Sunteți pe pagina 1din 100

CUPRINS

CUPRINS.....................................................................................................................................1 INTRODUCERE..........................................................................................................................2 I. SPIRITUALITATEA ORTODOX: MPLINIREA UMANULUI N DUMNEZEU............4 1. Scopul spi i!u"li!#$ii o !o%o&'..................................................................................................4 2. S'(sul )i posi*ili!"!'" u(i ii o+ului cu Du+(','u..................................................................2.1. C '" '" o+ului..................................................................................................................2.1.1. Trup i suflet..................................................................................................15 2.2. C#%' '" o+ului .( p#c"!...................................................................................................1/ 2.0. R's!"u " '" .( 1 is!os.......................................................................................................21 II. MARILE ETAPE ALE 2IE3II SPIRITUALE.....................................................................24 1. PURI5ICAREA......................................................................................................................26 A. P"!i+i.....................................................................................................................................26 1.1. C' su(! p"!i+il'7..............................................................................................................26 1.2. C"u,' )i '8'c!' "l' p"!i+ilo .............................................................................................09 1.0. S!: (i '" p"!i+ilo ............................................................................................................01 1.4. +p#!i+i '" )i ; i<"..........................................................................................................00 =. 2i !u$i.....................................................................................................................................04 1.>. C '%i($"............................................................................................................................0> 1.4. 5 ic" %' Du+(','u? poc#i($"...........................................................................................06 1.6. (8 :(" '"? p"," +i($ii......................................................................................................49 1.-. R#*%" '" )i .(%'lu(;" #*%" '..........................................................................................40 1./. N#%'<%'"...........................................................................................................................4> 1.19. N'p#!i+i '"....................................................................................................................4> 1.11. Iu*i '".............................................................................................................................46 2. ILUMINAREA.......................................................................................................................4/ 2.1. D" u il' S8:(!ului Du@....................................................................................................4/ 2.2. Co(!'+pl" '" lui Du+(','u .( C '"$i'...........................................................................>2 2.0. ($'l';' '" %u@oA(ic'"sc# " Sc ip!u ii.............................................................................>4 2.4. Ru;#ciu('" cu "!# )i +'!o%' p'(! u p "c!ic" '" 'i..........................................................>0. DES2BRCIREA..................................................................................................................4/ 0.1. D ";os!'" )i ('p#!i+i '"..................................................................................................4/ 0.2. D ";os!'"? cu(o")!' '" )i lu+i(" %u+(','i"sc#..............................................................61 III. S5IN3II PRIN3I ASCE3II PURTTORI DE 1RISTOS................................................64 1. Asc'," l" S8i($ii P# i($i .( ! 'cu!.........................................................................................6> 1.1. Sfntul Vasile cel Mare....................................................................................75 1.2. Sfntul Ioan Gur de Aur.................................................................................77 1.3. Sfntul Serafi de Saro!.................................................................................7" 2. Asc'," +" ilo %uoA(ici "i ,il'lo (o"s! '..........................................................................-1 2.1. #rintele Arsenie $oca.....................................................................................%1 2.2. #rintele &a!rentie 'o!re.................................................................................%2 2.3. #rintele Ilie (leopa........................................................................................%) I2. SNTATEA DU1O2NICEASC? IMPERATI2 AL ZILELOR NOASTRE...............-4 1. I+p"c!ul sp i!u"li!#$ii o !o%o&' "sup " soci'!#$ii...................................................................-6 1.1. A 8i .( 1 is!os...................................................................................................................-6 1.2. A ! #i .( 1 is!os................................................................................................................/0 CONCLUZII.............................................................................................................................../4 1

Nici o Ai"$# os!ui!# %up# cuA:(!ul Do+(ului (u " ' cu+ s# s' i os'"sc#. Du+(','u " ' ; i<# %' 8i'c" ' %i(! ' (oi )i !o! El p 'cu+ u( s'+#(#!o ? (u i os')!' (i+ic %i( pu$i(#!"!'" s"u *o;#$i" '&p' i'($'lo p' c" ' l'D" %# ui! p' "c'"s!# lu+'. ......................................................../4 O+ul o*i! p#c"!ului ! '*ui' s# lup!' p'(! u " %i+i(u" 8u(c$io(" '" p' A' !i!#? ! '*ui' s# 8i' c"p"*il s# po"!# 'spi(;' "!"cu il' A'(i!' "sup " s". ( "c's! p oc's %' .(!o" c' ' l" ("!u #? l" 8i ' p i( 'li+i(" '" %',o %i(ii? " !ul*u # ii %i( o+? col"*o '",# pu!' il' @" ului cu Aoi($" u+"(#........................................................................................................................................./4 E&is!# %i8' i!' 8",' "l' "c's!ui p oc's: l" .(c'pu! !o! '8o !ul s' .(% '"p!# "sup " %', #%#ci(# ii p#c"!ului %i( ("!u " o+'('"sc#? u( ol i+po !"(! "ici "A:(% Aoi($"E "poi p' +#su # c' o+ul %o*:(%')!' s!#p:(i ' "sup " 8i ii? 'u)')!' s# %o+i(' "sup " p"!i+ilo )i " si+$u ilo ? )i .( "c'l")i !i+p s' %'s#A: )')!' .( '&' ci!" '" Ai !u$ilo E i" .( s8: )i! su8l'!ul 'li*' "! %' o ic' "!")"+'(! p#!i+") s' .("l$# .( co(!'+pl"$i' p:(# l" u(i '" cu Du+(','u................................/4 2i !u$il' "lu(;# p"!i+il' lu:(% locul "c's!o " .( su8l'!ul o+ului? i" ('p#!i+i '" .(s'"+(# p'(! u o+ +o" !' 8"$# %' lu+' p'(! u " pu!'" "A'" Ai"$# .( %u@ '"? 's!' lips# %' si+$i ' " luc u ilo %i( lu+'? c" s# po"!# 8i si+$i!' c'l' %u@oA(ic')!i )i c'l' %u+(','i')!i...................../4 N'p#!i+i '" .l u c# p' o+ l" co(!'+pl"$i' )i cu(o")!' ' %u@oA(ic'"sc# )i p i( '" o+ul "<u(;' l" iu*i '" %'s#A: )i!#. ( "c'"s!# Ai"$# o+ul ! '*ui' s# "!i(;# ('p#!i+i '" p'(! u c# '" .(s'"+(# s#(#!"!' su8l'!'"sc#? p'(! u c# ' s!" '" .( c" ' o+ul ' slo*o% %' p"!i+i? "%ic# !#+#%ui! %' *olil' s"l' su8l'!')!i )i pli( %' !o"!' Ai !u$il'........................................................../4 2i"$" c ')!i(# "%'A# "!# 's!' u(i '" @" ului S8i(!'lo T"i(' cu '8o !ul (os! u Fp:(# l" s:(;'G HEA . 12? 4I %' pu i8ic" ' p i( pos!? u;#ciu(' )i p iA';@' '? #*%" '" ('c",u ilo ? 8"c' '" %' *i('. Do" .+p 'u(# @" ul S8i(!'lo T"i(' )i "sc'," .l s8i($'sc ! 'p!"! p' c '%i(cios )i .l 8"c "s'+'('" cu 1 is!os.................................................................................................................../4 =I=LIOJRA5IE......................................................................................................................../6 IZ2OARE.................................................................................................................................../6 LUCRRI ALE S5IN3ILOR PRIN3I..................................................................................../6 LUCRRI? STUDII CI ARTICOLE........................................................................................../-

INTRODUCERE
Via*a noastr este un dar al lui +u ne,eu- de aceea tre.uie s/o 0ntoarce lui +u ne,eu ca darul nostru. 1 o lun2 lupt sn2eroas pentru cucerirea ade!ratei patrii i a ade!ratei li.ert*i. 3 dat lupta ter inat- !o 0n!in2tori sau 0n!ini- !o 5o ruine !enic6. +ac !ia*a cretin e un proces teandric- adic de cola.orare a 7arului di!in cu natura u an- asce,a este toat ne!oin*a prin care se participarea acti! a o ului 0n acest proces de 0ndu7o!nicire. anifest fi trecu*i de la locul luptei la locul rspltirii- i !o fi

pri i la 4udecat fie o rsplat !enic 5o sla! !enic6- fie o pedeaps !enic

(retinul tre.uie s fie 0n toat fiin*a lui tot

ai ptruns de puterile +u7ului

Sfnt8 pentru aceasta- e necesar cola.orarea lui- lupta de 0nlturare a piedicilor i de pre2tire a !asului 0n care se toarn 7arul di!in. Asce,a are dou aspecte8 unul ne2ati!/renun*area la poftele de,ordonate i altul po,iti!/deprinderea !irtu*ilor prin care trupul se supune sufletului- iar sufletul !oii lui +u ne,eu. 9inta asce,ei cretine este :ristos- unirea cu 1l- astfel asce,a cretin este 0 preun rsti2nire i 0 preun 0n2ropare cu :ristos. Martiriul este toat supre a 0ntrupare a asce,ei. Ascetul este atlet care renun* la toate 5se 0nfrnea,6 i lupt spre a/i 0ntri for*ele pentru do.ndirea cununii nepieritoare sau e un aler2tor care se deprtea, de punctul de plecare i se apropie de *int- care e !ia*a !enic 0n co uniune cu :ristos. ;rcuul cur*irii de pati i se poate face nu ai 0 preun cu i 0n Iisus :ristos i nu ai 0n $iserica Sa cea drept ritoare< unde se re!ars ener2iile necreate ale +u7ului Sfnt- 0n pri ul rnd prin Sfintele Taine. 3rice alt cale- 0n afara (elui care Sin2ur este (alea- Ade!rul i Via*a 5In 1)- =6 e o tra2ic a 2ire. &ucrnd ca asistent edical a do.ndit cunotin*e i e>perien* ai ult pentru !indecarea trupului- dar precu trupul este un slu?itor al sufletului i fr

suflet trupul nu poate face ni ic< strnsa unire dintre suflet i trup e pricinuit de suflet care 0n!luie tot trupul- iar prin aceast unire trupul se face deplin prta 0 preun cu sufletul la !ia*a du7o!niceasc. Acest aspect e unul din a oti!ele ale2erii te ei lucrrii de licen*- 0n care cutat s scot 0n e!iden* cte!a din posi.ilit*ile prin care o ul duce a?uns la starea de nepti ire priete ilu inarea i darurile +u7ului

r,.oiul ne!,ut al de,rdcinrii de pati i- pentru a do.ndi !irtu*ile potri!nice lor- i cu Sfnt. Vindecarea spiritual presupune un efort al o ului aflat pe aceast cale de 0naintare ctre ase narea cu (reatorul- un efort .a,at pe s erenie i pocin*.
0

@n 0nc7iere aduc prin*ilor care studiilor

ul*u iri lui +u ne,eu- Maicii +o nului- #r. +u7o!nicine- 0n deose.i a ei

/au crescut i care au fost alturi de

ele care dei a plecat din aceast lu e fr a se putea .ucura de ter inarea ele sunt si2ur c de acolo de unde este se roa2 0n continuare pentru ine i 0 i !e27ea, paii. Mul*u esc de ase enea #rin*ilor profesori- profesorilor care prin calit*ile- .unele inten*ii i a preten*iilor lor confor e cu *elul facult*ii spri?init i i/au 0ndru at paii pe parcursul celor ) an de studii. ul*u esc i nu 0n ulti ul rnd #r. (onf. +r. (onstantin Aecula 9in s /au

pentru r.darea i cldura pe care le/a a!ut 0n decursul acestor ) ani ct i pentru a?utorul i 0ndru area acordate pentru alctuirea lucrrii de licen*.

I. SPIRITUALITATEA ORTODOX: MPLINIREA UMANULUI N DUMNEZEU

1. Scopul spiritualitii ortodoxe

Spiritualitatea ortodo> ur rete des!rirea credinciosului 0n :ristos. Scopul spiritualit*ii ortodo>e este des!rirea o ului credincios prin unirea lui cu :ristos i 0ntiprirea lui tot ai deplin de c7ipul o enit*ii lui :ristos- plin de +u ne,eu. Se poate spune deci c *inta spiritualit*ii cretine ortodo>e este
4

unirea o ului credincios cu +u ne,eu- 0n :ristos. Astfel- des!rirea sau unirea noastr cu +u ne,eu este nu nu ai o *int ci i un pro2res nesfrit. +in cele spuse- se pot desprinde ur toarele trsturi ale spiritualit*ii cretine ortodo>e8 1. Starea cul inant a !ie*ii spirituale este o unire a sufletului cu +u ne,eu- trit sau e>periat. 2. Aceast unire se reali,ea, prin lucrarea +u7ului Sfnt dar pn la o.*inerea ei o ul este dator cu un 0undelun2at efort de purificare. 3. Aceast unire se 0nfptuiete atunci cnd o ul a a?uns la Base narea cu +u ne,euC i ea este totodat cunoatere i iu.ire.
4. 1fectul acestei iu.iri const- 0ntre altele 0ntr/o considera.il intensificare

a ener2iilor spirituale din o - 0nso*it de

ulte feluri de 7aris e.1 ai folosete i

@n Dsritul cretin ortodo> pentru aceast unire se

ter enul de ndumnezeire. Alt *int a spiritualit*ii cretine ortodo>e ar fi deci trirea strii de 0ndu ne,eire care cuprinde dou 0n!*turi 2enerale8 1. 1a repre,int ulti a treapt a des!ririi o ului- fapt pentru care fa,a aceasta supre din !ia*a p nteasc a o ului credincios sau *inta 0ntre2ii lui !ie*i se ai nu ete i des!rire. 2. Aceast 0ndu ne,eire se reali,ea, prin participarea o ului credincios la puterile du ne,eieti- prin re!rsarea 0n el a ne r2inirii di!ine.2 Starea cul inant a !ie*ii du7o!niceti este starea o ului credincios ridicat ai presus de ni!elul puterilor sale nu prin sine- ci prin lucrarea +u7ului Sfnt. +ac *inta spiritualit*ii cretine este !ia*a tainic de unire cu +u ne,eu- calea spre ea cuprinde urcuul care duce spre acest pisc. &a starea de des!rire i de unire tainic cu +u ne,eu nu se poate a?un2e dect prin 0ndelun2ate eforturi sau ne!oin*e. Mntuitorul 0nsui pretinde asce,- efort uneori c7iar dureros cnd ,ice8 E+ac !rea cine!a s !in dup Mine- s se lepede de sine- s/i ia crucea i
1

#r. #rof.+r +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti- 2FF2- p. 5/= 2 Ibidem, p. =

>

s/Mi ur e,e MieC 5Mt. 1=- 2)6. 1. &epdarea de sine 2. &uarea crucii 3. ;r area lui :ristos G toate sunt ele ente ascetice3 Mnstirile se nu esc locuri de e>erci*iu- iar BascetulC este 0nfrnare i de cur*ire de pati i. @ntruct o ul are cinci si *uri- cinci sunt i practicile ascetice8 pri!e27ereastudiul- ru2ciunea- 0nfrnarea i isi7ia. Ascetul tre.uie s 0 .ine cele cinci si *uri cu aceste practici8 !,ul cu pri!e27erea- au,ul cu studiulru2ciunea- 2ustul cu 0nfrnarea- pipitul cu isi7ia.) Ascetica aa cu duc pe o spune Sfntul Ail Ascetul 0n (u!ntul ascetic 5Hiloc. !ol. I6 este deci acea parte a spiritualit*ii care se ocup cu re2ulile i cu eforturile ce de la pri a treapt a urcuului spre des!rire- pn la conte pla*ie i unirea cu +u ne,eu. Ascetica indic partea acti! a !ie*ii spirituale- partea de cooperare pe care +u ne,eu ne/o cere nou. Asce,a este Bo orrea ro.ia ei cu or*iiC din noi- ca s se eli.ere,e firea de su. Mrturisitorul 0n Dspunsuri ctre Talasie oarte i deci spune Sfntul Ma>i irosul cu ona7ul care se strduiete s o.*in des!rirea prin o.ser!area tuturor re2ulilor de

5Hiloc. !ol. III6. Asce,a este o eli inare a .olii care duce firea spre

fortificarea firii- este o orrea treptat a pcatului i a tuturor tendin*elor spre el. (u!ntul asce, este asociat i cu un sens ne2ati! astfel asce,a ar fi pe toat linia re*inere- 0nfrnare- strdanie ne2ati!. @n realitate- asce,a are un scop po,iti!. 1a ur rete fortificarea firii i eli.erarea ei de !ier ele pcatului care o roade- care duce la stricarea ei. Asce,a sdete 0n locul pati ilor- !irtu*ile. 5 1a tre.uie s pre2teasc lui +u ne,eu pe ulti a treapt a eforturilor ei- i o inte 2olit de toate 0ntipririle lucrurilor create- de toate preocuprile p nteti- o inte pur. Sl.iciunea firii se arat- dup Sfin*ii #rin*i 0n lipsa ei de fer itate0n nestatornicia ei.
0 4

@.#.S. Aicolae Mladin- Prelegeri de Mistic Ortodox, 1d. (redin*a str oeasc- p. 12% Mitrop. :ierot7eos Vlac7os- Psihoterapia Ortodox - tiin!a "#in!ilor Prin!i, trad. 0n l.. ro n de Irina &u ini*a Aiculescu- 1d. @n!ierea G Ar7iepiscopia Ti ioarei- 1""%- p. 57 > #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 1F

Hirea a?un2e ca o ortificarea i

in2e 0n

na pati ilor- purtat 0n coace i 0n colo de

toate 0 pre?urrile. Hortificarea firii prin asce,- a de!enit posi.il prin oartea de/!ia*/fctoare ale lui Iisus :ristos. #uterea oarte a firii lui o eneti. i?loacele prin care firea o eneasc- pe care o purt ult la for*a firii &ui o eneti- 0n eforturile noastre fiind oarte treptat cu :ristos- o oarte a o ului !ec7idu ne,eirii I/a a?utat &ui s .iruie iu.irea i frica de 1forturile ascetice sunt fiecare- particip tot ai

pre,ent i for*a din firea o eneasc a lui :ristos. Asce,a noastr este o :ristos. Aoi sunte o prelun2ire prin !oin* a $ote,ului. 1ste o tainice cu 1l i nu doar c 0n!ie :ristos ur ea, ca o continuare a &ui *ine de faptul c 0n !re e ce noi :ristos cu noi< dar ortificare eroic cu :ristos i 0n uri cu 1l. @n!ierea cu oarte pre,en*a oare i

uni*i cu :ristos 0nc 0nainte de starea cul inant a unirii cu :ristos- ci i uri or*ii. @n unirea cu :ristos 0n

treptat dup o ul cel !ec7i

oartea &ui este i o s erenie- o ascundere a sla!ei.

#rin asce, nu se ur rete nu ai cur*irea de pati i- ci- i 0n acelai ti p do.ndirea !irtu*ilor- ceea ce arat c asce,a nu este ce!a ne2ati!. @n cursul asce,ei se supri - prin struin* 0ndelun2at- deprinderile !icioase i se sdesc 0n fire deprinderile !irtuase. ;nirea tainic cu +u ne,eu- spre care duce asce,a nu st la .unul plac al oricrui 0n orice clip. Asce,a- ca dru al celei ai ri2uroase ra*iuni practice i al celei ai depline cunoateri a ra*iunilor lucrurilor- este do!ad c la trirea unirii cu +u ne,eu nu se a?un2e prin ocolirea ra*iunii- ci prin folosirea preala.il a tuturor posi.ilit*ilor. #racticarea asce,ei- ec7i!alea, cu aplicarea le2ii lui +u ne,eu i cu lucrarea poruncilor &ui.= Asce,a cretin este astfel un dru noastr fire se purific de pcat i se fortific lu inat de ra*iune- de credin*- de de/a lun2ul cruia 0ntrea2a oral. ru2ciune i de a?utorul lui +u ne,eu- un dru

Mitrop. :ierot7eos Vlac7os- Psihoterapia Ortodox - tiin!a "#in!ilor Prin!i I- p. 57

2. Sensul i posibilitatea unirii omului cu Dumne eu

2.1. Crearea omului

+u ne,eu a creat lu ea din .untate- pentru ca s fac prtae i alte fiin*e de iu.irea lui intertrinitar. 7 Toate au fost create ca s se 0 prteasc de iu.irea &ui- iar scopul lor este s a?un2 la o participare deplin la aceast iu.ireadic la o co uniune deplin cu +u ne,eu. +in toate nu ai o ul se poate .ucura 0n od contient- tot ai ult de iu.irea lui +u ne,eu- de!enind partenerul &ui. +up 0n!*tura cretin o ul e adus la e>isten*a cretin ca o unitate constituit din suflet i trup- printr/un act creator special al lui +u ne,eu. Sfnta Scriptur arat c o ul ca fiin* special e creat 0n od si ultan 0n 0ntre2i ea i a suflat sa Batunci lund +o nul +u ne,eu *rn din p nt- a fcut pe o
6

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- $eologia dogmatic ortodox % &ol' I, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti- 2FF3- p. 352

0n fa*a lui suflare de !iia* i s/a fcut o ul fiin* !ieC 5Hac. 2-176. Astfel Hacerea indic faptul c o ul e constituit din dou co ponente trup i suflet- trupul fiind din ateria 2eneral iar sufletul are o 0nrudire special cu +u ne,eu. 3 ul este dup c7ipul lui +u ne,eu- se afl 0ntr/o rela*ie !ie cu +u ne,eu pentru c are un suflet 0nrudit cu +u ne,eu. Aceast rela*ie !ie este posi.il pentru c +u ne,eu l/a fcut pe o sdit 0n o de la 0nceput 0nrudit cu Sine i deci anifestare a rela*iei Sale cu capa.il de rela*ia cu Sine. Sfin*ii #rin*i spun c prin suflarea Sa +u ne,eu a nu nu ai sufletul- ci i 7arul Su- ca o ul. Suflarea lui +u ne,eu sdete 0n o nu doar !ia*a .iolo2ic ci i !ia*a

0n*ele2erii i a co uniunii cu Sine- adic !ia*a spiritual. 3 ul !a urca prin aceast rela*ie special a sufletului cu +u ne,eu la !ia*a !iitoare 0 preun cu trupul su i cu p ntul cu care st 0n le2tur. % (o uniunea- dialo2ul sunt enite s dure,e continuu totui prin pcat aceast co uniune se 0ntunec- dar pentru c sufletul ra*ional r ne 0n o - r ne i o anu it rela*ie cu +u ne,eu. ;nirea fcut pe o cu putin*. (o uniunea ade!rat se de,!olt printr/o aten*ie 0ndreptat spre ceilal*i oa eni i spre lu ea ca oper a lui +u ne,eu. (o uniunea inter personal este un c7ip al co uniunii trei ice i o participare la ea. Astfel c7ipul du ne,eiesc 0n o e un c7ip al Trei ii i el se arat 0n co uniunea u an. ai e>iste pentru sine 0nsiDenun*nd la .inele su particular- 0ncetnd s a>i cu +u ne,eu- i pri area o ului de plintatea lui +u ne,eu- fr contopirea cu 1l este 0ndu ne,eirea o ului. +u ne,eu l/a dup c7ipul i ase narea Sa- iar Sfin*ii #rin*i spun c Bdup intea si li.ertatea- iar Bdup ase nareaC 0n !irtute pe ct e c7ipulC 0nsea n

persoana de!ine c7ip des!rit al lui +u ne,eu- do.ndind ase narea care e des!rirea naturii co une tuturor lucrurilor. 3 ul e Bc7ip al (u!ntuluiC- e pus 0ntr/o rela*ie cu co uniunea Trei ic. #rin 0ntrupare :ristos a ridicat 0n o c7ipul +u ne,eiesc la deplina lui co uniune cu +u ne,eu i cu se enii.

Ibidem- p. )F=

(7ip al (u!ntului o ul e su.iect al lucrurilor- a!nd rspunderea s !ad prin lucruri ra*iunile di!ine ale lor i pe &o2osul 0nsui ca su.iect supre transfi2urarea ei- prin capacitatea de a o !edea i a o face al lor. 3 ul este c7e at la creterea du7o!niceasc prin stpnirea lu ii- prin ediu transparent al ordinii spirituale ce iradia, din #ersoana (u!ntului. " @n starea sa pri ordialo ul a fost curat de pornirile rele i cu o tendin* spre .inele co uniunii cu +u ne,eu i cu se enii- dar nu 0ntrit 0n aceast cur*ie i 0n acest .ine. 1l era contient i li.er- nu era pctos dar nu era 0 podo.it cu !irtu*i 0 podo.ite i cu 2nduri curate- consolidate. 1l a!ea ne!ino!*ia celui ce nu a 2ustat pcatul dar nu cea cti2at prin respin2erea ispitelor. Trupul lui nu era ro.it le2ii auto ate a pcatului- dar nu a!ea deprinderea de a r ne 0nsui la aceast stare. Se .ucura de o li.ertate de care nu s/a ai .ucurat o ul c,ut 0n pcat- dar totui nu se .urura de o 0n fa*a ispitelor trupeti. &a li.ertate 0ntrit 0n .ine- astfel 0nct s r n fer

0nceput o ul 0i putea sc7i .a starea de cur*ie 0n care se afla dar nu era atras 0ntr/o astfel de sc7i .are de !iolen*a unor plceri 2ustate sau a unor pasiuni ptrunse 0n fiin*a sa. +u ne,eu l/a creat pe o - ca persoan li.er apt ca prin procesele naturii s fac .inele de .un !oie i s/i arate confor itatea cu !oia .un a lui +u ne,eu- astfel pro2resnd 0n ase narea cu 1l. 3 ul de!ine pti a cnd cade 0n stpnirea naturii- de aceea i s/a dat porunca s o stpneasc- iar dac o ur a 0i afir a li.ertatea sa i 0ntrirea spiritului prin ea. Ae plinind porunca de a stpni natura o ul a renun*at la li.ertate. 3 ul a fost creat nu ai prin !oin*a lui +u ne,eu dar nu poate fi 0ndu ne,eit nu ai prin ea. 1ste necesar o a doua !oin*- cea a o ului- pentru a face c7ipul ase nare dar iu.irea lui +u ne,eu e att de are c nu !rea s constrn2 pe o . Sfin*ii #rin*i atri.uie o ului dinainte de cdere starea de nestricciunede ne urire i de strlucirea lui 0n lu ina lui +u ne,eu. Au se cere o ului dect persistarea prin !oin* 0n acea stare de nepctuire dar prin pcat oa enii au fost readui la
/

oartea care era i nu era proprie naturii lor.

Ibidem, p. )27

19

Astfel

oartea i stricciunea *in de o parte de natura u an cnd r ne

0n le2tur cu +u ne,eu i pe de alta sunt contrarii aspira*iei naturii u ane cnd r ne 0n ea 0nsi. Ae urirea *ine de ataarea la +u ne,eu- de orientare spre +u ne,eu c7iar prin si *uri. &a 0nceput 2ura o ului nu o.inuia s spun cu!inte ?i2nitoare- oc7ii lui nu a!eau pri!iri laco e i !iclene- din fa*a lui iradia lu ina 0ncrederii i a .unt*ii. #ersistarea 0n aceast le2tur cu +u ne,eu- i/ar fi consolidat o ului starea de ne urire. @nainte de pcat o ul fiind 0n ar onie cu +u ne,eu i cu se enul su- era 0n ar onie i cu natura- astfel .lnd fiind nu alun2a ani alele din prea? a sa- nu 0n?osea natura. #rintele Stniloae citndu/l pe Sfntul Ma>i Mrturisitorul spune c Bo ul putea de!eni inelul de le2tur a naturii 0ntre2i cu +u ne,euC. 3 ul fiind creat spre a se folosi de .unurile du ne,eieti tre.uia s ai. 0n firea sa ce!a 0nrudit cu (el din care se 0 prtete. +e aceea a i fost 0n,estrat cu !ia*- cu ra*iune- cu 0n*elepciune i cu toate .unurile lui +u ne,euca prin fiecare din acestea o ul s n,uiasc ctre ce e propriu i corespun,tor lui.1F &a 0nceput firea o eneasc era .un i 0ncon?urat de toate .unurile. 3 ul este oprea lui +u ne,eu adus pe lu e nu ai din cau,a .unt*ii Sale- lucru ce nu poate fi contestat de ni eni- a?un2e s fie 0ncon?urat de rele i lipsit de .unuri pre*ioase. @ntr/ade!r (el care l/a fcut pe o lipsi de .unul cel prta la .unt*ile du ne,eieti i a fcut ca prin aceste .unuri s tn?easc dup ceea ce 0i e propriu- nu l/ar fi putut ai de pre*- adic de 7arul li.ert*ii i a !oin*ei li.ere. +eci o ul cel prin toate ase ntor cu +u ne,eirea tre.uia neaprat s ai. !oin* li.er- i li.ertate aa 0nct prtia la .unuri s fie rsplata !irtu*ii sale. 11 Sfntul Gri2orie #ala a scrie8 B&a 0nceput o ul nu era nu ai creatur a lui +u ne,eu ci i fiul Su 0n +u7ul- acest 7ar i/a fost dat- deodat cu sufletul prin suflarea dttoare de !ia* 5cf. Hac. 2-76- i/a fost dat ca ar!un8 dac el ar fi *inut porunca le2ndu/se de aceast ar!un ar fi putut a?un2e prin ea la o i
19

ai des!rit

Sf. Gri2ore de AJssa- (espre "u#let i )n&iere / trad.din l..2reac- note i co entarii8 Gri2ore Teodorescu- 1d. :erald- $ucureti- 2FF3- p. 117 11 Ibidem, p. 11"

11

unire cu +u ne,eu i ar fi putut de!eni coetern cu +u ne,eu 0 .rcat 0n ne urireC.12 Sfin*ii #rin*ii ,ic deseori c o ul de la 0nceput i pn la pcat nu era propriu/,is nici uritor- nici ne uritor. 3 ul nu a fost creat nici uritor nici ne uritor ci capa.il de a ndou. Ale2nd calea ne uririi- ur nd porunca lui +u ne,eu- tre.uia s pri easc ne urirea ca rsplat i s se fac +u ne,euiar ne ascultnd de +u ne,eu de!enea el 0nsui pricinuitor or*ii sale. @n 1pistola ctre (oloseni- Sfntul Apostol #a!el 0n!a* faptul c- Bc7ip al lui +u ne,eu e :ristosC- iar aceast 0n!*tur nu e e>pri at ca o prere personal a Sfntului Apostol #a!el ci ca un i n litur2ic al co unit*ii cretine pri are aa cu reiese din te>tul Sfintei Scripturi8 BAcesta este (7ip al ai/0nti/nscut dect toat fptura- pentru c 0ntru +u ne,eului celui ne!,ut-

1l au fost fcute toate- cele din ceruri- i cele de pe p nt- cele !,ute i cele ne!,ute- fie tronuri- fie do nii- fie 0nceptorii- fie stpnii- toate s/au fcut prin 1l i pentru 1l< i 1l este ai 0nainte dect toate- i toate prin 1l sunt ae,ate< i el este (apul Trupului- al $isericiiC 5(ol. I- 15/1%6. Astfel Sfntul Apostol #a!el 0n!a* c pentru a fi o ul 0ntre2 tre.uie s poarte Bc7ipulC o ului BcerescC- adic cel al lui B:ristosC 5I (or. 15-)"6. @n fapt- Sfin*ii #rin*ii au prelun2it linia Sfntului Apostol #a!el i 0nainte de :ristos- le2nd te a paulin B:ristos/(7ip al lui +u ne,euC cu te a Gene,ei Bo ul/dup c7ipul lui +u ne,euC / e clar distinc*ia c :ristos repre,int (7ipul lui +u ne,eu i o ul c7ipul lui :ristos- adic- o ul este Bc7ip al (7ipuluiC13 Astfel dup Sfin*ii #rin*i o ul e o fiin* ra*ional cu!nttoare pentru c a fost ,idit dup c7ipul lui :ristos care e ra*iune< este creator pentru c este c7ipul (u!ntuluiKDa*iunii creatoare prin e>celen*. 3 ul este stpn pentru c :ristosdup al (rui (7ip a fost ,idit- este +o n i @ prat atoate*iitor- este li.er pentru c e c7ip a li.ert*ii a.solute. 3 ul este constituit din suflet i din trup- st 0n i?locul crea*iei i unete 0n el
12

aterie i spirit pentru c :ristos- prin care a fost

4ean/(laude &arc7et- $eologia bolii G trad.din l..france, de #r. #rof- Vasile Mi7oc- 1d. 3astea +o nului- Si.iu- 1""7- p. 23 10 #anaJotis Aellas- Omul - animal ndumnezeit, studiu introducti! i trad.- diac.Ioan I.Ic ?r.- 1d. +eisisSi.iu- 1"")- p. %

12

,idit- este unirea nen*eleas- ipostatic- nedespr*it- i nea estecat a +u ne,eirii i a ,idirii create. 1ste 0n acelai ti p persoan i ai e>actpersoan care face concret i re!ele, natura- pentru c este c7ip al Hiului care repre,int un ipostas personal distinct al fiin*ei unice i indi!i,i.ile- co un Tatlui i +u7ului Sfnt.1) Hiind pls uit Bdup (7ipulC lui +u ne,eu cel infinit- o ul este c7e at de ctre propria lui natur- astfel e Bc7ipul lui +u ne,euC 0n o - s depeasc li itele r2inite ale crea*iei i s se fac infinit. Depre,entnd un c7ip al atotn*elepciunii (reatorului- 0n*elepciunea o ului are putin*a i datoria de a se ridica i la atotn*elepciune. 3 ul a fost pri ul se2 ent al crea*iei- B*rn din p ntC 5Hac. 2-76- a fost pri a for de !ia* .iolo2ic care a fost 0nl*at datorit suflrii +u7ului la o !ia* spiritual. +u ne,eu l/a instituit pe o cuprinde. +u ne,eu l/a pus pe o pe care el 0l pri ea de la +u7ul.15 1sen*a o ului nu se afl 0n ateria din care a fost creat- ci 0n Ar7etipul ade!rul 5 odelul6 pe .a,a cruia a fost pls uit i spre care tinde. 1= Aa cu odelul lui. Aceasta toc ai fiindc pecetluiete i confi2urea, ca Bre2e al crea*ieiC 5Hac. 1-2%/3F6- a!nd putere asupra tuturor fpturilor pe care ea le i?locitor 0ntre 1l i creaturi- dndu/i 0nsrcinarea de a le duce la perfec*iune- unindu/le cu el- prin participarea la 7arul

icoanei se afl 0n persoana ,u2r!it pe ea- tot aa i ade!rul o ului se afl 0n odelul este cel care or2ani,ea,ateria i 0n acelai ti p o atra2e. Modelul

5ar7etipul6 repre,int con*inutul ontolo2ic al Bc7ipuluiC 5BicoaneiC6.17 3 ul fiind o icoan- e>isten*a lui real nu e deter inat de ele entul creat din care e fcut icoana ci de Ar7etipul 5 odelul6 ei necreat. 3ntolo2ia o ului e iconic. Artnd constitu*ia teolo2ic a o ului Sfntul Gri2orie de AJssa spune c o ul a fost 0 podo.it cu !ia*- ra*iune- 0n*elepciune i toate cele .une !rednice de +u ne,eu- astfel ca prin acestea s doreasc cele cu care e 0nrudit inti . Sfin*ii #rin*i
14 1>

en*ione, c ar7etipul o ului este :ristos. Ar7etipul o ului

Ibidem, p. 1F 4ean/(laude &arc7et- $eologia bolii I- p. 3F 14 #anaJotis Aellas- Omul - animal ndumnezeit I- p. 15 16 Ibidem- p. %

10

nu este si plu &o2osul ci &o2osul 0ntrupat. Haptul c Ada cur*easc i s iu.easc pe +u ne,eu 0n aa

a fost creat dup

c7ipul lui :ristos 0nsea n c el tre.uia s se 0nal*e la Ar7etipul lui s se sur 0nct +u ne,eu s !in s se slluiasc 0ntru el &o2osul- s se uneasc ipostatic cu o ul i astfel- s apar 0n istorie :ristos s se arate +u ne,eu o ul.1% Sfntul Aicolae (a.asila scrie c o ul Ba fost fcut dintru 0nceputC spre :ristos Bca spre un canon i o defini*ieI ca s poat pri i pe +u ne,uC iar a.aterea lui de la acest dru a constituit/o cderea.1" Bdup (7ipul &uiC 0nsea n c 1l 0nsi Haptul c +u ne,eu a pls uit pe o

i/a dat daruri- astfel 0nct aceste daruri s constituie pentru o BIcoanaC des!rit i unic a Tatlui. B(7ipul lui +u ne,euC 0n o un dar i 0n acelai ti p un scop- o .o2*ie dar i un destin.

posi.ilitatea i scopul de a slu?i acti! la 0ntruparea &o2osului care e B(7ipulC sau repre,int

;nirea naturii di!ine i u ane 0n :ristos- s/a fcut pentru c ea constituie sfatul cel ai 0nainte de !eci al lui +u ne,eu. @nainte de a fi unit ipostatic- i ntuire. Deali,area o ului ca fiin* cu ade!rat c7iar 0nainte de cdere o ul a e>istat pentru :ristos ce 0nsea n c dei nu pctuise a!ea ne!oie de 0ntre2it B ntuitC a a!ut loc prin naterea lui :ristos. 3a enii reali s/au nscut atunci cnd :risatos a intrat 0n !ia*a aceasta i s/a nscut.2F Scopul pri ului o +u ne,eu fiecare o r ne 0ntodeauna acelai. (reat Bdup c7ipulC lui este c7e at s de!in Bc7ipC 0n :ristos. Hiind pls uit

dup c7ipul lui +u n,eu- o ul e alctuit teolo2ic. (nd 0l nea2 pe +u ne,euo ul se nea2 pe sine 0nsui i se autodistru2e. #rintele Stniloae afir c starea pri ordial a durat foarte pu*in. +u ne,eu nu l/a creat pe o propriu.
1-

ru- dar !oia ca o ul s se 0ntreasc 0n .ine i

prin propria sa conlucrare- !oia ca o ul s creasc 0n li.ertate- prin efortul su

Aicolae (a.asila< $*lcuirea (umnezeietii +iturghii i (espre &ia!a n ,ristos, trad. studiu introducti! i note de #r. #rof. +r. 1ne $ranite i #r. #rof. +r. Teodor $odo2ae- 1d. Ar7iepiscopiei $ucuretilor$ucureti- 1%%"- p. 17 1/ Ibidem, p.1% 29 Ibidem, p.1"

14

@nainte de cdere o ul nu era 7r*uit de calit*i opuse ce se !t au unele pe altele 0n constitu*ia trupului. 1l a!ea parte de nestricciune- pri ul o era 2ol dar nu 0n sensul c nu a!ea carne i trup ci ca unul ce nu a!ea aceast constitu*ie ai 0n2roat- ce face ca trupul s fie uritor i dur. 3 ul a fost 0ntrit prin .inecu!ntarea lui +u ne,eu 0ntr/o stare cu ade!rat 0nalt- cci a pri it porunca s stpneasc p ntul- apoi 0ntruct era fru os la 0nf*iare- iar firea sa era ai presus de suferin* i pati i peste toate a!nd li.ertate deplin de a !or.i cu +u ne,eu fr sfial desftndu/se c7iar cu !ederea c7ipului lui +u ne,eu/toate acestea cuprindeau pi, a potri!nicului.21

2.1.1. !rup i su"let

3 ul spun Sfin*ii #rin*i a fost ,idit de +u ne,eu trup i suflet- care 0 preun fac o ul s fie o . +ac lipsete unul- lipsete o ul. 3 ul fiind prin fire 0ndoit i co pusesen*a sa o constituie toc ai 0 preunarea acestor dou ele ente. #entru strnsa unire a sufletului cu trupul- 0n orice fapt o eneasc le afl 0 preun cu una i aceeai si *ire i pti ire. 3rice act- orice icare a sufletului e 0nso*it de o icare- orice stare a o ului e acticare a trupului i in!ers< orice icare i stare deopotri! a itelucrnd

sufletului i a trupului su. Trupul nu poate face ni ic fr suflet- nici sufletul fr trup- 0ns din ra*iuni diferite trupul are ne!oie de suflet ca s !ie,e i s se 0n !re e ce sufletul are ne!oie de trup ca s se fac tiut i 0n*eles i lucrtor 0n lu e. (ci pentru suflet- trupul este un slu?itor- un or2an o unealt de care nu se

21

Sf. Gri2ore de AJssa- (espre "u#let i )n&iere I- p. 12)

1>

poate lipsi 0n aceast !ia* p nteasc- 0n care orice lucrare sau si *ire a sufletului se 0 plinete prin trup.22 Astfel sufletul r ne ut i ne icat atta !re e ct dularele trupeti rnduite 0n c7ip firesc pentru slu?irea lui sunt neputincioase din pricina .olii sau a fr2e,i ii lor. Aadar o ul este de la .un 0nceput de cnd se , islete- de cnd sufletul i trupul se unesc deodat 0ntr/o fptur o eneasc care e de?a o persoan. (7iar dac trupul este 0n starea de e .rion sufletul i du7ul sunt deplin pre,ente de la .un 0nceput- doar c nu se pot sur trupul se de,!olt.23 3 ul la trup se asea n cu o lu nare- lu narea arde i o ul Sufletul nostru este ne uritor- de aceea tre.uie s a!e dect de trup.2) Sfin*ii #rin*i 0n toat !ia*a lor i/au 0ndreptat interesul ctre suflet- nu ctre trup< de aceea noi tre.uie s ne 0n2ri?i 0n deose.i pentru suflet8 Epentru c ce/i !a folosi o ului dac !a cti2a lu ea 0ntrea2- iar sufletul su 0l !a pierdeL Sau ce !a da o ul 0n sc7i . pentru sufletul suLC 5Mt. 1=-2=6. Sufletul este de natur diferit de a trupului fiind netrupesc- e 0ntru toate ai .un i ai 0nalt ca trupul- e en*ine 0n unitate. cel ce d !ia*a i .una rnduial a trupului- 0l stpnete i/l dup cu lu ina 0n!luie 0ntre2ul !,du7. 2ri? de el ai oare. ult anifesta dect ce pe

Strnsa unire dintre suflet i trup este pricinuit de suflet care 0n!luie tot trupul#rin aceast unire trupul se face deplin prta 0 preun cu sufletul la !ia*a cea du7o!niceasc. (ci du7ul are cu ade!rat puterea de a/i face supus trupul- de a/l face ase enea lui- de a/l 0ndu7o!nici 0 prtindu/i ener2iile cele du ne,eieti de care- prin 0nsi natura lui- el 0nsui cel dinti se 0 prtete. 'i aa prin du7ul su- o ul se poate uni cu +u ne,eu fcndu/se 0ntre2 prta la !ia*a cea du ne,eiasc.25
22

4ean/(laude &arc7et- EAcesta este trupul Meu-.- 0n ro nete de Marinela $o?in- 1d. Sofia- $ucureti2FF=- p. 25 20 Ibidem, p. 2=/27 24 MMM- /n sera#im printre oameni - "#*ntul "era#im de "aro&, trad.din l..2reac8 (ristian Sptrelu- 1d. 12u eni*a- Gala*i- 2FF5- p. 323 2> 4ean/(laude &arc7et- EAcesta este trupul Meu-. I- p. 2%

14

Trupul este 0n 0ntre2i e un aparat de o sensi.ilitate de nesfrit de co ple>. #arte a firii o eneti- trupul este i parte a persoanei u ane. (a oa eni to*i a!e sunte aceeai fire- ce ne deose.ete prin 0nsuirile proprii ale ei de cu to*ii ase ntori- ca persoane 0ns e orie- i a2ina*ie- si *ire0n 2rade diferite- ne folosi firea celorlalte fpturi. +up fire- sunte suntC. #otri!it firii sunte

diferi*i i fiecare din noi e unic. Hirea arat Ece suntC- iar persoana Ecine 0n,estra*i cu ra*iune-

e o*ii- si * inte- !oin* i li.er al.itru. (a persoane toate acestea 0ns le posed de ele 0ntr/un este od diferit< fiecare dintre noi resi te astfel plcerea i durerea-

icat de anu e lucruri- iu.ete 0n felul su. #ersoana se deose.ete de

indi!id. @n plan sociolo2ic indi!i,ii sunt distinc*i potri!it cate2oriei sociale creia 0i apar*in- iar 0n plan .iolo2ic sunt diferi*i- c7iar unici potri!it unor 0nsuiri fi,ice. (a persoan fiecare o are puterea de a se depi necontenit pe sine ai presus 0nsui- ct i putin*a de a se 0nl*a prin 7arul du ne,eiesc la o stare

de firea sa. #ersoana are prin firea sa !aloarea a.solut care o face cu totul unic i de nenlocuit. &a fel i trupul ca parte a persoanei i el posed 0nsuiri sin2ulare- caracterul de a fi unic i o !aloare 0n sine. Acestea 0i confer trupului o di ensiune i o !aloare spiritual astfel 0nct el nu poate fi socotit drept su.stan* pur fi,ic i separat de persoana creia 0i apar*ine. +u anul sufletului este trupul nostru care ne r,.oiete rscoala pati ilor din el.2= Sfntul Ma>i dorete dup s/l 7rni Mrturisitorul spune c atunci cnd cu2etul trupesc se prin editarea la cu!intele ntuire- sau 0nsetea, dup cunotin*a du ne,eiasc tre.uie ereu prin

prin 0nfrnare i osteneli si s/l adp

du ne,eieti.27 Sfin*ii #rin*i 0n!a* c trupul e parte nelipsit a persoanei o eneti i de pre* 0n oc7ii lui +u ne,eu- de la , islire i pn dincolo de oarte.

24

Sf.Ma>i Mrturisitorul- )ntrebri i rspunsuri 01- n 2ilocalia &ol'II- G trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :u anitas- $ucureti- 2FF)- p. 21% 26 4ean/(laude &arc7et- EAcesta este trupul Meu-. I- p. 2=/27

16

Astfel despr*irea trupului de suflet 0n ceasul

or*ii e !re elnic- pentru c

nu pot r ne 0nstrinate cele ce sunt de nedespr*it i o ul 0i !a rectpa trupul su la 0n!iere- ca 0n trupul su s/i duc !ia*a 0n !enicie. +e aceea uciderea ftului e o ucidere cu ade!rat pentru c o ul e o fiin*a o eneasc nu poate e>ista dect ca persoan.2% @n persoan trupul 0i afl le2tura de nesfr at cu sufletul i du7ulunicitatea- sensul i !aloarea lui spiritual. Strns le2at de du7 i suflet i ca parte a persoanei o eneti- trupul nu ai poate fi tratat ca o entitate edicina odern. Mul*i independent. @n!*tura cretin despre trup se deose.ete 0n aceast pri!in* despre concep*ia naturalist ce o cere 0n 2eneral edici a,i 0n2ri?esc nu persoane ci trupuri sau or2ane- de aceea .olna!ii sufer c sunt pri!i*i i trata*i ca nite o.iecte nensufle*ite- 0n.uct*i*i i redui la si ple Eca,uriC 2enerale i o serie de cifre- re,ultate din ultitudine de ecanis e neuro/endocrino/fi,iolo2ice. ca reac*ie la edicina depersonali,at se surtori i anali,. 3r2anis ul u an posed o structur anato o fi,iolo2ic co ple> cu o Medicina de tip cretin doar la trup- ci la o - la ini a i .ine ori 0n ru. Haptele de !iolen* tot apar*ine- nu ai sporit pre,entate la T! i 0n literatur- trupul e pre,entat ca rupt cu totul de suflet i ra*iune- disociat de persoana creia 0i ai tre,ete nici un respect- e tratat ca un o.iect lipsit de !aloare. 3.iecti!i,area i disocierea trupului atin2 un punct cul inant 0n i a2inile porno2rafice foarte des rspndite 0n societatea noastr- care e>ploatea, pati ile o eneti cele ai 2rosolane. din pri a clip a e>isten*ei sale i e person- persoana i fiin*area fiind de nedespr*it pentru c

strduiete s aduc un spor de suflet 0n 0ntlnirea cu .olna!ul. 1a nu pri!ete intea lui- care 0 pletit cu trupul 0l 0nruresc 0n

2-

Ibidem- p. 33

1-

Sufletul o enesc este c7iar sufletul sau suflarea 0nsi a lui +u ne,eupe care +u ne,eu a insuflat/o 0n Ada - i care s/a trans is pn 0n ,iua de ast,i de la Ada - nea ului o enesc 0n 0ntre2i e.2" Sufletul e ne aterial i netrupesc- e acti! i se ic potri!it naturii luifcndu/i cunoscute aceste 0nsuiri prin - i?locirea trupului. (redin*a noastr [despre suflet] este aceasta8 sufletul e o fiin*a nscut- 0n,estrat cu !ia* cu2ettoare- care d trupului sensi.il puterea !ie*ii iar si *urilor puterea de a percepe atta !re e ct alctuirea naturii sensi.ile 0n2duie aceasta.3F Sufletul o ului se 0 preunat cu trupul- prin ic li.er pretutindeni- dei prin le2ea firii el este icrile 2ndului li.er se 0ntinde peste tot uni!ersul8 se

0nal* pn la cer- plutete deasupra a.isului- str.ate spa*iul uni!ersuluiptrunde prin dorul su de cunoatere c7iar i 0n adncul su.p ntean i de ulte ori cercetea, inun*iile cerului 0nstelat.

2.2. Cderea omului #n pcat

Satan prin planul su

iel a 0ncercat a/l r,!rti pe o ai uor 0n

0 potri!a puterii

ce l/a 0ntrit- pentru ca s/l poat prinde sl.irea .inecu!ntrii.

re?ele lui. #rin !icleu2

potri!nicul a turnat rutate 0n !oin*a li.er a o ului- ducnd la stin2erea i #rin neascultare i clcarea poruncii 0nstrinndu/se de +u ne,eu- o ul dinti- pierdu din !ina sa 7arul i darurile ce i,!orau din el. 31 #rotoprin*ii notri Ada i 1!a- ale2nd s dea curs su2estiei celui ru- de a se face Bca du ne,eiC 5Hac. 3-56- s/au lipsit de 7ar i astfel au pierdut calit*ile pe care le
2/

Sf. Ioan de Nronstadt- 3ia!a mea n ,ristos, trad.din l..france, de diac. +u itru +ura- 1d. 3astea +o nului- Si.iu- 2FF5- p. 11% 09 Sf. Gri2ore de AJssa- (espre "u#let i )n&iere I- p. 21 01 4ean/(laude &arc7et- EAcesta este trupul Meu-. I- p. )7

1/

datorau acestui 7ar. Aceast clcare a poruncii i/a readus la natura lor- la *rna p ntului din care au fost ,idi*i aa cu 0ntoarceC 5Hac. 3-1"6. +u ne,eu 0i a!erti,ea, pe Ada .inelui i rului s nu i pe 1!a Biar din po ul cunotin*ei nca din el !ei uri natura o eneasc a de!enit nnci- cci- 0n ,iua 0n care !ei +u ne,eu i/a ,is lui Ada 8 BTe !ei 0ntoarce 0n p ntul 0n care eti luat< cci p nt eti i 0n p nt te !ei

ne2reitC 5Hac. 2-176- i astfel prin 2reala lui Ada

.olna! de stricciune. #rin neascultare ei au c,ut de la !edrerea lui +u ne,eu 0ntr/o lu e netransparent i printr/o retra2ere a lui +u ne,eu de la !ederea lor. 1i n/au ai !,ut lu ea ca B2rdinC- ca rai al deplint*ii !ie*ii- prin care u .la ai !,ut lu ea 0n se nifica*ia ei desc7is infinitului ei +u ne,eu< n/au

personal a lui +u ne,eu.32 #rin actul neascultrii oa enii s/au rupt interior de +u ne,eu- din dialo2ul po,iti! cu el- n/au ai rspuns lui +u ne,eu- cre,nd c prin aceasta 0i afir li.ertatea- autono ia. Acest act a fost 0nceputul 0nc7iderii e2oiste a o ului 0n sine- o ul de!enind scla!ul su propriu. Ada 0nduplecat s calce porunca du ne,eiasc- prin aceasta dnd fiin* oarte toat firea celor create spre destr are prin plcerii iar prin plcere slluindu/se pe sine 0n adncul firii- a osndit la 0ntrea2a fire- 0 pin2nd prin o tatl rut*ii- care prin

oarte. (ci aceasta a pls uit/o dia!olul cel !iclean- se ntorul pcatului i ndrie s/a 0nstrinat pe sine de sla!a du ne,eiasc- iar din rai8 s din in!idie fa* de noi i fa* de +u ne,eu l/a scos pe Ada e>isten*.33 (nd Ada Ada se 0ndeprtea, de +u ne,eu- natura 0ncetea, a/i ai fi supus iar rul se rspndete tot ai repede- cu ct dia!olul prin faptul c

ni iceasc lucrurile lui +u ne,eu i s 0 prtie cele ce au fost aduse la

i s/a supus prinde putere asupra o ului i u,urp pri!ile2iile pe care

+u ne,eu i le acordase. 3 ul lsndu/se 0n !oia naturii lui nesc7i .toare- s/a


02 00

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- $eologia dogmatic ortodox % &ol' I I- p. )"1 Sf. Ma>i Mrturisitorul< 4spunsuri ctre $alasie, 56, n 2ilocalia &ol' III, G trad.din 2receteintroduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :u anitas- $ucureti- 2FF5- p. 2"7

29

deprtat de la .ine i s/a afundat 0n tot felul de rele. +eprtnd !ia*a 0n locul ei a !enit oartea- lipsind lu ina a ur at 0ntunericul- iar prin deprtarea de la !irtute Ada fiind prototipul naturii u ane- el tras ite starea sa ur ailor sii de la faptele .une s/a introdus rutatea i tot irul opuse lor.3) aceast trans itere fcndu/se din 2enera*ie 0n 2enera*ie pe cale .iolo2ic. ;r rile pcatului lui Ada - i/au afectat pe ur aii si- pentru c ei 0nii au pctuit- aa cu spune i Sfntul Apostol #a!el8 B#rintr/un o oartea- i [I] aa a intrat pcatul 0n lu e i prin pcat oartea a trecut la to*i oa enii- pentru

c to*i au pctuitC. 5Do . 5-126 #ctuind la rndul lor- oa enii contri.uie la perpetuarea pcatului lui Ada i a ur rilor sale- adu2nd pcatele lor personale la pcatul lui Ada . #catul e cau,a tuturor relelor- cau,a 0ntristrilor- cau,a tul.urrilor- cau,a r,.oaielor- a .olilor- cau,a tuturor suferin*elor de ne!indecat ce !in asupra noastr din toate pr*ile. #catul e i,!orul tuturor oa eni. i,eriilor care/i cuprind pe

2.$. Restaurarea #n %ristos

Acest e!eni ent spiritual se produce prin Taina $ote,ului i el ec7i!alea, cu intrarea o ului 0n corpul tainic a lui :ristos sau 0n $iseric. 1l const- pe de o parte din desfin*area pcatului str oesc i a celorlate pcate s!rite din sl.iciunea 0ntre*inut de puterea pcatului str oesc< pe de alta din slluirea lui :ristos sau a 7arului &ui 0n suflet- care ec7i!alea, cu 0nceputul unei !ie*i noi 0n o .35 Astfel 0ncepe !ia*a cea 0ntru cur*iea o ului din puterea lui :ristos slluit 0n el- la fel cu !ia*a 0ntru s!rirea pcatului- se datora le2turii 0n care tria cu Satana- du anul lui +u ne,eu. #rin denun*area o ului de
04 0>

Sf. Gri2ore de AJssa- (espre "u#let i )n&iere I- p. 133 #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- $eologia dogmatic ortodox % &ol'II, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti- 2FF3- p. 35"

21

le2tura cu acela- :ristos s/a folosit de aceast 7otrre de alipire a !oii o ului cu 1l- pentru a/l uni pe acesta cu !oia Sa- pentru a Se face 1l 0nsui sau +u7ul Su- su.iect al !oii o ului. @n o rela*ia de iu.ire nesfrit. Ai eni nu poate 0nainta spre unirea tainic cu +u ne,eu pind pe o alt cale dect :ristos 50nsi (alea6- i ni eni 0n aceast unire nu poate a?un2e dincolo de :ristos iar le2tura noastr cu :ristos se reali,ea, i se 0ntrete prin +u7ul cel Sfnt al &ui.3= Iisus :ristos este sin2urul BMi?locitorC pe care l/a dat +u ne,eu oa neilor ca scar spre Sine Bprintr/@nsul a .ine!oit s le 0 pace toate cu Sine- fie cele de pe p nt- fie cele din ceruri- fcnd pace printr/@nsulprin sn2ele (rucii &uiC. 5(ol. 1-2F6 Iisus :ristos este puntea 0ntins de la +u ne,eu pn pe tr ul u anit*ii noastre. Hiul lui +u ne,eu este (el B0ntru (are sunt ae,ate toateCpentru c B0ntr/@nsul au fost fcute toateC. 5(ol.1-1=/176 #rin Hiul Su +u ne,eu este pentru lu e 0n 2eneral un 2las ce rsun 0n sine- un se n do!editor al e>isten*ei &ui. &u ea a fost fcut prin Hiul i capa.il de a pri i rela*ia cu Hiul. +u ne,eu ni S/a fcut 0n Iisus :ristos B2lasC de iu.ire rsunnd de toat afec*iunea fa iliar nou- a unei fiin*e o eneti- ceea ce 0nsea n c o ul 0nsui a fost fcut capa.il s se fac spirituale- ne afl alturi- sus*innd ediu prin care ni Se co unic Hiul lui ai de ?os a strii noastre +u ne,eu. (a i cretini- 0ncepnd de pe treapta cea 0ncepe o nou !ia* orientat spre e!itarea pcatelor i spre s!rirea .inelui sau a !oii lui :ristos- o 0naintare cu :ristos 0n

necontenit 0ntr/o le2tur cu Iisus :ristos- (are ne i st ersul nostru- c7e endu/ne spre Sine i spre o co uniune

ai deplin cu 1l. Iisus :ristos este de la 0nceput B(aleaC pentru urcuul spre +u ne,eu- c7iar 0n fa,a ne!oin*elor ascetice. Acest lucru este su*inut de scrierile du7o!niceti ortodo>e prin afir area c +o nul ni Se d 0nti prin porunci. Astfel cel ce !rea s porneasc spre +u ne,eu tre.uie s se prind 0nti de funia poruncilor- pe care ne/o ofer Iisus :ristos. +ac persoana lui Iisus- ca
04

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 5F

22

odel de des!rire- ni se pre,int ca o sinte, a poruncilor du ne,eieti 0 plinite- lucrnd i noi acele porunci a?un2e dru spre Sine este prin ele. +o nul nu apare tuturor la fel- iar 0nceptorilor le apare 0n c7ip de ro. i 1l este ascuns 0n poruncile Sale i 0n strdania pentru do.ndirea !irtu*ilor- ca putere personal ce lucrea, 0n ele. @n strdania insului pentru 0 plinirea lor se afl a?utorul &ui. (ine nu 0 plinete deplin toate poruncile lui :ristos- ci nu ai unele i nu ai 0n parte n/a urit deplin lui :ristos i nu s/a unit cu 1l- pentru c nu/& sura unirii cu 1l.37 ai !dit 0n luntrul nostruiu.ete deplin dei poate intra i el 0n @ pr*ie- adic la 2ustarea .unurilor unei co uniuni par*iale cu 1l- pe anifestndu/se tot !irtu*ile noastre. Sfntul Marcu Ascetul spune8 Bte plul acesta- adic locaul sfnt al trupului i al sufletului are i el un loc 0n partea din luntru a catapetes ei. Acolo a intrat Iisus ca 0nainte/ er2tor- locuind de la $ote, 0n noiC. 3% ;rcuul de la eforturile ascetice pn la conte plarea tainic noi 0l face cu :ristos- prin :ristos- spre :ristos. Hiecare din noi este conte poran lui :ristos cu toat !ia*asau altfel spus 1l Se face conte poran cu fiecare dintre noi- 0ntruct !ia*a fiecruia dintre noi 0i are unicitatea ei pe care nu i/o pierde. Iisus particip la toate suferin*ele noastre uurndu/le- duce 0 preun cu noi lupta cu ispitele i cu pcatele noastre- Se stduiete 0 preun cu noi dup !irtute- scoate ade!rata noastr fire de su. petele pcatului. 3" 1l este aprope de to*i- sesi,ea, ceea ce este 0n tot- i particip 2eneros i fr de pcat la !i.ra*iile tuturor ini ilor- la n,uin*ele lor .une i la luptele lor 0 potri!a rului. #trunderea lui :ristos 0n noi se face prin Sfintele Taine8 prin splarea $ote,ului06 0-

la ase narea i la unirea cu 1l.

1l ne apare aspru cnd ni Se ofer prin porunci- sau cnd ne spune c sin2urul

#re,en*a lui :ristos ni se face astfel tot

ai lu inoas i 0n co portarea noastr e>terioar- 0n

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- $eologia dogmatic ortodox % &ol'II I- p. 3=" Marcu Ascetu< (espre Botez, n 2ilocalia &ol' I- G trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :aris a- $ucureti- 1""3- p. 35) 0/ Ibidem, p. 5=

20

prin un2erea cu Sfntul Mir- i prin 0 prtirea &ui de pe Sfnta Mas. #rin i?locirea acestor Sfinte Taine- :ristos !ine la noi- @i face sla 0n sufletul nostru- Se face una cu el i/l tre,ete la o !ia* nou< odat a?uns 0n sufletul nostru- :ristos su2ru pcatul 0n noi- ne d din 0nsi !ia*a Sa i din propria des!rire.)F Astfel noi tre.uie s conlucr Taine- altfel nu ne $isericii i prin nu ai ca ntui . @n cu :ristos cel slluit 0n noi 0n Sfintele od funda ental- 0n Sfintele Taine noi sunte

pui 0n le2tur fiin*ial cu :ristos- prin lucrarea Sfntului +u7 c7e at de preo*ii i?locirea for elor !,ute care constituie ritualul acestor slu?.e< fi 0ncorpora*i 0n 1l de!enind prin Sfintele e .rii ai $isericii pute

Taine E dulare ale trupului &uiC 51fes. 3- 3F< 3- =6 i Eprtai ai lui :ristosC 51!r. 3- 1)6- Mntuitorul i 0ndu ne,eitorul firii noastre.)1 #rin Sfintele Taine noi ne 0 .rc prin 1i sunte 0n :ristos- dar i 0n +u7ul Sfnt iar uni*i cu +u ne,eu Tatl. Sfintele Taine for ea, do!ada celei

ai 0nalte iu.iri du ne,eieti pentru nea ul o enesc. #rin Sfintele Taine o ul este o fptur nou- are 0ntru el pe :ristos i el triete 0ntru :ristos- !ia*a lui :ristos e 0ntru dnsul< i dac o ul ar fi o fiin* care s se de,!olte 0n crete prin deci,ie li.er ac*iunea lui G 0n lui sau poate fi contrar.)2 #rin 0 prtirea cu trupul i sn2ele lui :ristos- 0n (are locuiete toat plintatea +u ne,eirii 5(ol. 2- "6- o ul 0l pri ete pe 0nsui +u ne,eu 0n sufletul i trupul su. 1u7aristia 0l 7ristific pe o - lucru ce reiese din cu!intele Mntuitorului8 (el ce nnc trupul Meu i .ea sn2ele Meu- r ne 0ntru ai deplin a firii o ului i pri at de persoana ediu co unitar u an Mine i 1u 0ntru el.C 5In. 5- 5=6 unirea personal a o ului cu :ristos (el slluit 0n el produce o personali,are tot lui :ristos. Toate acestea se petrec 0n $iseric- ea fiind
49 41

od

or2anic- atunci ac*iunea lui ar fi 0n confor itate cu fiin*a cea nou< 0ns o ul od li.er G poate fi confor cu fiin*a

Aicolae (a.asila- $*lcuirea (umnezeietii +iturghii i (espre &ia!a n ,ristos I- p. 1)= 4ean/(laude &arc7et- $erapeutica bolilor spirituale, trad.0n ro nete de Marinela $o?in- 1d. Sop7ia$ucureti- 2FF1- p. 25) 42 @.#.S. Aicolae Mladin- Prelegeri de Mistic Ortodox -- p. 113

24

0n care :ristos 0i retriete- 0 preun cu ei ac*iunea Sa care fiecare

ntuitoare-

ediu 0n

dular al lui se afl pe alt treapt a urcuului su.

Te elia pentru putin*a cola.orrii noastre este pus de sus- este 7arul lui :ristos. @n .ote, se face pri a BunireC a noastr cu :ristos- dar o BunireC care are s ne pre2teasc pentru unirea deplin din eu7aristie. :ristos- slluit 0n noi de la .ote,- conduce cu putere nu doar strduin*a noastr dup 0 podo.irea cu !irtu*i- deci nu doar lucrarea po,iti! de fortificare prin !oin* a o ului nou 0n :ristos- ci i pe cea ne2ati!- de o orre a pcatului- de sl.ire prin !oin* a o ului !ec7i. Astfel o ul nou 0n :ristos nu crete i nu se 0ntinde 0n noi dect pe sur ce cedea, i se 0n*eleas ca participare la icorea, o ul cel !ec7i. Taina $ote,ului este oartea i 0n!ierea +o nului a celui ce se .otea,.

Moartea aceasta este aspectul ne2ati! al asce,ei- este lupta 0 potri!a o ului !ec7i al pctului- iar 0n!ierea este aspectul po,iti!- este creterea o ului nou al !irtu*ilor. Altfel spus asce,a este participarea noastr la oartea i 0n!irea +o nului- 0n continuarea i actuali,area .ote,ului prin eforturi personale. :ristos ca i,!or de putere sus*ine strdania asce,ei- conduce lucrarea de o orre a o ului !ec7i din noi nu nu ai prin puterea ce ne/o d de a lupta 0 potri!a pcatelor ci i prin 0ncercrile i neca,urile de tot felul care le 0n2duie s !in spre noi. :ristos este cel ce ne d puterea de a le r.da- de a suferi neca,urileparticipnd 0 preun cu noi la suferirea lor. (redin*a- ca putere a creterii spirituale !ine 0n o de la :ristos- prin $iseric sau prin Trupul &ui plin de du7ul co uniunii. #rin .ote,- o ul intr 0n le2tur cu :ristos dar i 0n at osfera de credin* care 0nsufle*ete ca o putere di!in o.tea .isericeasc. 3 dat cu cderea sa ce const 0n co.orrea din unitatea cu +u ne,eu i din fericirea conte plrii &ui- o ul are reali,ea, trecnd prin isiunea s se 0nal*e treptat din sferele de ?os la cunoaterea Trei ii- din netiin* la cunoatere- lucru pe care 0l arile etape ale !ie*ii spirituale.

2>

II. MARILE ETAPE ALE VIEII SPIRITUALE

+up Sfin*ii #rin*i e>ist trei fa,e ale !ie*ii spirituale 5du7o!niceasc68 1. fa,a practic 5acti!6 este fa,a faptelor care are scopul de a/l ridica pe credincios din starea de pati i a/l 0nl*a pe treptele !itu*ii G astfel scopul ei principal este eli.erarea de pati i. 2. fa,a conte plati! sau a conte pla*iei naturii. 1a este fa,a care reface i do!edete refacerea puterilor de cunoatere ale sufletului o enesc. 3. fa,a teolo2ic sau a conte plrii tainice a lui +u ne,eu care are ca o.iect du ne,eirea preasfnt i preafericit. 1a se o.*ine 0n starea de 0ndu ne,eire a o ului sau de unire a lui cu +u ne,eu. Sf0ntul Ma>i 0n Hilocalia III la Dspunsurile ctre Talasie 5556 face aceast 0 pr*ire- treptele nu indu/le8 fptuire- conte pla*ie natural i teolo2ie istic iar 0n Hilocalia II (apete de dra2oste III- le nu ete8 !irtute- conte pla*ie du7o!niceasc- ru2ciune curat. #rintele Stniloae spune c cele trei trepte coincid cu fa,a purificrii a ilu inrii i a des!ririi. Treapta purificrii apar*ine 0n od cate2oric ne!oin*elor ascetice- iar cea a des!ririi sau a !ederii- a 0ndu ne,eirii i a unirii- repre,int *inta acestor ne!oin*e. Mai 2reu este de situat- 0ntre acestea
24

dou treapta ilu inrii.)3 Treapta ilu inrii apar*ine i urcuului ascetic i *intei lui deoarece pe aceast treapt se 0ntlnete cunoaterea tainic cu asce,a i 0n*ele2erea cu efortul de a depi aceast 0n*ele2ere.

1. PURI&IC'R(' '. Patimi 1.1. Ce sunt patimile)

#ati ile repre,int cel pasi!itate- de ro.ie. @n ele se

ai co.ort ni!el la care poate cdea fiin*a anifest o sete fr ar2ini care 0i caut

o eneasc. Au ele lor arat c o ul este adus prin ele la o stare de ast prarea i nu i/o poate 2si. Interpretnd pilda se ntorului- cu referire la s n*a Ec,ut 0ntre spiniC- M0ntuitorul spune c pati ile sunt cele care 0n.u s n*a ne lsnd/o s rodeasc8 E(ea c,ut 0ntre spini sunt cei ce aud cu!ntul- dar u .lnd cu 2ri?ile i cu .o2*ia i cu plcerile !ie*ii- se 0n.u i nu rodescC 5&c. %- 1)6. )) #ati ile copleesc !oin*a astfel 0nct o ul pati ilor nu o al !oin*ei ci se spune despre el c este un o Sau- cu spune Sfntul Ma>i ai e un stpnit Epurtat de pati iC.

Mrturisitorul- o ul pti a se afl 0ntr/o

continu preocupare cu ni icul- cci caut s/i ast pere setea infinit cu ni icul pati ilor sale- o dat ce o.iectele pe care le 0n27it acelea se

40 44

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 7F Mitrop. :ierot7eos Vlac7os- Psihoterapia Ortodox - tiin!a "#in!ilor Prin!i -- p. 2%2

26

transfor 0n ni ic- fiind prin firea lor reducti.ile la ni ic. +e fapt- pati a are prin fire de a face nu ai cu o.iecte. )5 +up 0n!*tura Sfin*ilor #rin*i pati ile nu sunt puteri care au ptruns 0n noi / i tre.uie s ulse G ci sunt ener2ii ale sufletului care au fost str .ate de pcat i tre.uie deci presc7i .ate. )= (ci pati a- ca fu2 neostoit dup lu e- 0n Ioc s fie o e>presie a su!eranit*ii centrale a fiin*ei noastre- este pasi!itate. Astfel- pati ile sunt produsul unei porniri 0ntortoc7eate ale firii- sau a unei firi care i/a pierdut tendin*a si pl i rectilinie< 0n ea se 0ntlnesc dou tendin*e- sau o tendin* care nu poate ira*ional.)7 #ati a este er2e pn la capt- ci se 0ntoarce c !ia*a 0 potri!a ei. #ati a este un nod de contra,iceri. #ati a este astfel ce!a icarea sufletului potri!nic firii. 'ti cretineasc este o lupt nencetat 0 potri!a !r aului de!eni contien*i de acea stare i s a?un2e cu puterea 7arului du ne,eiesc. #ati a este ce!a ira*ional. Hiind 0nte eiate prin 0ntoarcerea sufletului de la rostul lor du ne,eiesc- firesc i prin 0ntre.uin*area acestora contrar firii- 0n !ederea o.*inerii plcerii si *uale- pati ile sunt ale sufletului8 E#ati a- spune Sfntul Ma>i icri dere2late i ira*ionale icare a Mrturisitorul- este o ntuirii noastre. ai de2ra. o for* care ne poart fr !oia ei- este se nul unei cderi a fiin*ei noastre 0ntr/o accentuat stare de

Si * ntul de a ne afla 0n r,.oi este de a.solut tre.uin* spre a putea la luptele cele .iruitoare- desi2ur

sufletului 0 potri!a firii fie spre o iu.ire ira*ional- fie spre o ur fr ?udecat !reunui lucru sau din pricina !reunui lucru din cele supuse si *urilor.)% Supre a ei ira*ionalitate se arat 0n faptul c- dei o ul pti a 0i d sea a tot ai ult c lucrurile finite nu pot rspunde aspira*iei lui dup infinitiar aceast constatare 0l u ple de plictiseal i descura?are. @n !ec7ea
4> 44

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 7) Mitrop. :ierot7eos Vlac7os- Boala i tmduirea su#letului n tradi!ia ortodox, trad. 0n ro nete de (onstantin H2e*an- 1d. Sop7ia- $ucureti- 2FF1- p. 1)1/1)2 46 #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 7= 44ean/(laude &arc7et- $erapeutica bolilor spirituale I- p. 112

2-

literatur du7o!niceasc- pati ile sunt socotite 0n nu r de opt- sau- cnd sla!a deart este unit cu sla!a deart i ndria- 0n nu r de apte. Acestea sunt8 lco ia nia sau ura- 0ntristarea- trnd!iandria- dac identific pntecelui- desfrnarea- iu.irea de ar2intilco ia- desfrnarea- a!ari*iain!idia cu 0ntristarea.)" ;nele dintre pati i sunt ale trupului- altele- ale sufletului. Strnsa unitate dintre trup i suflet face ca pati ile trupeti s fie 0 pletite cu cele sufleteti. Att sufletul ct i trupul particip la for area i de,!oltarea pati ilor. #ati ile se de,!olt pe sura creterii o ului. &a !rsta prunciei apar 0nti pati ile care *in de partea poftitoare a sufletului8 iu.irea de a!u*ie i ,2rcenia< apoi se de,!olt pati ile 0n*ele2toare ale sufletului8 iu.irea de sla! anifestat 0n 0 podo.irea trupului- 7aine estra!a2ante i artarea !irtu*ilor< iar 0n adolescen* se de,!olt pati ile pr*i irasci.ile ale sufletului8 lco ia care este o.ria pcatelor sufleteti. Att lco ia ct i independent. ;itarea de +u ne,eu fiind ulti a cau, a pati ilor- t duirea de ele tre.uie s 0nceap de la credin*- adic de Ia re!enirea la o ct ai deas po enire a &ui. #ati ile produc o sfiere i o de,ordine in fiin*a noastr i- prin aceasta- o sl.ire a ei. +ar ele nu au acest efect nu ai asupra su.iectului lor. 1le produc o de,ordine i 0n rela*iile dintre su.iectul lor i se enii lui. +e ori- pati a se 0ntinde de la pri ul ei su.iect 0nspre !ia*a altuia. 5F (el tre,ete prin i ita*ie- sau prin reac*iede nor ale de ar onie. #ati ile produc i 0ntre*in 7aosul 0ntre oa eni. +e aceea :ristos0nte eind $iserica- ur rete prin ea resta.ilirea unit*ii sau so.ornicit*ii u ane. Aceast resta.ilire nu este posi.il fr sl.irea pati ilor 0n ei. #recu
4/ >9

ndria. 1le coincid 0n fond cu cele apte pcate capitale8 nia- in!idia- lenea i

ndria nu it pri ul pui al i

dia!olului 0i au rdcina 0n iu.irea e2oist de sine ca un a.solut autono

ulte ndru

ndria 0n alte persoane< iar raporturile

ndrie ce se nasc astfel 0ntre persoane- sunt contrare raporturilor

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 7% Ibidem, p. %F

2/

iu.irea lea2 pe oa eni- aa pati ile destra le2turile dintre ei. 1le sunt ,idul 0n2roat pus 0ntre noi i +u ne,eu- cea*a ae,at pe transparen*a lui +u ne,eu pentru firea noastr- fcut transparent pentru +u ne,eu.

1.2. Cau e i e"ecte ale patimilor

#ri ele cau,e ale pati ilor tre.uie cutate 0n influen*a a 2itoare a du7ului ru i 0n sensi.ilitatea o ului. +eci trei factori- sau trei cau,e- produc pati ile 0n o 8 "I *I Mintea sl.it 0n lucrarea ei autono i proprie< &ucrarea de percep*ie si *ualcare a de!enit pre

cu pnitoare- care a ieit din su.ordinea su.ordinea ei-

in*ii- .a c7iar a atras

intea in

c6 3 aler2are e>clusi! i ira*ional dup plcere G pn Ia cea procurat de laudele se enilor / i- conco itent cu ea- o fu2 speriat de durere. Aceste trei cau,e sunt att de 0 pletite- 0nct 0n fiecare dintre ele sunt i plicate celelalte. 51 Afectele sunt Opati i confor e cu fireaO- pentru c slu?esc la conser!area firii- iar pati ile sunt contrare firii- pentru c nu sunt de folos acesteia. Toc ai de aceea- pati ile duc firea la de,ordine- la sl.irea i desco punerea trupului- din cau,a sl.irii spiritului care/l *inea 0n ordine. Iar si *irea sl.irii 0l duce pe o tot ai departe- 0n pornirea de a/i reface puterea intea se dintr/o surs incapa.il s/l 0ntreasc. +in cau,a pati ilor sale- sufletul se 0 .oln!ete- iar 0ntunec< o ul de!ine idolatru i nu
>1

ai poate s stpneasc @ pr*ia lui

Ibidem, p. "1

09

+u ne,eu. Sfntul Apostol #a!el sus*ine cu fer itate8 E(ci aceasta s/o ti*i .ine- c nici un desfrnat sau necurat sau laco - care este un 0nc7intor la idoli- nu are otenire 0n @ pr*ia lui :ristos i a lui +u ne,euC 51fes. 5-56.
52

+e,ordinea firii o

ai pricinuiesc 0ns pati ile i prin sfierea pe care o

aduc 0n ea. #rin si *irea condus de plcere lu ea se fr i*ea, 0n nenu rate aspecte- fr le2tur 0ntre ele- fiecare e le2at prea tare nu ai de si *irea care/l sesi,ea, pentru o ent. #rin aceasta- si *irea contri.uie la in*ii- din care tre.uie s o o entele !ie*ii. de,or2ani,area lu ii 0nsei. Mintea ce slu?ete si *irii se apleac i ea spre diferitele aspecte sin2ulare. +eci- 0 prtierea scape aa/,isa Opa, a 3 ul nu in*iiO- este reco andat de ascetica cretin.

ai este o fiin* unitar- aceeai 0n toate

;itarea de +u ne,eu are ca ur are i uitarea de sine- ca unitate per anent a persoanei proprii. +ar sfierea se 0ntinde i pe planul rela*iilor interu ane. (ci ur rind plcerea i !oind s ne asi2ur o.iectele care ne/o procur- sau !rnd s ne ridic pati a ndriei- a?un2e 0n conflict cu se enii- sau tre,i Ia infinit de pe pri ul plan eul- prin in!idia lor.

1.$. St*rnirea patimilor

@n toate scrierile du7o!niceti ortodo>e se repet- ca noastr un 2nd de pcat- aa/,isul atac- pe care crede prin
>2

od al strnirii intea i s/l traduce

pati ilor 0n orice 0 pre?urare- sc7e a ur toare8 Satana arunc 0n c pute o eal. 1l este pri a rsrire a 2ndului si plu c a

putea s!ri

Mitrop. :ierot7eos Vlac7os- Psihoterapia Ortodox - tiin!a "#in!ilor Prin!i I- p. 2"7

01

cutare fapt pctoas- 0nf*indu/se 0n fa*a 0nc nu e un pcat- pentru c noi 0nc n/a

in*ii ca o si pl posi.ilitate. 1l

luat fa* de el nici o atitudine.53 o elii 0n contiin* / e ai ulte ca,uri

Mo eala e- aadar- pri a apari*ie 0n contiin* a unei dorin*e rele. Aceast pri tre,ire a unei pofte / pri a apari*ie a prile?uit de pri!irea unor lucruri e>terne. Venirea !re uri de n!al a ispitelor. @n unele ca,uri 0ns Sfntul Ma>i 0ncon!oaie o eala apare 0n noi fr s pri!i la unele lucruri spune inte< e>terne. Atunci intr 0n lucru a intirea unui pcat repetat. Aa cu Mrturisitorul8 EMai 0nti a intirea aduce 2ndul si plu 0n o elii 0n cele

pe calea aceasta a fcut pe #rin*i s reco ande 0nc7iderea si *urilor 0n

acesta ,.o!ind se strnete pati a. Aceasta- la rndul ei nefiind scoas afarintea la 0n!oire< 0nt plndu/se aceasta se a?un2e- 0n sfrit la in*ii 0n po,i*ia ei. +esi2ur c pcatul cu fapta.C 5) Sfin*ii #rin*i cer 0n pri ul rnd o 0ntrire a aceasta e i o lucrare de !oin*. 3pera de redresare a o ului tre.uie 0nceput cu credin*a- care pe de o parte e c7estiune de !oin*- pe de alta se refer la inte- dndu/i acesteia o atitudine intelectual- sau o concep*ie care 0i ofer ar2u ente contra pcatului. #a,a in*ii- aten*ia i re,isten*a trea, i statornic 0 potri!a 2ndurilor sunt reco andrile necontenite ale dasclilor du7o!nicetipentru cel ce nu !rea s cad prad pati ilor. Aceasta este ordinea r,.oiului contra !r? ailor i poftelor rele8 intr 0n ini a ta i cercetea,/o cu dea nuntul. Ve,i ce 2nduri- ce dispo,i*ii i ce porniri o stpnesc. Ia sea a ce pasiune o atac pati i- lupt todeauna cu pati a cea ai ult i ce pati o terori,ea,. Ia ar ele 0nti 0 potri!a acelor pati i. &upt. Iar de se 0ntpl a fi ispitit i de alte ai apropiat care te atac de/a dreptul i ai ult.55 cu putere. Apoi 0ntoarce/te cu r,.oi asupra a ceea ce te stpnete

>0 >4

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe-- p. 113 Sf. Ma>i Mrturisitorul< 7apete despre dragoste II- %)- n 2ilocalia &ol'II I- p. =5 >> Aicodi A27ioritul- 4zboiul ne&zut, 1d. $una!estire- $acu- 2FFF- p. 51/52

02

1.+. ,mptimirea i -ri.a

Aer!ul tuturor pati ilor este 0 pti irea. . @ pti irea atra2e dup ea spre e>terior toate puterile noastre sufleteti. 1a e cleiul care ne lipete de suprafa*a lu ii e>terioare. #ro.le a asce,ei este cu 0 pti ire- su.stan*a pati ilor- nu cu lu ea 0n care ne afl .5= Sfin*ii #rin*i ne 0ndea n s nu 0n2dui ca intea s ne fie cucerit de !reun lucru sau de !reun 2nd care *ine de i periul si *urilor pentru c o astfel de 0ndulcire !a fi ur at i ediat de 0 pti ire i distru2ere. #ropriile noastre dorin*e ?oac un rol i portant 0n procesul de 0 pti ire8 E(i fiecare este ispitit cnd este tras i o it de 0nsi fapta sa. Apoi pofta- , islind- nate pcat- iar oarteC 5Iaco! 1- 1)/156.57 pcatul o dat s!rit- aduce s o or poate fi o ort aceast fiin*a noastr autentic i

Gri?a e rodul a ar al pati ilor sau al 0 pti irii de lucrurile lu ii. #ati a 0i triete apo2eul 0n 2ustarea plcerii i 0n re!olta fa* de durere. 3 are parte din !ia*a sa o ul se afl 0n ateptarea i 0n cutarea de plceri i 0n frica de dureri- pre,ente i !iitoare. Acesta e un rod al pati ilor- e anifestarea necontenit a pre,en*ei pati ilor din noi. Ateptrile i te erile acestea ne produc 2ri?i. Motorul 2ri?ii e frica- i prin ea o ul caut s asi2ure ereu reali,area posi.ilit*ilor sale !iitoare 0n le2tur cu lu ea 0n care se afl *intuit. A face parte din lu e 0nsea n a a!ea 2ri?- iar aceast 2ri? nu/I las din lan*urile sale nici o clip ct triete- ea este pri a 2ri?. Gri?a de a plcea lui
>4 >6

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe -- p. 11" Mitrop. :ierot7eos Vlac7os- Psihoterapia Ortodox - tiin!a "#in!ilor Prin!i I- p. 3FF

00

+u ne,eu- nu de a plcea lu ii- este cea de a doua 2ri?- ea crete din rspunderea ce o are o ul de sinea sa ade!rat- satisfcnd porunca acestei responsa.ilit*i- ea este totodat o lansare continu a o ului peste sine- spre i,!orul !ie*ii sale eterne. +e 2ri?a cea dinti tre.uie s scape o ul pentru a se face disponi.il lui +u ne,eu. (nd a scpat de ea- a scpat de i pti ire- a do.ndit ne0 pti irea- a do.ndit li.ertatea de pati i i de lu e. Spre eli.erarea de aceast 2ri? *intete purificarea- nu de eli.erarea de 2ri?a de +u ne,eu. #rin ea- sau prin 0 plinirea !oii lui +u ne,eu- se reali,ea, fiin*a noastr autentic. 5%

B. Virtui

Marea !irtute este eli.erarea de pati i. @nsui +o nul druiete i statornicete aceast stare a sufletelor iu.itoare de +u ne,eu.5" 3 ul cel prin toate ase ntor cu +u ne,eirea- tre.uia neaprat s ai. !oin* li.er i li.ertate- aa 0nct prtia la .unuri s fie rsplata !irtu*ii sale. +up cu !ederea este ac*iunea naturii- iar or.irea 0nsea n lipsa ac*iunii intea s cti2e dra2ostea du ne,eiasc. aica naturale- tot astfel !irtutea se 0 potri!ete rut*ii.=F Toate !irtu*ile a?ut Sfntul Ioan Scrarul spune despre !irtu*i8 EInten*ia cea .un este

ostenelilor< iar 0nceputul ostenelilor sunt !irtu*ile. @nceputul !irtu*ilor e floarea lor< iar floarea !irtu*ii este 0nceputul lucrrii. Hiica !irtu*ii este lucrarea 0n continuare. Iar rodul i fiica unei cu2etri ai continue la !irtute este deprinderea. Iar fiica deprinderii este calitatea .un a fiin*eiC.=1
>>/

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 123 MMM- /n sera#im printre oameni - "#*ntul "era#im de "aro& I- p. 32" 49 Sf. Gri2ore de AJssa- (espre "u#let i )n&iere I- p. 11" 41 Ioan Scrarul< "cara 883I, n 2ilocalia &ol'I8, G trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. I.$.M.$.3.D.- $ucureti- 1"%2- p. 377

04

(ele apte trepte ale urcuului spiritual sunt8 credin*a- frica de +u ne,eu0nfrnarea- r.darea i 0ndelun2a r.dare- nde?dea- nepti irea i iu.irea.

1./. Credina

(redin*a e pri ul pas 0n !ia*a du7o!niceasc. O(redin*a e prin fire 0nceputul !irtu*ilorO. Astfel- O.inele fiind sfritul !irtu*ilor- e concentrat 0nluntrul credin*eiO. (redin*a este .inele concentrat- iar .inele e credin*a actuali,at. Sfntul Apostol #a!el spune c- credin*a este s crede 0n cele ne!,utenu doar si plu 0n cele ce se !d8 EIar credin*a este 0ncredin*area celor nd?duite- do!edirea lucrurilor celor ne!,ute.C 51!r. 11- 16 (redin*a noastr tre.uie s ai. ri e de suflet i de aici 0ncepe ne!oin*a rini oas.=2 Astfel 0nceputul .un e pus de +u ne,eu prin $ote,. Toat !ia*a !irtuoas a noastr nu e dect o desfurare a acestui 0nceput pus de +u ne,eu. +esi2ur- nu e !or.a de o desfurare auto at- fr noi- ci de o desfurare !oit i a?utat de noi- prin toat 0ncordarea noastr. +eci!irtute- tre.uie s a!e +in ai 0nainte de orice credin*a do.ndit sau 0ntrit la $ote,.=3

o entul 0n care- !rnd cine!a s cread- a a?uns s cread de

fapt- 7arul ascuns 0n el de la $ote,- sau credin*a ca !irtualitate- s/a tre,it la actualitate prin faptul c o ul i/a dat contri.u*ia lui. O@nceputul oricrei lucrri plcute lui +u ne,eu este c7e area cu credin* a nu elui +o nului nostru lisus :ristos- o dat ce 1l 0nsui a spus8 OHr de Mine nu pute*i face ni icO 5In 1)- "6. Astfel- to*i arii dascli ai asce,ei au 0n!*at ai ales cei ce ila- fr s se c 0nainte de orice alt lucrare i preocupare .un- to*i- i +u ne,eu- tre.uie s se roa2e 0n +o nul i s cear de la 1l 0ndoiasc.
42

!oiesc s intre 0n stadiul linitei 0ndu ne,eitoare i s se consacre lui

(u!iosul #aisie A27ioritul- $rezire duho&niceasc, trad. din li .a elen de Ierosc7i . 'tefan &acosc7itiotul- Sc7itul &acu Sfntu Munte At7os- 2FFF- p. 273 40 #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 13F

0>

Aecesitatea credin*ei ca pri treapt a urcuului du7o!nicesc re,ult 0ns i din felul pati ilor de a se strni. #catul 0ncepe de fiecare dat printr/o cdere a ra*iunii. Tre.uie 0ntrit adic ra*iunea- ca s re,iste. Aceast 0ntrire se face prin credin*. Aadar- credin*a re!ars o nou e!iden* peste anu ite ade!ruri ra*ionale referitoare la +u ne,eu. 1ste o e!iden* care sporete treptat- 0nct- cu !re eacredin*a de!ine o !edere. (redin*a este aripa ru2ciunii. (ci nea!nd/o pe aceasta se !a 0ntoarce iari 0n snul eu. (redin*a este o stare nendoielnic a sufletului- necltinat de nici o 0 potri!ire. (redincios este nu cel ce socotete c +u ne,eu poate toate< ci cel ce crede c !a pri i toate.=) (redin*a crete cu !re ea la o e!iden* atotlu inoas. +ar crete pe sur ce 0 plini si *i poruncile i do.ndi i !irtu*ile. (ci prin acestea art ai ulterior. c pe +u ne,eu i ne desc7ide ult &ui. Aceasta 0nsea n c e la dru - e priaul cruia i se

pre,ent de la 0nceput- dar crete prin toate !irtu*ile ce le do.ndi (redin*a e pri a !irtute cu care porni

adau2 pe ur priaele altor !irtu*i. Astfel 0n iu.ire adun ea toate !irtu*ile. (redin*a 0n +u ne,eu este acelai lucru cu @ pr*ia lui +u ne,eu. 1a se deose.ete nu ai prin cu2etare de 0 pr*ie- cci credin*a este @ pr*ia lui +u ne,eu fr for - iar @ pr*ia este credin*a care a pri it 0n c7ip +u ne,eiesc o for . @ pr*ia lui +u ne,eu este credin*a de,!oltat prin lucrare. Iar 0 pr*ia aceasta 0nfptuiete unirea ne i?locit cu +u ne,eu a celor ce fac parte din ea. Aadar s/a do!edit li pede c credin*a este o putere de le2tur care 0nfptuiete unirea des!rit- ne i?locit i fire a celui ce crede cu +u ne,eu cel cre,ut. =5 ai presus de

44 4>

Ioan Scrarul< "cara 883II, n 2ilocalia &ol'I8 I- p. 3"7 Sf. Ma>i Mrturisitorul< 4spunsuri ctre $alasie, 99, n 2ilocalia &ol' III I- p. 12F

04

1.0. &rica de Dumne eu1 pocina

Hrica de +u ne,eu este opusul fricii de lu e- ea are rostul s copleasc frica de lu e. Au credin*a se nate din frica de +u ne,eu- ci frica din credin*. Scriitorii du7o!niceti deose.esc dou feluri de fric de +u ne,eu8 frica de ro.i adic- frica de pedeapsa &ui- i fri ca din iu.ireadic frica de a nu ne lipsi de .untatea &ui. #ri a e a 0nceptorilor- a douaa celor pro2resa*i. +ar nici frica de +u ne,eu 0nceptoare nu e nu ai sl.iciune- ci i o are putere de a 0nfrunta frica de lu e- care e nu ai sl.iciune i ro.ie- total lipsit de li.ertate. Hrica de lu e o pti i - ea ne stpnete prin sl.irea !oin*ei noastre. Hrica de +u ne,eu e o for* care 0ntrete !oin*a noastr. == Hrica de pcat prin alipire la lu e este 0n fond frica de +u ne,eu. +ac prin credin* ni se druiete un 0nceput de e!iden* a pre,en*ei lui +u ne,euprin fric ni se sporete re!elarea acestei e!iden*e- i acest spor 0l si *i ca o for* att de puternic- 0nct e 0n stare s 0n oaie sau s rup toate le2turile care ne 0nln*uiesc de lu e8 0 pti irea- frica- 2ri?a lu easc. @n frica de +u ne,eu se anifest contiin*a destinului nostru etern de a nu ne asi ila cu contiin*a unei pri e?dii i ediate- ci a unei pri e?dii lu ea. @n frica de a pctui- 0n frica de a cdea 0n .ra*ele lu ii- care e una cu frica de +u ne,eu- nu a!e !iitoare- i anu e a unui ru care ne !a apsa e>isten*a la infinit. Hrica lui +u ne,eu este una din tririle iu.irii- cnd *i/e fric cre,i c/& pier,i pe +u ne,eu- care este aa de pre*ios- aa de dra2- aa de iu.it- aa de dulce sufletului. :arul lui +u ne,eu este aa 0nct- cnd 0l pier,i 0ntr/ade!r ai 0n*eles ce 0nsea n oartea. =7

44 46

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I, p. 13% Iero . Dafail Aoica- 7ultura duhului- 1d. Dentre2irea- Al.a Iulia- 2FF2- p. "7

06

Hrica de +u ne,eu e o fric de ?udecata &ui- care !a pecetlui pentru !eci soarta noastr< e frica de ?udecata din ur i de c7inurile unei !enice e>isten*e neautentice- nedepline. Asce,a rsritean reco and ne0ncetat s pcatul. ;nii scriitori du7o!niceti reco and i 2ndul la purificare de pati i- dar nu Hrica i 2ndul la ?udecata lui +u ne,eu- care ur ea, or*ii. oarte ca i?loc de oartea 0n sine sperie pe un credincios ade!rat- ci edit la ?udecata din ur - pentru ca s sporeasc 0n noi frica de +u ne,eu- prin care e!it

oarte nu sunt dect 2ndul la +u ne,eu- asociat cu

contiin*a pcatelor proprii i cu tea a de ?udecat. Hrica de +u ne,eu- sus*inut de contiin*a unei !ie*i pctoase- duce la pocin* pentru pcatele trecute. #rin pocin* o ul do.ndete de la +u ne,eu cur*irea de pcate i !indecarea de pati i. #ocin*a este re0nnoirea $ote,ului- este cur*irea contiin*ei. $ote,ul este oarte a o ului !ec7i- 0n dou 0n*elesuri8 0nti ca lo!itur aceluia- punnd 0nceputul o ului nou- al doilea- ca ,!rcolirilor aceluia- care #ocin*a lupt ai ai durea, o !re e. ult cu fa*a spre trecut- iar $ote,ul- cu fa*a spre !iitor. propirii ortal ce i/o d ortificare treptat a

1a 0nltur 2unoiul adunat cu ti pul 0n suflet- ca s desc7id dru o ului nou nscut la $ote,.

Sfin*ii #rin*i cunosc dou for e ale pocin*ei. 1ste pocin*a ca Tain- i pocin*a ca lucrare per anent 0n suflet. Sfntul lsaac Sirul spune despre cin*8 O+ac to*i sunte ni eni nu e deasupra ispitelor- nici una dintre !irtu*i nu e i drep*ilor- totdeauna- dac !or s do.ndeasc pctoi i ai 0nalt ca pocin*a.

&ucrul ei nu se poate sfri niciodat. (ci ea Ii se potri!ete tuturor- pctoilor ntuirea. 'i nu este nici un ter en al des!ririi ei- pentru c des!rirea c7iar a celor des!ri*i este nedes!ritO 5(u!. 55- O+espre pati iO- Opera ascetic, ed. Atena- 1%"5p. 22F6. 1l acord trei atri.ute cin*ei8
0-

16 1a e cea

ai 0nalt dintre !irtu*i< cin*a este iposta,a de ?udector al 0n for nedes!rit< ai 0nalt dintre !irtu*i

contiiin*ei nu nu ai peste pcatele noastre- ci i peste !irtu*ile noastre0ntruct totdeauna le reali, 26 Au se ter in niciodat ct tri . (in*a este cea c- r nnd 36 1a e un

nu pentru c este ea 0nsi o !irtute 0nfptuitoare 0n rnd cu celelalte- ci pentru ereu ne ul*u it cu ceea ce reali,ea, aparte- ea este un i?loc de continu des!rire a noastr- cin*a este oc7iul critic otor al tuturor !irtu*ilor. +ac n/ar fi cin*a- n/ar fi tendin*a de depire 0n o . care nu se las a 2it de falsa plcere oferit de e2ois ul nostru i ne oprete de a rspunde afir ati! c7e rilor din adncul de 0ntuneric al oceanului de e2ois . 1a ne face s er2e 0nainte- ne0ncre,tori 0n ce este 0n noi i su. noi. ul*u i ai cu ceea ce a a?uns s Au ne las nici o clip s ne opri . #rin cin* +u ne,eu nu ne las s ne fi - ci ne c7ea ereu ai departe< .ault- nu ne las 0n .e,na

e2ois ului- ci ne c7ea la lar2ul solidarit*ii 0n dra2oste. #rin cin*a per anent ne pre2ti pentru pocin*a ca Tain- precu duce la ea pocin*a ca Tain tre.uie s ne 0nde ne la pocin* per anent. +ac +u ne,eu ne/a lsat pocin*a ca Tain- e!ident c nu ne pute c7iar ,ile.=% Mrturisirea 0nsi 0l 0nal* pe o - 0ntruct ea include cin*a s erit pentru pcatele rturisite i !oin*a de a se eli.era de stpnirea pcatelor. =" Sfin*ii #rin*i pun 0n le2tur cu cin*a lacri ile. &acri ile sunt do!ada c pocin*a a r,.it 0n!rtoarea sufletuluipro!ocat de pctuirea 0ndelun2at. 1le duc cu ea tina uiat dup ce ai cur*it/o de pe 2ea ul sufletului- desc7i,ndu/i acestuia perspecti!a spre +u ne,eu i spre se eni i sco*ndu/l dintre ,idurile de pcat i de 0 pietrire ale e2ois ului. 1le se i!esc dup ce pocin*a a reuit s strpun2 ini a.
44/

nepre2ti*i sau nu ai cu o rea intire scurt a pcatelor 0n ulti ele clipe- sau

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 15= #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- $eologie dogmatic ortodox% &ol III, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti- 2FF3- p. 13%

0/

+ac nu cere sunte

nencetat- cu lacri i i cu struin*- aceast re!enire la s cti2 aceasta din nou-

pri a noastr ne!ino!*ie- dac nu ne lupt

pe !eci pierdu*i iar @ pr*ia niciodat nu ne !a apar*ine. 7F Ioan Scrarul cuprinde i el 0n pocin* nu nu ai un re2ret pentru

pcatele trecute- ci i o lucrare a !irtu*ilor i o r.dare a neca,urilor. O#ocin*a este 0 pcarea cu +o nul- prin lacri i i prin lucrarea cea .un a celor potri!nice pcatelor. #ocin*a este r.darea de .un !oie a tuturor neca,urilor.O 71

1.2. ,n"r*narea1 pa a minii

@nfrnarea- e>ercitat li.er de o ul credincios- nu e 0nfrnare din urcuul spre +u ne,eu- ci deprtare de rele- a!nd rostul s/l fereasc pe o scufundarea total 0n lu e. #rin 0nfrnarea care li itea, pati ile- o ul resta.ilete conducerea i li.ertatea spiritului 0n sine 0nsui. +ar prin aceasta- tre,ete 0n sine factorul care !ede 0n lu e i altce!a dect o.iecte care satisfac aceste pati i. #rin 0nfrnare o ul alun2 de pe lu e !lul de 0ntuneric i/i red iari 0nsuirea de transparent al infinitului. +eci nu un dispre* de lu e se !oin*a unei descoperiri a 0ntre2ii anifest 0n 0nfrnare- ci re*ii a lu ii< 0nfrnarea nu e o 0ntoarcere de de

Ia lu e peste tot- pentru a cuta pe +u ne,eu- ci o 0ntoarcere de la o lu e 0n2ust i 0n2roat de pati i- pentru a 2si o lu e transparent.72 (retinii din lu e nu pot s practice o 0nfrnare radical ca 0nfrnarea ona7al. 1i er2 ona7ii- dar pot practica o anu it cu ptare care- sporind cu !re ea- s a?un2 la ai 0ncet- dar pot a?un2e aproape tot pn acolo.

69

MMMM- Pocin!a sau ntoarcerea la (umnezeu, "#' Macarie :gipteanul - 1d. $i,antin- $ucureti- 2FF1- p. 17 61 Ioan Scrarul< "cara I3, n 2ilocalia &ol'I8 I- p. 13= 62 #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 1=1

49

Duperea de lu e a

ona7ilor este 0ntrit prin trei !oturi8 !otul srciei- al

castit*ii i al ascultrii. #rin acestea- ei se o.li2 s persiste toat !ia*a 0n aceast renun*are la 0 pti irea de lu e- adic 0n 0nfrnare. #rin !otul srciei ei se o.li2 s se 0nfrne,e nu nu ai de la iu.irea de a!u*ii- ci c7iar de la orice posesiune care le poate fi un prile? spre pofta de a!u*ie< prin !otul castit*ii se o.li2 nu nu ai la 0nfrnarea de la cur!ie- ci i de la le2tura con?u2al care/i poate strni la cur!ie< iar prin !otul ascultrii se o.li2 nu nu ai la 0nfrnare de la ndrie- ci i de la dreptul de a/i spune prerea atunci cnd socotesc c !d ai ?ust- cci i aceasta poate fi un prile? de strnire a ndriei. @nfrnarea este un nu e de o.te- care se adau2 la nu rul tuturor !irtu*ilor. (el ce se ne!oiete- tre.uie s se 0nfrne,e 0n toate. (ci precu orice dular al o ului- c7iar dac dintre cele ic ai ici- de !a fi tiat- face urt 0ntrea2a 0nf*iare a o ului- fie ct de s tie.73 ;n act de 0nfrnare al propriului e2ois - este i postul care 0nsea n un act de prea rire a lui +u ne,eu. #ostul e antidotul 0 potri!a acestei e>tensiuni patolo2ice a poftelor i a e2ois ului- e adunarea s erit a eului 0n sine. #ostul cu trupul este el 0nsui un act de cretere spiritual. 1ste o 0ncordare a !oin*ei i o reae,are a do niei spiritului asupra trupului. @n concep*ia cretin- 0n special ortodo>- sufletul i trupul nu/i triesc !ia*a i,olatci- 0n starea nor al- sufletul tre.uie s spirituali,e,e trupul- i trupul s fie ediul de lucrare a spiritului. Sfin*ii #rin*i scot 0n relief- ca efect al postului- pe ln2 sl.irea celorlalte pofte ale trupului- 0n c7ip deose.it- pstrarea nepri7nirii. Mai ales tinerilor le este necesar postul. #ostul ade!rat nu const doar 0n a isto!i trupul- doar 0n a/i da celui 0nfo etat pinea pe care ai !rea s o nnci tu. Mntuitorul nostru Iisus :ristos 0nainte de a 0ncepe lucrarea pentru i,.!irea nea ului o enesc- s/a
60

lucrurile

dularul care lipsete tot aa cel ce

ne2li?ea, c7iar i nu ai o sin2ur !irtute- stric toat fru use*ea 0nfrnrii- fr

+iado7 al Hoticeei- 7u&*nt ascetic n 6;; de capete, <0- n 2ilocalia &ol' I-G trad.din 2receteintroduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :aris a- $ucureti- 1""3- p. )32

41

0ntrit cu post 0ndelun2at. To*i asce*ii- cnd au 0nceput s/I slu?easc +o nului s/au 0nar at cu postul.7) #rin*ii reco and o 0nfrnare necontenit de la toate pati ile. +ei 0nfrnarea de la lco ia pntecelui este cea care uurea, 0nfrnarea de la celelalte. &uptnd 0 potri!a pati ilor- le icor treptat. in*ii 0ntr/o #ri!e27erea i 0nc7iderea si *urilor duc la concentrarea

edita*ie 0ntoars asupra ei 0nsei. #ri ul scop al acestei adunri 0n sine a in*ii este s/i o.ser!e 2ndurile- ca pe cele rele s le alun2e din pri a clipiar pe cele .une s le asocie,e- 0ndat ce apar- cu 2ndul la +u ne,eu- ca s nu se a.at spre ru. Sfin*ii #rin*i socotesc c 2ndurile pti ae sunt ridicate 0n contiin*a noastr- de cele care ne/a ai ulte ori- de Satana- dar prin strnirea !reunei pati i cu o.inuit. (7iar dac sunt aduse de al*ii- respin2e/le- deprtea,/le

de la ini a i i a2ina*ia ta. Hi un cule2tor 7arnic al lucrurilor du7o!niceti i cereti. Au cuta s cunoti altce!a 0n lu e dect pe (el Dsti2nit< Via*a i Moartea &ui. Acestea cer luarea a inte a ta.75 Toat strdania noastr 0n !ederea cur*irii 2ndurilor- care e un pas i portant spre nepti ire- se face 0n le2tur cu ini a cea .un i cu :ristos care locuiete 0n ea. Au ai 0ndru nd spre aceast ini 2ndurile .une- care 0n definiti! tot din ea rsar- i nu ai raportndu/le la ea din pri a clip pe cele rele- pute reui 0n opera de cur*ire luntric a noastr. #rin ini a .un lucrea, +u ne,eu- prin ini a cea rea- du7urile rele. Aepti irea ar fi astfel o co plet predo inare a ini ii .une- desc7is infinitului !ie*ii- pentru c- 0n ti p ce ini a pti a e a2itat i de,ordonatcea .un e cal - lin- dulce i rspnditoare de odi7n- 7rnindu/se din odi7/ na !ie*ii infinite du ne,eieti. 7= 3rice 2nd .un ce rsare 0n noi s/l aduce - de la pri a apari*ie 0n cu2etca ?ertf lui :ristos- (el ce locuiete 0n adncul ini ii noastre. Iar
64 6>

etoda cea

MMM- /n sera#im printre oameni - "#*ntul "era#im de "aro& I- p. 335 Aicodi A27ioritul- 4zboiul ne&zut I- p. 2% 64 #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 175

42

ai si2ur prin care pute aprut 0n noi- prin care pute la :ristos- s I/l aduce

p,i ne!t at 2ndul si plu- sau 2ndul .un sta tare pe ln2 el- este s/l asocie intea sie 0nsei- dar cu 2ndul intea nu

&ui ca ?ertf.

#a,a 2ndurilor este o pa, ce i/o face

poate fi oprit de a lucra continuu. (redin*a- nde?dea i dra2ostea e>pri starea de sensi.ilitate pentru :ristos a celui ce .ate la ua ini ii sale- de!enit prin $ote, cas a lui :ristos- cu fiecare 2nd 0nti nscut. Ini a fiind locaul lui :ristos 0n noi- iar a/i 0ndru a cine!a spre ini orice 2nd pri asocie nscut 0nsea n a/l asocia po enirea lui :ristos. Tre.uie s o ent 2ndul ne!ino!at cu 2ndul la +u ne,eu- astfel e respins atacul. din pri ul

cucerit 2ndul pati ii. 'i asociindu/l cu 2ndul la +u ne,eu a depanare necontenit a nu elui lui +u ne,eu 0n concentrarea 0n ea 0nsi.

+in toate acestea re,ult c pa,a 2ndurilor const propriu/,is 0ntr/o inte- 0n cutarea ini ii- sau

1.3. Rbdarea i #ndelun-a rbdare

(el ce !oiete s fie plcut +o nului i s se fac

otenitor al lui

+u ne,eu prin credin*- ca s se nu easc i el fiu a lui +u ne,eunescndu/se din +u7ul Sfnt- apucndu/se de 0ndelun2a/r.dare i de 0n2duire este dator ai 0nainte de toate s sufere !ite?ete neca,urileulte feluri. 77 pe cile unei !ie*i ai curateai str torrile i ne!oile care 0l 0nt pin- ori defi ri i ocri de la oa eni ori- ne!,ute neca,uri de 4udecata fiind o etod de per anent alternan* cu pronia- 0i arat

eficien*a i la 0nceput- pentru a/l 0ndru a pe o

fcndu/l s prseasc o !ie*uire do inat de pati i i s alea2 una


66

+anion Vasile- (espre n#runtarea necazurilor, Scrisoare ctre cel care sufer- 1d. Sop7ia- $ucureti2FF2- p. =2

40

0nfrnat. Ispitele 0n sens restrns au prin ur are scopul de a ne face s .irui pati ile poftei. Ispitele ne a?ut s crete prin 0nfrnare- precu acceptare. #ricina pri ordial i direct a decderii o ului nu e fu2a de durere- ci cutarea plcerii. Hu2a de durere !ine ulterior- 0ntruct durerea a fost adus de plcere. +eci cu plcerea tre.uie dat lupta direct. Aceste dou feluri de pro.e a tre.uit s le treac i Mntuitorul- 0n aceeai ordine8 0nti ispitirea prin plcere- 0n pustie- 0n al doilea rnd- 0ncercrile supre e prin durere 0n !re ea #ati ilor i a or*ii pe cruce. @nc de la 0nceput #rin*ii- #atriar7ii- #rorocii- Apostolii i Muceniciitrecnd prin aceast cale a pcatelor i a ispitelor- au putut s plac lui +u ne,eu r.dnd !ite?ete toat ispita i neca,urile precu @ndreptea,/*i ini a ta i ra.dC 5Isus Sira7 2-16. #rin 0nfrnarea de la plceri a pe al doilea. Aepti irea spre care duc 0nfrnarea i r.darea- sau starea nepti a- dei nu it cu ter en ne2ati!- repre,int- di potri!- o dat cu cur*ia- o stare li.er cu totul de pasi!itate- aadar o deplin eli.erare a spiritului i o deplin stpnire de sine. Aepti irea nu e un treptat nu e dect o apropiere de nepti ire. 7% +e pe dealurile .ucuriilor / 0n !ile neca,urilor- aa decur2e !ia*a o ului du7o!nicesc< dar ea 0nscrie un real pro2res c7iar 0n aceste alternan*e. $ucuriile pentru r.dare sunt tot ai curateai spirituali,ateai fer r.date. ai neptate de ul*u irea de sine< neca,urile sunt tot
6-

spiritual prin respin2erea lor- adic

0ncercrile 0i 0 plinesc scopul de a ne 0ntri prin

ai 0nti i 0n

od principal i

,ice Scriptura8

EHiule- dac te apropii a slu?i +o nului- 2tete/*i sufletul tu la ispit. fcut un pri pas spre for*a spiritual a fcut

nepti irii iar prin r.darea suprrilor- a durerilor i a neca,urilor l/a

inus- o

neutralitate a firii- ci ea e o stare *esut din toate !irtu*ile a cror do.ndire

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 1"3

44

1>erci*iile de r.dare sunt aadar necesare firii noastre i deci i neca,urile care le prile?uiesc- fie c sunt ur area unor pcate- fie c nu.

1.4. Nde.dea

#ute

defini nde?dea ca o certitudine a celor !iitoare- aprut 0n

persoana celui ce nd?duiete. Alturi de credin* i iu.ire- nde?dea este una din cele trei !irtu*i funda entale8 E'i acu ai r n acestea trei8 credin*a- nde?dea- dra2ostea. Iar are dintre acestea este dra2osteaC 5I (or. 13- 136. #rin ur are- nde?dea este o credin* orientat spre !iitor a celui ce o are. Ade?dea este credin*a 0ntr/o fa, pro2resat. 1a este o putere care d transparen* ti pului- care str.ate prin ti p- cu credin*a str.ate prin spa*iu i prin natura !,ut. @n nde?de e un plus de e!iden*- un plus de cunoatere. Si2uran*a nde?dii 0n .unt*ile !iitoare ce ni le !a da +u ne,eu i nesi2uran*a 2ri?ii lu eti o arat linitea ce o d cea dinti i fr ntarea necontenit ce se cuprinde 0n cea din ur . Ade?dea este o !edere cu ini a- cu partea ai adnc a spiritului nostru- deci e o con!in2ere inti tainic. Ade?dea cretin se 0ndreapt spre +u ne,eu 0ndeose.i spre :ristos- Mntuitorul nostru (are ne tri ite +u7ul cel Sfnt i care ne face cu putin* intrarea la Tatl EIisus :ristos- nde?dea noastrC. 5I Ti . 1- 16. Ade?dea cretin este ateptarea plin de 0ncredere a .unt*ilor ce !or s fie. ntuirii i a

1.15. Neptimirea

4>

Aepti irea este o stare de pace a sufletului. (el ce a atins nepti irea nu ai pctuiete uor nici cu fapta- nici cu 2ndul i nici ai ic uor spre pcat. +eci nepti irea ar fi acea stare a sufletului 0n care acesta .iruiete orice ispit. @ndat ce a pri it ispita- fie din luntru- fie din afar- a c,ut din starea de nepti ire. +ar starea de nepti ire i plic i o trie po,iti!- dac e capa.il s 0n!in2 orice pati i. Tria aceasta nu e dect cea a !irtu*ilor. Aepti irea o are acel suflet care e aa de 0 .i.at de !irtu*i- cu sunt 0 .i.a*i cei pti ai de pati i.7" 1a nu e dect c aa cur*iei depline a sufletului- *esut din toate !irtu*ile. Aadar- starea de nepti ire- e>pri at ne2ati!- 0nsea n li.ertatea de toate pati ile- iar po,iti! posedarea tuturor !irtu*ilor. @n pri ul rnd ea este o stare de linite- de pace- de odi7n a sufletului. #rin cur*irea de pati i- sau nepti ire- se ur rete ca 0nalte 0nrudite cu firea ei. Astfel 0n*ele2e cu nepti irea este condi*ia preala.il pentru conte plare- care e scopul indirect al 0ntre2ii asce,e purificatoare. +e fapt- starea de nepti ire nu 0nsea n i o stare per anent de conte plare a lui +u ne,eu. 1 drept c fr 2ndul per anent Ia +u ne,eu- fr po enirea nu elui &ui- ea nu se poate do.ndi i cu ane!oie se poate pstra. +ar po enirea aceasta a lui +u ne,eu nu deprtea, cu totul celelalte idei din face s dispar. Aepti irea nu 0nsea n o orrea aspectului pti a al sufletului cu 0n!a* filo,ofii stoici- ci presc7i .area puterilor sufletului. %F Sfin*ii #rin*i ai ulte trepte ale nepti irii8 oprirea de la lucrarea pati iiinte- cea de a !or.esc de intea o ului- nu le a.soar.e- nu le intea eli.erat ai de stpnirea pati ilor s se poat 0ndrepta 0n linite spre 0n*elesurile nia i pofta nu i se

pri a i cea 0nceptoare< scoaterea 2ndurilor pti ase din


6/ -9

Ibidem, p. 2F% Mitrop. :ierot7eos Vlac7os- Boala i tmduirea su#letului n tradi!ia ortodox I- p. 1)%

44

doua< dorin*a de a r ne cu totul ne ictoare spre pati i- cea de a treia i deplina cur*ie- c7iar i de 0nc7ipuire- cea de a patra. Ae cur*i pro2res de pati ile e2ois ului pentru a do.ndi altruis ul iu.irii- i sur ce iu.irea curat apare 0ndat ce apare nepti irea- crescnd apoi pe 0n nepti ire. ai ult- nu ai triete el- ci :ristos triete in*ii- 0n ini - unde Se Aepti itorul- ca s spune 0n el 5Gal. 2- 2F6' Aepti irea ne duce 0n cel ai din luntru Ioc al afl :ristos i unde nu uier i nu se fr nt !nturile pati ilor- ci unde se ic adierile senine i cuceritoare ale dra2ostei. 1 !ia*a sfin*ilor- care se pot lipsi tre.uincioas. Aepti irea 0nsea n ult !re e c7iar i de 7rana strict ai presus de fire. ai 0nti resta.ilirea firii din starea ei de

.oal la care au co.ort/o pati ile- apoi ridicarea ei

1.11. Iubirea

Iu.irea 0n toat a ploarea ei apare dup do.ndirea nepti irii. @n iu.ire este cuprins i se 0 plinete 0ntre2a !ia* cretineasc. 1a este pri a i cea porunc este 22- 3=/376. Haptul c iu.irea !ine 0n ur a nepti irii nu 0nsea n totui c o ul nu/& poate iu.i nicidecu pe +u ne,eu i pe aproapele su 0nainte de a a?un2e cu totul nepti itor- stare 2reu i arareori atins i pstrat. Aepti irea este ai ai are porunc precu spune i Sciptura8 E@n!*torule care are 0n &e2eL 1l i/a rspuns8 S iu.eti pe +o nul

+u ne,eul tu- cu toat ini a ta- cu tot sufletul tu i cu tot cu2etul tuC 5Matei

46

condi*ia iu.irii des!rite. Iar iu.irea des!rit este des!rirea !ie*ii du7o!niceti.%1 Iu.irea apare ca rod al nepti irii- pentru c la ea se a?un2e prin .o2*ia !irtu*ilor i lipsa oricrei pati i. $lnde*ea este spri?inul r.drii- ua- sau Sfin*ii #rin*i pre,int 0n o ului sporete pe ai .ine ,is aica iu.irii.

od constant nepri7nirea i nepti irea de care

atrn do.ndirea des!ririi !irtu*ilor- drept condi*ie esen*ial a iu.irii. Iu.irea sura cur*iei i a nepti irii sale- i el a?un2e la iu.irea des!rit atunci cnd s/a fcut pe sine cu totul curat i nepti itor. +ra2ostea de +u ne,eu presupune deci renun*area la tot ceea ce 0nsea n alipire de lu e i iu.ire de sine. Ade!rata iu.ire de +u ne,eu o au cei care 0l iu.esc pe +u ne,eu ai presus de orice. 3 ul pri ete darul +u ne,eiesc al iu.irii ca rspuns la ru2ciunea sa curat i fier.inte- 0nso*it de lucrarea tuturor celorlate porunci. #rin ru2ciune i 0n ru2ciune i se descoper o ului taina iu.irii. $lnde*ea i s erenia sunt florile care rsar din r.darea neca,urilor i din nde?de. $lnde*ea se nate dup ce prin r.dare au fost eli inate din fire pati ile niei. 1a st i ediat 0naintea s ereniei- O#recu lu ina ,orilor pre/ er2e soarelui- aa .lnde*ea e 0nainte/ er2toarea s erenieiO- ,ice Ioan Scrarul 0n Scara / (u!ntul PPV. @n ini a celor .ln,i Se odi7nete +o nul- iar sufletul tul.urat e scaunul dia!olului. #rin .lnde*e ne apropie de iu.ire- care st la captul final al !irtu*ilor.

S erenia este opusul 'i precu adncul iadului- fiind cel aparen*- ne 0nal* pe cea 0naintea nepti irii i iu.irii.

ndriei- ea este cea

ai re,istent dintre pati i.

ndria ne 0nal* 0n aparen*- dar 0n realitate ne co.oar pn 0n ai cu plit ru- aa s erenia- co.orndu/ne 0n ai 0nalt treapt- a!ndu/i ca !irtute locul i ediat

-1

4ean/(laude &arc7et- $erapeutica bolilor spirituale I- p. =F)

4-

+ac/i aa s erenia- ca cea

ai 0nalt i

ai re,u ati! dintre !irtu*iai deplin resta.ilire a

fiind opus e2ois ului / i,!or al pati ilor- e cea cele ai presus de fire.%2

0n*ele2erii ade!rate a realit*ii naturale- r nnd ca iu.irea s 0n*elea2 i 3 ul s erit se pleac 0naintea se enului ca 0naintea lui +u ne,eu. 3rice a face- ct ti p ne lipsete s erenia- ct ti p e o ur de ic de totic pn a te socoti ndrie 0n noi- n/a!e fiorul atin2erii cu +u ne,eu i nici contiin*a adncirii noastre 0n ic- ca s !e,i

+u ne,eu. Tre.uie s te faci 0n*elepciunea cea

re*ia lui +u ne,eu i s te si *i u ilit de lucrarea &ui. S erenia este ai lar2 cuprin,toare. #rin s erenie se a?un2e la o stare de despuiere i 2oliciune luntric. Aproape de fiecare dat cnd !or.ete despre aceast !irtute Sfntul Ioan Gur de Aur o socotete tot una cu srcia du7!niceasc- pe care Mntuitorul o pune cea dinti 0ntre Hericiri8 Eferici*i cei sraci cu du7ul- c a lor este @ pr*ia cerurilorC. S erenia nu poate fi despr*it de ru2ciune. (el ce !rea s se s ereasc tre.uie s/i ascund de ceilal*i i c7iar de sine 0nsui !irtu*ile i faptele .une- s ia a inte la 2reelile sale- s/i aduc a inte 0ntotdeauna de cderile i pcatele lui- s se 0n!ino!*easc i s se osndeasc pe sine.

2. I6U7IN'R('
2.1. Darurile S"*ntului Du8

-2

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 2F3

4/

#n ce nu ne/a

cur*it de pati i- nu se arat deplin darurile +u7ului od acoperit prin

Sfnt- pri ite prin Taina Sfntului Mir- dei lucrea, i ele 0n

fiecare !irtute. +ar o dat ce pati ile care le acopereau sunt 0nlturate- darurile +u7ului Sfnt i,.ucnesc 0n contiin*a noastr- din locul ascuns al ini ii- 0n toat strlucirea lor. +up ter inarea operei de purificare- condus 0n special de puterile $ote,ului i ale pocin*ei- apare pe pri ul plan lucrarea darurilor +u7ului Sfnt. #rin Taina Sfntului Mir- +u7ul Sfnt 'i/a creat un sla 0n centrul ascuns al fiin*ei noastre. 1l este ereu 0n contact cu noi din acel o ent. +e acolo- 7arul $ote,ului pune 0n icare darurile Sfntului +u7- 0n lucrarea

de strpun2ere a stratului 2ros de pati i- ca la sfrit s *neasc- prin desc7i,tura operat- lu ina lor- adic a +u7ului Sfnt- de pe tr ul adnc al fiin*ei noastre.%3 Sfntul Ma>i do.ndi deplini Mrturisitorul interpretea, astfel darurile +u7ului Sfnt8 dup 0ncetarea de a pctui prin temere i dup lucrarea !irtu*ilor prin trie, prin darul s#atului deprinderea discern ntului- care ne a?ut s 0n/ cu cea ai .un ?udecat poruncile du ne,eieti i s deose.i ai .ine 0n fiecare 0 pre?urare. la una ai sporit prin s reali, practic .inele ce ni s/a descoperit s/I

faptele ce se potri!esc

+e la aceast pri licrire de lu in- pro2res darul tiin!ei, care ne 0n!a* cu din porunci- 0n aa fel ca s do.ndi 0nfptuiasc 0n odul cel

!irtu*ile. (ci se poate 0nt pla ca cine!a

s/i dea sea a de .inele cuprins 0n porunci- i totui s nu tie cu este deci acela care ne 0n!a* cu nu ai discerne nu ai 0n s fptui un lucru .un- cu ?udecat.

ai satisfctor- lucrnd fr ?udecat. +arul tiin*ei

;r ea, la rnd darul cunotin!ei, care- spre deose.ire de darul sfatuluiod 2eneral .inele dintr/o porunc de rul din alt oti!a*ia ai adnc a fiecrei re*ia lui +u / porunc- ci descoper 0nsi ra*iunea sau ne,eu- pe cnd
-0

porunci i a fiecrei !irtu*i. #rin s erenie se a?un2e s se !d ndria este cea care or.ete.

Ibidem, p. 21=

>9

+e la acest dar ne ridic ai

la cel ai n!elegerii, care preface ptrunderea la cel din ur - care este darul la (au,a ra*iunilor du7o!niceti din

ult teoretic a ra*iunilor !irtu*ilor 0ntr/o identificare afectuoas cu aceste

ra*iuni. +e la darul acesta pro2res n!elepciunii' Acesta ne face s ne 0nl* e>act a ade!rului din toate lucrurile. &a 0n*elepciune se a?un2e dup ce a ce a

porunci i la unirea cu 1a. Acest dar ne face parte de conte plarea si pl i do.ndit toate !irtu*ile- adic dup

do.ndit starea de nepti ire. (u ea 0ncepe ilu inarea propriu/,is.

@n*elepciunea e darul de a !edea pe +u ne,eu si ultan cu toate sau prin toate- ca Hctorul- Sus*intorul i (r uitorul efecti! al tuturor. 1a ne a?ut s 0n*ele2e !ia*a noastr trecut- rostul ei- linia pe care tre.uie s er2e . i?locit a +arul 0n*elepciunii este 2ustarea lui +u ne,eu i a lucrurilor di!ine. %) +arurile +u7ului Sfnt ne clu,esc i ne sus*in 0n cunoaterea lui +u ne,eu. Ha,a a doua- a ilu inrii- se ocupa cu- cunoaterea lui +u ne,eu prin i?locirea naturii i a faptelor o eneti- indi!iduale i colecti!e. 1a este o cunoatere ce ur ea, i ediat dup treapta nepti irii- care este o cur*ire de pati i. +e aceea cunoaterea prin +u7ul Sfnt este o cunoatere a este o cunoatere din interiorul acesta inti du ne,eieti care u ple acest du7. 1l nu se ai oprete- prin pati i la aceast suprafa*8 a str.tut dincolo are tain !ederea al o ului- din in*ii rentoarse 0n du7ul su- din 0 prtierea la suprafa*. (unoaterea O0n du7O i?locul lu inii

de suprafa*a sa i de suprafa*a 0n2roat a lucrurilor. 1 o aceasta 0n adnci ile lucrurilor i destinelor o eneti. Au ai 0n

sura 0n care i/a de!enit cine!a transparent lui 0nsui- i se fac

transparente i lucrurile. (ci aceeai putere care lucrea, 0n el se 0ntinde apoi 0nafar. Sfin*ii #rin*i folosesc aceast ase nare8 aa cu - pentru ca oc7ii notri s !ad lu ina fi,ic i lucrurile din lu e- tre.uie s se fi u plut 0n
-4

@.#.S. Aicolae Mladin- Prelegeri de Mistic Ortodox I- p. 221

>1

preala.il ei 0nii de lu ina aceasta- tot aa- pentru ca oc7ii sufletului nostru s !ad lu ina realit*ilor inteli2i.ile i di!ine- adic adnci ile lucrurilor- tre.uie s se fi u plut 0n preala.il de lu ina care iradia, din ele. %5 (ine a pri it aceast lu in 0n sine a ptruns 0n ,ona adnci ilor deose.ite de sine. Sinea sa i acele adnci i for ea, prin acea lu in o unitate dual. (nd lu ina aceea a u plut luntrul nostru nu ne apare li itat de uni 0nsui. (nd un dar sau altul a sporit considera.il el de!ine 7aris . Aceasta 0nsea n o pne! ati,are foarte accentuat a unui o - o co!rire accentuat a le2ilor naturii de ctre spiritul u an u plut de +u7ul Sfnt. @n 2eneral- to*i e .rii $isericii care/i 0ntresc credin*a prin !irtu*i- a?un2 la ai strns 0ntre ei- 0ntrind unitatea $isericii. %= posesiunea unor daruri deose.ite- prin care se fac de folos unii altora i $isericii i se unesc ar2inile fiin*ei noastre- ci e>tins peste toate cele cu care ne prin cur*ie i dra2oste. #rin lucruri se !ede 0n oarecare fel +u ne,eu

2.2. Contemplarea lui Dumne eu #n Creaie

(onte pla*ia este ele entul esen*ial- ade!rata trire for* interioar du7ului di!init*ii.

istic prin care

sufletul intr 0n co uniune cu +u n,eu i care nu poate fi contrafcut de !reo #e dru ul apropierii noastre de +u ne,eu st lu ea- prin 0n*ele2erea creia tre.uie s trece . Hiecare o
-> -4

are o

isiune 0n le2tur cu lu ea- fiecare

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe -- p. 222 #r. #rof.+r. +u itru Stniloae- $eologie dogmatic ortodox% &ol II I- p. 33"/3)F

>2

tre.uie s o cunoasc iar pentru c- cunoaterea nu poate !eni direct dect dup do.ndirea !irtu*ilor- fiecare tre.uie s de,!olte o acti!itate lu ea. #rin lu e crete o ul la 0nl*i ea cunoaterii de +u ne,eu i a capacit*ii de partener al &ui. &u ea este peda2o2 spre :ristos. +esi2ur- ea poate fi i cale spre iad. 1a e po ul cunotin*ei .inelui i rului- po ul de 0ncercare. Mntuirea nu se o.*ine 0n i,olare- ci 0n cadrul cos ic. Valoarea aceasta a lu ii ca dru spre +u ne,eu se e>plic din structura intrinsec a lu ii- ca 0n si .ol al realit*ii transcendente di!ine. Si .olul presupune i arat oarecu od si ultan dou lucruri. 1l este puntea 0ntre dou lu i. Si .olul de,!luie !ia*a di!in- d se nul pentru trecerea ener2iei di!ine 0n !ia*a acestei lu i naturale- dar 0n acelai ti p acoper infinitul tainic al !ie*ii di!ine- afir inco pati.ilitatea lu ii cu !ia*a spiritual. Si .olis ul nu ad ite acea osificare i 0nc7idere definiti! a lu ii naturale i a trupului natural- 0n ur a creia lu ea aceasta i trupul acesta de!in o realitate 0n sine. +up Sfin*ii #rin*i- pentru descoperirea ra*iunilor din lucruri se cere o 0ndelun2at purificare de pati i i un 0ndelun2at e>erci*iu. Tot ce a fcut +u ne,eu i tot ce se 0nt pl i se s!rete dup !oia &ui- adic pe linia ade!ratei de,!oltri a crea*iei- 0n totalitate- sau a fiecrei fpturi 0n parte- e ra*ional- ,ice Sfntul Ma>i . Au ai pati a- e ira*ional. @n fa*a unei ra*iuni care a c,ut la rolul de slu?itoare a pati ilor- !i,iunea lu ii sufer ur toarele 1. odificri8 ai adnciai OspiritualeO ale lucruriloraterial i util- sau utili,a.il aterialist i de utilitate trupeasc a Se acoper ra*iunile oral 0n le2tur cu

!,ndu/se nu ai latura

acestora. &u ea de!ine e>clusi! la O!edereO. 2.

e>clusi! trupete. #o ul .inelui i rului de!ine pur i si plu plcut Da*iunea pti aului sau a celui interesat se strduiete s/i ?ustifice cu ar2u ente de interes o.tesc faptele pe care le
>0

s!rete din interese personale. 'i ceea ce e re arca.il pentru caracterul lunecos al ra*iunii este c de fapt a?un2e s se con!in2 ea 0nsi de aceast ar2u entare. Ideea Sfin*ilor #rin*i este c fiecruia 0i sunt date darurile- deci i darul cunoaterii 5al ade!rului6 dup puterile lui. @ntre cei care au do.ndit aceast cunoatere par*ial a ade!rului i cei care falsific !oit ade!rul e o are deose.ire. (ei dinti sunt pe dru ul ade!rului-pelerini spre cer- iar cei din ur sunt 0ntori cu spatele spre ade!r- sunt cltori spre iad. (ine s/a apropiat de ade!r a reuit aceasta pentru c printr/un lun2 e>erci*iu a reuit s se uite pe sine- s ias din sine- iar o dat aflat- acest ade!r 0l face s uite i sine. +ar aceast stare este o trire inte2ral. 3 ul 0ntre2 e 0ndr2ostit de ade!r- e 0ntins spre ade!r- e fericit de a se fi 0n!ins pe sine i de a tri i ade!rul ai deplin- noi prsi cap- i cu2et uri pentru ade!r. #e sura ce cunoate opiniile noastre particulare- ce se .at cap 0n la unirea 0n cu2et- care are ca ur are i ai ult de

la fel. Aoi a?un2e

unirea 0n !oin* i 0n si *ire. 1a se reali,ea, adic prin +u ne,eu- cci ade!rul e +u ne,eu- i noi sunte fcu*i confor cu +u ne,eu. ;nde este cunoscut +u ne,eu- (are e totul ca #ersoan- acolo se reali,ea, co uniunea- $iserica. 1tapele re!enirii la dru ul ade!rului i la lu ina lui sunt ur toarele8 16. 3 credin* ini*ial- ca !oin* de a e>plica toate lucrurile prin ra*iunile lor- ce/i au rdcina 0n +u ne,eu ca #ersoan- sau ca o co uniune iu.itoare supre de #ersoane- i de a 0 plini 0n orice 0 pre?urare porunca dat de 1; c7iar dac nu a!e 0nc o e!iden* e>periat i satisfctoare a le2turii ra*iunilor lucrurilor oti!elor pentru care tre.uie s 0 plini poruncile &ui. cu +u ne,eu i a

26. 3 struin* 0ndelun2at 0n 0ndru area !ie*ii i 0n e>plicarea lucrurilor din lu e 0n lu ina credin*ei. Acestea dou stau 0n strns le2tur. (ci 0ndru area !ie*ii dup poruncile +o nului pe .a,a credin*ei 0nsea n purificarea de pati i i do.ndirea !irtu*ilor- adic ieirea din 0n2us ti ea noastr i confor area fiin*ei noastre cu +u ne,eu- prin rela*ie cu 1l.
>4

36. 1>perien*a de !ia* ne arat c de fapt fru use*ea i dulcea*a de suprafa* sunt trectoare- c o !ia* 0ndru at nu ai spre satisfac*ii trupeti i e2oiste- cutate 0n aceste fru use*i i dulce*i de suprafa* ale lucrurilor- pierde prin !este?irea trupului suportul 0n care i/a pus toat nde?dea. 4udec*ile sus*inute la 0nceput de credin*- trecnd prin e>perien*a unei !ie*i !irtuoase- 0ncep s se lu ine,e de o e!iden* interioar. Aceast e!iden* clar e ceea ce se nu ete discern nt. +iscern ntul st- pe de o parte- 0n strns le2tur cu 0n*ele2erea ra*iunilor din lucruri- aprnd deodat i de,!oltndu/se paralel- iar pe de alt parte- d natere acestei cunoateri a ra*iunilor. +iscern ntul- ca sesi,are a ra*iunilor din porunci i din faptele ce tre.uie s!rite- de!ine tot +u ne,eu prin ele. )6. Aceast a2eri e sporit are ca efect i o accelerare a actului de sesi,are a ra*iunilor din fapte i din lucruri astfel 0nct- dup un 0ndelun2at e>erci*iu- se descoper de la pri a !edere ce e ru 0ntr/o fapt c7iar .un 0n aparen*- sau ra*iunea ai adnc a unui lucru. Aceasta este intui*ia ful2ertoare a esen*elor lucrurilor i a !alorilor faptelor. 1a nu apare ca ce!a din senin i nu e ce!a ira*ional- ci e re,ultatul unui e>erci*iu 0ndelun2at al ra*iunii clu,ite de credin* i sus*inute de struin*a 0n !ia*a !irtuoas. 1a apare la sfritul efortului 0ndelun2at al purificrii de pati i- al do.ndirii !irtu*ilor. 3 ul crescut du7o!nicete pe toate le raportea, 0ndat i continuu la +u ne,eu- prin toate conte pl pe +u ne,eu. +esi2ur- el nu leapd cu2etarea discursi!. +ar aceast opera*ie o face de cele ce a conte plat 0ntr/o clip 0n sau deodat cu aceasta. %7 ai ulte ori dup od si ultan lucrul i rela*ia lui cu +u ne,euai clar. #rin e>erci*iu se ascute tot ai ult puterea de o.ser!a*ie- de sesi,are a sensurilor lucrurilor- a inten*ilor lui

-6

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 2)5

>>

Scrierile ascetice rsritene spun despre discern nt c e un dar pri it de sus i o capacitate do.ndit cu !re ea- fiind propriu celor 56. (apacitatea de a discerne ai 0nainta*i. ai nuan*at ra*iunile lucrurilor i faptelor

indi!iduale o eneti 0nsea n totodat capacitatea de a sesi,a le2turile ra*iunii unui lucru- sau ale unei fapte- cu ra*iunile altor lucruri- sau cu ra*iunile altor fapte. 3 ul !ede acu 0n od unitar ade!rul sau sensul care 0nsufle*ete i lea2 toate- iradiind din fiecare lucru- din fiecare fapt !irtuoas. Aceasta e 0n*elepciunea. Sfin*ii #rin*i afir 7otrt de,!oltarea credin*ei 0n cunoatere 0ntr/o anu it 0n*ele2ere- prin i?locirea !irtu*ilor. #ro2resul acesta al spiritului- de la credin*- prin !irtute- la ra*iunea sntoas- i de la aceasta- la conte plare i 0n*elepciune- coincide cu ordinea darurilor sau ilu inrilor +u7ului Sfnt. Da*iunile pe care le conte pl 0n lucrurile lu ii sunt- dup Sfin*ii #rin*iintea spre ideile din +u ne,euideile lui +u ne,eu- iar lucrurile ne tri it

dup care sunt fcute. Acestea sunt ra*iunile &o2osului di!in.

2.$. ,nele-erea du8o9niceasc a Scripturii

@n*ele2erea du7o!niceasc a Scripturii este o tradi*ie statornic a scrisului du7o!nicesc rsritean. +eci 0n*ele2erea du7o!niceasc a Scripturii- sau intrarea 0n le2tur- prin cu!intele ei- cu cu!intele- cu sensurile !ii i cu ener2iile inten*ionale ale Iui +u ne,eu- are ne!oie de o pre2tire.
>4

(ei plini de pati i- aa cu

r n alipi*i de suprafa*a !,ut a lucrurilor-

tot aa r n alipi*i de litera Scripturii i de istoria ei- att natura- ct i litera Scripturii fiindu/le ,idul ce le 0nc7ide dru ul spre +u ne,eu- 0n loc de a le fi transparente- sau clu,e spre 1l. A 0n*ele2e Scriptura astfel 0nsea n a iei din 0n*ele2e ca referindu/se Ia !iitorul eu. pri!ete pe ine- 0n clipa ine 0nsu i- la 2enera*ia ar2inea literei i a ea- la ti pul eu- la o entului te poral 0n care s/a rostit pri a dat un cu!nt du ne,eiesc i a

A 0n*ele2e Scriptura O0n du7O 0nsea n a !edea raportul de totdeauna dintre +u ne,eu i noi i a tri acest raport 0n ce actual- 0ntruct eu triesc 0n clipa actual.%% +e 0n*ele2erea Edu7uluiC Scripturii nu !or a!ea parte dect cei ce au 0n ei +u7ul (u!ntului nentrupat i 0ntrupat- cei ce o citesc prin acest +u7. +e!enind oa eni ce triesc 0n +u7- ei sesi,ea, du7ul Scripturii- pentru c acelai +u7 care a lucrat 0n inspirarea ei i e ascuns 0n te>tul Scripturii Ie/a pus 0n func*iune du7ul lor. &u ina din noi nu e o lu in su.iecti!- ci tot lu ina o.iecti! a +u7ului Sfnt- pe care a do.ndit/o prin purificarea de pati i i prin 0ndelun2atul e>erci*iu al cu2etrii la +u ne,eu i al ru2ciunii. +ou lucruri p,esc 0n concret aceast 0n*ele2ere ca s nu de!in su.iecti!8 a6 @n*elesurile du7o!niceti ale Scripturii- sau +u7ul lui :ristos lucrtor 0n ea- corespund strilor i aspira*iilor noastre sufleteti .6 &ectura deas a intepretrilor du7o!niceti patristice- cu s descoperi tot ai sensurile analo2e din orice alt te>t al ei. i cu2etarea 0ndelun2at asupra te>telor Scripturii 0n lu ina acestor interpretri- ne !or o.inui #re2tirea aceasta fiind o cretere 0n iu.irea de :ristos- ne face s si *i ult pe :ristos 0nsui !or.ind prin Scriptur. (u !re ea- o ul du7o!nicesc do.ndete o capacitate a unei 0n*ele2eri de ansa .lu a
--

Ibidem, p. 253

>6

sensurilor Scripturii- !,ndu/le pe toate ca iradiind din Acelai :ristos- (are Se arat 0n interpretarea fiecrui te>t. @n Scriptur este 0n*elepciunea cea unitar a Iui :ristos- co unicat prin +u7ul Su cel Sfnt- pe care a do.ndit/o i o ul du7o!nicesc. @n*ele2erea du7o!niceasc a Scripturii 0nse nnd i o referire a ei la !ia*a ea proprie-atunci ea actuali,ea, Scriptura i fiecare persona? din ea de!ine un tip pentru sufletul propriu iar fiecare e!eni ent din ea un e!eni ent real sau posi.il al !ie*ii sufleteti propriu. Astfel cele din Scriptur de!in conte porane cu noi iar faptele ntuitoare ale !ie*ii lui Iisus de!in faptele s/l pri i 0n noi. o ent al actuale care se petrec 0n adncul !ie*ii noastre- dac !re desfurrii crea*iei. (retinii- se cade a a!ea totdeauna cu2etarea i citirea lor 0n le2ea +o nului- precu 1- 26.%" ,ice +a!id8 E'i 0n &e2ea lui !a cu2eta ,iua i noapteaC 5#s.

Scriptura este !enic aceeai i totui !enic nou pentru fiecare

2.+. Ru-ciunea curat i metode pentru practicarea ei

Du2ciunea 0nsea n 0nl*area 2ndului i a ini ii spre +u ne,euconte plarea lui +u ne,eu- con!or.irea creaturii cu (reatorul su- pre,en*a respectuas a sufletului 0naintea &ui- ca 0naintea @ pratului i a Vie*ii @nsicare d !ia* tuturor< uitarea a tot ceea ce ne 0ncon?oar- 7rana sufletului- aerul i lu ina sa- cldura sa dttoare de !ia*- cur*irea de pcate- ?u2ul prea
-/

Aicodi

A27ioritul- ,ristoitia, 7u&*ntul 3II, Sfntul Munte Atos- p. 1"2

>-

dulce a lui :ristos i sarcina Sa uoar. "F Du2ciunea- ea 0nsi are care se afl o ul.

ai

ulte

trepte- fiecare corespun,nd uneia dintre treptele urcuului du7o!nicesc pe Du2ciunea cu ade!rat des!rit este ru2ciunea curat- adic aceea pe care o face intea cnd a a?uns la capacitatea de a alun2a uor i pentru car ult !re e orice 2nduri 0n !re e ce se roa2. +ar la aceast capacitate a?un2e o ul nu ai dup ce a do.ndit li.ertatea de pati i. Aici 2ndurile ne!ino!ate nu ai tre.uie s tul.ure !re ea ru2ciunii des!rite. #e cul ile sale- ru2ciunea e ru2ciune curat prin faptul c nu nici un o.iect i nu i ru2ciunea in*ii. intea nu ai are nici o idee- nici un 2nd- afar de ai folosete nici un cu!nt- ci este contient c se afl fa* 0n fa* cu +u ne,eu< de aceea se ai are intea adunat din toate ai nu ete intea 0n !re e ce se roa2- 0n

EDu2ciunea nencetatC este altce!a dect Eru2ciunea curatC sau intal- 0n !re ea creia 2ndul fr for la +u ne,eu. Spiritualitatea rsritean reco and ur toarele condi*ii pentru ca intea s a?un2 la starea ru2ciunii curate8 16 (a intea s se 0ntoarc de la lucrurile din afar 0n luntrul su- spre Eini aC sa- prsind orice o.iect. Mintea- 0ntorcndu/se 0n ini - se 0ntoarce EacasC- se spune 0n Metoda lui Aic7ifor din Sin2urtate. 1ste necesar o aten*ie deose.it a !oastre la fiecare cu!nt.C "1 26 S en*in 0n preocuparea ei nu ai cte!a cu!inte adresate lui Iisusi?loc care o a?ut s se strn2 din adic po enirea &ui struitoare- ca in*ii 0n ru2ciune dup cu spune in*ii i printele 1pifanie8 E(nd rosti*i ru2ciunea- s concentra*i aten*ia

0 prtiere i o 0ndru ea, spre *inta cea unic la care tre.uie s a?un2/9 /1

Sf. Ioan de Nronstadt- 3ia!a mea n ,ristos I- p. 1%3 MMM- 7r*mpeie de &ia!, (in &ia!a i n&!tura Pr' :pi#anie I' $eodoropulos, trad.din l.. elen de Ierosc7i . 'tefan &acasc7itiotul- Sc7itul ro nesc &acu- Sfntu Munte At7os- 2FFF- p. 1F5

>/

odat ce c7iar i ru2ciunea cea pre,en*ei lui Iisus.

ai curat tot tre.uie s pstre,e 2ndul

(uprinsul o.inuit al acestei scurte ru2ciuni8 E+oa ne Iisuse :ristoaseHiul lui +u ne,euiluit de Iisus. +ac i se taie !re in*ii ieirile 0n afar i e silit s se 0ntoarc spre centrul su- Espre ini C- tre.uie s i se dea un alt con*inut- acel con*inut unic 0n care s se adune. Astfel Sfntul +iado7 al Hoticeei spune8 (nd 0i 0nc7ide deci pe8 +oa ne Iisuse- prin care 0i in*ii toate ieirile cu po enirea lui +u ne,eu- ea cere ocupa*ie care s dea de lucru 7rniciei ei. Tre.uie s/i d poate a?un2e deplin scopul. "2 #rin 0ntoarcerea ai ulte lucruri8 a6 .6 Mintea 0i .iruie nestatornicia i 0 prtierea- de!enind unitar i concentrat sau si plificat. #rin aceast concentrare i prin nu ele lui Iisus 0i ferete i luntrul su de 2nduri pctoase. ;neori se spune c tre.uie p,it ini a- ca s nu intre 0n ea 2nduri pti ae. #,irea ini ii 0nsea n s nu lai nesupra!e27eat !reo parte a sufletului- sau !reo c6 icare a trupului. ai las s se desc7id. spre ea (7iar dac nu pot intra 0n ini 0nsui- 2ndurile acestea0n2r dindu/se 0n ?urul ei- nu o Tre.uie s lupte
%I

iluiete/ pe

ine pctosulC- cuprinde deodat cu

contiin*a pre,en*ei lui Iisus- contiin*a pctoeniei proprii i a tre.uin*ei de a fi

in*ii- adic a lucrrii ei- 0n ini - sau 0n adncul ei-

a!nd ca preocupare necontenit scurta ru2ciune adresat lui Iisus- se o.*in

Mintea ce !rea s se 0ntoarc spre ini 2sete ane!oie locul ei. ult cu 2ndurile din ?urul ei- ca s/i fac dru i s/o desc7id. #trun,nd 0n ini - d de Iisus aflat acolo de la $ote,. Starea aceasta se ai nu ete desc7idere a ini ii i pentru faptul c ea este str.tut de dra2ostea fa* de Iisus. 'i pn
/2

+iado7 al Hoticeei- 7u&*nt ascetic n 6;; de capete, =>- n 2ilocalia &ol' I -- p. )3"

49

nu 0ncepe s si t

intea o plcere de a po eni struitor

nu ele lui Iisus- cutnd totodat spre cele din luntru- e se n c 0nc nu a aflat Eini aC- sau c aceasta nu s/a desc7is. +ar a?un2e ca intea s fac acest efort de 0ntoarcere 0n sine i de od struitor. (ci fcnd aapo enire a nu elui lui Iisus 0n

@nsui +o nul d la o parte ,idul ini ii i Se arat- atr2nd intea la Sine sdind 0n ea iu.irea fa* de 1l. "3 Du2ciunea este celui ce se roa2 cu ade!rat tri.unal- dreptar i scaun de ?udecat al +o nului- 0naintea scaunului 4udec*ii !iitoare. ") @n lu ea ona7is ului rsritean s/a cutat s se 2seasc anu ite in*ii de a se 0ntoarce 0n etode- care constau 0ntr/o spri?inire a efortului

interior prin anu ite procedee 0n care e an2a?at i trupul. Metodele care s/au for at 0n Dsrit pentru a 0nlesni prin anu ite procedee 0nl*area 16 in*ii la ru2ciunea curat sunt8 ai !ec7e. Metoda ce poart nu ele Sfntului Si eon Aoul Teolo2. 1a este intitulat Metoda sfintei ru2ciuni i aten*ii- este cea

Metoda Sfntului Si eon Aoul Teolo2 0ncepe prin a arta c sunt trei feluri de ru2ciuni. #ri ele dou sunt a 2itoare- nu ai al treilea este Ensctor de lu inC. @ntiul fel de ru2ciune este 0nso*it de lucrarea i a2ina*iei. (el ce se roa2 0i ridic s/i 0nc7ipuie cu inile- oc7ii i intea la cer i 0ncepe intea lucrurile du ne,eiei- .unurile cereti- cetele ires e-

0n2ereti- locaurile sfin*ilor. ;neori acest fel de ru2ciune este 0nso*it de pretinse feno ene e>traordinare- ca8 !i,iuni lu inoase- sen,a*ii de pn la ne.unie. 1l este 0n rndul 0nceptorilor. @n al doilea fel de ru2ciuneintea- dup ce s/a 0ntors de la lucrurile sensi.ile i de la sen,a*ile ce !in din afar- aici se concentrea, la cu!intele ru2ciunii- aici 0i e>a inea, 2ndurile ce n!lesc 0n suflet- cutnd s le alun2e. 1 o lupt care nu/l las s se liniteasc i s/i lucre,e !irtutea.
/0 /4

2lasuri ireale. Toate acestea sunt se nele unei rtciri care poate duce pe o

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 2"7/2"% Ioan Scrarul< "cara, 7u&*ntul 883III, n 2ilocalia &ol'I8 I- p. )F3

41

#ri e?dia cea

are ce pndete pe cel ce se ded acestui fel de ru2ciune

este sla!a deart- care/l face s dispre*uiasc pe ceilal*i. Aceasta e fa,a psal odiei- a 0ndulcirii cu cu!inte duioase- aceasta e ru2ciunea celor pro2resa*i. Al treilea fel de ru2ciune 0ncepe prin ascultare i const 0n aceea c 0n !re ea ei intea p,ete ini a i din adncul ei 0nal* cererile sale ctre +o nul. 1a e ru2ciunea .r.atului du7o!nicesc. Acest fel de ru2ciune e posi.il 0ns nu ai dac sufletul a a?uns 0nainte la nepti irea des!ritlepdnd toate afec*iunile fa* de lu e i prin ascultare de un du7o!nic s/a deprins s nu ai fac !oile sale- ci i/a ortificat orice 0 pti ire fa* de lu e. Acesta e 0nceputul de lun2 durat al ru2ciunii des!rite- ea este 0ncoronarea unor eforturi 0ndelun2ate de purificare de pati i i de 2nduri. (el ce a atins nepti irea i cur*ia- !rnd s se 0nal*e 0n anu ite rsti puri la starea de ru2ciune li.er de orice 2nduri- tre.uie s/i adune intea 0n adncul ini ii i de acolo s/i 0nal*e ru2ciunea ctre +u ne,eu. "5 (eea ce e propriu Metodei sunt ur toarele ele ente fi,iolo2ice8 a6 .6 26 @ndreptarea pri!irii spre piept- ca paralel cu aceasta cercete,e i s afle locul ini ii. (o pri area respira*iei. Metoda lui Aic7ifor Mona7ul e a doua scris- 0n ordinea !ec7i ii. ai practicat. #rocedeul care dup Aic7ifor- Educe nu nu ai o etod- ci dou8 una intea intea s

Micarea isi7ast de la At7os a 0nceput propriu/,is prin Aic7ifor Mona7uldeci procedeul lui a fost cel (u repede la nepti ire i la !ederea lui +u ne,euC este ur torul8 se !ede- 0n acest E(u!ntC a!e care reco and s se caute de la 0nceput locul ini ii i s se tri it scop- rostirea si pl- dar persistent a ru2ciunii adresate lui Iisus."= @n etoda lui Aic7ifor sin2urul ele ent fi,iolo2ic oarecu curios este cel al respira*iei. 1l e>plic
/> /4

acolo deodat cu inspira*ia i alta care reco and- pentru reali,area aceluiai

ai 0nti rostul pe care 0l 0 plinete respira*ia8 este acela

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe-- p. 3F3 Ibidem, p. 3F5

42

de a *ine o te peratur e ite

oderat a ini ii. @n or2anis

este o ardere care i deci o putin*

produce o anu it cldur- c inspirnd intr 0n noi aer rcoros- iar e>pirnd o suflare cald. Aceasta poate 0ntre*ine o stare de cal de prelun2ire a ru2ciunii. Stpnirea unei pati i se o.*ine i printr/o cal are a respira*iei ca do!ad a interdependen*ei dintre suflet i trup. @n 2eneral se tie c linitea i stpnirea de sine sunt 0 preunate cu un Esn2e receC- cu o te peratur neaprins de o respira*ie 2r.it- de !reo icare din trup. Aic7ifor Mona7ul 0n le2tur cu respira*ia- se arat preocupat s tra2 o alt conclu,ie din caracterul rit ic 0n care decur2e respira*ia. Aici se reco and ca aten*ia s ur reasc ini . @ntruct nu se si te icarea aerului pn la icarea aerului dup ce trece de pl ni- dru ul

ai departe pn la ini tre.uie s/l fac aten*ia cu 0nc7ipuirea. +ar nici la ini a fi,ic nu tre.uie s se opreasc- ci s treac dincolo- la ini a spiritualdepind toate. Marele rol ?oac aici 0nc7ipuirea. Si *irea cursului pe care/l face aerul spre ini - atr2nd aten*ia asupra lui- face s ne 0nc7ipui duce i cu2etarea spre interior spune Aic7ifor Mona7ul. Inspira*ia tre.uie s se fac prelun2- pentru c paralel cu ea se duce i cu2etarea spre interior- pn unde nu ai e ni ic dect ea 0nsi cu 2ndul la er2e 0ntr/acolo Iisus. Iar acest act tre.uie s dure,e- ca s se o.inuiasc de a cu - paralel cu el- se

i de a r ne acolo8 d/i deci pe8 +oa ne Iisuse :ristoase Hiul lui +u ne,euiluiete/ Q i silete/te ca 0n loc de orice alt 2nd s stri2i pururea 0nuntru aceste cu!inte. Iar *innd aceasta aceasta i intrarea ini ii."7 36 Gri2orie Sinaitul arat cu ai ult ti p acolo. De2ula respira*iei e doar un i?loc care a?ut 0n parte 0ntoarcerea in*ii prin rrirea e>pira*iei intea poate fi *inut ai ult !re e- *i se !a desc7ide prin

spre ea 0nsi. 3 0ntoarcere statornic a +u7ului du ne,eiesc- a (rui lucrare


/6

Aic7ifor Mona7ul- 7u&*nt plin de mult #olos despre rugciune-, n 2ilocalia &ol'3II - G trad.din 2receteintroduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :u anitas.- $ucureti- 1""3- p. 32

40

se resi te dup ce ne/a @n reco andrii din

strduit

ult s do.ndi

ru2ciunea curat.

etoda lui Gri2orie Sinaitul 2si

alte dou a nunte8 a6 o e>plicare a

etoda lui Si eon Aoul Teolo2 de a re*ine respira*ia i .6 oti!ul c ea

reco andarea de a rosti alternati! cu!intele ru2ciunii lui Iisus. Despira*ia tre.uie re*inut- dup Gri2orie Sinaitul- pentru 0ntunecare a in*ii- sau o ieire a ei din luntru."% 0ntr,ie 0eirea 2r.it sau .rusc a aerului de la ini - ceea ce pro!oac o Astfel Sfntul Gri2orie Sinaitul este pri ul care ne spune c scurta ru2ciune adresat lui Iisus tre.uie 0 pr*it 0n dou i fiecare ?u tate tre.uie spus ai ult !re e. +ac ru2ciunea s/ar spune 0ntrea2 de fiecare dat- ar ulte cu!inte- i intea nu s/ar putea concentra. sur pentru 0nceptori. ;nii ne prin i?loacele au>iliare- nu le socotete ca a.solut sili aten*ia s treac pe la prea

)6 Sfntul Gri2orie #ala a0ndea n respira*ie

necesare- ci doar ca folositoare 0n oarecare

ai ales pe 0nceptori s pri!easc asupra lor i s/i

intea 0nuntru- al*ii care 0ndea n s fie aten*i la respira*ia ce iese i intea- o.ser!nd/o 0n

se 0ntoarce des i s/o re*in pu*in- ca s/i re*in astfel i cursul respira*iei.

Sfntul Gri2orie #ala a nu a intete dect de Si eon Aoul Teolo2 i de Aic7ifor Mona7ul- 0n le2tur cu e>plica*ia pri!itoare la re*inerea respira*iei. 56 @n scierea lui (alist i I2natie se dau dou preci,ri asupra felului 0n care tre.uie s se a?un2 la adunarea 0ntrea2 0n ru2ciunea lui Iisus. #reci,rile pe care le aduc (alist i I2natie sunt acestea8 E+up ce apune soarele- c7e nd pe atotputernicul +o n- Iisus :ristos- 0n a?utor- e,i pe un scunel- 0ntr/o c7ilie linitit- nelu inat. 'i adunndu/*i sau pe E+oa ne- Iisuse :ristoase- Hiul lui +u ne,euintea din 7oinreala o.inuit pe afar i 0 pin2nd/o linitit prin inspirarea aerului- *ine ru2ciunea iluiete/ - introducnd adic oarecu - deodat cu inspira*ia- 0n c7ip unitar- i cu!intele ru2ciuniiC. 1i reco and ca- deodat cu cu2etarea la aceste cu!inte- s se cu2ete i la
/-

in*ii 0n ini i la concentrarea ei

Sf. Gri2orie Sinaitul- (espre #elul cum trebuie s ad la rugciune-, n 2ilocalia &ol'3II - G trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :u anitas.- $ucureti- 1""3- p. 175

44

oarte- la ?udecat- la rsplata faptelor .une i la pedeapsa celor rele< .a- cel ce se roa2 s se socoteasc pe sine ai pctos ca to*i oa enii i ai necurat ca dracii. (u2etnd astfel la c7inurile !enice pe care !a a!ea s le suporte- 0ncepe a/i si *i ini a strpuns i 0i pornesc lacri ile. +ac nu/i !in 0nc lacri ile- s struie pn 0i !in cci aceasta spal pati ile i 0ntinciunile. "" 1i reco and c nu se +u ne,eu. #ro2resul 0n nepti ire i cel 0n ru2ciune curat se fac si ultan. &a 0nceput- cu are osteneal se pot do.ndi cte!a clipe de ru2ciune curat- i dac rsar 2nduri cu care tre.uie s se lupte. Au ai 0nceptorilor li se reco and i rostirea tuturor cu!intelor ru2ciunii lui Iisus. (ei pro2resa*i r n nu ai cu nu ele lui Iisus- iar cei des!ri*inu ai cu po enirea lui intal nentrerupt. +eci ru2ciunea ce se face 0n luntrul ini ii cu luare a inte i !e27ere e 0n afar de orice 2nd i nlucire. #rin cu!intele8 E+oa ne Iisuse :ristoase- Hiul lui +u ne,euCintea se 0ntinde 0n c7ip ne aterial i ne2rit cu totul spre @nsi ic spre sine +o nul Iisus :ristos- iar prin E iluiete/ C se 0ntoarce i se ona7ul tre.uie s se roa2e nencetat cci sufletul ce ort- i cel ce se roa2 st de !or. cu ic spre ru2ciune e

0nsui- neputnd suferi s nu se roa2e pentru ea. +ar pro2resnd 0n trirea iu.irii se a*intete unitar- cu totul spre @nsui +o nul Iisus :ristos- cci a luat 0ncredin*are despre lucrul al doilea.1FF =6 Aadar- Aicodi A27ioritul- porinind de la 0ntoarcerea pri!irii spre piepti?loc care uurea, desprinderea cu2etrii de dru ul spre conte plarea lui +u ne,eu trece care este pentru 0nceptori un 2sete prile?ul de a arta cu prin eli.erarea

lucrurile e>terne i concentrarea ei asupra sa 0nsi- asupra indefinitului propriuin*ii de 0n2ustrile aco odate o.iecti!elor finite i prin aflarea in*ii 0n indefinitul ei nu se face dintr/o dat- ci intale8

indefinitului propriu. (ci 0n acest indefinit !ede o2lindit infinitul du ne,eiesc. ;nificarea aceasta a printr/o preala.il punere 0n lucrare 0n acest scop a tuturor facult*ilor
// 199

#r. #rof. +r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe -- p. 315 Ibidem, p. 31=

4>

intea propriu/,is- ra*iunea i !oin*a. &a 0nceput nu a?un2e nu ai o edita*ie indistinct asupra cu!intelor ru2ciunii- ci e necesar o e!iden*iere a tuturor 0n*elesurilor cuprinse 0n ea0n*elesuri e>isten*iale care tre,esc ataa entul iu.itor al !oin*ei la :ristos. Mintea unificat la care tre.uie s ne ridic - nu e dect Aicodi intea 0nflcrat de dra2ostea de +u ne,eu i contient de pctoenia proprie. A27ioritul aduce o alt preci,are. Depira*ia nu tre.uie s se fac s/a o.inuit firea noastr- ci tre.uie re*inut un 0ntr/o continuitate perfect- cu 0n*ele2e-

pic pn ce ra*iunea interioar spune odat toat ru2ciunea- trecndu/i se edita*ia la toate cu!intele ei.1F1 ai ales 0n faptul c rostirea cu!intelor se ataea, de #reci,area st peste o.inuin* Aicodi

inspira*ie- i nu de e>pira*ie. De*inerea sau prelun2irea aceasta a inspirrii pu*in ai produce i un fel de ?en- de durere- de suferin* ini ii- ,ice A27ioritul- care pe de o parte o u ilete- o su.*ia,- o frn2e- alun2nd

din ea otra!a plcerii- iar pe de alta- o face s atra2 spre ea aten*ia puterilor intale. Aadar re*inerea respira*iei- pe ln2 faptul c prelun2ete actul de concentrare a in*ii 0n interior- produce i acea stare e>isten*ial de u ilin* i intea- adunndu/se de ,dro.ire pn la lacri i- pe care tre.uie s i/o cti2e 0ntre2 0n fa*a lui Iisus cel ne!,ut- dar si *it ca pre,ent. #rin aceast *inere cu ale sufletului i se 0ntorc spre sur a respira*iei se unesc toate celelalte puteri inte- iar prin ea spre +u ne,eu i inunat este a

spune acest lucru. 'i astfel- prin acest procedeu o ul aduce la +u ne,eu toat ,idirea cea si *it i 2ndit- creia el 0i este le2tura i cuprinderea.1F2 76 To*i autorii acestor etode spun c pe ln2 etoda ai co plicat a etod re*inerii respira*iei i a 0ntoarcerii pri!irii spre piept- se poate practica i o ai si pl- care const 0n si pla dar tot Iisuse :ristoase- Hiul lui +u ne,eudeas a ru2ciunii lui Iisus.
191 192

ai deasa rostire a cu!intelor8 E+oa ne ine pctosulC. +eci- cel ai

iluiete/ pe

ce nu poate porni de la 0nceput cu aceea- s 0nceap cu rostirea si pl i tot

Ibidem, p. 31" Aicodi A27ioritul- Paza celor cinci sim!uri, 1d. $una!estire- $acu- 2FF1- p. 251

44

Aceast nu ai de ctre

etod a fost pus 0n practic 0n !eacul al PIP/lea 0n Dusia nu ona7i ci i de anu i*ii pelerini i este descris 0n cartea

intitulat8 E#elerinul rusC- al crei autor a *inut s r n anoni . +up cartea aceasta- toat de,!oltarea !ie*ii du7o!niceti- de la 0nceputurile ei pn pe cele ru2ciuni- adncindu/se pe ai interiori,at i ai 0nalte trepte- se face pe firul ru2ciunii lui Iisus. sur ce ru2ciunea lui Iisus se rostete ai desVia*a du7o!niceasc 0ncepe cu rostirea oral 0n scurte rsti puri a acestei ai de la sine. ii de ori pe ,i- apoi de

@n po!estirile pelerinului rus ru2ciunea lui Iisus trece prin trei fa,e. Ha,a 0nti- a rostirii si ple a ei- la 0nceput de trei ase ,ile- a trece la ii de ori- pe ur de douspre,ece 0 plinit credincios cte douspre,ece ii apoi tot ti pul. 'i aa !reo cinci ii de ru2ciuni- cptnd o dat

cu deprinderea- o

are i plcut .ucurie.1F3 +up o !re e- practicantul ei poate

etoda atri.uit lui Si eon Aoul Teolo2- cutndu/i cu 0nc7ipuirea locul

ini ii i re2lndu/i respira*ia- pentru ca s sincroni,e,e cu!intele ru2ciunii cu .tile ini ii i cu rit ul respira*iei. #ri ele dou trepte se nu esc nu ete cu deose.ire ru2ciunea de!ine treptat ru2ciunea intal. ai ales ru2ciunea lui Iisus- iar treia se intal sau curat. Du2ciunea lui Iisus

Sincroni,area cu .tile ini ii const 0ntr/o rostire sau 2ndire a fiecrui cu!nt al ru2ciunii o dat cu o .taie a ini ii. +up ce practicantul ei s/a o.inuit s/i repre,inte locul ini ii i s aud .tile ei. Apoi se 0ncepe a se face i sincroni,area cu respira*ia. @n decursul inspira*iei se rostete pri a ?u tate a ru2ciunii8 E+oa ne Iisuse :ristoaseC- iar 0n cursul e>prira*iei- a doua ?u tate8 E iluiete/ pe E iluiete/ C.1F) Sincroni,area aceasta nu se poate reali,a dect prelun2ind respira*ia- ca durata inspira*iei s corespund cel pu*in cu trei .ti de ini - 0n !re e ce se
190 194

ineC. Tr2nd 0n

ine aerul cu pri!irea

in*ii 0n

ini - ,icea 8 E+oa ne Iisuse :ristoaseC- iar slo.o,ind aerul ,icea 8

MMM- Pelerinul rus- trad. din l..rus Ar7i . #aulin &ecca- 1d- Sop7ia- $ucureti- 2FF=- p. 1% Ibidem, p. )1

46

rostesc pri ele trei cu!inte ale ru2ciunii. Du2ciunea de!ine o respira*ie a !ie*iia sufletului. +ar accentul principal nu se pune pe cu!inte- ci pe cu2etarea la fiecare cu!nt. Aceast repetare cu 0n*ele2ere de!ine o o.inuin* nentrerupt. #aralel cu respira*ia trupului se desfoar- ca o alt respira*ie- cu2etarea nentrerupt la Iisus- 0 preunat cu si *irea ini ii. 1 ru2ciunea per anent a o ului spiritual total. Du2ciunea intal este cu ade!rat o ru2ciune nenterupt. 1fectele 0nceput s si t o are acestei ru2ciuni sunt ui itoare8 #este !reo trei spt ni a linite. Se 0nt pla uneori c si *ea desfta< 2sea sc7i .a cu totul i cdea

durere 0n ini - apoi o oarecare cldur foarte plcut-apoi o .ucurie i o 0n ini ce!a care fier.ea i care n2iere- 0nct 0n aceasta atta uurin*- li.ertate i 0n e>ta,. Si *ea

o dra2oste 0nflcrat pentru

Iisus :ristos i pentru toat ,idirea lui +u ne,eu.1F5 #elerinul rus descoper 0n practicarea ru2ciunii ini ii c ur rile ei sunt 0n trei c7ipuri8 0n du7 prin dulcea*a dra2ostei lui +u ne,eu- 0n si *uri prin 0ncl,irea ini ii- 0n Aceste inte prin li pe,i ea 2ndului. A.ia dup un ti p constat intea i ini a sa. i?loace au>iliare pentru cei care nu sunt c ru2ciunea e !ie- se rostete de la sine 0n etode sunt considerate deprini s/i adune

intea 0n interior i s rosteasc nentrerupt cu!intele

ru2ciunii lui Iisus. (ei care 0ncearc s rosteasc nentrerupt aceast ru2ciune constat c fr concentrare cel pu*in a aten*iei la repsira*ie nu se poate concentra aten*ie ult ai ult nici 0n rostirea ru2ciunii- sau are ne!oie de un efort de are. Du2ciunea din aceste fa,e 0nc nu e ru2ciunea intal cnd nu etode- ci intal ai are ne!oie de

ci ru2ciunea lui Iisus- care de!ine ru2ciune cu!inte- nici de

intea e ocupat de ea nencetat 0 preun cu ini a.

19>

Ibidem, p. )2

4-

$. D(S:;<R=IR(' $.1. Dra-ostea i neptimirea

&a unirea cu +u ne,eu nu se poate a?un2e dect prin ru2ciune curat. Virtutea ru2ciunii efectuea, taina unirii noastre cu +u ne,eu spune Sfntul Gri2orie #ala a< cci ru2ciunea este le2tura fpturilor ra*ionale cu fctorul.1F= @nainte de a fi starea de ru2ciune curat- o ul tre.uie s se fi cur*it de pati i- iar cur*irea de pati i este una cu- creterea dra2ostei lui +u ne,eu. 1>ist o strns le2tur 0ntre dra2oste i nepti ire. +ra2ostea presupune nepti irea i o 0ntrete la rndul ei- pentru faptul c ea e opusul pati ilor- care repre,int e2ois ul. ;nde sunt pati i- nu poate fi dra2ostea. Iu.irea 0nsu ea, toate celelalte !irtu*i- atunci cnd prin fiecare !irtute se o oar o pati . 1a e fructul i ediat al ru2ciunii. +ac pati ile 0nse nea, 0ntr/un cu!nt iu.irea de sine- iu.irea de +u ne,eu este opusul iu.irii de sine aa cu spune Sfntul +iado7 al Hoticeei8 E(el ce se iu.ete pe sine nu poate iu.i pe +u ne,eu. +ar cel ce nu se iu.ete pe sine- din pricina .o2*iei co!ritoare a iu.rii lui +u ne,eu- 0l iu.ete pe +u ne,eu fiindc unul ca acesta nu caut niciodat sla!a sa- ci pe a lui +u ne,euC.1F7 +ra2ostea de +u ne,eu pe cea ai 0nalt treapt nu e nu ai li.ertate de pati i- ci e darul lui +u ne,eu ce se co.oar 0n sufletul a?uns 0n aceast stare. ;nirea cu +u ne,eu nu e propriu/,is ru2ciunea deoarece 0n ru2ciune e 0nc prea clar contiin*a deose.irii de +u ne,eu. 1a e 0ns produsul ru2ciunii- ce se reali,ea, la sfritul ei- ca rpirea in*ii la +u ne,eu. Aceasta este ceea ce au spus #rin*ii8 Eiar des!rirea ei este rpirea la +u ne,euC.1F% 3 ul are capacitatea !irtual de a de!eni su.iect al dra2ostei di!ine i 0ntr/o oarecare
194 196

sur tinde spre aceasta. +ra2ostea 0n deplintatea ei nu o

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 3)" +iado7 al Hoticeei- 7u&*nt ascetic n 6;; de capete, 60- n 2ilocalia &ol' I I- p. )17 19Ioan Scrarul< "cara, 7u&*ntul 883III, n 2ilocalia &ol'I8 I- p. )F7

4/

poate a!ea de la sine ci o pri ete de la +u ne,eu. Ade!rata dra2oste nu poate fi dect un dar al lui +u ne,eu. #ute distin2e 0n dra2oste trei trepte8 a6 Tendin*ele de si patie natural din starea naturii c,ut din 7ar .6 +ra2ostea cretin- care folosind aceste tendin*e crete din 7arul di!in i din eforturile proprii c6 1 dra2ostea ca e>ta, sau ca dar e>clusi! de sus. Aceasta !ine dup pre2tire 0ndelun2at i *ine clipe scurte.1F" (ine are dra2ostea di!in si te 0n sine un i,!or pururi *nitor de lu in i de .ucurie. Iu.irea du ne,eiasc care se co.oar 0n o e2ois ului presupune o !ictorie asupra anifestat prin pati i i e 0n acelai ti p iu.ire de +u ne,eu i

iu.ire de se eni. +e la iu.irea de +u ne,eu se poate a?un2e la iu.irea de oa eni- ulti a fiind o prelun2ire a celei dinti. 3 ul nu poate cuprinde 0n sine toat iu.irea lui +u ne,eu- ea crete 0n sura e>erci*iului i a !oin*ei de a o intensifica. #rin cei a?uni la o astfel de iu.ire se co unic ener2ia nesfrit a iu.irii di!ine. 1i au i presia c 0i npdete- 0i inund o .ucurie i o pornire infinit de a 0 .r*ia pe oricine. Astfel a?un2e iu.irea pe cele ca e>ta,. E+ra2ostea- dup calitate e ase narea cu +u ne,eu- pe ct e cu putin* uritorilor. Iar dup lucrare- e o .e*ie a sufletului. +up 0nsuire e i,!orul credin*ei- adncul fr fund al 0ndelun2ii/r.dri- oceanul s erenieiC- spune Sfntul Ioan Scrarul.11F Iu.irea este pentru o iu.ire nu cu ade!rat 0nceputul i sfritul tuturor .unt*ilorsura iu.irii !enite asupra lui este i,!or adnc i nesecat de ade!rat !ia*. Ini a celui care si te aceast ai poate s se despart pe ea- iar pe se o.ser! 0n el o sc7i .are neo.inuit. Iu.ire e o for* care ali entnd spiritul re!ars 0n trup o putere astfel 0nct el nu ai are ne!oie de ncare aa cu ,ice i Sfntul Ioan Scrarul8 Ecci ai 0nalte trepte

19/ 119

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. 353 Ioan Scrarul< "cara, 7u&*ntul 888, n 2ilocalia &ol'I8I- p. )25

69

focul ceresc o.inuiete s 7rneasc sufletele acestora cu su. p nt rdcina planteiC.111

7rnete apa de

Iu.irea este le2at de toate !irtu*ile- ea nu poate fi redus la un si plu senti ent- ea aa cu ic 0ntrea2a fiin* a o ului i 0i pune 0n lucrare toate puterile spune Mntuitorul Iisus :ristos li pede8 ES iu.eti pe +o nul

+u ne,eul tu- din toat ini a ta- din tot sufletul tu- din tot cu2etul tu i din toat puterea taC 5Mc. 12- 3F6.

$.2. Dra-ostea1 cunoaterea i lumina dumne eiasc

Dolul po,iti! al du ne,eieti- e faptul c

in*ii 0n unirea cu +u ne,eu 0n !ederea lu inii intea nu pri ete de la 0nceput aceeai lu in

du ne,eiasc ci e ne!oie de un pro2res 0ndelun2at pentru a o !edea. &u ina du ne,eiasc este iradierea , .itoare a dra2ostei di!ine- trit 0n for a ai intensi! 0n clipele de a*intire e>tatic spre +u ne,eu. &u ina este totodat cunoatere iar lu ina cunotin*ei este fructul iu.irii. 3 lu in sau o cunoatere care rsare din iu.ire- care nu e dect o e>presie a strii de iu.ire- este 0n acelai ti p !ia*. (unoaterea 0n*eleas ca !ia* nu e nu ai o parte a !ie*ii ci e 0nsi !ia*a8 EAceasta este !ia*a !enic8 ca s Te cunoasc pe Tine ;nul ade!ratul +u ne,euC 5In. 13- 36. Sfntul Ma>i Mrturisitorul pre,int iu.irea 0n le2tur cu naterea8 precu firescintea cur*it prin dra2oste.112 lu ina soarelui atra2e oc7iul sntos- aa i cunotin*a lui +u ne,eu atra2e spre sine- 0n c7ip

111 112

Ibidem, p. )2% Sf.Ma>i Mrturisitorul< 7apete despre dragoste I,90, n 2ilocalia &ol'II I- p. 5%

61

&u ina du ne,eiasc e considerat ca fiind un refle> al fe*ei iu.itoare a lui +u ne,eu sau al for*elor ce se iu.esc i ne iu.esc- ale Sfintei Trei i unde se !ede lu ina- +u ne,eu nu ai e acoperit de u .r- ci 'i/a descoperit fa*a Sacare iradia, lu ina. +ra2ostea cu care ne iu.ete +u ne,eu pe noi i noi pe 1l nu e dra2ostea fiin*ial cu care se iu.esc ipostasurile di!ine 0ntre ele dar e totui o dra2oste necreat- i,!ort din fiin*a lui +u ne,eu. +u ne,eu se co.oar la o dra2ostei noastre cea de la el. (ine pri!ete la o lu in care iradia, de pe fa*a celui iu.it se u ple i el de acea lu in. &u ina i strlucirea de pe fa*a celui iu.it se 0ntinde i pe fa*a celui ce iu.ete- 0n!luindu/i pe a ndoi 0ntr/o lu in i o .ucurie co un- carecu ti pul i pri ndu/se 0n pri!iri i 0n trsturi- 0i face ase enea. &u ina aceasta- dei e spiritual se rspndete din suflet 0n afar- pe fa*a i pe trupul celui ce o are 0nuntru. (ei care o !d ptrund prin puterea +u7ului din ei dincolo de planul realit*iilor fi,ice. Vederea ei e o cunoatere la care nu pute a?un2e niciodat prin puterile spiritului nostru- orict s/ar de,!olta intea s se uneasc cu +u ne,eu. ele- pentru c prin nici o e!olu*ie nu a?un2e du ne,eieti- pri ite de o cunoatere dup +u ne,eu.113 Sfin*ii #rin*i nu esc aceast cunoatere E!edereC- iar ceea ce e cunoscut Elu inC- ca ce!a ce se !ede direct- ce rspndete prin pre,en*a ei lu in. &a !ederea lu inii du ne,eieti a?un2e cel ce s/a cur*it de pati i i a a?uns urcnd pe treptele !irtu*ilor pn la iu.ire fier.inte de +u ne,eu- ceea ce 0nsea n c el i/a spirituali,at fiin*a astfel 0nct ea 0nsi a de!enit cldur i lu ina dra2ostei lui +u ne,eu i de oa eni. Aceast stare este un re,ultat co .inat al efortului su i al +u7ului Sfnt.
110

0n dou 0n*elesuri- printr/o co.orre aea,

0n noi lucrarea dra2ostei di!ine fa* de 1l- iar prin cealalt Se desc7ide 1l 0n fa*a

Vederea lu inii du ne,eieti fiind o !edere i o cunotin* a unei ener2ii printr/o ener2ie du ne,eiasc- e o !edere i o odelul di!in- o ul !,nd i cunoscnd calitati! ca

#r. #rof.+r. +u itru Stniloae- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe I- p. )FF

62

(ele trei lucruri8 c lu ina este

anifestarea iu.irii- c iu.irea este o

lucrare a Sfntului +u7 i c- cel ce se ridic la aceast stare de lu in sau de iu.ire cul inant- uit de sen,a*iile trupului- de cele produse de lu e prin trup- i c7iar de sine 0nsui- le/a descris struitor Sfntul Si eon Aoul Teolo2 0n i nele dra2ostei du ne,eieti. (ldura dra2ostei ce se preface 0n lu in 0i are 0n acelai ti p i,!orul 0n lucrarea +u7ului Sfnt. +u7ul- cur*ind sufletul de tot ce/l atra2e spre plceri 0n2roate i u plndu/l de si *irile aprinse ale iu.irii preface aceste si *iri 0n scnteieri de lu in. Sufletul u plut de cur*ie- de .untate- de iu.ire- si te o are pornire de a se desc7ide- de a se co unica pe sine 0nsui. Supre a spirituali,are este cnd trupul i lu ea de!in de alta- o are iu.ire se re!ars prin ele spre to*i. ult cu ea- c nu se ai cunoate ca ai presus de fire- 0n care ediul prin care se anifest lu ina interioar- astfel pe de o parte toate cele e>terioare sunt copleite iar pe (el ce !ede lu ina s/a unit att de

despr*it i ca deose.it de ea. Aceast lu in a iu.irii

s/a transfor at 0nsi firea celui ce o !ede- este starea de spirituali,are cul inant- de cur*ie- de copleire a sen,a*iilor trupeti- de depire aspr a e2ois ului e o stare de supre .untate- .lnde*e- 0n*ele2ere- iu.ire. Aceasta este starea de 0ndu ne,eire- de ase nare cu Spiritul du ne,eiesc.

60

III. SFINII PRINI ASCEII PURTTORI DE HRISTOS

Sfin*ii sunt oa eni care 0nc 0n !ia*a lor p nteasc au .ineplcut lui +u ne,eu- iar dup pe care 0n oarte au fost 0n!rednici*i de o parte din fericirea !enicod deplin o !or pri i nu ai dup o.teasca ?udecat. #entru !ia*a

lor !irtuas- pentru suferin*ele 0ndurate pentru credin*a 0n :ristos- pentru dra2ostea lor fa* de +u ne,eu i fa* de se eni 0n Sfnta Scriptur ei sunt nu i*i Eprieteni ai lui +u ne,euC 5In.15- 1)6- EcasniciC ai lui +u ne,eu 51fes. 21"6- E?udectori ai lu iiC 5Mt. 1"- 2F6. @n !ia*a aceasta Sfin*ii s/au strduit s 0ntrupe,e 0n persoana lor sfin*enia lui Iisus :ristos- de!enind astfel ur torii sau i itatorii &ui. +in acest sunt pentru noi e>e ple sau la +u ne,eu daruri odele !rednice de ur at. oti!- ei

Sfin*ii sunt asce*ii care prin post- prin pri!e27eri i ru2ciune- au o.*inut de inunate- darul !indecrii i al discern ntului< puterea lui +u ne,eu le/a dat tria s se *in deasupra pcatului i a tuturor curselor dia!olului iar ase narea cu +u ne,eu strlucete 0n ei ca soarele.

64

1. 'sce a la S"inii Prini #n trecut 1.1. S"*ntul ;asile cel 7are

Sfntul Vasile cel Mare s/a nscut 0n anul 33F 0n (e,area (apadociei din prin*i credincioi- Vasile 5retor6 i 1 ilia 5fiica unui artir6- o fa ilie no.il i .o2at din care trei copii au a?uns episcopi iar ase Sfin*i. Vasile i/a fcut studiile superioare la (e,area #alestinei- (onstantinopol 5cu retorul &i.aniu6 i Atena. @n Atena s/a 0 prietenit cu Sfntul Gri2orie de Aa,ian,- prietenia lor de!enind un odel de prietenie cretin. Aici- ti p de patru/cinci ani a studiat edicina iar 0n ?urul anului 35= se retra2e la (e,area unde retorica- filosofia i !ie*ii

pentru o perioad scurt de ti p practic profesia tatlui su iar apoi se dedic ona7ale. +up !i,ita fcut 0n 12ipt- #alestina i Mesopota ia- cu scopul ai .ine !ia*a ona7al i/a 0 pr*it a!erea la sraci i s/a retras de a cunoate

0ntr/o localitate de pe rul Iris- nu departe de Aeoce,areea consacrndu/se ru2ciunii i studiului. Sfntul Vasile 0ncepe s scrie aici 7odul de legi al monahismului - te>t aprut 0n EDe2ulile pe lar2C 0n pri for . Aceste re2uli s/au pstrat pn ast,i ca etalon pentru !ia*a ona7al. @i scrie prietenului su Gri2orie o epistol 0n ona7 0nceptor se ne!oia s se care/i descrie 0nceputul asce,ei sale. (a

eli.ere,e de pati i 0ntr/o linite des!rit. #ati ile erau preocuparea lui ,ilnic. +eci linitea de care !or.ete este necesar pentru c aduce 0n suflet cur*ire. #ustia este cea care asi2ur a?un2e s/& si t pe +u ne,eu. Astfel Sfntul Vasile cel Mare spune8 EAna7oretul 5pustnicul6 s nu ai. cetate- rude- lucruri proprii- prieteni- to!rii- a!eri- 0n*elepciune o eneasc. (nd se !a 2oli de toate acestea i se !a 0ntipri 0n ini 0n!*tura cea du ne,eiasc. #entru c pn 0n acel ceas are 0nscrise 0n ini cele de
6>

in*ii linitea cnd

intea nu are linite-

cnd e purtat colo/colo de 2ndurile lucrurilor- nu se poate a*inti la ade!r- nu

ai

sus. &ucrtorul pustiei fiin*a aceasta ciudat care se c7ea ascet sau tre.uie s deprind cu r.dare

ona7

eteu2ul lucrrii pustiei.C 11) Mona7ul tre.uie s ncare i s

pri!easc 0n ?os- s nu caute la 0nf*iarea sa- s nu se 0 .ie,e 0ntruna- 7aina s/i fie srccioas de doliu- s ai. o aten*ie deose.it pentru e!ite lco ia pntecelui. Sfntul Vasile !or.ete i de !irtu*i care tre.uie s 0nlocuiasc pati ile dia!oleti din o - a intindu/le pe cele funda entale ca 0n*elepciunea- .r.*iadreptatea i cu ptarea. &uptndu/se aspru s/a lepdat de sinele lui pe care l/a , islit 0n at osfera p2n a anilor de studiu. +e la 0nceputul retra2erii sale Sfntul Vasile se ne!oia cu studiul Scripturilor- cercetarea Tradi*iei i asce,a. Ae!oin*a sa l/a i,.!it de pati iAe!oindu/se intea i s/a desprins s se sfin*easc la ai curat i ade!rurile du ne,eieti i 0ntruna se cur*ea de ispitele din afar. ult Sfntul Vasile struia 0n ru2ciune8 Ecea ai 0nalt ru2ciune era cea care o fcea seara i noaptea 0ndelun2< de o.iceidup citirea Scripturii. Au era ult de cnd a!ea lucrarea aceasta- poate doar un ona7 este 0n!luit noaptea de lu in. sin2ur an. 'i totui- struitoarea ne!oin* i ru2ciunea 0ndelun2at i/au adus repede 7arul du ne,eiesc. @nceptorul neateptate.C115 Ascetul Vasile pe ln2 ne!oin*a sa aspr se interesa cu plcere de pro.le ele ce se aflau 0n lu e. Astfel pe ln2 !ia*a pustniceasc se .ucura i de societate- se .ucura cnd 0l !i,itau prietenii- cnd pri ea scrisori de la eiur rea .ucuriile i neca,urile lor. #ersonalitatea Sfntului Vasile este re arcat ca ascet i isi7ast care 0i ddea intea i ini a cur*irii de pati i dar i 2ri?ii pentru se eni. oartea A fost 7irotonit preot de 1use.iu episcopul (e,areii iar dup ener2ic 0 potri!a atacurilor ariene iar pe plan social a luat
114

+u7ul- 0ntre2- este inundat de o lu in 0 .elu2at i dulce. +intr/odat- pe

acestuia 0n anul 37F a a?uns succesorul lui. #e plan do2 atic a dus o lupt suri concrete

Stelianos #apadopoulos- 3ia!a "#*ntului 3asile cel Mare - trad. diac. (ornel (o an- 1d. $i,antin $ucureti- 2FF3- p. %" 11> Ibidem, p. ")

64

0 potri!a ur rilor foa etei din anul 3=%. A fost pri ul ierar7 care a desfurat ac*iuni de asisten* social punnd .a,ele unui Eorel Hilantopic VasiliadaC. +ei a a!ut o !ia* scurt urind la 1 ianuarie 37"- Sfntul Vasile a lsat 0n ur a ona7ale ari i iciC- E(tre tineriC< Sfnta sa lucrri cu carater8 do2 atic E(ontra lui 1uno iuC- E+espre Sfntul +u7C< practic EAsceticaC- EDe2ulile &itur27ie- o ilii- predici i epistole. Sfntul Vasile cel Mare s/a ru2at lui +u ne,eu ase ,ile 0n ir s/l 0n!redniceasc s/i aduc ?erfa cea nesn2eroas cu propriile sale cu!inte- s co pun un for ular propriu al anaforalei litur2ice cu se s!rea atunci. @ntr/ade!r 0n a aptea ,i i s/a artat Mntuitorul 0n !is 0 plinindu/i dorin*a. Astfel ne/a r as &itur27ia Sfntului Vasile cel Mare care se s!rete de ,ece ori pe an- iar 0n rest s!rindu/se &itur27ia Sfntului Ioan Gur de Aur.

1.2. S"*ntul Ioan >ur de 'ur

Sfntul Ioan Gur de Aur- cel ti puriu- Ioan r nnd 0n 2ri?a for rii fiului ei. A fost tri is de

ai

are e>e2et al $isericii cretine s/a urit de

nscut 0n anul 3)) 0n Antio7ia. Tatl su Secundus ofi*er superior a a a sa la 'coala lui &i.anius-

a ei sale Monica care i/a dedicat toat !ia*a arele filosofai .uni prieteni ai acestuia. &a !rsta un*ii de ln2

unde 0n!a* retorica i de!ine unul din cei

de )F ani este 7irotonit preot de ctre episcopul Hla!ian al Antio7iei. &a c7e area pentru a fi 7irotonit episcop a fu2it retr2ndu/se 0n 0ntr/o Antio7ia- unde a stat !re e de c*i!a ani- trind 0n post i ru2ciune. Se retra2e nstire unde dup ) ani- ti p 0n care atin2nd o nou treapt 0n !ia*a ai departe des!rirea retr2ndu/se sin2ur 0ntr/o de detaare de sine caut peter. @nfo etat de 0ntuneric- s/a retras sin2ur 0ntr/o peter< a r as aici de trei ori opt luni lipindu/se de so n aproape nencetat- studiind te einic testa entul
66

lui :ristos. @n aceti doi ani nu s/a culcat nici ,iua- nici noaptea. Aceast !ia* de sin2urtate total- de detaare a.solut de sine- e unul din eforturile atletului Gur de Aur. 1 un efort cu plit pe care pot s/l fac doar atle*ii !irtute a durat 2 ani. +up aceti 2 ani Gur de Aur a re!enit 0n lu e.11= ult ti p antrena*i. +ru ul pentru cucerirea sfin*eniei prin sin2urtate- post- ru2ciune i

De!ine 0n lu e co plet transfor at iar asce,a i !irtutea sa sunt puse 0n slu?.a oa enilor. S/a re arcat ca are predicator ti p ct a fost preot 0n Antio7ia. @n perioada 3"7/)F7 a fost patriar7 de (onstantinopol luptnd 0 potri!a a.u,urilor clerului- si oniei episcopilor- lu>ului i a intri2ilor de la curtea 0 prteasc. Deferitor la opera- sa cea care a inti precu ai i portant parte constituie oral dintre cu!ntrile e>e2etice- do2 atice- oca,ionale- predici cu caracter

E+espre preo*ieC- carte 0nc7inat prietenului su Vasile- E+espre

feciorieC- E+o!ad ctre iudei i elini- c :ristos este +u ne,euC- epistolei &itur27ia care 0i poart nu ele. (a patriar7 s/a ostenit ult cu rspndirea credin*ei i con!ertirea la ulte

ortodo>ie- cu 0nte eierea de ae, inte pentru .olna!i i sraci- a co .tut 0n special .o2*ia i lu>ul fiind con!ins c acestea sunt 2eneratoare de pcate. I,2onit de dou ori de ctre 0 prat i 0ndurnd ulte suferin*e- Sfntul

i/a dat cinstitul su suflet lui +u ne,eu- la (o ane 0n Ar enia la 13 noie .rie )F7- iar ulti ele sale cu!inte au fost ESla! lui +u ne,eu pentru toateC. Sfntul Ioan Gur de Aur a r as 0n istorie ca cel noie .rie- 27 i 3F ianuarie precu lui. ai are orator cretin- de aici supra nu ele de :risosto os din li .a 2reac. $iserica ortodo> 0l sr.torete la 13 i 0n fiecare ,i cnd se s!rete &itur27ia

114

Vir2il G7eor27iu- ?ur de Aur atletul lui ,ristos, 0n ro nete de Maria (ornelia Ic 4r.- 1d. +eisisSi.iu- 2FF)- p. 53

6-

1.$. S"*ntul Sera"im de Saro9

Sfntul Serafi

de Saro! s/a nscut 0n anul 175" din prin*i nstirea din Saro! la !rsta de 1"

.inecredincioi Isidor i A2afia. A intrat 0n

ani- iar la 27 ani a fost 7irotonit preot. Vre e de 1F ani Sfntul a trit sin2ur 0n pdure- p,ind 0n a nunt rnduiala Sfntului #a7o ie din 12ipt pe care a descoperit/o 0n setea lui neo.osit de a citi cr*ile Sfin*ilor #rin*i. Via*a ascetic a Sfntului Serafi a!ea consec!en* i r!n. ai +ia!olul nu suporta aa ce!a- de aceea a t.tt asupra lui cu ispite

uoare la 0nceput care 0i pro!ocau ascetului diferite sperieturi. ;n cu!ios iero ona7 din pustia Saro!ului po!estete8 EAlteori iari- i ,iua dar 0n deose.i noaptea 0n ceasul ru2ciunii i se prea c c7ilia se pr.uete din toate pr*ile i de pretutindeni ne!leau rcnind fiare 0nfuriate. Altdat aprea 0n fa*a lui un cociu2 desc7is i dinuntru se ridica un ort.C117 Toate aceste ispite Sfntul le/a respins cu puterea se nului (rucii i a ru2ciunii. A intindu/i de ne!oin*ele se!ere ale sfin*ilor stlpnici- Sfntul Serafi cu s/a 7otrt s practice o nou for de asce,. S/a urcat pe o piatr inile 0nl*ate ca Sfntul #a7o ie i rostind stri2tul !a eului8 ilosti! ie pctosuluiC. (o.ora nu ai cnd 0l prseau nca ce!a. Aceast ne!oin* a ru2ciunii a fcut/ ai presus de puterile o eneti iar Sfntul a fcut/o ult ult de +u ne,eu- 0nct si *ea ult aa cu a rturisit8 EA noaptea ca s nu/l !ad ni eni i acolo se ru2a fie 0n picioare- fie 0n 2enunc7iE+u ne,eule- fii o !re e de o

puterile pentru a se odi7ni i Asce,a aceasta a fost

ie de ,ile i nop*i.

0n aa tain 0nct ni eni nu i/o putea 0nc7ipui. Du2ciunea o fcea cu cucernicie- Sfntul apropiindu/se att de 0nluntru pre,en*a Sa lucru care 0l 0ntrea foarte

116

MMM- /n sera#im printre oameni - "#*ntul "era#im de "aro& I- p. 5)

6/

si *it 0n

ine cu

0ntrea i

n2ia acest dar ceresc ce s/a co.ort de

sus de la #rintele lu iniiC.11% 3 alt for a ne!oin*ei pe care a trit/o Sfntul Serafi - pe care a reuit s/o pstre,e ti p de 3 ani a fost trind ,!ort 0n c7ilia lui din nstire fr pat nici 0ncl,ire i a!nd ca rnduial de !ia* ru2ciunea lui Iisus- iar ca citire spt nal cele patru 1!an27eli. Sfntul spunea c tcerea co .inat cu celelalte preocupri du7o!niceti- ru2ciunea- studiul i ne!oin*a 0l conduc pe o la des!rire. Dodul tcerii este i pacea sufletului- tcerea te 0n!a* linitea i ru2ciunea netreupt iar 0nfrnarea p,ete cu2etul de risipire. Tcerea nate 0n sufletul ne!oitorului roadele Sfntului +u7. @n ur a unui !is 0n care i sa artat Maica +o nului- Sfntul Serafi 0nc7intori la c7ilia sa pe care 0i nu ea E.ucuria 0 prtire din lu ina du ne,eiasc- aa cu 0n!rednicit Sfntul Serafi puternic ce nu de!enit i/a ,is8 Sunte Moto!ilo!C8 EAtunci printele Serafi a pri it slu?irea de printe du7o!nicesc 5stare*6 i a 0nceput s pri easc eaC. Mrturisirea lucrrii de a cunoscut/o i de care s/a

ne este pre,entat 0n scrierea lui E(on!or.ire cu /a prins de u eri i strn2ndu/ nu ai noi doi- tu i eu 0n plintatea Sfntului +u7. +e

pri!etiQ Au ! pot pri!i- printe. Hul2ere ! *nesc din oc7i. Ha*a *i/a ai lu inoas ca soarele. M dor oc7iiI a ,is8 Au te te e prietenul lui +u ne,eu. Ai de!enit i tu ine. 1ti 0n plenitudinea Sfntului +u7- altfel nu s/a /ai putea #rintele Serafi

la fel de lu inos ca !edea.C11" Sfntul Serafi

utat la +o nul 0n noaptea de 1 spre 2 ianuarie 1%%3

dup ce ,iua participa/se la Sfnta &itur27ie 0 prtindu/se- s/a ae,at la ru2ciune seara 0n fa*a icoanei i aa l/au 2sit dor indu/i lin so nul de !eci. #rin e>e plul su i prin cu!nt Sfntul Serafi +u7. A fost canoni,at 0n anul 1"F3. ne/a 0n!*at un lucru i portant i anu e c scopul !ie*ii o ului pe p nt este s pri easc 7arul Sfntului

1111/

Ibidem- p. 57 Sfntul Serafi

de Saro!- 7on&orbirea cu Moto&ilo&, Al.a Iulia- 1"")- p. )"

-9

2. 'sce a marilor duo9nici ai ilelor noastre

2.1. Printele 'rsenie ?oca

#rintele Arsenie s/a nscut la 2" septe .rie 1"1F 0n localitatea Va*a de Sus- ?ude*ul :unedoara- 0ntr/o fa ilie de *rani si pli Iosif i (ristina- dar credincioi. A ur at cursul Institutului Teolo2ic din Si.iu iar 0n anul 1")F este tuns 0n ona7is la Mnstirea S .ta de Sus i din 1")2 este 7irotonit preot i stare* al nstirii. A cola.orat cu printele +u itru Stniloae pe care l/a utat la Mnstirea #rislop unde este nu it stare* de

a?utat la traducerea Hilocaliei. A fost arestat de securitate fiind acu,at c este le2ionar. +in 1")% a fost ctre Mitropolitul Aicolae $lan. Arestat din nou de securitate printele este oprit de la slu?ire- pensionat i e pus s picte,e $iserica de la +r2nescu la care s/a ostenit ti p de 15 ani. #rintele spunea8 E(alea credin*ei este o.ositoare dar cu ea 0ncepe crarea. (redin*a este o asce, a .alsa ul .un Sfnt.C12F
129

in*ii. @i ur ea, celelate !irtu*i- celelalte pe rnd- ca !a - tot

asce,e toate ca nite for e ale !,du7ului la care ls

untelui nostru. Toate renun*rile noastre sunt o ne2ustorie pentru un

ai 0nalt8 pentru starea capa.il de a pri i ra,ele di!ine ale 7arului +u7ului

MMM- Omul, zidire de mare pre! % din n&!turile Printelui Arsenie Boca, 1d. (redin*a Str oeascIai- 2FF2- p. 133

-1

@n !ia*a cretin asce,a are rolul de a ridica pe o

nu nu ai dincolo de ai ales 0n ce

pcat ci i dincolo de acti!itatea confu, care e luat drept !ia* spiritual. +e aceea Epro2ra ul asceticC pro o!at de #rintele e si plupri!ete Eni!elul poruncilor care asi2ur !ia* strict ascetic- 0n !oturile necondi*ionat6C.121 Sunt pstrate nu eroase printelui Arsenie8 a fost un o 0n 0n!*tur. Au tre.ua s rturii din care reies conturate trsturile e>traordinar- un o a lui +u ne,eu- un are ntuireaC i al sfaturilor Ecare asi2ur ona7ale 5srcie- feciorie- ascultare

des!rirea8 1. lepdarea de sine< 2. ru2ciunea< 3. postul/traduse 0n c7ipul de

printe al $isericii noastre< a fost un uria- un 2i2ant al !ie*ii spirituale 0n trire i er2i la dnsul de ,ece ori ca s/*i dai sea a ce are .inecu!ntare *i/a dat $unul +u ne,eu8 s 0ntlneti 0n !ia*a ta un SfntQ122 (a preot litur27isitor rostind cu!intele anaforalei litur2ice printele tria un o ent de o trire i o 0ncrctur spiritual a?un2nd pn la lacri i- acesta fiind plnsul o ului care se afla 0n fa*a celui ai are ister al ni icniciei o ului 0n fa*a lui +u ne,eu- al o ului care se socotea ne!rednic s fac acest lucru du ne,eiesc. Mul*i oa eni s/au .ucurat de sfaturile du7o!niceti ale arelui du7o!nic care/i po!*uia i 0i 0ndru a pentru a do.ndi unii era s se s ereasc- 0ncercnd nu s/l dr e pe o ci s/l ,ideasc. ntuirea. (u ai aspru i aceasta o fcea pentru ca ei s/i aduc a inte de !ia*a lor-

#rintele Arsenie a 0ncetat din !ia* 0n data de 2% noie .rie 1"%" fiind 0n or ntat la Mnstirea #rislop- unde nu eroi credincioi !in s se apropie de or ntul Sfin*iei Sale< aa cu a!ea s spun #rintele cu pu*in ti p 0nainte de a pleca din lu ea aceasta8 @3a lua !ara #oc din PrislopA.

2.2. Printele 6a9rentie =o9re

121

#r. (onstantin Aecula- " ne rugm B zile cu Printele Arsenie Boca, 1d. 3astea +o nului- Si.iu2FF=- p. == 122 MMM- Mrturii din Cara 2graului despre Printele Arsenie Boca, 1d. A2aton- H2ra- 2FF)- p. 1%

-2

#rintele &a!rentie 'o!re s/a nscut 0n data de 25 septe .rie 1"23 0n co una Trestia- ?ude*ul Mara ure- din prin*ii &a,r i #arasc7i!a 'o!re. 'i/a petrecut copilria 0n linitea !ie*ii steti foarte aproape de natur- lucru ce a sdit 0n sufletul printelui dorin*a de 0nsin2urare. A ur at coala pri ar 0n satul natal. &a !rsta de 1= ani 0n postul Sfintei Marii face ru2ciuni struitoare pentru ca +u ne,eu s/i descopere !oia Sa. @n anul 1")) intr ca frate de tuns 0n ona7is nstire 0n Mnstirea Hrsinei- unde este al nstirii- pe 0n 1")%. @n anul 1")" este 7irotonit diacon iar 0n 1"=% printele ai ult de 2F ani. Aa cu rturisete i unul din ucenicii ona7al- printele a!ea cultura

&a!rentie este 7irotonit preot i pri ete ascultarea de econo care a 0ndeplinit/o printelui dei a!ea doar patru clase i coala

du7ului- el 0n*elesese c- (u!ntul lui +u ne,eu nu este de a?uns s/l culti!i 0n inte ca pe o infor a*ie ci el tre.uie asi ilat i culti!at 0n p ntul care este sufletul nostru. #rintele era un iu.itor al s ereniei pe care o considera cea ai apropiat !irtute. A!ea o.iceiul de a se ocr0- de a se nu i lene i pctos- spunnd deseori8 Es erenia arde pe draci- fiule nici postul- nici ru2ciunea- nici o alt ne!oin* nu e urt de draci ca ne!oin*a aceea de a/i 0n!*a o ul se pri7ni pe sineC.123 S/a re arcat 0ndeplinind cu!intele Mntuitorului EHerici*i cei aceea se !or iluiC- printele &a!rentie 0i a?uta pe cei 0n lipsuri 0ncercnd s le aduc ra,e de .ucurie 0n suflet. #rintele spri?inulilosti!i c ateriale intea de a

er2ea adesea pentru

a oficia Taina Sfntului Maslu la $isericile 0n construc*ie- unde preo*ii 0i solicitau i?locind prin ru2ciune la +u ne,eu pentru a se ridica aceste locauri nie pentru sfinte. #rintele a fost un iu.itor al ru2ciunii pe care o nu ea 7rana sufletului. (a du7o!nic printele nu 0ncerca niciodat s ocrasc cu pcat- nu era doar un si plu spo!editor ci se i plica 0n !ia*a ucenicilor 0ncercnd s poarte sarcina 0 preun cu ei. A fost un du7o!nic care nu se lsa influen*at de cle!etirile oa enilor ci 0i ocrotea 0ntotdeauna ucenicii. (u toate c
120

#r. &a!rentie- 7hipul reamintirii &enice, 1d. &icen*ia #u.lis7in2- 2FF3- p. "=

-0

a!ea ulcer cronic la a .ele picioare i co>artro,- printele pleca s s!reasc Sfntul Maslu aproape ,ilnic i s spo!edeasc. Se ne!oia pentru cei 0n suferin* pentru ca ei s se .ucure de 0nlesnirile ce le/a fcut pentru ei. Aceast iu.ire pentru aproapele i ?ertfa pe care a dus/o lepdndu/se de sine au dus la a2ra!area strii de sntate a printelui. @n ur a unei inter!en*ii c7irur2icale- la sto ac- au aprut co plica*ii care au dus la stin2erea printelui din !ia* 0n data de 2F iulie 2FF2. #rin oartea sa printelui &a!rentie a lsat un 2ol i ens 0n sufletele celor crora le/a fost du7o!nic i a tuturor celor pe care l/au cunoscut.

2.$. Printele Ilie Cleopa

#rintele (leopa s/a nscut 0n anul 1F aprilie 1"12 0n co una Suli*a?ude*ul $otoani 0ntr/o fa ilie de *rani drept credincioi Ale>andru i Ana- fa ilie cu ,ece copii- dintre care cinci au intrat la fost 0nc7inat de fratele su ai a a sa Maicii +o nului. are la nstirea Si7stria. ;nde pentru un an ?u tate a a!ut ilitar iar dup ce se 0ntoarce din ar at rturisete8 fost unte 0n a!ut 0n pri i ,ece ani- cnd a nstire p,irea oilor. Astfel #rintele nstire. $olna! fiind de ic copil a

+up ce a ter inat 'coala #ri ar 0n satul natal pleac 0 preun cu ascultare la !ite. ;r ea, sta2iu pri ete ca ascultare 0n E(ele ai cio.an la oile i?locul naturii !ia*a eaC.12) @n 1")) a fost 7irotonit preot i pri ete ascultarea de stare*. +up cinci ani de ,ile printele (leopa este transferat la nstirea Slatina Sucea!a 0 preun cu trei,eci de clu2ri de la Si7stria. #rintele era cutat de
124

ari .ucurii du7o!niceti le/a i/au fost cea

nstirii. Stna- oile- trirea 0n linite i sin2urtate pe

ai 0nalt coal de clu2rie i teolo2ie din toat

MMM- M*nca-&-ar raiulA- )n memoria Printelui 7leopa, 1d. Mnstirea Si7stria- 2FF)- p. 1%

-4

credincioi att datorit predicilor sale ct i faptului c acetia si *eau ln2 el pre,en*a lui +u ne,eu- a!ea o pricinuitor de are putere 0n cu!nt lucru care i/a fost etanie 0i dedic restul isiunii du7o!niceti. ulte neca,uri. Se retra2e din stre*ie i pri.e2ete pe la casele

unor .uni cretini sau prin pduri. A?un2nd din nou la !ie*ii ru2ciunii- linitii- scrisului i 0n special predicii i &a .a,a acti!it*ii s erenia i 2ri? de cele e>terioare ilostenia. +e ai

isionare a printelui (leopa au stat puterea cu!ntuluiulte ori din adnc s erenie printele nu purta de ult dect era strict necesar astfel c7iar dac era aterial i du7o!niceasc- a?utndu/i de

ne!oie s/i sc7i .e 0 .rc intea prefera s r n 0n acelea/i 7aine. Milostenia printelui era de dou feluri8 ulte ori cu .ani pe cei nec?i*i- pe cei sraci- att la artare ct i 0n ascuns. 9i2anii din co una #ipiri2 0l nu eau ETatl nostruC. Vor.ea deseori despre ateapt pe fiecare iar oarte i de 0nfricotorul ceas al ?udec*ii care ne ulte ori ona7ilor le cerea o ade!rat !ia* du7o!niceasc onea2C. #ri ea pe to*i

lipsit de scopuri personale- i oralitate- a2oniseli i 2ri?i p nteti. +e se nu ea Eun 7r. le2at cu sr C- Eun putre2ai de

care !eneau la sfin*ia sa- fie ortodoci- fie de alt reli2ie- dar *inea cu trie la dreapta credin* ortodo>. @ntodeauna 2ria din 1!an27elii- din Sfnta Scriptur sau din cr*ile Sfin*ilor #rin*i. 'i/a fcut ucenici .uni i i/a rnduit dup !rednicie i dup tre.uin*e s duc S/a ai departe tre.urile o.tii. A fost 0n,estrat cu o e orie li pede i care i/a r as pururea fra2ed pn 0n anii .trne*ii. utat la +o nul pe data de 2 dece .rie 1""% la !rsta de %= anie oria credincioilor !a r ne fiind 0n or ntat la Mnstirea Si7stria. @n DaiulQC.

!ie pre,en*a celui care 0i 0nt pina cu neuitata .inecu!ntare EMnca/!/ar

->

IV. SNTATEA DUHOVNICEASC IMPERATIV AL ZILELOR NOASTRE

Sntatea du7o!niceasc 0nsea n 2nduri curateini curat 0n care 0i fac sla a inte cu pri!e27ere i ru2ciune ne a?ut foarte

inte lu inat i sntatea

ereu :ristos i Maica +o nului. Multa luare ult s do.ndi

sufletului. Du2ciunea este a.solut necesar pentru cur*irea sufletului- iar cu in*enia pentru pstrarea unei stri du7o!niceti .une.125 +ac o ul nu se taie de la orice lucru lu esc i pctos i nu are co uniune cu :ristos cu #rea (urata Maica Sa- cu Sfin*ii- cu $iserica .iruitoare i nu se las cu des!rire 0n inile lui +u ne,eu- nu poate do.ndi ai este ispitit de ru. A?uns la ai ult dect 0nainte i sntatea du7o!niceasc. Sntatea este ur area fireasc a !i2orii trupului. Aepti irea nu 0nsea n c o ul nu aceast stare- el continu s fie !a fi supus ispitei pn la o it de dia!ol i 0nc

oarte. Si *irea du7o!niceasc este nepti irea ai triete el pentru ca s

sufletului ra*ional pricinuit de 7arul lui +u ne,eu. (el nepti itor s/a despr*it de lu e ca s fie 0n 0ntre2i e unit cu +u ne,eu nu triasc :ristos 0n el. Aepti irea este deci punctul cul inant al con!ertirii du7o!niceti prin care se face 0ntoarcerea o ului de la .oal la sntate. Aepti irea 0nsea n sntate sufleteasc pentru c este starea 0n care o ul este slo.od de pati i adic t duit de .olile sale sufleteti i plin de toate !irtu*ile care sunt sntatea sufletului su. 1a este sntate sufleteasc pentru c toate facult*ile i toate puterile sufletului nu ai lucrea, 0n c7ip pti a- ci i/au re2sit prin eniri i 0 plinirea !irtu*ilor lucrarea care li se cu!ine potri!it ade!ratei lor
12>

(u!iosul #aisie A27ioritul- $rezire duho&niceasc I- p. "1

-4

naturii.12= #e ln2 li.ertate- nepti irea 0i aduce o ului pacea luntric- fcnd s 0 pr*easc 0n sufletul lui pacea lui +u ne,eu.

1. Impactul spritualitii ortodoxe asupra societii 1.1. ' "i #n %ristos

Via*a spiritual ca i !ia*a natural are ne!oie de un nsctor. Via*a o ului difer de !ia*a celorlalte !ie*uitoare de pe p nt. #ls uit dup c7ipul lui +u ne,eu- o ul are prin costitu*ia sa o !oin* li.er i poate astfel s/i cree,e propria sa lu e. Via*a spiritual nu e !ia* de le2i i dispo,i*ii ci o !ia* de 0 prtire- de iu.ire i dra2oste- de a estec i contopire cu +u ne,eu. @n ti p ce naterea natural e o separa*ie a o ul e cea care scoate pe o a ei de copil- naterea spiritual e o unire oare. (o uniunea lui :ristos cu oart. oart i din e>isten*a sa continu iar dac o ul se separ de :ristos din !ia*a

Via*a spiritual este toc ai !ia*a 0n :ristos sau !ia*a lui :ristos 0n noie>presie redat de Sfntul Apostol #a!el EAu ineC5Gal. 2- 2F6. EA fi 0n :ristosC adic a fi E0n cea ai inti co uniune cu :ristosC- nu e tot una cu a sta liniti 0n sfera lui de influen*- ca apele ne icate ale unui lac- ci este a fi prins 0n u!oiul !ie*ii ce i,!orte din 1l. :ristos este !ia* i anu e !ia* de un dina is superior oricrei alte !ie*i.127 +in per anen*a co uniunii cu :ristos i din dina is ul !ie*ii celei noi re,ult c fiin*a cretinului e 0n continu transfi2urare. Toat !ia*a cretin i,!orte din le2tura E!ia*a noastrC- sunte cu2et 0n el- u .l care ne 0ntrete.
124 126

ai triesc eu- ci :ristos triete 0n

istic cu :ristos- toate ac*iunile lui sunt ridicate 0n planul ai sunte E0n :ristosC i :ristos a de!enit 0n ellu in 0n +o nul i sfin*i 0n 1l ne des!ri 0n :ristos- a!e

acesta de e>isten*. Astfel noi nu

cura? i putere de a .irui toate 0n +o nul

4ean/(laude &arc7et- $erapeutica bolilor spirituale I- p. 5"% Mitropolitul Aicolae Mladin- Asceza i mistica Paulin, 1d. +eisis- Si.iu- 1""=- p. )1

-6

#rin faptul c sunt E0n :ristosC cretinii nu sunt celule i,olate ci EunulC o unitate Eun trupC 5I (or. 12- 276. ;nitatea du.l dat de unirea cretine. :ristos locuiete 0n ini ile noastre 51f. 3- 176 dac 0l !o istic cu :ristos lsa s ia c7ip i unirea tuturor cretinilor 0n :ristos este te elia i i,!orul 0ntre2ii e>isten*e 0n noi astfel 0nct c7ipul lui :ristos s strluceasc 0n toat fptura i 0n toate ac*iunile noastre. (retinii sunt 0n :ristos i :ristos ia c7ip 0n ei pn la for area o ului des!rit. :ristos este o realitate care 0i 0 .rac i 0i ptrunde luntricel este a tuturor. #entru cretini !ia*a 0n :ristos 0ncepe i se triete nu nu ai 0n !eacul ce !a s fie ci 0nc din acesta de pe p nt. #rin Sfintele Taine oa enii a?un2 fii a lui +u ne,eu iar firea o eneasc care altfel e praf i cenu se 0n!rednicete de cinstea care nu ai lui +u ne,eu I se cu!ine- se ridic la atta a?un2e prta la 0nsi cinstea i firea du ne,eiasc. (ci 0nsui Mntuitorul ,ice8 E1u a !enit ca !ia*a s ai. i prtai cu el prin ai ult s oarte i ai.C 5In. 1F- 1F6. 3ri !ia*a pe care ne/a adus/o +o nul- ne/a fost dat prin Sfintele Taine- cu a?utorul crora noi ne face suferi 0 preun cu el- cci i oartea nu ai aa o pute 0nltura. #entru c a!ea !ia* 0ntru rire 0nct ediul !ital dar i principiul e>isten*ei cretine. :ristos este !ia*a noastr

fr a ne fi .ote,at cu ap i cu +u7 Sfnt nu pute noi.12%

intra 0n !ia*- iar fr a

nca Trupul Hiului o ului i a .ea Sn2ele &ui- nu pute

Astfel ordinea pri irii tainelor este 0nti $ote,ul- 0n al doilea rnd un2erea cu Sfntul Mir i 0n al treilea rnd @ prtirea cu Sfnta 1u7aristie. A pri i $ote,ul 0nsea n s te nati 0ntru :ristos- s 0ncepi o !ia* nou sau s fi adus la !ia* din ni ic. #ri ind $ote,ul- o ul este !indecat de ur rile patolo2ice ale pcatului str oesc. Hcndu/se prta oare- piere !ec7iul Ada
12-

or*ii lui :ristos- o ul cel !ec7i din el oare cu

iar trupul pcatului este ni icit. (el .ote,at

Aicolae (a.asila< $*lcuirea (umnezeietii +iturghii i (espre &ia!a n ,ristos I- p. 1)3/1))

--

:ristos- ca s 0n!ie,e cu 1l i ca s triasc !ia*a cea nou pe care :ristos prin oartea sa a adus/o o enirii8 E+eci ne/a pentru ca precu :ristos a 0n!iat din noi 0ntru 0noirea !ie*ii< cci dac a or*ii &ui- atunci !o 0n2ropat cu el 0n oarte- prin .ote, i or*i prin sla!a Tatlui- aa s u .l

crescut 0 preun cu 1l prin ase narea

fi prtai ai 0n!ierii &uiC 5Do . =- )/56.

@ntrea2a !ia* a celui .ote,at se transfi2urea,- el de!ine cu totul o fptur nou. $ote,ul ne apropie de lu in i ne 0ndeprtea, de rut*ile 0ntunericului. #rin .ote, o ul rede!ine o i ediat dup aceasta. #rin i/i redo.ndete sntatea firii sale ori2inale. irun2ere cel .ote,at pri ete pe Sfntul +u7 i se Mirun2erea este nedespr*it de .ote, iar 0n $iserica ortodo> ea are loc poate spune 0ntr/un anu it fel c ea este (inci,eci ea personal. Mirun2erea 0l des!rete pe cel nou .ote,at tre,ind la !ia* puterile i lucrrile luntrice 0nrudite cu noua sa !ie*uire prin care poate s creasc pn la starea .r.atului des!rit adic 0ndu ne,eit 0n :ristos. 1a arat c 0ntre2 o ul pri ete 7arul du ne,eiesc dttor de !ia*lu intor i 0ndu ne,eitor. +u7ul Sfnt ne introduce 0n :ristos. &ucrarea sa ur rete s reproduc 0n noi !ia*a Mntuitorului. 1l 0i unete pe to*i credincioii 0n sin2urul trup a lui :ristos care este $iserica. 1l re!ars strlucirea sa asupra 0ntre2ului cos os.12" 1u7aristia este taina cea ai des!rit dintre toate Tainele. @ prtindu/se cu Trupul i Sn2ele lui :ristos- 0n care locuiete trupete toat plintatea +u ne,eirii- o ul 0l pri ete pe @nsui +u ne,eu 0n sufletul i 0n trupul su. 1u7aristia nu/l face pe o ase enea lui :ristos- precu celelate Sfinte Taine ci cu ade!rat 0l 7ristific8 E(el ce nnc trupul Meu i .ea

sn2ele Meu- r ne 0ntru Mine i 1u 0ntru elC 5In. 5- 5=6. Sfin*ii #rin*i !d 0n ea nu nu ai leac i doctorie ci o socotesc leacul prin e>celen* care !indec toate relele le2ate de pcat. Atunci cnd :ristos se re!ars 0n sufletele noastre i se face una cu eleo ul se sc7i . se face ase enea &ui 0ntoc ai cu
12/

se 0nt pl cu o pictur

To RS TpidliU- "piritualitatea 4sritului cretin, trad. i pre,entare diac. Ioan I.Ic ?r.- 1d. +eisis2FF5- p. =7

-/

de ap cnd- cade 0ntr/un !as uria plin de ulei .ine

irositor. Trupul i Sn2ele de .olile 0n

lui :ristos a estecndu/se 0n trupul i sufletul celui care le pri ete 0i cur* sufletul i trupul de toat 0ntinciunea pcatului- 0l !indec pe o pati ilor care s/au a.tut peste el. Aceast Sfnt Tain 0l repune pe o

starea de co uniune cu +u ne,eu i 0i red !ia*a- fiind cu ade!rat sin2urul i,!or de !ia* purttor. Hptura o ului pri ete .elu2 de !ia* cci 0l pri ete pe 0nsui +u ne,eu i !ia*a du ne,eiasc. (ci- pe cnd 7rana trupeasc se sc7i . 0nuntru 0n i,!or de !ia*- adic petele- pinea i orice ncare se prefac 0n sn2e 7rnitor- 0n @ prtanie lucrurile stau c7iar di potri!8 E0nsi #inea !ie*ii sc7i .- preface i u ple de !ia* pe cel ce se 0 prtete.13F #rin Sfnta 1u7aristie unindu/ne cu trupul cel ne uritor intr 0n ne urire. Taina Sfintei 1u7aristii nu const 0n a !edea doar o pine ?un27iat ci pe 0nsui Mielul lui +u ne,eu- (el ce prin ?un27ierea sa ridic pcatul lu ii. 4ertfa nesn2eroas este un act de prefacere a pinii i !inului 0n Trupul i Sn2ele Mntuitorului care se s!rete 0n cadrul Sfintei &itur27ii. #rin Taina Spo!edaniei 0n de,le2area i iertarea pcatelor se arat 7arul t duitor al lui :ristos- care ni icete i 0nltur cu totul .olile credinciosuluireface puterile sufletului i red !indecarea i 7arul pri it de la .ote, de la care s/a 0ndeprtat prin pcatele sale. #rin de,le2area pcatelor credinciosul si te o eli.erare luntric i 0i re2ete pacea i .ucuria du7o!niceas- este 0 pcat i unit cu $iserica cea Sfnt a lui :ristos. Taina Spo!edaniei desfin*ea, acea separare patolo2ic de +u ne,eu i de fra*i 0n :ristos- sco*ndu/l pe cretin din sin2urarea aductoare de oarte. Dentors la i,!orul 7arului- de care se 0ndeprtase prin pcat o ul 0i poate ur a 0n du7ul creterea teantropic- pn la starea .r.atului des!rit 0n :ristos- (are este ar7etip al firii noastre- pild i pricinuitor al snt*i i sfin*eniei o ului.

109

Aicolae (a.asila< $*lcuirea (umnezeietii +iturghii i (espre &ia!a n ,ristos I- p. 2F)

/9

(nd !or.ete despre unirea noastr cu +u ne,eu- Sfntul #a!el ,ice c atta ne !a co!ri dra2ostea lui- 0nct !o +u78 E(a s fi*i un trup- un +u7- precu dularelor de cap- l uresc de!eni 0 preun cu 1l un sin2ur a*i i fost c7e a*iC 51fes. )- )6.

;nirea i le2tura dintre so*i pe de o parte ca i ar onie a ascultrii ai .ine aceast unire tainc. Astfel prin Taina se 0nt pl cu (storiei- le2tura ce o fac cei doi so*i nu/i poate unii 0n aa fel 0nct s triasc nu ai unul pentru altul i s nu fie dect un sin2ur suflet cu cstorie ,icnd ETaina aceasta unirea dintre :ristos i $iseric. +e aceea cnd Apostolul #a!el !or.ea despre are esteC- a tre.uit s adau2e i ediat iar eu ,ic E0n :ristos i $isericC 51fes. 5-326. Vrnd s arte prin aceasta c plin de tain este nu att unirea dintre cei doi so*i ci i des!rita unire dintre :ristos i $iseric. Taina (storiei este Taina iu.irii du ne,eieti- fiecare este pus prin cellalt 0ntr/o rela*ie direct cu :ristos fr ca !aloarea i consisten*a lui s se di ninue,e< fiecare triete pe :ristos 0ntr/un celuilat- ca od specific prin cellalt ca transparent unic< a ndoi triesc pe :ristos ca pe cel ce l/a dat pe fiecare ediu special de re!elare i de de,!oltare a co uniunii i a od taina unirii indisolu.ile 0ntre ai adnc ic aa persoanelor prin slu?irea lor reciproc. @n acest

un .r.at i o fe eie ca unire care se spirituali,ea, 0ntr/o tot cu arat i Sfntul Ioan Gur de Aur. Taina Sfntului Maslu este ad inistrat nu nu ai

co uniune este Tain 0n :ristos. ;nirea lor 0n :ristos este o $iseric

uri.un,ilor ci i tuturor

.olna!ilor care o cer c7iar i atunci cnd starea lor nu este att de 2ra!. Taina are ca scop nu nu ai !indecarea .olilor trupeti ci i a celor sufleteti i iertarea pcatelor aa cu se spune 0n 1pistola Sfntului Iaco. Eru2ciunea credin*ei !a !indeca pe cel .olna! i +o nul 0l !a ridica i de !a fi fcut pcate i se !or ierta &uiC5Iac. 5- 156. #rin ru2ciunile rostite 0n cadrul slu?.ei se cere uurarea suferin*elor- iertarea pcatelor- 0ntrirea du7o!niceasccelui .olna!- precu !ie*ii sale.
/1

ntuirea i sfin*irea

i re2enerarea 0ntre2ii sale fiin*e i rennoirea 0n :ristos a

+ac 0n celelalte Taine :ristos e pri it ca (el ce Se druiete prin preot0n Taina :iotoniei- se lea2 ca su.iect ce ni se druiete 0n c7ip ne!,ut de o persoan u an i face !,ut druirea Sa ctre noi prin celelalte Taine. i?loace- prin care #reo*ia calific 0nsi persoana !,ut care 0 plinete aceste

:ristos druiete puterile Sale sau trupul i sn2ele Su prin acele Taine. #reotul ca or2an personal al Tainelor- i plic caracterul personal al +ruitorului ne!,ut al puterilor lor. :irotonia 0l face pe cel ce o pri ete repre,entant al $isericii- s!ritor al Tainelor prin care ea continu s se en*in i s se prelun2easc. :irotonia e prin e>celen* Taina $isericii- pe ln2 faptul c e Taina care/& face pe :ristos trit prin preo*i- ca su.iect deose.it de credincioi. 1a este condi*ia celorlalte Taine- dei nu/i poate 0 plini enirea fr acelea. Sfnta &itur27ie ne arat si aceast le2tur 0ntre iu.irea dintre noi i rturisirea credin*ei. @n toat &itur27ia este pre,ent Sfnta Trei e- ca structur i i,!or supre al dra2ostei- care st la te elia 0ntruprii Hiului &ui +u ne,eu- a ?ertfei &ui i a 0n!ierii &ui pentru 0 pcarea noastr cu Tatl- pentru ntuirea- 0nfierea i 0n!ierea noastr. @n Sfnta &itur27ie se spune c :ristos i/a pus trupul Su 0n aceast stare de ?ertf i &/a dat ucenicilor i/& !a da 0n !iitor tuturor celor ce !or crede 0n 1l- Espre iertarea pcatelorO. &itur27ia apare ori ca o co e orare ori ca o repetare sau reproducere periodic a unui fapt trecut- aducndu/ne ?ertf cu :ristos- ne/a scufund scufundat prin prefacerea fptuit cu darurile noastre de +u7ul Sfnt- 0n :ristos- ca s ne 0 preun cu :ristos 0n Tatl- pentru a ne !indeca de e2ois ul nostru care poart la fiecare ins i de fiecare dat alt for a. +ac Sfnta &itur27ie 0ncepe cu .inecu!ntarea 0 pr*iei Tatlui i a Hiului i a Sfntului +u7 i deci cu poftirea de a 0nainta 0n ea- sfreste prin actul 0 prtirii- prin care i itndu/ne deplin cu Hiul cel 0ntrupat- rsti2nit si 0n!iat- a de!enit noi fii ai Tatlui ceresc i fra*i ai Hiului Su i purttori ai +u7ului Sfnt. #rin aceasta a de!enit e .rii ai 0 pr*iei- 0n care +u ne,eu nu e un

/2

stpnitor despotic- iar noi nite supui 0n sens lu esc- ci fii ai Tatlui i fra*i ai Hiului- uni*i cu 1i 0n acelai +u7 0n care sunt uni*i 1i 0nii. +u ne,eiasca &itur27ie este cu ade!rat slu?. cereasc pe p nt. Au e>ist pe p nt ce!a de !ia* dect &itur27ia. ai sfntai su.li ai areai sole nai dttor

1.2. ' tri #n %ristos

:ristos este !ia*a cea ne!,ut- aceasta 0ns rodete 0n noi nu 0n c7ip ecanic- necesar- ci dup ;nirea sura 0n care ne/o asi il . &i.ertatea 0ns 0nsea n lupt de adncire a unirii cu :ristos- de asi ilare a !ie*ii lui :ristos. istic cu :ristos de!ine realitate prin $ote,- re,ult c etica i asce,a0n concep*ia paulin- sunt prelun2irea sau 0ntruparea $ote,ului 0n !ia*a cretin. EAsce,a este rspunsul u an la opera $ote,ului8 ea e 0ncarnarea $ote,uluiC.131 Moartea ascetic este o lucrare 0n confor itate cu natura 0nnoit a o uluide purificare a trupului i a sufletului- de en*inere- 0ntrire i de,!oltare a oarte fa* de purit*ii .aptis ale. Att trupul ct i sufletul tre.uie s r n

pcat- de lu e i de dia!olul. Astfel !ia*a cretin este pri!e27ere i lupt- iar lupta aceasta nu este uoar. Moartea !ie*ii pctoase- ori care ar fi i,!oarele ei este *inta i lucrarea asce,ei cretine. $ote,ul 0ns nu EMuri pcatului ca s !ie lui :ristosC. $ote,ul este aceea toat !ia*a cretin este o continu celui nou. Astfel asce,a este per anenti,area :ristos locuiete 0n noi- astfel c a ai e oarte ci 0n!iere8 oarte i 0n!iere real- de

oarte a o ului !ec7i i cretere a or*ii i a 0n!ierii .aptis ale. 0 .rcat 0n :ristos i

Sfntul Apostol #a!el sus*ine c 0n .ote,- ne/a

de!enit o fptur nou iar pe de alt parte

scrie cretinilor 0 .rca*i/! 0n +o nul nostru Iisus :ristos8 E0 .rca*i/! 0n o ul cel nou i :ristos s locuiasc 0n ini ile !oastreC 5Do . %- 1F6.
101

Mitropolitul Aicolae Mladin- Asceza i mistica Paulin -- p. 12)

/0

Dela*ia pcatului- po*i fi

istic de!ine rela*ie ascetic8 odat ce s/a surpat stpnirea ort fa* de el 0n !ia*a ta< odat ce ai o !ia* nou- tre.uie s

po*i s duci o !ia* nou< odat ce te/ai 0 .rcat 0n :ristos i el locuiete 0n tinepo*i i tre.uie s te 0 .raci 0n 7aina !irtu*ilor &ui- s de!ii 0ntruparea !ie- !,ut a pre,en*ei &ui celei ne!,ute. +ac tri s i u .l i !i*a cretin dup concep*ia paulin.132 #rin asce, ne ptrunde 7arul &ui- ne asi il din ce 0n ce ai ult de !ia*a lui :ristos de ai intens ai &ui- ne 0ndu7o!nici - i 1l triete din ce 0n ce 0n +u7ul 5 istic sacra ental6 0n du7ul istic o.iecti! 5etic ascetic6 este sinte,a raportului dintre unirea

0n propria noastr !ia*. #rin asce, unirea cu :ristos de!ine din ce 0n ce inti - aprinde 0n flcrile ei toat fptura. Via*a

istic este scopul asce,ei-

asce,a adncete unirea cu :ristos i desc7ide cile spirituali,rii depline prin puterile 7arului. Asi ilarea noastr 0n :ristos se adncete pn cnd pute ,ice cu ade!rat8 EAu ai triesc eu ci :ristos triete 0n ineC 5Gal. 2- 2F6. odel. A i ita pe :ristos este i i itarea Sfin*ilor care ne pot slu?i ca luntrice ale lui Iisus8 EA!e*i 0n !oi :ristos S/a s erit pe Sine- i noi s fi i noi s ne ?ertfi

I itarea lui :ristos este identificarea spiritual cu el- este 0nsuirea dispo,i*iunilor intea 5cu2etul6 care a fost i 0n :ristos or*i pcatului- dac s eri*i< dac :ristos S/a ?ertfit pentru noi ase enea 5(or. %- "< Gal. =- 26. istic pentru fiecare cretin- pe de IisusC5Hilip.2- 56. +ac :ristos a fost fr pcat i noi s fi

pentru 1l i unul pe altul< dac :ristos este iu.ire- .lnde*eod

.untate- r.dare- iertare i noi tre.uie s fi +eci :ristos pe de o parte e pre,ent 0n alt parte tre.uie s fie pre,ent 0n #e

od etic- ascetic 0n !ia*a tuturor. ai deplin c7ip 0n func*ia noastr. Astfel sura !rstei deplint*ii cu

sura cola.orrii noastre i a adncirii 0n !ia*a lui :ristos crete

0ntru toate 0n :ristos- 1l ia din ce 0n ce

se a?un2e E&a statura de .r.at des!rit- la

:ristosC 51fes. )- 13/156. 1>ist diferite trepte de a fi cretin Ede la pruncieC pn la Edes!rirea .r.*ieiC. Via*a cretin e un dina is - e o cretere
102

Ibidem- p.12%

/4

necontenit. 9inta des!ririi e infinit ca i :ristos. A fi des!rit 0n aceast !ia*- e a aler2a ca s a?un2i pe :ristos i a te aprinde din ce 0n ce aler2are spre cununa cea nepieritoare a co uniunii !enice cu :ristos. A7 ct 0i este o ului de necesar :ristos dttorul de !ia* i Mntuitorul sufletelor noastreQ (t de poat locui 0n noi s fi cu si plitate- s suport ult este necesar pentru dra2ostea lui :ristos/ca s pu*in- s ne 0 .rc r.dtori i totul cu ini a linitit- panic i s fi fl n,i i s 0ncet - s dori ai ult de r!na ase nrii cu 1l. Via*a cretin e o aler2are spre *int care e :ristos- o

.ln,i.133 Aa tre.uie s fie !ia*a fiecrui cretin- pe care :ristos l/a cuprins 0n apele de 7ar ale $ote,ului- 0n toate ca :ristos- 0n toate cu :ristos- 0n toate spre :ristos.13) @ntre :ristos i $iseric e>ist o le2tur aa de strns 0nct nu po*i a?un2e la :ristos fr $iseric. :ristos lucrea, prin $iseric iar $iserica are plenitudinea 7arului ce se re!ars din (apul/:ristos. A fi unit cu :ristos este a de!eni e .ru al $isericii- cretinul este 0n per anen* 0n!luit de co uniunea de dra2oste i 7ar a $isericii. Astfel ni eni nu poate crete 0n :ristos dect 0n $iseric- ni eni nu poate a?un2e la des!rire- la ase nare cu :ristos dect 0n $iseric. :ristos locuiete 0n noi 0ntruct sunte e .re ale $isericii 0n care locuiete !ia*a &ui 0n c7ip e .ru crescnd pn la E!rsta plint*ii lui :ristosCdes!rit. +eci fiecare

asi ilnd 0n !ia*a lui 7arurile care le !ars :ristos prin $iseric 0n fiin*a lui face ca prin aceasta s creasc 0nsi $iserica- Trupul lui :ristos. Marea pro.le a !ie*ii noastre este unirea cu +u ne,eu creia pcatul i se opune radical astfel tre.uie s fu2i de pcat ca de un 2roa,nic du an- ca oarte i nu !ia*. de un uci2a de suflet- cci a tri fr +u ne,eu 0nsea n

100 104

Sf. Ioan de Nronstadt- 3ia!a mea n ,ristos I- p. %" Mitropolitul Aicolae Mladin- Asceza i mistica Paulin I- p. 133

/>

CONCLUZII

Aici o !ia* rostuit dup cu!ntul +o nului nu are cu +u ne,eu are 2ri? de fiecare dintre noi i tot 1l precu aceast lu e.

s se iroseasc. un se ntor- nu

irosete ni ic din pu*intatea sau .o2*ia e>perien*elor pe care le/a druit pe 3 ul ro.it pcatului tre.uie s lupte pentru a di inua func*ionarea per!ertit- tre.uie s fie capa.il s poat respin2e atacurile !enite asupra sa. @n acest proces de 0ntoarcere la natur- la fire prin eli inarea de,ordinii- a tul.urrii din o - cola.orea, puterile 7arului cu !oin*a u an. 1>ist diferite fa,e ale acestui proces8 la 0nceput tot efortul se 0ndreapt asupra de,rdcinrii pcatului din natura o eneasc- un rol i portant aici a!nd !oin*a< apoi pe sur ce o ul do.ndete stpnire asupra firiireuete s do ine asupra pati ilor i a si *urilor- i 0n acelai ti p se des!rete 0n e>ercitarea !irtu*ilor< iar 0n sfrit sufletul eli.erat de orice ataa ent pti a se 0nal* 0n conte pla*ie pn la unirea cu +u ne,eu. Virtu*ile alun2 pati ile lund locul acestora 0n sufletul o ului- iar nepti irea 0nsea n pentru o du7o!niceti i cele du ne,eieti. Aepti irea 0l urc pe o la conte pla*ie i cunoatere du7o!niceasc i prin ea o ul a?un2e la iu.irea des!rit. @n aceast !ia* o ul tre.uie s atin2 nepti irea pentru c ea 0nsea n sntate sufleteasc- pentru c e starea 0n care o ul e slo.od de pati i- adic t duit de .olile sale sufleteti i plin de toate !irtu*ile. Via*a cretin ade!rat este unirea 7arului Sfintelor Taine cu efortul nostru Epn la sn2eC 51!r. 12- )6 de purificare prin post- ru2ciune i pri!e27ere- r.darea neca,urilor- facerea de .ine. +oar 0 preun 7arul Sfintelor Taine i asce,a 0l sfin*esc treptat pe credincios i 0l fac ase enea cu :ristos.
/4

oarte fa* de lu e pentru a putea a!ea !ia*

0n du7 ea- este lips de si *ire a lucrurilor din lu e- ca s poat fi si *ite cele

BIBLIO!RAFIE

I@;A'R(
1. ?I?6I' sau S&<N!' SCRIP!UR:- tiprit su. 0ndru area i cu purtarea de 2ri? a #D1A H1DI(IT;&;I #VDIAT1 T13(TIST- #ATDIAD:;& $IS1DI(II 3DT3+3P1 D3MWA1- cu apro.area Sfntului Sinod- 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti< 2FF1<

6UCR:RI '6( S&INBI6AR P:RINBI


2. Hilocalia !ol. I / +iado7 al Hoticeei- 7u&*nt ascetic n 6;; de capete,G trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :aris a- $ucureti- 1""3 3. Hilocalia !ol. II- / Sf. Ma>i :u anitas- $ucureti- 2FF) ). Hilocalia !ol. III / Sf. Ma>i :u anitas- $ucureti- 2FF5 5. Hilocalia !ol. VII- / Sf. Gri2orie Sinaitul- G trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. :u anitas.- $ucureti- 1""3 =. Hilocalia !ol. IP- / Ioan Scrarul< Scara-G trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. I.$.M.$.3.D.- $ucureti- 1"%2 7. Gri2ore de AJssa- (espre "u#let i )n&iere / trad.din l..2reac- note i co entarii8 Gri2ore Teodorescu- 1d. :erald- $ucureti- 2FF3 %. Sf. Ioan de Nronstadt- 3ia!a mea n ,ristos, trad.din l..france, de diac. +u itru +ura- 1d. 3astea +o nului- Si.iu- 2FF5
/6

Mrturisitorul< (apete despre dra2oste-G

trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d. Mrturisitorul< Dspunsuri ctre Talasie- G

trad.din 2recete- introduceri i note de #r. #rof. +r. +u itru Stniloae- 1d.

". Aicodi 1F. Aicodi 11. Aicodi

A27ioritul- ,ristoitia, Sfntul Munte At7os< A27ioritul- Paza celor cinci sim!uri, 1d. $una!estire- $acu- 2FF1 A27ioritul- 4zboiul ne&zut, 1d. $una!estire- $acu- 2FFF-

12. Aicolae (a.asila- $*lcuirea (umnezeietii +iturghii i (espre &ia!a n ,ristos, trad.- studiu introducti! i note de8 #r. #rof. +r. 1ne $ranite i #r. prof. +r. Teodor $odo2ae- 1d. Ar7iepiscopiei $ucuretilor- $ucureti-1"%"-

6UCR:RI1 S!UDII =I 'R!ICA6(

13. MMM- (r peie de !ia*- +in !ia*a i 0n!*tura #r. 1pifanie I. Teodoropulostrad. din l.. elen de Ierosc7i . 'tefan &acasc7itiotul- Sc7itul &acuSfntul Munte At7os- 2FFF< 1). MMM- M*nca-&-ar raiulA- )n memoria Printelui 7leopa, 1d. Mnstirea Si7stria- 2FF)< 15. MMM- Mrturii din Cara 2graului despre Printele Arsenie Boca, 1d. A2aton- H2ra- 2FF)< 1=. MMM- Omul, zidire de mare pre! % din n&!turile Printelui Arsenie Boca, 1d. (redin*a Str oeasc- Iai- 2FF2< 17. MMM- Pelerinul rus- trad. din l..rus Ar7i . #aulin &ecca- 1d- Sop7ia$ucureti- 2FF=< 1%. MMM- Pocin!a sau ntoarcerea la (umnezeu, Sf. Macarie 12ipteanul- 1d. $i,antin- $ucureti- 2FF1< 1". MMM- #r. &a!rentie- 7hipul reamintirii &enice, 1d. &icen*ia #u.lis7in2- 2FF3< 2F. MMM- Serafi de Saro!- 7on&orbirea cu Moto&ilo&, Al.a Iulia- 1"")< 21. DDD, /n sera#im printre oameni - "#*ntul "era#im de "aro&, trad.din l..2reac8 (ristian Sptrelu- 1d. 12u eni*a- Gala*i- 2FF5<

/-

22. +anion Vasile- (espre n#runtarea necazurilor, Scrisoare ctre cel care sufer- 1d. Sop7ia- $ucureti- 2FF2< 23. G7eor27iu Vir2il- ?ur de Aur atletul lui ,ristos, 0n ro nete de Maria (ornelia Ic 4r.- 1d. +eisis- Si.iu- 2FF)< 2). &arc7et 4ean/(laude- EAcesta este trupul Meu-.- 0n ro nete de Marinela $o?in- 1d. Sofia- $ucureti- 2FF=< 25. &arc7et 4ean/(laude- $eologia bolii G trad.din l..france,de #r.#rof- Vasile Mi7oc- 1d. 3astea +o nului- Si.iu- 1""7< 2=. &arc7et 4ean/(laude- $erapeutica bolilor spirituale, trad.0n ro nete de Marinela $o?in- 1d. Sop7ia- $ucureti- 2FF1< 27. Mladin Aicolae / Mitrop.- Asceza i mistica Paulin, 1d. +eisis- Si.iu1""=< 2%. Mladin Aicolae / Mitrop.- Prelegeri de Mistic Ortodox, 1d. (redin*a str oeasc< 2". Aecula (onstantin / #r- " ne rugm B zile cu Printele Arsenie Boca, 1d. 3astea +o nului- Si.iu- 2FF=< 3F. Aellas #anaJotis- Omul - animal ndumnezeit, studiu introducti! i trad.diac.Ioan I.Ic ?r.- 1d. +eisis- Si.iu- 1"")< 31. Aoica Dafail / Iero - 7ultura duhului- 1d. Dentre2irea- Al.a Iulia- 2FF2< 32. #aisie A27ioritul- $rezire duho&niceasc, trad. din li .a elen de Ierosc7i . 'tefan &acosc7itiotul- Sc7itul &acu Sfntul Munte At7os- 2FFF< 33. #apadopoulos Stelianos- 3ia!a "#*ntului 3asile cel Mare- trad. diac. (ornel (o an- 1d. $i,antin $ucureti- 2FF3< 3). TpidliU To RS- "piritualitatea 4sritului cretin, trad. i pre,entare diac. Ioan I.Ic ?r.- 1d. +eisis- 2FF5< 35. Stniloae +u itru / #r. #rof. +r.- Ascetica i mistica Bisericii ortodoxe, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti2FF2<

//

3=. Stniloae +u itru / #r. #rof. +r.- $eologia dogmatic ortodox % &ol' I, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti2FF3< 37. Stniloae +u itru / #r. #rof. +r.- $eologia dogmatic ortodox % &ol'II, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti2FF3< 3%. Stniloae +u itru / #r. #rof. +r.- $eologie dogmatic ortodox% &ol III, 1d. Institutului $i.lic i de Misiune al $isericii 3rtodo>e Do ne- $ucureti2FF3< 3". Vlac7os :ierot7eos / Mitrop.- Boala i tmduirea su#letului n tradi!ia ortodox, trad. 0n ro nete de (onstantin H2e*an- 1d. Sop7ia$ucureti- 2FF1< )F. Vlac7os :ierot7eos / Mitrop.- Psihoterapia Ortodox - tiin!a "#in!ilor Prin!i, trad. 0n l.. ro n de Irina &u ini*a Aiculescu- 1d. @n!ierea G Ar7iepiscopia Ti ioarei- 1""%<

199