Sunteți pe pagina 1din 25

NGRIJIRI LA DOMICILIU CONTINUARE CURS 1

Lege nr. 145 din 24 iulie 1 ! Lege" "#igur"ril$r #$%i"le de #"n"&"&e 'u(li%"& in M$ni&$rul O)i%i"l "l R$*"niei nr. 1!+ din ,1 iulie 1 ! '"rl"*en&ul R$*"niei "d$-&" -re.en&" lege. CA'ITOLUL I Di#-$.i&ii gener"le Ar&. 1. - (1) Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei. (2) Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza descentralizat pe baza principiului solidaritatii si subsidiaritatii in colectarea si utilizarea fondurilor, precum si a dreptului alegerii libere de catre asigurati a medicului, a unitatii sanitare si a casei de asigurari de sanatate. (3) Pot functiona si alte forme de asigurari de sanatate care acopera riscuri individuale, in diferite situatii speciale. Se pot organiza si societati private de asigurari de sanatate. Aceste asigurari nu sunt obligatorii. Ar&. 2. - (1) onstituirea fondurilor de asigurari sociale de sanatate se face din contributia asiguratilor, din contributia persoanelor fizice si !uridice care anga!eaza personal salariat din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse. (2) Administrarea fondului de asigurari sociale de sanatate se face prin asa "ationala de Asigurari de Sanatate si prin casele de asigurari de sanatate !udetene si a municipiului #ucuresti. Ar&. ,. - (1) Asiguratii si membrii lor de familie au dreptul la servicii medicale, in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii. (2) Asiguratii au obligatia sa participe la actiunile profilactice organizate de casele de asigurari de sanatate si sa respecte tratamentele medicale prescrise. CA'ITOLUL II A#igur"&ii /Se%&iune" 1 'er#$"ne "#igur"&e Ar&. 4. / 011 Sun& #u-u#e in *$d $(lig"&$riu "#igur"rii2 -$&ri3i& -re.en&ei legi2 ur*"&$"rele %"&eg$rii de -er#$"ne4 "1 %e&"&enii r$*"ni %u d$*i%iliul in &"r"5 (1 %e&"&enii #&r"ini #i "-"&ri.ii %"re "u re#edin&" in R$*"ni". (2) Asiguratii vor plati o contributie lunara pentru asigurarile sociale de sanatate. Ar&. 5. / alitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurari sociale pentru sanatate. Ar&. 6. / $rmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurarea de sanatate, fara plata contributiei% a) copiii si tinerii pana la varsta de 2& de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca' b) persoanele cu (andicap care nu realizeaza venituri din munca sau se afla in gri!a familiei' c) sotul, sotia, parintii si bunicii, fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate' d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin )ecretul-lege nr. 11*+1,,- privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la & martie 1,./, precum si celor deportate in strainatate si constituite in prizonieri, prin 0egea nr. ..+1,,. privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si persoanelor prevazute la art. 2 din 0egea nr. .2+1,,- pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria 1evolutiei din decembrie 1,*,, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de lege, precum si cele provenite din pensii. Se%&iune" " 2/" 'er#$"ne e7%e-&"&e de l" "#igur"re" de #"n"&"&e $(lig"&$rie Ar&. !. - Asigurarea de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane% a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in 1omania' b) cetatenii straini care se afla temporar in tara. Se%&iune" " ,/" C"li&"&e" de "#igur"& Ar&. +. - (1) alitatea de asigurat a salariatilor se dobandeste din ziua inc(eierii contractului individual de munca ai salariatului si se pastreaza pe toata durata acestuia. 2bligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine celui care anga!eaza persoane salariate. (2) Persoanele care nu sunt salariate dobandesc calitatea de asigurat din ziua in care s-a ac(itat contributia si o pastreaza in conditiile legii. Ar&. . - Are calitatea de asigurat fara plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, persoana aflata in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia% a) satisface serviciul militar in termen' b) se afla in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingri!irea copilului bolnav in varsta de pana la & ani' c) e3ecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv' d) face parte dintr-o familie care beneficiaza de a!utor social, potrivit 0egii nr. &4+1,,/ privind a!utorul social. Ar&. 18. / (1) alitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea cetateniei si+sau a dreptului de resedinta in tara. (2) in cazul neac(itarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondurilor de asigurari sociale de sanatate, asa "ationala de Asigurari de Sanatate, prin organismele sale, va proceda la aplicarea masurilor de e3ecutare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului asigurarilor sociale de sanatate si a ma!orarilor de intarziere.

CA'ITOLUL III Dre-&urile "#igur"&il$r Ar&. 11. / (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare. (2) )repturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru elaborat de asa "ationala de Asigurari de Sanatate si de olegiul 5edicilor din 1omania, cu avizul 5inisterului Sanatatii, aprobat prin (otarare a 6uvernului, in conditiile prezentei legi. (3) ontractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale, cu privire la% a) lista serviciilor medicale, a medicamentelor si a altor servicii pentru asigurati' b) parametrii calitatii si ai eficientei serviciilor. c) criteriile si modul de plata a serviciilor medicale' d) nivelul costurilor, modul de decontare si actele necesare in acest scop' e) asistenta medicala primara' f) internarea si e3ternarea bolnavilor' g) necesitatea si durata spitalizarii' () asigurarea tratamentului spitalicesc cu masuri de ingri!ire sau de recuperare' i) conditiile generale de acordare, de catre spital, a tratamentului ambulatoriu' !) prescrierea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor de mers si de autoservire' 91 conditiile si plata serviciilor de te(nica dentara' l1 informarea corespunzatoare a bolnavilor. Ar&. 12. / (1) Asiguratii au dreptul la ingri!ire medicala, in caz de boala sau de accident din prima zi de imbolnavire sau de ia data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege (2) 7ngri!irea medicala acordata asiguratilor se realizeaza prin servicii medicale, dupa cum urmeaza% a) servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor' b) servicii medicale ambulatorii' c) servicii medicale spitalicesti' d) servicii de asistenta stomatologica' e) servicii medicale de urgenta' f) servicii medicale complementare pentru reabilitare' g) asistenta medicala pre-, intra- si postnatala' () ingri!iri medicale ia domiciliu' i) medicamente, materiale sanitare, proteze si orteze. Ar&. 1,. - 7nsotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani beneficiaza de plata serviciilor (oteliere din partea casei de asigurari de sanatate, daca, potrivit criteriilor stabilite de comun acord de catre aceasta si de olegiul 5edicilor din 1omania, medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata. Ar&. 14. / 01) 7n serviciile medicale, suportate de casa de asigurari de sanatate, nu se includ% a) servicii de sanatate acordate in caz de risc profesional% boli profesionale si accidente de munca' b) unele servicii medicale de inalta performanta' c) unele servicii de asistenta stomatologica' d) asistenta medicala curativa la locul de munca' e) servicii (oteliere cu grad inalt de confort. (2) Serviciile prevazute la alin. (1) lit. a) -c) si e) se stabilesc prin contractul-cadru. Ar&. 15. / (1) Asiguratii au dreptul sa-si aleaga medicul de familie care sa le acorde serviciile medicale primare. (2) )aca optiunea este pentru un medic de familie dintr-o alta localitate, asiguratul va suporta c(eltuielile de transport. (3) Asiguratul va putea sc(imba medicul de familie ales dupa e3pirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii sale la medic. Se%&iune" 1.1 Ser3i%ii *edi%"le -en&ru -re3enire" i*($ln"3iril$r #i -"#&r"re" #"n"&"&ii2 -re%u* #i -en&ru de-i#&"re" -re%$%e " ($lii Ar&. 16. / (1) 7n scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii, asiguratii vor fi informati permanent asupra mi!loacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si.de evitare a cauzelor de imbolnavire. (2) 7n situatia in care se constata no3e profesionale sau risc crescut de accidentare, casele de asigurare de sanatate au obligatia de a anunta autoritatile responsabile cu protectia muncii. (3) asele de asigurari de sanatate colaboreaza cu comisiile de specialitate ale olegiului 5edicilor din 1omania, cu medicii cu e3perienta, cu unitatile sanitare si cu organizatiile neguvernamentale, pentru intocmirea si realizarea de programe de sanatate finantate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, precum si din alte surse. Ar&. 1!. / Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta de catre casele de asigurari de sanatate, astfel% "1 nelimitat pentru copiii pana la varsta de 1& ani, individual sau prin formarea de grupe de profila3ie, fie la scoala, fie la gradinita' b) pentru tinerii de la 1& ani la 2- de ani, de doua ori pe an' c) pentru adulti, o data pe an. Art. 1*. - Serviciile medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizica sau mentala a copiilor sunt suportate de casele de asigurari de sanatate. Art. 1,. - (1) Asiguratii in varsta de peste 3- de ani au dreptul la un control in fiecare an, pentru prevenirea bolilor cu consecinte ma!ore in morbiditate si mortalitate. Aceste afectiuni se precizeaza in contractul-cadru. (2) Asiguratii care au efectuat controalele medicale periodice preventive, stabilite de catre olegiul 5edicilor din 1omania impreuna cu casele de asigurari de sanatate, beneficiaza de reduceri sau de scutiri de la plata unor contributii personale, prevazute in contractul-cadru.

Se%&iune" 1.2 Ser3i%ii *edi%"le in %". de ($"l" Ar&. 28. - (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei pacientului, dupa caz. (2) 8ratamentul medical se aplica de catre medici si alt personal sanitar acreditat Ar&. 21. / (1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala de specialitate ambulatorie, la indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri a medicului specialist acreditat. Asistenta medicala de specialitate se acorda de catre medici specialisti. Serviciile medicale ambulatorii cuprind% stabilirea diagnosticului, tratament medical, ingri!iri medicale, recuperare, medicamente si materiale sanitare. (2) Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitalele acreditate, daca tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace. (3) 8ratamentul in spital se acorda prin spitalizare integrala sau partiala, care cuprinde% consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si+sau tratament c(irurgical, ingri!ire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa. (.) Asigurarea asistentei medicale spitalicesti revine spitalului, potrivit contractului inc(eiat de acesta cu casa - de asigurari de sanatate. Ar&. 22. / Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul din cabinetul stomatologic si din serviciul buco-ma3ilo-facial. Ar&. 2,. - 8ratamentele stomatologice se suporta de casa de asigurari de sanatate in proportie de .-9-&-9, tinand seama de necesitatea respectarii controalelor profilactice impuse de serviciul stomatologic. Aceste tratamente, in cazul copiilor pana la varsta de 1& ani se vor suporta de catre casa de asigurari de sanatate, pe baza criteriilor stabilite in contractul-cadru. Se%&iune" 1., Medi%"*en&e2 *"&eri"le #"ni&"re2 -r$&e.e #i "l&e *i:l$"%e &er"-eu&i%e Ar&. 24. -(1) 0ista cu medicamentele din "omenclatorul de medicamente de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala, se elaboreaza anual de catre 5inisterul Sanatatii si asa "ationala de Asigurari de Sanatate, cu avizul olegiului 5edicilor din 1omania si al olegiului :armacistilor din 1omania, in baza contractului-cadru. (2) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea vazului a auzului pentru prote!area membrelor si la alte materiale de specialitate in acest scop, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru. (3) Asiguratii beneficiaza de tratament fizioterapeutic, masa!e, gimnastica medicala si altele asemenea, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul de furnizare de servicii medicale. Ar&. 25. / (1) Asiguratii in varsta de peste 1* ani suporta% a) costul medicamentelor care se administreaza in infectii usoare ale cailor respiratorii, calmante, purgative, antiemetice' b) costul serviciilor medicale si al materialelor sanitare acordate in cazul corectiilor estetice' c) costul unor materiale sanitare necesare pentru corectarea auzului si a vazului% baterii pentru aparatele auditive, oc(elari de vedere. (2) osturile medicamentelor, ale materialelor sanitare si ale mi!loacelor terapeutice care se suporta de catre asigurat vor fi stabilite prin contractul-cadru. Ar&. 26. - )econtarea valorii medicamentelor catre casele de asigurari de sanatate va avea la baza preturile de referinta ale medicamentelor din "omenclatorul de medicamente in vigoare la data ac(izitionari medicamentului. Se%&iune" 1.4 Ser3i%ii de re"(ili&"re " #"n"&"&ii Ar&. 2!. / (1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala de recuperare intr-o unitate speciala pentru o perioada si dupa un ritm stabilite de medicul curant in programul de reabilitare. (2) ontributia personala pentru asistenta medicala de recuperare se stabileste prin contractul-cadru. Se%&iune" 1.5 Tr"&"*en&ul *edi%"l l" d$*i%iliu Ar&. 2+. - Asiguratii au dreptul sa primeasca asistenta medicala la domiciliu si ingri!ire din partea unui cadru mediu sanitar, daca este necesar si indicat de medic. Se%&iune" 1.6 Al&e #er3i%ii #-e%i"le Ar&. 2 . - (1) asele de asigurari de sanatate preiau c(eltuielile de transport daca acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat. (2) Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii% a) urgente medicale' b) cazurile prevazute in contractul-cadru. Ar&. ,8. / Asiguratii au dreptul la a!utor in mena! pe perioada bolii sau a invaliditatii, in cazul in care nu pot sa se ingri!easca si nu au sustinatori legali care sa ii a!ute' durata in ore, pe zi, se stabileste individual de catre casa de asigurari de sanatate. Se%&iune" " 2/" A#igur"re" %"li&"&ii #er3i%iil$r *edi%"le Ar&. ,1. - Asigurarea calitatii serviciilor medicale se realizeaza prin acceptarea de catre casele de asigurari de sanatate numai a% a) serviciilor medicale si stomatologice recunoscute de catre asa "ationala de Asigurari de Sanatate si de olegiul 5edicilor din 1omania, conform legii' b) medicilor, asistentilor medicali si a celuilalt personal acreditat' c) unui sistem informational corespunzator asigurarii unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata'

d) respectarii criteriilor de evaluare a calitatii asistentei medicale si stomatologice, elaborate de catre olegiul 5edicilor din 1omania, conform legii. Ar&. ,2. / (1) riteriile privind calitatea asistentei medicale ce se acorda asiguratilor se elaboreaza de comisiile de specialitate ale olegiului 5edicilor din 1omania si de asa "ationala de Asigurari de Sanatate si se refera la% a) tratamentul medical' b) tratamentul stomatologic' c) actiunile de depistare precoce a imbolnavirilor' d) procedeele medicale de recuperare eficace' e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, proteze, transportul bolnavilor' f) eliberarea de certificate medicale si rapoarte necesare atat caselor de asigurari de sanatate pentru indeplinirea sarcinilor, cat si asiguratilor pentru a beneficia de a!utoare de boala' g) masurile de restabilire a fertilitatii unui cuplu' () infiintarea si functionarea unitatilor sanitare si dotarea lor corespunzatoare. (2) Aceste criterii sunt obligatorii pentru medici si pentru personalul sanitar. Ar&. ,,. - 7n vederea respectarii criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate asiguratilor, casele de asigurari de sanatate organizeaza controlul activitatii medicale impreuna cu comisiile de specialitate ale olegiului 5edicilor din 1omania. ontrolul are la baza criteriile prevazute la art. 31 si 32. Se%&iune" " ,/" A%&iuni %$*une -en&ru #"n"&"&e Ar&. ,4. - 5inisterul Sanatatii proiecteaza, implementeaza si coordoneaza programe de sanatate publica, in scopul realizarii unor obiective de sanatate, cu participarea tuturor institutiilor cu raspundere in domeniul realizarii politicii sanitare a statului. 2biectivele se stabilesc in colaborare cu asa "ationala de Asigurari de Sanatate, cu olegiul 5edicilor din 1omania, cu reprezentanti ai spitalelor si clinicilor universitare, ai unitatilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor, precum si cu reprezentanti ai populatiei. Se%&iune" " 4/" A&ri(u&iile C$legiului Medi%il$r din R$*"ni" in d$*eniul "#igur"ril$r #$%i"le de #"n"&"&e Ar&. ,5. - olegiul 5edicilor din 1omania are, in domeniul asigurarilor sociale de sanatate, urmatoarele obligatii% a) asigurarea elaborarii si furnizarii serviciilor medicale de baza prevazute in prezenta lege' b) garantarea, fata de casele de asigurari de sanatate, ca serviciile medicale respecta parametrii de calitate si de stabilitate conform prezentei legi' c) urmarirea realizarii eficiente a asistentei medicale de urgenta' d) asigurarea necesarului de asistenta medicala din punct de vedere cantitativ si calitativ in plan teritorial' e) participarea la elaborarea planurilor de construire de spitale si de dotare cu ec(ipament de mare performanta medicala. Se%&iune" " 5/" A%redi&"re" -er#$n"lului *edi%"l Ar&. ,6. - in sistemul de asigurari sociale de sanatate pot fi admisi sa lucreze numai medicii si personalul sanitar acreditat potrivit legii. Art. 34. - (1) ontractul dintre casa de asigurari de sanatate si medic inceteaza in urmatoarele situatii% a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni sau intrerupe activitatea, din motive imputabile, pe o perioada mai mare de 3 luni' b) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre medic' c) daca contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate. d) daca medicul renunta la calitatea de membru al olegiului 5edicilor din 1omania. e) daca se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare. (2) 0itigiile privind inc(eierea si incetarea contractului se solutioneaza de catre casele de asigurari de sanatate, precum si de catre contenciosul administrativ si de catre !udecatorie, dupa caz. Ar&. ,+. / omisiile de acreditare a personalului medical se organizeaza, la nivel national si !udetean, de catre olegiul 5edicilor din 1omania si de catre casa de asigurari de sanatate, in componenta paritara. Ar&. , . - 1egulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a personalului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate se elaboreaza de catre asa "ationala de Asigurari de Sanatate si de olegiul 5edicilor din 1omania, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. CA'ITOLUL I; Rel"&iile %"#el$r de "#igur"ri de #"n"&"&e %u )urni.$rii de #er3i%ii *edi%"le2 de "-"r"&ur" #i de *edi%"*en&e Ar&. 48. - :urnizorii de servicii medicale, potrivit prezentei legi, sunt medicii si personalul sanitar, cabinetele medicale, centrele de diagnostic si tratament, spitalele si alte unitati sanitare care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Ar&. 41. / (1) 1elatiile dintre furnizorii de servicii medicale si casa de asigurari de sanatate se stabilesc si se desfasoara pe baza de contract. (2) asa de asigurari de sanatate organizeaza un sistem de asigurare pentru raspunderea civila a medicilor si a celorlalte categorii de personal medical. (3) :urnizarea serviciilor medicale are la baza stabilitatea contributiei asiguratilor. Ar&. 42. - Asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie se acorda de catre medici, personal sanitar, cabinete pentru practica individuala, dispensare pentru practica de grup, centre de sanatate, policlinici, centre de diagnostic si tratament si de catre serviciile ambulatorii ale spitalelor. Ar&. 4,. - asele de asigurari de sanatate inc(eie cu furnizorii de servicii medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii si pentru plata acestora, urmarind realizarea ec(ilibrului financiar. 0a inc(eierea contractelor se tine seama de economicitatea si de calitatea serviciilor oferite si de interesul manifestat de asigurati.

Ar&. 44. / (1) asele de asigurari de sanatate inc(eie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, in baza contractului-cadru. (2) Prevederile contractului-cadru sunt date publicitatii, pentru informarea asiguratilor si a furnizorilor de servicii medicale. (3) :urnizorii de servicii medicale pot negocia clauze suplimentare cu casa de asigurari de sanatate, in limita conditiilor prevazute in contractul-cadru. Ar&. 45. - 5odalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale de catre casele de asigurari de sanatate se stabilesc prin contractul-cadru si pot fi% a) in asistenta medicala primara si de specialitate, prin tarif pe persoana asigurata si prin tarif pe serviciu medical, dupa caz' b) in asistenta medicala din spitale si din alte unitati cu stationar, prin tarif pe persoana internata, prin tarif pe zi de spitalizare, prin tarif pe serviciu medical si prin tarife negociate pentru anumite prestatii. Ar&. 46. / (1) Spitalele se construiesc, de regula, de catre autoritatile locale sau centrale, in baza unui program pe termen lung, desfasurat pe ani, care se aproba prin lege. (2) Aparatele de mare performanta se procura de catre spitale si de centrele de diagnostic si tratament pe baza aprobarii unei comisii centrale compuse din reprezentantii asei "ationale a Asigurarilor de Sanatate, ai olegiului 5edicilor din 1omania si ai 5inisterului Sanatatii, in limita prevederilor bugetului alocat. Prima dotare se suporta de la bugetul de stat. Ar&. 4!. / (1) 5aterialele sanitare, protezele si ortezele pot fi furnizate numai de catre persoane fizice sau !uridice acreditate de casele de asigurari de sanatate. asa "ationala de Asigurari de Sanatate si olegiul 5edicilor din 1omania elaboreaza anual liste nominale ale acestor materiale, care se publica in 5onitorul 2ficial al 1omaniei. (2) 5odul de furnizare si conditiile de plata se stabilesc prin contracte directe inc(eiate intre casele de asigurari de sanatate si respectivii furnizori. Ar&. 4+. - 7n relatiile caselor de asigurari de sanatate cu furnizorii de medicamente, obligatia farmacistilor este de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic, daca medicul indica numai denumirea substantei active, precum si de a arata posibilitatea de inlocuire a medicamentului prescris. Ar&. 4 . - Asigurarea asistentei medicale, a ingri!irii la domiciliul bolnavului si a a!utorului in mena! se contracteaza de casele de asigurari de sanatate cu unitati specializate sau cu persoane fizice. asa de asigurari de sanatate poate colabora cu organizatii caritabile si de intra!utorare. Ar&. 58. - Asistenta medicala de urgenta si alte tipuri de transporturi medicale se acorda prin servicii de ambulanta !udetene si al municipiului #ucuresti, iar plata acestor servicii se asigura pe baza contractului care se inc(eie intre serviciile de ambulanta si casele de asigurari de sanatate !udetene si a municipiului #ucuresti.

CONTRACT CADRU 'RI;IND CONDITIILE ACORDARII ASISTENTEI MEDICALE IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
SEC<IUNEA " 18/" Ingri:iri *edi%"le l" d$*i%iliu 'ARAGRA=UL 1 C$ndi&ii de eligi(ili&"&e Ar&. +8. - (1) 7ngri!irile medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingri!iri medicale la domiciliu, persoane fizice sau !uridice, autorizate si evaluate in conditiile legii, altii decat medicii de familie si spitalele, care inc(eie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingri!iri medicale la domiciliu. (2) onditiile acordarii serviciilor de ingri!iri medicale la domiciliu se stabilesc in norme. 'ARAGRA=UL 2 O(lig"&iile )urni.$ril$r de #er3i%ii de ingri:iri *edi%"le l" d$*i%iliu Ar&. +1. - :urnizorii de servicii de ingri!iri medicale la domiciliu aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate sunt obligati% a) sa acorde asiguratilor servicii de ingri!iri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitatile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate' medicii de specialitate care recomanda servicii de ingri!iri medicale la domiciliu nu pot fi reprezentanti legali, anga!ati, asociati sau administratori ai unui furnizor de servicii de ingri!iri medicale la domiciliu' b) sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa sc(ema de ingri!ire recomandata' c) sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingri!irile medicale la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia' d) sa tina evidenta serviciilor furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate' e) sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingri!it, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea ingri!irii medicale la domiciliu, si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingri!ire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decat cea stabilita prin norme. 'ARAGRA=UL , C$ndi&ii de re.iliere2 in%e&"re2 #u#-end"re #i *$di)i%"re Ar&. +2. - (1) ontractul de furnizare de servicii de ingri!iri medicale la domiciliu se reziliaza de plin drept pentru situatiile prevazute la art. 1* alin. (1). (2) ontractul de furnizare de servicii de ingri!iri medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de ma3im 1- zile calendaristice de la data constatarii situatiilor de la art. 1* alin. (2), precum si in cazul nerespectarii situatiilor prevazute la art. *1 alin. (1) lit. a)-d). 'ARAGRA=UL 4 De%$n&"re" #er3i%iil$r de ingri:iri *edi%"le l" d$*i%iliu Ar&. +,. - 5odalitatea de plata a furnizorilor de ingri!iri medicale la domiciliu este tariful pe serviciu medical. 8arifele aferente

serviciilor de ingri!iri medicale la domiciliu si conditiile acordarii acestora se stabilesc prin norme.

>OTAR?RE Nr. 1,1! din 2! $%&$*(rie 2885 P17;7") SP17<7"71=A A 87;78A87021 )= ;20$"8A17A8 >" )25="7$0 S=1;7 77021 )= >"617<71= 0A )257 707$ P="81$ P=1S2A"=0= ;?1S8"7 = =578="8% 6$;=1"$0 125?"7=7 P$#07 A8A >"% 52"7821$0 2:7 7A0 "1. ,,4 din 1- noiembrie 2--/ >n temeiul art. 1-* din onstitutia 1om@niei, republicata, si av@nd An vedere dispozitiile 0egii voluntariatului nr. 1,/+2--1, cu modificarile si completarile ulterioare, 6uvernul 1om@niei adopta prezenta (otar@re. A18. 1 Prezenta (otar@re stabileste unele masuri viz@nd facilitarea implicarii voluntarilor An furnizarea serviciilor de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice, sensibilizarea acestora fata de problemele ersoanelor v@rstnice si participarea cetatenilor la viata comunitatii. A18. 2 Poate desfasura activitati de voluntariat An domeniul serviciilor de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice, pe baza consimtam@ntului liber e3primat, orice persoana a carei instruire corespunde omeniului de asistenta sociala. A18. 3 (1) >n vederea desfasurarii activitatilor de voluntariat An furnizarea serviciilor de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice, se Anc(eie, An conditiile legii, un contract de voluntariat Antre voluntar si organizatia gazda, astfel cum este definita la art. 2 lit. c) din 0egea voluntariatului nr. 1,/+2--1, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita An continuare furnizor de servicii de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice. (2) 5odelul contractului de voluntariat este prevazut An ane3a nr. 1. (3) >nc(eierea si derularea contractului de voluntariat nu pot aduce atingere contractului pentru acordarea de servicii sociale, Anc(eiat, conform legii, Antre furnizorul de servicii sociale si beneficiarul de servicii sociale. A18. . (1) 1ecrutarea voluntarilor se realizeaza de catre furnizorul de servicii de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice, pe baza unei cereri de Anscriere si a unui interviu, cu respectarea principiilor prevazute la art. 3 din 0egea nr. 1,/+2--1, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) ererea de Anscriere este Ansotita de urmatoarele documente% a) copie de pe actul de identitate' b) curriculum vitae al solicitantului' c) scrisoare de motivatie' d) dovada privind pregatirea profesionala si nivelul de instruire sau, dupa caz, adeverinta scolara care sa ateste anul de studii, pentru elevi si studenti' e) recomandare din partea responsabilului de pregatire practica din institutia de Anvatam@nt la care elevii si studentii sunt Anscrisi, care sa ateste seriozitatea acestora' f) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, care sa ateste faptul ca persoana solicitanta este apta de a desfasura actiuni An domeniu' g) cazier !udiciar. A18. / >n cadrul serviciilor de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice, voluntarul poate desfasura serviciile de Angri!ire social-medicala, de natura sociala, prevazute la art. 3B/ alin. (2) din 2rdonanta 6uvernului nr. &*+2--3 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin 0egea nr. /1/+2--3, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte servicii, An conformitate cu pregatirea profesionala a voluntarului si cu tipurile de afectiuni pe care le prezinta persoanele v@rstnice, conform legii si cu acordul Andrumatorului care coordoneaza si supraveg(eaza activitatea de voluntariat. A18. & (1) >n vederea desfasurarii serviciilor prevazute la art. /, voluntarul are dreptul de a beneficia de cursuri de instruire specifice si de Andrumare din partea furnizorului de servicii sociale. (2) >n desfasurarea activitatilor pentru care a Anc(eiat contractul, voluntarul are urmatoarele responsabilitati% a) sa sesizeze An cel mai scurt timp posibil furnizorul de servicii sociale asupra oricaror aspecte care pot avea un impact negativ asupra persoanelor v@rstnice, observate An timpul activitatii' b) sa nu pretinda de la persoana v@rstnica asistata foloase materiale, indiferent de natura acestora' c) sa respecte programul stabilit de comun acord cu furnizorul de servicii sociale, precum si cu persoana v@rstnica, beneficiara a serviciului de Angri!ire la domiciliu' d) sa Anstiinteze periodic furnizorul de servicii sociale cu privire la activitatea desfasurata.

A18. 4 (1) Activitatile desfasurate de voluntari sunt coordonate si monitorizate de catre furnizorul de servicii de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice. (2) :urnizorul de servicii de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice prevazut la alin. (1) elibereaza voluntarului o legitimatie care sa Ai ateste calitatea de voluntar, prevazuta An ane3a nr. 2. A18. * (1) )upa Anc(eierea perioadei de voluntariat, furnizorul de servicii de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice elibereaza voluntarului un certificat nominal prin care sunt recunoscute serviciile de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice desfasurate de voluntar, precum si e3perienta si aptitudinile dob@ndite de acesta. (2) 5odelul certificatului nominal de voluntar An domeniul serviciilor de Angri!ire la domiciliu este prevazut An ane3a nr. 3. A18. , (1) >n vederea spri!inirii activitatilor de voluntariat An furnizarea serviciilor de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice, consiliile locale si !udetene, respectiv consiliile sectoarelor municipiului #ucuresti, pot stabili si percepe, An conditiile legii, tarife de Anc(iriere a spatiilor, diminuate cu cel putin /-9 din valoarea curenta a acestora, de la asociatiile si fundatiile care Andeplinesc cumulativ urmatoarele conditii% a) Asi desfasoara activitatea An spatii ale unitatii administrativ-teritoriale respective' b) furnizeaza servicii de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice' c) pun la dispozitie cel putin 1- voluntari, pe o perioada de minimum & luni pe an, pentru implicarea lor An programele de furnizare de servicii de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice aflate An evidenta serviciilor publice de asistenta sociala, organizate la nivel !udetean sau local. (2) >n vederea desfasurarii activitatii de voluntariat An domeniul serviciilor de Angri!ire la domiciliu pentru persoanele v@rstnice, conform alin. (1) lit. c), directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, serviciile publice de asistenta sociala Anc(eie conventii de parteneriat cu asociatiile si fundatiile prevazute la alin. (1), An conditiile legii. A18. 1Activitatea voluntarilor prevazuti la art. , alin. (1) lit. c) este coordonata si monitorizata Ampreuna cu un Andrumator din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala organizate la nivel local, beneficiare ale activitatii de voluntariat.

LISTA SERVICIILOR DE ASISTEN PRIMAR ACORDATE DE MEDICUL DE FAMILIESI PERSONALUL MEDICAL DE CARE DISPUNE , LA DOMICILIUZL PERSOANELOR ASISTATE
7n conditiile in care sunteti asigurat conform 0egii nr. ,/+2--& privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, asa "ationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii% SER;ICII DE MEDICINA 'RIMARA 0"%$rd"&e de *edi%ul de )"*ilie1 - Asiguratii beneficiaza de pac(etul de baza care cuprinde servicii medicale profilactice si curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenta, si de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligatia sa se inscrie pe lista de pacienti a unui medic de familie' - 5edicul de familie prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarii scrise a medicului specialist' elibereaza trimiteri pentru consultatii la medicii specialisti si pentru internarea in spital' elibereaza trimiteri pentru efectuarea de investigatii paraclinice (analize medicale) si interpreteaza investigatiile' - Persoanele asigurate facultativ beneficiaza de servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, de supraveg(ere a gravidei si imunizari conform programului national' - 5edicul de familie acorda persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Medi%ul de )"*ilie "re $(lig"@i" #A "%$rde #er3i%iile *edi%"le -re3A.u&e Bn4 C Pac(etul de servicii de bazD se acordD asiguraEilor (persoanele care fac dovada plDEii contribuEiei la :"$ASS Fi persoanele asigurate fDrD plata contribuEiei) AnscriFi An lista proprie% Pac(etul de servicii medicale de bazD cuprinde% Servicii profilactice Servicii medicale curative ActivitDEi de suport ActivitDEi cuprinse An specialitatea GmedicinD de familieH An concordanED cu competenEele obEinute. 1. Serviciile profilactice cuprind% urmDrirea dezvoltDrii fizice Fi psi(omotorie a copilului de la e3ternarea din maternitate p@nD la 1* luni - prin e3amene de bilanE supraveg(erea gravidei (lunar, din luna a 3-a p@nD An luna a ,-a)' urmDrirea le(uzei la ieFirea din maternitate Fi la . sDptDm@ni control medical anual al copiilor de la 2 la 1* ani I e3amen de bilanE control medical anual al asiguraEilor peste 1* ani (consultaEie, recomandare pentru e3amene paraclinice c@nd e3istD argumente clinice de suspiciune a unei stDri patologice) servicii de planificare familialD imunizDri conform programului naEional de imunizDri educaEie medico-sanitarD Fi consiliere pentru prevenirea Fi combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum Fi consiliere antidrog controale periodice pentru afecEiunile care necesitD dispensarizare conform normelor stabilite de 5S bolnav 8# nou, descoperit activ de 5:, trimis Fi confirmat de specialist 2. Serviciile medicale curative cuprind% consultaEie An caz de boalD sau accident' se acordD p@nD la 2 consulataEii pe lunD, cu e3cepEia urgenEelor Fi a controalelor anuale sau periodice, care nu se includ An acest numDr manevre de micD c(irurgie Fi tratament in!ectabil prescriere de tratament medical Fi igienico-dietetic recomandare de investigaEii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere, ca o consecinED a actului medical propriu eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depDFesc competenEa medicului de familie, cDtre specialiFti, fie An ambulatoriu (de preferinED), fie la spital luarea An evidenED a bolnavului 8# confirmat de specialist.' pentru persoanele care refuzD tratamentul 5: va apela la spri!inul organelor de poliEie Fi al autoritDEilor publice locale asistenED medicalD la domiciliu pentru% copii de p@nD la 1 an, An caz de boalD sau accident, ce nu permit deplasarea la cabinetul medical' urgenEe medico-c(irurgicale, pentru situaEiile care nu permit deplasarea la cabinetul medical' asiguraEii cu insuficienED motorie a trenului inferior, insuficienED cardiacD cls.7;-"7JA, bolnavi An faza terminalD, cu alte afecEiuni grav pentru care, la recomandarea printr-o scrisoare medicalD a medicului specialist, nu este permisD deplasarea monitorizarea tratamentului bolnavilor cronici.

3. Serviciile medicale pentru situaEile de urgenED constau An% asistenED medicalD An limita competenEei Fi a posibilitDEilor te(nice medicale' trimitere, pentru cazurile care depDFesc competenEa 5:, cDtre medicul de specialitate. AsiguraEii beneficiazD de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista cDruia sunt AnscriFi. .. Activitatea de suport constD An eliberarea de acte medicale% certificat de concediu medical, certificat de deces, scutiri medicale pentru copii F.a., conform Ane3ei 1, ap.7, pct.) din "ormele metodologice de aplicare a ontractului- adru+2--/. C Pac(etul minimal de servicii se acordD persoanelor care nu fac dovada calitDEii de asigurat Fi a plDEii contribuEiei la :"$ASS sau nu sunt asigurate prin efectul legii. Serviciile cuprinse An acest pac(et constau An% Servicii medicale de urgenED )epistare de boli cu potenEial endemo-epidemic Servicii de planificare familialD C Pac(etul de servicii pentru persoanele care se asigurD facultativ. Kmembrii misiunilor diplomatice' cetDEenii strDini Fi apatrizii temporar An EarD' cetDEenii rom@ni cu domiciliul An strDinDtate care se aflD temporar An EarDL Serviciile cuprinse An acest pac(et constau An% Servicii medicale de urgenED )epistare de boli cu potenEial endemo-epidemic Supraveg(erea gravidei 7munizDri conform programului naEional de imunizDri

5: acordD asistenED medicalD pentru situaEii de urgenED oricDrei persoane care are nevoie de aceste servicii. AsiguraEii An v@rstD de peste 1* ani au dreptul Fi obligaEia de a efectua un control medical anual, pentru prevenirea bolilor cu consecinEe ma!ore An ceea ce priveFte morbiditatea Fi mortalitatea (v."orme I pac(et de bazD), control care se va efectua An luna de naFtere a fiecDrui asigurat Anscris pe lista medicului de familie. >n situaEia An care asiguratul nu se prezintD la control din motive obiective - pe care trebuie sD le !ustifice An scris - el va fi reprogramat. 5edicul de familie este prima persoanD care trebuie consultatD pentru a beneficia de asistenED medicalD. >n funcEie de situaEie, medicul de familie poate acorda o trimitere cDtre medicul specialist, din ambulatoriul de specialitate, sau, direct, pentru internarea in spital. 5edicul specialist poate face unele consultaEii sau analize mai amDnunEite. )e asemenea, dacD e cazul, el poate acorda trimitere pentru internarea An spital. 7mportant de reEinut este faptul cD ma!oritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. "u toate afecEiunile necesitD internarea An spital.

Urgen@ele4 Pentru situaEiile de urgenED asiguratul se poate prezenta la orice medic, din orice unitate medicalD, fDrD nici un fel de trimitere Fi fDrD nici un alt document. 8otuFi, dacD se poate, este recomandabil ca mai Ant@i asiguratul sD se adreseze (direct sau telefonic) medicului familie. >n urma consultaEiei, dacD este cazul, medicul de familie sau medicul specialist va elibera o reEetD cu medicamentele compensate sau gratuite de care asiguratul are nevoie. >n unele situaEii, medicul specialist, An urma unor consultaEii mai amDnunEite, poate prescrie reEeta corespunzDtoare, sau va acorda o scrisoare medicalD pentru eliberarea reEetei de cDtre medicul de familie. 5edicamentele gratuite sau compensate se pot obEine numai de la farmaciile care au contract cu casa !udeEeanD de asigurDri de sDnDtate.

LISTA NGRIJIRILOR LA DOMICILIU CARE POT FI ASIGURATE DE PERSOANE JURIDICE I FIZICE AUTORIZATE DE MINISTERUL SNTII I FAMILIEI 1. Evaluarea ini ial!" #reluarea #a$ien%ului &n 'a(i'u' )* +re ,e la -+li$i%are, -%a.ilirea #lanului ,e%alia% ,e &n/ri0iri la ,+'i$iliu, &'#reun! $u 'e,i$ul $are le1a re$+'an,a%, $+n-ilierea 2i in-%ruirea #a$ien%ului 2i a 3a'iliei 4. Evaluarea ,e e%a#!, la 5 luni #en%ru $a6urile a$u%e, la 7 luni #en%ru $a6urile $r+ni$e 2i +ri ,e $8%e +ri e-%e ne$e-ar ,a$! #lanul ,e &n/ri0iri la ,+'i$iliu $u#rin,e #re$i6!ri &n a$e-% -en5. M+ni%+ri6area #ara'e%ril+r 3i6i+l+/i$i" %e'#era%ur!, re-#ira ie, #ul-, %en-iune ar%erial!, ,iure6!, -$aun ). T+ale%a #a$ien%ului $u #r+.le'e 'e,i$ale 2i9-au i'+.ili6a%"

1 %+ale%! #ar ial!: 1 %+ale%! %+%al!, la #a%: 1 %+ale%! %+%al!, la .aie, $u a0u%+rul ,i-#+6i%ivel+r ,e -u- inere. ;. Manevre %era#eu%i$e" 1 a,'ini-%rarea 'e,i$a'en%el+r #er +-, in%raven+-, in%ra'u-$ular, -u.$u%ana%, in%ra,er'i$, in%rave6i$al #e -+n,! ve6i$al!, #rin #er3u6ie en,+ven+a-!, #e -u#ra3a a 'u$+a-el+r, #e -erin/! au%+'a%!, #eri,ural #e $a%e%er: 1 '!-urarea /li$e'iei $u /lu$+'e%rul: 1 re$+l%area #r+,u-el+r .i+l+/i$e <-8n/e, urin!, 'a%erii 3e$ale=: 1 $li-'! $u -$+# eva$ua%+r: 1 $li-'! $u -$+# %era#eu%i$: 1 ali'en%area ar%i3i$ial! #e -+n,! /a-%ri$! -au na6+/a-%ri$! 2i #e /a-%r+-%+'!: 1 ali'en%area #a-iv! a .+lnavil+r $u %ul.ur!ri ,e ,e/lu%i ie: 1 -#!l!%ur! va/inal!: 1 'a-a0ul li'3e,e'ului: 1 e3e$%uarea ,e '+.ili6are, 'a-a0, a#li$a ii 'e,i$a'en%+a-e, u%ili6area $+la$il+r ,e $au$iu$ 2i a rul+uril+r #en%ru evi%area e-$arel+r ,e ,e$u.i%>=: 1 -$?i'.area #+6i iei, %a#+%a0, 3i6i+%era#ie re-#ira%+rie #en%ru evi%area $+'#li$a iil+r #ul'+nare>=: 1 e3e$%uarea ,e '+.ili6are, 'a-a0, .an,a0 $+'#re-iv, a#li$a ii 'e,i$a'en%+a-e #en%ru evi%area $+'#li$a iil+r va-$ulare la 'e'.rele in3eri+are>=. @@@@@@@@@@@ >= Se a#li$! #en%ru .+lnavii i'+.ili6a i la #a%: i'#li$! 2i in-%ruirea #a$ien%ului -au a 3a'iliei. 7. Te?ni$i ,e &n/ri0ire $?irur/i$al!" 1 &n/ri0irea #l!/il+r -i'#le 2i -u#rain3e$%a%e: 1 &n/ri0irea e-$arel+r 'ul%i#le: 1 &n/ri0irea %u.ului ,e ,ren: 1 &n/ri0irea $anulei %ra?eale: 1 -u#ri'area 3irel+r: 1 &n/ri0irea -%+'el+r 2i 3i-%ulel+r: 1 evaluarea 'anual! a 3e$al+a'el+r: 1 -+n,a0ul ve6i$al>>= $u -+n,! #er'anen%! 2i $u -$+# eva$ua%+r: 1 a#li$area $+n,+'ului urinar. @@@@@@@@@@@ >>= I'#li$! +.li/a%+riu %+ale%a l+$al! /eni%al! 2i -$?i'.area -+n,ei 3i(e la 7 6ile. A. M+ni%+ri6area ,iali6ei #eri%+neale *. Bn/ri0iri #alia%ive 3urni6a%e nu'ai ,e 'e,i$i ,e -#e$iali%a%e 2i9-au $u $+'#e%en !9-u#ra-#e$iali6are &n &n/ri0iri #alia%ive" 1 $+n-iliere #-i?ia%ri$! a #a$ien%ului 1 $+'uni$area ,ia/n+-%i$ului 2i a #r+/n+-%i$ului: 1 $+n-ilierea #a$ien%ului &n ve,erea #re/!%irii #en%ru ,e$e-: 1 e(a'enul 3un,ului ,e +$?i: 1 %+ra$+$en%e6! $u eva$uarea li$?i,ului: 1 in3il%ra ii #araver%e.rale: 1 .l+$a0e ,e nervi #eri3eri$i: 1 ane-%e6ie l+$al! ,e $+n%a$% 2i #rin in3il%ra ii: 1 TENS <-%i'ulare ele$%ri$! nerv+a-! #er$u%an!=: 1 %u2eu re$%al &n -$+# ,ia/n+-%i$: 1 %era#ia $?irur/i$al! a a.$e-el+r ,e #!r i '+i: 1 $+n%r+lul ,urerii 1 i'#li$! #re-$rierea 2i $+n,u$erea 'e,i$a iei.

=ISA DE 'OST INGRIJITOR LA DOMICILIU


11 Denu*ire" -$#&ului 4 7ngri!itor la domiciliu 21 De#%riere" gener"l" " -$#&ului 4 Personal calificat care ofera ingri!iri la domiciliu persoanelor asistate + beneficiarului ,1 A&ri(u&ii de #er3i%iu 4 Asigurarea igienei corporale pentru persoanele asistate + beneficiari ( toaleta partiala sau totala ' sc(imbarea len!eriei de pat si de corp , a!utor la imbracat si dezbracat ' a!utor la satisfacerea nevoilor fiziologice ) ' Asigurarea alimentatiei corecte % - a!utor la prepararea (ranei ' alimentarea persoanei , activ sau pasiv ' Supraveg(erea administrarii tratamentului oral ' =fectuarea unor mobilizari active si pasive ' =fectuarea unor activitati si servicii mena!ere ( curatenie , a!utor la spalat , etc. ) strict legate de buna desfasurare a actului de ingri!ire , de confortul ingri!itorului sau a persoanei ingri!ite ' Alte servicii ( cumparaturi , ac(itarea unor facturi ) in limita timpului disponibil ' Asigurarea unei comunicari permanente cu persoana asistata , antrenarea in activitati de natura sa-i pastreze tonul psi(ic ' 2bservarea oricaror modificari in starea generala a persoanei ingri!ite si aducerea lor la cunostinta membrilor ec(ipei sau a serviciilor de urgenta , dupa caz ' onsemnarea observatiilor zilnice despre pacienti in planurile individuale de ingri!ire ' Participa la intalnirile derulate in cadrul ec(ipei ' 7ngri!itorul trebuie sa respecte principiul confidentialitatii datelor si situatiilor legate de pacient . acestea vor fi comunicate numai coordonatorului de caz si doar in conditii speciale ( de e3emplu care ameninta viata persoanei asistate + ingri!ite ) altor persoane ( serviciul de urgenta ) ' =ste interzis ingri!itorului sa ceara sau sa dobandeasca in vreun fel bunuri materiale , bani sau servicii de la persoanele asistate + ingri!ite in urma activitatii prestate . in caz contrar se vor aplica masuri de disciplinare mergand pana la desfacerea conrtractului de munca . 41 Rel"&ii in %"drul $rg"ni."&iei 4 Se subordoneaza coordonatorului de caz , colaboreaza cu toti membrii ec(ipei , in functie de situatie . 51 . Cerin&e -en&ru $%u-"re" -$#&ului 4 Studii medii ' urs special de calificare si practica .

Li-%a -ervi$iil+r 'e,i$ale ,e .a6a #en%ru in/ri0iri 'e,i$ale la ,+'i$iliu #e $are Ca-a ,e A-i/urari ,e Sana%a%e le ,e$+n%ea6a" Nr. Crt. Serviciu e i!"ri#ire $e ic%&% &% '$ici&iu (. M+ni%+ri6area #ara'e%ril+r 3i6i+l+/i$i" %e'#era%ur! C re-#ira ie 4. M+ni%+ri6area #ara'e%ril+r 3i6i+l+/i$i" #ul- C TA 5. M+ni%+ri6area #ara'e%ril+r 3i6i+l+/i$i" ,iure6! C -$aun ). A,'ini-%rarea 'e,i$a'en%el+r in%ra'u-$ular >9-u.$u%ana%>9in%ra,er'i$>9+ral>>9#e 'u$+a-e>> ;. A,'ini-%rarea 'e,i$a'en%el+r in%raven+- -u. -u#rave/?erea 'e,i$ului> 7. S+n,a0 ve6i$al la 3e'ei 2i a,'ini-%rarea 'e,i$a'en%el+r in%rave6i$al #e -+n,! ve6i$al! A. A,'ini-%rarea 'e,i$a'en%el+r #rin #er3u6ie en,+ven+a-! -u. -u#rave/?erea 'e,i$ului> *. Re$+l%area #r+,u-el+r .i+l+/i$e D. Ali'en%area ar%i3i$iala #e /a-%r+-%+'a9-+n,a /a-%ri$a -i e,u$area a-i/ura%ului9a#ar%ina%+ril+r 1E. Ali'en%area #a-iva,in$lu-iv a,'ini-%rarea 'e,i$a'en%el+r #er +-, #en%ru .+lnavii$u %ul.urari ,e ,e/lu%i%ie 11. Cli-'a $u -$+# eva$ua%+r 14. S#ala%ura va/inala in $a6uri ,e ,e3i$i% '+%+r 15. Manevre %era#eu%i$e #en%ru evi%area $+'#li$a%iil+r va-$ulare ale 'e'.rel+r in3eri+are9e-$arel+r ,e ,e$u.i%" '+.ili6are,'a-a0,a#li$a%ii 'e,i$a'en%+a-e, u%ili6area $+la$il+r ,e $au$iu$ -i a rul+uril+r 1). Manevre %era#eu%i$e #en%ru evi%area $+'#li$a%iil+r #ul'+nare"-$?i'.area #+6i%iei,%a#+%a0, 3i6i+%era#ie re-#ira%+rie 1;. In/ri0irea #la/il+r -i'#le9-u#ri'area 3irel+r 17. In/ri0irea #la/il+r -u#rain3e$%a%e 1A. In/ri0irea e-$arel+r 'ul%i#le 1*. In/ri0irea -%+'el+r 1D. In/ri0irea 3i-%ulel+r 4E. In/ri0irea %u.ului ,e ,ren 41. In/ri0irea $anulei %ra?eale -i in-%ruirea a-i/ura%ului 44. M+ni%+ri6area ,iali6ei #eri%+neale 45. A#li$area>> ,e #l+-$a, .a6ine%, $+n,+' urinar 4). A#li$area ,e 'i0l+$ a0u%a%+r #en%ru a.-+r.%ia urinei>>>
> In a3ara in0e$%iil+r -i #er3u6iil+r $u #r+,u-e ,e +ri/inr u'ana. >> Pen%ru #a$ien%ii %+%al ,e#en,en%i -au #ar%ial ,e#en,en%i. >>> In %ari3ul -ervi$iului e-%e in$lu- $+-%ul 'i0l+$ului a0u%a%+r #en%ru a.-+r.%ia urinei. Se ,e$+n%ea6a 'a(i'u' 4 'i0l+a$e a0u%a%+are #en%ru a.-+r.%ia urinei96i #en%ru a-i/ura%ii %+%al ,e#en,en%i -au #ar%ial ,e#en,en%i. N+%a" In %ari3e -un% in$lu-e -i $+-%urile 'a%erialel+r -ani%are u%ili6a%e #en%ru reali6area -ervi$iului ,e in/ri0ire la ,+'i$iliu. T't%& e)e! e!t 1 #a$ien%ul $are nu #+a%e &n,e#lini %rei -au 'ai 'ul%e a$%ivi%! i 6ilni$e ,e .a6! 3!r! a0u%+rul al%ei #er-+ane 2i are nev+ie ,e &n/ri0ire 'e,i$al!: P%r*i%& e)e! e!t 1 #a$ien%ul $are nu #+a%e &n,e#lini $el #u in ,+u! a$%ivi%! i 6ilni$e ,e .a6! 3!r! a0u%+rul al%ei #er-+ane 2i ,in $au6a -%!rii ,e -!n!%a%e are nev+ie ,e &n/ri0ire 'e,i$al!: I! e)e! e!t 1 #a$ien%ul $are &n,e#line2%e a$%ivi%! ile 6ilni$e ,e .a6! 3!r! a0u%+rul al%ei #er-+ane ,ar $are, ,a%+ri%! a3e$ iunii $r+ni$e a$u%e, ne$e-i%! ur'!%+arele -ervi$ii ,e &n/ri0ire 'e,i$al! la ,+'i$iliu" &n/ri0irea -%+'el+r, &n/ri0irea $anulei %ra?eale, &n/ri0irea #l!/ii #+-%+#era%+rii 2i %ra%a'en% #aren%eral.

CURS , RES'ONSACILITATILE ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST N CADRUL EC>I'EI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU 1esponsabilitatea primordiala a asistentei medicale generaliste consta in a acorda ingri!iri persoanelor care au nevoie de acestea. 7n e3ercitarea profesiei sale asistenta medicala generalista creaza o ambianta in cadrul careia valorile, obiceiurile, religia, credinta individului sunt respectate. Asistenta medicala isi asuma o responsabilitate personala in acordarea ingri!irilor, precum si pentru a-si mentine nivelul profesional la zi, printr-un sistem de reinnoire a cunostintelor si de educatie permanenta. =a asigura, in orice situatie, mentinerea unui standard de ingri!ire la nivelul cel mai ridicat posibil. Accepta A-si delega responsabilitati, evalueaza cu spirit critic propria sa competenta sau a colegilor sai. 7n activitatea sa profesionala, asistenta medicala face intotdeauna dovada unei conduite ce ii onoreaza profesia. Asistentul medical generalistl trebuie sD evite An e3ercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei Fi sD evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea Fi moralitatea individualD Fi profesionalD. Asistentul medical generalist, are obligaEia sD manifeste o conduitD ireproFabilD faED de bolnav, respect@nd Antotdeauna demnitatea acestuia. Asistentul medical generalist, trebuie sD comunice cu pacientul Antr-o manierD adecvatD, folosind un limba! respectuos, minimaliz@nd terminologia de specialitate pe AnEelesul acestora. odul deontologic al asistentilor medicali + nurselor se suprapune conceptului de nursing , care consta in % MPromovarea + pastrarea sanatatii M1estabilirea sanatatii M7nlaturarea suferintei C$*-$nen@" e%Di-ei $-er"@i$n"le / %u-rinde 5edici specialisti Asistente medicale, 7ngri!itor +asistent personal - ingri!ire ca activitate individualD C"li&"&e" #er3i%iil$r de-inde de4 - plan de Angri!ire centrat pe problema somaticD - pregDtirea personalului% te(nici de Angri!ire Fi manopere nursing - calitatea materialelor de ingri!ire INGRIJIRE MEDICALA LA DOMICILIU - masurarea functiilor vitale si vegetative, notarea in foaia de monitorizare' - recoltarea de produse biologice% sange, materii fecale, urina, e3udat faringian si nazal' - cunoasterea pregatirii pacientului si a materialelor necesare pentru recoltarea de produse biologice, e3plorari functionale, e3amene radiologice etc. - efctuarea de frotiuri' - administrarea tratamentelor prescrise de medic' - alimentatia pacientului' - igiena pacientului' - clisma evacuatoare' - acordarea de ingri!iri pentru prevenirea complicatiilor complicatiilor in diferite afectiuni' - realizarea educatiei sanitare pentru mentinerea starii de sanatate' - programarea consultatiilor la domiciliul pacientului sau la sediul firmei' - electrocardiograme' - vaccinare% antigripal, Jepatita, 1u!eola etc'

A#i#&en& Medi%"l Gener"li#&

$nitatea SanitarD SecEia + ompartimentul ;izat% 5anager + )irector 5edical =IEA 'OSTULUI 7. 7)="87:7 A1=A P2S8$0$7 7.1. )enumirea postului% Asistent medical generalist 21 3221-1 7.2. )ate personale "ume% ..................................................................................................... Prenume% ..................................................................................................... 7.3. 6rad + "ivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale alificare de bazD% I 5edie (liceal), ..................................................................................................... I PostlicealD (liceu sanitar N curs de ec(ivalare de 1 an, FcoalD PostlicealD sanitarD) ..................................................................................................... I SuperioarD de scurtD duratD S.S.). (colegii, facultate de asistenED medicalD generalD, facultate de moaFe ) ..................................................................................................... I SuperioarD S. (facultate de asistenED medicalD generalD, facultate de moaFe) ..................................................................................................... 7... 6rad + "ivel e3perienED I Perioada iniEierii An vederea adaptDrii Fi efectuDrii operaEiunilor generale Fi specifice postului O & luni. I ;ec(ime An muncD% ............ 7./. 6rad + "ivel de certificare Fi autorizare I ertificat de membru 2.A.5.6.5.A.5.1. I avizat anual. (2.6. nr.1..+2--*, privind e3ercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaFei Fi asistentului medical) ...................................................................................................... I Asigurare 5alpra3is (0egea ,/+2--&, cap. ;, art.&/&+1) ..................................................................................................... 7.&. 6rad + "ivel al postului An structura unitDEii I 7erar(ice% asistent Fef, asistent Fef unitate, director de Angri!iri medicale I oordonare% infirmierD, Angri!itoare, brancardier I :uncEionale% I cu personalul medical al unitDEii din alte secEii, I cu personalul desemnat din blocul alimentar, spDlDtorie, firma de curDEenie, firma de pazD, I cu personalul te(nic, administrativ, I cu personalul medical din ambulatoriul de specialitate. I )e colaborare% I cu personalul medical din secEie + compartiment, I cu serviciul de imagisticD, serviciul de e3plorDri funcEionale, laborator, farmacie, anatomoIpatologie, I cu nucleul epidemiologic. I )e reprezentare% I al secEiei + compartimentului An relaEia cu pacientul, familia sau reprezentantul legal al acestuia. 7.4. 6rad + "ivel de educaEie medicalD continuD + specializare% I Specializare% ..................................................................................................... I Programe de educaEie medicalD continuD % ...................................................................................................... I ursuri% ........................................................................................................ I 5anifestDri FtiinEifice% .......................................................................................................... I Programe de educaEie permanentD% .......................................................................................................... II. SCO'UL 'OSTULUI

77.1 Scop general % :urnizarea serviciilor de Angri!iri de naturD preventivD curativD, de recuperare Fi eventual de reinserEie socioIprofesionalD ale persoanei, familiei Fi comunitDEii prin e3ercitarea tuturor activitDEilor titlului profesional de asistent medical generalist aliniate la principiul P AmbunDtDEirii continue P . II.2 An"li." Fi i*-$r&"n@" -$#&ului 4 7dentificD Fi valideazD elementul c(eie An managementul resurselor umane reprezentat de fiFa postului, fiecare activitate fiind bazatD de aceasta. 1ecomandD informaEii realiste An ceea ce priveFte responsabilitDEile Fi sarcinile de lucru, cerinEele privind postul. 2ferD !ustificDri e3istenEei postului Fi locului acestuia An organizaEie. 7dentificD interrelaEiile dintre Fefi Fi subordonaEi precum Fi cone3iunile dintre posturi cu responsabilitDEi corelate. 2ferD perspectiva sc(imbDrilor ce intervin An responsabilitDEile enunEate. 7dentificD caracteristicile generale Fi particulare ale responsabilitDEilor ce Ai revin ocupantului acestui post. 7dentificD rezultatele aFteptate din activitatea desfDFuratD. 7dentificD relaEiile care se stabilesc Antre acel post Fi celelalte posturi. 1ecunoaFte responsabilitDEile de eticD Fi deontologie profesionale Asumarea responsabilitDEilor ce vizeazD calitatea muncii depuse. III. RES'ONSACILITG<ILE 'OSTULUI 1esponsabilitDEile curente privind activitatea asistentului medical generalist vor fi stabilite la nivelul fiecare unitDEi sanitare, potrivit fiFei postului, Ein@nd cont de actele normative An vigoare, cu avizul reprezentanEilor organizaEiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate + instituEie An funcEie de specificul locului de munca. 1. Re#-$n#"(ili&A@i gener"le unoaFte structura Fi organizarea activitDEii din secEie + compartiment. 1espectD circuitele funcEionale din secEie + compartiment (An funcEie de specific) pentru% I personal, medicamente, laborator' I len!erie, alimente, vizitatori. ontribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu ec(ipa medicalD Fi cu pacientul. unoaFte comple3itatea activitDEii Fi te(nicilor speciale de Angri!ire ale pacientului An funcEie de necesitDEi. 1ecunoaFte gradul de autonomie An cadrul responsabilitDEilor profesionale. unoaFte criteriile de delimitare a manifestDrilor, semnelor Fi simptomelor pe termen scurt, mediu Fi lung. unoaFte manevrele medicale Fi de colaborare medic I asistent medical. unoaFte Fi respectD% I 2.$. nr. 1..+2--* privind e3ercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaFei Fi asistentului medical' I odul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti, maoselor si asistenEilor medicali din 1om@nia' I 0egea nr. .&+21 ian.2--3 privind drepturile pacientului' I 0egea nr. ,/+2--& privind reforma An domeniul sDnDtDEii cu modificDrile Fi completDrile survenite' I 0egea nr. 1,+2--- privind AsigurDrile Sociale' I 0egea nr. .*4+2--2 privind bolnavii periculoFi' I odul muncii I 0egea /3+2--3' I 2.6. nr. 13+3-.-1.2--3 An care se interzice complet fumatul An unitDEile sanitare. 1ecunoaFte Fi AndeplineFte responsabilitDEile profesionale An cazul utilizDrilor te(nologiilor speciale cu menEiunea cD An cazul An care e3istD te(nologie An sc(imbare, aceste responsabilitDEi vor fi sc(imbate. 1espectD regulamentul de ordine interioarD precum Fi normele de eticD Fi deontologie profesionalD. 1espectD normele te(nice privind curDEarea, dezinfecEia Fi sterilizarea An unitDEile sanitare conform 2rdinului 5.S. nr. 2&1+2--4 1espectD normele de securitate, protecEia muncii Fi normele PS7. 1espectD secretul profesional confidenEialitatea informaEiei medicale. ParticipD la programe de educaEie sanitarD a populaEiei. ParticipD la formarea practicD a viitorilor asistenEi medicali. ParticipD sub Andrumarea medicilor la cercetarea An domeniul medical Fi al Angri!irilor pentru sDnDtate (asistent medical generalist licenEiat I conf. 26 1..+2--* art.& litera f). ParticipD alDturi de alte categorii profesionale la prote!area mediului ambiant. 7ndiferent de persoanD, loc sau situaEia An care se gDseFte are obligaEia de a acorda primul a!utor medical An situaEii de urgentD, An limita competenEelor profesionale Fi c(eamD medicul.

2. Re#-$n#"(ili&A@i l" in&ern"re"2 -ri*ire" Fi e7&ern"re" -"%ien&ului In&ern"re" 7nternarea cazurilor de urgentD conform prevederilor in vigoare ale 5inisterului SDnDtDEii 1espectD modalitDEile Fi criteriile de internare in conformitate cu statutul Fi tipul de asigurare. onsimEDm@ntul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru internare (0egea ,/+2--& cap. 777, art. &.,I&/1 Acordul pacientului informat). onsemnarea refuzului pacientului pentru internare. 7nformarea pacientului, familiei sau reprezentantului legal cu privire la regulamentul de ordine interioarD afiFat An unitate. Anregistrarea datelor de identitate Fi completarea foii de observaEie pe tip de spitalizare continuD sau spitalizare de zi. Solicitare de identificare pentru organele abilitate An cazul pacienEilor inconFtienEi, fDrD acte, familie sau aparEinDtori. PregDtirea pacienEilor pentru e3aminare sau eventuale prelevDri de produse biologice Fi patologice. Aplicarea primelor mDsuri terapeutice de mare urgenED An caz de necesitate, An limita competenEelor profesionale. 7nstituirea mDsurilor de izolare An cazul pacienEilor suspicionaEi de boli infectoIcontagioase. 'ri*ire" PacienEii nu sunt aduFi direct An saloane. Predarea efectelor pacientului, familiei sau la garderoba, pe baza de inventar (la nevoie cu deparazitarea Fi dezinfectarea lor Anainte de Anmagazinare). AmbDierea Fi primirea len!eriei de cDtre pacient (nu se aplicD AmbDierea pacienEilor aflaEi An stare de comD, Foc, colaps, (emoragii, insuficienED circulatorie, etc.) )iri!area pacientului An secEie dupD caracterul afecEiunii (sugarii sunt internaEi Ampreuna cu mamele lor pentru a nu Antrerupe alDptarea). 7nstalarea pacientului AntrIun mediu Fi climat ambiental optim de confort Fi siguranED. E7&ern"re" PregDtirea pacientului pentru e3ternare+transfer conform protocolului secEiei +compartimentului pentru documente, efecte personale. AnunED pacientul Fi aparEinDtorii pentru e3ternare. AsigurD AnsoEirea pacientul p@nD la pDrDsirea secEiei+compartim. An caz de e3ternare. An caz de transfer al pacientului An alte secEii sau unitDEi sanitare Al AnsoEeFte acord@nduIi Angri!irile necesare dacD starea acestuia necesitD. An caz de deces constatat de medic, organizeazD dupD douD ore transportul acestuia An cadrul serviciului de prosecturD, inventariazD obiectele personale Fi le predD asistentului Fef sau aparEinDtorilor. ,. Re#-$n#"(ili&A@i Bn e3"lu"re" di"gn$#&i%A 2bEinerea consimEDm@ntului informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru intervenEii conforme cu competentele profesionale. =valuarea stDrii pacientului, mDsurarea, Anregistrarea funcEiilor vitale. PregDtirea psi(icD Fi fizicD a pacientului pentru e3aminare clinicD, recoltarea produselor biologice Fi patologice. 2rganizarea mediului ambiant pentru e3aminare% I luminozitate, I temperaturD, I intimitatea pacientului. PregDtirea psi(icD Fi fizicD a pacientului pentru e3plorDri paraclinice. AnsoEirea pacientului la investigaEii An condiEii de securitate adaptate la starea acestuia. 1espectarea Fi efectuarea protocoalelor+procedurilor, e3plorDrilor paraclinice. onsemnarea, etic(etarea, conservarea (la nevoie) Fi transportului probelor biologice Fi patologice la laborator. 1espectarea protocoalelor+procedurilor pentru te(nici speciale de investigaEie (testDri biologice, substanEe de contrast, izotopi radioactivi). 5onitorizarea specificD Fi acordarea Angri!irilor postIe3plorare. Anregistrarea rezultatelor conform competenEelor profesionale. 4. Re#-$n#"(ili&A@i -en&ru Bngri:ire" %uren&A Fi #u-r"3egDere" -"%ien&ului 7dentificarea problemelor de Angri!ire curentD An funcEie de nevoi. Stabilirea prioritDEilor, elaborarea Fi implementarea planului activitDEilor de Angri!ire ale pacientului conform rolului autonom Fi delegat. AsigurD Fi participD la Angri!iri generale pentru toaletD, sc(imbarea poziEiei An pat, dezbrDcarea Fi AmbrDcarea, servirea la pat, sc(imbarea len!eriei ori de cate ori este nevoie. 5onitorizarea, consemnarea Fi raportarea valorilor funcEiilor vitale, vegetative ale pacientului (temperatura, puls, 8A, respiraEie, diureza, scaun, vDrsDturi, e3pectoraEie, greutate corporalD, talie) An foaia de temperaturD.

Supraveg(erea comportamentului pacientului. Participarea la vizita si contravizita medicalD Fi noteazD recomandDrile fDcute de cDtre medic An caietul de vizita al secEiei + compartimentului cu privire la Angri!iri medicale. 7nformarea medicului curant +medic de gardD despre modificarea stDrii pacientului ori de cate ori este nevoie. 5onitorizarea, consemnarea Fi raportarea cDtre medicul curant+de gardD, a apariEiei de manifestDri patologice, reacEii secundare ale substanEei medicamentoase administrate. 5. Re#-$n#"(ili&A@i -en&ru "li*en&"@i" -"%ien&ului unoaFte principiile generale ale (idratDrii Fi alimentaEiei pacientului. unoaFte obiectivele Fi tipurile de regimuri dietetice. unoaFte clasificarea regimurilor dupD compoziEie, consistenED, temperaturD, orar de administrare, acEiune asupra p(Iului, rezultate terapeutice Fi reziduuri. unoaFte necesarul alimentar Fi instituie mDsurile de ordin general pentru (idratare Fi alimentare ,conform indicaEiilor. unoaFte orarul Fi distribuirea meselor, a alimentelor, An funcEie de starea generalD Fi particularD a pacientului (alimentare artificiala, pasivD, activD). =fectueazD bilanEul (idroelectrolitic. omunicD modificDrile electrolitice medicului curant +medicului de gardD. =ducD pacientul Fi familia An privinEa regimului alimentar prescris de medic (e3. restricEiile alimentare), obiectivele regimurilor dietetice si conduita alimentarD. 6. Re#-$n#"(ili&A@i -en&ru "%&i3i&"&e" &er"-eu&i%A An e3ercitarea responsabilitDEilor pentru activitatea terapeuticD asistentul medical generalist are obligaEia de a respecta conform competenEelor profesionale Fi la indicaEia medicului protocolul + procedura impusD de starea pacientului + urgenED medicalD. =fectueazD te(nicile, procedurile medicale din activitatea terapeuticD conform planului de tratament indicat de medic. 2bEine consimEDm@ntul informat al pacientului pentru modul de administrare, cantitatea, efectul scontat Fi eventualele efecte secundare. 1espectD voinEa Fi dreptul pacientului de a Anceta sau refuza efectuarea tratamentului cu e3cepEia cazurilor de forED ma!orD Fi anunEa medicul curant. 1espectD % I PrecauEiunile universale I Principii de igienD An pregDtirea Fi administrarea substanEei medicamentoase I 5anagementul pentru deFeuri potenEial contaminat + AndepDrtarea materialelor tDietoare Fi AnEepDtoare dupD utilizare, conform planului elaborat pentru fiecare secEie +compartiment I 5etodologia de supraveg(ere Fi control a accidentelor cu e3punere la produse biologice I 5anagementul cazului de accident prin e3punere la s@nge (e3punere cutanatD, e3punere percutanD, e3punere a mucoaselor), pentru toate tipurile de administrare a medicamentelor, efectuarea perfuziilor, transfuziilor, efectuarea de pansamente, efectuarea cateterismului uretroIvezical, spDlDturi, clisme, intubaEia gastroduodenalD, dezobstrucEia cDilor aeriene, intubaEia oronazotra(ealD, o3igenoterapie, secvenEa acEiunilor de resuscitare, cardioIrespiratorie, plan de secvenED intervenEii pre+postoperatorii. =fectueazD Antreaga activitate terapeuticD An condiEii de igienD, asepsie, dezinfecEie, sterilizare ,cu menEinerea mDsurilor de prevenire, supraveg(ere Fi control al infecEiilor intraspitaliceFti Fi nosocomiale. PoartD ec(ipament de protecEie prevDzut de fiecare secEie+compartiment +unitate sanitarD, care va fi sc(imbat ori de cate ori va fi nevoie. unoaFte si respectD pentru administrarea substanEei medicamentoase% I modul de administrare prescris de medic I doza!ul I orarul I ordinea de administrare I incompatibilitatea Fi interacEiunile dintre substanEele medicamentoase I timpii de e3ecuEie I frecvenEa de administrare I contraindicaEiile I efectele secundare I eficienEa administrDrii 5onitorizeazD Fi comunicD medicului simptomele Fi starea pacientului postIadministrare substanED medicamentoasD. =fectueazD intervenEiile recomandate de medic An cazul apariEiei eventualelor reacEii secundare. onsemneazD An raportul de predare+primire a activitDEii planul de Angri!ire Fi tratament efectuat An timpul serviciului, eventualele modificDri An starea pacientului, parametrii funcEiilor vitale Fi orice alt eveniment petrecut An secEie +compartiment. PoartD responsabilitatea calitDEii actului medical efectuat.

=ducD pacientul Fi aparEinDtorii pentru respectarea conduitei terapeutice, efectuarea investigaEiilor clinice Fi paraclinice, a regimului igienoIdietetic, cunoaFterea afecEiunii, respectarea controalelor periodice. )esfDFoarD activitDEi Fi programe de educaEie pentru sDnDtate, consiliere Fi demonstraEii practice pacienEilor Fi aparEinDtorilor ( e3emplu % administrare de insulina, betaferon, anticoagulante, monitorizarea valorilor glicemiei prin s@nge capilar, etc.). !. Re#-$n#"(ili&A@i -ri3ind n$r*ele de #u-r"3egDere2 -re3enire Fi %$n&r$l "l in)e%@iil$r n$#$%$*i"le %$n)$r* "&ri(u@iil$r regl. Ordinului M.S. nr. 16H2886 7mplementeazD practicile de Angri!ire a pacienEilor An vederea controlului infecEiilor. Se familiarizeazD cu practicile de prevenire a apariEiei Fi rDsp@ndirii infecEiilor Fi aplicarea practicilor adecvate pe toatD perioada internDrii pacienEilor. 5enEine igiena, conform politicilor spitalului Fi practicilor de Angri!ire adecvate din salon. 5onitorizeazD te(nicile aseptice, inclusiv spDlarea pe m@ini Fi utilizarea izolDrii. 7nformeazD cu promptitudine medicul de gardD An legDturD cu apariEia semnelor de infecEie la unul dintre pacienEii aflaEi An Angri!irea sa. 7niEiazD izolarea pacientului Fi comandD obEinerea specimenelor de la toEi pacienEii care prezintD semne ale unei boli transmisibile, atunci c@nd medicul nu este momentan disponibil. 0imiteazD e3punerea pacientului la infecEii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alEi pacienEi sau ec(ipamentul utilizat pentru diagnosticare. 5enEine o rezervD asiguratD Fi adecvatD de materiale pentru salonul respectiv, medicamente Fi alte materiale necesare Angri!irii pacientului. 7dentificD infecEiile nosocomiale, pe care le raporteazD medicului curant Fi serviciului epidemiologic. 7nvestig(eazD tipul de infecEie Fi agentul patogen, AmpreunD cu medicul curant. ParticipD la pregDtirea personalului. ParticipD la investigarea epidemiilor. AsigurD comunicarea cu instituEiile de sDnDtate publicD Fi cu alte autoritDEi, unde este cazul. +. Re#-$n#"(ili&A@i "d*ini#&r"&i3e Standardele la nivelul responsabilitDEilor de acest profil constituie suport pentru celelalte activitDEi. Asigura mDsurile de securitate Fi intervenEie ale secEiei pentru evitarea oricDror incidente, accidente% aparaturD Fi utila!e medicale, utila!e electrice, sursele de gaz metan, sursele de o3igen, substanEele dezinfectante, incendii Fi calamitDEi naturale. 1Dspunde de evidenEa, consemnarea Fi pDstrarea rezultatelor, investigaEiilor An foaia de observaEie a pacientului. 1Dspunde de corectitudinea datelor pe care le AnregistreazD An foaia de obsevaEie a pacientului, raport de serviciu sau An alte documente. 1Dspunde de predarea +preluarea substanEelor medicamentoase scrise pe condicD prin distribuirea integralD conform prescripEiei. 1Dspunde de completarea fiFei de decont a substanEelor medicamentoase, iar An cazul celor rDmase, nedistribuite ( refuz pacient, deces ), anunED medicul pentru redistribuire consemnatD la alt pacient, aparat de urgenED sau farmacie. 1Dspunde de materialele sanitare Fi materialele consumabile prin utilizare !udicioasD consemnatD An registrul de evidenED, aparatul de urgenED, atunci c@nd este cazul Fi An fiFa de decont. AsigurD Fi rDspunde de pDstrarea Fi utilizarea instrumentarului a aparaturii din dotare, a inventarului moale Fi mobilierului e3istent. Supraveg(eazD Fi controleazD ordinea Fi curDEenia din sectorul unde AFi desfDFoarD activitatea. SesizeazD apariEia defecEiunilor apDrute la instalaEiile sanitare, electrice, de gaz, termice de o3igen An vederea remedierilor. ParticipD Fi AndeplineFte obligaEiile prevDzute An 2rdinul 5SP nr.21,+2--2 privind gestionarea deFeurilor rezultate din activitatea medicalD pentru colectare, ambalare, etic(etare Fi transport la punctul de colectare. Supraveg(eazD Fi controleazD modul de desfDFurare a vizitei aparEinDtorilor conform regulamentului de ordine interioarD. Supraveg(eazD Fi coordoneazD activitDEile desfDFurate de personalul din subordine. PregDteFte instrumentarul, materialele Fi ec(ipamentul necesar tipului de intervenEii Fi a!utD medicul specialist. =fectueazD Fi comunicD evidenEa zilnicD a pacienEilor. I;. MEN<IUNI S'ECIALE ParticipD la procesul educaEional al viitorilor asistenEi medicali An cadrul stagiilor de instruire practicD. ParticipD Fi +sau iniEiazD activitDEi de cercetare An domeniul medical Fi al Angri!irilor pentru sDnDtate sub conducerea Fi supraveg(erea medicului. 5enEine gradul instruirilor, calificDrilor Fi autorizDrilor conform criteriilor de competenED Fi calificare profesionalD pentru realizarea obiectivelor calitDEii.

PrezintD calitDEi, deprinderi, aptitudini Fi abilitDEi pentru% I instituirea actului decizional propriu I manualitate Fi responsabilitate I analiza, clasificarea Fi Anregistrarea manifestDrilor funcEionale, reacEiilor Fi progreselor pacientului I instituirea relaEiilor terapeutice cu pacientul I comunicare eficientD prin participare, ascultare, abilitate de a accepta Fi respect I discreEie, corectitudine, compasiune I adaptare pentru munca An ec(ipD, atenEie Fi concentrare distributivD (spirit de observaEie) I valorizarea Fi menEinerea competenEelor I informarea, participarea, evaluarea performanEei I capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit I capacitate de adaptare la situaEii de urgenED I solidaritate profesionalD I reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi. I susEinerea calitDEii totale An actul de Angri!ire Fi tratament al pacienEilor. ;. TERMENI EI CONDI<II Anc(eierea contractului individual de muncD. ondiEii privind sDnDtatea Fi securitatea An muncD potrivit 0egii nr.31,+2--&. Salarizarea Fi alte drepturi salariale. 8impul de muncD Fi timpul de odi(nD. ProtecEia socialD a salariaEilor membrii ai sindicatului. :ormarea profesionalD. "ormative de personal.

>"617<717 0A )257 707$ Regul"*en&ul %u -ri3ire l" #er3i%iul de Bngri:iri l" d$*i%iliu

ursul .

-er#$"nel$r @in&ui&e l" -"& Dispoziii generale 1. Serviciul de Angri!iri personale la domiciliu se acordD pensionarilor singuratici, invalizilor dependenEi de pat, care nu au avut copii, s-au copiii sunt plecaEi dupD (otarele EDrii, persoane An perioada postoperaEionale. 2. Serviciul de Angri!iri personale pentru persoanele Eintuite la pat este finanEat din bugetul unitDEilor administrativ-teritoriale, prin intermediul SecEiei asistenED socialD Fi protecEie a familiei, precum Fi din contribuEiile beneficiarilor rudele cDrora sunt plecate peste (otare Fi nu-i pot Angri!i pe aceFtea, AnsD au posibilitate de a ac(ita c(eltuielile pentru deservire. Modul de organizare i funcionare a serviciului de ngrijiri personale la domiciliu a persoanelor intuite la pat 1. Asistentul personal presteazD servicii calitative de Angri!ire, reabilitare Fi asistenED socialD, An conformitate cu necesitDEile beneficiarului. 2. ;olumul Fi durata prestDrii serviciilor de Angri!ire se apreciazD An conformitate cu necesitDEile fiecDrui beneficiar. 3. Asistentul personal AntocmeFte conform rezultatelor evaluDrii, Planul Angri!irilor personale, care se coordoneazD cu Feful serviciului de a!utor social la domiciliu . .. Asistentul personal informeazD beneficiarul referitor la volumul , durata Fi condiEiile de acordare a Angri!irilor personale cu Antocmirea ontractului de Angri!iri personale la domiciliu ( ane3a 1 ) semnat de ambele persoane, precum Fi a cererii (ane3a 3). /. Stabilirea necesitDEii de Angri!iri sociale se efectuiazD conform anc(etei sociale (ane3a .) de cDtre asistentul social din primDrie. Obligaiunile asistentului personal Asistentul personal: 1. Preia pentru acordarea Angri!irilor la domiciliu persoanele singuratice Eintuite la pat, la recomandarea Fefului serviciului social la domiciliu inclusiv cAnd Angri!irile personale la domiciliu sAnt recomandate de cDtre medicul de familie. 2. =valueazD starea beneficiarului, Fi ia decizii privind stabilirea Fi+sau modificarea planului de Angri!iri la domiciliu, coordonAndu-l cu Feful serviciului a!utor social la domiciliu. 3. =fectueazD Angri!irile la domiciliu inclusiv prin metode psi(o-sociale. .. AsigurD Andeplinirea calitativD a Angri!irilor la domiciliu conform Planului de Angri!iri ( ane3a 2 ). /. AsigurD gestionarea corectD a produselor sanitaro-igienice, precum Fi a celor alimentare. &. 7nformeazD beneficiarul despre modalitatea de acordare a Angri!irilor personale la domiciliu. 4. onsultD Fi instruieFte persoana EintuitD la pat, An domeniul Angri!irilor personale Fi recomandD mDsuri de respectare a regimului sanitaro-epidemiologic, supraveg(ind respectarea lor. *. AsigurD confidenEialitatea informaEiei despre beneficiar. Drepturile asistentului personal 1. SD nu acorde Angri!iri la domiciliu persoanelor care suferD de alcoolism, maladii psi(ice An stare activD. 2. SD colaboreze cu structurile asistenEei medicale. Drepturile beneficiarilor 1. )e a fi Angri!it la domiciliu calitativ. 2. )e a fi informat despre beneficiile Fi legile An vigoare referitor la protecEia socialD a persoanelor cu disabilitDEi. 3. )e a i se asigura confidenEialitatea.

Ane(! 1
!c+ei%t %,i---------- .u/ !r.-------Di! re"i.tru& SASPF

C'!tr%ctu& e e.ervire )er.'!%&0 &% '$ici&iu


Pre6en%ul $+n%ra$% e-%e &n$?eia% la@@@@@@@@@@@@@@@ 4EE@@ &n%re Se$ ia< ,ire$ ia= a-i-%en ! -+$ial! 2i #r+%e$ ie a 3a'iliei @@@@@@@@@@@@@@@ &n #er-+ana @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2i .ene3i$iar@@@@@@@@@@@@, $are ,+re2%e -! 3ie &n/ri0i% la ,+'i$iliu.

I.P0r*i&e c'!tr%ct%!te"Dna9Dnl@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, ,+'i$ilia%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, nr. ,e %ele3+n@@@@@@@@@@@, .ule%in ,e i,en%i%a%e -eria@@@@@@@@@@@@@@ Nr.@@@@@@@@@@@@@@@@, nu'i% &n #re6en%ul $+n%ra$% /e!e1ici%r2 Dna9Dnl @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,+'i$ilia%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Nr. ,e %ele3+n@@@@@@@@@@@@@@, .ule%in ,e i,en%i%a%e -eria@@@@@@@@@@ Nr. @@@@@@@@@@@@@@ Bn $ali%a%e ,e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N+%!"a$ea-%! ru.ri$! -e $+'#le%ea6! &n $a6ul &n $are .ene3i$iarul nu are $a#a$i%a%ea ,e e(er$i iu. Fi Se$ ia a-i-%en ! -+$ial! $u -e,iul &n@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,-%r.@@@@@@@@@@@@@@@@@@Nr. ,e %ele3+n @@@@@@@@@, av&n, $ali%a%ea ,e #re-%a%+r ,e -ervi$ii -+$iale. II. C%u,% c'!tr%ctu&ui3 C+n-%! &n #re-%area -ervi$iil+r -+$iale , la ,+'i$iliu a nu'i%ei1nu'i%ului @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ &n ve,erea in%e/r!rii #-i?+1-+$iale a #er-+anei &n $+'uni%a%e. Nr. 4 ' De!u$ire% .ervicii&'r )re.t%te C' Dur%t% )re.t0rii .ervicii&'r

III.Dura%a $+n%ra$%ului
Pre6en%ul $+n%ra$% -1a &n$?eia% #e + #eri+a,! ,e @@@@@@@@@@@@@6ile lu$r!%+are, #er'anen%@@@@@ +re96i.

IV.Bn$e%area $+n%ra$%ului
Pre6en%ul $+n%ra$% &n$e%ea6!" 1. #rin a$+r,ul -$ri- al #!r il+r: 4. la e(#irarea %er'enului: 5. ,in ini ia%iva %e'eini$ '+%iva%! a uneia ,in #!r i, $u un #reavi6 ,e @@@@@@@ 6ile lu$r!%+are.

V.Dre#%urile 2i +.li/a iile #!r il+r" Pre-%a%+rul ,e -ervi$ii -+$i+ are ,re#%ul"
1,e a e3e$%ua ,+ar -ervi$iile ,e ,e-ervire la ,+'i$iliu #rev!6u%e &n #lanul ,e &n/ri0ire: 1 ,e a avea $+n,i ii +#%i'e &n $eea $e #rive2%e ,e-3!2urarea #r+$e-ului ,e evaluare 2i &n/ri0ire -+$ial!: Dre)turi&e /e!e1ici%ri&'r .ervicii&'r e 5!"ri#ire &% '$ici&iu. Per-+anele v&r-%ni$e 2i $u ,i-a.ili%! i $are .ene3i$ia6! ,e &n/ri0iri la ,+'i$iliu %re.uie -! %r!ia-$! $u ,e'ni%a%e &n$+n0ura%a i ,e re-#e$%ul $el+r $are &i -u- in, 3!r! a 3i ,i'inua%e ,re#%urile $a $e%! ean. In,i3eren% ,e v&r-%! -au ,e ,i-a.ili%a%e $u $are -e $+n3run%! .ene3i$iarii au ,re#%ul 3un,a'en%al la au%+,e%er'inare 2i in,ivi,uali%a%e. Servi$iile ,e &n/ri0ire #er-+nal! $are v+r 3i #re-%a%e la ,+'i$iliu &n .a6a Re/ula'en%ului #rivin, -ervi$iul ,e &n/ri0iri la ,+'i$iliu a #er-+anel+r in%ui%e la #a% #er'i%e .ene3i$iaril+r -!1 2i a%in/! $a#a$i%a%ea 'a(i'! 3i6i$!, in%ele$%ual!, -#iri%ual! ,e'+ i+nal! 2i -+$ial!, $?iar a%un$i $&n, au + 'ala,ie &n ev+lu ie.

Ane(a 4 P&%!u& e 5!"ri#iri )er.'!%&e &% '$ici&iu % /e!e1ici%ru&ui----------------------------------------Planul ,e &n/ri0iri &n-ea'n! i,en%i3i$area $el+r 'ai .une $!i #en%ru a a%in/e +.ie$%ivele -%a.ili%e &n ur'a evalu!rii nev+il+r 2i re#re6en%area l+r -u. 3+r'a unui #lan in,ivi,ual ,e &n/ri0ire. A$e-% #lan varia6! &n 3un$ ie ,e $+'#le(i%a%ea nev+il+r 3ie$!rei #er-+ane.

Du#! $e -un% i,en%i3i$a%e nev+ile, #lanul ,e &n/ri0iri ,e3ine2%e e(a$% $e -ervi$ii -un% ne$e-are #en%ru a re6+lva a$e-%e nev+i. Ti)uri e .ervicii 1ur!i,%te 5! 5!"ri#iri&e &% '$ici&iu %6 !"ri#iri e /%,03 A0u%+r la e3e$%uarea %+ale%ei, &'.r!$are 9 ,e6.r!$are: Prevenirea 2i &n/ri0irea e-$arel+r: A0u%+r la #re#ararea ?ranei 2i ali'en%a ie: M+.ili6area a$%iv! <livrarea #r+,u-el+r ali'en%are la ,+'i$iliu, i'#li$area #er-+anel+r ,e-ervi%e la ,+'i$iliu la ,iver-e a$%ivi%! i 2i #r+/ra'e -+$iale, <%era#ie +$u#a i+nal!, &n 3un$ ie ,e -%area 3i6i$! a ,e-ervi%ului: a$ iuni %era#eu%i$e $ura%ive < 'a-a0, a,'ini-%rarea 'e,i$a'en%el+r, a#li$are 9#an-a'en%e e%$.=, $+n-iliere. Men inerea 'e,iului a'.ian% &n li'i%e a$$e#%a.ile <$!l,ur!, aeri-ire,.=: Men inera %+nu-ului #-i?i$. /6!"ri#iri c'$)&e$e!t%re3 Servi$ii 'ena0ere -%ri$% le/a%e ,e #r+$e-ul ,e &n/ri0ire: Gi'na-%i$a re$u#era%+rie: E,u$a ie #en%ru -!n!%a%e: Or/ani6area $+n-ul%a iil+r 'e,i$ului ,e 3a'ilie 2i a,'ini-%rarea %ra%a'en%ului #re-$ri-: Re$+l%area #r+.el+r .i+l+/i$e, $+n3+r' in,i$a iei 'e,i$ului ,e 3a'ilie 2i +r/ani6area %ran-#+r%!rii l+r la la.+ra%+r: In3+r'are, $+n-iliere, a#!rarea ,re#%uril+r 2i re#re6en%area in%ere-el+r $lien%ului: S$+#ul #lanului ,e &n/ri0ire e-%e ,e a #r+'+va in,e#en,en a $lien il+r. L% 5!t'c$ire% )&%!u&ui e 5!"ri#iri .e i%u 5! ve ere ur$0t'%re&e %ctivit0*i2 Se -%a.ile-$ #ri+ri%! ile, Se ,e3ine-$ +# iunile 2i -e ale/ $ele 'ai .une: Se -%a.ile2%e + $++r,+nare a #lanului: Se 3i(ea6! ,a%a #ri'ei reevalu!rii: Se -$rie #lanul ,e &n/ri0ire: Servi$iile +#%a%e -e ,i-$u%! $u $lien%ul.

Ane(a 5

Cerere% % )er.'%!e&'r c%re !ece.it0 5!"ri#ire &% '$ici&iu Fe3ului Dire$ iei a-i-%en ! -+$ial!

2i #r+%e$ ie a 3a'iliei @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,e la @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,+'i$ilia%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %ele3+n@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Cerere
Su.-e'na%ul <a=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ R+/, -! 3iu &n/ri0i%<!= la ,+'i$iliu ,e a-i-%en%ul #er-+nal , #rin #re-%area ,e &n/ri0iri la ,+'i$iliu, ,e+are$e -&n% i'+.ili6a%<!= 2i -%area -!n!%! ii nu1'i #er'i%e -! '! &n/ri0e-$ ,e -ine-%!%!%+r. E7)&ic%*ii .u)&i$e!t%re@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Da%a@@@@@@@@@@@@

Se'n!%ura @@@@@@@@@@@@@@@

CURS 8 PLANUL DE INGRIJIRE

A 3a$e un #lan ,e in/ri0ire in-ea'na a i,en%i3i$a $ele 'ai .une $ai #en%ru a a%in/e +.ie$%ivele in ur'a evaluarii nev+il+r -i #re6en%area l+r -u. 3+r'a unui #lan in,ivi,ual ,e in/ri0ire. A$e-% #lan varia6a in 3un$%ie ,e $+'#le(i%a%ea nev+il+r 3ie$arei #er-+nae. Du#! $e a' i,en%i3i$a% nev+ile, #lanul ,e in/ri0ire in-ea'na -a ,e3ine-%i e(a$% $e -ervi$ii -un% ne$e-are #en%ru a re6+lva a$e-%e nev+i. Ti)uri e .ervicii uti&i,%te 5! 5!"ri#iri&e &e '$ici&iu. a) ngrijiri de baz 1 a0u%+r la e3e$%uarea %+ale%ei, &'.r!$are 9,e6.r!$are

#revenirea 2i &n/ri0irea e-$arel+r a0u%+r la #re#ararea ?ranei 2i ali'en%a iei '+.ili6area a$%iv! 2i #a-iv! 'en inerea 'e,iului a'.ian% &n li'i%e a$$e#%a.ile <$!l,ur!, aeri-ire= 'en%inerea %+nu-ului #-i?i$ ngrijiri complementare -ervi$ii 'ena0ere -%ri$% le/a%e ,e #r+$e-ul ,e &n/ri0ire /i'na-%i$a re$u#era%+rie e,u$a%ie #en%ru -ana%a%e $+n-ul%a%ii 'e,i$ale 2i a,'ini-%rarea %ra%a'en%ului #re-$ri- ,e 'e,i$ re$+l%a%ri ,e #r+.e .i+l+/i$e 2i #a%+l+/i$e #en%ru e3e$%uarea #r+.el+r ,e la.+ra%+r: -+n,a0e ve6i$ale #en%ru $ei $u in$+n%inen%a urinar! 1 in3+r'are, $+n-iliere, a#!rarea ,re#%uril+r 2i re#re6en%area in%ere-el+r $lien%ului. S$+#ul #lanului ,e &n/ri0ire e-%e ,e a #r+'+va in,e#en,en a #a$ien il+r. E-%e u%il #en%ru #ra$%i$ieni -! ai.! &n ve,ere $8n, &n%+$'e-$ #lanul ,e &n/ri0iri ur'!%+arele a$%ivi%! i" 1 -! -%a.ilea-$! #ri+ri%! ile 1 -! ,e3inea-$! -ervi$iile $e v+r 3i 3urni6a%e 1 -! ,i-$u%e +# iunile 2i -! le alea/! #e $ele 'ai .une 1 -! -%a.ilea-$! $8% $+-%! a$e-%e -ervi$ii 1 -! -%a.ilea-$! + $++r,+nare a #lanului 1 -! 3i(e6e ,a%a #ri'ei reevaluar! 1 -! ai.! &n ve,ere nev+ile $are nu #+% 3i re6+lva%e ,e +r/ani6a ie 1 -! -$rie #lanul ,e &n/ri0ire. C8n, a' +#%a% #en%ru un -ervi$iu, a$e-%a %re.uie ,i-$u%a% $u $lien%ul 2i even%ual, #er-+ana $are &l 'ai &n/ri0e2%e< -+ ie, ve$in= Mana/erul e-%e, ,e +.i$ei, #er-+ana $are 3a$e #ri'a evaluare 2i 3urni6ea6! #lanul ,e &n/ri0iri. Du#! 71* -!#%!'8ni, are l+$ reevaluarea #lanului < .ilan ul a$%ivi%! ii ,e #8n! a%un$i= 2i ,a$! nev+ile -1au -$i'.a%, -e 3a$e un al% n+u #lan ,e &n/ri0ire. Ce surse de informare are managerul 1 ,in -u#rave/?erea &n/ri0iril+r 1 ,in vi6i%a 3!$u%! ,e el &n-u2i la 3a a l+$ului 1 ,in #!rerile +a'enil+r< $lien%, 3a'ilie, ve$ini....= Ce trebuie s conin planul de ngrijire 1 +.ie$%ivele #lanului 1 #r+.le'ele -#e$i3i$e ale &n/ri0i%+ril+r 2i ale $lien il+r 1 $ine ,in e$?i#! 3urni6ea6! -ervi$iul 1 nev+i $are nu #+% 3i re6+lva%e ,e -ervi$iu 1 $+-%urile &n/ri0iril+r 1 nu'ele #er-+anei re-#+n-a.ile ,e i'#le'en%are 2i reevaluarea #lanului 1 ,a%a $8n, -e 3a$e #ri'a reevaluare a #lanului Ce probleme practice se pun E-%e 2%iu% 3a#%ul $!, &n lu$rul $u .!%r8nii, un 'i$ -ervi$iu #+a%e &n-e'na 3+ar%e 'ul% <#+a%e 3i $?iar vi%al= #en%ru $el $are &l #ri'e2%e. Managerul este pus de multe ori n situaia:

1 1 1 1 1 b) 1 1 1 1 1

1 -! +3ere #u ine +re ,e -ervi$ii #en%ru 'ai 'ul2%e #er-+ane -au %+a%e +rele #en%ru una -in/ur! 1 -! +3ere %+a%e +rele unui &n/ri0i%+r la ,+'i$iliu -au -! -3!%uia-$! 3a'ilia -!1l &n/ri0ea-$! &n%r1+ -i%ua ie 1 -! a$$e#%e $a6uri 'ai #u in -ele$%a%e, ,ar $are au &n$re,ere &n el 1 $+la.+rea6! -u3i$ien% $u $elelal%e +r/ani6a ii &n a2a 3el &n$8% -! +3ere $lien il+r -!i $ele 'ai .une 2i 'ai ie3%ine -ervi$ii, &n %i'#ul $el 'ai -$ur%.