Sunteți pe pagina 1din 207

Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo vol.

ALEXANDRE DUMAS

Volumul 1

Capitolul I

Marsilia Sosirea

n ziua de 24 februarie 1 1!" santinela de la #otre-Dame de la $arde semnal% &'araonul&" (orabie (u trei (atar)e" (are venea din Smirna" *riest +i #ea,ole. -otrivit obi(eiului" o bar(% ,orni .ndat% din ,ort" o lu% ,e l/n)% (astelul 0f +i abord% nava .ntre (a,ul Mor)ion +i insula 1ion. ndat%" de asemenea ,otrivit obi(eiului" ,latforma ,ortului Saint-2ean se um,lu de (urio+i3 (%(i sosirea unui vas la Marsilia este .ntotdeauna un eveniment" mai ales (/nd vasul a(esta" (um era (azul &'araonului&" fusese (onstruit" .nzestrat (u (ele ne(esare" .n(%r(at .n +antierele ora+ului -4o(eea +i (/nd el a,ar5inea unui armator din ora+. ntre tim," vasul tre(use (u bine ,rin str/mtoarea ,e (are (ine +tie (e z)uduitur% vul(ani(% o s%,ase .ntre insula Calasarei)ne +i insula 2aros3 o(olise -ome)a +i se a,ro,ia (u toate ,/nzele .ntinse" dar a+a de .n(et +i (u un aer a+a de trist .n(/t" (u instin(tul (are ,resimte o nenoro(ire" (urio+ii se .ntrebau (e a((ident se va fi .nt/m,lat la bord. *otu+i" ex,er5ii .n navi)a5ie re(uno+teau (%" da(% s-a .nt/m,lat vreun a((ident" nu i s-a ,utut .nt/m,la vasului" fiind(% a(esta .nainta .n toate (ondi5iile unei nave (/rmuite ,erfe(t6 an(ora ei era slobod%" fr/n)4iile erau desf%(ute" iar l/n)% (/rma(iul (are se ,re)%tea s% .ndrume &'araonul& ,rin str/mtoarea ,ortului Marsiliei se afla un t/n%r (u )esturi re,ezi +i (u o(4i is(oditori (e su,rave)4ea fie(are mi+(are a vasului +i ve)4ea fie(are ordin al (/rma(iului. #elini+tea nel%murit%" (are ,lana asu,ra mul5imii" (u,rinsese .n mod s,e(ial ,e unul dintre s,e(tatorii de ,e es,lanada Saint-2ean .n a+a fel" .n(/t a(esta nu mai avu r%bdare s% a+te,te intrarea va,orului .n ,ort3 s%ri .ntr-o bar(% +i v/sli s,re &'araonul& ,e (are .l a7unse .n fa5a mi(ului 18serve. C/nd .l v%zu ,e om sosind" t/n%rul marinar ,%r%si ,ostul de l/n)% (/rma(i +i se s,ri7ini" (u ,%l%ria .n m/n%" de ,ara,etul vasului. 9n t/n%r .ntre o,ts,reze(e-dou%ze(i ani" .nalt" zvelt" (u o(4i ne)ri" frumo+i +i (u ,%r (a abanosul3 .n toat% fiin5a sa era a(el aer de (alm +i de 4ot%r/re" s,e(ifi( (elor de,rin+i din (o,il%rie s% lu,te (u ,rime7dia. A" dumneata e+ti" Dant:s; stri)% omul (u bar(a. Ce s-a .nt/m,lat +i (e-i triste5ea asta la bord; < mare nenoro(ire" domnule Morrel= r%s,unse t/n%rul3 o mare nenoro(ire" mai ales ,entru mine3 .n a,ro,iere de Civita->e((4ia l-am ,ierdut ,e bravul (%,itan ?e(l:re.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dar .n(%r(%tura; .ntreb% re,ede armatorul. @a a a7uns (u bine" domnule Morrel +i (red (-o s% fi5i mul5umit .n ,rivin5a a(easta3 dar bietul (%,itan ?e(l:re... Ce i s-a .nt/m,lat; .ntreb% armatorul (u un aer v%dit u+urat" (e i s-a .nt/m,lat bravului (%,itan; A murit. A (%zut .n mare; #u" domnule6 a murit de fri)uri" .n (4inuri )roazni(e. A,oi" .ntor(/ndu-se s,re oamenii s%i6 Hol h! s,use el6 fie(are la ,ost ,entru a(ostare= @(4i,a7ul as(ult%. n a(eea+i (li,% (ei o,t sau ze(e matelo5i se n%,ustir% la lo(urile lor. */n%rul marinar arun(% o ,rivire s(urt% asu,ra .n(e,utului de manevr% +i" v%z/nd (% ordinele se exe(ut%" reveni la interlo(utorul s%u. Dar (um s-a .nt/m,lat nenoro(irea; (ontinu% armatorul" relu/nd (onversa5ia de unde o l%sase t/n%rul marinar. >ai" domnule" .n (4i,ul (el mai nea+te,tat6 du,% o (onvorbire .ndelun)at% (u (omandantul ,ortului" (%,itanul ?e(l:re a ,%r%sit #ea,olul foarte a)itat3 ,este dou%ze(i +i ,atru de (easuri l-a (u,rins febra3 ,este trei zile era mort... 0-am f%(ut funeraliile (uvenite +i se odi4ne+te a(um" .nf%+urat .ntr-un 4ama(" (u o )4iulea de treize(i +i +ase la ,i(ioare +i (u una la (a," .n dre,tul insulei @l-$i)lio. i adu(em v%duvei sale (ru(ea lui de onoare +i s,ada. Merita osteneala (a" du,% ze(e ani de r%zboi (ontra en)lezilor" s% moar% (a toat% lumea .n ,atul lui" (ontinu% t/n%rul (u un z/mbet melan(oli(. @i" (e vrei" domnule @dmond" relu% armatorul" (are ,%rea (% se (onsoleaz% din (e .n (e mai mult" suntem (u to5ii muritori +i e nevoie (a (ei ve(4i s% fa(% lo( noilor veni5i3 altminteri n-ar exista .naintare3 +i din moment (e dumneata m% asi)uri (% .n(%r(%tura... ...este .n bun% stare" domnule Morrel" )arantez. < (%l%torie ,e (are v% sf%tuies( s% n-o s(onta5i sub 2!.AAA de fran(i benefi(iu. A,oi" ,entru (% tre(user% la turnul rotund" t/n%rul marinar d%du alte (omenzi. <rdinul se exe(ut% a,roa,e (u tot at/ta iu5eal% (a ,e un vas de r%zboi. ?a ultima (omand%" toate ,/nzele (obor/r%" iar nava .naint%" alune(/nd lin" .n virtutea iner5iei. Bi a(um" da(% vre5i s% ur(a5i" domnule Morrel" s,use Dant:s" v%z/nd ner%bdarea armatorului" iat%-l ,e (ontabilul dumneavoastr%" domnul Dan)lars" (are iese din (abin% +i (are v% va da toate informa5iile dorite. @u sunt nevoit s% ve)4ez la a(ostare +i s% ,un vasul .n doliu. Armatorul nu a+tea,t% s% i se s,un% de dou% ori. A,u(% un (ablu zv/rlit de Dant:s si" (u o is(usin5% (are ar fi f%(ut (inste unui om de mare" ur(% tre,tele )4intuite .n flan(ul rotun7it al vasului" .n tim, (e Dant:s" .na,oindu-se la ,ostu-i de se(und" (eda (onversa5ia (elui ,e (are .l anun5ase sub numele de Dan)lars +i (are" ie+ind din (abin%" .nainta .ntr-adev%r s,re armator. #oul venit era un b%rbat .ntre 2!-2C de ani" (u fi)ura ,osomor/t%" slu)arni( fa5% de su,eriori" obrazni( fa5% de subordona5i3 de a(eea" .n afar% de titlul s%u de a)ent (ontabil" (are e totdeauna un motiv de re,ulsie ,entru matelo5i" el era .ndeob+te r%u v%zut de e(4i,a7 .n a(eea+i m%sur% .n (are @dmond Dant:s era iubit. Domnule Morrel" zise Dan)lars" (unoa+te5i nenoro(irea" nu-i a+a; Da" da. Dietul (%,itan ?e(l:re= @ra un om (umse(ade +i de is,rav%. Bi" mai ales" un marinar ex(elent" .mb%tr/nit .ntre (er +i a,%" a+a (um .i st% bine unui om .ns%r(inat (u interesele unei (ase de im,ortan5a (asei Morrel +i fiul" r%s,unse Dan)lars. Dar" )l%sui armatorul" urm%rindu-l din o(4i ,e Dant:s" (are (%uta lo(ul de a(ostare" (red (% nu e nevoie s% fie (ineva un marinar at/t de b%tr/n" ,re(um s,ui dumneata" Dan)lars" ,entru a-+i (unoa+te meseria3 uite-l ,e ,rietenul nostru @dmond" (are (red (% +i-o fa(e ,e a sa (a un om (e nu are nevoie s% (ear% (uiva sfatul. Da" s,use Dan)lars" arun(/nd asu,ra lui Dant:s o ,rivire ,iezi+%" .n (are s(li,i o ful)erare de ur%" da" e t/n%r" nu .n(a,e .ndoial%. C%,itanul abia a .n(4is o(4ii +i el a luat (omanda" f%r% s% (onsulte ,e nimeni" f%(/ndu-ne s% ,ierdem o zi +i 7um%tate .n insula @lba" .n lo( s% se .ntoar(% dire(t la Marsilia. n (e ,rive+te (omanda navei" de(lar% armatorul" era de datoria lui (a se(und3 .n (e ,rive+te ,ierderea unei zile +i 7um%tate .n insula @lba a f%(ut r%u3 numai da(% vasul n-a avut (umva vreo stri(%(iune de re,arat. #ava era tot a+a de s%n%toas% (um sunt eu +i (um dores( s% fi5i +i dumneavoastr%" domnule Morrel3 iar ziua a(eea +i 7um%tate a fost ,ierdut% din sim,lu (a,ri(iu" ,entru ,l%(erea de a (obor. ,e us(at3 at/ta tot. Dant:s" s,use armatorul" .ntor(/ndu-se s,re t/n%r" ia vino .n(oa(e.

Alexandre Dumas
M% ierta5i" domnule" )l%sui Dant:s" sunt al dumneavoastr% .ntr-o (li,%. A,oi" adres/ndu-se e(4i,a7ului6 Arun(a5i an(ora= s,use el. An(ora (%zu numaide(/t" iar lan5ul se desf%+ur% (u z)omot. Dant:s r%mase la ,ostul s%u" (u toat% ,rezen5a (/rma(iului" ,/n% (/nd +i ultima manevr% fu .n(4eiat%. Du,% a(eea (omand%6 Cobor/5i ,avilionul= ?%sa5i ,/nzele= >ede5i" s,use Dan)lars" ,e (uv/ntul meu" el se +i (rede (%,itan. Bi este" de(lar% armatorul. Da" f%r% semn%tura dumneavoastr% +i a tovar%+ului dumneavoastr%" domnule Morrel. ?a urma urmei" de (e nu l-am l%sa ,e ,ostul a(esta; s,use armatorul. Btiu (% e t/n%r" dar mi se ,are ,ri(e,ut +i ex,erimentat .n meseria lui. -este fruntea lui Dan)lars tre(u un nor. 0erta5i-m%" domnule Morrel" )l%sui Dant:s" a,ro,iindu-se3 a(um (/nd nava e a(ostat%" sunt (u totul la dis,ozi5ia dumneavoastr%6 m-a5i (4emat" nu-i a+a; Dan)lars se d%du .na,oi (u un ,as. >oiam s% te .ntreb de (e te-ai o,rit .n insula @lba; #u +tiu" domnule3 m-am o,rit (a s% .nde,lines( ultima ,orun(% a (%,itanului ?e(l:re" (are murind" mi-a .n(redin5at un ,a(4et ,entru marele-mare+al Dertrand. Bi l-ai v%zut" @dmond; -e (ine; -e marele mare+al. Da. Morrel ,rivi .n 7uru-i +i .l trase ,e Dant:s la o ,arte. Bi" (um .i mer)e .m,%ratului; .ntreb% el re,ede. Dine" du,% (/te am ,utut s%-mi dau seama. A+adar" l-ai v%zut +i ,e .m,%rat; A venit la mare+al (/nd eram a(olo. 0-ai s,us (eva; #u" el mi-a vorbit" domnule" s,use Dant:s" z/mbind. Bi (e 5i-a s,us; M-a .ntrebat des,re vas" des,re ,le(area s,re Marsilia" des,re drumul ,e (are .l urmasem +i des,re .n(%r(%tura ,e (are o aveam. Cred (% da(% vasul era )ol" iar eu eram st%,/nul lui" ar fi avut de )/nd s%-l (um,ere3 i-am s,us .ns% (% eu nu sunt de(/t un sim,lu se(und +i (% vasul a,ar5ine (asei Morrel +i fiul. &A4a" a s,us el" o (unos(. Morrelii sunt armatori din tat% .n fiu" iar un Morrel servea .n a(ela+i re)iment (u mine" ,e (/nd m% aflam .n )arnizoan% la >alen(ia&. ntr-adev%r" a+a e" ex(lam% armatorul foarte voios3 era -oli(ar Morrel" un(4iul meu" (are a devenit (%,itan. Dant:s" s%-i s,ui un(4iului meu (% .m,%ratul +i-a amintit de el +i ai s% vezi (um o s% ,l/n)% de bu(urie. Eaide" 4aide" (ontinu% armatorul" b%t/ndu-l ,e t/n%r" ,rietenos" ,e um%r" ai f%(ut bine" Dant:s" res,e(t/nd instru(5iunile (%,itanului ?e(l:re +i o-,rindu-te .n insula @lba" de+i" da(% s-ar afla (% ai ,redat un ,a(4et mare+alului +i (% ai vorbit (u .m,%ratul" lu(rul te-ar ,utea (om,romite. De (e s% m% (om,romit%" domnule; .ntreb% Dant:s3 eu nu +tiu (e du(eam" iar .m,%ratul nu mi-a ,us de(/t .ntreb%rile ,e (are le-ar fi ,us ,rimului venit. 0erta5i-m% .ns%" relu% Dant:s" uite (% soses( S%n%tatea +i >ama3 .mi da5i voie" nu-i a+a; *e ro)" te ro)" dra)% Dant:s. */n%rul se de,%rt%" iar .n tim,ul a(esta Dan)lars se a,ro,ie din nou6 Se ,are" nu-i a+a" (% a 7ustifi(at (um trebuie a(ostarea lui .n -orto- 'erra7o; .ntreb% a(esta. Admirabil" s(um,e domnule Dan)lars. A" (u at/t mai bine" r%s,unse a(esta" (%(i e totdeauna ne,l%(ut s% vezi (% un (amarad nu-+i fa(e datoria. Dant:s +i-a f%(ut-o ,e a sa" r%s,unse armatorul +i nu i se ,oate im,uta nimi(. C%,itanul ?e(l:re .i ordonase ,o,asul a(ela. A,ro,o de (%,itanul ?e(l:re" nu v-a ,redat o s(risoare a lui; Cine; Dant:s. Mie" nu. Avea una;

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Credeam (%" .n afar% de ,a(4et" (%,itanul ?e(l:re i-a .n(redin5at o s(risoare. Des,re (e ,a(4et vorbe+ti" Dan)lars; Des,re (el ,e (are Dant:s l-a de,us .n tre(ere la -orto-'erra7o. De unde +tii (% avea de ,redat un ,a(4et la -orto-'erra7o; Dan)lars ro+i. *re(eam ,e dinaintea u+ii .ntredes(4ise a (%,itanului +i l-am v%zut .n(redin5/ndu-i lui Dant:s ,a(4etul +i s(risoarea. #u mi-a vorbit nimi(" s,use armatorul3 dar da(% are s(risoarea" mi-o va da. Dan)lars (4ibzui un moment. n (azul a(esta" domnule Morrel" v% ro)" s,use el" s% nu-i ,omeni5i nimi( lui Dant:s3 ,oate m-am .n+elat. */n%rul se .na,oie .n (li,a a(eea3 Dan)lars se de,%rt%. Dra)% Dant:s" e+ti liber; .ntreb% armatorul. Da" domnule. 0ns,e(5ia n-a durat mult. #u" am dat vame+ilor lista m%rfurilor noastre3 (/t ,rive+te ins,e(5ia sanitar% au trimis o dat% (u bar(a un om (%ruia i-am ,redat 4/rtiile noastre. Atun(i nu mai ai ni(i o treab% ai(i; Dant:s arun(% o ,rivire )r%bit% .n 7uru-i. #u" totul e .n ordine" s,use el. -o5i" .n (azul a(esta" s% iei masa (u noi; S(uza5i-m%" domnule Morrel" s(uza5i-m%" v% ro)" dar trebuie s% fa( ,rima vizit% ,%rintelui meu. #u sunt .ns% mai ,u5in re(unos(%tor ,entru (instea (e-mi fa(e5i. @ dre,t" Dant:s" e dre,t. Btiu (% e+ti un fiu bun. Dar... .ntreb% Dant:s" (u oare(are +ov%iala" ,%rintele meu e s%n%tos" nu-i a+a; Cred (% da" dra)% @dmond" de+i nu l-am z%rit. Da" st% z%vor/t .n od%i5a lui. Ceea (e dovede+te (%" (el ,u5in" nu a dus li,s% de nimi( .n absen5a dumitale. Dant:s z/mbi. *are e m/ndru" domnule +i (4iar da(% du(ea li,s% de toate" m% .ndoies( (% ar fi (erut (eva" (uiva" .n afar% de Dumnezeu. Atun(i" du,% vizita a(easta" (ont%m ,e dumneata. n(% o dat% v% ro) s% m% s(uza5i" domnule Morrel3 dar" du,% vizita a(easta" mai am de f%(ut una la (are 5in tot a+a de mult. Adev%rat" Dant:s3 uitasem (% la Catalani este (ineva (are te a+tea,t%" desi)ur" (u nu mai ,u5in% ner%bdare de(/t ,%rintele dumitale6 frumoasa Mer(8d:s= Dant:s z/mbi. A4a" )l%sui armatorul" nu m% mai mir% fa,tul (% ea a venit .n trei r/nduri s%-mi (ear% ve+ti (u ,rivire la &'araon&. ?a naiba" @dmond" nu e+ti (/tu+i de ,u5in de ,l/ns" (%(i ai o amant% dr%)u5%. #u e amanta mea" domnule" s,use t/n%rul marinar (u )ravitate" e lo)odni(a mea. C/teodat% este a(ela+i lu(ru" )l%sui armatorul r/z/nd. -entru noi nu" domnule" r%s,unse Dant:s. Eaide-4aide" dra)% @dmond" (ontinu% armatorul" s% nu te re5in3 te-ai a(4itat ,rea bine de interesele mele ,entru (a eu s% nu-5i dau r%)azul de a le .nde,lini ,e ale dumitale. Ai nevoie de bani; #u" domnule3 am a,untamentele mele de (%l%torie" adi(% solda ,e a,roa,e trei luni. @+ti un b%iat (4ibzuit" @dmond. Ad%u)a5i (% am un ,%rinte s%ra(" domnule Morrel. Da" da" +tiu (% e+ti un fiu bun. Du-te +i-5i vezi ,%rintele6 am +i eu un fiu +i i-a+ ,urta (iud% (elui (are" du,% o (%l%torie de trei luni" l-ar re5ine de,arte de mine. n (azul a(esta .mi da5i voie; )l%sui t/n%rul salut/nd. Da" da(% nu mai ai (e-mi s,une. #u. C%,itanul ?e(l:re nu 5i-a dat" (/nd a murit" o s(risoare ,entru mine;

Alexandre Dumas
0-ar fi fost (u ne,utin5% s% s(rie" domnule3 dar .ntrebarea dumneavoastr% .mi adu(e aminte (% va trebui s% v% (er un (on(ediu de (in(is,reze(e zile. Ca s% te .nsori; n ,rimul r/nd3 a,oi ,entru a m% du(e la -aris. Dun" bun3 ia-5i (on(ediu (/t vrei" Dant:s3 des(%r(area vasului o s% ne (ear% (el ,u5in +ase s%,t%m/ni +i n-o s% ,utem ,orni iar%+i ,e mare .nainte de trei luni... -este trei luni va trebui .ns% s% fii ai(i. &'araonul&" (ontinu% armatorul" b%t/ndu-l ,e t/n%rul marinar ,e um%r" n-ar ,utea s% ,orneas(% f%r% (%,itanul lui. '%r% (%,itanul lui; ex(lam% Dant:s (u o(4i str%lu(itori de bu(urie3 )/ndi5i-v% la (e s,une5i" domnule" (%(i dumneavoastr% a5i r%s,uns (elor mai taini(e s,eran5e ale inimii mele. Ave5i (umva de )/nd s% m% numi5i (%,itanul &'araonului&; Dra)% Dant:s" da(% a+ fi sin)ur" 5i-a+ .ntinde m/na" s,un/ndu-5i6 &S-a f%(ut&3 dar am un aso(iat +i +tii ,roverbul italian6 Che a compgno a padrne1" Dar 7um%tate din afa(ere e f%(ut%" (%(i din dou% voturi" ai de ,e a(um unul. Ai .n(redere .n mine" (a s%-l ai +i ,e (el%lalt +i am s% fa( tot (e ,ot. <" domnule Morrel" ex(lam% t/n%rul marinar" a,u(/nd (u o(4i .nl%(rima5i m/inile armatorului3 domnule Morrel" v% mul5umes( .n numele ,%rintelui meu +i al lui Mer(8d:s. Dine" bine" @dmond" la naiba= @xist% un Dumnezeu .n (er ,entru oamenii de is,rav%. Du-te de-l vezi ,e ,ar/mele dumitale" du-te de-o vezi ,e Mer(8d:s +i ,e urm% vino la mine. #u vre5i s% v% (obor ,e us(at; #u" mul5umes(3 r%m/n s% aran7ez so(otelile (u Dan)lars. Ai fost mul5umit de el .n tim,ul (%l%toriei; De,inde de sensul ,e (are .l da5i .ntreb%rii" domnule. Da(% .n5ele)e5i bun (amarad" atun(i nu" (%(i (red (% nu m% ,oate suferi din ziua (/nd" .n urma unei ne.n5ele)eri dintre noi doi" am f%(ut ,rostia s%-i ,ro,un s% ne o,rim ze(e minute .n insula Monte-Cristo" ,entru a li(4ida (earta3 ,ro,unere ,e (are am avut naivitatea s% i-o fa( +i ,e (are el a avut motive s-o refuze. Da(% m% .ntreba5i .ns% da(% a fost bun (ontabil" (red (% nu e nimi( de obie(tat +i (% ve5i fi mul5umit de modul (um +i-a .nde,linit datoria. As(ult%" Dant:s" .ntreb% armatorul" da(% ai fi (%,itanul &'araonului&" l-ai 5ine ,e Dan)lars (u ,l%(ere; C%,itan sau se(und" domnule Morrel" voi avea totdeauna (ele mai mari mena7amente ,entru (ei (are se vor bu(ura de .n(rederea armatorilor mei" r%s,unse Dant:s. Eaide-4aide" Dant:s" v%d (% e+ti un b%iat de is,rav% .n toate ,rivin5ele. S% nu te mai re5in" domnule" (%(i v%d (% stai (a ,e (%rbuni. A+adar" sunt liber; .ntreb% Dant:s. Du-te" .5i s,un. mi da5i voie s% iau bar(a dumneavoastr%; 0a-o. ?a revedere" domnule Morrel +i mii de mul5umiri. ?a revedere" dra)% @dmond3 noro( bun. */n%rul marinar s%ri .n bar(%" se a+ez% la ,u,a +i d%du ordin s% o,reas(% la Cannebiera. Doi matelo5i se ,le(ar% .ndat% asu,ra v/slelor" iar bar(a lune(% (u toat% iu5eala ,rintre nenum%ratele ambar(a5iuni (are str%bat tre(erea .n)ust% (e du(e" .ntre dou% +iruri de vase" de la intrarea ,ortului" la (4eiul <rl8ans. Armatorul .l urm%ri din o(4i" z/mbind" ,/n% la 5%rm" .l v%zu s%rind ,e les,ezile (4eiului +i ,ierz/ndu-se .ndat% .n mul5imea ,estri5% (are" de la (in(i diminea5a ,/n% la nou% seara" um,le faimoasa strad% Cannebiera" de (are -4o(eenii moderni sunt a+a de m/ndri" .n(/t s,un (u toat% seriozitatea +i (u a((entul a(ela (e d% at/ta )reutate s,uselor lor6 &Da(% -arisul ar avea Cannebiera" -arisul ar fi o mi(% Marsilie&. C/nd se .ntoarse" armatorul .l v%zu dina,oia sa ,e Dan)lars" (are" .n a,aren5%" ,%rea s%-i a+te,te ordinele" dar (are" .n realitate" .l urm%rea +i el ,e t/n%rul marinar" (u ,rivirea. #umai (% (ele dou% ,riviri" (are urm%reau a(ela+i om" ex,rimau sentimente (u totul deosebite.

Capitolul II

*at%l +i fiul

Cine are tovar%+" are +i st%,/n.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


S%-l l%s%m ,e Dan)lars .n lu,t% (u )eniul urii" .n(er(/nd s% sufle .m,otriva (amaradului s%u o ,resu,unere 4ain% la ure(4ea armatorului +i s%-l urm%m ,e Dant:s (are" du,% (e a str%b%tut Cannebiera .n toat% lun)imea ei" o lu% ,e strada #oailles" intr% .ntr-o (%su5% situat% ,e ,artea st/n)% a aleilor MeiFan" ur(% re,ede (ele ,atru eta7e ale unei s(%ri .ntune(oase +i" 5in/ndu-se de ram,% (u o m/n%" a,%s/nd (u (ealalt% b%t%ile inimii" se o,re+te .n fa5a unei u+i .ntredes(4ise ,rin (are se vedea ,/n% .n fundul unei (%m%ru5e. n (amera a(easta lo(uia ,%rintele lui Dant:s. >estea sosirii &'araonului& nu a7unsese .n(% ,/n% la b%tr/nul (are" ur(at ,e un s(aun" .n(er(a s% .ntind% (u o m/n% tremur%toare (/5iva (ol5una+i +i (lematite (e se (%5%rau de-a lun)ul ferestrei. Deodat% el se sim5i luat .n bra5e +i o vo(e (unos(ut% stri)% .n s,atele lui6 *at%" bunul meu tat%= D%tr/nul s(oase un stri)%t +i se .ntoarse3 a,oi" v%z/ndu-+i fiul" se l%s% .n bra5ele a(estuia" ,alid +i tremur/nd. Ce ai" tat%; ex(lam% t/n%rul nelini+tit" nu (umva e+ti bolnav; #u" nu" dra)ul meu @dmond" fiul meu" (o,ilul meu" nu3 dar nu te a+te,tam" astfel (% bu(uria" emo5ia de a te revedea a+a" f%r% de veste... Doamne" mi se ,are (% am s% mor. @i" dar vino-5i .n fire" tat%" sunt eu" uite sunt eu= Se zi(e (% bu(uria nu fa(e r%u +i de a(eea am intrat ,e nea+te,tate. Eaide" z/mbe+te-mi" .n lo( s% te ui5i a+a la mine (u o(4ii r%t%(i5i. M-am .ntors +i-o s% fim feri(i5i. 'oarte bine" b%iatule" )l%sui b%tr/nul" dar .n (e fel o s% fim feri(i5i; #u m% mai ,%r%se+ti; Eaide" istorise+te-mi noro(ul t%u. S% m% ierte Dumnezeu" )l%sui t/n%rul" (% m% bu(ur de un noro( f%(ut din doliul unei familii. Dar Dumnezeu +tie (% eu n-am dorit-o3 a venit +i n-am ,uterea s% fiu m/4nit6 bunul (%,itan ?e(l:re a murit" tat% +i e ,osibil (a" ,rin ,rote(5ia domnului Morrel" s% (a,%t lo(ul lui. n5ele)i" tat%; C%,itan la dou%ze(i de ani. Cu leaf% de o sut% de ludovi(i +i (u ,arte la benefi(ii. #u e asta mai mult de(/t ,utea s% n%d%7duias(% un biet matelot (a mine; Da" fiul meu" da" .ntr-adev%r" s,use b%tr/nul" e un noro(. De a(eea vreau (a din ,rimii bani ,e (are .i voi (/+ti)a" s% ai o (%su5% (u o )r%din%" .n (are s%-5i (ultivi (lematitele" (ol5una+ii +i (a,rifoiul... Dar (e ai" tat%" te sim5i r%u; 1%bdare" r%bdare" are s%-mi trea(%. Dar" ,%r%sindu-l for5ele" b%tr/nul se l%s% ,e s,ate. Eaide-4aide" )l%sui t/n%rul" un ,a4ar (u vin" tat%" o s%-5i fa(% bine3 unde 5ii vinul; #u" mul5umes(" nu (%uta3 n-am nevoie de vin" s,use b%tr/nul" .n(er(/nd s%-+i re5in% fe(iorul. Da da" tat%" ba da" arat%-mi lo(ul. Bi des(4ise dou% sau trei sertare. De)eaba" )l%sui b%tr/nul" nu mai e vin. Cum nu mai e vin" .ntreb% Dant:s .n)%lbenindu-se +i ,rivind (/nd obra7ii s(of/l(i5i" vine5i" ai b%tr/nului" (/nd sertarele )oale3 (um nu mai este vin; Ai dus li,s% de bani" tat%; #-am dus li,s% de nimi( de vreme (e te am ,e tine" s,use b%tr/nul. *otu+i" .n)%im% Dant:s" +ter)/ndu-+i sudoarea de ,e frunte" totu+i" a(um trei luni" la ,le(are" 5i-am l%sat dou% sute de fran(i. Da" da" @dmond" este adev%rat3 dar tu la ,le(are ai uitat o mi(% datorie la ve(inul Caderousse3 mi-a amintit el de ea s,un/ndu-mi (%" da(% nu-i ,l%tes(" se du(e s%-i (ear% domnului Morrel. n5ele)i (%" de team% (a s% nu-5i fa(% vreun r%u... @i" +i; Am ,l%tit eu. Dar lui Caderousse .i datoram o sut% ,atruze(i de fran(i" ex(lam% Dant:s. Da" .n)%im% b%tr/nul. Bi i-ai dat suma asta din (ei dou% sute de fran(i ,e (are 5i-i l%sasem; D%tr/nul f%(u un semn din (a,. >a s% zi(% ai tr%it trei luni (u +aize(i de fran(i; murmur% t/n%rul. *u +tii (e ,u5ine nevoi am eu= >ai" iart%-m%" ex(lam% @dmond" arun(/ndu-se .n )enun(4i dinaintea bietului b%tr/n. Ce fa(i; <4" mi-ai sf/+iat inima. A(um ai venit" )l%sui b%tr/nul (u un z/mbet3 s% uit%m totul" (% totul este bine.

Alexandre Dumas
Da" am venit" s,use t/n%rul" am venit (u un viitor frumos +i (u bani ,u5ini. -oftim" tat%" s,use el" i-ai +i trimite .ndat% du,% (eva. Bi .+i )oli ,e mas% buzunarele (are (on5ineau vreo duzin% de ,iese de aur" (in(i sau +ase monede a (/te (in(i fran(i +i bani m%run5i. C4i,ul b%tr/nului Dant:s se lumin%. Ai (ui sunt banii %+tia; .ntreb% el. Ai mei" ai t%i" ai no+tri... 0a-i" (um,%r% ,rovizii" fii feri(it" m/ine vom avea al5ii. 9+urel" u+urel" s,use b%tr/nul z/mbind. D%-mi voie s% m% foloses( .n (4i, moderat de ,un)a ta6 lumea o s% (read%" v%z/ndu-m% (% (um,%r ,rea multe lu(ruri deodat%" (% am fost silit s% te a+te,t ,e tine ,entru a le (um,%ra. '% (um vrei3 dar" .n ,rimul r/nd" ia-5i o servitoare" tat%3 nu mai vreau s% r%m/i sin)ur. @u am (afea de (ontraband% +i un tutun admirabil .ntr-o l%di5% din (al%3 m/ine o s% le (a,e5i. Dar sst" vine (ineva. @ Caderousse" (are o fi aflat (% ai sosit +i vine" de bun% seam%" s%-5i ureze bun venit. Dun" iar buzele (are s,un un lu(ru" .n tim, (e inima )/nde+te altfel" murmur% @dmond3 n-are a fa(e .ns%" e un ve(in (are ne-a fost alt%dat% de folos3 fie bine venit. ntr-adev%r" .n momentul (/nd @dmond termina (u )las s(%zut fraza" se ivi .n u+a dins,re s(%ri (a,ul ne)ru +i b%rbos al lui Caderousse. @ra un om .ntre dou%ze(i +i (in(i" dou%ze(i +i +ase de ani3 5inea .n m/n% o bu(at% de stof% ,e (are" .n (alitatea sa de (roitor" se ,re)%tea s-o ,res(4imbe .ntr-un rever de 4ain%. Eei" te-ai .ntors" @dmond; s,use el (u un a((ent marsiliez foarte ,ronun5at +i (u un z/mbet lar) (are-i dezv%lui din5ii albi (a filde+ul. -re(um vezi" ve(ine Caderousse +i sunt )ata s%-5i fiu ,e ,la( .ntr-un fel sau altul" r%s,unse Dant:s abia as(unz/ndu-+i r%(eala sub vorbele rostite. Mul5umes(" mul5umes(3 din feri(ire nu am nevoie de nimi(" ba (/teodat% au nevoie al5ii de mine. GDant:s s(4i5% o mi+(are.H #u s,un asta referitor la tine" b%iete3 5i-am .m,rumutat bani" mi i-ai .na,oiat3 .ntre ve(inii buni asta se fa(e +i suntem (4it. #u suntem ni(iodat% (4it fa5% de (ei (are ne-au .ndatorat" s,use Dant:s3 (%(i atun(i (/nd nu le mai datorezi bani" le datorezi re(uno+tin5%. ?a (e bun s% mai vorbim de asta; Ce-a fost" a tre(ut. S% vorbim des,re .ntoar(erea ta noro(oas%" b%iete. M% du(eam .n ,ort" (/nd .l .nt/lnii ,e ,rietenul Dan)lars6 &*u la Marsilia;& .l .ntreb. &@i da&" .mi r%s,unde el. &*e (redeam la Smirna.& &A+ fi ,utut s% fiu" (%(i m% .ntor( de a(olo&. &Dar @dmond unde e;& &?a ,%rintele lui" de bun% seam%" r%s,unse Dan)lars.& Bi atun(i am venit" (ontinu% Caderousse" (% s% am ,l%(erea de a str/n)e m/na unui ,rieten. Dunul Caderousse" s,use b%tr/nul" ne iube+te a+a de mult... De bun% seam% (% v% iubes( +i v% +i stimez" dat fiind (% oamenii (insti5i sunt rari. Se ,are .ns% (% tu devii bo)at" b%iete" (ontinu% (roitorul" arun(/nd o ,rivire ,iezi+% mormanului de aur +i ar)int de,us de Dant:s ,e mas%. */n%rul remar(% ful)erarea de l%(omie (are ilumin% o(4ii ne)ri ai ve(inului. @i" doamne" s,use el (u ne)li7en5%" banii nu sunt ai mei3 .i .m,%rt%+eam tat%lui meu temerea (% o fi dus li,s% de (eva (/t n-am fost eu ai(i +i" (a s% m% lini+teas(%" +i-a de+ertat ,un)a ,e mas%. Eaide" tat%" (ontinu% Dant:s" ba)%-5i banii la lo( .n ,u+(uli5%3 da(% .ns% ve(inul Caderousse are +i el nevoie de un .m,rumut" ,oate s% (ear%. #u" b%iete" s,use Caderousse" n-am nevoie de nimi( +i" slav% Domnului" meseria .l 4r%ne+te ,e om. -%streaz%-5i banii6 ni(iodat% nu are (ineva de ,risos. n ori(e (az .5i sunt obli)at ,entru bun%voin5a ta" (a +i (um m-a+ fi folosit de ea. < f%(eam (u dra)% inim%" s,use Dant:s. #u m%-ndoies(. >a s% zi(% te ai bine (u domnul Morrel" +iretule (e e+ti. Domnul Morrel a fost totdeauna (/t se ,oate de bun (u mine" r%s,unse Dant:s. n (azul a(esta ai f%(ut o )re+eal% refuz/nd invita5ia lui la mas%. Cum adi(%; ex(lam% b%tr/nul Dant:s3 te-a invitat la mas%; Da" tat%" relu% @dmond" z/mbind de uimirea ,e (are deosebita (inste (e i se f%(use o st/rnea ,%rintelui s%u. Bi de (e ai refuzat" fiule; .ntreb% b%tr/nul.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ca s% vin (/t mai re,ede la dumneata" tat%" r%s,unse t/n%rul3 abia a+te,tam s% te v%d. Asta l-o fi indis,us ,e bunul domn Morrel" )l%sui Caderousse3 iar (/nd n%zuie+ti s% fii (%,itan" e o )re+eal% s%-l indis,ui ,e armatorul t%u. 0-am ex,li(at (auza refuzului meu" relu% Dant:s +i n%d%7duies( (% el a .n5eles-o. Ca s% fii (%,itan trebuie s%-5i lin)u+e+ti .ntru(/tva ,atronii. #%d%7duies( (% am s% fiu (%,itan +i f%r% asta" r%s,unse Dant:s. Cu at/t mai bine" (u at/t mai bine. -rietenii t%i ve(4i au s% se bu(ure +i +tiu ,e (ineva a(olo" dina,oia (itadelei Saint-#i(olas" (are n-o s% se su,ere. Mer(8d:s; )l%sui b%tr/nul. Da" tat%" relu% Dant:s +i" (u .n)%duin5a dumitale" a(um (/nd te-am v%zut" a(um (/nd +tiu (% e+ti s%n%tos +i +tiu (% ai tot (e-5i trebuie" .5i voi (ere ,ermisiunea de a m% du(e s% fa( o vizit% Catalanilor. Du-te" (o,ilul meu" s,use b%tr/nul Dant:s +i Dumnezeu s% te bine(uv/nteze ,rin femeia ta" a+a (um el m-a bine(uv/ntat ,rin fiul meu. 'emeia lui; .ntreb% Caderousse. Ce )r%bit e+ti" tat% Dant:s. Mi se ,are (% ea nu este .n(% femeia 0ui. #u" dar du,% toate ,robabilit%5ile" r%s,unse @dmond" va deveni .n (ur/nd. <ri(um" s,use Caderousse" ai f%(ut bine (% te-ai )r%bit" b%iete. De (e; -entru (% Mer(8d:s e o fat% frumoas% +i ,entru (% fetele frumoase nu du( li,s% de .ndr%)osti5i3 ea" mai (u seam%" e urm%rit% de o duzin%. ntr-adev%r" s,use @dmond" (u un z/mbet sub (are se sim5ea o u+oar% nuan5% de nelini+te. <" da" relu% Caderousse +i (4iar ,artide bune" dar" .n5ele)i" tu vei fi (%,itan" a+a (% ,e tine n-au s% te refuze. Ceea (e .nseamn%" )l%sui Dant:s (u un z/mbet (are nu izbutea s%-i as(und% .n)ri7orarea" (% da(% nu a+ fi (%,itan... Em= f%(u Caderousse. Eaide" 4aide" s,use t/n%rul" eu am o ,%rere mai bun% de(/t dumneata des,re femei .n )enere +i des,re Mer(8d:s .n s,e(ial +i sunt (onvins (% .mi va r%m/ne (redin(ioas%" fie (% sunt sau nu (%,itan. 'oarte bine" s,use Caderousse3 e bine s% aib% (ineva .n(redere (/nd se (%s%tore+te3 dar ori(um" (rede-m%" b%iete" )r%be+te-te de o anun5% (% ai sosit +i .m,%rt%+e+te-i s,eran5ele tale. M% du(" s,use @dmond. +i .mbr%5i+% ,%rintele" .l salut% ,e Caderousse (u un semn +i ie+i. Caderousse mai r%mase o (li,%" a,oi" lu/ndu-+i r%mas bun de la b%tr/nul Dant:s" (obor. la r/ndu-i +i se .nt/lni (u Dan)lars" (are-l a+te,ta la (ol5ul str%zii Sena(. @i" l-ai v%zut; .ntreb% Dan)lars. A(um m-am des,%r5it de el" s,use Caderousse. Bi 5i-a ,omenit de n%de7dea lui (% va fi (%,itan; >orbe+te (a +i (um ar fi de ,e a(um. 1%bdare" s,use Dan)lars" (red (% se (am )r%be+te. Se ,are (% lu(rul i-a fost f%)%duit de domnul Morrel. De a(eea este a+a de vesel; Da e un neobr%zat3 s-a +i oferit s%-mi fa(% servi(ii" (a +i (um ar fi (ine +tie (e mare ,ersona7. Mi-a ,ro,us s%-mi .m,rumute bani" de ,ar(% ar fi ban(4er. Bi ai refuzat; De bun% seam%" de+i a+ fi ,utut s% ,rimes(" (%(i ,rimele monede de ar)int ,e (are le-a m/nuit eu i le-am dat. A(um .ns% domnul Dant:s n-o s% mai aib% trebuin5% de nimeni" o s% fie (%,itan. @4" .n(% nu e" s,use Dan)lars. -e le)ea mea" ar fi bine s% nu a7un)% ni(i(/nd" )l%sui Caderousse" (%(i .n (azul %sta n-o s% mai ,oat% nimeni s% stea (u el de vorb%. Da(% vrem noi" s,use Dan)lars" va r%m/ne (e este" ba ,oate va deveni mai ,u5in de(/t este. Ce s,ui; #imi(" vorbes( (u mine .nsumi. @ tot .ndr%)ostit de frumoasa (atalan%; ndr%)ostit la toart%. S-a dus a(olo3 dar" ori eu m% .n+el tare" ori el o s% aib% ne,l%(eri dins,re ,artea a(eea. >orbe+te mai lim,ede. ?a (e bun;

Alexandre Dumas
@ mai im,ortant de(/t (rezi. *u nu 5ii la Dant:s; #u ,ot s%-i suf%r ,e aro)an5i. S,une-mi" atun(i" (e +tii (u ,rivire la (atalan%. Ceva si)ur nu +tiu3 am v%zut .ns% unele lu(ruri (are" ,re(um 5i-am s,us" m% fa( s% (red (% viitorul (%,itan va avea ne,l%(eri ,rin ,rea7ma drumului >ieilles-0nfirmeries. Ce ai v%zut; Eaide" s,une. Am v%zut (%" ori de (/te ori vine la ora+" ea vine .nso5it% de un vl%7)an de (atalan (u o(4i ne)ri" ro+(at" foarte a,rins" ,e (are ea .l nume+te v%rul meu. A4a +i (rezi (% v%rul %sta .i fa(e (urte; mi .n(4i,ui. Ce dra(uI ,oate s% fa(% un fl%(%u de dou%ze(i +i unu de ani unei fete frumoase de +a,tes,reze(e; Bi s,ui (% Dant:s s-a dus la Catalani; A ,le(at .naintea mea. Da(% am mer)e .ntr-a(olo" ne-am ,utea o,ri la 18serve +i" la un ,a4ar de vin de Mala)a" am a+te,ta nis(ai nout%5i. Cine s% ni le dea; < s% fim ,e drum +i-o s% vedem ,e (4i,ul lui Dant:s (e anume s-a .nt/m,lat. Eaide" s,une Caderousse" dar ,l%te+ti tu; Desi)ur" r%s,unse Dan)lars. -ornir% am/ndoi" (u ,a+i )r%bi5i" s,re lo(ul indi(at. A7un+i a(olo" (erur% s% li se adu(% o sti(l% +i dou% ,a4are. D%tr/nul -am,4ile .l v%zuse ,e Dant:s tre(/nd" nu erau ni(i ze(e minute de atun(i. n(redin5a5i (% Dant:s era la Catalani" se a+ezar% sub umbrarul abia r%s%rit al ,latanilor +i si(omorilor" ,rintre (ren)ile (%rora un stol voios de ,%s%ri (/ntau una dintre ,rimele zile frumoase de ,rim%var%.

Capitolul III

Catalanii

?a o sut% de ,a+i de lo(ul unde (ei doi ,rieteni" (u ,rivirile .n zare +i (u ure(4ea la ,/nd%" )ustau vinul s(/nteietor de Mala)a" se .n%l5a dina,oia unui d/mb ster," b/ntuit de soare +i de mistral" satul Catalani. ntr-o zi" o (olonie misterioas% ,orni din S,ania +i se o,ri ,e f/+ia de ,%m/nt unde lo(uie+te +i ast%zi. >enea nu se +tie de unde +i vorbea o limb% ne(unos(ut%. 9nul dintre (ondu(%tori" (are .n5ele)ea ,rovensala" (eru (omunei Marsilia s% le d%ruias(% d/mbul ster, ,e (are" asemeni navi)atorilor anti(i" .+i (onstruir% lo(uin5ele. Cererea le fu a((e,tat%" iar du,% trei luni" .n 7urul (elor dou%s,reze(e sau (in(is,reze(e b%r(i (are-i aduseser% ,e ,ribe)ii m%rii" se ridi(ase un sat. Construit bizar +i ,itores(" ,e 7um%tate maur" ,e 7um%tate s,aniol" satul ,e (are .l vedem ast%zi este lo(uit de urma+ii a(elor oameni +i (are vorbes( limba ,%rin5ilor lor. Du,% trei" ,atru vea(uri" au r%mas tot (redin(io+ii mi(ului ,romontoriu asu,ra (%ruia se l%saser% (a un stol de ,%s%ri de mare" f%r% s% se ameste(e (/tu+i de ,u5in (u ,o,ula5ia marsiliez%" (%s%torindu-se .ntre ei +i ,%str/nd moravurile +i .mbr%(%mintea ,atriei" a+a (um i-au ,%strat +i )raiul. Cititorii no+tri sunt ru)a5i s% ne urmeze ,e sin)ura uli5% a mi(ului sat +i s% intre (u noi .ntr-una din (asele (%rora soarele le-a dat" ,e dinafar%" (uloarea frumoas% de frunz% ru)inie" s,e(ifi(% monumentelor m%rii" iar ,e din%untru un strat de s,oial% de (uloare alb%" (are formeaz% sin)ura ,odoab% a (aselor s,aniole. < fat% frumoas% (u ,%r ne)ru (a t%(iunele" (u o(4i (atifela5i (a de )azel%" st%tea rezemat% de un ,erete" fr%m/nt/nd .ntre de)etele-i sub5iri" de un desen anti(" o buruian% ino(ent%" ale (%rei flori le smul)ea +i le arun(a ,e 7os. Dra5ele )oale ,/n% la (ot" bra5e bronzate" (are ,%reau modelate du,% a(elea ale >enerei din Arles" erau .nfiorate de un neast/m,%r febril +i fata izbea ,%m/ntul (u ,i(iorul ml%dios ar(uit" astfel (% se .ntrez%rea forma ,ur%" m/ndr% +i (utez%toare a ,ul,ei str/ns% .ntr-un (iora, de bumba( ro+u" (u dun)i (enu+ii +i albastre. ?a trei ,a+i de ea" ,e un s(aun ,e (are-l le)%na (u o mi+(are zv/(nit%" s,ri7inindu-+i (otul de o mobil% ve(4e" roas%" un fl%(%u .ntre dou%ze(i +i dou%ze(i +i doi de ani o ,rivea (u un aer .n (are se (itea nelini+tea +i (iuda3 o(4ii lui .ntrebau" dar ,rivirea d/rz% +i fix% a fetei .l domina. 9ite" Mer(8d:s" s,unea t/n%rul" vine -a+tele +i e momentul s% fa(em nunta. 1%s,unde. 'ernand" 5i-am r%s,uns de o sut% de ori +i de bun% seam% (% e+ti du+manul t%u .nsu5i" da(% m% .ntrebi iar%+i.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


@i bine" re,et%" te im,lor" mai re,et% o dat% (a s% ,ot (rede. S,une-mi ,entru a suta oar% (% refuzi dra)ostea mea ,e (are mama ta o a,rob%3 f%-m% s% .n5ele) (% te 7o(i (u feri(irea mea" (% via5a +i moartea mea nu .nseamn% ,entru tine nimi(. <" Doamne" Doamne" s% visez ze(e ani (% voi fi so5ul t%u" Mer(8d:s +i s% ,ierd n%de7dea a(easta (are era sin)urul s(o, al vie5ii. @u" (el ,u5in" nu te-am .n(ura7at ni(iodat% .n n%de7dea asta" 'ernand" r%s,unse Mer(8d:s" nu ,o5i s%-mi re,ro+ezi ni(i m%(ar o (o(4et%rie fa5% de tine. Ji-am s,us .ntotdeauna6 &*e iubes( (a ,e un frate" dar nu-mi (ere alt(eva de(/t ,rietenia a(easta fr%5eas(%" deoare(e inima mea este a altuia&. #u 5i-am s,us totdeauna a+a" 'ernand; Da" +tiu" Mer(8d:s" r%s,unse t/n%rul3 da" 5i-ai .n)%duit fa5% de mine meritul (rud al sin(erit%5ii3 dar ui5i (% ,rintre (atalani e o le)e sf/nt% de a se (%s%tori .ntre ei; *e .n+eli" 'ernand" nu e o le)e3 e un obi(ei" at/ta tot3 +i (rede-m%" nu invo(a obi(eiul %sta .n favoarea ta. 'ernand" ai (%zut la re(rutare3 libertatea (are 5i se las% este o sim,l% .n)%duin5%3 dintr-un moment .ntr-altul ,o5i s% fii (4emat sub dra,el. C/nd vei fi soldat" (e vei fa(e (u mine" o biat% orfan%" trist%" f%r% avere" (u o (olib% a,roa,e .n ruin%" unde at/rn% (/teva ,l%+i to(ite" 7alni(% mo+tenire l%sat% de ,%rintele meu mamei mele +i de mama mea mie; $/nde+te-te" 'ernand" (% de un an" de (/nd ea a murit" eu tr%ies( din mila oamenilor. *e ,refa(i uneori (%-5i sunt de folos +i asta ,entru a avea dre,tul s% .m,ar5i ,es(uitul (u mine" iar eu ,rimes(" 'ernand" ,entru (% tu e+ti fiul unui frate al ,%rintelui meu" ,entru (% am fost (res(u5i .m,reun% +i" mai mult de(/t ori(e" ,entru (% te-a+ m/4ni" refuz/ndu-te. Simt .ns% (% ,e+tele ,e (are m% du( s%-l v/nd +i (u ai (%rui bani (um,%r (/ne,a ,e (are o .m,letes(" simt" 'ernand" (% este o ,oman%. Bi (e-are a fa(e" Mer(8d:s" da(%" a+a (um e+ti tu" s%ra(% +i stin)4er%" .mi ,la(i mai mult de(/t fii(a (elui mai m/ndru armator sau a (elui mai bo)at ban(4er din Marsilia; Ce ne trebuie nou%; < femeie (instit% +i o bun% )os,odin%. 9nde a+ ,utea s% )%ses( (eva mai bun de(/t e+ti tu .n ambele ,rivin5e; 'ernand" r%s,unse Mer(8d:s" (l%tin/nd din (a," devii )os,odin% rea +i nu ,o5i s% )arantezi (% r%m/i femeie (instit% atun(i (/nd iube+ti ,e alt(ineva de(/t ,e so5ul t%u. Mul5ume+te-te (u ,rietenia mea (%(i" .5i re,et" e tot (e-5i ,ot f%)%dui +i eu nu f%)%duies( de(/t (eea (e sunt si)ur% (% ,ot s% dau. Da" .n5ele)" s,use 'ernand3 .nduri (u lini+te mizeria ta" dar 5i-e team% de a mea. @i bine" Mer(8d:s" (/nd voi fi iubit de tine" voi .n(er(a s% fa( avere. *u .mi vei adu(e noro(" astfel (% voi deveni bo)at. -ot s% dau extindere meseriei mele de ,es(ar" ,ot s% intru (a v/nz%tor .ntr-o ,r%v%lie" ,ot (4iar s% devin ne)ustor. #u ,o5i s% .n(er(i nimi( din toate astea" 'ernand. *u e+ti soldat" iar da(% r%m/i la Catalani este ,entru (% nu e r%zboi. 1%m/i de(i ,es(ar3 nu-5i f%uri vise (are .5i vor ar%ta realitatea +i mai (um,lit% .n(% +i mul5ume+te-te (u ,rietenia mea" deoare(e nu ,ot s%-5i dau alt(eva. Mer(8d:s" ai dre,tate" am s% fiu marinar. n lo(ul (ostumului ,%rin5ilor no+tri" ,e (are .i dis,re5uie+ti" o s% am o beret% de la(" o (%ma+% v%r)at% +i o bluz% albastr% (u an(ore ,e nasturi. #u-i a+a (% trebuie s% fiu astfel .mbr%(at ,entru a-5i fi ,e ,la(; Ce vrei s% s,ui; .ntreb% Mer(8d:s" arun(/ndu-i o ,rivire ,orun(itoare. Ce vrei s% s,ui; #u te .n5ele). >reau s% s,un" Mer(8d:s" (% tu e+ti a+a as,r% +i (rud% (u mine ,entru (% a+te,5i ,e (ineva .mbr%(at astfel. Dar (el ,e (are .l a+te,5i e nestatorni( ,oate +i" da(% el nu e" este marea (u el. 'ernand" ex(lam% Mer(8d:s" te (redeam bun +i v%d (% m% .n+el. 'ernand" ai o inim% rea da(%" din ,ri(ina )eloziei tale" (4emi m/nia lui Dumnezeu. @i da" nu m% as(und" .l a+te,t +i .l iubes( ,e (el des,re (are vorbe+ti +i" da(% nu se mai .ntoar(e" eu" .n lo( s% .nvinuies( nestatorni(ia ,e (are o invo(i" am s% s,un (% a murit" iubindu-m%. */n%rul (atalan f%(u un )est de furie. *e .n5ele)" 'ernand6 ai s%-i ,or5i ,i(% ,entru (% nu te iubes(" ai s% .n(ru(i+ezi (u5itul t%u (atalan (u ,umnalul lui. Ce-ai s% (/+ti)i (u asta; >ei ,ierde ,rietenia mea" da(% vei fi .nvins +i vei vedea ,rietenia mea s(4imb/ndu-se .n ur% da(% vei fi .nvin)%tor. Crede-m%" e )re+it mi7lo(ul de a (%uta (earta unui om ,entru a ,l%(ea femeii (are-l iube+te. #u" 'ernand" nu te l%sa (ondus de )/ndurile tale rele. #e,ut/nd s% m% ai (a femeie" te vei mul5umi s% m% ai (a ,rieten% +i (a sor%. Bi" de altminteri" ad%u)% ea (u o(4ii tulbura5i" muia5i .n la(rimi" a+tea,t%" a+tea,t%" 'ernand" ai s,us adineauri (% marea e ,erfid% +i el a ,le(at de ,atru luni. n ,atru luni au fost nenum%rate furtuni. 'ernand r%mase ne(lintit. #u (%uta s% +tear)% la(rimile (are se rosto)oleau ,e obra7ii fetei +i totu+i" ,entru fie(are la(rim%" ar fi dat un ,a4ar din s/n)ele s%u. ?a(rimile a(estea (ur)eau .ns% ,entru altul. Se ridi(%" f%(u un o(ol ,rin (olib%" a,oi se o,ri .n fa5a ei" (u o(4i ,osomor/5i +i (u ,umnii (ris,a5i. Eaide" Mer(8d:s" s,use el" r%s,unde-mi .n(% o dat%6 e+ti .ntr-adev%r 4ot%r/t%; l iubes( ,e @dmond Dant:s" s,use fata (u r%(eal% +i nimeni altul" de(/t @dmond" va fi so5ul meu.

10

Alexandre Dumas
Bi ai s%-l iube+ti mereu; C/t tim, am s% tr%ies(. 'ernand ,le(% fruntea (a un om des(ura7at" s(oase un sus,in (are sem%na (u un )eam%t" a,oi" deodat%" ridi(/ndu-+i fruntea" ,rivi s,re Mer(8d:s (u din5ii .n(le+ta5i +i (u n%rile frem%t/nd6 Dar da(% a murit; Da(% a murit" am s% mor +i eu. Dar da(% te uit%; Mer(8d:s= stri)% un )las voios de afar%. Mer(8d:s= A" ex(lam% fata .mbu7or/ndu-se de bu(urie +i tres%lt/nd de dra)oste3 (um vezi" nu m-a uitat. Bi zv/(ni s,re u+a ,e (are o des(4ise" stri)/nd6 Ai(i" @dmond= 0at%-m%. -alid +i .nfiorat" 'ernand se trase .na,oi" a+a (um fa(e un (%l%tor la vederea unui +ar,e +i" .nt/lnind un s(aun" (%zu ,e el. @dmond +i Mer(8d:s se .mbr%5i+ar%. Soarele arz%tor al Marsiliei" (are ,%trundea ,rin des(4iz%tura u+ii" .i .nv%lui .ntr-un v%l de lumin%. ?a .n(e,ut ei nu v%zur% nimi( din (e-i .n(on7ura. < feri(ire imens% .i izola de lume +i nu-+i vorbeau de(/t ,rin (uvinte .ntret%iate" (are sunt elanurile unei bu(urii a+a de vii" .n(/t ele ,ar ex,resia durerii. Deodat% @dmond z%ri fi)ura mo4or/t% a lui 'ernand (are se ,rofila .n umbr%" ,alid% +i amenin5%toare. -rintr-o mi+(are de (are nu-+i d%du seama" t/n%rul (atalan 5inea m/na ,e (u5itul tre(ut ,rin (ordon. A" iart%-m%" s,use Dant:s .n(runt/nd la r/ndu-i s,r/n(enele" nu b%)asem de seam% (% suntem trei. A,oi" .ntor(/ndu-se s,re Mer(8d:s6 Cine e domnul; .ntreb% el. Domnul va fi (el mai bun ,rieten al t%u" Dant:s" (%(i e ,rietenul" v%rul" fratele meu6 este 'ernand" adi(% omul ,e (are" du,% tine" @dmond" .l iubes( (el mai mult. #u-l re(uno+ti; A" ba da= s,use @dmond. Bi" f%r% s-o lase ,e Mer(8d:s" a (%rei m/n% str/ns% o 5inea .ntr-a sa" .ntinse (u o mi+(are de ,rietenie m/na (ealalt% (atalanului. Dar" de,arte de a r%s,unde )estului ,rietenos" 'ernand r%mase mut +i ne(lintit (a o statuie. @dmond .+i ,limb% ,rivirea (er(et%toare de la Mer(8d:s" tulburat% +i tremur/nd%" la 'ernand" sumbru +i amenin5%tor. -rivirea .l l%muri ,e de,lin. 'uria i se ur(% la frunte. #u +tiam (% vin (u at/ta )rab% la tine" Mer(8d:s" (a s% )%ses( ai(i un du+man. 9n du+man; ex(lam% Mer(8d:s arun(/nd o ,rivire furioas% v%rului ei3 un du+man la mine" @dmond; Da(% a+ (rede asta te-a+ lua de bra5 +i a+ ,le(a la Marsilia" ,%r%sind ,entru totdeauna (asa a(easta. <(4ii lui 'ernand arun(ar% un ful)er. 0ar da(% 5i s-ar .nt/m,la o nenoro(ire" dra)ul meu @dmond" (ontinu% ea (u (almul netulburat (are-i dovedea lui 'ernand (% fata (itise ,/n% .n str%fundul (u)etului lui sinistru" da(% 5i s-ar .nt/m,la o nenoro(ire" m-a+ ur(a ,e Mor)ion +i m-a+ arun(a ,este st/n(i (u (a,ul .nainte. 'ernand deveni nes,us de ,alid. Dar te-ai .n+elat" @dmond" urm% ea" nu ai ni(i un du+man ai(i. #u e de(/t 'ernand" fratele meu" (are-5i va str/n)e m/na (a unui ,rieten devotat. Bi rostind a(este (uvinte" fata .+i a5inti (4i,ul ,orun(itor asu,ra (atalanului (are" fas(inat ,ar(% de ,rivirea ei" se a,ro,ie ,e .ndelete de @dmond +i .i .ntinse m/na. 9ra lui" asemeni unui val ne,utin(ios" de+i furios" se zdrobise .n fa5a autorit%5ii ,e (are femeia o exer(ita asu,r%-i. Dar" de .ndat% (e atinse m/na lui @dmond" .+i d%du seama (% a f%(ut tot (e ,utea s% fa(% +i se n%,usti afar%. <4" ex(lam% el" aler)/nd (a un smintit (u m/inile la frunte" o4" (ine o s% m% s(a,e de omul %sta; >ai de mine" vai de mine... Eei" (atalanule" 4ei" 'ernand" .n(otro aler)i; se auzi o vo(e. */n%rul se o,ri brus(" ,rivi .n 7uru-i +i-l z%ri ,e Caderousse a+ezat la mas% (u Dan)lars" sub un umbrar de frunze. Eei" rosti Caderousse" de (e nu vii .n(oa; @+ti a+a de zorit .n(/t n-ai tim, s% s,ui bun%-ziua ,rietenilor; Mai (u seam% (% ei au o sti(l% a,roa,e ,lin% .n fa5a lor" ad%u)% Dan)lars. 'ernand .i ,rivi ,e (ei doi (u o fi)ur% n%u(% +i nu r%s,unse nimi(.

11

Contele de Monte-Cristo vol. 1


-are ,louat" s,use Dan)lars f%(/ndu-i semn (u )enun(4iul lui Caderousse. #u (umva ne-am .n+elat +i" .m,otriva a+te,t%rilor" Dant:s o s% triumfe; Eei" trebuie s% vedem" s,use Caderousse. Bi .ntor(/ndu-se s,re t/n%r6 As(ult%" (atalanule" te 4ot%r%+ti; .ntreb% el. 'ernand .+i +terse sudoarea (are-i +iroia de ,e frunte +i intr% a)ale sub umbrarul al (%rui frunzi+ .i (alm% ,ar(% .ntru(/tva sim5urile +i a (%rui r%(oare f%(u bine tru,ului s%u istovit. Dun% ziua" )l%sui el. M-a5i (4emat" nu-i a+a; Bi mai mult (%zu de(/t se a+ez% ,e unul din s(aunele din 7urul mesei. *e-am (4emat ,entru (% aler)ai (a un nebun +i mi-a fost fri(% s% nu te arun(i .n mare" s,use r/z/nd Caderousse. Ce dra(u" omul are ,rieteni nu numai ,entru a le oferi un ,a4ar (u vin" dar +i s%-i .m,iedi(e s% bea trei-,atru o(ale de a,%. 'ernand s(oase un )eam%t" (are sem%na (u un 4o4ot de ,l/ns +i l%s% (a,ul s%-i (ad% ,e ,umnii .n(ru(i+a5i ,e mas%. As(ult%" 'ernand" vrei s%-5i s,un (eva; relu% Caderousse" .n(e,/nd (onversa5ia (u brutalitatea )rosolan% a oamenilor de r/nd" (are uit%" din (auza (uriozit%5ii" de ori(e di,loma5ie3 ai aerul unui amant ,louat. Bi-+i .nso5i )luma (u un 4o4ot de r/s. @4" r%s,unse Dan)lars" un fl%(%u (a el nu ,oate s% fie nenoro(it .n dra)oste. Caderousse" tu .5i ba5i 7o(. Da nu" )l%sui a(esta. As(ult%-l (um ofteaz%. Eaide" 4aide" 'ernand" s,use Caderousse" ridi(%-5i nasul +i r%s,unde-ne. #u e frumos s% nu r%s,unzi unor ,rieteni (are te .ntreab% de s%n%tate. S%n%tatea mea este bun%" s,use 'ernand" .n(le+t/ndu-+i ,umnii" dar f%r% s% ridi(e (a,ul. @i vezi" Dan)lars; de(lar% Caderousse" f%(/nd semn din o(4i ,rietenului s%u" buba e asta6 'ernand ,e (are .l vezi +i (are e un (atalan de is,rav% +i bun" unul dintre (ei mai buni ,es(ari ai Marsiliei" e .ndr%)ostit de o fat% frumoas% (u numele de Mer(8d:s. Din neferi(ire .ns%" se ,are (% fata e .ndr%)ostit% de se(undul &'araonului&" iar ,entru (% &'araonul& a intrat (4iar ast%zi .n ,ort" .n5ele)i... #u" nu .n5ele)" s,use Dan)lars. Dietul 'ernand a fost trimis" desi)ur" la ,limbare" (ontinu% Caderousse. @i" +i; s,use 'ernand" ridi(/nd (a,ul +i ,rivindu-l ,e Caderousse (a unul (are (aut% ,e (ine s%-+i reverse furia. Mer(8d:s nu de,inde de nimeni" nu-i a+a +i e liber% s% iubeas(% ,e (ine vrea... A" da(% o iei a+a" s,use Caderousse" lu(rul se s(4imb%. @u te (redeam un (atalan3 +i mi se s,usese des,re (atalani (% ei nu sunt oameni (are s% se lase .nl%tura5i de un rival. Da se s,unea (%" mai ales" 'ernand e )rozav .n r%zbunarea lui. 'ernand z/mbi (u mil%. 9n .ndr%)ostit nu e ni(iodat% )rozav" )l%sui el. Dietul b%iat" relu% Dan)lars" ,ref%(/ndu-se (%-l de,l/n)e ,e t/n%r din ad/n(ul inimii. Ce vrei; #u se a+te,ta s%-l vad% ,e Dant:s .na,oindu-se a+a" f%r% de veste. Cine +tie" .l (redea ,oate mort sau ne(redin(ios. ?u(rurile astea sunt (u at/t mai dureroase" (u (/t ne vin deodat%. A" nu" .n ori(e (az" s,use Caderousse" (are sorbea" vorbind +i asu,ra (%ruia vinul tare de Mala)a .n(e,ea s%-+i fa(% efe(tul" .n ori(e (az 'ernand nu e sin)urul ,e (are sosirea (u bine a lui Dant:s .l su,%r%. #u e a+a" Dan)lars; Adev%rat" ba a+ ,utea s,une (-o s% i se .nfunde. Dar nu are a fa(e" relu% Caderousse" turn/nd un ,a4ar (u vin lui 'ernand +i um,l/ndu-l ,e-al s%u ,entru a o,ta sau a ze(ea oar%" .n tim, (e Dan)lars abia sorbise3 n-are a fa(e (%(i" ,/n% una alta" el se .nsoar% (u Mer(8d:s" (u frumoasa Mer(8d:s6 (el ,u5in ,entru asta a venit. Dan)lars .l .nv%lui .ntr-o ,rivire (er(et%toare ,e t/n%rul asu,ra (%ruia (uvintele lui Caderousse (%deau (a ,lumbul to,it. Bi ,e (/nd nunta; .ntreb% el. <" nu e .n(% f%(ut%" murmur% 'ernand. #u" dar se va fa(e" s,use Caderousse" a+a (um e si)ur (% Dant:s va fi (%,itanul &'araonului&3 adev%rat" Dan)lars; Dan)lars tres%ri la a(east% nea+te,tat% .n5e,%tur% +i se .ntoarse s,re Caderousse" al (%rui (4i, .l examin% la r/ndu-i" (a s% vad% da(% lovitura era ,remeditat%3 nu (iti .ns% de(/t invidia ,e fi)ura a,roa,e ,rostit% de be5ie. Eaide" s,use el" um,l/nd ,a4arele" s% bem ,entru (%,itanul @dmond Dant:s" so5ul frumoasei (atalane.

12

Alexandre Dumas
Caderousse duse ,a4arul la )ur%" (u o m/n% .n)reuiat%" +i-l .n)4i5i dintr-o sorbitur%. 'ernand .l lu% ,e al s%u +i-l s,arse de ,%m/nt. Ee-4e-4e" s,use Caderousse" dar (e z%res( (olo ,e d/mb" s,re (atalani; 0a uit%-te tu" 'ernand" (% ai vederea mai bun% de(/t mine3 mi se ,are (% .n(e, s% v%d tulbure +i +tii (% vinul este .n+el%tor3 ,ar(% ar fi doi aman5i (are mer) unul l/n)% altul" m/n% .n m/n%. Dumnezeu s% m% ierte" ei nu b%nuies( (%-i vedem. 9ite-i (um se .mbr%5i+eaz%. Dan)lars nu s(%,% nimi( din zbu(iumul lui 'ernand" al (%rui (4i, se des(om,unea v%z/nd (u o(4ii. Domnule 'ernand" .i (uno+ti; s,use el. Da" r%s,unse a(esta (u )las .n%bu+it. @ domnul @dmond +i domni+oara Mer(8d:s. @i" vezi" s,use Caderousse. Bi eu (are nu-i re(uno+team. Eei" Dant:s" 4ei" fat% frumoas%" veni5i .n(oa ,u5in +i s,une5i-ne ,e (/nd nunta" (%(i domnul 'ernand" (are e un .n(%,%5/nat" nu vrea s% ne s,un%. #u ai de )/nd s% ta(i; )l%sui Dan)lars ,ref%(/ndu-se (% .l re5ine ,e Caderousse (are" (u .nd%r%tni(ia be5ivilor" se ,le(a afar% din umbrar. >ezi-5i de treab% +i las%-i ,e .ndr%)osti5i s% se iubeas(%-n ,a(e. -rive+te-l ,e domnul 'ernand +i ia ,ild%3 el e mai (u 7ude(at%. -oate (%" .mboldit de Dan)lars" (a taurul de toreador" 'ernand s-ar fi n%,ustit .n (ele din urm%" (%(i se +i ridi(ase" ,%r/nd (% se .n(ordeaz% s,re a se n%,usti asu,ra rivalului3 dar" z)lobie +i drea,t%" Mer(8d:s .+i .n%l5% (a,ul frumos" iar ,rivirea ei lim,ede str%lu(i. 'ernand .+i aduse aminte de amenin5area ei (% va muri da(% @dmond moare +i re(%zu des(ura7at ,e s(aun. Dan)lars se uit% ,e r/nd la am/ndoi6 unul ,rostit de be5ie" altul st%,/nit de iubire. #u m-ale) (u nimi( de ,e urma a(estor n%t%r%i" murmur% el" mi-e (% stau .ntre un be5iv +i un fri(os6 un invidios (are se ame5e+te (u vin" .n tim, (e ar trebui s% se .mbete (u fiere3 un mare n%t%r%u" (%ruia i s -a luat amanta de sub nas +i (are se mul5ume+te s% ,l/n)% +i s% se ,l/n)% (a un (o,il. Bi totu+i el are o(4i .nv%,%ia5i (a s,aniolii" si(ilienii +i (alabrezii" (a-re se r%zbun% a+a de bine3 are ,umni s% striveas(% un (a, de bou" la fel de u+or (a )4ioa)a unui m%(elar. Eot%r/t" destinul lui @dmond e mai ,uterni(. @l se va .nsura (u fata frumoas%" va fi (%,itan +i .+i va bate 7o( de noi3 da(% nu (umva... un z/mbet 4idos se s(4i5% ,e buzele lui Dan)lars... da(% nu (umva m% ameste( +i eu" ad%u)% el. Eei" (ontinua s% stri)e Caderousse ridi(/ndu-se ,e 7um%tate +i (u ,umnii ,e mas%. Eei" @dmond" nu-5i vezi ,rietenii" ori e+ti de ,e a(um ,rea m/ndru (a s% le mai vorbe+ti; #u" dra)% Caderousse" r%s,unse Dant:s" nu sunt m/ndru" dar sunt feri(it +i feri(irea .mi ,are (% orbe+te mai mult de(/t trufia. Dravo" asta-i o ex,li(a5ie" s,use Caderousse. Dun% ziua" doamn% Dant:s. Mer(8d:s salut% (u )ravitate. #u m% (4eam% .n(% a+a" )l%sui ea" iar .n 5ara mea se s,une (% adu(e nenoro( numirea fetelor (u numele lo)odni(ului lor .nainte (a lo)odni(ul s% le fie so5. S,une-mi" te ro)" Mer(8d:s. 0art%-l ,e bunul ve(in Caderousse" s,use Dant:s3 s-a .n+elat (u foarte ,u5in... >a s% zi(% nunta are lo( .n (ur/nd" domnule Dant:s; .ntreb% Dan)lars salut/ndu-i ,e tineri. C/t mai (ur/nd (u ,utin5%" domnule Dan)lars3 ast%zi lo)odna" la ,a,a Dant:s +i m/ine sau ,oim/ine" (el mai t/rziu" os,%5ul de lo)odn%" ai(i la 18serve. #%d%7duies( (a ,rietenii s% fie de fa5%" (eea (e .nseamn% (% dumneata e+ti invitat" domnule Dan)lars" (eea (e .nseamn% (% +i tu e+ti" Caderousse. Bi 'ernand" s,use Caderousse" (u un r/s (leios. @ste +i 'ernand ,oftit; 'ratele so5iei mele este fratele meu" s,use @dmond +i ne-ar ,%rea nes,us de r%u" lui Mer(8d:s +i mie" da(% l-am vedea .nde,%rt/ndu-se de noi .ntr-un astfel de moment. 'ernand des(4ise )ura s% r%s,und%" dar )lasul se stinse .n )/tle7 +i nu ,utu s% arti(uleze un sunet. Ast%zi lo)odna" m/ine sau ,oim/ine os,%5ul... Dra(e" e+ti tare )r%bit" (%,itane= Dan)lars" relu% @dmond z/mbind" am s%-5i s,un (um i-a s,us Mer(8d:s adineaori lui Caderousse6 #u-mi da titlul (are nu mi se (uvine .n(%" fiind(% asta ar ,utea s%-mi ,oarte nenoro(. 0art%-m%" r%s,unse Dan)lars3 s,uneam doar (% ,ari tare )r%bit. Ce naiba" avem tim,6 &'araonul& nu ,orne+te ,e mare ,/n% .n trei luni. <amenii sunt totdeauna )r%bi5i s% fie feri(i5i" domnule Dan)lars" (%(i" (/nd ai suferit .ndelun)" .5i vine )reu s% (rezi .n feri(ire. Dar nu numai e)oismul m% .ndeamn% la asta3 trebuie s% m% du( la -aris. A" la -aris; Bi te du(i ,entru ,rima oar% a(olo" Dant:s; Da. Ai treab%; #u ,entru mine6 un (omision al bietului nostru (%,itan ?e(l:re3 .n5ele)i" Dan)lars" e (eva sf/nt. Dealtfel" fii ,e ,a(e" n-o s% z%boves(" de(/t tim,ul ,entru dus +i .ntors.

13

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da" da" .n5ele)" rosti (u )las tare Dan)lars. A,oi ,entru sine6 &?a -aris (a s% ,redea" ni(i vorb%" la adres%" s(risoarea ,e (are i-a dat-o marele mare+al. Dra(e" s(risoarea asta m% fa(e s% m% )/ndes( la o idee" o idee admirabil%. A" Dant:s" ,rietene" tu nu e+ti .n(% tre(ut .n re)istrul K'araonuluiL sub num%rul 0&. A,oi" .ntor(/ndu-se s,re @dmond (are se de,%rta6 C%l%torie bun%= .i stri)% el. Mul5umes(" r%s,unse @dmond" .ntor(/nd (a,ul +i .nso5ind mi+(area (u un )est ,rietenos. A,oi" (ei doi .ndr%)osti5i .+i (ontinuar% drumul (almi +i voio+i" (a doi ale+i (are ur(% s,re (er.

Capitolul IV

Com,lot

Dan)lars urm%ri din o(4i ,e @dmond +i ,e Mer(8d:s ,/n% (/nd dis,%rur% .na,oia unui un)4i al fortului Saint-#i(olas" a,oi" .ntor(/nd (a,ul" .l z%ri ,e 'ernand (are re(%zuse" ,alid +i .nfiorat" ,e s(aun" .n tim, (e Caderousse .n)%ima (uvintele unui (/nte( de (4ef. Dra)% domnule" s,use Dan)lars" adres/ndu-i-se lui 'ernand" (%s%toria asta nu-mi fa(e im,resia (% bu(ur% ,e toat% lumea. M% s(oate din s%rite" s,use 'ernand. < iubeai va s% zi(% ,e Mer(8d:s; < adoram. De mult; De (/nd ne (unoa+tem" am iubit-o .ntotdeauna. Bi stai ai(i" smul)/ndu-5i ,%rul" .n lo( s% (au5i lea(ul; Ce dra(u" nu (redeam (% se ,oart% a+a oamenii din neamul dumitale. Ce vrei s% fa(; .ntreb% 'ernand. @u +tiu; -ar(% e treaba mea; #u eu sunt .ndr%)ostit de domni+oara Mer(8d:s" (i dumneata. Caut%" s,une @van)4elia +i vei )%si. $%sisem. Ce; >roiam s%-l .n7un)4ii ,e om" dar femeia mi-a s,us (%" da(% i se .nt/m,l% o nenoro(ire lo)odni(ului ei" .+i ,une (a,%t zilelor. @4" lu(rurile astea se s,un" dar nu se fa(= #u o (uno+ti ,e Mer(8d:s" domnule6 din moment (e a s,us" a+a va fa(e. #%t%r%ule" murmur% Dan)lars3 (e-mi ,as% mie (% ea se omoar% sau nu3 totul e (a Dant:s s% nu fie (%,itan. 0ar mai .nainte (a Mer(8d:s s% moar%" urm% 'ernand (u nestr%mutat% 4ot%r/re" voi muri eu. Asta dra)oste" nu )lum%" s,use Caderousse (u vorba tot mai .m,leti(it%. Eaide" s,use Dan)lars" .mi fa(i im,resia unui b%iat dr%)u5 +i dra(uI s% m% ia" a+ vrea s% te s(ot din .n(ur(%tur%3 dar... Mii .nainte" s,use Caderousse" 4aide. Dra)ul meu" relu% Dan)lars" tu e+ti ,e trei sferturi beat6 m/ntuie+te sti(la +i-o s% fii )ata. Dea +i nu te ameste(a .n (e fa(em noi. -entru (eea (e fa(em" e nevoie de minte lim,ede. @u" beat; s,use Caderousse. Eaida" de= A+ ,utea s% mai beau .n(% ,atru sti(le de-astea de ale tale" (are nu sunt mai mari de(/t sti(lele de a,% de Colonie. *at% -am,4ile" adu vin. n s,ri7inul s,uselor sale" Caderousse b%tu (u ,a4arul .n mas%. Ce s,uneai" domnule; relu% 'ernand" a+te,t/nd (u .n(ordare urmarea frazei .ntreru,te. Ce s,uneam; #u-mi mai adu( aminte. De5ivul de Caderousse m-a f%(ut s%-mi ,ierd +irul )/ndurilor. De5iv; treaba mea3 (u at/t mai r%u ,entru (ei (are se tem de vin. nseamn% (% ei au vreun )/nd r%u +i li-i team% (% vinul o s%-i tr%deze. Caderousse .n(e,u s% (/nte ultimele dou% versuri ale unui (/nte( foarte la mod% ,e vremea a(eea6

14

Alexandre Dumas
Toi oamenii ri sunt butori de ap. Dovede te asta potopul. S,uneai" domnule" relu% 'ernand" (% ai vrea s% m% s(o5i din .n(ur(%tur%. Ad%u)ai .ns%... Da" dar ad%u)am (%" ,entru a te s(oate din .n(ur(%tur%" este de a7uns (a Dant:s s% nu se .nsoare (u fata ,e (are o iube+ti +i (red (% nunta ,oate foarte bine s% nu mai aib% lo( f%r% (a Dant:s s% moar%. #umai moartea .i va des,%r5i" s,use 'ernand. 2ude(i (a o s(oi(%" ,rietene" )l%sui Caderousse. 9ite" Dan)lars" (are e un ,i+i(4er" un vi(lean" un )re(" .5i va dovedi (% te .n+eli. Dovede+te-i" Dan)lars. Am )arantat ,entru tine. S,une-i (% nu e nevoie (a Dant:s s% moar%3 de altminteri" ar fi ,%(at s% moar%. @ un b%iat bun +i 5in la el. n s%n%tatea ta" Dant:s= 'ernand se ridi(% m/nios. ?as%-l s% s,un%" )l%sui Dan)lars" 5in/ndu-l ,e t/n%r3 de altminteri" ori(/t de beat ar fi" nu )re+e+te ,rea mult. Absen5a des,arte tot a+a de bine (a moartea. n(4i,uie-5i (% .ntre @dmond +i Mer(8d:s s-ar afla zidurile unei .n(4isori3 ele .i vor des,%r5i tot at/t de mult (a +i (um .ntre ei s-ar afla les,edea unui morm/nt. Da" dar din .n(4isoare ,o5i ie+i" s,use Caderousse" (are 5inea s%-+i s,un% ,%rerea" de+i avea mintea .n(e5o+at%. 0ar (/nd ai ie+it din .n(4isoare +i te (4eam% @dmond Dant:s" te r%zbuni. Ce-are a fa(e; murmur% 'ernand. Bi" .n definitiv" de (e l-ar .ntemni5a ,e Dant:s; relu% Caderousse. #-a furat" n-a asasinat. *a(i" )l%sui Dan)lars. #u vreau s% ta(" s,use Caderousse. >reau s% mi se s,un% de (e s% fie .ntemni5at Dant:s. Mie mi -e dra) Dant:s. n s%n%tatea ta" Dant:s= Bi d%du ,e )/t .n(% un ,a4ar (u vin. Dan)lars urm%ri .n o(4ii stin+i ai (roitorului ,ro)resele be5iei +i" .ntor(/ndu-se s,re 'ernand" .i zise6 n5ele)i" a+adar" )l%sui el" (% nu este nevoie s%-l u(izi. #u" desi)ur" da(%" ,re(um s,uneai dumneata adineauri" am ,utea fa(e (a Dant:s s% fie arestat. Dar (e mi7lo( vei folosi; C%ut/nd (u luare aminte" am ,utea s% )%sim unul" s,use Dan)lars. Dar" (ontinu% el" ,entru (e dra(uI m% ameste( eu; Ce-mi ,as% mie; #u +tiu da(% .5i ,as%" s,use 'ernand" ,rinz/ndu-l de bra53 (eea (e +tiu .ns%" e (% ai un motiv s,e(ial de ur% (ontra lui Dant:s6 (ine ur%+te nu se .n+eal% asu,ra sim5%mintelor altora. @u" motive de ur% .n (ontra lui Dant:s; -e (instea mea" ni(i unul. *e-am v%zut nenoro(it +i m-a interesat nenoro(irea dumitale" at/ta tot. Da(% (rezi (% fa( asta ,entru mine" atun(i adio" s(um,e ,rietene3 ie+i din .n(ur(%tur% (um te ,ri(e,i. Dan)lars se ,ref%(u (% se ridi(%. #u" s,use 'ernand" re5in/ndu-l" r%m/i. ?a urma urmei ,u5in .mi ,as% da(% .i ,or5i ,i(% lui Dant:s sau nu. @u .i ,ort" re(unos( (u t%rie. $%se+te mi7lo(ul +i-l exe(ut" numai s% nu fie vorba de moarte de om" (%(i Mer(8d:s a s,us (% se omoar% da(% ar fi omor/t Dant:s. Caderousse" (are .+i l%sase (a,ul ,e mas%" ridi(% fruntea" uit/ndu-se la 'ernand +i la Dan)lars (u o(4i .n)reuia5i" buima(i6 S%-l omoare ,e Dant:s; )l%sui el. Cine s,une s%-l omoare ,e Dant:s; @u nu vreau s%-l omoare. @ ,rietenul meu. S-a oferit azi diminea5% s%-+i .m,art% banii (u mine" a+a (um +i eu i-am .m,%r5it (u el3 nu vreau s%-l omoare ,e Dant:s. Dar (ine-5i s,use (%-l omoar%" n%t%r%ule; relu% Dan)lars. @ vorba doar de o )lum%. Dea .n s%n%tatea lui" ad%u)% el um,l/nd ,a4arul lui Caderousse +i las%-ne .n ,a(e. Da" da" .n s%n%tatea lui Dant:s" s,use Caderousse" de+ert/nd ,a4arul. n s%n%tatea lui. n s%n%tatea lui... Bi mi7lo(ul; s,use 'ernand. Cum" .n(% nu l-ai )%sit; #u" dumneata 5i-ai asumat sar(ina asta. Adev%rat" relu% Dan)lars" fran(ezii au asu,ra s,aniolilor su,erioritatea (% s,aniolii rume)% +i fran(ezii inventeaz%. Atun(i inventeaz%" s,use 'ernand (u ner%bdare. C4elner" )l%sui Dan)lars" o ,an%" (erneal% +i 4/rtie= < ,an%" (erneal% +i 4/rtie" murmur% 'ernand.

15

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da" eu sunt a)ent (ontabil6 ,ana" (erneala +i 4/rtia sunt instrumentele mele3 iar f%r% instrumente" nu +tiu s% fa( nimi(. < ,an%" (erneal% +i 4/rtie" stri)% la r/ndul s%u 'ernand. Ave5i ai(i ,e mas% (eea (e dori5i" s,use (4elnerul" ar%t/nd obie(tele (erute. Atun(i d%-ni-le. C4elnerul lu% 4/rtia" (erneala +i ,ana" de,un/ndu-le ,e masa de sub umbrar. C/nd te )/nde+ti" s,use Caderousse" l%s/ndu-+i m/na ,e 4/rtie" (% ,o5i" (u astea" s% u(izi un om mai si)ur de(/t da(% l-ai a+te,ta .n .ntuneri(ul unei ,%duri ,entru a-l asasina. Mie mi-a fost totdeauna mai mult fri(% de o ,an%" de o sti(l% (u (erneal% +i de o foaie de 4/rtie" de(/t de o s,ad% sau de un ,istol. Afurisitul nu este .n(% a+a de beat (um ,are" s,use Dan)lars. 'ernand" toarn%-i de b%ut. 'ernand um,lu ,a4arul lui Caderousse" iar a(esta" un veritabil b%utor" lu% m/na de ,e 4/rtie +i o duse la ,a4ar. Catalanul urm%ri mi+(area ,/n% (/nd" a,roa,e .nvins de noul ata(" Caderousse l%s% ,a4arul" sau" mai bine zis" .i d%du drumul ,e mas%. @i" relu% (atalanul" v%z/nd (% ultimul rest al min5ii lui Caderousse .n(e,ea s% dis,ar% sub efe(tul ,a4arului (u vin. A+adar" .5i s,uneam" relu% Dan)lars" (% da(%" du,% o (%l%torie (a a(easta f%(ut% de Dant:s +i .n (are el a a7uns la #ea,ole +i ,e insula @lba" (ineva l-ar denun5a ,ro(urorului (a a)ent bona,artist... l voi denun5a eu" s,use fl%(%ul (u .nsufle5ire. Dine" dar .n a(est (az e+ti ,us s% is(%le+ti de(lara5ia" e+ti (onfruntat (u (el ,e (are l-ai denun5at6 eu .5i ofer mi7loa(e s%-5i sus5ii a(uza5ia3 dar Dant:s nu ,oate s% r%m/n% la nesf/r+it .n .n(4isoare3 .ntr-o zi sau alta el va ie+i" iar atun(i va fi vai de (el (are l-a b%)at. @u nu (er de(/t un lu(ru" s,use 'ernand6 s% vin% +i s%-mi (aute ,ri(in%. Da +i Mer(8d:s; Mer(8d:s" (are te ur%+te da(% ai (uteza s% z)/rii e,iderma adoratului ei @dmond; ntr-adev%r" s,use 'ernand. #u" nu" relu% Dan)lars" da(% te 4ot%r%+ti la asta" ar fi bine s% iei" a+a (um iau eu" ,ana" s-o moi .n (erneal% +i s% s(rii (u st/n)a" ,entru (a s(risul s% nu fie re(unos(ut" un mi( denun5 (on(e,ut astfel6 Bi" .nt%rindu-+i (uvintele (u fa,ta" Dan)lars s(rise (u st/n)a" (u un s(ris r%sturnat" f%r% ni(i o asem%nare (u s(rierea sa obi+nuit%" urm%toarele r/nduri ,e (are le d%du lui 'ernand +i ,e (are 'ernand le (iti .n(et6 !Domnul procuror regal este "n tiinat# de un prieten al tronului i al religiei# c numitului $dmond Dant%s# secundul vasului &'araon(# sosit a)i diminea din *mirna# dup ce s+ a oprit la ,eapole i la -orto+'erra.o# i+ au /ost "ncredinate de ctre 0urat o scrisoare pentru u)urpator i de ctre u)urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist din -aris. Dovada crimei sale se poate /ace arest1ndu+l# cci scrisoarea se va gsi sau la el# sau la printele su# sau "n cabina sa de pe bordul &'araonului(!.. A+a" (ontinu% Dan)lars. n felul a(esta r%zbunarea dumitale va fi de,lin%" (%(i .n ni(i un (4i, ea nu va ,utea s% se .ntoar(% asu,r%-5i" iar lu(rurile vor mer)e de la sine. #u-5i r%m/ne de(/t s% .ndoi s(risoarea (um fa( eu +i s% s(rii ,e ea6 &Domnului ,ro(uror re)al&. Bi Dan)lars s(rise adresa" ,ar(% .n 7oa(%. Da" totul e )ata" ex(lam% Caderousse (are" (u ultima sfor5are a min5ii" urm%rise le(tura +i .n5ele)ea instin(tiv nenoro(irile (e ar de(ur)e dintr-un atare denun53 da" totul e )ata6 at/t numai (% va fi o infamie. Bi .ntinse bra5ul s% a,u(e s(risoarea. #u" (eea (e s,un +i fa( este o )lum%" )l%sui Dan)lars" .nde,%rt/nd s(risoarea3 iar ,rimul (%ruia i-ar ,%rea r%u s% i se .nt/m,le (eva r%u lui Dant:s" bunului Dant:s" a+ fi eu. De a(eea" uite... ?u% s(risoarea" o mototoli +i o arun(% .ntr-un (ol5 al umbrarului. A+a da" s,use Caderousse. Dant:s mi-e ,rieten +i nu vreau s% i se fa(% r%u. @i" (ine dra(uI se )/nde+te s%-i fa(% r%u; #i(i eu" ni(i 'ernand" s,use Dan)lars" ridi(/ndu-se +i ,rivindu-l ,e t/n%rul (are r%m%sese ,e s(aun" dar a (%rui ,rivire ,iezi+% a5intea 4/rtia denun5%toare" zv/rlit% .ntr-un (ol5. n (azul a(esta s% ni se dea vin" rosti Caderousse. >reau s% beau .n s%n%tatea lui @dmond +i a frumoasei Mer(8d:s. Ai b%ut ,rea mult ,/n% a(um" be5ivule" s,use Dan)lars" iar da(% (ontinui" o s% fii nevoit s% le (ul(i ai(i" (%(i n-o s% te mai ,o5i 5ine ,e ,i(ioare.

16

Alexandre Dumas
@u" s,use Caderousse" ridi(/ndu-se (u .nfumurarea omului beat3 eu s% nu m% ,ot 5ine ,e ,i(ioare; 'a( ,rinsoare (% m% ur( .n (lo,otni5a de la A((oules" ba (4iar f%r% s% m% (latin. Dine" s,use Dan)lars" fa( ,rinsoare" dar ,entru m/ine. Ast%zi e vremea s% ne .ntoar(em. D%-mi bra5ul +i s% ,le(%m. -le(%m" s,use Caderousse" dar n-am nevoie de bra5ul t%u. >ii" 'ernand; >ii (u noi la Marsilia; #u" s,use 'ernand" eu m% .ntor( la Catalani. 'a(i r%u" vino (u noi la Marsilia. #-am nevoie de Marsilia +i nu vreau s% m% du(. Cum ai s,us; #u vrei; @i bine" te ,rive+te. ?ibertate ,entru toat% lumea= >ino" Dan)lars +i s%-l l%s%m ,e domnul s% se .ntoar(% la Catalani" da(% a+a ,ofte+te. Dan)lars ,rofit% de a(el moment de bun%voin5% din ,artea lui Caderousse" ,entru a-l .ndre,ta s,re Marsilia3 dar" ,entru a-i des(4ide un drum mai s(urt +i mai u+or lui 'ernand" .n lo( s% se .na,oieze ,e (4eiul 1ive-#euve" se .na,oie ,rin ,oarta Saint->i(tor. Caderousse .l urm%" b%l%b%nindu-se la bra5ul lui. Du,% vreo dou%ze(i de ,a+i" Dan)lars .ntoarse (a,ul +i-l v%zu ,e 'ernand arun(/ndu-se asu,ra 4/rtiei ,e (are o b%)% .n buzunar" a,oi" n%,ustindu-se de sub umbrar" t/n%rul o a,u(% s,re -illon. @i" (e fa(e; s,use Caderousse. #e-a min5it6 a zis (% se du(e la Catalani +i mer)e la ora+. Eei" 'ernand" te .n+eli" b%iete. *u e+ti (el (are vede tulbure" s,use Dan)lars3 el mer)e dre,t ,e drumul >ieilles-0nfirmeries. ntr-adev%r" s,use Caderousse" a+ fi 7urat (% o ia la drea,ta. Eot%r/t lu(ru" vinul e un am%)itor. Eaide-4aide" murmur% Dan)lars" (red (% a(um lu(rul este bine ,ornit +i (% nu mai trebuie de(/t s% fie l%sat s% mear)% sin)ur.

Capitolul V

<s,%5ul de lo)odn%

A doua zi a fost o vreme frumoas%. Soarele se .n%l5a ,ur +i str%lu(itor" iar ,rimele raze" de un ro+u ,ur,uriu" b%l5au (u rubinele lor v/rfurile s,umoase ale valurilor. <s,%5ul fusese ,re)%tit la eta7ul .nt/i al a(eluia+i lo(al &18serve&" (u al (%rui umbrar am f%(ut (uno+tin5%. < sal% mare" luminat% de (in(i sau +ase ferestre" deasu,ra (%rora Gs% ex,li(e fenomenul" (ine va ,utea=H era s(ris numele (/te unuia din marile ora+e ale 'ran5ei. De-a lun)ul ferestrelor trona o balustrad% de lemn" a+a (um de lemn era .ntrea)a (l%dire. De+i os,%5ul nu fusese anun5at de(/t ,entru amiaz%" .n(% de la (easurile uns,reze(e balustrada era ,lin% de ,ersoane ner%bd%toare6 marinarii ,rivile)ia5i de ,e &'araon& +i (/5iva solda5i" ,rieteni (u Dant:s. n (instea lo)odni(ilor .mbr%(aser% to5i (ele mai frumoase ve+minte. Se zvonea" ,rintre viitorii (omeseni" (% armatorii &'araonului& vor (insti (u ,rezen5a lor os,%5ul se(undului. Cinstea a(ordat% lui Dant:s li se ,%rea a+a de mare" .n(/t nimeni nu (uteza s% (read%. *otu+i" sosind (u Caderousse" Dan)lars (onfirm% la r/ndul s%u +tirea. l v%zuse de diminea5% ,e domnul Morrel" iar domnul Morrel .i s,usese (% va veni la &18serve& la mas%. ntr-adev%r" o (li,% du,% ei" domnul Morrel a,%ru .n sal% +i fu salutat de matelo5ii &'araonului& (u a,lauze unanime. -rezen5a armatorului era ,entru ei (onfirmarea zvonului (are (ir(ula (% Dant:s va fi numit (%,itan" iar fiind(% Dant:s era foarte iubit ,e vas" oamenii .i mul5umeau astfel armatorului ,entru (%" .nt/m,l%tor" o dat% (u ale)erea lui era .n armonie (u dorin5ele lor. De .ndat% (e domnul Morrel intr%" Dan)lars +i Caderousse fur% trimi+i du,% lo)odni(6 misiunea lor era s%-l .n+tiin5eze de sosirea im,ortantului ,ersona7" a (%rei vedere ,rodusese o senza5ie a+a de vie +i s%-i s,un% s% se )r%beas(%. Dan)lars +i Caderousse ,ornir% .n )oan%" dar nu f%(ur% o sut% de ,a+i (/nd" .n dre,tul ,r%v%liei de ,ulbere" z%rir% mi(ul )ru, venind. @l se (om,unea din ,atru fete" ,rietene (u Mer(8d:s" (atalane (a +i ea" (are o .nso5eau ,e lo)odni(a 5inut% de bra5 de @dmond. ?/n)% viitoarea mireas% mer)ea b%tr/nul Dant:s" iar .n urma lor venea 'ernand" (u z/mbetul lui r%u. #i(i Mer(8d:s" ni(i @dmond" nu vedeau z/mbetul 4ain al lui 'ernand. Die5ii (o,ii erau a+a de feri(i5i" .n(/t nu se vedeau de(/t ,e ei +i (erul lim,ede" frumos" (are .i bine(uv/nta.

17

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dan)lars +i Caderousse se a(4itar% de misiunea lor de ambasadori3 a,oi" du,% (e s(4imbar% o str/n)ere de m/n% vi)uroas% +i ,rieteneas(% (u @dmond" ,le(ar%" Dan)lars lu/nd lo( l/n)% 'ernand" Caderousse a+ez/ndu-se l/n)% b%tr/nul Dant:s" (entrul aten5iei )enerale. D%tr/nul era .mbr%(at (u 4aina lui frumoas% de tafta" .m,odobit% (u nasturi mari de o5el. -i(ioarele-i +ubrede" dar nervoase" erau str/nse .n frumo+i (iora,i de bumba(" (are miroseau de la o le)4e a (ontraband% en)lezeas(%. De ,%l%ria lui (u trei (ol5uri at/rna un +uvoi de ,an)li(i albe +i albastre. Se s,ri7inea .ntr-un toia) de lemn" .n(ovoiat la (a,%t (a un pedum2 anti(. -%rea unul dintre fan5ii (are .+i d%deau aere .n 1NOC" .n )r%dinile redes(4ise din nou ale ?uxembur)ului +i *uileriilor. ?/n)% el" am s,us" se furi+ase Caderousse" Caderousse ,e (are n%de7dea unui os,%5 bun .l .m,%(ase (u familia Dant:s" Caderousse (%ruia .i r%m%sese .n memorie o amintire va)% a .nt/m,l%rilor din a7un" a+a (um" trezindu-te diminea5a" )%se+ti .n minte umbra visului ,e (are l-ai avut .n somn. A,ro,iindu-se de 'ernand" Dan)lars arun(ase asu,ra .ndr%)ostitului .n(iudat o ,rivire ad/n(%. Mer)/nd .n urma viitorilor so5i" uitat (u totul de Mer(8d:s (are" .n e)oismul 7uvenil +i ferme(%tor al iubirii" nu avea o(4i de(/t ,entru @dmond 'ernand era (/nd ,alid" (/nd .mbu7orat de fierbin5eli subite" (are dis,%reau f%(/nd de fie(are dat% lo( unei ,alori s,orite. Din (/nd .n (/nd el ,rivea s,re Marsilia +i" atun(i" un tremur nervos" involuntar" .i .nfiora m%dularele. 'ernand ,%rea (% a+tea,t% sau (el ,u5in ,revede un mare eveniment. Dant:s era .mbr%(at sim,lu. A,ar5in/nd marinei (omer(iale" el avea un (ostum (are nu era ni(i uniform% militar% ni(i (ostum (ivil3 iar .n ve+m/ntul a(esta" .nf%5i+area lui sim,ati(%" ,e (are o s,oreau +i mai mult bu(uria +i frumuse5ea lo)odni(ei" era des%v/r+it%. Mer(8d:s era frumoas% (a una din a(ele )re(oai(e din Ci,ru sau din Pios" (u o(4i de abanos +i buze de m%r)ean. Mer)ea (u ,asul liber +i u+or al arlezienelor +i andaluzelor. -oate (% o fat% de la ora+ ar fi .n(er(at s%-+i t%inuias(% bu(uria sub un voal sau (el ,u5in sub (atifeaua ,leoa,elor" Mer(8d:s z/mbea .ns% +i-i ,rivea ,e (ei din ,rea7ma ei" iar z/mbetul +i ,rivirea s,uneau tot a+a de sin(er (um ar fi ,utut s,une a(este (uvinte6 da(%-mi sunte5i ,rieteni" bu(ura5i-v% .m,reun% (u mine (%(i" z%u" sunt tare feri(it%= De .ndat% (e lo)odni(ii +i .nso5itorii lor a7unser% .n fa5a 18servei" domnul Morrel (obor. +i .naint% .n .nt/m,inarea lor" urmat de matelo5i +i de solda5ii (u (are st%tuse ,/n% atun(i de vorb% +i (%rora le re.nnoise f%)%duiala f%(ut% lui Dant:s" (% a(esta va urma (%,itanului ?e(l:re. >%z/ndu-l venind" @dmond ,%r%si bra5ul lo)odni(ei +i .l tre(u ,e sub al domnului Morrel. Armatorul +i fata d%dur% atun(i exem,lu" ur(/nd (ei dint/i s(ara de lemn (are du(ea la (amera unde os,%5ul era servit +i (are s(/r5/i (in(i minute sub ,a+ii )reoi ai (omesenilor. *at%" s,use Mer(8d:s" o,rindu-se la mi7lo(ul mesei" te ro) s% stai la drea,ta mea3 la st/n)a .l voi ,une ,e (el (are mi-a fost (a un frate" )l%sui ea (u o bl/nde5e (are ,%trunse .n str%fundul inimii lui 'ernand (a o lovitur% de ,umnal. Duzele lui devenir% livide" iar sub tenul bronzat al fe5ei" s/n)ele fu v%zut .n(% o dat% retr%)/ndu-se ,u5in (/te ,u5in ,entru a n%v%li la inim%. ntre tim, Dant:s exe(utase a(eea+i manevr%3 la drea,ta .l ,usese ,e domnul Morrel" la st/n)a ,e Dan)lars" a,oi" (u m/na" f%(use fie(%ruia semn s% se a+eze du,% voie. n(e,ur% s% (ir(ule .n 7urul mesei (/rna5i de Arles" (u (arnea bun% +i (u arom% a((entuat%" lan)ustele (u (ara,a(ea str%lu(itoare" ursinii" (are seam%n% (u (astanele .n(on7urate de .nveli+ul lor .n5e,%tor3 s(oi(ile" (are au ,reten5ia s% .nlo(uias(%" ,rin su,erioritatea lor" ,entru m/n(%(io+ii de la Sud" stridiile de la #ord3 .n sf/r+it" toate a(ele bun%t%5i ,e (are valul le rosto)ole+te ,e 5%rmul nisi,os +i (%rora ,es(ari re(unos(%tori" le s,un" sub numele )eneri(" fru(te de mare. Ce t%(ere= s,use b%tr/nul" )ust/nd un ,a4ar (u vin )%lbui (a to,azul ,e (are b%tr/nul -am,4ile .n ,ersoan% .l adusese dinaintea fetei. Bi (/nd te )/nde+ti (% sunt a(i treize(i de ,ersoane (are nu vor alt(eva de(/t s% r/d%... @i" un so5 nu e totdeauna vesel= s,use Caderousse. Adev%rul e" )l%sui Dant:s" (% .n a(est moment sunt ,rea feri(it" (a s% fiu vesel. Da(% .n5ele)i astfel" ve(ine" ai dre,tate. Du(uria ,rodu(e uneori un efe(t (iudat6 ea )/tuie+te (a +i durerea. Dan)lars .l observ% ,e 'ernand" a (%rui natur% im,resionabil% absorbea +i alun)a fie(are emo5ie. #u (umva" s,use el" 5i-e team% de (eva; Mi se ,are" din (ontr%" (% totul mer)e ,re(um dore+ti. *o(mai asta m% .ns,%im/nt%" s,use Dant:s3 mie .mi ,are (% omul nu e f%(ut s% fie feri(it (u at/ta u+urin5%. 'eri(irea e (a ,alatele a(elea din insulele vr%7ite" (u ,or5ile ,%zite de balauri. *rebuie s% lu,5i ,entru a o (u(eri" iar eu" la dre,t vorbind" nu +tiu (u (e am meritat feri(irea de a fi so5ul lui Mer(8d:s.
2

Ca5%

18

Alexandre Dumas
So5ul" so5ul" s,use Caderousse" r/z/nd. C%,itane" nu .n(%3 .n(ear(% de f% ,e so5ul +i ai s% vezi (um vei fi ,rimit. Mer(8d:s ro+i. 'ernand se fr%m/nta ,e s(aun" tres%rea la (el mai ne.nsemnat z)omot" +i" din (/nd .n (/nd" +ter)ea broboanele mari de sudoare (are str%lu(eau ,e fruntea lui" asemeni ,rimilor stro,i ai unei ,loi (u furtun%. -e le)ea mea" s,use Dant:s" nu m% fa(e s% m% (ontrazi( ,entru a+a de ,u5in lu(ru" ve(ine Caderousse. Mer(8d:s nu e .n(% so5ia mea" este adev%rat... Gs(oase (easulH" dar ,este un (eas +i 7um%tate va fi. *oat% lumea s(oase un stri)%t de sur,riz%" afar% de b%tr/nul Dant:s" al (%rui r/s lar) .i ar%ta din5ii .n(% frumo+i. Mer(8d:s z/mbi +i nu mai ro+i. 'ernand a,u(%" (u o mi+(are (onvulsiv%" m/nerul (u5itului. -este un (eas; s,use Dan)lars" .n)%lbenindu-se +i el. Dar (um; Da" ,rieteni" r%s,unse Dant:s" )ra5ie (reditului domnului Morrel" omul (%ruia" du,% tat%l meu" .i sunt (el mai .ndatorat" toate )reut%5ile au fost .nl%turate. Am a(4itat stri)%rile" iar la orele dou% +i 7um%tate ,rimarul din Marsilia ne a+tea,t% la ,rim%rie. 0ar ,entru (% ora unu +i un sfert a sunat" nu (red (% m% .n+el ,rea mult s,un/nd (%" ,este un (eas +i treize(i de minute" Mer(8d:s se va numi doamna Dant:s. 'ernand .n(4ise o(4ii. 9n nor de fo( ,%rea (%-i arde ,leoa,ele. Se s,ri7ini de mas% s% nu (ad% +i" .n (iuda sfor5%rilor sale" nu-+i ,utu st%,/ni un )eam%t surd" (are se ,ierdu .n 4%rm%laia r/setelor +i feli(it%rilor adun%rii. Ce s,une5i; nu e bine a+a; )l%sui b%tr/nul Dant:s. nseamn% asta ,ierdere de tim,; 0eri diminea5% a sosit" ast%zi la trei .nsurat. Dar (elelalte formalit%5i; obie(t% (u sfial% Dan)lars. Contra(tul" a(tele; Contra(tul este )ata" s,use Dant:s r/z/nd. Mer(8d:s nu are nimi(" eu la fel. #e (%s%torim sub re)imul (omunit%5ii" at/ta lot. A(tul n-a durat mult +i n-o s% (oste s(um,. $luma st/rni o nou% ex,lozie de bu(urie +i de a,lauze. A+adar" (eea (e noi luam dre,t os,%5 de lo)odn%" s,use Dan)lars" e os,%5 de nunt%; #u" )l%sui Dant:s3 fi5i ,e ,a(e" n-o s% ,ierde5i nimi(. M/ine diminea5% ,le( la -aris. -atru zile dusul" ,atru zile .ntorsul" o zi (a s% .nde,lines( (omisionul (u (are sunt .ns%r(inat" iar la 1 martie m% .na,oiez. -rin urmare" la dou% martie" adev%ratul os,%5 de nunt%. -ers,e(tiva unui nou festin s,ori ilaritatea .n a+a m%sur%" .n(/t b%tr/nul Dant:s (are" la .n(e,utul mesei" se ,l/n)ea de ,rea mult% t%(ere" f%(ea a(um" .n toiul (onversa5iei )enerale" sfor5%ri zadarni(e ,entru a-+i ,lasa ur%rile de ,ros,eritate la adresa viitorilor so5i. Dant:s )4i(i )/ndul ,%rintelui s%u +i .i r%s,unse ,rintr-un z/mbet ,lin de iubire. Mer(8d:s .n(e,u s% ,riveas(% (easul din sal% +i .i f%(u lui @dmond un semn taini(. n 7urul mesei trona veselia a(eea z)omotoas% +i a(ea libertate (are .nso5es( la oamenii sim,li sf/r+itul ,r/nzurilor. Cei nemul5umi5i de lo(ul lor se s(ulaser% de la mas% +i .+i (%utar% al5i ve(ini. *oat% lumea .n(e,ea s% vorbeas(% .n a(ela+i tim, +i nu se mai sin(4isea nimeni s% r%s,und% vorbelor interlo(utorului" (i )/ndurilor ,ro,rii. -aloarea lui 'ernand tre(use a,roa,e ,e obra7ii lui Dan)lars. n (e-l ,rive+te ,e 'ernand" el ,%rea (% nu mai tr%ie+te" oferind ima)inea unui os/ndit la lo( de ,/r7ol. Se ridi(ase ,rintre (ei dint/i +i se ,limba .n lun) +i-n lat ,rin sal%" .n(er(/nd s%-+i izoleze ure(4ea de z)omotul (/nte(elor +i de (io(nitul ,a4arelor. Caderousse se a,ro,ie de el .n momentul (/nd Dan)lars" ,e (are ,%rea (%-l o(ole+te" .l a7unsese .ntr-un un)4er al s%lii. ?a dre,t vorbind" s,use Caderousse" (%ruia aten5iile lui Dant:s +i mai (u seam% vinul bun al b%tr/nului -am,4ile .i alun)aser% toate r%m%+i5ele urii" ai (%rei )ermeni fuseser% zv/rli5i .n sufletul s%u de noro(ul nea+te,tat al lui Dant:s" la dre,t vorbind Dant:s e b%iat dr%)u53 iar (/nd .l v%d l/n)% lo)odni(a lui" .mi s,un (% ar fi fost ,%(at s%-i fa(e5i )luma ,roast% ,e (are o ,unea5i ieri la (ale. Dine" )l%sui Dan)lars" dar ai v%zut (% (4estia n-a avut urmare. Dietul domn 'ernand era a+a de tulburat" .n(/t .mi trezise la .n(e,ut mil%. Din moment .ns% (e el s-a resemnat ,/n% la a deveni (avalerul de onoare al rivalului s%u" nu se mai ,oate s,une nimi(. Caderousse .l ,rivi ,e 'ernand" (are era livid. 2ertfa e (u at/t mai mare" (ontinu% Dan)lars" (u (/t .ntr-adev%r fata este frumoas%. ?a naiba" feri(it% ,u+lamaua" viitorul meu (%,itan. A+ vrea s% m% numes( Dant:s m%(ar dou%s,reze(e (easuri. -le(%m; .ntreb% )lasul dul(e al fetei. A b%tut orele dou% +i suntem a+te,ta5i la dou% +i un sfert. Da" da" ,le(%m= s,use Dant:s" ridi(/ndu-se re,ede. -le(%m= re,etar% .n (or to5i (omesenii. n momentul a(ela Dan)lars" (are nu-l ,ierdea din o(4i ,e 'ernand (e sta ,e mar)inea ferestrei" .l v%zu des(4iz/nd o(4ii buima(i" ridi(/ndu-se (a .m,ins de o mi+(are (onvulsiv% +i re(%z/nd ,e ,ri(4i(iul ferestrei3

19

Contele de Monte-Cristo vol. 1


a,roa,e .n a(eea+i (li,% un z)omot .n%bu+it r%sun% ,e s(ar%3 r%sunetul unui ,as )reoi" un zvon nel%murit de vo(i ameste(ate (u-n zorn%it de arme a(o,erir% ex(lama5iile (omesenilor" ori(/t de z)omotoase erau a(estea +i atraser% aten5ia )eneral% (are se manifest% .ndat% ,rintr-o t%(ere nelini+tit%. M)omotul se a,ro,ie6 trei lovituri r%sunar% .n t%blia u+ii3 fie(are .+i ,rivi ve(inul (u uimire. n numele le)ii= stri)% un )las vibrant" (%ruia nu-i r%s,unse ni(i o vo(e. 9+a se des(4ise numaide(/t +i un (omisar .n(ins (u e+arf% intr% .n sal%" urmat de ,atru solda5i .narma5i" (ondu+i de un (a,oral. #elini+tea f%(u lo( )roazei. Ce e; .ntreb% armatorul" .naint/nd s,re (omisarul ,e (are-l (uno+tea. De bun% seam%" domnule" e o )re+eal%. Domnule Morrel" da(% e o )re+eal%" r%s,unse (omisarul" fi5i si)ur (% ea va fi re,ede re,arat%. -/n% una alta" sunt ,urt%torul unui mandat de arestare +i" de+i .mi .nde,lines( misiunea (u ,%rere de r%u" sunt dator s-o .nde,lines(. Cine dintre dumneavoastr%" domnilor" este @dmond Dant:s; *oate ,rivirile se .ndre,tar% s,re t/n%rul (are" tulburat" dar ,%str/ndu-+i demnitatea" f%(u un ,as .nainte +i s,use6 @u sunt" domnule" (e dori5i; @dmond Dant:s" relu% (omisarul" .n numele le)ii te arestez= M% aresta5i; .ntreb% @dmond" ,%lind u+or. Dar de (e; #u +tiu" domnule" .ns% ,rimul intero)atoriu te va l%muri. Domnul Morrel .n5elese (% nu se ,utea fa(e nimi( .m,otriva situa5iei6 un (omisar .n(ins (u e+arf% nu mai era un om" e statuia le)i re(e" surd%" mut%. D%tr/nul" dim,otriv%" se re,ezi s,re ofi5er3 sunt lu(ruri ,e (are inima unui ,%rinte sau a unei mame nu le va .n5ele)e ni(iodat%. Se ru)% +i im,lor%6 la(rimile +i ru)%min5ile nu ,uteau fa(e nimi(3 dezn%de7dea lui era totu+i a+a de mare .n(/t (omisarul fu mi+(at. Domnule" s,use el" lini+te+te-te3 ,oate (% fiul dumitale a ne)li7at vreo formalitate vamal% sau sanitar% +i de bun% seam% va fi ,us .n libertate du,% (e va da informa5iile ne(esare. A4a" (e-nseamn% asta; .ntreb% .n(runtat Caderousse ,e Dan)lars (are se ,ref%(ea mirat. Btiu eu; s,use Dan)lars3 sunt (a +i tine3 v%d (e se ,etre(e" nu .n5ele) nimi( +i sunt nedumerit. Caderousse .l (%ut% ,e 'ernand din o(4i6 dis,%ruse. S(ena din a7un i se .nf%5i+% atun(i .n minte (u o lu(iditate .nfri(o+%toare. Catastrofa smulsese ,ar(% v%lul ,e (are be5ia din a7un .l arun(ase .ntre el +i memoria lui. A4a" )l%sui el (u vo(e r%)u+it%" nu (umva asta este urmarea )lumei des,re (are vorbea5i ieri" Dan)lars; n (azul %sta" vai de (el (are a f%(ut-o" (%(i tare este trist%= C/tu+i de ,u5in" ex(lam% Dan)lars" dim,otriv%. Btii bine (% eu am ru,t 4/rtia. #-ai ru,t-o" s,use Caderousse. Ai arun(at-o .ntr-un (ol5" at/ta tot. *a(i= #-ai v%zut nimi(" (%(i erai beat. 9nde e 'ernand; .ntreb% Caderousse. Eabar n-am" r%s,unse Dan)lars3 de bun% seam%" la treburile lui3 dar .n lo( s% ne o(u,%m de asta" 4ai mai bine s% d%m a7utor bie5ilor n%,%stui5i. n tim,ul (onversa5iei" Dant:s str/nsese z/mbind m/na tuturor ,rietenilor s%i +i se (onstituise ,rizonier" s,un/nd6 'i5i ,e ,a(e" )re+eala se va l%muri +i ,robabil (% ni(i n-o s% mer) ,/n% la .n(4isoare. <" (u si)uran5%" )arantez= s,use Dan)lars" (are .n a(el moment se a,ro,ia de )ru,ul ,rin(i,al. Dant:s (obor. s(ara" ,re(edat de (omisarul de ,oli5ie +i .n(on7urat de solda5i. < tr%sur%" a (%rei u+% era dat% .n l%turi" a+te,ta. 9r(%" doi solda5i +i (omisarul ur(ar% du,% el" u+a se .n(4ise +i tr%sura ,orni s,re Marsilia. Adio" Dant:s= Adio" @dmond= stri)% Mer(8d:s a,le(/ndu-se ,este balustrad%. -rizonierul auzi stri)%tul ie+it (a un sus,in din inima sf/+iat% a lo)odni(ei sale. S(oase (a,ul ,rin u+% +i stri)%6 ?a revedere" Mer(8d:s +i dis,%ru ,e du,% un (ol5 al fortului Saint- #i(olas. A+te,ta5i-m% ai(i" s,use armatorul3 iau ,rima tr%sur% ,e (are o .nt/lnes(" dau fu)a la Marsilia +i v% adu( ve+ti. Du(e5i-v%" stri)ar% toate vo(ile" du(e5i-v% +i .na,oia5i-v% re,ede= Du,% ambele ,le(%ri" urm% un moment de buim%(eal% (um,lit% ,rintre (ei r%ma+i.

20

Alexandre Dumas
D%tr/nul +i Mer(8d:s st%tur% (/tva tim, izola5i" fie(are (u durerea sa. Dar" .n (ele din urm%" o(4ii li se .nt/lnir%" se re(unos(ur% (a dou% vi(time izbite de a(eea+i lovitur% +i se arun(ar% unul .n bra5ele (eluilalt. 'ernand reintr% .ntre tim," .+i turn% un ,a4ar (u a,% ,e (are .l b%u +i se a+ez% ,e un s(aun. Din .nt/m,lare" Mer(8d:s" desf%(/ndu-se din bra5ele b%tr/nului" (%zu ,e un s(aun .nve(inat. 'ernand se trase instin(tiv .n s(aunul s%u. @l e" se adres% Dan)lars lui Caderousse" (are nu-l ,ierduse ,e (atalan din o(4i. #u (red" r%s,unse Dan)lars" este ,rea n%t/n)3 .n ori(e (az" blestemul s% (ad% ,e (a,ul (elui (e a s%v/r+it fa,ta. #u ,omene+ti +i de (el (are l-a sf%tuit; s,use Caderousse. @i" nu z%u" da(% am fi r%s,unz%tori de tot (e se s,une a+a .n v/nt... )l%sui Dan)lars. Da" (/nd (eea (e s,ui .n v/nt re(ade ,e ,%m/nt. n vremea asta )ru,urile (omentau arestarea .n fel +i (4i,. Dar dumneata" Dan)lars" s,use un )las" (e )/nde+ti des,re .nt/m,larea a(easta; @u" )l%sui Dan)lars" (red (-o fi adus nis(ai baloturi (u m%rfuri ne,ermise. Dar da(% e a+a" ar trebui s% +tii" Dan)lars" dumneata" (are e+ti a)ent (ontabil. Da" e adev%rat3 .ns% a)entul (ontabil nu (unoa+te de(/t (oletele (are i se de(lar%6 +tiu (% suntem .n(%r(a5i (u bumba(" at/ta tot3 +i am luat marfa la Alexandria" de la domnul -astret +i la Smirna" de la domnul -as(al3 mai mult s% nu m% .ntreba5i. Da" .mi amintes( a(um" murmur% bietul ,%rinte" a)%5/ndu-se de a(est ,ai" .mi amintes( (% mi-a s,us ieri" (% avea ,entru mine o lad% (u (afea +i o lad% (u tutun. >ede5i" s,use Dan)lars" asta este6 .n li,sa noastr%" vama a f%(ut o vizit% ,e bordul &'araonului& +i a des(o,erit (ontrabanda. Mer(8d:s nu (redea nimi( din toate astea3 (%(i" )/tuit% ,/n% .n momentul a(ela" durerea ei izbu(ni deodat% .n sus,ine. Eaide" 4aide" nu-5i ,ierde s,eran5a= s,use f%r% s%-+i dea ,rea bine seama b%tr/nul Dant:s. S,eran5a" re,et% Dan)lars. S,eran5a" .n(er(% 'ernand s% murmure. Dar (uv/ntul .l .n%bu+ea3 buzele lui se mi+(ar%" .ns% ni(i un (uv/nt nu-i ie+i din )ur%. Domnilor" stri)% unul din (omesenii r%ma+i de santinel% ,e bal(on3 domnilor" o tr%sur%= A" e domnul Morrel. Cura7= (ura7= De bun% seam% (% ne adu(e ve+ti bune. Mer(8d:s +i b%tr/nul ,%rinte aler)ar% .n .nt/m,inarea armatorului" ,e (are-l .nt/lnir% la u+%. Domnul Morrel era foarte ,alid. @i" (e e; stri)ar% ei (u un sin)ur )las. Dra)ii mei" r%s,unse armatorul" (l%tin/nd din (a," lu(rul e mai )rav de(/t ne .n(4i,uiam. <4" domnule= ex(lam% Mer(8d:s" este nevinovat. Cred +i eu" r%s,unse domnul Morrel" .ns% i se adu( a(uza5ii... Ce a(uza5ii; .ntreb% b%tr/nul Dant:s. C% e a)ent bona,artist. A(eia dintre (ititorii mei (are au tr%it ,e vremea (/nd se ,etre(e istoria de fa5%" .+i vor reaminti (e (um,lit% a(uza5ie era ,e atun(i a(eea ,e (are o formulase domnul Morrel. Mer(8d:s s(oase un stri)%t3 b%tr/nul (%zu ,e un s(aun. A4a" murmur% Caderousse" m-ai .n+elat" Dan)lars" )luma a fost dus% ,/n% la (a,%t6 nu vreau s%-i las ,e b%tr/n +i ,e fat% s% moar% de durere" am s% le s,un totul. *a(i" nenoro(itule" stri)% Dan)lars a,u(/ndu-l de m/n% ,e Caderousse. #u )arantez altminteri ni(i de tine. Cine .5i s,une (% Dant:s nu e (u adev%rat vinovat; >asul a a7uns la insula @lba" el a (obor/t a(olo +i a stat o zi .ntrea)% la -orto-'erra7o3 da(% s-o fi )%sit asu,ra lui vreo s(risoare (om,romi5%toare" (ei (are .i vor lua a,%rarea au s% trea(% dre,t (om,li(i. Cu instin(tul ra,id al e)oismului" Caderousse .n5elese .ntrea)a temeini(ie a a(estei 7ude(%5i. l ,rivi ,e Dan)lars (u o(4i ,rosti5i" de team% +i de durere" iar ,entru ,asul f%(ut .nainte" se trase doi .na,oi. Atun(i s% a+te,t%m" murmur% el. Da" s% a+te,t%m" s,use Dan)lars3 da(% e nevinovat" au s%-l ,un% .n libertate3 da(% e vinovat" ne (om,romitem zadarni( ,entru un (ons,irator. n (azul %sta s% ,le(%m. #u mai ,ot s% z%boves( ai(i.

21

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da" vino" s,use Dan)lars .n(/ntat (% )%se+te un tovar%+ de retra)ere. >ino +i s%-i l%s%m s% ias% din .n(ur(%tur% (um vor ,utea. -le(ar%. 1edevenind s,ri7inul fetei" 'ernand o lu% ,e Mer(8d:s de m/n% +i o readuse la Catalani. -rietenii lui Dant:s .l readuser% la r/ndul lor" ,e b%tr/nul a,roa,e le+inat" .n aleea Meil4an. Mvonul (% Dant:s fusese arestat (a a)ent bona,artist se r%s,/ndi (ur/nd .n tot ora+ul. Ai fi ,utut s% (rezi asta" dra)% Dan)lars; s,use domnul Morrel" a7un)/ndu-l din urm% ,e a)entul (ontabil +i ,e" Caderousse" (%(i se .na,oia +i el la ora+" (u toat% )raba" (a s% afle vreo +tire dire(t% (u ,rivire la @dmond din ,artea substitutului de ,ro(uror re)al" domnul de >illefort" ,e (are-l (uno+tea .ntru(/tva. Ai fi ,utut s% (rezi asta; <" domnule" r%s,unse Dan)lars" v% s,usesem (% Dant:s a ,o,osit f%r% ni(i un motiv ,e insula @lba +i (%" v% aminti5i" ,o,asul mi s-a ,%rut sus,e(t. Dar ai .m,%rt%+it b%nuielile dumitale +i alt(uiva afar% de mine; M-am ferit" domnule" ad%u)% Dan)lars .n +oa,t%. Bti5i bine (%" din (auza un(4iului dumneavoastr%" domnul -oli(ar Morrel" (are a servit sub (el%lalt +i (are nu-+i as(unde )/ndul" lumea v% b%nuie+te (% v% ,are r%u du,% #a,oleon3 mi-ar fi fost fri(% s% nu-i fa( vreun r%u lui @dmond +i a,oi dumneavoastr%. Sunt lu(ruri ,e (are un subordonat e dator s% le s,un% armatorului s%u +i s% le t%inuias(% (u str%+ni(ie fa5% de al5ii. Dine" Dan)lars" bine" )l%sui armatorul. @+ti un b%iat de is,rav%" de a(eea m% )/ndisem dinainte la dumneata" .n (azul (/nd bietul Dant:s ar fi devenit (%,itanul &'araonului&. n (e fel" domnule; Da" l-am .ntrebat dinainte ,e Dant:s (e )/nde+te des,re dumneata +i da(% ar fi avut vreun motiv s% nu te men5in% .n ,ost" (%(i nu +tiu de (e b%)asem ,ar(% de seam% (% .ntre voi era o r%(eal%. Bi (e v-a r%s,uns; C% .ntr-adev%r" a avut" .ntr-o .m,re7urare ,e (are nu mi-a s,us-o" oare(ari ,orniri .m,otriva dumitale" .ns% (% ori(e ,ersoan% (are se bu(ur% de .n(rederea armatorului avea +i .n(rederea sa. '%5arni(ul= murmur% Dan)lars. Dietul Dant:s" )l%sui Caderousse" fa,t e (% era un b%iat admirabil. Da" dar deo(amdat%" s,use domnul Morrel" iat%" &'araonul& e f%r% (%,itan. <" s,use Dan)lars" s% n%d%7duim" .ntru(/t ,/n% .n trei luni nu ,utem s% ,le(%m (%" ,/n% atun(i Dant:s va fi ,us .n libertate. De bun% seam%" dar ,/n% atun(i; -/n% atun(i sunt eu" domnule Morrel" s,use Dan)lars. Bti5i (% eu m% ,ri(e, la manevrarea unui vas" tot a+a de bine (a ori(e (%,itan de (urs% lun)%. Servindu-v% de mine" ve5i avea (4iar un avanta7" (%(i atun(i (/nd @dmond o s% ias% din .n(4isoare" nu ve5i fi obli)at fa5% de nimeni" el .+i va relua lo(ul s%u" eu ,e-al meu +i )ata. 5i mul5umes(" Dan)lars" )l%sui armatorul. 0at% o solu5ie (are .m,a(% totul. 0a de(i (omanda" te autorizez +i su,rave)4eaz% debar(area6 ori(e (atastrof% li s-ar .nt/m,la indivizilor" afa(erile nu trebuie s% sufere. 'i5i ,e ,a(e" domnule" dar o s%-l ,utem vedea (el ,u5in ,e bunul @dmond; 5i voi s,une asta (ur/nd" Dan)lars3 am s% (aut s% vorbes( (u domnul de >illefort +i s% intervin ,e l/n)% el .n favoarea arestatului. Btiu (% e un re)alist .nver+unat dar" (e dra(uI= ori(/t de re)alist +i de ,ro(uror ar fi" e om +i el +i nu-l (red r%u. #u" s,use Dan)lars" dar am auzit (% e ambi5ios +i asta adu(e (u r%utatea. n sf/r+it" )l%sui domnul Morrel (u un sus,in" vom vedea3 du-te la bord" (% vin +i eu a(olo. Bi se des,%r5i de (ei doi ,rieteni" .ndre,t/ndu-se s,re -alatul 2usti5iei. >ezi (e .ntors%tur% ia (4estia; se adres% Dan)lars lui Caderousse. Mai ai (4ef s%-l sus5ii ,e Dant:s a(um; De bun% seam%" nu3 (u toate astea" este )rozav% )luma (are are atari urm%ri. @i" (ine a f%(ut-o; #i(i tu" ni(i eu" nu e a+a; A f%(ut-o 'ernand. Btii bine (%" .n (e m% ,rive+te" am arun(at 4/rtia .ntr-un (ol53 (redeam (4iar (% am ru,t-o. #u" nu" s,use Caderousse. Des,re asta sunt si)ur" o v%d ,ar(% .n (ol5ul umbrarului" mototolit%" str/ns% +i tare a+ vrea s% mai fie a(olo. @i" (e vrei... < fi ridi(at-o 'ernand" o fi (o,iat-o" ori a ,us ,e (ineva s-o (o,ieze" ori ,oate nu +i-a dat ni(i m%(ar a(east% osteneal%3 m% )/ndes( (% a trimis (4iar s(risoarea mea. #oro( (%-mi ,ref%(usem s(risul. Dar tu +tiai (% Dant:s (ons,ir%; #u" nu +tiam nimi(. Du,% (um 5i-am s,us" am (rezut (% fa( o )lum%" alt(eva nimi(. Se ,are (%" asemeni Arle(4inului" am s,us adev%rul r/z/nd.

22

Alexandre Dumas
*ot aia e" urm% Caderousse. A+ da nu +tiu (e (a afa(erea s% nu se fi .nt/m,lat" sau (el ,u5in eu s% nu fi avut ni(i un ameste(. Ai s% vezi" Dan)lars" (-o s% ne ,oarte nenoro(. Da(% e s% ,oarte nenoro( (uiva" a,oi o s% ,oarte vinovatului adev%rat" iar vinovatul adev%rat e 'ernand" nu eu. Ce nenoro(ire vrei s% ni se .nt/m,le; #-avem de(/t s% ne vedem de treab%" f%r% s% sufl%m un (uv/nt +i furtuna o s% trea(% f%r% (% tr%snetul s% (ad%. Amin= s,use Caderousse" f%(/nd un semn de des,%r5ire lui Dan)lars +i .ndre,t/ndu-se s,re aleile Meil4an" (l%tin/nd din (a, +i vorbindu-+i sin)ur" a+a (um fa( oamenii mun(i5i de )/nduri. &Dun" s,use Dan)lars" lu(rurile iau .ntors%tura ,e (are o ,rev%zusem. 0at%-m% lo(5iitor de (%,itan... +i da(% n%t%r%ul de Caderousse o s% ,oat% s%-+i 5in% )ura" (%,itan de-a binelea. Dar nu (umva 7usti5ia o s%-l ,un% ,e Dant:s .n libertate; A" dar 7usti5ia e 7usti5ie" m% bizui ,e ea&" ad%u)% el (u un z/mbet. $l%suind a(estea" s%ri .ntr-o bar(%" d/nd bar(a)iului ordin s%-l (ondu(% la bordul &'araonului& unde" v% aminti5i" armatorul .i fixase .nt/lnire.

Capitolul VI

Substitutul de ,ro(uror re)al

n strada $rand-Cours" .n fa5a f/nt/nei Meduzelor" .ntr-una din ve(4ile (ase (u ar4ite(tur% aristo(rati(%" (l%dite de -u)et" se (elebra de asemeni" .n a(eea+i zi" la a(eea+i or%" un os,%5 de lo)odn%. At/t numai (%" .n lo( (a a(torii a(estei s(ene s% fie oameni din ,o,or" matelo5i +i solda5i" ei f%(eau ,arte din elita so(iet%5ii marsilieze. @rau fo+ti ma)istra5i" (are demisionaser% sub uzur,ator3 ofi5eri b%tr/ni" (are dezertaser% din r/ndurile noastre" tre(/nd .n a(elea ale armatei lui Cond83 tineri (res(u5i de familiile lor .n(% nelini+tite de via5a (o,iilor lor" .n (iuda (elor ,atru sau (in(i .nlo(uitori ,l%ti5i de ea s% fie lua5i la oaste" .m,in+i de ura (ontra omului ,e (are (in(i ani de exil aveau s%-l fa(% un martir +i (in(is,reze(e ani de restaura5ie" un zeu. ?umea se afla la mas%" iar (onversa5ia se desf%+ura mistuit% de toate ,asiunile e,o(ii" ,asiuni (u at/t mai (um,lite" mai vii +i mai .nver+unate .n sud" (u (/t" de (in(i sute de ani" du+m%niile reli)ioase veniser% .n a7utorul du+m%niilor ,oliti(e. m,%ratul" re)e al insulei @lba" du,% (e fusese suveranul unei ,%r5i de lume" tron/nd asu,ra unei ,o,ula5ii de (in(i-+ase mii de suflete" du,% (e auzise stri)/ndu-se6 &*r%ias(% #a,oleon& de o sut% dou%ze(i de milioane de su,u+i +i .n ze(e limbi diferite" era tratat a(i (a un om ,ierdut de-a binelea ,entru 'ran5a +i ,entru tron. Ma)istra5ii relevau boroboa5ele ,oliti(e" militarii vorbeau des,re Mos(ova +i ?ei,zi)3 femeile" des,re divor5ul lui (u 2osefina. ?umei a(esteia" re)alist%" voioas% +i triumf%toare" nu din ,ri(ina (%derii omului" (i a nimi(irii ,rin(i,iului" i se ,%rea (% via5a re.n(e,ea ,entru ea +i (% se trezea dintr-un vis ,enibil. 9n b%tr/n de(orat (u (ru(ea Sf/ntului ?udovi( se s(ul% +i ,ro,use (omesenilor s%i s% se .n(4ine ,entru s%n%tatea re)elui ?udovi( al Q>000-lea. @ra mar(4izul de Saint-M8ran. Du,% toastul (are evo(a totodat% ,e exilatul din EartRel +i ,e re)ele ,a(ifi(ator al 'ran5ei" larma fu mare" ,a4arele se ridi(ar% .n manier% en)lezeas(%" femeile .+i des,rinser% bu(4etele de flori +i le ,res%rar% ,e fa5a de mas%. @ntuziasmul era a,roa,e ,oeti(. Da(% ar fi de fa5% to5i revolu5ionarii (are ne-au iz)onit +i ,e (are noi .i l%s%m s% (ons,ire netulbura5i .n (astelele noastre ve(4i" (um,%rate de ei ,entru o bu(at% de ,/ine sub *eroare )l%sui mar(4iza de Saint-M8ran" femeie (u o(4i us(a5i" (u buze sub5iri" (u aer aristo(rati( +i .n(% ele)ant" .n (iuda (elor (in(ize(i de ani ai ei3 da(% ar fi de fa5%" ar re(unoa+te (% devotamentul adev%rat era de ,artea noastr%" deoare(e noi r%m/neam ata+a5i de monar4ia (are se n%ruia" ,e (/nd ei" dim,otriv%" salutau r%s%ritul +i f%(eau avere" .n tim, (e noi o ,ierdeam ,e a noastr%3 ar re(unoa+te (% re)ele nostru era .ntr-adev%r ?udovi( (el 0ubit" .n tim, (e uzur,atorul lor nu a fost ni(iodat% de(/t #a,oleon blestematul. #u-i a+a" de >illefort; Ce-a5i s,us" doamn% mar(4iz%; 0erta5i-m%" nu eram atent. @i" las%-i ,e (o,ii" mar(4iz%" relu% b%tr/nul (are 5inuse toastul. Co,iii se (%s%tores( +i e natural s% aib% de vorbit alt(eva de(/t ,oliti(%. 5i (er iertare" mam%" s,use o t/n%r% +i frumoas% fiin5% (u ,%r blond" (u o(4ii de (atifea .not/nd .ntr-un fluid sidefiu3 5i-l .na,oiez ,e domnul de >illefort" ,e (are-l a(a,arasem un moment. Domnule de >illefort" mama .5i vorbe+te.

23

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Sunt )ata s%-i r%s,und doamnei" da(% binevoie+te s% re,ete .ntrebarea ,e (are n-am auzit-o bine" s,use domnul de >illefort. @+ti iertat%" 1en8e" s,use mar(4iza (u un z/mbet dr%)%stos" (are te uimea v%z/ndu-l .nflorind ,e fi)ura us(at%3 inima femeii este .ns% .n a+a fel f%(ut% .n(/t" ori(/t de arid% ar deveni fa5% de sufletul ,re7ude(%5ilor +i de (erin5ele eti(4etei" exist% totdeauna .ntr-.nsa un (ol5 rodni( +i z/mbitor. @ un)4erul ,e (are Dumnezeu l-a (onsa(rat iubirii materne. *e iert... S,uneam" >illefort" (% bona,arti+tii n-aveau ni(i (onvin)erea" ni(i entuziasmul" ni(i devotamentul nostru. <" doamn%" au (el ,u5in (eva (are .nlo(uie+te totul6 fanatismul. #a,oleon e Ma4omedul o((identului" ,entru to5i oamenii de r/nd" dar (u ambi5ii su,reme" el nu e numai un le)islator +i-un maestru" (i +i un ti," ti,ul e)alit%5ii. @)alit%5ii= ex(lam% mar(4iza. #a,oleon" ti,ul e)alit%5ii=... Dar (e fa(i (u domnul de 1obes,ierre; Mi se ,are (% .i r%,e+ti lo(ul +i .l dai Corsi(anului3 (red (% o uzur,are .i e de-a7uns. #u doamn%" s,use >illefort" .l las ,e fie(are ,e ,iedestalul s%u6 ,e 1obes,ierre" .n ,ia5a ?ouis Q> ,e e+afod3 ,e #a,oleon" .n -ia5a >endSme ,e (oloana lui3 at/t numai (% unul a f%(ut e)alitatea (are (oboar% +i altul e)alitatea (are .nal5%3 unul i-a (obor/t ,e re)i la nivelul tronului. A(easta nu .nseamn%" ad%u)% >illefort r/z/nd" (% ambii nu sunt ni+te revolu5ionari infami +i (% O termidor +i 4 a,rilie 1 14 nu sunt dou% zile feri(ite ,entru 'ran5a" vredni(e de-a fi" deo,otriv%" s%rb%torite de ,rietenii ordinei +i ai monar4iei3 a(easta ex,li(% .ns% de asemeni (um" de+i (%zut ,entru de-a ,ururi" n%d%7duies( #a,oleon +i-a (onservat fanati(ii. Ce vre5i" mar(4iz%; CromRell" (are nu era de(/t ,e 7um%tate din (e a fost #a,oleon" .i avea ,e-ai s%i. >illefort" +tii (% (eea (e s,ui miroase de la o le)4e a revolu5ie; Dar te iert6 nu ,oate s% fie (ineva fiu de )irondin +i s% nu ,%streze un )ust de ,%m/nt. < ro+ea5% vie tre(u ,este fruntea lui >illefort. Doamn%" )l%sui el" tata era )irondin" este adev%rat" dar tata n-a votat moartea re)elui. *ata a fost ,ros(ris de a(eea+i teroare (are v% ,ros(ria +i ,e dumneavoastr% +i a li,sit ,u5in s% nu-+i vad% (a,ul ,e a(ela+i e+afod ,e (are .l v%zuse (%z/nd ,e al ,%rintelui dumneavoastr%. Da" s,use mar(4iza" f%r% (a s/n)eroasa amintire s%-i altereze (/tu+i de ,u5in tr%s%turile. At/t numai (% ei au fost ur(a5i ,entru ,rin(i,ii diametral o,use" iar dovada e (% toat% familia mea a r%mas ata+at% ,rin5ilor exila5i" .n tim, (e ,%rintele dumitale s-a )r%bit s% se ralieze noului )uvern%m/nt" iar du,% (e (et%5eanul #oirtier a fost )irondin" (ontele #oirtier a devenit senator. Mam%" mam%" s,use 1en8e" +tii (% s-a stabilit s% nu se mai vorbeas(% des,re amintirile a(estea ur/te. Doamn%" r%s,unse >illefort" m% voi al%tura domni+oarei de Saint- M8ran" (er/ndu-v% (u umilin5% uitarea tre(utului. ?a (e bun s% adu(em .nvinuiri (u ,rivire la lu(ruri .n (are .ns%+i voin5a lui Dumnezeu este ne,utin(ioas%; Dumnezeu ,oate s% s(4imbe viitorul3 el nu ,oate s% modifi(e tre(utul. Ceea (e noi oamenii ,utem" este" da(% nu s% rene)%m a(est tre(ut" (el ,u5in s% arun(%m un v%l ,este el. @i bine" eu m-am des,%r5it nu numai de o,inia" dar +i de numele ,%rintelui meu. *ata a fost sau ,oate e .n(% bona,artist +i se nume+te #oirtier3 eu sunt re)alist +i m% numes( de >illefort. ?%sa5i" doamn%" s% moar% .n b%tr/nul trun(4i un rest de sev% revolu5ionar% +i vede5i doar vl%starul (are se de,%rteaz% de trun(4i" f%r% s% ,oat% +i" ,ot s,une" a,roa,e f%r% s% vrea" s% se des,rind% (u totul. Dravo" >illefort" s,use mar(4izul" bravo" ai r%s,uns bine. 0-am ,redi(at +i eu mereu mar(4izei uitarea tre(utului" f%r% vreun rezultat. #%d%7duies( (% dumneata vei fi mai noro(os. Da" bun" s,use mar(4iza" s% uit%m tre(utul. #i(i eu nu vreau alt(eva +i suntem de a(ord" dar >illefort s% fie ne(lintit m%(ar .n viitor. #u uita" >illefort" (% noi am )arantat ,entru dumneata .n fa5a Maiest%5ii Sale3 (% Maiestatea Sa a binevoit s% uite" .n urma re(omand%rii noastre Gea .i .ntinse m/naH" a+a (um uit +i eu .n urma ru)%min5ii dumitale. De(/t" da(% .5i (ade vreun (ons,irator .n m/ini" )/nde+te-te (% sunt (u at/t mai mul5i o(4i asu,ra dumitale" (u (/t se +tie (% fa(i ,arte dintr-o familie (are e" ,oate" .n le)%turi (u (ons,iratorii a(e+tia. <" doamn%" s,use >illefort" ,rofesiunea mea +i" mai (u seam%" tim,urile ,e (are le tr%im" .mi ordon% s% fiu sever. >oi fi. Am +i avut (/teva a(uza5ii ,oliti(e de sus5inut +i .n ,rivin5a a(easta am ,utut fa(e dovada. Din ,%(ate" .ns%" nu ne afl%m la (a,%t. Crezi; .ntreb% mar(4iza. Mi-e team% (% da3 #a,oleon" ,e insula @lba" este foarte a,roa,e de 'ran5a3 ,rezen5a lui .n ,rea7ma (oastelor noastre .ntre5ine s,eran5a ,artizanilor. Marsilia e ,lin% de ofi5eri (are zilni(" sub un ,retext ridi(ol" (aut% ,ri(in% re)ali+tilor. De a(i"at/tea dueluri ,rintre oamenii din (lasele de sus" de a(i at/tea asasinate .n ,o,or. Da" era vorba des,re asta .n(% la ,le(area noastr% din -aris" s,use domnul de Saint-M8ran. Bi unde .l trimit;

24

Alexandre Dumas
?a Sf/nta @lena. ?a Sf/nta @lena; Ce este asta; .ntreb% mar(4iza. < insul% situat% la dou% mii de le)4e de ai(i" din(olo de e(uator" r%s,unse (ontele. Dravo= a+a (um s,une +i >illefort" e o mare nebunie (a un astfel de om s% fie l%sat s% intre .n Corsi(a" a(olo unde s-a n%s(ut" .ntre #ea,ole" unde (umnatul s%u domne+te .n(% +i .n fa5a 0taliei" din (are el vroia s% fa(% un re)at ,entru fiul s%u. Din neferi(ire" s,use >illefort" avem tratatele de la 1 14 +i nu ne ,utem atin)e de #a,oleon f%r% a le (%l(a. @i bine" le vom (%l(a" s,use domnul de Salvieux. @l le-a res,e(tat tot a+a de mult (/nd a fost vorba s%-l .m,u+te ,e nenoro(itul du(e dI@n)4ien; Da" s,use mar(4iza" e lu(ru stabilit6 Sf/nta Alian5% s(a,% @uro,a de #a,oleon +i >illefort s(a,% Marsilia de ,artizanii lui. 1e)ele ori domne+te" ori nu domne+te3 da(% domne+te" )uvernul lui trebuie s% fie tare +i re,rezentan5ii lui ne(linti5i. #umai a+a se ,oate ,reveni r%ul. Din ,%(ate" doamn%" s,use >illefort z/mbind" un substitut de ,ro(uror re)al sose+te totdeauna (/nd r%ul a fost f%(ut. Atun(i are datoria s%-l re,are. A+ ,utea s% v% mai s,un" doamn%" (a noi nu re,ar%m r%ul" (i .l r%zbun%m3 at/ta tot. <" domnule de >illefort" )l%sui o t/n%r% +i dr%)u5% fiin5%" fii(a (ontelui de Salvieux +i ,rietena domni+oarei de Saint-M8ran" (aut% s% ai un ,ro(es frumos .n tim,ul +ederii noastre la Marsilia. #-am v%zut ni(iodat% o (urte (u 7uri +i se s,une (% e (eva (u totul deosebit. ntr-adev%r" (u totul deosebit" domni+oar%" s,use substitutul3 (%(i" .n lo(ul unei tra)edii teatrale" e o dram% adev%rat%3 .n lo(ul unor dureri 7u(ate" sunt dureri reale. <mul ,e (are .l vezi a(olo" .n lo( s% se .ntoar(% du,% (obor/rea (ortinei la el a(as%" s% (ineze .n familie +i s% se (ul(e lini+tit ,entru a re,eta s(ena a doua zi" intr% .n .n(4isoare" unde d% de (%l%i. -re(um vede5i" nu exist% s,e(ta(ol mai frumos de(/t a(esta ,entru ,ersoanele nervoase (are (aut% emo5ii. Domni+oar%" fi5i ,e ,a(e6 da(% se ,rezint% o(azia" vi-l voi ,ro(ura. #e .nfioar% +i r/de" s,use 1en8e" .n)%lbenindu-se. Ce vre5i" e un fel de duel... Am (erut .n (in(i sau +ase r/nduri ,edea,sa (u moartea .m,otriva unor a(uza5i ,oliti(i sau de alt fel. @i bine" (ine +tie (/te ,umnale se as(ut .n momentul a(esta .n umbr%" sau sunt (4iar .ndre,tate .m,otriva mea; <" doamne" )l%sui 1en8e" ,osomor/ndu-se tot mai mult. >orbe+ti serios" domnule de >illefort; Cum nu se ,oate mai serios" domni+oar%" urm% t/n%rul ma)istrat (u z/mbetul ,e buze. 0ar (u ,ro(esele a(estea frumoase" ,e (are domni+oara le dore+te ,entru a-+i satisfa(e (uriozitatea +i ,e (are eu le dores( ,entru a-mi satisfa(e ambi5ia" situa5ia se va a)rava +i mai mult. >% .n(4i,ui5i (% to5i a(e+ti osta+i ai lui #a,oleon" de,rin+i s% mear)% orbe+te s,re inami(" (u)et% atun(i (/nd tra) un (artu+ sau (/nd dau ata(ul (u baioneta; Au s% (u)ete ei" (/nd e vorba s% u(id% un om ,e (are .l (red du+manul lor ,ersonal" mai mult de(/t ar urma s% u(id% un rus" un austria( sau un un)ur" ,e (are nu l-au v%zut ni(iodat%; De altminteri" a(estea sunt ne(esare3 f%r% asta meseria noastr% n-ar avea ni(i o s(uz%. C/nd v%d lu(ind .n o(4ii a(uzatului ful)erarea luminoas% a .nver+un%rii" eu m% simt .n(ura7at" exaltat. #u mai e un ,ro(es" e o lu,t%3 lu,t .m,otriva lui" el ri,osteaz%" eu .nte5es( ata(ul +i lu,ta se sf/r+e+te (% toate b%t%liile6 (u o vi(torie sau (u o .nfr/n)ere. 0at% (e .nseamn% a ,leda. -eri(olul (reeaz% elo(ven5a. 9n a(uzat (are mi-ar z/mbi du,% re,li(a mea" m-ar fa(e s% (red (% am vorbit ,rost" (% (eea (e s,un e ,alid" f%r% vi)oare" ne.ndestul%tor. $/ndi5i-v% de(i la senza5ia de or)oliu ,e (are o .n(ear(% un ,ro(uror re)al" (onvins de (ul,abilitatea a(uzatului" (/nd .l vede ,e a(esta .n)%lbenindu-se +i .n(lin/ndu-se sub ,ovara dovezilor +i sub ful)erele elo(ven5ei sale. Ca,ul se ,lea(%" va (%dea. 1en8e s(oase un stri)%t u+or. 0at% (e .nseamn% a vorbi" s,use un invitat. 0at% omul (are trebuie .n tim,uri (a a(estea ale noastre" s,use al doilea. De a(eea" )l%sui al treilea" ai fost su,erb .n ultimul dumitale ,ro(es" dra)% >illefort. Btii" omul (are .+i asasinase ,%rintele. @i bine" l-ai u(is literalmente" .nainte de a-l fi atins (%l%ul. <" ,ari(izii" s,use 1en8e" nu m% intereseaz%3 ,entru astfel de oameni nu exist% (4inuri .ndea7uns de mari3 dar .n (e-i ,rive+te ,e nenoro(i5ii a(uza5i ,oliti(i... Cu ei este mai )rav" 1en8e" (%(i re)ele e ,%rintele na5iunii +i a vroi s% r%storni sau s% u(izi ,e re)e" .nseamn% a vroi s% u(izi ,e ,%rintele a treize(i +i dou% milioane de oameni. *ot una e" domnule de >illefort" s,use 1en8e. mi f%)%duie+ti (% vei fi .n)%duitor (u (ei ,e (are 5i-i voi re(omanda; 'ii ,e ,a(e" s,use >illefort (u (el mai ferme(%tor z/mbet3 vom .nto(mi .m,reun% re(4izitoriile.

25

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dra)a mea" s,use mar(4iza" vezi-5i de (olibrii +i de (/r,ele tale +i las%-l ,e viitorul t%u so5 s%-+i fa(% meseria. Ast%zi armele se odi4nes( +i robele au tre(ere3 exist% .n ,rivin5a a(easta un (uv/nt latin de o mare ,rofunzime. Cedant arma togaeT" s,use >illefort .n(lin/ndu-se. #u .ndr%zneam s% vorbes( latine+te" s,use mar(4iza. A+ fi ,referat (a dumneata s% fii medi(" relu% 1en8e. n)erul exterminator" ori(/t ar fi de .n)er" m-a .nfri(o+at totdeauna. Dun% 1en8e" murmur% >illefort .nv%luind-o ,e fat% .ntr-o ,rivire iubitoare. 'ii(a mea" s,use mar(4izul" domnule de >illefort va fi medi(ul moral +i ,oliti( al a(estei ,rovin(ii. Crede-m%" e un rol frumos de 7u(at. Bi va fi un mi7lo( de a da uit%rii rolul ,e (are l-a 7u(at ,%rintele s%u" relu% in(ori)ibila mar(4iz%. Doamn%" )l%sui >illefort (u un z/mbet trist" am avut onoarea s% v% s,un (% ,%rintele meu s-a le,%dat (el ,u5in a+a n%d%7duies(" de erorile tre(utului +i (% a devenit un ,rieten zelos al reli)iei +i al ordinei" un re)alist mai bun de(/t mine3 (%(i el e din (onvin)ere" iar eu nu sunt de(/t din ,asiune. Bi" du,% fraza a(easta rotun7it%" >illefort ,rivi s,re invita5i ,entru a-+i da seama de efe(tul fanfaronadei sale" a+a (um" du,% o fraz% la fel" ar fi ,rivit la tribunal ,ubli(ul. Dra)% >illefort" s,use (ontele de Salvieux" to(mai asta i-am r%s,uns +i eu deun%zi la *uileries ministrului Casei 1e)ale" (are .mi (erea oare(um so(oteal% asu,ra (iudatei alian5e dintre fiul unui )irondin +i fii(a unui ofi5er al armatei lui Cond83 iar ministrul a .n5eles foarte bine. Sistemul a(esta de fuziune a,ar5ine lui ?udovi( al Q>000-lea. De a(eea re)ele (are" f%r% (a noi s% b%nuim ne as(ulta (onversa5ia" ne-a .ntreru,t s,un/nd6 &>illefort" noteaz%" re)ele" n-a ,ronun5at numele de #oirtier" (i dim,otriv% a a,%sat ,e a(ela de >illefort" >illefort" a s,us re)ele" va fa(e o (arier% bun%. @ un t/n%r matur de ,e a(um +i a,ar5ine lumii mele. Am v%zut (u ,l%(ere (% mar(4izul +i mar(4iza de Saint-M8ran .l fa( )inerele lor +i le-a+ fi re(omandat a(east% alian5% da(% nu veneau ei (ei dint/i s%-mi (ear% ,ermisiunea.& A s,us re)ele asta" (onte; ex(lam% >illefort .n(/ntat. 5i re,rodu( ,ro,riile lui (uvinte" iar da(% mar(4izul vrea s% fie sin(er" va m%rturisi (% (eea (e .5i (omuni(" .n momentul a(esta" se ,otrive+te ,erfe(t (u (eea (e re)ele i-a s,us lui .nsu+i (/nd" a(um +ase luni" i-a vorbit des,re un ,roie(t de (%s%torie .ntre fii(a sa +i dumneata. Adev%rat" s,use mar(4izul. <" dar .i datorez ,rin urmare totul vredni(ului suveran= >oi (%uta de(i s% fa( totul ,entru a-l servi. Dravo" )l%sui mar(4iza" a+a te iubes(6 s% ,ofteas(% .n momentul a(esta un (ons,irator +i va fi bine venit= 0ar eu" mam%" s,use 1en8e" .l ro) ,e Dumnezeu s% nu te as(ulte +i s% nu-i trimit% domnului de >illefort de(/t mi(i 4o5i" fali5i f%r% .nsemn%tate +i es(ro(i timizi. n (4i,ul a(esta voi dormi lini+tit%. @ (a +i (um ai dori medi(ului mi)rene" ,o7aruri +i .n5e,%turi de vies,i" lu(ruri (are nu (om,romit de(/t e,iderma" )l%sui >illefort r/z/nd. Da(% vrei s% m% vezi ,ro(uror" ureaz%-mi" dim,otriv%" maladiile a(elea )rozave a (%ror tratare fa(e medi(ului (inste. n momentul a(ela +i (a +i (um .nt/m,larea nu a+te,tase de(/t ex,rimarea dorin5ei lui >illefort ,entru (a a(easta s%-i fie satisf%(ut%" un valet intr% +i .i s,use (/teva (uvinte la ure(4e. >illefort se ridi(% de la mas%" s(uz/ndu-se +i se .na,oie du,% (/teva (li,e (u fi)ura luminat% +i (u buzele z/mbitoare. 1en8e .l ,rivi (u dra)oste" (%(i" v%zut astfel" (u o(4ii lui alba+tri" (u tenul mat +i (u favori5ii ne)ri (are .i .n(adrau (4i,ul" era .ntr-adev%r un t/n%r ele)ant +i frumos. De a(eea fata a+te,ta (u ner%bdare ex,li(area (auzei ,entru (are un moment dis,%ruse. Domni+oar%" s,use >illefort" n%zuiai adineauri s% ai (a so5 un medi(3 eu am" (u dis(i,olii lui @s(ula, Gse vorbea astfel .n(% .n 1 1!H" asem%narea (% ni(iodat% (easul nu-mi a,ar5ine +i (% sunt deran7at (4iar de l/n)% dumneata" (4iar de la os,%5ul lo)odnei mele. Bi de (e e+ti deran7at" domnule; .ntreb% frumoasa fat% (u u+oar% nelini+te. <" ,entru un bolnav (are" du,% (/te mi s-a s,us" e .n ultimul )rad. 9n (az )rav +i boala frizeaz% e+afodul. >ai" domnule= ex(lam% 1en8e" .n)%lbenindu-se. Adev%rat; rosti .ntr-un sin)ur )las adunarea. Se ,are (% a fost des(o,erit un mi( (om,lot bona,artist. @ (u ,utin5%; s,use mar(4iza. 0at% s(risoarea de denun5.
3

Armele s% (edeze lo(ul to)ei.

26

Alexandre Dumas
Bi >illefort (iti6 !Domnul procuror regal este "n tiinat# de un prieten al tronului i al religiei# c numitului $dmond Dant%s# secundul vasului &'araon(# sosit a)i diminea din *mirna# dup ce s+ a oprit la ,eapole i la -orto+'erra.o# i+ au /ost "ncredinate de ctre 0urat o scrisoare pentru u)urpator i de ctre u)urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist din -aris. Dovada crimei sale se poate /ace arest1ndu+l# cci scrisoarea se va gsi sau la el# sau la printele su# sau "n cabina sa pe bordul &'araonului(!. Dar" )l%sui 1en8e" s(risoarea a(easta" (are nu e" de altminteri" de(/t o s(risoare anonim%" este adresat% domnului ,ro(uror re)al" nu dumitale. Da" dar ,ro(urorul re)al e absent. n li,sa lui e,istola a ,arvenit se(retarului s%u" (are avea misiunea s% des(4id% s(risorile. @l a des(4is-o de(i" m-a (%utat +i" ne)%sindu-m%" a dat ordin de arestare. A+adar" (ul,abilul e arestat; .ntreb% mar(4iza. Adi(% a(uzatul" )l%sui 1en8e. Da" doamn%" s,use >illefort" +i" ,re(um aveam onoarea s% s,un adineaori domni+oarei 1en8e" da(% s(risoarea .n (4estiune se va )%si" starea bolnavului e )rav%. Bi unde e nenoro(itul; .ntreb% 1en8e. @ la mine. Eaide" ,rietene" s,use mar(4izul" nu li,si de la datoriile dumitale" r%m/n/nd (u noi atun(i (/nd servi(iul re)elui te a+tea,t% .n alt% ,arte. Du-te de(i a(olo unde te a+tea,t% servi(iul re)elui. <" domnule de >illefort" s,use 1en8e" .m,reun/ndu-+i m/inile" fii .n)%duitor" e ziua dumitale de lo)odn%. >illefort f%(u o(olul mesei +i" a,ro,iindu-se de s(aunul fetei" se rezem% de s,%tar6 >oi fa(e tot (e am s% ,ot" s(um,% 1en8e" )l%sui el" (a s%-5i (ru5 o nelini+te3 da(% .ns% indi(iile sunt si)ure" da(% a(uza5ia este .ntemeiat%" buruiana bona,artist% va trebui t%iat%. 1en8e se .nfior% la auzul (uv/ntului t%iat%" (%(i buruiana des,re (are el s,unea (% trebuie t%iat% avea un (a,. @4" s,use mar(4iza" n-o as(ulta ,e (o,ili5a asta" >illefort. Se va lini+ti ea. Bi mar(4iza .i .ntinse lui >illefort o m/n% us(at% ,e (are el o s%rut%" (ontinu/nd s-o ,riveas(% ,e 1en8e +i s,un/ndu-i din o(4i6 &S%rut .n momentul a(esta m/na dumitale" sau (el ,u5in a+ vrea&. *riste aus,i(ii= murmur% 1en8e. Domni+oar%" s,use mar(4iza" e+ti de o (o,il%rie dezn%d%7duitoare6 m% ro)" (e are a fa(e destinul statului (u fanteziile dumitale de sentiment +i (u sensibilit%5ile inimii dumitale. <" mam%= murmur% 1en8e. 'i5i .n)%duitoare (u r%ul re)alist" doamn% mar(4iz%" s,use >illefort" v% f%)%duies( (%-mi voi .nde,lini ,e de,lin meseria de substitut de ,ro(uror re)al" adi(% o s% fiu de o severitate (um,lit%. Dar" .n tim, (e ma)istratul adresa (uvintele a(estea mar(4izei" lo)odni(ul arun(% ,e furi+ o ,rivire lo)odni(ei" iar ,rivirea s,unea6 &1en8e" fii lini+tit%6 de 4at/rul dra)ostei tale am s% fiu indul)ent&. 1en8e r%s,unse ,rivirii lui (u (el mai dul(e z/mbet +i >illefort ie+i" ,urt/nd ,aradisul .n inim%.

Capitolul VII

0ntero)atoriul

De (um ie+i din sufra)erie" >illefort ,%r%si mas(a voioas%" lu/nd aerul )rav al unui om (4emat la .ndatorirea su,rem% de a se rosti asu,ra vie5ii semenului s%u. Dar" (u toat% mobilitatea fizionomiei sale" mobilitate ,e (are substitutul o studiase de multe ori dinaintea o)linzii" a+a (um e dator s% fa(% un a(tor is(usit" de data a(easta .i fu )reu s%-+i .n(runte s,r/n(enele +i s%-+i ,osomoras(% tr%s%turile. n afar% de amintirea liniei ,oliti(e" urmat% de ,%rintele s%u (are" da(% nu se de,%rta (om,let de ea" ,utea s%-i abat% viitorul" $8rard de >illefort era .n momentul a(esta (/t se ,oate de feri(it. Do)at ,rin sine" o(u,a la dou%ze(i +i +a,te de ani un lo( .nalt .n ma)istratur%" se .nsura

27

Contele de Monte-Cristo vol. 1


(u o t/n%r% +i frumoas% fiin5% ,e (are o iubea" nu ,%tima+" (i (u ra5iune" a+a (um un substitut de ,ro(uror ,oate s% iubeas(% +i" .n afar% de frumuse5ea ei remar(abil%" domni+oara de Saint-M8ran" lo)odni(a lui" a,ar5inea uneia dintre familiile (u (ea mai bun% situa5ie la (urte3 iar ,e l/n)% influen5a ,%rintelui +i a mamei ei ,e (are" neav/nd alt (o,il" ,utea fi folosit% .ntrea)% ,entru )inere. -e de alt% ,arte" lo)odni(a adu(ea so5ului ei +i o zestre de (in(ize(i de mii de taleri (are" )ra5ie s,eran5elor" (uv/nt )roazni(" n%s(o(it de mi7lo(itorii de (%s%torii" ,utea s% s,oreas(% .ntr-o zi (u o mo+tenire de o 7um%tate de milion. *oate a(este elemente reunite (om,uneau de(i ,entru >illefort un total de feri(ire a+a de uluitor" .n(/t i se ,%rea (% vede ,ete .n soare" du,% (e-+i ,rivise .ndelun) via5a interioar% (u o(4ii sufletului. $%si la ,oart% ,e (omisarul de ,oli5ie (are .l a+te,ta. >ederea omului .n ne)ru .l (obor." .ndat%" din .n%l5imile (elui de al treilea (er" ,e ,%m/ntul material ,e (are (%l(%m. +i (om,use fi)ura a+a (um am s,us" a,ro,iindu-se de ofi5erul 7usti5iei6 Domnule" .i s,use el" uite" am (itit s(risoarea +i ai f%(ut bine arest/ndu-l ,e om. D%-mi a(um asu,ra lui +i asu,ra (ons,ira5iei toate am%nuntele ,e (are le-ai (ules. Des,re (ons,ira5ie" domnule" nu +tim .n(% nimi(3 toate 4/rtiile (onfis(ate au fost .n(4ise .ntr-un sin)ur ,a(4et +i de,use (u ,e(e5i ,e biroul dumneavoastr%. n (e-l ,rive+te ,e a(uzat" a5i v%zut ,rin (4iar s(risoarea (are-l denun5% (% e un anume @dmond Dant:s" se(und ,e bordul vasului &'araonul&" (are fa(e (omer5 (u bumba( (u Alexandria +i Smirna +i (are a,ar5ine (asei Morrel +i fiul din Marsilia. nainte de a servi .n marina (omer(ial% a servit .n marina militar%; <" nu" domnule3 este un tinerel. Ce v/rst%; #ou%s,reze(e sau (el mult dou%ze(i de ani. n momentul a(ela" ,e (/nd >illefort" mer)/nd ,e strada Mare" a7unse la (ol5ul str%zii des Conseils" un om (are ,%rea (%-l a+tea,t% i se adres%3 era domnul Morrel. A" domnul de >illefort" ex(lam% a(esta z%rindu-l ,e substitut" .mi ,are foarte bine (% v% .nt/lnes(. n(4i,ui5i-v% (% s-a s%v/r+it eroarea (ea mai (iudat%" (ea mai neauzit%6 a fost arestat se(undul vasului meu" @dmond Dant:s. Btiu" domnule" s,use >illefort +i m% du( s%-l intero)4ez. <" domnule" (ontinu% domnul Morrel m/nat de ,rietenia sa ,entru t/n%r" nu-l (unoa+te5i ,e (el (are e a(uzat. @u .l (unos(3 ima)ina5i-v% omul (el mai bl/nd" (el mai (instit +i" a,roa,e (% a+ .ndr%zni s% s,un" omul (are .+i (unoa+te (el mai bine meseria din .ntrea)a marin% (omer(ial%. <" domnule de >illefort" vi-l re(omand (u toat% sin(eritatea +i din tot sufletul. -re(um s-a ,utut vedea" >illefort a,ar5inea taberei nobile din ora+" iar Morrel taberei ,lebeiene3 ,rimul era ultrare)alist" al doilea b%nuit de bona,artism .n surdin%. >illefort .l ,rivi ,e Morrel dis,re5uitor +i .i r%s,unse re(e6 Btii" domnule" (% (ineva ,oate s% fie bl/nd .n via5a ,arti(ular%" (instit .n rela5iile (omer(iale" savant .n meseria lui +i s% fie totu+i" ,oliti(e+te vorbind" un mare vinovat. Btii" nu-i a+a" domnule; Bi ma)istratul a,as% ,e ultimele (uvinte (a +i (um ar fi vrut s% le a,li(e armatorului" .n tim, (e ,rivirea lui s(rut%toare vroia ,ar(% s% ,%trund% ,/n% .n ad/n(ul inimii omului a(esta" at/t de (utez%tor .n(/t intervenea ,entru altul" (/nd el .nsu+i era dator s% +tie (% avea nevoie de indul)en5%. Morrel ro+i" (%(i nu se sim5ea (u (on+tiin5a to(mai (urat% .n ,rivin5a o,iniilor ,oliti(e. Bi" de altminteri" dest%inuirea ,e (are i-o f%(use Dant:s .n (e ,rive+te .ntrevederea (u marele mare+al +i (ele (/teva (uvinte ,e (are i le adresase .m,%ratul" .l tulburau oare(um. Ad%u)% totu+i" (u a((entul (elui mai ,rofund interes6 Domnule de >illefort" v% im,lor" fi5i dre,t (um trebuie s% fi5i3 bun a+a (um sunte5i totdeauna +i dai+ ni+ l re,ede ,e bietul Dant:s. Cuv/ntul dai+ ni+ l sun% revolu5ionar .n ure(4ea substitutului de ,ro(uror. &@4ei" da5i-ni-l" .+i zise el. #u (umva a(est Dant:s e afiliat vreunei se(te de (arbonari" .ntru(/t ,rote(torul lui .ntrebuin5eaz%" f%r% s%-+i dea seama" formula (ole(tiv%; Comisarul mi-a s,us" .mi ,are" (% l-a arestat .ntr-o (/r(ium%" .ntr-o so(ietate numeroas%6 nu (umva (om,lotau;& -e urm%" (u )las tare6 Domnule" r%s,unse el" ,o5i s% fii ,e de,lin lini+tit +i nu vei fi a,elat .n zadar la s,iritul meu de dre,tate da(% a(uzatul e ino(ent3 dar da(%" dim,otriv%" e vinovat" tr%im .ntr-o e,o(% )rea" domnule" (/nd ne,ede,sirea ar fi un exem,lu fatal. >oi fi de(i nevoit s%-mi fa( datoria. Bi" deoare(e a7unsese la u+a (asei sale li,it% de ,alatul de 7usti5ie" intr% m%re5" du,% (e-l salut% (u o ,olite5e de )4ea5% ,e neferi(itul armator" (are r%mase .m,ietrit ,ar(% .n lo(ul unde >illefort .l ,%r%sise.

28

Alexandre Dumas
Anti(amera era ,lin% de 7andarmi +i de a)en5i de ,oli5ie3 .n mi7lo(ul lor" ,%zit" .nv%luit .n ,riviri a,rinse de ur%" st%tea (alm +i nemi+(at de5inutul. >illefort str%b%tu anti(amera" arun(% s,re Dant:s o ,rivire ,iezi+% +i du,% (e lu% un ,a(4et ,e (are i-l d%du un a)ent" dis,%ru" s,un/nd6 S% se adu(% de5inutul= <ri(/t de ful)er%toare ar fi fost ,rivirea" ea .i a7unsese lui >illefort ,entru a-+i forma o idee des,re omul ,e (are urma s%-l su,un% intero)atoriului. 1e(unos(use inteli)en5a .n fruntea lat% +i des(4is%" (ura7ul .n o(4ii fi(+i +i .n s,r/n(enele .n(runtate +i Sin(eritatea .n buzele )roase" ,e 7um%tate des(4ise" ,rintre (are se vedea un +ir dublu de din5i albi (a filde+ul. -rima im,resie fusese favorabil% lui Dant:s. Dar >illefort auzise de at/tea ori" (a ,e un (uv/nt de ,oliti(% ,rofund%" (% trebuie s% le fere+ti de prima pornire" to(mai ,entru (% era bun%" .n(/t a,li(% impresiei maxima a(easta f%r% s% 5in% seama de diferen5a dintre a(este dou% (uvinte. +i .n%bu+i de(i instin(tele bune (are vroiau s%-i n%,%deas(% inima" ,entru a da de a(olo asalt min5ii3 .+i ,otrivi la o)lind% fi)ura de zile mari +i se a+ez% sumbru" amenin5%tor" dinaintea biroului. n (li,a urm%toare Dant:s intr%. */n%rul era tot ,alid" dar (alm +i z/mbitor. l salut% ,e 7ude(%tor (u o ,olite5e fireas(%" a,oi (aut% din o(4i un s(aun (a +i (um s-ar fi aflat .n salonul armatorului Morrel. Abia atun(i el .nt/lni ,rivirea ,osomor/t% a lui >illefort" ,rivire (ara(teristi(% oamenilor 7usti5iei" (are nu vor s% li se (iteas(% )/ndul +i (are fa( din o(4ii lor o sti(l% f%r% lu(iu. -rivirea a(easta .i ar%t% (% se )%sea dinaintea (4i,ului mo4or/t al 7usti5iei. Cine e+ti dumneata +i (um te (4eam%; .ntreb% >illefort r%sfoind notele ,e (are a)entul i le ,redase (/nd a intrat +i (are" .ntr-un (eas" deveniser% voluminoase" .ntr-at/t (oru,5ia s,iona7elor se ali,e+te de a(est (or, neferi(it (are sunt de5inu5ii. Domnule" m% numes( @dmond Dant:s" r%s,unse t/n%rul (u )las (alm +i sonor. Sunt se(und ,e bordul vasului &'araonul& (are a,ar5ine domnilor Morrel +i fiul. >/rsta dumitale; (ontinu% >illefort. #ou%s,reze(e ani" r%s,unse Dant:s. Ce f%(eai .n momentul (/nd ai fost arestat; M% aflam la os,%5ul lo)odnei mele" domnule" )l%sui Dant:s (u )las u+or mi+(at" .ntr-at/t de dureros era (ontrastul dintre momentele de bu(urie +i (eremonia lu)ubr% de a(um" .ntr-at/t (4i,ul sumbru al domnului de >illefort s(otea .n relief fi)ura str%lu(itoare a lo)odni(ei lui. Asistai la os,%5ul lo)odnei dumitale; .ntreb% substitutul tres%rind f%r% s% vrea. Da" domnule" sunt ,e (ale s% m% .nsor (u o femeie ,e (are o iubes( de trei ani. De+i im,asibil (a de obi(ei" >illefort fu izbit totu+i de (oin(iden5%" iar )lasul mi+(at al lui Dant:s" sur,rins .n toiul feri(irii" trezi .n taina sufletului s%u o fibr% de sim,atie6 se .nsura +i el" era +i el feri(it" iar feri(irea .i fusese tulburat% ,entru a (ontribui la nimi(irea bu(uriei unui om (are" (a +i el" atin)ea feri(irea. A,ro,ierea a(easta filozofi(%" )/ndi el" va fa(e o mare im,resie (/nd am s% m% .na,oiez .n salonul domnului de Saint-M8ran3 +i .+i .nto(mi dinainte" .n (u)et" .n tim, (e Dant:s a+te,ta alte .ntreb%ri" (uvintele antiteti(e (u a7utorul (%rora oratorii (onstruies( frazele (are smul) a,lauze +i (are" uneori" fa( im,resie unei elo(ven5e adev%rate. Du,% (e mi(ul speech l%untri( fu .nto(mit" >illefort z/mbi (u )/ndul la efe(t +i reveni la Dant:s6 Continu%" domnule" )l%sui el. Ce vre5i s% (ontinui; S% luminezi 7usti5ia. S%-mi s,un% 7usti5ia asu,ra (%rui ,un(t vrea s% fie luminat% +i .i voi s,une tot (e +tiu3 de(/t" ad%u)% el la r/ndu-i (u un z/mbet" o .n+tiin5ez (% nu +tiu mare lu(ru. Ai servit sub uzur,ator; 9rma s% fiu .n(or,orat .n marina militar% (/nd a (%zut. Se s,une (% o,iniile dumitale ,oliti(e sunt exa)erate" s,use >illefort" (%ruia nu i se suflase un (uv/nt des,re a(easta" dar (are nu se da .n l%turi s% ,un% .ntrebarea a+a (um se ,une o a(uzare. <,iniile mele ,oliti(e" domnule; <" mi-e a,roa,e ru+ine s% s,un dar eu nu am avut ni(iodat% (eea (e se (4eam% o o,inie. Sunt .n v/rst% de abia nou%s,reze(e ani" du,% (um am avut onoarea s% v% s,un. #u +tiu nimi(" nu sunt destinat s% 7o( ni(i un rol" ,u5inul (are sunt +i voi fi" da(% mi se a(ord% lo(ul (are .l r/vnes(" .l voi datora domnului Morrel. De a(eea toate o,iniile mele" nu ,oliti(e" dar ,arti(ulare" se m%r)ines( la a(este trei sentimente6 .l

29

Contele de Monte-Cristo vol. 1


iubes( ,e ,%rintele meu" .l res,e(t ,e domnul Morrel +i o ador ,e Mer(8d:s. 0at%" domnule" tot (e ,ot s,une 7usti5iei. >ede5i (% e ,rea ,u5in interesant ,entru ea. -e m%sur% (e Dant:s vorbea" >illefort .i ,rivea (4i,ul a+a de bl/nd +i de des(4is +i .i reveneau .n memorie (uvintele rostite de 1en8e (are" f%r% s%-l (unoas(%" .i (eruse indul)en5a ,entru a(uzat. Cu de,rinderea ,e (are substitutul (rimei +i al (riminalilor o (%,%tase" vedea 5/+nind din fie(are (uv/nt al lui Dant:s dovada ino(en5ei. ntr-adev%r" t/n%rul" a,roa,e (% s-ar ,utea s,une (o,ilul a(esta sim,lu" natural" elo(vent" (u a(ea elo(ven5% a inimii ,e (are n-o )%se+ti ni(iodat% (/nd o (au5i" ,lin de afe(5iune ,entru to5i" deoare(e era feri(it +i deoare(e feri(irea .i fa(e buni (4iar ,e oamenii r%i" rev%rsa +i asu,ra 7ude(%torului bun%voin5a (e-i deborda din inim%. @dmond nu avea .n ,rivire" .n )las" .n )est" ori(/t de as,ru fusese >illefort (u el" de(/t m/n)/iere +i bun%tate ,entru (el (are-l intero)a. &?a naiba" .+i s,use >illefort" e un b%iat ferme(%tor +i" n%d%7duies(" nu-mi va fi )reu s%-i fa( ,l%(erea lui 1en8e" .nde,linind ,rima re(omandare dat% de ea6 voi (%,%ta astfel o str/n)ere de m/n% .n fa5a lumii +i un s%rut .n(/nt%tor .ntr-un un)4er.& Bi" la )/ndul a(esta" fi)ura lui >illefort se lumin%3 de a(eea" (/nd .+i ab%tu ,rivirile de la (u)etul s%u la Dant:s" Dant:s" (are .i urm%rise mi+(%rile (4i,ului" z/mbea. Domnule" s,use >illefort" (uno+ti nis(ai du+mani; Du+mani; .ntreb% Dant:s3 am noro(ul de a .nsemna ,rea ,u5in ,entru (a situa5ia mea s% mi-i fa(%. n (e ,rive+te (ara(terul meu" ,oate (am re,ezit" am .n(er(at totdeauna s%-l .mbl/nzes( fa5% de subordona5i. Am sub ordinele mele ze(e sau dois,reze(e matelo5i6 .ntreba5i-i" domnule +i v% vor s,une (% m% iubes( +i m% res,e(t%" nu (a ,e un ,%rinte" sunt ,rea t/n%r ,entru a(easta" dar (a ,e un frate mai mare. Dar .n li,s% de du+mani" ,oate (% ai invidio+i6 vei fi numit (%,itan la nou%s,reze(e ani" (eea (e e un ,ost .nalt .n meseria dumitale. *e vei .nsura (u o femeie frumoas%" (are te iube+te" (eea (e e un noro( rar ,e ,%m/nt6 -oate (% ambele ,referin5e ale destinului 5i-au (reat nis(ai invidio+i. Da" ave5i dre,tate. De bun% seam%" .i (unoa+te5i ,e oameni mai bine de(/t mine +i este (u ,utin5%" dar da(% invidio+ii a(e+tia se )%ses( ,rintre ,rietenii mei" v% de(lar (% ,refer s%-i (unos(" ,entru a nu m% vedea silit s%-i ur%s(. 'a(i r%u" domnule. *rebuie totdeauna" ,e (/t (u ,utin5%" s% vezi lim,ede .n 7urul dumitale3 +i" .ntr -adev%r" .mi ,ari un t/n%r a+a de vredni(" .n(/t m% voi abate ,entru dumneata de la re)ulile obi+nuite ale 7usti5iei +i te voi a7uta s% vezi lim,ede" (omuni(/ndu-5i denun5ul (are te adu(e la mine6 iat% 4/rtia a(uzatoare. 1e(uno+ti s(risul; Bi >illefort s(oase din buzunar s(risoarea" ,rezent/nd-o lui Dant:s. Dant:s ,rivi +i (iti. 9n nor tre(u ,e fruntea lui +i s,use6 #u" domnule" nu (unos( s(risul. @ ,ref%(ut +i totu+i e de o form% destul de natural%. n ori(e (az" l-a a+ternut o m/n% is(usit%. M% bu(ur foarte mult" ad%u)% el" ,rivindu-l ,e >illefort (u re(uno+tin5%" (% am de-a fa(e (u un om (a dumneavoastr%" (%(i .ntr-adev%r invidiosul meu este un adev%rat du+man. Bi" .n ful)erul (are tre(u ,rin o(4ii t/n%rului (/nd rosti a(este (uvinte" >illefort ,utu s%-+i dea seama de ener)ia violent% as(uns% sub .nf%5i+area sa bl/nd%. Bi" a(um" 4aide" )l%sui substitutul" r%s,unde-mi sin(er" domnule" nu (a un a(uzat 7ude(%torului" (i" a+a (um un om aflat .ntr-o situa5ie deli(at%" r%s,unde altui om (are se intereseaz% de el6 (e e adev%rat .n a(uza5ia a(east% anonim%; Bi >illefort arun(% ,e birou" (u dez)ust" s(risoarea .na,oiat% de Dant:s. *otul +i nimi(" domnule +i iat% adev%rul (urat" ,e onoarea mea de marinar" ,e iubirea mea ,entru Mer(8d:s" ,e via5a ,%rintelui meu. >orbe+te" domnule" s,use (u )las tare >illefort. A,oi ad%u)% .n +oa,t%6 &Da(% 1en8e ar ,utea s% m% vad%" n%d%7duies( (% ar fi mul5umit% de mine +i (% nu mi-ar mai s,une (% sunt un t%ietor de (a,ete&. S% vede5i6 ,le(/nd din #ea,ole" (%,itanul ?e(l:re s-a .mboln%vit de fri)uri. Deoare(e nu avem medi( ,e bord" iar el nu a vrut s% ,o,osim .n ni(i un ,un(t al (oastei" )r%bit (um era" s% se du(% ,e insula @lba" boala lui s -a .nr%ut%5it a+a de mult .n(/t" s,re sf/r+itul (elei de-a treia zi" sim5ind (% va muri" m-a (4emat l/n)% el. &Dra)% Dant:s" mi-a s,us el" 7ur%-mi ,e onoarea ta (% vei fa(e (e am s%-5i s,un. @ vorba de interese (/t se ,oate de mari&. &5i 7ur" domnule (%,itan&" i-am r%s,uns eu. &@i bine" .ntru(/t" du,a moartea mea" (omanda vasului .5i a,ar5ine .n (alitate de se(und" vei lua (omanda" te vei .ndre,ta s,re insula @lba" vei debar(a la -orto-'erra7o" vei .ntreba de mare+alul (el mare" .i vei .n(redin5a

30

Alexandre Dumas
s(risoarea a(easta6 ,oate (% atun(i" el .5i va ,reda o alt% s(risoare +i vei fi .ns%r(inat (u o misiune. Misiunea (are -mi era rezervat% mie" Dant:s" va fi .nde,linit% de tine +i toat% (instea 5i se va (uveni 5ie&. &< voi .nde,lini" domnule (%,itan" dar ,oate (% nu am s% a7un) a+a de u+or" (um (rede5i dumneavoastr%" la marele mare+al&. &9ite un inel ,e (are i-l vei trimite" )l%sui (%,itanul +i (are va .nde,%rta toate difi(ult%5ile&. S,un/nd a(estea" mi-a .n(redin5at un inel. @ra +i tim,ul6 ,este dou% (easuri a (%zut .n delir3 a doua zi a murit. Bi (e-ai f%(ut atun(i; Ceea (e trebuia s% fa(" domnule" (eea (e ori(ine ar fi f%(ut .n lo(ul meu. n ori(e (az" ru)%min5ile unui muribund sunt sfinte" iar" la marinari" ru)%min5ile unui su,erior sunt ordine (are trebuie .nde,linite. M-am .ndre,tat de(i s,re insula @lba" unde am a7uns a doua zi3 am (onsemnat toat% lumea ,e bord +i am (obor/t sin)ur ,e ,%m/nt. A+a (um ,rev%zusem" am .nt/m,inat unele )reut%5i ,entru a a7un)e la mare+alul (el mare. 0-am trimis .ns% inelul (are urma s%-mi serveas(% dre,t semn de re(unoa+tere +i toate u+ile s-au des(4is .n fa5a mea. M-a ,rimit" m-a (er(etat (u ,rivire la ultimele .m,re7ur%ri ale mor5ii neferi(itului ?e(l:re +i" ,re(um a(esta ,rev%zuse" mi-a ,redat o s(risoare" .ns%r(in/ndu-m% s-o du( ,ersonal la -aris. 0-am f%)%duit" (%(i era vorba s% .nde,lines( ultima voin5% a (%,itanului meu. Am (obor/t ,e 5%rm" am ,us re,ede la ,un(t toate (4estiunile de bord" a,oi am aler)at s%-mi v%d lo)odni(a ,e (are am re)%sit-o mai frumoas% +i mai iubitoare de(/t ori(/nd. Mul5umit% domnului Morrel" am tre(ut ,este toate ,iedi(ile e(leziasti(e. n sf/r+it" domnule" asistam" (um v-am s,us" la os,%5ul de lo)odn%" m% ,re)%team s% m% (%s%tores( ,este un (eas +i .mi f%(eam so(oteala s% ,le( m/ine la -aris" (/nd" .n urma denun5ului ,e (are dumneavoastr% ar%ta5i a-l dis,re5ui tot at/t (/t +i mine" am fost arestat. Da" da" murmur% >illefort" tot (e-mi s,ui ,are a fi adev%rat" iar da(% e+ti (ul,abil" e din im,ruden5%3 ba .n(% im,ruden5a este le)itimat% de ordinele (%,itanului dumitale. na,oiaz%-ne s(risoarea (are 5i s-a dat ,e insula @lba" d%-mi (uv/ntul (% te vei ,rezenta la ,rima (4emare +i du-te la ,rietenii dumitale. A" dar" sunt liber" domnule; ex(lam% Dant:s .n (ulmea bu(uriei. Da" dar d%-mi numai s(risoarea. *rebuie s% fie .n fa5a dumneavoastr%" domnule3 (%(i mi s-a luat o dat% (u (elelalte 4/rtii +i re(unos( (/teva .n ,a(4etul a(esta. A+tea,t%" s,use substitutul lui Dant:s" (are .+i lua m%nu+ile +i ,%l%ria" a+tea,t%. Cui .i este adresat%; Domnului #oirtier" strada CoU-E8ron" -aris. *r%snetul da(% ar fi (%zut asu,ra lui >illefort +i nu l-ar fi izbit mai ful)er%tor +i mai ne,rev%zut. 1e(%zu .n fotoliul de unde se s(ulase ,e 7um%tate" (a s% a7un)% la tean(ul (u 4/rtii (onfis(ate +i frunz%rindu-l re,ede" s(oase s(risoarea fatal% asu,ra (%reia arun(% o ,rivire ,%truns% de o )roaz% de nes,us. Domnul #oirtier" strada CoU-E8ron" num%rul 1T" murmur% el" devenind din (e .n (e mai ,alid. Da" domnule" r%s,unse Dant:s uimit. l (unoa+te5i; #u" r%s,unse re,ede >illefort. 9n servilor (redin(ios al re)elui nu-i (unoa+te ,e (ons,iratori. @ vorba de(i de o (ons,ira5ie; .ntreb% Dant:s (are" du,% (e se (rezuse liber" .n(e,ea s% fie (u,rins de o )roaz% mai mare de(/t (ea dint/i. n ori(e (az" domnule" v-am s,us" nu aveam 4abar de (u,rinsul& de,e+ei ,e (are o ,urtam. Da" relu% >illefort (u )las .n%bu+it3 dar +tii numele (elui (%ruia .i era adresat%. -entru a i-o ,reda .n ,ersoan% trebuia s%-l +tiu" domnule. Bi n-ai ar%tat nim%nui s(risoarea; .ntreb% >illefort (itind +i .n)%lbenindu-se ,e m%sur% (e (itea. #im%nui" domnule" ,e (uv/nt de onoare. #u +tie nimeni (% erai ,urt%torul unei s(risori venit% de ,e insula @lba +i adresat% domnului #oirtier; #imeni" domnule" afar% de (el (are mi-a ,redat-o. @ ,rea mult" totu+i" e ,rea mult= murmur% >illefort. 'runtea lui >illefort se .ntune(a tot mai mult. Duzele lui albe" m/inile tremur%toare" o(4ii a,rin+i f%(eau s% trea(% ,rin (u)etul lui Dant:s (ele mai dureroase b%nuieli. Du,% (itirea s(risorii" >illefort .+i l%s% (a,ul .n m/ini +i r%mase o (li,% (o,le+it. >ai" (e e" domnule; .ntreb% Dant:s (u sfial%. >illefort nu r%s,unse3 dar" du,% (/teva (li,e" .+i .n%l5% (4i,ul ,alid +i des(om,us +i mai (iti o dat% s(risoarea. Bi s,ui (% nu +tii (e (on5inea s(risoarea; relu% >illefort. 1e,et ,e onoarea mea" domnule" (% nu +tiu" )l%sui Dant:s. Dar (e ave5i; >% sim5i5i r%u; >re5i s% sun" s% (4em a7utor;

31

Contele de Monte-Cristo vol. 1


#u" domnule" s,use >illefort" ridi(/ndu-se re,ede. #u te mi+(a" nu s,une un (uv/nt. @u dau ordine ai(i" nu dumneata. Domnule" s,use Dant:s 7i)nit" m% )/ndeam s% v% vin .n a7utor" at/ta tot. #u am nimi(3 o ame5eal% tre(%toare. <(u,%-te de dumneata" nu de mine. 1%s,unde. Dant:s a+te,ta intero)atoriul ,e (are .l anun5a ,orun(a a(easta" dar .n zadar3 >illefort re(%zu .n fotoliu" .+i tre(u o m/n% .n)4e5at% ,este fruntea la( de sudoare +i" ,entru a treia oar%" se a,u(% s% re(iteas(% s(risoarea. &<" da(% +tie (e (u,rinde s(risoarea asta" murmur% el +i da(% afl% vreodat% (% #oirtier e tat%l lui >illefort" sunt ,ierdut" ,ierdut ,entru de-a ,ururi&" )/ndi el. Bi-l ,rivea din tim, .n tim, ,e @dmond" (a +i (um ,rivirea sa ar fi ,utut s% zdrobeas(% bariera nev%zut% (e .n(4ide .n inim% se(retele ,e (are )ura le ,%streaz%. <" s% nu ne mai .ndoim= ex(lam% el deodat%. Dar" .n numele (erului" domnule" stri)% neferi(itul t/n%r" da(% va .ndoi5i de mine" da(% m% b%nui5i" intero)a5i-m% +i sunt )ata s% v% r%s,und. >illefort f%(u o sfor5are violent% +i (u un ton ,e (are vroia s%-l fa(% (/t mai si)ur6 Domnule" )l%sui el" ,robele (ele mai )rave rezult% ,entru dumneata din intero)atoriu" a+a (% nu ,ot" ,re(um n%d%7duisem la .n(e,ut" s% te ,un .n libertate numaide(/t. nainte de a lua o astfel de m%sur%" sunt dator s% -l (onsult ,e 7ude(%torul de instru(5ie. Deo(amdat% ai v%zut .n (e fel m-am ,urtat (u dumneata. <" da" domnule" ex(lam% Dant:s +i v% mul5umes( (%(i a5i fost ,entru mine mai mult un ,rieten" de(/t un 7ude(%tor. @i bine" domnule" am s% te mai re5in ,rizonier" nu mult" (/t mai ,u5in voi ,utea. -rin(i,ala dovad% (are exista .n (ontra dumitale e s(risoarea a(easta +i vezi... >illefort se a,ro,ie de (%min" o arun(% .n fo( +i r%mase a(olo ,/n% (/nd ea se ,ref%(u .n (enu+%. Bi vezi" urm% el" o distru). <" ex(lam% Dant:s" dumneavoastr% sunte5i" domnule" mai mult de(/t 7usti5ia" sunte5i bun%tatea. Dar as(ult%-m%" urm% >illefort" .n5ele)i (%" du,% un astfel de a(t" ,o5i s% ai .n(redere .n mine" nu-i a+a; <" domnule" ,orun(i5i +i v% voi res,e(ta ordinele. #u" s,use >illefort" a,ro,iindu-se de t/n%r" nu ordine vreau s%-5i dau" .n5ele)i" (i sfaturi. S,une5i +i m% voi (onforma (a unor ordine. Am s% te 5in ,/n% disear% ai(i" .n ,alatul 7usti5iei. -oate (% va veni +i alt(ineva s%-5i ia intero)atoriul. S,une-i tot (e mi-ai s,us" dar ni(i un (uv/nt des,re s(risoare. >% f%)%duies(" domnule. Se ,%rea (% >illefort im,lora +i (% a(uzatul .l lini+te+te ,e 7ude(%tor. -ri(e,i" s,use a(esta" arun(/nd o ,rivire asu,ra (enu+ei (are ,%stra .n(% forma 4/rtiei +i (are zbura ,e deasu,ra fl%(%rilor. S(risoarea este a(um distrus%" numai dumneata +i eu +tim (% a existat3 nu-5i va mai fi ,us% .n fa5% ni(iodat%3 ,rin urmare"t%)%duie+te da(% 5i se ,omene+te de ea" t%)%duie+te (u .ndr%zneal% +i e+ti salvat. >oi t%)%dui" domnule" fi5i ,e ,a(e" )l%sui Dant:s. Dine" bine" s,use >illefort" du(/nd m/na la +nurul unei sonerii. A,oi" o,rindu-se .n momentul (/nd era )ata s% sune6 #umai s(risoarea asta ai avut-o; .ntreb% el. #umai. 2ur%. Dant:s .ntinse m/na. 2ur" )l%sui el. >illefort sun%. Comisarul intr%. >illefort se a,ro,ie de ,oli5ai +i .i s,use (/teva (uvinte la ure(4e3 (omisarul r%s,unse ,rintr-un sim,lu semn din (a,. 9rmeaz%-l ,e domnul" s,use >illefort lui Dant:s. Dant:s se .n(lin%" arun(% .n(% o ,rivire de re(uno+tin5% s,re >illefort +i ie+i. De .ndat% (e u+a se .n(4ise .n urma lui" for5ele .l ,%r%sir% ,e >illefort" (are (%zu a,roa,e le+inat .ntr-un 7il5. A,oi" du,% o (li,%6 <" doamne" murmur% el" iat% de (e de,inde via5a +i noro(ul. Da(% ,ro(urorul ar fi fost la Marsilia" da(% 7ude(%torul de instru(5ie ar fi fost (4emat .n lo(ul meu" eram ,ierdut. 0ar 4/rtia" 4/rtia asta blestemat%" m% zv/rlea .n

32

Alexandre Dumas
,r%,astie. A4" tat%" tat%" mereu o s% fii tu o ,iedi(% ,entru feri(irea mea ,e lume +i ve+ni( o s% trebuias(% s% lu,t (u tre(utul t%u; -e urm%" deodat%" o ful)erare nea+te,tat% ,%ru (% .i tre(e ,rin minte" lumin/ndu-i (4i,ul. 9n z/mbet se ivi ,e )ura lui .n(% (ris,at%" o(4ii buima(i devenir% fi(+i +i se o,rir% ,ar(% asu,ra unui )/nd. Da" da" )l%sui el3 da" s(risoarea (are urma s% m% ,iard%" .mi va fi ,oate un noro(. Eaide" >illefort" la lu(ru= Bi" du,% (e se asi)ur% (% a(uzatul nu mai era .n anti(amer%" substitutul de ,ro(uror ie+i la r/ndu-i +i se .ndre,t% re,ede s,re (asa lo)odni(ei sale.

Capitolul VIII

Castelul 0f

Str%b%t/nd anti(amera" (omisarul f%(u un semn s,re doi 7andarmi" (are se a+ezar% unul .n drea,ta" altul .n st/n)a lui Dant:s. 'u des(4is% o u+% (are (omuni(a din a,artamentul ,ro(urorului (u ,alatul de 7usti5ie +i merser% (/tva tim, ,e unul din a(ele (oridoare sumbre +i mari (are .i .nfioar% ,e (ei (e tre(" (4iar da(% n-au ni(i un motiv de .nfiorare. Du,% (um a,artamentul lui >illefort (omuni(a (u ,alatul de 7usti5ie" ,alatul de 7usti5ie (omuni(a (u .n(4isoarea" monument ,osomor/t" li,it de ,alat +i ,e (are .l ,rive+te (urios ,rin toate des(4iz%turile-i (%s(ate (lo,otni5a m%n%stirii A((oules" (e se .nal5% .n fa5a ei. Du,% multe o(oli+uri ,rin (oridorul ,rin (are mer)ea" Dant:s v%zu des(4iz/ndu-se o u+% (u un )4i+eu de fier. Comisarul d%du (u un (io(an trei lovituri" (are r%sunar% ,entru Dant:s (a +i (um ar fi lovit .n inima sa" u+a se des(4ise +i (ei doi 7andarmi .l .m,inser% u+or ,e ,rizonierul (are +ov%ia .n(%. Dant:s tre(u ,ra)ul temut +i u+a se .n(4ise .n urma lui (u z)omot. 1es,ira alt aer" un aer infe(tat +i )reoi6 se afla .n .n(4isoare. 'u (ondus .ntr-o (amer% destul de (urat%" dar z%brelit% +i fere(at%. De a(eea .nf%5i+area lo(uin5ei sale nu-l s,erie ,rea mult. De altminteri (uvintele substitutului de ,ro(uror" rostite (u un )las (are i se ,%ruse lui Dant:s ,lin de interes" .i r%sunau .n(% .n ure(4e (a o dul(e ,romisiune de s,eran5%. @rau orele ,atru (/nd Dant:s fusese (ondus .n (amera sa. @ra" ,re(um am s,us" .n ziua de .nt/i martie3 ,rizonierul se ,omeni" de(i" .nv%luit (ur/nd de noa,te. Atun(i sim5ul auzului s,ori la el o dat% (u sim5ul v%zului (are se stinsese. ?a (el mai mi( z)omot (are ,%trundea ,/n% la d/nsul se s(ula re,ede +i f%(ea un ,as s,re u+%" .n(redin5at (% veneau s%-l ,un% .n libertate3 dar (ur/nd" z)omotul se stin)ea .ntr-alt% dire(5ie +i Dant:s re(%dea ,e s(%unelul lui. n sf/r+it" ,e la (easurile ze(e seara" .n momentul (/nd Dant:s .n(e,ea s% ,iard% s,eran5a" se auzi un nou z)omot (are i se ,%ru" de data a(easta" (% se .ndrea,t% s,re (amera sa. ntr-adev%r" r%sunar% ,a+i ,e (oridor +i se o,rir% .n fa5a u+ii. < (4eie se r%su(i .n broas(%" z%voarele s(r/+nir% +i bariera imens% de ste7ar se des(4ise" ar%t/nd deodat%" .n (amera mo-4or/t%" lumina orbitoare a dou% tor5e. n lumina tor5elor Dant:s v%zu s(li,ind s%biile +i ,u+tile a ,atru 7andarmi. naintase doi ,a+i" dar r%mase ne(lintit .n lo( v%z/nd s,orul de for5e. M% (%uta5i ,e mine; .ntreb% Dant:s. Da" r%s,unse unul dintre 7andarmi. Din ,artea domnului substitut de ,ro(uror; De bun% seam%. Dine" s,use Dant:s" sunt )ata s% v% urmez. Convin)erea (% era (%utat din ,artea domnului de >illefort alun)a ori(e temere neferi(itului t/n%r. @l .naint% de(i" (u mintea (alm%" (u mersul liber" a+ez/ndu-se sin)ur .n mi7lo(ul es(ortei. < tr%sur% a+te,ta .n strad%" vizitiul st%tea ,e (a,r%" un )ardian st%tea l/n)% vizitiu. -entru mine e tr%sura asta; .ntreb% Dant:s. -entru dumneata" r%s,unse un 7andarm. 9r(%= Dant:s vru s% fa(% oare(ari obie(5ii" dar ,orti5a tr%surii se des(4ise +i se sim5i .m,ins. #u avea ni(i ,osibilitatea" ni(i m%(ar inten5ia de a se .m,otrivi" astfel (% se v%zu a+ezat .ntr-o (li,% .n fundul tr%surii" .ntre doi 7andarmi3 (eilal5i doi se a+ezar% ,e ban(4eta din fa5% +i )reoiul ve4i(ul ,orni (u un z)omot sinistru.

33

Contele de Monte-Cristo vol. 1


-rizonierul .+i arun(% o(4ii s,re des(4iz%turi6 erau z%brelite. S(4imbase doar .n(4isoarea. At/t numai (% a(easta mer)ea +i-l trans,orta .n )oan% s,re o 5int% ne(unos(ut%. -rin )ratiile str/nse" .n(/t abia ,utea s% trea(% m/na ,rin ele" Dant:s re(unos(u totu+i (% mer)eau ,e strada Caisserie +i (%" ,rin strada Saint-?aurent +i strada *aramis" se (obora s,re (4ei. >%zu .n (ur/nd" ,rintre )ratiile sale +i ,rintre )ratiile monumentului .n a,ro,ierea (%ruia se afla" str%lu(ind luminile de la Consi)ne. *r%sura se o,ri" )ardianul (obor." se a,ro,ie de (or,ul de )ard%. >reo dois,reze(e solda5i ie+ir% +i se a+ezar% la r/nd3 Dant:s vedea ,u+tile lor s(li,ind .n b%taia felinarelor de ,e (4ei. &-entru mine se desf%+oar% oare o astfel de for5% militar%;& .+i s,use el. $ardianul" des(4iz/nd ,orti5a (are se .n(4idea (u (4eia" r%s,unse a(estei .ntreb%ri" de+i nu rosti un (uv/nt6 Dant:s v%zu" ,rintre (ele dou% +iruri de solda5i" un drum (roit ,entru el" de la tr%sur% ,/n% .n ,ort. 2andarmii de ,e ban(4eta din fa5% (obor/r% (ei dint/i" a,oi .l (obor/r% ,e el" ,e urm% (ei din drea,ta +i din st/n)a lui .l urmar%. Merser% s,re o bar(% ,e (are un marinar al v%mii o 5inea l/n)% (4ei de un lan5. Solda5ii .l ,rivir% ,e Dant:s (u un aer de (uriozitate n%u(%. ntr-o (li,% el fu a+ezat la ,u,a vasului" tot .ntre (ei ,atru 7andarmi" ,e (/nd )ardianul st%tea la ,rora. < z)/l5/itur% violent% de,%rt% bar(a de bord +i ,atru lo,%tari v/slir% zdrav%n s,re -ilon. C/nd" din bar(%" fu s(os un stri)%t" lan5ul (are .n(4ide ,ortul se (obor. +i Dant:s v%zu (% se afla .n a+a zisul 'rioul" adi(% din(olo de rada ,ortului. -rima ,ornire a ,rizonierului" )%sindu-se .n aer liber" fusese a(eea de bu(urie. A(rul este a,roa,e libertatea. 1es,ir% de(i .n ad/n(ul ,ie,tului adierea vie" (are adu(e ,e ari,ile ei toate aromele ne(unos(ute ale no,5ii +i ale m%rii. Cur/nd" totu+i" s(oase un oftat. *re(ea ,e dinaintea 18servei" unde fusese a+a de feri(it diminea5a" .n (easul de dinaintea arest%rii +i" ,rin des(4iz%tura (elor dou% ferestre" z)omotul voios al unui bal r%zbea ,/n% la el. Dant:s .+i .m,reun% m/inile" .+i .n%l5% o(4ii la (er +i se ru)%. Dar(a .+i (ontinua drumul" tre(use de Ca, de Mort" se afla .n fa5a )olfului -4aro" o(olea bateria. Manevra nu ,utea fi .n5eleas% de Dant:s. Dar unde m% du(e5i; .ntreb% el ,e un 7andarm. Ai s% afli (ur/nd. Dar... #u avem voie s%-5i d%m ni(i o ex,li(a5ie. Dant:s" (are era ,e 7um%tate soldat" (onsidera absurd s% ,un% .ntreb%ri unor subordona5i (%rora le era interzis s% r%s,und%" a+a (% t%(u. Atun(i" (ele mai (iudate )/nduri .i tre(ur% ,rin minte6 deoare(e nu ,utea s% fa(% un drum lun) (u o astfel de bar(%" deoare(e ni(i un vas nu era an(orat .n dire(5ia s,re (are mer)eau" .+i .n(4i,ui (% va fi de,us .ntr-un lo( de,%rtat de (oast%" s,un/ndu-i-se (% e liber. #u era le)at" nu se f%(use ni(i o .n(er(are ,entru a-i ,une (%tu+e" (eea (e i se ,%rea un semn bun. De altminteri" nu-i s,usese substitutul" a+a de bun (u el (%" da(% nu roste+te numele fatal de #oirtier" nu are a se teme de nimi(; #u distrusese >illefort" .n ,rezen5a lui" s(risoarea ,eri(uloas%" sin)ura dovad% (e existase .n (ontra sa; A+te,ta de(i" mut +i .n)/ndurat" .n(er(/nd s% str%,un)% (u o(4ii marinarului de,rins (u .ntuneri(ul +i (u s,a5iul .n bezna no,5ii. ?%saser% la drea,ta insula 1atonneau" unde lumina un far" +i" mer)/nd ,e l/n)% (oast%" a7unseser% .n dre,tul )olfului Catalanilor. A(olo ,rivirile ,rizonierului .+i .nte5ir% ener)ia6 a(olo se afla Mer(8d:s +i lui i se ,%rea .n fie(are (li,% (% vede s(4i5/ndu-se ,e 5%rmul mo4or/t forma nel%murit% a unei femei. Cum de nu-i s,unea fetei un ,resentiment (% iubitul ei tre(ea la trei sute de ,a+i de ea; < sin)ur% lumin% str%lu(ea la Catalani. Du,% ,ozi5ia luminii" Dant:s .+i d%du seama (% ea lumina (amera lo)odni(ei sale. Sin)ur% Mer(8d:s ve)4ea .n toat% (olonia. S(o5/nd un stri)%t ,uterni(" t/n%rul ,utea s% fie auzit de lo)odni(%. l re5inu o ru+ine nemotivat%. Ce vor s,une oamenii (are .l ,riveau" auzindu-l (% stri)% (a un smintit; 1%mase de(i t%(ut" (u o(4ii a5inti5i asu,ra luminii. n vremea asta bar(a .+i (ontinua drumul. -rizonierul nu se )/ndea .ns% la bar(%" el se )/ndea la Mer(8d:s. < ridi(%tur% de teren a(o,eri lumina. Dant:s se .ntoarse +i observ% (% bar(a ,ornea .n lar). n tim, (e ,rivea (ufundat .n )/nduri" v/slele fuseser% .nlo(uite (u ,/nze +i bar(a .nainta a(um .m,ins% de v/nt. Cu tot dez)ustul ,e (are Dant:s il .n(er(a de a-i ,une 7andarmului alte .ntreb%ri" se a,ro,ie de el" lu/ndu-i m/na6

34

Alexandre Dumas
Camarade" .i s,use" ,e (on+tiin5a +i ,e ran)ul dumitale de soldat" te im,lor s% ai mil% de mine +i s% -mi r%s,unzi. @u sunt (%,itanul Dant:s" fran(ez bun +i loial" m%(ar (% a(uzat de nu +tiu (e tr%dare. 9nde m% du(i; S,une-mi +i" ,e (uv/ntul meu de marinar" m% voi su,une datoriei +i m% voi resemna soartei.& 2andarmul .+i s(%r,in% ure(4ea" ,rivi s,re (amaradul s%u. A(esta f%(u o mi+(are" (are vroia s% s,un% ,ar(%6 &Cred (% .n lo(ul unde ne afl%m nu mai e ni(i o ,iedi(%& +i 7andarmul se .ntoarse s,re Dant:s6 Dumneata e+ti marsiliez +i marinar +i m% .ntrebi .n(otro mer)em; Da" (%(i" ,e onoarea mea" nu +tiu. #u b%nuie+ti; Delo(. #u este (u ,utin5%. 5i 7ur ,e (e am mai sf/nt .n lume. 1%s,unde-mi" te im,lor. Dar (onsemnul; Consemnul nu te o,re+te s%-mi (omuni(i (eea (e voi afla ,este ze(e minute" ,este o 7um%tate de (eas" ,oate ,este un (eas. At/t numai (%" ,/n% atun(i" .mi (ru5i vea(uri de nesi)uran5%. *e .ntreb" (a +i (um ai fi ,rietenul meu. 9ite" nu vreau ni(i s% m% revolt" ni(i s% fu)3 de altfel" nu ,ot. n(otro mer)em; Da(% ai avea o(4ii le)a5i sau da(% n-ai fi ie+it ni(iodat% din ,ortul Marsiliei" ar trebui totu+i s% )4i(e+ti unde mer)i. #u )4i(es(. -rive+te atun(i .n 7urul dumitale. Dant:s se ridi(%" .+i a5inti o(4ii s,re ,un(tul unde ,%rea (% se .ndrea,t% bar(a +i" la o sut% de st/n7eni .n fa5a lui" v%zu .n%l5/ndu-se st/n(a nea)r% +i drea,t% ,e (are" (a un adaos de silex" se afla (astelul mo4or/t 0f. 'orma (iudat%" .n(4isoarea .n 7urul (%reia domnea o a+a de ,rofund% )roaz%" fort%rea5a (are de trei sute de ani alimenta Marsilia (u tradi5iile ei lu)ubre" ar%t/ndu-se deodat% lui Dant:s (are nu se )/ndea la ea" ,roduse asu,ra lui efe(tul ,e (are .nf%5i+area e+afodului .l fa(e asu,ra (ondamnatului la moarte. Doamne" Castelul 0f= ex(lam% el. Ce-o s% fa(em a(olo; 2andarmul z/mbi. #u m% du(e5i (umva (a s% m% .ntemni5a5i; (ontinu% Dant:s. Castelul 0f e o .n(4isoare de stat" destinat% numai marilor vinova5i ,oliti(i. @u nu am s%v/r+it ni(i o (rim%. Sunt la Castelul 0f 7ude(%tori de instru(5ie sau alt fel de ma)istra5i; mi .n(4i,ui (% a(olo nu sunt" s,use 7andarmul" de(/t un )uvernator" temni(erii" o )arnizoan% +i ziduri bune. Eaide" 4aide" ,rietene" nu mai fa(e at/ta ,e miratul" (% m% fa(i s% (red (% r%s,l%te+ti bun%voin5a mea b%t/ndu-5i 7o( de mine. Dant:s str/nse m/na 7andarmului" )ata s% i-o ru,%. S,ui de(i" )l%sui el" (% sunt dus la Castelul 0f (a s% m% .ntemni5eze; De bun% seam%" s,use 7andarmul. n ori(e (az" (amarade" e de ,risos s% m% str/n)i a+a de tare. '%r% alt% informa5ie" f%r% alt% formalitate; .ntreb% t/n%rul. 'ormalit%5ile sunt .nde,linite" informa5ia 5i-a fost dat%. A+adar" (u toat% f%)%duiala domnului de >illefort; #u +tiu da(% domnul de >illefort 5i-a f%)%duit (eva" s,use 7andarmul" dar (eea (e +tiu este (% mer)em la Castelul 0f. Eei" dar (e fa(i; Camarazi" a7utor= Cu o mi+(are (a ful)erul" (are" totu+i fusese ,rev%zut% de o(4iul is(usit al 7andarmului" Dant:s vrusese s% se arun(e .n mare3 dar ,atru m/ini vi)uroase .l re5inur% .n momentul (/nd ,i(ioarele lui ,%r%seau ,untea b%r(ii. C%zu la fund" url/nd de (iud%. Dravo= ex(lam% 7andarmul" ,un/nd un )enun(4i ,e ,ie,tul lui" bravo= A+a .5i 5ii (uv/ntul de marinar; S% se mai .n(read% (ineva .n oamenii miero+i= @i bine" dra)% ,rietene" f% a(um o mi+(are" una sin)ur% +i .5i tr/ntes( un )lon5 .n (a,. M-am ab%tut de la ,rimul (onsemn" dar te asi)ur (% n-am s% m% abat de la al doilea. Bi-+i (obor. .ntr-adev%r (arabina s,re Dant:s" (are sim5i v/rful 5evii la t/m,l%. Se )/ndi o (li,% s% fa(% mi+(area interzis% +i s% sf/r+eas(% astfel .n (4i, violent (u nenoro(irea nea+te,tat% (e se ab%tuse asu,ra lui" ,rinz/ndu-l .n )4earele ei de vultur. Dar to(mai ,entru (% nenoro(irea era nea+te,tat%" Dant:s se )/ndi (% ea nu ,utea s% dureze. i revenir%" ,e urm%" .n minte" f%)%duielile domnului de >illefort3 ,e urm%" de (e s% n-o s,unem moartea .n fundul unei b%r(i" venit% din m/na unui 7andarm" i se ,%ru ur/t%.

35

Contele de Monte-Cristo vol. 1


1e(%zu de(i ,e fundul b%r(ii" s(o5/nd un urlet de turbare +i fr%m/nt/ndu-+i m/inile (u furie. A,roa,e .n a(eea+i (li,% o izbitur% violent% z)udui bar(a. 9n v/sla+ s%ri ,e st/n(a ,e (are ,rova mi(ii b%r(i o atinsese" o fr/n)4ie se desf%+ur% .n 7urul unui s(ri,ete (are s(/r5/i +i Dant:s .n5elese (a a7unseser% +i (% bar(a era le)at%. ntr-adev%r" ,azni(ii (are-l 5ineau +i de bra5e +i de )ulerul 4ainei" .l silir% s% se ridi(e" .l .m,inser% s% (oboare ,e 5%rm" +i-l t/r/r% s,re tre,tele (are ur(au la ,oarta (itadelei" .n tim, (e )ardianul" .narmat (u o flint% (u baionet%" mer)ea .n urma lui. Dant:s nu f%(u" de altminteri" ni(i o .m,otrivire zadarni(%. n(etineala lui se datora mai mult iner5iei de(/t .m,otrivirii3 era amor5it +i se (l%tina (a un om beat. >%zu din nou solda5i (are se .n+irau ,e ,anta drea,t%" sim5i s(%ri (are .l sileau s% ridi(e ,i(ioarele" observ% (% tre(ea ,rintr-o ,oart% +i (% ,oarta se .n(4idea .n urma lui" dar toate a(estea" ma+inal" (a ,rintr-o (ea5%" f%r% s% distin)% nimi( lim,ede. #u mai vedea ni(i marea" imensa durere a ,rizonierilor (are ,rives( s,a5iul (u sentimentul (um,lit al ne,utin5ei. Se f%(u un ,o,as de un moment" .n r%stim,ul (%ruia .n(er(% s%-+i adune )/ndurile. -rivi .n 7uru-i3 se )%sea .ntr-o (urte ,%trat%" format% din ,atru ziduri .nalte. Se auzea ,asul .n(et +i re)ulat al sentinelelor +i" ori de (/te ori ele tre(eau ,e dinaintea a dou% sau trei fas(i(ole de lumin%" ,roie(tate ,e ziduri de lu(irea a dou% sau trei lumini (are s(li,eau .nl%untrul (astelului" se vedea s(/nteind 5eava ,u+tilor lor. A+te,tar% (am ze(e minute. 'iind si)uri (% Dant:s nu mai ,utea s% fu)%" 7andarmii .i d%duser% drumul. -%rea (% a+tea,t% ordine. Bi ordinele sosir%. 9nde e de5inutul; .ntreb% o vo(e. 0at%-l" r%s,unser% 7andarmii. S% m% urmeze" s%-l du( unde .i e lo(ul. Eaide" s,user% 7andarmii" .m,in)/ndu-l ,e Dant:s. De5inutul .l urm% ,e (ondu(%torul s%u" (are-l duse .ntr-adev%r .ntr-o sal% a,roa,e subteran%" ai (%rei ,ere5i )oi +i umezi5i ,%reau .mbiba5i de la(rimi. 9n fel de lam,ion" ,us ,e un s(%unel" a (%rui fe+til% ,lutea .ntr-o )r%sime infe(t%" ilumina ,ere5ii lu(io+i ai )roazni(ei .n(%,eri" ar%t/ndu-l lui Dant:s ,e (ondu(%torul s%u" un temni(er subaltern" ,rost .mbr%(at +i (u mutra sus,e(t%. 0at% (amera dumitale ,entru noa,tea asta" )l%sui el. @ t/rziu +i domnul )uvernator s-a (ul(at. M/ine" (/nd o s% se trezeas(% +i-o s% ia (uno+tin5% de ordinele (are te ,rives(" ,oate (-o s%-5i s(4imbe domi(iliul. -/n% atun(i" iat% ,/ine" a,a e .n ul(ior" ,aie (olo .n (ol53 e tot (e un de5inut ,oate s%-+i doreas(%. Dun% seara. Bi mai .nainte (a Dant:s s% se fi )/ndit s% des(4id% )ura ,entru a-i r%s,unde" mai .nainte de a fi b%)at de seam% unde ,unea temni(erul ,/inea" mai .nainte de a-+i fi dat seama de lo(ul unde z%(ea ul(iorul" mai .nainte de a-+i fi .ndre,tat o(4ii s,re (ol5ul unde .l a+te,tau ,aiele destinate s%-i serveas(% de ,at" temni(erul luase lam,ionul +i" .n(4iz/nd u+a" r%,ise de5inutului lumina alburie (are .i ar%tase" (a la lumina unei ful)er" ,ere5ii umezi5i ai .n(4isorii. Se ,omeni atun(i sin)ur" .n bezn% +i .n t%(ere" mut +i ,osa(" (a bol5ile al (%ror fri) )la(ial .l sim5ea (obor/nd ,e fruntea .n(ins%. C/nd ,rimele raze ale zilei aduser% ,u5in% lumin% .n vizuin%" temni(erul reveni (u ordinul de a-l l%sa ,e ,rizonier a(olo unde se )%sea. Dant:s nu-+i s(4imbase lo(ul. < m/n% de fier .l 5intuise ,ar(% .n (4iar ,un(tul unde se o,rise .n a7un. At/t numai (% o(4ii s%i ad/n(i se as(undeau sub valul umed al la(rimilor. St%tea ne(lintit +i ,rivea .n ,%m/nt. -etre(use astfel toat% noa,tea" .n ,i(ioare" f%r% s% doarm% o sin)ur% (li,%. *emni(erul se a,ro,ie de el" se .nv/rti .n 7uru-i" .ns% Dant:s nu ,%ru (%-l vede. l b%tu ,e um%r3 Dant:s tres%ri +i (l%tin% din (a,. #-ai dormit; .l .ntreb% temni(erul. #u +tiu" r%s,unse Dant:s. *emni(erul .l ,rivi (u mirare. #u 5i-e foame; (ontinu% el. #u +tiu" r%s,unse iar%+i Dant:s. >rei (eva; A+ vrea s%-l v%d ,e )uvernator. *emni(erul .n%l5% din umeri +i ie+i. Dant:s .l urm%ri din o(4i" .ntinse m/inile s,re u+a .ntredes(4is%" dar u+a se .n(4ise.

36

Alexandre Dumas
-ie,tul i se sf/+ie ,ar(% .ntr-un lun) sus,in. ?a(rimile (are-i n%,%deau ,ie,tul 5/+nir% (a dou% ,/raie. C%zu .n )enun(4i" .n(e,/nd s% se roa)e .ndelun)" evo(/nd .n minte .ntrea)a-i via5% de alt%dat% +i .ntreb/ndu-se (e (rim% s%v/r+ise .n via5a a(easta .n(% at/t de t/n%r% s% merite o ,edea,s% at/t de (rud%. Miua tre(u astfel. Abia da(% .n)4i5i (/5iva dumi(a5i de ,/ine +i sorbi (/teva ,i(%turi de a,%. 9neori r%m/nea 7os" (ufundat .n )/nduri" alteori se .nv/rtea de 7ur-.m,re7urul (elulei" (a un animal s%lbati( .n(4is .ntr-o (u+(% de fier. n s,e(ial un )/nd .l s(otea din s%rite6 (%" .n tim,ul (/t fusese adus ai(i" ne+tiind unde era dus" r%m%sese a+a de (alm +i de lini+tit" de+i ar fi ,utut de ze(e ori s% se arun(e .n mare +i" o dat% .n a,%" )ra5ie is(usin5ei sale de a .nota" de,rinderii" (are f%(ea din el unul dintre (ei mai iste5i (ufund%tori din Marsilia" ar fi ,utut s% dis,ar% sub a,%" s% s(a,e de ,azni(i" s% a7un)% .n 0talia sau .n S,ania +i de a(olo s%-i s(rie lo)odni(ei s% vin% la el. @xisten5a nu .l nelini+tea" indiferent de 5inut6 ,retutindeni marinarii de is,rav% sunt rari. >orbea italiana (a un tos(an" s,aniola (a un (o,il al >e(4ii Castilii" ar fi tr%it liber" feri(it" (u Mer(8d:s +i (u tat%l s%u" (%(i tat%l s%u ar fi venit du,% el" .n tim, (e a(um era ,rizonier .n(4is .n Castelul 0f" .n .n(4isoarea din (are nu se ,utea ie+i" ne+tiind (e se va .nt/m,la (u ,%rintele sau" (u Mer(8d:s +i toate astea" ,entru (% (rezuse .n (uv/ntul lui >illefort. i venea s% .nnebuneas(%. De a(eea Dant:s se zv/r(olea furios ,e ,aiele ,roas,ete" (are .i fuseser% aduse de temni(er. A doua zi" la a(eea+i or%" temni(erul reintr%. @i" .l .ntreb% a(esta. @+ti mai (uminte ast%zi de(/t ieri; Dant:s nu r%s,unse. Eaida" de" .i s,use a(esta" ,u5in (ura7. Dore+ti (eva (are s%-mi stea .n ,utin5%; Eai" s,une= Dores( s% vorbes( (u )uvernatorul. @4" ex(lam% temni(erul (u enervare" 5i-am mai s,us (% asta e (u ne,utin5%. De (e-i (u ne,utin5%; -entru (%" ,rin re)ulamentul .n(4isorii" un ,rizonier n-are dre,tul s% (ear% a+a (eva. Dar (e-i ,ermis ai(i; .ntreb% Dant:s. < 4ran% mai bun% (u ,lat%" ,limbarea +i (/teodat% (%r5i. #-am nevoie de (%r5i" n-am ni(i un (4ef s% m% ,limb +i )%ses( (% 4rana este bun%. Astfel (% nu vreau de(/t un lu(ru6 s%-l v%d ,e )uvernator. Da(% .mi ba5i (a,ul re,et/nd mereu a(ela+i lu(ru" )l%sui temni(erul" nu-5i mai adu( m/n(are. @i" +i; s,use Dant:s. Da(% nu-mi mai adu(i de m/n(are" am s% mor de foame" at/ta tot. A((entul (u (are Dant:s rosti (uvintele a(estea dovedi temni(erului (% ,rizonierul s%u ar fi feri(it s% moar%. De a(eea" .ntru(/t ori(e ,rizonier .nseamn% un (/+ti) de a,roximativ !A de (entime ,e zi ,entru temni(erul s%u" a(esta (u)et% la defi(itul (are ar rezulta ,entru el ,rin moartea arestatului" astfel (% relu% (u ton mai bl/nd6 As(ult%" (eea (e dore+ti dumneata este (u ne,utin5%. #u mai (ere" (%(i nu s-a mai ,omenit (a" la (ererea de5inutului" )uvernatorul s% vin% .n (amera a(estuia. 'ii (uminte" 5i se va .n)%dui ,limbarea +i s-ar ,utea (a" .ntr-o zi" .n tim, (e ai s% te ,limbi" )uvernatorul s% trea(%. *e vei adresa atun(i lui" da(% o s% vrea s%-5i r%s,und%" .l ,rive+te. Dar" .ntreb% Dant:s" (/t am s% a+te,t ,/n% (e .nt/m,larea se va ,rodu(e; @4" )l%sui temni(erul" o lun%" trei luni" +ase luni" ,oate un an. @ ,rea mult" ex(lam% Dant:s3 vreau s%-l v%d numaide(/t. #u te l%sa obsedat de o sin)ur% dorin5% ,e (are e im,osibil s% o .nde,line+ti" )l%sui temni(erul3 altminteri" ,/n% .n (in(is,reze(e zile" ai s% .nnebune+ti. Crezi; .l .ntreb% Dant:s. Da" vei fi nebun. A+a .n(e,e totdeauna nebunia. Avem un exem,lu ai(i6 oferind .ntruna )uvernatorului un milion (a s%-l ,un% .n libertate" (reierul abatelui (are lo(uia .n odaia a(easta .naintea dumitale s-a s(r/ntit. Bi de (/nd a ,%r%sit odaia asta; De doi ani. ?-au ,us .n libertate; #u" l-au b%)at la (ar(er%. As(ult%" s,use Dant:s" eu nu sunt abate +i nu sunt nebun. -oate (% am s% devin dar" din neferi(ire" .n (easul de fa5% am .n(% 7ude(ata .ntrea)%6 .5i fa( alt% ,ro,unere. Care; #-am s%-5i ,romit un milion" (%(i n-am s% 5i-l ,ot da. Dar am s%-5i ofer o sut% de taleri da(% vrei" (/nd ai s% mer)i (u ,rima o(azie la Marsilia" s% (obori ,/n% la Catalani +i s% dai o s(risoare unei fete ,e (are o (4eam% Mer(8d:s3 ni(i m%(ar o s(risoare" doar dou% r/nduri. Da(% du( a(este dou% r/nduri +i sunt des(o,erit" .mi ,ierd lo(ul (are fa(e o mie de lire ,e an" f%r% s% mai ,un la so(oteal% benefi(iile +i 4rana3 vezi de(i (% a+ fi un mare n%t%r%u ris(/nd o mie de lire (a s% (/+ti) trei sute.

37

Contele de Monte-Cristo vol. 1


@i" bine" s,use Dant:s" as(ult% +i ia aminte6 da(% refuzi s% du(i fetei dou% r/nduri sau m%(ar s-o .n+tiin5ezi (% sunt ai(i" am s% te ,/ndes( .ntr-o zi dina,oia u+ii +i" .n momentul (/nd intri" am s%-5i zdrobes( (a,ul (u s(%unelul %sta. M% amenin5i; ex(lam% temni(erul" f%(/nd un ,as .na,oi +i lu/nd ,ozi5ie de a,%rare3 nu z%u" 5i se sminte+te (a,ul. Abatele a .n(e,ut (a dumneata" a+a (%" .n trei zile ai s% fii nebun de le)at (a +i el. #oro( (% .n (astelul 0f exist% (ar(ere. Dant:s lu% s(%unelul +i .l .nv/rti ,e du,% (a,. Dine" bine" )l%sui temni(erul3 da(% vrei nea,%rat" o s%-l .n+tiin5ez ,e )uvernator. Dravo" s,use Dant:s" ,un/nd 7os s(%unelul +i a+ez/ndu-se ,e el (u (a,ul ,le(at" (u o(4ii r%t%(i5i" (a +i (um devenise (u adev%rat nebun. *emni(erul ie+i" dar .n (li,a urm%toare se .na,oie (u ,atru solda5i +i (u un (a,oral. Din ordinul )uvernatorului" s,une el" (obor/5i-l ,e ,rizonier la eta7ul de dedesubt. Adi(% la (ar(er%; )l%sui (a,oralul. ?a (ar(er%6 nebunii trebuie ,u+i (u nebunii. Cei ,atru solda5i .l a,u(ar% ,e Dant:s" (are (%zu .ntr-un fel de a,atie" +i-i urm% f%r% .m,otrivire. l silir% s% (oboare (in(is,reze(e tre,te +i des(4iser% u+a unei (ar(ere" .n (are el intr% murmur/nd6 Are dre,tate" nebunii trebuie ,u+i (u nebunii. 9+a se .n(4ise +i Dant:s merse .nainte (u m/inile .ntinse" ,/n% (/nd sim5i zidul. Atun(i se a+ez% .ntr-un un)4er +i r%mase nemi+(at" .n tim, (e o(4ii" obi+nuindu-se tre,tat-tre,tat (u .ntuneri(ul" .n(e,eau s% distin)% obie(tele. *emni(erul avea dre,tate6 mai li,sea foarte ,u5in (a Dant:s s% .nnebuneas(%.

Capitolul IX

Seara de lo)odn%

-re(um am s,us" >illefort se .ndre,tase iar%+i s,re ,ia5a $rand- Cours +i" reintr/nd .n (asa doamnei de Saint-M8ran" .i )%si ,e musafirii ,e (are .i l%sase la mas% .n salon" la (afea. 1en8e .l a+te,ta (u o ner%bdare .m,%rt%+it% de toat% so(ietatea. De a(eea fu ,rimit (u ex(lama5ii )enerale6 @i" t%ietorule de (a,ete" st/l, al statului" Drutus re)alist" ex(lam% unul" (e este; s,une. Suntem amenin5a5i (umva de un nou re)im al teroarei; .ntreb% altul. C%,(%unul din Corsi(a a ie+it oare din (averna lui; .ntreb% al treilea. Doamn% mar(4iz%" s,use >illefort" a,ro,iindu-se de viitoarea soa(r%" am venit s% v% ro) s% m% s(uza5i (% sunt nevoit s% v% ,%r%ses( astfel... Domnule mar(4iz" a+ ,utea s% am onoarea de a v% s,une dou% (uvinte .n ,arti(ular; >a s% zi(% e (eva (u adev%rat )rav; .ntreb% mar(4iza" observ/nd norul (are .ntune(a fruntea lui >illefort. At/t de )rav" .n(/t sunt silit s%-mi iau (on(ediu de la dumneavoastr% ,entru (/teva zile. >ezi" ,rin urmare" (ontinu% el" .ntor(/ndu-se s,re 1en8e" (/t de )rav% e situa5ia. -le(i" domnule; ex(lam% 1en8e" in(a,abil% s%-+i as(und% emo5ia ,e (are i-o ,ri(inuia nea+te,tata veste. >ai" da" domni+oar%" r%s,unse >illefort" trebuie. Bi unde te du(i; .ntreb% mar(4iza. Se(retul 7usti5iei" doamn%. *otu+i" da(% (ineva de ai(i are (omisioa-ne ,entru -aris" un ,rieten al meu va ,le(a ast% sear% +i .+i va lua (u ,l%(ere a(east% sar(in%. Musafirii se ,rivir% .ntre ei. Mi-ai (erut s% st%m un moment de vorb%; .ntreb% mar(4izul. Da" s% tre(em .n (abinetul dumneavoastr%" v% ro). Mar(4izul .l lu% ,e >illefort de bra5 +i ie+i (u el. @i" (e e; vorbe+te= )l%sui mar(4izul (/nd a7unse .n (abinetul s%u. S-au ,etre(ut lu(ruri ,e (are le (red de (ea mai mare )ravitate +i (are re(lam% ,le(area mea .ndat% la -aris. A(um" mar(4ize" s(uz%-mi in-dis(re5ia +i brutalitatea .ntreb%rii6 ai rente de stat;

38

Alexandre Dumas
*oat% averea mea este .n efe(te. >reo CAA-NAA de mii de fran(i @i bine" vinde-le" mar(4ize" vinde-le" (%(i altminteri e+ti ruinat. Dar (um vrei s% le v/nd de ai(i; Ai un a)ent de s(4imb" nu-i a+a; Da. D%-mi o s(risoare ,entru el +i s% le v/nd% f%r% s% ,iard% un minut" o se(und%3 ,oate (% +i a+a am s% a7un) ,rea t/rziu. Dra(e" s% nu ,ierdem tim,ul= )l%sui mar(4izul. Se a+ez% la mas% +i s(rise o s(risoare a)entului s%u de s(4imb" ordon/ndu-i s% v/nd% nea,%rat. A(um" (% am s(risoarea" s,use >illefort" .m,%turind-o (u )ri7% .n ,ortofel" .mi mai trebuie una. -entru (ine; -entru re)e. -entru re)e; Da. Dar nu (utez s%-i s(riu a+a" deodat%" Maiest%5ii Sale. De a(eea ni(i nu-5i (er dumitale s%-i s(rii +i te .ns%r(inez s%-i (eri domnului de Salvieux. *rebuie s%-mi dea o s(risoare (u a7utorul (%reia s% ,ot ,%trunde la Maiestatea Sa" f%r% a fi su,us tuturor formalit%5ilor de audien5% (are m% ,ot fa(e s% ,ierd un tim, ,re5ios. Dar nu-l ai ,e ministrul 2usti5iei" (are este liber s% intre ori(/nd la *uileries +i ,rin mi7lo(irea (%ruia ,o5i s% a7un)i" fie zi" fie noa,te" la re)e; Da" f%r% .ndoial%" dar este inutil s% .m,art (u alt(ineva meritul nout%5ii ,e (are i-o du(. n5ele)i; Ministrul 2usti5iei m-ar ,une .n mod fires( ,e al doilea ,lan +i mi-ar r%,i tot benefi(iul afa(erii. #u-5i s,un de(/t un lu(ru" mar(4ize6 (ariera mea este asi)urat% da(% a7un) ,rimul la *uileries" (%(i .i voi fa(e re)elui un servi(iu ,e (are el nu va ,utea s%-l uite. n (azul a(esta" dra)ul meu" du-te +i f%-5i ba)a7ul. @u .l (4em ,e Salvieux +i-l ,un s% s(rie s(risoarea" (are .5i va servi de liber% tre(ere. Dine" nu ,ierde tim," (%(i .ntr-un sfert de or% trebuie s% fiu .n tr%sur%. S,une tr%surii s% o,reas(% .n fa5a ,or5ii. #i(i vorb%. M% vei s(uza fa5% de mar(4iz%" nu-i a+a; Bi fa5% de domni+oara de Saint-M8ran" ,e (are o ,%r%ses( .ntr-o astfel de zi (u un re)ret ,rofund. ?e vei )%si ,e am/ndou% .n (abinetul meu +i ai s% ,o5i s%-5i iei r%mas bun de la ele. 5i mul5umes( de o sut% de ori. <(u,%-te de s(risoare. Mar(4izul sun%3 a,%ru un la(4eu. S,une-i (ontelui de Salvieux (% .l a+te,t... A(um ,lea(%" urm% mar(4izul" adres/ndu-se lui >illefort. Dun" m% .ntor( imediat. Bi >illefort ie+i .n )oan%. Dar la u+% se )/ndi (% un substitut de ,ro(uror re)al" (are ar fi v%zut mer)/nd (u ,a+i iu5i" ris(% s% tulbure odi4na unui ora+ .ntre). +i relu% de(i mersul obi+nuit" (are era (/t se ,oate de ma)istral M%ri la u+a sa" .n umbr%" o fantom% alb%" (are .l a+te,ta nemi+(at%. @ra frumoasa fat% (atalan% (are" neav/nd ve+ti de la @dmond" se furi+ase ,e .nno,tate din -4aro" ,entru a veni s% afle (auza arest%rii lo)odni(ului ei. ?a a,ro,ierea lui >illefort" ea se des,rinse de zidul l/n)% (are st%tea rezemat% +i-i t%ie drumul. Dant:s .i vorbise substitutului des,re lo)odni(a sa" astfel (% Mer(8d:s n-avu nevoie s% s,un% (ine este" ,entru (a >illefort s-o re(unoas(%. 'u sur,rins de frumuse5ea +i demnitatea femeii" iar (/nd ea .l .ntreb% (e a devenit iubitul ei" lui i se ,%ru (% el e a(uzatul +i ea 7ude(%torul. <mul des,re (are vorbe+ti" s,use >illefort r%stit" este foarte vinovat +i nu ,ot s% fa( nimi( ,entru el" domni+oar%. Mer(8d:s s(oase un sus,in" dar (/nd >illefort .n(er(% s% trea(% mai de,arte" ea .l o,ri din nou. Dar (el ,u5in unde este" .ntreb% ea" (a s% m% ,ot interesa da(% e mort sau viu; #u +tiu. #u-mi mai a,ar5ine" r%s,unse >illefort. St/n7enit de ,rivirea (urat% +i de atitudinea im,loratoare a fetei" el o res,inse ,e Mer(8d:s +i intr% .n(4iz/nd re,ede u+a" (a ,entru a l%sa afar% durerea (e i se adu(ea. Dar durerea nu se l%s% res,ins% astfel. Asemenea s%)e5ii mortale des,re (are vorbe+te >ir)iliu" omul r%nit o ia (u el. >illefort intr%" .n(4ise u+a" dar" (/nd a7unse .n salon" ,i(ioarele .l ,%r%sir%3 s(oase un oftat" (are se-m%na (u un 4o4ot de ,l/ns +i (%zu .ntr-un 7il5.

39

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Atun(i" .n ad/n(ul inimii lui bolnave" .n(ol5i ,rimul )r%unte al unui ul(er u(i)%tor. <mul ,e (are .l sa(rifi(a ambi5iei sale" ino(entul (are ,l%tea ,entru ,%rintele (ul,abil" i se ar%t%" ,alid +i amenin5%tor" de m/n% (u lo)odni(a sa" ,alid% (a +i el. Bi (u ei odat% veni remu+(area. #u remu+(area (are .l fa(e ,e bolnav s% zv/(neas(% asemenea oamenilor (u,rin+i de furii" des,re (are vorbe+te literatura anti(4it%5ii" (i z)omotul surd +i dureros (are" .n anumite momente" love+te inima" r%nind-o (u amintirea unei a(5iuni tre(ute" ran% ale (%rei dureri sf/+ietoare sa,% un r%u (e mer)e" ad/n(indu-se" ,/n% la moarte. +i f%(u lo( atun(i" .n sufletul lui >illefort" .n(% o (li,% de +ov%ial%. Ceruse .n multe r/nduri" f%r% alt% emo5ie de(/t a(eea ,rovo(at% de lu,ta 7ude(%torului (u a(uzatul" ,edea,sa (u moartea .n (ontra aresta5ilor. 0ar (ondamna5ii a(e+tia" exe(uta5i )ra5ie ful)er%toarei lui elo(ven5e" (are (u(erise sau ,e 7ude(%tori" sau ,e 7ura5i" nu l%saser% ni(i m%(ar un nor ,e fruntea sa" (%(i erau vinova5i" sau (el ,u5in a+a .i (redea >illefort. De data a(easta" .ns%" era alt(eva6 a,li(ase ,edea,sa .n(4isorii ,e via5% unui nevinovat" unui nevinovat (are era ,e (ale de a fi feri(it +i (%ruia .i distru)ea nu numai libertatea" dar +i feri(irea. De ast% dat% el nu mai era 7ude(%tor" era (%l%u. Sim5ea" )/ndindu-se" zv/(netul surd" ,e (are l-am des(ris +i (are ,/-n% atun(i .i era ne(unos(ut" r%sun/nd .n ad/n(ul inimii sale +i n%,%dindu-i ,ie,tul (u temeri va)i. ?a fel" ,rintr-o suferin5% violent%" instin(tiv%" este .n+tiin5at r%nitul" (are nu-+i va a,ro,ia ni(iodat%" f%r% s% tremure" de-)etul de rana (%s(at%" s/n)er/nd%" mai .nainte (a ea s% fie .n(4is%. Dar rana ,rimit% de >illefort era dintre a(elea (are nu se .n(4id" sau (are nu se .n(4id de(/t ,entru a se des(4ide mai s/n)er/nde +i mai dureroase de(/t .nainte. Da(%" .n momentul a(esta" )lasul bl/nd al lui 1en8e ar fi r%sunat la ure(4ea lui" (er/ndu-i )ra5ie3 da(% frumoasa Mer(8d:s ar fi intrat s,un/ndu-i6 &n numele Domnului" (are ne ,rive+te +i ne 7ude(%" d%-mi-l ,e lo)odni(ul meu&3 da" fruntea a(easta" .n(ovoiat% ,e 7um%tate sub im,eriul ne(e-sit%5ii" s-ar fi ,le(at (u totul" iar m/inile-i .n)4e5ate ar fi semnat desi)ur" (u ori(e ris(" ordinul de ,unere .n libertate a lui Dant:s3 .ns% ni(i un )las nu murmur% .n t%(ere" iar u+a nu se des(4ise de(/t ,entru (a valetul lui >illefort s% intre +i s% s,un% (% erau .n4%ma5i (aii la (alea+(%. >illefort se ridi(%" sau" mai bine zis" 5/+ni (a un om (are biruie .ntr-o lu,t% l%untri(%. Aler)% la dula," turn% .n buzunare tot aurul dintr-unul din sertare" se .nv/rti .ntr-o (li,% .ns,%im/ntat ,rin (amer%" (u m/na ,e frunte" arti(ul/nd (uvinte f%r% +ir3 a,oi" .n sf/r+it sim5ind (% valetul .i ,usese mantaua ,e umeri" ie+i" se n%,usti .n tr%sur% +i ,orun(i (u )las s(urt s%-l du(% .n strada $rand-Cours la domnul de Saint-M8ran. #eferi(itul Dant:s era (ondamnat. A+a (um domnul de Saint-M8ran f%)%duise" >illefort )%si .n (abinet ,e mar(4iz% +i ,e 1en8e. M%rind-o ,e 1en8e" t/n%rul tres%ri" (%(i i se ,%ru (% ea .i va (ere din nou libertatea lui Dant:s. Dar" vai" se im,une s% s,unem" s,re ru+inea e)oismului nostru" frumoasa fat% nu era ,reo(u,at% de-(/t de un lu(ru6 de ,le(area lui >illefort. l iubea ,e >illefort" iar >illefort ,le(a .n momentul (/nd trebuia s%-i devin% so5. >illefort nu ,utea s,une (/nd va reveni" astfel (% 1en8e" .n lo( s%-l de,l/n)% ,e Dant:s" .l blestema ,e omul (are" ,rin fa,ta lui" o des,%r5ea de lo)odni(ul ei. Ce trebuia s% s,un% Mer(8d:s; Diata Mer(8d:s .l )%sise .n (ol5ul str%zii ?o)e ,e 'ernand" (are o urm%rise. Se .na,oiase la Catalani +i" e,uizat%" dezn%d%7duit%" se tr/ntise ,e ,at. 'ernand .n)enun(4ease dinaintea ,atului +i" str/n)/ndu-i m/na .n)4e5at%" ,e (are Mer(8d:s nu se )/ndea s-o retra)%" o a(o,erea (u s%rut%ri a,rinse" ,e (are Mer(8d:s nu le sim5ea. @a ,etre(u noa,tea astfel. ?am,a se stinse (/nd nu mai avu ulei. 'ata nu v%zu .ntuneri(ul" a+a (um nu v%zuse lumina" iar ziua reveni f%r% (a ea s-o vad%. Durerea ,use dinaintea o(4ilor ei un v%l (are nu-i .n)%duia s%-l vad% de(/t ,e @dmond. A" tu e+ti ai(i; s,use ea" .n sf/r+it" .ntor(/ndu-se s,re 'ernand. #u te-am ,%r%sit de ieri" r%s,unse 'ernand (u un sus,in dureros. Domnul Morrel nu se d%duse b%tut3 aflase (%" du,% intero)atoriu" Dant:s a fost dus la .n(4isoare. Aler)ase atun(i la to5i ,rietenii s%i" se ,rezentase ,ersoanelor din Marsilia (are ,uteau s% aib% influen5%" dar zvonul se +i r%s,/ndise (% t/n%rul a fost arestat" (a a)ent bona,artist" iar ,entru (%" .n e,o(a a(eea" (4iar (ei mai (utez%tori ,riveau (a un vis smintit ori(e .n(er(are a lui #a,oleon de a reveni ,e tron" el nu )%sise de(/t r%(eal%" temere sau refuz" ,retutindeni. Se .na,oiase a(as% dezn%d%7duit" m%rturisindu-+i (% situa5ia era )rav% +i (% nimeni nu-i ,utea veni .n a7utor. ?a r/ndu-i" Caderousse era foarte nelini+tit +i foarte fr%m/ntat6 .n lo( s% ias%" a+a (um f%(use domnul Morrel" .n lo( s% .n(er(e (eva .n favoarea lui Dant:s" ,entru (are de altminteri nu ,utea fa(e nimi(" el se .n(4isese (u dou%

40

Alexandre Dumas
sti(le de vin" .n(er(/nd s%-+i .ne(e nelini+tea .n be5ie. Dar" .n starea de s,irit .n (are se afla" dou% sti(le erau ,rea ,u5in" ,entru a-i .ntune(a 7ude(ata. 1%m%sese de(i" ,rea beat (a s% ,le(e du,% alt vin" nu .ndea7uns de beat ,entru (a be5ia s%-i fi stins amintirile" a+ezat .n fa5a sti(lelor )oale" (u (oatele ,e o mas% s(4iload%" ,rivind (um danseaz% .n r%sfr/n)erea lum/n%rii (u fe+tila lun)%" toate a(ele s,e(tre ,e (are Eoffmann le-a sem%nat ,e manus(risele sale umezite de ,un(4" (a o ,ulbere nea)r% +i fantasti(%. #umai Dan)lars nu era ni(i fr%m/ntat" ni(i nelini+tit. Dan)lars era (4iar voios" (%(i se r%zbunase ,e un du+man +i-+i asi)urase" ,e bordul &'araonului&" lo(ul ,e (are se temea (%-l va ,ierde. Dan)lars era dintre oamenii a(eia ai (al(ulului" (are se nas( (u o ,an% dina,oia ure(4ii +i (u o (%limar% .n lo(ul inimii. *otul era ,entru el" .n lume" s(%dere sau .nmul5ire" iar o (ifr% i se ,%rea mult mai ,re5ioas% de(/t un om" (/nd (ifra ,utea s% s,oreas(% totalul ,e (are omul .l ,utea s(%dea. -rin urmare" Dan)lars se (ul(ase la ora obi+nuit% +i dormea lini+tit. Du,% (e ,rimise s(risoarea domnului de Salvieux" >illefort o s%rutase ,e 1en8e ,e ambii obra7i" s%rutase m/na doamnei de Saint-M8ran" o str/nsese ,e a mar(4izului +i )onea a(um (u tr%sura ,e drumul s,re Aix. D%tr/nul Dant:s se stin)ea de durere +i de nelini+te. Des,re @dmond" +tim (e a devenit.

Capitolul X

Mi(ul (abinet de la *uileries

S%-l l%s%m ,e >illefort ,e drumul -arisului" unde" )ra5ie (elor trei (ai ,e (are .i ,l%te+te" str%bate distan5ele .n )oana mare +i s% ,%trundem ,rin (ele dou% sau trei saloane de dinainte" .n (abinetul mi( de la *uileries" (u fereastra z%brelit%" (unos(ut% .ndea7uns de bine" deoare(e fusese (abinetul favorit al lui #a,oleon +i al lui ?udovi( al Q>000-lea" iar ast%zi a,ar5ine lui ?ouis--4ili,,e. n (abinetul a(esta" a+ezat la o mas% de nu(" adus% din EartRell +i ,e (are" ,rintr-una din a(ele manii familiare marilor ,ersona7e" o .ndr%)ea .n mod s,e(ial" re)ele ?udovi( al Q>000-lea as(ulta distrat ,e un b%rbat .ntre !A +i !2 ani" (u ,%r (%runt" (u fi)ura aristo(rati(% +i (u .mbr%(%minte .n)ri7it%" f%(/nd .ntre tim, .nsemn%ri ,e mar)inea unui volum de Eora5iu" edi5ia $rV,4ius" destul de in(ore(t%" de+i ,re5uit%" +i (are se ,reta mult ,%trunz%toarelor observa5ii filolo)i(e ale Maiest%5ii sale. S,ui" ,rin urmare" domnule... )l%sui re)ele. C% sunt (um nu se ,oate mai .n)ri7orat" sire. Serios; #u (umva ai visat +a,te va(i )rase +i +a,te va(i slabe; #u" sire" (%(i asta nu ne-ar anun5a de(/t +a,te ani de bel+u) +i +a,te ani de se(et%" iar (u un re)e ,rev%z%tor (um este Maiestatea voastr%" se(eta nu ,oate ins,ira temeri. Des,re (e alt fla)el este atun(i vorba" dra)% Dla(as; Sire" (red" am toate motivele s% (red (% o furtun% se ,re)%te+te la Sud. S(um,ul meu du(e" r%s,unse ?udovi( al Q>000-lea" eu (red (% e+ti r%u informat +i" dim,otriv%" +tiu si)ur (% tim,ul este foarte frumos .n ,artea a(eea. De+i om de s,irit" ?udovi( al Q>000-lea iubea )luma ieftin%. Sire" )l%sui domnul de Dla(as" (4iar da(% n-ar fi vorba de(/t s% lini+ti5i un servitor fidel" n-ar ,utea Maiestatea voastr% s% trimit% .n ?an)uedo(" .n -roven5a +i .n Dau,4in8 oameni si)uri" (are s%-i fa(% un ra,ort asu,ra s,iritului a(estor trei ,rovin(ii; Conimus surdis4" r%s,unse re)ele" (ontinu/nd s%-+i adnoteze edi5ia din Eora5iu. Sire" r%s,unse (urteanul r/z/nd" (a s% arate (% .n5ele)e emisti4ul ,oetului" Maiestatea voastr% ,oate s% aib% absolut% dre,tate" bizuindu-se ,e bunul sim5 al 'ran5ei" eu (red .ns% (% nu m% .n+el (u totul" tem/ndu-m% de vreo tentativ% dis,erat%. Din ,artea (ui; Din ,artea lui Dona,arte" sau (el ,u5in a ,artidului s%u. Dra)% Dla(as" (u obsesiile dumitale" m% .m,iedi(i s% lu(rez" )l%sui re)ele. 0ar ,e mine" sire" (u si)uran5% dumneavoastr% m% .m,iedi(a5i s% dorm.
4

C/nt%m surzilor.

41

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A+tea,t%" dra)ul meu" a+tea,t%" am o not% admirabil% ,entru -astor 2uum traheret!. A+tea,t% +i vei (ontinua ,e urm%. Se a+ternu o (li,% de t%(ere .n tim,ul (%reia ?udovi( al Q>000-lea s(rise" (u o s(riere foarte m%runt%" o not% nou% .n mar)inea Eora5iului s%u. A,oi6 Continu%" s(um,ul meu du(e" s,use el" ridi(/ndu-se" (u aerul satisf%(ut al unui om (are (rede (% a avut o idee" atun(i (/nd a (omentat ideea altuia. Continu%" te-as(ult. Sire" s,use Dla(as" (are n%d%7duise o (li,% (%-l va (onfis(a ,e >illefort .n folosul s%u" m% v%d .n situa5ia de a v% s,une (% nu sim,le zvonuri li,site de temei" nu sim,le vorbe .n v/nt m% nelini+tes(. 9n om (u 7ude(at%" vredni( de toat% .n(rederea mea +i .ns%r(inat de mine (u su,rave)4erea Sudului Gdu(ele +ov%i" rostind (uvintele a(esteaH" a sosit" s,un/ndu-mi6 &9n mare ,eri(ol .l amenin5% ,e re)e&. Atun(i am aler)at" sire. 0ala ducis avi domumC" (ontinu% ?udovi( al Q>000-lea" adnot/nd. Maiestatea voastr% .mi ,orun(e+te s% nu mai st%rui asu,ra a(estui subie(t; #u" dra)% du(e" dar .ntinde m/na. Care; -e (are o vrei" (olo la st/n)a. Ai(i" sire; @u .5i s,un la st/n)a +i dumneata (au5i la drea,ta. ?a st/n)a mea vreau s% s,un. A(olo" a+a= Ai s% )%se+ti ra,ortul ministrului ,oli5iei (u data de ieri... Dar uite-l (4iar ,e domnul Dandr8... #u-i a+a (% vrei s% s,ui6 domnul Dandr8; .ntreru,se ?udovi( al Q>000-lea" adres/ndu-se u+ierului (are venea .ntr-adev%r s%-l anun5e ,e ministrul ,oli5iei. Da" sire" domnul baron Dandr8" )l%sui u+ierul. @xa(t" baron" urm% ?udovi( al Q>000-lea" (u un z/mbet im,er(e,tibil. 0ntr%" baroane +i ,oveste+te du(elui ultimele nout%5i ,e (are le +tii (u ,rivire la domnul de Dona,arte. #u ne as(unde nimi( asu,ra situa5iei" ori(/t ar fi de )rav%. S,une" insula @lba e oare un vul(an +i o s% vedem 5/+nind de-a(olo r%zboiul .nv%,%iat" zburlit6 bella# horrida bellaN; Domnul Dandr8 se le)%na foarte )ra5ios ,e s,%tarul unui 7il5" de (are .+i s,ri7inea m/inile +i zise6 A binevoit Maiestatea voastr% s% (onsulte ra,ortul de ieri; Da" da. Dar s,une-i +i du(elui" (are nu-l ,oate )%si" (e (u,rindea ra,ortul. 0storise+te-i .n am%nunt (e fa(e ,e insula lui" uzur,atorul. Domnule" )l%sui baronul" adres/ndu-se du(elui" to5i servitorii Maiest%5ii sale au dre,tul s% se feli(ite ,entru +tirile re(ente (are ne vin de ,e insula @lba. Dona,arte... Domnul Dandr8 .l ,rivi ,e ?udovi( al Q>000-lea (are" o(u,at (u s(risul unei note" ni(i nu .nal5% (a,ul. Dona,arte" (ontinu% baronul" se ,li(tise+te de moarte. @l st% zile .ntre)i ,rivind (um lu(reaz% minerii s%i din -orto-?on)one. Bi se s(ar,in% (a s%-i trea(% ur/tul" )l%sui re)ele. Se s(ar,in%; .ntreb% du(ele. Ce vrea s% s,un% Maiestatea voastr%; @i" da" s(um,ul meu du(e" ui5i (% marele om" eroul" semizeul" e atins de o boal% de ,iele (are .l mistuie6 ,ruri)o. Mai mult de(/t at/t" domnule" du(e" (ontinu% ministrul ,oli5iei" suntem a,roa,e si)uri (% .n s(urt% vreme uzur,atorul va fi nebun. #ebun; #ebun de le)at6 mintea .i sl%be+te" uneori ,l/n)e (u la(rimi fierbin5i" sau r/de .n 4o4ote3 alteori st% (easuri .ntre)i ,e 5%rm" zv/rlind ,ietre .n a,%" iar (/nd ,iatra a f%(ut (in(i-+ase roto(oale" ,are tot a+a de mul5umit (a +i (um ar fi (/+ti)at un alt Maren)o sau un alt Austerlitz. A(estea" ve5i re(unoa+te" sunt semne de nebunie. Sau de .n5ele,(iune" domnule baron" sau de .n5ele,(iune" )l%sui ?udovi( al Q>000-lea r/z/nd. Marii (%,itani ai anti(4it%5ii se distrau zv/rlind ,ietre .n mare. >ezi-l ,e -lutar4 .n via5a lui S(i,io Afri(anul. Domnul de Dla(as r%mase vis%tor fa5% de ne,%sarea ambilor. >illefort" (are nu voise s%-i s,un% totul" ,entru a r%,i alt(ineva .ntre)ul benefi(iu al se(retului s%u" .i s,usese totu+i destul (a s%-l nelini+teas(% )rav. Eaide" 4aide" Dandr8" s,use ?udovi( al Q>000-lea" Dla(as nu-i (onvins .n(%. *re(i la (onvertirea uzur,atorului.
C/nd ,%storul le .n(/nt%. Du(i mere la (asa buni(ului. 7 'rumoas%" nes,us de frumoas%.
5 6

42

Alexandre Dumas
Ministrul ,oli5iei se .n(lin%. Convertirea uzur,atorului; murmur% du(ele" uit/ndu-se la re)e +i la Dandr8" (are alternau (a doi ,%stori din >ir)iliu. 9zur,atorul e (onvertit; Absolut" s(um,ul meu du(e" la bunele ,rin(i,ii. @x,li(%-i" baroane. 0at% (e este" domnule du(e" s,use ministrul (u (ea mai mare seriozitate. De (ur/nd #a,oleon +i-a tre(ut oamenii .n revist% +i deoare(e doi sau trei dintre r%(anii lui b%tr/ni" (um .i nume+te el" manifestau dorin5a de a se .na,oia .n 'ran5a" el le-a dat libertate" .ndemn/ndu-i s%-l serveas(% ,e re)ele lor bun. A(estea au fost ,ro,riile lui (uvinte" domnule du(e" 5i-o s,un (u (ertitudine. @i" Dla(as" (e s,ui; )l%sui triumf%tor re)ele" .n(et/nd o (li,% (er(etarea voluminosului tom des(4is .n fa5a sa. S,un" sire" (% ori domnul ministru al ,oli5iei" ori noi ne .n+el%m. Dar" ,entru (% e (u ne,utin5% (a ministrul ,oli5iei s% se .n+ele" deoare(e el are .n ,az% si)uran5a +i onoarea Maiest%5ii voastre" ,robabil (% )re+es( eu. *otu+i" sire" .n lo(ul Maiest%5ii voastre" a+ vrea s% (er(etez ,ersoana des,re (are i-am vorbit. >oi st%rui (4iar (a Maiestatea voastr% s%-i fa(% onoarea a(easta. Cu ,l%(ere" du(e" voi ,rimi ,e ori(ine vei vrea sub aus,i(iile dumitale3 dar vreau s%-l ,rimes( (u armele .n m/n%. Domnule ministru" ai un ra,ort mai re(ent de(/t a(esta" (%(i el ,oart% data de 2A februarie +i suntem .n T martie; #u" sire" dar a+te,t unul din or% .n or%. Sunt ,le(at de ast%zi diminea5% +i ,oate (%" .n li,sa mea" a sosit. Du-te la ,refe(tur%" iar da(% nu e" atun(i" atun(i" (ontinu% ?udovi( al Q>000-lea r/z/nd" fabri(% unul. #u e a+a (% lu(rul se obi+nuie+te; <" sire" )l%sui ministrul. n ,rivin5a a(easta" slav% Domnului" nu e nevoie s% se n%s(o(eas(% nimi(. 'ie(are zi a(o,er% birourile noastre (u denun5urile (ele mai am%nun5ite (are ,rovin de la o mul5ime de nenoro(i5i" (e n%d%7duies( un dram de re(uno+tin5% ,entru servi(iile ,e (are nu le fa(" dar ,e (are ar vrea s% le fa(%. Dat (/m,ii +i n%d%7duies( (% .ntr-o zi" vreo .nt/m,lare nea+te,tat% va da ,rezi(erilor lor a,aren5a unei realit%5i. Dun" du-te" domnule" s,use ?udovi( al Q>000-lea +i )/nde+te-te (% te a+te,t. #u .nt/rzii de(/t numai (/t e ne(esar s% m% du( +i s% vin" sire. n ze(e minute sunt .na,oi. 0ar eu" sire" s,use domnul de Dla(as" m% du( s%-l (aut ,e mesa)erul meu. 0a stai" ia stai" )l%sui ?udovi( al Q>000-lea. Dla(as" trebuie s%-5i s(4imbi armele. 5i voi da un vultur (u ari,ile desf%(ute" 5in/nd .n )4eare o ,rad% (are .n(ear(% zadarni( s%-i s(a,e" (u deviza6 Tena3 . Sire" as(ult" s,use domnul de Dla(as" .nfr/n)/ndu-+i (u )reu ner%bdarea. A+ vrea s% te (onsult asu,ra ,asa7ului a(esta6 0olli /ugiens anhelituO3 +tii" e vorba de (erbul (are fu)e din fa5a lu,ului. #u e+ti v/n%tor +i mare dobor/tor de lu,i; Cum )%se+ti titlul a(esta dublu de molli anhelitu; Admirabil" sire. Dar mesa)erul meu este asemeni (erbului des,re (are vorbi5i" (%(i a f%(ut 22A le)4e (u tr%sura +i a(easta abia .n trei zile. -%(at de osteneal% +i de fr%m/ntare" s(um,ul meu du(e" (/nd noi avem tele)raful (%ruia nu-i trebuie de(/t T-4 ore" f%r% (a r%suflarea lui s% sufere (/tu+i de ,u5in. <" sire" .l r%s,l%ti5i r%u ,e bietul t/n%r (are vine a+a de de,arte +i (u at/ta .nfl%(%rare" ,entru a (omuni(a Maiest%5ii voastre o .n+tiin5are folositoare. >% im,lor s%-l ,rimi5i bine" m%(ar ,entru domnul de Salvieux" (are mi-l re(omand%. Domnul de Salvieux" +ambelanul fratelui meu; @l. ntr-adev%r se afl% la Marsilia; De a(olo .mi s(rie. 5i ,omene+te +i el (eva des,re (ons,ira5ia a(easta; #u" dar mi-l re(omand% ,e domnul de >illefort +i m% .ns%r(ineaz% s%-l introdu( la Maiestatea voastr%. Domnul de >illefort; ex(lam% re)ele3 mesa)erul se nume+te domnul de >illefort; Da" sire. Bi vine din Marsilia; n ,ersoan%. De (e nu mi-ai s,us numele lui numaide(/t; relu% re)ele tr%d/nd ,e fi)ura sa un .n(e,ut de .n)ri7orare. Sire" .mi .n(4i,uiam (% numele a(esta este ne(unos(ut Maiest%5ii voastre.
8 9

Care 5ine tare de (eva3 .nd%r%tni(. 'u)ind" (u res,ira5ia t%iat%.

43

Contele de Monte-Cristo vol. 1


#u" nu" Dla(as. @ un t/n%r serios" inteli)ent +i mai (u seam% ambi5ios3 +i" la naiba" (uno+ti din auzite numele tat%lui s%u. *at%l s%u; Da" #oirtier. #oirtier )irondinul; #oirtier senatorul; Da" exa(t. Bi Maiestatea voastr% se folose+te de fiul unui astfel de om; Dla(as" dra)ul meu" nu .n5ele)i nimi(. Ji-am s,us (% >illefort e ambi5ios. Ca s% a7un)% (ineva" >illefort va sa(rifi(a totul" (4iar ,e ,%rintele s%u. n (azul a(esta" sire" s%-l introdu(; 0mediat" du(e. 9nde e; M% a+tea,t% 7os" .n tr%sura mea. Du-te du,% el. Aler). Du(ele ie+i (u vioi(iunea unui t/n%r3 .nfl%(%rarea re)alismului s%u sin(er .i d%dea 2A de ani. ?udovi( al Q>000-lea r%mase sin)ur" ab%t/ndu-+i o(4ii asu,ra Eora5iului s%u .ntredes(4is +i murmur/nd6 4ustum et tenacem propositi virum1A. Domnul de Dla(as reveni (u iu5eala (u (are (obor/se. Dar" .n anti(amer%" fu nevoit s% invo(e autoritatea re)elui. Eaina ,r%fuit% a lui >illefort" ve+m/ntul lui .n (are nimi( nu era (onform (u 5inuta (ur5ii" st/rnise sus(e,tibilitatea domnului Drez8" (are fu nes,us de uimit afl/nd ,reten5ia t/n%rului de a se ,rezenta .mbr%(at astfel .n fa5a re)elui. Dar du(ele .nde,%r-t% toate difi(ult%5ile (u un sin)ur (uv/nt6 &<rdinul Maiest%5ii sale&3 +i" .n (iuda observa5iilor ,e (are maestrul de (eremonii (ontinua s% le fa(% .n a,%rarea ,rin(i,iului" >illefort fu introdus. 1e)ele se afla a(olo unde .l l%sase du(ele. Des(4iz/nd u+a" >illefort se ,omeni fa5% .n fa5% (u el. -rima mi+(are a t/n%rului ma)istrat fu de a se o,ri. 0ntr%" domnule >illefort" )l%sui re)ele" intr%. >illefort salut% +i f%(u (/5iva ,a+i .nainte" a+te,t/nd .ntreb%rile re)elui. Domnule >illefort" (ontinu% ?udovi( al Q>000-lea" du(ele de Dla(as sus5ine (% ai (eva im,ortant s% ne s,ui. Sire" domnul du(e are dre,tate +i n%d%7duies( (% +i Maiestatea voastr% va fi de a(ord. Mai .nt/i +i .n ,rimul r/nd" domnule" r%ul este" du,% ,%rerea dumitale" a+a de mare ,re(um vrei s% m% fa(i s% (red; Sire" .l (red destul de mare" dar )ra5ie demersului ,e (are l-am f%(ut" n%d%7duies( (% nu e ire,arabil. >orbe+te mai ,e lar) da(% vrei" domnule" s,use re)ele" (are .n(e,ea s% se lase influen5at de emo5ia (e tulburase fi)ura domnului de Dla(as +i (are altera )lasul lui >illefort. >orbe+te +i" .n ,rimul r/nd" .n(e,e de la .n(e,ut" iubes( ordinea .n ori(e. Sire" s,use >illefort" voi fa(e Maiest%5ii voastre un ra,ort fidel" dar o voi ru)a s% m% s(uze da(% tulburarea .n (are m% )%ses( .ntune(% oare(um (uvintele mele. < o(4ire arun(at% re)elui" du,% introdu(erea a(easta insinuant%" .l asi)ur% ,e >illefort de bun%voin5a au)ustului s%u auditor" .n(/t (ontinu%6 Sire" am sosit (/t mai iute ,osibil la -aris ,entru a (omuni(a Maiest%5ii voastre (% am des(o,erit" .n resortul fun(5iilor mele" nu unul din a(ele (om,loturi vul)are +i f%r% (onse(in5%" a+a (um se urzes( zilni( .n r/ndurile de 7os ale ,o,orului +i ale armatei" (i o (ons,ira5ie veritabil%" o furtun% (are amenin5% (4iar tronul Maiest%5ii voastre. Sire" uzur,atorul .narmeaz% trei vase3 +i ,une la (ale un ,roie(t" ne(4ibzuit ,oate" dar ,oate +i )rav" ori(/t de ne(4ibzuit ar fi. Cred (%" .n (easul a(esta" a ,%r%sit insula @lba ,entru a mer)e" unde; nu +tiu" dar (u si)uran5% ,entru a .n(er(a o debar(are" fie la #ea,ole" fie ,e (oastele *os(anei" de(i .n 'ran5a. Maiestatea voastr% nu i)nor% (% suveranul de ,e insula @lba a ,%strat rela5ii (u 0talia +i (u 'ran5a. Da" domnule" +tiu" )l%sui re)ele foarte mi+(at +i nu de mult s-au ,rimit relat%ri (% .n strada Saint-2a(Uues au avut lo( .ntruniri bona,artiste. Dar (ontinu%" te ro). Cum de ai (%,%tat a(este am%nunte; Sire" ele rezult% din intero)atoriul ,e (are l-am luat unui om din Marsilia" ,e (are .l su,rave)4eam de mult% vreme +i ,e (are l-am arestat (4iar .n ziua ,le(%rii mele. <mul a(esta" marinar turbulent +i de un bona,artism (are mi-era sus,e(t" a fost .ntr-as(uns ,e insula @lba. @l l-a v%zut ,e marele mare+al (are l-a .ns%r(inat (u o misiune verbal% ,entru un bo-na,artist din -aris" a-l (%rui nume nu l-am ,utut fa(e s%-l m%rturiseas(%. Dar misiunea era s%-l
10

D%rbat dre,t +i tena(e .n inten5iile sale.

44

Alexandre Dumas
.ns%r(ineze ,e bona,artist (u ,re)%tirea s,iritelor ,entru o .ntoar(ere Gsire" 5ine5i seama (% intero)atoriul vorbe+teH" ,entru o .ntoar(ere foarte a,ro,iat%. Bi unde-i omul; .ntreb% ?udovi( al Q>000-lea. n .n(4isoare" Sire. Bi lu(rul 5i s-a ,%rut )rav; A+a de )rav" Sire" .n(/t evenimentul sur,rinz/ndu-m% .n mi7lo(ul unei serb%ri de familie" .n (4iar ziua lo)odnei mele" am ,%r%sit totul" lo)odni(% +i ,rieteni" am am/nat totul ,entru a veni s% de,un la ,i(ioarele Maiest%5ii voastre +i temerile de (are eram (u,rins +i asi)urarea devotamentului meu. Adev%rat" )l%sui ?udovi( al Q>000-lea. #u era vorba de un ,roie(t de (%s%torie .ntre dumneata +i domni+oara de Saint-M8ran; 'ii(a unuia dintre (ei mai fideli servitori ai Maiest%5ii voastre. Da" da3 dar s% revenim la (om,lot" domnule de >illefort. Sire" mi-e team% (% e mai mult de(/t un (om,lot" mi-e team% (% e o (ons,ira5ie. < (ons,ira5ie ,e vremurile astea" s,use re)ele z/mbind" e un lu(ru u+or de ,l%nuit" dar mai )reu de dus la (a,%t ,rin sim,lul fa,t (%" restabilit de ieri ,e tronul str%mo+ilor no+tri" avem o(4ii des(4i+i deo,otriv% asu,ra tre(utului" asu,ra ,rezentului +i asu,ra viitorului. De ze(e luni mini+trii mei s,ores( su,rave)4erea ,entru (a litoralul Mediteranei s% fie bine ,%zit. Da(% Dona,arte ar debar(a la #ea,ole" .ntrea)a (oali5ie s-ar ridi(a" mai .nainte (a el s% a7un)% la -iombino. Da(% ar debar(a .n *os(ana" ar ,une ,i(iorul .n 5ar% inami(%. Da(% debar(% .n 'ran5a" va debar(a .m,reun% (u o m/n% de oameni" iar noi .i vom veni lesne de 4a(" du+m%nit (um e de ,o,ula5ie. ?ini+te+te-te" de(i" domnule. #u (onta .ns% mai ,u5in ,e re-(uno+tin5a noastr% re)al%. A" iat%-l ,e domnul Dandr8= ex(lam% du(ele de Dla(as. n momentul a(ela ministrul ,oli5iei a,%ru .ntr-adev%r" .n ,ra)ul u+ii" ,alid" tremur/nd. -rivirea lui (li,o(ea de ,ar(% ar fi fost izbit de o lumin% ,uterni(%. >illefort f%(u un ,as ,entru a se retra)e. l re5inu .ns% o str/n)ere de m/n% a domnului de Dla(as.

Capitolul XI

C%,(%unul din Corsi(a

?a a,ari5ia fi)urii tulburate a domnului Dandr8" ?udovi( al Q>000-lea .m,inse (u violen5% masa dinaintea (%reia se )%sea. Ce ai" domnule baron; ex(lam% el. -ari tulburat6 tulburarea" ezitarea a(easta au vreo le)%tur% (u (e s,unea domnul de Dla(as +i (u (e mi-a (onfirmat domnul de >illefort; ?a r/ndu-i" domnul de Dla(as se a,ro,ie re,ede de baron" dar .nfri(o+area (urteanului .m,iedi(a or)oliul omului de stat s% triumfe. ntr-adev%r" era mult mai bine ,entru el s% fie umilit de ,refe(tul ,oli5iei de(/t s%-l umileas(% a(esta .ntr-o atare .m,re7urare. Sire..." .n)%im% baronul. @i" s% auzim= s,use ?udovi( al Q>000-lea. Ced/nd unei mi+(%ri dezn%d%7duite" ministrul ,oli5iei se n%,usti la ,i(ioarele lui ?udovi( al Q>000-lea" (are se trase un ,as .na,oi" .n(runt/nd s,r/n(enele. Ai de )/nd s% vorbe+ti; .ntreb% el. <" sire" (e )roazni(% nenoro(ire= Sunt de de,l/ns. #u m% voi (onsola ni(iodat%. Domnule" s,use ?udovi( al Q>000-lea" .5i ordon s% vorbe+ti. Sire" uzur,atorul a ,%r%sit insula @lba la 2 februarie +i a debar(at la 1 martie. 9nde; .ntreb% re,ede re)ele. n 'ran5a" sire" .ntr-un mi( ,ort l/n)% Antibes" .n )olful 2uan. 9zur,atorul a debar(at .n 'ran5a" l/n)% Antibes" .n )olful 2uan" la 2!A de le)4e de -aris" .n ziua de 1 martie +i dumneata afli vestea a(easta abia ast%zi" T martie... @i" domnule" (eea (e .mi s,ui este (u ne,utin5%. <ri 5i s-a f%(ut un ra,ort fals" ori e+ti nebun. Din nenoro(ire" sire" este (/t se ,oate de adev%rat. ?udovi( al Q>000-lea f%(u un )est de nedes(ris" de m/nie +i s,aim% +i se .n%l5% (a +i (um o lovitur% ne,rev%zut% .l lovise .n a(ela+i tim, .n inim% +i .n fa5%.

45

Contele de Monte-Cristo vol. 1


n 'ran5a; ex(lam% el. 9zur,atorul .n 'ran5a; dar nu se ve)4ea a-su,ra omului a(esta; ori ,oate (ine +tie" erai de a(ord (u el; <" sire" de(lar% du(ele de Dla(as" un om (a domnul Dandr8 nu ,oate fi a(uzat de tr%dare. Sire" eram (u to5ii orbi" iar ministrul ,oli5iei a .m,%rt%+it orbirea )eneral%" at/ta tot. Dar... s,use >illefort3 a,oi" o,rindu-se deodat%6 a4" a4" iertare" sire" f%(u el .n(lin/ndu-se3 zelul de a v% slu7i m% .ndeamn%" Maiestatea voastr%" s% binevoias(% a m% s(uza. >orbe+te" domnule" vorbe+te (u .ndr%zneal%" s,use re)ele. Sin)ur dumneata ne-ai .n+tiin5at asu,ra nenoro(irii. A7ut%-ne s% (%ut%m remediul. Sire" s,use >illefort" uzur,atorul e detestat .n sud3 (red (%" da(% se 4azardeaz% .n sud" se ,ot r%zvr%ti (u u+urin5% .n (ontra lui -roven5a +i ?an)uedo(ul. Da" f%r% .ndoial%" s,use ministrul" dar el .nainteaz% ,rin $a, +i Sisteron. nainteaz%; nainteaz%; ex(lam% ?udovi( al Q>000-lea. >ine va s% zi(% asu,ra -arisului; Ministrul ,oli5iei ,%str% o t%(ere (are e(4ivala (u (ea mai (om,let% m%rturisire. Bi Dau,4in8-ul" domnule" .l .ntreb% re)ele ,e >illefort" (rezi (% el ,oate fi ridi(at (a -roven5a; Sire" sunt m/4nit (% trebuie s% s,un Maiest%5ii voastre un adev%r (rud3 dar s,iritul Dau,4in8-ului e de,arte de a(ela al -roven5ei +i al ?an-)uedo(ului. Monta)narzii sunt bona,arti+ti" sire. A+adar" murmur% ?udovi( al Q>000-lea" uzur,atorul este bine informat. Bi (/5i oameni are (u el; Sire" nu +tiu" s,use ministrul ,oli5iei. Cum nu +tii; Ai uitat s% te informezi to(mai .n ,rivin5a a(easta; @ dre,t (% (4estiunea ,rezint% ,u5in% im,ortan5%" ad%u)% el (u un z/mbet zdrobitor. Sire" nu ,uteam s% m% informez. De,e+a (u,rindea numai anun5area debar(%rii +i a drumului luat de uzur,ator. Dar (um 5i-a ,arvenit de,e+a; .ntreb% re)ele. Ministrul ,le(% fruntea +i o ro+ea5% vie .i n%,%di fa5a. -rin tele)raf" sire" .n)%im% el. ?udovi( al Q>000-lea f%(u un ,as .nainte +i .+i .n(ru(i+% bra5ele" a+a (um ar fi f%(ut #a,oleon. A+adar" s,use el" .n)%lbenind de m/nie" +a,te armate (oalizate l-au r%sturnat ,e omul a(esta. 9n mira(ol (eres( m-a rea+ezat ,e tronul ,%rin5ilor mei du,% 2! de ani de exil. n a(e+ti 2! de ani am studiat" am sondat" am analizat oamenii +i lu(rurile din 'ran5a a(easta (are mi-era f%)%duit%" ,entru (%" a7uns la 5inta dorin5elor mele" o for5% ,e (are o 5ineam .n m/n% s% ex,lodeze +i s% m% zdrobeas(%... Sire" fatalitatea" murmur% ministrul" sim5ind (% o atare )reutate" at/t de ne.nsemnat% ,entru destin" a7un)ea s% striveas(% un om. >a s% zi(%" (eea (e s,uneau des,re noi du+manii no+tri este adev%rat6 &#-am .nv%5at nimi(" n-am uitat nimi(&; Da(% eram tr%dat (a el" .n(% m% (onsolam" dar s% m% )%ses( .n mi7lo(ul unor oameni ridi(a5i de mine la demnit%5i" (are trebuiau s% ve)4eze asu,ra mea (u mult mai mult% )ri7% de(/t asu,ra lor" (%(i situa5ia mea este +i a lor" .naintea mea ei nu erau nimi(" du,% mine ei nu vor mai fi nimi( +i s% ,ier .n (4i, 7alni( ,rin in(a,a(itate" ,rin ine,5ie= <" da" domnule" ai dre,tate6 fatalitatea= Ministrul st%tea .n(ovoiat sub .nfri(o+%toarea .nvinov%5ire. Domnul de Dla(as .+i +ter)ea fruntea ,lin% de sudoare. >illefort z/mbea .n )/ndu-i" (%(i .+i sim5ea im,ortan5a s,orit%. S% (ad" (ontinu% ?udovi( al Q>000-lea" (are sondase de la ,rima o-(4ire abisul .n (are se .n(lina monar4ia" s% (ad +i s% aflu des,re (%derea mea ,rin tele)raf. <4" a+ fi ,referat s% ur( ,e e+afodul fratelui meu" ?udovi( al Q>0-lea" de(/t s% (obor astfel s(ara de la *uileries alun)at de ridi(ol... Domnule" dumneata nu +tii (e .nseamn% ridi(olul .n 'ran5a +i totu+i ar fi trebuit s% +tii. Sire" sire" murmur% ministrul" fie-v% mil%... A,ro,ie-te" domnule de >illefort" (ontinu% re)ele" adres/ndu-se t/n%rului (are" .n ,i(ioare" nemi+(at +i retras" urm%rea mersul (onversa5iei a(esteia .n (are ,lutea n%u( destinul unui re)at. A,ro,ie-te +i s,une-i domnului (% ,utea s% afle dinainte tot (e nu a +tiut. Sire" era materialmente (u ne,utin5% s% se )4i(eas(% ,roie(tele ,e (are omul a(esta le as(undea .ntre)ii lumi. Materialmente (u ne,utin5%; Da" vorb% mare" domnule. Din neferi(ire exist% vorbe mari" (a +i oameni mari" i-am m%surat eu. Materialmente (u ne,utin5% unui ministru (are are o administra5ie" birouri" a)en5i" s,ioni +i 1!A de mii de fran(i fonduri se(rete" s% +tie (e se ,etre(e la CA de le)4e de (oastele 'ran5ei; @i" bine" uite-l ,e domnul a(esta" (are n-avea ni(i una din resursele dumitale la dis,ozi5ie" uite-l ,e domnul" un sim,lu ma)istrat" (are +tia mai

46

Alexandre Dumas
mult de(/t dumneata" (u .ntrea)a dumitale ,oli5ie +i (are mi-ar fi salvat (oroana da(% avea (a dumneata dre,tul s% diri7eze un tele)raf. -rivirea ministrului ,oli5iei se .ntoarse (u o ex,resie de (iud% ,rofun-d% asu,ra lui >illefort" (are .+i .n(lin% (a,ul (u modestia triumfului. #u s,un asta ,entru dumneata" Dla(as" (ontinu% ?udovi( al Q>000-lea" (%(i da(% n-ai des(o,erit nimi(3 ai avut (el ,u5in inteli)en5a de a ,ersevera .n b%nuiala dumitale. Altul ar fi so(otit" ,oate" dest%inuirea domnului de >illefort (a ne.nsemnat% sau su)erat% de o ambi5ie venal%. Cuvintele erau o aluzie la a(elea ,e (are ministrul ,oli5iei le rostise at/t de .n(rez%tor (u un (eas .nainte. >illefort .n5elese 7o(ul re)elui. Altul s-ar fi l%sat ,oate dus de be5ia laudei. @l se temea .ns% s%-+i fa(% un du+man de moarte din ministrul ,oli5iei" de+i sim5i (% a(esta era ,ierdut .n (4i, irevo(abil. ntr-adev%r" ministrul (are" .n ,lenitudinea ,uterii sale" nu +tiuse s% )4i(eas(% taina lui #a,oleon" ,utea" .n zv/r(olirile a)oniei s-o intuias(% ,e a lui >illefort. -entru a(easta era de a7uns s%-l (er(eteze ,e Dant:s. i veni de(i .n a7utor ministrului" .n lo( s%-l (o,le+eas(%. Sire" s,use >illefort" re,ezi(iunea evenimentului e de natur% s% do-vedeas(% Maiest%5ii voastre (% numai Dumnezeu ,utea s%-l .m,iedi(e" st/rnind o furtun%. Ceea (e Maiestatea voastr% (rede" .n (e m% ,rive+te" (% ar fi efe(tul unei ,rofunde ,ers,i(a(it%5i" se datoreaz% ,ur +i sim,lu 4azardului. Am ,rofitat de a(est 4azard (a un servitor devotat" at/ta tot. #u-mi a(orda5i mai mult de(/t merit" sire" ,entru a nu reveni vreodat% asu,ra ,rimei im,resii ,e (are v% ve5i fi f%(ut-o des,re mine. Ministrul ,oli5iei mul5umi t/n%rului ,rintr-o ,rivire elo(vent%" iar >illefort .n5elese (% izbutise .n ,roie(tul s%u" (%" adi(%" f%r% s% ,iard% din re(uno+tin5a re)elui" .+i f%(use un ,rieten ,e (are ,utea s% (onteze la nevoie. Dine" )l%sui re)ele. Bi a(um" domnilor" (ontinu% el" .ntor(/ndu-se s,re domnul de Dla(as +i s,re ministrul ,oli5iei" nu mai am nevoie de dumneavoastr%" astfel (% ,ute5i s% v% retra)e5i. Ceea (e r%m/ne de f%(ut este de resortul ministrului r%zboiului. @ste o feri(ire" sire" s,use domnul de Dla(as" (% ,utem s% ne bizuim ,e armat%. Maiestatea voastr% +tie (/t de devotat% )uvernului >ostru o zu)r%ves( toate ra,oartele. #u-mi mai ,omeni de ra,oarte. Btiu a(um" du(e" (/t% .n(redere se ,oate avea .n ele. A" dar .n le)%tur% (u ra,oartele6 domnule baron" (e ai aflat nou (u ,rivire la afa(erea din strada Saint-2a(Uues; Asu,ra afa(erii din strada Saint-2a(Uues; ex(lam% >illefort" ne,ut/ndu-+i re5ine un stri)%t. Dar o,rindu-se numaide(/t6 0ertare" sire" s,use el" devotamentul meu ,entru Maiestatea voastr% m% fa(e s% uit .ntruna" nu res,e(tul (e am ,entru ea" res,e(tul a(esta este ,rea ad/n( s%,at .n inima mea" (i re)ulile eti(4etei. S,une" domnule" de(lar% ?udovi( al Q>000-lea. Ai (%,%tat ast%zi dre,tul de a intero)a. Sire" r%s,unse ministrul ,oli5iei" to(mai veneam ast%zi s% dau Maiest%5ii voastre informa5iile noi ,e (are le (ulesesem (u ,rivire la a(est eveniment" (/nd aten5ia Maiest%5ii voastre a fost ab%tut% de teribila (atastrof% din )olf. A(este informa5ii n-ar mai ,rezenta a(um ni(i un interes ,entru re)e. Dim,otriv%" domnule" dim,otriv%" s,use ?udovi( al Q>000-lea" (red (% afa(erea a(easta are o le)%tur% dire(t% (u a(eea (are ne ,reo(u,%" iar moartea )eneralului Wuesnel ne va ,une ,oate ,e (alea unui mare (om,lot intern. Auzind de numele )eneralului Wuesnel" >illefort se .nfior%. ntr-adev%r" sire" relu% ministrul ,oli5iei" totul ar .ndre,t%5i s% se (read% (% moartea nu e rezultatul unei sinu(ideri" (um se b%nuise la .n(e,ut" (i al unui asasinat6 )eneralul Wuesnel ie+ea" du,% (/t se ,are" de la un (lub bona,artist" (/nd a dis,%rut. 9n ne(unos(ut .l (%utase .n diminea5a a(eea +i .i d%duse .nt/lnire .n strada Saint-2a(Uues. Din neferi(ire" valetul )eneralului" (are .l ,ie,t%na .n momentul (/nd ne(unos(utul a fost introdus .n (abinet" a auzit bine (% el men5iona strada Saint-2a(Uues" dar n-a re5inut num%rul. -e m%sur% (e ministrul ,oli5iei d%dea re)elui ?udovi( al Q>000-lea a-(este informa5ii" >illefort" (are ,%rea sus,endat de buzele lui" ro+ea +i ,%lea. 1e)ele se .ntoarse s,re el. Dumneata nu e+ti de ,%rere (u mine" domnule de >illefort" (% )eneralul Wuesnel" des,re (are se ,utea (rede (% e ata+at uzur,atorului" dar (are" .n realitate" era (u totul de ,artea mea" a ,ierit vi(tima unei (a,(ane bona,artiste; @ste ,osibil" sire" r%s,unse >illefort. Dar mai mult de(/t at/t nu se +tie; Suntem ,e urmele omului (are i-a dat .nt/lnire. -e urmele lui; re,et% >illefort. Da" servitorul i-a dat semnalmentele. 9n b%rbat .ntre !A-!1 de ani" brun" (u o(4ii ne)ri a(o,eri5i de s,r/n(ene )roase +i ,urt/nd must%5i. @ra .mbr%(at (u o redin)ot% albastr% +i avea la butonier% o rozet% de ofi5er al

47

Contele de Monte-Cristo vol. 1


?e)iunii de <noare. 0eri a fost urm%rit un individ ale (%rui semnalmente r%s,und exa(t (elor ,e (are le-am men5ionat dar s-a ,ierdut la (ol5ul str%-zii 2ussienne +i al str%zii CoU-E8ron. >illefort se s,ri7ini de s,%tarul unui 7il53 (%(i" ,e m%sur% (e ministrul ,oli5iei vorbea" el sim5ea (um ,%m/ntul .i fu)e de sub ,i(ioare. C/nd v%zu .ns% (% ne(unos(utul a s(%,at de urm%rirea a)entului" res,ir%. Domnule" .l vei (%uta ,e omul a(esta" s,use re)ele ministrului ,oli5iei. C%(i" da(% a+a (um totul m% .ndre,t%5e+te s% (red" )eneralul Wuesnel" (are ne-ar fi fost at/t de folositor .n momentul a(esta" a (%zut vi(tima unei (rime" bona,artist% sau nu" vreau (a asasinii lui s% fie (runt ,ede,si5i. >illefort avu nevoie de tot s/n)ele re(e ,entru a nu tr%da )roaza ins,irat% de re(omandarea re)elui. ?u(ru (iudat" (ontinu% re)ele (u o mi+(are de (iud%" ,oli5ia (rede (% a s,us totul atun(i (/nd a s,us a fost s%v/r+it% o (rim% +i (% a f%(ut totul (/nd a ad%u)at6 suntem ,e urma vinova5ilor. Sire" n%d%7duies( (%" (el ,u5in .n ,rivin5a a(easta" Maiestatea voastr% va fi satisf%(ut%. Dine" vom vedea. #u te mai re5in" baroane. Domnule de >illefort" desi)ur (% e+ti obosit de (%l%toria lun)% ,e (are ai f%(ut-o. Du-te de te o-di4ne+te. Ai tras f%r% .ndoial% la ,%rintele dumitale; < ,/nz% de lumin% tre(u ,este o(4ii lui >illefort. #u" sire" s,use el. Am tras la 4otelul Madrid din strada *ournon. Dar l-ai v%zut; Sire" am (%utat s% fiu adus .nt/i la domnul du(e de Dla(as. Dar .l vei vedea" .mi .n(4i,ui. #u (red" Sire. A" adev%rat" s,use ?udovi( al Q>000-lea" z/mbind .n a+a fel .n(/t s% arate (% re,etatele-i .ntreb%ri nu au fost f%(ute f%r% inten5ie. 9itam (% dumneata e+ti .n (onfli(t (u domnul #oirtier +i (% a(esta este un nou sa(rifi(iu f%(ut (auzei re)ale ,entru (are trebuie s% te des,%)ubes(. Sire" bun%tatea ,e (are mi-o arat% Maiestatea voastr% e o re(om,ens% (are de,%+e+te a+a de mult toate ambi5iile mele" .n(/t nu mai am (e s% (er re)elui. #-are a fa(e" domnule" nu te vom uita" fii si)ur3 ,/n% una alta Gre)ele des,rinse (ru(ea ?e)iunii de onoare ,e (are o ,urta de obi(ei ,e 4aina sa albastr%" l/n)% (ru(ea Sf/ntului ?udovi(" deasu,ra ,l%(ii ordinului Carmel +i Saint-?azare +i" d/nd-o lui >illefortH" ,/n% una alta" s,use el" ia (ru(ea a(easta. Sire" )l%sui >illefort" Maiestatea voastr% se .n+eal%" (ru(ea a(easta este de ofi5er. 0a-o a+a (um e" domnule" .i s,use ?udovi( al Q>000-lea. #-am vreme s% (er alta" Dla(as vei avea )ri7% s% fie eliberat brevetul domnului de >illefort. <(4ii lui >illefort se umezir% (u o la(rim% de bu(urie or)olioas%. ?u% (ru(ea +i o s%rut%. Bi a(um" .ntreb% el" (are sunt ordinele ,e (are Maiestatea voastr% .mi fa(e onoarea de a mi le da; <di4ne+te-te at/t (/t sim5i nevoie +i )/nde+te-te (%" ne,ut/ndu-m% servi la -aris" ,o5i s%-mi fii la Marsilia de (el mai mare folos. Sire" r%s,unse >illefort .n(lin/ndu-se" .ntr-o or% am ,%r%sit -ari-sul. Du-te domnule" s,use re)ele" iar da(% te voi uita Gmemoria re)ilor e s(urt%H nu te teme s%-mi readu(i aminte... Domnule baron" d% ordin s% fie (4emat ministrul de r%zboi. 1%m/i" Dla(as. Domnule" .i s,use ministrul ,oli5iei lui >illefort" ie+ind de la *uileries" ai intrat ,e ,oarta ,rin(i,al% +i (ariera dumitale este asi)urat%. &>a fi ea lun)% oare;& murmur% >illefort" salut/ndu-l ,e ministrul a (%rui (arier% era sf/r+it% +i (%ut/nd din o(4i o tr%sur% s% se .ntoar(% a(as%. < tr%sur% tre(ea ,e (4ei. >illefort .i f%(u un semn" tr%sura se a,ro,ie3 >illefort .+i d%du adresa +i se arun(% .n fundul tr%surii l%s/ndu-se .n voia viselor sale ambi5ioase. -este ze(e minute" >illefort se afla la 4otel3 ,orun(i s%-i fie ,re)%ti5i (aii ,este dou% ore +i s% i se serveas(% de7unul. *o(mai se a+ez% la mas%" (/nd soneria r%sun% sub o m/n% vi)uroas%6 valetul se duse s% des(4id%" iar >illefort auzi un )las (are-i ,ronun5a numele. Cine o fi aflat (% sunt ai(i; se .ntreb% t/n%rul. n momentul a(ela" valetul reintr%. @i" (e e; .ntreb% >illefort. Cine a sunat; Cine m% (aut%; 9n str%in (are nu vrea s%-+i s,un% numele. Cum; 9n str%in (are nu vrea s%-+i s,un% numele; Bi (e ,ofte+te de la mine str%inul; >rea s% vorbeas(% domnului. Mie;

48

Alexandre Dumas
Da. M-a numit; Absolut. Bi (um arat% str%inul; Domnule" e un b%rbat (am de (in(ize(i de ani. S(urt; nalt; Cam de talia domnului. Drun sau blond; Drun" foarte brun6 ,%r ne)ru" o(4i ne)ri" s,r/n(ene ne)re. Bi .mbr%(at" .ntreb% re,ede >illefort" .mbr%(at .n (e fel; Cu o redin)ot% albastr%" .n(4eiat% de sus +i ,/n% 7os" de(orat (u ?e)iunea de onoare. @l e" murmur% >illefort" ,%lind. @i" la naiba" s,use" ar%t/ndu-se .n ,ra) individul ale (%rui semnalmente le-am dat .n dou% r/nduri ,/n% a(um6 frumoase maniere. ?a Marsilia e oare obi(eiul (a fiii s%-+i sileas(% ,%rintele s% fa(% anti(amer%; *at%" ex(lam% >illefort3 a+adar" nu m-am .n+elat" b%nuiam (% e+ti dumneata... Atun(i" da(% b%nuiai (% sunt eu" relu% noul venit" ,un/ndu-+i bastonul .ntr-un (ol5 +i ,%l%ria ,e un s(aun" d%-mi voie" dra)% $8rard" s%-5i s,un (% nu e delo( frumos din ,artea ta s% m% fa(i s% a+te,t at/ta. ?as%-ne" $ermain" )l%sui >illefort. Servitorul ie+i" tr%d/nd o v%dit% uimire.

Capitolul XII

*at%l +i fiul

Domnul #oirtier" (%(i .ntr-adev%r el era" .l urm%ri din o(4i ,e servitor" ,/n% (/nd a(esta .n(4ise u+a. A,oi" tem/ndu-se" desi)ur" s% nu as(ulte .n anti(amer%" o redes(4ise imediat. -re(au5ia nu fu de ,risos" iar iu5eala (u (are $ermain se retrase dovedi (% el era s(utit de ,%(atul (are i-a ,ierdut ,e ,rimii no+tri ,%rin5i. Domnul #oirtier se osteni a,oi s% .n(uie sin)ur u+a anti(amerei" du,% (are .n(uie u+a (amerei de dormit" trase z%voarele +i se .na,oie (u m/na .ntins% s,re >illefort" (are-i urm%rise toate mi+(%rile (u o uimire din (are .n(% nu-+i revenise. <" dra)ul meu $8rard" s,use el t/n%rului" ,rivindu-l (u un z/mbet a (%rui ex,resie ,utea fi definit% anevoie" +tii (% nu ai aerul de a fi .n(/ntat (% m% vezi; Da da" tat%" )l%sui >illefort" sunt .n(/ntat" dar m% a+te,tam a+a de ,u5in la vizita dumitale" .n(/t ea m-a (am uluit. Dra)ul meu" urm% domnul #oirtier" a+ez/ndu-se" (red (% +i eu a+ ,utea" s%-5i s,un la fel. Cum" .mi anun5i lo)odna la Marsilia ,entru 2 februarie" iar la T martie e+ti la -aris; *at%" nu te ,l/n)e (% sunt ai(i" s,use $8rard" a,ro,iindu-se de domnul #oirtier" (%(i am venit ,entru dumneata" iar (%l%toria mea te va salva ,oate. Serios; s,use domnul #oirtier" .ntinz/ndu-se molati( .n 7il53 serios; 0a ,oveste+te-mi" domnule ma)istrat. @ desi)ur (eva serios. *at%" ai auzit vorbindu-se de un (lub bona,artist (are-+i 5ine +edin5ele .n strada Saint-2a(Uues; #um%rul !T; Da" eu sunt vi(e-,re+edintele lui. *at%" s/n)ele dumitale re(e m% .nfioar%. Ce vrei" dra)ul meu" (/nd ai fost ,ros(ris de monta)narzi" (/nd ai ie+it din -aris .ntr-o (%ru5% (u f/n" (/nd ai fost fu)%rit ,rin (/m,iile Dordeaux-ului de (o,oii lui 1obes,ierre" asta te o5ele+te ,entru multe. Continu% de(i. @i" (e s-a ,etre(ut la (lubul din strada Saint-2a(Uues; A fost (4emat a(olo )eneralul Wuesnel +i )eneralul Wuesnel" ,le(at la O seara de la el de-a(as%" a fost re)%sit a treia zi .n Sena. Bi (ine 5i-a ,ovestit istoria asta 4azlie; nsu+i re)ele" domnule. @i" bine" eu .n s(4imbul ,ove+tii dumitale" (ontinu% #oirtier" .5i voi (omuni(a o veste. Cred (% +tiu" tat%" (e vrei s%-mi s,ui...

49

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A" +tii de debar(area Maiest%5ii sale m,%ratul; *%(ere" tat%" te ro)" mai .nt/i ,entru dumneata +i a,oi ,entru mine. Da" (uno+team vestea +i o (uno+team (4iar .naintea dumitale" (%(i de trei zile )ones( nebun de la Marsilia la -aris" (u (iuda (% nu ,ot trimite la 2AA de le)4e .naintea mea )/ndul (are .mi fri)e mintea. De a(um trei zile; @+ti nebun. A(um trei zile .m,%ratul nu era .mbar(at. #-are a fa(e" +tiam ,roie(tul. @i" (um; -rintr-o s(risoare (are 5i-era adresat% din insula @lba. Mie; Dumitale +i ,e (are am sur,rins-o .n ,ortofelul mesa)erului. Da(% s(risoarea (%dea .n m/inile alt(uiva" .n (easul a(esta" tat%" ai fi fost ,oate .m,u+(at. -%rintele lui >illefort .n(e,u s% r/d%. Eaide" 4aide" s,use el" se ,are (% 1estaura5ia a .nv%5at de la im,riu modul de a rezolva )rabni( (4estiunile... m,u+(at" dra)ul meu; Ce ,ri,it e+ti= Dar unde e s(risoarea; *e (unos( ,rea bine (a s% m% tem (% ai l%sat-o ,e undeva. Am ars-o" de team% s% nu r%m/n% vreun (r/m,ei" (%(i s(risoarea .nsemna (ondamnarea dumitale. Bi ,ierzania viitorului dumitale" r%s,unse #oirtier (u r%(eal%. Da" .n5ele)" dar n-am motive s% m% tem. 'a( mai mult de(/t at/t" domnule" te salvez. ?a naiba" (4estia devine mai dramati(%6 ex,li(%-te. Domnule" revin la (lubul din strada Saint-2a(Uues. Se ,are (% (lubul a(esta st% .n sufletul domnilor de la ,oli5ie. De (e nu l-au (%utat mai bine; ?-ar fi )%sit. #u l-au )%sit" dar sunt ,e urma lui. Btiu" %sta e (uv/ntul (onsa(rat6 (/nd ,oli5ia r%m/ne de ru+ine s,une (% e ,e urme" iar )uvernul a+tea,t% lini+tit ziua (/nd ea va veni s% s,un%" (u ure(4ile ,le(ate" (% urma e ,ierdut%. Da" dar a fost )%sit un (adavru. $eneralul Wuesnel a fost u(is +i" .n toate 5%rile din lume" a(easta se nume+te (rim%. Crim%" zi(i; #imi( nu dovede+te (% )eneralul a fost vi(tima unei (rime. Milni( se )%ses( .n Sena oameni (are s-au arun(at din des,erare" (are s-au .ne(at" ne+tiind s% .noate. *at%" +tii foarte bine (% )eneralul nu s-a .ne(at din des,erare +i (% nu se s(%lda nimeni .n Sena .n luna ianuarie. #u" nu t%)%dui" moartea a(easta ,oart% (alifi(ativul de (rim%. Bi (ine a (alifi(at-o astfel; C4iar re)ele. 1e)ele; l (redeam destul de filosof (a s% .n5elea)% (%" .n ,oliti(%" nu exist% (rim%. n ,oliti(%" dra)ul meu" +tii (a +i mine (% nu exist% oa-meni" (i idei. #u sentimente" (i interese. n ,oliti(% nu se u(ide un om" se su,rim% un obsta(ol" at/ta tot. >rei s% +tii (um s-au ,etre(ut lu(rurile. @i bine" am s%-5i s,un. Credeam (% ,utem s% (ont%m ,e )eneralul Wuesnel" fiind(% ne fusese re(omandat de ,e insula @lba. 9nul dintre noi" se du(e la el +i .l invit% s% vin% .n strada Saint-2a(Uues" la o adunare unde va )%si ,rieteni. @l vine +i i se desf%+oar% tot ,lanul3 ,le(area din insula @lba" debar(area ,roie(tat%. A,oi" du,% (e el a as(ultat totul" a auzit totul" (/nd nu mai avea (e afla" r%s,unde (% este re)alist. 'ie(are e ,us s% fa(% un 7ur%m/nt" el .l fa(e" dar (u at/ta rea voin5%" .n(/t .nsemna mai de)rab% a-l is,iti ,e Dumnezeu. Cu toate a(estea" )eneralul a fost l%sat s% ias% liber" absolut liber. A(as% nu s-a mai .ntors. Ce vrei" dra)ul meu; De la noi a ,le(at" dar o fi )re+it drumul" at/ta tot. Crim%= #u z%u" m% uime+ti" >illefort. Dumneata" substitut de ,ro(uror re)al" (onstruind o a(uzare ,e dovezi a+a de +ubrede... Mi-a venit mie vreodat% .n )/nd s%-5i s,un" (/nd .5i exer(i5i meseria de re)alist +i fa(i s% se taie (a,ul unuia dintre ai mei6 &'iule" ai s%v/r+it o (rim%;& #u. Am s,us6 &'oarte bine" domnule" ai (omb%tut vi(torios. M/ine revan+a.& Dar" tat%" ia seama" revan+a a(easta va fi )rozav%" (/nd ne-o vom lua noi. #u te .n5ele). *e bizui ,e .ntoar(erea uzur,atorului; M%rturises(. *e .n+eli" tat%. #u va fa(e ni(i ze(e le)4e .n interiorul 'ran5ei f%r% s% fie urm%rit" fu)%rit" ,rins (a o fiar%. Dra)ul meu" .m,%ratul este .n momentul a(esta ,e drumul s,re $renoble" la 1A sau la 12 va fi la ?Von +i la 2A sau 2! la -aris. -o,ula5ia se va ridi(a... -entru a veni .n .nt/m,inarea lui.

50

Alexandre Dumas
#-are (u el de(/t (/5iva oameni +i se vor trimite (ontra lui armate. Care vor forma o es(ort% ,entru intrarea .n (a,ital%. #u z%u" dra)% $8rard" nu e+ti de(/t un (o,il. *e (rezi bine informat" ,entru (% un tele)raf .5i s,une" la trei zile du,% debar(are6 &9zur,atorul a debar(at la Cannes" (u (/5iva oameni3 suntem .n urm%rirea lui.& Dar unde e; Ce fa(e; Eabar nu ai. @ urm%rit" at/ta +tii. @i bine" va fi urm%rit astfel ,/n% la -aris" f%r% s% se tra)% un fo(. $renoble +i ?Vonul sunt ora+e fidele" (are-i vor o,une o barier% de netre(ut. $renoble .i va des(4ide ,or5ile (u entuziasm. ?Vonul .ntre) va veni s%-l .nt/m,ine. Crede-m%" suntem tot at/t de bine informa5i (a +i voi" iar ,oli5ia noastr% ,re5uie+te (/t a voastr%. >rei o dovad%; >roiai s%-mi as(unzi (%l%toria dumitale +i totu+i am +tiut de sosirea dumitale la o 7um%tate de or% du,% (e ai tre(ut bariera. #u i-ai dat adresa de(/t vizitiului. @i bine" .5i (unos( adresa +i dovada este (% vin exa(t .n momentul (/nd te a+ezi la mas%. Sun% de(i +i (ere .n(% un ta(/m. >om m/n(a .m,reun%. ntr-adev%r" r%s,unse >illefort" ,rivindu-+i ,%rintele (u uimire3 .ntr-adev%r" .mi ,ari bine informat. @i" doamne" lu(rul e foarte sim,lu. >oi" (are 5ine5i ,uterea" nu ave5i de(/t mi7loa(ele ,e (are le d% banul. #oi" (are o a+te,t%m" le avem ,e a(elea ,e (are le d% devotamentul. Devotamentul; .ntreb% >illefort r/z/nd. Da" devotamentul" a+a se nume+te .n termeni (insti5i ambi5ia (are n%d%7duie+te. Bi ,%rintele lui >illefort .ntinse sin)ur m/na s,re (ordonul soneriei ,entru a (4ema servitorul" ,e (are nu-l (4ema fiul. >illefort .i o,ri bra5ul. Stai" tat%" .n(% un (uv/nt" )l%sui t/n%rul. S,une. <ri(/t de ,rost or)anizat% ar fi ,oli5ia re)elui" ea +tie totu+i un a-m%nunt )rozav. Care; Semnalmentele omului (are" .n diminea5a zilei (/nd a dis,%rut )eneralul Wuesnel" s-a ,rezentat la el. A" istea5a ,oli5ie +tie asta; Bi (are sunt a(estea; *enul brun" ,%r" favori5ii +i o(4i ne)ri" redin)ot% albastr% .n(4eiat% ,/n% la b%rbie" rozeta de ofi5er al ?e)iunii de onoare la butonier%" ,%l%rie (u boruri lar)i +i baston de trestie. A4a" +tie asta; s,use #oirtier. Bi de (e atun(i nu a ,us m/na ,e om; -entru (% l-a ,ierdut ieri sau alalt%ieri la (ol5ul str%zii CoU-E8ron. C/nd .5i s,uneam (u (% ,oli5ia voastr% este o ,roast%... Da" dar dintr-un moment .ntr-altul ,oate s%-l )%seas(%. Da" s,use #oirtier" ,rivind (u ne,%sare .n 7uru-i. Da" da(% omul n-ar fi .n+tiin5at3 dar este" +i" ad%u)% el z/mbind" .+i va s(4imba fizionomia +i (ostumul. 1ostind (uvintele a(estea" el se ridi(%" .+i s(oase redin)ota +i (ravata" se .ndre,t% s,re o mas% ,e (are erau ,re)%tite toate obie(tele de toalet% ale fiului s%u" lu% un bri(i" .+i s%,uni (4i,ul +i" (u o m/n% ,erfe(t si)ur%" d%du 7os favori5ii (om,romi5%tori (are ofereau ,oli5iei un do(ument a+a de ,re5ios. >illefort .l ,rivea (u o )roaz% .n (are intra +i admira5ie. Du,% retezarea favori5ilor" #oirtier d%du ,%rului alt% form%3 lu%" .n lo(ul (ravatei ne)re" una (olorat%" (are se afla deasu,ra unui )eamantan des(4is3 .mbr%(%" .n lo(ul redin)otei albastre" .n(4eiat% ,/n% la )/t" o redin)ot% (afenie +i r%s(roit% a lui >illefort3 .n(er(% la o)lind% ,%l%ria (u boruri .ntoarse a t/n%rului" ,%ru mul5umit de (um .i venea +i" l%s/ndu-+i bastonul de trestie .n (ol5ul (%minului unde-l ,usese" f%(u s% +uiere .n m/na-i nervoas% o nuielu+% de bambus (u (are ele)antul substitut d%dea mersului s%u a(ea dezinvoltur% (e forma una din (alit%5ile-i de seam%. @i" s,use el" .ntor(/ndu-se s,re fiul s%u" du,% (e transformarea fu )ata" (rezi (% ,oli5ia ta m% re(unoa+te a(um; #u" tat%" .n)%im% >illefort. Cel ,u5in a+a n%d%7duies(. A(um" dra)% $8rard" (ontinu% #oirtier" m% .n(red .n ,ruden5a ta ,entru a fa(e s% dis,ar% toate lu(rurile astea ,e (are ti le las .n )ri7%. <" fii lini+tit" tat%" s,use >illefort. Da" da= A(um (red (% tu ai dre,tate +i (% se ,rea ,oate" .ntr-adev%r" s%-mi fi salvat via5a. Dar fii ,e ,a(e" .5i voi .na,oia servi(iul (ur/nd. >illefort (l%tin% din (a,. #u e+ti (onvins; #%d%7duies(" (el ,u5in" (% te .n+eli.

51

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ai s%-l mai vezi ,e re)e; -oate. >rei s% tre(i .n o(4ii lui dre,t ,rofet; *at%" ,rofe5ii nenoro(irii sunt r%u veni5i la (urte. Da" dar .ntr-o zi sau alta li se fa(e dre,tate. Bi" ,resu,un/nd o a doua 1estaura5ie" vei tre(e atun(i dre,t un om mare. n sf/r+it" (e s%-i s,un re)elui; S,une-i a(estea6 &Sire" sunte5i .n+elat asu,ra s,iritului armatei. Cel ,e (are .l numi5i la -aris (%,(%unul din Corsi(a +i (%ruia la #evers i se mai s,une uzur,atorul" se nume+te de ,e a(um la ?Von" Dona,arte +i la $renoble" m,%ratul. l (rezi fu)%rit" urm%rit. @l mer)e" se re,ede (a vulturul ,e (are-l readu(e. Solda5ii ,e (are .i (rezi a)oniz/nd de foame" fr/n5i de oboseal%" )ata s% dezerteze" s,ores( (a atomii de z%,ad% .n 7urul ful)ului (are se ,re(i,it%. Sire" ,lea(%. ?as% 'ran5a .n m/na adev%ratului ei st%,/n (are n-a (um,%rat-o" (i a (u(erit-o. -lea(%" sire" nu ,entru (% te-ar ,a+te vreun ,eri(ol" adversarul vostru este de-a7uns de tare (a s% v% )ra5ieze" (i ,entru (% ar fi umilitor ,entru un ne,ot al Sf/ntului ?udovi( s%-+i datoreze via5a omului de la Ar(ole" de la Maren)o +i de la Austerlitz. S,une-i astea" $8rard" sau" mai bine zis" ,lea(%" nu-i s,une nimi(3 t%inuie+te-5i (%l%toria. #u te l%uda (u (e-ai venit s% fa(i +i (u (e-ai f%(ut la -aris. 1eia-5i ,ostul" .ntoar(e-te la Marsilia noa,tea" intr% la tine ,rintr-o u+% dosni(% +i r%m/i a(olo" (uminte" umil" ne+tiutor mai (u seam% inofensiv" (%(i" de data a(easta .5i 7ur" vom ,ro(eda (u oameni vi)uro+i" (are-+i (unos( du+manii. Du-te" fiul meu" du-te" dra)% $8rard" +i" .n s(4imbul su,unerii fa5% de ordinele ,%rinte+ti sau" da(% ,referi" .n s(4imbul res,e(tului ,entru sfaturile unui ,rieten" te vom men5ine la lo(ul t%u. >a fi" ad%u)% #oirtier z/mbind" un mi7lo( ,entru tine de a m% salva .n(% o dat% da(% bas(ula ,oliti(% te va readu(e ,e tine sus +i ,e mine 7os. Adio" dra)% $8rard. ?a viitoarea ta (%l%torie" s% tra)i la mine. Bi #oirtier ie+i (u lini+tea (are nu-l ,%r%sise o (li,% (/t 5inuse anevoioasa (onversa5ie. -alid +i a)itat" >illefort aler)% la fereastr%" desf%(u ,erdeaua +i .l v%zu tre(/nd (alm" netulburat" ,rintre doi sau trei oameni (u .nf%5i+are sus,e(t%" as(un+i la (ol5ul str%zilor +i (are st%teau ,oate a(olo (a s%-l aresteze ,e omul (u favori5i ne)ri" (u redin)ot% albastr% +i (u ,%l%rie (u boruri late. >illefort r%mase astfel .n ,i(ioare" res,ir/nd )reu" ,/n% (/nd ,%rintele s%u dis,%ru la r%s,/ntia DussV. Atun(i se n%,usti asu,ra obie(telor ,%r%site de el" b%)% .n fundul )eamantanului (ravata nea)r% +i redin)ota albastr%" mototoli ,%l%ria ,e (are o v/r. 7os" .ntr-un dula," ru,se bastonul de trestie .n trei" arun(/ndu-l .n fo(" .+i ,use o +a,(% de voia7" (4em% valetul" .i interzise (u o ,rivire ,loaia de .ntreb%ri ,e (are a(esta se sim5ea .mboldit s% le ,un%" ,l%ti nota 4otelului" s%ri .n tr%sura (are-l a+te,ta ,re)%tit%" afl% la ?Von (% Dona,arte intrase .n $renoble +i" .n mi7lo(ul a)ita5iei (are domnea ,e tot (u,rinsul drumului" sosi la Marsilia" st%,/nit de to5i fiorii (are intr% .n inima omului dim,reun% (u ambi5ia +i (u (ele dint/i onoruri.

Capitolul XIII

Cele o sut% de zile

Domnul #oirtier era un bun ,rofet" iar lu(rurile se desf%+urar% (u iu5eala ,revestit% de el. Cunoa+te5i .ntoar(erea de ,e insula @lba" .ntoar(ere (iudat%" mira(uloas%" (are" f%r% ,re(edent" va r%m/ne ,robabil neimitat% .n viitor. ?udovi( al Q>000-lea nu .n(er(% de(/t .n mod slab s% ,re/nt/m,ine )reaua lovitur%. ?i,sa de .n(redere .n oameni .i r%,ea .n(rederea .n evenimente. 1e)alitatea sau" mai bine zis" monar4ia abia re(onstituit% de el se (latin% ,e baza ei .n(% nesi)ur% +i un sin)ur )est al .m,%ratului n%rui .ntre)ul edifi(iu" ameste( inform de ve(4i ,re7ude(%5i +i de idei noi. >illefort nu avu de(i de la re)ele s%u de(/t re(uno+tin5a" nu numai inutil% ,entru moment" dar (4iar ,eri(uloas% +i (ru(ea de ofi5er al ?e)iunii de onoare" ,e (are avu ,ruden5a s% n-o arate" de+i domnul de Dla(as" a+a (um .i re(omandase re)ele" se )r%bi s%-i ex,edieze brevetul. #a,oleon l-ar fi destituit desi)ur ,e >illefort de nu s-ar fi aflat sub ,rote(5ia lui #oirtier" devenit atot,uterni( la (urtea (elor < sut% de Mile" at/t ,rin ,eri(olele ,e (are le .nfruntase" (/t +i ,rin servi(iile ,e (are le adusese. Astfel" ,re(um f%)%duise" )irondinul de la OT +i senatorul de la 1 AC o(roti ,e (el (are .l o(rotise +i ,e el .n a7un.

52

Alexandre Dumas
*oat% ,uterea lui >illefort se m%r)ini de(i" .n r%stim,ul a(estei evo(%ri a im,eriului" a (%rui a doua (%dere ,utu de altminteri s-o ,revad% foarte u+or" la a .n%bu+i se(retul ,e (are Dant:s fusese ,e ,un(tul de a-l divul)a. 'u destituit numai ,ro(urorul re)al" b%nuit de moli(iune .ntru bona,artism. *otu+i ,uterea im,erial% abia fusese restabilit%" adi(% .m,%ratul abia o(u,ase -alatul *uileries" ,%r%sit de ?udovi( al Q>000-lea +i abia se lansaser% ordinele sale numeroase +i diver)ente din (abinetul mi( unde" o dat% (u >illefort" i-am introdus ,e (ititorii no+tri +i unde" ,e masa de nu(" )%sise des(4is% .n(%" ,lin% ,e 7um%tate" taba(4era lui ?udovi( al Q>000-lea" (%" .n (iuda atitudinii ma)istra5ilor s%i" Marsilia .n(e,u s% simt% ,/l,/ind t%(iunii r%zboiului (ivil" totdeauna nestin+i (om,let la Sud. -u5in trebui atun(i (a re,resaliile s% nu trea(% din(olo de t%r%boiul (u (are fur% asedia5i re)ali+tii z%vor/5i ,rin (asele lor +i de afronturile ,ubli(e (are .i urm%rir% ,e (ei (e se .n(umetau s% ias%. -rintr-un reviriment fires(" vredni(ul armator ,e (are l-am ar%tat (a a,ar5in/nd ,artidului ,o,ular" deveni" la r/ndu-i" .n momentul a(esta" nu vom s,une atot,uterni(" (%(i domnul Morrel era un om ,rudent" oare(um timid" (a to5i (ei (are +i-au f%(ut o .n(eat% +i trudni(% situa5ie (omer(ial%" dar .n m%sur%" de+i de,%+it de bona,arti+tii zelo+i (are-l tratau de moderat" .n m%sur%" zi(" s% ridi(e )lasul ,entru a fa(e s% se aud% o re(lama5ie. 1e(lama5ia a(easta" ,re(um ve5i b%nui u+or" se referea la Dant:s. >illefort r%m%sese .n ,i(ioare" de+i su,eriorul s%u (%zuse" iar (%s%toria sa" (u toate (% nerevo(at%" fusese am/nat% ,entru tim,uri mai bune. Da(% .m,%ratul .+i ,%stra tronul" $8rard va avea nevoie de o alt% alian5%" iar ,%rintele s%u se va .ns%r(ina s% i-o )%seas(%3 da(% o a doua 1estaura5ie .l va readu(e ,e ?udovi( al Q>000-lea .n 'ran5a" influen5a domnului Saint- M8ran s,orea dim,reun% (u a sa" astfel (%" mai mult de(/t ori(/nd" (%s%toria devenea iar%+i o ,artid% str%lu(it%. Substitutul de ,ro(uror re)al r%mase de(i" deo(amdat%" ,rimul ma)istrat din Marsilia (/nd" .ntr-o diminea5%" u+a sa se des(4ise +i .i fu anun5at domnul Morrel. Alt(ineva s-ar fi )r%bit s% vin% .n .nt/m,inarea armatorului" iar ,rin )raba sa +i-ar fi tr%dat sl%bi(iunea. >illefort era .ns% un om su,erior" (are avea" da(% nu ,ra(ti(a" (el ,u5in instin(tul tuturor lu(rurilor. 0 sili ,e Morrel s% fa(% anti(amer%" a+a (um ar fi f%(ut sub 1estaura5ie" (u toate (% nu era nimeni la el" (i ,entru sim,lul motiv (% era re)ula (a un substitut de ,ro(uror re)al s% obli)e la anti(amer%. A,oi" du,% un sfert de or% ,e (are el .l .ntrebuin5% (itind dou% sau trei ziare de nuan5e diferite" ,orun(i (a armatorul s% fie introdus. Domnul Morrel se a+te,ta s%-l )%seas(% ,e >illefort ab%tut. l )%si a+a (um .l v%zuse (u +ase s%,t%m/ni .nainte" adi(% lini+tit" ferm" ,lin de a(ea ,olite5e re(e" (ea mai de netre(ut dintre toate barierele (are des,art omul ridi(at" de omul de r/nd. 0ntrase .n (abinetul lui >illefort (onvins (% ma)istratul va tremura v%z/ndu-l +i" dim,otriv%" se ,omenea .nfiorat +i emo5ionat el dinaintea ,ersona7ului is(oditor (are-l a+te,ta (u (otul rezemat de birou. Se o,ri la u+%. >illefort .l ,rivi (a +i (um .l re(uno+tea (u )reu. n sf/r+it" du,% (/teva (li,e de examinare +i de t%(ere" .n r%stim,ul (%rora vredni(ul armator .+i r%su(ea ,%l%ria .n m/ini6 Domnul Morrel" da(% nu m% .n+el; zise >illefort. Da" domnule" eu" r%s,unse armatorul. A,ro,ie-te" (ontinu% ma)istratul f%(/nd (u m/na un semn ,rote(tor +i s,une-mi (%rei .m,re7ur%ri datorez (instea vizitei dumitale. #u b%nui5i" domnule; .ntreb% Morrel. #u" (/tu+i de ,u5in. Ceea (e nu m% .m,iedi(% s% fiu (/t se ,oate de dis,us a-5i fi ,e ,la(" da(% lu(rul st% .n ,uterea mea. ?u(rul de,inde .n .ntre)ime de dumneavoastr%" domnule" s,use Morrel. @x,li(%-te atun(i. Domnule" (ontinu% armatorul" re(%,%t/ndu-+i si)uran5a ,e m%sur% (e vorbea +i tare" de altminteri" ,e dre,tatea (auzei sale +i a ,ozi5iei sale" v% reaminti5i (%" (u (/teva zile .nainte de a se afla de debar(area Maiest%5ii sale m,%ratul" venisem s% re(lam indul)en5a dumneavoastr% ,entru un t/n%r nenoro(it" un marinar" se(und ,e bordul bri(ului meu. @ra a(uzat" da(% v% aminti5i" de le)%turile (u insula @lba. ?e)%turile a(estea" (are erau o (rim% ,e atun(i" sunt ast%zi titluri de favoare. Dumneavoastr%" (are .l servea5i ,e ?udovi( al Q>000-lea" nu l-a5i mena7at" domnule. @ra5i dator s-o fa(e5i. Ast%zi .l servi5i ,e #a,oleon +i trebuie s%-l ,rote7a5i. @" de asemeni" datoria dumneavoastr%. >in de(i s% v% .ntreb (e a devenit el. >illefort f%(u o sfor5are uria+% s% se st%,/neas(%. #umele a(estui om; .ntreb% el. 'ii bun +i s,une-mi numele lui. @dmond Dant:s.

53

Contele de Monte-Cristo vol. 1


@vident" >illefort ar fi ,referat" (a .ntr-un duel" s% ,rimeas(% fo(ul adversarului s%u de la 2! de ,a+i" de(/t s% aud% rostit a(est nume .n fa5a sa. #u (li,i totu+i. &n (4i,ul a(esta" .+i s,use >illefort" n-au s% m% ,oat% a(uza (% am f%(ut din arestarea t/n%rului o (4estiune ,ur ,ersonal%.& Dant:s; @dmond Dant:s" zi(i; Da" domnule. >illefort des(4ise atun(i un re)istru )ros" aflat .ntr-un sertar ve(in" tre(u la o mas%" de la mas% tre(u la dosar +i" .ntor(/ndu-se s,re armator6 @+ti si)ur (% nu te .n+eli" domnule; .i s,use el (u aerul (el mai natural. Da(% Morrel ar fi fost un om mai fin sau mai luminat asu,ra afa(erii" i s-ar fi ,%rut bizar (a substitutul de ,ro(uror re)al s%-i r%s,und% .n (4estiuni (u totul str%ine de resortul lui. Bi s-ar fi .ntrebat de (e >illefort nu-l trimite la re)istrele .n(4isorii" la )uvernatorii de .n(4isoare" la ,refe(tul de,artamentului. Dar Morrel" (%ut/nd zadarni( teama ,e (4i,ul lui >illefort" nu mai v%zu din moment (e ori(e temere .i ,%rea absent% de(/t (ondes(enden5%. >illefort (al(ulase exa(t. #u" domnule" s,use Morrel" nu m% .n+el. De altminteri .l (unos( ,e bietul b%iat de ze(e ani +i este .n servi(iul meu de ,atru. Am venit" v% aminti5i" a(um +ase s%,t%m/ni" ru)/ndu-v% s% fi5i dre,t (u bietul b%iat. M-a5i ,rimit destul de r%u +i mi-a5i r%s,uns .n (4i, nemul5umit. <" re)ali+tii erau severi (u bona,arti+tii ,e vremea a(eea. Domnule" r%s,unse >illefort" brav/nd situa5ia (u iu5eala +i (u s/n)ele-i re(e de totdeauna" eram re)alist ,e vremea (/nd (redeam (% Dourbonii sunt nu numai mo+tenitori le)itimi ai tronului" dar +i ale+ii na5iunii. ns% .ntoar(erea mira(uloas%" ai (%rei martori am fost" mi-a dovedit (% m% .n+elam. $eniul lui #a,oleon a .nvins. Monar4ul le)itim e monar4ul iubit. Dravo= stri)% Morrel" (u sin(eritatea-i naiv%" .mi fa(e ,l%(ere s% v% aud vorbind astfel +i nutres( s,eran5e ,entru soarta lui @dmond. 0a stai" relu% >illefort" r%sfoind alt re)istru. Am )%sit6 un marinar" nu-i a+a" (are se .nsura (u o (atalan%; Da" da" .mi amintes( a(um. ?u(rul era foarte )rav. Cum a+a; Bti5i (%" ie+ind de la mine" a fost dus la arestul din -alatul 2usti5iei. Da" +i; @i +i am ra,ortat la -aris. Am ex,ediat 4/rtiile )%site asu,ra lui. Ce vrei" eram dator... iar la zile du,% arestare" ,rizonierul a fost ridi(at. 1idi(at; ex(lam% Morrel. Dar (e s-a f%(ut (u bietul b%iat; <" lini+te+te-te= < fi fost trans,ortat la 'enestrellers" la -i)nerol" ,e insulele Sainte-Mar)uerite" (eea (e .n termeni administrativi se (4eam% (% a fost exilat. ntr-o bun% diminea5% ai s%-l vezi revenind la (omanda vasului s%u. S% vin% (/nd va vrea" lo(ul lui este ,%strat. Dar (um de nu s-a .na,oiat ,/n% a(um; Cred (% ,rima )ri7% a 7usti5iei bona,artiste ar fi trebuit s% fie ,unerea .n libertate a (elor .n(4i+i de 7usti5ia re)alist%. #u rosti a(uza5ii tari" s(um,e domnule Morrel" r%s,unse >illefort. n toate trebuie s% se ,ro(edeze le)al. <rdinul de .n(ar(erare venise de sus" e nevoie (a tot de sus s% vin% +i ordinul de eliberare. 0ar #a,oleon s-a .na,oiat abia de 1! zile. S(risorile de anulare trebuie s% fie ex,ediate. Dar" .ntreb% Morrel" nu este ni(i o (ale (a s% se )r%beas(% formalit%5ile" a(um (/nd noi triumf%m. Am oare(ari ,rieteni" oare(are influen5%. -ot s% ob5in ridi(area sentin5ei. #u s-a dat ni(i o sentin5%. Atun(i a arest%rii. n materie ,oliti(%" nu exist% re)istru de arest%ri. $uvernele au uneori interesul (a un om s% dis,ar% f%r% a l%sa urm%6 notele de .n(4isoare ar (%l%uzi (er(et%rile. -oate (% era astfel sub Dourboni" dar a(um... Dra)% domnule Morrel" a+a e .n toate tim,urile. $uvernele se su((ed +i se aseam%n%. Ma+ina ,eniten(iar%" montat% sub ?udovi( al Q>000- lea" mer)e +i ast%zi a,roa,e (a la Dastilia. m,%ratul a fost totdeauna mai stri(t .n (e ,rive+te re)ulamentul .n(4isorilor sale de(/t .nsu+i marele re)e" iar num%rul .n(ar(era5ilor" des,re (are re)istrele nu ,%streaz% ni(i o urm%" este in(al(ulabil6 At/ta bun%voin5% ar fi zdrun(inat (4iar (ertitudinile" iar Morrel nu avea ni(i m%(ar b%nuieli. Dar" .n sf/r+it" domnule de >illefort" s,use el" (e sfat mi-a5i da (are s% )r%beas(% .ntoar(erea bietului Dant:s; 9nul sin)ur" domnule. Adreseaz% o ,eti5ie ministerului 7usti5iei=

54

Alexandre Dumas
<" domnule" +tim (e .nseamn% ,eti5iile6 ministrul ,rime+te dou% sute ,e zi +i nu (ite+te ,atru. Da" relu% >illefort" dar va (iti o ,eti5ie trimis% de mine" re(omandat% de mine" adresat% dire(t de mine. Bi a5i vrea s% trimite5i dumneavoastr% ,eti5ia a(easta; Cu (ea mai mare ,l%(ere. Dant:s ,utea s% fie vinovat atun(i. @l e .ns% ino(ent ast%zi +i e de datoria mea s% redau libertatea a(eluia ,e (are am fost dator s%-l ba) .n .n(4isoare. >illefort ,re/nt/m,in% astfel ,eri(olul unei an(4ete" ,u5in ,robabil%" dar ,osibil%" an(4et% (are ar fi .nsemnat" (u si)uran5%" ,ierzania lui. Dar (um se s(rie ministrului; A+az%-te ai(i" domnule Morrel" s,use >illefort" (ed/nd lo(ul s%u armatorului. 5i voi di(ta. Ave5i bun%tatea a(easta; #i(i vorb%. S% nu ,ierdem tim,. Am ,ierdut +i a+a ,rea mult. Da" domnule" s% ne )/ndim (% bietul b%iat a+tea,t%" sufer% +i .+i ,ierde ,oate s,eran5a. >illefort se .nfior% )/ndindu-se la ,rizonierul (are .l blestema .n t%(ere +i .n .ntuneri(. Mersese .ns% ,rea de,arte (a s% ,oat% da .na,oi6 Dant:s trebuia s% fie zdrobit .ntre ro5ile ambi5iei sale. A+te,t" domnule" s,use armatorul" st/nd .n fotoliul lui >illefort" (u un (ondei .n m/n%. >illefort di(t% atun(i o (erere ,rin (are" desi)ur" .ntr-un s(o, ex(elent" exa)era ,atriotismul lui Dant:s +i servi(iile aduse de el (auzei bona,artiste. n (ererea a(easta Dant:s devenise unul dintre (ei mai a(tivi a)en5i ai .ntoar(erii lui #a,oleon. @vident (%" v%z/nd o astfel de ,eti5ie" ministrul va fa(e imediat dre,tate" da(% dre,tatea nu era ,/n% atun(i f%(ut%. Du,% (e ,eti5ia fu s(ris%" >illefort o re(iti (u )las tare. A+a" s,use el. Bi a(um .n(rede-te .n mine. -eti5ia va ,le(a f%r% .nt/rziere" domnule; Ast%zi (4iar. 1e(omandat% de dumneavoastr%; Cea mai bun% re(omanda5ie ,e (are o ,ot ,une" domnule" este de a (onfirma tot (e s,ui dumneata .n (erere. >illefort se a+ez%" la r/ndu-i +i a,li(% ,e un (ol5 al ,eti5iei6 (ertifi(area sa. A(um" domnule" (e trebuie s% fa(; .ntreb% Morrel. S% a+te,5i" relu% >illefort. $arantez eu ,entru tot. Asi)urarea .i d%du s,eran5e lui Morrel. -le(% de la substitutul de ,ro(uror re)al .n(/ntat de a(easta +i se duse s%-l vesteas(% ,e b%tr/nul ,%rinte al lui Dant:s (%-+i va revedea .n (ur/nd fiul. >illefort" .n lo( s% o trimit% la -aris" ,%str% (u )ri7% .n m/inile sale (ererea (are" salv/ndu-l ,e Dant:s .n ,rezent" .l (om,romitea a+a de n%,razni( .n viitor" .n i,oteza (/nd ,e viitor .nf%5i+area @uro,ei +i .ntors%tura evenimentelor ar .n)%dui-o" adi(% .n (azul unei a doua 1estaura5ii. Dant:s r%mase de(i ,rizonier. -ierdut .n ad/n(imile (ar(erii sale" el nu auzi z)omotul formidabil al ,r%bu+irii tronului lui ?udovi( al Q>000-lea +i a(ela" mai n%,razni(" al n%ruirii im,eriului. Dar >illefort urm%rise totul (u un o(4i vi)ilent" as(ultase totul (u o ure(4e atent%. De dou% ori" .n intervalul s(urtei a,ari5ii im,eriale" (are se nume+te (ele o sut% de zile" Morrel revenise" st%ruind mereu ,entru eliberarea lui Dant:s +i de fie(are dat% >illefort .l lini+tise (u f%)%duieli +i s,eran5e. n sf/r+it" sosi Xaterloo" Morrel nu se mai ar%t% la >illefort. Arma-torul f%(use ,entru t/n%rul s%u ,rieten tot (e omene+te se ,utea fa(e. A .n(er(a tentative noi sub a doua 1estaura5ie" .nsemna a se (om,romite f%r% folos. ?udovi( al Q>000-lea se reur(% ,e tron. >illefort" ,entru (are Marsilia era ,lin% de amintiri devenite ,entru el remu+(%ri" (eru +i ob5inu lo(ul de ,ro(uror re)al" va(ant la *oulouse. ?a 1! zile du,% instalarea sa .n noua re+edin5% se .nsur% (u domni+oara 1en8e de Saint-M8ran" al (%rei ,%rinte era la (urte mai bine de(/t ori(/nd. 0at% (um" de-a lun)ul (elor o sut% de zile +i du,% Xaterloo" Dant:s r%mase sub z%voare" uitat" da(% nu de oameni" (el ,u5in de Dumnezeu. Dan)lars .n5elese toat% )reutatea loviturii (u (are .l izbise ,e Dant:s" (/nd .l v%zuse ,e #a,oleon revenind .n 'ran5a. Denun5ul lui .+i atinsese 5inta +i" (a to5i oamenii (u anumite .nsu+iri ,entru (rim%" dar (u o inteli)en5% mi7lo(ie ,entru via5a obi+nuit%" numi a(east% (oin(iden5% bizar% un decret al -rovidenei. C/nd #a,oleon se" .na,oie la -aris +i (/nd )lasul s%u r%sun% din nou" im,erios" ,uterni(" Dan)lars se .nfri(o+%. Se a+te,t% s%-l vad% .n fie(are (li,% rea,%r/nd ,e Dant:s" Dant:s (are +tia totul" Dant:s amenin5%tor +i ,uterni( ,entru toate r%zbun%rile. @x,rim% atun(i domnului Morrel dorin5a de a ,%r%si servi(iul ,e mare +i (eru s% fie re(omandat de el unui ne)ustor s,aniol" la (are intr% ,e la sf/r+itul lui martie" adi(% du,% 1A sau 12 zile de la intrarea lui #a,oleon la *uileries. -le(% de(i la Madrid +i nu se mai auzi de el.

55

Contele de Monte-Cristo vol. 1


'ernand nu ,ri(e,u nimi(. Dant:s era absent" mai mult nu-i trebuia. Ce devenise a(esta; #u (%uta s% afle. De(/t" .n r%stim,ul ,e (are i-l l%sa absen5a lui" se str%dui s-o am%)eas(% ,e Mer(8d:s asu,ra motivelor ab-sen5ei +i s% f%ureas(% ,lanuri de emi)rare +i de r%,ire. Din (/nd .n (/nd" de asemeni +i a(estea erau (easurile sumbre ale vie5ii sale" el se a+eza sus ,e (a,ul -4aro" .n lo(ul unde se distin)e deo,otriv% Marsilia +i satul Catalani" ,rivind trist" nemi+(at" (a o ,as%re de ,rad%" da(% nu (umva .l vede" ,e unu din (ele dou% drumuri" ,e t/n%rul frumos" (u mers s,rinten" (u (a,ul sus" (are devenise +i ,entru el mesa)erul unei )rele r%zbun%ri. Atun(i" ,lanul lui 'ernand era f%(ut6 va zdrobi (a,ul lui Dant:s (u un fo( de ,u+(% +i se va sinu(ide a,oi" ,entru a da o (oloratur% asasinatului. 'ernand se am%)ea .ns%6 el nu s-ar fi sinu(is ni(iodat%" (%(i n%d%7duia mereu. ntre tim, +i ,rintre at/tea flu(tua5ii dureroase" im,eriul (4em% o ul-tim% rezerv% de solda5i +i to5i oamenii .n stare s% ,oarte arme se n%,ustir% .n afara 'ran5ei" la )lasul r%sun%tor al m,%ratului. 'ernand ,le(% .m,reun% (u (eilal5i" ,%r%sind (oliba +i ,e Mer(8d:s" ros de )/ndul mo4or/t +i )rozav (%" .n urma lui" ,oate rivalul va reveni +i se va .nsura (u a(eea ,e (are el o iubea. Da(% 'ernand s-ar fi sinu(is vreodat%" ar fi f%(ut-o" ,%r%sind-o ,e Mer(8d:s. Aten5iile lui ,entru Mer(8d:s" mila ,e (are ,%rea (% o arat% fa5% de nenoro(irea ei" )ri7a de a-i satisfa(e dorin5ele (ele mai ne.nsemnate" ,roduseser% efe(tul ,e (are se ,rodu( totdeauna asu,ra inimilor )eneroase a,aren5ele devotamentului6 Mer(8d:s" (are .l iubise totdeauna ,e 'ernand .n (4i, ,rietenes(" .+i s,ori fa5% de el (u un nou sentiment" re(uno+tin5a. 'rate" .i s,use ea" ,un/nd sa(ul de re(rut ,e umerii (atalanului" frate" sin)urul meu ,rieten" nu te l%sa u(is" nu m% l%sa sin)ur% ,e lumea a(easta" unde ,l/n) +i unde voi r%m/ne sin)ur%" (/nd tu nu vei mai fi. Cuvintele a(estea" rostite .n momentul ,le(%rii" d%dur% lui 'ernand oare(are s,eran5%. Da(% Dant:s nu se .na,oia" Mer(8d:s" va ,utea" de(i" s%-i a,ar5in% .ntr-o zi. Mer(8d:s r%mase sin)ur% ,e ,%m/ntul ster, (are nu i se ,%ruse ni(iodat% a+a de arid" av/nd (a orizont marea imens%. S(%ldat% .n la(rimi" a-semenea f%,turii nebune" des,re (are ne vorbe+te dureroasa ,oveste (% era v%zut% r%t%(ind mereu .n ,rea7ma satului Catalani. 9neori" o,rindu-se sub soarele arz%tor al sudului" .n ,i(ioare" ne(lintit%" mut% (a o statuie" ,rivind Marsilia. Alteori" a+ezat% ,e 5%rm" as(ult/nd )eam%tul m%rii" etern (a +i durerea (i +i .ntreb/ndu-se .ntruna da(% nu era mai bine s% se ,le(e .na-inte" s% se lase dus% de )reutatea ei" s% se des(4id% abisul +i s-o .n)4it%" de(/t s% sufere astfel (rudele alternative ale unei a+te,t%ri f%r% s,eran5%. #u (ura7ul i-a li,sit fetei ,entru a-+i .nde,lini ,lanul" (i reli)ia i-a venit .n a7utor +i a salvat-o de sinu(idere. Caderousse fu (4emat (a +i 'ernand" numai (% el" fiind mai v/rstni( (u o,t ani de(/t (atalanul +i .nsurat" nu f%(u ,arte de(/t din a treia stri)are +i fu ex,ediat ,e (oaste. D%tr/nul Dant:s" (are nu mai era sus5inut de(/t de s,eran5%" o ,ierdu la (%derea m,%ratului. @xa(t la (in(i luni du,% des,%r5irea de fiul s%u +i a,roa,e .n a(ela+i (eas (/nd a(esta fusese arestat" el .+i d%du ultima suflare .n bra5ele fetei. Domnul Morrel f%(u fa5% tuturor (4eltuielilor de .nmorm/ntare +i ,l%ti mi(ile datorii ,e (are b%tr/nul le f%(use .n tim,ul bolii. #u era numai re(uno+tin5% .n ,urtarea lui" era +i (ura7. Sudul se afla .n fl%(%ri +i era o (rim% s% a7u5i" (4iar ,e ,atul de moarte" ,%rintele unui bona,artist a+a de ,eri(ulos (a Dant:s.

Capitolul XIV

-rizonierul furios +i ,rizonierul nebun

?a vreun an du,% .ntoar(erea lui ?udovi( al Q>000-lea" se ,roduse o vizit% a domnului ins,e(tor )eneral al .n(4isorii. Dant:s auzi din fundul (ar(erei sale 4uruind +i s(r/+nind" toate a(ele ,re)%tiri (are st/rneau sus mult z)omot" .ns% (are 7os ar fi fost z)omote ne.nsemnate ,entru ori(e alt% ure(4e de(/t a(eea a unui ,rizonier obi+nuit s% as(ulte .n t%(erea no,5ii ,%ian7enul (are .+i 5ese ,/nza +i (%derea ,eriodi(% a stro,ului de a,% (%ruia .i trebuie un (eas ,entru a se forma ,e tavanul (ar(erei. D%nui (% se ,etre(ea la (ei vii (eva neobi+nuit. *r%ia de a+a de mult% vreme .ntr-un morm/nt" .n(/t se ,utea (onsidera de-a binelea (a mort.

56

Alexandre Dumas
ntr-adev%r" ins,e(torul vizit%" una du,% alta" (amerele" (elulele +i (ar(erele. 'ur% intero)a5i numero+i ,rizonieri. @rau (ei ,e (are bl/nde5ea sau .ndobito(irea lor .i re(omanda bun%voin5ei administra5iei. 0ns,e(torul .i .ntreb% (um erau 4r%ni5i +i (e re(lama5ii aveau de f%(ut. 1%s,unser% unanim (% 4rana era nesuferit% +i re(lamau libertatea. 0ns,e(torul .i .ntreb% atun(i da(% nu aveau s%-i s,un% +i alt(eva. @i (l%tinar% din (a,. Ce alt bun de(/t libertatea ,ot s% (ear% ,rizonierii; 0ns,e(torul se .ntoarse z/mbind +i .i s,use )uvernatorului6 #u +tiu de (e suntem trimi+i s% fa(em turneele astea inutile. Cine vede un ,rizonier" vede o sut%" (ine aude un ,rizonier" aude o mie. *otdeauna a(ela+i lu(ru6 ,rost 4r%ni5i +i nevinova5i. Mai ave5i al5ii; Da" avem ,rizonieri ,eri(ulo+i sau nebuni" ,e (are .i 5inem la (ar(er%. Eaide" )l%sui ins,e(torul (u un aer de ,rofund% oboseal%" s% ne fa(em meseria ,/n% la (a,. S% (obor/m .n (ar(ere. A+te,ta5i" s,use )uvernatorul" s% trimitem m%(ar du,% doi oameni. De5inu5ii s%v/r+es( uneori" (4iar din sil% de via5% +i ,entru a fi (ondamna5i la moarte" a(te inutile" de dezn%de7de6 a5i ,utea fi vi(tima unui astfel de a(t. ?ua5i-v% atun(i ,re(au5iile" s,use ins,e(torul. ntr-adev%r" se trimise du,% doi solda5i +i se .n(e,u (obor/rea ,e o s(ar% a+a de .m,u5it%" de infe(t%" de mu(ezit%" .n(/t sim,la tre(ere ,rintr-un atare lo( v%t%ma ne,l%(ut vederea" mirosul +i res,ira5ia. <4" f%(u ins,e(torul" o,rindu-se la 7um%tatea (obor/+ului. Cine dra(u ,oate s% lo(uias(% ai(i; 9n (ons,irator dintre (ei mai ,rime7dio+i" (are ne e re(omandat .n mod s,e(ial (a un om .n stare de ori(e. @ sin)ur; De bun% seam%. De (/t tim, e ai(i; De a,roa,e un an. Bi a fost b%)at la (ar(er% din momentul intr%rii; #u" domnule" doar du,% (e a vrut s% omoare ,e )ardianul .ns%r(i-nat (u adu(erea 4ranei. A vrut s%-l omoare ,e )ardian; Da" domnule +i ne va l%muri (4iar a(esta. #u-i a+a" Antoine; .ntreb% )uvernatorul. Da" a vrut s% m% u(id%" r%s,unse )ardianul. @i" dar .n (azul a(esta omul e nebun. Mai mult de(/t at/t" )l%sui )ardianul" este un demon. >re5i s% se de,un% o ,l/n)ere; .ntreb% ins,e(torul ,e )uvernator. 0nutil" domnule. @ste .ndea7uns de ,ede,sit +i a+a. De altminteri a(um e a,roa,e de nebunie +i" du,% ex,erien5a ,e (are ne-o dau observa5iile noastre" ,/n% .ntr-un an va fi (om,let alienat. Atun(i (u at/t mai bine ,entru el" s,use ins,e(torul. Devenind nebun absolut" va suferi mai ,u5in. -re(um se vede" ins,e(torul era un om ,lin de umanitate" vredni( de fun(5iile filantro,i(e ,e (are le .nde,linea. Ave5i dre,tate" domnule" s,use )uvernatorul" iar reflexia dumneavoastr% dovede+te (% a5i studiat ,rofund natura uman%. Astfel" avem .ntr-o (ar(er%" (are nu e des,%r5it% de a(esta de(/t ,rin vreo dou%ze(i de ,i(ioare +i .n (are se (oboar% ,e o alt% s(ar%" un b%tr/n abate" fost +ef de ,artid .n 0talia" (are se afl% ai(i din 1 11" (%ruia i s-a smintit mintea ,e la sf/r+i-tul lui 1 1T +i (are" din momentul a(ela" nu mai e fizi(e+te de re(unos(ut6 a(um ,l/n)e" a(um r/de3 a(um sl%be+te" a(um se .n)ra+%. @ mai bine s%-l vede5i ,e el de(/t ,e a(esta. #ebunia lui e amuzant% +i nu v% va .ntrista. Am s%-i v%d +i ,e unul +i ,e altul" r%s,unse ins,e(torul. *rebuie s% ne fa(em meseria .n (4i, (on+tiin(ios. 0ns,e(torul era la ,rimul s%u turneu +i vroia s% dea autorit%5ii o idee bun% des,re sine. S% intr%m de(i mai .nt/i la a(esta" ad%u)% el. Cu ,l%(ere" r%s,unse )uvernatorul. Bi f%(u semn )ardianului (are des(4ise u+a. Auzind s(/r5/itul z%voarelor masive" stri)%tul 5/5/nelor ru)inite" Dant:s" )4emuit .ntr-un un)4er al (ar(erei unde ,rimea (u o bu(urie nedes(ris% d/ra de lumin% (e se filtra ,rintr-o ferestrui(% .n)ust%" z%brelit%" .n%l5% (a,ul. >%z/nd un om ne(unos(ut" luminat de fa(lele ,e (are le ,urtau doi )ardieni" (%ruia )uvernatorul .i vorbea (u ,%l%ria .n m/n%" .ntov%r%+it de doi solda5i" Dant:s b%nui des,re (e era vorba +i" (onstat/nd" .n sf/r+it" (% i se ,rezint% o(azia de a im,lora o autoritate su,erioar%" s%ri .nainte (u m/inile .m,reunate. Solda5ii .ntinser% .ndat% baioneta" (rez/nd (% .n(ar(eratul se n%,ustea (u )/nduri rele asu,ra ins,e(torului. 0ns,e(torul f%(u un ,as .na,oi.

57

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dant:s .+i d%du seama (% a fost .nf%5i+at (a un om ,rime7dios. Adun% atun(i" .n ,rivirea sa" toat% umilin5a ,e (are o ,oate (u,rinde inima omului +i" ex,rim/ndu-se (u o elo(in5% ,ioas% (are .i uimi ,e asisten5i" .n(er(% s% mi+te sufletul musafirului s%u. 0ns,e(torul as(ult% dis(ursul lui Dant:s ,/n% la (a,%t" a,oi" .ntor(/ndu-se s,re )uvernator6 >a (%dea .n devo5iune" +o,ti el. @ de ,e a(um dis,us la sentimente mai bl/nde. >ezi" fri(a .+i fa(e efe(tul asu,ra lui. A dat .na,oi din fa5a baionetelor" iar un nebun nu d% .na,oi de la nimi(. Am f%(ut .n a(east% ,rivin5% observa5ii foarte (urioase la C4arenton. A,oi" .ntor(/ndu-se s,re .n(ar(erat6 n rezumat" )l%sui el" (e (eri; ntreb (e (rim% am s%v/r+it. Cer s% mi se dea 7ude(%tori3 (er des(4iderea ,ro(esului meu3 (er" .n sf/r+it" s% m% .m,u+(a5i da(% sunt vinovat" iar da(% nu" s% m% ,une5i .n libertate. @+ti bine 4r%nit; .ntreb% ins,e(torul. Da" (red" 4abar nu am. Dar a(easta nu are im,ortan5%. Ceea (e trebuie s% intereseze" nu numai ,e mine" biet ,rizonier" dar +i ,e to5i slu7ba+ii (are fa( dre,tate" ,re(um +i ,e re)ele (are ne )uverneaz%" e (% un nevinovat s% nu fie vi(tima unui denun5 infam +i s% nu moar% sub z%voare" blestem/ndu-+i (%l%ii. @+ti tare umil ast%zi" s,use )uvernatorul. #-ai fost totdeauna a+a. >orbeai (u totul altfel" dra)ul meu" .n ziua (/nd ai vrut s%-5i r%,ui )ardianul. @ adev%rat" domnule" s,use Dant:s +i (er (u smerenie iertare omului a(esta (are a fost totdeauna bun (u mine... Dar (e vre5i" eram nebun" furios. Bi nu mai e+ti; #u" domnule" (%(i (a,tivitatea m-a .n(ovoiat" m-a fr/nt" m-a nimi(it... Sunt de a+a de mult% vreme ai(i= De a+a de mult% vreme; C/nd ai fost arestat; .ntreb% ins,e(torul. ?a 2 februarie 1 1!" orele 2 du,% amiaz%. 0ns,e(torul (al(ul%. Suntem .n TA iulie 1 1C3 (e tot s,ui; #u sunt de(/t +a,tes,reze(e luni de (/nd e+ti ,rizonier. De(/t +a,tes,reze(e luni; relu% Dant:s. <" domnule" nu +ti5i (e .nseamn% +a,tes,reze(e luni de .n(4isoare6 +a,tes,reze(e ani" +a,tes,reze(e vea(uri" mai (u seam% ,entru un om (are" (a mine" era .n ,ra)ul feri(irii. -entru un om (are" (a mine" avea s% se .nsoare (u femeia iubit%. -entru un om (are vedea des(4iz/ndu-se .n fa5a lui o (arier% onorabil% +i (%ruia totul .i li,se+te a(um" (are" .n toiul (elei mai frumoase zile" (ade .n noa,tea (ea mai ,rofund%" (are .+i vede (ariera nimi(it%" (are nu +tie da(% a(eea (are .l iubea .l mai iube+te" (are 4abar nu are da(% ,%rintele -i b%tr/n e mort sau viu. Ba,tes,reze(e luni de .n(4isoare ,entru un om de,rins (u aerul m%rii" (u inde,enden5a marinarului" (u s,a5iul" (u imensitatea" (u infinitul. Domnule" +a,tes,reze(e luni de .n(4isoare sunt mai mult de(/t merit% toate (rimele ,e (are limba omeneas(% le arat% (u denumirile (ele mai odioase. 'ie-v% mil% de mine" domnule +i (ere5i ,entru mine" nu indul)en5a" (i as,rimea. #u o )ra5iere" (i o 7ude(at%3 7ude(%tori" domnule" nu (er de(/t 7ude(%tori. #u i se ,ot refuza 7ude(%tori unui a(uzat. Dine" s,use ins,e(torul" vom vedea. A,oi" .ntor(/ndu-se s,re )uvernator6 ?a dre,t vorbind" )l%sui el" neferi(itul .mi ins,ir% mil%. C/nd vom ur(a" .mi ve5i ar%ta situa5ia lui. Desi)ur" s,use )uvernatorul. Cred .ns% (% ve5i )%si .m,otriva lui note (um,lite. Domnule" (ontinu% Dant:s" +tiu (% nu m% ,ute5i s(oate de ai(i ,rin ,ro,ria dumneavoastr% 4ot%r/re. Dar ,ute5i s% transmite5i (ererea mea autorit%5ii3 ,ute5i s% ,rovo(a5i o an(4et%" ,ute5i" .n sf/r+it" fa(e s% fiu 7ude(at. *ot (e (er este 7ude(ata6 S% +tiu (e (rim% am s%v/r+it +i la (e ,edea,s% sunt os/ndit. C%(i" vede5i" nesi)uran5a e (4inul (el mai mare. ?%mure+te-m%" s,use ins,e(torul. Domnule" ex(lam% Dant:s" .n5ele) du,% )lasul dumneavoastr% (% sunte5i mi+(at. Domnule" s,une5i-mi s% n%d%7duies(. #u-5i ,ot s,une asta" r%s,unse ins,e(torul. -ot numai s%-5i f%)%duies( (% voi examina dosarul dumitale. <" atun(i" domnule" sunt liber" sunt salvat= Cine te-a arestat; .ntreb% ins,e(torul. Domnul de >illefort" r%s,unse Dant:s. >ede5i-l +i .n5ele)e5i-v% (u el. Domnul de >illefort nu mai e la Marsilia de un an" (i la *oulouse. Atun(i nu m% mai mir%" murmur% Dant:s. Sin)urul meu ,rote(tor este .nde,%rtat. Domnul de >illefort avea vreun motiv de ur% .n (ontra dumitale; .ntreb% ins,e(torul.

58

Alexandre Dumas
#i(i unul" domnule. Da (4iar a fost binevoitor (u mine. A+ ,utea de(i s% m% .n(red .n notele ,e (are le-a l%sat asu,ra dumitale sau ,e (are mi le va da; -e de,lin" domnule. Dine" a+tea,t%. Dant:s (%zu .n )enun(4i .n%l5/nd m/inile s,re (er +i murmur/nd o ru)%(iune ,rin (are .l re(omanda lui Dumnezeu ,e omul (are (obor/se .n .n(4isoarea sa" asemenea M/ntuitorului (e vine s% s(a,e sufletele din in-fern. 9+a se .n(4ise" dar n%de7dea" (obor/t% o dat% (u ins,e(torul" r%mase .n(4is% .n (ar(era lui Dant:s. >re5i s% vede5i re)istrul .n(4isorii numaide(/t" .ntreb% )uvernatorul" sau s% tre(em la (ar(era abatelui; S% sf/r+im .nt/i (u (ar(erele" r%s,unse ins,e(torul. Da(% a+ ur(a la lumin%" n-a+ mai avea ,oate (ura7ul s%-mi (ontinui trista misiune. <" a(esta nu e un ,rizonier (a (el%lalt" iar nebunia lui e mai ,u5in .ntrist%toare de(/t ra5iunea ve(inului s%u. Bi (are e nebunia lui; <4" o nebunie (iudat%6 se (rede ,osesorul unei (omori imense. n ,rimul an al (a,tivit%5ii" a oferit )uvernului un milion" da(% )uvernul vrea s%-l ,un% .n libertate3 .n al doilea an" dou% milioane3 .n al treilea" trei milioane +i a+a mai de,arte. @ .n al (in(ilea an de (a,tivitate3 va (ere s% v% vorbeas(% .n se(ret +i v% va oferi (in(i milioane. Em" (urios" .ntr-adev%r" s,use ins,e(torul. Bi (um .l (4eam% ,e milionar; Abatele 'aria. #um%rul 2N= )l%sui ins,e(torul. Ai(i e. Des(4ide" Antoine. $ardianul se exe(ut%" iar ,rivirea (urioas% a ins,e(torului se (ufund% .n (ar(era abatelui nebun. De obi(ei" a+a i se s,unea ,rizonierului. n mi7lo(ul .n(%,erii" .ntr-un (er( desenat ,e ,%m/nt (u o bu(at% de ten(uial% des,rins% din zid" st%tea (ul(at un om a,roa,e )ol" .ntr-at/t de zdren5uite .i erau straiele. Desena .n (er( linii )eometri(e foarte ,re(ise +i ,%rea tot a+a de o(u,at s%-+i rezolve ,roblema" (um era Ar4imede (/nd a fost u(is de un soldat al lui Mar(ellus. De a(eea" ni(i nu se (linti la z)omotul ,e (are .l f%(u u+a (ar(erei des(4iz/ndu-se +i nu ,%ru (% se treze+te de(/t (/nd lumina tor5elor lumin% (u o str%lu(ire solul umed ,e (are lu(ra. Atun(i se .ntoarse +i v%zu (u mirare so(ietatea numeroas%" (are (obor/se .n (ar(era lui. Se ridi(% re,ede" lu% o ,%tur% zv/rlit% la ,i(iorul ,atului 7alni( +i se .nf%+ur% (u )rab% ,entru a se ,rezenta str%inilor .ntr-o stare mai de(ent%. Ce (eri dumneata; s,use ins,e(torul f%r% s%-+i s(4imbe formula. @u" domnule; )l%sui abatele (u uimire" nu (er nimi(. #u .n5ele)i; relu% ins,e(torul. Sunt trimisul )uvernului" am misiunea s% vin ,rin .n(4isori +i s% as(ult re(lama5iile ,rizonierilor. <" atun(i" domnule" e alt(eva= ex(lam% re,ede abatele. Bi n%d%7duies( (% ne vom .n5ele)e. >ede5i" +o,ti )uvernatorul" nu .n(e,e ,re(um v% anun5asem; Domnule" (ontinu% ,rizonierul" eu sunt abatele 'aria" n%s(ut la 1oma" fost 2A de ani se(retarul (ardinalului 1os,i)liosi. Am fost arestat" nu +tiu bine de (e" ,e la .n(e,utul anului 1 11 +i re(lam din momentul a(ela libertatea mea autorit%5ilor italiene +i fran(eze. De (e autorit%5ilor fran(eze; .ntreb% )uvernatorul. -entru (% am fost arestat la -iombino +i .mi .n(4i,ui (%" asemenea Milanului +i 'loren5ei" -iombino a devenit (a,itala vreunui de,artament fran(ez. 0ns,e(torul +i )uvernatorul se ,rivir% r/z/nd. ?a naiba" dra)ul meu" )l%sui ins,e(torul" nout%5ile dumitale din 0talia nu sunt ,roas,ete. @le dateaz% din ziua (/nd am fost arestat" domnule" s,use abatele 'aria. Bi deoare(e Maiestatea sa m,%ratul a (reat re)alitatea 1omei ,entru fiul ,e (are (erul i-l trimisese" .mi .n(4i,ui (%" urm%rind (ursul (u(eririlor sale" el a .nde,linit visul lui Ma(4iaveli +i al lui Cezar Dor)ia" a(ela de a fa(e din .ntrea)a 0talie un sin)ur +i uni( re)at. Domnule" s,use ins,e(torul" -roviden5a a adus din feri(ire oare(ari s(4imb%ri ,lanului a(esta )i)anti(" al (%rui ,artizan fierbinte .mi fa(i im,resia (% e+ti. @ste sin)urul mi7lo( de a fa(e din 0talia un stat ,uterni(" inde,endent +i feri(it" r%s,unse abatele. Se ,oate" r%s,unse ins,e(torul" dar nu am venit ai(i (a s% fa( (u dumneata un (urs de ,oliti(% ultramontan%" (i ,entru a te .ntreba" (eea (e am +i f%(ut" da(% ai nis(ai re(lama5ii de formulat (u ,rivire la modul (um e+ti 4r%nit +i ad%,ostit.

59

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Erana e (a .n toate .n(4isorile" r%s,unse abatele" adi(% foarte ,roast%. C/t ,rive+te lo(uin5a" o vede5i6 e umed% +i nes%n%toas%" dar .ndea7uns de (onvenabil% ,entru o (ar(er%. A(um nu e vorba de asta" (i de revela5iuni de (ea mai mare im,ortan5% +i de (el mai .nalt interes ,e (are am a le fa(e )uvernului. 0at%-ne la subie(t" +o,ti )uvernatorul ins,e(torului. 0at% de (e sunt a+a de feri(it (% v% v%d" (ontinu% abatele" (u toate (% m-a5i deran7at dintr-un (al(ul foarte im,ortant (are" da(% reu+e+te" va s(4imba ,oate sistemul lui #eRton. -ute5i s%-mi a(orda5i favoarea unei (onversa5ii ,arti(ulare; Em" (e s,uneam eu; f%(u )uvernatorul. >% (unoa+te5i bine ,ersonalul" r%s,unse ins,e(torul z/mbind. A,oi" .ntor(/ndu-se s,re 'aria6 Domnule" )l%sui el" (eea (e .mi (eri dumneata este (u ne,utin5%. *otu+i" domnule" relu% abatele" da(% ar fi vorba (a )uvernul s% (/+ti)e o sum% enorm%" de exem,lu" o sum% de (in(i milioane... @i" nu z%u" s,use ins,e(torul" .ntor(/ndu-se la r/ndu-i s,re )uvernator" a5i ,rezis ,/n% +i (ifra. 9ite" de(lar% abatele observ/nd (% ins,e(torul f%(ea o mi+(are ,entru a se retra)e" nu e ne(esar s% fim absolut sin)uri. Domnul )uvernator va ,utea s% asiste la (onvorbirea noastr%. Dra)% domnule" s,use )uvernatorul" din ,%(ate +tim dinainte +i ,e dinafar% (e vei s,une. @ vorba de (omorile dumitale" nu-i a+a; 'aria .l ,rivi ,e omul bat7o(oritor" (u o(4i .n (are" un observator de-zinteresat ar fi v%zut desi)ur li(%rirea 7ude(%5ii +i a adev%rului. '%r% .ndoial%" s,use el3 des,re (e vre5i s% vorbes(" da(% nu des,re asta; Domnule ins,e(tor" (ontinu% )uvernatorul" ,ot s% v% istorises( ,ovestea a(easta la fel de bine (a +i abatele" (%(i de ,atru sau (in(i ani mi se .m,uiaz% (a,ul (u ea. A(easta dovede+te" domnule )uvernator" s,use abatele" (% sunte5i asemenea oamenilor des,re (are ,omene+te s(ri,tura (are au o(4i +i nu v%d" (are au ure(4i +i nu aud. Dra)% domnule" s,use ins,e(torul" )uvernul e bo)at +i" slav% domnului" nu are nevoie de banii dumitale. -%streaz%-i de(i" ,entru ziua (/nd vei ie+i din .n(4isoare. <(4ii abatelui se dilatar%3 a,u(% m/na ins,e(torului. Dar da(% nu ies din .n(4isoare" )l%sui el" da(% .m,otriva ori(%rei 7usti5ii sunt re5inut .n (ar(era a(easta" da(% mor f%r% s% fi .m,%rt%+it (uiva se(retul meu" (omoara va fi ,ierdut%. #u e mai bine s% ,rofite de ea +i )uvernul +i eu; >om mer)e ,/n% la +ase milioane. Da" voi renun5a la +ase milioane +i m% voi mul5umi (u restul" da(% mi se red% libertatea. -e (uv/ntul meu" )l%sui ins,e(torul .n +oa,t%" da(% nu s-ar +tii (% omul a(esta e nebun" el vorbe+te (u at/ta (onvin)ere" .n(/t ai (rede (% s,une adev%rul. #u sunt nebun" domnule +i s,un (4iar adev%rul" relu% 'aria" (are" (u fine5ea auzului (ara(teristi(% ,rizonierilor" nu ,ierduse un (uv/nt al ins,e(torului. Comoara des,re (are v% vorbes( exist% (u adev%rat +i sunt )ata s% semnez o .n5ele)ere (u dumneavoastr%" ,e temeiul (%reia m% ve5i du(e la lo(ul ar%tat de mine. Se va s%,a ,%m/ntul sub o(4ii no+tri" iar da(% mint" da(% nu se )%se+te nimi(" da(% sunt un nebun" (um s,une5i ei bine" m% ve5i readu(e .n (ar(era a(easta" unde voi r%m/ne de-a ,ururi +i unde voi muri f%r% s% v% mai (er" ni(i dumneavoastr%" ni(i nim%nui" (eva. $uvernatorul .n(e,u s% r/d%. @ tare de,arte (omoara dumitale; .ntreb% el. Cam la o sut% de le)4e de ai(i" s,use 'aria. -ovestea nu e r%u ima)inat%" )l%sui )uvernatorul. Da(% to5i ,rizonierii ar vrea s% se amuze ,limb/ndu-+i )ardienii o sut% de le)4e +i da(% )ardienii ar (onsim5i s% fa(% o astfel de ,limbare" ar fi un mi7lo( ex(elent ,entru ,rizonieri de a-+i lua t%l,%+i5a" .ndat% (e ar )%si o(azia" iar .ntr-o atare (%l%torie o(azia s-ar ,rezenta (u si)uran5%. Mi7lo(ul e (unos(ut" s,use ins,e(torul" iar domnul nu are ni(i m%-(ar meritul ori)inalit%5ii. A,oi" .ntor(/ndu-se s,re abate6 *e-am .ntrebat da(% e+ti bine 4r%nit; .ntreb% el. Domnule" r%s,unse 'aria" 7ura5i-mi ,e Eristos (% m% ve5i elibera da(% v-am s,us adev%rul +i v% voi indi(a lo(ul unde e .n)ro,at% (omoara. @+ti bine 4r%nit; re,et% ins,e(torul.

60

Alexandre Dumas
Domnule" nu ris(a5i nimi( +i vede5i bine (% nu urm%res( s% fu)" din moment (e (u voi r%m/ne .n .n(4isoare .n tim, (e se va fa(e (%l%toria. #u r%s,unzi .ntreb%rii mele" relu% ins,e(torul (u enervare. #i(i dumneavoastr% (ererii mele" ex(lam% abatele. 'i5i de(i blestemat" (a +i (eilal5i sminti5i (are n-au vrut s% m% (read%= #u vre5i aurul meu" .l voi ,%stra. mi refuza5i libertatea" mi-o va trimite Dumnezeu. -le(a5i" nu mai am nimi( de s,us. Bi zv/rlindu-+i ,%tura" abatele ridi(% bu(ata de ten(uial% +i se a+ez% din nou .n mi7lo(ul (er(ului s%u" unde .+i (ontinu% liniile +i (al(ulele. Ce fa(e el a(olo; .ntreb% ins,e(torul retr%)/ndu-se. +i so(ote+te (omorile" s,use )uvernatorul. 'aria r%s,unse bat7o(urii a(esteia ,rintr-o o(4ire ,lin% de (el mai des%v/r+it dis,re5. 0e+ir%. *emni(erul .n(uie u+a .n urma lor. < fi ,osedat .ntr-adev%r nis(aiva (omori" s,use ins,e(torul" ur(/nd s(ara. Sau va fi visat (% le are" r%s,unse )uvernatorul" iar a doua zi s-o fi trezit nebun. ntr-adev%r" )l%sui ins,e(torul (u naivitatea (oru,5iei. Da(% ar fi fost (u adev%rat bo)at" n-ar fi stat la .n(4isoare. A+a se sf/r+i aventura ,entru abatele 'aria. 1%mase ,rizonier +i .n urma a(estei vizite" re,uta5ia lui de nebun amuzant s,ori. Cali)ula sau #eron" (%ut%torii de (omori" dorni(i de im,osibil" +i-ar fi ,le(at ure(4ea la (uvintele bietului om +i i-ar fi a(ordat aerul ,e (are .l r/vnea3 s,a5iul ,e (are .l ,re5uia a+a de mult +i libertatea ,e (are se oferea s-o ,l%teas(% a+a de s(um,. Dar re)ii din zilele noastre" men5inu5i .n limita ,robabilului" nu mai au (utezan5a de a voi. @i se tem de ure(4ea (are as(ult% ordinele" de o(4iul (are s(ruteaz% a(5iunile" nu mai simt su,erioritatea esen5ei lor divine3 sunt oameni .n(orona5i" at/ta lot. Alt%dat%" ei se (redeau" sau (el ,u5in s,uneau (% sunt fiii lui 2u,iter +i re5ineau (eva din ,urt%rile de zeu ale ,%rintelui lor. Doar nu se ,oate (ontrola (u u+urin5% (eea (e tre(e din(olo de nori. Ast%zi re)ii se las% lesne" a7un+i. 0ar ,entru (% .ntotdeauna i-a re,u)nat st%,/nirii des,oti(e s% arate la lumina zilei efe(tele temni5ei +i ale torturii3 ,entru (% sunt ,u5ine exem,le (a o vi(tim% a in(4izi5iilor s% fi ,utut rea,%rea (u oasele sf%r/mate +i (u ,l%)ile s/n)er/nd" tot a+a nebunia" ul(er n%s(ut .n noroiul (ar(erelor" din (auza torturilor morale se as(unde a,roa,e totdeauna (u )ri7% .n lo(ul unde ea s-a n%s(ut sau" da(% iese" se va .n)ro,a .n vreun s,ital mo4or/t" unde medi(ii nu re(unos( ni(i omul" ni(i )/ndirea .n zdrean5% inform% ,e (are le-o transmite temni(erul obosit. Devenit nebun .n .n(4isoare" abatele 'aria era (ondamnat ,rin .ns%+i nebunia sa la .n(4isoare ve+ni(%. Cu ,rivire la Dant:s" ins,e(torul se 5inu de (uv/nt. 9r(/nd la )uvernator" (eru s% i se ,rezinte re)istrul .n(4isorii. #ota referitoare la ,rizonier era (on(e,ut% astfel6 &@DM<#D DA#*YS 5onapartist "nver unat. 6 luat parte activ la "ntoarcerea din 7nsula $lba. 6 se ine "n cel mai mare secret i cea mai strict supraveghere.! #ota avea alt s(ris +i o alt% (erneal% de(/t restul re)istrului" (eea (e dovedea (% fusese ad%u)at% du,% .n(ar(erarea lui Dant:s. A(uza5ia era ,rea ,ozitiv% ,entru a .n(er(a s-o (omba5i. 0ns,e(torul s(rise de(i sub a(olad%6 &#imi( de f%(ut&. >izita .l .nviorase" ,entru a s,une astfel" ,e Dant:s. De (/nd intrase .n .n(4isoare" el uitase s% 5in% so(oteala zilelor3 dar ins,e(torul i-a dat o nou% dat% +i Dant:s n-a uitat-o. S(rise dina,oia lui" ,e zid" (u o bu(at% de ten(uial% des,rins% din tavan" TA iulie 1 1C +i din momentul a(esta f%(u o (rest%tur% .n fie(are zi" ,entru (a m%sura tim,ului s% nu-i mai s(a,e. Milele se s(urser%" a,oi s%,t%m/nile" a,oi lunile. Dant:s a+te,ta mereu. n(e,use ,rin a fixa eliber%rii sale un termen de (in(is,reze(e zile. -un/nd .n urm%rirea afa(erii sale 7um%tate din interesul ,e (are ,%ruse a-l dovedi" ins,e(torului .i erau" desi)ur" de a7uns 1! zile. Du,% tre(erea (elor 1! zile .+i s,use (% era absurd s% (read% (% ins,e(torul s-ar fi o(u,at de el" .nainte de a se .na,oia la -aris" iar .ntoar(erea la -aris nu ,utea s% aib% lo( de(/t du,% terminarea turneului +i turneul ,utea s% dureze .n(% o lun%" dou%. +i a(ord% de(i trei luni .n lo( de 1! zile. Du,% (ele trei" luni un alt ra5ionament veni .n a7utorul s%u" f%(/ndu-l s%-+i a(orde +ase luni3 zilele una du,% alta totaliz/ndu-le" v%zu (% a+te,tase ze(e luni. n a(este ze(e luni nu se s(4imbase nimi( din re)imul .n(4isorii sale. #u r%zbise ,/n% la el ni(i o veste m/n)/ietoare. *emni(erul" .ntrebat" era mut (a de obi(ei. Dant:s .n(e,u s% se

61

Contele de Monte-Cristo vol. 1


.ndoias(% de sim5urile sale" s% (read% (%" (eea (e el so(otea o amintire a memoriei sale nu era de(/t o 4alu(ina5ie a min5ii +i (% .n)erul (onsolator" a,%rut .n .n(4isoare" (obor/se la el ,e ari,a unui vis. Du,% un an" )uvernatorul fu s(4imbat. <b5in/nd dire(5ia fortului Eam" lu% (u el mai mul5i subordona5i +i ,rintre al5ii +i ,e temni(erul lui Dant:s. >eni un nou )uvernator" (%ruia i se ,%ru ,rea )reu s% .nve5e numele ,rizonierilor s%i. Astfel (% (eru s% i se (omuni(e numai numerele lor. <ribilul 4otel se (om,unea din !A de (amere. ?o(uitorii (amerelor fur% numi5i (u num%rul .n(%,erii (e o(u,au +i neferi(itul t/n%r nu mai fu numit (u ,ronumele s%u" @dmond" sau (u numele s%u" Dant:s3 el se numi nr. T4.

Capitolul XV

#um%rul T4 +i num%rul 2N

Dant:s tre(u ,rin toate fazele nenoro(irii ,e (are le sufer% ,rizonierii uita5i .ntr-o .n(4isoare. n(e,u (u or)oliul" (are e o urmare a s,eran5ei +i o (on+tiin5% a ino(en5ei. A,oi a7unse s% se .ndoias(% de ino(en5a sa" (eea (e 7ustifi(a oare(um ideile )uvernatorului asu,ra aliena5iei mintale" .n sf/r+it" (%zu de la .n%l5imea or)oliului +i se ru)%" nu .ns% lui Dumnezeu" (i oamenilor. Dumnezeu e ultima instan5%. #enoro(itul (are ar trebui s% .n(ea,% (u Domnul" nu .+i ,une s,eran5ele .n @l" de(/t du,% (e le-a e,uizat ,e toate (elelalte. Dant:s se ru)a de(i s% fie s(os din (ar(er% ,entru a fi b%)at .ntr-alta" (4iar dezavanta7oas% era totu+i o s(4imbare +i i-ar fi ,ro(urat lui Dant:s o distra(5ie de (/teva zile. Se ru)a s% i se a(orde ,limbarea" aerul" (%r5i" instrumente. #imi( din toate a(estea nu i se a(ord%. #-are a fa(e .ns%. @l (erea mereu. Se de,rinsese s% vorbeas(% (u noul temni(er" de+i a(esta era +i mai mut de(/t (el ve(4i. Dar" s% vorbe+ti unui om" (4iar mut" era .n(% o ,l%(ere. Dant:s vorbea (a s%-+i aud% sunetul ,ro,riului )las6 .n(er(ase s% vorbeas(% sin)ur" dar atun(i .l (u,rindea s,aima. Deseori" de ,e vremea (/nd era liber" Dant:s .+i f%(use o s,erietoare din l%(a+urile de de5inu5i" (om,use din va)abonzi" bandi5i" asasini" a (%ror bu(urie netrebni(% ,une laolalt% or)ii de ne.n5eles +i ,rietenii .nfri(o+%toare. +i dori s% fie arun(at .n vreuna din a(este (o(ini" (a s% vad% +i alte (4i,uri de(/t (4i,ul temni(erului im,asibil (are nu voia s% vorbeas(%. 1e)reta o(na (u (ostumul ei infamant" (u lan5ul la ,i(ior" (u ,e(etea ,e um%r. Cel ,u5in (ondamna5ii la )alere tr%iau .n so(ietatea semenilor lor" res,irau aerul" vedeau (erul" erau mai feri(i5i. l im,lor% .ntr-o zi ,e temni(er s% (ear% ,entru el un tovar%+" ori(are" (4iar da(% tovar%+ul a(esta ar fi fost abatele nebun des,re (are auzise. Sub s(oar5a temni(erului" ori(/t de as,r% ar fi ea" r%m/ne totdeauna (eva din om. A(esta .l de,l/nse de multe ori din ad/n(ul inimii" m%(ar (% fi)ura sa nu s,usese nimi(. *ransmise )uvernatorului (ererea num%rului T4. Dar a(esta" ,rudent (a +i (um ar fi fost un om ,oliti(" .+i .n(4i,ui (% Dant:s voia s%-i asmut% ,e ,rizonieri" s% urzeas(% vreun (om,lot" s% se a7ute (u vreun ,rieten .ntr-o tentativ% de evadare +i refuz%. Dant:s e,uizase (er(ul resurselor omene+ti. A+a (um am s,us (% trebuia s% se .nt/m,le" el se .nturn% atun(i s,re Dumnezeu. *oate ideile ,ioase risi,ite .n lume +i ,e (are le s,i(uies( nenoro(i5ii .n(ovoia5i de destin" .i r%(orir% atun(i s,iritul. +i reaminti ru)%(iunile ,e (are le .nv%5ase de la mama sa +i le )%si un sens" alt%dat% ne(unos(ut de el. C%(i" ,entru omul feri(it" ru)%(iunea r%m/ne un ameste( monoton +i )ol de sens" ,/n% .n ziua (/nd durerea vine s% ex,li(e neferi(itului a(est limba7 sublim" (u a7utorul (%ruia el vorbe+te lui Dumnezeu. Se ru)% de(i" nu (u (%ldur%" (i (u .nver+unare. 1u)/ndu-se tare" nu se mai .ns,%im/nta de (uvintele sale. C%dea atun(i .n extaz. l vedea ,e Dumnezeu a,%r/nd la fie(are (uv/nt ,e (are .l ,ronun5a" .n(redin5a toate a(5iunile vie5ii sale" umil% +i ,ierdut%" voin5ei a(estui Dumnezeu ,uterni(. +i f%(ea le(5ii" .+i ,ro,unea sar(ini de .nde,linit +i" la sf/r+itul fie(%rei ru)%(iuni" stre(ura dorin5a interesant% ,e (are oamenii izbutes( mult mai des s-o adreseze oamenilor de(/t Domnului6 &Bi iart%-ne nou% )re+elile noastre" ,re(um +i noi iert%m )re+i5ilor no+tri.& n (iuda ru)%(iunilor sale fierbin5i" Dant:s r%mase ,rizonier. Atun(i mintea i se ,osomor." un nor se .n)ro+% .naintea o(4ilor s%i. Dant:s era un om sim,lu +i f%r% edu(a5ie. *re(utul r%m%sese ,entru el a(o,erit de v%lul sumbru ,e (are .l ridi(a +tiin5a. n sin)ur%tatea (ar(erei +i .n ,ustiul (u)et%rii sale" el nu ,utea s% re(onstruias(% e,o(ile tre(ute" s% re.nsufle5eas(% ,o,oarele stinse" s% re(l%deas(% ora+ele anti(e" ,e (are ima)ina5ia le m%re+te +i le ,oetizeaz% +i (are tre( ,e dinaintea o(4ilor" )i)anti(e" luminate de fo(ul (erului" asemenea tablourilor babiloniene ale lui Martin. #u avea de(/t tre(utul s%u" a+a de s(urt" ,rezentul s%u mo4or/t" viitorul s%u a+a de .ndoielni(3 1O ani de lumin% ,entru a medita .ntr-o ve+ni(% noa,te. #i(i o distra(5ie de(i

62

Alexandre Dumas
nu ,utea s%-i vin% .n a7utor6 s,iritul s%u ener)i( +i (are n-ar fi vrut alt(eva de(/t s%-+i ia zborul de-a lun)ul anilor" era for5at s% r%m/n% ,rizonier (a un vultur .ntr-o (u+(%. Se (ram,ona atun(i de o idee" de a(eea a feri(irii sale nimi(ite f%r% motiv temeini( +i ,rintr-o )roazni(% fatalitate3 se .nd%r%tni(ea .n a(east% idee" su(ind-o ,e toate fe5ele" devor/nd-o" ,entru a s,une astfel" (u din5i ,uterni(i" a+a (um" .n infernul lui Dante" ne.ndu,le(atul 9)olin devoreaz% (raniul ar4ie,is(o,ului 1o)er. Dant:s n-avusese de(/t o (redin5% tre(%toare" bazat% ,e ,utere. < ,ierdu a+a (um al5ii o ,ierd du,% su((es. De(/t" el nu ,rofitase de ea. 'uria urma as(etismului. @dmond zv/rlea blesteme" (are .l f%(eau ,e temni(er s% se dea .na,oi" .n)rozit. +i zdrobea tru,ul de zidurile temni5ei" se le)a furios de tot (e .l .n(on7ura +i" .n s,e(ial" de el .nsu+i" de (ea mai ne.nsemnat% (ontrarietate ,e (are i-o ,ri(inuia un )r%unte de nisi," un fir de ,ai" un suflu de aer. Atun(i s(risoarea denun5%toare ,e (are o v%zuse" ,e (are >illefort i-o ar%tase" ,e (are o ,i,%ise" .i revenea .n minte. 'ie(are r/nd ,/l,/ia ,e ,erete asemenea (uvintelor 0ane The8el -hares ale lui Dalt4azar. +i s,unea (% ura oamenilor" nu r%zbunarea lui Dumnezeu" .l (ufundase .n ,r%,astia .n (are se afla. i zv/rlea ,e oamenii a(e+tia ne(unos(u5i .n (4inurile ima)ina5iei sale a,rinse +i )%sea (% (ele mai teribile (azne erau ,entru el ,rea bl/nde +i .n s,e(ial ,rea s(urte. C%(i" du,% (4in venea moartea" iar .n moarte era" da(% nu odi4na" (el ,u5in nesim5irea (are .i seam%n%. *ot s,un/ndu-+i" .n le)%tur% (u vr%7ma+ii s%i" (% lini+tea era moartea +i (% (elui (are vrea s% ,ede,seas(% (rud .i trebuie alte mi7loa(e de(/t moartea" el (%zu .n ne(lintirea ,osa(% a ideilor de sinu(idere3 vai de (el (are" ,e ,anta nenoro(irii" se o,re+te la a(este sumbre idei= @a e una din a(ele m%ri moarte (are se .ntind (a azurul valurilor ,ure" dar .n (are .not%torul .+i simte din (e .n (e mai mult ,i(ioarele ,rinse .ntr-un )lod de smoal%" (are .l atra)e s,re ea" .l as,ir%" .l .n)4esuie. C/nd este ,rins astfel +i da(% a7utorul divin nu-i vine .n a7utor" totul este sf/r+it" fie(are sfor5are" ,e (are o .n(ear(%" .l afund% mai ad/n( .n moarte. *otu+i" starea a(easta de a)onie moral% e mai ,u5in (om,li(at% de(/t suferin5a de dinaintea ei +i de(/t ,edea,sa (are o va urma ,oate3 o (onsolare ame5itoare" (are .i arat% ,r%,astia (%s(at% iar .n fundul ,r%,astiei" neantul. A7uns ai(i" @dmond )%si o (onsolare .n ideea sa. *oate durerile" toate suferin5ele" (orte)iul de s,e(tre ,e (are ele .l t/rau .n urma lor ,%reau (% .+i iau zborul din un)4erul .n(4isorii sale" unde .n)erul mor5ii ,utea s%-+i ,un% ,i(iorul" lini+tit. Dant:s .+i ,rivi (alm via5a de ,/n% atun(i" (u s,aima vie5ii viitoare +i alese a(east% situa5ie de mi7lo(" (are .i ,%rea un lo( de azil. &C/teodat%" .+i s,unea el atun(i" .n (ursele mele de,%rtate" (/nd eram .n(% om +i (/nd omul a(esta liber +i ,uterni( zv/rlea altor oameni (omenzi (are erau exe(utate" am v%zut (erul a(o,erindu-se" marea .nfior/ndu-se +i mu)ind" furtuna n%s(/nd .ntr-un (ol5 de (er +i b%t/nd (a un vultur )i)anti( (u ari,ile sale" ambele orizonturi. Sim5eam atun(i (% vasul meu nu mai era de(/t un refu)iu ne,utin(ios" (% vasul meu" u+or (a un ful) .n m/na unui uria+" tremura +i se .nfiora. Cur/nd" .n z)omotul n%,razni( al valurilor" .nf%5i+area st/n(ilor t%ioase anun5a moartea +i moartea m% .ns,%im/nta. '%(eam toate sfor5%rile s% s(a," .m,reun/nd for5ele omului (u .ntrea)a inteli)en5% a marinarului" ,entru a lu,ta (u Dumne-zeu. @ram feri(it ,e atun(i" revenirea la via5% .nsemna revenirea la feri(ire. @u nu (4emasem moartea" n-o alesesem. Somnul" .n sf/r+it" mi se ,%rea tare ,e ,atul de al)e +i de ,ietre" m% indi)nam" eu (are m% (redeam o f%,tur% ,l%smuit% du,% (4i,ul lui Dumnezeu" la )/ndul (%" du,% moarte" voi slu7i de 4ran% )oelanzilor +i vulturilor. Dar azi e alt(eva. Am ,ierdut tot (e m% ,utea fa(e s% iubes( via5a" ast%zi moartea .mi z/mbe+te" (a o doi(% ,run(ului ,e (are .l lea)%n%. Ast%zi mor (um vreau +i adorm obosit +i fr/nt" a+a (um adormeam du,% una din serile a(elea de dezn%de7de +i furie" .n r%stim,ul (%rora num%rasem trei mii de o(oluri ,rin (amer%" adi(% treize(i de mii de ,a+i" adi(% a,roa,e ze(e le)4e. De .ndat% (e )/ndul a(esta .n(ol5i .n mintea t/n%rului" el deveni mai bl/nd" mai z/mbitor. Se .m,%(% mai bine (u ,atul tare +i (u ,/inea nea)r%" m/n(% mai ,u5in" nu mai dormi +i )%si a,roa,e su,ortabil restul de existen5% ,e (are era si)ur (% o va l%sa ai(i (/nd va voi" a+a (um la+i o 4ain% uzat%. @rau dou% mi7loa(e de a muri6 unul sim,lu" s%-+i le)e batista de o )ratie a ferestrei +i s% se s,/nzure3 altul" ,ref%(/ndu-se (% m%n/n(% +i l%s/ndu-se s% moar% de foame. -rimul .i re,u)n% ,uterni( lui Dant:s. 'usese (res(ut .n )roaza ,ira5ilor" oameni (are sunt s,/nzura5i de (atar)ele vaselor. S,/nzur%toarea era de(i ,entru el un (4in 7osni(" ,e (are nu voia s% +i-l a,li(e sie+i. Ado,t% de(i ,e al doilea +i .n(e,u exe(utarea lui (4iar din ziua a(eea. Se s(urser% a,roa,e ,atru ani .n alternativele ,e (are le-am ,ovestit. ?a sf/r+itul (elui de al doilea" Dant:s nu mai so(otise zilele +i re(%zuse .n a(ea ne+tiin5% a tim,ului din (are .l s(osese alt%dat% ins,e(torul. Dant:s s,usese6 &>reau s% mor&" +i-+i alesese felul a(esta de moarte3 .l examinase bine +i" de team% s% nu revin% asu,ra 4ot%r/rii sale" .+i 7urase s% moar% astfel. C/nd mi se va servi 4rana de diminea5% +i (ea de sear%" )/ndise el" voi zv/rli alimentele ,e fereastr% +i voi avea aerul (% le-am m/n(at. '%(u ,re(um .+i f%)%duise. De dou% ori ,e zi" ,rin des(4iz%tura mi(%" z%brelit%" (are nu-i d%dea voie s% vad% de(/t (erul" el .+i zv/rlea 4rana" mai .nt/i (u voio+ie" a,oi (4ibzuind asu,ra ei" ,e urm% (u re)ret. Avu nevoie de amintirea 7ur%m/ntului ,e (are +i-l f%(use" (a s% ,oat% urm%ri (um,litul ,lan. 'oamea" (u din5i as(u5i5i" .i .nf%5i+%

63

Contele de Monte-Cristo vol. 1


alimentele (are .l dez)ustau alt%dat% .ntr-o form% atr%)%toare +i (u o arom% fin%. Jinea uneori tim, de un (eas" .n m/n%" ta(/mul (u ,rivirile fixate asu,ra bu(%5ilor de (arne ,utrezit%" sau asu,ra ,e+telui infe(t +i asu,ra ,/inii ne)re +i mu(ede. ?u,tau .n(% .ntr-.nsul ultimele instin(te ale vie5ii" r%,un/ndu-i din (/nd .n (/nd 4ot%r/rea. Atun(i (ar(era nu i se mai ,%rea a+a de sumbr%" situa5ia lui era mai ,u5in des,erat%. @ra .n(% t/n%r" avea (am dou%ze(i +i (in(i" dou%ze(i +i +ase de ani" .i mai r%m/neau de tr%it vreo (in(ize(i" adi(% de dou% ori ,e (/t tr%ise. n r%stim,ul %sta imens" (/te .nt/m,l%ri ,uteau s% for5eze ,or5ile" s% n%ruias(% zidurile (astelului 0f +i s%-l redea libert%5ii= +i a,ro,ia atun(i din5ii de ,r/nzul ,e (are" *antal voluntar" .l .nde,%rta de la )ur%3 dar atun(i .i revenea .n minte 7ur%m/ntul" iar firea a(easta )eneroas% se temea ,rea mult de-a se dis,re5ui ,e sine" (a s%-+i (al(e 7ur%m/ntul. *o(i de(i ,u5ina existen5% (are .i r%m/nea +i veni o zi (/nd nu mai avu t%ria s% se ridi(e ,entru a zv/rli ,rin fereastr% (ina (e i se adu(ea. A doua zi nu mai vedea" abia auzea. *emni(erul .l (redea )rav bolnav. @dmond n%d%7duia .ntr-o moarte a,ro,iat%. Miua se s(urse astfel6 @dmond sim5ea (% .l (u,rinde o va)% amor5eal%" (are nu era li,sit% de-o anume senza5ie de bun% dis,ozi5ie. $4ior%iturile nervoase ale stoma(ului se ,otoliser%3 arsurile setei se (almaser%3 (/nd .n(4idea o(4ii" vedea o mul5ime de li(%riri" asemeni (elor (are )ones( noa,tea ,e terenurile n%moloase6 erau (re,us(ulul 5inutului a(ela ne(unos(ut (are se nume+te moarte. Deodat%" seara" ,e la nou%" auzi un z)omot .n%bu+it .n ,eretele l/n)% (are st%tea (ul(at. At/tea 7ivine imunde st/rniser% z)omotul .n .n(4isoare" .n(/t" ,u5in (/te ,u5in" @dmond .+i de,rinsese somnul" ,entru a nu se mai tulbura de-a+a ,u5in. De data a(easta .ns%" fie (% sim5urile .i erau exaltate de abstinen5%" fie (% .ntr-adev%r" z)omotul era mai tare de(/t de obi(ei" fie (% .n momentul su,rem totul (%,%ta im,ortan5%" @dmond .+i .n%l5% (a,ul s% aud% mai bine. 9n 4/r+/it e)al (are ,%rea s% tr%deze" fie o )4ear% enorm%" fie un dinte ,uterni(" fie .n sf/r+it" a,%sarea vreunui instrument ,e ,ietre. De+i sl%bit" (reierul t/n%rului fu izbit de ideea banal%" mereu ,rezent% .naintea aresta5ilor6 libertatea. M)omotul venea a+a de exa(t .n momentul (/nd ori(e alt z)omot .n(etase ,entru el" .n(/t i se ,%rea (% Dumnezeu se arat%" .n sf/r+it" milos (u suferin5ele sale +i-i trimitea (a s%-l .n+tiin5eze s% se o,reas(% ,e mar)inea morm/ntului unde ,i(iorul i se (l%tina. Cine ,utea s% +tie da(% nu (umva vreun ,rieten" vreuna din fiin5ele dra)i la (are se )/ndise a+a de des" .n(/t .i sleiser% mintea" se o(u,a de el .n momentul a(esta +i (%uta s% a,ro,ie distan5a (are .i des,%r5ea; Dar nu" f%r% .ndoial%" @dmond se .n+ela. @ra doar unul din visele (are f/lf/ie la ,oarta mor5ii. *otu+i" @dmond as(ulta mereu z)omotul. M)omotul dur% vreo trei (easuri" a,oi @dmond auzi o n%ruire" du,% (are z)omotul .n(et%. -este (/teva ore" el se re,et%" mai ,uterni( +i mai a,ro,iat. @dmond .n(e,u s% se intereseze de mun(a a(easta (are .i 5inea de ur/t. Deodat% intr% temni(erul. Cam de o,t zile de (/nd se 4ot%r/se s% moar%" de ,atru zile de (/nd .n(e,use s%-+i ,un% ,roie(tul .n a,li(are" @dmond nu-i adresase omului ni(i un (uv/nt" ner%s,unz/ndu-i (/nd a(esta l-a .ntrebat de (e boal% se (rede atins +i .ntor(/ndu-se la ,erete (/nd era ,rivit (u ,rea mult% aten5ie. Dar temni(erul ,utea s% aud% ast%zi zumzetul .n%bu+it" s% se alarmeze" s%-i ,un% (a,%t +i s% zdrun(ine ast%zi (ine +tie (e s,eran5% a (%rei idee .n(/nta ultimele momente ale lui Dant:s. *emni(erul adu(ea de m/n(are. Dant:s se ridi(% ,e ,at +i" umfl/ndu-+i vo(ea" .n(e,u s% vorbeas(% des,re verzi +i us(ate" des,re (alitatea ,roast% a 4ranei ,e (are o adu(ea" des,re fri)ul din (ar(er%" murmur/nd +i bomb%nind (a s% aib% dre,tul de a stri)a mai tare" z)/nd%rind r%bdarea temni(erului" (are to(mai .n ziua a(eea soli(itase ,entru arestatul bolnav o su,% +i ,/ine ,roas,%t% +i (are-i adu(ea su,a +i ,/inea. Din feri(ire" el (rezu (% Dant:s aiureaz%. -use merindele ,e masa s(4iload% ,e (are le ,unea de obi(ei +i se retrase. ?iber atun(i" @dmond re.n(e,u s% as(ulte (u bu(urie. M)omotul devenea a+a de l%murit" .n(/t a(um t/n%rul .l auzea f%r% sfor5%ri. &#i(i o .ndoial%" .+i s,use el" de vreme (e z)omotul (ontinu%" de+i e ziu%" .nseamn% (% vreun ,rizonier nenoro(it (a +i mine" lu(reaz% la eliberarea sa. <" (um l-a+ a7uta da(% ar fi l/n)% mine=& A,oi" deodat%" un nor ,osomor/t tre(u ,este aurora de s,eran5% .n mintea obi+nuit% (u nenoro(irea +i (are nu ,utea s% se .nve5e iar%+i de(/t anevoie" (u bu(uriile omene+ti. n(ol5i ideea (% z)omotul se datora lu(rului (/torva mun(itori ,e (are )uvernatorul .i .ntrebuin5a la re,ara5iile unei .n(%,eri al%turate.

64

Alexandre Dumas
@ra lesne s% se .n(redin5eze" dar (um s% ri+te o .ntrebare; Desi)ur era foarte sim,lu s% a+te,te sosirea temni(erului" s%-l ,un% s% as(ulte z)omotul +i s% vad% mutra a(estuia" as(ult/nd. Dar" oferindu-+i o atare satisfa(5ie" nu .nsemna s% tr%deze interese ,rea de ,re5 ,entru o mul5umire ,rea s(urt%; Din ,%(ate" (a,ul lui @dmond" (lo,ot )ol" era asurzit de zumzetul unei idei3 se sim5ea a+a de slab" .n(/t mintea .i ,lutea (a un abur +i nu se ,utea (ondensa .n 7urul unei )/ndiri. @dmond nu v%zu de(/t un mi7lo( ,entru a da (ontur reflexiei +i lu(iditate 7ude(%5ii sale. +i .ntoarse o(4ii s,re su,a fume)/nd% .n(%" ,e (are temni(erul o ,usese ,e mas%" se ridi(%" merse (l%tin/ndu-se ,/n% la ea" lu% (ea+(a" o duse la buze +i .n)4i5i b%utura (u o senza5ie ne)r%it% de bine. Avu atun(i (ura7 s% se o,reas(%6 auzise (% ni+te nenoro(i5i naufra)ia5i" )%si5i istovi5i de foame" muriser% devor/nd (u l%(omie o 4ran% ,rea substan5ial%. @dmond ,use ,e mas% ,/inea" ,e (are o +i 5inea ia )ur% +i se duse s% se (ul(e la lo(. @dmond nu mai vroia s% moar%. Sim5i (ur/nd (% .n (reierul s%u reintra lumina. *oate ideile" nel%murite +i a,roa,e insesizabile" .+i reluau lo(ul .n (utia minunat% unde o (aset% mai mult ,oate a7un)e ,entru a stabili su,erioritatea omului asu,ra animalelor. -utu s% (u)ete +i s%-+i .nt%reas(% (u)etul" 7ude(/nd. +i s,use atun(i6 &S% fa(em .n(er(area" dar f%r% s% ,rime7duim ,e (ineva. Da(% lu(r%torul e un mun(itor obi+nuit" n-am de(/t s% bat .n zid. Atun(i el se va o,ri" (%ut/nd s% )4i(eas(% (ine bate +i .n (e s(o,. Cum .ns% mun(a lui va fi nu numai le)al%" dar +i ,orun(it%" el .+i va relua lu(rul numaide(/t. Da(%" dim,otriv%" e un ,rizonier" z)omotul ,e (are .l voi fa(e .l va .ns,%im/nta" se va teme (% e des(o,erit" va .n(eta lu(rul +i nu-l va relua de(/t seara (/nd va so(oti (% toat% lumea e (ul(at% +i adormit%&. @dmond se ridi(% din nou numaide(/t. A(um ,i(ioarele nu i se mai b%l%b%neau" iar ,rivirile .i erau si)ure. Merse s,re un (ol5 al (ar(erei" des,rinse o ,iatr% sl%bit% de umezeal% +i reveni b%t/nd .n ,erete .n (4iar lo(ul unde sunetul era mai ,ronun5at. D%tu de trei ori. De la ,rima b%taie z)omotul .n(et% (a ,rin farme(. @dmond as(ult% (u .n(ordare. *re(u un (eas" tre(ur% dou%" nu se mai auzi ni(i un z)omot. @dmond im,usese .n ,artea (ealalt% a zidului t%(ere absolut%. -lin de n%de7de" @dmond m/n(% doi-trei dumi(a5i de ,/ine" .n)4i5i (/teva )/turi de a,% +i datorit% (onstitu5iei ,uterni(e (u (are natura .l .nzestrase" se sim5i a,roa,e (a .nainte. Miua se s(urse" lini+tea dur% .n(%. >eni noa,tea f%r% (a z)omotul s% fi re.n(e,ut. &@ un ,rizonier&" .+i s,use @dmond" (u o bu(urie de ne)r%it. Din momentul a(ela" mintea i se .nvior%" via5a .i reveni (u violen5%" fiind a(tiv%. *re(u noa,tea f%r% (a z)omotul (el mai ne.nsemnat s% se aud%. @dmond nu .n(4ise o(4ii .n noa,tea a(eea. Miua reveni" temni(erul intr% adu(/nd ,roviziile. @dmond le devorase ,e (ele dinainte" le devor% ,e (ele de a(um" as(ult/nd .ntruna z)omotul (are nu re.n(e,ea" tremur/nd de team% (a a(easta s% nu fi .n(etat ,entru totdeauna" f%(/nd .n (ar(er% ze(e sau dou%s,reze(e le)4e" smun(ind (easuri .ntre)i )ratiile ferestrui(ii" red/nd elasti(itate +i vi)oare bra5elor ,rintr-un exer(i5iu dezv%5at de mult% vreme" ,re)%tindu-se" .n sf/r+it" s% ia de ,ie,t destinul" a+a (um fa(e" .ntinz/ndu-+i bra5ele +i fre(/ndu-+i (or,ul (u ulei" lu,t%torul (are se ,re)%te+te s% intre .n aren%. A,oi" .n intervalele a(estei a(tivit%5i fervente" el as(ulta da(% nu (umva z)omotul se aude" enerv/ndu-se de ,ruden5a ,rizonierului" (are nu )4i(ea (% fusese tulburat .n o,era eliber%rii sale de un alt ,rizonier" (are era (el ,u5in tot a+a de dorni( s% fie liber (a +i el. Se s(urser% trei zile" adi(% N2 de (easuri u(i)%toare" num%rate minut (u minut. n sf/r+it" .ntr-o sear%" du,% (e temni(erul .+i f%(use ultimul rond" ,e (/nd" ,entru a suta oar%" Dant:s .+i li,ea ure(4ea de ,erete" i se ,%ru (% un zdrun(in im,er(e,tibil r%suna .n%bu+it .n (a,ul s%u ,us .n atin)ere (u ,ietrele t%(ute. Dant:s se trase .na,oi" ,entru a-+i (alma (reierul zdrun(inat" f%(u (/teva o(oluri ,rin (amer% +i-+i li,i iar%+i ure(4ea .n a(ela+i lo(. #u mai .n(%,ea .ndoial%" din(olo se ,etre(ea (eva. -rizonierul .+i d%duse seama de ,eri(olul a(5iunii sale +i ado,tase alta. Desi)ur (%" ,entru a-+i (ontinua o,era (u mai mult% si)uran5%" .nlo(uise dalta (u levierul. n(ura7at de des(o,erirea sa" @dmond se 4ot%r. s% vin% .n a7utorul lu(r%torului neobosit. +i mut% mai .nt/i ,atul" .n s,atele (%ruia i se ,%rea (% se .nf%,tuie+te a(5iunea de eliberare +i (%ut% din o(4i un obie(t (u (are s% ,oat% ata(a zidul" s% dea 7os (imentul umed" .n sf/r+it" s% des,rind% o ,iatr%.

65

Contele de Monte-Cristo vol. 1


#u i se ar%t% nimi(. #u avea ni(i (u5it +i ni(i vreun instrument t%ios. #umai fierul z%brelelor +i se .n(redin5ase de at/tea ori (% )ratiile erau bine fixate" .n(/t nu mai merita truda de a .n(er(a s% le (linteas(%. Dre,t ori(e mobilier" un ,at" un s(aun" o mas%" o )%leat%" un ur(ior. ?a ,at erau" desi)ur" (ol5are de fier" dar a(este (ol5are erau fixate .n lemn ,rin +uruburi. 0-ar fi trebuit o +urubelni5% (a s% s(oat% +uruburile +i s% smul)% (ol5arele. ?a mas% +i la s(aun" nimi(. ?a )%leat% fusese (/ndva un m/ner" dar m/nerul fusese s(os. #u-i mai r%m/nea lui Dant:s de(/t un mi7lo(6 s% s,ar)% ul(iorul +i" (u una din bu(%5ile t%iate .n un)4i" s% se a,u(e de lu(ru. *r/nti ul(iorul de o les,ede +i a(esta se f%(u 5%nd%ri. Dant:s alese dou% sau trei (ioburi as(u5ite" le as(unse .n ro)o7in% +i le l%s% ,e (elelalte .m,r%+tiate ,e 7os. S,ar)erea ul(iorului era un a((ident ,rea fires( ,entru (a (ineva s% se nelini+teas(%. @dmond avea toat% noa,tea .n fa5% (a s% lu(reze. Dar" .n .ntuneri(" treaba mer)ea )reu" (%(i era nevoit s% lu(reze ,e b/7b/ite" +i-+i d%du seama (ur/nd (% to(ea instrumentul inform .ntr-o )resie mai tare. A+ez% de(i ,atul la lo( +i a+te,t% ziua. < dat% (u s,eran5a re(%,%tase r%bdarea. As(ult% noa,tea .ntrea)% +i-l auzi ,e minerul ne(unos(ut (are .+i (ontinua o,era subteran%. Se lumin% de ziu%" temni(erul intr%. Dant:s .i s,use (%" b/nd .n a7un din ul(ior" a(esta .i s(%,ase din m/n% +i se s,%rsese (%z/nd. *emni(erul ,le(% bomb%nind du,% un ul(ior nou" f%r% s%-+i dea osteneala de a lua (ioburile ve(4i. 1eveni .n (li,a urm%toare" .i re(omand% ,rizonierului mai mult% )ri7% +i ie+i. Dant:s as(ult% (u o bu(urie de nedes(ris s(/r5/itul broa+tei (are" ori de (/te ori se .n(4idea alt%dat%" .i str/n)ea inima. As(ult% z)omotul ,a+ilor (are se de,%rtau" a,oi" (/nd z)omotul se stinse" el se n%,usti s,re ,at" ,e (are .l urni +i" la lumina razei ,alide (e ,%trundea .n (ar(er%" ,utu s% vad% treaba inutil% f%(ut% .n noa,tea ,re(edent%" (/nd izbise .n ,iatr% .n lo( s% izbeas(% .n ten(uiala (are o .n(on7ura. Din (auza umezelii" ten(uiala era sf%r/mi(ioas%. Dant:s v%zu (u o b%taie voioas% de inima (% ten(uiala se des,rinde bu(at% (u bu(at%. Cr/m,eiele erau a,roa,e ni+te atomi" e dre,t" dar" du,% 7um%tate de (eas" Dant:s des,rinsese (am un ,umn de moloz. 9n matemati(ian ar fi ,utut s% (al(uleze (%" .n vreo doi ani de lu(ru" ,resu,un/nd (% n-ai fi .nt/lnit ni(i o st/n(%" se ,utea s%,a o tre(ere de dou% ,i(ioare ,%trate +i de dou%ze(i ,i(ioare .n ad/n(ime. -rizonierul .+i re,ro+% atun(i (% n-a .ntrebuin5at la mun(a a(easta orele-i .ndelun)i" s(urse tot mai .n(et" ,e (are le ,ierduse .n a+te,tare" .n ru)%(iune" .n dezn%de7de. Ce o,er%" ori(/t de anevoioas% ar fi fost ea" n-ar fi terminat-o .n (ei a,roa,e +ase ani de (/nd era .n(4is .n (ar(era a(easta= $/ndul .i d%du o nou% ardoare. 0zbuti .n trei zile" (u extraordinare ,re(au5ii s% ia 7os (imentul +i s% des,oaie ,iatra. -eretele era f%(ut din (%r%mizi" .n mi7lo(ul (%rora" ,entru a li se s,ori tr%ini(ia" fusese fixat% din lo( .n lo( (/te o les,ede. 9na din a(este les,ezi" dez)4io(ase el a,roa,e (u totul +i trebuia a(um s-o zdrun(ine din alveola ei. Dant:s .n(er(% (u un)4iile" dar un)4iile erau insufi(iente ,entru o,era5ia a(easta. Cioburile ul(iorului introduse .n intervale se sf%r/mau atun(i (/nd voia s% se slu7eas(% de ele .n (4i, de ,/r)4ie. Du,% un (eas de .n(er(%ri zadarni(e" Dant:s .+i +terse sudoarea de ,e frunte" nelini+tit. >a fi de(i o,rit astfel de la .n(e,ut +i va trebui s% a+te,te" 5ea,%n +i inutil" (a ve(inul" (are" la r/ndu-i" se va des(ura7a ,oate" s% fa(% totul; < idee .i tre(u ,rin minte3 r%mase .n ,i(ioare z/mbind3 fruntea 7ilav% de sudoare se zv/nt% sin)ur%. *emni(erul adu(ea zilni( su,a lui Dant:s .ntr-un (astron de tabl%. n (astron se )%sea su,a sa +i a(eea a altui ,rizonier" (%(i Dant:s remar(ase (% vasul era sau ,lin" sau )ol ,e 7um%tate" du,% (um temni(erul .n(e,ea .m,%r5irea ,roviziilor (u el sau (u tovar%+ul s%u. Castronul avea un m/ner de fier. ?a m/nerul a(esta r/vnea Dant:s +i l-ar fi ,l%tit" da(% i se (ereau .n s(4imb (u ze(e ani din via5%. *emni(erul turna (on5inutul (astronului .n farfuria lui Dant:s. Du,% (e .+i m/n(% su,a (u o lin)ur% de lemn" Dant:s s,%la farfuria" (are .i servea astfel .n fie(are zi. Seara" Dant:s ,use farfuria ,e ,%m/nt" la 7um%tatea drumului dintre mas% +i u+%. C/nd intr%" temni(erul (%l(% .n farfurie +i-o f%(u ,raf. De data a(easta nu i se ,utea im,uta nimi( lui Dant:s6 f%(use" este dre,t" )re+eala de a l%sa farfuria ,e 7os" dar temni(erul era dator s% vad% unde (al(%. *emni(erul se mul5umi de(i s% bomb%neas(%.

66

Alexandre Dumas
-rivi a,oi .n 7uru-i" (a s% z%reas(% (eva .n (are s% toarne su,a. Mobilierul lui Dant:s se rezuma numai la farfuria a(eea" astfel (% nu avea .n(otro. ?as% (astronul ai(i" .i s,use Dant:s. Bi s%-l iei m/ine (/nd .mi adu(i m/n(area. -ova5a m%)ulea lenevia temni(erului" (are nu avea astfel nevoie s% mai ur(e" s% (oboare +i iar s% ur(e. ?%s% (astronul. Dant:s tres%lt% de bu(urie. M/n(% de data asta re,ede su,a +i (arnea" (are" ,otrivit obi(eiului din .n(4isori" era ,us% la un lo( (u su,a. Du,% (e a+te,t% un (eas" (a s% fie si)ur (% temni(erul nu-+i va da seama" (linti ,atul din lo(" lu% (astronul" introduse (a,%tul m/nerului .ntre ,iatra v%duvit% de (iment +i (%r%mizile .n(on7ur%toare +i .n(e,u s-o mi+te. < os(ila5ie u+oar% .i ar%t% lui Dant:s (% lu(rul mer)e bine. ntr-adev%r" du,% un (eas" ,iatra era s(oas% din zidul unde forma un )ol de mai bine de un ,i(ior +i 7um%tate .n diametru. Dant:s adun% (u )ri7% molozul" .l duse .n un)4erele .n(%,erii sale" s(ormoni ,%m/ntul (enu+iu (u un (iob de ur(ior +i a(o,eri molozul. >oind s% se foloseas(% de noa,tea .n (are 4azardul sau" mai bine zis" (ombina5ia savant% ima)inat% de el .i ,usese .n m/ini un instrument a+a de ,re5ios" (ontinua s% sa,e (u .nd%r%tni(ie. A+ez% .n zori ,iatra .n )aur%" .m,inse ,atul la ,erete +i se (ul(%. De7unul se redu(ea la o bu(at% de ,/ine. *emni(erul intr% +i ,use bu(ata de ,/ine ,e mas%. @i" nu-mi adu(i alt% farfurie; .ntreb% Dant:s. #u" s,use )ardianul3 e+ti un stri(%-tot" ai s,art ur(iorul +i" din (auza dumitale" am s,art +i farfuria. Da(% to5i ,rizonierii ar fa(e at/tea ,a)ube" st%,/nirea n-ar mai ,utea s-o s(oat% la (a,%t. 5i las (astronul +i o s% 5i se toarne su,a .n el. -oate (%" .n felul %sta" n-o s% mai stri(i toat% )os,od%ria. Dant:s .n%l5% o(4ii la (er +i .+i .m,reun% m/inile sub ,%tur%. Cr/m,eiul de fier (are .i r%m/nea d%dea" .n inima lui" na+tere unui elan de re(uno+tin5% (%tre (er" mai viu de(/t .i ,rile7uiser% vreodat% (ele mai feri(ite .nt/m,l%ri din via5%. D%)ase .ns% de seam% (%" de (/nd .n(e,use lu(rul" (el%lalt de5inut nu mai f%(ea nimi(. <ri(um" a(esta nu era un motiv (a el s% se o,reas(%. Da(% ve(inul nu venea la el" se va du(e el la ve(in. Mun(i toat% ziua f%r% o,rire. Seara s(osese din zid" )ra5ie noului instrument" ,este ze(e ,umni de sf%r/m%turi de (%r%mid%" de ten(uial% +i de (iment. C/nd veni ora vizitei" .ndre,t% (/t ,utu m/nerul .n(ovoiat al (astronului +i ,use vasul la lo(ul s%u obi+nuit. $ardianul turn% ,or5ia de su,% +i de (arne sau" mai bine zis" de su,% +i de ,e+te" (%(i ziua a(eea era o zi de ,ost +i de trei ori ,e s%,t%m/n% de5inu5ii erau nevoi5i s% ,osteas(%. Ar fi fost a(esta un mi7lo( de a (al(ula tim,ul" da(% de mult% vreme Dant:s nu ar fi renun5at la el. Du,% (e turn% su,a" temni(erul se retrase. Dant:s voi a(um s% se .n(redin5eze da(% ve(inul s%u .n(etase .ntr-adev%r s% lu(reze. As(ult%. ?ini+te (om,let%" (a .n r%stim,ul (elor trei zile" (/nd lu(r%rile fuseser% .ntreru,te. Dant:s oft%. De bun% seam% ve(inul nu se .n(redea .n el. #u se des(ura7%" totu+i +i lu(r% toat% noa,tea. Dar" du,% dou%-trei (easuri de mun(%" .nt/lni un obsta(ol. 'ierul nu mai mu+(a +i lune(a ,e o su,rafa5% ,lan%. Dant:s ,i,%i obsta(olul (u m/inile +i (onstat% (% atinsese o )rind%. $rinda str%b%tea" sau mai de)rab% astu,a .n .ntre)ime )aura ,e (are Dant:s o .n(e,use. *rebuia s% s(obeas(% a(um deasu,ra sau dedesubt. #eferi(itul t/n%r nu se )/ndise la ,iedi(a a(easta. <4" Doamne" ex(lam% el" te ru)asem totu+i at/ta" .n(/t n%d%7duiam (% m-ai auzit. Doamne" du,% (e mi-ai r%,it libertatea vie5ii" Doamne" du,% (e mi-ai r%,it lini+tea mor5ii" Doamne (are m-ai (4emat iar%+i la via5%" Doamne" fie-5i mil% de mine +i nu m% l%sa s% mor .n dezn%de7de= Cine vorbe+te de Dumnezeu +i totodat% de dezn%de7de; arti(ul% un )las (are ,%rea (% vine de sub ,%m/nt +i (are" .n%bu+it de .ntuneri(" a7un)ea la t/n%r (u un a((ent se,ul(ral. @dmond sim5i (% i se zb/rle+te ,%rul ,e (a, +i se trase .na,oi ,e )enun(4i. <" murmur% el" aud un om vorbind= De ,atru sau (in(i ani @dmond nu-l auzise de(/t ,e temni(er" iar ,entru de5inu5i" temni(erul nu e un om6 este o u+% vie ad%u)at% u+ii de ste7ar" e o )ratie de (arne ad%u)at% )ratiilor de fier.

67

Contele de Monte-Cristo vol. 1


-entru numele lui Dumnezeu" stri)% Dant:s" dumneata (are ai vorbit" mai vorbe+te" m%(ar (% vo(ea dumitale m-a s,eriat. Cine e+ti; Cine e+ti dumneata; .ntreb% )lasul. 9n de5inut nenoro(it" relu% Dant:s" (are nu .nt/m,ina ni(i o )reutate .n a r%s,unde. Din (e 5ar%; 'ran(ez. #umele dumitale; @dmond Dant:s. Ce meserie ai; Marinar. De (/t tim, e+ti ai(i; De la 2 februarie 1 1!. Care e (rima dumitale; Sunt nevinovat. Dar ,entru (e e+ti a(uzat; Am (ons,irat ,entru .ntoar(erea .m,%ratului. Cum ,entru .ntoar(erea .m,%ratului; m,%ratul nu mai este ,e tron; A abdi(at la 'ontainebleau" .n 1 14 +i a fost trimis ,e insula @lba. Dar dumneata de (/nd e+ti ai(i" de nu +tii toate astea; Din 1 11. Dant:s se .nfior%. <mul avea ,atru ani de .n(4isoare mai mult de(/t el. Dine" nu mai s(obi" s,use )lasul" vorbind foarte re,ede. ?%mure+te-m% numai la (e .n%l5ime se )%se+te s(orbura ,e (are ai f%(ut-o; ?a su,rafa5a ,%m/ntului. Cum e as(uns%; Dina,oia ,atului meu. -atul dumitale a fost (lintit din lo( de (/nd e+ti .n .n(4isoare; #i(iodat%. 9nde r%s,unde (amera dumitale; ntr-un (oridor. Bi (oridorul; D% .n (urte. <4= murmur% )lasul. >ai" dar (e e; ex(lam% Dant:s. nseamn% (% m-am .n+elat" (% im,erfe(5ia desenelor mele m-a am%)it" (% defe(tul unui (om,as m-a ,ierdut" (% o linie )re+it% ,e ,lanul meu a e(4ivalat (u (in(is,reze(e ,i(ioare .n realitate +i (% a (rezut (% zidul ,e (are .l s(obe+ti e a(ela+i al (itadelei. Dar .n (azul a(esta d%deai .n mare. Asta +i voiam. Bi da(% izbuteai; M% arun(am .not" a7un)eam la una din insulele (are .m,re7muies( Castelul 0f" fie insula Daume" fie insula *iboulen" fie (4iar (oasta +i atun(i eram salvat. Ai fi ,utut s% .no5i ,/n% a(olo; Dumnezeu mi-ar fi dat ,utere. A(um .ns%" totul este ,ierdut. *otul; Da. Astu,%-5i )aura (u )ri7%" nu mai lu(ra" nu te mai o(u,a (u nimi( +i a+tea,t% ve+ti de la mine. Dar (ine e+ti dumneata; S,une-mi (ine e+ti; @u sunt... num%rul 2N. *e temi de mine; .ntreb% Dant:s. ?ui @dmond i se ,%ru (% aude un r/s amar str%,un)/nd bolta +i venind ,/n% la el. <4" sunt un bun (re+tin" stri)% @dmond" )4i(ind instin(tiv (% omul se )/ndea s%-l ,%r%seas(%. 5i 7ur ,e Eristos (% mai de)rab% m-a+ l%sa u(is de(/t s% dau ,utin5% (%l%ilor dumitale +i alor mei s% .ntrevad% umbra

68

Alexandre Dumas
adev%rului. Dar" ,entru numele lui Dumnezeu" nu m% li,si de ,rezen5a dumitale" nu m% li,si de )lasul dumitale. Altminteri .5i 7ur" (%(i sunt la (a,%tul ,uterilor mele" .mi sf%r/m (a,ul de zid +i vei avea ,e (on+tiin5% moartea mea. Ce v/rst% ai; $lasul dumitale .mi ,are de om t/n%r. #u +tiu (e v/rst% am" (%(i nu am m%surat tim,ul de (/nd sunt a(i. Ceea (e +tiu e (% urma s% .m,lines( nou%s,reze(e ani (/nd am fost arestat la 2 februarie 1 1!. #i(i dou%ze(i +i +ase de ani" murmur% )lasul. Eaide" la v/rsta asta omul nu e .n(% tr%d%tor. <" nu" nu" .5i 7ur= re,et% Dant:s. Ji-am s,us +i .5i mai s,un6 m-a+ l%sa t%iat .n bu(%5i" de(/t s% te tr%dez. Ai f%(ut bine (% mi-ai vorbit" ai f%(ut bine (% m-ai ru)at" (%(i m% ,re)%team de alt(eva +i ,l%nuiam s% m% de,%rtez de dumneata. >/rsta dumitale m% lini+te+te .ns%. >oi veni la dumneata" a+tea,t%-m%. C/nd; *rebuie s% (al(ul%m +ansele. ?as%-m% s%-5i dau eu semnalul. Dar nu m% vei ,%r%si" nu m% vei l%sa sin)ur" vei veni la mine" ori .mi vei .n)%dui s% vin eu la dumneata; >om fu)i .m,reun%" iar da(% nu ,utem s% fu)im" vom vorbi" dumneata des,re oamenii ,e (are-i iube+ti" eu des,re oamenii ,e (are .i iubes(. De bun% seam% (% iube+ti ,e (ineva. Sunt sin)ur ,e lume. Atun(i m% vei iubi ,e mine. Da(% e+ti t/n%r am s%-5i fiu (amarad3 da(% e+ti b%tr/n voi fi fiul dumitale. Am un ,%rinte" (are desi)ur (% e de NA de ani" da(% tr%ie+te .n(%. #u-l iubeam de(/t ,e el +i ,e o fat% (are se numea Mer(8d:s. *ata nu m-a uitat" sunt si)ur3 dar ea" Dumnezeu +tie da(% ea se mai )/nde+te la mine. *e voi iubi (um .l iubeam ,e ,%rintele meu. Dine" s,use ,rizonierul" ,e m/ine. A(este (/teva (uvinte fur% s,use (u un a((ent (are .l (onvinse ,e Dant:s. #u (eru mai mult" se ridi(%" avu a(elea+i ,re(au5ii ,entru r%m%+i5ele s(oase din zid +i .+i .m,inse ,atul la lo(. Din (li,a a(eea Dant:s se l%s% (u totul .n voia feri(irii. #u va mai fi sin)ur" ,oate (4iar va fi liber. Distra(5ia da(% r%m/nea ,rizonier" era s% aib% un tovar%+. Ca,tivitatea .m,%r5it% nu mai e de(/t o semi(a,tivitate. */n)uirile .n (omun sunt a,roa,e ru)%(iuni" ru)%(iunile f%(ute .n doi sunt a,roa,e izb%viri. Dant:s umbl% toat% ziua ,rin (ar(er%" (u inima n%,%dit% de bu(urie. Din (/nd .n (/nd bu(uria .l .n%bu+ea. Se a+eza ,e ,at" a,%s/ndu-+i ,ie,tul (u m/na. ?a (el mai mi( z)omot ,e (are .l auzea .n (oridor" se n%,ustea s,re u+%. < dat% sau de dou% ori .i tre(u ,rin minte teama (% va fi des,%r5it de omul ,e (are nu-l (uno+tea +i ,e (are" totu+i" .l iubea. Atun(i era 4ot%r/t6 .n momentul (/nd temni(erul va .nde,%rta ,atul +i .+i va (obor. (a,ul s% examineze des(4iz%tura" el i-l va zdrobi (u les,edea ,e (are se afla ul(iorul. Btia bine (% va fi (ondamnat la moarte" dar nu va muri de ,li(tiseal% +i de dezn%de7de .n momentul (/nd nu va mai auzi z)omotul (are .l readusese la via5%; *emni(erul veni seara. Dant:s st%tea .n ,at" ,%r/ndu-i-se (% de a(olo ,%zea mai bine des(4iz%tura neterminat%. l ,rivi" f%r% .ndoial%" ,e vizitatorul ino,ortun (u o(4ii (iuda5i" (%(i a(esta .i s,use6 Ce" iar .nnebune+ti; Dant:s nu r%s,unse nimi(. Se temea s% nu-l tr%deze emo5ia )lasului. *emni(erul ie+i (l%tin/nd din (a,. C/nd se .ntune(%" Dant:s (rezu (% ve(inul s%u va ,rofita de t%(ere +i de .ntuneri( ,entru a re.nnoda (onversa5ia (u el" dar se .n+el%. #oa,tea se s(urse f%r% (a vreun z)omot s% r%s,und% a+te,t%rii lui .nfri)urate. Dar a doua zi" du,% vizita de diminea5% +i .n momentul (/nd .nde,%rtase ,atul de zid" auzi trei lovituri b%tute la intervale e)ale. Se re,ezi .n )enun(4i. Dumneata e+ti; s,use el. 0at%-m%. A ,le(at temni(erul; .ntreb% vo(ea. Da" r%s,unse Dant:s" n-o s% se .ntoar(% de(/t desear%. Avem do-u%s,reze(e (easuri de libertate. -ot s% vin; )l%sui vo(ea. <" da" da" f%r% .nt/rziere" (4iar a(um. *e ro). ndat% ,orti5a de ,%m/nt ,e (are Dant:s" ,ierdut ,e 7um%tate .n des(4iz%tur%" .+i s,ri7inea m/inile" ,%ru (% (edeaz% sub el. Se arun(% .na,oi" .n tim, (e un mald%r de ,%m/nt +i de ,ietre des,rinse se ,r%bu+ea .ntr-o )aur% (are se des(4isese dedesubtul v%)%unii f%(ute de el. Atun(i" .n fundul )%urii .ntune(oase" a (%rei ad/n(ime nu ,utea s-o m%soare" v%zu ivindu-se .nt/i un (a," ,e urm% umerii +i" .n sf/r+it" un om .ntre)" (are ie+i (u destul% s,rinteneal% din s(orbur%.

Capitolul XVI

9n savant italian
69

Contele de Monte-Cristo vol. 1

Dant:s .l lu% .n bra5e ,e noul s%u ,rieten" a+te,tat .ndelun) (u at/ta ner%bdare" +i-l trase s,re fereastr%" ,entru (a lumina slab% (e ,%trundea .n (ar(er% s%-l lumineze ,e de,lin. @ra un b%rbat s(und" (u ,%r albit mai mult de ne(azuri de(/t de v/rst%" (u o(4i ,%trunz%tori" as(un+i sub s,r/n(ene )roase" (are .n(%run5eau" (u barba .n(% nea)r%" (obor/nd ,/n% ,e ,ie,t6 sl%bi(iunea (4i,ului br%zdat de zb/r(ituri ,rofunde" linia (utez%toare a tr%s%turilor (ara(teristi(e" tr%dau un om de,rins mai mult (u exe(utarea fa(ult%5ilor morale de(/t a for5elor fizi(e. 'runtea noului venit era a(o,erit% de sudoare. #u se ,utea distin)e forma dint/i a ve+m/ntului s%u" (%(i el (%dea .n zdren5e. -%rea s% aib% (el ,u5in C! de ani" de+i du,% o anumit% vi)oare .n mi+(%ri ai fi zis (% are mai ,u5ini de(/t a(eia ,e (are .i ar%ta datorit% .ndelun)ii (a,tivit%5i. -rimi (u oare(are ,l%(ere ,rotest%rile entuziaste ale t/n%rului. Sufletu-i .n)4e5at ,%ru (% se .n(%lze+te o (li,% +i (% se to,e+te .n (onta(tul (u sufletul arz%tor al a(estuia. i mul5umi ,entru ,rietenia sa (u o anume (%ldur%" de+i se sim5ise foarte de(e,5ionat" )%sind .n(% o (ar(er% a(olo unde (redea (% .nt/lne+te libertatea. S% vedem mai .nt/i" s,use el" da(% e vreun mi7lo( s% +ter)em" ,entru o(4ii temni(erilor dumitale" urmele tre(erii mele. *oat% lini+tea noastr% .n viitor st% .n ne+tiin5a lor de (ele (e s-au ,etre(ut. Se ,le(% atun(i s,re des(4iz%tur%" lu% ,iatra ,e (are o ridi(% u+or (u toat% )reutatea (i +i o b%)% .n )aur%. -iatra nu a fost des,rins% (um trebuie" s,use el" (l%tin/nd din (a,3 nu ai unelte; Dar dumneata" .ntreb% Dant:s (u uimire" dumneata ai; Mi-am f%(ut (/teva. Afar% de o ,il%" am tot (e .mi trebuie6 dalt%" (le+te" levier. <4" a+ fi (urios s% v%d ,rodusele a(estea ale r%bd%rii +i ,ri(e,erii dumitale= s,use Dant:s. 9ite mai .nt/i o dalt%. Bi .i ar%t% o lam% tare +i as(u5it%" .nfi,t% .ntr-o bu(at% de lemn de fa). Cu (e ai f%(ut-o; .ntreb% Dant:s. Cu una din barele ,atului meu. Cu instrumentul a(esta am s%,at .ntre)ul drum (are m-a adus ,/n% ai(i. >reo (in(ize(i de ,i(ioare. Cin(ize(i de ,i(ioare; ex(lam% Dant:s (u )roaz%. >orbe+te mai .n(et" tinere" vorbe+te mai .n(et. Deseori se .nt/m,l% s% se tra)% (u ure(4ea la u+ile ,rizonierilor. @i m% +tiu sin)ur. #-are a fa(e. Bi s,ui (% ai str%,uns (in(ize(i de ,i(ioare" (a s% a7un)i ,/n% ai(i; Da" (am asta e distan5a (are des,arte (amera mea de a dumitale. At/t numai (% am (al(ulat r%u (urba" neav/nd un instrument de )eometrie ,entru a .nto(mi s(ara ,ro,or5ional%. n lo( de 4A ,i(ioare eli,s%" au fost !A. Credeam" ,re(um 5i-am s,us" (% voi a7un)e la zidul dinafar%" (%-l voi )%uri +i m% voi arun(a .n mare. Am mers de-a lun)ul (oridorului s,re (are d% (amera dumitale" .n lo( s% tre( ,e dedesubt. *oat% mun(a mea e ,ierdut%" (%(i (oridorul d% .ntr-o (urte ,lin% de santinele. @ dre,t" s,use Dant:s. Dar (oridorul nu a(o,er% de(/t o fa5% a .n(%,erii mele +i .n(%,erea mea are ,atru. Da" f%r% .ndoial%" dar .n ,rimul r/nd este o latur% al (%rei zid e format de st/n(%3 ar trebui (a ze(e mineri .nzestra5i (u toate uneltele lor s% mun(eas(% ze(e ani (a s% str%,un)% st/n(a3 (ealalt% e desi)ur li,it% de temelia a,artamentului )uvernatorului3 am (%dea .n be(iurile (are se .n(4id" ,robabil" (u (4eia +i am fi ,rin+i. 'a5a (ealalt% d%" ia stai" unde d% ea; ?atura .n (4estiune era a(eea unde se afla ferestrui(a ,rin (are venea lumina" ferestrui(a (e se .n)usta ,/n% .n momentul (/nd l%sa libertate luminii +i ,rin (are desi)ur" un (o,il n-ar fi ,utut s% trea(%. @ra ,rev%zut% (u trei r/nduri de z%brele" (are ,uteau s%-l lini+teas(% de teama unei evad%ri ,e temni(erul (el mai b%nuitor. -un/nd .ntrebarea" noul venit trase masa sub fereastr%. 9r(%-te ,e mas%" .i s,use el lui Dant:s. Dant:s se su,use" se ur(% ,e mas% +i" )4i(ind inten5iile tovar%+ului s%u" .+i s,ri7ini s,atele ,e ,erete +i .ntinse m/inile. Cel (are .+i d%duse (a nume num%rul .n(%,erii sale +i al (%rui nume adev%rat Dant:s nu .l (uno+tea .n(%" ur(% mai s,rinten de(/t ar fi ,utut ,resu,une v/rsta lui3 (u o is(usin5% de ,isi(% sau +o,/rl%" .nt/i ,e mas%" a,oi de ,e mas% ,e m/inile lui Dant:s" ,e urm% de ,e m/inile lui" ,e umeri. Astfel" .n(ovoiat .n dou%" (%(i bolta (ar(erei .l .m,iedi(a s% se .nal5e" .+i stre(ur% (a,ul ,rintre ,rimele r/nduri de z%brele +i ,utu atun(i s% se ,le(e .n 7os.

70

Alexandre Dumas
-este o (li,% .+i trase re,ede (a,ul. <" .+i s,use el" b%nuisem= Bi lune(% de ,e (or,ul lui Dant:s ,e mas%" iar de ,e mas% s%ri la ,%m/nt. Ce ai b%nuit; .ntreb% t/n%rul nelini+tit" s%rind la r/ndul s%u. D%tr/nul ,rizonier medita. Da" zise el" asta e. Cea de-a ,atra latur% a (ar(erei dumitale d% .ntr-o )alerie exterioar%" un fel de teras%" ,e unde tre( ,atrulele +i unde ve)4eaz% santinelele. @+ti si)ur; Am v%zut (4i,ul soldatului +i v/rful ,u+tii lui +i nu m-am dat .na,oi a+a de re,ede" de(/t de team% s% nu m% z%reas(%. @i" +i; )l%sui Dant:s. >ezi bine (% e (u ne,utin5% s% fu)im ,rin (ar(era dumitale. Atun(i; (ontinu% t/n%rul (u un a((ent intero)ator. Atun(i" s,use b%tr/nul de5inut" fa(%-se voia lui Dumnezeu. Bi o umbr% de resemnare ,rofund% se .ntinse ,e tr%s%turile b%tr/nului. Dant:s ,rivi (u uimire +i admira5ie ,e omul (are renun5a (u at/ta filozofie" la o s,eran5% nutrit% de-at/ta amar de vreme. >rei s%-mi s,ui a(um (ine e+ti; .ntreb% Dant:s. >ai" da" da(% a(easta mai ,oate s% te intereseze a(um (/nd nu-5i mai ,ot fi de vreun folos. Dumneata ,o5i s% m% m/n)/i +i s% m% s,ri7ini" (%(i .mi ,ari tare ,rintre (ei tari. D%tr/nul z/mbi (u triste5e. Sunt abatele 'aria" s,use el" ,rizonier din anul 1 11" ,re(um +tii" .n (astelul 0f. @ram .ns% de trei ani .n(4is .n fort%rea5a 'enestrelle. n 1 11 m-au trans,ortat din -iemont .n 'ran5a. Am aflat atun(i (% destinul" (are ,e vremea a(eea .i ,%rea su,us" a d%ruit lui #a,oleon un fiu +i (% fiul a-(esta" .n lea)%n" a fost numit re)ele 1omei. #u ,uteam ni(i ,e de,arte s% b%nuies( atun(i (eea (e mi-ai s,us adineauri6 (% ,este ,atru ani" (olosul va fi r%sturnat. Dar (ine domne+te .n 'ran5a; #a,oleon al 00-lea; #u" ?udovi( al Q>000-lea. ?udovi( al Q>000-lea" fratele lui ?udovi( al Q>00-lea; Ciudate +i misterioase mai sunt 4ot%r/rile (erului= Ce-o fi vrut -roviden5a" s(obor/nd ,e omul ,e (are-l ridi(ase +i ridi(/ndu-l ,e (el ,e (are-l s(obor/se; Dant:s .l urm%rea din o(4i ,e omul (are uita o (li,% ,ro,ria-i soart%" ,reo(u,/ndu-se astfel de destinele lumii. Da" da" (ontinu% el" e (a .n An)lia6 du,% Carol 0" CromRell" du,% CromRell" Carol 00" +i" ,oate" du,% 2a(Uues 00" vreun )inere" vreo rud%" vreun ,rin5 de <rania= un stat4ouder" (are se va fa(e re)e3 +i atun(i noi (on(esii ,o,orului" atun(i o (onstitu5ie" libertate= Ai s% vezi" tinere" s,use el" .ntor(/ndu-se s,re Dant:s +i ,rivindu-l (u o(4i str%lu(itori" ,rofunzi" a+a (um" desi)ur" aveau ,rofe5ii. @+ti .n(% t/n%r" ai s% vezi. Da" da(% ies de ai(i. A" da" s,use abatele 'aria. Suntem ,rizonieri" .ns% .n unele mo-mente uit +i atun(i" ,entru (% o(4ii mei str%,un) zidurile (are m% .n(4id" (red (% sunt liber. Dar de (e e+ti .n(4is; @u; -entru (% am visat .n 1 AN ,roie(tul ,e (are #a,oleon a venit s%-l .nf%,tuias(% .n 1 113 ,entru (%" asemeni lui Ma(4iaveli" am vrut un im,eriu mare +i sin)ur" (om,a(t +i ,uterni(" .n mi7lo(ul a(elor ,rin(i,%5ele" (are f%(eau din 0talia un (uib de mi(i re)ate tirani(e +i slabe3 ,entru (% am (rezut (% )%ses( ,e Cesar Dor)ia al meu .ntr-un nerod .n(oronat" (are s-a ,ref%(ut (% m% .n5ele)e ,entru a m% tr%da mai bine. @ra ,roie(tul lui Alexandru al >0-lea +i al lui Clement al >00-lea. @l va e+ua totdeauna" ,entru (% ei l-au .ntre,rins zadarni( +i ,entru (% #a,oleon n-a ,utut s%-l termine. Eot%r/t lu(ru" 0talia e blestemat%= Bi b%tr/nul (obor. (a,ul. Dant:s nu .n5ele)ea (um ,oate s%-+i ri+te un om via5a ,entru astfel de interese3 e dre,t (%" da(% .l (uno+tea ,e #a,oleon" deoare(e .l v%zuse +i .i vorbise" 4abar n-avea .n s(4imb (ine era Clement al >00-lea +i Alexandru al >0-lea. #u e+ti dumneata ,reotul (are e so(otit... bolnav; .ntreb% Dant:s .n(er(/nd s% .m,%rt%+eas(% ,%rerea temni(erului +i (are era ,%rerea )eneral% .n Castelul 0f. Care e so(otit nebun" vrei s% s,ui" nu-i a+a; #u .ndr%zneam" s,use Dant:s" z/mbind. Da" da" (ontinu% 'aria (u un r/s amar" eu sunt (el (are este (rezut nebun. @u .i amuz" de -a+a de lun)% vreme ,e )azdele .n(4isorii +i i-a+ .nveseli ,e (o,ila+i" da(% ar fi (o,ii .n lo(a+ul a(esta al durerii f%r% s,eran5%.

71

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dant:s r%mase o (li,% nemi+(at +i t%(ut. A+adar" renun5i s% mai fu)i; .i s,use el. >%d (% fu)a e im,osibil%. nseamn% s% m% revolt .m,otriva lui Dumnezeu .n(er(/nd (eea (e Dumnezeu nu vrea s% se .nf%,tuias(%. De (e te des(ura7ezi; Ar fi" de asemenea" s% (eri -roviden5ei ,rea mult" vr/nd s% izbute+ti de la ,rima .n(er(are. #u ,o5i s% re.n(e,i .ntr-alt% dire(5ie (eea (e ai f%(ut .n dire(5ia asta; Dar +tii (e am f%(ut" (a s%-mi vorbe+ti (a s-o iau de la .n(e,ut; Btii (% mi-au trebuit ,atru ani ,entru a fa(e uneltele ,e (are le am; Btii (% de doi ani s(ormones( +i sa, un ,%m/nt tare (a )ranitul; Btii (% a trebuit s% desfa( ,ietre ,e (are alt%dat% n-a+ fi (rezut (% le ,ot (linti" (% zile .ntre)i au tre(ut .n mun(a asta de titan +i (%" uneori" seara" eram feri(it (/nd ,utusem sf%r/ma un de)et de (iment ve(4i" devenit la fel de tare (a ,iatra; Btii" +tii (%" ,entru a de,ozita ,%m/ntul +i ,ietrele smulse" a trebuit s% str%,un) bolta unei s(%ri .n antre5elul (%reia toate sf%r/m%turile au fost r/nd ,e r/nd .n)ro,ate" astfel (% azi antre5elul e ,lin +i (% n-a+ mai +ti unde s% ,un un ,umn de ,raf; Btii" .n sf/r+it" (%-mi .n(4i,uiam (% am a7uns la 5inta lu(rului meu" (% m% sim5eam tare" numai at/t (/t s% .nde,lines( o,era asta +i (% a(um Dumnezeu nu d% numai .nd%r%t 5elul" dar .l str%mut% (ine +tie unde; <4" .5i s,un" .5i re,et" de a(um .n(olo n-am s% mai fa( nimi( ,entru a-mi re(/+ti)a libertatea" de vreme (e Dumnezeu vrea (a ea s% fie ,ierdut% ,entru de-a ,ururi. @dmond .+i (obor. (a,ul" (a s% nu-i m%rturiseas(% omului (% bu(uria de-a avea un tovar%+ .l .m,iedi(a s% .m,%rt%+eas(%" a+a (um s-ar fi (uvenit" durerea de5inutului de-a nu se fi ,utut salva. Abatele 'aria se l%s% ,e ,atul lui @dmond +i @dmond r%mase .n ,i(ioare. */n%rul nu se )/ndise ni(iodat% la fu)%. Sunt lu(ruri (are ,ar a+a de im,osibile .n(/t ni(i nu te )/nde+ti s% le .n(er(i +i le evi5i din instin(t. S% sa,i (in(ize(i de ,i(ioare sub ,%m/nt" s% (onsa(ri a(estei o,era5ii o mun(% de trei ani" (a s% a7un)i" da(% izbute+ti" la un abis (e d% .n mare3 s% le arun(i de la !A" de la CA" de la 1AA ,i(ioare ,oate" ,entru a5i sf%r/ma" (%z/nd" (a,ul de vreo st/n(%" da(% )lon5ul santinelelor nu te-a u(is mai .nainte3 s% fii obli)at" da(% s(a,i de toate a(este ,rime7dii" s% fa(i .not" o le)4e era ,rea mult ,entru a nu te resemna" +i am v%zut (% Dant:s fusese (/t ,e-a(i s% .m,in)% resemnarea ,/n% la moarte. Dar a(um" (/nd t/n%rul v%zuse un b%tr/n (are se (ram,ona de via5% (u at/ta ener)ie" d/ndu-i exem,lul 4ot%r/rilor des,erate" .n(e,u s% mediteze +i s%-+i m%soare (ura7ul. Alt(ineva .n(er(ase (eea (e el ni(i nu se )/ndise s% fa(%3 altul" mai ,u5in t/n%r" mai ,u5in ,uterni(" mai ,u5in .ndem/nati( de(/t el" .+i ,ro(urase" )ra5ie is(usin5ei +i r%bd%rii" toate instrumentele de (are avusese nevoie ,entru extraordinara o,era5ie ,e (are numai o m%sur%toare )re+it% o ,utuse .m,otmoli" altul f%(use toate a(estea. -rin urmare" nimi( nu-i era im,osibil lui Dant:s. 'aria str%,unsese !A de ,i(ioare" el va str%,un)e 1AA. 'aria" la !A de ani" ,usese trei ani .n servi(iul o,erei sale" el nu avea de(/t 7um%tate din v/rsta lui 'aria" va (onsa(ra +ase3 'aria" abate" savant" om al biseri(ii" nu se temuse s% ri+te traversarea de la Castelul 0f la insula Daume" 1atonneau sau ?emaire3 el" @dmond marinarul" el" Dant:s (ufund%torul .ndr%zne5" (are (%utase de at/tea ori o ramur% de m%r)ean .n fundul m%rii" va +ov%i s% fa(% o le)4e .not; C/t trebuia ,entru a fa(e o le)4e .not; 9n (eas; @i" +i; #u r%m%sese el ore .ntre)i ,e mare" f%r% s% ,un% ,i(iorul ,e 5%rm; #u" nu" Dant:s nu avea nevoie de(/t s% fie .n(ura7at ,rintr-un exem,lu. *ot (e altul a f%(ut sau ar fi ,utut fa(e" va fa(e +i Dant:s. */n%rul medit% un moment. Am )%sit (e (%utai" .i s,use el b%tr/nului. 'aria tres%ri. Dumneata; s,use el ridi(/nd (a,ul (u un aer (are ar%ta (%" da(% Dant:s )l%suia adev%rul" des(ura7area tovar%+ului s%u nu va fi de lun)% durat%. @i" (e ai )%sit; Coridorul ,e (are l-ai str%,uns (a s% vii de la dumneata ai(i se .n-tinde .n a(eea+i dire(5ie (a +i )aleria din afar%" nu-i a+a; Da. De bun% seam% (% el nu e mai de,arte de (in(is,reze(e ,a+i. Cel mult. @i bine" ,e la 7um%tatea (oridorului vom )%uri un drum form/nd un fel de bra5 al unei (ru(i. De data a(easta ia-5i bine m%surile. >om da .n )aleria de afar%. 9(idem santinela +i evad%m. -entru (a ,lanul s% izbuteas(%" nu e nevoie de(/t de (ura7 +i dumneata ai. >i)oarea mie nu-mi li,se+te. #u vorbes( de r%bdare" dumneata ai dovedit" voi dovedi +i eu. < (li,%" r%s,unse abatele. Dumneata n-ai +tiut" dra)ul meu tovar%+" de (e natur% este (ura7ul meu +i (e .ntrebuin5are so(otes( s% dau ,uterii mele. C/t ,rive+te r%bdarea" (red (% am fost de-a7uns de r%bd%tor" re.n(e,/nd .n

72

Alexandre Dumas
fie(are diminea5% mun(a no,5ii +i .n fie(are noa,te mun(a zilei. Dar ,e atun(i" as(ult%-m% tinere" mi se ,%rea (%-l serveam ,e Dumnezeu eliber/nd una dintre f%,turile (are" fiind nevinovat%" nu ,utuse fi os/ndit%. @i" bine" .ntreb% Dant:s" situa5ia nu e tot asta; <are" de (/nd m-ai .nt/lnit ,e mine" te re(uno+ti (ul,abil; #u" dar nu vreau s% devin. Credeam ,/n% a(um (% nu am de-a fa(e de(/t (u lu(ruri +i iat% (% .mi ,ro,ui s% am a fa(e (u oameni. Am ,utut s% )%ures( un zid +i s% nimi(es( o s(ar%" dar nu voi )%uri un ,ie,t +i nu voi nimi(i o existen5%. Dant:s s(4i5% o mi+(are u+oar% de sur,riz%. Cum" s,use el" ,ut/nd s% fii liber" te-ar o,ri un asemenea s(ru,ul; Dar dumneata" )l%sui 'aria" de (e nu l-ai r%,us .ntr-o sear% ,e temni(er (u ,i(iorul mesei" de (e nu te-ai .mbr%(at (u 4ainele lui +i de (e n-ai .n(er(at s% fu)i; -entru (% ideea nu mi-a venit" de(lar% Dant:s. -entru (% ai o )roaz% instin(tiv% de a s%v/r+i o atare (rim%" o astfel de )roaz%" .n(/t ni(i nu te-ai )/ndit" relu% b%tr/nul3 (%(i" .n lu(rurile sim,le +i .n)%duite" ,oftele noastre naturale ne .n+tiin5eaz% s% nu ne abatem de la linia dre,tului nostru. *i)rul (are vars% s/n)ele .n mod fires(" a (%rui destina5ie este asta" n-are nevoie de(/t de un lu(ru6 (a mirosul s%u s%-i dea de veste (% are o ,rad% .n a,ro,iere. @l se n%,uste+te de .ndat% s,re ,rad%" (ade asu,ra ei +i o sf/+ie. @ste instin(tul lui +i se su,une lui. Dar omul" dim,otriv%" se d% .na,oi din fa5a s/n)elui. #u le)ile so(iale fa( s% sim5im re,ulsie .n fa5a (rimei" (i le)ile naturale. Dant:s r%mase buim%(it. A(easta era .ntr-adev%r ex,li(a5ia (elor (e se ,etre(user%" f%r% s%-+i dea seama" .n mintea sau" mai de)rab%" .n sufletul s%u" (%(i unele )/nduri vin din (a, +i altele din inim%. Bi a,oi" (ontinu% 'aria" de a,roa,e dois,reze(e ani de (/nd sunt .n .n(4isoare" m-am )/ndit la toate evad%rile (elebre. #-am v%zut s% izbuteas(% de(/t foarte ,u5ine. @vad%rile feri(ite" evad%rile .n(ununate de su((es de,lin" sunt (ele meditate (u )ri7% +i ,re)%tite ,e .ndelete3 a+a a s(%,at du(ele de Deaufort din (astelul >in(ennes3 abatele DubuUuoi de la 'or-lIZv[Uue +i ?atude din Dastilia. Mai sunt (ele ,e (are le ,oate oferi 4azardul6 a(estea sunt (ele mai bune. Crede-m%" s% a+te,t%m un ,rile7" iar da(% ,ri-le7ul se ,rezint%" s% ,rofit%m de el. Dumneata ai ,utut s% a+te,5i" s,use Dant:s oft/nd. Mun(a .ndelun)at% .5i d%dea o .ndeletni(ire de fie(are (li,%" iar (/nd n-aveai mun(a ,entru a te distra" aveai s,eran5ele ,entru a te (onsola. Bi a,oi" s,use abatele" nu m% .ndeletni(eam numai (u at/t. Dar (e f%(eai; S(riam sau studiam. >i se dau 4/rtie" (ondeie" (erneal%; #u" s,use abatele" dar .mi fa( eu. 5i fa(i 4/rtie" (ondeie +i (erneal%; ex(lam% Dant:s. Da. Dant:s .l ,rivi (u admira5ie. Abia .i venea totu+i s% (read%. 'aria observ% .ndoiala-i u+oar%. C/nd ai s% vii la mine" .i s,use el" am s%-5i ar%t o lu(rare .ntrea)%" rezultatul )/ndurilor" (er(et%rilor +i reflexiilor .ntre)ii mele vie5i ,e (are o meditasem la umbra Colosseumului la 1oma" la ,i(iorul (oloanei San-Mar(o la >ene5ia" ,e malurile Arno-ului la 'loren5a +i ,e (are nu b%nuiam delo( (%" .ntr-o zi" temni(erii .mi vor l%sa r%)azul s-o realizeze .ntre (ele ,atru ziduri ale Castelului 0f. @ un Tratat asupra posibilitii unei monarhii generale "n 7talia. >a al(%tui un mare volum in-Uuarto. Bi l-ai s(ris; -e dou% (%m%+i. Am n%s(o(it un ,re,arat (are fa(e (/r,a neted% (a ,er)amentul. >a s% zi(%" e+ti (4imist; <are(um. ?-am (unos(ut ,e ?avoisier +i sunt ,rieten (u Cabanis. Dar ,entru o astfel de lu(rare a trebuii s% fa(i (er(et%ri istori(e. Aveai de(i (%r5i; Aveam la 1oma" .n bibliote(a mea" vreo (in(i mii de volume. Citindu-le +i re(itindu-le" am des(o,erit (%" (u o sut% (in(ize(i de lu(r%ri bine alese" ai" da(% nu rezultatul (om,let al (uno+tin5elor omene+ti" (el ,u5in tot (e .i este de folos unui om s% +tie. Am (onsa(rat trei ani din via5a mea (itind +i re(itind a(este o sut% (in(ize(i de volume" astfel (% le (uno+team a,roa,e ,e dinafar% (/nd am fost arestat. Cu o u+oar% sfor5are de memorie" mi le-am reamintit .n .n(4isoare ,e de,lin. Astfel a+ ,utea s%-5i re(it ,e *u(idide" Qenofon" -lutar4" *it-?iviu" *a(it" Strada" 2ornandes" Dante" Montai)ne" S4aFes,eare" S,inoza" Ma(4iaveli +i Dossuet. #u 5i-i amintes( de(/t ,e (ei mai im,ortan5i. Dar" .n (azul a(esta" (uno+ti mai multe limbi; >orbes( (in(i limbi vii" )ermana" fran(eza" italiana" en)leza +i s,aniola. Cu a7utorul limbii ve(4i" )rea(a" .n5ele) )rea(a modern%. At/t numai (% o vorbes( ,rost dar o studiez .n momentul de fa5%. < studiezi; )l%sui Dant:s.

73

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da" mi-am f%(ut un vo(abular din (uvintele ,e (are le +tiu" le-am aran7at" le-am (ombinat" le-am su(it +i le-am r%su(it" astfel (a ele s%-mi ,oat% a7un)e ,entru a-mi ex,rima )/ndul. Btiu a,roa,e o mie de (uvinte" adi(% tot (e-mi trebuie la nevoie" de+i (red (% .n di(5ionare sunt o sut% de mii. Desi)ur nu voi fi elo(vent" dar m% voi fa(e .n5eles de minune +i asta .mi a7un)e. Din (e .n (e mai .nm%rmurit" @dmond .n(e,ea s% )%seas(% a,roa,e su,ranaturale fa(ult%5ile a(estui om (iudat. >ru s% le )%seas(% vreun (usur +i (ontinu%6 Dar da(% nu 5i s-au dat (ondeie" s,use el" (u (e ai ,utut s%" s(rii tratatul a(esta a+a de voluminos; Mi-am f%(ut (u (ondeie admirabile" (are ar ,utea s% fie ,referate (ondeielor obi+nuite" da(% materia ar fi (unos(ut%3 (artila7ele (a,etelor de ,e+ti (are ni se serves( uneori .n zilele de ,ost. De a(eea m% bu(ur totdeauna (/nd v%d venind mier(urile" vinerile +i s/mbetele" (%(i ele .mi dau s,eran5a de a s,ori ,rovizia (u (ondeie" iar lu(r%rile mele istori(e" sunt m%rturises( .ndeletni(irea (ea mai ,l%(ut%. Cobor/nd .n tre(ut" uit ,rezentul3 mer)/nd liber +i inde,endent .n istorie" nu-mi mai amintes( (% sunt ,rizonier. Dar (erneal%; s,use Dant:s" (u (e 5i-ai f%(ut (erneal%; @ra alt%dat% un (%min .n (ar(era mea" )l%sui 'aria. C%minul a fost astu,at" fire+te" la (/tva tim, du,% sosirea mea" iar ani de zile se f%(use .ntr-.nsul fo(3 interiorul lui e de(i (%,tu+it de funin)ine. *o,es( funin)inea .ntr-o ,or5ie de vin" (are mi se d% .n fie(are dumini(% +i o,era5ia .mi furnizeaz% (erneal% ex(elent%. -entru notele s,e(iale" (are au nevoie s% atra)% ,rivirea" .mi .n5e, de)etul +i s(riu (u s/n)e. C/nd am s% ,ot vedea toate a(estea; .ntreb% Dant:s. C/nd ai s% vrei" r%s,unse 'aria. <" numaide(/t= ex(lam% t/n%rul. 9rmeaz%-m%" s,use abatele. Bi reintr% .n (oridorul subteran unde dis,%ru. Dant:s .l urm%.

Capitolul XVII

Camera abatelui

Du,% (e tre(u" .n(ovoindu-se" dar (u destul% u+urin5%" ,rin (oridorul subteran" Dant:s a7unse la extremitatea o,us%" (are d%dea .n (amera abatelui. Ai(i tre(%toarea se .n)usta" oferind abia s,a5iul sufi(ient ,entru (a un om s% se ,oat% stre(ura" t/r/ndu-se. Camera abatelui avea les,ezi ,e 7os. 1idi(/nd una dintre les,ezile din un)4erul (el mai .ntune(os" el .n(e,use laborioasa o,era5ie" al (%rei sf/r+it a fost v%zut de Dant:s. */n%rul examin% (amera (u mult% luare aminte de .ndat% (e intr%. ?a ,rima vedere" (a nu ,rezenta nimi( deosebit. Dun" s,use abatele" nu e de(/t 12 +i un sfert3 avem .n(% .n fa5a noastr% (/teva ore. Dant:s ,rivi .n 7uru-i" (a s% vad% .n (e orolo)iu ,utuse (iti abatele .n mod a+a de ,re(is ora. -rive+te raza zilei (are vine ,rin fereastra mea" s,use abatele +i ,rive+te ,e zid liniile ,e (are le-am tras. $ra5ie a(estor linii" (are sunt (ombinate (u dubla mi+(are a ,%m/ntului +i a eli,sei des(rise .n 7urul soarelui +tiu (/t e ora (u mai mult% exa(titate de(/t da(% a+ avea un (eas" (%(i un (eas se deran7eaz%" ,e (/nd soarele +i ,%m/ntul nu se deran7eaz% ni(iodat%. Dant:s nu .n5elese nimi( din ex,li(a5ie. +i .n(4i,uise totdeauna" v%z/nd soarele r%s%rind de du,% mun5i +i a,un/nd .n Mediterana" (% a(esta mer)ea" iar nu ,%m/ntul. Dubla mi+(are a )lobului ,e (are st%tea +i de (are totu+i nu-+i d%dea seama" i se ,%rea a,roa,e im,osibil%. >edea" .n fie(are (uv/nt al interlo(utorului s%u" mistere +tiin5ifi(e la fel de admirabile a fi s(ormonite (a +i minele a(elea de aur +i de diamante ,e (are le vizitase" .ntr-o (%l%torie f%(ut% de el" ,e (/nd era .n(% a,roa,e (o,il" la $uzarate +i la $ol(onda. Eaide" .i s,use el abatelui" sunt )r%bit s%-5i examinez (omorile3 abatele se .ndre,t% s,re (%min" des,rinse (u dalta ,e (are o 5inea totdeauna .n m/n% ,iatra (e forma alt%dat% vatra +i (are as(undea o (avitate ,rofund%. n (avitatea a(easta erau .n(4ise toate obie(tele des,re (are .i vorbise el lui Dant:s. Ce vrei s% vezi mai .nt/i; .l .ntreb%. Arat%-mi marea dumitale lu(rare asu,ra re)alit%5ii .n 0talia.

74

Alexandre Dumas
'aria s(oase din dula,ul ,re5ios trei sau ,atru suluri de (/r,e r%su(ite (a ni+te foi de ,a,irus3 f/+ii de ,/nz% de ,atru de)ete l%5ime +i de o,t-s,reze(e lun)ime. '/+iile numerotate erau a(o,erite (u un s(ris ,e (are Dant:s .l ,utu (iti" (%(i erau s(rise .n limba matern% a abatelui" adi(% .n italian%" idiom ,e (are" .n (alitatea sa de ,rovensal" Dant:s .l .n5ele)ea ,erfe(t. >ezi" ai(i este totul" .i s,use el. Sunt a,roa,e o,t zile de (/nd am s(ris (uv/ntul &Sf/r+it& .n 7osul f/+iei a +aize(i +i o,ta. Au fost .ntrebuin5ate dou% (%m%+i ale mele +i toate batistele ,e (are le aveam. Da(% redevin liber vreodat% +i se )%se+te .n .ntrea)a 0talie un ti,o)raf (are s% .ndr%zneas(% a m% ti,%ri" re,uta5ia mea e f%(ut%. Da" v%d" r%s,unse Dant:s. Arat%-mi a(um" te ro)" (ondeiele (u (are a fost s(ris% lu(rarea. 9ite-le" )l%sui 'aria. Bi .i ar%t% t/n%rului un be5i+or lun) de +ase de)ete" )ros (a m/nerul unui ,enel" la (a,%tul +i .n 7urul (%ruia era le)at (u a5% unul din a(ele (artila)ii ,%tate .n(% de (erneal%" des,re (are abatele i-a vorbit lui Dant:s. Se ,relun)ea (u un v/rf +i era (restat (a o ,an% obi+nuit%. Dant:s .l examin%" (%ut/nd din o(4i instrumentul (u (are ,utuse fi t%iat a+a de (ore(t. A" da" s,use 'aria" bri(ea)ul" nu-i a+a; @l e (a,odo,era mea3 l-am f%(ut" (a +i& (u5itul ,e (are .l vezi dintr-un sfe+ni( ve(4i de fier. Dri(ea)ul t%ia (a un bri(i. C/t ,rive+te (u5itul" el avea avanta7ul (% ,utea s% serveas(% totdeodat% de (u5it +i de ,umnal. Dant:s examin% obie(tele (u aten5ia (u (are" .n du)4enele de (uriozit%5i din Marsilia" examinase uneori instrumentele exe(utate de s%lbati(i +i aduse de ,e m%rile Sudului" de (%tre" (%,itani de (urs% lun)%. n (e ,rive+te (erneala" s,use 'aria" +tii (um ,ro(edez6 o fa( ,e m%sur% (e am nevoie. M% mir a(um de-un lu(ru" )l%sui Dant:s" (% zilele 5i-au a7uns ,en-tru toata mun(a a(easta. Aveam no,5ile" r%s,unse 'aria. #o,5ile; @+ti de(i .nzestrat (a ,isi(ile +i vezi lim,ede noa,tea; #u" dar Dumnezeu i-a dat omului inteli)en5a ,entru a veni .n a7utorul s%r%(iei sim5urilor sale6 mi-am ,ro(urat lumin%. Cum; Din (arnea (are mi se adu(e desfa( )r%simea" o to,es( +i s(ot din ea un fel de ulei (om,a(t. 9ite lum/narea mea. Bi abatele .i ar%t% lui Dant:s un lam,ion la fel (u a(elea (are serves( la iluminatul ,ubli(. Dar fo(; 9ite" dou% ,ietre +i ias(%. Dar (4ibrituri; M-am ,ref%(ut (% suf%r de-o boal% de ,iele +i am (erut ,u(ioas% (are mi s-a dat. Dant:s ,use ,e o mas% obie(tele +i .+i (obor. (a,ul" strivit sub ,erseveren5a +i for5a a(estui s,irit. Asta nu este totul" (ontinu% 'aria. C%(i nu trebuie s% ,unem toate (omorile .ntr-o sin)ur% taini5%. S-o .n(4idem ,e a(easta. -user% les,edea la lo(ul ei. Abatele ,res%r% ,u5in ,raf ,e deasu,ra" tre(u (u ,i(iorul (a s% +tear)% ori(e urm%" .naint% s,re ,at +i .l mi+(% din lo(. Dina,oia (%,%t/iului" t%inuit% de o ,iatr% (are o .n(4idea a,roa,e ,erfe(t" era o )aur%" iar .n )aur% o s(ar% de fr/n)4ie lun)% de 2!-TA ,i(ioare. Dant:s o examin%6 s(ara era de o tr%ini(ie (are rezista ori(%rei .n(er(%ri. Cine 5i-a ,ro(urat fr/n)4ia ne(esar% a(estei minunate lu(r%ri; .n-treb% Dant:s. n ,rimul r/nd (/teva (%m%+i ,e (are le aveam" a,oi (ear+afurile ,atului meu ,e (are tim, de trei ani (/t am stat (a,tiv la 'enestrelle" le-am destr%mat. C/nd m-au trans,ortat la (astelul 0f" am izbutit s% adu( (u mine furti+a)ul. Ai(i am (ontinuat lu(rul. Dar nu se observa (% (ear+afurile de ,at nu mai aveau tivuri; ?e (oseam la lo(. Cu (e; Cu a(ul a(esta. Bi abatele" desf%(/nd o +uvi5% din ve+mintele sale" ar%t% lui Dant:s un os lun)" as(u5it" ,e (are .l ,urta la el. Da" (ontinu% 'aria" m% )/ndisem la .n(e,ut s% desfa( )ratiile +i s% fu) ,rin fereastra (are e" ,re(um vezi" (eva mai lat% de(/t a dumitale +i ,e (are a+ fi l%5it-o +i mai mult .n momentul evad%rii. Dar am observat (% fereastra d%dea .ntr-o (urte interioar%" astfel (% renun5ai la ,roie(tul meu" (are era ,rea ris(ant. Am ,%strat (u toate a(estea

75

Contele de Monte-Cristo vol. 1


s(ara" ,entru o .m,re7urare ne,rev%zut%" ,entru una din a(ele evad%ri des,re (are .5i vorbeam +i ,e (are 4azardul o ,ro(ur%. Cu aerul (% examineaz% s(ara" Dant:s se )/ndea de data a(easta la alt(eva. i tre(use ,rin minte o idee. C% omul a(esta" a+a de inteli)ent" de ,rofund" va vedea ,oate lim,ede .n bezna nenoro(irii sale" unde ni(iodat% el n-a ,utut s% distin)% (eva. ?a (e te )/nde+ti; .ntreb% abatele z/mbind +i lu/nd (ufundarea lui Dant:s dre,t semnul (elei mai mari admira5ii. M% )/ndes( .n ,rimul r/nd la un lu(ru6 la inteli)en5a enorm% ,e (are a trebuit s-o (4eltuie+ti ,entru a a7un)e ai(i unde ai a7uns. Ce ai fi f%(ut devenind liber; -oate nimi(6 ,risosul min5ii mele s-ar fi eva,orat .n nimi(uri. @ nevoie de nenoro(ire ,entru a s%,a anumite mine misterioase" t%inuite .n inteli)en5a uman%. -entru (a ,ulberea s% ex,lodeze" e nevoie de ,resiune. Ca,tivitatea a reunit asu,ra unui sin)ur ,un(t toate fa(ult%5ile mele risi,ite i(i-(olo. @le s-au (io(nit .ntr-un s,a5iu str/mt3 +i +tii (%" din (io(nirea norilor" rezult% ele(tri(itatea" din ele(tri(itate ful)erul" din ful)er lumina. #u" nu +tiu" s,use Dant:s ab%tut de i)noran5a sa. 9nele (uvinte ,e (are dumneata le roste+ti sunt ,entru mine (uvinte li,site de .n5eles. Dumneata e+ti feri(it (% e+ti a+a de .nv%5at. Abatele z/mbi. S,uneai adineauri (% te )/nde+ti la dou% lu(ruri. Da. Bi nu mi l-ai .m,%rt%+it de(/t ,e ,rimul. Care e al doilea; Al doilea e (% mi-ai ,ovestit via5a dumitale +i (% nu o (uno+ti ,e a mea. >ia5a dumitale" tinere" e ,rea s(urt% (a s% (u,rind% .nt/m,l%ri de oare(are im,ortan5%. @a (u,rinde o imens% nenoro(ire" s,use Dant:s. < nenoro(ire ,e (are n-am meritat-o +i a+ vrea (a s% nu-l blestem ,e Dumnezeu" (um l-am blestemat uneori s% m% ,ot le)a de oamenii nenoro(irii mele. n (azul a(esta te so(o5i ino(ent de fa,tul (are 5i se im,ut%. Absolut ino(ent" ,e (a,ul sin)urelor fiin5e (are .mi sunt dra)i" ,e (a,ul ,%rintelui meu +i al lui Mer(8d:s. Eaide" istorise+te-mi ,ovestea dumitale" s,use abatele .n(4iz/nd taini5a +i tr%)/nd ,atul la lo(. Dant:s istorisi atun(i (eea (e el numea ,ovestea sa +i (are se m%r)inea la o (%l%torie .n 0ndia +i la dou% sau trei (%l%torii .n ?evant. A7unse" .n sf/r+it" la ultima (urs%" la moartea (%,itanului ?e(l:re" la ,a(4etul ,redat de el ,entru marele mare+al" la .ntrevederea (u marele-mare+al" la s(risoarea .n(redin5at% de a(esta +i adresat% unui domn #oirtier. n sf/r+it" la sosirea .n Marsilia" la .ntrevederea (u ,%rintele s%u" la dra)ostea lui Mer(8d:s" la os,%5ul de lo)odn%" la arestare" la intero)atoriu" la .n(4isoarea ,rovizorie .n ,alatul 7usti5iei" .n sf/r+it" la .n(4isoarea definitiv% .n Castelul 0f. A7uns ai(i" Dant:s nu mai +tia nimi(" ni(i m%(ar tim,ul de (/nd era de5inut. Du,% terminarea istorisirii" abatele refle(t% ad/n(. @ste" s,use el du,% o (li,%" o axiom% de dre,t" de o mare ad/n(ime +i (are se refer% la (e .5i s,uneam adineauri6 da(% un (u)et r%u nu se na+te odat% (u .nto(mire fals%" natura omeneas(% res,in)e (rima. *otu+i" (iviliza5ia ne-a dat nevoi" vi(ii" a,etituri (are au uneori for7a de a ne fa(e s% .n%bu+im instin(tele noastre bune +i s% ne .ndrume s,re r%u. De ai(i ma-xima6 & Da(% vrei s%-l des(o,eri ,e vinovat" (aut%-l mai .nt/i ,e (el (%ruia (rima .i ,oate fi util%&. Cui ,utea s%-i serveas(% dis,ari5ia dumitale; <4" nim%nui= nsemn%m a+a de ,u5in. #u r%s,unde astfel" (%(i r%s,unsul e li,sit +i de lo)i(% +i de filozofie. *otul e relativ" dra)ul meu ,rieten" de la re)ele (are st/n7ene+te ,e viitorul s%u su((esor" ,/n% la fun(5ionarul (are .l st/n7ene+te ,e (el (e e su,ranumerar. Da(% re)ele moare" su((esorul mo+tene+te o (oroan%3 da(% fun(5ionarul moare" su,ranumerarul mo+tene+te o leaf% de 12AA lire. Cele 12AA lire sunt lista lui (ivil%. @le .i sunt tot a+a de ne(esare ,entru a tr%i" (a +i (ele 12 milioane ale unui re)e. 'ie(are individ" de la trea,ta (ea mai de 7os ,/n% la (ea mai .nalt% a s(%rii so(iale" )ru,eaz% .n 7urul s%u o mi(% lume de interese av/nd v/rte7urile +i atomii s%i" asemenea lumilor lui Des(artes. #umai (% lumile a(estea se l%r)es( ,e m%sur% (e ur(%. < s,iral% r%sturnat% (are se men5ine ,rintr-un 7o( de e(4ilibru. S% revenim" de(i" la lumea dumitale. 9rma s% fii numit (%,itanul &'araonului&; Da. 9rma s% te .nsori (u o fat% frumoas%; Da. Avea (ineva interes (a dumneata s% nu devii (%,itanul &'araonului&; Avea (ineva interes (a dumneata s% nu te .nsori (u Mer(8d:s; 1%s,unde mai .nt/i la ,rima .ntrebare ordinea e (4eia tuturor ,roblemelor. Avea (ineva interes (a dumneata s% nu devii (%,itanul &'araonului&;

76

Alexandre Dumas
#u" eram foarte iubit ,e bord. Da(% matelo5ii ar fi ,utut s% alea)% un (ondu(%tor" sunt si)ur (% m-ar fi ales ,e mine. 9n sin)ur om avea oare(ari motive s%-mi ,oarte ,i(%. Avusesem" (u (/tva tim, .nainte" o (eart% (u el +i .i ,ro,usesem un duel" ,e (are-l refuzase. A4a= Cum se numea omul a(esta; Dan)lars. Ce era el ,e bord; A)ent (ontabil. Da(% deveneai (%,itan" l-ai fi 5inut la ,ostul lui; #u" da(% lu(rul de,indea de mine" (%(i mi se ,%ruse (% observ oa-re(ari nere)uli .n so(otelile lui. Dine" a asistat (ineva la ultima dumitale (onvorbire (u (%,itanul ?e(l:re; #u" eram sin)uri. A ,utut s% aud% (ineva (onversa5ia dumneavoastr%; Da" (%(i u+a era des(4is%. Da (4iar... ia stai... da" da" Dan)lars a tre(ut ,e a(olo exa(t .n momentul (/nd (%,itanul ?e(l:re .mi .n(redin5a ,a(4etul ,entru marele mare+al. Dun" f%(u abatele" suntem ,e (alea adev%rului. Ai luat ,e (ineva (u dumneata 7os (/nd ai ,o,osit ,e insula @lba; -e nimeni. Ji s-a .n(redin5at o s(risoare; Da" de marele mare+al. Ce ai f%(ut (u s(risoarea; Am ,us-o .n ,ortofoliu. Aveai ,ortofoliul la dumneata; Cum ,utea s% stea .n buzunarul unui marinar un ,ortofoliu (u o s(risoare ofi(ial%; Ai dre,tate" ,ortofoliul meu era ,e bord. #-ai b%)at ,e bord s(risoarea .n ,ortofoliu; Da da. Din -orto-'erra7o ,/n% ,e bord (e-ai f%(ut (u s(risoarea; Am 5inut-o .n m/n%. C/nd ai ur(at ,e &'araon&" a ,utut s% vad% ori(ine (% 5ineai o s(risoare; Da. Dan)lars (a +i (eilal5i; Dan)lars (a +i (eilal5i. A(um as(ult%-m%6 adun%-5i toate amintirile +i re(onstituie. Cum era (on(e,ut denun5ul; <" da. ?-am re(itit de trei ori +i fie(are (uv/nt mi-a r%mas .n memorie. 1e,et%-mi-l. Dant:s se re(ulese o (li,%. 0at%-l" s,use el" textual6 !Domnul procuror regal este "n tiinat# de un prieten al tronului i al religiei# c numitului $dmond Dant%s# secundul vasului &'araon(# sosit a)i diminea din *mirna# dup ce s+a oprit la ,eapole i -orto+'erra.o# i+ au /ost "ncredinate de ctre 0urat o scrisoare pentru u)urpator i de ctre u)urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist din -aris. Dovada crimei sale se poate /ace arest1ndu+ l# cci scrisoarea se va gsi la el# sau la printele su# sau "n cabina sa pe bordul &'araonului(.! Abatele .n%l5% din umeri. @ lim,ede (a lumina zilei" s,use el. *rebuie s% fi avut inima tare naiv% +i bun% ,entru a nu fi )4i(it lu(rul din (a,ul lo(ului. Crezi; ex(lam% Dant:s. <4" ar fi o mare m/r+%vie= Cum era s(risul obi+nuit al lui Dan)lars; 9n s(ris a,le(at. Cum era s(risul s(risorii anonime; 9n s(ris r%sturnat. Abatele z/mbi.

77

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Contraf%(ut" nu-i a+a; -rea si)ur (a s% fie (ontraf%(ut. A+tea,t%" s,use el. ?u% ,ana" sau mai bine zis" (eea (e el numea ,an%" o .nmuie .n (erneal% +i s(rise (u m/na st/n)% ,e o (/r,% ,re,arat% .n a(est s(o," ,rimele dou% sau trei r/nduri ale denun5ului. Dant:s se trase .na,oi +i .l ,rivi ,e abate a,roa,e (u )roaz%. <" e uimitor" ex(lam% el" (/t de mult seam%n% s(risul a(ela (u a-(esta. Ceea (e .nseamn% (% denun5ul fusese s(ris (u m/na st/n)%. Am observat un lu(ru" (ontinu% abatele. Care; C% toate s(risorile s(rise (u m/na drea,t% sunt variate +i (% toate s(risorile s(rise (u m/na st/n)% se aseam%n%. >a s% zi(%" ai v%zut" ai observat; S% (ontinu%m. <" da" da= S% .n(er(%m la a doua (4estiune. As(ult. Avea (ineva interes (a dumneata s% nu te .nsori (u Mer(8d:s; Da" un t/n%r (are o iubea. Cum .l (4eam%; 'ernand. @ un nume s,aniol; @ra (atalan. Crezi (% a(esta era (a,abil s% s(rie s(risoarea; #u" a(esta mi-ar fi dat o lovitur% de (u5it" at/ta tot. Da" e .n firea s,aniol%" un asasinat. < la+itate .ns% nu. De altminteri" (ontinu% Dant:s" el nu avea 4abar de toate am%nuntele (u,rinse .n denun5. #u le-ai .m,%rt%+it nim%nui; #im%nui. #i(i (4iar iubitei dumitale; #i(i (4iar lo)odni(ei mele. Atun(i e Dan)lars. <" a(um sunt si)ur. A+tea,t%... Dan)lars .l (uno+tea ,e 'ernand; #u... ba da... mi amintes(... Ce; Cu dou% zile .nainte de (%s%toria mea i-am v%zut .m,reun%" la mas%" sub umbrarul b%tr/nului -am,4ile. Dan)lars era ,rietenos +i bat7o(oritor. 'ernand era ,alid +i tulburat. @rau sin)uri; #u" aveau (u ei un al treilea tovar%+" (unos(ut a,ro,iat al meu (are" f%r% .ndoial%" le f%(use (uno+tin5%6 un (roitor (u numele de Caderousse" dar a(esta era beat. 0a stai... ia stai... (um de nu mi-a reamintit ,/n% a(um; ?/n)% masa la (are beau" am v%zut o (%limar%" 4/rtie" (ondeie GDant:s duse m/na la frunteH. <4" ti(%lo+ii" ti(%lo+ii= >rei s% mai +tii (eva; s,use abatele r/z/nd. Da" da" deoare(e dumneata )/nde+ti totul" deoare(e vezi lim,ede .n toate" vreau s% +tiu de (e n-am fost intero)at de(/t o dat%" de (e nu mi s-au dat 7ude(%tori +i (um de sunt (ondamnat f%r% 7ude(at%. <4" asta e (eva mai )rav" s,use abatele. 2usti5ia are (%i sumbre +i misterioase" ,e (are le ,%trunzi anevoie. Ceea (e noi am f%(ut ,/n% a(um (u ,rivire la ,rietenii dumitale era un 7o( de (o,ii. >a trebui" .n ,rivin5a a(easta" s%-mi dai indi(a5iile (ele mai ,re(ise. Eaide" (er(eteaz%-m%" (%(i dumneata vezi mai lim,ede .n via5a mea de(/t eu .nsumi. Cine te-a intero)at; ,ro(urorul re)al" substitutul" 7ude(%torul de instru(5ie; Substitutul. @ra t/n%r" sau b%tr/n; */n%r6 dou%ze(i +i +a,te sau dou%ze(i +i o,t de ani. #u e (oru,t .n(%" dar ambi5ios" s,use abatele. Cum s-a ,urtat (u dumneata;

78

Alexandre Dumas
Mai de)rab% bl/nd de(/t sever. 0-ai ,ovestit totul; *otul. Bi felul lui de a se ,urta s-a s(4imbat .n (ursul intero)atoriului; < (li,% ,urtarea lui s-a s(4imbat (/nd a (itit s(risoarea (are m% (om,romitea. -%rea (o,le+it ,ar(% de nenoro(irea mea. De nenoro(irea dumitale; Da. Bi e+ti si)ur (% el de,l/n)ea nenoro(irea dumitale; Mi-a dat (el ,u5in o mare dovad% des,re sim,atia lui. Anume; A ars sin)ura ,ies% (are m% ,utea (om,romite. Care; Denun5ul; #u" s(risoarea. @+ti si)ur; ?u(rul s-a ,etre(ut .n fa5a mea. Situa5ia se s(4imb%. <mul a(esta ar ,utea s% fie o f%,tur% mult mai m/r+av% de(/t .5i .n(4i,ui. -e (instea mea" m% fa(i s% m% .nfior" s,use Dant:s. A+adar" lumea e ,o,ulat% de ti)ri +i de (ro(odili;= Da. At/t numai (% ti)rii +i (ro(odilii (u dou% ,i(ioare sunt mai ,e-ri(ulo+i de(/t (eilal5i. S% (ontinu%m" s% (ontinu%m. Cu ,l%(ere. A ars s(risoarea" s,ui; Da" s,un/ndu-mi6 &>ezi" nu exist% de(/t dovada asta (ontra dumitale" +i-o nimi(es(&. -urtarea e ,rea sublim% (a s% fie natural%. Crezi; Sunt si)ur. Cui era adresat% s(risoarea; Domnului #oirtier" strada CoU-E8ron #o. 1T" la -aris. -o5i s% ,resu,ui (% substitutul dumitale avea vreun interes (a s(risoarea s% dis,ar%; -oate (% da. C%(i m-a silit s% f%)%duies( .n dou% sau trei r/nduri" .n interesul meu s,unea el (% nu voi vorbi nim%nui des,re s(risoarea a(easta +i m-a ,us s% 7ur (% nu voi ,ronun5a numele s(ris ,e adres%. #oirtier;... re,et% abatele" #oirtier; Am (unos(ut un #oirtier la Curtea fostei re)ine a @truriei" un #oirtier (are fusese )irondin sub revolu5ie. Cum .l (4ema ,e substitutul dumitale; De >illefort. Abatele izbu(ni .n r/s. Dant:s .l ,rivi buim%(it. Ce ai; s,use el. >ezi raza asta de lumin%; .ntreb% abatele. Da. @i bine" totul e a(um ,entru mine mai (lar de(/t raza asta str%vezie +i luminoas%. Diet (o,il" biet t/n%r= Bi a fost bun (u dumneata ma)istratul; Da. >redni(ul substitut a ars" a nimi(it s(risoarea; Da. Cinstitul furnizor al (%l%ului te-a ,us s% 7uri (% nu vei ,ronun5a ni(iodat% numele de #oirtier; Da. S%rmane orb" +tii (ine era a(est #oirtier;... #oirtier era ,%rintele lui. Da(% tr%znetul ar fi v%zut la ,i(ioarele lui Dant:s" s%,/nd un abis .n fundul (%ruia se des(4idea infernul" efe(tul ,rodus asu,ra lui ar fi fost mai ,u5in ,rom,t" mai ,u5in ele(tri(" mai ,u5in zdrobitor de(/t nea+te,tatele (uvinte. Se ridi(% a,u(/ndu-+i (a,ul .n m/ini" (a ,entru a-l .m,iedi(a s% ex,lodeze. -%rintele lui" ,%rintele lui; ex(lam% el. Da" ,%rintele lui" ,e (are .l (4eam% #oirtier de >illefort" relu% abatele. < lumin% ful)er%toare tre(u atun(i ,rin (reierul de5inutului" tot (e r%m%sese .ntune(os fu .n (4iar (li,a a(eea ful)erat de o lumin% str%lu(itoare. *%r%)%n%rile lui >illefort .n tim,ul intero)atoriului" s(risoarea nimi(it%" 7ur%m/ntul (erut" )lasul" im,lorator a,roa,e" al ma)istratului" (are" .n lo( s% amenin5e" im,lora ,ar(%" totul .i reveni

79

Contele de Monte-Cristo vol. 1


.n memorie. S(oase un stri)%t" se (l%tin% o (li,% (a un om beat" a,oi se n%,usti ,rin des(4iz%tura (are du(ea de la (elula abatelui la a sa6 <4" trebuie s% fiu sin)ur" s,use el" (a s% (u)et la toate astea. Bi" a7un)/nd .n (ar(era sa" (%zu ,e ,atul unde temni(erul .l )%si seara st/nd (u o(4ii fi(+i" (u tr%s%turile (ontra(tate" dar ne(lintit +i mut (a o statuie. n (easurile de medita5ie (are se s(urser% (a ni+te se(unde" el luase o 4ot%r/re (um,lit% +i f%(use un 7ur%m/nt formidabil. 9n )las .l trezi ,e Dant:s din reverie6 a(ela al abatelui 'aria (are" ,rimind la r/ndu-i vizita temni(erului" venise s%-l invite ,e Dant:s s% (ineze (u el. Calitatea de nebun re(unos(ut +i" mai (u seam% de nebun amuzant .i a(orda b%tr/nului ,rizonier (/teva ,rivile)ii" (a de exem,lu" a(ela de a avea o ,/ine (eva mai alb% +i o sti(lu5% (u vin" dumini(a. 0ar ast%zi era to(mai dumini(% +i abatele venise s%-l invite ,e t/n%rul tovar%+ s% .m,art% (u el ,/inea +i vinul. Dant:s .l urm%. *oate liniile (4i,ului s%u se ref%(user% +i .+i reluaser% lo(ul obi+nuit3 dar (u o ri)iditate +i o t%rie" da(% se ,oate s,une astfel" (are tr%dau o 4ot%r/re luat%. Abatele .l ,rivi fix. mi ,are r%u (% te-am a7utat .n (er(et%rile dumitale +i (% 5i-am s,us (ele (e 5i-am s,us" )l%sui el. De (e; .ntreba Dant:s. -entru (% 5i-am infiltrat .n inim% un sentiment (are nu exista .ntr-.nsa6 r%zbunarea. Dant:s z/mbi. S% vorbim des,re alt(eva" s,use el. Abatele .l ,rivi .n(% o (li,% +i (l%tin% (u triste5e din (a,. -e urm%" a+a (um Dant:s .l ru)ase" vorbi des,re alt(eva. D%tr/nul de5inut era dintre oamenii a (%ror (onversa5ie" asemenea a(eleia a oamenilor (are au suferit mult" (on5ine informa5ii numeroase +i un interes sus5inut. Dar ea nu era e)oist%" iar neferi(itul nu ,omenea ni(iodat% de nenoro(irile sale. Dant:s .i as(ulta (u admira5ie fie(are (uv/nt6 unele (ores,undeau anumitor idei ,e (are le avea +i anumitor (uno+tin5e (are erau de resortul meseriei sale de marinar" altele se refereau la lo(uri ne(unos(ute +i (a a(ele aurore boreale (are .i lumineaz% ,e navi)atori la latitudinile australe ar%tau t/n%rului ,eisa7e +i orizonturi noi" iluminate de lu(iri fantasti(e. Dant:s .n5elese (/t% feri(ire ar fi ,entru o al(%tuire inteli)ent% s% urmeze s,iritul a(esta ridi(at ,e .n%l5imile morale" filozofi(e sau so(iale ,e (are el era de,rins s% se 7oa(e. Ar trebui s% m% .nve5i (/te (eva din (e +tii dumneata" s,use Dant:s" m%(ar ,entru (a s% nu te ,li(tise+ti (u mine. Am im,resia (%" de bun% seam%" ,referi sin)ur%tatea" unui tovar%+ f%r% edu(a5ie +i f%r% .nsemn%tate" a+a (um sunt eu. Da(% (onsim5i la (ererea mea" m% obli) s% nu-5i mai vorbes( de evadare. Abatele z/mbi. <4" (o,ilul meu" s,use el" +tiin5a omeneas(% e tare m%r)init%" iar du,% (e te voi fi .nv%5at matemati(ile" fizi(a" istoria +i (ele trei sau ,atru limbi vii ,e (are le vorbes(" vei +ti (e +tiu eu6 iar toat% a(east% +tiin5% voi ,utea s -o torn doar .n doi ani" din s,iritul meu .ntr-al dumitale. n doi ani; s,use Dant:s. Crezi (% a+ ,utea s% .nv%5 toate a(este lu(ruri .n doi ani; n a,li(area lor" nu. n ,rin(i,iile lor" da. A .nv%5a nu .nseamn% a +ti. @xist% +tiutori +i exist% savan5i6 ,e unii .i fa(e memoria" ,e al5ii filozofia. Dar filozofia nu se ,oate .nv%5a; 'ilozofia nu se .nva5%. 'ilozofia este .m,reunarea +tiin5elor dob/ndite (u )eniul (are le a,li(%. 'ilozofia e norul str%lu(itor ,e (are Crist a ,us ,i(iorul ,entru a ur(a la (er. Eaide" s,use Dant:s" (e m% .nve5i .nt/i; Sunt )r%bit s% .n(e," mi-e sete de +tiin5%. *otul= s,use abatele. ntr-adev%r" din seara a(eea" de5inu5ii .nto(mir% un ,lan de edu(a5ie (are .n(e,u s% fie exe(utat de a doua zi. Dant:s avea o memorie ,rodi)ioas%" o u+urin5% extrem% de (on(e,5ie. Dis,ozi5ia matemati(% a s,iritului s%u .l f%(ea a,t s% .n5elea)% totul ,rin (al(ul" .n tim, (e ,oezia marinarului (ori7a tot (e ,utea s% fie ,rea material .n demonstra5ia redus% la us(%(iunea (ifrelor" sau la re(titudinea liniilor. Btia" de altminteri" italiana +i ,u5in din )rea(a ,e (are o .nv%5ase .n (%l%toriile sale din <rient. Cu a7utorul a(estor dou% limbi" .n5elese (ur/nd me(anismul tuturor (elorlalte" iar du,% +ase luni .n(e,u s% vorbeas(% s,aniola" en)leza +i )ermana. A+a (um .i s,use abatele 'aria" fie (% distra(5ia oferit% de studiu .i 5inea lo( de libertate" fie (% ,re(um l -am mai v%zut " res,e(tuos ri)id fa5% de (uv/ntul s%u" el nu mai ,omenea de evadare" iar zilele se s(ur)eau ,entru d/nsul re,ezi +i instru(tive. Du,% un an era alt om.

80

Alexandre Dumas
n (e-l ,rive+te ,e abatele 'aria" Dant:s observa (%" .n (iuda distra(5iei ,e (are ,rezen5a sa o adusese (a,tivit%5ii lui" el se ,osomora din zi .n zi. 9n )/nd ne.n(etat +i etern ,%rea (% .i .m,resoar% mintea. C%dea .n reverii ,rofunde" ofta f%r% voie" se ridi(a deodat%" .+i .n(ru(i+a bra5ele +i se ,limba mo4or/t .n 7urul (ar(erei. ntr-o zi" se o,ri brus( .n mi7lo(ul unuia din (er(urile re,etate de o sut% de ori" ,e (are le des(ria .n 7urul .n(%,erii +i ex(lam%6 <" da(% nu ar fi santinele= Santinelele n-au s% fie de(/t at/ta tim, (/t ai s% vrei dumneata" s,use Dant:s" (are .i urm%rise )/ndul ,rin (utia (reierului (a ,rintr-un (ristal. Ji-am s,us" r%s,unse abatele" (% eu m% dau .n l%turi din fa5a unei (rime. Bi totu+i" (rima" da(% e s%v/r+it%" va fi s%v/r+it% din instin(tul (onserv%rii noastre" dintr-un sentiment de a,%rare ,ersonal%. #-are a fa(e" nu voi ,utea. *e )/nde+ti totu+i. Mereu" mereu" murmur% abatele. Bi ai )%sit un mi7lo(" nu-i a+a; .l .ntreb% re,ede Dant:s. Da" da(% s-ar .nt/m,la s% fie ,us% ,e )alerie o santinel% oarb% +i surd%. >a fi oarb%" va fi surd%" r%s,unse t/n%rul (u un a((ent de 4ot%r/re (are .l .nfri(o+% ,e abate. #u" nu= ex(lam% el. Cu ne,utin5%= Dant:s vru s%-l re5in% asu,ra a(estui subie(t" dar abatele (l%tin% din (a, +i refuz% s% mai r%s,und%. *re(ur% trei luni. @+ti tare; .l .ntreb% .ntr-o zi abatele ,e Dant:s. '%r% s% r%s,und%" Dant:s lu% dalta" o .ndoi (a ,e o ,ot(oav% +i o .ndre,t% la lo(. *e-ai obli)a s% nu u(izi santinela de(/t .n (az de absolut% nevoie; Da" ,e onoarea mea. Atun(i" s,use abatele" vom ,utea s% exe(ut%m ,lanul nostru. Bi (/t tim, ne va trebui ,entru exe(utarea lui; Cel ,u5in un an. Dar am ,utea s% ne-a,u(%m de lu(ru; 0mediat. 9ite" vezi" am ,ierdut un an= ex(lam% Dant:s. Crezi (% l-am ,ierdut; s,use abatele. <" iart%-m%" iart%-m%= ex(lam% @dmond ro+ind. Sst" s,use abatele. <mul nu e ni(iodat% de(/t om +i .n(% dumneata e+ti unul dintre (ei mai buni ,e (are i-am (unos(ut. As(ult% ,lanul meu. Abatele ar%t% atun(i lui Dant:s un desen ,e (are .l s(4i5ase6 ,lanul .n(%,erii sale" al a(eleia a lui Dant:s +i al (oridorului (are le le)a una de alta. n mi7lo(ul )aleriei el fix% un +an5 la fel (u a(elea (are se ,ra(ti(% .n mine. Ban5ul .i du(ea ,e ambii ,rizonieri sub )aleria unde se ,limba santinela. A7un+i ai(i" ei f%(eau o s(obitur% lar)%" des,rindeau una din les,e-zile (are formau ,ardoseala )aleriei. ?a un moment dat" les,edea se afunda sub )reutatea soldatului (are dis,%rea .n)4i5it de s(obitur%3 Dant:s se n%,ustea asu,ra lui .n momentul (/nd" ame5it de (%dere" el nu se ,utea a,%ra" .l le)a" .i ,unea un (%lu+ +i atun(i am/ndoi" tre(/nd ,rintr-una din ferestrele )aleriei" (oborau ,e zidul exterior (u a7utorul s(%rii de fr/n)4ie +i fu)eau. Dant:s b%tu din ,alme" iar o(4ii .i s(/nteiar% de bu(urie. -lanul era a+a de sim,lu .n(/t trebuia s% izbuteas(%. Minerii se a,u(ar% .n a(eea+i zi de lu(ru" (u at/t mai mult% tra)ere de inim%" (u (/t mun(a urma unui lun) re,aus +i nu f%(ea de(/t s% (ontinue" du,% toate ,robabilit%5ile" (u)etarea intim% +i se(ret% a am/ndurora. #u-i .ntreru,ea alt(eva de(/t ora la (are fie(are era nevoit s% se .na,oieze .n (ar(era sa ,entru a ,rimi vizita temni(erului. Se de,rinseser% de altminteri s% distin)%" du,% z)omotul im,er(e,tibil al ,a+ilor" momentul (/nd omul (obora" astfel (% ni(iodat% ei n-ar fi fost ,rin+i f%r% veste. -%m/ntul ,e (are-l extr%)eau din noua )alerie +i (are ar fi um,lut .n (ele din urm% ve(4iul (oridor" era arun(at ,u5in (/te ,u5in" (u ,re(au5ii extraordinare" ,rintr-una sau ,rintr-alta din ferestrele (ar(erei lui Dant:s sau al lui 'aria6 .l ,ulverizau (u )ri7%" iar v/ntul no,5ii .l du(ea de,arte f%r% s% lase urme. *re(u mai mult de un an .n mun(a a(easta" .nde,linit% (u o dalt%" un (u5it +i o ,/r)4ie de lemn. n de(ursul a(estui an" .n tim, (e (ontinuau s% lu(reze" 'aria (ontinua instruirea lui Dant:s" vorbindu-i (/nd o limb%" (/nd alta" .nv%5/ndu-l istoria na5iunilor +i a marilor oameni (are l%sau din tim, .n tim," .n urma lor" una din a(ele d/re luminoase (e se nume+te )lorie. Abatele" om de lume" din lumea mare" avea ,e deasu,ra" .n manierele sale" o

81

Contele de Monte-Cristo vol. 1


m%re5ie melan(oli(%" din (are" )ra5ie s,iritului de asimilare (u (are natura .l .nzestrase" Dant:s se ,ri(e,u s% extra)% a(ea ,olite5e ele)ant% (e-i li,sea +i ,urt%rile aristo(rati(e" (are nu se (a,%t% de obi(ei de(/t ,rin (onta(tul (u (lasele ridi(ate sau (u so(ietatea oamenilor su,eriori. Du,% 1! luni" )aura era )ata3 s(obitura era f%(ut% sub )alerie3 se auzea umbletul santinelei" iar (ei doi lu(r%tori" sili5i s% a+te,te o noa,te .ntune(oas% +i f%r% lun% ,entru (a evadarea lor s% fie +i mai si)ur%" nu mai aveau de(/t o team%6 (a solul s% nu se n%ruias(% ,rea devreme sub ,i(ioarele soldatului. #ea7unsul fu .nl%turat" ,un/nd o mi(% )rind%" ,e (are o )%siser% la temelii" (a su,ort. Dant:s era o(u,at (u a+ezarea ei" (/nd .l auzi deodat% ,e abatele 'aria r%mas .n (amera t/n%rului unde se .ndeletni(ea (u as(u5irea unei ,ene" destinat% s% 5in% s(ara de fr/n)4ie3 abatele .l (4ema (u un a((ent de durere. Dant:s intr% re,ede +i .l z%ri ,e abate .n ,i(ioare" .n mi7lo(ul .n(%,erii" ,alid" (u sudoarea ,e frunte" (u m/inile (ris-,ate. >ai" (e e; ex(lam% Dant:s. 1e,ede" re,ede" as(ult%-m%= s,use abatele. Dant:s ,rivi (4i,ul livid al lui 'aria" o(4ii lui .n(er(%na5i de un (er( v/n%t" buzele-i albe" ,%rul zb/rlit3 +i" de s,aim%" d%du drumul din m/n% d%l5ii. Dar (e s-a .nt/m,lat; stri)% @dmond. Sunt ,ierdut" s,use abatele. As(ult%-m%. 9n r%u (um,lit" u(i)%tor ,oate" m% va (u,rinde3 a((esul sose+te" .l simt3 am fost atins de el (u un an .nainte de .n(ar(erarea mea. #u exist% ,entru r%ul a(esta de(/t un lea(3 5i-i voi s,une6 alear)% re,ede la mine" ridi(% ,i(iorul ,atului" ,i(iorul e s(obit3 vei )%si a(olo o sti(lu5% de (ristal" ,lin% ,e 7um%tate (u o li(oare ro+ie. Ad-o3 sau" mai bine zis" nu" nu" a+ ,utea s% fiu sur,rins ai(i" a7ut%-m% s% m% .ntor( la mine (/t mai am oare(ari ,uteri. Cine +tie (e se va .nt/m,la .n tim,ul (/t va dura a((esul= '%r% s%-+i ,iard% (a,ul" de+i nenoro(irea (are .l izbea era imens%" Dant:s (obor. .n (oridor" t/r/nd du,% sine ,e neferi(itul tovar%+ +i adu(/ndu-l (u trud% infinit% ,/n% la extremitatea o,us% a7unse .n (amera abatelui. l de,use ,e ,at. Mul5umes(" s,use abatele" .nfior/ndu-se din toate m%dularele" (a +i (um ie+ea dintr-o a,% .n)4e5at%. 9ite" r%ul vine" am s% (ad .n (atale,sie3 ,oate (% n-am s% fa( ni(i o mi+(are" ,oate (% n-am s% s(ot un )eam%t3 dar" de asemeni" ,oate (% am s% s,ume)" (% am s% .n5e,enes(" (% am s% stri)3 (aut% s% nu se aud% stri)%tele mele3 e im,ortant lu(rul a(esta" (%(i" atun(i ,oate m% vor muta .n alt% (amer% +i vom fi des,%r5i5i ,entru totdeauna. C/nd m% vei vedea nemi+(at" re(e +i (um s-ar s,une" mort" abia .n (li,a a(eea auzi; des(le+teaz%-mi din5ii (u (u5itul" ,relin)e .n )ura mea o,t ,/n% la ze(e ,i(%turi din li(oarea a(easta" +i-mi voi reveni" ,oate. -oate; ex(lam% .ndurerat Dant:s. A7utor= A7utor=" stri)% abatele3 m%... m%... m%... A((esul fu a+a de subit +i de violent" .n(/t neferi(itul de5inut nu mai ,utu s% termine (uv/ntul .n(e,ut3 un nor tre(u ,e fruntea sa" ful)er%tor +i .ntune(at (a furtunile m%rii. Criza .i dilat% o(4ii" .i str/mb% )ura" .i .m,ur,ur% obra7ii. Se zv/r(oli" s,ume)%" mu)i3 dar a+a (um el .i re(omandase" Dant:s .i .n%bu+i stri)%tele sub ,%tur%. Criza dur% dou% (easuri. Atun(i" mai 5ea,%n de(/t un obie(t" mai ,alid +i mai re(e de(/t marmura" mai fr/nt de(/t o trestie (%l(at% .n ,i(ioare" (%zu" se (4ir(i .ntr-o ultim% (onvulsie +i deveni livid. @dmond a+te,t% (a moartea a,arent% s% (otro,eas(% tru,ul +i s%-l .n)4e5e3 atun(i lu% (u5itul" introduse lama .ntre din5i" des(le+t% (u trud% nes,us% f%l(ile (ris,ate" num%r% una du,% alta ze(e ,i(%turi din li(oarea ro+ie +i a+te,t%. Se s(ursese un (eas f%r% (a b%tr/nul s% fa(% (ea mai mi(% mi+(are. Dant:s se temea (% a a+te,tat ,rea mult +i-l ,rivea (u m/inile .nfundate .n ,%r. n sf/r+it" o (uloare u+oar% a,%ru ,e obra7i" o(4ii" (are r%m%seser% des(4i+i" f%r% vedere" .+i re(%,%tar% ,rivirea" un sus,in slab s(%,% din )ur%" f%(u o mi+(are. @ salvat= @ salvat= stri)% Dant:s. Dolnavul nu ,utea .n(% s% vorbeas(%" dar .ntinse (u o .n(ordare v%dit% m/na s,re u+%. Dant:s as(ult% +i auzi ,a+ii temni(erului3 erau orele +a,te +i Dant:s n-avusese r%)azul s% m%soare tim,ul. */n%rul se n%,usti s,re des(4iz%tur%" se afund% .n ea" ,otrivi les,edea deasu,ra (a,ului +i intr% la el. -este o (li,% u+a se des(4ise +i" (a de obi(ei" temni(erul .l )%si ,e ,at. De .ndat% (e a(esta .ntoarse s,atele" de .ndat% (e z)omotul ,a+ilor se ,ierdu ,e (oridor" Dant:s" mistuit de nelini+te" ,orni .na,oi" f%r% s% se )/ndeas(% la m/n(are" ,e drumul ,e (are .l f%(use +i" ridi(/nd les,edea (u (a,ul" intr% .n (amera abatelui. A(esta .+i revenise .n fire" dar st%tea tot .ntins" 5ea,%n" f%r% ,uteri" ,e ,at. #u (redeam (% am s% te mai v%d" .i s,use lui Dant:s. De (e; .ntreb% t/n%rul3 (redeai (% vei muri;

82

Alexandre Dumas
#u3 dar totul este )ata ,entru evadarea dumitale +i (redeam (% ai s% evadezi. 1o+ea5a indi)n%rii (olor% obra7ii lui Dant:s. '%r% dumneata; ex(lam% el. M-ai (rezut .ntr-adev%r (a,abil de a(easta; A(um v%d (% m-am .n+elat" s,use bolnavul. <4" sunt tare slab" tare fr/nt" tare distrus. Cura7" .5i vor reveni for5ele" s,use Dant:s" a+ez/ndu-se l/n)% ,atul lui 'aria +i lu/ndu-i m/inile. Abatele (l%tin% din (a,. 9ltima oar%" s,use el" a((esul a durat o 7um%tate de (eas" du,% (are mi s-a f%(ut foame +i m-am ridi(at sin)ur3 ast%zi nu-mi ,ot mi+(a ni(i ,i(iorul" ni(i bra5ul dre,t. Ca,ul mi-e .m,%ien7enit" (eea (e dovede+te o .n)r%m%dire de s/n)e la (reier. A treia oar% voi r%m/ne ,aralizat (om,let" sau voi muri deodat%. #u" nu" lini+te+te-te" nu vei muri3 al treilea a((es da(% te (u,rinde" te va )%si liber. *e voi salva (a +i a(um +i mai bine de(/t a(um" (%(i vom avea toate a7utoarele ne(esare. Dra)ul meu" s,use b%tr/nul" nu te am%)i3 (riza (are a tre(ut m-a (ondamnat la .n(4isoare ve+ni(%3 ,entru a fu)i trebuie s% ,ot mer)e. @i bine" vom a+te,ta o,t zile" o lun%" dou% luni da(% trebuie3 .n intervalul a(esta .5i vor reveni for5ele3 totul e ,re)%tit ,entru fu)a noastr% +i avem libertatea de a ale)e ora +i momentul. n ziua (/nd te vei sim5i destul de tare (a s% .no5i" .n ziua a(eea vom ,une ,lanul .n a,li(are. #u voi mai .nota" s,use 'aria3 bra5ul a(esta e ,aralizat" nu ,entru o zi" (i ,entru totdeauna. 1idi(%-l +i vezi (/t (/nt%re+te. */n%rul ridi(% bra5ul (are re(%zu insensibil. S(oase un oftat. #u-i a+a" @dmond" (% e+ti (onvins a(um; s,use 'aria3 (rede-m%" +tiu (e s,un6 de la ,rimul ata( ,e (are l-am avut" am meditat mereu. l a+te,tam" (%(i e o mo+tenire de familie3 tata a murit la a treia (riz%" buni(ul meu de asemenea. Medi(ul (are mi-a (om,us li(oarea a(easta +i (are nu e altul de(/t faimosul Cabanis" mi-a ,rezis a(eea+i soart%. Medi(ul se .n+eal%" stri)% Dant:s3 (/t ,rive+te ,aralizia dumitale" ea nu m% st/n7ene+te3 te voi lua ,e umeri +i voi .nota sus5in/ndu-te. Co,ilule" )l%sui abatele" e+ti marinar" e+ti .not%tor" +tii ,rin urmare (% un om .n(%r(at (u o astfel de ,ovar% nu ar fa(e ni(i A de metri ,e mare. #u te mai l%sa am%)it de 4imerele (are nu ,ot .n+ela inima dumitale admirabil%3 voi r%m/ne de(i ai(i ,/n% va suna ora izb%virii mele" (are nu mai ,oate s% fie a(um de(/t a(eea a mor5ii. Dumneata fu)i" ,lea(%. @+ti t/n%r" iste5 +i ,uterni(" nu te nelini+ti de mine" te dezle) de (uv/nt. Dine" s,use Dant:s" bine" atun(i voi r%m/ne +i eu. A,oi" ridi(/ndu-se +i .ntinz/nd o m/n% solemn% asu,ra b%tr/nului6 -e s/n)ele lui Crist" 7ur (% nu te voi ,%r%si& ,/n% la moartea dumitale= 'aria .l ,rivi ,e t/n%rul a+a de nobil" de sim,lu" de su,erior +i (iti ,e tr%s%turile lui" .nsufle5ite de ex,resia (elui mai (urat devotament" sin(eritatea afe(5iunii +i loialitatea 7ur%m/ntului. Eaide" s,use bolnavul" a((e,t" mul5umes(. -e urm%" .ntinz/ndu-i m/na6 >ei fi ,oate r%s,l%tit ,entru devotamentul a(esta a+a de dezinteresat" .i s,use el3 dar" deoare(e eu nu ,ot +i dumneata nu vrei s% ,le(i" trebuie s% astu,%m subterana f%(ut% sub )alerie. Soldatul ar ,utea s% des(o,ere" mer)/nd" sonoritatea lo(ului s(obit" s% atra)% aten5ia unui ins,e(tor +i atun(i am fi des(o,eri5i +i des,%r5i5i. Du-te +i f% treaba a(easta la (are eu" din neferi(ire" nu mai ,ot s% te a7ut3 mun(e+te toat% noa,tea" da(% trebuie +i nu reveni la mine de(/t m/ine diminea5%" du,% vizita temni(erului. 5i voi s,une (eva im,ortant. Dant:s lu% m/na abatelui" (are .l lini+ti ,rintr-un z/mbet +i ie+i (u su,unerea +i res,e(tul ,e (are le ,urta b%tr/nului ,rieten.

Capitolul XVIII

Comoara

C/nd Dant:s intr% a doua zi diminea5% .n (amera tovar%+ului de (a,tivitate" .l )%si ,e 'aria st/nd (u fi)ura (alm%.

83

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Sub raza (e se stre(ura ,rin ferestrui(a (elulei" el 5inea .n m/na st/n)% sin)ura" v% aminti5i" de (are se ,utea folosi un ,ete( de 4/rtie" (%reia obi+nuin5a de a fi .nf%+urat%" .i d%duse forma unui (ilindru (e nu mai voia s% se .ntind%. Ar%t% 4/rtia lui Dant:s" .n t%(ere. Ce-i asta; .ntreb% Dant:s. -rive+te bine" s,use abatele z/mbind. -rives( (u .n(ordare" )l%sui Dant:s +i nu v%d de(/t o 4/rtie ,e 7um%tate ars%" av/nd s(4i5ate ,e ea (ara(tere )oti(e (u o (erneal% (iudat%. Dra)ul meu" s,use 'aria" 4/rtia asta este ,ot s%-5i m%rturises( totul a(um" deoare(e te-am ,us la .n(er(are (omoara mea" din (are" .n(e,/nd de ast%zi" 7um%tate .5i a,ar5ine. < sudoare re(e tre(u ,e fruntea lui Dant:s. -/n% ast%zi +i de (/t tim,= el evitase s%-i vorbeas(% lui 'aria des,re (omoar%" sursa a(uza5iei de nebunie (e a,%sa asu,ra bietului abate3 (u deli(ate5ea-i instin(tiv%" @dmond ,referase s% nu atin)% (oarda a(easta dureros de vibrant%3 iar la r/ndul s%u" 'aria t%(use. ?uase t%(erea b%tr/nului dre,t o revenire la ra5iune3 ast%zi" (ele (/teva (uvinte s(%,ate lui 'aria du,% o (riz% a+a de ,enibil% ,%reau s% anun5e o )rav% re(idiv% a aliena5iei mintale. Comoara dumitale; .n)%im% Dant:s. 'aria z/mbi. Da" s,use el3 .n toate ,rivin5ele dumneata e+ti o inim% nobil%" @dmond +i .n5ele) du,% ,aloarea +i fiorul dumitale (e se ,etre(e .n dumneata a(um. #u" fii lini+tit" nu sunt nebun. Comoara exist%" Dant:s +i da(% nu mi-a fost dat s-o ,osed eu"o vei ,oseda dumneata3 nimeni n-a voit s% m% as(ulte +i s% m% (read%" deoare(e m% so(otea nebun6 dar dumneata" (are +tii desi)ur (% nu sunt" as(ult%-m% +i ai s% m% (rezi ,e urm% da(% vrei. &<4" murmur% @dmond ,entru sine" a luat-o iar%+i razna. #enoro(irea asta .mi mai li,sea=& A,oi" (u )las tare6 -rietene" .i s,use lui 'aria" ,oate (% a((esul te-a obosit3 nu vrei s% te odi4ne+ti ,u5in; M/ine voi as(ulta" da(% dore+ti" ,ovestea dumitale" dar ast%zi nu vreau de(/t s% te .n)ri7es(. De altminteri" (ontinu% el z/mbind" o (omoar% e un lu(ru a+a de im,ortant ,entru noi; 'oarte im,ortant" @dmond" )l%sui b%tr/nul. Cine +tie da(% m/ine" ,oim/ine" ,oate" nu va veni al treilea a((es; $/nde+te-te (% atun(i totul se va sf/r+i. Da" este dre,t3 m-am )/ndit deseori (u amar% ,l%(ere la bo)%5iile a(estea (are ar (onstitui feri(irea a ze(e familii +i (are r%m/neau ,ierdute ,entru oamenii (e m% ,erse(utau. 0deea .mi servea de r%zbunare +i o )ustam ,e .ndelete" .n noa,tea (ar(erei mele +i .n dezn%de7dea (a,tivit%5ii. Dar a(um" (/nd de 4at/rul dumitale am iertat lumea" a(um (/nd te v%d t/n%r +i ,lin de viitor" (/nd m% )/ndes( la toat% feri(irea (e ,oate s% rezulte ,entru dumneata de ,e urma unei astfel de revela5ii" .nt/rzierea m% .nfioar% +i tremur de team% (% nu voi ,utea asi)ura unui ,ro,rietar vredni( (a dumneata" st%,/nirea at/tor bo)%5ii .n)ro,ate. @dmond .ntoarse (a,ul oft/nd. St%ruie+ti .n ne.n(rederea dumitale" @dmond; urm% 'aria3 )lasul meu nu te (onvin)e; >%d (% ai nevoie de dovezi. @i bine" (ite+te 4/rtia a(easta" ,e (are nu am ar%tat-o nim%nui. M/ine" ,rietene" s,use @dmond" d/ndu-se .na,oi +i nevr/nd s% se (om,la(% .n nebunia b%tr/nului3 (redeam (% suntem .n5ele+i" (% nu vom vorbi des,re subie(tul a(esta de(/t m/ine. #u vom vorbi des,re el de(/t m/ine" dar (ite+te ast%zi 4/rtia. &S% nu-l irit" )/ndi @dmond.& Bi" lu/nd 4/rtia din (are 7um%tate li,sea" nimi(it% fiind" desi)ur .n vreun a((ident" (iti6 !Comoara aceasta care poate s se urce la dou taleri romani "n unghiul cel mai dep a celei de+a doua deschi)turi# care declar c+ i aparine "n toat pro tar. 9: 6prilie ;<=>! @i; s,use 'aria du,% (e t/n%rul m/ntui le(tura. Dar" r%s,unse Dant:s" nu v%d ai(i de(/t r/nduri trun(4iate" (uvinte f%r% +ir3 frazele sunt .ntreru,te de fo( +i r%m/n ne.n5elese.

84

Alexandre Dumas
-entru dumneata" ,rietene" (are le (ite+ti .nt/ia oar%" dar nu ,entru mine" (are m-am trudit deasu,ra lor no,5i .n +ir" (are am re(onstruit fie(are fraz% +i am (om,letat fie(are r/nd. Bi (rezi (% ai )%sit t/l(ul r%mas .n aer; Sunt si)ur +i vei 7ude(a3 dar" mai .nt/i" as(ult% istoria 4/rtiei a(esteia. *%(ere= ex(lam% Dant:s= -a+i... se a,ro,ie" ,le(... Cu bine. Bi" bu(uros (% s(%,a de ,ovestea +i de ex,li(a5ia (are i-ar fi (onfirmat desi)ur nenoro(irea ,rietenului s%u" Dant:s se furi+% (a o +o,/rl% ,rin (oridorul .n)ust" .n tim, (e 'aria" (u ,uterile s,orite din (auza s,aimei" .m,in)ea (u ,i(iorul les,edea +i o a(o,erea (u o ro)o7in% (a s% as(und% (r%,%turile ,e (are n-avusese tim,ul s% le astu,e. Afl/nd de la temni(er de a((identul lui 'aria" )uvernatorul venea s% se asi)ure .n ,ersoan% de )ravitatea lui. 'aria .l ,rimi st/nd" evit% ori(e )est (om,romi5%tor +i izbuti s% t%inuias(% )uvernatorului ,aralizia (are u(isese 7um%tate din fiin5a sa. Se temea (% )uvernatorul" .nduio+at de el" .l va trans,orta .ntr-o (elul% mai s%n%toas% +i-l va des,%r5i astfel de t/n%rul tovar%+. Din feri(ire .ns% nu se .nt/m,l% a(easta" iar )uvernatorul se retrase .n(redin5at (% bietul nebun" ,entru (are sim5ea .n ad/n(ul inimii o oare(are afe(5iune" nu era atins de(/t de o u+oar% indis,ozi5ie. ntre tim," a+ezat ,e ,at" (u (a,ul .n m/ini" @dmond .n(er(a s%-+i adune )/ndurile3 totul era a+a de (4ibzuit" de mare +i de lo)i( la 'aria" de (/nd .l (uno+tea" .n(/t nu ,utea s% .n5elea)% (um a(east% su,rem% .n5ele,(iune din toate ,un(tele de vedere e aso(iat% (u sminteala asu,ra unuia sin)ur6 se .n+ela 'aria .n ,rivin5a (omorii; Se .n+ela lumea .n ,rivin5a lui 'aria; Dant:s r%mase toat% ziua .n (elula sa" ne.ndr%znind s% se .na,oieze la ,rietenul s%u. n(er(a s% .nde,%rteze astfel momentul (/nd va (%,%ta (ertitudinea (% abatele e nebun. Convin)erea a(easta fu" desi)ur" )roazni(% ,entru el. Dar" s,re sear%" du,% ora obi+nuit% de vizit%" 'aria v%z/nd (% t/n%rul nu revine" .n(er(% s% ,ar(ur)% s,a5iul (are-l des,%r5ea de el. @dmond se .nfior% auzind sfor5%rile dureroase ,e (are b%tr/nul le f%(ea t/r/ndu-se. -i(iorul .i era 5ea,%n +i nu se mai ,utea a7uta ni(i (u bra5ul. @dmond fu obli)at s%-l tra)% s,re el" (%(i sin)ur n-ar fi ,utut s% ias% ni(iodat% ,rin des-(4iz%tura .n)ust% (e d%dea .n (amera lui Dant:s. 0at%-m% ,ornit (u .nver+unare .n urm%rirea dumitale" s,use b%tr/nul (u un z/mbet luminos de bun%voin5%. Credeai (% ,o5i s% s(a,i de )enerozitatea mea" dar te .n+eli. As(ult%. @dmond v%zu (% nu ,oate da .na,oi6 .l a+ez% ,e b%tr/n ,e ,at +i se a+ez% l/n)% el ,e s(%unel. Btii" s,use abatele" (% eu eram se(retarul" intimul" ,rietenul (ardinalului S,ada" ultimul dintre ,rin(i,ii (u a(est nume. Datorez vredni(ului senior toat% feri(irea ,e (are am )ustat-o .n via5%. #u era bo)at" de+i bo)%5iile familiei sale fuseser% ,roverbiale" astfel (% auzeam deseori s,un/ndu-se6 &bo)at (a un S,ada&. Dar el tr%ia (a +i zvonul ,ubli(" din re,uta5ia asta de bo)%5ie. -alatul s%u a fost ,aradisul meu. 0-am instruit ne,o5ii" (are au murit" iar (/nd fu sin)ur ,e lume" .i .na,oiai ,rintr-un devotament absolut" tot (e el f%(use ,entru mine .n ze(e ani. Cur/nd (asa (ardinalului nu mai avu se(rete ,entru mine3 .l v%zusem deseori ,e monsenior lu(r/nd la (om,ulsarea unor (%r5i anti(e +i s(ormonind (u l%(omie" .n (olb" manus(rise de familie. ntr-o zi" ,e (/nd .i luam .n nume de r%u ve)4erile zadarni(e +i (o,le+irea (are urma du,% ele" el m% ,rivi z/mbind (u am%r%(iune +i .mi des(4ise o (arte" (are este istoria ora+ului 1oma. Ai(i" la (a,itolul dou%ze(i din via5a ,a,ei Alexandru al >0-lea" erau r/ndurile urm%toare" ,e (are nu le-am ,utut uita ni(iodat%6 &Marile r%zboaie ale 1oma)nei erau terminate. Cezar Dor)ia" (u(eritor" avea nevoie de bani ,entru a (um,%ra .ntrea)a 0talie. -a,a avea de asemeni nevoie de bani ,entru a sf/r+i (u ?udovi( al Q00-lea" re)ele 'ran5ei" (are era .n(% )rozav" de+i tre(use ,rin )rele .n(er(%ri. *rebuia de(i s% se fa(% o bun% s,e(ula5ie" lu(ru (are devenea anevoios .n biata 0talie sleit%. Sfin5ia sa avu o idee. Se 4ot%r. s% fa(% doi (ardinali. Ale)/nd dou% mari ,ersona7e din 1oma" doi bo)a5i .n s,e(ial" sf/ntul ,%rinte (/+ti)a din s,e(ula5ie urm%toarele6 va avea de v/nzare marile fun(5ii +i .ns%r(in%rile ma)nifi(e" .n st%,/nirea (%rora erau (ei doi (ardinali3 .n afar% de asta ,utea s% (onteze ,e un ,re5 str%lu(it din v/nzarea ambelor demnit%5i. 1%m/nea a treia ,arte din s,e(ula5ie (are se va vedea (ur/nd. -a,a +i Cezar Dor)ia )%sir% mai .nt/i ,e viitorii (ardinali6 ,e 2ean 1os,i)liosi" (are de5inea sin)ur ,atru dintre (ele mai .nalte demnit%5i ale Sf/ntului S(aun" a,oi ,e Cezar S,ada" unul dintre (ei mai nobili +i mai bo)a5i romani. Bi unul +i altul b%nuiau ,re5ul unei atari favori din ,artea ,a,ei. @rau ambi5io+i. Du,% (e-i )%si" Cezar )%si (ur/nd +i (um,%r%tori ,entru fun(5iile lor. 1os,i)liosi +i S,ada ,l%tir% de(i (a s% fie (ardinali" iar al5i o,t ,l%tir% (a s% fie (eea (e erau .nainte (ardinalii (rea5i a(um. <,t sute de mii de taleri intrar% .n l%zile s,e(ulatorilor.

85

Contele de Monte-Cristo vol. 1


S% tre(em la ultima ,arte a s,e(ula5iei3 e tim,ul. Co,le+ind (u aten5ii ,e 1os,i)liosi +i S,ada" a(ord/ndu-le insi)nele (ardinalului" .n(redin5at (%" desi)ur" (i .+i adunaser% averea fix/ndu-se la 1oma" ,entru a ,l%ti datoria nefi(tiv% a re(uno+tin5ei lor" ,a,a +i Cezar Dor)ia invitar% la mas% ,e (ei doi (ardinali. ntre sf/ntul ,%rinte +i fiul s%u se ivi o dis(u5ie6 Cezar )/ndea (% se ,oate re(ur)e la unul din mi7loa(ele ,e (are le 5inea totdeauna la dis,ozi5ia ,rietenilor s%i intimi" adi(%6 faimoasa (4eie (u (are ru)a anumite ,ersoane s% des(4id% un anumit dula,. C4eia avea" din ne)li7en5a lu(r%torului" un as(u5i+ mi(. C/nd for5ai (a s% des(4izi dula,ul" a (%rui broas(% era anevoioas%" te .n5e,ai (u v/rful +i mureai a doua zi. Mai era inelul (u (a, de leu ,e (are Cezar .l ,unea .n de)et (/nd d%ruia anumite str/n)eri de m/ini. ?eul mu+(a e,iderma m/inilor favorizate" iar du,% 24 de ore mu+(%tura era mortal%. Cezar ,ro,use de(i ,%rintelui s%u" fie s%-i trimit% ,e (ardinali s%-i des(4id% dula,ul" fie s% d%ruias(% fie(%ruia o (ordial% str/n)ere de m/n%" iar Alexandru al >0-lea .i r%s,unse6 S% nu ne uit%m la un ,r/nz (/nd e vorba de admirabilii (ardinali S,ada +i 1os,i)liosi. Ceva .mi s,une (% vom re(/+ti)a banii (4eltui5i. De altfel ui5i" Cezar" (% o indi)estie se de(lar% imediat" .n tim, (e o .n5e,%tur% sau o mu+(%tur% nu-+i fa(e efe(tul de(/t du,% o zi sau dou%. Cezar se ,le(% .n fa5a a(estui ra5ionament. De a(eea (ardinalii fur% invita5i la mas%. Masa fu a+ezat% .n vila ,e (are ,a,a o ,oseda l/n)% Sf/ntul -etru din ?iens" o ferme(%toare lo(uin5% ,e (are (ardinalii o (uno+teau bine din re,uta5ie. Ame5it de demnitatea-i nou%" 1os,i)liosi .+i ,re)%ti stoma(ul +i .nf%5i+area (ea mai bun%. <m ,rudent +i (are .+i iubea numai ne,otul" un t/n%r (%,itan (are .ndre,t%5ea toate s,eran5ele" S,ada lu% 4/rtie" o ,an% +i .+i f%(u testamentul. S,use a,oi ne,otului s%-l a+te,te .n ve(in%tatea vilei" dar se ,are (% servitorul nu l-a )%sit. S,ada (uno+tea obi(eiul invita5ilor. De (/nd (re+tinismul eminamente (ivilizator .+i adusese ,ro)resele la 1oma" nu mai venea din ,artea tiranului un (enturion s%-5i s,un%6 KCezar vrea s% moriL" (i un ambasador a letere venea s%-5i s,un% din ,artea ,a,ei (u )ur% z/mbitoare6 KSfin5ia sa vrea s% lua5i masa (u eaL. S,ada ,le(% ,e la orele dou% s,re Sf/ntul -etru din ?iens3 ,a,a .l a+te,ta. -rima fi)ur% (are izbi o(4ii lui S,ada fu a(eea a ne,otului s%u" )%tit +i )ra5ios" (%ruia Cezar Dor)ia .i a(orda toate aten5iile. S,ada .n)%lbeni3 iar Cezar" (are .i arun(% o ,rivire ,lin% de ironie" l%s% s% se vad% (% ,rev%zuse totul +i (a,(ana era bine .nto(mit%. M/n(ar%. S,ada nu ,utuse s%-l .ntrebe ,e ne,otul s%u de(/t6 KAi ,rimit mesa7ul meu;L #e,otul r%s,unse (% nu +i .n5elese ,erfe(t valoarea .ntreb%rii. @ra ,rea t/rziu .ns%" (%(i b%use un ,a4ar (u un vin ex(elent ,us deo,arte ,entru el de (4elnerul ,a,ei. S,ada v%zu .n a(ela+i moment a,ro,iindu-se o alt% sti(l% din (are i se oferi (u d%rni(ie. -este un (eas" un medi( .i de(lara ,e am/ndoi otr%vi5i. S,ada murea .n ,ra)ul vilei" ne,otul murea la u+a sa" f%(/nd un semn ,e (are nevasta nu .l .n5elese. Cezar +i ,a,a se )r%bir% .ndat% s% (otro,eas(% mo+tenirea" sub ,retextul (%ut%rii 4/rtiilor defun(5ilor. Dar mo+tenirea se rezuma la at/t6 un ,ete( de 4/rtie ,e (are S,ada s(risese6 K?as ne,otului meu dra) l%zile mele" (%r5ile mele" ,rintre (are frumosul meu breviar (u (ol5urile aurite" dorind s% ,%streze amintirea a(easta de la un(4iul s%u iubitorL. Mo+tenitorii (%utar% ,este tot" admirar% breviarul" sfeterisir% mobilele +i se mirar% (% S,ada" om bo)at" era (el mai am%r/t dintre un(4i. Des,re (omori" nimi(6 afar% de (omorile de +tiin5% (u,rinse .n bibliote(% +i .n laboratoare. Asta a fost tot. Cezar +i tat%l s%u (%utar%" r%s(olir% +i s,ionar%" dar nu )%sir% nimi(" sau ,rea ,u5in6 ar)int%rie" (a de o mie de taleri +i (am tot at/ta moned%6 ne,otul avusese .ns% tim,ul s% s,un% so5iei sale (/nd a venit6 Caut% ,rintre 4/rtiile un(4iului meu3 e a(olo un testament adev%rat. Se f%(ur% (er(et%ri (u ardoare mai mare ,oate de(/t a(eea de,us% de au)u+tii mo+tenitori. Madarni(6 r%maser% dou% ,alate +i o vie .n s,atele ,alatului. Dar" ,e vremea a(eea" bunurile imobiliare aveau o valoare redus%3 (ele dou% ,alate +i via r%maser% familiei" (a nevredni(e de l%(omia ,a,ei +i a fiului s%u. ?unile +i anii tre(ur%. Alexandru al >0-lea muri otr%vit" +ti5i din (e )re+eal%6 Cezar" otr%vit o dat% (u el" s(%,% n%,/rlind (a un +ar,e +i .mbr%(/nd un nou .nveli+" .n (are otrava l%sase urme asem%n%toare a(elora (are se v%d ,e blana ti)rului3 .n sf/r+it" for5at s% ,%r%seas(% 1oma" el muri obs(ur .ntr-o .n(%ierare no(turn% +i a,roa,e uitat de istorie. Du,% moartea ,a,ei" du,% exilul fiului" lumea se a+te,ta s% vad% familia relu/nd felul de via5% ,e (are .l du(ea ,e tim,ul (ardinalului S,ada3 dar nu se .nt/m,l% astfel. 'amilia S,ada r%mase .ntr-o bo)%5ie .ndoielni(%" un mister ve+ni( tre(u ,este sumbra afa(ere +i se zvoni (% Cezar" mai is(usit de(/t ,%rintele s%u" r%,ise ,a,ei averea (elor doi (ardinali3 s,un a (elor doi" deoare(e (ardinalul 1os,i)liosi" (are nu luase ni(i o m%sur% de ,re(au5ie" fu des,uiat (om,let.&

86

Alexandre Dumas
#u 5i se ,are (% ,/n% .n ,rezent ,ovestea este ,rea nes%buit%; se .ntreru,se 'aria. Dim,otriv%" ,rietene" s,use Dant:s" am im,resia (% (ites( o (roni(% ,lin% de interes. 9rmeaz%" te ro). 9rmez6 &'amilia se obi+nui (u obs(uritatea a(easta. Anii tre(ur%3 dintre urma+i" unii fur% solda5i" al5ii di,loma5i3 unii oameni ai biseri(ii" al5ii ban(4eri3 unii se .mbo)%5ir%" al5ii se ruinar%. A7un) la ultimul din familie" la a(ela al (%rui se(retar am fost" Contele de S,ada. l auzisem de multe ori ,l/n)/ndu-se de dis,ro,or5ia dintre avutul +i ran)ul s%u" astfel (%-l sf%tuisem s% ,laseze ,u5inele bunuri (e-i r%m/neau .n rente via)ere3 .mi urm% sfatul +i .+i dubl% venitul. 'aimosul breviar r%mase .n familie +i .l ,oseda (ontele de S,ada3 fusese ,%strat din tat% .n fiu" (%(i (lauza bizar% a sin)urului testament )%sit f%(use din el o adev%rat% reli(v%" ,%strat% (u venera5ie su,ersti5ioas% .n familie3 era o (arte (olorat%" (u (ele mai frumoase fi)uri )oti(e +i a+a de )rea din (auza aurului" .n(/t un servitor o ,urta totdeauna dinaintea (ardinalului .n zilele de mare solemnitate. >%z/nd 4/rtiile de tot felul" titluri" (ontra(te" ,er)amente" (are se ,%strau .n ar4ivele familiei +i (are toate a,ar5inuser% (ardinalului otr%vit" m% a,u(ai la r/ndul meu" asemeni (elor 2A de servitori" 2A de intenden5i" 2A de se(retari (are m% ,re(edaser%" s% (er(etez formidabilele ,a(4ete3 .n (iuda a(tivit%5ii +i a s/r)uin5ei (er(et%rilor mele" nu )%sii absolut nimi(. Citisem" totu+i" ba (4iar s(risesem o istorie exa(t% +i a,roa,e efemeridi(% a familiei Dor)ia" (u sin)urul s(o, de a m% .n(redin5a da(% ,rin(i,ii a(e+tia (%,%taser% un su,liment de avere la moartea (ardinalului meu Cezar S,ada +i nu (onstatasem de(/t s,orirea (u bunurile (ardinalului 1os,i)liosi" tovar%+ul s%u de nenoro(ire. @ram de(i a,roa,e si)ur (% de mo+tenire nu ,rofitaser% ni(i Dor)ia" ni(i familia" dar ea r%m%sese f%r% st%,/n" (a a(ele (omori din ,ove+tile arabe (are dorm .n s/nul ,%m/ntului" sub ,rivirile unui du4. S(oto(ii" num%rai" (al(ulai de o mie +i o mie de ori veniturile +i (4eltuielile familiei .n de(urs de TAA de ani3 totul fu zadarni(3 eu r%m%sei .n ne+tiin5a mea" iar (ontele de S,ada .n mizeria sa. -atronul meu muri. Din renta sa ,e via5%" el avea" .n afar% de 4/rtiiie de familie" bibliote(a al(%tuit% din !AAA de volume +i faimosul breviar. Mi le l%s% ,e toate" dim,reun% (u o mie de taleri romani" ,e (are .i avea bani )4ea5%" (u (ondi5ia s% ,l%tes( litur)4iile aniversare +i s% .nto(mes( un arbore )enealo)i( +i o istorie a (asei sale" (eea (e eu .nde,linii (u toat% exa(titatea... ?ini+te+te-te" dra)ul meu @dmond" ne a,ro,iem de sf/r+it. n 1 AN" (u o lun% .nainte de arestarea mea +i la 1! zile du,% moartea (ontelui de S,ada" la 2! de(embrie vei .n5ele)e numaide(/t (um de a r%mas .n amintirea mea data a(estei zile memorabile" re(iteam ,entru a mia oar% 4/rtiiie ,e (are le (oordonam" (%(i ,alatul" a,ar5in/nd de a(um .n(olo unui str%in" trebuia s% ,%r%ses( 1oma ,entru a m% stabili la 'loren5a" lu/nd (u mine 12 mii de lire" ,e (are le ,osedam" bibliote(a +i faimosul breviar. <bosit de studiul ne(urmat" indis,us de ,r/nzul )reu ,e (are .l luasem" l%sai (a,ul s%-mi (ad% ,e m/ini +i adormii6 erau (easurile trei du,% amiaz%. M% trezii (/nd ,endula suna orele C. 1idi(ai (a,ul3 m% aflam .n .ntuneri(ul (el mai ,rofund. Sunai s% mi se adu(% lumin%" nu veni nimeni3 m% 4ot%r/i atun(i s% m% serves( sin)ur. < de,rindere de filozof" (are .n(e,ea s% ,un% st%,/nire ,e mine. ?uai .ntr-o m/n% o lum/nare ,re)%tit% )ata +i (u (ealalt%" (%utai .n li,sa (4ibriturilor din (utie" o 4/rtie ,e (are vroiam s-o a,rind la o ultim% r%m%+i5% de fla(%r% (e ,/l,/ia .n (%min3 tem/ndu-m% .ns%" ,e .ntuneri(" s% nu iau o 4/rtie de ,re5 .n lo(ul uneia inutile" ezitai" (/nd" deodat% .mi adusei aminte (% am v%zut .n faimosul breviar" (are era ,us ,e mas%" al%turi de mine" o 4/rtie ve(4e" .n)%lbenit% (are ,%rea (% servise (a semn ,entru (arte +i (are str%b%tuse vea(urile" ,%strat% la lo(ul ei de venera5ia mo+tenitorilor. C%utai b/7b/ind foaia inutil%" o )%sii" o r%su(ii +i" a,ro,iind-o de fla(%ra muribund%" o a,rinsei. Dar sub de)etele mele" (a ,rin farme(" ,e m%sur% (e fo(ul ur(a" v%zui r%s%rind din 4/rtia alb% ni+te (ara(tere )%lbui3 atun(i m% (u,rinse )roaza6 str/nsei .n m/ini 4/rtia" .n%bu+ii fo(ul" a,rinsei de-a dre,tul lum/narea de la (%min" redes(4isei (u o emo5ie de nedes(ris s(risoarea mototolit% +i re(unos(ui (% o (erneal% misterioas% +i sim,ati(% s(4i5ase literele a(elea (are ,uteau fi v%zute numai .n (onta(tul (u (%ldura ,uterni(%. Mai mult de o treime din 4/rtie fusese mistuit% de fla(%r%6 e 4/rtia ,e (are ai (itit-o azi diminea5%3 re(ite+te-o" Dant:s3 ,e urm%" du,% (e vei fi re(itit-o" am s%-5i (om,letez eu frazele .ntreru,te +i sensul in(om,let. Bi" .ntreru,/ndu-se" 'aria oferi 4/rtia lui Dant:s" (are" de data a(easta" re(iti (u l%(omie (uvintele urm%toare s(rise (u o (erneala ro+(at%" sem%n/nd (u ru)ina6 !6st)i 9: 6pril ;<=># /i 6le3andru ?7 i tem1ndu+m c# ne va vroi s /ie mo tenitorul meu i+mi va re

87

Contele de Monte-Cristo vol. 1


i 5entivoglio# care au murit otrvii# legatarul meu universal# c am "ng deoarece l+ a vi)itat cu mine# adic "n insula 0onte+ Cristo# tot ce pos trrii# diamante# bi.uterii@ c numai poate s se urce la vreo dou mil o va gsi ridic1nd a dou)ecea st1n gol/ de est "n linie dreapt. Dou deschi) "n grotele acesteaA comoara e "n unghiul cel mai de care comoar i+ o las i i+ o cede) "n toat meu mo tenitor. 9: aprilie ;<=>. C$* A(um" relu% abatele" (ite+te +i 4/rtia a(easta. Bi-i ,rezint% lui Dant:s .n(% o fil% (u alte fra)mente de r/nduri. Dant:s lu% +i (iti6 ind invitat la mas de */inia *a mulumit de+ a m /i pus s pltesc rangul# )erva soarta cardinalilor Crapara declar nepotului meu Buido *pada# ropat "ntr+un loc pe care "l cunoa te grotele micii edam "n lingouri# moned de aur# pie+ eu cunosc e3istena comorii# care ioane de taleri romani i c el c# "nccp1nd de la micul turi au /ost /cute prtat al celei de+a doua@ proprietatea ca singurului 6C D *-6D6! 'aria .l urm%rea (u o(4i a,rin+i. Bi (um" s,use el (/nd v%zu (% Dant:s a7unsese la ultimul r/nd" a,ro,ie ambele (r/m,eie +i d% -5i seama sin)ur. Dant:s se su,use3 (r/m,eiele a,ro,iate d%deau urm%torul ansamblu6 !6st)i 9: 6prilie ;<=># /i...ind invitat la mas de */inia *a 6le3andru ?7 i tem1ndu+m c# ne...mulumit de+a m /i pus s pltesc rangul# va voi s /ie mo tenitorul meu i+ mi va re)erva soarta cardinalilor Crapara i 5entivoglio# care au murit otrvii... declar nepotului meu Buido *pada# legatarul meu universal# c am "ng...ropat "ntr+un loc pe care "l cunoa te deoarece l+a vi)itat cu mine# adic "n... grotele micii insule 0onte+ Cristo# tot ce pos...edam "n lingouri# moned de aur# pietrrii# diamante# bi.uterii# c numai... eu cu+nosc e3istena comorii care poate s urce la vreo dou mil...ioane de taleri romani i c el o va gsi ridic1nd a dou)ecea st1n...c# "ncep1nd de la micul gol/ de est# "n linie dreapt. Dou deschi)...turi au /ost /cute "n grotele acesteaA comoara e "n unghiul cel mai deprtat al celei de+ a doua# care comoar i+o las i i+ o cede) "n toat... proprietatea sa singurului meu mo tenitor. 9: aprilie ;<=> C$*..6C D *-6D6! @i" .n5ele)i .n sf/r+it; s,use 'aria. @ra de(lara5ia (ardinalului S,ada +i testamentul (%utat de at/ta tim,; )l%sui @dmond .n(% ne.n(rez%tor. Da" de o mie de ori da.

88

Alexandre Dumas
Cine a re(onstituit-o astfel; @u" (are" (u a7utorul fra)mentului r%mas" am )4i(it restul" m%sur/nd lun)imea r/ndurilor (u a(eea a 4/rtiei +i ,%trunz/nd .n t/l(ul t%inuit (u a7utorul sim5ului vizibil" a+a (um te (ondu(i .ntr-o subteran% du,% un rest de lumin% (e vine de sus. Bi (e ai f%(ut (/nd 5i s-a ,%rut (% ai (%,%tat (onvin)erea; Am vrut s% ,le( +i am ,le(at (4iar .n (li,a a(eea" lu/nd (u mine .n(e,utul marii mele lu(r%ri asu,ra unit%5ii unui re)at al 0taliei3 dar" de mult% vreme" ,oli5ia im,erial%" (are" ,e vremea a(eea" voia divizarea ,rovin(iilor" s,re deosebire de (eea (e #a,oleon a vrut a,oi" (/nd a (%,%tat un fiu" avea o(4ii asu,ra mea6 ,le(area mea ,re(i,itat%" a (%rei (auz% nu ,utea (/tu+i de ,u5in s-o )4i(eas(% .i trezi b%nuielile +i" .n momentul (/nd m% .mbar(am la -iombino" am fost arestat. A(um" (ontinu% 'aria" ,rivindu-l ,e Dant:s (u o ex,resie a,roa,e ,%rinteas(%" a(um" ,rietene" +tii tot at/t (/t +i mine6 da(% s(%,%m .m,reun%" 7um%tate din (omoara mea este a dumitale3 da(% mor ai(i +i s(a,i sin)ur" ea .5i a,ar5ine .n .ntre)ime. Dar" .ntreb% Dant:s +ov%ielni(" (omoara a(easta nu are ,e (ineva mai .ndre,t%5it (a ,osesor de(/t noi; #u" nu" fii ,e ,a(e" familia s-a stins (om,let +i" de altminteri ultimul (onte S,ada m-a f%(ut mo+tenitorul lui3 l%s/ndu-mi breviarul simboli(" mi-a l%sat (eea (e a(esta (on5inea6 nu" nu" lini+te+te-te3 da(% ,unem m/na ,e avere" vom ,utea s% ne bu(ur%m de ea f%r% remu+(%ri. Bi s,ui (% tezaurul (u,rinde... Dou% milioane de taleri romani" (am 1T milioane .n moneda noastr%. Cu ne,utin5%= s,use Dant:s .nfri(o+at de enormitatea sumei. Cu ne,utin5%; Bi de (e; relu% b%tr/nul. 'amilia S,ada era una dintre (ele mai ve(4i +i mai ,uterni(e din se(olul al Q>-lea. De altminteri" ,e vremurile a(elea" (/nd ori(e s,e(ula5ie" ori(e industrie erau absente" .n)r%m%dirile de aur +i de bi7uterii nu (onstituiau o raritate. @xist% +i azi familii romane (are mor de foame l/n)% un milion .n diamante +i ,ietre ,re5ioase" transmise ,rin ma7orat +i de (are nu se ,ot atin)e. ?ui @dmond i se ,%rea (% viseaz%6 ,lutea .ntre ne.n(redere +i bu(urie. #-am ,%strat a+a de .ndelun) tim, se(retul fa5% de dumneata" (ontinu% 'aria" de(/t" mai .nt/i" (a s% te .n(er( +i a,oi (a s% te uimes(3 da(% eu evadam .nainte de a((esul meu de (atale,sie" te-a+ fi (ondus la Monte- Cristo3 a(um" ad%u)% el (u un sus,in vei (ondu(e dumneata. @i" Dant:s" nu-mi mul5ume+ti; -rietene" s,use Dant:s" (omoara .5i a,ar5ine numai dumitale +i n-am ni(i un dre,t asu,ra ei6 nu-5i sunt rud%. @+ti fiul meu" Dant:s= ex(lam% b%tr/nul6 e+ti (o,ilul (a,tivit%5ii mele3 situa5ia mea m% (ondamn% la (elibat3 Dumnezeu te-a trimis la mine (a s%-l (onsolezi totodat% ,e omul (are nu ,utea fi ,%rinte ei ,e de5inutul (are nu ,utea fi liber. Bi 'aria .ntinse bra5ul r%mas teaf%r s,re t/n%rul (are se arun(% la )/tul lui ,l/n)/nd.

Capitolul XIX

Al treilea a((es

A(um" (/nd (omoara" (are fusese at/ta tim, obie(tul medita5iilor abatelui" ,utea s% asi)ure .n viitor feri(irea (elui ,e (are 'aria .l iubea (u adev%rat (a ,e un fiu" valoarea ei s,orise .n o(4ii lui3 (/nt%rea zilni( (antitatea (omorii" ex,li(/nd lui Dant:s binele ,e (are ,utea s%-l fa(% ,rietenilor s%i" .n vremurile noastre moderne" un om (u 1T sau 14 milioane3 +i atun(i" (4i,ul lui Dant:s se ,osomora" (%(i .i venea .n minte 7ur%m/ntul de r%zbunare ,e (are .l f%(use +i se )/ndea (/t r%u ,oate s% fa(% ,e de alt% ,arte du+manilor s%i" .n vremurile noastre moderne" un om (u o avere de 1T sau 14 milioane. Abatele nu (uno+tea insula Monte-Cristo" dar Dant:s o (uno+tea6 tre(use deseori ,e dinaintea insulei a(esteia" situat% la 2! mile de -ianosa" .ntre Corsi(a +i insula @lba" iar o dat% ,o,osise a(olo. 0nsula era" fusese totdeauna +i e .n(% absolut ,ustie3 o st/n(% de form% (oni(% a,roa,e" (are ,are a fi fost .m,ins% de un (ata(lism vul(ani( din ad/n(ul abisului la su,rafa5a m%rii. Dant:s .i f%(ea lui 'aria ,lanul insulei" iar 'aria .i d%dea sfaturi lui Dant:s (um anume s% )%seas(% (omoara. Dar Dant:s nu era (/tu+i de ,u5in a+a de entuziast +i mai (u seam% .n(rez%tor (a b%tr/nul. @ra si)ur a(um (% 'aria nu-i nebun" iar modul (um a7unsese la des(o,erirea (are l%sase im,resia nebuniei sale .i s,orea admira5ia

89

Contele de Monte-Cristo vol. 1


,entru el3 de asemeni .ns% el nu ,utea s% (read% (% de,ozitul" ,resu,un/nd (% existase" mai exista +i a(um" iar (/nd nu ,rivea (omoara (a ,e (eva 4imeri(" o ,rivea (el ,u5in (a ,e (eva absent. ntre tim," (a +i (um destinul ar fi vrut s% r%,eas(% de5inu5ilor ultima lor s,eran5% +i s% le arate (% erau (ondamna5i la .n(4isoare ve+ni(%" o nou% nenoro(ire .i lovi6 )aleria de ,e mar)inea m%rii" (are amenin5a de mult% vreme (u ruina fusese re(onstruit%3 temeliile fuseser% re,arate" iar )aura ,e 7um%tate um,lut% de Dant:s" fusese astu,at% (u enorme (antit%5i de st/n(%. Da(% nu lua m%sura a(easta de ,revedere" (are fusese" v% aminti5i" su)erat% t/n%rului de (%tre abate" nenoro(irea lor ar fi fost +i mai mare" (%(i s-ar fi des(o,erit tentativa de fu)% +i ar fi fost (u si)uran5% des,%r5i5i6 o nou% ,oart%" mai ,uterni(%" mai ne.ndu,le(at% de(/t (elelalte" se .n(4isese de(i ,entru ei. >ezi bine" s,unea t/n%rul (u o bl/nd% triste5e lui 'aria" (% Dumnezeu vrea s%-mi r%,eas(% ,/n% +i meritul a+a zisul meu devotament ,entru dumneata. Ji-am f%)%duit (% voi r%m/ne ve+ni( (u dumneata +i nu mai am .n(otro3 nu vom mai avea (omoara" ni(i unul" ni(i altul +i nu vom mai ie+i ni(iodat% de ai(i. De altminteri" adev%rata mea (omoar%" ,rietene" nu e a(eea (are m% a+tea,t% sub st/n(ile sumbre ale insulei Monte-Cristo" e ,rezen5a dumitale" e +ederea noastr%" laolalt%" (/te (in(i-+ase (easuri ,e zi" .n (iuda temni(erilor3 sunt razele de inteli)en5%" ,e (are le-ai turnat .n (reierul meu" limbile ,e (are le-ai .m,l/ntat .n memoria mea +i (are .n(ol5es( a(olo (u toate ramifi(a5iile lor filolo)i(e. Btiin5ele felurite ,e (are le-ai f%(ut ,entru mine a+a de lesni(ioase ,rin ,rofunzimea (uno+tin5ei dumitale +i ,rin ,re(izia ,rin(i,iilor la (are le-ai redus" iat% (omoara mea" ,rietene" iat% (u (e m-ai f%(ut bo)at +i feri(it. Crede-m% +i (onsoleaz%-te" ele ,re5uies( ,entru mine mai mult de(/t tonele de aur +i l%zile (u diamante" (4iar ,roblemati(e" a+a (um sunt norii (are se v%d diminea5a ,lutind ,e mare" (are sunt so(oti5i dre,t ,%m/nturi +i (are se eva,oreaz%" se volatilizeaz% +i dis,ar ,e m%sur% (e te a,ro,ii de ei. S% te am l/n)% mine (/t mai mult tim," s% as(ult )lasul dumitale elo(vent .m,odobindu-mi s,iritul" (%lindu-mi sufletul" f%(/nd .ntrea)a mea f%,tur% (a,abil% de lu(ruri mari +i (um,lite" da(% voi fi vreodat% liber" um,l/ndu-le a+a de bine" .n(/t dez-n%de7dea .n (are eram )ata s% (ad (/nd te-am (unos(ut" s% nu-+i mai )%-seas(% lo( " iat% averea mea6 ea nu-i 4imeri(%3 5i-o datorez (u adev%rat +i to5i suveranii ,%m/ntului" fie ei Cezar Dor)ia" nu vor izbuti s% mi-o r%,eas(%. Milele (are urmar% au fost ,entru (ei doi neferi(i5i" da(% nu zile feri(ite" (el ,u5in zile (are au tre(ut destul de re,ede. 'aria (are" ani .n +ir" ,%strase t%(erea asu,ra (omorii" ,omenea a(um des,re ea la ori(e o(azie. A+a (um ,rev%zuse" el r%m%sese ,aralizat de bra5ul dre,t +i de ,i(iorul st/n) +i ,ierduse a,roa,e ori(e s,eran5%3 dar visa totodat%" ,entru t/n%rul s%u tovar%+" o eliberare sau o evadare +i se bu(ura ,entru el. *em/ndu-se (a s(risoarea s% nu fie .ntr-o zi r%t%(it% sau ,ierdut%" .l silise ,e Dant:s s-o .nve5e ,e dinafar% +i Dant:s o +tia de la ,rimul ,/n% la ultimul (uv/nt. #imi(ise atun(i ,artea a doua" fiind si)ur (% ,rima ,arte ,utea s% fie )%sit%" dar f%r% s% se )4i(eas(% sensul adev%rat. 9neori 'aria ,etre(u (easuri .ntre)i d/nd lui Dant:s instru(5iuni (are aveau s%-i serveas(% .n ziua (/nd va fi liber. Atun(i" o dat% liber" din ziua" din (easul" din momentul (/nd va fi liber" el urma s% nu mai aib% de(/t un sin)ur )/nd6 s% a7un)% la Monte- Cristo ,rintr-un mi7lo( oare(are" s% r%m/n% a(olo sin)ur sub un ,retext (are s% nu trezeas(% b%nuieli +i" o dat% a(olo" o dat% sin)ur" s% (aute a re)%si )rotele minunate +i s% s(ormoneas(% lo(ul indi(at. ?o(ul indi(at este" v% aminti5i" un)4iul .nde,%rtat al (elei de a doua des(4iz%turi. -/n% una alta" orele tre(eau" da(% nu re,ede" (el ,u5in su,ortabil. A+a (um am s,us" f%r% s% fi re(%,%tat for5a m/inii +i a ,i(iorului" 'aria re(/+ti)ase toat% lim,ezimea inteli)en5ei sale +i" .n afar% de (uno+tin5ele morale asu,ra (%rora am st%ruit" el .l .nv%5ase ,e t/n%rul tovar%+ meseria r%bd%toare +i sublim% a de5inutului" (are din nimi( +tie s% fa(% (eva. @rau o(u,a5i" ,rin urmare" .n ,ermanen5%" 'aria tem/ndu-se s% nu .mb%tr/neas(%" Dant:s tem/ndu-se s% nu-+i reaminteas(% tre(utul a,roa,e stins +i (are nu mai ,/l,/ia .n str%fundul memoriei sale de(/t (a o lumin% de,%rtat%" r%t%(it% .n noa,te3 lu(rurile de(ur)eau astfel (a .n a(ele existen5e .n (are nenoro(irea n-a zdrun(inat nimi( +i (are se s(ur) ma+inal +i (alm sub o(4iul ,roviden5ei. Dar" sub (almul su,erfi(ial" erau ,oate .n inima t/n%rului +i .n a b%tr/nului multe elanuri .nfr/nate" multe sus,ine .n%bu+ite" (are .+i (roiau drum atun(i (/nd 'aria r%m/nea sin)ur +i (/nd @dmond se .ntor(ea la el. @dmond se trezi .ntr-o noa,te brus(" ,%r/ndu-i-se (% s-a auzit (4emat. Des(4ise o(4ii +i .n(er(% s% str%,un)% bezna. #umele s%u sau" mai bine zis" un )las 7alni( (e .n(er(a s%-i arti(uleze numele r%zbi ,/n% la el. Se ridi(% ,e ,at (u sudoarea nelini+tii ,e frunte +i as(ult%. #i(i o .ndoial%" t/n)uirea venea din (ar(era tovar%+ului s%u. Doamne" murmur% Dant:s" nu (umva... Bi .+i (linti ,atul" s(oase ,iatra" se n%,usti .n (oridor +i a7unse la extremitatea o,us%3 les,edea era ridi(at%. ?a lumina l%m,ii" informe +i ,/l,/inde" de (are am vorbit" @dmond .l v%zu ,e b%tr/n" ,alid" .n(% .n ,i(ioare +i 5in/ndu-se de lemnul ,atului. *r%s%turile lui erau s(4imonosite de sim,tomele oribile ,e (are le (uno+tea +i (are .l .nfri(o+aser% at/ta" (/nd ele a,%ruser% ,entru .nt/ia oar%.

90

Alexandre Dumas
-rietene" s,use 'aria" resemnat" .n5ele)i" nu-i a+a; n-am nevoie s%-5i s,un mai mult. @dmond s(oase un stri)%t .ndurerat +i" ,ierz/ndu-+i (u totul mintea" se n%,usti s,re u+% stri)/nd6 A7utor" a7utor. 'aria avu .n(% ,uterea s%-l o,reas(%. *%(ere" s,use el" altminteri e+ti ,ierdut= S% nu ne mai )/ndim de(/t la dumneata" ,rietene" f%(/ndu-5i (a,tivitatea su,ortabil% sau evadarea ,osibil%. Ji-ar trebui ani de zile (a s% refa(i sin)ur tot (e am f%(ut eu ai(i +i s-ar nimi(i .ntr-o (li,%" da(% su,rave)4etorii no+tri ar avea (uno+tin5% (% am fost .n5ele+i. De altminteri" fii lini+tit" ,rietene" (ar(era ,e (are o ,%r%ses( nu va r%m/ne mult% vreme )oal%3 alt nenoro(it va veni s%-mi ia lo(ul. *e vei .nf%5i+a a(estuia (a un .n)er salvator. >a fi ,oate t/n%r" ,uterni( +i r%bd%tor (u dumneata" va ,utea s% te a7ute .n evadarea ,e (are (u o .m,iedi(am. #u vei mai avea" le)at% de dumneata" o 7um%tate de (adavru" (are s%-5i ,aralizeze mi+(%rile. Eot%r/t lu(ru" Dumnezeu fa(e" .n sf/r+it" (eva ,entru dumneata6 .5i d% mai mult de(/t .5i r%,e+te +i e tim,ul s% mor. @dmond nu ,utu de(/t s%-+i .m,reune m/inile +i s% stri)e6 <4" ,rietene" ,rietene" ta(i= A,oi" re(%,%t/ndu-+i for5a" zdrun(inat% o (li,% de lovitura ne,rev%zut% +i (ura7ul fr/nt de (uvintele b%tr/nului6 <4" s,use el" te-am mai salvat o dat%" am s% te salvez +i a doua oar%= 1idi(% ,i(iorul ,atului +i s(oase fla(onul (u o treime ,lin% .n(% de li(oarea ro+ie. 9ite" s,use el" mai e din b%utura salvatoare. 1e,ede" re,ede" s,une-mi (e trebuie s% fa( de data a(easta3 sunt instru(5iuni noi; >orbe+te" ,rietene" te as(ult. #u mai e ni(i o s,eran5%" r%s,unse 'aria (l%tin/nd (a,ul3 dar n-are a fa(e" Dumnezeu vrea (a omul ,e (are l-a (reat +i .n inima (%ruia a .nr%d%(inat a+a de ad/n( dra)ostea de via5%" s% fa(% tot (e .i st% .n ,utin5% ,entru a ,%stra existen5a a(easta a+a de )rea uneori" a+a de s(um,% .ntotdeauna. Da" da" ex(lam% Dant:s +i te voi salva" te asi)ur. @i bine" .n(ear(%. 'ri)ul ,une st%,/nire ,e mine3 simt (um s/n)ele n%,%de+te la (reier3 simt tremur%tura oribil% (are fa(e s%-mi (l%n5%neas(% din5ii +i s%-mi desfa(% oasele3 .n (in(i minute r%ul va izbu(ni" .ntr-un sfert de or% nu va mai r%m/ne din mine de(/t un (adavru. <4= ex(lam% Dant:s (u inima fr/nt% de durere. >ei ,ro(eda (a +i .nt/ia oar%" .ns% nu vei mai a+te,ta a+a de mult. n (easul a(esta toate resorturile vie5ii sunt uzate" iar moartea (ontinu% el ar%t/ndu-+i bra5ul +i ,i(iorul ,aralizate nu va mai avea de f%(ut de(/t 7um%tate din treab%. Da(%" du,% (e mi-ai turnat dou%s,reze(e ,i(%turi .n )ur% .n lo( de ze(e" vezi (% nu-mi revin" vei turna restul. A+az%-m% a(um ,e ,at" (%(i nu m% mai ,ot 5ine. @dmond .l lu% ,e b%tr/n .n bra5e +i-l de,use ,e ,at. A(um" ,rietene" s,use 'aria" sin)ura m/n)/iere a vie5ii mele am%r/te" dumneata ,e (are (erul mi te-a dat (am t/rziu" .ns% mi te-a dat (a dar ne,re5uit +i ,entru (are .i mul5umes(3 .n momentul des,%r5irii de dumneata ,entru de-a ,ururi" .5i urez toat% feri(irea" toat% ,ros,eritatea ,e (are o meri5i6 fiul meu" te bine(uv/ntez= */n%rul (%zu .n )enun(4i rezem/ndu-+i (a,ul de ,atul b%tr/nului. As(ult% bine (e .5i s,un .n momentul a(esta su,rem6 (omoara familiei S,ada exist%3 Dumnezeu .n)%duie (a ,entru mine s% nu mai fie ni(i distan5%" ni(i ,iedi(%. < v%d .n fundul )rotei a doua3 o(4ii mei str%,un) ad/n(ul ,%m/ntului +i sunt ului5i de at/tea bo)%5ii. Da(% izbute+ti s% fu)i" aminte+te-5i (% bietul abate" ,e (are toat% lumea .l (redea nebun" nu era. Alear)% la Monte-Cristo" ,rofit% de averea noastr%" ,rofit% de ea" ai suferit destul. < z)uduire violent% .l .ntreru,se ,e b%tr/n. Dant:s .n%l5% (a,ul" v%zu o(4ii (are se in7e(tau (u ro+u6 ,%rea (% un val de s/n)e ur(ase din ,ie,t la frunte. Adio= adio= murmur% b%tr/nul" str/n)/nd (onvulsiv m/na t/n%rului. Adio= <" nu .n(%" nu .n(%= stri)% a(esta3 nu ne ,%r%si3 Doamne" a7ut%-l... a7utor= a7utor... *%(ere= t%(ere= murmur% muribundul6 s% nu ne des,art%" da(% m% salvezi. Ai dre,tate. < da" da" fii lini+tit" te voi salva= De altminteri" (u toate (% suferi mult" suferin5a e mai mi(% de(/t .nt/ia oar%. <" nu te .n+ela3 suf%r mai ,u5in" ,entru (% .n mine e mai ,u5in% for5% ,entru a suferi. ?a v/rsta dumitale ai (redin5% .n via5%. -rivile)iul tinere5ii e s% (read% +i s% n%d%7duias(%. Dar b%tr/nii v%d mai lim,ede moartea. <4" iat-o... vine... s-a sf/r+it... vederea mi se ,ierde... mintea .mi fu)e... d%-mi m/na" Dant:s... adio...adio. Bi" ridi(/ndu-se (u o ultim% sfor5are .n (are .+i adun% toate ,uterile6 Monte-Cristo= s,use el. #u uita" Monte-Cristo= Bi re(%zu ,e ,at.

91

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Criza a fost (um,lit%6 m%dulare (4ir(ite" ,leoa,e umflate" o s,um% s/n)er/nd%" un (or, nemi+(at" iat% (e r%mase ,e ,atul de durere" .n lo(ul f%,turii inteli)ente (are se (ul(ase (u o (li,% .nainte. Dant:s lu% lam,a" o ,use la (%,%t/iul ,atului" ,e ,iatra ie+it% .n relief +i de unde li(%rirea ei tremurat% lumina (u o r%sfr/n)ere fantasti(% fi)ura des(om,us% +i tru,ul .n5e,enit. A+te,t% (u o(4ii fixa5i momentul administr%rii remediului salvator. C/nd so(oti (% momentul a venit" lu% (u5itul" des(le+t% din5ii (are se .m,otrivir% mai ,u5in de(/t .nt/ia oar%" num%r% una du,% alta dou%s,reze(e ,i(%turi +i a+te,t%3 fiola mai (on5inea a,roa,e .n(% o dat% ,e at/t. A+te,t% ze(e minute" un sfert de or%" o 7um%tate de or%" nu se (linti nimi(. *remur/nd" (u ,%rul zburlit" (u fruntea .n)4e5at% de sudoare" el num%ra (li,ele du,% b%t%ile inimii. Cu)et% atun(i (% era tim,ul s% fa(% ultima .n(er(are6 a,ro,ie fiola de buzele .nvine5ite ale lui 'aria +i" f%r% s% mai aib% nevoie s% des(le+teze f%l(ile (are r%m%seser% des(4ise" turn% toat% li(oarea din ea. 1emediul ,roduse un efe(t )alvani(" o tremur%tur% violent% s(utur% membrele b%tr/nului" o(4ii lui se redes(4iser% )roazni(i la vedere" s(oase un sus,in (are sem%na (u un stri)%t" a,oi tru,ul .nfiorat re(%zu ,u5in (/te ,u5in .n nemi+(are. 1%maser% des(4i+i numai o(4ii. < 7um%tate de (eas" un (eas" un (eas +i 7um%tate se s(urser%. n (easul a(esta +i 7um%tate de nelini+te" @dmond" a,le(at deasu,ra ,rietenului s%u" (u m/na ,e inima lui" sim5i r/nd ,e r/nd (um tru,ul se r%(e+te +i (um inima .+i stin)e b%taia tot mai surd% +i mai ,rofund%. n sf/r+it" nu su,ravie5ui nimi(6 ultima tres%rire a inimii .n(et%. 'a5a deveni livid%" o(4ii r%m%seser% des(4i+i" dar ,rivirea se stinse. Ceasurile erau +ase +i 7um%tate" diminea5a" ziua .n(e,ea s% se arate +i raza (i alburie" n%,%dind (ar(era" f%(ea s% ,%leas(% lumina muribund% a l%m,ii. 1%sfr/n)eri (iudate tre(eau ,este (4i,ul (adavrului" d/ndu-i din (/nd .n (/nd a,aren5e de via5%. C/t% vreme dur% lu,ta dintre zi +i noa,te" Dant:s mai ,utu s% se .ndoias(%3 dar" de .ndat% (e ziua birui" el .n5elese (% se afl% sin)ur (u un (adavru. Atun(i o )roaz% ,rofund% +i de ne.nfr/nt ,use st%,/nire ,e sine3 nu mai (utez% s% str/n)% m/na (are at/rna .n 7osul ,atului" nu mai (utez% s%-+i o,reas(% o(4ii asu,ra o(4ilor fi(+i +i albi" ,e (are .n(er(% .n mai multe r/nduri" dar inutil" s%-i .n(4id% +i (are se des(4ideau mereu. Stinse lam,a" o t%inui (u )ri7% +i fu)i" a+ez/nd (/t ,utu mai bine les,edea deasu,ra (a,ului s%u. @ra de altminteri tim,ul" (%(i temni(erul venea. De data a(easta" el .+i .n(e,u vizita (u Dant:s3 ,le(/nd din (ar(era lui" urma s% trea(% .n a(eea a lui 'aria (%ruia .i du(ea m/n(are +i ruf%rie. #imi( de altminteri nu indi(a la omul a(esta (% el avea (uno+tin5% de (ele .nt/m,late. 0e+i. Dant:s fu atun(i (u,rins de un neast/m,%r nes,us de a +ti (e se va ,etre(e .n (ar(era neferi(itului ,rieten3 reintr% de(i .n )aleria subteran% +i a7unse la tim, (a s% aud% ex(lama5iile )ardianului" (are (4ema .n a7utor. n (ur/nd (eilal5i temni(eri intrar%3 a,oi se auzi ,asul )reoi +i re)ulat al solda5ilor. n urma solda5ilor sosi )uvernatorul. @dmond auzi 4/r+/itul ,atului ,e (are era z)/l5/it (adavrul3 auzi )lasul )uvernatorului (are ,orun(ea s% i se arun(e a,% .n fa5% +i (are" v%z/nd (% .n (iuda stro,irii de5inutul nu-+i revenea" trimise du,% medi(. $uvernatorul ie+i3 (/teva (uvinte de (om,asiune a7unser% la ure(4ile lui Dant:s" ameste(ate (u r/sete bat7o(oritoare. Eaide-4aide" s,use omul" nebunul s-a dus s%-+i )%seas(% (omorile3 (%l%torie bun%= Cu toate milioanele lui n-o s% aib% (u (e-+i ,l%ti )iul)iul" )l%sui altul. <" de(lar% al treilea )las" )iul)iurile de la Castelul 0f nu (ost% s(um,. -oate (%" fiind om al biseri(ii" se vor fa(e nis(aiva (4eltuieli ,entru el" s,use unul dintre ,rimii interlo(utori. < s% aib% atun(i onorurile sa(ului. @dmond as(ulta" nu ,ierdea un (uv/nt" dar mare lu(ru nu .n5ele)ea. Cur/nd )lasurile se stinser% +i i se ,%ru (% (ei veni5i ,%r%seau .n(%,erea. *otu+i nu (utez% s% intre6 s-ar fi ,utut s% fi l%sat vreun temni(er ,entru ,%zirea mortului. 1%mase de(i t%(ut" nemi+(at" 5in/ndu-+i r%suflarea. Cam du,% un (eas" lini+tea fu .nsufle5it% de un z)omot slab (are (res-(u tre,tat. Se .na,oia )uvernatorul" urmat de medi( +i de mai mul5i ofi5eri.

92

Alexandre Dumas
Se f%(u un moment de t%(ere6 de bun% seam%" medi(ul se a,ro,iase de ,at +i examina (adavrul. Cur/nd dis(u5iile .n(e,ur%. Medi(ul analiz% ,ri(ina de(esului ,rizonierului +i-l de(lar% ,e a(esta mort. ntreb%rile +i r%s,unsurile de(ur)eau (u o indiferen5% (are .l indi)na ,e Dant:s3 i se ,%rea (% toat% lumea e datoare s% simt% ,entru bietul abate o ,arte din afe(5iunea ,e (are i-o ,urta el. Sunt m/4nit de (ele (e-mi s,ui" )l%sui )uvernatorul" r%s,unz/nd (ertitudinii manifestate de medi( (% b%tr/nul .ntr-adev%r murise3 era un ,rizonier bl/nd" inofensiv" amuzant ,rin nebunia lui +i" mai (u seam%" u+or de su,rave)4eat. <" de(lar% temni(erul" ar fi ,utut s% nu fie ,%zit delo( +i ar fi r%mas (in(ize(i de ani ai(i )arantez f%r% s% .n(er(e o sin)ur% tentativ% de evadare. *otu+i" relu% )uvernatorul" (red (% s-ar im,une de ur)en5%" .n (iu-da (onvin)erii dumneavoastr% nu ,entru (% m% .ndoies( de +tiin5a (u (are sunte5i .nzestrat" dar ,entru ,ro,ria mea r%s,undere " s% ne asi)ur%m (% ,rizonierul e .ntr-adev%r mort. 9n moment de t%(ere de,lin%" .n r%stim,ul (%reia Dant:s" mereu la ,/nd%" so(oti (% medi(ul examina +i ,i,%ia .n(% o dat% (adavrul. -ute5i fi lini+tit" s,use atun(i medi(ul" a murit6 v% )arantez. Bti5i" domnule" )l%sui )uvernatorul st%ruind" noi nu ne mul5umim .n astfel de (azuri (u un sim,lu examen3 .n (iuda tuturor a,aren5elor" v% ro) m/ntui5i o,era5ia" .nde,linind formalit%5ile ,res(rise de le)e. S% fie .n(%lzite fiarele" s,use medi(ul3 serios vorbind e o ,re(au5ie inutil%. <rdinul .n(%lzirii fiarelor .l .nfior% ,e Dant:s. Se auzir% ,a+i )r%bi5i" s(/r5/itul u+ii" (/teva tro,%ituri interioare" iar ,este (/teva (li,e un temni(er se .na,oia s,un/nd6 -oftim 7arul (u un fier. Se ,roduse o t%(ere de o (li,%" a,oi se auzi simitul (%rnurilor (are ardeau +i al (%ror miros )ros +i )re5os str%,unse (4iar zidul dina,oia (%ruia Dant:s as(ulta (u oroare. C/nd sim5i mirosul de (arne uman%" (arbonizat%" sudoarea 5/+ni ,e fruntea t/n%rului +i avu senza5ia (% le+in%. -re(um vede5i" domnule" este mort" s,use medi(ul3 arsura .n (%l(/i e 4ot%r/toare3 bietul nebun este vinde(at de nebunia lui +i liberat din (a,tivitate. #u-l (4ema 'aria; .ntreb% unul dintre ofi5erii (are .l .ntov%r%+eau ,e )uvernator. Da" domnule" +i" du,% (/te ,retindea" era un nume ve(4i3 de altminteri era foarte .nv%5at +i (u destul% 7ude(at% asu,ra tuturor (4estiunilor (are nu veneau .n atin)ere (u (omoara sa3 dar asu,ra a(esteia" trebuie s% m%rturises(" nu admitea ri,ost%. Afe(5iunea ,e (are noi o numim monomanie" s,use medi(ul. #-ai avut ni(iodat% motive s% te ,l/n)i de el; .ntreb% )uvernatorul ,e temni(erul .ns%r(inat (u adu(erea ,roviziilor abatelui. #i(iodat%" domnule )uvernator" r%s,unse temni(erul" absolut ni(iodat%. Da" dim,otriv%" uneori m% distra foarte mult" s,un/ndu-mi fel de fel de lu(ruri. ntr-o zi" (/nd nevast%-mea era bolnav%" el mi-a dat o re5et% (are a vinde(at-o. Ea-4a" r/se medi(ul" nu +tiam (% am avut a fa(e (u un (ole)3 n%d%7duies(" domnule )uvernator" ad%u)a el r/z/nd" (% .l ve5i trata (um se (uvine. Da" da" fii lini+tit" va fi .n)ro,at (u de(en5% .n sa(ul (el mai nou ,e (are .l vom ,utea )%si3 e+ti mul5umit; *rebuie s% .nde,linim formalitatea a(easta .n fa5a dumneavoastr%" domnule; .ntreb% un temni(er. '%r% .ndoial%" dar )r%bi5i-v%3 nu ,ot s% r%m/n toat% ziua ai(i. Se auzir% alte tro,%ituri3 .n (li,a urm%toare un f/+/it de ,/nz% mototolit% r%zbi la ure(4ile lui Dant:s" ,atul s(/r5/i ,e ar(uri" un ,as )reoi ,asul unui om (are ridi(a o ,ovar% se ,ro,ti ,e les,ede" a,oi ,atul s(/r5/i din nou sub )reutatea ,us% de el. -e desear%" s,use )uvernatorul. Se fa(e slu7b% reli)ioas%; .ntreb% un ofi5er. Cu ne,utin5%" r%s,unse )uvernatorul3 (a,elanul (astelului mi-a (erut ieri (on(ediu" (a s% fa(% un mi( voia7 de o,t zile la $Vr:s +i i-am )arantat ,entru to5i de5inu5ii .n intervalul %sta3 bietul abate n-avea de(/t s% nu se )r%beas(% a+a de tare +i ar fi avut re(viemul s%u. @4" s,use medi(ul (u im,ietatea oamenilor de meseria sa" este om al biseri(ii6 Dumnezeu o s% 5in% seama +i n-o s% ofere iadului ,l%(erea r%ut%(ioas% de a-i trimite un ,reot. 9n 4o4ot de r/s urm% )lumei de ,rost )ust.

93

Contele de Monte-Cristo vol. 1


ntre tim, (ontinua o,era5ia .nmorm/nt%rii. -e desear%" s,use )uvernatorul" (/nd (a fu terminat%. ?a (e or%; .ntreb% temni(erul. -e la ze(e sau uns,reze(e. Mortul trebuie ve)4eat; De (e; n(4ide5i (ar(era (a +i (um ar fi viu" at/ta tot. -a+ii se de,%rtar% atun(i" )lasurile s(%zur% tre,tat" z)omotul u+ii (u broas(a ei 5%(%nitoare +i (u z%voarele s(/r5/itoare se auzi" o lini+te mai ,osa(% de(/t a(eea a sin)ur%t%5ii lini+tea mor5ii n%,%di totul" ,/n% +i sufletul .n)4e5at al t/n%rului. Atun(i el ridi(% .n(eti+or les,edea (u (a,ul +i arun(% o ,rivire (er(et%toare. n(%,erea era )oal%6 Dant:s ie+i din )alerie.

Capitolul XX

Cimitirul Castelului 0f

-e ,at" (ul(at de-a lun)ul +i slab luminat de lumina (e5oas%" (are ,%trundea ,rin fereastr%" se vedea un sa( de ,/nz% )rosolan%" sub ale (%rei (ule lar)i se desena nel%murit% o form% lun)%" 5ea,%n%6 ultimul )iul)iu al lui 'aria" )iul)iu (are" du,% s,usa temni(erilor" (osta a+a de ieftin. -rin urmare totul se sf/r+ise. < des,%r5ire material% exista de ,e a(um .ntre Dant:s +i b%tr/nul s%u ,rieten3 nu mai ,utea s%-i vad% o(4ii" (are r%m%seser% des(4i+i (a ,entru a ,rivi din(olo de moarte" nu mai ,utea s% str/n)% m/na is(usit%" (are ridi(ase ,entru el v%lul (e a(o,erea lu(rurile t%inuite. 'aria" utilul" bunul tovar%+ (u (are se obi+nuise a+a de temeini(" nu mai exista de(/t .n amintirea sa. Atun(i se a+ez% la (%,%t/iul ,atului (um,lit +i se (ufund% .ntr-o melan(olie sumbr%" amar%. Sin)ur= 1edevenise sin)ur= 1e(%zuse .n t%(ere" se re)%sea .n fa5a neantului= Sin)ur= #i(i m%(ar vederea" ni(i m%(ar )lasul sin)urei fiin5e omene+ti (are .l le)a .n(% de ,%m/nt= #u era mai bine s% se du(%" asemeni lui 'aria +i s%-l .ntrebe ,e Dumnezeu de eni)ma vie5ii" (u ris(ul de a tre(e ,rin ,oarta lu)ubr% a suferinzilor; 0deea sinu(iderii" iz)onit% de ,rietenul s%u" .nde,%rtat% de ,rezen5a lui" se .n%l5% atun(i (a o fantom% l/n)% (adavrul lui 'aria. &Da(% a+ ,utea s% mor" s,use el" m-a+ du(e unde se du(e el +i (u si)uran5% l-a+ re)%si. Dar (um s% mor; ?u(ru foarte u+or" ad%u)% el r/z/nd3 voi r%m/ne ai(i" m% voi n%,usti asu,ra ,rimului venit" .l voi )/tui +i m% vor )4ilotina.& Dar" deoare(e .n durerile mari (a +i .n marile furtuni abisul se )%se+te .ntre dou% (reste de valuri" Dant:s se trase .na,oi de la ideea mor5ii infamante +i tre(u )rabni( de la dezn%de7de la o sete arz%toare de via5% +i libertate. &S% mor; <" nu= ex(lam% el3 nu am tr%it at/ta" nu am suferit at/ta ,entru (a a(um s% mor. @ra bine s% mor (/nd luasem 4ot%r/rea (/ndva" sunt ani de atun(i3 dar a(um ar .nsemna s% vin ,rea mult .n a7utorul destinului meu ti(%los. #u3 vreau s% tr%ies(" vreau s% lu,t ,/n% la (a,%t3 nu" vreau s% re(u(eres( feri(irea (are mi-a fost r%,it%. Mai .nainte de a muri uitam (% am (%l%ii mei de ,ede,sit +i ,oate" (ine +tie" (/5iva ,rieteni de r%s,l%tit. Dar a(um voi fi uitat ai(i +i nu voi mai ie+i din (amera mea de(/t (a 'aria. C/nd rosti (uvintele a(estea" @dmond r%mase nemi+(at" (u o(4ii fi(+i" (a un om izbit de o idee subit%" dar ,e (are ideea .l .ns,%im/nt%3 se .n%l5% deodat%" duse m/na la frunte" (a +i (um avea ame5eal%" f%(u dou%-trei o(oluri ,rin .n(%,ere +i se o,ri dinaintea ,atului. <4" murmur% el" (ine .mi trimite )/ndul a(esta; Dumnezeule" tu; De vreme (e numai mor5ii ies liberi de ai(i" s% lu%m lo(ul mor5ilor. Bi" f%r% s% mai ,iard% tim,ul de a reveni asu,ra a(estei 4ot%r/ri" (a ,entru a nu da (u)etului r%)azul s% nimi(eas(% dezn%d%7duita 4ot%r/re" el se a,le(% asu,ra sa(ului 4idos" .l desf%(u (u (u5itul lui 'aria" s(oase (adavrul din sa(" .l duse la el" .l (ul(% .n ,at" .l a(o,eri (u zdrean5a (u (are se a(o,erea de obi(ei sin)ur" trase ,este el ,%tura" s%rut% .n(% o dat% fruntea .n)4e5at%" .n(er(% s% .n(4id% o(4ii rebeli (are (ontinuau s% r%m/n% des(4i+i" .nfri(o+%tori ,rin absen5a )/ndirii" .ntoarse (a,ul s,re ,erete" ,entru (a temni(erul" adu(/nd (ina" s% (read% (% era (ul(at a+a (um f%(ea de obi(ei deseori" se .na,oie .n )alerie" trase ,atul l/n)% zid" reintr% .n (ealalt% .n(%,ere" lu% din dula, a(ul"

94

Alexandre Dumas
a5a" .+i arun(% zdren5ele" ,entru (a sub ,/nz% s% se simt% tru,ul )ol" se stre(ur% .n sa(ul s,inte(at" se a+ez% .n ,ozi5ia .n (are era (adavrul" +i-l (usu ,e din%untru. 0 s-ar fi ,utut auzi b%t%ile inimii da(%" din nenoro(ire" intra (ineva .n momentul a(ela. Dant:s ar fi ,utut s% a+te,te foarte bine ,/n% du,% vizita de sear%" dar se temea (a nu (umva )uvernatorul s%-+i s(4imbe ,/n% atun(i 4ot%r/rea +i s% se ia (adavrul. 9ltima lui s,eran5% era atun(i ,ierdut%. n ori(e (az" ,lanul lui era a(um .nto(mit. 0at% (e se )/ndea s% fa(%. Da(%" ,e ,ar(ursul drumului" )ro,arii +i-ar fi dat seama (% ,urtau o fiin5% vie" .n lo( s% ,oarte un mort" Dant:s nu i-ar fi l%sat s% se re(ulea)%3 (u o lovitur% vi)uroas% de (u5it el ar fi des,i(at sa(ul de sus ,/n% 7os" ar fi ,rofitat de .nfri(o+area lor +i ar fi fu)it3 da(% ar fi vrut s%-l o,reas(%" avea (u5itul. Da(% .l du(eau ,/n% la (imitir +i-l de,uneau .ntr-o )roa,%" s-ar fi l%sat a(o,erit (u ,%m/nt3 a,oi" ,entru (% era noa,te" el +i-ar fi (roit" de .ndat% (e )ro,arii .ntor(eau s,atele" un drum ,rin lutul moale +i ar fi fu)it6 n%d%7duia (a )reutatea de ,%m/nt s% nu fie ,rea mare" (a s-o ,oat% s%lta. Da(% se .n+ela" da(% dim,otriv% ,%m/ntul era ,rea )reu" ar fi murit .n%bu+it +i" (u at/t mai bine" totul se sf/r+ea. Dant:s nu m/n(ase din a7un" dar nu se )/ndise la foame .n tim,ul dimine5ii +i nu se )/ndea ni(i a(um. Situa5ia sa era ,rea (riti(%" ,entru a-i .n)%dui s%-+i o,reas(% )/ndul asu,ra altei idei. -rimul ,eri(ol ,e (are .l .nt/m,ina Dant:s era (a nu (umva temni(erul" adu(/ndu-i (ina de la orele +a,te s% observe substituirea o,erat%. Din feri(ire" .n vreo dou%ze(i de r/nduri" fie din mizantro,ie" fie din oboseal%" Dant:s .l ,rimise ,e temni(er (ul(at3 iar .n (azul a(esta" de obi(ei" omul de,unea ,/inea +i su,a ,e mas% +i se retr%)ea .n t%(ere. De data a(easta .ns% temni(erul ,utea s% se abat% de la mutismul s%u" s%-i vorbeas(% lui Dant:s +i" v%z/nd (% nu r%s,unde s% se a,ro,ie de ,at +i s% des(o,ere totul. C/nd (easurile +a,te seara se a,ro,iar%" nelini+tile lui Dant:s .n(e,ur% (u adev%rat. Cu m/na a,%sat% ,e inim%" .n(er(a s% astu,e b%t%ile a(esteia" .n tim, (e (u (ealalt% .+i +ter)ea de ,e frunte sudoarea (are se ,relin)ea de-a lun)ul t/m,lelor. Din (/nd .n (/nd .l str%b%teau fiori ,rin tot (or,ul +i-i str/n)eau inima (a .ntr-o men)4in% de )4ea5%. Avea atun(i senza5ia (% moare. <rele se s(urser% f%r% s% adu(% vreo mi+(are .n (astel +i Dant:s .n5elese (% de ,rima ,rime7die a s(%,at. Semn bun. n sf/r+it" (am la ora fixat% de )uvernator" se auzir% ,a+i ,e s(ar%. @dmond .n5elese (% a venit momentul3 .+i adun% tot (ura7ul" 5in/ndu-+i r%suflarea. Ar fi fost feri(it" da(% ar fi ,utut s%-+i re5in% totodat% +i zv/(nirile ,re(i,itate ale arterelor. Mi+(area se o,ri la u+%3 ,a+ii erau dubli. Dant:s )4i(i (% (ei doi )ro,ari veneau la el. D%nuiala se s(4imb% .n (ertitudine" (/nd auzi z)omotul ,e (are ei .l f%(eau de,un/nd lar)a. 9+a se des(4ise" o lumin% voalat% r%zbi ,/n% la o(4ii lui Dant:s. >%zu" ,rin ,/nza (are-l a(o,erea" dou% umbre a,ro,iindu-se de ,at. A treia" la u+%" 5in/nd un felinar .n m/n%. Cei doi oameni (are se a,ro,iar% de ,at a,u(ar% sa(ul de un (a,%t +i de altul. @ (am )reu ,entru un b%tr/n a+a de slab" s,use unul ridi(/ndu-l de (a,. Se zi(e (% fie(are an s,ore+te (u (/te o 7um%tate de livr% )reutatea oaselor" )l%sui (el%lalt" lu/ndu-l de ,i(ioare. Ji-ai f%(ut le)%tura; .ntreb% ,rimul. A+ fi fost ,rost s% ne .n(%r(%m (u o )reutate de ,risos" s,use al doilea3 o fa( a(olo. Ai dre,tate3 s% ,le(%m. &Ce le)%tur%;& se .ntreb% Dant:s. Mutar% ,e ,retinsul mort din ,at" ,e tar)%. @dmond se .n5e,enea (/t mai mult" (a s%-+i 7oa(e (/t mai bine rolul de r%,osat. A,u(ar% tar)a +i (orte)iul" luminat de omul (u felinar" (are mer)ea .nainte" ur(% s(ara. Deodat% a(rul ,roas,%t +i as,ru al no,5ii .l n%,%di. Dant:s re(unos(u mistralul. Avu o senza5ie subit%" ,lin% totodat% de volu,t%5i +i de nelini+ti. -urt%torii f%(ur% vreo dou%ze(i de ,a+i" a,oi se o,rir% +i de,user% tar)a ,e sol. 9nul se de,%rt%" iar Dant:s .i auzi bo(an(ii r%sun/nd ,e les,ezi. &9nde sunt oare;& se .ntreb% el. Btii (% nu e u+or delo(; s,use (el (are r%m%sese l/n)% Dant:s a+ez/ndu-se ,e mar)inea t%r)ii. -rimul sim5%m/nt al lui Dant:s fusese s% evadeze3 din feri(ire se st%,/ni. Eaide" lumineaz%-mi" animalule= )l%sui ,urt%torul (are se de,%rtase3 altminteri n-am s% )%ses( ni(iodat% (e (aut.

95

Contele de Monte-Cristo vol. 1


<mul (u felinar se su,use .ndemnului" de+i" ,re(um a5i v%zut" invita5ia nu fusese f%(ut% .n termeni to(mai (onvenabili. &Dar (e o fi (%ut/nd;& se .ntreb% Dant:s. Desi)ur (% o sa,%. < ex(lama5ie de satisfa(5ie ar%t% (% )ro,arul )%sise (eea (e (%uta. n sf/r+it" s,use (el%lalt" nu mer)e ,rea lesne. Da" r%s,unse el" dar n-a ,ierdut nimi( a+te,t/nd. Se a,ro,ie de @dmond" (are auzi de,un/ndu-se l/n)% el un (or, )reu +i r%sun%tor3 .n momentul a(ela o fr/n)4ie .i .n(on7ur% ,i(ioarele str/n)/ndu-i-le ,uterni( +i dureros. @i" l-ai le)at; .ntreb% )ro,arul (are st%tuse de)eaba. Da +i .n(% bine" s,use (el%lalt6 .5i )arantez. Atun(i la drum. Bi tar)a ridi(at% ,orni din nou. '%(ur% vreo (in(ize(i de ,a+i" a,oi se o,rir% des(4iz/nd o u+%" ,e urm% iar ,ornir%. M)omotul valurilor (e se s,%r)eau de st/n(ile ,e (are e (onstruit (astelul a7un)ea tot mai l%murit la ure(4ea lui Dant:s" ,e m%sur% (e .naintau. -roast% vreme" s,use unul dintre ,urt%tori. #u e bine s% te afli ,e mare .n noa,tea asta. Da" abatele este .n ,rime7die s% se ude" )l%sui (el%lalt +i izbu(nir% .n r/s. Dant:s nu ,ri(e,u ,rea bine )luma" dar ,%rul i se zb/rli .n (a,. Dravo" am a7uns" relu% ,rimul. Mai de,arte" mai de,arte" s,use (el%lalt" +tii bine (% ultimul a r%mas .n drum" zdrobit de st/n(i +i (% )uvernatorul ne-a (ertat a doua zi (% suntem tr/ntori. '%(ur% .n(% vreo ,atru" (in(i ,a+i" ur(/nd mereu" a,oi Dant:s sim5i (% e a,u(at de (a, +i de ,i(ioare +i le)%nat. 9na" s,user% )ro,arii. Dou%. *rei= n momentul a(ela Dant:s se sim5i zv/rlit .ntr-un vid enorm" str%b%t/nd aerul (a o ,as%re r%nit%" (%z/nd" (%z/nd mereu" (u o s,aim% (are-i .n)4e5a inima. De+i tras .n 7os de un obie(t )reu (are .i ,re(i,ita zborul" i se ,%ru (% ,r%bu+irea dur% un se(ol. n sf/r+it" intr% (u un z)omot .nfri(o+%tor" (a o s%)eat%" .ntr-o a,% .n)4e5at% (e-l f%(u s% s(oat% un stri)%t .n%-bu+it .n (4iar (li,a a(eea de s(ufundare. Dant:s fusese zv/rlit .n mare" la fundul (%reia .l t/ra o )4iulea de fier" le)at% de ,i(ioarele sale. Marea e (imitirul Castelului 0f.

Capitolul XXI

0nsula *iboulen

#%u(it" a,roa,e sufo(at" Dant:s avu totu+i ,rezen5a de s,irit s%-+i 5in% r%suflarea +i" deoare(e m/na drea,t%" ,re(um am s,us" 5inea (u5itul des(4is" )ata ,entru ori(e eventualitate" el s,inte(% re,ede sa(ul" s(oase bra5ul" ,e urm% (a,ul3 dar atun(i" .n (iuda mi+(%rilor ,e (are le f%(u" ,entru a ridi(a )4iuleaua" se sim5i t/r/t la fund3 se .n(ord% (%ut/nd fr/n)4ia (are-i le)a ,i(ioarele +i" (u o sfor5are su,rem%" o t%ie exa(t .n momentul (/nd se .n%bu+ea3 (u o lovitur% vi)uroas% de ,i(ior" el se .n%l5% liber la su,rafa5a m%rii" .n tim, (e )4iuleaua t/ra .n ad/n(imile ne(unos(ute 5es%tura )rosolan% (are fusese (/t ,e-a(i s%-i devin% )iul)iu. Dant:s res,ir% doar +i se (ufund% din nou3 (%(i ,rima ,re(au5ie ,e (are era dator s-o ia" era s% evite ,rivirile. C/nd rea,%ru ,entru a doua oar%" se afla la (el ,u5in (in(ize(i de ,a+i de lo(ul (%derii3 v%zu deasu,ra (a,ului un (er ne)ru +i furtunos" ,e su,rafa5a (%ruia v/ntul m%tura (/5iva nori fu)ari" dezv%luind uneori un (ol5i+or de azur ,un(tat de o stea3 dinaintea lui se .ntindea marea mo4or/t% +i mu)ind% ale (%rei valuri .n(e,eau s% (lo(oteas(%" de ,ar(% se a,ro,ia o furtun%" .n tim, (e dina,oi se .n%l5a" (a o fantom% amenin5%toare" )i)antul de )ranit al (%rui v/rf sumbru ,%rea un bra5 .ntins (a s%-+i .n+fa(e ,rada3 ,e st/n(a (ea mai .nalt% un felinar lumina dou% umbre. 0 se ,%ru (% umbrele se ,le(au asu,ra m%rii (u nelini+te3 desi)ur" (iuda5ii )ro,ari auziser% stri)%tul ,e (are el l-a s(os str%b%t/nd s,a5iul. Dant:s se (ufund% .n(% o dat% +i f%(u un drum destul de lun) .ntre dou% a,e3 manevra .i

96

Alexandre Dumas
era alt%dat% familiar% +i atr%)ea de obi(ei" .n 7urul lui" .n )olful -4aro" numero+i admiratori" (are .l ,ro(lamaser% de foarte dese ori" (el mai is(usit .not%tor din Marsilia. C/nd reveni la su,rafa5a m%rii" felinarul dis,%ruse. *rebuia sa se orienteze6 dintre insulele (are .n(on7oar% Castelul 0f" (ele mai a,ro,iate sunt 1atonneau +i -omme)ue3 dar 1atonneau +i -omme)ue sunt lo(uite3 la fel +i mi(a insul% Daume3 insula (ea mai si)ur% era de(i *iboulen sau ?emaire3 insulele *iboulen +i ?emaire se aflau la o le)4e de Castelul 0f. Dant:s se 4ot%r. s% a7un)% la una din a(este dou% insule3 dar (um s% le )%seas(% .n toiul no,5ii (are se .n)ro+a tot mai mult .n 7urul lui; >%zu s(li,ind .n momentul a(esta" (a o stea" farul -lanier. Mer)/nd dre,t s,re far" l%sa insula *iboulen mai la st/n)a3 a,u(/nd s,re st/n)a" avea de(i s% .nt/lneas(% insula .n (ale. Dar" am s,us" de la (astelul 0f la insul% era (el ,u5in o le)4e. Deseori" .n .n(4isoare" 'aria re,eta t/n%rului" v%z/ndu-l ab%tut +i lene+6 Dant:s" nu te l%sa .n voia mole+elii3 te vei .ne(a da(% .n(er(i s% fu)i +i da(% for5ele dumitale n-au fost .ntre5inute. Sub unda )reoaie +i amar%" (uvintele a(estea r%sunar% .n ure(4ile lui Dant:s3 se )r%bise atun(i s% ur(e la su,rafa5% +i s% s,inte(e valurile" (a s% vad% da(% nu (umva +i-a ,ierdut for5ele3 (onstat% (u bu(urie (% li,sa de mi+(are for5at% nu-i r%,ise nimi( din ,utere +i din a)ilitate +i sim5i (% era .n(% st%,/n ,e elementul .n (are se 7u(ase de (o,il. De altminteri" fri(a" ,erse(utoare ra,id%" dubl% vi)oarea lui Dant:s3 as(ult% a,le(at ,e (reasta valurilor da(% nu a7un)e ,/n% la el vreun zvon. <ri de (/te ori se .n%l5a ,e (oama unui val" ,rivirea lui )r%bit% .mbr%5i+a orizontul vizibil +i .n(er(a s% se (ufunde .n bezn%3 fie(are val mai .nalt de(/t (elelalte i se ,%rea o bar(% ,ornit% .n urm%rirea lui +i atun(i .+i s,orea sfor5%rile" (are .l .nde,%rtau desi)ur" dar a (%ror re,etare avea s%-i sleias(% )rabni( ,uterile. Cu toate a(estea .nota" iar (astelul (um,lit se to,ise .ntru(/tva .n ne)ura no(turn%3 nu-l distin)ea" dar .n(% .l sim5ea. Se s(ursese un (eas" .n r%stim,ul (%ruia Dant:s" exaltat de sim5%m/ntul libert%5ii (are-i n%,%dise toat% fiin5a" (ontinua s% s,inte(e valurile .n dire(5ia ,e (are +i-o (roise. &9ite" .+i s,unea el" e a,roa,e un (eas de (/nd .not" dar ,entru (% v/ntul mi-e ,otrivni(" am ,ierdut de bun% seam%" un sfert din vitez%3 (u toate a(estea" da(% nu m-am .n+elat" sunt a(um a,roa,e de *iboulen... Dar da(% m-am .n+elat;& 9n fior tre(u ,rin tru,ul .not%torului3 .n(er(% s% fa(% o (li,% ,luta" s,re a se odi4ni3 dar marea devenea tot mai a)itat% +i .n5elese (ur/nd (% mi7lo(ul a(esta de u+urare ,e (are (ontase" era im,osibil. &@i bine" s,use el" fie" am s% mer) ,/n% la (a,%t" ,/n% (/nd bra5ele se vor istovi" ,/n% (/nd (/r(eii .mi vor n%,%di (or,ul +i atun(i m% voi du(e la fund.& n(e,u s% .noate (u for5a +i (u imboldul dezn%de7dii. Deodat% i se ,%ru (% (erul +i a+a .ntune(os se ,osomora +i mai mult" (% un nor )ros" )reoi" (om,a(t (obora s,re el3 .n a(ela+i tim, sim5i o durere violent% la )enun(4i6 ima)ina5ia .i s,use atun(i" (u viteza ei in(al(ulabil%" (% era izbitura unui )lonte +i (% .ndat% va auzi detun%tura fo(ului de arm%3 dar detun%tura nu r%sun%. Dant:s .ntinse m/na +i sim5i o rezisten5%" .+i trase (el%lalt ,i(ior +i atinse ,%m/ntul6 v%zu atun(i (e anume obie(t (onfundase (u un nor. ?a dou%ze(i de ,a+i de el se ridi(a un blo( de st/n(i bizare" ,e (are le-ai fi luat dre,t un (u,tor imens" ,ietrifi(at .n momentul (elei mai intense mistuiri6 era insula *iboulen. Dant:s se ridi(%" f%(u (/5iva ,a+i .nainte +i se .ntinse" mul5umind lui Dumnezeu" ,e v/rfurile de )ranit (are i se ,%rur% .n momentul a(esta mai ,l%(ute de(/t i se ,%ruse vreodat% (el mai moale ,at. A,oi" .n (iuda v/ntului" .n (iuda furtunii" .n (iuda ,loii (are .n(e,ea s% (ad%" fr/nt de oboseal%" adormi somnul ferme(%tor al omului (%ruia tru,ul .i amor5e+te" dar al (%rui suflet ve)4eaz% (u (on+tienta unei feri(iri nes,erate. Du,% o or% @dmond se trezi sub bubuitura unei detun%turi imense3 furtuna se dezl%n5uise .n s,a5iu +i b%tea aerul (u zborul ei extraordinar. Din (/nd .n (/nd" un ful)er (obora din (er (a un +ar,e de fo(" lumin/nd valurile +i norii (are se rosto)oleau unii .naintea altora" asemeni valurilor unui 4aos imens. Cu ,rivirea lui de marinar" Dant:s nu se .n+elase6 atinsese ,rima dintre (ele dou% insule" (are e .ntr-adev%r insula *iboulen. < +tia stear,%" des(o,erit%" neoferind ni(i (el mai mi( azil3 dar (/nd furtuna se va (alma" el se va arun(a din nou .n mare +i va a7un)e .not ,e insula ?emaire" tot a+a de stear,%" dar mai mare +i de(i mai os,italier%. < st/n(% mai .nalt% oferi lui Dant:s un ad%,ost momentan. Se refu)ie a(olo +i" a,roa,e .n a(eea+i (li,%" furtuna izbu(ni (u toat% furia ei.

97

Contele de Monte-Cristo vol. 1


@dmond sim5ea" tremur/nd" st/n(a sub (are se ad%,ostea3 valurile" s,%r)/ndu-se de baza ,iramidei )i)anti(e" 5/+neau ,/n% la el3 de+i .n si)uran5%" se sim5ea .n mi7lo(ul z)omotului ,rofund" .n mi7lo(ul ful)er%rilor orbitoare" (u,rins de o ame5eal%6 i se ,%rea (% insula tremura sub el +i (%" dintr-un moment .ntr-altul" (a un vas an(orat" .+i va fr/n)e (ablul +i-l va t/r. .n v/rte7ul imens. +i aminti atun(i (% nu m/n(ase de 24 de ore3 .i. era foame" .i era sete. Dant:s .ntinse m/inile +i (a,ul +i sorbi a,a furtunii din s(obitura unei st/n(i. C/nd se .n%l5%" un ful)er" (are des(4idea ,ar(% (erul ,/n% la ,i(ioarele tronului str%lu(itor al lui Dumnezeu" lumin% s,a5iul. n li(%rirea ful)erului" Dant:s v%zu" .ntre insula ?emaire +i (a,ul Croisille" la un sfert de le)4e de el" ar%t/ndu-se (a un s,e(tru (e lune(a de ,e (reasta unui val .n abis" un mi( vas de ,es(ari" ,urtat totodat% de furtun% +i de talaz3 .n (li,a urm%toare" fantoma rea,%ru ,e (oama altui val" a,ro,iindu-se (u re,ezi(iune n%,razni(%. Dant:s vroia s% stri)e" (%ut% vreo zdrean5% (a s-o a)ite .n aer" ,entru a le ar%ta (% se nenoro(eau" dar ei .+i d%deau sin)uri seama de asta. n lumina altui ful)er t/n%rul v%zu ,atru oameni (ram,ona5i de (atar)e +i de +arturi3 al (in(ilea st%tea la (/rma fr/nt%. <amenii" ,e (are el .i vedea" .l v%zur%" desi)ur +i ei" (%(i stri)%te dis,erate ,urtate de vi7elia +uier%toare .i a7unser% la ure(4e. Deasu,ra" (atar)ul .n(ovoiat (a o trestie" ,les(%ia .n aer" (u b%t%i ,re(i,itate" o ,/nz% zdren5uit%3 deodat% le)%turile (are o 5ineau .n(% se ru,ser% +i ea dis,%ru dus% de ad/n(imile mo4or/te ale (erului" asemeni ,%s%rilor mari" albe" (are se s(4i5eaz% ,e norii .ntune(o+i. n a(ela+i tim," se auzi o trosnitur% .nfri(o+%toare3 stri)%te de a)onie a7unser% ,/n% la Dant:s. Cram,onat (a un sfinx de st/n(a de unde se (ufunda s,re abis" un ful)er nou .i ar%t% mi(ul vas zdrobit +i" ,rintre sf%r/m%turi" (a,ete +i fi)uri dis,erate" bra5e .ntinse s,re (er. A,oi totul re(%zu .n noa,te3 s,e(ta(olul n%,razni( avusese durata unui ful)er. Dant:s se n%,usti ,e ,anta lune(oas% a st/n(ilor" (u ris(ul de a se rosto)oli .n mare3 ,rivi" as(ult%" dar nu mai auzi +i nu mai v%zu nimi(6 ni(i stri)%tele" ni(i sfor5%ri omene+ti3 doar furtuna" a(est mare lu(ru dumnezeies(" (ontinua s% urle dim,reun% (u v/nturile +i s% s,ume)e dim,reun% (u valurile. -u5in (/te ,u5in v/ntul se ,otoli3 (erul rosto)oli s,re a,us nori mari" (enu+ii" dezumfla5i ,ar(% de vi7elie3 azurul rea,%ru" (u stelele (are erau mai s(/nteietoare de(/t ori(/nd3 (ur/nd" s,re miaz%zi" o f/+ie lun)%" ro+iati(%" desen% la orizont ondula5ii alb%strii" ne)re3 valurile r%bufnir%" o li(%rire subit% )oni ,e (restele lor" s(4imb/nd (oamele s,umoase .n (oame aurii. @ra ziu%. Dant:s r%mase .n(remenit +i mut dinaintea m%re5ului s,e(ta(ol" (a +i (um .l vedea ,entru .nt/ia oar%3 .ntr-adev%r" de (/nd se afla la Castelul 0f .l uitase. Se .ntoarse s,re fort%rea5%" (er(et/nd totodat%" (-o ,rivire .ndelun)%" rotit%" ,%m/ntul +i marea. Cl%direa sumbr% ie+ea din s/nul valurilor (u m%re5ia im,un%toare a lu(rurilor nemi+(ate" (are ,ar .n a(ela+i tim, (% su,rave)4eaz% +i (omand%. -uteau s% fie (easurile (in(i6 marea se ,otolea tre,tat" tre,tat. &-este dou%-trei (easuri" .+i s,use @dmond" temni(erul va intra .n (amera mea" va )%si (adavrul bietului meu ,rieten" .l va re(unoa+te" m% va (%uta zadarni( +i va da alarma. Atun(i se va )%si v%)%una" )aleria3 vor fi intero)a5i oamenii (are m-au zv/rlit .n mare +i (are au auzit" desi)ur" stri)%tul s(os de mine. D%r(i ,line (u solda5i .narma5i vor aler)a .ndat% du,% fu)arul nenoro(it" des,re (are se +tie bine (% n-a a7uns de,arte. *unul va .n+tiin5a toat% (oasta (% nu trebuie s% se dea ad%,ost unui om (e va fi .nt/lnit r%t%(ind )ol +i fl%m/nd. S,ionii +i ,oli5i+tii din Marsilia vor fi .n+tiin5a5i +i vor (utreiera (oasta" .n tim, (e )uvernatorul Castelului 0f va ,orun(i s% (utreiere marea. Atun(i" fu)%rit ,e a,%" .m,resurat ,e ,%m/nt" (e voi deveni; Mi-e foame" mi-e fri)" am arun(at ,/n% +i (u5itul salvator (are m% st/n7enea la .not3 sunt la (4eremul ,rimului 5%ran (are va voi s% (/+ti)e 2A de fran(i" ,red/ndu-m%3 nu mai am ni(i ,uteri" ni(i idei" ni(i 4ot%r/ri. Doamne" Doamne" )/nde+te-te da(% nu am suferit destul +i da(% ,o5i s% fa(i ,entru mine mai mult de(/t ,ot fa(e eu .nsumi= n momentul (/nd" .ntr-un delir ,rile7uit de istovirea for5elor +i de )olul din minte" @dmond rostea .nturnat (u .n)ri7orare s,re Castelul 0f" ru)%(iunea a(easta fierbinte" v%zu a,%r/nd .n zarea insulei -om:)ue" s(4i5/ndu-+i ,/nza latin% la orizont +i asemeni unui ,es(%ru+ (are zboar% atin)/nd valul" un vas mi(" ,e (are numai o(4iul unui marinar .l ,utea re(unoa+te (a fiind o (orabie )enovez%" ,e linia .n(% semi-.ntune(at% a m%rii. >enea din ,ortul Marsilia +i se .ndre,ta s,re lar)" .m,in)/nd s,uma s(/nteietoare din dre,tul ,rorei as(u5ite" (are des(4idea un drum mai u+or (oastelor ei rotunde. &<4" ex(lam% @dmond" (/nd m% )/ndes( (% .ntr-o 7um%tate de (eas a+ a7un)e la nava asta" da(% nu m-a+ teme (% voi fi (er(etat" (% voi fi re(unos(ut (a fu)ar +i dus .na,oi la Marsilia= Ce s% fa(; Ce s% s,un; Ce ,oveste s%

98

Alexandre Dumas
n%s(o(es( ,entru (a ei s-o (read%; <amenii a(e+tia sunt to5i (ontrabandi+ti" ,ira5i ,e 7um%tate. Sub ,retextul (abota7ului" ei adulme(% (oastele3 vor ,refera s% m% v/nd% de(/t s% fa(% o fa,t% bun%" stear,%. S% a+te,t%m. Dar a+te,tarea este (u ne,utin5%6 mor de foame3 ,este (/teva (easuri for5ele slabe de (are mai dis,un se vor du(e3 de altminteri ora vizitei se a,ro,ie3 alarma nu e .n(% dat%" ,oate (% oamenii nu b%nuies( nimi(3 ,ot s% m% dau dre,t unul dintre matelo5ii mi(ului vas (are s-a zdrobit azi noa,te. -ovestea nu e li,sit% de temei3 nu m% va (ontrazi(e nimeni. Eaidem.& Bi s,un/nd (uvintele a(estea" Dant:s .+i .ndre,t% o(4ii s,re lo(ul unde mi(a bar(% se sf%r/mase +i tres%ri. De (reasta unei st/n(i r%m%sese a)%5at% boneta fri)ian% a unuia dintre matelo5ii naufra)ia5i iar .n a,ro,iere ,luteau (/teva r%m%+i5e de (aren%" bine .n5e,enite" ,e (are marea le .m,in)ea +i le .nde,%rta de baza insulei +i ,e (are ele o b%teau (a ni+te berbe(i ne,utin(io+i. Dant:s lu% 4ot%r/rea (/t ai (li,i3 se arun(% .n mare" .not% s,re bonet%" o ,use ,e (a," lu% o b/rn% +i se .ndre,t% .n (alea vasului. A(um sunt salvat" murmur% el. 0ar (onvin)erea a(easta .i re.nsufle5i ,uterile. M%ri .n (ur/nd (orabia (are )onea .ntre Castelul 0f +i farul -lanier. 9n moment Dant:s se temu (%" .n lo( de a mer)e de-a lun)ul (oastei" mi(ul vas va ,orni .n lar)" (um ar fi f%(ut de exem,lu el" da(% avea destina5ia s,re Corsi(a sau Sardinia3 dar du,% modul (um manevra" .not%torul .+i d%du seama (ur/nd (% vasul dorea s% trea(%" ,re(um e obi(eiul vaselor (are mer) .n 0talia" .ntre insula 2aros +i insula Calas(rai)ne. ntre tim," vasul +i .not%torul se a,ro,iau ,e nesim5ite unul de altul3 f%(/nd un salt" mi(ul vas veni (4iar la un sfert de le)4e de Dant:s. @l se ridi(% atun(i ,e valuri" flutur/ndu-+i boneta .n semn de alarm%3 dar nu-l v%zuse nimeni ,e vasul (are (/rmi. Dant:s se )/ndi s% stri)e3 m%sur% .ns% din o(4i distan5a +i .n5elese (% )lasul s%u nu va a7un)e ,/n% la nav%" dus +i a(o,erit de briza m%rii +i de z)omotul valurilor. Se feli(it% atun(i ,entru ,re(au5ia (e luase de a se lun)i ,e o b/rn%. -oate (%" sl%bit (um era" nu s-ar fi ,utut sus5ine ,e mare ,/n% a7un)ea la (orabie3 +i" (u si)uran5% (%" da(%" (eea (e era (u ,utin5%" (orabia tre(ea f%r% s%-l vad%" nu s-ar mai fi ,utut .na,oia ,e (oast%. De+i a,roa,e si)ur de drumul ,e (are .l urma vasul" Dant:s .l .nso5i din o(4i (u nelini+te ,/n% .n momentul (/nd .l v%zu ab%t/ndu-se din nou +i revenind s,re el. naint% atun(i .n .nt/m,inarea lui3 dar" mai .nainte (a el +i vasul s% se fi a7uns" a(esta .n(e,u s% vireze din nou. ndat%" (u o sfor5are su,rem%" Dant:s se ridi(% a,roa,e .n ,i(ioare" ,e a,%" flutur/ndu-+i boneta +i s(o5/nd unul din a(ele stri)%te 7alni(e ,e (are le s(ot marinarii .n ,rime7die +i (are seam%n% (u t/n)uirea unui du4 al m%rii. De data a(easta .l v%zur% +i auzir%. Corabia .ntreru,se manevra +i .ndre,t% ,rova s,re el. >%zu .n a(ela+i tim, (% se f%(eau ,re)%tiri ,entru lansarea unei +alu,e ,e mare. n (li,a urm%toare +alu,a (u doi oameni se .ndre,ta s,re el" s,inte(/nd marea (u dou% v/sle. Dant:s d%du drumul b/rnei" de (are (u)eta (% nu mai are nevoie +i .not% (u vi)oare ,entru a e(onomisi 7um%tate din drum (elor (e veneau la el. not%torul (ontase totu+i ,e for5e a,roa,e absente3 sim5i atun(i de (/t folos .i fusese bu(ata de lemn (are ,lutea 5ea,%n% la 1AA de metri de el. Dra5ele .n(e,eau s%-i .n5e,eneas(%" ,i(ioarele .+i ,ierduser% elasti(itatea" mi+(%rile deveneau )rele +i zv/(nitoare" ,ie,tul .i )/f/ia. S(oase un stri)%t ,uterni(" v/sla+ii .+i .nte5ir% ener)ia iar unul .i stri)% .n italiene+te6 Cura7= Cuv/ntul a7unse la el .n momentul (/nd un val" ,e (are nu mai avea ,utere s%-l .nfrunte" tre(ea ,este (a,ul s%u +i .l a(o,erea (u s,um%. 1ea,%ru b%t/nd marea (u mi+(%rile ine)ale +i dis,erate ale unui om (are se .nea(%" s(oase al treilea stri)%t +i se sim5i afund/ndu-se .n mare" (a +i (um ar fi avut .n(% de ,i(ior )4iuleaua mortal%. A,a tre(u ,este (a,ul lui +i" ,rin a,%" v%zu (erul livid (u ,ete ne)re. < sfor5are violent% .l readuse la su,rafa5a m%rii. 0 se ,%ru atun(i (% era a,u(at de ,%r3 a,oi nu mai v%zu nimi(" nu mai auzi nimi(3 era le+inat. C/nd redes(4ise o(4ii" Dant:s se ,omeni ,e ,untea (or%biei (are .+i (ontinua drumul3 ,rima lui ,rivire a fost s% vad% (e dire(5ie urma ea6 se de,%rtau tot mai mult de Castelul 0f. Dant:s era a+a de istovit" .n(/t ex(lama5ia de bu(urie ,e (are o s(oase fu luat% dre,t un oftat de durere. -re(um am s,us" era (ul(at ,e ,unte6 un matelot .i fre(a bra5ele +i ,i(ioarele (-o bu(at% de l/n%3 altul" ,e (are .l re(unos(u" fiind (el (are .i stri)ase &(ura7&" .i introdu(ea )/tul unei sti(le .n )ur%3 al treilea" un marinar b%tr/n" (are

99

Contele de Monte-Cristo vol. 1


era totodat% ,ilotul +i ,atronul" .l ,rivea (u sentimentul milei e)oiste ,e (are o .n(ear(% .n )enere oamenii ,entru o nenoro(ire din (are au s(%,at .n a7un +i (are .i ,oate lovi a doua zi. C/teva ,i(%turi de rom din sti(l% .nviorar% inima sl%bit% a t/n%rului" .n tim, (e fri(5iunile" ,e (are matelotul .n)enun(4eat .n fa5a lui (ontinua s% le efe(tueze (u bu(ata de l/n%" d%deau elasti(itate m%dularelor. Cine e+ti dumneata; .ntreb% .ntr-o fran(ez% stri(at% ,atronul. @u sunt" r%s,unse Dant:s .ntr-o italieneas(% stri(at%" un matelot maltez3 veneam din Sira(uza" .n(%r(asem vin +i ,anolin%. >i7elia de azi noa,te ne-a sur,rins la (a,ul Mor)ion +i am fost zdrobi5i de st/n(ile de (olo. De unde vii; De la st/n(ile de (are am avut noro(ul s% m% a)%5" .n tim, (e bietul nostru (%,itan +i-a sf%r/mat (a,ul. Cei trei tovar%+i ai no+tri s-au .ne(at. Mi se ,are (% sunt sin)urul r%mas .n via5%3 am z%rit vasul dumneavoastr% +i" tem/ndu-m% s% nu a+te,t .ndelun) ,e insula sin)urati(% +i ,ustie" m-am 4azardat ,e o e,av% a vasului nostru (a s% .n(er( s% vin ,/n% la dumneavoastr%. >% mul5umes(" (ontinu% Dant:s" mi-a5i salvat via5a" eram ,ierdut" (/nd unul din matelo5ii dumneavoastr% m-a a,u(at de ,%r. @u sunt" s,use un matelot (u fi)ura sin(er% +i des(4is%" .n(adrat% de favori5i lun)i ne)ri3 +i era tim,ul" te s(ufundai. Da" )l%sui Dant:s .ntinz/ndu-i m/na" da" ,rietene" .5i mul5umes( .n(% o dat%. -e le)ea mea" )l%sui marinarul" a,roa,e st%m ,e )/nduri3 (u barba dumitale de +ase (o5i lun)ime +i (u ,%rul de un metru" ,%reai mai mult un t/l4ar de(/t un om de treab%. Dant:s .+i aminti .ntr-adev%r (%" de (/nd se afla la Castelul 0f" nu-+i retezase ni(i ,%rul ni(i barba. Da" s,use el" e un 7ur%m/nt ,e (are l-am f%(ut la (atedrala del -ie de la $rota" .ntr-un moment de ,eri(ol6 (%" ze(e ani de zile" n-am s%-mi tai ni(i ,%rul" ni(i barba. 2ur%m/ntul meu se .n(4eie ast%zi +i era to(mai s% m% .ne( de ziua anivers%rii. Ce s% fa(em a(um (u dumneata; .ntreb% ,atronul. <4" r%s,unse Dant:s" (e ve5i vrea6 (orabia ,e (are m% aflam e ,ierdut%" (%,itanul e mort3 ,re(um vede5i" am s(%,at" .ns% (om,let )ol3 din feri(ire sunt un matelot destul de bun3 le,%da5i-m% .n ,rimul ,ort unde ve5i ,o,osi +i am s% )%ses( de lu(ru ,e-un vas (omer(ial. Cuno+ti Mediterana; #avi)4ez ,e ea de (/nd eram (o,il. Cuno+ti lo(urile bune ,entru a(ostare; Sunt ,u5ine ,orturi" (4iar dintre (ele mai anevoioase" .n (are eu s% nu ,ot intra sau din (are s% nu ,ot ie+i (u o(4ii .n(4i+i. As(ult%" ,atroane" .ntreb% matelotul (are .i stri)ase lui Dant:s &(ura7&" da(% tovar%+ul s,une adev%rul" (ine e (ontra (a el s% r%m/n% (u noi; Da" da(% s,une adev%rul" )l%sui ,atronul (u aer de .ndoial%3 dar" .n starea .n (are nenoro(itul se )%se+te" el ,oate s% f%)%duias(% mult +i s% se 5in% de (uv/nt (um o ,utea. M% voi 5ine mai mult de(/t am f%)%duit" rosti Dant:s. Eo4o" vom vedea= ex(lam% ,atronul r/z/nd. <ri(/nd" relu% Dant:s ridi(/ndu-se. n(otro mer)e5i; ?a ?ivorno. Dine" atun(i .n lo( s% )oni5i .n salturi" din (are (auz% ,ierde5i un tim, ,re5ios" de (e nu str/n)e5i v/ntul mai a,roa,e; -entru (% am nimeri dre,t .n insula 1ion. < s% tre(e5i la mai mult de treize(i de metri de ea. 0a ,une m/na ,e (/rm%" s,use ,atronul +i o s% ne d%m seama de ,ri(e,erea dumitale. */n%rul se a+ez% la (/rm%" se .n(redin5% ,rintr-o ,resiune u+oar% (% vasul era as(ult%tor +i v%z/nd (%" f%r% s% fie de ,rima (alitate" el nu se .m,otrivea6 ?a fr/n)4ii= s,use el. Cei ,atru matelo5i (are formau e(4i,a7ul" aler)ar% la ,ostul lor" .n tim, (e ,atronul .i urm%rea din o(4i. Bi a(um tra)e5i= <rdinul fu exe(utat" (a +i ,rimul" iar mi(ul vas" .n lo( s% (ontinue a )oni .n salturi" .n(e,u s% .nainteze s,re insula 1ion" ,e l/n)% (are tre(u a+a (um Dant:s ,re(izase" l%s/nd-o .n tribord la vreo treize(i de metri. Dravo= s,use ,atronul. Dravo= re,etar% matelo5ii.

100

Alexandre Dumas
@i se uitau (u to5ii" minuna5i" la omul a (%rui ,rivire re)%sise o inteli)en5% +i al (%rui (or," o vi)oare absolut de neb%nuit .ntr-.nsul.& >ede5i" s,use Dant:s ,%r%sind (/rma" (% voi ,utea s% v% fiu de oare(are folos" (el ,u5in .n tim,ul (ursei. Da(% nu m% vre5i" la ?ivorno" ei bine" m% ve5i l%sa a(olo3 iar din solda ,e ,rimele luni v% voi .na,oia 4rana mea ,/n% a(olo +i ve+mintele ,e (are mi le ve5i .m,rumuta. Dine" bine" s,use ,atronul3 o s% ne ,utem .n5ele)e" da(% nu e+ti ,reten5ios. 9n om este un om" s,use Dant:s3 (eea (e da5i (amarazilor" o s%-mi da5i +i mie +i )ata. #u este dre,t" )l%sui matelotul (are .l s(osese ,e Dant:s din mare" (%(i dumneata +tii mai mult de(/t noi. De (e dra(u te ameste(i; @ treaba ta" 2a(o,o; s,use ,atronul3 e liber fie(are s% se an)a7eze ,entru suma (are-i (onvine. Adev%rat" s,use 2a(o,o3 f%(eam numai o observa5ie. Ai fa(e mai bine .m,rumut/nd fl%(%ului %sta" (are e )ol" un ,antalon +i o bluz%" da(% ai (umva de rezerv%. #u" )l%sui 2a(o,o" dar am o (%ma+% +i un ,antalon. @ tot (e-mi trebuie" s,use Dant:s3 .5i mul5umes(" ,rietene. 2a(o,o lune(% 7os +i ur(% .n (li,a urm%toare (u dou% ve+minte" ,e (are Dant:s le .mbr%(% (u o bu(urie de ne)r%it. 5i mai trebuie (eva; .ntreb% ,atronul. < bu(%5i(% de ,/ine +i .n(% o .n)4i5itur% din romul (el stra+ni(" din (are am mai )ustat3 (%(i de mult% vreme n-am luat nimi(. ntr-adev%r" (am de ,atruze(i de ore. 0 se aduse lui Dant:s o bu(at% de ,/ine" iar 2a(o,o .i ,rezent% (londirul. C/rma la babord= stri)% (%,itanul" .ntor(/ndu-se s,re (/rma(i. Dant:s arun(% o o(4ire .n a(eea+i dire(5ie" du(/nd (londirul s,re )ur%" dar ,e drum .i r%mase la 7um%tate. Eei" (e-o fi a(olo la Castelul 0f; .ntreb% ,atronul. ntr-adev%r" un noura+ alb" un nor (are atr%sese aten5ia lui Dant:s" se ivise .n(unun/nd meterezele bastionului de sud ale Castelului 0f. n (li,a urm%toare" detun%tura unei ex,lozii de,%rtate se stinse ,e bordul (or%biei. Matelo5ii ridi(ar% (a,ul" ,rivindu-se unii ,e al5ii. Ce .nseamn% asta; .ntreb% ,atronul. < fi fu)it vreun ,rizonier azi noa,te" s,use Dant:s +i se tra)e tunul de alarm%. -atronul arun(% o ,rivire asu,ra t/n%rului (are" s,un/nd (uvintele a(estea" dusese (londirul la )ur%3 .l v%zu .ns% )ust/nd li(oarea din (londir (u at/ta (alm +i at/ta ,l%(ere" .n(/t" da(% ar fi avut vreo b%nuial%" b%nuiala i-a tre(ut doar ,rin minte +i a murit .ndat%. Stra+ni( de tare e romul %sta= s,use Dant:s" +ter)/ndu-+i (u m/ne(a fruntea la( de sudoare. n ori(e (az" murmur% ,atronul ,rivindu-l" da(% e el" (u at/t mai bine3 (%(i am un om de is,rav%. Sub ,retextul (% este obosit" Dant:s (eru atun(i s% se a+eze la (/rm%. n(/ntat (% e .nlo(uit" timonierul .l (onsult% ,e ,atron din o(4i" iar a(esta .i f%(u semn din (a, (% ,oate s% .n(redin5eze (/rma tovar%+ului s%u. A+ezat astfel" Dant:s ,utu s% r%m/n% (u o(4ii fixa5i s,re Marsilia. n (/te ale lunii suntem; .l .ntreb% Dant:s ,e 2a(o,o" (are se a+ezase l/n)% el" du,% (e ,ierdu din vedere Castelul 0f. n 2 februarie" r%s,unse a(esta. Ce an; mai .ntreb% Dant:s. Cum (e an; .ntrebi (e an; Da" )l%sui t/n%rul" te .ntreb (e an. Ai uitat anul .n (are ne afl%m; Ce vrei; Mi-a fost a+a de fri(% .n noa,tea asta" s,use Dant:s r/z/nd" .n(/t era s%-mi ,ierd mintea3 a+a (% memoria mea s-a tulburat toat%3 ,rin urmare" te .ntreb6 la 2 februarie al (%rui an suntem; Al anului 1 2O" s,use 2a(o,o. @rau 14 ani exa(t de (/nd Dant:s fusese arestat. 0ntrase la 1O ani .n Castelul 0f" ie+ea la TT de ani. 9n z/mbet dureros tre(u ,e buzele lui3 se .ntreb% (e a devenit Mer(8d:s .n r%stim,ul .n (are (a l-a (rezut (u si)uran5% mort. A,oi un ful)er de ur% se a,rinse .n o(4ii s%i" )/ndindu-se la (ei trei oameni (%rora le datora o a+a de lun)% +i de (rud% (a,tivitate.

101

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Bi re.nnoi" .m,otriva lui Dan)lars" 'ernand +i >illefort" 7ur%m/ntul de ne.ndu,le(at% r%zbunare ,e (are .l mai rostise .n .n(4isoare. 0ar 7ur%m/ntul nu mai era o amenin5are stear,%" (%(i .n (easul a(esta" ni(i (ea mai bun% bar(% de ,e Mediterana n-ar fi ,utut s% ,rind% (orabia mi(u5% (are )onea s,re ?ivorno (u ,/nzele .ntinse.

Capitolul XXII

Contrabandi+tii

Dant:s tr%ise abia de o zi ,e bord +i .+i d%duse seama (u (ine avea a fa(e. '%r% s% fi fost la +(oala abatelui 'aria" vredni(ul st%,/n al &*inerei Amelia&" a(esta era numele (or%biei )enoveze " +tia a,roa,e toate limbile (are se vorbes( .n 7urul a(estui mare la( (e se nume+te Mediterana3 de la arab% ,/n% la ,rovensal%3 ,utea astfel" li,sindu-se de t%lma(i" oameni totdeauna ,li(ti(o+i +i uneori indis(re5i" s% (omuni(e .n (4i, foarte lesni(ios" fie (u vasele .nt/lnite ,e mare" fie (u mi(ile b%r(i ,e (are le observa de-a lun)ul (oastelor" fie" .n sf/r+it" (u oameni f%r% nume" f%r% ,atrie" f%r% situa5ie" a+a (um se )%ses( totdeauna ,e les,ezile (4eiurilor din ,rea7ma ,orturilor m%rii +i (are tr%ies( din mi7loa(e misterioase +i t%inuite" (e se tra) ,ar(% .n linie dire(t% de la -roviden5%" deoare(e nu au ni(i o ,utin5% de tr%i" vizibil% (u o(4iul liber3 a5i )4i(it (% Dant:s se afla ,e bordul unui vas (e f%(ea (ontraband%. De a(eea ,atronul .l ,rimise ,e Dant:s la bord (u oare(are ne.n(redere3 era (unos(ut foarte bine de to5i vame+ii (oastei +i" deoare(e .ntre domnii a(e+tia +i el era un s(4imb de +iretenii" unele mai .ndem/nati(e de(/t altele" .+i .n(4i,uise la .n(e,ut (% Dant:s era un emisar al v%mii" (are .ntrebuin5a (alea a(easta in)enioas%" ,entru a ,%trunde (/teva dintre se(retele meseriei. Dar (4i,ul str%lu(it .n (are Dant:s s(%,ase din .n(ur(%tur%" (/nd a .ndrumat vasul" .l (onvinsese ,e de,lin3 a,oi" (/nd a v%zut d/ra de fum ,lutind (a un fuior deasu,ra bastionului Castelului 0f +i (/nd a auzit detun%tura .nde,%rtat% a ex,loziei" s-a )/ndit o (li,% (% a ,rimit la bord ,e (el (%ruia i se a(ordau onorurile tunului" a+a (um a(estea sunt a(ordate intr%rilor +i ,le(%rilor re)ilor3 fa,tul .l nelini+tea mai ,u5in" trebuie s,us" de(/t da(% noul venit ar fi fost un vame+3 dar a doua ,resu,unere dis,%ru (ur/nd (a +i ,rima" v%z/nd lini+tea ,erfe(t% a re(rutului. @dmond avu de(i avanta7ul de a +ti (e era ,atronul s%u" f%r% (a a(esta s% ,oat% +ti (ine era el3 ori(/te .n(er(%ri f%(u b%tr/nul marinar sau (amarazii s%i" el se 5inu bine +i nu dest%inui nimi(3 d%du numeroase am%nunte asu,ra #ea,olelui +i asu,ra Maltei" ,e (are le" (uno+tea (um (uno+tea Marsilia +i se men5inu" (u o t%rie (are f%(ea (inste memoriei sale" la ,rima ,ovestire. <ri(/t de subtil era" )enovezul se l%s% de(i ,%(%lit de @dmond" .n favoarea a(estuia ,led/nd bl/nde5ea" ex,erien5a nauti(% +i" .n s,e(ial" (ea mai is(usit% +iretenie. Dar ,oate (% )enovezul f%(ea ,arte din (ate)oria oamenilor inteli)en5i" (are nu +tiu ni(iodat% de(/t (e trebuie s% +tie +i (are nu (red de(/t (e au interesul s% (read%. n situa5ia a(easta a7unser% la ?ivorno. @dmond avea s% trea(% ai(i un nou examen6 s% vad% da(% se va re(unoa+te sin)ur du,% tre(erea (elor de 14 ani3 ,%strase o idee .ndea7uns de ,re(is% des,re (um era t/n%rul3 va vedea a(um (e a devenit b%rbatul. >a (iti dorin5a sa .n o(4ii (amarazilor3 ,o,osise de vreo dou%ze(i de ori la ?ivorno +i (uno+tea" .n strada Sf/ntul 'erdinand" un b%rbier. 0ntr% la el s%-+i taie barba +i ,%rul. D%rbierul se uit% (u mirare la omul (u ,lete lun)i +i (u barba deas% +i nea)r%" (are sem%na (u un (a, frumos de *izzian. -e vremea a(eea nu erau .n(% la mod% barba +i ,%rul lun)6 ast%zi un b%rbier s-ar mira da(% un b%rbat .nzestrat (u a+a de mari (alit%5i fizi(e ar (onsim5i s% renun5e la ele. D%rbierul livornez se a,u(% de lu(ru f%r% s% s,un% (eva. Du,% terminarea o,era5iei" (/nd .+i sim5i b%rbia ras% (om,let" (/nd ,%rul fu redus la lun)imea obi+nuit%" @dmond (eru o o)lind% +i se ,rivi. Avea atun(i" a+a (um am s,us" treize(i +i trei de ani" iar (ei ,ais,reze(e ani de .n(4isoare ,roduseser%" ,entru a s,une astfel" o mare s(4imbare moral% .n fi)ura sa. Dant:s intrase la (astelul 0f (u (4i,ul rotund" z/mbitor +i .nflorit al t/n%rului feri(it" (%ruia ,rimii ,a+i .n via5% i-au fost u+ori +i (are se bizuise ,e viitor (a ,e (ontinuarea natural% a tre(utului. Se s(4imbase (u totul. 'i)ura oval% se ,relun)ise" )ura z/mbitoare (%,%tase tr%s%turile ferme +i ,re(izate (are indi(% 4ot%r/rea3 s,r/n(enele se ar(uiser% sub o (ut% .n)/ndurat%" .n o(4i era .nti,%rit% o triste5e ad/n(% din (are 5/+neau" la intervale"

102

Alexandre Dumas
ful)er%ri sumbre" mizantro,i(e" ur%3 tenul" .nde,%rtat at/ta tim, de lumina zilei +i de razele soarelui" (%,%tase (uloarea mat% (are (onstituie frumuse5ea aristo(rati(% a oamenilor de la #ord" (/nd (4i,ul lor este .n(adrat de ,%r ne)ru3 +tiin5a ,rofund% ,e (are o dob/ndise a r%sfr/nt ,e .ntrea)a lui fi)ur% o aureol% de si)uran5% inteli)ent%3 (%,%tase" de asemeni" de+i avea o statur% .nalt%" vi)oarea .ndesat% a tru,ului (are .+i (on(entreaz% for5ele .ntr-.nsul. @le)an5a formelor nervoase +i ,l%,/nde .i urmase t%ria formelor rotun7ite +i mus(uloase. 1u)%(iunile" sus,inele +i im,re(a5iile .i s(4imbaser% vo(ea" uneori .ntr-un timbru de o bl/nde5e (iudat%" alteori .ntr-o a((entuare as,r% +i a,roa,e r%)u+it%. n afar% de a(easta" mereu .n semi-obs(uritate +i .n .ntuneri(" o(4ii s%i (%,%taser% darul (urios de a distin)e obie(tele .n tim,ul no,5ii" asemenea o(4ilor 4ienei +i lu,ului. @dmond z/mbi v%z/ndu-se6 era (u ne,utin5% (a ,rietenul s%u (el mai bun" da(% totu+i mai avea vreun ,rieten" s%-l re(unoas(%3 nu se re(uno+tea ni(i el. -atronul &*inerei-Amelia&" (are 5inea mult s% ,%streze ,rintre oamenii s%i un om de valoarea lui @dmond" .i oferise un a(ont din viitoarele (/+ti)uri +i @dmond a((e,tase3 ,rima lui )ri7% ie+ind de la b%rbierul (are o,erase ,rima transformare" fu de(i" s% intre .ntr-o ,r%v%lie +i s% (um,ere un ve+m/nt (om,let de matelot3 ve+m/ntul a(esta" ,re(um +ti5i" este (/t se ,oate de sim,lu6 se (om,une dintr-un ,antalon alb" dintr-o (%ma+% v%r)at% +i dintr-o bonet% fri)ian%. n (ostumul a(esta" .na,oindu-i lui 2a(o,o (%ma+a +i ,antalonul .m,rumuta5i" rea,%ru @dmond .n fa5a ,atronului &*inerei-Amelia&" (%ruia fu obli)at s%-i re,ete ,ovestea. -atronul nu voia s% re(unoas(% .n matelotul (o(4et +i ele)ant ,e omul (u barb% deas%" (u al)e ameste(ate .n ,%r +i (u tru,ul muiat de a,a m%rii" ,e (are .l ur(ase" )ol" muribund" ,e ,untea vasului s%u. Cu(erit de .nf%5i+area-i frumoas%" re,et% de(i lui Dant:s ,ro,unerile de an)a7are3 dar Dant:s" (are avea ,roie(tele sale" nu voi s% le a((e,te de(/t ,entru trei luni. De altminteri e(4i,a7ul &*inerei-Amelia& era foarte 4arni( +i su,us ordinelor unui ,atron obi+nuit s% nu-+i ,iard% vremea. >asul se afla abia de o,t zile la ?ivorno +i (oa,sele-i rotunde erau ,line (u muselinuri (olorate" (u bumba(uri ,ro4ibite" (u ,udr% en)lezeas(% +i (u tutun" ,e (are re)ia uitase s%-+i de,un% ,e(etea. *oate a(estea trebuiau s% ias% din ?ivorno ,orto-fran(o +i s% debar(e ,e 5%rmul Corsi(ei" de unde anumi5i s,e(ulatori .+i luau sar(ina s% trea(% .n(%r(%tura .n 'ran5a. -le(ar%3 @dmond s,inte(% din nou marea azurie" ,rimul orizont a tinere5ii sale" ,e (are o rev%zuse a+a de des .n visurile din .n(4isoare. ?%s% la drea,ta $or)ona" la st/n)a -ianosa +i .naint% s,re ,atria lui -aoli +i a lui #a,oleon. A doua zi" ur(/nd ,e ,unte" lu(ru ,e (are .l f%(ea totdeauna devreme ,atronul .l )%si ,e Dant:s rezemat de ,eretele vasului +i ,rivind (u o(4i (iuda5i o .n)r%m%dire de st/n(i de )ranit" ,e (are r%s%ritul soarelui le inunda (u o lumin% roz%" insula Monte-Cristo. &*/n%ra-Amelia& o l%s% (am la trei sferturi de le)4e .n tribord +i .+i (ontinu% drumul s,re Corsi(a. Dant:s se )/ndea" mer)/nd de-a lun)ul insulei (u nume a+a de r%sun%tor ,entru el" (% nu i-ar trebui de(/t s% sar% .n mare +i" .ntr-o 7um%tate de (eas" ar fi ,e ,%m/ntul f%)%duin5ei. Dar (e s% fa(% a(olo" f%r% instrumente (u (are s% des(o,ere (omoara" f%r% arme (u (are s-o a,ere; De altminteri" (e ar s,une matelo5ii; Ce ar (u)eta ,atronul; Se im,unea s% a+te,te. Din feri(ire" Dant:s +tia s% a+te,te6 a+te,tase 14 ani" libertatea3 ,utea foarte bine" a(um (/nd era liber" s% a+te,te +ase luni sau un an" bo)%5ia. #-ar fi a((e,tat oare libertatea +i f%r% bo)%5ie" da(% i s-ar fi ,ro,us; De altfel" bo)%5ia a(easta nu era ea o 4imer%; #%s(ut% .n (reierul bolnav al bietului abate 'aria" nu murise o dat% (u el; @ dre,t" s(risoarea (ardinalului S,ada era (/t se ,oate de ,re(is%. Bi Dant:s re,et% de la un (a,%t la altul" .n memorie" s(risoarea din (are nu uitase un (uv/nt. >eni seara6 @dmond v%zu insula tre(/nd ,rin toate (ulorile ,e (are (re,us(ulul le adu(e (u el +i ,ierz/ndu-se ,entru toat% lumea .n .ntuneri(3 dar el" av/nd ,rivirea de,rins% (u .ntuneri(ul .n(4isorii" a (ontinuat desi)ur s-o vad%" (%(i r%mase ultimul ,e ,unte. A doua zi" se trezir% .n fa5a Aleriei. Au )onit toat% ziua" iar seara luminile se a,rinser% ,e (oast%. Du,% felul luminilor .+i d%dur% ,robabil seama (% ,uteau s% debar(e" (%(i un felinar fu ur(at .n lo(ul ,avilionului" ,e (atar)ul mi(ului vas +i se a,ro,iar% de 5%rm la o b%taie de ,u+(%. Dant:s remar(ase" ,entru .m,re7ur%rile a(estea solemne" f%r% .ndoial%" (% ,atronul &*inerei-Amelia& montase ,e ,ivot" a,ro,iindu-se de us(at" dou% tunuri mi(i (a ni+te ,u+ti de metereze" (are" f%r% s% fa(% z)omot mare ,uteau s% trimit% o )4iulea zdrav%n% la o mie de ,a+i.

103

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dar" .n seara a(eea" ,re(au5ia fu de ,risos3 totul se ,etre(u .n (4i,ul (el mai (alm +i mai ,oliti(os. -atru +alu,e se a,ro,iar% .n(eti+or de vasul (are" f%r% .ndoial%" ,entru a le fa(e onoare" d%du drumul ,ro,riei sale +alu,e ,e mare3 (ele (in(i +alu,e se exe(utar% a+a de bine" .n(/t" la (easurile dou% noa,tea" .ntrea)a .n(%r(%tur% tre(use de ,e bordul &*inerei-Amelia& ,e us(at. -atronul &*inerei-Amelia& era un om (u sim5ul ordinei a+a de dezvoltat" .n(/t" .n a(eea+i noa,te" (/+ti)urile fur% re,artizate6 fie(are om .+i ,rimi ,artea sa de 1AA lire tos(ane" adi(% a,roximativ A de fran(i .n moneda noastr%. Dar ex,edi5ia nu se sf/r+ise3 ,ornir% s,re Sardinia. >asul des(%r(at trebuia .n(%r(at din nou. A doua o,era5ie de(urse .n (4i, tot a+a de feri(it (a +i ,rima6 &*/n%ra- Amelia& avea noro(. #oua .n(%r(%tur% era ,entru du(atul ?u(Uues. Se (om,unea a,roa,e .n .ntre)ime din 5i)%ri de Eavana" din vin de Qeres +i de Mala)a. Avur% .ns% de fur(%" la ,le(are" (u vama" eterna du+man% a ,atronului &*inerei-Amelia&. 9n vame+ r%mase ,e (aldar/m +i doi matelo5i fur% r%ni5i. Dant:s era unul dintre a(e+tia3 un )lon5 .i str%,unsese mu+(4ii um%rului. Dant:s era a,roa,e feri(it de .n(%ierare +i a,roa,e mul5umit de ran%3 (a instan5e severe" ele .i ar%taser% lui .nsu+i (um ,rimea ,eri(olul +i (u (e inim% .ndura suferin5a. -rivise ,eri(olul r/z/nd +i s,usese (a filozoful )re(" ,rimind lovitura6 &durere" tu nu e+ti un r%u&. l examinase ,e vame+ul r%nit de moarte +i" datorit% .nfierb/nt%rii s/n)elui sau r%(irii sentimentelor omene+ti" ,riveli+tea nu-i ,roduse de(/t o u+oar% im,resie. Dant:s se afla ,e (alea ,e (are voia s-o ,ar(ur)% +i mer)ea s,re 5inta ,e (are voia s-o a7un)%3 inima lui .n(e,ea s% se .m,ietreas(% .n ,ie,t. >%z/ndu-l (%z/nd" 2a(o,o l-a (rezut mort" s-a re,ezit la el" l-a ridi(at" iar a,oi l-a .n)ri7it (a un (amarad admirabil. >a s% zi(%" lumea nu era a+a de bun% (um o vedea do(torul -an)loss" dar ni(i a+a de rea (um o vedea Dant:s" de vreme (e omul (are nu avea de a+te,tat de la tovar%+ul s%u de(/t mo+tenirea ,%r5ii sale din (/+ti) .n(er(a o a+a de vie m/4nire v%z/ndu-l u(is; Din feri(ire" am s,us" @dmond era numai r%nit. $ra5ie unor ierburi (ulese .n anumite e,o(i +i v/ndute (ontrabandi+tilor de femei b%tr/ne din Sardinia" rana se .n(4ise (ur/nd. @dmond voi atun(i s%-l is,iteas(% ,e 2a(o,o3 .i oferi" .n s(4imbul .n)ri7irilor ,rimite de la el" ,artea sa de (/+ti)3 2a(o,o refuz% .ns% (u indi)nare. Datorit% devotamentului sim,ati( ,e (are 2a(o,o .l ar%tase lui @dmond din ,rimul moment (/nd l-a v%zut" @dmond a(orda lui 2a(o,o o anume afe(5iune. Dar 2a(o,o nu (erea mai mult3 )4i(ise instin(tiv la @dmond su,erioritatea su,rem%" su,erioritatea ,e (are @dmond izbutise s-o t%inuias(% fa5% de (eilal5i. Bi" (u ,u5inul d%ruit de @dmond" vredni(ul marinar era mul5umit. De a(eea" .n zilele lun)i de bord" (/nd vasul" aler)/nd .n si)uran5% ,e marea azurie" nu avea nevoie" )ra5ie v/ntului favorabil (e-i umfla ,/nzele" de(/t de a7utorul (/rma(iului" @dmond" (u o 4art% marin% .n m/n%" devenea institutorul lui 2a(o,o" a+a (um bietul abate 'aria fusese institutorul lui. i ar%ta as(unzi+urile (oastelor" .i ex,li(a varia5iile busolei" .l .nv%5a s% (iteas(% .n (artea mare" des(4is% deasu,ra (a,ului nostru" (erul +i unde Dumnezeu a s(ris ,e azur" (u litere de diamant. 0ar (/nd 2a(o,o .l .ntreba6 ?a (e bun s% .nve5i toate lu(rurile astea ,e un biet matelot (a mine; @dmond r%s,undea6 Cine +tie; -oate (% .ntr-o zi o s% fii (%,itan de vas3 (om,atriotul t%u Dona,arte a devenit .m,%rat= 9itasem s% s,unem (% 2a(o,o era (orsi(an. *re(user% dou% luni 7um%tate .n (ursele a(estea. @dmond devenise tot a+a de is(usit navi)ator" du,% (um era alt%dat% marinar .ndr%zne53 se .m,rietenise (u to5i (ontrabandi+tii de ,e (oast%. nv%5ase toate semnele masoni(e (u a7utorul (%rora a(e+ti semi-,ira5i se re(unos( .ntre ei. *re(use de vreo dou%ze(i de ori ,e dinaintea insulei Monte-Cristo f%r% s% )%seas(% m%(ar o dat% ,rile7ul s% debar(e. ?uase de(i o 4ot%r/re6 De .ndat% (e an)a7amentul (u ,atronul &*inerei-Amelia& se va sf/r+i" el va .n(4iria o bar(% mi(%" ,e (ont ,ro,riu GDant:s avea ,utin5a" (%(i .n (ursele ,e (are le f%(use str/nsese 1AA de ,ia+triH +i" sub un ,retext oare(are" se va du(e ,e insula Monte-Cristo. Ai(i .+i va fa(e" .n toat% libertatea" (er(et%rile. #u .n toat% libertatea" (%(i va fi" f%r% .ndoial%" s,ionat de (ei (are .l vor (ondu(e. Dar ,e lume se im,une s% ri+ti. n(4isoarea .l f%(use ,e @dmond ,rudent +i ar fi vrut s% nu ri+te nimi(.

104

Alexandre Dumas
<ri(/t is(odise .ns% .n minte" ori(/t de fe(und% .i era ima)ina5ia" nu )%sea alte mi7loa(e ,entru a a7un)e la insula dorit% a+a de mult" de(/t s% se lase (ondus. Dant:s ,lutea .n +ov%iala a(easta (/nd ,atronul" (are (%,%tase o mare .n(redere .n el +i (are 5inea foarte mult s%-l ,%streze .n servi(iu" .l lu% .ntr-o sear% de bra5 +i-l duse .ntr-o tavern% de ,e strada del <)lio" unde aveau obi(eiul s% se .nt/lneas(% (ei mai de seam% (ontrabandi+ti din ?ivorno. Ai(i se tratau .ndeob+te afa(erile. Dant:s mai intrase" .n dou% sau trei r/nduri" .n bursa a(easta maritim%3 +i" v%z/ndu-i ,e (utez%torii ,ira5i" ,e (are .i furnizeaz% un litoral de a,roa,e dou% mii de le)4e" se .ntrebase de (/t% ,utere n-ar dis,une un om (are ar izbuti s% im,un% voin5a sa tuturor a(estor fii reuni5i sau dezbina5i. @ra vorba a(um de o mare afa(ere6 de un vas .n(%r(at (u (ovoare tur(e+ti" (u stofe din ?evant +i (u (a+mir3 trebuia )%sit un teren neutru unde s(4imbul s% se ,oat% fa(e3 a,oi s% se .n(er(e arun(area obie(telor ,e (oastele 'ran5ei. C/+ti)ul era enorm" da(% reu+eau3 revenea fie(%rui om .ntre !A +i CA ,ia+tri. -atronul &*inerei-Amelia& ,ro,use (a lo( de debar(are insula Monte-Cristo" (are" fiind (om,let ,ustie +i neav/nd ni(i solda5i" ni(i vame+i" ,are s% fi fost a+ezat% .n mi7lo(ul m%rii" ,e tim,ul <lim,ului ,%)/n" de Mer(ur" zeul ne)ustorilor +i al 4o5ilor" (lase ,e (are noi le-am des,%r5it" dar ,e (are anti(4itatea" du,% (/te se ,are" le a+eza .n a(eea+i (ate)orie. Auzind numele de Monte-Cristo" Dant:s tres%ri de bu(urie3 se s(ul% (a s%-+i as(und% emo5ia +i f%(u un o(ol ,rin taverna afumat%" unde toate idiomurile lumii (unos(ute se to,iser% .n limba fran(%. n momentul (/nd se a,ro,ie din nou de doi interlo(utori" r%m%sese stabilit (% vor ,o,osi la Monte-Cristo +i (% vor ,le(a a(olo .n noa,tea urm%toare. l (onsultar% ,e @dmond +i el fu de ,%rere (% insula oferea toate )aran5iile ,osibile +i (%" ,entru a izbuti" a(5iunile mari aveau nevoie s% fie s%v/r+ite re,ede. #u se s(4imb%" ,rin urmare" nimi( din ,ro)ramul fixat. Stabilir% (% vor ,orni a doua zi seara +i (%" marea fiind frumoas%" iar v/ntul favorabil" vor (%uta s% se )%seas(% a treia zi" seara" .n a,ele insulei neutre.

Capitolul XXIII

0nsula Monte-Cristo

n sf/r+it" )ra5ie unuia din a(ele noroa(e extraordinare" (are li se .nt/m,l% uneori (elor lovi5i .ndelun) de soart%" Dant:s avea s% a7un)% la 5int%" ,rintr-un mi7lo( sim,lu +i natural" ,un/nd ,i(iorul ,e insul% f%r% s% ins,ire (uiva vreo b%nuial%. l des,%r5ea numai o noa,te de ,le(area a+te,tat% a+a de mult. #oa,tea a(eea a fost una dintre (ele mai .nfierb/ntate din (/te a tr%it Dant:s. n tim,ul ei i se .nf%5i+ar% .n minte" r/nd ,e " r/nd" toate +ansele bune +i rele3 da(% .n(4idea o(4ii" vedea s(risoarea (ardinalului S,ada" s(ris%" ,e ,erete (u litere a,rinse3 da(% adormea o (li,%" visurile (ele mai nes%buite se .nv/rteau .n (reier. Cobora .n )rote (u les,ezi de smaralde" (u ,ere5i de rubine" (u stala(tite de diamante. -erlele (%deau stro, (u stro," a+a (um filtreaz% de obi(ei a,a subteran%. n(/ntat" uluit" @dmond .+i um,lea buzunarele (u nestemate3 a,oi revenea la lumin%" iar nestematele se s(4imbau .n sim,le ,ietre. n(er(% atun(i s% intre iar%+i .n )rotele minunate" .ntrev%zute numai3 dar drumul se .n(ol%(ea .n s,irale infinite3 intrarea devenise iar%+i invizibil%. C%uta zadarni( .n memoria obosit%" (uv/ntul ma)i( +i misterios (are des(4idea ,entru ,es(arul arab ,e+terile s,lendide ale lui Ali-Daba. *otul era de ,risos3 (omoara dis,%rut% redevenise .n ,ro,rietatea du4urilor ,%m/ntului" (%rora n%d%7duise o (li,% s% le-o r%,eas(%. Miua veni a,roa,e la fel de .nfri)urat% (um fusese +i noa,tea3 dar ea aduse lo)i(a .n a7utorul ima)ina5iei +i Dant:s ,utu s% .nto(meas(% un ,lan ,/n% atun(i va) +i ,lutitor .n (reier. Se .nser% +i" o dat% (u seara" .n(e,ur% ,re)%tirile de ,le(are. -re)%tirile erau ,entru Dant:s un mi7lo( de a-+i as(unde a)ita5ia. *re,tat-tre,tat (%,%tase asu,ra tovar%+ilor s%i autoritatea de a le (omanda (a +i (um ar fi fost st%,/nul vasului3 +i" deoare(e ordinele sale erau totdeauna lim,ezi" ,re(ise" lesne de exe(utat" tovar%+ii se su,uneau nu numai (u )rab%" dar +i (u ,l%(ere. D%tr/nul marinar .l l%sa3 re(unos(u +i el su,erioritatea lui Dant:s asu,ra (elorlal5i matelo5i +i (4iar asu,ra sa. >edea .n t/n%r un su((esor fires( +i re)reta (% nu are o fat% (a s%-l .nl%n5uias(% ,e @dmond ,rin le)%tura a(easta.

105

Contele de Monte-Cristo vol. 1


?a +a,te seara" totul fu )ata3 la +a,te +i ze(e o(oleau farul" exa(t (/nd farul se a,rindea. Marea era (alm%" (u un v/nt r%(oros venind de la sud-est3 navi)au sub un (er de azur" ,e (are Dumnezeu .+i a,rindea de asemeni" r/nd ,e r/nd" farurile faruri dintre (are fie(are este o lume. Dant:s de(lar% (% toat% lumea ,oate s% se (ul(e +i (% are el )ri7% de (/rm%. C/nd Maltezul Ga+a i se s,unea lui Dant:sH f%(ea o astfel de de(lara5ie" era de a7uns +i fie(are se du(ea lini+tit la (ul(are. Se .nt/m,la a(easta din (/nd .n (/nd3 zv/rlit de sin)ur%tate +i lume" Dant:s sim5ea uneori nevoia im,erioas% de sin)ur%tate. Bi (e sin)ur%tate mai imens% +i mai ,oeti(% s-ar ,utea (on(e,e de(/t a(eea a unui vas (are ,lute+te izolat ,e mare" .n .ntuneri(ul no,5ii" .n lini+tea imensit%5ii +i sub ,rivirile Domnului; De data a(easta" sin)ur%tatea fu ,o,ulat% (u )/ndurile sale" noa,tea luminat% de iluziile sale" lini+tea .nsufle5it% de f%)%duielile sale. C/nd ,atronul se trezi" nava mer)ea (u toate ,/nzele .ntinse3 nu era f/+ie de ,/nz% (are s% nu fie umflat% de v/nt3 .naintau (u mai mult de dou% le)4e +i 7um%tate ,e or%. 0nsula Monte-Cristo (re+tea la orizont. @dmond .n(redin5% st%,/nului vasul +i se duse s% se .ntind% +i el .n 4ama(3 dar" (u toate (% ,etre(use o noa,te de insomnie" nu ,utu s% .n(4id% o(4ii o (li,%. -este dou% (easuri ur(% iar%+i ,e ,unte3 vasul f%(ea o(olul insulei @lba. @rau .n dre,tul Mare(ianei +i mai sus de insula -ianosa" neted%" .nverzit%. Se vedea .n%l5/ndu-se .n azurul (erului (reasta .nv%,%iat% a insulei Monte-Cristo. Dant:s ,orun(i (/rma(iului s% ,un% (/rma la babord ,entru a l%sa -ianosa la drea,ta3 (al(ulase (% manevra va s(urta drumul (u dou% sau trei noduri. -e la (in(i seara avur% ,riveli+tea (om,let% a insulei. Se z%reau (ele mai m%runte detalii" )ra5ie lim,ezimii atmosferi(e (are e (ara(teristi(% luminii rev%rsat% de razele soarelui .n a,us. @dmond mistuia din o(4i )r%mada de st/n(i" (are tre(ea ,rin toate (ulorile (re,us(ulare" de la rozul viu ,/n% la albastrul .n(4is3 din (/nd .n (/nd .i n%,%deau .n fa5% valuri de (%ldur%3 fruntea i se .m,ur,ura" un nor ,ur,uriu tre(ea ,e dinaintea o(4ilor s%i. #i(i(/nd un 7u(%tor a (%rui .ntrea)% avere este .n 7o(" n-a avut" la o arun(%tur% de zaruri" nelini+tile ,e (are @dmond le resim5ea .n ,aroxismele s,eran5ei. >eni noa,tea3 la ze(e seara abordar%3 &*/n%ra-Amelia& era ,rima la .nt/lnire. n (iuda ,uterii sale obi+nuite de st%,/nire" Dant:s nu se mai ,utu .nfr/na6 s%ri (el dint/i ,e 5%rm3 da(% ar fi (utezat (a Drutus" ar fi s%rutat ,%m/ntul. @ra noa,te .ntune(oas%3 dar" la (easurile 11" luna se ridi(% din mi7lo(ul m%rii" ar)int/ndu-i fie(are tres%rire3 a,oi razele ei" ,e m%sur% (e se .n%l5ar%" .n(e,ur% s% zburde .n (as(ade albe de lumin% ,e st/n(ile .n)r%m%dite ale a(estui alt -elion. 0nsula era (unos(ut% de e(4i,a7ul &*inerei-Amelia&6 era unul din ,o,asurile ei obi+nuite. Dant:s o re(unos(use ori de (/te ori (%l%torise .n ?evant" dar nu des(insese ni(iodat% a(olo. l (er(et% ,e 2a(o,o. 9nde ,etre(em noa,tea; .ntreb% el. -%i" ,e bordul (orabiei" r%s,unse marinarul. #u ne-am sim5i mai bine .n )rote; n (are )rote; n )rotele insulei. #u (unos( ni(i o )rot%" s,use 2a(o,o. < sudoare re(e tre(u ,e fruntea lui Dant:s. #u exist% ni(i o )rot% la Monte-Cristo; .ntreb% el. #u. Dant:s r%mase o (li,% ame5it3 a,oi se )/ndi (%" ,oate" )rotele au fost a(o,erite .n urma (ine +tie (%rui a((ident" sau (4iar astu,ate ,entru mai mult% si)uran5%" de (ardinalul S,ada. n (azul a(esta se im,unea )%sirea des(4iz%turii ,ierdute. @ra de ,risos s-o (aute noa,tea. Dant:s am/n% de(i investi)a5ia ,entru a doua zi. De altminteri" un semnal arborat la o 7um%tate de le)4e ,e mare +i (%ruia &*/n%ra-Amelia& .i r%s,unse .ndat% ,rintr-un alt semnal" ar%t% (% sosise momentul s% se a,u(e de lu(ru. >asul .nt/rziat" lini+tit de semnalul (are urma s% indi(e ultimului sosit (% se ,oate a,ro,ia (u toat% si)uran5a" a,%ru .n (ur/nd" alb +i t%(ut (a o fantom%" arun(/nd an(ora la vreo dou%ze(i metri de 5%rm.

106

Alexandre Dumas
*rans,ortul .n(e,u imediat. Dant:s se )/ndea" lu(r/nd" la uralele de bu(urie ,e (are un sin)ur (uv/nt ar ,utea s% le st/rneas(% ,rintre oameni" da(% ar fi rostit (u )las tare )/ndul (e r%suna .n(et .n ure(4ea +i .n inima lui. Dar" de,arte de a dest%inui minunatul se(ret" el se temea s% nu fi s,us ,rea mult +i s% nu fi trezit b%nuieli ,rin umbletu-i de (olo ,/n% (olo" ,rin .ntreb%rile re,etate" ,rin observa5iile am%nun5ite +i ,rin ,reo(u,area-i (ontinu%. Din feri(ire" (el ,u5in ,entru .m,re7urarea de fa5%" un tre(ut dureros r%sfr/n)ea ,e fi)ura sa o triste5e de ne)r%it" iar lu(irile de voio+ie .ntrev%zute sub a(est nor nu erau" la dre,t vorbind" de(/t ful)er%ri. #imeni nu b%nuia ,rin urmare nimi(" iar (/nd a doua zi" lu/nd o ,u+(%" ,lumb +i ,ulbere" Dant:s manifest% dorin5a de a se du(e s% u(id% una din numeroasele (a,re s%lbati(e (are erau v%zute s%rind din st/n(% .n st/n(%" ,limbarea lui nu fu ,us% de(/t ,e seama ,asiunii ,entru v/n%toare sau a dorin5ei de sin)ur%tate. #umai 2a(o,o st%rui s%-l urmeze. Dant:s nu vru s% se .m,otriveas(%" tem/ndu-se (% astfel va trezi oare(ari b%nuieli. Dar abia f%(u un sfert de le)4e +i" )%sind ,rile7ul de a tra)e +i de a u(ide un ied" .l trimise ,e 2a(o,o (u v/natul la tovar%+ii s%i" invit/ndu-i s%-l fri)% +i s%-l anun5e ,rintr-un fo( de ,u+(%" ,entru a veni s%-+i m%n/n(e ,or5ia" (/nd iedul va fi fri,t3 (/teva fru(te us(ate +i o sti(l% de vin de Monte -ul(iano aveau s% (om,leteze os,%5ul. Dant:s .+i (ontinu% drumul" .ntor(/nd (a,ul din (/nd .n (/nd. A7unse ,e v/rful unei st/n(i +i v%zu" la o mie de ,i(ioare sub el" ,e tovar%+ii la (are 2a(o,o a7unse +i (are se .ndeletni(eau" 4arni(i" (u ,re)%tirile ,entru de7unul s,orit" )ra5ie is(usin5ei lui @dmond" (u un lu(ru de seam%. @dmond .i ,rivi o (li,% (u z/mbetul bl/nd +i trist al omului su,erior. -este dou% (easuri" s,use el" oamenii a(e+tia au s% ,le(e" .mbo)%5i5i (u !A de ,ia+tri" ,entru a se du(e s% (/+ti)e" ris(/ndu-+i via5a" al5i !A3 vor reveni a,oi" av/nd CAA de lire +i vor risi,i (omoara .n (ine +tie (e ora+" (u m/ndria sultanilor +i (u .n(rederea nababilor. Ast%zi" )ra5ie s,eran5ei" dis,re5uies( bo)%5ia lor" (are mi se ,are (ea mai ,rofund% mizerie3 m/ine" ,oate" dezam%)it" voi fi nevoit s% ,rives( mizeria a(easta ,rofund% (a ,e feri(irea su,rem%. <" nu" ex(lam% @dmond" asta nu se va .nt/m,la3 savantul" omul (are nu )re+e+te" 'aria" nu se va fi .n+elat. De altminteri a+ ,refera s% mor de(/t s% du( mai de,arte o via5% mizer% +i inferioar%. Astfel Dant:s" (are a(um trei luni nu n%zuia de(/t la libertate" nu se mai mul5umea (u libertatea +i n%zuia la bo)%5ie3 vina nu era a lui Dant:s" (i a lui Dumnezeu (are" limit/nd ,uterea omului" i-a dat dorin5i infinite. ntre tim," ,e un drum ,ierdut .ntre doi ,ere5i de st/n(i" mer)/nd ,e o ,ote(% s%,at% de torent +i ,e (are" du,% toate ,robabilit%5ile" ,i(iorul omenes( nu (%l(ase ni(i(/nd" Dant:s s-a a,ro,iat de lo(ul unde .+i .n(4i,uia (% au existat )rotele. naint/nd de-a lun)ul 5%rmului m%rii +i examin/nd (u aten5ie serioas% (ele mai ne.nsemnate obie(te de ,e ea" i se ,%ru (% observ% ,e anumite st/n(i ni+te (rest%turi f%(ute de m/na omului. >remea (are arun(% asu,ra ori(%rui lu(ru fizi( mantia ei de mu+(4i" a+a (um arun(% asu,ra lu(rurilor morale mantia uit%rii" ,%rea (% a res,e(tat semnele a(estea f%(ute (u anume re)ularitate .n s(o,ul ,robabil de-a indi(a o (ale3 din lo( .n lo(" totu+i" semnele dis,%reau sub tufe de mirt" (are .nfloreau .n bu(4ete mari .n(%r(ate de flori" sau sub li(4eni ,arazi5i. @dmond era nevoit s% dea .n l%turi atun(i" (ren)ile" sau s% ridi(e mu+(4iul" ,entru a re)%si semnele indi(atoare (are .l (%l%uzeau .n labirint. Semnele d%duser%" de altminteri" s,eran5e lui @dmond. De (e nu le-ar fi f%(ut oare (ardinalul" ,entru (a" .n (azul unei (atastrofe ,e (are el n-o ,utuse ,revedea a+a de (om,let%" ea s% slu7eas(% de (%l%uz% ne,otului; ?o(ul sin)urati( de ai(i era" .ntr-adev%r" a(ela (are (onvenea unui om (e vroia s% .n)roa,e o (omoar%. Dar semnele infidele nu atr%seser% oare .n (4i, (redin(ios minunata ei tain%; Cu toate a(estea" la vreo CA de ,a+i de ,ort" lui @dmond" ,e (are a((identele de teren .l fereau .n(% de tovar%+ii s%i" i se ,%ru (% (rest%turile se o,res(3 at/t numai (% ele nu du(eau la ni(i o )rot%. < st/n(% mare" rotund%" a+ezat% ,e o temelie solid%" era sin)ura 5int% la (are ele ,%reau (% du(. @dmond se )/ndi (%" .n lo( de a a7un)e la sf/r+it" nu era ,oate" dim,otriv%" de(/t la .n(e,ut3 se .ntoarse ,rin urmare ,e drumul dinainte. n vremea asta (amarazii ,re)%teau de7unul" se du(eau s% ia a,% de la izvor" trans,ortau ,/inea +i fru(tele ,e us(at +i fri)eau iedul. @xa(t .n momentul (/nd ei .l s(oteau din fri)area im,rovizat%" z%rir% ,e @dmond" (are" u+or +i (utez%tor (a o (a,r%" s%rea din st/n(% .n st/n(%3 traser% un fo( de ,u+(% ,entru a-i da semnalul. >/n%torul .+i s(4imb% numaide(/t dire(5ia +i reveni la ei .n )oan%. Dar" .n momentul (/nd to5i .l urm%reau (u o(4ii .n zborul ,e (are .l exe(uta" so(otind (% is(usin5a lui e o temeritate" @dmond lune(% d/nd ,ar(% dre,tate temerilor lor3 .l v%zur% (l%tin/ndu-se ,e (reasta unei st/n(i s(o5/nd un stri)%t +i dis,%r/nd. Se n%,ustir% (u to5ii (-o sin)ur% ,ornire" (%(i" .n (iuda su,eriorit%5ii sale" @dmond le era dra)3 (u toate a(estea" 2a(o,o a7unse (el dint/i. l )%si ,e @dmond lun)it" .ns/n)erat +i a,roa,e f%r% (uno+tin5%3 se rosto)olise" desi)ur" de la o .n%l5ime de dou%s,reze(e ,/n% la (in(is,reze(e ,i(ioare. 0 se turnar% .n )ur% (/teva ,i(%turi de rom" iar lea(ul (are mai fusese de mult folosit ,entru el" ,roduse +i a(um a(ela+i efe(t.

107

Contele de Monte-Cristo vol. 1


@dmond redes(4ise o(4ii" se t/n)ui de o durere vie la )enun(4i" de o )reutate mare la (a, +i de zv/(niri nesuferite .n +ale. >rur% s%-l trans,orte ,/n% la 5%rm3 dar" (/nd .l atinser%" (u toate (% 2a(o,o (ondu(ea o,era5ia" el de(lar% )em/nd (% nu se simte .n stare s% su,orte trans,ortul. n5ele)e5i (% lui Dant:s nu i-a mai ars de m/n(are3 el (eru .ns% (a tovar%+ii s%i" (are nu aveau motivele lui de a ,osti" s% se .na,oieze la lo(ul lor. De(lar%" .ntru(/t .l ,rive+te" (% nu avea nevoie de(/t de ,u5in% odi4n% +i (%" la .ntoar(erea lui" au s%-l )%seas(% u+urat. Marinarii nu se l%sar% ,rea mult ru)a5i3 marinarilor le era foame" aroma iedului a7un)ea ,/n% la (i +i lu,ii de mare nu sunt (/tu+i de ,u5in (eremonio+i. -este un (eas revenir%. *ot (e @dmond ,utuse fa(e" a fost s% se t/ras-(% vreo ze(e ,a+i ,entru a se rezema de o st/n(% (u mu+(4i. Dar de,arte de a se (alma" violen5a durerilor lui Dant:s s,orise ,ar(%. D%tr/nul ,atron" nevoit s% ,le(e .n (ursul dimine5ii" ,entru a-+i de,une .n(%r(%tura la )rani5ele -iemontului +i 'ran5ei" .ntre #isa +i 're7us" st%rui (a Dant:s s% .n(er(e s% se ridi(e. Dant:s f%(u sfor5%ri su,raomene+ti" dar de fie(are dat% re(%dea t/n)uindu-se +i .n)%lbenindu-se. Are +alele fr/nte" +o,ti ,atronul3 n-are a fa(e3 e un tovar%+ bun +i nu trebuie ,%r%sit3 s% (%ut%m s%-l du(em ,/n% la (orabie. Dar Dant:s de(lar% (% ,refer% s% moar% a(olo unde era" de(/t s% .n-dure durerile (res(/nde ,e (are i le-ar ,ri(inui (ea mai slab% mi+(are. 'ie (e-o fi" )l%sui ,atronul" dar nu trebuie s% se s,un% (% am l%sat f%r% a7utor un tovar%+ de is,rav% (a dumneata. #u vom ,le(a de(/t desear%. -ro,unerea .i mir% foarte mult ,e matelo5i" (u toate (% ni(i unul nu-l (omb%tu" (i dim,otriv%. -atronul era un om. a+a de ri)id" .n(/t ,entru ,rima oar% oamenii .l vedeau (% renun5% la o .ntre,rindere" sau (% m%(ar z%bove+te .n .m,linirea ei. De a(eea Dant:s nu voi s% se fa(% .n favoarea sa o a+a de )rav% abatere de la re)ulile dis(i,linei stabilite ,e bord. #u" s,use el ,atronului" am fost un ne.ndem/nati( +i se (uvine s% du( ,onosul ne.ndem/n%rii mele. ?as%-mi o mi(% ,rovizie de ,esme5i" o ,u+(%" ,ulbere +i )loan5e" (a s% u(id iezi sau m%(ar s% m% a,%r +i o sa,% (a s%-mi (onstruies(" da(% .nt/rzia5i ,rea mult" un fel de (as%. Dar ai s% mori de foame" s,use ,atronul. -refer s% mor" r%s,unse @dmond" de(/t s% .ndur durerile )rozave ,e (are mi le-ar ,ri(inui o sin)ur% mi+(are. -atronul se .nturn% s,re vasul (are se le)%na .n mi(ul ,ort" )ata s% ,orneas(% .n lar). Ce vrei s% fa(em" Maltezule; )l%sui el. #u ,utem s% te ,%r%sim +i nu ,utem ni(i s% r%m/nem. -le(a5i" ,le(a5i= stri)% Dant:s. < s% li,sim (el ,u5in o,t zile" s,use ,atronul" ba va trebui s% ne abatem din drum (a s% te lu%m. As(ult%" )l%sui Dant:s" da(% .n dou%-trei zile .nt/lni5i vreo (orabie de ,es(ari" sau altfel de (orabie (are vine ,rin lo(urile astea" ,omeni5i-i de mine3 am s% dau dou%ze(i +i (in(i de ,ia+tri" (a s% m% du(% la ?ivorno. Da(% nu )%se+ti" .na,oiaz%-te. -atronul (l%tin% din (a,. As(ult%" ,atroane Dalbi" e un mi7lo( s% .m,%(%m totul" s,use 2a(o,o3 ,le(a5i +i r%m/n eu (u r%nitul s%-l .n)ri7es(. 1enun5i la ,artea ta de (/+ti)" .l .ntreb% @dmond" (a s% r%m/i (u mine; Da" s,use 2a(o,o +i f%r% s%-mi ,ar% r%u. @+ti un fl%(%u de treab%" 2a(o,o" )l%sui @dmond. Dumnezeu te va r%s,l%ti ,entru bun%voin5a ta3 dar .5i mul5umes(" n-am nevoie de nimeni3 o zi sau dou% de odi4n% au s% m% .ntremeze +i n%d%7duies( (% voi )%si ,rintre st/n(ile astea nis(ai buruieni bune .m,otriva loviturilor. Bi un z/mbet (iudat flutur% ,e buzele lui Dant:s. i str/nse m/na lui 2a(o,o (u (%ldur%" dar r%mase nezdrun(inat .n 4ot%r/rea sa de a fi +i de a r%m/ne sin)ur. Contrabandi+tii .l l%sar% ,e @dmond .n ,a(e +i se de,%rtar%" nu f%r% a .ntoar(e (a,ul de mai multe ori" f%(/ndu-i de fie(are dat% semnele unui (%lduros r%mas bun" (%rora @dmond le r%s,undea numai (u m/na (a +i (um nu ,utea s% mi+te restul tru,ului. A,oi" du,% (e ei dis,%rur%6

108

Alexandre Dumas
&@ (urios" murmur% Dant:s r/z/nd" (% ,rintre oameni (a a(e+tia )%se+ti dovezi de ,rietenie +i a(te de devotament&. Se t/r. atun(i (u b%)are se seam% ,/n% ,e (reasta unei st/n(i (are-i as(undea ,riveli+tea m%rii +i de a(olo v%zu (um (orabia termin% ,re)%tirile de ,le(are" (um ridi(% an(ora +i (um se lea)%n% )ra5ios" (a un ,es(%ru+ (e-+i ia zborul" (um ,orne+te. -este un (eas ea dis,%ru (om,let3 (el ,u5in" din lo(ul unde r%nitul r%m%sese" era (u ne,utin5% s-o vezi. Atun(i Dant:s se s(ul% mai s,rinten +i mai u+or de(/t unul dintre iezii (are zv/(neau ,rintre mir5i +i masti(i" ,e st/n(ile s%lbati(e" lu% ,u+(a .ntr-o m/n%" sa,a .ntr-alta +i aler)% la st/n(a unde se o,reau (rest%turile ,e (are le observase ,e st/n(i. &Bi a(um" ex(lam% el amintindu-+i istoria ,es(arului arab" ,ovestit% de 'aria" a(um KSesam" des(4ide-te=L.&

Capitolul XXIV

nm%rmurire

Soarele f%(use (am o treime din mersul s%u" iar razele de mai" (alde +i .nvior%toare" se a+terneau ,este st/n(ile (are +i ele ,%reau sensibile (%ldu-rii r%s,/ndite de el3 mii de )reieri" nev%zu5i ,rin ierburi" 5/r/iau monoton +i (ontinuu3 frunzele de mirt +i de m%slin se mi+(au .nfiorate" s(o5/nd un z)omot a,roa,e metali(3 fie(are ,as al lui @dmond" ,e )ranitul .n(ins" a-lun)a +o,/rle" (are ,%reau smaralde3 zv/(neau de,arte" ,e ,ara,etele .n(linate" (a,re s%lbati(e" (are atra) uneori v/n%torii6 .ntr-un (uv/nt" insula era lo(uit%" vie" .nsufle5it% +i totu+i @dmond se sim5ea ai(i sin)ur sub m/na lui Dumnezeu. n(er(a o anume emo5ie asem%n%toare temerii3 ne.n(rederea st/rnit% de lumina zilei" (are ne fa(e s% ,resu,unem" (4iar .n ,ustiu" (% o(4ii is(oditori sunt des(4i+i asu,ra noastr%. Sentimentul a fost a+a de ,uterni(" .n(/t" .n momentul (/nd s% se a,u(e de lu(ru" @dmond se o,ri" l%s% 7os sa,a" lu% ,u+(a +i se ur(% .n(% o dat% ,e st/n(a (ea mai .nalt% a insulei +i" de a(olo" .+i arun(% de 7ur .m,re7ur ,rivirea. Dar" trebuie s% s,unem" (eea (e .i atrase luarea aminte nu a fost ni(i Corsi(a ,oeti(%" ale (%rei (ase ,utea s% le distin)%" ni(i Sardinia a,roa,e ne(unos(ut%" (are vine du,% ea" ni(i insula @lba (u amintiri )i)anti(e" ni(i" .n sf/r+it" linia im,er(e,tibil% (are se .ntindea .n zare +i (are ar%ta o(4iului is(usit al marinarului" $enova (ea su,erb% +i ?ivorno" ora+ul (omer(ial3 nu6 (i (or%bioara (are ,le(ase .n zori" ,re(um +i (orabia )enovez% (are ,ornise adineauri. -rima era ,e (ale s% dis,ar% .n str/mtoarea Donifa(io3 (ealalt%" urm/nd drumul o,us" mer)ea de-a lun)ul Corsi(ei" ,e (are se ,re)%tea s-o o(oleas(%. -riveli+tea .l lini+ti ,e @dmond. +i .ntoarse atun(i o(4ii asu,ra obie(telor (are .l .n(on7urau mai .ndea,roa,e3 se v%zu .n ,un(tul (el mai ridi(at al insulei" statuie firav% a imensului ,iedestal3 dedesubtul lui" ni(i un om3 .n 7urul lui ni(i o bar(%3 nimi(" de(/t marea azurie" (are b%tea temelia insulei +i ,e (are izbitura etern% o .m,odobea (u o broderie de ar)int. Cobor. (u mers re,ede" .ns% ,lin de ,ruden5%6 se temea foarte mult" .n momentul a(esta" de un a((ident asem%n%tor (elui ,e (are-l simulase (u at/ta is(usin5% +i .n (4i, a+a de izbutit. -re(um am s,us" Dant:s ,ornise .na,oi ,e drumul (rest%turilor .nsemnate ,e st/n(i +i v%zuse (% linia du(ea la un )olf mi(" t%inuit (a o baie de nimf% anti(%3 )olful era destul de lar) la des(4iz%tur% +i destul de ad/n( .n (entru" ,entru (a o bar(% mi(% s% ,oat% intra +i s% ,oat% r%m/ne as(uns%. 9rm/nd atun(i firul indu(5iunilor" firul (are" .n m/inile abatelui 'aria" (%l%uzise a+a de in)enios mintea a(estuia .n labirintul ,robabilit%5ilor" .+i .n(4i,ui (%" nevroind s% fie v%zut" (ardinalul S,ada abordase .n )olf" .+i t%inuise ai(i mi(ul vas" urmase linia indi(at% de (rest%turi +i" la (a,%tul liniei" .+i .n)ro,ase (omoara. -resu,unerea a(easta l-a readus ,e Dant:s l/n)% st/n(a (ir(ular%. -e @dmond .l nelini+tea +i .i r%sturna toate ideile un sin)ur lu(ru6 (um de a ,utut fi ur(at% st/n(a a(easta" (are (/nt%rea ,oate (in(i-+ase mii de F)" ,e baza unde se odi4nea f%r% .ntrebuin5area unor for5e (onsiderabile; Deodat% lui Dant:s .i veni .n )/nd6 &.n lo( s-o ur(e" au (obor/t-o ,oate.& Bi se ridi(% ,e st/n(%" vr/nd s% (aute lo(ul unde fusese ,rima ei baz%. >%zu .ntr-adev%r" (ur/nd" (% o ,ant% u+oar% fusese s(obit%. St/n(a alune(ase ,e baz% +i se o,rise .n lo(ul a(esta3 o alt% st/n(%" mare (/t o ,iatr% obi+nuit% de (onstru(5ie" .i servise de ,ro,tea3 ,ietre +i ,ietri(ele fuseser%

109

Contele de Monte-Cristo vol. 1


,otrivite (u )ri7% ,entru a t%inui ori(e semn tr%d%tor3 mi(a lu(rare de zid%rie a fost a(o,erit% (u lut" iarba a (res(ut" mu+(4iul s-a .ntins" (/teva semin5e de mirt +i de masti( s-au o,rit a(olo" astfel (% b%tr/na st/n(% ,%rea (onto,it% a(um (u solul. Dant:s ridi(% (u b%)are de seam% ,%m/ntul +i re(unos(u" sau i se ,%ru (% re(unoa+te" in)enioasa strata)em%. Se a,u(% s% loveas(% (u sa,a ,eretele intermediar (imentat de tim,. Du,% o mun(% de ze(e minute" ,eretele (ed% +i o )aur% .n (are ,uteai b%)a bra5ul fu des(4is%. Dant:s retez% m%slinul (el mai ,uterni( ,e (are .l )%si" .l (ur%5i de (ren)i" .l introduse .n )aur% +i f%(u din el o ,/r)4ie. Dar st/n(a era ,rea )rea +i ,ro,tit% ,rea solid de st/n(a inferioar% ,entru (% o ,utere omeneas(%" (4iar de ar fi fost ,uterea lui Eer(ule" s-o ,oat% (linti. Dant:s (u)et% atun(i (% trebuia ata(at% .ns%+i ,ro,teaua. Dar (um; Dant:s .+i arun(% ,rivirea .m,re7ur" a+a (um fa( oamenii (are se afl% .n .n(ur(%tur% +i se o,ri asu,ra unui (orn de oaie s%lbati(%" ,lin (u ,ulbere" l%sat de ,rietenul s%u 2a(o,o. M/mbi6 n%s(o(irea infernal% .i va fa(e servi(iul. Dant:s s%,% (u a7utorul sa,ei .ntre st/n(a su,erioar% +i a(eea ,e (are ea era ,us%" o )alerie de min%" a+a (um fa( ,ionierii (/nd vor s% (ru5e bra5ului omenes( o osteneal% ,rea mare" a,oi o .ndo,% (u ,ulbere3 ,e urm%" destr%m/ndu-+i batista +i r%su(ind-o .n ,raful de ,u+(%" f%(u din ea o fe+til%. Du,% (e d%du fo( fe+tilei" Dant:s se de,%rt%. @x,lozia nu .nt/rzie6 st/n(a su,erioar% fu ridi(at% .ntr-o (li,% de in(al(ulabila for5%" st/n(a inferioar% zbur% .n 5%nd%ri3 ,rin mi(a des(4iz%tur% f%(ut% mai dinainte de Dant:s 5/+ni o ,uzderie de inse(te .ns,%im/ntate" iar o +o,/rl% enorm% ,azni(ul misteriosului drum se rosto)oli ,e volutele ei alb%strii +i dis,%ru. Dant:s se a,ro,ie6 li,sit% de reazem" st/n(a su,erioar% .n(lina s,re abis3 is(usitul (er(et%tor .i f%(u o(olul" alese lo(ul (el mai +ubred" ,ro,ti ,/r)4ia .ntr-o mu(4ie +i" asemeni lui Sisif" se .n(ord% (u toat% ,uterea .n st/n(%. St/n(a" zdrun(inat% de z)uduitur%" se (l%tin%3 Dant:s .+i s,ori sfor5%rile6 ,%rea unul dintre *itanii (are dezr%d%(inau mun5ii" ,entru a se r%zboi (u mai-marele zeilor. n sf/r+it" st/n(a (ed%" se rosto)oli" se ,r%bu+i +i dis,%ru .n)4i5it% de mare. @a l%sa des(o,erit un lo( (ir(ular +i ar%ta o veri)% de fier ,e(etluit% .n mi7lo(ul unei les,ezi ,%trate. Dant:s s(oase un stri)%t de bu(urie +i de uimire6 ni(iodat% un mai m%re5 rezultat nu .n(ununase o ,rim% .n(er(are. >ru s% (ontinue3 ,i(ioarele .i tremurau .ns% a+a de tare" inima .i b%tea .ns% a+a de violent" un nor a+a de arz%tor tre(ea ,e dinaintea o(4ilor s%i .n(/t fu nevoit s% se o,reas(%. Momentul de +ov%ire avu durata ful)erului. @dmond b%)% ,/r)4ia .n veri)%" o s%lt% (u vi)oare +i les,edea se des(4ise dezv%luind ,anta abru,t% a unei s(%ri (are se afunda .n umbra unei )rote din (e .n (e mai .ntune(oase. Alt(ineva s-ar fi n%,ustit" ar fi s(os ex(lama5ii de bu(urie3 Dant:s se o,ri" se .n)%lbeni" se .ndoi. &Eaide" s% fim b%rba5i= .+i s,use el. De,rin+i (u .m,otrivirile" s% nu ne l%s%m ab%tu5i de o de(e,5ie3 altminteri .nseamn% (% am suferit de)eaba. 0nima se fr/n)e (/nd" du,% (e a fost dilatat% ,este m%sur%" de s,eran5a (u res,ira5ie (%ldu5%" reintr% +i se .n(4ide .n realitatea re(e. 'aria a visat3 (ardinalul S,ada n-a .n)ro,at nimi( .n )rota a(easta" ,oate (% n-a venit ni(io-dat% ai(i" sau da(% a venit Cezar Dor)ia" aventurierul iste5" ,otlo)arul neobosit +i sumbru" a venit du,% el" i-a des(o,erit urma" s-a 5inut du,% a(elea+i semne (a mine" a ridi(at ,iatra (a mine +i" (obor/nd .naintea mea" nu mi-a mai l%sat nimi(.& St%tu un moment nemi+(at" ,e )/nduri" (u o(4ii fixa5i asu,ra des(4iz%turii sumbre. &A(um .ns%" (/nd nu mai (ontez ,e nimi(" (/nd mi-am s,us (% ar fi o nebunie s% ,%strez vreo s,eran5%" urmarea aventurii e ,entru mine o sim,l% (4estiune de (uriozitate.& Bi r%mase mai de,arte" nemi+(at" medit/nd. &Da" da" e o aventur% s%-5i )%se+ti lo(ul .n via5a de umbr% +i lumin% a banditului re)al" .n 5es%tura evenimentelor (iudate (are (om,un (anavaua b%l5at% a existen5ei sale3 desi)ur (% .nt/m,larea a(easta de ,oveste s-a .nl%n5uit (u altele3 da" Dor)ia a venit .ntr-o noa,te ai(i" (-o f%(lie .ntr-o m/n%" (u o s,ad% .ntr-alta" .n tim, (e" la dou%ze(i de ,a+i de el" ,oate (% la ,oalele st/n(ii" st%teau ,osomor/5i +i amenin5%tori doi zbiri is(odind ,%m/ntul" aerul +i marea" ,e (/nd st%,/nul lor intra" asemenea mie" s(utur/nd bezna (u bra5ul s%u ,uterni( .nv%,%iat. &Da3 dar (e o fi f%(ut Cezar (u zbirii (%rora le-a .m,%rt%+it se(retul; se .ntreba Dant:s. Ceea (e s-a f%(ut" .+i r%s,unse el z/mbind" (u (io(lii lui Alari(" (are au fost .nmorm/nta5i dim,reun% (u .n)ro,atul.

110

Alexandre Dumas
Cu toate a(estea" da(% a venit" (ontinu% Dant:s" a des(o,erit +i a luat (omoara3 Dor)ia" omul (are (om,ara 0talia (u o an)4inare +i (are o m/n(a foaie (u foaie" (uno+tea ,rea bine .ntrebuin5area tim,ului ,entru a-+i ,ierde vremea (u a+ezarea la lo( a st/n(ii. S% (obor/m.& Cobor. atun(i" (u z/mbetul .ndoielii ,e buze" murmur/nd a(est ultim (uv/nt al .n5ele,(iunii umane6 &-oate...& Dar" .n lo(ul beznei ,e (are se a+te,tase s-o )%seas(%" .n lo(ul unei atmosfere o,a(e +i vi(iate" Dant:s nu v%zu de(/t o li(%rire u+oar% des(om,us% .n lumina alb%strie3 aerul +i lumina se stre(urau nu numai ,rin des(4iz%tura (are fusese f%(ut%" (i +i ,rin z)/rieturile st/n(ilor nev%zute de afar% +i ,rintre (are se z%rea azurul (erului" unde se 7u(au (ren)ile tre-mur%toare ale ste7arilor verzi +i li)amentele s,inoase" a)%5%toare" ale s(aie5ilor. Du,% (/teva (li,e de +edere .n )rota a (%rei atmosfer% mai mult (%ldu5% de(/t 7ilav%" mai mult .nmiresmat% de(/t fad%" era ,entru tem,eratura insulei (eea (e li(%rirea albastr% era ,entru soare" ,rivirea lui Dant:s" obi+nuit%" ,re(um am s,us" (u .ntuneri(ul" ,utu s% is(odeas(% (ele mai .nde,%rtate un)4ere ale (avernei ,e+tera era de )ranit" iar ,ere5ii ei s(/nteiau (a ni+te diamante. &0at%" .+i s,use @dmond z/mbind" (omorile ,e (are de bun% seam% le-a l%sat (ardinalul3 iar bunul abate" v%z/nd .n vis ,ere5ii s(/nteietori" +i-a alimentat s,eran5ele-i bo)ate.& Dar Dant:s .+i reaminti (uvintele testamentului" ,e (are .l +tia ,e dinafar%6 &n un)4erul (el mai .nde,%rtat al (elei de a doua des(4iz%turi...& Dant:s ,%trunsese numai .n ,rima )rot%3 trebuia s% (aute a(um intrarea (elei de a doua. Dant:s se orient%6 a doua )rot% se afunda" desi)ur" .n interiorul insulei3 examin% mu(4iile ,ietrelor +i izbi .ntr-unul din ,ere5ii (are i se ,%ru (% e a(ela al des(4iz%turii" mas(at%" desi)ur" ,entru mai mult% si)uran5%. Sa,a r%sun% o (li,% s(o5/nd din st/n(% un sunet mat" a (%rui t%rie .mbrobon% de sudoare fruntea lui Dant:s3 .n sf/r+it" minerului st%ruitor i se ,%ru (% o ,or5iune din ,eretele de )ranit r%s,undea (u un e(ou mai surd +i mai ,rofund a,elului3 .+i a,ro,ie ,rivirea arz%toare de ,erete +i re-(unos(u" (u sim5ul .n(ar(eratului" (eea (e altul ,oate n-ar fi re(unos(ut6 (% a(olo e o des(4iz%tur%. *otu+i" ,entru a nu fa(e o treab% inutil%" Dant:s" (are (a +i Cezar Dor)ia studiase valoarea tim,ului" is(odi (eilal5i ,ere5i (u sa,a" (er(et% solul (u ,atul ,u+tii" desf%(u nisi,ul .n lo(urile sus,e(te +i" ne)%sind nimi(" nere(unos(/nd nimi(" reveni la ,or5iunea de ,erete (are s(otea sunetul m/n)/ietor. 0zbi din nou" (u mai mult% ,utere. >%zu atun(i (eva (iudat6 (%" sub loviturile instrumentului" un fel de ten(uial%" asem%n%toare a(eleia a,li(at% ,e ,ere5i ,entru zu)r%virea fres(elor" se ridi(a +i (%dea (a ni+te solzi" dezv%luind o ,iatr% alburie +i moale (um sunt ,ietrele obi+nuite de (onstru(5ie. Des(4iz%tura st/n(ii fusese astu,at% (u ,ietre de alt% natur%" a,oi ,este ,ietre fusese .ntins stratul de ten(uial%3 ,e urm%" ,e ten(uial%" au fost imitate (uloarea +i (ristalinul )ranitului. Dant:s izbi atun(i (u (a,%tul as(u5it al sa,ei (are intr% ,u5in .n ,eretele-u+%. nsemna (% ai(i trebuie s% (aute. -rintr-un mister (iudat al .nto(mirii omene+ti" (u (/t dovezile (% 'aria nu se .n+elase .l asi)urau ,e Dant:s ,rin .n)r%m%direa lor" (u at/t inima lui +ov%ielni(% se l%sa st%,/nit% de .ndoial% +i" a,roa,e" de des(ura7are6 ex,erien5a nou%" (are ar fi trebuit s%-i dea o for5% nou%" .i slei +i for5a ,e (are o mai avea6 sa,a (obor." lune(/nd a,roa,e din m/inile lui3 o ,use ,e ,%m/nt" .+i +terse fruntea +i ur(% s,re lumin% sub ,retextul (% vrea s% vad% da(% nu .l s,ioneaz% (ineva" dar" .n realitate" ,entru (% avea nevoie de aer" ,entru (% sim5ea (% e )ata s% le+ine. 0nsula era ,ustie" iar soarele .n asfin5it ,%rea (-o a(o,er% (u o(4iul lui de fo(3 de,arte" b%r(i mi(i de ,es(ari .+i desf%(eau ari,ile ,e marea albastr% (a safirul. Dant:s nu m/n(ase .n(% nimi(6 dar m/n(area ar fi 5inut ,rea mult .ntr-un astfel de moment3 trase o .n)4i5itur% de rom +i se .na,oie .n )rot%" (u inima .nt%rit%. Sa,a (are i se ,%ruse a+a de )rea" devenise a(um u+oar%3 o ridi(% de ,ar(% ar fi fost un ful) +i se a,u(% din nou" vi)uros de lu(ru. Constat%" du,% (/teva lovituri" (% ,ietrele nu erau zidite" (i ,use numai unele ,este altele +i a(o,erite (u ten(uiala des,re (are am ,omenit3 v/r. .ntr-una din (r%,%turi v/rful sa,ei" a,%s% ,e (oad% +i v%zu (u bu(urie (% ,iatra (ade la ,i(ioarele sale. Din momentul a(ela Dant:s nu mai avu de(/t s% tra)% fie(are ,iatr% (u (ol5ul de fier al sa,ei +i fie(are ,iatr% (%zu al%turi de (ea dint/i. Dant:s ar fi ,utut s% intre de la ,rima des(4iz%tur%3 .nt/rziind .ns% (u (/teva (li,e" .nsemna (% am/na (ertitudinea" a)%5/ndu-se de s,eran5%. n sf/r+it" du,% o nou% ezitare de-o (li,%" Dant:s tre(u din ,rima )rot% .n a doua.

111

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A doua )rot% era mai s(und%" mai .ntune(oas% +i mai .nfri(o+%toare de(/t .nt/ia3 aerul" (are nu ,%trundea ai(i de(/t ,rin des(4iz%tura f%(ut% .n momentul a(ela" avea mirosul vi(iat" ,e (are Dant:s se mirase (% nu l-a )%sit .n ,rima. Dant:s l%s% aerului de afar% tim,ul s% .nvioreze atmosfera moart% +i intr%. ?a st/n)a des(4iz%turii era un un)4i ,rofund +i .ntune(os. Dar am s,us (%" ,entru o(4iul lui Dant:s" .ntuneri(ul nu exista. 0s(odi (u ,rivirile a doua )rot%6 era )oal% (a +i .nt/ia. Comoara" da(% exista" fusese .n)ro,at% .n un)4erul .ntune(os. <ra .n(ord%rii sosise3 Dant:s (are se afla .ntre bu(uria su,rem% +i dezn%de7dea su,rem%" nu mai avea de f%(ut alt(eva de(/t s% sa,e dou% ,i(ioare de ,%m/nt. naint% s,re un)4er +i" (u,rins ,ar(% de o 4ot%r/re subit%" ata(% solul (u .ndr%zneal%. Du,% a (in(ea sau a +asea lovitur% de sa,%" fierul r%sun% ,e fier. #i(i(/nd un to(sin funebru" ni(i(/nd un )las .nfiorat nu ,roduse un atare efe(t asu,ra (elui (are .l auzi. Cer(et% al%turi de lo(ul unde mai (er(etase +i .nt/lni a(eea+i rezisten5%" dar nu a(ela+i sunet. @ un (uf%r de lemn .n(er(uit (u fier" .+i s,use el. n momentul a(ela o umbr% fu)ar% tre(u" a(o,erind lumina. Dant:s d%du drumul sa,ei" a,u(% ,u+(a" ie+i ,rin des(4iz%tur% +i se n%,usti s,re lumin%. < (a,r% s%lbati(% s%rise ,e deasu,ra ,rimei intr%ri a )rotei +i rodea iarba la (/5iva ,a+i. -rile7ul de a-+i asi)ura (ina era bun" dar Dant:s se temea (a nu (umva detun%tura ,u+tii s% atra)% ,e (ineva. C4ibzui un moment" retez% un arbore (u r%+in%" .l a,rinse la fo(ul .n(% fume)/nd unde (ontrabandi+tii .+i fri,seser% de7unul +i se .na,oie (u tor5a. #u voia s% ,iard% ni(i un am%nunt din (ele (e va vedea. A,ro,ie tor5a de )aura inform%" neterminat% +i v%zu (% nu se .n+elase6 loviturile lui izbir% r/nd ,e r/nd .n fier +i .n lemn. nfi,se tor5a .n ,%m/nt +i se a,u(% iar%+i de lu(ru. C/t ai (li,i" un lo( de trei ,i(ioare lun)ime ,e dou% l%5ime fu s%,at +i Dant:s ,utu s% re(unoas(% atun(i un (uf%r de ste7ar" .n(er(uit (u fier (izelat. n mi7lo(ul (a,a(ului s(/nteiau" ,e o ,la(% de ar)int ,e (are ,%m/ntul n-o ,utuse v%t%ma" armele familiei S,ada" adi(% o s,ad% .nfi,t% .ntr-o ,a7ur% oval%" a+a (um sunt ,a7urele italiene" av/nd deasu,ra o ,%l%rie de (ardinal. Dant:s le re(unos(u u+or6 abatele 'aria i le desenase de at/tea ori. #u mai .n(%,ea .ndoial%6 (omoara era ai(i. #u fuseser% luate at/tea m%suri de ,revedere ,entru a se ,une .n lo(ul a(esta un (uf%r )ol= C/t ai (li,i" ,%m/ntul din 7urul (uf%rului fu s(os +i Dant:s v%zu a,%r/nd" r/nd ,e r/nd" broas(a de la mi7lo( .ntre dou% balamale +i m/nerele ,ere5ilor laterali3 totul era (izelat a+a (um se (izela ,e vremea a(eea (/nd arta f%(ea (a metalele (ele mai de r/nd s% devin% ,re5ioase. Dant:s lu% (uf%rul de m/nere +i .n(er(% s%-l salte6 (u ne,utin5%. Dant:s .n(er(% s%-l des(4id%6 broas(a +i balamalele erau .n(4ise3 (redin(io+ii ,azni(i nu vroiau ,ar(% s%-+i dea (omoara. Dant:s introduse ,artea t%ioas% a sa,ei .ntre (a,a( +i (uf%r" a,%s% ,e (oada sa,ei +i (a,a(ul" du,% (e s(r/+ni" s%ri din lo(. < des(4iz%tur% lar)% f%(u inutile fier%riile (are (%zur% la r/ndu-le" str/n)/nd .n(% .n un)4iile lor s(/ndurile v%t%mate3 (uf%rul fu des(4is. < febr% ame5itoare ,use st%,/nire ,e Dant:s3 lu% ,u+(a" o .n(%r(% +i o a+ez% al%turi. n(4ise mai .nt/i o(4ii" a+a (um fa( (o,iii ,entru a z%ri" .n noa,tea s(/nteietoare a ima)ina5iei lor" stele mai multe de(/t ,ot num%ra ,e un (er luminat .n(%" ,e urm% .i des(4ise +i r%mase .nm%rmurit. *rei des,%r5ituri s(indau (uf%rul. n ,rimul s(/nteiau taleri de aur (u reflexe ro+iati(e. n a doua" lin)ouri nestrun7ite" a+ezate .n ordine" dar (are nu aveau de(/t )reutatea +i valoarea aurului. n sf/r+it" .n a treia" ,e 7um%tate ,lin%" @dmond v/ntur% (u m/na diamantele" rubinele" ,erlele (are (as(ad% str%lu(itoare s(oteau" (%z/nd unele ,este altele" z)omotul )rindinei .n ferestre. Du,% (e atinse" ,i,%i" du,% (e .+i .nfund% m/inile .nfiorate .n aur +i .n nestemate" @dmond se ridi(% +i ,orni ,rin (averne (u exaltarea tremur/nd% a omului )ata s%-+i ,iard% mintea. S%ri ,e o st/n(%" de unde ,utea s% des(o,ere marea +i nu z%ri nimi(. @ra sin)ur" absolut sin)ur" (u bo)%5iile-i in(al(ulabile" extraordinare" fabuloase" (are .i a,ar5ineau6 dar visa" ori era treaz;

112

Alexandre Dumas
Avea un vis fu)ar sau str/n)ea .n bra5e o realitate; Sim5ea nevoia s%-+i revad% aurul +i totu+i .+i d%dea seama (%" .n momentul a(esta" nu ar avea t%ria s% su,orte vederea lui. +i ,use o (li,% m/inile ,e (re+tetul (a,ului" (a ,entru a .m,iedi(a 7ude(ata s% fu)%3 a,oi se n%,usti ,rin insul%" f%r% s% urmeze un drum" (%(i nu sunt drumuri .n insula Monte-Cristo" (i o anume linie" iz)onind (a,rele s%lbati(e +i .nfri(o+/nd ,%s%rile m%rii (u stri)%tele +i (u )esti(ul%rile sale. -e urm% reveni ,e un drum o(olit" .ndoindu-se .n(%" n%,ustindu-se din ,rima )rot% .n a doua +i re)%sindu-se .n fa5a minei de aur +i diamante. De data a(easta" (%zu .n )enun(4i" a,%s/ndu-+i (u m/inile (onvulsive inima zv/(nitoare +i murmur/nd o ru)%(iune" ,e (are numai Dumnezeu o ,utea .n5ele)e. Se sim5i .n (ur/nd mai (alm +i mai feri(it" (%(i abia din (easul a(esta .n(e,ea s% (read% .n feri(irea sa. Se a,u(% atun(i s%-+i (al(uleze averea6 erau o mie de lin)ouri de aur a (/te dou% sau trei livre fie(are3 f%(u a,oi un tean( de dou%ze(i +i (in(i de mii de taleri aur" ,ut/nd s% valoreze fie(are o,tze(i de fran(i .n moneda noastr% a(tual%" av/nd to5i efi)ia ,a,ei Alexandru al >0-lea +i a ,re(ede sorilor lui +i (onstat% (% des,%r5itura nu era de(/t ,e 7um%tate )olit%3 m%sur%" .n sf/r+it" de ze(e ori (a,a(itatea ambelor sale m/ini .n ,erle" ,ietr%rii" diamante" dintre (are multe montate de (ei mai buni bi7utieri ai e,o(ii" ,rezentau o valoare de exe(u5ie remar(abil%" (4iar al%turi de valoarea lor intrinse(%. Dant:s v%zu (% lumina s(ade +i (% se stin)e ,u5in (/te ,u5in3 se temu s% nu fie sur,rins .n (avern% +i ie+i (u ,u+(a .n m/n%. < bu(at% de ,esmet +i (/teva .n)4i5ituri de vin formar% (ina sa. A+ez% a,oi ,iatra la lo(" se (ul(% deasu,ra +i dormi numai (/teva (easuri" a(o,erind intrarea )rotei (u tru,ul s%u. #oa,tea a(easta a fost" .n a(ela+i tim," una din a(ele no,5i deli(ioase +i (um,lite" ,e (are omul (u ful)er%toare emo5ii le mai tr%ise de dou% sau trei ori ,/n% atun(i.

Capitolul XXV

#e(unos(utul

>eni ziua. Dant:s o a+te,ta de mult (u o(4ii des(4i+i. ?a ,rimele ei raze se s(ul%" se ur(%" a+a (um f%(use .n a7un" ,e (ea mai .nalt% st/n(% a insulei" (a s% ex,loreze .m,re7urimile3 (a +i .n a7un totul era ,ustiu. @dmond (obor." ridi(% ,iatra" .+i um,lu buzunarele (u nestemate" a-+ez% la lo( (/t ,utu mai bine s(/ndurile" fier%riile (uf%rului" .l a(o,eri (u ,%m/nt" b%t%tori ,%m/ntul" arun(% ,e deasu,ra nisi," ,entru (a lo(ul r%s(olit de (ur/nd s% semene (u restul solului3 ie+i din )rot%" ,use les,edea (um fusese mai .nainte" )r%m%di ,este les,ede ,ietrele de diferite m%rimi" introduse ,%m/nt .n intervale" .nfi,se .n intervale mirt +i b%l%rii" stro,i noile ,lanta5ii ,entru (a ele s% ,ar% ve(4i" +terse urmele ,a+ilor s%i din ,rea7ma lo(ului +i a+te,t% (u neast/m,%r .ntoar(erea tovar%+ilor. #u mai era vorba a(um s%-+i trea(% tim,ul ,rivind aurul" diamantele +i s% r%m/n% la Monte-Cristo (a un balaur (e ,%ze+te inutile (omori. *rebuia s% se .ntoar(% a(um .n via5%" ,rintre oameni +i s% ia .n so(ietate ran)ul" influen5a" ,uterea ,e (are le d% .n lume bo)%5ia" ,rima +i (ea mai mare dintre ,uterile de (are (reatura omeneas(% ,oate dis,une. Contrabandi+tii revenir% .n a +asea zi. Dant:s re(unos(u de de,arte forma +i mersul &*inerei-Amelia&. Se t/r. ,/n% .n ,ort (a -4ilo(tet r%nit" iar (/nd tovar%+ii s%i abordar%" el le anun5% t/n)uindu-se" .n(% o .mbun%t%5ire sensibil%3 la r/ndul s%u as(ult% istorisirea aventurierilor. @ste dre,t" izbutiser%3 dar abia de,useser% .n(%r(%tura" (% fuseser% .n+tiin5a5i (% un bri( aflat .n su,rave)4ere" la *oulon" ie+ise din ,ort +i se .ndre,ta s,re ei. 'u)iser% atun(i (a ful)erul" re)ret/nd (% Dant:s" (are +tia s% dea o vitez% a+a de mare vasului" nu se afla (u d/n+ii" (a s%-l (ondu(%. ntr-adev%r" z%riser% (ur/nd vasul urm%ritor3 dar" a7uta5i de noa,te +i o(olind (a,ul Corsi(ei" s(%,aser%. -e s(urt" (%l%toria nu fusese rea3 +i to5i" .n s,e(ial 2a(o,o" re)retau (% Dant:s li,sise ,entru a avea ,artea sa la benefi(ii" ,arte (are se ur(a la !A de ,ia+tri. @dmond r%mase nezdrun(inat3 nu z/mbi m%(ar" auzind .n+irarea avanta7elor din (are s-ar fi .m,%rt%+it" ,u5ind s% ,%r%seas(% insula3 iar ,entru (a &*/n%ra-Amelia& nu venise la Monte-Cristo de(/t ,entru el" se .mbar(% .n seara a(eea +i .+i urm% ,atronul la ?ivorno. ?a ?ivorno se duse la un evreu +i v/ndu (u (/te (in(i mii de fran(i" ,atru din (ele mai mi(i diamante ale sale" @vreul ar fi ,utut s% se informeze (um de avea un matelot atari obie(te3 se feri .ns%" (%(i (/+ti)a (/te o mie de fran(i la fie(are.

113

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Cum,%r% a doua zi o bar(% nou-nou5%" ,e (are o d%du lui 2a(o,o" ad%u)/nd darului a(esta o sut% de ,ia+tri" ,entru (a omul s% ,oat% an)a7a un e(4i,a73 +i asta (u (ondi5ia (a 2a(o,o s% mear)% la Marsilia s% se intereseze de un b%tr/n (u numele de ?ouis Dant:s" (are lo(uia .n All8es des Meil4an" ,re(um +i de o fat% (are lo(uia .n satul Catalani +i ,e (are o (4ema Mer(8d:s. A(um i se ,%ru lui 2a(o,o (% viseaz%6 @dmond .i ,ovesti (% se f%(use marinar dintr-o ,ornire nebuneas(%" deoare(e familia .i refuza banii ne(esari existen5ei" dar (%" a7un)/nd la ?ivorno" .n(asase mo+tenirea unui un(4i" (are .l f%(use uni(ul s%u mo+tenitor. @du(a5ia su,erioar% a lui Dant:s d%dea ,ovestirii o atare verosimilitate" .n(/t 2a(o,o nu se .ndoi o (li,% de adev%rul s,uselor fostului s%u tovar%+. -e de alta ,arte" ,entru (% an)a7amentul lui @dmond ,e bordul &*inerei-Amelia& ex,irase" Dant:s .+i lu% r%mas bun de la marinarul (are .n(er(% la .n(e,ut s%-l re5in%" dar (are" afl/nd (a +i 2a(o,o" de ,ovestea (u mo+tenirea" renun5% la s,eran5a de a .nfr/n)e 4ot%r/rea fostului s%u matelot. A doua zi 2a(o,o se .ndre,ta s,re Marsilia3 urma s%-l )%seas(% ,e @dmond la Monte-Cristo. n ziua a(eea" Dant:s ,le(% f%r% s% s,un% unde mer)e" des,%r5indu-se de e(4i,a7ul &*inerei-Amelia&" a(ord/ndu-i o s,lendid% )ratifi(a5ie +i de ,atron" (u f%)%duiala (% .ntr-o zi sau alta .i va trimite ve+ti. Dant:s se duse la $enova. n momentul sosirii sale" se f%(ea ,roba unui mi( Va(4t" (omandat de un en)lez" (are" auzind (% )enovezii sunt (ei mai buni (onstru(tori de ,e Mediterana" vroise s% aib% un Va(4t (onstruit la $enova. @n)lezul fixase ,re5ul la ,atruze(i de mii de fran(i6 Dant:s oferi +aize(i de mii" (u (ondi5ia (a vasul s%-i fie ,redat (4iar .n ziua a(eea. @n)lezul ,le(ase s% fa(% o ,limbare ,rin @lve5ia" a+te,t/nd terminarea vasului. 9rma s% se .ntoar(% ,este trei s%,t%m/ni sau o lun%3 (onstru(torul se )/ndi (% avea tim,ul s% ,un% altul ,e +antier. Dant:s .l duse ,e (onstru(tor la un evreu" intr% (u el .n odaia din fund +i evreul num%r% (onstru(torului +aize(i de mii de fran(i. Constru(torul se oferi s%-i al(%tuias(% lui Dant:s un e(4i,a73 Dant:s .i mul5umi .ns%" s,un/nd (% era obi+nuit s% navi)4eze sin)ur +i (% sin)urul lu(ru ,e (are .l dorea era s% se exe(ute .n (abin%" la (%,%t/iul ,atului" un dula, se(ret .n (are s% fie trei des,%r5ituri" de asemeni se(rete. D%du m%sura (om,artimentelor" (are fur% exe(utate a doua zi. -este dou% (easuri" Dant:s ie+ea din ,ortul $enovei" es(ortat de ,rivirile unei mul5imi de (urio+i" (are vroiau s%-l vad% ,e seniorul s,aniol obi+nuit s% navi)4eze sin)ur. Dant:s se des(ur(% de minune" (u a7utorul (/rmei" f%r% s% aib% nevoie s-o ,%r%seas(%" im,use vasului toate mi+(%rile voite3 vasul ,%rea o f%,tur% inteli)ent%" )ata s% se su,un% (elui mai mi( imbold" astfel (% Dant:s re(unos(u .n )/ndu-i (% )enovezii .+i meritau re,uta5ia de (ei mai buni (onstru(tori din lume. Curio+ii urm%rir% mi(ul vas din o(4i" ,/n% (e .l ,ierdur% din vedere +i atun(i .n(e,ur% dis(u5ii ,entru a +ti .n(otro mer)e3 unii .n(linar% ,entru Corsi(a" al5ii ,entru insula @lba" unii se ar%tar% )ata s% ,un% r%m%+a) (% mer)e .n S,ania" al5ii sus5inur% (% .n Afri(a3 nim%nui nu-i tre(u .ns% ,rin minte insula Monte-Cristo. Cu toate a(estea Dant:s mer)ea la Monte-Cristo. A7unse ai(i .n amur)ul zilei urm%toare3 nava era ex(elent% +i ,ar(ursese distan5a .n treize(i +i (in(i de (easuri" Dant:s re(unos(use ,erfe(t forma (oastei3 +i" .n lo( s% abordeze .n ,ortul obi+nuit" arun(% an(ora .n mi(ul )olf. 0nsula era ,ustie3 ,%rea (% nimeni nu s-a mai ab%tut ,e ai(i de la ,le(area lui Dant:s3 se duse la (omoar%3 totul era .n starea .n (are o l%sase. A doua zi averea imens% era trans,ortat% ,e bordul Va(4tului +i .n(4is% .n (ele trei (om,artimente ale dula,ului se(ret. Dant:s a+te,t% .n(% o,t zile. *im, de o,t zile el .+i ,urt% Va(4tul .n 7urul insulei" studiindu-l" a+a (um un (%l%re5 studiaz% un (al6 du,% tre(erea a(estui tim," el .i (uno+tea toate (alit%5ile +i defe(tele3 Dant:s .+i f%)%dui s% s,oreas(% unele +i s% t%m%duias(% altele. n a o,ta zi" Dant:s v%zu un vas mi( .ndre,t/ndu-se s,re insul% (u ,/nzele .ntinse +i re(unos(u bar(a lui 2a(o,o3 f%(u un semnal (%ruia 2a(o,o .i r%s,unse" iar ,este dou% (easuri bar(a se afla l/n)% el. ?a (ele dou% .ntreb%ri ,use de @dmond r%s,unsul era trist. D%tr/nul Dant:s murise. Mer(8d:s dis,%ruse. @dmond as(ult% ambele ve+ti (u fi)ura (alm%3 dar (obor. .ndat% ,e us(at" interzi(/nd s% fie urm%rit. 1eveni ,este dou% (easuri3 doi oameni din bar(a lui 2a(o,o tre(ur% ,e Va(4t s%-l a7ute +i el ,orun(i s% se dea dire(5ia s,re Marsilia. -revedea moartea ,%rintelui3 dar (e devenise Mer(8d:s; '%r% s%-+i divul)e taina" @dmond nu ,utea s% dea instru(5iuni .ndestul%toare unui a)ent3 de altminteri voia s%-+i ia +i alte informa5ii" ,entru (are nu se ,utea .n(rede de(/t .n sine. <)linda .i ar%tase la ?ivorno (% nu ris(% s%

114

Alexandre Dumas
fie re(unos(ut3 de altminteri" avea a(um la dis,ozi5ie toate mi7loa(ele de a se de)4iza. ntr-o diminea5% de(i" urmat de mi(a bar(%" Va(4tul intr% (ura7os .n ,ortul Marsiliei +i se o,ri exa(t a(olo unde" .n seara de trist% amintire" fusese .mbar(at ,entru (astelul 0f. #u f%r% o anume .nfiorare Dant:s v%zu venind s,re el" (u bar(a" un 7andarm. Dar" (u st%,/nirea ,erfe(t% ,e (are o dob/ndise" Dant:s .i ,rezent% un ,a+a,ort en)lez (um,%rat la ?ivorno3 +i" )ra5ie a(estui do(ument str%in" mult mai res,e(tat .n 'ran5a de(/t un a(t al nostru" el (obor. f%r% difi(ult%5i ,e us(at. -rima fiin5% ,e (are Dant:s o z%ri ,un/nd ,i(iorul ,e Cannebiera a fost un matelot de ,e &'araon&. <mul servise sub ordinele lui +i se )%sea ai(i (a ,entru a-l asi)ura ,e Dant:s asu,ra s(4imb%rilor ,etre(ute (u d/nsul. Merse dre,t s,re om +i .i ,use mai multe .ntreb%ri" la (are a(esta r%s,unse f%r% s% dea de b%nuit m%(ar" ,rin (uvinte sau ,rin .nf%5i+are" (% .+i reaminte+te s%-l mai fi v%zut (/ndva ,e omul (e-i vorbea. Dant:s d%du matelotului o moned% .n (4i, de mul5umire ,entru l%muririle lui3 .n (li,a urm%toare .l auzi ,e om aler)/nd du,% d/nsul. Dant:s se .ntoarse. M% ierta5i" domnule" )l%sui matelotul" dar (u si)uran5% (% v-a5i .n+elat3 a5i (rezut (% .mi da5i o ,ies% de doi fran(i +i mi-a5i dat un na,oleon mare. ntr-adev%r" ,rietene" m-am .n+elat" s,use Dant:s3 dar ,entru (% (instea dumitale merit% o r%s,lat%" mai ia .n(% unul" ,e (are te ro) s%-l ,rime+ti" (a s% bei .n s%n%tatea mea (u (amarazii dumitale. Matelotul .l ,rivi ,e @dmond (u at/ta uimire" .n(/t ni(i nu se )/ndi s%-i mul5umeas(%3 +i .l ,rivi (um se de,%rta s,un/nd6 @ vreun nabab (are vine din 0ndia. Dant:s .+i (ontinu% drumul3 fie(are ,as ,e (are .l f%(ea .i (o,le+ea inima (u o emo5ie nou%3 toate amintirile (o,il%riei" amintiri ne+terse" mereu ,rezente .n (u)et" se .n%l5au ai(i la fie(are (ol5 de ,ia5%" la fie(are (ol5 de strad%" la fie(are ,iatr% de r%s,/ntie. A7un)/nd la (a,%tul str%zii #oailles +i z%rind All8es de Meil4an" sim5i (% )enun(4ii .i sl%bes( +i fu (/t ,e-a(i s% (ad% sub ro5ile unei tr%suri. Merse" .n sf/r+it" ,/n% la (asa unde st%tuse ,%rintele s%u. 'lorile dis,%ruser% din mansarda unde alt%dat% m/na b%tr/nului le .m,letea (u at/ta )ri7%. Se rezem% de un (o,a( +i r%mase (/tva tim, .n)/ndurat" ,rivind ultimele eta7e ale bietei (%su5e3 .naint%" .n sf/r+it" s,re ,oart%" tre(u ,ra)ul" .ntreb% da(% nu e vreo lo(uin5% liber% +i" (u toate (% o(u,at%" st%rui a+a de mult s% viziteze lo(uin5a de la al (in(ilea eta7" .n(/t ,ortarul ur(% +i (eru" (a din ,artea unui str%in" ,ersoanelor (are o(u,au a,artamentul" .n)%duin5a de a vedea (ele dou% .n(%,eri. -ersoanele (are o(u,au mi(a lo(uin5% erau un t/n%r +i o t/n%r% femeie" (%s%tori5i numai de o,t zile. >%z/ndu-i ,e (ei doi tineri" Dant:s s(oase un oftat ad/n(. De altminteri" nimi( nu-i mai reamintea lui Dant:s a,artamentul ,%rintelui s%u3 nu mai era a(ela+i ta,et3 mobilele ve(4i" ,rietenele (o,il%riei lui @dmond" ,rezente (u toate am%nuntele lor .n amintirea sa" dis,%ruser%. #umai ,ere5ii erau a(eea+i. Dant:s se .ndre,t% s,re ,at6 o(u,a a(ela+i lo( (a +i ,atul fostului (4iria+3 f%r% s% vrea" o(4ii lui @dmond se um,lur% de la(rimi3 de bun% seam% (%" .n lo(ul a(esta" se stinsese b%tr/nul ,omenind numele fiului s%u. *inerii .l ,riveau (u mirare ,e b%rbatul (u frunte sever%" ,e ai (%rui obra7i (ur)eau dou% la(rimi mari" f%r% (a fi)ura lui s% se .n(runte. Dar" deoare(e ori(e durere ,oart% (u ea sfin5enia ei" tinerii nu ,user% ne(unos(utului ni(i o .ntrebare3 se retraser% doar mai .n fund (a s%-l lase s% ,l/n)% .n voie" iar (/nd el ,le(%" .l .nso5ir%" s,un/ndu-i (% ,oate s% revin% (/nd va vrea +i (% lo(uin5a lor s%ra(% va fi totdeauna ,rimitoare (u el. *re(/nd la eta7ul de 7os" @dmond se o,ri .n fa5a altei u+i +i .ntreb% da-(% (roitorul Caderousse lo(uie+te .n(% a(olo. Dar ,ortarul .i r%s,unse (% omul des,re (are ,omenea f%(use treburi ,roaste +i (% 5inea a(um un 4an mi( ,e +oseaua Delle-$arde-Deau(aire. Dant:s (obor." .ntreb% de adresa ,ro,rietarului (asei din All8es de Meil4an" se duse la el" se d%du dre,t lordul Xilmore Ga(estea erau numele +i titlul de ,e ,a+a,ortul s%uH +i (um,%r% (%su5a ,entru suma de dou%ze(i +i (in(i de mii de fran(i. @a nu valora ni(i (in(is,reze(e mii. Dar Dant:s ar fi ,l%tit-o +i (u o 7um%tate de milion da(% i-ar fi (erut. n (4iar ziua a(eea tinerii de la eta7ul (in(i fur% .n+tiin5a5i de notarul (are f%(use (ontra(tul (% noul ,ro,rietar le las% libertatea s%-+i alea)% ori(e a,artament din (as%" f%r% s% le s,oreas(% (4iria" (u (ondi5ia s%-i (edeze (ele dou% (amere o(u,ate de ei. Ciudata .nt/m,lare st/rni (omentarii tim, de ,este o,t zile ,rintre lo(uitorii din All8es de Meil4an +i d%du lo( la o sumedenie de ,resu,uneri dintre (are ni(i una nu era exa(t%. Dar (eea (e (u deosebire z%,%(i toate min5ile +i tulbur% toate s,iritele" a fost (%" .n seara a(eea" omul (are fusese v%zut intr/nd .n (asa din All8es de Meil4an se ,limb% ,rin mi(ul sat Catalani +i intr% .ntr-o (%su5% de ,es(ari"

115

Contele de Monte-Cristo vol. 1


unde r%mase mai mult de un (eas" interes/ndu-se de (/teva ,ersoane (are muriser% sau dis,%ruser% de mai bine de (in(is,reze(e sau +ais,reze(e ani. A doua zi" oamenii la (are intrase ,rimir% .n dar o bar(% (atalan% absolut nou%" .nzestrat% (u dou% n%voade +i (u o nad%. Die5ii oameni ar fi vrut s%-i mul5umeas(% )enerosului is(oditor3 dar" ,le(/nd de la ei" l-au v%zut d/nd (/teva ordine unui marinar" ur(/nd ,e (al +i ie+ind din Marsilia ,rin ,oarta Aix.

Capitolul XXVI

Eanul de la -ont du $ard

Cei (are" (a mine" au str%b%tut ,e 7os sudul 'ran5ei" au ,utut s% remar(e" .ntre Delle)arde +i Deau(aire" (am la 7um%tatea drumului dintre sat +i ora+" dar mai a,ro,iat de Deau(aire de(/t de Delle)arde" un 4an mi( unde s,/nzur% ,e o tabl% (e s(/r5/ie la (ea mai u+oar% adiere de v/nt" o )rotes(% .nf%5i+are a ,odului $ard. ?u/nd (a dire(5ie (ursul 14onului" mi(ul 4an este situat ,e ,artea st/n)% a drumului" (u s,atele s,re fluviu3 el e .m,re7muit de o )r%din%6 adi(%" fa5a o,us% (elei (are ofer% (%l%torilor ,oarta d% s,re o .m,re7muire" unde se (a5%r% (/5iva m%slini (4ir(i5i +i (/5iva smo(4ini s%lbati(i (u frunzi+ul ar)intat de ,raf3 ,rintre ei (res(" (a le)ume" ardei +i (ea,%3 .n sf/r+it" la unul din (ol5uri" (a o santinel% uitat%" un ,in mare" rotat" .+i .nal5% melan(oli( tul,ina flexibil%" .n tim, (e v/rful lui" desf%(ut (a un evantai" trosne+te sub un soare de treize(i de )rade. *o5i a(e+ti arbori mari sau mi(i se .n(ovoaie .n dire(5ia unde bate mistralul" unul din (ele trei fla)ele ale -roven5ei3 (elelalte dou% erau" ,re(um se +tie sau nu se +tie" r/ul Duran(e +i -arlamentul. 0(i-(olo" ,e .ntinderea .n(on7ur%toare (e seam%n% (u un mare la( de ,ulbere" ve)eteaz% (/teva tul,ine de )r/u" ,e (are 4orti(ultorii 5inutului le (ultiv%" desi)ur" din (uriozitate +i (are serves( de ,r%7in% (/te unui )reier (e urm%re+te (u (/nte(u-i as(u5it" monoton" ,e (%l%torii r%t%(i5i ,rin *ebaida a(easta. De vreo +a,te sau o,t ani" mi(ul 4an era 5inut de un b%rbat +i o femeie (are aveau (a servitor o fat% (u numele *rinette +i un ar)at (u numele -a(aud3 dubla (oo,era5ie" (are f%(ea" de altminteri" (u ,risosin5% fa5% ne-voilor servi(iului" de (/nd un (anal s%,at de la Deau(aire la Ai)ues-Mortes .nlo(uise (%r%u+ia (u va,oare +i dili)en5a (u tr%sura. Ca ,entru a s,ori ,%rerile de r%u ale neferi(itului 4an)iu" (analul tre(ea" .ntre 14Snul (are .l alimenteaz% +i drumul (are .l sea(%" la vreo sut% de ,a+i de 4anul ,e (are l-am des(ris ,e s(urt. Ean)iul ,utea s% fie un om .ntre ,atruze(i +i ,atruze(i +i (in(i de ani" .nalt" us(at +i nervos" un adev%rat ti, meridional (u o(4i .nfunda5i +i s(li,itori" (u nas (oroiat +i (u din5i albi (a ai unui animal (arnivor. -%rul" (are" .n (iuda atin)erilor v/rstei" ,%rea (% nu se 4ot%r%+te s% albeas(%" era" (a +i barba rotun7it% (e ,urta" des" (re5 +i abia ,res%rat (u (/teva fire albe. *enul bronzat din fire" se bronzase +i mai mult din (auza de,rinderii nenoro(itului de a sta de diminea5% ,/n% seara .n ,ra)ul u+ii (a s% vad% de nu-i vine" ,e 7os sau (u tr%sura" vreun mu+teriu6 a+te,tare a,roa,e totdeauna dezam%)it%" .n r%stim,ul (%reia el nu o,unea ardoarei mistuitoare a soarelui alt% a,%rare ,entru fa5% de(/t o basma ro+ie" .nnodat% ,e (a," a+a (um ,oart% s,aniolii (u (at/ri. <mul a(esta era ve(4ea noastr% (uno+tin5%" $as,ard Caderousse. #evast%-sa" dim,otriv%" (are se numise (a fat% Madeleine 1adelle" era o femeie ,alid%" slab%" boln%vi(ioas%3 n%s(ut% .n ve(in%tatea 5inutului Arles" ea v%zuse m%(ar (% ,%stra tr%s%turile ,rimitive ale tradi5ionalei frumuse5i a (om,atrio5ilor s%i (um (4i,ul i se ruineaz% .n(et-.n(et .n a((esul a,roa,e (ontinuu al fri)urilor as(unse" a+a de obi+nuite .n r/ndurile ,o,ula5iei din ,rea7ma iazurilor de la Ai)ues-Mortes +i a b%l5ilor de la Camar)ue. St%tea de(i a,roa,e totdeauna ,e lo(" d/rd/ind .n fundul (amerei de la .nt/iul eta7" fie lun)it% .ntr-un 7il5" fie rezemat% de ,at" .n tim, (e b%rbatul ei ,%zea la u+% (a o santinel%3 +edere ,e (are o ,relun)ea (u at/t mai mult% ,l%(ere" (u (/t" ori de (/te ori se afla (u 7um%tatea-i a(r%" a(easta .l urm%rea (u ve+ni(ele ei t/n)uiri .m,otriva soartei" t/n)uiri la (are b%rbatul nu r%s,undea de obi(ei de(/t (u a(este (uvinte filozofi(e6 *a(i" Car(onta. A+a vrea Dumnezeu. -ore(la se datora fa,tului (% Madeleine 1adelle era n%s(ut% .n satul Car(onta" situat .ntre Salon +i ?ambes(. 0ar ,otrivit unui obi(ei de ,rin ,artea lo(ului" du,% (are oamenii sunt numi5i (u un ,ronume .n lo( s% fie numi5i (u

116

Alexandre Dumas
numele lor" so5ul .nlo(uise (u denumirea a(easta numele de Madeleine" ,rea bl/nd +i ,rea muzi(al ,entru limba7ul lui as,ru. S% nu (rede5i totu+i" .n (iuda ,retinsei resemn%ri fa5% de 4ot%r/rile -roviden5ei" (% 4an)iul nostru nu-+i d%dea seama de starea de mizerie .n (are .l (ufundase ,%(%tosul (anal de la Deau(aire +i (% .l l%sau netulburat t/n)uirile ne.n(etate ale femeii sale. Ca to5i meridionalii" el era un om sobru" f%r% nevoi ,rea mari" dar" vanitos .n (e ,rive+te lu(rurile exterioare3 de a(eea" ,e tim,ul ,ros,erit%5ii sale" nu l%sa s% trea(% ni(i o serbare" ni(i o ,ro(esiune" f%r% s% se arate" dim,reun% (u Car(onta" el .n (ostumul ,itores( al b%rba5ilor de la Sud" (are 5ine totodat% de (atalan +i de andaluz" ea (u ve+m/ntul .n(/nt%tor al femeilor din Arles" (are ,are .m,rumutat $re(iei +i Arabiei3 dar" ,u5in (/te ,u5in" lan5uri de (eas" (oliere" (ordoane (u nenum%rate (ulori" (orsa7e brodate" veste de (atifea" (iora,i (u (ol5uri ele)an5i" )4ete b%l5ate" ,antofi (u (atar%mi de ar)int" dis,%ruser% astfel (% nemai,ut/ndu-se ar%ta la .n%l5imea s,lendorii de alt%dat%" $as,ard Caderousse renun5ase" ,entru el +i ,entru nevast%" la toate alaiurile mondene" ale (%ror z)omote voioase le auzea (u (iud% ,/n% .n 4anul lui s%ra(" 4an ,e (are (ontinua s%-l 5in% mai mult (a ad%,ost de(/t (a afa(ere. Caderousse st%tuse" (a de obi(ei" o ,arte din diminea5% .n fa5a u+ii" ,limb/ndu-+i ,rivirea melan(oli(% de la un ,ete( 7u,uit de verdea5%" unde (iu)uleau (/teva )%ini" la ambele extremit%5i ale drumului ,ustiu" (are se afunda .ntr-o ,arte la sud +i .n alta la nord" (/nd" deodat%" )lasul .n%(rit al nevestei .l sili s%-+i ,%r%seas(% ,ostul3 intr% morm%ind +i ur(% sus" l%s/nd totu+i u+a dat% .n l%turi (a ,entru a-i ,ofti ,e (%l%tori s% nu-l uite .n tre(e-re. n momentul (/nd Caderousse intr%" +oseaua amintit% de noi +i ,e (are o ,ar(ur)eau ,rivirile lui" era tot a+a de )oal% +i de sin)urati(% ,re(um era ,ustiul la sud. Se .ntindea alb% +i infinit%" .ntre dou% +iruri de (o,a(i sl%b%no)i +i .n5ele)eai ,erfe(t (% ni(i un (%l%tor" liber s%-+i alea)% alt% or% din zi" nu s-ar 4azarda .n a(east% n%,rasni(% Sa4ar%. *otu+i" .n (iuda tuturor ,robabilit%5ilor" da(% r%m/nea la ,ostu-i" Caderousse ar fi ,utut s% vad% ivindu-se dins,re Delle)arde" un (%l%re5 +i un (al" (are veneau (u mersul a(ela (instit +i ,rietenos (e indi(% le)%turile (ele mai bune dintre (al +i (%l%re53 (alul era un arm%sar (u mersul lin3 (%l%re5ul era un ,reot .mbr%(at .n ne)ru" (u o ,%l%rie .n trei (ol5uri" .n (iuda (%ldurii mistuitoare a soarelui aflat atun(i la n%miezi3 nu mer)eau am/ndoi de(/t .ntr-un tra, foarte moderat. C/nd a7unse .n dre,tul u+ii" )ru,ul se o,ri6 (u )reu 5i-ai fi dat seama da(% animalul a o,rit omul" sau da(% omul a o,rit animalul3 .n ori(e (az" .ns%" (%l%re5ul (obor. +i" tr%)/nd (alul de (%,%stru" .l le)% de .nv/rtitoarea unui oblon d%r%,%nat" (e nu se mai 5inea de(/t .ntr-o balama3 a,oi" .naint/nd s,re u+%" +ter)/ndu-+i (u o batist% ro+ie de bumba( fruntea la( de sudoare" ,reotul b%tu de trei ori .n ,ra) (u (a,%tul )4intuit al bastonului (e 5inea .n m/n%. 9n dul%u ne)ru se s(ul% .ndat% +i f%(u (/5iva ,a+i" l%tr/nd +i ar%t/ndu-+i (ol5ii albi" as(u5i5i3 .ndoit% demonstra5ie ostil% (e dovedea nede,rinderea lui (u lumea. 9n ,as )reoi (l%tin% f%r% .nt/rziere bara de lemn (e se .n%l5a de-a lun)ul ,eretelui +i ,e (are o (obora" .n(ovoindu-se de-a-nd%ratelea st%,/nul bietei lo(uin5e la u+a (%reia se afla ,reotul. A(um" a(um= )l%suia Caderousse foarte uimit. #u vrei s% ta(i" Mar)ottin; #u v% fie fri(%" domnule" latr% .ns% nu mu+(%. Dori5i vin" nu-i a+a; (%(i e o (%ldur% afurisit%... A4" ierta5i-m%" se .ntreru,se Caderousse v%z/nd (u (e fel de (%l%tor avea a fa(e3 ierta5i-m%" nu +tiam (u (ine am onoarea3 (e dori5i" (e vre5i" domnule abate; Sunt la ordinele dumneavoastr%. -reotul .l ,rivi dou% sau trei se(unde (u o luare aminte (iudat%3 ,%ru (4iar (% .n(ear(% s% atra)% asu,r%-i aten5ia 4an)iului3 a,oi" v%z/nd (% tr%s%turile a(estuia nu ex,rimau alt sentiment de(/t mirarea (% nu ,rime+te un r%s,uns" so(oti (% e tim,ul s% ,un% (a,%t uimirii +i s,use (u un a((ent italian" foarte ,ronun5at6 #u e+ti dumneata domnul Caderousse; Da" domnule" )l%sui 4an)iul mai mirat ,oate de .ntrebare de(/t fusese de t%(ere" (u sunt3 $as,ard Caderousse" la ordinele dumneavoastr%. $as,ard Caderousse... Da" mi se ,are (% a(esta e ,ronumele +i numele3 lo(uiai (/ndva .n All8es de Meil4an" nu-i a+a; la al ,atrulea; Adev%rat. Bi te .ndeletni(eai a(olo (u ,rofesiunea de (roitor; Da" dar treburile au mers ,rost3 e a+a de (ald .n ,%(%toasa a(eea de Marsilie" .n(/t (red (% .n (ele din urm% oamenii n-au s% se mai .mbra(e delo(. Dar" .n le)%tur% (u (%ldura6 nu vre5i s% v% r%(ori5i" domnule abate; Da da3 d%-mi o sti(l% din vinul (el mai bun +i vom relua (onversa5ia" da(% vrei" de a(olo de unde o l%s%m. Cum v% fa(e ,l%(ere" domnule abate" s,use Caderousse. Bi" ,entru a nu ,ierde o(azia de a ,lasa una din ultimele sti(le (u vin de Ca4ors (are .i r%m/neau" Caderousse se )r%bi s% ridi(e un (4e,en) t%iat (4iar .n ,odeaua (amerei de la ,arter" (e servea totodat% de sal% +i de bu(%t%rie.

117

Contele de Monte-Cristo vol. 1


C/nd" du,% (in(i minute" rea,%ru" .l )%si ,e abate ,e un s(%unel" (u (otul rezemat de o mas% lun)%" .n tim, (e Mar)ottin" (are ,%rea a fi .n(4eiat ,a(e (u el" .n5ele)/nd (%" .m,otriva obi(eiului" (iudatul (%l%tor va lua (eva" .ntindea s,re +oldul lui )/tul us(at +i o(4ii lan)uro+i. @+ti sin)ur; .l .ntreb% abatele ,e 4an)iu" .n tim, (e a(esta ,unea dinaintea lui sti(la +i un ,a4ar. <" da" sin)ur sau a,roa,e" domnule abate3 (%(i nevasta nu m% ,oate a7uta la nimi(" deoare(e biata Car(onta este mereu bolnav%. A" e+ti .nsurat; s,use ,reotul (u anume interes" arun(/nd .n 7uru-i o ,rivire" (e ,%rea (% ,re5uie+te la slaba lui valoare mobilierul mena7ului s%ra(. $%si5i (% nu-s bo)at" nu-i a+a" domnule abate; s,use Caderousse oft/nd3 ei" (e vre5i; nu e de a7uns (% (ineva s% fie om (umse(ade ,entru a-i mer)e bine. Abatele fix% asu,ra lui o ,rivire str%,un)%toare. Da" om (umse(ade3 ,ot s% m% laud (u asta" domnule" s,use 4an)iul .nfrunt/nd ,rivirea abatelui (u o m/n% ,e ,ie,t +i (l%tin/nd din (a,3 iar .n e,o(a noastr% nu toat% lumea ,oate s% s,un% asta. Cu at/t mai bine da(% meritul (u (are te lauzi este adev%rat" )l%sui abatele3 (%(i am (redin5a ferm% (%" mai (ur/nd sau mai t/rziu" omul de treab% e r%s,l%tit +i omul r%u ,ede,sit. Meseria dumneavoastr% este de a s,une astfel" domnule abate3 asta e meseria dumneavoastr%" relu% Caderousse (u o ex,resie amar%. ?a urma urmei" omul e liber s% nu (read% vorbele dumneavoastr%. 'a(i r%u (% vorbe+ti astfel" domnule" s,use abatele" (%(i ,oate .5i voi da eu .nsumi" (ur/nd" o dovad% a afirma5iilor mele. Ce vre5i s% s,une5i; .ntreb% Caderousse (u uimire. >reau s% s,un (%" .n ,rimul r/nd" trebuie s% m% asi)uri da(% dumneata e+ti (el ,e (are .l (aut eu. Ce dovezi vre5i s% v% dau; Ai (unos(ut .n 1 14 sau 1 1! un marinar (u numele de Dant:s; Dant:s; Da" desi)ur (% l-am (unos(ut ,e bietul @dmond. @ra (4iar unul dintre (ei mai buni ,rieteni ai mei" ex(lam% Caderousse" a (%rui fi)ur% fu n%,%dit% de o ro+ea5% ,ur,urie" .n tim, (e o(4ii lim,ezi +i si)uri ai abatelui ,%reau (% se dilatau ,entru a-l .nv%lui .n .ntre)ime de (el intero)at. Da" mi se ,are (% .l (4ema @dmond. C% .l (4ema @dmond" mititelul; @ tot a+a de si)ur (um este si)ur (% ,e mine m% (4eam% $as,ard Caderousse. Bi (e a devenit" domnule" bietul @dmond; (ontinu% 4an)iul3 l-a5i (unos(ut (umva; mai tr%ie+te; e liber; e feri(it; A murit ,rizonier" mai dezn%d%7duit +i mai 7alni( de(/t o(na+ii (are .+i t/r%s( )4iuleaua la o(na din *oulon. < ,aloare mortal% urm%" ,e fi)ura lui Caderousse" ro+e5ei (are ,usese la .n(e,ut st%,/nire ,e ea. ntoarse (a,ul +i abatele .l v%zu +ter)/ndu-+i o la(rim% (u un (ol5 al basmalei ro+ii de ,e (a,. Dietul b%iat= murmur% Caderousse. 0at% .n(% o dovad% des,re (e v% s,uneam" domnule abate" (% Dumnezeu nu e bunde(/t (u oamenii r%i. A4" (ontinu% Caderousse (u limba7ul (olorat al oamenilor de la sud" lumea mer)e din r%u .n mai r%u3 de ar (%dea o dat% din (er" dou% zile de-a r/ndul" ,ulbere +i un (eas fo(" ,entru (a totul s% se is,r%veas(%. Se ,are (% .l iube+ti din toat% inima ,e b%iatul a(esta" domnule" )l%sui abatele. Da" mi-era foarte dra)" s,use Caderousse" (u toate (% .mi re,ro+ez (% o (li,% i-am ,izmuit noro(ul. De atun(i .ns%" v% 7ur ,e (uv/ntul meu" (% i-am de,l/ns mult soarta nenoro(it%. Se f%(u o t%(ere de o (li,% .n r%stim,ul (%reia ,rivirea fix% a abatelui nu .n(et% s% (er(eteze fizionomia mobil% a 4an)iului. ?-a5i (unos(ut +i dumneavoastr% ,e bietul b%iat; (ontinu% Caderousse. Am fost (4emat la ,atul lui de moarte (a s%-i dau ultimele a7utoare ale reli)iei" r%s,unse abatele. Bi de (e a murit; .ntreb% Caderousse (u vo(e )/tuit%. De (e se ,oate muri .n .n(4isoare" (/nd ai treize(i de ani" da(% nu din (auza .n(4isorii; Caderousse .+i +terse sudoarea (are .i (ur)ea ,e frunte. Ceea (e e (iudat .n toate astea" urm% abatele" e (% ,e ,atul de moarte" 7ur/nd ,e (ru(ifixul al (%rui ,i(ior .l s%ruta" Dant:s m-a .n(redin5at (% nu (uno+tea adev%rata (auz% a (a,tivit%5ii sale. @ adev%rat" e adev%rat" murmur% Caderousse3 nu ,utea s-o +tie3 nu" domnule abate" bietul (o,il nu min5ea. -e a(eea m-a ru)at s% lim,ezes( nenoro(irea ,e (are el n-a ,utut-o lim,ezi ni(iodat% +i s%-i reabilitez memoria" da(% (a a fost ,/n)%rit% (umva.

118

Alexandre Dumas
Bi" devenind tot mai fix%" ,rivirea abatelui devora ex,resia a,roa,e sumbr% (are se ivi ,e (4i,ul lui Caderousse. 9n en)lez bo)at" (ontinu% abatele" tovar%+ul lui de nenoro(ire +i (are a ie+it din .n(4isoare la a doua 1estaura5ie" ,oseda un diamant de o mare valoare. -%r%sind .n(4isoarea" el a vrut s% lase lui Dant:s (are" .n tim,ul unei boli ,e (are o suferise l-a .n)ri7it (a un frate" o m%rturie a re(uno+tin5ei sale d%ruindu-i diamantul. n lo( s% se serveas(% de el ,entru a-+i (oru,e temni(erii" (are" de altminteri" ,uteau s%-l ia +i ,e urm% s%-l tr%deze" Dant:s ,%str% diamantul ,entru (azul (/nd va ie+i din .n(4isoare3 (%(i" da(% ie+ea din .n(4isoare" existen5a lui era asi)urat% ,rin sim,la v/nzare a diamantului. A+adar" era un diamant de mare valoare; .ntreb% Caderousse (u o(4i a,rin+i. *otul e relativ" (ontinu% abatele3 de o mare valoare ,entru @dmond" (%(i diamantul era ,re5uit la (in(ize(i de mii de fran(i. Cin(ize(i de mii de fran(i; s,use Caderousse" .n (azul a(esta era (/t o nu(%. #u to(mai" )l%sui abatele3 dar .5i vei da seama sin)ur" (%(i .l am la mine. Caderousse (%ut% ,ar(% sub ve+mintele abatelui (omoara des,re (are vorbea. Abatele s(oase din buzunar o (utiu5% nea)r% de ,iele" o des(4ise +i f%(u s% str%lu(eas(% sub o(4ii ului5i ai lui Caderousse s(/nteietoarea minune montat% ,e un inel admirabil. Bi asta valoreaz% (in(ize(i de mii de fran(i; '%r% montur%" (are +i (a ,re5uie+te (eva" s,use abatele. n(4ise (utia +i b%)% .n buzunar diamantul (are (ontinua s% str%lu(eas(% .n ad/n(ul (u)etului lui Caderousse. Dar (um de ave5i dumneavoastr% diamantul" domnule abate; .ntreb% Caderousse. @dmond v-a f%(ut mo+tenitorul lui; #u" (i exe(utorul lui testamentar. &Aveam trei ,rieteni buni +i o lo)odni(%" mi-a s,us el6 sunt si)ur (% to5i ,atru m% re)ret% amarni(3 unul din a(e+ti buni ,rieteni se numea Caderousse.& Caderousse se .nfior%. &Cel%lalt" (ontinu% abatele f%r% s% ,ar% (% observ% emo5ia lui Caderousse" (el%lalt se numea Dan)lars3 al treilea" a ad%u)at el de+i rivalul meu" m% iubea de asemeni.& 9n z/mbet diaboli( lumin% tr%s%turile lui Caderousse" (are f%(u o mi+(are ,entru a-l .ntreru,e ,e abate. Stai" s,use abatele" las%-m% s% sf/r+es( +i" da(% ai vreo observa5ie de f%(ut" ai s-o fa(i .ndat%. &Cel%lalt" de+i rivalul meu" m% iubea +i el +i se numea 'ernand6 (/t ,rive+te ,e lo)odni(a mea" numele ei era... #u-mi mai adu( aminte numele lo)odni(ei& s,use abatele. Mer(8d:s" )l%sui Caderousse. Da" da" a+a (" Mer(8d:s" relu% abatele (u un oftat .n%bu+it. @i" +i; .ntreb% Caderousse. D%-mi o (an% (u a,%" s,use abatele. Caderousse se )r%bi s%-l satisfa(%. Abatele um,lu ,a4arul +i b%u (/teva .n)4i5ituri. 9nde eram; .ntreb% el ,un/nd ,a4arul ,e mas%. ?o)odni(a se numea Mer(8d:s. Da" a+a e. &>% ve5i du(e la Marsilia...& tot Dant:s vorbe+te" .n5ele)i; Cum s% nu. &>e5i vinde diamantul" ve5i fa(e (in(i ,%r5i +i le ve5i .m,%r5i .ntre a(e+ti buni ,rieteni" sin)urele fiin5e (are m-au iubit ,e ,%m/nt.& Cum (in(i ,%r5i; )l%sui Caderousse. #u mi-a5i numit de(/t ,atru ,ersoane. -entru (%" du,% (/te mi s-a s,us" a (in(ea a murit... A (in(ea era ,%rintele lui Dant:s. <" da" s,use Caderousse mi+(at de sim5%mintele (are se (io(neau .ntr-.nsul. <" da" bietul om a murit. Am aflat de .nt/m,larea a(easta" la Marsilia" r%s,unse abatele" trudindu-se s% ,ar% indiferent" dar moartea s-a .nt/m,lat de-a+a de mult% vreme" .n(/t n-am ,utut (ule)e ni(i un am%nunt. Btii (eva des,re sf/r+itul b%tr/nului; @i" (ine ar ,utea s% +tie mai bine de(/t mine; s,use Caderousse. ?o(uiam u+% .n u+a (u b%tr/nul. >ai" da" du,% abia un an de la dis,ari5ia fiului s%u" bi(iul b%tr/n a .n(4is o(4ii. Dar din (e (auz% a murit; Medi(ii i-au numit boala... o )astroenterit% mi se ,are3 (ei (are .l (uno+teau au s,us (% a murit de durere... iar eu (are a,roa,e l-am v%zut murind" s,un (% a murit... Caderousse se o,ri.

119

Contele de Monte-Cristo vol. 1


De (e a murit; relu% (u .n(ordare ,reotul. A murit de foame. De foame; ex(lam% abatele s%rind de ,e s(aun. #i(i (ele mai de r/nd animale nu mor de foame. C/inii (are 4oin%res( ,e str%zi )%ses( o m/n% miloas% (are le arun(% o bu(at% de ,/ine3 +i un om" un (re+tin a murit de foame" ,rintre al5i oameni" (are .+i s,un (re+tini (a +i el; Cu ne,utin5%= <" e (u ne,utin5%. Am s,us (e am s,us" )l%sui Caderousse. Bi r%u ai f%(ut" )l%sui o vo(e ,e s(ar%3 ,entru (e te ameste(i; D%rba5ii se .ntoarser% +i v%zur%" ,rintre +i,(ile balustradei" (a,ul boln%vi(ios al Car(ontei3 ea se t/r/se ,/n% a(olo +i as(ulta (onversa5ia st/nd ,e ultima trea,t%" (u (a,ul s,ri7init ,e )enun(4i. -entru (e te ameste(i tu" femeie; s,use Caderousse. Domnul (ere informa5ii +i buna (re+tere m% obli)% s% i le dau. Da" dar ,ruden5a te obli)% s% i le refuzi. De unde +tii (u (e s(o, te ,une s% vorbe+ti" n%t%r%ule; Cu un s(o, foarte bun" doamn%" .5i )arantez" s,use abatele. So5ul dumitale nu are de (e se teme" numai s% r%s,und% (u sin(eritate. #u are de (e se teme; <amenii .n(e, ,rin f%)%duieli frumoase" ,e urm% se mul5umes( s% s,un% (% nu avem de (e ne teme3 ,e urm% (i ,lea(% f%r% s% res,e(te nimi( din (e au s,us +i" .ntr-o bun% diminea5%" nenoro(irea (ade ,este s%ra(" f%r% s% +tie de unde .i vine. 'ii lini+tit%" bun% femeie" nenoro(irea nu vi se va tra)e de la mine" v% asi)ur. Car(onta mai morm%i (/teva (uvinte (are nu ,utur% fi auzite" .+i l%s% din nou ,e )enun(4i (a,ul" o (li,% ridi(at +i (ontinu% s% d/rd/ie ,rad% fri)urilor" l%s/nd libertate so5ului s% (ontinue (onversa5ia" dar .n a+a fel .n(/t ea s% nu ,iard% ni(i un (uv/nt. n vremea asta abatele b%use (/teva .n)4i5ituri de a,% +i se lini+tise. A+adar" relu% el" bietul b%tr/n era at/t de ,%r%sit de toat% lumea" .n(/t a murit de o astfel de moarte; <" domnule" urm% Caderousse" ni(i (atalana Mer(8d:s" ni(i domnul Morrel nu l-au ,%r%sit3 dar bietul b%tr/n (%,%tase o anti,atie ,rofund% ,entru 'ernand" a(ela ,e (are Dant:s vi l-a ,us .n r/ndul ,rietenilor s%i" (ontinu% Caderousse (u un z/mbet ironi(. Bi nu era; s,use abatele. $as,ard" $as,ard" murmur% femeia din (a,ul s(%rii" ia seama la (e s,ui. Caderousse f%(u o mi+(are de enervare +i" f%r% s% a(orde vreun r%s,uns (elei (are .l .ntreru,ea6 -o5i s% fii ,rietenul omului a (%rui femeie o r%,e+ti; r%s,unse el abatelui. Dant:s (are era o inim% de aur .i numea ,rieteni ,e to5i oamenii %+tia... Dietul @dmond= ?a dre,t vorbind" e mai bine (% n-a +tiut nimi(3 i-ar fi fost ,rea )reu s%-i ierte .n (easul mor5ii... Bi" ori(e s-ar s,une" (ontinu% Caderousse" .n limba7ul s%u" (are nu era li,sit de o ,oezie as,r%" mi-este mai fri(% de blestemul mor5ilor de(/t de ura viilor. #%t%r%ule= s,use Car(onta. Btii" va s% zi(%" urm% abatele" (e a f%(ut 'ernand .n (ontra lui Dant:s; Da bine (% nu= Atun(i vorbe+te. $as,ard" f% (e vrei" e+ti st%,/n" s,use femeia3 dar da(% m-ai (rede" nu ai s,une nimi(. De data asta (red (% ai dre,tate" femeie" )l%sui Caderousse. -rin urmare nu vrei s% s,ui nimi(; urm% abatele. ?a (e bun; s,use Caderousse. Da(% b%iatul ar tr%i +i ar veni la mine s%-+i (unoas(% o dat% ,entru totdeauna ,rietenii +i du+manii" nu zi( ba" dar el e .n ,%m/nt" du,% (/te .mi s,une5i" a+a (% nu mai ,oate s% nutreas(% ur%" nu mai ,oate s% se r%zbune. S% stin)em totul. >rei .n (azul a(esta" s,use abatele" s% d%ruies( oamenilor ,e (are .i ar%5i (a ,rieteni netrebni(i +i ,ref%(u5i" o re(om,ens% destinat% fidelit%5ii; Adev%rat" ave5i dre,tate" s,use Caderousse. De altminteri" (e ar .nsemna ,entru ei" a(um" mo+tenirea bietului @dmond; < ,i(%tur% de a,% .n mare. 9nde mai ,ui (% oamenii a(e+tia ,ot s% te striveas(% (u o mi+(are" s,use femeia. Cum adi(%; Au devenit bo)a5i +i ,uterni(i; A" nu (unoa+te5i ,ovestea lor; #u" ,oveste+te-mi-o. Caderousse ,%ru (% st% un moment ,e )/nduri. @i" nu3 ar fi o ,oveste ,rea lun)%" s,use el.

120

Alexandre Dumas
@+ti liber s% ta(i" ,rietene" )l%sui abatele" (u a((entul (elei mai ,rofunde indiferen5e +i .5i res,e(t s(ru,ulele3 de altminteri" fa,ta dumitale e fa,ta unui om (u adev%rat bun6 ,rin urmare s% nu mai vorbim. Ce misiune aveam eu; < sim,l% formalitate. Am s% v/nd ,rin urmare diamantul. Bi s(oase diamantul din buzunar" des(4ise (utia +i .l ar%t% o(4ilor ului5i ai lui Caderousse. 0a vino" femeie" s% vezi= s,use a(esta (u vo(e r%)u+it%. 9n diamant; )l%sui Car(onta s(ul/ndu-se +i (obor/nd (u ,a+i destul de si)uri s(ara3 (e e (u diamantul; #u auzi" femeie; s,use Caderousse3 un diamant ,e (are b%iatul ni l-a d%ruit6 mai .nt/i ,%rintelui s%u" (elor trei ,rieteni" 'ernand" Dan)lars +i eu +i lo)odni(ei lui" Mer(8d:s. Diamantul valoreaz% (in(ize(i de mii de fran(i. >ai" (e frumoas% bi7uterie= s,use ea. n (azul %sta" s,use Caderousse" a (in(ea ,arte din sum% ne a,ar5ine nou%; Da" domnule" r%s,unse abatele" ,lus ,artea ,%rintelui lui Dant:s" ,e (are m% (red .ndre,t%5it s-o re,artizez tuturor. De (e tuturor; .ntreb% Car(onta. -entru (% era5i (ei ,atru ,rieteni ai lui @dmond. Cei (are tr%deaz% nu sunt ,rieteni" murmur% .n%bu+it" la r/ndul ei" femeia. Da" da" r%s,unse Caderousse" asta zi(eam +i eu3 e a,roa,e o ,rofanare" a,roa,e un sa(rile)iu s% se r%s,l%teas(% tr%darea +i" ,oate (rima. Dumneata ai vrut" relu% abatele (u lini+te" b%)/nd diamantul la lo( .n buzunarul sutanei3 d%-mi a(um adresa ,rietenilor lui @dmond (a s% ,ot .nde,lini ultima lui dorin5%. Sudoarea (ur)ea .n stro,i )rei de ,e fruntea lui Caderousse3 .l v%zu ,e abate s(ul/ndu-se" .ndre,t/ndu-se s,re u+% (a ,entru a zv/rli o ,rivire (alului +i .na,oindu-se. Caderousse +i femeia se ,riveau (u o ex,resie (e nu ,oate fi des(ris%. Diamantul ne-ar reveni nou% .n .ntre)ime" s,use Caderousse. Crezi; r%s,unse femeia. 9n om al biseri(ii nu ,oate s% ne .n+ele. '% (um vrei" )l%sui femeia3 eu nu m% ameste(. Bi se ur(a din nou ,e s(ar%" d/rd/ind3 din5ii .i (l%n5%neau .n (iuda (%ldurii arz%toare. -e ultima trea,t% ea se o,ri o (li,%. $/nde+te-te bine" $as,ard" s,use el. Sunt 4ot%r/t" de(lar% Caderousse. Car(onta intr% .n (amera ei" oft/nd3 se auzi ,odeaua trosnind sub ,a+ii ei" ,/n% (/nd a7unse la 7il5ul unde (%zu )reoaie. Ce ai 4ot%r/t; .ntreb% abatele. S% v% s,un totul" r%s,unse el. Cred (% e lu(rul (el mai bun ,e (are .l ai de f%(ut" )l%sui ,reotul3 nu ,entru (% 5in s% +tiu lu(rurile ,e (are ai vrea s% mi le as(unzi3 dar" da(% ,o5i s%-mi a7u5i s% .m,art mo+tenirea du,% dorin5a testatorului ar fi mai bine. #%d%7duies( +i eu" r%s,unse Caderousse (u obra7ii .nv%,%ia5i de ro+ea5a n%de7dii +i a l%(omiei. *e as(ult" s,use abatele. Sta5i" relu% Caderousse" s-ar ,utea s% ne .ntreru,% (ineva .n momentul (el mai interesant +i ar fi ne,l%(ut3 de altminteri" nu e nevoie s% +tie (ineva (% a5i venit ai(i. Se duse la u+a 4anului +i o .n(4ise ,un/nd de-a (urmezi+ul ei" ,entru mai mult% ,revedere" dru)ul de noa,te. ntre tim, abatele .+i alese lo(ul" (a s% as(ulte .n voie3 se a+ezase .ntr-un un)4er" ,entru a r%m/ne .n umbr%" .n tim, (e lumina va (%dea din ,lin ,e fi)ura interlo(utorului. Cu (a,ul a,le(at" (u m/inile .m,reunate sau" mai bine zis" (ris,ate" se ,re)%tea s% as(ulte (u toat% luarea aminte. Caderousse a,ro,ie un s(aun +i se a+ez% .n fa5a lui. Jine seama (% eu nu te .m,in) la nimi(" rosti )lasul tremur/nd al Car(ontei" (a +i (um ea ar fi ,utut s% vad% ,rin ,odea s(ena (e se ,re)%tea. Dine" bine" s% nu mai vorbim" s,use Caderousse3 iau asu,ra mea totul. Bi .n(e,u.

Capitolul XXVII

0storisirea
121

Contele de Monte-Cristo vol. 1

Mai .nt/i" domnule" s,use Caderousse" v% ro) s%-mi f%)%dui5i un lu(ru. Care; .ntreb% abatele. Ca ni(iodat%" da(% v% folosi5i de am%nuntele ,e (are vi le dau" s% nu se afle (% ele vin de la mine" (%(i" (ei des,re (are v% vorbes( sunt bo)a5i +i ,uterni(i +i" da(% m-ar atin)e numai (u v/rful de)etului" m-ar zdrobi (a ,e un ,a4ar. 'ii lini+tit" ,rietene" s,use abatele. @u sunt ,reot +i s,ovedaniile mor .n ,ie,tul meu3 aminte+te-5i (% noi n-avem alt s(o, de(/t s% .nde,linim (u vredni(ie ultima dorin5% a ,rietenului nostru. >orbe+te de(i" f%r% ,%rtinire +i f%r% ur%3 s,une adev%rul" numai adev%rul3 eu nu (unos( +i" ,robabil" n-am s% (unos( ni(iodat% ,ersoanele des,re (are .mi vei vorbi3 de altminteri sunt italian" nu fran(ez3 a,ar5in lui Dumnezeu +i nu oamenilor +i voi reintra .n m%n%stirea mea din (are n-am ie+it de(/t ,entru a .nde,lini ultima dorin5% a unui muribund. Cate)ori(a f%)%duial% ,%ru (% i-a dat lui Caderousse oare(are si)uran5%. n (azul a(esta" s,use Caderousse" vreau" ba mai mult de(/t at/t sunt dator s% l%mures( asu,ra unor ,rietenii ,e (are bietul @dmond le (redea sin(ere +i devotate. Bi .n(e,em (u ,%rintele lui" te ro)" s,use abatele. @dmond mi-a vorbit mult de b%tr/nul a(esta ,entru (are avea o dra)oste ad/n(%. -ovestea e trist%" domnule" s,use Caderousse" (l%tin/nd din (a,3 (unoa+te5i" de bun% seam%" .n(e,uturile. Da" r%s,unse abatele3 @dmond mi-a ,ovestit .nt/m,l%rile .n momentul" (/nd a fost arestat .ntr-o (/r(iumioar% de l/n)% Marsilia. ?a &18serve&. <" da" ,ar(% v%d s(ena de a(olo. #u era (4iar la os,%5ul lui de lo)odn%; Da +i os,%5ul (are .n(e,use (u voio+ie a avut un sf/r+it trist6 un (omisar de ,oli5ie" .nso5it de ,atru solda5i a intrat +i Dant:s a fost arestat. A(i se o,re+te (eea. (e +tiu +i eu" domnule" )l%sui ,reotul3 Dant:s nu +tia alt(eva de(/t (eea (e era .n str/ns% le)%tur% (u el" (% n-a mai v%zut ,e ni(i una dintre (ele (in(i fiin5e des,re (are 5i-am ,omenit +i ni(i n-a mai auzit de ele. 9ite. Du,% arestarea lui Dant:s" domnul Morrel a aler)at s% se informeze6 informa5iile au fost triste. D%tr/nul s-a .ntors sin)ur a(as%" +i-a s(os 4aina de nunt% ,l/n)/nd" s-a ,limbat toat% ziua ,rin (amer%" iar seara nu s-a (ul(at delo(" (%(i eu lo(uiam dedesubtul lui +i l-am auzit toat% noa,tea umbl/nd3 trebuie s% s,un (% n-am dormit ni(i eu" (%(i durerea bietului ,%rinte m% m/4nea mult +i fie(are ,as al lui .mi m%(ina inima" (a +i (um ar fi (%l(at ,e ,ie,tul meu. A doua zi Mer(8d:s a venit la Marsilia s% im,lore ,rote(5ia domnului >illefort6 n-a (%,%tat nimi(3 dar tot atun(i ea s-a dus la b%tr/n. C/nd l-a v%zut a+a de ,osomor/t +i de ab%tut" (%(i el ,etre(use noa,tea f%r% s% se (ul(e +i nu m/n(ase nimi( din a7un" a vrut s%-l ia (u d/nsa" dar b%tr/nul nu a ,rimit. &#u" s,use el" nu voi ,%r%si (asa" (%(i bietul meu (o,il m% iube+te .n ,rimul r/nd ,e mine +i" da(% iese din .n(4isoare" la mine va aler)a mai .nt/i. Ce ar s,une el da(% eu n-a+ fi ai(i s%-l a+te,t;& As(ultam toate astea de la fereastr%" (%(i a+ fi vrut (% Mer(8d:s s%-l .ndu,le(e ,e b%tr/n s-o urmeze6 ,a+ii (are r%sunau .n fie(are zi ,e (a,ul meu" nu-mi l%sau o (li,% de odi4n%. Dar dumneata nu ur(ai la b%tr/n s%-l m/n)/i; .ntreb% ,reotul. <" domnule" r%s,unse Caderousse" nu-i ,o5i (onsola de(/t ,e (ei (are vor s% fie (onsola5i +i el nu voia6 de altminteri" nu +tiu de (e" dar mi se ,%rea (% .i este sil% s% m% vad%. Cu toate a(estea" .ntr-o noa,te" (/nd l-am auzit sus,in/nd" nu m-am mai ,utut st%,/ni +i am ur(at3 dar" a7un)/nd la u+%" el nu mai sus,ina" se ru)a. #-a+ ,utea s% v% re,et" domnule" (uvintele elo(vente +i im,lor%rile 7alni(e rostite de el3 erau mai mult de(/t ,ietate" erau mai mult de(/t durere3 de a(eea eu" (are nu sunt bi)ot +i nu-i suf%r ,e iezui5i" mi-am s,us atun(i6 @ste un noro( (% sunt sin)ur +i (% bunul Dumnezeu nu mi-a dat (o,ii" (%(i" da(% a+ fi ,%rinte +i a+ sim5i o durere (a a bietului b%tr/n" ne,ut/nd s% )%ses( .n memorie sau inim% tot (e el s,unea lui Dumnezeu" m-a+ arun(a de-a dre,tul .n mare" (a s% nu m% mai (4inuies(. Dietul ,%rinte= murmur% ,reotul. Din zi .n zi el tr%ia mai sin)ur +i mai izolat3 deseori domnul Morrel +i Mer(8d:s veneau s%-l vad%3 .ns% u+a lui era .n(uiat%3 +i" de+i eram si)ur (% se afla a(as%" nu r%s,undea. ntr-o zi" (/nd .m,otriva obi(eiului a ,rimit-o ,e Mer(8d:s +i (/nd biata (o,il%" dis,erat% (a .ns%+i" .n(er(a s%-l .nt%reas(%6

122

Alexandre Dumas
&Crede-m%" fii(a mea" .i s,use el" e mort3 +i" .n lo( s%-l a+te,t%m noi" ne a+tea,t% el3 sunt feri(it" eu (are sunt (el mai b%tr/n +i (are de(i am s%-l v%d (el dint/i.& <ri(/t de. bine ne-ar fa(e" vede5i dumneavoastr%" .n(et%m (ur/nd s% vedem lumea (are ne .ntristeaz%3 b%tr/nul Dant:s r%mase .n (ele din urm% (u totul sin)ur3 nu mai vedeam ur(/nd din (/nd .n (/nd la el de(/t oameni ne(unos(u5i" (are (oborau (u (/te un ,a(4et3 am .n5eles atun(i (e era (u ,a(4etele astea6 vindea ,u5in (/te ,u5in (e avea" (a s% tr%ias(%. n sf/r+it" b%tr/nul a7unse la anan)4ie3 datora trei trimestre3 fu amenin5at (u darea afar%3 el (eru un r%)az de o,t zile +i i se a(ordar%. Cunos( am%nuntul deoare(e ,ro,rietarul" ie+ind de la el" a intrat la mine. n ,rimele trei zile l-am auzit umbl/nd (a de obi(ei6 dar" .n a ,atra" nu mai auzii nimi(. M% .n(umetai s% ur(6 u+a era .n(4is%3 .ns%" ,rin broas(a u+ii .l z%rii a+a de )alben +i de fr/nt .n(/t" d/ndu-mi seama (% e bolnav" l-am .n+tiin5at ,e domnul Morrel +i am aler)at la Mer(8d:s. S-au )r%bit s% vin%. Domnul Morrel a adus un medi(3 medi(ul a (onstatat o )astroenterit% +i a ordonat diet%. @ram de fa5%" domnule +i n-am s% uit ni(iodat% z/mbetul b%tr/nului auzind re5eta. Din momentul a(ela +i-a des(4is u+a6 avea o s(uz% (a s% nu mai m%n/n(e3 medi(ul ordonase diet%. Abatele s(oase un )eam%t. -ovestea v% intereseaz%" nu-i a+a" domnule; s,use Caderousse. Da" r%s,unse abatele3 e .nduio+%toare. Mer(8d:s reveni3 .l )%si a+a de s(4imbat" .n(/t" (a +i ,rima dat%" vru s%-l trans,orte la ea. A(easta era +i ,%rerea domnului Morrel" (are voia s%-l ridi(e (u sila3 dar b%tr/nul stri)% at/ta .n(/t lor li se f%(u fri(%. Mer(8d:s r%mase la (%,%t/iul ,atului. Domnul Morrel se de,%rt%" f%(/nd semn (atalanei (% las% o ,un)% ,e (%min. Dar" .narmat (u re5eta medi(ului" b%tr/nul nu voi s% ia nimi(. n sf/r+it" du,% dou% zile de dezn%de7de +i nem/n(are" b%tr/nul .+i d%du sufletul" blestem/ndu-i ,e (ei (are .i ,ri(inuiser% nenoro(irea +i s,un/ndu-i lui Mer(8d:s6 &Da(% .l mai vezi ,e @dmond al meu s,une-i (% mor bine(uv/nt/ndu-l.& Abatele se ridi(%" f%(u dou% o(oluri ,rin (amer% du(/nd o m/n% .nfiorat% la )/tle7ul us(at. Bi (rezi (% a murit... De foame... domnule" de foame= s,use Caderousse. @ tot a+a de a-dev%rat (e s,un (um e adev%rat (% noi doi ne )%sim ai(i. Cu o m/n% (onvulsiv%" abatele a,u(% ,a4arul (u a,%" ,e 7um%tate .n(% ,lin" .l )oli dintr-o .n)4i5itur% +i se a+ez% din nou" (u o(4ii .nro+i5i +i (u obra7ii ,alizi. M%rturise+te (% e o mare nenoro(ire= s,use el (u vo(e r%)u+it%. Cu at/t mai mare" domnule" (u (/t Dumnezeu nu are ni(i un a-meste( +i (u (/t numai oamenii sunt de vin%. S% tre(em la oamenii a(e+tia" )l%sui abatele3 dar )/nde+te-te" (ontinu% el (u ton a,roa,e amenin5%tor" (% te-ai obli)at s%-mi s,ui totul6 (are sunt oamenii (e l-au f%(ut ,e fiu s% moar% de dis,erare +i ,e ,%rinte de foame; Doi oameni (are .l ,izmuiau" domnule" unul din dra)oste" altul din ambi5ie6 'ernand +i Dan)lars. Bi (um s-a manifestat invidia lor; ?-au denun5at ,e @dmond (a a)ent bona,artist. Dar (are dintre am/ndoi l-a denun5at; Care dintre am/ndoi a fost vinovatul adev%rat; Am/ndoi" domnule3 unul a s(ris s(risoarea" altul a ,us-o la ,o+t%. Bi unde a fost s(ris% s(risoarea; C4iar la &18serve&" .n a7unul nun5ii. Dine" bine" murmur% abatele. <4" 'aria" 'aria" (/t de mult (uno+teai tu oamenii +i lu(rurile= Ce-a5i s,us" domnule; .ntreb% Caderousse. #imi(" relu% ,reotul3 (ontinu%. Dan)lars a s(ris denun5ul (u m/na st/n)%" ,entru (a s(risul s% nu fie re(unos(ut +i 'ernand l-a ex,ediat. Dar" ex(lam% abatele deodat%" erai +i dumneata a(olo= @u; )l%sui Caderousse uimit3 (ine v-a s,us; Abatele v%zu (% mersese ,rea de,arte. #imeni" s,use el" dar da(% e+ti a+a de bine informat asu,ra tuturor am%nuntelor" era nevoie s% fii +i dumneata de fa5%. @ dre,t" )l%sui Caderousse (u vo(e .n%bu+it%" eram +i eu. Bi nu te-ai .m,otrivit ti(%lo+iei; s,use abatele. n (azul a(esta e+ti (om,li(ele lor. Domnule" s,use Caderousse" mi-au dat s% beau ,/n% (/nd a,roa,e .mi ,ierdusem mintea. #u mai vedeam de(/t (a ,rintr-o (ea5%3 s,usei tot (e ,oate s% s,un% un om .n starea asta3 ei mi-au r%s,uns" .ns%" (% au vrut s% fa(% o )lum% +i (% )luma nu va avea urm%ri.

123

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A doua zi" domnule" a doua zi ai v%zut bine (% avea3 (u toate a(estea n-ai s,us nimi(3 erai" totu+i" de fa5% (/nd a fost arestat. Da" domnule" eram +i am vrut s% vorbes(" am vrut s% s,un totul" dar Dan)lars m-a 5inut. &Bi da(% e vinovat (umva" mi-a s,us el" da(% .ntr-adev%r a ,o,osit ,e insula @lba" da(% .ntr-adev%r este .ns%r(inat (u o s(risoare ,entru (omitetul bona,artist din -aris" da(% s(risoarea se )%se+te la el (ei (are l-au s,ri7init au s% fie so(oti5i (om,li(ii lui&. M%rturises( (% mi-a fost fri(% de ,oliti(%" a+a (um ea se f%(ea ,e atun(i3 am t%(ut3 re(unos(" a fost o la+itate" dar nu o (rim%. n5ele)" ai .n(4is o(4ii" at/ta tot. Da" domnule" r%s,unse Caderousse +i asta e (%in5a mea zi +i noa,te. >% 7ur (% .i (er deseori iertare lui Dumnezeu" (u at/t mai mult (u (/t fa,ta a(easta" sin)ura ,e (are am s% mi-o re,ro+ez .n toat% via5a mea" este desi)ur ,ri(ina ne(azurilor mele. 0s,%+es( o (li,% de e)oism3 de a(eea .i s,un totdeauna Car(ontei (/nd se ,l/n)e6 &*a(i" nevast%" a+a vrea Dum-nezeu&. Bi Caderousse (obor. (a,ul" (u toate semnele unei adev%rate (%in5e. Dine" domnule" s,use abatele" ai vorbit (u sin(eritate3 (/nd (ineva se .nvinuie+te astfel" merit% iertarea. Din neferi(ire" s,use Caderousse" @dmond a murit +i nu m-a iertat. #u +tia" s,use abatele. Dar ,oate (% a(um +tie" de(lar% Caderousse" se zi(e (% mor5ii +tiu totul. < (li,% de t%(ere6 abatele se s(ulase +i se ,limba .n)/ndurat3 se .na,oie la lo(ul s%u +i se a+ez%. Mi-ai ,omenit .n dou%-trei r/nduri de un anume domn Morrel" s,use el. Cine era omul a(esta; @ra armatorul &'araonului&" ,atronul lui Dant:s. Bi (e rol a 7u(at omul a(esta .n trista afa(ere; .ntreb% abatele. 1olul unui om (instit" (ura7os +i .ntristat" domnule. De dou%ze(i de ori el a intervenit ,entru @dmond3 (/nd .m,%ratul s-a .na,oiat" el a s(ris" s-a ru)at" a amenin5at .ntr-at/t .n(/t" sub a doua 1estaura5ie" a fost ,erse(utat foarte mult (a bona,artist. n ze(e r/nduri" ,re(um v-am s,us" venise la b%tr/nul Dant:s s%-l ia (u el" iar .n a7unul" sau (u dou% zile .nainte de moartea lui" v-am mai s,us" l%sase ,e (%min o ,un)% (u (are s-au ,l%tit datoriile b%tr/nului +i s-a f%(u fa5% .nmorm/nt%rii" a+a (% bietul b%tr/n a ,utut (el ,u5in s% moar%" ,re(um tr%ise" f%r% s% ,ri(inuias(% ne(az (uiva. -un)a o am eu .n(%" o ,un)% mare de re5ea ro+ie. Bi" .ntreb% abatele" mai tr%ie+te domnul Morrel; Da" s,use Caderousse. n (azul a(esta" (ontinu% abatele" desi)ur (% el e un om bine(uv/ntat de Dumnezeu" bo)at... feri(it... Caderousse z/mbi amar. Da" feri(it (a mine" s,use el. Domnul Morrel este (umva nenoro(it; ex(lam% abatele. Sufer% mizeria +i" mai mult de(/t at/t" dezonoarea. Cum a+a; Da" relu% Caderousse" (um v% s,un" du,% dou%ze(i +i (in(i de ani de mun(%" du,% (e a dob/ndit (el mai onorabil lo( .n (omer5ul Marsiliei" domnul Morrel este ruinat (om,let. A ,ierdut (in(i vase .n doi ani" a dat trei falimente n%,rasni(e +i nu mai are s,eran5a de(/t .n &'araonul& ,e (are .l (omanda bietul Dant:s +i (are urmeaz% s% se .na,oieze din 0ndii (u o .n(%r(%tur% de (/rm/z +i de indi)o. Da(% se .nea(% +i vasul a(esta" este ,ierdut. Bi" s,use abatele" are nevast%" (o,ii" nenoro(itul; Da" are o nevast%" (are se ,oart% (a o sf/nt%" are o fat%" (e urma s% se m%rite (u un b%rbat ,e (are-l iubea" dar ,e (are familia nu-l mai las% s% se .nsoare (u o fat% ruinat%3 are" .n sf/r+it" un fiu lo(otenent .n armat%3 .n5ele)e5i .ns% bine (% toate a(estea .i s,ores( durerea bietului om" .n lo( s-o u+ureze. Da(% ar fi sin)ur" +i-ar zbura (reierii +i ar s(%,a. @ )roazni(= murmur% ,reotul. 0at% (um r%s,l%te+te Dumnezeu virtutea" s,use Caderousse. 9ite" (u (are nu am f%(ut ni(iodat% o fa,t% rea" afar% de a(eea ,e (are v-am ,ovestit-o" sunt .n mizerie. Du,% (e o s%-mi v%d nevasta murind de fri)uri" f%r% s% ,ot fa(e (eva ,entru ea" am s% mor de foame" (um a murit b%tr/nul Dant:s" .n tim, (e 'ernand +i Dan)lars se s(ald% .n aur. Dar (um; -entru (% lor totul le-a mers din ,lin" .n tim, (e oamenilor (umse(ade le mer)e r%u. Ce a devenit Dan)lars" (el mai vinovat nu-i a+a; insti)atorul;

124

Alexandre Dumas
Ce a devenit; A ,%r%sit Marsilia. A intrat" ,e baza re(omanda5iei domnului Morrel (are nu-i (uno+tea (rima" fun(5ionar la un ban(4er s,aniol3 .n e,o(a r%zboiului S,aniei" el a intrat (u o ,arte .n furniturile armatei fran(eze +i a f%(ut avere3 atun(i" (u ,rimii bani" a 7u(at" +i-a .ntreit +i +i-a .m,%trit (a,italurile +i" r%m/n/nd v%duv du,% fii(a ban(4erului s%u" s-a .nsurat ,e urm% (u o v%duv%" doamna de #ar)onne" fii(a domnului Servieux" +ambelanul a(tualului re)e" (are se bu(ur% de (ea mai mare tre(ere. Devenind milionar" a fost f%(ut baron" astfel (% el e a(um baronul Dan)lars" are un ,alat .n strada Mont-Dlan(" ze(e (ai .n )ra7duri" +ase la(4ei .n anti(amer% +i nu mai +tiu (/te milioane .n (asa de fier. A4a= f%(u abatele (u a((ent (iudat3 +i este feri(it; 'eri(it; (ine ar ,utea s% s,un%; nenoro(irea sau feri(irea sunt taina zidurilor3 zidurile au ure(4i" dar n-au limb%3 da(% ,o5i fi feri(it (u o avere mare" atun(i Dan)lars e feri(it. Bi 'ernand; Cu 'ernand s-a .nt/m,lat alt(eva. Dar (um de a ,utut fa(e avere un biet ,es(ar (atalan" f%r% mi7loa(e" f%r% edu(a5ie; M%rturises( (% nu .n5ele). Se .nt/m,l% +i asta ,e lume3 de bun% seam% (%" .n via5a lui" e o tain% ,e (are nu o (unoa+te nimeni. Dar" .n sf/r+it" ,e (e tre,te vizibile a ur(at el la averea asta sau la ,ozi5ia .nalt% ,e (are o o(u,%; ?a am/ndou%" domnule" la am/ndou%3 are +i avere +i situa5ie. Dumneata .mi s,ui o ,oveste. S-ar ,%rea (% e ,oveste" dar as(ulta5i +i ve5i ,ri(e,e. Cu (/teva zile .nainte de .ntoar(erea .m,%ratului" 'ernand fusese am/nat de la re(rutare. Dourbonii .l l%sar% .n ,a(e la Catalani" dar #a,oleon reveni" o .n(or,orare extraordinar% fu de(retat% +i 'ernand fu nevoit s% ,le(e. -le(ai +i eu3 dar" ,entru (% eram mai b%tr/n de(/t 'ernand +i ,entru (% m% .n(ur(asem (u biata mea femeie" am fost trimis numai ,e (oast%. 'ernand a fost .nre)imentat .n tru,ele a(tive" a a7uns la frontier% (u re)imentul +i a luat ,arte la b%t%lia lui ?i)nV. n noa,tea (e urm% b%t%liei" el era de ,lanton la u+a )eneralului (are avea le)%turi se(rete (u du+manul. n noa,tea a(eea )eneralul urma s% se .nt/lneas(% (u en)lezii. i ,ro,use lui 'ernand s%-l .nso5eas(%3 'ernand ,rimi" ,%r%si ,ostul +i .l urm% ,e )eneral. 'a,ta (are l-ar fi t/r/t ,e 'ernand .n fa5a unui (onsiliu de r%zboi" da(% #a,oleon r%m/nea ,e tron" .i servi de re(omanda5ie ,e l/n)% Dourboni. 1eveni .n 'ran5a (u e,oletul de sublo(otenent3 +i" deoare(e ,rote(5ia )eneralului" (are se bu(ura de .nalt% tre(ere" nu l-a ,%r%sit" el era (%,itan .n 1 2T" (u ,rile7ul r%zboiului din S,ania" adi(% .n momentul (/nd Dan)lars .n(e,ea ,rimele afa(eri. 'ernand era s,aniol" a+a (% a fost trimis la Madrid s%-+i dea seama de s,iritul (om,atrio5ilor s%i3 .l .nt/lni ,e Dan)lars" intr% (u el .n vorb%" f%)%dui )eneralului un s,ri7in ,rintre re)ali+tii din (a,ital% +i din ,rovin(ii" ,rimi f%)%duieli" lu% la r/ndul s%u an)a7amente" .+i (%l%uzi re)imentul ,e drumurile (unos(ute numai de el" ,rin str/mtori ,%zite de re)ali+ti +i" .n sf/r+it" aduse .n a(east% s(urt% (am,anie at/t de mari servi-(ii .n(/t" du,% luarea *ro(aderului" fu numit (olonel +i (%,%t% (ru(ea de ofi5er al ?e)iunii de <noare" (u titlul de (onte. Destin= destin= murmur% abatele. Da" dar as(ulta5i6 n-am is,r%vit. Du,% terminarea r%zboiului din S,ania" (ariera lui 'ernand era ,rime7duit% de ,a(ea .ndelun)at% (are f%)%duia s% domneas(% .n @uro,a. #umai $re(ia se r%zvr%tise .m,otriva *ur(iei +i .n(e,use r%zboiul ,entru inde,enden5%3 to5i o(4ii erau .ndre,ta5i s,re Atena6 era la mod% (a )re(ii s% fie de,l/n+i +i s,ri7ini5i. '%r% s%-i o(roteas(% f%5i+" du,% (um +ti5i" )uvernul fran(ez tolera mi)ra5iile ,ar5iale. 'ernand (eru +i (%,%t% ,ermisiune de a se du(e s% serveas(% .n $re(ia" r%m/n/nd totu+i .ns(ris .n (ontroalele armatei. Du,% (/tva tim, se afl% (% (ontele de Mor(erf a(esta era numele lui intrase .n servi(iul lui Ali--a+a" (u )radul de )eneral ins,e(tor. Ali--a+a fu u(is" ,re(um +ti5i3 dar" .nainte de a muri" el r%s,l%ti servi(iile lui 'ernand l%s/ndu-i o sum% .nsemnat%" (u (are 'ernand se .na,oie .n 'ran5a" unde .i fu (onfirmat )radul de lo(otenent-)eneral. A+a (% ast%zi;... .ntreb% abatele. A+a (% ast%zi" urm% Caderousse" el ,osed% un ,alat minunat la -aris .n strada Eelder nr. 2N. Abatele des(4ise )ura" st%tu un moment (a un om (e ezit%" dar f%(/nd o sfor5are6 Bi Mer(8d:s; )l%sui el3 mi s-a s,us (% ea a dis,%rut. Da" a dis,%rut" s,use Caderousse" a+a (um dis,are soarele (a s% r%sar% a doua zi mai str%lu(itor. A f%(ut +i ea situa5ie; .ntreb% abatele (u un z/mbet ironi(. Mer(8d:s e .n momentul a(esta una dintre (ele mai mari doamne din -aris" s,use Caderousse.

125

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Continu%" )l%sui abatele. Mi se ,are (% as(ult istorisirea unui vis. Dar am v%zut eu .nsumi lu(ruri a+a de extraordinare" .n(/t (ele ,e (are mi le s,ui m% mir% mai ,u5in. Mer(8d:s a fost la .n(e,ut dezn%d%7duit% de lovitura (are i-l r%,ea ,e @dmond. >-am vorbit de st%ruin5ele ei ,entru ,%rintele lui Dant:s. n toiul dezn%de7dii a lovit-o o nou% durere6 ,le(area lui 'ernand" a (%rui (rim% (a n-o (uno+tea +i ,e (are .l ,rivea (a ,e fratele ei. 'ernand ,le(%" Mer(8d:s r%mase sin)ur%. Se s(urser% ,entru ea trei luni de la(rimi6 ni(i o veste de la @dmond" ni(i o veste de la 'ernand3 nimi( .n fa5a o(4ilor" de(/t un b%tr/n (are se stin)ea de dis,erare. ntr-o sear%" du,% (e st%tuse toat% ziua" (um avea obi(eiul" la r%s,/ntia (elor dou% drumuri (are mer) de la Marsilia la Catalani" se .na,oie a(as% mai ab%tut% de(/t ,/n% atun(i6 ni(i iubitul" ni(i ,rietenul nu veneau ,e unul sau ,e altul din drumuri +i nu avea ve+ti ni(i de la unul" ni(i de la (el%lalt. 0 se ,%ru deodat% (% aude un ,as (unos(ut6 se .ntoarse (u nelini+te" ,oarta se des(4ise +i .l v%zu ,e 'ernand .n uniforma de sublo(otenent. @l nu .nsemna o ,arte din (eea (e ea ,l/n)ea" (i o ,arte din via5a ei tre(ut%. Mer(8d:s a,u(% m/inile lui 'ernand (u o ,ornire ,e (are a(esta o lu% dre,t dra)oste +i (are nu era de(/t bu(uria de a nu mai fi sin)ur% ,e lume +i de a revedea" .n sf/r+it" un ,rieten du,% lun)ile ore ale triste5ii sin)urati(e. Bi a,oi" se (uvine s% s,un6 'ernand nu fusese ni(iodat% du+m%nit3 el nu era iubit" at/ta tot3 altul o(u,a .ntrea)a inim% a fetei +i a(est altul era absent... dis,%rut... ,oate mort. ?a )/ndul a(esta" Mer(8d:s izbu(nea .n ,l/ns +i .+i fr/n)ea m/inile de durere3 dar )/ndul ,e (are .l res,in)ea alt% dat%" (/nd .i era stre(urat de alt(ineva" .i revenea a(um sin)ur .n minte3 de altfel" la r/ndul s%u" b%tr/nul Dant:s i s,unea .ntruna6 &@dmond al nostru a murit (%(i" da(% n-ar fi mort" s-ar .na,oia&. D%tr/nul muri" ,re(um v-am s,us6 ,oate (%" da(% tr%ia" Mer(8d:s n-ar fi devenit ni(iodat% nevasta altuia3 (%(i el ar fi mustrat-o ,entru ne(redin5a ei. 'ernand .+i d%du seama. C/nd afl% de moartea b%tr/nului" reveni. De data a(easta era lo(otenent. ?a ,rima (%l%torie nu-i s,usese fetei ni(i un (uv/nt de dra)oste3 la a doua .i reaminti (% o iubea. Mer(8d:s .i (eru .n(% +ase luni (a s%-l a+te,te +i s%-l ,l/n)% ,e @dmond. ?a dre,t vorbind" s,use abatele (u un z/mbet amar" asta f%(ea o,ts,reze(e luni .n total. Ce ar ,utea s% (ear% mai mult iubitul (el mai adorat; Murmur% a,oi (uvintele ,oetului en)lez6 'railtE# thE name is Foman11= -este +ase luni" relu% Caderousse" nunta avu lo( la biseri(a A((oules. Diseri(a unde ea urma s% se m%rite (u @dmond" murmur% ,reotul" numai lo)odni(ul era s(4imbat" at/ta tot. Mer(8d:s se (%s%tori de(i" (ontinu% Caderousse" dar" (u toate (% .n o(4ii tuturora ea ,%ru lini+tit%" i-a li,sit ,u5in s% le+ine (/nd a tre(ut ,e dinaintea &18servei&" unde" (u un an +i 7um%tate .nainte" fusese ofi(iat% lo)odna ei (u (el ,e (are ar fi v%zut (%-l iubea .n(% da(% ar fi .ndr%znit s% ,riveas(% .n taini5a inimii. 'ernand" mai feri(it" dar nu mai lini+tit" (%(i eu l-am v%zut .n e,o(a a(eea +i se temea .ntruna de .ntoar(erea lui @dmond" 'ernand" a+adar" avu )ri7% s%-+i ia .ndat% nevasta +i s% se exileze3 erau .n a(ela+i tim, ,rea multe ,eri(ole +i amintiri la Catalani. ?a o,t zile du,% nunt%" ,le(ar%. Bi ai mai v%zut-o ,e Mer(8d:s; .ntreb% ,reotul. Da" .n momentul r%zboiului din S,ania" la -er,i)nan" unde 'ernand o l%sase" ea f%(ea atun(i edu(a5ia fiului ei. Abatele tres%ri. A fiului ei; s,use el. Da" r%s,unse Caderousse" a mi(ului Albert. Dar (a s%-+i instruias(% fiul" (ontinu% abatele" a ,rimit +i ea o edu(a5ie. Mi se ,are (% l-am auzit ,e @dmond s,un/nd (% (a era fii(a unui sim,lu ,es(ar" frumoas% dar in(ult%. <" s,use Caderousse" el .+i (uno+tea a+a de ,u5in lo)odni(a= Domnule" Mer(8d:s ar fi ,utut s% devin% re)in%" .n (azul (/nd (oroana ar fi trebuit s% se ,un% numai ,e (a,etele (ele mai frumoase +i mai inteli)ente. Averea ei s,orea +i (a s,orea dim,reun% (u averea. nv%5a desenul" .nv%5a muzi(a" .nv%5a toate. De altminteri (red" .ntre noi fie zis" (% ea nu f%(ea toate a(estea de(/t ,entru a se distra" ,entru a uita +i (% nu-+i b%)a at/tea lu(ruri .n (a," de(/t (a s% (ombat% (e avea .n inim%. Dar a(um se (uvine s% s,unem totul" (ontinu% Caderousse3 averea +i onorurile au m/n)/iat-o" desi)ur. @ bo)at%" e (ontes% +i (u toate a(estea...
11

#estatorni(ie" numele t%u este femeie=

126

Alexandre Dumas
Caderousse se o,ri. Cu toate a(estea" (e; .ntreb% abatele. Cu toate a(estea sunt si)ur (% nu e feri(it%" s,use Caderousse. Bi (e te fa(e s% (rezi; S% vede5i6 (/nd m-am sim5it ,rea nenoro(it" am (u)etat (% ve(4ii mei ,rieteni au s% m% a7ute. M-am dus la Dan)lars" dar ni(i nu m-a ,rimit. Am fost la 'ernand" (are mi-a trimis o sut% de fran(i ,rin valetul s%u. n (azul a(esta nu i-ai v%zut ni(i ,e unul" ni(i ,e altul; #u" dar doamna de Mor(erf m-a v%zut. Cum; C/nd am ie+it" o ,un)% a (%zut la ,i(ioarele mele" (on5inea 2! de ludovi(i3 am ridi(at re,ede (a,ul +i am v%zut-o ,e Mer(8d:s" (are tr%)ea ,erdeaua. Bi domnul de >illefort; .ntreb% abatele. <" el nu fusese ,rietenul meu" ,e el nu-l (uno+team" nu aveam (e-i (ere. Dar nu +tii (e a devenit el +i ,artea ,e (are a avut-o .n nenoro(irea lui @dmond; #u" +tiu numai (%" la (/tva tim, du,% (e l-a arestat" el s-a .nsurat (u domni+oara de Saint-M8ran +i a ,%r%sit Marsilia (ur/nd. '%r% .ndoial% (% noro(ul .i va fi z/mbit (a +i (elorlal5i" f%r% .ndoial% (% e bo)at (a Dan)lars +i stimat (a 'ernand3 vede5i" eu sin)ur am r%mas s%ra(" am%r/t +i uitat de Dumnezeu. *e .n+eli" ,rietene" s,use abatele6 Dumnezeu ,oate s% ,ar% uneori (a uit% (/nd dre,tatea lui se odi4ne+te" dar vine totdeauna un moment (/nd .+i adu(e aminte +i dovada uite-o. Abatele s(oase diamantul din buzunar +i d/ndu-l lui Caderousse6 9ite" ,rietene" .i s,use el" ia diamantul a(esta" (%(i e al dumitale. Cum numai al meu; ex(lam% Caderousse. <" domnule" nu v% bate5i 7o( de mine; Diamantul urma s% fie .m,%r5it .ntre ,rietenii s%i. @dmond nu avea de(/t un sin)ur ,rieten" astfel (% .m,%r5irea devine de ,risos. 0a diamantul +i vinde-l" .5i re,et" valoreaz% (in(ize(i de mii de fran(i +i n%d%7duies( (% suma va ,utea s% te s(oat% din mizerie. Domnule" s,use Caderousse" .ntinz/nd (u sfial% o m/n% +i +ter)/nd (u (ealalt% sudoarea (are-i brobonea fruntea3 domnule" nu fa(e5i o )lum% din feri(irea sau din dezn%de7dea unui om= @u +tiu (e e feri(irea +i (e e dezn%de7dea +i nu m-a+ 7u(a ni(iodat% (u sentimentele. 0a-l de(i" dar .n s(4imb... Caderousse (are atin)ea diamantul" .+i trase m/na. Abatele z/mbi. n s(4imb" (ontinu% el" d%-mi ,un)a de m%tase ro+ie ,e (are domnul Morrel o l%sase ,e (%minul b%tr/nului Dant:s +i (are mi-ai s,us e .n(% .n ,osesia dumitale. Din (e .n (e mai uimit" Caderousse se .ndre,t% s,re un dula, mare de ste7ar" .l des(4ise +i d%du abatelui o ,un)% lun)% de m%tase ro+ie .nve(4it%" .n 7urul (%reia lune(au dou% veri)i de metal ,oleite (/ndva. Abatele o lu% +i" .n lo(ul ei" d%du lui Caderousse diamantul. <" domnule" sunte5i un om al lui Dumnezeu= ex(lam% Caderousse3 (%(i nimeni nu +tia (% @dmond v-a dat diamantul +i a5i fi ,utut s%-l ,%stra5i. &Dine" .+i s,use .n(et abatele" tu ai fi f%(ut-o" ,are-se...& Abatele se s(ul%" .+i lu% ,%l%ria +i m%nu+ile. #u-i a+a" s,use el" (% tot (e mi-ai s,us este adev%rat +i (% ,ot s% dau toat% (rezarea (uvintelor dumitale; -rivi5i" domnule abate" s,use Caderousse3 .n un)4erul ,eretelui e un Crist de lemn sf/nt3 ,e s(rin e evan)4elia nevestei mele3 des(4ide5i (artea +i v% voi 7ura ,e ea (u m/na .ntins% s,re Crist" v% voi 7ura ,e m/ntuirea sufletului meu" ,e (uv/ntul meu de (re+tin (% v-am s,us toate lu(rurile a+a (um s-au ,etre(ut ele +i (um .n)erul oamenilor le va s,une la ure(4ea lui Dumnezeu .n ziua 7ude(%5ii din urm%. Dine" s,use abatele" (onvins de a((entul (u (are Caderousse rostea adev%rul" bine3 .5i dores( (a banii s%-5i fie de folos. Adio" eu m% du( de,arte de oamenii (are .+i fa( at/ta r%u unii altora. Bi" des(otorosindu-se (u trud% de entuziastele ,orniri ale lui Caderousse" abatele ridi(% sin)ur dru)ul de la u+%" ie+i" ur(% ,e (al" .l salut% .n(% o dat% ,e 4an)iu" (are se ,ierdea .n (uvinte z)omotoase de des,%r5ire +i ,le(% urm/nd dire(5ia ,e (are venise. C/nd Caderousse .ntoarse (a,ul" o v%zu dina,oia lui ,e Car(onta" mai ,alid% +i mai tremur%toare de(/t ori(/nd. @ste adev%rat (e-am auzit; .ntreb% ea. Cum; (% ne-a dat diamantul numai nou%; s,use Caderousse a,roa,e nebun de bu(urie.

127

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da. #imi(" mai adev%rat" (%(i uite-l. 'emeia .l ,rivi o (li,%3 a,oi" (u )las .n%bu+it6 Bi da(% o fi fals; )l%sui ea. Caderousse se .n)%lbeni +i se (l%tin%. 'als; murmur% el" fals; de (e mi-ar fi dat un diamant fals; Ca s% afle se(retul t%u f%r% s%-l ,l%teas(%" n%t%r%ule. Caderousse r%mase o (li,% ame5it sub ,ovara ,resu,unerii. <" s,use el du,% o (li,%" lu/ndu-+i ,%l%ria ,e (are o ,use ,este basmaua ro+ie .nnodat% .n 7urul (a,ului3 vom vedea .n (ur/nd. Bi (um; ?a Deau(aire este t/r)3 sunt a(olo bi7utieri din -aris3 m% du( s% li-l ar%t. *u ,%ze+te (asa" nevast%" ,este dou% (easuri m% .na,oiez. Bi Caderousse se n%,usti din (as%" ,ornind .n )oan% ,e drumul o,us (elui ,e (are a,u(ase ne(unos(utul. &Cin(ize(i de mii de fran(i= murmur% Car(onta (/nd r%mase sin)ur%. Sunt bani... dar nu sunt o avere.&

Capitolul XXVIII

1e)istrele .n(4isorilor

n ziua urm%toare a(eleia (/nd" ,e drumul Delle)arde-Deau(aire" se ,etre(use s(ena ,e (are am des(ris-o" un b%rbat .ntre treize(i" treize(i +i doi de ani" .mbr%(at (u un fra( albastru" (u ,antaloni de nanFin +i (u vest% alb%" av/nd totodat% +i a((entul britani(" se ,rezent% ,rimarului de Marsilia. Domnule" .i s,use el" sunt ,rimul fun(5ionar al (asei *4omson +i 'ren(4 din 1oma. Suntem de ze(e ani .n rela5ii (u (asa Morrel +i fiul din Marsilia. Avem a,roa,e o sut% de mii de fran(i an)a7a5i .n a(este rela5ii +i suntem oare(um nelini+ti5i" deoare(e se s,une (% firma e amenin5at% (u ruina6 soses(" ,rin urmare" dire(t de la 1oma ,entru a v% (ere informa5ii asu,ra (asei. Domnule" r%s,unse ,rimarul" +tiu .ntr-adev%r" (% de ,atru sau (in(i ani" nenoro(irea ,ar( a-l urm%ri ,e domnul Morrel3 a ,ierdut" r/nd ,e r/nd" ,atru sau (in(i va,oare" a dat trei sau ,atru falimente3 dar" de+i eu .nsumi sunt (reditorul s%u (u ze(e mii de fran(i" nu v% ,ot da ni(i o l%murire asu,ra situa5iei sale. ntreba5i-m% (a ,rimar (e )/ndes( des,re domnul Morrel +i v% voi r%s,unde (% e un om (ore(t ,/n% la ri)iditate +i (%" ,/n% .n ,rezent" a f%(ut fa5% tuturor an)a7amentelor sale" (u ,erfe(t% exa(titate. 0at% (e v% ,ot s,une" domnule6 da(% vre5i s% afla5i mai mult" adresa5i-v% domnului de Doville" ins,e(torul .n(4isorilor" (are st% .n strada de #oailles" num%rul 1!3 mi se ,are (% el are dou% sute de mii de fran(i ,lasa5i .n (asa Morrel +i" da(% el are .ntr-adev%r motive s% se team%" .ntru(/t suma lui e mai .nsemnat% de(/t a mea" .l ve5i )%si ,robabil .n ,rivin5a a(easta mai bine informat de(/t mine. @n)lezul ,aru (% a,re(iaz% su,rema deli(ate5e a ,rimarului" salut%" ie+i +i se .ndre,t% (u ,asul (ara(teristi( fiilor Marei Dritanii s,re strada indi(at%. Domnul de Doville se afla .n (abinetul s%u. C/nd .l z%ri" en)lezul s(4i5% o mi+(are de sur,riz%" (are ,%ru s% arate (% nu ,entru ,rima oar% se afl% .n fa5a (elui ,e (are .l vizita. Domnul de Doville era a+a de dezn%d%7duit" .n(/t se vedea (% toate fa(ult%5ile min5ii sale" (ufundate .n )/ndul (are-l mun(ea .n a(el moment" nu .n)%duia ni(i memoriei" ni(i ima)ina5iei r%)azul de a r%t%(i .n tre(ut. Cu (almul na5iunii sale" en)lezul .i ,use a,roa,e .n a(eia+i termeni .ntrebarea ,e (are o ,usese ,rimarului Marsiliei. <" domnule" ex(lam% domnul de Doville" din nenoro(ire temerile dumneavoastr% sunt (um nu se ,oate mai .ntemeiate +i ave5i .n fa5a dumneavoastr% un om dis,erat. Aveam dou% sute de mii de fran(i ,lasa5i .n (asa Morrel" a(e+ti dou% sute de mii de fran(i erau zestrea fii(ei mele" ,e (are n%d%7duiam s% o m%rit ,este (in(is,reze(e zile3 a(e+ti dou% sute de mii de fran(i erau rambursabili6 o sut% de mii la 1! ale lunii (urente" o sut% de mii la 1! ale lunii viitoarei. l .n+tiin5asem ,e domnul Morrel asu,ra dorin5ei mele +i anume (a rambursarea s% se fa(% exa(t +i el a venit ai(i" domnule" a(um abia o 7um%tate de (eas" s,un/ndu-mi (%" da(% vasul s%u &'araonul& nu sose+te ,/n% la 1! se va )%si .n im,osibilitate s% exe(ute ,lata.

128

Alexandre Dumas
Dar" )l%sui en)lezul" a(easta seam%n% foarte mult (u o t%r%)%nare... S,une5i" domnule" (% a(easta seam%n% (u un faliment= ex(lam% domnul de Doville dis,erat. @n)lezul ,%ru (% refle(teaz% o (li,%" a,oi s,use6 >a s% zi(%" domnule" (rean5a v% ins,ir% temeri; < so(otes( ,ierdut%. 9ite" v-o (um,%r eu. Dumneavoastr%; Da" eu. Dar (u o redu(ere enorm%" f%r% .ndoial%... #u" ,entru dou% sute de mii de fran(i3 (asa noastr%" ad%u)% en)lezul r/z/nd" nu fa(e astfel de afa(eri. Bi ,l%ti5i... -e+in. @n)lezul s(oase din buzunar un tean( de ban(note" (are ,uteau s% (onstituie .n(% o dat% ,e at/t suma de a (%rei soart% domnul de Doville se temea. 9n ful)er de bu(urie tre(u ,e fi)ura domnului de Doville. Cu toate a(estea" el f%(u o sfor5are s% se st%,/neas(% +i s,use6 Domnule" v% .n+tiin5ez (%" du,% toate ,robabilit%5ile" nu ve5i avea ni(i +ase la sut% din suma a(easta. #u m% ,rive+te" r%s,unse en)lezul" e treaba (asei *4omson +i 'ren(4" .n numele (%reia lu(rez. -oate (% ea are interes s% )r%beas(% ruina unei (ase rivale. Ceea (e +tiu .ns%" domnule" e (% sunt )ata s% v% num%r suma .n s(4imbul transferului ,e (are mi-l ve5i fa(e3 v% voi (ere numai un dre,t de (urta7. Dine.n5eles" domnule" ex(lam% domnul de Doville. Comisionul este de obi(ei unu +i 7um%tate" vre5i doi; >re5i trei; >re5i (in(i; n sf/r+it" vre5i mai mult; >orbi5i. Domnule" relu% en)lezul r/z/nd" eu sunt (a +i (asa mea6 nu fa( afa(eri de a(east% natur%3 nu6 dre,tul meu de (urta7 este (u totul altul. >orbi5i" domnule" v% as(ult. Dumneavoastr% sunte5i ins,e(torul .n(4isorilor; De mai bine de 14 ani. Jine5i re)istrele de intrare +i ie+ire; '%r% .ndoial%. 1e)istrelor a(estea le sunt al%turate desi)ur" notele (u ,rivire la de5inu5i; 'ie(are de5inut are dosarul s%u. Domnule" eu am fost instruit la 1oma de un nenoro(it de abate (are a dis,%rut deodat%. Am aflat a,oi (% fusese de5inut la (astelul 0f +i a+ vrea s% am oare(ari am%nunte asu,ra mor5ii sale. Cum .l (4ema; Abatele 'aria. <" mi-l reamintes( ,erfe(t= ex(lam% domnul de Doville" era nebun. A+a se s,unea. A" era (u si)uran5%= Se ,oate3 +i (um se manifesta nebunia lui; -retindea (% +tie de o (omoar% imens% +i oferea sume nebune+ti )uvernului da(% l-ar ,une .n libertate. Dietul de el3 +i a murit; Da" domnule" a(um (in(i sau +ase luni" .n februarie. Ave5i o memorie ex(elent%" domnule" da(% v% aminti5i a+a de bine datele. mi adu( aminte de a(easta ,entru (% moartea nenoro(itului a fost .nso5it% de o .m,re7urare (iudat%. Se ,oate (unoa+te a(ea .m,re7urare; .ntreb% en)lezul (u o ex,resie de (uriozitate ,e (are un observator ,rofund s-ar fi mirat )%sind-o ,e (4i,ul s%u fle)mati(. <" da" domnule. Car(era abatelui se )%sea la o de,%rtare de ,atruze(i +i (in(i (in(ize(i de ,i(ioare de a(eea a unui fost a)ent bona,artist" a unuia (are (ontribuise .n m%sura (ea mai mare la .ntoar(erea uzur,atorului .n 1 1!" om foarte 4ot%r/t +i foarte ,rime7dios. Serios; )l%sui en)lezul. Da" r%s,unse domnul de Doville3 am avut ,rile7ul s%-l v%d ,e omul a(esta .n 1 1C sau 1 1N +i n-am (obor/t .n (ar(era sa de(/t (u un ,i(4et de solda5i6 omul mi-a ,rodus o ,rofund% im,resie +i nu-i voi uita fi)ura ni(iodat%. @n)lezul z/mbi im,er(e,tibil. Bi s,unea5i" domnule" relu% el" (% ambele (ar(ere...

129

Contele de Monte-Cristo vol. 1


@rau des,%r5ite ,rintr-o distan5% de (in(ize(i de ,i(ioare3 se ,are (% a(est @dmond Dant:s... -e omul ,rime7dios .l (4ema... @dmond Dant:s. Da" domnule3 se ,are (% a(est @dmond Dant:s .+i ,ro(urase sau .+i fabri(ase unelte" (%(i s-a )%sit un (oridor ,rin (are ,rizonierii (omuni(au. Coridorul fusese f%(ut" desi)ur" .n s(o, de evadare; @xa(t" din neferi(ire .ns%" ,entru ,rizonier" abatele 'aria a fost lovit de un ata( de (atale,sie +i a murit. n5ele). 'a,tul a ,us (a,%t ,roie(telor de evadare. -entru mort" da" r%s,unse domnul de Doville" dar nu ,entru (el viu3 dim,otriv%" Dant:s a v%zut .ntr-asta un mi7lo( de a-+i )r%bi fu)a3 el .+i .n(4i,uia" f%r% .ndoial%" (% ,rizonierii mor5i .n (astelul 0f erau .nmorm/nta5i .ntr-un (imitir obi+nuit3 la trans,ortat ,e defun(t .n (amera sa" i-a luat lo(ul .n sa(ul unde fusese (usut +i a a+te,tat momentul .nmorm/nt%rii. @ un mi7lo( temerar" (are indi(% oare(are (ura7" relu% en)lezul. <" v-am s,us" domnule" (% omul era foarte ,rime7dios3 din feri(ire a des(otorosit el .nsu+i )uvernul de temerile ,e (are a(esta le avea .n ,rivin5a lui. Cum; Cum; #u .n5ele)e5i; #u. Castelul 0f nu are (imitir" mor5ii sunt arun(a5i ,ur +i sim,lu .n mare" du,% (e li se lea)% de ,i(ioare o )4iulea. Bi; s,use en)lezul" (a +i (um ar fi .n5eles anevoie. Bi i s-a le)at o )4iulea de ,i(ioare" ,e urm% a fost azv/rlit .n mare. Adev%rat; ex(lam% en)lezul. Da" domnule" (ontinu% ins,e(torul. >% .n(4i,ui5i mirarea fu)arului (/nd s-a sim5it arun(at de ,e .n%l5imea st/n(ilor" a+ fi vrut s%-i v%d (4i,ul .n momentul a(ela. Ar fi fost )reu. #-are a fa(e" s,use domnul de Doville" ,e (are si)uran5a re(%,%t%rii (elor dou% sute de mii de fran(i ai s%i .l .nveselea3 n-are a fa(e" mi-l .n(4i,ui. Bi izbu(ni .n r/s. Bi eu" s,use en)lezul. Bi .n(e,u s% r/d% la r/ndu-i" dar a+a (um r/d en)lezii" adi(% ,rintre din5i. >a s% zi(%" urm% en)lezul re(%,%t/ndu-+i (el dint/i st%,/nirea de sine" va s% zi(% fu)arul s-a .ne(at; De-a binelea. n (4i,ul a(esta" )uvernatorul (astelului a s(%,at totodat% +i de furios +i de nebun; @xa(t. Dar" desi)ur (% evenimentul a fost (onsemnat .n vreun a(t; .ntreb% en)lezul. Da" da" a(tul mortuar. n5ele)e5i (% rudele lui Dant:s" da(% are rude" ,uteau s% aib% interesul de a se .n(redin5a (% el e mort sau viu. A+a (% a(um ei ,ot s% fie lini+ti5i da(% .l mo+tenes(. A murit ,entru totdeauna. <" da. Bi li se va elibera (ertifi(atul (/nd vor vrea. 'oarte bine" s,use en)lezul. Dar s% revenim la re)istre. Adev%rat. C4estia a(easta ne-a de,%rtat de ele. 0erta5i-m%. S% v% iert; -entru (e; -entru .nt/m,larea ,ovestit%; C/tu+i de ,u5in3 ea mi s-a ,%rut (urioas%. Bi e" .ntr-adev%r. A+adar dori5i" domnule" s% vede5i tot (e-i .n le)%tur% (u bietul dumneavoastr% abate" (are era .ntr-adev%r .ntru(4i,area bl/nde5ii; Mi-ar fa(e ,l%(ere. *re(e5i .n (abinetul meu +i v% voi ar%ta. *re(ur% am/ndoi .n (abinetul domnului de Doville. *otul era ai(i .ntr-adev%r .n ordine ,erfe(t%6 fie(are re)istru la num%rul s%u" fie(are dosar .n (om,artimentul s%u. 0ns,e(torul .l ,ofti ,e en)lez .n 7il5 +i-i ,use dinainte re)istrul +i dosarul (u ,rivire la (astelul 0f" d/ndu-i r%)azul s% le frunz%reas(% .n tim, (e el" a+ezat .ntr-un (ol5" .+i (itea ziarul. @n)lezul )%si lesne dosarul (u ,rivire la abatele 'aria. Se ,are .ns% (% istoria ,ovestit% de domnul de Doville .l interesase mult" deoare(e" du,% (e a luat (uno+tin5% de ,rimele ,iese" a (ontinuat s% frunz%reas(%" ,/n% (/nd a a7uns la do(umentele lui @dmond Dant:s. $%si ai(i fie(are lu(ru la lo(ul s%u6 denun5ul" intero)atoriul" ,eti5ia lui Morrel"

130

Alexandre Dumas
a,ostila domnului de >illefort. ndoi .n(eti+or denun5ul" .l b%)% .n buzunar" (iti intero)atoriul +i v%zu (% numele lui #oirtier nu era tre(ut" ,ar(urse (ererea (u data de 1A a,rilie 1 1!" ,rin (are" sf%tuit de substitut" Morrel exa)era" (u inten5ii admirabile deoare(e #a,oleon domnea atun(i" servi(iile ,e (are Dant:s le f%(use (auzei im,eriale +i ,e (are (ertifi(atul lui >illefort le .nt%rea. n5elese totul. Cererea (%tre #a,oleon" ,%strat% de >illefort" devenise" sub a doua 1estaura5ie o arm% (um,lit% .n m/inile ,ro(urorului. #u se mai mir% de(i r%sfoind re)istrul de nota ,us% .n a(olad% .n dre,tul numelui s%u. !$D0G,D D6,TH* 5onapartist "nver unat@ a luat parte activ la "ntoarcerea din insula $lba. 6 se ine "n cel mai mare secret i sub cea mai strict supraveghere.! Sub r/ndurile a(estea era s(ris de o alt% m/n%6 !?)ut nota de mai sus# nimic de /cut!. Com,ar/nd s(risul a(oladei (u a(el al (ertifi(atului ,lasat sub (ererea lui Morrel" (%,%t% (ertitudinea (% nota a(oladei avea a(ela+i s(ris (a +i (ertifi(atul" (% era s(ris% de m/na lui >illefort. C/t ,rive+te nota urm%toare" en)lezul .n5elese (% (a fusese (onsemnat%" de bun% seam%" de vreun ins,e(tor ,e (are informa5ia amintit% de noi .l ,usese .n im,osibilitate s% dea (urs interesului ar%tat. -re(um am s,us" din dis(re5ie +i (a s% nu-l st/n7eneas(% ,e elevul abatelui 'aria .n (er(etare" ins,e(torul se de,%rtase (itind Drapelul 6lb. #u-l v%zu de(i ,e en)lez .ndoind +i b%)/nd .n buzunar denun5ul s(ris de Dan)lars sub umbrarul de la &18serve& ,urt/nd data ,o+tei din Marsilia" 2N februarie" orele +ase seara. Se (uvine s% s,unem .ns% (%" (4iar da(% l-ar fi v%zut" el d%dea ,rea ,u5in% im,ortan5% 4/rtiei +i ,rea mult% im,ortan5% (elor dou% sute de mii de fran(i ,entru a se .m,otrivi fa,tei en)lezului" ori(/t de in(ore(t% ar fi fost ea. Mul5umes(" s,use en)lezul" .n(4iz/nd re)istrul (u z)omot. Am (e .mi trebuie. A(um e r/ndul meu s%-mi 5in f%)%duiala6 fa(e5i-mi un sim,lu transfer al (rean5ei dumneavoastr%" re(unoa+te5i ,rin el (% a5i ,rimit banii +i v% voi num%ra suma. Ced% lo(ul la birou domnului de Doville" (are se a+ez% f%r% mofturi +i se )r%bi s% fa(% transferul (erut" .n tim, (e en)lezul num%ra biletele de ban(% ,e mar)inea biroului.

Capitolul XXIX

Casa Morrel

Cel (e ar fi ,%r%sit Marsilia (u (/5iva ani .nainte" (unos(/nd interiorul (asei Morrel +i s-ar fi .na,oiat .n e,o(a la (are am a7uns noi" ar fi )%sit ai(i o mare s(4imbare. n lo(ul atmosferei de via5%" de bun%stare +i de feri(ire (are se des,rinde" ,entru a s,une astfel" dintr-o (as% ,e (ale de ,ros,eritate3 .n lo(ul fe5elor voioase" (are se ar%tau dina,oia ,erdelelor de la ferestre" ale fun(5ionarilor )r%bi5i (e str%bat (oridoarele (-o ,an% ,e du,% ure(4e3 .n lo(ul (ur5ii ,line de baloturi" r%sun/nd de stri)%tele +i r/setele fa(torilor" ar fi )%sit de la ,rima vedere (eva trist +i mort. n (oridorul ,ustiu +i .n (urtea )oal%" dintre numero+ii fun(5ionari (are ,o,ulau alt%dat% birourile" r%m%seser% numai doi6 unul" un t/n%r de 2T sau 24 de ani" anume @mmanuel 1aVmond" (are era .ndr%)ostit de fii(a domnului Morrel +i astfel r%m%sese .n servi(iul (asei" de+i ,%rin5ii s%i se trudiser% s%-l s(oat%3 altul" un (asier b%tr/n" (4ior" (u numele de Co(l:s" ,ore(l% dat% de tinerii (e ,o,ulau (/ndva stu,ul mare +i z)omotos" ast%zi a,roa,e nelo(uit +i (are .i .nlo(uise adev%ratul nume .ntr-o a+a m%sur% .n(/t" ,robabil" n-ar mai fi .ntors (a,ul da(% a(um l-ar fi (4emat (ineva ,e numele s(ris .n a(te. Co(l:s r%m%sese .n servi(iul domnului Morrel" iar .n situa5ia bunului om se ,rodusese o (iudat% s(4imbare. 'usese .n%l5at totodat% la )radul de (asier +i (obor/t la ran) de servitor. Cu toate a(estea" el r%m%sese a(ela+i Co(l:s" bun" r%bd%tor" devotat" dar inflexibil fa5% de aritmeti(%" sin)urul ,un(t .n (are 5inuse ,ie,t lumii .ntre)i" (4iar domnului Morrel" ne(unos(/nd de(/t tabla lui -ita)ora" ,e (are o +tia (a ,e de)ete" ori(um ai fi .ntors-o +i .n ori(e )re+eal% ai fi .n(er(at s%-l ba)i.

131

Contele de Monte-Cristo vol. 1


n mi7lo(ul triste5ii )enerale (e n%,%dise (asa Morrel" Co(l:s r%m%sese de altminteri sin)urul netulburat. S% nu ne .n+el%m .ns% .n ,rivin5a a(easta3 (almul lui nu se datora li,sei de afe(5iune (i" dim,otriv%" unei (onvin)eri nezdrun(inate. Asemeni +oare(ilor (are" se s,une" ,%r%ses( r/nd ,e r/nd. un vas (ondamnat dinainte de soart% s% ,iar% .n mare" astfel .n momentul (/nd ridi(% an(ora nu mai r%m/ne ni(i unul ,e bord tot a+a" du,% (um am s,us" mul5imea de slu7ba+i (are tr%iau de ,e urma (asei armatorului ,%r%siser%" r/nd ,e r/nd birourile +i ma)aziile3 Co(l:s .i v%zuse ,e to5i (um se .nde,%rteaz%" f%r% s% se )/ndeas(% m%(ar a-+i da seama de (auza ,le(%rii lor3 totul" ,re(um am s,us" se redu(ea ,entru Co(l:s la o (4estiune de (ifre +i" de dou%ze(i de ani de (/nd se afla .n servi(iul (asei Morrel" el v%zuse .ntotdeauna (% ,l%5ile se o,reau la birourile des(4ise .n (4i, a+a de re)ulat .n(/t nu admitea (% re)ularitatea a(easta se ,oate o,ri +i (% ,l%5ile se ,ot sus,enda" a+a (um un morar" (e ,osed% o moar% alimentat% (u a,a unui r/u bo)at" nu admite (% r/ul ,oate s% nu mai (ur)%. ntr-adev%r" ,/n% atun(i nimi( nu +tirbise (onvin)erea lui Co(l:s. -l%5ile de la sf/r+itul de lun% se efe(tuaser% (u o ,un(tualitate ri)uroas%. Co(l:s des(o,erise o )re+eal% de NA de (entime" s%v/r+it% de domnul Morrel .n dauna sa" iar .n a(eea+i zi adusese (ele +a,teze(i de (entime ex(edent domnului Morrel (are" (u un z/mbet melan(oli(" le luase +i le tr/ntise .ntr-un sertar a,roa,e )ol" s,un/nd6 Dine" Co(l:s" dumneata e+ti ,erla (asierilor. Bi Co(l:s se retr%sese" nes,us de mul5umit3 (%(i un elo)iu al domnului Morrel" ,erla oamenilor (umse(ade din Marsilia" .l m%)ulea ,e Co(l:s mai mult de(/t o )ratifi(a5ie de (in(ize(i de taleri. Dar" de la .n(4eierea a(easta de lun%" .nde,linit% .n (4i, a+a de vi(torios" domnul Morrel tr%ise (easuri (rude3 ,entru a fa(e fa5% situa5iei" .+i adunase toate mi7loa(ele +i" tem/ndu-se s% nu se r%s,/ndeas(% zvonul difi(ult%5ilor sale (/nd va fi v%zut (% re(ur)e la m%suri extreme" .ntre,rinsese o (%l%torie la b/l(iul din Deau(aire" ,entru a vinde (/teva bi7uterii ale nevestei +i (o,ilei sale" ,re(um +i o ,arte din ar)int%rie. $ra5ie a(estui sa(rifi(iu" lu(rurile se desf%+uraser% +i de data a(easta s,re (instea (asei Morrel3 dar (asa r%m%sese (om,let )oal%. Creditul" .nfri(o+at de zvonul (are (ir(ula" se retr%sese (u e)oismul s%u obi+nuit3 iar ,entru a fa(e fa5% (elor 1AA de mii de fran(i (e trebuiau rambursa5i la 1! ale lunii ,rezente domnului de Doville" ,re(um +i (elorlal5i o sut% de mii de fran(i (are aveau s(aden5a la 1! ale lunii viitoare" domnul Morrel nu mai n%d%7duia de(/t .n re.ntoar(erea &'araonului&" a (%rui ,le(are .i fusese anun5at% de un vas (e ridi(ase an(ora o dat% (u el +i (are a7unsese la destina5ie. Dar vasul a(esta" venind" (a +i &'araon&" din Cal(utta" sosise de (in(is,reze(e zile" ,e (/nd" (u ,rivire la &'araon&" nu avea ni(i o veste. n a(east% stare a lu(rurilor" se .nf%5i+% domnului Morrel" a doua zi du,% (e .n(4eiase (u domnul de Doville im,ortanta afa(ere ,e (are am des(ris-o" trimisul (asei *4omson +i 'ren(4 din 1oma. l ,rimi @mmanuel. */n%rul" ,e (are fie(are fi)ur% nou% .l .ns,%im/nta" (%(i o fi)ur% nou% anun5a un nou (reditor (are" .n nelini+tea sa" venea s%-l (er(eteze ,e +eful (asei" t/n%rul vru s%-i (ru5e ,atronului ne,l%(erea a(estei vizite6 .l is(odi ,e noul venit3 dar noul venit de(lar% (% nu avea (e-i s,une domnului @mmanuel +i (% vroia s% vorbeas(% domnului Morrel .n ,ersoan%. @mmanuel .l (4em%" oft/nd" ,e Co(l:s. Co(l:s veni +i t/n%rul .i ,orun(i s%-l (ondu(% ,e str%in la domnul Morrel. Co(l:s o lu% .nainte" urmat de str%in. -e s(ar% .nt/lnir% o fat% frumoas%" .ntre 1C-1N ani" (are .l ,rivi ,e str%in (u nelini+te. Co(l:s nu observ% ex,resia de ,e (4i,ul ei (are" totu+i" ,%ru (% n-a s(%,at str%inului. Domnul Morrel este .n (abinetul domniei sale" nu-i a+a" domni+oar% 2ulie; .ntreb% (asierul. Da" (el ,u5in a+a (red" )l%sui fata ezit/nd3 vezi mai .nt/i" Co(l:s" da(% tata este .n birou +i anun5%-l ,e domnul. Ar fi inutil s% m% anun5e" domni+oar%" r%s,unse en)lezul. Domnul Morrel nu .mi (unoa+te numele. <mul n-are de(/t s% s,un% (% eu sunt fun(5ionarul domnilor *4omson +i 'ren(4 din 1oma" (u (are (asa ,%rintelui dumneavoastr% este .n le)%turi. 'ata ,%li +i (ontinu% s% (oboare" .n tim, (e Co(l:s (u str%inul (ontinuau s% ur(e. @a intr% .n biroul lui @mmanuel" iar Co(l:s" (u a7utorul unei (4ei ,e (are o avea la el +i (are .i anun5a ,atronului intr%rile s,e(iale" des(4ise o u+% t%iat% .n un)4iul s,alierului de la eta7ul al 00-lea" .l introduse ,e str%in .ntr-o anti(amer%" mai des(4ise o u+% ,e (are o .n(4ise du,% el" +i" du,% (e .l l%s% un minut sin)ur ,e trimisul (asei *4omson +i 'ren(4" rea,%ru" f%(/ndu-i semn (% ,oate s% intre. @n)lezul intr%" .l )%si ,e domnul Morrel la o mas%" studiind (oloanele .ns,%im/nt%toare ale re)istrelor .n (are era tre(ut ,asivul. >%z/ndu-l ,e str%in" domnul Morrel .n(4ise re)istrul" se ridi(% +i oferi un s(aun3 a,oi" du,% (e v%zu (% str%inul a luat lo(" se a+ez% +i el.

132

Alexandre Dumas
-atrus,reze(e ani .l s(4imbaser% mult ,e vredni(ul ne)ustor" (are" la v/rsta de treize(i +i +ase de ani la .n(e,utul a(estei ,ovestiri" era a(um .n ,ra)ul v/rstei de (in(ize(i3 ,%rul .i albise" fruntea i se br%zdase de )ri7i3 .n sf/r+it" ,rivirea sa" alt%dat% a+a de ferm% +i 4ot%r/t%" devenise va)%" ne4o-t%r/t%" ,%r/nd (% se teme s% nu fie silit% a se o,ri asu,ra unei idei sau a-su,ra unui om. @n)lezul se uit% la el (u un sentiment de (uriozitate +i interes. Domnule" s,use Morrel" a (%rui st/n7enire ,%rea s,orit% de examinarea str%inului" a5i dorit s%-mi vorbi5i; Da" domnule. Bti5i din ,artea (ui vin" nu-i a+a; Din ,artea (asei *4omson +i 'ren(4" a+a (el ,u5in mi-a s,us (asierul. >-a s,us adev%rul" domnule. Casa *4omson +i 'ren(4 avea .n (ursul a(estei luni +i al lunii viitoare" trei sau ,atru sute de mii de fran(i de ,l%tit .n 'ran5a +i" (unos(/nd ri)uroasa dumneavoastr% exa(titudine" a str/ns toate 4/rtiile ,e (are le-a ,utut )%si" ,urt/nd semn%tura a(easta +i m-a .ns%r(inat (a" ,e m%sur% (e 4/rtiile a7un) la s(aden5%" s% le .n(asez +i s% dau .ntrebuin5are fondurilor. Morrel s(oase un oftat ad/n( +i .+i tre(u m/na ,este fruntea a(o,erit% de sudoare. A+adar" domnule" .ntreb% Morrel" ave5i ,oli5e is(%lite de mine; Da" domnule" ,entru o sum% destul de .nsemnat%. -entru (e sum%; .ntreb% Morrel (u o vo(e ,e (are (%uta s-o fa(% lini+tit%. -ofti5i" mai .nt/i s,use en)lezul" s(o5/nd un tean( din buzunar ,ofti5i un transfer de dou% sute de mii de fran(i f%(ut (asei noastre de domnul Doville" ins,e(torul .n(4isorilor. 1e(unoa+te5i (% datora5i suma a(easta domnului de Doville; Da" domnule" un ,lasament ,e (are l-a f%(ut la mine a(um a,roa,e (in(i ani" (u ,atru 7um%tate la sut%. Bi ,e (are trebuie s%-l rambursa5i... 2um%tate la (in(is,reze(e ale lunii a(esteia" 7um%tate la (in(is,reze(e ale lunii viitoare. @xa(t. -ofti5i a,oi T2.!AA fran(i6 ,oli5e semnate de dumneavoastr% +i tre(ute la ordinul nostru" de (%tre ter5e ,ersoane. ?e re(unos(" s,use Morrel" a (%rui fi)ur% era .mbu7orat% de ru+ine la )/ndul (%" ,entru .nt/ia oar% .n via5a sa" nu va ,utea" ,robabil" s%-+i onoreze semn%tura3 asta e totul; #u" domnule" mai am ,entru sf/r+itul lunii viitoare valorile a(estea ,e (are ni le-au tre(ut (asa -as(al +i (asa Xild +i *urner din Marsilia" (am !!.AAA de fran(i6 .n total 2 N.!AA fran(i. #u se ,oate des(rie suferin5a ,e (are neferi(itul Morrel o .n(er(a .n tim,ul a(estei enumer%ri. 2 N"!AA fran(i= re,et% el ma+inal. Da" domnule" r%s,unse en)lezul. #u v% voi as(unde .ns%" (ontinu% el du,% un moment de t%(ere" (%" re(unos(/ndu-se totu+i (ore(titudinea dumneavoastr% ire,ro+abil% ,/n% .n ,rezent" (ir(ul% .n Marsilia zvonul (% nu sunte5i .n stare a fa(e fa5% .ndatoririlor. Morrel se .n)%lbeni )roazni( .n fa5a a(estei ie+iri a,roa,e brutale. Domnule" s,use el" ,/n% .n ,rezent +i sunt mai bine de dou%ze(i +i ,atru de ani de (/nd am ,rimit (asa din m/inile ,%rintelui meu" (are +i el o administrase treize(i +i (in(i de ani ,/n% .n ,rezent" ni(i o 4/rtie semnat% Morrel +i fiul nu a fost ,rezentat% la (as% f%r% a fi ,l%tit%. Da" +tiu" r%s,unse en)lezul" dar vorbi5i-mi sin(er" (a .ntre oameni de onoare. Domnule" ve5i ,l%ti ,oli5ele a(estea (u a(eea+i exa(titate; Morrel tres%ri +i-l ,rivi (u mai mult% si)uran5% de(/t ,/n% atun(i ,e (el (are .i vorbea astfel. ntreb%rilor ,use (u sin(eritatea a(easta" s,use el" trebuie s% li se dea un r%s,uns sin(er. Da" domnule" voi ,l%ti da(%" ,re(um n%d%7duies(" vasul meu sose+te (u bine" (%(i sosirea lui .mi va reda (reditul ,e (are a((identele re,etate" a (%ror vi(tim% am fost" mi l-au r%,it3 da(% .ns%" din nenoro(ire" &'araonul&" ultima resurs% ,e (are (ontez" nu vine... ?a(rimile ur(ar% .n o(4ii bietului armator. @i" bine" .ntreb% interlo(utorul s%u" da(% a(east% ultim% resurs% nu vine; Atun(i" (ontinu% Morrel" mi-e )reu s% s,un... dar" de,rinz/ndu-m% (u nenoro(irea" trebuie s% m% de,rind +i (u ru+inea... atun(i (red (% voi fi nevoit s% sus,end ,l%5ile. #u ave5i ,rieteni (are s% v% ,oat% a7uta .n .m,re7urarea de fa5%; Morrel z/mbi (u triste5e. n afa(eri" domnule" s,use el" +ti5i bine (% nu exist% ,rieteni" (% nu exist% de(/t ,arteneri. ntr-adev%r" murmur% en)lezul. A+adar" nu mai ave5i de(/t o s,eran5%; 9na sin)ur%. 9ltima;

133

Contele de Monte-Cristo vol. 1


9ltima. -rin urmare" da(% s,eran5a a(easta se s,ulber%... Sunt ,ierdut" domnule" ,ierdut (u totul. C/nd veneam la dumneavoastr%" intra .n ,ort un vas. Btiu" domnule. 9n t/n%r (are a r%mas devotat )4inionului meu" .+i ,etre(e o ,arte din tim, ,e o teras% deasu,ra (asei" .n s,eran5a (% .mi va anun5a (el dint/i o veste bun%. Am aflat de la el des,re sosirea navei. Bi nu e a dumneavoastr%; #u" e o nav% din Dordeaux" &$ironda&3 vine +i ea din 0ndii" dar nu e a mea. -oate (% a avut (uno+tin5% des,re &'araon& +i va adu(e vreo +tire. S% v% s,un" domnule6 m% tem a,roa,e tot at/ta de a afla ve+ti (u ,rivire la vasul meu" (a +i de a r%m/ne .n nesi)uran5%. #esi)uran5a e .ns% o n%de7de. Domnul Morrel ad%u)% a,oi (u )las .n%bu+it6 nt/rzierea nu este fireas(%3 &'araonul& a ,le(at din Cal(utta la ! februarie6 ar trebui s% fie ai(i de mai bine de o lun%. Ce-i asta; .ntreb% en)lezul (iulind ure(4ea. Ce ,oate s% fie z)omotul a(esta; Doamne" (e o mai fi; ex(lam% Morrel .n)%lbenindu-se. ntr-adev%r" ,e s(ar% se is(ase o )%l%)ie mare" se auzeau tro,%ituri" se auzi (4iar un stri)%t de durere. Morrel se ridi(% s% des(4id% u+a" dar for5ele .l ,%r%sir% +i re(%zu .n 7il5. Ambii b%rba5i r%maser% unul .n fa5a (eluilalt" Morrel tremur/nd din toate m%dularele" str%inul ,rivindu-l (u o ex,resie de ad/n(% mil%. M)omotul .n(etase" dar Morrel ,%rea (% a+tea,t% (eva3 z)omotul avea o (auz% +i trebuia s% aib% o urmare. Str%inului i se ,%ru (% ur(% (ineva ti,til s(ara +i (% ,a+ii" (are erau ai mai multor ,ersoane" se o,res( ,e s,alier. < (4eie fu v/r/t% .n broas(a ,rimei u+i +i u+a s(/r5/i .n 5/5/ni. #umai dou% ,ersoane au (4eile a(estei u+i" murmur% Morrel3 Co(l:s +i 2ulie. A doua u+% se des(4ise .n a(eea+i (li,% +i fata a,%ru" ,alid%" (u obra7ii s(%lda5i .n la(rimi. Morrel se ridi(% tremur/nd +i se s,ri7ini de bra5ul 7il5ului" (%(i n-ar fi ,utut s% r%m/n% .n ,i(ioare. $lasul vroia s% .ntrebe" dar el nu mai avea )las. *at%" s,use fata .m,reun/ndu-+i m/inile" iart-o ,e (o,ila ta (% e adu(%toarea unei ve+ti rele. Morrel se .n)%lbeni )roazni(3 2ulie se arun(% .n bra5ele lui. *at%" tat%" )l%sui ea" (ura7= A+adar &'araonul& a ,ierit; .ntreb% Morrel (u vo(e su)rumat%. 'ata nu r%s,unse" dar f%(u un semn afirmativ din (a," s,ri7init% la ,ie,tul ,%rintelui ei. Bi e(4i,a7ul; .ntreb% Morrel. @ salvat" s,use fata" salvat de vasul din Dordeaux" (are a intrat .n ,ort. Morrel ridi(% m/inile la (er" (u o ex,resie de resemnare +i de re(uno+-tin5% sublim%. Doamne" .5i mul5umes(= s,use Morrel" (el ,u5in nu m% love+ti de(/t ,e mine. <ri(/t de fle)mati( era en)lezul" o la(rim% .i umezi ,leoa,a. 0ntra5i" s,use Morrel" intra5i" (%(i .mi .n(4i,ui (% sunte5i to5i la u+%. ntr-adev%r" abia rostise a(este (uvinte +i doamna Morrel intr% ,l/n)/nd3 @mmanuel o urma3 .n fund" .n anti(amer%" se vedeau +a,te sau o,t marinari (u fi)uri as,re" ,e 7um%tate )oi. ?a vederea oamenilor" en)lezul tres%ri3 f%(u un ,as (a ,entru a mer)e s,re ei" dar se st%,/ni +i se retrase .n un)4erul (el mai .ntune(os +i mai .nde,%rtat al (abinetului. Doamna Morrel se a+ez% .n 7il5" lu/nd o m/n% a so5ului ei .ntr-ale sale" .n tim, (e 2ulie r%mase rezemat% de ,ie,tul ,%rintelui. @mmanuel se o,rise la 7um%tatea (amerei" ,%r/nd (% serve+te de le)%tur% .ntre )ru,ul familiei Morrel +i marinarii (are st%teau la u+%. Cum s-a .nt/m,lat; .ntreb% Morrel. A,ro,ie-te -enelon" s,use t/n%rul +i ,oveste+te .nt/m,larea. 9n matelot b%tr/n" bronzat de soarele e(uatorului" .naint% .nv/rtind .n m/ini resturile unei ,%l%rii. Dun% ziua" domnule Morrel" )l%sui el" (a +i (um ar fi ,%r%sit Marsilia .n a7un +i ar fi sosit din Aix sau *oulon. Dun% ziua" ,rietene" s,use armatorul" ne,ut/ndu-se .m,iedi(a de a z/mbi ,rintre la(rimi3 dar unde-i (%,itanul;

134

Alexandre Dumas
Cit ,rive+te ,e (%,itan" domnule Morrel" a r%mas bolnav la -alma3 dar" (u voia lui Dumnezeu" n-o s% fie nimi( +i o s%-l vede5i venind ,este (/teva zile" tot a+a de teaf%r (a dumneavoastr% +i (a mine. Dine... a(um vorbe+te" -enelon" s,use domnul Morrel. -enelon .+i tre(u bu(ata de tutun" ,e (are o morfolea .n )ur%" dintr-o ,arte .n alta" ,use m/na la )ur%" se .ntoarse" zv/rli .n anti(amer% un s(ui,at ne)ri(ios" .ntinse ,i(iorul +i" b%l%b%nindu-se de ,e un ,i(ior ,e altul" .n(e,u6 Domnule Morrel" s,use el" ne aflam (am .ntre (a,ul Dlan( +i (a,ul DoVader" mer)/nd (u briz% zdrav%n% s,re sud-sud-vest" du,% (e ne trudisem tim, de o,t zile de (alm" (/nd (%,itanul $aumard se a,ro,ie de mine trebuie s% v% s,un" eram la (/rm% +i .mi zi(e6 &*at% -enelon" (e )/nde+ti de norii %+tia (are se ridi(% la orizont;& *o(mai m% uitam +i eu la ei .n momentul a(ela. &Ce s% )/ndes(" domnule (%,itan; M% )/ndes( (% ur(% ,ar(% mai iute de(/t au dre,tul +i (% sunt mai ne)ri de(/t se (uvine unor nori (are n-ar avea )/nduri rele.& &Asta e +i ,%rerea mea" zi(e (%,itanul +i m% du( s%-mi iau toate m%surile. Avem ,rea multe ,/nze ,entru v/ntul (are se va st/rni (ur/nd. Eei" str/n)e5i ,/nzele=& @ra +i tim,ul3 ordinul nu se exe(utase .n(% +i v/ntul era ,e urma noastr%. &Dun" zi(e (%,itanul" avem .n(% ,rea multe ,/nze" str/n)e5i ,/nza (ea mare=& -este (in(i minute" ,/nza (ea mare era .nf%+urat%. &@i" tat% -enelon" .mi zi(e (%,itanul" (e ai de tot mo5%i din (a,;& &n lo(ul dumneavoastr% eu n-a+ r%m/ne ,e a(eea+i dire(5ie.& &Cred (% ai dre,tate" b%tr/ne" zise el" o s% avem o r%bufnire stra+ni(% de v/nt.& &<" domnule (%,itan" .i r%s,und eu" ne a+tea,t% o furtun% n%,rasni(%.& >/ntul se vedea venind a+a (um vezi venind ,ulberea la Montredon" noro( (% avea de-a fa(e (u un om (are .l (uno+tea. &S% se fa(% dou% o(4iuri la (atar)e= stri)% (%,itanul.& At/ta nu era de-a7uns ,entru lo(urile a(elea" s,use en)lezul. $lasul 4ot%r/t" sonor +i nea+te,tat" f%(u ,e to5i (ei de fa5% s% tresar%. -enelon duse m/na la o(4i +i-l ,rivi ,e (el (are (ontrazi(ea (u at/ta ,utere manevra (%,itanului. Am f%(ut mai mult de(/t at/t" domnule" )l%sui b%tr/nul marinar (u oare(are res,e(t" (%(i am str/ns bri)antina +i am (%utat s-o lu%m .naintea furtunii. >asul era ,rea ve(4i (a s% su,orte manevra" s,use en)lezul. nto(mai. Asta ne-a +i ,ierdut. Du,% dou%s,reze(e (easuri de z)/l5/ire" a ,%truns a,a. &-enelon" .mi zi(e (%,itanul" (red (% ne s(ufund%m" b%tr/ne3 d%-mi mie (/rma +i (oboar% .n (al%.& i dau (/rma" (obor3 a,a era de trei ,i(ioare. 9r(" stri)/nd6 &?a ,om,e= la ,om,e=& Da" dar era ,rea t/rziu. ?umea se a,u(% de treab%3 (red .ns% (%" (u (/t s(oteam" (u at/ta intra mai mult. @i" da(% e vorba s% ne s(ufund%m am zis du,% ,atru (easuri de mun(%" s% ne s(ufund%m6 omul nu moare de(/t o dat%. &\sta e exem,lul ,e (are .l dai tu" b%tr/ne -enelon; zise (%,itanul3 ei bine" a+tea,t%.& Se duse +i lu% o ,ere(4e de ,istoale din (abina sa. &Celui dint/i (are ,%r%se+te ,om,a" s,use el" .i zbor (reierii=& 'oarte bine= s,use en)lezul. #imi( nu d% mai mult (ura7 de(/t (4ibzuin5%" (ontinu% marinarul" mai (u seam% (% .ntre tim, vremea se luminase +i v/ntul .n(etase" nu e .ns% mai ,u5in adev%rat (% a,a ur(a mereu3 nu mult" dar ur(a. Dou% de)ete ,e (eas" vede5i dumneavoastr%" nu .nseamn% mare lu(ru3 dar" .n dou%s,reze(e (easuri" ele fa( dou%ze(i +i ,atru de de)ete +i dou%ze(i +i ,atru de de)ete fa( dou% ,i(ioare. Dou% ,i(ioare +i (u trei ,e (are le aveam dinainte" fa( (in(i. 0ar (/nd un vas are (in(i ,i(ioare de a,% .n burt%" .nseamn% (% e bolnav de dro,i(%. &Eaide" zise (%,itanul" a7un)e3 domnul Morrel n-o s% aib% nimi( de s,us3 am f%(ut (e am ,utut (a s% salv%m vasul3 s% (%ut%m (um s% salv%m oamenii. ?a +alu,%" (o,ii +i (/t mai re,ede...& As(ulta5i" domnule Morrel" (ontinu% -enelon" nou% ne era tare dra) &'araonul&" dar ori(/t de mult .+i iube+te marinarul vasul" el .+i iube+te +i mai mult ,ielea. De a(eea" n-am a+te,tat s% ni se s,un% de dou% ori3 .ntre tim, vasul se t/n)uia +i ,%rea (% ne s,une6 &-le(a5i" 4aide" ,le(a5i&. Bi bietul &'araon& nu min5ea3 .l sim5eam (um se s(ufund% sub ,i(ioarele noas-tre. C/t ai (li,i" +alu,a se afla .n mare +i noi to5i o,t .n%untru. C%,itanul a (obor/t (el din urm%" adi(% nu" nu a (obor/t" (%(i nu vroia s% ,%r%seas(% vasul" a+a (% l-am luat eu .n bra5e +i l-am arun(at (amarazilor" du,% (are am s%rit +i eu. @ra +i tim,ul. n momentul (/nd am s%rit" ,untea a ,lesnit (u un z)omot de ex,lozie.

135

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Du,% ze(e minute el s-a s(ufundat (u ,artea dinainte" a,oi (u ,artea de dina,oi" ,e urm% a .n(e,ut s% se .nv/rteas(% .n 7uru-i (a un (/ine (are vrea s%-+i ,rind% (oada. Bi ,e urm%" bun% seara" s-a sf/r+it. &'araonul& murise. #oi am r%mas trei zile f%r% s% bem +i f%r% s% m/n(%m3 a+a (% vorbeam s% tra)em la sor5i" (a s% +tim (ine o s% -i 4r%neas(% ,e (eilal5i" (/nd z%rir%m &$ironda&3 i-am f%(ut semnale" ne-a v%zut" s-a .ndre,tat s,re noi" ne-a trimis +alu,a" ne-a salvat. A+a s-au ,etre(ut lu(rurile" domnule Morrel" ,e (uv/ntul meu de (inste +i de marinar. #u-i a+a" fra5ilor; 9n murmur )eneral de a,robare ar%t% (% ,ovestitorul ob5inuse toate sufra)iile ,rin adev%rul fondului +i ,rin ,itores(ul detaliilor. Dine" ,rieteni" s,use domnul Morrel" sunte5i oameni de treab% +i +tiam dinainte (%" .n nenoro(irea (are m% lovea" nu exist% alt vinovat de(/t destinul meu. @ voin5a lui Dumnezeu +i nu vina oamenilor. S% sl%vim voin5a lui Dumnezeu. C/t vi se (uvine; @4" s% nu mai vorbim de asta" domnule Morrel. Dim,otriv%" s% vorbim" s,use armatorul (u un z/mbet trist. Atun(i ni se (uvine ,e trei luni" )l%sui -enelon. Co(l:s" ,l%te+te (/te dou% sute de fran(i fie(%ruia. n alte .m,re7ur%ri" ,rieteni" (ontinu% Morrel" a+ fi ad%u)at6 d% fie(%ruia +i (/te dou% sute de fran(i )ratifi(a5ie" dar tim,urile sunt )rele" ,rieteni" iar ,u5inii bani (are .mi r%m/n nu-mi mai a,ar5in. S(uza5i-m% +i s% nu m% iubi5i mai ,u5in ,entru asta. -enelon f%(u o min% de .nduio+are" se .ntoarse s,re tovar%+ii s%i" s(4imb% (/teva (uvinte (u ei +i reveni. n ,rivin5a asta" domnule Morrel" s,use el tre(/ndu-+i )4emoto(ul de tutun .n (ealalt% ,arte a )urii +i zv/rlind .n anti(amer% un al doilea s(ui,at (are se duse s% 5in% tov%r%+ie ,rimului" .n ,rivin5a asta... n (e ,rivin5%; A banilor... @i" (e e; Domnule Morrel" tovar%+ii zi( (% deo(amdat% le a7un) (/te (in(ize(i de fran(i +i (% ,entru rest au s% a+te,te. >% mul5umes(" ,rieteni" v% mul5umes(= ex(lam% domnul Morrel ad/n( mi+(at3 sunte5i suflete )eneroase3 dar lua5i banii" lua5i-i +i" da(% )%si5i un servi(iu bun" an)a7a5i-v%. Sunte5i liberi. 9ltima ,arte a frazei ,roduse un efe(t uluitor asu,ra vredni(ilor marinari. Se ,rivir% unii ,e al5ii" .nfri(o+a5i. -enelon" a (%rui res,ira5ie se t%iase" fu (/t ,e-a(i s% .n)4it% )4emoto(ul de tutun" noro( (% dusese din tim, m/na la )/tle7. Cum" domnule Morrel" s,use el (u vo(e su)rumat%" ne (on(edia5i; Sunte5i" va s% zi(%" nemul5umit de noi; #u" (o,ii" )l%sui armatorul" nu" nu sunt nemul5umit de voi" dim,otriv%3 nu v% (on(ediez" dar (e vre5i; #u mai am ni(i un vas" nu mai am nevoie de marinari. Cum nu mai ave5i ni(i un vas; s,use -enelon. < s% (onstrui5i altele" a+te,t%m. Slav% domnului" +tim (e .nseamn% nevoia. #u mai am bani s% (onstruies( vase" -enelon" s,use armatorul (u un z/mbet trist3 nu ,ot de(i s% ,rimes( oferta voastr%" ori(/t de binevoitoare ar fi. Atun(i" da(% nu ave5i bani" nu trebuie s% ne ,l%ti5i3 vom fa(e (um a f%(ut bietul &'araon&" vom tra)e ,e dra(u de (oad%. Destul" destul" ,rieteni= s,use Morrel su)rumat de emo5ie. -le(a5i" v% ro). #e vom re)%si .n vremuri mai bune. @mmanuel" ad%u)% armatorul" .nso5e+te-i +i s% ai )ri7% (a dorin5ele mele s% fie .nde,linite. Cel ,u5in o s% ne revedem" domnule Morrel; .ntreb% -enelon. Da" ,rieteni" n%d%7duies(" (el ,u5in" du(e5i-v%. Bi f%(u un semn lui Co(l:s" (are ,orni .nainte. Marinarii .l urmar% ,e (asier +i @mmanuel .i urm% ,e marinari. A(um" s,use armatorul so5iei +i fii(ei sale" l%sa5i-m% sin)ur o (li,%3 am de vorbit (u domnul. Bi ar%t% din o(4i ,e mandatarul (asei *4omson +i 'ren(4" (are r%m%sese .n ,i(ioare" nemi+(at .n un)4erul s%u" (/t tim, durase s(ena la (are nu luase ,arte de(/t ,rin (ele (/teva (uvinte ,e (are le-am relatat. 'emeile .+i .n%l5ar% o(4ii asu,ra str%inului ,e (are .l uitaser% (om,let +i se retraser%3 dar" retr%)/ndu-se" fata zv/rli s,re om o ,rivire sublim% de im,lorare" (%reia el .i r%s,unse ,rintr-un z/mbet ,e (are un observator re(e s-ar fi mirat v%z/ndu-l (% .n(ol5e+te ,e fi)ura a(eea de )4ea5%. D%rba5ii r%maser% sin)uri. Domnule" s,use Morrel" re(%z/nd .n 7il5" a5i v%zut totul" a5i auzit totul" a+a (% nu mai am (e s% v% (omuni(. Am v%zut" domnule" s,use en)lezul" (% vi s-a .nt/m,lat o nou% nenoro(ire" nemeritat% (a +i (ealalt% +i lu(rul m-a .nt%rit .n dorin5a de a v% fi ,e ,la(.

136

Alexandre Dumas
<" domnule= s,use Morrel. 9ite" (ontinu% str%inul. @u sunt unul dintre ,rin(i,alii dumneavoastr% (reditori" nu-i a+a; Sunte5i (el ,u5in a(ela (are ,osed% valorile (u (ea mai s(urt% s(aden5%. Dori5i un termen ,entru a-mi ,l%ti; 9n termen ar ,utea s%-mi salveze onoarea +i" (a atare" via5a. C/t (ere5i; Morrel +ov%i. Dou% luni" s,use el. Dine" s,use str%inul" v% a(ord trei. Crede5i .ns% (% firma *4omson +i 'ren(4... 'i5i lini+tit" domnule" iau asu,ra mea totul. Suntem azi .n (in(i iunie. Da. @i bine" s(4imba5i-mi toate (rean5ele" ,entru (in(i se,tembrie3 iar .n ziua de (in(i se,tembrie" la 11 diminea5a G,endula ar%ta .n momentul a(ela exa(t orele 11H m% voi ,rezenta la dumneavoastr%. >% voi a+te,ta" domnule" s,use Morrel +i ve5i fi ,l%tit3 altminteri voi fi mort. 9ltimele (uvinte fur% ,ronun5ate at/t de .n(et" .n(/t str%inul nu ,utu s% le aud%. Crean5ele fur% s(4imbate" (ele ve(4i fur% ru,te" iar bietul armator v%zu (% are m%(ar trei luni .naintea sa ,entru a-+i .n(orda sfor5%rile. @n)lezul ,rimi mul5umirile lui (u (almul (ara(teristi( na5iunii sale +i se des,%r5i de Morrel (are .l (onduse" bine(uv/nt/ndu-l" ,/n% la u+%. -e s(ara o .nt/lni ,e 2ulie. 'ata se ,ref%(ea (% (oboar%" dar .n realitate .l a+te,ta. <" domnule= s,use ea .m,reun/ndu-+i m/inile. Domni+oar%" )l%sui str%inul" ve5i ,rimi .ntr-o zi o s(risoare semnat%... Simbad Marinarul... v% ro) s% v% (onforma5i .nto(mai (elor (u,rinse .n s(risoare" ori(/t de (iudate vi se vor ,%rea. Da" domnule" r%s,unse 2ulie. mi f%)%dui5i; >% 7ur. Dine. Adio" domni+oar%= 1%m/ne5i totdeauna o fat% bun% +i sf/nt% (um sunte5i +i n%d%7duies( (% Dumnezeu v% va. r%s,l%ti" d/ndu-vi-l ,e @mmanuel (a so5. 2ulie s(oase un mi( stri)%t" deveni ro+ie (a o (irea+% +i se 5inu de ram,% s% nu (ad%. Str%inul .+i (ontinu% drumul f%(/ndu-i un semn de des,%r5ire. n (urte .l .nt/lni ,e -enelon" (are 5inea .n fie(are m/n% (/te un fi+i( de o sut% de fran(i +i ,%rea (% nu se 4ot%r%+te s%-l ia. >ino .n(oa(e" ,rietene" .i s,use el3 am s%-5i vorbes(.

Capitolul XXX

! se,tembrie

*ermenul a(ordat de mandatarul (asei *4omson +i 'ren(4" .n momentul (/nd Morrel se a+te,ta mai ,u5in" i se ,%ru bietului armator una din a(ele (otituri (are anun5% omului (% soarta s-a s%turat" .n sf/r+it" s% se mai 5in% de (a,ul lui. -ovesti .n ziua a(eea" fii(ei" so5iei sale +i lui @mmanuel (e i s-a .nt/m,lat +i un dram de s,eran5%" da(% nu de lini+te" reintr% .n familie. Din ,%(ate" .ns%" Morrel n-avea a fa(e numai (u (asa *4omson +i 'ren(4" (are se ar%tase fa5% de el a+a de binevoitoare. -re(um s,usese" .n (omer5 ai ,arteneri" nu ,rieteni. C/nd se )/ndea ,rofund" nu .n5ele)ea ni(i atitudinea )eneroas% a domnilor *4omson +i 'ren(4 fa5% de el3 nu +i-o ex,li(a de(/t ,rin reflexia inteli)ent e)oist% ,e (are (asa va fi f%(ut-o6 e mai bine s% s,ri7inim un om (are ne datoreaz% a,roa,e trei sute de mii fran(i +i s% avem a(e+ti trei sute de mii de fran(i ,este trei luni" de(/t s%-i )r%bim ruina +i s% ne ale)em (u +ase sau o,t la sut% din (a,ital. Din nenoro(ire" fie ur%" fie orbire " nu to5i ,artenerii lui Morrel (u)etar% la fel" ba (/5iva (u)etar% dim,otriv%. -oli5ele subs(rise de Morrel fur% de(i ,rezentate la (as% (u o s(ru,uloas% ri)oare dar" )ra5ie termenului a(ordat de en)lez" Co(l:s ,l%ti .n termen. Co(l:s (ontinu% de(i s% r%m/n% .n lini+tea sa fatidi(%. #umai domnul

137

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Morrel v%zu (u )roaz% (%" da(% ar fi avut s% ramburseze la 1! ale lunii (ei (in(ize(i de mii de fran(i ai lui de Doville +i la treize(i (ele T2 !AA fran(i .n ,oli5e ,entru (are" (a +i ,entru (rean5a ins,e(torului .n(4isorii" avea un termen" ar fi fost .n(% din luna a(eea un om ,ierdut. -%rerea .ntre)ului (omer5 din Marsilia era (%" sub loviturile re,etate (are .l (o,le+eau" Morrel nu ,utea s% reziste. 9imirea fu de(i mare (/nd se v%zu (% .ndatoririle de la sf/r+itul lunii erau exe(utate (a de obi(ei. *otu+i .n(rederea nu reintr% .n s,irite" astfel (% se am/n% ,entru sf/r+itul lunii viitoare de,unerea bilan5ului neferi(itului armator. ntrea)a lun% tre(u .n sfor5%ri nemai,omenite din ,artea lui Morrel ,entru a-+i reuni resursele. Alt%dat% 4/rtia lui era luat% (u .n(redere +i (4iar (erut%. Morrel .n(er(% s% ne)o(ieze 4/rtii ,e nou%ze(i de zile +i )%si toate b%n(ile .n(4ise. Din feri(ire" Morrel avea (/teva .n(as%ri ,e (are ,utea s% le .n(aseze. n(as%rile se o,erar%6 Morrel se )%si de(i din nou .n m%sur% s% fa(% fa5% an)a7amentelor la sf/r+itul lui iulie. De altfel mandatarul (asei *4omson +i 'ren(4 nu mai fusese v%zut la Marsilia. A doua sau a treia zi du,% vizita la domnul Morrel" a(esta dis,%ruse3 iar ,entru (% la Marsilia nu avusese le)%turi de(/t (u ,rimarul" (u ins,e(torul .n(4isorilor +i (u domnul Morrel" tre(erea nu l%sase de(/t a-mintirea diferit% ,e (are (ele trei ,ersoane o ,%straser% des,re el. Se ,are (% matelo5ii &'araonului& .+i )%siser% an)a7ament" (%(i +i ei dis,%ruser%. C%,itanul $aumard" .ns%n%to+it de indis,ozi5ia (are .l re5inuse la -alma" reveni. #u avea (ura7 s% se ,rezinte domnului Morrel. A(esta afl% .ns% (% a sosit +i se duse s%-l vad%. >redni(ul armator +tia dinainte" din ,ovestirea lui -enelon" de ,urtarea (ura7oas% a (%,itanului (u ,rile7ul nenoro(irii +i .n(er(a el s%-l (onsoleze. i adu(ea solda ,e (are (%,itanul $aumard n-ar fi (utezat s-o .n(aseze. -e (/nd (obora s(ara" domnul Morrel .l .nt/lni ,e -enelon" (are ur(a. -enelon d%duse" ,are-se" o bun% .ntrebuin5are banilor" (%(i era .mbr%(at .n 4aine noi. M%rindu-l ,e armator" vredni(ul timonier ,%ru foarte .n(ur(at3 se trase .n un)4erul (el mai .nde,%rtat al s,alierului" .+i tre(u buma+(a de tutun de la st/n)a la drea,ta +i de la drea,ta la st/n)a" rosto)olind o(4ii mari" .nfri(o+a5i +i nu r%s,unse de(/t ,rintr-o str/n)ere sfioas%" m/inii ,e (are domnul Morrel i-o .ntinse (u ,rietenia de totdeauna. Domnul Morrel atribui .n(ur(%tura lui -enelon ele)an5ei a(estuia3 era v%dit (% bietul om nu se sim5ea la lar)ul s%u .ntr-un astfel de lux3 se an)a7ase de(i" f%r% .ndoial%" ,e bordul altui vas" iar ru+inea lui se datora" da(% s-ar ,utea s,une astfel" fa,tului (% nu ,urtase mai mult% vreme doliul du,% &'araon&. -oate (4iar (% venea s%-i adu(% la (uno+tin5% (%,itanului $aumard noro(ul s%u +i s%-i transmit% oferte din ,artea noului st%,/n. &Die5ii oameni" s,use Morrel de,%rt/ndu-se" numai de v-ar iubi st%,/nul (um v% iubeam eu +i de a5i fi mai feri(i5i de(/t mine...& ?una au)ust se s(urse .n .n(er(%ri mereu re,etate de Morrel ,entru ridi(area ve(4iului s%u (redit sau ,entru des(4iderea unuia nou. ?a 2A au)ust se afl% .n Marsilia (% o(u,ase un lo( .n dili)en5% +i se s,use atun(i (% bilan5ul va fi de,us la sf/r+itul lunii (urente +i (% Morrel ,le(ase dinainte ,entru a nu asista la a(tul (rud" d/nd" f%r% .ndoial%" dele)a5ie fun(5ionarului s%u @mmanuel +i (asierului Co(l:s. Dar" .n (iuda tuturor ,revederilor" la T1 au)ust" (asa se des(4ise (a de obi(ei. Co(l:s a,%ru (alm" dinaintea )rila7ului" examin% (u a(eea+i aten5ie 4/rtia (e i se ,rezent% +i" de la ,rima ,/n% la ultima" ,l%ti ,oli5ele (u a(eea+i exa(titate. >enir% (4iar dou% ramburs%ri" ,e (are domnul Morrel le ,rev%zuse +i ,e (are Co(l:s le ,l%ti (u a(eea+i ,un(tualitate (a +i ,oli5ele armatorului. ?umea nu mai .n5ele)ea nimi( +i (u tena(itatea ,rofe5ilor de ve+ti rele" am/na falimentul ,entru sf/r+itul lui se,tembrie. ?a .nt/i" Morrel sosi6 era a+te,tat (u mult% .n(ordare de .ntrea)a familie3 din (%l%toria la -aris urma s% r%sar% ultima (ale de m/ntuire. Morrel se )/ndise la Dan)lars" ast%zi milionar +i alt%dat% .ndatoratul s%u" deoare(e" ,e temeiul re(omanda5iei lui Morrel" intr% Dan)lars .n servi(iul ban(4erului s,aniol la (are .n(e,use s% str/n)% averea sa imens%. Se s,unea (% Dan)lars ,oseda .ntre +ase +i o,t milioane +i un (redit nelimitat. '%r% s% s(oat% un taler din buzunar" Dan)lars ,utea s%-l salveze ,e Morrel3 nu avea de(/t s% )aranteze un .m,rumut +i Morrel era salvat. Morrel se )/ndise de mult% vreme la Dan)lars3 dar exist% re,ulsii instin(tive ,e (are nu le ,utem .nfr/na" astfel (% Morrel .nt/rziase (/t mai mult s% re(ur)% la a(est mi7lo( su,rem. Avusese dre,tate" (%(i s-a .na,oiat zdrobit de umilin5a unui refuz. De a(eea" la .na,oiere" Morrel nu a s(os ni(i o t/n)uire" nu a formulat ni(i o (/rtire3 +i-a .mbr%5i+at" ,l/n)/nd" nevasta +i fii(a" a .ntins o m/n% ,rietenoas% lui @mmanuel" s-a .n(4is .n (abinetul de la al doilea +i l-a (4emat ,e Co(l:s. De data a(esta" .i s,user% femeile lui @mmanuel" suntem ,ierdu5i. A,oi" .ntr-o s(urt% (onsf%tuire 5inut% .ntre ele" 4ot%r/ser% (a 2ulie s%-i s(rie fratelui s%u aflat .n )arnizoan% la #imes s% vin% numaide(/t. Dietele femei sim5eau instin(tiv (% aveau nevoie de toate for5ele lor ,entru a fa(e fa5% loviturii (e le amenin5a.

138

Alexandre Dumas
De altminteri" de+i .n v/rst% de abia 22 de ani" Maximilien Morrel avea o mare influen5% asu,ra ,%rintelui s%u. @ra un t/n%r ener)i( +i dre,t. n momentul (/nd fusese vorba s% .mbr%5i+eze o (arier%" ,%rintele n-a vrut s%-i im,un% dinainte un viitor" astfel (% a (onsultat .n(lin%rile t/n%rului Maximilien. A(esta de(larase atun(i (% vrea s% urmeze (ariera militar%3 f%(use .n (onse(in5% studii ex(elente" intrase ,rin (on(urs la +(oala ,olite4ni(% +i ie+ise sublo(otenent .n re)imen-tul !T de infanterie. De5inea de un an )radul a(estea +i avea f%)%duiala (% va fi avansat lo(otenent la ,rima o(azie. ?a re)iment" Maximilien Morrel era (itat (a ,%str%tor ri)id" nu numai al tuturor obli)a5iilor im,use soldatului" dar +i al tuturor .ndatoririlor ,ro,use omului +i nu i se s,unea de(/t Stoi(ul. Se .n5ele)e (% mul5i dintre (ei (are .i s,uneau astfel" .i re,etau ,ore(la deoare(e o auziser%" f%r% s% +tie (e .nseamn%. -e a(est t/n%r .l (4emau .n a7utor mama +i sora s% le sus5in% .n .m,re7urarea )rav% .n (are .+i d%deau seama (% aveau s% se )%seas(%. #u se .n+elaser% asu,ra )ravita5ii .m,re7ur%rii" (%(i" du,% o (li,% de la intrarea domnului Morrel .n (abinetul s%u (u Co(l:s" 2ulie .l v%zu ,e a(esta ie+ind" ,alid" tremur/nd" (u (4i,ul tulburat. >ru s%-l (er(eteze .n momentul (/nd tre(ea ,e l/n)% ea3 dar bietul om" (ontinu/nd s% (oboare s(ara (u o )rab% neobi+nuit%" se m%r)ini s% stri)e ridi(/nd bra5ele la (er6 <" domni+oar%" domni+oar%" (e )roazni(% nenoro(ire= (ine +i-ar fi .n(4i,uit a+a (eva; n (li,a urm%toare" 2ulie .l v%zu ur(/nd iar%+i" (u dou%-trei re)istre )roase" (u un ,ortofoliu +i (u o ,un)% (u bani. Morrel (onsult% re)istrele" des(4ise ,ortofoliul" num%r% banii. *oate mi7loa(ele sale erau .ntre +ase +i o,t mii de fran(i" iar intr%rile" ,/n% la ! ale lunii" .ntre ,atru +i (in(i mii3 (eea (e f%(ea un a(tiv de ,ais,reze(e mii de fran(i" fa5% de o ,oli5% de 2 N !AA fran(i. #i(i m%(ar nu se ,utea (on(e,e s% ,l%teas(% m%(ar un a(onto. *otu+i" (/nd (obor. la mas%" Morrel ,%rea de a7uns de (alm. Calmul lui le .nfri(o+% ,e femei mai mult de(/t (ea mai ,rofund% triste5e. Du,% mas% Morrel avea obi(eiul s% ias%3 se du(ea s%-+i ia (afeaua la (er(ul -4o(eenilor +i s% (iteas(% *ema/orul. n ziua a(eea nu ie+i" (i ur(% din nou .n biroul s%u. Co(l:s ,%rea buim%(it (u totul. St%tuse o ,arte din zi .n (urte" ,e o ,iatr%" (u (a,ul )ol sub un soare de treize(i de )rade. @mmanuel .n(er(% s% le lini+teas(% ,e femei" dar nu era delo( (onvin)%tor. */n%rul (uno+tea ,rea .ndea,roa,e afa(erile (asei (a s% nu-+i dea seama (% o mare (atastrof% a,as% asu,ra familiei Morrel. >eni noa,tea6 femeile ve)4ear%" n%d%7duind (% Morrel" (obor/nd din (abinetul s%u" va intra la ele3 dar .l auzir% tre(/nd ,rin dre,tul u+ilor lor" (%l(/nd u+or" tem/ndu-se desi)ur" s% nu-l (4eme. *raser% (u ure(4ea3 el intr% .n (amera sa +i .n(uie u+a ,e din%untru. Doamna Morrel o trimise ,e fat% la (ul(are" a,oi" la o 7um%tate de or% du,% ,le(area 2uliei" se s(ul%" .+i s(oase ,antofii +i se furi+% .n (oridor" s% ,riveas(% ,rin )aura (4eii (e f%(ea so5ul ei. M%ri .n (oridor o umbr% (e se retr%)ea6 era 2ulie" (are" nelini+tit% +i ea" o luase .naintea mamei. 'ata veni la doamna Morrel. S(rie" )l%sui ea. 'emeile se .n5eleser% f%r% s%-+i vorbeas(%. Doamna Morrel se ,le(% .n dre,tul broa+tei. ntr-adev%r" Morrel s(ria3 dar (eea (e fata nu remar(ase" remar(% doamna Morrel6 so5ul (i s(ria ,e 4/rtie timbrat%. i veni ideea )rozav% (% el .+i f%(ea testamentul" se .nfior% +i totu+i avu ,uterea s% nu s,un% nimi(. A doua zi domnul Morrel ,%rea (/t se ,oate de (alm3 st%tu .n biroul s%u (a de obi(ei" (obor. la mas% (a de obi(ei" dar du,% mas% .+i (4em% fii(a l/n)% el. < str/nse .n bra5e +i o 5inu mult% vreme" la ,ie,tul lui. Seara" 2ulie .i s,use mamei sale (%" de+i tat%l ,%ruse (alm" ea observase (% inima .i b%tea n%valni(. Celelalte dou% zile se s(urser% a,roa,e .n a(ela+i fel. n seara zilei de 4 se,tembrie" Morrel .i (eru din nou fii(ei sale (4eia de la (abinet. 2ulie tres%ri" ,entru (% (ererea a(easta i se ,%ru sinistr%. De (e .i (erea tat%l (4eia ,%strat% .ntotdeauna de ea" .n(% de ,e (/nd era (o,il% +i ,e (are el nu i-o (erea de(/t atun(i (/nd voia s-o ,ede,seas(%. @a .l ,rivi. *at%" (u (e 5i-am )re+it de vrei s%-mi iei (4eia .na,oi; #-ai )re+it (u nimi(" (o,ila mea" .i r%s,unse neferi(itul" (%ruia .ntrebarea at/t de sim,l% .i um,luse o(4ii de la(rimi. #-ai )re+it (u nimi(" dar am eu nevoie de ea. 2ulie se ,ref%(u (%-i (aut% (4eia. Cred (-am l%sat-o .n odaia mea" s,use ea.

139

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Bi ,le(%. Dar .n lo( s% se du(% .n odaia ei" (obori +i d%du fu)a s%-l (onsulte ,e @mmanuel. #u-i da (4eia tat%lui t%u" s,use a(esta" iar m/ine diminea5%" da(% e (u ,utin5%" nu te de,%rta de el. @a .n(er(% s%-l des(oas% ,e @mmanuel" dar a(esta nu +tia alt(eva" sau nu voia s% s,un%. n noa,tea de 4 s,re ! se,tembrie" doamna Morrel r%mase tot tim,ul (u ure(4ea li,it% de ,erete. -/n% la trei diminea5a .l auzi ,e so5ul ei umbl/nd nelini+tit ,rin (amer%. Abia la (easurile trei el se tr/nti ,e ,at. 'emeile ,etre(ur% noa,tea .m,reun%. Din seara de a7un" ele .l a+te,tau ,e Maximilien. ?a (easurile o,t" domnul Morrel intr% .n (amera lor. @ra (alm" dar fr%m/ntarea din tim,ul no,5ii se (itea ,e (4i,ul ,alid" r%v%+it. 'emeile nu .ndr%znir% s%-l .ntrebe da(% a dormit bine. Morrel fu mai bun de(/t ori(/nd (u so5ia sa +i mai dr%)%stos (u fii(a sa" ,e (are nu se ,utea s%tura ,rivind -o +i .mbr%5i+/nd-o. 2ulie .+i reaminti de re(omandarea lui @mmanuel +i vru s%-+i urmeze ,%rintele (/nd ie+i3 dar a(esta o res,inse (u bl/nde5e6 1%m/i l/n)% mama ta" .i s,use el. 2ulie vru s% insiste. A+a vreau eu= s,use Morrel. -entru .nt/ia oar% Morrel s,unea fii(ei sale6 &A+a vreau eu=&" dar s,use a(este (uvinte (u un a((ent ,%truns de o bl/nde5e at/t de ,%rinteas(%" .n(/t 2ulie nu (utez% s% mai fa(% un ,as. 1%mase ,e lo( .n ,i(ioare" mut% +i nemi+(at%. n (li,a urm%toare u+a se redes(4ise" sim5i dou% bra5e (are o .n(on7urau +i o )ur% (are se li,ea de fruntea ei. n%l5% o(4ii +i s(oase o ex(lama5ie de bu(urie. Maximilien" fr%5ioare= ex(lam% ea. Auzind stri)%tul" doamna Morrel aler)% +i se arun(% .n bra5ele fiului ei. Mam%" s,use t/n%rul" uit/ndu-se r/nd ,e r/nd la doamna Morrel +i la fii(a ei" (e e; Ce s-a .nt/m,lat; S(risoarea voastr% m-a .ns,%im/ntat +i am venit .n )oan%. 2ulie" s,use doamna Morrel f%(/nd semn t/n%rului" du-te +i s,une tat%lui t%u (% a sosit Maximilien. 'ata d%du buzna din a,artament dar" ,e ,rima trea,t% a s(%rii )%si un om (u o s(risoare .n m/n%. #u sunte5i dumneavoastr% domni+oara 2ulie Morrel; )l%sui omul (u un foarte ,ronun5at a((ent italian. Da" domnule" r%s,unse 2ulie (u )las ,ierit3 dar (e dore+ti; #u te (unos(. Citi5i s(risoarea a(easta" s,use omul .ntinz/ndu-i o 4/rtie. 2ulie +ov%ia. @ vorba de salvarea ,%rintelui dumneavoastr%" s,use mesa)erul. 'ata .i smulse 4/rtia din m/n%. A,oi o des(4ise re,ede +i (iti6 !Ducei+ v numaidec1t "n 6lles de 0eilhane# intrai "n casa cu nr. ;:# cerei portresei cheia camerei de la a! ?+ lea# intrai "n camera aceea# luai de pe colul cminului o pung din reea de mtase ro ie i dai punga aceasta printelui dumneavoastr. $ necesar s+o aib "nainte de ceasurile ;;. 6i /gduit c m vei asculta orbe te# v reamintesc /gaduiala. *7056D 06C7,6CIJ! 'ata s(oase un stri)%t de bu(urie" ridi(% o(4ii" (%ut% ,e omul (are .i d%duse biletul s,re a-i ,une o .ntrebare" dar omul dis,%ruse. +i arun(% .n(% o dat% o(4ii asu,ra 4/rtiei" s-o (iteas(% din nou +i observ% (% avea un ,ost s(ri,tum. Citi6 !$ necesar s "ndeplinii misiunea aceasta "n persoan i singur@ dac venii "nsoit# sau dac altcineva s+ar pre)enta# portarul va rspunde c nu tie despre ce este vorba!. -ost-s(ri,tumul fu o ,uterni(% domolire a bu(uriei fetei. #u avea oare motive s% se team%" nu i se .ntindea o (urs%; 0no(en5a nu-i .n)%duia s% +tie (am (e ,eri(ole ,utea s% .nt/m,ine o fat% la v/rsta ei" dar nu e nevoie s%

140

Alexandre Dumas
(uno+ti ,eri(olul ,entru a te teme de el. De remar(at (% to(mai ,rime7diile ne(unos(ute ins,ir% (ele mai mari s,aime. 2ulie +ov%ia. Se 4ot%r. s% (ear% un sfat. Dar" dintr-un sim5%m/nt (urios" nu re(urse ni(i la mama" ni(i la fratele ei" (i la @mmanuel. Cobori" .i ,ovesti (e i s-a .nt/m,lat .n ziua (/nd mandatarul (asei *4omson +i 'ren(4 venise la ,%rintele ei3 .i istorisi s(ena de ,e s(ar%" .i re,et% f%)%duiala ,e (are o f%(use +i .i ar%t% s(risoarea. *rebuie s% te du(i" domni+oar%" s,use @mmanuel. S% m% du(; murmur% 2ulie. Da" te voi .nso5i eu. Dar n-ai v%zut (% trebuie s% fiu sin)ur%; s,use 2ulie. >ei fi sin)ur%" r%s,unse t/n%rul" dar te voi a+te,ta la (ol5ul str%zii Muzeului" iar da(% .nt/rzii .n a+a fel .n(/t s% m% .n)ri7orez" te voi (%uta +i .5i )arantez (% va fi vai +i amar de (ei des,re (are vei avea motive s% te temi. A+adar" @mmanuel" )l%sui fata +ov%ind" ,%rerea dumitale este s% r%s,und invita5iei; Da" nu 5i-a s,us mesa)erul (% e vorba de salvarea ,%rintelui dumitale; Dar (e ,eri(ol .l ,/nde+te" @mmanuel; .ntreb% fata. @mmanuel +ov%i o (li,%" dar dorin5a de a o 4ot%r. ,e fat% f%r% .nt/rziere .l birui. As(ult%" .i s,use el" ast%zi e ! se,tembrie" nu-i a+a; Da. Azi" la 11" tat%l dumitale are a,roa,e trei sute de mii de fran(i de ,l%tit. Da" +tiu. @i bine" s,use @mmanuel" .n (as% nu sunt ni(i (in(is,reze(e mii. n (azul a(esta (e se va .nt/m,la; Da(% ast%zi" ,/n% la 11" tat%l dumitale n-a )%sit ,e (ineva (are s%-i vin% .n a7utor" va fi obli)at la amiaz% s% se de(lare .n stare de faliment. <4" vino" vino= ex(lam% fata tr%)/ndu-l ,e t/n%r du,% ea. ntre tim," doamna Morrel s,usese fiului ei totul. */n%rul +tia bine (%" .n urma re,etatelor nenoro(iri .nt/m,late ,%rintelui s%u" se f%(user% mari s(4imb%ri .n (4eltuielile (asei" dar nu +tia (% lu(rurile au a7uns at/t de de,arte. 1%mase zdrobit. A,oi" deodat%" d%du buzna afar%" ur(% re,ede s(ara" (%(i .l (redea ,e ,%rintele s%u .n (abinet" dar b%tu zadarni(. n momentul (/nd se afla la u+a (abinetului" auzi u+a a,artamentului des(4iz/ndu-se3 .ntoarse (a,ul +i .+i v%zu ,%rintele. n lo( s% ur(e dre,t la (abinetul s%u" domnul Morrel intrase .n (amer%" iar a(um ie+ea. Domnul Morrel s(oase un stri)%t de uimire z%rindu-l ,e Maximilien3 nu +tia de sosirea t/n%rului. 1%mase nemi+(at" str/n)/nd (u bra5ul st/n) un obie(t ,e (are .l 5inea as(uns sub redin)ot%. Maximilien (obor. re,ede s(ara +i se arun(% de )/tul ,%rintelui3 dar" deodat% se trase .na,oi" l%s/ndu-+i numai m/na drea,t% ,e ,ie,tul tat%lui s%u. *at%" s,use el devenind ,alid (a moartea" de (e 5ii sub redin)ot% dou% ,istoale; M% temeam s% nu fiu v%zut +i v%d (% n-am s(%,at" s,use Morrel. *at%= *at%= ,entru numele lui Dumnezeu" ex(lam% t/n%rul" (e fa(i (u armele; Maximilien" r%s,unse Morrel ,rivindu-+i 5int% fiul" tu e+ti b%rbat" un b%rbat (u sim5ul onoarei" vino" .5i voi s,une. Bi Morrel ur(% (u ,a+i si)uri s,re (abinet" .n tim, (e Maximilien .l urm% (l%tin/ndu-se. Morrel des(4ise u+a +i o .n(4ise du,% fiul s%u" a,oi str%b%tu anti(amera" se a,ro,ie de birou" ,use ,istoalele ,e (ol5ul mesei +i arat% (u v/rful de)etului un re)istru des(4is. n re)istru era (onsemnat% situa5ia exa(t%. Morrel avea de ,l%tit" ,este o 7um%tate de ora" 2 N.!AA fran(i. -oseda .n total 1!.2!N fran(i. Cite+te" s,use Morrel. */n%rul (iti +i r%mase un moment zdrobit. Morrel nu s,unea un (uv/nt6 (e ar fi ,utut s% s,un% mai mult de(/t sentin5a ne.ndu,le(at% a (ifrelor; Bi ai f%(ut totul" tat%" (a s% ,re/nt/m,ini nenoro(irea; .ntreb% t/n%rul du,% o (li,%. Da" r%s,unse Morrel. #u (ontai ,e ni(i o intrare;

141

Contele de Monte-Cristo vol. 1


-e ni(i una. Ai e,uizat toate resursele; *oate. Bi ,este o 7um%tate de (eas" .ntreb% Maximillien" (u )las ,osomor/t" numele nostru este dezonorat; S/n)ele s,al% dezonoarea" s,use Morrel. Ai dre,tate" tat% +i te .n5ele). A,oi" .ntinz/nd m/na s,re ,istoale6 9nul e ,entru dumneata +i unul ,entru mine" s,use el" .5i mul5umes(. Morrel .i o,ri m/na. Dar ,e mama +i ,e sora ta (ine le va 4r%ni; 9n fior tre(u ,rin (or,ul t/n%rului. *at%" s,use el" )/nde+te-te6 .mi (eri s% tr%ies(; Da" .5i (er" relu% Morrel" (%(i e+ti dator" Maximilien" tu e+ti (alm +i ,uterni(... nu e+ti un om obi+nuit" nu-5i (omand nimi(" nu-5i ,orun(es( nimi(" .5i s,un numai6 examineaz% situa5ia (a +i (um ai fi un str%in +i 7ude(% sin)ur. */n%rul (4ibzui un moment" a,oi o ex,resie de resemnare sublim% tre(u ,rin o(4ii s%i3 .+i s(oase a,oi" (u o mi+(are .n(eat% +i trist% e,oletul +i (ontra e,oletul" .nsemnele )radului s%u. Dine" s,use el .ntinz/nd m/na lui Morrel" mori .n ,a(e tat%" eu voi tr%i= Morrel f%(u o mi+(are )ata s% se arun(e la ,i(ioarele fiului s%u. Maximilien .l atrase la ,ie,t +i ambele inimi b%tur% o (li,% una l/n)% alta. Btii (% nu e din vina mea; s,use Morrel. Maximilien z/mbi. Btiu" tat%" (% e+ti omul (el mai (instit ,e (are l-am (unos(ut. Dine6 .ntoar(e-te a(um la mama +i la sora la. *at%" )l%sui t/n%rul .ndoindu-+i )enun(4ii" bine(uv/nteaz%-m%. Morrel lu% .n m/ini (a,ul fiului s%u" .l a,ro,ie +i-l s%rut% de mai multe ori6 <" da" da" s,use el" te bine(uv/ntez .n numele meu +i .n numele a trei )enera5ii de oameni f%r% (usur" as(ult% (e s,un ei ,rin )lasul meu6 -roviden5a ,oate s% re(l%deas(% edifi(iul ,e (are nenoro(irea l-a nimi(it. >%z/nd (% am murit de o astfel de moarte" se vor .nduio+a de tine (4iar (ei mai ne.ndu,le(a5i3 5ie .5i vor d%rui ,oate r%)azul ,e (are mi l-ar fi refuzat mie3 (aut% atun(i (a termenul ru+inos de &faliment& s% nu fie rostit3 a+eaz%-te la lu(ru" mun(e+te" lu,t% (u ardoare +i (ura7" tinere6 tr%i5i" tu" mama +i sora ta" din stri(tul ne(esar" ,entru (%" zi (u zi" bunurile (elor fa5% de (are sunt dator" s% s,oreas(% +i s% fru(tifi(e .n m/na ta. $/nde+te-te (% va fi o zi frumoas%" o zi mare" solemn%" a(eea a reabilit%rii" ziua (/nd vei s,une .n biroul a(esta6 &-%rintele meu a murit ,entru (% nu ,utea s% fa(% (e fa( eu ast%zi3 dar a murit lini+tit +i (alm" ,entru (% murind" +tia (% eu o voi fa(e.& *at%" tat%" ex(lam% t/n%rul" da(% totu+i ai ,utea s% tr%ie+ti; Da(% tr%ies(" totul se s(4imb%3 da(% tr%ies(" interesul se s(4imb% .n .ndoial%" mila .n .nver+unare3 da(% tr%ies(" nu mai sunt de(/t un om (are nu +i-a res,e(tat (uv/ntul" (are +i-a (%l(at an)a7amentele" ,e s(urt" nu mai sunt de(/t un falit. Da(% mor" dim,otriv%" )/nde+te-te" Maximilien" (adavrul meu nu mai este de(/t a(ela al unui om (umse(ade" nenoro(it. *r%ind" (ei mai buni ,rieteni .mi vor o(oli (asa. Da(% mor" Marsilia .ntrea)% m% urmeaz% ,l/n)/nd ,/n% la ultimul l%(a+3 tr%ind" 5ie 5i-e ru+ine de numele meu3 da(% mor" ridi(i (a,ul +i s,ui6 &@u sunt fiul (elui (are s-a sinu(is" deoare(e" ,entru .nt/ia oar%" a fost silit s% nu-+i 5in% (uv/ntul&. */n%rul s(oase un )eam%t" dar ,%ru resemnat. -entru a doua oar% (onvin)erea reintra" nu .n inima" (i .n (on+tiin5a sa. 0ar a(um" s,use Morrel" las%-m% sin)ur +i (aut% de .nde,%rteaz% femeile. #u vrei s-o mai vezi ,e sora mea; .ntreb% Maximilien. < ultim% +i .n%bu+it% s,eran5% t%inuia t/n%rul .n le)%tur% (u .ntrevederea a(easta" de a(eea o ,ro,unea. Domnul Morrel (l%tin% din (a,. Am v%zut-o azi diminea5%" s,use el +i mi-am luat r%mas bun de la ea. #-ai vreo re(omandare s,e(ial% s%-mi fa(i" tat%; .ntreb% Maximilien" (u vo(e alterat%. Da da" fiul meu" o re(omandare sa(r%. S,une" tat%. Casa *4omson +i 'ren(4 este sin)ura (are" din e)oism ,oate" dar n-am dre,tul s% (ites( .n inima oamenilor" s-a .nduio+at de mine. Mandatarul ei" (el (are ,este ze(e minute se va .nf%5i+a s% .n(aseze suma unei trate de 2 N.!AA fran(i" nu mi-a a(ordat" (i mi-a oferit trei luni. Casa a(easta s% fie rambursat% (ea dint/i" fiul meu" omul a(esta s%-5i fie sf/nt.

142

Alexandre Dumas
Da" tat%" s,use Maximilien. Bi a(um" .n(% o dat% adio" )l%sui Morrel3 du-te" du-te" am nevoie s% fiu sin)ur" vei )%si testamentul meu .n biroul din (amera de (ul(are. */n%rul r%mase .n ,i(ioare" .n(remenit" neav/nd de(/t ,uterea de voin5%" dar nu +i de .nf%,tuire. As(ult%" Maximilien" s,use ,%rintele s%u" .n(4i,uie+te-5i (% eu sunt soldat (a +i tine" (% am ,rimit ordinul s% (u(eres( o redut% +i (% +tii (% voi fi u(is" (u(erind-o3 n-ai s%-mi s,ui (e .mi s,uneai adineauri6 &Du-te" tat%" (%(i tu dezonorezi r%m/n/nd +i e mai bun% moartea de(/t ru+inea&. Da" da" s,use t/n%rul" da. Bi str/n)/ndu-l (onvulsiv ,e Morrel .n bra5e6 Du-te" tat%" )l%sui el. Bi d%du buzna din (abinet. Du,% (e fiul s%u ie+i" Morrel r%mase o (li,% .n ,i(ioare" (u o(4ii a5inti5i asu,ra u+ii3 a,oi .ntinse m/na" )%si +nurul unei sonerii +i sun%. -este o (li,% a,%ru Co(l:s. #u mai era omul de alt%dat%3 ultimele trei zile de .n(er(%ri .l zdrobiser%. $/ndul a(esta6 Casa Morrel va .n(eta ,l%5ile" .l .n(ovoia s,re ,%m/nt mai mult de(/t l-ar fi (o,le+it al5i dou%ze(i de ani. Dunul meu Co(l:s" s,use Morrel (u un a((ent a (%rui ex,resie n-ar ,utea fi redat%" r%m/i .n anti(amer%. C/nd domnul a(ela" (are a mai venit a(um trei luni .l +tii" mandatarul (asei *4omson +i 'ren(4 va veni" s%-l anun5i. Co(l:s nu r%s,unse3 f%(u un semn din (a," se a+ez% .n anti(amer% +i a+te,t%. Morrel re(%zu ,e s(aun3 o(4ii i se .ndre,tar% s,re ,endul%6 .i mai r%m/neau +a,te minute" at/ta tot6 a(ul mer)ea (u o iu5eal% de ne(rezut" i se ,%rea (% .l vede mer)/nd. Ceea (e se ,etre(u atun(i" .n momentul a(ela su,rem" .n mintea omului (are" t/n%r .n(%" din (auza unui ra5ionament ,oate fals" dar (el ,u5in .n a,aren5% 7ust" urma s% se des,art% de tot (e iubea ,e lume +i s% ,%r%seas(% via5a" (are avea ,entru el toate bu(uriile familiei" e (u ne,utin5% de des(ris. Ar fi trebuit s%-i vezi" (a s%-5i fa(i o idee" fruntea a(o,erit% de sudoare +i totu+i resemnat%" o(4ii ,lini de la(rimi +i totu+i .n%l5a5i la (er. A(ul mer)ea .ntruna" ,istoalele a+te,tau .n(%r(ate3 .ntinse m/na" lu% unul +i murmur% numele fii(ei sale. ?%s% a,oi arma mortal% 7os" lu% (ondeiul +i s(rise (/teva (uvinte. 0 se ,%rea (% nu s,usese .ndea7uns adio" (o,ilei adorate. Se .ntoarse a,oi s,re ,endul%3 nu mai so(otea (u minutul" (i (u se(unda. 1elu% arma" .ntredes(4ise )ura +i-+i fix% o(4ii asu,ra a(ului3 a,oi tres%ri la z)omotul ,e (are .l f%(ea sin)ur" tr%)/nd (o(o+ul. n momentul a(ela o sudoare mai re(e .i tre(u ,e frunte" o nelini+te mai u(i)%toare .i .n(le+t% inima. Auzi u+a s(%rii s(/r5/ind .n 5/5/ni3 a,oi se des(4ise u+a (abinetului s%u. -endula st%tea )ata s% sune orele 11. Morrel nu .ntoarse (a,ul" a+te,ta (uvintele lui Co(l:s6 &Mandatarul (asei *4omson +i 'ren(4&. Bi a,ro,ie arma de )ur%... Deodat% auzi un stri)%t6 )lasul fii(ei sale. Se .ntoarse +i o z%ri ,e 2ulie3 ,istolul .i s(%,% din m/ini. *at%= ex(lam% fata (u r%suflarea )/tuit% +i a,roa,e moart% de bu(urie" e+ti salvat= Bi se arun(% .n bra5ele lui" .n%l5/nd .n m/n% o ,un)% de re5ea ro+ie. Salvat" (o,ila mea; )l%sui Morrel. Ce vrei s% s,ui; Da" salvat" uite" uite= s,use fata. Morrel lu% ,un)a +i tres%ri" (%(i o amintire va)% .i reaminti (% obie(tul i-a a,ar5inut (/ndva. ntr-o des,%r5itur% era ,oli5a de 2 N.!AA fran(i. -oli5a era a(4itat%. n (ealalt% era un diamant de m%rimea unei alune (u a(este trei (uvinte s(rise ,e un ,ete( de ,er)ament6 !Kestrea 4uliei!. Morrel .+i tre(u m/na ,este frunte" (redea (% viseaz%. n momentul a(ela ,endula sun% orele 11. *imbrul vibr% ,entru el (a +i (um fie(are lovitur% a (io(anului de o5el vibra .n inima lui. Co,ila mea" ex,li(%-mi" s,use el. 9nde ai )%sit ,un)a;

143

Contele de Monte-Cristo vol. 1


ntr-o (as% din All8es de Meil4an nr.1!" ,e (ol5ul (%minului unei od%i5e de la eta7ul al >-lea. n (azul a(esta" ex(lam% Morrel" ,un)a nu e a ta. 2ulie .ntinse ,%rintelui s%u s(risoarea ,e (are o ,rimise de diminea5%. Bi ai fost sin)ur% .n (asa a(eea; s,use Morrel du,% (e o (iti. *at%" @mmanuel m% .nso5ea. *rebuia s% m% a+te,te la (ol5ul str%zii Muzeului3 dar" lu(ru (iudat" la .ntoar(ere el nu mai era a(olo. Domnule Morrel= ex(lam% o vo(e ,e s(ar%. Domnule Morrel= @ )lasul lui" s,use 2ulie. n momentul a(ela @mmanuel intr% (u fi)ura tulburat% de bu(urie +i de emo5ie. &'araonul&= stri)% el. &'araonul&= @i" (e-i (u &'araonul&" ai .nnebunit" @mmanuel; +tii bine (% e ,ierdut. &'araonul&= domnule" este semnalat &'araonul&. &'araonul& intr% .n ,ort. Morrel re(%zu ,e s(aun f%r% ,uteri" mintea lui refuza s% ,un% .n ordine .n+iruirea de evenimente nemai,omenite" extraordinare. 0ntr% .ns% +i fiul s%u. *at%" ex(lam% Maximilien" (e tot s,uneai (% &'araonul& este ,ierdut; A fost semnalat +i intr% .n ,ort. Dra)ii mei" s,use Morrel" da(% este a+a ar trebui s% (red .ntr-o minune a lui Dumnezeu. @ (u ne,utin5%" (u ne,utin5%. Dar un lu(ru real +i nu mai ,u5in extraordinar" era ,un)a ,e (are o 5inea .n m/n%" era ,oli5a a(4itat%" era diamantul s,lendid. <" domnule" s,use +i Co(l:s" (e .nseamn% asta; &'araonul&= Eaidem" (o,ii" s,use Morrel ridi(/ndu-se" 4ai s% vedem +i" .ndur%-se Domnul de noi" da(% +tirea nu e adev%rat%. Cobor/r%. ?a 7um%tatea s(%rii a+te,ta doamna Morrel6 biata femeie nu (utezase s% ur(e. ntr-o (li,% a7unser% la Cannebi:re. n ,ort" lume imens%. *o5i se d%dur% .n l%turi .n fa5a lui Morrel. &'araonul&= &'araonul&= s,uneau toate vo(ile. ntr-adev%r" lu(ru minunat" extraordinar " .n fa5a turnului Saint- 2ean" un vas ,urt/nd ,e ,u,a (uvintele a(estea s(rise (u litere albe6 &'araonul& GMorrel +i 'iul din MarsiliaH" asem%n%tor .ntru totul (eluilalt &'araon& +i .n(%r(at (a +i (el%lalt (u (/rm/z +i indi)o" arun(a an(ora +i-+i str/n)ea ,/nzele3 ,e ,unte (%,itanul $aumard d%dea ordine" iar -enelon f%(ea semne domnului Morrel. #u mai .n(%,ea .ndoial%6 sim5urile m%rturiseau" iar ze(e mii de ,ersoane veneau .n a7utorul m%rturiei. n momentul (/nd Morrel +i fiul se .mbr%5i+au .n a,lauzele .ntre)ului ora+" martor al minunii" un b%rbat al (%rui (4i, era ,e 7um%tate a(o,erit de o barb% nea)r% +i (are" as(uns dina,oia )4eretei unei santinele" (ontem,la s(ena (u .nduio+are" murmur% (uvintele a(estea6 &'ii feri(it" suflet nobil3 fii bine(uv/ntat ,entru tot binele ,e (are l-ai f%(ut +i-l vei mai fa(e3 iar re(uno+tin5a mea s% r%m/n% .n umbr% (a +i binefa(erea ta.& Bi" (u un z/mbet .n (are bu(uria +i feri(irea se o)lindeau" el ,%r%si ad%,ostul unde st%tea as(uns +i" f%r% (a vreo f%,tur% s%-l observe" .ntr-at/t de mult era ,reo(u,at fie(are de evenimentul zilei " (obor. ,e una din mi(ile s(%ri (e serves( de debar(ader" stri)/nd de trei ori6 2a(o,o= 2a(o,o= 2a(o,o= Atun(i o +alu,% veni s,re el" .l ,rimi +i-l (onduse la un Va(4t bo)at" ,e ,untea (%ruia s%ri (u s,rinteneala unui marinar3 ,rivi de ai(i" .n(% o dat%" ,e Morrel" (are ,l/n)/nd de bu(urie" .m,%r5ea str/n)eri de m/ini ,rietene+ti mul5imii +i mul5umea (u o va)% ,rivire binef%(%torului ne(unos(ut" ,e (are .l (%uta ,ar(% .n (er. &Bi a(um" s,use ne(unos(utul" adio bun%tate" omenie" re(uno+tin5%... Adio tuturor sentimentelor (are .nflores( inima... M-am substituit -roviden5ei ,entru a r%s,l%ti ,e (ei buni... Dumnezeul r%zbun%tor s%-mi dea lo(ul s%u" (a s%-i ,ede,ses( ,e (ei r%i=& '%(u un semnal +i" (a +i (um n-ar fi a+te,tat de(/t a(est semnal (a s% ,le(e" Va(4tul ,orni .n lar).

Capitolul XXXI

0talia Simbad marinarul


144

Alexandre Dumas

-e la .n(e,utul anului 1 T se aflau la 'loren5a doi tineri (are a,ar5ineau (elei mai ele)ante so(iet%5i din -aris" unul vi(ontele Albert de Mor(erf" altul baronul 'ranz dI@,inaV. Se .n5eleseser% (% vor ,etre(e (arnavalul din anul a(ela la 1oma" unde 'ranz" (are de a,roa,e ,atru ani tr%ia .n 0talia" va servi lui Albert de (i(erone. Dar" ,entru (% nu este ,u5in lu(ru s% ,etre(i (arnavalul la 1oma" .n s,e(ial (/nd nu 5ii s% te (ul(i .n ,ia5a -o,orului sau .n Cam,o->a((ino" s(riser% lui -astrini" ,ro,rietarul 4otelului ?ondra" din ,ia5a S,aniei" ru)/ndu-l s% le re5in% un a,artament (onfortabil. -astrini r%s,unse (% nu mai avea la dis,ozi5ia lor de(/t dou% (amere +i un (abinet" situate al secondo piano +i (% le ofer% ,entru suma ne.nsemnat% de un ludovi( ,e zi. *inerii a((e,tar%" a,oi voind s% se foloseas(% de tim,ul (are .i r%m/nea" Albert ,le(% la #ea,ole. 'ranz r%mase la 'loren5a. Du,% (e se bu(ur% (/tva tim, de via5a ora+ului familiei Medi(i" du,% (e se ,limb% .ndelun) ,rin @denul a(ela denumit Casinele" du,% (e fusese ,rimit de amfitrionii admirabili (are fa( onorurile 'loren5ei" .i veni )ustul (%(i v%zuse Corsi(a" lea)%nul lui Dona,arte s% se du(% ,e 0nsula @lba" marele ,o,as al lui #a,oleon. Des,rinse de(i" .ntr-o sear%" o barchetta din veri)a de fier (are o ,e(etluia de (4eiul ,ortului ?ivorno" se .nf%+ur% .n manta +i s,use marinarilor doar a(este (uvinte6 &?a insula @lba&. Dar(a ,%r%si ,ortul a+a (um ,as%rea de mare .+i ,%r%se+te (uibul" iar a doua zi .l debar(% ,e 'ranz la -orto 'erra7o. 'ranz str%b%tu insula im,erial%" du,% (e (%l(ase toate urmele l%sate de ,a+ii uria+ului +i se .mbar(% la Mar(iana. ?a dou% (easuri du,% (e ,%r%sise 5%rmul" el reveni ,e us(at" (obor/nd la -ianosa unde .l a+te,tau i se s,unea stoluri infinite de ,ot/rni(4i ro+ii. >/n%toarea fu ,roast%. 'ranz u(ise (u mult% trud% (/teva ,ot/rni(4i sl%b%noa)e +i" (a ori(e v/n%tor (are s-a ostenit de)eaba" reveni .n bar(a sa" indis,us. A" da(% @x(elen5a voastr% ar vrea" .i s,use st%,/nul b%r(ii" ar fa(e o v/n%toare frumoas%= 9nde; >ede5i insula a(eea; (ontinu% st%,/nul .ntinz/nd de)etul s,re sud +i ar%t/nd o form% (oni(% (e ie+ea din marea ,i(tat% (u (el mai frumos indi)o. @i" (e e (u insula a(easta; .ntreb% 'ranz. @ insula Monte-Cristo" r%s,unse livornezul. Dar n-am ,ermisiunea s% v/nez .n insula a(easta. @x(elen5a voastr% n-are nevoie" insula e ,ustie. ?a naiba" )l%sui t/n%rul" o insul% ,ustie .n mi7lo(ul Mediteranei; Curios lu(ru= Bi natural" @x(elen5%. 0nsula este un ban( de st/n(i iar ,e toat% .ntinderea ei nu se )%se+te ,oate un ,o)on de ,%m/nt arabil. Bi a (ui este insula; A *os(anei. Ce v/nat am s% )%ses( a(olo; Mii de (a,re s%lbati(e. Care tr%ies( lin)/nd ,ietrele" s,use 'ranz (u un z/mbet ne.n(rez%tor. #u" (i ,%s(/nd buruienile" mir5ii" masti(ii (are (res( ,rintre ,ietre. Bi unde am s% m% (ul(; n )rote sau la bord" .nf%+urat .n manta. De altminteri" da(% @x(elen5a voastr% voie+te" vom ,utea s% ,le(%m .ndat% du,% v/n%toare3 +ti5i (% noi ,utem s% v/slim tot a+a de bine noa,tea (a +i ziua +i (%" .n li,sa ,/nzei" avem lo,e5ile. Deoare(e .i r%m/nea .n(% destul tim, lui 'ranz s%-+i )%seas(% tovar%+ul +i ,entru (% nu mai avea motive s% du(% )ri7a lo(uin5ei la 1oma" a((e,t% ,ro,unerea de a se des,%)ubi de ,rima v/n%toare. ?a r%s,unsul lui afirmativ" matelo5ii s(4imbar% .ntre ei (/teva (uvinte ,e +o,tite. @i" (e s-a .nt/m,lat nou; .ntreb% el. @ vreun obsta(ol; #u" de(lar% st%,/nul3 dar suntem datori s% .n+tiin5%m ,e @x(elen5a voastr% (% insula e .n (ontuma(ie. Ce .nseamn% asta; C%" .ntru(/t Monte-Cristo este nelo(uit% +i serve+te uneori de ,o,as (ontrabandi+tilor +i ,ira5ilor (are vin din Corsi(a" din Sardinia sau din Afri(a" vom fi sili5i da(% vreun semn tr%deaz% +ederea noastr% .n insul% s% fa(em o (arantin% de +ase zile (/nd ne vom .ntoar(e la ?ivorno.

145

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dra(e" (4estia asta s(4imb% ,roblema= Base zile= @xa(t (/t i-a trebuit lui Dumnezeu s% z%misleas(% lumea. @ste (am mult" (o,ii. Dar (ine va s,une (% @x(elen5a sa a fost la Monte-Cristo; <" eu nu= ex(lam% 'ranz. #i(i noi" s,user% matelo5ii. n (azul a(esta" 4aidem la Monte-Cristo. St%,/nul d%du (omenzile3 .ndre,tar% bar(a s,re insul% +i .n(e,ur% s% ,luteas(% .n dire(5ia ei. 'ranz a+te,t% des%v/r+irea o,era5iei" iar (/nd ,ornir% ,e noul drum" (/nd ,/nza fu umflat% de briz%" iar (ei ,atru marinari .+i o(u,ar% lo(urile" trei .n fa5%" unul la (/rm% " re.nnod% (onversa5ia. Dra)ul meu $aetano" .i s,use el st%,/nului" mi-ai s,us mi se ,are (% insula Monte-Cristo servea de refu)iu ,ira5ilor" (eea (e (red (% formeaz% un altfel de v/nat de(/t (a,rele. Da" @x(elen5% +i v-am s,us adev%rul. Btiam de existen5a (ontrabandi+tilor" dar .mi .n(4i,uiam (%" du,% (u(erirea Al)erului +i nimi(irea 1e)en5ei" ,ira5ii nu mai exist% de(/t .n romanele lui Coo,er +i ale (%,itanului MarrVat. @x(elen5a voastr% se .n+eal%6 (u ,ira5ii este (a +i (u bandi5ii (are sunt .ntruna extermina5i de ,a,a ?eon al Q00-lea +i (are totu+i .i o,res( zilni( ,e (%l%tori ,/n% la ,or5ile 1omei. #-a5i auzit (%" abia a(um +ase luni" .ns%r(inatul de afa(eri al 'ran5ei ,e l/n)% Sf/ntul S(aun a fost 7efuit la (in(i sute de ,a+i de >elletri; Da da. @i bine" da(% @x(elen5a voastr% ar lo(ui (a noi la ?ivorno" ar auzi din (/nd .n (/nd (% un vas mi(" .n(%r(at (u m%rfuri" sau un Va(4t en)lezes( dr%)u5" (are era a+te,tat la Dastia" la -orto 'erra7o sau la Civila->e((4ia nu a sosit" (% nu se +tie (e a devenit +i (%" f%r% .ndoial%" se va fi sf%r/mat de vreo st/n(%. St/n(a ,e (are a .nt/lnit -o e o bar(% 7oas% +i str/mt%" (ondus% de +ase sau o,t oameni" (are l-au sur,rins .n str/mtoarea vreunei insuli5e s%lbati(e +i nelo(uite" a+a (um bandi5ii o,res( +i 7efuies( o dili)en5% la un (ol5 de ,%dure. Dar" relu% 'ranz" (are st%tea mereu lun)it .n bar(%" de (e ,ersoanele (%rora li se .nt/m,l% astfel de a((idente nu re(lam%" nu atra) asu,ra ,ira5ilor r%zbunarea st%,/nirii fran(eze" sardine sau tos(ane; De (e; .ntreb% $aetano (u un z/mbet. Da" de (e; -entru (%" mai .nt/i" se trans,ort% de ,e vas sau de ,e Va(4t .n bar(%" tot (e este bun de luat3 a,oi sunt le)ate m/inile +i ,i(ioarele e(4i,a7ului" se ,rinde de )/tul fie(%rui om o )4iulea" se fa(e o )aur% de m%rimea unui butoi .n (4ila vasului (a,turat" se ur(% ,e ,unte" ferestrui(ile sunt .n(4ise +i a,oi se tre(e .n bar(%. Du,% ze(e minute vasul .n(e,e s% se ,l/n)% +i s% )eam%" a,oi s% se s(ufunde. ?a .n(e,ut se las% ,e o ,arte" a-,oi ,e alta" ,e urm% se ridi(%" du,% a(eea se afund% din nou" din (e .n (e mai mult. Deodat% r%sun% un z)omot (a o detun%tur% de tun6 aerul nimi(e+te ,untea. Atun(i vasul se a)it% (a un .ne(at (e se zbate" .n)reuindu-se la fie(are mi+(are. n (ur/nd a,a" .n%bu+it% .n (avit%5i" zv/(ne+te (a ni+te trombe li(4ide ,e (are le-ar zv/rli ,rin n%rile sale un (a+alot )i)anti(. n sf/r+it s(oate un ultim 4or(%it" se .nv/rte+te ,entru (ea din urm% oar% .n 7uru-i +i se s(ufund% s(obind .n abis o ,/lnie imens%" (are se .nv/rte+te o (li,%" se a(o,er% ,u5in (/te ,u5in +i dis,are a,oi (om,let3 du,% (in(i minute" numai o(4iul lui Dumnezeu ar mai ,utea s% (aute" .n ad/n(ul m%rii (alme" vasul dis,%rut. n5ele)e5i a(um" ad%u)% ,atronul z/mbind" (um se fa(e (% vasul nu revine .n ,ort +i de (e e(4i,a7ul nu mai re(lam%; Da(% $aetano ,ovestea (ele de mai sus .nainte de a ,ro,une ex,edi5ia" de bun% seam% (% 'ranz ar fi 7ude(at de dou% ori .nainte de a se .n(umeta la drum3 dar +i ,orniser% +i i se ,%ru (% ar fi o la+itate s% dea .na,oi. @l era unul dintre oamenii (are nu alear)% du,% o(azii ,eri(uloase" dar (are da(% o(azia vine .n .nt/m,inarea lor" r%m/n (u s/n)e re(e" neal-terat" ,entru a o (ombate6 era unul dintre oamenii (u voin5% (alm%" (are nu ,rives( o ,rime7die .n via5% de(/t (a ,e un adversar .n duel" (are .i (al(uleaz% mi+(%rile" .i studiaz% for5a" (are nu se )r%bes(" dar (are ni(i nu z%boves( ,entru a l%sa im,resia la+it%5ii" (are .n5ele)/nd dintr-o ,rivire toate avanta7ele lor" u(id dintr-o sin)ur% lovitur%. @4" relu% el" am str%b%tut Si(ilia +i Calabria" am navi)at dou% luni .n Ar4i,ela) +i n-am v%zut ni(iodat% umbra unui bandit sau a unui ,irat. De a(eea ni(i n-am s,us a(estea @x(elen5ei sale (a s-o .ndemn s% renun5e la ,roie(t" )l%sui $aetano3 m-a .ntrebat +i am r%s,uns. Da" dra)% $aetano" iar (onversa5ia (u dumneata este (/t se ,oate de interesant%3 de a(eea" ,entru (% vreau s%-mi ,relun)es( ,l%(erea" 4aidem la Monte-Cristo.

146

Alexandre Dumas
ntre tim, se a,ro,iau re,ede de (a,%tul voia7ului. Sufla un v/nt zdrav%n" astfel (% bar(a f%(ea +ase-+a,te mile ,e or%. -e m%sur% (e se a,ro,iau" insula ie+ea ,ar(% tot mai mare din s/nul m%rii3 iar .n atmosfera lim,ede a ultimelor raze ale zilei" se distin)ea" asemenea )4iulelelor dintr-un arsenal" mormanul de st/n(i .n)r%m%dite unele ,este altele" iar ,rintre ele se vedeau .n(ol5ind buruienile ro+ii +i verdele (o,a(ilor. De+i matelo5ii ,%reau ,e de,lin lini+ti5i" era v%dit (% aten5ia lor st%tea treaz% +i (% ,rivirea lor (er(eta o)linda vast% ,e (are lune(au +i al (%rei orizont .l ,o,ulau numai (/teva b%r(i de ,es(ari (u ,/nze albe" le)%n/ndu-se (a ni+te ,es(%ru+i deasu,ra valurilor. #u mai aveau ,/n% la Monte-Cristo de(/t vreo (in(is,reze(e mile" (/nd soarele .n(e,u s% asfin5eas(% dina,oia Corsi(ei" ai (%rei mun5i se iveau la drea,ta" desen/ndu-+i ,e (er dantel%ria sumbr%3 a(est morman de ,ietre" asem%n%tor uria+ului Adamastor" se .n%l5a amenin5%tor .n fa5a b%r(ii" (%reia .i t%inuia soarele3 ,u5in (/te ,u5in umbra ur(a din mare" alun)/nd ,ar(% ultima r%sfr/n)ere a zilei (e se stin)ea" .n sf/r+it" raza luminoas% fu )onit% ,/n% la ,is(ul (onului" unde se o,ri un moment (a o tromb% .nv%,%iat% de vul(an3 .n (ele din urm% umbra n%,%di tre,tat (reasta" a+a (um n%,%dise baza +i insula nu se mai ar%t% de(/t (a un munte (enu+iu (e se .ntune(a mereu. -este o 7um%tate de (eas era noa,te de,lin%. Din feri(ire marinarii se aflau .n lo(urile lor obi+nuite" ,e (are le (uno+teau ,/n% la (ea mai ne.nsemnat% st/n(% a ar4i,ela)ului tos(an" (%(i .n mi7lo(ul .ntuneri(ului ,rofund (are .nv%luia bar(a" 'ranz n-ar fi r%mas (u totul lini+tit. Corsi(a dis,%ruse .n .ntre)ime" insula Monte-Cristo devenise invizibil%" dar matelo5ii ,%reau (% sunt .nzestra5i" (a lVnxul" (u darul de a vedea .n bezn%" iar (/rma(iul (are st%tea la (/rm% nu tr%da ni(i (ea mai mi(% ezitare. *re(use a,roa,e un (eas de la a,usul soarelui" (/nd lui 'ranz i se ,%ru (% z%re+te la un sfert de mil%" ,e st/n(%" o form% mo4or/t%3 era .ns% a+a de )reu s% se distin)% (eva" .n(/t" tem/ndu-se s% nu st/rneas(% 4azul matelo5ilor s%i" (onfund/nd (/5iva nori ,lutitori (u us(atul" t%(u. Dar deodat% o lumin% mare a,%ru ,e 5%rm3 ,%m/ntul ,utea s% semene (u un nor" dar fo(ul nu era un meteor. Ce-i (u lumina a(eea; .ntreb% el. Sst= s,use ,atronul" este un fo(. Dar s,uneai (% insula e nelo(uit%. S,uneam (% nu are o ,o,ula5ie stabil%" .ns% am s,us (% ea e un lo( de ,o,as ,entru (ontrabandi+ti. Bi ,entru ,ira5i= Bi ,entru ,ira5i" s,use $aetano re,et/nd (uvintele lui 'ranz" de a(eea am dat ordin s% tre(em din(olo de insul% (%(i" ,re(um vede5i" fo(ul e la s,atele nostru. Dar (red (% fo(ul e mai de)rab% un motiv de lini+te de(/t de .n)ri7orare" (ontinu% 'ranz. <amenii (are s-ar teme s% fie v%zu5i n-ar a,rinde fo(ul a(esta. <" asta nu .nseamn% nimi(= )l%sui $aetano" da(% a5i ,utea s% v% da5i seama" .n bezn%" de ,ozi5ia insulei" a5i vedea (%" a+ezat a+a (um este" fo(ul nu ,oate fi z%rit ni(i de ,e (oast%" ni(i de la -ianosa" (i numai din lar)ul m%rii. A+adar" te temi (% fo(ul ne ,oate anun5a (eva r%u; >a trebui s% ne .n(redin5%m de asta" relu% $aetano (u o(4ii a5inti5i .ntruna asu,ra stelei ,%m/nte+ti. Bi (um s% ne asi)ur%m; >e5i vedea. $aetano se sf%tui (u tovar%+ii s%i" iar du,% (in(i minute de dis(u5ii exe(utar% .n t%(ere o manevr% (u a7utorul (%reia" (/t ai (li,i" (otir%3 revenir% atun(i ,e drumul ,e (are .l f%(user%" iar la (/teva se(unde du,% s(4imbarea de dire(5ie fo(ul dis,%ru" as(uns de o mi+(are de teren. C/rma(iul im,rim% atun(i o dire(5ie nou% mi(ului vas" (are se a,ro,ia v%dit de insul% +i .n (ur/nd nu se afla la o de,%rtare mai mare de (in(ize(i de ,a+i. $aetano (obor. ,/nza" iar bar(a r%mase ,e lo(. Se f%(use totul .n (ea mai mare lini+te +i" de altminteri" din momentul s(4imb%rii drumului" ni(i un (uv/nt nu fusese rostit ,e bord. $aetano" (are ,ro,usese ex,edi5ia" .+i asumase toat% r%s,underea. Cei ,atru matelo5i nu-l ,ierdeau din o(4i" ,re)%tindu-+i v/slele +i st/nd )ata s% se slu7eas(% de lo,e5i" lu(ru (are" )ra5ie .ntuneri(ului" nu era )reu. 'ranz .+i (er(et% armele (u s/n)ele re(e ,e (are i-l (unoa+tem3 avea dou% ,u+ti (u (/te dou% 5evi +i o (arabin%3 le .n(%r(a" examin% tr%)a(iurile +i a+te,t%. n vremea asta" st%,/nul le,%dase mantaua (u )lu)% +i (%ma+%" .+i ,rinsese ,antalonii .n 7urul +alelor +i" deoare(e era des(ul5" nu avusese nevoie s% se des(otoroseas(% ni(i de .n(%l5%minte" ni(i de (iora,i. mbr%(at" sau mai bine zis" dezbr%(at (um era" duse un de)et la buze" f%(/nd semn s% se ,%streze (ea mai de,lin% t%(ere +i" d/ndu-+i drumul .n mare" .not% s,re 5%rm (u at/ta b%)are de seam%" .n(/t era (u ne,utin5% s% se aud% (el mai mi( z)omot. Doar du,% brazda fosfores(ent% ,e (are o luau mi+(%rile lui" ,utea s% i se observe urma.

147

Contele de Monte-Cristo vol. 1


n (ur/nd dis,%ru +i brazda6 $aetano a7unsese" desi)ur" ,e us(at. ?umea de ,e mi(ul vas r%mase ne(lintit% vreme de o 7um%tate de or%" du,% (are a(eea+i brazd% luminoas% fu v%zut% rea,%r/nd l/n)% 5%rm +i a,ro,iindu-se. n (li,a urm%toare $aetano a,%ru l/n)% bar(%. @i" (e e; .ntrebar% .n a(ela+i tim, 'ranz +i (ei ,atru matelo5i. Ce s% fie; s,use el" sunt (ontrabandi+ti s,anioli" at/t numai (% au (u ei doi bandi5i (orsi(ani. Bi (e fa( bandi5ii (orsi(ani (u (ontrabandi+tii s,anioli; @i" Doamne" oamenii trebuie s% se a7ute unii ,e al5ii" @x(elen5%" de(lar% $aetano (u ton de ,rofund% (aritate (re+tin%. Deseori bandi5ii se simt (am .n(ol5i5i ,e ,%m/nt" de 7andarmi sau de (arabinieri +i atun(i )%ses( o bar(%" iar .n bar(% b%ie5i (umse(ade (a noi. >in s% (ear% os,italitate .n (asa noastr% ,lutitoare. Cum o s% refuz%m a7utor unui nenoro(it (are e urm%rit; i ,rimim +i" ,entru mai mult% si)uran5%" ,ornim .n lar). #u ne (ost% nimi( +i salv%m via5a sau (el ,u5in libertatea unuia dintre semenii no+tri" (are" la o(azie" re(unoa+te servi(iul (e i-am f%(ut" indi(/ndu-ne un lo( bun unde am ,utea s% debar(%m m%rfurile noastre" f%r% a fi deran7a5i de (urio+i. A4a" s,use 'ranz" e+ti +i dumneata un fel de (ontrabandist" dra)% $aetano; @i" (e vre5i" @x(elen5%; s,use el (u un z/mbet (e nu se ,oate des(rie" fa(e omul de toate" trebuie s% tr%im. Atun(i (uno+ti oamenii (are o(u,% Monte-Cristo la (easul a(esta. <are(um. #oi marinarii suntem (a fran(masonii6 ne re(unoa+tem du,% anumite semne. Bi (rezi (% n-am avea motive s% ne temem" debar(/nd; C/tu+i de ,u5in3 (ontrabandi+tii nu sunt 4o5i. Dar (ei doi bandi5i (orsi(ani... relu% 'ranz" (al(ul/nd dinainte toate ris(urile. @i" Doamne" s,use $aetano" nu sunt ei de vin% (% sunt bandi5i3 de vin% e autoritatea. Cum a+a; '%r% .ndoial%3 sunt urm%ri5i (% au 7u,uit o ,iele nu alt(eva" (a +i (um n-ar fi .n firea Corsi(ei s% se r%zbune. Ce .n5ele)i ,rin a fi 7u,uit o ,iele; au asasinat un om; .ntreb% 'ranz (ontinu/ndu-+i (er(et%rile. n5ele) (% au u(is un du+man" relu% st%,/nul" (eea (e e (u totul alt(eva. Eaidem atun(i s% (erem )%zduire (ontrabandi+tilor +i bandi5ilor" s,use t/n%rul. Crezi (% ne-o a(ord%; '%r% ni(i o .ndoial%. C/5i sunt; -atru" @x(elen5% +i (u (ei doi bandi5i" +ase. @xa(t (/5i suntem noi. #e afl%m de(i" .n (azul (/nd domnii a(e+tia s-ar ar%ta (u toane" la e)alitate +i de(i .n m%sur% s%-i .nfr/n%m. A+adar" .n(% o dat%" 4aidem la Monte-Cristo. Da" @x(elen5%" dar ne ve5i .n)%dui s% mai lu%m (/teva ,re(au5iuni; Cum s% nu" dra)ul meu. 'ii .n5ele,t (a #estor +i ,rudent (a 9lVsse. Mai mult de(/t .5i ,ermit" te ro) (4iar. Atun(i" t%(ere" )l%sui $aetano. *oat% lumea t%(u. -entru un om (are" (a 'ranz" ,rivea ori(e lu(ru ,rin adev%rata lui ,rism%" situa5ia f%r% a fi ,rime7dioas% nu era li,sit% de o anume )ravitate. Se )%sea .n .ntuneri(ul (el mai ,rofund" izolat .n mi7lo(ul m%rii" (u marinari (are nu-l (uno+teau +i (are nu aveau ni(i un motiv s%-i fie devota5i3 (are +tiau (% avea la el (/teva mii de fran(i +i (are" .n ze(e r/nduri" da(% nu (u invidie" (el ,u5in din (uriozitate" .i examinaser% armele" (are erau foarte frumoase. -e de alt% ,arte urma s% des(ind%" f%r% alt% es(ort% de(/t oamenii a(e+tia" ,e o insul% (u un nume foarte reli)ios" dar (are nu ,%rea s% f%)%duias(% lui 'ranz alt% os,italitate de(/t a(eea oferit% de (alvar lui 0isus" )ra5ie (ontrabandi+tilor +i bandi5ilor. A,oi istoria vaselor s(ufundate" ,e (are o (rezuse exa)erat% .n tim,ul zilei" i se ,%rea mai verosimil% noa,tea. De a(eea" ,lasat (um era .ntre .ndoitul ,eri(ol" ,oate ima)inar" nu-i sl%bea ,e oameni din o(4i +i nu l%sa ,u+(a din m/n%. ntre tim, marinarii .n%l5aser% din nou ,/nzele +i reluaser% brazda ,e (are o mai ad/n(iser% la du(ere +i la venire. n .ntuneri( 'ranz" obi+nuit .ntru(/tva a(um (u bezna" distin)ea uria+ul de )ranit ,e (are bar(a .l o(olea" a,oi" tre(/nd din nou de (ol5ul unei st/n(i" z%ri fo(ul (are str%lu(ea mai ,uterni( de(/t ,/n% atun(i" iar .n 7urul fo(ului observ% (in(i sau +ase ,ersoane. 1%fr/n)erea lui se .ntindea la o sut% de ,a+i .n mare. $aetano o(oli lumina" men5in/nd totu+i bar(a .n ,artea neluminat%. A,oi" (/nd ea fu exa(t .n fa5a fo(ului" o .ndre,t% s,re el +i intr% (u bravur% .n (er(ul luminos" inton/nd un (/nte( de ,es(ari al (%rui refren .l re,etau .n (or tovar%+ii s%i. ?a ,rimul (uv/nt al (/nte(ului oamenii din 7urul fo(ului se ridi(aser% +i se a,ro,iaser% de debar(ader" (u o(4ii fixa5i asu,ra b%r(ii a (%rei for5% +i ale (%rei inten5ii se str%duiau v%dit s% le a,re(ieze. n (ur/nd ei ,%rur% (% au

148

Alexandre Dumas
examinat-o .ndea7uns +i se a+ezar% din nou" (u ex(e,5ia unuia sin)ur (are r%mase .n ,i(ioare" ,e 5%rm" .n 7urul fo(ului unde se fri)ea o (%,ri-oar% .ntrea)%. C/nd bar(a a7unse la vreo dou%ze(i de ,a+i de us(at" omul de ,e 5%rm f%(u ma+inal (u (arabina )estul unei santinele (e a+tea,t% o ,atrul% +i stri)% .n diale(t sard6 Cine e; Stai= 'ranz .+i .n(%r(% atun(i (u r%(eal% armele. $aetano s(4imb% (u omul (/teva (uvinte" din (are (%l%torul nu .n5elese nimi(" dar (are" de bun% seam%" .l ,riveau. @x(elen5a sa" .ntreb% st%,/nul" vrea s%-+i s,un% numele" sau s% r%m/n% ne(unos(ut; De bun% seam% (% numele meu le e (u totul ne(unos(ut3 s,une-le numai" de(lar% 'ranz" (% sunt un fran(ez (are (%l%tore+te de ,l%(ere. Du,% (e $aetano transmise r%s,unsul a(esta" santinela d%du un ordin unuia dintre oamenii de la fo(" (are se ridi(% .ndat% +i dis,%ru ,rintre st/n(i. Se f%(u t%(ere. 'ie(are ,%rea ,reo(u,at de treburile sale6 'ranz de debar(are" matelo5ii de ,/nze" (ontrabandi+tii de (%,rioar%. Dar" .n ne,%sarea a(easta a,arent%" se observau unii ,e al5ii. <mul (are se de,%rtase" rea,%ru deodat% dins,re ,artea o,us% a(eleia ,e unde dis,%ruse. '%(u un semn din (a, santinelei" (are se .ntoarse s,re ei +i se m%r)ini s% rosteas(% doar a(este (uvinte6 *Laccommodi. 0talienes(ul sLaccommodi este intradu(tibil3 el vrea s% s,un% totodat%6 veni5i" intra5i" fi5i bine veni5i" fa(e5i (a la dumneavoastr% a(as%" sunte5i st%,/ni. Seam%n% (u fraza a(eea a lui Moli:re (are .l uimea a+a de mult ,e bur)4ezul )entilom ,rin (antitatea de lu(ruri (e (on5inea. Matelo5ii nu a+te,tar% s% li se s,un% de dou% ori3 din ,atru lo,e5i bar(a a7unse la us(at. $aetano s%ri ,e 5%rm" s(4imb% alte (/teva (uvinte .n +oa,t% (u santinela. *ovar%+ii s%i (obor/r% unul du,% altul3 veni" .n sf/r+it +i r/ndul lui 'ranz. @l avea una din ,u+ti de-a (urmezi+ul ,ie,tului" $aetano avea (ealalt% ,u+(%" un matelot .i 5inea (arabina. Costumul s%u era totodat% de artist +i de dandV" (eea (e nu ins,ir% )azdelor ni(i o b%nuial% +i de(i ni(i o nelini+te. -ri,onir% bar(a de 5%rm" f%(ur% (/5iva ,a+i .n (%utarea unui bivua( (omod3 dar" f%r% .ndoial%" ,un(tul s,re (are se .ndre,tau nu (onvenea (ontrabandistului (are .nde,linea servi(iul de ,azni(" deoare(e .i stri)% lui $aetano6 #u" nu ,e a(olo" v% ro). $aetano .n)%im% o s(uz% +i" f%r% s% mai st%ruias(%" .naint% s,re ,artea o,us%" .n tim, (e doi matelo5i a,rinseser% ni+te tor5e la fo(" ,entru a lumina drumul. '%(ur% vreo treize(i de ,a+i +i se o,rir% ,e-o mi(% es,lanad% .n(on7urat% de st/n(i .n (are fuseser% s(obite ni+te s(aune asem%n%toare oare(um unor mi(i )4erete" unde santinela ar ,utea s% stea a+ezat%. De 7ur .m,re7ur (re+teau" .n vine de ,%m/nt ve)etal" (/5iva ste7ari ,iti(i +i tufi+uri dese de mir5i. 'ranz a,le(% o tor5% +i .+i d%du seama" du,% un morman de (e-nu+%" (% nu des(o,erise (el dint/i (onfortul lo(alit%5ii a(esteia +i (%" desi)ur" (a era una dintre ,o,asurile obi+nuite ale vizitatorilor nomazi de ,e insula Monte-Cristo. n(ordarea sa .n(etase3 du,% (e a ,us ,i(iorul ,e us(at" du,% (e a v%zut atitudinea" da(% nu ,rieteneas(% (el ,u5in indiferent%" a amfitrionilor" ,reo(u,%rile sale dis,%ruser%" iar .n (onta(tul (u aroma (%,rioarei" (are se fri)ea .n bivua(ul de al%turi" ,reo(u,%rile se s(4imbaser% .n ,oft% de m/n(are. i aduse la (uno+tin5% a(easta lui $aetano" (are .i r%s,unse (% nimi( nu ,oate fi mai sim,lu de(/t o (in% atun(i (/nd ai" (um aveau ei .n bar(%" ,/ine" vin" +ase ,ot/rni(4i +i un fo( bun ,entru a le fri)e. De altminteri" ad%u)% el" da(% @x(elenta voastr% )%se+te (% aroma (%,rioarei este a+a de is,ititoare" ,ot s% m% du( +i s% ofer ve(inilor no+tri dou% din ,%s%rile ,e (are le avem ,entru o felie din ,atru,edul lor. Du-te" $aetano" du-te" )l%sui 'ranz3 dumneata e+ti .ntr-adev%r n%s(ut (u )eniul ne)o(ierii. ntre tim," matelo5ii smulser% m%nun(4iuri de buruieni +i f%(ur% le)%turi" (%rora le d%dur% fo(" (eea (e ,roduse un 7ar destul de res,e(tabil. 'ranz a+te,ta de(i (u ner%bdare" adulme(/nd .ntruna aroma (%,rioarei" .ntoar(erea st%,/nului" (/nd a(esta rea,%ru +i veni la el (u un aer foarte nelini+tit. @i" (e e; (e s-a .nt/m,lat; .ntreb% el. Au res,ins ,ro,unerea noastr%; Dim,otriv%" de(lar% $aetano" (ondu(%torul (%ruia i s-a s,us (% sunte5i un t/n%r fran(ez v% invit% s% lua5i masa (u el. @i" dar (ondu(%torul a(esta e un om foarte (ivilizat" s,use 'ranz +i nu v%d de (e a+ refuza" (u at/t mai mult (u (/t adu( ,artea mea de (in%. <" nu-i vorba de asta3 el are de m/n(are mai mult de(/t este nevoie" dar ,une o (ondi5ie (iudat% venirii dumneavoastr% la el.

149

Contele de Monte-Cristo vol. 1


?a el; .ntreb% t/n%rul" +i-a (onstruit (umva o (as%" ai(i; #u" dar are un (%min foarte (onfortabil du,% (/t se s,une. l (uno+ti ,e (ondu(%torul a(esta; Am auzit vorbindu-se de el. De bine sau de r%u; Bi .ntr-un fel +i .ntr-altul. Dra(e= Bi (are este (ondi5ia; S% v% l%sa5i le)at la o(4i +i s% nu s(oate5i le)%tura de(/t (/nd v% va invita el. 'ranz s(rut% (/t mai mult ,rivirea lui $aetano" (a s% afle (e anume as(undea ,ro,unerea lui. @i" da" )l%sui a(esta" r%s,unz/nd )/ndirii lui 'ranz" +tiu bine" lu(rul merit% s% fie (4ibzuit. Dumneata (e ai fi f%(ut .n lo(ul meu; .ntreb% t/n%rul. @u (are nu am nimi( de ,ierdut" a+ mer)e. Ai a((e,ta; Da" (el ,u5in din (uriozitate. @ste" va s% zi(%" (eva (urios de v%zut la (ondu(%torul a(esta; As(ulta5i" )l%sui $aetano (obor/nd vo(ea" nu +tiu da(% (eea (e se s,une este adev%rat... Se o,ri" uit/ndu-se da(% nu (umva vreun str%in .l as(ult%. Bi (e se s,une; C% a(est (ondu(%tor tr%ie+te .ntr-o subteran% ,e l/n)% (are ,alatul -itti este ,rea ,u5in lu(ru. Ce vis= murmur% 'ranz" a+ez/ndu-se la lo(. <" nu e un vis" (ontinu% ,atronul" e o realitate. Cama" (/rma(iul de ,e &Saint-'erdinand&" a intrat .ntr-o zi a(olo +i a ie+it .nm%rmurit" s,un/nd (% astfel de (omori nu exist% de(/t .n basme. @i" dar +tii (%" s,un/ndu-mi a(estea" m-ai fa(e s% (obor +i .n ,e+tera lui Ali-Daba; )l%sui 'ranz. @x(elen5%" v-am s,us (e am auzit +i eu. Atun(i m% sf%tuie+ti s% a((e,t; <" nu s,un asta. @x(elen5a voastr% fa(e (um va (rede. #-a+ vrea s%-i dau un sfat .ntr-o .m,re7urare (a a(easta. 'ranz medit% (/teva (li,e" .n5elese (% omul a(ela a+a de bo)at nu ,utea s%-i voias(% r%ul" lui (are avea numai (/teva mii de fran(i3 +i deoare(e nu .ntrez%rea" .n toat% (4estiunea" de(/t o (in% admirabil%" a((e,t%. $aetano ,orni (u r%s,unsul lui. *otu+i" am s,us" 'ranz era ,rev%z%tor" de a(eea voi s% aib% (/t mai multe am%nunte asu,ra (iudatului +i misteriosului amfitrion. Se .ntoarse de(i s,re matelotul (are" .n tim,ul dialo)ului" 7umulise ,ot/rni(4ile" (u )ravitatea unui om m/ndru de .ndeletni(irile sale +i-l .ntreb% (u (e ,utuser% s% vin% ai(i oamenii a(eia" deoare(e nu se vedeau a(olo ni(i b%r(i" ni(i (or%bii. @u nu sunt .n)ri7orat des,re ,artea a(easta +i (unos( vasul (u (are ei (%l%tores(" de(lar% matelotul. @ste un vas frumos; Dores( unul la fel @x(elen5ei voastre" (a s% fa(% o(olul lumii. Cam (e (a,a(itate are; Cam o sut% de butoaie. De altminteri" e un vas (urios" un Va(4t (um s,un en)lezii" dar (onfe(5ionat .n a+a (4i, .n(/t s% .nfrunte marea ,e ori(e vreme. Bi unde a fost (onstruit; #u +tiu. Cred (u toate astea (% este )enovez. Bi (um .ndr%zne+te un +ef de (ontrabandi+ti s%-+i (onstruias(% un Va(4t ,entru (omer5ul s%u .n ,ortul $enovei; (ontinu% 'ranz. @u n-am s,us (% ,ro,rietarul Va(4tului e un (ontrabandist" de(lar% matelotul. #u" dar mi se ,are (% a s,us $aetano. $aetano v%zuse e(4i,a7ul de de,arte" dar .n(% nu vorbise (u ni-meni. Dar da(% omul a(esta nu e un +ef de (ontrabandi+ti" (e este; 9n nobil bo)at (are (%l%tore+te de ,l%(ere. &Eaida" de" )/ndi 'ranz" ,ersona7ul e (u at/t mai misterios (u (/t versiunile se bat (a, .n (a,.& Bi (um .l (4eam%; C/nd .l .ntreab% (ineva" el r%s,unde (% se nume+te Simbad Marinarul. M% .ndoies( .ns% (% a(esta este numele lui adev%rat.

150

Alexandre Dumas
Simbad Marinarul; Da. Bi unde lo(uie+te nobilul a(esta; -e mare. Din (e 5ar% este; #u +tiu. ?-ai v%zut; 9neori. Ce fel de om e; @x(elen5a voastr% .+i va da sin)ur% seama. Bi unde o s% m% ,rimeas(%; '%r% .ndoial% (% .n ,alatul a(ela subteran des,re (are v-a vorbit $aetano. Bi n-a5i avut ni(iodat% (uriozitatea" (/nd a5i ,o,osit ai(i +i a5i )%sit insula ,ustie" s% .n(er(a5i a ,%trunde .n ,alatul ferme(at; <" ba da" @x(elen5%" de(lar% matelotul3 ba de mai multe ori (4iar3 totdeauna .ns% (er(et%rile noastre au fost zadarni(e. Am s(oto(it ,e+tera de 7ur .m,re7ur +i n-am )%sit (ea mai mi(% tre(ere. Se s,une de altfel (% u+a nu se des(4ide (u o (4eie" (i (u un (uv/nt ma)i(. Eot%r/t lu(ru" murmur% 'ranz" am intrat .ntr-o ,oveste din G mie i una de nopi. @x(elen5a sa v% a+tea,t%" s,use dina,oia lui o vo(e ,e (are o re(unos(u6 vo(ea santinelei. #oul venit era .ntov%r%+it de doi oameni din e(4i,a7ul Va(4tului. n lo(ul ori(%rui r%s,uns" 'ranz .+i s(oase batista +i o ,rezent% (elui (are .i vorbise. '%r% a rosti un (uv/nt" i se le)ar% o(4ii (u o )ri7% (e tr%da temerea (a el s% nu s%v/r+eas(% vreo indis(re5ie3 du,% a(eea fu ,us s% 7ure (% nu va .n(er(a .n ni(i un (4i, s%-+i s(oat% le)%tura. 2ur%. Atun(i (ei doi oameni .l luar% de (/te un bra5 +i el merse (%l%uzit de ei" (u santinela .nainte. Sim5i" du,% vreo treize(i de ,a+i" du,% aroma tot mai is,ititoare a (%,rioarei" (% tre(ea din nou ,e dinaintea bivua(ului6 fu silit a,oi s%-+i (ontinue drumul .n(% vreo (in(ize(i de ,a+i" .naint/nd" desi)ur" .n dire(5ia unde $aetano nu fusese l%sat s% ,%trund%6 interdi(5ie (are se ex,li(a a(um. Cur/nd du,% s(4imbarea de atmosfer% .n5elese (% intra .ntr-o subteran%3 du,% (/teva (li,e de mers auzi un trosnet +i i se ,%ru (% atmosfera se s(4imb% iar%+i devenind (%ldu5%" .nmiresmat%3 sim5i" .n sf/r+it" (% ,i(ioarele sale (%l(au ,e un (ovor )ros +i moale3 (%l%uzele .l ,%r%sir%. 9rm% o (li,% de t%(ere +i un )las s,use .ntr-o fran5uzeas(% (ore(t%" de+i (u un a((ent str%in6 'i5i binevenit la mine" domnule3 ,ute5i s% v% s(oate5i batista. 'ire+te (% 'ranz nu a+te,t% s% i se re,ete de dou% ori invita5ia3 s(oase batista +i se ,omeni .n fa5a unui b%rbat .ntre T -4A de ani" ,urt/nd un ve+m/nt tunisian" adi(% un fes ro+u (u un (iu(ure lun)" albastru" de m%tase" o vest% nea)r% de ,ostav brodat% .n aur" ,antaloni sta(o7ii lar)i +i umfla5i" )4etre de a(eea+i (uloare" brodate (u aur (a +i vesta +i ,a,u(i )albeni3 un (a+mir s,lendid .i str/n)ea mi7lo(ul" iar un 4an)er as(u5it +i .n(ovoiat tre(ea ,rin (in)%toare. De+i de o ,aloare a,roa,e livid%" b%rbatul avea o fi)ur% deosebit de frumoas%3 o(4ii lui erau vii +i str%,un)%tori3 nasul dre,t +i a,roa,e la nivel (u fruntea indi(a ti,ul )re( .n toat% ,uritatea lui" iar din5ii albi (a ,erlele ie+eau admirabil sub musta5a nea)r% (are .i .n(adra. Doar ,aloarea lui era (iudat%3 ,%rea un om .n(4is de mult% vreme .ntr-un morm/nt +i (are nu ,utuse re(%,%ta (arna5ia (elor vii. '%r% s% fie .nalt de statur%" era bine f%(ut +i" asemenea oamenilor de la sud" avea m/inile +i ,i(ioarele mi(i. Ceea (e .ns% .l uimi ,e 'ranz (are (ara(terizase istorisirea lui $aetano" un vis" fu som,tuozitatea mobilierului. *oat% (amera era ta,etat% (u stofe tur(e+ti de (uloare (%r%mizie" (u flori de aur. ntr-o firid% se afla un fel de divan av/nd deasu,ra un trofeu de arme arabe (u te(i de ar)int +i (u m/nere (are s(/nteiau de nestemate3 din ,lafon at/rna o lam,% de (ristal" vene5ian" de o form% +i o (uloare ferme(%toare" iar ,i(ioarele se odi4neau ,e un (ovor tur(es( .n (are se afundau ,/n% la )lezn%3 ,erdele at/rnau la u+a ,rin (are 'ranz intrase +i la o alt% u+% (e l%sa tre(erea .ntr-o a doua (amer%" (are ,%rea s,lendid iluminat%. Amfitrionul .l l%s% un moment ,e 'ranz .n voia uimirii sale +i" de altminteri" .l examina +i el" nesl%bindu-l din o(4i. Domnule" .i s,use" .n sf/r+it" v% (er de o mie de ori iertare ,entru ,re(au5iile (e vi s-au ,retins s,re a fi adus la mine3 dar" deoare(e .n marea ,arte a tim,ului" insula e ,ustie" da(% se(retul lo(uin5ei mele ar fi (unos(ut" a+ )%si desi)ur" la .na,oiere" (uibul a(esta .ntr-o stare destul de ,roast%" lu(ru (are mi-ar dis,l%(ea enorm" nu ,entru ,a)uba

151

Contele de Monte-Cristo vol. 1


.n sine" (i ,entru (% n-a+ mai ,utea s% m% des,art (/nd vreau de restul ,%m/ntului. >oi (%uta a(um s% v% fa( s% uita5i mi(a ne,l%(ere" oferindu-v% (eea (e desi)ur nu n%d%7duia5i (% ve5i )%si ai(i" adi(% o (in% a((e,tabil% +i un ,at bun. A" nu" s(um,ul meu amfitrion" r%s,unse 'ranz" nu e nevoie s% v% s(uza5i. Am v%zut totdeauna (% oamenilor (are ,%trundeau .n ,alate ferme(ate li se le)au o(4ii6 )/ndi5i-v% la 1aoul din Hughenoii. #u am de (e m% ,l/n)e" (%(i (eea (e dumneavoastr% .mi ar%ta5i" aminte+te minunile din G mie i una de nopi. >% voi s,une (a ?u(ullus6 Da(% a+ fi +tiut (% voi avea onoarea vizitei dumneavoastr%" m-a+ fi ,re)%tit. n sf/r+it .ns%" a+a (um este ,ustni(ia mea" v-o ,un la dis,ozi5ie +i a+a (um este (ina mea" v-o ofer. Ali" ne serve+ti; A,roa,e .n a(eea+i (li,% ,erdeaua se d%du .n l%turi +i un ne)ru nubian" .ntune(at (a abanosul" .mbr%(at (u o sim,l% bluz% alb%" f%(u semn st%,/nului (% ,utea s% trea(% .n sala de m/n(are. A(um" s,use ne(unos(utul lui 'ranz" nu +tiu da(% sunte5i de ,%rerea mea" dar )%ses( (% nimi( nu e mai st/n7enitor de(/t de a r%m/ne dou% sau trei (easuri .ntre ,atru o(4i f%r% a +ti (u (e nume sau (e titlu s% ne vorbim. 1emar(a5i (% res,e(t ,rea mult le)ile os,italit%5ii ,entru a v% .ntreba .n ,rivin5a numelui sau titlului dumneavoastr%3 v% ro) numai s%-mi ar%ta5i o denumire oare(are (u a7utorul (%reia s% v% ,ot adresa (uv/ntul. ntru(/t m% ,rive+te" ,entru a v% u+ura" v% voi informa (% mie mi se s,une .ndeob+te Simbad Marinarul. 0ar eu" de(lar% 'ranz" v% voi s,une (%" .ntru(/t nu-mi li,se+te" ,entru a fi .n situa5ia lui Aladin" de(/t faimoasa lam,% minunat%" nu v%d ni(i o ,iedi(% .n a m% numi ,entru moment Aladin. Denumirile nu ne vor s(oate din <rientul unde" sunt is,itit s% (red" am fost trans,ortat ,rin ,uterea unui )eniu bun. #obile Aladin" )l%sui atun(i (iudatul amfitrion" a5i auzit" nu-i a+a" (% suntem servi5i. >% ro) s% binevoi5i a intra .n sala de m/n(are3 ,reaumilul dumneavoastr% servitor o ia .nainte s% v% arate drumul. Bi" d/nd .n l%turi ,erdeaua" Simbad tre(u .naintea lui 'ranz. 'ranz tre(ea dintr-o .n(/ntare .ntr-alta3 masa era s,lendid servit%. Du,% (e se .n(redin5% .n ,rivin5a a(estui ,un(t im,ortant".+i ,limb% o(4ii .n 7ur. Sala de m/n(are nu era mai ,u5in s,lendid% de(/t budoarul ,e (are .l ,%r%sise3 era toat% din marmur%" (u basoreliefuri anti(e de (ea mai mare valoare" iar la ambele extremit%5i ale s%lii ,relun)i" dou% minunate statui 5ineau ,e (a,ete (o+uri de fru(te. Co+urile (on5ineau dou% ,iramide de fru(te admirabile3 anana+i de Si(ilia" rodii din Mala)a" ,orto(ale din insulele Daleare" ,iersi(i din 'ran5a +i smo(4ine din *unis. Cina se (om,unea dintr-un fazan fri,t" .n(on7urat de mierle din Corsi(a" de o +un(% de mistre5" de o ,ul,% de (%,rioar% ,re,arat% t%t%re+te" de un (al(an s,lendid +i o lan)ust% )i)anti(%. 0ntervalele dintre ta(/murile mari erau um,lute de ta(/muri mi(i (u,rinz/nd )ust%rile. *a(/murile erau de ar)int" farfuriile de ,or5elan 7a,onez. 'ranz se fre(% la o(4i s% se .n(redin5eze (% nu viseaz%. #umai Ali avea voie s% serveas(% +i se a(4it% foarte bine. Musafirul .i aduse laude fa5% de )azd%. Da" )l%sui a(esta" f%(/nd onorurile (inei (u (ea mai mare si)uran5%3 da" e un biet om (are mi-e foarte devotat +i (are se a(4it% (/t ,oate mai bine de datoria sa. +i adu(e aminte (% i-am salvat via5a +i" deoare(e 5inea ,are-se la (a,ul s%u" mi-a ,%strat oare(are re(uno+tin5% (% l-am salvat. Ali se a,ro,ie de st%,/n" .i lu% m/na +i i-o s%rut%. #obile Simbad" )l%sui 'ranz" a+ fi ,rea indis(ret .ntreb/ndu-v% .n (e .m,re7ur%ri a5i s%v/r+it fa,ta a(easta frumoas%; <" e (/t se ,oate de sim,l%= r%s,unse amfitrionul. Se ,are (% .m,ieli5atul d%duse t/r(oale ,e l/n)% seraiul beiului din *unis mai mult de(/t .i era .n)%duit unui fl%(%u de (uloarea lui3 astfel (% beiul l-a (ondamnat s% i se taie limba" m/na +i (a,ul6 limba .n ,rima zi" m/na .n a doua +i (a,ul .n a treia. Dorisem dintotdeauna s% am .n servi(iul meu un mut" a+-te,tai s% i se taie limba +i .i ,ro,usei ,e urm% beiului s% mi-l dea .n s(4imbul unei admirabile ,u+ti (u dou% 5evi" (are .n a7un mi se ,%ruse (% a st/rnit dorin5ele n%l5imii sale. @l +ov%i o (li,%" (%(i 5inea foarte mult s% termine (u nenoro(itul. Dar ad%u)ai ,u+tii un (u5it de v/n%toare en)lezes(" (u (are +tirbisem iata)anul n%l5imii sale" astfel (% beiul se 4ot%r. s%-i (ru5e m/na +i (a,ul" dar (u (ondi5ia s% nu mai (al(e ni(iodat% ,rin *unis. 1e(omanda5ia era de ,risos. C/nd ne(redin(iosul z%re+te de de,arte (oasta Afri(ii" el se as(unde .n fundul Va(4tului +i nu-l mai ,o5i s(oate de a(olo de(/t (/nd Va(4tul iese din raza (elei de a treia ,%r5i a lumii. 'ranz r%mase un moment t%(ut +i .n)/ndurat" ne+tiind (e s% (read% des,re voio+ia (rud% (u (are amfitrionul .i istorisise .nt/m,larea. Bi" asemenea onorabilului marinar al (%rui nume l-a5i luat" s,use el s(4imb/nd (onversa5ia" dumneavoastr% v% ,etre(e5i via5a (%l%torind; Da" e o dorin5% ,e (are o aveam .ntr-un tim, (/nd nu )/ndeam delo( (% am s-o ,ot .nde,lini" s,use ne(unos(utul z/mbind. Am mai formulat (/teva dorin5e" (are" n%d%7duies(" se vor .nde,lini toate ,e r/nd.

152

Alexandre Dumas
De+i Simbad rostise (uvintele a(estea (u (el mai mare s/n)e re(e" o(4ii s%i zv/rliser% o ,rivire de (iudat% fero(itate. A5i suferit mult" domnule I; .l .ntreb% 'ranz. Simbad tres%ri +l-l ,rivi 5int%. Du,% (e vede5i (% am suferit; .ntreb% el. Du,% toate" de(lar% 'ranz3 du,% )lasul" ,rivirea" ,aloarea +i du,% .ns%+i via5a ,e (are o du(e5i. @u tr%ies( via5a (ea mai feri(it% ,e (are mi-o ,ot .n(4i,ui" o adev%rat% via5% de ,a+%3 sunt re)ele (rea5iunii6 m% simt bine .ntr-un lo(" r%m/n3 m% ,li(tises(" ,le(3 sunt liber (a ,as%rea" am ari,i (a ea3 oamenii (are m% .n(on7oar% mi se su,un la un semn. M% amuz din (/nd .n (/nd b%t/ndu-mi 7o( de 7usti5ia omeneas(%" r%,indu-i un bandit ,e (are ea .l (aut%" un (riminal ,e (are .l urm%re+te. A,oi eu am 7usti5ia mea" 7osni(% +i .nalt%" f%r% am/nare +i f%r% a,el" (are (ondamn% sau (are absolv% +i (%reia nimeni nu i se ,oate .m,otrivi. <" da(% a5i fi )ustat via5a mea" n-a5i mai vrea alta +i nu v-a5i mai .na,oia ni(iodat% .n lume" afar% doar de (azul (/nd ar trebui s% realiza5i (ine +tie (e ,roie(t mare= De exem,lu" o r%zbunare= s,use 'ranz. #e(unos(utul fix% asu,ra t/n%rului una din a(ele ,riviri (are se ad/n(es( .n str%fundul inimii +i min5ii. De (e o r%zbunare; .ntreb% el. -entru (%" relu% 'ranz" .mi fa(e5i im,resia unui om (are" ,erse(utat de so(ietate" are de li(4idat (u ea o so(oteal% (um,lit%. @i bine" v% .n+ela5i" )l%sui Simbad r/z/nd" r/sul lui (iudat (are .i ar%ta din5ii albi" as(u5i5i3 a+a (um m% vede5i" (u sunt un fel de filantro, +i ,oate (%" .ntr-o zi" voi veni la -aris s% fa( (on(uren5% domnului A,,ert +i omului (u Mi(a Mantie Albastr%. Bi ve5i fa(e (%l%toria a(easta ,entru .nt/ia oar%; <" da. >i se ,are (am (urios" nu-i a+a; >% asi)ur .ns% (% nu sunt eu de vin% da(% am .nt/rziat at/ta" .ntr-o zi sau .ntr-alta lu(rul se va .nt/m,la. Bi (rede5i (% ve5i fa(e (%l%toria (ur/nd; #u +tiu .n(%" de,inde de anumite .m,re7ur%ri su,use unor (ombina5ii nesi)ure. A+ vrea s% fiu a(olo (/nd ve5i veni3 voi (%uta s% v% r%s,l%tes(" ,e (/t .mi va sta .n ,utin5%" os,italitatea ,e (are mi-o d%rui5i a+a de lar) la Monte-Cristo. A+ a((e,ta oferta dumneavoastr% (u mult% ,l%(ere" de(lar% amfitrionul3 din ,%(ate .ns%" da(% vin" voi veni ,oate in(o)nito. ntre tim," os,%5ul .nainta +i ,%rea servit doar ,entru 'ranz3 (%(i ne(unos(utul abia se atinsese de una sau dou% din bu(atele s,lendidului festin (e-i oferise +i (%ruia musafirul nea+te,tat .i a(orda o (inste foarte mare. n sf/r+it" Ali aduse desertul sau" mai bine zis" lu% (o+urile din m/inile statuilor +i le ,use ,e mas%. A+ez% .ntre ambele (o+uri o (u,% mi(% de ar)int" a(o,erit% (u un (a,a( din a(ela+i metal. 1es,e(tul (u (are Ali adusese (u,a a5/5% (uriozitatea lui 'ranz. S%lt% (a,a(ul +i v%zu o ,ast% verzuie" (are sem%na (u o dul(ea5% divin%" dar (are .i era absolut ne(unos(ut%. -use la lo( (a,a(ul" tot a+a de ne+tiutor asu,ra (on5inutului (u,ei (a +i .nainte de a-l fi ridi(at" +i" .ndre,t/ndu-+i o(4ii asu,ra amfitrionului" .l v%zu z/mbind. #u-i a+a (% nu ,ute5i s% )4i(i5i" .i s,use a(esta" (e fel de aliment (on5ine mi(ul vas +i (% el va intri)%; M%rturises(. @i bine" dul(ea5a a(easta verzuie nu e ni(i mai mult ni(i mai ,u5in de(/t ambrozia ,e (are E8b: o servea la masa lui 2u,iter. Desi)ur .ns%" )l%sui 'ranz" (%" tre(/nd ,rin m/na oamenilor" ambrozia +i-a ,ierdut numele (eres( lu/nd unul omenes(. Cum se nume+te .n limba7 de r/nd in)redientul a(esta ,entru (are" de altminteri" nu simt o atra(5ie deosebit%; *o(mai fa,tul a(esta tr%deaz% ori)inea noastr% material%" ex(lam% Simbad3 de multe ori noi tre(em astfel ,e l/n)% feri(ire" f%r% s-o vedem" f%r% s-o ,rivim" sau" da(% am v%zut-o +i ,rivit-o" f%r% s-o re(unoa+tem. Dumneavoastr% sunte5i un om ,ozitiv +i aurul e zeul dumneavoastr%" )usta5i de ai(i" iar minele din -eru" $uzarat +i $olonda vi se vor des(4ide. Sunte5i un om (u ima)ina5ie" sunte5i ,oet3 )usta5i de ai(i +i barierele ,osibilului au s% dis,ar%" vi se vor des(4ide (/m,iile infinitului" v% ve5i ,limba (u inima +i (u s,iritul des(%tu+ate" .n domeniul f%r% de mar)ini al reveriei. Sunte5i ambi5ios" aler)a5i du,% m%re5iile ,%m/ntului3 )usta5i de ai(i +i .ntr-un (eas ve5i fi re)e" nu re)ele unui mi( re)at" t%inuit .n vreun (ol5 al @uro,ei" (a 'ran5a" S,ania sau An)lia" (i re)ele lumii" re)ele universului" re)ele (rea5iunii.

153

Contele de Monte-Cristo vol. 1


*ronul dumneavoastr% va fi .n%l5at ,e muntele unde Satan l-a dus ,e 0isus3 +i" f%r% a avea nevoie s%-i adu(e5i oma)ii" f%r% s% fi5i silit a-i s%ruta )4eara" ve5i fi suveranul st%,/n ,e toate re)atele ,%m/ntului. S,une5i" nu e is,ititor (eea (e v% ofer +i nu e un lu(ru foarte u+or; -rivi5i= S,un/nd a(easta" des(o,eri la r/ndu-i (u,a de ar)int" (are (on5inea substan5a at/t de l%udat%" lu% o lin)uri5% din dul(ea5a ma)i(%" o duse la )ur% +i o savur% ,e .ndelete (u o(4ii .n(4i+i ,e 7um%tate +i (u (a,ul ,e s,ate. 'ranz .i l%s% r%)azul s% )uste minunea ,referat% a,oi" (/nd v%zu (% +i-a mai revenit6 n definitiv" .ntreb% el" (e este lu(rul a(esta a+a de ,re5ios; A5i auzit des,re D%tr/nul de ,e Munte" (el (are a vrut s%-l asasineze ,e 'ili,-Au)ust; '%r% .ndoial%. @i bine" +ti5i (% el domnea ,este o vale bo)at%" (are domina muntele de unde .+i luase numele ,itores(. n valea a(easta erau )r%dini minunate" ,lantate de Eassen-ben-Saba4" iar .n )r%dinile a(estea se aflau ,avilioane izolate. @l .+i ,oftea ale+ii .n ,avilioane +i le d%dea s% m%n/n(e s,une Mar(o--olo o anume buruian% (are .i trans,orta .n rai" ,rintre ,lante ve+ni( .nflorite" ,rintre fru(te .ntotdeauna (oa,te +i femei totdeauna vir)ine. Dar (eea (e tinerii ar4iferi(i5i luau dre,t realitate" era vis3 .ns% un vis a+a de ,l%(ut" de .mb%t%tor +i volu,tuos" .n(/t se vindeau (u tru, +i suflet (elui (e li-l d%ruise +i" su,un/ndu-se ordinelor lui (a unor ordine ale lui Dumnezeu" se du(eau s% loveas(% la (a,%tul lumii vi(tima ar%tat%" murind .n (4inuri f%r% s% se ,l/n)%" (u sin)ura idee (% moartea ,e (are o .ndurau nu era de(/t o tre(ere s,re via5a de .n(/nt%ri ,e (are o )ustaser%" )ra5ie buruienii sfinte servit% .n fa5a dumneavoastr%. n (azul a(esta" ex(lam% 'ranz" e vorba de 4a+i+. Da" (unos( 4a+i+ul" (el ,u5in du,% nume. A5i )4i(it" nobile Aladin" e 4a+i+" (el mai bun +i mai (urat 4a+i+ (are se fa(e la Alexandria" 4a+i+ul lui Abu)or" omul uni(" omul (%ruia ar trebui s% i se .nal5e un ,alat (u ins(ri,5ia6 ,egustorului de /ericire" lumea recunosctoare. Bti5i (% simt nevoia s%-mi dau seama sin)ur de adev%rul sau de exa)erarea laudelor dumneavoastr%; )l%sui 'ranz. Da5i-v% seama sin)ur" dar s% nu v% o,ri5i la ,rima ex,erien5%3 (% .n ori(e lu(ru" sim5urile trebuies( obi+nuite (u o im,resie nou%" bl/nd% sau violent%" trist% sau voioas%. #atura d% o lu,t% .m,otriva substan5ei divine" natura (are nu e f%(ut% ,entru bu(urie +i (are se a)a5% de durere. Se im,une (a natura .nfr/nt% s% su(ombe .n lu,t% (u realitatea" s% urmeze visul3 +i atun(i visul st%,/ne+te" atun(i visul devine via5% +i via5a vis3 dar (e deosebire .n transfi)urarea a(easta= Com,ar/nd durerile existen5ei reale (u desf%t%rile existen5ei fi(tive" nu ve5i mai voi s% tr%i5i ni(iodat%" (i s% visa5i mereu. C/nd ve5i ,%r%si lumea a(easta ,entru lumea altora" vi se va ,%rea (% tre(e5i de la o ,rim%var% na,olitan% la o iarn% la,on%" vi se va ,%rea (% ,%r%si5i ,aradisul ,entru ,%m/nt +i (erul ,entru iad. Musafirule" )ust% 4a+i+ul= Dre,t ori(e r%s,uns" 'ranz lu% o lin)uri5% din ,asta minunat%" ,e m%sura a(eleia luat% de amfitrion +i o duse la )ur%. Dra(e" ex(lam% el" du,% (e .n)4i5i dul(ea5a divin%" nu +tiu .n(% da(% rezultatul va fi a+a de ,l%(ut ,re(um s,une5i" dar lu(rul nu mi se ,are savuros a+a (um afirma5i. -entru (% (erul )urii dumneavoastr% nu e .n(% de,rins (u sublimul substan5ei ,e (are o )ust%. S,une5i-mi6 v-au ,l%(ut din (a,ul lo(ului stridiile" (eaiul" berea en)lezeas(%" trufele" lu(ruri ,e (are le-a5i adorat a,oi; i .n5ele)e5i oare ,e romanii (are ,re,arau fazanii (u ,utrezi(iuni +i ,e (4inezii (are m%n/n(% (uiburi de r/ndunele; <" nu= @i bine" la fel e (u 4a+i+ul3 m/n(a5i-l numai o,t zile +i ni(i o 4ran% din lume nu vi se va mai ,%rea (% atin)e fine5ea )ustului a(esta ,e (are .l so(oti5i ast%zi ,oate fad +i )re5os. S% tre(em" de altminteri" .n (amera de al%turi" adi(% .n (amera dumneavoastr%" iar Ali ne va servi (afeaua +i ne va da ,i,e. Se ridi(ar% am/ndoi +i" .n tim, (e a(ela (are .+i d%duse numele de Simbad +i ,e (are l-am numit +i noi astfel din (/nd .n (/nd ,entru a ,utea s%-i d%m" (a +i musafirului s%u" o denumire oare(are" transmitea (/teva ,orun(i servitorului" 'ranz intr% .n (amera de al%turi. A(easta avea o mobil% mai sim,l%" de+i nu mai ,u5in bo)at%. @ra de o form% rotund% +i un mare divan o .n(on7ura. Dar divanul" ,ere5ii" ,lafonul +i ,ar(4etele erau a(o,erite (u bl%nuri minunate" netede +i moi" asemeni (elor mai moi (ovoare3 bl%nuri de ti)ri din Den)al (u dun)i atr%)%toare3 bl%nuri de ,antere de la Ca," (u ,ete z)lobii (a a(ela (are i se arat% lui Dante" .n sf/r+it" bl%nuri de urs din Siberia" de vul,i din #orve)ia" iar toate a(este bl%nuri erau zv/rlite din bel+u) unele ,este altele" .n(/t se ,%rea (% mer)i ,e (el mai des )azon +i (% te odi4ne+ti ,e ,atul (el mai m%t%sos.

154

Alexandre Dumas
Se (ul(ar% am/ndoi ,e divan3 (iubu(uri" (u tuburi de iasomie +i (u imamele de (4i4limbar" se aflau la .ndem/na lor" ,re)%tite .n a+a fel .n(/t s% n-ai nevoie s% fumezi de dou% ori dintr-unul sin)ur. ?uar% fie(are (/te unul. Ali le a,rinse +i ie+i du,% (afea. 9rm% un moment de t%(ere" .n r%stim,ul (%ruia Simbad se l%s% .n voia )/ndurilor" (are ,%reau (%-l ,reo(u,% ne.n(etat" (4iar .n toiul (onversa5iei" iar 'ranz (ed% reveriei mute .n (are (azi a,roa,e totdeauna (/nd fumezi un tutun ex(elent (e ,are (% du(e" o dal% (u fumul toate )ri7ile min5ii" .na,oindu-i .n s(4imb fum%torului toate visurile sufletului. Ali aduse (afeaua. Cum o vre5i; .ntreb% ne(unos(utul3 fran5uze+te sau tur(e+te" tare sau u+oar%" .ndul(it% sau nu; 1%m/ne la ale)erea dumneavoastr%6 se ,oate ,re,ara .n toate felurile. Am s-o beau tur(e+te" r%s,unse 'ranz. Bi fa(e5i foarte bine" ex(lam% amfitrionul3 a(easta dovede+te (% ave5i .n(lin%ri ,entru via5a oriental%. <4" vede5i dumneavoastr%" orientalii sunt sin)urii oameni (are +tiu s% tr%ias(%. @u" ad%u)% el" (u unul din a(ele z/mbete (iudate (are nu .i s(%,au t/n%rului" du,% (e .mi voi termina treburile la -aris" m% voi du(e s% mor .n <rient. 0ar da(% atun(i vre5i s% m% )%si5i" va trebui s% m% (%uta5i la Cairo" la Da)dad sau la 0s,a4an. >a fi lu(rul (el mai u+or" )l%sui 'ranz" (%(i am im,resia (%-mi (res( ari,i de vultur" iar (u a(este ari,i a+ fa(e o(olul lumii .n 24 de ore. A4a" 4a+i+ul .+i ,rodu(e efe(tul3 ei bine" desfa(e5i-v% ari,ile +i zbura5i .n re)iunile su,ra-omene+ti" nu v% teme5i de nimi(" se ve)4eaz% asu,ra dumneavoastr%" iar da(%" asemenea a(elora ale lui 0(ar" ari,ile dumneavoastr% se vor to,i .n soare" noi vom fi ai(i s% v% ,rimim. i s,use atun(i (/teva (uvinte arabe lui Ali" (are f%(u un )est de su,unere +i se retrase" dar f%r% s% se .nde,%rteze. n 'ranz se ,rodu(ea o transformare bizar%. *oat% oboseala fizi(% a zilei" toate .n(ord%rile min5ii ,rile7uite de .nt/m,l%rile din tim,ul serii" dis,%reau (a .n ,rimul moment de odi4n%" (/nd tr%ie+ti .n(% .ndea7uns ,entru a sim5i somnul venind. 0 se ,%rea (% tru,ul s%u (a,%t% o u+urin5% imaterial%" (% s,iritul i se lim,eze+te .n mod extraordinar" (% sim5urile .+i dubleaz% fa(ult%5ile3 orizontul se l%r)ea .ntruna" dar nu orizontul sumbru ,e (are ,lutea o s,aim% nel%murit% +i ,e (are .l v%zuse .nainte de a adormi" (i un orizont albastru" str%veziu" imens" (u tot azurul m%rii" (u toate r%sfr/n)erile soarelui" (u toate miresmele v/ntului3 a,oi" ,rintre (/nte(ele matelo5ilor s%i a+a de lim,ezi +i de (lare" .n(/t ai fi al(%tuit din ele o armonie divin%" da(% ,uteai s% le notezi" ar%t/ndu-se insula Monte-Cristo" nu (a o st/n(% amenin5%toare ,e valuri" (i (a o oaz% ,ierdut% .n ,ustiu3 ,e urm%" ,e m%sur% (e bar(a se a,ro,ia" (/nte(ele deveneau mai numeroase" (%(i o armonie vr%7it% +i misterioas% ur(a de ,e insul% s,re Dumnezeu" (a +i (/nd o z/n% (a ?oreleV" sau un vr%7itor (a Am,4ion" ar fi vrut s% atra)% un suflet sau s% (onstruias(% un ora+. n sf/r+it" bar(a atinse 5%rmul" dar f%r% sfor5are" f%r% z)uduitur%" a+a (um buzele atin) buzele +i el intr% .n ,e+ter%" f%r% (a ,e+tera ferme(%toare s% .n(eteze. Cobor. sau" mai bine zis" i se ,%ru (% (oboar% (/teva tre,te" res,ir/nd un aer ,roas,%t" .mb%ls%mat" (a a(ela (are" desi)ur" domnea .n 7urul ,e+terei Cir(eei" ,l%smuit din miresme (are dis,un sufletul la visare" din (%lduri (are ard sim5urile +i rev%zu tot (e v%zuse .naintea somnului" de la Simbad amfitrionul fantasti(" ,/n% la Ali servitorul mut3 a,oi totul ,%ru (% se +ter)e +i se (onfund% sub o(4ii s%i (a ultimele umbre ale unei lanterne ma)i(e ,e (are o stin)i +i se re)%si .n (amera (u statui luminat% numai de una din a(ele l%m,i anti(e +i ,alide (e ve)4eaz% .n toiul no,5ii asu,ra somnului sau volu,t%5ii. @rau a(elea+i statui bo)ate .n form%" .n lux +i .n ,oezie" o(4ii ma)neti(i" (u z/mbete las(ive" (u ,lete admirabile. @rau -4rVneea" Cleo,atra" Mesalina" marile (urtezane3 a,oi" ,rintre umbrele im,udi(e" se stre(ur% (a o raz% (urat%" (a un .n)er (re+tin .n mi7lo(ul <lVm,ului" una din a(ele fi)uri (aste" una din a(ele umbre (alme" una din a(ele viziuni bl/nde (e ,%rea (% .+i voaleaz% fruntea vir)inal% sub im,urit%5ile de marmur%. 0 se ,%ru atun(i (% (ele trei statui .+i .m,reunaser% iubirile ,entru un sin)ur b%rbat +i (% b%rbatul era el" (% se a,ro,iau de ,atul unde el visa un al doilea somn" (u ,i(ioarele ,ierdute .n tuni(ele lor lun)i" albe" (u s/nul )ol" (u ,%rul desf%+ur/ndu-se (a o und%" (u una din a(ele atitudini .n fa5a (%rora zeii su(ombau" dar (%rora sfin5ii le rezistau" (u una din a(ele ,riviri inflexibil% +i arz%toare (a ,rivirea +ar,elui a5intit% asu,ra ,%s%rii +i (% el se l%sa .n voia ,rivirilor dureroase (u o .n(le+tare volu,tuoas%" (u un s%rut. 'ranz avu im,resia (% .n(4idea o(4ii +i (%" ,rin ultima ,rivire zv/rlit% .n 7urul s%u" .ntrevedea statuia ,udi(% (e se voala .n .ntre)ime3 a,oi" du,% (e o(4ii i se .n(4iser% ,entru lu(rurile reale" sim5urile i se des(4iser% ,entru im,resiile im,osibile. 9rm% atun(i o volu,tate f%r% r%)az" o iubire f%r% odi4n%" (a a(eea ,e (are ,rofetul o f%)%duia ale+ilor s%i. *oate )urile de ,iatr% devenir% vii" toate ,ie,turile devenir% (alde" astfel (%" ,entru 'ranz" (are .ndura ,entru .nt/ia oar% st%,/nirea 4a+i+ului" iubirea a(easta era a,roa,e o durere" volu,tatea a,roa,e o tortur%" (/nd sim5ea ,e )ura sa

155

Contele de Monte-Cristo vol. 1


.nsetat%" buzele statuilor moi +i re(i (a inelele unei +o,/rle" dar (u (/t bra5ele sale .n(er(au s% res,in)% dra)ostea ne(unos(ut%" (u at/t buzele sufereau vra7a visului misterios" astfel (% du,% o lu,t% ,entru (are +i-ar fi dat sufletul" se de(lar% .nvins +i (%zu )/f/ind" ars de oboseal%" istovit de volu,tate" sub s%rut%rile amantelor de marmur% +i sub .n(/nt%rile visului f%r% de ,ere(4e.

Capitolul XXXII

*rezire

C/nd 'ranz .+i reveni" obie(tele exterioare ,%reau o a doua ,arte a visului3 i se ,%ru (% se afl% .ntr-un morm/nt unde ,%trundea anevoie" (a o ,rivire miloas%" o raz% de soare. ntinse m/na +i sim5i ,iatra3 se a+ez% .n (a,ul oaselor6 era (ul(at" .n burnusul s%u" ,e un ,at de ierburi us(ate" foarte moale +i foarte .nmiresmat. Dis,%ruse ori(e n%lu(ire +i" (a +i (um statuile n-ar fi fost de(/t umbre ie+ite din morminte .n tim,ul visului" ,ieriser% o dat% (u trezirea. '%(u (/5iva ,a+i s,re ,un(tul de unde venea lumina3 a)ita5iei visului .i urma (almul realit%5ii. Se v%zu .ntr-o ,e+ter%. naint% s,re des(4iz%tur% +i" ,rin u+a fixat%" z%ri un (er albastru +i o mare azurie. Aerul +i a,a s(/nteiau .n razele soarelui de diminea5%3 matelo5ii st%teau ,e 5%rm" vorbind +i r/z/nd" la ze(e ,a+i de mare" bar(a se le)%na (u )ra5ie .n an(ora ei. Savur% (/teva (li,e briza r%(oroas% (are .i tre(ea ,este frunte" as(ult/nd z)omotul slab al vasului (are se mi+(a +i l%sa ,e st/n(i o dantel% de s,um% alb% (a ar)intul3 se l%s% f%r% s% mediteze" f%r% s% (u)ete" .n voia farme(ului divin (are este .n ordinea firii" mai (u seam% (/nd te treze+ti dintr-un vis fantasti(3 a,oi" ,u5in (/te ,u5in" via5a de afar%" a+a de (alm%" de ,ur%" de m%rea5%" .i reaminti (iud%5enia somnului +i amintirile .n(e,ur% s%-i revin% .n memorie. +i aminti de sosirea ,e insul%" de ,rezentarea .n fa5a unui +ef de (ontrabandi+ti" de un ,alat subteran ,lin de s,lendori" de un os,%5 ex(elent +i de o lin)uri5% de 4a+i+. Dar" .n fa5a realit%5ii din toiul zilei" i se ,%rea (% tre(use (el ,u5in un an de la .nt/m,l%rile a(elea" .ntr-at/t de viu era visul .n )/ndul sau +i .ntr-at/t de mare era lo(ul (e-l o(u,a .n mintea sa. De a(eea" din (/nd .n (/nd" ima)ina5ia a+eza .n mi7lo(ul matelo5ilor sau ,unea s% str%bat% o st/n(% ori s% se le)ene .n bar(% una din umbrele (are .i .nstelaser% noa,-tea (u s%rut%rile lor. Avea de altminteri (a,ul ,erfe(t liber +i tru,ul ,erfe(t odi4nit6 ni(i o toro,eal% .n (reier" (i" dim,otriv%" o bun% dis,ozi5ie )eneral%" o ,oft% de a se bu(ura de aer +i de soare" mai mare (a ori(/nd. Se a,ro,ie de(i (u voio+ie" de matelo5i. De .ndat% (e-l v%zur%" a(e+tia se ridi(ar%" iar st%,/nul se a,ro,ie de el. #obilul Simbad" .i s,use a(esta" ne-a .ns%r(inat s% adu(em @x(elen5ei voastre salut%rile sale +i ne-a s,us s% v% (omuni(%m ,%rerea sa de r%u (% nu +i-a ,utut lua r%mas bun3 n%d%7duie+te .ns% (%-l ve5i s(uza" afl/nd (% o (4estiune foarte ur)ent% .l (4eam% la Mala)a. >a s% zi(%" dra)ul meu $aetano" s,use 'ranz" totul e de(i realitate3 exist% un om (are m-a ,rimit ,e insul%" (are mi-a oferit o os,italitate re)al% +i (are a ,le(at .n tim, (e eu dormeam; nto(mai" .n(/t ,rivi5i mi(ul s%u Va(4t (are se de,%rteaz%" iar da(% ve5i vrea s% lua5i luneta +i s% ,rivi5i" ve5i re(unoa+te ,robabil )azda dumneavoastr% .n mi7lo(ul e(4i,a7ului s%u. S,un/nd a(estea" $aetano .ntinse bra5ul .n dire(5ia unui mi( Va(4t (are se .ndre,ta s,re sudul Corsi(ii. 'ranz s(oase luneta" o ,otrivi +i o .ndre,t% s,re lo(ul indi(at. $aetano nu se .n+ela. ?a ,u,a vasului" misteriosul str%in st%tea .n ,i(ioare" .ntors s,re d/nsul +i 5in/nd" (a +i el" o lunet% .n m/n%3 era .mbr%(at .n ve+m/ntul (u (are se ar%tase .n a7un musafirului s%u +i-+i flutura batista .n semn de adio. 'ranz .i .na,oie salutul" s(o5/nd la r/ndul s%u batista +i flutur/nd-o la fel. Du,% o se(und%" un nor u+or de fum se ridi(% la ,u,a vasului" se des,rinse )ra5ios +i se .n%l5%" .n(et" s,re (er3 ,e urm%" o detun%tur% slab% a7unse ,/n% la 'ranz. Auzi5i" s,use $aetano. >% s,une adio. */n%rul .+i lu% (arabina +i o des(%r(% .n aer" dar f%r% s,eran5% (% z)omotul va ,utea s% str%bat% distan5a (are des,%r5ea Va(4tul de (oast%.

156

Alexandre Dumas
Ce ordon% @x(elen5a voastr%; .ntreb% $aetano. Mai .nt/i" s%-mi a,rinzi o tor5%. A" da" .n5ele)" de(lar% st%,/nul3 (a s% (%uta5i intrarea a,artamentului vr%7it. Cu mult% ,l%(ere" @x(elen5%" da(% lu(rul v% amuz%3 va voi da tor5a (erut%. M-a mun(it +i ,e mine )/ndul a(esta +i mi-am .n)%duit s% (aut .n trei sau ,atru r/nduri. Dar a trebuit s% renun5. $iovanni" ad%u)% el" a,rinde o tor5% +i d%-o @x(elen5ei sale. $iovanni se su,use. 'ranz lu% tor5a +i intr% .n subteran%" urmat de $aetano. 1e(unos(u lo(ul unde se trezise ,e ,atul de ierburi .n(% r%v%+ite dar" ori(/t .+i ,limb% tor5a ,e .ntrea)a su,rafa5% exterioar% a ,e+terii" nu v%zu nimi( alt(eva de(/t" du,% ni+te urme de fum (% al5ii .naintea lui f%(user% zadarni( a(elea+i (er(et%ri. #u l%s% totu+i ni(i un ,ete( din zidul de )ranit" de ne,%truns" (a +i viitorul" f%r% s%-l examineze3 nu v%zu o z)/rietur% .n (are s% nu v/re lama (u5itului de v/n%toare3 nu remar(% un ,un(t reliefat ,e (are s% nu a,ese" .n s,eran5a (% va (eda3 dar totul fu de)eaba" astfel (% ,ierdu" f%r% vreun rezultat" dou% (easuri (u (er(etarea a(easta. n (ele din urm%" renun5%3 $aetano triumfa. C/nd 'ranz se .na,oie ,e ,la7%" Va(4tul se mai vedea doar (a un ,un(t alb la orizont3 se servi de lunet%" dar ni(i ,rin ea nu se mai ,utea distin)e (eva. $aetano .i reaminti (% venise ,entru v/n%toarea de (a,re" (eea (e el uitase (om,let. ?u% ,u+(a +i .n(e,u s% (utreiere insula (u aerul omului (are .nde,line+te o datorie" mai de)rab% de(/t simte o ,l%(ere" iar du,% un sfert de or% u(ise o (a,r% +i dou% (%,rioare. Dar (a,rele" de+i s%lbati(e +i s,rintene (a ni+te (%,rioare" sem%nau ,rea mult (u (a,rele noastre domesti(e" astfel (% 'ranz nu le ,rivea (a ,e un v/nat. De altfel" era din a7un (u adev%rat eroul unei ,ove+ti din G mie i una de nopi +i se sim5ea atras" f%r% s% vrea" s,re ,e+ter%. Atun(i" (u toat% z%d%rni(ia ,rimei (er(et%ri" o lu% de la (a," du,% (e .i s,use lui $aetano s% fri)% o (%,rioar%. A doua vizit% dur% destul" (%(i" la .na,oiere" (%,rioara era fri,t% +i masa ,re)%tit%. 'ranz se a+ez% .n lo(ul unde" .n a7un" oamenii veniser% s%-l invite la (ina misteriosului amfitrion +i z%ri .n(% o dat%" (a ,e un ,es(%ru+ le)%nat ,e (reasta unui val" mi(ul Va(4t (e (ontinua s% .nainteze s,re Corsi(a. Dar" .i s,use lui $aetano" m-ai anun5at (% nobilul Simbad se .ndrea,t% s,re Mala)a" .n tim, (e mie mi se ,are (% mer)e dire(t s,re -orto->e((4io. #u v% mai adu(e5i aminte" de(lar% ,atronul" (% v-am s,us (% ,rintre oamenii e(4i,a7ului s%u se )%ses( deo(amdat% doi bandi5i (orsi(ani; Adev%rat. Bi se du(e s%-i lase ,e (oast%; .ntreb% 'ranz. nto(mai. <" el este un om" ex(lam% $aetano" (are nu se teme ni(i de Dumnezeu" ni(i de diavol" du,% (/t se s,une +i (are s-ar abate (u (in(ize(i de le)4e din drum (a s% a7ute un nenoro(it. Dar a(est fel de bine ar ,utea s%-l ,un% .n (onfli(t (u autorit%5ile 5%rii unde exer(it% a(est )en de filantro,ie" s,use 'ranz. @i +i (e-i ,as% lui de autorit%5i; .ntreb% $aetano r/z/nd. +i bate 7o( de ele. #-au de(/t s% .n(er(e s%-l urm%reas(%. Mai .nt/i" Va(4tul s%u nu e o nav%" (i o ,as%re +i ar lua-o (u trei noduri din dou%s,reze(e .naintea unei fre)ate3 +i a,oi" n-are de(/t s% se refu)ieze +i el ,e (oast%. #u va )%si oare" ,retutindeni" ,rieteni; Mai lim,ede de(/t ori(e era fa,tul (% nobilul Simbad" amfitrionul lui 'ranz" avea onoarea s% se )%seas(% .n le)%turi (u (ontrabandi+tii +i bandi5ii de ,e toate (oastele Mediteranei" (eea (e arat% (% o(u,% o ,ozi5ie destul de (iudat%. -e 'ranz nu-l mai re5inea nimi( la Monte-Cristo. -ierduse ori(e s,eran5% de a des(o,eri se(retul ,e+terii" astfel (% se )r%bi s% de7uneze" ,orun(ind oamenilor s% aib% bar(a ,re)%tit% ,entru momentul (/nd va termina. -este o 7um%tate de or% se afla la bord. Mai arun(% o ,rivire asu,ra Va(4tului6 a(esta st%tea )ata s% dis,ar% .n )olful -orto->e((4io. D%du semnalul ,le(%rii. n momentul (/nd bar(a se ,unea .n mi+(are" Va(4tul dis,%rea. < dat% (u el" se +ter)ea ultima realitate a no,5ii ,re(edente3 de a(eea" os,%5ul" Simbad" 4a+i+ul +i statuile .n(e,eau s% se to,eas(% ,entru 'ranz .n a(ela+i vis. Dar(a merse toat% ziua +i toat% noa,tea3 iar a doua zi" (/nd soarele r%s%ri" dis,%ruse +i insula Monte-Cristo. De .ndat% (e 'ranz ,use ,i(iorul ,e ,%m/nt" uit%" (el ,u5in momentan" .nt/m,l%rile ,etre(ute +i .+i termin% .ndatoririle de ,l%(ere +i de ,olite5e la 'loren5a" nemaiav/nd alt% ,reo(u,are" de(/t s%-+i .nt/lneas(% tovar%+ul (are .l a+te,ta la 1oma. -le(% de(i" iar s/mb%t% seara a7unse (u dili)en5a .n -ia5a >%mii. A,artamentul" ,re(um v-am s,us" era re5inut dinainte" astfel (% nu mai avea de(/t s% se du(% la 4otelul lui -astrini3 lu(rul nu to(mai u+or" (%(i mul5imea um,lea str%zile" iar 1oma se afla .n ,rada 4%rm%laiei .n%bu+ite +i

157

Contele de Monte-Cristo vol. 1


febrile din ,rea7ma marilor evenimente. Bi la 1oma sunt ,atru mari evenimente ,e an6 Carnavalul" S%,t%m/na Sf/nt%" Sf/ntul 7ur%m/nt +i Sf/ntul -etru. *ot restul anului" ora+ul re(ade .n a,atia lui ,osa(%" stare intermediar% .ntre via5% +i moarte" (are .l fa(e s% semene (u un ,o,as .ntre lumea a(easta +i (ealalt%. -o,as sublim" 4alt% ,lin% de ,oezie +i (ara(ter" unde 'ranz mai ,o,osise .n (in(i sau +ase r/nduri +i ,e (are" de fie(are dat%" o )%sise mai minunat% +i mai fantasti(%. Str%b%tu .n (ele din urm% )loata (are era din (e .n (e mai numeroas% +i mai a)itat% +i a7unse la 4otel. De (um .ntreb%" i se r%s,unse (u obr%zni(ia s,e(ifi(% vizitiilor de tr%suri re5inute +i 4an)iilor (u (amere o(u,ate (% nu mai exista ni(i un lo( ,entru el la 4otelul ?ondra. i trimise atun(i lui -astrini (artea de vizit% +i ,omeni de Albert de Mor(erf. Mi7lo(ul reu+i" (%(i -astrini .nsu+i veni re,ede" s(uz/ndu-se (% a l%sat ,e @x(elen5a sa s% a+te,te" (ert/ndu-+i servitorii" lu/nd sfe+ni(ul din m/na (i(eronelui (are ,usese st%,/nire ,e (%l%tor +i se ,re)%tea s%-l du(% la Albert" (/nd a(esta .i ie+i .n .nt/m,inare. A,artamentul re5inut se (om,unea din dou% (%m%ru5e +i un (abinet. Camerele d%deau s,re strad%" .m,re7urare ,e (are -astrini o s(oase .n eviden5% (a fiind o (alitate ne,re5uit%. 1estul eta7ului era .n(4iriat unui ,ersona7 foarte bo)at" des,re (are se (redea (% e si(ilian sau maltez3 4otelierul nu ,utu s% s,un% exa(t (%reia din (ele dou% na5iuni .i a,ar5inea (%l%torul. 'oarte bine" 7u,/ne -astrini" zise 'ranz" dar ne-ar trebui numaide(/t o (in% ,entru seara a(easta +i o (alea+(% ,entru m/ine +i ,entru zilele urm%toare. C/t ,rive+te (ina" r%s,unse 4an)iul" ve5i fi servi5i .ndat%3 dar .n (e ,rive+te (alea+(a... @i" (um .n (e ,rive+te (alea+(a=; ex(lam% Albert. 2u,/ne -astrini" s% nu )lumim. #e trebuie o (alea+(%. Domnule" .i s,use 4an)iul" vom fa(e tot (e ne va st% .n ,utin5% s% (%,%t%m una. Mai mult" nu v% ,ot s,une. Bi (/nd avem r%s,unsul; .ntreb% 'ranz. M/ine diminea5%" r%s,unse 4an)iul. ?a naiba" s,use Albert. < s-o ,l%tim mai s(um," at/ta tot. *ariful se (unoa+te6 la DraFe sau la Aar,n" dou%ze(i +i (in(i de fran(i .n zilele obi+nuite +i treize(i sau treize(i +i (in(i de fran(i dumini(ile +i s%rb%torile3 ,une (in(i fran(i ,e zi (omisionul" .n total ,atruze(i de fran(i +i s% nu mai vorbim. Mi-e tare team% (%" oferind (4iar .ndoit" domnii a(eia n-au s% ne ,oat% ,ro(ura. S% se ,un% atun(i (aii la tr%sura mea. @ (am 4odoro)it% de (%l%torie" dar n-are a fa(e. #u se vor )%si (ai. Albert se uit% la 'ranz (a un om (%ruia i se d% un r%s,uns de ne.n5eles. Ai auzit" 'ranz; #-au (ai" s,use. Dar nu se ,ot (%,%ta ni(i (ai de dili)en5%; Sunt .n(4iria5i to5i de7a de (in(is,reze(e zile" astfel (% n-au mai r%mas de(/t (aii absolut ne(esari ,entru servi(iu. Ce s,ui de asta; .ntreb% 'ranz. S,un (%" atun(i (/nd un lu(ru tre(e din(olo de .n5ele)erea mea" nu z%boves( asu,ra lui (i tre( la altul. 2u,/ne -astrini" e )ata masa; Da" @x(elen5%. @i" bine" mai .nt/i s% (in%m. Dar (alea+(a +i (aii; .ntreb% 'ranz. 'ii ,e ,a(e" dra)% ,rietene" vor veni sin)uri6 totul e (4estie de ,re5. Bi" sub a(ea admirabil% filosofie (are nu (rede nimi( (u ne,utin5% (/t% vreme .+i simte ,un)a doldora sau ,ortofelul bine (%,tu+it" Mor(erf m/n(%" se (ul(%" adormi f%r% )ri7% +i vis% (% aler)% .n (arnaval .ntr-o (alea+(% (u +ase (ai.

Capitolul XXXIII

Dandi5i romani

158

Alexandre Dumas
A doua zi" 'ranz se trezi (el dint/i +i de (um se trezi" sun%. Morn%itul (lo,o5elului nu se stinsese .n(% +i -astrini .nsu+i .+i f%(u a,ari5ia. @i" bine" aveam dre,tate ieri" @x(elen5%" (/nd nu voiam s% v% f%)%duies( nimi(" )l%sui 4otelierul triumf%tor" f%r% s% a+te,te m%(ar .ntrebarea lui 'ranz. >-a5i )/ndit ,rea t/rziu" astfel (% nu mai exist% ni(i o (alea+(% la 1oma" ,entru ultimele trei zile" se .n5ele)e. Adi(% ,entru (ele (/nd ea .mi este absolut ne(esar%" zise 'ranz. Ce" nu exist% (alea+(%; .ntreb% Albert intr/nd. @xa(t" dra)% ,rietene" r%s,unse 'ranz +i ai )4i(it din (a,ul lo(ului. Admirabil ora+ 1oma asta etern%= @x(elen5%" relu% -astrini (are dorea s% men5in% (a,itala lumii (re+tine la o anumit% demnitate .n o(4ii (%l%torilor s%i" nu mai e ni(i o (alea+(% .n(e,/nd de dumini(% diminea5% ,/n% mar5i seara" dar ,e urm% ve5i )%si +i (in(ize(i da(% vre5i. *ot e (eva +i asta" s,use Albert. Ast%zi e 7oi" (ine +tie (e se ,oate .nt/m,la ,/n% dumini(%. Au s% soseas(% ze(e" dou%s,reze(e mii de (%l%tori (are vor s,ori difi(ult%5ile" r%s,unse 'ranz. Dra)ul meu" )l%sui Mor(erf" s% ne bu(ur%m de ,rezent +i s% nu .ntune(%m viitorul. Cel ,u5in o s% ,utem avea o fereastr%; .ntreb% 'ranz. S,re (e; @i" la naiba" s,re strada ,rin(i,al%= A" da" o fereastr%= ex(lam% -astrini. Cu ne,utin5%" absolut (u ne,utin5%. Mai era una la eta7ul al (in(ilea al ,alatului Doria +i a fost .n(4iriat% unui ,rin5 rus ,entru dou%ze(i de 5e(4ini ,e zi. *inerii se ,riveau (u un aer buim%(it. Dra)ul meu" .i s,use 'ranz lui Albert" +tii (e ar fi mai bine de f%(ut; S% ,etre(em (arnavalul la >ene5ia. A(olo" (el ,u5in" da(% nu )%sim o tr%sur%" vom )%si )ondole. A" nu" ex(lam% Albert. Am 4ot%r/t s% v%d (arnavalul la 1oma" +i-l voi vedea (4iar da(% ar fi s% stau ,e ,i(ioroan)e. Dravo" asta e o idee admirabil%" mai (u seam% ,entru a stin)e lam,ioanele= ex(lam% 'ranz. #e vom de)4iza .n ,oli+ineli vam,iri sau .n lo(uitori din ?andes +i vom avea un su((es nebun. @x(elen5ele voastre dores( totu+i o tr%sur% ,/n% dumini(%; ?a dra(u= #u (umva .5i .n(4i,ui (% o s% (utreier%m str%zile 1omei ,e 7os" (a ni+te ,ort%rei; s,use Albert. M% )r%bes( s% exe(ut ordinele @x(elen5elor voastre" )l%sui -astrini3 v% .n+tiin5ez numai (% tr%sura are s% (oste +ase ,ia+tri ,e zi. 0ar eu" dra)% domnule -astrini" s,use 'ranz" eu" (are nu sunt (a ve(inul nostru milionarul" te .n+tiin5ez la r/ndu-mi (%" .ntru(/t vin la 1oma ,entru a ,atra oar%" (unos( ,re5ul (ale+tilor .n zilele obi+nuite" dumini(ile +i s%rb%torile. 5i vom da dois,reze(e ,ia+tri ,entru ast%zi" m/ine +i ,oim/ine +i o s%-5i r%m/n% totu+i un (/+ti) frumu+el. Cu toate a(estea" @x(elen5%... s,use -astrini" .n(er(/nd s% se .m,otriveas(%. Bter)e-o" s(um,% )azd%" +ter)e-o" .i +uier% 'ranz3 altminteri m% voi to(mi eu .nsumi (u a//ettatorele dumitale (are e +i al meu3 un ,rieten ve(4i (are m-a 7umulit de mul5i bani ,/n% a(um +i (are" .n s,eran5a (% m% va mai 7umuli" are s% se mul5umeas(% (u un ,re5 mai mi( de(/t a(ela ,e (are 5i-l ofer. -rin urmare" vei ,ierde diferen5a +i numai din vina dumitale. #u v% osteni5i" @x(elen5%" s,use -astrini (u z/mbetul ne)ustorului italian (are se de(lara .nvins3 m% voi sili +i n%d%7duies( (% ve5i fi mul5umit. Dravo" a+a mai .n5ele) +i eu= C/nd dori5i tr%sura; -este un (eas. -este un (eas va fi la u+%. ntr-adev%r" ,este un (eas" tr%sura .i a+te,ta ,e tineri. < tr%sur% modest%" (are" .n vederea solemnit%5ii" fusese ridi(at% la ran)ul de (alea+(%" dar" .n (iuda .nf%5i+%rii ei medio(re" tinerii fur% bu(uro+i (% au un atare ve4i(ul ,entru trei zile. @x(elen5%" stri)% (i(eronele v%z/ndu-l ,e 'ranz (% .+i s(oate nasul ,rin fereastr%" s% a,ro,ii" (u,eul de ,alat; <ri(/t de obi+nuit era 'ranz (u l%ud%ro+enia italian%" se sim5i .ndemnat s% ,riveas(% .n 7ur3 dar (uvintele i se adresau (4iar lui. 'ranz era &@x(elen5a&" &(u,eul& era tr%sura" &,alatul& era 4otelul ?ondra. ntre)ul )eniu fanfaron al na5iei se )%sea .ntr-o sin)ur% fraz%.

159

Contele de Monte-Cristo vol. 1


'ranz +i Albert (obor/r%. Cu,eul se a,ro,ie de ,alat. @x(elen5ele lor .+i lun)ir% ,i(ioarele ,e ban(4ete" (i(eronele s%ri ,e s(aunul de dina,oi. 9nde dores( @x(elen5ele lor s% le (ondu(; Mai .nt/i la Sf/ntul -etru +i ,e urm% la Colosseum" s,use Albert (a un adev%rat ,arizian. Dar nu +tia un lu(ru6 (% ai nevoie de o zi (a s% vezi Sf/ntul -etru +i de o lun%" (a s%-l studiezi. Miua tre(u de(i nef%(/nd alt(eva de(/t s% ,riveas(%. Deodat%" ,rietenii b%)ar% de seam% (% asfin5ea. 'ranz s(oase (easul6 erau orele ,atru +i 7um%tate. -ornir% .ndat% ,e drumul s,re 4otel. ?a u+%" 'ranz ,orun(i vizitiului s% fie )ata ,entru orele o,t. >oia s%-i arate lui Albert Colosseumul sub (lar de lun%" a+a (um .i ar%tase Sf/ntul -etru .n ,lin% zi. C/nd .i ar%5i unui ,rieten un ora+ ,e (are l-a mai v%zut" ,ui a(eea+i (o(4et%rie (a +i (/nd i-ai ar%ta o femeie .l (%rei amant ai fost. -rin urmare" 'ranz .i s(4i5% vizitiului itinerariul3 urma s% ias% ,rin ,oarta del -o,olo" s% mear)% de-a lun)ul zidului exterior +i s% reintre ,rin ,oarta San-$iovanni. Astfel" Colosseumul le a,%rea f%r% ni(i o ,re)%tire +i f%r% (a 'orumul" Ca,itoliul. Ar(ul lui Se,timiu Sever" *em,lul lui Antoniu +i 'austin +i >ia Sa(ra vor servi de tre,te ,use .n drum ,entru a-l mi(+ora. Se a+ezar% la mas%. -astrini le f%)%duise oas,e5ilor s%i un festin ex(elent" dar le d%du o (in% oare(are3 nimi( de zis. ?a sf/r+itul (inei intr% +i el. 'ranz (rezu la .n(e,ut (% venise ,entru a ,rimi (om,limente +i se ,re)%tea s% i le adreseze" (/nd a(esta .l .ntreru,se de la ,rimele (uvinte6 @x(elen5%" )l%sui el" a,robarea dumneavoastr% m% bu(ur%3 dar nu ,entru asta am venit... Ai venit s% ne s,ui (umva (% ai )%sit o tr%sur%; .ntreb% Albert a,rinz/ndu-+i 5i)ara. C/tu+i de ,u5in" ba (4iar a5i fa(e bine" @x(elen5%" s% nu v% mai )/ndi5i la tr%sur% +i s% v% resemna5i. ?a 1oma" lu(rurile sunt sau nu sunt (u ,utin5%. C/nd vi s-a s,us (% nu sunt (u ,utin5%" s-a terminat. ?a -aris e mult mai (omod6 (/nd un lu(ru nu se ,oate" .l ,l%te+ti .ndoit +i ai .ndat% (eea (e (eri. A+a .i aud s,un/nd ,e to5i fran(ezii" zise -astrini (am .n5e,at" de a(eea nu .n5ele) de (e mai ,lea(% .n (%l%torie. #umai nebunii +i ,ro+tii (a noi (%l%tores(" s,use Albert" zv/rlind fle)mati( fumul .n tavan +i r%sturn/ndu-se le)%nat ,e ,i(ioarele de dina,oi ale 7il5ului. <amenii (umin5i nu-+i ,%r%ses( ,alatul din strada Eelder" bulevardul $and +i Caf8 de -aris. Se .n5ele)e (% Albert lo(uia .n strada sus-numit%" (%-+i f%(ea .n fie(are zi ,romenada ,e bulevard +i (% lua masa zilni( la sin)ura (afenea unde se (ineaz%" (/nd totu+i te afli .n termeni buni (u (4elnerii. -astrini r%mase o (li,% t%(ut3 era v%dit (%-+i ,re)%tea r%s,unsul (are" f%r% .ndoial%" nu i se ,%rea to(mai lim,ede. Dar" .n sf/r+it" venise+i (u un s(o, anumit" i se adres% 'ranz .ntreru,/nd reflexiile )eo)rafi(e ale 4otelierului. >rei s% ne ex,ui obie(tul vizitei dumitale; A" da. 0at%" a5i (omandat (alea+(a ,entru orele o,t; @xa(t. Ave5i inten5ia s% vizita5i il Colosseo; Adi(% Colosseumul; @ totuna. 'ie. A5i s,us vizitiului s% ias% ,rin ,oarta del -o,olo" s% fa(% o(olul zidurilor +i s% reintre ,rin ,oarta San-$iovanni; A(estea sunt ,ro,riile mele (uvinte. 0tinerariul este (u ne,utin5%. Cu ne,utin5%; Sau (el ,u5in foarte ,eri(ulos. -eri(ulos; Bi de (e; Din (auza faimosului ?ui)i >am,a. Mai .ntii" s(um,ul meu amfitrion" (ine e faimosul ?ui)i >am,a; .ntreb% Albert. @l ,oate fi faimos la 1oma" dar te .n+tiin5ez (% e ne(unos(ut la -aris. Cum" nu-l (unoa+te5i; #-am a(east% onorare.

160

Alexandre Dumas
#-a5i auzit ni(iodat% rostindu-se numele lui; #i(iodat%. @i bine" el e un bandit ,e l/n)% (are Deseraris +i $as,arone sunt (o,ii nevinova5i. Aten5ie" Albert" stri)% 'ranz" avem" .n sf/r+it" de-a fa(e (u un bandit. *e ,revin" s(um,ul meu amfitrion" (% nu voi (rede un (uv/nt din (e ne vei s,une. Bi a(um" vorbe+te (/t vei vrea" te as(ult. &A fost odat%...& @i" 4aide= -astrini se .ntoarse s,re 'ranz" (are i se ,%rea mai (u 7ude(at%. Se (uvine s% re(unoa+tem (% bietul om )%zduise mul5i fran(ezi .n via5a sa" dar ni(iodat% nu .n5elesese o anume latur% a s,iritului lor. @x(elen5%" s,use el (u mult% )ravitate" adres/ndu-se" ,re(um am s,us lui 'ranz3 da(% vede5i .n mine un min(inos" este de ,risos s% v% s,un (e voiam3 ,ot totu+i s% adau) (% era .n interesul @x(elen5elor voastre. Dra)% domnule -astrini" i se adres% 'ranz" Albert nu-5i s,une (% e+ti un min(inos" .5i s,une doar (% nu te va (rede" at/ta tot. @u .ns% .5i voi da (rezare" fii ,e ,a(e. >orbe+te de(i. Cu toate a(estea" @x(elen5%" .n5ele)e5i bine (% da(% se ,une la .ndoial% sin(eritatea mea... Dra)ul meu" relu% 'ranz" dumneata e+ti mai sus(e,tibil de(/t Casandra (are" totu+i" era ,rofet% +i ,e (are nu o as(ulta nimeni3 .n tim, (e dumneata e+ti si)ur ,e (el ,u5in 7um%tate din auditoriul ,e (are .l ai. Eaide" ia lo( +i s,une-ne (e este (u domnul >am,a. >-am s,us" @x(elen5%" (% e un bandit a+a (um n-am v%zut .n(% de la