Sunteți pe pagina 1din 8

ISTORIA ECONOMIEI (SEMINAR)

GRUPELE 1 5 : prof.uni .!r. Io"n Lu#p$r!$"n GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPELE % 1& : !r!. Ni'o("$ )*'i(* GRUPA 3

1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42 43

Abalasei Oana Achim Claudia Eunice Andresi Traiana Emanuela Ardelean Adina Oana Ardelean Cora Andrada Ardelean Diana Monica Ardelean Lavinia Cris ina Ardelean "imina #o$ana A anasoaie " e&an 'e risor )aban Ale$andra Maria )ab an Eli*a Ale$andra )ab an "ilviu +onu )abu iu #odica Larisa )aciu Emilia )ianca Lacrimioara )adi a Daniela )alas Anca )al,aradean Cris ina Maria )alin Mariana Andreea )alo, #aluca )anu +oana Maria )ara Adina +oana )arbos Adela Emanuela )arbule Denis Au,us us )a alan Adela Lui*a )a ea #ober a )ianca )e-an +oana .icole a )erceni Lumin a Melania )ihari +la Ani a )ilc Emanuel )ilec .arcisa Mihaela )irsan Cris ina Delia )irsan Laura +oana )la-an Daniela /lorina )odea Anca Maria )o,les Eduard )orbel0 "*abolcs )or*a Ale$andrina )oscaneanu Andrei )o Andrei )o a +ulia +oana )o ean Corina )o e*an Andreea /lorina )o i*an 1abriel .icolae

1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42 43

)o*esan 'e ru +onu )o*,a Monica Menu a )raica Alina "orina )reda Andreea )re,e Lavinia )rudasca Madalina 1abriela )ucur +onela )ucur Maria Mirabela )ud Domnica )u*dea Maria Diana Cadar Carmen #aluca Cadar Mariana +oana Cam4eanu #a*van +onu Car4iuc Ca alina Casvan Ale$andra "imona Ca alina +oana Olivia Ca inas Mihaela An,ela Ceausu Anamaria Ceu,ea Ca alin "imion Chere,i Cris ian Chere-i Mihaela Chesa Crina Larisa Chi&or Crina Codru a Chindris Diana +onela Chindris +oana Daniela Chiorean Ale$andra Maria Chiorean Andreea " e&ania Chira )ianca /loriana Chira Delia Chirica Tudor Chis Adriana Chis 1abriela Loredana Chis +rina Chis +ulia Delia Chisu +onela Maria Ciceo Elena #odica Ciciovan +leana Mariana Cimoca Adina Mihaela Cim4anu Ale$andra Mara Cim4ean +oana Cioban Tudor Ciobanu Claudia Ciobanu 2 'ol,ar Tiberiu

1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42 43

Cioca #o$ana Anca Ciubancan 2 Tri& 3lad +oan Ciuca 1emina Lavinia Ciur e Oana Co-ocar Ale$andru Co-ocaru .a alia Coman Lavinia Comanici Madalina Emilia Cordea Maria Cris ina Cornes ean Ale$andru Cor4odeanu Anca Cos in #o$ana Loana Co arcea Andrei Covaci Anca Dumi ri a Covaci Claudiu "er,iu Covaci Daniela Craciun Diana Crisan +rina Cris ea Anca /loren ina Cris ea Marcela #odica Cris ea #amona Cris urean Mihai )o,dan Csaholc*i #ober Arnold Csernac*50 A4ol5a Csi50 +ren Csi*madia 10or,0 Cso, Andreea Cuc Codru a /loren ina Cuciureanu Ce*ara Cudur Anca Maria Curale Adrian Cursau +ulia Anamaria Cur a +oana Maria Curuciuc "ilviu Marian Dan Cornelia #u$andra Dan .iculina #amona Danciu 'aula Darida Dariana +oana Dascal Anca Lucre ia David Ale$andra +oana Debre eni #a0nhold 6unor Dinescu Adriana Maria Doban Cris ina Daniela

3ineri 1471(81574( 2 127 2 s94ar:

3ineri 1575(81772( 2 127 2 s9im4ar:

3ineri 1575(81772( 2 127 2 s94ar:

ISTORIA ECONOMIEI (SEMINAR)


GRUPELE 1 5 : prof.uni .!r. Io"n Lu#p$r!$"n GRUPA + GRUPA 5 GRUPELE % 1& : !r!. Ni'o("$ )*'i(* GRUPA %

1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42 43

Dobrescu Diana Maria Don u " e&an #ares Dra,an /loren in Dra,an +lie Andrei Dra,onici 3ic or Mihai Dra,os Teodora Maria Dranca O ilia Drule /lorin Tudor Dumi rascu Ale$andra /lorina Dumi rescu Andrei " e&an Dumi ru Teodora /a,arasan Alina 'a ricia /eche e Maria #u$andra /elha*i )ela /e ila "maranda /ilimon Cris ina 1ior,iana /ili4ovici Dra,os /lorian Danu Mihai /ri- Andra 1eor,iana /rincu Anca Ale$andra 1abor "er,iu Alin 1avrila Anca 1abriela 1helan Ca alina Ti iana 1her,hi Larisa .adia 1hibu 1abriela 1idar Emanuel Cris ian 1irda Adriana Daniela 1iur,iu #aul Mihai 1li,a )o,dan 3asile 1li,a Delia Maria 1or,an Adela 1or,an Adriana 1or,an Anda Claudia 1ro*a Diana Ale$andra 1ro*a Oana Ale$andra 6aiduc Carmen Maria 6a nean Andreea 6erinean Au,us a 1abriela 6iris Madalina Maria 6iri iu Teodora Maria 6irlea Loredana Anamaria 6odis Tudor Cris ian 6ora Ca alin Cosmin

1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4(

Man Anca Maria Man Carmen .icole a Man 1eor,iana Maria Mandea Daniel Mihai Mar,inean 'ersida Mar,inean " e&ania Marina Marica 'a riciu +oan Marinas Ale$andra Maria Marinca #ober Marincean Diana Maris Andreea Daniela Mar on Anna Andrea Mascovici Adrian Ma e 1eor,e #a*van Ma ei Dan Ale$andru Ma ei 6ora iu Mihai Ma eiu Ana Maria Ma$im Ana Ma*uch Andrei #a*van Men el Timea Andreea Mera Marian 1herasim Mera 3alen ina +oana Mesesan Daniela "usana Me ea Ana Me * 3lad )o,dan Mican .icolae Michnea /loren ina Mihai Diana Maria .ihai .icole a "imona Mihali +leana Mihu Marius 1abrial Mi5e #en a Meda Misan Cris ian Mihai Mocan Andreea Cris ina Mo,a Ale$andru /lorin Moisi .aomi Moldovan Adriana /lorina Moldovan Adrian +uliu Moldovan Ale$andra Moldovan Ale$andra "orina 41 Moldovan Andrei 3asile 42 Moldovan Denisa Anca 43 Moldovan Mihaela

3ineri 1773(81%7(( 2 127 2 s9im4ar:

3ineri 1773(81%7(( 2 127 2 s94ar: 1 6orha Adriana 2 6o ca Dumi ri a Tania 3 6u anu Luisa 1eanina 4 +ancovici Cris ian 5 +ancu 3alen ina Andreea 6 +e4ure 3eronica 7 +,na 3alen in ! +lc Olia /lorica % +lco Ale$andrina Ell0s 1( +liesiu Diana Mirela 11 +osub Anca "imona 12 +s4as /lorin .icolae 13 +u,a Ale$andra 14 +u,a Carmen Larisa 15 +u,an +oana Teodora 16 +usco Alina Lenu a 17 ;anosi 2 )orsos Leven e 1! ;arca Oana 1% ;e&lea )eniamin 2( ;iler Adina Maria 21 ;ula Adrian Marius 22 ;ula #amona Claudia 23 <as*oni +uliu .orber 24 <ere5es Lorand A ila 25 <incses Ane 26 <incses Edina A,nes 27 <loos Ana Adelina 2! <onc* =su*sanna Timea 2% <ovacs Orsol0a )ea ri$ 3( Lascar )ianca Ancu a 31 La*ar Adriana #amona 32 La*ar Andreea Mihaela 33 La*e "er,iu Ale$ 34 La*u Diana 35 Lehene Oana 36 Lion e Elena Madalina 37 Lu5acs Laura Andrada 3! Lu4au )ianca #amona 3% Macovei Ana Maria 4( Macovei Andreea Corina 41 Macovei +rina 42 Maier Andrada Manuela 43 Malos )ianca Maria

Luni 773(8%7(( 2 244 2 s9im4ar:

ISTORIA ECONOMIEI (SEMINAR)


GRUPELE 1 5 : prof.uni .!r. Io"n Lu#p$r!$"n GRUPA , GRUPA GRUPELE % 1& : !r!. Ni'o("$ )*'i(* GRUPA .

1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42 43

Moldovan Mihaela Andreea Moldovan Mihaela Elena Moldovan 3alen ina Molnar "*i,rid +ulia Molon&alean "imona Maria Morar Andreea )ianca Morar Monica Cos ilena Morosan Dana 'aula Morovan +sabela " e&ana Mos Deandra Alina Mun ean Mihaela 1eor,e a Mun eanu Cris ina Muresan Diana Corina Muresan 'aul +ulian Mus ea a " e&ania Denisa Mu u Oana 3asilena .as a "orina .ea, Ale$andru .eam u +oana .emes +*abella Melinda .icola Dra,os Marin .i u Ale$andru .u /lorica Andreea .u iu Andreea Ale$andra Oara Claudia Olah Ale$andra Olahu Alina Andra Ola-os 3ic or " e&an Olar )o,dan Olar +oana Olo,u Andrei Olosu ean /lorina Mihaela Ol ean Ale$andra Anamaria Ol ean Ale$andrina Maria Ol ean Claudia Maria Ol ean Claudiu Ol ean Delia #aluca Oncos )o,dan Ale$andru One Camelia 1eor,iana Oni,a 3iorica "usana O4rea Andreea Maria O4rea Daniela "imona O4rea +oana #odica

1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42

'rodan Ale$andra +rina #adu Diana Elena #adu Lavinia +oana #adu #aluca #adulescu Andrei #adu Diana Coralia #aileanu #aluca #e4 a +on Marius #icean 1eor,e a Emanuela #oca Maria #osca +n,a #o aru 3adim #us Ana /elicia #usu 'aula +oana "abau Anca Maria "abau /lorin "abou Diana )ianca "abou Marcela 3iorica "alih 2 <hidir "aleh "andu Cris ian "aulean +oana Li,ia "avu Carmen 3oichi a "endroni #aluca 'e ronela "erba #o$ana Lavinia "iminescu Ana Maria 1abriela "imion #ebeca Elisabe a "i4os Lucia Claudia "irea,u Dorian 3asile "ocaciu Camelia "oimusan Ale$andra "4aniol "ebas ian "4inu 2 Todasca +onela " ama e Diana )ianca " e&an Dan Cons an in " er Daniela Andreea " ra-an 2 #adu +ulian " ra an Dra,alina "uciu Alina "uciu Maria Ale$andra "ularea +onela "*abo Andras "*i,e i Mihai

Luni 773(8%7(( 2 244 2 s94ar:

Luni %71(81(74( 2 244 2 s9im4ar: 1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42 O4rescu /lorina Doini a O4ris Tudor "ilvan O4risan Dana Maria Orban 1abriella Oreian +oana Alina Oroian +ulia +rina Oroian 3lad +osi& Oros Dalina +oana Oros "abrina Or an Cris ina Maria Osan Ale$andra #odica Osorhean /lorin Andrei 'acala Delia Mioara 'acurar Anca 'acurar "ilviana 'ala,e Maria 'am&ilie Mihai 1abriel 'anciu Ale$andru 'an ea Oana "orina 'araiala Ovidiu Ale$andru 'araschivei .as asa Melania 'arau " e&ana 'asca Cosmin 'asca Cris ina /loren ina 'asca #a*van Ale$ 'avel Anamaria Dochia 'avelea Dinu a Alina 'e er&i Camelia Loredana 'e ru iu Oana Alina 'icos +oana Ale$andra 'in ea Madalina Maria 'in ican Ale$andra +rina 'lu,ar " anca .adina 'ocne Alice 'ocol Camelia A,ne a 'ol Liana Maria 'o4 1heor,he 'o4 +ulia Le i ia 'o4 Oc av "erban 'o4a Denisa 'o4a Marcela /lorina 'ri4on Lavinia Eli*a

Miercuri 1273(8147(( 2 244 2 s9im4ar:

ISTORIA ECONOMIEI (SEMINAR)


GRUPELE 1 5 : prof.uni .!r. Io"n Lu#p$r!$"n GRUPELE % 1& : !r!. Ni'o("$ )*'i(* GRUPA 1& Miercuri 1273(8147(( 2 244 2 s94ar: 1 2 3 4 5 6 7 ! % 1( 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2( 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3( 31 32 33 34 35 36 37 3! 3% 4( 41 42 "*over&i Las*lo Tamas #amona 'e ronela Tamas =ol an Tamasan Ale$andra Tanaselea Andreea Cris ina Tarcea Laura Ale$andra Teanc +oana Cris ina Teleuca Daniela Lacramioara Tenea Mihai Tereu #amona 3ic oria Timis Anamaria Tocaciu Daniela +oana Todan An,ela Melania Todor Oana Cris ina Todoran Andreea .iculina Tomos #o$ana To4liceanu Ana Maria Tosa Ada /lavia To a 3ic or Marius To h Andrea >ve e To h )er alan Lehel Tranda&ir Alina +oana Tudic "ilvia Es era Tudosanu #o$ana +sabela Tulici Andreea .iculina ?drea Luana 3alach Ana Maria 3alean Diana Maria 3ar,a Aurel 3ar,a 1eor,iana Delia 3asian 3ic or 3asile 3erdes )o,dan 3esa Andreea )ianca 3laicu Adina Crina 3lasin Adela Ale$andra =eicu Daniela Diana =i&csa5 Anca Mar ina =oicas #adu 3asile =ubascu Anca Manuela =u*a 3alen ina <adar #ober "*as* Endre