Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Definiti AI pe baza functiilor specific acestei activitati functiile specific activitatii AI: 1) acordarea de consyultatii conducatorului entitatii; 2) asistenta personalului cu sarcini administrative. 2.Comentati caracteristicile inerente activitatii de AI 1)Universalitatea: se manifesta in baza ariei de aplicabilitate, scopul urmarit si profesionalismul auditorilor interni; 2) Independenta: care consta in neimplicarea in elaborarea si implementarea controlului intern al entitatii, lipsa relatiilor personale, financiare si oficiale cu persoanele auditate, absenta intereselor financiare si politice fata de activitatile auiditate, anterior nu a fost responsabil de actvitatile sectorului care urmeaza a fi audit; 3) Periodicitatea este determinate de frecventa auditarii activitatilor si operatiunilor entitatii. 3. Care este rolul AI in contextual exercitarii auditului financiar extern in procesul exercitarii auditului financiar extern se creceteaza existent si functionarea CI si se stabileste in ce masura acesta contibuie la asigurarea contab. Cu informatia autentica. Constatarile si recomandarile auditorului intern sunt utile auditorului extern pentru a intelege mai bine dificultatile cu care se confrunta CI si in ce masura ele pot afecta asigurarea contabilitatii cu informatie autentica. 4. Descrieti criteriile de baza pt compararea continutului AI cu cel al controlului intern 1) modalitati de functionare: AI se efectueaza de auditorulul intern. CI se efectueaza prin intermediul recalcularii si inventarierii. 2) Tipuri de rezultate: AI-se bazeaza pe sntioane sau verificari selective, CI pe tehnici si instrumente aplicate de angajati in scopul verificarii realizarii relative calitative a angajamentelor de servicii; 3) Calificarea personalului AI aplica verficari cmune tutoror misiunilor de audit, majoritatea fiind standartizate. CI aplica tehnici si instrumente care difera de la o actiune la alta in functie de lucrari;e executate de fiecare angajat. 5. Numiti actele normative care reglementeaza activitatea de AI din RM 1)Standartele nationale de AI; 2) Norme metodologice privind activitatea de AI; 3) Codul etic al AI. 6. Clasificati standartele nationale de audit in functie de etapa de exercitare si conform gruparii aplicate pt standartele international ale practicii profesionale de AI 1) Standarte e calificare; 2) Standarte de functionare; 3) Standarte e implementare practica. 7. Comentati caracterul aplicabil al normelor metodologice pt implementarea AI Acestea se aplica tuturor unitatilor de AI, care trebuie sa-si elaboreze propriile procedure interne conform SNAI 2040 Politici si Proceduri (adica politici si procedure de dirijare a activitatilor de AI). Instructiunile elaborate de sinestatator trebuie sa fie coordinate cu sistemul de control financiart public intern din cadrul MF. 8. Numiti caracterul prevederilor metodologice pt AI 1) Cadrul normative si organizational; 2) Instructiunea cu alte parti implicate, inclusive consultati specializati; 3) Indrumari etaliate privind principiile concepute in domeniul auditului: materialitate, riscuri, probe de audit; 4) Auditul unor activitati specilizate, de exemplu, auditul in mediul sistemelor tehnologiilor informationale. 9. Dezvaluiti prevederile principiilor fundamentale ale codului etic al auditorului intern din RM Integritate: Auditorul intern trebuie sa procedeze correct, onest si incoruptibil. Independenta si obiectivitate: Sa fie impartial la colectarea, evalurea si comunicare informatiei auditate; Competenta accepta angajamentul de serviciu daca detine suficiente cunostinte pt a asigura prestarea serviciilor profesionale. Confidealitate sa nu divulge informatia obtinuta in procesul efectuarii auditului. 10. Descrieti elementele de baza ale controlului financiart public intern conform prevederilor legislatiei RM sistemul de management financiar si CI system de gestionare a riscurilor si de realizare a obiectivelor IP. Pt functionarea sistemului dat se stabilesc anumite reguli si procedure, se defines functiile organizatilor. (Ex: referitor la activitatea de plati managerial stabileste si verifica procedure si procesare a doc pt efectuarea transferurilor e MB. 2) Auditul Intern. 11. Care sunt preocuparile actuale ale institutiilor publice in privinta perfectionmarii sistemului de management financiar si control intern IP sunt preocupate de perfectionarea sistemului de management financiar in baza prevederilor standartelor nationale de CI in sectorul public. Necesitatea stabilirii pt managerii IP a responsabilitatilor legate de functionarea CI si de prestare a serviciilor publice eficiente. 12. Explicati rolul AI de a perfection sistemul de management financiar si control intern rolul este de a evalua eficienta si performantele structurilor functionale si implementarea politicilor, programelor si actiunilor de perfectionare a activitatii IP. AI contribuie la: 1) administrarea mai eficienta a patrimoniului; 2) asigurarea corectitudinii contabilitatii; 3) fiabilitatea managementului informatics; 4) gestionarea riscurilor de management. 13. Precizati care sunt domeniile stabilite cu standartele nationale de control intern Domeniile stabilite de SNCI sunt general acceptate pt manageri financiari si control in sectorul public. Acestea efera posibilitatea de perfectionare a sistemului. Aplicarea este obligatorie tuturor entitatilor din sectorul public finantate din bugetul public. 14. Prezentati componentele principale ale controlului intern codificate si clasificate conform standartelor natiopnale de control intern. Mediul intern: SNCI 1 Etica si integritatea; SNCI 2 Functii, atributii, si sarcini SNCI 3 Angajamentul fata de competenta, SNCI 4 Abordarea si stilul de operare al conducerii SNCI 5 Structura organizational SNCI 6 Imputerniciri delegate Managementul performantelor si al riscurilor: SNCI 7 Stabilirea obiectivelor, SNCI 8 Planificarea, monitorizarea si raportarea privind performantele; SNCI 9 Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri si oportunitati, SNCI 10 Evaluarea riscurilor si managementul riscurilor. Activitatile de control: SNCI 11 Documentarea sistemelor operationale, SNCI 12 Divizarea obligatiilor si responsabilitatilor; SNCI 13 Tipurile activitatilor de control Informare si comunicare: SNCI 14 Informarea SNCI 15 Comunicarea Monitorizarea si evaluarea: SNCI 16, SNCI 17. Sistem toate operatiunile, resursele, personalul, serviciile si responsabilitatile aferente implicate in realizarea anumitor functii. NMAISP3 sugereaza gruparea sistemelor in urmatoarele grupuri: Sisteme corporative planificarea activitatilor generale; sisteme financiare incasarea creantelor, achitarea datoriilor; sisteme de support recrutarea si promovarea personalului; sisteme operationale gestionarea procesului tehnologic.

Surse pentru identificarea sistemelor: acte normative aferente domeniului de activitate a entitatii; organigramele; regulamentele subdiviziunilor; scheme tehnologice; informatii managerial; rapoartre anuale; planurile de dezvoltare a tehnologiilor, bgete, auditul extern si de consulanta, inspectii si diferite controale. Sisteme de management a resurselor financiare: elaborarea bugetului entitatii, executia bugetului entitatii, efectuarea platilor prin intermediul sistemului bancar; plati in numerar; planificarea si executarea programului de vinzari, procurari de bunuri, lucrari si servicii; sisteme de management al patrimoniului entitatii; evidenta contabila si raportarea financiara. Sisteme de documentare, investigare si prevenire a infractiunii. Sisteme informationale (contabile) Sisteme managerial (a resurselor umane corelat cu sectia cadre)

Planificarea procurarilor: 1.Evaluarea necesitatii de bunuri/servicii/lucrari 2.Planificarea activitatilor de asigurare cu bunuri/lucrari/servicii 3.Participarea la elaborareabugetului annual al intreprinderii Desfasurarea procesului de procurari: 1.Perfectarea doc aferente procurarilor de bunuri/servicii/lurari 2.Organizarea si desfasurarea procurarilor de bunuri/lucrari/servicii (tender) Monitorizarea si controlul procesului de procurari 1.Gestionarea contractelor semnate cu furnizorii de bunuri, lucrari si servicii necesare bunei-functionari a entitatii 2.CI al procurarilor de bunuri, lucrari si servicii Respectarea prevederilor (normelor, instructiunilor, procedurilor) 1.Perfectarea darilor de seam ape rezultatele procurarilor de bunuri, lucrari si servicii. 1.Expuneti continutul principal al planului strategic al activitatii de AI: Planul strategic contine rezultatul principalelor decizii de planificare, se prezinta in forma succinta si intruneste 12 elemente de baza: 1) obiectivele entitatii si instrumentele de realizare a lor 2) riscurile majore legate de realizarea cu success a obiectivelor entitatii 3) modalitatea de determinare a obiectelor auditabile 4) factorii care pot influienta negative activitatea entitatii in viitor 5) modalitatea evaluarii riscurilor 6)frecventa auditarii sistemelor 7) resursele necesare si disponibile pentru realizarea planului strategic multiannual de audit 8)impactul insuficientei de resurse pentru realizarea planului strategic de audit 9)proiectul planului annual al activitatii de audit pentru primul an al procesului strategic 10) calitatea si eficacitatea resurselor 11) instruirea personalului este necesara 12) modalitatea de respectare a cadrului normative si cerintele MF. 2.Descrieti esenta obiectivului AI referitor la aprecierea sistemului de CI: urmareste examinarea tuturor activitatilor de control, de exemplu, autocontrolul, controlul ierarhic, control partenerial, financiar, contabil, inventarierea patrimoniului. 3.Explicati ce reprezinta riscurile de management si control, care factori sunt valuati in acest caz: constatarile anterioare ale auditullui; sensibilitatea sistemului de CI, mediul de control, increderea in managementul operational, schimbarile de personae sau de sisteme. 4.Enumerati etapele de baza la derularea unei misiuni de AI: initierea misiunii de AI, lucrul in teren, elaborarea raportului misiunii de AI, monitorizarea recomandarilor. 5.Comentati rolul misiunii de AI in raport cu frauda si cu gestionarea risculkui de frauda: de a prezenta propuneri privind imbunatatirea procesului de gestionare a riscului de frauda. Auditorul trebuie sa faca cunostinta cu mecanismele aplicate de entitate pentru prevenirea fraudei; sa propuna instrumente de control suplimentare, sa participle la investigarea cazurilor de frauda, sa recomande solutii. 6.Numiti lucrarile preliminare etapei de elaborare a programului de AI: emiterea dispozitiei sau autorizatiei privind efectuarea misiunii de AI, prezentarea declaratiei de independent de catre fiecare membru al echipei misiunii, instiintarea persoanelor care urmeaza a fi audiutate. 7.Care sunt obiectele auditabile supuse riscurilor avansate si care din ele sunt mai frecvente: definirea atributiilor si responsabilitatilor, reglementarea raportului de serviciu dintre compartimente, stabilirea conditiilor de ocupare a postului, organizarea recrutarii si selectiei de personal, controlul sistemelor informationale de management, organizarea activitatii de conducere. 8.Ce reprezinta programul misiunii de AI: un document intern de lucru denumit ghid sau indrumar care contine ordinea de parcurgere a lucrarilor misiunii de AI. Acest document confera siguranta ca nici un aspect important al doeniului auditat nu a fost omis. 9.Precizati informatia care se aplica la documentarea programului misiunii de AI: entitatea in cadrul careia este realizata misiunea; domeniul auditat, de exemplu, activitatea de producere; perioada auditata; persoanele care au intocmit si avizat programul, durata in ore a fiecarei activitati din cadrulmisiunii de AI. 10.Precizati esenta dovezilor utilizate in procesul AI si numiti sursele aplicate: dovezile constituie informatia de orice natura aplicata de auditorul intern pt a argumenta opinia sa. Surse: confirmari de la terti, date din domenii inrudite, cadrul normativ, instructiuni si regulamente interne, sistemul informational managerial, contabilitatea, explicatiile angajatilor.

11.Descrieti consecutivitatea obtinerii dovezilor la exercitarea AI: auditorul efectueaza testari, interviuri, confirmari; se apreciaza daca dovezile obtinute sunt adecvate si suficiente; se colecteaza doc misiunii de AI pt a fi etichitate si numerotate; identificarea si analiza problemelor constatate si se comunica conduc. Unitatii de AI; dovezile se verifica si se aproba de supervisor. 12.Numiti citeva cazuri de constatare a iregularitatilor si explicate modalitatea de documentare: sunt premise de nerespectare a normelor de poluare a mediului inconjurator; expirarea termenului de valabilitate a licentei, neprelungirea termenului de utilizare a brevetelor, marcilor comerciale, drepturile de autor si a altor drepturi a caror utilizare necesita contractare. 13.Explicati cerintele de formulare a constatarilor si recomandarilor la elaborarea proiectului raportului auditorului intern: de intocmit lista constatarilor si recomandarilor. Constatarea trebuie sa descrie ca nu a mers bine si de ce sa intimplat asa, precizeaza criteriile care au dus la respective concluzie, indica efectul constatarii. Recomandarile indica ce trebuie sa se faca pentru solutionarea prroblemei sau riscului constatat. 14.Comentati modalitatea de revizuire a constatarilor si recomandarilor preventive raportarii acestora: revizuirea constatarii urmareste justetea formularii celor 4 elimente de baza ale constatarii: situatia, criteriile, efectul, cauza. Revizuirea recomandarilor are ca scop de a verifica daca schimbarile propuse vor apropia situatia constatata de cea dorita. 15.Dezvaluiti cele 2 activitati de finisare a raportului de AI: informarea structurii auditate cu privire la constatarile si recomandarile auditorului intern. Scopul: formularea unui punct de vedere propriu prezentate in proiectul raportului de AI.; elaborarea planului de actiuni pt implementarea recomandarilor care consta in stabiliea actiunilor care vor fi implementate de structura auditata, deasemenia fixarea termenelor si persoanelor responsabile. 16.Care este structura raportului de AI si cum se prezinta capitolele acestuia: I introducere capitul introductive care cuprinde principalele date de identificare ale misiunii; II Constatari si recomandari contine constatarile si recomandarile misiunii pt fiecare obiect, activitate, operatiune auditata; III Concluzii exprima o apriciere generala privind constatarile sio recomandarile prezentate. 17.Descrieti etapele procesului AI referitor la urmarire, supervizare si evaluare: urmarire stabilirea auditorului responsabil de urmarirea recomandarilor, examinarea situatiei reale comparative cu cea asteptata, raportarea progreselor inregistrate la implementarea recomandarilor. Supervizare activitati de indrumare, consiliere, supravegere si verificare a lucrarilor afectuate de membrii echipei misiunii de audit. Evaluarea evaluari interne si externe.

Factorii de risc: Materialitatea (v/ch, ch anticipate, nivelul rezultatelor, volumul tranzactiilor, nr de conducatori si angajati,active supuse riscului). Scorul acestui factor de risc find de la 0 pina la 5 in dependent de ponderea in bugetul annual. Mediul de control/vulnerabilitatea (esecuri precedente in control, fraude precedente, riscuri inerente, nivelul ridicat al erorilor, problem managerial, nici o revizuire precedenta). Scorul acestui factor de risc fiind de la 0 pina la 5 in dependent de controlul intern existent. Sensibilitatea (sensibilitatea politica, tipul serviciului, importanta obiectivelor, nr sistemelor intercorelate, impactul asupra serviciilor, impactul asupra altor directii). Scorul acestui factor de risc fiind de la 0 pina la 5 in dependent de flexibilitatea sistemului la mediul extern. Preocuparile conducerii (cereri directe de examinat, puncte slabe ale controlului, domenii problematice specifice). Scorul acestui factor de risc este de la 0 pina la 5 in dependent de aprecierea conducerii si interesul fata de acest sistem.

Ponderea factorilor de risc: A.Materialitatea 3 Sistemul nu ifluientiaza materialitata 0 Sistemul are o pondere de 10% in bugetul anual 2 Sistemul are o pondere de 25% in bugetul anual 3 Prin caseria institutiei trec in jurul la 35 % din bugetul annual 3 Sistem de nivelul rezultatelor caruia depinde finantarea institutiei 5 Sistem de nivelul rezultatelor caruia depinde eficienta utilizarii 30% din bugetul total 3 De calitatea petrecerii inventarierii depinde esential nr de active supus riscului 4 Sistemul nivelul rezultatelor caruia au o importanta majora pentru entitate 3 B.Mediul de control/vulnerabilitatea 2 Sistemul are un grad mediu de riscuri inerente si nu a avut nici o revizuire precedenta 3 Sistemul relativ bine controlat, cu anumit risc de erori 2 Sistemul are un grad mediu de riscuri inerente si nu a avut esecuri si fraude precedente 2 Sistemul are un grad inalt de riscuri inerente si in urma executarii neefective apar problem managerial privind aprobarea finantarii 5 Sistemul are un grad inalt de riscuri inerente 4 sau 3 Sistemul bine controlat, cu un risc scazut de fraude sau erori 2 C.Sensibilitatea 2 Sistemul este sensibil de modificarile in legislatie, si este strins legat de modul de ducere a evidentei contabile 5 Impactul asupra serviciilor va fi negativ in cazul erorilor in sistem 4 Sistemul este intercorelat cu toate sistemele operationale si esecul lui va avea un impact negative asupra calitatii serviciilor 5 Esecul sistemului va avea un impact negativ asupra imaginii institutiei 4 Sistemul are un impact major asupra activitatii institutiei 5

Sistemul contine obiective de importanta majora pentru activitatea generala a institutiei si intercoreleaza cu planificarea, intrarea, utilizarea materialelor s.a. In cazul esecului sistemului va avea loc un impact negative asupra costului serviciilor 3 Sistemul este intercorelat cu majoritatea sistemelor institutiei 3 Esecul sistemului va avea un impact negative asupra relatiilor cu personalul 3 Probleme majore de ordin juridic, daca sistemul nu este eficace 1 D.Preocuparile conducerii 4 Sistem cu un grad redus in preocuparile conducerii deoarece nu au avut loc erori pina acum 1 Sistemul cu un rol mediu in activitatea institutiei 2 Desi nu au avut loc erori esentiale pina acum sistemul are un grad mediu in preocuparile conducerii deoarece are un impact major asupra realizarii obiectivelor entitatii 3 Sistem cu un grad inalt in preocuparile conducerii 4 sau 5 Sistem cu un grad mediu in preocuparile conducerii deoarece nivelul erorilor stability pina acum este de nivel mic 2 Desi nu au avut loc erori esentiale pina acum sistemul are un grad mare in preocuparile conducerii Formula propusa pentru calcularea indecilui riscului: I = (A*3)+(B*2)+(C*2)+(D*4) Indicile riscului/Categoria de risc/Frecventa: Peste 49/Inalt/Annual 30-40/Mediu/La fiecare 2 ani Mai putin de 30/Redus/La fiecare 3 ani Sistemele semnificative: Activitatea ec-financiara; Procesul de elaborare, dezvaluirea politicii de contabilitate, urmarirea tinerii contabilitatii si intocmirea rapoartelor financiare in conformitate cu politica de contabilitate aprobata. Riscurile semnificative: Elaborarea politicii de contabilitate contrar prevederilor actelor legislative si normative in vigoare; Modificarea PC in cazul schimbarilor in actele legislative si normative; Tinerea evidentei contabile si intocmirea darii de seama financiare dupa alte metode decit cele redate in politica de contabilitate. Procesul intrarilor, reparatiilor, utilizarii si iesirilor de mijloace fixe: Riscurile semnificative: Evaluarea incorecta a MF la intrarea lor; Calcularea incorecta a uzurii la MF; Utilizarea neeficienta, neeficace si neeconomica a MF; Casarea nejustificata a MF; Acordarea mijloacelor financiare insuficiente pentru intretinerea MF si ca rezultat uzura fizica si morala sporita. Procesul intrarilor, utilizarii si iesirilor de marfuri si materiale: Riscurile semnificative: Neinregistrarea intrarilor de marfuri si material sau inregistrarea incompleta; Casarea nejustificata a marfurilor si materialelor; Utilizarea neeficienta, neeficace si neeconomica a marfurilor si materialelor; Neasigurarea integritatii marfurilor si materialelor. Procesul intrarilor, utilizarii si iesirilor de MB: Riscurile semnificative: Neinregistrarea intrarilor de MB; Eliberarea nejustificativa a MB; Utilizarea contrar destinatiei a MB; Neasigurarea integritatii MB; Evidenta incorecta a MB din conturile curente a institutiei. Procesul organizarii, desfasurarii si documentarii inventarierii: Riscurile semnificative: Petrecerea neincompleta a inventarierii; Nereflectarea rezultatelor inventarierii; Pierderi neprevazute, nejustificative de MF, material, MB in urma controlului insufficient privind existent lor. Procesul elaborarii si aprobarii devizului de venituri si cheltuieli: Riscurile semnificative: Neplanificarea si ca rezultat neobtinerea tuturor veniturilor posibile; Planificarea incorecta a ch si ca rezultat neajunsu de mijloace la anumite tipuri de cheltuieli; Planificarea in plus a necesitatilor si ca rezultat folosirea neeficienta a mijloacelor financiare (formarea unui stoc de materiale neutilizat un timp indelungat, inghetarea resurselor in MF nefolosite); Modificarea devizului de venituri si cheltuieli, petrecerea licitatiilor adaugatoare din cauza planificarii incorecte a cheltuielilor. Procesul achizitiilor de marfuri si servicii: Riscurile semnificative: Includerea incorecta in planul de masuri a volumelor, sumelor, termenilor de efectuare a licitatiei; Neincluderea in caietul de sarcini a tuturor lucrarilor, marfurilor necesare; Divizarea achizitiei prin incheierea de contracte separate in scopul aplicarii unei alte procedure de achizitie; Neincluderea informatiei necesare sau includerea partial a informatiei necesare in anuntul/invitatia de participare, precum si netransmiterea acesteia tuturor posibililor solicitanti; Neinregistrarea tuturor ofertelor; Necorespunderea ofertei depuse cu cerintele Caietului de sarcini; Incompatibilitate intre membrii comisiei de evaluare si ofertantii; Neargumentarea justificativa a raportului de evaluare a ofertei si propunerii de atribuire a contractului; Majorarea neintemeiata a volumului bunurilor, lucrarilor si serviciilor in scopul evitarii efectuarii unor noi achizitii; Modificarea elementelor contractului incheiat si introducerea unor elemente noi, daca asemenia actiuni sunt de natura sa schimbe conditiile ofertei; Modificarea, in mod unilateral, a clauzelor contractelor de achizitie/executarea lucrarilor si prestarea serviciilor neprevazute in contract/majorarea nejustificata a preturilor stipulate in contract. Procesul decontarilor cu personalul si titularii de avans: Riscurile semnificative: Calcularea si acordarea incorecta a salariilor personalului; Calcularea si acordarea incorecta a decontarilor cu titularii de avans; Calcularea incorecta a retinelor din salariu; Calcularea si acordarea incorecta a ajutorului material. Procesul decontarilor cu bugetul si organelle de asigurari sociale si de asistenta medicala: Riscurile semnificative: Calcularea incorecta a impozitelor si taxelor in bugetele de diferite nivele; Calcularea incorecta a CAS; Calcularea incorecta a PAM. Procesul de stabilire a rezultatelor financiare, elaborarea rapoartelor trimestriale si anuale privind activitatea institutiei: Riscurile semnificative:Neautenticitatea darilor de seama (raport financiar, bilant contabil, devizul de venituri si cheltuieli, etc); Neplintitudinea darilor de seama; Neoportunitatea darilorde seama; Necorespunderea darilor de seama; Necorespunderea darilor de seama cu activitatea intreprinderii, legislatia si actele normative in vigoare.

PROCESUL DE AUDIT INTERN Etapa I: Planificarea strategic si anuala Cod Proceduri operationale PAI-00 Planificarea strategic si anuala a activitatii de AI PAI-01 Emiterea ordinului de serviciu PAI-02 Declararea independentei PAI-03 Notificarea structurii auditate PAI-04 Colectarea si prelucrarea informatiilor PAI-05 Analiza riscurilor Etapa II: Realizarea misiunii de audit intern PAI-06 Elaborarea programului misiunii de AI PAI-07 Sedinta de deschidere PAI-08 Confirmarea ariei si obiectivelor auditului PAI-09 Colectarea dovezilor

Cod PSAI.00-01 PAI.00-02 OS.01-1 A.DI.02-1 A.NDM.03-1 CHI.04-1 A.L.C.05-1 A.PTS.05-2 A.P.MAI.06-1 AMSD.07-1 A.MCAO.08-1 B.TME.09-1 B.FIAP.09-2 B.FIAP.09-3 B.FIAP.09-4

Anexele Planul strategic de audit intern Planul de audit intern Ordinal de serviciu Declaratia de independent Notificarea privind declansarea misiunii de AI Chestionarul de colectare a informatiilor Lista centralizatoare a obiectelor auditate Puncte tari si puncte slabe Programul misiunii de audit intern Minuta sedintei de deschidere Memorandumul de confirmare a ariei si obiectivelor auditului Testul misiunii de evaluare Fisa de identificare si analiza problemelor Continutul procedurilor de contabilitate Fisa de identificare si analiza problemelor Continutul procedurilor de contabilitate Fisa de identificare si analiza problemelor inventarierea elementelor patrimoniale Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor Nota centralizatoare a documentelor de lucru Minuta sedintei de inchidere Proiectul raportului misiunii de AI Fisa de revizuire a proiectului raportului de AI Scrisoarea de insotire a proiectului raportului de AI Minuta reuniunii de conciliere Raportul de audit intern-varianta finala Scrisoarea de difuzare a raportului de AI-varianta finala Fisa privind urmarirea implementarii solutiilor Fisa de evaluare a misiunii de AI Lista de supervizare a documentelor de lucru Fisa de pontaj saptaminala Fisa de pontaj saptaminala Fisa de pontaj saptaminala

PAI-10

Constatarea si raportarea B.CRI.10-1 iregularitatilor PAI-11 Revizuirea documentelor de lucru B.MCDL.11-1 PAI-12 Sedinta de B.MST.12-1 Etapa III:Raportarea PAI-13 Elaborarea proiectului de raport de C.PRMD.13-1 AI PAI-14 Revizuirea proiectului de raport de C.FRPF.M.14-1 AI PAI-15 Transmiterea proiectului de raport de C.SIPR.15-1 AI la structura auditata PAI-16 Reuniunea de conciliere C.MRC.16-1 PAI-17 Finalizarea raportului de AI C.RAI.17-1 PAI-18 Difuzarea Raportului de AI C.SDRA.18-1 Etapa IV: Supravegherea implementarii recomandarilor PAI-19 Urmarirea implementarii solutiilor D.FUIS.19-1 PAI-20 Evaluarea performantei auditului D.FEMA.20-1 PAI-21 Supervizarea D.LSDL.21-1 PAI-22 Pontajul D.FPS.22-1 D.FPS.22-2 D.FPS.22-3

S-ar putea să vă placă și