etc) C%"ta+!lul de *est!u"e 1 prezinta o L!sta de st%&u ! scriptice actualizata cu ultimele documente de intrare(iesire din gestiune inscrise pe liste ( si verificate) de gestionar. ,n cazul in care contabilul de gestiune "u a e a&easta L!sta a&tual!(ata, cu ultimele documente operate in sistem %-./, care corespund cu marfa fizica aflata in gestiune, el urmeaza sa prezinte o situatie a acestor documente( de intrare+iesire) atasata listei de inventariere. 0lterior, el va aduce lista de stoc la zi 1 adica va opera si documentele neanregistate la momentul inventarului.

2aloarea listei finale 3 2aloarea listei de la momentul declaratiei gestionarului4valoarea documentelor de intrare in gestiune operate ulterior+ valoarea documentelor de iesire din gestiune operate ulterior ,n situatia in care operatiunile de aprovizionare+livrare a bunurilor nu pot fi suspendate pe durata efectuarii numararii, toate documentele intocmite in timpul inventarului, vor purta mentiunea 5primit in timpul inventarierii6sau 5eliberat in timpul inventarierii6, dupa caz. %ontabilul de gestiune va actualiza lista de stoc scriptic prin operarea si a documentelor primite si(sau eliberate in timpul inventarului.,n acest caz, valoarea listei de stoc finale se va stabili dupa formula: 2aloarea listei finale 3 2aloarea listei de la momentul declaratiei gestionarului4valoarea documentelor de intrare in gestiune operate ulterior, inclusiv intrarile in timpul inventarului+ valoarea documentelor de iesire din gestiune operate ulterior, inclusiv iesirile in timpul inventarului. 2.P eda ea la &%"ta+!l!tate a L!stel% de !"#e"ta !e e numerotate, barate si semnate pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. 3.Sta+!l! ea e(ultatel% !"#e"ta !e !! (plusu ! s!4sau '!"usu !) prin compararea cantitatilor constatate faptic si consemnate in $istele de inventariere cu cele din $ista (%ros) finala, de stocuri scriptice cu valoare. ,n cazul in care administratorul societatii contesta rezultatele inventarierii, o noua renumarare poate fi facuta doar prin numirea unei noi comisii de inventariere si prin organizarea unui nou inventar, cu respectarea tuturor regulilor de mai sus.

Pagina 7(*

5.P %&esul1Ve +al de !"#e"ta !e e !"t%&'!t de &%'!s!e trebuie sa contina urmatoarele date: +data intocmirii' +numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere' +numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere' +gestiunea inventariata' +data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere' 1 e(ultatele !"#e"ta !e !!. 1&%"&lu(!!le s! p %pu"e !le &%'!s!e! &u p !#! e la &au(ele plusu !l% s! ale l!psu !l% &%"statate s! la pe s%a"ele #!"%#ate, p e&u' s! p %pu"e ! de 'asu ! !" le*atu a &u a&estea. 1#%lu'ul st%&u !l% dep e&!ate, fa a '!s&a e, &u '!s&a e le"ta, * eu #a"da+!le, fa a desfa&e e as!*u ata s! p %pu"e ! de 'asu ! !" #ede ea e!"te* a !! l% !" &! &u!tul e&%"%'!&. 1p %pu"e ! de s&%ate e d!" u( a %+!e&tel% de !"#e"ta s! de de&lasa e sau &asa e a u"% st%&u !. 1constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 6. DECI7IA ad'!"!st at% ulu! de valorificare in contabilitate a rezultatelor inventarierii: +imputari persoanelor stabilite vinovate' +inregistrarea plusurilor si minusurilor de inventar' +casarea bunurilor degradate, depreciate iremediabil' +valorificarea casarilor si(sau reparea reconditionarea bunurilor constatate deteriorate partial. 8. NOTE SUPLIMENTARE 0 E9TRASE DIN LE/ISLATIE Extras din NORMA din 22/11/2004 publicat in MOF 1174 din 13./12.2004 Art.36-R !ultat l in" ntari rii s stabil sc prin c#$parar a dat l#r c#nstatat %aptic si inscris in list l d in" ntari r cu c l din "id nta t &nic#-#p rati"a '%is l d $a(a!i ) si din c#ntabilitat . Art.47-R !ultat l in" ntari rii s inscriu d catr c#$isia d in" ntari r intr-un pr#c s" rbal* car tr bui sa c#ntina* in principal* ur$at#ar l l $ nt + -data int#c$irii -nu$ l si pr nu$ l $ $bril#r c#$isi i d in" ntari r -nu$arul si data d ci!i i d nu$ir a c#$isi i d in" ntari r -( stiun a in" ntariata -data inc p rii si t r$inarii #p ratiunii d in" ntari r -rezultatele inventarierii -concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea

Pagina 8(*

-volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic -propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si de declasare sau casare a unor stocuri -c#nstatari pri"ind pastrar a* d p#!itar a* c#ns r"ar a* asi(urar a int (ritatii bunuril#r din ( stiun * pr cu$ si alt asp ct l (at d acti"itat a ( stiunii in" ntariat . Art.4,-- ntru t#at plusuril *lipsuril si d pr ci ril c#nstatat la bunuri* pr cu$ si p ntru pa(ub l d t r$inat d xpirar a t r$ n l#r d pr scripti a cr ant l#r sau din alt cau! * comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii* r sp cti" a ur$aririi d c#ntarii cr ant l#r. - ba!a xplicatiil#r pri$it si a d#cu$ nt l#r c rc tat * comisia de inventariere stabileste caracterul lipsurilor* pi rd ril#r* pa(ub l#r si d pr ci ril#r c#nstatat * pr cu$ si caracterul plusurilor* pr#punand* in c#n%#r$itat cu disp#!itiil l (al * modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice*r !ultat in ur$a in" ntari rii. Art..0-/n situatia c#nstatarii un#r plusuri in ( stiun * bunuril r sp cti" s "#r "alua la "al#ar a 0usta. /n ca!ul c#nstatarii un#r lipsuri in ( stiun *imputabile* ad$inistrat#rii "#r lua $asura i$putarii ac st#ra la "al#ar a l#r d inl#cuir . 1a stabilir a "al#rii d bitului* in ca!uril in car lipsuril in ( stiun NU SUNT CONSID !"T IN#!"CTIUNI* s "a a" a in " d r -O2/3/1/4A4EA 5OM-EN2AR// lipsuril#r cu " ntual l plusuri c#nstatat * daca sunt indeplinite urmatoarele conditii+ -sa xist riscul de confuzie intr s#rturil ac luiasi bun $at rial* din cau!a as $anarii in c a c pri" st asp ctul xt ri#r+cul#ar * d s n* $#d l* di$ nsiuni* a$bala0 sau alt l $ nt 6 -di% r nt l c#nstatat in plus sau in $inus sa pri" asca aceeasi perioada d ( stiun si aceeasi gestiune. Nu se admite compensarea in ca!uril in car s-a %acut dovada ca lipsuril c#nstatat la in" ntari r pr#"in din sustra( r a sau din d (radar a bunuril#r r sp cti" datorate vinovatiei p rs#an l#r car raspund d ( sti#nar a ac st#r bunuri. 1ist l cu s#rturil d pr#dus * $ar%uri* a$bala0 si alt "al#ri $at rial car intrun sc c#nditiil d c#$p nsar dat#rita riscului d c#n%u!i s apr#ba anual d catr ad$inistrat#ri* r sp cti" d catr #rd#nat#rii d cr dit * si s r" sc p ntru u! int rn in cadrul unitatii r sp cti" . 5OM-EN2AREA 2E FA5E -EN4R7 C"NTIT"TI $"% intr plusuril si $inusuril c#nstatat . Art..2--r#pun ril cuprins in pr#c sul-" rbal al c#$isi i d in" ntari r s pr !inta* in t r$ n d 3 !il d la data inc& i rii #p ratiunil#r d in" ntari r * ad$inistrat#rului unitatii.Ac sta cu a"i!ul c#nducat#rului c#$parti$ ntului %inanciar-c#ntabil si al c#nducat#rului c#$parti$ ntului 0uridic* d cid in t r$ n d c l $ult . !il d la pri$ir a pr#c sului-" rbal* asupra s#luti#narii pr#pun ril#r %acut * cu r sp ctar a disp#!itiil#r l (al .

Pagina 9(*

Art..3-!ezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta te&nico-operativa in t r$ n d c l $ult 3 !il d la data apr#barii pr#c sului-" rbal d in" ntari r d catr ad$inistrat#r sau #rd#nat#rul d cr dit . R !ultatul in" ntari rii s inr (istr a!a in c#ntabilitat p#tri"it pr " d ril#r 1 (ii nr.82/1,,1* r publicata* cu $#di%icaril si c#$pl taril ult ri#ar * si in c#n%#r$itata cu r (l $ ntaril c#ntabil aplicabil . -#tri"it art.41 pct.2 lit. c) din 1 ( a c#ntabilitatii nr.82/1,,1 n r sp ctar a c l#r d $ai sus c#nstitui c#ntra" nti si s sancti#n a!a cu a$ nda d la 400 la ..000 l i.

Pagina *(*

S-ar putea să vă placă și