Sunteți pe pagina 1din 16

Lege nr.

329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003 Parlamentul Rom niei adopt! pre"enta le#e. CAPITOLUL I $ispo"i%ii #enerale Art. 1. - (1) $etectivul particular este persoana atestat! n condi%iile pre"entei le#i &i care, f!r! s! aduc! atin#ere dreptului la via%! intim!, familial! &i privat! ori altor drepturi &i libert!%i fundamentale, la cererea persoanelor fi"ice sau 'uridice, desf!&oar! activit!%i specifice de investi#are, referitoare la( a) conduita &i moralitatea public! a unei persoane) b) date privind solvabilitatea ori serio"itatea unei persoane fi"ice sau 'uridice poten%ial! partener! ntr* o afacere) c) persoanele disp!rute de la domiciliu) d) bunurile care fac obiectul unor liti#ii de natur! civil! sau penal! nstr!inate n scopul pre'udicierii intereselor unei p!r%i n proces) e) asi#urarea protec%iei mpotriva scur#erii unor informa%ii din sfera vie%ii private sau a activit!%ii a#en%ilor economici care doresc s! p!stre"e confiden%ialitatea acestora. (2) +ctivitatea detectivului particular nu poate fi contrar! re#lement!rilor le#ale interne sau celor interna%ionale la care Rom nia este parte, si#uran%ei na%ionale, ordinii publice ori bunelor moravuri. (3) Informa%iile ob%inute n urma activit!%ilor desf!&urate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, n condi%iile pre"entei le#i. Art. 2. - (1) $etectivul particular &i poate exercita profesia, dup! ca", n cadrul societ!%ilor speciali"ate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, nfiin%ate conform le#isla%iei comerciale &i care func%ionea"! n ba"a licen%ei eliberate de Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne. (2) Obiectul de activitate al societ!%ilor speciali"ate &i al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. (3) -onduc!torii executivi ai societ!%ilor speciali"ate de detectivi particulari trebuie s! fie absolven%i ai facult!%ii de drept sau ai unei &coli postliceale de detectivi ori s! fi ndeplinit func%ia de poli%ist ori lucr!tor n cadrul unei institu%ii publice cu atribu%ii n domeniul ordinii publice sau si#uran%ei na%ionale cu #rad de ofi%er &i s! ndeplineasc! condi%iile prev!"ute la art. 5 lit. c., d., e. &i f.. Art. 3. - (1) $etectivul particular este obli#at s! p!stre"e secretul profesional asupra datelor &i informa%iilor ob%inute. (2) $atele &i informa%iile prev!"ute la alin. /0. pot fi comunicate, la cerere, potrivit le#ii, numai instan%elor 'udec!tore&ti &i Ministerului Public, dac! acestea sunt utile pentru aflarea adev!rului n cau"ele aflate pe rol. (3) 1n activitatea desf!&urat!, detectivul particular se supune le#ii, statutului societ!%ii speciali"ate sau al cabinetului individual de detectivi particulari. CAPITOLUL II $ob ndirea calit!%ii de detectiv particular Art. 4. - +ctivitatea de detectiv particular poate fi desf!&urat! numai de persoanele care sunt atestate profesional. Art. 5. - Poate dob ndi calitatea de detectiv particular persoana care ndepline&te urm!toarele condi%ii( a) are cet!%enie rom n! &i domiciliul n %ar!) b) posed! cel pu%in studii medii &i este absolvent! a unei &coli postliceale de detectivi sau a ndeplinit func%ia de poli%ist ori lucr!tor n cadrul unor institu%ii publice cu atribu%ii n domeniul ap!r!rii, ordinii publice sau si#uran%ei na%ionale ori este absolvent! a unei institu%ii de nv!%!m nt superior) c) este apt! din punct de vedere medical) d) nu a s!v r&it fapte penale) e) nu desf!&oar! o activitate care implic! exerci%iul autorit!%ii publice)

f) a ob%inut avi"ul inspectoratului de poli%ie 'ude%ean sau al $irec%iei #enerale de poli%ie a municipiului 2ucure&ti, dup! ca") g) a promovat examenul de atestare a calit!%ii de detectiv, conform prevederilor art. 3. Art. 6. - Pentru sus%inerea examenului de atestare a calit!%ii de detectiv particular, cei interesa%i trebuie s! depun! la inspectoratele de poli%ie 'ude%ene sau, dup! ca", la $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti urm!toarele acte( a) cerere) b) curriculum vitae) c) actul de stare civil!, n copie le#ali"at!) d) actul de studii, n copie le#ali"at!) e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, n copie le#ali"at!) f) certificate medicale &i de testare psi4olo#ic!, eliberate de o unitate sanitar! speciali"at!, respectiv de un laborator autori"at) g) certificat de ca"ier 'udiciar) h) declara%ie din care s! re"ulte c! ndepline&te condi%ia prev!"ut! la art. 5 lit. e.) ) dovada ac4it!rii tarifului pentru sus%inerea examenului de atestare a cuno&tin%elor, stabilit n conformitate cu dispo"i%iile le#ale. Art. !. - (1) -alitatea de detectiv particular se dob nde&te n urma verific!rii ndeplinirii condi%iilor prev!"ute de le#e &i a examin!rii candida%ilor de c!tre o comisie instituit! la nivelul inspectoratului de poli%ie 'ude%ean, respectiv al $irec%iei #enerale de poli%ie a municipiului 2ucure&ti. (2) -omisia prev!"ut! la alin. /0. se ntrune&te trimestrial, iar verificarea cuno&tin%elor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne. (3) $up! promovarea examenului, detectivului particular i se eliberea"! un atestat, pe ba"a c!ruia se poate asocia, ori an#a'a la o societate licen%iat! sau &i poate nfiin%a cabinet individual pentru desf!&urarea de activit!%i de investi#are. (4) Persoana respins! la examen poate depune contesta%ie la Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne n termen de 3 "ile, acesta av nd obli#a%ia s! o solu%ione"e n termen de 30 de "ile de la data depunerii. Art. ". - (1) -alitatea de detectiv particular ncetea"!( a) prin renun%are scris!, care se depune la inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau, dup! ca", la $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti) b) prin anularea atestatului n condi%iile art. 23 alin. /2.) c) c nd persoana n cau"! nu mai ndepline&te condi%iile prev!"ute la art. 5 lit. a. &i c.*e.. (2) -alitatea de detectiv particular se suspend!( a) c nd mpotriva persoanei n cau"! se pune n mi&care ac%iunea penal!, pentru o infrac%iune s!v r&it! cu inten%ie, n le#!tur! cu activitatea sa de detectiv) n acest ca" suspendarea durea"! p n! la solu%ionarea definitiv! a cau"ei) b) pe timpul c t detectivul particular se afl! n una dintre situa%iile prev!"ute la art. 00) c) n condi%iile prev!"ute la art. 20 &i art. 23 alin. /0.. Art. 9. - (1) $up! promovarea examenului de atestare inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau, dup! ca", $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti eliberea"! persoanei n cau"! o le#itima%ie de detectiv particular, cu plata unei taxe. (2) -uantumul taxei prev!"ute la alin. /0., precum &i forma &i con%inutul le#itima%iei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului ,eneral al Poli%iei Rom ne. Art. 1#. - 5xercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibil! cu( a) activitatea salari"at! n cadrul altor profesii, care implic! exerci%iul autorit!%ii publice) b) activit!%i care influen%ea"! independen%a profesiei ori contravin bunelor moravuri) c) exercitarea nemi'locit! de fapte de comer%, cu excep%ia celor conforme obiectului de activitate &i ndeplinirii atribu%iilor specifice. CAPITOLUL III $repturile &i obli#a%iile detectivului particular, ale societ!%ilor speciali"ate &i ale cabinetelor individuale n care acesta &i desf!&oar! activitatea Art. 11. - (1) 1n exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul s! efectue"e investi#a%ii n

le#!tur! cu persoanele, bunurile, faptele, datele &i mpre'ur!rile care fac obiectul acestei activit!%i, cu respectarea strict! a drepturilor &i libert!%ilor cet!%enilor, precum &i a dispo"i%iilor le#ale. (2) 1n efectuarea investi#a%iei detectivul particular poate solicita persoanelor fi"ice sau autorit!%ilor publice informa%ii care, potrivit le#ii, nu sunt clasificate &i nu aduc atin#ere dreptului la via%! intim!, familial! &i privat! ori altor drepturi &i libert!%i fundamentale ale persoanei vi"ate. Art. 12. - $etectivul particular are urm!toarele obli#a%ii( a) s! manifeste probitate &i con&tiincio"itate profesional!, scopul activit!%ii sale fiind aflarea adev!rului n cau"a pentru care a fost an#a'at) b) s! foloseasc! metode &i mi'loace de investi#are prin care s! nu aduc! atin#ere normelor de drept ori drepturilor &i libert!%ilor cet!%ene&ti) c) s! p!stre"e, c4iar &i dup! ncetarea calit!%ii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele &i mpre'ur!rile despre care a luat cuno&tin%! n timpul desf!&ur!rii activit!%ii, cu excep%ia ca"urilor expres prev!"ute de le#e) d) s! nu u"e"e de calitatea de detectiv particular dec t n interesul serviciului. Art. 13. - $etectivului particular, n desf!&urarea activit!%ii, i este inter"is! efectuarea de investi#a%ii cu privire la( a) activitatea personalului repre"entan%elor diplomatice &i consulare sau a or#ani"a%iilor interna%ionale cu statut similar) b) activitatea persoanelor, desf!&urat! permanent ori temporar, cu orice titlu, n interesul autorit!%ilor publice, institu%iilor sau altor persoane 'uridice de interes public ori n serviciile de interes public) c) datele confiden%iale cu privire la convin#erile politice, reli#ioase, filosofice sau sindicale &i la exprimarea acestor convin#eri, la orientarea sexual!, s!n!tatea, ori#inea social! ori etnic! a unei persoane) d) cau"ele penale aflate n lucru la or#anele 'udiciare) e) activit!%ile specifice desf!&urate de institu%iile cu atribu%ii n domeniul ap!r!rii, ordinii publice &i si#uran%ei na%ionale. Art. 14. - 6ociet!%ile speciali"ate &i cabinetele individuale de detectivi particulari au urm!toarele drepturi( a) s! se dote"e &i s! foloseasc! mi'loacele te4nice de investi#are &i comunica%ii permise de le#e) b) s! or#ani"e"e cursuri &i alte activit!%i de pre#!tire profesional! &i fi"ic! specifice pentru perfec%ionarea pre#!tirii personalului propriu) c) s! se afilie"e n asocia%ii profesionale care s! le repre"inte interesele n rela%iile cu alte asocia%ii sau cu institu%ii ale statului) d) s! solicite oficial de la autorit!%ile publice date despre persoane, bunuri sau situa%ii necesare detectivului particular n procesul de investi#are, care, potrivit le#ii, nu sunt clasificate &i nu aduc atin#ere dreptului la via%a intim!, familial! &i privat! ori altor drepturi &i libert!%i fundamentale ale persoanei vi"ate. Art. 15. - 1n or#ani"area &i desf!&urarea activit!%ii detectivii particulari din societ!%ile speciali"ate &i din cabinetele individuale au obli#a%ia( a) s! ntreprind! investi#a%ii numai n ba"a unei conven%ii scrise nc4eiate cu clientul) b) s! nfiin%e"e un re#istru numerotat &i s! l nre#istre"e la inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau, dup! ca", la $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti, n care vor %ine eviden%a ca"urilor investi#ate) c) s! comunice datele &i informa%iile solicitate de or#anele de cercetare penal!, de procuror sau de instan%a de 'udecat!) d) n ca"urile n care constat! c! informa%iile ob%inute vi"ea"! si#uran%a na%ional!, s! sesi"e"e de ndat! autorit!%ile cu atribu%ii n domeniu) e) s! an#a'e"e &i s! foloseasc! pentru activit!%ile specifice de investi#a%ii numai persoane care au calitatea de detectiv particular) f) n raport de posibilit!%i &i pe ba"a unor conven%ii, s! primeasc! n practic! elevi ai &colilor de detectivi particulari. CAPITOLUL I$ 6anc%iuni

Art. 16. - 7erespectarea dispo"i%iilor pre"entei le#i atra#e, dup! ca", r!spunderea civil!, material!, disciplinar!, contraven%ional! sau penal!. Art. 1!. - 1nc!lcarea prevederilor art. 2 alin. /0., ale art. 8, precum &i declararea de date false prin actul prev!"ut la art. 9 lit. 4. constituie infrac%iuni &i se pedepsesc potrivit -odului penal. Art. 1". - -onstituie contraven%ii urm!toarele fapte, dac! nu sunt s!v r&ite n astfel de condi%ii nc t, potrivit le#ii penale, s! fie considerate infrac%iuni( a) efectuarea de investi#a%ii n alte ca"uri dec t cele prev!"ute la art. 0 alin. /0. sau cu nc!lcarea prevederilor art. 02 lit. b.*d. &i ale art. 03) b) nc!lcarea prevederilor art. 3 alin. /0. &i /3.) c) nc!lcarea prevederilor art. 2 alin. /2. &i /3., art. 3 alin. /2. &i ale art. 05 lit. a.*e.. Art. 19. - (1) -ontraven%iile prev!"ute la art. 0: se sanc%ionea"! dup! cum urmea"!( a) faptele prev!"ute la lit. a. &i c., cu amend! de la 5.000.000 lei la 00.000.000 lei) b) fapta prev!"ut! la lit. b., cu amend! de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) 1n ca"ul contraven%iilor prev!"ute la art. 0: lit. c., sanc%iunea amen"ii poate fi aplicat! &i persoanei 'uridice, ca" n care limitele acesteia sunt de la 00.000.000 lei la 25.000.000 lei. Art. 2#. - (1) Repetarea s!v r&irii contraven%iilor prev!"ute la art. 0: lit. a. &i c. n interval de un an atra#e suspendarea atestatului pe o perioad! de la 3 la 9 luni. (2) 6uspendarea atestatului &i revocarea suspend!rii se dispun, n toate ca"urile, de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne, la propunerea inspectoratelor de poli%ie 'ude%ene sau a $irec%iei #enerale de poli%ie a municipiului 2ucure&ti, &i se comunic! persoanei n cau"!. Art. 21. - -onstatarea contraven%iilor &i aplicarea sanc%iunilor se fac de c!tre poli%i&ti anume desemna%i de Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne. Art. 22. - Prevederile Ordonan%ei ,uvernului nr. 2;2000 privind re#imul 'uridic al contraven%iilor, aprobat! cu modific!ri &i complet!ri prin <e#ea nr. 0:0;2002, cu modific!rile ulterioare, cu excep%ia art. 2: &i 2=, se aplic! &i contraven%iilor prev!"ute de pre"enta le#e. Art. 23. - (1) 1nc!lcarea obli#a%iilor prev!"ute la art. 05 poate atra#e &i suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dup! ca", a licen%ei de func%ionare a societ!%ii speciali"ate de detectivi, pe o perioad! cuprins! ntre o lun! &i 3 luni. (2) +testatul de detectiv particular sau, dup! ca", licen%a de func%ionare a societ!%ii speciali"ate de detectivi poate fi anulat! dac!, ntr*un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licen%ei, este s!v r&it! din nou una dintre faptele care atra# m!sura suspend!rii. Art. 24. - (1) M!surile prev!"ute la art. 23 se dispun de inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau, dup! ca", de c!tre $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti. (2) 1mpotriva m!surilor prev!"ute la alin. /0. detectivul particular sau, dup! ca", societatea comercial! speciali"at! poate face pl n#ere la 'udec!toria n circumscrip%ia c!reia &i are domiciliul sau sediul. CAPITOLUL $ $ispo"i%ii finale Art. 25. - -ontrolul activit!%ii specifice desf!&urate de societ!%ile speciali"ate &i de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuea"! de poli%i&ti anume desemna%i de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne, cu avi"ul Ministerului Public. Art. 26. - Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne %ine eviden%a tuturor detectivilor atesta%i, a societ!%ilor speciali"ate &i a cabinetelor individuale de detectivi particulari. Art. 2!. - 7omenclatorul de activit!%i din economia na%ional! se completea"! cu activitatea de detectiv particular. Art. 2". - (1) Pre"enta le#e intr! n vi#oare la =0 de "ile de la publicarea n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I. (2) 1n 90 de "ile de la publicare, Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne &i 6erviciul Rom n de Informa%ii vor elabora proiectul normelor de aplicare a pre"entei le#i, pe care l vor supune aprob!rii ,uvernului.

+ceast! le#e a fost adoptat! de 6enat n &edin%a din 29 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. /0. din -onstitu%ia Rom niei.

Lege nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea &i completarea <e#ii nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 29 iulie 2008 Parlamentul Rom niei adopt! pre"enta le#e. Art. I. - <e#ea nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicat! n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se modific! &i se completea"! dup! cum urmea"!( 1. <a articolul 2, dup! alineatul /3. se introduce alineatul /8. cu urm!torul cuprins( >/8. +socia%ii sau ac%ionarii persoane fi"ice ai societ!%ilor speciali"ate de detectivi particulari, nfiin%ate conform alin. /0., trebuie s! ndeplineasc! cumulativ condi%iile prev!"ute de art. 5 lit. d. &i e..> 2. <a articolul 3, alineatul /2. va avea urm!torul cuprins( >/2. $atele &i informa%iile prev!"ute la alin. /0. pot fi comunicate, la cerere, n condi%iile le#ii, numai instan%elor 'udec!tore&ti &i Ministerului Public, dac! acestea sunt utile pentru aflarea adev!rului n cau"ele penale.> 3. <a articolul 5, literele a., d. &i #. vor avea urm!torul cuprins( >a. are cet!%enia rom n! sau cet!%enia unuia dintre statele membre ale ?niunii 5uropene ori ale 6pa%iului 5conomic 5uropean) ............................................................................................ d. s! nu fi fost condamnat pentru infrac%iuni s!v r&ite cu inten%ie) ............................................................................................ #. a promovat examenul de atestare a calit!%ii de detectiv particular, conform prevederilor art. 3, ori de%ine un certificat de calificare n aceast! profesie sau un atestat similar eliberat n unul dintre statele membre ale ?niunii 5uropene &i ale 6pa%iului 5conomic 5uropean.> 4. <a articolul 3, dup! alineatul /8. se introduc alineatele /5. &i /9. cu urm!torul cuprins( >/5. -et!%enii din statele membre ale ?niunii 5uropene &i ale 6pa%iului 5conomic 5uropean care au calitatea de detectiv particular pot desf!&ura activit!%ile specifice acestei profesii pe teritoriul Rom niei, n condi%iile pre"entei le#i, exclusiv n ba"a unei dele#a%ii emise de societatea pe care o repre"int!, n vederea solu%ion!rii ca"ului ce face necesar! pre"en%a acestora n Rom nia. -et!%enii din statele membre ale ?niunii 5uropene &i ale 6pa%iului 5conomic 5uropean fac dovada calit!%ii de detectiv particular cu actul care atest! n mod valabil aceast! calitate n statul de ori#ine sau de provenien%!. /9. $etectivii prev!"u%i la alin. /5. au obli#a%ia ca naintea desf!&ur!rii oric!ror activit!%i specifice &i la ncetarea acestora s! n&tiin%e"e or#anul de poli%ie competent teritorial.> 5. +rticolul = va avea urm!torul cuprins( >+rt. =. * /0. $up! promovarea examenului de atestare detectivul particular utili"ea"!, n scopul dovedirii acestei calit!%i, le#itima%ia de detectiv particular. /2. <e#itima%ia de detectiv particular este nominal! &i nu este transmisibil!. Modul de eliberare, forma &i con%inutul le#itima%iei se stabilesc prin ordin al ministrului administra%iei &i internelor, care se public! n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I.> 6. <a articolul 05, litera c. va avea urm!torul cuprins( >c. s! comunice datele &i informa%iile solicitate de procuror sau de instan%a de 'udecat!, pentru solu%ionarea unor cau"e penale)> !. <a articolul 05 se introduce alineatul /2. cu urm!torul cuprins( >/2. 6ociet!%ile speciali"ate &i cabinetele individuale de detectivi particulari &i ntocmesc re#ulament de or#ani"are &i func%ionare, care se aprob! prin dispo"i%ie scris! a conduc!torului executiv al societ!%ii sau a &efului cabinetului individual, dup! ca".>

". +rticolul 0: va avea urm!torul cuprins( >+rt. 0:. * -onstituie contraven%ii urm!toarele fapte( a. efectuarea de investi#a%ii n alte ca"uri dec t cele prev!"ute la art. 0 alin. /0. sau cu nc!lcarea prevederilor art. 02 lit. b.*d. &i ale art. 03) b. nc!lcarea prevederilor art. 3 alin. /0. &i /3. &i ale art. 3 alin. /9.) c. nc!lcarea prevederilor art. 2 alin. /2. &i /3., art. 3 alin. /2. &i ale art. 05 lit. a.*e..> 9. +rticolul 23 va avea urm!torul cuprins( >+rt. 23. * /0. 1nc!lcarea obli#a%iilor prev!"ute la art. 05 alin. /0. lit. a.*e. atra#e &i suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dup! ca", a licen%ei de func%ionare a societ!%ii speciali"ate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioad! cuprins! ntre o lun! &i 3 luni. /2. +testatul de detectiv particular sau, dup! ca", licen%a de func%ionare a societ!%ii speciali"ate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anulea"! dac!, ntr*un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licen%ei, este s!v r&it! din nou una dintre faptele care atra# m!sura suspend!rii.> 1#. +rticolul 28 va avea urm!torul cuprins( >+rt. 28. * /0. M!surile prev!"ute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de c!tre inspectoratul de poli%ie 'ude%ean care l*a emis sau, dup! ca", de c!tre $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti. /2. 6uspendarea sau anularea licen%ei de func%ionare a societ!%ii speciali"ate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, n condi%iile pre"entei le#i, de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne.> 11. $up! articolul 23 se introduce articolul 230, cu urm!torul cuprins( >+rt. 230. * /0. Prevederile pre"entei le#i se completea"! cu dispo"i%iile le#ale privind recunoa&terea diplomelor &i calific!rilor profesionale pentru profesiile re#lementate din Rom nia. /2. $ocumentele necesare pentru dob ndirea calit!%ii de detectiv particular, altele dec t cele prev!"ute la alin. /0., eliberate cet!%enilor statelor membre ale ?niunii 5uropene sau apar%in nd 6pa%iului 5conomic 5uropean, de c!tre autorit!%ile statului de ori#ine sau de provenien%!, sunt recunoscute n condi%iile le#ii.> Art. II. - <e#ea nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific!rile &i complet!rile aduse prin pre"enta le#e, va fi republicat!, d ndu*se textelor o nou! numerotare. +ceast! le#e a fost adoptat! de Parlamentul Rom niei, cu respectarea prevederilor art. 35 &i ale art. 39 alin. /0. din -onstitu%ia Rom niei, republicat!.

Guvernul Romniei %&t'r(re nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea 7ormelor de aplicare a <e#ii nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. =:3 din 23 octombrie 2008 1n temeiul art. 00: din -onstitu%ia Rom niei, republicat!, &i al art. 2: alin. /2. din <e#ea nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific!rile &i complet!rile ulterioare, ,uvernul Rom niei adopt! pre"enta 4ot!r re. Art c&) *n c. - 6e aprob! 7ormele de aplicare a <e#ii nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific!rile &i complet!rile ulterioare, prev!"ute n anexa care face parte inte#rant! din pre"enta 4ot!r re. PRIM*MI7I6@R? +$RI+7 7A6@+65 -ontrasemnea"!( *************** Ministru de stat, ministrul administra%iei &i internelor, Marian Blorian 6!niu%! p. $irectorul 6erviciului Rom n de Informa%ii, Ion Popescu Ministrul muncii, solidarit!%ii sociale &i familiei, $an Mircea Popescu 2ucure&ti, 3 octombrie 2008. 7r. 0.999. A+,-. +&r/' din 7 octombrie 2004 de aplicare a <e#ii nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. =:3 din 23 octombrie 2008 1. <e#e( >+rt. 0. * /0. $etectivul particular este persoana atestat! n condi%iile pre"entei le#i &i care, f!r! s! aduc! atin#ere dreptului la via%! intim!, familial! &i privat! ori altor drepturi &i libert!%i fundamentale, la cererea persoanelor fi"ice sau 'uridice, desf!&oar! activit!%i specifice de investi#are, referitoare la( a. conduita &i moralitatea public! a unei persoane) b. date privind solvabilitatea ori serio"itatea unei persoane fi"ice sau 'uridice poten%ial! partener! ntr* o afacere) c. persoanele disp!rute de la domiciliu) d. bunurile care fac obiectul unor liti#ii de natur! civil! sau penal! nstr!inate n scopul pre'udicierii intereselor unei p!r%i n proces) e. asi#urarea protec%iei mpotriva scur#erii unor informa%ii din sfera vie%ii private sau a activit!%ii

a#en%ilor economici care doresc s! p!stre"e confiden%ialitatea acestora. /2. +ctivitatea detectivului particular nu poate fi contrar! re#lement!rilor le#ale interne sau celor interna%ionale la care Rom nia este parte, si#uran%ei na%ionale, ordinii publice ori bunelor moravuri. /3. Informa%iile ob%inute n urma activit!%ilor desf!&urate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, n condi%iile pre"entei le#i.> 7orme( 1.1. Prin activit!%i specifice de investi#are, n sensul pre"entelor norme, se n%ele#e activit!%ile de studiere am!nun%it! &i de cercetare, efectuate n ca"ul investi#at de c!tre detectivul particular prin folosirea mi'loacelor, metodelor &i procedurilor adecvate de lucru, n scopul reali"!rii sarcinii investi#a%iei inclusiv, n func%ie de ca", m!surile specifice de acoperire care s! asi#ure protec%ia investi#a%iei. 1.2. $etectivul particular va refu"a ca"ul atunci c nd clientul solicit! activit!%i ce ncalc! normele le#ale n vi#oare sau bunele moravuri &i va comunica acest lucru or#anelor de poli%ie, iar n ca"ul n care constat! c! informa%iile solicitate de client vi"ea"! si#uran%a na%ional!, va sesi"a de ndat! autorit!%ile cu atribu%ii n domeniu. 2. <e#e( >+rt. 2. * /0. $etectivul particular &i poate exercita profesia, dup! ca", n cadrul societ!%ilor speciali"ate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari nfiin%ate conform le#isla%iei comerciale &i care func%ionea"! n ba"a licen%ei eliberate de Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne. /2. Obiectul de activitate al societ!%ilor speciali"ate &i al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. /3. -onduc!torii executivi ai societ!%ilor speciali"ate de detectivi particulari trebuie s! fie absolven%i ai facult!%ii de drept sau ai unei &coli postliceale de detectivi ori s! fi ndeplinit func%ia de poli%ist ori lucr!tor n cadrul unei institu%ii publice cu atribu%ii n domeniul ordinii publice sau si#uran%ei na%ionale cu #rad de ofi%er &i s! ndeplineasc! condi%iile prev!"ute la art. 5 lit. c., d., e. &i f.. /8. +socia%ii sau ac%ionarii persoane fi"ice ai societ!%ilor speciali"ate de detectivi particulari, nfiin%ate conform alin. /0., trebuie s! ndeplineasc! cumulativ condi%iile prev!"ute de art. 5 lit. d. &i e..> 7orme( 2.1. Pentru ob%inerea licen%ei de func%ionare, asocia%ii;ac%ionarii societ!%ilor speciali"ate trebuie s! ndeplineasc! condi%iile prev!"ute de art. 5 lit. d. &i e. din <e#ea nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific!rile &i complet!rile ulterioare, denumit! n continuare le#e. 2.2. Pentru ob%inerea licen%ei de func%ionare conduc!torii societ!%ilor speciali"ate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau la $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, dup! ca", urm!toarele documente( a) cerere adresat! Inspectoratului ,eneral al Poli%iei Rom ne * $irec%ia de investi#a%ii criminale, prin care se solicit! eliberarea licen%ei de func%ionare, nre#istrat! &i datat!, din care s! re"ulte denumirea, adresa sediului social;administrativ &i a punctelor de lucru, numele &i calitatea conduc!torilor executivi, num!rul de telefon &i fax) b) copia actului de proprietate sau de folosin%! pentru sediul social;administrativ &i pentru punctele de lucru) c) pentru conduc!torii executivi ai societ!%ii * copie le#ali"at! a diplomei de studii pentru absolven%ii facult!%ilor de drept sau ai unei &coli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverin%e din care s! reias! c! au ndeplinit func%ia de poli%ist sau lucr!tor n cadrul unei institu%ii publice cu atribu%ii n domeniul ordinii publice ori si#uran%ei na%ionale cu #rad de ofi%er) d) avi"ul, n copie, eliberat de inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau, dup! ca", de $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, n ra"a c!reia func%ionea"! societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari) e) declara%ie scris! &i autentificat! din care s! re"ulte c! nu desf!&oar! o activitate care implic! exercitarea autorit!%ii publice pentru conduc!torii executivi) f) copie le#ali"at! a actului constitutiv al societ!%ii, n care s! fie men%ionat codul -+57, sau a contractului de societate &i statutului societ!%ii, dup! ca", ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular) g) copii de pe actele de identitate ale conduc!torilor executivi) h) copie a certificatului de nre#istrare a societ!%ii la oficiul re#istrului comer%ului)

) certificate medicale, n ori#inal, pentru conduc!torii executivi) 0) lista cu mi'loacele materiale*te4nice, de transport, de comunica%ii, a mi'loacelor audio*video, a aparaturii de identificare, a centrelor de suprave#4ere &i a te4nicii de calcul, pe care urmea"! s! le foloseasc!) 1) copie a atestatului de detectiv particular * numai pentru cabinetele individuale) )) re#ulamentul de or#ani"are &i func%ionare) /) certificat de ca"ier 'udiciar. 2.3. 2aremele medicale pentru dob ndirea calit!%ii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administra%iei &i internelor, cu avi"ul Ministerului 6!n!t!%ii. 2.4. Re#ulamentul de or#ani"are &i func%ionare va avea urm!torul cuprins( a) dispo"i%ii #enerale) b) structura or#ani"atoric! a societ!%ii) c) condi%ii de an#a'are /cu respectarea le#isla%iei muncii &i a prevederilor <e#ii nr. 32=;2003.) d) pre#!tirea personalului &i controlul acestuia n activitatea desf!&urat!) e) atribu%iile personalului societ!%ii sau cabinetului individual) f) dotarea personalului) g) fluxul informa%iilor re"ultate n urma procesului de investi#are &i nivelul de acces al personalului societ!%ii;cabinetului individual la acestea) h) dispo"i%ii finale, care vor cuprinde n mod obli#atoriu prevederi referitoare la obli#a%ia de a nu an#a'a personalul n ac%iuni de for%!, n execut!ri silite, recuper!ri de debite, conflicte stradale sau ntre #rupuri de persoane, obli#ativitatea ncet!rii raporturilor de munc! cu an#a'atul n ca"ul retra#erii avi"ului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum &i obli#a%ia de a comunica, n termen de 00 "ile, inspectoratului de poli%ie 'ude%ean sau $irec%iei ,enerale de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, dup! ca", cu privire la modific!rile produse n or#ani"are, structur!, adresa sediului social sau a punctelor de lucru. 2.5. Inspectoratele de poli%ie 'ude%ene &i $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti vor transmite, n termen de 5 "ile de la primire, documentele men%ionate la pct. 2.2 la Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne * $irec%ia de investi#a%ii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licen%ei de func%ionare. 2.6. 1ncetarea sau ntreruperea activit!%ii pentru care s*a acordat licen%a de func%ionare a societ!%ii, cu preci"area intervalului de timp, va fi comunicat! n termen de 00 "ile la inspectoratele de poli%ie 'ude%ene sau la $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, dup! ca". 2.!. @oate documentele prev!"ute la pct. 2.2 vor fi depuse n dou! exemplare, n copie le#ali"at!, cu excep%ia certificatului de ca"ier 'udiciar prev!"ut la pct. 2.2 lit. m. &i a certificatelor medicale prev!"ute la pct. 2.2 lit. i., care vor fi depuse n ori#inal &i nso%ite de o copie le#ali"at!. 2.". <icen%a de func%ionare se eliberea"! de Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne numai dup! verificarea ndeplinirii tuturor condi%iilor prev!"ute de le#e. 2.9. Borma &i con%inutul licen%ei de func%ionare sunt prev!"ute n anexa nr. 0 la pre"entele norme. 2.1#. Pentru reali"area obiectului unic de activitate, societ!%ile speciali"ate &i cabinetele individuale pot efectua( a) consultan%! de specialitate) b) activit!%i de investi#are pentru reali"area prevederilor art. 0 alin. /0. din le#e, prin folosirea de mi'loace, proceduri &i metode de munc!, precum &i orice alte activit!%i permise de le#e &i n condi%iile le#ii, n scopul solu%ion!rii ca"ului. 3. <e#e( >+rt. 5. * Poate dob ndi calitatea de detectiv particular persoana care ndepline&te urm!toarele condi%ii( a. are cet!%enia rom n! sau cet!%enia unuia dintre statele membre ale ?niunii 5uropene ori ale 6pa%iului 5conomic 5uropean) b. posed! cel pu%in studii medii &i este absolvent! a unei &coli postliceale de detectivi sau a ndeplinit func%ia de poli%ist ori lucr!tor n cadrul unor institu%ii publice cu atribu%ii n domeniul ap!r!rii, ordinii publice sau si#uran%ei na%ionale ori este absolvent! a unei institu%ii de nv!%!m nt superior) c. este apt! din punct de vedere medical) d. s! nu fi fost condamnat! pentru infrac%iuni s!v r&ite cu inten%ie) e. nu desf!&oar! o activitate care implic! exerci%iul autorit!%ii publice)

f. a ob%inut avi"ul inspectoratului de poli%ie 'ude%ean sau al $irec%iei #enerale de poli%ie a municipiului 2ucure&ti, dup! ca") #. a promovat examenul de atestare a calit!%ii de detectiv particular, conform prevederilor art. 3, ori de%ine un certificat de calificare n aceast! profesie sau un atestat similar eliberat n unul dintre statele membre ale ?niunii 5uropene &i ale 6pa%iului 5conomic 5uropean.> 7orme( 3.1. -et!%enii statelor membre ale ?niunii 5uropene sau ale 6pa%iului 5conomic 5uropean dob ndesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul Rom niei( a) prin recunoa&terea de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne a certificatului de calificare n aceast! profesie sau a atestatului similar eliberat n unul dintre statele membre ale ?niunii 5uropene sau ale 6pa%iului 5conomic 5uropean, conform <e#ii nr. 200;2008 privind recunoa&terea diplomelor &i calific!rilor profesionale pentru profesiile re#lementate din Rom nia) sau b) prin promovarea examenului de atestare a calit!%ii de detectiv particular, conform art. 3 din le#e. 3.2. -et!%enii statelor membre ale ?niunii 5uropene sau ale 6pa%iului 5conomic 5uropean pot face dovada ndeplinirii condi%iilor prev!"ute de art. 5 lit. c. &i d. din le#e cu documentele ec4ivalente celor prev!"ute la art. 9 lit. f. &i #. din le#e, eliberate de autorit!%ile competente din unul dintre aceste state. 3.3. $ocumentele care atest! formarea n profesie sau experien%a profesional!, solicitate conform art. 2 alin. /3. &i art. 5 lit. b. din le#e, eliberate n unul dintre statele membre ale ?niunii 5uropene sau ale 6pa%iului 5conomic 5uropean, se recunosc n scop profesional de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne, conform <e#ii nr. 200;2008. 3.4. $ocumentele care atest! studiile medii &i universitare, eliberate n str!in!tate, prev!"ute la art. 2 alin. /3. &i la art. 5 lit. b. din le#e, se recunosc de c!tre Ministerul 5duca%iei &i -ercet!rii. 3.5. $ispo"i%iile pct. 3.0 lit. a., pct. 3.3 &i 3.8 se aplic! &i cet!%enilor rom ni. 3.6. Procedura de recunoa&tere prev!"ut! la pct. 3.0 lit. a. &i la pct. 3.3 se stabile&te prin ordin al ministrului administra%iei &i internelor. 4. <e#e( >+rt. 3. * /0. -alitatea de detectiv particular se dob nde&te n urma verific!rii ndeplinirii condi%iilor prev!"ute de le#e &i a examin!rii candida%ilor de c!tre o comisie instituit! la nivelul inspectoratului de poli%ie 'ude%ean, respectiv al $irec%iei #enerale de poli%ie a municipiului 2ucure&ti. /2. -omisia prev!"ut! la alin. /0. se ntrune&te trimestrial, iar verificarea cuno&tin%elor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne. /3. $up! promovarea examenului, detectivului particular i se eliberea"! un atestat, pe ba"a c!ruia se poate asocia ori an#a'a la o societate licen%iat! sau &i poate nfiin%a cabinet individual pentru desf!&urarea de activit!%i de investi#are. /8. Persoana respins! la examen poate depune contesta%ie la Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne n termen de 3 "ile, acesta av nd obli#a%ia s! o solu%ione"e n termen de 30 de "ile de la data depunerii. /5. -et!%enii din statele membre ale ?niunii 5uropene &i ale 6pa%iului 5conomic 5uropean care au calitatea de detectiv particular pot desf!&ura activit!%ile specifice acestei profesii pe teritoriul Rom niei, n condi%iile pre"entei le#i, exclusiv n ba"a unei dele#a%ii emise de societatea pe care o repre"int!, n vederea solu%ion!rii ca"ului ce face necesar! pre"en%a acestora n Rom nia. -et!%enii din statele membre ale ?niunii 5uropene &i ale 6pa%iului 5conomic 5uropean fac dovada calit!%ii de detectiv particular cu actul care atest! n mod valabil aceast! calitate n statul de ori#ine sau de provenien%!. /9. $etectivii prev!"u%i la alin. /5. au obli#a%ia ca naintea desf!&ur!rii oric!ror activit!%i specifice &i la ncetarea acestora s! n&tiin%e"e or#anul de poli%ie competent teritorial.> 7orme( 4.1. -omisia de examinare prev!"ut! la art. 3 alin. /0. din le#e se constituie prin dispo"i%ie scris! a directorului #eneral al $irec%iei ,enerale de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, respectiv a inspectorului*&ef al inspectoratului de poli%ie 'ude%ean, &i este format! din ofi%eri de poli%ie speciali"a%i n domeniu. -omisia are n componen%! un pre&edinte, 2 membri &i un secretar. 4.2. <a lucr!rile comisiei de examinare pot participa repre"entan%i anume mandata%i ai asocia%iilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deci"iei de atestare individual!. 4.3. @ematica de examinare n vederea atest!rii se stabile&te de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne, la propunerea $irec%iei de investi#a%ii criminale, &i se aduce la cuno&tin%! publicului, prin

mi'loacele de comunicare n mas! ori prin afi&are la sediile unit!%ilor de poli%ie la care se constituie comisii de examinare n vederea atest!rii, cu minimum 30 de "ile nainte de data or#ani"!rii examin!rii candida%ilor. 4.4. 5xamenul pentru ob%inerea atestatului de detectiv particular const! ntr*o prob! scris!, eliminatorie, precum &i n sus%inerea unui interviu. 1n func%ie de re"ultatele ob%inute, candida%ii sunt declara%i >admi&i> sau >respin&i>. 4.5. <ista cuprin" nd situa%ia re"ultatelor ob%inute la examenele de atestare se afi&ea"! la sediul unit!%ii de poli%ie care or#ani"ea"! examinarea, n locuri accesibile publicului. 4.6. 1n termen de 28 de ore de la data afi&!rii re"ultatelor, candida%ii respin&i la examenul de ob%inere a atestatului pot depune contesta%ie la sediul inspectoratului de poli%ie 'ude%ean ori la $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, dup! ca". 4.!. -ontesta%iile se solu%ionea"! de o comisie special!, numit! prin dispo"i%ie a &efului unit!%ii de poli%ie care a or#ani"at examenul de ob%inere a atestatului de detectiv particular &i care are n componen%!( un pre&edinte, 2 membri, ofi%eri de poli%ie speciali"a%i n domeniu &i un secretar. Bunc%ia de pre&edinte al comisiei de contesta%ii va fi ndeplinit! de unul dintre inspectorii ad'unc%i ai inspectoratului de poli%ie 'ude%ean, respectiv de un director ad'unct al $irec%iei ,enerale de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, iar func%ia de secretar va fi ndeplinit! de &eful structurii de resurse umane a unit!%ii de poli%ie. 4.". Borma &i con%inutul atestatului de detectiv particular sunt prev!"ute n anexa nr. 2 la pre"entele norme. 4.9. <a sosirea pe teritoriul Rom niei, nainte de declan&area oric!rei activit!%i n calitate de detectiv particular, n ba"a art. 3 alin. /9., cet!%enii din statele membre ale ?niunii 5uropene &i ale 6pa%iului 5conomic 5uropean au obli#a%ia de a n&tiin%a n scris, conform formularului pre"entat n anexa nr. 3 la pre"entele norme, unitatea de poli%ie pe ra"a c!reia urmea"! s! ini%ie"e investi#a%ia. 5. <e#e( >+rt. :. * /0. -alitatea de detectiv particular ncetea"!( a. prin renun%are scris!, care se depune la inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau, dup! ca", la $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti) b. prin anularea atestatului n condi%iile art. 23 alin. /2.) c. c nd persoana n cau"! nu mai ndepline&te condi%iile prev!"ute la art. 5 lit. a. &i c.*e..> 7orme( 5.1. 1n termen de 3 "ile de la data constat!rii s!v r&irii uneia dintre faptele prev!"ute la art. 23 alin. /2. din le#e, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poli%ie emitent!, prin dispo"i%ia semnat! de &eful acesteia. 5.2. 1n maximum 5 "ile de la data anul!rii atestatului, or#anul de poli%ie care a dispus m!sura va comunica despre aceasta at t societ!%ii n care &i desf!&oar! activitatea detectivul particular, c t &i persoanei mpotriva c!reia s*a dispus m!sura respectiv!. 5.3. 1n termen de 3 "ile de la primirea comunic!rii, persoana c!reia i s*a anulat atestatul este obli#at! s! depun! le#itima%ia de detectiv particular la sediul unit!%ii de poli%ie care a dispus anularea. 5.4. 1n termen de 3 "ile de la data producerii unuia dintre ca"urile prev!"ute de art. : alin. /0. lit. c. din le#e, persoana care are calitatea de detectiv particular este obli#at! s! comunice n scris acest lucru unit!%ii de poli%ie care i*a eliberat atestatul. 5.5. Pe perioada ncet!rii sau suspend!rii calit!%ii de detectiv particular, persoana n cau"! este obli#at! s! predea le#itima%ia de detectiv particular unit!%ii de poli%ie emitente. 5.6. 1n situa%ia n care atestatul este anulat ca urmare a contraven%iei prev!"ute la art. 0: alin. /0. lit. c. raportat la art. 05 lit. a.*c. din le#e, m!sura anul!rii va fi comunicat! &i or#anelor cu atribu%ii n domeniul si#uran%ei na%ionale, potrivit competen%elor le#ale, mpreun! cu datele &i informa%iile ob%inute. 6. <e#e( >+rt. 00. * /0. 1n exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul s! efectue"e investi#a%ii n le#!tur! cu persoanele, bunurile, faptele, datele &i mpre'ur!rile care fac obiectul acestei activit!%i, cu respectarea strict! a drepturilor &i libert!%ilor cet!%enilor, precum &i a dispo"i%iilor le#ale. /2. 1n efectuarea investi#a%iei detectivul particular poate solicita persoanelor fi"ice sau autorit!%ilor publice informa%ii care, potrivit le#ii, nu sunt clasificate &i nu aduc atin#ere dreptului la via%! intim!,

familial! &i privat! ori altor drepturi &i libert!%i fundamentale ale persoanei vi"ate.> 7orme( 6.1. 1n exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul s! efectue"e investi#a%ii &i suprave#4eri prin observare direct!, foto#rafiere, nre#istrare audio*video &i s! solicite din ar4ivele &i eviden%ele unor institu%ii publice date, care, potrivit le#ii, nu sunt clasificate &i nu aduc atin#ere dreptului la via%! intim!, familial! ori privat! sau altor drepturi &i libert!%i fundamentale ale persoanei. 6.2. $atele &i informa%iile solicitate vor fi furni"ate cu operativitate. !. <e#e( >+rt. 02. * $etectivul particular are urm!toarele obli#a%ii( C...D b. s! foloseasc! metode &i mi'loace de investi#are prin care s! nu aduc! atin#ere normelor de drept ori drepturilor &i libert!%ilor cet!%ene&ti)> 7orme( !.1. $etectivilor particulari, precum &i societ!%ilor speciali"ate sau cabinetelor individuale n care ace&tia &i desf!&oar! activitatea le sunt inter"ise urm!toarele activit!%i( a) interceptarea unei convorbiri sau comunic!ri efectuate prin telefon, tele#raf, fax, re%ele electronice ori alte mi'loace de transmitere de voce sau date la distan%!, precum &i accesul n spa%iile respective pentru instalarea aparaturii specifice) b) interceptarea, sustra#erea, distru#erea, re%inerea sau desc4iderea f!r! drept a unei coresponden%e ori a altor trimiteri po&tale adresate unei persoane) c) interceptarea comunica%iilor ambientale n spa%iul privat) d) suprave#4erea foto*video prin amplasarea de mi'loace te4nice n spa%ii private. ". <e#e( >+rt. 08. * 6ociet!%ile speciali"ate &i cabinetele individuale de detectivi particulari au urm!toarele drepturi( a. s! se dote"e &i s! foloseasc! mi'loacele te4nice de investi#are &i comunica%ii permise de le#e) b. s! or#ani"e"e cursuri &i alte activit!%i de pre#!tire profesional! &i fi"ic! specifice pentru perfec%ionarea pre#!tirii personalului propriu)> 7orme( ".1. Pentru mi'loacele de comunicare este obli#atorie ob%inerea prealabil! a autori"a%iei pentru frecven%ele utili"ate, eliberat! de Inspectoratul ,eneral pentru -omunica%ii &i @e4nolo#ia Informa%iei * I.,.-.@.I. ".2. @ematica pre#!tirii profesionale &i pentru perfec%ionarea personalului propriu va fi pre"entat! de c!tre conduc!torii executivi ai societ!%ii anual, p n! la data de 30 decembrie a anului n curs pentru anul urm!tor, la Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne * $irec%ia de investi#a%ii criminale, n vederea aprob!rii. ".3. @ematica va fi utili"at! n procesul pre#!tirii profesionale numai dup! aprobarea sa de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne. ".4. $ac! avi"ul prev!"ut la pct. :.2 nu este emis n termen de 00 "ile de la primire, tematica se consider! aprobat! de drept. 9. <e#e( >+rt. 05. * /0. 1n or#ani"area &i desf!&urarea activit!%ii detectivii particulari din societ!%ile speciali"ate &i din cabinetele individuale au obli#a%ia( a. s! ntreprind! investi#a%ii numai n ba"a unei conven%ii scrise nc4eiate cu clientul) b. s! nfiin%e"e un re#istru numerotat &i s! l nre#istre"e la inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau, dup! ca", la $irec%ia #eneral! de poli%ie a municipiului 2ucure&ti, n care vor %ine eviden%a ca"urilor investi#ate) c. s! comunice datele &i informa%iile solicitate de procuror sau de instan%a de 'udecat!, pentru solu%ionarea unor cau"e penale) d. n ca"urile n care constat! c! informa%iile ob%inute vi"ea"! si#uran%a na%ional!, s! sesi"e"e de ndat! autorit!%ile cu atribu%ii n domeniu) e. s! an#a'e"e &i s! foloseasc! pentru activit!%ile specifice de investi#a%ii numai persoane care au calitatea de detectiv particular) f. n raport de posibilit!%i &i pe ba"a unor conven%ii, s! primeasc! n practic! elevi ai &colilor de detectivi particulari.

/2. 6ociet!%ile speciali"ate &i cabinetele individuale de detectivi particulari &i ntocmesc re#ulament de or#ani"are &i func%ionare, care se aprob! prin dispo"i%ie scris! a conduc!torului executiv al societ!%ii sau a &efului cabinetului individual, dup! ca".> 7orme( 9.1. @oate ca"urile investi#ate trebuie eviden%iate n re#istrul prev!"ut la art. 05 lit. b. din le#e, oca"ie cu care se vor nscrie n mod obli#atoriu &i urm!toarele men%iuni( a) num!rul de ordine al ca"ului aflat n lucru la societatea speciali"at! sau la cabinetul individual) b) codul clientului corespun"!tor codului mapei*anex! n care se #rupea"! datele de identificare ale clientului &i toate documentele ntocmite cu oca"ia efectu!rii activit!%ilor n ca"ul respectiv) codul poate consta din cifre;numere, nume sau denumire) c) obiectul conven%iei scrise nc4eiate cu clientul) d) data finali"!rii ca"ului) e) codul numeric personal al clientului. 9.2. 6ociet!%ile speciali"ate sau cabinetele individuale trebuie s! sesi"e"e n scris, de ndat!, autorit!%ile cu atribu%ii n domeniu, conform atribu%iilor le#ale, atunci c nd datele sau informa%iile, indiferent de modul n care au fost ob%inute, vi"ea"! si#uran%a na%ional!) acestea sunt obli#ate s! pun! la dispo"i%ie autorit!%ilor sesi"ate &i suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective. 9.3. 6unt inter"ise copierea, multiplicarea &i transcrierea acestor date &i informa%ii de c!tre cei care intr! n posesia lor * at t detectivii particulari, c t &i alte persoane din cadrul societ!%ilor speciali"ate sau al cabinetelor individuale *, precum &i comunicarea acestora, sub orice form!, altor persoane fi"ice sau 'uridice. 1#. <e#e( >+rt. 20. * /0. Repetarea s!v r&irii contraven%iilor prev!"ute la art. 0: lit. a. &i c. n interval de un an atra#e suspendarea atestatului pe o perioad! de la 3 la 9 luni. /2. 6uspendarea atestatului &i revocarea suspend!rii se dispun, n toate ca"urile, de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne, la propunerea inspectoratelor de poli%ie 'ude%ene sau a $irec%iei #enerale de poli%ie a municipiului 2ucure&ti, &i se comunic! persoanei n cau"!.> 7orme( 1#.1. 1n situa%ia prev!"ut! la art. 20 alin. /0. din le#e, suspendarea atestatului se dispune n scris de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne * $irec%ia de investi#a%ii criminale, la propunerea motivat! a inspectoratului de poli%ie 'ude%ean sau a $irec%iei ,enerale de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti din care face parte or#anul constatator, n termenul prev!"ut la pct. 5.0. 1#.2. $ispo"i%ia de suspendare va fi comunicat! n scris persoanei n cau"!, respectiv societ!%ii n care aceasta &i desf!&oar! activitatea, de c!tre inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, n termenul prev!"ut la pct. 5.2. 11. <e#e( >+rt. 28. * /0. M!surile prev!"ute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de c!tre inspectoratul de poli%ie 'ude%ean care l*a emis sau, dup! ca", de c!tre $irec%ia #eneral! a poli%ie a municipiului 2ucure&ti. /2. 6uspendarea sau anularea licen%ei de func%ionare a societ!%ii speciali"ate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, n condi%iile pre"entei le#i, de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne.> 7orme( 11.1. 6uspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de c!tre inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti n condi%iile prev!"ute de le#e &i de pre"entele norme. 11.2. 6uspendarea sau anularea licen%ei de func%ionare a societ!%ii se dispune de inspectoratul de poli%ie 'ude%ean sau $irec%ia ,eneral! de Poli%ie a Municipiului 2ucure&ti, numai dup! ob%inerea aprob!rii de la Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne * $irec%ia de investi#a%ii criminale. 12. <e#e( >+rt. 25. * -ontrolul activit!%ii specifice desf!&urate de societ!%ile speciali"ate &i de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuea"! de poli%i&ti anume desemna%i de c!tre Inspectoratul ,eneral al Poli%iei Rom ne, cu avi"ul Ministerului Public.> 7orme(

12.1. -ontrolul va fi efectuat anual sau ori de c te ori exist! sesi"!ri din care re"ult! c! activitatea societ!%ii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desf!&oar! n conformitate cu prevederile le#ale. 12.2. -u oca"ia controlului vor fi avute n vedere urm!toarele aspecte( a) autenticitatea actelor de constituire &i func%ionare a societ!%ii speciali"ate sau cabinetului individual de detectivi particulari &i le#alitatea func%ion!rii acestora) b) dac! asocia%ii;ac%ionarii, precum &i conduc!torul societ!%ii sau cabinetului individual de detectivi particulari &i personalul acestora ntrunesc condi%iile &i criteriile prev!"ute de le#e &i de pre"entele norme) c) existen%a re#istrului prev!"ut de le#e &i nre#istrarea datelor obli#atorii n acesta) d) existen%a unor incompatibilit!%i ori interdic%ii n exercitarea profesiei de detectiv particular. 12.3. 1n toate situa%iile, constat!rile f!cute cu oca"ia controlului efectuat la societ!%ile speciali"ate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi eviden%iate n re#istrul unic de control, unde se men%ionea"! identitatea &i calitatea or#anului de control, m!surile propuse &i sanc%iunile aplicate. A+,-A +r. 1 la norme MI7I6@5R?< +$MI7I6@R+EI5I FI I7@5R75<OR I76P5-@OR+@?< ,575R+< +< PO<IEI5I ROMG75 6@5MA <I-57EA $5 B?7-EIO7+R5 1n ba"a prevederilor art. 2 alin. /0. din <e#ea nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific!rile &i complet!rile ulterioare, se autori"ea"! func%ionarea ........................................................., nre#istrat!;nre#istrat la ........ /denumirea societ!%ii comerciale;a cabinetului individual. cu codul unic de nre#istrare ......., cu sediul n ............., str. ............ nr. ....., bl. ........, sc. ........, ap. ........, sectorul;'ude%ul ................ . Inspectorul #eneral al Inspectoratului ,eneral al Poli%iei Rom ne, .................................................. $ata eliber!rii ............. 6eria ..... num!rul .......... A+,-A +r. 2 la norme MI7I6@5R?< +$MI7I6@R+EI5I FI I7@5R75<OR I76P5-@OR+@?< ,575R+< +< PO<IEI5I ROMG75 ........................................ /unitatea de poli%ie emitent!. +@56@+@ $5 $5@5-@IH P+R@I-?<+R 1n urma promov!rii examenului profesional &i n ba"a prevederilor art. 3 alin. /3. din <e#ea nr. 32=;2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modific!rile &i complet!rile ulterioare, se eliberea"! domnului;doamnei ................, -7P ................, pre"entul atestat prin care se confirm! calitatea de detectiv particular. Pre"entul atestat confer! titularului toate drepturile prev!"ute de le#e. Feful unit!%ii de poli%ie emitente, ...................................

$ata eliber!rii ............. 6eria ..... num!rul .......... A+,-A +r. 3 la norme MI7I6@5R?< +$MI7I6@R+EI5I FI I7@5R75<OR I76P5-@OR+@?< ,575R+< +< PO<IEI5I ROMG75 ........................................ /unitatea de poli%ie emitent!. 7umele &i prenumele poli%istului /n clar. 6emn!tura .......................................... $5-<+R+EI5 $ate de identificare( * numele ..................................................................................) * prenumele ...............................................................................) * prenumele p!rin%ilor ....................................................................) * anul, luna &i "iua na&terii .............................................................) * localitatea;%ara ........................................................................) * domiciliul /localitatea, strada, nr., %ara. .............................................) * seria &i num!rul pa&aportului ...........................................................) * seria &i num!rul le#itima%iei de serviciu ...............................................) * societatea de detectivi particulari emitent! ............................................) ...........................................................................................) * locul &i perioada n care efectuea"! investi#a%iile .....................................) .......................................................................................... . 6emn!tura $ata ............... ............... 7O@A( O dat! cu completarea declara%iei se va depune de c!tre detectivul particular &i o copie xerox a le#itima%iei de serviciu.