Sunteți pe pagina 1din 224

KELLEY ARMSTRONG

Femei Din Alt Lume


Vol. 1 LUN PLIN

PROLOG. Trebuie. M-am mpotrivit toat oaptea. !ar "u t pe pu #tul $e a pier$e. %tlia mea e"te la &el $e i util pre#um a#eea a u ei &emei #are' "im(i $ primele $ureri ale a)terii' *otr)te # mome tul u e"te $elo# priel i#. !ar atura are #+)ti, $e #au-. . tot$eau a. / aproape $ou oaptea' prea t+r-iu pe tru a"t&el $e aiureli' )i am evoie $e "om . Patru op(i albe pe tru a re"pe#ta terme ul $at m-au "tor" #omplet $e puteri. !ar -are i#i-o importa (. 0imt &ur i#turi )i ar"uri pe pielea $i "patele ,e u #*ilor )i #oatelor. I ima mi bate at+t $e tare #+t trebuie " re"pir a$+ #' #u ,ura #"#at. 0tr+ , #+t pot $i pleoape' "per+ $ #a "e -a(ia " #ete-e $e,eaba. P*ilip $oarme l+ , mi e. . # u motiv pe tru #are -ar trebui " ple#' &uri)+ $u-m $i ou puterea op(ii )i tor#+ $u-m #u i)te "#u-e puerile. Lu#rea- p+ t+r-iu m+i e. !a# a) mai putea a)tepta # o -i. 0+ ,ele #epe "-mi pul"e-e t+mple. 0e -a(ia $e ar"ur $e pe piele "e ti $e tot mai mult' tot mai 1o"' pe bra(e )i pi#ioare. 2##e"ul $e &urie #are m #upri $e mi &a#e "toma#ul ,*em )i ame i ( " rbu& ea"#. Trebuie " ie" u mai am mult timp la $i"po-i(ie. P*ilip u "e mi)# atu #i #+ $ m $au u)or 1o" $i pat. 3+teva *ai e -a# "ub ma"a $e toalet' a)a #+t u ri"# "-l tre-e"#' &#+ $ " "#+r(+ie "ertarele "au u)a $e la )i&o ier. . )&a# #*eile $e pe ma" )i' (i + $u-le "tr+ " pum pe tru a le mpie$i#a " -or ie' $e"#*i$ &r -,omot u)a )i m &uri)e- pe #uloar. Li i)te pe"te tot. Lumi ile par voalate' #ople)ite par# $e "pa(iul vi$ $i 1ur. Li&tul "#oate u po# et "e#' $e par# ar prote"ta # e"te $era 1at la o or at+t $e impo"ibil. 3ori$orul $e la primul eta1 )i ve"tibulul "u t la &el $e pu"tii. Oame ii #are-)i permit " #*irie-e apartame te at+t $e aproape $e #e trul Toro to-ului $orm lip"i(i $e ori#e ,ri1i la a#ea"t or. Pi#ioarele m m + # )i m $or4 mi)# $e,etele "pera (a # m+ #rimea va #eta. !e,eaba. 2ru # o privire "pre #*eile $i m+ . Prea t+r-iu pe tru a mai &olo"i ma)i a #a " a1u , tr-u lo# "i,ur. %a, #*eile bu-u ar )i por e"# #u pa)i mari #utarea u ui lo# li i)tit u $e " m Tra "&orm. Pe $rum mi mo itori-e- "e -a(iile re"im(ite pi#ioare )i &elul #are ele "e r"p+ $e"# tot mai mult bra(e )i pe #ea&. 3ur+ $. 3ur+ $. 3+ $ pielea #apului #epe " m m + #e' )tiu # u am timp " mer, mai $eparte' a)a #+t #aut o alee. Prima t+l it e $e1a o#upat $e $oi brba(i ,*e"ui(i u ul altul tr-o #utie prove it probabil $e la u televi-or #u e#ra mare. Urmtoarea e"te pu"tie. M ,rbe"# "pre #aptul ei )i m $e-bra# rapi$ "patele

u ui morma $e l-i $e ,u oi' a"#u -+ $ *ai ele "ub i)te -iare ve#*i. 2poi #ep Tra "&ormarea. Pielea mi "e ti $e. 0e -a(ia $evi e $i #e #e mai a#ut' )i #er# "-mi bu) $urerea. !urerea5 3e #uv+ t ba al a,o ie ar &i mai potrivit5 Nime i u poate umi 6$urere7 "e -a(ia $e a &i 1upuit $e viu. Re"pir a$+ # )i m #o #e tre- a"upra Tra "&ormrii' l"+ $u-m " #a$ la pm+ t ai te $e &i obli,at " m $oi $ou $e $urere )i' pur )i "implu' " m prbu)e"#. Ni#io$at u mi-e u)or probabil mai am # prea multe tr"turi uma e. . #er#area $e a-mi p"tra ,+ $urile i ta#te' #aut " a ti#ipe- &ie#are &a- )i "-mi $epla"e- #orpul oua po-i(ie8 #apul 1o"' patru labe' bra(ele )i pi#ioarele bi e ti "e' $e,etele $e la m+i i )i $e la pi#ioare #ovoiate' "patele ar#uit. Mu)#*ii $e la pi#ioare mi "e #or$ea-4 re"pir #u ,reutate )i #er# " m rela9e-. 0u$oarea mi #ur,e pe #orp valuri' $ar' #ele $i urm' mu)#*ii "e $e"ti $. Urmea- #ele -e#e "e#u $e $e ia$ #are m &a# tot$eau a " 1ur # mai $e,rab mor $e#+t " $ur $i ou u a"t&el $e #alvar. 2poi totul "e termi . 0u t Tra "&ormat. M ti $' #lipe"# $e #+teva ori )i prive"# 1ur. Totul a #ptat o palet $e #ulori e#u o"#ut o#*iului ome e"# e,ru' #a&e iu )i ,ri #u ua (e "ubtile' pe #are #reierul meu # le "#*imb alba"tru' ver$e )i ro)u. Ri$i# botul )i a$ulme#. Tra "&ormarea mi-a a"#u(it )i mai mult "im(urile. 0imt miro"ul a"&atului u$' al ro)iilor aproape putre-ite' al $o-elor $e bere )i al tra "pira(iei $e pe"te -i $ar )i al milioa elor $e alte lu#ruri' ame"te#ate tr-o mia"m at+t $e #ople)itoare' #+t tu)e"# )i "#utur #u putere $i #ap. M r"u#e"# )i "urpri $ &ra,me te $i"tor"io ate ale ima,i ii mele re&le#tate tr-o la$ $e ,u oi. Proprii o#*i "e *olbea- la mi e. .mi $e-vele"# $i (ii )i r+ 1e"# la mi e "mi. 3ol(ii albi &ul,er pe metal. 0u t o lupoai# $e )ai-e#i $e :ilo,rame' #u bla a blo $ $e"#*i". 0i ,ura parte e"#*imbat a #orpului "u t o#*ii' "trlu#i $ $e o i teli,e ( #al#ulat )i o &ero#itate bu)it' #are u ar putea &i i#io$at #o &u $at #u alt#eva $e#+t privirea u ei &ii (e uma e. M uit 1ur' a$ulme#+ $ $i ou miro"ul ora)ului. 0u t ervoa". Lo#ul #are m a&lu e"te prea #*i"' prea "tr+mt' )i ema u miro" mult prea ome e"#. Trebuie " &iu ate t. !a# "u t v-ut' voi &i #o &u $at #u u #+i e u ul $e talie mare' vreo ra" re-ultat $i #ru#i)area u ui *u":; #u u labra$or auriu. !ar #*iar )i u #+i e $e mrimea mea' l"at liber pe "tra$' ar pro$u#e pa i#. M $rept "pre #aptul aleei' #ut+ $ o ie)ire $i a#ea -o "e "ibil a ora)ului. 3reierul lu#rea- #et' $e-orie tat u $e "#*imbarea &i-i# "u&erit' #i $e a omaliile per#epute mpre1urimi. Nu m pot orie ta #ore#t' )i prima alee pe #are ptru $ e"te e9a#t #ea pri #are am p)it "ub &orma uma ' #ea #are i-am v-ut pe #ei $oi brba(i ,*e"ui(i tr-o #utie i "#rip(io at 0o ;. U ul $i ei' trea- a#um' tra,e $e #aptul u ei pturi mur$are' $e par# ar #er#a "-o lu ,ea"#' prote1+ $u-"e a"t&el mai bi e $e &ri,ul op(ii $e o#tombrie. .)i ri$i# privirea )i m ve$e. O#*ii i "e mre"#. . #ear# " "e &a# mi#' apoi "e opre)te. . ,+ #eva #u o vo#e t+ ,uitoare )i mu-i#al' #u a#el timbru a&e#tat pe #are oame ii l &olo"e"# #u #opiii )i a imalele. 2) putea (ele,e $a# m-a) #o #e tra' $ar u are i#i u ro"t. <tiu #e "pu e' #eva $e ,e ul 6&ii #umi te' #u(u-#u(u7' repetat la e"&+r)it tr-o varietate $e i &le9iu i. 2re m+i ile ti "e &a(' #u palmele "u"' #er#+ $ " m (i #+t mai $eparte' ,e"t total #o tra$i#(ie #u vorbele. Nu te apropia &ii #umi te' #u(u-#u(u u te apropia. <i oame ii "e mai mir $e #e a imalele u-i (ele,. .i "imt miro"ul #orpului e ,ri1it. 0lbi#iu ea' a"em toare #u #ea a u ui #erb btr+ l"at $i a$i " $e turm urm #a pra$ u)oar pe tru ori#e #ar ivor' i ema pri piele. 2r putea &i o #i bu $a# mi-ar &i &oame. !i &eri#ire' u-mi e"te #' a)a #+t u trebuie " m

#o &ru t #u te ta(ia' #o &li#tul i terior )i "#*imbarea $e atitu$i e. /9pir #u putere' )i aerul "e #o $e "ea- 1urul rilor4 m r"u#e"# )i m $rept "alturi "pre #aptul aleei. 3*iar &a( "e a&l u re"taura t #u "pe#i&i# viet ame-. Miro"ul $e m+ #are e"te impre, at ")i "tru#tura $e lem a #l$irii. U $eva "pre "patele lo#alului' u ve tilator "e v+rte #et' "#o(+ $ u #li #*et la &ie#are rota(ie mome tul #+ $ paleta rotorului ati ,e #ar#a"a metali#. 0ub ve tilator' o &erea"tr $e"#*i". Per$ele $e#olorate' $i tr-u material imprimat #u &loarea "oarelui' &lutur bri-a re#e a op(ii. 2u$ "&oriturile )i re"pira(iile )uiertoare ale oame ilor a$ormi(i. Vreau "-i v$. Vreau "-mi v+r botul pe &erea"tr )i " prive"# u tru. U v+r#ola# "e poate $i"tra $e mi u e tr-o #pere pli $e oame i eapra(i. M t+r"# #et ai te' $ar m opre)te u po# et bru"# )i u "+"+it. 0u etul $evi e tot mai "lab' apoi e"te a#operit #omplet $e vo#ea "tri$e t a u ui brbat' tioa" #a i)te (ur(uri $e ,*ea(. R"u#e"# #apul toate $ire#(iile' #a u ra$ar #utarea "ur"ei. %rbatul "e a&l u $eva 1o"ul "tr-ii. M $rept "pre el' aba $o + $ re"taura tul. Noi "u tem tot$eau a #urio)i $i &ire. %rbatul "t pi#ioare tr-o par#are $e trei ma)i i a&lat la #aptul u ui pa"a1 ,u"t tre #l$iri. 3u u aparat $e emi"ie-re#ep(ie la ure#*e' "e "pri1i u)or tr-u #ot $e peretele $e #rmi$. Umerii i "u t rela9a(i' privirea ep"toare. . #re-tor # are tot $reptul " "e a&le a#olo' &r &ri# $e #e ar putea " i "e t+mple timpul op(ii. Probabil )i $i #au-a pi"tolului $e la #e tur. . trerupe #o ver"a(ia )i $ea" aparatul "ub #e tur. 0#rutea- #u ate (ie par#area' pr+ $ " re,i"tre-e totul' $ar &r a $a vreu "em # #eva i-ar &i atra" ate (ia. 2poi "e $rept "pre #aptul a#elui labiri t $e alei. M ,+ $e"# # ar putea &i $i"tra#tiv' a)a #+t m iau $up el. G*earele mele (# e"# pe a"&alt' $ar brbatul u-)i $ "eama. Mre"# ritmul' $ep)i $ #u rapi$itate "a#i $e ,u oaie )i #utii ,oale. . "&+r)it' m apropii $e"tul. !e $ata a#ea"ta au$e (# itul #o ti uu $i "patele lui )i "e opre)te. M la" 1o" $up o la$ $e ,u oi )i aru # o privire $e $up #ol(ul ei. %rbatul "e r"u#e)te )i "#rutea- tu eri#ul. !up o "e#u $' )i #o ti u $rumul. .l la" " "e $eprte-e #+(iva pa)i' apoi reiau urmrirea. 3+ $ "e opre)te $i ou' a)tept o "e#u $ ai te $e a m a"#u $e. %rbatul "#oate o 1urtur bu)it. 2 v-ut #eva o mi)#are &ul,ertoare' o umbr' #eva. M+ a $reapt i alu e# u)or "pre arm' m+ ,+ie metalul' apoi revi e la po-i(ia i i(ial' #a )i #+ $ pre-e (a pi"tolului ar &i &o"t $e a1u " pe tru a-l li i)ti. /-it' apoi prive)te "pre ambele #apete ale aleei' $+ $u-)i "eama # e"te "i ,ur' )i e&ii $ prea "i,ur #um ar trebui " pro#e$e-e #o ti uare. %omb e)te #eva' $ar )i #o ti u $rumul' $e $ata a#ea"ta #u u pa" mai rapi$. Pe m"ur #e ai tea-' o#*ii i &u, #+ $ tr-o parte' #+ $ alta' pru$e (a i $i#+ $ &aptul # "-a alarmat tr-o oare#are m"ur. Tra, a$+ # aer piept' "im(i $u-i "em alele $e &ri#' $e"tul pe tru #a i ima "-mi bat mai puter i#' $ar u $ea1u " pe tru a-mi pier$e #apul. U #a $i$at "i,ur pe tru o urmrire. Nu va &u,i. Pot "-mi &r+ e- #ele mai multe i "ti #te. .l pot urmri &r a-l u#i$e. Pot tre#e pe"te primele #rampe $e &oame &r a-l u#i$e. .l pot urmri "#o(+ $u-)i arma &r a-l u#i$e. Totu)i' u voi &i #apabil " m ab(i $a# o va rupe la &u,. O te ta(ie #reia u-i pot re-i"ta. !a# &u,e' l voi urmri. !a# l voi urmri' &ie m va u#i$e' &ie l voi u#i$e. !up #e ptru $e pe o alt alee' brbatul "e rela9ea-. Totul a &o"t t#ut "patele "u. M &uri)e- $i lo#ul #are "tau a"#u "' l"+ $u-m #u toat ,reutatea pe per i(ele labelor pe tru a amorti-a -,omotul ,*earelor. 3ur+ $ "u t la umai #+(iva metri "patele "u. .i "imt a&ter"*ave-ul #are aproape i ma"#*ea- miro"ul atural al #orpului $up o -i $e mu #. .i v$ #iorapii albi apr+ $ )i $i"pr+ $' ritmul pa)ilor' tre pa to&i )i pa talo i. .i au$ re"pira(ia u)or a##elerat' "em # mer,e mai repe$e $e#+t $e obi#ei. M apropii )i mai mult' $e"tul pe tru a "ri $a# a) vrea )i a-l tr+ ti la pm+ t ai te $e a "e ,+ $i m#ar " "#oat arma. 3apul i

tre"are bru"#. <tie # "u t ai#i. <tie # #eva e"te ai#i. M treb $a# va privi apoi. Va $r- i " privea"#' " &ru te #eva pe #are u-l poate ve$ea "au au-i' #i umai "im(i= M+ a i alu e# u)or "pre arm' $ar u "e toar#e. Mre)te pa"ul. <i revi e "i,ura (a "tr-ii. .l urmre"# p+ la #aptul aleei )i l ob"erv $i tu eri#. 3u pa)i mari )i #u #*eile m+ ' "e $reapt "pre o ma)i par#at' $e"#uie u)a )i "are u tru. Ma)i a (+) e)te ai te )i ia #urba #u "#r+) et $e #au#iu#uri. Urmre"# #u privirea lumi ile $e po-i(ie )i o&te-. >o#ul "-a termi at. 2m #+)ti,at. 2 &o"t &rumo"' $ar u $ea1u " $e "ati"&#tor pe tru mi e. 0tr-ile $o" i#e ale ora)ului limitea- prea mult po"ibilitatea $e mi)#are. I ima mi bate #u putere $i #au-a a$re ali ei e#o "umate. Pi#ioarele m $or $i #au-a e er,iei a#umulate. Trebuie " aler,. O pal $e v+ t $i "pre "u$ a$u#e miro"ul ptru -tor al la#ului O tario. M ,+ $e"# " m $rept "pre pla1' " aler, pe &+)ia $e i"ip' " "imt apa re#e #a ,*ea(a ple"#i $ 1urul labelor $ar u e"te u lo# "i,ur. !a# vreau " aler,' trebuie " m $u# "pre rave . !rumul e lu ,' $ar u am prea multe op(iu i $a# u vreau "-mi petre# re"tul op(ii &uri)+ $u-m pri aleile mb+#"ite $e miro"urile &ii (elor uma e. 2)a #+t por e"# "pre or$-ve"t. 21u , pe v+r&ul u ui $eal aproape o 1umtate $e or mai t+r-iu. %otul mi &reamt' a$ulme#+ $ &umul pro$u" $e u morma $e &ru -e #are # ar$e mo# it tr-o ,r$i $i apropiere. V+ tul tio"' aproape re#e' $ar revi,ora t' mi -b+rle)te prul. Ma)i ile tre# #u u bubuit $e tu et pe auto"tra$a "u"pe $at. !e$e"ubt "e a&l lo#ul $e re&u,iu' o oa- per&e#t mi1lo#ul ora)ului. ?a# u "alt ai te )i por e"#. . "&+r)it' aler,. Labele reiau ritmul obi) uit ai te $e a a1u ,e la 1umtatea rave ei. . #*i$ o#*ii o "e#u $ )i "imt v+ tul )&i#*iui $u-mi botul. Pe m"ur #e ,*earele love"# #u -,omot pm+ tul tare' ",e(i $e $urere mi "trpu , labele' &#+ $u-m " m "imt via(' proa"pt tre-it $up u "om mult prea lu ,. Mu)#*ii "e #o tra#t )i "e ti $ tr-o armo ie per&e#t. ?ie#are ti $ere e urmat $e o $urere #ru t' $ar )i $e o bu#urie &i-i#. Trupul mi mul(ume)te pe tru e9er#i(iu' r"plti $u-m #u )uvoaie $e a$re ali ' #are a#(io ea- aproape #a u ar#oti#. 3u #+t aler, mai mult' #u at+t par mai u)oar4 aproape # u mai "imt $urerea' $e par# ,*earele -ar mai ati ,e pm+ tul. 3*iar timp #e aler, pe &u $ul rave ei' m "imt $e par# a) #o ti ua # " #obor pa ta &u,' a#umul+ $ e er,ie lo# "-o #*eltuie"#. Vreau " aler, p+ #e toat #or$area $i #orp mi va $i"prea' l"+ $ lo# umai "e -a(iilor $e mome t. Nu m-a) putea opri #*iar $a# a) vrea. <i u vreau. ?ru -e u"#ate "e "&r+m po# i $ "e# "ub labe. !e u $eva $i p$ure "e au$e (iptul "lab al u ei bu& i(e' mul(umit "-)i &i termi at v+ toarea' &r "-i pe"e #i e ar putea-o au-i. U iepure (+) e)te $i tr-u tu&i) )i aproape # mi taie #alea ai te $e a-)i $a "eama $e ,re)eal' $i"pr+ $ &ul,ertor pri tre ierburi. 3o ti uu " aler,. I ima mi bate #u putere. 2erul re#e #a ,*ea(a mi (eap #orpul #l-it )i ptru $e pri ri plm+ i. I *ale-' "avur+ $ )o#ul pro$u" i teriorul #orpului. 2ler, prea repe$e pe tru a putea a$ulme#a #eva. ?r+ turi $e miro"uri mi a"altea- #reierul tr-u mo ta1 #o &u-' miro"i $ a libertate. I #apabil " re-i"t' m opre"# #ele $i urm' $au #apul pe "pate )i urlu. Mu-i#a mi "e "#ur,e $i piept tr-o evo#are palpabil $e bu#urie pur. /#oul "e r"p+ $e)te trea,a rave )i e"te ab"orbit $e #erul &r lu ' a u (+ $ trea,a lume # "u t ai#i. 0u t "tp+ a a#e"tui lo#5 Obo"it $e e&ort' m opre"# )i la" #apul 1o". Rm+ emi)#at' *olb+ $u-m la o ,rma$ $e &ru -e $e ar(ar ,albe e )i ro)ii' #+ $ u "u et mi ptru $e mi te. U m+r+it moale' $ar ame i (tor. U prete $e t la tro ul meu5 .mi ri$i# privirea pe tru a ve$ea la #+(iva metri u #+i e #a&e iu-,lbui. Nu' u u #+i e. 3reierul meu are evoie $e o "e#u $ pe tru a-l re#u o)te #ele $i urm. U #oiot. Re#u oa)terea $urea- at+t $e mult pe tru # t+l irea e"te ea)teptat. 2m au-it # erau #oio(i

ora)' $ar -am t+l it i#io$at vreu ul. 3oiotul pare la &el $e e$umerit. 2 imalele u )tiu #e " #rea$ $e"pre mi e. Miro"ul le "pu e # "u t &ii ( uma ' $ar v$ &a(a lor u lup' )i #*iar #lipa #+ $ *otr"# # miro"ul le 1oa# o &e"t' m prive"# o#*i )i v$ tot o &ii ( uma . 3+ $ t+l e"# #+i i' a#e)tia &ie m ata#' &ie o iau la &u,. 3oiotul u &a#e imi#. .)i ri$i# botul )i a$ulme# aerul' apoi "e -b+rle)te )i )i $e-,ole)te $i (ii tr-u r+ 1et. / 1umtate #+t mi e' -are ro"t "-l iau "erio". . #er# "-l &a# " (elea, #u u m+r+it #are ar trebui " "em e 6$i"pari $e ai#i7' $ar )i #u o mi)#are a #apului. 3oiotul u "e #li te)te. .l prive"# &i9. 3oiotul )i la" primul privirea 1o". Tra, -,omoto" aer piept' "#utur $i ou $i #ap )i m r"u#e"# #et. . toar" umai pe 1umtate' "imt ati ,erea u ei bl i #a&e ii-,lbui pe umr. ?a# u "alt' m ro"to,ole"# pe o parte )i m ri$i#. 3oiotul r+ 1e)te. 0#ot u urlet puter i#' e#*ivale t #a i al e9pre"iei 6a#um #*iar # m-ai "#o" $i "rite7. 3oiotul rm+ e emi)#at. !ore)te o #o &ru tare. %i e5 Prul mi "e -b+rle)te' #oa$a #epe " bi#iuie aerul. 3u #apul tre umeri' #u ure#*ile l"ate 1o"' mi $e-,ole"# $i (ii' l"+ $ " ia" $i &u $ul ,+tle1ului u m+r+it pro&u $' #are "e mpr)tie oapte. 3oiotul tot u "e retra,e. M ,*emuie"# )i "u t pe pu #tul $e a "ri' #+ $ #eva m love)te #u putere umr' $e-e#*ilibr+ $u-m. M poti# e"#' apoi m r"u#e"# bru"# pe tru a &ru ta a$ver"arul. U al $oilea #oiot' #a&e iu-#e u)iu' e a,(at $e umrul meu #u $i (ii &ip(i p+ la o". 3u u urlet $e m+ ie )i $urere' m ri$i# pe labele $i "pate )i l aru # tr-o parte. . timp #e primul #oiot -boar pri aer' al $oilea mi "are $ire#t &a(. L"+ $ &ul,ertor #apul tr-o parte' l mu)# $e ,+t' $ar $i (ii mi "e &i, umai bla . 3oiotul #ear# u ou ata#' $ar "ar a"upra lui' proie#t+ $u-l tr-u #opa#. 0e $ apoi' #er#+ $ " "e $eprte-e' $ar mu)#tura mea i vi-ea- ,+tul. 3u "u##e"' $e $ata a"ta. 0+ ,ele "rat )i v+"#o" mi umple ,ura. Pere#*ea #oiotului mi "are "pate. Labele #e$ea- "ub mi e. !i (ii a$ver"arului "e &i, pielea eprote1at a #apului. !urerea mi ",etea- #orpul. 2$u + $u-mi toate puterile' (i # ,ur primul #oiot. .mi re#apt e#*ilibrul )i i $au $rumul o &ra#(iu e $e "e#u $' $ea1u " pe tru o mu)#tur &atal. 0+ ,ele m mproa)#' orbi $u-m. 0#utur #u putere $i #ap' "&+)ii $ #omplet bere,ata #oiotului. !e $at #e i "imt #orpul moale' l aru # tr-o parte' apoi m tr+ te"# la pm+ t )i m ro"to,ole"#. 0urpri "' #oiotul $i "pate mi $ $rumul. 0ar "u" )i m r"u#e"# $i tr-o "i ,ur mi)#are' ,ata "-l "#ot $i 1o# )i pe el' $ar #oiotul "are tr-o parte )i' #u #oa$a ri$i#at' $i"pare &ul,ertor pri tre tu&i)uri. 2ru # o privire #oiotului mort. 0+ ,ele' ab"orbit #u u)uri ( $e pm+ tul u"#at' i #ur,e )uvoi $i ,+t. 3orpul mi e "trbtut $e u &ior a"em tor #u #el al $ori (ei #ar ale "ati"&#ute. . #*i$ o#*ii )i m #utremur. Nu "u t vi ovat. /i m-au ata#at primii. T#erea "e a)ter e pe"te rave ' e#ou al #almului #are m #upri $e treptat. Ni#i m#ar ,reierii u "e mai au$. Lumea e tu e#at' t#ut )i a$ormit. . #er# "-mi e9ami e- )i "-mi #ur( r ile' $ar u reu)e"# " a1u , la ele. M ti $ #+t pot pe tru a evalua $urerea. !ou mu)#turi a$+ #i' ambele "+ ,er+ $ $ea1u " $e pu(i pe tru a-mi m+ 1i umai bla a. Voi "upravie(ui. M r"u#e"# )i m $rept "pre ie)irea $i rave . M Tra "&orm $i ou pe alee' tra, ,rab *ai ele pe mi e )i o iau la &u, #u pa)i mru (i' #a u $ro,at "urpri " i 1e#t+ $u-"e pe tu eri#. ?ru"tarea m #ople)e)te. N-ar trebui " "e termi e a"t&el' e$em )i pe a"#u "' pri tre ,u oaiele )i mia"mele ora)ului. 2r trebui " "e termi e tr-u lumi i) $e p$ure' #u *ai ele aba $o ate vreu tu&i)' ti " #omplet ,oal' pe tru a "im(i r#eala pm+ tului "ub mi e )i bri-a op(ii m+ ,+i $u-mi pielea. 2r trebui " a$orm iarb' #omplet epui-at' $ar #u o "e -a(ia #ople)itoare $e mul(umire. <i u ar trebui " &iu "i ,ur. 3u o#*iul mi (ii i v$ pe #eilal(i -#+ $ l+ , mi e iarb. Le au$ "&oriturile &amiliare' )oaptele )i r+"etele o#a-io ale. Le "imt #$ura pielii' "imt u pi#ior ,ol $oit pe"te ,amba mea' tre"ri $ tr-u vi" al aler,rii. Le "imt "u$oarea )i re"pira(ia ame"te#at #u miro"ul

"+ ,elui vreu ui #erb v+ at. Ima,i ea "e $e"tram bru"# )i m tre-e"# *olb+ $u-m la propria &i,ur re&le#tat vitri a u ui ma,a-i . 0i ,urtatea m apa" at+t $e puter i# #+t aproape u mai pot re"pira. 3u o r"u#ire rapi$' i-be"# obie#tul #el mai apropiat. 0t+lpul u ui &eli ar vibrea- "ub lovitur. !urerea mi "ea# bra(ul. %u ve it realitate Tra "&ormarea $i alee )i re toar#erea pe &uri) apartame t. 0u t ble"temat " trie"# tre $ou lumi. U a' ormal. 3ealalt' u lo# #are pot &i #eea #e "u t realitate' &r &ri# $e reper#u"iu i' o lume #are pot #omite #rime &r #a #ei $i 1ur " ri$i#e $i "pr+ #e e' )i #are "u t #ura1at " pro#e$e- a"t&el pe tru a prote1a #ara#terul ei "a#ru. !ar am pr"it a#ea lume )i u m mai pot toar#e. <i i#i u vreau. Pe m"ur #e m apropii $e apartame t' m+ ia pe #are o "imt pare " &a# bulbu#i a"&alt. O &emeie &#ut #ovri, "ub u mal$r $e pturi mur$are mi aru # o privire &uri)' apoi "e retra,e i "ti #tiv #ul#u). La #ol(ul "tr-ii' $oi brba(i ie" $i umbr pe tru a *otr $a# a) &i o pra$ u)oar. Re-i"t #u ,reu te ta(iei $e a m -b+rli la ei. Mre"# pa"ul )i #ei $oi *otr"# # u merit " m urmrea"#. N-ar trebui " &iu ai#i. 2r trebui " &iu pat' u b+ tui $ pri #e trul Toro to-ului la patru $imi ea(a. O &emeie ormal -ar trebui " &ie ai#i. U alt lu#ru #are ar trebui "-mi arate # u "u t ormal. !e &apt' "u t #omplet a ormal. O privire $e-a lu ,ul "tr-ii tu e#oa"e m #re$i (ea- # pot " #ite"# u a u ( lipit pe u "t+lp $e tele&o la $i"ta ( $e #i #i"pre-e#e metri. 2 ormal. 0imt miro"ul $e p+i e proa"pt $e la o brutrie a&lat la #+(iva :ilometri. 2 ormal. M opre"# &a(a u ui ma,a-i ' apu# o bar $e &ier #are prote1ea- pe $i a&ar vitri a )i m #or$e-. Metalul prote"tea- m+ a mea. 2 ormal. 3omplet a ormal. . ,+ mo oto #uvi tele mi te' bi#iui $u-m #u ele. Nu &a# $e#+t "-mi "pore"# m+ ia. . &a(a u)ii apartame tului' m opre"# )i re"pir a$+ #. Nu trebuie "-l tre-e"# pe P*ilip. Iar $a# o &a#' u trebuie "-l la" " m va$ #e *al "u t. N-am evoie $e o,li $ pe tru a )ti #um art8 #orpul #or$at' pielea ro)it' o#*ii ar-+ $ i #a $e"#e t #u o &urie #e pare a "o(i a#um Tra "&ormarea. 3omplet a ormal. 3+ $ i tru "&+r)it apartame t' i au$ re"pira(ia ormal ve i $ $i $ormitor. . # $oarme. 21u , aproape $e u)a $e la baie' #+ $ ritmul re"pira(iei "e "#*imb. @ /le a= Vo#ea "part a u ui om # a$ormit. @ M $u# $oar p+ la baie. . #er# " tre# $e #a$rul u)ii' $ar P*ilip e $e1a #apul oa"elor' *olb+ $u-"e miop la mi e. . #ru t $i "pr+ #e e. @ 3omplet mbr#at= @ 2m ie)it pu(i . Mome t $e t#ere. .)i tre#e m+ a pri prul e,ru )i o&tea-. @ Nu e)ti "i,ura (. La aiba' /le a. 2m mai $i"#utat. Tre-e)te-m )i mer, #u ti e. @ Trebuia " &iu "i ,ur. 0 re&le#te-. @ Nu e)ti "i,ura (. @ <tiu. .mi pare ru. M "tre#or baie' rm+ + $ u tru mai mult $e#+t e evoie. M pre&a# # &olo"e"# toaleta' m "pl pe m+i i #u $e"tul ap pe tru a umple u 1a#u--i' $e"#opr o u ,*ie pe #are trebuie "-o $au $i ou #u o1. 3+ $ *otr"# "&+r)it # P*ilip trebuie " &i a$ormit $i ou' m $rept "pre $ormitor. Veio-a e"te apri ". P*ilip "t re-emat $e per ' #u o#*elarii pe a". /-it #a$rul u)ii. Nu-mi vi e " tre# pra,ul )i " m "tre#or pat l+ , el. M ur"# pe tru a"ta' $ar u pot "-o &a#. . t+mplrile $i timpul op(ii mi "u t prea proa"pete mi te' )i "imt # u ai#i e"te lo#ul meu. V-+ $ # u &a# i#i-o mi)#are' P*ilip )i tre#e pi#ioarele pe"te mar,i ea patului )i "e ri$i#.

@ N-am vrut " m r"te"# la ti e' -i#e el. 0u t ,ri1orat. <tiu # ai evoie $e libertate' )i #er#. 0e opre)te )i )i &rea# bu-ele #u m+ a. 3uvi tele ptru $ mi e #a o lam $e #u(it. <tiu # u le "pu e #a o mu"trare' $ar "u t o alu-ie la &aptul # eu "u t #ea #are "tri# rela(ia' # "u t oro#oa" $e a &i ,"it pe #i eva at+t $e rb$tor )i $e (ele,tor pre#um P*ilip' $ar # "u t pe #ale $e a-l &a#e "-)i piar$ e9trem $e repe$e rb$area' timp #e eu u &a# $e#+t " a)tept li i)tit $e-a"trul &i al. @ <tiu # ai evoie $e libertate' repet el. !ar trebuie " e9i"te )i o alt mo$alitate. Poate # ai putea ie)i $imi ea(a $evreme. !a# pre&eri oaptea' putem mer,e la la#. Te plimbi' iar eu rm+ ma)i )i te urmre"#. Poate te "o(e"# " -i#em la vreo $ou-e#i $e pa)i "pate. A+mbe)te "tr+mb. Poate u. Probabil a) &i ri$i#at $e poli(i)ti )tii tu' tipuB tre $ou v+r"te #are urmre)te o blo $ t+ r )i &rumoa". !up o pau-' P*ilip "e aplea# &a( )i #o ti u8 @ 2i#i ar urma repli#a ta' /le a. 0e pre"upu e # trebuie "-mi ami te)ti # patru-e#i )i u u $e a i u "eam #+tu)i $e pu(i v+r"ta mi1lo#ie la u brbat. @ G"im oi o "olu(ie' -i# eu. Nu putem' bi e (ele". Trebuie " aler, la a$po"tul op(ii )i trebuie "-o &a# "i ,ur. Nu poate e9i"ta i#i u #ompromi". . timp #e "t pe mar,i ea patului )i m prive)te' )tiu # "oarta e e"te pe#etluit. 0i ,ura mea "pera ( e"te " &a# rela(ia per&e#t $i alte pu #te $e ve$ere' a)a #+t P*ilip " &ie "tare " $ep)ea"# o "i ,ur problem i "urmo tabil. Iar primul pa" ar &i " m "tre#or l+ , el pat' "-l "rut )i "-i "pu # l iube"#. Numai # u pot. Nu "eara a"ta. . "eara a"ta "u t alt#eva' #eva $e"pre #are u )tie imi#' #eva #e -ar putea (ele,e. Nu vreau " m $u# l+ , el "tarea a"ta. @ Nu "u t obo"it. Mai bi e "tau trea-. Vrei " pre,te"# mi#ul $e1u = M prive)te' iar e-itarea #are i "e #ite)te pe &a( mi arat # am $at ,re) @ !i ou. P*ilip u "pu e imi#. A+mbetul i apare iar pe &a(. @ 0 mer,em u $eva. Trebuie " &ie $e"#*i" vreu lo#al' #*iar $a# e at+t $e $evreme. 3oli $m pe"te tot p+ ,"im vreu ul. %em #i #i #a&ele )i privim r"ritul "oarelui. 3e -i#i= 2prob $i #ap' e&ii $ "i,ur # a) putea vorbi. @ Mer,i tu la $u) mai t+i= . treb el. 0au " $m #u ba ul= @ !u-te tu mai t+i. . tre#ere' m "rut pe obra-. 2)tept p+ au$ -,omotul $u)ului' apoi m $rept "pre bu#trie. U eori mi e at+t $e &oame. UM2N. 2m rma" l+ , u) ai te $e a "u a. /ra Aiua Mamei1 )i "tteam l+ , u) #u u #a$ou' #eva ormal $a# ar &i &o"t pe tru mama mea. Numai # mama era moart $e mult' iar #u mamele a$optive i#i m#ar -am (i ut le,tura' $armite " le mai $u# )i $aruri. 3a$oul era pe tru mama lui P*ilip. <i a"ta ar &i &o"t ormal $a# ar &i &o"t )i el l+ , mi e. Nu era. 0u a"e $e la birou #u o or urm pe tru a-mi "pu e # u poate ple#a $e a#olo. !oream " m $u# "i ,ur= 0au pre&eram "-l a)tept )i pe el= Cotr+"em " m $u# "i ,ur )i a#um m trebam $a# &u"e"e #ea mai bu ale,ere. Oare o vi-itea- vreo &emeie pe mama iubitului ei a#ea -i' &r me (io atul priete = Poate &or(am prea mult ota. <i u ar &i &o"t pe tru prima $at. Re,ulile &ii (elor uma e m -p#e"#. Nu # a) &i &o"t #re"#ut vreo pe)ter. . ai te $e a $eve i &emeie-v+r#ola#' am v(at lu#rurile $e ba-8 #um "-i &a# "em u ui ta9i' #um &u #(io ea- u li&t' #um " $e"#*i$ u #o t ba # toate $etaliile e "em ate ale vie(ii

&ii (elor uma e. Problemele apreau #+ $ era vorba $e i tera#(iu ile uma e. 3opilria mi-a &o"t #omplet e oro#it. 2poi' e9a#t #+ $ eram pe pu #tul $e a $eve i a$ult' am &o"t mu)#at )i miam petre#ut urmtorii ou a i mpreu #u al(i v+r#ola#i. Nu am &o"t rupt $e lumea oame ilor timpul a#elor a i. 2m mer" la u iver"itate' am #ltorit #u al(i v+r#ola#i' am avut )i #+teva "lu1be. !ar v+r#ola#ii au rma" tot$eau a l+ , mi e pe tru a m "pri1i i' prote1a )i a-mi (i e #ompa ie. Nu a trebuit " m $e"#ur# "i ,ur. Nu am avut evoie "-mi &a# priete i' "-mi ,"e"# iubi(i "au " iau ma"a #u #ole,ii $e "ervi#iu. <i i#i -am &#ut-o. 3u u a urm' #+ $ m-am $e"pr(it $e v+r#ola#i )i m-am tor" "i ,ur Toro to' am #re-ut # i te,rarea avea " &ie #ea mai mi# $i tre ,ri1ile mele. 3+t $e ,reu putea " &ie= Trebuia umai " &olo"e"# eleme tele $e ba- v(ate #opilrie' " le #ombi #u abilit(ile $e #o ver"a(ie #ptate $e la v+r#ola#i' " mai a$au, pu(i pre#au(ie' )i voila urma "-mi &a# priete i )i " "tau la ta#lale #u oi #u o)ti (e #+t ai #lipi $i o#*i. Ca5 Ve-i " u5 /ra prea t+r-iu " ple#= Nu voiam " ple#. Re"pir+ $ a$+ #' am "u at. 3+teva #lipe mai t+r-iu' $i i terior "e au-i u ropot $e pa)i. 2poi o &emeie rotu $ la &a(' #u pr #a"ta iu aproape #ru t' $e"#*i"e u)a lar,. @ /le a5 /9#lam !ia e. Mam' a ve it /le a. P*ilip par#*ea- ma)i a= Nu pot " #re$ #+t $e a,lomerat e pe "tra$. ?ie#are &amilie are mu"a&iri. @ !e &apt. . P*ilip u e #u mi e. / la "ervi#iu' $ar va a1u ,e )i el #ur+ $. @ La "ervi#iu= !umi i#a= Cei' &at' ar trebui " "tai $e vorb #u el. !ia e #o ti ua " (i u)a lar, $e"#*i". I tr' i tr. 0u tem pre-e (i #u to(ii. 2 e' mama lui P*ilip' apru $i "patele "urorii lui. O &emeie mi#u(' #are u-mi a1u ,e i#i m#ar p+ la brbie' #u prul #ru t )i lu#io" rulat la #apete. @ Tot mai "u i' "#umpo= Ai"e ea' ri$i#+ $u-"e pe tru a m mbr(i)a. Numai #omi"voia1orii mai "u . Membrii &amiliei i tr $ire#t. @ P*ilip t+r-ie' -i"e !ia a. Lu#rea-. 2 e "#oa"e u "u et e$e"lu)it )i m tra"e u tru. Tatl lui P*ilip' Larr;' era bu#trie' )terpeli $ i)te pr1ituri $e pe o tav. @ la-i $e"ertul' tat' -i"e 2 e' mpi ,+ $u-l $eoparte. Larr; m mbr(i) #u o m+ ' #ealalt (i + $ # "tr+ " u &ur"e#. @ !ar u $e-i. @ . t+r-ie' a u ( !ia e. Lu#rea-. Cai$e "u&ra,erie' /le a. Mama a i vitat ve#i ii' 0all; )i >ua ' la ma". 3o ti u )oapt. 3opiii lor "u t to(i u $eva pri ve"t. .mpi "e u)ile #u ,eamuri. . ai te $e a a1u ,e' mama to#mai le arta ultimele tale arti#ole publi#ate ?o#u" Toro to. @ Uaau. / $e bi e "au $e ru= @ Nu-(i &a#e probleme. 2mbii "u t liberali ver)u a(i. Le-au pl#ut materialele. <i a#um' 0all;' >ua ' iat-o pe /le a Mi#*ael"' priete a lui P*ilip. 6Priete a lui P*ilip7. . tot$eau a a "u at #iu$at' u pe tru # aveam #eva mpotriva &olo"irii apelativului 6priete 7 lo# $e 6parte er7 "au ori#are alt ume la &el $e ri$i#ol $i pu #t $e ve$ere politi#. M $era 1a pe tru # tre#u"er a i $e #+ $ u mai &u"e"em priete a #uiva. Nu-mi pla# le,turile $e lu , $urat. !a# vreu a $ura mai mult $e u "&+r)it $e "ptm+ ' $eve ea prea "erioa". Prima )i "i ,ura le,tur $e $urat &u"e"e u $e-a"tru. Mai mult $e#+t u $e-a"tru. O #ata"tro&. P*ilip era $i&erit. .l t+l i"em la #+teva "ptm+ i $up #e m muta"em apoi Toro to. Lo#uia tr-u apartame t la $eprtare $e #+teva "tr-i. 3um #l$irile aveau a#ela)i a$mi i"trator' #*iria)ii $i blo#ul "u aveau a##e" la #lubul $e &it e"" )i la pi"#i a oa"tr. Ve i"e la pi"#i o $at' pe la

mie-ul op(ii' pe #+ $ par#ur,eam #+teva lu ,imi $e ba-i $e u a "i ,ur4 m-a trebat $a# eram $e a#or$ " &a# )i el #+teva' $e par# a) &i avut $reptul "-l $au a&ar )uturi. Timp $e o lu ' am &o"t a$e"ea "i ,uri oaptea t+r-iu la pi"#i . !e &ie#are $at' "e #re$i (a # u m $era 1a " rm+ "i ,ur #u el. . #ele $i urm' i-am "pu" # motivul at+tor e9er#i(ii &i-i#e era $e a &i "i,ur # u trebuia " m tem $e ata#ul u or "tri i )i # mi-a) -$r i#i "#opul $a# pre-e (a "a a#olo m-ar eli i)ti. 2"ta l-a &#ut " r+$ )i a rma" )i $up termi area e9er#i(iilor4 mi-a #umprat )i u "u# $e la automat. !e $at #e ritualul "u#ului $e $up e9er#i(ii a $eve it u obi#ei' lu#rurile au evoluat treptat8 i vita(ie la #a&ea' la pr+ -' apoi la #i . 3+ $ am a1u " )i la mi#ul $e1u ' tre#u"er $e1a )a"e lu i $e la prima oa"tr t+l ire la pi"#i . 2"ta ar &i putut &i o parte a motivului pe tru #are m-am $r,o"tit $e el' &ii $ &latat $e &aptul # #i eva ar &i putut pier$e at+ta timp )i e&ort pe tru a m #u oa)te mai bi e. P*ilip mi-a &#ut #urte #u toat rb$area #elui #are #ear# " a$eme ea"# #a" u a imal pe 1umtate "lbati#' a"t&el #+t' #a multe alte &pturi ale im ui' m-am tre-it $ome"ti#it ai te $e a-mi tre#e pri ,+ $ " m mpotrive"#. Totul mer"e"e bi e p+ #lipa #+ $ a propu" " e mutm mpreu . 2r &i trebuit " re&u-' $ar -am &#ut-o. O parte $i mi e u putea re-i"ta provo#rii $e a ve$ea $a# a) reu)i "au u. O alt parte $i mi e "e temu"e " u-l pier$ #a- $e re&u-. Prima lu a &o"t u $e-a"tru. 2poi' #+ $ eram "i,ur # 6buba7 era pe pu #tul $e a ple" i' te "iu ea $i tre oi "-a mi#)orat. M-am "tr$uit "-mi am+ mai mult timp Tra "&ormrile' #eea #e-mi permitea " aler, umai op(ile #+ $ era ple#at i tere" $e "ervi#iu "au #+ $ lu#ra p+ t+r-iu. %i e (ele" # u-mi pot a"uma tot meritul $e "alvare a rela(iei oa"tre. La aiba' )i 1umtate ar &i prea mult5 3*iar $up #e e-am mutat mpreu ' P*ilip a rma" la &el $e rb$tor #a la primele t+l iri. 3+ $ &#eam #eva #are i-ar &i $etermi at pe #ei mai mul(i oame i " ri$i#e $i "pr+ #e e' P*ilip "e mul(umea " re-olve problema #u o ,lum. !e #+te ori "tre"ul era prea ,reu $e "uportat' m "#otea la #i "au la vreu "pe#ta#ol' $e#lar+ $ # "e a&l l+ , mi e #a- # aveam #*e& " $i"#utm $e"pre u lu#ru "au altul' )i art+ $u-"e (ele,tor $a# $oream " le p"tre- umai pe tru mi e. La #eput m-am ,+ $it # era prea &rumo" pe tru a &i a$evrat. Ve eam &ie#are -i $e la "ervi#iu' m opream &a(a apartame tului )i mi a$u am toate puterile pe tru a $e"#*i$e u)a )i a re-i"ta )o#ului $e a u-l mai ,"i a#a". N-a ple#at i#io$at. 3u #+teva "ptm+ i urm' $e"#*i"e"e $i"#u(ia $e"pre ,"irea u ui apartame t mai mare $up e9pirarea terme ului $e #*iriere' "u,er+ $ #*iar &aptul # u #o $D1 ar &i o bu i ve"ti(ie. U #o $o5 Uau. . "em a #eva aproape "emi-perma e t' u= <o#ul pro$u" $e propu ere u mi-a tre#ut i#i $up o "ptm+ $ar era u )o# po-itiv. /ra pe la mi1lo#ul $up-amie-ii. Ve#i ii ple#a"er. 0o(ul !ia ei' Ee ' ple#a"e mai $evreme pe tru a-)i $u#e biatul #el mi# la lu#ru. 3ealalt "or a lui P*ilip' >u$it*' lo#uia 2 ,lia' )i a &o"t evoit " "e mul(umea"# " $ea umai u tele&o ime$iat $up pr+ -4 a vorbit #u toat lumea' i #lu"iv #u mi e. La &el #a #eilal(i membri ai &amiliei' >u$it* m #o "i$era $e1a #um at' u $oar priete a &ratelui ei. To(i erau at+t $e priete o)i' at+t $e $or i#i " m a##epte' #+t mi ve ea ,reu " #re$ # "e #omportau a"t&el umai $i polite(e. /ra #*iar po"ibil " m pla# #u a$evrat' $ar' av+ $ e9perie (a e#a-urilor a terioare #u $iver"e &amilii' )oviam " #re$ # putea &i a$evrat. <i $oream prea mult " &ie. . timp #e "plam &ar&uriile' "u tele&o ul. 2 e r"pu "e $i "u&ra,erie. M "tri, #+teva mi ute mai t+r-iu. /ra P*ilip. @ .mi pare at+t $e ru' "#umpo' -i"e el. Mama e "uprat= @ Nu #re$. @ %i e. 2m promi" # o i vit la pr+ - tr-o -i pe tru a m reva )a. @ Vii=

O&t. @ Nu voi reu)i. Te a$u#e !ia e a#a". @ O*' u-i evoie. Iau u ta9i "au. @ Prea t+r-iu' #o ti u el. I-am "pu" $e1a mamei "-o roa,e pe !ia e. Nu te vor l"a " ie)i $i #a" &r a &i "o(it. P*ilip &#u o pau-. 3*iar -am avut i te (ia " te la" "i ,ur. 3um te "im(i= @ ?oarte bi e. To(i "e #omport' #a $e obi#ei' a$mirabil. @ %i e. 21u , a#a" pe la )apte. Nu pre,ti imi#. 3umpr eu. 3eva $i 3araibe= @ Nu "upor(i m+ #area $i 3araibe. @ M autope$ep"e"#. Ne ve$em la )apte. Te iube"#. . #*i"e ai te $e a putea repli#a #eva. @ 2r &i trebuit " ve-i ro#*iile' pove"tea !ia e $rum "pre apartame t. Groa- i#e. Ni)te "a#i #u ,uri pe tru bra(e. 3reatorii $e mo$ )i ima,i ea- probabil # #lipa #+ $ &emeile au evoie $e o ro#*ie $e mam-a-mire"ei' u le pa" #+tu)i $e pu(i #um arat. 2m ,"it o ro#*ie "ple $i$' $ar "tr+mt talie' &#ut probabil pe tru oua )i t+ ra "o(ie a tatlui mire"ei. Mi-a tre#ut pri #ap # poate mi-ar ve i $a# a) putea urma u re,im rapi$ $e "lbire' $ar -am "-o &a#. 3*e"tiu e $e pri #ipiu. 2m trei #opii' mi-am #+)ti,at pe merit bur$i*a ul "ta. @ Trebuie " "e ,"ea"# )i #eva mai bu ' am -i" eu. 2i #er#at la ma,a-i ele #are u (i *ai e pe tru u (i= @ / pa"ul urmtor. To#mai voiam " te treb $a# -ai vrea " mer,i #u mi e. 3ele mai multe $i tre priete ele mele #o "i$er # "a#ii #u ,uri pe tru bra(e arat per&e#t. 3amu&la1 pe tru v+r"ta mi1lo#ie. 2poi mai "u t )i &etele mele' #are i#i u "-ar uita la #eva #are u le-ar pu e valoare taliile tra"e pri i el. Te-ar $era 1a= ?a# #i "te #u u pr+ -. U ul #eput #u trei pa*are $e marti i. 2m r+". @ Ori#e ro#*ie (i pare &rumoa" $up trei marti i. !ia e r+ 1i. @ "ta-i pla ul meu. 0 (ele,' $e#i' # a##ep(i= @ !e"i,ur. @ Mi u at. .(i $au u tele&o )i "tabilim $etaliile. Opri ma)i a pe aleea #ir#ular $i &a(a #l$irii. 2m $e"#*i" portiera' apoi mi-am ami tit $e bu ele ma iere. @ Nu vrei " ur#i la o #a&ea= /ram "i,ur # avea " re&u-e tr-u mo$ #+t mai politi#o"' $ar' lo# $e a)a #eva' ea r"pu "e8 @ !e"i,ur. Mai am # o or $e li i)te ai te $e a reve i pe bari#a$e. Plu" o )a " $e ami mu)trului &ratele mai mi# pe tru # te-a l"at "i ,ur ,roapa #u lei. 2m r+" )i i-am artat u $e "e a&la par#area re-ervat vi-itatorilor. 3C/MRI. Poate am l"at o impre"ie ,re)it &#+ $ at+ta #a- $e #er#rile mele $e a tri lumea &ii (elor uma e' #a )i #um to(i v+r#ola#ii )i-ar tia "i ,uri )i #omplet toate le,turile #u via(a oame ilor. Nu e a)a. 3ei mai mul(i v+r#ola#i trie"# pri &or(a mpre1urrilor lumea oame ilor. 2lt alter ativ u au a&ar $e a "e u i #u to(ii )i a &ii (a o #omu itate NeF Me9i#o. Lumea oame ilor le a"i,ur *ra ' a$po"t' "e9 )i alte lu#ruri trebui #ioa"e traiului. Totu)i' #iu$a &aptului # pot tri a#ea lume' u "e #o "i$er #a &#+ $ parte $i ea. V+r#ola#ii #o "i$er i tera#(iu ea uma #a u ru e#e"ar' #u atitu$i i mer,+ $ $e la u $i"pre( #omplet la u amu-ame t $e-abia $i"imulat. 0u t a#tori' #are 1oa# umai u "i ,ur rol' u eori bu#ur+ $u-

"e $e #eea #e "e t+mpl pe "#e ' $ar' $e obi#ei' "im(i $u-"e u)ura(i " #oboare $e pe ea. Nu $oream " &iu )i eu a)a. !oream " trie"# lumea oame ilor )i' pe #+t po"ibil' " &iu eu "mi tot #eea #e &a#. Nu eu mi ale"e"em a#ea"t via(' )i a aibii " &iu $a# aveam " o la" " aib #+)ti, $e #au-' re u (+ $ la ori#e vi" $e viitor' obi) uit "au me$io#ru o #a"' o &amilie' o #arier' )i' mai pre"u" $e toate' "tabilitate. Nimi# $i toate a"tea u era po"ibil lumea v+r#ola#ilor. 2m #re"#ut or&eli ate. Or&eli ate #umplite. Neav+ $ &amilie $e mi# #opil' am *otr+t "-mi #ree- u a umai pe tru mi e. !eve i $ &emeie-v+r#ola#' a#e"te pla uri "-au $u" #ea mai mare parte pe apa "+mbetei. Totu)i' #*iar $a# i#i u "e pu ea problema u ui "o( )i a #+torva #opii' o parte $i a#ele vi"e "e putea reali-a. 2veam &a( o #arier #a -iari"t. M "tabili"em Toro to. /ram pe pu #tul $e a-mi temeia o &amilie $e)i u "e "ul obi) uit #u P*ilip. ?aptul # eram mpreu $e at+t $e mult timp m &#ea " "per # era po"ibil o oare#are "tabilitate via(a mea. . # u puteam #re$e #e oro#oa" &u"e"em " ,"e"# pe #i eva at+t $e ormal )i #um"e#a$e pre#um P*ilip. <tiam #um "u t. O per"oa $i&i#il' temperame tal' ,ata tot$eau a " $i"#ute #o tra$i#toriu u tipul $e &emeie $e #are " "e $r,o"tea"# u brbat #a el. %i e (ele"' u m #omportam a"t&el )i &a( $e el. 2#ea parte #ea $e &emeiev+r#ola# o p"tram a"#u " umai pe tru mi e' "per+ $ #a' tr-o bu -i' " m $e"#otoro"e"# $e ea #a $e o piele moart. L+ , P*ilip aveam )a "a $e a m 6rei ve ta7' $e a $eve i ,e ul $e per"oa #are #re$eam # "u t. 3eea #e' bi e (ele"' era e9a#t ,e ul $e per"oa #are $oream " &iu. Membrii Caitei u (ele,eau $e #e ale"e"em " trie"# pri tre &ii (ele uma e. Nu puteau pri#epe &ii $# u erau #a mi e. . primul r+ $' u m "#u"em &emeie-v+r#ola#. 3ei mai mul(i v+r#ola#i "e a"# a"t&el' "au #el pu(i "e a"# purt+ $ ,e a "+ ,e' urm+ $ " "u&ere prima Tra "&ormare #+ $ $evi a$ul(i. 3ellalt mo$ $e a $eve i v+r#ola# e"te $e a &i mu)#at $e u ul. ?oarte pu(i i oame i "upravie(uie"# u ei a"t&el $e mu)#turi. V+r#ola#ii u "u t i#i pro)ti' i#i altrui)ti. 2tu #i #+ $ mu)#' i te (io ea- " u#i$. !a# mu)# )i u reu)e"# "-)i omoare vi#tima' o urmre"# pe tru a termi a #eea #e au #eput. / umai o "impl meto$ $e "upravie(uire. !a# e)ti u v+r#ola# i te,rat #o ve abil via(a $i tr-u ora)' atu #i ultimul lu#ru pe #are (i-l $ore)ti e"te #a pe teritoriul tu "-)i &a# apari(ia u ou v+r#ola#' pe 1umtate ebu ' #are " u#i$ oame i )i " atra, a"t&el ate (ia a"upra lui. 3*iar $a# #i eva e"te mu)#at )i totu)i "#ap' )a "ele "ale $e "upravie(uire "u t mi ime. Primele #+teva Tra "&ormri "u t #umplit $e $ureroa"e' #u reper#u"iu i ma1ore a"upra #orpului )i mi (ii. V+r#ola#ii ere$itari #re"# #u o"#+ $u-)i "oarta viitoare' &ii $ $ruma(i tot timpul $e ta(ii lor. V+r#ola#ii 6mu)#a(i7 trebuie " "e $e"#ur#e "i ,uri. !a# u mor $i #au-a $urerilor &i-i#e' e&orturile me tale i mpi , &ie " "e "i u#i$' &ie " "t+r ea"# "#a $aluri at+t $e mari' #+t u alt v+r#ola# e"te obli,at "-i ,"ea"# )i " le #urme "u&eri (ele ai te $e a pro$u#e #u a$evrat e#a-uri. Pri urmare' u "u t prea mul(i v+r#ola#i 6mu)#a(i7 rma)i via(. La ultima umrtoare' erau apro9imativ trei-e#i )i #i #i $e v+r#ola#i toat lumea. Numai trei erau eere$itari iar umrul m i #lu$ea )i pe mi e. /u. 0i ,ura &emeie-v+r#ola# via(. Ge a v+r#ola#ului "e tra "mite umai pe li ie pater ' $e la tat la &iu' a)a$ar "i ,ura mo$alitate pe tru o &emeie $e a $eve i v+r#ola# e"te " &ie mu)#at )i " "upravie(uia"#' #eea #e' a)a #um am me (io at $e1a' "e t+mpl rar. Lu+ $ #o "i$erare toate a#e"tea' u e"te "urpri -tor # "u t "i ,ura &emel. Mu)#at i te (io at' tra "&ormat i te (io at tr-o &emeie-v+r#ola#. 3u a$evrat uimitor e"te &aptul # am "upravie(uit. La urma urmei' atu #i #+ $ e9i"t o "pe#ie #u trei $u-i i $e ma"#uli )i o "i ,ur &emel' a#ea"ta $evi e u &el $e premiu. Iar v+r#ola#ii u-)i "tabile"# vi ,torul la o parti$ evi ovat $e )a*. <i i#i u "u t re#u o"#u(i pri re"pe#tul pe tru &emei. . lumea v+r#ola#ilor'

&emeile "erve"# umai la $ou lu#ruri8 "e9 )i #i ' "au' $a# "u t prea le e)i' "e9 urmat $e #i . !e)i m $oie"# # vreu v+r#ola# ar vrea " m "ervea"# $rept #i . 0u t o #a $i$at ire-i"tibil pe tru "ati"&a#erea #eluilalt impul" primar. L"at "i ,ur' u a) &i "upravie(uit. !i &eri#ire' -am &o"t l"at $e #apul meu. !i #lipa #are am &o"t mu)#at' am rma" "ub prote#(ia Caitei. ?ie#are "o#ietate are #la"a ei #o $u#toare. . lumea v+r#ola#ilor' a#ea"ta e"te Caita. !i motive #are -au i#i-o le,tur #u mi e' $ar au le,tur tru totul #u #o $i(ia v+r#ola#ului #are m-a mu)#at' am $eve it membru al Caitei $i #lipa #are am &o"t tra "&ormat. 2m pr"it Caita a#um u a . 2m tiat ori#e le,tur #u ea' )i u aveam $e ,+ $ " m mai tor# a#olo vreo$at. 2v+ $ $e ale" tre &ii ( uma )i v+r#ola#' am ale" " &iu &ii ( uma . P*ilip a &o"t evoit " lu#re-e p+ t+r-iu -iua urmtoare. Mar(i "eara' a)teptam tele&o ul #u apelul 6Voi-mai- t+r-ia7' #+ $ a i trat apartame t a$u#+ $ #u el )i #i a. @ 0per # (i-e &oame' ro"ti el' aru #+ $ pe ma" o pu , #u m+ #are i $ia . /ram &lm+ $' $e)i &ule#a"em ,rab $oi #+r a(i $e la u v+ -tor ambula t' timp #e m tor#eam $e la "lu1b. 2#el 6a treu7 mi potoli"e oare#um &oamea' a)a #+t o #i obi) uit avea " &ie $e a1u " a#um. . # u a $i tre miile $e )me#*erii pe #are le v(a"em pe tru a m obi) ui #u via(a l+ , &ii (ele uma e. P*ilip mi pove"ti #e "e mai t+mpla"e pe la "ervi#iu' timp #e "#otea #utiile $e #arto $i pu , )i pu ea ma"a. . $atoritoare' mi-am mutat *+rtiile tr-o parte' pe tru a-l l"a "-mi pu ta#+mul. Pot &i at+t $e &olo"itoare u eori5 3*iar $up #e m+ #area "e a&la $e1a pe &ar&urie' am reu)it " re-i"t te ta(iei $e a &ule#a timp #e otam rapi$ &i alul arti#olului la #are lu#ram. 2poi am mpi " $eoparte &oile )i am ata#at #i a. @ M-a "u at mama' -i"e P*ilip. 2 uitat " te trebe ieri $a# po(i "-o a1u(i la petre#erea #u $aruri a lui %e#:;. @ 2$evrat= 2m re,i"trat ua (a $e #+ tare a vo#ii )i m-am mirat. O petre#ere #u $aruri u e #*iar u motiv $e mare bu#urie. Totu)i' ime i u-mi mai #eru"e p+ atu #i a1utorul la a)a #eva. La aiba' ime i i#i m#ar u m i vita"e a&ar $e 0ara*' o #ole, $e re$a#(ie' $ar ea )i i vita"e to(i #ole,ii. P*ilip -+mbi. @ . (ele, # r"pu "ul e a&irmativ. %i e. Mama va &i &eri#it. .i pla# la ebu ie treburile a"tea toat &or&ota )i pre,tirile. @ Nu m pri#ep prea mult la petre#erile #u $aruri. @ Ni#i-o problem. !om i)oarele $e o oare ale lui %e#:; "e o#up $e petre#erea pri #ipal. 2"ta va &i $oar u a mi#' pe tru &amilie. /i bi e' u #*iar mi#. 3re$ # mama are i te (ia " i vite toate ru$ele $i O tario' a)a #+t vei t+l i tot ,rupul. 0per " u &ii prea #ople)it. @ Nu' am r"pu " eu. 2)tept #u erb$are mome tul. @ Ve-i " u. 2"ta "pui a#um' #+ $ u i-ai t+l it #. !up #i ' P*ilip #obor #lubul $e &it e"" pe tru o "erie $e e9er#i(ii la "ala $e &or(. 3+ $ lu#rea- pro,ram ormal' pre&er " e9er"e-e $evreme )i " "e #ul#e $evreme' re#u o"#+ $ #ri"pat # e"te prea btr+ " "upravie(uia"# umai #u #i #i ore $e "om pe oapte. . prima lu $up #e e-am mutat mpreu ' l "o(eam #+ $ mer,ea $evreme la "al. <i u era u)or " m pre&a# # repre-i t u e&ort " ri$i# #i #i-e#i $e :ilo,rame la *altere' #+ $ i#i $ou "ute #i #i-e#i -ar &i &o"t o problem. 2poi a ve it )i -iua #+ $' prea ab"orbit $e #o ver"a(ia #u u a $i ve#i ele oa"tre' u mi-am $at "eama # ri$i#am trei-e#i $e :ilo,rame #u o m+ ' timp #e "poroviam la &el $e $e,a1at $e par# a) &i tra" i)te 1alu-ele. Mi-am $at "eama $e ,a& abia

atu #i #+ $ am v-ut-o # veri&i#a $e $ou ori ,reut(ile' $ar am reu)it " $re, bu"uio#ul mormi $ #eva $e"pre ma)i i re,late i #ore#t. !e atu #i' mi &a# e9er#i(iile tre mie-ul op(ii )i )a"e $imi ea(a' perioa$ #are "ala $e &or( e"te pu"tie. I-am $ru,at lui P*ilip o pove"te $e"pre ava ta1ele e9er#i(iilor &#ute oaptea t+r-iu. 2 a##eptat e9pli#a(ia la &el $e u)or #um &#u"e #u multe altele. 3+ $ P*ilip lu#rea- p+ t+r-iu' l "o(e"# la #lub' $ar m mul(ume"# #u a#elea)i e9er#i(ii $e &or( )i lu ,imi $e ba-i pe #are le &#eam atu #i #+ $ l-am t+l it prima $at. 2ltmi teri' )i &a#e e9er#i(iile "i ,ur. . a#ea "ear' $up ple#area lui P*ilip' am $at $rumul la televi-or. Nu obi) uie"# " m uit prea mult' $ar #+ $ o &a#' tre# pe"te #a alele #u pro,rame e$u#ative )i $rame pe tru a urmri emi"iu i $e )tiri )i $e-bateri. !e #e= Pe tru # m a"i,ur $e e9i"te (a lume a u or oame i #are o $u# mai ru $e#+t mi e. I $i&ere t #+t $e proa"t a &o"t o a ume -i' $up #e prive"# #um vreu $obito# )i a u ( eva"ta )i re"tul lumii # "e #ul# #u &ata ei' pot "pu e "i ea mea 6/i bi e' #el pu(i "u t mai bu $e#+t el7. Televi-iu e $e proa"t #alitate #a terapie $e re#o &irmare. 2r trebui "-(i pla# la ebu ie5 Tema emi"iu ii I "i$e 0#oopG $e a"t-i era eva$area u ui p"i*opat $i tr-o #*i"oare $i 3aroli a $e Nor$ #u #+teva lu i urm. 0e -a(io ali"m $u" la e9trem. Tipul ptru "e"e apartame tul u ui brbat total e#u o"#ut' l le,a"e' apoi l mpu)#a"e pe tru # e9pli#a el voia " )tie #e "imte mome tul re"pe#tiv. Re$a#torii emi"iu ii #o $ime ta"er #ome tariul #u e9pre"ii pre#um 6"lbati#7' 6prime1$io"7 )i 6a imali#7. 3e por#rie5 0-mi arate #i eva a imalul #are u#i$e umai pe tru a urmri &elul #are moare #i eva. !e #e per"i"t a#e"t "tereotip al u#i,a)ului a imali#= Pe tru # le pla#e &ii (elor uma e. Pe tru # e9pli# a"t&el $e lu#ruri tr-u mo$ ele,a t' pla"+ $ oame ii partea "uperioar a "#rii evolutive )i #obor+ $ u#i,a)ii partea i &erioar' alturi $e mo )tri mitolo,i#i $e tipul om-&iar' pre#um v+r#ola#ii. 2$evrul e"te # $a# u v+r#ola# "-ar #omporta la &el #u a#e"t p"i*opat' lu#rul "ta "-ar t+mpla u pe tru # e"te pe 1umtate a imal' #i pe tru # mai e"te # &ii ( uma . Numai &ii (ele uma e omoar $i pl#ere. /mi"iu ea "e apropia $e &i al #+ $ P*ilip "e toar"e. @ 2 mer" bi e= @ N-a &o"t i#io$at mai bi e' r"pu "e P*ilip #u o "tr+mbtur. !e-abia a)tept -iua #+ $ "e va i ve ta pa"tila #are " lo#uia"# e9er#i(iile &i-i#e. La #e te ui(i= 0e aple# pe"te #apul meu. 0-a mai t+mplat #eva i tere"a t= @ Cei' la-i >err; 0pri ,erH. Nu pot "-l "uport pe 0pri ,er. L-am urmrit o $at vreo -e#e mi ute' #er#+ $ " tre# pe"te por#riile pro&erate' pe tru a-mi $a "eama #e voia $e &apt " "pu . . #ele $i urm' mi-am $at "eama # totul "e re-uma umai la re"pe#tivele por#rii o pau- ai te $e "ubie#tele #u a$evrat i #e $iare. U II?H al televi-iu ii $e -i. Nu' u' retra#te-. 3el pu(i II?-ul are #eva $e "pu". P*ilip r+"e )i mi #iu&uli prul. @ 3e-ai -i#e $e o plimbare= ?a# u $u) rapi$ p+ "e termi emi"iu ea. @ 0u bi e. P*ilip "e $rept "pre baie. M-am &uri)at p+ la &ri,i$er )i am )&#at o bu#at $e br+ - $e va# pe #are o a"#u "e"em pri tre le,ume. 3+ $ a "u at tele&o ul' l-am i, orat. Cra a era mai importa t )i pe tru # P*ilip $$u"e"e $e1a $rumul la ap' u putea "-l au$' $e#i avea #um " )tie # u r"pu $eam. 3el pu(i a)a am #re-ut. 3+ $ am au-it # apa u mai #ur,ea' am $e"at ,rab br+ -a "patele lptu#ilor )i m-am repe-it "pre re#eptor. P*ilip era ,e ul $e om #are pre&era mai $e,rab "-)i trerup #i a $e#+t "-l la"e pe #el #are "u a " re,i"tre-e me"a1ul pe robot. . #er#am "-i urme- e9emplul #el pu(i #+ $ "e a&la pri prea1m. 21u "e"em

$e1a la 1umtatea $rumului #+ $ "-a $e#la )at robotul. Vo#ea mea re,i"trat' #u o ua ( $e-,u"ttor $e bi e$i"pu"' i vita per"oa a #are apela " la"e u me"a1. 3eea #e "e )i t+mpl. @ /le a= 0u t >erem;. M-am oprit bru"#. 0u ' te ro,. / importa t. Urm o pau-. Tele&o ul p+r+i' per"oa a $e la #ellalt #apt al &irului tr,+ $u-)i bru"# re"pira(ia. <tiam # era te tat " "pu mai multe' " a u (e u ultimatum $e ,e ul 60u -m "au ai " ve-i #e urmea-7' $ar u putea. 2veam o (ele,ere. Nu putea ve i ai#i )i i#i u putea " trimit pe alt#i eva. 2m re-i"tat i"pitei $e a "#oate limba "pre robot. 0+#' "+#' u po(i " vorbe)ti #u mi e. Maturitatea e"te puter i# "upraevaluat. @ /le a' e ur,e t' #o ti u >erem;. <tii # -a) "u a $a# -ar &i. >erem; #*i"e"e #+ $ P*ilip "e a&la $e1a #u m+ a pe re#eptor. .l ri$i# )i mi-l ti "e. ?eri $u-mi privirea' m-am $reptat "pre #a apea. @ Nu-l "u i= @ N-a l"at umrul. @ L"a impre"ia # $e1a l )tii. Ori#um' #i e era= @ 2aaa u vr $e-al $oilea. @ 2)a $e#i mi"terioa"a mea or&a are &amilie= Va trebui "-l t+l e"# )i eu pe vrul "ta tr-o bu -i. @ N-ai vrea "-o &a#i. P*ilip r+"e. @ Ori#e lu#ru are )i u rever" a)a-i #i "tit. Ji-am impu" "-mi #u o)ti &amilia. 2#um e )a "a ta " te r-bu i. !up petre#erea #u $aruri a lui %e#:;' vei vrea "-mi $ai #ap #u tot #e po(i )i "-i "#o(i la ve$ere pe verii #ei ebu i a"#u )i ma "ar$ a i $e -ile. !e)i' $e &apt' verii ebu i $i ma "ar$ ar &i probabil #ei mai imeri(i #a pu #t $e atra#(ie al u ei petre#eri. Mai bi e $e#+t "urorile bu i#ii' #are (i-au "pu" a#eea)i pove"te # $i #opilrie )i #are au a$ormit #u #apul &ar&uria #u $e"ert. 2m $at o#*ii pe"te #ap. Gata $e plimbare= @ !e $at #e termi $u)ul. 3e-ar &i " "u i la K11K= @ <i " m pome e"# #u o ta9 plu" i $i&ere t $a# ,"e"# "au u umrul= @ Cei' e mai pu(i $e u $olar. Ne putem permite. 0u 5 Iar $a# u $e"#oper umrul' poate ,"e)ti pe #i eva #are-l )tie )i (i-l poate $a. Trebuie " mai ai )i al(i veri' u= @ 3re-i # au le,tur tele&o i# ma "ar$a aia= 2u oro# $a# au lumi ele#tri#. @ 0u ' /le a' -i"e P*ilip #u u m+r+it pre&#ut' timp #e $i"prea baie. !e $at #e a ie)it $i #amer' am &i9at tele&o ul #u privirea. Po"ibil #a P*ilip " &i ,lumit' $ar )tiam # "e a)tepta "-l "u pe >erem;. !e #e u= /ra o rea#(ie ormal a ori#rei &ii (e uma e $e bu #re$i (. P*ilip a"#ulta"e me"a1ul )i au-i"e ua (a $e ur,e ( $i vo#ea lui. Re&u-+ $ " revi #u u tele&o la u apel #are prea " &ie &oarte importa t' $eve eam o &ii ( &r i im' #i eva #are u (i e la ime i. Ge ul $e &emeie #are voiam " $evi ar &i $at #u "i,ura ( tele&o . !e"i,ur' puteam " m pre&a# # tele&o a"em. O i$ee te ta t' $ar #are u l-ar &i mpie$i#at pe >erem; " "u e iar)i. <i iar)i. <i iar)i. Nu era prima $at #+ $ #er#a"e " ia le,tura #u mi e ultimele -ile. V+r#ola#ii mprt)e"# u oare#are ,ra$ $e telepatie. 3ei mai mul(i l i, or' pre&er+ $ mi1loa#e $e #omu i#are mai pu(i mi"ti#e. >erem; ri$i#a"e a#ea"t abilitate la ivelul $e art' "pe#ial pe tru # i o&erea o mo$alitate plu" $e a e i tra "ub piele )i $e a e *r(ui p+ #+ $ i &#eam pe pla#. . timp #e #er#a"e " m #o ta#te-e' eu #er#a"em "-l blo#*e-. !rept pe tru #are apela"e la tele&o . U mi1lo# u at+t $e e&i#ie t $e bombar$are a #reierului #uiva' $ar' $up #+teva -ile $e e umrate me"a1e re,i"trate' aveam #u "i,ura ( " #e$e- umai )i pe tru a "#pa $e i "i"te (ele "ale.

2m rma" #+teva #lipe l+ , tele&o ' am #*i" o#*ii )i am re"pirat a$+ #. Puteam "-o &a#. Puteam " $au tele&o ' " a&lu #e $orea' "-i mul(ume"# politi#o" pe tru # m-a #o ta#tat )i " re&u- " &a# ori#e mi-ar &i #erut' pe tru # )tiam prea bi e # urma "-mi #ear #eva. 3*iar $a# >erem; era 2l&aL )i alt$at &u"e"em obli,at " m "upu ' a#um u trebuia "-o mai &a#. Nu mai eram membru al Caitei. Nu putea " m mai #o trole-e. 2m ri$i#at re#eptorul )i am &ormat umrul $i memorie. !up patru (+r+ituri' "e #upl robotul. O vo#e re,i"trat' u #ea pro&u $ a lui >erem;' #i u a tr, at' #u u a##e t $i "u$' #are aproape # m-a &#ut " #*i$ ai te $e a au-i tre,ul me"a1. ?ru tea mi "-a a#operit $e "u$oare. Temperatura $i apartame t prea " &i #re"#ut bru"# #u -e#e ,ra$e' iar #a titatea $e o9i,e " "e &i re$u" "ubit. Mi-am tre#ut m+i ile pe"te &a(' am "#uturat tare $i #ap )i m-am $u" "-mi #aut pa to&ii pe tru plimbarea mpreu #u P*ilip. !imi ea(a urmtoare' ai te $e mi#ul $e1u ' P*ilip m treb #e $ori"e >erem;. 2m re#u o"#ut # u reu)i"em " iau le,tura #u el' $ar am promi" " mai #er#. !up #e am m+ #at' P*ilip a #obor+t " #umpere -iarul. L-am "u at pe >erem;' $ar a r"pu " $i ou robotul. !e)i uram " re#u o"# a"ta' #epeam " m ,ri1ore-. 3*iar u era vi a mea. Gri1a pe #are le-o purtam &o)tilor membri ai Caitei era #eva i "ti #tiv' #eva #e u puteam #o trola. 0au' #el pu(i ' a"ta mi-am "pu" "i ea mea atu #i #+ $ i ima a #eput "-mi bat #u putere $up #e i#i la al treilea apel u a r"pu " ime i. >erem; ar &i trebuit " &ie a#olo. Pr"ea rar re)e$i (a $e la 0to e*ave ' pre&er+ $ " #o $u# $e pe a#el tro al puterii' trimi(+ $u-)i apoi &avori(ii "-i $epli ea"# or$i ele $ubioa"e. /i bi e' u #*iar a#e"ta era "tilul $e #o $u#ere al lui >erem;' $ar u aveam #*e& "-i &a# #omplime te. ?ir-ar " &ie' mi "pu"e"e "-l "u )i ar &i trebuit " &ie a#olo #+ $ o &#eam. La toar#erea lui P*ilip' m v+rteam 1urul tele&o ului' &i9+ $u-l at+t $e tare #u privirea' $e par# a) &i putut "-l $etermi pe >erem; " ri$i#e re#eptorul umai #u puterea mi (ii. @ Tot u r"pu $e= 2m #lti at $i #ap. .mi "tu$ie e9pre"ia &e(ei mult mai ate t $e#+t mi-ar &i pl#ut. . timp #e m tor#eam #u "patele' traver" #amera )i mi pu"e m+ a pe umr. @ /)ti ,ri1orat. @ Nu #*iar. Pur )i "implu. @ Nu-i imi#' "#umpo. <i eu a) &i ,ri1orat $a# ar &a#e parte $i &amilia mea. Poate # ar trebui " te $u#i a#olo. 0 ve-i #e "-a t+mplat. Prea #eva ur,e t. I-am $eprtat m+ a. @ Nu' e ri$i#ol. Voi #o ti ua " "u . @ / vorba $e &amilie' "#umpo' m trerup"e el' #a )i #um a"ta ar &i pu" #apt ori#rui ar,ume t pe #are l-a) &i putut a$u#e. 2r &i pu" pe tru el. <i era u lu#ru pe #are u-l puteam #o tra-i#e. !up #e rela(ia oa"tr a $eve it pe tru prima $at "erioa"' "-a pu" problema #*irierii apartame tului "u' iar el a $e#larat r"pi#at # $orea " "e mute #u mi e4 m-am opu". 2poi m-a luat #u el la o tru ire $e &amilie. 2m &#ut #u o)ti ( #u mama' #u tatl )i #u "ora lui' )i am v-ut #um "e i &lue (au re#ipro#' #+t $e mult #o tau via(a lui. 2 $oua -i i-am "pu" " u)i re oia"# #o tra#tul $e #*iriere. 2#um' P*ilip "e a)tepta " m $u# a1utorul #uiva pe #are el l #re$ea membru al &amiliei mele. !a# a) re&u-a' u #umva "-ar ,+ $i # u "u t to#mai ,e ul $e per"oa pe #are )i-o $ore)te= Nu-mi puteam permite a#e"t ri"#. I-am promi" # voi #o ti ua " tele&o e-. I-am promi" # $a# u voi reu)i " $au $e >erem; p+ la amia-' voi lua avio ul "pre "tatul NeF Mor: pe tru a ve$ea #e "e +mpla"e. !e &ie#are $at #+ $ am tele&o at urmtoarele #+teva ore' m-am ru,at " r"pu $ #i eva. 0i ,urul #are a r"pu " a &o"t robotul.

P*ilip m-a #o $u" la aeroport $up pr+ -. ?II3 RT3ITO2R/. 2vio ul a ateri-at pe aeroportul 0;ra#u"e-Ca #o#: la orele ou"pre-e#e. 2m #er#at $i ou umrul lui >erem;' $ar a r"pu " tot robotul. Iar)i. !e $ata a#ea"ta eram mai $e,rab iritat $e#+t ,ri1orat. Pe m"ur #e $i"ta (a $i tre oi "e mi#)ora' memoria mi "e mbu t(ea )i mi-am a$u" ami te #um era " trie)ti la 0to e*ave ' $ome iul $e la (ar al lui >erem;. . "pe#ial mi-am ami tit obi#eiurile le,ate $e #o vorbirile tele&o i#e. La 0to e*ave lo#uiau $ou per"oa e' >erem; )i 3la;to ' &iul "u a$optiv' $eve it tre timp ,ar$ $e #orp. . #l$irea #u #i #i $ormitoare e9i"tau $ou tele&oa e. 3el $i #amera lui 3la; era #o e#tat la robot' $ar tele&o ul "i e )i pier$u"e #apa#itatea $e a "u a #u patru a i ai te' mome tul #+ $ 3la; l proie#ta"e peretele opu" pe tru # 6 $r- i"e7 "-i $era 1e-e "om ul $ou op(i la r+ $. Mai era u tele&o birou' $ar $a# 3la; &olo"ea li ia re"pe#tiv pe tru laptop' uita a$e"ea' #*iar -ile tre,i' " &a# $i ou le,tura. 3*iar $a#' $i t+mplare' e9i"ta #a" u tele&o "tare $e &u #(io are' at+t >erem; #+t )i 3la; puteau "ta #*iar la u metru $i"ta ( &r a "e obo"i " ri$i#e re#eptorul. Iar P*ilip #o "i$era # obi#eiurile mele #eea #e privea tele&o ul erau proa"te5 3u #+t m ,+ $eam mai mult' #u at+t mai tare m e ervam. <i #u #+t m e ervam mai tare' #u at+t mai *otr+t eram " u ple# $i aeroport p+ #e u ar &i r"pu " #i eva la tele&o ul la a&uri"it. !e vreme #e tot m #*ema"er' ar &i trebuit " m a)tepte #i eva. 3el pu(i a"ta era "#u-a mea. 2$evrul era # u voiam #+tu)i $e pu(i " "#ap $e a,ita(ia $e pe aeroport. 0u $e-a $reptul ebu e"#' u= 3ei mai mul(i oame i #o "i$er u -bor "ati"&#tor &u #(ie $e #+t $e pu(i timp trebuie " petrea# aeroport. . mo$ ormal' a) &i &o"t $e a#eea)i prere' $ar pe m"ur #e re,i"tram ima,i ile )i miro"urile termi alului aproape pu"tiu' m $ele#tam #u uma itatea lui. 2i#i' aeroport' eram o &i,ur a o im tr-o mare $e &i,uri la &el $e a o ime. 0e -a(ia $e a &i umai o parte $i tr-u tre,' $e a u m a&la #*iar mi1lo#ul lui' mi o&erea o a umit #o "olare. Lu#rurile urmau " "e "#*imbe #lipa #are' pr"i $ a#e"t lo#' aveam " a1u , la 0to e*ave . !ou ore mai t+r-iu' am *otr+t # u mai puteam a)tepta. 2m apelat pe tru ultima $at umrul $e la 0to e*ave )i am l"at u me"a1. U "i ,ur #uv+ t. 60o"e"#7. /ra "u&i#ie t. Nu era "implu " a1u ,i la 0to e*ave ' $ome iu "ituat partea $e or$ a "tatului NeF Mor:' l+ , u or)el umit %ear Valle;. 0e &#u"e aproape oapte #+ $ ta9iul #are m a&lam pr"i i #i ta aeroportului. Lumi ile 0;ra#u"ei "trlu#eau $eprtare' "pre "u$' $ar ta9iul "e $rept $ire#(ie opu" $e $at #e i tr pe auto"tra$a N1. Lumi ile #artierului $e or$ $i 0;ra#u"e au aprut "t+ ,a mea' mi#)or+ $u-"e treptat p+ #e au $i"prut #omplet oapte. !up vreo opt"pre-e#e :ilometri' )o&erul ie)i $e pe auto"tra$ )i tu eri#ul $eve i #ompa#t. Mam rela9at li i)tea op(ii $e la (ar. V+r#ola#ii u "u t &#u(i pe tru via(a urba . Nu e9i"t lo#uri pe tru aler,at' iar a,lomera(ia -il i# #o "tituie mai $e,rab o te ta(ie $e#+t u a o imat. U eori #re$ # am ale" " lo#uie"# #e trul Toro to-ului pur )i "implu pe tru # era mpotriva propriei aturi # u i "ti #t $e aprare. Privi $ pe &erea"tr' am #eput " m"or timpul #u a1utorul bor elor :ilometri#e. 0im(eam &ie#are bor $ep)it "toma#' #a pe u tremur' u #a pe o a ti#ipare. 3*iar $a# mi petre#u"em #ea mai mare parte a ultimilor -e#e a i la 0to e*ave ' u l #o "i$eram #mi ul meu. .mi ve ea ,reu " $e&i e"# #o #eptul $e 6#a"7' o #o "tru#(ie epm+ tea "#ut mai $e,rab $i vi"e )i pove)ti $e#+t $i tr-o e9perie ( real. 2vu"e"em' $e"i,ur' o$i ioar' o #a" &rumoa" )i o &amilie bu ' $ar u pe tru o perioa$ $ea1u " $e lu , #+t "-mi la"e mai mult $e#+t o impre"ie tre#toare. Pri (ii mei au murit #+ $ aveam #i #i a i. Ne tor#eam $e la u t+r,' mer,+ $ pe u $rum lateral pe tru # mama voia "-mi arate u po ei v-ut la o &erm $i apropiere. 2u-eam

r+"ul tatlui meu timp #e #er#a " a&le $e la mama #um "e a)tepta " v$ #eva pe u #+mp la mie-ul op(ii. .mi ami te"# # "-a r"u#it pe tru a m privi pe"te umr pe #+ $ o ta#*i a pe mama' a&lat l+ , mi e. Nu-mi ami te"# #e "-a t+mplat apoi i#i "#r+) etul $e #au#iu#uri' i#i (ipetele' i#i ma)i a "#pat $e "ub #o trol. Numai tu eri#ul. Nu )tiu #um am a1u " pe mar,i ea $rumului. 2vu"e"em #e tura pu"' $ar trebuie " m &i t+r+t a&ar $i ma)i $up a##i$e t. .mi a$u# ami te umai # "tteam pe pietri)' l+ , #orpul "+ ,erat al tatlui' "#utur+ $u-l' vorbi $u-i' implor+ $u-l "-mi r"pu $' &r a (ele,e $e #e -o &#ea' )tii $ # mi r"pu "e"e tot$eau a' u m i, ora"e i#io$at $ar tot #e &#ea a#el mome t era " m privea"# &i9' #u o#*i mari )i emi)#a(i. .mi ami te"# # am #eput " "#+ #e"# eu' &eti( $e #i #i a i' ,*emuit pe mar,i ea $rumului' privi $ &i9 o#*ii tatlui' eu " "#+ #e"#' pe tru # era at+t $e tu eri#' )i ime i u-mi ve ea a1utor' " "#+ #e"# pe tru # mama' a&lat # ma)i a -$robit' u "e mi)#a' iar tata -#ea pra&' &r "-mi r"pu $' &r " m (i bra(e )i " m ali e' &r "-o a1ute pe mama " ia" $i ma)i . <i pe"te tot era "+ ,e' at+t $e mult "+ ,e )i ,eamuri "parte' )i era at+t $e tu eri# )i at+t $e &ri, )i ime i u e ve ea a1utor. !a# aveam ru$e' -am au-it i#io$at $e ele. !up moartea pri (ilor' "i ,ura per"oa #are a #er#at " m #ear o&i#ial a &o"t #ea mai bu priete a mamei' $ar #ererea i-a &o"t re&u-at pe motiv # u era #"torit. Totu)i' am petre#ut umai vreo $ou "ptm+ i tr-u or&eli at ai te $e a &i a$optat $e primul #uplu #are m-a v-ut. . # i v$' ,e u #*i l+ , mi e' ,+ ,uri $ )i mi u + $u-"e #e #opila) &rumo" eram. 2t+t $e mi#u(' at+t $e per&e#t' #u prul blo $ atural )i o#*i alba)tri. O ppu) $e por(ela a)a m-au umit. <i-au luat ppu)a a#a" )i au #eput 6via(a7 per&e#t. N-a &o"t #*iar a)a. Ppu)a #ea pre(ioa" "ttea toat -iua pe u "#au )i u $e"#*i$ea i#io$at ,ura' apoi' timpul op(ii &ie#are oapte urla p+ -ori. M-au $u" apoi la or&eli at $up trei "ptm+ i. 2 urmat o alt &amilie' apoi # u a' )i tot a)a' luat mereu $e per"oa e vr1ite #omplet $e &a(a mea' $ar ab"olut i #apabile "-mi re&a# p"i*i#ul -$ru #i at. 2$ole"#e t &ii $' #uplurile #are m luau $e la or&eli at "-au "#*imbat. !e $ata a#ea"ta' u "o(ia' #i "o(ul era #el #are m ale,ea' remar#+ $-mi &rumu"e(ea )i teama. 2"t&el am $eve it 6ppu)a7 &avorit a a#elor pr$tori ma"#uli a&la(i #utarea u ui tip "pe#ial $e #opil. . mo$ iro i#' $atorit a#e"tor mo )tri mi-am ,"it' pe tru prima $at' puterea i terioar. Pe m"ur #e tre#eau a ii' am a1u " "-i #o "i$er #eea #e erau realitate' u a#ele prea-puter i#e 6#reaturi7 #are "e "tre#urau #amera mea puterea op(ii' #i #ara#tere "labe' &ri#o)ate la ,+ $ul # ar putea &i re"pi "e "au e9pu"e oprobriului publi#. O$at #e mi-am $at "eama $e a#e"t lu#ru' &ri#a a $i"prut #u totul. Puteau "-mi ati , #orpul' $ar u puteau " a1u , #u a$evrat la mi e. Pe m"ur #e &ri#a "e mi#)ora' la &el "e t+mpla )i #u m+ ia. .i $i"pre(uiam #a )i pe "o(iile la &el $e "labe )i oarbe $ar u mai erau $em i $e m+ ia mea. Nu-mi permiteam " &iu &urioa" pe ei' umi permiteam " iro"e"# u a umit timp )i e&ort #are putea &i #*eltuit #u mai mult &olo" altu $eva. !a# voiam " "#ap $e a#el &el $e via(' trebuia "-o &a# $e u a "i ,ur. 2"ta u "em a # trebuia " &u,. . "em a # trebuia " rm+ )i " "upravie(uie"#. . "em a # trebuia " "tu$ie- $i ,reu )i " termi pri tre primii $i #la"' #*iar $a# aproape i#io$at u tre#ea u a &r " "#*imb )#oala. 0u##e"ul li#eu ar &i "em a a##eptarea tr-o u iver"itate' #u alte #uvi te o $iplom impli#it o #arier #eea #e "e tra$u#ea pri a#el &el $e via( pe #are a"i"te (ii "o#iali )i pri (ii a$optivi #o "i$era"er tot$eau a # era $i #olo $e po"ibilit(ile mele. . a#ela)i timp' am $e"#operit o alt "ur" $e putere re-i"te (a propriului #orp. 2m #re"#ut alt )i a,il. U pro&e"or m-a "#ri" la aler,ri' "per+ $ # a"t&el aveam " m apropii $e #eilal(i #opii. . "#*imb' am v(at " aler, $e"#operi $ &eri#irea ab"olut' pl#erea $e ee,alat a e9er#i(iului &i-i# a"t&el am reu)it "-mi $e"#opr pe tru prima $at re-i"te (a )i vite-a. Pe la mi1lo#ul

li#eului' ri$i#am ,reut(i )i &#eam a tre ame te -il i#. Tatl vitre, u m mai ati ,ea. Nu mai eram #o "i$erat $e ime i vi#tim. @ 2i#i e' $om i)oar= . treb ta9imetri"tul. Nu "im(i"em oprirea ma)i ii' $ar' privi $ pe &erea"tr' am v-ut # e a&lam &a( por(ilor $e la 0to e*ave . O "iluet "ttea pe iarb' #u pi#ioarele #ru#i)ate' "pri1i it $e peretele $e piatr. 3la;to . <o&erul privi #u #oa$a o#*iului' #er#+ $ " -rea"# tu eri# #l$irea la &el $e a"#u " privirii pre#um i "#rip(ia $e pe pl#u(a $e bro - "au brbatul #are a)tepta l+ , poart. Lu a "e a"#u "e"e "patele u ui or' iar lmpile #are mar#au i trarea u erau apri "e. @ 3obor ai#i' am -i" eu. @ 2. Nu "e poate' $om i)oar. Nu-i $elo# "i,ur. 3eva "e a"#u $e tu eri#. 2m #re-ut # "e re&erea la 3la;. 63eva7 era o $e"#riere #ore#t. /ram pe pu #tul "-i "pu #' $i p#ate' l #u o)team pe a#el 6#eva7' #+ $ )o&erul #o ti u8 @ !om i)oar' au &o"t i)te probleme ultimul timp pri a#e"te p$uri. 3+i i "lbati#i' $up #um i "-a "pu". O &at $i ora) a &o"t ,"it u $eparte $e ai#i. M#elrit $e #+i ii ia. U ami# $e-al meu a ,"it-o )i mi-a "pu" ei bi e' $om i)oar' u era u "pe#ta#ol $elo# &rumo". 0tai li i)tit a#olo' iar eu $e"&a# la (ul $e la poart )i te $u# p+ &a(a #a"ei. @ 3+i i "lbati#i= 2m repetat eu' #re-+ $ # u au-i"em bi e. @ /9a#t. 2mi#ul meu le-a ,"it urmele. Uria)e. U tip $e la u iver"itate a $e#larat # toate urmele au &o"t l"ate $e u "i ,ur a imal' $ar u poate &i a$evrat. Nu ve-i. Privirea )o&erului "e $rept bru"# "pre ,eamul lateral' )i el "ri "u". Ii"u"e5 3la; )i pr"i"e po"tul $e la poart )i "e materiali-a"e l+ , ,eamul portierei $i partea mea. Rma"e a#olo' urmri $u-m #u o "#lipire #iu$at o#*i. 0e ti "e $up m+ erul u)ii. <o&erul ambal motorul. @ Totul e re,ul' am -i" #u u re,ret pro&u $. / #u mi e. Portiera "e $e"#*i"e )i 3la; v+r #apul i teriorul ma)i ii. @ 3obori "au $oar te ,+ $e)ti $a# "-o &a#i= @ Nu #oboar ai#i' r"pu "e )o&erul' r"u#i $u-"e pe tru a privi mai bi e "pate. Te prive)te $a# e)ti $e"tul $e ebu " *oi re)ti pri p$ure timpul op(ii' $ar -o "-o la" pe $om i)oara a"ta t+ r " mear, pe 1o" #i e )tie #+t p+ la #a"a aia. !a# vrei " te $u#' $e"#uie poarta )i ur# ma)i . !a# u' atu #i #*i$e portiera. 3la; "e toar"e "pre )o&er $e par# l-ar &i remar#at pe tru prima $at. %u-ele i "e #urbar tr-u r+ 1et )i ,ura i "e $e"#*i"e. Ori#e ar &i vrut " "pu ' u avea " &ie #eva &rumo". 2m $e"#*i" portiera $i partea opu" )i am #obor+t ai te " &a# o "#e . 3+ $ )o&erul a #obor+t ,eamul pe tru a m opri' am l"at "-i #a$ o ba # ot $e #i #i-e#i $e $olari poal )i am o#olit ta9iul pri "pate. 3la; tr+ ti portiera )i por i "pre $rumul $e a##e". <o&erul e-it' apoi a##eler bru"#' "t+r i $ o ploaie $e pietri) #a u "em $e $e-,u"t &a( $e pro"tia oa"tr ti erea"#. . timp #e m apropiam' 3la; &#u u pa" apoi' pe tru a m privi ti* . . #iu$a aerului re#e al op(ii' purta umai o pere#*e $e blu,i $e#olora(i )i u tri#ou e,ru "port' *ai e #are i "#oteau evi$e ( #oap"ele -velte' pieptul ma"iv )i bi#ep)ii "#ulpturali. Nu "e "#*imba"e #ei -e#e a i $e #+ $ l #u o)team. 0pera"em tot$eau a " apar vreo mo$i&i#are #+teva ri$uri' o #i#atri#e' #eva #are "-i "tri#e &(i)area per&e#t $e mo$el )i "-l a$u# pe a#ela)i ivel $e mortalitate #u re"tul lumii' $ar am &o"t tot$eau a $e-am,it. Pe m"ur #e m apropiam' )i #li a #apul' &r "-)i ia o#*ii $e pe &a(a mea. R+ 1i' iar $i (ii albi "#lipir tu eri#. @ %i e ai ve it a#a"' $ra,. 2##e tul "u$i# puter i# $$u apelativului timbrul u ui #+ te# #ou tr; O Fe"ter . Nu pot " "u&r ,e ul #ou tr;.

@ 2i a1u " )i #omitet $e primire= 0au >erem; te-a l (uit #ele $i urm $e poarta $e la i trare' a#olo u $e (i-e lo#ul= @ <i mie mi-a &o"t $or $e ti e. 0e ti "e " m pri $' $ar am &#ut u pa" apoi )i tr-o parte' )i am por it pe $rumul $e vreo 1umtate $e :ilometru #are $u#ea "pre re)e$i (. 3la; m urm. O bri- $e aer re#e )i u"#at mi ri$i# i)te )uvi(e $e pe #ea&' )i' o$at #u ea' am "im(it u ame"te# $e miro"uri mirea"ma (eptoare a #e$rului' par&umul va, al &lorilor $e mr )i miro"ul "+#+itor al #i ei $evorate $e mult. ?ie#are i- mi rela9a mu)#*ii te "io a(i. M-am "#uturat' $ebara"+ $u-m $e ori#e "e time t )i &or(+ $u-m " prive"# umai $rumul' #o #e tr+ $u-m la a u &a#e imi#' la a u vorbi #u 3la;' a u miro"i imi#' a u privi "t+ ,a "au $reapta. Nu $r- eam "-l treb #e "e t+mpla"e' pe tru # ar &i "em at "-l a ,a1e- tr-o #o ver"a(ie' )i ar &i "em at impli#it # $oream " vorbe"# #u el. 3*iar )i #ele mai "imple lu#ruri erau peri#uloa"e #+ $ era vorba $e 3la;. . $i&ere t #+t $e mult $oream " )tiu $e"pre #eea #e "e petre#ea' trebuia " au$ totul $e la >erem;. 21u " &a(a #a"ei' m-am oprit la u) )i am privit "u". 3l$irea $i piatr' #u $ou eta1e' prea u " "e aple#e ame i (tor a"upra mea' #i " "e retra, e9pe#tativ. Urarea $e bu ve it era a#olo' $ar era u a mut' a)tept+ $u-m pe mi e " &a# prima mi)#are. 3+t a"em are #u proprietarul5 2m ati " u a $i pietrele re#i )i am "im(it #um u val $e ami tiri mi vle)te mi te. Mi-am retra" m+ a' am $at u)a $e perete' mi-am aru #at ba,a1ul pe po$ea )i m-am $reptat "pre birou' a)tept+ $u-m "-l ,"e"# pe >erem; #iti $ l+ , #mi . /ra tot$eau a a#olo #+ $ m tor#eam a#a". Nu m a)tepta la poart' pre#um 3la;' $ar totu)i m a)tepta. . #perea era ,oal. U e9emplar mpturit $i #oti$ia ul mila e- 3orriere $ella 0era -#ea l+ , "#au ul lui >erem;. Tea #uri $e revi"te a tropolo,i#e )i publi#a(ii $e "pe#ialitate' toate apar(i + $ lui 3la;' a#opereau #a apeaua )i biroul. Pri #ipalul po"t tele&o i# $e pe birou prea i ta#t )i #o e#tat la re(ea. @ 2m tele&o at. !e #e u era ime i ai#i= @ /ram #u to(ii ai#i' r"pu "e 3la;. Ori#um' pe ai#i. 2r &i trebuit " la)i u me"a1. @ L-am l"at. 2#um $ou ore. @ /i bi e' a"ta e9pli# totul. 2m "tat la poart toat -iua a)tept+ $u-te' )i $oar )tii # >er u veri&i# i#io$at robotul. N-am trebat #um $e )tia 3la; # aveam " vi a"t-i' $e vreme #e u l"a"em i#i u me"a1. <i i#i -am trebat $e #e petre#u"e toat -iua l+ , poart. 3omportarea lui u putea &i 1u$e#at $up "ta $ar$ele uma e $e ormalitate. 0au $up ori#e tipuri $e "ta $ar$e ormale. @ 2)a$ar u $e-i >erem;= @ Nu )tiu. Nu l-am v-ut $e #+ $ mi-a a$u" #i a a#um #+teva ore. Probabil a ie)it. Nu trebuia " veri&i# $a# ma)i a lui >erem; mai era "au u ,ara1 pe tru a )ti # impli#a(iile vorbelor erau altele $e#+t lumea oame ilor. ?ra-ele obi) uite a#olo #ptau oi (ele"uri la 0to e*ave . 62 ie)it7 "em a # ie)i"e " aler,e iar a"ta u "em a 1o,,i ,. 0e a)tepta >erem; " &a# $rumul p+ ai#i )i apoi " a)tept p+ avea " 6bi evoia"#7 " m va$= %i e (ele" # $a. /ra o pe$eap" pe tru # i i, ora"em or$i ele= O parte $i mi e $orea "-l poat a#u-a $e a)a #eva' $ar >erem; u era i#io$at me"#*i . !a# )i pla i&i#a"e o aler,are a#ea oapte' ar &i &#ut-o i $i&ere t $a# eu ve eam "au u. 2m "im(it #um m #upri $e u a##e" $e &urie' $ar am #er#at "-l i, or. 3re$eam oare # >erem; avea " m a)tepte a)a #um &#u"e 3la;= %i e (ele" # u. Ni#i u #re$eam )i i#i u-mi p"a. Pe bu e. /ram $oar e ervat' imi# mai mult. 6>o#ul7 "e putea $e"&)ura $oi. 3+ $ aler,a' >erem; (i ea la i timitatea "a. !e#i' #e aveam " &a#= 0-i tulbur i timitatea' $e"i,ur. >erem; -ar &i putut &i i#io$at me"#*i ' $ar eu' &ir-ar " &ie' puteam5

@ 2 ie)it= /i bi e' atu #i va trebui "-l ,"e"#. 2m &#ut u pa" lateral pe tru a tre#e $e 3la; )i a m $repta "pre u)' $ar mi-a blo#at #alea. @ 0e toar#e #ur+ $. 0tai 1o" ". L-am o#olit pe tru a traver"a *olul )i am ie)i pe u)a $i "pate' pe 1umtate $e"#*i". M urm $eaproape' la apro9imativ u pa". 2m "trbtut ,r$i a #o 1urat #u -i$uri pe tru a a1u ,e la #rarea #are $u#ea p$ure. 2)#*ii $e lem mi tro" eau "ub pi#ioare. Miro"ul op(ii' #u e umrate mire"me mbietoare &ru -e ar"e' #ire-i $e vite' pm+ t u$ m vluia' $eve i $ tot mai per"i"te t. U $eva $eprtare "e au-i (iptul "tri$e t al u ui )oare#e ma"a $e "ear a vreu ei bu& i(e. 2m #o ti uat " mer,. !up vreo #i #i"pre-e#e metri' $rumul $eve ea o #rare ,u"t' a#operit #u iarb #l#at pi#ioare' pe tru a $i"prea #omplet "ub tu&i)uri )i arbu)ti. M-am oprit )i am tra" puter i# aer pe a". N-am "im(it imi#. Ni#i u miro"' i#i u "u et' i#i urm $e >erem;. . a#el mome t' mi-am $at "eama # u au-eam ab"olut imi#' i#i m#ar "u etul bu)it al pa)ilor lui 3la; "patele meu. M-am r"u#it' $ar -am v-ut alt#eva $e#+t #opa#i. @ 3la;to 5 2m urlat eu. O #lip mai t+r-iu ve i r"pu "ul' pri po# etele $eprtate ale u or #re ,i )i tu&e. Ple#a"e "-l averti-e-e pe >erem;. 2m tra" u pum #el mai apropiat tru #*i $e #opa#. Oare #*iar m a)tepta"em " &iu l"at $e 3la; " 6$era 1e-7 #u at+ta u)uri ( i timitatea lui >erem;= !a# aveam tr-a$evr impre"ia a"ta' atu #i #u "i,ura ( uita"em vreo $ou' trei lu#ruri $e#ur"ul ultimului a . 2m (+) it pri tre #opa#i. Ramuri mi )&i#*iuiau &a(a' iar pla te a,(toare mi "e #ur#au pri tre pi#ioare. M-am mpleti#it' "im(i $u-m ,reoaie' e $em+ ati# )i ab"olut e$orit a#el lo#. 3rarea u era &#ut pe tru oame i. Nu aveam i#i-o )a " "-l $ep)e"# pe 3la; "ub &orma #are eram' a)a #+t am #utat u lumi i) )i m-am pre,tit pe tru Tra "&ormare. Tra "&ormarea &ii $ &#ut ,rab' a &o"t a evoioa" )i #*i uitoare' a"t&el #+t a trebuit apoi " m o$i* e"#' ti " ,+&+i $ pe pm+ t. 3+ $ m-am ri$i#at' am #*i" o#*ii )i am tra" a$+ # pe a" miro"ul 0to e*ave -ului. 2m "im(it #um m #upri $e u tremur $e e9altare' #ep+ $ #u labele )i #o ti u+ $ pri tot #orpul. Miro"ul a l"at urma lui u ame"te# i $e"#riptibil $e emo(ie )i #alm' #are m-a &#ut " $ore"# " traver"e- rapi$ p$urea' $ar' a#ela)i timp' " m prbu)e"# i"tovit tr-o "e -a(ie $e pa#e bi e#uv+ tat. /ram a#a". 3a &ii ( uma ' puteam e,a &aptul # 0to e*ave era #a"a mea' # 6oame ii7 #are lo#uiau ai#i erau membri ai Caitei' # p$urile $i mpre1urimi erau mult mai mult $e#+t pm+ tul u ui a ume proprietar. !ar #a lup p$urea $i 0to e*ave ' umai u "i ,ur lu#ru mi tre#ea pri mi te. 2#ea"t p$ure era a mea. /ra teritoriul Caitei' $e#i era al meu. Teritoriul meu' u ul pe #are puteam " aler,' " v+ e- )i " m "imt bi e' &r &ri#a $e a t+l i a$ole"#e (i #u #*e& $e petre#ere' v+ tori ,ata " ape"e ori#+ $ pe tr,a#i' vulpi turbate "au rato i. ?r #a apele #are "-mi blo#*e-e $rumul' &r #utii ru,i ite $e #o "erve #are "-mi taie per i(ele labelor' &r "a#i $e ,u oaie ur+t miro"itoare #are " vi#ie-e aerul pe #are l re"piram' &r $e)euri #*imi#e $ever"ate apa pe #are o beam. Nu era vorba $e o bu#at $e p$ure reve $i#at pe tru o plimbare $e o or "au $ou. /ra vorba $e"pre $ou "ute #i #i-e#i $e *e#tare $e p$ure' &ie#are *e#tar o #re ,tur $e #rri &amiliare' u tere populat $e iepuri )i #erbi' u 6bu&et "ue$e-7 pre,tit pe tru propria pl#ere. Pl#erea mea. 2m tra" a$+ # aer piept. 2erul meu. M-am pre#ipitat pri tre $e"i)uri "pre #rarea bttorit. 3rarea mea. M-am &re#at $e u "te1ar' "im(i $ #um "#oar(a m -,+r+ie )i mi "mul,e bu#(i $e bla . %la a mea. Pm+ tul "e #utremur "ub trei vibra(ii "labe "riturile u ui iepure u $eva "t+ ,a mea. Iepurele meu. Labele mele t+ 1eau " aler,e' " re$e"#opere lumea #ompli#at a p$urii. U $eva' a$+ #urile mi (ii' o vo#e uma

timi$ "tri,a 6Nu' u' u5 ?ii (a a"ta u e)ti tu. 2i re u (at la via(a a"ta. N-o mai vrei7. 2m i, orat vo#ea. Lip"ea u "i ,ur lu#ru' u ultim lu#ru #are &#ea $i&ere (a tre a#e"te p$uri )i rave ele i-olate $i Toro to. 3*iar timp #e m ,+ $eam la el' u urlet "trpu "e oaptea u u #+ te# al op(ii' #i u urlet i "i"te t al u ui lup "i ,urati#' o #*emare a "+ ,elui. 2m #*i" o#*ii )i am "im(it "u etul vibr+ $u-mi pri #orp. 2m $at #apul pe "pate )i i-am r"pu ". Timi$a vo#e uma #et " mai mproa)te #u i ve#tive' m+ ia &ii $ lo#uit $e o "e -a(ie mult mai apropiat $e teroare. 6Nu7' )optea vo#ea. 6Nu a"ta. Reve $i# p$urea. Reve $i# aerul' #rrile' #opa#ii )i a imalele. !ar u reve $i#a a#ea"t #*emare a "+ ,elui57 Tu&i)urile tro" ir "patele meu )i m-am r"u#it la timp pe tru a-l ve$ea pe 3la; pli "ritur. .mi "e#er labele )i m aru # pe "pate' apoi "e aple# $ea"upra mea )i m mu)# u)or $e pielea eprote1at $e bla $i 1urul ,+tului. L-am mu)#at la r+ $ul meu )i "-a retra". Rm+ + $ totu)i $ea"upra mea' "#+ #i )i m mpu "e #u botul' implor+ $u-m " m 1o# #u el' "pu + $u-mi #+t $e "i ,ur &u"e"e. 0im(eam o a ume re-i"te ( mi e' $ar era ,ropat mult prea a$+ #. I-am )&#at laba $i &a( tre &l#i' )i' tr,+ $ "pre mi e' l-am $e-e#*ilibrat. . timp #e "e prbu)ea' am "rit pe el. Ne-am ro"to,olit pri tu&i)urile $e"e mu)#+ $u- e' lovi $u- e #u labele )i lupt+ $u- e pe tru po-i(ia #ea mai bu . 3*iar mome tul #+ $ era pe pu #tul " m (i tuia"# la pm+ t' m-am -v+#olit )i' reu)i $ " m elibere-' am &#ut u "alt tr-o parte. 2m #eput " e v+rtim u ul 1urul #eluilalt. 3oa$a lui 3la; mi )&i#*iuia trupul' alu e#+ $ $e-a lu ,ul lui #a o m+ $e-mier$toare. 0e apropie )i mai mult )i "e &re# $e mi e. !up u ou #er# aproape #omplet' ti "e o lab' mpie$i#+ $u-m " mai ai te-' apoi )i ,rop a"ul ,+tul meu. .i "im(eam r"u&larea &ierbi te pe piele timp #e m a$ulme#a. M )&# bru"# $e ,+t )i m aru # pe"te #ap #u u urlet $e trium&. Numai # 6vi#toria7 -a (i ut mai mult $e $ou "e#u $e. Ne-am #ierat # pu(i ' apoi m-am $e"pri " $i #le)tare #u u "alt. 3la; "e $$u apoi )i "e ,*emui' l"+ $u-"e #u toat ,reutatea pe labele $i "pate. Limba i at+r a $i ,ura lar, $e"#*i"' iar ure#*ile i erau #iulite. M-am l"at pe vi e $e par# m pre,team " (i piept ata#ului' $ar #lipa #+ $ a "rit' m-am aru #at tr-o parte )i am #eput " aler,. 3la; "-a repe-it $up mi e. Ne-am &u,rit pri p$ure' "trbt+ $ *e#tar $up *e#tar. 2poi' #+ $ am #eput " $e"#riu u #er# pe tru a m toar#e "pre #a"' li i)tea p$urii a &o"t trerupt $e o mpu)#tur. M-am oprit bru"#' pati + $ pe iarb. O mpu)#tur= 3*iar au-i"em o mpu)#tur= %i e (ele" # mai avu"e"em $e-a &a#e #u arme p+ atu #i' pu)tile )i v+ torii &ii $ peri#ole $e a)teptat atu #i #+ $ *oi re)ti pri p$uri e#u o"#ute. !ar a#um m a&lam la 0to e*ave u lo# "i,ur. 2lt mpu)#tur. 2m #iulit ure#*ile. 2mbele &o#uri $e arm ve i"er $e u $eva $i "pre or$. 0pre or$ "e a&lau live-i. ?olo"ea oare &ermierul re"pe#tiv a#ele $i"po-itive "pe#iale #are imitau &o#urile $e arm pe tru a alu ,a p"rile= 2"ta trebuia " &ie e9pli#a(ia. ?ie a"ta' &ie #i eva v+ a pe #+mpurile $i apropiere. P$urile $i 0to a*ave erau vi-ibil mar#ate #u ,ar$uri )i i $i#atoare. Lo#al i#ii re"pe#tau li iile $e $emar#a(ie. O &#u"er tot$eau a. Reputa(ia lui >erem; pri tre ve#i i era irepro)abil. 0e poate " u &i &o"t el #el mai #omu i#ativ )i "o#iabil proprietar' $ar era re"pe#tat. M-am $reptat "pre or$ pe tru a $e-le,a mi"terul. !e-abia par#ur"e"em trei metri #+ $ 3la; a "rit &a(a mea' m+r+i $ u u m+r+it #are " m i vite la 1oa#. L-am privit &i9' treb+ $u-m $a# u #umva i i terpreta"em ,re)it i te (ia. M+r+i $i ou' )i $e $ata a"ta am &o"t "i,ur. M averti-a. Mi-am $at ure#*ile pe "pate )i mi-am artat #ol(ii. 3la; mi blo# $rumul. 3u pleoapele abia tre$e"#*i"e' l-am privit &i9. /vi$e t' &u"e"em ple#at prea mult timp $a# #re$ea # poate &a#e pe )e&ul )i #u mi e a)a #um obi) uia #u al(ii. !a# uita"e #umva #i e

eram' eram $i"pu" "-i mpro"pte- memoria. Mi-am $e-,olit $i ou #ol(ii )i am m+r+it ame i (tor. 3la; u "e retra"e. M-am aru #at a"upra lui. M-a lovit #+ $ eram aer' #u toat &or(a #orpului4 mi-am pier$ut "u&lul )i m-am prbu)it. 3+ $ mi-am reve it' -#eam pe pm+ t' #u $i (ii lui 3la; bi e &ip(i pielea $e-,olit $e pe #ea&. .mi ie)i"em $i &orm. 3la; m+r+i )i m "#utur #u putere $e #+teva ori' #a pe pui ea"#ulttor' apoi mi $$u $rumul )i "e ri$i#. M-am ri$i#at #+t mai $em #u puti (. . ai te $e a &i #omplet pi#ioare' 3la; m mpi "e $i "pate #u botul. M-am r"u#it pe tru a-l privi i $i, at' $ar m mpu "e $i ou' -ori $u-m $ire#(ia opu". 2m mer" 6a"#ulttoare7 vreo patru "ute $e metri' apoi am &#ut u "alt bru"# tr-o parte' #er#+ $ " "#ap. La #+teva "e#u $e $up #e tre#u"em pe l+ , el' vreo "ut $e :ilo,rame mi-au #-ut "pate )i m-au proie#tat la pm+ t. 3ol(ii lui 3la; mi "au &ipt umr' $e"tul $e a$+ # pe tru a $a "+ ,ele )i a-mi trimite o "tr&u ,erare $e $urere )i )o# pri tot #orpul. !e $ata a#ea"ta' i#i u m l" " m ri$i# $e 1o" ai te $e a m mpi ,e "pre #a"' mu)#+ $u-m u)or $e labele $i "pate $e #+te ori $$eam "em e $e )ovial. 3la; m #o $u"e "pre lumi i)ul #are m Tra "&orma"em )i "e Tra "&orm )i el $e #ealalt parte a u ui tu&i) $e". Tra "&ormarea mea &ii ( uma a &o"t )i mai rapi$ $e#+t Tra "&ormarea lup. !e $ata a#ea"ta' -a &o"t evoie " m mai o$i* e"# $up a#eea. ?uria mi $$ea e er,ia e#e"ar. Mi-am tra" at+t $e rapi$ *ai ele pe mi e' #+t mi-am rupt m+ e#a blu-ei. 2poi am ptru " #u pa)i mari lumi i). 3la; m a)tepta' #u bra(ele #ru#i)ate. /ra ,ol' bi e (ele"' *ai ele &ii $ aba $o ate tr-u alt lumi i)' u $eva a$+ #urile p$urii. !e-br#at' 3la; avea u #orp )i mai per&e#t $e#+t atu #i #+ $ era mbr#at vi"ul $eve it realitate al u ui "#ulptor ,re#. V-+ $u-l' u val $e #l$ur mi traver" trupul' a$u#+ $u-mi mi te ima,i ile altor aler,ri )i urmrile i evitabile. Mi-am ble"temat #orpul tr$tor )i m-am $reptat #u pa)i mari "pre el. @ 3e $ra#uB &#eai= 2m "tri,at eu. @ /u= /u=5 Nu eu eram i$ioata #are aler,a "pre oame i arma(i. U $e $ra#uB (i-a &o"t #apul' /le a= @ Ia mai "lbe)te-m5 Nu aveam $e ,+ $ " ie" $e pe proprietate )i )tiai a"ta. /ram $oar #urioa". M-am tor" umai $e o or' iar tu "o $e-i $e1a tere ul. 3+t $e $eparte po(i " m mpi ,i' #+t $e mult po(i " m #o trole-i. @ V+ torii ia erau pe proprietate' /le a. Vo#ea lui 3la; era ,rav' iar o#*ii m priveau (i t. @ O*' #e pro"tii. M-am oprit bru"# )i i-am "tu$iat #u ate (ie &i,ura. 3*iar vorbe)ti "erio"= V+ tori= Pe proprietatea lui >erem;= Te-ai pro"tit la btr+ e(e= . (eptura l $uru mai tare $e#+t "pera"em. ?l#ile i "e #le)tar' privirea i $eve i $ur. M+ ia i #lo#otea bu)it tot #orpul' aproape " e9plo$e-e. Nu mi era a$re"at mie' #i a#elora #are $r- i"er "-i i va$e-e "a #tuarul. ?ie#are &ibr a #orpului "u "e mpotrivea #*iar umai )i ,+ $ului $e a permite pre-e (a u or oame i arma(i pe proprietate. !oar u "i ,ur lu#ru l mpie$i#a "-i v+ e-e >erem;. 2)a$ar >erem; trebuie "-i &i i ter-i" " 6aib ,ri17 $e #ei #are i #l#a"er proprietatea' "-i &i i ter-i" u umai "-i omoare' #i #*iar )i "-)i &olo"ea"# abomi abilele te* i#i $e i timi$are' meto$ele lui obi) uite $e a trata a"t&el $e oame i. !ou ,e era(ii $e a$ole"#e (i #utare $e lo#uri $e petre#ere #re"#u"er $u#+ $ mai $eparte pove)tile $e"pre p$urile b+ tuite ale 0to e*ave -ului. 2t+ta vreme #+t a#e"te pove)ti impli#au umai "piri$u)i )i &a tome' &r vreo me (iu e $e"pre v+r#ola#i' >erem; le permitea )i #*iar le #ura1a. La urma urmei' a-l l"a pe 3la; "-i "pim+ te pe lo#al i#i era mai "i,ur )i mult mai 6#urat7 $e#+t alter ativa. !e#i $e #e u-l l"a " &a# la &el a#um= 3e "e "#*imba"e= @ 2r trebui " &ie $e1a u tru' $e#lar 3la;. !u-te )i vorbe)te #u el. 0e toar"e )i "e a&u $ p$ure pe tru a-)i ,"i *ai ele.

. timp #e m $reptam "pre #a"' m ,+ $eam la #eea #e "pu"e"e ta9imetri"tul. 3+i i "lbati#i. Nu e9i"tau #+i i "lbati#i pri mpre1urimi. 3+i ii u "-ar &i ave turat i#io$at pri apropierea u ui teritoriu "tp+ it $e v+r#ola#i. Iar #+i ii "lbati#i u ar &i m#elrit i#io$at &emei ti ere )i " toa"e. Urme uria)e' a"em toare #u #ele ale #+i ilor' ,"ite 1urul #orpului' -ar &i putut "em a $e#+t u lu#ru. U v+r#ola#. Totu)i' #i e ar &i u#i" at+t $e aproape $e 0to e*ave = . trebarea "i e era at+t $e e#o #eput #+t u avea i#i u r"pu ". U v+r#ola# #are " u &ie membru al Caitei ar &i trebuit " &ie $e-a $reptul "i u#i,a) " traver"e-e ,ra i(a "tatului NeF Mor:. Meto$ele lui 3la; $e a re-olva problemele #u a"t&el $e 6#o trave ie (i7 erau at+t $e re umite' #+t i#iu ul u "e apropia"e la mai mult $e o "ut )ai-e#i $e :ilometri $e 0to e*ave ultimii $ou-e#i )i #eva $e a i. 0e "pu ea # 3la; l $e-membra"e pe ultimul v+r#ola# i trat pe proprietate $e,et #u $e,et' membru #u membru' (i + $u-l via( p+ ultima #lip po"ibil' $up #are i "mul"e"e #apul. Iar 3la; avea pe atu #i umai )apte"pre-e#e a i. I$eea potrivit #reia &ie 3la;' &ie >erem;' ar &i putut &i re"po "abili $e moartea &emeii era la &el $e ab"ur$. >erem; u u#i$ea. 2"ta u voia " "em e # u putea u#i$e "au # u "im(i"e i#io$at evoia "-o &a#' #i pur )i "implu # )i $$ea "eama # e er,ia i era mai bi e #a ali-at alt parte u ,e eral trebuie " re u (e la a lua parte la btlia "i e' $e$i#+ $u-"e "#*imb problemelor $e "trate,ie )i #oma $. !a# #i eva trebuia u#i"' >erem; $$ea or$i ul. !ar a"ta "e t+mpla umai #a-uri e9treme' )i impli#a &oarte rar &ii (e uma e. I $i&ere t #are ar &i &o"t ame i (area' >erem; u ar &i or$o at i#io$at u#i$erea u ei &ii (e uma e pe teritoriul "u. Iar 3la;' #iu$a e umratelor "ale $e&e#te' -ar &i u#i" i#io$at oame i umai $i pur pl#ere. U#i$erea ar &i "em at ati ,erea lor &i-i#. 3eea #e l-ar &i 1o"it at+t $e mult #+t -ar &i &#ut-o $e#+t $a# ar &i &o"t ab"olut e#e"ar. 3+ $ am ptru " #a"' t#erea era # $epli . 2m i trat $i ou birou' i ima $ome iului 0to e*ave . >erem; u era a#olo. 2m *otr+t "-l a)tept. !a# era #a"' avea " m au$. . mo$ e9#ep(io al' putea " vi )i el o $at la mi e. >erem; #o $u#ea Caita #u autoritate ab"olut. 2"ta era le,ea lupilor "lbati#i' $e)i u &u"e"e tot$eau a le,ea Caitei. I"toria e umra(ilor 2l&a &#ea u eori #a luptele pe tru "u##e"iu e $i Imperiul Roma " par $e-a $reptul #ivili-ate. U v+r#ola# "e #(ra p+ v+r&ul ierar*iei' $eve ea 2l&a pe tru #+teva lu i' u eori #*iar pe tru #+(iva a i' apoi era a"a"i at "au e9e#utat $e u ul $i &ra(ii mai ambi(io)i' #are avea " i ia lo#ul p+ #lipa #+ $ avea "-)i t+l ea"# propria moarte aproape "i,ur u a e atural. Rela(iile $e ru$e ie tre $iver)ii 2l&a -aveau i#i-o le,tur #u mo$ul $e #o $u#ere. Numai #u puterea. 0pre a $oua 1umtate a "e#olului al $ou-e#ilea' Caita #epu"e " "e $e-membre-e. Lumea po"t-i $u"trial u "e #omporta #u m u)i #u v+r#ola#ii. /9ti $erea urba ,*i(ea p$uri a$+ #i )i uria)e "pa(ii $e"#*i"e. Oame ii "o#iet(ii mo$er e erau mult mai pu(i a"em tori #u #ei $i 2 ,lia &eu$al a re"pe#ta i timitatea ve#i ilor bo,a(i )i retra)i pe $ome iile lor. Ra$ioul' televi-iu ea )i -iarele r"p+ $eau toate #ol(urile ,lobului umai #+teva ore )tiri $e"pre $e"#operirea u or v+r#ola#i. Noile meto$e $e lu#ru ale poli(iei &#eau #a u#i$erea u ei &ii (e uma e #o $i(ii #iu$ate mu)#turi a"em toare #u #ele ale #+i ilor Talla*a""ee' " &ie #orelat rapi$ #u #a-uri "imilare Miami )i Ee; Ie"t. Lumea mo$er #epea " "e apropie tot mai mult $e Cait. !ar' lo# " "e #oali-e-e pe tru a o &ru ta mpreu ' membrii Caitei #epu"er " "e lupte u ii #u al(ii pe tru a#apararea ultimului ve"ti,iu "i,ura (' mer,+ $ p+ tr-a#olo #+t " &ure teritorii mai bu e $e la proprii &ra(i. >erem; "#*imba"e toate a#e"tea. !e)i u ar &i putut &i i#io$at #o "i$erat #el mai bu lupttor $i Cait' avea o a ume #apa#itate' mult mai importa t pe tru "upravie(uirea )i "u##e"ul u ei Caite mo$er e. >erem;

avea u auto#o trol ab"olut. 3apa#itatea $e a-)i $omi a i "ti #tele )i e#e"it(ile "em a # )i putea $a "eama $e problemele #u #are "e #o &ru ta Caita )i le putea re-olva tr-u mo$ ra(io al' $e#i-iile "ale e&ii $ i &lue (ate $e u impul" $e mome t. Pe m"ur #e "uburbiile ,*i(eau -o ele libere $i 1urul ora)elor' >erem; )i $epla"a Caita tot mai mult "pre -o a rural. .i v(a #um " "e #omporte #u &ii (ele uma e' #um " $evi o parte i te,ra t a lumii mo$er e' $ar )i #um " rm+ a#ela)i timp a&ara ei. Pe m"ur #e )tirile $e"pre v+r#ola#i puteau &i r"p+ $ite tot mai repe$e )i mai u)or' >erem; )i impu"e"e #o trolul u $oar a"upra membrilor Caitei' #i )i a"upra v+r#ola#ilor #are u mai &#eau parte $i ea. . tre#ut' v+r#ola#ii #are u erau membri ai Caitei a)a umi(ii mutt"P erau #o "i$era(i #et(e i $e ra ,ul al $oilea' e$em i $e ate (ia Caitei. 0ub #o $u#erea lui >erem;' a#e)tia u #+)ti,a"er i#i u "tatut le,al' $ar membrii Caitei v(a"er # u-)i puteau permite "-i i, ore. !a# u mutt &#ea vreo pro"tie 3airo' reper#u"iu ile a1u ,eau p+ NeF Mor:. !e a#eea' membrii Caitei #epu"er " "tr+ , toate $atele $i"po ibile $e"pre &ie#are mutt' v(+ $u-le obi#eiurile )i urmri $u-le $epla"rile. 2tu #i #+ $ u v+r#ola# $$ea a)tere la tulburri oriu $e lume' membrii Caitei a#(io au rapi$ )i $e#i"iv. Pe$eap"a pe tru pu erea peri#ol a "e#urit(ii Caitei varia $e la a$mo e"tri "erioa"e la pe$ep"e &i-i#e "au e9e#u(ii rapi$e. 0ub #o $u#erea lui >erem;' Caita era mai puter i# )i mai u it #a i#io$at' lu#ru pe #are u-l #o te"ta ime i. To(i erau "u&i#ie t $e i teli,e (i pe tru a re#u oa)te u lu#ru bu . 2m #er#at "-mi "#ot $i mi te ,+ $urile e,re )i m-am apropiat $e birou' aru #+ $ o privire pe"te tea #urile $e -iare ,rm$ite u ele pe"te altele. U arti#ol titra 60pturi a$u# out(i a"upra &e ome ului 3*avi 7' altul "e re&erea la ve#*iul #ult al 1a,uaruluiQ' #u re&erire la $e"#operirile $e la 3*avi $e Cua tarN. ?a"#i a t material. Pli#ti"itor. !e)i u a$evrat )o# pe tru #ei mai mul(i #are l t+l i"er' 3la; avea o mi te "#lipitoare' #are i a$u"e"e u $o#torat a tropolo,ie' mai e9a#t reli,iile a tropomor&i#e. 3u alte #uvi te' "tu$ia"e "imboli"mul om&iar #ulturile ve#*i. Reputa(ia i "e ba-a umai pe #er#etri' pe tru #' $e pri #ipiu' u-i pl#ea " aib $e-a &a#e $ire#t #u lumea uma . Numai atu #i #+ $ #re$ea e#e"ar " &a# o i #ur"iu e lumea a#a$emi# real' pre$a pe tru "#urte perioa$e. 2)a l t+l i"em. 2m #er#at $i ou' #u )i mai mult *otr+re' "-mi "#ot $i mi te ,+ $urile e,re. . $eprt+ $u-m $e *+rtiile lui 3la;' m-am l"at " #a$ pe #a apea. 2ru #+ $ o privire 1ur' mi-am $at "eama # #perea era e9a#t a)a #um arta"e #u pai"pre-e#e lu i urm. 2m re#o "tituit #u o#*iul mi (ii ima,i ea $e atu #i a biroului' )i' #ompar+ $-o #u #ea $i &a(a mea' am a1u " la #o #lu-ia # u e9i"ta i#i #ea mai mi# $eo"ebire. Nu putea &i a$evrat. >erem; re$e#ora #perea )i #ea mai mare parte a #a"ei at+t $e $e"' #+t obi) uiam " "pu em #' umai )i #lipi $ $i o#*i' puteai ob"erva #eva $i&erit. 3la; "pu"e"e o$at # "#*imbrile aveau le,tur #u o "erie $e ami tiri $ureroa"e' $ar u i tra"e i#io$at am u te. 3ur+ $ $up #e 3la; m a$u"e"e ai#i' >erem; m "r#i a"e #u reame a1area #a"ei. .mi ami team op(ile tre,i petre#ute r"&oi $ #ataloa,e' mut+ $ mobil "au (i + $ m+ pe "ule pli e $e vop"ea. Privi $ tava ul $e $ea"upra #mi ului' am v-ut bu#(i trite $e #lei "pe#ial pe tru tapet' urme ale u ei tapetri #epute pe la patru $imi ea(a )i termi ate tr-o #o &ru tare #are tra "&orma"e biroul tr-u a$evrat tere $e lupt >erem; )i #u mi e eram prea obo"i(i pe tru a mai &a#e alt#eva a&ar $e a aru #a u ul altul #u bu#(i trite $e #lei. .mi ami team # &i9a"em #u privirea a#ele bu#(i trite )i ultima $at #+ $ i tra"em birou. >erem; "e a&la )i el a#olo' pi#ioare l+ , &o#' #u "patele "pre mi e. Pe m"ur #e-i pove"team totul' $oream $i tot "u&letul " "e r"u#ea"# "pre mi e' "-mi "pu # u &#u"em #eva ru. !e)i )tiam # era ru at+t $e ru. Totu)i' $oream " "pu #eva ori#e " m &a# " m "imt mai bi e. 3+ $ -a &#ut-o' am ple#at' promi(+ $ "i ea mea " u m mai tor# vreo$at. 2m privit $i ou bu#(ile $e #lei. 2lt btlie pier$ut.

@ !e#i te-ai tor". . #ele $i urm. Vo#ea ,rav m &#u " tre"ar bru"#. >erem; "ttea #a$rul u)ii. !e #+ $ u-l mai v-u"em' )i l"a"e o barb tu " "#urt' #eva #are i "e t+mpla $e obi#ei #+ $ era prea $i"trat pe tru a "e brbieri' iar pe urm u "e mai $era 1a "-o &a#. %arba l &#ea " arate mai v+r"t' $e)i i#i pe $eparte $e #ei #i #i-e#i )i u u $e a i #+(i avea realitate. Noi' v+r#ola#ii' mbtr+ im #et. >erem; tre#ea #u u)uri ( $rept o per"oa $e vreo trei-e#i )i #i #i $e a i4 prul' lu , p+ la umeri )i le,at la "pate' trea )i mai mult ilu-ia $e ti ere(e. /ra u "til a$optat u pe tru # prea la mo$' #i pe tru # "em a mai pu(i e #o ta#te #u &oar&e#ele. Vi-itele la &ri-er erau i "uportabile pe tru >erem;' $rept pe tru #are &ie 3la;' &ie eu "mi l tu $eam o e9perie ( #are u putea &i $urat $e#+t $e #+teva ori pe a . Ptru -+ $ #pere' #+teva )uvi(e $i breto i #-ur pe"te o#*i' "#*imb+ $u-i a"pe#tul "ever al &e(ei. Le $$u tr-o parte' u ,e"t at+t $e &amiliar' #+t am "im(it u o$ ,+t. Privi 1ur. @ U $e-i 3la;= Tipi# pe tru >erem;. Pe tru #eput' "e ia $e mi e pe tru # am t+r-iat. 2poi "e i tere"ea- $e 3la;. U 1u ,*i mi-a &ul,erat pri #orp' $ar l-am i, orat. Nu # m-a) &i a)teptat " m t+mpi e #u mbr(i)ri )i pupturi. Nu era ,e ul lui >erem;' $e)i ar &i &o"t &rumo" " m t+mpi e #u u 6.mi pare bi e " te v$7 "au 63um a &o"t #ltoria7. @ 2m au-it mpu)#turi p$urea $e la mar,i ea propriet(ii' am -i" eu. 3la; a bomb it #eva le,at $e i)te probleme "erioa"e' apoi a )ter"-o. @ . #er# " iau le,tura #u ti e $e trei -ile. @ 2m &o"t o#upat. Mu)#*ii obra-ului i "e #o tra#tar e#*ivale tul u ei i-bu# iri $e m+ ie la >erem;. @ 3+ $ (i tele&o e-' "u i ime$iat apoi' $e#lar el #u o vo#e )eltor $e #alm. Nu (i-a) &i tele&o at $a# -ar &i &o"t #eva importa t. 2"ta a &o"t (ele,erea. @ 3ore#t' a &o"t (ele,erea. La timpul tre#ut. . (ele,erea a #etat mome tul #+ $ am pr"it Caita. @ 3+ $ ai pr"it Caita= <i #+ $ "-a t+mplat a"ta= Iart-m $a# mi "#ap #eva' $ar u-mi ami te"# $e o a"t&el $e #o ver"a(ie' /le a. @ 2m #re-ut # "-a (ele" $e la "i e. 3la; i tr #u o tav #u &elii $e #ar e re#e )i br+ -. O pu"e pe birou )i e privi pe r+ $. >erem; #o ti u8 @ !e#i a#um u mai e)ti membru al Caitei= @ 3ore#t. @ 2tu #i e)ti u ul $i tre ei u mutt= @ %i e (ele" # u' >er' i terve i 3la;' l"+ $u-"e " #a$ pe #a apea alturi $e mi e. M-am ri$i#at )i m-am apropiat $e #mi . @ /i bi e' #e e)ti= . treb >erem;' "trpu ,+ $u-m #u privirea. /)ti membru al Caitei "au u= @ /i' *ai$e' >er' -i"e 3la;. !oar )tii # u a"ta a vrut " "pu . @ /le a' am avut o (ele,ere. Nu urma " te #o ta#te- $e#+t $a# aveam evoie $e ti e. /i bi e' a#um am evoie $e ti e' iar tu te bo"um&li )i e)ti e9a"perat pe tru # am avut eobr-area "-(i reami te"# $atoririle. @ Pe tru #e ai evoie $e mi e= Pe tru a 6avea ,ri17 $e u mutt #are (i-a #l#at proprietatea= 2"ta-i treaba lui 3la;. >erem; #lti $i #ap.

@ Nu &olo"e)ti i#io$at o torpil pe tru a e9termi a u )oare#e. 3la; are atuurile "ale' $ar "ubtilitatea u "e umr pri tre ele. 3la; r+ 1i "pre mi e. 2m ri$i#at $i umeri )i am privit alt parte. @ !e#i' #e aiba e"te at+t $e importa t $e ai evoie $e mi e= 2m trebat eu. >erem; "e toar"e )i "e $rept "pre u). @ / t+r-iu. 2m #o vo#at o t+l ire pe tru m+i e. .(i voi "pu e totul atu #i. 0 "perm # vei &i mai pu(i ar(,oa" $up u "om bu . @ 0tai a)a5 2m i-bu# it eu' &#+ $ u pa" ai te pe tru a-i blo#a $rumul. 2m l"at totul balt pe tru a ve i p+ ai#i. 2m ple#at $e la "ervi#iu' am pltit u bilet $e avio )i am aler,at #oa#e #+t $e repe$e am putut pe tru # ime i u r"pu $ea la tele&o ul la a&uri"it. Vreau " )tiu $e #e "u t ai#i )i vreau " )tiu a#um. !a# ie)i pe u)' u pot "-(i promit # m vei mai ,"i ai#i m+i e $imi ea(. @ 2)a " &ie' r"pu "e >erem; #u o vo#e at+t $e re#e' #+t am "im(it #um m tre#e u &ior. !a# te *otr)ti " ple#i' 3la; te va #o $u#e p+ la 0;ra#u"e. @ M$a' #e " "pu 5 Mai $e,rab a) a1u ,e la aeroport &#+ $ auto"topul #u p"i*opatul lo#al. 3la; r+ 1i. @ 2i uitat' "#umpo' $ar eu "u t p"i*opatul lo#al. 2m mormit #eva pe tru a-mi e9prima a#or$ul $epli . >erem; u ro"ti i#i u #uv+ t' $ar rma"e #omplet emi)#at' a)tept+ $ " m $au la o parte. M-am $at. Obi#eiurile "e $e-va( ,reu. >erem; pr"i #perea. U mi ut mai t+r-iu' u)a $e la $ormitorul "u a&lat la eta1 "e #*i"e. @ Ti#lo" aro,a t' am bomb it eu. 3la; "e mul(umi " ri$i#e $i umeri. 0ttea re-emat pe lo#ul "u' urmri $u-m ate t' #u bu-ele ar#uite tr-u -+mbet mela #oli#' #are m "#oa"e #omplet $i "rite. @ 3e $ra#uB vrei= A+mbetul i "e tra "&orm tr-u r+ 1et' iar $i (ii albi "#lipir. @ Pe ti e. 3e alt#eva= @ U $e= 3*iar ai#i= Pe po$ea= @ Nuuu. Nu a"ta. Nu #. Vreau a#ela)i lu#ru pe #are l-am $orit tot$eau a. Pe ti e. 2i#i' la 0to e*ave . Pe tru tot$eau a. !oream " "e &i ,+ $it la #eea #e #re-u"em eu' $ar. .mi pri "e privirea. @ 0#umpo' mi pare bi e # e)ti a#a". Mi-a &o"t $or $e ti e. 2proape # m-am mpie$i#at propriile pi#ioare ie)i $ &u, $i #pere. .NTRLNIR/. I $i&ere t $e #eea #e "pu"e"e >erem;' u eram at+t $e proa"t #+t " ple#. Putea preti $e # u-i p"a #e &#eam' $ar avea " m oprea"# $a# a) &i #er#at " pr"e"# #a"a ai te $e ami &i "pu" ori#e ar &i $orit "-mi "pu . /9i"tau trei varia te. Prima era " iau $e bu #eea #e "pu"e"e )i " ple#. 2 $oua "em a " i tru ei vitat #amera "a )i "-i #er imperio" "-mi "pu #e "e t+mpla #u a$evrat la 0to e*ave . 2 treia pre"upu ea " i tru ve#*iul meu $ormitor' " m #ul# )i " a&lu #e $orea abia a $oua -i $imi ea(. 2m #+ trit op(iu ile. O ma)i pe tru a m $u#e 0;ra#u"e era impo"ibil $e #oma $at' pe tru # "ervi#iul lo#al $e ta9iuri )i termi a"e pro,ramul #u mai mult $e o or urm. Puteam lua u a $i ma)i ile $i ,ara1' pe #are "-o &i l"at ulterior la aeroport' $ar )a "ele $e a pri $e u avio #tre Toro to la trei $imi ea(a erau aproape i e9i"te te' )i u voiam " $orm aeroport. <i i#i u m #+ ta i$eea u ei #o &ru tri #u >erem;. Nime i u-l &ru ta pe >erem; !a ver" ori#i e putea urla' turba $e &urie "au ble"tema timp #e el a)tepta #u o &i,ur impe etrabil termi area 6bateriilor7 re"pe#tivului' apoi re&u-a #alm " $i"#ute problema. Pe vremuri v(a"em #um "-i i tru pe "ub

piele' $ar a#um mi ie)i"em $i m+ . /i bi e' a#ea "ear aveam " lupt' re&u-+ $ " le &a# 1o#urile. 2veam " m ba, pat' " $orm bi e' " re-olv problema $imi ea(a urmtoare' apoi " ple#. /9trem $e "implu. Mi-am )&#at ,ea ta $e voia1 )i am ur#at la eta1' $rept+ $u-m "pre ve#*ea mea #amer' i, or+ $ &aptul # $e)i $up toate probabilit(ile ime i u )tiu"e # eram pe $rum $ormitorul era aeri"it' &erea"tra lar, $e"#*i"' a)ter utul proa"pt "#*imbat )i pturile pre,tite. 2m "#o" mobilul $i ,ea t )i l-am "u at pe P*ilip. 3u &ie#are (+r+it eram tot mai $e-am,it. Probabil "e #ul#a"e $e1a. 3+ $ "e #upl robotul' m-am ,+ $it " #*i$ )i " "u $i ou' "per+ $ # oile (+r+ituri l vor tre-i' $ar )tiam # eram e,oi"t $ori $ " vorbe"# #u el umai pe tru a re"tabili le,tura #u lumea e9terioar. !rept pe tru #are i-am l"at u me"a1 "#urt' a u (+ $u-l # am a1u " #u bi e )i # l voi "u a $i ou ai te $e a ple#a -iua urmtoare. Li i)tea $i #a" m-a tre-it a $oua -i $imi ea(. M obi) ui"em " m "#ol -,omotul ora)ului' ble"tem+ $ mi1loa#ele $e tra "port. 3+ $ imi# u #omplota"e pe tru a m tre-i' am "rit "u" pe la -e#e' aproape a)tept+ $u-m " v$ # ve i"e "&+r)itul lumii. 2tu #i mi-am $at "eama # eram la 0to e*ave . N-a) putea "pu e # m "im(eam u)urat. M-am "tr$uit " m ri$i# $e "ub #ear)a&urile bro$ate )i $i tre per ele ,roa"e $e pu&' )i am $at $eoparte $raperiile $e la patul #u bal$a#*i . 0 te tre-e)ti #amera mea $e la 0to e*ave era #a )i #um te-ai &i tre-it pli pove"te vi#toria $e $ra,o"te' $ar )i $e #o)mar. .(i a1u ,ea umai patul #u bal$a#*i ' par# ie)it $ire#t $i 6Pri (e"a )i bobul $e ma-re7S. Pe u "#ri $i lem $e #e$ru' mo$el CeppleF*ite1D' a&lat la pi#iorul patului' erau $ou plpumi impre, ate puter i# #u a#ela)i miro" $e lem pe tru #a-ul #are #ele $ou #uverturi $i bumba# e,iptea $e pe pat -ar &i &o"t $e a1u ". 0traturi opule te $e $a tel $a "au 1urul &ere"trelor' revr"+ $u"e pe"te perva-ul lat' a#operit #u atla-. Pere(ii' ro- $e"#*i"' erau a#operi(i $e a#uarele repre-e t+ $ &lori )i apu"uri $e "oare. !e #ealalt parte a #amerei "e a&la o ma" uria) $e toalet' $i lem $e "te1ar "#ulptat' #u o o,li $ aurit' p+ la po$ea' )i u "et $e i "trume te $e toalet $i ar,i t. 3*iar )i partea "uperioar a me"ei $e toalet era pli $e &i,uri e $i por(ela $e !re"$a. 0#arlett1 "-ar &i "im(it &r $oial la ea a#a". Perva-ul lat era u ul $i motivele pe tru #are >erem; mi ale"e"e a#ea"t #amer4 #ellalt erau #ire)ii #are &loreau #*iar "ub ,eam. 3amera prea $eo"ebit $e $r,u( )i &emi i . 2$evrul era # >erem; u )tiu"e )i i#i u )tia ab"olut imi# $e"pre &emei' iar i$eea # a) &i &o"t ebu it $up &lori $e #ire) &u"e"e prima $i tr-u lu , )ir $e ,re)eli. . aprarea "a' >erem; a$u#ea ar,ume tul # ime i u "e putea a)tepta la alt#eva. . lumea v+r#ola#ilor' &emeile 1oa# rolul #el mai e"em i&i#ativ. 0i ,urul motiv al lor $e a 6ptru $e7 mi tea &emeilor e"te ,"irea #elui mai bu mo$ $e a "e #ul#a #u ele. 3ei mai mul(i i#i u "e mai $era 1ea-. !a# e)ti $e -e#e ori mai puter i# $e#+t ro)#ata "ple $i$ $i bar' $e #e "-(i mai #*eltuie)ti ba ii o&eri $u-i o butur= 3el pu(i "ta-i pu #tul $e ve$ere al u ui mutt. V+r#ola#ii $i Cait au pu" la pu #t $e-a lu ,ul timpului o abor$are mai &i . !a# u v+r#ola# $ore)te " tria"# tr-u a ume lo#' u-)i poate &a#e u obi#ei $i a viola #+te o &emeie $e #+te ori "imte evoia. V+r#ola#ii $i Cait au #*iar iubite )i priete e' $e)i u a1u , i#io$at la #eea #e &ii (ele uma e ume"# 6o rela(ie i tim7. 3u "i,ura ( u "e "oar i#io$at. <i i#i u permit &emeilor " le #rea"# bie(ii. 2)a #um am "pu" $e1a' umai &iii mo)te e"# ,e a v+r#ola#ului. 2)a$ar' timp #e &etele erau i, orate' o le,e a Caitei "tipula # to(i #opiii $e ,e ma"#uli trebuie lua(i $e l+ , mamele lor $i &ra,e$ pru #ie' iar toate le,turile mater e trebuie trerupte. 3re"#ut tr-o lume #are mame' "urori )i mtu)i erau umai i)te #uvi te $e $i#(io ar' ime i u "e a)tepta #a >erem; " )tie mai multe lu#ruri $e"pre "e9ul opu". <i u e9i"tau &emei-v+r#ola# #u e9#ep(ia mea' bi e (ele". !up #e am &o"t mu)#at' >erem; "-a a)teptat " $evi o #reatur $o#il' #opilroa"'

#are "-)i a##epte umil "oarta' )i #are " &ie mul(umit #u o #amer $r,u( )i i)te *ai e &rumoa"e. !a# ar &i prev-ut viitorul' poate # m-ar &i aru #at pe u) a&ar. 0au mai ru. ?ii (a #are m-a mu)#at m tr$a"e #el mai ru mo$ po"ibil. .l iubi"em' avu"e"em #re$ere el' iar el m tra "&orma"e tr-u mo "tru' pe tru a m l"a apoi ,ri1a lui >erem;. ?aptul # am rea#(io at $ur e"te pu(i "pu". Treaba #u #amera -a (i ut. N-a tre#ut o "ptm+ )i >erem; a trebuit " m #uie #u)#. Tra "&ormrile mi $eve eau la &el $e i #o trolabile pre#um a##e"ele $e &urie' )i imi# $i #eea #e mi putea "pu e el u m &#ea "-l a"#ult. .l $i"pre(uiam. /ra &ii (a #are m (i ea #aptivitate' "i ,urul $i 1ur pe #are puteam $a vi a pe tru &ie#are "upli#iu' &i-i# "au p"i*i#' pe #are l "u&eream. !a# #u)#a era Ia$ul meu' atu #i >erem; era 0ata a mea. . #ele $i urm am eva$at. 2m &#ut auto"topul apoi la Toro to' pu + $ la btaie "i ,urul lu#ru pe #are-l aveam #orpul. !ar la #+teva -ile $e la "o"ire' mi-am $at "eama # apre#ierea re&eritoare la #u)# &u"e"e oribil $e i e9a#t. Nu era ia$ul. /ra umai o oprire pe $rumul tr-a#olo. Trirea &r i#i u &el $e re(i eri )i i #apa#itatea $e a-mi #o trola Tra "&ormrile #o "tituiau #el $e-al oulea #er# al i &er ului1. Pe tru a "upravie(ui am #eput pri a u#i$e a imale8 iepuri' rato i' #+i i' #*iar )i )obola i. N-a tre#ut mult timp )i am pier$ut ori#e ilu-ie $e #o trol )i m-am a&u $at ebu ie. I #apabil " 1u$e# #ore#t' abia reu)i $ " ,+ $e"#' am &o"t #o $u" totalitate $e evoile "toma#ului. Iepurii )i rato ii -au mai &o"t $e a1u ". 2m u#i" )i oame i. !up #ea $e-a $oua vi#tim' >erem; m-a ,"it' m-a luat a#a" )i m-a a tre at. N-am mai #er#at " eva$e- i#io$at. . v(a"em le#(ia. /9i"tau lu#ruri mai rele $e#+t 0to e*ave . !up #e m-am $at #u ,reu 1o" $i pat' am traver"at #u pa)i mru (i po$eaua re#e $i lem $e e"e ( tare. 0ertarele $e la ma"a $e toalet )i $ulapul erau pli e $e *ai ele #umprate $e-a lu ,ul a ilor. 2m ,"it o pere#*e $e blu,i )i o #ma) )i i-am tra" rapi$ pe mi e. Prea le e) pe tru a m piept a' mi-am tre#ut umai $e,etele pri pr )i l-am mpletit le1er. Oare#um pre-e tabil' am $e"#*i" u)a $ormitorului )i am aru #at o privire pe #uloar. 2u-i $ "&oriturile #are ve eau $i #amera lui 3la;' o parte $i #or$area a#umulat "-a ri"ipit #a pri &arme#. O problem pe #are o puteam evita a#ea $imi ea(. M-am &uri)at $e-a lu ,ul #uloarului' tre#+ $ pe l+ , u)a #*i" a $ormitorului. 0&oritul #et #u o bru"#*e(e "i i"tr. %le"tem+ $ )oapt' am #obor+t ,rab primele trepte. U)a #amerei lui 3la; "#+r(+i )i "e $e"#*i"e' iar pe po$eaua tare "e au-i lipitul pi#ioarelor ,oale. 6Nu te opri7' m-am averti-at "i ,ur' 6)i u toar#e #apul7. 2poi m-am oprit )i' bi e (ele"' m-am tor". 3la; "ttea #apul "#rilor' art+ $ "u&i#ie t $e e9te uat pe tru a "e ro"to,oli 1o" la #ea mai mi# ati ,ere. <uvi(ele blo $e' tiate "#urt' erau $e-or$i e' #iu&ulite )i lipite #u "u$oare. O urm $e barb blo $-ro)#at i a#operea obra1ii )i brbia #ol(uroa". O#*ii pe 1umtate #*i)i "e "tr$uiau " &o#ali-e-e ima,i ea. /ra mbr#at umai #u bo9erii albi #u imprimeuri e,re repre-e t+ $ i)te labe $e a imal' #umpra(i ,lum tr-u a $i perioa$ele mai bu e pe #are le-am avut mpreu . 3"#+ $' "e ti "e )i )i roti umerii' $e-mor(+ $u-)i mu)#*ii. @ 2i avut o oapte ,rea "uprave,*i $u-mi #ile $e eva$are= Ri$i# $i umeri. !e #+te ori aveam o -i proa"t la 0to e*ave ' 3la; )i petre#ea oaptea p-i $ #u ,ri1 po"ibilele rute $e eva$are. 3a )i #um a) &i &o"t at+t $e la) #+t " m "tre#or a&ar timpul op(ii. /i bi e' o mai &#u"em o $at' $ar u a"ta era i$eea. @ 3e -i#i' " lum mi#ul $e1u mpreu = @ Nu. 0om oro"' 3la; "e mul(umi " ri$i#e iar $i umeri. Pe"te #+teva ore' u avea " mai a##epte # u re&u- &r " &a# "#a $al. La aiba' pe"te #+teva ore u avea " "e mai $era 1e-e

" m trebe $a# ar putea "-mi (i #ompa ie. 2m por it 1o" pe "#ri. 3obor+"em umai trei trepte #+ $' tre-it bru"#' "e repe-i ,rab $up mi e )i m )&# $e #ot. @ La"-m "-(i a$u# mi#ul $e1u . Ne t+l im "olariu. Vreau " vorbe"# #u ti e. @ Nu am imi# "-(i "pu ' 3la;to . @ La"-m umai #i #i mi ute. . ai te $e a-i putea r"pu $e' o lu la &u, pe "#ri "u" )i $i"pru #amera "a. M-a) &i putut lua $up el' $ar a"ta ar &i "em at " i tru $ormitorul "u. O i$ee #+tu)i $e pu(i bu . 21u " pe ultima treapt' u miro" m-a &#ut " m opre"# bru"#. <u # mari at miere )i #ltite' mi# $e1u ul meu pre&erat. Ptru -+ $ "olariu' am i "pe#tat ma"a. /i bi e' morma e $e )u # )i #ltite a)teptau pe u platou aburi $. Nu "e materiali-a"er $e la "i e' $ar u a) &i &o"t at+t $e "urpri " " a&lu # to#mai a"ta "e t+mpla"e. 0i ,ura per"oa #are le-ar &i putut &a#e era >erem;' $ar >erem; u ,tea. Nu # 6 u putea7 pur )i "implu u &#ea a)a #eva. 2"ta u "em a # "e a)tepta #a eu "au 3la; "-l "ervim' $ar $e #+te ori e pre,ti"e mi#ul $e1u ' "i ,urul lu#ru &ierbi te &u"e"e #a&eaua. Re"tul era tot$eau a u talme)-balme) $e p+i e' br+ -' #ar e re#e' &ru#te "au ori#e alt#eva ar &i e#e"itat umai u e&ort mi im. >erem; p)i urma mea "olariu. @ 0e r#e)te. 0tai 1o" )i m + #. N-am #ome tat imi# $e"pre mi#ul $e1u . 3+ $ >erem; &a#e u ,e"t obil' u-i pla#e #a a#e"t lu#ru " &ie i#i m#ar re#u o"#ut' $armite " i "e mai )i mul(umea"#. Pe tru o #lip' am &o"t "i,ur # a#e"ta era &elul lui $e a-mi ura bu ve it a#a". 2poi ve#*ile $oieli au ie)it $i ou la "upra&a(. Poate # pre,ti"e mi#ul $e1u umai pe tru a m mbu a. 3*iar )i $up to(i a ii petre#u(i mpreu ' tot u puteam i#io$at "-i #ite"# a$evratele i te (ii. U eori eram "i,ur # $orea " &iu la 0to e*ave . 2lteori eram #o vi " # m a##epta"e umai pe tru # u avu"e"e $e ale"' &ii $u-i v+r+t #u &or(a pe ,+t' )i pe tru # era i tere"ul Caitei " m (i "ub #o trol. <tiam # pier$eam prea mult timp $e"pi#+ $ &irul patru )i i terpret+ $u-i &ie#are ,e"t' mult prea $or i# $e a ve$ea ori#e "em $e aprobare. Poate # eram # pri-o iera ve#*ilor obi#eiuri $i #opilrie' $ori $u-mi u tat mai mult $e#+t aveam " re#u o"# vreo$at. 0peram # u. 3opilul aba $o at )i evoia) u era #*iar ima,i ea pe #are aveam #*e& "-o "#ot evi$e (. M-am a)e-at )i am #eput " &ule#. 2luatul era &#ut $i pra& pe tru #ltite' $ar u m pl+ ,eam $e a"ta. /rau &ierbi (i )i "(ioa"e' u "e #u u t )i "irop $e ar(ar "irop a$evrat' u por#ria #o tra&#ut pe #are eu o #umpram tot$eau a pe tru a e#o omi"i #+(iva $olari. 2m ,*i(it #u l#omie primul morma )i m-am ti " $up al $oilea. >erem; i#i m#ar -a ri$i#at $i "pr+ #e e. O bil alb pe tru 0to e*ave 8 puteam " m + # #+t $e mult $oream' &r #a #i eva " #ome te-e "au m#ar " remar#e. . timp #e 3la; mi p-i"e &erea"tra $ormitorului oaptea tre#ut' "e prea # >erem; m a)tepta"e ai#i $e $imi ea(. <evaletul era pla"at tre "#au ul "u )i &erea"tr. Pe el' o #oal $e $e"e #u #+teva li ii ei ter"e#tate. Nu a1u "e"e prea $eparte #u oua "#*i(. 3ele #+teva li ii tra"ate &u"e"er evi$e t )ter"e' apoi re$e"e ate $e #+teva ori. O bu#at $e #oal $ep)ea pu(i partea $i "pate a )evaletului. @ 2i $e ,+ $ "-mi "pui #e "e t+mpl= 2m trebat eu. @ 2i $e ,+ $ " a"#ul(i= 0au ai $e ,+ $ " #au(i $i ou motiv $e #eart= >erem; tra"e o ou li ie pe"te urma #elei )ter"e' apoi o )ter"e )i pe a#ea"ta. Pri ,aura &#ut #oal "e ve$ea a#um #uloarea #a&e ie a )evaletului. @ N-a $i"prut' u= 2m trebat eu. Motivul pe tru #are am ple#at. /)ti # "uprat. >erem; u-)i ri$i# privirea $e pe "#*i(. La $ra#uB' $e #e u "e uita la mi e=

@ N-am &o"t i#io$at "uprat pe ti e' /le a. Tu erai "uprat pe ti e "(i. !e a#eea ai ple#at. Nu-(i pl#ea #eea #e &#eai. Te "pim+ ta )i te-ai ,+ $it # ai putea &a#e " $i"par a#ea "uprare pr"i $ a#e"t lo#. 2 $i"prut= N-am "pu" imi#. 3u )ai"pre-e#e lu i ai te' ple#a"em " veri&i# u raport potrivit #ruia #i eva vi $ea i &orma(ii $e"pre v+r#ola#i. Caita u urmre)te &ie#are i $ivi$ #are $e#lar # $e(i e $ove-i $e"pre e9i"te (a v+r#ola#ilor. 2"ta ar "em a #a &ie#are v+r#ola# $i i teriorul "au $i a&ara Caitei " lu#re-e #u orm trea, la a"t&el $e veri&i#ri. Urmrim #u ate (ie i &orma(iile #are par 1u"ti&i#ate' e9#lu-+ $ ori#are $i #ele #are apar #uvi te #*eie pre#um 6,lo te $e ar,i t7' 6u#i$erea u ui #opil7 "au 6#reaturi 1umtate om-1umtate &iar7. 3eea #e mai rm+ e e"te o treab #u 1umtate $e orm pe tru $oi oame i8 3la; )i #u mi e. !a# u v+r#ola# $i a&ara Caitei pro$u#ea e#a-uri )i >erem; $orea " $ea tuturor u e9emplu' l trimitea pe 3la;. !a# problema tre#u"e $e1a $e mome tul #+ $ putea &i re-olvat rapi$ "au $a# ea impli#a o &ii ( uma atu #i abor$area trebuia " &ie pre#aut )i pli $e &i e(e. . a#e"te #a-uri' m trimitea pe mi e. Iar #a-ul lui >o"e 3arter e#e"ita re-olvarea pri meto$ele mele. >o"e 3arter era u )arlata mru t "pe#iali-at &e ome e para ormale. .)i petre#u"e toat via(a tr,+ $u-i pe "&oar pe #ei #re$uli )i vul erabili' &olo"i $u-"e $e pla#a r"u&lat #u #ei $ra,i #are #ear# " e #o ta#te-e $i via(a $e $i #olo. 2poi' #u $oi a i urm' pe #+ $ lu#ra 2meri#a $e 0u$' a au-it $e"pre u or)el ai #rui lo#uitori preti $eau # erau v+ a(i $e u v+r#ola#. 3um u era omul #are " piar$ vreo$at vreu prile1' 3arter "-a "tabilit ora) )i a #eput " "tr+ , $ove-i #o "i$erate &al"e #*iar $e el "u)i pe #are le-ar &i putut vi $e 0tatele U ite. Numai # $ove-ile re"pe#tive u erau #+tu)i $e pu(i &al"e. U mutt traver"a /#ua$orul' ata#+ $ "at $up "at )i l"+ $ urm u )ir tre, $e #orpuri lip"ite $e via(. Mutt-ul #re$ea # reu)i"e $eli#tul per&e#t' ata#+ $ "ate at+t $e $eprtate' #+t ime i u avea #um "-)i $ea "eama $e tiparul &olo"it. . " u-l i #lu"e"e e#ua(ie pe >o"e 3arter. Iar a#e"tuia' #are u lua"e i#io$at #al#ul &aptul # ar &i putut imeri pe"te #eva real' u i-a trebuit mult timp pe tru a a##epta a$evrul. 2 pr"it /#ua$orul #u $e#lara(ii ale martorilor' mo"tre $e pr' mula1e ale urmelor $e labe )i &oto,ra&ii. . tor" 0tatele U ite' a luat le,tura #u #+teva "o#iet(i "pe#iali-ate "tu$iul para ormalului )i a #er#at " v+ $ i &orma(iile "tr+ "e. ?u"e"e at+t $e "i,ur $e #eea #e $e"#operi"e' #+t "e o&eri"e "-l "o(ea"# 2meri#a $e 0u$ pe #el #are pltea mai mult' pe tru a #aptura be"tia. M t+l i"em #u >o"e 3arter la 6li#ita(ia7 $i !alla". . #er#a"em "-l $e"#re$ite-. . #er#a"em " &ur $ove-ile. 3+ $ imi# -a avut "u##e"' am re#ur" la "i ,ura op(iu e rma". Lam u#i". 2m &#ut-o $i proprie i i(iativ' &r or$i ul lui >erem; )i &r a-l #o ta#ta prealabil. 2poi m tor"e"em la *otel' m "pla"em )i $ormi"em bi e. 3+ $ m-am tre-it' am re"im(it u a$evrat )o# #+ $ mi-am $at "eama #e &#u"em. Nu' u #e &#u"em' #i #um o &#u"em' #+t $e u)or mi &u"e"e "-o &a#. U#i"e"em u brbat &r a "im(i i#i #ea mai mi# remu)#are' $e par# "trivi"em o mu"#. Pe $rumul $e toar#ere la NeF Mor: mi pre,ti"em ar,ume tele pe tru a-i e9pli#a lui >erem; $e #e a#(io a"em &r "-l #o "ult. 3arter &u"e"e &r $oial o ame i (are real. ?#u"em tot #e-mi "ttu"e putere pe tru a-l opri. Timpul alo#at e9pira"e. !a# i-a) &i tele&o at lui >erem;' ar &i $orit " &a# a#ela)i lu#ru' $e#i evita"em o t+r-iere e$orit )i re-olva"em problema $e u a "i ,ur. . ai te $e a a1u ,e la 0to e*ave ' mi-am $at "eama $e tre,ul a$evr. Nu pe >erem; #er#am "-l #o vi , #er#am " m #o vi , pe mi e "mi. !ep)i"em m"ura. 2#(io a"em #u u i#ul "#op $e a prote1a Caita' &r i#i m#ar u "trop $e #ompa"iu e "au mil. 2#(io a"em pre#um 3la;. 2#e"t lu#ru m-a "pim+ tat )i m-a &ri#o)at at+t $e tare' #+t am &u,it )i am 1urat " u m mai tor# vreo$at la a#el mo$ $e via(.

!i"pru"e oare a#ea por ire= M "im(eam iar)i #apabil "-mi #o trole- i "ti #tele )i impul"urile= Nu )tiam. Nu mai &#u"em imi# at+t $e #umplit $e mai mult $e u a ' $ar $atorit vie(ii pe #are o $u#eam i#i u mi "e o&eri"e o#a-ia. . # u motiv pe tru #are u $ori"em " m tor# la 0to e*ave . Nu )tiam $a# por irea $i"pru"e )i i#i u eram "i,ur # $oream " a&lu. O a,ita(ie la u)a $e la i trare mi-a trerupt bru"# ,+ $urile. Ri$i#+ $ privirea' am v-ut o &i,ur alt' #u prul e,ru' ptru -+ $ "olariu. Ni#: m ob"erv' traver" #perea $i trei pa)i mari )i m "mul"e $i "#au . U ul $i to#uri mi "e pri "e mar,i ea lui' r"tur + $u-l. Noul ve it m+r+i ,lum' timp #e m mbr(i)a "tr+ ". @ 2i &o"t ple#at prea mult timp' "urioar. Mult prea mult. Ri$i#+ $u-m bra(e' Ni#: m "rut. I $i&ere t $e mo$ul $e t+mpi are' "rutul "i,ur u era u ul &r(e"#' #i u ul pa"io al' #are mi tie re"pira(ia. Ori#i e alt#i eva ar &i &o"t plmuit pe tru #eea #e &#u"e' $ar ime i alt#i eva u m-ar &i "rutat i#i pe 1umtate at+t $e bi e #um o &#u"e Ni#:' a)a #+t i-am tre#ut #u ve$erea pa"ul ,re)it. @ /i bi e' "imte-te #a a#a"' ro"ti 3la; #u o vo#e tr, at $i pra,ul u)ii. Ni#: "e r"u#i "pre 3la; )i r+ 1i. . # (i + $u-m "tr+ " #u o m+ ' traver" $i ou #perea #u pa)i mari' )i l btu #u putere pe 3la; pe "pate. %ra(ul a#e"tuia "e ri$i# bru"# )i i pri "e #apul lui Ni#: #a tr-o me ,*i . 2poi m eliber )i l mpi "e pe Ni#: tr-o parte. 2#e"ta )i re,"i e#*ilibrul )i r+ 1etul )i "e repe-i $i ou "pre oi. @ 3+ $ ai ve it= M treb' apoi l lovi u)or pe 3la; #oa"te. <i $e #e u mi-ai "pu" # "e toar#e= !i "pate' #i eva m )&# tr-o "tr+ "oare $e ur" )i m ri$i# aer. @ 0-a tor" &ii#a rt#itoare. M-am r"u#it pe tru a ve$ea o &a( la &el $e &amiliar #a a lui Ni#:. @ /)ti la &el $e ru #a &iul tu' am $e#larat eu' -v+r#oli $u-m pe tru a "#pa $i "tr+ "oare. Nu pute(i )i voi umai " "tr+ ,e(i m+ a #uiva= 2 to io i-bu# i r+" )i mi $$u $rumul. @ 2r trebui " "tr+ , mai tare. Poate a)a te-ai v(a " "tai pe a#a" o vreme. 2 to io 0orre ti o avea' #a )i &iul "u' prul e,ru o $ulat )i o#*i #prui mi u a(i. !e obi#ei "e $$eau $rept &ra(i. 2 to io avea #i #i-e#i )i trei $e a i' $ar arta $e $ou-e#i )i )apte' at+t $atorit #li a(iei "pre u mo$ $e via( " to"' #+t )i &aptului # era v+r#ola#. /ra mai "#u $' $ar mai vi,uro" $e#+t &iul "u' #u umeri la(i )i #u bi#ep)ii at+t $e proemi e (i #+t' pe l+ , el' 3la; prea u bo9er $e #ate,oria u)oar. @ Peter a a1u " $e1a= . treb 2 to io' tr,+ $u-)i u "#au l+ , >erem;' #are' etulburat $e ,l,ia $ 1ur' "orbea #ea $e-a $oua #ea)# $e #a&ea. >erem; #lti $i #ap. @ 2)a$ar vi e toat lumea= M-am i tere"at eu. @ Termi -(i mi#ul $e1u ' -i"e >erem;' m"ur+ $u-m $i #ap p+ - pi#ioare #u o privire #riti#. 2i "lbit. Nu-i $elo# bi e. !a# u ai $e"tul e er,ie' u te po(i #o trola #a lumea. Te-am mai averti-at )i alt$at. .mpi ,+ $ #ele $i urm )evaletul tr-o parte' "e r"u#i pe tru a $i"#uta #u 2 to io. 3la; "e ti "e pe"te umrul meu' )&# i)te bu#(i $e )u # )i le &ule# $i tr-o ,*i(itur. 3+ $ l-am &ul,erat #u privirea' "-a mul(umit $oar " ri$i#e $e-arma t $i umeri' $e par# $orea " "pu 6Nu voiam $e#+t " te a1ut "-(i ,ole)ti &ar&uria7. @ Nu-(i b,a $e,etele &ar&uria ei' "pu"e >erem; &r " "e toar#. 2 ta e bu#trie. / $e"tul m+ #are pe tru to(i.

2 to io ie)i primul pe u). 3+ $ Ni#: #er# "-l urme-e' 3la; l )&# $e m+ . Nu ro"ti i#i u #uv+ t. Nu avea evoie. Ni#: aprob $i #ap )i "e repe-i " umple $ou &ar&urii' timp #e 3la; "e a)e- l+ , mi e. @ Tira ule' am bomb it eu. 3la; ri$i# $i "pr+ #e e' #u o privire i o#e t o#*ii alba)tri. !e,etele "e repe-ir $up alt bu#at $e )u # $e pe &ar&uria mea. . )&#+ $ &ur#uli(a' i-am &ipt-o m+ $e"tul $e a$+ # pe tru a-l &a#e " urle. >erem; #o ti u "-)i "oarb #a&eaua' i, or+ $u- e. 2 to io reve i "olariu #u o &ar&urie at+t $e pli ' #+t m a)teptam #a vra&ul $e #ltite " alu e#e pe po$ea $i tr-o #lip alta' mai ale" # o (i ea #u o "i ,ur m+ . 3ealalt era o#upat #u $e"area u ei #ltite ,ur. Ni#: i tr $up tatl "u )i tr+ ti o alt &ar&urie &a(a lui 3la;' apoi pu"e m+ a pe al #i #ilea "#au ' )i' r"u#i $u-l' l #le# i ver". O li i)te bi e#uv+ tat "e l" #pere pre( $e #+teva mi ute. V+r#ola#ilor u le pla# #o ver"a(iile timpul me"elor' pri #ipalul obie#tiv "toma#uri #+t mai pli e "oli#it+ $u-le toat #o #e trarea. Li i)tea ar &i $urat mai mult $a# t#erea -ar &i &o"t trerupt $e (+r+itul "o eriei. Ni#: ie)i $i #pere pe tru a reve i "o(it $e Peter M;er". Peter era "#urt )i v+ 1o"' #u u "ur+" lar, tiprit pe &i,ur )i u pr ro)u #are arta tot$eau a $e par# ar &i uitat " "e piepte e. 2m tre#ut # o $at pri ritualurile mbr(i)rilor $e ur"' al btilor pe "pate )i al loviturilor ,lum. 0aluturile tre membrii Caitei erau la &el $e e9ubera te pe #+t erau $e &i-i#e' re-ultatul &ii $ a$e"ea la &el $e multe v+ ti #a $up o btaie tr-u bar. @ 3+ $ vi e Lo,a = 2m trebat eu' timp #e toat lumea "e a)e-a " m + #e. @ Nu vi e' r"pu "e >erem;. 2 trebuit " ple#e la Lo" 2 ,ele" pe tru u pro#e". O "#*imbare $e ultim mome t. 2m luat le,tura #u el oaptea tre#ut )i l-am i &ormat $e"pre evolu(ia lu#rurilor. @ 3eea #e-mi ami te)te' i terve i 3la;' r"u#i $u-"e "pre mi e. Ultima $at #+ $ am vorbit #u Lo,a ' a l"at "-i "#ape i &orma(ia # $i"#uta"e #u ti e. %i e (ele"' a)a #eva u-i po"ibil' av+ $ ve$ere # ai trerupt ori#e #o ta#t #u Caita' u= L-am privit' $ar u i-am r"pu ". Ni#i u trebuia. .mi #iti r"pu "ul o#*i. 0e ro)i la &a( $e &urie )i &ip"e &ur#uli(a tr-o bu#at $e )u #' $e"tul $e tare pe tru a -,u$ui ma"a. Vorbi"em #u Lo,a #el pu(i o $at pe "ptm+ $e #+ $ pr"i"em 0to e*ave -ul' #o "i$er+ $ "i ea mea # u-mi #l#am promi"iu ea $e vreme #e u m $u#eam "-l v$. . plu"' Lo,a era mai mult $e#+t u 6&rate7 Cait4 era priete ul meu' poate "i ,urul priete a$evrat pe #are-l avu"e"em vreo$at. !e)i $e a#eea)i v+r"t' aveam mai multe lu#ruri #omu $e#+t "implul &apt $e a )ti' $e e9emplu' umele #elor $oi membri ai &orma(iei IC2M5 11. Lo,a (ele,ea atra#(iile lumii e9terioare 0to e*ave -ului. 0e bu#ura $e prote#(ia )i priete ia a"i,urat $e Cait' $ar "e "im(ea la &el $e bi e pri tre &ii (ele uma e' av+ $ u apartame t 2lba ;' o rela(ie $e $urat #u o priete )i o #arier &loritoare $e avo#at. !e $at #e mi $$u"em "eama # >erem; #o vo#a"e o t+l ire' primul meu ,+ $ &u"e"e 63e bi e vi e )i Lo,a 7. 2#um u mai aveam i#i m#ar a#ea"t #ompe "a(ie pe tru vi-ita a#eea #omplet e$orit. 3+teva mi ute mai t+r-iu' >erem; )i 2 to io ie)ir pe tera"a $i "pate pe tru a $i"#uta. ?ii $ #el mai bu )i mai ve#*i priete al lui >erem;' 2 to io "ervea a$e"ea $rept #o &i$e t pe tru i$eile )i pla urile a#e"tuia' u &el $e "&et i# $e tai . 2 to io )i >erem;' &iii #elor mai $i"ti "e $ou &amilii $i Cait' #re"#u"er mpreu . Tatl lui 2 to io &u"e"e 2l&a ai tea lui >erem;. 3+ $ !omi i# muri"e' mul(i #re-u"er # 2 to io avea " preia &r+iele' #*iar $a# #o $u#erea Caitei u era ere$itar. 2)a #um "e t+mpl )i #a-ul lupilor obi) ui(i' 2l&a era mo$ tra$i(io al #el mai bu lupttor $i tre to(i. . ai te $e a $eve i 3la; matur' 2 to io era #el mai bu lupttor $i Cait. Mai mult $e#+t at+t' avea o mi te a,er )i mai mult bu "im( $e#+t o

$u-i $e v+r#ola#i obi) ui(i. Totu)i' la moartea tatlui "u' 2 to io l-a "pri1i it pe >erem;' re#u o"#+ $u-i #alit(ile #are aveau " "alve-e Caita. 3u a1utorul lui 2 to io' >erem; a &o"t #apabil " vi , ori#e obie#(ie vi-avi $e "u##e"iu ea "a. !e atu #i' ime i u l-a #o te"tat. 0i ,urul v+r#ola# $e"tul $e puter i# pe tru a reve $i#a po-i(ia lui >erem; era 3la;' $ar a#e"ta mai $e,rab )i-ar &i tiat m+ a $reapt $e#+t "-l #o te"te pe #el #are l "alva"e )i l #re"#u"e. 3+ $ >erem; avea $ou-e#i )i u u $e a i' tatl "u reve i"e #u o pove"te "tra ie $i u a $i e9#ur"iile $e pl#ere &#ute "tri tate. 3ltorea pri Loui"ia a #+ $ "im(i"e u v+r#ola#. .i lua"e urma )i $e"#operi"e u v+r#ola# pre-a$ole"#e t' #are tria #a u a imal pri mla)ti i. Pe tru Mal#olm !a ver"' a#e"t &apt u #o "tituia alt#eva $e#+t o pove"te i tere"a t au-it la #i ime i u au-i"e vreo$at $e u v+r#ola# #opil. . timp #e v+r#ola#ii ere$itari "u&er prima Tra "&ormare abia atu #i #+ $ $evi a$ul(i' $e obi#ei tre opt"pre-e#e )i $ou-e#i )i u u $e a i' ori#e &ii ( uma mu)#at $e u v+r#ola# $evi e ime$iat v+r#ola#' i $i&ere t $e v+r"t. 3ea mai t+ r per"oa #u o"#ut a &i $eve it v+r#ola# avea #i #i"pre-e#e a i. 0e #o "i$era # $a# u #opil era mu)#at' avea " moar' $a# u $i #au-a mu)#turii' atu #i #u "i,ura ( $i #au-a )o#ului. 3*iar $a# ar &i "upravie(uit mira#ulo" ata#ului' u #opil u avea tria e#e"ar " "upravie(uia"# primei Tra "&ormri. %iatul $i Loui"ia a u prea " aib mai mult $e )apte "au opt a i' $ar Mal#olm l v-u"e ambele ipo"ta-e' $e#i era evi$e t u v+r#ola# per&e#t $e-voltat' #are "upravie(ui"e mu)#turii. Caita pu"e"e "upravie(uirea pe "eama u ui oro# #*ior' #are -avea imi# $e-a &a#e #u re-i"te (a "au voi (a. 3opilul-lup putea " &i trit p+ atu #i' $ar #u "i,ura ( u putea "upravie(ui pe tru # mult timp. Mal#olm "e a)tepta #a biatul " &ie mort $e mult $ata urmtoare #+ $ avea " vi-ite-e Loui"ia a. 3*iar pu"e"e #+teva pariuri #o "i"te te a#ea"t privi ( #u &ra(ii "i $i Cait. . $imi ea(a urmtoare' >erem; lua"e primul avio "pre %ato Rou,e' u $e ,"i"e #opilul #are -avea *abar #e i "e t+mpla"e "au $e #+t timp era v+r#ola#. Tri"e mla)ti i )i pe propriet(i are $ate' $u#+ $ o e9i"te ( $e a-i pe m+i e' m+ #+ $ )obola i' #+i i )i #opii. La o v+r"t at+t $e &ra,e$' Tra "&ormrile i erau e#o trolabile' )i el o"#ila #o ti uu tre #ele $ou &orme' ra(iu ea &ii $u-i #el mai a$e"ea tu e#at $e ebu ie. %iatul "em a #u u a imal #*iar )i &orma "a uma ' ,ol pu)#' av+ $ prul #+l#it )i u ,*iile #ovoiate pre#um ,*earele. >erem; a$u"e"e biatul a#a" )i #er#a"e "-l #ivili-e-e. 2)a #um "-a $ove$it' "ar#i a era la &el $e impo"ibil pre#um e$u#area u ui a imal "lbati#. 3el mai bu lu#ru la #are "e putea "pera era "-l $ome"ti#e)ti. 3la; tri"e prea mult $e u ul "i ,ur #a v+r#ola#' #+t i#i u-)i mai ami tea # &u"e"e vreo$at &ii ( uma . !eve i"e u lup' mai mult lup a$evrat $e#+t ori#e v+r#ola# ormal ar &i putut &i' #o $u" $e i "ti #tele #ele mai "imple evoia $e a v+ a pe tru a m+ #a' $e a-)i apra teritoriul )i a-)i prote1a &amilia. !a# >erem; "e $oi"e vreo$at $e a"ta' atu #i prima t+l ire a lui 3la; #u Ni#*ola" i ri"ipi"e ori#e $ubiu. 3la; -avea imi# #omu #u i#i u #opil ormal' a)a #+t >erem; a *otr+t # trebuia " "e t+l ea"# #u u ul $i tre #opiii membrilor Caitei' ,+ $i $u-"e # poate 3la; ar &i &o"t mai $oritor " a##epte u tovar) $e 1o# #are' $e)i u # v+r#ola#' avea #el pu(i "+ ,e ,e a re"pe#tiv. 2)a #um am mai "pu"' &iii membrilor Caitei erau lua(i $e l+ , mamele lor )i #re"#u(i $e ta(i. Mai mult $e#+t at+t' erau #re"#u(i $e )i)i membrii Caitei. %ie(ii erau r"&(a(i )i $r,i(i $e trea,a Cait. Poate pe tru a #ompe "a via(a ,rea #are avea " urme-e' $ar mai probabil pe tru a "timula le,turile e#e"are e9i"te (ei u ei Caite puter i#e. 3opiii )i petre#eau a$e"ea va#a (ele $e var $epla"+ $u-"e $i tr-o #a" alta' petre#+ $ #+t mai mult timp po"ibil #u 6u #*ii7 )i 6verii7 #are aveau " $evi &ra(ii lor $i Cait. Pe tru # Caita u era i#io$at umeroa"' u erau $e obi#ei mai mult $e $oi #opii $e a#eea)i v+r"t. 3+ $ 3la; a a1u " " lo#uia"# #u >erem;' Cait mai erau # $oi #opii mai mi#i $e -e#e a i8 Ni#:' opt a i' )i !a iel 0a to"' aproape )apte v+r"ta $e#i" $e >erem; #a &ii $ #ea o&i#ial $e#larat a lui 3la;.

!i tre #ei $oi' Ni#: &u"e"e ale" $rept tovar)ul $e 1oa# al lui 3la;. Poate >erem; l ale"e"e pe tru # era &iul #elui mai bu priete al "u. 0au poate # v-u"e #eva a ume #omportarea lui !a iel #are l &#u"e " *otra"# # u era tovar)ul potrivit $e 1oa#. Ori#are ar &i &o"t motivul' ale,erea &#ut $e >erem; avea " aib reper#u"iu i ma1ore a"upra vie(ilor #elor trei #opii. !ar a"ta e"te o alt pove"te. La prima lor t+l ire' 2 to io l a$u"e"e pe Ni#: la 0to e*ave )i l pre-e ta"e lui 3la;' a)tept+ $u-"e tru totul #a #ei $oi bie(i " ia" $i #a" )i " pu pra#ti# $emo$atul 1o# $e-a *o(ii )i var$i)tii. 2)a #um pove"tea mai t+r-iu 2 to io' 3la; rm"e"e o #lip emi)#at' apoi l )&#a"e pe #ellalt' mai alt )i mai mare #a v+r"t' l tr+ ti"e )i l (i tui"e la pm+ t' #le)t+ $u-)i m+i ile 1urul ,+tului "u. Ni#: i r"pu "e"e prompt' u$+ $u-)i pa talo ii. !e-,u"tat $e lip"a $e $em itate a a$ver"arului' 3la; *otr+"e "-l la"e via(' )i' #ur+ $' )i $$u"e "eama # Ni#: avea )i el 6 trebui (rile7 "ale. Parte er $e a tre ame t la lupte' #omi"io ar' a$ept $evotat. 3eea #e u "eam # #ei $oi u "-au 1u#at i#io$at $e-a *o(ii )i var$i)tii' $ar $e #+te ori au &#ut-o' i $i&ere t $e rolul atribuit lui Ni#:' a#e"ta a "&+r)it tot$eau a #u #lu) ,ur' le,at $e vreu #opa# )i u eori aba $o at a#olo. . #ele $i urm' 3la; a v(at "-)i #o trole-e mai bi e i "ti #tele' $ar' #*iar )i a#um' a"ta "em a o lupt #u propria atur. 3la; era #o $u" $e i "ti #t. . v(a"e )iretli#uri pe #are le putea &olo"i $a# era preve it $i ai te $e e9emplu' pre-e (a u or v+ tori la o a umit $i"ta ( pe proprietate. !ar &r a"t&el $e averti"me te' temperame tul "u avea tot$eau a #+)ti, $e #au-' )i 3la; 6e9plo$a7' pu + $ u eori peri#ol Caita. I $i&ere t #+t $e $e)tept era #oe&i#ie tul "u $e i teli,e ( &ii $ e"timat' la u mome t $at' la 1PD u-)i putea #o trola i "ti #tele. U eori m ,+ $eam # a"ta &#ea #a lu#rurile " $evi )i mai $i&i#ile' pe tru # avea $e"tul mi te #a "-)i $ea "eama # o $$ea "i ,ur bar' $ar u era #apabil " "e #o trole-e. 2lteori' eram $e prere # pur )i "implu u "e "tr$uia $ea1u ". .mi pl#ea mai mult a $oua e9pli#a(ie. !up #e >erem; )i 2 to io au reve it $e pe tera"' e-am mutat #u to(ii birou' u $e >erem; a e9pli#at "itua(ia. . %ear Valle; "e a&la u v+r#ola#. Pove"tea #u #+i ele "lbati# era o e9pli#a(ie plau-ibil "#or it $e lo#al i#ii #are #utau #u $i"perare u r"pu ". . 1urul #a$avrului "e ,"i"er urme $e #+i e. Mo$ul $e a#(iu e era #ara#teri"ti# #+i ilor8 bere,ata "&+)iat )i pr(i ale #orpului $evorate. %i e (ele"' ime i u putea e9pli#a #um a1u "e"e $e &apt t+ ra &emeie " *oi rea"# pri p$ure toiul op(ii' &u"t )i pa to&i #u to#uri #ui. Totul "em a #u ata#ul u ui #+i e' $rept pe tru #are lo#al i#ii *otr+"er # a"ta )i &u"e"e realitate. . " oi )tiam alt#eva. U#i,a)ul era u v+r#ola#. Toate "em ele "e potriveau. 0urpri -tor era u $oar # "e a&la # %ear Valle;' $ar )i # a1u "e"e ai#i. 3um "e apropia"e u mutt at+t $e mult $e 0to e*ave = 3um $e omor+"e o lo#al i# ai te #a >erem; )i 3la; "-)i &i $at "eama # "e a&la ai#i= R"pu "ul era "implu8 auto"u&i#ie (a. !up $ou-e#i $e a i $e #+ $ u mai v-u"e u v+r#ola# la or$ $e ora)ul NeF Mor:' 3la; l"a"e ,ar$a 1o". >erem; #o ti ua"e " mo itori-e-e i &orma(iile $i -iare' $ar $$u"e mai mult ate (ie t+mplrilor $i alte pr(i $e#+t #elor $i teritoriul Caitei. !a# "e a)tepta la apari(ia u or probleme' le a)tepta alt parte' poate Toro to "au 2lba ;' a#olo u $e Lo,a $e(i ea u apartame t' 3at":ill"' u $e "e a&la $ome iul &amiliei 0orre ti o' "au $e #ealalt parte a ,ra i(ei' Vermo t' a#olo u $e tria Peter. !ar u l+ , 0to e*ave . Ni#io$at l+ , 0to e*ave . 3+ $ $i"pru"e &emeia moart' >erem; a&la"e $e"pre a#e"t lu#ru' $ar u $$u"e importa ( &aptului. ?ii (ele uma e $i"par tot timpul. Nu "e "u,era"e ipote-a # $i"pari(ia ar &i avut #eva $e-a &a#e #u u v+r#ola#. 3a$avrul &emeii &u"e"e ,"it urm #u trei -ile' $ar atu #i era $e1a prea t+r-iu. Mome tul oportu pe tru lturarea rapi$ )i "i,ur a &pta)ului tre#u"e. Lo#uitorii

ora)ului erau revolta(i. . umai #+teva ore' v+ torii #epu"er " #er#ete-e ate t &ie#are palm $e p$ure' #utarea u or a imale $e pra$' &ii (e uma e "au #+i i. I $i&ere t #+t $e re"pe#tat era >erem; #omu itate' el rm+ ea totu)i u "tri #i eva #are lo#uia a#olo' $ar #are p"tra o a umit $i"ta ( &a( $e ea. !e a i bu i' lo#uitorii $i %ear Valle; )i $i mpre1urimi u $era 1a"er i#io$at &amilia !a ver"' "pe#ial $i #au-a #e#urilor #o "i"te te trimi"e $e la 0to e*ave $e &ie#are 3r#iu pe tru mbu t(irea e$u#a(iei )#oli' pe tru vreo ou bibliote# "au pe tru ori#e alt#eva pe tru #are primria avea evoie $e ba i. 3u toate a#e"tea' o$at #u apari(ia u ui peri#ol' era "#ri" &irea lu#rurilor #a &ie#are "-)i $repte privirea "pre 6#el $i a&ar7. Nu avea " trea# mult timp p+ #+ $ #i eva urma " arate #u $e,etul "pre 0to e*ave )i "pre lo#uitorii "i ,e ero)i' $ar mi"terio)i' )i " "pu 6<ti(i #eva' $ar oi u-i #u oa)tem #u a$evrat' u-i a)a=7 @ 3eea #e trebuie " &a#em primul r+ $ e"te "-l ,"im pe a#e"t mutt' $e#lar >erem;. /le a are #el mai bu miro"' a)a #+t ea. @ Nu mai rm+ ai#i' l-am trerupt eu. . #pere "e l" t#erea. To(i "e r"u#ir "pre mi e e9pre"ia lui >erem; era impe etrabil' 3la; )i #le)t &l#ile ,ata par# $e lupt' 2 to io )i Peter preau )o#a(i' iar Ni#: "e *olba la mi e uluit. M-am ble"temat "i ,ur pe tru # l"a"em lu#rurile " mear, at+t $e $eparte. Mi1lo#ul u ei t+l iri u era mome tul potrivit pe tru a-mi a&irma i $epe $e (a &a( $e Cait. 2"ta #er#a"em "-i "pu lui >erem; oaptea tre#ut' $ar el ale"e"e evi$e t " i, ore problema' "per+ $ # totul va $i"prea $up u "om bu . 2r &i trebuit "-l iau $eoparte a#ea $imi ea( )i "-i e9pli# po-i(ia mea' lo# " parti#ip la mi#ul $e1u )i "-i &a# pe #eilal(i " #rea$ # totul reve i"e la ormal #eea #e m privea. !ar a)a mer,eau lu#rurile la 0to e*ave . M-am tor"' m-am l"at $u" $e val aler,area #ompa ia lui 3la;' $i"#u(ia #o tra$i#toriu #u >erem;' "om ul &o"ta mea #amer' t+l irea #u #eilal(i )i am uitat $e ori#e alt#eva. 2#um' o$at #e >erem; #epea " &a# pla uri pe tru mi e' memoria mi "-a mbu t(it bru"#. @ 2m #re-ut # te-ai tor"' rup"e Ni#: t#erea. /)ti ai#i. Nu mai (ele, imi#. @ 0u t ai#i pe tru # >erem; mi-a l"at u me"a1 ur,e t pe robot pe tru a-i tele&o a ime$iat. 2m #er#at "-o &a#' $ar -a r"pu " ime i' $rept pe tru #are am ve it " v$ #are era problema. . #lipa #are am ro"tit a#e"te #uvi te' mi-am $at "eama # e9pli#a(ia era ab"olut 1al i#. @ 2m tele&o at' am #o ti uat eu. 2m tele&o at )i am tele&o at )i am tot tele&o at. /i bi e' eram ,ri1orat. 2)a # am ve it " v$ #e voia >erem;. Lam trebat a"ear' $ar -a vrut "-mi "pu . @ Iar a#um #+ $ )tii' vrei " ple#i $i ou' -i"e 3la; #u o vo#e "lab' $ar $ur. M-am r"u#it "pre el. @ Ji-am "pu" a"ear. @ >erem; (i-a tele&o at $i tr-u a umit motiv' /le a' i terve i 2 to io' trerup+ $um. Trebuie " a&lm #i e e a#e"t mutt. Tu ai $o"arele. Le #u o)ti. 2"ta-i treaba ta. @ /ra treaba mea. Ni#: "e $rept "#au ' e9pre"ia &e(ei i $i#+ $u-i #o &u-ia' $ar )i tulburarea. @ 3e "eam a"ta= 3la; era pe pu #tul $e a "e ri$i#a pi#ioare. @ . "eam # eu )i /le a avem #eva $e vorbit tre patru o#*i' $e#lar >erem;. Vom #o ti ua a#ea"t $i"#u(ie mai t+r-iu. MO<T/NIR/.

Peter )i 2 to io pr"ir rapi$ #perea. Ni#: mai -bovi #+teva #lipe' #er#+ $ "-mi pri $ privirea. 3+ $ m-am uitat alt parte' a e-itat' apoi a por i $up tatl "u. 3la; "-a l"at " #a$ $i ou pe "#au . @ 3la;to ' ro"ti >erem;. @ Rm+ . Treaba a"ta m i tere"ea- la &el $e mult #a pe ti e. Probabil mai mult. !a# /le a #re$e #-)i poate &a#e apari(ia umai pe tru a ple#a $i ou $up #e am a)teptat mai bi e $e u a ' atu #i. @ 2tu #i o " &a#i #e= L-am trerupt eu' &#+ $ u pa" "pre el. 0 m rpe)ti )i " m #ui $i ou tr-o #amer $e *otel= @ 2"ta "-a t+mplat a#um )a"e a i. <i u #er#am $e#+t " te #o vi , " $i"#utm ai te $e a ple#a. @ 0 m #o vi ,i= Ca5 2) &i probabil )i a"t-i a#olo $a# u te-a) &i #o vi " " m elibere-i' at+r + $u-te pe bal#o $e ,le- e. !a# a) &i avut #eva mi te' (i-a) &i $at $rumul " #a-i #+ $ am avut # o#a-ia. @ Nu (i-ar &i &olo"it la imi#' "#umpo. 0ar #a o mi ,e. Nu po(i "#pa $e mi e at+t $e u)or. @ O " "#ap $e ti e #*iar a#um' $e#lar >erem;. Ie)i a&ar. "ta-i u or$i . 3la; )ovi' apoi o&t' "e ri$i# #et pi#ioare )i pr"i #perea' #*i-+ $ u)a. !ar a"ta u "em a # ple#a"e $e tot. !e pe #uloar u "e au-i i#i u -,omot $e pa)i. !ar po$eaua "e #utremur #+ $ 3la; "e l" " #a$ pe 1o" #*iar &a(a u)ii' pe tru a tra,e #u ure#*ea. >erem; pre&er "-l i, ore. @ 2vem evoie $e a1utorul tu' #epu el' r"u#i $u-"e "pre mi e. 2i "tu$iat #omportame tul mutt-ilor. 2i #o "i$erat a#e"t lu#ru #a &ii $ "ar#i a ta. <tii mai multe $e"pre ei $e#+t ori#are $i tre oi. @ 2 &o"t "ar#i a mea #+ $ eram membru al Caitei. Ji-am "pu". @ 2vem evoie $e a"ul tu &i pe tru a-l lo#ali-a )i $e #u o)ti (ele tale pe tru a-l i$e ti&i#a. 2poi vom avea evoie $e a1utorul tu pe tru a "#pa $e el. /le a' e o "itua(ie pe mu#*ie $e #u(it. Nu 3la; e"te #el mai imerit pe tru a re-olva treaba. Trebuie " pro#e$m e9trem $e ate t. 2#e"t mutt a u#i" pe teritoriul o"tru )i "-a "tre#urat pe e"im(ite ora)ul o"tru. Trebuie "-l a$eme im alt parte' &r a atra,e ate (ia a"upra oa"tr "au a-l &a#e " i tre pa i#. Tu po(i &a#e a"ta. Numai tu. @ .mi pare ru' >er' $ar a"ta u-i problema mea. Nu mai lo#uie"# ai#i. Nu mai trebuie " #aut i#i u mutt. Nu-i treaba mea. @ / a mea )i )tiu a"ta. 2#e"t lu#ru -ar &i trebuit " "e t+mple i#io$at. N-am &o"t "u&i#ie t $e ate t. !ar a"ta u "#*imb &aptul # "-a t+mplat )i # "u tem #u to(ii peri#ol #*iar )i tu. !a# a#e"t mutt #o ti u " #ree-e probleme' e9i"t ri"#ul " &ie pri ". Iar $a# e"te pri "' #e l-ar putea mpie$i#a " pove"tea"# autorit(ilor $e"pre oi= @ !ar eu.= @ Tot #e vreau e"te a1utorul tu re-olvarea a#e"tei probleme. !e $at #e totul va &i $i ou bi e' vei putea &a#e ori#e $ore)ti. @ <i $a# a) $ori " pr"e"# Caita= 2i vorbit "erio" oaptea tre#ut= 3+ $ ai $e#larat # ale,erea e"te a mea= O umbr tre#u pe"te &a(a lui >erem;. .)i $$u prul pe "pate' )i e9pre"ia i $eve i $i ou ormal. @ /ram &urio" oaptea tre#ut. /le a' u e9i"t i#i u motiv " te ,rbe)ti " iei a#ea"t $e#i-ie. 2m "pu" # te voi l"a " ple#i )i "-(i trie)ti via(a4 )i am mai "pu" # urma " te #*em $a# ar &i aprut #eva ur,e t. /i bi e' problema a"ta e ur,e t. Nu (i-a) &i tele&o at pe tru imi# alt#eva. Nu i-am permi" lui 3la; " te #o ta#te-e. Nu te-am #o vo#at la #elelalte t+l iri. Nu m

a)teptam "-(i (ii la -i $o"arele "au " &a#i ori#e alt#eva $i #eea #e &#eai pe vremuri pe tru oi. Nime i alt#i eva u va be e&i#ia vreo$at $e u a"t&el $e tratame t. Tu l-ai ob(i ut pe tru # vreau "-(i o&er toat libertatea e#e"ar pe tru a lua *otr+rea #ore#t. @ 0peri " $ep)e"# perioa$a re"pe#tiv. @ 2#omo$area a &o"t mai $i&i#il pe tru ti e $e#+t pe tru ori#i e alt#i eva. N-ai #re"#ut )tii $ # vei $eve i v+r#ola#. Numai "implul &apt $e a &i mu)#at ar &i &o"t $e a1u "' $ar mo$ul #are "-a $e"&)urat totul' #ir#um"ta (ele #are "-a t+mplat' &a# "itua(ia $e -e#e ori mai $i&i#il. Te $i (a $e a te mpotrivi la #eva e$orit e &irea ta. 3+ $ vei lua *otr+rea $e&i itiv' vreau " iei #o "i$erare timpul petre#ut pri tre &ii (ele uma e' pe tru a )ti e9a#t # a"ta e"te #eea #e vrei #u a$evrat' u pe tru # e)ti #p(+ at )i vrei "-(i e9primi $reptul la auto$etermi are @ 3u alte #uvi te' "peri " $ep)e"# perioa$a re"pe#tiv. @ .(i #er a1utorul' /le a. Ji-l #er' u (i-l preti $. 21ut-m " re-olv a#ea"t problem )i te po(i toar#e apoi la Toro to. Nime i u te va opri. 2ru # o privire "pre u)' a)tept+ $u-"e la u eve tual prote"t $i partea lui 3la;' $ar t#erea era $epli . .(i $au #+tva timp $e ,+ $ire. 3+ $ e)ti ,ata' vi o " $i"#utm. 2m rma" birou mai mult $e o or. M ble"temam pe tru reve irea la 0to e*ave ' l ble"temam pe >erem; pe tru povara pe #are mi-o pu ea #+r#' l ble"temam pe 3la; pe tru. /i bi e' pe tru toate #elelalte. !oream " i-bu# e"# tr-u a##e" $e &urie )i " urlu # u era #ore#t. Numai # era #ore#t. >erem; era ab"olut per&e#t re-o abil' iar a"ta era #ea mai proa"t parte. 2veam o $atorie &a( $e Cait u a pe #are -o termi a"em $e pltit. Le-o $atoram lui 2 to io )i Peter' lui Ni#: )i Lo,a ' pe tru priete ia lor )i pe tru prote#(ia o&erit' #*iar $a# erau #li a(i " m trate-e #a pe o "or mai mi#' #i eva #are trebuia r"&(at' #o#olo)it )i ta#*i at. M a##epta"er )i avu"e"er ,ri1 $e mi e atu #i #+ $ u &u"e"em "tare "-o &a# "i ,ur. !ar' #el mai mult' eram $atoare &a( $e >erem;. I $i&ere t #+t $e mult m ri$i#am mpotriva #ererilor )i a autorit(ii "ale tira i#e' -am uitat i#io$at #+t $e mult i $atoram. !up #e &u"e"em mu)#at' >erem; m lua"e #u el' m a$po"ti"e' m *r i"e )i m v(a"e #um "-mi #o trole- Tra "&ormrile' "-mi (i &r+u impul"urile )i " m i te,re- lumea $e a&ar. Membrii Caitei ,lumeau a$e"ea pe "eama &aptului # e$u#a(ia lui 3la; era #ea mai $e "eam reali-are a lui >erem;' #ele )apte mu #i ale lui Cer#ule a$u ate u a "i ,ur. !a# ar )ti #+te ptimi"e >erem; #u mi e' )i-ar putea "#*imba prerile. I-am &#ut via(a u a$evrat ia$' timp u a tre,. 3+ $ mi a$u#ea $e m+ #are' i-o aru #am #ap. 3+ $ vorbea #u mi e' l ble"temam )i l "#uipam. 3+ $ "e apropia $e mi e' l ata#am. Mai t+r-iu' #+ $ am eva$at' am pu" peri#ol trea,a Cait. Ori#are alt v+r#ola# ar &i re u (at' mi-ar &i luat urma )i m-ar &i u#i". >erem; mi-a luat urma' m-a a$u" apoi la 0to e*ave )i a luat totul $e la #eput. !up #e m-am &#ut $i ou bi e' m-a #ura1at "-mi termi "tu$iile u iver"itare' plti $u-mi #*eltuielile $e )#olari-are' #*iria apartame tului )i ori#e alt#eva $e #are aveam evoie. !up #e am ab"olvit u iver"itatea )i mi-am #eput #ariera $e -iari"t i $epe $e t' m-a #ura1at )i m-a "pri1i it. 3+ $ l-am a u (at # $oream " trie"# pe propriile pi#ioare' -a &o"t $e a#or$' $ar m-a l"at totu)i " ple#' "uprave,*i $u-m #+t putea. N-avea importa ( $a# &#ea a#e"te lu#ruri pe tru # m $r,ea a)a #um m temeam "au pe tru # era i tere"ul Caitei " m )tie "i,ura ( )i "ub #o trol. 3o ta umai &aptul # o &#u"e. 2#um l ble"temam pe tru # "e ame"te#a oua mea via(. 2$evrul era # &r >erem; -a) &i avut o ou via(. !a# totu)i a) &i "upravie(uit' a) &i &o"t a"eme ea mutt-ilor' abia #apabil "-mi #o troleTra "&ormrile' #omplet i #apabil "-mi #o trole- impul"urile' u#i,+ $ &ii (e uma e' $epla"+ $u-m $i tr-u lo# altul ai te $e a aprea vreu "em $e trebare $e"pre per"oa a mea' &r "lu1b' &r apartame t' &r priete i' &r u iubit' &r i#i u viitor.

2#um' >erem; mi #erea #eva. O "i ,ur &avoare' i#i m#ar umit a"t&el. Pur )i "implu o #erere $e a1utor. Nu puteam "-l re&u-. I-am "pu" lui >erem; " voi rm+ e $e"tul timp pe tru a-i a1uta "-l ,"ea"# )i "-l u#i$ pe mutt #u #o $i(ia #a' atu #i #+ $ totul "e va &i termi at' " pot ple#a &r #a el "au 3la; " #er#e " m oprea"#. >erem; a &o"t $e a#or$. 2poi "-a $u" " le "pu #elorlal(i' lu+ $u-l #u el )i pe 3la;' pe tru o $i"#u(ie mai am u (it. La toar#ere' 3la; era bi e$i"pu"' ,lumi $ #u Peter' lupt+ $u-"e 1oa# #u Ni#:' plvr,i $ #u 2 to io )i o&eri $u-mi lo#ul pe #a apea atu #i #+ $ e-am tor" birou pe tru a #o ti ua t+l irea. Pe tru # >erem; -ar &i a"#u " #ru$ul a$evr re&eritor la (ele,erea oa"tr' 3la; rei terpreta"e mo$ evi$e t totul pri pri"ma lo,i#ii proprii' o lo,i# la &el $e i $e"#i&rabil #a )i #o$ul "u $e #omportare "au eti#a "a. !ar aveam $e ,+ $ " pu lu#rurile la pu #t #+t $e #ur+ $ #u el. 2)a #um era $e a)teptat' pla ul era "-l *ituim )i "-l u#i$em pe mutt. 2#(iu ea &ii $ peri#uloa"' avea " "e $e"&)oare u a "au $ou &a-e. . a#ea "ear' oi #i #i >erem; &ii $ e9#lu" urma " mer,em ora)' pe tru a lua urma mutt-ului. 2vem " &im mpr(i(i $ou ,rupe' 2 to io )i Peter u a' re"tul a $oua. !a# urma " ,"im b+rlo,ul mutt-ului' &ie 2 to io' &ie eu' aveam " *otr+m $a# a#e"ta putea &i u#i" "au u #o $i(ii $epli e $e "i,ura (. !a# #rima u putea &i 6"i,ur7' trebuia " "tr+ ,em $e"tule i &orma(ii pe tru a pla i&i#a-o pe tru oaptea urmtoare. !up &ia"#oul $i a&a#erea >o"e 3arter' eram "urpri " # >erem; era $i"pu" "-mi $ea re"po "abilitatea u ei a"t&el $e $e#i-ii' $ar #um ime i -a avut imi# $e obie#tat' mi-am p"trat prerea pe tru mi e. . ai te $e pr+ -' am ur#at #amera mea )i l-am "u at pe P*ilip. La parter' Peter )i 2 to io $e-bteau #u vo#e tare #+teva probleme &i a #iare "ubtile. 0ertarele $i bu#trie erau $e"#*i"e )i tr+ tite la lo# #u -,omot' iar miro"ul $e &riptur $e miel plutea p+ la mi e' timp #e Ni#: )i 3la; pre,teau ma"a. !e)i u-l au-eam pe >erem;' )tiam # "ttea # lo#ul #are l l"a"em birou' "tu$ii $ ate t *r(ile ora)ului )i ale mpre1urimilor' pe tru a *otr -o ele #ele mai bu e $e a#(iu e $i a#ea "ear. 21u " #amer' m-am $reptat "pre pat' am $at la o parte $raperiile )i m-am "tre#urat u tru #u mobilul m+ 4 apoi le-am tra" la lo#' mpie$i#+ $ ori#e ve$ere $i a&ar. 3+ $ ime i -a r"pu " la tele&o ul $e la "ervi#iu' am &ormat umrul $e #elular al lui P*ilip. 2 r"pu " $up al treilea apel. Pe m"ur #e vo#ea i a1u ,ea la mi e pri tre p+r+iturile "tati#e' tot -,omotul $e la parter pru " #ete-e bru"#' iar eu m-am "im(it tra "portat tr-o alt lume' u a #are pla ul $e a lua urma u ui v+r#ola# era umai u "ubie#t bu pe tru u &ilm $e "erie %. @ /u "u t. Te $era 1e-= @ M $rept "pre u pr+ - $e a&a#eri #u u #lie t. U pote (ial #lie t. 2m primit me"a1ul. 3obor+"em la "al pe tru vreo 1umtate $e or )i am ratat tele&o ul. Po(i "-mi $ai umrul $e a#olo= 0tai o #lip " ,"e"# o bu#at $e *+rtie. @ 0u $e pe mobil. @ %i e (ele"' #e i$iot pot " &iu. 0i,ur # $a. !e#i te pot "u a pe mobil $a# am evoie $e ti e= @ Numai # u-l pot lua #u mi e "pital u e permi". !ar voi veri&i#a me"a1ele. @ 0pital= La aiba5 .mi pare ru. Vorbim $e1a $e #i #i mi ute )i u te-am trebat # #e i "-a t+mplat vrului tu. U a##i$e t= @ !e &apt e vorba $e "o(ia "a. Pe vremuri obi) uiam " e petre#em va#a (ele $e var mpreu >erem;' &ra(ii lui' 3elia. 2"ta-i "o(ia. P*ilip )tia # pri (ii mei erau mor(i' $e)i u-i pove"ti"em i#iu ul $i $etaliile ,ro-itoare #um ar &i v+r"ta &ra,e$ la #are "e t+mpla"e totul'

a)a #+t a#um puteam improvi-a &r probleme. Ori#um' 3elia a &o"t impli#at tr-u a##i$e t $e ma)i . /ra # "tare #riti# atu #i #+ $ m-a "u at >erem;. 2#um e mai bi e. @ 0lav !om ului5 La aiba' $ar e ,roa- i#. 3um re-i"t #eilal(i= @ %i e. Problema e #u #ei trei #opii. >erem; #*iar u prea )tie " "e $e"#ur#e #er#+ $ " aib ,ri1 $e mi#u(i )i &#+ $u-)i ,+ $uri e,re $e"pre "tarea 3eliei. M-am o&erit " rm+ #+teva -ile' #el pu(i p+ #+ $ "e tor# pri (ii ei $i /uropa. Toat lumea e #am -$ru #i at. @ .mi ima,i e-. 0tai o #lip. Pe li ie "e au-i o "erie $e p+r+ituri "tati#e. %i e. 2m ie)it $e pe auto"tra$. .mi pare ru. !e#i mai rm+i #a "-i a1u(i= @ P+ $up "&+r)itul $e "ptm+ . / bi e a)a= @ !e"i,ur. 2b"olut. !a# -a) avea at+t $e mult $e lu#ru "ptm+ a a"ta' a) ve i )i eu " te a1ut. 2i evoie $e #eva= @ 2m #artea $e #re$it. P*ilip #*i#oti. @ 2"ta-i tot #e are evoie #i eva a"t-i. !a# $ep)e)ti #re$itul' a u (-m ime$iat )i (i tra "&er o "um $i #o tul meu. ?ir-ar " &ie. 2m tre#ut $e rampa $e a##e". @ Te la" atu #i. @ .mi pare ru. 0u $i"ear $a# po(i' $e)i m a)tept " &ii $e"tul $e o#upat. Trei #opii. 3e v+r"t au= @ To(i "ub #i #i a i. @ Vleu. O " ai $e lu#ru. O "-mi &ie $or $e ti e. @ 0u t umai vreo $ou -ile. @ %i e. Vorbim #ur+ $. Te iube"#. @ <i eu. Pa. !up #e am trerupt le,tura' am #*i" o#*ii )i am re"pirat a$+ #. Ve-i= N-a &o"t at+t $e ru. P*ilip a rma" tot P*ilip. Nimi# u "-a "#*imbat. P*ilip )i oua mea via( erau tot a#olo' a)tept+ $ " m tor#. . # $ou' trei -ile )i puteam " revi la ele. !up pr+ -' am i trat birou pe tru a-mi veri&i#a $o"arele' "per+ $ " ,"e"# vreo i &orma(ie &olo"itoare pe tru a-mi $a "eama #i e era mutt-ul #are e &#ea at+tea e#a-uri %ear Valle;. U a $i $atoririle mele &u"e"e " (i evi$e (a v+r#ola#ilor #are u &#eau parte $i Cait. ?ie#are avea $o"arul "u' #u &oto,ra&ii )i pro&il #omportame tal. Puteam me (io a pe $e ro"t vreo $ou $u-i i $e ume' #u ultimele po-i(ii #u o"#ute' )i mai puteam " mpart li"ta #ei bu i' #ei ri )i #ei ur+(i #ei #are )i puteau &r+ a evoia $e a u#i$e' #ei #are -o puteau &a#e' )i #ei #are i#i m#ar u "e mai obo"eau. >u$e#+ $ $up #omportare' a#e"t mutt apar(i ea ultimei #ate,orii' #eea #e re$u#ea umrul "u"pe#(ilor $e la $ou-e#i )i )apte la apro9imativ $ou-e#i. M-am oprit &a(a $ulpioarelor a&late "ub bibliote#. !e"#*i-+ $u-l pe al $oilea' mi-am "tre#urat m+ a pri tre pa*arele $e #o ia# )i am pipit tblia $i "pate' #utarea u ui #ui $e lem ie)it a&ar. 3+ $ l-am ,"it' l-am r"u#it' )i tblia $i "pate "-a $at tr-o parte. . i teriorul a#elui #ompartime t "e#ret p"tram "i ,urele $ou lu#ruri i #rimi atoare $i 0to e*ave ' "i ,urele #are puteau &a#e le,tura tre oi #a &ii (e uma e )i #eea #e eram realitate. Primul re,i"tru o map' $e &apt i #lu$ea toate $o"arele $e1a e9i"te te. !ar a#e"tea u erau la lo#ul lor. 2m o&tat. Numai >erem; putea " le &i luat' iar el ie)i"e la o plimbare urm #u o or. !e)i puteam ori#+ $ " m $u# "-l #aut' )tiam # u era u "implu e9er#i(iu &i-i#' #i o mo$alitate $e a-)i &i ali-a pla urile pe tru v+ toarea pro,ramat a#ea "ear. !e#i u era $elo# re#oma $at "-l trerup. . timp #e #*i$eam #ompartime tul' am -rit al $oilea re,i"tru )i' $i tr-u u impul" $e mome t' l-am luat )i l-am $e"#*i"' $e)i l #iti"em $e at+tea ori' #+t puteam re#ita $i memorie #ea mai mare parte a #elor otate a#olo. 3+ $ >erem; mi-a vorbit pe tru prima $at $e"pre Le,at'

m-am a)teptat la u #ea"lov mu#e,it' ur+t miro"itor )i pe 1umtate putre-it. !ar volumul ve#*i $e "e#ole era tr-o "tare mai bu $e#+t #r(ile pe #are "tu$iam la u iver"itate. Pa,i ile erau evi$e t ,lbe ite )i "&r+mi#ioa"e' $ar &ie#are 2l&a l (i u"e tr-u #ompartime t "e#ret' la a$po"t $e pra&' mu#e,ai' lumi "au ori#are alt eleme t #are putea $i"tru,e o #arte. !e)i Le,atul "e re&erea la i"toria v+r#ola#ilor' "pe#ial a #elor #are apar(i eau Caitei' volumul u era $oar o "impl )iruire $e $ate )i t+mplri. ?ie#are 2l&a a$u,a"e #eea #e #o "i$era"e el importa t' &#+ $u-l " $evi u talme)-balme) $e i"torie' ,e ealo,ie )i mit. O "e#(iu e "e o#upa pe lar, $e veri&i#ri )tii (i&i#e re&eritoare la atura )i limitele #o $i(iei $e v+r#ola#. U 2l&a $i timpul Re a)terii &u"e"e "pe#ial &a"#i at $e le,e $ele re&eritoare la emurirea v+r#ola#ilor. Nota"e $etaliu &ie#are le,e $' $e la pove"tirile $e"pre v+r#ola#i $eve i(i emuritori $up #e au but "+ ,ele "u,arilor' p+ la pove"tiri $e"pre v+r#ola#i $eve i(i vampiri $up moarte. 2#ela)i 2l&a tre#u"e apoi la e9perime te bi e #o trolate' toate impli#+ $ mutt-i pe #are i #aptura"e' i 6lu#ra"e7' i omor+"e )i a)tepta"e " re vie. Ni#iu ul $i e9perime tele "ale u avu"e"e "u##e"' $ar #eea #e reu)i"e #u a$evrat &u"e"e mi#)orarea umrului $e mutt-i $i /uropa. U "e#ol mai t+r-iu' u alt 2l&a $eve i"e ob"e$at $e mbu t(irea vie(ii "e9uale "i ,ura parte "urpri -toare era # tre#u"er $e1a #+teva "ute $e a i p+ #+ $ #i eva " "e ,+ $ea"# la a)a #eva. 2#el 2l&a por i"e $e la ipote-a # "e9ul $i tre &ii (a uma )i v+r#ola# era i ere t e"ati"&#tor' pe tru # impli#a $ou "pe#ii $i&erite. !rept pe tru #are mu)#a"e #+teva &emei. 3+ $ a#e"tea u "upravie(ui"er' tr"e"e #o #lu-ia # -vo urile r"p+ $ite $e-a lu ,ul "e#olelor $e"pre &emei-v+r#ola#i erau &al"e' lu#rul &ii $ impo"ibil $i pu #t $e ve$ere biolo,i#. Per"ever+ $' #er#a"e varia te $e "e9 "ub ambele &orme $e v+r#ola# )i $e &ii ( uma at+t #u lupi obi) ui(i' #+t )i #u oame i. Ni#iu a u "e arta"e la &el $e mul(umitoare pre#um #ea $e mo$ ve#*e' $i tre &ii (ele uma e' a)a #+t "-a re tor" la &emei )i a #eput " e9perime te-e po-i(ii' lo#uri )i alte lu#ruri. . #ele $i urm' a $e"#operit "ati"&a#(ia "e9ual ma9im a)tepta primele "em e $e or,a"m' apoi "&+)ia ,+tul parte erei. <i-a $e"#ri" meto$a $etalii vii' #u toate &loriturile emo(io ale ale u ui ou ovi#e reli,io". !i &eri#ire' meto$a "a pra#ti# -a $eve it i#io$at popular pri tre membrii Caitei' probabil pe tru # a#el 2l&a a &o"t ar" pe ru, #+teva lu i mai t+r-iu' $up #e u#i"e"e )i ultima &emeie t+ r )i bu $e mritat $i "at. . #eea #e prive)te i &orma(iile mai pu(i &apti#e' Le,atul i #lu$ea e umrate pove"tiri $e"pre v+r#ola#i a$u ate $e-a lu ,ul "e#olelor. 3ele mai multe i trau #ate,oria 6Tata mi-a pove"tit-o #+ $ eram #opil7 )i $atau # $i ai te #a prima a$ otare " &i &o"t "#ri". /rau pove"tiri $e"pre v+r#ola#i #are )i tri"er via(a 6i ver"7' rm+ + $ "ub &orm $e lupi #ea mai mare parte a timpului )i tra "&orm+ $u-"e oame i umai atu #i #+ $ e#e"it(ile &i-i#e le-o impu eau. /rau pove"tiri $e"pre #avaleri )i "ol$a(i' ba $i(i )i 1e&uitori #are "e pre"upu ea # &u"e"er v+r#ola#i. Multe $i a#e"te ume $i"pru"er $e mult $i i"torie' $ar u ul era # &amiliar #*iar )i #elor #are u $e"#*i"er i#i m#ar o #arte timpul vie(ii. I"toria me (io ea- le,e $a potrivit #reia arborele ,e ealo,i# al lui Gi ,*i" Ca a #eput #u u lup )i o #prioar. Potrivit Le,atului' a#e"t lu#ru era mai $e,rab a$evr $e#+t ale,orie' lupul &ii $' $e &apt' v+r#ola#' iar #prioara "imbolul mamei uma e. 3o ti u+ $ a#e"t ra(io ame t' "u)i Gi ,*i" Ca ar &i &o"t v+r#ola#' #eea #e ar e9pli#a "etea "a $e "+ ,e )i abilit(ile aproape "upra aturale lupt. Probabil # imi# $i toate a#e"tea u era mai a$evrat $e#+t e umratele pove)ti #u &amilii #are i #lu$ #+te u Napoleo "au o 3leopatr arborii lor ,e ealo,i#i. Totu)i' era o pove"tire #aptiva t. La &el $e i tere"a t era alta' le,at tot $e mitolo,ia v+r#ola#ilor uma i. 0e "pu ea a#olo # u "at "tp+ it $e u obil proa"pt "urat era b+ tuit $e u v+r#ola#. . tr-o oapte' timp #e

urmre)te be"tia' obilul au$e -,omote pri tre tu&i)uri )i ve$e u lup mo "truo". 0ri $ $i )a' l urmre)te pe 1o" pri p$ure. %e"tia &u,e. La u mome t $at' obilul "e apropie $e"tul $e mult pe tru a-)i putea &olo"i "abia )i retea- u a $i labele $i &a( ale lupului. 3reatura "#ap #u &u,a' $ar #+ $ obilul "e toar#e " re#upere-e laba' a#ea"ta "e tra "&orma"e tr-o m+ $e &emeie. Obo"it' obilul revi e a#a"' pe tru a-i pove"ti eve"tei toat t+mplarea. O ,"e)te a"#u " tro #amer $i "patele #a"ei' ba $a1+ $u-)i #iotul "+ ,erat #are mai rm"e"e lo#ul m+i ii. . (ele,+ $ tot a$evrul' obilul o omoar. 2i#i "e termi ver"iu ea uma a pove)tii' $ar Le,atul o #o ti u #u u &i al &avoarea v+r#ola#ului. . pove"tea $i Le,at' obilul )i u#i$e "o(ia $e"pi#+ $u-i burta. 3+ $ o &a#e' "e ro"to,ole"# pe 1o" #+(iva pui $e lup #opiii "i5 Ima,i ea l "#oate $i mi (i )i obilul "e "i u#i$e #u propria "abie. 2#um' #a &emeie-v+r#ola#' u m #+ t $elo# i$eea u ei bur(i pli e #u pui $e lup. Pre&er " i terprete- puii $e lup #a u "imbol ale,ori# al vi ov(iei obilului. 3+ $ )i $ "eama # )i-a omor+t "o(ia &r "-i $ea o#a-ia " e9pli#e totul' ebu e)te )i "e "i u#i$e. U &i al mult mai potrivit. . a&ar $e a#e"te pove"tiri )i #ome tarii per"o ale' &ie#are 2l&a a #o "em at ,e ealo,ia Caitei timpul $om iei "ale. 2#ea"ta i #lu$ea u umai arborii &amiliei' #i )i o "#urt $e"#riere a i"toriei )i vie(ii &ie#rei per"oa e. 3ei mai mul(i arbori ,e ealo,i#i erau lu ,i )i #ol#i(i. Totu)i' Caita a#tual erau trei ume &r i#i-o me (iu e ai te "au $up ele. 3la; )i #u mi e eram primele $ou. Lo,a ' al treilea. 0pre $eo"ebire $e 3la; "au $e mi e' Lo,a era u v+r#ola# ere$itar. Nime i u )tia #i e era tatl lui. ?u"e"e a$optat $e mi#. 0i ,urul lu#ru ,"it a"upra lui a &o"t u pli# #u me (iu ea $e a &i $e"#*i" la mpli irea v+r"tei $e )ai"pre-e#e a i. . i terior' o bu#at $e *+rtie #u $ou ume $e &amilie )i $ou a$re"e #ea a &amiliei !a ver"' 0to e*ave ' re"pe#tiv 0orre ti o' la proprietatea $e l+ , NeF Mor:. /ra pu(i probabil #a tatl lui Lo,a " &i &o"t membru al Caitei' pe tru # i#iu ul u )i-ar &i trimi" &iul "pre a$op(ie. Totu)i' tatl "u )tiu"e # Caita u va re&u-a vreo$at " aib ,ri1 $e u v+r#ola# $e )ai"pre-e#e a i' i $i&ere t #i e i-ar &i &o"t pri (ii' a)a #+t l trimi"e"e la lo#ul potrivit' a"i,ur+ $u-"e # avea " a&le a$evrul ai te $e prima Tra "&ormare' av+ $ a"t&el po"ibilitatea "-)i #eap oua via( #u e$u#a(ia )i prote#(ia #uve ite. 0e poate #a a#e"t lu#ru " &i $ove$it # u to(i mutt-i erau ta(i 1al i#i' "au $oar &aptul # a omaliile "u t po"ibile oriu $e via(. 3ei mai mul(i arbori ,e ealo,i#i ai &amiliilor apar(i + $ $e Cait aveau e umrate rami&i#a(ii. R$#i ile &amiliilor !a ver" )i 0orre ti o "e re,"eau # perioa$a $e #eput a Le,atului. Tatl lui 2 to io' !omi i#' &u"e"e 2l&a p+ la moartea "a. 2vu"e"e trei &ii8 Gre,or;' a#um mort' %e e$i#t' #are pr"i"e Caita ai te $e "o"irea mea' )i 2 to io' #el mai t+ r $i tre ei. 0i ,urul &iu al lui 2 to io era Ni#:. . Le,at' a$ otarea LE% era tre#ut tre para te-e l+ , i i(ialele lui Ni#:. /l u )tia #e "em au. !i #+te )tiam eu' u treba"e i#io$at. !a# #iti"e vreo$at Le,atul' &apt $e #are m $oiam' ar &i pre"upu" #' $e vreme #e ime i u-i e9pli#a"e "em i&i#a(ia a$ otrii' u era #eva importa t. Ni#: era ,e ul #are a##epta totul #u "e i tate. I i(ialele erau importa te' $ar -avea i#i u ro"t "-i "pui lui Ni#: #e "em au' $+ $ a)tere la trebri la #are u "e putea r"pu $e )i la "tri emo(io ale #are u puteau &i "ati"&#ute. LE% erau i i(ialele mamei lui. /ra "i ,urul lo# $i Le,at #are era me (io at umele u ei mame. .l a$u,a"e >erem;. !ar i#i el' i#i 2 to io u-mi e9pli#a"er vreo$at motivul. Peter mi "pu"e"e toat pove"tea #u a i urm. 3+ $ 2 to io avea )ai"pre-e#e a i )i urma o )#oal parti#ular e9#lu"ivi"t $e la peri&eriile NeF Mor:-ului' "e $r,o"ti"e $e o lo#al i#. 2vu"e"e $e"tul mi te " u-i pome ea"# imi# tatlui' $ar l pu"e"e tem' "e#ret' pe #el mai bu priete ' >erem; pe atu #i $e pai"pre-e#e a i. 2m+ $oi *otr+"er " a"#u $ le,tura $e membrii Caitei. Totul a mer" bi e u a . 2poi &ata a rma" "r#i at. La "&atul lui >erem;' 2 to io i-a "pu" tatlui "u. !up #+te "e prea' >erem; #re-u"e # !omi i# va (ele,e # &iul "u era $r,o"tit )i va

#l#a le,ile Caitei pe tru a-l a1uta. % uie"# # ori#i e e"te t+ r o $at. T+ r' roma ti# )i &oarte aiv. 3*iar )i >erem;. Numai # lu#rurile u "-au $e"&)urat #um le prev-u"e el. Mare "urpri-5 !omi i# l-a retra" pe 2 to io $e la )#oal )i l-a #*i" #a"' "ub "uprave,*ere' timp #e membrii Caitei a)teptau a)terea #opilului. 3u a1utorul lui >erem;' 2 to io eva$a"e' "e tor"e"e la &at )i )i $e#lara"e i $epe $e (a &a( $e Cait. !e ai#i ai te' lu#rurile lua"er o tor"tur #u a$evrat ur+t. Peter tre#u"e rapi$ pe"te $etalii' mul(umi $u-"e " "pu umai # 2 to io )i iubita "a "e a"#u "e"er' timp #e >erem; &u"e"e u &el $e 6i terme$iar7 tre tat )i &iu' #er#+ $ #u $i"perare " i re#o #ilie-e. U $eva tot a#el r"timp "e "#u"e Ni#:. Trei lu i mai t+r-iu' 2 to io a "u&erit prima "a Tra "&ormare. . urmtoarele )a"e lu i' )ia $at "eama # tatl "u avu"e"e $reptate. I $i&ere t #+t $e mult o iubea pe mama lui Ni#:' rela(ia u avea #um " re-i"te. Nu umai # avea "-i $i"tru, ei via(a' $ar avea " o e oro#ea"# )i pe a &iului' #o $am + $u-l " tria"# $rept u mutt. 2)a #+t' tr-o oapte' l-a luat pe Ni#:' a l"at pe ma" u pli# #u ba i' )i a pr"it #a"a. I l-a $u" pe #opil lui >erem; )i i-a "pu" "-l la"e ,ri1a lui !omi i#. 2poi a $i"prut. 2 to io a &o"t ple#at trei lu i i#i m#ar >erem; -a )tiut u $e. 0a tor" la &el $e bru"#. L-a luat pe Ni#: pe tru a-l #re)te )i u a mai a$u" i#io$at vorba $e"pre &at. Membrii Caitei au #re-ut # totul "-a termi at atu #i. !ar' pe"te #+(iva a i' Peter a vrut " ia le,tura #u 2 to io )i i-a $at $e urm tr-o "uburbie. 2#olo l-a ,"it "t+ $ li i)tit ma)i ' &a(a u ui tere $e 1oa#' "uprave,*i $ o t+ r &emeie #are "e 1u#a #u u #opila) $e-abia "tare " mear,. M-am trebat tot$eau a #+t $e $e" &#ea a#e"t lu#ru' m-am trebat )i $a# o mai "uprave,*ea )i a#um pe mama lui Ni#: poate timp #e "e 1u#a #u epo(ii ei. 3+ $ l prive"# pe 2 to io impetuo"' e9trava,a t )i #re-tor "i e u mi-l pot ima,i a #o ti u+ $ " t+ 1ea"# $up o iubire pier$ut' pe tru #' to(i a ii $e #+ $ l #u o)team' u l-am au-it i#io$at vorbi $ $e"pre e9i"te (a vreu ei &emei via(a lui. %i e (ele" # ele e9i"t' $ar vi )i plea#' &r a "ta i#io$at $ea1u " $e mult pe tru a merita " &ie me (io ate #*iar )i trea#t. M-am trebat a#el mome t $e #e mi pove"tire Peter t+mplarea' u #apitol $i i"toria Caitei #are u avea " "e #o "em e-e i#io$at Le,at. Mai t+r-iu' mi-am $at "eama #' l"+ $u-m " a&lu u "e#ret i o&e "iv $e"pre Cait' m-ar &i putut &a#e " m "imt mai ata)at $e ea' " m a1ute "-mi (ele, mai bi e &ra(ii. Peter &#ea e umrate treburi $e ,e ul "ta' #eea #e u "em a # #eilal(i m i-olau #omplet "au m &#eau " m "imt e$orit. Ni#i$e#um. 0i ,ura per"oa $e #are m-am $oit vreo$at $i a#e"t pu #t $e ve$ere era >erem;' )i poate # a#ea"ta era mai mult problema mea $e#+t a lui. .i t+l i"em pe Lo,a )i Ni#: pri i terme$iul lui 3la;' ai te $e a $eve i &emeie-v+r#ola#. 2m+ $oi au &o"t l+ , mi e $up #e am &o"t mu)#at' iar atu #i #+ $ am &o"t pre,tit " le a##ept a1utorul' au &#ut tot #e le-a "tat puti ( pe tru a m ve"eli at+t $e mult #+t po(i ve"eli pe #i eva #are to#mai a a&lat # via(a pe #are o #u o)tea $i tot$eau a e pe pu #tul " ia "&+r)it. 3+ $ l-am #u o"#ut pe 2 to io' timpul primei mele t+l iri #u membrii Caitei' m-a &latat' m-a ta#*i at )i m-a atra" #o ver"a(ie la &el $e u)or $e par# m-ar &i #u o"#ut $e a i. !ar Peter &u"e"e $i&erit. 2##eptarea u era $e a1u " pe tru el. Peter &#ea tot$eau a u pa" plu". /l &u"e"e primul #are-mi pove"ti"e via(a "a' a)a #um u u #*i $e-abia t+l it m-ar pu e la #ure t #u i"toria &amiliei. Peter &u"e"e #re"#ut $e Cait' $ar *otr+"e " ple#e la $ou-e#i $e a i. Ple#area u-i &u"e"e ,rbit $e vreo a ume #eart puter i# "au $e u a#t $e rebeliu e. Cotr+"e pur )i "implu # vrea " va$ #um ar &i via(a $i partea #ealalt 6a ,ra i(ei7. Mai mult o e9perie ( tr-u mo$ $e via( alter ativ $e#+t o revolt mpotriva Caitei. 2)a #um "e e9prima #*iar Peter' !omi i# u l-a #o "i$erat i#i peri#ol $i e9terior pe tru Cait' $ar i#i #+)ti, e#e"ar pe tru ea' a)a #+t l-a l"at " ple#e. 3u o $iplom te* olo,ia au$iovi-ualului' Peter "e apu#a"e $e lu#rul #el mai &erme#tor pe #are )i-l putea ima,i a te* i#ia $e "u et pe tru &orma(ii ro#:. 2 #eput #u

&orma(ii #are #+ tau pri baruri' apoi' $up #i #i a i' )i-a #roit #alea "pre marile #o #erte. 2i#i' "etea "a $e oi e9perie (e a $eve it peri#uloa" pri impli#area "tilul $e via( al membrilor &orma(iilor ro#: $ro,uri' butur )i petre#eri p+ -ori. 2poi #eva "-a t+mplat. 3eva ru. Peter -a $at i#io$at am u te' me (io + $ umai # a &o"t #eva $e"tul $e ru pe tru a-i a$u#e pe$eap"a #apital $a# ar &i a&lat Caita. 2r &i putut " &u,' " "e a"#u $ )i " "pere. !ar -a &#ut-o. 2 pre&erat "-)i a ali-e-e via(a' " a ali-e-e tot #e &#u"e p+ atu #i4 )i-a $at "eama # "itua(ia u i "-ar &i mbu t(it $elo# $a# ar &i &u,it. 2r &i reu)it umai "-o $ea $i ou bar. 2)a #+t a *otr+t " la"e totul la mila Caitei. !a# !omi i# or$o a " &ie e9e#utat' #el pu(i prima "a ,re)eal ar &i &o"t )i ultima. 0pera' totu)i' #a !omi i# "-i ierte p#atele )i "-i permit " "e toar# mi1lo#ul Caitei' a#olo u $e putea ,"i a1utor pe tru a-)i pu e $i ou or$i e via(. Pe tru a-)i mbu t(i )a "ele' "e ,+ $i " apele-e la u ul $i &ra(ii $i Cait #are avea #re$ere' a#e"ta urm+ $ " vorbea"# #u !omi i#. .i tele&o lui >erem;. Numai # a#e"ta' lo# "-l #o ta#te-e pe !omi i#' ur# primul avio "pre Lo" 2 ,ele"' lu+ $u-l #u el pe 3la;' pe atu #i v+r"t $e -e#e a i. 3u Peter pe po"t $e $$a#' >erem; petre#u o "ptm+ &#+ $ " $i"par ori#e urm le,at $e ,re)eala lui Peter. 2poi l lu pe Peter apoi la NeF Mor: )i i ara 1 reve irea Cait' &r " pome ea"# im ui o vorb $e"pre pa"ul ,re)it &#ut $e a#e"ta 3ali&or ia. Nime i -ar ,*i#i a"t-i # Peter a &#ut vreo$at o a"t&el $e ,re)eal' "au # a pr"it vreo$at Caita. Peter i era la &el $e $evotat lui >erem; #a 2 to io )i 3la;' $e)i "tilul propriu li i)tit )i a"#ulttor' &r $i"#u(ii #o tra$i#toriu )i &r a-)i e9prima vreo$at o prere #+t $e ba al. 0i ,ura urm a a#elor a i -bu#iuma(i $i e9i"te (a lui Peter era "ervi#iul. . # lu#ra #a te* i#ia $e "u et' &ii $ #o "i$erat u ul $i #ei mai bu i $ome iu. Ple#a mo$ #ure t tur ee lu ,i' $ar >erem; u-)i mai &#ea probleme $i #au-a lui' )i i#i u "e $oia # "e #omporta ab"olut #ir#um"pe#t a&ara Caitei. >erem; m l"a"e #*iar " ple# #u Peter timp $e #+teva "ptm+ i' perioa$a #+ $ # $e-abia m obi) uiam #u oua mea via( #a v+r#ola#. Peter m i vita"e tur eul #a a$ia al &orma(iei UG. ?u"e"e o e9perie ( t+l it o $at via(' #are m &#u"e " uit toate problemele oii mele e9i"te (e e9a#t #eea #e i te (io a"e )i Peter. . timp #e m ,+ $eam la toate a#e"tea' $ou m+i i m )&#ar $e "ub bra(e' "lt+ $um $e pe "#au . @ Cei' tre-e)te-te5 Ai"e 2 to io' ,+$il+ $u-m )i $+ $u-mi $rumul $i ou "#au . 2ple#+ $u-"e pe"te umrul meu' ri$i# $e 1o" Le,atul. La (a #' Pete. . # #i #i mi ute $e le#tur )i /le a ar &i i trat #om. Peter p)i &a(a mea' lu volumul $i m+ a lui 2 to io )i "e "tr+mb. @ 0u tem o #ompa ie at+t $e proa"t #+t pre&eri mai $e,rab " te a"#u -i ai#i' #iti $ ve#*itura a"ta= 2 to io r+ 1i. @ % uie"# # u pe oi e evit' #i u a ume #i#lo blo $. >erem; l-a trimi" la #umprturi mpreu #u Ni#:' a)a #+t po(i ie)i a#um $i a"#u -toare. @ 2m ve it " te trebm $a# u ai #*e& $e o plimbare' $e#lar Peter. 0-(i $e-mor(e)ti pi#ioarele' "-(i mai i tri &orm. @ !e &apt' am. 2 to io m ri$i# $i ou' $e $ata a#ea"ta l"+ $u-m pi#ioare. @ !e &apt' era pe pu #tul $e a e #uta " e "pu #+t $e mult i-am lip"it' )i # ar$e $e erb$are "-)i re#apete ve#*ea &orm. @ 2m. Peter m )&# $e m+i i )i m t+r "pre u). M-am l"at #u putere pe to#uri.

@ %i e' bi e' mer,. Voiam $oar " "pu # am i trat birou #a " #ite"# $o"arele' $ar trebuie " le &i luat >erem;. 0peram " m a1ute "-mi $au "eama #i e ar putea &i "patele a#e"tei a&a#eri. Voi $oi ave(i vreo i$ee= @ O mul(ime' r"pu "e 2 to io. Cai$e la plimbare )i o "-(i "pu em. !up #e am traver"at #urtea $i "pate )i am ptru " p$ure' 2 to io a $e"#*i" $i"#u(ia. @ Parie- # e vorba $e !a iel. @ !a iel= Peter "e #ru t. !e #e #re-i a)a #eva= 2 to io ri$i# o m+ )i #epu " umere motivele &olo"i $u-"e $e $e,ete. @ Primul' a &o"t membru al Caitei' $e#i )tie #+t $e peri#ulo" e"te a#e"t mo$ $e a u#i$e pe teritoriul o"tru' )i mai )tie # u putem i#i u vrem " pr"im ora)ul. 2l $oilea' l ur)te pe 3la;. 2l treilea' l ur)te pe >erem;. 2l patrulea' e ur)te pe to(i #u e9#ep(ia "#umpei oa"tre /le a' #are' #o ve abil' u era la 0to e*ave pe tru a &i a&e#tat $e toat por#ria a"ta' lu#ru pe #are #u "i,ura ( !a iel l )tie. 2l #i #ilea' #*iar l ur)te $e-a bi elea pe 3la;. 2l )a"elea *ei' "tai pu(i ' tre#em la m+ a #ealalt ei bi e' al )a"elea' !a iel e u ti#lo" #rimi al )i #a ibal. 2l )aptelea am me (io at &aptul # )i-a ale" mome tul " lovea"# atu #i #+ $ /le a u era pri mpre1urimi= 2l optulea' $a# ar pro$u#e $e"tul $e-a"tru' /le a ar putea &i $i"po ibil pe tru u ou parte er. 2l oulea' #*iar l ur)te !/ MO2RT/ pe 3la;. 2l -e#elea' a 1urat " "e r-bu e pe to(i membrii Caitei' "pe#ial pe #ei #are "e t+mpl " lo#uia"# mo$ #ure t la 0to e*ave . Cei' ami#e' u mai am $e,ete $i"po ibile. !e #+te motive mai ai evoie= @ 3e-ai -i#e $e u ul #are impli# o imbe#ilitate $e-a $reptul "i u#i,a)= !a iel u "e #a$rea- a#e)ti parametri. ?r "uprare' To io' $ar #re$ #-l ve-i pe !a iel impli#at toat a&a#erea a"ta umai pe tru # vrei "-l ve-i. / u (ap i"p)itor e9trem $e #o ve abil u # -a) vrea "-l a1ut " "e $u# $e tot la &u $. !ar $a# vrei " parie-i te ro,' pe "ume mi#i' pe tru # -am averea ta' #a " #*eltuie"# aiurea eu a) mer,e pe m+ a lui Aa#*ar; 3ai . 3u "i,ura ( $e"tul $e t+mpit. O a$evrat brut' #are "-a tre-it probabil tr-o $imi ea( )i "-a ,+ $it 6Cei' $e #e -a) omor vreo tip pe teritoriul Caitei umai a)a' $e "a #*i=7. 2poi probabil "-a trebat $e #e u "e ,+ $i"e mai $evreme la a)a #eva. Pe tru # e pro"t pro"t. @ 2r putea &i #i eva &r importa (' am -i" eu. U ul $i amr+(ii #are "-au "turat " rm+ tot timpul umbr. 2 &#ut trboi vreu mutt ultimul timp= @ 2u &o"t umai i)te treburi e "em ate' r"pu "e 2 to io. Ni#iu a $i &i,urile mi ore -a &#ut vreo mi)#are i tere"a t. !i tre #ei patru tipi importa (i' !a iel' 3ai )i >imm; Eoe i, au "tat li i)ti(i. Numai Earl Mar"te a u#i" u mutt iar a tre#ut Miami' $ar u #re$ #a el " &ie r"pu -tor $e #eea #e "-a t+mplat %ear Valle;. Ni#i mo$ul $e a#(iu e u #oi #i$e #u "tilul "u $oar $a#' mai ou' u "e mai mul(ume)te " u#i$ &ii (e uma e' #i le )i m + #. Pu(i probabil. @ Pe #i e a u#i"= 2m trebat eu. @ /t*a Ritter' r"pu "e Peter. O #o &ru tare re&eritoare la teritoriu. O #rim &r urme. 3a$avrul a $i"prut. Tipi# pe tru Mar"te . <tim $e"pre t+mplare pe tru # eram tr-u tur eu pri ?lori$a la #eputul a#e"tei primveri. Mar"te m-a ,"it' m-a i vitat la #i )i mi-a "pu" # l "#o"e"e $i #ir#ula(ie pe Ritter' $e#i puteai "-i aru #i la #o) $o"arul. 2m avut o $i"#u(ie lu , )i i tere"a t' ota $e plat a &o"t a"tro omi#' $ar Ritter a a#*itat-o #u ba i ,*ea(. M-a trebat $a# mai )tiam #eva $e ti e )i a trimi" "alutri tuturor. @ M "urpri $e # u e trimite )i &eli#itri $e 3r#iu ' #ome t 2 to io. Le )i v$. !e bu ,u"t' relie&' pe *+rtie &ili,ra at #ele mai &rumoa"e pe #are le poate &ura. 3+teva #uvi te tr-o #ali,ra&ie per&e#t. 60rbtori &eri#ite. 0per # "u te(i bi e #u to(ii. L-am to#at mru t pe /t*a Ritter Miami )i i-am aru #at rm)i(ele 2tla ti#. 3ele mai bu e ,+ $uri $e 2 ul Nou. Earl.7

Peter i-bu# i r+". @ TipuB "ta u )i-a $at "eama i#io$at $e #are parte a bari#a$ei e"te. @ O' ba $a' )i-a $at "eama' am repli#at eu. /9a#t $e a#eea te i vit la #i e e9trava,a te )i e (i e la #ure t $e #+te ori u#i$e #+te u mutt. 0per # vom uita $e #are parte a bari#a$ei e"te. @ Pu(i probabil' $e#lar 2 to io. U mutt rm+ e tot u mutt' iar Earl Mar"te e"te mo$ #ate,ori# u mutt. U ul peri#ulo". 2m aprobat $i #ap. @ !ar' a)a #um ai "pu"' pu(i probabil " m + #e &ii (e uma e %ear Valle;. 2m a#elea)i pre1u$e#(i pe #are le ai )i tu' $ar #*iar mi pla#e varia ta !a iel. <tim pe u $e "-a v+rtit ultimul timp= Urm u mome t $e t#ere. Mai mult $e#+t u mome t. Mult mai mult. @ Nime i u "-a mai i tere"at pe u $e umbl' r"pu "e #ele $i urm Peter. @ Cei' #e mare lu#ru' $e#lar 2 to io' r+ 1i $ bru"#' )&#+ $u-m )i v+rti $u-m pri aer. 0 uitm $e treburile Caitei. 0pu e- e #e ai &#ut tot a#e"t timp. Ne-a &o"t $or $e ti e. !ar #*iar era u mare lu#ru. <i )tiam $e #e u &#eau #a- $e a"ta. Pe tru # 6marele lu#ru7 era ,re)eala mea. 0uprave,*erea mutt-ilor era treaba mea. !a# i-a) &i "pu" a ul tre#ut lui >erem; # pr"eam Caita' ar &i ,"it pe alt#i eva #are "-o &a#. !a# a) &i tele&o at la u mome t $at )i i-a) &i "pu" # u m mai tor#eam la 0to e*ave ' ar &i ,"it pe alt#i eva #are "-o &a#. !ar am l"at totul #oa$ $e pe)te. 2)a &#eam tot$eau a. Mai pr"i"em )i alt$at 0to e*ave ul' #ert+ $u-m #u 3la; )i $i"pr+ $ #a o &urtu pe tru o perioa$ bi eve it $e o$i* . !ar m tor#eam tot$eau a $up #+teva -ile' poate $up #+teva "ptm+ i. . "' $e $ata a#ea"ta' "ptm+ ile "e tra "&orma"er lu i' apoi tr-u a . M-am ,+ $it # )i $$u"er "eama' # (ele"e"er # u aveam " m mai tor#' $ar poate # -o &#u"er' poate # # mai a)teptau' pre#um m a)tepta"e toat -iua 3la; &a(a por(ii' #re-tor # m voi toar#e #ele $i urm pe tru # a)a &#eam tot$eau a' )i pe tru # u "pu"e"em i#io$at # -aveam "-o mai &a#. <i m-am trebat #+t $e mult ar &i a)teptat. !up #i ' m $reptam "pre #amera mea' #+ $ Ni#*ola" ie)i ,rab $i #ea a lui 3la;' m )&# $e mi1lo# )i m t+r u tru. !ormitorul lui 3la; era "ituat e9a#t $e #ealalt parte a #uloarului' &ii $ ara 1at #omplet alt&el $e#+t al meu. 3ulorile $omi a te erau e,ru )i alb. 3ovorul ,ro" era alb #a eaua. >erem; -u,rvi"e pere(ii alb' #u &orme ,eometri#e $r- e(e. Patul lui 3la;' $ublu' tur at $i bro -' era a#operit #u o #uvertur ea,r )i alb' bro$at #u "imboluri $i #i e )tie #e reli,ie ob"#ur. !e-a lu ,ul peretelui $i "pre ve"t era ampla"at u "i"tem "tereo $e ultim ,e era(ie' i #lu"iv "i ,urul vi$eo )i "i ,urul televi-or $i toat #a"a. Peretele opu" era a#operit #u ima,i i $e-ale mele u mo ta1 $e &oto,ra&ii )i "#*i(e #are mi ami teau $e 6altarele7 t+l ite #amerele p"i*opa(ilor' #eea #e' (i + $ "eama $e toate' u era o $e"#riere $elo# rea a lui 3la;. Ni#: m aru # pe pat )i "ri pe mi e' tr,+ $u-mi blu-a a&ar $i blu,i pe tru a m ,+$ila pe "toma#. R+ 1i "u,e"tiv' $i (ii albi "#lipi $ "ub mu"ta(a ea,r. @ 2)tep(i #u erb$are "eara= . treb el' plimb+ $u-)i u)or $e,etele $e la buri# p+ mai "u" "ub blu-. L-am po# it pe"te m+ ' &or(+ $u-l "-o #oboare $i ou 1o" pe "toma#. @ N-ar trebui " e $i"trm' am -i" eu. 2vem $e re-olvat o problem "erioa"' #are e#e"it o a umit "erio-itate. U *o*ot $e r+" i-bu# i $i baie. 3la; )i &#u apari(ia' )ter,+ $u-)i m+i ile #u u pro"op. @ 2proape # po(i $e#lara a"ta #u o &i,ur "erioa"' "#umpo. 0u t impre"io at. 2m $at o#*ii pe"te #ap )i -am "#o" u #uv+ t. 3la; "e l" " #a$ pe pat l+ , mi e' &#+ $ ar#urile " prote"te-e. @ /i' *ai$e' re#u oa)te. !e-abia a)tep(i.

2m ri$i#at $i umeri. @ Mi #i oa"o5 !e-abia a)tep(i. !e #+te ori avem o#a-ia " aler,m pri ora)= 3u permi"iu ea o&i#ial $e e9termi are a u ui mutt. O#*ii lui 3la; "#+ teiar. . ti "e m+ a "-mi m+ ,+ie partea i terioar a bra(ului' )i mam &iorat. O a ti#ipare ervoa" mi #o tra#t "toma#ul. . tor#+ $ #apul tr-o parte' 3la; privi pe &erea"t' "pre amur,ul #are "e l"a treptat. 3o ti ua " m m+ ,+ie pe bra( #u v+r&ul $e,etelor. I-am privit "#ruttor &a(a' $e la li ia ma9ilarelor la mu)#*ii ,+tului' $e la umbra $e barb blo $ $e "ub brbie la #urbura bu-elor. 2m "im(it "toma# u val $e #l$ur #are #epea " ra$ie-e 1o". 3la; "e r"u#i bru"# "pre mi e. Pupilele i erau $ilatate )i i miro"eam "tarea $e e9#itare. 3*i#oti r,u)it' "e aple# )i )opti patru #uvi te ma,i#e. @ 0 mer,em la v+ toare5 VRNTO2R/. %ear Valle; e"te u or)el i $u"trial $e vreo opt mii $e oame i' &ii (at perioa$a $e ,lorie a i $u"triali-rii )i $eve it &loritor pri a ii BKD )i BLD. 3ele trei re#e"iu i e#o omi#e )i re$u#erile i ere te $e pe pia(a mu #ii l"a"er urme a$+ #i. /9i"ta o &abri# $e tra#toare partea e"ti#' )i u a $e *+rtie #ea ve"ti#' #ea mai mare parte a lo#uitorilor mu #i $ a#e)ti $oi 6#olo)i7. %ear Valle; era u lo# #are "e m+ $rea #u valorile lo#ale' u lo# #are oame ii lu#rau $i ,reu' erau "erio)i )i umpleau "ta$io ul $e ba"eball i $i&ere t $a# e#*ipa lo#al "e a&la pe primul "au pe ultimul lo# li,. . %ear Valle;' barurile "e #*i$eau la mie-ul op(ii -ilele lu#rtoare' t+r,ul a ual $e "ol$uri "#opuri #aritabile era u eve ime t importa t' iar #o trolul a"upra armelor $e &o# "em a " u le permi(i #opiilor " tra, #u i#i-o arm mai mare $e #alibrul $ou-e#i. Ti erele &emei mer,eau oaptea pe "tr-i "perii $u-"e mai mult $e &luierturile a$mirative a$re"ate $i ma)i ile tre#ere $e #tre tipi pe #are i #u o)teau $i #opilrie. Nu erau u#i"e $e "tri i )i #u "i,ura ( u erau t+r+te p$ure' ma"a#rate )i m+ #ate $e #+i i ebu i. Ne-am mpr(it $ou e#*ipe. 2 to io )i Peter "-au $reptat "pre partea ve"ti# a or)elului' a#olo u $e "e a&lau #+teva #a"e #u trei eta1e )i $ou moteluri l+ , auto"tra$. 2"ta "em a # aveau $e veri&i#at "e#torul #el mai 6&ierbi te7' pe tru # era mult mai probabil #a mutt-ul " &ie ,"it tr-o lo#ui ( temporar4 partea proa"t era # >erem; *otr+"e # trebuiau " 6v+ e-e7 "ub &(i)are uma ' eput+ $ *oi ri pri tr-u #omple9 $e lo#ui (e "ub &orma $e lupi. 3la;' Ni#: )i #u mi e urma " #utreierm -o a $e e"t' "pera (a $e a $e"#operi lo#ul #are mutt-ul #*iria"e u apartame t "au o #amer tr-o pe "iu e. 2m luat ma)i a mea' u 3*evrolet 3amaro ve#*i' pe #are' "ub u prete9t "au altul' l l"am tot$eau a la 0to e*ave . 3la; era la vola . Gre)eala mi apar(i ea totalitate m provo#a"e la o tre#ere p+ la ,ara1. Or,oliul meu a##epta"e' $ar pi#ioarele mele pier$u"er #ur"a. 2m a1u " ora) pu(i $up ou )i 1umtate. 3la; m l" "patele u ei #li i#i me$i#ale' #*i" # $e la #i #i. M-am Tra "&ormat "patele a $ou l-i $e ,u oi #are miro"eau puter i# a $e-i &e#ta t. Tra "&ormarea e &oarte a"em toare #u alte &u #(ii ale #orpului' pri a#eea # are lo# mult mai u)or atu #i #+ $ #orpul "imte evoia "-o &a#. U v+r#ola# #are u "e #o trolea- "u&er tra "&ormarea $ou #ir#um"ta (e8 #+ $ e"te ame i (at' )i #+ $ #i#lul "u i terior i $i#tea- a#ea"t e#e"itate. Ne#e"itatea e"te le,at ,e eral $e #i#lul lu ar' $e)i are pu(i $e-a &a#e #u lu a pli . 3i#lurile oa"tre aturale "u t' $e obi#ei' "ptm+ ale. Pe m"ur #e "e apropie mome tul' "im(im "imptomele obi) uite8 "tare $e eli i)te' m+ #rime a pielii' #rampe )i $ureri i ter e' o "e -a(ie #ople)itoare a #eva #are trebuie &#ut' #eva &r $e #are #orpul )i mi tea u "e vor putea li i)ti. 0em ele "e re#u o"# la &el $e u)or pre#um #ele $e &oame )i' a"eme ea &oamei' "e pot am+ a' $ar u va tre#e mult timp )i #orpul va prelua i i(iativa' &or(+ $ Tra "&ormarea. <i' la &el #a &oamea' e puteam a ti#ipa "imptomele )i "ati"&a#e evoile $i ai te. 0au putem re u (a #omplet la #i#lul atural' v(+ $ #um " e tra "&ormm #+t $e $e" $orim. <i a"ta e-a v(at

Caita' " e Tra "&ormm mai $e"' pe tru a e mbu t(i #o trolul )i a e a"i,ura # u a)teptam prea mult' a)teptarea put+ $ $u#e la e&e#te "e#u $are $e-a,reabile' pre#um tra "&ormarea $e,etelor ,*eare mi1lo#ul u ui ma,a-i alime tar' "au &aptul #' o$at tra "&orma(i lupi' avem " &im $omi a(i umai $e m+ ie &ru"trat )i "ete $e "+ ,e. . Toro to i, ora"em "&aturile lui >erem; )i m l"a"em voia propriilor evoi umai #+ $ era e#e"ar' par(ial pe tru a m $i"ta (a $e 6ble"tem7' par(ial pe tru # ora) era evoie $e at+tea pla uri )i pre#au(ii #+t m tre-eam prea e9te uat pe tru a repeta e9perie (a mai mult $e o $at pe "ptm+ . . #o #lu-ie' mi lip"ea a tre ame tul. M Tra "&orma"em #u $oar o -i ai te' )i #u o)team prea bi e &aptul #' repet+ $-o $e#ur" $e mai pu(i $e $ou-e#i )i patru $e ore' urma " tre# pri #*i urile ia$ului. Pre#um #a-ul "e9ului &r o 6 #l-ire7 prealabil' Tra "&ormarea avea " &ie e9trem $e $ureroa" "au #omplet ireali-abil. 2r &i trebuit "-i "pu a"ta lui >erem; #+ $ *otr+"e # trebuia " e tra "&ormm lupi pe tru v+ toare' $ar -am putut "-o &a#. /i bi e' m "im(eam pro"t. . Toro to m Tra "&orma"em #+t mai rar po"ibil pe tru # mi era ru)i e. !ou -ile mai t+r-iu' m a&lam la 0to e*ave ' re&u-+ $ " a$mit # -o puteam &a#e la &el $e $e" #a #eilal(i tot pe tru # mi era ru)i e. . # u lu#ru #are-mi #rea o #o &u-ie perma e t mi te. Mi-a trebuit pe"te o 1umtate $e or pe tru Tra "&ormare' $e trei ori mai mult $e#+t mo$ ormal. M-a $urut= /i bi e' -am $e"tul e9perie ( $ome iul $urerilor #are u "u t pro$u"e $e "#*imbrile $e &orm' $ar #re$ # pot $e#lara #' $a# a) &i &o"t tra" pe roat )i apoi "&+)iat patru' ar &i $urut mai pu(i . !up #e totul "-a termi at' m-am o$i* it # $ou-e#i $e mi ute' mul(umit totu)i # am $u" Tra "&ormarea la bu "&+r)it. !a# a) &i putut ale,e tre a,o ia pro$u" $e Tra "&ormare )i #ea $e a re#u oa)te &a(a lui 3la; )i a #elorlal(i # u mai eram "tare "-o &a# la #oma $' a) &i pre&erat ori#+ $ " &iu "upu" la #a- e )i "&+rte#at patru. !urerile &i-i#e $i"par mai repe$e $e#+t m+ $ria r it. 2m #eput #u u #artier $e #a"e ve#*i' $i"pu"e u a $up alta' #are # u &u"e"er mo$i&i#ate #o $o-uri' )i #are probabil i#i u aveau " mai &ie vreo$at. /ra tre#ut $e -e#e' $ar "tr-ile erau $e1a pu"tii. 3opiii &u"e"er lua(i #u &or(a $e pe tere urile $e 1oa# $e pri (ii ,ri1ora(i. 3*iar )i a$ul(ii "e a$po"ti"er $e $at #e "oarele apu"e"e. . #iu$a op(ii #al$e $e mai' ime i u "ttea pe vera $e "au pe $rumurile $e a##e". Li#ririle alba"tre ale televi-oarelor p+lp+iau pri tre $raperiile tra"e. R+"etele i ere te "erialelor $e #ome$ie r"u au "tri$e t oaptea li i)tit' o&eri $u-le #elor ervo)i u mi1lo# $e eva$are $i realitate. Lo#uitorii $i %ear Valle; erau &ri#o)a(i. M-am &uri)at pri &a(a #a"elor' a"#u " $e o#*i i $i"#re(i $e pere(ii $e #rmi$ )i tu&i)uri. La &ie#are u)' mi ri$i#am botul "u" )i a$ulme#am aerul' apoi m re&u,iam ,rab la a$po"tul o&erit $e urmtorul tu&i). ?ie#are ma)i #are mtura tu eri#ul #u &arurile m &#ea " rm+ emi)#at. !i #au-a emo(iei )i a ervo-it(ii' i ima mi bubuia piept. Pu(i $i"tra#(ie tot #e &#eam' $ar peri#olul a$u,a u eleme t pe #are u-l mai tri"em $e a i. !a# eram -rit' #*iar )i pe tru o "e#u $' m-a) &i a&lat tr-u mare ra*at. /ram u lup ptru " pe &uri) tr-u ora) ai #rui lo#uitori triau u #o)mar #ole#tiv ,e erat $e i)te #+i i "lbati#i. 0ilueta mea' proie#tat #*iar )i pe tru o #lip pe o $raperie "au o 1alu-ea tra"' avea " "#oat ime$iat "tra$ oame i arma(i #u pu)ti. !up o or' eram la 1umtatea $rumului pri #el $e-al patrulea )ir $e #a"e' #+ $ u (# it m-a &#ut " lem e"#. M-am lipit $e peretele re#e al #a"ei )i am a"#ultat. 0e apropia #i eva' &ie#are pa" "o(it $e u (# it. 3la;= 0 u $r- ea"# ". 3*iar $a# v+ toarea mpreu ar putea &i mai $i"tra#tiv' >erem; e i $i#a"e " a#(io m "eparat' pe tru a a#operi mai mult "pa(iu. M-am oprit tre #re ,ile u ei #e$ru' am privit ate t )i am v-ut o &emeie ,rbi $u-"e' to#urile (# i $ pe a"&altul trotuarului. Purta u &el $e u i&orm' o &u"t $e polie"ter #are abia i a#operea )ol$urile lar,i. Ji + $ "tr+ " bra(e o ,ea t $i imita(ie $e piele' mer,ea #+t $e repe$e i

permiteau pa to&ii #u to#uri $e #i #i #e timetri. Privea pe"te umr la &ie#are pa". 2m a$ulme#at aerul )i am "im(it u miro" "lab $e #olo ie Ob"e""io ' ame"te#at #u $u*oare $e ,r"ime )i &um $e (i,ar. O #*el eri( $rum "pre #a" $up termi area "#*imbului' #are u "e a)tepta"e #a tu eri#ul " "e la"e at+t $e $evreme. . timp #e "e apropia' am mai "im(it )i alt#eva. ?ri#. O &ri# e$i"imulat' evi$e t. M-am ru,at " -o ia la &u,. N-a &u,it. 3u o ultim privire &ri#o)at aru #at apoi "pre "tra$' o -bu,*i #a" )i #uie u)a. M-am tor" la treburile mele. 3+teva mi ute mai t+r-iu' "e au-i u urlet. 3la;. Nu &olo"ea urletul #ara#teri"ti# lupilor #eea #e ar &i atra" &r $oial ate (ia #i l imita pe a#ela al u ui #+i e "i ,urati#. !e"#operi"e #eva. 2m a)teptat. 2l $oilea urlet m-a a1utat "-i $etermi po-i(ia. 2m #eput " aler,' aproape lipit #u burta $e pm+ t' &r a #er#a " m a"#u $. La ritmul pe #are-l aveam' ori#i e m-ar &i ob"ervat -ar &i $i"ti " $e#+t u &ul,er $e bla $e"#*i" la #uloare. 2m t+l it prima problem #+ $ am a1u " la )o"ea )i mi-am $at "eama # trebuia "-o traver"e-. !e)i &oarte pu(i i lo#al i#i mai erau # pe a&ar' )o"eaua era' $e &apt' auto"tra$a "tatal' #eea #e "em a # pe ea tre#eau vite- ma)i i la i tervale $e #+teva mi ute. 2m a)teptat p+ #e a tre#ut u )ir $e #amioa e mari' apoi am (+) it partea #ealalt. 2i#i "e a&la -o a reparti-at lui 3la;' u #artier $e #a"e ve#*i' #o "truite timpul r-boiului' )i #l$iri #u apartame te $uple9. . timp #e #er#am "-i a$ulme# miro"ul' am "im(it altul' u ul #are m-a &#ut " m opre"# at+t $e bru"#' #+t labele $i "pate au alu e#at )i m-am r"tur at pe "pate. Mam ri$i#at' ble"tem+ $u-mi "t+ ,#ia' )i m-am tor" pe a#elea)i urme. <i' la i ter"e#(ia a $ou "tr-i' am "im(it miro"ul u ui v+r#ola#' u ul pe #are u l-am re#u o"#ut. Urma era ve#*e' $ar #lar. Tre#u"e pe ai#i $e mai multe ori. 2m privit ate t $e-a lu ,ul "tr-ii. Prea " $u# "pre $ire#(ia $e u $e ve i"e urletul lui 3la;' a)a #+t am l"at balt i te (ia $e a-l ,"i pe a#e"ta )i am luat urma mutt-ului. Miro"ul $u#ea #tre o #a" $i #rmi$ #u u "i ,ur eta1' #u a e9e pla#ate #u &oi $e alumi iu partea $i "pate. 3urtea era mi# )i proa"pt #ur(at' $ar buruie ile "e luau la tre#ere #u iarba pe tru o#uparea u ui "pa(iu #+t mai mare. Gu oiul era ,rm$it l+ , u "t+lp al por(ii' )i $u*oarea m-a &#ut " m #ri"pe-. >u$e#+ $ $up #ele trei #utii $e po)t' erau trei apartame te. 3a"a era #u&u $at tu eri#. 2m a$ulme#at trotuarul. Miro"ul v+r#ola#ului era at+t $e puter i#' #+t u-mi puteam $a "eama u $e "e "&+r)ea o urm )i #epea alta. !i&ere (a era $at umai $e ve#*ime. Tre#u"e re,ulat pe ai#i timp $e #+teva -ile. !i #au-a emo(iei pe #are ,"irea apartame tului mutt-ului mi-o pro$u"e"e' -am v-ut umbra #are "-a "tre#urat l+ , mi e. 2m tor" #apul pe tru a-l ve$ea pe 3la; "ub &orma "a uma . 0-a aple#at )i )i-a tre#ut m+ a pe"te bla a $e pe #ea&a mea. L-am mu)#at )i am (+) it i)te tu&i)uri. !up Tra "&ormare' am ie)it $i ou la iveal. @ <tii # u pot " "u&r a)a #eva' am mormit eu' tre#+ $u-mi $e,etele pri prul #+l#it. 3+ $ "u t Tra "&ormat' ori rm+i )i tu Tra "&ormat' ori mi re"pe#(i i timitatea. Nu a1ut #u imi# " m pipi. @ Nu te 6pipiam7' /le a. Ii"u"e' #*iar )i ,e"tul #el mai. 0e opri bru"#' tra"e #u putere aer piept )i #epu $i ou. 2"ta-i a"#u -toarea mutt-ului' apartame tul $i "pate' $ar u-i a#olo. @ 2i &o"t u tru= @ Veri&i#am lo#urile )i te a)teptam. M-am uitat 1o" la #orpul "u ,ol' apoi la al meu. @ % uie"# # u te-ai ,+ $it " te mbra#i timp #e te v+rteai pe ai#i= @ Te a)tep(i " ,"e)ti vreu ma,a-i $e"#*i" la ora a"ta= .mi pare ru' "#umpo. !ar avem u ava ta1. !a# apare #i eva' "u t "i,ur # l po(i #o vi ,e " u #*eme poli(ia.

2m re"pirat -,omoto" )i m-am $reptat "pre u)a ultimului apartame t. /ra #uiat umai #u o #*eie obi) uit. O r"u#ire bru"# a m+ erului )i problema "e re-olv. 2bia $e"#*i"e"em pu(i u)a' #+ $ o $u*oare $e #ar e putre-it m i-bi $ire#t &a(. Mi-am a"tupat ,ura )i mi-am reprimat "e -a(ia $e tu"e. Lo#ul miro"ea #a u o"uar. 3el pu(i a)a mi prea mie. Probabil # u ei &ii (e uma e u i-ar &i miro"it a ab"olut imi#. U)a $$ea tr-o "u&ra,erie obi) uit pe tru u burla#8 ru&e mur$are aru #ate pe velitoarea 1erpelit a #a apelei )i $o-e $e bere ,oale #l$ite pre#um u #a"tel $i #r(i $e 1o#' tr-u #ol(. 3utii #u urme $e pi--a aru #ate $e-or$i e pe ma". !ar u $e ai#i prove ea miro"ul. Mutt-ul omor+"e pe #i eva #amer. Ni#i urm $e #a$avru' $ar miro"ul #ople)itor $e "+ ,e )i $e #ar e putre-it l $$ea $e ,ol. 2$u"e"e o &emeie apartame t' o omor+"e )i i (i u"e #orpul a#olo o -i "au $ou ai te $e a aru #a rm)i(ele la ,u oi. 2m #eput " veri&i# $ulapurile )i "pa(iile $e "ub mobile #utarea ori#rui i $i#iu #are mi-ar &i permi" " a&lu i$e titatea mutt-ului. !e)i u-i re#u o)team miro"ul' a) &i putut " a&lu #i e era $i"pu + $ $e #+teva $ate. Ne,"i $ imi#' am i trat $ormitor' u $e 3la;' ti " pe po$ea' "e uita #u ate (ie "ub pat. . #lipa #are am ptru " pe u)' tra"e a&ar o )uvi( $e pr #u "#alpul # ata)at' o aru # tr-o parte )i #o ti u " #aute #eva mai i tere"a t. M-am *olbat la bu#ata "+ ,erat' lip"it $e ori#e &orm' )i am "im(it #um "toma#ul mi "e ri$i# ,+t. 3la;' mult mai preo#upat " u "e m+ 1ea"# pe m+i i' u-i $$u mai mult ate (ie $e#+t u ui )erve(el mur$ar. . #iu$a i teli,e (ei "ale "#lipitoare' 3la; u putea (ele,e $e #e u#i$erea &ii (elor uma e era #eva tabu. /l u u#i$ea oame i i o#e (i mai mult $e#+t ar &i &#ut-o' $e e9emplu' ori#e per"oa #are r"u#ea bru"# vola ul ma)i ii #u i te (ia #lar $e a lovi u a imal. !ar $a# o &ii ( uma "e $ove$ea o ame i (are' i "ti #tele i "pu eau " pro#e$e-e #o "e#i (. >erem; i i ter-i"e"e " u#i$ &ii (e uma e' a)a #+t evita "-o &a# umai $i a#e"t motiv. @ Nimi#' -i"e el #u o vo#e bu)it. 0e $$u apoi. Tu= @ Tot imi#. / $e"tul $e i teli,e t pe tru a u l"a urm #eva #are "-l $ea $e ,ol. @ !ar u $e"tul $e i teli,e t pe tru a u ata#a lo#al i#ii. @ 2re mo)te ire ere$itar' $ar e t+ r' am $e#larat eu. Miro"ul arat # e t+ r' $ar i#i u v+r#ola# proa"pt mu)#at -ar putea avea a"t&el $e e9perie ( $e#i trebuie " &ie t+ r. T+ r )i #re-ut. %aba#uB l-a v(at eleme tele $e ba-' $ar -a #ptat $e"tul e9perie ( pe tru a u l"a urme "au a "ta #+t mai $eparte $e teritoriul Caitei. @ /i bi e' u va apu#a " tria"# $ea1u " pe tru a #pta e9perie (a e#e"ar. 2 $at-o bar pe tru prima )i ultima $at. Veri&i#am pe tru ultima $at apartame tul' #+ $ Ni#: ptru "e pe u)' ,+&+i $. @ Ji-am au-it #*emarea. 2(i ,"it apartame tul= / ai#i= @ Nu' am r"pu " eu. @ .l putem a)tepta= . treb Ni#: #u o li#rire $e "pera ( o#*i. 2m e-itat' apoi am #lti at $i #ap. @ Ne va "im(i ai te $e a a1u ,e la u). >erem; a "pu" "-l u#i$em umai $a# o putem &a#e $epli "i,ura (. 2#um u putem. !a# u e"te #*iar ovi#e' e va "im(i miro"urile #+ $ "e va toar#e. 3u oare#are oro#' va (ele,e alu-ia )i va pr"i ora)ul. !a# "e va t+mpla a)a' l vom putea urmri mai t+r-iu )i l vom u#i$e a&ara teritoriului Caitei. 3u "i,ura ( va &i mult mai "i,ur. 3la; "e ti "e "pre optier' u $e pu"e"e lu#rurile "#oa"e $e "ub pat. .mi ti "e $ou #utii $e #*ibrituri. @ Pu pariu # ,*i#e"# u $e-)i petre#e "erile' $e#lar 3la;. !a# e prea t+mpit " "pele puti a ai te $e a ve i $up el m+i e oapte' probabil # l vom ,"i "#oto#i $ $up m+ #are pri m#elriile lo#ale.

2m privit #ele $ou #utii. Prima era $e la Taver a lui Ri#:' u ul $i #ele trei lo#aluri autori-ate $i -o . 2 $oua era u a ie&ti ' #a&e ie' #u o a$re" )tampilat pe "pate. 2m memorat a$re"a' eput+ $ lua imi# #u oi $i #au-a lip"ei a#ute $e bu-u are. @ 0 e toar#em $up *ai e' -i"e 3la;. Ni#: )i #u mi e le-am a"#u " aproape $e lo#ul u $e te-am l"at' a)a #+t putem aler,a mpreu #ea mai mare parte a $rumului. Vrei " te Tra "&ormi $ormitor= Noi o " rm+ em ai#i. I ima #epu "-mi bat #u putere. @ 0 m Tra "&orm= @ M$a' " te Tra "&ormi. 2i $e ,+ $ " &a#i 1o,,i , p+ la ma)i ,oal' "#umpo= Nu # m-ar $era 1a' at+ta timp #+t ime i alt#i eva u tra,e #u o#*iul. !ar ai putea avea probleme traver"+ $ auto"tra$a. @ 2m v-ut i)te *ai e )i pe ai#i. 3la; tra"e #u putere aer pe ri. @ Mai $e,rab a) &i "urpri " pielea ,oal $e#+t mbr#at *ai ele vreu ui mutt. 3um -am r"pu "' "e #ru t. @ 0-a t+mplat #eva' "#umpo= @ Nu' pur )i "implu. Nu' u "-a t+mplat imi#. 2m i trat $ormitor' tr,+ $ u)a $up mi e' $ar l"+ $-o pu(i #rpat' a)a #+t " pot ie)i atu #i #+ $ "au $a# Tra "&ormarea avea " &ie #u u at $e "u##e". Le eram re#u o"#toare # u li "e pru"e #iu$at # aveam evoie $e i timitate. !e)i membrii Caitei erau e9trem $e apropia(i u ii $e al(ii' #ei mai mul(i $oreau " "e Tra "&orme $eparte $e privire #elorlal(i. 3a tot$eau a' e9#ep(ia era 3la;' #ruia u-i p"a #i e l ve$ea Tra "&orm+ $u-"e. Pe tru el era #eva atural' $e#i u trebuia "-i &ie $elo# ru)i e' #*iar $a# mome tul #ulmi a t al Tra "&ormrii $eve ea o #reatur potrivit umai pe tru u "pe#ta#ol #u mo )tri. Pe tru 3la;' va itatea era u alt #o #ept uma ' "tri )i bi-ar. Nimi# $i #eea #e era atural u trebuia a"#u ". . #uietorile $e la u)ile bilor $i 0to e*ave &u"e"er "parte #u mai bi e $e $ou-e#i $e a i urm. Nime i u "e obo"i"e " le repare. O "erie $e lu#ruri u meritau e&ortul $e a lupta #u por irile aturale ale lui 3la;. Totu)i' tr,eam li ia #lipa #+ $ trebuia " e Tra "&ormm mpreu . 2m tre#ut $e #ealalt parte a patului' a)a #+t i#i 3la;' i#i Ni#: " u m va$ pri u). M-am l"at patru labe' #o #e trat )i pli $e "pera (. Nu "-a t+mplat imi# timp $e #i #i mi ute. 2m #eput " tra "pir )i m-am #o #e trat )i mai tare. 2u mai tre#ut alte #+teva mi ute. 2m #re-ut #-mi "imt m+i ile tra "&orm+ $u-"e ,*eare' $ar' privi $ 1o"' -am v-ut pe #ovor $e#+t i)te $e,ete #are #o ti uau " arate e9trem $e ome e)ti. 3u #ol(ul o#*ilor' am -rit u)a mi)#+ $u-"e. 2pru u a" e,ru' urmat $e u bot auriu. 3u o "ritur' am tr+ tit u)a ai te $e a &i v-ut $e 3la;. 2#e"ta "#oa"e u "#+ #et trebtor. 2m m+r+it' "per+ $ #a "u etul " par "u&i#ie t $e #a i . 3la; m+r+i $rept r"pu " )i "e $eprt $e u). Ob(i u"em o am+ are' $ar u a $e "#urt $urat. 2vea " #er#e $i ou mai pu(i $e #i #i mi ute. Rb$area u era u a $i #ara#teri"ti#ile lui. T+r+ $u-m pe #ovor' am #rpat $i ou u)a $ea1u " pe tru a o mpi ,e $a# #+ $' m ro,' #+ $ aveam " m Tra "&orm. !ar pe tru ori#e eve tualitate' m-am ,+ $it la u pla $e re-erv. 0 )&a# #+teva *ai e )i " "ar pe &erea"tr= . timp #e m"uram #u privirea &erea"tra mi#u(' pielea #epu " m m + #e )i " "e ti $. 2m aru #at o privire 1o" pe tru a-mi ve$ea u ,*iile ,ro)+ $u-"e )i $e,etele "#urt+ $u-"e. O&t+ $ $e u)urare' am #*i" o#*ii )i am l"at Tra "&ormarea "-)i urme-e #ur"ul. Ne-am t+r+t pri ,r$i a $i "patele #a"ei )i am a1u " partea $e or$ a u ui la ( $e &a"t&oo$-uri. 0tre#ur+ $u- e pri lo#urile $e par#are #ele mai $eprtate' am a1u " tr-u labiri t $e

alei #are $u#ea "pre o "erie $e $epo-ite. 0#pa(i #ele $i urm $e lumi ile lmpilor' am #eput " aler,m. N-a tre#ut mult )i 3la; )i #u mi e e-am luat la tre#ere. /ra mai mult o #ur" #u ob"ta#ole $e#+t u a obi) uit' alu e#+ $ pri bltoa#e )i mpie$i#+ $u- e "a#i $e ,u oi. To#mai prelua"em #o $u#erea' #+ $ o la$ $e ,u oi "e prbu)i #u -,omot la #aptul aleei. To(i trei e-am oprit bru"#' $erap+ $ pe a"&alt. @ 3e $ra#uB &a#i= 0e r"ti o vo#e $e brbat t+ r. Uit-te pe u $e mer,i )i mi)#-(i o$at &u $uB. !a# a&l btr+ uB # am ie)it &r voie' mi pu e pielea pe b(. .i r"pu "e o alt vo#e' #u u #*i#otit $e be(iv. La$a $e ,u oi "e ro"to,oli "#r+) i $ pe a"&alt' apoi )i &#ur apari(ia $ou #apete' ai t+ $ pe alee. Mam $at apoi #et pri tre umbre' p+ #e oa$a mi "-a oprit -i$ul $e #rmi$. /ram &#ut "a $vi) tre u morma $e ,u oi )i o "tiv $e #utii. Vi-avi' 3la; )i Ni#: "e retra"er #a$rul u ei u)i' $i"pr+ $ tu eri#4 lo#ul u mai era mar#at $e#+t $e "trlu#irea o#*ilor alba)tri ai lui 3la;. 2#e"ta )i mut privirea $e la mi e la bie(ii #are "e apropiau' a u (+ $u-m # umbrele $i 1urul meu u-)i &#eau $elo# treaba' l"+ $u-m e9pu". /ra prea t+r-iu "-mi "#*imb po-i(ia. Nu puteam $e#+t " "per # bie(ii erau prea be(i pe tru a $a ate (ie la ori#e alt#eva $e#+t la ob"ta#olele pri #are "e mpleti#eau. Tr # eau $e"pre #eva' $ar ure#*ile mele per#epeau #uvi tele #a u -,omot #u "pe#tru #o ti uu )i u i&orm. Pe tru a (ele,e vorbirea uma &orma #are m a&lam' trebuia " m #o #e tre- #a )i #um ar &i trebuit " (ele, pe #i eva vorbi $ tr-o limb "tri . Nu-mi puteam bate #apul #u a)a #eva a#um. /ram prea o#upat " le urmre"# pi#ioarele pe m"ur #e "e apropiau. . #lipa #+ $ au a1u " aproape $e morma ul $e ,u oi' m-am #*ir#it' &#+ $u-m aproape u a #u pm+ tul. 3i-mele au mai ai tat # trei pa)i' aproape &#+ $u-i " $ep)ea"# a"#u -toarea #are m a&lam. M-am "tr$uit " u le a"#ult #o ver"a(ia' #o #e tr+ $u-m "pe#ial a"upra &e(elor pe tru vreu i $i#iu "au altul. %ie(ii u aveau mai mult $e )apte"pre-e#e a i. U ul era alt' #u prul e,ru' mbr#at #u ,ea# $e piele' blu,i $e"#u"u(i' #i-me $e armat' #u u tatua1 1urul ,+tului' pier#i , a" )i bu-e. . "o(itorul "u' #u prul ro)u' era mbr#at la &el' $ar &r tatua1 )i pier#i ,' lip"+ $u-i probabil #ura1ul "au pro"tia $e a tra "&orma o mo$ tre#toare tr-o $e"&i,urare perma e t. 2u #o ti uat " "porovia"#' $eprt+ $u-"e. 2poi' pu)tiul #u prul e,ru "-a mpie$i#at. . #$ere' "-a r"u#it' "-a a,(at $e mar,i ea l-ii $e ,u oi pe tru a "e "pri1i i' )i m-a v-ut. 2 #lipit $i o#*i. 2poi )i-a tra" priete ul $e m+ e# )i a artat #u $e,etul "pre mi e. I "ti #tul m $em a " ltur peri#olul' ata#+ $. Ra(iu ea m obli,a " a)tept. 3u -e#e a i urm' i-a) &i u#i" pe am+ $oi #lipa #+ $ i tra"er pe alee. 3u #i #i a i urm' a) &i ata#at $e $at #e u ul m-ar &i -rit. 3*iar )i a#um' "im(eam lupta $i mi e' "e -a(ia "truitoare $e &ri# #or$+ $u-mi mu)#*ii' pre,ti $u-i $e ata#. 2#ea"t btlie pe tru #o trolul propriului #orp era #eea #e uram mai mult $e#+t ori#e. U -,omot "ur$ "-a reper#utat pe alee. 0im(i $ vibra(iile ,+t' mi-am $at "eama # m+r+iam. Ure#*ile mi erau lipite $e #ap. Mi tea a #er#at pe tru o #lip " u (i "eama $e i "ti #t' apoi a #o )tie ti-at ava ta1ul #apitulrii pri a-i l"a pe bie(i " va$ #+t $e aproape "e a&la"er $e moarte. Mi-am $e-,olit #ol(ii )i am m+r+it )i mai tare. 2mbii au &#ut u "alt apoi. Ro)#atul "-a tor" )i a luat-o la &u, pe alee' poti# i $u-"e )i mpie$i#+ $u-"e pri tre ,u oaie. O#*ii #eluilalt urmrir &u,a priete ului' $ar' lo# " &u, #+t l (i eau pi#ioarele $up el' )i a&u $ m+ a ,rma$a $e ,u oi. 3+ $ o tra"e apoi' lumi a lu ii "e r"&r+ "e pe obie#tul $i ea. 0e r"u#i "pre mi e' ri$i#+ $ o "ti#l "part' &ri#a $e pe &i,ur &ii $ a#um lo#uit $e u r+ 1et #re-tor $e

putere. O umbr e#lar apru "patele "u' )i' ri$i#+ $ privirea' l-am -rit pe 3la; ,*emuit. Mu)#*ii umerilor erau #or$a(i. 2m privit apoi "pre biat' apoi am "rit. . -bor' m-am r"u#it pe tru a m $eprta $e el' )i l-am lovit pe 3la; $ire#t piept. Ne-am ro"to,olit am+ $oi pri aer' am ati " pm+ tul )i' &r a e opri' am por it "alturi4 Ni#: e urma $eaproape. 2m aler,at tot $rumul p+ lo#ul #are e l"a"em *ai ele. 2m a1u " la 0to e*ave $up orele $ou. 2 to io )i Peter u "o"i"er #. Nu e9i"ta"e i#i u mi1lo# "i,ur $e a-i ,"i )i a le "pu e # $e"#operi"em $e1a lo#ui (a mutt-ului. 3a"a era t#ut )i tu e#at. >erem; u e a)tepta"e. <tia #' $e "-ar &i t+mplat #eva' l-am &i tre-it. 3la; )i #u mi e am luat-o la &u, pe "#ri' ,*io ti $u- e pe tru a a1u ,e primul "u" )i #iorvi $ue tot a#e"t r"timp. . "patele o"tru' Ni#: e maimu(rea lupta' $ar "e (i ea #+t mai aproape. O$at a1u )i #apul "#rilor' am luat-o la ,oa "pre #amera lui >erem;' a&lat la #aptul #uloarului. U)a "-a tre$e"#*i" ai te $e a a1u ,e la ea. @ L-a(i ,"it= . treb >erem;' o vo#e lip"it $e #orp ve i $ $i tu eri#. @ 2m $e"#operit u $e "t' am r"pu " eu. /. @ L-a(i u#i"= @ Nuu' -i"e 3la;. Prea ri"#a t. !ar o ". @ %i e. .mi pove"ti(i re"tul $imi ea(. U)a "e #*i"e. 3la; )i #u mi e e-am uitat u ul la #ellalt. 2poi eu am ri$i#at $i umeri )i am por it apoi pe #uloar. @ Va trebui pur )i "implu " te tre# m+i e' am $e#larat eu. 3la; "e aru # a"upra mea )i m tr+ ti pe po$eaua tare. Rma"e pe"te mi e' (i tui $u-mi bra(ele $e po$ea )i r+ 1i $' emo(ia v+ torii "ti#li $u-i # o#*i. @ 2)a #re-i= 3e-ar &i " 1u#m #eva= Tu ale,i 1o#ul. @ Po:er' -i"e Ni#:. 3la; "e r"u#i pe tru a privi "u". @ <i #are ar &i mi-a= Ni#: r+ 1i. @ 3a $e obi#ei. 2 tre#ut mult timp. 3la; i-bu# i r+"' "e ri$i# )i m "lt bra(e. O$at a1u )i #amera "a' m a-v+rli #a u "a# pe pat )i "e $rept "pre bar. Ni#: "ri pe mi e. L-am a-v+rlit tr-o parte )i m-am ri$i#at pi#ioare. @ 3e te &a#e " #re-i # am $e ,+ $ " 1o#= 2m trebat eu. @ Pe tru # e-ai "im(it lip"a' $e#lar Ni#:. 2 &#ut u a$evrat "pe#ta#ol $i a-)i $e"#*eia #ma)a )i a "e $e"#otoro"i $e ea' a"i,ur+ $u-"e # i pot ve$ea per&e#t mu)#*ii toat "ple $oarea lor. 2 "e $e-br#a era u a$evrat ritual $e mpere#*ere pe tru #ei $oi. Preau " #rea$ # "impla ve$ere a u ei &e(e #*ipe)e' a u or bi#ep)i mu"#ulo)i )i a u ui "toma# plat avea " m tra "&orme tr-o ma" ea1utorat $e *ormo i' $oritoare " ia parte la 1o#urile lor 1uve ile. !e obi#ei &u #(io a' $ar u a"ta era importa t. @ I*i":e; #u "i&o = Propu"e 3la; $i #ealalt parte a #perii. @ Per&e#t' r"pu "e Ni#:. 3la; u m treb #e $oream. Ni#: mi "#oa"e a,ra&a $i pr )i m mu)# u)or $e ure#*e4 re"pira(ia #al$ miro"ea u)or a #i . M-am rela9at pe pat. . timp #e bu-ele i #oborau 1o" pe ,+tul meu' mi-am r"u#it &a(a' a$ulme#+ $u-i #ea&a )i tr,+ $u-i piept miro"ul $e mo"# al #orpului. Mi-am ,ropat &i,ura "#obitura #lavi#ulei )i am "im(it #um i ima #epe "-i bat ebu e)te.

Ni#: "ri bru"# "u". Mi-am ri$i#at privirea )i l-am v-ut pe 3la; lipi $u-i u pa*ar re#e $e "pate. .l )&# pe Ni#: $e umr )i l "mul"e $e pe mi e. @ !u-te )i a$u #r(ile' or$o el. @ U $e-"= . treb Ni#:. @ 3aut-le. 2)a vei &i o#upat o bu#at $e vreme. 3la; "e a)e- l+ , #apul meu )i mi ti "e u pa*ar. 2m luat o ,*i(itur. Rom )i #ola. 3la; $$u pe"te #ap pa*arul $i tr-o $at' apoi "e aple# pe"te mi e. @ 2 &o"t o oapte per&e#t' #e -i#i= @ 2r &i putut " &ie. I-am -+mbit. !ar erai tu a#olo. @ 3eea #e "eam # era umai #eputul u ei op(i per&e#te. . timp #e "e aple#a $ea"upra mea' $e,etele mi ati "er #oap"a pe tru a alu e#a "u" "pre )ol$. I-am "im(it miro"ul ,reu' aproape palpabil al #orpului' #a o ar"ur "toma#' "e -a(ia ra$ii $ tot mai 1o". @ Te-ai "im(it bi e' -i"e el. Re#u oa)te. @ Poate # $a. Ni#: "ri apoi pe pat. @ / timpul " 1u#m. Rm+ e(i la mi-ele ale"e= 3+)ti,torul i "pu e lui >erem; #eea #e "-a t+mplat oaptea a"ta= 3la; -+mbi u)or. @ Nuu. M ,+ $e"# la alt#eva. !a# #+)ti,' /le a mer,e #u mi e p$ure. @ Pe tru #e= M-am i tere"at eu. A+mbetul i "e a$+ #i' pu + $u-i valoare $i (ii albi' per&e#(i. @ 2re vreo importa (= @ <i' $a# #+)ti,' #e prime"#= 2m trebat eu. @ Ori#e vrei. !a# #+)ti,i' (i ale,i premiul. .i po(i "pu e lui >erem; #e "-a t+mplat' "au l po(i u#i$e pe mutt m+i e oapte "au ori#e alt#eva vrei. @ .l pot u#i$e= 3la; )i $$u #apul pe "pate )i i-bu# i r+". @ <tiu # (i-ar pl#ea. !e"i,ur' "#umpo. 3+)ti,i )i mutt-ul e al tu. /ra o o&ert #reia u i-am putut re-i"ta. 2)a #+t am 1u#at. 2 #+)ti,at 3la;. VIN. L-am urmat pe 3la; p$ure. Ni#: #er#a"e " e "o(ea"#' $ar o "i ,ur privire aru #at $e 3la; l $etermi a"e " rm+ $ormitor. 21u )i tr-u lumi i)' 3la; "e opri' "e r"u#i )i m privi &r a ro"ti vreu #uv+ t. @ Nu putem. M-am &iorat aerul op(ii. 3la; u r"pu "e. !e #+te ori re1u#a"em a#ea"t "#e = Nu m v(am mi te i#io$at= <tiu"em #um avea " "e termi e totul mome tul #+ $ lua"em #r(ile m+ )i u m ,+ $i"em la imi# alt#eva timpul 1o#ului. M "rut. .i "im(eam #l$ura #orpului' at+t $e &amiliar #+t m puteam #u&u $a ea. Miro"ul ptru -tor al trupului "u mi plutea pri #reier la &el $e mbttor pre#um &umul $e pe;ote1G. 0im(eam #um #orpul mi #e$ea- "ub a#(iu ea lui' $ar o parte a #reierului #ea #are # mai ra(io a $$ea alarma. Mai &u"e"em ai#i. Mai &#u"em a"ta. .(i ami te)ti re-ultatul= M-am retra"' mai mult te"t+ $u-i rea#(iile $e#+t re-i"t+ $u-i. 3la; m mpi "e tru #*iul u ui #opa#' timp #e m+i ile lui mi alu e#ar pe )ol$uri' "tr+ ,+ $u-m #u putere. .)i "trivi bu-ele $e ale mele' "rut+ $u-m $i #e #e mai ap"at. 2m #eput " m mpotrive"# #u

a$evrat. M (i tui tre #orpul "u )i tru #*iul #opa#ului. L-am po# it )i "-a retra"' #lti + $ $i #ap. M-am "tr$uit "-mi re#apt re"pira(ia )i am privit 1ur. Lumi i)ul era ,ol. 3la; ple#a"e. . timp #e #reierul #e(o)at #er#a " prelu#re-e toate a#e"te $ate' bra(ele mi &ur ri$i#ate bru"# $ea"upra #apului4 m-am prbu)it ,e u #*i. @ 3e. @ 0tai li i)tit' ro"ti 3la; $i "patele meu. Te a1ut eu. @ M a1u(i= La #e m a1u(i= 2m #er#at "-mi tra, bra(ele 1o"' $ar le (i ea prea "tr+ ". 3eva moale alu e# 1urul #*eieturilor. O #rea , "ub(ire "e mi)# $ea"upra #apului. 2poi 3la; mi $$u $rumul. Mi-am "mu#it bra(ele' $ar -am reu)it " le $epla"e- mai mult $e vreo #i #i #e timetri ai te #a &+)ia $e p+ - $i 1urul #*eieturilor " "e "tr+ , #u putere. !e $at #e am &o"t le,at bi e' 3la; a p)it &a( )i "-a aple#at pe"te mi e' evi$e t mai mult $e#+t #+ tat $e #eea #e ve$ea. @ Nu-i $elo# amu-a t' am -i" eu. !e-lea,-m. 2#um. . # r+ 1i $' )&# partea "uperioar a tri#oului meu "port )i l "&+)ie p+ la mi1lo#. 2poi mi $e"&#u "utie ul. 2m $e"#*i" ,ura " "pu #eva' apoi m-am oprit' re"pir+ $ a$+ #. .)i lipi"e ,ura $e u "+ )i m mu)#a u)or $e "&+r#. 2poi )i tre#u limba pe"te el' &#+ $u-l " "e trea"# bru"#. Patima mi-a #e(o)at #reierul. 2m ,+&+it. 3la; #*i#oti' )i vibra(ia mi "e r"p+ $i tot #orpul' tre-i $u-mi "im(urile. @ / mai bi e= <opti el. 2v+ $ ve$ere # u po(i " mi te mpotrive)ti' u te po(i a)tepta " m opre)ti. Nu mai ai ab"olut i#i u #o trol. M+ a i alu e# 1o" pe tru a-mi m+ ,+ia mai t+i "toma#ul' apoi )i mai 1o"' #u o #eti eal &ru"tra t. Pri mi te mi-a tre#ut ima,i ea ei vitat a #orpului "u ,ol pe"te al meu. Patima "e $e-l (ui. 3la; )i "#*imb pu(i po-i(ia. .i "im(eam ere#(ia "u" pe #oap". Mi-am $e"&#ut pu(i pi#ioarele )i i-am "im(it materialul a"pru al blu,ilor &re#+ $u-"e $e #orpul meu. 2poi 3la; "e $$u apoi. @ 0im(i # tot #e "-a t+mplat "eara a"ta= <opti el' aple#+ $u-"e "pre ure#*ea mea. V+ toarea. Urmrirea. 2ler,area pri ora). M-am &iorat. @ U $e le "im(i= . treb el #u o vo#e ,rav' #u o#*ii $e u alba"tru &o"&ore"#e t. M+i ile i alu e#ar "pre blu,ii mei' $e"#*ei $u-i )i l"+ $u-i " #a$ 1o" pe )ol$uri. .mi ati "e partea i terioar a #oap"elor' prelu ,i $ m+ ,+ierea umai at+t #+t "-mi &a# i ima " bat mai tare. @ Le "im(i ai#i= M+ a i #obor )i mai 1o"' "pre i teriorul ,e u #*ilor' urmri $ $ire#(ia &ur i#turilor #are-mi "trbteau #orpul. 2m #*i" o#*ii )i am l"at ima,i ile op(ii "-mi i u $e #reierul ima,i ile u)ilor #*i"e' ale "tr-ilor t#ute' miro"ul pro$u" $e &ri#. Mi-am ami tit m+ a lui 3la; m+ ,+i $u-mi bla a' "#lipirea $e &oame $i o#*ii "i timp #e ptru $ea apartame t' bu#uria pro$u" $e #ur"a pri ora). Mi-am a$u" ami te $e peri#olul t+l it pe alee' $e &elul #are i-am urmrit #u privirea pe #ei $oi bie(i' $e a)teptarea )i $e urletul lui 3la; timp #e "e repe-ea a"upra lor. Toat e9#ita(ia era # pre-e t' pul"+ $ &ie#are parte a #orpului. @ Le "im(i= . treb $i ou' &a(a apropii $u-i-"e tot mai mult $e a mea. 2m #eput " #*i$ o#*ii. @ Nu' )opti 3la;. Prive)te-m. !e,etele i #obor+r #et' tra"+ $ #o turul #oap"ei. 0e 1u# #u mar,i ea #*ilo(ilor pe tru o #lip' apoi )i &ip"e $e,etele mi e. 2m l"at "-mi "#ape u ,+&+it. !e,etele "e mi)#au i teriorul meu' #ut+ $ #e trul pl#erii. Mi-am mu)#at bu-ele pe tru a u (ipa. /9a#t atu #i #+ $ "im(eam apropierea or,a"mului' #reierul a preluat #o trolul )i mi-am $at "eama #e &#eam. 2m

#er#at " m retra,' $ar m (i ea "tr+ "' #o ti u+ $ "-)i mi)te $e,etele mi e. 2m "im(it #um "e apropie iar or,a"mul' $ar m-am mpotrivit' e$ori $ "-i o&er a#ea"t "ati"&a#(ie. 2m "tr+ " #u putere o#*ii )i am "mu#it #u putere $e le,turile $e la #*eieturi. 3opa#ul prote"t' $ar le,turile (i ur. %ru"#' m+ a "e opri )i "e $eprt. A,omotul metali# al u ui &ermoar "pi te# aerul op(ii. O#*ii mi "e $e"#*i"er bru"# pe tru a-l ve$ea tr,+ $u-)i blu,ii 1o". V-+ $u-i patima $i o#*i )i $i tre, #orpul' )ol$urile mi "-au ri$i#at "po ta pe tru a-l t+l i. 2m "#uturat puter i# $i #ap' #er#+ $ "-mi limpe-e"# mi tea. M-am r"u#it tr-o parte. 3la; "e aple#' aproape lipi $u-)i &a(a $e a mea. @ Nu te voi &or(a' /le a. 2i vrea " preti -i # o voi &a#e' $ar )tii # u-i a$evrat. Tot #e trebuie " &a#i e " "pui 6 u7. 0pu e-mi " m opre"#. 0pu e-mi " te $e-le,. O "-o &a#. M+ a mi ptru "e tre #oap"e' $eprt+ $u-le ai te #a eu " le &i putut "tr+ ,e. 3l$ura )i "uprae9#itarea $etermi ar #orpul " m tr$e-e. I-am "im(it ati ,erea m$ularului pe piele umai at+t. @ 0pu e-mi " m opre"#' )opti el. Pur )i "implu "pu e-mi5 L-am privit &i9' $ar #uvi tele u-mi ve eau pe limb. 2m rma" o #lip emi)#a(i' privi $u- e o#*i. 2poi m #upri "e bra(e )i "e mpi "e mi e. 3orpul mi "-a #utremurat. 3la; rma"e emi)#at o "e#u $. .l "im(eam mi e' #u )ol$urile lipite $e ale mele. 0e retra"e #et' )i tot trupul meu prote"t' mi)#+ $u-"e i volu tar "pre el' #er#+ $ "-l (i aproape. I-am "im(it bra(ele $ea"upra #apului. Tra"e #u putere' )i le,turile "e rup"er. 0e &ip"e mi e' )i re-i"te (a mi "e &r+ "e bru"#. M-am a,(at $e el' #u m+i ile &ipte a$+ # pr' #ol#i $u-l #u pi#ioarele. .mi $$u $rumul la bra(e )i m "rut' "rutri ptima)e' #are m ar$eau' timp #e el "e mi)#a mi e. 2t+ta timp. Tre#u"e at+ta timp' )i mi lip"i"e at+t $e mult. 3+ $ totul "-a termi at' e-am prbu)it pe iarb' ,+&+i $ $e par# am &i luat parte la u marato . 2m -#ut a#olo' # #ol#i(i u ul 1urul #eluilalt. 3la; )i ,rop &a(a prul meu4 mi "pu"e # m iube)te' apoi a$ormi. /9te uat' am rma" ti " tr-o "tare $e "om ole (. . #ele $i urm' am tor" #apul )i l-am privit. Iubitul meu $emo . 3u u "pre-e#e a i urm' i $rui"em totul. !ar u &u"e"e $ea1u ". @ M-ai mu)#at' am )optit eu. 3la; m mu)#a"e biroul $e la 0to e*ave . Rm"e"em "i ,ur #u >erem;' #are #er#a " ,"ea"# o mo$alitate $e a "#pa $e mi e $e)i u )tiam a"ta atu #i. Prea "-mi pu o "erie $e trebri "imple' apare ( evi ovate ,e ul $e trebri pe #are u tat ,ri1orat i le-ar pu e ti erei &emei #u #are &iul "u are i te (ia " " "oare. 3la; )i #u mi e eram lo,o$i(i. .mi &#u"e $e1a #u o)ti ( #u #ei mai bu i priete i ai "i' Ni#*ola" )i Lo,a . 2#um m a$u"e"e la 0to e*ave pe tru a m pre-e ta lui >erem;. . timp #e >erem; m #*e"tio a' mi "-a prut # au$ pa)ii lui 3la;' $ar a#e)tia "-au oprit bru"#. ?ie mi ima,i a"em totul' &ie # "e $repta"e alt parte. >erem; "ttea l+ , &erea"tr' privi $ #urtea $i "pate. .i ve$eam umai o parte $i pro&il. @ P+ v #"tori(i' #o tra#tul lui 3la;to #u u iver"itatea "e va &i termi at' $e#lar el. 3e "e va t+mpla $a# va ,"i $e lu#ru alt parte= /)ti pre,tit "-(i aba $o e-i "tu$iile= . ai te $e a putea r"pu $e' "-a $e"#*i" u)a. 2) vrea " pot "pu e # "-a $e"#*i" "#+r(+i $ "au tr-u mo$ #are " u &i &o"t $e bu au,ur. !ar u. Pur )i "implu "-a $e"#*i". V-+ $-o mi)#+ $u-"e' m-am tor". U #+i e "e "tre#ur u tru' #u #apul 1o"' $e par# "-ar &i a)teptat " &ie $o1e it pe tru # "e a&la tr-u lo# #are -avea voie. /ra uria)' aproape la &el $e alt #a u mare $a e- )i la &el $e robu"t #a u #iob e"#. %la a "a aurie "trlu#ea. I tr+ $ #amer' "-a r"u#it )i a privit "u" "pre mi e #u o#*i alba)tri "#+ teietori. 2 $e"#*i" ,ura mare. I-am -+mbit. 2m "im(it #' #iu$a mrimii' u avea $e #e "-mi &ie team $e el.

@ Uau' am &#ut eu. 3e $ulu mi u at5 0au poate e #(ea= >erem; "-a r"u#it "pre mi e. O#*ii i "-au mrit bru"# )i a plit. 2 &#ut u pa" ai te' apoi "-a oprit )i a "tri,at $up 3la;. @ 3la; l-a l"at liber= 2m trebat eu. /- re,ul' u m $era 1ea-. 2m mi)#at $i $e,ete' $em + $ #+i ele " "e apropie. @ Nu te mi)#a' a -i" >erem; #u o vo#e ,rav. Retra,e-(i m+ a. @ /- re,ul. .l la" " m miroa". 2)a ar trebui " pro#e$e-i #u u #+i e "tri ai te $e a-l m+ ,+ia. 2m #re"#ut )i eu #+(iva #+i i ei bi e' $e &apt au &#ut-o &amiliile mele a$optive. Ve-i #e po-i(ie a luat= 3u ure#*ile #iulite' ,ura $e"#*i"' $+ $ $i #oa$= . "eam # e"te #alm )i #urio". @ Retra,e-(i m+ a a#um. I-am aru #at o privire lui >erem;. /ra #or$at $e par# ar &i &o"t ,ata " "e aru #e a"upra #+i elui $a# m-ar &i ata#at. 0tri, $i ou $up 3la;. @ /- re,ul pe bu e' am -i" eu $i ou' pu(i a,a"at. !a# e "perio" )i urli la el' u &a#i $e#+t "-l "perii )i mai tare. 3re$e-m. 2m &o"t mu)#at o $at $e u #+i e. U #*i*ua*ua mi#' $ar #are ltra tot timpul. 2 $urut al $ra#ului $e tare. . # mai am #i#atri#ea. "ta arat #a o a$evrat brut' $ar e $e"tul $e priete o". 2)a "u t $e obi#ei #+i ii $e talie mare. !e 1i,o$iile #ele mi#i trebuie " te &ere)ti. 3+i ele "e apropia"e )i mai mult. .l privea #u u o#*i pe >erem;' pru$e t' ate t la mi)#rile lui' $e par# "e a)tepta " &ie btut. 2m "im(it #um m #upri $ea m+ ia. /ra btut $e obi#ei= >erem; u prea tipul #are " &a# a)a #eva' " $e-abia l t+l i"em. M-am tor" #u "patele la el )i am ti " )i mai mult m+ a "pre #+i e. @ Cei' biete' am )optit eu. /)ti &rumo"' )tii= 3+i ele "-a apropiat )i mai mult' #et )i ate t' #a )i #um e-ar &i &o"t &ri# " u e "periem u ul pe altul. <i-a ti " botul "pre m+ a mea. . timp #e "e pre,tea "-mi miroa" $e,etele' a "rit bru"# "u"' )&#+ $u-m $e m+ )i mu)#+ $u-m u)or. 2m "#o" u (ipt "lab' mai mult $e "urpri- $e#+t $e $urere. 3+i ele a #eput "-mi li , m+ a. >erem; a traver"at &u, #perea. 3+i ele a l"at #apul 1o" )i a (+) it #a o ",eat pe u). >erem; to#mai por ea $up el' $ar l-am oprit. @ Nu' am -i" eu' -a vrut " m mu)te. Voia umai " "e 1oa#e. >erem; "-a apropiat #u pa)i mari )i' apu#+ $u-m $e m+ ' a #er#etat mu)#tura. !oi $i (i tre#u"er pri piele' l"+ $ (epturi mi#i' $i #are #ur"e"er umai #+teva pi#turi $e "+ ,e. @ M-a mu)#at "uper&i#ial. O mu)#tur $i $ra,o"te. Ve-i= 2u tre#ut #+teva mi ute' timp #are >erem; mi-a #er#etat ra a. 2poi' la u) "-a au-it u -,omot. Mi-am ri$i#at privirea' a)tept+ $u-m " v$ $i ou #+i ele. . "#*imb' 3la; )i-a &#ut apari(ia. Nu-i puteam ob"erva e9pre"ia' pe tru # >erem; "e a&la tre oi' blo#+ $u-mi par(ial #+mpul vi-ual. @ M-a mu)#at #+i ele' am -i" eu. Nu-i mare "#o&al. >erem; "-a r"u#it "pre 3la;. @ Ie)i a&ar' a poru #it el #u o vo#e at+t $e 1oa"' #+t $e-abia l-am au-it. 3la; "ttea mrmurit u). @ Ie)i a&ar5 2 urlat >erem;. @ Nu-i ,re)eala lui' am $e#larat eu. Poate # a l"at #+i ele u tru' $ar. M-am oprit. M+ a #epea " m u"ture. 3ele $ou urme $e #ol(i #pta"er o #uloare ro)u #*i". Mi-am "#uturat-o #u putere )i l-am privit pe >erem;. @ 2r trebui "-o $e-i &e#te-. 2i pu(i %a#ti e1H "au alt#eva=

2m &#ut u pa" ai te' $ar mi-au #e$at pi#ioarele. Ultimul lu#ru pe #are l-am mai v-ut a &o"t #um >erem; )i 3la; "e repe-eau am+ $oi " m pri $. 2poi totul a $eve it e,ru. !up #e 3la; m-a mu)#at' u mi-am re#ptat #u o)ti (a timp $e $ou -ile' $e)i' a#el mome t' am avut impre"ia # "e "#ur"e"er umai #+teva ore. M-am tre-it u a $i #amerele $e oa"pe(i' #ea #are avea apoi "-mi $evi $ormitor. 2m $e"#*i" o#*ii #u u e&ort #o "i$erabil. .mi "im(eam pleoapele &ierbi (i )i um&late. G+tul m $urea' ure#*ile m $ureau' #apul m $urea. La $ra#uB' p+ )i $i (ii m $ureau. 2m #lipit $e" $e #+teva ori. Pere(ii "e $eprtau )i "e apropiau' apoi totul a reve it la ormal. >erem; "ttea pe u "#au l+ , pat. 2m ri$i#at #apul. !urerea a e9plo$at "patele o#*ilor. 3apul mi-a #-ut $i ou pe per )i am ,emut. L-am au-it pe >erem; ri$i#+ $u-"e' apoi am v-ut #um "e uit 1o" la mi e. @ U $e-i 3la;= 3el pu(i a"ta am vrut " treb' $ar #eea #e a ie)it preau mai $e,rab i)te "u ete ro"tite $e #i eva vorbi $ #u ,ura pli $e be-ele. 2m ,*i(it' "tr+mb+ $u-m $e $urere. @ U $e-i 3la;= 2m repetat. @ /)ti bol av' a $e#larat >erem;. @ 3*iar a)a= 3um $e u mi-am $at "eama= Repli#a m-a "e#tuit $e puteri' a)a #+t am &o"t evoit " #*i$ o#*ii )i " ,*it $i ou #u ,reu ai te $e a #o ti ua. 3e "-a t+mplat= @ Te-a mu)#at. %ru"#' mi-am ami tit. <i am "im(it #um mi -v+# ea m+ a. M-am "tr$uit "-o ri$i#. 3ele $ou (epturi &#ute $e #ol(i "e um&la"er' #pt+ $ mrimea u or ou $e pri,orie. <i ema au #l$ur. Nu "e ve$ea i#i urm $e puroi "au i &e#(ie' $ar #u "i,ura ( #eva u era re,ul. 2m "im(it #um m #upri $e &ri#a. 3+i ele era turbat= 3are erau "imptomele turbrii= 3e "e mai putea #o tra#ta $e la o mu)#tur $e #+i e= Rp#iu,= @ La "pital' am #ro # it. Trebuie " mer, la "pital. @ %ea a"ta5 U pa*ar. Prea " #o (i ap. >erem; mi-a "tre#urat m+ "ub #ea& )i mi-a ri$i#at #apul pe tru a putea bea. M-am tra" apoi' lovi $ pa*arul #u brbia )i r"tur + $ #o (i utul pe pat. >erem; a 1urat )i a tra" $eoparte #uvertura u$. @ U $e-i 3la;= @ Trebuie " bei5 2 ri$i#at o #uvertur #urat $e la pi#iorul patului' a "#uturat-o )i m-a velit. 2m #eput " m -v+r#ole"# "ub ea. @ U $e-i 3la;= @ Te-a mu)#at. @ <tiu # ble"tematuB la $e #+i e m-a mu)#at. M-am tra" $i ou apoi #+ $ >erem; mi-a pu" m+ a pe &ru te. R"pu $e-mi la trebare. U $e-i 3la;= @ Te-a mu)#at. 3la; te-a mu)#at. 2m rma" bru"# emi)#at' #lipi $ $i o#*i. 2m #re-ut # u au-i"em bi e. @ 3la; m-a mu)#at= 2m repetat #et. >erem; u m-a #ore#tat. 3o ti ua " "tea l+ , mi e' privi $u-m' a)tept+ $. @ 3+i ele m-a mu)#at' am -i". @ Nu era u #+i e. /ra 3la;. <i-a. <i-a "#*imbat &(i)area. @ <i-a "#*imbat &(i)area. 2m repetat. M-am *olbat la >erem;' apoi m-am r"u#it tr-o parte )i- alta' #er#+ $ " m ri$i#. >erem; m-a )&#at $e umeri )i m-a (i tuit pe pat. M-a #upri " pa i#a. M-am mpotrivit #u mai mult putere $e#+t m #re$eam #apabil' $+ $ $i m+i i )i $i pi#ioare. !ar el m-a (i tuit $e pat #u la &el $e mult e&ort #+t i-ar &i trebuit " &a# a#ela)i lu#ru #u u #opila) $e $oi a i.

@ Potole)te-te' /le a5 Mi-a ro"tit umele #u ,reu' $e par# ar &i &o"t tr-o limb "tri . @ U $e-i 3la;= 2m urlat eu' i, or+ $ $urerea #are mi ",eta ,+tul. U $e-i 3la;= @ 2 ple#at. L-am obli,at " ple#e $up #e. Te-a mu)#at. M-a apu#at $e m+i i' "tr+ ,+ $u-le #u at+ta putere )i (i tui $u-m $e pat at+t $e tare' #+t u puteam " mai &a# i#i-o mi)#are. 2 re"pirat a$+ # )i a #eput " vorbea"#. @ 3la; e. 0-a oprit' apoi a #lti at $i #ap. Nu mai trebuie "-(i "pu #e e"te 3la;' /le a. L-ai v-ut "#*imb+ $u-)i &(i)area. L-ai v-ut tra "&orm+ $u-"e lup. @ Nu5 2m $at $i pi#ioare' $ar -am t+l it $e#+t aerul. /)ti ebu . 3omplet ebu . 2m v-ut u #+i e. !-mi $rumul5 Cei' 3la;5 @ Te-a mu)#at' /le a. 2"ta "eam #. /)ti a#ela)i lu#ru. /)ti pe #ale $e a $eve i a#ela)i lu#ru. !e a#eea (i e ru. Trebuie " m la)i " te a1ut. 2m #*i" o#*ii )i am urlat' a#operi $u-i #uvi tele. U $e era 3la;= !e #e m l"a"e "i ,ur #u ebu ul "ta= !e #e m aba $o a"e= M iubea. <tiam # m iubea. @ <tiu # u m #re-i' /le a. !ar urmre)te-m #u ate (ie. Urmre)te-m $oar. Mi-am tor" #apul tr-o parte' pe tru a u-l mai ve$ea. .i -ream umai bra(ul #are-l (i tuia pe al meu $e pat. !up u mome t' pru " #apete o "trlu#ire #iu$at )i " "e #o tra#te. 2m "#uturat puter i# $i #ap' #a )i #um u #rbu e i #a $e"#e t mi-ar &i ptru " #reier. Privirea mi "-a #e(o)at' apoi "-a limpe-it bru"#. %ra(ul lui >erem; "-a #or$at' #*eietura i "-a ,u"tat' m+ a r"u#i $u-i-"e )i #o tor"io + $u-i-"e tr-u o$. 2m vrut " #*i$ o#*ii' $ar am putut' &ii $ #reme it $e #eea #e ve$eam $i &a(a lor. Prul e,ru $e pe m+ "-a ,ro)at. Tot mai multe &ire au (+) it bru"# $e "ub piele' $eve i $ $i #e #e mai lu ,i. 2 "lbit )i pre"iu ea $e,etelor lui pe m+ a mea. 2m privit 1o". Ni#i urm $e $e,ete pe m+ a mea. Numai o lab ea,r $e lup5 !e-abia atu #i am #*i" o#*ii )i am urlat p+ #e lumea $i 1ur "-a #u&u $at tr-u e,ru $e eptru ". Mi-a trebuit aproape u a pe tru a (ele,e #eea #e $eve i"em' pe tru a (ele,e # #eea #e triam u era u #o)mar "au o mi #iu ' pe tru a (ele,e # era vorba $e"pre #eva #are u avea " "e "&+r)ea"# vreo$at )i # u e9i"ta vreu reme$iu #u o"#ut. >erem; i-a permi" lui 3la; " "e toar# opt"pre-e#e lu i mai t+r-iu' $ar imi# u avea " mai &ie la &el tre oi. Ni#i u "e putea. /9i"t lu#ruri pe #are u po(i " le ier(i. M-am tre-it $up #+teva ore bra(ele lui' #u "patele lipit $e #orpul "u. 2m "im(it #um o "e -a(ie $e li i)te m $em a $i ou la "om . 2poi m-am tre-it bru"#. %ra(ele lui 3la; 1urul meu. 0patele meu lipit $e #orpul "u. . ti )i am+ $oi pe iarb. Goi pu)#. 2*' ra*at5 M-am $e"pri " $i bra(ele "ale &r a-l tre-i' am "trbtut tiptil lumi i)ul )i m-am $reptat "pre #a". Pe tera"a $i "pate' >erem; #itea T*e NeF Mor: Time" lumi a "lab a -orilor. 3+ $ l-am v-ut' m-am oprit' $ar era prea t+r-iu. M -ri"e $e1a. /i bi e' eram ,oal' $ar u a#e"ta era motivul pe tru #are mai $e,rab a) &i pre&erat "-l evit. 2 ii petre#u(i pri tre membrii Caitei m &#u"er " re u ( la ori#e $e#e (. !e #+te ori ie)eam " aler,m' e tre-eam #omplet ,oi )i $eparte $e lo#ul #are e l"am *ai ele. La #eput' te $era 1a " te tre-e)ti $i "om ul $e $up aler,are pe tru a-(i $a "eama # te a&li vreo ,rot alturi $e trei "au patru tipi ,oi pu)#. /ra $era 1a t' $e)i u #omplet epl#ut' lu+ $ #o "i$erare &aptul # to(i tipii erau v+r#ola#i' $e#i tr-o #o $i(ie &i-i# e9#ele t )i 6bi e $ota(i7 au aturel. !ar m abat $e la "ubie#t4 >erem; m tot v-u"e $e-br#at $e a i $e -ile. 3+ $ am ie)it $i tre #opa#i "a " *ai e' i#i m#ar u a remar#at am u tul. .mpturi -iarul' "e ri$i# $e pe )e-lo , )i a)tept. 3u brbia "u"' m-am $reptat "pre tera". 2vea " "imt miro"ul lui 3la; mbibat pielea mea. Ni#i-o )a " " u-)i $ea "eama. @ 0u t obo"it' am $e#larat eu' #er#+ $ " tre# pe l+ , el. 2 &o"t o oapte lu ,. M $u# " m #ul#.

@ 2) vrea " au$ #e a(i $e"#operit oaptea tre#ut. O vo#e bl+ $. O ru,mi te' u u or$i . Mi-ar &i &o"t mai u)or " i, or u or$i $ire#t. . timp #e "tteam emi)#at' i$eea $e a m b,a pat' "i ,ur #u ,+ $urile mele' "e $ove$i bru"# prea mult. >erem; mi o&erea o alter ativ. 2m *otr+t "-o a##ept. L"+ $u-m " #a$ pe u &otoliu' i-am "pu" trea,a pove"te. /i bi e' u #*iar totul' $ar i-am pove"tit $e"pre $e"#operirea apartame tului mutt-ului' tre#+ $ "ub t#ere t+l irea e$orit #u bie(ii $e pe alee )i e9#lu-+ $ #omplet ori#e "e t+mpla"e $up #e e tor"e"em. >erem; a a"#ultat &r " -i# aproape imi#. 3+ $ mi termi am relatarea' am -rit #u #oa$a o#*iului o mi)#are va, #urte. 3la; ie)ea $i p$ure' #u #orpul (eap )i #u &l#ile #le)tate. @ !u-te u tru' -i"e >erem;. !ormi pu(i . 2m eu ,ri1 $e 3la;. M-am &#ut ev-ut #a". 21u " #amera mea' am "#o" #elularul $i ,ea t )i am "u at la Toro to. Nu l-am "u at pe P*ilip u pe tru # m "im(eam vi ovat. /i bi e' u l-am "u at pe tru # )tiam # ar trebui " m "imt vi ovat )i' pe tru # u puteam' u mi "e prea #ore#t "-o &a#. 2re vreu "e "= Probabil # u. !a# a) &i &#ut "e9 #u ori#i e alt#i eva a&ar $e 3la;' m-a) &i "im(it vi ovat. Pe $e alt parte' )a "ele "-l )el pe P*ilip #u ori#i e alt#i eva a&ara lui 3la; erau at+t $e i &ime' #+t i#i u i trau $i"#u(ie. /ram #re$i #ioa" pri &irea mea' &ie # voiam "au u. Totu)i' #eea #e mprt)eam alturi $e 3la; era u lu#ru at+t $e ve#*i )i $e #omple9' #+t &aptul # m #ul#a"em #u el u putea &i #omparat #u u a#t "e9ual obi) uit. /ra #e$area &a(a u ui lu#ru pe #are l "im(eam at+t $e a$+ # mi e' #+t i#i toat m+ ia' $urerea )i ura $i lume u m-ar &i oprit " m tor# la el. 0 &iu o &emeie-v+r#ola#' " m a&lu la 0to e*ave )i " trie"# l+ , 3la; erau lu#ruri at+t $e "tr+ " le,ate' #+t u le puteam "epara. 3apitularea &a(a u uia "em a #apitularea &a(a tuturor. ?aptul # i #e$a"em lui 3la; u "em a # l tr$a"em pe P*ilip' #i # m tr$a"em pe mi e "mi. <i a"ta m "pim+ ta. 3*iar )i mome tul #+ $ "tteam pe pat' "tr+ ,+ $ tele&o ul m+ ' "im(eam #um trea,a mea e9i"te ( "e prbu)ea. Gra i(a $i tre #ele $ou lumi #are triam "e "oli$i&i#a' iar eu eram pri " partea ,re)it. M *olbam la tele&o ' #er#+ $ " m *otr"# pe #i e " "u ' #i e $i e9i"te (a mea uma avea puterea $e a m $u#e apoi. M-am ,+ $it' pe tru o #lip' " le "u pe 2 e "au pe !ia e. 2m re"pi " ime$iat i$eea' apoi m-am trebat $e #e m ,+ $i"em la a)a #eva. !a# o #o vorbire #u P*ilip u avea " m a1ute' $e #e a) &i luat vreo$at #al#ul i$eea $e a le "u a pe mama "au pe "ora "a= 2m alu ,at ,+ $ul $i mi te pe tru o #lip' $ar #eva el m "pim+ ta. !up o pau- "#urt' $e,etele au ap"at pe butoa e $i proprie i i(iativ. . timp #e umrul era apelat' m-am trebat' #a parali-at' pe #i e "u a"em. 2poi "e au-i o vo#e8 6%u ' a(i "u at la /le a Mi#*ael"' ?o#u" Toro to. 2#um u "u t la birou' $ar $a# l"a(i umele )i umrul' v voi #o ta#ta #+t mai #ur+ $ po"ibil7. 2m trerupt le,tura' am $at la o parte #uverturile' m-am "tre#urat pat' apoi am ti " m+ $up tele&o )i am ap"at buto ul $e R/2P/L2R/. 2m a$ormit $up al #i #ilea apel. 3+ $ m-am tre-it' era aproape amia-. . timp #e m mbr#am' pa)i pe *ol m-au &#ut " lem e"#. @ /le a= 3la; #er# u)a. /ra #uiat. 3u "i ,ura ;al $i #a" pe #are 3la; u $r- ea "-o "par,. @ Te-am au-it #+ $ te-ai tre-it. !-mi $rumul u tru. Vreau " vorbe"# #u ti e. 2m termi at $e tra" blu,ii pe mi e.

@ /le a= Cai$e. 3la; tra"e $i vorb.

ou $e m+ er. !-mi $rumul u tru. Trebuie " "tm $e

2$u + $u-mi prul la "pate' l-am pri " pe #ea& #u o a,ra&. 2poi am traver"at #amera' am $e"#*i" &erea"tra )i am "rit' ateri-+ $ pe pm+ t #u u -,omot "ur$. O $urere m-a &ul,erat pri ,ambe' $ar u m r i"em. O "ritur $e la eta1ul al $oilea u era peri#uloa" pe tru u v+r#ola#. !ea"upra' 3la; btea u). 2m #o 1urat #a"a )i am tre#ut $e u)a pri #ipal. >erem; )i 2 to io traver"au *olul #+ $ am i trat. >erem; "e opri )i ri$i# $i tr-o "pr+ #ea . @ 0#rile u mai #o "tituie $elo# o provo#are pe rtu ti e= . treb el. 2 to io i-bu# i r+". @ Nu $e"pre provo#are e vorba' >er' #i $e"pre lupul #el mare )i ru #are ,+&+ie $i ,reu &a(a u)ii ei. Re-em+ $u-"e $e balu"tra$a "#rii' "tri, privi $ "u"8 @ Cei' 3la;to ' u mai -,+l(+i u)a aia' # $r+mi #a"a. Te-a tra" piept. / ai#i' 1o". >erem; #lti $i #ap )i m #o $u"e "pre bu#trie. /ram $e1a la 1umtatea mi#ului $e1u #+ $ 3la; #obor )i el. >erem; i art u "#au a&lat la #ellalt #apt al me"ei. 3la; bomb i #eva' $ar "e #o &orm. 3ur+ $' aprur Ni#: )i Peter' )i' *ao"ul #reat $e mi#ul $e1u ' m-am rela9at )i am putut "-l i, or pe 3la;. !up #e am termi at $e m+ #at' le-am pove"tit )i #elorlal(i #e $e"#operi"em #u o oapte ai te. . timp #e vorbeam' >erem; r"&oia -iarele. To#mai termi a"em relatarea' #+ $ pu"e -iarul pe ma" )i m privi (i t. @ 2"ta-i tot= 3eva to ul vo#ii m provo#a " r"pu $ a&irmativ. 2m e-itat' apoi am aprobat $i #ap. @ 0i,ur= @ $a. 2)a #re$. >erem; $e"&#u -iarul &r " "e ,rbea"#' apoi l pu"e &a(a mea. Prima pa,i $i %ear Valle; Po"t. Pri #ipalul titlu. 3RINI 0L%2TI3I R/P/R2JI .N OR2<. @ O*' am &#ut eu. ?ir-ar " &ie5 >erem; "#oa"e u "u et #are ar &i putut &i #o "i$erat u m+r+it. 2m #itit arti#olul. 3ei $oi bie(i pe #are-i v-u"em pe alee )i tre-i"er pri (ii pe tru a le pove"ti totul4 la r+ $ul lor' pri (ii l tre-i"er pe re$a#torul-)e& al -iarului. %ie(ii preti $eau # i v-u"er pe u#i,a)ii &etei. !oi' poate trei #+i i uria)i' a"em tori #u #ei #iob e)ti' &uri)+ $u-"e #*iar pri #e trul ora)ului. @ Trei' ro"ti >erem; #u o vo#e ,rav. Voi trei. .mpreu . Peter )i 2 to io $i"prur bru"# $e la ma". 3la; l privi pe Ni#: )i' #u o mi)#are a #apului' i &#u "em # putea " ple#e )i el. Nime i u-i putea repro)a #eva lui Ni#: pe tru #ele t+mplate. >erem; )tia #i e erau pri #ipalii vi ova(i. Ni#: #lti $i #ap )i rma"e la lo#ul "u. Urma " pltea"# pe tru partea lui $e vi . @ Ne tor#eam $e la apartame tul mutt-ului' am -i" eu. %ie(ii mer,eau pe alee )i m-au v-ut. @ /le a -avea $e"tul lo# " "e a"#u $' i terve i 3la;. U ul $i ei a )&#at o "ti#l "part. Mi-am pier$ut #umptul. 2m "rit la ei. /le a m-a oprit )i am &u,it #u to(ii. Nime i -a &o"t r it. @ 2m &o"t r i(i #u to(ii' $e#lar >erem;. V-am "pu" " u mer,e(i mpreu . @ N-am &#ut-o' am repli#at eu. 2)a #um (i-am "pu"' totul "-a t+mplat $up #e am $e"#operit apartame tul. @ V-am "pu" " v Tra "&orma(i &orm uma $up #e l ,"i(i. @ <i #e " &a#em= 0 aler,m "pre ma)i &u $ul ,ol=

3ol(urile ,urii lui >erem; "e #o tra#tar ervo". Urm u mi ut $e t#ere. 2poi "e ri$i# pi#ioare' mi &#u "em "-l urme-' )i ie)i $i #amer. 3la; )i Ni#: m privir' $ar am #lti at $i #ap. Urma o $i"#u(ie parti#ular' i $i&ere t #+t $e mult $oream " mai &ie )i al(ii $e &a(. L-am urmat pe >erem; a&ar $i #a". >erem; m #o $u"e p$ure' urm+ $ pote#ile mar#ate. Par#ur"e"em $e1a vreo patru "ute $e metri ai te $e a ro"ti vreu #uv+ t. 3*iar )i atu #i' u "e toar"e "pre mi e' #i #o ti u " p)ea"# &a(a mea. @ <tii # "u tem peri#ol. @ To(i )tim. @ Nu "u t "i,ur # )tii )i tu. Poate ai "tat prea mult $eparte $e Cait' /le a. 0au poate #re-i # toate a"tea u te a&e#tea-' $e vreme #e te-ai mutat Toro to. @ 0u,ere-i # am "abotat #u bu )tii (. @ %i e (ele" # u. 0pu umai # trebuie " (i "e a$u# ami te #+t $e importa t e"te a#ea"t problem pe tru oi to(i' i $i&ere t $e lo#ul #are trim. /le a' oame ii $i %ear Valle; #aut u u#i,a). U#i,a)ul e u v+r#ola#. Noi "u tem v+r#ola#i. !a# e pri "' #+t #re-i # va mai $ura p+ #+ $ to(i lo#uitorii e vor bate poart= !a# oame ii l ,"e"# pe a#e"t mutt via( )i )i $au "eama #e e"te realitate' el va vorbi. Nu "e a&l %ear Valle; $i t+mplare. Ori#e mutt #are are u tat )tie # lo#uim pri mpre1urimi. !a# mutt-ul "ta e $e"#operit' va #o $u#e autorit(ile ai#i' la 3la;to )i la mi e' )i' pri oi' la re"tul Caitei' )i' &oarte probabil' la ori#are alt v+r#ola# #*iar )i la a#eia #are #ear# " e,e ori#e le,tur #u Caita. @ <i #re-i # eu u-mi $au "eama $e a"ta= @ 2m avut #re$ere ti e " #o $u#i a#(iu ea $i oaptea tre#ut' /le a. 2uuu. 2"ta #*iar $uru"e. Mai mult $e#+t voiam " re#u o"#' a)a #+t am a"#u "-o mo$ul meu obi) uit. @ 2"ta a &o"t ,re)eala ta' am i-bu# it eu. Nu (i-am #erut " ai #re$ere mi e. Uit-te #e "-a t+mplat #u 3arter. 2i avut #re$ere mi e )i atu #i' u-i a)a= 3i e "e ar$e o $at. @ !i pu #tul meu $e ve$ere' "i ,ura ta ,re)eal pove"tea #u 3arter a &o"t $e a u &i luat le,tura #u mi e ai te $e a a#(io a. <tiu # e9i"tau mai multe po"ibilit(i $e a#(iu e' iar "ta era e9a#t motivul pe tru #are trebuia " m &i #o ta#tat eu " &iu #el #are " $ea or$i ul. /u "-mi a"um trea,a re"po "abilitate pe tru a#ea moarte. <tiu #. @ Nu vreau " vorbe"# $e"pre a"ta. @ %i e (ele" # u. 2m #o ti uat " mer,em t#ere. .mi "im(eam #uvi tele blo#ate ,+t' a)tept+ $ $i"perate " le $au $rumul' " le permit " vorbea"# $e"pre #eea #e &#u"em )i "im(i"em. !ar' timp #e mer,eam' am "im(it u miro"' )i' o$at #u el' #uvi tele "-au $i-olvat. @ 0im(i miro"ul= 2m trebat eu. >erem; o&t. @ /le a' a) vrea " u. @ .mi pare ru. N-am vrut " trerup imi#' $ar. @ Na"ul mi "e #o tra#t' "im(i $ $i ou miro"ul a$u" $e bri- miro"ul "ta. .l "im(i= Nrile lui >erem; "e $ilatar bru"#. Miro"i erb$tor bri-a' #a )i #um u "-ar &i a)teptat " $e"#opere imi#. 2poi #lipi bru"#. 2#ea"t rea#(ie' e9trem $e mi# )i apare ( evi ovat' "pu ea totul. 0im(i"e )i el i-ul. !e "+ ,e. !e "+ ,e uma . .N3L32R/2 PROPRI/TJII. 2m luat urma miro"ului $e "+ ,e p+ la ,ar$ul $i -o a e"ti#. Pe m"ur #e e apropiam' aroma era lo#uit $e alta mult mai puter i# )i mai rea. 3ea $e #ar e $e"#ompu ere.

2m a1u " la u po$e( $e lem ar#uit pe"te u p+r+u. L-am traver"at )i m-am oprit. I-ul $i"pru"e. 2m a$ulme#at $i ou v+ tul #are btea $i "pre e"t. 0e "im(eau urme $e $e"#ompu ere aer' $ar $u*oarea $i"pru"e. M-am r"u#it )i am privit "pre p+r+u. !e "ub po$e( ie)ea #eva $e #uloare pali$ u pi#ior ,ol' um&lat' #u $e,etele #e u)ii $reptate "pre #er. 2m #obor+t &u, malul )i am i trat ap. >erem; "-a aple#at pe"te balu"tra$a po$e(ului' a v-ut pi#iorul )i "-a retra"' l"+ $u-m pe mi e " #er#ete- lo#ul. Ji + $u-m $e mar,i ea po$e(ului' am ,e u #*eat apa ,*e(at' u$+ $u-mi blu,ii $e la ,le- e p+ la #oap"e. Pi#iorul ,ol era # ata)at $e o ,amb -velt. !u*oarea era #umplit. Pe tru # a#ele mome te re"piram pe ,ur' am "im(it #um "toma#ul mi "e revolt. Nu-mi &u"e"e $ea1u " # miro"eam #ar ea putre-it' a#um i mai "im(eam )i ,u"tul5 2m #*i" ,ura )i am tra" #u putere aer piept' pe a". Gamba #o ti ua #u ,e u #*iul' pe tru a "e tra "&orma tr-o ,rma$ $e piele )i mu)#*i $i #are ie)ea "trlu#itor &emurul u o" mare' ro" $e u #+i e i tere"at mai mult " $i"tru, $e#+t " m + #e. 3oap"a era umai u #iot pli $e viermi' #u o"ul rupt $e &l#i puter i#e. Privi $ #u ate (ie "ub po$e(' am v-ut )i rm)i(ele #elui $e-al $oilea pi#ior "au bu#(i $i el mpr)tiate pe"te tot' #a )i #um #i eva ar &i "#uturat ultimele re"turi $e ,u oi $i tr-u "a#. !ea"upra #oap"elor' tor"ul prea o ma" i &orm $e #ar e "&+rte#at. N-am v-ut $a# bra(ele mai erau # ata)ate $e tru #*i probabil "e a&lau pri tre re"turile mpr)tiate u $eva mai $eparte. 3apul era r"u#it "pre "pate' ,+tul "&+rte#at aproape tre,ime. Nu voiam "-i prive"# &a(a. / mai u)or $a# u-i ve-i &a(a. !a# reu)e)ti " te ,+ $e)ti la #orpul putre&a#(ie #a re#u-it $i tr-u &ilm $e ,roa- $e "erie %. Totu)i' mai u)or u "eam tot$eau a mai bi e. Nu aveam $e-a &a#e #u re#u-it' iar moarta u merita u a"t&el $e tratame t. 2m pre"upu" # era vorba $e o &emeie $i #au-a $ime "iu ilor )i a -velte(ii #orpului' $ar mi)#+ $ pu(i #apul' mi-am $at "eama $e ,re)eal. /ra u a$ole"#e t' aproape u pu)ti. O#*ii i erau lar, $e"#*i)i' #u o #ru"t $e oroi $ea"upra' la &el $e &r via( #a i)te bu#(i bi e )le&uite $e marmur. . re"t' &i,ura i era eati "' #u pielea per&e#t ti "' bi e tre(i ut )i &oarte' &oarte t+ r. 2lt #rim pe #are "e putea pu e )tampila 6V+r#ola#57 3*iar $a# u puteam $i"ti ,e 6"em tura7 #ara#teri"ti# a mutt-ului pri miro"ul $e "+ ,e )i pri $u*oarea ema at $e #ar ea putre-it' o )tiam $up mo$ul brutal #are &u"e"e "&+)iat ,+tul )i me"te#ate pr(i ale tru #*iului. Mutt-ul a$u"e"e #a$avrul ai#i. La 0to e*ave . Nu-l omor+"e pe biat ai#i. Nu erau urme $e "+ ,e' $ar #ru"ta u"#at $e oroi i $i#a &aptul # &u"e"e i i(ial ,ropat' apoi $e-,ropat. . timp #e "#oto#eam pri apartame tul mutt-ului oaptea tre#ut' el tra "porta #a$avrul la 0to e*ave pe tru a &i ,"it $e oi5 I "ulta impli#it m-a #utremurat $e &urie. @ Va trebui " "#pm $e #a$avru' $e#lar >erem;. La"-l a#olo. Ne toar#em. O tro" itur pri tre tu&i)uri l-a &#ut " "e trerup bru"#. 2m ri$i#at #apul $e "ub po$e(. 3i eva la &el $e mare #a u ri o#er #l#a pi#ioare ve,eta(ia. ?ii (e uma e. M-am aple#at iute pe tru a-mi "pla m+i ile p+r+u' )i m-am #(rat ,rab pe mal. !e-abia a1u "e"em "u" #+ $ $oi brba(i ve"te $e v+ toare porto#alii au ie)it &u, $i p$ure. @ 2#ea"ta e o proprietate parti#ular' $e#lar >erem;' vo#ea "a #alm trerup+ $ li i)tea l"at pe"te lumi i). 3ei $oi brba(i au tre"rit )i "-au r"u#it bru"#. >erem; a rma" pe po$e(' )i' $u#+ $ o m+ la "pate' mi-a &#ut "em " m apropii. @ 2m "pu" # a#ea"ta e"te o proprietate parti#ular' a repetat. U ul $i #ei $oi' u pu)ti robu"t $e vreo )apte"pre-e#e a i' &#u u pa" ai te. @ M$a' )i atu #i #e #au(i ai#i' ami#e= %rbatul mai v+r"t l )&# $e #ot )i l tra"e apoi.

@ 0#u-e pe tru ma ierele &iului meu' $om ule. % uie"# # "u te(i. 0e opri' #er#+ $ "-)i ami tea"# u ume &r a reu)i. @ !a' eu "u t proprietarul' $e#lar >erem; #u a#eea)i vo#e #alm. U brbat )i o &emeie aprur ,rbi(i "patele primilor $oi' aproape r"tur + $u-i. 0e oprir bru"# )i e privir $e par# ar &i v-ut i)te &a tome. %rbatul mai v+r"t le )opti #eva' apoi "e toar"e $i ou "pre >erem;' $re,+ $u-)i ,la"ul. @ !a' $om ule. 2m (ele" # "u te(i proprietarul' $ar' ve$e(i' avem o problem. 0u t "i,ur # a(i au-it $e"pre &ata u#i" a#um #+teva -ile. /i bi e' $e #+i i. 3+i i "lbati#i. !e talie mare. !oi bie(i $i ora) i-au v-ut oaptea tre#ut. 2poi am primit u tele&o a"t-i $imi ea(. !e"pre &aptul # au &o"t -ri(i a#ea"t -o a p$urii pe la mie-ul op(ii. @ !e#i' #er#eta(i -o a. %rbatul "e $rept $e "pate. @ /9a#t' $om ule. !e#i' $a# u v $era 1ea-. @ 3*iar m $era 1ea-. %rbatul #lipi $i o#*i. @ !a' $ar ve$e(i' trebuie " veri&i#m lo#urile )i. @ 2(i tre#ut pe la mi e pe a#a" " #ere(i permi"iu ea= @ Nu' $ar. @ 2(i tele&o at " #ere(i permi"iu ea= @ Nu' $ar. Vo#ea brbatului "e ri$i#a"e #u o o#tav' iar biatul $i "patele "u "e a,ita #o ti uu' bomb i $. >erem; #o ti u pe a#ela)i to imperturbabil. @ 2tu #i v "u,ere- " v toar#e(i pe u $e a(i ve it )i " m a)tepta(i a#a". !a# vre(i " #er#eta(i p$urile $i -o ' ave(i evoie $e permi"iu ea mea. . #ir#um"ta (ele $e &a(' #u "i,ura ( # -am imi# mpotriv " v-o $au' $ar u vreau " t+l e"# oame i arma(i #+ $ m plimb pe proprietatea mea. @ 3utm #+i i "lbati#i' i terve i &emeia' u oame i. @ . toat a,ita(ia pro$u" $e v+ toare' "e poate t+mpla ori#e. ?ii $# a#e"t tere e"te al meu' pre&er " u ri"#. M plimb pri a#e"te p$uri. ?amilia )i oa"pe(ii mei "e plimb pri a#e"te p$uri. !e a#eea' u permit pre-e (a u or v+ tori pe ai#i. 2#um' $a# por i(i "pre #a"' mi termi plimbarea )i e t+l im a#olo. V pot pu e la $i"po-i(ie *r(i ale propriet(ii )i mi pot averti-a oa"pe(ii " u mai i tre p$ure #+t timp ve(i &i ai#i. Vi "e pare re-o abil= 3eilal(i $oi #epur )i ei " bomb ea"#' $ar tipul mai v+r"t prea " re&le#te-e' #+ tri $ mi te i #o ve ie (a $e a "e retra,e' pe $e o parte' )i bu a #uvii (' pe $e alta. To#mai #+ $ prea ,ata " aba $o e-e parti$a' o vo#e $i "patele "u "e r"ti8 @ 3e $ra#uB "e petre#e ai#i= 3la; (+) i $i p$ure #a u &ul,er. M-am #ri"pat )i mi "-a prut # >erem; a &#ut la &el' $e)i "e poate " &i &o"t umai o ilu-ie $atorat ra-elor "oarelui' #are ptru $eau pri tre #opa#i. 3la; "e opri la mar,i ea lumi i)ului' privi $ #+ $ la ,rupul $e e#u o"#u(i' #+ $ la oi. @ 3e $ra#uB #uta(i ai#i= 0e a$re" el #elor patru' ai t+ $ "pre ei. @ 3aut #+i i "lbati#i' r"pu "e >erem; #u o vo#e moale. 3la; )i #le)t pum ii. Valul $e &urie #are-l #upri "e"e "e r"p+ $i pe"te tot lumi i). 3u $ou -ile urm' #+ $ au-i"e v+ torii tr,+ $ &o#uri $e arm i teriorul propriet(ii' 3la; "e &uria"e. Teritoriul i &u"e"e i va$at. Totu)i' &u"e"e #apabil " "e #o trole-e' pe tru # u-i v-u"e pe #ei #are ptru "e"er &r permi"iu e pe proprietate' pe tru # i "e i ter-i"e"e " "e apropie $ea1u " $e mult $e ei pe tru a-i putea ve$ea' miro"i )i rea#(io a a)a #um i $i#tau i "ti tele. 3*iar $a# i-ar &i t+l it' ar &i &o"t averti-at $i timp $e pre-e (a lor' a)a #+t "-ar &i

putut "tp+ i. !e a#ea"t $at' totul era $i&erit. Por it " e #aute' u le "im(i"e miro"ul $e#+t atu #i #+ $ &u"e"e prea t+r-iu. 3ei #e #l#a"er proprietatea u mai erau i $ivi-i ev-u(i arma(i #u pu)ti )i tr,+ $ tu eri#' #i &ii (e uma e #ar e )i oa"e' "t+ $ #*iar &a(a lui (i te vii pe tru &uria "a. @ N-ai putut #iti e oro#itele $e i $i#atoare $i $rumul tu= 0e -b+rli el' r"u#i $u-"e "pre #el mai t+ r )i mai "oli$ $i tre #ei patru. 0au i "#rip(iile $e pe ble"tematele alea $e i $i#atoare au prea multe "ilabe pe tru ti e= @ 3la;to ' l averti- >erem;. 3la; u-l au-i. <tiam $e1a a"ta. Tot #e au-ea era "+ ,ele #are i bubuia ure#*i' evoia $e a-)i apra teritoriul $omi + $u-i #omplet mi tea. 0e apropie )i mai mult $e biat' iar a#e"ta "e $$u apoi' lipi $u-"e #u "patele $e u #opa#. @ 2i#i e o proprietate parti#ular' ro"ti 3la;. . (ele,i #e "eam a"ta= >erem; #epu " #oboare po$e(ul4 l-am urmat $eaproape. 21u "e"em la 1umtatea $i"ta (ei p+ la lumi i)' #+ $ $i p$ure r"u u ltrat. Ltratul repetat al u ui #+i e $e v+ toare. 2l u ui #+i e la "at pe o urm. Mi-am plimbat privirea $e la >erem; la 3la;. 2m+ $oi "e opri"er )i a"#ultau' #er#+ $ " $etermi e $ire#(ia "u etului. 2m &#ut u pa" apoi "pre po$e(. Ltratul "e apropia #u &ie#are "e#u $' "u&le(it $e "pera (a trium&ului. 0im(i"e miro"ul #a$avrului $e "ub po$e(. 2m &#ut # u pa" apoi. . ai te $e a m putea ,+ $i' #+i ele (+) i #a o ",eat $i p$ure. 0e $repta $ire#t "pre mi e' &r " va$ imi# ai tea o#*ilor' #e trii $e mi)#are $i #reier i &lue (a(i umai $e miro". 0e opri bru"# la u metru &a(a mea. 2#um a$ulme#a alt miro". 2l meu. 3+i ele m privi. /ra u *ibri$ $e talie mare' #eva tre #iob e"# )i #+i e $e v+ toare. L" botul 1o" )i #lipi $erutat. 2poi' ri$i#+ $u-)i #apul )i $e-veli $u-)i $i (ii' m+r+i prelu ,. Nu )tia #e eram' $ar #u "i,ura ( u m pl#ea. U ul $i brba(i url #eva. 3+i ele l i, or )i m+r+i $i ou. %rbatul mai v+r"t por i &u, "pre el. V-+ $ #um mi $i"pare ori#e )a " $e a &or(a lu#rurile' am privit &i9 o#*ii #+i elui )i am r+ 1it. Vi o )i pri $e-m5 3+i ele m-a a"#ultat. 2 "rit. <i-a &ipt $i (ii a tebra(ul meu. 2m #-ut' ri$i#+ $ "u" m+i ile' #a )i #um mi-a) &i prote1at &a(a. 3+i ele m (i ea "tr+ ". Pe m"ur #e $i (ii i ptru $eau tot mai a$+ # bra(ul meu' am "#o" u urlet $e $urere )i &ri#. 2m lovit u)or be"tia #u pi#ioarele' $ar loviturile $e-abia i-au ati " #orpul. 2m "im(it a,ita(ie $ea"upra #apului. 3i eva tra"e &r me a 1ame te #+i ele $e pe mi e' aproape "mul,+ $u-mi m+ a $i umr. 2poi #+i ele $eve i i ert' iar $i (ii i "e $e"#le)tar $e pe m+ a mea. 2m privit "u" pe tru a-l ve$ea pe 3la; $ea"upra mea' #u bra(ele # #ol#ite 1urul ,+tului #+i elui mort. 2-v+rli #a$avrul a imalului tr-o parte )i "e l" ,e u #*i. Mi-am ,ropat #apul m+i i )i am #eput " pl+ , #u "u"pi e. @ Gata' ,ata' "-a termi at' -i"e el' "tr+ ,+ $u-m bra(e )i m+ ,+i $u-mi prul. . #er#a $i r"puteri "-)i "tp+ ea"# r+"ul #are i "#utura tot #orpul. 2m re-i"tat te ta(iei $e a-l #iupi )i am #o ti uat " bo#e"#. >erem; $ori " )tie pe u to imperativ #ui apar(i ea #+i ele )i $a# avea va##i rile la -i. Vo#ile #elor patru "e ame"te#au tre ele' bolboro"i $ "#u-e pe"te "#u-e. U ul $i ei $i"pru p$ure pe tru a ,"i proprietarul #+i elui. 3la; )i #u mi e am rma" #o ti uare pe pm+ t' eu "u"pi + $' el ali + $u-m. 0e $i"tra mult prea tare' $ar u $r- eam " m ri$i#' $e team #a #eilal(i "-)i $ea "eama # o#*ii mi erau u"#a(i )i # eram remar#abil $e #alm pe tru o &emeie ata#at #u "lbti#ie $e o &iar $e-l (uit. !up #+teva mi ute )i &#u apari(ia )i proprietarul a imalului' #+tu)i $e pu(i bu#uro" $e a-)i ve$ea pre(io"ul #+i e $e v+ toare -#+ $ mort pe iarb. T#u bru"# #+ $ a&l #e "e t+mpla"e )i e a"i,ur # va "uporta toate #*eltuielile me$i#ale' tem+ $u-"e probabil " u &ie

$at 1u$e#at. >erem; i tra"e u per$a& "tra) i# vi-avi $e &aptul # )i l"a"e #+i ele e"uprave,*eat pe o proprietate parti#ular. !up #e >erem; )i termi $i"#ur"ul' brbatul l a"i,ur # a imalul avu"e"e va##i rile la -i' apoi' a1utat $e biat' ri$i# "t+rvul $i iarb )i ple# #u el. !e $ata a#ea"ta' #+ $ >erem; le #eru " pr"ea"# proprietatea' ime i u obie#t. Cao"ul o$at tra "&ormat li i)te' l-am mpi " tr-o parte pe 3la; )i m-am ri$i#at pi#ioare. @ 3e-(i &a#e bra(ul= . treb >erem;' apropii $u-"e. 2m e9ami at ra a. Patru urme $e #ol(i $i #are # pi#ura "+ ,e' $ar pielea era prea pu(i "&+)iat. Mi-am #le)tat )i $e"#le)tat pum ul. !urea #a aiba' $ar totul prea " &ie re,ul. Nu eram prea eli i)tit. R ile v+r#ola#ilor "e vi $e# repe$e' a#e"ta &ii $ probabil motivul pe tru #are e mu)#m u ii pe al(ii #u at+ta $e-i voltur. @ Prima ra ob(i ut r-boi' am $e#larat eu. @ 0perm " &ie )i ultima' repli# "e# >erem;' e9ami + $u-mi bra(ul. % uie"# # "-ar &i putut )i mai ru. @ 2 $at u "pe#ta#ol pe #i "te' -i"e 3la;. L-am privit &i9. @ N-a) &i &o"t obli,at $a# -ai &i vlit tu + $ )i &ul,er+ $ #a u apu#at. >erem; aproape "#pa"e $e ei #+ $ (i-ai &#ut apari(ia. >erem; "e mi)# u)or "pre "t+ ,a' mpie$i#+ $u-m "-l v$ pe 3la;' #a )i #um am &i &o"t $oi pe)ti)ori e9oti#i #are u "e ata# $a# u "e v$ u ul pe #ellalt. @ Cai a#a" "-(i $e-i &e#te- ra a. 3la;' "ub po$e( e u #a$avru. Pu e-l ma,a-ie o " "#pm $e el la oapte. @ U #a$avru= @ U biat. ?u,it' probabil' $e a#a". @ Vrei " "pui # mutt-ul a a$u" u #a$avru. @ Ia-l $e ai#i p+ u "e *otr"# ia " "e toar#. >erem; m lu $e m+ a " toa" )i m tra"e $up el ai te " prote"te-e 3la;. 2m $i"#utat tot $rumul "pre #a" mai bi e -i"' >erem; a vorbit' eu am a"#ultat. Peri#olul #re)tea #u &ie#are or. La #eput &u"e"em ob"erva(i ora). 2poi $e"#operi"em u #a$avru pe proprietatea oa"tr. Urma"e o #o &ru tare #u lo#al i#ii' #eea #e atr"e"e ate (ia a"upra oa"tr )i probabil tre-i"e b uieli. Totul $e#ur" $e umai $ou"pre-e#e ore. Mutt-ul trebuia " moar. . a#ea oapte. O$at tor" a#a"' 3la; $ori " vorbea"# #u >erem; )i #u mi e. 2m ,"it o "#u- plau-ibil )i am )ter"-o repe$e #amera mea. <tiam #e voia8 "-)i #ear iertare pe tru # o $$u"e bar' pe tru # "e lua"e la *ar( #u ,rupul $e e#u o"#u(i' provo#+ $ a"t&el e#a-uri. >erem; "-l $e-le,e $e toate a#e"te p#ate5 /ra treaba lui' u a mea. !up #e >erem; )i 3la; au termi at $e vorbit' >erem; i-a a$u at pe to(i #eilal(i birou pe tru a le e9pli#a toate #ele t+mplate. Neav+ $ evoie $e # o 6reluare7' am rma" #amera mea )i l-am "u at pe P*ilip. 2"t&el am a&lat # $orea " pri $ o #ampa ie $e re#lame pe tru o "erie $e apartame te #u ve$ere la la#. Re#u o"# # u a#or$am mare importa ( #uvi telor. .i a"#ultam "#*imb vo#ea' #u o#*ii #*i)i' ima,i + $u-mi # eram l+ , el' tr-u lo# #are #a$avrele ,rm$ite #urtea $i "pate ar &i &o"t motiv pe tru o "e -a(ie #umplit $e ,roa-' u pe tru pla uri $e 6#ur(are7. 2m #er#at " ,+ $e"# &elul #are ar &i &#ut-o )i P*ilip' " "imt #ompa"iu e )i $urere pe tru biatul u#i" o via( la &el $e pli #a a mea' rete-at "#urt. . timp #e P*ilip vorbea' ,+ $urile mi-au &u,it "pre oaptea petre#ut #u 3la;. Nu trebuia " m "tr$uie"# prea mult pe tru a ,*i#i #e prere ar &i avut P*ilip. La #e $ra#uB m ,+ $i"em p$ure= Problema era # u m ,+ $i"em $elo#. !a# u m "im(i"em vi ovat #u #+teva ore urm' m "im(eam a#um' a"#ult+ $u-l pe P*ilip )i ima,i + $u-mi #um ar &i rea#(io at $a# ar &i

)tiut #um mi petre#u"em oaptea. /ram o proa"t. 2veam u brbat mi u at' #are m iubea' iar eu mi &#eam $e #ap #u u mo "tru ti#lo"' preo#upat umai $e propria per"oa ' #are m tr$a"e #el mai ru &el po"ibil. /ra o ,re)eal pe #are am 1urat " -o mai repet. !up u pr+ - t+r-iat' >erem; l-a luat pe 3la; la o plimbare pe tru a-i $a i "tru#(iu ile e#e"are pe tru a#(iu ea $i a#ea oapte. /u $e1a le primi"em. 3la; )i #u mi e urma " v+ m mpreu mutt-ul. /u trebuia "-l ,"e"# )i "-l a$eme e"# tr-u lo# "i,ur' u $e 3la; avea "-l e9e#ute. /ra o meto$ ve#*e' $ar i $i&ere t #+t $e mult u-mi pl#ea " re#u o"#' u a #are $$ea re-ultate. . timp #e #eilal(i "plau va"ele' am pre&erat " *oi re"# pri #a" )i am a1u "' #ele $i urm' atelierul lui >erem;. Ra-ele "oarelui $e $up-amia- $a "au pri tre &ru -ele #a"ta ului $i &a(a ,eamului' $e"e + $ tot &elul $e piruete pe po$ea. 2m tre#ut revi"t o "erie $e tablouri "pri1i ite $e perete "#e e #u lupi *+r1o i $u-"e' url+ $ )i $ormi $ mpreu ' #ol#i(i ,rme-i $e membre mpletite )i bl uri $e #ulori variate. . 1u9tapu ere #u ele erau tablouri #u lupi pe aleile ora)ului' urmri $ tre#torii' lupi permi(+ $ #opiilor "-i ati , atu #i #+ $ mamele lor u erau ate te. !e #+te ori >erem; a##epta " v+ $ #+te u ul $i tablouri' pre(ul #el mai mare l ob(i ea pe tru #el $e-al $oilea "til $e ima,i i. 0#e ele erau e i,mati#e )i "uprareali"te' ua (e $e ro)u' ver$e )i purpuriu at+t $e #*i"e la #uloare' #+t preau aproape e,re. Pete ,albe e )i porto#alii ele#tri-au tu e#imea p+ -elor -o e $e-a $reptul ab"ur$e' pre#um re&le9ia Lu ii tr-o bltoa#. U "ubie#t peri#ulo"' $ar >erem; era ate t' v+ -+ $ tablourile "ub u ume &al" )i e&#+ $u-)i i#io$at apari(ia publi#. Nime i $i a&ara Caitei u ve ea vreo$at la 0to e*ave &ire)te' #u e9#ep(ia &ur i-orilor a)a #+t tablourile erau "i,ura ( birou. >erem; pi#ta )i &ii (e uma e' $e)i mo$elele erau umai membri ai Caitei. Pe peretele $e l+ , &erea"tr at+r a u ul $i tablourile "ale &avorite. M repre-e ta pe mi e' ,oal' #u "patele "pre privitor' la mar,i ea u ei "t+ #i. 3la; "ttea pe pm+ t l+ , mi e' #u bra(ul #ol#it 1urul pi#iorului meu. 0ub "t+ #' o *ait $e lupi "e *+r1o ea lumi i)ul u ei p$uri. Titlul era m+-,lit #ol(ul $e 1o"8 /$e . Pe peretele opu" at+r au $ou portrete. Primul l repre-e ta pe 3la; pe la $ou-e#i $e a i. 0ttea pe u "#au alb $e r#*it' #u u "ur+" pe 1umtate tri"t tiprit pe &i,ur' #u privirea #o #e trat u $eva $ea"upra pi#torului. 0em a #u u !avi$ al lui Mi#*ela ,elo rea$u" la via(' o per&e#t tru#*ipare a ti ere(ii' i o#e (ei )i reveriei. . tr-o "tare $e "pirit bu ' l #o "i$eram u "imbol al $ori (elor lui >erem;. . tr-o "tare $e "pirit proa"t' mi l"a u ,u"t $e #omplet $e-am,ire. 3ellalt portret era la &el $e tulburtor. 2l meu. 0tteam #u "patele la pi#tor' r"u#it pe tru a mi "e ve$ea toat &a(a )i partea $e "u" a #orpului. Prul $e"pletit #$ea )uvi(e #+rlio (ate )i mi a"#u $ea "+ ii. !ar' #a )i #a-ul lui 3la;' e9pre"ia &e(ei era pu #tul pri #ipal. O#*ii mei alba"tru #*i" preau mai limpe-i )i mai ptru -tori $e#+t mo$ ormal' "#pr+ $ $e a#ea "trlu#ire a imali#. A+mbeam #u ,ura tre$e"#*i"' art+ $u-mi $i (ii. 2"pe#tul ,e eral era $e o "e -ualitate "lbati#' plu" o ua ( peri#uloa" pe #are -o remar#am atu #i #+ $ m priveam o,li $. @ 2*aa' &#u Ni#: $i pra,ul u)ii. !e#i ai#i te a"#u $eai. Te #aut Lo,a la tele&o . 2m (+) it pe u) at+t $e rapi$' #+t aproape # am $r+mat u vra& $e tablouri. Ni#: "e lu $up mi e )i-mi art #u $e,etul tele&o ul $i birou. . timp #e m $reptam "pre #aptul #uloarului' 3la; i tr pe u)a $i "pate &r " m va$. M-am "tre#urat birou )i am #*i" u)a e9a#t #+ $ l-am au-it treb+ $u-l pe Ni#: u $e eram. Ni#: mormi #eva eva-iv' e $r- i $ "-l &urie "pu + $u-i a$evrul. 3la; era # e ervat $e &aptul # lua"em le,tura #u Lo,a timpul ab"e (ei mele. Nu # ar &i b uit #-mi &#eam $e #ap #u Lo,a "au ori#e alt#eva la &el $e

ba al. <tia a$evrul # Lo,a )i #u mi e eram priete i' priete i &oarte bu i' $ar a"ta era $e"tul "-i "t+r ea"# ,elo-ia' u vi-avi $e #orpul meu' #i $e timpul meu )i ate (ia mea. 2m ri$i#at re#eptorul )i am -i" 60alut7. @ /llie5 %ubui vo#ea lui Lo,a ' a#operi $ po# iturile "tati#e $e pe &ir. Nu-mi vi e " #re$ # e)ti #*iar a#olo. 3um te "im(i= Mai trie)ti #= @ P+ a#um' " u au tre#ut $e#+t $ou -ile. Pe li ie "e au-i u b+-+it' apoi li i)te #omplet timp $e o "e#u $' $up #are le,tura "e re"tabili. Cei' &ie # "ervi#iile $e tele&o $i Lo" 2 ,ele" "u t mai rele $e#+t #ele $i Tibet' &ie # vorbe)ti $e pe mobil. U $e e)ti= @ . $rum "pre tribu al. 2"#ult' lu#rurile ai#i "e $e"&)oar rapi$. 2m a1u " la o (ele,ere. !e-a"ta am "u at. @ Te tor#i= Co*otul $e r+" #are urm "em a mai mult #u "&+r+itul u ui "o" tr-o ti,aie. @ Nerb$toare " m ve-i' u= 2) &i &latat' $a# -a) b ui # ai evoie pur )i "implu $e #i eva #are " &ie u &el $e tampo &a(a lui 3la;. !a' m tor#. Nu )tiu e9a#t #+ $' $ar ar trebui " &ie oaptea a"ta "au m+i e $e $imi ea(. Trebuie " termi m ai#i' apoi iau primul avio . @ Mi u at. !e-abia a)tept " te v$. @ <i eu' $e)i "u t # iritat $e &aptul # u m-ai l"at " vi la Toro to $e 3r#iu . 2)teptam #u erb$are turta $ul#e &lambat. 2lt mare tra$i(ie $e "rbtori pier$ut. @ Poate a ul "ta. @ 3u "i,ura ( a ul "ta. O p+r+itur pe li ie' t#ere' apoi alt p+r+itur. 2lo= @ 0u t tot ai#i. @ Mai bi e #*i$ ai te $e a pier$e #omplet le,tura. Nu m a)tepta(i. Ne ve$em m+i e )i te i vit ora) #a " te rela9e-i pu(i )i "-(i mai tra,i r"u&larea. %i e a)a= @ Per&e#t. Ne ve$em atu #i. Mi-a -i" la reve$ere )i a #*i". . timp #e pu eam re#eptorul &ur#' l-am au-it pe Ni#: pe #uloar' #er#+ $ " ,"ea"# amatori pe tru u me#i $e tou#* &ootball1K. 0e opri la u)a biroului )i btu u)or. @ >o# )i eu' am r"pu ". Ne t+l im a#olo. 2m privit apoi "pre tele&o . Ve ea Lo,a . 2"ta era $e a1u " " m &a# " uit toate problemele )i "uprrile $e pe"te -i. 2m -+mbit "i ea mea )i m-am ,rbit "pre u)' bru"# erb$toare $e o #oto o,eal bu ai te $e e9#ita(ia pro$u" $e v+ toarea mutt-ului. PR!TOR. !up #i ' m-am pre,tit pe tru v+ toarea $i a#ea "ear. 2le,erea *ai elor #o "tituia o a$evrat problem. 3a " a$eme e"# mutt-ul' trebuia " a$opt &(i)area #are $$ea #ele mai bu e re-ultate #u v+r#ola#ii8 /le a' a imalul "e9ual $e pra$. 2"ta u "em a &u"te mi i' #iorapi $i pla" )i blu-e tra "pare te' "pe#ial pe tru # i#i u aveam a)a #eva. <i u aveam pe tru # artau ri$i#ol pe mi e. Tri#ourile &#ute #u e#o omie $e material' to#urile #ui )i &u"tele p+ la &u $ m &#eau " art #a o pu)toai# -bur$al i# $e pai"pre-e#e a i #are (i ea eaprat "-o &a# pe ,ro-ava. Natura u m bi e#uv+ ta"e #u #urburi apeti"a te' iar "tilul meu $e via( u-mi permitea " #apt 6materiale $e #apito are7 "uplime tare. /ram prea alt' prea "lab )i prea atleti# pe tru a repre-e ta i$ealul &i-i# al vreu ui brbat. 3+ $ am #eput " lo#uie"# la 0to e*ave ' ,ar$eroba mea era "impl )i e9trem $e $e,a1ata' i $i&ere t #+t $e mul(i ba i mi $$ea >erem; pe tru #umprturi. Nu )tiam #e alte *ai e " #umpr. 3+ $ 2 to io e lua"e bilete la o premier $e pe %roa$Fa;' i tra"em pa i#. Nu e9i"ta i#i-o &emeie pri 1ur pe #are "-o ro, " m a1ute "-mi #umpr o ro#*ie )i -am

$r- it "-l ro, pe >erem;' $e &ri# " u m tre-e"# #u o mo "truo-itate $e ta&ta )i $a tel' bu $oar pe tru u ba #*et $e ab"olvire a li#eului. Vi-ita"em u )ir $e ma,a-i e $e lu9 $i NeF Mor:' $ar m rt#i"em )i la propriu' )i la &i,urat. 0alvarea a ve it $e la per"oa a pe #are o #re$eam #ea mai pu(i &olo"itoare a"eme ea #ir#um"ta (e8 Ni#*ola". Ni#: petre#ea mai mult timp #u &emeile' "pe#ial ti ere' &rumoa"e )i bo,ate' $e#+t o &#ea ori#e brbat e9#ept+ $u-i' bi e (ele"' pe #ei $i tr-u &ilm #u >ame" %o $. Gu"turile lui Ni#: erau impe#abile8 ro#*ii pe #roial #la"i#' materiale aturale )i li ii "imple' #are au reu)it #umva "-mi tra "&orme l(imea )i lip"a $e rotu 1imi a$evrate atuuri. Toate ro#*iile mele &u"e"er #umprate av+ $u-l pe Ni#: $rept #o "ulta t. Nu umai # u avu"e"e imi# mpotriv " piar$ o trea, -i ma,a-i ele $e pe ?i&t* 2ve ue' $ar #artea "a $e #re$it aprea la #a" ai te #a eu "-o pot pe"#ui pe a mea $i porto&el. Nu trebuia " te mai trebi $e #e Ni#: era at+t $e popular pri tre &rumoa"ele ora)ului5 2m ale" o ro#*ie pe tru a#ea oapte' u a pe #are Ni#: mi-o #umpra"e $e -iua mea' #u $oi a i urm. O "ple $oare $i mta"e i $i,o' lu , p+ la ,e u #*i' &r vreo ,ar itur &a te-i"t "au alt po$oab. O ro#*ie "impl )i totu)i ele,a t. Pe tru a p"tra o (i ut $e,a1at' am re u (at la #iorapii $e ;lo )i am optat pe tru "a $ale. . timp #e m ma#*iam' 3la; i tr #amer )i mi e9ami toaleta $i #ap p+ pi#ioare. @ 2rat bi e' $e#lar el. 2poi aru # o privire #ir#ular pri $ormitorul meu $e 6pri (e"7 )i r+ 1i. %i e (ele"' u "e prea potrive)te #u ambia (a. Mai are evoie $e # #eva. Poate $e u mi# )al $e $a tel &#ut $i $raperii. 0au poate u or ame t &orm $e &loare $e #ire). I-am r+ 1it o,li $ )i mi-am v-ut $e treab' #er#et+ $ u bor# a) #u o #*e"tie ro- )i #er#+ $ "-mi ami te"# $a# #o (i utul era pe tru obra1i "au pe tru bu-e. . "patele meu' 3la; "rea pe pat' aru #+ $ "u" per ele bi e umplute #u pu& )i r+-+ $. 0e "#*imba"e i)te pa talo i le1eri' mar#a !o#:er"' u tri#ou "port alb )i o ve"t lar, $i p+ - $e . Cai ele i a"#u $eau #o "titu(ia atleti# )i i $$eau a"pe#tul bi e $e&i it al u ui "tu$e t' #+t mai pu(i ame i (tor #u puti (. Ni#: trebuie "-l &i a1utat "-)i alea, *ai ele' 3la; e#u o"#+ $ "e "ul #uv+ tului 6 eame i (tor7. 2m ple#at la ou #u /9plorer-ul lui >erem;. 3la; $ete"ta volumi o"ul 0UV' $ar aveam evoie $e portba,a1ul "pa(io" $a# reu)eam "-l pri $em )i "-l u#i$em pe mutt. Mai t+r-iu' tot a#ea oapte' 2 to io )i Ni#*ola" urmau " "#ape $e #a$avrul pu)tiului' aru #+ $u-l la ,roapa lo#al $e ,u oi. I-am &i putut "#uti $e u $rum tra "port+ $u-l oi $oi' $ar miro"ul $e #ar e $e"#ompu ere u era u par&um per&e#t pe tru o viitoare t+l ire #u &ii (ele uma e. !e)i uram &aptul # trebuia "-mi petre# "eara #ompa ia lui 3la; $up #ele t+mplate oaptea pre#e$e t' m-am rela9at #ur+ $. 3la; u &#u i#i-o re&erire la oaptea a terioar )i i#i u #ome t imi# $e"pre tele&o ul lui Lo,a . P+ am a1u " ora)' am purtat o #o ver"a(ie per&e#t ormal $e"pre #ulturile "u$-ameri#a e ale 1a,uarului. !a# u l-a) &i #u o"#ut mai bi e' aproape # a) &i #re-ut # &#ea u e&ort #o )tie t $e a "e #omporta &rumo". !ar l #u o)team' a)a #+t ori#are ar &i &o"t motiva(ia "a' am &o"t $e a#or$ #u ea. 2veam o mi"iu e )i trebuia " #olaborm toat "eara pe tru a o $u#e la bu "&+r)it. !atoria ai te $e toate5 Prima oprire a &o"t la apartame tul mutt-ului. 2m par#at la u M#!o al$B"' "patele #a"ei' apoi am o#olit #l$irea. 2partame tul era #u&u $at tu eri#. Mutt-ul era ora). Tot #e puteam &a#e era $oar " "perm # "e a&la vreu bar. Primele trei #are am i trat au "em at tot at+tea e)e#uri. 2l patrulea $e pe li"ta oa"tr era #el &r i#i u ume' $ar #u o a$re" #ea $e pe pli#ul $e #*ibrituri. 2$re"a re"pe#tiv e-a #o $u" "patele &abri#ii $e *+rtie' la u $epo-it pr"it. >u$e#+ $ $up mu-i#a tare #e bubuia u tru' u era $elo# 6 pr"it7 a#ea oapte.

@ 3e "e t+mpl ai#i= . treb 3la;. @ U rave. Ni#i bar' i#i petre#ere parti#ular. @ 2*a. Po(i " i tri= @ Probabil. @ !-i $rumuB' atu #i. .mi ,"e"# lo# l+ , o &erea"tr. 2m $at o#ol #l$irii. I trarea era o u) $e la "ub"ol' la #are "e a1u ,ea #obor+ $ u )ir $e trepte lumi ate $e i)te be#uri #*ioare. 2m btut )i u i $ivi$ #*el mi-a $e"#*i". O #li are a #apului )i u -+mbet pli $e promi"iu i )i eram u tru #u o ,rma$ $e ti#*ete pe tru buturi ,ratuite m+ . 0pera"em "-mi &ie #eva mai ,reu " ptru $. 3uloarul $u#ea "pre o #pere e orm' aproape $reptu ,*iular. O pa"arel la primul eta1 &u"e"e tra "&ormat tr-u bal#o ,u"t' &r balu"tra$' #u u )ir $e trepte ere,ulate. Oame ii "tteau p+ pe mar,i ea pa"arelei' &r #a imi# " le &i oprit eve tuala #$ere ,ol' )i aru #au #apa#ele "ti#lelor $e bere mul(imea $e $e$e"ubt. L-i pr&uite )i "#+ $uri ve#*i' $i"pu"e $e-a lu ,ul peretelui $i "t+ ,a' "erveau $rept bar. . &a(a barului erau ,rm$ite me"e )i "#au e ru,i ite' $e ,e ul a#elora pe #are le ,"eai pri t+r,urile $e ve#*ituri )i pe l+ , #are tre#eai &eri $u-te $a# u aveai &#ut la -i va##i ul a titeta o". M temu"em # avea " &ie #eva a"em tor #u petre#erile $e a#ela)i ,e $i Toro to' la #are patro ul obi) uit petre#e #ea mai mare parte a timpului ,+ $i $u-"e la ale,eri' u la plata ipote#ii. . mo$ #ert u era u a la #are " &i putut tre#e eob"ervat. 2rtam t+ r' $ar $ep)i"em #u "i,ura ( a#ea perioa$ a vie(ii #+ $ trebuia " &olo"e"# #rema a ti#o)uri "au meto$e orto$o ti#e. Nu trebuia "-mi &i &#ut probleme. %ear Valle; u era Toro to. /rau )i ai#i #+(iva pu)ti' $ar $ep)i(i umeri# $e ti erii )i a$ul(ii #are #o "umau Miller"1L )i mari1ua a4 #+(iva )i i 1e#tau *eroi v-ul tuturor' $e par# ar &i $at pe ,+t u r+ $ $e butur. "ta era a"pe#tul pe #are #o "ilierii lo#ali $i %ear Valle; pre&erau "-l i, ore. !a# vreu politi#ia lo#al ar &i imerit ai#i' "-ar &i #o vi " "i ea "a # to(i #o "umatorii erau $i a&ara ora)ului' probabil $i 0;ra#u"e. Partea $reapt a #perii era a)a--i"ul ri , $e $a "' u "pa(iu #omplet ,ol' #are #lie (ii $a "au ori "u&ereau $e u a##e" $e epilep"ie ma". Mu-i#a era a"ur-itoare' lu#ru #are u m-ar &i $era 1at at+t $e mult $a# melo$iile -ar &i "u at #a )i #um ,orilele lo#alului le-ar &i re,i"trat tr-o $ebara. Miro"ul $e butur ie&ti )i par&umuri )i mai ie&ti e mi-a tor" "toma#ul pe $o". Mi-am reprimat "e -a(ia $e ,rea( )i am #eput " #er#et- lo#ul. Mutt-ul era ai#i. I-am a$ulme#at miro"ul $up al $oilea tur pri #pere. 2me"te#+ $u-m pri mul(ime' am luat urma i-ului p+ #e m-a #o $u" la o a umit per"oa ' $ar #+ $ am v-ut-o' m-am $oit $e #apa#it(ile propriului a" )i am mai $at o tur pri #pere pe tru "i,ura (. /i bi e' tipul $e la ma" era mo$ #ert mutt-ul o"tru. <i #el mai eatr,tor )i pa) i# v+r#ola# pe #are-l t+l i"em vreo$at. 3*iar )i eu artam mai ame i (toare. 3u prul $e #uloarea ,*i $ei' "lb o,' #u o &a( #are ra$ia " tate' #u pa talo i :a:i $e "port )i #i-me !o# Marte "' prea tru#*iparea "tu$e tului tipi#. .mi prea #u o"#ut' $ar u-mi tipri"em memorie toate &oto,ra&iile $i $o"arele e9i"te te la 0to e*ave . N-avea importa ( #i e era. 3o ta umai # era ai#i. 2m "im(it o rbu& ire $e m+ ie. "ta " &ie oare mutt-ul #are e &#ea at+tea e#a-uri= Mormolo#ul "ta #u &a( $e "u,ar pu"e"e pe 1ar toat Caita' obli,+ $u- e " e p-im "patele $e v+ tori )i " aler,m pri %ear Valle; #utarea lui= M-am ab(i ut #u ,reu " u m repe$ la el' "-l )&a# $e ,uler )i "-l aru # a&ar' ,ri1a lui 3la;. 2m re-i"tat #*iar )i te ta(iei $e a m apropia $e el. 0 m ,"ea"# el5 2vea " mi a$ulme#e miro"ul #+t $e #ur+ $ )i " )tie #i e eram. To(i mutt-i )tiau #i e eram. 0i ,ura )i u i#a &emeie-v+r#ola#5 U mutt )i putea $a "eama $up miro" # eram v+r#ola#' $ar )i &emel. Nu

trebuia " &ii 0*erlo#: Colme" pe tru a)a #eva. 2m tre#ut la vreo )a"e metri $e ma"a mutt-ului )i u mi-a a$ulme#at miro"ul. ?ie miro"urile $i #pere erau mult prea puter i#e' &ie era prea pro"t pe tru a-)i &olo"i a"ul. Probabil ultima varia t era #ea #ore#t. <tii $ # #ele $i urm mi va "im(i i-ul' am &olo"it u ti#*et pe tru u pa*ar $e rom #u #ola' am ,"it o ma" l+ , ri , )i am a)teptat. Plimb+ $u-mi $i ou privirea pe"te mul(imea $i lo#al' l-am re,"it #u u)uri ( pe mutt. 3u prul "u "#urt' tri#ou polo )i &a(a bi e ra"' ie)ea evi$e ( #a u &a Ma i1P la u #o #ert Iro Mai$e . 0i ,ur la ma"' tre#ea revi"t #o "umatorii #u o e9pre"ie at+t $e &ometat' #+t i o#e (a $i privire era #omplet a i*ilat. 2m "orbit $e #+teva ori $i butur' apoi am aru #at $i ou o privire "pre ma"a muttului. Nu mai era a#olo. @ /le a. ?r " m tor#' i-am tra" piept miro"ul. Mutt-ul5 M-am a)e-at mai bi e "#au ' am luat # o ,*i(itur $i pa*ar )i am #o ti uat " prive"# "pre ri ,ul $e $a ". Mutt-ul #o 1ur ma"a' m privi )i -+mbi. 2poi )i tra"e u "#au . @ Pot " "tau= @ Nu. . #er# " "e a)e-e. Mi-am ri$i#at privirea. @ 2m "pu" 6 u7' a)a-i= /-it' r+ 1i $ #a )i #um a)tepta u "em #are "-i i $i#e # ,lumi"em. 2m tra" "#au ul #u pi#iorul )i l-am i-bit $e ma". R+ 1etul i $i"pru. @ 0#ott' -i"e el. 0#ott %ra $o . Numele mi pu"e roti(ele mi)#are. 2m #er#at "-mi ami te"# i &orma(iile $i $o"arul "u' $ar -am reu)it. Tre#u"e prea mult timp. 2r &i trebuit "-mi &a# "erio" temele ai te $e a ple#a la v+ toare. 0e apropie )i mai mult. L-am privit &i9 )i "-a retra". 2m mai luat o ,*i(itur' apoi l-am privit pe"te mar,i ea pa*arului. @ 2i #umva i$ee #e "e t+mpl #u mutt-i #are ptru $ ei vita(i pe teritoriul Caitei= @ 3*iar ar trebui= 2m re"pirat -,omoto" )i am #lti at $i #ap. T+ r )i &umurat. Proa"t #ombi a(ie' mai mult a,a"a t $e#+t peri#uloa". 3u "i,ura ( # baba#uB u-i "pu"e"e i#io$at ai te $e #ul#are pove)ti $e"pre 3la;. O lip" "erioa" e$u#a(ie' $ar u a #are avea " "e re-olve #ur+ $. 2proape # am -+mbit la a#e"t ,+ $. @ !e#i' #e te a$u#e %ear Valle;= M-am i tere"at eu' #u o pli#ti"eal pre&#ut. ?abri#a $e *+rtie u mai &a#e a ,a1ri $e a i $e -ile' a)a #+t "per # u #au(i $e lu#ru. @ Lu#ru= U -+mbet $e-a,reabil i apri "e privirea. Nuuu' u m $au v+ t $up a)a #eva. Numai $up $i"tra#(ie. !i"tra#(ia #ara#teri"ti# ou. M-am *olbat la el u mi ut' apoi m-am ri$i#at )i am ple#at. %ra $o "-a luat $up mi e. 2m a1u " p+ la peretele #el mai $eprtat ai te $e a m )&#a $e #ot. I-am "im(it $e,etele ap"+ $ p+ la o". L-am mpi " bru"# )i m-am r"u#it pe tru a-l &ru ta. A+mbetul i $i"pru"e $e pe bu-e' lo#uit $e o privire $ur ame"te#at #u iritarea #ara#teri"ti# proa"tei $i"po-i(ii a u ui #opil r"&(at. %i e. ?oarte bi e. 2#um tot #e mai aveam $e &#ut era " ple#' l"+ $u-l " "e ia $up mi e. P+ atu #i avea " &ie at+t $e "ure"#itat' #+t urma " l "imt pe 3la; mult prea t+r-iu. @ /le a' #u ti e vorbeam. @ /i )i=

M )&# $e ambele bra(e )i m i-bi #u viole ( $e perete. Mi-am ri$i#at i "ti #tiv m+i ile pe tru a-l re"pi ,e' $ar m-am oprit. Nu-mi puteam permite o "#e publi# )i ori#um' o &emeie #are "e #aier #u u brbat atra,e &r ,re) privirile' mai ale" $a# l poate proie#ta $e #ealalt parte a #perii. . timp #e %ra $o "e aple#a "pre mi e' u -+mbet re"pi ,tor i #o tor"io tr"turile. . ti "e m+ a )i l" u $e,et "-i alu e#e #et pe obra-ul meu. @ /)ti at+t $e &rumoa"' /le a. <i )tii a #e miro)i= I *al a$+ # )i #*i"e o#*ii. 2 #(ea #l$uri. 0e mpi "e mi e' l"+ $u-m "-i "imt ere#(ia. Noi $oi e-am putea $i"tra $e mi u e mpreu . @ Nu #re$ # (i-ar pl#ea mo$ul #are m $i"tre- eu. A+mbetul i "e tra "&orm #el al u ui a imal $e pra$. @ 2m au-it # u te prea $i"tre-i. Le permi(i #elor $i Cait "-(i "u&le #ea&' " te "u&o#e #u re,ulile )i le,ile lor "tupi$e. O &emeie #a ti e merit mai mult. 2i evoie $e #i eva #are " te ve(e #um te "im(i #+ $ u#i-i' #+ $ u#i-i #u a$evrat o &ii ( uma ' u u e oro#it $e iepure "au #erb. O &ii ( uma #o )tie t' vie' ,+ $itoare. T#u #+teva #lipe' apoi #o ti u8 @ 2i v-ut vreo$at o#*ii #elui #are )i $ "eama # e pe pu #tul $e a muri )i )tie # tu e)ti moartea= Tra"e a$+ # aer piept' apoi l $$u a&ar #et' #u v+r&ul limbii ie)i $ pri tre $i (i' #u o#*ii pli i $e patim. /le a' a"ta-i puterea. 2$evrata putere. O " (i-o $ove$e"# oaptea a"ta. 3o ti u+ $ " m (i $e m+ ' "e $$u tr-o parte' pe tru a m l"a " v$ #lie (ii $i 1ur. @ 2le,e pe #i eva' /le a. 2le,e pe ori#i e. Va muri oaptea a"ta. . oaptea a"ta' va muri pe tru ti e. 3um te-ar &a#e " te "im(i= N-am -i" imi#. %ra $o #o ti u. @ 2le,e pe #i eva )i ima,i ea--(i totul. . #*i$e o#*ii. Ima,i ea--(i # l i vi(i a&ar $i lo#al' # l $u#i p$ure )i i "&+)ii ,+tul. .l "#utur u &ior. .i po(i ve$ea o#*ii= 0im(i "+ ,ele= .i "im(i "+ ,ele (+) i $ pe"te tot' mpro)#+ $u-te $i #ap p+ - pi#ioare' "im(i #um i "e "#ur,e via(a $i #orp= Nu va &i $e"tul. Ni#io$at u e"te. !ar voi &i a#olo. <i voi &a#e " &ie $e"tul pe tru ti e. Ji-o voi tra,e #*iar a#olo' balta &#ut $e "+ ,ele lui. Po(i "-(i ima,i e-i #um ar &i= I-am -+mbit )i tot -am -i" imi#. . "#*imb' mi-am plimbat $e,etul pe pieptul "u' 1o"' tot mai 1o"' p+ pe "toma#. M-am 1u#at pe tru o #lip #u &ermoarul pa talo ilor' apoi mi-am "tre#urat #et m+ a "ub blu- )i i-am m+ ,+iat "toma#ul' tra"+ $ #er#uri 1urul buri#ului. Pe m"ur #e m #o #e tram' mi "im(eam m+ a ,ro)+ $u-"e' u ,*iile alu ,i $u-"e. /ra #eva #e m v(a"e 3la;' o )me#*erie pe #are umai #+(iva v+r#ola#i o puteau &a#e' tra "&orm+ $u-)i umai o parte a #orpului. . #lipa #+ $ u ,*iile mi "-au tra "&ormat ,*eare' le-am tre#ut $e-a #urme-i)ul "toma#ului' ati ,+ $u-i pielea. @ Le "im(i= I-am )optit ure#*e' #u #orpul "tr+ " lipit $e al "u. !a# u te $ai apoi #*iar a#um' (i "mul, i te"ti ele )i (i le ba, pe ,+t. "ta-i ,e ul $e $i"tra#(ie #are-mi pla#e. %ra $o "e tra"e bru"# apoi. L-am (i ut "tr+ " #u m+ a liber. M i-bi #u putere $e perete. I-am &ipt ,*earele &ormate umai pe 1umtate "toma#' "im(i $u-le ptru -+ $ pri piele. O#*ii i "e mrir "ubit )i "#oa"e u (ipt' pier$ut mu-i#a a"ur-itoare. 2m privit 1ur' a"i,ur+ $u-m # ime i u a#or$a ate (ie u ui #uplu mbr(i)at tr-u #ol(. 3+ $ mi-am tor" privirea $i ou la %ra $o ' mi-am $at "eama # l"a"em lu#rurile " mear, prea $eparte. ?i,ura i "e #o tor"io a )i &l#ile i (epe eau pe m"ur #e ve ele ,+tului i "e um&lau. ?a(a i lu#ea )i "e

#re(ea' #a o re&le9ie tr-u p+r+u #e abia mai #ur,ea. 0p+ #e ele i "e ,ro)au' iar obra1ii "e ri$i#au "pre a". Re&le9ul #la"i# $e &ri# al u ui v+r#ola# ea tre at. Tra "&ormarea5 L-am apu#at $e m+ )i l-am t+r+t #ori$orul #el mai apropiat. . timp #e #utam o ie)ire' i "im(eam m+ a tra "&orm+ $u-"e "ub "tr+ "oarea mea' m+ e#a blu-ei "&+)ii $u-"e' a tebra(ul pul"+ $ )i #o tra#t+ $u-"e. 2proape $e #aptul #uloarului' mi-am $at "eama # u e9i"ta i#i-o ie)ire pe a#olo' umai u)ile a $ou bi. U)a $e la toaleta brba(ilor "e $e"#*i"e )i u i $ivi$ r+,+i "o or. 2ltul i-bu# i r+". 2m aru #at o privire "pre %ra $o ' "per+ $ # Tra "&ormarea "a u pro,re"a"e $i #olo $e pu #tul #are putea &i a"#u " "ub &orma u ei $i&ormit(i &i-i#e. Ni#i-o )a " $e a"eme ea oro# umai $a# #lie (ii barului erau $e"tul $e be(i pe tru a tre#e #u ve$erea pe #i eva "ub a #rui &a( preau " "e -v+r#olea"# viermi uria)i. U brbat ie)i $i toalet. Lam r"u#it pe %ra $o )i am ob"ervat u &el $e ma,a-ie la #+(iva metri. .mpi ,+ $u-l #u putere &a(a mea' m-am repe-it "pre u)' am "part broa"#a' am $at u)a $e perete' i-am &#ut v+ t u tru )i am tr+ tit-o la lo#. 0pri1i it $e u)' m-am ,+ $it #u &ri,urare la o "olu(ie. Puteam "-l "#ot $i lo#al= !e"i,ur' pu + $u-i o -,ar$ )i tr,+ $ $e le" u lup $e vreo )apte-e#i )i #i #i $e :ilo,rame. Nime i u avea " ob"erve' u= M-am ble"temat ,+ $. 3um am l"at " "e t+mple a)a #eva= .l aveam m+ . . #lipa #are "e o&eri"e "-mi arate #um "e u#i$e o &ii ( uma ' l aveam m+ . Trebuia umai " "pu 6$a7. Trebuia " &i ale" vreu tip #are ie)ea $i bar )i "-l &i urmrit p+ "tra$. %ra $o m-ar &i urmat )i 3la; ar &i a)teptat a&ar. 0&+r)itul 1o#ului. !ar u' a"ta u &u"e"e $ea1u "5 Trebuia " &or(e- ota' " v$ p+ u $e puteam mer,e. @ Ra*at' ra*at' ra*at' am m+r+it. !i "patele u)ii #*i"e "e au-i u urlet a"ur-itor $e $urere' u ul pe #are i#i m#ar mu-i#a $e la #aptul #uloarului u-l putea a#operi. !ou &emei a&late tre#ere "-au tor" )i "-au *olbat "pre mi e. @ Priete ul meu' am -i" eu' #er#+ $ " -+mbe"#. .i e ru. Mar& proa"t. 2m "#*imbat &ur i-orul. U a $i &emei privi "pre u)a #*i". @ Poate ar trebui "-l $u#i la "pital' "u,er ea' $ar )i #o ti u $rumul #u "u&letul mp#at "&at o&erit' mi"iu e $epli it. @ 3la;to ' am )optit eu' u $e e)ti= Nu eram "urpri " # u $r+ma"e u)a $e la i trare mome tul #are %ra $o m mpi "e"e #ol(ul #perii. 3la; u-mi "ube"tima"e i#io$at #apa#itatea $e a m apra "i ,ur. .mi ve i"e tot$eau a a1utor #+ $ &u"e"em tr-u peri#ol real. 2#um u eram peri#ol' $ar aveam evoie $e a1utorul "u. !i p#ate' i $i&ere t u $e "-ar &i a"#u "' -avea #um " m va$ pe a#el #uloar. !i $ebara "e au-i o bubuitur reper#utat tot #uloarul. %ra $o "e Tra "&orma"e #omplet )i #er#a " ia". Trebuia "-l opre"#. 2proape #u "i,ura ( trebuia "-l u#i$. Puteam "-o &a# &r a $a a)tere la o "#e = 2lt bubuitur r"u $i #mru(' urmat $e u -,omot $e lem "&r+mat. 2poi t#ere. 2m $at u)a $e perete. %u#(i "&+)iate $e mbr#mi te a#opereau po$eaua. Pe peretele $i "pre "u$ "e a&la o a $oua u)' #are $u#ea "pre #amera pri #ipal. Iar mi1lo#ul pla#a1ului ie&ti "e #"#a o ,aur. C2O0. M-am pu"tit "pre #perea pri #ipal a lo#alului. Nu "e au-eau urlete. 3el pu(i u ime$iat. La #eput am au-it umai vo#i' mai mult iritate $e#+t alarmate. 63e $ra.7' 62i v-ut.7' 62i ,ri1.7. 2m $at #ol(ul #uloarului )i am v-ut o pote# &orm $e "emi#er# ar#ui $-"e pri tre "#au e )i me"e r"tur ate' #ep+ $ $e la peretele $ebaralei' p+ la ri ,ul $e $a ". Oame ii

#o 1urau me"ele r"tur ate' ri$i#+ $ $e 1o" *ai e' po)ete )i #ioburi $e pa*are. U biat #are mai avea mult p+ " a1u , la v+r"ta #+ $ putea bea le,al "ttea #u pi#ioarele #ru#i)ate pe po$ea' "tr+ ,+ $u-)i la piept bra(ul rupt. O &emeie a)e-at pe u "#au ,e"ti#ula #u pa*arul ,ol "pre #uloarul tiat $e %ra $o pri ri , )i #erea #a 6ble"tematuB la7 "-i pltea"# butura vr"at' ereu)i $ " ob"erve # 6ble"tematuB la7 avea #ol(i' bla )i i#i u bu-u ar #are "-)i (i porto&elul. . # mi #roiam $rum "pre ri , #+ $ %ra $o a (+) it #a u &ul,er' url+ $. 2 urmat primul (ipt. 2poi -,omotul &#ut $e o "ut $e oame i #upri )i $e pa i#' #l#+ $u-"e pi#ioare pe tru a a1u ,e mai repe$e la ie)ire. Pa i#a u m-a a1utat $elo#' "pe#ial pe tru # (i ta mea "e a&la e9a#t $ire#(ia opu" )uvoiului $e oame i. La #eput am &o"t politi#oa". Pe bu e. 2m "pu" 60#u-a(i7' am #er#at " m "tre#or pri tre oame i' #*iar mi-am #erut iertare pe tru # i-am #l#at pe #+(iva pe pi#ioare. 3e pot " "pu . Ve eam $i 3a a$a. !up #+teva #oate #a"ate piept )i o ,rma$ $e ob"#e it(i urlate $ire#t ure#*e' am re u (at )i mi-am #roit "i ,ur $rum. 3+ $ o amil robu"t a #er#at " m mpi , apoi' l-am )&#at $e ,uler )i i-am artat #um "e a1u ,e mai repe$e la u). 2poi lu#rurile "-au mai mbu t(it pu(i . !e)i u mai eram peri#ol $e a &i -$robit pi#ioare' tot ai tam #u vite-a mel#ului. Nu ve$eam imi#. Nu "u t "#u $ am e9a#t 1'QN $ar i#i #*iar u "uper"tar $i N%2 -ar &i putut ve$ea imi# pe"te ma"a a#eea #lo#otitoare. !a# e9i"ta vreo u) "patele #l$irii "au u a $e ie)ire #a- $e peri#ol' ime i u )tia $e"pre a)a #eva. To(i "e $reptau "pre i trarea pri #ipal' pri )i #a tr-o #ap#a pe #ori$orul ,u"t. Nu umai # u ve$eam' $ar i#i u au-eam imi# a&ar $e 1urturile )i urletele mul(imii ame"te#ate tr-u tur %abel al -,omotului imi# #lar a&ar $e limba1ul u iver"al al pa i#ii. Oame ii "e mbr+ #eau )i "e po# eau u ii pe al(ii' #a )i #um u pa" mai aproape $e u) ar &i &#ut $i&ere (a $i tre via( )i moarte. U ii u "e mi)#au pe tru # a)a $oreau ei' #i pe tru # erau purta(i $e mareea $e oame i. Le-am privit &e(ele )i -am v-ut imi# tiprit pe ele. /rau la &el $e albe )i lip"ite $e e9pre"ie #a i)te m)ti $i material pla"ti#. Numai o#*ii re$au a$evrul' roti $u-"e "lbati#i orbite' i "ti #tul $e "upravie(uire #+)ti,+ $ mereu tere . 3ei mai mul(i i#i u )tiau $e #i e &u,eau. N-avea i#i-o importa (. 0im(eau teama #are "e ri$i#a $i mul(ime' la &el #um &#ea ori#e v+r#ola#' iar miro"ul ei le ptru $ea tot mai a$+ # mi (i' i &e#t+ $u-i #u puterea ei. O miro"eau' o "im(eau )i &u,eau $e ea. .i o&ereau lui %ra $o e9a#t #eea #e )i $orea #u at+ta ar$oare. 21u "e"em $e1a la 1umtatea ri ,ului #+ $ m-am mpie$i#at $e o &emeie #are -#ea tr-o balt $e "+ ,e. 0+ ,ele # i (+) ea #a o &+ t+ $i ,+t' mpro)#+ $ pe ori#i e "e apropia. Oame ii "e poti# eau $e ea' alu e#au "+ ,ele ei' $ar i#i m#ar u ul u privea 1o". Ni#i eu -ar &i trebuit. Totu)i' am &#ut-o. O#*ii i "e v+rteau #ap' iar privirea a t+l it-o pe a mea umai pe tru o "e#u $. O "pum "+ ,erat "e "#ur,ea bolboro"i $ pri tre bu-e. M+ a i "e "tr+ ,ea #o vul"iv pe po$ea' $e par# ar &i #er#at " "e ri$i#e. 2poi "e opri aer' &#u o pau- )i #-u #et balta $e "+ ,e. O#*ii i $eve ir lip"i(i $e via(. 0+ ,ele #et " mai (+) ea"#' $ar #o ti u " #ur, )uvoi. U brbat "e mpie$i# $e ea' privi 1o"' 1ur )i o $$u tr-o parte #u u )ut. Mi-am $e-lipit privirea $e #a$avru )i am por it mai $eparte. . timp #e p)eam pe"te ea' u -,omot $e "ti#l "part "e au-i $e "u". 2m ri$i#at o#*ii )i am v-ut pi#iorul lui 3la; tre#+ $ pri tr-o &erea"tr ampla"at l+ , bar. .)i &#u v+ t )i "e l" " #a$ pe po$ea. O "ritur $e vreo )apte metri' u a pe #are >erem; u o #ura1a $e &a( #u "pe#tatori' $ar lu+ $ #o "i$erare # oame ii u $$eau i#i-o ate (ie u ui #a$avru a&lat "ub propriile pi#ioare' #u "i,ura ( ime i u avea " remar#e u brbat "ri $ pri tr-o &erea"tr a&lat "patele lor. 3la; "e #(r pe bar )i tre#u revi"t mul(imea. 3+ $ m v-u' mi &#u

"em #u m+ a. 2m artat "pre mi1lo#ul ,loatei' a#olo u $e #re$eam # "e a&la %ra $o . 3la; #lti $i #ap )i mi &#u $i ou "em . M-am "tre#urat a&ar $i mul(ime )i m-am $reptat "pre el. @ Mi-a pl#ut i trarea' am "tri,at pri tot tumultul $i #pere' ur#+ $u-m )i eu pe bar. @ 2i v-ut u)a $e la i trare' "#umpo= .mi trebuie o lamp $e "u$ur pe tru a-mi #roi $rum pri mul(ime. 3ealalt ie)ire e -i$it. 2m privit pe $ea"upra ,loatei. @ !e#i %ra $o u-i #ol(ul la= @ 3i e= @ Mutt-ul. / a#olo= @ O*' e e9a#t a#olo. !ar (i #o "umi $e,eaba e er,ia #er#+ $ " a1u ,i la el. L-am reperat pe %ra $o . 2)a #um b ui"em' "e Tra "&orma"e #omplet lup. Prea " "ar #+ $ tr-o parte' #+ $ alta' #a o mi ,e' tre pere(ii #are &ormau #ol(ul #perii' (opi $' aru #+ $u-"e bru"# "u" )i "&+)ii $ aerul #u ,*earele. To#mai voiam " "pu # "e #omporta #a )i #um ar &i luat-o ra- a' #+ $ mul(imea "e $$u tr-o parte' $e"tul pe tru a ve$ea # ata#a mult mai mult $e#+t aerul. U brbat era ti " pe po$ea' po-i(ia tipi# $e peri#ol tr-u avio ' #u "patele ri$i#at' ,e u #*ii "tr+ )i la piept' #apul 1o" )i m+i ile mpreu ate pe tru a-)i prote1a #ea&a. Cai ele i erau "&+)iate )i mbibate $e "+ ,e. /ra emi)#at' &r $oial mort' $ar %ra $o tot u-l l"a pa#e. 0ri a"upra lui' l )&# $e u pi#ior )i l v+rti #er#. 2poi "e $$u apoi' #u #oa$a ri$i#at. 0e ,*emui la pm+ t )i &a $ btaie $e 1o#' "imul+ $ u ata# $i tr-o parte. %rbatul -#ea a#um pe 1umtate r"u#it pe o parte' l"+ $u-m " v$ mai mult $e#+t a) &i $orit $i r i. 3ma)a i era "&+)iat #omplet. Tru #*iul i era br-$at $e $+re $e "+ ,e' "toma#ul o ma" ro)ie #ompa#t. 3aptul #urelei $e la pa talo i at+r a pe po$ea. 2poi mi-am $at "eama # u era #ureaua' #i o bu#at $e i te"ti . . timp #e m tor#eam #u "patele' #orpul "e mi)#. %rbatul "e #lti ' $e par# ar &i vrut " "e la"e pe burt pe tru a "e prote1a. @ O*' !um e-eule' am )optit eu. Nu-i mort. %ra $o "ri a"upra pr-ii )i )i &ip"e $i (ii "#alpul brbatului. .l "mu#i "u"' l aru # tr-o parte' apoi "e ri$i# $ou pi#ioare. @ Ni#i m#ar u #ear# "-l omoare' am -i" eu. @ !e #e-ar &a#e-o= . treb 3la;' #urb+ $u-)i bu-ele tr-u r+ 1et. 0e $i"trea-. !e-,u"tul i "e #itea &ie#are #uv+ t. %ra $o u u#i$ea pe tru a m+ #a "au a "upravie(ui. 3la; ar &i (ele" a)a #eva. !ar #eea #e &#ea a#um %ra $o era' pe tru 3la;' umai o ilu"trare a u ei alte tr"turi uma e $e e (ele" pe tru el u#i$erea $i pur pl#ere. @ 3+t e o#upat m $u# #er#etare' #o ti u el. 3i #i mi ute. 3+ $ mul(imea "e mpr)tie' a#(io ea-. .mpi ,e-l "pre partea lateral a "lii. 2)tept a#olo. 3la; "ri 1o" $e pe bar )i $i"pru mul(ime. 2m privit $i ou la %ra $o ' #are #o ti ua "-)i torture-e vi#tima. !i ou' u voiam " m uit' " m ,+ $e"# la #e "e t+mpla "ub mi e' # u brbat era pe pu #tul $e a muri tr-u mo$ oribil' $ar # # tria' iar eu u &#eam ab"olut imi# pe tru a-l a1uta. Mi-am ami tit # aproape "i,ur era prea t+r-iu pe tru a-l "alva )i #' p+ )i $a# ar &i "upravie(uit' ar &i trebuit $u" la "pital' lu#ru pe #are u-l puteam permite pe tru #' o$at mu)#at $e %ra $o ' brbatul "u)i era a#um v+r#ola#. !e)i' $i pu #t $e ve$ere ra(io al' )tiam # u puteam ri"#a $u#+ $u-m la el' m "im(eam aproape obli,at' #*iar )i pe tru a-i #urma "u&eri (a. U eori #re$ # ar &i mai bi e $a# a) putea &i pre#um 3la;' " re#u o"# # #eea #e &#ea %ra $o era ,re)it' $ar " re#u o"#' a#ela)i timp' # u-mi "t mie putere " $rept a#el ru )i " ple# $e a#olo &r remu)#ri. !ar u vreau " &iu i#io$at a"t&el at+t $e $ur' at+t $e emiloa". 3la; avea o "#u-. /u u.

Mi-am $e"pri " privirea $e la %ra $o )i pra$a "a. Ti#lo" bol av5 Ni#i u a imal -ar &a#e a)a #eva. <i' timp #e m ,+ $eam la a"ta' #eva mi "-a $e#la )at mi te' o pie" $e pu--le #-+ $ at+t $e bru"# la lo#ul ei' #+t vibra(ia m-a &#ut " "ar "u". . #perea "e #u&u $ bru"# t#ere' bubuitul $i ure#*i a#operi $ #omplet -,omotul mul(imii )i permi(+ $u-mi u mome t per&e#t $e #laritate *ao"ul $i 1ur. <tiam u $e mai v-u"em &i,ura lui %ra $o ' u $e i au-i"em umele )i u $o"arele $e la 0to e*ave . La televi-or. /mi"iu ea I "i$e 0#oop. Reporta1ul $e"pre u#i,a)ul $i 3aroli a $e Nor$. Ima,i i $e pe re,i"trarea i terviului poli(iei mi $e&ilau $i ou pri mi te' #a$rele ,ra ulate pri -+ $ via(. 62m vrut " v$ pe #i eva muri $7. 0#ott %ra $o . 2m "#uturat tare $i #ap. Nu' u putea &i a$evrat. N-avea i#i u "e ". U v+r#ola# u putea "upravie(ui tr-o #*i"oare &r #a a$evrul " &ie $e"#operit. 2poi mi-am ami tit $i ou miro"ul lui' o ua ( pe #are o a$ulme#a"em a#ea oapte apartame tul "u. 6/ t+ r7' i "pu"e"em lui 3la;. 0im(i"em a#e"t lu#ru $up i- )i #o "i$era"em atu #i # era u v+r#ola# #u mo)te ire ere$itar to#mai a1u " la v+r"ta maturit(ii. !ar u era a)a. ?u"e"e mu)#at. !i ou' mi tea a re"pi " i$eea. %ra $o "#pa"e $i #*i"oare #u umai #+teva lu i urm. U v+r#ola# avea evoie $e mai mult timp pe tru a-)i reve i $i )o#ul tra "&ormrii. Oare a)a era= /ra impo"ibil "-)i &i reve it at+t $e repe$e= Trebuia " re#u o"# # u. . " to)irea mea &u"e"e t+r-iat $e re&u-ul $e a a##epta #eea #e mi "e t+mpla"e. !ar $a# u "e t+mpla"e la &el )i #u %ra $o = !a# #i eva $orea " $evi v+r#ola#' $a# era pre,tit pe tru a"ta' #*iar bu#uro"= 2)a "e putea e9pli#a totul. Totu)i' mai erau i)te lu#ruri &r i#i u "e ". 3e &#ea %ra $o ai#i= !a# ar &i &o"t u v+r#ola# ere$itar' "-ar &i e9pli#at #um $e avea #u o)ti (e $e"pre %ear Valle;' Cait )i 0to e*ave . 3um ar &i putut )ti toate a#e"tea u v+r#ola# proa"pt Tra "&ormat= Iar %ra $o )tia. .mi "pu"e"e pe ume. Vorbi"e $e"pre Cait' "pu"e"e # au-i"e o "erie $e lu#ruri $e"pre mi e. !e la #i e= %i e (ele"' $e la alt v+r#ola#. U v+r#ola# e9perime tat. !ar mutt-i u &a# a)a #eva. Nu le permit v+r#ola#ilor mu)#a(i " tria"#' #u at+t mai mult "-i )i a1ute. /ra impo"ibil. Nu' m-am #ore#tat eu. Nu impo"ibil. Pur )i "implu at+t $e i #re$ibil #+t mi tea mea re&u-a " ia #o "i$erare impli#a(iile. Nu m puteam o#upa $e a"ta a#um. 2veam o problem mai "erioa" $e re-olvat $e#+t "mi pu prea multe trebri $e"pre %ra $o . ?aptul # e9i"ta era $e a1u ". 2 pu e #apt a#e"tei e9i"te (e u avea " &ie at+t $e "implu #um #re-u"em. Nu era u $erbe$eu e,li1e t' #i #eva mult mai peri#ulo"8 u a$evrat u#i,a). M-am uitat pri #pere $up 3la;' pe tru a-l averti-a' apoi mi-am $at "eama # -avea ro"t. %ra $o era u u#i,a) ve it $i lumea oame ilor. Puteam "-i "pu # %ra $o era #o tabil autori-at )i re-ultatul ar &i &o"t a#ela)i. N-avea " (elea,. 2m "rit 1o" $e pe bar )i mi-am &#ut lo# pri tre ultimii #lie (i. . #ol(ul $i "pate al #perii' %ra $o #o ti ua " "e 1oa#e #u *ra a "a' #are mai $$ea "em e o#a-io ale $e via(. Oame ii ie)i"er aproape #u to(ii $i "ala pri #ipal' $ar erau blo#a(i pe #uloar. 2m #o ti uat " mer,. %ra $o $$ea t+r#oale pr-ii' apoi "rea pe ea )i "&+)ia #+te o bu#at. .)i #le)ta"e #ol(ii pe a tebra(ul brbatului )i l #lti a #a pe o 1u#rie bu $e me"te#at' #+ $ m ob"erv. M+r+i e"i,ur' #reierul "u mbibat $e "+ ,e av+ $ evoie $e #eva timp pe tru a m re#u oa)te. M-am oprit. Ne-am *olbat u ul la #ellalt. M-am ,+ $it #+t $e peri#ulo" era "-l &ru t &orma #are "e a&la atu #i. M-am ,+ $it la o#*ii lui "trlu#i $ $e "etea aproape #ar al $e "+ ,e timp #e vorbea $e"pre u#i$erea u ei &ii (e uma e. M-am ,+ $it la #eea #e-mi putea &a#e ai te #a 3la; "-mi vi a1utor. 2 &u #(io at. ?ri#a "-a r"p+ $it 1urul meu pre#um miro"ul $e "u$oare. 2"ta i-a atra" ate (ia. !$u $rumul pr-ii )i "e repe-i "pre mi e. 2m a)teptat p+ #e era la mi1lo#ul "altului' apoi m-am tor" )i am luat-o la ,oa . %i e (ele" # m-a urmrit. O pra$ #are &u,e (i o&er mai mult $i"tra#(ie $e#+t u a a&lat $e1a #om.

2m $e"#ri" u #er# "pre peretele $i "pate' pe tru a-l (i e #+t mai $eparte $e ie)irea blo#at. 2ler,+ $ pri "patele barului' m-am $reptat "pre "#rile #are $u#eau la bal#o . 21u " pe prima treapt' mi-am "#*imbat bru"# $ire#(ia )i m-am repe-it #a o ",eat "pre #uloarul #are $u#ea "pre toalete. 3la; era a#olo. 2m tre#ut $e el )i m-am oprit. . "patele meu' %ra $o a &#ut la &el' ,*earele alu e#+ $ pe li oleum. 0e opri #*iar &a(a lui 3la;. Nrile i "e $ilatar' e"i,ur $i ou. Na"ul i "pu ea # era u v+r#ola#' iar a#ea parte a mi (ii #are i mai &u #(io a # l &#u "-)i $ea "eama # avea probleme. M+r+i #u titlu $e #er#are. Pi#iorul lui 3la; "e $e#la ) #a u &ul,er )i l lovi $ire#t "ub bot' &#+ $u-l " -boare pe "pate. %ra $o "e ri$i#' "e r"u#i )i por i #a o ",eat. 3la; "e lu $up el. !i"prur am+ $oi #perea pri #ipal. P+ " a1u , a#olo' 3la; l mpi "e"e "pre bal#o . 21u "e"em aproape $e ultimele trepte #are $u#eau "u" #+ $ %ra $o "ri pe"te mar,i ea bal#o ului' urmat $e e9#lama(ia r"u toare a lui 3la;8 6Ra*at57. . ai te $e a m putea r"u#i' 3la; era $e1a aer. M-am repe-it 1o" pe "#ri )i am aler,at "pre ie)ire pe tru a-i tia $rumul lui %ra $o $a# ar &i $orit " "#ape pe a#olo. Partea $i &a( a *olului era # (e"at #u oame i. Nime i u i tra' ime i u ie)ea. %ra $o u "e $rept "pre u). . "#*imb' "e $epla" #er# #tre #ol(ul #el mai $eprtat al #perii. 3la; era #*iar "patele "u. 2m rma" la lo#ul meu $e l+ , ie)ire. %ra $o aler, "pre #ol(' poate pe tru # i era va, &amiliar. 21u " a#olo' aproape "e #io# i $e perete. 0e r"u#i bru"# )i #epu " $e"#rie #er#uri $i #e #e mai "tr+ "e' mpie$i#+ $u-"e $e #a$avrul $e pe po$ea. !e $ata a#ea"ta' brbatul u "e mai mi)#a. O#*ii "i &r via( &i9au tava ul. Re#pt+ $u-)i e#*ilibrul' %ra $o "e $rept $i ou "pre #ol(' #a )i #um ar &i a)teptat #a o u) " "e materiali-e-e $i "e i a#olo. . #ele $i urm' )i $$u "eama # era pri " #ap#a )i "e r"u#i pe tru a-l &ru ta pe 3la;. 0e &i9ar #u privirea #+teva "e#u $e. 2m "im(it u prim &ior $e eli i)te. Ni#i m#ar 3la; u era "i,ura ( &a(a u ui v+r#ola# "ub &orm $e lup. Urmri $u-i' "im(eam #um $eve eam tot mai #or$at' i "ti #tul "pu + $u-mi # trebuia "-l prote1e- pe 3la;' 1u$e#ata # trebuia " apr ie)irea. %ra $o "e *otr " a#(io e-e primul. M+r+i prelu , )i "e l" 1o"' #u prul -b+rlit. 3la; u "e mi)#. %ra $o m+r+i $i ou' $e par# l-ar &i averti-at. 2poi "ri. 3la; "e l" pe po$ea )i "e ro"to,oli tr-o parte. %ra $o "e i-bi $e li oleum )i alu e#. . ai te $e a "e putea re$re"a' 3la; "e repe-i a"upra lui. .l )&# $e pielea eprote1at $e pe #ea& )i )i tre#u pi#iorul pe"te "patele lui. 2poi i mpi "e #u putere #apul po$ea' (i tui $u-l a#olo. %ra $o "e -btu #u ver)u are. G*earele loveau #u &re e-ie po$eaua' alu e#+ $' i #apabile "-)i ,"ea"# u pu #t $e "pri1i . M+r+i )i )i art #ol(ii' mi)#+ $u-)i #apul #+ $ tro parte' #+ $ alta' #er#area $e a mu)#a m+i ile lui 3la;. 3la; )i &ip"e ,e u #*iul "t+ , "patele lui )i )i #ol#i bra(ele 1urul ,+tului "u. 0tr+ "e #u putere' $ar %ra $o "e ri$i# bru"# $ou pi#ioare. 2ru #at "u"' pi#iorul $rept al lui 3la; pier$u #o ta#tul #u po$eaua' $ea1u " pe tru a-l obli,a "-)i "#*imbe po-i(ia. . timp #e-l l"a $i ou 1o"' pi#iorul imeri balta $e "+ ,e #are -#ea brbatul. @ 3la;5 2m "tri,at eu. Prea t+r-iu. Pa to&ul i alu e# "+ ,e' ,le- a i "e r"u#i )i 3la; )i pier$u e#*ilibrul. /9a#t la mome tul potrivit' %ra $o &#u u "alt ai te )i 3la; "e ro"to,oli $e pe "patele "u. 3omplet liber' %ra $o v-u a#eea)i #lip ie)irea )i por i $rept "pre ea. Nu m-am mai obo"it "-i blo#*e- #alea. 2r &i tre#ut pri mi e #a pri br+ -. . "#*imb' timp #e m $ep)ea' am plo 1at )i l-am )&#at #u ambele m+i i $e bla . Ne-am ro"to,olit pe po$ea' )i %ra $o a #er#at " m mu)te $e bra(. L-am tra" apoi' $ar u $e"tul $e repe$e. U ul $i #a i i mi-a "trpu " pielea' "pi te#+ $u-mi a tebra(ul p+ la #ot' e9a#t lo#ul #are

&u"e"em mu)#at a#ea $imi ea(. 2m tre"rit. Nu i-am $at $rumul' $ar am "lbit "tr+ "oarea. 2 &o"t $e-a1u ". %ra $o "-a "mul" $i m+i ile mele. 3la; a a1u " o "e#u $ prea t+r-iu %ra $o )i #roia $e1a $rum "pre #uloar. 3aptul $i "pre ie)ire era # pli $e oame i' $ar au ,"it totu)i o "olu(ie pe tru a-i &a#e lo# " trea#. 3la; era pe pu #tul $e a por i $up el' $ar am ti " m+ a )i l-am apu#at $e #ma). @ Nu trebuie " mer,em mpreu 5 @ 2i $reptate. Urmre)te-l. /u ie" pe &erea"tr. Nu eram "i,ur #um ar putea &a#e a)a #eva' $e#+t $a# $ob+ $i"e bru"# abilitatea $e a e"#ala$a -i$urile' $ar u era mome tul " $e"pi# &irul patru. 2m aprobat $i #ap )i am luat-o la &u, pe #uloar. Nvli $ pe u)' m-am tre-it mi1lo#ul u ui *ao" $e $ou ori mai mare $e#+t #el $i i terior. O$at ie)i(i' oame ii "e opri"er. U ii preau a &i # )o#a(i. 3eilal(i u "e mi)#au' pe tru # u $oreau " piar$ imi# $i "pe#ta#ol. . plu"' "o"i"er to(i poli(i)tii $i %ear Valle; )i u $eta)ame t paramilitar. Mul(i $i tre poli(i)ti erau pe 1umtate a$ormi(i' mi)#+ $u-"e -p#i(i #oa#e )i #olo. 0ire ele urlau. Poli(i)tii -bierau or$i e' $ar ime i u le a"#ulta. Iar %ra $o $i"pru"e. M-am oprit pe tru a m orie ta. 2m reu)it #ele $i urm " &iltre- miro"urile eimporta te )i " m #o #e tre- pe urma l"at $e %ra $o . O bari#a$ a poli(iei &u"e"e r"tur at "t+ ,a mea. U ul $i #lie (i arta #u m+ a "pre $rum. Trei poli(i)ti au por it &u, a#ea $ire#(ie. I-am urmat. 2m tre#ut $e bari#a$a $r+mat )i am v-ut # al(i poli(i)ti erau $e1a a ,re a(i urmrire' $i"per"a(i $e-a lu ,ul $rumului' url+ $ i "tru#(iu i )i ,e"ti#ul+ $ "pre o alee. !oi au por it &u, a#ea $ire#(ie' $ar #i eva i-a oprit' "tri,+ $ # u aveau $e #e " "e ,rbea"#' aleea &ii $ o &u $tur. %ra $o era pri " #ap#a . 2m #er#etat $i priviri -o a' #er#+ $ " #al#ule- po"ibilitatea $e a a1u ,e la el ai tea poli(i)tilor' )i' $e pre&eri (' &r a #a"a vreu ,lo ( rt#it. 2m tre#ut $e #ol(ul aleei )i #i eva m-a apu#at $e m+ . M-am r"u#it )i am v-ut u poli(i"t $e v+r"t mi1lo#ie. @ Tre#e(i "patele #or$o ului' $om i)oar. Nu-i imi# $e v-ut ai#i. . timp #e m tr,ea $up el' a privit 1o". 0+ ,ele $i bra(ul meu "&+)iat i "e "#ur,ea pri tre $e,ete. @ Mul(ume"# lui !um e-eu' am ,+&+it eu. . #er#am " ,"e"# pe #i eva. Nime i u e ate t. ?ie#are. M-am oprit )i am tra" a$+ # aer piept. . i terior. Mai "u t oame i. 0u t # u tru. U #+i e. U #+i e mare. 0u t r i(i. Priete ul meu. Poli(i"tul 1ur )i mi $$u $rumul la m+ . 0e r"u#i "pre u ,rup $e #ole,i #are "e $reptau "pre )o"ea. @ Mai "u t # oame i #l$ire5 Url el. 2 veri&i#at #i eva= U ul $i tre poli(i)ti r"pu "e #eva #e -am reu)it " (ele,. M-am $at apoi. 3ei $oi urlau )i ,e"ti#ulau. /ra evi$e t # ime i u )tia #i e r"pu $ea $e trea,a a#(iu e' $a# &u"e"er #*emate ambula (e "au $a# #i eva i tra"e " veri&i#e #l$irea. 3+(iva membri ai &or(elor $e or$i e "-au $reptat totu)i "pre #l$ire4 al(ii au *otr+t " "-)i petrea# timpul mai pl#ut )i au #o ti uat " "e #erte. 2m traver"at pe &uri) "tra$a. Nime i u m-a ob"ervat. 2leea era # p-it $e $e"tui poli(i)ti' a)a #+t -am putut " m $rept tr-a#olo pe tru a-l &ru ta pe %ra $o . 2m #utat o #ale o#olitoare. . timp #e m &uri)am "pre o alee apropiat' am au-it u $eva &a( -$r , itul u or l-i $e ,u oi. 3eva a a#operit pe tru o #lip lumi a Lu ii. O "iluet #u patru pi#ioare )i &#u apari(ia v+r&ul u ui -i$ $e #rmi$. 0e ,*emui )i "ri. /vi$e t' aleea u era at+t $e bi e blo#at pre#um #re$eau poli(i)tii $e)i' $i pu #tul lor $e ve$ere' u "e puteau a)tepta #a u a imal " "ar pe u -i$ $e $oi metri )i 1umtate. 2m aler,at "pre -i$' apoi mi-am $at "eama # %ra $o era pe pu #tul $e a "#pa e9a#t pri $ire#(ia opu" )i "e $repta "pre mi e. 2)a #+t am a)teptat. 0e repe-i "pre mi e' prea

pa i#at pe tru a #er#eta mpre1urimile. 2m #eput " ai te- "alturi )i #u u ar# per&e#t e9e#utat l-am $ep)it' l"+ $u-m " #a$ la pm+ t "patele "u' &#+ $ o tumb )i ateri-+ $ ,*emuit tr-o po-i(ia i$eal $e ata#. O "ritur ab"olut per&e#t' pe #are -a) mai &i putut "-o repet i#i pe tru u milio $e $olari. %i e (ele"' u era ime i pri prea1m pe tru a o apre#ia. 2m #eput " aler,. 3al#ula"em #ore#t. Pa"iu ea lui %ra $o pe tru v+ toare #+ tri"e mai ,reu $e#+t i "ti #tul "u $e "upravie(uire. 2m o#olit #ol(ul aleei )i el m-a urmrit. M-am "tre#urat pri tr-o "erie $e alei' #o $u#+ $u-l #+t mai $eparte $e "tra$a blo#at )i $e poli(ie. 2m a$ulme#at' o $at "au $e $ou ori' miro"ul lui 3la;. /ra pe aproape' a)tept+ $ mome tul priel i# pe tru o ambu"#a$' $ar lo#ul u era i#i#um bi e ale". . #ele $i urm' am aru #at o privire "pre o alee $e le,tur )i am v-ut auto"tra$a. !e partea #ealalt' -o a i $u"trial a ora)ului "e prelu ,ea #u o por(iu e $e p$ure. Per&e#t. O -o mi u at pe tru a e Tra "&orma )i a-l pri $e pe %ra $o ambu"#a$' tra "port+ $u-i apoi #a$avrul tr-u lo# "i,ur. M-am repe-it "pre auto"tra$. !i p#ate' am uitat #ea mai "impl re,ul v(at la ,r$i i(8 u m-am a"i,urat $i ambele pr(i ai te $e a traver"a. 2m "rit at+t $e aproape $e &a(a u ui #amio #u "emiremor#' #+t #ure tul m-a proie#tat la pm+ t. M-am ro"to,olit pe mar,i ea )o"elei )i am "rit pi#ioare. . #lipa #are m tor#eam' o mpu)#tur a trerupt li i)tea op(ii. %ra $o to#mai traver"a auto"tra$a #+ $ ,lo (ul l-a lovit. Jea"ta i-a e9plo$at tro ma" $e #reier )i "+ ,e. ?or(a loviturii l-a aru #at tr-o parte' $rept &a(a #amio ului #are' $up #e l-a lovit #u o ple" itur "ea#' mpro)#+ $ "+ ,e pe"te tot' a "#pat $e "ub #o trol. 2 tre#ut &ul,ertor pe l+ , mi e' #a$avrul lui %ra $o # (i tuit $e bara $e prote#(ie' #u #ea mai mare parte a #apului lip"' alte pr(i ale #orpului -bur+ $ toate $ire#(iile timp #e ma)i a "e r"u#ea #u HPD $e ,ra$e. Rota(ia a aru #at #a$avrul &i e' #ea mai mare parte a lui mi1lo#ul auto"tr-ii. 0e#u $ele #are )o&erul a reu)it " re$re"e-e #amio ul )i " oprea"# mi-au &o"t $ea1u " pe tru a ve$ea bu#(ile $e bla )i piele mbibate $e "+ ,e lipite $e bara $e prote#(ie )i $e ra$iator. !e"tul pe tru a m &a#e " $ore"# #a le,e $ele " &ie a$evrate' #a u v+r#ola# " u poat &i u#i" pri meto$e obi) uite' #a u $eva ,rma$a i &orm $e "+ ,e )i or,a e mpr)tiate pe a"&alt' 0#ott %ra $o " &ie # via(' #o )tie t )i i #apabil " urle $e $urere. U "&+r)it potrivit pe tru u "a$i#. !i p#ate' muri"e ime$iat #e &u"e"e mpu)#at. Gloa (ele $e ar,i t au tot$eau a o ua ( ,oti#' $ar u "u t ab"olut e#e"are pe tru u#i$erea u ui v+r#ola#. Ori#e meto$ #are ar putea u#i$e o &ii ( uma "au u lup e poate #ur(a la &el $e u)or. O mul(ime "e a$u a"e $e1a 1urul rm)i(elor. Tot #e aveau " va$ era u lup #a&e iu &oarte mare )i #+t "e poate $e mort. Nu avea " "e tra "&orme apoi &ii ( uma . 2lt lu#ru #omplet &al" $e"pre v+r#ola#i. 3o &orm mitului' v+r#ola#ii r i(i ar trebui " "e tra "&orme $i ou &ii (e uma e. /9i"t u umr i &i it $e le,e $e #are u &ermier "au u v+ tor mpu)# u lup' $ar' #+ $ ia urma be"tiei r ite' ,"e)te lo# o' #eruri5 @ 0em e "+ ,erate $e pa)i ome e)ti. Mi)to treab' $oar # u mai &u #(io ea-. 3eea #e e a1ut #u a$evrat' pe tru # alt&el e-am tra "&orma ori $e #+te ori u membru al Caitei e mu)# prea tare. . tr-a$evr' al aibii $e i oportu . 2$evrul e"te #' $a# mori "ub &orm $e lup' po(i " re u (i la pla urile le,ate $e o morm+ are la #are "i#riul " &ie lar, $e"#*i"' iar &i,ura "-(i &ie v-ut $e ori#i e. Rm)i(ele lui %ra $o aveau " &ie tra "portate la 0o#ietatea ?ila tropi# %ear Valle; )i urma " "e "#pe $e ele &r #eremo ie )i &r autop"ie. 0#ott %ra $o ' u#i,a)ul eva$at $i 3aroli a $e Nor$' u avea " &ie ,"it i#io$at. @ La $ra#uB' "per " &ie morm+ tat #a lumea' ro"ti #i eva tr, at $i "patele meu. Ti#lo"uB "ta e oro#it ar merita-o' u #re-i= M-am r"u#it "pre 3la; )i am #lti at $i #ap. @ 2m $at-o- bar.

@ Neee. / mort. "ta era )i "#opul. 2i pro#e$at bi e' "#umpo. .)i tre#u bra(ul 1urul mi1lo#ului meu )i "e aple# " m "rute. M-am v+rtit pe tru a "#pa $i "tr+ "oare. @ 2r trebui " mer,em' am -i" eu. Lui >erem; u i-ar pl#ea " mai rm+ em mult pe ai#i. 3la; "e ti "e $i ou $up mi e' $e"#*i-+ $ ,ura " "pu #eva. M-am r"u#it rapi$ )i am por it pe auto"tra$. M a1u "e $up #+(iva pa)i. 2m par#ur" t#ere $i"ta (a p+ la lo#ul u $e par#a"em ma)i a. 2m tre#ut $e #ol(ul "tr-ii' l+ , b# ie' u $e l"a"em /9plorer-ul. Par#area era tu e#at' lumi ile $e $ea"upra "ti "e atu #i #+ $ ma,a-i ul "e #*i"e"e. %ear Valle; era tipul $e lo#alitate #are ilumi atul publi# era &olo"it mai $e,rab pe tru #omo$itatea #o "umatorului $e#+t pe tru "i,ura (a "a. L"a"em /9plorer-ul partea $i "pate a par#rii' l+ , u ,ar$ $i veri,i $e la (. 3+ $ a1u "e"em a#olo' mai &u"e"er )i alte #+teva ma)i i' $ar a#e"tea $i"pru"er a#um' par#area &ii $ #*i" o&i#ial $e mult timp. 2m "#o" #*eile $i po)et' - , itul lor "pi te#+ $ li i)tea op(ii. @ ?ir-ar " &ie5 M+r+i 3la;. M-am r"u#it' #re-+ $ # "u etul l &#u"e " tre"ar' $ar privirea i era &i9at a"upra /9plorer-ului. . #eti i pa"ul )i #lti $i #ap. @ 0e pare # #i eva a pri " totu)i u avio "eara a"ta' #ome t el. I-am urmrit privirea. U brbo" #u prul blo $ "ttea pe a"&alt' #u pi#ioarele #ru#i)ate' re-emat $e #au#iu#ul $i &a( al ma)i ii. O ,ea t $e voia1 -#ea l+ , el. Lo,a . 2m r+ 1it )i am por it ,oa . 3la; "tri, #eva. Lam i, orat. 2)teptam $e u a "-l v$ pe Lo,a . 3la; )i putea b,a ,elo-ia $rept &u $. . # )i mai bi e' putea " #+ te ,ura mare )i " "e $i"tre-e $e u ul "i ,ur timp #e par#ur,ea pe 1o" tot $rumul p+ la 0to e*ave . La urma urmei' #*eile ma)i ii erau la mi e. @ Cei5 2m "tri,at eu. 2i a1u " #u o or prea t+r-iu. 2i pier$ut toat $i"tra#(ia. 3la; o rup"e la &u,' #o ti u+ $ " m "tri,e. M-am oprit &a(a lui Lo,a )i am privit 1o"' r+ 1i $. @ 2i $e ,+ $ " "tai a#olo "au. M-am oprit bru"#. O#*ii lui Lo,a priveau &i9 par#area. Lip"i(i $e ori#e e9pre"ie. Nev-+ $ imi#. ?r via(. @ Nu' am )optit eu. Nu5 3a pri #ea(' l-am au-it pe 3la; "o"i $ &u,' i-am "im(it bra(ele 1urul #orpului' pri -+ $u-m timp #e m prbu)eam. U urlet a"ur-itor "pi te# t#erea op(ii. 3i eva urla. /u. !UR/R/. Nu-mi ami te"# #um am a1u " apoi la 0to e*ave . 3la; probabil # m-a ur#at #a pe u pa#*et /9plorer' a pu" #a$avrul lui Lo,a portba,a1 )i e-a $u" pe am+ $oi a#a". .mi ami te"# va, # am i trat pe u)a ,ara1ului #a"' l-am v-ut pe >erem; apr+ $ *ol )i l-am au-it treb+ $u- e $e"pre mutt. Trebuie "-mi &i v-ut e9pre"ia' pe tru # -a mai termi at trebarea. 2m tre#ut &u, pe l+ , el. L-am au-it "patele meu pe 3la; "pu + $ #eva' l-am au-it pe >erem; ble"tem+ $' i-am au-it pe to(i #eilal(i apropii $u-"e &u, $i lo#urile #are e a)tepta"er p+ atu #i. Mi-am #o ti uat $rumul "pre "#ri. Nime i -a #er#at " m oprea"#. 0au poate # au &#ut-o' $ar u-mi mai ami te"#. 2m i trat #amera mea' am #*i" u)a' am tra" $raperia patului )i m-am t+r+t re&u,iul o&erit $e el.

Nu )tiu #+t timp a tre#ut. Poate ore. Probabil $oar mi ute' $ea1u " pe tru 3la; " le &i e9pli#at #ele t+mplate tuturor. 2poi am au-it pa)ii "i pe "#ri. 0-a oprit &a(a u)ii )i a btut u)or. Pe tru # -am r"pu "' a btut mai tare. @ /le a5 @ Plea# $e-ai#i5 U)a ,emu #a )i #um "-ar &i "pri1i it $e ea. @ Vreau " te v$. @ Nu5 @ La"-m " i tru " vorbe"# #u ti e. <tiu #+t $e mult "u&eri. M-am ri$i#at #apul oa"elor )i am m+r+it "pre u). @ N-ai i#i #ea mai mi# i$ee #+t $e mult "u&r. !e #e ai avea= Probabil # e)ti bu#uro" # Lo,a e mort. U ob"ta#ol mai pu(i "pre i ima mea. 3la; re"pir -,omoto". @ Nu-i a$evrat. <tii # u-i a)a. /ra &ratele meu. U)a ,emu $i ou. La"-m " i tru' "#umpo. Vreau " &iu #u ti e. @ Nu5 @ /le a' te ro,5 Vreau ". @ Nu5 3la; a rma" li i)tit #+teva #lipe. I-am a"#ultat re"pira(ia ,reoaie )i "a#a$at. 2 urmat u "u et "lab' #*i uit' tra "&ormat treptat tr-u m+r+it $e $urere. Pa to&ii au "#+r(+it #lipa #+ $ "-a r"u#it bru"# pe #l#+ie4 a lovit #u putere peretele #u pum ul. %u#(i $e tapet au -burat pe #uloar. U)a $e la #amera lui "-a tr+ tit #u u bubuit. 2 urmat alt bubuit' mult mai puter i# o optier "au o veio- tr+ tit $e perete. I-am urmrit &uria #u o#*iul mi (ii am v-ut #um "&r+ma &ie#are mobil )i am vrut " &a# la &el. 2m vrut " aru # lu#ruri' " $i"tru, lu#ruri' " "imt $urerea m+ a #are lovea peretele' " "&+)ii ori#e "au pe ori#i e a&lat 1urul meu' p+ #+ $ $urerea )i m+ ia aveau " &ie ,*i(ite $e epui-are. !ar -am putut "-o &a#. M-a oprit o parte ra(io al a mi (ii' #are mi-a ami tit # erau po"ibile a umite #o "e#i (e. 3+ $ aveam " mi revi ' urma " mi &ie ru)i e $e mi e "mi pe tru a-mi &i pier$ut #o trolul )i a &i l"at urm umai $i"tru,eri ale #ror #o"turi aveau " &ie "uportate $e >erem;. 2m privit por(ela urile $e !re"$a $e pe m"u(a $e toalet )i mi-am ima,i at #um ar &i " le &a# bu#(i tr+ ti $u-le $e perete' v-+ $u-le &i,urile a o"te tra "&ormate #ioburi a"#u(ite #a bri#iul. M-a) &i "im(it mi u at' $ar -a) &i putut "-o &a# vreo$at. Mi-a) &i reami tit #+t timp pier$u"e >erem; #ut+ $u-le pe tru mi e' #+t $e mult l-ar &i $urut $a# i-a) &i &#ut #a$oul bu#(i. . $i&ere t #+t $e mult a) &i $orit "mi ie" $i "rite' u m puteam *otr "-o &a#. Nu-mi permiteam a#e"t lu9. <i l uram pe 3la; pe tru # putea. Neav+ $ i#i u mi1lo# $e a-mi e9prima $urerea' am petre#ut orele urmtoare #ovri,at pe"te #uverturi' &r a-mi "#*imba po-i(ia i#i m#ar atu #i #+ $ mu)#*ii pi#ioarelor mi-au (epe it #omplet. Priveam &i9 la $raperiile patului' &r a m ,+ $i la ab"olut imi#' tem+ $u-m #*iar )i " "imt #eva. A#eam a#eea)i po-i(ie #+teva ore mai t+r-iu' atu #i #+ $ >erem; a btut la u). N-am r"pu ". U)a "-a $e"#*i"' apoi "-a #*i" #u u po# et u)or. !raperiile patului au &o) it u)or' apoi "alteaua "-a l"at #+ $ >erem; "-a a)e-at "patele meu. <i-a pu" m+ a pe umrul meu. 2m #*i" o#*ii timp #e #l$ura $e,etelor "ale mi-a tre#ut pri blu-. N-a "pu" imi# pe tru #+teva mi ute. 2poi "-a ti "' )i' $eprt+ $ o )uvi( $e pr $e pe &a(a mea' mi-a tre#ut-o pe $up ure#*e. Nu-i meritam bu tatea. O )tiam. <i b uie"# # "ta era motivul pe tru #are i pu eam tot$eau a la $oial motiva(iile. La #eput' $e &ie#are $at #+ $ &#ea #eva &rumo" pe tru mi e' #utam vreo urm $e rutate "patele bu t(ii' vreo motiva(ie mur$ar. La urma urmei'

>erem; era u mo "tru $e#i trebuia " &ie tru#*iparea rului. 3+ $ mi-am $at "eama # u era imi# ru &irea lui' m-am #p(+ at " ,"e"# o alt "#u-8 era bu #u mi e pe tru # i &u"e"em v+r+t pe ,+t' pe tru # era u tip $e treab )i poate #*iar pe tru # "im(ea o a umit re"po "abilitate pe tru #eea #e-mi &#u"e &iul "u a$optiv. !a# m $u#ea la pie"e pe %roa$Fa; "au la #i e "#umpe umai pe tru oi $oi' era pe tru # $orea " m )tie li i)tit )i &eri#it' u pe tru # i &#ea pl#ere #ompa ia mea. Voiam " "e "imt bi e #ompa ia mea' $ar u puteam #re$e a#e"t lu#ru' pe tru # u m ve$eam $rept(it "-o &a#. Nu pe tru # mi "e prea # eram e$em $e $ra,o"te )i ate (ie' #i pe tru # a"ta ve ea $e la u tip $e #alibrul moral al lui >erem;. Nu reu)i"em " #+)ti, a&e#(iu ea u ei $u-i i $e ta(i vitre,i' a)a #+t u puteam #re$e # aveam "-o #+)ti, a#um' )i # $e la #i eva #are valora mai mult $e#+t to(i #eilal(i la u lo#. Totu)i' erau mome te #+ $ mi permiteam " #re$ # i p"a #u a$evrat $e mi e' #+ $ m $urea prea mult " e, eu "mi a#e"t 1o# al ima,i a(iei. 2#um era u ul $i a#ele mome te. 2m #*i" o#*ii' i-am "im(it pre-e (a )i mi-am permi" " #re$. 2m rma" t#u(i o bu#at $e vreme' apoi >erem; a $e#larat8 @ L-am morm+ tat. Vrei " mai &a#i alt#eva= <tiam #e m treba8 e9i"ta vreu ritual $e morm+ tare lumea &ii (elor uma e #are mar &i &#ut " m "imt mai bi e= !oream " &i &o"t. !oream " pot ptru $e u $eva i teriorul propriului meu "u&let )i " ,"e"# vreu ritual al mor(ii $e atur " m li i)tea"#' $ar e9perie (ele mele reli,ioa"e a terioare u-mi permi"e"er " #re$ e9i"te (a u ei &ii (e atotputer i#e. 3ele mai vii ami tiri $e"pre bi"eri# "e limitau la mome tele petre#ute tr-o "tra ' tre u a $i tre pere#*ile $e pri (i a$optivi' mama mea vitre, aple#at ai te pe tru a au-i mai bi e #uvi tele pa"torului' i, or+ $ #omplet &aptul # m+ a "o(ului ei e9plora mi"terele "pirituale a#operite $e &u"ta mea. 0i ,urul lu#ru pe tru #are m ru,a"em tot$eau a era m+ tuirea. !um e-eu trebuie " &i avut lu#ruri mai importa te mi te. M i, ora"e' iar eu v(a"em "-i tor# purtarea $i"pre(uitoare. Totu)i' ori#are mi-ar &i &o"t #re$i (a' am "im(it # trebuia " &a# #eva pe tru a mar#a tre#erea lui Lo,a e&ii ( #el pu(i " m $u# la morm+ tul "u pe tru a-l #i "ti pe tru ultima $at. 3+ $ i-am "pu" lui >erem;' "-a o&erit " m "o(ea"#4 am a##eptat #u o mi)#are a #apului. M-a a1utat " m ri$i# $i pat )i m-a (i ut $e #ot' ,*i$+ $u-m #et pe "#ri. !a# ar &i &o"t alt#i eva "au $a# "-ar &i t+mplat alt$at' i-a) &i re&u-at a1utorul. !ar' a#el mome t' i eram re#u o"#toare. Po$eaua "e ri$i#a )i #obora "ub pi#ioarele mele. 2m #obor+t #u ,ri1 treptele )i am a1u " *olul $i "pate. U)a biroului "-a $e"#*i" )i a aprut 2 to io #u u pa*ar pe 1umtate pli #u #o ia# m+ . I-a aru #at o privire lui >erem;' $ar #+ $ a#e"ta a #lti at $i #ap' 2 to io a &#ut u "em a&irmativ )i "-a retra". To#mai tre#u"em $e u) #+ $ "-a $e"#*i" $i ou. <tiam' &r " prive"#' #i e ie)ea $i #amer. >erem; a aru #at o privire pe"te umr )i a ri$i#at o m+ . N-am au-it u)a #*i-+ $u-"e )i i#i -am au-it pa)ii lui 3la; urma oa"tr. Mi l-am ima,i at #uloar' urmri $u- e' )i am mrit pa"ul. .l morm+ ta"er pe Lo,a tr-u #r+ ,' ime$iat $up i trarea p$ure' "patele #a"ei. U lo# &rumo"' u $e 0oarele $a "a la amia- pri tre &ru -ele #opa#ilor' aru #+ $ pete $e lumi pe &lorile "lbati#e $i 1ur. M-am ,+ $it la toate a#e"tea' $ar mi-am $at "eama $e ab"ur$itatea ale,erii u ui a"eme ea lo# pl#ut pe tru a morm+ ta pe #i eva. Lo,a u-l putea ve$ea. Nu-i p"a u $e -#ea. Lo#ul ale" #u at+ta ,ri1 era o ali are umai pe tru #ei rma)i via(. !ar u )i pe tru mi e. M-am aple#at )i am #ule" #+teva &lori mi#i' albe' pe tru a le a)e-a pe"te pm+ tul proa"pt a&+ at. !i ou' u )tiam $e #e o &#eam. Lui Lo,a u-i mai p"a. U alt ,e"t lip"it $e "e "' $e"ti at a o&eri o mi# ali are u ui ritual a$optat # $e #+ $ oame ii #epu"er " 1elea"# l+ , #orpurile #elor mor(i. . timp #e "tteam l+ , morm+ t' "tr+ ,+ $ la piept

bu#*etul pateti# $e &lori' mi-am ami tit prima )i "i ,ura morm+ tare la #are part#ipa"em. 3ea a pri (ilor. 3ea mai bu priete a mamei #ea #are #er#a"e &r "u##e" " m a$opte or,a i-a"e u mi# "ervi#iu &u ebru. Mai t+r-iu am a&lat # pri (ii mei u avu"e"er a"i,urare $e via(' a)a #+t am &o"t "i,ur # priete a mamei trebuie " &i pltit pe tru el. M-a luat #u ea' a "tat l+ , mi e )i m-a (i ut $e m+ . 2 &o"t ultima $at #+ $ am mai v-ut-o. 0i"temul $e a$op(ii ia tot$eau a totul $e la #apt. 2m "tat a#olo a#ea -i' privi $ 1o" "pre morm+ t )i a)tept+ $. 3a pri (ii " "e toar#. <tiam a"ta. 0i,ur' v-u"em "i#riele )i mi "e permi"e"e " aru # o privire a"upra #orpului mamei $i i teriorul u uia. V-u"em brba(ii #obor+ $ #o)#iu,ele pm+ t )i a#operi $u-le #u pm+ t. !ar a"ta -avea i#i-o importa (. Pri (ii mei urmau " "e toar#. /ram lip"it $e ori#e e9perie ( le,tur #u moartea a$evrat umai $a# u pu eam la "o#oteal mo$ul "tri$e t #are era pre-e tat $e"e ele a imate $e "+mbta $imi ea(a' #are #oiotul murea $e e umrate ori' $ar "e toar#ea tot$eau a la timp pe tru a mai &a#e # o -b+tie ai te $e &i al1Q. 2)a "e $e"&)urau lu#rurile. Moartea u era $e#+t #eva temporar' #eva #are $ura umai at+t #+t " provoa#e r+"ul #opiilor privitori la televi-or' pi1amale )i #u pi#ioarele #ru#i)ate' timp #e "e $opau #u ?root Loop"1. V-u"em tru#ul "ta reali-at $e oame i #ar e )i oa"e' atu #i #+ $ tata m lua"e la u "pe#ta#ol $e ma,ie $e"&)urat biroul "u' timpul u ei petre#eri $e 3r#iu . . #*i"e"er o &emeie tr-o #utie' o tia"er $ou )i r"u#i"er #utia. 3+ $ $e"#*i"e"er #apa#ul' &emeia "ri"e a&ar' -+mbitoare )i tr-o "i ,ur bu#at' aplau-ele )i r+"etele #elor $i 1ur. La &el aveau " &a# )i pri (ii mei' "ri $ a&ar $i "i#rie' -+mbitori )i evtma(i. Nu era $e#+t o ,lum. O ,lum mi u at )i ,ro-itoare. Tot #e trebuia " &a# era " a)tept #a toat #eremo ia " "e termi e. . timp #e "tteam l+ , mormi tele pri (ilor' am #eput " #*i#ote"#. Pa"torul "-a r"u#it "pre mi e )i m-a "trpu " #u o privire #are m eti#*eta #a o pro,e itur lip"it $e ori#e "e time t. Nu-mi p"a. /l u &#ea parte $i ,lum. 2m rma" a#olo' -+mbi $ "i ea mea' )i am a)teptat. <i am tot a)teptat. Privi $ &i9 la morm+ tul lui Lo,a ' am t+ 1it #a a#ea ilu-ie " "e ma i&e"te $i ou' "-mi permit " preti $ # avea " "e toar#' )i # moartea u era $e#+t #eva temporar. !ar a#um )tiam mai bi e. Mor(ii erau mor(i. 3ei ,ropa(i rm+ eau ,ropa(i. Mor(i $e-a bi elea. 2m #-ut ,e u #*i' "trivi $ &lorile pum . 3eva "-a rupt mi e. M-am prbu)it la pm+ t )i am #eput " pl+ , #u "u,*i(uri. O$at #e am #eput' u m-am mai putut opri' la#rimile #ur,+ $ )uvoi' p+ #e o#*ii am #eput " m u"ture )i ,+tul " m $oar. . #ele $i urm' o vo#e a1u "e la mi e' "trpu ,+ $ "e -a(ia "&+)ietoare $e $urere. Nu era a lui >erem;' #are "ttea t#ut "patele meu' )tii $ # u trebuia " i tervi . /ra vo#ea "i ,urei per"oa e #are $r- ea " i tervi . @ 2#um5 Urla 3la;. Nu pot "-o a"#ult )i " u. >erem; -i"e #eva' vo#ea $eve i $ o )oapt "lab. @ Nu5 0tri, 3la;. /i u pot &a#e a)a #eva. Nu lui Lo,a . Nu /le ei. Nu voi "ta. 2lt murmur e$e"lu)it. @ Ii"u"e5 3um po(i. Vo#ea lui 3la; "e e# $i #au-a m+ iei. 2m au-it #eva' u &o) et $e &ru -e )i #re ,i' >erem; tr,+ $u-l pe 3la; p$ure pe tru a-i vorbi' l"+ $u-m "i ,ur #u $urerea mea. M-am ri$i#at ,e u #*i )i am a"#ultat. 3la; voia " ple#e $up u#i,a)ul lui Lo,a u a $oua -i "au mai t+r-iu a#ea "ear' #i #*iar atu #i. 0im(i"er miro"ul u ui v+r#ola# e&amiliar pe #a$avrul lui Lo,a . . timp #e oi l urmream pe %ra $o ' u alt mutt l omor+"e pe Lo,a . >erem; #er#a "-l #o vi , " u trepri $ imi#' "pu + $u-i # era # -iu' # era prea &urio"' # aveau evoie $e u pla . . " pe tru 3la; avea i#i-o importa ( #e -i#ea >erem; "au #+t $e mult $reptate avea. ?uria lui $i"tru,ea ori#e lo,i#. 2m a)teptat #a >erem; "-i i ter-i# lui 3la; " ple#e $up mutt. 2m a"#ultat " au$ a#ele

#uvi te. !ar -au ve it. . ebu it $e propria $urere' >erem; #er#a " $i"#ute lo,i# #u el' " &r a-i i ter-i#e mo$ e9pre" " "e r-bu e. O "#pare $i ve$ere &atal. Mi-am tre#ut m+i ile mur$are $e pm+ t pe &a(a u$' $urerea &ii $u-mi lo#uit bru"# $e o &ri# vi"#eral. M-am t+r+t #um am putut $i lumi i) )i m-am ,rbit "pre #a". Ae#e mi ute mai t+r-iu' 3la; "mu#i portiera %o9"ter-ului1N )i "e l" " #a$ #u o bu& itur pe lo#ul )o&erului. @ U $e mer,em= 2m trebat )oapt $i #au-a $urerii re"im(ite ,+t. 0ri "u" )i "e r"u#i bru"#' pe tru a m ve$ea ,*emuit pe "#au ul pa"a,erului. @ Te $u#i $up u#i,a)' am $e#larat eu ai te $e a apu#a " ro"tea"# vreu #uv+ t. Vreau " &iu a#olo. 2m evoie " &iu a#olo. O a&irma(ie par(ial a$evrat. 3*iar aveam evoie "-mi e9or#i-e- $urerea )i' pre#um 3la;' #u o)team o "i ,ur mo$alitate $e a o &a#e. R-bu area. 3+ $ m ,+ $eam la u e oro#it $e mutt u#i,+ $u-l pe Lo,a ' m+ ia #are m #upri $ea era ,ro-itoare. .mi bi#iuia #orpul #a u )arpe $emo i#' i "ti,+ $u-mi &ie#are parte $i el la m+ ie' mi)#+ $u-"e at+t $e repe$e )i lip"it $e ori#e #o trol' #+t trebuia "-mi #le)te- pum ii )i "-mi "tr+ , toate puterile pe tru a u rea#(io a viole t. 2vu"e"em a"t&el $e rbu& iri e#o trolate $e &urie # $i #opilrie. Pe atu #i' m "im(i"em &ru"trat $e i #apa#itatea mea $e a le &olo"i pe tru a rea#(io a vreu mo$ "em i&i#ativ. 2"t-i mi puteam utili-a m+ ia mai mult $e#+t mi-a) &i ima,i at vreo$at. 2#e"t lu#ru m &#ea " m tem )i mai mult $e a##e"ele $e &urie. Ni#i m#ar eu u )tiam #e "-ar &i t+mplat $a# m-a) &i l"at voia lor. 3u o"#+ $ &aptul # eram pe pu #tul $e a a#(io a mo$ #o #ret' v+ + $u-l pe u#i,a)ul lui Lo,a ' m a1uta "-mi (i &r+u &uria. Mai e9i"ta u motiv pe tru #are l "o(eam pe 3la;. .mi era &ri# "-l la" "i ,ur' &ri# $e &aptul # avea " i "e t+mple #eva $a# u eram a#olo " am ,ri1 $e el' &ri# " u mai &ie # u morm+ t lumi i)ul a#operit $e &lori "lbati#e. 2#e"t ,+ $ m &#ea " "imt lu#ruri pe #are i#i m#ar u le puteam re#u oa)te "i ea mea. @ /)ti "i,ur= . treb el' r"u#i $u-"e #omplet pe tru a m privi $rept &a(. Nu trebuie " m "o(e)ti. @ %a $a' trebuie. Nu #er#a " m opre)ti' "au i "pu lui >erem; # ai ple#at $up u#i,a). .l &a# "-(i i ter-i# a#e"t lu#ru. Iar $a# ai $i"prut $e1a' l #o $u# pe urmele tale. 2 ti " m+ a " m ati ,' $ar m-am r"u#it pe tru a privi pe ,eam. !up u mome t $e t#ere' u)a ,ara1ului "-a $e"#*i" automat' "#+r(+i $' )i motorul ma)i ii a pri " via(. 3la; a $at #u "patele p+ pe $rumul $e a##e" #u o vite- "i u#i,a)' por i $ apoi "pre %ear Valle;. Pe $rumul "pre ora)' mi tea mea #e(o)at $e $urere )i &urie "-a limpe-it par(ial la per"pe#tiva u ei a#(iu i bi e $e&i ite )i $e&i itive. M-am #o #e trat a"upra a#e"tui ultim lu#ru. Ori#e impul" $e mome t $e a $a bu- a %ear Valle; )i $e a-l #uta tr-u mo$ ebu e"# pe u#i,a)ul lui Lo,a "-a ri"ipit la evaluarea re#e a "itua(iei. !a# $oream " e r-bu m' aveam evoie $e u pla . I tr+ $ ora)' am imerit $rept mi1lo#ul u ui tra&i# i &er al )i a trebuit " a)teptm o mul(ime $e timp la "ema&oare' ai te $e a putea &a#e la $reapta $e pe auto"tra$ pe "tra$a /lm. I, or+ $ lumi a ro)ie a "ema&orului' 3la; a tre#ut #a o &urtu pri i ter"e#(ie' &r a "e "i #*i"i $e #la9oa ele ma)i ilor $i 1ur. @ <tii u $e mer,em= 2m trebat eu. @ . tr-o par#are. @ <i apoi= @ 0-l ,"im pe ti#lo"ul #are l-a u#i" pe Lo,a .

@ %u i$ee5 Calal pla 5 2m "tr+ " m+ erul portierei timp #e el a ptru " vite- "i ,ura par#are publi# $i #e tru. Nu-l putem v+ a a#um. / # -iu. 3*iar $a# l-am ,"i' tot -am putea &a#e imi#. @ 2tu #i #e propui= 0 e bu#urm $e o #i ti* it timp #e u#i,a)ul lui Lo,a e"te liber= !e)i u m+ #a"em $i "eara pre#e$e t' "toma#ul mi "e revolt la ,+ $ul m+ #rii. !oream la &el $e mult pre#um 3la; "-l v+ e- pe mutt' $ar lo,i#a impu ea pre#au(ie. I $i&ere t #+t $e mult uram ,+ $ul # #eva e putea mpie$i#a "-l r-bu m pe Lo,a ' e9a#t a"ta trebuia " &a#em. 0 e abatem ate (ia $e la a#el lu#ru pe tru #+teva ore. @ 2r trebui primul r+ $ " a&lm #e "-a t+mplat oaptea tre#ut. 3la; i tr bru"# tr-u lo# $e par#are. @ 3e= @ 0 a&lm #um rea#(io ea- lo#uitorii ora)ului la #eea #e "-a t+mplat la petre#erea $e oaptea tre#ut. 0 evalum pa,ubele. Mai #aut )i al(i #+i i "lbati#i= ?a# #eva le,tur #u rm)i(ele lui %ra $o = Te-a v-ut #i eva "ri $ $e la o &erea"tr $e la primul eta1= M-a v-ut #i eva timp #e-l "#oteam pe mutt a&ar $i lo#al= @ Pe tru umele lui !um e-eu' #ui i pa" $e #eea #e au v-ut "au au #re-ut oame ii ia= @ Jie u-(i pa"= !a# "e *otr"# " a ali-e-e laborator #eea #e a mai rma" $i 0#ott %ra $o )i $au pe"te i)te lu#ruri pu(i #am #iu$ate' u vei &i impli#at= "ta-i lo#ul #are trie)ti' 3la;. 3a"a ta. Nu-(i po(i permite " u-(i pe"e ab"olut $elo#. 3la; "#oa"e u "u et #are putea &i #o "i$erat ori#e tre u o&tat )i u m+r+it $e &ru"trare. @ %i e' bi e. . #a-ul "ta' #e propui= 2m &#ut o pau-' pe tru # u m ,+ $i"em #*iar at+t $e $eparte. Mi tea mi era # #e(o)at par(ial $e ,+ $uri le,ate $e Lo,a . Le-am $at la o parte pri tr-u e&ort "uprem )i m-am #o #e trat a"upra urmtoarelor oa"tre etape. !up #+teva mi ute' am "pu"8 @ 3umprm u -iar' mer,em la o #a&e ea )i l #itim timp #e a"#ultm oame ii $i"#ut+ $ toat a&a#erea. 2poi e &a#em pla ul #um "-l urmrim pe a#e"t mutt. Iar $up #e "e tu e#' l pu em apli#are. @ 3iti $ u e oro#it $e -iar u e va a1uta "-l ,"im pe u#i,a)ul lui Lo,a . Mai bi e mer,em " m+ #m. @ Ji-e &oame= 3la; opri motorul )i rma"e t#ut #+teva #lipe. @ Nu. @ 2tu #i' $a# -ai u mo$ mai e&i#ie t $e a pier$e timpul vreo $ou ore' rm+ em la pla ul "ta. URM. 2m #umprat u -iar' apoi e-am oprit la u tele&o publi# pe tru a-l "u a pe >erem;. 2 r"pu " Peter' a)a #+t -am &o"t evoit " vorbe"# #*iar #u >erem;. I-am #erut "-i "pu # eram #u 3la; )i # l #o vi "e"em # u era mome tul a#um " mer,em $up u#i,a)ul lui Lo,a . . "#*imb' #er#am " evalum pa,ubele pri#i uite $e t+mplrile petre#ute "eara pre#e$e t. %i e (ele"' -am me (io at # aveam "-l urmrim mai t+r-iu pe u#i,a)ul lui Lo,a . Totul era umai o problem $e i terpretare. !e &apt' i#i u mi (eam. 3*iar $elo#. %ear Valle; avea trei #a&e ele' $ar "i ,ura importa t era T*e !o ut Cole1S. 3elelalte $ou u erau &re#ve tate $e#+t $e #ei #are u lo#uiau ora)' $e )o&erii $e pe #amioa ele ,rele )i $e ori#i e alt#i eva #are ie)ea $e pe auto"tra$ pe tru o $o- -$rav $e #o&ei )i -a*r. 2m ptru " Cole' a u (a(i $e - , itul "tri$e t al #lopo(elului pla"at $ea"upra u)ii. To(i #lie (ii

au tor" #apul. 3+(iva a&la(i la bar au -+mbit. U ul a ri$i#at o m+ ' "em $e "alut. Poate # eu eram o &i,ur va, &amiliar' $ar #el pe #are l-au re#u o"#ut era 3la;. . tr-u or)el #u opt mii $e lo#uitori' u tip #are arta pre#um 3la; avea tot at+tea )a "e $e a u &i re#u o"#ut #a )i %o9ter-ul "u a&lat par#are. 3la; ura ate (ia #are i "e a#or$a. Pe tru el' ble"temul era propria &i,ur' u "+ ,ele $e v+r#ola# #are-i #ur,ea pri ve e. 3la; u $orea imi# alt#eva $e#+t " "e piar$ &u $alul e9i"te (ei uma e. 3re$ # "-ar &i $e"#otoro"it #*iar )i $e %o9ter $a# ar &i putut' $ar' #a )i $ormitorul meu' era u #a$ou $e la >erem;' ultimul mo$el $i tr-u lu , )ir $e ma)i i "port #umprat pe tru a "ati"&a#e pa"iu ea lui 3la; pe tru vite-e mari )i #urbe peri#uloa"e. Totu)i' 3la; avea oro# %ear Valle;. 3*iar $a# ma)i ile )i a"pe#tul "u &i-i# $etermi au lumea " toar# privirea $up el' ime i u-l $era 1a' a)a #um ar &i &#ut-o tr-u ora) mare. /ra "#utit $e ate (iile e$orite ale &emeilor' $atorit i elului $e aur purtat pe al patrulea $e,et al m+i ii "tr+ ,i' %ear Valle; &ii $ u lo# #are o veri,*et "em a # erai i abor$abil pe tru repre-e ta tele "e9ului opu". Veri,*eta i#i m#ar u era o )me#*erie. 3la; u "-ar &i #obor+t la #eva at+t $e me"#*i . ?#ea parte $i pere#*ea #umprat #u -e#e a i urm' ai te #a mi#a problem pro$u" $e mu)#tura $e la m+ " &i a ulat #omplet &eri#ita u t #are ar &i trebuit " e u ea"# p+ la a$+ #i btr+ e(i. ?aptul # u mai avu"e"e lo# i#i-o #"torie u #o ta $elo# pe tru 3la;. 3eremo ia "i e era ireleva t u ritual uma &r "em tate' la #are a##epta"e " ia parte $e $ra,ul meu. Pe tru el u #o ta $e#+t a ,a1ame tul pe #are i-l lua"em i$eea u ui parte er pe via(' #eva pe #are lupul $i el l re#u o)tea' &ie # "e umea #"torie' &ie mpere#*ere' &ie ori#um alt#umva. !e a#eea purta veri,*eta. 3u ,+ $ul "ta puteam tri' #o "i$er+ $u-l umai o alt &a te-ie a mi (ii "ale i &e#tate $e ilu-ii. 2bia atu #i #+ $ m pre-e ta #a "o(ia "a era po"ibil #a lu#rurile " $evi $e"tul $e epl#ute. T*e !o ut Cole era o #a&e ea obi) uit' #um puteai t+l i pe ori#e "tra$' #u "epareuri #u "#au e av+ $ tapi(eria $i vi il ro)u #rpat )i #u u miro" per"i"te t $e "uro,at $e #a&ea ar". Ao a re-ervat &umtorilor era #am pe"te tot #*iar $a# reu)eai " ,"e)ti u "epareu &r "#rumier pe ma"' &umul ve it $i "epareurile alturate' i, or+ $ $ire#(ia ormal "pre "i"temul "ub$ime "io at $e ve tila(ie' te vluia #+teva "e#u $e. Per"o alul era &ormat $i &emei $e v+r"t mi1lo#ie' #are' $up #e #re"#u"er o &amilie' *otr+"er "-)i petrea# a ii $e "i ,urtate #+)ti,+ $ #eva ba i )i $e"#operi"er # "lu1ba $e #*el eri( era "i ,ura pe tru #are mai erau #ali&i#ate lumea $e a"t-i. La a#ea or' #lie tela u era &ormat $e#+t $i mu #itori #are &ie $$eau pe ,+t ultima #ea)# $e #a&ea ai te $e a "e $repta "pre #a"ele lor' &ie pier$eau timpul pe tru a u a1u ,e a#a" mai $evreme $e#+t era e#e"ar. !up #e m-am a)e-at tr-u "epareu' 3la; "-a $reptat "pre bar )i "-a tor" #u $ou #a&ele )i $ou &elii $e pl#i t #u mere. 2m mpi " $eoparte m+ #area )i am ti " #oti$ia ul %ear Valle; Po"t pe ma"a $i material pla"ti# lami at. I #i$e tul $e la petre#erea rave era relatat pe prima pa,i . %i e (ele"' u era umit rave' pe tru # #ei mai mul(i #ititori probabil )i $e"tui $i tre -iari)ti *abar -aveau #e "em a #uv+ tul re"pe#tiv. . "#*imb' o $e"#riau #a pe o mare petre#ere parti#ular #u e umrate 6a#tivit(i eautori-ate7' #eea #e o &#ea " par mult mai $i"tra#tiv $e#+t realitate. !e)i u "e "pu ea e9pli#it' "e "u,era &aptul # ma1oritatea parti#ipa (ilor ve i"er $i a&ara ora)ului. /vi$e t. 0e $$eau pu(i e $etalii $e"pre 6i #i$e t7' $atorit u ei #ombi a(ii $e &a#tori ate ua (i' )i a ume &aptul # ma1oritatea martorilor erau be(i "au $ro,a(i' iar &ptuitorul era u #+i e mort $e#i #i eva #ruia u i "e putea i#i u #a- lua u i terviu. ?aptele "tteau e"e ( #am a)a8 u #+i e $e talie mare u#i"e"e $oi oame i la o petre#ere' ai te $e a &i mpu)#at $e poli(i)ti. Nu era #*iar o )tire $e prima pa,i ' a)a #+t reporterul o um&la"e #u $e"tule "pe#ula(ii pe tru a-)i #+)ti,a o "lu1b la u -iar $e "#a $al. 0e pre"upu ea # era vorba $e u #+i e )i toat lumea prea mul(umit #u a#ea"t e9pli#a(ie' #eea #e "em a # autorit(ile u aveau i te (ia $e a "oli#ita

a1utorul u or e9per(i "au $e a trimite rm)i(ele la u laborator "#ump $i tr-u mare ora). %u#(ile rma"e $i #a$avrul lui %ra $o &u"e"er $e1a i #i erate. 2utorit(ile re u (a"er " &a# te"te pe tru turbare' *otr+ $ probabil # ori#i e &u"e"e la a#ea petre#ere merita u "et $e i 1e#(ii a tirabi#e. 2poi' reporterul #o "i$era # a#e"t #+i e &u"e"e impli#at u#i$erea ti erei &emei #u o "ptm+ ai te' $e)i poli(i)tii u elimi a"er #omplet po"ibilitatea e9i"te (ei )i a altor #+i i "lbati#i pri p$uri probabil pe tru # #ei $oi a$ole"#e (i ob"erva"er #el pu(i $oi #+i i #u o oapte ai te. . #ele $i urm' #iu$a tuturor "pe#ula(iilor' u "e me (io a imi# $e"pre vreu martor #are " &i v-ut u brbat blo $ "au o &emeie impli#a(i tr-u mo$ #+t "e poate $e eobi) uit i #i$e t. 2)a #um "pera"em' 3la; )i #u mi e u &u"e"em $e#+t $oi "pe#tatori pier$u(i tot a#el *ao" $i bar. @ Pier$ere $e vreme' mormi 3la;' #are #iti"e pe $e-a- $oa"elea arti#olul. Nimi# i tere"a t. @ %i e. /9a#t a"ta )i "peram' $e#i #u "i,ura ( -a &o"t o pier$ere $e vreme. Tra"e #u -,omot aer piept )i &ip"e &ur#uli(a pl#i ta p+ atu #i eati "' aru #+ $ toate pr(ile &irimituri $e #oa1. 2poi mpi "e &ar&uria $eoparte' &r a lua vreo ,*i(itur. @ /)ti "i,ur # -ai re#u o"#ut #ui apar(i ea miro"ul $e pe. 2m re"pirat a$+ # #a lea# #o tra $urerii. 3orpul lui Lo,a = @ .*. O#*ii lui 3la; "e e,urar' apoi "#+ teiar pli i $e m+ ie. U mutt. U mutt e oro#it. !oi %ear Valle;. !i tre toate. @ Nu e putem ,+ $i la a"ta a#um. 0 uitm #um )i $e #e. 0 e #o #e trm pe #i e. @ N-am re#u o"#ut miro"ul. <i i#i #eilal(i. 3eea #e "eam # e u mutt pe #are u lam t+l it prea $e" pe tru a-i putea re#u oa)te miro"ul. @ 0au e u ul ou. Pre#um %ra $o . 3la; "e #ru t. @ !oi mutt-i oi= <i u ul e $e"tul $e #iu$at' $ar. @ La"-o balt. Nu l-ai re#u o"#ut. 0 tre#em $eo#am$at pe"te problema a"ta. Ve-i $a# au-i pe #i eva vorbi $ $e"pre t+mplarea $i oaptea tre#ut. 3la; mormi #eva. I, or+ $u-l' m-am l"at pe "pate "#au ' #er#+ $ " a"#ult #o ver"a(iile $i 1ur' $ar preti -+ $ a "orbi $i #a&ea. /9perie (a a &o"t $eprima t' u pe tru # -ar &i $i"#utat ime i 6i #i$e tul7' #i pe tru # #eea #e $i"#utau #ei mai mul(i u o&erea o per"pe#tiv e tu-ia"t a"upra vie(ii uma e obi) uite. Nemul(umiri re&eritoare la )e&i e#i "ti(i' #ole,i #are te lu#rau pe la "pate' #opii ere#u o"#tori' ve#i i b,#io)i' "lu1be pli#ti"itoare' #"torii #*iar )i mai pli#ti"itoare' toate ri#o)au $i &ie#are #ol( al #perii. Nime i u era &eri#it. Poate # u era at+t $e ru pre#um prea. Poate # rela(iile imper"o ale &ormate #a&e ele erau per&e#te pe tru a "#oate la iveal &ru"trrile ba ale ale vie(ii pe #are lo#uitorii u ui mare ora) u i le-ar &i $e"ti uit $e#+t u ui p"i*iatru )i ar &i #*eltuit mult mai mult $e#+t pe i)te #a&ele. . timp #e a"#ultam' o "uprare )i u re"e time t ve#*i )i &#eau treptat lo# "pre "upra&a(. !e #e "e pl+ , to$eau a oame ii $e "lu1be' "o(ii' #opii )i &amilii umeroa"e= Nu-)i $au "eama #+t $e oro#o)i "u t pe tru # au toate a"tea= 3*iar #opil &ii $' u "uportam " au$ pe al(ii $e "eama mea t+ ,ui $u-"e $e"pre pri (i )i ru$e. Voiam " urlu la ei8 $a# u v pla#e &amilia voa"tr' $a(i-mi-o mie o a##ept )i u o " m pl+ , i#io$at $e &aptul # trebuie " m #ul# $evreme "au $e o "urioar #are m "#oate $i "rite. !up #e am mai #re"#ut' am &o"t #o 1urat $e ima,i i $e &amilie. To(i #opiii "u t. 0e pare # a"upra a#e"tui lu#ru "e #o #e trea- &ie#are #arte' emi"iu e $e televi-iu e' &ilm "au re#lam. Mama' tata' &ratele' "ora' bu i#ii' a imalele &avorite )i #a"a. 3uvi te at+t $e &amiliare ori#rui #opil $e $oi a i' #+t u alt &el $e via( ar &i $e e#o #eput. !e e#o #eput )i ,re)it' #omplet ,re)it. !up #e am tre#ut $e etapa #are mi pl+ ,eam "i ,ur $e mil' mi-am $at "eama # pier$erea a#e"tor lu#ruri

#opilrie u "em a # trebuia " le pier$ pe tru tot$eau a. Puteam "-mi o&er o &amilie #+ $ aveam " &iu mare. Nu trebuia " &ie &ormat $i tra$i(io alul "o(' trei pu)ti' u #+i e' o #"u( mi# )i #o#*et. Ori#are alt varia t era bu . 3a a$ult' mi puteam o&eri tot #eea #e mi "e re&u-a"e via(. 2poi' #+ $ $e-abia mi-am #eput via(a $e a$ult' am $eve it v+r#ola#. Toate pla urile $e viitor mi "-au "pulberat a#ea "i ,ur oapte. . # mi puteam &uri o via( lumea oame ilor' $ar u avea " mai &ie i#io$at #ea pe #are mi-o ima,i a"em. ?r "o(. /ra $e"tul $e ri"#a t " lo#uie"# #u #i eva' $ar "-mi mpart via(a #u #i eva era impo"ibil prea multe lu#ruri #are u puteau &i vreo$at mpr(ite. ?r #opii. Nu e9i"ta i#i-o "em are $e"pre o &emeie-v+r#ola# #are " &i "#ut' $ar #*iar $a# a) &i &o"t $i"pu" "-mi a"um a#e"t ri"#' u puteam e9pu e i#io$at u #opil la po"ibilitatea $e a tri toat via(a #a u v+r#ola#. ?r "o(' &r #opii' &r "pera (a $e a avea o &amilie "au o #a". Privat $e toate a#e"tea a#um la &el $e i a##e"ibile #a atu #i #+ $ &u"e"em #opil. 3la; m privea ate t' eli i)tea #iti $u-i-"e priviri. @ Te "im(i bi e= 0e ti "e "pre mi e $ar u pe tru a m lua $e m+ tr-u ,e"t $e #ompa"iu e )i i#i pe tru a m bate prote#tor pe ,e u #*i. . "#*imb' ti "e pi#iorul ai te )i l ati "e pe al meu' #o ti u+ $ "-mi urmrea"# ate t &a(a. M-am r"u#it "-l prive"#. I-am t+l it privirea' am vrut " urlu la el' "-i "pu # u m "im(eam bi e' # u aveam " m mai "imt vreo$at bi e' # el "u)i "e a"i,ura"e $e a#e"t lu#ru. 3 mi &ura"e toate vi"urile )i "pera (ele $e temeiere a u ei &amilii' #u u "i ,ur a#t $e e,oi"m $e eiertat. Mi-am tra" bru"# pi#iorul )i am privit alt parte. @ /le a= Ai"e el' aple#+ $u-"e pe"te ma". Te "im(i bi e= @ Nu. Nu m "imt bi e. M-am oprit. 3e ro"t avea " "pu mai multe= Ne a&lam ai#i pe tru a-l v+ a pe u#i,a)ul lui Lo,a ' u pe tru a $e-bate problemele oa"tre per"o ale. Nu era mome tul potrivit. O parte $i mi e )tia # u avea " &ie i#io$at mome tul potrivit. !a# $i"#utam problema' am &i putut-o re-olva. 2#e"ta era u ri"# pe #are u $oream " mi-l a"um. Nu voiam " uit vreo$at )i u voiam " iert vreo$at. Nu aveam " mi permit vreo$at " o &a#. .mbu t(irea rela(iilor #u 3la; ar &i "em at " m pre$au. 2r &i "em at # el #+)ti,a"e' # mu)#tura merita"e o"te eala. . "em a # urma " )i #+)ti,e pere#*ea' parte era pe via( pe #are )i-o ale"e"e' reali-area tuturor vi"urilor "ale &amiliale. /i bi e' )i eu aveam propriile vi"e' iar 3la; u avea #e #uta ele. I $i&ere t # eram "au u v+r#ola#' u puteam "uporta " re u ( la ele' "pe#ial a#um' #+ $ tre-ri"em' #ele $i urm' po"ibilit(i $e a-mi petre#e via(a #u P*ilip. 2veam u brbat bu )i #um"e#a$e' #i eva #are mi remar#a )i #ura1a pote (ialul $e bu tate )i ormalitate' lu#ruri pe #are 3la; u le ob"erva i#io$at' u-i p"a $e ele )i pe #are #u "i,ura ( u avea " le #ura1e-e vreo$at. Poate u e era "#ri" " e #"torim' " avem #opii )i o #a" "uburbii' $ar' a)a #um am "pu"' ori#e alt varia t era bu . 3u P*ilip puteam tre-ri u a "ati"&#toare u parte er $e via(' o #a" )i o &amilie umeroa". 0u##e"ul "e tre-rea la ori-o t. Tot #e aveam $e &#ut era " o "#ot la #apt #u problema ivit i teriorul Caitei' " m tor# Toro to )i " a)tept mome tul potrivit pe tru a $a lovitura. @ Nu' am repetat eu. Nu m "imt bi e. Lo,a e mort' u#i,a)ul "u e liber' iar eu "tau lipit $e u "#au tr-o e oro#it $e #a&e ea #u. Mi-am ,*i(it #elelalte #uvi te. 0e pre"upu e # ar trebui " a"#ultm -vo urile' ai uitat #umva= 2)a # ta#i )i a"#ult. Mi-am #o #e trat $i ou ate (ia a"upra #o ver"a(iilor $i 1ur. Oame ii #o ti uau " "e pl+ , $e"pre propriile vie(i' $ar am i, orat re"pe#tivele remar#e )i m-am #o #e trat a"upra a #eea #e voiam " au$. 2$u,+ $ # #eva la $i"perarea ,e eral' u ii #lie (i $i"#utau $e"pre t+mplrile $i "eara a terioar la mo$ul $e-,u"tat 6"pre #e "e mai $reapt lumea7 &olo"it probabil #*iar $e #+ $ primii oame i )i-au v-ut ve#i ii #ep+ $ " mear, pe $ou pi#ioare. .

timp #e ma1oritatea #o "umatorilor "e mul(umeau " a ali-e-e arti#olul $i -iar' #+(iva to#mai $$eau a)tere u or -vo uri #are aveau " "e r"p+ $ea"# pri tot ora)ul p+ la l"area op(ii. O &emeie a)e-at #ol(ul #el mai $eprtat al "lii "pu ea # au-i"e # a#el #+i e u &u"e"e $elo# u ul "lbati#' #i u ul $e pa- "#pat $i la (' al #rui proprietar era o ru$ a primarului' poli(i)tii &ii $ mitui(i "au ame i (a(i $e primar pe tru a pu e #ir#ula(ie o pove"te $e"pre u #+i e "lbati#. 3+(iva #lie (i #re$eau # u &u"e"e impli#at $elo# i#i u #+i e' #i # i)te $ro,a(i i omor+"er pe #ei $oi tr-u a##e" $e i"terie ma"' pe tru #a apoi poli(i)tii " mpu)te u #+i e evi ovat #are traver"a $rumul. U eori' oame ii au o ima,i a(ie at+t $e bo,at5 U lu#ru era "i,ur ime i u vorbea $e"pre lupi impo"ibil $e mari )i ime i u #erea $e"#*i$erea u ei a #*ete #are " lmurea"# motivul pe tru #are &iara a#(io a"e &elul #are o &#u"e. Toat lumea #o "i$era u lu#ru per&e#t atural #a u #+i e " o ia ra- a )i " omoare oame i tr-o &o"t ma,a-ie a,lomerat. . timp #e eu tr,eam #u ure#*ea' 3la; "e pre&#ea # #itea -iarul. 0pu # "e pre&#ea pe tru # u $$ea $oi ba i pe a&a#erile #ure te $i %ear Valle; "au $e oriu $e $i lume. 3a )i mi e' a"#ulta #e "e $i"#uta #pere' $e)i u ar &i re#u o"#ut i#io$at a#e"t lu#ru. @ 2#um putem ple#a= . treb el #ele $i urm. 2m "orbit $i #a&eaua re#e. 3ea)#a era # pli pe trei "&erturi. 3ea a lui 3la; era i ta#t. Ni#iu ul $i tre oi u "e ati "e"e $e pl#i t. ?oarte rar "e t+mpla #a &oamea " u &ie pe primul lo#. @ % uie"# # $a' am r"pu "' aru #+ $ o privire pe o &erea"tr. Mai e"te p+ "e &a#e tu eri#' $ar probabil u vom ,"i urma $e#+t $up o bu#at $e vreme. . #epem #u par#area= N-am reu)it " pro u ( #uvi tele 6par#area #are l-am ,"it pe Lo,a 7' $ar 3la; )tia #e voiam " "pu . 2prob $i #ap' "e ri$i# )i m #o $u"e "pre u) &r a ro"ti imi# alt#eva. Pe #+ $ e apropiam $e b# ie' m-am oprit ai te $e a tre#e $e #ol(ul #l$irii pur )i "implu u $oream " v$ lo#ul #are l ,"i"em pe Lo,a . I ima mi btea at+t $e repe$e' #+t a &o"t evoie " m #o #e tre- pe tru a putea re"pira. @ Pot "-o &a# "i ,ur' $e#lar 3la;' #upri -+ $u-m pe $up umeri. 0tai ai#i. Iau eu urma' apoi ve$em u $e $u#e. I-am mpi " m+ a tr-o parte. @ Nu po(i. Miro"ul era &oarte "lab a"ear. 2#um va &i )i mai "lab. 2i evoie $e a"ul meu. @ Pot " #er#. @ Nu. 2m p)it $i #olo $e #ol(' am e-itat' aproape m-am oprit' apoi m-am pu" mi)#are. 3+ $ am v-ut lo#ul #are &u"e"e par#at /9plorer-ul' mi-am mutat repe$e privirea' $ar era prea t+r-iu. Mi tea reve$ea $e1a "#e a $i oaptea a terioar eu repe-i $u-m ai te' 3la; "tri,+ $u-mi umele )i &u,i $ $up mi e. .)i $$u"e "eama ai tea mea $e #eea #e "e t+mpla"e. !e-a"ta #er#a"e " m oprea"#. 2bia a#um (ele,eam u # motivul ar &i #o tat a#el mome t. Nu era $e#+t u am u t #are mi tre#ea pur )i "implu pri mi te' mpie$i#+ $u-m " m ,+ $e"# la #eea #e "e t+mpla"e a#olo oaptea tre#ut. Par#area arta $i&erit la lumi a -ilei. Oame ii mer,eau ,rbi(i $e la ma)i i la b# ie )i apoi. /9a#t #a la #a&e ea' lo#ul era pli $e per"oa e' multe blu,i' u ele la #o"tum' #u pu ,i $e *+rtie #o (i + $ #i a $i a#ea "ear' #u p+i e "au #utii $e lapte luate $rum "pre #a". Nime i u e-a a#or$at i#i #ea mai mi# ate (ie timp #e am traver"at par#area pe tru a a1u ,e la ,ar$ul $i "pate. Lo#ul u $e par#a"em oaptea tre#ut era ,ol' &ii $ mult prea $eparte $e ma,a-i pe tru a &i &olo"it a&ara -ilelor prea a,lomerate.

2m rma" emi)#at partea $reapt' a#olo u $e &u"e"e portiera $i $reptul lo#ului pa"a,erului. 2m #*i" o#*ii )i am tra" #u putere aer piept. Miro"ul lui Lo,a mi-a ptru " a$+ # #reier. Ge u #*ii mi "-au muiat. 3la; m apu# $e #ot. M-am $reptat $i "pate' am tra" $i ou aer piept' #er#+ $ " blo#*e- miro"ul lui Lo,a . N-am reu)it. I-ul "u "truitor le $eprta pe #ele mai pu(i &amiliare. 3u o#*ii #*i)i' mi-l ima,i am &a(a mea' $ea1u " $e aproape pe tru a-l ati ,e. 2m $e"#*i" o#*ii. Lumi a puter i# a -ilei alu , ilu-ia "tr&u $urile #reierului. @ 2m. 2m probleme. @ 2m "im(it miro"ul' -i"e 3la;. 0lab' $ar #o "ta t. 2)teapt o #lip " v$ $a# pot $etermi a e9a#t $e u $e vi e. ?#u u pa" "pre "t+ ,a' "e opri' "#utur $i #ap' "e toar"e )i "e $rept alt $ire#(ie. !up a $oua #er#are' "e toar"e "pre mi e. @ 2"ta e. Urma #epe partea $e e"t' $ar mutt-ul a ple#at pe ai#i. Nu e9i"ta i#i-o )a " #a u miro" "-i i $i#e #*iar )i #elui mai bu urmritor $a# #i eva ve ea "au ple#a $i lo#ul re"pe#tiv. 3la; a reu)it " &a# $i&ere (a pe tru # urma $e i trare #o (i ea )i urme va,i ale miro"ului lui Lo,a ' $e)i -a pre#i-at a#e"t lu#ru. @ Vi o ai#i )i #ear#' -i"e el. O$at ie)it $i par#are' m-am rela9at. 3la; "ttea l+ , o #amio et. 21u " l+ , el' am a$ulme#at aerul. !a' miro"ul era a#olo. U v+r#ola# e#u o"#ut. Urma traver"a par#area' $eprt+ $u-"e $e b# ie $ire#(ia u ui ma,a-i $e arti#ole $e v+ toare. !e ai#i' #o ti ua pe trotuar "pre ve"t' pe tru a &a#e u o#ol "pre "tra$a pri #ipal' apoi "pre #e trul ora)ului. !a# totul prea u)or' ei bi e' u era. U $rum li ie $reapt tre pu #tul 2 )i pu #tul % e-ar &i luat #am #i #i"pre-e#e mi ute. /i bi e' e-a trebuit aproape o or' pier-+ $ mo$ repetat urma' tor#+ $u- e' $e"#operi $ lo#ul #are mutt-ul tre#u"e $e #ol(ul u ei #l$iri' por i $ $i ou. O $at "au $e $ou ori am pier$ut urma #omplet. ?aptul # eram "ub &orm uma &#ea urmrirea )i mai $i&i#il' pe tru # u-mi puteam lipi a"ul $e pm+ t pe tru a a$ulme#a miro"ulul muttului. M ro,' puteam' $ar a"t&el $e lu#ruri u "u t tre#ute $elo# #u ve$erea "o#ietate' $u#+ $ #el mai a$e"ea la o plimbare tr-o a umit #ompa ie "pre #el mai apropiat "pital $e p"i*iatrie. 3*iar )i priveli)tea #uiva a&lat la o #ru#i)are $e "tr-i' roti $u-"e #er# "au a$ulme#+ $ aerul #a u a imal' putea pu e probleme. 2)a$ar' trebuia " &iu $i"#ret. 3*iar $a# l-a) &i putut #o vi ,e pe 3la; " a)tepte p+ la #$erea op(ii' tot u e-am &i putut tra "&orma v+r#ola#i. !up tot #e "e t+mpla"e %ear Valle;' a"ta -ar &i &o"t o provo#are' #i o a$evrat "i u#i$ere. Ma,a-i ele $i #e trul ora)ului "e #*i$eau la #i #i' permi(+ $ a ,a1a(ilor " a1u , a#a" la timp pe tru #i ' $ar i, or+ $ &aptul # ori#e per"oa ormal lu#ra p+ la #i #i )i trebuia "-)i &a# #umprturile $up a#eea. Ne#o #or$a (a putea &i e9pli#at pri ritmul #are ma,a-i ele $i #e tru erau a&e#tate' #a u #a #er' $e re#e"iu ea e#o omi#' u ul #*i-+ $u-"e tr-o -i' altul a $oua' a"t&el #+t lo#ul arta #a o re#lam ma"iv pe tru Ao a Imobiliar %ear Valle;. /ra $e1a tre#ut $e )apte #+ $ am a1u " #e tru' u $e #*iar )i #ei mai bi evoitori patro i tr"e"er obloa ele. 0tr-ile erau pu"tii. Ora)ul prea " "e pre,tea"# pe tru o or #omu $e "ervire a #i ei. 2"t&el' mi-am permi" " &iu mai pu(i prev-toare #u &olo"irea a"ului )i am par#ur" urmtorii opt "ute $e metri $ou-e#i $e mi ute. Urma "e oprea la %ur,er Ei ,' "i ,urul &a"t-&oo$ $i -o ' $e"#*i" ai#i $up #e &u"e"e obli,at " tra, obloa ele #elelalte pr(i ale ora)ului. 2i#i "e opri"e mutt-ul' probabil pe tru a-)i re #r#a bateriile. !up alte $ou-e#i $e mi ute $e mer" #er# )i $e reve it pe propriile urme' am $e"#operit $i ou urma. Ae#e mi ute mai t+r-iu' e a&lam par#area $e la u motel8 %i, %ear Motor Lo$,e. @ /i bi e' ar &i trebuit " e $m "eama $e la #eput' am mormit eu' tre#+ $ revi"t #amio etele )i ma)i ile ve#*i $e -e#e a i. 0u t $ou moteluri ora). Iar el "t tr-u ul. Lo,i#.

@ Cei' tu ai i "i"tat " por im $e la b# ie. @ N-am au-it #a tu " &i propu" alt#eva. @ 2"ta "e ume)te "upravie(uire' "#umpo. <tiu #+ $ trebuie " ta# $i ,ur. @ !e #+ $ ai. M-am oprit bru"#' ob"erv+ $ o &emeie a&lat u)a u ei #amere' e&#+ $ i#i u e&ort pe tru a a"#u $e # tr,ea #u ure#*ea la #o ver"a(ia oa"tr. / tot$eau a pl#ut " a&li # po(i o&eri #uiva $i"tra#(ie pe ,rati" $up termi area "erialelor "iropoa"e $e $up-amia-. 2m p)it "patele u ui #amio ete )i am privit pe &uri) "pre #l$irea #u u eta1. @ 3+te #amere #re-i # are= @ Trei-e#i )i opt' r"pu "e 3la; &r a #lipi. Nou"pre-e#e pe &ie#are palier. O alt i trare pri "pate. O i trare pri tr-u *ol )i o ie)ire $e ur,e ( pe tru primul eta1. @ !a# ar &i $up mi e' a) lua o #amer la parter' am -i" eu. 2##e" $ire#t. Mai u)or $e ve it )i $e ple#at la ori#e or. @ !ar primul eta1 are )i bal#oa e' "#umpo. <i o priveli)te a- t+ia. 2m privit $e #ealalt parte a $rumului "pre u tere vira pli $e buruie i' bu#(i "&r+mate $e beto )i $e"tule ,u oaie pe tru a $a $e lu#ru u ei tre,i e#*ipe $e Aiua Me$iuluiGD. @ La parter' am -i" eu. M $u# " #er#ete-. 2"#u $e-te u $eva. @ 2' u. 2m mai 1u#at o$at 1o#ul "ta. /u m a"#u $. Tu u m #au(i i#io$at. Poate pri#ep #am ,reu' $ar mi "e pare # ob"erv u mo$el. @ !u-te )i a"#u $e-te. 3la; r+ 1i' m #upri "e $e mi1lo# )i m "rut' apoi "e &#u ev-ut ai te $e a putea rea#(io a. !e)i era bi e $e ob"ervat # "tarea "a $e "pirit "e mbu t(i"e' ar &i &o"t )i mai bi e $a# -ar &i &o"t evoie $e o "erie $e #rime pe tru a"ta. . timpul ultimelor ore $e urmrire' ve#*iul re"e time t #are ie)i"e la iveal la #a&e ea "e pier$u"e "ub#o )tie tul meu' a#olo u $e avea " a)tepte #a o ra #are u "e vi $e#a i#io$at #omplet u ou imbol$ pe tru a "e ma i&e"ta $i ou. 2veam o mi"iu e )i trebuia " #o lu#re- #u 3la; pe tru a o $u#e la bu "&+r)it. !e $ra,ul lui Lo,a ' u-mi puteam permite " &iu tulburat $i #au-a propriilor probleme. !a# a) &i (i ut #o t $e &uria pe #are o re"im(eam pe tru 3la; &ie#are "e#u $ pe #are eram obli,at "-o petre# alturi $e el' m-a) &i tra "&ormat #u mult timp urm tr-o *arpie ver)u at )i ira"#ibil. %i e (ele"' u ii ar &i putut ar,ume ta # m tra "&orma"em $e1a a)a #eva' $ar u a"ta era problema. !up #e 3la; a por it #utarea u ui lo# potrivit $e a)teptare' am tre#ut la #er#etarea -o ei #utare $e i $i#ii. L+ , u 3*evrolet Impala #u #aro"eria ru,i it am ob"ervat o &oaie $e *+rtie. /ra o #*ita ( pe tru u ou #a"eto&o $e"pre #are "peram " u &i a1u " Impala' alt&el proprietarul ar &i #*eltuit mai mult pe "i"temul au$io $e#+t pe trea,a ma)i . 2m lturat o &ru - u$ $e pe u #ol( al *+rtiei' am ete-it-o' apoi am mpturit-o $ou )i m-am $reptat "pre trotuarul #are $u#ea "pre u)ile $e la parter. Tre#+ $ pe l+ , ie)irea $e ur,e (' am p)it a,ale pe trotuar' pre&#+ $u-m # #ite"# #u ate (ie bu#ata $e *+rtie )i permi(+ $u-mi pau-e ,e eroa"e $e miro"it &a(a &ie#rei u)i. ?emeia #are tr"e"e #u ure#*ea la #o ver"a(ia oa"tr i tra"e #amera ei. !oi brba(i au ie)it $i tr-o #amer aproape $e #aptul #uloarului' $ar au i, orat #omplet t+ ra #are prea " aib $i&i#ult(i a ,"i umrul #amerei m+-,lit pe o bu#at $e *+rtie. Oame ii "u t at+t $e tolera (i #+ $ vi e vorba $e #apa#itatea i tele#tual a blo $elor5 21u " la #aptul trotuarului' am a$ulme#at miro"ul v+r#ola#ului' $rept+ $u-"e u "pre vreo #amer' #i "pre *olul #e tral. Urma era a#um mult mai puter i#' #eea #e "em a # tre#u"e pe a#olo $e #+teva ori. O #amer la primul eta1' #u a##e" umai pri *ol. Poate i pl#ea "

"e tre-ea"# )i " va$ ra-ele "oarelui i u $+ $ lo#ul vira 5 M-am tor" par#are. 3la; apru $i "patele #l$irii ai te $e a #epe "-l #aut. @ La eta1' am -i" eu. @ Ve-i' "#umpo= Nime i -a preti " vreo$at # mutt-i au mi te. 2m aru #at #*ita (a pe tru "i"temul "tereo tr-u tu&i) )i e-am $reptat "pre u)a pri #ipal. Ptru -+ $ *ol' 3la; m #upri "e $e mi1lo# )i #epu " tr # ea"# $e"pre o #i ima,i ar la u re"taura t lo#al. . tre timp' am v-ut "#rile #are por eau $i "t+ ,a re#ep(iei )i l-am mpi " tr-a#olo' aprob+ $ $i #ap timp #e #o ti ua " "e pl+ , $e &aptul # a)tepta"e $ou-e#i $e mi ute pe tru ota $e plat. Tot "pe#ta#olul u era #+tu)i $e pu(i e#e"ar' pe tru # re#ep(io erul i#i m#ar u )i-a ri$i#at privirea #+ $ am tre#ut pri &a(a lui. La eta1' urma "e oprea la a treia u) pe "t+ ,a. 3la; a apu#at m+ erul' l-a r"u#it )i a "&r+mat #uietoarea #u u -,omot &u $at. . timp #e eu eram ate t la eve tuala apari(ie a vreu ui #lie t' el a a)teptat " va$ $a# #i eva $i #amer &u"e"e alarmat "a u $e -,omotul &#ut $e "par,erea broa)tei. Neau-i $ imi#' a $e"#*i" #et u)a. Per$elele erau tra"e' #perea #u&u $at tu eri#. O alt u) "-a $e"#*i" la #aptul #uloarului. L-am mpi " pe 3la; )i e-am "tre#urat u tru. /l a veri&i#at baia pe tru a &i "i,ur # mutt-ul era ple#at' apoi a "#o" $i bu-u ar o mo e$ $e GL $e #e (i. @ 3ap' a)teptm' pa1ur' l urmrim. @ 2r trebui " "tm ai#i' am -i" eu. 0 veri&i#m lo#ul' " #utm i $i#ii timp #e a)teptm. 3la; $$u o#*ii pe"te #ap8 @ %i e' bi e. ! o$at #u ba uB la. 3ap5 2m "#o" limba la 3la;. /l a ti " m+ " )&a#e mo e$a' $ar am tra"-o la timp apoi. @ !ata viitoare -o " mai &ii at+t $e rapi$' -i"e el' apoi aru # o privire 1ur. !e#i' #e "peri " ,"e)ti= @ Ori#e #are " e9pli#e $e #e au aprut $oi mutt-i %ear Valle; $e#ur" $e umai o "ptm+ . Nu te $era 1ea- #+tu)i $e pu(i problema a"ta= @ 0i,ur' "#umpo. !ar $eo#am$at pu la p"trare ,ri1orarea )i #urio-itatea. 2vem $e"tul timp pe tru am+ $ou $up #e mutt-ul e mort. N-am $e ,+ $ " a)tept #a ti#lo"ul "ta " te v+ e-e pe ti e "au pe ori#i e alt#i eva timp #e #er# " a&lu #e $ra#uB &a#e ai#i. @ 3re-i # tra, $e timp= @ Nu' #re$ # #er#i " &olo"e)ti #+t mai e&i#ie t timpul. . re,ul. Nu "pu $e#+t # u trebuie " te a)tep(i " &iu prea erb$tor " "#oto#e"# ate t pri "ertare timp #e mutt-ul *oi re)te pe "tr-ile oa"tre. @ 2tu #i $u-te )i "uprave,*ea- bal#o ul "au ori#e alt#eva' iar eu #er#ete- #amera. %i e (ele"' u mi-a urmat $em ul. . "#*imb' m-a a1utat " "#oto#e"# pri #pere $up #e m-a i &ormat pur )i "implu # u-i "ttea ,+ $ul la a)a #eva. Ni#i mie' $e alt&el' $ar )tiam # u trebuia " rate- o#a-ia. . plu"' "#oto#i $ pri boar&ele mutt-ului' mi p"tram m+i ile )i mi tea o#upate' l"+ $ prea pu(i timp pe tru a a ali-a $e #e l urmream. 3la; a #eput #u baia. 2u tre#ut vreo -e#e mi ute p+ #e a "tri,at8 @ Mare $e"#operire5 TipuB &olo"e)te )ampo ul )i "pu ul *otelului. N-a rupt "i,iliul $e pe "ti#la $e bal"am. 2m ,"it u aparat $e ra"' $ar i#i urm $e periu(' pa"t $e $i (i "au ap $e ,ur. !e#i #utm u i $ivi$ #u prul #u v+r&urile $e"pi#ate )i re"pira(ie ur+t miro"itoare. Te a1ut #u #eva toate am u tele a"tea' "#umpo=

2m "#r+) it $i $i (i #a " u-i r"pu $. Pere(ii erau prea "ub(iri pe tru o $i"#u(ie #o tra$i#toriu. . plu"' i#i #er#etarea mea u $$u"e prea multe re-ultate. !ou pere#*i $e blu,i' trei #m)i' #iorapi )i le 1erie $e #orp' toate purtate )i aru #ate pe u "#au pe tru a &i re&olo"ite. %iblia Gi$eo G1' a&lat "ertarul optierei' &u"e"e m+-,lit #u pe ta,rame )i #ru#i i ver"ateGG. Mi u at. <i teribil $e eori,i al. Vreau " "pu # $a# te "im(i obli,at " m+-,le)ti "imboluri "ata i#e pe o %iblie' #el pu(i -ar trebui " $e"e e-i lu#ruri #are pot &i ,"ite ori#e umr $i Iorl$ Iee:l; NeF"GH. U v+r#ola# #omplet lip"it $e ima,i a(ie )i evi$e t pro"t i &ormat. 2vea " &ie &oarte $e-am,it " $e"#opere # v+r#ola#ii )tiau mai $e,rab o re(et bu $e mu)#*i Ielli ,to K $e#+t u a pe tru vreu ritual "ata i#. Timp $e -e#e a i' $iavolul u lua"e i#io$at le,tura #u mi e pe tru i "tru#(iu i "pe#iale "au m#ar pe tru u "implu 60alut7. !ar' pe $e alt parte' i#i !um e-eu -o &#u"e. Poate a"ta "em a # u e9i"ta. 3el mai probabil' "em a # i#iu ul u era $i"pu" "-)i a"ume vreo re"po "abilitate pe tru mi e. @ Ii"u"e' ar trebui " ve-i lu#rurile $e ai#i' "#umpo' $e#lar 3la;' ie)i $ $i baie. 2&ter"*ave' #olo ie )i $eo$ora t #u par&um $e mo"#. !a# u puteam $e#lara #u #ertitu$i e # mutt-ul e"te u ul ou ,*i$+ $u- e $up miro"ul "u atural' a#um )tim # a)a "tau lu#rurile' $i #au-a a#e"tor por#rii "i teti#e. Ni#i u v+r#ola# #u e9perie ( -ar &olo"i ve#ii ve#ilor #olo ie' #el pu(i u $a# are "i"temul ol&a#tiv i ta#t. 3el mai mi# miro" ema at $e propriul #orp va a i*ila ori#e alte miro"uri' &#+ $u-i a"ul i utili-abil. /u u &olo"e"# i#i m#ar "pu par&umat. Nu era $elo# u)or " ,"e)ti pro$u"e $e toalet epar&umate pe tru &emei. I $u"tria #o"meti# pare a &i ob"e$at $e i$eea #a &emeile trebuie " miroa" alt&el $e#+t mo$ul lor atural. 2"t&el' e $m #u #+t mai multe por#rii' &r a #er#a " e p"trm u miro" u i&orm' &olo"i $ )ampo $e ierburi pe"te pra& $eo$ora t pe tru #opii' "pu #u miro" $e lilia# pe"te ultimul par&um pro$u" $e 3alvi Elei . 3+ $ am e oro#ul " &iu ,*e"uit tr-u li&t ti#"it $imi ea(a' ame"te#ul $e miro"uri puter i#e mi $ $ureri $e #ap p+ la amia-. !up #e veri&i# &erea"tra' 3la; "e $rept "pre lo#ul u $e m o#upam #u e9ami area am u (it a #o (i utului #o)ului $e ,u oi $e l+ , pat. @ M-a) o&eri " te a1ut' $e#lar el' $ar "e pare # "itua(ia e "ub #o trol. @ Mul(ume"#. @ Te-ai uitat "ub pat= @ N-am putut. 3a$rul e bi e pri " po$ea. 2m &olo"it pi9ul *otelului pe tru a $a la o parte u )erve(el &olo"it. N-a) putea "pu e pe tru #e &u"e"e &olo"it' $ar v+r#ola#ii u r#e"# )i u &a# ,rip. @ M uit eu "ub "altea' -i"e 3la;. Uita"em $e a"ta. V+r#ola#ii utili-ea- a$e"ea #r(i $e i$e titate &al"e )i le a"#u $ pe #ele a$evrate $iver"e lo#uri' $e e9emplu' "ub "altele. @ Ni#i u a#t $e i$e titate. !e#+t u album #u tieturi $i -iare. Nu #re$ # te-ar i tere"a. 2m tre"rit at+t $e tare' #+t m-am po# it #u #apul $e veio-a #u bra(ul #+t u ,+t $e ,ira&. 3la; r+ 1i )i ri$i# o #r(ulie alba"tr "u"' mult prea "u" pe tru a a1u ,e la ea. @ / a mea' r+ 1i $i ou' #u ,ura p+ la ure#*i. Ji + $-o $i #olo $e ra-a mea $e a#(iu e' &ru -ri pa,i ile' apoi "e "tr+mb $i"pre(uitor )i o aru # e,li1e t pe pat. !a# m ,+ $e"# mai bi e' e a ta. Le#tur pl#ut' "#umpo. 0tau $e pa- l+ , &erea"tr. .mi &a#i u re-umat mai t+r-iu. 2m pu" m+ a pe #r(ulie )i m-am a)e-at pe mar,i ea patului. /ra $e &apt u album &oto #u &oile a#operite #u u pla"ti# $eta)abil' "ub #are "e lipeau po-e. . lo# $e &oto,ra&ii' mutt-ul umplu"e albumul #u tieturi $i -iare. Nu pe "ubie#te la t+mplare' #i pe o tem a ume8 u#i,a)i "erie. 2m tre#ut pe"te pa,i i pli e #u arti#ole' t+l i $ #+teva &i,uri &amiliare %er:oFit-GK'

!a*merGL' %u $;GP $ar )i altele pe #are u le #u o)team. Nu umai # toate tieturile "e re&ereau la u#i,a)i "erie' $ar ab"olut toate #o (i eau u eleme t #*eie' #eva #e mutt-ul "#o"e"e prim pla u umr8 umrul $e oame i u#i)i. ?olo"i"e #*iar #ulori pe tru "tati"ti#i8 ,albe pe tru umrul $e oame i pe #are u#i,a)ul $e#lara"e # i omor+"e' alba"tru pe tru umrul $e #a$avre $e"#operite' ro--apri " pe tru umrul $e #are autorit(ile l #o "i$erau re"po "abil. Pe mar,i e' mutt-ul &#u"e a$ otri' #al#ul+ $ )i #ompar+ $ #i&re' a)a #um ar &a#e-o #i eva pa"io at $e eve ime te "portive ma#abre. Tieturile $i -iare "e opreau pe la 1umtatea #r(uliei. Pe pu #tul $e a o #*i$e' mi-am $at "eama # mai e9i"ta u ,rupa1' mai "pre "&+r)it. 2m tre#ut pe"te #+teva pa,i i albe )i am a1u " la #eva $eo"ebit. Ni#i vorb $e "tati"ti#i $e $ata a#ea"ta. !e &apt' i#i u "e me (io a umele u#i,a)ului. 2rti#olul aprut 3*i#a,o Tribu e $ata $e 1N oiembrie 1SSL "em ala pur )i "implu $e"#operirea #a$avrului u ei ti ere &emei. 2rti#olul urmtor o&erea mai multe $etalii' me (io + $ &aptul # &emeia' $i"prut #u o "ptm+ urm' &u"e"e (i ut probabil pri-o ier toat a#ea perioa$' apoi "tra ,ulat )i aru #at "patele u ei )#oli ,e erale. 2m tre#ut ,rab pe"te urmtoarele pa,i i. ?u"e"er $e"#operite #a$avrele altor trei &emei' mo$ul $e a#(iu e &ii $ ab"olut a#ela)i. Urmtoarea vi#tim reu)i"e " "#ape' $e-vlui $ o pove"te &ri#o)toare $e"pre u "&+r)it $e "ptm+ $e viol )i tortur "ub"olul u ei #a"e pr"ite. 2 #*eta i $u"e"e pe poli(i)ti la T*oma" Le%la #' u te* i#ia me$i#al $e trei-e#i )i trei $e a i. Totu)i' atu #i #+ $ &emeii i "e #eru"e "-l i$e ti&i#e pe Le%la #' u reu)i"e "-o &a#. 2ta#atorul apru"e bru"# $i tu eri# )i u ro"ti"e i#i u #uv+ t. . plu"' Le%la # &u"e"e ple#at $i ora) #u a&a#eri la &i ele "ptm+ ii #are $i"pru"e #ea $e-a treia &emeie. . &oto,ra&ia aprut -iar' Le%la # putea " &i &o"t &oarte bi e )i &ratele mai mare al lui 0#ott %ra $o ' u #eea #e privea a"em area &i-i# real' #i &i,ura ab"olut #omu ' &er#*e-uit' #*ipe) )i ta $r' $ar #omplet eatr,toare' a u ui bi,ot #o "ervator $e pe Iall 0treet' lip"it $e ori#e aparte e ( et i# "au $e i tere"e. ?i,ura u ui u#i,a) "erie' lo#ui $ #a"a ve#i . . #iu$a #er#etrilor $e mare a ver,ur' poli(i)tii u reu)i"er " ,"ea"# $e"tule probe pe tru a-l a#u-a pe Le%la #. 3o &orm ultimului arti#ol publi#at Tribu e' Le%la # )i &#u"e ba,a1ele )i ple#a"e $i 3*i#a,o. 3*iar $a# "i"temul 1uri$i# u &u"e"e #apabil "-l #o $am e' lo#uitorii $i Illi oi" o &#u"er. !e)i a#e"ta era ultimul arti#ol $i 3*i#a,o' mai e9i"tau # )a"e' ultimii $oi a i' av+ $ #a "ubie#t $i"pari(ia u or &emei' #ep+ $ $i Mi$Fe"tGQp+ 3ali&or ia' apoi $i ou pe 3oa"ta $e /"t. T*oma" Le%la # "e $epla"a #o ti uu. Ultimul arti#ol era $i %o"to ' #u opt lu i urm. @ Ra*at' e9#lam 3la;' &#+ $u-m " "ar "u". Nu "e poate. . i#i u #a-. La" $ra#ului #artea aia' "#umpo. Trebuie " ve-i a"ta. M-am apropiat ,rab $e &erea"tr. 3la; tr"e"e $raperia ,rea $ea1u " pe tru a putea privi a&ar. O Co $a 2#ura "e opri"e l+ , u)a *olului. 3obor+"er trei brba(i. 3+ $ l-am v-ut pe #el $e la vola ' -am &o"t prea uluit " am e9a#t &a(a o#*ilor &i,ura imortali-at arti#olul $i Tribu e T*oma" Le%la #' la &el $e &er#*e-uit #a po-. %i e (ele"' 3la; u l-a re#u o"#ut )i i#i m#ar u )i-a $at "eama $e la $i"ta ( # era u v+r#ola#. 3eilal(i $oi i atr"e"er ate (ia. Earl Mar"te )i Aa#*ar; 3ai ' $oi mutt-i pe #are i #u o)team &oarte bi e. @ Mar"te )i 3ai = 3e $ra#uB &a# mpreu = <i #i e-i #ellalt= /l trebuie " &ie. @ U#i,a)ul lui Lo,a . T*oma" Le%la #. Trebuie " ple#m $e ai#i. @ 2' u5 /9#lam 3la;' rm+ + $ emi)#at timp #e #er#am "-l tra, "pre u). Nu ple#m i#ieri. !oar pe tru a"ta am ve it' "#umpo. @ 2m ve it " u#i$em u mutt. U "i ,ur mutt' lip"it $e ori#e e9perie (. Trei #o tra $oi e $e"tul $e ru' $ar. @ Ne putem $e"#ur#a.

@ ?r "om )i *ra ultimele $ou-e#i )i patru $e ore= @ Putem. @ /u u pot. 3la; "e opri. Rma"e t#ut o #lip. @ !a# rm+i' am #o ti uat eu' atu #i rm+ )i eu. !ar' &i-i# vorbi $' u "u t "tare " m lupt #u #i eva. 0u t e9te uat' &lm+ $' )i u-mi pot &olo"i bra(ul $i #au-a mu)#turilor #+i elui )i ale lui %ra $o . /ra o lovitur "ub #e tur' $ar u-mi p"a. 2) &i "pu" ori#e pe tru a ie)i am+ $oi $i #amera aia. /9pre"ia lui 3la; "e "#*imb $i e"i,ura (' la #eput' *otr+re. @ . re,ul. O )ter,em $e ai#i. Mai avem timp. @ Pe bal#o . Va trebui " e l"m #et 1o". ?r "rituri. @ %ra(ul tu= 3la; aru # o privire "pre ra a $e1a #i#atri-at. Noi' v+r#ola#ii' e vi $e#m repe$e' a)a #+t bra(ul era #a )i ou' $ar u aveam "-o re#u o"#. Nu atu #i. @ O " "upravie(uie"#. 3la; "e $rept #u pa)i mari "pre bal#o ' tra"e $raperiile #u o mi)#are bru"# )i tre$e"#*i"e u)a. @ 3obor eu primul )i te pri $ $a# (i #e$ea- bra(ul. 0ri"e $e1a pe"te balu"tra$ ai te #a eu " a1u , la u). .mi tre#u"em $e1a u pi#ior pe"te mar,i ea bal#o ului' #+ $' aru #+ $ o privire apoi #amer' am v-ut albumul pe pat. 2r &i trebuit "-l iau #u mi e. 2r mai &i putut #o (i e $e"tule i $i#ii #are " m a1ute "-l #u o"# mai bi e pe T*oma" Le%la #. Prima re,ul a u ei v+ tori8 #u oa)terea v+ atului. @ M tor# ime$iat' am "tri,at "pre 3la; pe"te balu"tra$. @ Nu5 2m )&#at albumul $e pe pat e9a#t #lipa #+ $ #artela era tre#ut pri $i"po-itivul $e $e"#*i$ere a u)ii. @ Nu "e $e"#*i$e' ro"ti pri u) o vo#e e&amiliar. 2r &i trebuit " "e apri $ lumi a ver$e. 2m &#ut u "alt $e la pat la bal#o ' mpie$i#+ $u-m $e o pere#*e $e #*ilo(i )i aproape tre#+ $ #u #apul pri u). . timp #e m ar#uiam pe"te balu"tra$' #i eva #er# u)a' $e"#operi # u era #uiat )i o mpi "e #u putere. M-am l"at " #a$ la pm+ t. 3la; u era a#olo #a " m pri $. 3+ $ m-am r"u#it' l-am v-ut repe-i $u-"e "pre u)a #are $u#ea la #uloar. 2m i te (io at "-l "tri,' apoi m-am ,+ $it mai bi e )i am &u,it $up el' pla#+ $u-l )i ro"to,oli $u- e am+ $oi pe beto ul $i &a(a primei u)i. 2lbumul mi-a -burat $i m+ ' lovi $u-l #u putere "ub brbie. @ Cei. Iart-m. @ 0u $e par# (i-ar p"a' m+r+i el' (i + $ #r(ulia "u" tr-o m+ . Te-ai tor". Pe tru a"ta= @ 2veam evoie $e ea. 3la; bomb i #eva barb. N-am au-it #e a "pu" )i probabil i#i -a) &i vrut "-o &a#. A#eam # ti )i pe trotuar' eu $ea"upra lui. 2m ri$i#at #apul " a"#ult. 3i eva p)ea pe bal#o ul $e la #amera lui Le%la #. 2m au-it "#+r(+itul balu"tra$ei #+ $ re"pe#tivul "-a aple#at pe"te ea' #er#et+ $ par#area. /ram a"#u )i "ub bal#o . @ <))t' am )optit eu. @ <tiu' murmur 3la;. .)i "#*imb po-i(ia "ub mi e' m+i ile a1u ,+ $ " "e o$i* ea"# pe &u $ul meu. Nu era o po-i(ie i #o &ortabil u # -a) &i $orit-o $a# mi "-ar &i $at po"ibilitatea' $ar. O*' -are importa (.

@ M-ai "periat' )opti el. .)i ri$i# "u" m+ a p+ pe #ea&a mea' m tra"e 1o" )i #epu " m "rute. 2m #*i" o#*ii )i l-am "rutat )i eu. La urma urmei' $a# tot trebuia " "tm ti )i pe u trotuar $i &a(a u ui *otel' ar &i trebuit " &a#em #el pu(i #eva #are " poat e9pli#a $e #e -#eam a#olo' pe 1o"' a)a-i= . #lipa urmtoare' o#*ii lui 3la; "e $reptar "pre $reapta' ,u"t+ $u-"e. . timp #e m tr,eam apoi' "e "tre#ur $e "ub mi e )i )i #o #e tr privirea "pre #eva a&lat "patele o"tru. ?emeia #are e urmri"e mai $evreme $i"#ut+ $ #o tra$i#toriu "e a&la $i ou pra,ul u)ii' $e $ata a"ta "orbi $ $i tr-o $o- $e #ola $ieteti# timp #e urmrea "pe#ta#olul. @ N-ai vrea )i i)te &lori#ele $e porumb= 0e i tere" 3la;' ri$i#+ $u-"e pi#ioare )i "#utur+ $u-)i *ai ele. @ / o (ar liber' u= Repli# &emeia. !a# 3la; -avea ,e eral rb$are #u &ii (ele uma e' atu #i avea )i mai pu(i #u oame ii #are ate tau la i timitatea "a )i i mai )i r"pu $eau -e&lemea. .)i #le)t &l#ile )i p)i pe"te mi e. 0e opri #u "patele la mi e' &i9+ $-o pe &emeie #u privirea. !e#+t o "e#u $. O#*ii ei "e mrir bru"#' "e $$u u pa" apoi' mpleti#i $u-"e' tr+ ti u)a )i o #uie. 3la; u ro"ti"e i#i u #uv+ t. !oar o "tr&ul,era"e #u 6privirea7 o privire $e o rutate at+t $e vi"#eral' #+t i &#ea tot$eau a pe oame i " o ia la ,oa . 2m #utat )i eu "-o &olo"e"# o $at. 0i,ur $e reu)it' am #er#at-o pe u $erbe$eu #are "e lua"e $e mi e tr-u bar. . lo# "-l "pim+ te' privirea l a(+(a"e )i mai tare. !e atu #i' mi-am v(at le#(ia. ?emeile u pot 6u#i$e7 #u privirea. Ori#i e &u"e"e bal#o ul $e la #amera lui Le%la # $i"pru"e tre timp. 2#um e puteam a)tepta " ia" a&ar pe tru a #er#eta mai am u (it -o a' Mar"te )i 3ai &ii $ "tare "-)i $ea "eama $up miro" # eu )i 3la; &u"e"em #amera lui Le%la # )i " pre"upu ' mo$ lo,i#' # u ple#a"em $e mult $e a#olo. L-am mbol$it pe 3la; )i am por it pe trotuar' #+t mai aproape $e #l$ire. Mi-am #ru#i)at $e,etele )i am "perat #a mutt-i " u ia" $i #amer. Nu pe tru # -am &i putut "#pa. Puteam am+ $oi. !ar 3la; -ar &i &#ut a"ta. !a# #ei trei ie)eau a&ar )i l ve$eau' 3la; u avea " &u,. 2m #o 1urat #l$irea )i e-am "tre#urat "pre par#are &r a &i v-u(i. !rumul "pre ma)i a &o"t rapi$. . mai pu(i $e $ou-e#i $e mi ute' e $reptam "pre 0to e*ave pe tru a a$u#e triri. 0IMULT2N @ 3ate,ori# u' $e#lar >erem;' ri$i#+ $u-"e $e pe "#au )i $rept+ $u-"e "pre )emi eu. Ne a&lam #u to(ii birou. 3eilal(i e a)tepta"er. 3la; )i #u mi e "tteam pe #a apea' el #*iar pe mar,i e' ,ata " (+) ea"# #lipa #are >erem; ar &i *otr+t # puteam ple#a $up mutt-i. Ni#: "ttea l+ , 3la;' bt+ $ la &el $e erb$tor $araba a pe "ptarul #a apelei' $ar a)tept+ $ " primea"# i $i#a(ii $e la el. Peter )i 2 to io erau #ealalt parte a #perii. 2m+ $oi preau m+ io)i $up a&larea ve)tilor' $ar )i p"trau #almul' a)tept+ $ *otr+rea lui >erem; #u u #o trol $e "i e mai bu ' $atorat v+r"tei )i e9perie (ei. @ Nu pot " #re$ # #eri a"ta' #o ti u >erem;. Ji-am e9pli#at #lar # u voiam a)a #eva' $ar tu tot ai ple#at. 2poi a "u at /le a " "pu # u #er#a(i $e#+t " a&la(i -vo uri $e"pre t+mplrile $i "eara tre#ut' $up #are a(i a1u " am+ $oi' tr-u &el "au altul' ". @ N-a &o"t i te (io at' l-am trerupt eu. 2m $at pe"te urma "a. Nu puteam pier$e o#a-ia. >erem; mi aru # o privire #are m "&tuia " ta# ai te $e a i tra )i mai mult ra*at. 2m t#ut. 0e $rept $i ou "pre &otoliul "u' $ar u "e a)e-.

@ Nime i u plea# $up #ei trei "eara a"ta. 0u tem #u to(ii e9te ua(i )i "upra(i $up "eara tre#ut' "pe#ial voi $oi. !a# -a) &i avut #re$ere #uv+ tul /le ei #+ $ a tele&o at' a) &i mer" a"t-i $up-amia- ora) pe tru a v t+r #u &or(a #oa#e. @ !ar -am &#ut imi#' prote"t 3la;. @ Numai pe tru # -a(i avut o#a-ia. @ !ar. @ Ieri am avut u mutt ora). 2"t-i e mort' $ar au aprut al(i trei. <i u umai at+t' $ar $i a#e)tia patru' i avem pe Earl Mar"te )i pe Aa#*ar; 3ai ' $oi mutt-i #are e-ar pu e $e"tule probleme #*iar )i "i ,uri. @ 0u te(i ab"olut "i,uri # erau Mar"te )i 3ai = . treb 2 to io. !i to(i mutt-i pe #are mi-i ima,i am vreo$at #a o e#*ip' )tia $oi "u t to#mai #oa$a li"tei. 3e ar putea avea #omu = @ 0u t am+ $oi mutt-i' i-o toar"e 3la;. @ Pre"upu totu)i # u &ormea- #*iar o e#*ip' am -i" eu. Mar"te trebuie "-l aib #u #eva la m+ pe 3ai . O le,tur bi e $e&i it tre #o $u#tor )i $i"#ipol. Earl vrea u teritoriu. .l vrea $e a i $e -ile. @ !a# vrea teritoriu' trebuie " "e alture Caitei' $e#lar >erem;. @ La $ra#uB' "#uip #uvi tele 3la;' Earl Mar"te e o 1i,o$ie a"#u " )i i tri,a t' #are )iar 1u ,*ia tatl pe la "pate umai pe tru a ob(i e #eea #e vrea. @ Nu uita(i $e oii re#ru(i' am i terve it eu. %ra $o )i Le%la # "u t u#i,a)i. U#i,a)i uma i. 3i eva probabil Mar"te i-a ,"it' i-a mu)#at )i i-a a tre at. . i$eea $e a &orma o armat $e mutt-i. <i u pur )i "implu $e mutt-i' #i $e u ii #are )tiu $e1a #um " v+ e-e )i " u#i$. <tiu " u#i$ )i le pla#e. 2 to io #lti $i #ap. @ Tot u mi-l pot ima,i a pe Mar"te "patele a#e"tei a#(iu i. Par(ial' $a. !ar treaba a"ta #u &ormarea $e oi mutt-i e lip"it. !e &i e(e. <i "-l mai re#rute-e )i pe 3ai = TipuB e u i$iot. U u#i,a) $e prim m+ ' $ar u i$iot. <a "ele "-o $ea bar "u t prea mari' iar Mar"te ar trebui "-o )tie. @ 3ui aiba i pa"= /9plo$ 3la;' "ri $ $e pe "#au . 2vem trei mutt-i ora). U ul $i ei l-a u#i" pe Lo,a . 3um pute(i "ta $i"#ut+ $ $e"pre motive' #+ $. @ 0tai 1o"' 3la;to ' -i"e >erem; #u o vo#e ,rav. 3la; aproape # "e a)e-' $ar "e opri bru"#. Rma"e o #lip emi)#at' "&+)iat $e #ele $ou i "ti #te. 2poi )i #le)t pum ii' "e r"u#i pe #l#+ie )i "e $rept #u pa)i mari "pre u)a biroului. @ !a# ple#i' " u te mai tor#i. Vo#ea lui >erem;' aproape o )oapt' l &#u pe 3la; " #reme ea"#. @ 3la;to ' $a# u-(i po(i #o trola impul"urile' atu #i $u-te 1o" #u)#. Te #ui u tru p+ -(i revii. !ar $a# problema "t &aptul # u vrei " (i le #o trole-i' )i ple#i' atu #i u e)ti bi eve it apoi. Nu vorbea "erio". /i bi e' $a' vorbea "erio"' $ar u #*iar a)a #um &u"e"e &ormulat totul. !a# 3la; ple#a )i >erem; l ame i (a #u "ur,*iu ul' trebuia " pu ame i (area pra#ti#. !ar u-l l"a pe 3la; " ple#e &r o #o &ru tare. 2me i (area era #el mai bu mi1lo# $e a mpie$i#a a#e"t lu#ru. 3la; rma"e emi)#at' "tr+ ,+ $ $i &l#i $e par# )i-ar &i me"te#at m+ ia' #u pum ii #le)ta(i pe l+ , #orp. !ar u "e mi)# $i lo#. N-avea "-o &a#. Pe tru el' "ur,*iu ul ar &i "em at moarte u $i #au-a u or &or(e e9terioare' #i i terioare' o moarte #eat pri rete-area ori#ror le,turi #u #eva #are #re$ea #el mai mult. Nu avea "-l pr"ea"# i#io$at

pe >erem; )i i#i Caita. /ra via(a lui. >erem; putea la &el $e bi e "-l ame i (e #-l omoar $a# por e)te $up mutt-i. . #et' #u o mi)#are $eliberat' 3la; "e toar"e "pre el. Privirile li "e #ru#i)ar. O lu , pau-' pe $ula $e pe #mi umr+ $ "e#u $ele #a o bomb #u #ea"' apoi 3la; "e r"u#i )i ie)i pe u)' $rept+ $u-"e u "pre ,ara1 "au "pre u)a pri #ipal' #i "pre partea $i "pate a #a"ei. U)a $i "pate "e $e"#*i"e )i "e tr+ ti #u putere. L-am privit pe >erem;' apoi l-am urmat pe 3la;. 2m i trat $up 3la; p$ure. 2 #o ti uat " mear, p+ #e am a1u " am+ $oi tr-u lo# #are u puteam &i i#i v-u(i' i#i au-i(i $i #a". !e-abia atu #i "e opri )i lovi #u pum ul #opa#ul #el mai apropiat' &#+ $u-l " "e #lati e )i " ,eam "em $e prote"t. 0tropi $e "+ ,e "rir toate pr(ile. @ Nu-i putem l"a pe 3ai )i Mar"te " "#ape epe$ep"i(i' i-bu# i 3la;. Nu-i putem l"a " #rea$ # $m apoi &a(a lor. Trebuie " a#(io m. 2#um. N-am "pu" imi#. 0e r"u#i bru"# pe tru a m privi &a(. @ >erem; "e )al. 0u t at+t $e "i,ur # "e )al. . #*i"e o#*ii )i tra"e a$+ # aer piept' #u &a(a #o tor"io at $e $urere' #a )i #um #uvi tele l-ar &i tiat. 3*iar )i "impla i$ee $e a pu e la $oial *otr+rile lui >erem; i "trpu ,ea i ima $e par# ar &i &o"t #ea mai m+r)av tr$are. @ Pe u $eva are $reptate' #o ti u el $up #+teva #lipe. Nu "u tem pre,ti(i pe tru a)a #eva. !ar u pot " "tau &r " &a# imi# timp #e u#i,a)ul lui Lo,a e liber' )tii $ # urmtorul pe #are l-ar putea ata#a mutt-i ai putea &i tu "au >erem;. Pur )i "implu u pot. /l ar trebui " )tie a"ta. Tot -am "pu" imi#' )tii $ # u #uta u r"pu "' #i #er#a umai "-)i pu ,+ $urile or$i e. @ ?ir-ar " &ie5 Url el "pre p$ure. ?ir-ar " &ie5 ?ir-ar " &ie5 ?ir-ar " &ie5 Lovi iar #u pum ul #opa#' apoi )i tre#u m+ a pri pr' pi#turile $e "+ ,e mpr)tii $u-"e pri )uvi(ele aurii )i l"+ $ o pat ro)ie pe &ru te. . #*i"e o#*ii )i tra"e a$+ # aer piept. 2poi l $$u a&ar #u -,omot' "e #utremur )i m privi. ?uria &ru"trat' ame"te#at #u urme $e teroare' i "#+ teia o#*i. @ . #er#' "#umpo. <tii #+t $e tare #er#. Toate &ibrele $i mi e url " ple# $up ei' "-i v+ e-' " le "&+)ii bere,atele alea e oro#ite. !ar u pot " u-i $au a"#ultare lui >erem;. Nu pot. @ <tiu. 0e apropie )i m #upri "e bra(e' #ut+ $u-mi ,ura #u a lui. %u-ele "ale le ati "er pe ale mele u)or' #u titlu $e #er#are' a)tept+ $ " &ie mpi " apoi. .i "im(eam ,ur pa i#a' e&ortul $e a-)i #o trola i "ti #tele #o tra$i#torii #are "e ma i&e"tau mai puter i# $e#+t ori#e mi puteam ima,i a. L-am #upri " bra(e' mi-am ri$i#at m+i ile )i mi le-am #ol#it pri tre )uvi(ele lui $e pr' tr,+ $u-l mai aproape. U &ior $e u)urare i "trbtu tot #orpul. /liber+ $u-"e $e ori#e urm $e auto#o trol' m )&# )i m (i tui #u "patele $e u #opa#. .mi "mul"e *ai ele' u ,*iile -,+rii $u-mi pielea timp #e-mi "&+)ia blu-a )i #*ilo(ii. 2m b+1b+it $up &ermoarul blu,ilor #u $e,ete tot mai e $em+ ati#e' pe m"ur #e #l$ura $i"perrii "ale m #upri $ea #a u p+r1ol. 3la; )i mpi "e pa talo ii 1o" )i i a-v+rli tr-o parte. %u-ele le a#operir pe ale mele' "trivi $u-le. Mi-am r"u#it m+i ile prul "u' tr,+ $u-l )i mai aproape. 0#oa"e u ,eamt r,u)it. .)i tre#u m+i ile pe"te #orpul meu ,ol' &rm+ t+ $u-l' "trivi $u-mi #oap"ele' mi1lo#ul' "+ ii. 0#oar(a #opa#ului mi i tr "pate. . timp #e $e,etele lui mi ati ,eau &a(a' m+ ,+i $u-m' i-am miro"it "+ ,ele $e pe m+ ' l-am "im(it #ur,+ $u-mi 1o" pe obra1i. Mi-a a1u " ,ur )i i-am "im(it ,u"tul metali# )i &amiliar.

?r i#i-o averi-are' )i l" m+i ile 1o" p+ pe &u $ul meu' "lt+ $u-m "u" )i el. M+r+i )i "e &ip"e mi e. 3u pi#ioarele ri$i#ate $e pe pm+ t' m le, am aer' #omplet "ub #o trolul lui. 0e mpi "e #u putere mi e. .mi pri "e privirea )i o "u"(i u. !i a$+ #ul pieptului i ie)ea u m+r+it ritmi#' $e patim $i"perat. Ma9ilarele i erau (epe ite. !e,etele i "e #le)tar pe )ol$urile mele' )i am "im(it #um mar,i ea veri,*etei mi ptru $ea #ar e. 2poi o#*ii i "e e,urar. 3o #e trarea i "e ri"ipi )i #orpul i "e #utremur #o vul"iv. G+&+i #et $ar prelu ,' apoi )i #eti i mi)#rile' #u &a(a ,ropat #lavi#ul )i #u m+i ile mi)#+ $u-"e #et "u"' pe tru a-mi prote1a "patele $e #opa#. 0e mi)#a u)or mi e' # ere#(ie. Nu a1u "e"e # la or,a"m. /ra o $e"#tu)are $e alt &el' o ate uare bru"# a viole (ei #are i "&+rte#a"e #orpul. M m+ ,+ie pe "pate )i m tra"e mai aproape $e el. 3u &a(a # lipit $e mi e' )opti8 @ Te iube"#' /le a. Te iube"# at+t $e mult. L-am #upri " #u bra(ele' a$ulme#+ $u-i ure#*ea )i "#o(+ $ i)te "u ete earti#ulate. . # mi)#+ $u-"e mi e' m tra"e $e l+ , #opa# )i' &#+ $ u pa" apoi' "e l" # #a$ la pm+ t #u mi e $ea"upra. Mi-am #ol#it pi#ioarele 1urul )ol$urilor "ale' apoi m-am ri$i#at' relu+ $ ritmul. Mi-am $at #apul pe "pate )i am #*i" o#*ii' "im(i $ aerul re#e al op(ii pe &a(. 2u-eam vo#ea lui 3la;' $e u $eva $eparte' repet+ $u-mi umele. M-am au-it r"pu -+ $u-i' vo#ea mea ro"ti $u-i umele p$urea t#ut. Or,a"mul a ve it #et' aproape &r e er,ie' &ie#are u $ "trbt+ $u-mi #orpul #u o parti#ularitate "uperb. I-am "im(it or,a"mul la &el $e #et )i am ,emut #u u "e time t $e "impatie. <i-a ri$i#at m+i ile )i m-a tra" 1o" "pre piept' #u #apul v+r+t "ub brbia "a. Nu e-am mi)#at mult timp. /u am rma" a#olo' a"#ult+ $u-i btile i imii )i a)tept+ $ mome tul teribil #+ $ realitatea avea " e a$u# #u pi#ioarele $e pm+ t. <i a"ta urma " "e t+mple e,re)it. Pe tru # patima avea " "e ri"ipea"#' iar 3la; avea " -i# #eva' " &a# #eva' " #ear #eva #are " e &a# " "rim u ul la ,+tul #eluilalt. @ 2) vrea " aler,' ro"ti el #u o vo#e moale. 2m rma" emi)#at o #lip' e"i,ur $a# au-i"em bi e )i a)tept+ $ poa ta. @ 0 aler,i= @ !a# u e)ti prea obo"it. @ Tot mai ai evoie " te $e"#ar#i= @ Nu' vreau pur )i "implu " aler,. 0 &a# #eva. 3eva mpreu #u ti e. 2m e-itat' apoi am aprobat $i #ap. 2m mai rma" ti )i #+teva mi ute ai te $e a ,"i u lo# pe tru a e Tra "&orma. Nu m-am ,rbit )i Tra "&ormarea a avut lo# "urpri -tor $e u)or. 2poi am rma" mi1lo#ul lumi i)ului )i m-am ti " pe iarb r"u#i $ #apul toate $ire#(iile' ri$i#+ $ ure#*ile' $e-mor(i $u- e labele $i "pate' $+ $ $i #oa$. M "im(eam ,ro-av' $e par# u m-a) mai &i Tra "&ormat $e "ptm+ i. 2m #lipit pe tru a m a#omo$a #u tu eri#ul. 2erul miro"ea $eli#io" )i am re"pirat #u e"a(' umpl+ $u-mi plm+ ii' "&ori $ )i ob"erv+ $ #um )i #ele mai va,i urme $e #o $e "are vleau a&ar pe ri. /ram pe pu #tul $e a m toar#e lumi i) #+ $ #eva ,reu m-a lovit $i lateral' aru #+ $u-m tr-o parte. 2m pri " #u #oa$a o#*iului o &ul,erare $e bla ,albe ' apoi m-am tre-it iar "i ,ur' eav+ $ #a "o(itor $e#+t urmele miro"ului lui 3la;. M-am ri$i#at )i am &#ut #+(iva pa)i pre#au(i. Nu "-a t+mplat imi#. 2m ri$i#at #apul )i am a$ulme#at aerul. Tot imi#. 2m &#ut # trei pa)i )i m-am tre-it $i ou aru #at aer )i proie#tat $e $ata a#ea"ta tr-u tu&i)' &r a ve$ea m#ar u &ir $e pr $i #orpul ata#atorului. 2m a)teptat "-mi re#upere- "u&lul' am "rit pi#ioare )i am #eput " aler,. . "patele meu' 3la; vli $i ou lumi i) )i "#oa"e u urlet' $e"#operi $ # pra$a "a $i"pru"e. 2m aler,at mai repe$e. 2m au-it tro" etul tu&i)urilor u $eva "patele meu. ?#+ $ u vira1 bru"#'

am plo 1at "ub u l"tri)' lipi $u-m $e pm+ t. O bla aurie mi &ul,er pri &a(. 2m "rit "u" )i m-am luat $up el. Lui 3la; i-au trebuit #+teva "e#u $e pe tru a-)i $a "eama $e )me#*erie' $ar #ur+ $ i-am au-it lipitul labelor "patele meu. !ata urmtoare #+ $ am &#ut u "alt tr-o parte' trebuie "-l &i &#ut #u o -e#ime $e "e#u $ prea #et' permi(+ $u-i "-mi va$ labele $i "pate "au #oa$a. To#mai m ,*emui"em "patele u ui tu&i) #+ $ o "ut $e :ilo,rame $e mu)#*i "e ar#uir pe"te el' #-+ $ $ire#t pe mi e. Ne-am #ierat #+teva mi ute' #*elli $ )i m+r+i $' mu)#+ $u- e )i lovi $u- e #u labele. 2m reu)it "-mi v+r botul "ub ,+tul "u )i l-am aru #at pe "pate' apoi m-am ri$i#at bru"#. !i (i a"#u(i(i "-au #le)tat pe u a $i labele $i "pate )i au r"u#it-o' a-v+rli $u-m tr-o parte. 3la; "e aru # a"upra mea )i m (i tui la pm+ t. Rma"e $ea"upra mea u mi ut' o#*ii alba)tri "#+ teii $ $e #+ tare. 2poi' &r vreu averti"me t' &#u u "alt )i $i"pru p$ure. 2#um era 6mome tul7. L-am urmrit vreo opt "ute $e metri. La u mome t $at' )i-a "#*imbat bru"# $ire#(ia )i a #er#at " $i"par *(i)urile ,roa"e. <me#*eria i-a o&erit u ava ta1 $e vreo )a"e metri' u mai mult. M a)teptam la u alt vi#le)u, #+ $ o umbr mi# "-a pro&ilat pri lumi i)ul $i &a(a mea. %ri-a a a$u" u miro" pl#ut $e iepure. 3la; a #eti it' r"u#i $u-"e prea ,reoi #tre el. 2m mrit vite-a' m-am #or$at )i am "rit' $ar era $e1a prea t+r-iu. Iepurele $i"pru"e. . timp #e-mi re#ptam e#*ilibrul' u "#+ #et "tri$e t a "&+)iat li i)tea p$urii. !up umai #+teva "e#u $e' 3la; a vlit $i tu&i)uri #u iepurele mort tre &l#i. M-a privit )i a a,itat tr-o parte )i- alta iepurele' o#*ii tra "mi(+ $ a#ela)i timp me"a1ul8 6.l vrei=7 0#utur+ $u-l' "+ ,ele lui mpro)#a pm+ tul. Miro"ul' ame"te#at #u #el $e #ar e # $e"tul $e #al$' "-a r"p+ $it pri aer. 2m p)it ai te' a$ulme#+ $. 0toma#ul mi-a ,*ior(it. 3la; a m+r+it #et u "u et a"em tor u ui r+" &u $at )i a $eprtat 6ma"a7 $i -o a mea $e a#(iu e. 6Cr(uire7' l-am "&i$at eu #u privirea. 0-a pre&#ut # aru # iepurele "pre mi e' $ar u i-a $at $rumul $i ,ur. 3u u urlet' m-am repe-it la el. 0-a $at #et apoi' (i + $ iepurele $e"tul $e aproape pe tru #a miro"ul "-mi ptru $ #reier )i "-mi #o tra#te "toma#ul. L-am &i9at #u o privire $i"tru,toare' apoi am privit "pre p$ure. Mai erau multe alte &eluri $e m+ #are $i lo#ul $e u $e ve i"e iepurele. Pe #+ $ m tor#eam " ple#' 3la; mi-a aru #at a imalul mort la pi#ioare. Mi-am mutat privirea $e la el la iepure' a)tept+ $u-m la o alt )me#*erie. . "#*imb' "-a l"at pe labele $i apoi )i a a)teptat. L-am mai &i9at o $at #u privirea' apoi am "&+)iat iepurele' ,*i(+ $ #ar ea #al$ aproape pe eme"te#ate. 3la; "-a apropiat )i "-a &re#at $e mi e' li ,+ $u-mi pi#turile $e "+ ,e $e pe bot )i ,+t. M-am oprit $i m+ #at $ea1u " $e mult pe tru a-i mul(umi' ati ,+ $u-l #u botul. !up #e m-am tor" #u "patele pe tru a termi a iepurele' 3la; a $i"prut "alturi p$ure pe tru a v+ a propria #i . 3+ $ m-am tre-it a $oua -i $imi ea(' -#eam "i ,ur iarba u$ $e rou. M-am ri$i#at #apul oa"elor )i am privit 1ur $up 3la;. Ultimul lu#ru pe #are mi-l ami team era # e Tra "&orma"em' e &#u"em #ovri, )i a$ormi"em. 2m ti " m+ a )i am ati " lo#ul u"#at $e l+ , mi e. 2ru #+ $ o privire #ir#ular pri lumi i)ul pu"tiu' am "im(it u &ior $e eli i)te. 3la; u ple#a $e l+ , mi e a#e"t &el. P+ atu #i' problema &u"e"e #um " "#ap $e el. %ru"#' u )uvoi $e ap re#e mi "-a revr"at #ap. 2m tre"rit )i l-am v-ut pe 3la; "t+ $ $ea"upra mea )i r+ 1+ $. 2pa i pi#ura $e pe m+i i )i pi#turile i "#lipeau pe a tebra(e. /ra # ,ol pu)#4 u e mai obo"i"em " e toar#em $up *ai e' e"i,uri $e lo#ul u $e le l"a"em )i #*iar )i mai pu(i "i,uri # puteau &i mbr#ate $i ou. @ M #au(i= . treb el' l"+ $u-"e " #a$ pe iarb l+ , mi e. @ 2m #re-ut # poate te-au m+ #at #+i ii ia "lbati#i. @ Preai eli i)tit.

@ 3*iar eram. !um e-eu )tie #e &el $e i $i,e"tie le-ai $a e oro#i(ilor lora. 2 i-bu# it r+" )i "-a l"at patru labe' mpi ,+ $u-m pe iarb )i "rut+ $u-m. L-am "rutat )i eu' #ol#i $u-l #u pi#ioarele' $ar "ri $ bru"# apoi #+ $ tlpile mi-au ve it #o ta#t #u ale "ale' re#i #a ,*ea(a )i u$e. @ 2m veri&i#at *ele)teul' e9pli# el ai te $e a putea treba. M ,+ $eam " otm pu(i . Prima $at pe "e-o ul "ta. 3u "i,ura ( e va tre-i. @ 3eva $e m+ #are pe a#olo= 3*i#oti. @ Nu (i-a a1u " iepurele $e oaptea tre#ut= @ Ni#i pe-o m"ea. @ %i e' bi e. Uite #um &a#em. !a# u mai po(i a)tepta' lum mi#ul $e1u ' apoi otm. 2ltmi teri' mer,em " otm a#um )i (i pre,te"# mi#ul $e1u $up a#eea ori#e $ore)ti. N-am e-itat prea mult ai te $e a ale,e a $oua varia t. Nu pe tru # $oream "-mi pre,tea"# #i eva mi#ul $e1u ' $ar pe tru # )tiam #' o$at a1u )i #a"' u mai puteam ie)i i#io$at pe tru a ota. Trebuia " "e t+mple #eva. 0 e reami tim # Lo,a era mort. 3 erau trei mutt-i %ear Valle;. Via(a real avea "-o $i"tru, pe #ea ilu-orie pe #are e-o #o trui"em #u at+ta ,ri1 oaptea #are tre#u"e. Nu $oream " "e termi e. !oar #+teva ore plu"' # pu(i timp pe tru a preti $e # ar putea &i a"t&el )i realitate' &r u tre#ut )i u viitor #are " "e ame"te#e utopia oa"tr. 3+ $ i-am "pu" # a##ept " otm t+i' 3la; a r+ 1it )i m-a "rutat' apoi a "rit pi#ioare. @ Ne tre#em= Ultimul "o"it e aru #at ap= M-am pre&#ut # m ,+ $e"#' apoi am "rit "u" )i am luat-o la &u,. !up #i #i "e#u $e mi-am $at "eama # ,re)i"em $rumul. . timp #e vleam lumi i)ul $e l+ , *ele)teu' 3la; "ttea $e1a pe malul or$i#' r+ 1i $. @ Te-ai rt#it' "#umpo= M-am $reptat "pre el' )#*iopt+ $ )i t+r+i $ pi#iorul $rept. @ 2le aibii vi(e' am mormit eu. 3re$ # mi-am r"u#it ,le- a. !up to(i a#ei a i' ai &i #re-ut # u "-ar mai &i l"at p#lit. Pe bu e. !ar u' timp #e eu "ream tr-u pi#ior pe mal' 3la; "-a apropiat " m a1ute' eli i)tea #iti $u-i-"e o#*ii alba)tri. 2m a)teptat p+ "-a aple#at pe tru a-mi #er#eta ,le- a' apoi i-am $at u br+ #i ap. Mai t+r-iu' e-am $reptat mpleti#i $u- e "pre #a"' tot ,oi' $ar &r a e $a "eama "au a e p"a. !up #e am otat' am &#ut $ra,o"te pe malul *ele)teului' #eea #e e-a &#ut " artm $e par# e-am &i luptat tr-u ri , pli #u oroi' u lu#ru u tre,ime ea$evrat. Ne "pla"em ,rab *ele)teu' $ar 3la; tot mai avea o pat $e oroi pe u obra-. 2rta #a u pu)ti $e $oi"pre-e#e a i' #u o#*ii "#lipi $ )tre ,re)te' #u bu-ele "tr+ "e tr-u r+ 1et #are per"i"ta' tra "&orm+ $u-"e tr-u *o*ot $e r+" $e &ie#are $at #+ $ e mpie$i#am $e #eva $rum. @ 3ltite' a)a-i= . treb el' a1ut+ $u-m " m ri$i# $up #e m mpie$i#a"em tr-o r$#i bi e a"#u ". @ Re(eta #la"i#. ?r ame"te#uri "emipreparate. @ <i )u #' pre"upu . 2lt#eva= @ U bi&te#. 3la; i-bu# i r+" )i m #upri "e $e mi1lo#' #rarea &ii $ a#um $e"tul $e lar, pe tru am+ $oi. @ La mi#ul $e1u = @ 2i "pu" # pot " m + # tot #e vreau.

@ Ni)te &ru#te #a pe tru o ma" e#*ilibrat= @ Nu' $ar po(i &a#e ro"t $e i)te "l i . O#*iuri #u "l i . @ Pot " "oli#it u mi# a1utor= @ ?a# #a&eaua. I-bu# i $i ou r+". @ Mul(ume"# $e. 0e opri bru"#. To#mai a1u "e"em la mar,i ea p$urii )i p)i"em #urtea $i "pate. Iar a#olo' la mai pu(i $e #i #i metri' "ttea >erem;. . #o 1urat $e #i #i "au )a"e &i,uri uma e e#u o"#ute' #are "-au tor" #a la #oma $ #lipa #are am ie)it $i p$ure. 3la; m+r+i o 1urtur )i p)i &a(a mea' a#operi $u-mi ,oli#iu ea. >erem; "e r"u#i )i i #o $u"e pe #ei $i ,rup tr-o parte. 2#e"tora le-au trebuit #+teva "e#u $e pe tru a "e pu e mi)#are' )i alte #+teva pe tru a u "e mai *olba la oi. !up #e vi-itatorii au $i"prut "patele ,ara1ului' l-am apu#at pe 3la; $e m+ )i am luat-o la &u, "pre u)a $i "pate' &r a e opri $e#+t la eta1. . ai te $e a putea "pu e #eva' l-am mpi " #amera "a )i am i trat tr-a mea. Nu mi pu"e"em $e#+t "utie ul )i #*ilo(ii ai te $e a au-i u)a lui 3la; $e"#*i-+ $u-"e. 2)tept+ $u-m " #oboare pe tru a-i #o &ru ta pe #ei #are ptru "e"er iar pe proprietate' m-am ,rbit "pre u) )i am $e"#*i"-o bru"#' pe tru a-l ,"i #u m+ a pe #la (. @ Cei' ro"ti el' r+ 1i $ timp #e )i re#pta e#*ilibrul. !a# e)ti at+t $e erb$toare " m prime)ti $ormitorul tu' ar trebui " m o&er mai $e" " pre,te"# mi#ul $e1u . @ /ram. Nu e)ti. Te "im(i bi e= @ M "imt e9#ele t' "#umpo. To#mai ve eam " te i vit la mi#ul $e1u timp #e >erem; "#ap $e oa"pe(ii o)tri ei vita(i. 0e aple# ai te' m #upri "e bra(e )i m "rut. <i u' u ie" a&ar "-l a1ut. 0u t tr-o $i"po-i(ie prea bu pe tru a permite u ei a$u turi $e &ii (e uma e " mi-o "tri#e. >erem; "e poate $e"#ur#a. @ %i e' am r"pu " eu' #ol#i $u-i ,+tul #u bra(ele. @ 0u t bu#uro" # e)ti $e a#or$. !e#i' *ai " lum mi#ul $e1u ' apoi putem vi"a la #+teva mo$alit(i $e a e $i"tra p+ #e >erem; va &i ,ata " e "pu #um e vom o#upa $e Mar"te )i 3ai . Pe #+ $ "e aple#a pe tru a m "ruta' #i eva )i $re"e ,la"ul pra1ul u)ii. 2m privit i"#o$itor pe"te umrul lui' pe tru a-l ve$ea pe >erem; #u bra(ele #ru#i)ate )i #u u -+mbet "lab tiprit pe bu-e. @ 0#u-e pe tru trerupere' $ar am evoie $e /le a. .mbr#at $a# vrem " "#pm o$at $e oame ii )tia. @ !a' $om ule' am ro"tit eu' $e"pri -+ $u-m $i bra(ele lui 3la;. 3obor ime$iat. @ 2)teapt' -i"e 3la; timp #e >erem; "e toar"e pe tru a ie)i $i #amer. Trebuie " vorbe"# #u ti e. 2u ple#at am+ $oi. .l au-eam pe 3la; #er+ $u-)i "#u-e pe tru purtarea $i oaptea pre#e$e t' $ar am #*i" repe$e u)a' e$ori $ "-i $era 1e-. Mam mbr#at' mi-am tre#ut peria pri pr' m-am privit o,li $' apoi am ie)it pe #uloar. >erem; )i 3la; erau # a#olo. @ M $u# " pre,te"# mi#ul $e1u ' $e#lar 3la;' $rept+ $u-"e "pre "#ri. !i"trea--te' "#umpo5 @ 3u "i,ura (' am r"pu " eu. . timp #e #oboram "#rile' i-am aru #at o privire pe"te umr lui >erem;. .mi pare ru pe tru #e "-a t+mplat mai $evreme. ?aptul # am ie)it ,oi $i p$ure. Nu e a)teptam la vi-itatori.

@ Ni#i -ar &i trebuit' repli# el' #o $u#+ $u-m "pre u)a #are $$ea "pre #urtea $i "pate. Nu e evoie "-(i #eri "#u-e. 2r trebui " po(i " vii )i " ple#i $up pla#ul i imii. %le"tema(ii )tia $e epo&ti(i "u t #ei. 3lti $i #ap )i u mai termi #e voia " "pu . @ 3e "-a mai t+mplat= @ 2lt per"oa $i"prut. @ %iatul pe #are l-am ,"it alaltieri= >erem; #lti $i ou $i #ap )i $e"#*i"e u)a. @ !e $ata a"ta l #aut pe u ul $i tre brba(ii #are au ptru " pe proprietatea oa"tr vi eri. 3el $e v+r"t mi1lo#ie. 3o $u#torul ,rupului. @ 2 &o"t $at $i"prut= @ Nu umai # a $i"prut' $ar a $i"prut $up #e a l"at u ui priete u me"a1 #are "pu ea # "e $repta #oa#e oaptea tre#ut' pe tru a mai veri&i#a # o $at lu#rurile. .l $era 1a #eva le,tur #u lo#ul "ta. Voia " mai aru #e o privire pe ai#i. @ O*' ra*at5 @ . $ou #uvi te e9a#t a)a. 0U0PI3IUN/. Grupul $e i terve (ie era &ormat $i )a"e per"oa e' trei poli(i)ti lo#ali )i trei #ivili. >erem;' Peter' Ni#: )i #u mi e am por it #u ei pe proprietate' iar 2 to io "-a tor" #a"' pe tru a &i #u o#*ii pe 3la; #a-ul #are promi"iu ea $e a u i terve i avea " &ie $at uitrii. Noi patru 1u#am rolul #et(e ilor bu i' ,ri1ora(i $e "oarta u ui "eam ' "#oto#i $ pri tre tu&i)uri #u toate "im(urile alert' #utarea ori#rui i $i#iu pe #are u-l $oream ,"it $e #eilal(i. U ul $i tre lu#rurile $e"pre #are a) &i pre&erat " u &ie $e"#operite prea $evreme a aprut #*iar la #eputul #utrii oa"tre. @ 2m ,"it #eva5 Url u ul $i brba(i. @ / Mi:e= 0tri, altul' ple#+ $ &u, $e l+ , oi. . timp #e toat lumea "e $repta ,rab "pre a#el lo#' "e au-i vo#ea lui Ni#:' aproape e#at tr-u *o*ot $e r+" #u ,reu "tp+ it. @ L"a(i-o balt. Nu e. . Nimi# importa t. @ 3e $ra#uB vrei " "pui= 0e r"ti primul brbat. Poate u (i "e pare $e#+t o ,lum' biete' $ar. Re"tul &ra-ei "e pier$u -,omotul pro$u" $e pa)ii tuturor vli $ lumi i)ul #are u brbat era $e1a aple#at pe"te o blu- "&+)iat. 2lte bu#(i $e *ai e erau mpr)tiate pe pm+ t' altele at+r au pri tu&i)uri. Ni#: ri$i# "u" o 1umtate $e #*ilo(ei albi )i r+ 1i "pre mi e. @ 3+i i "lbati#i= 0au pur )i "implu 3la;to = @ O*' !um e-eule' am mormit eu. 2m p)it "pre el pe tru a-i "mul,e bu#ata $e le 1erie i tim $i m+ ' $ar o ri$i# $ea"upra #apului' r+ 1i $ #a u li#ea . @ V$ Pari"ul' v$ ?ra (a' v$ #*ilo(ii /le eiGN' i to el. @ Toat lumea a v-ut $e1a mai mult $e#+t at+t' i terve i >erem;. 3re$ # e putem relua &r probleme #utarea. Peter #ule"e #ma)a lui 3la; $e pe o ramur )i o ri$i#' privi $ pri tr-o ,aur mi1lo#ul ei. @ Voi $oi #*iar pute(i &a#e #eva "tri##iu i' a)a-i= U $e-i #amera a"#u " #+ $ ai evoie $e ea= @ !e#i' a"ta. . N-a &o"t "&+)iat $e #+i i "lbati#i= . treb u ul $i brba(i. Peter r+ 1i )i a-v+rli #ma)a pe pm+ t. @ Nu. !oar $e i)te *ormo i "lbati#i.

3eilal(i brba(i #are to#mai #eta"er "-mi mai aru #e priviri pie-i)e $up i #i$e tul 6,oal #urtea $i "pate7 "e uitar la mi e #u u i tere" re oit. 2m -+mbit' "tp+ i $u-m #u ,reu " u-mi $e-,ole"# $i (ii tr-u r+ 1et a imali#' apoi m-am ,rbit apoi p$ure. >erem;' $oi brba(i $i e#*ipa $e #er#etare )i #u mi e "#oto#eam pri tu&i)uri partea $e or$-e"t a p$urii' #+ $ am au-it u alt "tri,t' $e $ata a#ea"ta #u u timbru at+t $e ur,e t' #+t e-a &#ut " por im ,oa tr-a#olo. 21u )i la lo#ul i $i#at' i-am v-ut pe Ni#: )i al(i $oi brba(i l+ , u #a$avru. Ni#: ri$i# o#*ii' mi pri "e privirea' #er#+ $ "-mi "pu # "e "tr$ui"e &r "u##e" " le $i"tra, ate (ia #elor $oi. >erem; )i #u mi e e-am apropiat $e #a$avru )i l-am privit. /ra brbatul $i"prut. Gulerul #m)ii era rupt )i mbibat "+ ,e. !ea"upra lui' bere,ata i era #omplet "&+)iat' bu#(i $e #ar e )i piele at+r + $ 1urul r ii. Orbitele ,oale "e *olbau la oi. 3orbii "au vulturii l ,"i"er primii -#+ $ voia "oartei lumi i). . a&ar $e o#*i' i #iu,uli"er &a(a' l"+ $ ,uri "+ ,erate' pri #are "e ve$eau oa"ele albe. %u#(i $e #ar e i a#opereau partea $i &a( a #m)ii )i erau mpr)tiate pe"te tot 1urul #apului' #a )i #um membrii e#*ipei $e #er#etare ar &i trerupt ma"a p"rilor. @ La &el #a #eilal(i' $e#lar u ul $i brba(i' apoi )i mut privirea alt parte. @ 3u o "i ,ur $i&ere (' i terve i altul. N-a &o"t m+ #at. 3el pu(i u $e #+i i. !e p"ri. Pr$torii u pier$ timpul. U brbat mai t+ r (+) i #a $i pu)# "pre p$ure. 3+teva "e#u $e mai t+r-iu' am au-it #um $$ea totul a&ar $i el. 2l(i $oi au "#uturat #u "impatie $i #ap' ei )i)i art+ $ pu(i #am ver-i la &a(. Ni#i "toma#ul meu u "e "im(ea prea bi e' )i a"ta u $i #au-a u ui #a$avru. 3+ $ t+ rul "e opri $i vomat' rma"e t#ut o #lip' apoi ie)i aler,+ $ $i tr-u $e"i). @ Cei' ve i(i #oa#e5 Trebuie " ve$e(i a"ta5 <tiam #e $e"#operi"e. <tiam )i mi era ,roa- " ptru $ $e"i) pe tru a-mi #o &irma "u"pi#iu ile' $ar >erem; m mpi "e ai te. Ptru -+ $ pri tre tu&i)uri' miro"ul $ul#e )i "#+rbo" al vomei mi ri$i# #o (i utul "toma#ului ,+t. 2m privit 1o"' urmri $ traie#toria $e"#ri" $e $e,etul t+ rului. <i a#olo' pm+ tul ume$' erau tiprite urmele u or labe. @ Pute(i #re$e #+t $e mari "u t= . treb t+ rul. Ii"u"e' "u t la &el $e mari #a i)te &ar&urioare. 2)a #um au "pu" pu)tii ia. 3+i ii )tia "u t uria)i. 3er#et+ $ #u privirea $e"i)ul' am -rit #eva pri " $e u mr#i i). U "mo# $e bla ' "trlu#i $ #a aurul #*iar )i pri tre umbrele p$urii. . timp #e toat lumea "e *olba la urmele $e labe' m-am "tre#urat "pre a#el tu&i) )i' a)e-+ $u-m e9a#t &a(a lui' am ti " m+ a "pate )i am v+r+t "mo#ul bu-u ar. 2poi am #er#etat $i ou -o a. Nemaiv-+ $ alt#eva i tere"a t' mam #o #e trat a"upra urmelor $e labe la &el $e u)or $e re#u o"#ut #a i)te urme &amiliare $e pa to&i. Colb+ $u-m la ele' am "im(it #um mi "e &a#e ru. 2poi $e-am,irea mi "-a tra "&ormat alt#eva. . &urie. @ Trebuie " ple# $e ai#i' am mormit eu' tor#+ $ "patele tu&i)ului. Nime i -a #er#at " m oprea"#' &ii (ele uma e #o "i$er+ $ # era vorba $e o rea#(ie t+r-iat la ve$erea u ui #a$avru' membrii Caitei e$ori $ " $ea a)tere u ei "#e e. @ 3la;to 5 2m urlat eu $e $at #e u)a $e la i trarea $i "pate "-a tr+ tit "patele meu. 3la; apru u)a bu#triei #u o li ,ur $e lem m+ . @ N-a $urat prea mult. Cai " &a#i #a&eaua. Nu m-am mi)#at $i lo#. @ N-ai $e ,+ $ " trebi $a# au ,"it brbatul $at $i"prut= @ 2"ta ar impli#a &aptul # m-ar i tere"a tr-u &el. @ L-au ,"it. @ %i e' $e#i b uie"# # a#um vor ple#a. 3u at+t mai bi e5 Cai o$at )i. @ 2m ,"it a"ta l+ , #a$avru' am -i" eu' "#o(+ $ "mo#ul $e bla $i bu-u ar.

@ Cm. Pare a &i al meu. @ 3*iar e al tu. <i urmele tale $e labe erau tot a#olo. 3la; "e re-em $e u). @ %la a )i urmele mele $e labe p$ure= Ia te uit5 0per # u i "i ue-i #eea #e #re$ eu # i "i ue-i' "#umpo' pe tru #' $a# (i a$u#i ami te' am &o"t #u ti e toat oaptea' #eea #e "eam toat perioa$a #are To io "pu e # tipul "ta a &o"t #o "i$erat $i"prut. @ Nu erai #u mi e a-i $imi ea(' #+ $ m-am tre-it. 3la; tre"ri at+t $e tare' #+t aproape # "#p li ,ura $i m+ . @ Nu am lip"it $e#+t #i #i mi ute5 3i #i mi ute #a " iau urma )i " u#i$ u tip= 0u t bu ' $ar i#i #*iar at+t $e bu . @ Cabar -am #+t timp ai lip"it. @ %a $a' )tii' pe tru # (i "pu eu. Te ro,' )tii # u l-am omor+t eu. G+ $e)te-te' /le a. !a# mi-a) &i pier$ut #o trolul )i l-a) &i u#i" pe tipul "ta' (i-a) &i "pu". Ji-a) &i #erut a1utorul pe tru a "#pa $e #a$avru )i a *otr #e urma "-i "pu em lui >erem;. Nu m-a) &i -be ,uit *ele)teu timp #e o &ii ( uma moart ar &i -#ut p$ure' a)tept+ $ #a u alt ,rup $e v+ tori " "e mpie$i#e $e ea. @ Nu te a)teptai la apari(ia ime$iat a u ui ,rup $e #er#etare' a)a #+t te-ai ,+ $it # aveai mai mult timp la $i"po-i(ie. 2i pl uit " a"#u -i #a$avrul mai t+r-iu' $up #e aveai " m "#o(i $i pei"a1. @ 2"ta-i o t+mpe ie )i o )tii. Nu-(i a"#u $ imi#. Nu te mi t. Nu te )el. Ni#io$at. 2m p)it ai te' apropii $u-mi &a(a $e a lui. @ O*' #*iar a)a= . tr-u a umit &el' am uitat $i"#u(ia pe #are am avut-o ai te $e a m mu)#a. 2tu #i #+ $ mi-ai "pu" #e pla uri aveai. O am e-ie #o ve abil' $a= @ N-am pla i&i#at a#el lu#ru' r"pu "e 3la;' aple#+ $u-"e ame i (tor "pre mi e. Li ,ura $e lem "e rup"e $ou #lipa #+ $ )i #le)t pum ii. 2m mai $i"#utat a"ta. 2m i trat pa i# )i. @ Nu vreau "-(i a"#ult "#u-ele. @ Nu vrei i#io$at' a)a-i= 2i vorbi mai bi e $e"pre lu#ruri pe #are u le-am &#ut' apoi le-ai pu e pe tapet #+ $ "-ar ivi o#a-ia. !e #e m mai obo"e"# " m apr= 2i luat $e1a o *otr+re le,tur #u tot #e &a# )i #e u &a#' $ar )i $e"pre motivele mele. Nimi# $i #e a) putea "pu e u va "#*imba a"ta vreo$at. 0e r"u#i pe #l#+ie )i rei tr bu#trie. M-am tor" $ire#(ie opu"' m-am $reptat #u pa)i mari "pre birou )i am tr+ tit u)a. . timp #e "tteam birou' mi-am $at "eama #u oare#are "urpri $ere # u "im(eam i#i u impul" " ple#. 3o &ru tarea #u 3la; u-mi $$u"e imbol$ul obi) uit )i ire-i"tibil $e a pr"i 0to e*ave -ul. !a' #eea #e "e t+mpla"e ultima oapte &u"e"e o ,re)eal' $ar u a i "tru#tiv. L"a"em ,ar$a 1o"' "#o"e"em la iveal $ori (a #ea mai bi e a"#u " "ub#o )tie t a#eea $e a &i $i ou #u 3la; )i #e "e t+mpla"e= !up umai #+teva ore' m mi (ea. 3*iar )i timp #e &u"e"em mpreu p$ure' timp #e eu $ormeam' 3la; )i permi"e"e " "e $e$i#e u or &apte #are apar(i eau $e partea #ea mai tu e#at a &irii "ale. Nu avea " "e "#*imbe i#io$at. /u u-l puteam "#*imba. /ra viole t' e,oi"t )i #omplet e$em $e #re$ere. !a# mi trebui"e o "i ,ur oapte re,retabil pe tru a-mi reami ti $e toate a"tea' merita"e. !ou-e#i $e mi ute mai t+r-iu' u)a biroului "-a $e"#*i" )i Ni#: a aru #at o privire i"#o$itoare u tru. 0ttu"em p+ atu #i #ol#it &otoliul lui >erem;. 3+ $ Ni#: a $e"#*i" u)a' mi-am $reptat "patele. @ Pot " i tru= 2 trebat el. @ Miroa"e a m+ #are. !a# vrei "-o mpr(im' e)ti mai mult $e#+t bi eve it.

0e "tre#ur #pere )i pu"e o &ar&urie #u #ltite )i )u # pe u taburet. 3ltitele erau "imple' &r u t )i "irop. 2m luat u a )i am &ule#at-o prea repe$e pe tru a-i "im(i ,u"tul' e$ori $ "-mi ami te"# #i e le &#u"e )i $e #e. @ 0-a termi at totul a&ar= 2m trebat eu. Ni#: "e l" " #a$ pe #a apea )i "e ti "e #+t era $e lu ,. @ 2proape. 2u mai aprut $oi poli(i)ti. >erem; e-a trimi" pe mi e )i pe Peter u tru. 2 to io i tr pe u). @ 3er#etea- "#e a #rimei= . treb el' mpi ,+ $ pi#ioarele &iului "u 1o" pe $e #a apea )i a)e-+ $u-"e. Ni#: ri$i# $i umeri. @ % uie"# # $a. 2u a$u" #amere $e &ilmat )i o ,rma$ $e materiale. 3i eva $e la mor, "e $rept #oa#e pe tru a lua #a$avrul. @ 3re-i # vor ,"i #eva= M treb 2 to io. @ 0 "perm # imi# #are " u-i $etermi e " atribuie #rima u ui #+i e "lbati#. !a# totul pare limpe$e' poli(i)tii ar trebui " termi e #er#etrile &oarte repe$e )i "-)i $e$i#e toate e&orturile ,"irii #+i ilor. Nu are "e " " piar$ timpul "tr+ ,+ $ probe atu #i #+ $ u#i,a)ii pre-umtivi u vor putea &i i#io$at 1u$e#a(i. @ 2"ta u-i $e#+t partea bu a lu#rurilor' $e#lar 2 to io. !a# ,"e"# &ie $oar )i o urm $e bla p$ure' vor a$u#e artileria ,rea. 3+ $ vom &i evoi(i " aler,m' va trebui " ,"im alt lo# $eparte $e ai#i )i $e %ear Valle;. @ ?ir-ar " &ie' e9#lam Ni#:' "#utur+ $ $i #ap. 3+ $ vom a&la #i e-i re"po "abil pe tru a"ta' va trebui " pltea"#. @ O*' am impre"ia # )tiu #i e-i re"po "abil' am $e#larat eu. 2m "#o" $i bu-u ar "mo#ul $e pr )i l-am aru #at pe taburet. Ne$umerit' Ni#: "e *olb o #lip la el' apoi o#*ii i "e mrir bru"# )i "e uit la mi e. I-am evitat privirea "truitoare' e$ori $ " v$ e #re$erea #are )tiam # avea " &ie a#olo. 2 to io aru # o privire la "mo#' apoi "e a)e- $i ou pe #a apea )i u "pu"e imi#. O or )i #eva mai t+r-iu' eram iar "i ,ur birou' #eilal(i mpr)tii $u-"e #utare $e o#upa(ii mai pu(i "e$e tare "au $e tovar)i $e #ompa ie mai priete o)i. . timp #e "tteam a#olo' privirea mi "e opri pe biroul a&lat $e #ealalt parte a #perii' pe #are erau # mpr)tiate tea #uri $e -iare )i revi"te $e a tropolo,ie. Mi-au reami tit $e mo$ul #are l t+l i"em pe 3la;' &elul #are a1u "e"em " &iu ame"te#at toat a#ea mi-erie. 0tu$e t la U iver"itatea $i Toro to' m i tere"a va, a tropolo,ia. . a ul al $oilea' "#ri"e"em o lu#rare $e"pre reli,iile a tropomor&e "pe#ialitatea lui 3la; )i &#u"em $e"tule re&eriri la lu#rrile "ale pe tru a-i re#u oa)te umele tr-o arti#ola) $i -iarul u iver"it(ii #are i erau a u (ate o "erie $e prele,eri. 2pari(iile "ale publi# erau at+t $e rare' #+t prele,erile "e (i eau tot$eau a "li ar*ipli e' a)a # a trebuit " m "tre#or #u ,reu u tru. 2"t&el am &#ut #ea mai mare ,re)eal a vie(ii. Nu )tiu #e a v-ut 3la; la mi e pe tru a-l &a#e " trea# #u ve$erea $i"pre(ul pe #are-l "im(ea pe tru &ii (ele uma e. 0pu ea # era o re&le#tare a #eva #e re#u o"#u"e el "u)i. /ra o pro"tie' bi e (ele". Nu eram #a el "au' $a# eram' am $eve it a)a $up #e m-a mu)#at. L"at $e #apul meu' a) &i #re"#ut' a) &i &o"t a"imilat lumea oame ilor )i a) &i &o"t o per"oa &eri#it )i or$o at' l"+ $ urm toate problemele #opilriei )i toat m+ ia a#umulat a#ea perioa$. 0u t "i,ur $e a"ta. @ 0+ ,ele5 /9#lam 3la;' $e"#*i-+ $ u)a #u at+ta &or(' #+t "e i-bi $e perete' mai a$u,+ $ # o #re"ttur pe l+ , #ele e9i"te te $e vreo -e#e a i tapet. U $e-i "+ ,ele= @ 3e "+ ,e=

@ !a# l-am u#i" pe i $ivi$uB la' a) &i &o"t mur$ar $e "+ ,e pe"te tot. @ L-ai "plat *ele)teu. !e a"ta ai i ve tat pove"tea #u veri&i#area temperaturii apei pe tru a e9pli#a $e #e erai u$. @ 2m i ve tat= 3e. 0e opri' tra"e a$+ # aer piept )i #o ti u. . re,ul' " #o "i$erm # m-am "plat *ele)teu )i am *otr+t # ar &i mai u)or " i ve te- vreo "#u- pe tru &aptul # eram u$ lo# " m u"u# pur )i "implu. Tot ai &i miro"it "+ ,ele $e pe mi e. Miro"ul u ar &i $i"prut at+t $e u)or. @ Miro"ul avea " &ie mai "lab. 2r &i trebuit " a$ulme# mo$ i te (io at. @ /i bi e' atu #i a$ulme# a#um. Cai$e. .mi pri "e privirea )i o "u"(i u. Te provo# "-o &a#i. @ 2i avut la $i"po-i(ie $e"tul timp pe tru a-l &a#e " $i"par. @ 2tu #i veri&i# $u)ul $i #amera mea. Ve-i $a# e u$ pe 1o". Veri&i#-mi pro"oapele. Ve-i $a# "u t 1ilave. @ Ji-ai a#operit toate urmele p+ a#um. !oar u e)ti pro"t. @ Nu' $oar $e"tul $e pro"t pe tru a l"a u #a$avru p$ure' #u ampre tele labelor )i bu#(i $i bla mpr)tiate pe"te tot. Oare $e #e m mai obo"e"#= Nimi# $i #eea #e voi "pu e u-(i va "#*imba prerea. <i )tii $e #e= Pe tru # vrei #u a$evrat " #re-i # am &#ut a)a #eva. . a#e"t &el' te po(i &u $a biroul "ta' a ali-+ $ pe lar, #+t $e mult ai ,re)it #+ $ ai ve it $up mi e oaptea tre#ut )i ble"tem+ $u-te ,+ $ pe tru &aptul # ai &o"t iar #u mi e' pe tru # ai uitat #e mo "tru "u t. @ Nu a"ta am. @ Nu-i a)a= ?#u u pa" ai te. Prive)te-m o#*i )i "pu e-mi $a# u a"ta &a#i $e o or. L-am privit "ever )i &i9 &r a ro"ti vreu #uv+ t. 3la; rma"e emi)#at timp $e #el pu(i u mi ut' apoi )i l( m+i ile "pre #er )i ie)i #a o &urtu $i #pere. Pu(i mai t+r-iu' >erem; i tr birou. ?r a "#oate o vorb' "e $rept "pre taburet' ri$i# "mo#ul $i bla a lui 3la;' l privi' apoi l pu"e 1o" )i "e a)e- &otoliu. @ Nu #re-i # el a &#ut-o' u-i a)a= 2m trebat eu. @ !a# "pu 6 u7' o " #er#i " m #o vi ,i $e #o trariu. !a# "pu 6$a7' vei &olo"i a"ta mpotriva lui. 3eea #e ,+ $e"# eu u e importa t. Importa t e"te #eea #e ,+ $e)ti tu. @ 2m &o"t o$at la u p"i*iatru #are vorbea e9a#t a)a. 2m pu" #apt #olaborrii #u el $up umai $ou )e$i (e. @ 0u t "i,ur # a)a ai &#ut. N-am )tiut #e " r"pu $ la a#ea"t repli#' a)a #+t -am &#ut-o. . "#*imb' m-am pre&#ut e9trem $e i tere"at $e mo$elele $e pe #ovorul tur#e"# $e pe 1o". >erem; "e l" pe "pate &otoliu )i m urmri #u ate (ie ai te $e a #o ti ua $i"#u(ia. @ I-ai tele&o at= @ 3ui= 2m trebat eu' $e)i eram aproape "i,ur la #i e "e re&erea. @ %rbatului $i Toro to. @ 2re u ume' $e)i "u t "i,ur #-l )tii $e1a. @ I-ai tele&o at= @ I-am tele&o at alaltieri. !a# (i a$u#i ami te' ieri a &o"t #am i &er al pe ai#i' iar a"t-i $imi ea( am &o"t preo#upat $e alte lu#ruri. @ /le a' trebuie "-i tele&o e-i &ie#are -i. 0 te a"i,uri # )tie # e)ti bi e. 0 u-i o&eri vreu motiv pe tru a "u a ai#i "au a aprea per"oa la poart. @ Nu are $e#+t umrul meu $e mobil.

@ Nu-mi pa". Nu po(i ri"#a. 3la; )tie # tipul e9i"t' $e)i #ear# " uite. Nu trebuie "i o&eri vreu motiv "-)i a$u# ami te $e a#e"t lu#ru. <i " u #epi " m a#u-i # i prote1e"e time tele. Prote1e- Caita. Nu e putem permite "-l ebu im pe 3la; to#mai a#um. <i #u "i,ura ( u e putem permite #a brbatul "ta "-)i &a# apari(ia &a(a u)ii. 2vem )i a)a $e"tui vi-itatori. @ M $u# "-i tele&o e-. @ . # u. L-am trimi" pe Ni#: "-i a$u e pe #eilal(i pe tru o t+l ire ur,e t. @ M pui la #ure t mai t+r-iu. @ O t+l ire impli# o t+l ire ,rup. O t+l ire ,rup "eam # "e a)teapt #a to(i membrii ,rupului " &ie pre-e (i. @ <i $a# u "u t membr a ,rupului= @ /)ti' at+ta timp #+t te a&li ai#i. @ Pot " reme$ie- a"ta. >erem; )i ri$i# pi#ioarele pe taburet )i )i l" #apul pe "ptar. @ ?rumoa" vreme' u-i a)a= @ !i"#u(i vreo$at #eva #e u vrei " $i"#u(i= @ Privile,iul v+r"tei. 2m tra" #u putere aer pe a". @ / privile,iul po-i(iei. @ <i a"ta. %u-ele i "e #urbar tr-u -+mbet aproape imper#eptibil' iar o#*ii e,ri i "#lipir. 2m re#u o"#ut privirea' $ar mi-au trebuit #+teva mi ute pe tru a o (ele,e. Provo#are. 2)tepta " m a ,a1e- $i ou a#ea $e-batere pe #are o purtam # $i prima -i #+ $ ve i"em Cait. 2"eme ea #uiva #are &u"e"e o$at &ii ( uma tr-o "o#ietate $emo#rati#' m e erva i$eea u ui li$er atotputer i#' ale #rui #uvi te u puteau &i i#io$at pu"e la $oial. 3+te op(i petre#u"em a#olo' a#ea #pere' mpreu #u >erem;' $e-bt+ $ a#ea problem' b+ $ #o ia# p+ #e eram prea obo"it )i prea beat pe tru a mai ur#a #amera mea' a$ormi $ pe #a apea pe tru a m tre-i mai t+r-iu propriul pat= .mi lip"i"e. 3*iar )i a#um' lo#ui $ a#eea)i #a" #u el $e aproape #i #i -ile' i "im(eam lip"a. To(i #eilal(i membri ai Caitei m primi"er apoi #u bra(ele $e"#*i"e' &r a-mi pu e vreo trebare' &r a-mi purta pi#. Nu )i >erem;. Nu &u"e"e epriete o" "au $i"ta t' $ar i#i u &u"e"e el "u)i. M (i ea la $i"ta (' #a )i #um -ar &i $orit "-)i ia vreo ou obli,a(ie p+ #e u "e a"i,ura # -aveam $e ,+ $ " ple# $i ou. Problema era # i#i eu "mi u eram "i,ur $e mi e. 2m #er#at " m ,+ $e"# la o repli#' mi tea mea obo"it "tr$ui $u-"e "-)i ami tea"# #um $e#ur,ea pe vremuri $i"#u(ia. . timp #e m ,+ $eam' o#*ii lui "-au tu e#at )i -+mbetul i-a $i"prut. V-+ $ #um prile1ul mi "#pa pri tre $e,ete' am $e"#*i" ,ura' ,ata " "pu ori#e mi-ar &i tre#ut pri mi te' $ar #*iar a#ea #lip "-a $e"#*i" u)a. 2u i trat #eilal(i' )i mome tul meu "i ,ur #u >erem; "-a evaporat. Primul pu #t $e pe or$i ea $e -i a t+l irii a #o "tat &aptul # >erem; e-a i ter-i" #ate,ori# " mai aler,m pe proprietate p+ #e problema #u poli(ia u avea " &ie re-olvat. 3+ $ urma " vi vremea " aler,m' aveam " mer,em #u to(ii tr-o #ltorie "pre p$urile $i or$. /i bi e' -am imi# mpotriva aler,rii ,rup )i' #ir#um"ta (e ormale' mi pla#e " aler, #a membr a Caitei' $ar #u totul alt#eva e"te tra "&ormarea aler,rii tr-u eve ime t or,a i-at )i pro,ramat $i ai te' #are te &a#e " pier-i ori#e pl#ere. Nu avea " mai trea# mult )i urma " #*iriem u mi#robu-' " lum m+ #are la pa#*et )i " por im la $rum #+ t+ $ O Top o& Ol$ 0mo:e;GS.

Pu #tul $oi "-a re&erit la pla ul urmtor $e a#(iu e al lui >erem;. <i' # o $at' -a &o"t pe pla#ul lui 3la;. Nu # mie mi-ar &i #o ve it' $ar u eu am "rit pi#ioare )i am luat-o ra- a ai te #a >erem; " &i termi at #eea #e avea $e "pu". @ Nu m po(i l"a ai#i' "tri, 3la;. >erem; ri$i# aproape imper#eptibil $i "pr+ #e e. @ Nu pot= @ N-ar trebui. / o pro"t. N-are i#i u "e ". @ 2re u ro"t per&e#t. <i u e)ti "i ,urul l"at urm. 2m m+r+it "lab' umai pe tru mi e' $ar o#*ii lui >erem; "#lipir o "e#u $' privi $u-m (i t. 2poi #o ti u. @ Nu mer,e(i i#ieri' i#i tu' i#i /le a' at+ta vreme #+t v ve(i #omporta a"t&el u ul #u #ellalt. @ !ar -am &#ut imi#5 /9#lam 3la;. Ni#i m#ar u m-ai a#u-at # l-a) &i u#i" pe tipul la. <tii bi e # -am &#ut-o. 2)a$ar' $e #e ar trebui " &iu pe$ep"it. @ Nu e o pe$eap". N-are importa ( $a# l-ai u#i" "au u. 2t+ta timp #+t v #erta(i vreau " rm+ e(i ai#i' u $e "i ,urele pa,ube pe #are le-a(i putea &a#e "u t umai a"upra voa"tr. <i a u or pie"e $e mobilier. @ 2tu #i $e #e " rm+ em am+ $oi= 2m trebat eu. @ Pe tru # -am evoie $e i#iu ul $i tre voi. Nu i te (io e- " iau urma #uiva )i i#i " m lupt #u #i eva. 0tr+ , pur )i "implu i &orma(ii. Nu v-a) lua i#i #*iar $a# u v-a(i #erta tot timpul. Vreau " a&lu mai multe $e"pre mutt-i )tia. Nu vreau " m ba-e- pe i &orma(ii preluate $e la al(ii' a)a #+t m $u# eu "umi )i i iau pe To io )i Peter #a a1utoare #a- $e evoie. Ni#i Ni#: u mer,e )i u-l au$ pl+ ,+ $u-"e. @ Nu pare " &ie prea $i"tra#tiv' "e mul(umi " #ome te-e a#e"ta. >erem; -+mbi. @ /9a#t. @ !ar. 2m #eput eu. @ / tre#ut $e ora pr+ -ului' $e#lar >erem;' ri$i#+ $u-"e pi#ioare. Trebuie " m+ #m ai te $e a ple#a. Ie)i $i birou ai te " pot prote"ta' #eea #e probabil )i urmri"e. !up ple#area lui' mam ri$i#at. @ % uie"# # ar trebui " m &a# &olo"itoare )i " pre,te"# #eva $e m+ #are. Ni#: "e o&eri " m a1ute. Nu )i 3la;' $e $ata a"ta. Ni#i m#ar u e urm bu#trie pe tru a e "upervi-a. >erem;' 2 to io )i Peter au ple#at re#u oa)tere $up ma". 2#ea"ta era meto$a lui >erem; $e a trata provo#area mortal a mutt-ilor. Membrii Caitei erau obi) ui(i " "e o#upe $e #+te u mutt pe r+ $. 2)a #um am mai "pu"' mutt-i u &a# e#*ip u ul #u altul. Ni#io$at. 3eea #e "em a # Caita u era $elo# pre,tit " &a# &a( a#e"tui peri#ol. <i' pe tru # >erem; u avea i#i u pi# $e e9perie ( a "e o#upa $e u ata# $i partea mai multor mutt-i' u "e ,rbea $elo#' a$u + $ i &orma(ii ai te $e a &a#e u pla $e a#(iu e. Lo,i# vorbi $' era #ore#t. !ar' $i pu #t $e ve$ere emo(io al' te "#otea $i &ire. !a# a) &i &o"t eu #o $u#torul' a) &i or,a i-at o a#(iu e $ire#t )i ime$iat mpotriva mutt-ilor' i $i&ere t $e po"ibilele ri"#uri. !ar' $e a"ta' >erem; era 2l&a' iar eu o "impl e9e#uta t. O$at ple#a(i' m-am retra" $e $ata a#ea"ta #amera mea )i l-am "u at pe P*ilip. I-am "pu" # aveam " mai rm+ #+teva -ile. 2 i "pirat a$+ #.

@ %i e. Urm u mome t $e t#ere' apoi8 .mi e $or $e ti e. @ . @ N-am -i" a"ta #a " te &a# " te "im(i vi ovat' $ra,a mea. .mi e pur )i "implu $or $e ti e. <tiu # &a#i #eea #e trebuie )i u (i-a) #ere "-(i la)i balt verii. Pur )i "implu. Nu m-am a)teptat " $ure-e at+t. P*ilip &#u o pau-' apoi ple"#i. 2"ta-i5 Mi-a ve it o i$ee tr" et. O )ter, tr-a#olo. M+i e e bi e= Mi-am #le)tat m+i ile pe tele&o ' iar mi tea a #eput " lu#re-e #u &ri,urare. 6O*' ra*at57' am ,+ $it. M-am &or(at " (i ,ura #*i" )i am #er#at "-mi $omole"# pa i#a. @ <i " pier-i o -i $e va#a (= 2m trebat pe #+t $e #alm po"ibil. Mi-ai promi" o "ptm+ 3araibe. Totul i #lu" pre(. .(i a$u#i ami te= Pe #+t $e mult a) vrea " te v$' $a# a"ta ar "em a " re u ( la o "ptm+ $e butur la $i"#re(ie )i "oare. P*ilip #*i#oti. @ O -i #are " te a1ut " &a#i pe bo a #u trei pu)ti e u "#*imb pro"t' a)a-i= .mi $au "eama. Poate # pot &a#e u "#*imb #u >ame"' " lu#re- "+mbta viitoare. !e)i "e pare $e1a # va trebui " lu#re- )i "+mbta viitoare' probabil )i $umi i#. @ 2' u5 Nu #epe " &a#i tot &elul $e ara 1ame te' # "-ar putea " u te v$ #+teva "ptm+ i #*iar )i $up #e voi a1u ,e a#a". @ %i e "pu". Mai "upravie(uie"# "i ,ur #+teva -ile. !ar $a# va $ura mai mult. @ Ni#i vorb. 2m mai vorbit #+teva mi ute' apoi am #*i". 3+teva -ile. Nu mai mult. !e $ata a"ta' u mai aveam $e ale". !a# u-mi mi)#am &u $ul apoi Toro to #+teva -ile' P*ilip ar &i putut ,"i o #ale $e a-)i lua o -i liber )i ar &i putut aprea NeF Mor:. Iar a"ta ar &i &o"t. /i bi e' ar &i &o"t mai mult $e#+t aveam #*e& " iau #o "i$erare a#el mome t. !up #e am vorbit #u P*ilip' m-am ti " pat )i m-am o$i* it' a(ipi $ pe tru a #ompe "a tr-u &el #ele $ou op(i aproape e$ormite. N-am reu)it. M ,ri1ora po"ibilitatea #a P*ilip "-)i &a# apari(ia la 0to e*ave ' a)a #+t ivelul $e "tre" a #re"#ut e9po e (ial. 2poi mi-am ami tit $e #e eram # a#olo )i m-am ,+ $it la Lo,a ' "im(i $ #um m apu# iar)i $i"perarea' pu + $u-mi #omplet "tp+ ire pe mi te' p+ #e u m-am mai putut ,+ $i la imi# alt#eva "pe#ial la "om . . #ele $i urm' "alvarea mea "-a umit Ni#:' #are a i trat pur )i "implu #amer. @ Nu ba(i i#io$at la u)= 2m trebat eu' ri$i#+ $u-m #apul oa"elor. @ Ni#io$at. 2) pier$e toat $i"tra#(ia $a# a) &a#e a)a #eva. Tra"e $raperiile tr-o parte )i r+ 1i #u rutate. 2m pier$ut #eva i tere"a t= @ Totul. @ 2tu #i b uie"# # ar trebui " #ep #eva eu "umi' $e#lar el' l"+ $u-"e " #a$ #u -,omot l+ , mi e pe pat )i $+ $ $rumul la lo# $raperiilor. / &rumo" ai#i. ?rumo" )i li i)tit )i &oarte retra". @ Per&e#t pe tru a $ormi. @ Prea $evreme pe tru "om . M ,+ $e"# la #eva mai bu . @ 3u "i,ura (. R+ 1i )i "e aple# " m "rute' apoi "e retra"e bru"# la o $i"ta ( potrivit pe tru a u-l putea po# i. @ !e &apt' m ,+ $eam la alt#eva. Pe tru # u mai avem voie " aler,m pe proprietate' m ,+ $eam # oi trei am putea mer,e u $eva pe tru a aler,a oaptea a"ta. @ 2m aler,at oaptea tre#ut. @ /u u )i va trebui " m Tra "&orm #ur+ $. @ 2tu #i $u-te #u 3la;. Nu v$ i#i u motiv " mer,em to(i trei.

@ 2m vorbit $e1a #u el. Nu mer,e $e#+t $a# vii )i tu. Nu vrea #a #i eva $i oi " rm+ "i ,ur ai#i #a- # mutt-i vor " e &a# o vi-it "urpri-. @ 0u t "i,ur #. M-am oprit pe tru # mi-am $at "eama # u eram at+t $e "i,ur. G+ $ul a &o"t #a u $u) re#e. 3*iar trebuie " aler,a(i "eara a"ta= 2 &o"t o -i e9te ua t' )i. @ M ,+ $eam la o v+ toare. @ Nu-" "i,ur #. @ O v+ toare $e #erbi. @ 3erbi= Ni#: i-bu# i r+". @ Cei' (i-am atra" ate (ia' u= 3+t timp a tre#ut $e #+ $ ai v+ at #eva mai mare $e#+t u iepure= 2$i#' u "i ,ur. @ 2re $reptate. Vo#ea lui 3la;' ve it $i #ealalt parte a $raperiilor' e &#u " tre"rim. 3+ $ m-am r"u#it' i-am $i"ti " "ilueta' $ar -a $at $eoparte $raperiile. @ O v+ toare ar &i o i$ee bu ' #o ti u el. Ne va (i e o#upa(i #+t l a)teptm pe >erem;. Ni#: trebuie " "e Tra "&orme )i u poate "-o &a# ai#i. Nu te la" "i ,ur' /le a. 0u t "i,ur # ai " "upor(i pre-e (a mea timp $e o or "au $ou. 2m $e"#*i" ,ura " r"pu $' $ar 3la; $e1a ple#a"e. 2m e-itat o #lip' apoi m-am tor" "pre Ni#: )i am aprobat $i #ap. 2#e"ta r+ 1i )i "e repe-i "pre u)' l"+ $u-m "-i urmre"#. URMRIN!. 2m luat ma)i a mea. Ni#: #o $u#ea' iar 3la; "ttea pe lo#ul $i &a(. Mam a)e-at "pate )i am a(ipit' a)a #+t ime i " u "e a)tepte " iau parte la #o ver"a(ie. Ni#i u trebuia "mi &i &#ut probleme4 3la; u avea " m a ,a1e-e tr-o $i"#u(ie e"em i&i#ativ' iar Ni#: era i terlo#utorul i$eal' tot$eau a ,ata " "tea la ta#lale #u ori#i e avea #*e& "-l a"#ulte. Vorbea $e"pre ultima "a te tativ $e a&a#eri' #eva le,at $e #omer(ul o -li e )i $e"pre oua #ompa ie pe #are o "u"(i ea &i a #iar. Problema u era $a# oua te tativ avea " &ie #u u at $e "u##e"' #i #+(i ba i avea " piar$. 0umele e9a#te u #o tau' pe tru # &amilia 0orre ti o era $e"tul $e bo,at pe tru #a >erem; " par u "r to# pe l+ , ei. 2 to io $e(i ea trei #ompa ii multi a(io ale. Ni#: u mo)te i"e i#iu a $i #alit(ile tatlui "u $e a &a#e ba i $i piatr "ea#. !e &apt' i "e i ter-i"e"e ori#e ame"te# a&a#erile lui 2 to io. Ni#: u era $e#+t u pla;bo;. . #er#a"e $e e umrate ori "-)i temeie-e propria #ompa ie' toate #er#rile e)u+ $' $ar a$u#+ $u-i u umr mare $e priete i )i iubite #eea #e urmrea $e &apt. <i #um rea#(io a 2 to io la toate a#e"tea' urmri $ mo$ul #are &iul "u i to#a ba ii= .l #ura1a. 2 to io re#u o)tea $e"#*i" # Ni#: u era &#ut $e#+t pe tru a#e"t "til $e via(' iar $a# a"ta l &#ea &eri#it' iar ei )i puteau permite' #are era problema= 3*eltui $ #u (+r+ita )i pu + $ $eoparte ori#e b u( #ea mai mare parte a vie(ii' u puteam (ele,e a#e"t mo$ $e ,+ $ire. .l i vi$iam4 u i$eea $e a avea at+t $e mul(i ba i #+t puteai "-i aru #i aiurea' #i po"ibilitatea $e a #re)te tr-o lume #are #i eva (i ea at+t $e mult la &eri#irea ta )i at+t $e pu(i la #eea #e reali-ai via(. Ni#: "e $rept "pre mar,i ea u ei p$uri #are mai &u"e"em )i alt$at. Tre#u $e o barier )i por i pe u $rum &ore"tier aba $o at' #o $u#+ $ pri mai multe ,ropi $e#+t am &o"t "tare " umr. Ma)i a u era #ea mai bu #o $i(ie )i b uie"# # )a"iul #o "ta mai mult $i ru,i $e#+t $i o(el' $e)i u avu"e"em i#io$at #ura1ul "-mi te"te- teoria. >erem; "e o&eri"e $e e umrate ori " o repare' "au' )i mai bi e' "-mi #umpere u a ou. 2m &#ut $e"tul "#a $al pe tru a u &i vreo$at te tat "-mi &a# vreo "urpri- #u o ma)i ou "au #omplet re"taurat. Nu # m-ar &i $era 1at u 3*evrolet 3amaro reparat' #*iar )i pe tru a-i prelu ,i $urata $e &u #(io are' $ar eram ,ro-it la ,+ $ul #' $a# l-a) &i l"at pe >erem; pri apropierea ma)i ii' m-a) &i tre-it #u u a vop"it tr-u mi u at ro- apri "' ,e ul Mar; Ea;HD.

Ni#: opri u $eva mi1lo#ul p$urii. Motorul "e opri #u u "u et "lab )i #aver o"' #omplet e" to". 2m #er#at " u m mai ,+ $e"# la eve tualitatea # u va mai por i' #eea #e ar &i &o"t o a$evrat e oro#ire mpotmolit u $eva p$urile $i "tatul NeF Mor:' a&ara ra-ei $e a#(iu e a mobilului' #u o ma)i "tri#at )i #ompa ia a $oi tipi #are u &#eau $eo"ebirea tre ulei $e motor )i a ti,el. . timp #e ai tam pe 1o" pri p$ure' Ni#: #o ti ua " vorbea"#. @ !up #e "e lmure)te toat por#ria a"ta' ar trebui " &a#em #eva. 0 ple#m u $eva. U &el $e va#a (. Poate /uropa. 3la;to trebuia " &i mer" #u mi e la "#*i /lve(ia iar a tre#ut' $ar' #ele $i urm' a re u (at. @ N-am re u (at' i terve i 3la;' #are mer,ea &a(a oa"tr' $e"#*i-+ $ $rum pri tu&i)urile mult prea "tu&oa"e' poate pe tru a "e &a#e util' " mai $e,rab #a " u mear, #*iar l+ , mi e. N-am "pu" i#io$at # voi mer,e #u ti e. @ %a $a' ai "pu". !e 3r#iu . 2 trebuit " te #aut pe tru a te treba. Ni#: "e r"u#i "pre mi e. 2bia $a# )i-a artat mutra toat "ptm+ a #+ $ #eilal(i au "tat la 0to e*ave . 0-a ,ropat #r(ile )i lu#rrile "ale. 2 tot a)teptat "-(i &a#i )i tu apari(ia )i' #+ $ -ai &#ut-o. 3la; i aru # o privire )i Ni#: "e trerup"e. Ori#um' #*iar ai "pu" # vei mer,e la "#*i. Te-am trebat )i ai mormit #eva #are "em a #u u 6!a7. @ Cmm. @ /9a#t. /9a#t a)a. %i e' bi e' u era #*iar u 6!a7' $ar u era i#i 6Nu7. !e#i mi $atore-i o #ltorie. Mer,em to(i trei. /le a' u $e ai vrea " mer,i $up #e "e termi toat pove"tea a"ta= .mi "ttea pe limb 6Toro to7' $ar u l-am ro"tit. !i"tru,+ $ pla urile lui Ni#: atu #i #+ $ #er#a $i r"puteri " #alme-e te "iu ea $i tre oi era #a )i #um i-ai &i "pu" pu)tiului tu # u e9i"t Mo) 3r#iu umai pe tru # ai avut o -i proa"t la "ervi#iu. Nu era $rept )i Ni#: o merita. @ Vom ve$ea' am -i" eu. 3la; "e uit rapi$ pe"te umr )i mi t+l i privirea. <tia e9a#t #e voi"em " "pu . 0e #ru t' ltur o #rea , $i $rum )i por i #utarea u ui lo# pe tru Tra "&ormare. @ Nu #re$ # e o i$ee prea bu ' i-am -i" lui Ni#: $up ple#area lui 3la;. Poate ar &i trebuit " a)tept ma)i . @ /i' *ai$e' u &a#e a)a #eva. .(i mai $e"#ar#i ervii. Pur )i "implu i, or-l. 2m &o"t $e a#or$. /i bi e' -am &o"t #*iar $e a#or$' $ar Ni#: $i"pru ai te "-i pot r"pu $e lu+ $ )i #*eile ma)i ii #u el. 6Pur )i "implu i, or-l pe 3la;7. %u "&at. 3u a$evrat bu . !e)i' $i pu #t $e ve$ere pra#ti#' e#*iva #u a-i "pu e u ei per"oa e #are are ru $e l(ime 6Pur )i "implu u te uita 1o"7. 3+ $ am ie)it $i tre tu&i)uri $up Tra "&ormare' 3la; era a#olo. 0e $$u apoi' #u rile &remt+ $. !e"#*i"e ,ura' #u limba at+r + $u-i tr-u r+ 1et $e lup' $e par# u e-am &i #ertat i#io$at. 2m #er#at "-mi e9teriori-e- m+ ia #are )tiam # trebuia " &ie u $eva "tr&u $urile &ii (ei mele' $ar -am reu)it "-o ,"e"#' #a )i #um a) &i l"at-o pri tre tu&i)uri' l+ , *ai ele aru #ate pe 1o". L-am privit pe tru o #lip' apoi am #eput "-i $au #u ,ri1 o#ol. 2proape tre#u"em $e el #+ $ "e r"u#i )i &#u u "alt tr-o parte' apu#+ $u-m $e laba $i "pate )i tr,+ $-o $e "ub mi e. M-am prbu)it )i mi-a "rit "pate. Ne-am ro"to,olit pri tre ierburi )i tu&i)uri' lovi $ u #op#el )i obli,+ $ o veveri( "-)i #aute u lo# mai "i,ur' a#ompa iame tul #*i(itului $e ri,oare. Reu)i $ #ele $i urm " ie" $e "ub el' m-am ri$i#at )i am #eput " aler,. . "patele meu' 3la; #ul#a la pm+ t tu&i)urile. !up i#i -e#e metri' am au-it u m+r+it urmat $e u bubuit

&u $at #lipa #are "e prbu)i ,rma$. 2m privit urm pe tru a-l ve$ea mu)#+ $ )i tr,+ $ $e u lu1er #ol#it 1urul u ei labe $i &a(. To#mai #eti eam #a " m tor# )i "-l a1ut' #+ $ l-am v-ut eliber+ $u-"e )i por i $ "alturi. !+ $u-mi "eama # pier$u"em ava "ul' m-am r"u#it' $ar am imerit $ire#t #eva "oli$' &ii $ aru #at apoi pe"te #ap )i imeri $ i)te tu&e $e ur-i#i. Privi $ "u" $i lo#ul #o ta#tului #u pm+ tul' l-am v-ut pe Ni#: $ea"upra mea. M-am ri$i#at #u u m+r+it &urio"' #+t mai $em #u puti (. Ni#: "e $$u apoi' privi $u-m ate t' #u u *o*ot $e r+" o,li $it o#*i' timp #e m "#uturam $e ur-i#i. 3u #oa$a o#*iului' l-am v-ut pe 3la; &uri)+ $u-"e "patele lui. 0e ,*emui #u labele $i &a( pe pm+ t' #u #ele $i "pate aer. 2poi "ri' proie#t+ $u-l ur-i#i. . timp #e Ni#: #er#a " "e ri$i#e' m-am $reptat "pre el #u u m+r+it #are "em a 62)a (i trebuie7. M )&# $e u a $i labele $i &a( )i m aru # la pm+ t. Ne-am #ierat u mi ut ai te $e a reu)i " m elibere- )i " (+) e"# "patele lui 3la;. 3+t timp Ni#: "e ri$i#a $i ur-i#i' 3la; )i &re# botul $e al meu' re"pira(ia "a &ierbi te lu+ $u-mi r"pr bla a $i 1urul ,+tului. Mi-am &re#at )i eu botul $e al lui' $e)i o mi# parte $i #reier (i ea mi te # eram &urioa" pe el' $ar u-mi puteam a$u#e ami te $i #e #au- )i i#i u-mi p"a. Ni#: p)ea 1urul o"tru' &re#+ $u-)i #orpul $e oi )i miro"i $u- e "em $e "alutare. Pe tru # mi miro"ea prea mult por(iu ea $i 1urul #o-ii' 3la; m+r+i "em $e averti-are' iar Ni#: "e $$u apoi. !up #+teva mi ute' e-am $e"pr(it )i am #eput " aler,m' 3la; )i #u mi e mpi ,+ $u- e u ul pe altul pe tru a lua #o $u#erea' Ni#: mul(umi $u-"e " rm+ urm. P$urea era o oa- $e miro"uri' i #lu"iv #el $e mo"# al #erbilor4 totu)i' #ele mai multe erau urme ve#*i' $e mult )ter"e. 2m par#ur" aproape u :ilometru p+ #e am a$ulme#at urma pe #are o $oream. U a pro"pt' $e #erb. M-am repe-it ai te' #upri " bru"# $e e er,ie. . "patele meu' Ni#: )i 3la; aler,au tr-o t#ere $epli ' e&ii $ tr$a(i $e#+t $e &o) etul &ru -elor u"#ate "ub labe. 2poi v+ tul "-a "#*imbat bru"# )i e-a "u&lat miro"ul $e #erb $ire#t &a(. Ni#: "#*eu )i )i mri vite-a' #er#+ $ " trea# &a(a mea. L-am mu)#at' "mul,+ $u-i o bu#at $e bla #*i" la #uloare timp #e m $ep)ea. Mi-am $at bru"# "eama # 3la; u "e mai a&la l+ , oi. 2m #eti it' apoi m-am tor" )i am por it apoi. 0ttea la vreo trei metri "pate' a$ulme#+ $ aerul. 2m &#ut u "alt "pre el' $ar mi-a pri " privirea )i am )tiut $e #e "e opri"e. /ram $e"tul $e aproape. Ne trebuia u pla . 2r putea prea pro"te"# " te ,+ $e)ti la u #erb #a la #eva peri#ulo"' $ar oi u eram v+ tori uma i #are u "e apropie i#io$at mai mult $e trei-e#i $e metri $e (i t. O mpu "tur #u #oar ele poate $e"pi#a burta u ui lup. O lovitur bi e (i tit $e #opit i poate "&r+ a #ra iul. Pe #oap"a lui 3la; "e mai ve$ea # o #i#atri#e $e vreo trei-e#i $e #e timetri' re-ultat al u ei lovituri $e #opit. 3*iar )i lupii a$evra(i )tiu # o v+ toare $e #erbi e#e"it pre#au(ie )i pla i&i#are. /vi$e t' pla i&i#area u "em a $i"#utarea problemei' pe tru # o #omu i#are la u ivel at+t $e alt era impo"ibil "ub &orm $e lupi. Totu)i' "pre $eo"ebire $e &ii (ele uma e' oi be e&i#iam $e alt#eva mai bu 8 i "ti #tul )i u #reier #are erau tiprite mo$ele $e "u##e" tra "mi"e $e-a lu ,ul a mii $e ,e era(ii. Puteam evalua "itua(ia' ale,e u pla )i #omu i#a pri i terme$iul u ei priviri. 0au' #el pu(i ' eu )i 3la; puteam. 3a mul(i al(i v+r#ola#i' Ni#: &ie # u era pe a#eea)i &re#ve ( #u me"a1ele tra "mi"e $e #reierul "u $e lup' &ie #reierul "u uma u avea #re$ere ele. !ar -avea importa (. 3la; )i #u mi e eram $e $ata a#ea"ta pere#*ea 2l&a' a)a #+t Ni#: urma " "e #o &orme-e or$i elor' &r a avea evoie $e vreo e9pli#a(ie. M-am $reptat "pre e"t' a$ulme#+ $ aerul )i pri -+ $ $i ou miro"ul #erbului. U ma"#ul "i ,ur' #eea #e "em a # u trebuia " e &a#em ,ri1i le,ate $e $e"pr(irea "a $e turm. Totu)i' u ma"#ul #u #oar e bi e &ormate era mult mai peri#ulo" $e#+t o &emel. 3la; "e apropie

$e mi e )i a$ulme# )i el miro"ul #erbului' apoi mi pri "e privirea #u o e9pre"ie #are "pu ea 63e $ra#uB' u trie)ti $e#+t o $at57 2m "&orit pe ri pe tru a-mi arta a#or$ul )i m-am tor" la Ni#:. 3la; u m-a urmat. 0-a &uri)at p$ure )i a $i"prut. Pla ul era pu" la pu #t. Ni#: )i #u mi e am &#ut u o#ol pri p$ure' pe tru a avea v+ tul "pate ai te $e a lua $i ou urma. 2m ,"it #erbul p"#+ $ tr-u $e"i). . a)teptarea "em alului' Ni#: "e mpi ,ea )i "e &re#a $e mi e' "#+ #i $ pe u to prea 1o" pe tru a &i au-it $e #erb. 2m m+r+it #et $i ,+t )i "-a oprit. 3erbul a ri$i#at #apul )i a privit 1ur. 3+ $ a #eput $i ou " pa"#' m-am ,*emuit )i am "rit. 2 #reme it pe tru o mili"e#u $' apoi a "rit pe"te tu&i) )i a por it ,oa . Ni#: )i #u mi e e-am repe-it $up el' $ar $i"ta (a $i tre #erb )i oi "e mrea treptat. Lupii "u t aler,tori $e $i"ta (' u $e vite-' iar "i ,ura oa"tr )a " $e a pri $e $i "pate u #erb aler,are e "-l obo"im. 2)a #um "e t+mpla a$e"ea' #erbul a &#ut eroarea &atal $e a &or(a #*iar $e la #eput. Ni#i u par#ur"e"em o $i"ta ( prea mare )i a #eput $e1a " #eti ea"#' "&ori $ )i re"pir+ $ )uiertor' prea "pim+ tat pe tru a aler,a #u o vite- #o "ta t. 0im(eam #um #ep " m "u&o#' &olo"i $ $e1a o mare #a titate $e e er,ie pe tru a ,"i )i urmri #erbul. 3eea #e m me (i ea # #ur" era umai miro"ul lui' aroma a(+(toare $e mo"# #are mi &#ea "toma#ul " ,*ior(ie. 2m pri " aer miro"ul lui 3la; )i am $reptat #erbul "pre el' &#+ $ o "ritur bru"# )i mult mai rapi$ tr-o parte' #eea #e l-a $etermi at " &u, $ire#(ia opu". Pe m"ur #e #ur"a #o ti ua' &ri#a #erbului "e tra "&orma pa i#. Galopa #u toat vite-a' "ri $ pe"te #opa#ii #-u(i )i -bur+ $ pri $e"i)uri. 3re ,i )i arbu)ti i "&+)iau pielea )i miro"ul "+ ,elui "e r"p+ $ea pri aer. La o #otitur a tra"eului' 3la; (+) i $i tre tu&i)uri )i-l )&# $e bot. 3erbul "e opri bru"# )i )i "#utur #u putere #apul' #er#+ $ "-l aru #e 1o" pe 3la;. . tre timp' am a1u " )i oi. M-am repe-it "ub el )i i-am &ipt $i (ii "toma#. I-am ,u"tat "+ ,ele &ierbi te "ub u "trat $e ,r"ime' #eea #e mi-a l"at ap ,ur. Ni#: l-a ata#at $i tr-o parte' mu)#+ $ )i "ri $ apoi ai te "-l poat lovi #u #opita "au mpu ,e #u #oar ele. 3la; era a-v+rlit #+ $ tr-o parte' #+ $ tr-alta' $ar "e (i ea bi e. /ra o meto$ e9tra" $i ami tirile ,ropate e9trem $e a$+ # mi tea oa"tr $e lup8 mu)# pra$a $e &a( )i ea va &i prea o#upat " "e elibere-e $e peri#olul #el mai evi$e t pe tru a "e mai ,+ $i )i la al(i ata#atori. 2,(at $e burta lui' "&+)iam )i "pi te#am' $a "+ $ pe labele $i apoi pe tru a rm+ e mereu a&ara ra-ei $e a#(iu e a #opitelor. Reu)i $ "-i &a# o ,aur $e"tul $e mare' -am mai i "i"tat' $ar am mu)#at alt lo#. Mru taiele au #eput " alu e#e "pre a&ar $i prima ,aur' iar miro"ul aproape # m-a ebu it. 0+ ,ele "#ur" $i r ile u)oare &#ute $e Ni#: mbiba"e $e1a pielea #erbului' &#+ $-o )i mai ,reu $e apu#at. 2m mu)#at mai tare' "im(i $ #um #ol(ii ptru $ pri piele or,a ele vitale. . #ele $i urm' pi#ioarele $i &a( i-au alu e#at ai te. 3la; $$u $rumul botului )i i "&+)ie bere,ata. 3erbul "e prbu)i ,reoi la pm+ t. O$at $obor+t' Ni#: "e $$u apoi )i )i ,"i u lo# apropiere pe tru a "e o$i* i. 3la; l" #apul 1o" )i m privi. %otul i era ptat $e "+ ,e. I l-am li "' apoi m-am &re#at $e #orpul "u' "im(i $ &iorii $e a$re ali #o "umat #are # i-l "trbteau. 0ub oi' pi#ioarele #erbului # mai tre"reau "pa"mo$i#' $ar privirea &i9 a o#*ilor arta # via(a i "e "#ur"e"e $i trup. 2m #eput "-l "&+)iem' #l$ura #orpului &orm+ $ a$evrate v+rte1uri aerul re#e al "erii. Ne-am o"ptat $elu ,' rup+ $ bu#(i $e #ar e )i ,*i(+ $u-le pe eme"te#ate. !e $at #e 3la; )i #u mi e e-am "turat' Ni#: "-a apropiat )i a #eput " "e *r ea"# )i el. 3la; "-a $reptat "pre u lumi i) )i mi-a aru #at o privire pe"te umr. L-am urmat )i m-am l"at l+ , el pe pm+ t. 0-a apropiat' mi-a tre#ut o lab pe $up ,+t )i a #eput "-mi li , botul. 2m #*i" o#*ii' l"+ $u-l " termi e. 2poi' $up #e a $eprtat ori#e urm $e "+ ,e $e pe

,+t )i umeri' am &#ut a#ela)i lu#ru #u el. !e $at #e Ni#: a termi at $e m+ #at' "-a &#ut #ovri, l+ , oi )i am a$ormit #u to(ii tr-u ame"te# $e membre mpletite )i bl uri $e $iver"e #ulori. Nu a(ipi"em $e prea mult timp #+ $ 3la; a "rit "u"' aru #+ $u- e la pm+ t. M-am tre-it bru"# #lipa #+ $ m-am lovit #u #apul $e o piatr. 2m "rit )i eu "u"' #or$at' #utarea peri#olului. /ram "i ,uri lumi i). 0e &#u"e oapte' a$u#+ $ #u ea umai -,omotele aturii' #*emrile pr$torilor )i (ipetele #elor v+ a(i. 2m m+r+it la 3la; )i m-am pre,tit " a(ipe"# $i ou. M-a mpi " #u botul #oa"te )i m-a $em at " a$ulme#. L-am privit ur+t' $ar am &#ut #e mi-a #erut. La #eput' -am "im(it imi#. 2poi v+ tul )i-a "#*imbat $ire#(ia )i am )tiut #e l &#u"e " "ar "u". 3i eva era pri apropiere. U alt v+r#ola#. Aa#*ar; 3ai . 3la; $i"pru $e $at #e )i $$u "eama # (ele"e"em. . "patele meu' Ni#: #er#a # " "e $e-meti#ea"#. I-am aru #at o privire )i am #eput " aler,' )tii $ # avea " m urme-e #*iar $a# u era "i,ur $e motiv. La mar,i ea lumi i)ului' miro"ul lui 3ai $eve i mai puter i#. L-am urmrit p+ la u $e"i) $i apropiere. Iarba #l#at )i aplati-at era mbibat $e i-ul "u. A#u"e a#olo' $e"tul $e aproape $e oi pe tru a-)i &i putut v+r botul pri tre lu1erii $e mure )i a e &i urmrit timp #e $ormeam. 3eva $i tot a#el "#e ariu u era re,ul' $ar u-mi puteam $a "eama $e #e. Latura uma $i mi e $orea " a)tepte )i " a ali-e-e problema' $ar i "ti #tul $e lup mi blo#a mi tea )i mi &or(a labele " a#(io e-e. . mpre1urimi era u mu"a&ir epo&tit' $e #are trebuia " e o#upm. 3*iar $a# eu am e-itat l+ , $e"i)' Ni#: -a &#ut-o. <i-a b,at a"ul el' a tra" #u putere aerul piept' "-a retra" )i "-a repe-it #a o &urtu $up 3la;. Rareori eram l"at ultima. 3eilal(i $oi "e $eprta"er at+t $e mult' #+t u-i puteam ve$ea "au au-i' "i ,ura mo$alitate $e a#(iu e &ii $ a-i lua urma lui 3la;. 2#ea"ta "e &u $a tot mai a$+ # p$ure' pri tre #opa#ii at+t $e apropia(i u ul $e altul' #+t Lu a )i "telele u "e mai ve$eau $elo#. I $i&ere t $e #+t $e bu mi era ve$erea oaptea' tot aveam evoie $e pu(i lumi #*iar )i u a re&le#tat. !ar ai#i lip"ea #omplet. Nu $i"ti ,eam $e#+t umbrele ame i (toare ale tru #*iurilor $e #opa#i )i ale tu&i)urilor' umbre tu e#ate' proie#tate pe u &u $al )i mai tu e#at. 2)a #+t am #eti it' am pu" a"ul pm+ t )i m-am ba-at pe urma l"at $e 3la;. !i #olo $e a#e"t -i$ #ompa#t $e #opa#i' p$urea "e mai rrea' permi(+ $ ptru $erea ra-elor Lu ii. . timp #e mream vite-a' am au-it -,omotul u or tu&i)uri "trivite u $eva "pre or$' #a )i #um #eva $e talie mare le #ul#a la pm+ t. Nu era i#i 3la;' i#i Ni#:. 3*iar )i Ni#: "e $epla"a pri p$ure #u "em i&i#ativ mai pu(i -,omot. Pr"i $ urma lui 3la;' am "#*imbat $ire#(ia "pre or$. 2ler,a"em $e1a vreo patru "ute $e metri #+ $ am "im(it' u $eva "patele meu' vibra(iile pro$u"e $e lipitul u or labe pe pm+ t. 3ele ale lui 3la; )i Ni#:. Le-am re#u o"#ut' a)a #+t -am #eti it. Totu)i' pe tru # ale"e"em " &olo"e"# o "#urttur' u aler,am la &el $e repe$e #a #ei $oi )i -a mai tre#ut mult p+ #e am au-it re"pira(ia ritmi# a lui 3la; #*iar "patele meu. 2m o#olit o "t+ # ma"iv. 2m au-it -,omotul u or #re ,i rupte "patele o"tru )i' r"u#i $u-m la timp' am v-ut o umbr uria)' ro)ie-#a&e ie' $e"pri -+ $u-"e bru"# $i "patele "t+ #ii )i por i $ "alturi $ire#(ia opu". Mi-am &ipt ,*earele pm+ tul moale pe tru a m opri' apoi m-am r"u#it )i am por it $up 3ai . . "pate' -am mai au-it $e#+t o pere#*e $e labe ale lui Ni#:. 3la; $i"pru"e' lu+ $o alt $ire#(ie' "pera (a $e a-i tia $rumul lui 3ai e9a#t a)a #um pro#e$a"e )i #u #erbul. 3ai ale"e"e $rumul #reat $e mi e' tor#+ $u-"e pe u $e ve i"e. !up patru "ute $e metri' #oti "pre e"t' $rept+ $u-"e "pre )o"ea )i "per+ $' &elul a#e"ta' " "#ape. M-am repe-it ai te )i am a1u " $e"tul $e aproape pe tru #a v+r&ul #o-ii "ale "-mi ati , botul. 2poi laba a #l#at tr-o $e ivelare a "olului u o ,aur "au #eva "u&i#ie t $e mare pe tru a m mpie$i#a umai o mi# "#*imbare $e l(ime' $ea1u " " pe tru a m #eti i )i a-i permite lui 3ai " #+)ti,e u ava ta1 $e vreo trei-e#i $e #e timetri. Ni#: (+) i $i "patele meu. V-+ $ # m $ep)e)te' am

#eti it pe tru a-mi p"tra e er,ia. . &a(' p$urea $eve ea tot mai rar pe m"ur #e e apropiam $e )o"ea. 2m #otit la "t+ ,a' "per+ $ " #+)ti, #+(iva #e timetri' a ti#ip+ $ $rumul lui 3ai . Totu)i' a#e"ta u a #otit )i el' #i a &u,it apoi "pre p$ure. !+ $u-mi "eama $e i te (ia lui' am privit ai te )i am v-ut o -o mai liber $e tere "pre or$-ve"t. 3+ $ 3ai -a por it tr-a#olo' am &#ut-o eu. Ni#: a rma" pe urma lui' mai mult pe tru a-l mpi ,e $ire#(ia $orit $e#+t pe tru a #er#a "-l pri $. !ire#(ia #are mer,eam $u#ea "pre u $eal "t+ #o". . timp #e-l ur#am' am "im(it va, miro"ul lui 3la;. Tere ul $eve ea tot mai a##i$e tat' #eti i $u-m )i &#+ $u-m "-mi ble"tem ale,erea "#urtturilor. La 1umtatea $ealului' labele $i &a( mi-au alu e#at pe i)te pietre' u a $i ele $e"tul $e a"#u(it pe tru a-mi tia per i(ele. 2m ,emut' $ar mi-am #o ti uat aler,area. O$at a1u " v+r&ul $ealului' e&ortul prea "-mi &ie r"pltit. !i a#el lo# "e putea ve$ea toat -o a. 0pre e"t' am "urpri " o &ul,erare aurie8 3la; )erpui $ pri tre #opa#i. ?ii $ u lup aproape e,ru' Ni#: u era u)or $e lo#ali-at oaptea' $ar $up o #lip am ob"ervat #+(iva #opa#i mi)#+ $u-"e e9a#t "ub lo#ul #are m a&lam. 2m urmrit mi)#area lor )i a arbu)tilor. 3i eva "e $repta $ire#t "pre mi e. Tra"+ $ mi te traie#toria' m-am $epla"at "pre lo#ul #are b uiam # avea " ia" $i tre #opa#i. 2m &o"t re#ompe "at $e #ul#area la pm+ t a tu&i)urilor $i &a(a mea. 3+teva "e#u $e mai t+r-iu' o "iluet ma"iv "ri $i $e"i)uri. V-+ $ #-i blo#*e- $rumul' 3ai "e opri. M+r+i &urio" )i )i #obor #apul. O#*ii ver-i &ul,erar )i prul blo $ #*i" i "e -b+rli' a$u,+ $u-i #+(iva #e timetri plu" la "tatur u lu#ru' $e &apt' i util. 3ai #*iar u avea evoie " arate impu tor. 0ub &orm uma avea pe"te 1'NQ' #u umerii )i "tatura u ui ata#a t $e #la" $i tr-o e#*ip $e &otbal ameri#a . 3a lup' era realme te $e $ou ori #+t mi e. 2m r+ 1it )i mi-am artat #ol(ii' $ar m-am "im(it #a u )pi( ame i (+ $ u pitbull. O parte $i mi tea mea' mbibat a$re ali ' i "i"ta #-l puteam $obor e"o#oti $ $i&ere (a $e mrime4 alt parte "e treba u $e $ra#uB erau Ni#: )i 3la;. Iar partea #ea mai -,omotoa" pur )i "implu urla8 6?u,i' i$ioato' &u,i57 . timp #e m tot ,+ $eam' 3ai "e r"u#i bru"# )i. O lu la &u,. 2m rma" o #lip emi)#at' &r a-mi #re$e o#*ilor. ?u,ea= !e mi e= I $i&ere t #+t $e mult ar &i $orit or,oliul meu " #rea$ # i era &ri# $e mi e' 1u$e#ata " toa" mi "pu ea #u totul alt#eva. 2tu #i' $e #e (+) i"e #a &ul,erul= !i ou' i "ti #tele $e lup u-i permiteau #reierului " re&le#te-e a"upra problemei. . timp $e 3ai $i"prea 1o"ul $ealului' i "ti #tele au #+)ti,at )i am por it $up el. Par#ur"e"em ma9imum patru metri #+ $ #eva mi-a ateri-at $rept "pate4 labele au #e$at "ub mi e )i m-am l(it la pm+ t. M-am r"u#it )i l-am v-ut pe 3la; $ea"upra mea. 2m #er#at &re eti# " m ri$i#' $ar m ap"a #u toat puterea. . ebu i"e= 3ai "#pa. M+r+i $' l-am mu)#at' pri -+ $u-i tre &l#i u a $i labele $i &a(. M apu# $e ,+t )i m (i tui la pm+ t. 3u &ie#are "e#u $ #are tre#ea' mi-l ima,i am pe 3ai $eprt+ $u-"e tot mai mult. M-am -btut' $ar 3la; a #o ti uat " m (i 1o". . #ele $i urm' mi-am $at "eama # era prea t+r-iu. 3ai "#pa"e. 3la; e-it o "e#u $. 2poi "e repe-i' u $up 3ai ' #i $ire#(ie opu". 3+ $ am reu)it " m ri$i#' am por it $up el. I-am luat urma' iar $up vreo #i #i-e#i $e metri am a1u " tr-u lumi i) u $e "e "im(ea miro"ul *ai elor "ale. 2i#i e Tra "&orma"em. Mi-am b,at botul tr-u $e"i) )i l-am v-ut toiul Tra "&ormrii' #u "patele ar#uit' #u pielea palpit+ $ )i pul"+ $' prea preo#upat pe tru a m ob"erva. M-am oprit' e)tii $ #e " &a#. 2poi mi-am ,"it propriile *ai e )i m-am Tra "&ormat )i eu. 3+ $ am vlit #a o &urtu $i ou lumi i)' 3la; era $e1a a#olo. @ U $e-i Ni#:= 2 trebat el ai te $e a putea " "#ot vreu #uv+ t. ?ir-ar " &ie5 3*eile "u t la el. Nu era #*iar "patele tu= @ !e"pre #e vorbe)ti= 0e $rept #u pa)i mari "pre tu&i)uri )i privi 1ur.

@ N-ai (ele"= Ne $i"tr,ea ate (ia' e (i ea o#upa(i. @ Ni#:= @ 3ai . 3la; $i"pru"e $e1a' $oar vo#ea i "e tra "mitea #a u e#ou pri p$ure. @ !ormeam )i u e-a ata#at. L-am urmrit )i u "-a luptat )i i#i -a #er#at " "#ape #u &u,a. Ne-a &#ut " e rotim #er#. Ni#*ola"5 @ !ar $e #e.= @ >erem;. 0-au $u" $up >erem;. La $ra#uB5 2u (i ut probabil #a"a "ub ob"erva(ie' iar oi i#i m#ar. 2*a' a#olo e)ti5 @ 2)teapt o #lip' "e au-i vo#ea lui Ni#: $i tu eri#. Pot "-mi tra, pa talo ii= 3la; vli $i tre tu&i)uri' tr,+ $u-l #u putere pe Ni#: $e o m+ . @ . ma)i . 2m+ $oi. Mi)#a(i-v5 Ne-am mi)#at. 2M%U032!. Pe $rumul apoi "pre %ear Valle;' 3la; era la vola ' Ni#: pe lo#ul $i "pate' iar eu pe lo#ul $e l+ , )o&er' u $e #e tura $e "i,ura ( era mult mai bu . 2)a #um e temu"em' motorul 3amaro-ului -a vrut " por ea"# $i prima. !rept pe tru #are 3la; a ap"at a##elera(ia la po$ea' a mrit tura(ia la limit )i a #uplat mar)arier' i, or+ $ "u etele a"#u(ite prove i $ $e "ub #apot. ?or(at tr-o btlie a voi (elor' ma)i a "-a "upu"' )i' #u umili (' l-a l"at " "#oat u tul $i ea tot $rumul p+ %ear Valle;. @ Nu' i tr pe urmtoarea ramp' am -i" eu' timp #e 3la; "e pre,tea " vire-e pe primul $rum #are ie)ea $i %ear Valle;. Ia-o "pre e"t. 0pre motel. @ 0pre motel= @ N-are i#i u ro"t " b+ tuim pri tot ora)ul' #+ $ i#i m#ar u )tim $a# mutt-i au pr"it #amera. !ar' $a# au ple#at' le pot lua urma $e a#olo. M+i ele lui 3la; "e #le)tar pe vola . <tiam # era "i,ur # mutt-i ple#a"er $up >erem;' iar veri&i#area motelului ar &i "em at pier$erea u or mi ute pre(ioa"e. Totu)i' prea lo,i#. . lo# "-mi r"pu $' vir $i ou "pre auto"tra$' ti $ #alea u ui tir pli p+ la re&u- #u bu)te i. 2m #*i" o#*ii )i am rma" a)a tot re"tul $rumului. 21u )i la motel' 3la; opri "#r+) et $e #au#iuri &a(a i trrii )i $e#ol $e pe "#au ai te #a motorul " "e oprea"#. 2m "mul" #*eile $i #o ta#t )i am por it $up el. !e $ata a"ta u &#u i#i u e&ort pe tru a-l p#li pe re#ep(io er' #are' $i &eri#ire' i#i u era a#olo. 3la; ur# treptele #+te $ou. La u)a lui Le%la # "&r+m broa"#a proa"pt reparat )i tre#u #a o ,*iulea pri u)' &r a mai a)tepta " va$ $a# $e #ealalt parte "e a&la #i eva. Ur#am ultimele trepte #+ $ ie)i $i #amer. @ 2u ple#at' -i"e el' tre#+ $ pe l+ , mi e pe "#ri 1o". Pe la 1umtatea $rumului' )i-a $at "eama # eu #o ti uam " ur# )i "-a r"u#it "pre mi e. @ Ji-am "pu" # au ple#at. @ 2"ta u-i "i ,ura #amer' am r"pu " eu. Mar"te u ar $ormi i#io$at pe po$eaua alt#uiva. 3la; bomb i #eva' $ar m $reptam $e1a "pre #aptul *olului' opri $u-m la &ie#are u) )i #er#+ $ " a$ulme# miro"ul lui 3ai "au pe al lui Mar"te . 3la; ur# $i ou "#rile )i "e apropie #u pa)i mari. @ Nu avem timp. @ 2tu #i $u-te. Pur )i "implu' $u-te5 2 rma". M-am oprit la a treia u) $e $up #ea a lui Le%la #. @ 3ai ' am -i"' ti -+ $ m+ a "pre #la (.

@ M o#up eu. !u-te mai $eparte )i ,"e)te #amera lui Mar"te . /ra #*iar urmtoarea. . timp #e 3la; # mai #er#eta #amera lui 3ai ' am "&r+mat #uietoarea u)ii )i am ptru " #amera lui Mar"te . Prea elo#uit' $e)i tr-u #ol( "e a&la u ,eama ta $i piele italie ea"#. Patul era &#ut' m"u(ele lu#eau $e #ur(e ie' iar pro"oapele at+r au #urate pe "uporturi. 3u "i,ura ( era #amera lui Earl Mar"te . !a# trebui"e " #e$e-e )i " #*irie-e o #amer motelul %i, %ear' u petre#u"e a#olo mai mult timp $e#+t &u"e"e ab"olut e#e"ar. /ram pe pu #tul $e a ie)i $i #amer #+ $ am "im(it o alt urm &amiliar. @ >erem;' ro"ti 3la; $i "patele meu' p)i $ #amer. 0e $rept #u pa)i mari "pre bal#o )i $$u la o parte $raperiile #u u ,e"t bru"#. U)a u era $e#+t pu(i tre$e"#*i"' #a )i #um #i eva ar &i #*i"-o pe $i a&ar' a#olo u $e u e9i"ta m+ er. @ 2 ple#at' am -i" eu. Trebuie " &i &o"t ai#i' #er#et+ $ #amera. 3la; aprob $i #ap )i (+) i #a o ",eat pe l+ , mi e' $rept+ $u-"e "pre u). Ne-am tor" la ma)i . 3la; tre#u pri &a(a par#rii' #ut+ $ Mer#e$e"-ul "au Co $a 2#ura. !e &apt' 6tre#u7 u "e potrivea $elo# ar &i trebuit " "pu 6ptru "e #u vite- par#are' &#u u tur #ir#ular "#r+) et $e #au#iu#uri )i por i iar #a $i pu)#7. 2m ,"it 2#ura lui Mar"te "pate la !ra:eB" ?amil; Iear. % uiam $oar # 2#ura i apar(i ea lui Mar"te ' $ar era $e"tul $e plau-ibil. Probabil # Le%la # avu"e"e u ve it $e"tul $e #o "ta t #+ $ lo#ui"e 3*i#a,o' $ar' $up #um arta #amera "a $e motel' u-)i permitea " aru #e ba ii pe &erea"tr #umpr+ $ ma)i i $e lu9. Pe $e alt parte' Mar"te avea mare "u##e" #ariera "a. !a# *o(ia "e putea umi #arier. ?urtul era o#upa(ia pri #ipal a mutt-ilor. 0tilul lor $e via( u-i #ura1a " rm+ tr-u ora) $e"tul $e mult pe tru a-)i #uta u "ervi#iu. 3*iar $a# erau #li a(i " "e "tabilea"# u $eva' u re-i"tau mult timp a#el lo#. Caita i "mul,ea tot$eau a $i toropeal pe mutt-i #are preau a re u (a la via(a lor oma$. O #a" "em a reve $i#area u ui teritoriu' )i umai membrii Caitei puteau &a#e a#e"t lu#ru. 2)a$ar' ma1oritatea mutt-ilor *oi reau $i tr-u ora) altul' &ur+ $ $ea1u " pe tru a rm+ e via(. U ii reu)eau mai mult. Mar"te "e "pe#iali-a"e bi1uterii bi1uteriile $e la ,+turile )i $i $ormitoarele v$uvelor bo,ate $e v+r"t mi1lo#ie. 2vea ba i )i "e #o "i$era mult pe"te #eilal(i v+r#ola#i. Pe tru Cait -avea importa ( # vorbea #i #i limbi )i u bea i#io$at vi $i tr-o re#olt mai ou $e#+t a ul #are "e "#u"e. U mutt rm+ ea tot$eau a u mutt. 3la; #eti i "patele 2#urei' apoi a##eler )i (+) i a&ar $i par#are. @ Nu-i urmrim= . treb Ni#:' aple#+ $u-"e pe"te "ptarul "#au ului. @ Nu-mi pa" u $e "u t. Vreau "-l ,"e"# pe >erem;. 2m ,"it Mer#e$e"-ul lui 2 to io la o $eprtare $e $ou "tr-i' par#area &abri#ii $e *+rtie. 2 &o"t u)or "-i iau urma' miro"ul &ii $ at+t $e &amiliar' #+t puteam "-mi la" #reierul " &u #(io e-e pe pilot automat' pe m"ur #e m #o #e tram a"upra ,"irii u or i $i#ii. Urma &#ea u o#ol pe $up birourile -iarului lo#al' ma,a-ia #are "e $e"&)ura"e petre#ea rave )i u bar #ou tr;-Fe"ter a&lat la #aptul "tr-ii pri #ipale. Urmream ra(io ame tul lui >erem; pe m"ur #e tre#eam pri $reptul &ie#rui reper8 -iarul pe tru a&larea ultimelor )tiri' #a&e eaua pe tru b+r& )i ma,a-ia pe tru ori#e i $i#iu tre#ut #u ve$erea. Taver a mi-a pu" u ele probleme p+ #lipa #are am pri " miro"ul (eptor $e uri "ttut lo#ul #are 3ai "e u)ura"e pe peretele $i "pate' probabil $up u r+ $ $e buturi #u o oapte ai te. !e a#olo' urma "e $repta apoi "pre &abri#a $e *+rtie' u $e era par#at ma)i a lui 2 to io. @ 0e tor#' -i"e Ni#:. Parie- # to#mai i-am ratat.

2m mai &#ut #i #i pa)i' #+ $ o pi"i# a&lat pe o ,rma$ $e ,u oaie "+"+i "pre oi. Ni#: m+r+i. O#*ii pi"i#ii "e ,u"tar' iar #oa$a i "e -b+rli bru"#' $eve i $ u "&i$tor "em $e e9#lamare. @ La" pi"oiul pa#e' am -i" eu. / prea "#*eleti# )i a(o" #*iar )i pe tru o ,*i(itur. . timp #e m r"u#eam' am v-ut #eva ie)i $ $e "ub "a#ii $e ,u oaie. Mi "-a prut a &i u )ir $e patru pietri#ele $e"#*i"e la #uloare' $ar' priveli)tea &ii $ at+t $e eobi) uit' am &#ut u pa" ai te' i, or+ $ $u*oarea ,u oiului #are "e $ove$ea mai puter i# $e#+t ori#e alt miro". 3+ $ m-am apropiat' mi-am $at "eama #e ve$eam $e &apt8 v+r&uri $e $e,ete. @ Ra*at' am e9#lamat eu. Uite ai#i. Mutt-i )tia &ie $evi ep"tori #u vi#timele lor' &ie le la" $i a$i " pe"te tot. @ Parie- $ou-e#i $e $olari pe a $oua varia t' $e#lar 3la;. P)i ai te )i ri$i# "a#ul $e $ea"upra pe tru a ve$ea mai bi e. !e,etele erau ata)ate la o m+ #are' la r+ $ul ei' era ata)at la u bra(. Pe m"ur #e 3la; ri$i#a "a#ul tot mai "u"' #el $e $e$e"ubt alu e# )i #a$avrul "e prbu)i la pm+ t' apoi "e ro"to,oli pe "pate. 3apul brbatului at+r a tr-o parte tr-u u ,*i impo"ibil' #u ,+tul rupt. Prul ro)u rebel "trlu#ea #*iar )i tu eri#. @ Peter' am )optit eu. @ Nu' e9#lam 3la;. >erem;5 2*' u5 J+) i tu eri#' pa)ii "t+r i $ e#ouri $e-a lu ,ul aleei. O#*ii lui Ni#: "e mrir bru"#' iar privirea lui o t+l i pe a mea. 2poi' u $eva "patele lor "e $e#la ) #eva #are i reami ti # >erem; u &u"e"e "i ,ur #u Peter. 0e av+ t $up 3la;. 2m -bovit pu(i ' umai pe tru a a"#u $e #a$avrul lui Peter' apoi am por it $up ei' i ima bt+ $u-mi at+t $e tare' #+t u puteam re"pira ormal' ,+&+i $ )i e#+ $u-m timp #e tr,eam aer piept. . &a(' la vreo )a"e metri' am -rit o balt $e li#*i$ ,ro"' ro)u' "#lipi $ lumi a #*ioar a u ui be#. !i balt por eau urme $e "+ ,e' la #eput #a i)te te ta#ule' apoi #a o $+r e trerupt' #are "e pier$ea $eprtare. 2m #o ti uat " ai te-. . &a(a mea' #ma)a alb a lui Ni#: "e #o tura #lar tu eri#. 2u-eam pa)ii lui 3la;' $ar u-l ve$eam. Urma $e "+ ,e #o 1ura $ou #ol(uri $e #l$ire. 2m tre#ut $e al $oilea #ol( )i i-am v-ut #*iar &a(a mea' opri $u-"e )i apoi tor#+ $u"e. !ep)i"er $e1a urma' #are "e termi a tr-o alt balt $e "+ ,e' ime$iat $up #ol(. M-am aple#at' am ati " balta #u $e,etul' apoi l-am apropiat $e a". @ /i.= . treb 3la;. @ / al lui >erem;' am )optit eu. @ <i e"te )i mai mult' $a# v uita(i mai bi e' ro"ti o vo#e ,rav. 3la; ri$i# bru"# #apul. 2m privit 1ur' apoi am v-ut o plat&orm $e #r#are $reapta. 3la; "ri pe"te o mar,i e alt $e u metru )i $i"pru tu eri#ul $e"#*i-turii. Ni#: )i #u mi e l-am urmat. . tr-u #ol( partea $i "pate a plat&ormei "ttea >erem;' #u pi#iorul $rept re-emat $e o la$ "&r+mat' timp #e 2 to io rupea &+)ii $i propria #ma). Pe #+ $ e apropiam' >erem; )i ri$i# bra(ul "t+ , pe tru a-)i $eprta )uvi(ele $e pr $e pe &a(' apoi "e #ri"p )i l &olo"i "#*imb pe $reptul' l"+ $u-l pe #ellalt " #a$ la pm+ t. @ Te "im(i bi e= 2m trebat eu. @ Peter e mort' ro"ti >erem;. 2m imerit tr-o ambu"#a$. @ Ne tor#eam la ma)i ' -i"e 2 to io' &)ur+ $u-i pi#iorul lui >erem; #u # o bu#at $e #ma). M-am $u" " #aut o toalet. 2m lip"it #i #i mi ute. Probabil $e-abia tre#u"em $e #ol( #+ $. !e)i o#*ii i erau &i9a(i pe pi#iorul lui >erem;' autorepro)urile "e #iteau &ie#are #uv+ t. Mai pu(i $e #i #i mi ute. . timp #e luam o ble"temat $e pau- pe tru a uri a. @ 2)teptau o#a-ia' i terve i >erem;. Ori#are $i oi putea " &ie tor" #u "patele pe tru o #lip )i #eilal(i $oi ar &i &o"t ata#a(i.

2 to io aru # o privire pe"te umr timp #e )i ve$ea $e treab. @ Mutt-ul la ou' #el #are l-a u#i" pe Lo,a ' l-a ata#at pe >erem; #u u #u(it. @ U #u(it= 3re-+ $ # u au-i"e bi e' 3la; aru # o privire "pre >erem;' a)tept+ $ #o &irmarea a#e"tuia' $e par# 2 to io ar &i "pu" # >erem; &u"e"e ata#at #u u obu-ier $i Primul R-boi Mo $ial. U #u(it= >erem; aprob $i #ap. 2 to io )i #o ti u relatarea. @ 2u "rit a"upra lui Peter )i >erem;. Nime i -a avut timp " rea#(io e-e. 3+ $ mi-am &#ut apari(ia' au )ter"-o. 2) &i aler,at $up ei' $ar >erem; "+ ,era $e"tul $e ru. @ !e par# te-a) &i l"at " te $u#i $up ei' i terve i a#e"ta. N-avem a#um timp " a$u#em $i ou $i"#u(ie treburile a"tea. Trebuie " &a#em #urat pe ai#i )i " ple#m. . #er# " "e ri$i#e. 3la; "ri pe"te o la$ )i l a1ut. @ L-am l"at pe Peter a#ela)i lo#' -i"e >erem;. @ <tiu' am $e#larat eu. L-am ,"it. @ 0ub "a#ii $e ,u oi' #o ti u 2 to io' )ter,+ $u-)i &a(a #u m+ a. N-ar &i trebuit "-l la" a#olo. .mi pare ru' $ar >erem; "+ ,era' iar eu. @ Tu trebuia " ,"e)ti repe$e o a"#u -toare' termi a#e"ta. Nime i u te vi uie)te pe tru a"ta. .l lum a#um )i l $u#em a#a". 3la; l a1ut " #oboare $e pe plat&orma $e #r#are. M-am $epla"at "pre "t+ ,a "a pe tru a-l "pri1i i $e #ealalt m+ ' apoi mi-am ami tit # era r it' a)a #+t m-am mul(umit " mer, pe l+ , el' ,ata "-l pri $ $a# pi#iorul avea "-i #e$e-e. I-am $at lui Ni#: #*eile ma)i ii )i a#e"ta a luat-o ai te "pre 3amaro-ul a&lat la #aptul aleei. 21u )i l+ , "a#ii $e ,u oaie' 2 to io l-a "#o" $e "ub ei pe Peter )i l-a luat "pate. @ Mar"te va plti pe tru a"ta' promi"e 3la;' #le)t+ $u-)i )i $e"#le)t+ $u-)i pum ii timp #e privea #a$avrul lui Peter. 3*iar va plti. @ Nu Mar"te l-a u#i". !a iel a &#ut-o. @ !a . 3la; "e e# #u re"tul umelui. 2*' ra*at5 M-am tor" la 0to e*ave Mer#e$e"-ul lui 2 to io' "t+ $ "pate mpreu #u >erem;' eve tualitatea # "+ ,erarea avea " $evi mai puter i#. 2 to io #o $u#ea t#ere. >erem; privea &i9 pe &erea"tr' (i + $ #+t mai "tr+ " #u puti ( ba $a1ele improvi-ate $e la pi#ior. 2m #er#at " m #o #e tre- la alt#eva $e#+t la #eea #e ve$eam pri parbri- propria ma)i ' #u #a$avrul lui Peter portba,a1. M-am #o #e trat a"upra mutt-ilor. . #ele $i urm' &u"e"e !a iel. <i a"ta "em a e#a-uri. Mari e#a-uri. Mai mult $e#+t Mar"te "au 3ai ' !a iel )tia #um &u #(io a Caita' )tia #um a#(io a &ie#are membru al ei. ?#u"e parte $i Cait' #re"#+ $ mpreu #u Ni#: )i 3la;. 0au' mai #ore#t "pu"' #re"#+ $ 1urul lor' 6#u7 ei' #eea #e "u a #a )i #um ar &i &o"t trei priete i apropia(i o i terpretare #omplet ero at. /i bi e' ai te $e "o"irea lui 3la;' Ni#: )i !a iel &u"e"er oare#um priete i $e 1oa#' $i #au-a v+r"tei apropiate la &el #a $oi veri #are "e 1oa# mpreu la reu iu i $e &amilie' pe tru # u e9i"t pri prea1m ime i alt#i eva. 2poi )i-a &#ut apari(ia 3la;. Nu eram prea "i,ur $e $etalii' $ar mi "e "pu"e"e # !a iel )i 3la; "e $ete"ta"er #*iar $e la #eput. . t+mplarea #are pre#ipita"e lu#rurile &u"e"e atu #i #+ $ !a iel tr"e"e #u ure#*ea la o #o ver"a(ie $i tre Ni#: )i 3la; )i $$u"e &u,a "-i #+ te pe membrii Caitei #u pove"tea e9pul-rii lui 3la; $e la ,r$i i( #eva le,tur #u $i"e#(ia #obaiului #la"ei pe tru a ve$ea #um &u #(io au or,a ele a imalului $ar' a)a #um am "pu"' $etaliile erau #am e#lare' iar atu #i #+ $ l-am trebat pe 3la;' tot #e mi-a r"pu " a &o"t # 6/ra $e1a mort7' $e par# a"ta ar &i trebuit " e9pli#e totul. Ori#are ar &i &o"t a$evrul' pove"tea l $era 1a"e pe >erem;' #are pre&era"e " $e ature-e $etaliile atu #i #+ $ le

e9pli#a"e #elorlal(i $e #e perioa$a )#olar a lui 3la; u $ura"e $e#+t o lu . 0upr+ $u-l pe >erem;' !a iel )i atr"e"e ra #*iu a eter a lui 3la;. . a ii #are au urmat' rela(ia $i tre #ei $oi "-a rut(it treptat' pe m"ur #e !a iel )i 3la; "e luptau pe tru prima po-i(ie r+ $ul ,e era(iei mai ti ere $e v+r#ola#i. 0au mai $e,rab a) "pu e # !a iel "-a luptat pe tru ea. 3la; a #o "i$erat pur )i "implu # lui i "e #uve ea )i a rete-at a"pira(iile lui !a iel #u atitu$i ea $i"pre(uitoare a #uiva #are alu , u (+ (ar. 3+ $ #ei trei abia tre#u"er $e $ou-e#i $e a i' >erem; a $eve it 2l&a. 0e poate " &i $at impre"ia # era o a"#e "iu e &r vr"are $e "+ ,e. /i bi e' -a &o"t a)a. <apte membri ai Caitei l-au "pri1i it pe >erem;' patru u i #lu"iv !a iel )i &ratele "u' 0tep*e . 3o &li#tul a #ulmi at #u mome tul #+ $ 0tep*e a #er#at "-l a"a"i e-e pe >erem;' iar 3la; l-a u#i". !a iel a i "i"tat # &ratele "u &u"e"e evi ovat )i 3la; l u#i"e"e pe tru a reprima opo-i(ia #o tra lui >erem;. 3+ $ >erem; a &o"t #o &irmat 2l&a' !a iel a *otr+t # u e9i"ta lo# pe tru el oua Cait. !i p#ate pe tru to(i' pove"tea u "-a oprit ai#i. 3*iar $a# u mai erau &ra(i Cait' !a iel )i 3la; "-au #ertat $e multe ori $e atu #i. !up "o"irea mea' lu#rurile "-au rut(it )i mai mult. !a iel *otr+"e # trebuia " &iu a lui #*iar )i pe tru "implul &apt # 6apar(i eam7 rivalului "u $e moarte. 3+ $ !a iel m-a abor$at pe tru prima $at' #*iar am #re-ut # era u tip $e treab. I-am #re-ut pove)tile re&eritoare la mo$ul i #ore#t #are &u"e"e tratat )i po e,rit $e 3la; a#ea perioa$' eram #*iar bu#uroa" " #re$ lu#ruri rele $e"pre el. . tr-o -i eram 0a !ie,o #u 2 to io pe tru a averti-a pe tru ultima $at u mutt )i' )tii $ # !a iel lo#uia a#olo $e #+teva lu i' m-am $u" "-l "alut. 3+ $ am a1u " la apartame tul "u' l-am "urpri " #er#+ $ " a"#u $ o &emeie $ulap. N-ar &i &o"t mare lu#ru $a# &emeia ar &i &o"t via(. ?u"e"e' $i #+te "e prea' p+ #lipa #are "u a"em la u)' mome t #are !a iel i &r+ "e"e ,+tul )i #er#a"e "-o $e"e $ulap' a)a #+t " u-l ,"e"# #u ime i. !up a#ea"t t+mplare' am a#or$at mai mult #re$ere averti-rilor lui 3la; re&eritoare la el. ?emeia $i $ulap u &u"e"e prima lui vi#tim. 3+ $ pr"i"e Caita' aba $o a"e )i le,ile ei )i $eve i"e u u#i,a) $e oame i. La &el #a to(i mutt-i #are u#i$eau #u "u##e" oame i )i triau mult timp $up a#eea' !a iel v(a"e tru#urile &olo"ite a#elea)i #u #ele ale u ui lup #o &ru tat #u o trea, turm $e viitoare vi#time8 u ale,ea $e#+t rebuturi. !a# te limite-i e9#lu"iv la #ei mar,i ali-a(i $e "o#ietate $ro,a(i' a$ole"#e (i &u,i(i $e a#a"' pro"tituate' va,abo -i ai toate )a "ele " "#api epe$ep"it. !e #e= Pe tru # im ui u-i pa" #+tu)i $e pu(i $e ei. 2*' $e"i,ur' poli(i)tii' politi#ie ii )i ori#i e "e pre"upu e # ar trebui " apli#e le,ea $e#lar publi# # le pa"' $ar' realitate' -o &a#. Oame ii $i"par )i' at+ta timp #+t rm+ $i"pru(i' ime i u $ $oi ba i pe "oarta lor. Nu vorbe"# $e"pre $i#taturile $i lumea a treia "au #*iar $e"pre metropolele ameri#a e re#u o"#ute pe tru ratele mari ale #rimi alit(ii. . Va #ouver a trebuit " $i"par mai mult $e $ou-e#i $e pro"tituate $i tr-o "i ,ur -o a ora)ului pe tru #a autorit(ile " b uia"# # "e #o &ru tau #u o problem. Pute(i " m #re$e(i #' $a# a#e"te &emei ar &i &o"t "tu$e te la U iver"itatea $i 3olumbia %rita i#' "-ar &i a#(io at mult mai repe$e. 2i#i ,re)i"e T*oma" Le%la # #+ $ )i ale"e"e #a vi#time &ii#e )i "o(ii $i &amilii apar(i + $ pturii $e mi1lo# a popula(iei. !a# "-ar &i limitat la t+r&e )i per"oa e &u,ite $e a#a"' ar &i #o ti uat " aib u "u##e" ebu 3*i#a,o. . toate $i"#u(iile #u >erem; le,ate $e i #ore#titu$i ea "i"temului ierar*i# $i Cait' "u"(i u"em pe tru #ompara(ie mo$elul $emo#rati# uma ' a#olo u $e &ie#are per"oa e"te la &el $e importa t. %i e (ele"' era o por#rie. 3*iar $a# Caita avea o ierar*ie "tri#t' ea -ar &i permi" i#io$at #a u#i$erea #*iar )i a u ui membru $e r+ $ " trea# er-bu at. 21u )i a#a"' >erem; m-a ru,at "-l a1ut "-)i ba $a1e-e r ile. Poate a #re-ut # a) putea &i o a"i"te t mai amabil )i mai u)or $e $urat $e#+t brba(ii. 0i,ur. 0e poate #a >erem; " u &i #u o"#ut prea multe lu#ruri $e"pre &emei' $ar v(a"e $e"tule $e"pre a#ea"t a"i"te t

6per"o al7 pe tru a u m #o &u $a #u %ett; 3ro#:erH1' Mart*a 0teFartHG "au ?lore #e Ni,*ti ,aleHH. Mai $e,rab "-a ,+ $it #' av+ $ $e ale" tre "ar#i a $e a"i"te t )i #ea $e ,ropar' a) &i &o"t mai &eri#it " mbra# o ro#*ie alb )i o plriu( mi# )i $r,u( $e a#eea)i #uloare. Ultima mea t+l ire #u u morm+ t u era u a pe #are o $oream repetat mai $evreme $e#+t ar &i &o"t e#e"ar. 3el pu(i ' $a# l ,ri1eam pe >erem;' puteam "-mi "#ot $i mi te #eea #e "e t+mpla partea $i "pate a propriet(ii. . mo$ ormal' >erem; "-ar &i o#upat "i ,ur $e r ile "ale. /l era me$i#ul Caitei. Nu' u era vorba $e o &u #(ie mo)te it $e-a lu ,ul ,e era(iilor $e v+r#ola#i. /ra u rol pe #are >erem; )i-l a"uma"e atu #i #+ $' #opil &ii $' 3la; "ri"e tr-u ma,a-i pri #a"a li&tului $e la eta1ul al #i #ilea u m treba(i #um )i )i &ra#tura"e m+ a #+teva lo#uri. Ne$ori $ " ri)te mobilitatea viitoare a lui 3la; pri tr-o atel paliativ' >erem; l-a $u" la u $o#tor. !e)i a &o"t ate t " i vo#e motive reli,ioa"e pe tru a u permite " i "e ia "+ ,e )i " i "e &a# alte i ve"ti,a(ii obi) uite $e laborator' $o#torul le-a &#ut ori#um. Re-ultatele ar &i putut &i i, orate' av+ $ prea pu(i $e a &a#e #u o m+ rupt' $a# u te* i#ia pli#ti"it' a&lat tura $e oapte' ar &i ob"ervat #eva #iu$at re-ultatele a ali-elor )i u i-ar &i tele&o at lui >erem; la $ou oaptea. 0+ ,ele v+r#ola#ilor e #omplet aiurea. Nu m treba(i $etalii $e-abia am luat te"tul $e biolo,ie #la"a a -e#ea. Tot #e )tiu e # u trebuie " permitem im ui " e re#olte-e )i " e a ali-e-e "+ ,ele. Ori#e ar &i v-ut te* i#ia ul a ali-ele lui 3la;' l-a &#ut " #rea$ # era #eva #are i pu ea prime1$ie via(a' $rept pe tru #are i-a #erut imperio" lui >erem; "-l a$u# pe 3la; la "pital ime$iat. !e- o$m+ tul tre,ii a&a#eri a &o"t # at+t te* i#ia ul' #+t )i &i)a lui 3la; au $i"prut #+ $ "-a "#*imbat tura $e ,ar$ $imi ea(a. 2poi >erem; a #umprat )i a "tu$iat u ra&t tre, $e tratate $e me$i#i . 3u #+(iva a i urm' am &#ut ,re)eala "-i $au u e9emplar $i 0t. >o* 2mbula #e O&&i#ial Iil$er e"" ?ir"t 2i$ Gui$eHK. I-a pl#ut at+t $e mult' #+t m-a trimi" " #umpr #+te u e9emplar pe tru &ie#are membru al Caitei' pe tru a-l p"tra torpe$ou )i a-)i re-olva "i ,ur ori#e problem me$i#al $e ur,e (' i #lu"iv #a-urile $e amputare. N-ave(i $e#+t " m umi(i pap-lapte' $ar' $a# "-ar t+mpla vreo$at "-mi pier$ vreu membru )i -ar &i ime i 1ur' a) &i moart #*iar $a# re"pe#tivul ma ual e pli $e i "tru#(iu i mi u ate #ompletate #u ilu"tra(ii a1uttoare re&eritoare la mo$ul #are " le,m membrul r it #u u b( )i u "a# $e pla"ti# $i #ele &olo"ite pe tru ,u oi. @ . t+i pi#iorul= L-am trebat timp #e "#otea tru"a me$i#al $i $ulapul $i baie. @ %ra(ul. Pu eu o"ul la lo#' tu te o#upi umai $e atel. Nu "u a prea ru teorie. >erem; "-a a)e-at pe #apa#ul toaletei )i eu m-am ,*emuit l+ , el. /ra o &ra#tura "impl' u u a $e"#*i"' a)a #+t u era evoie $e opera(iile $e-,u"ttoare $e mpi ,ere o bu#(ilor $e o" "ub mu)#*i )i piele. ?ra#tura era #*iar "ub #*eietur. !up #e >erem; a rea)e-at o"ul po-i(ia ormal' i-am pu" atela "ub bra( )i' urm+ $u-i i "tru#(iu ile' am le,at-o "tr+ " #u &a)a' mai t+i "ub #ot' apoi $ea"upra #*eieturii. I-am &)urat bra(ul tr-o e)ar&' pe tru a-l (i e ri$i#at. Mi-a luat #eva timp' $ar a &o"t relativ u)or. . #ompara(ie #u #e mi-a #erut " &a# ulterior. @ Va trebui "-mi #o)i ra a $e la pi#ior. @ 0-o #o".= @ Nu pot "-o &a# #u o "i ,ur m+ . 0e ri$i# )i "e "pri1i i $e $ulpiorul $e l+ , o,li $' $e"&#+ $u-)i blu,ii #u m+ a " toa"' apoi "tr$ui $u-"e "-i "#oat. !a# u te-ar $era 1a prea mult' a) mai avea evoie $e a1utor. @ 0i,ur. M pri#ep " $e-bra# brba(i. M $oie"# # "u t la &el $e bu )i la #u"utul r ilor. !ar poate # tietura u-i at+t $e a$+ #. 2m $e"&#ut &+)iile $e #ma) mbibate $e "+ ,e pe #are 2 to io le apli#a"e pe #oap"a lui >erem;. Pielea )i mu)#*ii "-au $e"&#ut pre#um Marea Ro)ieHL' o a alo,ie )i mai potrivit $a#

luam #o "i$erare )uvoiul $e "+ ,e #are "e "#ur,ea pe 1o". Nu m $era 1a "-l v$ pe >erem; &r pa talo i' $ar a#ea"t e9pu ere a u ei a atomii i ter e era mai mult $e#+t voiam " v$ la ori#i e. @ ?olo"e)te u burete' -i"e >erem;' a)e-+ $u-"e rapi$ pe #apa#ul toaletei )i apli#+ $ u pro"op pe ra a $e"#*i". 2m u$at u burete' am #ur(at ra a )i am apli#at u "trat $e u ,ue t a ti"epti#. N-am lu#rat at+t $e repe$e #um ar &i trebuit' a)a #+t' #+ $ am termi at' "+ ,ele mi #ur,ea iar pri tre $e,ete. @ !-mi ba $a1ul. Nu' u la. 3ellalt a)a. ?olo"i $ o ba $ a$e-iv )i i)te ma evre &a te-i"te' am oprit )uvoiul $e "+ ,e ai te #a >erem; " le)i e. 2poi' >erem; "#oa"e $i tru" #eva #are "em a &oarte bi e #u u a# )i i)te a( #at,ut' $e &apt )i mi le ti "e. @ Nu te mai pro"ti' /le a. N-o " te mu)te. Ia a#ul )i #epe. Nu te ,+ $i la #e &a#i. . #ear# $oar " ob(ii o li ie a##eptabil $e $reapt. @ 0u u)or' $ar -ai v-ut i#io$at reali-rile mele #a" i#e. @ Nu' $ar am avut pl#erea " &a# #u o)ti ( #u tu "orile &#ute $e ti e. 2)a #um am -i"' #ear# " ob(ii o li ie $reapt. @ . tot$eau a (i-am tiat prul $rept. @ / per&e#t $rept #+t vreme (i #apul aple#at "ub u a umit u ,*i. @ 2i ,ri1. 2m u a# m+ . @ <i poate #' $a# te "#ot $e"tul $i "rite' l &i,i tr-a$evr pi#ior )i tre#i la treab ai te " rm+ &r pi# $e "+ ,e. 2m (ele" alu-ia. . #iu$a #elor "pu"e $e >erem;' u era #a )i #um a) &i #u"ut u material' )i i#i u preti $eam # era. Materialele u "+ ,erea-. Mam #o #e trat pe tru a &a#e o treab #+t mai bu ' )tii $ #' #a- #o trar' a) &i a1u " pe tru tot re"tul vie(ii btaia $e 1o# a tuturor pe tru #i#atri#ea lui ,*eboa". 2proape termi a"em #+ $ am "im(it u a##e" $e m+ ie pe tru # u mutt oare#are $r- i"e "-i &a# a)a #eva lui >erem;' &apt #are m-a $etermi at " m ,+ $e"# la mo$ul #um "e t+mpla"e totul. 3eea #e mi-a ami tit # Peter era mort. Primul &u"e"e Lo,a . 2#um Peter. !i toat Caita' ei meritau #el mai pu(i a#e"t lu#ru. >erem; u-i trimi"e"e i#io$at " provoa#e "au " u#i$ vreu mutt' i#i m#ar " tra "mit me"a1e $e averti-are. U#i$erea lor u repre-e ta u a#t $e r-bu are )i i#i u avea "#opul $e a-i ltura pe #ei mai puter i#i lupttori $i Cait. Lo,a )i Peter &u"e"er u#i)i pe tru a e tre-i )i a e atra,e ate (ia. Nimi# mai mult. Pum ii #epur " mi "e #le)te-e. 2m "im(it #um ve#*ile a##e"e $e &urie pu iar "tp+ ire pe mi e. M-am oprit' am tra" #u putere aer piept )i am #eput $i ou' $ar u-mi puteam "tp+ i tremurul $e,etelor. @ !e#i e #o &ru tm #u trei mutt-i e9perime ta(i' ro"ti >erem;' #iti $u-mi ,+ $urile. 2m ,*i(it o$ul $i ,+t )i am #o ti uat 1o#ul. @ Plu" #el pu(i u ul ou. @ N-am uitat' $e)i m preo#up mai mult #ei e9perime ta(i. !a' "u t bu i bra(ul )i pi#iorul "u t o $ova$ evi$e t $ar u "u t $e #alibrul lui !a iel. 2m rupt #at,ut-ul. @ 2"ta pe tru # l #u o)ti pe !a iel. <i' #*iar $a# u-i #u o)ti la &el $e bi e pe Mar"te )i 3ai ' )tii la #e " te a)tep(i $e la ei' pe tru # "eam #u ti e. G+ $e"# #a ti e' rea#(io ea- #a ti e' u#i$ #a ti e. Nu )i #ei oi. V+r#ola#ii u "tra ,ulea- oame i. 2)a l-a u#i" Le%la # pe Lo,a ' )i a reu)it' pe tru # era ultimul lu#ru la #are a#e"ta "-ar &i a)teptat. 2poi' tot el te-a ata#at #u u #u(it. Te-ai &i a)teptat la a)a #eva e9a#t la &el #um u "amurai "-ar a)tepta " primea"# u )ut boa)e. !e a#eea' Le%la # e # via(. Pe tru # te-a pri " pe pi#ior ,re)it. !a#.

@ 2m "pat morm+ tul' a u ( 2 to io' i tr+ $ baie. .mi pare ru. / u mome t epotrivit= @ Nimi# #are " u poat &i #o ti uat mai t+r-iu' $e#lar >erem;' ri$i#+ $u-"e pi#ioare )i te"t+ $ #u"turile. V-+ $ # u "e rup )i i#i "+ ,ele u (+) e)te' $$u $i #ap aprobator. Per&e#t. M mbra# )i mer,em. 3ON!2MN2R/. 2m mer" #u >erem; la morm+ tul lui Peter. Nu era #eva #e $oream " &a# mo$ "pe#ial' mai ale" # u tre#u"er $e#+t vreo trei-e#i )i )a"e $e ore $e la ultima e9perie ( $e a#ela)i ,e . <i i#i >erem; u avea evoie $e mi e pe tru a "e a"i,ura # morm+ tul era bi e #amu&lat. 2vea' totu)i' evoie $e mi e alt "e "' $e)i -ar &i re#u o"#ut i#io$at )i i#i u m-ar &i ru,at "-o &a#. 3u ra a $e la pi#ior proa"pt #u"ut' u era #o $i(ia &i-i# e#e"ar pe tru a p)i &r a &i "pri1i it. 2)a #+t l-am a1utat " ia" #urtea $i "pate' $e)i u ui "pe#tator eavi-at i "-ar &i prut # >erem; era #el #are m a1uta pe mi e " mer,. <i era #eva i te (io at. U 2l&a u trebuia " arate i#i o urm $e "lbi#iu e' #*iar $a# to#mai "upravie(ui"e u ei te tative $e a"a"i at. Nu pe tru # u ul $i tre oi ar &i &olo"it prile1ul pe tru a-l #o te"ta. Totu)i' pe tru # u 2l&a #o trola Caita "ub toate a"pe#tele' i$eea # >erem; -ar &i &o"t #apabil "-)i $epli ea"# &ie )i temporar $atoririle ar &i $e-e#*ilibrat-o #omplet. !e)i >erem; trebuie # "u&erea #umplit' -a artat-o $elo#. Mi-a a##eptat bra(ul pe tru a mer,e )i a "e toar#e $e la morm+ t' $ar u "-a "pri1i it pe el i#io$at mai mult $e#+t mi imum e#e"ar. Numai atu #i #+ $ e tor#eam "pre #a" "-a oprit pe tru o "e#u $' pe"em e pe tru a)i tra,e "u&letul' $e)i "-a pre&#ut # #er#eta o piatr &r+mi(at $i -i$ul ,r$i ii. @ 3re$ # ar trebui " $ormim pu(i a#um' am -i" eu' bu)i $u-mi u #"#at pre&#ut. 3el pu(i mie mi-ar pri $e bi e. @ !u-te )i te #ul#' -i"e >erem;. 2i avut $ou -ile #umplite. 2) vrea " $i"#utm #eea #e am $e"#operit %ear Valle; ai te $e a #$ea ambu"#a$' $ar te voi pu e la #ure t #u toate am u tele m+i e. @ Toat lumea trebuie " &ie obo"it. Ne putem t+l i m+i e $imi ea(' u-i a)a= N-a) vrea " pier$ #eva. @ 2) pre&era " termi m #u toat pove"tea "eara a"ta. !a# vrei " "tai #u oi' a)ea-te pe #a apea )i mo(ie timp #e $i"#utm. . re,ul' era mome tul " la" $eoparte "ubtilit(ile )i " tre# la a"altul $ire#t. @ Tu trebuie " te o$i* e)ti. Pi#iorul te $oare ,ro-itor' #a " u mai vorbe"# $e bra(. Nime i -are $e ,+ $ " -i# #eva $a# am+ i t+l irea p+ m+i e. @ M $e"#ur#. Nu-i evoie " "#r+) e)ti at+t $e tare $i $i (i' /le a4 u m pri#ep la "tomatolo,ie. !a# vrei " m a1u(i #u #eva' atu #i a$u -i pe to(i #eilal(i birou a"ta $a# u #umva "u t $e1a a#olo. @ !a# vrei " te a1ut #u a$evrat' te pot l"a i #o )tie t p+ m+i e $imi ea(. .mi -+mbi pe 1umtate "tr+mb' #eea #e voia " "em e # propu erea mea i prea mai atr,toare $e#+t ar &i vrut " re#u oa"#. @ 3e -i#i $e u #ompromi"= M po(i a1uta a$u + $u-i pe #eilal(i )i tur + $u-mi #eva $e but $e pre&eri ( o por(ie $ubl. . ai te $e a &i pri )i ambu"#a$' i &orma(iile a$u ate $e >erem; #o &irma"er #eea #e )tiam at+t eu' #+t )i 3la; &aptul # trei mutt-i "e a&lau %ear Valle;. >erem; a&la"e )i alte #+teva lu#ruri. Mar"te &u"e"e primul #are a1u "e"e ai#i' ai te $e 3ai )i Le%la #. 0e i "tala"e %i, %ear #u trei -ile urm' #eea #e "em a # &u"e"e ora) ai te $e moartea lui %ra $o . !up #e #+teva ba # ote $e $ou-e#i $e $olari i rempro"pta"er memoria' re#ep(io erul )i ami ti"e $e u t+ r #are "e potrivea #u $e"#rierea lui %ra $o )i #are l vi-ita"e pe Mar"te $e

#+teva ori. Ori#e $oial re&eritoare la le,tura $i tre %ra $o )i #eilal(i "e ri"ipi"e a#um. M trebam $a# Mar"te &u"e"e )i el la petre#erea rave' "orbi $ $i tr-u F*i":e; #u "i&o timp #e e urmrea pe mi e )i pe %ra $o ' a"#u -+ $u-)i miro"ul )i &(i)area u $eva tr-u #ol( tu e#at )i pli $e &um $e (i,ar. /i bi e' eram "i,ur # &u"e"e a#olo. .l v-u"e pe %ra $o timp #e "e Tra "&orma' )i $$u"e "eama #e urma " "e t+mple )i "e "tre#ura"e a&ar ai te $e a i-bu #i *ao"ul' l"+ $u-)i prote1atul voia "oartei. Mutt-i "u t #apabili $e a &orma le,turi u ii #u al(ii' $ar a#e"tea $urea- at+ta timp #+t "u t ava ta1oa"e pe tru ambele pr(i. !e $at #e Mar"te a v-ut # %ra $o are probleme' "i ,urul "u ,+ $ a &o"t #um " ia" mai repe$e $e a#olo' ai te $e a &i impli#at )i el. 3ai )i Le%la # "e #a-a"er tot la %i, %ear oaptea #are muri"e %ra $o . Probabil l urmri"er pe Lo,a # $i Lo" 2 ,ele"' "au l t+l i"er aeroport. 2r &i &o"t impo"ibil "-l &i atra" tr-o #ur" %ear Valle;. 3+ $ oi l urmream pe %ra $o ' Lo,a era mort $e mult' ,*e"uit pe ba #*eta $i "pate a u ei ma)i i #*iriate $rum "pre %ear Valle;. . tr-u a umit mome t timpul $rumului' #ei $oi trebuie " &i a&lat $e la Mar"te # eu )i 3la; eram ora)' )i a)a "-a "#ut &ar"a #u aba $o area #a$avrului lui Lo,a l+ , ma)i a oa"tr. % uiam # &u"e"e i$eea lui Le%la #. 3ai u era at+t $e i teli,e t #+t " "e &i ,+ $it la a)a #eva' iar Mar"te ar &i #o "i$erat 1o"itoare o a"t&el $e ,lum ,ro"ola . Nu era i#i m#ar )apte #+ $ "-a au-it "o eria $e la i trare. Uimi(i' e-am ri$i#at #apetele a#ela)i timp. 0o eria $e la 0to e*ave "u a rar' #a"a &ii $ prea $eprtat $e rutele obi) uite ale v+ -torilor ambula (i "au ale Martorilor lui Ie*ova. 0#ri"orile )i #oletele erau re$ire#(io ate #tre u o&i#iu po)tal $i %ear Valle;. Ni#i #*iar membrii Caitei #u e9#ep(ia lui Peter u "u au. 3re$ # e-am reami tit #u to(ii a#e"t am u t timp #e "o eria (+r+ia #o ti uare. Nime i u "-a mi)#at p+ $up a $oua "erie $e (+r+ituri' apoi >erem; "-a ri$i#at )i a ie)it $i #pere. L-am urmat. Pe &erea"tra "u&ra,eriei "e ve$ea o ma)i a poli(iei par#at &a(a i trrii. @ N-avem evoie $e a)a #eva' am -i" eu. 3*iar -avem. >erem; "e $ebara" $e e)ar&a $e la bra(' o aru # pe ma"a $i *ol )i pe"#ui $i #uier blu-a $e tre i , a lui 3la;. L-am a1utat "-o mbra#e. 3ma)a lar, i a#operea atela' iar pa talo ii ba $a1ele $e pe pi#ior. Cai ele i erau #urate )i &r #ute pe tru # le "#*imba"e urm #u #+teva ore. 3eea #e era mai mult $e#+t puteam "pu e $e"pre oi #eilal(i. O "i ,ur privire aru #at o,li $a $i *ol m-a lmurit # artam #a $ra#uB *ai ele mur$are $e oroi )i ptate $e "+ ,e' &a(a pli $e pete' prul #+l#it. @ Trimite-i pe #eilal(i "u" " "e mbra#e. 0pu e-le lui 3la;' 2 to io )i Ni#: " rm+ a#olo. Po(i " vii $up mi e pe tera"a $i "pate. @ Li "e va prea "u"pe#t $a# u le $ai voie " i tre #a" i#i a $oua oar. @ <tiu. @ I vit-i u tru )i o&er-le o #a&ea. Nu-i imi# a#olo #are "-i poat i tere"a. @ <tiu. @ Ne ve$em birou' $a= >erem; e-it. <tii $ # ar trebui "-i i vite pe poli(i)ti #a" era u lu#ru' $ar &aptul "i e era #u totul alt#eva. 0i ,urele &ii (e uma e #are i trau 0to e*ave erau #ei $e la tre(i ere' )i #*iar )i a"ta u "e t+mpla $e#+t atu #i #+ $ era "tri#t e#e"ar. Nu e9i"ta imi# 0to e*ave pre#um bu#(i $e #a$avre &ri,i$er "au pe ta,rame ,ravate mobilele $i e"e ( tare #are ar &i putut tre-i b uielile #uiva. Lu#rul #el mai &ri#o)tor era $ormitorul meu' iar eu u aveam i te (ia $e a i vita u tru vreu poli(i"t' i $i&ere t #+t $e bi e ar &i artat u i&orm. @ . "u&ra,erie' $e#i"e >erem; timp #e "o eria #epea " "u e a treia oar. O " &im "u&ra,erie. @ ?a# #a&ea' am -i" eu' $i"pr+ $ ai te $e a-)i "#*imba *otr+rea.

3+ $ am i trat #pere' $oi poli(i)ti vorbeau #u >erem;. 3el mai v+r"t era )e&ul poli(iei $i ora)' u brbat mt*lo"' #u u #eput $e #*elie' pe ume Mor,a . .l v-u"em pri ora)' $ar u &#u"e parte $i e#*ipa #are ptru "e"e pe proprietate #u $ou -ile urm. O$at #u impli#area lui Mor,a ' lu#rurile #epeau " "e a,ite' $e)i' tr-u ora) at+t $e mi# pre#um %ear Valle;' apari(ia )e&ului poli(iei la u)a ta putea &i u prile1 $e ,ri1orare' $ar u $e pa i#. 3ellalt poli(i"t era t+ r' #u o &i,ur )tear"' ,e ul $e i $ivi$ pe #are l ve-i $e $ou-e#i $e ori ai te $e a (i-l ami ti. OBNeil #el pu(i "ta era umele $e pe i "i, . Ni#i &i,ura' i#i umele u-mi ami teau "-l &i v-ut #u o -i ai te #urtea $i "pate' $ar probabil # &u"e"e a#olo. Privirea pe #are mi-a aru #at-o mi-a i $i#at #lar # m (i ea mi te' $e)i prea $e-am,it " m ,"ea"# #omplet mbr#at. 3el pu(i a$u#eam #a&ea. >erem; )i Mor,a $i"#utau $e"pre o oare#are reve $i#are lo#al $e tere . >erem; "e l"a"e pe "pate "#au ' #u pi#ioarele ri$i#ate pe #a apea' #u bra(ul rupt ti " at+t $e &ire"# $e-a lu ,ul pi#iorului' #+t ime i -ar &i ,*i#it # era pu" tr-o atel. ?i,ura i era rela9at' privirea ate t )i i tere"at' #a )i #um ar &i primit poli(i)ti #a" &ie#are -i' )i u umai # ar &i )tiut $e"pre re"pe#tivul tere ' $ar # era tr-a$evr eli i)tit $e toat problema' o,li $i $ prerile )e&ului poli(iei #u u)uri (a u ui )arlata $e"v+r)it. Poli(i"tul mai t+ r' OBNeil' #"#a ,ura #a pro"tul' *olb+ $u-"e etulburat pri #pere )i re,i"tr+ $ toate $etaliile pe tru a le putea pove"ti mai t+r-iu u or priete i #urio)i. 3o ver"a(ia a #etat #lipa #are am i trat pe u). 2m a)e-at tava pe "erva t )i am #eput " tor #a&ea #a o ,a-$ per&e#t. @ 2*' u beau #eai' -i"e Mor,a ' aru #+ $ o privire "pre #a&etiera $e ar,i t' $e par# "ar &i a)teptat "-l mu)te. @ / #a&ea' -i"e >erem;' -+mbi $ #u 1umtate $e ,ur. Va trebui " e "#u-a(i. Nu primim mul(i oa"pe(i' a)a #+t /le a a &o"t evoit " &olo"ea"# #eai i#ul. OBNeil "e aple# pe tru a-)i lua #ea)#a $e #a&ea. @ /le a. 3e ume &rumo". @ Ru"e"#' u-i a)a= 0e i tere" Mor,a ' ,u"t+ $u-)i o#*ii. @ 2r putea &i' am r"pu " eu' -+mbi $ lar,. ?ri)# )i -a*r= @ Trei bu#(i. Nu-l v$ pe "o(ul tu. Mai $oarme= Mi-am vr"at #a&eaua oprit pe m+ )i mi-am bu)it u urlet. !e#i i ve (ia matrimo ial a lui 3la; a1u "e"e pri i terme$iul -vo urilor p+ la ure#*ile )e&ului poli(iei. Mi u at. Pur )i "implu mi u at. >u$e#ata " toa" mi "pu ea # trebuia " #o ti uu 1o#ul. La urma urmei' %ear Valle; u era lo#ul #are " tolere-e o &emeie ,oal *+r1o i $u-"e p$ure #u alt brbat $e#+t propriul "o(. !e &apt' probabil # u tolerau $elo# -be buiala pielea ,oal pri p$ure' $ar u a"ta era problema' #i &aptul # 6a"tuparea ,urii lo#al i#ilor7 a#e"t &el mer"e"e $e1a prea $eparte. U a era " le permi(i i trarea #a"' " le tolere-i ,ro"ol ia' "-i la)i " #rea$ # u &#eam $i&ere (a tre #a&etier )i #eai i#' $ar #u totul alt#eva era " #o &irmi o&i#ial -vo ul # eram #"torit #u 3la;. <i " m tiprea"# pe tru tot$eau a memoria #elor $i %ear Valle; #a "o(ia lui 3la;5 /9#lu". O &at trebuie "-)i #u oa"# limitele' u= @ !a' # $oarme' $e#lar >erem; ai te " pot $e"#*i$e ,ura. /le a "e tre-e)te tot$eau a $evreme pe tru a-i pre,ti mi#ul $e1u . I-am aru #at o privire #are "em a # avea " pltea"# pe tru a"ta. 0e pre&#u # -o ob"erv' $ar i-am pri " "#lipirea ve"el $i o#*i. I-am tr+ tit #i #i bu#(i $e -a*r #a&ea. Trebuia "-o bea. La urma urmei' ar &i &o"t total epoliti#o" " u "e &rupte $i buturile mo $e e alturi $e vi-itatorii "i.

@ 2)a #um "pu eam' #epu Mor,a ' mi #er "#u-e # v $era 1e- at+t $e $evreme $imi ea(a' $ar m ,+ $eam # a(i vrea " )ti(i. Mi:e %ra9to -a &o"t u#i" pe proprietatea voa"tr. Le,i"tul e ab"olut "i,ur $e a"ta. 3i eva l-a u#i" alt parte )i l-a aru #at pe pm+ tul vo"tru. @ 3i eva= . treb >erem;. 2$i# o per"oa ' u u a imal= @ /i bi e' a) "pu e # e' totu)i' u a imal' $ar u ul $e "pe( uma . <i are al $ra#ului $e pu(i "e " pe tru oi. 3eilal(i $oi au &o"t #u "i,ura ( u#i)i $e a imale' $ar le,i"tul "pu e # bere,ata lui Mi:e a &o"t rete-at #u u #u(it' u #u $i (ii. @ <i le,tur #u urmele $e labe= Nu-mi pl#ea " treb a)a #eva' $ar trebuia " )tiu #e ,+ $ea poli(ia. @ % uim # "u t &al"e. Ori#i e a aru #at #a$avrul a#olo le-a imprimat pe pm+ t #a " $ea impre"ia u ui alt omor &ptuit $e u #+i e. Totu)i' tipuB a &#ut o ,re)eal. 0u t prea mari. "ta e "e#retul. 3+i ii u #re"# at+t $e mari. /i bi e' &iul meu -i#e # e9i"t #eva u bull$o, "au #eva ,e uB "ta #are ar putea l"a a"t&el $e urme' $ar -avem imi# a"em tor pri mpre1urimi. 3+i ii o)tri u a1u , at+t $e mari' i $i&ere t #+t $e mult i-am *r i. .(i a$u#i ami te # am -i" ieri # Mi:e i l"a"e u ui priete u me"a1 #um # ar ve i #oa#e. 0e pare # l-a l"at eve"tei a#e"tuia' $ar ea $e#lar a#um # i "-a prut # Mi:e vorbea 6#iu$at7' u #a $e obi#ei' $ar a #re-ut # era $i #au-a le,turii tele&o i#e proa"te. !e a#eea mi "e pare #ore#t " #o "i$er # Mi:e -a l"at i#i u me"a1. Trebuie "-o &i &#ut #el #are l-a u#i"' pe tru a "e a"i,ura #-i vom lua urma p+ la proprietatea voa"tr )i vom ,"i #a$avrul. Pu + $u-le pe toate #ap la #ap' "u t al $ra#ului $e "i,ur m "#u-a(i' $oam &oarte "i,ur # avem $e-a &a#e #u u u#i,a) uma . @ !e#i "e pare # u avem #+i i "lbati#i p$ure' $e#lar >erem;. / o u)urare " a&lu a)a #eva' $e)i u pot "pu e # pre&er i$eea u ui u#i,a) libertate. 2ve(i vreo pi"t= @ 3er#etm' #er#etm. Probabil #i eva pe #are Mi:e l #u o)tea. Mi:e era u tip $e treab' $ar. Mor,a &#u o pau-' #a )i #um ar &i vrut " "e ,+ $ea"# bi e ai te $e a-i vorbi $e ru pe mor(i. To(i avem probleme' u= !u)ma i )i alte treburi. 2lt pau-. 0orbi #et $i #a&ea. !ar voi= 2ve(i vreo i$ee $e #e ar aru #a #i eva #a$avrul lui Mi:e pe proprietatea voa"tr= @ Nu' $e#lar >erem; #u o vo#e #alm' $ar "i,ur. <i eu mi pu eam a#eea)i trebare. @ V-a(i &#ut $u)ma i ora)= Poate v-a(i #ertat #u #i eva= >erem; -+mbi va,. @ 2)a #um "u t "i,ur # )ti(i' u "u tem #*iar ,rupul #el mai "o#iabil $i (i utul Gra to . Nu avem $e"tule le,turi #u vreu ul $i tre ve#i ii o)tri pe tru a e #erta. ?ie # u#i,a)ul a #re-ut #' aru #+ $ vi a pe 6#i eva $i a&ar7' va $i"tra,e ate (ia autorit(ilor $e la propria per"oa ' &ie -a avut i#i-o i te (ie " e impli#e' )i pur )i "implu "-a ,+ $it # era u lo# potrivit pe tru a "#pa $e u #a$avru. @ 0u te(i "i,ur # u-i ime i pe #are #i eva $i tre #ei $e ai#i "-l &i "#o" $i "rite= 0e i tere" Mor,a ' aple#+ $u-"e &a(. Poate #i eva #are #re$e # i $atora(i ba i= Poate u "o( ,elo" Mor,a aru # o privire "pre mi e "au o "o(ie. @ Nu )i u. Nu 1u#m #r(i )i i#i u #o tra#tm #re$ite $e a&a#eri. . le,tur #u #ealalt problem' "u t "i,ur # ime i u m-a v-ut $+ $ t+r#oale barurilor $eo#*eate' iar /le a )i 3la;to -au i#i $i"po-i(ia' i#i e er,ia e#e"ar pe tru e9perie (e e9tra#o 1u,ale. %ear Valle; e u or)el mi#. !a# ar #ir#ula mai multe -vo uri $e"pre oi' #u "i,ura ( ai pu e trebri mai la obie#t. Mor,a u r"pu "e. . "#*imb' l &i9 #u privirea pe >erem; vreo $ou mi ute. Poate # ta#ti#a "a ar &i avut "u##e" #u i)te a$ole"#e (i $e )ai"pre-e#e a i "u"pe#ta(i $e va $ali"m' $ar avea i#i-o )a " $e reu)it #u u 2l&a $e #i #i-e#i )i u u $e a i. >erem; "e mul(umi "-l privea"# )i el &i9' #u o e9pre"ie #alm )i re#eptiv tiprit pe &i,ur. !up #+teva mi ute' "pu"e8

@ .mi pare ru # a trebuit " bate(i at+ta $rum p+ ai#i $ou -ile la r+ $' $ar apre#ie&aptul # a(i ve it a-i $imi ea( " e (i e(i la #ure t #u evolu(ia lu#rurilor. >erem; pu"e $eoparte #ea)#a )i "e l" " alu e#e "pre mar,i ea "#au ului. V-+ $ # Mor,a )i OBNeil u preau " pri#eap alu-ia' "e ri$i# pi#ioare )i "pu"e8 @ !a# a"ta-i tot. @ 2m $ori " #er#etm mai am u (it proprietatea' ro"ti #ele $i urm Mor,a . @ !e"i,ur. @ 2m vrea " $i"#utm )i #u oa"pe(ii ti. 2) "u,era " u-)i "#urte-e vi-ita. @ N-o vor &a#e. Mor,a #o ti u "-l &i9e-e timp $e u mi ut. 3+ $ >erem; i#i m#ar u #lipi' "e ri$i# #u ,reu pi#ioare. @ U u#i,a) a aba $o at #a$avrul lui Mi:e pe proprietatea ta' a&irm el. !a# a) &i lo#ul tu' a) #er#a al aibii $e bi e " m ,+ $e"# #i e ar &i putut "-o &a# )i a) "u a la poli(ie $a# a) ,"i vreu r"pu ". @ N-a) e-ita "-o &a#' repli# >erem;. 0per #' ori#i e ar &i #el #are a aba $o at ai#i #a$avrul $om ului %ra9to ' u e purta pi#' $ar $a# $a' -a) vrea " i, or a#e"t &apt )i " a)tept urmtoarea "a mi)#are. Nime i $i a#ea"t #a" -are i#i #ea mai mi# i te (ie "-)i #ompli#e e9i"te (a #u u u#i,a). 0u tem mai mult $e#+t bu#uro)i " l"m poli(ia "-o &a#. Mor,a mormi #eva e$e"lu)it )i ,*i(i #u "orbituri mari re"tul $e #a&ea. @ 2lt#eva= . treb >erem;. @ Nu m-a) mai plimba pri p$ure pe tru o bu#at $e vreme. @ 2m #etat $e1a "-o mai &a#em' $e#lar >erem;. !ar mul(ume"# pe tru averti"me t. /le a' vrei "-i #o $u#i pe oa"pe(ii o)tri p+ la u)= 2m &#ut-o. Ni#iu ul $i tre poli(i)ti u mi-a a$re"at i#i u #uv+ t' a&ar $e bomb itul moro# o" $e $e"pr(ire al lui Mor,a . /vi$e t' &ii $ &emeie' u meritam " mi "e pu trebri. !up ple#area poli(i)tilor' e-am $at "eama # Ni#:' 2 to io )i 3la; erau ple#a(i. !a# ar &i &o"t vorba $e 3la; "au umai $e 3la; )i Ni#:' e-am &i ,ri1orat. !ar pe tru # ple#a"e )i 2 to io #u ei' am )tiut # u pla i&i#a"er vreo r-bu are improvi-at %ear Valle;. !e-abia tre#u"er -e#e mi ute $e la ple#area poli(i)tilor' #+ $ Mer#e$e"ul tra"e &a(a i trrii. Ni#: "ri $e pe lo#ul $e l+ , )o&er. N-am remar#at #i e era la vola ' ate (ia &ii $u-mi atra" $e pu ,a mare $e *+rtie $i m+ a lui Ni#:. Mi#ul $e1u 5 Nu e9a#t u ul &ierbi te )i aburi $' $ar mi era prea &oame pe tru a-mi mai p"a. 3i #i"pre-e#e mi ute mai t+-iu' pu ,a era ,oal' #o (i utul re$u" la i)te &r+mituri )i urme $e ,r"ime pe &ar&uriile mpr)tiate pe ma"a $i "olariu. !up ma"' >erem; a e9pli#at #e $ori"er poli(i)tii. M a)teptam #a 3la; " "pu #eva' "-)i $e#lare evi ov(ia )i " a)tepte #a eu "-mi #er "#u-e. N-a &#ut-o. L-a a"#ultat pe >erem;' apoi l-a a1utat pe 2 to io " "tr+ , ma"a' timp #e eu am $i"prut birou' apare ( pe tru a #iti -iarul pe #are l a$u"e"er $i ora). I-au trebuit e9a#t trei mi ute lui 3la; pe tru a m ,"i. 2 i trat birou )i a #*i" u)a urma lui' apoi a rma" emi)#at' urmri $u-m mai mult $e $ou mi ute timp #e #iteam. 3+ $ -am mai "uportat' am mpturit -,omoto" -iarul )i l-am aru #at pe 1o". @ . re,ul' u l-ai u#i" pe tipul la. M#ar o $at via(' ai &o"t evi ovat. !ar $a# te a)tep(i "-(i #er "#u-e pe tru # m-am ,+ $it # erai #apabil $e a)a #eva. @ Nu m a)tept. I-am aru #at o privire &ul,ertoare. 3la; #o ti u8

@ Nu m a)tept "-(i #eri "#u-e pe tru # te-ai ,+ $it # a) &i &#ut-o. %i e (ele" # a) &i putut. !a# tipul e-ar &i v-ut aler,+ $ "au Tra "&orm+ $u- e "au e-ar &i ame i (at' l-a) &i u#i". !ar (i-a) &i "pu". !e a#eea "u t e ervat. Pe tru # ai putea #re$e # m-a) &uri)a pri "patele tu' a) a"#u $e $ove-ile )i te-a) mi (i. @ Nu' b uie"# # u te-ai ,+ $it # poate -a) vrea " )tiu # tu ai &#ut-o. G+ $ul $e a m "#uti $e toate a"tea u (i-a tre#ut pri mi te. @ 0 te "#ute"#= 3la; r+"e "tri$e t. <tii #e "u t' /le a. !a# a) preti $e alt#eva' m-ai a#u-a # #er# " te am,e"#. Nu vreau " te tor#i la mi e $eoare#e #re-i # m-am "#*imbat. Vreau " te tor#i pe tru # a##ep(i #eea #e "u t. !a# m-a) putea "#*imba' u #re-i # a) &i &#ut-o pe tru ti e p+ a#um= Te vreau apoi. Nu pe tru o oapte' #+teva "ptm+ i "au #*iar pe tru $ou lu i. Te vreau apoi pe tru tot$eau a. M "imt e oro#it #+ $ u e)ti ai#i. @ Te "im(i e oro#it pe tru # u ai #eea #e vrei. Nu pe tru # m vrei. @ La $ra#uB5 3la; "pi te# aerul #u pum ul' mtur+ $ $e pe birou u pe ar $i bro -. Nai $e ,+ $ " m a"#ul(i5 N-ai $e ,+ $ " m a"#ul(i )i i#i "-(i $ai "eama5 <tii # te iube"#' # te vreau. ?ir-ar " &ie' /le a' $a# a) &i $orit pur )i "implu u parte er' ori#e parte er' #re-i # a) &i petre#ut -e#e a i $i via( #er#+ $ " te a$u# apoi= !e #e -a) &i re u (at )i -a) &i #utat pe alt#i eva= @ Pe tru # e)ti #p(+ at. @ 2*' u. Nu eu "u t #el #p(+ at. Tu e)ti #ea #are u poate tre#e #u ve$erea #e am &#ut' i $i&ere t #+t $e mult. @ Nu veau " vorbe"# $e"pre a"ta. @ %i e (ele" # u. !oam e &ere)te #a vreu a$evr "-(i #ompli#e #o vi ,erile. 3la; "e r"u#i pe #l#+ie )i ie)i #u pa)i mari $i #pere' tr+ ti $ u)a urm. !up ple#area lui' m-am *otr+t " rm+ birou "au " m a"#u $ a#olo' &u #(ie $e mo$ul $e i terpretare. 2m #er#etat #u privirea #r(ile $e pe ra&turi. Nu "e "#*imba"e imi# ultimul a . !e &apt' u "e "#*imba"e imi# ultimii -e#e. Ra&turile erau pli e $e u ame"te# pe"tri( $e bele"tri"ti# )i literatur $e "pe#ialitate. Numai #+teva $i tre ultimele i apar(i eau lui 3la;. /l #umpra ori#e #arte "au revi"t le,at $e $ome iul "u $e i tere"' apoi o aru #a $e $at #e termi a $e #itit ultimul #uv+ t. Nu avea o memorie &oto,ra&i#' #i umai o #apa#itate eobi) uit $e a re(i e tot #eea #e #itea' &apt #are &#ea i utile ori#e &el $e oti(e. 2proape toate #r(ile i apar(i eau lui >erem;. Mai mult $e 1umtate $i ele i#i m#ar u erau e ,le-' remi i"#e (e ale #arierei "ale $e o$i ioar #a tra$u#tor. Nu avu"e"e tot$eau a po"ibilitatea " ri"ipea"# ba i pe ma)i i "port )i paturi $e epo# pe tru &amilia pe #are o a$opta"e. 3+ $ 3la; a1u "e"e pe tru prima $at 0to e*ave ' >erem; "e #*i uia " pltea"# &a#turile $e #l-ire' "itua(ie $atorat tre,ime #*eltuielilor e9trava,a te ale tatlui "u )i re&u-ului a#e"tuia $e a-)i 6mur$ri7 m+i ile #u ori#e lu#ru #are ar &i putut a$u#e u ve it. . tre $ou-e#i )i trei-e#i $e a i' >erem; lu#ra"e #a tra$u#tor' o o#upa(ie i$eal pe tru #i eva #u tale t pe tru limbi )i te $i ( "pre i-olare. Mai t+r-iu' "itua(ia &i a #iar $e la 0to e*ave #u o"#u"e o #re)tere &ulmi a t $atorit u or #ir#um"ta (e #o 1u,ate8 moartea lui Mal#olm !a ver" )i la "area #arierei $e pi#tor a lui >erem;. . ultima perioa$ vi $ea &oarte pu(i e tablouri' $ar' #+ $ o &#ea' a$u#eau $e"tui ba i pe tru a permite tre(i erea $ome iului timp $e #+(iva a i. . timp #e #utam #eva $e #itit' >erem; )i &#u bru"# apari(ia' pe tru a-mi reami ti "-l "u pe P*ilip. Nu uita"em. I te (io a"em "-o &a# ai te $e #i )i $em ul lui u mi-a pi#at $elo# bi e' pe tru # "e ,+ $i"e # aveam evoie $e u ul. Nu )tiam #+t $e multe lu#ruri #u o)tea >erem; $e"pre P*ilip )i i#i u $oream " )tiu. Pre&eram i$eea #' atu #i #+ $ aveam " pr"e"# 0to e*ave -ul' urma " m $rept "pre u lo# #omplet "tri ' $e"pre #are membrii Caitei " u

)tie ab"olut imi#. %i e' bi e' m am,eam "i ,ur' $ar era o &a te-ie at+t $e &rumoa". % uiam # >erem; &#u"e #er#etri $e"pre P*ilip' $ar u m-am obo"it "-l treb. !a# a) &i &#ut-o' ar &i preti " # voia " m prote1e-e $e u i $ivi$ #are &ie avea trei eve"te' &ie )i -v+ ta btaie iubitele. %i e (ele" # >erem; -ar &i &#ut #eva umai pe tru a "e ame"te#a via(a mea. 3e i$ee5 I $i&ere t #+t $e multe lu#ruri )tia >erem; $e"pre P*ilip' u )tia #e "im(eam pe tru el. <i iar)i' u i te (io am "-l pu la #ure t' pe tru # )tiam #e avea " "pu . 2vea " "e la"e pe "pate &otoliu )i " m privea"# ate t timp $e u mi ut' apoi " #eap " "pu #+t $e $i&i#ile erau #o $i(iile' #u 3la; )i #u &aptul # eram "i ,ura &emeie-v+r#ola# )i bla-bla-bla' )i #um u m vi uia pe tru # eram $erutat )i pe tru # voiam "-mi ale, "i ,ur $rumul via(. !e)i -o "pu"e"e i#io$at $e"#*i"' "e "ub (ele,ea # era "i,ur #' $a# mi-ar &i permi" $e"tul libertate pe tru a #omite propriile ,re)eli' aveam " mi $au #ele $i urm "eama # lo#ul meu era Cait. . timpul tre,ii #o ver"a(ii' ar &i &o"t e9trem $e #alm )i (ele,tor' u ar &i ri$i#at i#io$at vo#ea )i i#i u "-ar &i "im(it 1i, it $e imi# $i #e a) &i "pu". U eori #re$ # pre&er a##e"ele $e &urie ale lui 3la;. 2$evrul e # (i eam la P*ilip mai mult $e#+t )i-ar &i putut ima,i a >erem; vreo$at. Voiam " m tor# la el. Nu uita"em $e el. Pl ui"em "-l "u . Mai t+r-iu. 2#um prea mome tul i$eal pe tru #a >erem; " e pu la #ure t #u ultimele "ale pla uri. 3+ $ -a &#ut-o' ime i -a prut " ob"erve. Mai e9a#t' im ui u-i p"a. V+r#ola#ii "u t #re"#u(i Cait #o &ormitate #u a umite re,ului. U a e"te a#eea # ori#e 2l&a va avea ,ri1 $e ei. . treb+ $u-l pe >erem; $e"pre pla urile $e viitor ar &i "em at # u #re$eau # are vreu ul. 3*iar )i 3la;' a)a erb$tor #um era " trea# la a#(iu e' i-ar &i l"at lui >erem; timp $e re&le#tare ai te $e a a$u#e vorba $e"pre pla urile "ale. O atitu$i e at+t $e #re-toare m &#ea " ebu e"#. <i u pe tru # u #re$eam # >erem; &#ea $e1a pla uri. <tiam # le &#ea. !ar voiam " m i #lu$ )i pe mi e ele. Voiam "-l a1ut. 3+ $ #ele $i urm m-am ,+ $it la u mi1lo# "ubtil $e a-l treba' l-am ,"it #urte #u $ou pi"toale m+ . Nu' u ple#a $up mutt-i armat pre#um %ill; t*e Ei$HP. <i i#i u pre#o i-a "-)i pu rapi$ #apt $urerilor. Tr,ea la (i t' lu#ru pe #are l &#ea a$e"ea #+ $ era a$+ #it ,+ $uri u to#mai meto$a #ea mai "i,ur $e a ob(i e #o #e trarea me tal $orit' $ar #i e eram eu #a "-l #riti#= Pi"toalele erau mi u ate' pie"e $e #ole#(ie $ruite $e 2 to io #u mul(i a i urm. .mpreu #u ele' 2 to io i $$u"e )i u ,lo ( $e ar,i t i "#rip(io at #u i i(ialele lui Mal#olm !a ver"' o "u,e"tie pe 1umtate ,lum pe #are bi e (ele" # >erem; -o urma"e. Vorbi $ "erio"' 2 to io i le $$u"e pe tru "#opul lor obi) uit tra,erea la (i t. Pe atu #i' >erem; $eve i"e $e1a "pe#iali"t m+ uirea ar#ului )i a arbaletei )i "e a&la #utarea u ei oi provo#ri. Nu m treba(i $e #e ale"e"e tra,erea la (i t $rept *obb;. 3u "i,ura ( -a &olo"it i#io$at ar#urile "au pi"toalele a&ara poli,o ului $e tra,ere. M-a(i putea treba la &el $e bi e $e #e pi#tea-. Ni#iu ul -ar putea &i umit u *obb; tipi# pe tru u v+r#ola#. !ar ime i u l-a a#u-at vreo$at # ar &i u v+r#ola# tipi#. Ori#um' #+ $ am ie)it $i #a" )i l-am v-ut tr,+ $' am *otr+t # u era mome tul potrivit pe tru a-l $e"#oa"e le,tur #u pla urile "ale. Le,ea $e "upravie(uire urba umrul $ou-e#i )i $oi8 u "+#+i i#io$at u brbat armat. L"+ $u-l "-)i #o ti ue a tre ame tul' am ur#at #amer pe tru a tra,e u pui $e "om . M-am tre-it $up vreo $ou ore )i am #obor+t la ma". 3a"a era #u&u $at t#ere' toate u)ile $e la eta1 #*i"e' #a )i #um #eilal(i ar &i $ormit )i ei. . timp #e m $reptam "pre bu#trie' 3la; ie)i $i birou. 2vea o#*ii i 1e#ta(i )i po"omor+(i. !e)i era e9te uat' u putea $ormi. Nu a#um' #u $oi &ra(i $i Cait mor(i' #u 2l&a r it' )i &r #a i#iu ul $i ei " &i &o"t r-bu at. !e $at #e >erem; avea " e &a# #u o"#ute pla urile "ale' 3la; urma " "e o$i* ea"#' &ie )i umai pe tru a "e pre,ti.

P)i &a(a mea. 3+ $ am #er#at " m "tre#or pe l+ , el' )i-a ti " m+i ile $e-a latul #ori$orului. @ 2rmi"ti(iu= @ Ori#e. @ 2$or r"pu "urile $e&i itive5 !rept pe tru #are o "-l #o "i$er u 6!a7. Nu # a"ta ar "em a # am #*eiat mi#a oa"tr $i"#u(ie' $ar o la" balt $eo#am$at. 0pu e-mi #+ $ vrei "-o relum. @ 2 u (-m #+ $ va #i ,e $iavolul o btaie #u bul,ri $e -pa$. @ 2)a o " &a#. M + #i #eva= 3+ $ am $at #ele $i urm aprobator $i #ap' a &#ut u pa" apoi )i mi-a artat #u m+ a "pre bu#trie. L-am "im(it &ierb+ $ la &o# mi#' $ar )i tipri"e pe &a( o e9pre"ie &eri#it' pe #are m-am *otr+t "-o i, or. . mome tele $e #ri-' am+ $oi eram #apabili $e $e"tul maturitate pe tru #a #erturile oa"tre " u pu peri#ol "tabilitatea Caitei. 0au #el pu(i e puteam pre&a#e temporar. <tii $ # #eilal(i "e vor tre-i &lm+ -i' am umplut #+teva platouri #u &elii $e #ar e re#e' p+i e )i &ru#te' )i am $u" totul "olariu. Ne-am luat &ie#are #+te o &ar&urie )i am #eput " m+ #m t#ere. !e)i u era #eva eobi) uit' t#erea avea #alitatea per&e#t $e a m $etermi a " m + # pu(i mai repe$e $e#+t $e obi#ei' erb$toare " termi o$at )i " pr"e"# #perea. 2ru #+ $ o privire &uri) "pre 3la;' am v-ut # m+ #a la repe-eal' &r i#i-o po&t. /ram $e1a la 1umtatea me"ei #+ $ >erem; )i 2 to io au p)it #pere. @ 2vem evoie $e alime te' am -i" eu. 0u t "i,ur # e ultimul lu#ru la #are v ,+ $i(i a#um' $ar va &i atu #i #+ $ provi-iile "e vor termi a. !au o &u, ora) " iau #+te #eva. @ ?a# o #oma $ tele&o i#' $e#lar >erem;. 2"ta pre"upu + $ # #ur#turile #u poli(ia -au "#*imbat ara 1ame tele $e p+ a#um. 0 ai la ti e ba i ,*ea( #a-ul #are #e#urile mele u mai "u t la &el $e bi eve ite #a p+ a#um. %i e (ele"' #i eva va mer,e #u ti e. Nime i u mai pr"e)te #a"a &r a &i "o(it )i u va mai rm+ e ai#i "i ,ur. @ M $u# eu' "e o&eri 3la;' ,*i(i $ o bu#at $e #a talup. Trebuie " iau )i u pa#*et $e la po)t. @ 0i,ur # trebuie' am repli#at eu. @ !e"i,ur' i terve i >erem;. Po)ta)ul a l"at avi-ul $eu -i. @ 3r(i pe #are le-am #oma $at $i 2 ,lia' #o ti u 3la;. @ !e #are ai evoie #*iar a#um' l-am (epat eu. Pe tru o mi# le#tur tre o "e"iu e $e mutilare )i u a $e u#i$ere. @ Nu trebuie " "tea la po)t' repli# el. 3i eva ar putea i tra la b uieli. @ . le,tur #u i)te volume $e a tropolo,ie= 2 to io "e aple# pe"te ma" )i *( u #ior#*i e $e "tru,uri. @ Trebuie " trimit i)te &a9uri. Mer, #u voi #a " &iu "i,ur # u v mai #erta(i aiurea. Mi-am mpi " "#au ul "pate. @ /i bi e' atu #i u mai e evoie " mer, )i eu' u-i a)a= 0u t "i,ur # v $e"#ur#a(i la b# ie. @ !ar tu vrut " mer,i' repli# 3la;. @ M-am r-,+ $it. @ %a te $u#i' *otr >erem;. V $u#e(i to(i trei. Pu(i $i"tra#(ie u "tri#. 2 to io r+ 1i. @ . tre timp' >erem; ar avea vreo $ou ore $e li i)te )i pa#e. Ri$i#+ $ bru"# privirea' puteam " 1ur # >erem; )i $$u"e o#*ii pe"te #ap' $ar mi)#area a &o"t at+t $e rapi$' #+t u puteam &i "i,ur. 2 to io i-bu# i r+" )i "e a)e- " m + #e.

To#mai eram pe pu #tul $e a $e"#*i$e $i ou $i"#u(ia' #+ $ 2 to io #epu " pove"tea"# o ,lum $e"pre t+l irea "a #u u mutt ultima $at #+ $ &u"e"e #u $iver"e treburi 0a ?ra #i"#o. P+ " termi e' uita"em #e i te (io a"em " "pu ' a#e"ta &ii $ probabil )i "#opul ,lumei. O or mai t+r-iu' #+ $ 2 to io )i 3la; m "tri,au $i ma)i ' mi-am ami tit # u voiam " mer, )i # #er#a"em " ,"e"# o "#u- mome tul #+ $ m trerup"e"e 2 to io #u ,luma lui. 2#um era prea t+r-iu. >erem; u era $e ,"it i#ieri' 2 to io a)tepta Mer#e$e"' iar Ni#: "#oto#ea pri bu#trie $up #eva $e m+ #are' $+ $ ,ata )i #eea #e mai rm"e"e $e la oi. 3i eva trebuia " mear, la b# ie )i' $a# u m $u#eam eu' aveam "-mi ble"tem #p(+ area la #i . 2)a #+t m-am $u". %a #a era e9a#t vi-avi $e po)t. Pe tru # 2 to io reu)i"e " ,"ea"# u lo# $e par#are #*iar &a(a b #ii' am &o"t #o vi " # puteam i tra "i,ura ( timp #e 3la; "e $u#ea "i ,ur la po)t. !i lo#ul #are "e a&la' 2 to io putea " e va$ pe am+ $oi ori#e mome t. 2"t&el' "e mai #o "umau #+teva mi ute $i timpul total pe #are trebuia "-l petre# $epli i $ #omi"ioa e mpreu #u 3la;. 3o tul $i ba # al lui >erem; era pe umele meu )i al lui 3la;' permi(+ $ ori#ruia $i tre oi " "#oatem ba i pe tru e#e"it(ile #a"ei. 2vu"e"em u #ar$' $ar l aru #a"em la ,u oi #u u a urm' atu #i #+ $ pr"i"em 0to e*ave -ul. 2#um mi $oream " -o &i &#ut. %ear Valle; era tipul $e ora) #are oame ii erau # obi) ui(i " aib $e-a &a#e la ba # #u #a"ieri. . timp #e a)teptam la #oa$ $e vreo #i #i"pre-e#e mi ute' a"#ult+ $ u brbat v+r"t vorbi $ #u #a"iera $e"pre epo(ii "i' priveam t+ 1i $ la ba #omatul "#lipitor )i e&olo"it. 3+ $ brbatul a #eput " "#oat $i bu-u ar &oto,ra&ii' am #eput " m treb #+t ar $ura $a# a) "oli#ita eliberarea u ui ou #ar$. O&t+ $' am aba $o at i$eea. 2r &i trebuit probabil " #omplete- $ou &ormulare triplu e9emplar )i " a)tept p+ #e $ire#torul avea " revi $i pau-a $e #a&ea $e o or. Ori#um' $e vreme #e urma " ple# $e la 0to e*ave $ou -ile' -aveam #um "-l mai &olo"e"# $i ou. . #ele $i urm' am a1u " &a(a #a"ieriei )i a trebuit " pre-i t trei a#te $e i$e titate #u &oto,ra&ie ai te #a &u #(io ara " m la"e " "#ot $ou "ute $e $olari $i #o t. 2m v+r+t ba ii bu-u ar' m-am $reptat "pre u) )i am v-ut o #amio et #a&e ie pe lo#ul $e par#are $i &a(. 3re-+ $ # trebuia " m &i )elat a"upra lo#ului #are par#a"e 2 to io' am ie)it $i ba # )i am privit 1ur. Lo#ul $i "patele #amio etei era ,ol' iar &a( era u %ui#:. 2m #er#etat #u privirea toat "tra$a. Ni#i urm $e Mer#e$e". PRIAONI/R. . %ear Valle; erau la &el $e multe Mer#e$e"-uri #+te Por"#*e-uri' a)a #+t u mi-au trebuit $e#+t #+teva "e#u $e pe tru a #er#eta "tra$a )i a-mi $a "eama # ma)i a lui 2 to io u "e a&la a#olo. Nu puteam " m ,+ $e"# $e#+t la $ou motive pe tru #are m l"a"e a#olo. Primul' #a"atoarea $e la par#are tre#u"e pri -o )i i#iu ul $i ei u avu"e"e o mo e$ $e #i #i #e (i pe tru ta9. 2l $oilea' u m putu"er ve$ea ba # )i' pe tru # "ttu"em at+ta timp u tru' "e ,+ $i"er # ple#a"em $e1a $e mult. Mai e9i"ta )i a treia po"ibilitate8 &ii $ #u a$evrat e ervat pe mi e' 3la; l po# i"e pe 2 to io' l"+ $u-l lat' )i ple#a"e' aba $o + $u-m voia "oartei. O tor"tur $e "itua(ie i tere"a t )i $ramati#' $ar u teribil $e vero"imil. /9i"ta o par#are mi# )i mur$ar "patele b #ii' pe tru a ,a1a(i )i pe tru ori#e #lie t #are -avea #*e& " pltea"# #i #i #e (i pe or pe tru a par#a &a(. 2m veri&i#at-o )i pe a#eea' $ar -am v-ut $e#+t o &ur,o et )i o alt #amio et. 2m #iulit ure#*ile. 3*iar )i ai#i' la #+(iva metri $e "tra$' "e i "taura"e t#erea' #a )i #um #o "tru#(iile #are mr,i eau "tra$a pri #ipal &u"e"er $i a$i " ri$i#ate pe tru a mpie$i#a ori#e -,omot )i a-l limita la -o a ma,a-i elor. U $eva $eprtare am au-it pu&itul u)or al u ui motor $ie"el bi e re,lat. . mo$ #lar u o &ur,o et. 2m #*i" o#*ii )i am blo#at ori#e alt -,omot. Mer#e$e"-ul "e a&la la #+teva "tr-i

$eprtare' "u etul motorului "lbi $' apoi $eve i $ mai puter i#' apoi "lbi $ $i ou' #a )i #um ma)i a "-ar &i $epla"at #er#uri. U $e= . mo$ lo,i#' tr-o alt par#are' u $e 2 to io "e mi)#a #o ti uu' a)tept+ $u-m. 0#pa"em #eva $i ve$ere= 0e pre"upu ea # trebuia " e t+l im alt parte= N-avea i#i u "e " $e vreme #e 3la; i#i m#ar u $ori"e " m la"e " i tru "i ,ur ba #. /i bi e' ori#are ar &i &o"t motivul' -avea i#i u ro"t " "tau a#olo' ,+ $i $u-m la toate a#ele lu#ruri. Urme ,u"te $e ro(i por eau $e la #aptul aleei $ire#(ia $e u $e ve ea -,omotul ma)i ii #are "e rotea #er#. 2leea era oroioa" )i abia $a# permitea tre#erea u ui Mer#e$e" ma"iv &r #a o,li -ile laterale " "e -,+r+ie' $ar )tiam # lui 2 to io u i-ar &i p"at $e mi-erie "au -,+rieturi. 3la; )i 2 to io )i iubeau ma)i ile "#umpe' $ar u le #o "i$erau $e#+t obie#te utile' proie#tate pe tru a-i tra "porta $i pu #tul 2 pu #tul % repe$e )i #o &ortabil. N-avea importa ( $a# artau bi e "au u. 2m por it "pre #aptul aleei' evit+ $ bl(ile )i urmele $e ma)i a$+ #i )i pli e #u oroi. La u mome t $at' aleea "e rami&i#a "pre $reapta. Nu trebuia " v$ urmele pe tru a-mi $a "eama # ma)i a #o ti ua"e $rept ai te. O #urb pe a#e"te "tr$u(e ,u"te ar &i "em at mai mult $e#+t #+teva "traturi $e vop"ea $e pe #aro"erie. Pe m"ur #e m $eprtam tot mai mult $e $rumul pri #ipal' "tra$a "e lr,ea )i ur#a u)or' iar oroiul era lo#uit $e pietri). Pe partea $reapt "e )iruiau l-i $e ,u oi' $ar l"au $e"tul "pa(iu pe tru a permite tre#erea Mer#e$e"-ului. Tere ul mai u"#at u &#ea $e#+t " "#oat evi$e ( #a titatea $e ap oroioa" #are mi i tra"e pa to&i. La &ie#are pa"' #l(rile mele "port "e $e&ormau tot mai mult' iar $i"po-i(ia mi "e rut(ea #o ti uu. /ram ,ata " m tor# #a o &urtu la ba # )i "-i tele&o e- lui >erem; pe tru a a&la umrul mobilului lui 2 to io' #+ $ am v-ut &a( o "#lipire ar,i tie. M-am oprit. La vreo trei-e#i $e metri' aleea "e termi a tr-u lo# $e par#are p$it $e blrii. . timp #e-l priveam' am v-ut Mer#e$e"-ul tre#+ $ pri &a(a "tr-ii. 2m &#ut "em #u m+i ile' $ar ma)i a a $i"prut "patele -i$urilor $e #rmi$. @ /i' *ai$e(i' bie(i' am bomb it eu. 3e at+ta 1oa# $e-a v-a(i a"#u "elea= 2m #o ti uat " mer,' ple"#i $ $i pa to&ii mbiba(i #u ap' &#+ $ "em e #u m+ a $e #+te ori Mer#e$e"-ul tre#ea pri &a(a aleei )i a$re"+ $u-i epitete tot mai ur+te $e &ie#are $at #+ $ u oprea. To#mai $ep)eam o alt rami&i#a(ie a aleei #+ $ am au-it u -,omot "lab' $ar l-am i, orat' e&ii $ tr-o $i"po-i(ie bu ' #are "-mi a(+(e i util #urio-itatea. 2m mai par#ur" trei metri' #+ $ pietri)ul a "#+r(+it "patele meu )i mar,i ea u ei umbre mari )i-a &#ut apari(ia "t+ ,a' la limita #+mpului vi-ual. 3la;. /ra #u v+ tul "pate' $ar u trebuia "-l miro" pe tru a-i re#u oa)te ,e ul $e &ar" #are-i pl#ea. . timp #e m r"u#eam pe #l#+ie' o m+ m-a apu#at $e blu- )i mi-a &#ut v+ t #u &a(a 1o"' la pm+ t. . re,ul. Nu era 3la;. @ Ri$i#-te' ro"ti o vo#e' timp #e o umbr uria) tre#ea pe $ea"upra mea. 2m ri$i#at #apul' "#uip+ $ pietri) )i "+ ,e. @ 3e "-a- t+mplat= Ni#i u r"pu " "ar#a"ti#= Ni#i-o poa t= @ Ri$i#-te. 3ai m-a )&#at $e ,uler )i m-a "ltat pi#ioare' l"+ $u-m apoi 1o" #u at+ta &or(' #+t ,le- a "-a r"u#it "ub mi e. M-am pre&#ut # mi )ter, mur$ria $e pe &a( )i mi tre# $e,etele pri pr. @ Nu a)a "e t+mpi o &at' Aa#:' am $e#larat eu. Nu-i $e mirare # trebuie " plte)ti pe tru #ompa ie. 3ai a rma" emi)#at' #u bra(ele #ru#i)ate' &r " "#oat i#i-o vorb. Umerii a#opereau 1umtate $i $i"ta (a $i tre #l$iri. Prul blo $ #a$ra o &a( #u tr"turi $e bull$o,. @ 2)tep(i " &u,= L-am trebat eu. 0au # te ,+ $e)ti la o repli# i teli,e t=

3ai &#u u pa" ai te. M-am r"u#it )i am "pri tat "pre #aptul aleei. U mutt rm+ e tot$eau a &erm $e po-i(ie )i lupt. U v+r#ola# $i Cait )tie #+ $ " o rup la &u, m+ #+ $ pm+ tul. Nu m puteam m"ura #u Aa#*ar; 3ai i#i -ilele mele bu e' iar #u "i ,ura ( a"t-i u era u a $i ele. /ram pe 1umtate #+t 3ai ' $ar &u,eam $e $ou ori mai repe$e. !a# a1u ,eam la #aptul aleei' eram "i,ura (. 3ei mai bu i $oi lupttori $i Cait erau a#olo' iar eu u eram at+t $e #p(+ at "au t+mpit #+t " le re&u- a1utorul. 3+ $ par#ur"e"em $e1a #am 1umtate $i $i"ta (' Mer#e$e"-ul tre#u $i ou pri &a(a aleei. 2m ri$i#at ambele bra(e pe tru a &a#e "em e )i am #l#at "tr+mb #u pi#iorul "t+ ,. . timp #e m prbu)eam' ma)i a ar,i tie $i"pru #et $i ve$ere. M-am ri$i#at ,rab' $ar era prea t+r-iu. 3ai ti "e $i ou m+ a )i m pri "e $e blu-' $ar $e $ata a"ta m ri$i# $e pe pm+ t. Pi#iorul meu "t+ , a lovit #u putere u #o tai er metali# $e ,u oi )i mi-am ,*i(it #u ,reu u urlet $e $urere. 3u m+ a liber' 3ai m-a apu#at $e "ub brbie )i m-a i-bit #u "patele $e perete. 3apul a luat #o ta#t $ur #u #rmi$a' trimi(+ $u-mi &ul,ere $e $urere pri toat (ea"ta. M-a (i ut a#olo' #u pi#ioarele "u"pe $ate $ea"upra pm+ tului. 2poi a ti " m+ a )i mi-a "&+)iat partea $i &a( a blu-ei. @ Nu prea ai #e ve$ea' a)a-i= 2m -i" eu' "tr$ui $u-m #u ,reu " vorbe"# $i #au-a tra*eei ap"ate &r mil. <tiu' )tiu' "e poate re-olva )i a"ta -ilele oa"tre. N-ai $e#+t " m &a#i &emi i"t' $ar #re$ # valoarea u ei &emei trebuie $e&i it u pri mrimea bu"tului' #i. I-am &ipt pum ul $rept mrul lui 2$am. 3ai a ,ro*it )i "-a $at apoi' mpleti#i $u"e. @ Pri puterea bra(ului $rept' am termi at eu' proie#t+ $u-m #u toat &or(a $ire#t pieptul "u' ai te $e a-)i re#pta e#*ilibrul. 0-a ro"to,olit la pm+ t. <i' timp #e "e prbu)ea' am rma" pe lo#' lovi $u-l #u putere #u m+ a liber "ub brbie )i apu#+ $u-l $e ,+t. @ !a' pot vorbi )i ,+ $i a#ela)i timp' am $e#larat eu. Mul(i oame i pot "-o &a#' $e)i #re$ # u )tii a"ta $i e9perie ( per"o al. 3u u urlet a imali#' 3ai )i-a repe-it u bra( "pre mi e. . aer' u pi#ior "-a l"at &ul,ertor 1o" )i i-a (i tuit-o la pm+ t. @ Nu' u' ro"ti tr, at 3la; $e $ea"upra mea. /le a "-a 1u#at $e"tul #u ti e. 2#um e r+ $ul meu. 2m a)teptat p+ #e 3la; )i-a mutat pi#iorul pe ,+tul lui 3ai ' apoi m-am $at apoi. 2 to io "ttea l+ , oi. @ O #ap#a = 2m trebat eu. 2 to io aprob $i #ap. @ 3la; l-a v-ut a"#u -+ $u-"e alee. Ne-am ,+ $it # o " vii " e #au(i. @ !e#i a(i l"at o urm )i a(i mer" #er# pri par#area aia a)tept+ $ #a eu " mu)# momeala' iar 3ai " #a$ #ap#a . @ 3eva ,e ul "ta. 3la; l "lt pi#ioare. Ro)ea(a )i #ear# ele $e la o#*i $i"pru"er #a pri mi u e. /ra #omplet trea- a#um. 2"ta era #eea #e a)tepta"e. 3ai era #u vreo #i #i"pre-e#e #e timetri mai alt $e#+t 3la; )i mai ,reu #u #el pu(i trei-e#i )i #i #i $e :ilo,rame. O lupt $reapt. 3ei $oi "-au $at apoi )i "-au m"urat $i o#*i. 2poi 3ai a &#ut u pa" "pre "t+ ,a. 3la; a &#ut a#eea)i ma evr' $ar "pre $reapta. 2u #o ti uat pa)ii $e $a "' #u privirile &i9ate u ul a"upra #eluilalt' &ie#are urmri $u-l pe #ellalt' ,ata $e "ritur. Ritualul e era impre, at #reier. Pa"' mi)#are #er#' urmrire ate t. Pe tru a #+)ti,a' trebuia " &a#i u "alt &r "-(i averti-e-i a$ver"arul' "au "-l "urpri -i timpul "altului )i " te $ai la o parte. Tre#ur #+teva

mi ute. 2poi 3ai )i pier$u rb$area )i plo 1. 3la; l evit )i' )&#+ $u-l $e #urea' l proie#t perete. 3ai )i reve i tr-o &ra#(iu e $e "e#u $ )i "e aru # pieptul lui 3la;' r"tur + $u-l la pm+ t. Nu voi $etalia lupta' parte pe tru # ar &i o )iruire obo"itoare $e lovituri $ire#te' "#urte' ,+&+ituri' poti# eli )i reve iri' parte pe tru # -am urmrit-o at+t $e aproape. Nu am urmrit-o u pe tru # u eram i tere"at' #i pe tru # eram prea i tere"at. 0t+ $ $eoparte )i privi $ #um 3la; era po# it #u pum ii' lovit #u pi#ioarele )i tr+ tit $e pere(i era pu(i #am prea mult pe tru #+t puteam $ura. Nu # -a) &i vrut "-i &a# eu "mi a"ta $i #+ $ #+ $' $ar a#um era #eva $i&erit. 2) &i "im(it la &el $a# l-a) &i urmrit lupt+ $ pe ori#are alt membru al Caitei. Nu era vorba umai $e 3la;. Pe bu e. !e)i u urmream lupta' a"ta u m mpie$i#a "-o miro". La #eput am "im(it miro"ul "+ ,elui lui 3ai ' apoi' la "#urt timp' pe #el al lui 3la;. 3+ $ mi-am ri$i#at privirea' "+ ,ele #ur,ea )uvoi $i a"ul )i ,ura lui' &#+ $u-l " tu)ea"# )i " "#uipe. 2 to io )i #u mi e am "tat tr-o parte )i am privit. 2)a luptau v+r#ola#ii. U u #o tra u u' &r arme' &r tru#uri. Lupul $i oi $i#ta re,ulile luptei4 partea uma e-ar &i $em at " #+)ti,m #u ori#e pre(. 2"ta u "em a # aveam " "tm $eoparte )i " urmrim #um 3la; era u#i". !a# a)a #eva prea po"ibil' loialitatea &a( $e u membru al Caitei a ula ori#e #o$ $e #o $uit. Totu)i' e9i"tau o mul(ime $e oa"e "&r+mate )i "+ ,e vr"at tre via( )i moarte )i' p+ u "e $ep)ea a#ea li ie $e $emar#a(ie' u puteam i terve i. Totul "-a termi at #u 3ai -#+ $ #u &a(a 1o" pe pietri). V-+ $ # u "-a mai ri$i#at' am #re-ut # era mort. 2poi i-am v-ut "patele "lt+ $u-"e )i #obor+ $ ritmul re"pira(iei. @ I #o )tie t' *or#i 3la;' )ter,+ $u-)i a"ul "+ ,erat #u #ma)a. 2#um po(i " te ui(i. @ M uitam' am repli#at eu. M-am tor" #u "patele pe tru # mi "-a prut # au$ #eva 1o"ul aleei. 3la; r+ 1i )i "+ ,ele i (+) i $i bu-a $e "u" $e"pi#at. @ Nu #epe(i iar' -i"e 2 to io. Trebuie "-l $u#em la 0to e*ave pe tru #a >erem; "-l poat i tero,a. /le a' po(i " te $u#i la ma)i = 0 te a"i,uri # u-i ime i pri mpre1urimi= 3la;' ia #*eile )i $e"#*i$e portba,a1ul. Pe "ta l iau eu. 2)a #um m ,+ $i"em' aleea "e termi a tr-u lo# vira . O$at e9i"ta"e u $rum $e a##e" "pre or$' bari#a$at a#um #u #o tai ere $e ,u oi' #eea #e &#ea #a "i ,ura #ale $e i trare "au ie)ire " &ie umai aleea lu , $i "pre "u$. 3o tai erele l"au totu)i $e"tul "pa(iu $e tre#ere' a)a #+t m-am oprit l+ , ele' pe tru a urmri eve tualii tre#tori. . "patele meu' 2 to io )i 3la; l b,au pe 3ai portba,a1. 2poi 3la; "e apropie $e lo#ul #are "tteam $e pa-. @ Te "im(i bi e= @ . a&ar $e u obra- 1ulit' o ,le- r"u#it' o po"ibil #o tu-ie' pa to&i mbiba(i $e ap )i o blu- $i"tru"= M "imt emaipome it. Nu te 1e a " m mai &olo"e)ti #a momeal )i alt $at. @ .mi pare bi e # e)ti $e a#or$. @ 2i ,ri1 "au o " ai parte $e #eva mai mult $e#+t u a" "+ ,erat )i o bu- $e"pi#at. L-am i "pe#tat rapi$. 2"ta-i tot= @ Poate #+teva #oa"te rupte. Nimi# perma e t. 3la; tu)i )i u )uvoi $e "+ ,e proa"pt i (+) i $i a". Rup"e o bu#at $i #ma) )i o $u"e la a" pe tru a opri "+ ,erarea. 3+ $ e-am tor" la ma)i ' 2 to io to#mai #*i$ea portba,a1ul. 3orpul i #o )tie t al lui 3ai o#upa tot "pa(iul. @ % uie"# # u mai mer,em $up provi-ii' am -i" eu.

@ 2)a "e pare' r"pu "e 2 to io. M tor# mai t+r-iu $up ele. Lum o ,u"tare rapi$ pe $rum #a " e (i o bu#at $e vreme. 2m #re-ut # ,lume)te. 2r &i trebuit " )tiu mai bi e. . ai te $e a pr"i ora)ul' 2 to io opri par#area u ui mall )i i tr " #umpere "a $vi)uri "ubmari HQ )i "alate' l"+ $u- e pe mi e )i pe 3la; pe 1umtate ,oi )i pli i $e "+ ,e ma)i ' iar pe 3ai i #o )tie t portba,a1. Nu e $e mirare # eram erb$toare " m tor# Toro to. !a# petre#i prea mult timp pri tre tipii )tia' $evii pu(i #am o )ala t le,tur #u *ai e mbibate $e "+ ,e )i #a$avre portba,a1. La 0to e*ave ' 2 to io )i Ni#: au $e"#r#at #orpul # i ert al lui 3ai $ire#t #u)#a $e la "ub"ol' timp #e >erem; i "pe#ta r ile lui 3la; )i pe ale mele. 2m primit $ou a"piri e pe tru #ap' io$ )i "impatie pe tru 1ulituri )i v+ ti. 3la; "e ale"e #u u pla"ture la bu-' o le,tur "tr+ " pe"te #oa"te )i #+teva #uvi te $ure le,tur #u peri#olele &olo"irii mele #a momeal. . #iu$a #uvi telor pe #are i le a$re"a"em' u eram "uprat # &u"e"em &olo"it $rept momeala. Pri $erea lui 3ai merita o blu- "&+)iat )i o $urere $e #ap. 3la; )tia # puteam tre#e pe"te a#e"t mome t )i' tr-u a ume &el' eram bu#uroa". 2) &i &o"t mai e ervat $a# "-ar &i ,+ $it # eram prea plp+ $ pe tru a-mi #er#a puterile #u bie(ii mari. %i e (ele" # u l-am iertat )i i#i u i-am luat aprarea. 3el pu(i u #u vo#e tare. !a# a) &i &#ut-o' >erem; ar &i #eput " "e ,ri1ore-e mai tare $i #au-a loviturii $e la #ap. !up #e 3ai a &o"t #*i" "i,ura ( "ub"ol )i >erem; a termi at #u ,ri1irea r ilor oa"tre' am m+ #at "a $vi)urile. 2poi Ni#: )i 2 to io "-au tor" ora) pe tru provi-ii' iar >erem;' 3la; )i #u mi e am $i"#utat $e"pre i &orma(iile pe #are le $oream $e la 3ai . Pe la )a"e' "tri,te )i - , ituri ve ite $i "ub"ol e-au a u (at # pri-o ierul o"tru "e tre-i"e. >erem; )i 3la; au #obor+t #u)#. 2m rma" la eta1. /ram bi eve it " #obor )i "-i a1ut' $ar )tiam #e urma' a)a #+t am pre&erat " "tau #omo$ birou' $e u $e puteam au-i #e $e#lara 3ai &r a ve$ea motivul #are-l &#ea " vorbea"#. Tortura m "#+rbe)te. Poate prea $e e#re-ut av+ $ ve$ere la #+te a#te $e viole ( am a"i"tat )i parti#ipat via(. !ar era #eva le,at $e i$eea $e a &i brutali-at )i lip"it $e po"ibilitatea $e a te apra #are mi $$ea &iori re#i pe )ira "pi rii )i #o)maruri "om . Poate # erau "em e ,ropate $e mult "ub#o )tie t' #a re-ultat al abu-urilor $i #opilrie. 3u a i urm' mer"e"em #u 3la; la Re"ervoir !o,"HN. La abomi abila "#e a 6ure#*ii7HS' mi-am a#operit o#*ii #u m+ a' $ar 3la; )i-a luat oti(e. !e)i u #re$eam # le,a"e pe #i eva vreo$at $e u "#au )i l "tropi"e #u be -i ' &#u"e lu#ruri la &el $e rele. <tiu pe tru # &u"e"em a#olo. .l v-u"em a#(iu e' iar #eea #e m "pim+ ta"e #el mai tare &u"e"e privirea $i o#*ii lui. Nu ar$eau $e e9#itare "au a ti#ipare #a )i #um )i-ar &i urmrit pra$a erau re#i #a ,*ea(a )i impe etrabili. 3+ $ tortura u mutt' o &#ea meto$i#' &r i#i u &el $e emo(ie. %i e (ele"' a) &i &o"t mult mai eli i)tit $a# ar &i &#ut-o #u bu#urie' $ar era #eva la &el $e "pim+ ttor #+ $ #i eva putea &a#e a"t&el $e lu#ruri #u o $eta)are me tal at+t $e #omplet. 3ei mai mul(i oame i torturea- pe tru i &orma(ii. 3la; o &#ea pe tru a $a u e9emplu. ?ie#are mutt pe #are l mutila"e' $ar l l"a"e via(' avea " #o "tituie o le#(ie )i u e9emplu pe tru al(i #i #i. !e #+te ori u#i$ea pe #i eva' pove"tea urma " &ie au-it $e al(i $ou-e#i. 3ei #are "e ,+ $eau " ata#e u membru al Caitei u trebuiau $e#+t "-)i reami tea"# $e a#e"te t+mplri pe tru a "e r-,+ $i. 3ei mai mul(i v+r#ola#i u "e tem $e moarte' $ar e9i"t )i o "oart mai rea $e#+t moartea' iar 3la; "e a"i,ura # toat lumea )tia a#e"t lu#ru. 0t+ $ birou )i a"#ult+ $ "#e a #are "e petre#ea "ub"ol' a trebuit " re#u o"# # mai e9i"ta )i u alt ava ta1 o&erit $e meto$ele lui 3la;. 3u #+t reputa(ia i $eve ea mai mare' #u at+t avea mai pu(i $e lu#ru pe tru a )i-o me (i e. Ni#i u urlet #are "-(i ,*e(e "+ ,ele ve e -a "pi te#at aerul tot timpul #+t >erem; l-a i tero,at pe 3ai . . #ele patru ore $e trebri )i r"pu "uri' -am au-it $e#+t trei ,emete $e $urere' atu #i #+ $ probabil 3la; l-a lovit pe 3ai

pe tru # u prea $i"pu" " r"pu $. Numai "impla pre-e ( a lui a#olo )i po"ibilitatea " &a# #eva era $e a1u " pe tru a-l $etermi a pe 3ai " vorbea"#. !i #ei trei mutt-i e9perime ta(i $i %ear Valle;' Aa#*ar; 3ai era ale,erea #ea mai proa"t pe tru ob(i erea $e i &orma(ii. Ori#e pla pe #are !a iel )i Mar"te ,"i"er $e #uvii ( "-l mpart #u el "e pier$u"e tre timp -o a ari$ a #reierului "u. !up "pu"ele lui' >imm; Eoe i, #are # u-)i &#u"e apari(ia avea )i el u rol 6revolu(ie7. 3ai li "e altura"e pe tru # to#mai #uta 6eliberarea $e tira ie7' e9pre"ie a"imilat &r $oial urma prea multor vi-io ri ale I imii e &ri#ateKD. 2)a #um "e e9prima"e &oarte pla"ti# 3ai ' 6mi "e a#ri"e "-mi tot p-e"# e oro#ituB "ta $e "pate $e #+te ori m pi)am #o tra v+ tului7. Pe tru # Caita u &u"e"e i#io$at i tere"at $e meto$ele $e a uri a ale mutt-ilor' pre"upu # voi"e " "pu # "e lupta pe tru $reptul "u $e a u#i$e &ii (e uma e &r &ri# $e repre"alii' #eva probabil i #lu" "ub#lau-ele re&eritoare la v+r#ola#i $i 3o "titu(ia ameri#a . !up "pu"ele lui 3ai ' Eoe i, $orea a#ela)i lu#ru e9termi area membrilor Caitei' e#*ivale tul apro9imativ al vi"ului #rimi alilor $e a elimi a to(i poli(i)tii $i lume. . tr-u &el "au altul' #ei $oi erau #o vi )i #' $a# Caita ar &i $i"prut' aveau " &ie liberi " "e $e$i#e #elor mai 1o" i#e &apte' &r a "e teme $e reper#u"iu i. Pe $e alt parte' la &el #a tot$eau a' !a iel avea pla uri )i mai ,ra $ioa"e. !orea " )tear, $e pe &a(a pm+ tului ori#e urm a Caitei )i " &ii (e-e el u a ou' probabil u &el $e Ma&ie a v+r#ola#ilor. 3ai u #u o)tea $etaliile )i i#i u-l i tere"au. . #eea #e-l privea pe Mar"te ' 3ai *abar -avea $e #e li "e altura"e #elorlal(i. <i' iar)i' u-i p"a $elo#. !a iel pu"e"e la #ale u pla ,e ial $e re#rutare $e oi a$ep(i. ?#u"e #er#etri' ,"i"e "ubie#(ii potrivi(i )i a$opta"e ver"iu ea p"i*opat a Na)uluiK1 atr,+ $u-i #u o propu ere pe #are -o puteau re&u-a. !a# l a1utau " elimi e #+(iva $u)ma i ve#*i' avea " i tra "&orme u#i,a)i ab"olu(i. Nime i u-l re&u-a"e. 2poi' !a iel reparti-a"e #+te u ou re#rut &ie#ruia $i tre priete ii "i. !a iel l mu)#a"e )i l a tre a"e pe T*oma" Le%la #. Mar"te "e o#upa"e $e 0#ott %ra $o . Nu-l t+l i"em # pe prote1atul lui 3ai ' u a ume Vi#tor Ol"o ' u brbat #are a)tepta"e ma)i -iua #are 3ai e &#u"e "-l urmrim pri toat p$urea. >erem; l-a trebat pe 3ai #e &#u"e Ol"o via(a "a uma . 2"ta era trebarea pe #are i-o "u,era"em eu )i #re$ # >erem; -a pu"-o $e#+t pe tru a-mi &a#e mie pe pla#. <i pe tru # )tia # a"#ultam. 3ai u )tia $etalii' &ii $ la &el $e ei tere"at $e tre#utul lui Ol"o pe #+t era $e"pre ori#e alt#eva #are u-l privea $ire#t. Tot #e )tia era # Ol"o &u"e"e #*i"oare pe tru # 6)i &#u"e $e #ap #u $ou &ete7 )i o omor+"e pe u a. U &el $e violator #u i "ti #tul $e u#i,a) al lui T*oma" Le%la #. Nu #*iar u u#i,a) #u e9perie (' $ar !a iel trebuie " &i "im(it # tipul avea 6"to&7' $e vreme #e-l trimi"e"e pe 3ai to#mai 2ri-o a pe tru a-l "#oate $i #*i"oare. 2)a$ar' o$at "#o" 3ai $i #ir#ula(ie' mai rm+ eau $oi mutt-i #u e9perie ( )i $oi mutti oi. Oare a)a " &ie= 0peram. Eoe i, u a1u "e"e # ora). Re#rutul "u # "e re&#ea $up Tra "&ormare' $ar ambii aveau "-)i &a# &oarte #ur+ $ apari(ia %ear Valle;. 3o &ru tarea #u tipii )tia prea " "eme e #u lupta #o tra Ci$reiKG. !e &ie#are $at #+ $ i rete-am u #ap' apreau mai multe lo#. 3la; #er# " "toar# mai multe i &orma(ii $e la 3ai ' &r a &or(a prea mult ota. 3ai u #uta"e p+ atu #i " a"#u $ i#i-o i &orma(ie' a)a #+t era pu(i probabil " #eap to#mai a#um. /ra vorba $e "oarta lui. 2vea " "pu ori#e pe tru a u &i torturat' #*iar $a# a"ta ar &i "em at "-i #o $am e la moarte pe re"tul #o "piratorilor. Loialitatea u ui mutt era i tere"a t $e urmrit' u= Tre#u"e $e1a $e -e#e #+ $ >erem; a ur#at la eta1 )i a i trat birou' u $e # "tteam #ovri,at &otoliul "u. @ 2lt#eva= . treb el.

2m "#uturat $i #ap )i >erem; a ie)it $i #pere' #obor+ $ $i ou la "ub"ol. 2 urmat u urlet' u "u et bu)it' pe 1umtate m+ io"' pe 1umtate ru,tor. 2poi t#ere. 3+teva "e#u $e mai t+r-iu' u)a $e la "ub"ol "-a $e"#*i" )i am au-it pa)ii lui >erem; $rept+ $u-"e "pre #urtea $i "pate. <tiam # trebuia "-l la" "i ,ur u timp. 3+ $ u)a "-a $e"#*i" a $oua oar' am aru #at o privire i"#o$itoare $i birou. 3la; )i tre#ea o m+ pe"te &a(. 3ma)a i era mpro)#at #u pete $e "+ ,e. Prea e9te uat' #a )i #um l-ar &i btut pe 3ai vreme $e patru ore' lo# " 1oa#e rolul #elui #are apli# t#ut le,ea. V-+ $u-m' mi -+mbi )ter". @ Cei. @ 0-a termi at= 2m trebat eu. @ !a. / mort. .l "#oatem m+i e $i "ub"ol. !eo#am$at rm+ e a#olo. 3la; )i &re# #ea&a. @ 2i m+ #at= . treb el. 2m #lti at $i #ap. @ To io a &#ut to#a mai $evreme. Vrei= @ Tot #e vreau a#um e " &a# u $u)' $ar' $a# o pui la #l-it' #obor ai te " o iei $e pe &o#. Lui >erem; u-i va &i &oame' a)a #+t vom &i umai oi. %i e= 2m aprobat $i #ap )i 3la; a por it "u" pe "#ri. O or mai t+r-iu' e-am tor" birou' pe tru a-l ,"i pe >erem; $e1a a#olo' l"at pe "pate &otoliu' #u o#*ii #*i)i. I-a $e"#*i" pe 1umtate #+ $ am p)it u tru. @ 0#u-e' am -i" eu. 0 ple#m= Ne &#u "em " i trm #u m+ a " toa"' apoi #*i"e $i ou o#*ii. M-am a)e-at pe #a apea' iar 3la; "-a $reptat "pre bar. 2 pu" u pa*ar pli l+ , #otul lui >erem;' $ar a#e"ta -a &#ut i#i-o mi)#are pe tru a-l lua. @ !e#i "u t patru mutt-i ora)' m-am a$re"at eu lui 3la;' timp #e "e a)e-a l+ , mi e. <i # $oi pe $rum. Problema e"te #e &a#em #u ei. @ .i u#i$em pe to(i. @ /9#ele t pla ' murmur >erem; &r " $e"#*i$ o#*ii. ?oarte "u##i t. @ Cei' $a# u te i tere"ea- i$eile mele' u tra,e #u ure#*ea. @ /u am i trat primul ai#i. @ 3re$eam # $ormi' am i terve it eu. >erem; ri$i# $i tr-o "pr+ #ea ' apoi rma"e t#ut' #u o#*ii tot #*i)i. 3la; "e ti "e pe"te mi e $up pa*ar' lu o ,*i(itur' apoi )i l" m+ a pe "patele meu' #u $e,etele at+r + $ $i #olo $e umr. @ Trebuie "-l u#i$em pe !a iel primul' $e#lar el. /l e #o $u#torul. Nime i alt#i eva -ar avea *abar #um " or,a i-e-e o *ait. O$at #u elimi area #o $u#torului' ,rupul $i"pare $e la "i e. @ 2i $reptate' am i terve it. <i #e u)or ar trebui " &ie5 U#i$erea lui !a iel e &loare la ure#*e' u= 0i ,urul motiv pe tru #are u l-ai u#i" p+ a#um e &aptul # ai # o "lbi#iu e pe tru tovar)ul tu $e 1oa# $i #opilrie' u-i a)a= 3la; pu& i pe a". @ /9a#t' am #o ti uat. / # via( pe tru # (i #u oa)te meto$ele )i u va #$ea i#io$at tr-o #ap#a ' a)a #um a &#ut-o 3ai . 2) pre&era "-i v+ m t+i pe #ei $oi re#ru(i oi. 0u t imprevi-ibili. 0#pm $e ei )i vom )ti e9a#t #u #e e vom #o &ru ta. @ Nu-mi pier$ timpul #u $oi mutt-i ovi#i. @ 2tu #i o &a# eu. ?r ti e. @ O*' ra*at5 3la; "e $$u #u #apul $e mar,i ea $e "u" a #a apelei. >er' a"#ul(i toat t+mpe ia a"ta=

@ 2#um $orm' $e#lar a#e"ta. Rma"e t#ut o #lip. V-+ $ # u relum #o ver"a(ia' o&t )i $e"#*i"e o#*ii. @ 3la; are $reptate " "e #o #e tre-e a"upra lui !a iel. !ar u va &i u)or "-l u#i$em. !e a#eea' a) pre&era " $i"#utm #u el. @ 0 $i"#utm #u el= . treb 3la;. !e #e= @ Pe tru # )tiu #um e"te )i ar putea &i mai u)or "-l potolim $e#+t " ri"#m )i alte pier$eri lupt+ $u- e #u el. 2)a #um ai "pu"' $a# !a iel $i"pare $i pei"a1' ,rupul "e va $i-olva $e la "i e. 2tu #i i vom u#i$e pe &ie#are' elimi + $ a"t&el ori#e ame i (are viitoare. I-am tolerat o mul(ime $e lu#ruri lui !a iel pe tru # a &#ut parte $i Cait' iar tatl "u a &o"t u tip $e treab. !ar u "e mai poate. .l iertm $e $ata a"ta' $ar l "uprave,*em $eaproape. La #ea mai mi# ,re)eal $e e9emplu' $a# u#i$e u om 2u"tralia e mort. @ 3e te &a#e " #re-i # !a iel va a##epta t+r,ul= M-am i tere"at eu. 3ai #re$ea # i te (ia "a e"te " $i"tru, #omplet Caita. @ Po"ibil' $ar mai mult $e#+t at+t' !a iel vrea " "e r-bu e' -i"e >erem;. Vrea " e va$ ,e u #*i &a(a lui. V-+ $u- e $i"pu)i " e,o#iem' va #re$e # a reu)it. 3+ $ )i va $a "eama # Aa#*ar; 3ai e mort' va #epe " "e ,ri1ore-e. >imm; Eoe i, u )i-a &#ut # apari(ia. Nu "e mai poate ba-a $e#+t pe Earl Mar"te . @ <i pe #ei $oi mutt-i oi. @ /i -au i#i u i tere" toat lupta a"ta. 2u &o"t re#ruta(i pe tru u r-boi #are u-i i tere"ea-. Nu "e lupt $e#+t pe tru # au &#ut u t+r, #u !a iel. 2u ob(i ut $e la el #eea #e au $orit. !e $at #e )i vor $a "eama # totul "e $u#e $e r+p' vor ple#a. 3e motiv ar mai avea " rm+ = N-au avut $e"tul $e-a &a#e #u Caita pe tru a $ori r-bu are. N-au &o"t v+r#ola#i $ea1u " $e mult timp pe tru a "im(i evoia u ui teritoriu. !e #e ar lupta= @ Pe tru $i"tra#(ie. M-am r"u#it "pre 3la;. L-ai v-ut pe %ra $o bar. 2i v-ut #um l-a u#i" pe brbatul la' ai v-ut #+t $e mult i-a pl#ut "-o &a#. 2i v-ut vreo$at u v+r#ola# pro#e$+ $ a"t&el= @ Nu-i "#ot $i #al#ul' "#umpo' $e#lar 3la;. Le%la # va muri pe tru #e le-a &#ut lui Lo,a )i >erem;. N-o " uit i#io$at a"ta. M+ a lui 3la; #obor $e pe mar,i ea #a apelei pe umrul meu )i #epu " "e 1oa#e #u prul meu. M-am re-emat $e el' re"im(i $ e&e#tele u ei buturi tari )i a u or op(i e$ormite. 3+ $ >erem; a #*i" $i ou o#*ii' am &#ut la &el' l"+ $u-mi #apul pe umrul lui 3la;. 2#e"ta "e r"u#i "pre mi e )i )i ti "e #ealalt m+ pe pi#iorul meu. .i "im(eam #l$ura pri blu,i. Re"pira(ia i miro"ea a "#ot#*. /ram pe pu #tul $e a a$ormi #+ $ u)a "e $$u $e perete. @ 3e-i a"ta= Ai"e Ni#:. Ora $e #ul#are= Nime i u-i r"pu "e. Mi-am (i ut o#*ii #*i)i. @ Pari e9trem $e mul(umit' 3la;to ' #o ti u Ni#:' l"+ $u-"e " #a$ #u -,omot pe po$ea. 2re #umva $e a &a#e #u &aptul # /le a e ,*emuit l+ , ti e= @ / &ri, ai#i' am murmurat eu. @ Nu mi "e pare &ri,. @ / &ri,' m+r+i 3la;. @ Pot &a#e &o#ul. @ Pot " &a# )i eu u ul' #o ti u pe a#ela)i to 3la;. 3u *ai ele tale. . ai te " le "#o(i. @ 3e alu-ie tra "pare t' Ni#:;' i terve i 2 to io $i pra,ul u)ii. Ia-o $e bu . N-a) vrea "-mi petre# ultimii a i #a u btr+ &r #opii. L-am au-it pe 2 to io traver"+ $ #perea. U #li #*et timp #e tur a butur $ou pa*are. 2poi "e a)e- #ellalt &otoliu. Ni#: rma"e pe po$ea' ti -+ $u-"e )i re-em+ $u-"e $e pi#ioarele oa"tre. !up #+teva mi ute' "e l" $i ou li i)tea birou' trerupt $i #+ $

#+ $ $e #r+mpeie $e #o ver"a(ie. 3ur+ $' "om ole (a #are m #upri "e"e )i ti "e te ta#ulele moi )i a"upra #elorlal(i. Vo#ile "e tra "&ormar murmure' #o ver"a(ia $eve i tot mai rar' apoi "e evapor tr-o t#ere #omplet. Mi-am ti " $e,etele pe pieptul lui 3la;' "im(i $u-i btile i imii' )i am a$ormit. O3OL. 3+ $ m-am tre-it' mi-am reami tit va, # a$ormi"em pe #a apea )i' pe tru a evita " alu e# pe 1o"' am #er#at " ri$i# bra(ele )i "-mi #obor pi#ioarele pe po$ea. 2tu #i mi-am $at "eama # i#iu ul $i tre membre u "e a&la a#olo u $e m a)teptam. %ra(ele erau "ub o per ' iar pi#ioarele &)urate #ear)a&uri. Miro"ul $e bal"am $e ru&e mi ptru "e ri. 2m $e"#*i" u o#*i pe tru a ve$ea umbrele u or ramuri $e #opa#i $a "+ $ pe bal$a#*i ul patului. 0urpri- )i iar "urpri-. Nu umai # eram pat' $ar eram propriul pat. !e obi#ei' $a# a$ormeam birou l+ , 3la;' a#e"ta m tra "porta p+ #amera "a pre#um u om al #aver elor #are )i t+r)te pere#*ea b+rlo,. ?aptul # m-am tre-it propria #amer a &o"t o "urpri- &oarte a"em toare #u u )o#. P+ #lipa #+ $ m-am tre-it $e"tul pe tru a "im(i u bra( 1urul mi1lo#ului )i a au-i u "&orit u)or "patele meu. 3+ $ m-am mi)#at' "&oritul a #etat' iar 3la; "-a apropiat )i mai mult. @ ?rumo" # (i-ai ami tit #um " te &a#i #omo$ patul meu. @ /ram #u ti e #+ $ ai a$ormit' murmur el "om oro". Nu mi "-a prut # ar &i vreo $i&ere ( $a# rm+ eam #u ti e. 2m aru #at o privire "pre #orpul meu ,ol. @ !a# mi a$u# bi e ami te' eram # mbr#at #+ $ am a$ormit. @ Nu am vrut $e#+t " m a"i,ur # te "im(i #o &ortabil. @ <i " te &a#i la &el $e #o &ortabil' am ro"tit eu' mi)#+ $ pi#ioarele )i "im(i $u-i pielea ,oal. @ !a# vrei " ve-i' trebuie " te r"u#e)ti. 2m pu& it. @ Nu prea #re$. Mi "e #uibri "pate. M+ a i alu e# $e pe )ol$ pe "toma#ul meu. 2m #*i" $i ou o#*ii' #u mi tea # #e(o)at $e "om . 3orpul "u #al$ lipit $e al meu $eprta r#oarea $imi e(ii. %al$a#*i ul l"a patul tu eri# )i e i vita la le eveal. 3a"a era #u&u $at t#ere. Nu e9i"ta i#i u motiv " e "#ulm # )i u era evoie " i ve tm vreu ul. 2i#i era #o &ortabil. 2veam evoie $e o$i* . 2ti ,erea #orpului ,ol al lui 3la; lipit $e al meu mi $$ea a)tere mi te la o "erie $e ima,i i )i i$ei ei vitate' $ar el u &#ea imi# pe tru a "im(i evoia $e a le $eprta. Re"pira(ia i era #eat )i a$+ #' $e par# ar &i a$ormit $i ou. Pi#ioarele' #ol#ite tre ale mele' u "e mi)#au i#i m+i ile. !ar' $up vreo $ou mi ute' #epu " m "rute pe #ea&. . # u era #a-ul " m alarme-. 3ea&a u era o -o ero,e ' $e)i m "im(eam bi e. !e &apt' &oarte bi e. . "pe#ial #+ $ )i mi)# m+ a pe tru a-mi $eprta prul $e pe umr )i )i tre#u v+r&ul $e,etelor $e la ma9ilar p+ la bu-e. 2m tre$e"#*i" bu-ele )i am "#o" v+r&ul limbii' pe tru a-i "im(i ,u"tul $e,etului' apoi miam tre#ut limba pe"te u ,*ia a"pr. Pe m"ur #e $e"#*i$eam mai mult bu-ele' )i mi)#a v+r&ul $e,etului tre $i (ii mei. L-am mu)#at u)or' -,+r+i $u-i pielea. .)i mi)# bu-ele 1o" pe #ea&. Re"pira(ia mi ,+$il &irele $e pr )i u &ior mi "trbtu #orpul. . timp #e i mu)#am $e,etul' bu-ele )i #ealalt m+ #oborau #et pe "pate' &#+ $u-mi pielea #a $e ,i . M+ a i alu e# $epre"iu ea $i tre #utia tora#i# )i o"ul ilia# )i #epu " m m+ ,+ie. 3+ $ $e,etele i-au alu e#at 1o" pe "toma#' m-am tor". M tra"e "pre el )i #epu " m "rute. 0rutrile erau u)oare )i #ete' ritm #u mi)#area m+i ilor pe "pate' pe bra(e' pe umeri' $e-a lu ,ul #oap"elor )i pe )ol$uri. 2m #o ti uat "-mi (i o#*ii #*i)i' pluti $ tre "om )i tre-ire. ?re#+ $u-mi

#orpul $e al lui' i-am "avurat #l$ura trupului )i li iile ete$e ale mu)#*ilor. 3+ $ i-am "im(it ere#(ia lipit $e "toma#' u "-a mai pu" problema #e avea " urme-e. 3orpul mi-a r"pu " &r i "tru#(iu i' ri$i#+ $ bu"tul' $e"&#+ $ pi#ioarele )i. @ I-ai tele&o at ieri= . treb >erem;. @ 3e= Goleam ma)i a $e "plat va"e' $ar mi tea mi era tot pat #u 3la;. @ Priete ul tu a "u at ai te $e a te "#ula. Ji-ai l"at mobilul pe ma"a $i *olul $e la i trare. Toate #ele t+mplate $ormitor mi-au ie)it bru"# $i mi te. @ 2i r"pu "= @ 2i &i pre&erat " a)tept p+ #e ar &i r"pu " 3la;= N-ai "u at' a)a-i= >erem; u a)tept u r"pu ". Nu te eli i)ti' -am "pu" imi#' a)a #+t ori#e pove"te i-ai $ru,at # "t pi#ioare. 0e pare # te a)teapt apoi a"t-i. @ Re-olv eu. @ /le a. @ 2m -i" # re-olv. 2m pu" $eoparte ultima &ar&urie )i m-am $reptat "pre u). Nu-i tele&o a"em lui P*ilip pe tru # uita"em $e el. 0u a oribil' $ar "ta era a$evrul a$evrat. .l iubeam )i )tiam a"ta' #eea #e rut(ea )i mai mult "itua(ia. 3el pu(i $a# a) &i putut "pu e # u eram $r,o"tit $e. . $r,o"tit= /ram oare $r,o"tit $e P*ilip= ?ir-ar " &ie' era o &o&ilare at+t $e ba al )i $e r"u&lat. .l iubeam. Nu e9i"ta 6a &i $r,o"tit7. /9i"ta 6patim7' 6pa"iu e ebu 7 "au 6a &i #l$uri7 trei "tri emotive #omplet $i"tru#tive' #are -aveau i#i-o le,tur #u $ra,o"tea real' $e $urat. Uita"em $e P*ilip pe tru # a#e"ta era &elul meu $e a &a#e &a( problemelor $e la 0to e*ave ' mpr(+ $u-mi via(a $ou "e,me te $i"ti #te8 e9i"te (a uma )i Caita. P*ilip apar(i ea lumii uma e' )i &ie umai )i &aptul $e a m ,+ $i la el timp #e eram # lumea Caitei m+ 1ea #umva tot #e era tre oi. 0au' #el pu(i ' a)a mi e9pli#am a#ea"t "#pare $i ve$ere. 3la; )i &#u apari(ia e9a#t #+ $ eram pe pu #tul $e a re#upera mobilul $e pe ma"a $i *ol. ?ire)te' u m-am putut e"#*iva )i aler,a la eta1 #u tele&o ul m+ ' a)a #+t l-am l"at a#olo u $e "e a&la )i am ple#at la plimbare #u 3la;. Mi-am pu" ,+ $ "-l "u pe P*ilip la toar#ere. .mi l"a"e u me"a1 pe mobil' $ar' #+ $ am i trat pe u)' >erem; e-a reami tit # trebuia " "#pm $e #a$avrul lui 3ai . !e ai#i ai te' lu#rurile "-au #ompli#at' )i' av+ $ ve$ere #ele t+mplate a#ea -i' #re$ # a) putea &i iertat $a# am uitat "-l "u pe P*ilip. !i ou. . &rumoa"ele vremuri $e o$i ioar' #+ $ ime i u "e prea "i #*i"ea $e le,i "au 1u$e#tori' membrii Caitei aru #au #a$avrele oriu $e aveau #*e&. Pe m"ur #e &ii (ele uma e au $eve it tot mai preo#upate $e mor(i )i $e per"oa e $i"prute' membrii Caitei au trebuit " #eap " i ,roape pe mutt-i pe #are i u#i$eau. !i #au-a autop"iilor' a ba-elor $e $ate )i a #al#ulatoarelor poli(iei' #a " u mai vorbim $e a ali-a 2!N-ului' a "#pa $e u #a$avru a"t-i era u a$evrat tur $e &or(' #are e#e"ita o pre,tire $e aproape o 1umtate $e -i. ?ie#are membru al Caitei &u"e"e i "truit a"upra pro#e$urilor $e urmat' a)a #+t a#um puteam "#pa $e u #a$avru mai bi e $e#+t ori#e u#i,a) uma ob"e$at $e pro,re"ele me$i#i ei le,ale. 2m mer" "pre or$ vreme $e o or #u /9plorer-ul' evit+ $ ori#e -o &olo"it ultimele #+teva $e#e ii pe tru aba $o area #a$avrelor. 2m mai petre#ut o or pe u $rum &ore"tier' i tr+ $ a$+ # p$ure' apoi am "#o" $i portba,a1 )i am t+r+t #a$avrul lui 3ai tr-u lo# potrivit' u $e l-am $e-br#at' "plat )i e9ami at pe tru eve tualele r i. 0i ,urele urme $e pe #orp erau $ou pete pe ,+t' l"ate $e $e,etele lui 3la; mome tul #+ $ i-l &r+ "e"e. Pe tru a &i

mai "i,ur' 3la; a e9tirpat #ele $ou pete #u u bri#ea,. . #ele $i urm' l-am ,ropat. 2m a"tupat ,roapa )i 3la; a pu" $ea"upra $ou pietre prea ,rele pe tru a &i ri$i#ate $e o &ii ( uma . 2m mer" apoi pe propriile urme p+ la ma)i ' )ter,+ $ ori#e i $i#iu' apoi e-am $reptat "pre u al $oilea ampla"ame t. 2#e"ta &u"e"e ale" la &el $e ate t #a )i primul' $ar era la o or $i"ta ( #u ma)i a. 2m "pat o ,roap mai mi#' am aru #at u tru *ai ele )i a#tele $e i$e titate ale lui 3ai ' mpreu #u "a#ii )i materialele &olo"ite pe tru tra "portul )i "plarea #a$avrului. Le-am "tropit #u :ero"e )i le-am $at &o#' av+ $ ,ri1 " &a#em #+t mai pu(i &um #u puti (. !e $at #e totul "-a tra "&ormat #e u)' 3la; a ,ropat #eea #e mai rm"e"e )i e-am $e#larat "ati"&#u(i $e treaba &#ut. Nu era #eva ab"olut "i,ur' $ar ime i u avea " l #ute vreo$at pe Aa#*ar; 3ai . Mutt-i u au pe ime i #are "-i pl+ ,. Mai aveam apro9imativ $ou-e#i $e mi ute p+ la 0to e*ave #+ $ am -rit o,li $a retrovi-oare lumi ile alba"tre. 2m #er#etat #u privirea ambele $ire#(ii $e mer"' "i,ur # lumi ile vi-au pe alt#i eva. <tiam # u #l#a"em i#i-o le,e. Lu#rul #el mai t+mpit pe #are-l po(i &a#e $up #e ai "#pat $e u #a$avru e"te " #al#i #+teva re,uli $e #ir#ula(ie pe tru a ie)i mai repe$e $i -o a re"pe#tiv' motiv pe tru #are #o $u#eam eu' u 3la;. 2veam vreo trei :ilometri pe"te vite-a le,al " #o $u#i e9a#t #u vite-a le,al mi "e prea la &el $e "u"pe#t #a $ep)irea #u mult a a#e"teia. Par#ur"e"em ultimii #i #i-e#i $e :ilometri pe o auto"tra$ $reapt' a)a #+t u e9i"ta i#i-o po"ibilitate " &i &#ut o toar#ere epermi" "au " u &i v-ut vreu "em $e oprire. 2m veri&i#at $a# erau alte ma)i i pe auto"tra$' &a(a "au "patele o"tru' $ar eram "i ,uri. 3la; aru # o privire pe"te umr' "pre ma)i a poli(iei. @ 0-a "#*imbat vite-a ma9im -o a a"ta= L-am trebat. @ Vite-a ma9im= @ N-are importa (. Tra, pe $reapta. @ Ni#i-o problem. Totul e #urat. 2m "em ali-at )i am oprit' "per+ $ # poli(i)tii vor tre#e vite- pe l+ , oi' ,rbi $u"e "pre #i e )tie #e apel $e ur,e ( &a(a oa"tr. V-+ $ # ma)i a poli(iei tra,e "patele o"tru' am 1urat #et. @ Totu-i #urat' repet 3la;. 0tai li i)tit. U ul $i poli(i)ti "e apropie $e portiera $i $reptul lo#ului pa"a,erului )i #io# i ,eam. 3la; a)tept $ea1u " pe tru a-)i arta pli#ti"eala' $ar u $ea1u " $e mult pe tru a prea e#uvii #io"' apoi ap" buto ul #are #obora ,eamul. @ 3la;to !a ver"= . treb poli(i"tul. 3la; l privi' $ar u "#oa"e i#i u #uv+ t. T+ rul poli(i"t #o ti u. @ Parte erul meu a re#u o"#ut ma)i a. 0peram " &i(i ea #a " u mai &im evoi(i " mer,em p+ la re)e$i (a $um eavoa"tr. 3la; #o ti ua "-l privea"# &i9. @ Vre(i " #obor+(i $i ma)i ' $om ule !a ver"= !i ou' 3la; l" " trea# o perioa$ a##eptabil ai te $e a $e"#*i$e portiera. Mi-am $e"&#ut #e tura )i am #obor+t )i eu' rm+ + $ pe partea mea $e ma)i . Pa i#at' #utam mi te i)te r"pu "uri. Portba,a1ul era #urat' $a= Ne "pla"em bi e pe m+i i )i e veri&i#a"em *ai ele' $a= 0#pa"em $e toate lu#rurile i #rimi atorii' $a= Veri&i#at' veri&i#at' veri&i#at. 3el pu(i at+t #+t mi puteam $a "eama. !a# tre#u"em #eva #u ve$erea= Uita"em vreo bu#at $e material pri vreu #ol( al ma)i ii= /ra miro"ul $e &um impre, at *ai ele oa"tre la &el $e evi$e t pe tru a"urile u or &ii (e uma e pre#um era pe tru al meu=

3ellalt poli(i"t' u tip "oli$' tre#ut $e trei-e#i )i #i #i $e a i' $$u o#ol /9plorer-ului' privi pri ,eamul $i "pate' apoi )i lipi &a(a $e "ti#la &umurie )i )i $u"e m+ a "trea)i la o#*i' pe tru a ve$ea u tru. @ !e"tul lo#' $e#lar el. 3+t $e multe lu#ruri #ap a#olo= @ Lu#ruri= 2m #lipit eu repe$e. 2*' a$i# ba,a1e= % uie"# # $e"tule pe tru o "ptm+ $e va#a (. %rbatul i-bu# i r+". @ !a# ave(i la &el $e multe ba,a1e #a eva"t-mea' a"ta #*iar "eam multe. Privi pe &uri) u tru. N-ave(i #opii' u= R+"e $i ou )i "e l" ,e u #*i' veri&i#+ $ #au#iu#urile )i )a"iul. / u ul $i mo$elele oi $e ora)' u= U K9K #are -a &o"t proie#tat pe tru tere uri prea a##i$e tate= @ Poate mer,e )i pe ele' am r"pu " eu' #er#+ $ "-mi p"tre- #almul timp #e poli(i"tul #o ti ua " privea"# "ub ma)i . !ar e prea mare pe tru a &i &olo"it pe tere uri &oarte a##i$e tate. !e)i e &oarte &olo"itoare mi1lo#ul ier ii NeF Mor:. @ Parie- # $a. Poli(i"tul privi pe 3la;. 3are-i #apa#itatea $e remor#are= @ Cabar -am' r"pu "e 3la;. Rm"e"e l+ , portiera $i $reapta' l"+ $u-m pe mi e " $au toate $etaliile' pl#ute "au epl#ute. U ul $i tru#urile "ale pe tru a-)i p"tra #almul. /vitarea u ei #o &ru tri $ire#te. @ N-am remor#at i#io$at imi# #u ea' am pre#i-at eu. Poli(i"tul mai v+r"t #o ti ua " privea"# "ub ma)i ' poate veri&i#+ $ "u"pe "iile' poate #ut+ $ alt#eva. 2m a)teptat #+t $e mult am putut' apoi am trebat8 @ 2veam vite- prea mare= @ 2m primit u po t' -i"e poli(i"tul mai t+ r. 0e r"u#i "pre 3la;. U tele&o a o im e-a i &ormat # a(i )ti #eva $e"pre u#i$erea lui Mi:e %ra9to . Trebuie " ve i(i la "e#(ie " r"pu $e(i la i)te trebri. 3la; )i #le)t &l#ile. @ V a)tepta(i " la" balt ori#e voiam " &a#. 0e opri. N-am "pu" imi#' $ar )tia la #e m ,+ $eam. Nu a1uta la imi# " atra,i a tipatia poli(i)tilor. 2$opt+ $ meto$a o&e "iv ar &i putut "-i &a# pe a#e)tia " bat retra,ere $a# u aveau vreu motiv a ume "-l are"te-e' $ar era prea ri"#a t. !a#-i "#oteai $i "rite' "-ar &i putut *otr " per#*e-i(io e-e ma)i a )i #*iar pe 3la;. Poli(i)tii $i ora)ele mi#i "u t re#u o"#u(i pe tru &aptul # u re"pe#t pro#e$urile ormale. . mo$ le,al' u l-ar &i putut obli,a " $i"#ute #u ei' $ar era pu(i probabil " $e"#opere o #+t $e mi# $ova$ a a#tivit(ilor oa"tre $i a#ea $imi ea( pri tr-o "impl #o ver"a(ie. 3la; a $e#larat # le poate a#or$a o or. 2 mer" la "e#(ie pe lo#ul $i "pate al ma)i ii $e poli(ie. L-am urmat /9plorer. Tele&o ul a o im &u"e"e $at #u "i,ura ( $e u ul $i mutt-i' #er#area $e a e atra,e tr-o #ap#a . V-+ $u-m tr-o alt ma)i ' mutt-i u ar &i $r- it o ambu"#a$. O$at a1u )i la "e#(ie' eram "i,ura (. Mutt-i -ar &i ata#at o #l$ire pli $e &ii (e uma e armate. 0ala $e a)teptate a "e#(iei $e poli(ie era mai mi# $e#+t $ormitorul meu $e la 0to e*ave )i ame a1area ei #o"ta"e probabil mai pu(i $e#+t ma"a mea $e toalet. 2vea vreo trei metri ptra(i' o u) )i $ou &ere"tre. !e &apt' &erea"tra $i "pre "u$ u permitea $e#+t ve$erea tr-o "i ,ur $ire#(ie )i $$ea tr-o #mru( )i mai mi#. O a"t&el $e &erea"tr u prea avea ro"t' $e#+t $a# luai #o "i$erare &aptul # toat "e#(ia &u"e"e i i(ial o #a" ri$i#at perioa$a $epre"iu ii e#o omi#e. 3ele mai multe #peri trebuiau " "ervea"# u ui "#op $ublu. . #a-ul improbabil #are poli(i)tii trebuiau " "uprave,*e-e u "u"pe#t "au " ia u i tero,atoriu vital' e po"ibil " &i

&olo"it "ala $e a)teptare #a pu #t $e ob"erva(ie. 3la; -a &o"t "upu" u ui a"t&el $e tratame t4 a &o"t #o $u" tr-o #pere mai retra" $e $at #e am a1u " la "e#(ie. 2 $oua &erea"tr' #u ,rila1' $$ea tr-o #u)# #are o &u #(io ar $e vreo $ou-e#i )i #eva $e a i r"pu $ea la tele&oa e' o&erea i &orma(ii )i "uprave,*ea #amera $e a)teptare timp #e primea e#o te it $e la poli(i)ti #ereri $e a bate la ma)i $o#ume te' $e a #ompleta &ormulare )i $e a &a#e #a&ele. Nu m treba(i $e #e &erea"tra avea ,ratii. Poate # "e temeau # avea " eva$e-e $e a#olo. 3ele trei "#au e $i "ala $e a)teptare erau a#operite #u plu) auriu m+ #at $e molii' )i lipite #u ba $ a$e-iv $e1a "#oro1it. L-am ale" pe #el mai bu )i m-am a)e-at #u ,ri1' ate t " u ati , materialul #u vreo parte eprote1at a #orpului )i tipri $u-mi bi e mi te "-mi "pl *ai ele $e $at #e aveam " a1u , a#a". 2m r"&oit tea #ul $e revi"te a&lat pe o ma" $i P?L. 3uv+ tul 63a a$a7 pe u e9emplar $i Time mi atra"e ate (ia. 2m luat revi"ta' $ar v-+ $ # arti#olul era $e"pre re&ere $umul $i Tuebe#' am pu"-o la lo#. Nu umai # era u "ubie#t #are ,ara ta vi $e#area i "om iei la ou-e#i la "ut $i tre #a a$ie i' $ar' $a# u "e t+mpla"e #eva #u a$evrat $ra"ti# a#a" $e#ur"ul "ptm+ ii tre#ute' "em a # revi"ta era ve#*e $e #i #i a i. 3urat arti#ol $e a#tualitate5 Mi-am ri$i#at privirea pe tru a o ve$ea pe &u #(io ar "uprave,*i $u-m #u a#ea e9pre"ie re-ervat mo$ ormal #er)etorilor )i #+i ilor turba(i. L-am v-ut pri &erea"tr pe poli(i"tul t+ r #are ve i"e la 0to e*ave aple#+ $u-"e pe"te birou )i vorbi $ #u &u #(io ara. 2m b uit # eu eram "ubie#tul $e #o ver"a(ie' $e vreme #e am+ $oi "e *olbau la mi e. 3eva mi "pu ea # u $i"#utau $e"pre #o $i(ia $e,ra$a t a pa to&ilor mei "port' mar#a Reebo:' u-a(i )i $e#olora(i. .i repove"tea &r $oial e"#apa$a mea $i p$ure. /9a#t #eea #e-mi trebuia5 2vu"e"em evoie $e -e#e a i #a "-mi &a# o reputa(ie bu %ear Valle;' pe tru a o $i"tru,e tr-o "i ,ur -i' aler,+ $ pri p$ure pielea ,oal tr-o $imi ea( re#e $e primvar )i permi(+ $ " mi "e $e"#opere *ai ele &#ute &er&e i( urma u ui ritual "a$o-ma"o#*i"t bi-ar. Ora)e pre#um %ear Valle; au u lo# "pe#ial pe tru &emeile #a mi e oa"pete $e o oare la pi# i#ul )i ru,ul a ual $e var. . timp #e &ru -ream revi"tele' u)a $e la #amera $e a)teptare "-a $e"#*i". Mi-am ri$i#at privirea pe tru a-l ve$ea i tr+ $ pe Earl Mar"te ' urmat $e T*oma" Le%la #. Mar"te purta pa talo i $e "to& :a:i' pa to&i $e piele $e o mie $e $olari )i u tri#ou $e ,ol& $e &irm. N-am ob"ervat #e purta Le%la #. Nime i -ar &i &#ut-o a&ar $e Mar"te . 2#e"ta p)ea a,ale' #u aerul $e,a1at )i atural al #elui #are petre#u"e a i tre,i v(+ $ " "e #omporte a"t&el. .)i (i ea m+i ile bu-u are' at+t #+t trebuia pe tru a arta rela9at' $ar u at+t $e a$+ # pe tru #a pa talo ii "-i at+r e tr-o parte "au " &a# #ute. A+mbetul umai pe 1umtate era u ame"te# per&e#t $e i tere"' pli#ti"eal )i amu-ame t. . #lipa #+ $ i-a a$re"at a#e"t -+mbet &u #(io arei' a#ea"ta "-a $reptat "#au ' ete-i $u-)i blu-a #u m+i ile. Mar"te murmur #eva' iar &emeia ro)i )i "e &oi pe "#au . Mar"te "e aple# "pre bare )i mai ro"ti #+teva #uvi te. 2poi "e r"u#i "pre mi e )i $$u o#*ii pe"te #ap. 2m #lti at $i #ap. 0i ,ura tr"tur #are-i &#ea #i "te lui Earl Mar"te era # )i $$ea "eama e9a#t #+t $e &al" i era #omportarea. @ /le a' -i"e el' a)e-+ $u-"e pe "#au ul $e l+ , mi e. Vorbea #et. Nu )oapt' $ar $e"tul $e #et pe tru #a &u #(io ara " u poat tra,e #u ure#*ea $i #u)#a "ituat $e #ealalt parte a #perii. 2r(i bi e. @ Nu te obo"i #u #omplime tele' Earl. I-bu# i r+". @ 2m vrut " "pu # ar(i "urpri -tor $e bi e pe tru #i eva #are "-a #ertat #u Aa#*ar; 3ai . % uie"# # $e a#olo (i "e tra,e -,+rietura $e pe obra-. <i mai b uie"# # a $i"prut $i pei"a1. @ 3am a)a #eva.

Mar"te "e l" pe "pate )i )i #ru#i) pi#ioarele' evi$e t &oarte i tere"at $e tre#erea alt lume a parte erului "u. @ Nu te-am v-ut $e o bu#at $e vreme. 3+t a tre#ut $e atu #i $oi a i= Prea mult. Nu te uita a)a' # u m $au la ti e. !um e-eu mi-a $at #+teva ,rame $e #reier. Pur )i "implu am vrut " "pu # mi-a &o"t $or " vorbe"# #u ti e. /)ti tot$eau a o #ompa ie #are tre-e)te #urio-itatea #uiva' $a# u )i alt#eva. Le%la # "e a)e- $e #ealalt parte a mea. L-am i, orat. !a# puteam " ale,' a) &i pre&erat mai $e,rab " vorbe"# #u Mar"te $e#+t #u brbatul #are l omor+"e pe Lo,a . @ 2m #itit vreo $ou arti#ole pe #are le-ai publi#at' #o ti u Mar"te . %i e "#ri"e. 0e pare # ai o #arier $e "u##e". @ Nu la &el $e pli $e "u##e" #a a altora' am repli#at eu' aru #+ $ o privire "pre Role9ul "u. 3umprat "au &urat= O#*ii i "#lipir. @ G*i#e)te. 2m re&le#tat o #lip. @ 3umprat. 2r &i &o"t mai u)or )i mai ie&ti "-l &uri' $ar u e)ti tu omul #are " poarte bi1uteriile alt#uiva. !e)i -ai avea imi# mpotriv "-l #umperi #u ba ii pe #are i-ai ob(i ut &ur+ $ bi1uteriile alt#uiva. @ 2i imerit-o' #a tot$eau a. @ 2&a#erile trebuie " &ie &loritoare. Mar"te r+"e $i ou. @ O $u# $e"tul $e bi e' mul(ume"#' lu+ $ #o "i$erare &aptul # "u t al aibii $e epri#eput la alt#eva. <i' pe tru # ve i vorba' #u #+teva lu i urm am pu" m+ a pe u obie#t #are m-a &#ut " m ,+ $e"# la ti e. U #olier $e plati #u u pa $a tiv &orm $e #ap $e lup. Mi u at lu#rtur. !e &apt' #apul e lu#rat &ili,ra $e plati ' iar o#*ii "u t $ou "maral$e. ?oarte ele,a t. M-am ,+ $it " (i-l trimit' $ar mi-am -i" # o " a1u , primul #o) $e ,u oi. @ /9#ele t i tui(ie. @ Totu)i' -am re u (at. !a#-l vrei' e al tu. ?r i#i-o obli,a(ie. Ji "-ar potrivi o u)oar iro ie' pe #are "u t "i,ur # o vei apre#ia. @ <tii #eva' "u t "urpri " # te-ai impli#at toat a&a#erea a"ta. 3re$eam # u-(i pla#e !a iel. Mar"te o&t teatral. @ Trebuie " $i"#utm a&a#eri= @ Nu mi te-am ima,i at i#io$at #a a ar*i"t. @ 2 ar*i"t= Mar"te i-bu# i r+". Pu(i probabil. 3eilal(i au motivele lor pe tru a-i vrea mor(i pe to(i membrii Caitei' #ele mai multe av+ $ le,tur #u permi"iu ea $e a "e $e$a la i)te obi#eiuri $e"tul $e $e-,u"ttoare )i a ti"o#iale. Caita u mi-a #reat i#io$at probleme. %i e (ele"' pe $e alt parte' i#i -au &#ut imi# pe tru mi e. 2)a$ar' tr-u ,e"t $e re#ipro#itate' u-mi pa" #e "e t+mpl #u ea. /u u vreau $e#+t u teritoriu. @ <i $a# l-ai avea' ai re u (a la lupt= @ 2ba $o + $u-mi #amara-ii a ar*i)ti= "ta ar &i u a#t al u ui ti#lo" ab1e#t )i &r "#rupule' al #uiva #omplet ab"orbit #re)terea #o ti u a averii pe "pi area #elorlal(i. Ji "e pare # "ta a) &i eu= Le%la # "#oa"e u "u et $e erb$are l+ , mi e. . ai te $e a-mi putea relua #o ver"a(ia #u Mar"te ' a#e"ta &#u u "em #u m+ a "pre #ellalt brbat. @ TipuB "ta $orea " te #u oa"#' $e#lar Mar"te . 3+ $ te-a v-ut mer,+ $ $up ma)i a poli(iei p+ ora)' "-a *otr+t # vrea "-(i vorbea"#. L-am "o(it " v &a# #u o)ti (.

Jip $a# #epe " te pli#ti"ea"#. O " #ite"# o revi"t. Mar"te tra"e u a la t+mplare $i tea #. Cu terB" !i,e"t. Cmmm. Poate mai v( #+te #eva. 0e a)e- mai bi e "#au )i o $e"#*i"e. Le%la # i aru # o privire pli $e $i"pre(. /vi$e t' *otr+"e $e1a # era u v+r#ola# $e m+ a a treia' #are $e-abia )i merita umele. Mare ,re)eal. !a# ar &i trebuit "-l ume"# pe #el mai peri#ulo" mutt $i (ar' ar &i trebuit " $au #u ba ul tre Mar"te )i !a iel. 3um )i #+)ti,a"e el a#ea"t reputa(ie= U#i,+ $ mai multe &ii (e uma e $e#+t ori#i e alt#i eva= Pu + $ pe 1ar Caita )i #re+ $u- e probleme= Nu )i u. Mar"te era u ul $i pu(i ii v+r#ola#i #are u u#i$eau &ii (e uma e. 3a multe alte lu#ruri' a)a #eva era "ub $em itatea "a. . #eea #e privea rela(iile "ale #u Caita' atu #i #+ $ e t+l ea era la &el $e politi#o" )i ma ierat #um era #u mi e a#el mome t. 3u toate a#e"tea' l "uprave,*eam mai ate t $e#+t pe ori#are alt mutt a&ar $e !a iel. !e #e= Pe tru # $$ea $ova$ $e o te a#itate uimitoare' &ii $ #apabil " "e #o #e tre-e a"upra "#opului urmrit tr-u mo$ #are rivali-a #u #el al lui 3la;. 3+ $ Mar"te "e muta tr-u ora) ou' "e t+l ea #u v+r#ola#ii $i -o ' i i vita la o #i "#ump' "ttea #u ei la tai&a"' le $$ea u "i ,ur averti"me t " ple#e $i ora)' iar $a# u erau ple#a(i p+ la mie-ul op(ii' i u#i$ea. 3eea #e $orea' ob(i ea. ?r remu)#ri )i &r ra #*iu . Iar a#um' )i $orea u teritoriu. ?#u"e valuri $e #+(iva a i $e"pre o po"ibil "tabilire tr-u "i ,ur lo#' u &el $e 6ie)ire la pe "ie7. Caita l i, ora"e. 2#um "e "tura"e $e a)teptare. 2"t-i "ttu"e l+ , mi e' &eli#it+ $u-m pe tru arti#olele mele )i o&eri $u-mi bi1uterii. 2 $oua -i putea " m "#oat #omplet $i 1o# $a# i-a) &i "tat #ale. Nimi# per"o al $ar "ta era "tilul lui. IMPR/0II. Le%la # m "tu$ie timp $e #el pu(i -e#e mi ute' a)a #um u e tomolo, e9ami ea- u ou tip $e i "e#t. Voiam " ple#. Poate # "ta era pla ul. >avra a"ta " "e *olbe-e #a pro"tuB la mi e $ea1u " $e mult pe tru a mi "e &a#e ,rea(' &ii $ evoit " i tru toalet' a#olo u $e el )i #u Mar"te puteau #u u)uri ( " m #ol(ea"#. 2m #er#at umai "-mi reami te"# # Le%la # l omor+"e pe Lo,a )i l ata#a"e pe >erem;' $ar -am putut. 2m #o ti uat " m ,+ $e"# la &emeile pe #are le omor+"e' la $etaliile pe #are le #iti"em albumul ,"it #amera $e motel. Voiam "-l u#i$ pe tru Lo,a . Pe tru #elelalte' l $oream mort' $ar u voiam "-o &a# eu "mi' pe tru # ar &i e#e"itat u #o ta#t &i-i#. M-am &or(at " uit toate a#e"te lu#ruri )i " m #o #e tre- a"upra per"oa ei "ale. Via(a u &u"e"e prea $ar i# #u T*oma" Le%la # ultimii a i. 0e "#*imba"e mult )i u bi e &a( $e brbatul &er#*e) $i &oto,ra&ia &#ut are"t. Nu # ar &i &o"t "li o" "au era" u ul $i lu#rurile la #are o per"oa obi) uit "e a)teapt $e la u u#i,a) p"i*opat. 2rta #a u mu #itor oare#are' $e vreo trei-e#i )i #eva $e a i' #u blu,i obi) ui(i' u tri#ou $e#olorat )i pa to&i "port $e la IalMartKH. Mai #+)ti,a"e ,reutate' $ar' $i p#ate' "urplu"ul era $e mu)#*i' u $e ,r"ime. @ Voiai " vorbe)ti #u mi e= 2m ro"tit #ele $i urm. @ M trebam $e #e "e &a#e at+ta #a- $e ti e' r"pu "e el' aru #+ $u-mi o privire #are "pu ea # # "e mai treba. Le%la # #o ti u " "e *olbe-e la mi e li i)te. Mi-a trebuit toat tria $e #are $i"pu eam pe tru a rm+ e l+ , el. M-am "tr$uit " prive"# lu#rurile per"pe#tiv8 el era u v+r#ola# ou' eu u ul e9perime tat. O ba,atel. !ar "i"temul $e re&eri (e #o ti ua " "e "#*imbe. Pr-ile "ale pre&erate erau &emeile eu eram &emeie. I $i&ere t #+t $e lo,i# #er#am " ,+ $e"#' i $i&ere t #+t $e $ur #utam " art' brbatul "ta m "pim+ ta. M "pim+ a p+ m$uva oa"elor' a#olo u $e lo,i#a )i ra(iu ea u puteau ptru $e. !up #+teva mi ute' o umbr "e pro&il $e partea #ealalt &ere"trei #u ve$ere tr-u "i ,ur "e ". !or i# $e pu(i $i"tra#(ie' m-am ri$i#at )i am p)it tr-a#olo. 3la; "e a&la #ealalt #pere. 0ttea la o ma"' l"at at+t $e mult pe "ptarul "#au ului' #+t pi#ioarele $i

&a( ale a#e"tuia erau aer. Nu avea #tu)e )i u era p-it4 u &u"e"e btut "au lovit. %i e. P+ atu #i. @ "ta-i el= . treb Le%la # $i "patele meu. 2bomi abilul 3la;to !a ver"= 0pu e-mi # u-i el. 2m #o ti uat "-l prive"# pe 3la;. @ 3e mama $ra#ului' m+r+i Le%la #. U $e aiba v-a ,"it Caita pe voi $oi= La u tur eu $e volei pe pla1= %i e bro -at tipuB. <i #e #+rlio (i $r,u(i5 Le%la # "#utur $i #ap. Ni#i m#ar u-i at+t $e mare #a mi e. 3+t are= 0ub u metru opt-e#i= O "ut $e :ilo,rame #u tot #u #i-me )i to#uri $e o(el= Ii"u"e5 M a)teptam la o ,oril mai mare $e#+t 3ai )i #e-mi e $at " v$= Urmtorul "tar $i %a;Fat#*KK. !up #um arat' #re$ # are #oe&i#ie tul $e i teli,e ( #am mi#. Poate " me"te#e ,um )i " "e #*eie la pa to&i a#ela)i timp= 3la; #et " "e mai bala "e-e pe "#au )i "e r"u#i "pre &erea"tr. 0e ri$i#' traver" #amera )i "e opri &a(a mea. M-am aple#at ai te' #u o m+ lipit $e "ti#l. 3la; )i apropie v+r&urile $e,etelor $e ale mele )i -+mbi. Le%la # "ri apoi. @ La $ra#uB. 2m #re-ut # pri &erea"tra a"ta u "e poate ve$ea $e#+t tr-o "i ,ur $ire#(ie. @ 2)a e. 3la; )i r"u#i #apul "pre Le%la # )i ro"ti o vorb. 2poi u)a #perii "e $e"#*i"e )i u ul $i poli(i)ti l "tri,. 3la; mi r+ 1i' apoi ie)i $i #amer $up poli(i"t. U val $e #re$ere re "#ut mi "trbtu tot #orpul. @ 3e-a -i"= @ 2)teapt-m7. @ 3e= @ / o provo#are' murmur Mar"te $i #ealalt parte a "lii $e a)teptare' &r a-)i ri$i#a privirea $i revi"t. Te i vit " rm+i pri prea1m pe tru a-l #u oa)te mai bi e. @ 2i $e ,+ $ " rm+i )i tu= . treb Le%la #. %u-ele lui Mar"te "e #urbar tr-u -+mbet "ub(ire. @ Pe mi e u m-a i vitat. Le%la # tra"e -,omoto" aer piept. @ Pe tru o a$u tur $e mo )tri u#i,a)i' u "u te(i $e#+t i)te t+mpi(i. 3u toate re,ulile' provo#rile )i &al"a voa"tr bravur o"te tativ. ?lutur m+ a "pre mi e. 3a )i ti e. 0tai a#olo at+t $e o )ala t' pre&#+ $u-te # u e)ti #+tu)i $e pu(i eli i)tit $e &aptul # "u tem am+ $oi #u ti e #amer. @ Nu "u t. @ 2r trebui. <tii #+t $e repe$e te-a) putea u#i$e= /)ti la 1umtate $e metru. !a# a) avea u pi"tol "au u #u(it ai &i moart ai te $e a avea timp " (ipi. @ 3*iar a)a= 3a " ve-i. Obra-ul lui Le%la # "e #o tra#t. @ Nu m #re-i' a)a-i= 3um $e )tii # u am u pi"tol= Nu e9i"t $ete#tor $e metale la u). 2) putea "#oate #*iar a#um u ul $i bu-u ar' te-a) putea u#i$e )i a) ie)i pe u) trei-e#i $e "e#u $e. @ 2tu #i' &-o. <tiu' )tiu # u-(i pla# mi#ile oa"tre 1o#uri' $ar &-mi pe pla#. !a# ai u pi"tol "au u #u(it' "#oate-l. !a# u' pre&-te #-o &a#i. !ove$e)te # po(i. @ N-am evoie " $ove$e"# imi#. 3u "i,ura ( u u ei $e)tepte #u ,ura mare. ?#u u ,e"t #u m+ a pri aer. I-am )&#at-o )i i-am &r+ t #*eietura. O"ul po# i #u u -,omot "e#. ?u #(io ara ri$i# privirea' $ar Le%la # "ttea #u "patele la ea. I-am -+mbit )i &emeia )i-a v-ut mai $eparte $e treab.

@ 3(ea. Ti#loa"' ,+&+i el' "tr+ ,+ $u-)i m+ a la piept. Mi-ai rupt #*eietura. @ !e#i am #+)ti,at. 0e ro)i la &a( $e m+ ie. @ . ,+m&ata $ra#. @ Nim ui u-i pla#e u pmplu pl+ ,re(. 0#r+) e)te $i $i (i )i "uport. Nime i u pl+ ,e 1o#urile v+r#ola#ilor. Nu te-a v(at !a iel= @ 3re$ # ai u-at prea mult $e primirea #l$uroa" a #uiva' $e#lar Mar"te ' ri$i#+ $u-"e pi#ioare )i aru #+ $ #alm revi"ta pe ma". V-+ $ # Le%la # u "e mi)#' Mar"te "e apropie $e el )i ti "e m+ a "-l apu#e $e bra(. Le%la # l evit' &#+ $ u pa" lateral' m &i9 o #lip #u o privire ur+t )i ie)i #u pa)i mari $i #pere. @ Pl#erile me"eriei $e $$a#' ro"ti Mar"te . O " ple# )i eu a#um. 0alut-l pe 3la;to $i partea mea. Pr"i "ala $e a)teptare. 2m rma" emi)#at' #u i ima bt+ $u-mi puter i# piept. Reu)i"em. .mi a"#u "e"em &ri#a "ub ma"#a u ei &al"e brava$e )i Le%la # u ob"erva"e $i&ere (a. ?loare la ure#*e. .l puteam vi ,e &r probleme pe a#e"t mutt. 2tu #i $e #e oare "im(eam #um mi "e -btea i ima piept #a a u ui iepure pri " tr-o #ap#a = !ou-e#i $e mi ute mai t+r-iu' "tteam # "ala $e a)teptare' #er#+ $ $i ,reu " ,"e"# #eva $e #itit. U arti#ol $i 3o"mopolita mi atra"e ate (ia. 0e i titula8 6!e-baterea #o "tru#tiv8 . trirea rela(iei #u iubitul tu "au $eprtarea lui7. Prea i tere"a t' "pe#ial partea re&eritoare la $eprtarea iubitului' $ar m-am &or(at " pu revi"ta 1o". 3o"mo u-mi a1u ,e i#io$at la "u&let. 2rti#olele lor pu tot$eau a trebri $e ,e ul 63um a(i rea#(io a $a# iubitul v-ar a u (a # a a##eptat u "ervi#iu 2la":a=7 %u#uria u e"te i#io$at u a $i op(iu i. Mutare 2la":a= La $ra#uB' iubitul meu are trei-e#i )i )apte $e a i )i # u "-a mutat $i #a"a pri (ilor. U $e erau trebrile releva te pe tru via(a mea= 3e-a(i -i#e $e 63um a(i rea#(io a $a# prul )i urmele $e pi#ioare ale iubitului ar &i ,"ite l+ , u om mort=7 2rta(i-mi a)a #eva 3o"mo )i ave(i u ou abo at. 3utam alt#eva $e #itit #+ $ 3la; a p)it "ala $e a)teptare. ?u #(io ara "-a ve"elit bru"#. 2 -+mbit )i a murmurat #eva #e -am putut au-i. !rept r"plat' u a ob(i ut $e#+t o privire &i9 )i o "tr+mbtur $i bu-e. !i"po-i(ia bu i-a $i"prut i "ta ta eu $e pe #*ip )i "-a tor" $i ou la ma)i a $e "#ri". 2proape # mi-a prut ru pe tru ea. 3la; poate &i at+t $e #u#eritor5 @ 2i primit pe$eap"a #u moartea= L-am trebat timp #e "e apropia. @ Numai vi"ele tale. O por#rie' "#umpo. O a$evrat por#rie )i am ratat )i pr+ -ul. @ 2r trebui "-i $ai 1u$e#at. @ 0-ar putea #*iar "-o &a#. 0e $rept "pre u) )i o (i u $e"#*i" pe tru mi e. !e#i ai avut vi-itatori= @ Mar"te )i Le%la #. @ 3e voia Mar"te = @ Mi-a o&erit u #olier. @ . "#*imbul a #e= @ Nimi#. !oar Earl #omport+ $u-"e #a el "u)i. La &el $e politi#o" #a tot$eau a' i, or+ $ total mi#a problem $e a &i tabere opu"e timpul u ei btlii "+ ,eroa"e pe via( )i pe moarte. 2propo $e moarte' Le%la # "-a lu$at # ar putea " m omoare "ala $e a)teptare. Iam &r+ t #*eietura m+i ii. N-a &o"t impre"io at. @ %i e. !e #e ve i"e=

@ % uie"# # voia " "e *olbe-e la mi e. <i -a prut prea impre"io at $e #eea #e a v-ut. 3la; a pu& it )i e-am $reptat "pre par#are. 2m l"at ma)i a pe aleea $i &a(a i trrii. >erem; e-a $e"#*i" u)a. @ N-a(i a1u " la pr+ -. 0-a t+mplat #eva= @ Nee' r"pu "e 3la;. 2m &o"t t+r+t p+ la poli(ie pe tru i)te trebri. @ !up #e am termi at #u 3ai ' am #ompletat eu' ai te #a >erem; " &a# i &ar#t. 2) &i "u at $e la "e#(ie' $ar tele&o ul era publi#. Poli(i)tii e-au tra" pe $reapta #+ $ e tor#eam' $up #e am "#pat $e #a$avru. 0e pare # !a iel le-a v+ $ut u po t #um # 3la; ar )ti #eva $e"pre moartea lui Mi:e %ra9to . 3re$ # "pera " &im pri )i ai te $e a "#pa $e trupul lui 3ai . !ar -a avut oro#ul "ta. @ 3+t $e mult pare a )ti poli(ia= @ Nu multe' r"pu "e 3la;. . trebrile au &o"t $e"tul $e ,e erale. . #er#au " #ulea, i &orma(ii. @ 2u per#*e-i(io at ma)i a= @ Greu $e "pu"' am r"pu " eu. U poli(i"t "-a uitat $elu , pri &ere"tre )i a veri&i#at "ub )a"iu. 0e pre&#ea # u era i tere"at $e#+t $e ma)i #a atare' #+t ,reutate poate $u#e' #um "e #omport pe tere a##i$e tat' treburi $e ,e ul "ta. Pe $e alt parte' poate "ta era mo$ul "u "ubtil $e a &a#e #er#etri. @ Mi u at' ro"ti >erem;' #lti + $ $i #ap. Cai$e(i " m+ #a(i repe$e. Trebuie " ple#m. @ Te-ai ,+ $it #um "-i tra "mi(i me"a1ul lui !a iel= L-am trebat eu. >eremu &#u u ,e"t #u m+ a. @ N-a &o"t o problem. I l-am tra "mi" $e1a. @ 2 r"pu "= @ !a' $ar -are le,tur #u #eea #e urmea- " &a#em a#um. Grbi(i-v. N-avem prea mult timp la $i"po-i(ie. @ U $e mer,em= 0e i tere" 3la;' $ar >erem; era $e1a #a". . mai pu(i $e o or' eram to(i #i #i /9plorer. /ra pe tru prima $at #+ $ Caita -avea evoie $e mai multe ma)i i pe tru a mer,e mpreu . Nu mai rm"e"em $e#+t #i #i. !e"i,ur' remar#a"em a#e"t lu#ru )i ai te' $ar u-l reali-a"em #u a$evrat p+ #lipa #+ $ ,o eam pe auto"tra$ tr-o "i ,ur ma)i . Numai #i #i. Patru brba(i )i o &emeie #are i#i m#ar u era "i,ur $a# "e #o "i$era #a &#+ $ parte $i ,rup. 2r mai &i e9i"tat o Cait $a# pr"eam 0to e*ave -ul= 2r &i putut $oi ta(i )i $oi &ii " &orme-e o Cait= Mi-am alu ,at ,+ $ul $i mi te. Caita avea " "upravie(uia"#' #u "au &r mi e. . tot$eau a o &#u"e. . plu"' u era i#i-o ,rab "-mi $e#lar i $epe $e (a a#um "au viitorul apropiat. 2veam $e ,+ $ " m tor# Toro to $up #e toat a#ea"t a&a#ere urma " "e termi e' $ar' a)a #um "pu"e"e >erem;' u era evoie " iau o $e#i-ie pripit #eea #e privea "tatutul meu Cait. Mer,eam la aeroport "-l t+mpi m pe >imm; Eoe i,. U #omitet "urpri- $e bu ve it. >erem; a&la"e # "o"ea NeF Mor: la 1S81D' #u o #ur" $i 0eattle. Nu m treba(i #um a&la"e. % uie"# # i &orma(ia apru"e #a re-ultat al #+torva tele&oa e' #+torva mi #iu i )i a e umrate #uvi te politi#oa"e. Meto$a obi) uit a lui >erem;. Uluitor #+t $e multe lu#ruri "e puteau a&la $e la &u #(io arii li iilor aerie e' re#ep(io erii motelurilor' a ,a1a(ii #ompa iilor tele&o i#e )i ai altor "ervi#ii umai $ebit+ $ o pove"te plau-ibil pe u to e9#e"iv $e politi#o". !up #um am "pu"' b uie"# # a)a pro#e$a"e >erem;. N-a me (io at i#io$at #um a ob(i ut i &orma(ia. !e alt&el' -o &#ea i#io$at. !a# ar &i &o"t alt#i eva' l-a) &i "u"pe#tat # ar &i vrut " "e $ea mare' pre#um u ma,i#ia #are "#oate u iepura) $i 1obe ' &r " $e-vluie im ui

tru#ul. . #a-ul lui' )tiam # u e9i"ta u a"t&el $e motiv. 2r &i #o "i$erat #' o&eri $u- e o e9pli#a(ie' "-ar &i $at mare' a)tept+ $u-"e " &im $a(i pe "pate $e i"te(imea lui. Pla ul era "-l t+l im pe Eoe i, la ie)ire' "-l a1utm "-)i #are ba,a1ele )i "-l e"#ortm #u mare pomp p+ %ear Valle;' $up #e e vom &i #u o"#ut mai bi e 1urul u or pa*are la u bar. Au. %i e' bi e5 Nu "ta era pla ul. Pla ul era "-l termi m pe e oro#itul $e mutt ai te $e a apu#a " va$ /mpire 0tate %uil$i ,. Tre#u"e timpul u or abor$ri ate te ale problemei. . #ele $i urm' "o"i"e vremea a#(iu ii. RA%UN2R/. 3ur"a $e la 0eattle avea patru-e#i $e mi ute t+r-iere' u lu#ru bu ' $e alt&el' av+ $ ve$ere &aptul # am a1u " la aeroport #u $ou-e#i $e mi ute $up ora la #are ar &i trebuit " ateri-e-e avio ul. U a##i$e t al u ui tra#tor #u remor# e-a t+r-iat #u aproape o or. 2 to io a ptru " #a o vi1elie aeroport la )apte )i trei-e#i $e mi ute' $up #e "-a "tre#urat pri tra&i# #a u a$evrat )o&er $e ta9i $i NeF Mor:' )i e-a l"at &a(a u)ilor $e la i trare $ou mi ute mai t+r-iu. P+ #e a ,"it u lo# $e par#are )i i "-a alturat' #ur"a lui Eoe i, a ateri-at. Reu)i"em' $ar la limit. Nu eram "i,ur $a# putea &i #o "i$erat u "em bu "au u ul ru. 2m a)teptat la o $eprtare apre#iabil $e mul(imea $e priete i' ru$e )i )o&eri )i am urmrit $ebar#area pa"a,erilor. >imm; Eoe i, era u)or $e $epi"tat. . alt )i #o"teliv' #u o &a( #are putea &i #ea a lui Eeit* Ri#*ar$"KL tr-o -i proa"t. .)i arta &r ,re) #ei )ai-e#i )i $oi $e a i' r-bu area propriului #orp pe tru #ei #i #i-e#i timpul #rora &u"e"e "upu" la toate te"tele $e e&ort #u o"#ute &ii (elor uma e. Prea mult butur' prea multe $ro,uri )i mult prea multe $imi e(i #are "e tre-i"e #amere e&amiliare $e *otel' #ompa ia u or &emei )i mai e#u o"#ute. Oame ii #are mu #eau la "#e ariul #ampa iei $e re#lame 60pu e pur )i "implu u7KP ar &i trebuit " a ,a1e-e tipi pre#um >imm; Eoe i,. O$at &a(a "a pre-e tat la televi-or' to(i ti erii #u u ,ram $e va itate ei ar &i re u (at la butur )i $ro,uri pe tru toat via(a. Pute(i " m #re$e(i. Eoe i, u #ltorea "i ,ur. 3obor $i avio #u u tip #are arta #a e"#orta "a $e la ?%I 1ur $e trei-e#i )i #eva $e a i' bi e ra" )i &er#*e)' #o"tum e,ru )i o#*elari $e "oare e,ri. !e)i o#*ii i erau a"#u )i "patele le tilelor' #apul i "e r"u#ea toate pr(ile' #a )i #um ar &i "#a at mpre1urimile. 2proape # am a)teptat " v$ #tu)ele #u #are ar &i trebuit " &ie le,at $e Eoe i,. 0-au oprit la ie)irea $i tu el )i au "#*imbat #+teva #uvi te ,rab. Tipul $e la ?%I prea e ervat' $ar Eoe i, u "-a l"at i timi$at. !up #+teva mi ute' i $ivi$ul "-a $reptat "pre -o a $e ri$i#are a ba,a1elor. Eoe i, a luat-o "pre "ala $e a)teptare )i "-a l"at " #a$ pe "#au ul #el mai apropiat. @ 3la; )i /le a' lua(i-l primire pe Eoe i,' -i"e >erem;. To io )i #u mi e mer,em $up priete ul "u. Ni#:= @ Rm+ #u 3la;. >erem; aprob $i #ap )i por i #u 2 to io "pre -o a ba,a1elor. !up #e eu )i 3la; am $i"#utat ta#ti#a $e abor$are' 3la; )i Ni#: au por it " "e ame"te#e pri mul(imea $e pa"a,eri. 2m a)teptat " $i"par $i #+mpul meu vi-ual' apoi am #o 1urat o -,omotoa" reu iu e $e &amilie )i m-am $reptat "pre lo#ul #are "e a&la Eoe i,. 21u " l+ , el' am rma" "patele "#au ului )i am a)teptat. 2u tre#ut vreo $ou mi ute p+ )i-a ri$i#at #apul. Miro"i aerul' apoi "e r"u#i #et. @ %au' am &#ut eu. Rea#(io a)a #um &a# to(i mutt-i atu #i #+ $ i &ru t. Tremur+ $ $e &ri#' "ri $e pe "#au )i "e repe-i "pre #ea mai apropiat ie)ire. 2)a ar &i &#ut vi"ele mele5 M &i9 o #lip' apoi )i roti privirea 1ur' #ut+ $u-l pe 3la;. 2)a "e t+mpla tot$eau a. Mutt-i #epeau "

tremure #+ $ m ve$eau pe tru # a"ta "eam ' $e obi#ei' # el u "e a&la prea $eparte. /u u eram $e#+t u preve"titor al mor(ii. @ U $e-i= . treb Eoe i,' ,u"t+ $u-)i o#*ii )i tre#+ $ revi"t mul(imea $i 1ur. @ 0u t "i ,ur. @ M$a' ve-i " u. 2m $at o#ol r+ $ului $e "#au e )i m-am a)e-at l+ , el. Re"pira(ia i miro"ea &oarte va, a "#ot#*' #eea #e "em a # u bu"e $e#+t u pa*ar avio . !i ou' u eram "i,ur $a# era u "em bu "au u ul ru. Trea-' era #a u leu &r $i (i' $e-a,reabil' $ar &r " mu)te prea tare. !e)i mai "em a )i # mi tea )i re&le9ele i erau tr-o "tare per&e#t $e &u #(io are. @ 3la; "-a $u" " "e o#upe $e ami#ul tu #u o#*elari e,ri' am -i" eu. @ 2mi#. Eoe i, "e opri )i m+r+i. @ 2 #o "i$erat # m $e"#ur# "i ,ur #u ti e. O#*ii lui e,ri "#lipir $e &urie' re"im(i $ i "ulta. %omb i #eva. /ram pe pu #tul $e a-l ru,a " repete' #+ $ l-am v-ut pe Ni#: apropii $u-"e $i #ealalt parte. L-am urmrit #u privirea )i am 1urat #et. Eoe i, ri$i# bru"# #apul pe tru a privi 1ur. 3+ $ l-a v-ut' prima "a rea#(ie a &o"t $e u)urare. 2 #eput " "e rela9e-e' apoi "-a #or$at $i ou. Ni#: poate # u era $e talia lui 3la;' $ar' $i pu #tul $e ve$ere al lui Eoe i,' #o "tituia u motiv mai mare $e ,ri1orare $e#+t per"oa a mea. @ Ti#lo"uB aibii' am murmurat. Nu trebuia " i tervi . Ni#: r+ 1i' u u -+mbet priete o"' #i r+ 1etul u ui v+ tor #are )i miro"ea pra$a. Mri pa)ii pe m"ur #e "e apropia $e oi. Privirea i era &i9at a"upra lui Eoe i,. @ Ni#*ola". L-am averti-at #et' timp #e m ri$i#am pi#ioare. Eoe i, #-u #ap#a . G+ $i $u-"e # eram preo#upat $e #o &ru tarea #u Ni#:' por i #a $i pu)#. Ni#: mi aru # u r+ 1et vi#torio" )i por i urmrirea "a. !e)i Eoe i, aler,a' u ai ta prea mult. /ra #a )i #um &u,eai pri tr-o p$ure $ea". O#olea oame i )i "#au e' $ar $eabia "#pa $e u ul' # "e lovea $e altul. Ni#: )i #u mi e l-am urmat pa" rapi$. Nu umai # e era mai u)or " evitm ob"ta#olele' $ar u prea # l urmream. Lu+ $ #o "i$erare &(i)area lui' im ui u i "e prea #iu$at # "trbtea &u, aeroportul' #er#+ $ " "#ape $e i)te urmritori i vi-ibili. Oame ii #o "i$erau probabil # era beat' $ro,at "au pra$ ami tirilor $i tr-o via( a terioar $e *ipp; $e pri a ii )ai-e#i. . 1urau #+ $ erau mbr+ #i(i "au r"tur a(i la pm+ t' $ar ime i u "e opu ea. Ni#: )i #u mi e l &la #am $i ambele pr(i' &olo"i $ a#eea)i meto$ #a la v+ toarea $e #erbi. La"-l " aler,e )i &-l " "e $repte "pre li ia $e "o"ire. <i oare #i e a)tepta a#olo= /ram aproape "urpri " # pi#a"e tr-o a"t&el $e #ap#a . !ar mutt-i u v+ ea- #erbi. Mo$elul re"pe#tivului )iretli# putea " &i &o"t tiprit memoria lui' $ar u "e obo"i"e i#io$at "-l &olo"ea"#' a)a #+t u l re#u o"#u atu #i #+ $ &u apli#at #*iar a"upra lui. 2m luat urma miro"ului lui 3la; )i l-am m+ at #a pe o vit pe Eoe i, a&ar $i "ala $e a)teptare' pri tr-u *ol pu"tiu' "pre o "#ar ,u"t. 3la; "ri $e pe #a"a "#rilor' l apu# $e bere,at )i i &r+ "e ,+tul. O a#(iu e #u a$evrat la limit' $ar u e puteam permite "-l i tero,m tr-u aeroport. >erem; e-a "pu" "-l u#i$em' #eea #e 3la; a &#ut #u o e&i#ie ( ab"olut. 3*iar ai te #a Eoe i, " "e prbu)ea"# &r vla, la pm+ t' 3la; l )i $e"a"e tu eri#ul $e "ub "#ri. @ .l l"m ai#i= 2m trebat eu. @ Nu' e9i"t o ie)ire pe a#olo. 2m v-ut l-i $e ,u oi a&ar. .l $u# a#olo $a# voi "ta(i $e pa-. @ 2i evoie $e am+ $oi= 2m trebat eu. Poate To io )i >erem; au evoie $e a1utor.

@ %u i$ee. !u-te $up ei. Ni#: poate &a#e $e pa- )i "i ,ur. 2m ple#at. P+ #+ $ am a1u " -o a $e re#uperare a ba,a1elor' #ei mai mul(i pa"a,eri $i #ur"a #u #are ve i"e Eoe i, ple#a"er $e1a. Mai rm"e"er #+(iva' #rora' i evitabil' li "e pier$u"er ba,a1ele4 a#e)tia "tteau l+ , ba $a rula t' *olb+ $u-"e #reme i(i la ea. Priveau )i e9ami au #u ate (ie &ie#are ,rma$ $e ba,a1e #are le tre#ea pri &a(' "per+ $ va, #a ba,a1ul lor " &ie tru &el "au altul a#olo' a"#u " ve$erii' re&u-+ $ " #rea$ # &u"e"e $evorat $e -eul-$emo al ba,a1elor pier$ute. I $ivi$ul #u &i,ur $e a,e t ?%I u era pri tre ei. Ni#i >erem; "au 2 to io. 2m aru #at 1ur o ultim privire )i am por it apoi pe $rumul pe #are ve i"em. . -o a toaletelor l-am -rit pe i $ivi$. 2m #er#at "-i "imt miro"ul $e v+r#ola#' $ar "e pier$ea pri tre $u*orile "tri ilor. Nu le-am "im(it i#i pe #ele ale lui >erem; "au 2 to io' lu#ru $elo# "urpri -tor. . primul r+ $' av+ $ ve$ere mul(imea $e oame i #are "trbteau #uloarul "u" )i 1o"' aveam oro# $a# puteam miro"i vreo urm. . al $oilea' >erem; "e apropia probabil $i tr-o alt $ire#(ie' &ii $ mai pu(i #li at "pre treburi #opilre)ti' #um ar &i &o"t " "e apropie $e pra$ )i " &a# 6%au57 2m luat urma oului v+r#ola#' ate t " rm+ la o oare#are $i"ta (' pe tru a u m #io# i $e el )i a-i $a lui >erem; pla urile pe"te #ap' ori#are ar &i &o"t ele. M a)teptam #a mutt-ul " "e toar# "ala $e a)teptare' a#olo u $e era Eoe i,. N-a &#ut-o. . "#*imb' "-a $reptat "pre o ie)ire lateral. Lam urmrit $e-a lu ,ul u ei -o e $e a##e" #are prea " &ie &olo"it $rept ramp $e #r#are. Mai $eparte' "pre o par#are. !ar' $i ou' $ire#(ia "pre #are "e $repta u "e potrivea $elo# #u a)teptrile mele. . lo# " ptru $ par#are' "e $rept "pre o alt ramp. . timp #e m pre,team "-l urme-' u mu,et a"ur-itor a "pulberat t#erea $i 1ur )i m-am r"u#it la timp pe tru a ve$ea u moto"tivuitor a##eler+ $ "patele meu. 2m "rit tr-o parte. Pe #+ $ tre#ea vite- pe l+ , mi e' )o&erul a artat #u $e,etul "pre par#are &r " #eti ea"#' evi$e t prea o#upat pe tru a-)i &a#e ,ri1i $e turi)tii #are *oi reau pri #eea #e probabil # era o -o #u a##e" limitat. Mi-am #o ti uat $rumul' "t+ $ &oarte aproape $e perete' ,ata " m a"#u $ tr-u re&u,iu $a# #i eva )i-ar &i &#ut apari(ia. 2m aler,at "pre #aptul rampei' $ar mutt-ul $i"pru"e. 2m #er#at "-i miro" urma. Tot imi#' pier$ut pri i-urile utila1elor )i ,a-ele $e e)apame t. 2m #eput " b uie"# # i#i >erem;' i#i 2 to io u erau pri apropiere. 2erul era "aturat $e vapori $e be -i )i motori . Probabil # re u (a"er $e mult. /ram pe pu #tul $e a m toar#e #+ $' tre#+ $ $e u #ol(' l-am v-ut la mai pu(i $e )a"e metri &a(. 2m &#ut rapi$ u pa" apoi' m-am oprit' am a"#ultat )i mi-am #ump it op(iu ile. !a# u eram &oarte "i,ur # >erem; )i 2 to io "e a&lau pri prea1m' ar &i trebuit " bat retra,ere. >erem; avea " m &re#e la ri$i#*e $a# m-a) &i $u" "i ,ur $up mutt' #*iar $a# a) &i reu)it "-l u#i$. <tiam lu#rul "ta' $ar te ta(ia era prea mare. . #re$i (+ $u-m "i ea mea # tot #e $oream era " v$ "#e a mai bi e' m-am t+r+t ai te. 3+ $ am $ep)it $i ou #ol(ul' mutt-ul $i"pru"e iar. 2proape lipit $e peretele #l$irii $i "t+ ,a mea' m-am "tre#urat $e-a lu ,ul rampei )i l-am ,"it. 2m par#ur" mpreu vreo #i #i "au )a"e metri. 2poi' i $ivi$ul "-a oprit )i a privit 1ur' #a )i #um "-ar &i orie tat. M-am lipit $e perete )i am a)teptat. 3+ $ a por it $i ou' am rma" lo#ului' l"+ $u-l " "e $eprte-e. /ram at+t $e #o #e trat a"upra pr-ii' #+t -am au-it pa)ii apropii $u-"e $i "pate. M-am r"u#it prea t+r-iu. U bra( m-a )&#at $e ,+t )i m-a mpi " #u putere perete. @ /le a' ro"ti Le%la #. M-am ,+ $it # te voi t+l i ai#i. Mi-am tor" #apul pe tru a privi lu ,ul rampei' a)tept+ $u-m #a i $ivi$ul " revi . !ar el $i"pru"e. @ U priete $e-al tu= 0e i tere" Le%la #.

@ 2l tu' u al meu. Le%la # ri$i# $i "pr+ #e e' apoi i-bu# i r+". @ 2*' a#um (ele,. .l urmreai pe tru # l-ai v-ut $i"#ut+ $ #u Eoe i,' a)a #+t ai #re-ut # e u ul $e-al o"tru. !e$u#(ie ,re)it' &eti(o. ?oarte ,re)it. Prote1atul lui Eoe i, u mai e pe lumea a"ta. N-a "upravie(uit Tra "&ormrii. 2 murit ieri. .mi pare at+t $e ru )i "u t at+t $e tri"t. !a iel m-a trimi" "-l #ule, pe bo)oro,uB la i$iot. V-am v-ut $+ $ t+r#oale pri 1ur' a)a #+t m-am retra" mai tr-o parte )i am urmrit "pe#ta#olul. 2poi te-am v-ut $e#ol+ $ ,rab )i m-am ,+ $it' ia te uit' poate # -am ve it p+ ai#i $e,eaba. . timp #e vorbea' m-am #or$at' $ar ai te $e a putea "ri' Le%la # "#oa"e #eva $i bu-u ar. O arm. Ri$i# pi"tolul )i mi lipi (eava $e mi1lo#ul &ru (ii. 2m "im(it #um mi &u,e pm+ tul $e "ub pi#ioare )i m prbu)e"#. 6Opre)te-te7' mi-am "pu" ,+ $. 0e 1oa# $oar. Nu ,e ul #u #are eram oi obi) ui(i' $ar tot u 1o#. 0i,ur' "im(eam pi"tolul lipit $e &ru te' $ar aveam " ,"e"# o #ale $e a ie)i $i a#ea "itua(ie. Mutt-i erau be"tii previ-ibile. Le%la # u avea " m u#i$' pe tru # eram u premiu mult prea valoro" #a " $ea #u pi#iorul el pe tru #+teva "e#u $e $e pl#ere u#i,a). /ram "i ,ura &emeie-v+r#ola#. 2r &i putut #er#a " m viole-e' " m rpea"# "au "-mi ara 1e-e pu(i &i,ura' $ar u avea " m u#i$. Mi-am ,*i(it &ri#a. %ravura &al" (i u"e ultima $at. Ni#io$at " u "#*imbi o re(et $e "u##e"5 @ V+r#ola#ii u &olo"e"# pi"toale' am $e#larat eu. 2rmele $e &o# "u t pe tru pap-lapte. Tipii #a voi )i $au "eama $e a"ta' u= @ Ta#i $i ,ur' "e r"ti Le%la #' ri$i#+ $ arma. @ % uie"# # aveai $reptate # u "u tem prea i teli,e (i' am #o ti uat eu. !a# a) &i &o"t $e)teapt' (i-a) &i rupt #*eietura $reapt. 2propo' #e "tare mai e= Te "upr= @ Ta#i5 @ ?#eam )i eu #o ver"a(ie. @ !a# vrei " vorbe)ti' -i"e Le%la #' (i-a) "u,era " #epi #u "#u-ele $e ri,oare. @ Pe tru #e= 0e &#u purpuriu la &a(' iar o#*ii i "e umplur $e o e9pre"ie pe #are am re#u o"#ut-o $up o #lip. Ur. O ur a imali#' $e -e#e ori mai puter i# $e#+t #ea pe #are o v-u"em a#ea $imi ea( "e#(ia $e poli(ie. /ra oare at+t $e &urio" pe mi e pe tru # i rup"e"em #*eietura= G+ $ul a #o "tituit u a$evrat )o#. !e"i,ur' #ei mai mul(i $i tre oame i ar &i "upra(i pe tru o a"t&el $e treab' $ar mutt-i u &#eau' mo$ ormal' mare #a- $i a)a #eva' "pe#ial $a# eu eram vi ovata. !e &apt' $e obi#ei &#eau *a- $e toat t+mplarea' $e par#' tr-u mo$ perver"' "e bu#urau # avu"e"em #ura1ul "-o &a#. 3u a i urm' i "mul"e"em #u $i (ii o ure#*e lui !a iel. Nu mi purta"e pi#. %a mai mult' "e "im(i"e m+ $ru $i #au-a ure#*ii lip" )i i pove"tea ori#rui mutt $e &elul #are "e petre#u"e toat t+mplarea' #a )i #um a#e"t lu#ru ar &i $ove$it # tre oi e9i"ta u a umit &el $e rela(ie per"o al &oarte "tr+ ". Ni#i u "em $e iubire u poate &i mai mare $e#+t o mutilare perma e t5 @ !i #au-a #*eieturii= M-am i tere"at eu. Tu e)ti #el #are a vrut " $ove$ea"# # m poate u#i$e #u #u(itul. /u u $emo "tram $e#+t # m pot apra. @ Ra*at. Ji-ai -i" # e $i"tra#tiv "-l umile)ti pe oul "o"it. <i #+ $ e-am tor" a#a"' #e #re-i # a &#ut Mar"te = Le-a pove"tit totul lui !a iel )i lui Ol"o . I-a &#ut " r+$ *o*ote. Tra"e pie$i#a pi"tolului. Vreau "-(i #eri "#u-e. 2m re&le#tat a$+ #. 0#u-ele u erau o mare "#o&al. !e"i,ur' u-mi prea ru # o &#u"em' $ar el -avea evoie " )tie lu#rul "ta. Totu)i' #uvi tele mi "-au tiprit mi te. 6!e #e "-mi #er "#u-e= /i bi e' proa"to' pe tru # i $ivi$ul are u pi"tol $reptat "pre #apul tu7.

!ar' $a# a) &i "i,ur # u va avea $e ,+ $ "-l &olo"ea"#. N-avea importa (. N-avea ro"t " #ompli# )i mai mult "itua(ia. @ .mi pare ru. N-am vrut " te &a# " te "im(i pro"t. @ . ,e u #*i= @ 3e= @ 3ere-(i "#u-e ,e u #*i. @ Pe $ra#uB. .mi &ip"e (eava pi"tolului ,ur. I volu tar' am mu)#at. !urerea mi-a "trpu " #a i)te a#e &al#a #lipa #are $i (ii au luat #o ta#t #u metalul. 2m #er#at "-mi mi)# #apul' $ar m (i ea "tr+ " l+ , perete. 2 mpi " )i mai mult (eava u tru' p+ #+ $ am #*i" ,ura #omplet. Metalul avea u ,u"t ptru -tor )i i &e#t. 2m #er#at "-mi retra, limba' $ar (eava ptru "e"e prea $eparte. I ima mi btea #u putere' $ar u i tra"em pa i#. Ori#e ar &i "pu" Le%la #' )tiam # u avea " m u#i$. 0e a)tepta #a ame i (area #u moartea " &ie $e"tul pe tru a m $etermi a " &a# tot #e $orea. Urma " )i $ea "eama $e a#ea"t ,re)eal #+t $e #ur+ $. !e $at #e aveam " ,"e"# o #ale $e a-mi "#oate pi"tolul $i ,ur. 3*iar timp #e m ,+ $eam la a"ta' mi-am $at "eama # r"pu "ul era "implu. !ete"tam "-o &a#' $ar era meto$a #ea mai u)oar. 2m ri$i#at u pi#ior' mi)#are #are ar &i trebuit "-i arate # eram ,ata " ,e u #*e-. %u-ele lui Le%la # "e "#*imo o"ir tr-u -+mbet ur+t )i mi "#oa"e pi"tolul $i ,ur. @ 2)a te vreau' -i"e el. V+r#ola# "au u' tot &emeie rm+i. 3+ $ "e ,roa) ,luma' (i #u o)ti lu ,ul a"ului. 2m "#r+) it $i $i (i )i am #o ti uat "-mi (i o#*ii 1o"' #eea #e i $$u impre"ia # &u"e"em pu" la pu #t. @ /i bi e= M-am aple#at ai te' l"+ $ prul "-mi #a$ #a o #orti 1urul &e(ei. 2poi am #eput " m "mior#i. Le%la # r+"e. @ Nu mai e)ti at+t $e (a (o) a#um' a)a-i= Trium&ul i "e #itea vo#e. M-am mai "mior#it pu(i )i am ri$i#at o m+ #a " m )ter, la o#*i. Pri tre )uvi(ele $e pr' u puteam ve$ea $e#+t 1umtatea $e 1o" a #orpului "u. /ra $ea1u ". !up #ele #+teva "e#u $e $e "mior#it' m+ a i "e l" 1o"' #u pi"tolul l+ , pi#ior )i (eava $reptat "pre pm+ t. Mi-am $u" ambele m+i i la &a(' a#operi $-o. 2poi mi le-am #obor+t $i ou' mi-am &)urat-o pe #ea "t+ , 1urul pum ului $rept )i mi le-am proie#tat pe ambele "u"' "pre peri eul lui. 3+ $ "-a $at u pa" apoi' mpie$i#+ $u-"e' am (+) it ai te. Lam $obor+t la pm+ t )i am #eput " aler,. 21u " pe la 1umtatea aleei' am au-it prima mpu)#tur. M-am aru #at i "ti #tiv la pm+ t. 3eva m-a (epat umrul "t+ ,. 2m ati " a"&altul tr-o po-i(ie i #omo$' am reu)it " m ri$i# $i ou pi#ioare )i mi-am #o ti uat #ur"a. 2u urmat alte $ou mpu)#turi tr-o "u##e"iu e rapi$' $ar tre#u"em $e1a $e #ol(. . timp #e aler,am' "+ ,ele mi pi#ura $e pe umr' $ar $urerea era mi im u mai rea #a $e la o -,+rietur ur+t. Umrul "t+ ,. Iar la apro9imativ #i #i"pre#e #e timetri "ub umrul "t+ ,' i ima. .mi (i ti"e i ima. Mi-am "#o" ,+ $ul )i pa i#a $i mi te. . "patele meu "e au-ea ropot $e pa)i. 2m #otit $up primul #ol(' apoi $up urmtorul )i urmtorul' aler,+ $ $oar pu(i li ie $reapt' pe tru a u-i o&eri o (i t "i,ur. Meto$a a $at roa$e pe tru vreo #i #i mi ute. 2poi am a1u " pe o alee lu ,' a #rei "i ,ur ie)ire era la #aptul #ellalt. M-am aple#at )i am rupt-o la &u, m+ #+ $ pm+ tul. Totu)i' u $e"tul $e repe$e. Le%la # apru $e $up #ol( ai te #a eu " a1u , la #aptul aleei. 2lt mpu)#tur. U alt plo 1o . !e $ata a"ta' &ie -a (i tit pre#i"' &ie m-am mi)#at eu mai repe$e. Glo (ul "e "trivi #u u -,omot puter i# tr-u #o tai er metali# $e ,u oi. 2m "#*imbat bru"# $ire#(ia "pre "t+ ,a )i am plo 1at ai te. !ire#t &a(a mea "e a&la o

ma)i ' l+ , ea alta' )i alta )i alta. Par#area. 2m "im(it #um m revi,ore- bru"#. U lo# publi#. U lo# "i,ur. 2m "pri tat' ie)i $ $i ra-a pi"tolului )i #er#+ $ " ,"e"# #ea mai mare a,lomera(ie po"ibil -o . 2"ta era #*eia. 0 a1u , pri tre $e"tui oame i #+t Le%la # " &ie evoit " a"#u $ pi"tolul. !a# -o &#ea' aveam " atra, ate (ia a"upra lui url+ $ u tru# &emi i aproape la &el $e e&i#ie t toat lumea pre#um i-bu# irea pl+ ". 2m aru #at o "#urt privire 1ur' $ar -am v-ut pe ime i' $e)i mi era ,reu " $i"ti , prea multe $etalii timp #e aler,am #+t puteam $e tare. 2m o#olit u r+ $ $e ma)i i )i m-am oprit "patele u ei &ur,o ete. 2m privit 1ur. Nu era ime i partea e"ti# a par#rii. 2m aru #at o privire i"#o$itoare pri ,eamul $i "pre partea pa"a,erului' pe tru a veri&i#a )i -o a ve"ti#. Tot ime i. 2b"olut ime i. M a&lam &ie -o a re-ervat a ,a1a(ilor' &ie tr-o par#are pe terme lu ,. V+ tul mi a$u"e ri miro"ul lui Le%la #. M-am l"at iute patru labe. Re"pir+ $ a$+ #' mi-am #o trolat pa i#a #e m #upri "e"e $i ou )i mi-am aple#at #apul' pe tru a #er#eta par#area $e la ivelul "olului. O pere#*e $e pa to&i "port "e ve$eau la vreo #i #i"pre-e#e metri "pre $reapta. Le%la #. M-am ro"to,olit "ub &ur,o et )i mi-am ti " ,+tul' pe tru a ve$ea mai bi e 1ur. <irurile $e #au#iu#uri preau " ati , i &i itul toate $ire#(iile. !up o #lip' am $e#i" # )irul $i $reapta prea mai "#urt. T+r+ $u-m pe burt' m-am $epla"at "pre partea $i &a( a &ur,o etei' am "#o" pre#aut #apul )i am privit "pre "t+ ,a. Nu ve$eam imi# $i #olo $e par#are. . timp #e priveam' o ma)i "-a $reptat "pre mar,i ea )irului. 2poi alta. U &el $e $rum $e a##e". Poate umai u ul $e "ervi#iu' $ar a#olo u $e #ir#ulau ma)i i' trebuiau " &ie )i oame i. 2m ie)it $e "ub &ur,o et )i am por it $oit $e mi1lo# pri "patele ma)i ilor. @ Cai o$at' ie)i $e oriu $e e)ti' ,+ mo oto Le%la #. 3o ti u $up o "#urt pau-8 @ Nu-mi pla# 1o#urile' /le a. Vei re,reta $a# m &a#i " vi $up ti e. Pot " te &a# " re,re(i. Mi-ai luat albumul' $e#i )tii $e #e "u t "tare. M-am $epla"at pri "patele u ei limu-i e )i am privit i"#o$itor "pre #ealalt parte ai te $e a traver"a u lo# $e par#are ,ol. 2m pri " #u #oa$a o#*iului o mi)#are rapi$ )i mi-am retra" bru"# #apul. Privi $ pe "ub ma)i ' am v-ut pa to&ii "port ai lui Le%la #. 2m #reme it )i am veri&i#at $ire#(ia $i #are btea v+ tul. 0u$-e"t. /ram mpotriva lui. Mi-am (i ut re"pira(ia' $ar )tiam # u avea i#i-o importa ( $a# &#eam "au u -,omot. 2vea " m miroa". Trebuia "-o &a#. Pa to&ii "port au tre#ut $e #aptul #ellalt al ma)i ii )i au #o ti uat " mear,. Le%la # i#i m#ar u "-a oprit. 2m #*i" o#*ii )i am e9pirat u)or. Le%la # u-)i &olo"ea a"ul. U motiv mi u" $e eli i)te. 2m a)teptat p+ #e pa to&ii au $i"prut $i ve$ere' apoi am #eput " m $epla"e- $e-a lu ,ul "pa(iului ,u"t $i tre $ou r+ $uri $e ma)i i. !e &ie#are $at #+ $ a1u ,eam tr-u lo# ,ol' veri&i#am ai te $e a-l traver"a. !e mai multe ori u a &o"t $ea1u " "pa(iu tre ma)i i' )o&erii l"+ $u-)i-le la umai #+(iva #e timetri &a( $e #ele $i r+ $ul opu". /ra mai ru $e#+t $a# ar &i trebuit " "pri te- pri "pa(ii $e"#*i"e. Nu puteam mer,e $e#+t pe $e$e"ubt "au pe $ea"upra. Prima $at am #er#at " tre# pe $ea"upra' $ar -am reu)it $e#+t " #lati automobilul. 2m &o"t evoit "-mi (i re"pira(ia #+teva mi ute ai te $e a &i "i,ur # Le%la # u ob"erva"e imi#. 2poi am tre#ut pe "ub ma)i i. Mai #et' $ar mai "i,ur. Tre#u"em $e a #i #i"pre-e#ea )i am e"timat # mai erau # -e#e #+ $ am au-it pa)i "t+ ,a mea. M-am l"at la pm+ t' am rma" emi)#at )i am a"#ultat. <tiam # era "t+ ,a mea' iar ultima $at #+ $ veri&i#a"em' "e a&la mult mai "pate. Pa)ii ve eau $i "t+ ,a )i $i &a( )i u era vorba $e pa to&i "port. Pa to&i #u talpa ri,i$ (# eau pe a"&alt' mi)#+ $u-"e rapi$ aproape $ire#t "pre mi e. M-am l"at #omplet pe burt )i am privit $e "ub )irul $e ma)i i. O pere#*e $e pa to&i e"#arpe $e #uloare maro "e $epla"a rapi$ "pre )irul $e ma)i i a&lat ime$iat

"t+ ,a mea. O &emeie #are "e ,rbea "pre automobilul ei. M-am ,+ $it " "ar pi#ioare' &lutur+ $ $i m+i i' pe tru a-i atra,e ate (ia. !ar avea " &ie $ea1u " u "i ,ur martor pe tru #a Le%la # " u tra,= @ 2*a' i to el. 2m ri$i#at bru"# #apul )i am lovit )a"iul ma)i ii #u u bubuit #a $e tu et. Le%la # 1ur )i por i &u,. 2m aru #at priviri "lbati#e 1ur' #er#+ $ "-i v$ pi#ioarele' pe tru a-mi $a "eama pri #e parte puteam " "#ap. ?emeia. Trebuia "-mi #er# oro#ul )i " aler, "pre ea. !ar u-i mai au-eam pa)ii. /ra $e1a ma)i = @ ?ir-ar al $ra#ului5 Url Le%la #. Nu pot " #re$' /le a5 M-am oprit. !e #e m "tri,a= <tia u $e eram' u= 3*iar $a# u m-ar &i "tri,at' trebuia " &i au-it bu& itura &#ut $e #apul meu #o ta#t #u )a"iul ma)i ii. 0u etul &u"e"e at+t $e puter i#' #+t "e reper#uta"e toat par#area. Le%la # #o ti ua " 1ure. 2m luat urma "u etului )i i-am v-ut pa to&ii "port la vreo )a"e metri. <i' l+ , ei' #a$avrul u ei &emei -#+ $ pe a"&alt' #u o#*ii lar, $e"#*i)i *olb+ $u-"e $rept la mi e $e "ub o ,aur "+ ,erat $i mi1lo#ul &ru (ii. Le%la # u urla"e pe tru # m v-u"e. A,omotul pe #are-l au-i"em u &u"e"e pro$u" $e #oli-iu ea #apului meu #u ma)i a. Le%la # v-u"e o mi)#are' o &emeie mi)#+ $u-"e rapi$' ob"erva"e #u #oa$a o#*iului u pr $e #uloare $e"#*i" )i tr"e"e. . timp #e &i9am #u privirea &emeia moart' am #eput " tremur. Mi-am "pu" "i ea mea # "paima i "e $atora ei' o &ii ( uma evi ovat' mpu)#at tr-o par#are. !ar u era a$evrat. No$ul $i ,+t )i btile puter i#e ale i imii u erau pe tru ea. /rau pe tru mi e. I-am privit #a$avrul' #u o#*ii &i9a(i eter itate' )i mam v-ut pe mi e -#+ $ pe 1o". /u trebuia " &iu a#olo. U#i" tr-o #lip. O "e#u $. 2#um via( )i aler,+ $. 2poi moart. Pu #t &i al. 2) &i au-it mpu)#tura= 2) &i "im(it-o= 2) &i putut muri a"t-i' ai#i' a#ea"t par#are. Puteam -a#e moart. 2#ea"t $imi ea( ar &i putut &i ultima #are " m &i tre-it. 2) &i luat ultimul pr+ -. 3u trei-e#i $e mi ute urm' aeroport' ultima $at #+ $ "-i &i v-ut pe 2 to io' Ni#:' >erem;. 3la;. 2m #eput " tremur mai tare. 2) putea muri. Muri #u a$evrat. . #iu$a tuturor btliilor purtate $e-a lu ,ul timpului' u m ,+ $i"em i#io$at la a)a #eva. Nu lua"em #u a$evrat #o "i$erare #e "em a a"ta. 0&+r)itul putea ve i tr-o "e#u $ impo"ibil $e "#urt. Re&le#t+ $ a#um la toate a#e"tea' #*iar eram "pim+ tat. 2m "im(it 1u ,*iuri $e $urere pum ii #le)ta(i. I-am $e"#le)tat )i $urerea "-a tra "&ormat tr-o pul"a(ie' #a )i #um #eva mi "e mi)#a pe "ub piele. 2m i, orat-o. 2veam lu#ruri mai importa te la #are trebuia " m ,+ $e"#. Totu)i' "e -a(ia u $i"prea. !impotriv' "e rut(ea. 2m privit 1o" )i am v-ut #um $e,etele mi "e retr,eau )i prul mi #re)tea pe $o"ul palmelor. Nu &#u"em imi# pe tru a ,rbi o Tra "&ormare' i#i m#ar u m ,+ $i"em la ea. Mi-am "#uturat #u putere m+i ile )i le-am $oit' $ori $ #a Tra "&ormarea " #ete-e. . timp #e-mi mi)#am $e,etele' oi $ureri mi-au &ul,erat pri bra(e. 2m "im(it &ur i#turi pi#ioare. 2m #*i" o#*ii )i i-am #oma $at #orpului " "e oprea"#. 0patele mi "-a ar#uit. %lu-a a #eput " "e "&+)ie. 6Nu57 a urlat mi tea mea. 6Nu a#um5 Opre)te-te57 Nu "-a oprit. Pi#ioarele mi "e #o tra#tar #o vul"iv' $ori $ "-)i &a# lo# "ub #orpul meu' $ar u era $e"tul "pa(iu. /ram blo#at "ub u autoturi"m Vol:"Fa,e %ro"#u(KQ' #u umai #+(iva #e timetri liberi p+ la )a"iu. Nu m puteam ri$i#a patru labe. Nu-mi puteam po-i(io a pi#ioarele )i bra(ele. 2m "tr+ " o#*ii #+t $e tare am putut )i m-am #o #e trat. Nu "-a t+mplat imi#. 2m "im(it primele "em ale $e alarm. . tre timp' Tra "&ormarea "-a a##elerat' *ai ele au #eput " "e rup' iar #orpul " "e #o tor"io e-e po-i(ii impo"ibile. ?ri#a era #au-a. ?ri#a $e a &i pri " #ap#a a#ea"t par#are #ompa ia u ui u#i,a) i i(ia"e Tra "&ormarea' )i a#um' &ri#a $e a &i pri " "ub ma)i o rut(ea )i mai mult. <tiam #e trebuia " &a#. Trebuia " ie" $e "ub automobil. U ou a##e" $e &ri# a &#ut #a tru #*iul " mi "e ri$i#e bru"#' iar "patele " mi "e i-bea"# puter i# $e )a"iul

ma)i ii. !e $ata a"ta' am )tiut # -,omotul era real. 2m au-it #a pri #ea( "#r+) etul pa to&ilor lui Le%la # pe a"&alt. L-am au-it mormi $ #eva. L-am au-it r+-+ $. M-am ar#uit "ub 6%ro"#u(7. G*earele au r+#+it a"&altul. La 1umtatea $rumului' labele au #e$at "ub mi e )i m-am l(it pe 1o". ?ie#are mu)#*i $i membre prea " mi "e #o tra#te a#ela)i timp. U urlet $e a,o ie mi ie)i $i ,+t. 2m "tr+ " #+t am putut $i &l#i. O#*ii mi-au ie)it $i orbite $e $urere. /ra prea t+r-iu pemtru a i ver"a Tra "&ormarea. Tre#u"em $e 1umtate4 reve irea ar &i $urat mai mult $e#+t #o ti uarea. Mi-am &o#ali-at toat e er,ia "pre pro#e"ul &i al' alime t+ $-o #u &ri#. . #ele $i urm' &a-a &i al a &o"t "o(it $e o a,o ie at+t $e i "uportabil' #+t mi-am pier$ut pe tru #+teva #lipe #u o)ti (a. Mi-am reve it #+ $ botul mi-a ati " a"&altul' apoi am rma" ti " pe burt' ,+&+i $ )i tr,+ $ #u e"a( aer piept. Nu voiam " m mi)#. !i"ti ,eam pa)i apropii $u-"e. Le%la # m au-i"e. <tia #u apro9ima(ie lo#ul #are eram )i )i re"tr+ ,ea aria $e #er#etat' aproprii $u-"e tot mai mult. Pe tru o #lip' m-am "im(it prea obo"it pe tru a-mi mai p"a. 2poi mi-am tor" #apul )i am v-ut &emeia moart. Ri$i#+ $u-m #u mare e&ort' am #eput " aler,. Ori#e ,+ $ $e"pre o po"ibilitate $e "#pare pre#aut )i pe &uri) mi ie)i"e $i mi te' &ii $ #ople)it $e i$eea $e a ie)i $e a#olo #+t mai repe$e po"ibil. 2m (+) it #u toat vite-a $i tre ma)i i. N-am a"#ultat -,omotele &#ute $e urmritor. Nu-mi puteam iro"i e er,ia. . "patele meu "e au-i u "tri,t. 2poi o mpu)#tur. Glo (ul mi )uier pe $ea"upra #apului. N-am #eti it )i i#i u mi-am "#*imbat $ire#(ia. Mi-am blo#at #omplet mi tea )i am #o ti uat " aler,. . #ele $i urm' am a1u " )i la #aptul )irului $e ma)i i. /ram pe o )o"ea. 0e au-i o "ire . O ra&al $e aer pro$u" $e tre#erea u ui #amio mi -b+rli bla a. Totu)i' -am #eti it. !e #ealalt parte a )o"elei "e ve$eau $ou #l$iri. 2m aler,at "pre ele' &r a )ti #otro m $reptam u )tiam $e#+t # trebuia " "#ap $e a#olo. . timp #e ie)eam $i tre #l$iri' am au-it u "tri,t. 3i eva mi ro"tea umele. 0u etul ve ea $e u $eva $e l+ , mi e. M-am l"at #u burta #+t mai aproape $e pm+ t )i am aler,at )i mai repe$e. U -i$ $e #rmi$ mi apru bru"# $rum. 2m #er#at " m opre"#' $ar era prea t+r-iu. Labele mi-au alu e#at )i m-am tre-it proie#tat perete #u o bu& itur #are mi-a -,+l(+it "erio" toate oa"ele. . "patele meu' Le%la # #o ti ua " aler,e' url+ $u-mi umele. M-am ri$i#at )i m-am r"u#it umai pe tru a ve$ea umbra urmritorului #*iar "patele meu. Nu mai aveam timp " "#ap. 3*iar #lipa #are m r"u#eam' m-am )i repe-it la el. . timp #e -buram pri aer' tipul )i-a ri$i#at bra(ele' apr+ $u-)i ,+tul. L-am lovit pli piept )i e-am ro"to,olit pe "pate. 2m r+ 1it' art+ $u-mi #ol(ii. Pe pu #tul $e a mu)#a' #ea(a ro)ie a pa i#ii #are m orbi"e p+ atu #i "-a ri"ipit )i am v-ut #i e -#ea l+ , mi e. 3la;5 Mi-am retra" botul e9a#t la timp. I er(ia pro$u" $e "#*imbarea bru"# $e $ire#(ie m-a a-v+rlit tr-o parte. 3+ $ am #er#at " m ri$i# ,rab' 3la; m-a apu#at )i m-a (i ut emi)#at. Mi-a )optit #eva' $ar -am (ele". V-+ $ $i e9pre"ia o#*ilor # u pri#epu"em imi#' a a)teptat o "e#u $' apoi a vorbit $i ou' mai rar. @ 2 ple#at. Nu-(i &a#e probleme. 2 ple#at. 2m e-itat )i am aru #at o privire apoi tre #ele $ou #l$iri' #re$i (at # Le%la # urma " apar ori#e #lip #u pi"tolul m+ . 3la; #lti $i #ap. @ 2 ple#at' "#umpo. 0-a retra" atu #i #+ $ ai traver"at )o"eaua. U lo# publi#' prea e9pu". . # a)teptam' tremur+ $. 3la; )i-a ,ropat m+i ile bla a mea )i a #er#at " m tra, l+ , el' $ar m-am mpotrivit. Trebuia " &im ,ata " aler,m. 2 #eput " "pu #eva #+ $ au r"u at pa)i $e u $eva $i apropiere. 2m "rit "u"' $ar 3la; m-a re(i ut. >erem;' 2 to io )i Ni#: au aprut $e $up #l$ire. 2m rma" emi)#at o #lip' #u labele tremur+ $' a$ulme#+ $

aerul pe tru a m #re$i (a # o#*ii u-mi 1u#au vreo &e"t. !a' erau ai#i. /rau to(i ai#i. /ram "i,ura (. 2m -bovit o "e#u $' apoi m-am prbu)it la pm+ t. PROMI0IUN/. 3la; a "tat l+ , mi e tot $rumul p+ la 0to e*ave . . # eram #o &u-' poate #*iar "tare $e )o#' $ar -a #er#at " m tra, l+ , el "au " m #o "ole-e. <tia # -avea ro"t. . "#*imb' mi-a (i ut m+ a )i' $i #+ $ #+ $' m-a privit #er#ettor' veri&i#+ $ $a# $oream " vorbe"# "au u $e"pre #ele t+mplate. Nu $oream. 2proape a1u "e"em a#a" #+ $ a rupt t#erea' aple#+ $u-"e pe tru a-i atra,e ate (ia lui >erem;' a&lat pe "#au ul $e l+ , )o&er. @ Nu e-ai "pu" #e a #erut !a iel "#*imb' a "pu" el. 2 #erut-o pe /le a' u= @ !a' r"pu "e >erem; #u o vo#e moale' &r " "e toar#. 2 to io ie)i $e pe auto"tra$. @ 3a ori#e e oro#it #are $etur ea- u avio )i #ere -e#e miliar$e $e $olari. <tie # u-i vom "ati"&a#e #ererea' a)a #+t e u alt mo$ $e a a u (a # -are $e ,+ $ " e,o#ie-e. @ Nu e umai a"ta' -i"e 3la;. /ra u averti"me t. <tia # -o vom $a i#io$at pe /le a. Ne i $i#a urmtoarea "a mi)#are. I te (ia $e a o rpi. >erem; aprob $i #ap. @ 2r &i trebuit "-mi $au "eama. 2m &i evitat $i "tart e oro#irea #are era #+t pe-a#i " "e t+mple "eara a"ta. 2m ,+ $it e9a#t #a To io #' #er+ $-o pe /le a' !a iel e tra "mitea # -are $e ,+ $ " e,o#ie-e. Ni#: treb8 @ !e#i mutt-ul $e la aeroport avea $e ,+ $ "-o rpea"# pe /le a= @ Nu' am r"pu " eu. . #er#a " m u#i$. @ U mutt -ar &a#e a)a #eva' /le a' #epu >erem;. /)ti prea valoroa" pe tru ei via(. 0e poate " (i "e &i prut. @ N-ai &o"t a#olo. O &emeie "e ,rbea " a1u , la ma)i . Le%la # a #o &u $at-o #u mi e )i i-a &#ut o ,aur #ap. N-a &o"t o mpu)#tur la t+mplare. 2 &o"t o e9e#u(ie. M+ a lui 3la; "e #or$. >erem; "e l" pe "pate "#au . Nime i u "#oa"e o vorb #el pu(i #i #i mi ute. @ !e #e ar &a#e-o= . treb Ni#:. !a# !a iel te vrea' atu #i te vrea via(. @ Lui Le%la # u-i pa" #+tu)i $e pu(i $e #eea #e vrea !a iel' am r"pu " eu. Poate pe tru # e ou "au pe tru # u#i$e $e u ul "i ,ur $e at+ta vreme' $ar u pare " aib i "ti #tul $e a "e "upu e u ui v+r#ola# mai puter i#. @ !ar $e #e " te u#i$= . treb iar)i Ni#:. 2)a #um "pu e >erem;' mutt-ii #ei oi -au imi# $e #+)ti,at $i a#ea"t #o &ru tare' a&ar $e i)te promi"iu i &#ute $e !a iel. !a# !a iel u te vrea moart' atu #i $e #e " "e "tr$uia"# at+t $e mult " te u#i$= @ T*oma" Le%la # v+ ea- &emei. Le torturea-' le viole- )i le u#i$e. %rba(ii #a el ur"# &emeile )i "u t ame i (a(i #u u)uri ( $e ele. 2m uitat $e a"ta. !up tot #e am "pu" # -ar trebui "-i tratm pe mutt-i oi #a pe ori#are al(ii' e9a#t a"ta am &#ut. L-am umilit la "e#(ia $e poli(ie' l-am luat pe"te pi#ior' l-am i "ultat' i-am rupt #*eietura m+i ii &a(a lui Mar"te . 2#um vrea " $emo "tre-e # e mai puter i# $e#+t mi e. 2re evoie "-o &a#. 3la; )i &re# $e,etul mare $e #*eietura mea' $ar u -i"e imi#. Ni#i vreu ul $i tre #eilal(i. 21u )i la 0to e*ave ' m-am $reptat "pre #amera mea. . timp #e ur#am "#rile' l au-eam pe 3la; "patele meu' $ar -am "pu" imi#. 2m i trat #amer' l"+ $ u)a $e"#*i". 2 #*i"-o $up el. 2m a1u " la 1umtatea $i"ta (ei p+ la pat )i m-am oprit. 2m rma" emi)#at' #u el t#ut' "patele meu. U val re#e $e &ri# mi-a ptru " #a u vierme #orp )i am #eput "

tremur. 2m tra" #u l#omie aer piept )i am #*i" o#*ii. /ram bi e. /ram a#a" )i "i,ura (. 2proape # &u"e"em u#i". O "e -a(ie $e &ri# mi-a "trbtut #orpul' ame"te#+ $u-"e #u #ea $e &urie )i i "ult' topi $u-"e )i tra "&orm+ $u-"e #eva i #a $e"#e t. !oream " m a-v+rl pat )i " m a"#u $ "ub velitori. !oream " aru # #u #eva perete )i " urmre"# a#el #eva &#+ $u-"e bu#(i. !oream " m tor# #a o &urtu la a#ei mutt-i )i " le urlu &a( 63um $r- i(i=57 3+ $ l-am privit pe 3la;' mi-am v-ut emo(iile re&le#tate pe &a(a lui &uria' i "ulta )i #eva at+t $e rar' #+t $e-abia am re#u o"#ut-o' o privire b+ tuit' pe 1umtate a"#u " "patele o#*ilor. ?ri#a. 3la; ti "e m+ a )i m tra"e "pre el. Mi-am ri$i#at &a(a' i-am ,"it bu-ele )i l-am "rutat. %u-ele "ale "e tre$e"#*i"er. L-am "rutat mai ap"at' #*i-+ $ o#*ii )i lipi $u-m $e #orpul lui. O "#+ teie $e via( mi ptru "e #reierul a&lat # )o#. 2m urmat-o' "rut+ $u-l # )i mai ap"at' )i mai #u &o#' mi)#+ $u-mi #orpul l+ , al "u. 0#+ teia "e tra "&orm &la#r )i toate "im(urile mi reve ir bru"# la via(. Lumea "e mi#)or' )i tot #eea #e "im(eam' tot #eea #e voiam " "imt era umai #orpul "u. L-am ,u"tat' miro"it' v-ut' au-it' pipit )i m-am $ele#tat #u toate "e -a(iile' a"eme ea #uiva #are ie"e $i #om. Mi)#+ $u- e #u "patele "pre pat' pi#ioarele i "-au #+l#it )i e-am ro"to,olit pe #ovor. O$at a1u )i pe 1o"' i-am apu#at #ma)a )i i-am "mu#it-o "u"' $ar bra(ele i erau # #ol#ite 1urul meu )i u "uportam "-l &a# " "e retra,' $e par# a#ea "i ,ur "e#u $ $e #o ta#t trerupt m-ar &i aru #at $i ou bra(ele &ri#ii' pra$ u ui ou )o#. Mi-am &)urat pum ii partea $i "pate a #m)ii "ale )i am tra" #u putere. M-am oprit #+ $ materialul to#mai #epu"e " "e rup. Prea mult btaie $e #ap' prea mult timp pier$ut. Mi-am l"at m+i ile 1o" "pre blu,i' am "mu#it &ermoarul )i i-am tra" 1o" pe"te )ol$uri. 3o ti u+ $ " m "rute' "e $ebara" #omplet $e ei' apoi b+1b+i $up ai mei. I-am $at m+ a la o parte )i mi i-am "#o" "i ,ur. . timp #e-i mpi ,eam 1o"' 3la; mi "&+)ie le 1eria i tim )i o aru #. M+ a i "e $epla" $e pe &u $ul meu pe #oap"e. .)i "tre#ur $e,etele mi e. @ Nu' am -i" eu' r"u#i $u-m. . ti -+ $ m+ a 1o"' l-am tra" mi e. O#*ii i "-au mrit. M-am mi)#at. 3+ $ "-a retra" )i "-a &ipt #u putere' l-am "tr+ " $e )ol$uri )i l-am (i ut emi)#at. @ Nu' am -i" eu' re"pir+ $ #u ,reutate. La"-m pe mi e. 0e ri$i# )i rma"e &r " &a# i#i-o mi)#are $ea"upra mea. Mi-am ar#uit )ol$urile )i mam &re#at $e el. Pe"te mi e' 3la; ,+&+ia. L-a "trbtut u &ior )i i-am mpi " umerii "u"' pe tru a-l putea ve$ea mai bi e. . timp #e m mi)#am' u )i-a $e-lipit o#*ii $e mi e' #u v+r&ul limbii ie)i $u-i pri tre $i (i' lupt+ $u-"e $i r"puteri " rm+ emi)#at. M-am mpi " #u putere el )i am rma" a#olo' "avur+ $ mome tul $e #o trol' "e time tul $e a re#pta $i ou &r+iele $up #e le pier$u"em #omplet #u #+teva ore urm. Mi-am lipit o m+ $e pieptul lui' #*iar $ea"upra i imii. 0im(eam via(a #are pul"a' #are mi btea "ub $e,ete. @ !a' am )optit eu. 0e ,rop mi e )i ,emu prelu ,. M-am ar#uit pe tru a-l t+l i. 2m #eput " e mi)#m ritmi#. 2tu #i #+ $ am "im(it apropierea or,a"mului' m-am retra"' e$ori $ #a totul " "e termi e at+t $e repe$e. @ 2)teapt' am ,+&+it. Pur )i "implu a)teapt. 2m #*i" o#*ii )i am tra" #u putere aer piept. Miro"ul lui era #ople)itor' aproape $e"tul pe tru a m &a#e " a1u , la or,a"m. Mi-am lipit &a(a $e "#obitura #lavi#ulei )i am re"pirat #u e"a(' "im(i $ #um lumea era pe pu #tul $e a "e opri' iar "e -a(iile "e ma i&e"tau #o ti uu' u a $up alta' $e)i u a ealterat $e alta. Le "im(eam pe toate8 #o tra#(ia bi#ep)ilor lui "ub m+i ile mele timp #e "e me (i ea $ea"upra mea' "u$oarea #are i "e "#ur,ea $e pe piept' a"primea materialului #iorapilor pe ,ambele mele' palpita(ia membrului "u mi e. !oream " p"tre-

totul e9a#t #um era a#um' p+ #lipa #+ $ aveam "-mi tipre"# bi e ori#e $etaliu memorie. 2"ta "em a' $up mi e' " "im(i # trie)ti. M-am #or$at 1urul lui' l-am au-it ,em+ $ )i am "im(it propriul r"pu " &ul,er+ $u-mi pri #orp. Per&e#(iu ea mome tului "e "ti "e tr-o evoie bru"# $e a ati ,e u alt &el $e per&e#(iu e' o alt ima,i e per&e#t a vie(ii. @ 2#um' am -i" eu. Te ro,. 3la; )i aple# &a(a "pre mi e )i m "rut ap"at timp #e "e mi)#a mi e. 2m "im(it apropierea valurilor $e or,a"m' le-am ,u"tat "rutrile "ale. M-am #ol#it 1urul lui' #u pi#ioarele r"u#ite 1urul pi#ioarelor "ale' #u bra(ele tr,+ $u-l tot mai aproape. 3*iar mome tul #+ $ eram pe pu #tul $e a m pier$e el' #et " m mai "rute )i' ti -+ $u-"e' )i &)ur m+i ile prul meu. Nu-)i $$u #apul pe "pate' $ar )i me (i u &a(a $ea"upra mea' #u o#*ii at+t $e apropia(i' #+t u mai ve$eam imi# a&ar $e alba"trul lor. @ 0 u m mai "perii i#io$at #um ai &#ut-o a"t-i' ro"ti el #u o vo#e r,u)it. !a# te pier$. Nu pot " te pier$. Mi-am "tre#urat m+i ile prul lui )i l-am "rutat. !i ou' "e opri la 1umtatea "rutului. @ Promite-mi' -i"e el. Promite-mi # u-(i vei mai a"uma i#io$at u a"t&el $e ri"#. I-am promi" )i )i-a aple#at &a(a "pre mi e timp #e l"am ultimele rm)i(e $e auto#o trol " $i"par. >erem; btu la u) ai te #a lumi a -orilor " ptru $ pri &ru -i)ul #opa#ilor $i &a(a &ere"trei. 3la; $e"#*i"e o#*ii' $ar u &#u i#i-o mi)#are pe tru a "e ri$i#a "au m#ar pe tru a r"pu $e. @ 2m evoie $e voi am+ $oi birou' a u ( >erem; pri u)a #*i". I-am aru #at o privire lui 3la; )i am a)teptat " r"pu $. N-a &#ut-o. @ 2#um' -i"e >erem;. 3la; rma"e t#ut # vreo trei-e#i $e "e#u $e' apoi mormi 6!e #e=7 pe u to pe #are u l-am mai au-it i#io$at &olo"it #u >erem;. 2#e"ta rma"e $e"#ump it )i' timp $e #+teva "e#u $e' u-)i ,"i #uvi tele. @ . birou' or$o el #ele $i urm. 2#um. Pa)ii i "e $eprtar pe #ori$or. @ M-am "turat' $e#lar 3la;' aru #+ $ pe 1o" #uverturile. 2)a u a1u ,em la i#i u re-ultat. Nu &a#em $e#+t " e &u,rim propriile #o-i. Urmrire' &u,' urmrire' &u,. <i u $e ea $u" toat ta#ti#a a"ta= La moartea lui Lo,a )i a lui Peter' la ata#ul a"upra lui >erem; )i la #er#area lui Le%la # $e a te u#i$e. 2#um e)ti peri#ol )i ar &a#e bi e " trepri $ #eva . @ O " &a#' "e au-i vo#ea lui >erem; pluti $ $i "pre "#ri. "ta-i motivul pe tru #are vam #erut " ve i(i birou. Pete ro)ii aprur obra1ii lui 3la;. Uita"e # >erem; l au-ea la &el $e bi e $e la ba-a "#rilor #a )i $i &a(a u)ii $ormitorului. %omb i #eva' pr+ $ "-)i #ear iertare' apoi "e $$u 1o" $i pat. 2 to io )i Ni#: "e a&lau $e1a birou' &ule#+ $ $i &ar&uriile pli e #u &elii $e #ar e re#e )i br+ -. 3+ $ am i trat pe u)' >erem; to#mai a)e-a #e)tile $e #a&ea pe o m"u( l+ , #a apea. @ 3la;to ' )tiu # e)ti eli i)tit $i #au-a /le ei' a $e#larat el $e $at #e e-am a)e-at. 3u to(ii "u tem. !e a#eea o trimit $e ai#i. 2"t-i. @ 3e= 2m "rit eu "u". Cei' a)teapt o #lip. Numai pe tru # t+mplarea $i oaptea tre#ut m-a b,at pu(i "perie(i' u "eam #.

@ Nu ai &o"t "i ,ura "pim+ tat oaptea tre#ut' /le a. La #eput ai $eve it (i ta lui !a iel' apoi )i a lui Le%la #. Primul vrea " pu m+ a pe ti e' al $oilea " te u#i$. 3*iar #re-i "i #er # am $e ,+ $ " "tau #u bra(ele #ru#i)ate a)tept+ $ " v$ #are $i ei reu)e)te= I-am pier$ut pe Lo,a )i pe Peter. Nu vreau "-mi mai a"um i#i #el mai mi# ri"# $e a mai pier$e # pe #i eva. Ieri am &#ut o ,re)eal permi(+ $u-(i " mer,i #u oi $up #e a&la"em # !a iel te vrea. N-o " mai &a# # u a l"+ $u-te " rm+i ai#i' &ie )i umai pe tru o -i. I-am aru #at o privire lui 3la;' a)tept+ $ " prote"te-e la r+ $ul "u' $ar el rm"e"e #u #a a $e #a&ea la 1umtatea $i"ta (ei p+ la bu-e' *olb+ $u-"e a$+ #urile ei tu e#ate pre#um u ,*i#itor #are #uta r"pu "urile &u $ul u ei #e)ti $e #eai. !up o #lip' pu"e #a a 1o"' &r " &i ,u"tat $i ea. 3*iar )i >erem; "-a uitat la el )i a &#ut o pau-' a)tept+ $ o opo-i(ie #are u avea " mai vi i#io$at. @ Mi u at' am $e#larat eu. U a##e" $e pa i# )i $evi veri,a "lab #are trebuie a"#u " u $eva pe tru a &i p"trat "i,ura (. Pot " )tiu u $e ave(i $e ,+ $ " m a"#u $e(i= 0au u mi "e poate a#or$a at+ta #re$ere= >erem; #o ti u pe a#ela)i to #alm. @ Te tor#i ultimul lo# #are mutt-i "-ar a)tepta " te ,"ea"#. . apoi Toro to. @ <i #e $ra#uB "e pre"upu e # o " &a# a#olo= 0 m a"#u $ u $eva "i ,ur-"i ,uri# timp #e brba(ii lupt= @ Nu vei &i "i ,ur. 3la; va mer,e #u ti e. @ 3e=5 2m "rit pi#ioare. Glume)ti' u= M-am r"u#it "pre 3la;. /l -a &#ut i#i-o mi)#are. 2i au-it= 0pu e #eva' &ir-ar " &ie5 Nu ro"ti i#i u #uv+ t. @ <i #e ar trebuie " &a#em Toro to= 2m trebat eu. 0 e a"#u $em tr-o #amer $e *otel= @ Nu' vei &a#e e9a#t #e &a#i mo$ obi) uit. Te tor#i apartame tul tu' (i reiei "lu1ba $a# vrei te re tor#i la ve#*ile obi#eiuri -il i#e. 2"ta te va (i e "i,ura (. Lu#rurile &amiliare. 3u o)ti #l$irea #are lo#uie)ti' $rumurile pe #are mer,i' re"taura tele )i ma,a-i ele pe #are le &re#ve te-i. Vei putea ob"erva mai repe$e u peri#ol pote (ial $e#+t tr-u lo# e#u o"#ut. <i te vei "im(i bi e. @ %i e= 2m ro"tit eu' "#uip+ $ #uvi tele. Nu-l pot lua pe 3la; apartame tul meu. <i )tii al aibii $e bi e # u pot. 3apul lui 3la; "e ri$i# bru"#' #a )i #um "-ar &i tre-it $i tr-u "om a$+ #. @ !e #e u po(i= . t+l i $u-i privirea' mi-am $at "eama # u )tia # lo#uiam #u P*ilip. 2m $e"#*i" ,ura " "pu #eva' $ar e9pre"ia &e(ei "ale m-a &#ut "-mi ,*it #uvi tele. @ Va trebui " "#api $e el' *otr >erem;. 0u -l )i "pu e-i " ple#e. @ 0 "#api $e #i e= Pe #i e ". 3la; "e opri. O e9pre"ie $e-,u"tat i "e #iti pe &a(. 0e *olb la mi e pe tru #+teva "e#u $e' apoi "e ri$i# )i ie)i $i birou. /i bi e' >erem; avea mai multe tale te $e#+t ori#are alt per"oa pe #are o #u o)team )i era mai bu $e#+t ori#i e alt#i eva #u o"#ut la ori#e lu#ru. Vorbea )i tra$u#ea $i mai mult $e o $u-i $e limbi' "e pri#epea " pu at+t $e bi e atele u o" rupt #+t' $up vi $e#are' a#e"ta " par #a ou' pi#ta "#e e pe #are i#i u mi le-a) &i putut ima,i a' )i putea opri ata#ul u ui lup $e o "ut $e :ilo,rame $oar #u o privire. !ar *abar -avea $e le,turile "e time tale. @ Mul(ume"#' am -i" eu $up #e Ni#*ola" )i 2 to io "-au "tre#urat a&ar $i birou. Mul(ume"# &oarte mult. @ <tia $e"pre brbatul a#ela. 2m #re-ut # )tia )i $e"pre &aptul # lo#ui(i mpreu . @ <i #a-ul #are -ar &i )tiut= Te-ai *otr+t "-l umile)ti &a(a lui Ni#: )i To io=

@ 2m "pu" # am #re-ut # )tie. @ /i bi e' a#um )tie )i va trebui " re-olvi problema. Nu vi e #u mi e la Toro to a"ta $a# m tor# a#olo p+ la urm. @ %a vi e' iar tu te tor#i a#olo. . #eea #e-l prive)te pe brbatul a#ela' el "-a mutat #u ti e' u= La #eput a &o"t apartame tul tu. Nu l-am trebat #um $e )tia a#e"t am u t. <i i#i u i-am r"pu ". @ 2tu #i po(i "-i #eri " ple#e' #o ti u >erem;. @ 3um a$i# " ri$i# re#eptorul' "-l "u )i "-i "pu # m tor# a#a" #ur"ul -ilei )i # vreau " ple#e $e a#olo p+ atu #i= @ Nu v$ $e #e -ai &a#e-o. 2m i-bu# it tr-u r+" "tri$e t. @ Nu-i $ai papu#ii pri tele&o #uiva #u #are ai trit mpreu . Nu rete-i toate le,turile tr-o "i ,ur #lip. Nu-i $ai #uiva $oar #+teva ore pe tru a ple#a $i tr-u apartame t &r u motiv bi e temeiat. @ 2i u motiv temeiat. @ "ta. M-am oprit )i am #lti at $i #ap. 0-(i e9pli# a)a &el #+t " (ele,i. !a# l "u )i i "pu # totul "-a termi at tre oi' u va ple#a $i apartame t. Va $ori o e9pli#a(ie )i va rm+ e a#olo p+ #e va &i mul(umit $e ea. 3u alte #uvi te' va #rea probleme. "ta-i u motiv $e"tul $e bu = @ 2tu #i u te $e"pr(i $e el. Mut-te apoi apartame t. @ .mpreu #u 3la;=5 Poate tr-o alt via(. !a# trebuie " trimi(i o $$a#' trimite-l pe Ni#:. 0e va #omporta #ivili-at. @ 3la; #u oa)te Toro to-ul. <i imi# u-l va $i"tra,e $e la mi"iu ea "a8 " te prote1e-e. >erem; "e $rept "pre u). Ji-am &#ut re-ervare pe tru prima #ur" $e $up-amia-. @ Nu m. Pr"i"e $e1a biroul. 3la; a &o"t urmtorul #are a $i"#utat apri " #u >erem;. N-am tra" #u ure#*ea' $ar ar &i trebuit " pr"e"# #a"a pe tru a u-i au-i. <i' av+ $ ve$ere # re"pe#tiva #o ver"a(ie "e re&erea la viitorul meu' u ve$eam $e #e u ar &i trebuit " a"#ult. Lui 3la; u-i pl#ea i$eea #u Toro to i#i #+t mi pl#ea mie. I "ti #tul "u #el mai puter i# era "-)i prote1e-e propriul 2l&a )i u putea "-o &a# $e la "ute $e mile $eprtare. !i p#ate' i "ti #tul $e a-l a"#ulta pe >erem; era aproape la &el $e puter i#. . timp #e-i au-eam #o tr+ $u-"e 3la; prote"t+ $ $e"tul $e tare pe tru a a#operi vo#ea #alm a lui >erem; m-am ru,at " #+)ti,e 3la; )i " i "e permit " rm+ em. >erem; a rma" i &le9ibil. Ple#am la Toro to )i' #um 3la; &u"e"e re"po "abil pe tru oua mea via( #a v+r#ola#' a#um era re"po "abil pe tru a "e a"i,ura # aveam " "upravie(uie"#. /9a"perat' am rma" birou )i am re&le#tat. 2poi m-am *otr+t. Nu aveam " m tor# la Toro to )i u aveam "-l iau pe 3la; i#ieri #u mi e. Nime i u putea " m obli,e "-o &a#. 2m p)it *olul pu"tiu' am pe"#uit #*eile ma)i ii )i porto&elul $e pe m"u( )i am por it "pre u)a ,ara1ului. M-am $reptat "pre automobil' apoi m-am oprit. U $e voiam " m $u#= U $e a) &i putut mer,e= !a# ple#am' u m puteam toar#e Toro to )i u mai puteam reve i la 0to e*ave . . lo# " ale, tre #ele $ou mo$uri $e via(' le-a) &i aba $o at pe am+ $ou. !e,etele mi "-au #le)tat 1urul #*eilor' ,rop+ $ metalul palm $ea1u " $e tare pe tru a "+ ,era. 2m tra" #u putere aer piept )i am #*i" o#*ii. Nu puteam ple#a' $ar' $a# rm+ eam' trebuia "-l a"#ult pe >erem;. Nime i u trebuia " aib at+ta putere a"upra mea. Nu puteam l"a " "e t+mple a)a #eva.

. timp #e $$eam o#ol ma)i ii' am au-it "#+r(+itul u ei tlpi $e #au#iu# pe #ime t )i miam ri$i#at privirea pe tru a-l ve$ea pe >erem; l+ , portiera $i "t+ ,a )o&erului' #u m+ a pe m+ er. @ <i u $e mer,em= . treb el #alm. @ Ple#. @ .mi $au "eama. 2)a #um am trebat' u $e mer,em= @ Nu mer. M-am oprit )i am aru #at o privire #ir#ular pri ,ara1. @ Ma)i a lui 3la; e a#olo' $e#lar >erem; #u o vo#e tot #alm )i imperturbabil. 2i #*eile' $ar u )i tele#oma $a pe tru $eblo#area u)ilor. /9plorer-ul e a&ar. Nu-i evoie $e tele#oma $' $ar e la vreo #i #i"pre-e#e metri. Mer#e$e"-ul e mai aproape' $ar -ai #*eile. Ne tre#em p+ la /9plorer= 3a " ve-i $a# m po(i vi ,e= @ Nu po(i. @ %a pot. Nu ple#i i#ieri. 3u)#a e tot la "ub"ol. Nu voi e-ita "-o &olo"e"#. @ 2"ta u-i. @ !a' e teribil $e e$rept. <tiu. Nime i u (i-ar &a#e a"ta lumea oame ilor' u= Pe tru # ar (ele,e # ai $reptul " te "i u#i-i. @ Nu. @ !a# ple#i "i ,ur $e ai#i' te "i u#i-i. Nu te voi l"a "-o &a#i. ?ie te tor#i Toro to #u 3la;' &ie te #*i$ #u)# p+ vei &i $e a#or$. 2m tr+ tit #*eile $e po$eaua $e #ime t )i i-am tor" "patele. !up u mi ut $e t#ere' am $e#larat8 @ Nu m obli,a "-l iau #u mi e. <tii #+t $e mult am mu #it pe tru a-mi &a#e o via( lumea oame ilor. 2i "pu" tot$eau a # m vei "pri1i i' #*iar $a# u e)ti $e a#or$ #u i$eea. Trimite-m alt parte "au trimite pe alt#i eva #u mi e. Nu m &or(a " m $u# #u el. Va "tri#a totul. @ Nu' -o voi &a#e. Vo#ea lui 3la; era la &el $e #alm #a a lui >erem;' #+t' pe tru o #lip' am e-itat' #re-+ $ # l #o &u $a"em #u el. U)a #are $u#ea #a" "-a #*i" #u -,omot. >erem; ple#a"e. Nu m-am tor" "-l prive"# pe 3la;. @ 3el mai importa t lu#ru pe tru mi e a#um e"te " te prote1e-. <i a)a va &i' i $i&ere t #+t $e &urio" "u t. /le a' pot " m i te,re- per&e#t lumea $e a#olo. 0implul motiv # -o &a# u "eam # u pot. 2m v(at )i am e9er"at #um " m i te,re- $e #+ $ aveam opt a i. Timp $e #i #i"pre-e#e a i' -am &#ut alt#eva $e#+t " "tu$ie- #omportarea oame ilor. !e $at #e mi-am $at "eama )i am &o"t #o vi " # m pot i te,ra' am #etat "-o mai &a#. !e #e= Pe tru # u e e#e"ar. 2t+ta timp #+t mi pot "#*imba #omportarea publi# $ea1u " pe tru a u m eli i)ti # a) putea &i ata#at $e mul(ime #u ,loa (e $e ar,i t' lu#rul "ta e $e a1u " pe tru >erem; )i re"tul Caitei. !a# a) &a#e mai mult' m-a) tr$a pe mi e "umi. <i u voi &a#e a)a #eva &r u motiv. !ar prote1area ta e u motiv $e"tul $e puter i#. 0e poate #a a#e"t brbat " u #rea$ # "u t #ea mai pl#ut per"oa $i lume' $ar u va avea i#i u motiv " #rea$ alt#eva mai ru $e"pre mi e. Nu voi "tri#a imi#. @ Nu te vreau a#olo. @ <i i#i eu u vreau " &iu a#olo. !ar i#iu ul $i tre oi -are prea multe $e "pu" a#ea"t privi (' u-i a)a= 2m au-it $i ou #l ( itul u)ii. 3+ $ m-am r"u#it pe #l#+ie' 3la; ple#a"e. !ar >erem; era a#olo' (i + $-o $e"#*i" pe tru mi e. L-am privit ptru -tor' apoi mi-am &erit privirea )i am i trat #a"' &r a mai ro"ti vreu #uv+ t. . a#ea $up-amia-' 3la; )i #u mi e e-am ur#at tr-u avio #u $e"ti a(ia Toro to.

!/3!/R/. Urma #u "i,ura ( o #ata"tro&. Pe m"ur #e avio ul lua altitu$i e' "tarea mea $e "pirit $eve ea tot mai proa"t. !e #e l l"a"em pe >erem; "-mi &a# u a #a a"ta= <tia # era pe pu #tul $e a-mi $i"tru,e via(a= .i p"a= 3um puteam "-l $u# pe 3la; apartame tul pe #are l mpr(eam #u P*ilip= Urma "-l a$u# pe brbatul #u #are m #ul#a"em #a"a brbatului &a( $e #are mi lua"em u a ,a1ame t. Nu #re-u"em i#io$at pove)tile au-ite $e"pre oame i #are )i "tre#oar iubitele "au iubi(ii #a"ele lor "ub &(i)are $e ,uver a t' $$a# "au ,r$i ar. Ori#i e &#ea #eva a"em tor era o 1avr $e #ea mai 1o" i# "pe(. O $e"#riere $e"tul $e pla"ti# a #eea #e #o "i$eram $e"pre propria per"oa a#el mome t. .i tele&o a"em lui P*ilip a#ea $imi ea(' a u (+ $u-l # a$u#eam u mu"a&ir. .i e9pli#a"em # vrul meu 3la;' &ratele lui >erem;' era i tere"at " "e mute Toro to' $rept pe tru #are &u"e"em $e a#or$ "-l ,-$uie"# o "ptm+ a "au #*iar mai mult' p+ #e avea " )i ,"ea"# $e lu#ru. P*ilip a &o"t e9trem $e ,$uitor' $e)i atu #i #+ $ "pu"e"e # i-ar pl#ea " &a# #u o)ti ( #u verii mei' b uie"# # "e re&eri"e la o i vita(ie la #i ' u la a mpr(i mi#u(ul apartame t #u ei. Iar 3la;.= >erem; trebuia " )tie #+t $e mult avea "-l $oar a#ea"t "itua(ie. 2#eea)i trebare i p"a= 3um aveam " e mp#m 3la; )i #u mi e a#ele #o $i(ii= Trebuia " trim mpreu tr-u apartame t #u u "i ,ur $ormitor' &r #a #i eva $i Cait " a#(io e-e #a u tampo . . # $e $imi ea(' #+ $ 3la; ie)i"e $i ,ara1' )i p+ a#el mome t' u e a$re"a"em i#i u #uv+ t u ul altuia. Mai erau trei-e#i $e mi ute p+ la Toro to )i' #u toate # "tteam &otolii alturate' e #omportam #a i)te "tri i. @ U $e lo#uie)ti= . treb 3la;. 2m tre"rit la "u etul vo#ii lui. I-am aru #at o privire "#urt' $ar "e uita $rept ai te' #a )i #um ar &i vorbit #u tetiera $i &a(a lui. @ U $e lo#uie)ti= Repet el. @ apropierea la#ului. La "u$ $e ?ro t 0treet. @ <i u $e lu#re-i= @ 3artierul %a;-%loor. 0u a #a o #o ver"a(ie &r ro"t' $ar )tiam # u era. . "patele o#*ilor "i' mi tea i lu#ra &ebril' ot+ $ ampla"area ,eo,ra&i# a lo#urilor )i #al#ul+ $ $i"ta (ele. @ !i"po-itivele $e "i,ura (= @ 3*iar bu e. 3l$irea are o i trare "i,ur. Nimi# emaipome it. 3*ei )i i ter&o . Mal $ubl )i la ( $e "i,ura ( la u)a apartame tului. 3la; "&ori pe ri. !a# u mutt tre#ea $e u)a $e la i trare' toate #uieturile $i lume aveau "-l mpie$i#e " i tre apartame t. !i"#uta"em #+ $va #u P*ilip $e"pre u "i"tem $e "e#uritate' $ar' $up prerea lui' "i ,ura prote#(ie $e #re$ere a lo#ui (ei era o poli( bu $e a"i,urare. Nu-i puteam "pu e # m ,ri1ora po"ibilitatea u ui ata#. Nu "e prea potrivea #u ima,i ea u ei &emei #are "e plimba "i ,ur pri ora) la ora $ou oaptea. @ La "ervi#iu e9i"t u pa- i# la parter. 2i evoie $e #ar$ pe tru a i tra biroul meu. . plu"' e"te u lo# a,lomerat. !a# m limite- umai la orele obi) uite $e lu#ru' ime i u m poate ata#a a#olo. !e alt&el' i#i u e ab"olut e#e"ar " m tor# la birou. @ 2)a #um a "pu" >erem;' u trebuie "-(i "#*imbi ruti a -il i#. Privi pe &erea"tr. !e#i eu #i e ar trebui " &iu= @ U vr $e ,ra$ul al $oilea' a&lat ora) #utare $e lu#ru. @ / #*iar e#e"ar= @ 0u a bi e. !a# e)ti vrul meu' atu #i "u t obli,at " te.

@ M re&eream la treaba #u #utatul $e lu#ru. /le a' -am $e ,+ $ "-mi #aut $e lu#ru )i i#i u vreau " urme- #i e )tie #e "#e ariu "o&i"ti#at. 0 "pu em # "u t ora) #u i)te treburi la u iver"itate treaba mea obi) uit. O " iau le,tura #u #+(iva tipi $e a#olo' tre# pe la #ate$r' poate &a# )i i)te #er#etri. Totul trebuie " &ie real. @ 0i,ur' $ar ar prea mai u)or " "pu em #. @ /le a' u "u t ai#i pe tru a 1u#a u rol. Nu mai mult $e#+t trebuie. 0e r"u#i "pre &erea"tr )i u mai "#oa"e i#i u #uv+ t tot re"tul #ltoriei. I $i&ere t #+t $e mult re&le#ta"em timpul -borului' tot #eea #e &#eam a #-ut #a u )o# a"upra mea abia aeroport. Ne lua"em ba,a1ele )i e $reptam "pre "ta(ia $e ta9i #+ $ mi-am $at "eama # eram pe pu #tul $e a-l $u#e pe 3la; apartame tul pe #are l mpr(eam #u P*ilip. 2m "im(it o $urere piept' i ima a #eput "-mi bat ebu e)te )i' p+ " a1u ,em la ie)irea $i aeroport' aproape #-u"em pra$ u ui ata# #umplit $e pa i#. 3la; era #u u pa" ai tea mea. M-am ti " )i l-am apu#at $e m+ . @ Nu trebuie " &a#i a"ta. Ni#i u "e uit la mi e. @ / #eea #e vrea >erem;. @ !ar a"ta u "eam # trebuie "-o &a#i. Vrea " m )tie "i,ura (' $a= Trebuie " mai &ie )i o alt mo$alitate. 3la; #o ti u " "tea #u "patele la mi e. @ 2m "pu" # voi &i mereu l+ , ti e )i a"ta i te (io e- " &a#. @ Po(i "-o &a#i )i &r " "tai apartame t. 0e opri )i "e r"u#i $ea1u " pe tru a-i ve$ea u "&ert $i pro&il. @ <i #e "u,ere-i= 0 $orm pe aleea $i &a(a #l$irii= @ Nu' vreau " "pu # oi $oi u trebuie " "tm apartame tul la. Mer,em alt parte. O #amer $e *otel "au #eva a"em tor. @ <i mer,i #u mi e= @ 0i,ur. %i e (ele". @ <i "tai a#olo #u mi e= @ /9a#t. ?a# ori#e vrei. .mi au-eam $i"perarea $i vo#e )i o $i"pre(uiam' $ar u m puteam ab(i e. M+i ile mi tremurau at+t $e tare' #+t oame i $i 1ur au #eput " "e *olbe-e la mi e. @ ?a# ori#e vrei' am repetat. >erem; u va a&la. 2 "pu" # u va lua le,tura #u oi tele&o i#' $e#i u va )ti $a# vom "ta "au u apartame t. Voi &i "i,ura ( )i vei &i #u mi e. 2"ta-i importa t' u= 3la; rma"e emi)#at aproape u mi ut. 2poi "e r"u#i #et "pre mi e. <i' a#e"t r"timp' i-am "urpri " o li#rire $e "pera ( o#*i' $i"prut ime$iat #e mi-a v-ut e9pre"ia. ?l#ile i "-au #le)tat )i m-a (i tuit #u privirea. @ %i e' a -i". Ori#e vreau= 0-a $reptat "pre u )ir $e tele&oa e #u plat )i a "ltat re#eptorul #el mai apropiat. 0u -l. @ 2 "pu" # u-l putem "u a. Ni#i o #o vorbire tele&o i#. @ Nu pe >erem;. Pe brbatul "ta. 0u -l )i "pu e-i # totul "-a termi at tre voi. 2partame tul e al lui. .(i vei lua lu#rurile mai t+r-iu. @ Nu a"ta. @ Nu a"ta ai vrut " "pui' a)a-i= Ni#i u #re$eam. 2tu #i' #are-i pla ul= ?a#i aveta $e la u ul la altul p+ #e te *otr)ti= @ M-am *otr+t. Ori#e "-a t+mplat la 0to e*ave a &o"t o ,re)eal' e9a#t #um a &o"t $i tot$eau a o ,re)eal. Nu te-am i $u" i#io$at eroare.

<tiai # aveam pe alt#i eva. !ar e vorba $e a#ela)i lu#ru a&uri"it #are mi "e t+mpl $e &ie#are $at #+ $ m tor# a#olo. M "imt pri " #a $e u v+rte1. .mi pier$ #apul. @ . #e= . #a"= . tr-o ,rma$ $e #rmi-i )i mortar= @ . lo#ul la' am $e#larat eu' "#r+) i $ $i $i (i. . lumea aia )i ori#e lu#ru "au &ii ( le,ate $e ea' i #lu"iv ti e. Nu vreau " &a# parte $i ea' $ar' #+ $ "u t a#olo' u-i pot re-i"ta. Preia #o trolul a"upra ori#rui alt lu#ru. 3la; r+"e "tri$e t. @ Pro"tii. Nu-i imi# a#ea"t lume "au #ealalt lume "au ori#are lume #ruia " u po(i " i te mpotrive)ti' /le a. <tii $e #e 6a#el lo#7 te (i e "ub vra1a lui ma,i#= Pe tru # te &a#e &eri#it. !ar u vrei " re#u o)ti' pe tru # "i ,ura &eri#ire a##eptabil pe tru ti e vi e $i lumea 6 ormal7' #u priete i 6 ormali7 )i u brbat 6 ormal7. /)ti *otr+t " te &a#i &eri#it #u &elul "ta $e via(' #*iar $a# te va u#i$e. Oame ii "e *olbau a#um la oi &r i#i-o re(i ere. 0em ale $e alarm ar &i trebuit "-mi bubuie mi te' a u (+ $u-m # m #omportam #omplet epotrivit pe tru lumea uma . !ar au "u at. Ni#i u-mi p"a. M-am r"u#it pe #l#+ie )i le-am "&i$at #u privirea pe #ele $ou &emei v+r"t #are tr # eau "patele meu. 0-au $at apoi' #u o#*ii bru"# mri(i. M-am $reptat #u pa)i mari "pre ie)ire. @ 3+ $ i-ai tele&o at ultima $at= 0tri, 3la; $up mi e. M-am oprit. 0e apropie $e mi e )i )i #obor vo#ea' a"t&el #+t ime i alt#i eva " u-l au$. @ ?r " pui la "o#oteal )i $imi ea(a a"ta' #+ $ l-ai "u at "-i "pui # te tor#i. 3+ $ iai tele&o at ultima $at= N-am ro"tit i#i u #uv+ t. @ !umi i#' a$u, el. 2#um trei -ile. @ 2m &o"t o#upat' am $e#larat eu. @ Pro"tii. L-ai uitat. 3re-i # te &a#e &eri#it= 3re-i # via(a a"ta te &a#e &eri#it= /i bi e' a#um e )a "a ta. !u-m la apartame t. 2rat-mi #+t $e &eri#it te &a#e. !ove$e)te-o. @ !u-te $ra#ului' am m+r+it' )i m-am $reptat "pre ie)ire. 3la; "-a repe-it $up mi e' $ar prea t+r-iu. /ram $e1a tr-u ta9i #+ $ m-a a1u " $i urm. 2m tr+ tit u)a' rat+ $u-l la mu"ta(' apoi i-am $at )o&erului a$re"a. . timp #e ta9iul por ea' mi-am permi" mi#a "ati"&a#(ie $e a privi o,li $a retrovi-oare )i a-l ve$ea rm+ + $ pe trotuar. 3e p#at # u &u"e"em mai e9a#t #+ $ i "pu"e"em u $e lo#uiam. 6. apropierea la#ului7 "em a o -o #u a$evrat mare. 3u o mul(ime $e #l$iri )i apartame te. 3+ $ am a1u " &a(a imobilului' am ap"at buto ul i ter&o ului. 2 r"pu " P*ilip' pr+ $ "urpri " #+ $ mi-a au-it vo#ea. Nu pier$u"em #*eia. Nu m treba(i $e #e am &olo"it i ter&o ul. 0peram " u m trebe i#i P*ilip. 3+ $ am a1u " la eta1' el era pe #uloar' l+ , li&t. 0-a ti " "pre mi e )i m-a mbr(i)at. 2m (epe it i "ti #tiv' apoi l-am mbr(i)at )i eu. @ 2r &i trebuit " "u i $e la aeroport. 2)teptam " te iau $e a#olo. 2ru # o privire pe"te umrul meu. U $e-i mu"a&irul o"tru= @ 2 t+r-iat. Poate pe timp elimitat. @ Nu mai vi e= 2m ri$i#at $i umeri )i am "imulat u #"#at. @ U -bor a,itat. O ,rma$ $e ,oluri $e aer. Ni#i -ai i$ee #+t $e bu#uroa" m "imt # "u t a#a".

@ Ni#i pe $eparte pe #+t $e &eri#it "u t eu' $ra,a mea. P*ilip m #o $u"e u trul apartame tului. O$i* e)te-te pu(i . 2m luat i)te pui &ript $e la u ma,a-i $e $eli#ate"e. .l re #l-e"#. @ Mul(ume"#. Ni#i m#ar u-mi "#o"e"em pa to&ii #+ $ #i eva btu #u putere u). M-am ,+ $it "-l i, or' $ar -avea i#i u ro"t. Poate P*ilip u au-ea la &el $e bi e #a mi e' $ar "ur$ u era. 2m $e"#*i" bru"# u)a. 3la; era a#olo' #u tot #u ba,a1e. @ 3um ai. 2m #eput eu. .mi ti "e ba,a1ul $e m+ . 2t+r at $e m+ er era o eti#*et #u umele )i a$re"a mea. @ Pu)tiul #are a$u#ea pi--a mi-a $e"#*i" u)a $e la i trare. Calal "i"tem $e "i,ura (5 3la; i tr )i aru # ba,a1ele l+ , #uier. U)a $e la bu#trie "e $e"#*i"e "patele meu. M-am #or$at )i am a"#ultat pa)ii tot mai apropia(i ai lui P*ilip. 3uvi tele $e pre-e tare mi-au rma" ,+t. 3e avea " "e t+mple $a# 3la; u "e preta 1o#ului= /ra prea t+r-iu "-mi "#*imb ver"iu ea= /ra prea t+r-iu "-i &a# v+ t pe u) a&ar= @ Trebuie " &ii vrul /le ei' ro"ti P*ilip' apropii $u-"e )i ti -+ $ m+ a. @ 3la;' am reu)it eu " arti#ule-. 3la;to . P*ilip -+mbi. @ .mi pare bi e " te #u o"#. Pe #are $i tre ume l pre&eri= 3la;to "au 3la;= 3la; u -i"e imi#. Ni#i m#ar u-l privi. Nu "e uita"e la el $i mome tul #+ $ i tra"e #amer. . "#*imb' o#*ii i erau a(i tit a"upra mea. Ve$eam #um m+ ia &ierbea bu)it' ame"te#at #u i "ult )i umili (. Mi-am a$u at &or(ele pe tru a re-i"ta i-bu# irii $e &urie #are probabil # avea " urme-e. N-a ve it. . "#*imb' "-a $e#i" pe tru o ,ro"ol ie e9a,erat' i, or+ $u-l pe P*ilip' urrile "ale $e bu ve it' trebarea )i m+ a ti "' )i a ptru " #u pa)i mari "u&ra,erie. A+mbetul lui P*ilip a $i"prut o "e#u $' apoi "-a tor" "pre 3la;' #are "e opri"e pi#ioare l+ , &erea"tr' #u "patele la oi. @ 3a apeaua tra "&ormat pat )i a)ter uturile "u t a#olo' &#+ $ u ,e"t #u m+ a. 0per " &ie #+t $e #+t #o &ortabil. N-a &o"t &olo"it i#io$at' u-i a)a' $ra,= ?l#ile lui 3la; "e #o tra#tar' $ar #o ti u "e privea"# pe &erea"tr. @ Nu' am -i" eu. M #*i uiam " ,"e"# #eva $e "pu"' #eva ou' eve tual " "#*imb "ubie#tul' $ar u mi-a ve it imi# mi te. @ 0e pre"upu e # ar trebui " avem ve$ere "pre la#' -i"e P*ilip #u u #*i#otit &or(at. 3re$ # $a# &a#i trei pa)i "pre partea "t+ , a &ere"trei' tre ora u u )i $ou $up-amia-a' te r"u#e)ti "pre $reapta )i prive)ti #u o#*ii tre$e"#*i)i tr-o a umit $ire#(ie' po(i " ve-i o bu#(i# $i la#ul O tario. . teorie' #el pu(i . 3la; tot u "pu"e imi#. N-am -i" i#i eu. T#erea parali- #amera' #a )i #um P*ilip ar &i vorbit tr-u "pa(iu vi$' #are #uvi tele "ale u pro$u#eau i#i u &el $e e#ou "au e&e#t. 3o ti u8 @ !i #ealalt parte a #l$irii "e ve$e mult mai bi e Toro to-ul. U ora) #u a$evrat mi u at. Pl#eri la tot pa"ul' ivel $e#e t al #o"tului vie(ii' ivel "#-ut al #rimi alit(ii' "tr-i #urate. Poate reu)e"# m+i e $imi ea( " m voie"# #+teva ore )i &a#em u tur pri mpre1urimi ai te #a /le a " a1u , a#a". @ Nu-i evoie' -i"e 3la;. 3uvi tele &u"e"er ro"tite at+t $e "t+l#it' #+t a##e tul "e pier$u"e #omplet' &#+ $u-l " par u "tri . @ 3la; a lo#uit Toro to' am i terve it eu. O perioa$. a#um #+(iva a i. @ 3um (i "-a prut= . treb P*ilip. <i' pe tru # u primi i#i u r"pu "' #*i#oti $i ou. % uie"# # -a &o"t o e9perie ( at+t $e rea $e vreme #e te-ai tor".

3la; "e r"u#i )i m privi. @ 2m ami tiri pl#ute. .mi "u"(i u privirea pe tru o #lip' apoi rup"e #o ta#tul vi-ual )i ie)i $i #pere. 2m au-it $u)ul #ur,+ $ $up #+teva "e#u $e. @ 0imte-te #a a#a" "ub $u)' am mormit eu' $+ $ o#*ii pe"te #ap. !l. 2mabilitate' u= P*ilip -+mbi. @ !e#i u-i $i #au-a -borului= @ 2) vrea. 2r &i trebuit " te averti-e-. Tulburri $e per"o alitate a ti"o#iale e$ia, o"ti#ate. Nu trebuie " ,*i(i mi-eriile lui #+t timp va "ta ai#i. ?ie i, or-l' &ie "pu e-i u $e " )i le ba,e. P*ilip ri$i# $i "pr+ #e e. La #eput m-am ,+ $it # era $i #au-a &elului #are l $e"#ri"e"em pe 3la;' $ar #um el "e *olba #o ti uare la mi e' am reluat mi te #eea #e to#mai "pu"e"em )i mi-am au-it "ar#a"mul )i limba1ul &olo"it. Nu "em a $elo# #u #el al /le ei pe #are o #u o)tea. !ra#uB "-l ia pe 3la;5 @ Glumeam umai' am -i" eu. 2 &o"t u -bor lu , #u el. P+ am a1u " aeroport' miam ie)it $i &ire )i e-am #am #ertat. @ Ji-ai ie)it $i &ire= /9#lam P*ilip' apropii $u-"e )i "rut+ $u-m pe &ru te. Nu #re$eam # po(i &a#e a)a #eva. @ 3la;to "#oate la iveal tot #e e mai ru mi e. 3u pu(i oro#' u va "ta mult pe ai#i. ?ii $' totu)i' ru$' va trebui "-l "uport p+ atu #i. M-am r"u#it "pre bu#trie )i m-am pre&#ut # a$ulme# aerul. Miroa"e $e par# puiul e ,ata. @ N-ar trebui "-l a)teptm )i pe vrul tu= @ /l u e-ar a)tepta' am $e#larat eu' )i m-am $reptat "pre bu#trie. 0i ,urul lu#ru bu pe #are-l pot me (io a $e"pre a#ea "ear e # a &o"t "#urt. 3la; a ie)it $e "ub $u) $i &eri#ire' mbr#at a mer" "u&ra,erie )i a tra" o #arte $i tr-u ra&t. Noi # mai m+ #am' a)a #+t am b,at #apul #amer )i l-am a u (at. 2 m+r+it # va m+ #a mai t+r-iu' $rept pe tru #are am l"at-o balt. P+ " termi m )i " "plm va"ele' "-a &#ut $e"tul $e t+r-iu #a " pot preti $e # eram e9te uat )i $oream " m #ul#. P*ilip m-a urmat )i mi-am $at rapi$ "eama # "#pa"em $i ve$ere u mi# am u t le,at $e pre-e (a lui 3la; apartame t. 0e9ul5 To#mai mi pu eam #ma)a $e oapte #+ $ P*ilip a i trat $ormitor. Nu m $$eam v+ t $up #m)i $e oapte' $ormi $ umai le 1eria i tim $e #+ $ pr"i"em ultima mea &amilie a$optiv' $ar atu #i #+ $ P*ilip "-a mutat apartame t )i am ob"ervat # purta pa talo i $e pi1ama pat' m-am ,+ $it # probabil "e a)tepta " port )i eu #eva. 2m #er#at le 1eria "e9;' a#ele lu#ruri mi u"#ule pre-e te toate revi"tele pe tru &emei. !ar e oro#ita $e $a tel m m+ #a lo#urile #are u m m+ #a"e i#io$at imi#' ela"ti#ul m #iupea )i bretelele $e pe umr "e r"u#eau' a)a #+t m-am ,+ $it # poate ,e ul "ta $e mbr#mi te era &#ut pe tru a &i purtat umai ai te $e o parti$ $e "e9 )i lo#uit #u #eva mai #o &ortabil $up a#eea. <i' pe tru # P*ilip u era ori#um e9#itat $e $a tela ea,r )i atla-ul ro)u' le-am aba $o at )i le-am lo#uit #u tri#ouri lar,i. 2poi' $e 3r#iu ' P*ilip mi-a #umprat o #ma) $e oapte alb' lu , p+ la ,e u #*i. ?oarte &emi i ' $e mo$ ve#*e )i pu(i #am &e#iorel i# pe tru ,u"tul meu' $ar i pl#ea lui' a)a # am purtat-o. P*ilip a a)teptat p+ #e am #eput "-mi perii prul' apoi "-a apropiat $i "pate' "-a aple#at )i m-a "rutat pe partea lateral a ,+tului. @ Mi-a &o"t $or $e ti e' a murmurat el. Nu vreau " m pl+ ,' $ar a &o"t o $e"pr(ire mai lu , $e#+t m-am a)teptat. . # $ou' trei -ile )i ai &i avut u mu"a&ir NeF Mor:.

Mi-am ma"#at a##e"ul $e tu"e #u u r+" )uiertor )i "t+ ,a#i. P*ilip %ear Valle;. U "#e ariu #*iar )i mai $iaboli# $e#+t #el pe #are l "uportam a#um. %u-ele lui "-au mutat pe #ea&a mea. 0-a lipit $e mi e' )i-a "tre#urat o m+ "ub #ma)a mea $e oapte )i mi-a ri$i#at-o p+ la )ol$uri. 2m lem it. ?r " m ,+ $e"#' am aru #at o privire "pre u)a $ormitorului. P*ilip mi pri "e ,e"tul o,li $. @ 2aa' ri#a el. 2m uitat $e mu"a&irul o"tru. Putem "-o &a#em li i)te' $ar' $a# pre&eri " a)tep(i p+ #+ $ vom &i "i ,uri. 2m aprobat $i #ap. P*ilip m-a "rutat $i ou pe ,+t' a o&tat pre&#ut )i "-a $reptat "pre pat. <tiam # trebuia " m &a# #ovri,' "-l "tr+ , bra(e )i " vorbe"# #u el. !ar -am putut. Pur )i "implu -am putut. Urma o a$evrat #ata"tro&. 23OMO!2R/. M-am tre-it $imi ea(a urmtoare tr-u pl#ut miro" $e p+i e pr1it )i )u #. M-am uitat la #ea". 2proape ou. P*ilip ple#a $e obi#ei la )apte. Trebuia " &i rma" pe tru a pre,ti mi#ul $e1u . O "urpri- &oarte pl#ut. 2m ie)it $i $ormitor )i am i trat bu#trie. 3la; "ttea l+ , ara,a- )i v+rtea o "patul "ub u mu te $e )u #. 0-a r"u#it pe #l#+ie #+ $ am i trat. <i-a plimbat privirea pe #ma)a mea $e oapte. @ 3e $ra#uB e aia= @ O #ma) $e oapte. @ !ormi ea= @ !a# -a) &a#e-o' ar &i o ro#*ie $e -i' u= L-am repe-it eu. %u-ele i-au tremurat' #a )i #um )i-ar &i re(i ut r+"ul. @ / &oarte. !r,u(' "#umpo. Pare u lu#ru pe #are (i l-ar #umpra >erem;. 2*' apropo. 2 trimi" &lori. @ >erem;= 3la; "#utur $i #ap. @ 0u t l+ , u). 2m p)it *ol pe tru a ,"i o $u-i $e tra $a&iri ro)ii tr-o va- "u&lat #u ar,i t. Pe #artea $e vi-it "#ria8 6M-am ,+ $it " te la" " $ormi. %i e ai ve it a#a". Mi-a &o"t $or $e ti e. P*ilip7. Ve$e(i= Nimi# u "e "#*imba"e. P*ilip era la &el $e ate t #a tot$eau a. A+mbi $' am ri$i#at va-a )i am #utat u lo# u $e "-o pu . Pe ma"a $i "u&ra,erie= Nu' &lorile erau prea alte. 0 le la" pe m"u(a $i *ol= Lo#ul era prea a,lomerat. . bu#trie= 2m $e"#*i" u)a. Nu era "pa(iu $e"tul. @ . $ormitor' am murmurat eu )i m-am $at apoi. @ 2p' "tri, 3la; $up mi e. @ 3e= @ 2u evoie $e ap. @ <tiam. @ <i $e lumi a "oarelui' a$u, el. Nu i-am r"pu ". Mi-a) &i ami tit $e ap )i "oare. P+ la urm. Trebuie " re#u o"# # am prea (ele" i#io$at obi#eiul $e a trimite &lori #uiva. !e"i,ur' "u t &rumoa"e' $ar u &a# imi#. 2"ta u "eam # u le apre#iam. O &#eam. >erem; tia tot$eau a &lori proa"pete $i ,r$i )i le pu ea #amera mea4 mi pl#eau. !e"i,ur' $a# u le-ar &i pu" u $eva la lumi )i u le-ar &i "#*imbat apa' u m-a) &i bu#urat $e ele mult timp. M pri#epeam mult mai bi e la u#i" $e#+t la a me (i e i)te lu#ruri via(. %i e # -aveam $e ,+ $ " am #opii.

!up #e am pu" ap va-a #u tra $a&iri )i am a)e-at-o la lumi ' m-am tor" bu#trie. 3la; mi-a pu" $ou &ri,a ele pe &ar&urie )i "e pre,tea " o pu )i pe a treia. @ / bi e' am -i" eu' tr,+ $ &ar&uria "pre mi e. 3la; ri$i# $i "pr+ #e e. @ 2m vrut " "pu # e bi e $eo#am$at. !e"i,ur' o " mai iau $up #e le termi . @ 2t+ta m + #i #+ $ e)ti ai#i= 0u t "urpri " # a1u ,i la "ervi#iu &r " le)i i. Nu po(i m+ #a umai at+t' /le a. Metaboli"mul tu are evoie. Mi-am mpi " "#au ul "pate. 3la; "e opri $i vorbit )i mi pu"e i)te )u # pe &ar&urie' o umplu )i pe a "a )i "e a)e-. @ La #e or #epi "ervi#iul= @ 2m "u at a"ear )i le-am "pu" # a1u , pe la -e#e )i 1umtate. @ 2tu #i mai bi e e-am ,rbi. 3+t $urea-= Trei-e#i $e mi ute= @ Iau metroul. @ Metroul= Nu po(i " "u&eri metroul. Oame i ,*e"ui(i tr-u va,o mi#' mbr+ #i(i $e e#u o"#u(i' miro"i $. @ M-am obi) uit. @ !e #e " te #ompli#i= / u)or $e a1u " pe 1o". Traver"e-i %loorKN )i mer,i $rept ai te. @ Oame ii u mer, pe 1o" la "ervi#iu. Mer, pe bi#i#lete' pe role "au &a# 1o,,i ,. N-am bi#i#let )i i#i role )i u pot &u,i &u"t. @ Por(i &u"t la "ervi#iu= Nu po(i "u&eri &u"tele. Mi-am mpi " &ar&uria $eoparte )i m-am ri$i#at $e la ma". 2m #er#at "-l #o vi , pe 3la; " mear, pe 1o" p+ la biroul meu' iar eu " iau metroul. Ni#i -a vrut " au$. !e $ra,ul "i,ura (ei mele )i #o &ormitate #u voi (a e9pre" a #o $u#torului "u' avea " trea# pri tortura $rumului #u metroul. Trebuie " re#u o"# # mi-a pl#ut pu(i #am mult "-l v$ a,it+ $u-"e tot timpul #elor )apte mi ute $e #ltorie. Nu # "-ar &i a,itat la propriu. Ori#i e l-ar &i urmrit ar &i v-ut u brbat tr-u va,o a,lomerat' urmri $ erb$tor tra"eul pe *arta ampla"at $ea"upra #apetelor. !ar' "tr&u $urile privirii' $i"ti ,eam e9pre"ia #lau"tro&obi# a u ui a imal #*i" #u)#' ame"te#at #u u $e-,u"t pro&u $ )i o pa i# imi e t. !e &ie#are $at #+ $ #i eva l ati ,ea' )i #le)ta mai tare m+ a pe bar. Re"pira pe ,ur )i )i (i ea o#*ii a(i ti(i pe *art' $e-lipi $u-i $e a#olo umai pe tru a veri&i#a umele "ta(iilor #+ $ tre ul #eti ea ai tea pero ului. O $at mi-a aru #at o privire ptru -toare. I-am -+mbit )i m-am pre&#ut # m a)e- mai bi e "#au . M-a privit &i9 )i "ever' apoi "-a r"u#it tr-o parte )i m-a i, orat tot re"tul #ltoriei. 2m luat ma"a #u ve#*ii #ole,i $e birou. La toar#ere' am v-ut o &i,ur &amiliar "t+ $ pe o ba # $i apropierea i trrii #l$ire. 2m ,"it o "#u- pe tru a u i tra mpreu #u #eilal(i )i am &#ut u mi# o#ol pe tru a m apropia $e 3la;. @ 3e "-a t+mplat= L-am trebat' a1u ,+ $ "patele "u. 0e toar"e "pre mi e )i -+mbi. @ Cei' "#umpo. 2 &o"t bu pr+ -ul= @ 3e #au(i ai#i= @ Te p-e"#' (i ami te)ti= 2m &#ut o pau-. @ 0 u-mi "pui # "tai ai#i $e $imi ea(= @ !e"i,ur. N-am #re-ut # voi &i bi e primit biroul tu. @ Nu po(i "ta pur )i "implu ai#i. @ !e #e u= 2aa' la"-m " ,*i#e"#. Oame ii obi) ui(i u "tau pe b #ile $e pe "tra$. Nu te ,ri1ora' "#umpo. !a# v$ vreu poli(i"t' m mut pe ba #a $e pe #ealalt parte.

2m aru #at o privire "pre #l$ire' pe tru a m #re$i (a # u ie)ea i#i-o per"oa #u o"#ut. @ !oar )tii # u lu#re- tot timpul birou. !e e9emplu' $up-amia- &a# u reporta1 $e"pre o a$u are Tuee B" Par:. @ Mer, )i eu. !ar rm+ la $i"ta (' a"i,ur+ $u-m # u vei avea $e $urat oroarea $e a &i v-ut publi# #u mi e. @ 2$i# "tai la p+ $. 3la; r+ 1i. @ O art #are poate &i mereu mbu t(it. @ Nu po(i "ta pur )i "implu ai#i. @ Iar #epi. @ 3el pu(i & #eva. 3ite)te o #arte' u -iar' o revi"t. @ 0i,ur. <i " la" vreu mutt " "e &uri)e-e pe l+ , mi e timp #e $e-le, i te,rama -il i#. 2m ri$i#at m+i ile "pre #er )i am i trat #l$ire. M-am tor" #i #i mi ute mai t+r-iu. @ Ji-a &o"t $e1a $or $e mi e= M-a trebat el. I-am -v+rlit o revi"t pe"te umr $ire#t poal. 2 ri$i#at-o' a aru #at o privire la #opert )i "-a #ru tat. @ Roa$ Iorl$= @ / $e"pre ma)i i. O revi"t pe tru oame i pa) i#i. 3el pu(i pre&-te # o #ite)ti. R"&oi #+teva pa,i i )i "e opri la &oto,ra&ia u ei ro)#ate bi:i i' ti " pe "pate pe #apota u ui 3orvette 0ti ,ra;KS. 3iti te9tul $ia,o al' apoi e9ami &oto,ra&ia. @ 3e &a#e &emeia aia a#olo= @ 2#oper o -,+rietur $e pe #apot. 2 #o"tat mai pu(i $e#+t u ou "trat $e vop"ea. R"&oi # $ou' trei pa,i i #u &emei mbr#ate #+t mai "umar )i #u ma)i i #la"i#e. @ Ni#: #ole#(io a revi"te $e ,e ul "ta #+ $ eram #opii. !ar &r ma)i i. 0au #o"tume $e baie. @ Tu $oar pre&-te # o #ite)ti' $a= 2m -i" eu' tor#+ $u-i "patele. Nu "e )tie i#io$at. Poate ai oro# )i ,"e)ti #eva #are-(i pla#e. @ 2m #re-ut #-(i pla#e ma)i a mea. M-am $reptat "pre #l$ire. @ Nu vorbeam $e"pre ma)i i. !up #i ' 3la; )i #u mi e am rma" apartame t )i am 1u#at #r(i. P+ a a1u " P*ilip a#a"' eram mai bo,at #u trei-e#i $e $olari )i #i #i-e#i $e #e (i. To#mai #+)ti,a"em al patrulea 1o# la r+ $ )i m bu#uram #a u #opil #+ $ i tr P*ilip. !e $at #e a trebat $a# poate 1u#a )i el' 3la; a *otr+t # era timpul " &a# $i ou u $u). . ritmul "ta' avea " $evi tipul #el mai #urat $i Toro to. 2m 1u#at #u P*ilip #+teva m+i i' $ar u mai era a#ela)i lu#ru. P*ilip u 1u#a pe ba i. <i # )i mai ru' "e a)tepta " m #o &orme- re,ulilor. . a#ea "ear' >erem; m-a #o ta#tat " va$ $a# totul era bi e. !e)i i ter-i"e"e #o vorbirile tele&o i#e' a"ta u "em a # u mai (i eam le,tura. 2)a #um am mai "pu"' avea mo$ul "u $e a e #o ta#ta pri i terme$iul u ei le,turi p"i*i#e o#tur e. To(i v+r#ola#ii au' tr-o m"ur mai mare "au mai mi#' abilit(i p"i*i#e. Mul(i $i tre ei le i, or' ,"i $u-le prea mi"ti#e pe tru i)te #reaturi obi) uite " #omu i#e umai pri i terme$iul ,*earelor )i #ol(ilor. 3la; )i #u mi e mprt)eam u a ume tip $e le,tur me tal poate pe tru # m mu)#a"e. Nu era vorba $e #apa#itatea $e a e #iti u ul altuia ,+ $urile "au alt#eva la &el $e uimitor. /ra' mai $e,rab' #eva a"em tor #u #eea #e ,eme ii preti $ a "im(i a$e"ea' lu#ruri mi ore' pre#um o $urere bru"# "au u "pa"m #+ $ u ul e"te r it "au abilitatea $e a-l "im(i

apropiere' $e)i u-l puteam ve$ea' au-i "au miro"i. Toat treaba m &#ea " m "imt oare#um #iu$at' a)a #+t u #er#a"em " o $e-volt pe par#ur" )i i#i m#ar -o re#u o)team #a atare. 2bilitatea lui >erem; era $i&erit. Putea " #omu i#e #u oi #+ $ $ormeam u vo#i au-ite mi te "au treburi la &el $e $ramati#e. !ormeam )i vi"am # vorbeam #u el' $ar "im(eam' "ub#o )tie t' # era mai mult $e#+t u vi"' pe tru # a"#ultam )i r"pu $eam ra(io al. !e &apt' era #*iar ,ro-av' $e)i -am re#u o"#ut-o i#io$at &a(a lui. M-a tre-it miro"ul $e #ltite. !e a#ea"t $at' am )tiut e9a#t #i e pre,tea mi#ul $e1u )i u mi-a p"at $elo#. M+ #area era m+ #are. Pe tru mi e' imi# u "e #ompara #u u mi# $e1u ,ata &#ut. Nu eram "tare " ,te"# $imi ea(a. La ora la #are m tre-eam' mi era prea &oame pe tru a-mi mai &a#e $e lu#ru la ara,a- #u tot &elul $e #rati(e u eori #*iar )i pr1itorul $e p+i e mi "e prea #-)i &#ea treaba prea #et. 3*iar mai bi e $e#+t " am pe #i eva #are "-mi pre,tea"# mi#ul $e1u ' era " pot " m t+r"# 1o" $i pat )i " m a)e- $ire#t la ma"' "ri $ pe"te $u)' "#*imbatul *ai elor' "platul pe $i (i )i piept atul' toate lu#rurile e#e"are pe tru a m tra "&orma tr-u tovar) pl#ut. Toate a#e"tea -aveau i#i-o importa ( #u 3la;. V-u"e lu#ruri )i mai ur+te. M-am ,ropat mai bi e "ub #uverturi. 3+ $ m+ #area avea " &ie ,ata' 3la; avea " mi a$u# o #a&ea. Tot #e aveam $e &#ut era " a)tept. @ 2rat ,ro-av. Nu &a#em #ltite prea $e". /le a u "e prea $ v+ t $up mi#ul $e1u . !e obi#ei' &ul,i $e ov- )i p+i e pr1it. Nu "u t "i,ur # va m+ #a a)a #eva' $ar eu o voi &a#e #u "i,ura (. M-am ri$i#at bru"# #apul oa"elor. Nu era vo#ea lui 3la;. @ 3um "e ume"# "u$= 3o ti u P*ilip. Tot #ltiteLD= LipiiL1= Nu le prea $eo"ebe"#. 2)a "e ume"# -o a #are te-ai "#ut' u= 3u a##e tul tu' b uie"# #. Geor,ia' poate Te e""ee. 3la; m+r+i. 2m (+) it $i pat )i am aler,at "pre u). 2poi am -rit o ima,i e &u,itiv a #m)ii $e oapte o,li $. U *alat5 2veam evoie $e u *alat. @ >erem;' &ratele tu' u avea i#i u &el $e a##e t' $e#lar P*ilip. 3el pu(i u mi-am $at "eama #+ $ am vorbit #u el la tele&o . Ra*at5 2m "#ormo it pri $ulap. U $e era *alatul= 2veam oare u *alat= @ ?rate vitre,' bomb i 3la;. @ !a= ' $a' a#um e #lar. 2m )&#at o *ai )i am pu"-o pe mi e' apoi am ie)it #a $i pu)# $i $ormitor )i am vlit bu#trie' opri $u-m bru"# e9a#t tre 3la; )i P*ilip. @ Ji-e &oame= 0e i tere" 3la;' a&lat # &a(a ara,a-ului. P*ilip "e aple#' m "rut pe obra- )i #er# "-mi $e"#+l#ea"# i)te )uvi(e $e pr. @ 0 u ui(i "-o "u i pe mama $imi ea(a a"ta' $ra,. N-a vrut " "e mai o#upe &r ti e $e petre#erea #u $aruri a lui %et";. 2ru # o privire "pre 3la;. ?amilia mea e ebu it $up /le a. 2r &i "tare "-o a$opte $a# u m "or mai repe$e #u ea. Privirea i -bovi a"upra lui 3la;. 2#e"ta aru # #ele trei #ltite $ea"upra u ei ,rme-i impre"io a te' "e r"u#i )i le a$u"e la ma"' #u o &i,ur impe etrabil. P*ilip )i #re(i pu(i bu-ele. 0e pli#ti"i"e probabil " &a# #o ver"a(ie $e polite(e )i " u primea"# i#i u r"pu ". @ U tul e . . #epu el' $ar 3la; $e"#*i"e"e $e1a u)a &ri,i$erului. . 0iropul e $ea"upra ara,a-ului' #ea)#a. 3la; "#oa"e $i &ri,i$er o "ti#l $e o &orm eobi) uit' pli #u "irop $e ar(ar' $e ,e ul #elor v+ $ute ma,a-i ele pe tru turi)ti "tri i la pre(ul $e aur li#*i$. @ / ou' am -i" eu' -+mbi $u-i lui P*ilip. 3+ $ ai #umprat-o= @ N-am. . 3umprat-o. I-am aru #at o privire lui 3la;.

@ 2m luat-o ieri. @ 2*' u-" "i,ur # /le ei i pla#e. P*ilip "e opri' plimb+ $u-)i o#*ii $e la mi e la 3la; )i apoi. /i bi e' $a' &rumo" $i partea ta. Tele&o ul #epu " "u e' "#uti $u-m " #aut #u &ri,urare #eva $e "pu". @ R"pu $ eu' -i"e P*ilip' )i "e &#u ev-ut "u&ra,erie. @ Mul(ume"#' am )uierat eu #et "pre 3la;. Trebuia " &a#i a"ta' u= Mai t+i mi#ul $e1u ' apoi "iropul. 0 &a#i para$ # )tii #e-mi pla#e )i "-l &a#i " "e "imt pro"t. @ 0 &a# para$= N-am "#o" i#i u #uv+ t. Tu ai a$u" vorba $e "irop. @ Tu -ai &i &#ut-o= @ %i e (ele" # u. !e #e "-o &a#= /le a' u m iau la tre#ere #u ime i. 2m ob"ervat ieri #+ $ am &#ut &ri,a elele # u aveai u "irop a$evrat. <tiu #um te pl+ ,i $e lu#rurile #o tra&#ute' a)a #+t am #re-ut # to#mai "e termi a"e )i am #umprat altul. @ <i mi#ul $e1u = 0pu e-mi # u voiai " tra "mi(i u me"a1 pre,ti $u-mi mi#ul $e1u . @ 0i,ur # voiam. Voiam "-mi e9prim eli i)tea re&eritoare la &aptul # u m + #i #a lumea )i voiam " m a"i,ur # ai parte $e #el pu(i o ma" $e#e t. 3a mu"a&ir' "u t "i,ur # u va #re$e $e#+t # #er#am " v $au o m+ $e a1utor. 2m &#ut $e"tul pe tru el. @ 2i &#ut $e"tul pe tru trea,a #l$i. M-am oprit' privi $ 1ur )i $+ $u-mi "eama # u era $e"tul m+ #are $e#+t pe tru trei oame i obi) ui(i. @ Re"tul e #uptor' -i"e 3la;. 2m a"#u "-o #+ $ l-am au-it tre-i $u-"e. Ji le pu la pa#*et pe tru "ervi#iu. !a# i "e pare #uiva #iu$at' -ai $e#+t "-i "pui # -ai mai avut timp $e mi#ul $e1u . M #*i uiam " ,"e"# u r"pu " tio" #+ $ am &o"t $i ou "alvat $e o trerupere' $e $ata a#ea"ta $e P*ilip' #are to#mai i tra bu#trie. @ /ra $e la birou' -i"e el #u o "tr+mbtur. !e u $e putea &i= M-am *otr+t )i eu " a1u , t+r-iu tr-o -i )i )e&ii au mu"ai evoie $e mi e. Nu-(i &a#e probleme' $ra,. Le-am "pu" # to#mai luam mi#ul $e1u #u ti e )i a1u , mai t+r-iu. Tra"e u "#au ' "e a)e- )i "e r"u#i "pre 3la;. !e#i' #e "e mai au$e #u "ervi#iul pe #are l #au(i= 2##epta"em " iau pr+ -ul #u 3la;. !up #e a umplut o pu , mare $e *+rtie #u pro$u"e $e la u ma,a-i $e $eli#ate"e $i apropiere' e-am $reptat "pre #ampu"ul u iver"itar. Nu eu am ale" lo#ul re"pe#tiv. Ni#i m#ar u mi-am $at "eama # mer,eam a#ea $ire#(ie p+ -am a1u " a#olo. !e)i biroul meu era la umai #+teva "tr-i $i"ta ( $e U iver"itatea $i Toro to' u &u"e"em i#i m#ar o $at #ampu" toate lu ile $e #+ $ lu#ram re$a#(ie. <i i#i u mai &u"e"em a#olo $e #+te ori ve i"em Toro to ultimii -e#e a i. U iver"itatea a &o"t lo#ul #are l-am t+l it pe 3la; )i #are m-am $r,o"tit. 2 mai &o"t )i lo#ul #are am &o"t am,it' mi (it )i' ultim i "ta (' tr$at. M-am mpotrivit $e $at #e mi-am $at "eama #otro voia 3la; " m $u# pe tru a lua pr+ -ul. M-am ,+ $it la o $u-i $e "#u-e )i la o $u-i $e alte lo#uri u $e puteam m+ #a. !ar -am reu)it " ro"te"# i#i u ume. 2mi ti $u-mi #eea #e "pu"e"e $e"pre 0to e*ave ' m-am "im(it prea "t+ 1e it " re#u o"# # -aveam #*e& " mer, la u iver"itate. Nu era $e#+t o #l$ire' 6o ,rma$ $e #rmi-i )i mortar7. Poate # era' totu)i' #eva mai mult $e#+t o "impl "t+ 1e eal. Poate # u $oream " re#u o"# #+t $e mult vibra(ie emo(io al avea a#ea ,rma$ $e #rmi-i )i mortar a"upra mea. Poate # u $oream " )tie #+t $e mult mi a$u#eam ami te )i #+t $e mult mi p"a. !rept pe tru #are -am "#o" i#i u #uv+ t. Ne-am a)e-at pe o ba # l+ , #l$irea #are "e a&la U iver"it; 3olle,e. /9ame ele aproape "e termi a"er )i umai #+(iva "tu$e (i mai mer,eau a,ale 1urul lui Ei ,B" 3olle,e 3ir#le' emaiav+ $ $e #e " "e ,rbea"# la #ur"uri. U ,rup $e ti eri 1u#a &otbal' 1a#*etele )i ru#"a#urile aru #ate $e-a valma tr-o ,rma$ l+ , tere ul $e (i t. . timp #e m+ #am' 3la; vorbi $e"pre lu#rarea "a re&eritoare la #ultul 1a,uarului 2meri#a $e 0u$ )i mi tea mea "-a

toar"e timp' pe tru a-)i ami ti #o ver"a(iile avute #u a i urm "ub a#e)ti #opa#i' tre a#ele #l$iri. Mi-l ima,i am pe 3la; a#ei a i' "t+ $ la o ma" $e pi# i#' vi-avi' Tuee B" Par:' m+ #+ $ )i vorbi $ at+t $e #o #e trat' #+t u &ri"beeLG ar &i putut "-i trea# pe $ea"upra #apului &r "-)i &i $at vreo$at "eama. 0ttea tot$eau a a#eea)i po-i(ie' pi#ioarele ti "e at+t $e mult' #+t a1u ,eau' pe "ub ma"' "patele ,le- elor mele' m+i ile mi)#+ $u-"e #o "ta t' #a )i #um o parte $i el ar &i trebuit " "e mi)te ori#e #lip. Vo#ea avea a#ela)i timbru' a#um at+t $e &amiliar' #+t i urmream ritmul mi te' pre-i#+ $ ori#e "#*imbare $e to ' &ie#are a##e tuare a u ui a umit #uv+ t. 3*iar )i atu #i $orea "-mi #u oa"# ,+ $urile )i opi iile le,tur #u ori#e lu#ru. Ni#i o $iva,a(ie a mi (ii mele ti ere u era prea ba al "au pli#ti"itoare pe tru el. !e-a lu ,ul timpului' i vorbi"em at+t $e"pre tre#utul' #+t )i $e"pre a"pira(iile' temerile' "pera (ele )i i #ertitu$i ile mele' $e"pre toate lu#rurile pe #are u-mi ima,i am # i le-a) &i putut mprt)i vreo$at #uiva. .mi &u"e"e tot$eau a &ri# "-mi $e"#*i$ "u&letul &a(a #uiva. !ori"em " &iu o &emeie puter i#' i $epe $e t' u o va,aboa $ "#oa" par# $i #ea mai proa"t melo$ram $i#:e "ia . .mi a"#u "e"em me$iul #are #re"#u"em )i' $a# #i eva a&la"e #umva' preti "e"em # u avu"e"e i#i-o importa (' # u m a&e#ta"e #+tu)i $e pu(i . Toate a#e"tea "e "#*imba"er o$at #u apari(ia lui 3la;. !ori"em " )tie totul $e"pre mi e' a)a #+t " &iu "i,ur # )tia #e eram )i # avea " m iubea"# ori#um. M a"#ulta"e )i u-)i "#*imba"e prerea. Mai mult' mi r"pu "e"e a#ela)i &el. .mi pove"ti"e $e"pre #opilria "a' $e"pre pier$erea pri (ilor tr-o #o 1u#tur pe #are u )i-o putea ami ti' $e"pre a$op(ia )i &aptul # u "e putea i te,ra me$iul )#olar u $e &u"e"e ri$i#ulari-at )i evitat $e to(i' &ii $ e9matri#ulat at+t $e $e"' #+t prea " "#*imbe )#olile a)a #um "#*imbam eu pri (ii a$optivi. .mi "pu"e"e at+tea lu#ruri' #+t &u"e"em "i,ur # l #u o)team #omplet. 2poi $e"#operi"em #+t $e mult m )ela"em. U eori' o a"t&el $e )el#iu e $oare mai ru $e#+t o mu)#tur. 2GIT2JI/. P*ilip "-a tor" $e la "ervi#iu $up mie-ul op(ii. 3la; )i #u mi e e uitam la u &ilm' eu ti " pe #a apea' 3la; tol it pe &otoliul #u "ptar rabatabil' ro (i $ &lori#ele $e porumb. P*ilip i tr #amer' "e opri "patele #a apelei )i privi #+teva mi ute e#ra ul. @ U &ilm $e ,roa-= . treb el. <tii' -am mai v-ut u ul $i "tu$e (ie. O#oli #a apeaua )i "e a)e- l+ , mi e. 3are e= @ /vil !ea$ IILH' am r"pu " eu' ti -+ $ m+ a $up tele#oma $. 3u "i,ura ( ,"im )i alt#eva. @ Nu' u "#*imba #a alul. 0e uit la 3la;. .(i pla# &ilmele $e ,roa-= 3la; rma"e t#ut u mome t' apoi mormi #eva eva-iv. @ 3la; u "e $ v+ t $up ele' am $e#larat eu. Prea mult viole (. / &oarte $eli#at. Trebuie " "#*imb #a alele $a# "#e ele $evi "+ ,eroa"e. 3la; pu& i pe a". @ "ta-i #am arti&i#ial' i-am -i" eu lui P*ilip. / partea a $oua. Urmrile &ilmelor $e ,roa- "u t i &e#te. @ 0#ream GLK' -i"e 3la;. @ "ta e o e9#ep(ie umai pe tru # "#e ari)tii au )tiut # urmrile "u t proa"te )i )i-au a"umat a"ta #+ $ l-au #o #eput. @ Nu-i a)a' e9#lam 3la;. I$eea. 0e opri' aru # o privire "pre P*ilip' #are e urmrea #o ver"a(ia #a la u tur eu $e pi ,-po ,' )i )i $e" u pum $e &lori#ele ,ur. @ ! #a"tro ul #oa#e. @ /u l-am #umprat. @ <i l-ai pr1it #uptorul meu #u mi#rou $e. ! #a"tro ul.

@ Mai "u t # $ou pu ,i bu#trie. @ Vreau $i "ta. ! #a"tro ul #oa#e. 3la; tr+ ti #a"tro ul pe m"u( )i-l mpi "e "pre mi e #u pi#iorul. @ / ,ol5 2m e9#lamat eu. P*ilip i-bu# i r+". @ 0e ve$e # v #u oa)te(i $e #+ $ era(i #opii. 0e l" t#erea. 2poi 3la; "e ri$i# pi#ioare. @ M ba, la $u). 2 $oua -i era "+mbt. P*ilip ple#a"e " 1oa#e ,ol& # ai te $e a m tre-i eu. Gol&ul era u "port pe #are l evitam. 3erea prea pu(i a#tivitate &i-i# $i partea mea )i prea mult #omportare $e#e t. Toam a pre#e$e t &u"e"em $e a#or$ " #er#' iar P*ilip mi $$u"e $ou li"te. U a #upri $ea re,ulile 1o#ului. 2 $oua "e re&erea la &elul #are trebuia " m mbra# )i " m #omport timpul 1o#ului. /i bi e' eram #o )tie t # u ele "porturi e#e"itau a umite *ai e pe tru prote1area #orpului' $ar u pri#epeam $e #e o blu- &r m+ e#i pe tere era #o "i$erat $rept u ri"#. ?erea"# !um e-eu #a umerii mei ,oi " pro$u# a"upra 1u#torilor u e&e#t at+t $e mare' #+t " lovea"# mi ,ile a)a #um u trebuia. 2veam $e"tule probleme via( pe tru a m apu#a " m"or lu ,imea )ortului )i a veri&i#a $a# "e potrivea #u "ta $ar$ele 1o#ului $e ,ol&. . a&ar $e a"ta' $up $ou parti$e #u P*ilip' mi-am $at "eama # u-mi pl#ea $elo#. Lovirea #u putere a mi ,ii era umai bu pe tru a-(i $e"#r#a ervii' $ar evi$e t u "ta era "#opul 1o#ului. 2)a #+t P*ilip 1u#a ,ol&. /u u. !up ,ol&' am ie)it to(i trei " lum pr+ -ul. 2 &o"t &r $oial prima $at $e#ur" $e -e#e a i #+ $ u mi-a #-ut bi e m+ #area. P*ilip a #er#at "-l atra, pe 3la; #o ver"a(ie vreo $ou-e#i $e mi ute #*i uitoare. 2r &i avut mai mult "u##e" a$re"+ $u-i-"e "alatei $i &ar&urie. Pe tru a-l "alva' am #eput u mo olo, pe #are am &o"t apoi evoit "-l #o ti uu p+ la "o"irea otei $e plat' trei-e#i )i opt $e mi ute )i $ou-e#i $e "e#u $e mai t+r-iu. /9a#t a#el mome t' 3la; )i-a re#ptat mira#ulo" vo#ea' propu + $ " mer,em pe 1o" p+ la apartame t' )tii $ &oarte bi e # ple#a"em #u ma)i a lui P*ilip' #eea #e "em a # el ar &i trebuit " "e toar# "i ,ur a#a". . ai te $e a putea i terve i' P*ilip )i-a a$u" bru"# ami te # mai avea #eva $e lu#ru la "ervi#iu' a)a #+t' $a# u e $era 1a " mer,em pe 1o"' el urma " "e $repte $ire#t tr-a#olo. 21u )i la u a#or$' ambii "-au repe-it "pre ie)ire #a i)te pu)#ria)i eva$a(i' l"+ $um pe mi e " re-olv problema ba#)i)ului. !umi i# $imi ea(' timp #e P*ilip 1u#a ,ol&' 3la; )i #u mi e e-am o#upat $e #orvoa$ele "ptm+ ale' $e ,e ul &#ut #urat apartame t' "platul ru&elor )i #umprturi. 3+ $ e-am tor" $e la ma,a-i ' am ,"it u me"a1 $e la P*ilip pe robot. L-am "u at. @ 3um a &o"t parti$a= L-am trebat #+ $ a ri$i#at re#eptorul. @ Nu prea bu . Te-am "u at le,tur #u #i a. @ Nu a1u ,i la timp= @ !e &apt' voiam " te i vit ora). . tr-u lo# pl#ut. ?#u o pau-. !oar oi $oi. @ Mi u at. @ Nu te "uperi= @ !elo#. 3la; poate avea "i ,ur ,ri1 $e el. Nu "uport me"ele &a"tuoa"e. !e &apt' i#i u )i-a a$u" u #o"tum bu . @ 3u #e "e mbra# la i terviuri= Up"5 @ ?ilo"o&ia lui e "impl8 &ii #+t mai i $ole t #u puti (. @ %i e. 2lt pau-. !up #i m-am ,+ $it " mer,em la vreu "pe#ta#ol. Poate ,"im bilete la 1umtate $e pre(.

@ 0-ar putea " u &ie prea u)or pe tru u "&+r)it $e "ptm+ ' $ar poate reu)im #umva. @ M-am ,+ $it ". P*ilip )i $re"e ,la"ul. 0 mer,em umai oi $oi. @ 2)a am (ele" )i eu. Vrei " &a# eu re-ervrile pe tru #i = 0 iau bilete= @ Nu' re-olv eu. 2r trebui " a1u , pe la )a"e. Poate vrei "-i "pui lui 3la;to # vom a1u ,e t+r-iu a#a" $i"ear. 3i ' u "pe#ta#ol' o butur "au o #a&ea $up a#eea. @ 0u mi u at. P*ilip rma"e t#ut u mome t' #a )i #um "-ar &i a)teptat " mai "pu #eva. V-+ $ # u mai a$u, imi#' a -i" la reve$ere )i a trerupt #o ver"a(ia. 3i a a &o"t o alt ma" $e #o)mar. Nu # totul ar &i mer" ru. 2proape # mi-a) &i $orit a)a #eva. !a# re-ervrile i "-ar &i #o trama $at "au m+ #area ar &i &o"t re#e' #el pu(i am &i avut u "ubie#t $e #o ver"a(ie. . "#*imb' am "tat aproape o or #a $oi oame i #are ie" mpreu ora) pe tru prima $at a $oua t+l ire &ii $ e9#lu" $e la "i e. Nu )tiam #e " e "pu em u ul altuia. /i bi e' $e vorbit am vorbit P*ilip mi-a "pu" $e"pre #ampa ia $e re#lame pe tru apartame tele $e pe malul la#ului la #are lu#ra' eu i-am pove"tit $e"pre ,a&a &#ut $e primul mi i"tru la ultima )e$i (. 2m $i"#utat $e"pre proie#tele re&eritoare la re&a#erea portului. Ne-am pl+ " $e po"ibila #re)tere a pre(ului biletelor $orit $e TT3-uluiLL. 2m $i"#utat $e"pre )a "ele e#*ipei >a;"LP. Pe "#urt' am $i"#utat $e"pre ori#e "ubie#t ar putea $i"#uta $ou per"oa e aproape e#u o"#ute timpul #i ei. <i' mai ru' am $i"#utat $e"pre re"pe#tivele "ubie#te #u $i"perarea u or e#u o"#u(i ,ro-i(i # alt&el ar &i trebuit " "tea toat "eara mu(i #a pe)tii. La $e"ert' u mai aveam "ubie#te $e #o ver"a(ie. . "patele o"tru' trei i $ivi-i $e-abia tre#u(i $e v+r"ta #+ $ &a(a le era pli $e a# ee )i tr+mbi(au "u##e"ele #u a#(iu i la #ompa iile $ot-#omLQ' $e"tul $e tare pe tru #a oame ii $e pe "tra$ " a&le $e oro#ul lor. /ram pe pu #tul $e a &a#e u #ome tariu a#i$ pe a#ea"t tem' apoi m-am oprit' pe tru # u eram "i,ur $e &elul #are ar &i putut rea#(io a P*ilip. 2vea " "u e remar#a mea pe"te m"ur $e e,ativ= 2vea " par &al"= /ra ,e ul $e ob"erva(ie pe #are 3la; ar &i apre#iat-o. !ar P*ilip= Nu eram "i,ur' a)a #+t am t#ut. . timp #e #*el erul e umplea $i ou #e)tile #u #a&ea' P*ilip )i-a $re" ,la"ul. @ !e#i' #+t timp #re-i # va mai "ta vrul tu la oi= @ Probabil # $ou' trei -ile. Te $era 1ea-= <tiu # poate &i u ti#lo". @ Nu' u. Nu a"ta-i problema. A+mbi )ter". Trebuie " re#u o"# # u-i #ea mai pl#ut #ompa ie' $ar o " "upravie(uie"#. Numai # e. #iu$at= @ 3iu$at= P*ilip ri$i# $i umeri. @ % uie"# # e $i #au-a &aptului # voi $oi v #u oa)te(i $e at+ta timp. / u a$evrat. Nu )tiu. 0imt. 3lti $i #ap. / vorba umai $e mi e' $ra,a mea. M "imt l"at pe $i a&ar. Nui r"pu "ul #el mai matur $i lume' $ar u )tiu. %tu $araba a #u $e,etele pe #ea)#a $e #a&ea' apoi mi pri "e privirea. 2 &o"t #eva. Nu mai #o ti u. @ 3e= @ N-are importa (. 0orbi $i #a&ea. 2 avut "u##e" #u u eve tual lo# $e mu #= @ 2 pu" mi)#are #+teva lu#ruri la U iver"itate. 3+ $ totul "e va ara 1a' "e va muta $i apartame t. @ !e#i va rm+ e Toro to= @ O vreme. P*ilip $e"#*i"e ,ura' e-it' apoi lu o alt ,*i(itur $e #a&ea. @ 2)a$ar' "e i tere" el' ai a"#ultat ultimul $i"#ur" al lui MelLN= N-am reu)it " ,"im bilete pe tru i#iu ul $i "pe#ta#olele bu e' a)a #+t am a1u " " ve$em u &ilm' apoi " mer,em la u bar #u mu-i# 1a-- pe tru a bea #eva. 3+ $ am a1u " a#a"'

era aproape $ou. 3la; u era apartame t. 3+ $ P*ilip a i trat $ormitor "-)i ia mobilul )i "-)i a"#ulte me"a1ele' 3la; a vlit pe u)' #u obra1ii mbu1ora(i. @ Cei' a -i" el' privi $ pe"te umrul meu' #ut+ $u-l pe P*ilip. @ / $ormitor' am r"pu " eu. 2i aler,at= @ ?r ti e= 3la; ptru "e bu#trie. 0e toar"e #+teva "e#u $e mai t+r-iu #u o "ti#l $e ap mi eral' $e)urub #apa#ul' bu 1umtate $i ea )i mi-o ti "e. 2m #lti at $i #ap. @ 0pu e-mi' te ro,' # ai &#ut e9er#i(ii "al. 3la; lu o ou ,*i(itur. @ 0 te ia $ra#uB' am mormit eu' l"+ $u-m " #a$ pe #a apea. 2i promi" " u m urmre)ti "eara a"ta. @ Nu' tu mi-ai "pu" " u te urmre"#. /u -am r"pu ". !atoria mea ai#i e " te prote1e-. <i #*iar a"ta am $e ,+ $ " &a#' "#umpo. @ N-am evoie. P*ilip reapru $i $ormitor. @ Ve)ti proa"te. 0e uit la 3la;' apoi la mi e. 2*' am trerupt #eva= 3la; ,*i(i la#om re"tul $e ap )i "e $rept "pre bu#trie. @ 3e ve)ti proa"te= 2m trebat eu. @ 0-a #o vo#at o )e$i ( ur,e t m+i e. O&t. !a' )tiu' e Vi#toria !a;LS. .mi pare ru' $ra,. !ar l-am "u at pe %la:e )i am mutat parti$a $e ,ol& la opt' a"t&el #+t vom avea timp " 1u#m' apoi " iau pr+ -ul #u ti e ai te $e )e$i (. 0pera"em " petre# mai mult timp #u ti e a#e"t "&+r)it $e "ptm+ . 2m ri$i#at $i umeri. @ Nu-i mare "#o&al. G"im eu )i 3la; #eva $e &#ut #a " trea# timpul. P*ilip e-it' pru ,ata " "pu #eva' aru # o privire "pre bu#trie )i t#u $i ,ur. Lu i la pr+ -' timp #e-l a)teptam pe P*ilip' mi tele&o "-mi "pu # &u"e"e o #ur#tur #u parti$a $e ,ol& )i prima lovitur &u"e"e $at #u mai mult $e o or t+r-iere. To#mai termi a"er parti$a' a)a #+t u mai puteam lua pr+ -ul mpreu . !up tele&o ul lui P*ilip' 3la; )i #u mi e am *otr+t " mer,em pe 1o" p+ 3*i atoF pe tru pr+ -. 2m petre#ut re"tul -ilei $e"ti -+ $u- e' $e"#operi $ mpre1urimi p+ atu #i ee9plorate' plimb+ $u- e pri -o e re-i$e (iale' apoi &#+ $ 1o,,i , pe pla1 ai te $e a reve i apartame t pe tru u bi&te# "u#ule t. 3i eva "u la u) pe la )apte. /ram baie' a)a #+t am urlat la 3la; " $e"#*i$ el. 3+ $ am ie)it' (i ea m+ alte &lori' $e $ata a"ta "t+ 1e ei tr-o va- $e #erami#. @ .i pare ru # -a putut lua ma"a #u ti e' $e#lar 3la;. Le vrei $ormitor' l+ , #elelalte= M-am oprit' privi $u-l #um (i ea &lorile m+ )i a)tepta. @ 0pu e o$at' am -i" eu. @ 3e a ume= I-am "mul" &lorile $i m+ . @ <tiu la #e te ,+ $eai. !a# i-ar prut ru #u a$evrat' trebuia "-)i &i "#urtat parti$a $e ,ol&. @ N-aveam $e ,+ $ " "pu a"ta. @ !ar a"ta ,+ $eai. @ Nu' tu te-ai ,+ $it. <i ai "pu"-o. M-am $reptat "pre $ormitor. @ 2p' "tri, el $up mi e.

M+r+i $' m-am $reptat "pre baie. 2m umplut va-a #u ap' $e-lipi $ #+teva pl#u(e $e marmur ver$e. Trei au #-ut #*iuvet' mai multe pe po$ea. Le-am luat pe #ele $i #*iuvet' am aru #at o privire "uper&i#ial "pre #elelalte )i am *otr+t # pot " mai a)tepte p+ -iua #are aveam " &a# $i ou #urat. @ 0pre $eo"ebire $e al(i oame i' am $e#larat eu' ptru -+ $ #u pa)i mari $i ou pe #uloar' P*ilip u "imte e#e"itatea #a membrii u ui #uplu "-)i $u# vie(ile le,a(i tot timpul u ul $e altul. Mie mi #o vi e. 3el pu(i mi trimite &lori. T#erea "e l" $i ou "u&ra,erie. 2m tr+ tit va-a $e #erami# pe optier l+ , tra $a&iri )i m-am tor" la 3la;. 0ttea #o#o(at pe "ptarul #a apelei' #iti $ oti(ele pe #are le a$u"e"em vi eri $e la "ervi#iu. @ Cai' "pu e5 .)i ri$i# privirea $e pe ele. @ 3e " "pu = @ 2i a)teptat toat "ptm+ a "-mi "pui #eea #e #re-i $e"pre P*ilip. !-i $rumul5 @ Prerea mea "i #er= 2m "#r+) it $i $i (i. @ !a. @ /)ti "i,ur= 2m "#r+) it $i ou $i $i (i. @ !a. @ 3re$ #-i u tip #um"e#a$e. !i (ii #epeau " m $oar. @ <i #e ar vrea " "em e a"ta= @ /9a#t #eea #e am "pu"' "#umpo. 3re$ # e u tip $e treab. Nu u ul per&e#t' $ar #i e-i per&e#t= /vi$e t (i e la ti e. . #ear# " &ie ,ri1uliu. / &oarte rb$tor. !a# a) &i &o"t lo#ul lui' m-a) &i a-v+rlit )uturi a&ar $e ai#i # $e a#um #+teva -ile. 2 &o"t polite(ea tru#*ipat. U tip #um"e#a$e. @ !ar #e= @ !ar u va (i e. Ri$i# m+ a pe tru a u m l"a " prote"te-. Cai$e' /le a. <tii $e #e lai ale" pe tipul "ta' u= 2$i#' u pe tru # e)ti #utarea u ei #a"e' &amilii )i treburi $e ,e ul "ta. 3re-i # u )tiu # a"ta vrei= %i e (ele" # )tiu. <i (i "pu # e #*iar "ub a"ul tu' $ar u vrei " a"#ul(i. 0e pu e trebarea $e #e l-ai ale" to#mai pe tipul "ta pe tru a-(i reali-a toate a#e"te &a te-ii= <tii #u a$evrat a"ta' u-i a)a' "#umpo= @ Pe tru # e u om bu ' e. @ %u ' rb$tor )i ,ri1uliu. Nu-(i a$u#e #umva ami te $e #i eva= @ Nu $e ti e. 3la; "e l" " alu e#e $e pe "ptarul #a apelei r+-+ $. @ Pre#i" u $e mi e. Pu"e oti(ele pe ma" )i mi "tu$ie #u ate (ie e9pre"ia &e(ei. 3*iar u (ele,i' u-i a)a' "#umpo= /i bi e' #+ $ o "-o &a#i' o " )tii # rela(ia a"ta u poate $ura. Po(i " (ii la tipul "ta' $ar u vei avea i#io$at #u el #eea #e avem oi $oi. Nu "e poate. 2)a #um"e#a$e #um e"te' l-ai ale" $i motive #omplet ,re)ite. @ Te )eli. Ri$i# $i umeri. @ /9i"t tot$eau a u #eput. 3e "e au$e #u bi&te#urile lea= Grtarul trebuie " &ie $e1a #i ". M o#up eu $e re"tul. Tu ve-i $e le,ume. Ne-am plimbat $elu , $up #i . 3+ $ e-am tor" apartame t' am v-ut # P*ilip tre#u"e pe a#olo )i l"a"e u bilet pe ma"' "pu + $ # parte erii "i l i vita"er la o t+l ire

Mo treal a $oua -i $e $imi ea(. Nu tre#u"e pe a#a" $e#+t pe tru a-)i lua #+teva lu#ruri )i "e a&la $e1a tr-u tre #u $e"ti a(ia Tuebe#. @ !e#i va lip"i toat oaptea= . treb 3la;' aple#+ $u-"e pe"te umrul meu pe tru a #iti biletul. @ 2)a "e pare. @ 3e #*e"tie5 % uie"# # va trebui " ,"im #eva $e &#ut. 0e $rept "pre #ale $ar. 0 ve$em. 2u tre#ut )a"e -ile $e #+ $ te-ai Tra "&ormat. Opt pe tru mi e. <tii #e "eam a"ta. /ra timpul " aler,m. ?O3URI !/ 2RTI?I3II. Ne-am trebat $a# " mer,em #u ma)i a "au pe 1o" p+ la rave . !e)i $i"ta (a era mare' pe i#iu ul $i oi u e $era 1a " mer,em pe 1o" partea #are u prea e #o ve ea era $rumul apoi $up o aler,are e9te ua t. 3-u"em aproape $e a#or$ " lum ma)i a #+ $ am &#ut ,re)eala " me (io e- # era a lui P*ilip. 3la; "-a *otr+t ime$iat # ar &i &o"t o a$evrat #rim " u mer,em pe 1o" tr-o oapte at+t $e &rumoa". N-am prote"tat. Ma)i a lui P*ilip ar &i &o"t mai mult o povar. G"irea u ui lo# $e par#are pe"te oapte l+ , rave era $e"tul $e $i&i#il )i m treba"em tot$eau a #e "-ar &i t+mplat $a# a) &i &o"t ame $at "au tra#tat )i ar &i trebuit "-i e9pli# lui P*ilip #e #utam a#ea parte a ora)ului puterea op(ii. /ra $e1a mie-ul op(ii #+ $ am a1u ". Ne-am $e"pr(it. 2m ,"it u tu&i) )i m-am $e-br#at. . timp #e m ,*emuiam la pm+ t pe tru a #epe Tra "&ormarea' mi "-a t+mplat #eva #e u mai "im(i"em i#io$at p+ atu #i' #el pu(i u Toro to. M pre,team $e Tra "&ormare #u a#eea)i #o #e trare me tal pe #are o &olo"eam pe tru "platul $i (ilor. . timp #e mi tea mi era o#upat $e alte ,+ $uri' #orpul mi "e mi)#a po-i(ie' #a )i #um ar &i &o"t lu#rul #el mai atural $i lume. 2#um' $up -e#e a i' totul ar &i trebuit " $evi automat' )i $eve i"e. 3+ $ eram #u u membru al Caitei "au la 0to e*ave . Nu # m-ar &i $urut mai pu(i ' $ar' $i pu #t $e ve$ere me tal' tre#erea era li . 2#um eram &ii ( uma ' pe"te u mi ut eram lup. Mare "#o&al eram &emeie-v+r#ola#' u= Totu)i' Tra "&ormarea Toro to era o #u totul alt problem. Nou-e#i )i #i #i la "ut $i timp triam #a ori#are &ii ( uma . M tre-eam' m $u#eam la "ervi#iu' m tor#eam a#a" #u metroul' luam #i a' mi petre#eam "eara #u priete ul meu )i m #ul#am. O ruti per&e#t ormal' trerupt $e evoia o#a-io al $e a m tra "&orma lup' $e a aler,a pri p$uri' $e a v+ a vreu iepure )i $e a urla la Lu . >u9tapu erea era at+t $e mare' #+t a$e"ea' a1u ,eam rave ' mi "#oteam *ai ele )i rm+ eam pielea ,oal' ,+ $i $u-m #e aiba trebuia " &a#= 2proape # m a)teptam " m la" ,e u #*i' " m #o #e tre- a"upra Tra "&ormrii )i " u "e t+mple imi#. Poate #u e9#ep(ia po"ibilit(ii $e a m tre-i tr-o #ma) $e &or(' #u u $o#tor $r,u( l+ , mi e' #are "-mi "pu a milioa a oar # &ii (ele uma e u "e puteau tra "&orma lupi. 3+ $ m-am a)e-at po-i(ie a#ea oapte' mi "-a prut per&e#t atural. Probabil $i #au-a lui 3la;' #are era apropiere. 2#(io a #a o pu te tre $ou lumi. !a# era a#olo' u puteam uita #eea #e &u"e"em. Nu # ar &i &o"t o "urpri- at+t $e mare. <o#ul era # u-mi p"a. 3*iar m "im(eam bi e. . #er#a"em pe tru at+ta timp "-mi &r+ e- a#ea latur a &ii (ei mele' "i,ur # trebuia " $evi 6alt#i eva7' #are " "e #a$re-e lumea oame ilor. 2#um treve$eam po"ibilitatea u ei alte op(iu i. Poate 3la; avea $reptate. Poate # m "tr$uiam prea tare' &#+ $ lu#rurile mai $i&i#ile pe tru mi e $e#+t ar &i &o"t e#e"ar. 2v+ $u-l 1ur' era aproape impo"ibil " me (i per"oa a /le a 6uma 7 pe tru mult timp. M #omporta"em #a tot$eau a ira"#ibil' #p(+ at' pu" pe #eart. <i pm+ tul u "e prbu)i"e )i i#i u "e p+r1oli"e 1urul meu. Poate # u trebuia " &iu /le a 6#ea bu 7' pl#ut' "obr )i li i)tit. 3eea #e u "em a eaprat u a##e" $e &urie $a# P*ilip ar &i l"at #apa#ul toaletei ri$i#at "au $a# i)te $erbe$ei m-ar &i #l#at pe pi#ioare metrou' $ar poate # -ar &i trebuit " bat retra,ere

$e #+te ori "e pu ea problema u ei #o &ru tri. !a# a) &i l"at mai multe a"pe#te ale per"o alit(ii mele obi) uite " "e i te,re-e per"oa a 6uma 7' via(a lumea oame ilor ar &i putut &i mai u)oar' ba #*iar atural. Poate ai#i "e a&la #*eia problemei. ?reamtul tu&i)urilor m tre-i la realitate. 2m pri " o ima,i e &u,ar a bl ii lui 3la; tre#+ $ pri tr-u $e"i). M+r+i ,utural' erb$tor. 2m r+" )i m-am a)e-at $i ou po-i(ia $e Tra "&ormare' ,+ $i $u-m #+t $e #iu$at era &aptul # per"oa a #are ura #el mai mult lumea oame ilor era #ea #are m a1uta #el mai mult " trie"# ea. 3la; m+r+i $i ou )i )i v+r botul lumi i). @ 2)teapt' am -i" eu. 2m "#uturat $i #ap pe tru a-mi limpe-i ,+ $urile )i m-am pre,tit $e Tra "&ormare. !up aler,are' e-am Tra "&ormat apoi )i e-am ti " pe iarb tr-u lumi i) pe tru a e o$i* i )i "ta $e vorb. /ra partea #ea mai tu e#at )i t#ut a op(ii' mult $up l"area "erii )i la &el $e mult p+ la ivirea -orilor. Ni#iu ul $i oi u "e mbr#a"e' #iu$a aerului re#e. 2ler,area e &ierb+ ta"e at+t $e mult "+ ,ele' #+t am &i putut -a#e tr-u troia $e -pa$ p+ la r"ritul "oarelui' &r " e $m "eama. 0tteam #ul#a(i pe "pate' "avur+ $ $i pli "e -a(ia $at $e v+ tul re#e pe piele. !ea"upra #apului' #opa#ii blo#au aproape #omplet "telele )i Lu a' l"+ $ " "e &iltre-e umai at+ta lumi #+t " u &ie tu eri# be- . @ 2m #eva pe tru ti e' a $e#larat 3la; $up #e e-am o$i* it o bu#at $e vreme. . ti "e m+ a pri tu eri# "patele "u' tra"e $ou be(e lu ,i $i 1a#*eta aru #at pe 1o" )i le v+rti $ea"upra #apului. M-am ri$i#at #apul oa"elor. @ 2i a$u" arti&i#ii= @ / u "&+r)it $e "ptm+ #u &o#uri $e arti&i#ii ora)' u= 3re$eai # am " uit $e arti&i#iile tale= .mi pl#eau la ebu ie arti&i#iile. %i e' bi e' probabil eram "i ,ura &emeie $e trei-e#i $e a i $i lume #are era ebu it $up be(i)oarele lea #u veli) $e itrat $e pota"iu' $ar u-mi p"a. 3el pu(i ' u-mi p"a #+ $ 3la; "e a&la pri prea1m. /l u )tia # oame ii mari u "e 1oa# mo$ ormal #u po# itori )i u $oream "-i la" alt impre"ie. U a $i pu(i ele ami tiri $e"pre pri (ii mei era #ea $e la o petre#ere #u o#a-ia Ailei 3a a$eiPD. <tiam # era Aiua 3a a$ei pe tru #' a$+ #urile memoriei' aveam tiprit ima,i ea u ui tort &orm $e "tea,. <i a multor &o#uri $e arti&i#ii. 2u-eam mu-i# )i *o*ote $e r+". Miro"ea a pu#ioa" )i a pturi ve#*i. .mi ami team # tatl meu mi $$u"e u arti&i#iu primul arti&i#iu $i via(a mea. .mi ami team # mama )i #u mi e $a "am #u pi#ioarele ,oale pe iarba u$' &lutur+ $ arti&i#iile #a pe i)te ba,*ete ma,i#e' #*i#oti $ )i r"u#i $u- e' urmri $ #u privirea urmele $e lumi pe #are le l"am urm. 3la; "#oa"e $i 1a#*et o #utie $e #*ibrituri )i apri "e primul arti&i#iu. 2m "rit pi#ioare )i l-am )&#at. 0#+ tei porto#alii' &orm $e "tea' "rir "u"' "&+r+i $ )i tro" i $. Ri$i#+ $u-l' am tra"at o li ie e9perime tal pri aer. Prea #et. 2m &#ut-o mai repe$e )i ima,i ea a re-i"tat #+teva "e#u $e o li ie $e &o# tu eri#. 2m tra"at u #er#' urmri $ "#+ teile "#pr+ $ )i roti $u-"e. Mi-am "#ri" umele pe #er' primul 6/7 $i"pr+ $ ai te $e a-l termi a pe 627. 2m #er#at $i ou' mai repe$e. !e $ata a#ea"ta' umele a rma" a#olo pe tru o #lip. @ 2proape ,ata' "tri, 3la; $up mi e. 2ru #-l )i pu e-(i o $ori (. @ 2"ta u "e t+mpl $e#+t #u lum+ rile $e la -iua $e a)tere' am repli#at. !oar # le "ti ,i' u le aru #i. @ Le-ai aru #at o$at. 3u tot #u tort. @ Le-am aru #at ti e. Iar "i ,ura $ori ( $e atu #i u poate &i repetat.

3la; i-bu# i r+". @ /i bi e' tot$eau a aru #i arti&i#iile' a)a #+t ai putea "-(i pui )i o $ori (. O ou "uper"ti(ie a v+r#ola#ilor. . timp #e-mi retr,eam m+ a' arti&i#iul "e "ti "e. 3la; apri "e altul )i mi-l ti "e. L-am ri$i#at $ea"upra #apului )i am $e"#ri" #i&ra optP1' apoi mi-am #obor+t m+ a )i m-am r"u#it at+t $e repe$e' #+t aproape # m-am mpie$i#at $e 3la;. 2 i-bu# it r+" )i )i-a pu" m+ a pe partea $i "pate a ,ambei mele' pe tru a m "pri1i i. Nu )i-a $eprtat-o i#i $up #e mi-am re#ptat e#*ilibrul. 2m privit 1o". A#ea ti " pe "pate' "ub mi e. @ Te iube"#' a ro"tit el. 2m #lipit )i am #reme it. @ Mome tul e pro"t= . treb el' -+mbi $ u)or. .)i lu m+ a $e pe pi#iorul meu. / mai bi e a#um= @ /u. 2m #eput' apoi m-am oprit. Nu )tiam #e urma " "pu ' u )tiam #e voiam " "pu . @ Nu #er# " te "e$u#' /le a. 2ler,area' arti&i#iile u #o $u# la imi#. 2m #er#at ultimele #+teva -ile " &a# lu#rurile mai u)oare pe tru ti e. ?r tru#uri. ?r pre"iu i. Vreau " ve-i #lar lu#rurile. 3+ $ o "-o &a#i' vei &i #apabil " ale,i. 0 ale,i #ore#t. @ <i ale,erea ar trebui " &ii tu. 3la; art "pre arti&i#iul $i m+ a mea. @ Mai bi e ,rbe)te-te. / aproape "ti ". <i e ultimul p+ a ul urmtor. 2m privit 1o" pe tru a ve$ea # i #a $e"#e (a a1u "e"e aproape $e #aptul arti&i#iului. 2m ri$i#at privirea "pre #opa#ii $e $ea"upra' apoi mi-am retra" m+ a )i l-am aru #at "u". V+r&ul $e 1ar "e ri$i# "pre #er' "e ar#ui' apoi "e prbu)i 1o"' #a o "tea #-toare. 2m privit 1o"' "pre 3la;' #are urmrea arti&i#iul' r+ 1i $ #u a#eea)i pl#ere #opilrea"# pe #are o re"im(eam )i eu' $a "+ $ 1urul #r+ ,ului #u ba,*eta mea ma,i#. 2m privit # o $at "u"' "pre lumi ' am #*i" o#*ii )i mi-am pu" o $ori (. .mi $oream " )tiu #e voiam. PO0I%ILITJI. 2m $ormit p$ure p+ -ori' apoi e-am mbr#at )i am ple#at ai te #a amatorii $e 1o,,i , mati al " e #al#e $ome iul. 2m ,"it u bi"trou mi# l+ , Mo ,ePG )i am luat mi#ul $e1u pe tera". Lo#alul era pli $e aveti)tii ,rbi(i " ia la pa#*et #+teva bi"#ottiPH )i u e"pre""o $ublu $rum "pre "ervi#iu. Nime i u avea timp " "e oprea"# )i " m + #e pe lo#. Tera"a era umai a oa"tr )i per"o alul e-a l"at "i ,uri #*iar )i #+ $ a tre#ut mai mult $e o or $e la "o"ire. 0tteam re-emat $e "ptarul "#au ului' #u o#*ii #*i)i' $e,etele 1urul #e)tii #al$e $e #a&ea' a"#ult+ $ #ome tariul lui 3la; re&eritor la ma)i ile )i oame ii #are tre#eau pe l+ , oi. @ Pari &eri#it' $e#lar el bru"#. @ 3*iar "u t' am r"pu " &r " $e"#*i$ o#*ii. Mi-am l"at #apul pe "pate )i am "im(it #l$ura "oarelui pe &a(. <tii' u mi-a) putea ima,i a " trie"# u $eva u $e u e9i"t a otimpuri. @ M$a= @ Voiam " "pu ' a otimpuri a$evrate. 2) pier$e "#*imbrile' varia(iile. . "pe#ial primvara. N-a) putea tri &r primvar. Aile pre#um #ea $e a"t-i merit &ie#are &urtu $e -pa$ )i bltoa#e #u -pa$ "emitopit. P+ pri martie mi "e pare # iar a u "e mai termi . Toat -pa$a )i ,*ea(a #are par at+t $e mi u ate $e#embrie te "#ot $i mi (i. !ar )tii # "e apropie primvara. 2)tep(i &ie#are a prima -i #al$' apoi urmtoarea )i urmtoarea' &ie#are mai bu $e#+t pre#e$e ta. Nu po(i $e#+t " te bu#uri. Ui(i $e iar )i ai )a "a "-o iei $e la #apt. 2i oi po"ibilit(i. @ U ou #eput.

@ /9a#t. 3la; e-it' apoi "e aple# &a(' #a )i #um ar &i vrut " "pu #eva' $ar "e opri' "e $$u apoi )i u ro"ti i#i u #uv+ t. Ne-am tor" apartame t $up ou. . t+r-ia"em la "ervi#iu' $ar eram tr-o $i"po-i(ie prea bu pe tru a-mi mai p"a. Puteam " lu#re- ora liber $e la pr+ - "au " rm+ $up pro,ram. Ni#i o "#o&al. . timp #e e $reptam "pre li&t' 3la; mi-a "pu" # i)te $erbe$ei $e pe "tra$ #er#a"er "-i &ure ma)i a NeF Mor: iar a pre#e$e t. P+ " a1u ,em apartame t' r+$eam at+t $e tare' #+t aproape # am alu e#at *ol. @ 0erio"= 2m trebat timp #e #*i$ea u)a. Nu mi-a r"pu ". 3+ $ m-am uitat la el' u r+$ea. Ni#i m#ar u "e uita la mi e. Privirea i era a(i tit tr-u pu #t u $eva $ea"upra umrului meu. Mam r"u#it pe #l#+ie pe tru a-l ve$ea pe P*ilip pe &otoliul rabata t' #u bra(ele #ru#i)ate' art+ $ #a u pri te #are )i-a a)teptat toat oaptea &iul rt#itor. 2m $e"#*i" ,ura' $ar -am putut "#oate i#i u "u et. Mi tea mi lu#ra #u &ebrilitate' treb+ $u-"e $e #+t timp a1u "e"e a#a" )i #e "#u- ar &i mai plau-ibil. 0e tor"e"e a#ea $imi ea(= !a# $a' am &i putut "pu e # ie)i"em " lum mi#ul $e1u . 3la; )i #u mi e am &#ut u pa" ai te. P*ilip "-a ri$i#at pi#ioare. @ 2) vrea " vorbe"# #u /le a' $e#lar el. 3la; "e $rept "pre baie. P*ilip i tie #alea. 3la; "e opri' #u umerii #or$a(i. 0e r"u#i pe tru a-l privi' apoi &#u o pau-' #o #e tr+ $u-)i privirea u $eva $i #olo $e el. . #er# "-l o#olea"#' $e par# -ar &i v-ut pe ime i a#olo. @ 2m "pu" # vreau " vorbe"# #u /le a' repet P*ilip. 2) vrea " ple#i. 0e r"u#i )i "e $rept "pre #a apea. P*ilip i tie $i ou #alea )i 3la; "e #or$ iar)i. .)i #le)t pum ii' apoi "e rela9. .l provo#a )i l #o"ta u auto#o trol ime " pe tru a-l i, ora. /ram pe pu #tul $e a i terve i' #+ $ 3la; "e r"u#i )i m privi. @ Te ro,' am -i" eu. 2prob $i #ap )i "e $rept "pre u)' murmur+ $ 6Voi &i la parter7 timp #e tre#ea pe l+ , mi e. 3+ $ u)a "-a #*i"' m-am tor" "pre P*ilip. @ 3+ $ te-ai tor"= @ N-am ple#at. @ 2)a$ar ai. @ 2m &o"t ai#i toat oaptea. M-am blo#at #er#+ $ " ,"e"# o "#u-. @ 0-a am+ at t+l irea= @ N-a e9i"tat i#i-o t+l ire. L-am privit tio". @ !a' am mi (it' /le a. Trebuia "-mi $ove$e"# # b uielile mi erau e $rept(ite. @ 3re-i # eu )i 3la;. @ Nu. M-am trebat )i eu' $ar -ar &i trebuit " pr"i(i apartame tul pe tru a"ta. 0e t+mpl #eva' $ar u at+t $e evi$e t. P*ilip &#u o pau-. <tii # e $r,o"tit $e ti e' u= 2m $e"#*i" ,ura' $ar P*ilip a ri$i#at m+ a. @ Nu "pu e imi#' #o ti u el. N-are importa ( $a# )tii "au u' $a# e)ti $e a#or$ "au u. /"te. Ori#i e poate ve$ea "e ob"erv $e &ie#are $at #+ $ te prive)te' $i &elul #are vorbe)te #u ti e. Nu )tiu #e "im(i pe tru el. Nu-mi $au "eama. !e #+te ori i tru #amer' $i"#uta(i #o tra$i#toriu "au r+$e(i "au &a#e(i ambele a#ela)i timp. Nu (ele,. !e &apt' u (ele, o mul(ime $e lu#ruri $e #+ $ te-ai tor". @ Va ple#a #ur+ $.

@ Nu #ur+ $. 2#um. 2"t-i. 0e toar"e )i i tr $ormitor. Pe #+ $ me$itam $a# " m $u# $up el "au u' P*ilip "e toar"e #u u tea # $e *+rtii. Mi le ti "e. M-am uitat la #ele $e $ea"upra. !ate $etaliate $e"pre o #a" Mi""i""au,a. 2m &ru -rit )i #elelalte &oi alte $o#ume te $e"pre alte trei #a"e "ituate "uburbii. @ N-am 1u#at ,ol& $umi i#. 2m #utat $iver"e #a"e. Pe tru oi. @ Vrei " te mu(i tr-o #a"= @ Nu' eu. !a' vreau tr-a$evr " m mut tr-o #a"' $ar. ?#u o pau-' )i #ru#i) bra(ele' apoi )i le $e"&#u. Vreau " "pu # vreau " m "or. 2"ta "eam pe tru mi e o #a". 2 ,a1ame t' #"torie' #opii #+ $va. Tot ta#+mul. 2"ta vreau. M-am *olbat la el. P*ilip "e apropie' apoi "e opri' mpreu + $u-)i )i $e"&#+ $u-)i bra(ele #a )i #um -ar &i )tiut #e " &a# #u ele. @ / o "urpri- at+t $e mare= . treb el pe u to moale. 2m #lti at $i #ap. @ Nu e $e#+t. %ru"#. 3la; )i #u mi e am but oaptea tre#ut )i "u t # pu(i . Nu )tiu $a# pot. @ 2tu #i u r"pu $e. La"-mi timpul e#e"ar " #umpr u i el )i " &a# lu#rurile a)a #um trebuie. .)i b, m+i ile bu-u ar )i rma"e lo#ului' privi $u-m #a )i #um' #iu$a propriilor #uvi te' ar &i a)teptat totu)i u r"pu ". N-am -i" imi#. @ !u-te la "ervi#iu. G+ $e)te-te. 2m rma" emi)#a(i # u mi ut pe ibil' apoi m-am *otr+t bru"#. Mam $reptat "pre u)' apoi am e-itat' m-am tor" )i l-am mbr(i)at. M "tr+ "e bra(e' (i + $u-m o "e#u $ "au $ou $up #e i-am $at $rumul. Lam "rutat' am bomb it #eva $e"pre &aptul # aveam " a1u , a#a" pe la )apte' apoi am "plat puti a. 2m ple#at "pre "ervi#iu at+t $e uluit' #+t m mir # am #obor+t $i metrou la "ta(ia potrivit. 0tteam la birou #+ $ mi-am a$u" ami te $e 3la;. Nu &u"e"e a&ara apartame tului #+ $ ple#a"em )i u-l #uta"em. Nu avea " i ia mult timp "-)i $ea "eama # ple#a"em la "ervi#iu )i avea " m urmrea"#. 3e urma " &a# atu #i #+ $ avea " apar= 3e aveam "-i "pu = Mi-am "#o" trebrile $i mi te. Nu voiam " m ,+ $e"# a#um la 3la;. P*ilip m #eru"e #"torie. 3"torie. G+ $ul re via "pera (e )i vi"e pe #are le #re-u"em moarte #u -e#e a i urm. <tiam # u m puteam #"tori' $ar #*e"tiu ea &u"e"e ireleva t pe tru at+t $e mult timp' #+t uita"em #+t $e mult o $ori"em. O mai $oream #= !urerea $i piept mi r"pu "e la trebare. Mi-am "pu" # eram proa"t )i $e mo$ ve#*e. 3"toria era pe tru &emeile #are $oreau #a #i eva " aib ,ri1 $e ele. N-aveam evoie $e a)a #eva. N-o $oream. !ar erau lu#ruri pe #are le $oream #u a$evrat. 0tabilitate. Normalitate. ?amilie. U lo# perma e t lumea uma . 3"toria mi putea o&eri a#e"t lu#ru. P*ilip mi-l putea o&eri. !ar u m puteam #"tori. 0au puteam= Tri"em #u P*ilip $e"tul timp. /ra po"ibil " $ure-e pe tru tot$eau a= O vo#e "lab $i mi te m treba $a# $oream " trie"# #u P*ilip pe tru tot$eau a' $ar am bu)it-o. .l iubeam. !ar a#um' problema u era $a# voiam " m #"tore"# #u el' #i $a# era po"ibil. /ra oare po"ibil= Poate # $a. M puteam a$apta mai bi e $a# aveam o #a". M puteam #re$i (a # urma " #umprm u a l+ , o p$ure "au poate u $eva la (ar' #u u tere 1ur. Puteam lu#ra a#a" )i puteam " m Tra "&orm timpul -ilei' a)a #+t " u &ie evoie " $i"par $i pat mi1lo#ul

op(ii. Vo#ea )i &#u $i ou apari(ia' $e $ata a#ea"ta treb+ $ $a# mi ima,i am o via( #are " m Tra "&orm timpul -ilei' &uri)+ $u-m )i ,rbi $u-m' e+ $r- i $ " aler, "au " v+ e- "au ori#e alt#eva #are ar &i prea peri#ulo" timpul -ilei. 2m bu)it-o $i ou. .mi luam #o "i$erare op(iu ile' u luam $e#i-ii. /ra po"ibil "-mi a"#u $ #o ti uare "e#retul &a( $e P*ilip' $ar oare voiam "-o &a#= 3*iar $a# u "im(i"em i#io$at evoia "-i "pu a$evrul ai te' poate #' tr-o bu -i' $e#ep(ia avea " #+ trea"# at+t $e mult bala (' #+t u aveam " mai pot "uporta. Mi-l ami team pe 3la; perioa$a #+ $ ie)eam #u el' pre-e t+ $u-mi o ver"iu e "#rupulo" revi-uit a tre#utului "u' $e #are mi $$eam "eama a#um "e "im(ea evi$e t "ti ,*erit. 3um a) &i rea#(io at $a# mi-ar &i "pu" a$evrul= L-a) &i a##eptat. .l iubi"em $e"tul #a " u-mi &i p"at. P*ilip a "pu" # m iubea' $ar oare m iubea at+t $e mult= 3*iar $a# ar &i a##eptat #eea #e eram' u avea " &ie iritat $e mi #iu ile $i tre oi= 2m "rit propria aprare' i "i"t+ $ # u e9i"ta"e i#i-o alt #ale. I $i&ere t #+t $e mult a) &i (i ut la P*ilip' ar &i &o"t impo"ibil "-i "pu a$evrul. 2tu #i $e #e # l vi ov(eam pe 3la; pe tru mi #iu ile "ale= 2m l"at $eoparte a#ea"t trebare. 2#um era vorba $e P*ilip' u $e 3la;. Nu era a#ela)i lu#ru. Nu-l mu)#a"em i#io$at pe P*ilip. G+ $ul era $e e#o #eput. !ar $a# ar &i vrut a#e"t lu#ru' $a# ar &i vrut " mi "e alture= M "#utur u &ior re#e. Nu. Ni#io$at. Ni#i m#ar $a# ar &i vrut-o. /ra o parte a vie(ii mele #are u l-a) &i a$u" i#io$at. Tele&o ul $e pe birou "u . . timp #e ri$i#am re#eptorul' am )tiut #i e era la #ellalt #apt al &irului. 2m )tiut' )i totu)i am r"pu ". @ U $e e)ti= . treb 3la; lo# $e o &ormul $e "alut. @ La "ervi#iu. Pau-. @ 0tupi$ trebare' u= !a# te "u la birou )i r"pu -i' ar trebuie " &ie $e"tul $e evi$e t # e)ti a#olo. 0u t "urpri " # u te-ai e ervat pe #*e"tia a"ta. N-am "pu" imi#. @ 3e "-a t+mplat= . treb el. @ Nimi#. @ 0#umpo' $e #+te ori rate-i o#a-ia " m pui la pu #t "eam # #eva u e re,ul. @ Nu-i imi#. 2lt pau-. @ / vorba $e *+rtiile re&eritoare la #a"e. Le-am v-ut pe ma" #+ $ am ur#at " te #aut. 0pera"em. 2"ta-i problema' u= N-am r"pu ". 3la; $eprt tele&o ul $e la ,ur )i 1ur. Pe li ie "e au-ir u "+"+it )i u p+r+it' #a )i #um re#eptorul era i-bit $e #eva. Urm o t#ere. 2m vrut "-l pu &ur# atu #i #+ $ vo#ea i reve i' la #eput voalat' apoi #lar. @ %i e' -i"e el. %i e. Tra"e #u putere aer pe a"' "u etul "t+r i $ e#ouri pe li ie. Trebuie " vorbim. Vi ime$iat )i "tm $e vorb. !i ou' -am r"pu ". @ Trebuie " $i"#utm' repet el. ?r tru#uri. 2m promi" )i m (i $e #uv+ t' /le a. ?r tru#uri. Nu mai vreau " #+)ti, a#e"t mo$. Mer,em tr-u lo# publi#' oriu $e te "im(i #o &ortabil' )i $i"#utm. M a"#ul(i' apoi po(i ple#a ori#+ $ $ore)ti. @ %i e. @ Vorbe"# "erio". <tiu #. 0e opri. %i e= @ 2)a am "pu". /-it' apoi #o ti u8 @ !-mi -e#e mi ute' #el mult #i #i"pre-e#e. Iau metroul )i e t+l im &a(a biroului.

. trerup"e #o vorbirea &r a mai a)tepta u r"pu ". 2m #obor+t $e $at #e am #*eiat #o vorbirea. M-am trebat #e $ra#uB &#eam. !e #e a##epta"em " m t+l e"# #u 3la;= 3e m a)teptam " "pu = 6P*ilip te-a #erut #"torie= Cei' e mi u at' "#umpo' m bu#ur pe tru ti e.7 Totu)i' -am &#ut #ale toar" )i -am reve it birou. Nu re-olvam imi# a"t&el. Nu m puteam a"#u $e. Nu $oream " m a"#u $. Nu aveam evoie " m a"#u $. 2m "im(it #um mi vi e ru $e la "toma#. . ,ri1orare. 2m #*i" o#*ii )i am #er#at " m rela9e-' $ar ,rea(a "-a a##e tuat. 2m "im(it #um mi &u,e pm+ tul $e "ub pi#ioare. M-am poti# it' m-am re$re"at )i am aru #at o privire #ir#ular' " m a"i,ur # ime i u ob"erva"e imi#. 3orpul mi "-a #or$at bru"#' alert. 2m privit $i ou 1ur' $ar -am v-ut imi# eobi) uit. . timp #e m tor#eam pe tru a privi "pate' am "im(it # ame(e"#. Totul "-a tu e#at. U brbat tre $ou v+r"te m-a pri " timp #e m prbu)eam. 3el pu(i a)a pre"upu # "-a t+mplat. 2#um "tteam pe trotuar ame(it' "e#u $a urmtoare eram #ul#at pe "pate' privi $ $rept &a(a ,ri1orat a u ui "tri . 0alvatorul meu )i "o(ia "a m-au #o $u" "pre o ba # )i m-au a)e-at pe ea. 2m murmurat #eva le,at $e &apul # u avu"e"em timp " iau mi#ul $e1u . 3ei $oi "-au a"i,urat # m "im(eam bi e' mi-au "mul" promi"iu ea $e a m+ #a #eva )i a u "ta "oare' apoi au ple#at &r tra,ere $e i im. 2m i trat #l$ire' am rma" "patele u)ilor )i m-am uitat la #ea". Tre#u"er #i #i"pre-e#e mi ute $e #+ $ tele&o a"e 3la;. 2r &i trebuit " a1u , $i #lip #lip. 0toma#ul # mi &#ea e#a-uri. 3u "i,ura ( eram ,ri1orat' $ar u puteam $e&i i motivul. !e"i,ur' eram # -p#it $e propu erea lui P*ilip )i #*iar u $oream " "tau $e vorb #u 3la;. Totu)i' $i tr-u motiv "au altul' ,ri1orarea prea " u &ie le,at $e i#iu a $i a#e"te $ou probleme. /9i"ta pur )i "implu' #iu$at $e i #oere t )i va,. G+ $urile mi-au -burat apoi la 3la;. Promi"e"e " u &olo"ea"# tru#uri. Totu)i' promi"iu ea avea " $ure-e at+ta timp #+t urma " ob(i #eea #e $orea. !a# m *otram " m #"tore"# #u P*ilip "au $oar " rm+ #o ti uare #u el' 3la; avea )i ia" $i "rite' #l#+ $ ori#e (ele,ere "au promi"iu e. <tiam a"ta' $ar' "pre "urpri $erea mea' u-mi era &ri# $e #eea #e avea " &a#. !up to(i a#ei a i' i #u o)team at+t $e bi e tru#urile' #+t' $e &apt' i#i u mai erau tru#uri. Puteam a ti#ipa ori#e ar &i #er#at " &a#. 2veam " &iu pre,tit. !e#lara"e oaptea tre#ut # trebuia " ale,. 2vea $reptate. /u trebuia " &a# a#ea ale,ere. N-aveam $e ,+ $ "-l la" "-o &a# lo#ul meu. U orolo,iu pe pri mpre1urimi btu $e u "pre-e#e ori. M-am uitat $e $ou ori la #ea". !a' era ora u "pre-e#e. 3la; "u a"e la -e#e trei-e#i )i #i #i. 2m "im(it #um m #upri $e $i ou ,ri1orarea. 6Nu &i proa"t7' mi-am -i". !ou-e#i )i #i #i $e mi ute u era #eva e9a,erat. Poate u ,"i"e puterea " ia metroul )i "e *otr+"e " mear, pe 1o". !ar a#eea)i vo#e $i i terior mi )optea # #eva u era re,ul. 6Nu7' i-am r"pu " eu. Nu "-a t+mplat imi#. 2m mai a)teptat # -e#e mi ute. . ,ri1orarea $eve ea tot mai puter i#' iar "toma#ul m $urea tot mai tare. Trebuia " ple#. Trebuia " m tor# apartame t. !/03OP/RIR/. . #er#+ $ " $e"#*i$ u)a apartame tului' a#ea"ta "-a lovit $e #eva )i "-a #*i" "i ,ur. 2m mpi "-o $i ou. 0-a $e"#*i" #+(iva #e timetri' apoi "-a (epe it. 2m mpi " mai tare. 3eea #e o blo#a era ,reu' $ar "e mi)#a' &+)+i $ pe #ovor. Privi $ 1o"' am v-ut u pi#ior ti " $e-a #urme-i)ul po$elei. Mam "tre#urat pri $e"#*i-tura ,u"t' aproape mpie$i#+ $u-m $e pi#ior ,raba $e a ptru $e. /ra P*ilip. Prvlit "patele u)ii. . timp #e-l priveam' mi tea mea re&u-a " re,i"tre-e #eea #e ve$ea. 2m rma" lo#ului' *olb+ $u-m' ,+ $i $' tr-u mo$ perver"' u 6O'

!um e-eule57' #i 63um a a1u " ai#i=7 3*iar )i #+ $ am v-ut balta $e "+ ,e $e l+ , el' &irul ro)u #are i #ur,ea $i ,ur' ti -+ $u-"e #a o urm purpurie pe #ovor' mi tea mea u a a##eptat $e#+t e9pli#a(ii "imple )i ri$i#ole. .)i pier$u"e #u o)ti (a= Le)i a"e= 0u&eri"e u i &ar#t= U a##i$e t #erebral= U ata# $e apople9ie= . # uluit' m-am l"at " #a$ l+ , el )i am #eput " par#ur, etapele $e ba- pe tru u prim a1utor. /ra #o )tie t= Nu. Re"pira= !a. 2vea pul"= Ni#i puter i#' i#i "lab. I-am ri$i#at pleoapele' &r a )ti #e trebuia " veri&i#. 3+ $ i-am tra" #ma)a' $e,etele i-au ati " trea#t partea lateral )i "-au a&u $at tr-o ra a$+ #. Mi-am retra" m+ a )i m-am *olbat la $e,etele pli e $e "+ ,e. 3la;. 2m "im(it #um "toma#ul mi "e ur# ,+t )i m-am $at bru"# apoi' #a )i #um mi-ar &i &o"t &ri# " u-l mur$re"# pe P*ilip' apoi am vomat u &iri#el $e bil pe #ovor. <o#ul a $i"prut tro "e#u $ )i am #eput " tremur' alter + $ tre u a##e" $e team )i u ul $e &urie. 3la; o &#u"e5 Nu' u putea. !a' putea' $ar -ar &i &#ut-o. 0au ar &i &#ut-o= !e #e u= 3e l-ar &i oprit= Nu &u"e"em a#olo pe tru a-l mpie$i#a. !ar u' -ar &i &#ut a)a #eva. !e #e u= Pe tru # "e purta"e &rumo" )i u-)i ie)i"e $i &ire pe tru #+teva -ile= Uita"em oare $e #e era #apabil= Nu $e a)a #eva. Ni#io$at $e a)a #eva. 3la; u ata#a &ii (e uma e. 3u #o $i(ia " u &i #o "tituit o ame i (are. !ar P*ilip u )tia #e eram oi #u a$evrat' $e#i u era peri#ulo"' u era o ame i (are pe tru Cait "au pe tru mo$ul o"tru $e via(. Poate u pe tru mo$ul $e via( al Caitei' $ar pe tru #el al lui 3la;.= P*ilip "e mi)#. 2m "rit pi#ioare' ami ti $u-mi bru"# $e primele m"uri $e a1utor. 2m aler,at la tele&o ' am ri$i#at re#eptorul )i am &ormat S11. Mi-au trebuit #+teva "e#u $e "-mi $au "eama # u "e au-ea imi# $e la #ellalt #apt. 2m tr+ tit re#eptorul &ur#' l-am ri$i#at $i ou )i am re&ormat umrul $e ur,e (. Tot imi#. 2m privit 1o". ?irul era r"u#it 1urul pi#iorului me"ei. 3aptul at+r a la vreo 1umtate $e metru $oar i)te &ire #olorate. ?u"e"e tiat. 3i eva l tia"e mo$ $eliberat. 2tu #i am )tiut # u 3la; l r i"e pe P*ilip. Nu l-ar &i l"at via(' "+ ,er+ $ abu $e t' pe tru #a apoi " &a# tele&o ul i utili-abil. I $i&ere t #e era 3la;' u era u "a$i#. M-am repe-it "pre $ulpiorul $i *ol )i am $at u)a $e perete. 0ervieta lui P*ilip at+r a $e #+rli,ul obi) uit' iar mobilul "e a&la la lo#ul lui' u tru. 2m &ormat S11 )i i-am "pu" operatoarei # priete ul meu &u"e"e r it )i era i #o )tie t' # ve i"em a#a" )i-l ,"i"em a#ea "tare' # u )tiam #+t $e ,rav era )i i#i #um "e t+mpla"e totul. Nu )tiam $a# m #re-u"e )i i#i u-mi p"a. <i-a otat a$re"a )i a promi" " trimit o ambula (. /ra $ea1u ". !up #e am #*i" tele&o ul' am aler,at "pre $ulap' am )&#at u #ear)a& )i l-am rupt &+)ii. . timp #e l pa "am pe P*ilip' m-am aple#at $e"tul $e mult pe tru a "im(i miro"ul #elui #are-l ati "e"e )i l r i"e. I-ul #are ve ea $i *ai e u era al lui 3la;' #i al #uiva pe #are-l #u o)team' al #uiva pe #are l-am re#u o"#ut &r a &i $elo# "urpri ". T*oma" Le%la #. . "tr&u $urile mi (ii' m-am trebat #um m ,"i"e' u $e "e a&la a#um' $a# avea " "e toar# "au u' $ar -am pier$ut timpul me$it+ $ la toate a#e"te trebri "au #ut+ $ r"pu "uri. P*ilip era prioritatea umrul u u. 2 $oua era "-l ,"e"# pe 3la;' pe tru a-l averti-a. 2m veri&i#at $i ou re"pira(ia )i pul"ul lui P*ilip. La &el. M-am aple#at $ea"upra lui' iam (i ut #apul #u o m+ )i l-am ri$i#at #u #ealalt' pe tru a-i ,"i vreo ra a"#u ". . timp #e m ri$i#am ,e u #*i' am ob"ervat #eva "ub m"u(a $i *ol. O "eri ,. M-am alarmat $i ou. .i i 1e#ta"e Le%la # #eva= .l otrvi"e= L"+ $u-l #u ,ri1 1o"' m-am repe-it "pre m"u(. Pe pu #tul $e a m aple#a $up "eri ,' am v-ut u i el pe ma". U ul $e aur' at+t $e &amiliar' #+t -a trebuit "-l #er#ete- mai $eaproape. Veri,*eta lui 3la;. 0ub el era o bu#at $e *+rtie #u #eva m+-,lit pe ea. Pe tru o #lip' am #re-ut # )i "#o"e"e veri,*eta' # ve i"e ai#i ai te $e "o"irea lui Le%la #' )i-o "#o"e"e $e pe $e,et' "#ri"e"e biletul' apoi ple#a"e m pr"i"e. M-a

"#uturat u &ior $e emo(ie' $ar ai te $e a-l putea a ali-a' mi-am $at "eama # "#ri"ul u era al lui. M+i ile au #eput "-mi tremure. 2m ri$i#at &oaia. Veri,*eta a alu e#at )i a #-ut' ro"to,oli $u-"e pe #ovor. M-am ti " $up ea )i pum ul mi "-a #*i" 1urul metalului re#e ai te #a a#e"ta " ati , po$eaua. M-am tor" la bilet. /le a' %i, %ear Motor Lo$,e' #amera G11. M+i e' ora -e#e. !. 2m "im(it #um "toma#ul mi "e toar#e pe $o". . timp #e m aple#am " ri$i# "eri ,a' am )tiut ale #ui miro"uri aveau " &ie pe ea. Miro"ul lui !a iel pe pi"to ' al lui 3la; pe a#. @ Nu' am )optit. 2m tra" a&ar pi"to ul )i am miro"it i teriorul "eri ,ii. U puter i# miro" $e me$i#ame t "e p"tra"e i teriorul a#um ,ol' $ar u-mi puteam $a "eama #e repre-e ta. 6Nu e otrav7' miam "pu" ,+ $. !a iel -ar &i &olo"it otrav. Poate Le%la #' $ar u !a iel. !a# era otrav' l-ar &i l"at a#olo pe 3la;' u $oar veri,*eta. Veri,*eta )i biletul erau u "em . 3la; era # via(. . # via(= G+ $ul m "trpu "e #a u #u(it re#e u &aptul # era via(' #i # trebuia " iau #o "i$erare )i alter ativa. @ 2*' !um e-eule' am )optit )i m-am #lti at' apu#+ $u-m $e #ol(ul me"ei' pe tru ami re#pta e#*ilibrul. 6Revi o-(i &ire7' mi-am -i" ,+ $. 3la; era bi e. !a iel i i 1e#ta"e #eva pe tru a-l "#oate $i #ir#ula(ie. !e a#eea le)i a"em mai $evreme o ma i&e"tare a le,turii empati#e $i tre oi. !a iel l $ro,a"e )i l lua"e #u el' $ar era bi e. 2) &i )tiut $a# -ar &i &o"t. 2*' !um e-eule' "peram " )tiu. 2m privit $i ou biletul. O t+l ire. !a iel l avea pe 3la; )i $orea " m t+l e"# #u el -iua urmtoare' la ora -e#e' %ear Valle;. Iar $a# u-mi &#eam apari(ia. 2m l"at *+rtia " #a$ )i m-am tor" "pre u). 3orpul lui P*ilip # blo#a $rumul. @ .mi pare ru' am )optit. ?oarte' &oarte ru. M-am aple#at "-l mi)# $i $rum. 3+ $ l-am ati "' o#*ii i "-au $e"#*i"' iar m+ a i "-a #le)tat 1urul #*eieturii mele. @ /le a= Ai"e el' privi $ 1ur e$umerit' #u o#*ii tulburi. @ /)ti bi e' i-am r"pu ". 2m #*emat o ambula (. @ 2 &o"t u brbat. !oi brba(i. @ <tiu. /)ti r it' $ar vei &i bi e. 2mbula (a e"te pe $rum. @ 2u trebat u $e e)ti. Nu le-am "pu". 2poi 3la;to . 0-au #ierat. @ <tiu. Pa i#a mi "e "im(ea vo#e. Trebuia " ple#. . a#el mome t. 2)teapt ai#i. 3obor " a)tept ambula (a. @ Nu. 2r putea &i # a#olo. 2r putea " te #aute. @ O " am ,ri1. 2m #er#at "-i $e"&a# $e,etele $e pe #*eietura mea' $ar m-a "tr+ " )i mai tare. Mi-am eliberat m+ a #+t $e u)or am putut )i m-am ri$i#at pi#ioare. P*ilip "e ri$i# vreo #i #i #e timetri' $ar "e prbu)i $i ou pe po$ea' blo#+ $ u)a. M apu# $e pi#ior. @ Nu' repet el. Nu po(i ple#a. @ Trebuie. @ Nu5 O#*ii i "trlu#eau $i #au-a &ebrei )i a $urerii. O $urere a"#u(it m-a "trpu ". /u eram vi ovat. /u a$u"e"em a#ea"t e oro#ire pe #apul lui. Trebuia " rm+ )i "-l a1ut. !a# "e "upra' "tarea i "-ar &i putut rut(i. 3+teva mi ute plu" -ar mai &i #o tat. Mi-am #le)tat pum ii. Veri,*eta lui 3la; mi-a ptru " palm )i m-am #or$at bru"#. Ora -e#e. Trebuia " a1u , a#olo p+ la -e#e. P*ilip a "pu" #eva' $ar -am au-it. M #upri "e"e pa i#a.

Trebuia " ple#. Trebuia " ple# ime$iat. 2m #er#at " m to#me"# #u mi e "mi' " m #alme-' $ar era prea t+r-iu. 3orpul r"pu $ea $e1a &ri#ii. U 1u ,*i $e a,o ie m &r+ "e $ou. Mi-am $at "eama va, $e &aptul # veri,*eta lui 3la; era #-ut pe po$ea' iar P*ilip "pu ea #eva. 3apul mi "-a l"at 1o"' i tr+ $ piept. U vaiet $e $urere "pi te# aerul' iar ,+tul mi $eve i o ra $e"#*i". 2m ,+&+it' m-am e#at )i am tra" #u putere aer piept. . timp #e m prbu)eam ai te' bra(ele mi "-au ti " pe tru a amorti-a #$erea. 2m #er#at " le tra, "pre mi e )i "-mi me (i #apul 1o"' $ar pi#ioarele mi-au tremurat #o vul"iv' iar #apul "-a "mu#it pe "pate. Pri #ea(a provo#at $e $urere am v-ut &i,ura lui P*ilip &a(a mea' i-am v-ut o#*ii' am v-ut repul"ia )i ,roa-a o,li $ite ei. M-am l"at " #a$ patru labe )i m-am #*ir#it. 0patele "-a ri$i#at. %lu-a "-a $e"pi#at. 2m urlat $i ou' $e $ata a#ea"ta u urlet epm+ tea . Tra "&ormarea "e petre#ea at+t $e repe$e )i era at+t $e puter i#' #+t i#i m#ar u m puteam ,+ $i "-o opre"#. Mi tea mi "e ,oli #omplet. Nu "im(eam $e#+t &ri# )i a,o ie. 3orpul mi "e "mu#i o $at' apoi # o $at' a##e"ele &ii $ at+t $e puter i#e' #+t am "im(it # m rupeam $ou )i u-mi p"a' #o )tie t $e &aptul # umai a)a avea " $i"par $urerea. 2poi totul "-a termi at. Mi-am ri$i#at #apul )i am )tiut # eram lup. Nu e9i"ta vreu alt mome t $e e9te uare total #are " "e evapore at+t $e repe$e pre#um apru"e. 2 &o"t lo#uit i "ta ta eu $e u ul $e pa i# )i teroare. Mi-am ri$i#at privirea. P*ilip -#ea pe po$ea' la umai #+teva -e#i $e #e timetri. Nu i ve$eam $e#+t o#*ii' &i9+ $u-m #u o ,roa- eputi #ioa". M-am tor"' am traver"at "alturi #amera' am #*i" o#*ii )i am plo 1at pri u)ile $e la bal#o . Geamul a e9plo$at. 2)#*ii $e "ti#l mi-au "trpu " bla a )i pielea' $ar abia $a# le-am "im(it. ?r a m opri "au #*iar a ,+ $i' m-am ar#uit )i am "rit pe"te balu"tra$. Pe tru u mome t m-am tre-it aer' urmtorul am ati " iarba patru eta1e mai 1o". Laba "t+ , $i &a( "a r"u#it )i $urerea mi-a &ul,erat pri #orp. 3i eva a "#o" u "tri,t. 2m #eput " aler,. 2m $at o#ol #a o &urtu #l$irii )i m-am oprit ,ara1ul "ubtera . G*emui $u-m "patele primei ma)i i t+l ite' am a"#ultat "u etele pa)ilor eve tualilor urmritori. Neau-i $ i#iu ul' m-am "#uturat )i am #er#at " m rela9e- )i " m #o #e tre-. 3*iar $a# ime i u ve ea $up mi e' eram pri " #ap#a a#el lo#. 2t+ta timp #+t eram eli i)tit )i pa i#at' u m puteam Tra "&orma la lo#. <i #*iar $a# o &#eam' m-a) &i tre-it ,oal tr-u ,ara1 ime ". 2) &i putut ,"i *ai e' $ar la #e bu = Porto&elul' ba ii' #r(ile $e #re$it' a#tele $e i$e titate erau apartame t. ?r ele u puteam ple#a $i Toro to. Nu umai # trebuia " &a# ro"t $e *ai e' $ar trebuia " m tor# apartame t. Nu puteam. P*ilip m v-u"e' iar ambula (a urma " "o"ea"# ori#e #lip. Poate $a# a)teptam. 3+t timp= 3+ $ avea " &ie "i,ur " m tor#= 2vea " mai &ie vreo$at= 3o (i utul biletului lui !a iel mi &ul,er pri mi te. !imi ea(a urmtoare' ora -e#e. Terme ul limit. M #upri "e iar eli i)tea' "#o(+ $u-mi #omplet $i mi te ori#e ,+ $ ra(io al. Plea#. Plea# a#um. Nu am e-itat $e#+t o #lip' apoi m-am "upu". 2m &olo"it aleile ltural i#e $e #+te ori am putut )i "tr-ile laterale $e #+te ori -am ,"it alt "olu(ie. M-au v-ut oame i. Nu mi-a p"at. 2m #o ti uat " aler,. Ie)i $ $i Toro to' am traver"at #+mpuri' p$uri )i p)u i. Lo,i# vorbi $' &u,a mea -avea i#i u "e ". 2r &i &o"t mai bi e " a)tept ,ara1' " m "tre#or apartame t $up vreo or' apoi " iau u avio . Totu)i' a#e"t lu#ru u mi-a tre#ut i#io$at pri #ap. ?ie#are prti#i# a #orpului "e revolta la i$eea a)teptrii. I "ti #tul mi-a "pu" " a#(io e- )i a)a am &#ut. Mi-am blo#at mi tea timpul aler,rii' l"+ $ i "ti #tul "-mi #o trole-e mu)#*ii. 3+teva ore mai t+r-iu' am a1u " la u ob"ta#ol pe #are i "ti #tul "i ,ur u-l putea $ep)i8 #a"#a$a

Nia,ara. 2m petre#ut aproape o or v+rti $u-m lo# "patele u ei ma,a-ii' ,+ $urile pati + $u-mi pri mi te #a o ma)i pe ,*ea(. . #ele $i urm' am reu)it " m #o trole $ea1u " pe tru a me$ita a"upra problemei )i a ,"i o "olu(ie. U )ir lu , $e tiruri )i #amioa e "e ti $ea pe toat lu ,imea po$ului' a)tept+ $ la vam $i #au-a u or oi re,leme tri impu"e la i trare $e partea ameri#a . !atorit a#e"tei biro#ra(ii' am avut timp " ale, u tir #u o remor# a#operit #u prelat )i " m "tre#or u tru. !i &eri#ire' #r#tura -a mai &o"t veri&i#at )i #amio ul )i-a #o ti uat e"ti ,*erit $rumul $i Nia,ara ?all"' O tario' #tre Nia,ara ?all"' NeF Mor:. Ie)i $ $i ora)' ma)i a "-a $reptat "pre "u$' #tre %u&&alo. I "ti #tul mi "pu ea # eram pe u $rum ,re)it )i m-am tre-it -bur+ $ $i remor# ai te #a mi tea " &i avut timp " prote"te-e. 2m ateri-at ,reoi pe a"&alt )i m-am ro"to,olit tr-u )a (. . timp #e m ri$i#am' laba r it la "ritura $i bal#o a #e$at "ub mi e. 0toma#ul a "#o" u "u et prelu ,' a$u#+ $u-mi ami te # tre#u"em pe"te pr+ - )i #i . M-am ,+ $it " #aut o por(iu e $e p$ure u $e " m o$i* e"# )i " v+ e- #eva pe tru #i ' $ar teama #are mi "e #uibri"e mi te u m-a l"at' blo#+ $ #omplet ori#e ,+ $ ra(io al. 62lear,7' #oma $a ea. <i am #eput $i ou " aler,. La #$erea op(ii' m $epla"am purtat umai $e &ri# )i $e i er(ie. I $i&ere t #+t $e &lm+ $ eram' )tiam #' $a# m-a) &i oprit' -a) mai &i putut "-mi #o ti uu $rumul. 6Ora -e#e7' urla #eva mi e ori $e #+te ori m ,+ $eam " &a# o pau- pe tru a m o$i* i )i m+ #a. 6Ora -e#e. !a# te opre)ti #*iar )i pe tru o "e#u $' u vei a1u ,e la timp. <i $a# u a1u ,i la timp. 6 2m re&u-at " #re$ a)a #eva. /ra mai u)or " aler, #o ti uare. Trebuie " &i &o"t aproape mie-ul op(ii #+ $ u bubuit #a $e tu et mi te m-a proie#tat ai te iarb. . timp #e m ri$i#am' a ve it )i al $oilea. 2m "#+ #it' am l"at #apul 1o" )i lam "#uturat #u putere' "#rpi + $u-m la ure#*ea $reapt #u laba $i &a(. 6Trebuie " aler,. Nu pot " m opre"#7. Mam repe-it ai te. @ /le a5 %ubuitul $i mi te "e tra "&orm tr-o vo#e purttoare $e #uvi te. >erem;. Vo#ea "a tu $i ou' "pi te#+ $u-mi #ra iul #u i te "itatea ei. /le a5 U $e e)ti= Mi-am #obor+t $i ou #apul )i am "#+ #it. 6Plea#' >erem;. Plea#. M &a#i " m opre"#. Nu pot " m opre"#7. @ U $e e)ti' /le a= Nu pot lua le,tura #u 3la;5 U $e $ra#uB e)ti= 2m #er#at " r"pu $ umai pe tru a-l &a#e " ta#' $ar mi tea u voia " &orme-e #uvi te' $oar ima,i i. >erem; a t#ut bru"#' iar eu am rma" a#olo' uluit' treb+ $u-m $a# l au-i"em #u a$evrat. 2veam *alu#i a(ii= /ram trea-' u= >erem; u putea lua le,tura #u oi #+ $ eram tre1i. !ormeam "au eram pe pu #tul $e a-mi pier$e mi (ile= N-avea i#i-o importa (. 6Ora -e#e' ora -e#e' ora -e#e. Nu vei a1u ,e la timp. 2lear,7. M-am mpleti#it' $ar am re #eput " aler,. 3ur+ $' am #eput " u mai )tiu $e mi e. 3o ti uam " m mi)#' $ar totul $i 1ur #+ $ $i"prea' #+ $ aprea $i ou. Nu-mi mai "im(eam labele. 0im(eam "+ ,ele #are pi#ura $i per i(ele "&+)iate. La u mome t $at tere ul era #a u pat $e #uie "ub labe' #lipa urmtoare era #a u "trat $e bumba# pe #are pluteam' aler,+ $ mai repe$e #a v+ tul. %ru"# era -iu' apoi iar oapte. 2ler,am pri tr-u ora). Nu' aler,am pri Toro to' Tur ul 3NPK &#+ $u-mi "em e $i $eprtare. 2u-eam vo#i. U "tri,t. U *o*ot $e r+". R+"ul lui 3la;. M-am #or$at pe tru a ve$ea tu eri#ul op(ii. 3ea(a ve ea valuri $e pe la#ul O tario' $ar 3la; #o ti ua " r+$. %eto ul "e tra "&orm iarb. 3ea(a u ve ea $e pe la#' #i $e pe u *ele)teu. Cele)teul o"tru. /ram la 0to e*ave ' traver"+ $ vite- tere urile $i "patele #a"ei. 3la; aler,a &a(a mea. .i ve$eam bu#(i $i bla a aurie apr+ $ )i $i"pr+ $ pri tre #opa#i. Tere ul "-a termi at bru"#. 2ler,am pri aer. 3$eam. 2m #er#at #u $i"perare " ,"e"# u pu #t $e "pri1i ' $ar 1urul meu u era imi# alt#eva $e#+t o tu e#ime #a $e #er eal. 2poi -a mai &o"t imi#. .NT/MNIJ2T.

M-am tre-it tr-o "e -a(ie $e r#eal. . timp #e tremuram' am "im(it iarba u$ "ub pielea ,oal. 2m $e"#*i" o#*ii. 3opa#i. Iarb alt. O pa1i)te. 2m #er#at "-mi ri$i# #apul' $ar -am reu)it. 3la;. "ta a &o"t primul meu ,+ $' $ar u )tiam $e #e. 2ler,a"em #u el= Nu-i "im(eam miro"ul. !e #e u puteam "-mi ri$i# #apul= Nu era imi# #are " m (i 1o". Mu)#*ii re&u-au pur )i "implu " r"pu $ la #ome -i. /ram moart= Moart. 3la;. Mi-am reami tit )i #apul mi "a ri$i#at bru"#. O $urere "&+)ietoare mi-a "trpu " (ea"ta. 3eva #al$ )i moale mi-a #upri " umerii. 2m "rit "u"' url+ $ $i #au-a $urerii timp #e m mi)#am. O ,ea# era aru #at pe"te tor"ul meu ,ol' miro"ul ei at+t $e &amiliar' totu)i at+t $e impo"ibil $e $epi"tat. Vi"am= 2veam *alu#i a(ii= 2m "im(it m+i i "tre#ur+ $u-"e "ub #orpul meu pe tru a m ri$i#a' ati ,erea lor la &el $e &amiliar pre#um miro"ul ,e#ii. @ /le a= O &a( "e aple# pe"te a mea. >erem;' #u prul e,ru #-ut pe &ru te' mpi " tr-o parte $e o m+ erb$toare. Nu era po"ibil. Nu putea &i ai#i. 2m #*i" o#*ii. @ /le a= O vo#e mai a"#u(it' mai eli i)tit. 2m #er#at " m mi)#' $ar m $urea prea tare. Cotr+t " m la" pra$ *alu#i a(iilor' am ri$i#at o pleoap. @ 3u. 2m #ro # it' $ori $ "-l treb #um a1u "e"e a#olo. 3u. N-am mai putut arti#ula imi# alt#eva. @ Nu #er#a " vorbe)ti' -i"e el. <i u #er#a " te mi)ti. Te $u# la ma)i . / #*iar ai#i. @ 3. 3l. @ L-au pri "' a)a-i= M+i ile i "e #le)tar mai tare 1urul meu. @ A. -e#e. Ora -e#e' am reu)it " arti#ule-' ai te #a totul 1ur " $evi e,ru. !e $ata a#ea"ta' m-am tre-it tr-u val $e aer #al$' arti&i#ial' #are mi "u&la $rept &a(. 2m au-it -um-etul u ui motor' am "im(it vibra(ia )i *ur$u#turile u)oare ale u ei ma)i i pe u $rum ete$. 2m "im(it miro"ul $e piele ve#*e )i mi-am "#*imbat po-i(ia "ub ,ea#a &)urat 1urul meu. Mi-am ti " pi#ioarele' $ar $urerea m-a &#ut " "#ot u vaiet' a)a #+t le-am tra" apoi. @ / prea &ierbi te= Vo#ea lui Ni#:. I-am "im(it m+ a ti -+ $u-"e pe"te mi e pe tru a a1u ,e la ve tilatorul pe #are l mpi "e $eparte $e &a(a mea. @ / trea-= Vo#ea lui >erem;' ve i $ $e u $eva $i apropiere. !i &a(. !e pe "#au ul $i &a(. @ Nu-" "i,ur' r"pu "e Ni#:. 2re o#*ii #*i)i. 3re$ # po(i opri #l-irea. <i-a re#ptat #uloarea ormal. U (# it. >etul puter i# "-a tra "&ormat tr-u b+-+it "lab. 2m $e"#*i" u o#*i' apoi )i pe #ellalt. /ram pe 1umtate ti " pe ba #*eta $i "pate a /9plorer-ului' #apul re-emat $e ,eamul lateral' pi#ioarele ,*emuite l+ , #orp. Pei"a1 )i ma)i i -burau pe l+ , oi. 2 to io #o $u#ea. .mi aru # o privire "#urt o,li $a retrovi-oare. @ / trea-' -i"e el. O #e tur $e "i,ura ( "e $e"&#u #u u #li #*et u)or. 2poi &+)+itul u or pa talo i $e $o#. Ni#: "e aple# pe"te mi e. @ / $e"tul $e #al$= 0-(i $au #eva= @ 3. 3e. @ Nu vorbi' /le a' -i"e >erem;. Ni#:' "#oate "ti#la #u ap $i #utia &ri,ori&i#. / $e"*i$ratat. !-i " bea' $ar u prea mult. Ni#: "#ormo i pri #utie. 2poi' u pai re#e $e pla"ti# mi ati "e bu-ele. M-am $at apoi )i am #lti at pu(i $i #ap' mi)#are #are mi-a pro$u" o "erie $e $ureri &ul,ertoare pri (ea"t. @ 3e. 2m #ro # it iar. 3e. a". 3. 3e. 2"ul=

@ 3+t e #ea"ul= Ni#: )i #obor &a(a mult "pre mi e. . trebi #+t e #ea"ul= 2m $at $i #ap' trimi(+ $ $e $ata a#ea"ta u )ir $e "tele multi#olore pri (ea"t. . # e$umerit' Ni#: "e uit totu)i la #ea". @ U "pre-e#e $ou-e#i. 2proape u "pre-e#e trei-e#i. @ Nu5 M-am ri$i#at #apul oa"elor. Nu5 Ni#: "e retra"e bru"#. /9plorer-ul &#u o bu#l pe )o"ea )i 2 to io 1ur' $ar reu)i " re$re"e-e ma)i a #u o mi)#are viole t a vola ului. M-am luptat " ie" $e "ub ,ea#a lui >erem;. @ /le a' "e au-i vo#ea lui >erem;' #alm )i "i,ur' $e pe lo#ul $i &a(. /le a' e re,ul. Ni#:' #almea--o ai te "-i i $u# u i &ar#t tatlui tu. @ M-a luat pur )i "implu pri "urpri $ere' $e#lar 2 to io. Ni#:' a"i,ur-te. N-am mai au-it "&+r)itul. M-am eliberat $i ,ea# )i am aru #at-o tr-o parte' apoi am b+1b+it $up #uietoarea #e turii. ?ie#are mi)#are mi "&+)ia #orpul. M+i ile mi erau -,+riate )i pli e $e v+ ti. Nu-mi p"a. Trebuia " ple#. Trebuie " m $u# la t+l ire. Ime$iat. Ni#: )&# #uietoarea' $ar o $e"#*i"e"em $e1a )i #er#am " m elibere- $i *amuri. M apu# $e umeri. @ Nu5 2m urlat eu )i i-am $eprtat m+i ile. M "tr+ "e $i ou' $e $ata a"ta #u mai mult putere. M-am mpotrivit' $e-,oli $u-mi $i (ii )i -,+rii $u-l pe ori#e parte a #orpului reu)eam. @ Opre)te ma)i a5 2m urlat. Vite-a /9plorer-ul "#-u la 1umtate' u mai mult' #a )i #um 2 to io u "e *otr+"e #e " &a#. @ Mer,i mai $eparte' -i"e >erem;. !elire-. Mer,i mai $eparte. Ni#: "e "tr$uia " m (i "#au . 2m au-it u "u et &a(a mea. Pe"te umrul lui' l-am v-ut pe >erem; ri$i#+ $u-"e $i "#au )i ti -+ $u-"e "pate pe tru a m opri. 2$u + $u-mi toate puterile )i #o trol+ $u-mi mi)#rile' mi-am tra" pum ul apoi' apoi l-am proie#tat "toma#ul lui >erem;. O#*ii i "-au mrit bru"# )i "-a #*ir#it. O parte $i mi e "-a ,ro-it $e #eea #e to#mai &#u"em' $ar i#i #-mi p"a. ?ebra #are-mi #o "uma #reierul i #i era ori#e mu"trri $e #o )tii (. Trebuia " ple#. . t+r-ia"em. Nimi# alt#eva u mai #o ta. L-am mpi " #u putere pe Ni#: tr-o parte )i m-am repe-it "pre portiera $i partea opu". 2pu#+ $ m+ erul' am $e"#*i"-o )i am privit 1o". Pietri)ul tre#u pe l+ , mi e #a o pat #e u)ie. Ni#: url #eva. ?r+ ele "#r+) ir. Ma)i a vir "pre $reapta. M-am #or$at pe tru "alt. !ou pere#*i $e m+i i m-au )&#at' u a $i "pate' alta $e umeri' )i m-au tra" bru"# u tru. 2m "im(it m+i ile lui >erem; 1urul ,+tului' pre"iu ea $e,etelor "ale )i totul a $eve it e,ru. M-am tre-it tr-u &lu9 $e ami tiri. M $urea &ie#are parte a #orpului. M Tra "&orma"em oaptea tre#ut. 2mi tirile erau va,i' u mo ta1 $e ima,i i $urere' &ri#' &urie' e #re$ere. Totu)i' u aler,a"em pri "tatul NeF Mor:. M Tra "&orma"em tr-o #u)# $e G'KD pe 1'ND' #u o m+ )i u pi#ior #tu)ate. 2 )aptea Tra "&ormare. <apte "ptm+ i $e #+ $ a1u "e"em lo#ul "ta. Cabar -aveam #e -i era' $ar )tiam $e #+te ori tre#u"em pri #*i urile ia$ului )i mar#a"em tre#erea timpului a#e"t &el. 3+ $ m-am tre-it' eram # #u)#. 0tteam a#olo $e #i #i "ptm+ i )i m Tra "&orma"em $e #i #i ori $e #+ $ brbatul a#ela re u (a"e " m mai (i $ormitorul $e la eta1. .i )tiam umele >erem; $ar u l-am &olo"it i#io$at' u $e &a( #u el' )i i#i m#ar #+ $ m ,+ $eam la el. Nu vorbeam #u el #+ $ "ttea prea1ma mea. Re&u-am "-i vorbe"#. . mi tea mea' u era $e#+t 6el7 "au 6brbatul7' u apelativ lip"it $e ori#e ,+ $ "au emo(ie. M-am tre-it "im(i $ materialul a"pru al "altelei $e "ub mi e. O$at &u"e"er )i #ear)a&uri' #ear)a&uri moi $e &la el )i o plapum. 2poi 6el7 m-a pri " rup+ $u-le #u $i (ii &+)ii ,u"te )i a #re-ut # i te (io am # m "p+ -ur. Nu i te (io a"em a)a #eva. 0&+)ia"em #er)a&urile pe tru

a#ela)i motiv pe tru #are &#u"em bu#(i revi"tele )i *ai ele pe #are mi le a$u"e"e' $ar )i tablourile $r,u(e pe #are le &i9a"e pe pere(ii $e piatr ai #u)tii. Nu voiam imi# $e la el. ?aptul # u voiam " a##ept imi# "em a # $oream " &a# #u)#a " "eme e #+t mai mult #u #loa#a mi-erabil #are era $e &apt. 0i ,ura o&ra $ a##eptat era *ra a )i u o a##eptam $e#+t pe tru # trebuia "-mi p"tre- puterile pe tru mome tul #are a) &i "#pat $e a#olo. Numai a#e"t lu#ru ma (i ut pe li ia $e plutire ,+ $ul eva$rii. 3ur+ $ aveam " "#ap $e a#olo' " m tor# ora)' la oame ii #are puteau " m a1ute )i " m vi $e#e. 2m $e"#*i" o#*ii )i am v-ut o "iluet a)e-at pe u "#au &a(a #u)tii. La #eput am #re-ut # era 6el7. 2 "tat a#olo #ea mai mare parte a -ilei' urmri $u-m )i vorbi $ #u mi e' #er#+ $ "-mi "pele #reierul #u ebu iile #are-i ie)eau $e pe bu-e. 3+ $ privirea mi "-a &o#ali-at "&+r)it' "ilueta' $eve it tre timp $i #e #e mai #lar' "-a aple#at' #u #oatele "pri1i ite $e ,e u #*i' #u )uvi(ele ,albe e $e pr "trlu#i $ lumi a arti&i#ial. 0i ,ura per"oa pe #are o uram mai mult $e#+t 6brbatul7. 2m #*i" rapi$ o#*ii )i m-am pre&#ut # $orm' $ar era prea t+r-iu. M v-u"e $e1a. 0-a ri$i#at pi#ioare )i a #eput " vorbea"#. Voiam "-mi a"tup ure#*ile' $ar la #e bu = Ori#um au-eam ori#e #uv+ t. 3*iar $a# i-a) &i putut blo#a #uvi tele' )tiam #e "pu ea. 0pu ea a#elea)i lu#ruri $e &ie#are $at #+ $ ve ea' "tre#ur+ $u-"e u tru #+ $ 6brbatul7 era ple#at. . #er#a " e9pli#e #eea #e &#u"e )i $e #e pro#e$a"e a"t&el. .)i #erea "#u-e. M-a implorat "-l a"#ult pe a#el 6brbat7 pe tru a putea ie)i $i #u)#. Voia " vorbe"# #u a#el 6brbat7' "-l ro, "-i revo#e "ur,*iu ul' a)a #+t " "e poat toar#e pe tru a m a1uta. !ar u e9i"ta $e#+t u mo$ #are m putea a1uta. !e &ie#are $at #+ $ ve ea' $e &ie#are $at #+ $ 1ura # avea " &a# ori#e pe tru a "e reva )a' i "pu eam a#ela)i lu#ru. 0i ,urele #uvi te pe #are i le-am a$re"at. 6Repar #eea #e ai &#ut7. @ 3la;. 0u etul vo#ii m-a tre-it $i retrirea ami tirilor. /ram ti " pe "pate' &i9+ $ #u privirea be#ul ,ol &i9at tava ul $e #ime t vop"it alb. 2m tor" #apul )i am v-ut pere(i "oli-i $e piatr. ?r &ere"tre. ?r or ame te. 0ub mi e "im(eam "alteaua a"pr. 3u)#a. @ Nu' am )optit. Nu. 2m tor" #apul )i am v-ut barele. . "patele lor' #i eva "ttea pe u "#au . I ima mi-a "rit $i piept. 2poi "ilueta "-a ri$i#at pi#ioare' o#*ii e,ri privi $ &i9 ai mei. @ Nu' am )optit $i ou' ri$i#+ $u-m #apul oa"elor. Lua-te-ar $ra#uB' u5 @ Trebuia' /le a' $e#lar >erem;. .mi era team # aveai " te r e)ti. 2#um' $a# te "im(i mai bi e. M-am aru #at a"upra barelor. >erem;' ate t' $ar &r a &i "urpri "' a &#ut u pa" apoi pe tru a u-l putea a1u ,e. @ !-mi $rumul $e ai#i5 2m urlat eu. @ /le a' $a# ai. @ Nu (ele,i5 @ %a $a' (ele,. !a iel l are pe 3la;. L-a pri " Toro to. Voia " te $u#i la *otel a"t-i la ora -e#e. 2i vorbit "om pe $rumul $e toar#ere. @ <tii. M-am oprit )i am ,*i(it. <tii= @ !a. @ <tii )i m (ii #*i" ai#i= 3um ai putut " &a#i a)a #eva= M-am #le)tat $e bare )i mam #or$at. <tiai # via(a lui 3la; era peri#ol )i m-ai #*i" #u)#= @ 3e #re-i # pl uia " &a# !a iel= 0 te p"tre-e pe ti e )i "-i $ea $rumul lui= %i e (ele" # u. !a# te-ai &i $u" a#olo' v-am &i pier$ut pe am+ $oi. @ Nu-mi pa"5 >erem; )i &re# &a(a #u m+ a.

@ %a (i pa"' /le a. Numai # e)ti prea "uprat pe tru a ,+ $i totul lo,i#. @ Lo,i#= Lo,i#= 3*iar e)ti at+t $e lip"it $e i im= L-ai #re"#ut pe 3la;. /)ti totul pe tru el. <i-a petre#ut toat via(a prote1+ $u-te. <i-a ri"#at via(a prote1+ $u-te' )i-o ri"# mo$ #o "ta t. 2i "ta lo#ului' #o "i$er+ $ "itua(ia $i pu #t $e ve$ere lo,i#' )i ai $e#i$e # u merit e&ortul "-l "alve-i= @ /le a. @ !a# e mort' e umai vi a ta. @ /le a5 @ / vi a mea. !a# e mort e vi a mea' pe tru # -am a1u " a#olo la timp. >erem; m apu# $e m+ pri tre ,ratii' $e,etele ptru -+ $ p+ la o". @ . #etea-' /le a5 Nu e mort. <tiu # e)ti "uprat' $ar' $a# te #alme-i. @ 0 m #alme-= 2$i#' $up prerea ta' "u t i"teri#= @ !a# te #alme-i )i te ,+ $e)ti' (i vei $a "eama # u e mort. G+ $e)te-te. !a iel )tie #+t $e importa t e"te 3la; pe tru Cait. Pe tru ti e. Pe tru mi e. / prea valoro" #a o"tati#. @ !ar !a iel u )tie $e #e u mi-am &#ut apari(ia la *otel. Poate #re$e # u-mi pa"' # l-am aba $o at pe 3la;' # l-am #o "i$erat $e1a mort. @ !a iel )tie &oarte bi e lu#rul "ta. <i' #a " &iu ab"olut "i,ur' i-am trimi" u bile(el. 0ptm+ a tre#ut mi-a $at a$re"a u ei #utii po)tale pe tru a-l putea #o ta#ta la evoie. 2 to io )i Ni#: i-au l"at o "#ri"oare pri #are l a u (am # u te-am l"at " te $u#i la t+l ire' $ar # a) putea &i $i"pu" " e,o#ie-' at+ta vreme #+t 3la; u p(e)te imi#. 0u t "i,ur # !a iel )tie $e1a a"ta' $ar am vrut #a totul " &ie )i mai #lar. Nu ri"# i#i u &el via(a lui 3la;' /le a. La u a umit ivel me tal )tiam # >erem; avea $reptate' $ar lu#rul "ta u m a1uta $elo#. 2m #o ti uat " ,+ $e"#. !a# ,re)e)te= !a# 3la; i#i m#ar u a1u "e"e apoi NeF Mor:= !a# "e tre-i"e )i "e lupta"e #u #eilal(i )i -#ea a#um vreo la$ $e ,u oi Toro to= !a# !a iel u putu"e re-i"ta o#a-iei $e a-)i $i"tru,e $u)ma ul $e-o via( timp #e a#e"ta era $ro,at )i eputi #io"= 3*iar $a# !a iel reu)ea " "e "tp+ ea"#' mai rm+ ea Le%la #. !ove$i"e $e1a # u $$ea $oi ba i pe #eea #e $orea !a iel. !a# 3la; l-ar &i e ervat pe Le%la #' a#e"ta l-ar &i u#i$e. %a #*iar $a# u-i &#ea imi# lui Le%la #' tot l-ar &i putut u#i$e' umai pe tru propria $i"tra#(ie. . timp #e toate po"ibilit(ile mi tre#eau pri mi te' pi#ioarele $ureroa"e au #e$at "ub mi e )i m-am prbu)it pe po$ea' # (i + $u-m $e bare. @ Nu m-ai averti-at' am -i" eu. >erem; "e l" pe vi e' pu + $ o m+ pe"te a mea. @ !e"pre #e u te-am averti-at' $ra,a mea= . treb #u o vo#e moale. @ Nu m-am ,+ $it. 2r &i trebuit " )tiu. @ 3e " )tii= @ 3 )i el era peri#ol. 3la; m prote1a' iar eu u l-am prote1at. 2m l"at "-mi #a$ #apul pe ,e u #*i )i am "im(it primele la#rimi (+) i $u-mi $i o#*i. >erem; m-a l"at #u)# pe timpul op(ii. I $i&ere t #+t $e mult $oream " #re$ alt&el' )tiam # u era lip"it $e i im "au $e "e time te. !up a##e"ul $e pl+ "' #i eva "-ar &i putut a)tepta " re u ( la lupt )i " a##ept #u umili ( voi (a lui >erem; #el pu(i #i eva #are u m #u o)tea &oarte bi e. Nu era #a-ul lui. Pe #+ $ pl+ ,eam #u "u"pi e pe po$ea' >erem; a ti " m+ a pri tre bare pe tru a m #o "ola' $ar u a $e"#uiat u)a. !up #e am pl+ " $e"tul )i mi-am )ter" la#rimile' m-am $e-l (uit tr-u a##e" $e &urie. 2m "&r+mat patul' $e alt&el "i ,urul lu#ru $e $i"tru" #u)#. 2m tra" #+teva )uturi va"ul $e toalet' $ar u "-a rupt imi#' probabil #u e9#ep(ia #+torva $e,ete $e la pi#ioare. 2m aru #at #i a pe 1o". L-am ble"temat at+t #+t m-au (i ut plm+ ii. <i' $e $at #e totul "-a termi at' ar &i trebuit " m "imt mai bi e' u= /i bi e' -a &o"t a)a. . "#*imb' m-am "im(it #a o proa"t. M-am "im(it #a )i #um avu"e"em u a##e" $e i"terie )i

m &#u"em $e r+". Trebuia "-mi vi &ire )i " m #o trole-. 2##e"ele $e &urie -aveau "-l a1ute pe 3la;. %i e (ele"' umai pe tru # eram pre,tit " pr"e"# #u)#a u "em a # >erem; era $i"pu" "-mi $ea $rumul. M-a l"at u tru toat $imi ea(a' tre#+ $ pe a#olo la i tervale re,ulate' pe tru a &i "i,ur # u reimitam "#e a $i /9or#i"tulPL. 3+ $ a #obor+t #u pr+ -ul' a a$u" )i u pli# $e $ime "iu ea u ei "#ri"ori obi) uite. . ai te $e a-mi $a tava #u m+ #area' mi l-a ti " &r a ro"ti vreu #uv+ t. . pli# era o &oto,ra&ie Polaroi$ a lui 3la;. 0ttea pe po$ea' #u ,e u #*ii la ,ur' #u pi#ioarele le,ate mpreu )i #u bra(ele la "pate. M+i ile u i "e ve$eau' $ar' 1u$e#+ $ $up po-i(ie' trebuie " &i &o"t le,ate "tr+ " "au #tu)ate. O#*ii i erau pe 1umtate #*i)i )i at+t $e a&e#ta(i $e tra #*ili-a te' #+t preau #e u)ii lo# $e alba)tri. !e)i u ve$eam i#i-o bar' )tiam # era tr-o #u)#. Ni#i u v+r#ola# u l-ar &i pri " pe 3la; &r a "e a"i,ura al $ra#ului $e bi e # u avea " "e poat Tra "&orma )i eva$a. 2-l (i e "i,ura ( "em a multe tra #*ili-a te' le,turi bi e "tr+ "e' )iU"au o #u)#. !a iel le &olo"ea probabil pe toate trei. Mai avu"e"e $e-a &a#e )i ai te #u 3la;' a)a #+t -ar &i ri"#at o #o &ru tare a##i$e tal. 2m privit $i ou &oto,ra&ia. %ra(ele )i tor"ul ,ol i erau pli e $e v+ ti' o tietur ur+t i $e"pi#a obra-ul "t+ ,' bu-ele i erau um&late )i #rpate' iar u o#*i i era vi e(it. . #iu$a #o $i(iei "ale' 3la; &i9a #u o privire pli#ti"it aparatul' #a u "upermo$el #are avu"e"e $e-a &a#e #u prea mul(i &oto,ra&i a#ea -i. O privire "&i$toare l-ar &i "#o" $i "rite pe !a iel' iar 3la; )tia a#e"t lu#ru. 2m b,at $i ou m+ a pli#' $ar u mai era imi# u tru. Mi-am ri$i#at privirea "pre >erem;. M-am uitat #u a$evrat la el pe tru prima $at $e #+ $ m a$u"e"e apoi la 0to e*ave . 2vea #ear# e purpurii 1urul o#*ilor' iar breto ul li " i a#operea &ru tea' #a )i #um u $ormi"e "au u &#u"e $u) $e -ile tre,i. Ri$uri "ub(iri i apru"er 1urul o#*ilor )i ,urii. 2proape #-)i arta v+r"ta. @ U $e-i "#ri"oarea= 2m trebat mai bl+ $ $e#+t a) &i i te (io at. <tiu # !a iel trebuie " &i trimi" o "#ri"oare. Pot "-o v$= @ 0pu e # l au pe 3la; lu#ru evi$e t' $e alt&el )i # u e tr-o &orm prea bu ' $ar e via( lu#ru la &el $e evi$e t. . &u $alul &oto,ra&iei "e ve$e u -iar at+r at $e perete. / NeF Mor: Time"-ul $e a"t-i' probabil pe tru a $ove$i &aptul # &oto,ra&ia a &o"t &#ut a"t-i. @ 3e vrea= @ 3la; u "e a&l tr-u peri#ol ime$iat. @ 2i $e ,+ $ "-mi r"pu -i $ire#t la m#ar o trebare= @ 2m trimi" u bile(el #are i #er &oto,ra&ii -il i#e perioa$a #are e,o#iem. L-am privit #ru tat )i m-am $reptat "pre #ealalt latur a #elulei' ami ti $u-mi ,+ $ # trebuie " m port &rumo". U alt a##e" $e &urie -avea " m "#oat $i #u)# viitorul apropiat. @ <tiu # mi-am ie)it #omplet $i &ire ieri' am $e#larat. !ar a#um m "imt bi e )i vreau " v a1ut. Pot ie)i $e ai#i= @ !eo#am$at m + #. M tor# pe"te #+tva timp " v$ $a# (i mai e &oame. >erem; "tre#ur tava pri $e"#*i-tura $e $ea"upra po$elei )i ur# la eta1. Mi-am mu)#at limba pe tru a u-i "pu e #+teva #uvi te pe #are apoi le-a) &i re,retat. 3el pu(i p+ a a1u " la $i"ta (a $e la #are u m mai putea au-i. PL2NURI. >erem; mi-a $at $rumul $i #u)# mai t+r-iu a#ea $up-amia-. L-am trebat $e"pre pla urile "ale #*iar ai te $e a &i termi at $e ur#at "#rile. M-a &#ut " a)tept p+ $up #i ' te"t+ $ probabil #+t $e mult mi-ar putea pu e rb$area la #er#are ai te $e a #la#a $i ou.

Re#u o"# # eram pe pu #tul "-mi "ar iar (a $ra aproape $e ora me"ei' $ar am reu)it " m "tp+ e"#. . timp #e 2 to io )i Ni#: "tr+ ,eau ve"ela' >erem; m lu #u el birou pe tru a "ta $e vorb. Ver"iu ea tip Rea$erB" !i,e"t "u a #am a)a8 avea u pla pe tru a-l re#upera pe 3la;' $ar u mi "e permitea "-l )tiu )i i#i " iau parte la el. 2)a #um "-ar a)tepta ori#i e' am primit ve)tile #u ,ra(ie )i (ele,ere. @ / i$eea #ea mai "tupi$ pe #are am au-it-o vreo$at' am m+r+it eu a $ou"pre-e#ea $at $e#ur" $e o or. Nu voi "ta pur )i "implu ai#i &r " &a# imi#. @ 2i pre&era " "tai #u)# )i " u &a#i imi#= @ Nu m ame i (a. @ 2tu #i u m ame i (a i#i tu. 3eva $i vo#ea lui m-a &#ut "-mi (i ,ura #*i" )i " #er# alt meto$ $e abor$are. @ Pot " te a1ut' am $e#larat #u o vo#e 1oa" )i "peram eu #alm. >er' te ro,' u m "#oate $i 1o#. Poate m vi ov(e)ti pe tru #eea #e "-a t+mplat Toro to' $ar u m pe$ep"i &elul "ta. @ N-ai ,re)it #u imi# Toro to. !a# e ,re)eala #uiva' atu #i e a mea. 2m #re-ut # era u lo# "i,ur. Nu mi-am $at "eama p+ mar(i $imi ea( # !a iel ple#a"e' iar atu #i era $e1a a#olo. N-am $e ,+ $ "-(i "pu #um pl uie"# "-l a$u# pe 3la; apoi' pe tru # atu #i vei vrea " m a1u(i )i' $a# u te voi l"a' vei #o ti ua $e #apul tu. @ !ar. >erem; "e aple# ai te. @ /le a' o " &iu "i #er #u ti e' mai "i #er $e#+t a) $r- i " &iu #u ori#i e alt#i eva. Totul "e prbu)e)te. N-am &o"t pre,tit " &a# &a( u ei a"t&el $e "itua(ii. !a# am &o"t u bu 2l&a to(i a#e)ti a i a &o"t pe tru # -am &o"t pu" i#io$at la #er#are. Nu a#e"t &el. 2m rea#(io at mult prea #et' #ut+ $ " (ele, #e "e petre#e' a$u + $ i &orma(ii. 2poi Peter )i Lo,a au &o"t u#i)i. 2m "#*imbat mo$ul $e a#(iu e )i am #o ti uat tot &elul meu' "#o(+ $u-l $i 1o# pe >imm; Eoe i,. /ra #+t pe-a#i " &ii u#i". V-am trimi" pe voi $oi $eparte $e ai#i' u $eva u $e am #re-ut # ve(i &i "i,ura (. !a iel v-a ,"it mai pu(i $e o "ptm+ . 2#um l (i e pri-o ier pe 3la;. @ !ar. 0e ri$i# )i mi -+mbi u -+mbet pe 1umtate "tr+mb )i mi $eprt o )uvi( $e pr $e pe umr. @ .mi pare ru' $ra,a mea. !ar a)a trebuie " &ie. 2 pr"it biroul ai te $e a avea timp "-i r"pu $. . #iu$a or$i elor lui' -aveam $e ,+ $ " "tau #u m+i ile "+ . La urma urmei' u mi i ter-i"e"e mo$ e9pre" " u &a# imi#' a)a #+t am #eput " pu la pu #t u pla . Prima etap8 ,"irea u ui aliat. U)or $e &#ut. /i bi e' u erau o ,roa- $e varia te' $ar' #*iar $a# ar &i e9i"tat' tot Ni#: ar &i &o"t ale,erea evi$e t. Nu umai # era #el mai bu priete al lui 3la;' $ar &u"e"e )i el e9#lu" $i pla ul lui >erem;' a)a #+t era la &el $e e&eri#it #a mi e. >erem; preti $ea # Ni#: trebuia " m p-ea"#' $ar #*iar )i Ni#: era $e"tul $e $e)tept pe tru a)i $a "eama # >erem; u-i "pu ea imi# $e &ri# " u-mi tra "mit tot #e )tia. L-am #o vi " "pu + $u-i # tot #e $oream era " #ule, i &orma(ii' a)a #+t " e $ove$im propria valoare &a(a lui >erem;. Nu # ar &i &o"t o mi #iu . 2veam i te (ia "-i mprt)e"# lui >erem; ori#e i &orma(ie ob(i ut. <i $a# avea " #o ti ue totu)i "-mi re&u-e a1utorul= Nu-mi &#eam probleme le,tur #u a"ta. Puteam ori#+ $ " re e,o#ie- mai t+r-iu (ele,erea mea #u Ni#:. /tapa a $oua8 reali-area u ui pla $e a#(iu e. >erem; avea " #er#e " ,"ea"# lo#ul u $e mutt-i l (i eau pri-o ier pe 3la;. Nu era evoie $e u ,e iu pe tru a)a #eva. Ne,o#ierea #u !a iel era umai o per$ea $e &um pe tru a-l (i e o#upat $e"tul timp pe tru #a >erem; "-)i $ea

"eama u $e aveau #artierul ,e eral. Ni#: mi #o &irm a#e"t lu#ru. 3u o -i ai te $e a-l &i e9#lu" $i pla ' >erem; l trimi"e"e mpreu #u 2 to io la %i, %ear Motor Lo$,e. To(i' #u e9#ep(ia lui !a iel' pr"i"er motelul lu i. !a iel ple#a"e mier#uri. !e#i #o #lu-ia pe #are am tra"-o probabil a#eea)i #u a lui >erem; a &o"t # mutt-i ,"i"er o alt a"#u -toare )i l tra "porta"er a#olo pe 3la; $up "o"irea $e la Toro to. Pe tru # u aveam $e ,+ $ " m ame"te# pla urile lui >erem; "au' mai reali"t "pu"' u voiam " &iu pri " ame"te#+ $u-m trebuia "-l la" pe el " $e"#opere lo#ul #are "e a&lau mutt-i )i " ,"e"# o alt #ale $e a a&la u $e l (i eau a"#u " pe 3la;. /tapa a treia8 abaterea ate (iei $e la a#(iu ile mele. !a# ar &i &o"t ori#i e alt#i eva a&ar $e >erem;' a) &i 1u#at rolul "ubor$o atului "upu". Totu)i' pe tru >erem;' a#e"t lu#ru ar &i "em at u "em "i,ur # pu eam #eva la #ale. 2)a$ar' am &#ut pe ti#loa"a' m-am pl+ " tot timpul )i i-am &#ut via(a u a$evrat ia$. Nu "e a)tepta la imi# alt#eva. !e &ie#are $at #+ $ "e ivea prile1ul' i #eream #u i "i"te t' l imploram )i l li ,u)eam pe tru a-mi &a#e lo# )i mie pla urile lui. . #ele $i urm' $up o "ear )i o $imi ea( #are am &o"t mereu prea1ma lui' iam $at u ultimatum. !a# u-l ,"ea pe 3la; $e#ur" $e trei -ile' m $u#eam eu $up el #u "au &r permi"iu ea "a. !e a#eea' a pre"upu" # avea la $i"po-i(ie trei -ile ai te $e a #epe " &a# iar #a to(i $ra#ii' a)a #+t "-a rela9at. O "trata,em i ,e ioa"' $a# mi e"te permi" "-o "pu . !e)i Ni#: &u"e"e $e a#or$ " m a1ute' re&u-a " #al#e or$i ele lui >erem; re&eritoare la are"tul meu la $omi#iliu' a)a #+t' $e &apt' u puteam " m $u# i#ieri. /i' $e"i,ur' puteam "-i tra, u a #ap lui Ni#: )i " o iau la " toa"a' $ar u i te (io am "-i &a# a)a #eva. . plu"' >erem; avea " m ,"ea"# )i " m a$u# apoi' #a- #are Ni#: u urma " &ie prea e tu-ia"mat $e i$eea $e a m a1uta $i ou $a# ar &i "u&erit $e pe urma u ei #o tu-ii. Primul lu#ru pe #are l-am &#ut a &o"t " tele&o e- la "pital. Nu' -am "u at la "pitalul lo#al' $i #au-a u ui pre"e time t # l-ar putea avea #a pa#ie t pe 3la; "au # ar )ti u $e "e a&l. 2m tele&o at la "pitalul 0t. Mi#*ael $i Toro to. Nu uita"em # l l"a"em pe P*ilip "+ ,er+ $ abu $e t pe po$eaua apartame tului. Re#u o"# # "e poate " u &i petre#ut at+t $e mult timp #+t ar &i trebuit ,+ $i $u-m la el' $ar )tiam # r ile u-i pu eau via(a peri#ol' #el pu(i u $up #e-i opri"em "+ ,erarea )i "u a"em la ambula (' iar "itua(ia lui 3la; era mult mai teribil' a)a #+t #re$ # pot &i iertat $a# ate (ia u-mi era $reptat pr(i e,ale tre #ei $oi. P*ilip u era la 0t. Mi:e. 0e#(ia $e ur,e (e &u"e"e #*i" pe tru #a-urile oi # $i $up-amia-a $e mar(i' lu#ru $elo# a ormal $up at+(ia a i #are bu,etul " t(ii &u"e"e re$u" mo$ #o "ta t. P*ilip &u"e"e tra "portat la "pitalul /a"t Ge eral )i "e a&la # a#olo. 2m vorbit #u a"i"te ta $e pe eta1' pre-e t+ $u-m #a "ora "a' )i am a&lat # "u&eri"e #+teva le-iu i i ter e' # &u"e"e operat' $ar )i reve i"e )i urma " &ie e9ter at lu i' #eea #e "em a #' $e &apt' avea " "e "imt mai bi e $e-abia mier#urea "au 1oia urmtoare a"ta tot $i #au-a re$u#erilor bu,etare. 2"i"te ta "e o&eri "-mi &a# le,tura re-erv pe tru a vorbi #u el' $ar am re&u-at-o' prete9t+ $ # u $oream "-i tulbur o$i* a. 2$evrul era # eram prea la) pe tru a vorbi #u el. 3*iar $a# m-ar &i iertat pe tru #-l aba $o a"em' mai era mi#a problem $e a-mi &i urmrit Tra "&ormarea lup. M-am re-umat la a-i trimite &lori )i u bilet pri #are l a u (am # l voi ve$ea #ur+ $' "per+ $ # a#e"t "implu &apt u avea " l "perie at+t $e tare #+t " revi $i ou la terapie i te "iv. Urmtorul tele&o l-am $at la a,e (ia imobiliar lo#al. Nu' u pe tru # pl uiam " m mut )i aveam evoie $e u lo# u $e " "tau. Te ta t i$ee' $ar &r prea mari "or(i $e i-b+ $. !a# >erem; m ,"i"e pe u #+mp $i partea $e "u" a "tatului NeF Mor: )i tot u voia "-mi "pu #um $e reu)i"e atu #i #u "i,ura ( avea " m ,"ea"# oriu $e %ear Valle;' ai te "au $up #e mutt-i m vor &i $e"#operit. Ori#um' i $i&ere t $e #a-' u $oream " m "i u#i$. 2m tele&o at la a,e (ie pe tru a veri&i#a $a# &u"e"e #*iriat "au #umprat vreo #a" ultimele $ou "ptm+ i' "pe#ial -o a rural. Numai trei &u"e"er v+ $ute $i"tri#tul %ear Valle;

ultimul timp. !ou &u"e"er #umprate $e &amilii ti ere' a treia $e u #uplu a&lat "pre v+r"ta pe "io rii. Mai erau )i altele #*iriate' $ar toate $e #tre per"oa e #are lo#uiau $e mult %ear Valle;. V-+ $ # i$eea #u #a"ele #umprate u $u#ea i#ieri' m-am ,+ $it la po"ibilele #*irieri ale vreu ei #aba e. Partea proa"t era # lo#uiam tr-o -o pli $e a"t&el $e #"u(e $e va#a (. Partea bu era # "e-o ul era $e-abia la #eput' iar %ear Valle; u "e umra #*iar pri tre #ele mai #utate lo#uri prea mul(i #opa#i' prea pu(i e la#uri )i #ur"uri $e ap. 2m "u at la a"o#ia(ia re"pe#tiv $i %ear Valle;. 3u oare#are $ib#ie' o mul(ime $e mi #iu i )i #*iar )i mai multe #uvi te politi#oa"e >erem; &u"e"e u bu pro&e"or am $e"#operit # umai patru #a"e $e va#a ( &u"e"er #*iriate' trei u or #upluri a&late lu a $e miere' a patra u or per"oa e $e v+r"t mi1lo#ie $i NeF Mor:' #are ve eau a#olo $e &ie#are $at lu a mai' pe tru u ,e $e tratame t terapeuti# #are impli#a retra,erea "lbti#ia aturii. O alt pi"t &u $at. Trebuia " &olo"e"# o alt $ire#(ie $e abor$are' $ar u eram # "i,ur #are ar &i putut &i. 0#opul pre#i" pe #are-l aveam mi te &#ea #a timpul " -boare' l"+ $u-mi pu(i r,a$e me$ita(ie a"upra "itua(iei lui 3la;. Totu)i' "pre "ear am &o"t l"at "i ,ur #u propriile ,+ $uri. 0uprave,*eam &o#ul apri " birou. <i u pe tru # era ab"olut e#e"ar. !e &apt' i#i ar &i trebuit "-l apri $' temperatura $e a&ar &ii $ 1ur $e $ou-e#i )i u u $e ,ra$e. !ar era o$i* itor " "tai l+ , )emi eu' v+rti $ butu#ii )i privi $ $a "ul &l#rilor )i al "#+ teilor. O a#(iu e #are u era e#e"ar' $ar era mai bu $e#+t lip"a total $e a#(iu e. . plu"' &i9area #u privirea a &l#rilor avea u e&e#t *ip oti-a t' o&eri $u-mi #eva a"upra #ruia " m #o #e tre- a&ar $e ,+ $urile )i temerile #are #o ti uau " trea# $i #olo $e barierele me tale pe #are le ri$i#a"em #u ,ri1 ultimele $ou-e#i )i patru $e ore. Nu eram "i ,ur birou. Ni#: mo(ia pe #a apea. !i #+ $ #+ $ $e"#*i$ea o#*ii )i "pu ea #eva. !i"#utam #+teva mi ute' apoi $i"#u(ia "e $repta peri#ulo" $e mult "pre "ubie#tul 3la;' $rept pe tru #are t#eam am+ $oi. 3+ $ pe $ulul $e pe mar,i ea )emi eului btu mie-ul op(ii' Ni#: "e tre-i $i ou. .)i #li #apul pe "pate pe bra(ul #a apelei )i privi "pre &erea"tr. @ 0e apropie Lu a pli . !ou' trei -ile= @ !ou. @ Trebuie " aler,. Tu= 2m reu)it " -+mbe"# u)or. @ <tii &oarte bi e # -am evoie " aler, pe tru # am &#ut-o mai mult $e#+t $e"tul a#um trei -ile. !e &apt' #eea #e vrei " )tii #u a$evrat e"te 6vreau " aler, #u ti e pe tru a te "alva $e per"pe#tiva ,ro-itoare $e a aler,a "i ,ur=7 @ Nu )tiu #um ai &#ut-o Toro to toate a#ele lu i' $e#lar el' #utremur+ $u-"e. 2 trebuit "-o &a# )i eu $e vreo $ou ori iar a tre#ut. To io era ple#at #u a&a#eri' Lo,a avea #+teva pro#e"e' iar 3la;. Ori#um' a trebuit " m Tra "&orm $e u ul "i ,ur. @ 0r#u(uB $e ti e5 @ 2 &o"t ,roa- i#. /ra #a )i #um te plimbai p+ p$ure' te Tra "&ormai' "tteai a#olo p+ tre#ea $e"tul timp' te Tra "&ormai $i ou. /ra tot at+ta $i"tra#(ie #a )i #um te-ai &i $u" la toalet. @ Mi)to a alo,ie5 @ 0erio". Cai$e' /le a' re#u oa)te. /9a#t a)a e"te $a# te Tra "&ormi "i ,ur-"i ,urel. .mi a$u# ami te #+ $ eram pu)ti' ai te $e prima Tra "&ormare' )i 3la; obi) uia ". 0e opri. !e $ata a#ea"ta u mai #o ti u. 0e l" t#erea. M-am tor" "pre &o#' mpi ,+ $ bu)te ii #u vtraiul )i urmri $ #a"#a$a $e "#+ tei #are "rea $i lem e. 0-a $e"#*i" u)a. L-am au-it pe >erem; i tr+ $' $ar u m-am tor". O #lip mai t+r-iu' ar#urile #a apelei

"#+r(+ir #+ $ Ni#: "e ri$i#. Traver" #perea )i u)a "e #*i"e $i ou. >erem; "e a)e- l+ , mi e. .mi ati "e #ea&a #u m+ a' e-it' apoi m m+ ,+ie pe pr. @ /le a' )tiu #+t $e ,reu e"te pe tru ti e. <tiu #+t $e "periat e)ti' #+t $e tare (i-e &ri# " u-l pier-i. @ Nu e vorba $e a"ta. Vreau " "pu ' bi e (ele" # mi e &ri# " u-l pier$. !ar $a# tu #re-i # e $i #au- # mi-am $at bru"# "eama #+t $e mult l iube"# )i # $a# atu #i #+ $ l a$u#em apoi' voi ve i a#a" )i totul va &i re,ul' atu #i " )tii # ,re)e)ti. .mi pare ru. <tiu # a"ta vrei' # ar &i mai u)or pe tru ti e )i pe tru to(i #eilal(i' $ar u "e va t+mpla. !a' (i la 3la;. ?oarte mult. <i $a' l vreau apoi. .l vreau apoi pe tru ti e' pe tru Ni#: )i pe tru Cait. 0u t "uprat pe tru # m #o "i$er re"po "abil pe tru tot #e "-a t+mplat. >erem; u ro"ti i#i u #uv+ t. L-am privit pe"te umr. @ !e#i )i tu m #o "i$eri re"po "abil= @ Nu' #+tu)i $e pu(i . N-am r"pu " pe tru # am #o "i$erat # era mai bi e "-mi (i ,ura le,tur #u re"tul problemelor. !a# tu #re-i # $i a#ea"t #au- e)ti "uprat. @ 2)a e"te. Rma"e t#ut o #lip' apoi "e ti "e " m &re#e pe "pate' $e,etele $epla"+ $u-"e #et "pre ,*emul $e mu)#*i #or$a(i $i tre umeri. @ Ori#are ar &i motivul pe tru eli i)tea ta' u te #o "i$er re"po "abil pe tru #eea #e "-a t+mplat. 2m mai $i"#utat a#ea"t problem )i alt$at. 2r &i trebuit " v trimit pe am+ $oi tr-u alt lo#. 2m #re-ut # eram $e)tept' $ar u mi-am $at "eama # #eva "-a t+mplat p+ #e u am #er#at "-l #o ta#te- pe 3la; a#ea oapte. @ 2i mai #er#at $e atu #i= L-am trebat' #or$+ $u-m )i r"u#i $u-m "pre el. 2i luat le,tura #u el $e #+ $ a &o"t luat pri-o ier= 2i #er#at' u-i a)a= 3e-a "pu"= /"te. >erem; mi a"tup ,ura #u $e,etele. @ !a' am #er#at. 2m #er#at )i am tot #er#at. !ar u pot ptru $e mi tea lui $i #au-a tra #*ili-a telor. Mai era u alt po"ibil motiv pe tru #are >erem; u putea lua le,tura #u 3la;' $ar -am $r- it "-l ro"te"#. /l pru " " mi-l #itea"# pe &a( )i #lti $i #ap. @ Nu te ,+ $i la a)a #eva. 2i v-ut &oto,ra&ia $e a"t-i. N-arat prea bi e' $ar e via(. Prea at+t $e obo"it. Caita era a"e$iat' iar mutt-i $i"tru,eau ori#e mi1lo# $e aprare la &el $e repe$e #um l ri$i#a >erem;. <i a"ta l #o "uma. !oream " u &i v-ut a)a #eva. !oream " pot #re$e' a)a #um &#eau 2 to io )i Ni#:' # u 2l&a era i $e"tru#tibil. 2)a "u t #re"#u(i v+r#ola#ii Cait' av+ $ "i,ura (a #' i $i&ere t #e "-ar &i t+mplat' 2l&a i va prote1a. Iar a"ta era o ,re)eal. O mare ,re)eal. ?u #(io a #o $i(ii ormale #+ $ Caita u era i#io$at $era 1at $e mai mult $e u mutt o$at' iar "ar#i a u ui 2l&a era mai mult $reptat "pre re-olvarea u or $i"e "iu i i ter e )i "pre ,"irea u ui &ro t #omu mpotriva mutt-ilor. Totu)i' pu" &a(a u ei probleme at+t $e importa te' u 2l&a avea evoie $e a1utor' u $oar pe tru a lupta #u ame i (area' $ar )i pe tru a "tabili mo$alit(ile $e a#(iu e. O a"t&el $e #olaborare era $e e#o #eput. >erem; i putea mprt)i i$eile lui 2 to io' $ar u avea " "e ,+ $ea"# i#io$at "-i #ear "&atul' a)a #um i#i u membru al Caitei u ar &i vi"at " i-l o&ere. 3u e9#ep(ia mea. !oream "-i "pu #eea #e #re$eam )i $oream "-l a1ut' $ar )tiam # -o puteam &a#e. !a# a#um "e "im(ea $e1a #ople)it' lu#rurile "-ar &i rut(it )i mai mult $a# a) &i #er#at " i tervi pla urile "ale. Pre#um 2 to io )i Ni#:' >erem; era le,at $e a#eea)i #o #ep(ie ,re)it $e"pre #o $u#tor. Re"po "abilitatea $e a "alva Caita #$ea tre,ime pe umerii "i. 0i ,urul &el #are l puteam a1uta era " pu la #ale o "erie $e "trate,ii proprii. TR/AIR/.

>erem; )i 2 to io au ple#at $i ou $imi ea(a urmtoare. /u m-am tor" la lu#ru' "au' #el pu(i ' m-am pre,tit "-o &a#. 2m "u at la "pital " a&lu out(i $e"pre P*ilip' apoi m-am a)e-at la ma"a $i birou' am $e"#*i" laptopul lui 3la; )i am rma" a#olo' privi $ $e la tele&o la laptop )i apoi. 2#e"tea erau "i ,urele mele i "trume te pe tru ,"irea lui )i *abar -aveam #e puteam &a#e #u i#iu ul $i ele. Mi-am rev-ut otele pe #are le &#u"em p+ atu #i' "per+ $ "mi "ar o#*i vreo ou meto$ $e abor$are. Mai rm"e"er $oi mutt-i e9perime ta(i' 1umtate $i umrul i i(ial. Prea u &apt li i)titor' apoi mi-am ami tit # u-i elimi a"em $e#+t pe #ei mai e "em a(i' l"+ $u-i via( pe #ei mai peri#ulo)i. Nu era prea bi e. Mai erau )i $oi mutt-i oi. Pe Le%la # l #u o)team )i i (ele,eam mo$ul $e a#(iu e. !i ou' am "im(it u "e time t $e mul(umire $e "i e ai te $e ami a$u#e ami te # i#i m#ar u-l t+l i"em Vi#tor Ol"o ' prote1atul lui 3ai . !e#i "e #o tura o ou etap8 a&larea a #+t mai multe lu#ruri $e"pre Ol"o . !e"i,ur' &aptul # *otr+"em #e urma " &a# u era a#ela)i lu#ru #u &elul #um urma "-o &a#. !i #ele $ou i "trume te la $em+ ' I ter etul era #ea mai bu varia t' poate )i pe tru &apul # u eram "i,ur $e u $e " #ep #u tele&o ul. 3ai "pu"e"e # umele prote1atului "u era Vi#tor Ol"o )i # l a1uta"e " eva$e-e $i tro #*i"oare $i 2ri-o a' a#olo u $e )i i"p)ea pe$eap"a pe tru #rime "e9uale. 2v+ $ ve$ere # !a iel l ,"i"e pe Ol"o ' #rimele a#e"tuia trebuiau " &i &o"t $e"tul $e teribile pe tru a atra,e ate (ia ma""-me$iei. O "impl #utare a umelui )i a ora)ului mi $$u )apte re-ultate. Primul "e re&erea la u ul $i &o $atorii ora)ului' mort $e mult. Urmtoarele patru "e re&ereau la Vi# 63+i ele Turbat7 Ol"o ' u lu#ru promi(tor p+ #lipa #+ $ u #li#: pe re"pe#tivul "ite mi o&eri u a u ( $e publi#itate pe tru #abi etul u ui avo#at. 2m $at lovitura #u ultimele $ou. Vi#tor Ol"o eva$a"e $i #*i"oare #u patru lu i urm' trerup+ $ o #o $am are pe via( pe tru violarea )i u#i$erea u ei &ete $e -e#e a i. 2m re#itit $e #+teva ori v+r"ta &etei. 3ai "pu"e"e # Ol"o &u"e"e #*i" pe tru # 6)i &#u"e $e #ap #u $ou &ete7. 2tu #i pre"upu"e"em # pri 6&ete7 voi"e " "pu ' $e &apt' &emei. /vi$e t' u era a)a. Reprim+ $u-mi $e-,u"tul' am #itit arti#olul. Ol"o era u pe$o&il #o $am at pe via(' #are &u"e"e a#u-at $e #+teva ori $e ma i&e"tri i $e#e te' $ar a#u-a(iile &u"e"er tot$eau a re"pi "e' 1u$e#torul #o "i$er+ $ # mrturiile vi#timelor 6 u i "pirau #re$ere7. 3u ultima vi#tim' 1u$e#torul a trebuit " a$mit # mrturia o&erit $e #a$avrul ei era a##eptabil. 2m par#ur" arti#olele $e pe #ellalt "ite )i am $e"#operit motivul pe tru #are !a iel l ale"e"e pe Ol"o . /ra u v+ tor. .)i ale,ea vi#timele #u ,ri1 )i le urmrea "ptm+ i tre,i ai te $e a a#(io a. U ul $i $ete#tivi $e#lara"e # u t+l i"e i#io$at pe #i eva at+t $e tale tat la 6v+ toare7 #uvi tele "ale' u ale mele. 2m petre#ut # o or tre#+ $ $i ou revi"t tot #eea #e )tiam. V-+ $ # u a1u , la i#i u re-ultat' l-am ,"it pe Ni#: "ala $e "port )i i-am pove"tit tot #eea #e a&la"em' "per+ $ &ie # "e va ,+ $i el la #eva' &ie # "implul &apt $e a-mi a"#ulta propriile #uvi te m va a1uta " m ,+ $e"# eu la #eva. Ni#: m a"#ult' $ar u-i ve i i#i-o i$ee. /l u era obi) uit " aib i$ei proprii. /i bi e' $a' "u mai ru $e#+t am i te (io at. 3eea #e am vrut " "pu e # Ni#: "e obi) ui"e " urme-e pla urile altora. /ra u lo#ote e t e tu-ia"t )i u priete loial' $ar u era e9a#t #um " m e9prim politi#o" u era e9a#t u ,+ $itor pro&u $. Pe $e alt parte' $i"#u(ia #u el u m-a a1utat i#i pe mi e " m ,+ $e"# la alt#eva. . #o #lu-ie' mi-am pu" otele $eoparte' am #*i" laptopul )i am &#ut mu #a #ea mai $e 1o" $i #a"' #are u e#e"ita i#i #el mai mi# ,ram $e i teli,e (. 2m "plat ru&e. Nime i u mai "pla"e ru&e $e #+ $ ple#a"em la Toro to' probabil pe tru # era ultimul lu#ru la #are "-ar &i ,+ $it #i eva. Nu mi-am $at "eama $e impli#a(iile a#e"tui lu#ru p+ #e -am triat prima ,rma$ )i am $at $e u a $i #m)ile lui 3la;. 2m rma" lo#ului "pltorie' (i + $-o m+ . O purta"e #u o -i ai te $e ple#are. Nu )tiu $e #e mi-am ami tit a#e"t

am u t. /ra u mo$el polo ver$e #*i"' u ul $i pu(i ele pe #are le purta a&ar $e e umratele tri#ouri "imple $e bumba#' albe "au e,re. Trebuie " &i &o"t u #a$ou $e la Lo,a ' #are #o "i$era # era $atorirea "a pe tru #are u a)tepta mul(umiri " a$u# i)te mbu t(iri la mo$ ,ar$erobei lui 3la;. Mam *olbat la #ma)' ,+ $i $u-m la Lo,a ' )i $urerea $i "u&let a ie)it $i ou la "upra&a(. 2poi m-am ,+ $it la Peter )i mi-am a$u" ami te #um l ta#*i a pe 3la; le,tur #u ,ar$eroba "a mo o#romati#' ame i (+ $u-l #u u mal$r $i #ele mai (iptoare tri#ouri #u $iver"e i "#rip(ii pe #are le putea ,"i. 3lipi $ $e"' am b,at #ma)a "ub #+(iva pa talo i $e-ai lui Ni#: )i mi-am #o ti uat treaba. !up #e am termi at #u prima tra )' am ur#at la eta1 pe tru a pu e ru&ele la lo#ul lor. Pe ale lui 3la; le-am l"at la urm. 2m "tat #+teva mi ute &a(a u)ii #*i"e a $ormitorului "u )i mi-am a$u at tot #ura1ul pe tru a i tra. 2m ,rbit lu#rurile #+t $e mult am putut' $e"+ $ #m)i' le 1erie i tim )i #iorapi "ertare. %lu,ii i-am pu" $ulap. /i $a' )i at+r a blu,ii' probabil pe tru #' $a# -ar &i &#ut-o' -ar mai &i &o"t imi# u tru. To#mai at+r am blu,ii pe umera)e #+ $ am -rit tea #ul $e #a$ouri mpa#*etate a&late pe ra&tul $e 1o" al $ulapului. ?r " veri&i# m#ar eti#*etele' am )tiut #e erau. O parte $i mi e $orea " tr+ tea"# u)a )i " &u,. Nu voiam " le v$. Totu)i' u puteam re-i"ta. M-am aple#at )i am luat #a$oul $e $ea"upra. /ra velit tr-u ambala1 tipi# )i "trlu#itor $e 3r#iu . Pe eti#*et' u ume era m+-,lit $e-a #urme-i)ul pe"te tipi#ele lo#uri i "#rip(io ate P/NTRU )i !/ L28 /le a. Ni#: "pu"e"e # 3la; a)tepta " m tor#. <i eu m a)tepta"em oare#um " m tor# $e 3r#iu ul tre#ut' u $i proprie voi (' #i oare#um #a pri ma,ie' #a )i #um puteam a$ormi Toro to a1u ul 3r#iu ului )i " m tre-e"# $imi ea(a urmtoare 0to e*ave . Pa)tele' Aiua Re#u o)ti (ei' -ilele $e a)tere' toate tre#eau eremar#ate' eati "e $e $ori (a apri, $e toar#ere. 3u 3r#iu ul era alt pove"te. Pe m"ur #e #re)team' ur+"em 3r#iu ul. !i tre toate "rbtorile' era a#eea #are ,lori&i#a #el mai mult &amilia' toate &ilmele' emi"iu ile "pe#iale $e la televi-or' re#lamele )i #oper(ile revi"telor pre-e t+ $ &amilii &eri#ite )i ritualuri $e "e-o . 2"ta u "em a # &u"e"em lip"it $e bu#uriile 3r#iu ului. Membrii &o"telor mele &amilii u erau #p#u i. 2m primit #a$ouri )i am m+ #at #ur#a . 2m mer" la petre#eri )i la "lu1ba $e la mie-ul op(ii. 2m "tat pe ,e u #*ii lui Mo) 3r#iu )i am v(at " #+ t Up o t*e Roo&topPP pe tru "pe#ta#olele $e la )#oal. !ar &r a$evratele le,turi $e &amilie' toate ritualurile $e "e-o erau la &el $e &al"e #a -pa$a arti&i#ial. 2)a #+t' atu #i #+ $ m-am mutat $e u a "i ,ur $up #e am mpli it opt"pre-e#e a i' am #etat " mai "rbtore"# 3r#iu ul. 2poi l-am t+l it pe 3la;. . a#el prim a petre#ut mpreu ' am "im(it "&+r)it # era po"ibil )i u 3r#iu a$evrat. !e"i,ur' u eram #o 1urat $e pri (i )i bu i#i' mtu)i )i u #*i' $ar aveam pe #i eva. 2veam prima le,tur #tre u a ume lu#ru pe #are l $oream #u at+ta ar$oare. 2r trebui " "pu # 3la; *abar -avea #um "e #elebra 3r#iu ul. Nu era o "rbtoare o&i#ial a v+r#ola#ilor. %i e' bi e' u e9i"tau "rbtori o&i#iale ale v+r#ola#ilor' $ar u a"ta era problema. Pe tru membrii Caitei' 3r#iu ul u era $e#+t u prile1 $e t+l ire a)a #um &#eau $e at+tea )i at+tea ori $e#ur"ul u ui a . 0#*imbau #a$ouri' #am a#elea)i #a la -ilele $e a)tere )i a"ta era toat "rbtoarea. 2tu #i #e &#u"e 3la; #+ $ l"a"em " "e (elea, # voiam u 3r#iu per&e#t= .mi o&eri"e u ul. !e)i -am )tiut la vremea re"pe#tiv' 3la; a petre#ut "ptm+ i tre,i $o#ume t+ $u-"e $e"pre 3r#iu . 2poi mi-a o&erit u ul #u toate $i#*i"urile. 2m tiat u bra$' pe tru a e $a apoi "eama # u-l puteam tra "porta apartame t #u moto#i#leta "a. L-am trimi" a#a" pri tr-u #omi"io ar' apoi l-am $e#orat. 2m &#ut pr1ituri "&r+mi#ioa"e $i aluat &ra,e$' turt $ul#e' pr1iturele #u -a*r' )i am $e"#operit #+t $e ,reu era " &a#i omule(i $e turt $ul#e &r u #u(it "pe#ial $e tiat. 2m &#ut o pr1itur #u &ru#te' #are probabil # # "e mai a&l pe bal#o ul

ve#*iului "u apartame t' a#olo u $e p+ la urm o &olo"i"em pe tru a (i e u)a $e"#*i". 2m #umprat ,*irla $e lumi oa"e pe tru bal#o ' apoi a trebuit " e toar#em la ma,a-i ' prima $at pe tru u prelu ,itor' a $oua pe tru u #le)te #u #are " tiem o ,aur pla"a $e prote#(ie pe tru a putea tre#e #or$o ul. 2m a"#ultat melo$ii $e 3r#iu ' am urmrit 3um a &urat Gri #* 3r#iu ulPQ )i am #*iriat Via(a e mi u atPN' $e)i 3la; a a$ormit la ultimul ei bi e' am+ $oi am a$ormit la ultimul. 2m but u #o#teil tra$i(io alPS l+ , &o# mai bi e -i" l+ , &oto,ra&ia u ui &o# $e#upat $i tr-o revi"t )i lipit $e el pe perete. Ni#i #el mai mi# eleme t tra$i(io al -a &o"t omi". 2 &o"t u 3r#iu per&e#t. N-am mai a1u " " "rbtorim mpreu )i Pa)tele. N-a mai e9i"tat u 3r#iu a ul urmtor. % uie"# # "e mai "rbtore)te lumea oame ilor' $ar la 0to e*ave a tre#ut eremar#at. !e-abia ie)i"em $i #u)# la #eputul ier ii. 3la; era # "ur,*iu it. Lo,a a ve it " m va$' $ar l-am trimi" la plimbare a)a #um am mai &#ut-o $e vreo )a"e ori #+ $ a #er#at "-mi &a# o vi-it. Ni#: mi-a trimi" u #a$ou pe #are lam aru #at &r a-l $e"&a#e. . ai te $e a &i mu)#at $e 3la;' i t+l i"em pe Lo,a )i pe Ni#:' )i #*iar #epu"em "-i #o "i$er priete i. !up a#eea' i-am vi ov(it # u m averti-a"er. 2)a$ar' pe tru mi e' 3r#iu ul ve ea )i tre#ea aproape &r "-mi $au "eama. . a ul urmtor' 3la; era tot "ur,*iu it. .mi reve i"em $e"tul $e bi e. .i ierta"em pe Lo,a )i Ni#:' #*iar )i pe >erem;. . #epu"em "-i #u o"# pe 2 to io )i Peter. . #epeam " a##ept via(a #a v+r#ola#. 2poi a ve it 3r#iu ul. M a)teptam " trea# &r mult tam-tam' e9a#t #a a ul pre#e$e t. . "#*imb' am avut u ul per&e#t' #u lumi i #olorate "#+ tei $ pe albul -pe-ii' #a$ouri "ub bra$ )i #ur#a pe ma". To(i membrii Caitei au ve it la 0to e*ave pe tru o "ptm+ trea, )i' pe tru prima $at' am a&lat #+t $e a,itat' "tre"a t' ,l,io" )i mi u at poate &i u 3r#iu tr-o &amilie. 2m #re-ut # a#e"ta era &elul ormal #are membrii Caitei "rbtoreau 3r#iu ul atu #i #+ $ -aveau pri re ei o &emeie-v+r#ola# ou )i &urioa" #u #are " "e #erte tot timpul. !e-abia ia uarie am a&lat a$evrul. 3la; lua"e le,tura #u >erem; )i l ru,a"e " &a# a#e"t lu#ru pe tru mi e. "ta era $arul "u pe tru mi e. !arul meu pe tru el a &o"t ru,mi tea a$re"at lui >erem; $e a-i revo#a "ur,*iu ul. . #ep+ $ $i a#el a ' am avut tot$eau a u 3r#iu #a la #arte la 0to e*ave . Membrii Caitei mi tolerau #omplet &a te-iile' &r a m &a#e vreo$at " "imt # le $epli eau umai pe tru a-mi &i pe pla#. Nu pot " "pu # &ie#are 3r#iu a &o"t u ul &rumo". U eori' eu )i 3la; e (ele,eam bi e' #el mai a$e"ea u' $ar eram tot$eau a mpreu . !a# a#e"t ultim 3r#iu $eparte $e 3la; &u"e"e u ul ,reu $e "uportat' u "i ,ur lu#ru l mai $ul#i"e pu(i #ertitu$i ea # el era' totu)i' u $eva. . timp #e m *olbam la ,rma$a $e #a$ouri $i $ulapul "u' mi-am $at "eama # a#e"t lu#ru "e apli#a vie(ii mele &ie#are -i a a ului' u umai $e 3r#iu . . tr-u a ume &el' #u o"#+ $ &aptul # 3la; era a#olo a)tept+ $u-m $a# "-ar &i t+mplat " m tor# vreo$at mi o&erea u pu #t $e "pri1i via(. . tr-u mo$ perver"' 3la; era lu#rul #el mai "tabil $i via(a mea. /ra a#olo i $i&ere t #e-a) &i &#ut. !ar $a# -ar mai &i &o"t= G+ $ul mi "tre#ur tot #orpul u &ior at+t $e re#e' #+t am "im(it #um mi ,*ea( re"pira(ia plm+ i )i am &o"t evoit " tra, #u putere aer piept. Nu-l mi (i"em pe >erem; oaptea pre#e$e t. 2#ea"ta u era u a $i a#ele pove)ti $e $ra,o"te $e vi" #are eroi a )i $ "eama $e iubirea ei emuritoare pe tru erou $up #e a#e"ta a1u ,e tr-u peri#ol $e moarte. Nu e9i"tau eroi "au eroi e pove"tea a"ta )i u avea " &ie i#io$at u &i al &eri#it pe tru ve#ie' #*iar $a# urma "l a$u#em apoi pe 3la;. Tot u-mi puteam ima,i a #um ar &i via(a l+ , el' $ar' pe $e alt parte' i#i u-mi puteam #o #epe lumea &r el. 2veam evoie $e el. Poate era umai u e,oi"m i #ali&i#abil. 2proape #u "i,ura ( era. !ar era u ul #i "tit. 2veam evoie $e el )i trebuia "-l a$u# apoi. 2m privit $i ou #a$ourile )i am )tiut # u m impli#am $e"tul toat opera(iu ea. @ M $u# %ear Valle;' am $e#larat.

/ra a $oua -i. 0tteam #u Ni#: pe tera"a $i "pate' ti )i pe )e-lo ,uri' #u &ar&uriile pli e #u m+ #are poal. >erem; )i 2 to io ple#a"er #u o or urm. !e atu #i' tot #er#am " ,"e"# o #ale $e a-i "pu e lui Ni#: #eea #e pl ui"em. !up vreo 1umtate $e $u-i $e "tarturi ereu)ite' am tre#ut la meto$a ata#ului &ro tal. @ I-am "pu" lui !a iel # vreau "-l v$' am -i". @ 2"ta era bile(el= 3+ $ 2 to io )i Ni#: ple#a"er " $u# ultima "#ri"oare a lui >erem; la #utia po)tal a lui !a iel' i "tre#ura"em lui Ni#: u bile(el pe #are "-l a$u,e l+ , "#ri"oare. Ni#: u treba"e imi# p+ a#um' probabil pe tru # u $ori"e " )tie. @ !a' am r"pu ". M t+l e"# #u el la $ou. @ 3um (i-a r"pu "= @ N-a &#ut-o. 2m "pu" # m t+l e"# #u el la $ou. Va &i a#olo. @ <i >erem; a &o"t $e a#or$= Mi-am $at "eama $i to ul lui # )tia &oarte bi e # u-i "pu"e"em imi# lui >erem;. Problema era mo$ul "u pru$e t $e a a$u#e "ubie#tul $i"#u(ie. 0au poate # mai "pera totu)i # era vorba $e #eva $e1a pl uit #u >erem; )i $e"pre #are uita"em am+ $oi "-l a u (m )i pe el. @ Nu mai "tau $e,eaba' am e9plo$at. Nu mai pot. 2m #er#at' $ar u mai pot. Ni#: )i $$u 1o" pi#ioarele )i "e a)e- pe mar,i ea )e-lo ,ului. @ <tiu #+t $e ,reu e"te pe tru ti e' /le a. <i mai )tiu #+t $e mult l iube)ti. @ Nu-i vorba $e a"ta. Uite #e e' am $i"#utat $e1a a"ta #u >erem;. Trebuie "-l a$u#em pe 3la; apoi. !a# vrei "au u " e a1u(i $epi $e umai $e ti e. @ Vreau " a1ut "-l a$u#em apoi' $ar -am $e ,+ $ " te a1ut " te "i u#i-i timpul a#(iu ii. @ 3e vrea " "em e a"ta= @ /9a#t #eea #e-am "pu". 2m v-ut &elul #are erai a#um #+teva -ile. @ !e"pre a"ta e vorba= Pe tru # am luat-o ra- a #u trei -ile urm= Uit-te la mi e a#um. Ji "e pare # am luat-o iar pe artur= @ Nu' )i probabil # a"ta m "pim+ t mai mult $e#+t $a# ai &i &#ut-o. @ M $u# la t+l ire. @ Nu &r mi e. @ %i e @ Numai # eu u mer,. 2)a #+t u mer,i i#i tu. M-am ri$i#at )i am por it "pre u)a $i "pate. Ni#: a "rit pi#ioare )i mi-a blo#at $rumul. @ 3e-ai $e ,+ $ " &a#i= L-am trebat. 0-mi tra,i u a )i m #ui #u)#= Privi tr-o parte' $ar u "e mi)#. <tiam # u avea " &a# imi#. !a# "-ar &i a1u " p+ a#olo' Ni#: -ar &i &olo"it &or(a &i-i# pe tru a m opri. 2)a #eva u-i "ttea &ire. @ U $e-i t+l irea= . treb el #ele $i urm. . tr-u lo# publi#= Pe tru # $a# u-i. @ . T*e !o ut Cole. Mai publi# $e#+t at+t u "e poate. I $i&ere t $e #eea #e ,+ $e)ti' u &a# imi# #are m-ar putea pu e peri#ol. <i i#i -a) &a#e imi# #are " te pu pe ti e peri#ol. 0i ,urul ri"# pe #are-l iau e"te # #al# or$i ele lui >erem;. <i o &a# umai pe tru # a ,re)it #+ $ m-a e9#lu" $i trea,a opera(iu e. @ !e#i te t+l e)ti #u !a iel la #a&e ea' iar eu voi &i a#olo. Par#*e- #*iar &a(. Nu mer,em i#ieri #u el' i#i m#ar la o plimbare pe "tra$. @ /9a#t. Ni#: "e r"u#i pe #l#+ie )i i tr #a". Nu prea &eri#it' $ar urma " mear, #u mi e. . tr-o bu -i aveam " m reva )e- &a( $e el.

. timp #e par#am &a(a #a&e elei' l-am v-ut pe !a iel pri &erea"tr. 0ttea tr-u "epareu. Prul #a"ta iu-ro)#at' lu , p+ la umeri' era tra" "patele ure#*ii "t+ ,i $e &apt' "i ,ura "a ure#*e $up a#ea mi# mu)#tur e&eri#it #u #+(iva a i urm. Pro&ilul i era a"#u(it' pome(ii obra1ilor ie)i(i' brbia a"#u(it $e a"eme ea )i a"ul "ub(ire' $e"tul $e atr,tor &elul lui lu,ubru' $ar privirile i erau mai mult $e vulpe $e#+t $e lup' o tr"tur mult mai bu pe tru #ompletarea per"o alit(ii "ale. . timp #e #oboram $i ma)i ' i-am "im(it o#*ii ver-i urmri $u-m' $ar u mi-a "alutat pre-e (a alt&el' v(at $e mult #u &aptul # u r"pu $eam &avorabil la li ,u)iri. 3orpul i era u"#(iv' $ar "oli$. . pi#ioare' o#*ii o)tri ar &i &o"t la a#eea)i l(ime' #eea #e "em a # u avea mai mult $e 1'QQ. O$at' #+ $ a trebuit "-l t+l e"# pe !a iel pe tru a-i tra "mite averti"me tul lui >erem;' purta"em to#uri $e #i #i #e timetri )i mi &#u"e mare pl#ere "e -a(ia $e a $i"#uta $e "u" #u el' p+ #lipa #are mi "pu"e"e #e "e9; eram. !e atu #i u m mai v-u"e #l(at $e#+t #ei mai ve#*i )i mai mur$ari pa to&i "port pe #are i aveam. 2"t-i' !a iel purta u tri#ou #omplet e,ru )i blu,i' #eea #e "em a' mare m"ur' mbr#mi tea "a obi) uit. 3opia"e ,ar$eroba mo o#romati#' $e mu #itor #o "tru#(ii' a lui 3la;' #a )i #um a#e"t lu#ru i-ar &i mprumutat u oare#are "em $e $i"ti #(ie. /i bi e' -o &#u"e. Mar"te "ttea &a(a lui. 3a $e obi#ei' era &er#*e-uit )i mbr#at #a pa,i ile revi"tei GTQD' #eea #e l &#ea pe !a iel " arate #a o po#ita ie )leampt. !e &apt' #ompara(ie #u Mar"te ' ori#i e arta #a ultimul om $e pe "tra$. 3+ $ eu )i Ni#: am i trat #a&e ea' Mar"te "-a ri$i#at )i "-a apropiat $e u) #u pa)i mari' pe tru a e t+mpi a. @ !e#i ai ve it' mi "e a$re" el. 0u t "urpri " # >erem; te-a l"at. Totu)i' )tie= M-am ble"temat ,+ $. Nu m ,+ $i"em #um ar prea $a# mi &#eam apari(ia la t+l ire #iu$a $ori (elor lui >erem;. !i"e "iu i Cait. Mi u at. %i-uie-te pe Mar"te "-)i $ea "eama $e #eva $oi timp )i trei mi)#ri. @ 2r(i bi e' /le a' #o ti u el' &r "-mi a)tepte r"pu "ul. Obo"it' $ar a"ta era $e a)teptat. 0 "perm # totul "e va termi a #ur+ $. @ !epi $e $e ti e' am repli#at eu. @ . parte. 0e r"u#i "pre barma ul $e $up te1,*ea. !ou #a&ele. ?r -a*r pe tru $oam a' )i. .l privi pe Ni#:. 3u &ri)#' $ou bu#(i $e -a*r' $a= Ni#: "e mul(umi $oar "-l "&i$e-e #u privirea. @ U a &r -a*r. 3ealalt #u &ri)# )i $ou bu#(i $e -a*r' repet Mar"te . Pe ota mea $e plat. ?#u o pau-' apoi "e toar"e "pre mi e #u u -+mbet #ri"pat. Nu pot " #re$ # to#mai am "pu" a)a #eva tr-o #a&e ea. Trebuie " ple# $i ora)ul "ta. 2m privit tr-o parte. @ 2 tre#ut mult timp $e #+ $ u e-am v-ut' Ni#*ola"' #o ti u Mar"te . 3e mai &a#e tatl tu= 2m i ve"tit u a $i #ompa iile "ale a ul tre#ut. Trei-e#i la "ut pro&it. 3u "i,ura ( u )i-a pier$ut &lerul a&a#eri. I, or+ $u-l #u $e"v+r)ire' Ni#*ola" "e a)e- pe u "#au la bar )i #epu " "tu$ie-e me iul. Mar"te "e a)e- pe "#au ul $e l+ , el )i mi &#u "em " m $rept "pre !a iel. @ Iar eu i (i $e ur+t lui Ni#*ola"' $e#lar el. !a iel u )i-a ri$i#at privirea timp #e m apropiam $e el. 2me"te#a #a&ea #u li ,uri(a. M-a t+mpi at #u u ,e"t abia "#*i(at $i #ap. 3*el erul mi-a a$u" #a&eaua. 2m mpi " #ea)#a tr-o parte )i m-am a)e-at pe "#au ul a&lat vi-avi. /l a #o ti uat " ame"te#e. 2m rma" emi)#at #+teva "e#u $e. . ori#e alte #o $i(ii' a) &i a)teptat " v$ #+t $e mult i te (io a " prelu ,ea"# a#ea"t pre&#ut i $i&ere ( ai te $e a m privi. !ar tre#u"e timpul pe tru 1o#uri.

@ 3e vrei= L-am trebat. 3o ti u " ame"te#e #a&eaua' #u privirea a(i tit a"upra # ii' #a )i #um ar &i $i"prut $i &a(a lui $a# -ar &i "uprave,*eat-o. @ 3e vreau $e obi#ei= @ R-bu are. .)i ri$i# privirea )i "e *olb la mi e pe tru o #lip' apoi m #+ tri #et )i ate t $i o#*i. 2m "#r+) it $i $i (i )i am a)teptat. !up #+teva "e#u $e' au &o"t te tat "-i po# e"# $i $e,ete e9a#t &a( )i "-i "pu # u erau #*iar at+t $e multe lu#ruri $e #er#etat la mi e. @ Vrei r-bu are' am repetat eu pe tru a-l a$u#e $i ou pe &,a)ul $orit. 0e l" pe "pate "#au ' ri$i#+ $ u pi#ior pe #ol(ul me"ei pe tru a prea rela9at. @ Nu' u vreau. N-am vrut-o i#io$at. I $i&ere t #+te "u&eri (e am $urat $e la membrii Caitei' le-am )ter" #u buretele. Nu merit "-mi iro"e"# timpul pe tru i#iu ul $i ei. Pe tru ti e' $a. @ Uite # #epem' am bomb it eu. !a iel mi i, or remar#a. @ /le a' )tiu $e #e e)ti $e partea lor. Pe tru # (i-e &ri# " ple#i' (i-e &ri# $e #e vor &a#e )i (i-e &ri# $e #e "e va t+mpla #u ti e &r prote#(ia lor. . #er# " te &a#i " (ele,i # u-(i pot &a#e ru )i u te pot prote1a. !a# vrei u parte er u ul a$evrat meri(i #eva mai bu $e#+t vreu #iu$at #are trebuie " "e v+rt $e trei ori ai te $e a "e #ul#a. /u (i pot o&eri #eva mai bu . @ !e#i toat pove"tea "e re-um la #+)ti,area &avorurilor mele= 2iurea5 @ Nu #re-i # meri(i= 3re$eam # ai o prere mult mai bu $e"pre propria per"oa . @ 3oe&i#ie tul meu $e i teli,e ( e mai mare $e#+t at+t. 2i#i u-i vorba $e mi e. N-a &o"t i#io$at. / tre ti e )i 3la;. 3re-i # "u t proprietatea lui' $e#i m vrei. Motiva(ia ta e la &el $e #omple9 pre#um #ea a u ui #opila) $e $oi a i #are ve$e u alt pu)ti #u o 1u#rie "trlu#itoare m+ . >u#rie pe #are o vrei. @ Te "ube"time-i. @ Nu' u "ube"time- #+t $e mult l ur)ti. 3e "-a t+mplat= 2 primit tot$eau a bu#ata #ea mai mare $i tort= @ Mi-a &#ut via(a u a$evrat ia$. /l )i t+mpituB $e-a#olo. !a iel aru # o privire ve i oa" "pre Ni#:. 0ra#ul 3la;. 2re probleme. 2 $u" o via( ,rea. 2r trebui " te por(i &rumo" #u el. 2r trebui " te mpriete e)ti #u el. 2"ta-i tot #e am au-it vreo$at. Tot #e ve$eau era u pui $e lup i"te(' $ar mpu(it. /ra $e-a1u " "-)i $e-,olea"# $i (ii )i to(i #$eau &u $. Ne ma evra pe to(i $e par# ar &i &o"t Napoleo mi-erie )i to(i #re$eau # era $e)tept. /i bi e' u )i $i pu #tul meu $e ve$ere. 2m ri$i#at m+ a. @ /)ti $e-a $reptul pateti#. @ 3e= @ N-am vrut $e#+t " te a u (. /)ti pateti#. Ur+t $i partea ta. Mai urmea- " pui la #ale pla urile pe tru $omi area tre,ii lumi. 2"ta &a# $e obi#ei ti#lo)ii $up #e )i $e#lar motiva(iile tr-u mo$ #+t mai pateti# #u puti (. 0peram " te #ompor(i alt&el. !a iel lu o ,*i(itur $e #a&ea' apoi #lti $i #ap )i r+"e #et. @ /i bi e' m-ai pu" la pu #t. . tot$eau a te-ai pri#eput "-o &a#i. Tu "pui 6Latr7 )i eu treb 63+t $e tare=7 @ 2#um "pu "-i $ai $rumul lui 3la;. !a iel "e "tr+mb.

@ Iar eu "pu $e #e " m mai obo"e"#= /i bi e' totul are o limit' i #lu"iv rb$area mea $e a te a"#ulta. Nu-i voi $a $rumul umai pe tru # a)a vrei tu' /le a. Po(i " te bo"um&li' "-(i $ai o#*ii pe"te #ap )i " te milo,e)ti #+t vrei' $ar tot u-i voi $a $rumul #*iar $a# ,"e"# #omportarea ta a(+(toare. .(i &a# a#eea)i o&ert $e "#*imb pe #are i-am &#ut-o )i lui >erem;. Tu pe tru 3la;. @ !e #e= @ Ji-am "pu" $e1a. @ Pe tru # "u t at+t $e a aibii $e ire-i"tibil. O-*o-*o. !-mi o e9pli#a(ie mai bu "au am ple#at $e ai#i. !a iel rma"e t#ut o #lip' apoi "e aple# ai te. @ Te-ai ,+ $it vreo$at "-(i temeie-i propria Cait= Nu " re#rute-i o a$u tur $e mutt-i "ra#i #u $u*ul' #i " #ree-i o $i a"tie= /le a' oi u "u tem emuritori' $ar e9i"t o mo$alitate $e a e a"i,ura emurirea. @ 0per $i toat i ima # u te re&eri la #eea #e #re$ # te re&eri. @ 3opii' /le a. O ou "pe#ie $e v+r#ola#i. Nu 1umtate lupi' 1umtate &ii (e uma e' #i v+r#ola#i a$evratul "e " al #uv+ tului' #u ,e e mo)te ite $e la ambii pri (i. V+r#ola#i per&e#(i. @ Uau. 3*iar vrei #u a$evrat " "tp+ e)ti lumea. @ 0u t "erio". @ Poate "erio" $e ebu . .mi pare ru' $ar p+ te#ele meu u-i $e v+ -are "au #*iriere. @ Ni#i m#ar #u pre(ul u ei vie(i= 2 lui 3la;= 2m btut retra,ere )i m-am pre&#ut # re&le#te- a"upra propu erii. 0o"i"e timpul " 1o# tare. @ !e#i' $a# "u t $e a#or$ #u propu erea ta' l $ai $rumul= @ /9a#t. Numai # -am $e ,+ $ " te #re$ pe #uv+ t # vii )i rm+i #u mi e' $e#i " vorbim $e"#*i". 2m u lo# #are i te (io e- " te $u#' u lo# $e"tul $e $eprtat )i "i,ur. Vei rm+ e #*i" a#olo. 3eva a"em tor #u #u)#a $e la 0to e*ave ' umai # mult mai lu9o". .mi o&eri #eea #e vreau' tot #eea #e vreau' )i u vei rm+ e a#olo mult timp. !e $at #e te-am #o vi " # "u t o ale,ere mai bu ' (i $au $rumul. !a# #er#i " &u,i' te #*i$ $i ou. @ Mi " &ie' $aB te ta t mai "u 5 @ /le a' "u t #i "tit #u ti e. / u "#*imb $e pri-o ieri. 3aptivitatea "a pe tru a ta. M-am pre&#ut # me$ite-' privi $ &i9 pe &erea"tr. 2poi m-am r"u#it "pre el. @ Uite #are-i #o $i(ia mea. Vreau "-l v$ eliberat. .i $ai $rumul -iua )i tr-u lo# publi#. Voi &i a#olo #u ti e #a " v$ #um "e $e"&)oar totul. !e $at #e e liber' "u t a ta. @ Nu a)a mer, lu#rurile. Va &i liber #+ $ vei &i a mea. @ N-ai i#i-o i te (ie "-i $ai $rumul. /9a#t #um m-am ,+ $it. M-am ri$i#at pi#ioare' m-am r"u#it pe #l#+ie )i am ie)it $i #a&e ea. 2t+t Ni#: #+t )i !a iel "-au repe-it $up mi e. 3+ $ am a1u " la ma)i ' !a iel a ti " m+ a )i a (i ut portiera #*i". @ 2i v-ut &oto,ra&iile' u-i a)a= . treb el. M-am oprit' $ar u m-am tor" "pre el. @ <tiu # le-ai v-ut' #o ti u. 2i v-ut #e "tare e"te. 2i v-ut # "tarea "a "e rut(e)te. 3+t #re-i # o mai $u#e= M-am tor" #et. M-am tor" )i am v-ut &a(a lui !a iel )i am ob"ervat e9pre"ia $e "ati"&a#(ie $i o#*ii lui )i mi-am ie)it $i &ire. . #er#a"em $i r"puteri ultima 1umtate $e or " u m ,+ $e"# la 3la;. . timp #e vorbeam #u !a iel' #er#a"em " u-mi ami te"# # el era #el #are-l (i ea pri-o ier' # l $opa"e #u tra #*ili-a te )i l btu"e p+ #e u mai avu"e"e u

peti# $e piele mai mare $e $oi #e timetri tre,. M #o #e tra"em a"upra #o vorbirii #u el a)a #um i mai vorbi"em $e o "ut $e ori ai te' #a )i #um -ar &i &o"t vorba $e#+t $e u alt me"a1 pe #are i-l tra "miteam $i partea lui >erem;' averti-+ $u-l " "e #umi (ea"# "au " "e a)tepte la repre"alii. . #er#a"em #u a$evrat' $i r"puteri' " uit #e "e t+mpla $e &apt. !ar #+ $ !a iel l-a ame i (at pe 3la; #*iar &a(a mea' u m-am mai puteam pre&a#e. ?uria $i mi e a rbu& it ai te $e a o putea #o trola. L-am apu#at $e tri#ou )i l-am tr+ tit $e ma)i #u at+ta putere' #+t ,eamul $i "pre partea )o&erului "-a "&r+mat milioa e $e a)#*ii $e "e#urit. @ Cie pl+ ,rea( #e e)ti5 M-am mpi " el p+ #e &e(ele i "-au a&lat la #+(iva #e timetri u a $e alta. L-ai rpit &olo"i $u-te $e o "eri ,. L-ai le,at #a "-l po(i bate. !ar a"ta u a &o"t $e a1u ". 2 trebuit "-l umpli $e tra #*ili-a te. Trebuia " &ii ab"olut "i,ur # u va avea $e"tul &or( i#i m#ar " te "#uipe &a(. !e-abia apoi l-ai btut. Te-ai "im(it bi e= ?aptul # (iai " opit btaie $u)ma ul #+ $ a#e"ta u putea " mi)te i#i m#ar u $e,et pe tru a "e lupta #u ti e te-a &#ut " te "im(i u a$evrat brbat= Nu e)ti i#i brbat )i i#i lup. /)ti o *ie ' u la) #are "e *r e)te #u ra*at. !a# mai ri$i#i o $at m+ a a"upra lui' o "-(i &a# #eva #ompara(ie #u #are mu)#tura $e la ure#*e u va &i $e#+t o "impl -,+rietur. Iar $a# l u#i-i' 1ur pe !um e-eu )i pe $iavol )i pe ori#i e vrei' $a# l u#i-i' te voi v+ a. Te voi ,"i )i te voi "upu e la ori#e tortur la #are m voi putea ,+ $i. Te voi orbi' te voi #a"tra )i (i voi $a &o#. !ar u te voi u#i$e. Nu te voi l"a " mori. Te voi aru #a ia$ )i te voi &a#e " trie)ti a#olo pe tru tot re"tul vie(ii. I-am $at u br+ #i. !a iel "e mpleti#i' )i re#pt e#*ilibrul )i "e r"u#i "pre mi e. Gura i "e $e"#*i"e' "e #*i"e' "e $e"#*i"e iar' $ar u prea " "e poat ,+ $i la u r"pu " potrivit' a)a #+t "e *otr " "e r"u#ea"# pe #l#+ie )i " rei tre #u pa" ap"at #a&e eaua #are #ei vreo $oi"pre-e#e #lie (i preau bru"# " &i ,"it to(i lo#uri la ,eam. . timp #e mi mutam privirea alt parte' am au-it u &luierat u)or )i m-am tor" pe tru a-l ve$ea pe Mar"te re-emat $e partea $i "pate a ma)i ii. @ 0-a tor" #(eaua5 /i bi e' "-ar putea " &ie i tere"a t. @ !u-te $ra#ului' m-am r(oit eu. 2m tra" #u putere $e portier' m-am "uit la vola )i am por it motorul timp #e Ni#: a "rit "#au ul $i $reapta. 3amaro-ul (+) i $i par#are #u "#r+) et $e ro(i. Nu m-am uitat la vite-ometru pe $rumul apoi "pre 0to e*ave . 2vu"e"em $reptate a"upra u ui lu#ru. Timpul pe tru 1o#uri "e "&+r)i"e. R/GR/0. 2m ple#at $i 0to e*ave $up #e toat lumea "-a $u" la #ul#are. M-am mbr#at *ai e $e #uloare #*i"' am "rit pe &erea"tr )i am mpi " ma)i a vreo opt "ute $e metri ai te $e a-i por i motorul. Nu-mi $e-vlui"em pla urile lui Ni#:. /ra mai bi e " u le )tie. Ur#a"em $evreme #amera mea )i petre#u"em "eara pat' re&le#t+ $. . treve$erea #u !a iel &u"e"e o ,re)eal. Nu &#u"em $e#+t " rut(e"# lu#rurile re&u-+ $u-i o&erta. >erem; #+)ti,a"e #eva timp pe tru 3la;' iar eu l ri"ipi"em. Trebuia " a#(io e- ime$iat pe tru a repara lu#rurile. 2m tot #er#at "-l #o ta#te- me tal pe 3la; timp $e #+teva ore a#ea "ear. ?r i#i u re-ultat' bi e (ele". Ni#i u eram prea "i,ur #um "-o &a#' $ar m a,(am $e "pera (a # le,tura oa"tr ar &i putut &i $e a1u ". Poate # ar &i &o"t' $ar era #a )i #um a) &i #erut u e&ort "pe#ial $i partea u ui mu)#*i pe #are l i, ora"em prea mult timp. Nu "-a t+mplat imi#. V-+ $ # u pot ptru $e mi tea lui 3la;' am *otr+t " #er# " i tru mi (ile mutt-ilor #are-l (i eau pri-o ier. Meta&ori#' $e"i,ur. !a# m-a) &i pu" lo#ul lor )i a) &i #er#at "-mi ima,i e- #e ar &i "im(it "au ,+ $it' poate # a) &i putut ,"i u pu #t "lab. !a iel )i Mar"te erau u)or $e #itit. <tiam #e $oreau )i )tiam #um a#(io au. Mar"te u mi-ar l"a $e"#*i" i#i-o porti(

pri #are " m "tre#or. Pu #tul evral,i# al lui !a iel era ob"e"ia "a pe tru 3la; )i pe tru mi e. Puteam a#(io a pe a#ea"t $ire#(ie' puteam lua $i ou le,tura #u el' #er#+ $ "-l ame(e"# #u mi #iu i )i -+mbete' $ar ar &i $urat' iar eu u aveam prea mult timp la $i"po-i(ie. Mai rm+ eau oii mutt-i. Numai # ai#i m a&lam pe u tere e"i,ur. Mi-am ami tit # u erau v+r#ola#i. Nu veritabili. 2tu #i #um " ptru $ mi tea lor= 2m rma" ti " pat mult timp' &i9+ $ #u privirea tava ul' #ople)it $e impo"ibilitatea $e a-i (ele,e pe #ei $oi. 2poi mi-a pi#at &i"a. Nu erau v+r#ola#i' $ar erau &ii (e uma e. ?u"e"em )i eu &ii ( uma . <i # #er#am " m #omport #a u a. !e #e u le-a) &i putut ptru $e mi te= Tot #e trebuia " &a# era " re u ( #omplet la ori#e #ara#teri"ti# $e lup' #eva #e #er#a"em " &a# $e1a $e a i bu i. Nu puteam &i tipul $e &ii ( uma #are #er#a"em " m pre&a# #alm' rb$toare' iubitoare. Trebuia " &iu #eea #e &u"e"em ai te. ?ie#are me#a i"m $e aprare $i mi tea mea ri$i#a bariere &a(a a#e"tui ,+ $. 0 &iu #eea #e &u"e"em ai te $e a &i mu)#at $e 3la;= !ar &u"e"em #alm' rb$toare )i iubitoare. /l "#*imba"e toate a#e"tea. ?u"e"em $i&erit ai te $e a-l #u oa)te. Nu &u"e"em a)a. 2"ta $oream " #re$' $ar )tiam # u era a$evrat. 2vu"e"em tot$eau a o #li a(ie "pre viole (' iar 3la; )i $$u"e "eama $e a"ta. V+r#ola#ul-#opil )i privi"e vi#tima-#opil )i v-u"e u "u&let-pere#*e' #i eva #are (ele,ea #um era " #re)ti "tri at' #are "uporta #omportarea #iu$at' e9ami at am u (it $e a$ul(i )i luat $er+$ere $e #opii. La )apte a i' 3la; &u"e"e u v+r#ola# matur' #u o #apa#itate i tri "e# "pre viole ( )i u temperame t pe m"ur. Pe la a#eea)i v+r"t' &amiile mele vitre,e m v(a"er #um " ur"#' $e-volt+ $u-mi #apa#itatea $e viole (' $e)i m pri#epu"em mai bi e "-o a"#u $' ma,a-i + $-o mi e "mi )i &#+ $ e&orturi $i"perate " art tuturor # eram $e &apt &eti(a #alm pe #are "e a)teptau "-o va$. 0o"i"e mome tul " &ru t a$evrul. Nu 3la; m tra "&orma"e #eea #e eram a#um' el mi o&eri"e umai u mi1lo# $e a-mi vr"a m+ ia )i ura. Trebuia " m tor# tre#ut' "pre e #re$erea' ura' eputi (a )i &uria "pe#ial &uria re"im(ite mpotriva tuturor #elor #are m e$rept(i"er. 2#olo aveam " ,"e"# mi tea u ui u#i,a)' a u ui u#i,a) uma . Le%la # ura &emeile. Poate # &u"e"e abu-at $e mai#-"a ori luat bat1o#ur $e &etele $e la )#oal "au poate # avea o prere at+t $e proa"t $e"pre el "u)i #+t "im(ea evoia " "e &ie "uperior u ui a umit ,rup $e oame i )i " "e r-bu e pe &emei mai $e,rab $e#+t pe e,ri "au pe evrei. !a# era vorba $e o prere proa"t $e"pre propria per"oa ' putea &olo"i #u "u##e" a#e"t lu#ru. !ar' pe tru a a&la a$evrul' trebuia "-i "tu$ie- via(a' #ut+ $ u a umit lu#ru releva t pe tru p"i*opatolo,ia "a. . " a"ta e#e"ita timp' iar timp u mai aveam. Poate Vi#tor Ol"o = /ram pe pu #tul $e a re u (a la i$ee' &r " mai me$ite- a"upra ei. La urma urmei' i#i m#ar u-l t+l i"em pe tip. !ar aveam oare evoie= 2m "#o" $i "ertarul m"u(ei $e toalet #ele $ou arti#ole "#oa"e la imprima t $e pe I ter et )i le-am "tu$iat. 3e-mi "pu eau $e"pre Ol"o = 3 era u v+ tor. U v+ tor lip"it $e remu)#ri. Re#u o)tea tr-u arti#ol &aptul # ie)ea &ie#are oapte pe tru a-)i ve$ea vi#timele $ormi $' pe tru # &e(ele lor li i)tite $i timpul "om ului l rela9au )i i "timulau i "om ia. %i e (ele" # u. 3eea #e "em a e9i"te (a u ei &oarte bu e )a "e # Ol"o " u-)i &i aba $o at ve#*ile obi#eiuri )i " &i #o ti uat " urmrea"# ti ere &ete %ear Valle;. 2m ple#at $i 0to e*ave pe tru a-l ,"i pe Ol"o . 2rti#olele relatau &aptul # (i tele "ale erau &ete apar(i + $ &amiliilor $i #la"a $e mi1lo#. % uiam # avea " #aute #a"e &r eta1' pe tru a putea privi #u u)uri ( pe &ere"tre. Nu erau $e#+t $ou a"t&el $e #artiere %ear Valle;. Trebuia $oar " #oli $ "tr-ile )i "-i miro" urma. !up #e am "trbtut %ear Valle; mai mult $e o or' am #eput "-mi $au "eama #+t $e $i&i#il era treaba. !e"i,ur' erau umai $ou #artiere' $ar &ie#are #o (i ea o $u-i $e "tr-i "au #*iar mai multe #u #el pu(i o "ut $e #a"e. 2veam la $i"po-i(ie umai #+teva ore p+ -ori.

Pe tru a a#operi #+t mai mult tere po"ibil' #o $u#eam #et' #u toate ,eamurile #obor+te #u e9#ep(ia #elui "&r+mat $i "pre partea )o&erului' a#um perma e t $e"#*i". U eori' v+ tul m a1uta' $ar $e #ele mai multe ori u' )i "i ,urul lu#ru pe #are-l miro"eam era i teriorul mu#e,it al ma)i ii mele pu(i &olo"ite. 3a lu#rurile " $evi )i mai #ompli#ate' pe"te tot erau poli(i)ti a&la(i # #utarea u ui u#i,a). Toate ma)i ile a&late la a#ea or t+r-ie erau oprite' a)a #+t am petre#ut la &el $e mult timp #er#+ $ "-i evit. !up $ou ore' "trbtu"em ambele #artiere. Ni#i urm $e Ol"o ' #are putea &oarte bi e i#i " u &i ie)it a#ea oapte. Mai tre#eam # o $at pri #el $e-al $oilea #artier #+ $ am ob"ervat o ma)i "i ,ur' par#at &a(a u ui ma,a-i $e obie#te #a" i#e' #*i" pe timpul op(ii. Pe bara $e prote#(ie $i "pate era lipit umele a,e (iei $e #*iriere. !e"i,ur. !a# mutt-i u "e a"#u $eau ora)' atu #i Ol"o avea evoie $e u mi1lo# $e tra "port pe tru a a1u ,e %ear Valle;. 2m i trat pe o alee lateral' am par#at )i am #obor+t. N-am par#ur" i#i 1umtatea $i"ta (ei p+ la ma,a-i #+ $ am "im(it miro"ul e&amiliar al u ui v+r#ola#. 2m $at &u, #ol(ul aleei )i m-am oprit bru"#. U brbat "oli$' $e v+r"t mi1lo#ie' mbr#at #u ,ea# impermeabil' mer,ea pe trotuar la i#i )a"e metri. !i &eri#ire' Ol"o era #u "patele "pre mi e' $rept+ $u-"e #tre ma)i a "a. 2m &#ut #ale toar" )i am aler,at la ma)i . 2 tre#ut pe l+ , mi e timp #e tor#eam. L-am urmrit #u &arurile "ti "e. . timp #e ie)ea $i %ear Valle;' i ima a #eput "-mi bat #u putere. 2veam $reptate. 0tteau u $eva la (ar. Ol"o avea " m $u# $rept la (i t. Mer,eam "pre or$-ve"t $e aproape $ou-e#i $e mi ute #+ $ a i trat pe u $rum e ,ri1it' tiat $ire#t pri p$urea $ea"' )i a oprit ma)i a #*iar $i #olo $e li-ier. /ram pe pu #tul $e a tre#e la partea a $oua a pla ului #+ $ miam $at "eama # u #obor+"e $i ma)i . 2m rma" la $i"ta (' am oprit motorul )i am a)teptat. 2u tre#ut -e#e mi ute. .i ve$eam #o turul #apului. M-am aple#at' am $e"#*i" #u ,ri1 u)a $i "pre "#au ul pa"a,erului )i m-am &uri)at tr-u )a (. M-am t+r+t "pre #aptul $rumului. P$urea era ea,r. 3*iar )i $up #e o#*ii mi "-au obi) uit #u tu eri#ul' tot -am v-ut vreo urm $e #a". . tor#+ $u-m "pre ma)i a lui' am ob"ervat # $rumul u $u#ea i#ieri. /ra umai u lo# $e tor" "au $e par#are pe tru o "i ,ur ma)i . 2m i trat p$ure )i m-am apropiat tiptil $e ma)i . 3+ $ am a1u " paralel #u lo#ul )o&erului' m-am oprit )i am privit ate t pri tu eri#. 3apul lui Ol"o era re-emat $e "ptar' iar o#*ii i erau #*i)i. !ormea. M-am trebat &u,ar $e #e' $ar problema era ireleva t. Poate u putea $ormi l+ , #eilal(i. 0au poate i pl#ea " &ie "i ,ur $up o #ltorie $e re#u oa)tere. Navea i#i-o importa (. Vi#tor Ol"o u m $u#ea la 3la;. 3el pu(i u a#ea oapte. Numai # u puteam a)tepta p+ $imi ea(. !imi ea(a' >erem; avea " )i $ea "eama # u eram la 0to e*ave ' iar Caita avea " por ea"# #utarea mea. 3*iar $a# a) &i reu)it " "#ap $e ei # o -i' a"ta ar &i "em at # $ou-e#i )i patru $e ore #are !a iel l-ar &i putut u#i$e pe 3la;. !ar $a# Ol"o u ie)i"e umai pe tru o plimbare= !a# i te (io a " u "e mai toar# i#io$at pri tre mutt-i= <tia u $e era 3la;. <i eu trebuia " )tiu a#ea oapte. Privi $u-l $ormi $' u pla mi "-a &ormat mi te. <i' #*iar timp #e re&le#tam a"upra lui' m-am )i mpotrivit. 2m e-itat' apoi am ava "at pri tre #opa#i ai te $e a m putea r-,+ $i. M-am t+r+t "pre partea lateral a ma)i ii' apoi mi-am tra" pum ul apoi )i am "&r+mat ,eamul $i "pre partea )o&erului. . timp #e Ol"o "-a tre-it bru"#' m-am ti " pri &erea"tr )i am tra" $e #e tura $e "i,ura (. Mi-a alu e#at pri tre $e,ete )i "-a "tr+ " 1urul lui. /l )i-a aru #at #apul pe "pate' $eparte $e m+ a mea' $ar $e1a m ti $eam pe"te el. 2m )&#at #*i-toarea #e turii' r"u#i $ partea metali# )i "&r+m+ $-o pe #ea $e pla"ti#' blo#+ $ #e tura. 2poi m-am tra" $i ma)i . Ol"o )i v+rti #apul' urmri $u-mi #u privirea m+ a. Ri$i# o#*ii "pre mi e. 0e *olb pe tru o #lip #u o#*ii mari ai u ui la) #are "e pre,te)te " primea"# prima lovitur. 0-a #ri"pat

timp #e &#eam pa"ul apoi' $ar' $+ $u-)i "eama # m retr,eam' a ri$i#at $i "pr+ #e e' apoi o#*ii i "-au lumi at #u u &ul,er $e per&i$ie ruvoitoare )i a #eput " -+mbea"#. 3u o#*ii a(i ti(i a"upra mea' )i-a #obor+t m+ a $reapt "pre #uietoarea #e turii. 2 ap"at buto ul' $ar u "-a t+mplat imi#. !+ $u-)i "eama #e &#u"em' a apu#at *amul #e turii )i a tra" #u putere $e el' $ar a#e"ta i-a rma" bi e "tr+ " 1urul pieptului. <tiam #e trebuia " &a#' $ar $i ou am e-itat. Puteam "-o &a#= G+ $urile $e"pre >o"e 3arter mi-au &ul,erat pri mi te. Mi-am "pu" # totul era $i&erit $e $ata a"ta. Ol"o u era u )arlata ' #i u u#i,a). Totu)i' #eea #e eram pe pu #tul " &a# era mult pe"te #e i &#u"em lui 3arter. ?oarte mult pe"te. 2#e"ta era teritoriul lui 3la;. Puteam "-o &a#= 0 m $eta)e- $e ori#e "e time t )i "-o &a#= Mi-am "pu" # o $at # Ol"o era u u#i,a). Mai mult $e#+t u u#i,a). U perver" bol av #are v+ a &eti(e &eti(e #um &u"e"em )i eu #u mul(i a i urm. 2m #*i" o#*ii )i m-am #o #e trat' "im(i $ #um )arpele &uriei mi )&i#*iuia #orpul. Ol"o "e lupta #u #e tura $e "i,ura (' $ar a#ea"ta -a #e$at' materialul &ii $ &#ut " re-i"te la &or(e $e tra#(iu e mai mari #*iar $e#+t a#elea pe #are le putea $e-volta u v+r#ola#. Lam i, orat )i mi-am #o #e trat toat e er,ia a"upra m+i ii mele "t+ ,i. 2#ea"ta #epu " pul"e-e' apoi " "e r"u#ea"#' $urerea r"&r+ ,+ $u-"e tot bra(ul. 2m $e"#*i" o#*ii )i am urmrit #u ate (ie. 3+ $ m+ a mi "-a tra "&ormat pe 1umtate' m-am oprit. 2m ti "-o ma)i )i am )&#at #*eietura $reapt a lui Ol"o . 2m "&+rte#at-o #u ,*earele. Ol"o a "#o" u urlet' u (ipt "tri$e t #a al u ui iepure. O tietur ro)ie a aprut pe partea i terioar a #*eieturii. 0+ ,ele a (+) it. I-am apu#at )i m+ a "t+ , )i am &#ut la &el. 2 urlat $i ou )i "-a -btut "lbati#. 0+ ,ele a mpro)#at vola ul )i tabloul $e bor$. @ Va &i )i mai ru $a# te mi)ti' am -i" #u o vo#e #alm' impu + $u-mi #a m+ a " revi la ormal. !a# vrei #a "+ ,erarea " "e re$u#' ri$i# m+i ile. @ !e. 3e.= @ !e #e= !e #e &a# a"ta= 0au $e #e te v( #um " (i "e re$u# "+ ,erarea= N-ar trebui "-(i r"pu $ la prima trebare. /vi$e t )tii #i e "u t. / )i "ta u r"pu ". . le,tur #u a $oua' -am $e ,+ $ " te u#i$. Nu vreau $e#+t i)te i &orma(ii. !a# mi le $ai' $e"&a# #e tura $e "i,ura (. .(i po(i ba $a1a m+i ile )i probabil vei avea timp " a1u ,i la "pital. !a# u-mi "pui #e vreau " )tiu' te vei "i u#i$e. @ 3e.= Ol"o ,*i(i #u ,reu. 3e vrei. 0 )tii= @ N-ar trebui " r"pu $ i#i la trebarea a"ta. !ar' pe tru # ai putea &i $e1a )o# )i a"t&el -ai putea ,+ $i limpe$e' o "-(i &a# pe pla#. U $e-i 3la;to = Nu voi re$a )i re"tul #o ver"a(iei. Ol"o u era tr-o "itua(ie #are " "e poat t+r,ui "au $i"#uta )i )tia a#e"t lu#ru. 2)a #um m a)teptam' u $$ea $oi ba i pe #eilal(i. 3o ta umai propria via(. Mi-a "pu" tot #e aveam evoie " )tiu )i #*iar mai mult' bolboro"i $ #a u ebu ' #a )i #um &ie#are #uv+ t pe #are-l ro"tea i-ar &i mbu t(it )a "ele $e "upravie(uire. !up #e a termi at' l-am l"at ma)i . M-am ,+ $it " $e"&a# #e tura )i "-i $au o )a " $e "#pare. La urma urmei' i promi"e"em. Nu mai #l#a"em i#io$at p+ atu #i o (ele,ere. 2poi m-am ,+ $it la toate &etele #are i #-u"er vi#time )i mi-am ima,i at $e #+te ori le promi"e"e " u le &a# ru' le promi"e"e # -o " le mai &a# imi# i#io$at. Nu-)i (i u"e promi"iu ile. !e #e mi le-a) &i (i ut eu= 2m ple#at )i l-am l"at pe Vi#tor Ol"o " "+ ,ere-e p+ la moarte p$ure. 3ON?RUNT2R/. 2m oprit la o "ta(ie $e be -i )i am tele&o at la 0to e*ave . La primele $ou apeluri a r"pu " robotul. La al treilea' Ni#:. /ra pe 1umtate a$ormit )i a trebuit " m repet $e $ou ori ai te " (elea, # u eram pe u $eva pri #a". Nime i u-mi ob"erva"e # $i"pari(ia. I-am $at o "erie $e i "tru#(iu i )i l-am pu" " le ote-e pe *+rtie )i " mi le #itea"# $i ou. . #ele $i

urm )i-a $at "eama $e #eea #e "pu eam )i #e pl uiam " &a#. 2m trerupt #o vorbirea e9a#t #+ $ a #eput " urle. Ae#e mi ute mai t+r-iu' am #io# it la u)a $i &a( a lo#ui (ei mutt-ilor. /ra o #aba at+t $e bi e a"#u " p$ure' #+t i#i-o ra- $e lumi u "trpu ,ea per$eaua $e #opa#i. . timp #e "tteam pra,' am #er#at " au$ &o) etul &ru -elor btaia v+ tului "au (+r+itul ,reierilor' $ar -am au-it imi#. T#erea )i tu eri#ul erau $epli e. 2u tre#ut #+teva mi ute &r i#i u r"pu ". 2m #io# it $i ou. 2u mai tre#ut #+teva mi ute' $ar tot -am pu" la $oial i $i#a(iile $ate $e Ol"o . 2#e"ta era lo#ul. 0im(eam pre-e (a lui 3la; a#olo. 2m btut #u pum ul u). . #ele $i urm' o li#rire &oarte "lab $e lumi "-a "tre#urat pri tre $raperiile ,rele $e la &erea"tr. Pa)i au r"u at pe o po$ea $e lem . 2m privit 1o" "pre m+ erul u)ii )i am v-ut # era "&r+mat. !ea"upra lui' u $e &u"e"e broa"#a' "e #"#a o ,aur ea,r )i &r+ turi $e a)#*ii proa"pete. 3*iar m a)tepta"em #a mutt-i " #umpere "au " #*irie-e o #a" #+ $ puteau " ptru $ pri &or( tr-u a= 3+t $e proa"t &u"e"em5 <i #+t $e mult timp pier$u"em5 U)a "-a $e"#*i". Mi-am ri$i#at privirea. Mi-a trebuit o "e#u $ "-l re#u o"# brbatul $i &a(a mea pe Earl Mar"te ' parte $i #au-a lumi ii "labe' parte $i #au-a &elului #are era mbr#at. Nu purta $e#+t pa talo i $e pi1ama' pieptul ,ol e9pu + $u-i mu)#*ii )i #i#atri#ele rma"e urma luptelor' a"#u "e mo$ ormal "ub #m)ile "#umpe purtate $e obi#ei. M-a privit #ru#i) )i a #lipit $e #+teva ori' apoi a 1urat barb )i a &#ut u pa" rapi$ ai te' #*i-+ $ u)a urma lui. @ 3e $ra#uB &a#i ai#i= Ai"e el #u u m+r+it )optit. 2m privit "patele lui la u)a #*i". @ Ji-e &ri# " u-(i tre-e"# eva"ta= @ Ne. 2ru # o privire pe"te umr "pre u)' apoi "e r"u#i $i ou "pre mi e' privirea #ru tat $i"pr+ $ pe tru a l"a obi) uitei "ale e9pre"ii o )ala te. /le a' "u t "i,ur # a#e"ta e u lo# mi u at' $ar trebuie " te "&tuie"# "-(i "#*imbi i te (iile. !a# i tri' ple#i ori la (uri' ori tr-u "a# $e pla"ti#. Ni#iu a $i varia te u (i "e potrive)te. @ !e#i ai ie)it " m previi= Uaaau' #avaleri"mul -a murit totu)i. @ !oar m #u o)ti mai bi e' u-i a)a= V$ o o#a-ie )i m &olo"e"# $e ea. @ !e#i m la)i " ple# )i "#*imb vrei. @ Vreau lu#rul pe tru #are am ve it ai#i. O#*ii i "#+ teiar' o "#lipire $ur ptru -+ $ pri "+ ,ele re#e $e #are $$ea $ova$. Teritoriu. Promite-mi a#e"t lu#ru )i te la" " ple#i. Ple# )i eu. U 6mutt7 mai pu(i pe #apul #elor $i Cait. @ <i $ra#uB "-i ia pe #eilal(i' u= @ !a iel ar pro#e$a la &el #u mi e. N-am au-it " mi "e &i ro"tit umele o&erta pe #are (i-a &#ut-o la #a&e ea. 2m #lti at $i #ap. @ N-are importa (. Nu ple#. 2m ti " m+ a "pre m+ erul u)ii. Mar"te m-a apu#at $e #*eietur )i m-a "tr+ " at+t #+t "-mi &a# o v+ taie. @ Nu &ii proa"t' /le a. Nu-l "#o(i $e-a#olo pro#e$+ $ a#e"t &el. @ . #are &el= Vo#ea lui !a iel era moale )i re#e. !$u u)a $e perete. .l privi pe Mar"te o#*i. . #are &el' Earl= @ 2i $ormit $e"tul $e a$+ #' !a ;-biatule= !um e-eule' trea,a Cait ar putea ve i url+ $ la u)a ta ai te " te tre-e)ti. .i aru # o privire $i"pre(uitoare )i mi &#u v+ t #aba .

/ o ambu"#a$' #reti ule. /le a u )i-ar &i &#ut apari(ia "i ,ur. Trimite-(i valetul " #er#ete-e p$urea. ?-te )i tu o $at &olo"itor. Nu )tiu $a# !a iel "ttu la $i"#u(ie. /ram prea o#upat " m #ule, $e pe 1o" $up #e br+ #iul lui Mar"te m &#u"e " -bor $e-a #urme-i)ul #perii. . ai te $e a-mi putea reve i' Mar"te )i-a &ipt ,e u #*iul "patele meu' (i tui $u-m pe po$ea. M a)teptam " &iu le,at. N-am &o"t. Poate Mar"te u m-a #o "i$erat u peri#ol pote (ial. 3+teva #lipe mai t+r-iu' am au-it pa)i "patele meu. L-am miro"it pe Le%la #' #are li "e altura"e lui !a iel )i lui Mar"te . @ Ol"o a $i"prut' -i"e !a iel. @ % uie"# # pe tru tot$eau a' $e#lar Mar"te . 3um alt&el #re-i # e-a ,"it= !e)i e o pier$ere pe tru #au-. Nu "e )tie i#io$at la #e ar putea &i &olo"itor u violator $e #opii. @ 2vea alte. . #epu !a iel' $ar )i #*i"e bru"# ,ura. T*oma"' a&ar. 3aut-i pe #eilal(i. U)a "e tr+ ti "patele lui Le%la #. @ 3e #(elu) loial mai ai )i tu' am ro"tit eu' ri$i#+ $u-mi ,ura pe $e po$ea. <tii # a #er#at " m u#i$ la aeroport= . ai te $e a ple#a la Toro to. Mome t $e t#ere. 2poi !a iel i-bu# i r+". @ %u #er#are' /le a. %a,i "tr+mbe= @ Nu mi "e pare # ar trebui "-o &a#. @ /i' *ai$e' /le a' -i"e Mar"te ' ap"+ $u-m mai tare #u ,e u #*iul. I $i&ere t #+t $e mult a) a$mira limba aia a"#u(it a ta' u-i mome tul "-o &olo"e)ti a#um. @ Nu uita #i e-i la "ub"ol' -i"e !a iel. Nu e)ti tr-o "tare #are "-(i permit "-l aperi. Mi-am pu" la#t la ,ur )i am #al#ulat #+t timp le-ar &i trebuit lui >erem;' 2 to io )i Ni#: " a1u ,. 3el pu(i #i #i"pre-e#e mi ute pe tru a "e tre-i' mbr#a )i ur#a ma)i ' apoi # trei-e#i pe $rum. 3+ $ Le%la # i tr pe u) $up -e#e mi ute' )tiam # u ,"i"e pe ime i. 3eilal(i -ar &i putut a1u ,e at+t $e repe$e. @ Nu-i ime i pe-a&ar' $e#lar el' )ter,+ $u-)i #i-mele $e oroi. @ Ia ma)i a' or$o !a iel. ! o#ol lo#ului )i a"i,ur-te. Uit-te $up u autoturi"m par#at l+ , $rum. Trebuie " &i ve it #u u ve*i#ul. Le%la # rma"e emi)#at u mome t. 2m #re-ut # avea $e ,+ $ "-i "pu lui !a iel u $e "-)i ba,e or$i ul. . "#*imb' "lt o ,ea# )i u i el #u #*ei )i pr"i #amera' tropi $ ,reoi. !e $ata a#ea"ta a lip"it #el pu(i $ou-e#i $e mi ute' timp #are i#i !a iel' i#i Mar"te -au "#o" o vorb. 3+ $ Le%la # "-a tor" #ele $i urm' am reu)it "-mi r"u#e"# #apul tr-o parte )i l-am v-ut r+ 1i $. @ 3e "-a t+mplat= . treb !a iel. @ 2*' o "-(i pla# la ebu ie. 3avaleria a &o"t oprit. M privi #u u r+ 1et $e re#*i tiprit pe &a(. 0u t la Pi e#re"t' #*iar l+ , auto"tra$' bu#ur+ $u-"e $e o"pitalitatea $epartame tului lo#al. I-au um&lat poli(i)tii. Nu )tiu pe tru #e' $ar $e"&a# ma)i a bu#at #u bu#at. 3e prere ai $e a"ta= @ 3re$ # vorbe)ti pro"tii' i-am repli#at. R+ 1etul i "e a##e tu. @ U ?or$ /9plorer ver$e= Trei tipi= To(i #u prul e,ru. !oi pe"te 1'ND' "ub(iri= 3el mai v+r"t mai "#u $ $e#+t mi e' #u umeri $e ai ta)= 3+ $ am tre#ut pe l+ , ei' tipuB mai t+ r #er#a " "e "tre#oare p$ure. !ar poli(i)tii au pu" m+ a pe el )i l (i eau ti " la pm+ t #u pi#ioarele $e"&#ute #+ $ am tre#ut apoi. @ Pro"tii' am -i" $i ou. Le%la # i-bu# i r+". @ Nu mai e)ti at+t $e "i,ur $e $ata a"ta.

@ !e"tul' i terve i Mar"te ' ri$i#+ $u-m pi#ioare. Nu vor &i re(i u(i pe tru mult vreme. .mi "mu#i bra(ele la "pate )i )i #le)t o m+ pe #*eieturile mele. Tomm;' a$u-l "u" pe #ellalt oa"pete. / timpul " e mutm. Le%la # "e r"u#i pe tru a "e *olba la el. @ 0 e mutm= 2"ta-i #eea #e voia(i' u= 0 $i"tru,e(i a#ea"t 6*ait7= Pe $oi $i tre ei i avem ai#i. Ultimii trei "u t pe $rum. 2#um "u tem trei #o tra trei )i' plu"' )tim la #e " e a)teptm. 0u tem "tp+ i pe "itua(ie. @ 2$u-l "u" pe 3la;to ' or$o !a iel. @ 3e $ra#uB= Le%la # )i mut privirea $e la Mar"te la !a iel. 2#um e mome tul. Ultima #o &ru tare $e la O. E. 3orralQ1. Vremea $e a u#i$e. 0 u-mi "pu e(i # u ave(i #ura1. @ 2vem mai mult mi te $e#+t #ura1' repli# Mar"te . !e a#eea "u tem # via(. 2#um a$u-l pe 3la;to . .l avem pe el )i o avem )i pe /le a. <i a"ta "eam # o " ai &oarte #ur+ $ parte $e lupta pe #are (i-o $ore)ti' #u )a "ele $e partea oa"tr' u a lor. Le%la # i aru # o privire #omplet $i"pre(uitoare' $ar "e $rept "pre u #uloar lateral )i $i"pru. 2m "#r+) it $i $i (i )i m-am #o #e trat a"upra pla ului. 3*iar erau #eilal(i re(i u(i $e poli(i)ti= Nu #re$eam. Nu puteam #re$e. !ar v-u"em poli(i)ti pe"te tot. !a# ve eau #u mare vite- pe auto"tra$ a#ela)i ve*i#ul $e #are poli(ia "e arta"e at+t $e i tere"at mai $eu -i.= !e #e u-l averti-a"em pe Ni#:= . re,ul. Rela9ea--te. Ve i"e mome tul " tre# la pla ul %. !e par# a) &i avut u pla %5 . timp #e #er#am #u &re e-ie " ,"e"# u pla alter ativ' Mar"te m r"u#i bru"#. !a iel "ttea pe bra(ul u ui &otoliu rabatabil #are miro"ea puter i# a mu#e,ai. !ou "iluete )i &#ur apari(ia $i #ealalt #amer. U a "e mpleti#i )i "e prbu)i ai te. U &ul,er $e )uvi(e aurii "#lipi lumi a "lab. @ 3la;5 ?r " m ,+ $e"#' m-am repe-it "pre el. . # (i + $u-m $e #*eieturi' Mar"te m "mu#i apoi #u at+ta putere' #+t am "im(it #um m "u&o# $e $urere. 3la; era ,e u #*i' #u bra(ele le,ate la "pate. 0e lupt "-)i ri$i#e #apul. .mi t+l i privirea. 0e *olb la mi e o #lip' #er#+ $ "-)i &o#ali-e-e privirea. 2poi' )o#ul re#u oa)terii i "trpu "e mi tea #e(o)at $e tra #*ili-a te. @ Nu' )opti el #u o vo#e "ub(ire. Nu5 ?#u o mi)#are' at+t $e "lab #+t $e-abia am v-ut-o. Le%la # )i proie#t pi#iorul "u"' lovi $u-l #u pre#i-ie mi1lo#ul "patelui )i aru #+ $u-l #u &a(a 1o" pe po$ea. @ Nu5 2m urlat eu. M-am repe-it la Le%la #. Mar"te m "mu#i $i ou' aproape $i"lo#+ $u-mi m+i ile $i umeri. Nu-mi p"a. 2m #o ti uat " m tra, ai te. Le%la # l )&# pe 3la; $e #tu)e )i-l ri$i# pi#ioare. @ La"-l a#olo' -i"e Mar"te . . timp #e Le%la # tre#ea pri &a(a lui' Mar"te )i ti "e m+ a liber )i-i tra"e #eva $e la br+u. U pi"tol. N-ai $e ,+ $ " te $e-ve(i o$at " u mai por(i a"t&el $e lu#ruri= Le%la # "e ti "e $up pi"tol' $ar Mar"te l (i ea la o $i"ta ( prea mare. @ U v+#ola# #u pi"tol= O -i #u a$evrat tri"t. Gro-av i$ee ai avut' !a iel. 0 tra "&ormi o a$u tur $e u#i,a)i uma i v+r#ola#i. !e #e oare u m-am ,+ $it )i eu la a)a #eva= Poate pe tru #. / o t+mpe ie. Nu vei reu)i i#io$at "-i $e-ve(i " u &olo"ea"# a"t&el $e arme' !a ;-biatule.

.l au-eam pe 3la; re"pir+ $ ,reu "t+ ,a mea. Mi-am impu" " u m uit la el. . timp #e Mar"te )i !a iel $i"#utau urmtoarea lor a#(iu e' am aru #at pe &uri) o privire la #ea". 3i #i )i #i #i-e#i. !a# poli(i)tii l opri"er pe >erem;' #+t $e mult aveau " l re(i = 3+t mai trebuia " a)tept= Numai la at+t m puteam ,+ $i #a pla $e re-erv= 0 a)tept p+ #e "o"ea a1utorul= Nu era $ea1u ". Poli(i)tii puteau "-i &i $u" la "e#(ie' u $e era po"ibil "-i re(i )i trei ore. >erem; ar &i ebu it' $ar "i ,ura alter ativ ar &i &o"t "-i omoare' )i u ar &i &#ut a)a #eva $e#+t $a# ar &i &o"t ab"olut e#e"ar. 2r &i )tiut # !a iel avea " e (i pe 3la; )i pe mi e o"tati#i &r " e u#i$ #el pu(i ' u ime$iat. Peri#olul e&ii $ imi e t' ar &i a)teptat #a poli(i)tii " par#ur, pro#e$urile obi) uite. Totu)i' #+ $ avea " a1u , ai#i' oi am &i putut &i ple#a(i $e mult. Nu' ,re)it. 0i,ur aveam " &im ple#a(i $e mult. !a iel )i "tr+ ,ea $e1a porto&elul )i #*eile ma)i ii. L-am privit pe 3la;. . # -#ea #u &a(a 1o" pe po$ea. 0patele i era u a"ortime t $e v+ ti purpurii' ,albe e )i e,re' #o 1urate $e $u ,i )i tieturi ro)ii. Pi#iorul "t+ , era $oit #iu$at tr-o parte' $e par# i-ar &i &o"t rupt' iar el &or(at ulterior " #al#e pe el. 0patele i "e ri$i#a )i #obora ritmul re"pira(iei "labe )i tretiate. L-am privit )i am )tiut #e trebuia " &a#. @ 2m avut o (ele,ere' am $e#larat' r"u#i $u-m "pre !a iel. 0u t ai#i. !-i $rumul. Nu mi-a r"pu " ime i. Mar"te )i !a iel "-au *olbat la mi e $e par# mi-a) &i pier$ut mi (ile. /ra e9a#t rea#(ia pe #are a) &i a ti#ipat-o #u o or urm. Pl ui"em "-mi &a# apari(ia la u) )i " m pre$au. 2veau " &ie )o#a(i' bi e (ele". U $eva tre mome tele $e "urpri- )i eve tualele auto&eli#itri' ar &i trebuit " "o"ea"# Caita. Ver"iu ea mea a ve#*iului tru# #u #alul troia . Numai # lupttorii u mai ve eau. !arul era tabra $u)ma )i u mai putea &i luat apoi a#um. @ 0. Nu. . $r- e)ti. <oapta lui 3la; "e ri$i# pluti $ $e la ivelul po$elei. .)i l( #apul $e"tul pe tru a m privi &i9. Mi-am &erit o#*ii. 3eilal(i l i, orar #omplet. Pe tru prima $at via(a "a' era #o 1urat $e u ,rup $e mutt-i #are u-i $$eau i#i #ea mai mi# ate (ie. .i &ura"er u umai puterea' #i )i $em itatea. Gre)eala mea. Trebuia " &i "tat tot timpul #u el Toro to' $ar -o &#u"em. 3e-mi $i"tr"e"e ate (ia at+t $e mult #+t ple#a"em la "ervi#iu l"+ $u-l "i ,ur= O propu ere $e #"torie ve it $e la alt brbat. 0toma#ul mi "e #o tra#t bru"#. M-am r"u#it "pre !a iel. @ /i bi e' m-ai vrut' a#um m ai. L-ai $orit pe 3la; ,e u #*i. 2i ob(i ut )i a"ta. 2#um re"pe#t-(i promi"iu ea &#ut. !-i $rumul )i mer, #u ti e $e bu voie. 3*iar a#e"t mome t5 M-am r"u#it pe tru a privi pe"te umr la Mar"te . 2"i,ur-te # l la" pe 3la; ai#i )i (i vei primi teritoriul. 3+ $ va aprea >erem;' 3la; i va "pu e # am #*eiat t+r,ul. Va &i $e a#or$. 2lt t#ere. Mar"te )i !a iel re&le#tau. Le o&eream e9a#t #eea #e $oreau teritoriu pe tru Mar"te )i per"oa a mea pe tru !a iel' pe#etlui $ r-bu area "a mpotriva lui 3la; )i a Caitei. /ra $e a1u "= Ni#iu ul $i ei u $orea o #o &ru tare &i al. Timpul tre#ea' &ie#are "e#u $ "#ur" &#+ $ tot mai po"ibil apari(ia lui >erem;' 2 to io )i Ni#:. 2veam $e ,+ $ " m mpotrive"# $i r"puteri ai te $e a-i l"a " m "#oat $i #a"' iar ei )tiau a#e"t lu#ru. Trebuiau " m potolea"# )i " m "upu ' apoi " e tra "porte' pe mi e )i pe 3la;' la ma)i . @ Ni#i u t+r,5 2m l(at bru"# #apul. R"pu "ul ve i"e $i $ire#(ia lui !a iel' $ar vo#ea u prea "-i &i apar(i ut. !i "patele lui' Le%la # &#u u pa" ai te' #u m+i ile bu-u are. @ Ni#i u t+r,5 Repet el. Vo#ea i era moale' $ar tia li i)tea #a u bri#i. Mar"te #*i#oti. @ O*' revolta (r oilor. % uie"#.

. ai te $e a putea termi a' m+ a lui Le%la # (+) i $i bu-u ar. Lama $e ar,i t "#lipi lumi a lmpii. ?ul,er pri &a(a ,+tului lui !a iel )i "pi te# "pre lateral. Timp $e o mili"e#u $' pru " u "e &i t+mplat imi#. !a iel rma"e emi)#at' #u o privire #o &u- tiprit pe &a(. 2poi' ,+tul "e $e"pi# tr-u )uvoi ro)u- #*i". 0+ ,ele (+) i. !a iel ri$i# bru"# m+i ile la bere,at. Ne #re-tori' o#*ii i "e bulbu#ar. 0+ ,ele i "e revr"a pri tre $e,ete' )iroi $ pe bra(e 1o". Gura i "e $e"#*i"e' l"+ $ " ia" o bul ro)u-apri " #a u balo ma#abru $e ,um apoi alu e# pe po$ea. M-am *olbat la el' #lipi $ $e"' la &el $e i #apabil #a )i el " #re$ #e "e t+mpla. /ra pe moarte. Mutt-ul #are &#u"e at+tea -ile &ripte Caitei mai mult $e -e#e a i' #are $e1u#a"e #er#rile mele )i ale lui 3la; $e a