Sunteți pe pagina 1din 22

FARMACOTERAPIE CURS NR.

03

3. CEFALOSPORINE

3.1. BAZE FARMACOLOGICE 3.1.1. Structura chimica Cefalosporinele sunt antibioti e u stru tura beta!la ta"i a# a$an% a nu leu %e ba&a a i%ul '!a"ino efalosporani # are uprin%e un inel %i(i%rotia&ini on%ensat u un inel beta!la ta"i )pri"ul o"pus %es operit in ulturile %e Cephalosporium acremonium a fost cefalosporina C*.

Co"pusii %e se"isinte&a utili&ati in pre&ent sunt %eri$ati substituiti u %i$ersi ra%i ali in po&itia a '!a a inelului beta!la ta"i si in po&itia a 3!a a inelului %i(i%rotia&ini )cefalotina,cefazolina, cefamandol, cefotaxima et #*. * Cefamicinele sunt antibioti e naturale )obtinute %in ulturi %e Strepto"+ es* si se"isinteti e u a elasi nu leu %e ba&a# %ar u un ra%i al "eto,i in po&itia ' )cefoxitina, cefotetan*. * Oxacefalo !orine sunt antibioti e se"isinteti e are ontin un ato" %e o,i-en )in lo ul ato"ului %e sulf* in po&itia . a nu leului '!a"ino efalosporani )latamoxef*. * Car"acefemele sunt antibioti e se"isinteti e are au in stru tura o -rupare "etilen in lo ul ato"ului %e sulf %in po&itia '. 3.1.#. Farmacocinetica In fun tie %e -ra%ul %e absorbtie %upa a%"inistrarea orala# efalosporinele se lasiti a in/ cefalosporine active oral# stabile la a tiunea a i%ului lor(i%ri / cefa$roxil% cefalexin% cefatri&in% cefra$in )gen.I*0 cefaclor% cefotiam hexetil% cefuroxim axetil )gen. II*0 cefti"utem%cefixim% cefetamet !i'oxil ) gen.III*0 cefalosporine inactive oral# a%"inistrate parenteral i." sau i.$. Legarea de proteinele plasmatice este $ariabila# astfel/ efalosporine u pro ent %e le-are re%us #"ai "i %e 102 / efale,in# efra%in# efota,i"0 efalosporine u pro ent %e le-are "e%iu 102 / efalotin0 efalosporine u pro ent %e le-are "are 302 / efa&olin# eftria,on. T1/2 plasmatic este $ariabil /
1

T.45 s urt / cefalotina% cefaman$ol% cefoxitina0 T.45 "e%iu / cefa&olina% cefo!era&ona% latamoxef0 T.45 lun- / ceftriaxona i cefalo !orinele orale. Toate efalosporinele au %ifu&iune buna in tesuturi si in li (i%ele biolo-i e )peri ar%i #peritoneal# sino$ial*# %ar %ifera intre ele in fun tie %e -ra%ul %e %ifu&iune in li (i%ul efalora(i%ian. Cefalosporinele %in -eneratia I si II nu %ifu&ea&a prin "enin-ele nor"al# iar la bolna$i u "enin-ita# on entratiile in li (i%ul efalora(i%ian sunt inefi a e terapeuti . Cefalosporinele %in -eneratia III si I6 )e, eptie cefta&i$ima si cefixima*# reali&ea&a on entratii a ti$e in li (i%ul efalora(i%ian in a& %e "enin-ite. Eliminarea efalosporinelor se fa e pre%o"inant renal prin filtrare -lo"erulara si se retie tubulara )se retia tubulara poate fi re%usa prin aso ierea u probenecid*. 3.1.3. Farmaco$inamie Clasifi are %upa alea %e a%"inistrare/ A( Cefalo !orine !arenterale/ Generatia I) efa&olina# efalotina# efapirina# efatri&in0 Generatia a*II*a) efa"an%ol# efuro,i"# efo,itina# efotetan# eforani%# efoni i%# efti&o,i"0 Generatiaa*III*a) efota,i"# eftria,ona# efta&i%i"a# efopera&ona# efpiron# "o,ala ta"# lata"o,ef0 Generatia a*I+*a) efepi"a B( Cefalo !orine orale) Cefalo !orine orale ,,'echi-) o Generatia I / efale,ina# efa%ro,il# efra%ina0 o Generatia a-II-a: efa lor Cefalo !orine orale %%noi-) efuro,i"!a,etil# efota,i"!(e,etil# eftibuten# efeta"et# efpo%o,i"# eftera"!pi$o,il# efpro&il. Spectrul antimicrobian este %iferentiat in fun tie %e -eneratia %in are fa parte# astfel/ Generatia I/ * coci gram pozitiv/ strepto o pio-en# pneu"o o # stafilo o auriu peni ilina&ose retor )sunt re&istenti entero o ul si statilo o ul re&istent la "eti ilina*0 * coci gram negativ/ "enin-o o # -ono o 0 * bacili gram pozitiv/ Cl. perfrin-ens# ba ilul %ifteri . * unii bacili gram negativ/ Pr. "irabilis# 7. pneu"oniae# E. oli.

Generatia II) coci gram pozitiv / strepto o # pneu"o o # stafilo o se retor %e betala ta"a&e# %ar "eti ilinosensibil0

coci gram negativ / "enin-o o # -ono o 0 bacili gram negativ / 8. influen&ae# in lusi$ el re&istent la a"pi ilina# E. oli# 7.pneu"oniae# Pr. "irabilis. Generatia III) grupul cefotaximei este a ti$ pe o i -ra" po&iti$ si -ra" ne-ati$ si pe enteroba terii )au efe t re%us pe 9. fra-ilis si pe pio iani *0 grupul ceftazidimei este a ti$ pe ba ilii -ra" ne-ati$ aerobi# in lusi$ pe pio iani . grupul oxacefemelor )"o,ala ta"* a ti$ pe 9. fra-ilis si alti -er"eni anaerobi. Generatia I+ ! sunt a ti$e pe -er"enii se retori %e betala ta"a&e# a$an% spe tru ultralar-# are uprin%e enteroba teria eeae si ba terii -ra" po&iti$e. Mecanismul de actiune este ba teri i% prin fi,are pe proteine "e"branare spe ifi e# P9P3# u i"pie%i area for"arii le-aturilor trans$ersale la ni$elul poli"erului pepto-li ani %in stru tura peretelui ba terian si prin a ti$area autoli&inelor ba teriene. Rezistenta se instalea&a prin/ o s a%erea per"eabilitatii "e"branei elulare e,terne0 o "o%ifi area P9P0 o ina ti$area prin beta!la ta"a&e. 3.1... Farmacotoxicolo/ie Rea tiile a%$erse o"u"e efalosporinelor sunt/ Reactii de hipersensibilizare "anifestate urent prin eruptii utanate "a ulo papulare# febra. Mai rar se inre-istrea&a urti arie # bron(ospas" si so anafila ti . Rea tiile aler-i e sunt in ru isate u peni ilinele# %e a eea trebuie e$itate la bolna$ii are au a$ut in ante e%ente a i%ente aler-i e %e tip i"e%iat ) so anafila ti * sau %e tip intar&iat ) urti arie* la peni iline. Reactii hematologice ! neutropenie si tro"bo itopenie. Rar pot pro%u e (e"oli&a. Pro%u san-erari prin tulburari %e oa-ulare# u s a%erea on entratiei %e protro"bina# a ur"are a re%u erii sinte&ei %e $ita"ina 7. A est efe t apare la o"pusii u atena "etiltiotetra&oli a/ latamoxef% cefo!era&ona% cefotetan% cefaman$ol# are in(iba arbo,ila&a %epen%enta %e $ita"ina 7. ** atamoxef are si actiune antiagreganta plachetara, ceea ce creste riscul hemoragiilor severe. Pentru efalosporinele %in -eneratia III# efe tul este %atorat perturbarii e (ilibrului florei intestinale nor"ale. !efrotoxicitatea este "ai intensa la cefalori$ina )%e a eea s!a retras %in u&* si este potentata pentru toate efalosporinele %e aso ierea u aminoglicozidele. "epatotoxicitatea se "anifesta prin resterea transa"ina&elor seri e# a fosfata&ei al aline.Pro%u litia&a biliara re$ersibila la intreruperea trata"entului. Convulsiile apar in a&ul folosirii unor %o&e "ari# "ai ales la su-ar si opil "i . Reactii adverse gastrointestinale / -returi# $arsaturi0 in "o% e, eptional poate aparea
3

olita pseu%o"e"branoasa u Clostri%iu" %iffi ile# u Can%i%a sau u stafilo o i "eti ilinore&istenti. Reactii adverse locale / flebita si %urere la lo ul a%"inistrarii intra"us ulare. #lte reactii adverse / intoleranta la al ool# u a!aritia efectului $e ti! $i ulfiram# "ai ales pentru efalosporinele u ra%i al "etiltiotetra&oli / latamoxef% cefo!era&ona% cefotetan% cefaman$ol% cefa&olina. 3.1.0. Farmacotera!ie Cefalosporinele sunt antibioti e %e re&er$a# utile in a&ul in are antibioti ele lasi e nu sunt efi a e terapeuti . In%i atiile terapeuti e %ifera in fun tie %e -eneratia %in are fa parte# astfel/ Cefalo !orinele $in /eneratia I sunt utile in infe tii u ba terii -ra" po&iti$e# re&istente la peni iline. Substantele a ti$e %upa a%"inistrare orala sunt in%i ate in infe tii usoare si "e%ii#a ute sau re i%i$ante in sfera OR:# infe tii respiratorii# infe tii ale pielii si tesuturilor "oi#infe tii urinare. Substantele a%"inistrate parenteral sunt utile pentru profila,ia infe tiilor (irur-i ale )inter$entii ar%io$as ulare# intraab%o"inale# ortope%i e# insertia "aterialelor prote! ti e et .*. ;;In ca&ul infectiilor i temice cu "acili /ram ne/ati' en i"ili% e a ocia&a cu aminoglicozide. ;;!u se utilizeaza in meningite# %eoare e nu tra$ersea&a bariera (e"atoen efali a in on entratii a ti$e terapeuti . Cefalo !orinele $in /eneratia II sunt in%i ate in infe tii u -er"eni re&istenti la peni iline si efalosporine %in -eneratia I. Se pot utili&a a "onoterapie in infe tii OR:# bron(opul"onare# urinare %e -ra$itate usoara sau "e%ie# sau aso iate u a"ino-li o&i%e si fluoro (inolone#in infe tii siste"i e -ra$e# sau "i,te )-er"eni aerobi si anaerobi*. Cefalo !orinele $in /eneratia III se utili&ea&a in a&uri -ra$e# sele tionate# astfel/ o infe tii noso o"iale u ba ili -ra" ne-ati$ "ultire&istenti0 o septi e"ii u -er"eni nei%entifi ati la bolna$i i"uno o"petenti sau i"uno%epri"ati# neutropeni i )in a est ulti" a& se aso ia&a u o a"ino-li o&i%a*0 o "enin-ite u 8. influen&ae# pneu"o o i# "enin-o o i. Cefalo !orinele $in /eneratia I+ sunt utili&ate e, lusi$ pentru trata"entul infe tiilor noso o"iale si a infe tiilor -ra$e u ba terii -ra" po&iti$e si ba ili -ra" ne-ati$# nu"ai aso iate u a"ino-li o&i%e pentru lar-irea spe trului anti"i robian )e,e"plu/ infe tiile u Pseu%o"onas aeru-inosa*.

3.#. CEFALOS1ORI2E 1ARE23ERALE 4I2 GE2ERA3IA I CEFALO3I2

* Fcin.) <upa a%"inistrare orala nu se atin- on entratii plas"ati e efi iente. Absorbtia i.". este rapi%a si o"pleta ) on entratiile plas"ati e sunt %e 50 " -4"l in 30 %e "inute*. :a a%"inistrare i.$. reali&ea&a on entratii plas"ati e "ari# =0!>0 " -4"l pentru . - %e substanta. Difuziunea in tesuturi este buna# re%usa in :CR ) on entratii inefi iente*. Metabolizarea (epati a se fa e prin %e&a etilare# "etabolitul fiin% "ai putin a ti$. Eliminarea se fa e renal prin se retie tubulara )peste 102*# u reali&area unor on entratii "ari in urina. ln insufi ienta renala este ne esara re%u erea %o&elor. * F$in.) Spe trul anti"i robian este ase"anator ben&ilpeni ilinei si uprin%e in plus stafilo o ul peni ilina&ose retor )este re&istenta la "a?oritatea betala ta"a&elor stafilo o i e*. ;;$ste inactiva pe stafilococii rezistenti la meticilina . * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor. :a %o&e "ari# %e > -4&i# a%"inistrate "ai "ult %e 3 &ile poate pro%u e %epri"are "e%ulara sau nefrita interstitiala )ris "are la bolna$i u insufi ienta renala*. :a a%"inistrare i.$. poate pro%u e tro"boflebita lo ala )pentru e$itarea feno"enului se * %iluea&a . - %e substanta in 50!30 "l solutie ser fi&iolo-i sau apa %istilata# iar a%"inistrarea se fa e lent in 50!30 "inute*. Fter.) Este in%i ata in infe tii se$ere u -er"eni sensibili/ septicemie, endocardita, peritonita,avort septic, infectii respiratorii, urinare, ale tesuturilor moi. * F/raf.) A%"inistrarea se fa e i.$. lent sau in perfu&ie si i.". A%ult 0#1!. - la =!> ore0 se poate reste in a&uri -ra$e la .5 -4&i. Copii .00 "-4@-4&i# fra tionat in = pri&e la > ore )nu se $or %epasi .50 "-4@-4&i*.

CEFAZOLI2A * Fcin.) Ina ti$a %upa a%"inistrare orala. Reali&ea&a on entratii plas"ati e "ari %upa a%"inistrare i.". sau i.$. )pentru . - %e substanta >0 " -4"l si respe ti$ A0!.50 " -4"l*. Legare de proteinele plasmatice# "ai "are %e 302. Are T1/2 "ai lun- o"parati$ u efalotina# iar on entratia a ti$a se "entine in tesuturi A!.0 ore. Eliminarea se fa e renal# pre%o"inant prin filtrare -lo"erulara. * F$in.% Ftox.% Fter.) Ase"anatoar efalotinei. * F/raf.) Se a%"inistrea&a i.". sau i.$. A%ult/ 100 "- ! 5- la >!.5 ore in fun tie %e -ra$itatea infe tiei )nu se %epases > -4&i*. ln insufi ienta renala se reste inter$alul %intre %o&e. Copii 51!10!.00 "-4@-4&i in fun tie %e -ra$itatea infe tiei.

3.3. CEFALOS1ORI2E 4I2 GE2ERA3IA A II*A CEFAMA24OL * Fcin.) <upa a%"inistrare orala nu atin-e on etratii plas"ati e a ti$e. A%"inistrat i.".# on! entratia plas"ati a "a,i"a este 30 " -4"l. :e-are %e proteinele plas"ati e apro,i"ati$ '02. Eli"inare renala in for"a a ti$a.

F$in.)

Spe trul anti"i robian uprin%e/ o coci gram pozitiv/ pneu"o o # strepto o # stafilo o auriu# stafilo o epi%er"i%is0 o bacili gram negativ / oliba ili# 7. pneu"oniae# Proteus "irabilis# unele tulpini %e Proteus in%ol!po&iti$# Citroba ter# Pro$i%en ia# 8. influen&ae. ;;%unt rezistenti: stafilococul rezistent la meticilina, isteria, &seudomonas. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor . Se e$ita onsu"ul %e al ool %eoare e apar efe te %e tip %isulfira". * Fter.) Este in%i at in infe tii u stafilo o i# 8ae"op(ilus re&istent la a"pi ilina# pneu"onii u 7.pneu"oniae# infe tii urinare# (irur-i ale. * F/raf.) A%"inistrare i.". sau i.$. lent# perfu&ie. A%ulti 100 "- ! . - la =!3 ore. In infe tii -ra$e se poate reste la .5 -4&i. Copii 10 "-4@-4&i in 3!= pri&e. In insufi ienta renala se re%u %o&ele in fun tie %e learen e!ul reatininei. :a su-ari si opii 30!.00 "-4@-4&i. CEF5RO6IMA * Fcin.) Cefuro,i"a a atare este ina ti$a %upa a%"inistrare orala. Sub for"a %e cefuroximaxetil are bio%isponibilitate orala buna. In "u oasa intestinala si in san-e (i%roli&ea&a si eliberea&a efuro,i"a. <ifu&iune buna in tesuturi u reali&area %e on entratii a ti$e in :CR )%e a eea este utila in trata"entul "enin-itelor u 8. influen&ae*. Eli"inare renala )peste A02* in for"a a ti$a. * F$in.) Spe trul anti"i robian uprin%e / bacili gram negativ# in lusi$ unele tulpini re&istente %e E. oli# 7lebsiella# Enteroba ter#Citroba ter# Pro$i%en ia# Proteus in%ol!po&iti$# 8.influen&ae re&istent la a"pi ilina0 bacili gram negativ anaerobi# in lusi$ 9a teroi%es fra-ilis0 coci gram pozitiv/ strepto o i# pneu"o o i# stafilo o i. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor. * Fter.) Este in%i ata in infe tii u -er"eni sensibili/ u stafilo o i0 8. influen&ae re&istent la a"pi ilina# pneu"onii u 7. pneu"oniae0 infe tii urinare0 infe tii (irur-i ale0 infe tii u enteroba teria eae )se aso ia&a u a"ino-li o&i%e in a&urile -ra$e*. * F/raf.) Oral# efuro,i" a,etil# 100 "- %e 5 ori4&i in infe tii ale aparatului respirator )pneu"onii# bronsite* si .51 "- %e 5 ori4&i in infe tii urinare. Se a%"inistrea&a i.". )suspensie* si i.$. )solutie*.
9

A%ulti i.". sau i.$./ '10 "- %e 3 ori4&i0 in infe tii -ra$e se poate reste la .#1 - %e 3 ori4&i. CEFO6I3I2A * Fcin.) Este ina ti$a %upa a%"inistrare orala. <upa a%"inistrare i.". are %ifu&iune buna in tesuturi#iar on entratia a ti$a se "entine apro,i"ati$ 5 ore. :e-area %e proteinele plas"ati e este in "e%ie '02. Eli"inare renala pre%o"inant nebiotransfo"ata. * F$in.) Spe trul anti"i robian uprin%e / coci gram pozitiv/ pneu"o o 0 coci gram negativ/ -ono o 0 bacili gram negativ/ E. oli# Proteus "irabilis0 bacterii anaerobe/ 9. fra-ilis# Peptostrepto o us# Cl. perfrin-ens. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor. * Fter.) Este in%i ata )%atorita spe trului anti"i robian* in infe tii "i,te u aerobi si anaerobi )peritonita# infe tii intraab%o"inale# pel$ine*0 uretrita -ono o i a u -er"eni re&istenti la peni iline0 preoperator pentru pre$enirea infe tiilor (irur-i ale. * F/raf.) A%ult# i.". sau i.$.# .!5 - la 3 ore. Copii 50!=0 "-4@- la >!3 ore0 nou!nas ut 50!=0 "-4@la .5 ore in pri"a sapta"ana %e $iata si la 3 ore la .!= sapta"ani.

3... CEFALOS1ORI2E 1ARE23ERALE 4I2 GE2ERA3IA A III*A


11

CEFO3A6IMA * Fcin.) Nu se absoarbe oral. <ifu&iune buna in tesuturi si li (i%e biolo-i e )as iti # %in ure (ea "e%ie*# in lusi$ o (i si :CR ) an% "enin-ele este infla"at reali&ea&a on entratii "ai "ari*. Metaboli&are in fi at in proportie %e =02# la un "etabolit %e&a etilat "ai putin a ti$. Eli! "inare renala in proportie %e =02 in for"a a ti$a si apro,i"ati$ .12 "etaboli&ata. * F$in.) Spe trul anti"i robian uprin%e/ bacili gram negativ u re&istenta "ultipla/ E. oli# 7lebsiella# Enteroba ter )unele tulpini sunt re&istente*# Proteus# Sal"onella# Citroba ter# Pro$i%en ia# S(i-ella# Bersinia# 8.influen&ae# 9or%etella pertussis# Mora,ella0 coci gram pozitiv/ strepto o i )e, eptie -rupul <*# stafilo o i )e, eptie ei re&istenti la "eti ilina*0 coci gram negativ/ -ono o # "enin-o o 0 bacili gram pozitiv/ 9. %ifteri 0 anaerobi )efe t "o%erat*0 Cl. perfrin-ens# Peptostrepto o us. ;;&seudomonas aeroginosa este rezistent. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor# %ar u fre $enta "ai "are a san-erarilor prin (ipo$ita"ino&a 7# suprainfe tii u ba terii re&istente sau Can%i%a# olita pseu%o"e"branoasa. * Fter.) Este in%i ata in infe tii -ra$e/ septi e"ii# en%o ar%ite# "enin-ite )nu u :+steria "ono +to-enes* u -er"eni sensibili0 pielonefrita %in ti"pul sar inii u -er"eni -ra" ne-ati$ olifor"i re&istenti la alte antibioti e. * F/raf.) A%ulti .!5 -4&i la inter$ale %e 3!.5 ore. :a ne$oie se poate reste la .5 -4&i. ln infe tii urinare 5 -4&i. ln "enin-ite# apro,i"ati$ > -4&i la 3 ore. Su-ari si opii "i i 10!.00 "-4@-4&i0 nou!nas ut 10 "-4@-4&i. ln insufi ienta renala se re%u e %o&a u 102 la un learen e al reatininei e-al sau "ai "i %e 1 "l4"in. CEF3RIA6O2A * Fcin.) Ina ti$a pe ale orala. Reali&ea&a on entratii plas"ati e "ari %upa a%"inistrare i.". sau i.$. :e-are "are %e proteinele plas"ati e# A0!A12 )le-area este saturabila*. <istributie buna in tesuturi# in lusi$ in :CR. Con entratiile a ti$e se "entin 5= ore. Eli"inare renala in for"a a ti$a )>02* si prin bila =02. T.45 "e%iu este ' ore# eea e per"ite o a%"inistrare pe &i.

F$in.) Cefalosporina u spe tru lar-# are uprin%e/

coci gram pozitiv/ Strepto o us pneu"oniae# Strepto o us p+o-enes# Strepto o us $iri%ans# Strepto o us a-ala ti ae# stafilo o ul auriu )e, eptie el re&istent la "eti ilina.*0 coci gram negativ/ Neisseria -ono(orea# Neisseria "enin-iti%is. bacili gram negativ/ 8. para!influen&ae# Pr. "irabilis# E. oli# 7lebsiella pneu"oniae#Proteus in%ol!po&iti$# Serratia# Sal"onella# S(i-ella# 9ru ella# Bersinia * Ftox.) Este bine suportata. Rar poate pro%u e/ tulburari dispeptice/ %iaree# -reata# $o"a reactii adverse sanguine/ leu openie# tro"bo itopenie# ane"ie (e"oliti a0 tulburari hepatice/ resterea en&i"elor (epati e0 eruptii cutanate0 durere la locul in'ectiei i.m.# flebita lo ala la a%"inistrare i.$. foarte rar# pro%u e/ tulburari %e oa-ulare0 entero olita pseu%o"e"branoasa0 so anafila ti . * Fter.) Este in%i ata in infe tii -ra$e u -er"eni sensibili/ "enin-ite )e, eptie ele pro%use %e Mono +to-enes*0 infe tii urinare si respiratorii se$ere0 infe tii ale pielii# ale oaselor si arti ulatilor0 pentru profila,ia (irur-i ala. * F/raf.) I.". sau i.$.# .!5 - intr!o pri&a pe &i sau fra tionat la .5 ore. In infe tii -ra$e si "enin-ite se pot a%"inistra pana la = -4&i. <urata trata"entului este %e =!.= &ile. In -onoreea ne o"pli ata o sin-ura %o&a %e 510 "- i.". Profila,ia (irur-i ala . - u C ! 5 ore inainte %e inter$entia (irur-i ala. :a opii 10!'1 "-4@-0 in a&uri -ra$e .00 "-4@- fara a %epasi = -. CEFO1ERAZO2A * Fcin.) Ina ti$a oral. Nu tre e in :CR. Se eli"ina pre%o"inant prin bila )'02*# %e a eea eli"inarea s a%e in a& %e insufi ienta (epati a sau obstru tie biliara. * F$in.) Spe trul anti"i robian ase"anator efota,i"ei# %ar este "ai putin a ti$a pe Enteroba teria eae %a at alte substante %in -eneratia a 3!a. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor si in plus pro%u e/ (e"ora-ii )se ontrolea&a ti"pul Dui @# se a%"inistrea&a $ita"ina 7*0 fre $ent pro%u e %iaree0 la aso ierea u al ool in ti"pul trata"entului si ti"p %e 1 &ile %upa oprirea lui apare rea tie %e tip %isulfira". * Fter.)
13

Este in%i ata in/ infe tii u ba ili -ra" ne-ati$ la bolna$i u insufi ienta renala )%eoare e nu se eli"ina renal*0 aso iata u a"ino-li o&i%ele in infe tii u Pseu%o"onas0 pneu"onii u -er"eni -ra" ne-ati$ sensibili. * F/raf.) A%ulti .!5 -# i.". sau i.$. la .5 ore. In infe tii -ra$e se poate a?un-e la A -4&i. CEF3AZI4IMA * Fcin.) Ina ti$a oral# eli"inare renala netransfor"ata in proportie %e 3=2. <ifu&iune buna in tesuturi. Con entratii $ariabile in :CR. * F$in.) Spe trul anti"i robian este ase"anator efota,i"ei u %oua %eosebiri/ este cea mai activa cefalosporina din generatia a (-a pe &seudomonas aeruginosa0 efi a itate "ai slaba pe o ii -ra"po&iti$. * Ftox.) Pro%u e rea tii a%$erse aler-i e# %iaree# -reata# $o"a. * Fter.) lnfe tii u -er"eni sensibili. Se poate aso ia u $an o"i ina# lin%a"i ina# a"ino-li o&i%e la bolna$i i"uno o"pro"isi. * F/raf.) I.". sau i.$.# .- la 3!.5 ore. In infe tii -ra$e# 5 - la 3 ore. In infe tii urinare ne o"pli ate# 510 "- la 3 ore. Copii 30!10 "-4@- la 3 ore ) el "ult > -4&i*. In insufi ienta renala se re%u %o&ele in fun tie %e leare e!ul reatininei.

3.0. CEFALOS1ORI2E 1ARE23ERALE 4I2 GE2ERA3IA A I+*A CEFE1IMA * Fcin.) Absorbtie orala re%usa# %e a eea nu se foloseste pe a easta ale pentru efe t siste"i . <upa a%"inistrarea i.$. reali&ea&a on entratii plas"ati e "ari/ .30!.=0 " -4"l0 %upa a%"inistrare i.".# on entratiile plas"ati e sunt %e 5!3 ori "ai "i i. :e-are re%usa %e proteinele plas"ati e. T.45 este %e 5 ore. 6olu"ul %e %istributie "are ).=!50 l*. Tre e in :CR. Epurare pre%o"inant renala in for"a a ti$a. * F$in./ Spe trul antiba terian este lar-# si uprin%e/ o bacili gram negativ/ Proteus in%ol!po&iti$# Serratia# 7lebsiella# Enteroba ter# E. oli# Citroba ter# Sal"onella# S(i-ella# Pseu%o"onas )"ai a ti$a %e at efta&i%i"a*# 8. influen&ae#9or%etella# Pasteurella# Bersinia entero oliti a0 o coci gram negativ/ Neisseria -onorr(eae0 o coci gram pozitiv/ stafilo o auriu )e, eptie stafilo o ul re&istent la "eti ilina*# strepto o i ) pio-en# pneu"oniae# anaerobi *. ;;%unt rezistenti ma'oritatea anaerobilor si isteria monocitogenes. ;;#vanta' fata de cefalosporinele din generatia a III-a este faptul ca rezistenta se instaleaza mult mai lent, deoarece: %atorita sar inii po&iti$e a "ole ulei patrun%e "ai rapi% prin porinii ) anale $olta? %epen%ente* "e"branei e,terne a ba teriilor -ra" ne-ati$ )E. oli# Enteroba ter loa ae# Pseu%o"onas*0 are afinitate "are pentru proteinele %in "e"branele re eptoare P9P )i"portanta pentru pneu"o o i# 8. influen&ae# N. -onor(eae re&istenti la efalosporinele %in -eneratia a III!a*0 este stabila la a tiunea beta!la ta"a&elor "e%iate ro"o&o"ial# pro%use %e Enteroba ter#7lebsiella si Pseu%o"onas.
15

* Ftox.) Rea tiile a%$erse ele "ai fre $ente# sunt/ efalee# -returi# eruptii utanate# %iaree. ;;$ste contraindicata asocierea cu imipenem sau polimixina ), datorita efectului antagonist. * Fter.) Este in%i ata a "onoterapie in infe tii urinare# ale pielii# tesuturilor "oi# septi e"ii# la bolna$i neutropeni i febrili. In infe tii -ra$e u Pseu%o"onas )pneu"onii noso o"iale# bolna$i i"uno o"pro"isi* se aso ia&a u alte antibioti e a ti$e pe a est -er"en/ peniciline, cefalosporine, chinolone. In infe tii intraab%o"inale se aso iea&a u metronidazol sau clindamicina. * F/raf.) I.$./ 0#1 -# . -# 5 -# la .5 ore. ln infe tii foarte -ra$e inter$alul %intre pri&e este 3 ore. I."./ 0#1 -# . - la .5 ore. <o&ele se re%u in insufi ienta renala in fun tie %e learen e!ul reatininei/ Clearence creatinina 4o&a m/7&i 30 ! .. "l4"in 5 -45= ( in infe tii foarte -ra$e0 . -45= ( in infe tii -ra$e0 E .0 "l4"in . -45= ( in infe tii foarte -ra$e0 0#1-45=( in infe tii -ra$e.

3.8. CEFALOS1ORI2E ORALE 3.8.1. Cefalo !orine orale %%'echiCEFALE6I2A * Fcin.) Este a ti$a %upa a%"inistrare orala# a$an% o bio%isponobilitate "e%ie pe a easta ale. :e-are re%usa %e proteinele plas"ati e. Eli"inare renala prin se retie tubulara# u reali&area unor on entratii a ti$e in urina. * F$in.) Spe trul anti"i robian uprin%e ba terii -ra" po&iti$e si unii ba ili -ra" ne-ati$/ E. oli# Proteus# 7lebsiella. * F/raf.) A%ult/ oral 0#1 ! . - %e 3 ori4&i )la 3 ore*. Copii 10!.00 "-4@-4&i la 3 ore. In insufi ienta renala se "areste inter$alul %intre %o&e# in fun tie %e learen e!ul reatininei )T.45 F 3> ore la Cl "ai "i %e .0 "l4"in0 T.45 F 5= ore la un ClF.0!51 "l4"in*.

CEFACLOR * Fcin.) Absorbtie orala buna ) a. 302*# s a&uta in pre&enta ali"entelor. <ifu&iune buna in tesuturi# e, eptie :CR. Eli"inare renala in for"a a ti$a si biliara )reali&ea&a on entratii "ari#ase"anatoare elor plas"ati e*. * F$in.) Spe trul anti"i robian uprin%e/ coci gram pozitiv: stafilo o i )e, eptie tulpinile re&istente la "eti ilina*# strepto o i )e, eptie -rupul <*# pneu"o o i0 coci /ram ne/ati'/ -ono o i# "enin-o o i0 "acili /ram !o&iti') 9. %ifteri # lostri%ii0 "acili /ram ne/ati') 8. influen&ae# E. oli# 7lebsiella# Proteus "irabilis# S(i-ella. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor. * Fter.) Infe tii respiratorii# OR:# urinare u -er"eni sensibili. * F/raf.) Oral# a%ult '10 "-4&i la 3 ore. Copii si su-ari 50 "-4@-4&i in 5!3 pri&e. In insufl ienta re! nala se re%u %o&ele in fun tie %e learen e!ul reatininei/ .45 sau .43 %in %o&a la un learen e reatinina %e .0!=0 "l4"in0 .4= %in %o&a la un learen e reatinina sub .0 "l4"in.

3.8.#. Cefalo !orine orale %%noiCEFI6IMA * Fcin.) 9io%isponibilitatea %upa a%"inistrare orala este "e%ie# apro,i"ati$# =0!102. Con entratia plas"ati a atinsa %upa o %o&a %e =00 "- este 3#' " -4"l pentru o"pri"ate si =#> " -4"l pentru suspensie. T.45 este apro,i"ati$ 3 ore. Eli"inare renala in proportie %e =02. * F$in.) Spe trul anti"i robian este lar-# uprin&an% -er"eni -ra" ne-ati$ si -ra" po&iti$. A ti$itate re%usa pe stafilo o i. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt o"une efalosporinelor. * Fter.) Este in%i ata in/ infe tii urinare ne o"pli ate u E. oli# Pr. "irabilis0 otita "e%ie u 8. influen&ae# Mora,ella atarr(alis# Strepto o us p+o-enes a"i-%alite# farin-ite u Strepto o us p+o-enes ) a alternati$a a
17

peni ilinelor*0 bronsita a uta si bronsita roni a a uti&ata u -er"eni sensibili )Strepto o us pneu"oniae# 8. influen&ae*. * F/raf.) Oral =00 "-4&i intr!o pri&a sau 5 pri&e )la .5 ore*. :a opii 3 "-4@-4&i. In insufi ienta renala se re%u %o&ele in fun tie %e learen e!ul reatininei. CEF3IB53E2 * Fcin.) Absorbtie orala buna# eli"inare renala netransfor"ata. * F$in.) Ase"anator efi,i"ei# %ar u a ti$itate "ai slaba pe pneu"o o . * Fter.) Este in%i at in infe tii respiratorii# otite# infe tii urinare# enterita# -astroenterita la opii u ba ili -ra" ne-ati$. * F/raf.) Oral =00 "-4&i# %o&a uni a4&i. In insufi ienta renala se re%u %o&ele in fun tie %e learen e!ul reatininei/ Clearence creatinina =0!30 "l4"in 50!1 "l4"in 4o&a m/7&i 500 "-4&i sau =00 "-4=3 ( .00 "-4&i sau =00 "-4A> (

CEFE3AME3 * Fcin.) Absorbtie orala buna# u reali&area %e on entratii san-uine a ti$e. * F$in.) Spe trul anti"i robian este ase"anator efi,i"ei u ur"atoarele %eosebiri/ este "ai a ti$a pe ba ili -ra" ne-ati$0 este "ai slab a ti$a pe stafilo o i. * Fter.) Este in%i ata in infe tii respiratorii# OR:# infe tii urinare )in lusi$ -ono o i e*. * F/raf.) A%"inistrare orala a ester# cefetamet pivoxil# are eliberea&a lent substanta a ti$a. <o&a re o"an%ata 100 "- la .5 ore. Se re%u %o&ele in insufi ienta renala.

CEF1O4O6IMA * F$in.% Fter.) A%"inistrata oral sub for"a %e ester proxetil eliberea&a lent substanta a ti$a. Are spe trul anti"i robian si in%i atiile terapeuti e ase"anatoare efi,i"ei.

* F/raf.) Oral# a%ulti .00!500 "- la .5 ore. <o&e "ai "ari in infe tiile pielii# =00 "- la .5 ore. Copii# 3 "-4@-4&i in 5 pri&e.

.. CARBA1E2EMI

Sunt antibioti e beta la ta"i e# a aror stru tura (i"i a %ifera %e ea a peni ilinelor prin/ inlo uirea ato"ului %e sulf %in po&itia . u un ato" %e arbon0 pre&enta unei %uble le-aturi intre ato"ii %e arbon %in po&itiile 5!3. ;;%pectrul antibacterian este foarte larg. Cuprinde bacterii gram pozitive si gram negative aerobe si anerobe. IMI1E2EM * Fcin.) Nu se absoarbe %upa a%"inistrare orala. <upa a%"inistrare in?e tabila este e, retat renal#iar in urina este (i%roli&at sub influenta %e(i%ropepti%a&ei I )en&i"a se retata la ni$elului tubului renal pro,i"al*. In ur"a (i%roli&ei se for"ea&a un "etabolit ina ti$ si stabil. In terapeuti a se foloseste aso ierea imi!enem * cila tatin in raport ./.# %eoare e cilastatina blo (ea&a en&i"a <8P!I prote?an% antibioti ul %e %e-ra%are.
19

:e-area %e proteinele plas"ati e este re%usa. <ifu&iune buna in tesuturi# u on entratii a ti$e in li (i%ul erebrospinal. T.45 "e%iu este %e a. 30 "inute. In insufi ienta renala T.45 a?un-e la = ore. * F$in.) Spe trul anti"i robian este foarte lar- si uprin%e/ coci gram pozitiv/ stafilo o i peni ilina&o! si nepeni ilina&ose retori# strepto o i# pneu"o o i0 statilo o ii re&istenti la "eti ilina si pneu"o o ii re&istenti la peni ilina au sensibilitate $ariabila0 coci gram negativ/ -ono o # "enin-o o 0 bacili gram negativ/ E. oli# 7lebsiella# Proteus# Sal"onella# Serratia# S(i-ella## Pseu%o"onas# 8. influen&ae0 anaerobi, inclusiv ). fragilis. *ecanismul de actiune este bactericid. Se lea-a %e proteinele "e"branare P9P5 si P9P. pentru ba teriile -ra" ne-ati$ si P9P5 in a&ul ba terilor -ra" po&iti$# in(iban% astfel sinte&a pepti%o-li anului %in onstitutia peretelui ba terian. Este re&istent la "a?oritatea betala ta"a&elor. Poate %e&$olta re&istenta 1 eu$omona # prin %isparitia porilor are per"it patrun%erea intra elulara a antibioti ului. Re&istenta nu este in ru isata u alte beta!la ta"ine antipseu%o"onas ) efalosporine# arbeni ilina# pipera ilina*# %eoare e a estea nu foloses porii %rept poarta %e intrare. * Ftox.) Rea tiile a%$erse sunt / o digestive/ -reata# $o"a# %iaree0 o hepatice/ resterea en&i"elor (epati e0 o eruptii cutanate )aler-ia este in ru isata u peni ilinele*0 o la %o&e "ari )peste = -4&i* si in pre&enta insufi ientei renale pot aparea on$ulsii. * Fter.) Este in%i at in infe tii noso o"iale u -er"eni -ra" ne-ati$ "ultire&istenti# infe tii in are sunt suspe tate ba terii aerobe si anaerobe sau Pseu%o"onas aeru-inosa. ;;%e poate asocia cu o aminoglicozida in infectiile cu &seudomonas si la bolnavii febrili, neutropenici. * F/raf.) Se a%"inistrea&a in perfu&ie i.$. ). - %i&ol$at in 500 "l apa* sau i.". )suspensie*. <o&ele sunt 0#1- %e 3 ori4&i sau .- %e = ori4&i la bolna$i i"uno o"pro"isi si in infe tii u Pseu%o"onas. In insufi ienta renala se re%u %o&ele. MERO1E2EM * F$in.% Fter.) Carbapene" ase"anator i"ipene"ului# are pre&inta a$anta?ele/ o este stabil la a tiunea %i(i%ropepti%a&ei!.# %e a eea se poate a%"inistra sin-ur0 o nu pro%u e on$ulsii si se poate folosi in "enin-ite pro%use %e pneu"o o i# "enin-o o i#8. influen&ae )5 - la 3 ore*. Se a%"inistrea&a i.". sau i.$. in bolus sau perfu&ii s urte 0#1!. - la 3 ore.

ER3A1E2EM * F$in.% Fter.) Se asea"ana u i"ipene"ul# fiin% in%i at in/ infe tii )intraab%o"inale# ale te-u"entelor# ale tra tului urinar# pel$ine* "o%erate sau se$ere u -er"eni sensibili0 pneu"onii0 septi e"ie in %o&a %e . - o %ata4&i in perfu&ie i.$. lenta )"ini" 30 "inute* sau i.".

1.MONO9ACTAMI
Sunt antibioti e beta la ta"ini e u nu leu betala ta"i "ono i li .

R C
1

N H O N

R2 SO3H

;;Sunt a ti$i pe bacili gram negativ aerobi# in lu&an% si -er"enul &seudomonas aeruginosa. Repre&entantii a estei -rupe sunt/ a&treonam% carumonam% ti/emonam. AZ3REO2AM * Fcin.) Este ina ti$ %upa a%"inistrare orala# %eoare e este ina ti$at %e flora intestinala. Reali&ea&a on entratii plas"ati e "ari %upa a%"inistrare i.". sau i.$. )pentru . substanta on entratiile plas"ati e sunt %e => " -4"l respe ti$ .00 " -4"l*. :e-are "e%ie %e proteinele plas"ati e. Reali&ea&a on entratii a ti$e in tesuturi/ pla"an# bila# peritoneu# li (i% erebrospinal. Epurare renala# '02 in for"a nes (i"bata# a ti$a. * F$in.) Spe trul anti"i robian uprin%e/ bacili gram negativ aerobi )7lebsiella# Serratia# E. oli# 8.influen&ae# in lusi$ Pseu%o"onas*. *ecanismul de actiune este bactericid#prin fi,area %e proteinele re eptoare P9P!3 ale ba ililor -ra" ne-ati$# i"pie%i an% sinte&a peretelui ba terian. Este re&istent la "a?oritatea betala ta"a&elor pro%use %e ba ili -ra" ne-ati$ aerobi. Re&istenta se poate instala pentru Pseu%o"onas. * Ftox.) Rea tiile a%$erse pro%use %e a&treona" sunt/ digestive/ -reata# $o"a# %iaree0 hepatice/ resterea transa"ina&elor0 eruptii cutanate/ teoreti rea tiile a%$erse aler-i e sunt in ru isate u alti betala ta"i# %ar in i%enta a estui tip %e rea tii a%$erse este re%usa )sub .2*0 fre $enta este "ai "are la persoane u aler-ie la peni iline sau
21

efalosporine. dureri la locul in ectiei i!m!" flebita la locul in ectiei i!v! * Fter.) Este in%i at in/ infectii cu bacili gram negativ/ septi e"ii# infe tii urinare# pel$ine# intraab%o"inale# respiratorii )repre&inta o alternati$a a a"ino-li o&i%elor# nefiin% oto! sau nefroto,i # sau a peni ilinelor si efalosporinelor la bolna$i aler-i i la a estea*0 infectii nosocomiale cu bacili gram negativ rezistenti la alte antibiotice sau chimioterapice. ;;%e asociaza cu alte antibiotice sau chimioterapice in infectii polimicrobiene in care sunt implicate bacterii gram negative si bacterii anaerobe. * F/raf.) Se a%"inistrea&a i.". sau i.$. ln infe tii "o%erat!se$ere %o&a este 5 - la .5 ore. ln infe tii -ra$e u Pseu%o"onas 5 - la 3 ore. ln infe tii urinare 0#1 - la .5 ore. ln insufi ienta renala se re%u %o&ele si se reste inter$alul %intre pri&e )la un learen e al reatininei "ai "i .0 "l4"in. se a%"inistrea&a 0#1 - la .5!5= ore*.