Sunteți pe pagina 1din 27

GRILE DREPTUL FAMILIEI

TUTELA ca masura de protectie alternativa a copilului


1. unt masuri de protectie alternativa! a) Adoptia b) Tutela c) Supravegherea specializata

". La instituirea tutelei sunt luate in considerare! a) Conditiile materiale si garantiile morale pe care le prezinta tutorele #$ ituatia concreta in care se a%la %iecare persoana in parte& necesara pentru a #ene%icia de tutela

c$ 'rice impre(urare invocata de copil

). Pentru sta#ilirea masurii alternative a tutelei este intocmit si pre*entat instantei (udecatoresti un raport de catre! a$ Autoritatea tutelara competenta b) Directia generala de asisitenta sociala si protectia copilului (DGASPC) c) Autoritatea administrativa competenta de la domiciliul copilului sau in a carei raze administrativ teritoriale acesta a fost gasit

+. Raportul tre#uie sa cuprinda date re%eritoare la urmatoarele aspecte le,ate de copil! a) Personalitatea acestuia b) Starea fizica si mentala a copilului c) Conditiile in care a fost crescut si a trait copilul

-. La intocmirea raportului sunt luate in considerare propunerile! a$ .omisiei pentru protectia copilului b) Autoritatii tutelare competente sa efectueze ancheta sociala c$ Directia ,enerala de asisitenta sociala si protectia copilului /DGA P.$

0. Tutela copilului este o %orma de protectie alternativa la care are dreptul copilul daca este! a) Temporar lipsit de protectia parintilor sai b) Definitiv abandonat de parinti c) In imposibilitate de a fi lasat in gri a parintilor! in vederea prote arii interesol sale

1. Intre masurile de protectie alternativa& tutela ocupa! a) Primul loc #$ Locul secund c$ Ultima po*itie& in raport de masurile de protectie speciala si adoptie

2. Tutela este ,uvernata de urmatoarele principii! a$ Li#ertatea tutorelui /posi#ilitatea persoanelor solicitate de a accepta sau nu tutela$ b) Generalitatea tutelei c) Gratuitatea tutelei

3. In con%ormitate cu art. )3 alin /1$ din Le,ea "1"4"55+ /intrata in vi,oare la 1 ianuarie "55-$& pentru a sta#ili #ene%iciile copilului prote(at una din %ormele de protectie alternativa& inclusiv tutela& acest su#iect tre#uie sa ai#a am#ii parinti in una din urmatoarele situatii! a) Parintii sunt decedati b) Acestia sunt disparuti sau declarati morti

c) Aflati in situatia de a nu"si redobandi drepturile asupra copilului lor minor a carui adoptie a fost desfacuta

15. In cadrul tutelei ca masura de protectie alternativa a copilului& precum si in ca*ul altor masuri de protectie asupra oricarei pro#leme care il priveste& daca! a$ Are varsta de 10 ani b) #ste capabil de discernamant c$ Are capacitate de e6ercitiu restransa

11. E6istenta sau lipsa discernamantului se sta#ilesc! a$ De autoritatea administrativa competenta& dupa criterii sta#ilite de aceasta #$ In acelasi mod la toti copiii prote(ati prin masurile sta#ilite con%orm le,ii "1"4"55+& raportat la varsta acestuia c) $iind stari de fapt! vor fi analizate! de la caz la caz! de catre autoritatea in fata careia copilul urmeaza sa"si e%prime opinia

1". In comparatie cu re,lementarea anterioara a tutelei& %acuta numai prin normele .odului %amiliei& asta*i in conditiile art. +5 alin /"$ din Le,ea "1"4"55+& tutela se instituie de! a$ Autoritatea tutelara #$ DGA P. c) Instanta udecatoreasca e%clusiv! in a carei circumscriptie teritoriala domiciliaza sau a fost gasit copilul

1). Instanta (udecatoreasca dispune cu privire la tutela& luand in considerare& cu prioritate& interesul superior al copilului& avand in vedere urmatoarele aspecte! a) Persaoana care e%ercita drepturile si obligatiile parintesti in situatia in care copilul este lipsit temporar sau permanent de ocrotirea parintilor b) &odalitatile in care se e%ercita drepturile si se indeplinesc obligatiile parintesti in situatiile mentionate

c$ Impre(urarile invocate de copil in %ata (udecatorilor

FAMILIA %orma de or,ani*are a vietii in comun a oamenilor de am#ele se6e

1+. In sens restrans& %amilia inseamna! a) Sotii b) Sotii si copiii lor minori c$ Toate persoanele le,ate prin casatorie4rudenie

1-. I*or al intemeierii %amiliei este! a$ Le,ea #$ 7ointa sotilor c) Actul casatoriei

10. Functiile %amiliei sunt! a$ De solidaritate a mem#rilor sai b) #conomica c) #ducativa

11. Functia economica e apreciata! a) Ca diferita de la o etapa istorica la alta #$ .omuna tuturor oranduirilor socialiste c$ Functie de #a*a a %amiliei

12. Familia in sens lar, cuprinde!

a) Persoanele legate prin casatorie b) 'udele pana la gradul I( inclusiv c) Persoanele legate prin adoptie

13. .aracterele %amiliei! a) $enomen social comple% b) Are caracter istoric c) #ste intemeiata pe casatoria liber consimtita intre soti "5. 8otiunea (uridica si sociolo,ica a %amiliei! a$ Identice #$ Di%erite c) Diferite! dar cu unele caracteristici comune

DREPTUL FAMILIEI ramura autonoma a sistemului dreptului roman

"1. Principiile dreptului %amilie sunt re,elementate e6pres in! a) Codul $amilie b) Constitutie c$ Alte acte normative

"". I*voarele dreptului %amiliei cuprind urmatoarele cate,orii! a) Constitutia b) Codul $amiliei c) )rdonanta *+,-../ (modificarea numelui)

"). Principiul mono,amiei este re,lementat e6pres in! a$ .onstitutie b) Codul $amiliei c$ 'rdonantele Guvernului

"+. Dreptul %amiliei este ramura autonoma pentru! a) Sistemul de drept roman b) Domeniul dreptului privat c$ Domeniul dreptului pu#lic

"-. Familia este re,lementata de principiu& in urmatoarele i*voare! a$ .odul Familiei b) Constitutie (art *0) c$ In alt act normativ

"0. '#iectul de re,lementare a dreptului %amiliei este alcatuit din! a) 'aporturile sociale ce rezulta din casatorie b) 'aporturile create prin adoptie c) 'aporturi asimilate de lege sub unele aspecte raporturi de familie

"1. Principiul e,alitatii in drepturi intre #ar#at si %emeieeste inscris in! a) Declaratia 1niversala a Drepturilor )mului b) Codul $amiliei c) Constitutie

DREPTURILE FAMILIEI I TAREA .I7ILA "2. Reconstituirea actelor de stare civila se %ace la cerere& daca! a) 'egistrele de stare civila au fost pierdute ori distruse in tot,parte b) Actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori e%trasul de pe acest act c$ Din orice motiv& titularul actului cere e%ectuarea acestei operatiuni

"3. Anularea4modi%icarea4recti%icarea4completarea actelor de stare civila si a mentiunilor poate %i dispusa la cererea urmatoarelor persoane4or,ane! a) Parchetul b) Autoritatea Administrativa Publica 2ocala c) Persoana interesata

)5. Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate %ace daca! a) Intocmirea actului de nastere,deces a fost omisa #$ Din orice impre(urare instanta (udecatoreasca dispune e%ectuarea acestei operatiuni de stare civila c$ olicita persoana interesata

)1. Inscrierea mentiunilor de sta#ilire a %iliatiei pe actul de nastere si& dupa ca*& de casatorie si deces& se %ace! a) 2a cererea celui interesat b) Din oficiu c$ La solicitare parc9etului /art ++:-1 Le,ea 113$

)". Mentiunile se inscriu in actele de stare civila si cu privire la modi%icarile intervenite in starea civila a persoanei& in urmatoarele ca*uri!

a) Schimbarea numelui b) Pierderea,dobandirea cetateniei romane c) Desfacerea,incuviintarea adoptiei

)). Au atri#utii de stare civila! a) Comandantii de nave,aeronave b) Sefii misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare de cariera c) Primarii municipiilor,mun3 4uc,oraselor,comunelor

)+. Atri#utiile o%iterului de stare civila pot %i indeplinite si de alte persoane! a) (iceprimar b) Secretar c) Alti functionari ai aparatului propriu

.A AT'RIA
)-. Actul casatoriei se caracteri*ea*a prin! a) Incheierea in scopul intemeierii unei familii b) Solemnitate c) Publicitate

)0. Termenul de casatorie desemnea*a! a) Actul uridic! manifestare de vointa a viitorilor soti b) Institutia uridica ( ansamblul normelor uridice ce o reglementeaza art /"** Codul $amiliei ) c) Starea uridica a persoanei care prin casatorie dobandeste un statut uridic corespunzator

)1. .rea*a drepturi si o#li,atii de soti actul (uridic inc9eiat de! a$ 'rice autoritate de stat& la cererea sotilor b) )fiterul de stare civila c$ oti& in orice impre(urare ceruta de ei

)2. 8atura (uridica a actului casatoriei consta in! a$ 8atura contractuala #$ 8atura civila c) 5atura unui act al Dreptului $amiliei

)3. .odul %amiliei utili*ea*a cel mai %recvent termenul de casatorie pentru a desemna! a$ 8ormele (uridice aplica#ile sotilor #$ tatutul le,al al sotilor

c) Acordul de vointa a viitorilor soti la incheierea casatoriei

+5. .aracterul civil al casatoriei este preva*ut e6pres in! a$ .odul %amiliei b) Constitutie (art *0 alin /) c$ .odul civil

+1. .onsimtamantul persoanei la inc9eierea casatoriei priveste! a$ Re*olvarea tuturor aspectelor impuse de casatorie prin vointa li#er e6primata a sotilor b) Incheierea actului casatoriei

c$ Do#andirea comunitatii de #unuri a sotilor

EFE.TELE .A AT'RIEI A UPRA RELATIIL'R DI8TRE 'TI /persoanale si patrimoniale$


+". unt #unuri proprii ale %iecarui sot urmatoarele! a) Indeminizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei b) 4unurile de uz personal c) 4unurile destinate e%ercitarii profesiunii dintre soti

+). Pre*umtia mandatului clasic tacit al sotilor /preva*ut de art )- alin /"$ te*a I a .odului %amiliei$ consta in! a$ Administrarea& %olosirea si dispo*itia comuna a #unurilor comune b) #%ercitarea de catre fiecare sot a dreptului de administrare! folosinta si dispozitie asupra bunurilor comune! fiind socotit ca are si consimtamantul celuilalt sot c$ E6ercitarea dreptului de proprietate al sotilor in pre*enta consimtamantului e6pres al celuilalt sot

++. otii raspund cu #unurile comune pentru! a) )bligatiile ce au contractat impreuna b) )bligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei c) Cheltuielile facute cu administrarea oricaruia dintre bunurile lor comune

+-. E%ectele personale ale casniciei privesc! a) Domiciliul sotilor

b) 5umele c) Capacitatea de e%ercitiu deplina a femeii maritate

+0. Indatoririle con(u,ale ale sotilor sunt preva*ute in ! a$ .odul %amiliei in mod e6pres b) Codul familiei implicit c$ .odul civil

+1. .etatenia se do#andeste prin casatorie! a) 5u #$ Da c) 2a cerere

+2. otii 9otarasc in tot ce priveste casatoria! a) De comun acord #$ Potrivit vointei unuia dintre soti c) Conform legii

PR'TE.TIA .'PILULUI in conditiile armoni*arii le,islatiei romane cu le,islatia comunitara din domeniu

+3. Le,islatia re%eritoare la protectia copilului in Romania cuprinde! a) 2egea fundamentala b) Codul familiei c) 2egea -6-,-..*

-5. .adrul institutional pentru protectia copilului lipsit temporar sau de%initiv de ocrotirea parintilor este alcatuit din! a) Institutii si servicii la nivel local! cu atributii in protectia copilului b) Institutii si servicii la nivel central! implicate in protectia copilului c$ 'rice autoritate pu#lica care doreste acest lucru

-1. Autoritatea nationala pentru protectia drepturilor copilului are urmatoarele %unctii! a) reglementare b) reprezentare c) control si indrumare

-". Masurile de protectie alternativa a copilului sunt! a) Adoptia b) Tutela c$ Incredintarea copilului unui centru de plasament intr:un mod permanent

-). Protectia sociala a copilului se re%era la urmatoarele cate,orii de su#iecte! a) Copilul abandonat temporar sau definitiv de parintii sai b) Copilul refugiat c) Copilul care a savarsit o fapta penala

-+. erviciile de protectie speciala sunt! a) Servicii de zi b) Servicii de tip familial

c) Servicii de tip rezidential

--. Institutii si servicii cu atri#utii in protectia si promovarea drepturilor copilului sunt! a) Autoritatea 5ationala pentru Protectia Copilului (A5PC) b) Comisia pentru protectia drepturilor copilului c) )rganisme private autorizate

-0. unt implicate in procedura adoptiei! a) Autoritatile publice indicate de lege b) )rganisme private autorizate c) Autoritatea 5ationala pentru Protectia Copilului (A5PC)

-1. erviciul pentru %amilia adoptatoare reali*ea*a activitati privind! a) Informarea acestora #$ educarea c) #valuarea

-2. In domeniul adoptiei& '%iciul Roman pentru Adoptii /'RA$ are urmatoarele atri#utii! a) Tine evidenta centralizata a tuturor adoptiilor realizate in 'omania #$ Incuviintea*a adoptia c$ Eli#erea*a atestatul adoptatorului sau %amiliei adoptatoare

-3. In procedura adoptiei internationale intervin urmatoarele autoritati! a) Autoritatile administrative nationale b) Autoritatile centrale competente in materia adoptiei din statul strain

c$ 'rice or,an al statului roman sau strain care doreste sa spri(ine copiii de%avori*ati

.ADRUL 8'RMATI7 I I8 TITUTI'8AL 8'U AL AD'PTIEI


05. Adoptia este considerata in actuala re,lementare! a) &asura de protectie alternativa b) )peratiune uridica prin care se creaza legatura de filiatie c) Institutie uridica de dreptul familiei

01. Adoptia este de%inita! a$ De practica (udiciara in materie b) In legea privind regimul uridic al adoptiei c$ In doctrina de specialitate

0". Procedura actuala a adoptiei este ,uvernata de urmatoarele principii! a$ Le,alitatii b) Interesului superior al copilului c) Cresterii si educarii copilului intr"un mediu familial

0). .onceptul %amilie& in noua le,e a adoptiei& are urmatoarele semni%icatii in le,ea actuala! a) $amilia adoptatoare b) $amilia substitutiva c) $amilia e%tinsa

0+. Familia su#stitutiva semni%ica! a$ Parinti si copii a%lati in intretinerea acestora #$ Parintii& copii si rudele pana la ,radul I7 inclusiv c) Persoanele! altele decat cele ce apartin familiei e%tinse care asigura cresterea si ingri irea copiilor! in conditiile legii adoptiei

0-. Una dintre particularitatile procedurii adoptiei preva*ute de Le,ea "1"4"55+ consta in! a) #%istenta a - faze b) 'eglementarea unitara a adoptiei interne (nationala) si internationale c) Apropierea! sub acest aspect al procedurii! dintre adoptia romana si normele internationale in materie

00. Autoritatile administrative sunt implicate in procedura adoptiei prin! a$ Autoritatea tutelara b) Directia generala de asisitenta sociala si protectia copilului (DGASPC) c) )ficiul 'oman pentru Adoptie ()'A)

01. Atestarea adoptatorului se %ace de catre! a$ .omisia pentru protectia copilului b) Directia generala de asisitenta sociala si protectia copilului (DGASPC) c$ Instanta (udecatoreasca

02. Evaluarea conditiilor o%erite de adoptator pentru copilul adoptat are in vedere! a) Asigurarea garantiilor morale b) Conditiile materiale oferite de parintele adoptator

c) 'olul acestei evaluari in admiterea sau respingerea cererii de adoptie

03. Le,ea adoptiei "1)4"55+ e6ceptea*a de la conditiile atestatului ...... urmatoarele! a) Adoptia persoanei ma ore de 33333333333 #$ .opiii minori indicati pentru adoptie c) Adoptia copilului de catre sotul parinte firesc,adoptiv

15. Incuviintarea desc9iderii procedurii adoptiei are loc daca sunt reali*ate conditiile! a) Planul individualizat de protectie prevede adoptiei interne b) Parintii copilului isi e%prima consimtamantul la adoptie c) Tutorele este de acord cu adoptia copilului aflat sub tutela sa

PR'TE.TIA PE.IALA A .'PILULUI


11. Plasamentul este o masura de protectie! a$ Generala& pentru toate cate,oriile de copiii e6istente b) Speciala! avand caracter temporar c$ Alternativa& cu caracter permanent

1". Plasamentul se dispune la! a) Asistentul maternal b) Serviciul de tipul rezidential licentiat in in consiliul local 777777 c) Persoana,familia desemnata de autoritatea competenta

1). Pentru a primi un copil in plasament persoana4%amilia tre#uie sa indeplineasca urmatoarele conditii!

a$

a ai#a o anumita pro%esie

b) Sa aiba domiciliul in romania c) Sa fie evaluata favorabil de catre DGASPC referitor la garantiile morale si conditiile materiale

1+. Plasamentul copilului care nu are " ani& poate %i dispus numai! a) 2a familia e%tinsa #$ La servicii de tip re*idential c) 2a familia substitutiva

1-. La sta#ilirea masurii plasamentului se va urmari! a) &entinerea fratilor impreuna b) Posibilitatea e%ercitarii de catre parinti a dreptului de a"si vizita copii si de a mentine legatura cu acestia c) Plasamentul copilului! cu prioritate! la familia e%tinsa,substitutiva

10. Masura plasamentului se sta#ileste de catre! a) Comisia pentru protectia copilului in situatiile e%pres prevazute de lege b) Instanta udecatoreasca daca nu e%ista acordul parintilor cu privire la plasament c$ DGA P.

11. Drepturile si o#li,atiile parintesti sunt e6ercitate pe durata plasamentului de presedintele .onsiliului ;udetean si& respectiv de primarul sect4mun <ucuresti! a$ In toate ca*urile de plasament b) In situatia copilului! pentru care nu a putut fi instituita tutela si cu privire la care instanta udecatoreasca a dispus masura plasamentului

c$ In situatia in care DGA P. dispune masura speciala a plasamentului

12. Dreptul de a consimti la adoptia copiilor il au! a$ Toti parintii& in a%ara de cei carora le,ea le inter*ice b) Inclusiv parintii decazuti din drepturile parintesti (art +.8 Codul familiei) c) Si parintii carora li s"a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti

13. Parintii sunt o#li,ati sa contri#uie lunar la intretinerea copilului pentru care s:a dispus masura plasamentului! a$ Dupa ca*& se dispun situatiile in care parintii au aceasta o#li,atie& de catre directia pentru protectia copilului #$ Ei sunt o#li,ati la o contri#utie materiala& in toate ca*urile de plasament c) Instanta ce a dispus plasamentul copilului! dupa caz! stabileste daca e necesara sau nu contributia materiala a parintilor! pentru copiii lor dati in plasament

25. Plasamentul in re,im de ur,enta are natura unei masuri de ur,enta! a) Speciala b) Cu caracter temporar c$ .u caracter permanent

21. ituatiile ce impun plasamentul in re,im de ur,enta! a) Copilul este abuzat,negli at b) Copilul a fost gasit c) Copilul a fost abandonat in unitatea sanitara

2". Pe durata plasamentului in re,im de ur,enta& e6ercitiul drepturilor parintesti!

a) Se realizeaza de asistentul maternal b) Se suspenda de drept c$ e in%aptuieste de autoritatea tutelara

2). Masura plasamentului in re,im de ur,enta se sta#ileste de catre! a) Directorul DGASPC din unitatile administrativ teritoriale in care se afla copilul! in unitatile sanitare! ori copilul abuzat sau negli at b) In situatiile in care nu se intampina o opozitie din partea reprezentantilor persoane uridice si persoane fizice care au in ingri ire sau asigura protectia copilului respectiv c$ Autoritatea tutelara de la domiciliul copilului

2+. In situatia plasamentului in re,im de ur,enta dispus de catre DGA P.& ea este o#li,ata sa sesi*e*e instanta de (udecata in urma anali*arii motivelor pentru care este luata masura si& dupa ca*& de a dispune una din urmatoarele solutii! a) &entinerea masurii plasamentului in regim de urgenta b) Inlocuirea acestei masuri de protectie cu masura plasamentului c) Inlocuirea masurii dispuse cu tutela ori cu reintegrarea copilului

2-. In situatii e6ceptionale& daca parintii sau unul din ei pun in pericol securitatea& de*voltarea sau inte,ritatatea morala a copilului prin e6ecutarea in mod a#u*iv a drepturilor parintesti& serviciul pu#lic speciali*at pentru protectia copilului poate decide! a) Plasamentul copilului in regim de urgenta intr"un centru de primire b) Plasamentul copilului la o persoana,familie atestata in acest scop c$ Adoptia

20. .opilul care a savarsit o %apta penala& dar nu raspunde penal& in cadrul protectiei le,ale acordata prin le,ea "1"4"55+ #ene%icia*a din partea comisiei pentru protectia copiluli de!

a$ Adoptie b) &asura educativa c$ Tutela

21. La sta#ilirea masurii educative& comisia pentru protectia copilului tre#uie sa tina seama de! a) Gradul de pericol social al faptei savarsite b) Dezvoltarea fizica! intelectuala si afectiva a copilului c) Conditiile in care a fost crescut si in care a trait copilul

22. Masurile educative si modalitatile aplicarii lor sunt! a) Prevazute de legea penala b) Ca modalitate! masurile sunt corespunzatoare varstei copilului c$ Plasamentul copilului

23. .a masura de protectie alternativa& adoptia poate %i inteleasa in urmatoarele sensuri! a) Ca institutie uridica b) Ca act uridic c) Ca raport uridic

35. Interesul adoptatului prote(at prin masura alternativa a adoptiei poate %i! a) 5epatrimoniala b) Patrimoniala c) &asura prin care se stabileste filiatia intre copil si rudele adoptatorului

31. Adoptia ca masura de protectie alternativa se evidentia*a prin urmatoarele trasaturi! a$ Este o solutie temporara b) #ste o solutie permanenta (definitiva) c) Pentru copilul aflat in situatii speciale este o solutie de securitate si echilibru

PR'.EDURA AD'PTIEI
3". Adoptia nationala /interna$ presupune! a) Adoptatul sa fie cetatean roman b) Adoptatorul sa fie cetatean roman sau de nationalitate romana c) Adoptatorul si adoptatul sa aiba domiciliul stabil in 'omania

3). Procedura adoptiei include si! a) Atestarea adoptatorului b) Deschiderea procedurii adoptiei c$ Eli#erarea unui nou certi%icat de nastere al adoptatului si anularea certi%icatului initial intocmit la nasterea copilului

3+. .ompetenta evaluarii adoptatorului sau %amiliei adoptatoare apartine! a$ .omisiei pentru protectia copilului #$ .onsiliului (udetean& respectiv consiliul local al sectoarelor mun. <ucuresti c) DGASPC

3-. Evaluarea are in vedere& intre altele! a) &otivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doresc sa adopte un copil #$ Pro%esia adoptatorului

c) Impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta

30. Pe parcursul procesului de evaluare& DGA P. are o#li,atia! a$ a ceara desc9iderea procedurii adoptiei

b) Sa asigure adoptatorului sau familiei adoptatoare servicii de pregatire (consiliere) c) Sa"i sfatuiasca pe adoptatori cum sa indeplineasca corect rolul de parinte

31. .onsimtamantul adoptiei se e6prima de catre! a) Parintii firesti ai copilului b) Tutorele copilului c$ Autoritatea tutelara

32. .onsimtamantul adoptiei nu este necesar& daca! a) Ambii parinti sunt decedati sau necunoscuti b) Ambii parinti sunt pusi sub interdictie c$ Am#ii parinti sunt plecati la munca in strainatate

33. =otararea tri#unalului& ramasa de%initiva si irevoca#ila pentru desc9iderea procedurii adoptiei& produce urmatoarele e%ecte (uridice! a) Drepturile si obligatiile parintesti se suspenda b) Drepturile si obligatiile parintesti sunt e%ercitate de catre consiliul udetean si respectiv consiliul local a sect mun 4ucuresti c$ e instituie tutela pentru copil pana la incuviintarea adoptiei de catre instanta (udecatoreasca

155. Dupa ramanerea irevoca#ila a 9otararii (udecatoresti prin care s:a incuviintat adoptia& DGA P. are atri#utia! a) De a incunostiinta in scris parintii firesti ai copilului despre aceasta masura b) De a monitoriza evolutia copilului in familia adoptiva sau la adoptator c) Intocmeste rapoarte trimestriale in care este consemnata constatarea pe care a facut"o pe o perioada de cel putin - ani! dupa incuviintarea adoptiei

151. Procedura adoptiei interne /nationale$ vi*ea*a adoptia! a$ .opilului care a parasit locuinta parintilor sai datorita neintele,erilor dintre acesta si parinti b) Copilului pentru care s"a instituit tutela c) Copilului de catre sotul sau sotia parintelui firesc sau adoptativ

15". .onventia '8U in materie de adoptie internationala considera adoptia in strainatate un mi(loc alternativ de asi,urare a in,ri(irii necesare copilului daca acesta! a) In tara de origine! nu poate fi incredintat spre plasament familial b) In aceeasi tara! nu poate fi dat spre adoptie c) In tara sa natala! nu poate fi ingri it corespunzator

15). Re,istrul national pentru adoptii este intocmit si tinut la *i de catre! a$ Autoritatea 8ationala pentru Protectia .opilului b) )ficiul 'oman pentru Adoptie ()'A) c$ DGA P.

15+. 'RA are natura uni or,an! a) De specialitate al administratiei publice centrale #$ Fara personalitate (uridica

c) Aflat in subordinea Guvernului

15-. .are este solutia le,ala care poate %i dispusa de catre DGA P. daca pe durata perioadei de incredintare pe durata adoptiei aceasta constata neadaptarea copilului cu persoana sau %amilia adoptatoare! a$ Mer,e mai departe cu procedura adoptiei& solicitand instantei (udecatoresti incuviintarea ei b) Sesizeaza instanta udecatoreasca in vederea revocarii masurii incredintarii c) Cere instantei udecatoresti prelungirea masurii incredintarii

150. Incuviintarea adoptiei este solicitata instantei (udecatoresti de catre! a) Adoptator b) $amilia adoptatoare c) DGASPC de la domiciliul persoanelor indicate in lege

151. Le,ea actuala a adoptiei asea*a la #a*a procedurii de adoptie urmatoarele principii! a) Principiul celeritatii in indeplinirea actelor pe care le presupune b) Principiul cresterii si educarii copilului intr"un mediu familial c) Principiul interesului superior al copilului

152. .ei care #ene%icia*a de serviciile or,anismelor private in cadrul procedurii adoptiei interne /nationale$ sunt! a) Copilul potential adoptat b) $amilia potentiala adoptatoare c) Parintii firesti ai copilului

153. .onditiile necesare pentru ca or,ani*atiile privatestraine care au sediul in Romania sa poata cola#ora cu 'RA sunt! a) Sa fie persoana uridica constituita legal in statul de origine b) Sa aiba sediul pe teritoriul unui stat care a ratificat conventia de la 9aga c) Sa aiba scopuri nelucrative

115. .erintele de %ond speci%ice adoptiei internationale sunt! a) Adoptatorul ce domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei b) #%ista alte solicitari de adoptie din partea rudelor copilului pana la gradul I(! cu domiciliul in 'omania c$ Indeplinirea oricarei conditii impuse de 'RA

111. Indeplinirea de catre adoptator a conditiilor de %ond la adoptia internationala se atesta de catre! a$ Autoritatea 8ationala pentru Protectia Drepturilor .opilului b) Autoritatea centrala competenta din statul primitor c) )rganizatiile acreditate

11". Incuviintarea adoptiei internationale este de competenta instantei (udecatoresti romane& daca! a) Cel putin una dintre parti are domiciliul in 'omania #$ Adoptatul si adoptatorul& cetateni romani au domiciliul in strainatate c$ Adoptatul se a%la in strainatate& iar adoptatorul domicilia*a in Romania

11). .onsimtamantul copilului la adoptia internationala este solicitat daca acesta are varsta! a$ 1+ ani

b) +. ani c$ 8u este importanta varsta pentru consimtamantul la adoptie

11+. E%ectele adoptiei internationale vi*ea*a! a) 5umele adoptatului b) 2ocuinta adoptatului c) (ocatia succesorala 11-. Adoptatul se va putea deplasa in tara straina unde domicilia*a adoptatorul& daca! a) #ste insotit de familia adoptatoare b) )'A a eliberat un certificat ce atesta ca adoptia este realizata in conformitate cu normele conventiei de la 9aga c) Au trecut / zile de la comunicarea hotararii udecatoresti irevocabile privind incuviintarea adoptiei

110. Adoptia incetea*a in urmatoarele situatii! a) Prin desfacerea adoptiei daca parintii adoptivi au decedat b) Ca aurmare a declararii nulitatii adoptiei c) In impre urarea in care se dovedeste in fata instantei udecatoresti ca adoptia a fost incheiata in alt scop decat cel al protectiei interesului superior al copilului

111. .are sunt e%ectele (uridice pe care le produce incetarea adoptiei! a) Adoptatul redobandeste numele de familie avut inainte de incuviintarea adoptiei b) Parintii firesti redobandesc drepturi si obligatii parintesti c) Instanta decide! in unele cazuri! instituirea tutelei

112. =otararea (udecatoreasca cu privire la nulitatea adoptiei& ramasa irevoca#ila! a) Se comunica )ficiului 'oman pentru Adoptii ()'A) de catre DGASPC b) Se inscriu mentiunile mecesare in 'egistrul 5ational pentru Adoptii c$ e desc9ide o#li,atoriu calea pentru o noua adoptie

S-ar putea să vă placă și