Sunteți pe pagina 1din 20

FUZIUNEA DELIMITARE CONCEPTUALA

Dupa cum este definita chiar de Dictionarul Limbii Romane fuziunea inseamna reunirea intr-o singura unitate omogena a mai multor organizatii, partide. "Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua. Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua. Societatea nu isi inceteaza e istenta, in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati e istente sau care iau astfel fiinta. Fuziunea se poate face si intre societati de forme diferite. Societatile in lichidare pot fuziona numai daca nu a inceput repartitia intre societati a partilor ce li s-ar cu!eni din lichidare. Fuziunea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constituti! al societatii. Daca, prin fuziune, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile pre!azute de prezenta lege pentru forma de societate con!enita. Fuziunea are ca efect dizol!area, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza e istenta si transmiterea uni!ersala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si, e!entual, a unei sume in bani, care nu poate depasi "#$ din !aloarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite. %n baza hotararii &dunarii 'enerale a &ctionarilor a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune, care !a cuprinde( Forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune) Fundamentarea si conditiile fuziunii) Stabilirea si e!aluarea acti!ului si pasi!ului care se transmit societatilor beneficiare) *odalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data la care acestea dau dreptul la di!idende) Raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, cuantumul sultei) nu !or putea fi schimbate pentru actiuni emise de societatea absorbanta actiunile societatii absorbite al caror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbanta ori insasi societatea absorbita) +uantumul primei de fuziune) Drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte a!anta,e speciale Data situatiei financiare de fuziune, care !a fi aceeasi pentru toate societatile participante) -rice alte date care prezinta interes pentru operatiune.
1

.roiectul de fuziune semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la -ficiul Registrului +omertului unde este inmatriculata societatea, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a e ista in urma fuziunii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasi!ul sau. .roiectul de fuziune, !izat de ,udecatorul delegat, se publica in *onitorul -ficial al Romaniei, partea a patra, pe cheltuiala partilor, integral sau in e tras, potri!it dispozitiei ,udecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin /# de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarea generala e traordinare urmeaza a hotari asupra fuziunii. -ricare creditor al societatii care fuzioneaza, a!and o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune, poate face opozitie. -pozitia suspenda e ecutarea fuziunii pana la data la care hotararea ,udecatoreasca a de!enit ire!ocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face do!ada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori con!ine cu acestia un a!anta, pentru plata datoriilor. &dministratorii societatilor care fuzioneaza !or pune la dispozitia actionarilor0asociatilor la sediul social, cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale e traordinare( .roiectul de fuziune0di!izare) Darea de seama a administratorilor, in care se !a ,ustifica din punct de !edere economic si ,uridic necesitatea fuziunii si se !a stabili raportul de schimb al actiunilor0partilor sociale) Situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele trei e ercitii financiare, precum si cu trei luni inainte de data proiectului de fuziune) Raportul cenzorilor si, dupa caz, raportul auditorilor financiari) Raportul unuia sau al mai multor e perti, persoane fizice sau ,uridice, desemnati de ,udecatorul delegat, asupra ,ustetei raportului de schimb al actiunilor0partilor sociale, in cazul societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. %n cel mult 1 luni de la e pirarea termenului pre!azut sau, dupa caz, de la data de la care hotararea ,udecatoreasca a de!enit ire!ocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile participante !a hotara asupra fuziunii. &ctele constituti!e ale societatilor nou infiintate prin fuziune se aproba de adunarea generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza e istenta. &ctul modificator al actului constituti! al societatii absorbante se inregistreaza in Registrul +omertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, !izat de ,udecatorul delegat, se transmite, *onitorului -ficial al Romaniei, spre publicare in partea a 2-a pe cheltuiala societatii. Fuziunea are loc la urmatoarele date( %n cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, la data inmatricularii in Registrul +omertului a noii societati sau a ultimei dintre ele)
2

%n celelalte cazuri, la data inscrierii in Registrul +omertului a mentiunii pri!ind ma,orarea capitalului social al societatii absorbante. %n cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza e istenta trec asupra noii societati astfel infiintata -peratiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie( ". in!entarierea si e!aluarea elementelor de acti! si de pasi! ale societatilor comerciale care fuzioneaza, potri!it Legii contabilitatii nr. 310"44", republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor in!entarierii si ale e!aluarii, efectuate cu aceasta ocazie) 1. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directi!a a %5-a a +omunitatilor 6conomice 6uropene si cu Standardele %nternationale de +ontabilitate, aprobate prin -rdinul ministrului finantelor publice nr. /#7701##4, in functie de criteriile de marime pre!azute in reglementarea enuntata anterior. .e baza bilantului intocmit inainte de fuziune se determina acti!ul net contabil, potri!it formulei( &cti! net contabil 8 9otal &cti!e : 9otal Datorii /. determinarea capitalului propriu ;acti!ului net< pe baza bilantului de fuziune. +apitalul propriu ;acti!ul net< reprezinta dreptul actionarilor in acti!ele intreprinderii, dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia. .entru e!aluarea societatilor intrate in fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode( metoda patrimoniala sau metoda acti!ului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate ;!aloarea de rentabilitate, !aloarea de randament, !aloarea de supraprofit<, metode mi te si metoda bazata pe flu ul financiar sau cash-flo=. 5aloarea globala a societatii, stabilita printr-una dintre metodele mentionate, reprezinta !aloarea aportului net de fuziune al fiecarei societati intrate in fuziune. .e baza acestei !alori se stabileste raportul de schimb. 6!aluarea se face pornind de la situatiile financiare incheiate la aceeasi data de catre toate societatile. %n cazul in care !aloarea acti!ului net contabil nu este aceeasi cu cea a aportului net, diferentele sunt recunoscute ca elemente de castiguri sau pierderi din fuziune.

Daca !aloarea aportului net este mai mare decat acti!ul net contabil, diferenta este recunoscuta ca profit. %n situatia in care !aloarea aportului net este mai mica decat acti!ul net contabil, diferenta este recunoscuta ca pierdere. .entru respectarea principiului independentei e ercitiului, recunoasterea castigurilor si pierderilor aferente perioadelor anterioare se reflecta in contul ""> ?Rezultatul reportat cu identificarea acestora pe e ercitii financiare, daca aceasta este posibila. 2. determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi capitalul societatilor comerciale absorbite. %n cadrul acestei operatiuni se efectueaza( a< determinarea !alorii contabile a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale care fuzioneaza, prin raportarea capitalului propriu ;acti!ului net< la numarul de actiuni sau de parti sociale emise) b< stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, prin raportarea !alorii contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbite la !aloarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii absorbante, aprobat de e perti conform pre!ederilor art. 1/4 alin. ;"< lit. e< din Legea nr. /"0"44#, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) c< determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu ;acti!ului net< al societatilor comerciale absorbite la !aloarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii comerciale absorbite cu raportul de schimb) d< determinarea ma,orarii capitalului social la societatea comerciala care absoarbe, prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe cu !aloarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale de la aceasta societate comerciala) e< calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre !aloarea contabila a actiunilor sau a partilor sociale si !aloarea nominala a acestora. Societatile comerciale care sunt absorbite se dizol!a si isi pierd personalitatea ,uridica %nregistrarea conabila a fuziunii se poate realize prin doua metode( *etoda patrimoniala ;metoda valorii nete contabile a societatilor comerciale<aceasta metoda presupune utilizarea conturilor in afara bilantului( o o 34" @ilant de deschidere 341 @ilant de inchidere

&ceasta este metoda promo!ata de *inisterul Finantelor din Romania. Metoda rezultatului, respecti! e!aluarea globala a societatilor

STUDII DE CAZ PRIVIND FUZIUNEA PRIN ABSORBTIE

CAZUL I: FUZIUNEA INTRE SOCIETATI INDEPENDE Metoda rezultatului Etapa 1( %n!entarierea si e!aluarea elementlor de acti!e si pasi! ale societatilor comeciale Ree!aluarea imobilizarilor corporale ale societatii &, pe baza e!aluarii effectuate de e!aluator autorizati, inregistreaza un plus de A17.### lei ;!aloarea ,usta este de ".>##.### lei fata de !aloarea contabila neta de ".#>7.### lei<. 1"1 8 "#7 A17.### lei

Etapa 2( %ntocmirea bilanturilor inainte de fuziunea societatilor @ilantul societatii &


6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 ;1"1 - 13"1< ;1 137 ###-737 ###< &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""-2"4< ;22# ### - "7 ###< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 -R6C6R56 5 5&L-&R6 ".>##.### ".>##.### 1##.### 217.### 7#.### A>7.### # >>7.### -"##.### ".A##.### 2##.### A17.### 7>7.###

9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR%

".A##.### ".A##.###

@ilantul societatii @
6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 ;1"1 - 13"1< ;217 ###-"47 ###< &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""-2"4< ;/>7 ### - 77 ###< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR% 5&L-&R6 1/#.### 1/#.### "A7.### /1#.### "#.### 247.### # 127.### 17#.### 23#.### 17#.### 1/#.### 23#.### 23#.###

Etapa 3: 6!aluarea globala a societatii @ rezultata in urma e!aluarii inregistreaza o crestere de 1>#.### lei fata de acti!ul net contabil. Societatea &( &cti! net contabil rezultat in urma e!aluarii8 1./>7.### lei - >>7.### lei 8 ".A##.### lei &port net 8 &cti! net contabil Societatea @( &cti! net contabil 8 >17.### lei - 127.### lei 8 23#.### lei &port net 8 23#.### lei G 1>#.### lei 8 >7#.### lei Etapa 4: Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a se acoperi aprotul societatii absorbite( Stabilirea !alorii contabile a actiunilor(
6

& @ ".A##.### L6% ( 2# actiuni 8 2#.### lei >7#.### lei ( 7# actiuni 8 "7.### lei - Stabilirea raportului de schimb al actiunilor8 "7.### lei 0 2#.### lei 8 /03 ;pentru 3 actiuni ale lui @ se primesc / actiuni &< Etapa 5: Determinarea numarului de actiuni de emis de catre & Br actiuni 8 7# actiuni H /03 8 "3,>7 actiuni ;"4 actiuni< Determinarea cresterii capitalului societatii &(

+restere capital social 8 "4 actiuni

"#.### lei 8 "4#.### lei

+alculul primei de fuziune ( >7#.### lei - "4#.### lei 8 7A#.### lei

Etapa 6: 6!identierea in contabilitate a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii( & %nregistrarea ma,orarii capitalului social si a primei de fuziune 27A 8 $ >7#.### "#"1 "4#.### "#21 7A#.### .reluarea elementelor de acti! $ 8 27A 447.### 1#> 1>#.### 1"1 1/#.### /#" "A7.### 2"" /1#.### 7"1" "#.### .reluarea elementelor de pasi! 27A 8 2"4 127.### @ 6!identierea !alorii acti!ului transferat 2A"8>73/ 447.### Scaderea din e!identa a elementelor transferate A73/8 $ >17.### 1"1 1/#.### /#" "A7.### 2"" /1#.### 7"1" "#.### %nchiderea conturilor de !enituri si cheltuieli "1" 8A73/ >17.### >73/8 "1" 447.### 9ransmiterea elementelor de pasi! 2"482A" 127.### $ 827A >7#.### "#"1 17#.### "#A" /#.### "#A3 1##.### "1" 1>#.### Regularizarea conturilor 27A si 2A"

27A82A"

>7#.###

Bila t du!a "uziu e


6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 - %*-@%L%C&R% B6+-R.-R&L6 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 ;1"1 - 13"1< ;1 137 ###-737 ###< &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""-2"4< ;22# ### - "7 ###< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L - .R%*6 D6 +&.%9&L -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 -R6C6R56 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR% 5&L-&R6 1>#.### ".4/#.### 1.1##.### /A7.### >27.### A#.### ".">#.### # ".#1#.### "7#.### 1./7#.### 74#.### 7A#.### A17.### 7>7.### 1./7#.### 1./7#.###

CAZUL II: ABSOBNTUL DETINE TITLURI LA ABSORBIT %n practica este cel mai de intalnit caz. %n acest caz absorbantul apare in dubla ipostaza( .rimeste aportul societatii absorbite, aport pe care il !a remunera prin atibuirea de actiuni noi)

6l insusi fiind actionar al absorbitului !a trebui sa primeasca o parte din actiunile proprii emise pentru remunerarea actionarilor societatilor absorbite , fapt ce nu este posibil conform nomelor +B5*.

6 ista doua situatii( a< Se emita actiunile de absorbant, ele fiind date actionarilor absorbitului, inclusi! absorbantului, dupa aceea aceasta !a realiza imediat o reducere de capital social cu actiunile proprii primite de la absorbit. %n practica nu se apealeaza la aceasta solutie deoarece este costisitoare) b< %n proiectul de fuziune se insereaza o clauza de renuntare prin care absorbantul sa emita doar actiuni care !or fi distribuite celorlalti actionari.

.resupunem urmatoarea situatie( societatea & cu un capital social de A.### actiuni cu o !aloare nominala de ".### lei0actiune absoarbe societatea @ cu un capital social de 1.7## actiuni cu o !aloare nominal de ".### lei0actiune. @ilanturile inainte de fuziune se prezita astfel( Bila tul #o$ietatii A
6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 ;1"/- 13"/< &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - 9%9LDR% D6 .&R9%+%.&R6 ;&+9%DB% @< - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 9 1.21#.### /##.### ".###.### "##.### /.31#.### # ".23#.### 1./2#.### "2.73#.### A.###.### A.AA#.### 5&L-&R6 "1.12#.### "1.12#.###

-R6C6R56 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR%

".41#.### "2.73#.### "2.73#.###

Bila tul #o$ietatii B


6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 ;1"/ - 13"/< ;3 #7# ### -" 4## ###< &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR% 1.7##.### 2.###.### ".7##.### 3.###.### 73#.### ".2##.### "1#.### 1."##.### # ".>7#.### /7#.### 3.###.### >.A7#.### >.A7#.### 5&L-&R6

.rofitul a fost de,a repartizat la ambele societati. De comun accord masinile si utila,ele au fost e!aluate astfel( &( "1.12#.### lei

10

@( >.A7#.### lei & detine "## actiuni @ cumparate cu 1.21# lei0actiune

&portul absorbitului !a trebui di!izat in doua elemente( &port remunerat prin actiuni ale absorbantului care se cu!in celorlalti actionari ai absorbitului si pentru acesta se fac toate calculele financiare) &port neremunerat prin actiuni) acesta se cu!ine absorbantului. &ctiunile se anuleaza putand rezulta o prima de fuziune egala cu diferenta intre !aloare reala a actiunilor anulate si !aloarea de cumparare a acestora. .rin urmare !or e ista doua prime de fuziune( Dna aferenta aportului remunerat prin actiuni) Dna aferenta aportului neremunerat. .entru calculele financiare se !a incepe intotdeanuna cu societatea ce nu detine actiuni la cealalta pentru ca in functie de !aloarea stabilita pentru aceasta se determina &cti!ul net al celeilalte societati. & &cti! net 8 I +apitaluri proprii 8 "2.73#.### lei G ".### actiuni ;/.1## lei : 1.21# lei< 8 "7./A#.### lei 5aloare actiuni 8 "7./A#.### lei0A.### actiuni 8 1.7A# lei @ &cti! net 8 3.###.### lei 5aloare actiuni 8 3.###.### lei 0 1.7## actiuni 8 /.1## lei

Raportul de schimb 8 /.1## lei 0 1.7A# lei 8 702 ;pentru 2 actiuni @ se !or primi 7 actiuni de la &< &port remunerate prin actiuni 8 9otal aport @ 8 3.###.### lei 8 ".3>7 actiuni +resterea capitalului social & 8 Br actiuni de emis 8 ".3>7 actiuni 5Bactiuni & ".### lei0actiune 8 ".3>7.### lei ;"## : .onderea lui & in @< ;"## : 2#< 8 2.3##.### lei

Bumar actiuni de emis 8 &port remunerate 0 5aloare actiuni & 8 2.3##.### lei 0 1.7A# lei

.rima de fuziune % 8 &port remunerat : +resterea capitalului social


11

8 2.3##.### lei - ".3>7.### lei 8 1.417.### lei &port neremunerat 8 3.###.### lei - 2.3##.### lei 8 /.1##.### lei &nulare actiuni detinute de & la @( 1.21#.### lei .rima de fuziune %% 8 /.1##.### lei - 1.21#.### lei 8 >3#.### lei .rima de fuziune totala 8 1.417.### lei G >3#.### lei 8 /.>#7.### lei

& %nregistrarea ma,orarii capitalului social si a primei de fuziune 27A 8 $ 3.###.### "#"1 ".3>7.### "#21 /.>#7.### 1A" 1.21#.### .reluarea elementelor de acti! $ 8 34" 4.>7#.### 1"/ >.A7#.### /#" 73#.### 2"" ".2##.### 7"1" "1#.### .reluarea elementelor de pasi! 34" 8 $ 4.>7#.### 2#" ".>7#.### 27A 3.###.###

@ .redare acti!e 3418 $ 4.>7#.### 1"/ >.A7#.### /#" 73#.### 2"" ".2##.### 7"1" "1#.### .redare datorii $ 8 341 4.>7#.### 2#" ".>7#.### 27A 3.###.### Lichidarea elementelor de capitaluri proprii $ 827A 3.###.### "#"1 1.7##.### "#A" 2.###.### "#7 "7#.###

Bila tul du!a "uziu e


6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 5&L-&R6 "4.34#.### "4.34#.### 33#.### 1.2##.### 11#.### /.7##.### # /.1/#.###

12

6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L - .R%*6 D6 FDC%DB6 -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 -R6C6R56 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR%

1>#.### 1#."A#.### >.3>7.### /.>#7.### ".41#.### A.AA#.### 1#."A#.### 1#."A#.###

CAZUL III: ABSORBITUL DETINE ACTIUNI LA ABSORBANT %n acest caz absorbitul aporteaza !alorile sale de acti!e si datorii absorbantului, intre acestea aflandu-se si titluri detinute in contabilitatea absorbantului &stfel absorbantul de!ine proprietarul propriilor sale actiuni, actiuni pe care trebuie sa le anuleze. &stfel el !a realize o dubla miscare a capitalurilor, respecti!( pe de o parte !a creste capitalul social ca aport in natura, dupa care il !a reduce cu scopul anularii actiunilor proprii primite ca aport in natura. .entru a e!ita aceasta anulare teoretic poate fi a!uta in !edere si solutia ca absorbitul sa retina absorbantului actiunile, urmand sa le repartizeze actionarilor sai. %n practica, aceasta !arianta este foarte rar folosita ea echi!aland cu un parta, partial de acti!e operatie ce este impozitata, in timp ce anularea actiunilor proprii este e onerata de timp. Societatea & cu un capital de "#.### actiuni ".### lei0 actiune !aloare nominala absoarbe pe @ cu un capital social de /.### actiuni 1.### lei0actiune !aloare nominala . Societatea @ detine 1.### actiuni & cumparate cu ".17# lei0actiune. Bila tul #o$ietatii A
6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 13 5&L-&R6 "1.7##.### "1.7##.### ".1##.### 7.###.### /##.### A.7##.### # /.###.### /.7##.###

F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR%

"A.###.### "#.###.### 2.###.### 1.###.### "A.###.### "A.###.###

Bila tul #o$ietatii B


6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - 9%9LDR% D6 .&R9%+%.&R6 ;&+9%DB% &< - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR% 5&L-&R6 >.2##.### >.2##.### 1.7##.### 17#.### ".>##.### 7#.### 2.7##.### # /.###.### ".7##.### 3.4##.### A.###.### 1.###.### 4##.### 3.4##.### 3.4##.###

Rezol%are & &cti! net 8 "A.###.### lei 5aloare actiuni 8 "A.###.### lei 0"#.### actiuni 8 ".A## lei @ &cti! net 8 3.4##.### lei G0- ;1.### actiuni ;".A## lei : ".17# lei< 8 4.A##.### lei 5aloare actiuni 8 4.A##.### lei 0 /.### actiuni 8 /.1## lei
14

Raportul de schimb 8 /.1## lei 0 ".A## lei 8 10" ;pentru "actiune @ se !or primi 1 actiuni de la &< Bumar actiuni de emis 8 4.A##.### lei0 ".A## lei 8 A.### actiuni +resterea capitalului social & 8 Br actiuni de emis 8 1.### actiuni 5Bactiuni &

".### lei0actiune 8 1.###.### lei

.rima de fuziune 8 /.1##.### lei - 1.###.### lei 8".1###.### lei & %nregistrarea ma,orarii capitalului social si a primei de fuziune 27A 8 $ 4.A##.### "#"1 A.###.### "#21 /.A##.### .reluarea elementelor de acti! $ 8 34" "1.A##.### 1"/ >.2##.### "#4 /.1##.### /#" 17#.### 2"" ".>##.### 7"1" 7#.### .reluarea elementelor de pasi! 34" 8 $ "1.A##.### 2#" /.###.### 27A 4.A##.### &nularea actiunilor primite ca aport in natura $ 8 "#4 /.1##.### "#"1 1.###.### "24 ".1##.### @ .redare acti!e 3418 $ "1.A##.### 1"/ >.2##.### 1A" /.1##.### /#" 17#.### 2"" ".>##.### 7"1" 7#.### .redare datorii $ 8 341 "1.A##.### 2#" /.###.### 27A 4.A##.### Lichidarea elementelor de capitaluri proprii $ 827A 4.A##.### "#"1 A.###.### "#A 1.###.### "#7 ".A##.###

CAZUL III: PARTICIPATII RECIPROCE

15

Societatea & ce detine 17.### actiuni cu o !aloare nominala de " leu absoarbe pe @ ce are un capital social de "#.### actiuni " leu !aloare nominala. & detine 7## actiuni @ cumparate cu ".### lei, iar @ detine ".### actiuni & cumparate cu ".7## lei. Fondul commercial necontabilizat se ridica la( .entru &( 2.3>7 lei) .entru @( /.1## lei. Bila t A
6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - 9%9LDR% D6 .&R9%+%.&R6 ;&+9%DB% &< - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR% 5&L-&R6 27.2## 27.2## ".### 2## 3.A## 1.A## "1.A## # "3.### -7.2## 2#.### 17.### "7.### 2#.### 2#.###

16

Bila t B

6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - 9%9LDR% D6 .&R9%+%.&R6 ;&+9%DB% &< - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L -R6C6R56 -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR%

5&L-&R6 "A.### "A.### ".7## ".### 7.### "."## 3.A## # 7.A## /.### "4.### "#.### 4.### "4.### "4.###

& &cti! net 8 2#.### lei G 2.3>7 lei G0- ;7##@".###< 8 & 17.### &8 !al actiunilor

@ &cti! net 8 "4.### lei G /.1## lei G0- ;".### & : ".7## lei< 8 "#.### @

17

2/.3>7 G 7## @ 8 17.### & 1#.>## G ".### @ 8 "#.### @ &cti! net & 8 17.### actiuni &cti! net @ 8 "#.### actiuni

&8 ",3 lei0actiune @81,17 lei0actiune ",3 lei0actiune 8 27.### lei 1,17 lei0actiune 8 11.7## lei

Raportul de schimb 8 1,17 lei 0 ",3 lei 8 702 ;pentru 2 actiuni @ se !or primi 7 actiuni de la &< .onderea lui & in @ 8 7##0"#.### 8 7$ Din totalul actiunilor emise de @ societatea & !a emite actiuni pentru 47$ din aport, respecti!( &port remunerat 8 11.7## lei 47$ 8 1"./>7 lei

o Br actiuni de emis 8 1./>70",3 8 "".3>7 actiuni o +resterea capitalului social o .rima de fuziune " &port neremunerat 8 &nulare actiuni de & la @ .rima de fuziune 1 8 "".3>7 actiuni " leu0actiune 8 "".3>7 lei

8 1"./>7 lei : "".3>7 lei 8 4.7## lei 8 11.7## lei 8 ".### lei 8 "17 lei 7$ 8 "."17 lei

.rima de fuziune totala 8 4.7## lei G "17 lei 8 4.A17 lei %n schimbul aportului primit de 11.7## lei societatea & primeste si ".### actiuni proprii in !aloare de ",3 lei. Rezulta o diminuarea a capitalului social de ".### actiuni " leu 8 ".### lei si o diminuare a primei de fuziune de ".3## lei -".### lei 8 3## lei & %nregistrarea ma,orarii capitalului social si a primei de fuziune 27A 8 $ 11.7## "#"1 "".3>7 "#21 4.A17 1A" ".### .reluarea elementelor de acti! $ 8 34" /1."## 1#> /.1## 1"/ 1#.### "#4 ".3## /#" ".###
18

@ Ree!aluarea fondului comercial 1#>" 8 "#7 /.1## Ree!aluare actiunilor 1A" 8 "#7 /## .redare acti!e 3418 $ /1."## 1"/ 1#.### 1#>" /.1## 1A" ".3## /#" ".### 2"" 7.### 7"1" "."##

2"" 7.### 7"1" "."## .reluarea elementelor de pasi! 34" 8 $ /1."## 13" 2.### 2#" 7.A## 27A 11.7## &nularea actiunilor primite ca aport in natura $ 8 "#4 ".3## "#"1 ".### "#21 3##

9ransmiterea elementelor de pasi! $ 8 341 /1."## 13" 2.### 2"4 7.A## 27A 14.7## Lichidarea elementelor de capitaluri proprii $ 827A 11.7## "#"1 "#.### "#A 4.### "#7 /.7##

Bila t du!a "uziu e


6L6*6B9 &. &+9%56 %*-@%L%C&96 -%*-@%L%C&R% B6+-R.-R&L6 -%*-@%L%C&R% +-R.-R&L6 &+9%56 %*-@%L%C&96 - 9-9&L @. &+9%56 +%R+DL&B96 - S9-+DR% -+R6&B96 ;2""< -+&S& S% +-B9DR% L& @&B+% &+9%56 +%R+DL&B96-9-9&L +. +E6L9D%6L% %B &5&BS D. D&9-R%% +6 9R6@D%6 .L&9%96 %B9R-- .6R%-&D& D6 .&B& L& DB &B 6. &+9%56 +%R+DL&B96 B696, R6S.6+9%5 D&9-R%% +DR6B96 B696 F. 9-9&L &+9%56 *%BDS D&9-R%% +DR6B96 F. +&.%9&L S% R6C6R56 -+&.%9&L - .R%*6 D6 FDC%DB6 -R6C6R56 D%B R665&LD&R6 -R6C6R56 9-9&L +&.%9&LDR% .R-.R%% 9-9&L +&.%9&LDR% 5&L-&R6 3.#>7 A".2## A4.2>7 ".2## "/.A## /.>## "3.>## # 1/.A## -2.4## A2.7>7 /7.3>7 3.317 2.3>7 "7.### A2.7>7 A2.7>7

MOTIVATII& AVANTA'E& CARACTERISTICI& TIPURI DE FUZIUNI


19

Realitatile societatii moderne demonstreaza ca afacerile intreprinzatorilor se desfasoara intr-un mediu economic si concurential, care impun perfectionarea si dez!oltarea relatiilor de productie si de desfacere. %n acest conte t, din ratiuni economice, financiare si fiscale, companiile recurg la un procedeu de concentrare, prin fuziune, a factorilor implicati in realizarea si di!ersificarea acti!itatilor sale. %n prezent, asistam la e tinderea acestui fenomen economic pe plan international, datorita necesitatii satisfacerii cerintelor crescande ale principiilor de dez!oltare si perfectionare economice ale intreprinzatorilor. 6fectele fuziunii moti!eaza factorii de decizie. Dintre aceste efecte cele mai reprezentati!e sunt( -peratiunile de fuziune implica si numeroasea!anta,e. .rincipalul a!anta, il reprezinta cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor. De asemenea, ca urmare a procesului de fuziune se obtine reducerea preturilor si ameliorarea conditiilor de productie, cele de distributie si cele de studii si cercetari. Dneori, fuziunea este un mi,loc de reorganizare a structurii unui grup de societati( societatea mama absoarbe anumite filiale, o filiala absoarbe pe alta, anumite filiale fuzioneaza intre ele pentru a forma o noua filiala. Din analiza procesului de fuziune se pot desprinde si unele elemente caracteristice. -peratiunile de fuziune se caracterizeaza prin transmiterea uni!ersala a patrimoniului, prin aceasta intelegand transmiterea ansamblului elementelor de acti! si de pasi! compunand patrimoniul unei societati - societatea absorbita - sau al unor societati - societatile carese contopesc - in profitul societatii noi sau absorbante, care mosteneste - in tot sau in parte societatile care au fuzionat prin una din modalitatile mentionate. 9rebuie subliniat ca pasi!ul societatii absorbite este luat in sarcina societatilor noi sau absorbante, conform modalitatilor definite prin contractul de fuziune. # alta caracteristica a fuziunilor, este dizol!area obligatorie a societatii absorbite ori a societatilor care se contopesc. Dar, spre deosebire de alte cazuri de dizol!are, nu are loc o procedura de lichidare a societatii absorbite ci o numire a unui lichidator. Schimbul ;compensarea< drepturilor sociale presupune ca asociatii societatii absorbite sa de!ina asociatii societatii absorbante sau noi si sa li se atribuie actiuni - sau parti sociale - la aceasta societate. &ltfel spus, nu poate a!ea loc fuziunea daca aportul net- aportul rezultat dupa deducerea pasi!ului luat in sarcina societatii beneficiare a aporturilor - este compensat prin acordarea de bunuri sau bani asociatilor, altele decat actiuni sau parti sociale.

20