Sunteți pe pagina 1din 15

SUBIECTUL 1 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE

Imobilizarile necorporale sunt active identificabile nemonetare reprezentate de valori nemateriale si de documente juridice si comerciale. Pentru ca un element sa fie recunoscut ca imobilizare necorporala trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii. - Obtinerea unor beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv.

Costul activului sa poata fi masurat in mod credibil.

Principalele imobilizari necorporale sun !


a" C#el uieli $e cons i uire! sunt cheltuieli ocazionate de infintarea unei entitati sau de modificarea actului de constituire fiind reprezentat de taxe si cheltuieli de inscriere si imatriculare, cheltuieli cu emiterea de actiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si publicitate , precum si de alte cheltuieli legate de infintarea sau extinderea activitatii persoanei juridice. b" C#el uieli $e $ez%ol are ! sunt ocazionate de aplicarea rezultatelor unor lucrari de cercetare in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial.In cheltuielile de dezvoltare se includ activitati precum : - Proiectarea uneltelor si materialelor care implica o tehnologie noua Proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare. Cheltuielile de constituire si dezvoltare se recupereaza prin includerea esalonata a acestora in cheltuieli de productie prin amortizareae liniara intr-o perioada de cel mult ! ani.

Proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot

N SUBIECTUL & Con abili a ea imobilizarilor necorporale


Imobilizarile necorporale sunt active identificabile nemonetare reprezentate de valori nemateriale si de documente juridice si comerciale. CONCESIUNEA ' "eprezinta dreptul de exploatare a unor bunuri si servicii obtinut de o persoana numita concesionar de la o persoana numita concedent . In contractul de concesiune se prevad printre altele , durata concesiunii precum si pretul #redeventa$ care trebuie platit de concesionar in schimbul folosirii bunurillor sau serviciilor concesionate. BRE(ETUL )E IN(ENTIE *PATENTUL" ' %ste dreptul exclusiv de a fabrica un anumit produs sau de a utiliza un anumit proces tehnologic. LICENTA ' %ste dreptul obtinut de o persoana de a utiliza o inventie.

+ON)UL COMERCIAL POZITI( ' "eprezinta suma suplimentara achitata in cazul achizitionarii unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca de fabricatie a firmei,reputatie, vad comercial, clientela, etc. &e calculeza diferneta dintre costul de achizitie mai mare si valoarea justa mai mica afernte unor active achizitionate. &e amortizeaza in cadrul unei perioade de ! ani fara a depasii durata de utiliare a activului. +ON)UL COMERCIAL NE,ATI( ' "eprezinta diferenta dintre valoarea justa mai mare si costul de achizitionare mai mic aferenta activelor tranzactionate. PRO,RAMELE IN+ORMATICE ' &unt elemente ale muncii intelectuale stocate pe diferite suporturi tehnice. 'ceste programe se amortizeaza pe o perioada de trei ani. Patentele licentele, (no)-ho)-rile, marcile, fondul comercial si alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regula ca imobilizari necorporale daca sunt realizate de entitati. .

SUBIECTUL CONTABILITATEA ACTI(ELOR CIRCULANTE


*n activ se poate identifica ca fiind un activ circulant atunci cand :

%ste achizitionat sau fabricat pentru consumul propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de +, luni de la incheierea exercitiului financiar. %ste reprezentat de creante aferente ciclului de expluatare. %ste reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionat.

*n activ circulant se asteapta sa fie realizat atunci cand este posibila utilizarea sau vanzarea acestuia la o valoare realizabila adica la un pret de vanzare estimat ce poate fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii entitatii. Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime ce intra intr-un proces de transformari si finalizarea acestora in numerar sau sub forma unui echivalent de numerar. %chivalentul de numerar reprezinta investitii financiare pe termen scurt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Potrivit reglementarilor contabile romanesti activele circulante sunt clasificate astfel : +$ &tocuri inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura. ,$ Investitii pe termen scurt. -$ .isponibilitati in banci si caserie /$ Creante.

%valuarea stocurilor se face la : intrare, inventar, la incheierea exercitiului financiar si la iesire. S ruc ura clasei - 0 Conturi de stocuri si productie in curs de executie : -stocuri de materii prime si materiale, productia in curs de executie, produse, stocuri aflate la terti, animale, marfuri, ambalaje, ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie.

SUBIECTUL . E(ALUAREA STOCURILOR LA INTRAREA IN PATRIMONIU


&tocurile intrate in patrimoniu sunt evaluate si inregistrate in contabilitate in functie de modul lor de dobandire astfel: a$ S ocurile cumpara e se evalueaza la costul de achizitie care are urmatoarea structura :

Pretul de cumparare fara 12' 1axe nerecuperabile, taxe vamale, accize,comisioane, asigurari etc. Cheltuieli de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitionarii de stocuri 12' inscrisa in factura furnizorului in cazul in care cumparatorul nu este platitor de 12'.

b$ S ocurile /abrica e se evalueaza la costul de productie format din : - Cheltuieli directe cu materiile prime, cu materiale, cu salariile muncitorilor direct productivi - Cota de cheltuieli indirecte # cu amortizarea utilajelor cu reparatiile cu salariile personalului 1%&'$ c$ S ocurile ob inu e cu i lul 0ra ui se evalueaza la valoarea justa #de utilitate$ care reprezinta pretul presupus ca il accepta un client in cadrul unei tranzactii comerciale cu pretul determinat obiectiv. d$ S ocurile a$use ca apor in na ura se evalueaza la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii.

SUBIECTUL 1 E(ALUAREA STOCURILOR LA IESIREA )IN PATRIMONIU

3a iesirea din patrimoniu prin vanzare, consum, distrugere, stocurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, utilizandu-se metodele: Me o$a i$en i/icarii speci/ice : consta in evaluarea bunurilor la costul istoric #de intrare$. &e poate folosi in cazul produselor de folosinta indelungata care se pot identifica prin serie, data de intrare, cost de achizitie. Me o$a cos ului me$iu pon$era : presupune calcularea mediei ponderate a costurilor unui anumit element fie periodic, la sfarsitul lunii fie dupa fiecare receptie. Cand se calculeaza la sfarsitul lunii C4P se stabileste ca un raport intre valoarea initiala #2&I$ 5 valoarea de intrare #2i$ si cantitatea existenta in stocul initil #6&I$ 5 cantitatea intrata #6i$ 2&I 5 2I C4P 7 6&I 5 6i Cand se calculeaza dupa fiecare receptie C4P se calculeaza ca un raport intre valoarea stocurilor precedente 2&P 5 valoarea intrarilor #2i$ si cantitatea existenta #6&P$ 5 cantitatile intrate #6i$ 2&P 5 2i C4P7 6&P 5 6i Me o$a 2prima in rare prima iesire3 +I+O ! &e bazeaza pe ipoteza ca primele articole iesite din patrimoniu sunt evaluate la costul primelor articole intrate, aplicarea 8I8O are ca efect evaloarea stocurilor finale la cele mai recente preturi fiind atribuite stocurilor iesite preturile cele mai vechi. Me o$a ul ima in r'o prima iesire LI+O! &e bazeaza pe ipoteza ca primele articole iesite din patrimoniu sunt evaluate la costul ultimelor articole intrate. In acest fel stocul final este evaluat la cele mai vechi preturi. O entitate trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similara. 4etoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa de la un exercitiu financiar la altul daca in situatii exceptionale administratorul decide sa schimbe metoda, in notele explicative in cadrul situatiei financiare anuale trebuie sa se prezinte motivul schimbarii metodei si efectele sale asupra rezultatului.

SUBIECTUL 4 NOTIUNI ,ENERALE PRI(IN) LEASIN,UL


3easingul este o intelegere intre locator#societate de leasing$ si locatar #utilizatorul$ pt a utiliza un activ pe o perioada de timp convenita in schimbul unei plati sau serii de plati pe baza incheierii unui contract. 3easingul poate fi : -financiar : in care utilizatorul este tratat d.p.d.v. financiar ca proprietar

-operational : in care finantatorul este proprietarul activului. Caracteristicile contractului de leasing : -la expirarea contractului se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului -cumpararea bunului de catre locatar se face la pretul de cel mult !9: din valoarea de piata a acestuia -rata de leasing este formata din cota parte din valoarea de intrare a bunului plus dobanda de leasing. ..p.d.v contabil leasingul se inregistreaza cu ajutorului contului +;< cu functia contabila de P'&I2.

SUBIECTUL 5 CONTABILITATEA ANIMALELOR


In grupa activelor circulante se includ urmatoarele categorii de animale : -animale tinere de orice fel -coloniile de albine -animalele de ingrasat -animalele pentru productie Contabilitatea animalelor se tine cu ajutorul contului -;+ iar evaluarea animalelor se poate face la cost de achizitie#cu ocazia cumpararii$ si la cost de productie#cresterile in greutate inregistrate cu ajutorul contului -;=$. 'nimalele pot iesi din gestiune prin vanzare#ca marfuri$, prin sacrificare#rezultand produse$, prin alte operatiuni#calamitati, boli, distrugeri, furt$.

SUBIECTUL 6 CONTABILITATEA PRO)UCTIEI*PRO) +INITE7 SEMI+ABRICATE7 PRO)USE REZI)UALE"


Produsele fac parte din categoria stocurilor fiind reprezentate de urmatoarele elemente : 'semi/abrica ele ! sunt acele produse a caror proces tehnologic a fost incheiat intr-o sectie sau faza de fabricatie si care trec in continuare pt prelucrare in alta sectie sau faza de fabricatie ori se livreaza tertilor. 'pro$usele /ini e ! sunt bunurile care au parcurs toate fazele procesului tehnologic.Intrunesc conditiile de calitate si sunt predate pe baza de acte la magazie sau sunt livrate direct tertilor. 'pro$usele rezi$uale sunt rebuturile,materialele recuperabile si deseurile.

SUBIECTUL 8 CONTABILITATEA ACRE)ITI(ELOR


'creditivele reprezinta disponibilitati banesti ale unei entitati economice virate intr-un cont distinct si destinate achitarii obligatiilor fata de furnizori la prezentarea documentelor de livrare de catre banca furnizorului bancii clientului. 'creditivul este o modalitate de decontare impusa de regula de catre furnizor, frecvent utilizata in deconturile internationale ca o masura de siguranta pentru incasarea creantelor. 'creditivul poate fi alimentat si din credite pe termen scurt daca cumparatorul nu dispune de lichiditati proprii.Principalele etape privind derularea deconturilor pe baza de acord sunt : +$ Incheierea unui contract comercial prin care partenerii au convenit decontarea pe baza de acreditive. ,$ .eschiderea acreditivului in lei sau valut ape baza ordinului dat de catre client bancii sale. -$ 3ivrarea bunurilor concomitent cu intocmirea documentelor aferente. /$ *tilizarea efectiva a acreditivului. !$ Intrarea in posesia bunurilor pe baza de documente prezentate de catre client.

SUBIECTUL 19 CONTABILITATEA A(ANSURILOR )E TREZORERIE


'vansurile de trezorerie sunt sume puse la dispozitia administratorilor sau a altor salariati din entitate in vederea efectuarii unor plati in numele acesteia . .e regula justificarea avansului si transformarea sa in cheltuiala are loc la incheierea mandatului pe baza unui document de cheltuieli.'vansurile de trezorerie se pot acorda in lei sau valuta.

SUBIECTUL 11 CONTABILITATEA (IRAMENTELOR INTERNE


%xista anumite operatii care reprezinta transferuri de mijloace banesti dintr-un cont de trezorerie in altul si anume: +$ Intre conturile bancare deschise la aceiasi banca sau la banci diferite.

,$ Intre conturile bancare si casiera entitatii intrucat aceiasi operatie se evidentiaza in mai multe documente # registru de casa, extras de cont$. %xista riscul unor inregistrari duble sau omiterea inregistrarii operatiei respective. Pentru evitarea acestor riscuri se utilizeaza contul de tranzit !=+ > viramente interne ?care da posibilitatea ca dintr-o singura formula contabila sa se construiasca , formule contabile prin intercalarea acestui cont ajutator. !+,+ #'5C$ !-++ #'5.$ !=+7!+,+ !-++7!=+

SUBIECTUL 1& STRUCTURA ,ENERALA A )ATORIILOR SI CREANTELOR


Pentru realizarea obiectului de activitate, entitatile intra in relatii cu diferite personae fizice si juridice care in contabilitate se numesc terti. 'ceste relatii se reflecta in contabilitate sub forma datoriilor si creantelor a caror durata nu depaseste de regula un an. a$ .atoriile reprezinta surse externe de finantare puse la dispozitia entitatii de catre creditori. Creditorul este persoana care a avansat o valoare economica si urmeaza sa primeasca un echivalent valoric sau o contra prestatie. .atoriile sunt reflectate in contabilitate din momentul formarii angajamentelor pana in momentul stingerii lor b$ Creantele sunt drepturi cuvenite creditorilor de a pretinde de la debitori anumite sume de bani, bunuri sau servicii. .ebitorul este persoana care a primit o valoare economica si urmeaza sa dea un echivalent valoric sau o contra prestatie. Creantele se reflecta in contabilitate din momentul creeari dreptului fata de terti pana in momentul stingerii lor. .atoriile si creantele se pot grupa astfel : +$ ,$ -$ /$ !$ ;$ .atorii si creante comerciale fata de furnizor si clienti. .atorii si creante fata de salariati. .atorii si creante fata de bugetul de asigurari sociale. .atorii si creante fata de bugetul statului. .atorii si creante fata de asociati. .atorii si creante fata de diversi creditori respectivi, debitori.

SUBIECTUL 1NOTIUNI ,ENERALE PRI(IN) )ATORIILE SI CREANTELE COMERCIALE


In functie de momentul decontarii, vanzarile-cumpararile de bunuri si servicii se pot clasifica astfel : -vanzari-cumparari cu decontarea imediata in numerar -vanzari-cumparari pe credit comercial#clasic sau cambial$ cand decontarea se face ulterior C"%.I1*3 CO4%"CI'3 C3'&IC este amanarea la plata acordata de catre furnizor clientului cand decontarea se face ulterior folosind instrumente clasice : ordin de plata, cec, chitanta. C"%.I1*3 CO4%"CI'3 C'4@I'3 este un credit prevazut intr-un efect comercial in care se consemneaza printre altele, suma de plata, scadenta si banca la care se face decontarea. C"%'A1%3% IAC%"1% se inregistreaza distinct in contabilitate, datoriile si creantele aferente livrarilor de bunuri si servicii pt care nu s-au intocmit facturi pana la sfarsitul lunii.

SUBIECTUL 1. RE)UCERI )E PRETURI ACOR)ATE )E +RNIZORI CLIENTILOR


'ceste reduceri sunt de , feluri : '$ "educeri comerciale : rabatul , remiza, risturnul. @$ "educeri financiare : scontul. '$ RABATUL reprezinta reducerea pe care o poate acorda furnizorului pentru calitatea inferioara a bunurilor livrate. REMIZA sau )ISCOUNTUL este reducerea pe care o acorda furnizorul pentru consideratii fata de client, fidelitatea clientului, valoarea mare a unor comenzi. RISTURNUL este o reducere anuala si globala acordata pentru depasirea unui plafon valoric anual al cumparaturilor. .iferenta dintre valoarea la prBt de vanzare si reducerile comerciale se numeste net comercial . @$ SCONTUL este reducerea de care poate beneficia clientul daca acesta isi plateste datoria inainte de scadenta . &uma rezultata in urma deducerii, scontului reprezinta netul financiar. 1oate aceste reduceri trebuie convenite intre parti si stipulate ca si clause contractuale. 4etodologia de calcul a reducerilor este :

a$ "educerile comerciale premerg reducerilor financiare. b$ "educerea se aplica aspura netului anterior. +9.999 "abat +9:C +9.999D+9:7+999 "emiza +9:C+9.999-+999D+9:7E99 "isturnul +9:C+9.999-+999-E99D+9:7=+9 &cont +9:C+9.999-+999-E99-=+97<,E 2aloarea facturata va fi +9.999 0 cele / reduceri7 ;!;+. b$ &e opereaza intai rabaturile apoi remizele. c$ 8acturile care contin reduceri comerciale se inregistreaza in contabilitate la valoarea neta comerciala. In schimbul sconturilor primite de la furnizori se inregistreaza la veniturile financiare, iar sconturile acordate la cheltuieli financiare. Potrivit legislatiei reducerile acordate da catre furnizori direct clientilor nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata #tva$. .aca clientul nu achita datoria catre furnizor pana la data scadenta, furnizorul va pretinde majorari calculate in raport cu datoria restanta si cu numarul de zile de intarziere. Cota de majorari trebuie prevazuta in contract.

SUBIECTUL 11 )OCUMENTE )E E(I)ENTA A MI:LOACELOR BANESTI PRI(IN) )ECONTARILE IN NUMERAR


&tructura documentelor privind operatiile de incasari si plati difera in functie de modalitatea de decontare a obligatiilor banesti dintre enitatile economice, care se poate face in numerar sau fara numerar. .OC*4%A1% P"I2IA. .%COA1'"I3% IA A*4%"'" PlataFincasarea in numerar se face imediat, fara intermediere, prin miscarea directa a sumelor banesti..ocumentul utilizat pentru inregistrarea operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria entitatii este "egistrul de casa. Inregistrarea operatiilor de incasari si plati in registrul de casa se face pe baza documentelor justificative, care in principal, sunt urmatoarele : dispozitie de plata-incasare catre casierie, chitanta, monetar, bon de comanda-chitanta, bon de vanare, cec de numerar, borderou de achizitie, statul de salarii, lista de avans chenzinal, foaie de varasamant.

SUBIECTUL 14 )OCUMENTE )E E(I)ENTA A MI:LOACELOR BANESTI PRI(IN) )ECONTARILE +ARA NUMERAR


In cazul incasariiFplatii fara numerar exista un decalaj intre momentul initierii si cel al finalizarii decontarii, care se face, de regula, prin intermediul bancilor. Platile fara numerar utilizeaza instrumente si mijloace de plata emise pe support de hartie, magnetic sau electronic. Incasarile si platile fara numerar se inregistreaza in extrase de cont, pe baza documentelor care reflecta operatiile efectuate prin conturile bancare. %xtrasul de cont este emis de catre

banca si cuprinde : data emiterii, numarul documentelor justificative, soldul precedent, incasarile, platile, soldul final. Principalele instrumente de plata fara numerar sunt : cecul, ordinul de plata, biletul la ordin si cambia.

SUBIECTUL 15 REE(ALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE


"eevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa, tinandu-se seama de inflatie, uilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei. "eevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza de catre evaluatori autorizati sau de catre specialisti din cadrul entitatii, cu pregatire tehnica in domeniu. Operatiile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate folosindu-se in principal doua metode : 1; me o$a %alorii bru e' potrivit careia se reevalueaza simultan atat valoarea bruta a imobilizarilor corporale, cat si amortizarea cumulata. &; me o$a %alorii ne e < care presupune eliminarea din valoarea contabila bruta a amortizarii cumulate si a ajustarilor pentru depreciere. "eevaluarea trebuie facuta cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difera in mod semnificativ de cea care ar fi stabilita folosind valoarea justa la data bilantului.

SUBIECTUL 16 REZULTATELE +INANCIARE


Patrimoniul aflat in administrarea entitatilor economice sufera miscari si transformari complexe in timpul derularii obiectului lor de activitate. 'semenea modificari ale elementelor patrimoniale au drept tinta obtinerea unor rezultate financiare. "ezultatul poate fi o miscare valorica pozitiva, demunita profit sau beneficiu, atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile sau o marime valorica negativa, denumita pierdere, in situatia inversa. .eci alaturi de patrimoniu considerat obiect al contabilitatii, efectul miscarii, respectiv al transformarii lui prin operatii care genereaza fie cheltuieli, fie venituri, intra in obiectul aceleasi contabilitatii. CG%31*I%3I3% entitatilor economice rep sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile, lucrarile executate si serviciile prestate de care beneficiaza entitatea, chel cu personalul, executarea unor obligatii legale sau contractuale. .e asemenea, in cadrul cheltuielilor se mai cuprind amortizarile si provizioanele constituite, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute ori alte consumuri legate de evenimente extraordinare. 2%AI1*"I3% entitatilor economice sunt sumele sau valorile incasate sau de incasat din : livrarile de bunuri, executarea de lucrari, prestarile de servicii si din avantajele pe care entitatea a consimtit sa le primeasca executarea unei obligatii legale sau contractuale din partea tertilor din productia stocata productia imobilizata diminuarea sau anularea provizioanelor vanzarea activelor cedate si din alte operatii extraordinare.

'tat cheltuielile cat si veniturile inregistrate in contabilitate se inchid prin rezultatul exercitiului financiar. Ca atare, rezultatul exercitiului financiar, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului, indiferent de data incasarii sau platii lor. "ezultatul exercitiului financiar poate face obiectul mai multor ecuatii de echilibru si anume :

Pentru determinarea lui pe baza conturilor de rezultate :

"ezultat 7 2enituri-Cheltuieli sau 2enituri7 Cheltuieli H "ezultat

Pentru determinarea lui pe baza bilantului contabil patrimonial :

"ezultat7 Capitaluri proprii la finele exerc. 8inanciar ,,A,, - Capitaluri proprii la finele exercitiului financiar ,,A-+,,. %xercitiul financiar este identic cu anul calendaristic.

SUBIECTUL 18 ELEMENTELE CONTULUI


Contul rep principalul instrument de lucru in evidenta contabila. %ste folosit pt evidenta si calculatia scrisa in ordine cronologica si sistematica a existentei si miscarii unui mijloc economic, sursa sau rezultat. Conturile pot fi : sintetice si analitice. %lementele contului sunt :

.enumirea contului &imbolul contului .ata si explicatia .ebitul si creditul contului 4iscarile contului 1otal sume &oldul contului

.enumirea contului exprima continutul elementului patrimonial asupra caruia se produc modificari : clienti, profitFpierdere, furnizori, casa in lei, banca in lei. &imbolul contului 0 pt a usura munca in contabilitate fiecarui element patrimonial i s-a atribuit un simbol cifric.

SUBIECTUL &9 +ORMULA CONTABILA' )E+INITIE7 ETAPE SI CLASI+ICARE

.*@3' IA"%II&1"'"% Consta in inregistrarea concomitenta si cu aceiasi suma a unei operatii economicofinanciare atat in creditul unui cont cat si in debitul altui cont. Contarea rep explicarea unei operatii pe baza unui document justificativ d.p.d.v contabil. 3a baza inregistrarii unei operatii trebuie realizata analiza contabila. 'naliza este un procedeu specific metodei contabile pe baza careia se cerceteaza operatia d.p.d.v al documentului justificativ stabilindu-se elementele patrimoniale care modifica structurile patrimoniale. %tape : + stabilirea naturii operatiei , determinarea elementelor patrimoniale care se supun modificarilor - aplicarea regulilor de functionare / scrierea formulei contabile Clasificare : + 8romule contabile de inregistrare curenta , 8romule contabile de corectare #stornare$ ' 8ormula contabila simpla este formata dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor . 7 C @ 8ormula contabila compusa se prezinta sub doua forme :

8ormata din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor : : 7 C .+ ., ../ 8ormata dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare .7 : C+

C, CC/

SUBIECTUL &1 STRUCTURA CAPITALULUI PROPRIU


%ste denumit si Capitalul propriu-zis. Capitalul este reprezentat de capitalul societatii, patrimoniul regiei sau patrimoniul public in functie de forma jurdica a unitatii patrimoniale. Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate pe baza actelor de constituire a persoanelor juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. 'cesta este constituit la infiintarea societatii si reprezinta aportul investitorilor pentru formarea resurselor financiare ale societatii. Primele le0a e $e capi al# de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni$ reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale. Rezer%ele $in ree%aluare reprezinta plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale si trebuie prezentate in bilant subpost separat. Rezer%ele sun ! - rezerve legale - constituite anual din profitul pers juridice in cotelr si limitele prevazute de lege - rezerve statutare 0 constituite anual din profitul net conform prevederilor din statutul acesteia. - rezerve pt actiuni proprii - constituite din profitul net pt sustinerea valorii de piata a actiunilor proprii cotate la bursa - alte rezerve 0 pot fi constituite facultativ din profitul net pt acoperirea pierderilor contabile sau pt alte scopuri conform hotararii 'I'. Rezul a ul repor a reprezinta profitul sau pierderea exercitiului anterior a carui afectare a fost amanata de catre 'I' si care va afecta rezultatul exercitiului curent. Rezul a ul e=erci iului reprezinta diferenta dintre venituri si cheltuieli in situatia in care veniturileJ cheltuielile rezulta profit iar in situatia inversa rezulta pierderi.

SUBIECTUL && ACTI(E IMOBILIZATE CORPORALE


.%8IAI1I% Imobilizarile corporale sunt active care: a$ sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor

sau pentru a fi folosite in scopuri administrative b$ sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an si c$ au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

&1"*C1*"'#1%"%A*"I3% &I COA&1"*C1II3%$ Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: - terenuri agricole, - terenuri silvice, - terenuri fara constructii, - terenuri cu zacaminte, - terenuri cu constructii si altele. Inregistrarea constructiilor ca si imobilizari corporale trebuie sa tina seama de activitatea specifica a societatii si de definitia imobilizarilor corporale.

SUBIECTUL &NOTIUNEA )E PATRIMONIU


Ca unitate sintetica de structura patrimoniul are urmatoarele trasaturi caracteristice: - %ste o universalitate juridico-economico-financiara

%ste personal, in sensul ca apartine unei anumite persoane si este netransmisibil fiind conditie fundamentala de intemeiere ontologica a persoanei %ste distinct fata de persoana careia ii apartine si nu este inclus acesteia %ste unic si indivizibil Patrimoniul poate fi alcatuit dintr-o varietate extrem de complexa si de diversa de bunuri, creante si obligatii, care laolalta alcatuiesc o universalitate.

%xistenta unui patrimoniu pp imbinarea a doua elemente : + , persoana fizica sau juridica, ca subiect de drepturi si obligatii bunurile economice ca obiecte de drepturi si obligatii

Patrimoniul poate deveni obiect de studiu al contabilitatii numai in cazul in care el este investit, adica utilizat in activitatea economica in vederea obtinerii de bunuri si servicii destinate vanzarii, cumpararii, ori in activitati administrative si social- culturale prin care se satisfac necesitatile reale ale societatii.

8orma de prezentare a patrimoniului in contabilitate este aceea a unei balante cu doua parti egale. In mod conventional, partea din stanga egalitatii poate fi denumita patrimoniu economic, iar cea din dreapta egalitatii, patrimoniu juridic. P'1"I4OAI*3 %COAO4IC este format din bunuri economice, ca obiecte de drepturi si obligatii, evaluate in bani. %le formeaza substanta materiala a patrimoniului concretizata in bunuri materiale sau corporale #cladiri, masini, materiale, marfuri$ si ca bunuri nemateriale sau necorporale #creante, valori in curs de decontare, brevete de inventii$. P'1"I4OAI*3 K*"I.IC este format din drepturile si obligatiile cu valoare economica care reprezinta cauza, provenienta juridca a elementelor patrimoniale concrete si formeaza substanta juridica a patrimoniului. In contabilitate, bunurile economice sunt cunoscute ca active patrimoniale, iar drepturile si obligatiile, ca pasive patrimoniale, de unde apare o alta ecuatie a patrimoniului : 'ctive patrimoniale7pasive patrimoniale

S-ar putea să vă placă și