Sunteți pe pagina 1din 5

DISCPLINA : MII Tehnologia prelucrarii lemnului TEMA : BURGHIEREA LEMNULUI CLASA :aXa Lucrator in tamplarie -Lic. Teh. Inv.

special NUMELE $I PRENUMELE ELEYULUI 3............'...o..............o........................."""'


DATA: ..............o........otto""""

TEST DE EVALUARE
intreblri incercuind rispunsul corect: la urmdtoarele I. Rbspunde,ti pe: (gaurirea)lemnului sepoateexecuta l. Burghierea si scobit. burghiat a) Masinade b) Masinade frezatnormala c) Masinade indrePtat. 2. Dup[ pozilialor gaurilePot fi: a) Drepte; b) Curbe; d) hrclinate. unei gauri,burghiulface o miscare: 3. Pentruexecutarea a) De rotatie; b) De rotatiesi translatie; c) Translatie. 4. Lamasinade burghiatsi scobitorizontalq avansulpieseiseface: a) Mecanic; b) Manual; c) Automat.

1 punct

I punct

I punct

I punct

II. tncercuifilitera A dacdafirmafiaesteadevirat[ gi litera F dac[ afirmafiaestefalsi gaurilor obisnuite,diametrul burghiului se alegeegal cu diametrul l. La executarea gaurii. A ; F Rdspuns: I punct pozitiei meseila masinade gaurit sefacepe orizontala. 2. Reglarea A; F Rdspuns: I punct III. Completafispafiilepunctatedin propozifiile de mai jos. de 1a......-. scobiturilor l.La executarea , sedaugaurile celedouagauriextreme. .........intre executa.. pe masa masiniisefacecu ajutorul'..-...-.... pieselor 2. Fixarea apoise -..-si I punct

1 punct

Se acordd2 punctedin oficiu Timpul de lucru 30 minute

BAREM DE CORECTARE
corect: I. Rlspundefila urmitoareleintreb5riincercuindr5spunsul l. a) I punct

2.a);c)

1 punct

3.b)

I punct

4. b)

1 punct

Il

l.A 2.F

1 punct

I punct

III. Completa! spafiilepunctatedin propozi{|le de mai jos. scobiturii si apoi se executa scobiturilor,sedau gaurilede la capetele l.La executarea gauri intre celedouagauri extreme. I punct 2. Fixareapieselorpe masamasinii seface cu ajutoruldispozitivelor.

1 punct

Se acordfl2 punctedin oficiu

TEST DE EVALUARE

Modulul :Prelucrarea mecanicaa reperelor din lemn Clasa a XI-a nivel 2 Tamplar Univenal Numele gi prenumele elevului : Data susfinerii testului : o Pentnr rezolvarea corecti a tuturor cerin{elor din Partea I gi din Partea a II-a se acordii 90 de puncte.Din oficiu seaeordl 10 puncte. . Timpul efectiv de lucru estede 40 minute PARTEA I I.Alegefi rispunsul corect: lemnului masivse executala '. l. Spintecarea a. Masinade indreptat; b. Circular; c. Masinade frezat d. Strung. la : panglicasefoloseste 2. Ferastraul lemnului; a. Decuparea b. Rindeluirealemnului; c. Strunjirealemnului; d. Gaurirealemnului. 3. Sculelefolosite la masinade burghiatsi scobit sunt : a. Paruapanglica; b. Burghiele; c. Frezele; d. Cutite. prelucrari : 4. Lamsina normala de frezrt se executaurmatoarele a* Debitare; b. Larnbasi uluc: c. Profile; d. Slefuire. trebuiesafie cuplatela : 5. Toateutilajelefolosite la prelucrarealemnului a. Instalatiade eshaustare. b. Normele in vigoare; c. Relerx {30 de nuncte)

I I

PARTE

II-a

II.1 Facefiasocierilecorecteintre tipurile de linii din coloanaA gi domeniilede utilizare din coloana 20 puncte B: A 1. linia continu[ groasd 2. lirua continudsubtire 3. linia continul subtireondulat[ 4. linia punct subfire
5. linia punct mixlA

t
I

I
! ! !
!

B rupturi de a. linie b. linie de ax[ c. contururirealevizibile d. traseuplan de secfionare e. muchii fictive vizibile

T !

ll.2 Completaf spafiile libere :

40 puncte

maginii cu ajutorul se poatefealiza de lrezare 1. Opera[ia sculanumita.

"'cu o

cu scopulde a ce se executd prinagchiere de prelucrare esteoperatia 2. Strunjirea Tnpiesecu formd pdtratd sau poligonald piesele cu sectiune transforma rotunjite cu marginile gi a scobiturilor giurilor de diferite diametre 3. pentruburghierea cu .. va fi echiPatd maqina

in 0brisatoriu sefixeazl burshiere deburshiere' i: llllii ::::::::":1"::1iei


5x8:40 puncte

!
!

! ! ! I I
t

TESTDE EVALUARE

Modulul : Prelucrarea mecanicaa reperelor din lemn Clasa a XI-a nivel 2 BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE Nu se acordi punctaje intermediare, altele deeflt cele precizate explicit prin bartm. Nu se acordi frac.tiuni de punct. Se acordl 10 puncte din oficiu. Nota finalfl se calculearf prin implr$rea punctajului total acordat la L0. (30 de nuncte)

PARTEA I I. 30 puncte I-b;2-4 3-b: 4-b;c5-a . corect. Se acorddcite 6 puncte pentrufiecarer5spuns PARTEA a II-a II.L.20 puncte l-c;2-e;3-a; 4-b;5-d. Seacorddc0te4 puncte pentrufiecarerispuns corect. fr,.z 40 puncte l. de frezat,freza;2.cilindrica.3.burghiediferite.4. mandrina. 8 puncte pentrufiecarerlspuns corect. Se acorddcfrte

(60 de puncte)