Sunteți pe pagina 1din 16

Ho]ie, turn`torie [i traseism s` fie, dar s` [tim [i noi!

Alegeri
Trei organiza]ii neguvernamentale
au preg`tit pentru voi lista candida]ilor dubio[i. Este o
au fost selec]iona]i dintre colaboratorii cu experien-
]` ai organiza]iilor din coali]ie (mul]i sunt membri
CRJI), fiind selec]iona]i dup` criteriul profesion-
unde a fost posibil, [i informa]ii despre averea apar]in`-
torilor apropia]i ai candida]ilor.
|n sfår[it, \n cazul \n care ne-am \ntålnit cu clien]i pe care
în toiul crizei
ini]iativ` inspirat` din experien]a Coali]iei pentru un Parla- alismului [i integrit`]ii. Ei au lucrat sub pro- i-a tratat [i Coali]ia pentru un Parlament Curat, \n urm` cu Criza, pe care aproape nimeni nu o vedea
ment Curat, de acum patru ani. Ele [i-au propus s` valori- tec]ia anonimatului. A fost nevoie de aceast` patru ani, am preluat ca atare [i informa]ia din listele de apropiindu-se de plaiurile carpatine, a lovit [i
fice ocazia pe care o ofer` acum votul uninominal pentru precau]ie pentru a-i feri de eventuale pre- atunci. România. Înc` toropi]i de o tranzi]ie lung` ro-
a opri accesul \n Parlament unor persoane pentru care cal- siuni fie din partea candida]ilor, fie din partea mânii abia dac` au observat fenomenul. {i nu
itatea de deputat sau senator este folosit` ca scut fa]` de institu]iei media la care sunt angaja]i, [tiut fiind faptul c` in- Riscurile coali]iilor s-au îngrijorat prea mult. C`ci pe aici criza e
aplicarea legii, ori ca platform` de trafic de influen]` sau dependen]a institu]iilor media este pas`re tot mai rar`. pentru parlamente curate precum anotimpurile: un fenomen al naturii.
este, pur [i simplu, produsul oportunismului politic. sunt, \ndeob[te, comparabile cu riscurile pe care le Vine [i trece. Dar dac` aceast` criz`, cea mai
Lectura acestei liste va fi o palpitant` c`l`torie \n lumea Instrumentul de monitorizare \nfrunt`, zi de zi, jurnalistul. |n 2004, cele 12 organiza]ii mare care a cuprins lumea în ultimii optzeci de
m`tu[icilor/mamelor/so]iilor cu spectaculoase succese \n a informa]iilor despre candida]i a fost o variant` adap- (\ntre care [i AMP [i APD) mobilizate la ini]iativa Alinei ani, nu e un simplu fenomen economic, ci mai
afaceri \n perioada \n care nepo]ii/ so]ii/fii au ocupat func]ii tat` a metodei cu care s-a operat \n 2004, \n ac]iunea Coa- Mungiu, pre[edinta Societ`]ii Academice Romåne, au fost ales unul moral? Se vor schimba datele proble-
publice; ve]i avea tovar`[i de drum neobosi]i c`l`tori prin li]iei pentru un Parlament Curat. Faptele relatate \n pres` ac]ionate \n instan]` de mai mult de 15 dintre candida]ii mei? Vor deveni concet`]enii no[tri mai aten]i la
partide [i oameni de afaceri care [i-au dep`[it condi]ia de au fost „citite“ din perspectiva a patru parametri: care s-au considerat nedrept`]i]i de ceea ce se scria despre sensul moral al evenimentelor?
interlopi care fur` m`run]i[ de la public, ca s` se \mbog`- 1) traseism – un candidat care s-a mutat, la ini]iativa lui, dån[ii \n liste. Atunci au fost cå[tigate toate procesele (avo- {i iat`, tocmai acum, uninominalul, ofer` o
]easc` din afaceri cu bani publici. \n cel pu]in trei partide. Nu au fost, a[adar, luate \n calcul catul Dan Mihai, de la APADOR CH, a supervizat textele \nc` ocazie abord`rii etice a alegerilor. C`ci dac`
schimb`rile de culoare politic` produse de alian]e sau asim- din etapa redact`rii). |mi amintesc cu pl`cere c` fost nevoie pân` acum se votau liste anonime de partid,
Autorii listei candida]ilor dubio[i ilarea unor partide; ca, pentru achitarea cheltuielilor de judecat`, s` fie execu- acum candida]ii au ceva consisten]`. Mul]i ale-
sunt, mai \ntåi, foarte mul]i ziari[ti care, de-a lungul 2) fost lucr`tor sau colaborator al Securit`]ii – nu am tat \nsu[i fostul ministru al Justi]iei, Rodica St`noiu. g`tori sunt îns` intriga]i. Cine sunt ace[ti necu-
anilor, au investigat cazuri de corup]ie [i faptele neortodoxe mai folosit sintagma „poli]ie politic`“ pentru c` ea a creat noscu]i care se ascund în spatele siglei partidu-
ale politicienilor; rapoartele lor au fost selectate de aproxi- o controvers` soldat` cu decizia de neconstitu]ionalitate a Cum se consum` lista lui? A[a c` am mai descoperit o dat` c` împ`-
mativ 40 de jurnali[ti de investiga]ii, care au p`strat doar legii CNSAS, ci defini]iile aflate acum \n legea de func]ionare Se recomand` doze judicioase. Pentru a v` feri de abu- ratul este gol. C` partidele nu prea au cu cine
acele informa]ii care erau consistent documentate; a exis- a institu]iei; zuri, vom publica lista \n trei reprize. |n acest scop, am seg- defila. C` nu au avut cum [i de unde recruta
tat cåte un responsabil de list` pentru fiecare jude]; docu- 3) conflictul de interese – acest parametru \[i propune mentat-o dup` dou` criterii: unul geografic [i unul insti- candida]i viabili. C` nu calitatea uman` sau pro-
menta]ia a fost expediat`, apoi, c`tre echipa de sintez`, de s` surprind` fapte de corup]ie; el se aplic` numai func]io- tu]ional. Vom publica mai \ntåi candida]ii pentru Camera fesional` conta, ci urgen]a acoperirii colegiilor
unde a fost retrimis` unor organiza]ii neguvernamentale narilor publici, dar l-am folosit cu succes [i \n cazul candida- Deputa]ilor din jum`tatea de vest a Romåniei, apoi pe cei uninominale [i eventual identificarea candida-
din acelea[i jude]e, pentru o contravalidare; \n final, echipa ]ilor care provin din mediul privat dar care au f`cut afaceri din jum`tatea de est [i, \n sfår[it, candida]ii pentru Senat ]ilor dispu[i s` î[i asume financiar campania.
de sintez` a eliminat informa]iile insuficient de conving`tor cu institu]ii publice, valorificånd conflictul de interese \n care din toat` ]ara. A fost nevoie de aceast` e[alonare pentru Frauda din economie este asem`n`toare celei
documentate, a completat lacunele de informare [i a redac- se aflau partenerii (complicii) lor din domeniul public. c` num`rul celor pe care ziari[tii i-au identificat ca dubio[i din politic`. Re]elele de întreprinz`tori bine
tat forma final` a listei. 4) avere insuficient justificat` – mul]i dintre candida]ii este mai mare decåt acum patru ani. Ritmul de publicare „orienta]i“ [i bine „integra]i“ care au împânzit
Acest mecanism a fost organizat la ini]iativa Agen]iei de care au ocupat deja func]ii publice au declara]iile de avere va fi s`pt`månal. {i acum v` invit`m la felul \ntåi: 136 de ]ara î[i au coresponden]i în spa]iul politic. Farsei
Monitorizare a Presei „Active Watch“ (AMP), Asocia]iei Pro accesibile; am reamintit aleg`torilor cam cåt s-au \mbog`]it micro-CV-uri care s` v` ajute s` \n]elege]i buletinul de vot. din economie îi corespunde farsa politic`. Iar
Democra]ia (APD) [i Centrului Romån pentru Jurnalism de candida]ii \n perioada \n care au ocupat func]ii publice; acum, dac` tot a venit momentul s` pl`tim toate
Investiga]ii (CRJI). Cei 40 de jurnali[ti responsabili de jude]e stratagema „m`tu[ica“ ne-a obligat s` public`m, acolo Mircea TOMA acestea, poate c` e timpul s` [i l`murim lucru-
rile. Uninominalul e o [ans` care poate fi iro-
sit`. {i deja istoria recent` ne-a ar`tat c` am
irosit de prea multe ori [ansele.

Deputa]i, Romånia de Est Când voturile se cump`r` aproape în public,


cum ne-au ar`tat alegerile locale, aleg`torii
cinsti]i au de ce se teme. Spiritul pervertit al
economiei manelizate s-a propagat asupra poli-

Jude]ul Arge[ splina) au declarat c` Miu]escu le-a promis 100.000


de euro ca s` uite povestea, \ns` nu s-a ]inut de pro-
misiune. Recent, numele deputatului PNL a fost
ticii, dar [i asupra societ`]ii. {i asta pentru c`
prea mult` vreme am acceptat situa]ia ca fiind
dat`. Ca un fel de blestem. Dar realitatea ne
men]ionat \n leg`tur` cu un dosar DNA privitor la arat` c` lucrurile nu mai pot continua.
v\nzarea IPEE (|ntreprinderea de Piese [i Echipa- În acest context electoral [i economic, Ac]iu-
Georgiu Ging`ra[ (PSD) Fost ministru al Tineretului [i Sportului \n pri- mente Electrice) din Curtea de Arge[, \ntreprindere nea pentru un Uninominal Curat v` propune
ma parte a mandatului de premier al lui Adrian la care Miu]escu a fost director. înc` o list` a acelor candida]i ce par s` aib`
N`stase, Ging`ra[ a primit o locuin]` de la RAAPPS. unele probleme. Cel pu]in conform metodologiei
Pe care nu a eliberat-o nici acum, ba mai [i pretinde Dan Dumitru Zamfirescu (PRM) asumate de Ac]iune, care pune accentul pe patru
desp`gubiri pentru mobila pe care a cump`rat-o Conform CNSAS, deputatul PRM a f`cut poli]ie criterii: migra]ia politic`, colaborarea cu fosta
(locuin]a fiind goal` la primire). Ging`ra[ a decla- politic` \nainte de 1989, \n perioada \n care a lucrat Securitate, conflictul de interese [i averea nejus-
rat c` va p`r`si locuin]a numai dup` ce fiica lui \[i pentru Ministerul de Interne (1980-1990). Din 1990 tificat`. Poate astfel se vor mai l`muri unele lu-
va termina studiile. p\n` \n 2002 a fost ofi]er SRI pe probleme economice. cruri. Nu e o judecat`, cu atât mai pu]in o exe-
cu]ie, ci invita]ia la reflec]ie. Informa]iile provin
Adrian Miu]escu (PNL) Gheorghe Banzea (PNL) toate din pres`. Ele pun semene de întrebare. E
So]ia deputatului PNL a accidentat grav trei per- {ef al Direc]iei de Finan]e Publice Arge[, cali- înc` o ocazie pentru candida]i [i partide de a
soane, \n 2007, intr\nd pe contrasens \n timp ce se tate \n care ar fi acoperit o returnare dubioas` de explica [i pentru aleg`tori de a vota în cuno[-
afla la volanul ma[inii personale. Cu toate c` a tre- TVA, a[a cum a ar`tat presa local`. Conform presei tin]` de cauz`.
cut mai bine de un an de la accident, Poli]ia \nc` pite[tene, Banzea a impus un anume lichidator,
face cercet`ri \n acest caz. Iar victimele accidentu- apropiat lui, pentru lichidarea ARO, o afacere de Cristian PÎRVULESCU
lui (\n urma c`ruia un b`ie]el de 11 ani [i-a pierdut milioane de euro.
II academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i
gale de terenuri \ntre Romsilva [i propria sa fami- tor la FPS Bac`u [i a intrat în posesia a numeroa- turi, suficiente pentru urm`torii zece ani. Fo[tii
Cristian Boureanu (PD-L) lie. Conform presei pite[tene, so]ia lui Georgescu se spa]ii [i chiar a dou` societ`]i comerciale. Una salaria]i de la Fabrica de Bere M`rgineni [i de la Vi-
a primit terenuri de aproape 20 de hectare \n zona dintre ele este fosta societate Ilba, care avea în pro- nalcool Bac`u îl acuz` c` a devenit ac]ionar la firm`
Pite[ti, dar [i Vidraru [i Transf`g`r`[an, terenuri prietate toate morile din jude]ul Bac`u [i de]inea prin mijloace neortodoxe [i c` urm`re[te distruge-
ale Romsilva, de[i aceasta mo[tenise terenuri la monopulul asupra fabric`rii capacelor de canal. So- rea fabricii ca s` poat` intra în posesia celor c\teva
c\mpie, nicidecum la munte. Schimburile de tere- cietatea a fost falimentat`, iar proprietarii au r`mas zeci de hectare de teren pentru a construi în zon`,
nuri s\nt [i \n aten]ia DNA. cu un teren de c\teva zeci de hectare într-una din la marginea de sud a ora[ului, un cartier de lo-
lateralele propriet`]ii lui Dumitru Sechelariu, în cuin]e reziden]iale.
Bogdan Niculescu Duv`z (PSD) imediata vecin`tate a lacului de acumulare din mu-
nicipiul Bac`u. {i-a instalat so]ia în fruntea Casei Silvestru Dogaru (PNL)
Jude]ene de Asigur`ri de S`n`tate. Venit tot din fostul PUR/PC pe filiera Stavarache.
A ob]inut contracte de la Prim`rie ca s`-[i înfi-
Cristian Cucuian (PD-L) in]eze un cotidian, a plantat g`rdule]e pe marginea
Acuzat de fals în completarea declara]iei de str`zilor Bac`ului [i a asfaltat drumuri din jude].
avere, fapt care i-a atras pl\ngere penal`. Balastiera lui Dogaru a func]ionat f`r` o serie în-
treag` de avize.
Liviu Miro[eanu (PD-L)
A fost acuzat de presa local` c` [i-a propulsat Tudor Chiuariu (PNL)
Anchetat de DNA \n afacerea „Loteria“ (con- so]ia [i cumnata în conducerea Direc]iei de Mana-
form procurorilor, \n calitate de membru \n Con- gement a Instrumentelor Structurale din Agen]ia
siliul de Administra]ie al Loteriei, Boureanu ar fi Regional` de Mediu (\n traducere liber`, la dispe-
semnat acte care au dus la prejudicierea societ`]ii cerul de fonduri UE pentru ecologizare, în perioa-
de stat) [i suspectat c` [i-ar folosi influen]a po- da 2007-2013).
litic` pentru a achizi]iona terenuri retrocedate
fo[tilor proprietari la pre]uri subevaluate. Tudori]a Lungu (PD-L)
|n 2002, dup` ce a p`r`sit PD pentru a intra \n Consilier jude]ean PD-L, fostul director al Direc-
Gheorghe Davidescu (PD-L) PSD, Duv`z a fost acuzat de presa na]ional` c` a ]iei Apelor Siret, acuzat` c` a îndiguit cursuri de
Traseist politic: ApR, PNL, acum PD-L. tras sfori ca o benzin`rie obscur` s` fie v\ndut` ap` cu firmele colegilor de partid, dup` inunda]iile
c`tre Petrom (pe atunci societate de stat) cu o su- din 2004-2005. Mare parte dintre lucr`rile acesto-
Filip Georgescu (PSD) m` de aproape 12 ori mai mare dec\t valoarea de ra au fost, îns`, luate de urm`toarea viitur`, apa du-
Actual deputat PSD [i fost director general al pia]`. Duv`z a negat acuza]iile, dar \n 2004 s-a c\nd cu ea zeci de miliarde de lei vechi.
Romsilva \ntre 2001 [i 2003, Georgescu a fost acu- asociat, \ntr-o firm` cu sediul \n Constan]a, toc-
zat de presa local` c` a pus la punct schimburi ile- mai cu proprietarul acelei benzin`rii. Ionel Pal`r (PNL)
Ocup` pozi]ia de vicepre[edinte CJ, venit de la
PUR/PC. Are contracte cu Prim`ria pentru furniza-
Jude]ul Bac`u re de aparate de aer condi]ionat. A ob]inut un teren
la 200 de metri de prim`ria Bac`u, în centrul
ora[ului, unde construie[te o clinic` medical`.

tarilor în drept. Pe vremea c\nd era subprefect, prin Ioan Silviu Lefter (PNL)
Viorel Hrebenciuc (PSD) fratele s`u, de afaceri om local, a de]inut mult` Fost prefect de Bac`u, fost secretar de stat, unde
vreme monopolul transportului pe calea ferat` a a [i a devenit „b`iat de[tept“ conduc\nd Agen]ia
c`rbunelui pentru CET Bac`u. A fost deseori iden- Român` de Conservare a Energiei, deputat [i mem-
tificat de presa b`c`uan` ca fiind m\na dreapt` a bru al comisiei parlamentare de control a industriei
eminen]ei cenu[ii pesediste, Viorel Hrebenciuc. energetice. |n 2007 s-a asociat într-o firm`, specia-
lizat` în transportul de gaze, cu fiii cunoscutului om Cercetat de DNA pentru c` a promovat o hot`-
Endre Bereczki (PSD) de afaceri Costel C`[uneanu. r\re de guvern privind \nstr`inarea la pre] sube-
Consilier local PSD în One[ti, dup` ce a fost de- valuat a unui teren al Po[tei Romåne.
putat \n legislatura 2000-2004. În declara]ia de ave- Lucian Ciubotaru (PNL)
re de pe pagina sa de parlamentar apare ca ac]ionar Patron de tipografie, a avut contracte pentru Gabriel St`nic` Lupu (PNL)
la TIAB SA; firma face parte din grupul celor zece tip`rirea buletinelor de vot la toate alegerile orga- Consilier local din partea Alian]ei D.A. (PNL-PD),
companii care s-au pl\ns c` au de recuperat dato- nizate în mandatul 2004-2008, dar [i contracte prin a trecut, în ultimii patru ani, pe la PC, PD-L [i a
C\nd Hrebenciuc era demnitar guvernamental rii de la RAFO. Bereczki este, pe de alt` parte, par- care a furnizat serviciului public de salubritate m`- ajuns, în pragul alegerilor, în tab`ra PNL.
(prefect de Bac`u, apoi secretar general al Gu- tener la firma AMC, unde ac]ionar majoritar este
vernului) a fost consacrat termenul de „suveic`“, chiar RAFO.
definind mai multe firme cu acela[i profil care
lucrau pentru acela[i ac]ionariat la limite ce redu- Constantin Avram (PSD) Jude]ul Boto[ani
ceau la maximum impozitul. Viorel Hrebenciuc Fost vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean, fost
apare, personal, într-o singur` societate, dar coac- subprefect de Bac`u, Avram este unul dintre cei
]ionarii de aici s\nt nume grele [i controversate mai plimb`re]i politicieni b`c`uani: [i-a început Mircea D`nu]` (PSD) Cristian Vasile Achi]ei (PD-L)
(cum ar fi Dan Matei Agathon), majoritatea din cariera ca liberal, a plecat la PD, de unde a migrat Mircea D`nu]` a fost mebru PDSR, s-a tranferat Fost consilier jude]ean, Cristian Vasile a fost
ceea ce a intrat în con[tiin]a poporului cititor de la PC. În calitate de vicepre[edinte al Consiliului la ApR, dup` care a revenit \n PSD. A fost condamnat acuzat \n repetate r\nduri de conflict de interese.
pres` sub numele de „grupul de la Bac`u“. Unul Jude]ean, firma lui a beneficiat de c\teva contrac- la un an de \nchisoare cu suspendare pentru evazi- Firma Conproiect Aky, unde s\nt asocia]i fratele [i
dintre asocia]ii b`c`uani mai de]ine [i alte firme, te finan]ate din bani publici. une fiscal`, \n urma unor afaceri cu alcool. Prejudi- so]ia lui, a ob]inut mai multe contracte publice de
implicate în prejudicierea RAFO One[ti. Din ciul adus statului se ridic` \n prezent la peste 20 de la Consiliul Jude]ean. |n cadrul unui proiect de re-
Bac`ul al c`rui prefect era au plecat, în primii ani Iulian Iancu (PSD) miliarde de lei vechi. A fost acuzat \n 2006 c` a fugit abilitare a infrastructurii jude]ului, finan]at de Ban-
de dup` 1989, mul]i dintre campionii na]ionali ai de la locul s`v\r[irii unui accident rutier, iar \n 1999 ca Mondial`, nu mai pu]in de patru ac]iuni de pro-
afacerilor cu statul. a pierdut un proces de calomnie ini]iat \mpotriva a iectare \n valoare de 15.000 de dolari fiecare au
Porecla „guzganul rozaliu“ i se trage de pe ur- doi jurnali[ti de la Monitorul de Boto[ani. fost executate de firma men]ionat`.
ma scandalului Adev`rul, care l-a plasat în aso-
cieri comerciale al`turi de controversatul om de Mihai Axinte (PNL) Liviu Constantin Con]ac (PSD)
afaceri iordanian Fathi Taher. {i de[i este acuzat Director al Direc]iei Silvice Boto[ani, vicepre[e- Fost director al Direc]iei Jude]ene de Drumuri
c` ar fi adus „mafia ar`beasc`“ în Guvern, nu a dinte al PNL Boto[ani. Traseist politic: fost \n PN}CD,[i Poduri (DDP) [i devenit celebru datorit` rela]iei
f`cut-o pe filiera Taher, ci prin Kemal Kader, Zaher PD [i, \n final, PNL. |n anul 2001 a fost implicat \ntr-
de serviciu pe care a avut-o cu tat`l s`u, Constantin
Iskandarani [i Omar Hayssam. un incident la punctul de frontier` Fundu Her]ii, c\nd Con]ac, pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani.
Nu face distinc]ie între politic` [i afaceri, do- \ncerca s` treac` fraudulos grani]a. |n rapoartele |n august 2004, cei doi au lucrat \n familie la CJ:
vad` c` economicul este transpartinic st\nd o an- \ntocmite de c`tre controlorii silvici se relateaz` c` a
tat`l era [ef, iar fiul era subordonat, conduc\nd DDP.
chet` a DNA pentru trafic de influen]` în care a trecut de mai multe ori cu vederea defri[`ri masive \n Astfel, toate licita]iile organizate de DDP Boto[ani
fost cercetat al`turi de (între al]ii) un presupus Fost secretar de stat în Ministerul Economiei zona Ocolului Silvic Dorohoi, imputabile fratelui s`u. au fost c\[tigate de o singur` firm`, care subcon-
sponsor al liberalilor [i un fost ministru ]`r`nist. [i Comer]ului în mandatul 2000-2004, în prezent tracta lucr`rile c`tre o alt` firm` la care era ac]ionar
deputat de Neam], a fost acuzat c` a c`pu[at com- Florin Turcanu (PNL) chiar pre[edintele CJ. Prejudiciul adus statului de
Cristian Vintil` (PSD) paniile de stat din domeniul gazului prin interme- Traseist financiar: a sponsorizat, pe r\nd, partide c`tre cei doi se ridic`, potrivit DNA, care ancheteaz`
Fost consilier jude]ean, membru PSD, asociat diul unei firmei româno-germane la care era aso- precum PSD, PRM, PNL. acest caz, la 200 de miliarde de lei vechi.
în firma Barter Group cu Viorel Hrebenciuc [i Dan ciat` soacra deputatului PSD nem]ean. În perioa-
Matei Agathon, înfiin]at` în 1997 [i care se ocup` da ac]ionariatului soacrei, parlamentarul a de]inut
de „comer]ul cu ridicata al combustibililor solizi,
lichizi [i gazo[i [i produselor derivate“.
func]ii influente: director general al Distrigaz Nord
SA T\rgu Mure[, pre[edinte al Autorit`]ii Na]ionale
Jude]ul Br`ila
pentru Reglementare în domeniul Gazelor Natu-
Vlase Petru Gabriel (PSD) rale [i secretar de stat în Ministerul Industriilor.
Fost subprefect, Vlase este beneficiarul conce- Doru Damian (PSD) Avramides, lu\ndu-i ap`rarea atunci c\nd Grupul de
siunii unui teren ultracentral în Bac`u pe care ad- Constantin Dr`g`nu]` (PD-L) I-a fost subaltern, la Penitenciarul Br`ila, în pe- Investiga]ii Politice [i Institutul de Investigare a
ministra]ia PSD a refuzat s`-l retrocedeze proprie- A profitat la maximum pe vremea c\nd era direc- rioada septembrie 1989 – aprilie 1990, lui Mihai Crimelor Comunismului l-au acuzat pe Avramides
Lista academia CA}AVENCU III
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i
c` ar fi fost tor]ionar, ofi]er de Securitate [i agent m`rie pe lista Uniunii For]elor de Dreapta au luat Costel Turtoi (PRM) luni la trei ani. Candidatul a invocat c` a ajuns la
de leg`tur` al actualului pre[edinte al României, cu asalt, în 2000, sediul societ`]ii lui Arbunea pen- faliment în urma unui blocaj financiar generat, ca
Traian B`sescu. tru a-[i recupera salariile nepl`tite de patron. Patru Urm`rit penal în trei dosare de în[el`ciune [i efect al crizei mondiale.
ani mai t\rziu, fosta secretar` a pretendentului PNG, evaziune fiscal`, dou` dosare fiind deja la Procura-
Daniela Barto[ (PSD) cre[tin [i democrat, la deput`]ie, a m`rturisit c` a tur`. Un alt dosar de fraud` aflat în cercetare se re- Valeriu Popa (PRM)
rupt rela]ia amoroas` cu Arbunea dup` ce acesta a fer` la refuzul lui Turtoi de a pune la dispozi]ia li- A fost adjunctul ministrului Energiei între 1985
sechestrat-o [i maltratat-o. chidatorului judiciar informa]ii despre cele trei so- [i revolu]ie, perioada cea mai neagr` din istoria re-
ciet`]i ale sale aflate în procedur` de faliment – cent` a României, c\nd furnizarea curentului elec-
Gheorghe Pu[ca[u (PNG-CD) infrac]iune sanc]ionabil` cu închisoarea de la [ase tric fusese aspru ra]ionalizat`.
Om de afaceri specializat în construc]ii [i trans-
port de persoane, a derulat numeroase contracte
pentru lucr`ri de interes public în mai multe jude]e.

Adrian Mihail Dr`gan (PNG-CD)


Bucure[ti
Acuzat de fals, participa]ie improprie la fals [i
complicitate la ob]inerea unor subven]ii cu neres- Emanuel Onoriu (PNG) \l sus]ine, dar [i campanie contra partidului de la
pectarea condi]iilor legale din bugetul alocat pro- guvernare; candidatul \[i camufleaz` parte din ve-
duc`torilor de gr\u, în condi]iile în care, la vremea Fiul cuplului Gabi Lunc` [i Ion Onoriu a fost nituri, \n declara]ia de avere, sub formula „conform
Face parte din „lotul Beuran“ al fal[ilor autori aceea, firma sa nu avea acest obiect de activitate. În condamnat la doi ani [i [ase luni de \nchisoare cu declara]iei fiscale“ – declara]ie care nu are carac-
ai unor ghiduri medicale traduse din limba fran- context, falsul s-a bazat [i pe o imens` gogom`nie: executare pentru c` a accidentat cu ma[ina trei ter public
cez`; a solicitat s` i se retrag` titlul de conferen- firma se angaja s` produc` recolta de gr\u în inter- persoane, dintre care dou` au decedat, pe trecerea
]iar universitar. Asocia]ia Distribuitorilor de Me- val de pu]in mai mult de o lun` – tranzac]ia s-a în- de pietoni. Elena Udrea (PD-L)
dicamente a acuzat-o de „blaturi“ la licita]iile pe cheiat în august, recolta fiind promis` pentru toam-
programe na]ionale. A aprobat, cu delegarea re- na aceluia[i an. Virgil Viorel Tudorache (PNG)
sponsabilit`]ii, promovarea so]iei unui fost secre- Finul lui George Becali este [i el implicat \n afa-
tar de stat cu titlul de medic primar f`r` înde- Diana Tu[a (PNL) ceri dubioase cu terenuri, unele aflate \n proprieta-
plinirea criteriului vechimii. Un alt consilier, per- tea institutelor de cercet`ri pomicole B`neasa.
sonal de data aceasta, [i responsabil pentru prob- Presa semnaleaz` faptul c` Tudorache ar fi recurs
leme de control, a fost trimis în judecat` pentru la rela]ii cu lumea interlop` pentru a ob]ine c\[tig
afaceri cu contraceptive, achizi]ionate la un pre] de cauz` \n dosare de retroced`ri de terenuri; el a
aproape triplu fa]` de cel al pie]ei, de la o firm` din beneficiat [i de decizii favorabile de retrocedare
Tîrgu Jiu. Daniela Barto[ a pus [i bazele unei din partea unor institu]ii publice din subordinea
funda]ii, al`turi de colega sa de partid [i guvern Prefecturii Bucure[ti.
Ecaterina Andronescu, prin care se organizau „mi-
siuni comerciale“ de care au beneficiat tocmai Horia Culcescu (PNG)
reprezentan]i ai administra]iei locale gorjene; Implicat \n afaceri controversate cu terenuri, dar
presa a scris c` funda]ia era, de fapt, o porti]` pen- [i comer] cu produse alimentare [i b`uturi [i, res-
tru acte de corup]ie. pectiv, jocuri de noroc; a reu[it s` ob]in` un contract
de asociere \n participa]iune \ntre o firm` proprie Fostul consilier preziden]ial Elena Udrea [i,
Viorel Balcan (PSD) [i Serele Pipera pentru a ob]ine proprietatea asupra totodat` so]ia omului de afaceri Dorin Coco[, s-a
Fostul senator pesedist a fost acuzat de leg`turi De[i statutul func]ionarului public parlamen- 26 de hectare de teren – teren evaluat la c\teva sute \mbog`]it, anul trecut, cu peste 33 de miliarde de
cu mediul de afaceri de tip mafiot grupat în jurul tar îi interzice, [efa de cabinet a pre[edintelui Ca- de milioane de euro; prin deciziile luate, la aceast` lei vechi; conform Evenimentului zilei, \n declara-
unui dubios personaj italian, Rosario Raneri, unul merei Deputa]ilor face parte din consiliile de ad- afacere care pare s` dezavantajeze statul, a con- ]ia de avere, Elena Udrea afirm` c` [i-a rotunjit
dintre pionii ilegalit`]ilor din zona Br`ila – Gala]i. ministra]ie ale mai multor societ`]i comerciale, la tribuit [i RAAPPS, fostul proprietar al serelor. veniturile din dividende [i asisten]` juridic`; din
Numele îi este asociat, prin firma la care este ac]io- care ar fi avut acces, scrie presa, gra]ie fidelit`]ii dividende a c\[tigat 30 de miliarde de lei vechi, iar
nar fratele lui, Viorel Balcan, afacerilor cu fier vechi fa]` de Bogdan Olteanu. George Becali (PNG) din activitatea de asisten]a juridic` prestat` prin
de la societatea comercial` CET, unde [i-a angajat cabinetul de avocatur`, 2,6 miliarde de lei; \n plus,
fiica pe post de consilier juridic [i [i-a instalat pro- Horia V`sioiu (PNL) a mai ob]inut 50.000 de euro din v\nzarea unei
priul director de la care a primit [pag` de instalare Deputat PD \n perioada 1996-2000 [i din 2004, case de locuit; \n declara]ia de avere nu a declarat
200 de milioane de lei vechi. A solicitat [i ob]inut o candideaz` din partea PNL. A devenit liberal cu acte vreun c\[tig ob]inut ca urmare a presta]iei de la
derogare de la lege pentru a putea r`m\ne director abia dup` ce conducerea central` l-a desemnat can- Cotroceni; averea Elenei Udrea se compune [i din
la SC Drumuri [i Poduri SA în perioada mandatului didat, în ciuda ostilit`]ii notorii dintre V`sioiu [i fil- trei terenuri intravilane, dintre care dou` pe nu-
senatorial, explic\nd c` salariul de 1,2 milioane lei nu iala local` PNL. Face parte din grupul deputa]ilor mele so]ului; \mpreun` cu acesta, Udrea mai are
conteaz`, ci e vorba despre o leg`tur` sufleteasc`; care a votat legea ce interzice posibilitatea confis- dou` apartamente [i dou` vile; Elena Udrea a de-
dup` ce a p`r`sit Parlamentul a preluat pachetul ma- c`rii averilor ilicite. So]ia acestuia, fost viceprimar, clarat, totodat`, dou` Mercedes (1998,2002), un
joritar al societ`]ii cu drept de preemp]iune pentru plecat` [i ea din PD în PNL, a fost cercetat` pentru Porsche din 2004 [i un Audi din 2001; ea mai este
celelalte ac]iuni. Miza final`: fondurile ISPA pentru fals în declara]ii, ca urmare a omiterii din declara]ia proprietar` a dou` hoteluri [i a 15 spa]ii comer-
reabilitarea str`zilor br`ilene [i viitorul pod peste de avere a veniturilor ob]inute în perioada în care ciale; valoarea bijuteriilor achizi]ionate \n ultimii
Dun`re, un proiect de cel pu]in 300 de milioane de figura ca angajat` a unei firme a fostului prefect zece ani se ridic` la dou` miliarde de lei. Elena
dolari. DNA îl ancheteaz`, din 2006, pentru trafic de PSD de Constan]a Mihai Manea, TCInd. Parchetul Udrea a avut contracte – cu onorarii dispropor]io-
influen]`. În 2004 a fost retras din lista posibililor a dat sentin]a NUP pe motiv c` viceprimarul a uitat nate – de asisten]` juridic` cu institu]ii publice
candida]i PSD în celebra opera]iune, ulterior e[uat`, s` declare aceste venituri. (RAAPPS).
de eliminare a baronilor locali din partid.
Eugen B`d`lan (PD-L) Silviu Prigoan` (PD-L)
Mihai Tudose (PSD)
Deputat PSD, membru în Comisia pentru Inte-
grare European`, are mai multe afaceri. Printre A devenit unul dintre cei mai boga]i oameni
acestea, [i una specializat` în consultan]` pentru din Romånia din afaceri imobiliare controversate;
accesarea fondurilor europene. În 2006 a renun]at, unul dintre cazurile cele mai notorii este schim-
conform declara]iilor de avere succesive, la ac]iu- bul de terenuri pe care l-a f`cut cu Ministerul Ap`-
nile sale în aceast` poveste de succes – editarea de r`rii, \n urma c`ruia a ob]inut importante supra-
bro[uri informative Phare [i SAPARD precum [i fe]e \n zona de nord a capitalei; DNA a \nceput
proiecte, întotdeauna c\[tig`toare, de finan]`ri eu- urm`rirea penal` a lui Becali, \n sarcina c`ruia,
ropene. Societatea a r`mas îns` în familie, so]ia [i \n calitatea lui de finan]ator al Clubului de fotbal
p`rin]ii deputatului de]in\nd portofoliul de ac]iuni. Steaua Bucure[ti, s-au re]inut dou` infrac]iuni de
dare de mit`. Mai nou, Becali este urm`rit penal
Cristian Rizea (PSD) [i pentru alte infrac]iuni, conexe calit`]ii sale de
A fost subiectul unei anchete în cazul unei de- finan]ator al echipei de fotbal Steaua.
turn`ri de fonduri europene, demarat` dup` o se- Generalul în rezerv`, fost [ef de stat major al
sizare a Directoratului pentru Tineret al Comisiei For]elor Terestre, face subiectul unui proces in- Alexandru Cioc\lteu (PD-L) Om de afaceri, proprietar al societ`]ii Rosal
Europene pentru justificarea unor cheltuieli din tentat în baza acuza]iilor de abuz în serviciu [i A migrat spre PD-L plec\nd de la PN}-CD cu un Grup; societatea are contracte de servicii cu pri-
perioada 2000-2001, în perioada în care Cristian prejudicierea Statului Major cu 1,2 milioane de popas la PRM, dup` o scurt` oprire \n PNL. m`riile de sector ale Bucure[tiului; presa acuz`
Rizea era directorul ANSIT (agen]ie guvernamen- euro; procesul a fost suspendat pe motiv de excep- contractele de conflict de interese, \n special la
tal` pentru sprijinirea tineretului). Banii, peste 1,5 ]ie de neconstitu]ionalitate, dar instan]a a dispus D`nu] Liga (PD-L) Prim`ria sectorului 3, unde Prigoan` a c\[tigat
milioane de euro, au fost cheltui]i pe deplas`ri în sechestru asigurator pe bunurile mobile [i imo- Migreaz` de la PD la PRM [i apoi la PC, \nainte mai multe licita]ii.
str`in`tate [i publicitate, de[i ei fuseser` pu[i la bile. Acela[i cap de acuzare se refer` [i la prelun- de a reveni la PD-L.
dispozi]ia agen]iei anume pentru derularea progra- girea unui contract din 2004 într-unul multianu- Alina Gorghiu (PNL)
mului comunitar Youth. al. Este în proces cu ex-ministrul Ap`r`rii Theo- C`t`lin Croitoru (PD-L) {i-a camuflat veniturile provenind din partici-
dor Atanasiu, fiind reclamat pentru denun] calom- Liderul Federa]iei Educa]iei Na]ionale [i candi- parea la consilii de administra]ie f`c\nd, \n decla-
Tudorel Arbunea (PNG-CD) nios, dup` ce B`d`lan a provocat deschiderea dat din partea PD-L; flagrant conflict de interese: ra]ia de avere, trimiterea „conform declara]iei fis-
Mai mul]i dintre fo[tii angaja]i ai firmei de paz` unui dosar penal care a dus la demiterea fostului platforma sindical` devine campanie electorala pen- cale“ – o form` de a refuza transparen]a [i de a \n-
apar]in\nd fostului voleibalist [i ex-candidat la Pri- [ef politic al Armatei. tru liderul devenit candidat [i pentru partidul care c`lca legea.
IV academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Bogdan Olteanu (PNL) apropiere de Cluj-Napoca; F`rca[, fost prefect al ju- sumei, medicul ar fi urmat s` externeze din spital Marian Ghiveciu (PSD+PC)
de]ului, a fost ulterior scos de sub urm`rire penal`. o pacient` accidentat` de taximetrist, care ar fi sc`-
pat, astfel, de un dosar penal. Pentru infrac]iune a Cunoscut om de afaceri buzoian, Ghiveciu este
Ovidiu Tiberiu Mu[etescu (PSD) fost condamnat \n 2007 la trei ani cu suspendare [i \n prezent cercetat de DNA cu privire la transferul
interzicerea pentru un an a drepturilor electorale. dubios al unor terenuri din localitatea Merei la Dru-
Acela[i medic Tomescu a mai fost cercetat \n anul mul European E85. Cita]ia trimis` de DNA pe nu-
2003, tot pentru luare de mit`, iar \n 2001 pentru mele s`u num`r` nu mai pu]in de 10 capete de
malpraxis. acuzare. |n replic`, Ghiveciu a cerut \n mod expres
DNA s`-[i suspende cercet`rile pe perioada cam-
Marian C`t`lin Predoiu (PNL) paniei electorale, astfel \nc\t s` se bucure [i el de
[anse egale cu ale celorlal]i candida]i.

Cezar Florin Preda (PD-L)


Pre[edintele Camerei Deputa]ilor; a \ncasat
peste 1,4 miliarde de lei vechi din participarea la
[edin]ele comisiilor de privatizare ale BCR [i CEC.
Conform Academiei Ca]avencu, Olteanu a conce-
sionat \n 2006 2.000 de metri p`tra]i de la Paro- Fost [ef a APAPS, a gestionat procesul privati-
hia Gherm`ne[ti, Snagov, cu 1,5 euro pe metru z`rii activelor statului \ntr-un mod care i-a atras
p`trat. Pre]ul terenului \n zon` este 500 de euro/ \n pres` numeroase acuza]ii de corup]ie; unul
metru p`trat. Dac` ar fi cump`rat terenul, Oltea- dintre cazurile semnalate este legat de privatiza-
nu ar fi dat cel pu]in un milion de euro, a[a pl`- rea SC Roman SA, al c`rei beneficiar a fost omul
te[te 3.000 de euro pe an. de afaceri Ioan Neculaie; cazul a f`cut obiectul
unei anchete DNA Bra[ov; \n urma anchetei, Mu- Este [eful Comisiei parlamentare de control
Ludovic Orban (PNL) [etescu a fost scos de sub urm`rire penal`. al SIE [i totodat` „controlorul“ din umbr` al
grupului de firme RER Romånia SRL, cel mai
Doru Giugula (PSD) Ministru al Justi]iei, candidat PNL \n Colegiul mare „gunoier“ din ]ar`, cu filiale \n Bucure[ti,
Fost ofi]er de Securitate (ofi]er USLA) [i fost 5 Buz`u, \mpotriva lui Predoiu exist` o pl\ngere Timi[oara, Buz`u, Oradea, Gala]i, Br`ila, Tulcea
prim-vicepre[edinte al Comisiei pentru integritate penal` formulat` de unul dintre ac]ionarii fostei [i Deva. Managementul gunoaielor este o afacere
a PSD; \n calitate de consilier municipal al Capita- B`nci Interna]ionale a Religiilor. Capetele de at\t pentru familia Preda (so]ia [i finul fiind im-
lei a fost activ \n eforturile consilierilor PSD pen- acuzare s\nt: abuz \n serviciu, fals intelectual, uz plica]i \n conducerea RER), c\t [i pentru PD-L (la
tru blocarea implement`rii unui proiect de restruc- de fals, trafic de influen]`, \n[el`ciune, conflict de Buz`u, director general RER – Silvia Banu, sec-
turare a traficului \n perioada 2000-2004. interese. |n acest dosar, numele lui Predoiu este retar general al organiza]iei PD-L Buz`u, la Ilfov
asociat cu cel al socrului s`u, C`t`lin Zanfirescu, – director REBU/RER este Mircea Raicu, lider PD-
Sergiu Andon (PC) implicat \n falimentarea BIR. Acesta din urm` a L [i candidat pentru Camer` \n Bucure[ti). Re-
fost scos de sub urm`rire penal` imediat ce Pre- cent, impresionanta avere a deputatului Preda a
doiu a devenit ministrul Justi]iei. intrat [i \n aten]ia ANI.

|n perioada mandatului s`u la Ministerul


Transporturilor, o societate de construc]ii s-a de-
ta[at ca marele beneficiar al contractelor cu insti-
tu]ii dependente de minister; Romstrade a cumu-
Jude]ul C`l`ra[i
lat contracte de ordinul sutelor de milioane de
euro, uneori \n condi]iile unor licita]ii controver-
sate; costurile pentru repara]ia pistei Aeroportului Adela Alexe (PSD) Marian Dinulescu (PD-L)
B`neasa au s`rit de la 18 milioane de euro – la Cercetat` penal mai bine de trei ani pentru abuz Platforma siderurgic` Siderca din C`l`ra[i a fost
achizi]ie – la 61 de milioane la finalul execut`rii; \n serviciu, dup` ce modernizarea Complexului t`iat` la fier vechi de c`tre firma privat` a unui
contractul apar]ine Romstrade; de[i situa]ia a fost Deputat PC, pre[edinte al comisiei juridice din Perla din C`l`ra[i (aflat \n proprietatea Clubului afacerist local, Constantin Bercaru, [i asta \n dauna
semnalat` ministerului \n subordinea c`ruia se Camera Deputa]ilor, \l ap`r` pe Dan Voiculescu, Sportiv Municipal, condus \n 2005 de Alexe) s-a sf\r- bugetului de stat, care nu a putut s` recupereze
afl` aeroportul, nu a existat nici o reac]ie a minis- pre[edintele onorific al PC, \n procesul contra [it cu o cl`dire ruinat` [i o gaur` financiar` de [ap- datoriile istorice ale Siderca. |n calitatea sa de vice-
trului Orban, ministru care, \n urm` cu trei ani, a CNSAS; el este acuzat, \n pres`, de incompatibil- te miliarde de lei vechi, candidata PSD la Camera pre[edinte al Consiliului Jude]ean C`l`ra[i, Dinu-
avut un accident de ma[in` – s-a tamponat cu un itate, pentru c` legea nu ar permite parlamentar- Deputa]ilor a primit NUP (ne\nceperea urm`ririi lescu l-a acoperit pe Bercaru [i chiar a profitat de
tramvai –; ma[ina pe care o conducea Orban a- ilor avoca]i s` pledeze \ntr-o asemenea circum- penale) la \nceputul lunii noiembrie a acestui an. pe urma afacerilor acestuia de la Siderca, av\nd \n
tunci era proprietatea patronului Romstrade, Nelu stan]`; a atacat legea CNSAS la Curtea Consti- vedere c` so]ia lui Dinulescu era asociat` cu Ber-
Iordache, ceea ce poate vorbi despre rela]ii mult tu]ional`, ac]iune care a pus CNSAS \n pericol de Dumitru Boabe[ (PSD) caru \n unele firme.
mai apropiate dec\t cele formale; Orban are la a-[i \nceta activitatea. |n calitate de deputat \n mandatul 2000-2004,
dipozi]ie trei ma[ini de lux de la minister, de[i Boabe[ a cerut ([i primit) permisiunea conducerii Constantin Tudor (PD-L)
prin lege are dreptul doar la una; anul trecut a Corneliu Ciontu (PC) Camerei Deputa]ilor ca, \n paralel cu func]ia de de- Traseist politic: PSD, PC, acum PD-L.
comis un accident de circula]ie \n leg`tur` cu care A migrat de la PRM la PC trec\nd prin PNG. putat, s` poat` fi [i director al unei societ`]i co-
presa a prezentat probe din care reiese c` au fost merciale (cumul de func]ii interzis expres de lege). Vasile Iliu]` (PD-L)
mu[amalizate consecin]ele evenimentului. Aurelia Vasile (PSD) Conform unui memoriu trimis mai multor insti-
Deputat PSD cu dou` mandate \n Camera Depu- Stelian Fuia (PD-L) tu]ii ale statului ([i chiar la Cotroceni) de c`tre un
Marius Marinescu (PC) ta]ilor, a beneficiat de o vil` construit` de ANL pe c`l`r`[ean, Iliu]` a putut cump`ra la pre]uri deri-
Averea senatorului a intrat \n verificarea Agen- care nu a declarat-o \n declara]ia de avere dec\t \n zorii mai multe active foste de stat (\n special foste
]iei Na]ionale de Integritate; Marinescu de]ine bani 2008, de[i a contractat-o din 2003; este discutabil` ferme zootehnice, avicole [i foste CAP-uri, cu tere-
[i propriet`]i a c`ror valoare total` dep`[e[te un calitatea ei de beneficiar al unui contract ANL. nurile aferente) cu pre]uri derizorii. Ca urmare a
milion de euro. acestor achizi]ii, Iliu]` a intrat \n conflict cu c\]iva
Lukács Vilmos (UDMR) fo[ti proprietari de terenuri agricole, pe care i-a
Alexandru F`rca[ (PSD+PC) Pre[edinte director general al Companiei Na]io- amenin]at [i chiar agresat. Pe numele lui Iliu]`
A fost cercetat penal, al`turi de al]i membri mar- nale de Investi]ii, proprietar al unei case, al unui s-au f`cut numeroase pl\ngeri penale, dar cercet`-
can]i – pe atunci, \n 1996-2000 – ai PN}CD pentru apartament [i al unei cabane, a ob]inut [i un con- rile continu`.
atribuirea considerat` ilegal` a unor terenuri din tract ANL pentru un apartament.
Dan Motreanu (PNL)
Jude]ul Buz`u
Adrian Mocanu (PSD) tru chirie pe perioada mandatului de deputat, \n
condi]iile \n care de]ine dou` apartamente \n Bu-
Este fiul pre[edintelui Consiliului Jude]ean Bu- cure[ti. Numele lui Ungureanu este foarte des aso- Agen]ia Na]ional` de Integritate a f`cut o pl\n-
z`u [i prosper om de afaceri \n domeniul betoanelor ciat cu afacerile controversatului om de afaceri siri- gere penal` \mpotriva lui Fuia la Parchetul de pe
[i, \n general, al produselor de balastier`. Firmele an Omar Hayssam. Zvonurile s\nt alimentate [i de l\ng` |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie pentru fals
sale au contracte pe bani publici, ob]inute cu aju- faptul c` unul dintre fii s`i, Drago[ Paul, a fost an- \n declara]ii. Conform dosarului ANI, Fuia a decla-
torul tat`lui. gajat la una dintre firmele sirianului. rat \n fals c` ar de]ine ac]iuni la c\teva companii
private. Care, de fapt, apar]in unor firme str`ine, A fost implicat \n scandalul „Chiriile parla-
Valeriu Alexandru Ungureanu George Ion Tomescu (PNG-CD) suspectate de a-i apar]ine lui Fuia, dar nerecunos- mentarilor“: de[i de]inea o locuin]` proprietate
Medic anestezist la Spitalul Jude]ean Buz`u, a cute de acesta din urm`. Deputatul PD-L mai este personal` \n Bucure[ti, \ncasa lunar de la Parla-
(PSD) fost prins \n flagrant, \n anul 2004, de poli]i[ti [i acuzat c`, prin manevre contabile, [i-a transferat ment o mie de dolari pentru cheltuieli de chirie.
Deputat PSD de Buz`u, fost subprefect al jude- procurori \n timp ce lua mit` \n valoare de 10 mili- \n patrimonial propriilor firme terenuri de sute de A renun]at la suma pentru chirie dup` ce situa]ia
]ului, a primit bani de la Camera Deputa]ilor pen- oane de lei vechi de la un taximetrist. |n schimbul hectare ale unor societ`]i de stat din Fundulea. a fost dezv`luit` de pres`.
Lista academia CA}AVENCU V
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Eugen Nicol`escu (PNL) ca ministru, Nicol`escu a demarat programul de


construire a spitalelor regionale. Numai pentru
serviciile de proiectare, ministerul a pl`tit peste
Jude]ul D\mbovi]a
zece milioane de euro unei firme austriece, dup`
o licita]ie „cu dedica]ie“. Liberalul este cercetat de te, în perioada guvern`rii Adrian N`stase. Printre
DNA \n dosarul „Loteria“, pentru c` a semnat, \n
Aurel Cucu (PD-L) beneficiarii p`durilor împ`r]ite, deveni]i proprie-
calitate de membru al Consiliului de Adminis- Ales deputat PDSR în 2000, renun]` la mandat, tari prin cump`rare ulterioar` (ceea ce le atrage ca-
tra]ie al acestei institu]ii, acte care ar fi prejudi- în ianuarie 2001, pentru a deveni pre[edinte al Con- litatea de „cump`r`tori de bun`-credin]`“) se nu-
ciat compania de stat. siliului Jude]ean, pozi]ie din care a reu[it s` ofere m`r` generalul Toma Zaharia [i omul de afaceri Ale-
firmelor pe care le de]inea sau administra o cov\r[i- xandru Bittner, apropia]i ai ex-premierului Adrian
Nicolae {erbu (PN}CD) toare parte din contractele cu bani publici [i fonduri N`stase, originar din D\mbovi]a.
Afacerist controversat, lui {erbu i se poate re]ine europene din jude]. Corpul de Control al Guvernu-
scandalul „vilei RAAPPS“(o cl`dire din centrul Bu- lui a verificat [i confirmat, în 2004, modul partinic Ion Stan (PSD)
cure[tiului) pe care a folosit-o ani la r\nd f`r` a în care erau cheltui]i banii publici. A fost exclus
Ca ministru al S`n`t`]ii, Nicol`escu s-a \ncon- pl`ti chirie. din partid la marea cosmetizare din 2004, dar a re-
jurat de (adic` a angajat \n minister) asocia]i din venit, dup` dou` luni, în Consiliul Jude]ean din
firmele sale personale, dar [i de rude ale acestor Aurelian Pavelescu (PN}CD) partea PD, reu[ind, astfel, s` c\[tige [i încrederea
asocia]i. Asocia]ii ministrului au c\[tigat contracte Traseist politic: PD, PIN, acum PN}CD (dar can- Justi]iei, PNA d\ndu-i NUP în cazurile de utilizare
de milioane de euro cu Ministerul S`n`t`]ii, pen- dideaz` pe listele PNL, dup` ce a fost foarte aproape dubioas` a fondurilor europene.
tru livrarea de medicamente, ceea ce \l pune pe de o nominalizare din partea PNG-CD la candidatu-
Nicol`escu \ntr-un major conflict de interese. Tot ra de primar al Bucure[tiului). Jean Popescu (PD-L)
În ciuda faptului c`, în 2005, jude]ul al c`rui
prefect era fusese diagnosticat ca suspect de inun-
Jude]ul Constan]a da]ii, medicul Popescu [i-a l`sat pacientul în plata
viiturilor [i a plecat într-o delega]ie a Crucii Ro[ii Fost pre[edinte al comisiei parlamentare de
dîmbovi]ene în China. control al SRI, ulterior secretar al acesteia, depu-
tatul este „fericitul c\[tig`tor“ al unei pl\ngeri pe-
Antoanela Marinescu (PSD) re dou` firme. Presa local` a relatat c` familia de- Bogdan Cantaragiu (PD-L) nale depuse de un fost ofi]er SRI pentru trafic de
Este fiica Paraschivei Barbu, nume ce se reg`- putatului, partener` de afaceri cu alt candidat libe- Traseist politic [i para[utist electoral de profe- influen]`, asociere în vederea comiterii de infrac-
se[te constant în încreng`tura de afaceri derulate ral, Constantin Matei, dezvolt` afaceri „preferen- sie: de[i n`scut în Bucure[ti, unde a [i lucrat ca di- ]iuni [i transmiterea de informa]ii cu caracter se-
prin parteneriate public-private cu Prim`ria Con- ]iale“ în zona de nord a litoralului, unde primarii rector în Prim`ria sectorului 1, a fost ales, în 2004, cret ori confiden]ial în afara cadrului legal. A fost
stan]a. Mama candidatei este intermediar al unor provin din PNL. deputat PRM în Arad, a p`r`sit forma]iunea cu gru- acuzat c`, folosindu-se de pozi]ia parlamentar`
afaceri de anvergur` care ajung în portofoliul apro- pul Ciontea, a intrat în PP [i a trecut, doi ani mai pe care o ocup`, a pus, printr-o scrisoare deschis`
pia]ilor lui Radu Maz`re. Cea mai notorie este Gheorghe Albu (PNL) t\rziu, în PD (ulterior PD-L), din partea c`ruia can- adresat` structurilor de securitate, presiune poli-
Aqualand-ul din Mamaia. Marinescu este ac]ionar` Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii a dideaz` pentru un colegiu în D\mbovi]a, la Titu. tic` asupra serviciilor secrete. A mai fost acuzat
în firmele mamei sale. fost acuzat c` a intrat, prin inginerii funciare, în po- c` a dat dispozi]ie unor procurori s` stopeze o an-
sesia a 560 de hectare de podgorie în zona Aliman Ion Dumitru (PSD) chet` derulat` în baza unei acuza]ii de fals aduse
Manuela Mitrea (PSD) din jude]ul Constan]a, în detrimentul fo[tilor pro- unui lector de la Universitatea „Valahia“.
prietari, ]`ranii. Albu a sponsorizat, sub egida Mi-
nisterului Agriculturii, Ziua Recoltei în colegiul Gheorghe Ana (PSD)
unde candideaz`, cu pu]in timp înainte de începe- Numele lui Ana apare în ac]ionariatul unei fir-
rea campaniei electorale. me PSD implicat` în diverse afaceri imobiliare [i
beneficiar` a unor lucr`ri c\[tigate în licita]ii orga-
Constantin Matei (PNL) nizate de Consiliul Jude]ean, condus pe atunci chiar
Director al Administra]iei Porturilor Maritime de candidatul PSD. De semn`tura lui a beneficiat
Constan]a, face parte dintr-un grup liberal implicat [i controversatul Fathi Taher, c\nd a fost aprobat`
\n afacerile turistice din zona Histria. m`rirea de capital care i-a permis omului de afaceri
iordanian s` devin` st`p\nul parcului industrial din
Andrian Mihei (PNL) zona fostei fabrici de armament de la Mija.
Deputat, face parte din grupul parlamentar al
proprietarilor de re[edin]e în Bucure[ti care au pri- Sache Neculaescu (PSD)
So]ia-deputat a lui Miron Mitrea a devenit notar, mit bani de chirie de la Camera Deputa]ilor. Deputatul PSD este primul parlamentar trimis În anul 1991, avocatul pesedist (anterior activist
de[i nu întrunea condi]iile prev`zute de lege. C\nd în judecat` de procurorii DNA pentru fapte de PCR) a fost arestat pentru implicare în trafic [i
era ministru al Justi]iei, Monica Macovei a dat-o \n Florentin Scale]chi (PNG-CD) corup]ie, fiind judecat de Înalta Curte de Casa]ie [i v\nzare de copii, ulterior revenind în aten]ie c\nd,
judecat` pentru a-i retrage calitatea de notar. Justi]ie pentru prejudicii de sute de mii de euro aflat în pozi]ie de cadru universitar, a fost descope-
aduse Regiei Romsilva în perioada în care ocupa rit ca plagiator. A fost acuzat c` ar fi cump`rat jude-
Eduard Martin (PSD) func]ia de director al institu]iei. Dumitru a fost de- c`tori d\mbovi]eni cu titluri doctorale.
Deputat. Fiu al fostului prefect de Constan]a [i ferit Justi]iei în mai multe dosare pentru corup]ie,
pies` de baz` în gruparea Maz`re, Martin junior a abuz în serviciu contra intereselor publice, atribui- Gabriel Pl`ia[u (PNL)
fost men]ionat în raportul „ContraBanda Litoral`“, rea ilegal` a unor achizi]ii publice [i m`sluirea li- În declara]ia de interese a deputatului liberal
realizat de Centrul Român pentru Jurnalism de In- cita]iilor. Cel mai mare tun al deputatului a fost dat figureaz`, în perioada în care era consilier jude-
vestiga]ie. A fost filmat de jurnali[tii de la Academia cu tancul – primul cump`rat de o institu]ie civil` din ]ean, beneficii ob]inute în calitate de membru în CA
Ca]avencu, pe 9 octombrie 2007, vot\nd la dou` România (opt miliarde de lei), dup` un [ir de al parcului industrial Mija, apar]in\nd controversa-
m\ini, de dou` ori în 20 minute. Ziari[tii const`n- Pre[edintele Organiza]iei pentru Ap`rarea v\nz`ri între firme-fantom` [i f`r` declara]ie va- tului om de afaceri Fathi Taher în urma unei sus-
]eni au g`sit discrepan]e între declara]iile succesi- Drepturilor Omului, din conducerea c`reia fac mal` de import. Presa a scris c` Dumitru ar fi spon- pecte major`ri de capital [i a unor presupuse tran-
ve de avere ale deputatului. parte fo[ti colonei de Securitate, de Armat` [i Poli- sorizat construirea fermei de la Cornu a fostului zac]ii cu terenuri.
]ie, a fost surprins în flagrant de procurorii DNA, premier Adrian N`stase, al`turi de care obi[nuia s`
Zanfir Iorgu[ (PD-L) în noiembrie 2006, primind mit` în schimbul unor participe la partide de v\n`toare. Procesul lui Ion Maria Cristea (PNL)
Fost, timp de 12 ani, primar al Mangaliei. Trase- interven]ii promise la autorit`]i judiciare. Judecat Dumitru a fost suspendat în luna iunie a anului Site-ul de campanie al candidatei liberale a fost
ist: înainte de PD-L a trecut prin PN}CD [i PSD, \n [i condamnat pentru luare de mit`, trafic de influ- 2008, dup` ce avoca]ii parlamentarului au invocat g`zduit, o vreme, pe domeniul Casei Corpului Di-
func]ie de culoarea dominant` din Parlament. În en]` (în form` continuat`) [i fals intelectual. o serie de excep]ii de neconstitu]ionalitate. dactic D\mbovi]a (institu]ie pe care a condus-o p\n`
timpul mandatelor sale de primar, p`durea Comoro- la plecarea PD de la guvernare [i numirea ei în
va a devenit cartier reziden]ial. Presa a scris c` Stelian Du]u (independent) Victor Sanda (PSD) fruntea inspectoratului [colar), iar în afi[ele elec-
Iorgu[ a cump`rat zece suprafe]e de teren în p`du- Fostul prefect de D\mbovi]a [i deputat face parte torale pe care le-a distribuit cu o lun` înaintea în-
rea Comorova, netrecute în declara]ia de avere. Cru- din grupul (identificat de DNA) demnitarilor locali ceperii campaniei a folosit însemne interzise prin
cea Ro[ie a f`cut pl\ngere penal` împotriva sa pen- care au contribuit la retrocedarea, prin transferuri lege. Tot în campanie, ajuns` între timp inspector
tru abuz în serviciu, deoarece a permis, ca primar, ilegale, a 1.000 de hectare de p`dure, din care 366 [colar general, a organizat, în T\rgovi[te, o mic`
v\nzarea terenului din curtea Spitalului Municipal hectare în platoul Bucegi, unele în zone exceptate parad` a microbuzelor [colare, poz\nd al`turi de
Mangalia, care era revendicat de Crucea Ro[ie. de lege, altele în rezerva]ii naturale, strict proteja- acestea în scop electoral.

Lauren]iu Mironescu (PD-L)


Deputat, fost director al Administra]iei Porturi-
lor Maritime (APM) Constan]a, coac]ionar, \mpre-
un` cu senatorul Banias, la o firm` beneficiar` a Deputat traseist, fost lider al filialelor Constan]a
Jude]ul Gala]i
unor contracte cu APM în perioada în care aceasta ale PD, PNL, PUR, PD-L. Pe bunurile sale DNA a de-
era condus` de Banias; unul dintre parlamentarii pus sechestru asigurator, dup` ce fostul pre[edinte Florin Costin Pâslaru (PSD) a dou` emisiuni de dezbatere, sugerând c` acestea
care au solicitat bani de chirie, de[i aveau locuin]e al Consiliului Jude]ean a adus institu]iei, prin abuz Televiziunea local` la care Pâslaru, consilier local prejudiciaz` aportul de publicitate. Funda]ia unui
în Bucure[ti. în serviciu, prejudicii de peste trei milioane de euro. PSD, este ac]ionar majoritar, a beneficiat, în anii imobil, pe care a construit-o în vara aceasta la Gala]i
A fost acuzat c` a decis, tot în acea perioad`, trans- 2003 [i 2004, de contracte dubioase de publicitate a distrus o cl`dire veche de peste o sut` de ani, din
Gheorghe Dragomir (PNL) formarea Costine[tilor în comun`, în schimbul titlu- din partea Administra]iei Fluviale a Dun`rii de Jos patrimoniul Prim`riei, f`r` ca instan]ele abilitate s`
Deputatul se afl` pe lista CNSAS ca av\nd dosar lui de cet`]ean de onoare al noii comune [i, mai [i a Zonei Libere Gala]i, unde era [i membru \n CA. ia m`suri. În anul 2004 a fost g`sit ca fiind incom-
de re]ea în Securitate. A omis din declara]ia de ave- ales, al unui teren de 5.000 mp l\ng` falez`. În calitate de director al TV Gala]i a oprit difuzarea patibil cu func]ia de consilier.
VI academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Dan Nica (PSD) Sandu Traian (PNL) Daniel Chi]oiu (PNL) lui (financiar [i pozitiv). Pe de alt` parte, Chi]oiu a cu-
mulat multe func]ii \n comisii [i comitete de stat,
Om de afaceri apropiat fostului ministru al Mun- reu[ind s` adune, pe l\ng` salariul de la ANAF, peste
cii Paul P`curaru, antreprenor în turism, dar [i cu 300.000 de lei noi.
afaceri cu tabl` derulate, sub semnul întreb`rii, cu
SIDEX, Sandu Traian este fratele unui procuror g`- Drago[ Ujeniuc (PNL)
l`]ean luat în colimator de DIICOT pentru dosirea,
în schimbul unor [p`gi, dosarelor unor oameni de
afaceri locali afla]i sub supraveghere pe motiv de
leg`turi economice ilegale la scar` na]ional`. Presa
local` [i central` a scris atunci c` procurorul a ope-
rat la umbra autorit`]ii politice a fratelui s`u. Doi
ani mai t\rziu, nu cu mult timp înainte ca Sandu
Traian s` devin` candidat PNL, fratele procuror
avea s` fie numit [ef teritorial al DIICOT.
|n calitate de ministru al Comunica]iilor, a luat
decizii prin care a creat avantaje unor companii Mihai Bucatanschi (PNL)
private în detrimentul intereselor statului [i, to- În calitate de consilier local a votat o hot`r\re de
todat`, al liberei concuren]e. Ministerul condus de consiliu ce favoriza propria firm`. |n dubla sa calitate, de deputat [i avocat, Uje-
Nica a atribuit unei firme IT mai multe contracte niuc s-a aflat \n mai multe r\nduri \n conflict de in-
pe bani publici, unele prin încredin]are direct`, al- Mihai Manoliu (PNL) terese. Conform unei declara]ii a fostului procuror
tele prin diverse artificii menite s` evite organi- Numele consilierului local liberal apare într-o Este [ef al Fiscului (ANAF), calitate \n care s-a general al Romåniei, Ilie Boto[, Ujeniuc avea un
zarea de licita]ii. Fostul ministru, în prezent de- serie de acuza]ii de mit` în jurul unei concesion`ri aflat \n conflict de interese: a cerut modificarea Co- dosar penal \n lucru, despre care nu au mai ap`rut
putat PSD, face parte [i din „lotul“ chiria[ilor de ilegale de teren în folosul uneia dintre firmele clanu- dului de Procedur` Fiscal`, astfel \nc\t declara]iile alte date. Av\nd \n vedere notorietatea [i impor-
lux ai RAAPPS. lui Durbac`. Manoliu a înotat contra curentului: a fiscale anuale ale firmelor s` fie certificate de c`tre tan]a date de statutul de deputat, avocatul Ujeniuc
fost în PD, a continuat o vreme ca independent, un consultant fiscal. Or, tocmai Chi]oiu este consul- a primit contracte f`r` licita]ie de la institu]ii de
Viorel {tefan (PSD) acum este PNL. tant fiscal. Deci, dac` modific`rile ar fi trecut, modi- stat, dar [i multe comenzi de reprezentare a unor
A de]inut, o vreme, concomitent func]ia de sena- ficarea cerut` de Chi]oiu ar fi avut efect [i asupra interlopi pe care i-a sc`pat de dosare penale grele.
tor [i cea de pre[edinte al CA la compania NAVROM, Vlad Vladimir Galin Corini (PRM)
fiind, în acela[i timp, [i membru în CA al SIF Mun- A fost consilier preziden]ial în echipa lui Ion Ili-
tenia.

Bogdan Ciuc` (PC)


escu, în mandatul 1992-1996. Emil Constantinescu
a cerut schimbarea lui, Corini a atacat decizia în in-
stan]` [i a c\[tigat daune în valoare de 400 de mili-
Jude]ul Ialomi]a
oane de lei vechi. În schimbul acestei sume, a so-
licitat [i a primit, la întoarcerea PSD la putere, pos-
tul de ambasador în Senegal. Rechemat de la post
Tinel Gheorghe (PD-L) nereguli în declara]ia de avere. Potrivit documen-
tului postat pe site-ul Guvernului, Pocora este ac]io-
de Traian B`sescu, în 20 aprilie 2006. Înainte de a Fost [ef al Corpului de Control al Ministrului nar la firma Origani SRL, înregistrat` la Gala]i, care
deveni candidat PRM a f`cut parte din PDSR (actual- Agriculturii în perioada Gheorghe Flutur. |n 2006 s-a i-a furnizat în 2008 38.966 de lei, sum` reprezent\nd
mente PSD), fiind inclusiv deputat de Ialomi]a. A pu- opus instituirii prohibi]iei la sturioni. Declara]iile dividende. La data de 28 ianuarie 2008, Pocora [i-a
blicat, în 1980, volumul Tîn`ra genera]ie – prezen]` de avere ale lui Tinel Gheorghe sunt cel putin in- înstr`inat cele 19 p`r]i sociale de]inute la aceast`
activ` pe [antierele construc]iei socialiste. teresante. Dac` p\n` în 2008 singura sa avere era firm`, fapt neconsemnat în declara]ia de avere.
reprezent` de veniturile încasate în calitate de con-
Dorin Meran (PRM) silier la minister [i era proprietarul unui automo- Dan Mircea Popescu (PSD)
A f`cut subiecul unor acuza]ii legate de afaceri du- bil Dacia 1310, în 2008 lucrurile se schimb` radical.
Este unul dintre parlamentarii care au primit bioase finan]ate de Consiliul Jude]ean Gala]i [i ban- |n 2008, averea lui Tinel Gheorghe num`ra dou` te-
bani de chirie de[i aveau case în Bucure[ti. Îna- crut` frauduloas`. Pe rol se afl`, dup` doi ani de an- renuri, o cas` de vacan]`, o cas` de locuit [i dou`
inte de a intra în PUR, a fost membru ApR. Prin chet` DNA, un dosar penal de 5.142 de pagini deschis apartamente. Ca venituri declar` leafa de la Minis-
cabinetul s`u notarial au fost legalizate acte într-o pe numele unei firme a lui Meran pentru deturnare terul Agriculturii \n cuantum de 35.000 lei pe an [i
tranzac]ie imobiliar` controversat`, operat` de de fonduri Phare [i fals în înscrisuri. În urma unor venituri de 840.000 de lei realizate de so]ia sa, Iulia-
consilierul jude]ean PC Eugen Durbac`, „baronul dispute cu [eful politic local direct, Dan Nica, genera- na Gheorghe. Aceasta a fost angajat` la Inspectora-
local“ al Gala]ilor. te de ocuparea unui post de consilier jude]ean, a p`- tul pentru Siguran]a Construc]iilor, pentru ca apoi
r`sit PSD pentru PRM. Înainte [i dup` aceste episoa- s` ajung` subit notar public în comuna Tunari,
Dorule] Resmeri]` (PD-L) de a mai fost membru în PSM, PD-L, PIN [i PN}CD. jude]ul Ilfov, activitate care i-a adus venituri de peste
Este administratorul unei firme patronate de A revenit în PRM înaintea actualelor alegeri. Numele 8 miliarde declarate de so]. Tinel Gheorghe declar`
fra]ii Her`scu, acuza]i de fraudarea unor fonduri lui mai apare [i în contextul unor atribuiri ilegale de credite totaliz\nd 127.382 (contractat în 2005) de lei
europene, asocieri de tip mafiot [i devaliz`ri. Resme- spa]ii de activitate pentru o firm` la care este asociat [i 400.000 de euro, luate în 2008. Pachetul de legi anticorup]ie al premierului
ri]` a înregistrat la OSIM peste o mie de m`rci [i a cu unul dintre locotenen]ii Mihaelei Geoan` la Cru- N`stase a debutat cu o excep]ie: senatorului Dan
devenit celebru confiscând denumirea „Divizia A“. cea Ro[ie. În acela[i context se vorbe[te [i despre Cristina Pocora (PNL) Mircea Popescu i-a fost permis (\n mod ilegal) s`
afaceri necurate purtate sub paravanul unor funda]ii. Este Secretar de Stat la Departamentul pentru cumuleze func]ia de senator cu cea de pre[edinte
Mihail Boldea (PD-L) Un fost angajat îl acuz` de violen]` verbal` [i fizic`. Rela]ia cu Parlamentul. Presa local` a acuzat-o de al Consiliului de Administra]ie al Eximbank.
Avocatul baronului local Durbac` în c\teva afaceri
duioase cu terenuri, unele ajunse [i în vizorul DNA. Marin Costel (PRM)
Viorel Cristovici (PNL)
Consilier jude]ean [i ac]ionar majoritar la o fir-
A fost prim-secretar al Comitetului Jude]ean
UTC Gala]i (1984-1989) [i ziarist la oficiosul local
de partid Via]` Nou` – „Tovar`[ul Nicolae Ceau-
Jude]ul Ia[i
m`, SC Majestic Comexim SRL, care desf`[oar` [escu, ctitor de ]ar` nou`, marele îndrum`tor al ti-
lucr`ri publice, în urma unui contract cu Prim`ria nerei genera]ii“ – dar a îmbr`]i[at repede pluri- Petru Movil` (PD-L) tre firmele sale avea contract cu o regie subordo-
din Br`h`[e[ti, finan]ate de Consiliul Jude]ean. partitismul, aplic\ndu-l pe propria piele: a circulat nat` Prim`riei Ia[i.
Primarul [i viceprimarul au fost aresta]i de DNA, în pe traseul PRM-PNL (unde a trecut cu tot cu man- Are o avere frumu[ic`, constituit` imediat ce a
decembrie 2007, sub acuza]ia de luare de mit`. dat de consilier jude]ean în urma unei r`fuieli cu devenit parlamentar, \n 2004. |n mandatul 2004- Cristian Adomni]ei (PNL)
Firma liderului PNL Tecuci a derulat contracte pen- pre[edintele Corneliu Vadim Tudor pentru tema unor 2008, Movil` a achizi]ionat nu mai pu]in de [ase te-
tru reabilitarea unor [coli [i gr`dini]e, ca [i pentru para[uta]i de la centru înaintea alegerilor parla- renuri (toate agricole, dar unele \n zone cu poten-
dotarea prim`riei din Tecuci cu aparate de aer con- mentare din 2004) – independent – PC-PRM. ]ial imobiliar ridicat), declar` c` de]ine \ntre 15.000
di]ionat, la acest din urm` contract ajung\nd în [i 26.000 de euro cash [i doneaz` bani la partid
urma unei licita]ii la care a concurat singur`. Ma- C`lin Nestor (PRM) (48.000 RON numai \n 2007). Cu toate acestea,
jestic Comexim a c\[tigat [i o licita]ie organizat` în Avocat, traseist: PSDR-PSD Constantin Titel Pe- tr`ie[te numai din salariul de parlamentar, din care
2006 de UM02542 din Foc[ani. trescu-PN}-PRM. mai pl`te[te [i ratele unui credit.

Dan Cårlan (PD-L)


Jude]ul Giurgiu Acuzat c` a luat un credit de peste un milion de
dolari de la Bancorex, pe care nu l-a mai returnat.

Daniel Oajdea (PD-L)


Valentin Adrian Iliescu (PD-L) firme de]inute de familiile altor \nal]i func]ionari
giurgiuveni.
Ca fost lider studen]esc, Oajdea s-a aflat \n con-
flict de interese, dup` ce a \nchiriat un teren ieftin
Traseist politic: PUNR, PSD, acum PD-L. de la Politehnica ie[ean` [i [i-a construit un restau-
Dan Pasat (PNL) rant. De]ine un cont de 145.000 de euro, bani a c`ror Ca ministru al Educa]iei, a favorizat (din punct
Victor Boiangiu (PD-L) Afacerist cunoscut pentru apuc`turile sale vio- provenien]` nu poate fi justificat`. de vedere al investi]iilor \n infrastructura [colar`)
|n calitate de pre[edinte al Consiliului Jude]ean lente. Reclamat pentru agresiuni asupra unor giur- jude]ul Ia[i, unde candideaz` pentru un nou man-
(CJ) Giurgiu, Boiangiu a finan]at (indirect) firme giuveni c`rora le-a \nc`lcat propriet`]ile, dar [i pen- Mugurel Cozmanciuc (PNL) dat de deputat. S-a aflat, de asemenea, \n conflict
ale unor rude (care au avut contracte cu Direc]ia de tru c` ar fi violentat ni[te membri ai PD-L la o mani- |n 2006, a fost nevoit s`-[i dea demisia din Con- de interese c\nd a folosit elicopterul Ministerului
Asisten]` Social` Giurgiu, subordonat` CJ), dar [i festare politic`. siliul Local Ia[i, dup` ce s-a descoperit c` una din- de Interne pentru a ajunge la propria nunt`.
Lista academia CA}AVENCU VII
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i
c` a f`cut poli]ie politic`. Un raport al Prefecturii Ninel Peia (PSD+PC) pentru mediu este reg`sit` \n solicitarea unor
Relu Fenechiu (PNL) Ia[i din 2005 a ar`tat c` o funda]ie a lui Tompea a avize pentru construirea de imobile de sport [i
deturnat banii primi]i de la Guvern pentru spri- Multimilionar \n euro din afaceri cu terenuri odihn` \n p`durea Moara Vl`siei, prin defri[area
jinirea presei de limb` romån` din Republica \n zona Ilfov; din 2004 a fost consilier personal unei suprafe]e de dou` hectare de p`dure; a ob-
Moldova \nspre sprijinirea presei locale din Ia[i, pentru ministrul Mediului, secretar de stat pen- ]inut avizul Agen]iei Regionale pentru Protec]ia
c`reia i-a virat banii pentru a pl`ti publicitatea elec- tru Mediu, viceprim-ministru [i, din 2008, ales Mediului \n ciuda protestelor unor organiza]ii de
toral` a PSD. consilier local \n comuna Voluntari; preocuparea mediu.

Anghel Stanciu (PSD)


Jude]ul Neam]
erist. Firmele sale au lucr`ri de construc]ii la dru-
Culi]` T`r\]` (PSD) muri (25 de milioane de lei noi numai \n jude]ul
Neam]), dar [i contracte de exploatare de mas`
Cercetat de DNA \n cel pu]in dou` dosare (unul lemnoas`. Urs`rescu a devenit cunoscut [i pe plan
vizeaz` v\nzarea la suprapre] de transformatoare na]ional dup` ce s-a aflat c` una dintre firmele „b`ie-
electrice c`tre Electrica Moldova, \nainte ca aceas- ]ilor de[tep]i“ – adic` o firm` care cump`r` curent
ta s` fie privatizat`, cel`lalt prive[te mai multe electric ieftin de la stat [i-l vinde scump mai departe
contracte de lucr`ri ob]inute de firme de-ale lui A \nfiin]at mai multe funda]ii, care au ob]inut –, Green Energy, este de]inut` de fiul lui Gheorghe
Fenechiu de la institu]ii publice din Ia[i). Fene- chirii foarte ieftine at\t de la Prim`ria Ia[i, c\t [i {tefan „Pinalti“, de fiul lui Urs`rescu (intrat \n afa-
chiu s-a aflat \n conflict de interese c\nd a apelat de la RAAPPS. S-a aflat \n conflict de interese c\nd cere la v\rsta de numai 16 ani) [i de nume din e[a-
la colegul s`u de partid, ministrul Culturii Adrian a votat, \n Camera Deputa]ilor, ca chiria[ii RAAPPS lonul doi al PNL.
Iorgulescu, c`ruia i-a cerut eliberarea unui aviz s` poat` cump`ra spa]iile \nchiriate, \n condi]iile
necesar continu`rii unui proiect imobiliar privat \n care Stanciu avea o funda]ie \n aceea[i situa]ie. {erban-Cezar Str`til` (PNL)
\n centrul Ia[iului. Ulterior, una dintre firmele O parte din firmele sale are contracte cu diverse A fost cercetat de procurorii Parchetului Gene-
constructoare ale proiectului imobiliar s-a reg`sit institu]ii de stat, \n multe cazuri presa relat\nd c` ral pentru complicitate la uzurpare de calit`]i ofi-
pe lista de donatori la bugetul PNL. Fenechiu a licita]iile la care Stanciu a c\[tigat contracte s-au ciale, dup` ce „nepoata“ (o cuno[tin]` a) Noric`i
uzat de func]ia lui politic` pentru a-[i angaja so]ia desf`[urat dup` sistemul „m\inii moarte“. Nicolai a intrat \n Senat [i s-a jucat cu cartelele de
pe post de consilier` personal` a directoarei In- Fost deputat PDSR \ntre 2001 [i 2004, Culi]` vot ale mai multor senatori (printre care [i Str`til`).
spectoratului de Stat \n Construc]ii, aceasta din Neculai R`]oi (PSD) T`r\]` a devenit celebru prin dou` afaceri: conce- Str`til` a primit NUP (ne\nceperea urm`ririi pe-
urm` fiind membr` a PNL Ia[i, filial` condus` de sionarea Insulei Mari a Br`ilei, \n 2001, [i cump`- nale) \n condi]ii neclare.
Fenechiu. Tot un abuz de func]ie a fost [i ob]ine- rarea de lemn, la pre]uri mici [i f`r` licita]ie de
rea unei finan]`ri de la Guvern pentru construc]ia la Romsilva. Pentru ambele afaceri au existat do- Gheorghe Popescu (PNL)
unei biserici \ntr-un cartier de vile construit de sare la PNA/DNA, dar lui T`r\]` nu i s-a \nt\mplat
una din firmele proprii ale lui Fenechiu. nimic r`u \n cele din urm`. Totu[i, \ntre firma lui
Culi]` T`r\]` (cea care a concesionat Insula Mare
Camelia Gavril` (PNL) a Br`ilei) [i ADS (Agen]ia Domeniilor Statului –
A impus unor [coli, \n calitate de inspector [co- institu]ia care administreaz` IMB) exist` mai
lar general, cump`rarea de computere de la o firm` multe procese, scopul ADS fiind rezilierea con-
a lui Relu Fenechiu, [eful ei pe linie de partid. tractului de concesionare, profund dezavantajos
pentru stat.
Traian Dobre (PNL)
Traseist politic: PNL, PSD, acum iar PNL. Are la Ioan Munteanu (PSD)
activ un schimb inechitabil de terenuri cu Romsil- Ca deputat PSD, Munteanu a folosit ([i a [i recu-
va: a cedat Direc]iei Silvice Suceava 4,7 hectare \n noscut) Dacia Logan, proprietate a Camerei Depu-
valoare de 60.000 RON, pentru a primi la schimb 1,2 ta]ilor, \n campania electoral` pentru func]ia de
hectare pe malul lacului Ciric, din Ia[i, un teren de Fost primar aproape 20 de ani la Pa[cani, R`]oi pre[edinte al Consiliului Jude]ean Neam], pe care Fost viceprimar la Piatra Neam] [i actual direc-
cel pu]in jum`tate de milion de euro. a condus ora[ul dup` o agend` exclusiv persona- nu a c\[tigat-o. tor al ANL (Agen]ia Na]ional` pentru Locuin]e),
l`. Cele mai recente scandaluri \n care a fost im- Popescu [i-a favorizat un fost coleg de partid, tre-
Cristian Nechifor (PSD) plicat, ca primar, s\nt cel al construirii prim`riei Iulian }ocu (PSD) cut, \ntre timp, la PD-L, c`ruia i-a \ncredin]at un
A fost cercetat de Poli]ie, \n 2001, pe c\nd era Pa[cani (o construc]ie megalomanic`, mult prea Personaj cu notorietate, din tagma „baronilor“ contract de aproape 8 milioane RON pentru sc\n-
deputat PDSR, dup` ce o firm` pe care o de]inea scump` pentru necesit`]ile unui ora[ mic, dotat` locali. |n 2007, \mpotriva lui }ocu a \nceput o an- dur` folosit` la construc]ia caselor cet`]enilor si-
v\nduse lenjerie unui spital din Ia[i, f`r` licita]ie. cu du[uri cu hidromasaj [i candelabre aurite) [i chet` penal` pentru acuza]ii ca bancrut` fraudu- nistra]i dup` inunda]ii. Iar pre]ul sc\ndurii era
cel al reparti]iilor ANL (apartamentele au ajuns la loas`, evaziune fiscal` [i utilizarea bunurilor socie- dublu fa]` de cel la v\nzare pe pia]`. Dup` ce a
Doru Tompea (PSD) odraslele constructorilor locuin]elor, la cele ale t`]ii \n scop contrar intereselor acesteia, sustragere ajuns [ef al ANL, Popescu s-a \mbog`]it brusc [i a
A semnat un angajament cu Securitatea, iar unor angaja]i din Prim`rie sau din regii subordo- de sub sechestru [i fals \n \nscrisuri sub semn`tur` \nceput s` dea bani cu \mprumut, dar nu [i-a pu-
ofi]erul care l-a racolat a primit verdict de la CNSAS nate Prim`riei, la un nepot al lui R`]oi etc). privat`. Mai grav, }ocu a fost trimis \n judecat` de blicat niciodat` declara]ia de avere, cum cere
DNA \n 2006, acuzat fiind c` ar fi cerut ajutorul legea. |n mandatul s`u \n fruntea ANL, multe lo-
unor capi ai lumii interlope ca s` cumpere o firm` cuin]e (\n special din Bucure[ti) s-au acordat,
Jude]ul Ilfov aflat` \n lichidare judiciar`. Unul din cei la care a
apelat atunci }ocu este basarabeanul Vasile Ro-
f`r` respectarea criteriilor legale, unor politicieni,
fo[ti sau actuali la Putere.
dideal, acum arestat pentru trafic [i contraband` de
sate; dosarul penal Omar Hayssam a fost disjuns ]ig`ri, dar \nchis, \nainte de aceast` arestare, [i Stelian Ghi]` (PD-L)
Gheorghe Ne]oiu (PSD+PC) pentru a permite cercetarea unor presupuse fapte pentru tentativ` de asasinat cu gloan]e KGB pe care A fost suspendat din func]ia de director al Spi-
de corup]ie ale unor membri PSD (Viorel Hreben- le transportase \n Romånia din Republica Moldova. talului Jude]ean Piatra Neam] dup` ce i s-a deschis
ciuc, Ovidiu Mu[etescu) \ntre care e men]ionat [i un dosar penal, \n urma unei achizi]ii considerate
numele lui Oprea; are o avere care, conform de- Dorinel Urs`rescu (PNL) ilegale. |n cele din urm`, dosarul penal nu a avut
clara]iei, dep`[e[te un milion de euro, de[i din Urs`rescu nu e numai deputat PNL, ci [i afac- consecin]e \n instan]`.
1983 (c\nd era ofi]er \n Armat`) [i p\n` \n 2004
a fost doar salariat al statului; ca deputat, a \n-
casat, de la Parlament, banii pentru chirie, de[i
are \n proprietate trei locuin]e \n Bucure[ti [i \n Jude]ul Prahova
apropiere de Bucure[ti.
Marian S`niu]` (PSD) EADS. I s-au adus c\teva acuza]ii de trafic de influ-
en]` [i de o apropiere prea vizibil` de personaje
dubioase din jude], cum ar fi Mihail Sire]eanu, ur-
m`rit în dosarul „MFA Mizil“.

Hora]iu Z`gan (PSD)


Are o avere estimat` la peste 10 milioane de Consilier local la C\mpina, a parcurs o traiectorie
euro, bani pe care i-a c\[tigat mai ales din afaceri invers` tradi]iei într-un circuit politic b`tut de mul]i
cu alcool, numele lui fiind pomenit \n leg`tur` cu trasei[ti: a pornit de la liberali, a f`cut escal` în Alian]a
scandalurile de contraband`; are dosar de urm`- pentru România [i s-a oprit la sociali-democra]i.
rire penal` la DNA \n calitatea lui de ac]ionar al
echipei de fotbal Dinamo, pentru transferuri pre- Mircea Grigore (PSD)
supus ilegale ale unor fotbali[ti. De numele avocatului pesedist se leag` antece-
dentele politice ApR [i (prin absorb]ie, desigur) PNL,
Gabriel Oprea (PSD) dar [i c\teva scandaluri de culise din Justi]ia pra-
Fost prefect al Capitalei; numele s`u este aso- Numele i-a fost deseori pomenit în contextul hovean`. Alte culise, citate de presa local`, ar fi in-
ciat \n pres` unor afaceri imobiliare controver- controverselor iscate de negocierile contractului teresate de p`rerea CNSAS despre candidatul PSD.
VIII academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Adrian N`stase (PSD) Gabriel Hornoiu (PD-L) ilegale de terenuri. De]ine 246.100 mp de teren Philip Rozopol (PNL)
agricol, forestier [i p`[une, dou` case [i un apar-
Traseist politic: ApR-PSD-PD (între timp [i „-L“). tament în Ia[i, dou` autoturisme, un Tico [i un VW, Om de afaceri. A f`cut stagiul militar de 9 luni
Este cet`]ean de onoare în cel pu]in 25 de localit`]i bijuterii de aur în valoare de 36.000 de lei, iar în la Securitate, dup` un stagiu de 3 s`pt`m\ni dup`
prahovene, presa local` scriind c` este ahtiat dup` conturi 130.000 de lei, 35.000 de euro [i 35.000 de absolvirea facult`]ii a primit grad de locotenent [i
astfel de titluri – sau, poate, dup` titlurile de pro- dolari. Veniturile le realizeaz` din salariul s`u [i al dup` o alt` convocare de 4 s`pt`m\ni a fost înain-
prietate pe care, uneori, astfel de recompense ono- so]iei, cumulate la 44.000 de lei, din pensia lui de tat c`pitan. A declarat c` asta a fost singura leg`tur`
rifice le atrag. 12.000 de lei, din agricultur` 10.000 de lei [i din ex- cu fosta Securitate [i c` ulterior nu a fost convocat
pertiz` 85.000 de lei. sau c`utat vreodat`, c` nu a colaborat în nici un fel.
Florin Anghel (PD-L)
Petru T`rniceru (PSD) Alexandru B`i[anu (PNL)
Profesor universitar, fost subprefect, fost pre-
fect p\n` în octombrie 2008. Migrator notoriu:
Nenum`rate dosare de cercetare penal`, \n PN}CD, PSD, PUR- PC, PNL.
care fondul problemei st` în modul în care, sus]in
procurorii DNA, au fost ridicate cele dou` pro- Brîndu[el Nichitean (PNL)
priet`]i (cea de la Cornu [i cea din Zambaccian, Inginer. Traseist politic: ApR, PD, PNL, dup` ce
Bucure[ti): prin mit` [i trafic de influen]`, iar pre- fusese refuzat de PRM. În 2004 a pierdut mandatul
zen]a piscinei la etajul patru nu ar fi atras aten]ia de senator, dup` ce s-a dovedit c` la alegerile par-
dac` în fond nu ar fi fost camuflat`, în actele de lamentare a votat de cinci ori!
construc]ie a casei, printr-un fals. În acela[i con- Face parte din rasa campioan` la traseism:
text, N`stase este acuzat de [antaj. La mijlocul PN}CD, PUR, PNL, PC, PNDC, ajung\nd (dup` ce Cezar Ioja (PNL)
acestui an, Camera Deputa]ilor a respins cererea PNL n-a fost de acord s`-i ofere un loc eligibil în Deputat. Este cercetat penal ca beneficiar de Om de afaceri si migrator politic: ApR, PRM, PNL.
DNA de începere a urm`ririi penale a lui N`stase. colegiul de re[edin]`) acum la PD-L. Are h\rtie contracte preferen]iale în afacerea reabilit`rii g`- În ora[ul s`u, Vatra Dornei, la fel ca [i pe forumu-
de la CNSAS c` nu a colaborat cu Securitatea. |n rilor din Moldova, în parteneriat cu Mihai Neco- rile ziarelor [i posturilor de radio locale, se spune
Emil Calot` (PSD) schimb are, conform actualei conduceri a jude]u- laiciuc. c` a f`cut bani din c`m`t`rie [i proxenetism.
A plecat din Prim`ria Ploie[ti cu tinichelele c\- lui, ni[te h\rtii contabile neortodoxe r`mase \n
torva scandaluri [i cu imaginea unui ora[ în care urm` dup` ce a p`r`sit func]ia de pre[edinte al
dezvoltarea a b`tut, opt ani, pasul pe loc. Averea fa-
miliei este în grija copiilor (fata [i ginerele), milio-
Consiliului Jude]ean Prahova, de]inut` între 2004
[i 2008. A ajuns unul dintre milionarii din Top 300 Jude]ul Teleorman
nari în euro din afaceri cu mobil`, inclusiv (sau [i gra]ie concursului statului, care a avut constant
mai ales) mobil` pentru institu]ii publice din jude]. nevoie de grupul s`u de firme. (ANSIT). De fapt, banii erau destina]i unor copii cu
Ioan Codru] {ere[ (PC) dizabilit`]i, a[a c` ANSIT a cerut banii \napoi, iar
Radu Oprea (PSD) Nicolae Alexandri (PNL) sejurul lui B`nicioiu a fost pl`tit de USR. |n 2008,
Fiu al ex-viceprimarului PSD al Ploie[tiului, Ni- A fost prefectul jude]ului, iar de numele s`u se \n conturile lui B`nicioiu apar, brusc, 25.000 de
colae Oprea, ofer` consultan]` pe rela]ia cu muni- leag` mai multe anchete pe care DNA le deruleaz` euro, de[i deputatul nu c\[tiga mai mult de 13.000
cipalitatea în domeniul investi]iilor [i dezvoltarea în prezent, privind retroced`ri de terenuri în afaceri de euro pe an.
proiectelor imobiliare. Care, ulterior, ajungeau s` de zeci de milioane de euro.
fie executate de acela[i grup de firme al t\n`rului Robert Sorin Negoi]` (PSD)
om de afaceri. Iulian Teodorescu (PNL)
Avocat, fost pre[edinte al PNL Ploie[ti; nu a ripos-
Ionu] Ionescu (PSD) tat la acuza]iile, ap`rute în pres`, despre suspiciunea
Din func]ia de [ef al Administra]iei Domeniului unui trecut de turn`tor la Securitate – nu a dezmin]it
Public a Prim`riei Ploie[ti a intermediat contracte [i nici n-a dat în judecat` institu]ia de presa care a pu-
pentru firma tat`lui s`u. blicat zvonul, nu a recurs nici la serviciile CNSAS. Fost ministru al Industriilor, {ere[ s-a ales cu
dou` dosare penale, cele mai grave acuza]ii fiind
de tr`dare de ]ar` [i spionaj \n favoarea unor in-
Jude]ul Suceava vestitori str`ini. Are ac]iuni la SIF-uri [i la Rom-
petrol pe care nu [i le-a declarat.

jude]ul Boto[ani [i în comuna Horodnic, 371 mp teren Nicolae B`nicioiu (PSD)


Mircea Druc (PD-L) agricol la R`d`u]i, un apartament [i un spa]iu co-
mercial în R`d`u]i, o cas` de vacan]` în jude]ul
Boto[ani, o Dacia 1410 din 1996 [i o Toyota Corola din
2006, cupoane BCR în valoare de 10.000 de euro [i un
împrumut scadent în 2010, de 10.000 de euro. Toate
astea din veniturile de consilier local, din pensia de
12.000 de lei, din salariul so]iei [i din închirieri.

Eugen Bejinariu (PSD)

De]in`tor, \mpreun` cu fratele s`u, al unei


averi impresionante construite pe un imperiu
imobiliar. Acuzat de implicare \n scandalul „Pro-
|nainte s` ajung` deputat PSD, B`nicioiu s-a tan“ (firma de neutralizare a de[eurilor animale),
Fost premier al Republicii Moldova, fost diplo- plimbat – ca pre[edinte al Uniunii Studen]ilor din c`reia i-ar fi gr`bit \nchiderea printr-o campanie
mat de rangul doi trimis de PSD în Brazilia (2001- Romånia (USR) – la Lisabona pe banii Agen]iei de pres` dus` prin intermediul cotidianului gra-
2004). Migrator politic de peste Prut: a trecut de Na]ionale pentru Sprijinirea Ini]iativei Tinerilor tuit Ring, pe care-l de]ine.
la Partidul Reîntregirii Op]iunea Daco-Latin` la
PUNR, iar apoi la PRM [i, \n final, la PD-L.

Ioan Stan (PSD)


General în rezerv`, fost ministru coordonator
al Secretariatului General al Guvernului în guver- Jude]ul Tulcea
Deputat PSD. |n 2004 a fost trimis în judecat` narea 2000-2004 [i premier interimar în decem-
de DNA al`turi de Gavril Mîrza, pre[edintele Con-
siliului Jude]ean, într-un dosar legat de sponso-
brie 2004, de la alegerea lui Adrian N`stase în
func]ia de pre[edinte al Camerei Deputa]ilor [i
Paul Cononov (PNL) rarea, f`r` licita]ie, pentru o firm` administrat` de
un coleg liberal, a autoriza]iei de recoltare a stufului
riz`ri ilegale în campania electoral`. Folosindu-se p\n` la instalarea guvernului condus de C`lin Po- dintr-o zon` strict protejat` din Delta Dun`rii (înc`l-
de func]iile de]inute \n cadrul jude]ului, cei doi au pescu T`riceanu. Bugetar convins: are o cas` de c\nd, astfel, decizia Consiliului {tiin]ific, cu excep]ii
reu[it s` adune nu mai pu]in de 100.000 de dolari 381 mp în Bucure[ti, obiecte de art` [i cult în va- agravante anticonstitu]ionale, ca exceptarea de la re-
de la diferi]i oameni de afaceri. Ace[tia erau con- loare de 3.000 de euro, o colec]ie de art` (tablouri, deven]e). Documenta]ia acestui caz include [i semne
voca]i [i presa]i s` contribuie cu diferite sume de litografii [i gravuri estimate la 75.000 de euro, ale – cel pu]in – neglijen]ei în exercitarea responsa-
bani la sponsorizarea activit`]ii Funda]iei „Armo- statuete, bibelouri, vase etc. în valoare de 25.000 bilit`]ilor administrative. A acordat autoriza]ie de
nia“ (controlat` de PSD) \n vederea \ncuraj`rii ac- de euro, mobilier de 28.000 de euro [i bijuterii de pescuit sturioni, în condi]iile prohibi]iei de zece ani
tivit`]ilor culturale din jude]. 9.000 de euro). În conturi curente [i depozite ban- impus` pescuitului la sturion. Este cercetat penal
care deputatul are 30.600 de dolari, 212.767 euro împreun` cu directorul executiv al Rezerva]iei Delta
Mihai Frunz` (PSD) [i 74.963 de lei. Mai de]ine ac]iuni la ERSTE Bank, Dun`rii pentru c` au permis intrarea în vigoare a
Fost primar de R`d`u]i pe vremea comuni[tilor, evaluate la 647.580 de euro. acordului tacit, infrac]iune pedepsit` de lege cu pe-
primar PSD trei mandate, p\n` în 2008. Face obiec- depse de p\n` la cinci ani de \nchisoare.
tul mai multor pl\ngeri penale în leg`tur` cu gestio- Titi Petre (PSD) Guvernator al Deltei Dun`rii din 2005 p\n` în 2008,
narea fondurilor [i a spa]iilor de la Prim`rie. Frunz` Fost director al Oficiului de Cadastru în perioa- func]ie de care a profitat din plin pentru a se strecu- Horia Teodorescu (PSD)
are o avere m`ricic`: 0,38 ha teren intravilan în da 2000-2004. Cercetat de DNA pentru transferuri ra în miezul mai multor controverse, cum ar fi elibe- |n 2004, era ac]ionar la nu mai pu]in de [ase so-
Lista academia CA}AVENCU IX
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i
ciet`]i, între care una, SC Condor SRL din Babadag, lului, cum ar fi interdic]ia impus` produc`torilor din Vrancea, fost [ef al Contrainforma]iilor din mai bine pl`ti]i bugetari, ca membru \n mai multe
avea ca obiect principal de activitate construc]iile, agricoli de a mai vinde în afara jude]elor de re[e- Mili]ie [i Securitate. consilii de administra]ie.
în special pe cele contractate de la administra]ia din]`.
local`, condus`, la vremea respectiv`, de membri ai Mugurel Cosmin M`lureanu Lauren]iu Dumitrache (PD-L)
aceluia[i partid. În 2006, firma de]inea, în baza unei Mihai Stroe (PD-L) (PD-L) Traseist politic: PN}CD, PNL, PLD.
licita]ii niciodat` ]inute, un contract de închiriere Inspectoratul {colar Jude]ean s-a umplut de con-
pentru un teren de 10.000 mp la kilometrul 54 al troverse în timpul mandatului s`u. Presa tulcean` Fiul lui Florentin M`lureanu, fost consilier jude- Alin Tr`sculescu (PD-L)
bra]ului Sf\ntu Gheorghe, teren pe care a fost con- sus]ine c` a distrus înv`]`m\ntul local, iar adversa- ]ean PSD, exclus din partid dup` 2004; tat`l este acu- Nu a reu[it s` l`mureasc` modul \n care, nec`-
struit, în prealabil, f`r` autoriza]ii, un hotel luxos.rii politici îl acuz` de politizare, pro PD-L, a [coli- zat c` ar fi privatizat \ntr-o manier` discutabil` cele s`torit fiind [i provenind dintr-o familie \nst`rit`,
lor din jude]. Evaluarea Ministerului i-a atras un mai importante spa]ii comerciale din Foc[ani, de]inute a primit un apartament social ANL.
Dumitru Enache (PD-L) „nesatisf`c`tor“ dar, dup` ce i s-a pus în vedere de firma Palcom SA, unde Florentin este director, iar
Primarul comunei Stejaru [i pre[edintele Aso- demisia, a r`mas în post în baza unui lung [ir de tat`l s`u ac]ionar; \n 2007 a fost acuzat de un alt C`t`lin Vrabie (PSD)
cia]iei Primarilor de Comune din România. Face contesta]ii. ac]ionar al firmei c` l-a amenin]at cu un pistol. Fost prefect interimar (2004-2005), a fost acuzat,
parte din grupul de primari tulceni afla]i în con- \n pres`, de braconaj, \n 2006; a fost scos de sub
flict cu ONG-urile care se opun instal`rii de eolie- Octavian Marius Popa (PNL) Nini S`punaru (PNL) urm`rire penal` dup` ce c`prioara din frigider s-a
ne în ariile protejate. În acela[i context a fost acu- A fost, o vreme, comisar general al G`rzii Na- transformat \n capr`.
zat, împreun` cu al]i primari tulceni, c` a sacrifi- ]ionale de Mediu. A fost acuzat de predecesorii s`i
cat islazurile comunale, concesion\nd unor firme c`, în perioada în care a condus institu]ia, a organi- George B`e[u (PSD)
din domeniul energetic 10.000 de hectare folosite zat un sistem de premiere care, de fapt, a urm`rit A devenit membru PSD dup` ce pre[edintele Con-
ini]ial ca p`[une, dezinform\nd, în prealabil, popu- constituirea unei pu[culi]e pentru partid prin eva- siliului Jude]ean Vrancea, Marian Opri[an, i-a botezat
la]ia cu privire la beneficiile comunit`]ilor locale. ziune fiscal` pe bani publici. În aceste condi]ii, Popa un copil; din pozi]ia de prefect – de]inut` \n perioa-
le-a cerut comisarilor G`rzii s` constate contra- da guvern`rii PSD – a \ncercat s` intimideze presa
Marian Avram (PD-L) ven]iile, dar s` nu aplice sanc]iuni, pentru ca insti- de opozi]ie din jude]; \n campania electoral` 2004 a
A fost [eful Autorit`]ii Na]ionale Sanitar-Veteri- tu]ia s` nu fie t\r\t` în procese. I s-a repro[at c` do- fost consemnat` o amenin]are adresat` unor ziari[ti:
nare, calitate \n care [i-a pus semn`tura pe un caiet re[te schimbarea organigramei [i structurii insti- „Ce omor o s` v` dau dup` campanie!“. Aproximativ
de sarcini pentru o licita]ie, favoriz\nd dou` firme tu]iei pentru a putea instala [efi pe criterii politice. 8 hectare de teren din imediata vecin`tate a Cr\ngului
pe o pia]` de patru milioane de euro publici. A in- Deputat, pre[edintele PNL Vrancea; a fost, \n pe- V\n`tori au fost cump`rate \n mare grab`, \n a doua
trat în conflict cu firmele din industria alimentar`, Gheorghe Turlic` (PNG-CD) rioada 1996-2000, [eful v`milor; presa l-a acuzat c` parte a anului 2001, pe numele mamei lui Marian
care l-au acuzat de abuz în func]ie. Are la activ [i Traseist politic: ApR, apoi, dup` absorb]ie, PNL, a protejat unele firme de duty free; potrivit ultimei Opri[an. Mul]i dintre cei care [i-au v\ndut terenurile
c\teva decizii ridicole, la limita anticonstitu]iona- acum PNG-CD. sale declara]ii de avere, veniturile pe anul trecut au declarat c` „agent imobiliar“ a fost \nsu[i prefec-
s-au ridicat la peste 1,1 milioane lei, sum` generat` tul George B`e[u, la acea vreme subprefect al

Jude]ul Vaslui de profiturile firmei de proiect`ri la care deputatul jude]ului. Tranzac]iile au fost \ncheiate la acela[i no-
de]ine jum`tate din ac]iuni, care a \ncheiat contracte tariat, oamenii fiind transporta]i pentru legalizarea
de reabilitare a drumurilor distruse de inunda]ii. documentelor chiar cu ma[ina Prefecturii. Afacerea
a fost investigat` de Parchetul de pe l\ng` Tribunalul
Victor Cristea (PSD) tru construirea altei cl`diri. Eugen Ciorici (PNL) Vrancea, care a dat NUP. Firma la care este ac]ionar
Secretar de stat, vicepre[edinte al Agen]iei Na- a ob]inut, \n ultimii ani, \n urma unor licita]ii contro-
Primar al Vasluiului timp de 16 ani (p\n` anul Dan Marian (PNL) ]ionale de Administrare Fiscal`, fost [ef al Finan- versate, contracte pentru dezvoltarea strategiilor tu-
acesta), Cristea a devenit celebru prin [edin]ele de Deputat PNL, implicat \ntr-un episod ciudat \n ]elor Publice Vrancea; figureaz` \ntr-un top al celor turor ora[elor din Vrancea conduse de primari PSD.
Consiliu Local la care participa sub influen]a al- 2005. C\nd a reclamat c` a fost sechestrat de mai
coolului, dar [i prin cheltuirea discre]ionar` a
bugetului public. Cea mai recent` deturnare de
fonduri se refer` la suma de 27 de miliarde de lei
multe persoane. Ulterior, \ns`, au ap`rut declara]ii
care au ar`tat c`, de fapt, „sechestrarea“era numai
o discu]ie l`muritoare, dup` ce deputatul ar fi cerut
Diaspora
vechi, fonduri guvernamentale, folosit` pentru un 100.000 de euro pentru a-l p`stra pe [eful v`mii
nou sediu de prim`rie, de[i banii erau aloca]i pen- Albi]a \n func]ie. nea, antedat\nd-o cu doi ani, pentru a putea candida
{tefan Movil` (PNL) la Parlament); s-a declarat independent [i, dup` ce a

Jude]ul Vrancea Om de afaceri controversat, a achizi]ionat de la fost respins de filiala PD-L Prahova, a fost acceptat de
FPS pachetul majoritar de ac]iuni la societatea de PD-L, la Bucure[ti. Brânz` a f`cut avere din bani pu-
reparat vagoane ROVA SA. A fost acuzat c` a exploatat blici. Este de notorietate în Prahova cazul Termoelec-
societatea pentru a-[i maximiza veniturile personale trica: \n urma unui contract total dezavantajos pen-
Nicolae Latcan (PNL) \n 2007 s`-[i treac` \n intravilan, cu ajutorul Consi- - a v\ndut active, a \ncheiat contracte de servicii care tru societatea la care Consiliul Jude]ean era ac]ionar
liului Local, peste 40 de hectare de teren agricol; prin nu au fost facturate (cel pu]in nu \n folosul societ`]ii) unic, firma Willis, apar]in\ndu-i lui Brânz`, se anga-
Consilier jude]ean [i director al UDET Foc[ani firma sa, Vestiro SRL, este beneficiar al unui con- etc. –, ceea ce a generat importante mi[c`ri de protest ja s` care de[eurile, unele dintre ele radioactive.
(unitate de distribu]ie a agentului termic care apar- tract cu Armata – spal` uniformele militarilor. din partea sindicatului. |n 2005, un control din partea Garda Financiar` a stabilit în 2006 c` evaziunea fis-
]ine de Consiliul Local); \n perioada \n care a fost Socrul s`u, Horia Vintil` Furtun`, fost deputat AVAS a stabilit c` firma lui Movil` nu a respectat mai cal` în aceast` afacere s-a ridicat la 150.000 de euro.
primar al municipiului Foc[ani a agresat o jurnalis- \n Marea Adunare Na]ional`, fost membru PDSR [i multe clauze [i are datorii de peste un miliard de lei. Presa local` presupune c` banii au fost sp`la]i prin
t`; \n mandatul 2000-2004 a fost acuzat de incom- PSD, \n prezent PC, este artizanul privatiz`rii gos- |n 2002, a fost cercetat penal pentru \n[el`ciune, de- televiziunea deputatului, Wil TV. Dosarul a ajuns pe
patibilitate pentru func]ia de director pe care o de- pod`riei PCR din Foc[ani. lapidare, uz de fals [i fals; toate propriet`]ilor imobi- masa DNA în urma pl\ngerii f`cute de Florin Anghel,
]ine [i azi, \n paralel cu cea de consilier liare ale familiei Movil` s\nt \n Statele Unite. fost pre[edinte al CJ Prahova, dar a r`mas f`r` nici
Anghel T\lv`r (PSD) un rezultat, Brânz` trec\nd la PD-L. Brånz`, care i-a
R`zvan Mustea-{erban (PD-L) Senator, a migrat de la FSN la PSD, trec\nd prin William Brânz` (PD-L) organizat lui B`sescu ultimele vizite în Spania, a avut
Tat`l s`u, Ionel Mustea-{erban, vicepre[edinte ApR [i PD; vicepre[edinte [i purt`tor de cuv\nt al {i-a început cariera politic` la ApR, a trecut, apoi, o firm` [i împreun` cu starul porno Fizz, care se
al PD-L Vrancea [i finan]ator al organiza]iei a reu[it PSD Vrancea; este fiul unui fost ofi]er de Securitate pe la PSD, PRM (unde [i-a falsificat în 2004 adeziu- ocupa de deratizarea Casei Poporului.

Deputa]i, Romånia de Vest


Jude]ul Alba Nicolae Popa (PNL)
Traseist politic, a trecut prin PDSR, ApR [i PUR
\nainte s` ajung` \n PNL
Teodor Atanasiu (PNL) At\t ca ministru al Ap`r`rii, dar [i ca pre[edinte
al AVAS, Atanasiu [i-a numit rudele [i partenerii de
afaceri \n func]ii de stat. Ca ministru, liberalul i-a
Radu Eugeniu Coclici
oferit fostului s`u partener de afaceri Mihai Nicu[or (PSD)
conducerea Romtehnica, ca pre[edinte al AVAS [i-a Neclarit`]i \n declara]ia de avere de la Camera
angajat cumnatul \n institu]ie. Dup` patru ani de Deputa]ilor, \n care nu a precizat nici sursa unor
mandat la Putere [i un divor], averea lui Atanasiu venituri, nici valoarea dividendelor \ncasate de la
este nejustificat de mare \n raport cu veniturile cele trei firme de]inute, nici moneda \n care are
sale de la stat. A fost implicat \n dosarul „Consultan- bani \n conturi.
]a liberal`“, al`turi de Cosmin Covaciu [i al]i libe-
rali din Alba.
Cosmin Covaciu (PNL)
Vasile Emilian Cutean (PSD) Imediat dup` c\[tigarea alegerilor din 2004,
Concept Consult, o firm` la care era ac]ionar Co-
Trimis \n judecat` pentru abuz \n serviciu [i de- vaciu (foto dreapta), a oferit consultan]` prim`-
turnare de fonduri, dup` ce a f`cut afaceri cu banii riilor din jude]ul Alba pentru accesarea de fonduri
Secretariatului de Stat pe Problemele Revolu]iona- europene. Cazul (numit de pres` „Consultan]a li-
rilor, pe care-l conducea. Mai exact, a folosit trei mi- beral`“) a fost anchetat de DNA [i finalizat cu tri-
liarde de lei vechi \n interes personal. miteri \n judecat`.
X academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Jude]ul Arad Jude]ul Bistri]a N`s`ud


Vasile D`nu] Ungureanu Gheorghe Feies (PD-L) Ioan Nelu Boti[ (PD-L) so]iei, care nu a ap`rut \n nici o declara]ie de avere
a primarului, respectiv deputatului PNL.
(PSD) Fost membru UTC, fost \n PRM, apoi \n Partidul |n mandatul s`u de viceprimar, Boti[ i-a conce-
Popular. Ca primar al Sebe[ului, \ntre 1996 [i 2000, sionat fratelui s`u un teren al Prim`riei, pentru
a acumulat datorii imense, l`s\nd cl`direa f`r` numai un leu pe metru p`trat lunar. Boti[ a re-
Ioan Aurel Rus (PRM)
curent electric [i bugetul golit. cunoscut public c` el a fost cel care [i-a chemat Fost preot, nu a respectat interdic]ia Bisericii
fratele, ca unic ofertant, la licita]ie, \n faza a doua, Ortodoxe Romåne de a nu se implica \n politic` [i
Nicoar` Cre] (PRM) pentru c` nu s-ar fi \nscris nimeni \n prima faz`. s-a \nscris \n Partidul Alian]a pentru Unitatea Ro-
månilor, apoi \n PRM. CNSAS a decis c` este co-
Traseist alternativ: PDSR, PRM, PSD, acum iar
PRM.
Ioan Turc (PNL) laborator al fostei Securit`]i, dar Rus a contestat
decizia, invoc\nd inclusiv neconstitu]ionalitatea
Nu [i-a declarat o societate comercial` \n de- ordonan]ei CNSAS. A fost trimis \n judecat` de
Alexandru Tiberiu Dekany clara]ia de avere de la Camera Deputa]ilor, \n ciuda Parchetul General pentru constituire de grup in-
numeroaselor semnal`ri din pres` \n leg`tur` cu frac]ional; racolare, \ndrumare sau c`l`uzire a
(PNL) aceast` lacun`. Lipsa societ`]ii comerciale din de- uneia sau mai multor persoane \n scopul trecerii
clara]ia de avere a lui Turc fusese semnalat` de frauduloase a frontierei, precum [i organizarea
presa local` \nc` de c\nd liberalul era viceprimar la acestor activit`]i; complicitate la fals privind iden-
Bistri]a. Stratagema lui Turc a fost simpl`: socie- titatea [i fals material \n \nscrisuri oficiale, toate
tatea comercial` a fost \nregistrat` pe numele \n form` continuat`.

Ini]iatorul propunerilor de castrare a CNSAS,


adic` al amendamentelor prin care mai multe ca- Ioan Oltean (PD-L)
tegorii de colaboratori ai Securit`]ii ar urma s` fie
excepta]i de la verificare, iar num`rul membrilor
institu]iei restr\ns.

Ioan Biri[ (PSD)


A ob]inut un doctorat la „{tefan Gheorgiu“, a-
cuzat de Grupul de Reform` Universitar` de ac-
tivism PCR [i colaborare cu Securitatea.
Urm`rit penal de DNA, pentru abuz \n serviciu,
Mih`i]` Calimente (PNL) \mpreun` cu primarul Aradului, Gheorghe Falc`.
Acesta din urm` e acuzat de luare de mit`, dup`
Condamnat la zece luni de \nchisoare \n 1989, ce 5 hectare ale Prim`riei au ajuns \n proprietatea
pentru infrac]iuni de operare cu mijloace de plat` unei firme private. Dekany a fost delegatul lui
str`ine [i opera]iuni cu metale pre]ioase. Falc` \n comisia de atribuire a terenului.

Jude]ul Bihor
al Centrului de Resurse Juridice pentru c` a fost in-
Lakatos Peter (UDMR) compatibil cu func]ia sa: ca pre[edinte al Consi-
liului Jude]ean, era [i administrator al complexu-
lui Cri[ana din B`ile Felix, societate la care CJ
de]inea participa]ii.

Mihai Bar (PSD) Acuzat \n mai multe r\nduri de pres` c` ar recunoscut \nt\lnirea cu {ere[, dar a nuan]at: l-a
Are o rela]ie lung` [i suspectat` de conflict de ajuta afaceri[tii loiali PD-L s` ob]in` contracte de vizitat pe ministru nu ca s` fac` presiuni, ci
interese cu fra]ii Micula, propriet`rii European furnizare a energiei ieftine de la stat, Oltean a „lobby“. Beny Alex a primit, totu[i, contracte. Nu-
Drinks. Ca pre[edinte ATCOM (Asocia]ia Coope- fost [i reclamat la DNA de c`tre fostul ministru mele pedelistului apare [i \n scandalul chiriilor
rativelor Me[te[ug`re[ti), a cump`rat de la fir- al Industriilor, Codru] {ere[, pentru trafic de in- parlamentarilor: de[i de]ine trei apartamente \n
mele fra]ilor TIR-uri de brelocuri, [epcu]e [i tri- fluen]`, pe aceea[i tem`. Mai exact, {ere[ a Bucure[ti, pe care le \nchiriaz` (numai \ntr-un
couri nevandabile. Apoi, ca pre[edinte de Consi- dezv`luit c` Oltean i-ar fi f`cut o vizit`, pe vre- an a ob]inut 30.000 de lei din chirii), Oltean ia
liu Jude]ean, le-a facilitat achizi]ionarea Hotelu- mea c\nd primul era ministru, pentru a face pre- bani de la Camera Deputa]ilor pentru a locui cu
lui Cri[ana din B`ile Felix, \n condi]ii foarte avan- siuni ca firma Beny Alex (apropiat` de Oltean) chirie.
tajoase. s` primeasc` energie ieftin` de la stat. Oltean a

Gheorghe Sårb (PD-L)


Ca fost prefect [i fost deputat, averea sa este
dispropor]ionat de mare: o vil` de lux, dou` aparta-
mente [i dou` spa]ii comerciale. De asemenea, de-
Jude]ul Bra[ov
clar` c` e absolvent de Drept, de[i nu are studii ju-
ridice, ci e frigotehnist. Cristian St`nescu (PRM) \nchiriere al cet`]ii a fost extins de la 10 la 25 de
ani. Din cauza acestui contract ilegal, cetatea nu
Mircea Matei (PD-L) Traseist: ApR, PD, PRM. S-a aflat \n incompati- a putut fi restaurat`, de[i apar]ine patrimoniului
bilitate de func]ii \n perioada 2000-2004, c\nd era na]ional.
Conflicte grave de interese: de[i e consilier [i consilier jude]ean, dar [i membru \n Consiliul
local, e [i director la Luxten, firm` care are con-
tracte cu Prim`ria Oradea. So]ia lui a fost anga-
de Administra]ie al Regiei Autonome Jude]ene de
Drumuri [i Poduri.
Constantin Ni]` (PSD)
jat` \n prim`rie, de unde a primit [i o garsonier`, Averea deputatului PSD a crescut \n ultimul

Pentru Funda]ia Partium, pe care o patroneaz`,


\n ciuda listei lungi de a[teptare pentru cet`]enii
f`r` rude \n consiliul local. Matei e cercetat de
Ioan Barbuti (PSD) mandat cu un apartament [i un hectar de teren
(pe l\ng` o vil` \n Bra[ov, o cas` la ]ar` [i un teren
a ob]inut o vil` de sute de metri p`tra]i, cu teren DNA [i pentru deturnarea a mai multe sute de mii Ca primar la F`g`ra[, a concesionat ilegal Ce- de 3.000 mp, de]inute anterior), dar [i cu c\teva
[i dependin]e aferente, de la Prim`ria Oradea, pe de euro din bugetul local, bani destina]i echipei lo- tatea F`g`ra[ului firmei unui consilier local PD, miliarde de lei vechi ob]inute, ca dividende, din
zece ani, pentru 150 de lei pe lun`, \n mod ilegal. cale masculine de baschet. Cornel Popa. Cu complicitatea primarului PSD firma Nimpex SRL. Aceast` companie a preferat
Barbuti, consilierii locali PD Cornel Popa [i Virgil ca, numai \ntr-un an, s`-i pl`teasc` lui Ni]` [i
{tefan Seremi (PD-L) Octavian Bot (PD-L) Mija au modificat caietul de sarcini, astfel \nc\t so]iei lui dividende de 1,2 miliarde de lei vechi, \n
firma lui Popa, Cogrirom, nu avea nici o obliga]ie timp ce datoriile la stat ale firmei erau de 4,5 mili-
Men]ionat \n raportul „Corup]ia descentralizat`“ Traseist: PAC, PL ’93, independent, acum PD-L. fa]` de Consiliul Local F`g`ra[, iar termenul de arde de lei vechi.
Lista academia CA}AVENCU XI
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Ion Gon]ea (PD-L) \n r`piri de persoane, \n[el`ciune, [antaj [i con-


cesiuni ilegale. |ntre 1994 [i 1996, Puchianu a
Ioan Tabugan (PNL) nii Herculane, înainte [i dup` 1989, [i, conform pro-
priei biografii, doctor în [tiin]e economice [i mem-
Deputatul este cercetat de Parchetul General \n fost partener de afaceri cu cel mai periculos cri- Fost coleg de facultate cu fostul ministru al Agri- bru în diverse alte comisii, Cristescu este [i un tra-
calitate de \nvinuit pentru infrac]iunile de fa- minal postrevolu]ionar al Bra[ovului, fostul lider culturii Gheorghe Flutur, de care s-a desp`r]it po- seist remarcabil: a fost pre[edintele filialei jude]ene
vorizare a infractorului [i fals intelectual. Acu- al tineretului pedist, Valeriu Mare[. Acesta din litic, r`m\n\nd în PNL, Tabugan, directorul Direc]iei a PUNR, dup` care a cochetat, pe r\nd, cu PRM [i
za]iile procurorilor se refer` la perioada \n care urm` a fost condamnat la \nchisoare pe via]`, \n Silvice Re[i]a, nu poate, conform declara]iei sale de PSD, pentru a se opri, deocamdat`, la PNG-CD.
Gon]ea era consilier local [i notar [i vizeaz` \n- 2007, pentru omor deosebit de grav. Puchianu a avere [i a celei a so]iei, s` justifice costurile locu-
str`inarea unor terenuri ale unei societ`]i comer- f`cut afaceri (prin firma sa, Dip & Gip) inclusiv in]ei din B`ile Herculane. La aceasta se adaug` na-
ciale bra[ovene care fusese privatizat` cu pu]in cu mafiile ]ig`ne[ti din Ia[i, care furau tabl` de veta zilnic` de circa 200 de kilometri pe care o face Aurel (Bebe) Marinescu
timp \nainte. la Sidex [i ]eav` de la T\rgovi[te, dar [i cu mafia
ucrainean` care livra ]eav` \n Romånia, a[a cum
de la Herculane la Re[i]a [i înapoi acas`; într-una
din aceste curse a accidentat, într-o benzin`rie, un
(PNG-CD)
Attila Kovacs (UDMR) au ar`tat c\teva anchete ale Poli]iei Z`rne[ti \n
1995.
cet`]ean ceh, incident mu[amalizat de Poli]ia lo-
cal`. În cadrul unei interpel`ri parlamentare, sena-
Deputatul UDMR a intervenit pe l\ng` decanul torul Ioan Talpe[ (dar [i fostul director general al
Facult`]ii de Drept [i Sociologie din cadrul Univer- Romsilva, Gheorghe Cahni]`), l-au acuzat c` a con-
sit`]ii „Transilvania“ din Bra[ov, Nicolae Bujdoiu, dus ilegal Direc]ia Silvic` [i c` a ob]inut atestatul
\n favoarea so]iei lui, care urma s` sus]in` un exa- managerial doar în urma unui al doilea concurs,
men. So]ia lui Attila Kovacs este fiica lui Laszlo dup` ce pe primul l-a ratat, de[i nu avea contracan-
Borbely, ministrul Lucr`rilor Publice. didat. Acela[i Talpe[ vorbe[te despre desfacerea ile-
gal` a unor contracte de munc` din ordinul lui
Ioan Adam (PSD) Tabugan, dar [i despre o cas` construit` de acesta
cu muncitori din subordinea sa, în vreme ce Cah-
A refuzat s`-[i declare banii de]inu]i \n trei con- ni]` evoc` rela]ii de afaceri cu firme care benefici-
turi bancare, conform declara]iei de avere, motiv\nd az` de lemnul aflat în administrarea Direc]iei Sil-
c` acele conturi au fost constituite \nainte de a de- vice Cara[ Severin.
veni deputat.
Eremia Bre[neni (PNG-CD)
Ioan Dumitru Puchianu (PNL) Suspendat pentru [ase luni din PSD în urma
Traseist: FSN, PD, ApR, PD, acum PNL. |nainte unui conflict cu baronul local Ion Mocioalc`, Bre[-
de ’89 a fost condamnat penal pentru furt de neni a fost, ulterior, exclus (ca recidivist), dup` Finan]atorul echipei FC Vaslui, Adrian Po-
brazi, iar ulterior cercetat penal pentru implicare care s-a înscris în PNG. Ex-director al Liceului de rumboiu, a declarat c` Marinescu i-a cerut
Art` din Re[i]a, a fost în mai multe r\nduri acuzat 250.000 de euro pentru ca cinci juc`tori de la
de agresiuni verbale [i chiar fizice, at\t împotriva UTA, impresaria]i de re[i]ean, s` fac` non-com-
unor colegi de partid, c\t [i în rela]iile cu colegii pro- bat în meciul direct. Marinescu l-a reclamat pe

Jude]ul Cara[ Severin fesori. Demis de la conducerea liceului dup` un


control al Inspectoratului {colar Jude]ean încheiat
cu acordarea unui calificativ necorespunz`tor; Bre[-
Porumboiu la FRF, care i-a dat c\[tig de cauz`.
Porumboiu a contestat decizia FRF, spe]a ju-
dec\ndu-se acum la Tribunalul Sportiv de la Lau-
neni a luat, la plecare, o parte din mobilierul ob]inut sanne.
ca dona]ie pentru liceu.
Ilie Must`cil` (PSD) zarea [i repararea unor drumuri comunale. A acor-
Ioan Ion (PD-L)
Vicepre[edintele PSD Cara[ a fost frunta[ local
PD p\n` în 2003, dup` ce, ini]ial, fusese membru
dat preferen]ial sume pentru derularea unor pro-
iecte SAPARD [i a contractat un credit bancar pen-
Marius Iriza (PRM) Fost secretar de stat în Ministerul Ap`r`rii, a
fondator al Mi[c`rii Ecologiste (absorbit` în PD cu tru care s-au pl`tit nejustificat, din banul public, Deputatul PRM Iriza a locuit ilegal, în anul 2005, fost [eful Departamentului pentru Armamente-În-
largul s`u concurs, în 1998). Must`cil` admite c` dob\nzi de sute de milioane de lei. Numele lui Mus- într-un c`min din Regie al Facult`]ii de Medicin`, zestrare a Armatei, în mandatul c`ruia a avut loc
este ac]ionar la firmele Boc[a Min [i Wivexim t`cil` apare [i în contextul mu[amaliz`rii unor afa- pl`tind pentru chirie dou` milioane de lei, de[i pri- controversata licita]ie pentru avioanele militare de
Caransebe[, beneficiare a miliarde de lei din fon- ceri ilegale cu lemn. Al`turi de Dinel Staicu, a fost mea de la Camera Deputa]ilor o sum` de aproape transport organizat` de Romtehnica [i c\[tigat` de
duri nerambursabile UE, ob]inute în perioada în anchetat de PNA pentru fals intelectual, uz de fals, zece milioane de lei pe lun`. Alenia în detrimentul EADS-Casa, licita]ie ulterior
care candidatul era pre[edinte al Consiliului Ju- abuz în serviciu, în[el`ciune [i gestiune fraudu- blocat` în urma unor multiple contesta]ii.
de]ean. A fost ac]ionat în judecat` în calitate de loas` în cazul unor transferuri de la CSM Re[i]a. Ilie Cristescu (PNG-CD)
p\r\t pentru deraieri contabile înregistrate în pe- Valentin Rusu (PD-L)
rioada în care a condus Consiliul Jude]ean: un ra-
port întocmit de Camera Jude]ean` de Conturi în
Romulus Marius Damian Cunoscut drept „groparul Herculanelor“, Cristes-
cu a fost, în 2002, subiectul unui raport elaborat de Fin al lui Sorin Frunz`verde, deputatul Rusu a
anul 2004 se refer` la ilegalit`]ile unor pl`]i efec- (PSD) Corpul de Control al premierului dedicat „ingineri- fost directorul SC Drumuri [i Poduri SA într-un
tuate în 2003 [i la utilizarea sumei de 23,8 miliarde În anul 2006, primarul comunei Teregova a fost ei Herculane“. În anul 2005 a fost acuzat c` prin furt jude] traversat de o mare parte a DN7, cea mai
de lei din fondul de rezerv` bugetar` aflat la dis- trimis în judecat` pentru agresiune [i v`t`mare [i uz de fals a constituit un consiliu de adminis- distrus` [osea european` din România. A fost
pozi]ia Guvernului pentru reabilitarea, moderni- corporal` a unui cons`tean. tra]ie paralel pentru sta]iune, din care f`cea parte acuzat de angaja]i ca fiind responsabil pentru
împreun` cu Ilie Ioc[a, patronul Facult`]ii de Drept salariile nepl`tite cu lunile [i c` folose[te ma[ina
din B`ile Herculane, arestat în 2003 pentru luare de institu]iei chiar [i dup` ce a p`r`sit func]ia pe ca-
Ion Mocioalc` (PSD) mit`, [i cu avocatul Ilie Lupulescu, cel care a con-
tinuat s` pledeze în cele mai înalte instan]e, de[i
re o de]inea, odat` cu trecerea în Camera Depu-
ta]ilor De[i ]ine de O]elul Ro[u, a fost „para[utat“
fusese suspendat de Baroul Bucure[ti. Poet, dra- într-un colegiu (Oravi]a) în care, se presupune, ar
maturg, profesor universitar, fost director al sta]iu- avea mai multe [anse.

Jude]ul Cluj
constatat c` acea concesiune fusese f`cut` ilegal:
Adrian Gurz`u (PD-L) pre] subevaluat, f`r` licita]ie, documentele \nc`lcau
Retras \n 2004 de pe listele de candida]i la Par- unele prevederi legale. Contractul de concesiune a
lament pentru neplata unei datorii de 5,8 miliarde fost anulat.
de lei vechi c`tre Prim`ria Cluj, condus` pe atunci
tot de Emil Boc.

Boros Janos (UDMR)


Viceprimar al Clujului [i [ef al Comisiei Locale
de Fond Funciar p\n` \n 2008, acesta a fost impli-
cat \n scandaluri cu retroced`ri de terenuri la Cluj.
Pe numele lui Boros Janos exist` mai multe dosare
penale, inclusiv la DNA Cluj.

Vasile Filip Soporan (PSD)


Este liderul local al PSD [i deputat din 2001. turi de 20.000 de euro [i 10.500 dolari [i ac]iuni Soporan a fost recrutat de Securitate \n 1971,
A ap`rut în fa]a CNSAS pentru a da explica]ii în la „Agromec“ Caransebe[, firm` pe care a cum- c\nd era elev de liceu. A colaborat p\n` \n 1979, a
leg`tur` cu un dosar de re]ea. În declara]ia de p`rat-o de la fostul FPS, dup` ce i-a fost pre[e- ar`tat CNSAS. C\t timp a fost prefect (2001-2004),
avere, Mocioalc` apare ca av\nd, între altele, con- dinte al CA. Soporan a luat un teren \n concesiune (la Ra[ca),
dar \n 2006 Corpul de Control al Prefecturii Cluj a
XII academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i
Mariei Schütz se num`r` [i t`ierea, apoi vinderea parc`rilor c`tre firma Cronos. Contractul a fost
Daniel Buda (PD-L) ca fier vechi, a activelor unor societ`]i de stat nici reziliat \n 2006, dup` ce a adus pierderi de c\teva
m`car integral pl`tite. Companii ale Mariei Schütz zeci de miliarde de lei vechi la bugetul ora[ului.
au beneficiat \n mai multe r\nduri de subven]ii de
stat, de[i firmele aveau datorii la stat. Mihai Voicu (PNL)
Gheorghe Daniliuc (PNG-CD)
Traseist: PRM, PSD, PNG-CD.

Victor Odolba[a (PNG-CD)


Traseist: PRM, PSD, PNG-CD. Potrivit lui Vadim
Tudor, care l-a exclus din PRM, Odolba[a de]ine
cinci vile (\mpricinatul sus]ine c` numai trei) [i trei
ma[ini de lux. Vadim: „|n total, averea lui este eva-
luat` la peste 30 de miliarde de lei vechi, bani pe
care nu-i po]i face dintr-un salariu, fie el [i de con-
silier jude]ean“.

Constantin Dily {erb`noiu S-a remarcat prin casa pe care o de]ine, o vil`
(PRM) ANL, primit` de[i nu \ndepline[te nici unul din-
Traseist: PSD, PNG, PSD Constantin Titel Pe- tre criteriile de departajare ale ANL.
trescu, PRM.
|n ultimii c\]iva ani, adic` \n mandatul de depu- ac]iunile capilor „Gazetei“, Buda s-a retras. Al Petre Petrescu (PSD)
tat, Buda a str\ns o avere impresionant` (\n spe-
cial din imobiliare): 3,5 milioane de euro. |n ul-
doilea scandal, pornit tot din dosarul „Gazeta“,
vizeaz` o posibil` evaziune fiscal` de 50 de mili-
Valeriu Zgonea (PSD) S-a aflat \n mai multe r\nduri \n conflicte de in-
timii doi ani, deputatul PD-L a f`cut agenda pre- arde de lei vechi, la care complice ar fi fost Buda, terese. Ca vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean
Implicat \n scandalul „Chiriile parlamentarilor“:
sei clujene [i na]ionale. Mai \nt\i, prin implicarea prin propriile firme. Al treilea scandal poate ex- Dolj, de exemplu, a fost de acord cu atribuirea de
de]ine o locuin]` personal` \n Bucure[ti, dar \n-
\n dosarul „Gazeta“ (trustul de pres` ai c`rui di- plica chiar averea deputatului: acesta a v\ndut c`tre Direc]ia de Protec]ia Plantelor (institu]ie sub-
caseaz` [i bani de chirie de la Parlament (o mie de
rectori au fost acuza]i de [antaj, trust pe care l-a terenuri foarte scump unei companii care, ulte- dolari lunar). ordonat` CJ) a unor contracte c`tre propria firm`.
reprezentat p\n` la un moment dat). C\nd procu- rior, a dezvoltat proiecte imobiliare cu sprijinul |ntr-un alt caz, Petrescu a aprobat cump`rarea de
rorii au g`sit indicii c` Buda ar fi fost implicat \n total al autorit`]ilor. Ion C`lin (PSD) c`tre Prim`ria Sc`ie[ti (condus` de finul s`u) a
unui imobil d`r`p`nat, dar de trei ori mai scump
Ca viceprimar al Craiovei, a avut un rol deter- dec\t pe pia]`. Tranzac]ia face obiectul unui dosar
Petru C`lian (PD-L) salarii compensatorii de circa 40.000 de euro. De- minant \n acordarea unui contract de cesionare a al Poli]iei Dolj.
spre averea lui Pu[ca[, dar [i despre leg`turile
Traseist: PRM, PC, PD-L. acestuia cu lumea interlop` [i unii afaceri[ti arabi
a existat chiar [i o interpelare parlamentar`. Cele Viorel Lis (PRM)
Avram-Marius Gal (PNL) mai r`sun`toare scandaluri \n care a fost implicat
s\nt cele privitoare la un spa]iu al Poli]iei \nchiri-
Traseist: PSD, PN}CD, For]a Democrat`, PNL. at unei firme private, [i cel al dosarului „Moon-
light“. |n acesta din urm`, mai mul]i poli]i[ti erau
Minodora Luca (PD-L) acuza]i, cu probe, c` cereau [i primeau servicii
sexuale gratuite de la dansatoarele clubului clu-
Traseist`: PSD, PD, PSD, acum PD-L. Contes- jean „Moonlight“, dar Pu[ca[ a \nchis dosarul, \n
tat`, ca primar \n B`i[oara, Cluj, de membrii com- ciuda dovezilor.
posesoratului Muntele B`i[oara, care au acuzat-o
(inclusiv la Parchet) de v\nz`ri ilegale de terenuri
din composesorat.

Dan Bruda[cu (PRM)


Fost secretar cu propaganda la Uzina Tractorul
Bra[ov.

Teodor Pop Pu[ca[ (PSD)


Fost chestor al Poli]iei Cluj, Pu[ca[ s-a remar-
cat at\t prin averea impresionant` pe care a adu-
nat-o ca poli]ist, c\t [i prin scandalurile \n care a
fost implicat. Pu[ca[ de]ine firme de construc]ii,
un hotel de patru stele \n Cluj, o firm` de paz` [i Traseist: PN}CD (partid al c`rui membru unul dintre cele mai controversate contracte ale
protec]ie [i numai la ie[irea la pensie a \ncasat era c\nd a devenit primar al Bucure[tiului), PNG Prim`riei Bucure[ti: concesionarea re]elei de
(partid pe care l-a \nfiin]at, apoi i l-a v\ndut lui ap` [i canal francezilor de la Vivendi (acum Ve-
Becali), PRM. Implicat \n celebrul dosar de mit` olia), ceea ce a dus la \nfiin]area societ`]ii Apa

Jude]ul Dolj „{paga suedez`“, \n care capii companiei sue-


deze ABB au declarat c` ar fi mituit oficiali ro-
måni pentru recuperarea unei datorii. Printre
Nova. Sumele de concesionare, pentru un con-
tract pe 25 de ani, s\nt ridicole. Tot de numele
primarului Lis se leag` multe atribuiri de locu-
oficialii numi]i de suedezi era [i Lis, anchetat in]e din patrimoniul municipalit`]ii.
Mihai Lupoi (PNL) Fost senator PRM, Lupoi a f`cut parte dintr-o
delega]ie de parlamentari romåni care s-au deplasat
de Parchet. |n mandatul lui Lis a fost semnat

\n Irak, \n 2001. Ceea ce a dus la un scandal diplo-


matic, dup` ce \n pres` au ap`rut declara]ii pro-Sad-
dam ale parlamentarilor romåni. Este implicat \n
scandalul „Chiriile parlamentarilor“: de]ine locuin]`
Jude]ul Gorj
\n Bucure[ti, dar cere [i prime[te lunar o mie de
dolari de la Parlament pentru a-[i pl`ti chiria tot \n
Bucure[ti.
Scarlat Iriza (PSD) era dec\t proprietarul unui apartament. E urm`rit
penal de DNA pentru complicitate la abuz \n ser-
Presut Jilt M`t`sari, firm` la care Iriza a fost viciu. Pentru c`, \n mandatul lui Ion Dumitru la
Stelian Voinea (PD-L) asociat, a fost implicat` \ntr-un circuit de rambur-
s`ri ilegale de TVA. C\t timp a fost deputat (2000-
conducerea Romsilva, a v\ndut societ`]ii de stat un
tanc cu 300.000 de dolari. Tancul fusese importat
Traseist: PSD, PNL, PNL, PD-L. 2004), Iriza a fost ac]ionar la nu mai pu]in de 14 so- de o firm` a lui Surup`ceanu cu numai 6.250 de
ciet`]i comerciale. dolari.
Maria Schütz (PSD)
A fost trimis` \n judecat` de DNA la sf\r[itul lui
Mugurel Surup`ceanu (PSD) Severus Constantin Militaru
2007, al`turi de alte trei persoane, acuzat` fiind c` (PD-L)
A f`cut afaceri de zeci de miliarde de lei vechi
a fraudat Orser Oradea [i Sere Codlea cu peste cu institu]ii publice din Gorj, iar c\t a fost prefect Traseist: Partidul Alian]a Socialist` (PAS), PD,
cinci milioane de euro, prin societ`]ile pe care le al jude]ului [i-a trecut firmele pe numele unor PAS, PD-L. E lider sindical [i consilier local la Motru,
controla. Printre metodele favorite de \mbog`]ire ale apropia]i, astfel c` \n declara]ia de avere nu mai de]ine [ase imobile.
Lista academia CA}AVENCU XIII
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Victor Ponta (PSD) Corneliu Vi[oianu (PD-L) la Inspec]ia Muncii Gorj. Manta a recunoscut, dar
a ad`ugat c` a f`cut-o la rug`mintea lui Morega.
Este finul premierului T`riceanu. A de]inut
ac]iuni la firma B & C Consulting, cea care a acor-
dat consultan]` grupului Rompetrol la achizi]io-
Gheorghe Mitescu (PD-L)
narea CET Midia. Este asociat cu Bogdan Buz`ianu, Este urm`rit penal \ntr-un dosar \n care e acu-
cel mai „de[tept b`iat“ din Romånia. zat, ca inspector general adjunct al Inspectoratului
{colar Gorj, c` ar fi aranjat un concurs pentru ocu-
Pantelimon Manta (PNL) parea unei func]ii \ntr-un liceu.

Traseist: PD, PC, PNL. A fost „turnat“ de fostul mi-


nistru al Muncii, Paul P`curaru, c` ar fi intervenit
Matei N`drag (PNL)
pe l\ng` el pentru numirea unei anume persoane Traseist: PUNR, PRM, PNL.

Dan Ilie Morega (PNL)


Este pre[edintele PNL Gorj. A ajuns la cel
de-al [aselea partid politic din care face parte,
dup` 1989. A fost în PDSR, ApR, PSD, PNL Câm-
peanu, PRM, PNL. A fost, înainte de ’89, direc-
torul Coopera]iei de Consum Gorj. Dup`, actu-
alul pre[edinte al PNL a fost directorul FPS (din
anul 1992), prefectul jude]ului Gorj (în anul
1996), inspector guvernamental pentru jude]ul
Mehedin]i (din anul 2000) [i subprefect al ju-
Conform raportului Coali]iei pentru un Parla- hotelul fiind v\ndut PSD pentru suma de 7,5 mi- de]ului Gorj (din anul 2005). În anul 1998, c\nd
ment Curat (2004), „Victor Ponta este pre[edintele liarde lei. Funda]ia Secolul XXI este ac]ionar ma- directorul FPS Gorj era Dorin Vârjan, Morega a
Funda]iei Secolul XXI, din al c`rei consiliu direc- joritar la Radio 21, beneficiar` a multor programe cump`rat societatea ALMA din Motru, care de]i-
tor mai face parte [i ministrul Ioan Mircea Pa[cu. cu bani din fonduri europene“. |n mandatul parla- nea 21 de spa]ii comerciale. În perioada în care
În decembrie 2001, Funda]ia a achizi]ionat în urma mentar 2004-2008, Ponta a f`cut afaceri cu statul: ocupa func]ia de subprefect, societatea acestu-
unei licita]ii organizate de Ministerul Finan]elor a reprezentat complexele energetice Turceni [i ia din Motru a produs cornul pentru elevii gor-
complexul Astoria din Mamaia (fostul hotel PCR), Rovinari, ca avocat, \n asociere cu firma de avo- jeni, în cadrul programului guvernamental „Cor-
pentru suma de 10 miliarde lei, la numai un an catur` {ova & Partners. nul [i laptele“. Ginerele lui Dan Ilie Morega
de]ine o firm` de proiect`ri, iar multe din lu-
cr`rile pentru care se acord` fonduri de la Gu-
Eugen V\lceanu (PSD) terial \n \nscrisuri oficiale [i uz de fals (comise la vern s\nt realizate, în ceea ce prive[te partea de
\ntocmirea unui studiu de fezabilitate pentru Uni- proiectare, prin intermediul acestei societ`]i.
A fost cercetat \ntr-un dosar penal pentru v\n- versitatea „Constantin Br\ncu[i“), Gorun este Dan Ilie Morega a fost trimis în judecat` de DNA
zarea la fier vechi a unor macarale apar]in\nd unei acum cercetat penal de Parchetul de pe l\ng` Tri- în dosarul denumit „Bani pentru partid“, în care unui inspector-[ef preferat la Inspec]ia Muncii
societ`]i de reparat utilaje miniere pe care o con- bunalul Gorj. este judecat pentru ob]inerea de foloase necu- Gorj, Morega ar fi oferit firmei fiului ministru-
ducea, dar a primit NUP (ne\nceperea urm`ririi venite [i instigare la abuz în serviciu contra in- lui P`curaru mai multe contracte în minerit [i
penale). Fiul s`u de]ine o societate cu acela[i obiect
de activitate (repara]ii de utilaje miniere), care a
Mihai Cosmin Popescu (PD-L) tereselor publice, în vederea ob]inerii unui a-
vantaj patrimonial pentru altul. Conform rechi-
energie. Dan Ilie Morega [i-a trecut averea pe
numele fiicei, înainte ca procurorii s`-i pun` se-
primit, f`r` licita]ie, din partea Societ`]ii Na]ionale A fost trimis \n judecat` de c`tre procurorii DNA, zitoriului, Morega a pretins mai multor [efi de chestru pe aceasta. Averea lui real` este imen-
a Lignitului Oltenia (companie de stat) un contract sub acuza]iile de fals intelectual [i favorizarea in- institu]ii s` cotizeze pentru campania electoral` s` în raport cu veniturile declarate: numeroase
de 1,6 milioane de euro, pentru modernizarea unui fractorului, dup` ce ar fi \ncercat s` „acopere“ ur- a PNL. Morega mai este urm`rit penal în alte spa]ii comerciale în municipiile Motru [i T\rgu
excavator. mele lui Ionel Man]og \n dosarul „str`mut`rilor de dou` dosare: acesta este acuzat de DNA de dare Jiu, vil` în municipiul T\rgu Jiu, conac în locali-
lux“ (Man]og, fost director al Societ`]ii Na]ionale de mit` c`tre ministrul Muncii, Paul P`curaru, tatea Baia de Aram` (fosta cas` de oaspe]i a
Vasile Popeang` (PSD) a Lignitului Oltenia, fost secretar de stat la Indus-
trii, a pus la punct un sistem prin care terenuri ief-
care este [i el pus sub acuzare. Pentru numirea PCR), cas` în localitatea natal` Pade[.

Traseist: ApR, PD, PSD. tine erau cump`rate de SNLO la pre]uri exorbi-
tante, iar beneficiarii sumelor erau apropia]i ai
Adrian Gorun (PD-L) [efilor SNLO). Popescu a mai fost acuzat de \n-
[el`ciune de c`tre o asocia]ie a minerilor disponi-
|n mandatul de rector al Universit`]ii „Constan- biliza]i, dar Parchetul a decis doar amendarea lui
Jude]ele Harghita [i Covasna
tin Br\ncu[i“ din T\rgu Jiu, Gorun a reu[it s`-l administrativ`. Popescu a contestat p\n` [i amen-
transforme pe fiul s`u, din suplinitor la un liceu, da (procesul a fost judecat de na[a lui de cununie)
conferen]iar. Acuzat de abuz \n serviciu, fals ma- [i a c\[tigat. Harghita [i Covasna – o pat` Borbely Laszlo,
alb` pe obrazul corup]iei deputat UDMR
Marcu Tudor (PRM) Cercetarea f`cut` de colaboratorii no[tri din Este so]ul Melindei Borbely, redactor-[ef al re-
]ar` a produs, pentru fiecare jude], un num`r dac]iei maghiare a radioului public Tg. Mure[.
mediu de 10-12 candida]i cu probleme de integri-
tate. E vorba despre probleme semnalate de presa
central` sau de cea din jude]ele respective. Am
Kelemen Hunor,
avut surpriza s` constat`m c` aceast` statistic` nu deputat UDMR
se re\nt\lne[te \n dou` jude]e: Harghita [i Covas-
na. Aici nu a fost identificat nici un candidat care
s` fi avut la activ vreo referire relevant` pentru cri-
teriile de integritate pe care le-am folosit. Cum
locuitorii s\nt \n marea lor majoritate maghiari,
primul lucru la care te po]i g\ndi \ntr-o asemenea
situa]ie este c` exist` o diferen]` caracterial` im-
portant` \ntre unguri [i romåni. Adic` ungurii s\nt
cinsti]i. Sau, dac` nu s\nt cinsti]i, s\nt orbi (vor-
bim despre orbire fa]` de fapte de corup]ie) zia-
ri[tii – pentru c`, repet`m, informa]ile negative
despre candida]i au fost recoltate din pres`. Dar
c\t de orbi pot fi ziari[tii? {i, mai ales, c\]i ziari[ti
pot suferi de cecitatea asta selectiv` \n dou`
jude]e \n care exist` vreo 15 publica]ii, radiouri
[i televiziuni? Pentru a \ncerca s` r`spundem
acestor nedumeriri, am f`cut o analiz` a structurii Este asociat \n societatea Medianet SRL. Medi-
propriet`]ii mass media de limb` maghiar`. {i iat` anet este proprietar al paginii www.transindex.ro
ce am g`sit: – cea mai popular` publica]ie web de limb` ma-
ghiar` din Transilvania

Este fratele lui Vadim Tudor. Dovedit colabo- pre] mult sub cel al pie]ei o locuin]` de serviciu
Hodgyai Geza, Funda]ia Communitas, funda]ie a UDMR,
rator al fostei Securit`]i. |nainte de trecerea \n \n Bucure[ti. deputat UDMR este proprietarul radioului Erdely FM.
rezerv`, generalul Marcu Tudor a cump`rat la un Este proprietar al ziarului Új Kelet, al televiziu- Consiliul Local Miercurea Ciuc este editorul
nilor Feny TV, K-TV [i al Extra Radio. cotidianului Hargita Nepe.
XIV academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Verestoy Attila, senator UDMR Este proprietarul Editurii Scripta care are \n pro-
prietate cotidianul na]iona Új Magyar Szo [i s`pt`-
Emil Ambru[ (PNG-CD) Dumitru Morhan
m\nalul Erdely Riport. Înainte de 1989 a fost condamnat pentru furt de (independent)
la locul de munc`. Lucra la Avicola Baia Mare [i sus- Dat afar` din Uniunea Ucrainenilor din Româ-
Cu o asemenea concentrare a propriet`]ii UDMR ]ine c` a furat pentru a pune carne pe masa familiei. nia (al c`rei vicepre[edinte a fost), a devenit apoi
[i a administra]iei locale asupra mass media de pre[edinte Uniunii Democrate a Ucrainenilor din
limb` maghiar` devine clar de ce nu r`zbesc \n pre-
s` informa]ii critice despre candida]ii UDMR din
Augustin Chira (PPPS) România (UDUR). De[i locuie[te [i are afaceri în
jude]ul Suceava, candideaz` într-un colegiu mara-
cele dou` jude]e. Practic, Harghita [i Covasna s\nt Prin anii ’50 a lucrat o vreme (mai pu]in de doi mure[an cu electorat ucrainean. Este cercetat în
azi condamnate la monopolul informa]ional UDMR. ani) în Securitate, dup` ce absolvise o [coal` de mai multe dosare la Parchetul Suceava [i a fost
Un asemenea control al accesului la informa]ia de profil. De[i a fost suspectat c` a colaborat [i dup` trimis în judecat` pentru în[el`ciune, uz de fals, in-
interes public este precursor al unei societ`]i tota- aceea cu Securitatea, CNSAS a certificat faptul c` stigare la fals în înscrisuri sub semn`tur` privat`,
litare. O societate \nchis`, de limb` maghiar`. O so- nu a f`cut poli]ie politic`. evaziune fiscal` [i complicitate la evaziune fiscal`.
cietate care, totu[i, produce bun`stare. Pentru ilus-
trare, alegem un exemplu la \nt\mplare: Verestoy At-
tila, senator UDMR, este posesorul unei averi esti-
mate la 53 milioane de euro – \n conturi bancare,
plasamente la burs`, terenuri, case, bijuterii etc.
Jude]ul Mehedin]i
|n ultimul an de mandat, conform declara]iei de
avere, a reu[it sa cumpere un teren, s` constru-
iasc` 4 (patru) apartamente \n Bucure[ti [i a pri-
Mihai Demian (PSD) Doini]a Mariana Chircu (PD-L)
mit mo[tenire un apartament. Cercetat penal pentru c` a aprobat, ca vicepri- Ca inspector general al Inspectoratului {colar
mar la Drobeta Turnu Severin, v\nzarea unui apar- Mehedin]i, Chircu este \n concediu medical de doi
tament al Prim`riei cu 4.000 de lei, c\nd, pe pia]`, ani, dar f`r` s` aduc` certificate medicale pentru

Jude]ul Hunedoara un astfel de apartament cost` 100.000 de lei. Tot ca toat` perioada.
viceprimar, Demian a aprobat concesionarea servi-
ciului de salubritate al ora[ului c`tre o firm` aus-
triac`, de[i aceasta avea o ofert` mai slab` dec\t a
Vasile Burcu (PRM)
Tiberiu-Ioan Balint (PNL) jude]ean; Consiliul Superior al Magistraturii a celorlal]i candida]i, dar oferea bonus o excursie \n Fost [ef al Penitenciarului Mehedin]i, func]ie
impus redeschiderea unui dosar penal de corup]ie Austria pentru consilierii Prim`riei. Perdan]ii lici- din care a fost revocat dup` ce s-a constatat c` l-a
S-a aflat \n conflict de interese: consilier jude- care fusese \nchis (abuziv) de un procuror local; ta]iei au contestat atribuirea \n instan]`. favorizat pe Gabriel Bivolaru \n deten]ie.
]ean [i, totodat`, director al Registrului Auto Român \n dosar a fost investigat ca f`pta[ [i M.N. Ru-
(RAR) din jude]ul Hunedoara, a fost [i pre[edinte deanu.
al CA al Apaserv, societate aflat` \n subordinea Con-
Tudor Paul (PNL) Cristian Cazanacli
siliului Local Deva; \n aceste condi]ii, firmele \n Ioan Timi[ (PNL) Afacerist care aproape a falimentat (dup` o pri- (independent)
care Balint este administrator sau ac]ionar au c\[- vatizare nereu[it`) fostul CUG (combinat de utilaj Fost director al Hidrocentralei Por]ile de Fier,
tigat contracte cu mai multe prim`rii din jude]. Traseist: \nainte de a deveni membru PNL, a greu) Ia[i, actualul Fortus, pe care inten]iona s`-l Cazanacli e cel care „a t`iat factura“ retehnolo-
Balint putea cunoa[te bugetele prim`riilor \nainte trecut prin FSN, PD, ApR si PSD. transforme \ntr-o afacere imobiliar` de succes. A giz`rilor penale de la Por]ile de Fier pentru Va
de licita]ii [i putea, totodat`, influen]a dirijarea fon- avut sprijinul [efului AVAS, liberalul Teodor Atana- Tech (primul partener al Energy Holding). Scos
durilor c`tre comune, fonduri din care o parte s-a
\ntors la firmele lui.
Cornel Cristian Resmeri]` siu, care, \n cele din urm`, a dres busuiocul rena- de la Por]ile de Fier dup` guvernarea PSD, Ca-
]ionaliz\nd Fortus, adic` trec\ndu-l din nou \n porto- zanacli a devenit director la Buzzman Industries,
(PSD+PC) foliul AVAS. |n anii ’90, Paul Tudor a falimentat [i o companie din „constela]ia“ lui Bogdan Buz`-
Mihail Nicolae Rudeanu A contribuit la extinderea traseismului de la cel Suprem SA, singura fabric` din Europa de Est care ianu, [i consultant la Energy Holding. |n acela[i
politic la cel geografic: Prim`ria Lupeni, \n care el fabrica bile [i blindaje pentru fabrici de ciment. timp, Hidrocentrala Por]ile de Fier cump`ra flori
(PSD+PC) este consilier, iar tat`l – Cornel Resmeri]` – primar, Este asociat, \ntr-o firm` de imobiliare, cu Fulger, de sute de milioane de lei vechi de la firma so]iei
Fost subprefect al jude]ului Hunedoara, fost pre- a organizat un program de vizite din bani publici ex- so]ul Noric`i Nicolai. lui Cazanacli.
[edinte al CJ Hunedoara; a fost implicat \ntr-un trem de ambi]ios: SUA, Austria, Portugalia, Spania,
scandal de corup]ie \n leg`tur` cu ajutorul dat la Andorra, Danemarca, Norvegia, Suedia, Ungaria,
primirea finan]`rii pentru amenajarea unui drum Germania, Fran]a, Elve]ia, Cehia. Eugen Nicolicea (PSD)

Jude]ul Maramure[
Nicolae Bud (PD-L) Alexandru Cosma (PSD)
Traseist politic: PUNR-PSD-PD-L. A trecut [i prin A fost pre[edintele Consiliului Jude]ean Mara-
PNR, atunci c\nd o arip` a PUNR a fuzionat cu par- mure[ în perioada 2000-2004, desemnat din partea
tidul lui Virgil M`gureanu. Pre[edintele echipei de PD dar a încheiat mandatul ca membru PSD. Firma
handbal HCM Baia Mare, a activat ca deputat PUNR CIMP Baia Mare, la care a fost ac]ionar înainte de
de Maramure[ în perioada 1992-1999 [i indepen- a-[i transfera participa]iunile c`tre fiica sa, a c\[-
dent p\n` în 2000. A fost implicat în „Scandalul pa- tigat marea majoritate a licita]iilor pentru lucr`ri
[apoartelor diplomatice“. I s-a întocmit dosar, iar în din bani publici (drumuri, poduri, consolid`ri de
1997 i s-a ridicat imunitatea parlamentar` (ancheta maluri, aduc]iuni de ap`, introducere de gaz
s-a încheiat cu NUP). metan), subcontract\nd, ulterior, lucr`rile. În 2000
CIMP a achizi]ionat 87,82 ha luciu de ap` la o
Gheorghe Zoica[ (PSD) pesc`rie din Arini[ în detrimentul mo[tenitorului
legal. Figureaz`, în declara]ia de avere, ca cel mai
Traseist politic: Partidul Republican (1996)-PNL- bogat candidat maramure[ean, cu importante po-
PLD-PSD. sesiuni mo[tenite sau donate. Anul acesta a v\ndut
ac]iunile pe care le de]inea so]ia sa la CIMP, dar
Vasile Bodnar (PD-L) cump`r`torul a descoperit ulterior c` are de pl`tit
datorii nerelevate în momentul tranzac]iei. O avere impresionant`: teren intravilan, o muturi acordate de 12.000 de euro, dividende de
Fost liberal, s-a înscris în PD-L înaintea ale- garsonier`, un apartament [i o cas` \n Bucure[ti, 135.000 de lei. Totul din salariul de parlamentar
gerilor locale, pentru a candida la prim`ria ora[ului
Sighet (unde a fost directorul Spitalulului Munici-
C`t`lin Chereche[ (PSD) o barc` cu motor, autoturism Chrysler C 300, un
altul Audi TT, conturi de 80.000 de euro [i \mpru-
[i un SRL (Galaxy).

pal). A fost acuzat de îndatorarea spitalului, de În ciuda veniturilor mici relevate în declara]ia de
angaj`ri de personal f`r` concursuri (fiind promo- avere, conduce un Porsche Cayenne. Economist la
vate, în general, rude sau persoane din S`p\n]a, lo- Direc]ia Silvic`, fiu al fostului director al direc]iei,
calitatea sa natal`) [i de management defectuos: care i-a l`sat mo[tenire o avere considerabil`. Asis-
Jude]ul Mure[
contracte preferen]iale cu furnizori de alimente, a- tent universitar [i pre[edintele unei funda]ii, este
provizion`ri cu 800 kg de ciuperci Champignon, care prezent în trei firme ca administrator [i într-una în pentru furt. Pentru c` reclama]ia nu a avut nici un
nu s-au reg`sit în meniul bolnavilor. A mai fost calitate de cenzor, cu venituri totale din aceste ac-
Valentin Precup (PSD+PC) efect \n Romånia, minorul a dat statul romån \n
acuzat c` acorda concedii medicale localnicilor care tivit`]i de 571 RON (la fel c\t ob]ine din chirii). Are Avocat \n Baroul Bucure[ti; a fost ofi]er de Po- judecat` la Curtea European` pentru Drepturile
lucrau în str`in`tate. A permis experimentarea în aprobat un PUZ pentru un proiect imobiliar în cen- li]ie p\n` \n 1997, apoi jurist la o firm` care se afl` Omului. G. Notar a ob]inut daune morale \n val-
spital a unei metode neomologate de operare a va- trul B`ii Mari. Anul trecut a primit de la mama sa \n subordinea Consiliului Local T\rgu Mure[, prin oare de 50.000 de euro. Precup a negat c` ar fi par-
ricelor, aplicat` pe 13 pacien]i de o echip` de medici un credit de 2.883.938 RON. În campania electoral` intermediul c`reia s\nt administrate spa]iile loca- ticipat la maltratarea t\n`rului.
francezi, pre[edintele Colegiului Na]ional al Medi- a finan]at zugr`virea a 70 de sc`ri de bloc, a asfal- tive ale municipiului. |n 1996, Valentin Precup a
cilor apreciind c` cei 13 au fost folosi]i pe post de tat o strad` dintr-un cartier m`rgina[ al ora[ului [i
cobai. A fost schimbat din func]ie în 10 iulie 2008, a investit foarte mul]i bani în promovarea în media
fost acuzat \mpreun` cu al]i poli]i[ti de la Cercet`ri
Penale c` ar fi lovit [i supus un minor – Gheorghe
Teodor Giurgea (PD-L)
dar [i-a rec\[tigat postul în instan]`. local`. Notar – la rele tratamente, minor care a fost re]inut Traseist: PUNR, PNL; \n 2008 a trecut la PD-L.
Lista academia CA}AVENCU XV
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i
local de peste 31,5 miliarde de lei. Doru Opri[can a construirea mai multor euroferme din fonduri în Consiliul de Administra]ie al agen]iei, o vreme
Borbely Laszlo (UDMR) ap`rut \n raportul de monitorizare CEDES pentru SAPARD. fiind chiar vicepre[edintele ei.
nedepunerea la termen a declara]iei de interese.
Gigel Sorinel {tirbu (PNL) Mircea Dumitru Gheorghe
Ovidiu Vasu (PD-L) Fost preot, fost subprefect. Din 2007 este secre- Co[ea (PD-L)
Fiul primarului comunei R\ciu, fost vicepre[e- tar de stat în Ministerul Culturii [i Cultelor. Pre-
dinte al PSD Mure[, azi pre[edinte al organiza]iei de mierul C`lin Popescu T`riceanu i-a botezat unul
tineret a PD-L. A migrat din PSD \n PD-L \mpreun` dintre copii. Presa local` a scris despre nereguli în
cu tat`l s`u \n 2005. |n perioada în care tat`l s`u, Ioandeclara]ia de avere (nu [i-a trecut toate bunurile
Vasu, era primar al comunei R\ciu, firma lui Ovidiu dob\ndite, iar între declara]iile actualizate anual
Vasu avea contract cu Prim`ria pentru între]inerea exist` discrepan]e suspecte; în plus, înstr`inarea
drumului jude]ean [i a drumurilor comunale. unor bunuri nu se reflect` în venituri). În toamna
anului 2007, în depozitul închiriat de firma lui
Vasile Cornea (PD-L) {tirbu, SC George’s SRL (administrat` în prezent de
so]ia r`spopitului [i de mama acestuia), DIICOT [i
Deputat [i ministru al Dezvolt`rii, Lucr`rilor Fost primar al ora[ului Iernut timp de dou` man- angaja]ii vamali au descoperit peste patru tone de
Publice [i Locuin]elor. date, în 2000 [i 2004, dar [i înainte de 1989. Vasile alcool contraf`cut. Dosarul se afl` la Parchetul de
Maniera \n care Borbely Laszlo a secretizat Cornea a fost [ef de cadre pe jude] înainte de ’89. În pe l\ng` Judec`toria Slatina.
numele beneficiarilor de locuin]e ANL reprezint` 2005, dup` ce a ob]inut cel de-al doilea mandat ca pri-
un caz clasic de interpretare abuziv` a legii, cu
scopul de a-[i acoperi clientela politic`.
mar PSD, Cornea a ales s` migreze spre PD. Cornea
a fost acuzat, în repetate r\nduri, de presa local`, de
Marin Ionic` (PD-L)
Presa i-a solicitat ministrului lista complet` a licita]ii m`sluite, jocuri cu banii publici, fonduri ce Fost pre[edinte al Consiliului Jude]ean aproape
viitorilor proprietari din cartierul ANL „Constan- nu pot fi justificate în urma controalelor efectuate de trei mandate. În 2005 a fost cercetat modul în care Traseist politic: FSN/PDSR-ApR-PNL-PD-L. În
tin Bråncu[i“, dar ministrul a refuzat categoric, c`tre controlorii financiari ai Camerei de Conturi. firma fiului s`u, Mihai, a ob]inut zeci de mii de 2006, CNSAS a anun]at c` Mircea Co[ea a fost
invoc\nd legea privind protec]ia [i prelucrarea euro din fonduri nerambursabile PHARE de la ADR ofi]er sub acoperire al fostei Securit`]i. Contest`
datelor cu caracter personal. Niculae Havrile] (PNL) Sud-Vest Oltenia, în condi]iile în care Marin Ionic`,
pre[edinte al Consiliului Jude]ean, era [i membru
sentin]a de poli]ie politic` pronun]at` în 2007,
contesta]ie admis` de Colegiul CNSAS.
Alexandru Petru Fr`tean Traseist, om de afaceri, fost pre[edinte al Agen-
]iei Domeniilor Statului în Guvernarea CDR. Ha-
(PSD+PC) vrile] a fost membru al PN}CD, apoi pre[edinte al Dumitru Dragomir (PRM)
Numele lui Fr`tean este asociat cu istoria con- Ac]iunii Populare, iar în prezent este membru al PNL.
troversat` a concesion`rii unei cl`diri a Spitalului Ca fost pre[edinte al Consiliului de Administra]ie
Jude]ean \n favoarea unui spitalul privat. al ADS, Havrile] a fost cercetat penal de c`tre
procurorii DNA în cazul privatiz`rii SC Vitipomicola
{tefan Some[an (PSD+PC) SA S\mbure[ti Olt. Al`turi de al]i 10 func]ionari,
Havrile] a fost acuzat c` a aprobat plata unei rede-
A fost inspector general al Inspectoratului Jude- ven]e mai mici în contractul de concesionare [i de
]ean {colar; a fost cercetat penal \n dou` dosare; s`v\r[irea unor infrac]iuni conexe infrac]iunilor de
\ntr-unul a fost considerat suspect pentru c` \n pe- corup]ie, în urma c`rora bugetul de stat a fost p`gubit.
rioada mandatului s`u au fost decontate sume im-
portante (14 miliarde de lei vechi) unei firme pen-
tru construc]ia unui bazin de \not; banii au fost pl`-
Ciprian Dobre (PNL)
ti]i, de[i, timp de 3 ani, construc]ia nu a fost realiza- Vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean Mure[,
t`; Parchetul Anticorup]ie [i-a declinat competen]a. pre[edinte interimar al PNL Mure[, fost prefect.
Presa consemneaz` \nc` dou` cazuri similare: \n- Dobre a fost acuzat, în perioada în care a fost prefect,
tr-unul e vorba despre inexisten]a documentelor jus- de fals [i uz de fals de c`tre ap`r`torii familiilor
tificative pentru achizi]ia a 25 de copy-printere – a Banffy [i Demeny, care au solicitat retrocedarea a
fost declarat nevinovat \n instan]`, iar \ntr-altul, tot zeci de mii de hectare de p`dure pe valea Mure[ului
despre decontarea unor lucr`ri neefectuate. superior. Dobre s-a ap`rat, afirmînd c` nu a f`cut
dec\t s` aplice legea. Dosarul privind retrocedarea
Doru Opri[can (PD-L) este pe rolul instan]elor mure[ene [i în prezent.

Traseist: PN}-CD, PNL, \n prezent pre[edintele


organiza]iei municipale Tg. Mure[ a PD-L. A fost pre-
Adrian Gherca (PNL)
[edintele FPS Mure[ \n anul \n care s-a privatizat Director al Oficiului Prefectural Sighi[oara. Cu
Azomure[ (1998); privatizarea a fost subiect de an- 200 de milioane de lei vechi, Romburg SRL, firma
chet`; Doru Opri[can a fost demis \n urma contro- administrat` de c`tre Gherca a cump`rat în 2000,
lului, fiind acuzat c` a ac]ionat \mpotriva intereselor în urma privatiz`rii de c`tre FPS, Hotelul Steaua din Trimis în judecat` de procurorii DNA, în mai sionist` de Fotbal – cu înc`lcarea Statutului LPF
statului (a sf`tuit cump`r`torul s` nu achizi]ioneze Sighi[oara, restaurantul Vlad Dracul [i popasul tu- 2008, într-un dosar în care apar cazuri de luare – a unui teren cu un pre] supraevaluat. A demi-
pachetul majoritar pentru c` \i va aduce diferen]a ristic Hula Dane[. Hotelul era revendicat de mo[- de mit`, fals, uz de fals, abuz în serviciu [i alte sionat din PRM la sfîr[itul acestei veri, se anun-
de procente – apar]in\nd FPS – el \nsu[i; a devenit tenitorii fostului primar Aurel Mosora (1934-1940). fapte de corup]ie [i s\nt implica]i oameni din fot- ]ase iminenta sa intrare în PD-L, dar a revenit în
manager al Azomure[ \n favoarea ac]ionarului pri- SC Romburg, care administreaz` hotelul, a c\[tigat bal, parteneri de afaceri ai lui Dragomir [i fiul PRM [i a fost desemnat candidat în colegiul Cara-
vat). Ulterior, Doru Opri[can devine consilier mu- în prim` instan]` procesul de retrocedare cu mo[- acestuia. Potrivit rechizitoriului, Dragomir ar fi cal, nu departe de Scornice[ti, unde, în anii ’80,
nicipal [i, \n aceast` calitate, este indicat, al`turi de tenitorii, ca apoi Curtea de Apel Timi[oara s` le primit un teren \n Bucure[ti pentru ca, \n schimb, a condus echipa de fotbal din satul lui Nicolae
primar [i al]i consilieri ca fiind responsabil pentru dea c\[tig de cauz` acestora din urm`, \n aprilie s` fie de acord cu achizi]ia de c`tre Liga Profe- Ceau[escu.
o asociere a Prim`riei cu o companie privat`, aso- 2007, iar hotelul s` revin` descenden]ilor fo[tilor
ciere care a generat un prejudiciu pentru bugetul proprietari.

Jude]ul S`laj
Jude]ul Olt
Filona[ Chi[ (PSD+PC) Tudor, dar a revenit înainte de alegeri, provoc\nd
Marin Bobe[ (PSD) c\nd [i-a anun]at candidatura la alegerile din 30
noiembrie din partea Alian]ei PSD+PC. {ef al sec]iei Fost secretar al UTC S`laj, s-a pronun]at împotri-
certuri în filiala s`l`jean`.

A încercat, în 2006, s` ob]in` fonduri neram-


bursabile SAPARD pentru una dintre firmele pe
de Neurologie Recuperatorie a Spitalului Jude]ean
Slatina. Un audit intern a relevat c` Diaconescu a
va deconspir`rii preo]ilor colaboratori ai Securit`]ii. Petru Buboi (PNG-CD)
care le controla, dar a folosit, pentru documenta]ie,
acte false, menite s` ascund` faptul c` ferma pen-
încasat nejustificat sume de bani de la spital pen-
tru zile în care figura prezent [i la Camera Deputa-
Ionel Ciunt (PSD+PC) S-a deconspirat ca informator al Securit`]ii pen-
tru a-l putea acuza pe pre[edintele filialei S`laj a
tru care solicita împrumutul (50.000 de euro pen- ]ilor. A beneficiat [i de 120 de bonuri de mas`, jus- Fostul prefect al jude]ului, în 2004, actual direc- Partidului Democrat, Viorel Stanca, c` ar fi fost ofi-
tru un camion) nu îndeplinea condi]iile pentru ob]i- tific\nd c` i se cuveneau pentru ca a lucrat în zile tor adjunct al Direc]iei Sanitar Veterinare [i de Si- ]er de Securitate. Buboi afirma c` el \nsu[i ar fi
nerea banilor. Direc]ia Control [i Antifraud` a Agen- nelucr`toare. Auditorul a explicat c` pentru zilele guran]a Alimentelor, este cercetat de Poli]ie pentru fost informator al lui Viorel Stanca.
]iei SAPARD a blocat plata. nelucr`toare nu se acord` bonuri de mas`. c` s-a sustras de la recoltarea de probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei Gheorghe Mirel Talos (PNL)
Renic` Diaconescu (PSD+PC) Valeriu Andrei Steriu
Traseist politic: Alian]a pentru România, Partidul (PSD+PC)
Stan Petru (PRM) Fost consilier al premierului T`riceanu, în pre-
zent deputat, face parte din „lotul“ demnitarilor
Umanist, PD, PNL [i iar`[i PUR (ulterior PC), fiind Firma la care era vicepre[edinte, La Dorna, [i A fost secretar jude]ean al PCR pe probleme de care refuz` s` p`r`seasc` vilele de protocol RA-
ales deputat de Olt pe listele PSD+PUR. În 11 iunie Steriu, personal, au f`cut subiectul unor acuza]ii de agricultur`. A p`r`sit PRM în timpul actualului APPS. Conform propriei declara]ii de avere, în 2005
2007 a demisionat din Partidul Conservator, trec\nd în[el`ciune din partea a 26 de fermieri cu care mandat de senator (la începutul acestei veri), a a ob]inut o locuin]` ANL, pe numele so]iei.
iar`[i la PNL, unde a r`mas p\n` în august 2008, urma s` se asocieze în cadrul unor proiecte privind fost batjocorit public de liderul partidului, Vadim
XVI academia CA}AVENCU Lista
Nr. 46, 19-25 noiembrie 2008
candida]ilor p`ta]i

Iosif Oncu (PSD)


Jude]ul Satu Mare Petru Andea (PSD)
Fost primar al ora[ului S\nnicolau Mare; anche-
tat, \mpreun` cu al]i angaja]i ai Prim`riei, pentru
concesionarea a 1.440 mp din parcul ora[ului, teren
Gheorghe Ciocan (PSD+PC) Rudolf Riedl (UDMR) pe care s-a construit o vil` achizi]ionat` de fiul lui.
Presa a f`cut o leg`tur` \ntre faptul c` Gheorghe Subprefect; a fost cercetat penal de DNA pentru
Ciocan [i Ioan Mircea Pa[cu – fost ministru al Ap`-
r`rii – \mpart aceea[i cas` de vacan]`, iar ginerele
abuz \n serviciu – acuzat c` a orientat sumele pro-
venite de la rectificarea de buget spre comunele cu
Ionel Patrichi (PNL)
lui Ciocan a ob]inut un contract de reamenajare a primari UDMR. A fost consilier jude]ean, director al Societ`]ii
cazarmei de la Eforie Sud din fonduri ale MAp (un Na]ionale de |mbun`t`]iri Funciare (SNIF) [i, din
milion de euro). Pe durata mandatului lui I.M.
Pa[cu la conducerea ministerului (2000-2004), prin
Viorel Pop (PSD+PC) 2007, ac]ionar al unei firme private cu obiect de
activitate asem`n`tor, la care era director. A fost
r`spunsuri oficiale, MAp a negat existen]a vreunei Traseist: PDSR, ApR, PD-L, a trecut \naintea ale- acuzat de incompatibilitate – consilier jude]ean [i,
rela]ii cu firma fiului lui Ciocan. Conducerea ulte- gerilor din acest an la PC; controversat om de afa- totodat`, administrator al unei societ`]i; a fost acu-
rioar` a MAp a admis \ns` existen]a unui contract ceri, suspectat c` ar fi ob]inut, cu suport politic, lu- zat de conflict de interese [i pentru c` firma la care
cu respectiva firm` [i a precizat c` a fost atribuit cr`ri \n domeniul construc]iilor, unele prin atri- este ac]ionar a f`cut afaceri cu cea la care a fost di-
prin selec]ionare din „baza de date a ministerului“. buire direct`. rector: un angajat al SNIF era administrator al fir-
mei lui, a \nchiriat utilaje de la SNIF, a folosit se-
Fost secretar PCR pe Centrul Universitar Timi- diul SNIF pentru activit`]i ale firmei [i [i-a anun]at
[oara, responsabil cu propaganda \n universitate;
Jude]ul Sibiu a omis s` treac` \n CV func]iile pe care le-a ocu-
pat \n anii ’80 \n ierarhia PCR.
public inten]ia de a cump`ra SNIF, \n condi]iile \n
care societatea public` are un patrimoniu mult
subevaluat.

Ioan Cindrea (PSD+PC) Mircea Silvestru Lup (PSD+PC)


Deputatul PSD a fost secretar de stat în Minis-
terul Muncii [i director al ANOFM, perioad` în
Fost prefect PSD în perioada 2000-2004, de nu-
mele lui se leag` o serie de acuza]ii cu privire la
Jude]ul V\lcea
care mama sa, în v\rst` de 70 de ani, a concesio- eliberarea clientelar` a unor titluri de proprietate,
nat un teren de la Prim`ria din Cisn`die la un la {elimb`r, în contextul controverselor legate de
pre] simbolic (1 euro/m2). Tot mama liderului PSD traseul centurii ocolitoare a Sibiului. Dup` finalul imediat dup` ce a p`r`sit PNL pentru grupul PD-L,
a accesat, în 2001, fonduri PHARE (50.000 de mandatului s`u de prefect a izbucnit [i scandalul
Ion Nicolae (PNL) dar nu înainte de a-[i asigura un post de inginer
euro) prin firma Confsib Interna]ional, la care era magazinelor de tip economat, deschise cu inau- Traseist: fost consilier local (apoi viceprimar) pentru a se retrage, ulterior, în concediu de boal`,
ac]ionar`. O alt` participa]iune a venerabilei ac- gur`ri festive, dar existente numai pe h\rtie. pe listele PRM \n 2000, apoi a trecut la PUR, iar \n în schimbul unei remunera]ii lunare de 800 de euro
]ionare, al`turi de al]i politicieni locali, este Crama 2003 la PNL. pe care o prime[te de doi ani.
Apoldu; achizi]ionat`, conform presei, la un pre] Ilie Stoica (PNL) O ziarist` de la o publica]ie local` a depus pl\n-
subevaluat. gere la Poli]ie împotriva politicianului liberal pen-
Senatorul, ales ca membru PUR (PC) dar ex- tru instigare la agresiune fizic`, incident produs
George Brânzan (PD-L)
Mircea Vasile Cazan (PNL) clus din aceast` forma]iune, a fost trimis în jude- în august, la Coste[ti, cu ocazia S`rb`torii }iganilor.
cat` pentru agresarea (lovire [i alte acte de violen]` Presa v\lcean` a scris în mai multe r\nduri despre
Ginecolog, face parte dintr-o list` de 12 medici
ancheta]i pentru moartea unei tinere, în 2004. Trei
cu circumstan]e agravante), la Agnita, a unui adver- modul controversat, dus p\n` la limita abuzului de ani mai t\rziu, Comisia de Disciplin` a Colegiului
sar politic în timpul campaniei pentru alegerile lo- func]ie, în care a ac]ionat în calit`]ile sale de in- Medicilor îl sanc]ioneaz` pe Brânzan doar cu aver-
cale din 2004. La una dintre propriet`]ile sale ]ine spector-[ef al Inspectoratului Jude]ean de Stat pen- tisment pentru probleme de deontologie medical`,
în captivitate c`prioare, de[i legea din România nu tru Construc]ii sau de consilier municipal. |n pe- de[i pacienta murise în urma neglijen]ei medicului.
permite astfel de tratamente aplicate animalelor rioada \n care a fost viceprimar a \nfiin]at o funda-
s`lbatice; Stoica argumenteaz` c` „le-a cump`rat de ]ie („Din suflet“), pentru care s-a g`sit un sediu ul-
la un cresc`tor din Germania“. tracentral (\n condi]iile \n care alte organiza]ii nu
C`t`lin Harnagea (PNL)
au ob]inut spa]ii de la Prim`rie); sediul funda]iei
Eugen Mitea (PNL) este, \n prezent, sediu de campanie electoral`. Cu
toate c` lucreaz` în domeniul bugetar, Nicolae se
Fostul viceprimar al Sibiului, a condus comisia laud`, în declara]ia de avere, cu bunuri cump`rate
Prim`riei care a atribuit, prin licita]ie, la un pre] [i mo[tenite – trei terenuri, un apartament, un
considerat ca fiind supraevaluat lucr`rile de reabi- BMW –, în vreme ce presa local` îl crediteaz` cu o
litare a Pie]ei G`rii din Sibiu. A plecat din Admi- ma[in` Toyota nou` [i o cas` recent achizi]ionate.
nistra]ia local` dup` ce a fost anun]at c` va prelua
conducerea Transgaz Media[. Ministerul Economiei
a optat în ultimul moment, f`r` explica]ii, pentru un
Svetlana Preoteasa (PNL)
alt [ef, Mitea devenind, ulterior, director general Acuzat` c` promite finan]`ri pentru reabilit`rile
adjunct în Romgaz Media[. [colilor în recompens` pentru voturi ob]inute de PNL.
A „furat“ startul campaniei electorale, ap`r\nd
pe reclamele outdoor [i video ale Societ`]ii Na-
]ionale de Radiocomunica]ii SA / Radiocom („V` Alexandru Toma[evschi Dumitru Stancu (PD-L) Fost [ef al Serviciului Informa]ii Externe, apare
m`rturisesc c` la Radiocom punem suflet în co- (Partidul Verde) Fost frunta[ al PSD V\lcea (subprefect [i vice- ca martor în anchetele Rompetrol lansate de DI-
municare“), al c`rei pre[edinte este. Din aceast` Traseist: plecat din PSD, a participat la mai pre[edinte al Consiliului Jude]ean, pre[edinte al ICOT. Asociat în afaceri cu Dorin Marian, a consi-
calitate, este asociat unor afaceri controversate cu multe ac]iuni PD-L înainte de a deveni candidatul organiza]iei municipale de partid), a trecut în PD-L liat afacerile EADS de securizare a frontierelor Ro-
propriet`]i subevaluate din patrimoniul societ`]ii. ecologi[tilor. în 2007. mâniei, contract care a pus \n conflict Guvernul cu
Comisia UE; a intrat în rela]ii de afaceri (Fly Taxi)
cu unul dintre patronii restaurantului Golden Blitz,
Sorin Ghi]` (PSD)
Jude]ul Timi[ Ales primar al comunei Vl`de[ti, numele lui
Ghi]` este legat de func]ionarea unora dintre cele
Dan Besciu, [i (prin aceea[i firm` de taximetrie)
cu Sergiu Vladimir Ionescu, fost consilier al minis-
trului PSD al Transporturilor, Miron Mitrea.
mai celebre parc`ri de pe Valea Oltului.
Horia Cristian (PNL) fonice care dovedesc aceste leg`turi; Ciobanu a fost Dumitru Avram (PRM)
promovat subprefect chiar \n timpul scandalului.
Este director al Casei Jude]ene de Asigur`ri de Conform Mediafax, DNA a dispus NUP pentru sub-
Vasile Bleotu (PSD) A activat între 1970 [i 1986 în cadrul agen]iei de
S`n`tate; \n 2006, \nainte de a ocupa actuala func- prefectul Ciobanu, cazul fiind preluat de Parchetul Numele deputatului (primul mandat între 2000 pres` Agerpress, unde a ajuns p\n` în func]ia de
]ie, a fost director adjunct al Spitalului Jude]ean; \n de pe l\ng` Judec`toria Timi[oara. [i 2004; a revenit în Camer` dup` alegera Rovanei redactor-[ef adjunct. A devenit, în 1986, instructor
acea perioad`, spitalul a achizi]ionat instala]ii de Plumb în Parlamentul European, p`str\ndu-[i [i la Sec]ia de pres` a CC al PCR. A p`r`sit PCR \n
aer condi]ionat de la Avant Garde Sisteme SRL, care func]ia de director economic al Fondului de Garan- 1989. Membru [i deputat PRM din 2004.
\l avea ca ac]ionar pe Horia Cristian; achiz]ia s-a tare a Depozitelor Bancare, subordonat BNR) este
f`cut prin selec]ie de oferte. asociat cu o serie de afaceri dubioase derulate în
zona Dr`g`[ani, de la scutirea pl`]ii unor datorii
Tiberiu Vladislav (PRM)
Gheorghe Ciobanu (PD-L) c`tre buget p\n` la falimentarea Scand SA, firm` de
la care Prim`ria Dr`g`[ani a cump`rat un imobil în
Înainte de a fi candidat pentru Camer` din
partea PRM în V\lcea, a circulat pe traseul politic
Fost membru PSD, a trecut la PD dup` 2004; a fost condi]ii dezavantajoase pentru bugetul local. PN}CD (ales senator pe lista Conven]iei Democrate
director al Direc]iei Vamale Timi[oara [i subprefect Române în 1992, în Hunedoara) – PNL (ales sena-
de Timi[; a fost subiectul unei anchete a DNA \n
care s-a stabilit c` au existat leg`turi \ntre el, finul
Sorin Zamfirescu (PD-L) tor tot pe lista CDR, în 1996, în Bac`u).

s`u – Gabriel Moldovan, director al Direc]iei Regio-


nale Vamale Timi[oara – [i un grup de trafican]i
Traseist: PCR-PN}CD-UFD-PUR-PNL-PLD-PD-L.
A fost primar sub mandat ]`r`nist, în prezent este
Adrian Sandu (PNG-CD)
afla]i \n urm`rire; Grupul de Investiga]ii Politice consilier jude]ean. Numit de PNL director al regiei Traseist: membru PNG-CD, dar nu \nainte de a
(GIP) a f`cut publice \nregistr`rile convorbirilor tele- publice de ap` Acvarim, a demisionat din func]ie fi trecut prin ApR, PUR, PD, PRM.