Sunteți pe pagina 1din 6

I al DGETS erdohleb

REGULAMENTUL privind organizarea gi desfigurarea conferin{ei gtiinfifico-practice a elevilor ,,MUNCA, TALENT, CUTEZANTA" edifia Zotl I. OBIECTIVE GENERALE 1. Evidenlierea, stimularea qi promovarea elevilor cu competenle intelectuale, investigalionale, creative, estetice deosebite qi interese sporite pentru diferite domenii
de cercetare gtiinlificd.

2. Dezvoltarea competen{elor competitive ale elevilor prin activitali de investigalie


literatura de specialitate, formarea competenlelor de utilizarc a metodelor de investigalie qtiinlificd, perfeclionarea competenlelor de muncd intelectuali elevilor din
clasele superioare.

gtiinlifi c5, crealie artisticd qi tehnico-aplicativd. 3. Extinderea gi aprofundarea cunoqtin{elor in domeniul qtiinlei, a familiarizdrii cu

rr. ORGANTZAIEA $r cooRDoNAREA ACTrVrrAlrlOn IN CADRUL CONFERII{TEI 1. Conferin{a gtiinlifico-practicd a elevilor ,,MIJNCA, TALENT, CUTEZANTA"
colaborare cu instituliile de invildmAnt superior, instituliile qi laboratoarele de cercetare qtiinlificd qi cu participarea activd a instituliilor de Chiqindu
inv6!5mint preuniversitar din municipiu. 2. Conferinla se desfrqoard in conformitate cu planul anual de activitate a DGETS tradilional in ultima decadd a lunii aprilie. 3. Pentru coordonarea activitdlilor din cadrul conferinlei se desemneazd, anual comitetul organizatoric al conferinlei, preqedinte al cdruia este qeful DGETS, vicepreqedinli directorii-adjuncli qi qeful secliei inspeclie gcolard iar membrii alli qefi de
se organizeazd, anual de cdtre Direclia GeneralS Educalie, Tineret gi Sport din mun.

in

seclii la DGETS, inspectorii gi specialiqtii la discipline, conducdtorii instituliilor preuniversitare, unde se desfbgoard qedinlele secliilor in cadrul conferinlei. 4. Pentru admiterea gi aprecierea lucrdrilor se aprobi comisiile de evaluare a lucrdrilor elevilor constituite din specialigtii DGETS la disciplinele qcolare, profesori de liceu cu grade didactice, profesori universitari, cercetdtori qtiinlifici, critici literari gi
de artd. Pregedinte al comisiei este desemnat inspectorul la disciplina respectivd.

III. COMPETENTELE COMITETULUI ORGANIZATORIC


organizatoric al conferinlei: - stabileqte institu{ia de invd{dmint in care iqi vor desfbgura lucrdrile secliilor pe discipline; - creeazd. condilii optime de organizare Si desfrgurare a lucrdrilor conferinlei;

1. Comitetul

$I ALE COMISIILOR DE EVALUARE A LUCRARILOR

ffii,,'

,i,.:l

- asigurd mijloace financiare pentru premierea participanlilor. Comisiile de evaluare a lucrdrilor: - stabilesc modalitatea de activitate qi coordoneazd desft$urarea qedin{elor secliilor; - evalueazl,, apreciazd gi selecleazd lucrdrile inbaza criteriilor stabilite; - implici cadrele didactice in procesul de organizare gi desfdgurare a conferinlei;

2.

desfrqurdrii etapei locale (institulionale) a conferin{ei; - aprobd lista nominald a elevilor in clasamentul final pentru fiecate seclie; -prezintd comitetului organizatoric procesele verbale ale desfbqurdrii lucrdrilor in cadrul secJiilor, ordinul privind totalurile conferinlei, inclusiv lista nominald a elevilor in clasamentul final.

- monitorizeazd corectitudinea

rv. DESFAgUnanEA CONTERTNTET


1. Conferinla se desfrqoard in doui etape succesiv: - etapa I locald (institulionald) in lunile februarie-martie a fiecdrui an; - etapa aII-a (municipal6) in luna aprilie a fiecdrui an.

2. Promovareaparticipanlilor de la o etap6 la alta se efectueazdin funclie de rezultatele obJinute Ia etapa anterioard dupd cum urmeaz6: -la etapa loca16, care se desfbgoard in institulia de ?nvdlbmint preuniversitar participd toli doritorii, elevii prezintd,lucrdri gtiinfifico-practice qi artistice la o disciplinS, un domeniu qtiinlific sau artistic; - la etapa municipald participd elevii din clasele a IX-a - a XII-a, care au oblinut locul I (liderul clasamentului) Ia etapa local6; - la disciplinele de studiu: educalia plasticS gi educa{ia tehnologicd por participa elevi din clasele a VII-a aIX-a, inclusiv cu expozi{ii personale ( minimum 6 lucrdri). 3. Lucrarea prezentatlla conferinli se repartizeazd in atelierul indicat de autor pe foia

titlu, conform anexei2; 4.Lucrarea se intoarce autorului dupd finalizarea conferinlei.


de

V..PREMIEREA

$I STIMULAREA PARTICIPANTILOR LA

l.

CONFERINTA Comisiile de apreciere stabilesc clasamentul general in corespundere cu


prezentale de elevi trebuie sd

rezultatele oblinute.

2. Lucrdrile gtiinlifice

fie confirmatd de urmdtorii

indicatori: -prezen\a avizului dat de conducdtorul qtiinlific sau alt profesor delindtor de grad didactic; - confirmarea privind participarea Ia etapa locald, semnatd pe foia de titlu de cStre directorul instituliei sau prin oferta de participare; - tematica lucrSrii sd prezinte o extindere a conlinuturilor curriculare la disciplind sau abordiri ale diverselor aspecte qtiinlifice; - lucrarea trebuie sd fie scrisd cu caractere Times New Roman, mdrimea 12-14, sd aibd foaie de titlu (anexa), sd fie structuratd in capitole, paragrafe, sd con{ind planul expunerii problemei tratate,lista bibliograficd, sd fie semnatd de autor, s6 respecte un volum de 15-25 pagini; -prezentarea publicd va fi in mod obligatoriu insolitd de un singur poster, elaborat personal, vizibil, care se va referi strict la conceptul qtiinlific al lucririi, expus pe

perfecfionate, cu specifi carea elementelor suplimentare aduse - deqi conferinla incutajeazd cercetdrile individuale, sunt acceptate elaborate in echipd cu doar 2 membri cu aportul fiecdrui bine determinat;

verticald, cu mdrimea maximd 80 X I20 cm (nu se admit postere tiplrite la tipografie); - sunt acceptate doar lucrdri finalizate in ultimul an gi lucrdri din anul precedent,

dar

gi

proiecte

de evaluare a ideii qtiinlifice). La ptezentarea lucrdrii autorul formuleazd concret problema, indicd ipoteza gi obiectivele cercetdrii, metodele de investigalie utilizati, noutatea gi actualitatea

' originalitatea aborddrii problemei qtiinlifice gi a interpretdrii ei prin elaborarea unui poster 9i prezentarea lucrdrii oral 7- 10 minute 2(;puncte (disculiile dintre participanli qi membrii comisiei vor urmbri: rolul autorului in cercetare; modul de inlelegere a problematicii abordate in lucrare a prezentati, modul de experimentare sau 4'

autorului asumd responsabilitatea pentru corectitudinea gtiin! ific6 a lucrdrii ; proiectul de cercetare poate fi preluat ca idee din lucrdrile oamenilor de gtiinla profesioniqti, dar lucrarea trebuie si conlind aportul personal in cercetare. 3. comisiile vor aprecia lucrdrile conforrnurmdtorului barem: existenla unui proces autentic de investiga{ie qtiin{ificd individuald,20 punctel noutatea qi abordarea gtiinlificd _ 20 puncte; aplicabilitatea cercetdrii - 20 puncte; prezenfa in conlinutul lucrdrii a anexelor elaborate personal (scheme, fotografii, desene, hFt4L grafice, tabele, experimente, acte de aplicare in produclie, modele funclionale, etc.) - 20 puncte;

conducdtorul qtiinlific (profesorul indrum[tor)

al

ili

' r . '

participanlilor la seclia datd. 5' Cele mai reuqite lucrdri ale elevilor vor DGETS (gradul I, II, III gi menfiune).

gtiintificd' concluziile principale, rdspunde la intrebdrile membrilor comisiei qi

fi menlionate cu diplomd de merit a

Ofertele de participare gi lucrdrile elevilor desemnali pentru participare la etapa municipald a conferinlei se vor prezenta la DGETS nu mai-tdrziu de 24 martie 20;;. Lucrdrile ptezentate dupS 24 martie 2014 nu vor fi acceptate pentru examinare gi
apreciere.

1'

VI. DISPOZITIIFINALE

inregistrarea participanlilor se va efectu a in ziua desfdqurdrii conferinlei in cadrul secliilor, inbaza lucrdrilor prezentate anticipat comisiei la disciplind. 3' Elevii, care nu s-au prezentat pentru suslinerea publicd a lucrdrii vor fi excluqi din lista competitorilor. 4' Lucrdrile care nu au fost admise pentru prezentare se intorc inapoi elevilor cu avizul dat de comisia de apreciere p6ni in ziuadesfrgurdrii conferin{ei. 5' Lucrdrile care nu au fost admise pentru fraudd vor fi eliminate din competilie, iar inlenlia de fraudare va fi comunicatd mediului educa{ional in ordinul de^totalizare, plasat pe SITE-u1 DGETS; 6' Lucririle sunt prezentate, discutate qi evaluate public ai nu se supun contestirii ulterioare.

2'

Anexa

1 Foia de

titlu

DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET qi SPORT

ONFERINTA $ TIINTIFI C A,,MLTNCA, TALENT, CUTEZANTA"

Disciplina, atelierul

TEMA

Autorn clasa, institu{ia

Profesor

indrumitor

Chiqindu 2014
4

Atelierele Conferinlei gtiinlifi co-practice ,,Munc6, Talent, Cfiezan\d,,, aprilie 2014


Disciplina Limba qi lit.romdnd
(qc.nalional6)

Anexa2

2. 4.

concepte

valorice

Analize sincretice de literaturd

Limba qi lit.romdnd (qc.alolingvd) Limba $i lit.rusd(qc.nafionald) Limba qi lit.rusd (gc.alolingvd)

1. Mit 9i simbolin literatu16 ;e6j 2. Aspecte ale comuniciriiin rimba rorandffi

t.

activitate a societ5!ii nrarepatyp

L mba ucraineand L imba francezd L imba englezd


L'. mba italiand

spaniold LJ mba germand $tiinle socio-umanistice: Istorie

L1 mba

1. Pyccxoe ngurxosHaHhe 2. Py.c*ar n 3. Haqnualor4ne noerur 1. Haure nnova t. lstoria lite 2. lstorie si civilizatie 3. Tineretul: interese gi ocupalii
I.

preferate

)rilnle socto-umantsttce: Educalia civici; Educalia economici;


Filosofia; Religia

rersonaltalt marcante Culturi Sitraditii Civilizalie li cultur5 antic;

Fizica qi astronomia

8. lstoria contemporani universali L. FizicaexperimentalS 2. Astronomia 3. Fizica teoretici 2. Ecologia 3. Medicina 1. Chimia romAni 2. Chimia rusi 1. Geografia fizici 2. G"ografirffi 3. Geografia umani a lumii +. eeografiaffi L. Prelucrarea artistici a lemnului
3. Arta acului 1. Arta medievalS 2. Arta.onffi
5

lstoria.ont.ffi

lstoria evului mediu lstoria moderni

Biologia

t. giologi.ffi

Chimia
Geografia

Educalia tehnologicd

Arta plasticd

1.. Grafica, design, video


ii, utilizare

1.

Analiza matematici