Sunteți pe pagina 1din 6

Pagina 1/9 Jiru Carmen-Silvia, grupa 108 Fisa deciziei nr. 799 din 17 iunie 2011 asupra pr iec!

ului de lege privind revizuirea C ns!i!u!iei " maniei #u! rul sesizarii$ Cur!ea C ns!i!u!i nala se pr nun!a din %iciu asupra ini!ia!ivel r de revizuire a C ns!i!u!iei in !emeiul ar!. 1&', li!era a(. )*iec!ul sesizarii$ Pr punerea legisla!iva de revizuire a C ns!i!u!iei, ini!ia!e la pr punerea +uvernului si inain!a! Cur!ii C ns!i!u!i nale de ca!re Presedin!ele " maniei. , !ivele sesizarii$ -n primul rand, decizia es!e pr punere legisla!iva ce a urmari! !recerea la un Parlamen! .nicameral. #ceas!a pr punere a % s! /us!i%ica!a prin p!iunea e0prima!a de ma/ ri!a!ea ce!a!enil r care au par!icipa! la re%erendumul na!i nal rganiza! de Presedin!e la da!a de 22 n iem*rie 2009. 1 ! da!a a prezen!a! si necesi!a!ea un r adap!ari si a/us!ari ale C ns!i!u!iei la s cie!a!ea ac!uala. -n al d ilea rand, un al! m !iv a % s! clari%icarea ins!i!u!i nala si reglemen!area un r s lu!ii de na!ura sa de!ermine c perarea au! ri!a!il r pu*lice si eliminarea *l ca/el r c ear pu!ea sa apara in rap r!urile din!re ele, !inand c n! de /urispruden!a Cur!ii C ns!i!u!i nale din ul!imii ani, /urispruden!a e0prima!a ca urmare a c n%lic!el r /uridice de na!ura c ns!i!u!i anala pe care le-a s lu!i na!. Punc!e de vedere e0prima!e$ Judeca! r, pr %. univ. dr. -ulia #n! anella , ! c a avu! C ns!i!u!i nale. #ceas!a c nsidera ca pr punerea de pinie separa!a, in dezac rd cu cea a Cur!ii

Pagina 2/9 m di%icare care vizeaza eliminarea !ezei a d ua din alin. 28(, ar!. && din C ns!i!u!ie, p !rivi! careia 3carac!erul lici! al d *andirii se prezuma4 nu reprezin!a incalcare a drep!ului de pr prie!a!e sau a garan!iil r aces!uia. 5a men!i neaza ca prezum!ia carac!erului d *andirii lici!e a averii nu se regases!e in niciunul din s!a!ele .niunii 5ur pene. 5a pr pune inla!urarea aces!ei prezum!ii, pen!ru ca nu adduce a!ingere securi!a!ii /uridice a drep!ului de pr prie!a!e, aces!a %iind in c n!inuare garan!a! si cr !i! prin 6egea Fundamen!ala, de vreme ce pereaza in!erdic!ia c n%iscarii averii d *andi!e lici!.

Se a%irma ca principiul securi!a!ii /uridice nu se re%era la pr !ec!ia *unuril r sau a pers anel r p !rivi! unei c ncep!ii !radi!i nale asupra securi!a!ii, ci se re%era la pr !ec!ia drep!uril r %undamen!ale prin s!a*ilire legisla!iva. Principiul securi!a!ii /uridice isi are riginea in drep!ul german, care a c nsacra! pr !ec!ia ce!a!enil r imp !riva e%ec!el r secundare ale legii, in special a inc eren!el r legisla!ive care p ! decurge din sc7im*ari repe!a!e ale aces!eia. -n aces! sens, C nsiliul C ns!i!u!i nal din Fran!a a ara!a! ca securi!a!ea /uridica are ca elemen!e accesi*ili!a!ea si carac!erul in!eligi*il al legii 2Franc is 6uc7aire 8 C7iers du C nseil C ns!i!u!i nnel nr.11(. cur!ea de Jus!i!ie a .niunii 5ur pene a prelua! acelasi sens al c ncep!ului de securi!a!e /uridica in Cauza 9 sc7, s lu!i na!a prin :ecizia din ' aprilie 19'2. Cur!ea 5ur peana a :rep!uril r )mului s-a pr nun!a! in acelasi sens prin 7 !ararile din 2' aprilie 1979 si 22 sep!em*rie 199&, pr nun!a!e in cauzele Sunda; 1imes imp !riva ,arii 9ri!anii si <en!ric7 imp !riva Fran!ei. -n c ncluzie, sensul principiului securi!a!ii /uridice re!inu! in :ecizia Cur!ii C ns!i!u!i nale nr. 8= din > sep!em*rie 199', precum si prin prezen!a decizie nu c respunde m dului in care aces!a a % s! in!eles la nivel eur pean. Prezum!ia carac!erului lici! al d *andirii averii c n!ravene !ra!a!el r in!erna!i nal pe care " mania le-a ra!i%ica!, respec!ive C nven!ia din 8 n iem*rie 1990a C nsiliului 5ur pei privind spalarea, desc perirea, sec7es!rarea si c n%iscarea pr dusel r avand lega!ura cu in%rac!iunea si C nven!ia )?. din 12 decem*rie 2000 imp !riva criminali!a!ii rganiza!e !ransna!i nale. #s!%el, in c n% rmi!a!e cu ar!. 12 din C nven!ia )?., s!a!ele par!i p ! analiza p si*ili!a!ea de a s lici!a au! rul unei in%rac!iuni sa dem ns!reze riginea lici!a a un r pr duse presupuse ca avand lega!ura cu in%rac!iunea sau a al! r *unuri care ar pu!ea %ace *iceiul unei c n%iscari, in Pagina >/9 masura in care aceas!a s lici!are es!e c n% rma cu principiile drep!ului l r in!ern si cu na!ura pr cedurii /udiciare. Pr punerea de revizuire a avu! in vedere prevenirea si c m*a!erea aces! r in%rac!iuni prin inla!urarea prezum!iei d *andirii lici!e a averil r rezul!a!e in urma c mi!erii in%rac!iunil r men!i na!e si es!e in c n% rmi!a!e cu :ecizia-cadru 200=/212/J#- a C nsiliului din 2& %e*ruarie 200= privind c n%iscarea pr dusel r, a ins!rumen!el r si a *unuril r avand lega!ura cu in%rac!iunea, decizie care pr duce e%ec!e *liga! rii. Sc pul aces!ei decizii-cadru es!e de a garan!a ca ! a!e s!a!ele mem*re dispun de n rme e%icien!e in ma!erie de c n%iscare a pr dusel r avand lega!ura cu in%rac!iunea, in!er alia, in ceea ce prives!e sarcina pr *ei privind sursa *unuril r de!inu!e de pers ana c ndamna!a pen!ru in%rac!iune avand lega!ura cu criminali!a!ea rganiza!a. Pr punerea de revizuire a ar!. &&, alin 28(, !eza a d ua din C ns!i!u!ie, nu numai ca nu adduce nici a!ingere drep!ului de pr prie!a!e, c a % s! %acu!a pen!ru respec!area !ra!a!el r in!erna!i nal an!eri r men!i na!e si a drep!ului c muni!ar, in sensul ar!.1&8, alin 2&(, din 6egea %undamen!al. -n c ncluzie, apreciem ca respingerea de ca!re Cur!ea C ns!i!u!i nala a pr punerii de m di%icare vizand eliminarea !ezei a d ua din alin. 28( al ar!. && din C ns!i!u!ie p a!e a!rage raspunderea s!a!ului r man pen!ru nerespec!area *liga!iil r pe care aces!a si le-a asuma! prin !ra!a!ele la care es!e par!e.

S lu!ia pr nun!a!a$ @ Cu ma/ ri!a!e de v !uri, c ns!a!a ca pr iec!ul de lege pen!ru revizuirea C ns!i!u!iei a % s! ini!ia! cu respec!area prevederil r ar!.1=0, alin. 21( din C ns!i!u!ie.

@ Cu ma/ ri!a!e de v !uri, c ns!a!a ca eliminarea !ezei a d ua a ar!.&&, alin. 28( din C ns!i!u!ie, p !rivi! careia 3carac!erul lici! al d *andirii se prezuma4 es!e nec ns!i!u!i nala, de arece are ca e%%ec! suprimarea unei garan!ii a drep!ului de pr prie!a!e, incalcandu-se as!%el limi!ele revizuirii prevazu!e de ar!. 1=2, alin. 22( din C ns!i!u!ie. @ Cu ma/ ri!a!e de v !uri, c ns!a!a ca m di%icarea alin. 22( si eliminarea alin. 2>( ale ar!. 72 din C ns!i!u!ie sun! nec ns!i!u!i nale, de arece au ca e%ec! Pagina &/9 suprimarea unui drep! %undamen!al al pers anei care cupa demni!a!e pu*lica, incalcandu-se as!%el limi!ele revizuirii prevazu!e de ar!.1=2, alin.22( din C ns!i!u!ie. @ Cu ma/ ri!a!e de v !uri, c ns!a!a ca a*r garea alin.22( si m di%icarea alin.2>( ale ar!. 109 din C ns!i!u!ie sun! nec ns!i!u!i nale, de arece au ca e%ec! suprimarea unui drep! %undamen!al al pers anei care cupa demni!a!e pu*lica, incalcandu-se as!%el limi!ele revizuirii prevazu!e de ar!. 1=2, alin. 22( din C ns!i!u!ie. @ Cu ma/ ri!a!e de v !uri, c ns!a!a ca m di%icarea alin.2'( al ar!. 12' din C ns!i!u!ie, in sensul in!r ducerii sin!agmei 3precum si a cel r care privesc p li!icile %iscal si *uge!are ale +uvernului, in c ndi!iile legii c n!enci sului adminis!ra!iv4 es!e nec ns!i!u!i nala, de arece are ca e%ec! suprimarea li*erului acces la /us!i!ie, incalcandu-se as!%el limi!ele revizuirii prevazu!e de ar!. 1=2, alin. 22( din C ns!i!u!ie. @ Cu ma/ ri!a!e de v !uri, c ns!a!a ca m di%icarile alin. 22( li!. a( si *( si alin. 2>( ale ar!. 1>> sun! nec ns!i!u!i nale, de arece au ca e%ec! incalcarea independen!ei /us!i!iei, in c ns!radic!ie cu disp zi!iile ar!.1=2, alin. 21( din C ns!i!u!ie. @ Supune a!en!iei Presedin!elui " maniei *serva!iile din c nsideren!ele prezen!ei decizii privi! are la urma! arele disp zi!ii din pr iec!ul de lege pen!ru revizuirea C ns!i!u!iei$ ar!.' alin. 2>(, ar!.=2 alin.2>(, ar!.'& alin. 21( si alin. 2=(, ar!.71 alin.22(, ar!.7> alin.2>( li!.s1, ar!.7' alin.21(, ar!.87 alin.21(, ar!.90, ar!.92 alin.2>A1(, ar!.9=, ar!.98 alin.22(, ar!.10= alin.21(, ar!.107 alin.2&(, ar!.11& alin21(, ar!.12& alin.2>( si 2&(, ar!.1>> alin.2=(, ar!.1&' li!. a(, c(, e( si l(, ar!.1=& alin.22(, ar!.1== alin.21( si ar!.--. @ Cu unanimi!a!e de v !uri, c ns!a!a ca celelal!e prevederi din pr iec!ul de lege pen!ru revizuirea C ns!i!u!iei nu c n!ravin disp zi!iil r c ns!i!u!i nale. , !ivarea s lu!iei deciziei$ -. Cur!ea reBine cC drep!ul PreDedin!elui " mEniei de a iniBia revizuirea 6egii %undamen!ale es!e prevCzu! de ar!. 1=0 alin. 21( din C ns!i!uBie, p !rivi! cCruia F"evizuirea C ns!i!uBiei p a!e %i iniBia!C de PreDedin!ele " mEniei la pr punerea +uvernului G...HF.

Pagina =/9 In cauzC, +uvernul a ad p!a!, su* % rma unui pr iec! de lege, pr punerea de revizuire a C ns!i!uBiei Jn DedinBa din 21 aprilie 2010 Di a !ransmis- PreDedin!elui " mEniei, cu #dresa nr. =/59/>8 din 21 aprilie 2010. FaBC de cele reBinu!e, Cur!ea c ns!a!C cC e0erci!area drep!ului de iniBia!ivC legisla!ivC a revizuirii C ns!i!uBiei s-a %Ccu! cu respec!area prevederil r ar!. 1=0 alin. 21( din C ns!i!uBia " mEniei. :e asemenea, au % s! respec!a!e disp ziBiile ar!. 19 alin. 21( din 6egea nr. &7/1992 privind rganizarea Di %uncBi narea CurBii C ns!i!uBi nale, pr iec!ul legii de revizuire depus la Cur!ea C ns!i!uBi nalC %iind Jns Bi! de avizul C nsiliului 6egisla!iv.

--. :rep!urile, li*er!CBile Di Jnda! ririle %undamen!ale @ :rep!ul de pr prie!a!e priva!a. FCcEnd aplicarea disp ziBiil r ar!.1=2 alin.22( din C ns!i!uBie, p !rivi! cCr ra nici revizuire nu p a!e %i %Ccu!C dacC are ca e%ec! suprimarea drep!uril r %undamen!ale ale ce!CBenil r sau a garanBiil r aces! ra, Cur!ea c ns!a!C cC eliminarea !ezei a d ua a ar!.&& alin.28( din C ns!i!uBie, p !rivi! cCreia FCarac!erul lici! al d *Endirii se prezumCF es!e nec ns!i!uBi nalC, de arece are ca e%ec! suprimarea unei garanBii a drep!ului de pr prie!a!e, JncClcEndu-se as!%el limi!ele revizuirii prevCzu!e de ar!.1=2 alin.22( din C ns!i!uBie. Cur!ea su*liniazC Jn aces! c n!e0! cele reBinu!e Jn /urisprudenBa sa, de e0emplu prin :ecizia nr.8= din > sep!em*rie 199', menBi na!C, sau prin :ecizia nr.&=> din 1' aprilie 2008, pu*lica!C Jn , ni! rul )%icial al " mEniei, Par!ea -, nr.>7& din 1' mai 2008. Ca Di Jn preceden!ele enunBa!e, Cur!ea reBine cC aceas!C prezumBie c ns!i!uie garanBie a drep!ului de pr prie!a!e al pers anei. @ -muni!a!ea parlamen!ara. , di%icarea pr pusC ar!.72 privind imuni!a!ea parlamen!ara vizeazC eliminarea invi la*ili!CBii parlamen!are. "eglemen!area c ns!i!uBi nalC a aces!eia es!e /us!i%ica!C de necesi!a!ea pr !ecBiei manda!ului parlamen!ar, ca garanBie a Jn%Cp!uirii prer ga!ivel r c ns!i!uBi nale Di, ! ! da!C, c ndiBie a %uncBi nCrii s!a!ului de drep!. In ac!ivi!a!ea sa, parlamen!arul !re*uie sC se *ucure de realC li*er!a!e de gEndire, e0presie Di acBiune, as!%el JncE! sC-Di e0erci!e manda!ul Jn m d e%icien!. 50aminEnd aceas!C pr punere, Jn rap r! cu disp ziBiile ar!.1=2 din C ns!i!uBie, Cur!ea c ns!a!C, mai Jn!Ei, cC ac!uala reglemen!are a imuni!CBii parlamen!are, respec!iv lipsa rCspunderii

Pagina '/9 /uridice pen!ru v !urile sau pen!ru piniile p li!ice e0prima!e Jn e0erci!area manda!ului Galin.21( al ar!.72H Di invi la*ili!a!ea parlamen!arului Galin.22( Di 2>( ale ar!.72H, c n!inuC !radiBia s!a!ului r mEn ale cCrei *aze au % s! puse JncC din anul 18'&. S!a!u!ul dezv l!C! r al C nvenBiei de la Paris prevedea Jn aces! sens, Jn ar!.K--, cC mem*rii #dunCrii P ndera!rice, ca de al!%el Di mem*rii #dunCrii 5lec!ive, se *ucurC de Fnevi la*ili!a!eF, ei nepu!End %i ares!aBi sau /udecaBi pe !impul sesiunii parlamen!are, cu e0cepBia %lagran!ului, Di numai dupC ce #dunarea a au! riza! urmCrirea. -ns!i!uBia imuni!CBii parlamen!are a % s! prelua!C Di Jn!Cri!C de c ns!i!uBiile urmC! are, cu e0cepBia cel r din peri ada dic!a!urii c munis!e. Pen!ru aces!e c nsideren!e, Di vCzEnd cC prin pr iec!ul legii de revizuire a C ns!i!uBiei es!e elimina!C invi la*ili!a!ea parlamen!arului, adicC acea imuni!a!e de pr cedurC care pr !e/eazC parlamen!arul Jmp !riva urmCriril r penale a*uzive sau ve0a! rii, ins!i!uBia imuni!CBii parlamen!are %iind as!%el g li!C de c nBinu!, Cur!ea c ns!a!C cC m di%icarea pr pusa su* aces! aspec! es!e nec ns!i!uBi nalC, de arece are ca e%ec! suprimarea unei garanBii a unui drep! %undamen!al al pers anei care cupC demni!a!e pu*licC, JncClcEndu-se as!%el limi!ele revizuirii prevCzu!e de ar!.1=2 alin.22( din C ns!i!uBie. @ "e%eri! r la m di%icarea ar!.109$ C nsacrarea c ns!i!uBi nalC a drep!ului Camerei :epu!aBil r, Sena!ului Di PreDedin!elui " mEniei de a cere urmCrirea penalC a mem*ril r +uvernului pen!ru %ap!ele sCvErDi!e Jn e0erciBiul %uncBiei l r c ns!i!uie, din perspec!iva mem*ril r +uvernului, garanBie c ns!i!uBi nalC de rdin pr cedural, meni!C sC cr !eascC in!eresul pu*lic, Di anume realizarea ac!ului de guvernare prin e0erciBiul manda!ului. Cu al!e cuvin!e, prevederile ar!.109 alin.22( din C ns!i!uBie ins!i!uie mCsurC de pr !ecBie a manda!ului e0erci!a! de mem*rii +uvernului, avEnd deci carac!erul *iec!iv al unei garanBii c ns!i!uBi nale a li*er!CBii individuale a pers anei care cupC %uncBia de demni!a!e pu*licC Di a drep!ului sCu la apCrare. )r, prin a*r garea disp ziBiil r menBi na!e, garanBia c ns!i!uBi nalC es!e suprima!C, Jmpre/urare ce es!e de na!urC a JncClca prevederile ar!.1=2 alin.21( din C ns!i!uBie. "e%eri! r la c mple!area ar!.12' alin.2'($ #r!.12' alin2'( s!a*ileD!e cC ins!anBele /udecC! reD!i, pe calea c n!enci sului adminis!ra!iv, e0erci!C

Pagina 7/9 c n!r lul /udecC! resc al ac!el r adminis!ra!ive ale au! ri!CBil r pu*lice, c n!r l care es!e garan!a! Di de la care %ac e0cepBie Jn m d a*s lu! numai d uC ca!eg rii de ac!e - cele de c mandamen! cu carac!er mili!ar Di cele care privesc rap r!urile cu Parlamen!ul - care, prin na!ura l r, nu sun! supuse su* nici % rmC c n!r lului /udecC! resc. Pr punerea de c mple!are a alinea!ului 2'( vizeazC n uC e0cepBie de la c n!r lul /udecC! resc Di anume ac!ele adminis!ra!ive care privesc p li!icile %iscale Di *uge!are ale +uvernului. Jn!rucE! n rma pr pusC prin legea de revizuire s!a*ileD!e d ar d meniul de reglemen!are p li!icile %iscale Di *uge!are ale +uvernului, c mpe!enBa de a reglemen!a s%era ac!el r adminis!ra!ive supuse c n!r lului /udecC! resc aparBine Jn e0clusivi!a!e legiui! rului, primar sau delega!. )r, Jn cazul aces!uia din urmC - +uvernul, e0is!C p si*ili!a!ea unei suprapuneri de cali!CBi$ aceea de legiui! r care s!a*ileD!e ac!ele adminis!ra!ive e0cluse de la c n!r lul /udecC! resc Di aceea de emi!en! al respec!ivel r ac!e, ceea ce c n!ravine principiului separaBiei pu!eril r Jn s!a!, c nsacra! de ar!.1 alin.2&( din C ns!i!uBie. ,ai mul!, nici su* aspec!ul previzi*ili!CBii, n rma in%rac ns!i!uBi nalC care ar reglemen!a s%era ac!el r adminis!ra!ive e0cep!a!e de la c n!r lul /udiciar nu c respunde e0igenBel r c ns!i!uBi nale Di c nvenBi nale, Jn!rucE! lasC la la!i!udinea legiui! rului rdinar m di%icarea aces!ei s%ere, Jmpre/urare care p a!e genera discriminCri Jn!re ce!CBeni. d( , di%icarea esenBialC priveD!e alin.22( re%eri! r la s!ruc!ura C nsiliului Superi r al ,agis!ra!urii, Jn sensul cC, deDi se pCs!reazC numCrul ! !al de 19 mem*ri, se mCreD!e 2de la 2 la '( numCrul mem*ril r reprezen!aBi ai s cie!CBii civile Di se micD reazC pr p rBi nal 2de la 1& la 10(, numCrul mem*ril r care au cali!a!ea de /udecC! ri Di pr cur ri. Sp rirea numCrului de mem*ri reprezen!anBi ai s cie!CBii civile es!e c r * ra!C cu pr punerea de numire a cel r ', dupC cum urmeazC$ > de cC!re Parlamen! Di > de cC!re PreDedin!ele " mEniei. #nalizEnd pr punerea de m di%icare, Cur!ea reBine cC, p !rivi! ar!.1>> alin.21( din C ns!i!uBie Di disp ziBiil r 6egii nr.>17/200& privind C nsiliul Superi r al ,agis!ra!urii, repu*lica!C Jn , ni! rul )%icial al " mEniei, Par!ea -, nr.827 din 1> sep!em*rie 200=, C nsiliul Superi r al ,agis!ra!urii es!e un rganism independen!, cu ac!ivi!a!e permanen!C, cu a!ri*uBii re%eri! are la cariera /udecC! ril r Di pr cur ril r. 1 ! da!C, aces! C nsiliu reprezin!C garan!ul independenBei /us!iBiei, iar mem*rii sCi rCspund Jn %aBa /udecC! ril r Di pr cur ril r pen!ru ac!ivi!a!ea des%CDura!C Jn e0erci!area manda!ului. 1 ! da!C, Pagina 8/9 !e0!ul pr pus m di%icC Di alin.2>( al ar!.1>>, prevCzEnd cC preDedin!ele C nsiliului Superi r al ,agis!ra!urii p a!e %i ales a!E! din!re mem*rii - /udecC! ri sau pr cur ri, cE! Di din!re mem*rii reprezen!anBi ai s cie!CBii civile. Pen!ru argumen!ele e0puse an!eri r, Cur!ea reBine cC Di aceas!C m di%icare es!e de na!urC a aduce a!ingere garanBiei c ns!i!uBi nale care c nsacrC independenBa /us!iBiei. ) al!C m di%icare a alin.2>( al ar!.1>> c ns!C Jn ac rdarea p si*ili!CBii ca manda!ul preDedin!elui C nsiliului Superi r al ,agis!ra!urii sC p a!C %i Jnn i! singurC da!C, dar sC nu p a!C %i prelungi!. Cur!ea *servC cC m di%icarea es!e /us!i%ica!C de %ap!ul cC manda!ul preDedin!elui C nsiliului es!e unul % ar!e scur!, de d ar un an, %iind necesarC ac rdarea p si*ili!CBii Jnn irii aces!uia, dar Jn m d limi!a!, la singurC da!C. 6a alin.2&( al ar!.1>>, iniBia! rul pr pune in!r ducerea in!erdicBiei ca manda!ul mem*ril r sC p a!C %i prelungi! sau Jnn i!. Cur!ea *servC cC dura!a manda!ului mem*ril r C nsiliului Superi r al ,agis!ra!urii es!e de ' ani, iar in!erdicBia ca aces!a sC %ie prelungi! sau Jnn i! es!e prevCzu!C Jn ar!.=1 alin.21( din 6egea nr.>17/200& privind C nsiliul Superi r al ,agis!ra!urii. Prin urmare, m di%icarea pr pusC nu %ace decE! sC c ns!i!uBi nalizeze n rma cuprinsC Jn legea rganicC. "e%eri! r la alin.2=( se pr pune m di%icarea aces!uia, Jn sensul cC 7 !CrErile C nsiliului nu p ! %i lua!e prin v ! secre! Di se m !iveazC. #ceas!C m di%icare reprezin!C garan!are a drep!uril r %undamen!ale de acces li*er la /us!iBie Di de apCrare, Jn!rucE! C nsiliul Superi r al ,agis!ra!urii are a!ri*uBii Jn ceea ce priveD!e

numirea Jn %uncBie Di eli*erarea din %uncBie a /udecC! ril r Di a pr cur ril r, numirea /udecC! ril r s!agiari Di pr cur ril r s!agiari, pr m varea /udecC! ril r Di a pr cur ril r, eli*erarea din %uncBie a /udecC! ril r s!agiari Di a pr cur ril r s!agiari. Prin v !ul desc7is Di *ligaBia de m !ivare a 7 !CrErii, n rma asigurC !ransparenBC ac!ivi!CBii C nsiliului, c ns!i!uind garanBie a respec!Crii drep!uril r c ns!i!uBi nale menBi na!e, Jmp !riva a*uzuril r Di ar*i!rarului. C nsiliul Superi r al ,agis!ra!urii JndeplineD!e r lul de ins!anBC de /udeca!C, Jn secBii Di Jn plen, Jn d meniul /urisdicBiei disciplinare a /udecC! ril r Di pr cur ril r, %CrC v !ul minis!rului /us!iBiei Di al pr cur rului general, p !rivi! pr cedurii s!a*ili!e prin legea sa rganicC. #ceas!C disp ziBie c ns!i!uBi nalC nu p a!e in!erzice accesul li*er la /us!iBie al pers anei /udeca!e de aceas!C Lins!anBCM e0!ra/udiciarC, %CrC JncClcarea prevederil r ar!.' al C nvenBiei pen!ru apCrarea drep!uril r mului Di a li*er!CBil r %undamen!aleF. Prin urmare, Cur!ea apreciazC ca %iind p r!unC

Pagina 9/9 reanalizarea carac!erului de%ini!iv Di irev ca*il al 7 !CrEril r C nsiliului Superi r al ,agis!ra!urii c nsacra! de ar!.1>> alin.27( din C ns!i!uBie.