Sunteți pe pagina 1din 98

Luchian ZAHARIA

Sisteme de m surare computerizate pentru achizi#ia de date

Ia$i 2005

Motto: Calculatoarele electronice nu sunt supraomene ti. Ele se stric# i fac gre eli uneori periculoase. Nu au nimic magic i cu siguran&# nu sunt spirite sau suflete din mediul nconjur#tor. Cu aceste rezerve ele r#mn ns# una din cele mai uluitoare i tulbur#toare realiz#ri ale omului, pentru c# ne spore te capacitatea intelectual#...... i nu tim unde ne vor duce pn# la urm# propriile noastre min&i. A. Toffler

Prefa#
Omenirea se afl# ast#zi n etapa celei de-a doua revolu&ii industriale, n care informa&ia i calculatoarele electronice joac# un rol esen&ial. Dac# prima revolu&ie industrial# a nsemnat transferul for&ei fizice i ndemn#rii omului c#tre ma in#, ce-a de-a doua revolu&ie industrial# implic# transferul inteligen&ei umane c#tre ma in# prin intermediul calculatorului. Pn# la apari&ia microprocesoarelor, prelucrarea informa&iilor legate de m#sur#ri se f#cea exclusiv n exteriorul aparatului de m#surat de c#tre operatorul uman. In ultimul timp, r#spndirea i perfec&ionarea continu# a calculatoarelor a obligat marile firme produc#toare de sisteme de m#surare s# realizeze produse care s# utilizeze PCurile pentru: - achizi&ia de date din procesele industriale; - supravegherea i reglarea unor parametri; - realizarea unor mijloace de m#surare mai precise etc. In aceast# nou# concep&ie, instrumentul de m#sur# comunic# cu PC-ul prin intermediul unei interfe&e. Utilizarea calculatorului n procesul de m#surare permite nlocuirea instrumentului de m#surare cu o simpl# cartel# de achizi&ie a datelor, care poate fi comandat# de la tastatura calculatorului iar rezultatele m#sur#torilor pot fi vizualizate pe monitor sub form# numeric# sau grafic#. Aceste schimb#ri fundamentale n achizi&ia i analiza datelor au ap#rut ca urmare a prelucr#rii de c#tre calculator a datelor primare. Ast#zi instrumentele de m#surare au ncorporate n interiorul lor un microprocesor astfel nct ac&iunile operatorului sau ale calculatorului exterior sunt prelucrate par&ial sau total de mijlocul de m#surare, acesta comportndu-se ca un instrument de m#surare inteligent. Aceste noi concep&ii conduc la tendin&a de a transla procesul de m#surare din mediul s#u tradi&ional laboratorul de cercetare n domeniul industrial, unde asigur# controlul calit#&ii produselor, supravegherea desf# ur#rii corecte a proceselor industriale, comanda opera&iilor de reglare, cre terea siguran&ei n func&ionare etc. Perfec&ionarea mijloacelor de m#surare a permis noi descoperiri n tiin&# i tehnic#. Progresul tiin&ific s-a reflectat n mod direct asupra realiz#rii unor mijloace de m#surare mai exacte, mai rapide, mai flexibile. Astfel, ca o reac&ie n lan&, dezvoltarea m#sur#rilor i progresul tehnic s-au stimulat reciproc n beneficiul civiliza&iei umane. In domeniul 'tiin&ei i proces#rii materialelor, achizi&ia de date i-a g#sit multe aplica&ii, de la analiza unor parametri din procesele de deformare plastic#, turnare, sudare, tratamente termice etc. pn# la achizi&ia i prelucrarea de imagini n metalografie. Acest curs este destinat studen&ilor de la masterat care vor s# se specializeze n tehnicile moderne de analiz# experimental# din domeniul 'tiin&ei materialelor i a fost conceput astfel nct s#-i familiarizeze cu no&iunile de baz# necesare achizi&iei de date cu ajutorul calculatorului personal. S-a insistat asupra prezent#rii mai detaliate a structurii unui sistem computerizat de achizi&ii de date, cu scopul n&elegerii rolului componentelor i modulelor acestuia. Prin aceasta s-a urm#rit pe de o parte nsu irea mai u oar# a programelor complexe cu care se lucreaz# iar pe de alt# parte alegerea corect# a echipamentelor necesare unui sistem computerizat pentru achizi&ii de date. Autorul aduce i pe aceast# cale mul&umiri d-lui Prof.dr.ing. Ion Hopulele, referent tiin&ific al acestei lucr#ri, pentru ajutorul acordat la elucidarea unor aspecte legate de rolul unor componente electronice n sistemele de achizi&ii de date.

Cuprins
Prefa&# Cuprins Introducere

1. NO)IUNI PRIVIND PRELEVAREA DATELOR


1.1. Procesul de m#surare 1.2. Sisteme de unit#&i. Sistemul Interna&ional 1.3. Erori de m#surare 1.3.1. Valorile unei m#rimi 1.3.2. Clasificarea erorilor de m#surare 1.4. Precizia instrumentelor de m#sur#. Clase de precizie 1.5. Tipuri de m#sur#ri 1.6. Tehnici numerice de m#surare

2. SISTEME DE M*SURARE
2.1. Clasificarea sistemelor de m#surare 2.2. Sisteme de m#surare computerizate 2.2.1. Sisteme de instrumenta&ie 2.2.2. Sisteme de control 2.2.3. Clasificarea sistemelor de m#surare computerizate

3. REPREZENTAREA DATELOR N SISTEMELE DE M*SURARE COMPUTERIZATE


3.1. Sisteme de numera&ie 3.2. Conversia datelor 3.2.1. Conversia din zecimal n binar 3.2.2. Conversia din binar n zecimal 3.2.3. Conversia sistemelor de numera&ie n calculatoarele electronice 3.3. Opera&ii efectuate de calculatoarele electronice 3.4. Coduri de reprezentare intern# a datelor 3.4.1. Coduri numerice 3.4.2. Coduri alfanumerice 3.5. Informa&ia digital# 3.5.1. Avantajele informa&iei digitale 3.5.2. Codificarea informa&iei

4. SEMNALE UTILIZATE IN SISTEMELE DE M*SURARE COMPUTERIZATE


4.1. Tipuri de semnale 4.2. Reprezentarea semnalelor prin modele matematice 4.2.1. Reprezentarea semnalelor analogice prin modele matematice 4.2.1.1. Transformata Fourier 4.2.1.2. Func&ia de densitate spectral# 4.2.1.3. Distribu&ii, func&ii singulare i utilizarea lor n analiza semnalelor 4.2.1.4. Convolu&ia semnalelor analogice 4.2.1.5. Ferestre de timp

4.2.2. Reprezentarea semnalelor numerice prin modele matematice 4.3. Prelucrarea semnalelor 4.3.1. Aspecte generale privind prelucrarea semnalelor 4.3.2. Digitizarea semnalelor 4.3.2.1. E antionarea 4.3.2.2. Cuantizarea

5. STRUCTURA SISTEMELOR DE M*SURARE COMPUTERIZATE


5.1. Structura general# a unui sistem de m#surare computerizat 5.1.1. Sisteme de achizi&ii de date 5.2.2. Sisteme de generare de date 5.2. Componentele principale ale sistemelor de m#surare computerizate A. Traductoare A.1.Rolul traductoarelor n sistemele de m#surare computerizate A.2. Caracteristicile i performan&ele generale ale traductoarelor A.2.1. Caracteristicile metrologice n regim static A.2.2. Caracteristicile metrologice n regim dinamic A.2.3. Caracteristicile constructive A.3. Clasificarea traductoarelor A.4. Traductoare de temperatur# A.4.1. Termorezistoare metalice A.4.2. Termistoare A.4.3. Termometre cu cuar& A.4.4. Termocupluri A.4.5. Pirometre de radia&ie A.5. Traductoare de for&# A.5.1. Traductoare de for&# electrice rezistive A.5.2. Traductoare de for&# electrice capacitive A.5.3. Traductoare de for&# electrice inductive A.5.4. Traductoare de for&# piezoelectrice A.6. Traductoare de moment A.6.1. Traductoare de moment tensometrice A.6.2. Traductoare de moment capacitive A.7. Traductoare de deplasare A.7.1. Traductoare de deplasare rezistive A.7.2. Traductoare de deplasare inductive A.7.3. Traductoare de deplasare capacitive B. Condi&ionere de semnal B.1. Rolul condi&ionerelor de semnal B.2. Func&iunile condi&ionerelor de semnal B.3. Tipuri de condi&ionere de semnal C. Pl#ci de achizi&ii de date C.1. Func&ii i criterii de performan&# C.2. Structura pl#cilor de achizi&ii de date C.3. Componentele principale ale pl#cilor de achizi&ii de date C.3.1 Multiplexorul C.3.2. Amplificatorul programabil C.3.3. Circuite de e antionare-memorare

C.3.4. Convertoare C.3.4.1. Generalit#&i privind conversia analog-numeric# i numeric-analogic# C.3.4.2. Caracteristicile convertoarelor C.3.4.3. Erorile convertoarelor C.3.4.4. Convertoare analog - numerice (CAN) C.3.4.5. Convertoare numeric analogice (CNA) C.4. Alegerea unei pl#ci de achizi&ii de date

Introducere
Toate tiin&ele opereaz# cu informa&ii, ca elemente ale cunoa terii senzoriale sau ra&ionale. Pentru a putea fi percepute informa&iile trebuie exprimate ntr-o form# concret#. Datele pot fi considerate materia prim# pentru informa&ii. Ele reprezint# informa&ii poten&iale ntruct prin prelucrarea lor se ob&in informa&iile pe care le percepem ( tiri, imagini, semnale etc.). In informatic#, prin dat se n&elege un model de prezentare a informa&iei, accesibil unui anumit procesor (om, unitate central#, program etc.), model cu care se poate opera pentru a ob&ine noi informa&ii despre fenomene, procese i obiecte din lumea real#. Schematic, rela&ia dintre date i informa&ii se poate reprezenta astfel:
d1 d2 . . dn i1 i2 . . im

Prelucr#ri

d1,d2.....dn - date i1,i2.......im- informa&ii

Datele sunt utilizate pentru: - transmiterea informa&iilor ntre oameni; - p#strarea informa&iilor pentru viitoare utiliz#ri; - ob&inerea de noi informa&ii prin prelucr#ri. Pentru a fi utilizate, datele trebuie mai nti prelevate (culese), opera&ie care este cunoscut# sub numele de achizi#ia de date. Computer Dictionary editat de Microsoft Press, define te no&iunea de achizi&ie de date astfel: Procesul de ob#inere a datelor de la o surs , de regul exterioar sistemului, prin detectare electronic , prin introducerea datelor de la terminale sau de pe medii magnetice. La noi n &ar# Achizi&ia de date se refer# mai ales la domeniul tehnic i const# n m#surarea unor m#rimi pe cale electronic#, urmat# de prelucrarea acestora [1]. Achizi&ia de date este ntlnit# ast#zi n tot mai multe domenii: n industrie la calculatoarele de proces care supravegheaz# i regleaz# instala&ii tehnologice; n comunica#ii pentru supravegherea liniilor de comunica&ie; n cercetarea $tiin#ific pentru m#surarea i prelucrarea unei game extrem de vaste de m#rimi electrice i neelectrice; n transporturi la calculatoarele de bord ce echipeaz# automobilele moderne etc. Se poate spune c# prin utilizarea achizi&iei de date la automobile, aceasta a p#truns n via&a noastr# de zi cu zi, astfel nct se impune o cunoa tere, fie i sumar#, a problemelor tipice acestui domeniu. Un sistem de achizi&ie de date trebuie s# poat# executa trei func&ii fundamentale: F Convertirea fenomenului fizic ntr-un semnal (de cele mai multe ori electric) care poate fi m#surat; F M#surarea semnalelor generate de senzori sau traductori n scopul extragerii informa&iei; F Analiza datelor i prezentarea lor ntr-o form# utilizabil#.

Cele mai multe din sistemele moderne de m#surare utilizeaz# un calculator personal pe post de controler, care are nglobat n interiorul s#u o plac# de achizi&ie a datelor, cu rolul de a prelucra semnalele transmise de traductori. Pentru a realiza cele trei func&ii, un sistem computerizat de m#surare pentru achizi&ia de date trebuie s# aib# n structura sa urm#toarele componente: - traductori care convertesc fenomenul fizic ntr-un semnal electric; - dispozitive de adaptare a semnalului pentru filtrarea i/sau amplificarea semnalului provenit de la traductori; - o plac de achizi#ie date care poate include multiplexoare, circuite de e antionare-memorare, convertoare analog-numerice i numericanalogice; - un sistem de calcul; - soft specializat pentru achizi#ia de date.

1. NO IUNI PRIVIND PRELEVAREA DATELOR


1.1. Procesul de m!surare In domeniul tehnic achizi ia de date are dou! etape importante: m!surarea unor m!rimi $i prelucrarea rezultatelor ob inute n urma m!sur!rii. Acest capitol prezint! unele no iuni legate de procesul de m!surare. A m sura nseamn! a compara o m!rime necunoscut! (x) cu o alta de aceea$i natur!, luat! drept unitate (u), folosind rela ia [2]: x = nu (1.1)
x m!rimea de m!surat n valoarea numeric! a m!rimii de m!surat u unitatea de m!sur!

Orice proces de m!surare con ine patru elemente [4]: - m!rimea de m!surat - aparatul de m!sur! - metoda de m!surare - etalonul Prin m rime se n elege o proprietate m!surabil! a unui corp sau fenomen fizic. Pentru a putea efectua o m!surare trebuie ca m!rimea fizic! s! fie ordonabil! $i s! se poat! stabili o coresponden ! biunivoc! ntre mul imea valorilor m!rimii respective $ i mul imea numerelor reale. Rezultatul unei m!sur!tori este un num!r care mpreun! cu unitatea de m!sur! caracterizeaz! m!rimea de m!surat. Aparatul de m sur este instrumentul prin intermediul c!ruia este vizualizat! m!rimea de m!surat. Indicatorul aparatului de m!sur! arat! valoarea n iar aceasta este perceput! de un operator uman sau automat $i utilizat! practic. Rolul aparatului de m!sur! n procesul de m!surare este ar!tat n schema din Fig.1.1. Obiectul m sur rii F.p. u Aparatul de m sur F.p. n Operator nu Utilizare practic

Fig.1.1: Locul aparatului de m!sur! ntr-un proces de m!surare

Atunci cnd m!rimea de m!surat este o m!rime neelectric! ( de ex. temperatura), ntre obiectul m!sur!rii $i aparatul de m!sur! se interpune un dispozitiv numit traductor, care are rolul de a converti m!rimea fizic! ntr-o m!rime electric!(de ex. o tensiune electromotoare). Schema bloc a unui proces de m!surare cu traductor este ar!tat! n Fig.1.2. Obiectul m sur rii u F.p. Traductor u F.p. n de Aparatul m sur F.p n Operator nu Utilizare practic

Fig.1.2: Locul traductorului ntr-un proces de m!surare

Metoda de m surare reprezint! modalitatea n care se desf!$oar! procesul de m!surare. M!sur!rile pot fi directe atunci cnd rezultatul se ob ine cu rel.(1.1) sau indirecte, atunci cnd m!rimea este definit! de rela ia: x = f(a,b,c...) (1.2) n care a,b,c....sunt m!rimi m!surabile direct cu rel.(1.1). Deoarece aparatele care dau m!rimile a,b,c.... pot fi montate n mai multe moduri a ap!rut necesitatea unor metode de m surare care au condus la rndul lor la apari ia unor noi aparate care se bazeaz! pe metodele respective. In prezent se constat! tendin a de materializare a unor metode de m!surare n instala ii complexe, care includ $i tehnici de prelucrare electronic! a datelor, cunoscute sub numele de sisteme de m surare. Dintre acestea se remarc! sistemele de m surare computerizate, care se caracterizeaz! prin aceea c! ntr-un punct al sistemului semnalul electric purt!tor de informa ie este convertit din form! analogic! n form! digital!. Etalonul sau standardul de m!sur! reprezint! materializarea unei unit! i de m!sur!, a unui aparat sau sistem de m!sur! destinat definirii, realiz!rii, conserv!rii sau reproducerii unei unit! i sau a unor valori cunoscute ale unor m!rimi, n scopul verific!rii prin compara ie a altor unit! i, aparate, sisteme etc. 1.2. Sisteme de unit!$i. Sistemul Interna$ional Din rel (1.1) se vede c! n procesul de m!surare este necesar! $i o unitate de m!sur!. In decursul timpului odat! cu cre$terea num!rului m!rimilor de m!surat a ap!rut necesitatea stabilirii unui grup de unit! i care s! permit! m!surarea tuturor m!rimilor fizice. Un astfel de grup formeaz! un sistem de unit #i. In decursul timpului au fost folosite mai multe sisteme de unit! i: CGS, MkS, MKfS, MKSA $i altele. In anul 1960 la cea de-a 11-a Conferin ! General! de M!suri $i Greut! i a fost adoptat un sistem unic de m!suri, bazat pe 7 unit! i fundamentale. Totodat! s-a stabilit ca acest sistem s! se numeasc! Sistem Interna#ional de unit! i de m!sur! (prescurtat S.I.) iar denumirile multiplilor $i submultiplilor s! se formeze cu prefixe. Acest sistem a fost legiferat $i n ara noastr! n anul 1961, fiind n prezent singurul sistem de unit! i de m!sur! legal $i obligatoriu. In prezent se poate vorbi de 4 tipuri de unit! i de m!sur!: fundamentale, suplimentare, derivate $i tolerate. Unit #ile fundamentale sunt stabilite independent una fa ! de alta $i reprezint! unit! ile de m!sur! ale m!rimilor fizice cunoscute pn! n prezent. Cele 7 unit! i fundamentale sunt date n Tab. 1.1
Tab.1.1: Unit!$ile de m!sur! fundamentale Denumirea unita$ii de m!sur! metrul secunda kilogramul amperul gradul Kelvin candela molul Simbol m s Kg A 0 K cd mol M!rimea fizic! lungime timp mas! intensitatea curentului electric temperatura intensitatea luminoas! cantitatea de substan ! Aparate (instrumente) de m!sur! rigl!, rulet!, $ubler, micrometru cronometru, ceas cntar ampermetru termometru, pirometru luxmetru

Unit #ile suplimentare sunt: - radianul (rad), unitatea de m!sur! pentru unghiul plan; - steradianul(sr), unitatea de m!sur! pentru unghiul solid Unit #ile derivate sunt unit! i de m!sur! deduse din cele fundamentale, pe baza unor rela ii sau ecua ii fizice, cum ar fi: Newtonul (N), Wattul (W), Joulul (J) etc.

Unit #ile tolerate sunt acele unit! i care, de$i nu fac parte din SI, se mai folosesc n unele !ri, inclusiv n ara noastr!. Ca exemple se pot da gradul Celsius (0C), olul (), kilogramul for ! (Kgf) etc. Este important de re inut c! de multe ori, pentru verificarea omogenit! ii rela iilor care reprezint! legi ale fenomenelor fizice, se folose$te analiza dimensional!. Este evident c! n formulele fizice nu pot fi aduna i dect termenii de acela$i fel (cu aceea$i dimensiune), respectiv nu pot fi egala i dect termenii identici. Multiplii $i submultiplii din SI sunt multiplii $i submultiplii zecimali ai acestor unit! i $i sunt da i n Tab.1.2.
Tab.1.2: Multiplii %i submultiplii zecimali ai unit!$ilor din SI

Factorul de multiplicare
1 000 000 000 000 = 1012 1 000 000 000 = 109 1 000 000 = 106 1 000 = 103 100 = 102 10 = 101 0,1 = 10-1 0,01 = 10-2 0,001 = 10-3 0,0000001 = 10-6 0,000000001 = 10-9 0,000000000001 = 10-12 10-15 10-18

Prefixul
tera giga mega kilo hecto deca deci centi mili micro nano pico femto atto

Simbolul
T G M k h da d c m ' n p f a

Pentru formarea multiplilor $i submultiplilor zecimali ai unit! ilor de m!sur! n SI, exist! dou! reguli: - multiplii $i submultiplii se formeaz! cu un singur prefix; de ex., se spune nanometru $i nu milimicrometru; - n cazul unui produs sau raport de unit! i, unitatea de m!sur! se formeaz! ad!ugnd prefixul numai la prima unitate a produsului, respectiv la prima unitate de la num!r!tor. 1.3. Erori de m!surare In procesul de m!surare, orict de corect ar fi executat!, chiar dac! se utilizeaz! cele mai precise metode $i aparate, rezultatul difer! de valoarea real!. Cauzele apari iei erorilor sunt variate: unele sunt subiective, ntruct depind de operator (ndemnare, aten ie, stare de oboseal!), altele sunt obiective ntruct depind de aparatul sau instala ia de m!surare sau de factorii perturbatori (F.p.) din mediul de lucru (temperatur!, umiditate, prezen a cmpurilor electrice $i magnetice etc.) Se poate afirma a$adar c! rezultatul m!sur!rii este ntotdeauna nso it de o eroare iar m!rimea acesteia define$te precizia m!sur!rii; cu ct eroarea este mai mic! cu att precizia este mai bun!. Mic$orarea erorilor $i deci cre$terea preciziei de m!surare este un obiectiv important al procesului de m!surare. 1.3.1. Valorile unei m rimi In leg!tur! cu valoarea unei m!rimi exist! urm!toarele no iuni: Valoarea real sau adev rat (notat! Xr) reprezint! valoarea unei m!rimi f!r! erori;

- Valoarea efectiv (notat! cu X) este valoarea ob inut! prin m!surarea acelei m!rimi cu mijloace de m!surare; - Valoarea individual este valoarea ob inut! pentru m!rimea respectiv! printr-o singur! opera ie de m!surare; ntr-un $ir de m!sur!tori efectuate n acelea$i condi ii asupra acelea$i m!rimi, valoarea individual! se noteaz! cu xi. - Valoarea medie (notat! Xm) reprezint! media aritmetic! a valorilor individuale xi ale unui $ir de m!sur!tori efectuate n acelea$i condi ii: Xm = 'xi/n (1.3)
cu i = 1......n, n fiind num!rul de m!sur!tori efectuate

1.3.2. Clasificarea erorilor de m surare Exist! mai multe criterii de clasificare a erorilor de m!surare [2]: a) dup modul de exprimare exist! erori absolute $i relative Eroarea absolut (notat! cu (X) se determin! ca diferen ! ntre valoarea efectiv! $i valoarea real! (X = X - Xr (1.4) Eroarea relativ (notat! cu )) se exprim! ca raport ntre eroarea absolut! $ i valoarea real!: ) = (X/ Xr 100 [%] (1.5) Pe baza erorii relative se stabile$te precizia m!sur!rii. ntruct n practic! valoarea real! (Xr) este necunoscut! se nlocuie$te cu o valoare de referin ! (X0) sau se determin! o limit! superioar! pentru (X. Valoarea de referin ! se ob ine prin m!sur!tori mult mai precise (de 5...10 ori) dect cele utilizate pentru determinarea valorii efective. *innd cont de aceste observa ii, eroarea relativ! se poate exprima cu una din rela iile: X - X0 X - X0 10 6 [ppm] e= 100 [%]; e = (1.6) X0 X0 Exprimarea n (ppm) este mai comod! atunci cnd erorile sunt foarte mici (sub 0,01%) Atunci cnd se cunoa$te numai valoarea m!surat! $i limita superioar! a erorii absolute, eroarea relativ! se determin! cu rela ia: ) = (X/ X 100 [%] (1.7) b) dup modul cum se manifest erorile de m!surare pot fi: sistematice, ntmpl toare (aleatoare) $i gre$eli (erori grosolane). Erorile sistematice sunt acele erori care au o valoare determinat! (constant! sau variabil! dup! o lege cunoscut!). Ele cuprind erorile controlabile ale aparatelor de m!sur!, ale metodelor de m!surare $i cele care depind de influen ele controlabile ale mediului de lucru. Ca exemplu de eroare sistematic! se poate da decalajul dintre punctul de zero $i indica ia 0 la aparatele de m!surat cu sc!ri gradate liniar. Erorile ntmpl toare(aleatoare) sunt erorile a c!ror m!rime $i semn variaz! la ntmplare (aleator), ntr-un $ir de valori m!surate asupra acelea$i m!rimi, n acelea$ i condi ii. Aceste erori provin din fluctua iile indicatoarelor aparatelor de m!sur!, din neaten ia operatorului sau din influen ele necontrolabile ale mediului de lucru (varia ii de tensiune, vibra ii, varia ii de temperatur! etc.) Gre$elile (erorile grosolane) sunt erori care provin dintr-o manipulare gre$it! (de ex., citirea indica iilor aparatului de m!sur! pe o alt! scar!), din alegerea nepotrivit! a metodei de m!surare etc. $i ele pot fi ntotdeauna evitate. Din aceast! prezentare rezult! c! erorile sistematice sunt cunoscute ca m!rime $i sens $ i deci ele pot fi eliminate prin corec ii. Se nume$te corec ie (c) eroarea sistematic! absolut! cu semn schimbat, adic!: c = - (X (1.8)

c) dup cauzele care le produc erorile pot fi: de baz $i suplimentare. Erorile de baz sunt erorile intrinseci ale aparatelor de m!sur! $i reprezint! erorile totale determinate n condi ii de referin ! (de ex. temperatura 20010C), prescrise prin standarde sau norme. Erorile suplimentare sunt erorile care apar datorit! varia iei unui singur factor de influen !. Acestea se prescriu separat pentru varia ia fiec!rei m!rimi de influen ! n intervale nominale. 1.4. Precizia instrumentelor de m!sur!. Clase de precizie Prin precizia unui aparat se n elege calitatea acestuia de a da rezultate ct mai apropiate de valoarea real! a m!rimii de m!surat. Cantitativ, aceast! calitate se exprim! prin indicele de clas care reprezint! un num!r (nscris pe cadranul aparatului) ce se stabile$te dup! nivelul erorii de baz! $i al erorii suplimentare (de influen !). Clasa de precizie reprezint! un ansamblu de propriet! i metrologice ale unui aparat, n func ie de care acel aparat este mai precis sau mai pu in precis. Valorile standardizate ale claselor de precizie sunt: 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5. Clasa de precizie nu reprezint! $i precizia m!sur!rii f!cut! cu acel aparat, ntruct aceasta depinde nu numai de precizia aparatului dar $i de condi iile n care are loc m!surarea. 1.5. Tipuri de m!sur!ri Principalele tipuri de m!sur!ri ntlnite n practic sunt: de laborator, de control $i de ntre#inere [2]. M sur rile de laborator, dup! locul de desf!$urare pot fi f!cute n laboratoare de cercetare, didactice $i uzinale: n laboratoarele de cercetare m!sur!torile trebuie s! se efectueze cu precizia cea mai ridicat!, deoarece erorile pot influen a semnificativ fenomenul investigat; n laboratoarele didactice accentul trebuie pus pe detalierea aparaturii de m!sur!, pentru a n elege mai u$or metodele de m!surare; n laboratoarele uzinale principala cerin ! a m!sur!torilor care se fac asupra materiei prime $i a proces!rii acesteia este rapiditatea, ntruct rezultatele trebuie s! ajung! la timp pentru a fi utilizate n reglarea procesului tehnologic. M sur rile de control sunt specifice proceselor de produc ie $i se fac, de regul!, pe loturi de produse, urm!rindu-se ncadrarea caracteristicilor de calitate n limitele de toleran ! prescrise. In procesele moderne de produc ie de multe ori se cere nu numai m!surarea unor m!rimi dar $i reglarea valorilor acestora, astfel nct acestea s! se ncadreze n limite prestabilite. In acest caz este necesar ca n schema m!sur!rii, dat! n Fig.1.1, s! se introduc! un element de decizie $i reglare (un regulator), a$a cum se arat! n Fig.1.3 Obiectul u m sur rii Traductor u n de Aparatul m sur n Operator nu

Reglare automat
Fig.1.3: Schema bloc a procesului de m!surare cu reglare automat!

M sur rile de ntre#inere se fac la anumite intervale de timp sau atunci cnd apar defect!ri. Pentru a desf!$ura n bune condi ii aceste m!sur!ri trebuie ca: - s! existe o dotare ct mai complet! cu aparatur! de m!surare; uneori este necesar ca echipamentul s! fie mobil (pentru cazul cnd m!sur!torile se fac pe teren); - s! se utilizeze metode de m!surare ct mai simple, pentru a permite interven ii rapide, astfel nct timpul de ntrerupere n func ionarea instala iei respective s! fie ct mai mic. 1.6. Tehnici numerice de m!surare De cele mai multe ori, n urma procesului de m!surare se poate exprima raportul dintre m!rimea de m!surat $i unitatea sa de m!sur!. Dac! aparatul de m!sur! indic! direct, n cifre, acest raport, atunci m!surarea se nume$te numeric!. Dac! informa ia despre valoarea m!rimii se ob ine prin intermediul altei m!rimi fizice, m!sur!rile se numesc analogice. Tehnicile numerice de m!surare au avantaje nete fa ! de m!sur!rile analogice $ i ca urmare au fost abordate numeroase cercet!ri legate de dezvoltarea $i perfec ionarea metodologiilor de lucru, de construc ia aparatelor numerice etc. Tendin ele actuale n domeniul m!sur!rilor numerice sunt ndreptate n dou! direc ii: - crearea unor componente care s! permit! proiectarea instala iilor de m!surare numeric!; rezultatele sunt materializate n perfec ionarea amplificatoarelor, a convertoarelor analog - numerice $i numeric - analogice, a multiplexoarelor etc. - construirea unor instala ii complexe de m!surare, n care partea numeric! este dominant!, care s! permit! m!sur!ri simultane n mai multe puncte, precum $ i prelucrarea m!rimilor m!surate pentru utilizarea lor ulterioar! n diverse scopuri; n aceast! idee au ap!rut instala ii de m!surare conduse cu microprocesoare $i sisteme computerizate pentru achizi ii de date.

2. SISTEME DE M SURARE
In condi iile actuale, cnd informatica a p!truns n toate domeniile de activitate, procesul de m!surare a suferit modific!ri importante, nu att metrologic ct mai ales metodologic. Principala modificare const! n trecerea de la instrumenta ia clasic!, preponderent analogic!, la instrumenta ia preponderent numeric!, n care calculatorul are un rol important. Au ap!rut noi instrumente, mai flexibile $i mai u$or de integrat n sisteme complexe de m!surare, noi concepte cum ar fi cel de instrumenta ie virtual!, prin care folosind programe adecvate, utilizatorul poate construi singur aparatele de m!sur! de care are nevoie etc. Aceste idei novatoare, la care se adaug! avantajele oferite de utilizarea calculatoarelor, au schimbat complet modalit! ile clasice n care se desf!$ura procesul de m!surare, astfel c! utilizatorul are acum doar rolul de a realiza conexiunile ntre elementele aparaturii de m!surare, de configurare a sistemului de m!surare, de pornire $i oprire a instala iei. 'innd cont de aceste evolu ii se poate spune c!: Sistemele de m surare reprezint proceduri #i metode de m surare, care utilizeaz instala&ii complexe, n care prelucrarea datelor se realizeaz pe cale electronic , folosind calculatoare personale #i programe adecvate. Aceste sisteme realizeaz! prelevarea m!rimilor electrice sau neelectrice (dar convertite n semnale electrice) cu scopul prelucr!rii, afi$!rii $i/sau lu!rii unor decizii asupra unor parametri dintr-un proces tehnologic. 2.1. Clasificarea sistemelor de m#surare Exist! mai multe criterii dup! care se pot clasifica sistemele de m!surare [3]: a) Dup obiectivul urm rit: Sisteme de m surare direct : au ca scop prelevarea imediat! a valorilor m!surate ntr-un proces pentru afi$area sau prelucrarea lor. Aceste sisteme se ntlnesc mai ales n laboratoare unde prezen a operatorului este absolut necesar! pentru luarea deciziilor bazate pe interpretarea m!rimilor m!surate. Sisteme de m surare #i reglare: au ca scop att m!surarea parametrilor unui proces ct $i men inerea acestora ntre limite sau dup! legi impuse. Aceste sisteme sunt alc!tuite dintr-un lan de intrare destinat prelev!rii (achizi iei) datelor, un modul de prelucrare a informa iei (calculator) care elaboreaz! deciziile $i un lan de ie$ire care transform! deciziile n comenzi aplicate procesului. Aceste sisteme se mai numesc $i sisteme de control al proceselor $i se ntlnesc, mai ales, n industrie. Sisteme de m surare cu parametri controla&i: preleveaz! m!rimi din proces n condi ii de mediu bine precizate pe care le controleaz! automat. Aceste sisteme sunt formate dintr-un subsistem ce men ine parametrii de mediu n limite prescrise $i un subsistem pentru m!surarea m!rimilor din proces. Astfel de sisteme se folosesc pentru m!sur!ri complexe de laborator. Sisteme de control automat: se folosesc la cap!tul liniilor de ansamblare pentru verificarea calit! ii produselor.

b) Dup modul de coordonare al procesului de m surare Sisteme de m surare manuale, ce sunt conduse de operator $i folosesc aparate de masur! analogice sau numerice. Aparatele de m!sur! analogice sunt controlate manual prin intermediul unor butoane $i comutatoare aflate pe panoul frontal. M!suratorile f!cute cu aceste aparate sunt nregistrate $i prelucrate tot manual de c!tre oparator. Ast!zi aria aparatelor analogice se restrnge datorit! extinderii aparatelor numerice care sunt mai u$or de utilizat chiar atunci cnd sunt controlate manual. Sisteme de m surare automate, care folosesc instrumente numerice programabile, controlate de c!tre dispozitive externe (calculatoare sau sisteme cu microprocesor) . Utilizatorul i$i construie$te un sistem cu mai multe instrumente, conectate la un calculator care guverneaz! procesul de m!surare, pe baza unui program adecvat. Conectarea instrumentelor cu calculatorul se face prin folosirea unor interfe e standardizate cum ar fi RS232 sau IEEE488. La aceste sisteme interven ia operatorului este minim!, rolul s!u fiind doar acela de a ini ia si opri procesul de m!surare. Avantajele sistemelor de m!surare automate sunt: - standardizarea procedurilor de m!surare; - posibilitatea plas!rii traductoarelor $i circuitelor de m!sur! lng! proces; - comunicarea cuoperatorul automat (calculatorul) se poate face pe distan e mari, f!r! alterarea informa iei; - cre$terea vitezei opera iilor de m!surare; - posibilitatea de a controla condi iile de mediu (temperatur!, umiditate); - cre$terea preciziei de m!surare, ca urmare a elimin!rii erorilor datorate operatorului uman; - realizare unor opera ii suplimentare (sortarea obiectelor m!surate, afi$area rezultatelor, etc.). 2.2. Sisteme de m#surare computerizate Cunoscute sub diverse denumiri (sisteme de m!surare numerice, sisteme de m!surare digitale, sisteme computerizate de achizi ii de date, sisteme de m!surare cu microprocesoare), sistemele de m!surare computerizate se caracterizeaz! n primul rnd prin faptul c! dintr-un anumit punct al sistemului, semnalul electric purt!tor de informa ie este convertit din form! analogic! n form! digital! (numeric!). O parte din problematica sistemelor de m!surare computerizate se refer! la preluarea $i prelucrarea informa iei con inute n semnalele digitale, iar alt! parte la controlul procesului. De aceea n cadrul sistemelor de m!surare numerice se face distinc ie ntre sisteme de instrumentatie $i sisteme de control. 2.2.1. Sisteme de instrumenta ie Sistemele de instrumenta ie sunt sisteme de m!surare complexe, computerizate (sau dotate cel pu in cu un micropocesor), care au posibilitatea de a prelucra informa ia prevenit! din procesul de m!surare. Informa ia reprezint! date $i detalii cu privire la un obiect sau eveniment $i este purtat! prin semnale electrice. Sistemele de instrumenta ie au ca scop prelucrarea informa iilor provenite dintr-un sistem de m!surare f!r! a le modifica. Informa iile sunt transformate n semnale electrice care descriu evolu ia n timp a fenomenului fizic. Sistemele de instrumenta ie sunt sisteme deschise $i sunt destinate att efectu!rii m!sur!torilor propriu-zise ct $i analizei m!rimilor prelevate (Fig. 2.1.)

Traductoare

Sistem de instrumentatie
Proces

Observator

Fig.2.1: Locul sistemului de instrumenta%ie n procesul de m#surare

Sistemele de instrumenta ie, ca parte a sistemelor de m!surare computerizate, au n componen a lor unita i de prelucrare numeric! ( microprocesoare specializate sau sisteme de calcul) ceea ce confer! flexibilitate $i performan e ridicate. Tehnicile moderne de m!surare din diverse domenii sunt de neconceput f!r! sisteme de instrumenta ie $i necesit! cuno$tin e din domenii diferite (electronic!, m!sur!ri, traductoare, calculatoare etc ) 2.2.2. Sisteme de control Sistemele de control se deosebesc de sistemele de instrumenta ie prin aceea c! sunt destinate att prelucr!rii informa iilor prelevate prin m!surare, ct $i elabor!rii comenzilor pentru elementele de execu ie care ac ioneaz! asupra procesului supravegheat. Aceste sisteme sunt nchise, ntruct genereaz! corec ii pentru a men ine o anumit ! stare ntr-o evolu ie prestabilit!. n unele situa ii determinarea valorii m!rimii de m!surat trebuie f!cut! n condi ii de mediu bine determinate, fiind deci necesar! folosirea sistemelor de m surare cu parametri controla&i, care au att caracteristici de instrumenta ie ct $i de control. Schema bloc din Fig.2.2. descrie acest tip de sistem, n care partea de instrumenta ie asigur! prelevarea $i prelucrarea m!rimilor de m!surat, iar partea de control stabile$te condi iile de m!surare. Intr!ri proces

Elemente de execu ie

Proces

Traductoare

Ie$iri proces Procesare analogic! Condi ionere de semnal

SISTEM DE INSTRUMENTA&IE Sistem de calcul (prelucrarea datelor) datelor

Ie$iri analogice

Achizi ie de date Convertire A

Fig. 2.2. Schema bloc a unui sistem de instrumenta%ie / control

2.2.3. Clasificarea sistemelor de m!surare computerizate Avantajele oferite n diverse domenii de modalitatea digital! de transmitere a semnalelor purt!toare de informa ii au condus la utilizarea acesteia $i n procesele de m!surare. Cre$terea performan elor calculatoarelor au f!cut ca sistemele de m!surare cumputerizat! s! formeze o categorie distinct! care ncepe s! fie utilizat! preponderent comparativ cu sistemele m!surare exclusiv analogice. Una din cele mai utilizate clasific!ri ale sistemelor de m!surare computerizate, au la baz! protocolul utilizat pentru transmiterea semnalelor digitale(numerice). Astfel n ordinea n care diverse protocoale au nceput s! fie utilizate dar $i n ordinea complexita ii lor, sistemele de m!surare computerizate se clasific! n: -cu comunica ie serial!; -cu comunica ie paralel!; -cu pl!ci de achizi ii de date; -cu calculatoare de uz industrial. a) Sistemele de m surare computerizate cu comunica&ie serial reprezint! una din primele categorii de astfel de sisteme. Ap!rute odat! cu ideea utiliz!rii calculatorului n m!surare, ele au fost formate prin dotarea aparatelor de m!surare cu convertoare analog-digitale $i cu interfe e de comunica ie serial! prin intermediul c!rora informa ia privind valorile m!surate s! poat! fi transmise la calculator. Schema care eviden iaz! principalele componente ale unui sistem de m!surare computerizat cu comunica ie serial! este dat! n Fig. 2.3.

APARAT DE M(SUR( ANALOGIC Convertor A/N Interfa ! pentru comunica ii seriale

Calculator

Interfa ! pentru comunicatii seriale

Circuite de conectare $i condi ionare

Comenzi de configurare

Traductori

Fig.2.3: Structura unui sistem de m#surare computerizat# cu comunica%ie serial#

Dezvolt!rile ulterioare ale aparatelor de m!sur! analogice au permis ca modificarea unor parametri de configurare a acestora (domeniul de m!surare, factorul de amplificare etc) s! poat! fi efectuat! la primirea unei comenzi date de c!tre calculator $i transmis! aparatului de m!sur! prin interfa a de comunica ie serial!. Posibilit ! ile de

afi$are pe monitorul calculatorului a valorilor m!surate, de prelucrare $i de stocare n fi$iere de date, precum $i modificarea automat! (comandat! prin software) a parametrilor de lucru ai aparatelor de m!sur! analogice au condus la eliminarea unor func ii ale acestor aparate. Astfel componentele indicatoare (acul indicator) nregistratoarele, comutatoarele nu $i mai justificau prezen a datorit! dubl!rii func iilor respective de c!tre calculator. Prin aceast! simplificare aparatele de m!sur! analogice utilizate n sisteme computerizate cu comunica ie serial! pot fi reduse la circuite de conectare a traductoarelor, de condi ionare a semnalului analogic, de conversie analogdigital! (numeric!) $i de realizare a comunica iei seriale. Avantajul acestei simplific!ri const! n eliminarea unor componente electronice sau electromecanice cu consum energetic relativ mare, care pot influen a negativ procesul de m!surare. Datorit! vitezei relativ reduse de transmitere a informatiei n cazul comunica iei seriale, acest tip de sisteme de m!surare computerizate poate fi utilizat atunci cnd interfa a de comunicare serial! a aparatului analogic nu transmite c!tre calculator dect o parte din valorile m!surate. b) Sistemele de m surare computerizat cu comunica&ie paralel au o structur! similar! celor cu comunica ie serial!, pricipala diferen ! constnd n protocolul utilizat pentru transmiterea informa iei. Viteza sporit! de transmitere a informa iei face ca aceast! solu ie s! fie utilizat! pentru conectare la calculator a unor aparate pentru m!surarea unor m!rimi fizice cu varia ii foarte rapide. In plus, de$i aparatele utilizate n aceste sisteme pot fi monitorizate sau configurate de calculator prin intermediul interfe ei de comunica ie paralel!, ele pot s! con in! componente de vizualizare $ i stocare a semnalului sau componente de configurare. P!strarea acestor componente pe aparatele de m!sur! face posibil! utilizarea lor, n situa ia n care nu sunt conectate la calculator. Schema unui sistem de m!surare computerizat cu comunica ii paralele este aceea$i cu cea serial! (dat! n Fig.2.3.), singura deoserbire constnd n nlocuirea interfe ei pentru comunica ii seriale cu una pentru comunica ii paralele. c) Sistemele de m sur computerizate cu pl ci de achizi&ii se caracterizeaz! n primul rnd prin faptul c! opera ia de conversie a semnalului purt!tor de informa ie din forma analogic! n form! digital! nu mai este efectuat! de aparatul de m!sur! analogic ci de o componet! electronic! distinct! placa de achizi&ii date- montat! n calculator ca n Fig.2.4. Plac# de achizi%ii date Condi ioner de semnal
Multiplexor Circuite de e$antionare/memorare Convertor A /N

Traductoare
Convertor N/A

Calculator
Fig. 2.4. Structura general# a unui sistem de m#surare computerizat cu plac# de achizi%ie date

Pl!cile de achizi ii date necesit! ca semnalul analogic s! se ncadreze ntre anumite limite pentru valoarea tensiunii $i de aceea este necesar! prezen a unor aparate de condi ionare a semnalelor. Acestea au rol nu numai de a satisface cerin ele impuse de placa de achizi ie ci $i a celor rezultate din tipul $i caracteristicile constructive ale traductoarelor utilizate. Majoritatea opera iilor de configurare a acestor aparate sunt comandate de calculator prin intermediul pl!cii de achizi ie. Transferul de informa ie ntre aparatele de condi ionare a semnalului $i placa de achizi ie de date are loc ntr-un mod complex. O prima categorie de informa ii (informa ia con inut! n semnalul m!surat $ i condi ionat) este transferat! sub form! analogic! n sens unic c!tre placa de achizi ie de date $i este dedicat! convertorului analog-digital. A doua categorie de semnale purt!toare de informa ie este de natur! digital!. Acestea sunt dedicate fie comand!rii de c!tre placa de achizi ie a modului de lucru a condi ionerului de semnal, fie transmiterii de c!tre acesta a unor informa ii legate de starea n care se afl!. Prezen a convertorului analog-numeric(digital) n placa de achizi ii montat! n calculator confer! sistemului de m!surare flexibilitate $ i performan e sporite. Viteza de transmitere a informa iei provenite din m!surare c!tre microprocesorul calculatorului este mult mai mare comparativ cu sistemele de comunica ie paralel!. Modul n care placa de achizi ie realizeaz! transferul informa iilor c!tre $i de la microprocesor depinde de tipul de magistral! de date existent n structura calculatorului (AT, ISA, PCI, etc.). Transmiterea sub form! analogic! a semnalului de la modulul de condi ionare la calculator ridic! unele probleme n situa ia cnd distan a transmisiei este mare sau atunci cnd informa ia poate fi afectat! de factori perturbatori. Evitarea alter!rii informa iei n aceste cazuri se poate face fie prin introducerea unor componente suplimentare n sistemul de m!surare (de obicei modulatoare), fie prin luarea unor m!suri suplimentare de izolare $i ecranare a componentelor sistemelor de m!surare. Sistemele de m!surare computerizat! cu pl!ci de achizi ii sunt utilizate cu prec!dere n activit! i de cercetare experimental! (laboratoare, test!ri ini iale pentru sisteme de automatizare, etc.). d) Sistemele de m surare computerizat cu calculatoare de uz industrial utilizeaz! de asemenea pl!ci de achizi ii de date $i aparate de condi ionare a semnalelor. Deosebirea fa ! de sistemele cu pl!ci de achizi ie const! n faptul c! aceste componente mpreun! cu calculatorul sunt realizate sub form! de module ce se monteaz! pe un suport comun, ca n Fig.2.5. Suportul comun asigur! att o parte din comunica iile digitale dintre componentele sistemului de m!surare, ct $i etan$area $ i izolarea acestora fa ! de eventualii factori perturbatori din mediul de lucru (umiditate, praf, etc). Suport comun Traductoare Condi ioner de semnal Elemente de comand! Periferice Plac! de achizi ie Calculator industrial

Fig.2.5. Structura unui sistem de m#surare computerizat cu calculator de uz industrial

Transmiterea informa iilor ntre componentele montate pe suportul comun se efectueaz! dup! protocoale specifice acestui sistem de m!surare (VXI, MXI, PXI, etc.). Pe suportul comun pot fi montate n plus interfe e dedicate comunica iei cu alte aparate de m!sur! externe, att n serie ct $i n paralel, care comunic!, de obicei prin intermediul magistralei de date, cu calculatorul de uz industrial. Sistemele de m!surare computerizat! cu calculator de uz industrial sunt utilizate exclusiv n aplica ii industriale de monitorizare, control $i comand! n cadrul unor procese cu num!r mare de locuri de m!surare $i m!rimi de controlat (de ex.: centrale electrice, combinate siderurgice $i metalurgice etc.)

3. REPREZENTAREA DATELOR N SISTEMELE DE


M SURARE COMPUTERIZATE
3.1.Sisteme de numera#ie Prin sistem de numera ie se n elege totalitatea regulilor de reprezentare a numerelor prin simboluri (cifre !i litere). Sistemele de numera ie se mpart n [5] : - sisteme nepozi ionale - sisteme pozi ionale n cadrul sistemelor nepozi ionale valoarea num!rului este ob inut! prin nsumarea cifrelor din care este compus num!rul, cnd cifrele au aceea$i valoare sau cnd cifrele de rang mai mic sunt plasate la dreapta cifrei de rang superior $i prin sc!dere atunci cnd cele de rang inferior sunt plasate la stnga celor de rang superior. Un astfel de sistem utilizat $i la noi este sistemul roman (III, IV, VI, IX, X ). Sistemele pozi ionale sunt caracterizate prin baza sistemului, care reprezint! num!rul total de cifre utilizate iar cifrele au o anumit! semnifica ie n raport cu pozi ia din num!r $i de valoarea absolut! atribuit!. ntr-un sistem de numera ie pozi ional orice num!r poate fi scris sub forma: N=
n -1 i =- m

ai b i

(3.1)

n care: b - baza sistemului de numera ie; n - num!rul de cifre; a1......a n - cifrele sistemului.

n cazul numerelor naturale, reprezentarea lor se face printr-o expresie de forma: Nb = anbn-1 + an-1bn-2 +.....+a1b0 (3.2)

n care: b - baza sistemului de numera ie; ai - cifrele sistemului de numera ie; n - num!rul de cifre de la partea ntreag!; m - num!rul de cifre de la partea frac ionar! an-1- cifra cea mai semnificativ!. a-m cifra cea mai pu in semnificativ!.

ntruct cifrele au ponderi (valori, semnifica ii) diferite se spune c! sistemele reprezentate prin rel. (3.1) $i (3.2) sunt sisteme ponderate. Denumirea unui sistem de numera ie se atribuie dup! baza b utilizat!. Sistemele de numera ie pozi ionale, utilizate frecvent n calculatoarele electronice sunt: binar, octal, zecimal $i hexazecimal. Baza $i simbolurile utilizate pentru aceste sisteme sunt date n tabelul 3.1.
Sistemul de numera#ie binar octal zecimal hexazecimal Tab.3.1: Baza $i simboluri utilizate n unele sisteme de numera#ie Baza Simboluri utilizate 2 0; 1 8 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 10 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 16 0; 1; 2; 3; 4, 5, 6, 7, 8; 9; A; B; C; D; E; F

Sistemul zecimal este sistemul n care lucr!m n mod curent, acest sistem fiind cel mai vechi $i mai accesibil pentru operatorul uman. Sistemul binar este cel mai adecvat sistem de numera ie pentru prelucrarea datelor n interiorul calculatoarelor electronice, ns! din motive legate de operatorul uman, obi$nuit s! lucreze cu sistemul zecimal, rezultatul m!sur!rilor trebuie afi$at n

acest sistem. Sistemul binar cu doar dou! cifre, este cel mai simplu posibil, foarte fiabil $i u$or de realizat. O cifr! binar! se nume$te bit. Folosirea sistemului binar n domeniul aparatelor de m!sur! numerice, al calculatoarelor $i echipamentelor periferice se bazeaz! pe cele 2 st!ri (nchis $ i deschis) care corespund celor dou! cifre: 1- trece $i 0- nu trece. Cele dou! st!ri pot fi atribuite curentului electric atunci cnd acesta trece sau nu trece printr-un circuit electric. Aceast! idee simpl! a dus la dezvoltarea lumii informatice de ast!zi. Realizarea fizic! a reprezent!rii datelor n sistemul binar se face utiliznd circuite electrice, cu dou! st!ri, cum ar fi: un contact deschis (0) sau nchis (1); un nivel sc!zut (0) sau ridicat (1) de tensiune; un LED stins (0) sau aprins (1) etc. Sistemele octal $i hexazecimal sunt sisteme intermediare utilizate n anumite coduri de reprezentare. 3.2. Conversia datelor Trecerea datelor dintr-un sistem de numera ie n altul se nume!te conversie. Ca metod! de conversie se utilizeaz!, de regul!, mp!r irea $i nmul irea bazelor. 3.2.1. Conversia din zecimal n binar Din rela ia (3.2) rezult! c! un num!r zecimal poate fi reprezentat n binar printro sum! de puteri descresc!toare a cifrei 2, la care coeficien ii a1..an pot lua numai valorile 0 $i 1. Pentru reprezentarea unui num!r n sistemul binar, prin conven ie, se noteaz! numai ace$ti coeficien i. Una din metodele cele mai folosite pentru trecerea din sistemul zecimal n sistemul binar este metoda mp!r irilor succesive: se mparte num!rul zecimal la 2, restul acestei mp!r iri (0 sau 1) d! cifra a1 din rela ia (3.2): Ctul ob inut se mparte din nou la 2 s.a.m.d. pn! cnd ultimul ct este zero. Exemple: 10. S! se converteasc! n binar num!rul 154. Rezolvarea se face prin mp!r iri succesive la 2 iar num!rul binar se ob ine folosind procedura dat! n tab 3.2
mp!r iri succesive Ctul Restul Citirea nr.binar 154:2 77 0 Tab. 3.2 Exemplu de conversie a unui num'r zecimal n binar 77:2 38:2 19:2 9:2 4:2 2:2 1:2 38 19 9 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1

A$adar (154)10 ' (10011010)2 20. Folosind procedura descris! n Tab.3.2 s! convertim numerele 0 ..... 10, 255 $i 256 din sistemul zecimal n sistemul binar:
Zecimal)Binar 0 ' 0 (1 bit) 1 ' 1 (1 bit) 2 ' 10 (2 bi i) 3 ' 11 (2 bi i) 4 ' 100 (3 bi i) Zecimal)Binar 5 ' 101 6 ' 110 7 ' 111 8 ' 1000 9 ' 1001 (3 bi i) (3 bi i) (3 bi i) (4bi i) (4bi i) Zecimal)Binar 10 ' 1010 . . 255 ' 11111111 256 ' 100000000 (4 bi i) (8 bi i) (9 bi i)

Observa ii : 10. Pentru conversia numerelor 0 $i 1 este necesar cte 1 bit, pentru 2 $i 3 sunt necesari cte 2 bi i, pentru 47 cte 3 bi i, pentru 810 cte 4 bi i $.a.m.d.; pentru 255 sunt necesari 8 bi i iar pentru 256 este nevoie de 9 bi i; 20. Calculatoarele moderne folosesc: octe i, care au deci o dimensiune de 8 bi i, 16 bi i numite cuvinte, 24, 32 sau chiar 64 de bi i; 30. Numerele de la 0 la 255 pot fi reprezentate prin 8 bi i, ad!ugnd 0 sau 1(n func ie de codul utilizat) n fa a num!rului binar, atunci cnd num!rul de bi i este mai mic dect 8. 3.2.2. Conversia din binar n zecimal Conversia numerelor din sistemul binar n sistemul zecimal se face prin nmul irea cifrelor 0 $i 1 care formeaz! num!rul binar cu cifra 2 la puterea dat! de pozi ia cifrelor 0 $i 1 n cadrul num!rului innd cont c! la un num!r de n cifre primul exponent al lui 2 este n-1 conform rela iei 3.2. Exemple: S! se converteasc! din sistemul binar n sistemul zecimal numerele (101)2 $ i (10001)2 (101)2 = 122 +021 + 120 = (5)10 (10001)2 = 124 +023 + 022 +021 + 120 = (17)10 3.2.3. Conversia sistemelor de numera ie n calculatoarele electronice Coresponden a celor 4 sisteme de numera ie utilizate n prelucrarea datelor prin intermediul calculatoarelor electronice este ar!tat! n Tab 3.3
Tab. 3.3 Conversia sistemelor de numera#ie Sistemul zecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sistemul binar 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Sistemul octal 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 Sistemul hexazecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Analiznd Tab. 3.3 se observ! c! din punct de vedere matematic sistemul binar este sistemul cu baza cea mai mic! posibil! $i care simplific! mult opera iile fundamentale (adunarea $i nmul irea) pentru care exist! numai dou! reguli: 1+1=(10) 2 $i 1*1=(1) 2 Dezavantajul sistemului binar este c! necesit! un num!r mult mai mare de cifre dect celelalte sisteme (zecimal, octal, hexazecimal) $i n plus anumite opera ii de calcul conduc la scheme numerice complicate. Pentru a elimina aceste neajunsuri $i a realiza o

scriere mai compact!, se utilizeaz! sistemele octal $i hexazecimal. Trecerea dintr-un sistem de numera ie cu baza egal! cu o putere a lui 2 (octal $i hexazecimal) n sistemul binar $i invers, se face prin simpla grupare a cifrelor binare (puterea lui 2 d! num!rul cifrelor din grup), ca n exemplele urm!toare: Exemple: 1. S! se treac! num!rul hexazecimal 15AF16 n sistem binar Pe baza datelor din Tab. 3.3 se exprim! fiecare cifr! utiliznd grupuri de cte 4 bi i (16 = 24). A$adar: 15AF16 = 0001 0101 1010 11112 1 5 A F 8 D 3 4

2. S! se g!seasc! corespondentul num!rului 1000 1101 0011 0100 n sistemul hexazecimal; Folosind Tab.3.3 se ob ine num!rul 8D3416 Conversia octal ' binar $i invers se face prin gruparea cifrelor binare cte 3 (8 = 23) 3.3. Opera#ii efectuate de calculatoarele electronice Pentru a fi util un calculator trebuie s! fac! multe opera ii, de la opera ii simple de matematic! pn! la reglarea unor parametri ai unui proces tehnologic. Toate informa iile (numere, cuvinte, imagini etc.) sunt formate din diferite combina ii ale celor dou! cifre ale sistemului binar 0 $i 1 - $i sunt prelucrate sau stocate de un PC tot sub form! de numere binare. A!adar pentru un calculator totul cifre, opera ii matematice, litere, cuvinte, imagini grafice !i instruc iuni software reprezint$ numere binare. Cea mai simpl! opera ie matematic! pe care o poate efectua un calculator este adunarea. Dac! poate aduna numere atunci poate efectua orice opera ie matematic! ntruct nmul irea este o adunare repetat!, sc!derea poate fi considerat! ca o adunare cu un num!r negativ iar mp!r irea este o sc!dere repetat! Deoarece exist! doar dou! st!ri posibile pentru un ntrerup!tor, deschis (dezactivat) $i nchis (activat), pentru a manipula numerele binare sunt folosi i tranzistori pe post de comutatori de mare vitez!. Un tranzistor deschis prin care nu trece curent electric reprezint! un 0 iar un tranzistor nchis, care permite trecerea curentului electric reprezint! un 1(Fig.3.1).

Puls ceas

Puls ceas

Deschis (inactiv)

nchis (activ)

Fig.3.1: Cele dou' st'ri posibile ale unui comutator

Trecerea unui impuls de electricitate este reglementat de ceasul PC-ului, care stabile$te viteza cu care lucreaz! un calculator. Cu ct ceasul bate mai repede, cu att calculatorul lucreaz! mai rapid. Viteza cu care lucreaz! un PC este m!surat! n MHz, adic! milioane de oscila ii pe secund!.

Curentul care trece printr-un tranzistor poate fi folosit pentru a ac iona asupra unui alt tranzistor, activndu-l sau dezactivndu-l, pentru a-i schimba pozi ia n care se g!se$te. Un asfel de aranjament poart! denumirea de poart$, ntruct este asem!n!tor deschiderii unei por i care permite sau nu trecerea $i st! la baza efectu!rii tuturor opera iilor. Prin conectarea ntrerup!toarelor tranzistorizate n montaje numite por i logice este posibil! efectuarea opera iilor logice simple. Poarta preia un impuls electric reprezentnd un num!r binar ca intrare $i produce o ie$ire reprezentat! printr-un alt num!r binar. Milioane de por i sunt interconectate n microprocesoare, cu ajutorul c!rora se pot efectua calcule complexe. Principalele por i logice sunt[6]: Poarta NOT reprezint! cea mai simpl! opera ie care poate fi f!cut! cu un tranzistor. Aceast! poart! este alc!tuit! dintr-un singur tranzistor $i este conceput! pentru a prelua o intrare de la ceas $i una de la alt tranzistor $i a produce o singur! ie$ire care este ntotdeauna opusul intr!rii pe tranzistor (Fig.3.2). Cnd curentul de la un alt tranzistor (care reprezint! un 1) este trimis unei por i NOT, tranzistorul propriu al por ii se comut! pe pozi ia deschis, ceea ce face ca ie$irea din poart! s! fie un 0. Cnd tranzistorul nu prime$te nici un semnal (intrarea este 0), tranzistorul por ii NOT este nchis, astfel c! pulsul ceasului trece prin el $i produce o ie$ire de 1.
Bit intrare 1 Bit intrare 0 Opera#iile por#ii NOT
INTRARE DE LA CEAS INTRARE DE LA ALT TRANZISTOR IE*IRE

Puls ceas Bit ie$ire 0

Puls ceas Bit ie$ire 1

1 1

1 0

0 1

Fig.3.2: Configura#ii ale por#ii NOT $i opera#iile pe care le efectueaz'

Deoarece o poart! NOT inverseaz! ntotdeauna semnalul de intrare, aceasta mai este numit! $i inversor. Por ile NOT grupate mpreun! n diferite combina ii creaz! alte por i logice, fiecare dintre acestea avnd o linie de primire a pulsurilor de la ceas $i alte dou! linii de intrare pentru pulsurile de la alte por i logice. Poarta OR creaz! bitul 1 dac! fie prima fie a doua intrare este un 1 $i bitul 0 atunci cnd ambele intr!ri sunt 0 (Fig.3.3).
Intr'ri
0 0 1 0 0 1 1 1

Opera#iile por#ii OR
PRIMA INTRARE 0 1 0 1 A DOUA INTRARE 0 0 1 1 IE*IRE 0 1 1 1

Ie$iri Fig.3.3: Configura#ii ale por#ii OR $i opera#iile pe care le efectueaz'

Poarta AND are o ie$ire de 1 numai dac! ambele intr!ri sunt 1; pentru toate celelalte intr!ri ie$irile sunt 0 (Fig.3.4)

Intr'ri
0 0 1 0 0 1 1 1

Opera#iile por#ii AND


PRIMA INTRARE 0 1 0 1 A DOUA INTRARE 0 0 1 1 IE*IRE 0 0 0 1

Ie$iri

Fig.3.4: Configura#ii ale por#ii AND $i opera#iile pe care le efectueaz'

Poarta XOR are ie$irea 0 dac! ambele intr!ri sunt 0 sau 1 $i genereaz! un 1 atunci cnd una dintre intr!ri este 1 $i cealalt! este 0 (Fig. 3.5)
Intr'ri
0 0 1 0 0 1 1 1

Opera#iile por#ii XOR


PRIMA INTRARE 0 1 0 1 0 1 A DOUA INTRARE 0 0 1 1 IE*IRE 0 1 1 0

Ie$iri

Fig.3.5: Configura#ii ale por#ii XOR $i opera#iile pe care le efectueaz'

Fundamentul tuturor opera iilor pe care le efectueaz$ un calculator se bazeaz$ pe diferite combina ii de por i logice. Opera iile matematice pe care le execut! un calculator sunt realizate prin aranjamente de por i diferite, numite half-adders $i full-adders (Fig.3.6). Un half-adder este format dintr-o poart! XOR $i o poart! AND, ambele primind acelea$i intr!ri, reprezentnd un num!r binar cu o singur! cifr!. Un full-adder este alc!tuit din mai multe half-adder-e $ i alte comutatoare.
2 1 +
BI, I INTRARE

+ 0 + 1

3 1

ZECIMAL BINAR

1 1

ZECIMAL BINAR

1 FULL-ADDER

HALF-ADDER

1 1 1 1 AND HALF-ADDER 1 0 = 2
ZECIMAL OR

1 1
XOR

1 AND

1 XOR

1 XOR

AND

0 0
AND

0 0
XOR

1 0 = 5

a)

b)

ZECIMAL

Fig.3.6: Opera#ia de adunare efectuat' de un calculator electronic a) cu half-adder; b) cu full-adder

3.4. Coduri de reprezentare intern' a datelor Reprezentarea datelor n calculatoare se realizeaz! prin succesiuni de cifre binare. In aplica ii practice se utilizeaz! date $i informa ii exprimate prin numere reale sau litere ale unui alfabet. De aceea este necesar ca datele externe s! fie transformate ntr-o form! accesibil! calculatorului. Aceast! opera ie se nume$te n limbaj informatic codificare $ i se realizeaz! prin coduri de reprezentare intern! a datelor. Prin codificare se atribuie fiec!rui caracter extern o secven ! de cifre binare. Pentru a se reveni la formatul extern al datelor, la ie$irea din sistemul de calcul se aplic! un proces de decodificare. Opera ia de codificare poate fi definit! astfel: Fiind date dou! mul imi A $i B, a codifica elementele mul imii A prin elementele mul imii B nsemn! a realiza o coresponden ! ntre fiecare element a ( A $i o secven ! de elemente b ( B. Codurile de reprezentare intern! a datelor trebuie s! asigure nu numai simpla conversie a datelor externe ntr-o form! accesibil! calculatorului ci $i posibilit! i de gestionare u$oar! n opera iile logice $i de calcul, precum $i protec ie mpotriva perturba iilor accidentale. Dup! natura elementelor mul imii de codificat (A) codurile pot fi numerice $ i alfanumerice. Codurile numerice reprezint! cele 10 cifre zecimale iar cele alfanumerice reprezint ! cifrele zecimale, literele alfabetului (mari $i mici), semnele de punctua ie $i unele secven e de comand! sau control. 3.4.1. Codurile numerice pot fi ponderate sau neponderate Codurile ponderate sunt acele coduri n care fiec!rei cifre zecimale i se asociaz! o secven ! de cifre binare. Fiecare rang al secven ei are o anumit! pondere. Deci fiecare cifr! zecimal! se exprim! cu rela ia N= ai q i n care ai poate lua valoarea 0 sau 1 iar qi
i =1 3

reprezint! ponderea pozi iei corespunz!toare codului. Cele mai utilizate coduri ponderate sunt date n Tab 3.4
Cifra zecimal' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Codul 8421 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 Tab.3.4: Coduri numerice ponderate Codul 2421 Codul 5421 0000 0000 0001 0001 0010 0010 0011 0011 0100 0100 1011 1000 1100 1001 1101 1010 1110 1011 1111 1100

Codul 8421 (zecimal-binar) are ca pondere puterile lui 2(2 3 , 2 2 , 2 1 , 2 0 ). Fiecare tetrad! binar! reprezint! exprimarea unei cifre zecimale n sistemul binar. Codul 2421 se caracterizeaz! prin utilizarea ponderii 2 n dou! pozi ii din tetrad!. Primele 5 numere au n pozi ia nti cifra 0 iar urm!toarele 5 numere au n pozi ie nti cifra 1. Codul 5421 se caracterizeaz! prin aceea c! cifrele zecimale 5.....9 se deosebesc de cifrele zecimale 0....4 numai prin prima pozi ie (1 n locul lui 0).

Codurile neponderate se caracterizeaz! prin faptul c! trecerea de la o cifr! zecimal! la urm!toarea se face prin modificarea unui singur rang binar n tetrad!. Aceste coduri nu respect! legea de compozi ie dat! de rel. (3.1) sau (3.2), ns! prezint ! anumite avantaje practice. Cele mai utilizate coduri neponderate sunt prezentate n Tab.3.5.
Cifra zecimal' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tab 3.5 Coduri numerice neponderate Codul EXCES 3 Codul GRAY Codul 2 din 5 0011 0000 00011 0100 0001 00101 0101 0011 00110 0110 0010 01001 0111 0110 01010 1000 0111 01100 1001 0101 10001 1010 0100 10010 1011 1100 10100 1100 1101 11000

Codul EXCES 3 se ob ine din codul 8421 prin adunare la fiecare tetrad! a cifrei 3 n binar (adic! 0011). Cifrei 0 i corespunde o secven ! de bi i semnificativi ceea ce permine a se face distinc ie ntre o loca ie de memorie liber! $i o loca ie care nmagazineaz! cifra 1. Este un cod rezistent la perturba ii deci poate fi ffolosit pentru transmiterea datelor la distan !. Codul GRAY se caracterizeaz! prin faptul c! trecerea de la o cifr! zecimal! la alta se face prin modificarea unui singur rang binar din tetrad!. Acest cod se utilizeaz! n domeniul instrumenta iei industriale. Codul 2 din 5 utilizeaz! pentru codificarea cifrelor zecimale 5 pozi ii binare, din care 2 cifre sunt semnificative (au valoarea 1). 3.4.2. Codurile alfanumerice utilizeaz! de obicei 6,7,8 sau 16 bi i. Aceste coduri reprezint! toate caracterele unui alfabet prin secven e de cifre binare. Codurile care lucreaz! pe 8 bi i ofer! 256 de combina ii distincte, ceea ce reprezint! mai mult dect num!rul total al caracterelor ce apar pe tastatura unei ma$ini de scris. Cele mai utilizate coduri alfanumerice n sistemele electronice de calcul sunt EBCDIC, ASCII $i UNICODE. Codul EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) este pe 8 bi i $ i deci poate reprezenta maxim 256 caractere. n acest cod cele 10 cifre zecimale sunt reprezentate - n primii 4 bi i, invariabil prin 1111 (n hexazecimal F) iar urm!torii 4 bi i arat! cifra n succesiunea respectiv!. Literele alfabetului latin sunt mp!r ite n trei grupuri: de la A la I, la care primii 4 bi i sunt invariabil 1100 (n hexazecimal C) de la J la R, la care primii 4 bi i sunt invariabil 1101 (n hexazecimal D) de la S la Z, la care primii 4 bi i sunt invariabil 1110 (n hexazecimal E) De$i a cunoscut o larg! r!spndire acest cod nu este standardizat, fiind utilizat n prezent numai pe echipamentele IBM de mari dimensiuni. Codul ASCII (American Standard Code for Information Interchange) se ntlne$te n dou! variante: pe 7 $i pe 8 bi i. Cel pe 7 bi i este standardizat $i recomadat de ISO (International Standard Organisation). Cu acest cod (pe 7 bi i) se pot realiza 128 de combina ii, reprezentnd caractere (adic! litere), cifre $i semne speciale (necesare unei ma$ini de scris). n plus, cu acest cod se pot executa $i comenzi destinate mai ales

func iilor de terminal (retur de car la sfr$itul rndului, avans de linie, pagin! nou! etc.). Codul ASCII se folose$te $i pe liniile de comunica ie dintre calculator $i periferice (tastatur!, imprimant! etc.) Spre deosebire de alte coduri ASCII face diferen a dintre literele mari $i cele mici. n acest scop bitul 6 se schimb! din 0 n 1. Exist! $i alte comenzi care pot fi realizate cu acest cod, cum ar fi SI (Shift In), SO (Shift Out) care realizeaz! comutarea dintre setul ASCII $i alte seturi de caractere din alte limbi, n afar! de englez!. n Tab. 3.6 sunt redate cteva exemple de simboluri $i caractere codificate n EBCDIC $i ASCII.
Caracterul extern 0 1 2 3 8 9 A B H I J R S Z Spa iu Tab.3.6: Exemple de coduri EBCDIC $i ASCII EBCDIC ASCII n binar n hexazecimal n binar n octal 11110000 F10 0110000 60 11110001 F1 0110001 61 11110010 F2 0110010 62 11110011 F3 0110011 63 11111000 F8 0111000 70 11111001 F9 0111001 71 11000001 C1 1000001 101 11000010 C2 1000010 102 11001000 C8 1001000 110 11001001 C9 1001001 111 11010010 D1 1001010 112 11011001 D9 1010010 122 11100010 E2 1010011 123 .. 11101001 E9 1011010 132 01000000 40 0100000 40

Codul UNICODE este un cod alfanumeric pe 16 bi i care tinde s! nlocuiasc! codurile pe 8 bi i. Astfel codul ASCII devine un subcod al UNICODE. Principalul avantaj al acestui cod const! n faptul c! are mai mult de 256 caractere. Unele limbaje de programare, cum ar fi JAVA, folosesc deja caracterele UNICODE. n Tab 3.7 sunt prezentate cteva exemple de caractere codificate cu UNICODE.
Tab. 3.7 Exemple de caractere codificate cu UNICODE Codificare UNICODE \U0030-\U0039 \U0041-\U0050 \U0057 \U0061-\U0070 Corespondent ASCII 0-9 A-Z a-z Utilizare cifre Litere mari latine Liniu a de subliniere Litere mici latine

3.5.Informa#ia digital' 3.5.1. Avantajele informa iei digitale Cuvntul digital folosit n informatic! $i electronic! are un n eles exact nsemnnd codificat sub form$ de numere. Revolu ia digital!, care a schimbat multe

din aspectele vie ii noastre, se bazeaz! pe faptul c! toate datele texte, imagini, sunete, $i chiar formele spa iale ale obiectelor pot fi convertite ntr-un $ir de numere binare, ce pot fi prelucrate $i stocate n calculatoare. Numerele binare se potrivesc perfect stoc!rii $i transmiterii electronice a datelor, ntruct nu au nevoie dect de dou! st!ri: nchis (1) $i deschis (0). Un alt avantaj al folosirii informa iilor sub form! digital! const! n posibilitatea copierii $i compact!rii (prin recodificare la dimensiuni mai mici). In plus, ele pot fi stocate $i transmise folosind acelea$i metode, indiferent de tipul de date (text, imagine, sunet etc.) 3.5.2. Codificarea informa iei Pentru producerea datelor digitale, exist! dou! metode distincte [7]: a) metoda diviz$rii const! n mp!r irea unui obiect n p!r i foarte mici, m!surarea pe fragmente $i nregistrarea m!sur!torilor sub form! numeric!. Cu ct obiectul este mai fragmentat, cu att descrierea sa digital! este mai apropiat! de cea real!, ns! acurate ea depinde $i de precizia de nregistrare. Astfel, o descriere care folose$te 24 de bi i (trei octe i) este mai precis! dect una care folose$te doar 8 bi i (un octet). Digitizarea imaginilor este un bun exemplu de aplicare practic! a metodei diviz!rii: O fotografie este digitizat! prin divizarea ei n mii de elemente de imagine, numite pixeli, urmat! de codificarea culorii pentru fiecare pixel prin numere binare. Versiunea digital! a imaginii se nume$te bitmap (hart! de bi i). De regul! culoarea fiec!rui pixel este codificat! prin trei numere de 8 bi i, reprezentnd culorile ro$u, verde $i albastru care, atunci cnd sunt combinate dau acea culoare. Imaginile digitale de nalt! calitate folosesc 24 de bi i (trei octe i) pentru a nregistra culoarea fiec!rui pixel, ceea ce permite codificarea a 16 milioane de nuan e (true colour). b) metoda re et$- const! n realizarea unui obiect sub forma unor serii de instruc iuni codificate digital. Aceast! metod! este mult mai economic!, ntruct ocup! un spa iu de stocare mic (ca dimensiune a fi$ ierului). De exemplu un sunet poate fi codificat prin fragmentarea $i m!surarea formei de und!. In acest fel, muzica digital! poate fi creat! prin abordarea re et! folosind o Interfa ! Digital! pentru Instrumente Muzicale (MIDI) conectat! la un calculator. Prin aceast! metod! se nregistreaz! muzica sub forma unor secven e de cod care reprezint! notele, durata lor, t!ria sunetului etc.

4. SEMNALE UTILIZATE N SISTEMELE DE


M SURARE COMPUTERIZATE
4.1. Defini#ie. Tipuri de semnale Se nume te semnal varia#ia n timp a unei m$rimi fizice, capabil$ s$ poarte o informa#ie ce poate fi m$surat$. Semnalele pot fi de natur$ neelectric$ (acustice, mecanice, biologice) sau electric$ (electromagnetic$). Semnalele neelectrice pot fi modelate prin semnale electrice (tensiune sau curent) i, ntruct doar acestea sunt utilizate n sistemele de m$surare computerizate, n cele ce urmeaz$ prin no#iunea de semnal se va n#elege semnal electric. De regul$, ntr-un sistem de m$surare computerizat, semnalele de intrare sunt analogice. Calculatoarele sunt concepute s$ manipuleze date digitale, sub form$ de numere. Un sistem de m$surare computerizat trebuie s$ converteasc$ toate intr rile analogice pe care le prime te n valori numerice (digitale), ntruct numai acestea pot fi prelucrate de calculatoare. In sens invers, multe dintre rezultatele prelucr$rii digitale efectuate de calculator trebuie s$ fie reconvertite n semnale analogice, atunci cnd acestea devin ie#iri. Rezult$ a adar c$ sistemele computerizate lucreaz$ cu dou$ tipuri de semnale: semnale analogice i semnale numerice (digitale). Semnalele analogice sunt semnale m$surabile care variaz$ continuu n timp; modelarea lor matematic$ poate fi f$cut$ cu rela#ia: y = f (x) (4.1)
unde y este o func#ie continu$ iar x este variabil$

Exemple de semnale analogice : semnalele sonore (sunetele), tensiunea dat$ de un termocuplu care m$soar$ temperatura dintr-un cuptor, semnalul electric aplicat pe bobina unui difuzor etc. Semnalele analogice sunt simple, u or de exprimat analitic i pot fi m$surate direct cu aparate relativ simple. O serie de neajunsuri, ntre care faptul c$ sunt sensibile la imperfec#iunile c$ilor de transmisie i prelucrare, fac ca aceste semnale s$ piard$ din precizie dup$ fiecare opera#ie aplicat$ asupra lor ( amplificare, multiplicare etc.). Aceste neajunsuri apar datorit$ faptului c$ informa#ia purtat$ de semnalele analogice este grefat$ pe amplitudine i ca atare peste semnalul de baz$-purt$tor de informa#ie se pot suprapune cu u urin#$ i alte semnale, provenite din surse exterioare sau chiar interioare sistemului. Semnale numerice (digitale) sunt semnale discrete, sub form$ de impulsuri, la care informa#ia nu este grefat$ pe amplitudine ci pe frecven#$. Ca atare, aceste semnale sunt mai pu#in sensibile la perturba#ii i la imperfec#iunile canalelor de transmitere. n compara#ie cu semnalele analogice, avantajele semnalelor digitale sunt evidente: - informa#ia este mult mai precis$, ntruct transmiterea ei se bazeaz$ pe timp i nu pe amplitudine (etaloanele de timp sunt mult mai precise dect cele de tensiune); - asupra lor se pot aplica opera#ii de calcul, memorare, multiplexare etc.; - n cursul prelucr$rii lor precizia asupra m$rimii primare se conserv$. Semnalele digitale sunt mai dificil de exprimat analitic, necesit$ benzi mai largi pentru transmisie i componente de electronic$ rapid$. n pofida acestor neajunsuri, semnalele numerice sunt tot mai mult utilizate n tehnica de calcul, achizi#ia i prelucrarea datelor, echipamente de comunica#ii, bunuri de larg consum etc. In func#ie de evolu#ia lor n timp semnalele pot fi deterministe (descrise de legi cunoscute i care au valori bine precizate) i aleatoare (care au valori ce pot fi m$surate cu o anumit$ probabilitate).

4.2. Reprezentarea semnalelor prin modele matematice Prelucrarea semnalelor implic$ utilizarea unor modele matematice care trebuie s$ fie ct mai apropiate de realitate i s$ fie u or de implementat pe echipamentele de calcul. In plus, aceste modele trebuie s$ fie ct mai simple, pentru a mic ora volumului de calcul i deci timpul de prelucrare. 4.2.1. Reprezentarea semnalelor analogice prin modele matematice Fie x(t) o func#ie prin care se modeleaz$ un semnal analogic. Pentru a putea efectua o serie de prelucr$ri asupra acestui semnal ntr-un sistem numeric, se caut$ o reprezentare analitic$ de forma: x (t ) = astfel nct: a) eroarea D = x(t ) n=1 n =1

a n xn (t ) ;

tR
a n xn (t )
N

(4.1) (4.2)

s$ fie ct mai mic$ i s$ scad$ pe m$sur$ ce N cre te; b) mul&imea func&iilor xn(t): M(x) = { xn(t)} (4.3) s$ poat$ fi reprodus$ ct mai avantajos din punct de vedere tehnic; c) coeficien&ii an s$ poat$ fi determina#i u or prin calcule simple. Se observ$ c$ rel.(4.1) urm$re te s$ exprime evolu#ia continu$ a unui fenomen printr-o sum$ de evolu#ii discrete. Acest lucru este posibil cu ajutorul seriilor de func#ii ortogonale, dintre care cele mai cunoscute i utilizate sunt seriile Fourier, Walsh i Haar sau prin transform$ri integrale, dintre care cea mai cunoscut$ este transformata Fourier. 4.2.1.1. Transformata Fourier Transformata Fourier reprezint$ o transformare liniar$ din domeniul timp n domeniul frecven#$, adic$: x(t)
Fourier

X(w)

(Transformata Fourier direct$)

unde x(t) este func#ia ce reprezint$ evolu#ia semnalului n timp (func#ia real$) iar X(w) este spectrul s$u (o func#ie complex$, al c$rui argument reprezint$ spectrul de faz$ iar modulul s$u reprezint$ spectrul de amplitudini sau con#inutul n armonici). Pentru o func#ie x(t) care descrie un semnal oarecare transformata Fourier este prin defini#ie: X (w ) = x (t ) e - jwt dt
- +

"wR

(4.4)

(4.5) i se noteaz$ simbolic X(w) = F x(t) Transformata Fourier invers face trecerea din domeniul frecven#$ n domeniul timp adic$: X(w) x(t) (Transformata Fourier invers$) Aceast$ transformare este definit$ prin rela#ia: 1 + x (t ) = X (w )e jwt dw (4.6) 2p i se noteaz$ simbolic x(t) = F-1X(w) (4.7) Este evident c$ x(t) = F-1[X(w)], adic$ transformarea este biunivoc$: x(t)
Fourier Fourier - 1

X(w)

ceece ce confer$ un mod convenabil de prelucrare a semnalelor n domeniul frecven#$. Func#ia x(t) se nume te func&ie original iar X(w) poart$ denumirea de func&ie imagine. 4.2.1.2. Func&ia de densitate spectral Fie x(t) X(w) (semnalul i imaginea sa n frecven#$). Expresia energiei semnalului este: E = x(t ) dt = x (t ) x * (t )
2 - +

Fourier

(4.8)

nlocuind pe x(t) prin rela#ia corespunz$toare transformatei Fourier i rearanjnd termenii se ob#ine: + 1 + E= X ( w ) x * (t )e jwt dt dw (4.9) 2p Se observ$ c$ n paranteza acolad$ din membrul drept al rela#iei (4.9) se reg$se te X(w) astfel c$ egalnd rela#iile (4.9) cu (4.8) se ob#ine: + 1 + 2 2 ( ) = (4.10) x t dt X (w ) dw - 2p Rela#ia (4.10) este cunoscut$ sub numele de Teorema Rayleigh a energiei. Reprezentarea grafic$ a func#iei X(w), respectiv arg(w) constituie diagrama spectral$ echivalent$ a spectrului de amplitudini, respectiv de faze. Func#ia X (w ) 2p reprezint$ func&ia de densitate spectral a energiei semnalului. Graficul acestei func#ii d$ informa#ii asupra benzii energetice a semnalului, care cuprinde intervalul de frecven#e n care este concentrat$ cea mai mare parte din energia semnalului.

4.2.1.3. Distribu&ii, func&ii singulare #i utilizarea lor n analiza semnalelor Se nume te distribu#ie procesul de atribuire printr-o func#ional$ f(t) a unor valori date Nf(x) unei func#ii x(t), c$reia i se pun prin ipotez$ condi#ii suplimentare. n cazul semnalelor, descrise printr-o func#ie x(t), tR, procesul de atribuire de valori se define te prin rela#ia:

- x(t ) f (t )dt = N f ( x)

(4.11)

Se nume te distribu#ie Dirac (notat$ d(t)) o func#ional$ care atribuie unei func# ii continu$ n t = 0 valoarea x(0). Rezult$ urm$toarea rela#ie de defini#ie:

- x(t ) (t )dt = x(0)


a c$rei reprezentare grafic$ este dat$ n Fig.4.4. d(t)

(4.12)

Fig.4.4: Reprezentarea distribu#iei Dirac

t Cele mai importante propriet$#i ale func#iei d(t) sunt: 1 - (at ) = (t ) a - x (t ) (t - t )dt = x(t ) -

(4.13)

- Fd(t) = 1 O succesiune periodic$ de impulsuri unitare conduce la func#ia:

d(t) =

(t - kt0 )
-

(4.14)

numit$ func#ie periodic$ i care reprezentat$ grafic arat$ ca n Fig. 4.5:


d(t)

Fig.4.5: Reprezentarea func#iei d periodic$ n timp -2t0 -t0 t0 2t0 t

Aplicnd transformata Fourier rela#iei (4.14) se ob#ine: 2p + (4.15) F t0 (t ) = (w - nW0 ) t0 - Comparnd rel.(4.15) cu rel. (4.14) se observ$ c$ suma din rel. (4.15) reprezint$ o func#ie d periodic$ n domeniul frecven#ei; se noteaz$: W0 (w ) = (w - nW 0 )
- +

(4.16)

ntruct W0=2p/t0, nlocuind n rel (4.15) se ob#ine: Fdt0(t)=W 0dW0(w) (4.17) Rela#ia (4.17) arat$ c$ transformata Fourier a unei func#ii d periodic$ n timp este propor#ional$ cu o func#ie d periodic$ n frecven#$. Reprezentarea grafic$ a acestei func#ii arat$ ca n Fig.4.6
dW0 (w)

-2W0

-W0

W0

2W0

Fig.4.6: Reprezentarea func#iei d periodic$ n frecven#$

4.2.1.4. Convolu&ia semnalelor analogice Fie dou$ semnale x1(t) i x2(t). Se nume te func#ie de convolu#ie a celor dou$ semnale integrala: x(t ) = - x1 (t ) x2 (t - t )dt
+

(4.18)

i se noteaz$ x(t) = x1(t) x2(t) (4.19) Exist$ o teorem$ care spune c$ transformata Fourier a func#iei de convolu#ie este produsul algebric al transformatelor Fourier ale semnalelor din produs, adic$: X(w) = X1(w) X2(w) (4.20) Func#ia de convolu#ie n frecven#$ n raport cu func#iile de densitate spectral$ X1 (w) #i X2(w) se define te prin integrala: X (w ) = - X 1 (l ) X 2 (w - l )dl i se noteaz$ X(w) = X1(w) X2(w)
+

(4.21) (4.22)

In analiza semnalelor un aspect foarte important este legat de convolu#ia semnalelor cu func#ia d(t). 'innd cont de propriet$#ile acestei func#ii, rezult$ c$:

- x(t ) (t - t )dt = x(t )

(4.23)

sau x(t) d(t)= x(t) (4.24) Transfernd aceste func#ii din domeniul timp n domeniul frecven#$ se ob#ine: F {x (t ) (t )} = X (w ) (4.25) Rela#iile (4.23) i (4.25) arat$ c$ produsul de convolu#ie dintre un semnal i func#ia d(t) conduce la semnalul considerat. 4.2.1.5. Ferestre de timp analogice S$ consider$m c$ semnalul x(t) este cunoscut numai pe un interval finit de timp -t0/2 t t0/2 (cum se ntmpl$ n timpul e antion$rii). n acest caz cea mai uzual$ fereastr$ de timp este cea dreptunghiular$, definit$ prin rela#ia: 1 pentru | t| t0/2 w(t)= (4.26) 0 pentru | t| > t0/2 Forma i durata ferestrelor de timp au efecte puternice asupra spectrului de frecven#$ al semnalului de intrare. De exemplu s$ consider$m c$ semnalul x(t) al c$rui spectru de frecven#e, notat cu X(f) este format din 3 func#ii d dispuse la frecven#ele f0, f1 i f2 a a cum se vede n Fig. 4.7.
X(f)

Fig.4.7: Spectrul frecven#elor semnalului de intrare f0 f1 f2 f

S$ consider$m c$ distan#a dintre frecven#ele f1 i f2 este 1/t0. Dac$ acest semnal este trecut printr-o serie de ferestre de timp de diverse forme (p$trate, dreptunghiulare, triunghiulare), ca cele din Fig.4.8, se constat$ c$ se ob#in noi spectre a c$ror vrfuri sunt pozi#ionate diferit n timp i spa#iu (ca amplitudine).
w(t) w(t) w(t)

-T/2 a)

T/2

-T

t c)

b) Fig.4.7: Tipuri de ferestre de timp a) p$trate; b) dreptunghiulare; c) triunghiulare

Din analiza semnalelor prelucrate n urma trecerii lor prin ferestre de timp se constat$ c$: prin utilizarea unei ferestre de timp de durat$ t0 (p$trate) nu se pot selecta dou$ vrfuri pozi#ionate la distan#a f2 - f1 =1/t0; n cazul ferestrelor dreptunghiulare, pentru a putea deosebi dou$ vrfuri, fereastra de timp trebuie s$ aib$ durata t0 = 1/(f2 f1); pentru alte tipuri de ferestre(diferite de cea dreptunghiular$), pentru a putea deosebi dou$ vrfuri, durata trebuie s$ fie t0 = 2/(f2 f1).

4.2.2. Reprezentarea semnalelor numerice prin modele matematice Modelele matematice pentru analiza semnalelor numerice sunt similare celor utilizate pentru semnalele analogice, utilizndu-se acelea i transform$ri (Fourier, Walsh, Haar). In cazul semnalelor numerice se lucreaz$ cu transformata Fourier discret$ i rapid$, transformata Walsh discret$ i rapid$ sau cu transformata Haar discret$ i rapid$. Detalii privind modelele matematice ale semnalelor numerice reprezentate prin aceste transform$ri pot fi g$site n lucrarea [5]. 4.3. Prelucrarea semnalelor 4.3.1. Aspecte generale privind prelucrarea semnalelor Prelucrarea semnalelor const$ n transformarea semnalelor analogice n semnale numerice i invers din semnale numerice n semnale analogice. S$ consider$m un semnal analogic, care poart$ o informa#ie despre o m$rime fizic$ (de regul$ transformat$ ntr-o m$rime electric$), care poate fi reprezentat$ printr-o func#ie continu$ n timp i care poate lua valori dintr-un domeniu de varia#ie precizat: x = f(t); x : T M; t T; x M (4.27) n care: T mul#imea momentelor de timp; M mul#imea e antioanelor semnalului; x descrierea semnalului (asociaz$ fiec$rui element t T un element x M bine definit, numit e#antionul semnalului la momentul de timp t) Dac$: T R, semnalul se nume te continuu (Fig.4.8.a); T Z, orice semnal definit pe T se nume te discret (Fig.4.8.b); M R, semnalele au valori reale i ele pot reprezenta m$suri ale m$rimilor din natur$; se spune despre aceste semnale c$ sunt analogice; M Q, i este m$surabil$ se spune c$ semnalul este cuantizat, caz n care este posibil$ reprezentarea (codificarea) sa numeric$.
x(t) x(kt0)

-4 -3 -1

1 2 3 4 5 6

a) Fig.4.8: Reprezentarea grafic$ a unui semnal a) semnal continuu; b) semnal discret

b)

Pentru semnalele discrete se utilizeaz$ , de regul$, nota#ia: x(kt0), k Z Exemple de semnale: a) semnale continue: x(t) = sin(t); x(t) = at + b ....... b) semnale discrete: x(nt0) = sin(nt0) c) semnale cuantizate: M = { x|x = mq; q Q, mZ}

Un semnal discret #i cuantizat se nume te semnal numeric (digital); un astfel de semnal poate fi prelucrat prin metode numerice, cu ajutorul calculatorului. Se poate spune deci c$ semnalele numerice sunt acele semnale care la momente discrete de timp au valori nenule, fiind egale cu zero n afara acestora. Aceste semnale se pot ob#ine dac$ n circuitul prin care circul$ semnalul analogic x(t) se introduce un comutator care se nchide pentru un interval scurt de timp, la fiecare moment kt0 (kZ). Semnalul x(kt0) se nume te e#antionat sau discretizat i este constituit din e antioane ale semnalului analogic x(t). Este evident c$ semnalul x(kt0) nu reprezint$ o copie fidel$ a semnalului x(t) i c$ gradul de apropiere depinde de m$rimea intervalului t0. Cu ct intervalul t0 este mai mic, precizia reprezent$rii este mai mare, ns$ m$rirea excesiv$ a num$rului de e antioane duce la cre terea inacceptabil$ a volumului de date ce trebuie prelucrate. n practic$ modificarea intervalului t0 se face prin modificarea frecven#ei de e antionare (fe = 1/t0) Pentru ca un semnal discretizat s$ poat$ fi prelucrat cu ajutorul calculatorului, mai este necesar ca pe lng$ opera#ia de e antionare s$ se fac$ i o opera#ie de m$surare n amplitudine, numit$ cuantizare, prin care amplitudinea e antioanelor este reprezentat$ prin valori numerice. Opera#ia de cuantizare se realizeaz$ prin alegerea unui num$r de niveluri de cuantizare a amplitudinii e antioanelor, num$r care se stabile te n func#ie de baza sistemului de numera#ie: zecimal 10k, binar 2k etc. Pentru exemplificare s$ consider$m un semnal numeric reprezentat n sistemul zecimal i acela i semnal reprezentat n sistemul binar, a a cum se vede n Fig. 4.9.
{ xn} 5 4 3 2 1 1 2 3 4 a) 5 6 n b) Fig.4. 9: Reprezentarea unui semnal numeric a) n sistem zecimal; b) n sistem binar x1 x2 x3 x4 x5

Reprezentarea n sistem binar s-a f$cut utiliznd trei bi#i pentru fiecare e antion, ceea ce conduce la posibilitatea de a utiliza 23 = 8 niveluri de cuantizare. La opera#ia de cuantizare apar erori, datorit$ aproxim$rii amplitudinii e antioanelor cu un num$r ntreg, de i n realitate m$rimea acesteia se g$se te ntr-un interval de valori, rezultat prin discretizarea ntr-un num$r finit de niveluri de cuantizare. Acceptnd ns$ o eroare convenabil$ se poate ob#ine o reprezentare a semnalului analogic prin semnal numeric, suficient de precis$. Este evident c$ prin cre terea num$rului de bi#i utiliza#i n reprezentarea semnalului numeric n sistem binar, fidelitatea semnalului numeric, ca i copie a semnalului analogic, cre te. Semnalul digital, rezultat prin opera#iile de e antionare i cuantizare, poate fi prelucrat cu ajutorul calculatorului, dup$ care, dac$ este necesar, poate fi decodificat prin opera#ii inverse e antion$rii i cuantiz$rii i transformat n semnal analogic. Schema de principiu a unei prelucr$ri complete a semalelor analogice i numerice este ar$tat$ n Fig. 4.10.

x(t)

CAN(CAD)

xn 01100101

SN

yn 00100101

CNA(CDA)

y(t)

Fig. 4.10: Shema prelucr$rii semnalelor analogice &i numerice

Semnalul analogic x(t) este trasnsformat n semnal numeric xn de c$tre un convertor analog-numeric(digital)-CAN(CAD). Semnalul numeric astfel ob#inut intr$ ntr-un sistem numeric (SN) de prelucrare, rezultnd semnalul numeric yn. Acesta poate fi readus la forma analogic$ y(t) cu ajutorul unui convertor numeric(digital)-analogic Pentru exemplificarea modului de prelucrare semnal analog'semnal digital 'semnal analog, s$ consider$m procesele de nregistrare redare a sunetelor folosind tehnologia digital$[7]: Inregistrarea sunetelor folosind tehnica digital$ este un proces de conversie a undelor mecanice care se propag$ prin aer (sunete) n semnale electrice cu ajutorul unui traductor numit microfon (Fig.4.11).

Fig.4.11: Transformarea undei sonore n semnal electric prin intermediul microfonului

Tensiunea variabil$ a curentului produs de microfon este o copie fidel$ (analog$) a varia#iei undei mecanice asociate sunetului. Pentru a converti semnalul produs de microfon n semnal digital acesta trebuie e antionat. E antionarea implic$ m$surarea amplitudinii (n$l#imii) semnalului analogic la intervale de timp egale. Se ob#ine astfel un semnal digital exprimat printr-un cod numeric (de regul$ binar), ce poate fi prelucrat i memorat n calculator. Pentru redarea sunetului este necesar$ trasformarea semnalul digital ntr-un semnal analogic care, dup$ amplificare, este trimis unui alt traductor numit difuzor (inversul microfonului). Difuzoarele convertesc energia electric$ n energie sonor$ prin intermediul unei bobine i a unei membrane din hrtie sau plastic (Fig.4.12). Curentul electric variabil care circul$ prin bobin$ produce oscila#ia acesteia i a membranei (de care este legat$) rezultnd astfel unde mecanice (sunete).

Fig.4.12: Transformarea semnalelor electrice n sunete prin intermediul difuzorului

Fidelitatea semnalului redat depinde de frecven#a de e antionare i de adncimea de bit (care determin$ intervalele de valori de e antionare posibile ale amplitudinii), a a cum se vede n Fig.4.13

Fig. 4.13: Transformarea semnalului sonor n semnal numeric prin intermediul CAN

Pentru nregistrarea vocilor se recomand$ e antionarea pe 8 bi#i i la 10 kHz (situa#ie redat$ n Fig.4.13). Cu o adncime de 8 bi#i un singur e antion poate lua o valoare

discret$ ntre 0 i 255 iar la o rat$ de e antionare de 10 kHz se face citirea unui singur e antion la fiecare a zecea mia parte dintr-o secund$. Standardul audio CD este de 16 bi#i (65536 de nivele) i 44,1 KHz (m$surat de 44100 de ori pe secund$). 4.3.2. Digitizarea semnalelor Dup$ cum s-a ar$tat n paragraful anterior, transformarea semnalelor analogice n semnale numerice se face prin e#antionare i cuantizare, opera#ii cunoscute sub numele generic de digitizare. Procesul de digitizare este ireversibil, ntruct prin cele dou$ opera#ii (e antionare i cuantizare) se pierde o parte din informa#ia purtat$ de semnalul analogic ini#ial. E antionarea i cuantizarea se realizeaz$ prin circuite de conversie a datelor(convertoare analog-numerice), prin intermediul c$rora semnalul ini#ial se transform$ n semnal numeric dup$ schema: x(t)
e antionare

xe(kt0)

cuantizare

xq(kt0)

Datorit$ importan#ei opera#iilor de e antionare i cuantizare n prelucrarea semnalelor, n cele ce urmeaz$ se prezint$ unele aspecte generale privind aceste opera#ii. 4.3.2.1. E#antionarea unui semnal analogic const$ n prelevarea valorilor m$rimii acestuia la momente discrete de timp, de obicei echidistante kt0; t0 se nume te interval sau perioad de e#antionare. n Fig. 4.14 se prezint$ schematic modul cum se face e antionarea
xe(t) x(t)

x(t) K t0 2t0 3t0 4t0 5t0 a) t

xe(t) t0 2t0 3t0 4t0 5t0 t

b) c) Fig. 4.14: Modul de realizare a e&antion$rii a) semnal analogic; b) ntrerup$tor; c) semnal e&antionat

Semnalul analogic x(t) se aplic$ la intrarea ntrerup$torului K; acesta se nchide la momente discrete de timp t = kt0, k N, dup$ care revine la pozi#ia deschis. Se consider$ c$ intervalul de timp ct ntrerup$torul st$ nchis este infinit mic (Dt0). La ie irea din ntrerup$tor se ob#ine semnalul e antionat xe(t) = { x(kt0} . Semnalul xe(t) este idealizat deoarece timpul ct ntrerup$torul st$ nchis este foarte mic dar finit Dt astfel c$ impulsurile sunt de durat$ finit $ (au o anumit$ l$#ime t). Atunci cnd ntrerup$torul se nchide periodic, e antionarea se nume te periodic$. M$rimea fe = 1/t0 se nume te frecven& de e#antionare i legat de aceasta se mai define te pulsa&ia de e#antionare we = 2p fe. A adar e antionarea unui semnal const$ n construirea unei secven#e de valori xe={ x(kt0} . Pentru studiul teoretic al e antion$rii se folose te un model, prezentat n Fig.4.15

x(t)

xe(t)

dt0(t)

Fig.4.15: Model pentru studiul teoretic al e&antion$rii

E antionarea ideal$ se realizeaz$ prin nmul#irea semnalului x(t) cu func#ia periodic$ dt0. xe(t) = x(t) dt0(t) (4.28) Func#ia dt0(t) reprezint$ o secven#$ de impulsuri ideale, definit$ cu rela#ia 4.14, astfel c$ semnalul e antionat ideal cap$t$ forma: xe (t ) =
k = -

x(kt0 ) (t - kt0 )

(4.29)

Rela#ia (4.39) exprim$ forma de baz$ a semnalului e antionat ideal. S$ consider$m semnalul x(t) de band$ limitat$, adic$: x(t) X(w), cu |X(w)| = 0 pentru |w|wm (4.30) Aplicnd transformata Fourier semnalului e antionat (dat de rel.4.29) se ob#ine: 1 + 2p (4.31) X e (w ) = F [xe (t )] = X (w - kw0 ) , cu w0 = t0 t0 k =- unde w0 este frecven#a impulsurilor dt0 (t), care este practic frecven#a de e antionare we. Rela#ia (4.31) arat$ c$ func#ia de densitate spectral$ a semnalului e antionat este o repetare periodic$ a func#iei de densitate spectral$ a semnalului nee antionat. Cu alte cuvinte spectrul semnalului e antionat Xe(w) const$ n repet$ri periodice axate fa#$ de frecven#a w0 a semnalului original (Fig.4.16)
x(t) X(w) wm- frecven#a maxim$
din spectrul semnalului

Fourier

t dt0(t)

-wm

wm Xe(w)
w02wm

t xe(t) t

-w0

-wm

wm Xe(w)
w0<2wm

w0

t a)

-w0 -wm

wm w0

b) Fig.4.16: E&antionarea ideal$ a semnalelor analogice a) e&antionarea semnalului la momente discrete; b) e&antionarea cu diferite frecven#e

Pentru ca prin e antionare s$ se reproduc$ semnalul ini#ial este necesar s$ se elimine spectrele secundare. Acest lucru este posibil prin utilizarea unor filtre ideale care s$ realizeze condi#ia w0 2 wm. Dac$ aceast$ condi#ie nu este realizat$, semnalul ini#ial (analogic) este imposibil de reprodus sub form$ numeric$. Aceast$ condi#ie este cunoscut$ sub numele de teoria e antion$rii i a fost enun#at$ de Shanon astfel: Pentru reconstituirea unui semnal de band$ limitat$ (la wm) din e antioanele sale, preluate cu o perioad$ de e antionare t0, este necesar ca frecven#a de e antionare (we w0), s$ fie cel pu#in dubl$ fa#$ de frecven#a maxim$ din spectrul semnalului (w0=2p /t0>2wm). Nerespectarea teoremei e antion$rii conduce la apari#ia fenomenului de aliasing error (eroare de spectru suprapus) prescurtat alias prin care n semnalul reconstituit apar componente inexistente n semnalul original, datorit$ suprapunerii semnalelor e antionate (Fig. 4.16.b jos). Pentru a evita suprapunerea semnalelor, acestea trebuie trecute nainte de e antionare printr-un filtru de tip trece-jos (FTJ), numit filtru de gard sau anti-alias, care are rolul de a anula func#ia X(w) pentru |w|>wm (Fig. 4.17). Prin aceasta se elimin$ deformarea spectrului prin efect de aliasing. Utilizarea filtrului antialiasing se recomand$ atunci cnd semnalul de m$surat con#ine componente cu frecven#$ mai mare dect jum$tate din frecven#a de e antionare [1].
x(t)

FTJ
K
X(w)

xe(t)

X(w)

-w m

wm

Fig.4.17: Eliminarea fenomenului de aliasing cu un filtru trece-jos

Teorema e antion$rii nu este suficient$ pentru a alege o frecven#$ de e antionare satisf$c$toare. Filtrul ideal trece-jos (FTJ) este imposibil de realizat, ntruct un astfel de filtru trebuie s$ r$spund$ la un impuls care ncepe la timpi negativi (ntruct este simetric fa#$ de origine) nainte de aplicarea excita#iei. n plus eroarea de estimare a spectrului face ca delimitarea spectrelor secundare s$ nu fie ferm$ i de aceea este de dorit ca distan#area acestora s$ se fac$ peste limitele impuse de teorema e antion$rii. De aceea, n practic$ se recomand$ [3] ca frecven#a de e antionare w0 s$ fie de ordinul (4...10)wm 4.3.2.2. Cuantizarea semnalelor const$ n discretizarea acestora n amplitudine. Cuantizarea este o opera#ie strict necesar$ n vederea conversiei semnalelor analogice n semnale numerice i implic$ reprezentarea semnalelor analogice printr-un num$r finit de valori discrete. A adar prelucrarea semnalelor analogice cu ajutorul tehnicii numerice de calcul implic$ nu numai discretizarea acestora n timp (e antionarea) ci i n amplitudine (cuantizarea). Pentru realizarea cuantiz$rii se mparte domeniul de varia#ie finit al amplitudinii semnalului analogic n clase (intervale) echidistante. Valoarea m$rimii semnalului e antionat la un moment kt0 se va ncadra n limitele unei clase, astfel: q q iq - x iq + , cu i = 0; 1; 2; 3; ....... (4.32) 2 2 unde x este valoarea semnalului iar q reprezint$ m$rimea cuantei care caracterizeaz$ clasa de aparten#$ i.

Prin cuantizare se nlocuie te valoarea semnalului x a semnalului e antionat cu centrul clasei de apartenen#$ cea mai apropiat$. Este evident c$ prin aceasta apare o abatere a valorii semnalului de la valoarea sa real$, abatere numit$ eroare de cuantizare sau zgomot de cuantizare. Datorit$ acestei erori , orice valoare din intervalul (x-q/2, x+q/2) va produce aceea i ie ire cuantizat$ xq, astfel c$ m$rimea semnalului cuantizat se poate scrie sub forma: xq = x +eq (4.33) unde eq reprezint$ eroarea de cuantizare, care depinde de pasul ales pentru mp$r#irea domeniului amplitudinii semnalului n clase. De aceea, ca i n cazul e antion$rii apare necesitatea g$sirii unei valori optime, ntruct un pas prea mare va da o rezolu#ie slab$ iar un pas prea mic va produce date n exces fa#$ de cele strict necesare. S$ consider$m c$ un semnal analogic x(t) a fost convertit n semnal numeric descris prin mul#imea { x} = { x(n)} . Dac$ se noteaz$ cu q cea mai mic$ treapt$ de cuantizare i se reprezint$ semnalul discretizat, se observ$ c$ ntre xq(n) i x(n) se ob#ine un anumit raport (Fig.4.18) xq(n)
3q 2q q -q/2 q/2 3q/2 -q -2q Fig.4.18: Reprezentarea grafic$ a raportului xq(n)/ x(n)

x(n)

Secven#a de valori xq(n) se poate ob#ine i prin alte tipuri de cuantiz$ri, cum ar fi trunchierea, atunci cnd semnalul discretizat este reprezentat prin cel mai mare nivel de cuantizare care nu dep$ e te semnalul. n practic$, distribu#ia de amplitudine este echivalat$ cu histograme, aplicate direct pe semnalele e antionate, prin num$rarea e antioanelor aflate n clase de cuantizare convenabil alese. Alegerea num$rului de clase este corelat$ cu num$rul de e antioane prin folosirea rela#iei: N clase = N esantioane (4.34) Atunci cnd Ne#antioane ( rezult$ q 0 i ca atare distribu#ia dat$ prin histograme conduce c$tre distribu#ia de amplitudine teoretic$.

5. STRUCTURA SISTEMELOR DE M SURARE


COMPUTERIZATE
5.1. Structura general# a unui sistem de m#surare computerizat A a cum s-a ar#tat n Introducere i n Cap.2, orice sistem de m#surare computerizat are n structura sa urm#toarele componente (vezi Fig.2.4 i 2.5): - traductoarele care culeg m#rimile de m#surat i le transform# n semnale electrice; - condi&ionere de semnal ce realizeaz# preprocesarea analogic# a semnalelor (amplificare, filtrare,etc.); - placa de achizi&ii date, n care este nglobat convertorul analog-numeric (CAN), care transform# semnalul analogic de intrare ntr-o m#rime numeric#; - sistemul de calcul care realizeaz# analiza datelor i elaboreaz# decizii, atunci cnd sistemul de m#surare este un sistem cu parametri controla&i; - ie irile analogice care furnizeaz# semnalele prelucrate; - blocul de post-procesare analogic# care permite interfa&area cu elementele de execu&ie. Pentru exemplificarea structurii generale a unui sistem de m#surare computerizat, n Fig.5.1 se prezint# schema de principiu a unui sistem de m#surare i reglare numeric# a temperaturii unui cuptor [3].
5

Multiplexare

2 3

E antionare Conversie A/N Conversie N/A

Fig.5.1. Componentele unui sistem de achizi%ii date: 1- cuptor; 2- condi&ioner de semnal; 3- plac# de achizi&ii date; 4- calculator; 5- traductor de temperatur# (termocuplu); 6- rezisten&# electric#.

M#rimea de m#surat (temperatura) este transformat# ntr-un semnal electric cu ajutorul unui traductor de temperatur# (termocuplu) i apoi aplicat# unui bloc de condi ionare a semnalului. n acest bloc semnalul electric analogic este preprocesat printr-o serie de opera&ii preg#titoare (amplificare, filtrare, liniarizare, compensarea erorilor, etc.). Semnalul analogic astfel preg#tit este trimis c#tre o plac! de achizi ii date, care l e antioneaz# (cu ajutorul unor circuite de e$antionare $i memorare) i apoi l transform# n semnal numeric (cu ajutorul unui convertor analog-numeric), semnal ce poate fi prelucrat de un calculator (sau de un sistem cu microprocesor). Calculatorul poate realiza att afi$area rezultatelor, ct i func&ii mai complexe cum ar fi prelucrarea

acestora (monitorizarea temperaturii ntr-un interval prescris, cu semnalizarea dep# irilor) sau reglarea numeric! (de ex. men&inerea unei temperaturi constante n cuptor). Func&ia de reglare se face pe baza unui algoritm, conform c#ruia valorile numerice, ob&inute prin programul de calcul, sunt transformate n semnale analogice printr-un sistem de generare de date, care con&ine un convertor numericanalogic(CNA). Cu ajutorul acestui convertor se dau comenzi unor elemente de execu ie (n acest exemplu rezisten&ei electrice din incinta cuptorului) care s# corecteze abaterile m#rimii m#surate fa&# de m#rimea de referin&# stabilit#. De cele mai multe ori, comanda elementului de execu&ie nu se poate face direct, fiind necesar# o postprocesare a semnalului analogic rezultat din CNA (care const# de obicei n amplificarea semnalului). Din acest exemplu rezult# c# structura general# a unui sistem de m#surare computerizat se compune din urm#toarele blocuri func&ionale: a) sistem de achizi ii de date (SAD) care are rolul de a preleva datele analogice care provin de la traductoare i de a le transforma n m#rimi numerice (exprimate n sistem binar); b) sistem de generare de date (SGD) care are rolul de a genera semnale analogice sau numerice pentru realizarea comenzilor elementelor de execu&ie; c) sistem de calcul (SC) care execut# prelucrarea datelor cu ajutorul unui microprocesor i transmite rezultatele pentru afi are pe monitor sau c#tre SGD; d) intr!ri/ie$iri numerice (IIN) care sunt folosite pentru cuplarea la echipamente numerice. Atunci cnd se urm#re te numai achizi&ia de date (ca n cazul cercet#rilor de laborator), blocul SGD nu este necesar. n aplica&ii industriale, pentru reglarea unor parametri de proces sau de mediu, structura unui sistem de m#surare computerizat trebuie s# fie complet#. ntruct cele mai importante module din structura unui sistem computerizat sunt sistemele de achizi&ie i de generare a datelor, n cele ce urmeaz# se prezint# succint aceste sisteme. 5.1.1. Sisteme de achizi ii de date (SAD) Aceste sisteme au ca scop principal preluarea i transformarea semnalelor analogice n m#rimi numerice, ntruct acestea pot fi prelucrate de sistemul de calcul al unui computer. Componenta cea mai important# a acestor sisteme este convertorul analog numeric. Un SAD (n englez# DAS Data Acquisition System) este caracterizat prin num#rul de canale analogice de intrare, rezolu&ia conversiei, rata de e antionare i rata de transfer. Rezolu&ia conversiei, rata de e antionare i de transfer depind de performan&ele convertorului analogic i vor fi analizate ulterior. n func&ie de num#rul canalelor de intrare, sistemele de achizi&ii de date pot fi: a) monocanal, care au doar o singur# intrare analogic#, a a cum se vede pe schema prezentat# n Fig.5.2.
x(t) Condi%ionare semnal E&antionare &i memorare Conversie analog-numeric #

Interfa% area cu calculatorul &i logica de control

Fig.5.2. Schema bloc a unui sistem de achizi%ii date monocanal

SAD monocanal este cel mai simplu sistem de achizi&ii de date i con&ine un condi&ioner de semnal (CS), circuite de e antionare-memorare (CEM), un convertor analognumeric (CAN) i o interfa&# minimal# cu magistralele calculatorului (ICLC). b) multicanal cu multiplexare numeric!, con&ine mai multe SAD monocanal care pot func&iona independent sau corelate prin comenzi primite de la logica de control; schema de principiu este ar#tat# n Fig.5.3.
x1(t ) x2(t ) . . . . . xn(t )

Condi%ioner de semnal

CEM1 CEM2
. . .

CAN1 CAN2
. . .

CEMn

CANn

M U L T I P L E X O R

BUS

Interfa%a cu calculatorul &i logica de comand# Fig. 5.3: Schema bloc a unui sistem de achizi%ii date multicanal cu multiplexare numeric#

Structura unui astfel de sistem este avantajoas# pentru transmiterea datelor la distan&#. c) multicanal cu multiplexare analogic! $i e$antionare simultan!, lucreaz# dup# schema din Fig.5.4.
x1(t ) x2(t ) . . . . . xn(t )

Condi%ioner de semnal

CEM2
. . .

Multiplexor analogic

CEM1

CAN

BUS

CEMn

Interfa%a cu calculatorul &i logica de comand# Fig. 5.4: Schema bloc a unui sistem de achizi%ii date multicanal cu multiplexare analogic# &i e&antionare simultan#

SAD din aceast# categorie sunt utilizate pentru efectuarea conversiei analog-numerice cu vitez# medie. Pentru a realiza e antionarea simultan# a semnalelor de intrare, convertorul analog-numeric trebuie s# aib# o vitez# marede lucru. Principalul avantaj al acestor sisteme const# n utilizarea unui singur convertor analog numeric. d) multicanal cu multiplexare analogic! $i e$antionare secven ial! are schema de lucru ca cea din Fig.5.5.

Condi%ioner de semnal

. . . . . xn(t )

. . . . .

Multiplexor analogic

x1(t ) x2(t )

AP

CEM

CAN
BUS

Interfa%a cu calculatorul &i logica de comand# Fig. 5.5: Schema bloc a unui sistem de achizi%ii date multicanal cu multiplexare analogic# &i e&antionare secven%ial#

Acest sistem se utilizeaz# atunci cnd nu intereseaz# corela&ia n timp a semnalelor analogice de intrare. Pentru cre terea vitezei de achizi&ie, n timp ce semnalul de pe un canal este convertit, multiplexorul selecteaz# urm#torul canal pentru conversie. Desf# urarea corect# n timp a opera&iilor de multiplexare, e antionare i i conversie este asigurat# de logica de control. Acest SAD prezint# avantaje nete n privin&a raportului performan&#/cost; n plus, acest sistem poate fi utilizat n multe aplica&ii din diverse domenii. 5.1.2. Sisteme de generare de date (SGD) Sistemele de generare a datelor (n englez# Data Generated System-DGS) se folosesc pentru generarea unor semnale analogice sau numerice care s# poat# ac&iona elementele de execu&ie atunci cnd se impune reglarea unor parametri tehnologici. Pentru a n&elege rolul acestor sisteme, s# reamintim cteva aspecte generale privind elementele de execu&ie. Din punct de vedere func&ional, elementele de execu&ie sunt formate, de regul#, din dou# p#r&i: - elementul de ac ionare, care reprezint# partea motoare, avnd rolul de amplificator de putere; - organul de execu ie (sau de reglare), care ac&ioneaz# ntr-o form# specific# asupra instala&iei tehnologice pentru a modifica un parametru, astfel nct evolu&ia procesului s# se ncadreze ntre anumite limite, impuse de cele mai multe ori prin criterii de performan&#. Elementele de ac ionare pot fi electrice (electromagne&i, motoare electrice, servomotoare, motoare pas cu pas etc.), pneumatice (membrane, pistoane etc.) i hidraulice ( cilindri hidraulici, motoare hidraulice etc.). Elementele de ac&ionare electrice se recomand# mai ales pentru comenzi la distan&#, fiind u or adaptabile pentru procese n care regimurile tranzitorii au o pondere mare. Elementele de ac&ionare pneumatice se preteaz# pentru comanda unor procese lente, cu viteze de r#spuns i precizii reduse. Aceste elemente necesit# surse de aer comprimat, rezervoare, conducte etc. Elementele de ac&ionare hidraulic# se recomand# pentru for&e i puteri foarte mari; necesit# surse de energie hidraulic# de mare presiune.

Organele de execu ie au rolul de a ac&iona asupra parametrilor de intrare din instala&iile tehnologice (cuplu, tura&ie, debit, presiune, temperatur# etc.) i pot fi electice (tranzistoare de putere, tiristoare, amplificatoare magnetice, reostate, ntrerup#toare etc.) i mecanice ( uruburi melcate, robine&i, clapete etc.) Sistemele de generare a datelor (SGD) se utilizeaz# n cazul sistemelor automate, n care parametrii procesului tehnologic ( i uneori chiar condi&iile de mediu) trebuie monitoriza&i iar atunci cnd se impune modificarea acestora, elementele de execu&ie intr# automat n func&iune. Componenta principal# a SGD este convertorul numeric analogic (CNA). Ca i SAD, SGD au o serie de caracteristici specifice, cele mai importante fiind: num#rul canalelor de ie ire, rezolu&ia semnalelor de ie ire, rata de generare a semnalelor etc. Din punct de vedere constructiv pentru SGD exist# dou# tipuri de structuri: a) SGD cu distribuire numeric!, ce func&ioneaz# dup# schema din Fig. 5.6.
Interfa%# cu magistralele calculatorului &i logica de control BA1 BA2 BB1 BB2 CNA1 CNA2 F1 F2 y1 y2

. . . . .
BAn

. . . . .
BBn

. . . . .
CNAn

. . . . .
Fn

. . . . .
yn

BAi - registre BBi - tampoane suplimentare CNAi - convertoare numericanalogice Fi - filtre yi - semnale de ie&ire analogice

Fig.5.6: Schema-bloc a sistemului de generare a datelor cu distribuire numeric#

Un astfel de sistem con&ine cte un CNA pe fiecare canal i o logic# numeric# care asigur# distribuirea e antioanelor n registrele BAi. Dac# momentul schimb#rii datelor trebuie s# fie acela i pentru toate canalele se prev#d tampoane suplimentare BBi pentru fiecare canbal. Filtrele Fi amplasate la ie ire au rolul de a netezi semnalele ob&inute. b) SGD cu distribuire analogic!, care func&ioneaz# dup# schema din Fig. 5.7.
Interfa%# cu calculatorului &i logica de control Registru tampon CNA CEM1 CEM2 F1 F2 y1 y2

CEMn

Fn

yn

Fig.5.7: Schema-bloc a sistemului de generare date cu distribuire analogic#

Acest sistem include circuite de e antionare-memorare pentru men&inerea valorii de ie ire pn# apare un nou e antion. Trecerea de la un e antion la altul trebuie s# se fac# suficient de repede pentru a permite ob&inerea de noi semnale analogice. n general SAD i SGD se prezint# sub forma unor module care se cupleaz# cu sistemele de calcul de uz general prin intermediul unor interfe&e cu magistralele calculatorului i cu logica de control. Intr#rile i ie irile acestor sisteme pot fi analogice, numerice sau cu temporizare (timere). Marile firme produc#toare de hardware, fabric# module complete avnd att SAD ct i SGD, care au posibilitatea interfa&#rii calculatoarelor personale cu o gam# larg# de echipamente. 5.2. Componentele sistemelor de m#surare computerizate Este evident c#, n cazul unor configura&ii mai simple unele module ale SAD i SGD pot lipsi ns# traductoarele, condi&ionerele i pl#cile de achizi&ii sunt prezente n orice structur# a unui sistem de m#surare computerizat. De aceea, n continuare, vor fi descrise numai aceste componente. A. Traductoare A.1.Rolul traductoarelor n sistemele de m!surare computerizate Parametrii fizici neelectrici, cum ar fi: temperatura, presiunea, debitul, for&a, deplasarea, etc., pentru a fi m#sura&i i analiza&i cu aparate electronice, trebuie mai nti transforma&i n semnale electrice (tensiune sau curent), corespunz#toare m#rimii de m#surat. Traductoarele au deci rolul de a genera un semnal electric, dependent de m!rimea neelectric! de m!surat. Semnalele electrice produse de cea mai mare parte a traductoarelor sunt de 3 categorii: - tensiuni de nivel mare (de la 0 la c&iva vol&i, max.10 V); - tensiuni de nivel mic (de la 0 la c&iva mV); - curen&i (de la 0 la 50 mA). Semnalele furnizate de traductoare sunt de obicei slabe i de aceea este necesar# amplificarea lor. Traductoarele sunt, de fapt, formate din elemente sensibile numite i senzori, captori sau detectori, care transform# m#rimea neelectric# de m#surat ntr-o m#rime electric# i adaptoare de semnal, care produc o tensiune sau un curent ntr-o gam# care s# permit# o interfa&are optim# cu alte dispozitive (aparate de m#sur#, sisteme de instrumenta&ie sau de reglare etc.). Senzorul permite detectarea m#rimii fizice de m#surat, eliminnd sau diminund influen&ele pe care le exercit# asupra sa celelalte m#rimi fizice existente n mediul respectiv; sub ac&iunea m#rimii fizice are loc o modificare a st#rii senzorului, dup# legi teoretice sau experimentale cunoscute. Modificarea de stare a senzorului se poate produce fie datorit# ced#rii unei energii din partea obiectului m#sur#rii sau procesului, energie care se manifest# printr-un semnal electric la ie irea senzorului, caz n care traductoarele se numesc active, fie modific#rii unor parametri de material pentru eviden&ierea c#rora printr-un semnal este necesar# o energie de activare extern# caz n care traductoarele se numesc pasive. Adaptoarele de semnal au rolul de a aduce informa&ia dat# de senzor la cerin&ele impuse de utilizator. Adaptoarele realizeaz# func&ii complexe i asigur# conversia modific#rilor de stare ale senzorilor n semnale calibrate ce reprezint# valoarea m#rimii de intrare. Cu alte cuvinte, am putea spune c# adaptorul este elementul n cadrul c#ruia

se efectueaz# opera&ia specific# m#sur#rii, adic# aceea de compara&ie a m#rimii de m#surat cu unitatea de m#sur#. Compara&ia se poate face n raport cu o m#rime etalon care exercit# o ac&iune permanent# i simultan# cu m#rimea de intrare. De cele mai multe ori, compara&ia este nesimultan#, n sensul c# m#rimea etalon este aplicat# din exterior printr-o opera&ie ini&ial# de calibrare, anumite elemente constructive m#surnd efectele sale i utilizndu-le ulterior pentru compara&ia cu m#rimea de m#surat. A.2. Caracteristicile $i performan ele generale ale traductoarelor Caracteristicile func&ionale ale traductoarelor reflect# modul n care este realizat# rela&ia de dependen&# ntre m#rimea de intrare i cea de ie ire iar performan&ele traductoarelor sunt indicatori care permit s# se aprecieze m#sura n care m#rimile reale corespund cu cele ideale i care sunt condi&iile necesare pentru a realiza o ct mai bun# concordan&# a lor. A.2.1. Caracteristicile metrologice n regim static Caracteristicile metrologice ale traductoarelor se refer# la comportarea senzorului n raport cu m#rimea de intrare, mediul ambiant i convertorul care urmeaz# n lan&ul de m#surare. Regimul static de func&ionare presupune c# m#rimea de m#surat nu variaz# n timp. Cele mai importante caracteristici metrologice ale traductoarelor n regim static sunt[8]: Caracteristica static! de transfer reprezint# dependen&a m#rimii de ie ire (y) n func&ie de m#rimea de intrare (x); se exprim# n general prin rela&ia: y = f(x) (5.1) Deosebit de importante pentru calitatea m#sur#rii sunt caracteristicile de transfer liniare, de forma: y = kx (5.2) sau y = y0 + kx (5.3) n practic#, de cele mai multe ori, caracteristica de transfer este neliniar#. n Fig. 5.8 sunt date 2 exemple de caracteristici statice:
y y

ymax ) = arctg k ymin y0 x xmin xmax x

a)

b)
Fig.5.8: Caracteristici de transfer statice a) caracteristic# liniar#; b) caracteristic# neliniar#.

Intervalul de m!surare reprezint# intervalul de varia&ie al m#rimii de intrare, pentru care un traductor poate furniza informa&ii de m#surare, cu o incertitudine prestabilit#. Intervalul de m#surare este cuprins ntre o limit# inferioar# i o limit # superioar# a valorilor de intrare i de ie ire. - intervalul de intrare: xmax xmin (5.4)

- intervalul de ie ire: ymax ymin (5.5) Intervalul de m#surare se specific#, de regul#, chiar n denumirea traductorului. Sensibilitatea sau coeficientul de transfer reprezint# raportul dintre varia&ia m#rimii de ie ire i varia&ia corespunz#toare a m#rimii de intrare. S = dy/dx ' (y/(x (5.6) Dac# senzorul sau traductorul are o caracteristic# static# de transfer liniar#, atunci sensibilitatea este constant# pe intervalul de m#surare i reprezint# panta dreptei: S = y/x = tg ) (5.7) Coeficientul mediu de transfer ester dat de raportul: Sm = (ymax - ymin)/(xmax - xmin) (5.8) Precizia reprezint# concordan&a dintre valoarea m#surat# a m#rimii de ie ire i valoarea adev#rat# a acesteia i este cea mai utilizat# caracteristic# metrologic# a unui traductor. Precizia traductoarelor este specificat# prin intermediul unor indicatori defini&i pe baza erorilor de m#surare care afecteaz# valorile m#rimilor m#surate i care exprim# global abaterile posibile ale caracteristicilor statice fa&# de cele ideale. Indicatorul esen&ial pentru exprimarea cantitativ# a preciziei traductoarelor este eroarea admisibil! sau toleran a. Ca i n cazul aparatelor de m#sur#, se utilizeaz# i la traductoare indicatorul clas! de precizie. Rezolu ia reprezint# intervalul maxim de varia&ie al m#rimii de intrare necesar pentru a determina apari&ia unui salt al m#rimii de ie ire. Aceast# caracteristic# este utilizat# n special n cazul traductoarelor numerice a c#ror caracteristic# variaz# n trepte. Rezolu&ia poate s# nu fie aceea i pe ntreg domeniul de m#surare. n aceste cazuri se ia n considerare fie valoarea maxim#, fie o valoare medie. (atunci cnd diferen&ele nu sunt prea mari). Pragul de sensibilitate reprezint# cea mai mic# varia&ie a semnalului de intrare care produce o modificare sesizabil# a semnalului de ie ire. Principalii factori care determin# pragul de sensibilitate sunt fluctua&iile datorate perturba&iilor interne sau externe (frec#ri statice, jocuri n angrenajele dispozitivelor mecanice etc.). n concluzie, se poate spune c# un traductor are o calitate mai bun# atunci cnd sensibilitatea sa este mai mare iar rezolu&ia i pragul de sensibilitate sunt mai mici. A.2.2. Caracteristicile metrologice n regim dinamic Regimul dinamic de func&ionare al unui traductor corespunde situa&iei n care m#rimea de m#surat (implicit i semnalul de ie ire) variaz# n timp. Variabila de ie ire (y) r#mne n urm# fa&# de variabila de intrare (x) i ca urmare varia&ia m#rimii de ie ire nu poate fi urm#rit# instantaneu cu cea de intrare. Evolu&ia n timp a m#rimii de intrare se transmite cu ntrziere la ie ire i uneori cu deforma&ii n raport cu valorile corespunz#toare caracteristicii statice. Comportarea traductorului n regim dinamic se exprim# prin caracteristica dinamic! a acestora, care se ob&ine din ecua&ia diferen&ial# care leag# varia&iile m#rimilor y(t) i x(t). Aceast# ecua&ie este n general de forma unei ecua&ii diferen&iale de ordinul n. A.2.3. Caracteristicile constructive Calitatea unui traductor este determinat#, n afara concep&iei privind principiul de func&ionare, de modul efectiv n care este realizat# construc&ia sa. Men&inerea calit#&ii unui traductor depinde de montarea, exploatarea i ntre&inerea sa corect#.

Caracteristicile constructive ale traductoarelor, pe lng# aspectele legate de m#rimea m#surat#, sunt condi&ionate n mod esen&ial de natura aplica&iei. Principalele caracteristici constructive ale traductoarelor sunt: Robuste ea reprezint# capacitatea traductoarelor de a func&iona corect n condi&ii de ocuri, vibra&ii, varia&ii mari de temperatur#, umiditate, agen&i nocivi chimici sau biologici, precum i la varia&ii bru te ale m#rimii de m#surat. Traductoarele robuste se disting printr-o foarte bun# stabilitate a caracteristicilor statice i dinamice. Este evident c# aceast# caracteristic# a traductoarelor poate fi asigurat# n special prin solu&ii constructive. Capacitatea de supranc!rcare reprezint# proprietatea unui traductor de a suporta valori ale m#rimii de m#surat care dep# esc limita superioar# a intervalului de m#surare f#r# a se produce modific#ri ale caracteristicilor metrologice (sensibilitate, precizie) sau deterior#ri constructive. Pentru a proteja aparatura de nregistrare de suprasolicit#ri, unele tipuri de traductoare sunt prev#zute cu protec&ii care nu permit ca semnalul de ie ire s# dep# easc# limita superioar#, chiar dac# se dep# e te limita superioar# a semnalului de intrare. Protec ia climatic! este constituit# din ansamblul de m#suri constructive (n special ale carcasei), care se iau nc# din faza de proiectare, pentru a asigura o etan are a traductorului fa&# de ac&iunea complex# a factorilor climatici. Protec ia anticoroziv! reprezint# ansamblul de m#suri care se iau pentru a proteja elementele sensibile ale traductorului, atunci cnd acestea vin n contact cu diferite fluide (acizi, baze) caracterizate printr-o puternic# ac&iune coroziv#. Pentru a evita efectul corosiv se utilizeaz# fie materiale rezistente, fie fluide de separare necorozive. Protec ia mpotriva $ocurilor $i vibra iilor se realizeaz# prin rigidizarea pieselor i subansamblurilor, utilizarea unor elemente speciale de amortizare, miniaturizarea i compactarea atunci cnd acest lucru este posibil, etc. Protec ia general! se refer# la protec&ia electric#, protec&ia contra p#trunderii corpurilor str#ine, p#trunderea apei, etc. A.3. Clasificarea traductoarelor Traductoarele pot fi clasificate dup# mai multe criterii [9]: Dup# principiul de func ionare, pot fi: - traductoare generatoare (active), care furnizeaz# semnale electrice f#r# s# fie alimentate (de ex. termocupluri, dispozitive fotoelectrice, traductoare piezoelectrice, etc.); - traductoare parametrice (pasive), care necesit# alimentare electric# pentru a furniza semnalul de ie ire (de ex. traductoarele electrorezistive i inductive, termorezistoare etc.). Dup# natura semnalului electric furnizat! la ie$ire, exist#: - traductoare analogice, care furnizeaz# un semnal continuu, dependent de m#rimea m#surat#; - traductoare digitale (numerice), care furnizeaz# un semnal discontinuu, o succesiune de impulsuri sau o combina&ie de tensiuni care dup# un anumit cod reprezint# valori discrete ale m#rimii de m#surat. Dup# natura m!rimii de intrare, traductoarele pot fi: - traductoare de temperatur!; - traductoare pentru m!rimi mecanice (for&#, presiune, debit, etc.);

- traductoare pentru m!rimi geometrice (lungime, arie, volum, nivel, rugozitate, etc.); - traductoare pentru m!rimi fotometrice; - traductoare pentru caracteristici de material (densitate, indice de refrac&ie, vscozitate, etc.); - traductoare de compozi ie $i concentra ie; - traductoare pentru radia ii, etc. Dup# modul de convertire a m!rimii neelectrice n m!rime electric!: - traductoare cu convertire direct! (de ex. traductorul de deplasare poten&iometric, traductorul de temperatur# cu termocuplu, etc.); - traductoare cu convertire indirect!, n care se folosesc una sau mai multe m#rimi intermediare (de ex. traductorul electrorezistiv TER, care folose te ca m#rime intermediar# deformarea unui element elastic). Dat# fiind marea varietate a traductorilor, n cele ce urmeaz# se vor prezenta unele tipuri de traductoare folosite frecvent n domeniul studiului i proces#rii materialelor metalice, denumite dup# natura m#rimii pe care trebuie s# o m#soare. Pentru alte tipuri de traductoare se recomand# consultarea lucr#rilor [8], [9]. A.4. Traductoare de temperatur! M#surarea temperaturii se bazeaz# pe diferite efecte fizice produse de varia&ia temperaturii, cum ar fi: dilatarea solidelor, lichidelor i gazelor, varia&ia rezisten&ei electrice, modificarea tensiunii la jonc&iunea a dou# metale, varia&ia frecven&ei de rezisten&# a unui cristal, intensitatea radia&iilor emise etc. Cele mai utilizate traductoare de temperatur#, care necesit# dispozitive electronice pentru m#surare i deci pot fi utilizate n sistemele de achizi&ii date, sunt: termorezistoare metalice termistoare termometre cu cuar& termocupluri pirometre de radia&ie A.4.1. Termorezistoarele metalice se bazeaz# pe varia&ia rezistivit#&ii metalelor cu temperatura (dup# cum se tie, rezistivitatea metalelor cre te odat# cu cre terea temperaturii). Varia&ia rezisten&ei electrice se datoreaz# pe de o parte modific#rii rezistivit#&ii, iar pe de alt# parte modific#rii dimensiunilor. Rezisten&a electric# apare n primul rnd din cauza agita&iei termice, care la rndul ei depinde de natura materialului, de prezen&a impurit#&ilor, a defectelor din re&eaua cristalin#, de lungimea i sec&iunea conductorului. Cele mai utilizate metale pentru construirea termorezistoarelor sunt: platina, nichelul, wolframul i cuprul. M#surarea se face, de regul#, cu ajutorul unei pun&i Wheatstone, realizat# cu 2 sau 4 fire metalice. n Fig.5.9. sunt ar#tate unele forme constructive ale traductoarelor cu termorezistoare metalice.

Fig.5.9: Forme constructive ale traductoarelor cu termorezistoare metalice

A.4.2. Termistoarele sunt materiale semiconductoare la care rezistivitatea se modific# (de obicei scade) odat# cu cre terea temperaturii. Termistoarele sunt confec&ionate din oxizi de nichel, mangan, cobalt, fier, magneziu, titan, etc. sinterizate la temperaturi peste 10000C. n Fig.5.10 sunt prezentate cteva forme constructive de termistoare folosite la m#surarea temperaturii.

Fig.5.10. Forme constructive de termistoare

n compara&ie cu termorezistoarele metalice, traductoarele cu termistoare prezint# urm#toarele avantaje: - varia&ia mare a rezisten&ei cu temperatura; - rezistivitate electric# mare (pot fi folosite chiar atunci cnd distan&a dintre punctul de m#surare i locul de amplasare este mare, ntruct rezisten&a firelor de leg#tur# devine neglijabil#); - au dimensiuni foarte mici.

Cel mai mare dezavantaj al termistoarelor este acela c# au caracteristici statice cu dispersie mare; din aceast# cauz# schimbarea unui senzor uzat este dificil#, fiind necesar# o selectare sever#. M#surarea se face de regul# cu ajutorul unei pun&i Wheatstone echilibrat# sau neechilibrat#. Varianta pun&ii neechilibrate este cea mai des folosit#, caz n care se face un reglaj de calibrare pentru compensarea varia&iei tensiunii de alimentare a pun&ii. Termistoarele pot fi combinate cu re&ele rezistive, pentru a ob&ine o mbun#t#&ire a caracteristicii rezisten&#-temperatur# liniar# i/sau egalizarea caracteristicilor unui lot de traductoare, folosind termistoare inegale. Utilizarea acestor traductoare n practic# este redus# datorit# intervalului mic de temperatur# m#surabil (ntre -1000C+3000C). Ca atare, termistoarele sunt folosite la m#sur#ri de temperaturi moderate, n unele aplica&ii industriale, de laborator i medicale, n special atunci cnd se cer dimensiuni mici ale traductorului, sensibilitate ridicat#, r#spuns rapid etc. A.4.3. Termometrele cu cuar se bazeaz# pe dependen&a liniar# dintre frecven&a de rezonan&# a unui cristal de cuar& cu temperatura. Aceste traductoare func&ioneaz# ntre -400C+2500C, au r#spuns rapid, rezist # la accelera&ii foarte mari (pn# la 10.000 g) i presiuni de pn# la 300 atm. A.4.4. Termocuplurile sunt cele mai r#spndite traductoare de temperatur#, ntruct acoper# un domeniu mare de temperaturi. Aceste traductoare se bazeaz# pe apari&ia unei tensiuni termoelectromotoare (efect Seebeck) ntr-un circuit format din dou# metale diferite tensiune dependent# de diferen&a de temperatur# dintre dou# jonc&iuni. Termocuplurile sunt formate din dou# fire metalice, sudate ntre ele la capete pentru a forma jonc&iunea de m#surare (jonc&iunea cald#) i respectiv, jonc&iunea de referin&# (jonc&iunea rece), a a cum se vede n Fig.5.11. Temperatura m#surat# este, de fapt, diferen&a de temperatur# dintre cele dou# jonc&iuni. 5

Fig.5.11: Schema de principiu a unui termocuplu 1- jonc&iunea de m#surareu; 2 conector; 3 conexiuni; 4 jonc&iunea de referin&#; 5 aparat de m#sur#

Termocuplurile se introduc n nveli uri protectoare (teci), pentru a le izola de ac&iunile fizico-chimice (ale mediului) sau mecanice. Exist# o mare varietate de combina&ii ale unor metale sau aliaje pentru a forma termocupluri, dar cele mai uzuale sunt cele prezentate n Tabelul 5.1.

Tab.5.1. Tipuri uzuale de termocupluri Tipul Cromel-Constantan Fier-Constantan Cromel-Alumel Pt90Rh10-Platin# Cupru-Constantan Wolfram-W74Rh26 Cupru-Aur i Cobalt Sensibilitatea mV/0C 0.0270.075 0.0250.063 0.0160.043 0.0050.012 0.0140.063 0.0020.021 0.0010.045 Intervalul de temperatur# -200+1000 -200+780 -190+1400 0+1750 -190+400 0+2300 -2650 Propriet#%i de utilizare cea mai mare sensibilitate cel mai ieftin cea mai bun# liniaritate
dimensiuni mici ; r#spuns rapid ; costisitor rezistent la umiditate rezistent la temperaturi casant i costisitor nalte,

sensibilitate bun# la temperaturi joase

n compara&ie cu alte traductoare de temperatur#, termocuplurile au urm#toarele avantaje: robuste&e, simplitate, precizie relativ bun#, r#spuns rapid, interschimbabilitate, etc. A.4.5. Pirometrele de radia ie se bazeaz# pe o proprietate universal# a corpurilor, de a emite radia&ie termic#, absent# numai n cazul gazelor inerte sau n apropiere de zero absolut. Aceste traductoare folosesc un sistem optic care colecteaz# radia&iile infraro ii emise de un obiect i le concentreaz# asupra unui detector, a a cum se vede n Fig.5.12 [10]. Sistem optic

Obiect

Mediul nconjur#tor

Detector

Display sau ie iri

Fig. 5.12: Schema-bloc a unui sistem de m#surare n infraro&u

Pirometrele n infraro u capteaz# energia natural# a radia&iilor infraro ii, invizibile; aceast# energie trece prin atmosfer#, prin dispozitivul optic i este convertit# de c#tre detector ntr-un semnal electric, care este apoi afi at pe ecranul monitorului i/sau convertit ntr-un semnal de ie ire. Avantajele folosirii pirometrelor n infraro u sunt: - m#soar# temperatura f#r# contact fizic cu obiectul; - se poate m#sura temperatura unor obiecte foarte mici, aflate n mi care; - se poate m#sura temperatura unor obiecte aflate n locuri inaccesibile sau periculoase; - m#sur#torile n infraro u sunt mult mai rapide dect cele prin contact (max. 1 s fa&# de cteva minute, n cazul metodelor de m#surare prin contact); - se pot m#sura temperaturi de pn# la 3000 0C.

Radia&iile infraro ii sunt o parte din spectrul electromagnetic, care con&ine: razele gamma, razele X, ultravioletele, lumina vizibil#, razele infraro ii i undele radio, dup# cum se vede n Fig.5.13
Lumina vizibil# Raze Gamma Raze X Ultraviolete Infraro ii Unde radio

Lungimea de und#

Lumin# vizibil#

ROGVAIV

Lungimea de und#, 'm

Domeniul de m#surare n infraro&u


Fig.5.13: Spectrul electromagnetic

Din Fig.5.6 se vede c# radia&iile infraro ii apar n banda de la 0,7...14 'm. Folosirea efectiv# a unui sistem de m#surare n infraro u necesit# cuno tin&e generale despre caracteristicile obiectului de m#surat, a mediului ambiant i a sistemului de m#surare (format din dispozitivul optic, detector i display). a) Obiectul de m!surat. Energia absorbit# de un obiect va produce nc#lzirea lui. Aceast# energie este apoi emis# de suprafa&a exterioar# a obiectului i poate fi m#surat# cu un pirometru n infraro u. Senzorul de infraro u cite te energia total#, care este suma energiilor reflectat#, transmis# i emis# de obiect, a a cum se vede n Fig.5.14.

Mediul ambiant Obiect

Senzor

Energia reflectat# Energia transmis# Energia emis#

Fig. 5.14: Surse ale energiei radia%iilor infraro&ii

Pentru a cuantifica energia emis# de diferite materiale se folose te no&iunea de emisivitate, definit# ca raport ntre energia radiat# de un corp la o anumit# temperatur# i energia emis# de un radiator perfect, numit corp negru, la aceea i temperatur#. Un obiect se nume$te corp negru atunci cnd nu transmite $i nu reflect! energie. Este evident c# emisivitatea unui corp negru este 1. No&iunea de corp negru este important# ntruct arat# c# acesta este cel mai eficient radiator i c# puterea sa radiant# depinde de temperatur#. Cu excep&ia corpului negru, toate obiectele au valori ale emisivit#&ii mai mici dect 1. Fig.5.15 arat# curbele energiei relative pentru corpul negru, corpul cenu iu i noncenu iu.
(corp negru) Energia relativ# (corp cenu iu) variaz# cu lungimea de und# (corp non-cenu iu)

Lungimea de und#, 'm Fig.5.15: Curbele de distribu%ie spectral# relativ# pentru corpul negru, cenu&iu &i non-cenu&iu

Radia&ia corpului negru este un concept teoretic ideal; corpurile reale au emisivitatea mai mic# dect 1. Corpurile cenu ii i majoritatea nemetalelor au emisivit#&i ridicate ceea ce permite m#surarea corect# a temperaturii lor cu pirometrele de radia&ie. Pentru celelalte materiale este necesar# corectarea emisivit#&ii, pentru ca valorile citite s# fie ct mai apropiate de cele reale. Din cauz# c# metalele sunt n general reflective, au tendin&a de a avea emisivitate redus#, ceea ce se manifest# prin rezultate fluctuante i nesigure. Pentru majoritatea metalelor, acest aspect se accentueaz# cu cre terea lungimii de und# i de aceea este indicat s# se foloseasc# cea mai mic# lungime de und# disponibil#. Lungimea de und# optim# pentru metale la temperaturi nalte este n infraro u la valori cuprinse ntre 0,8 i 1 'm. Alte valori posibile sunt 1,6; 2,2 i 3,9 microni. b) Mediul nconjur!tor influen&eaz# rezultatele m#sur#torilor prin: - prezen&a unor componente ale atmosferei care absorb energia radia&iilor infraro ii (vaporii de ap#, CO2); - prezen&a particolelor de praf i a condensului care poate s# apar# pe lentilele dispozitivului optic, influen&eaz# energia radiat# c#tre senzor; - prezen&a unor alte surse de energie aflate n apropierea obiectului. Prezen&a unor alte surse de energie n apropierea obiectului este foarte important# ntruct acestea pot s# transmit# sau s# reflecte energie. De exemplu m#surarea temperaturii unui corp aflat ntr-un cuptor este influen&at# de temperatura pere&ilor cuptorului, a a cum se vede n Fig.5.16.

Mediul ambiant

Pies#

Fig.5.16: Influen%a energiei mediului asupra temperaturii m#surate cu un pirometru de radia%ie

O temperatur# mare a pere&ilor cuptorului poate s# dea valori mai mari ale temperaturii piesei supus# m#sur#rii cu un pirometru de radia&ie infraro ie. De aceea instrumentele de m#surare n infraro u trebuie s# con&in# o func&ie de corec&ie pentru energii mari ale mediului ambiant. c) Sistemul de m!surare n infraro$u con&ine: dispozitivul optic, detectorul i display-ul (vezi Fig.5.12). Dispozitivul optic este similar celui folosit n fotografiere i are rolul de a colecta radia&ia de pe un spot circular i de a o focaliza pe detector (Fig.5.17) Raportul dintre distan&a de la senzor la obiect (D) i m#rimea spotului (S) se nume te rezolu&ie optic#.
M#rimea spotului focalizat (S) Senzor de c#ldur#

Cmpul de vedere dincolo de spotul focalizat Componente optice Distan&a (D) Fig. 5.17: M#rimea spotului m#surat cu dispozitivul optic

Detectorul are rolul de a converti energia radia&iilor infraro ii ntr-un semnal electric, dependent liniar de temperatura m#surat#. Exist# 4 tipuri de senzori folosi&i n infraro u: fotoconductivi, fotoelectrici, piroelectrici i termovoltaici.

Display-ul $i ie$irile pot fi folosite ca ie ire primar# din sistem, n special n aplica&ii de monitorizare sau pot fi utilizate pentru a introduce parametrii necesari unor reglaje, atunci cnd sistemul este cu parametri controla&i. Ie irile pot fi trimise la nregistratoare, imprimante sau n programele calculatorului pentru examinare i analiz# (Fig.5.18).

Fig. 5.18: Posibilit#%i de utilizare a datelor de ie&ire de la un pirometru n infraro&u

Exist# sisteme de m#surare n infraro u care pot nregistra temperatura dintr-un punct sau din mai multe puncte. Datele ob&inute pot fi ncorporate direct n proces sau monitorizate pentru reglaje ulterioare. Firma Reytek fabric# o instala&ie de m#surare n infraro u cu scanare liniar#, care poate crea profile grafice ale temperaturii (Fig.5.19). Cu o astfel de instala&ie ncorporat# ntr-un sistem computerizat de achizi&ii date se poate analiza temperatura de pe suprafa&a unui obiect n timp real.

Fig.5.19: Dispozitiv de scanare liniar# a temperaturii (REYTEK THERMALERT MP4)

Prin monitorizarea temperaturii folosind dispozitive n infraro u, integrate n sisteme de m#surare computerizate se realizeaz# o cre tere a calit#&ii produselor i se reduce num#rul de defecte.

A.5. Traductoare de for ! Exist o mare varietate de traductoare de for# (mecanice, optice, hidraulice, electrice etc) ns n sistemele de achizi#ii de date se pot folosi numai cele care pot furniza la ie$ire un semnal electric. Traductoarele de for# electrice se bazeaz , n principiu, pe modificarea unor parametri electrici (rezisten# , capacitate, inductan# ) ca urmare a deform rii elastice a unui captor-suport, sub ac#iunea unei sarcini. n prezent, cele mai utilizate traductoare de for# electrice sunt cele rezistive (notate prescurtat TER), care se bazeaz pe faptul c rezisten#a electric a unui conductor este dependent de lungimea sa, conform rela#iei cunoscute: R = rl/S (r - conductivitatea electric , l lungimea, S sec#iunea). Atunci cnd conductorul sufer alungiri sau scurt ri (ca urmare a ntinderii sau compresiunii), rezisten#a sa electric se modific , varia#ia fiind: DR = ke (5.9) unde: k constanta traductorului;
e - gradul relativ de deformare (Dl/l0)

De obicei un TER este compus din elementele ar tate n Fig. 5.20:


a element sensibil, format dintr-un conductor electric foarte sub#ire; b suport izolator (hrtie, plastic); c fire de leg tur pentru conectarea ntr-un circuit electric b a Fig.5.20: Elementele componente ale unui TER

TER se lipesc cu un adeziv pe suprafa#a unui element elastic, capabil s reziste la for#a aplicat . Dup uscarea adezivului, TER formeaz corp-comun cu elementul elastic $i ca atare se va deforma elastic, odat cu acesta, atunci cnd se ac#ioneaz cu o for# exterioar (Fig.5.21)
Element elastic F
TER

l0 l0+Dl Fig. 5.21: TER fixat pe elementul elastic

Ca materiale pentru execu#ia elementelor elastice ale captorilor de for# se recomand o#elurile cu limit mare de elasticitate (de ex. o#elurile de arc, unele o#eluri aliate $.a.). Elementul elastic trebuie dimensionat n func#ie de valoarea maxim a for#ei, astfel nct tensiunea care apare n interiorul s u s nu dep $easc 1/3 sc a materialului din care este executat (pentru a preveni deformarea plastic ). Att timp ct elementul se afl n domeniul elastic, tensiunea $i deforma#ia, ap rute ca urmare a solicit rii produs de for#a F, sunt legate ntre ele prin rela#ia lui Hooke:

s = Ee unde: s - tensiunea normal ;


E modulul de elasticitate (modulul lui Young); e - gradul relativ de deformare

(5.10)

nlocuind n rel.(5.10) s $i e cu rela#iile cunoscute se ob#ine: Dl F =E (5.11) l0 S De unde: SE F= Dl = const. Dl (5.12) l0 (5.13) $i deci: F = f(Dl) Rela#ia (5.13) arat c for#a aplicat asupra elementului elastic este dependent liniar de m rimea deform rii Dl (alungire sau scurtare). Deformarea Dl apare att n elementul elastic ct $i n TER, ceea ce produce modificarea rezisten#ei electrice a conductorului electric (conform rel.5.9). In practic , pe lng TER, se mai folosesc $i alte tipuri de traductoare electrice, ntre care mai utilizate sunt cele capacitive, inductive $i piezoelectrice. Cu excep#ia traductoarelor piezoelectrice, care sunt active, celelalte traductoare electrice de for# sunt pasive, necesitnd deci o energie de activare exterioar . De cele mai multe ori, aceast energie este furnizat de condi#ionerul de semnal. In cele ce urmeaz se prezint succint elementele constructiv-func#ionale ale acestor captori electrici de for# . A.5.1.Tratuctori de for ! electrici rezistivi sunt cei mai utiliza#i ntruct, au o precizie mare de m surare $i o fiabilitate bun n exploatare, pot transmite $i nregistra date la distan# etc. Ace$ti captori sunt executa#i dintr-un element elastic(cilindri plini, cilindri tubulari sau pl ci) pe care sunt lipi#i traductori electrici rezistivi(TER), a$a cum se vede n Fig.5.22.

Fig.5.22: Captori de for ! cu TER

Prin aplicarea for#ei F asupra captorului se produce deformarea elastic a elementului suport $i implicit a TER; varia#ia lungimii acestuia modific rezisten#a sa electric , conform rela#iei (5.9). Intruct la trecerea curentului electric se produce $i o nc lzire prin efect JouleLentz, este necesar ca pe lng traductoarele active s se foloseasc $i traductoare de compensa#ie care-$i modific rezisten#a numai datorit efectului termic; acestea se lipesc pe o direc#ie perpendicular fa# de direc#ia traductoarelor active. TER active $i cele de compensa#ie se monteaz ntr-o punte Wheatstone alimentat n curent continuu, a$a cum se vede n Fig.5.23.

Alimentarea se face pe diagonala AB iar pe diagonala CD se ob#ine un curent variabil, datorit deform rii elementului elastic pe care sunt lipite TER. Semnalul astfel produs este amplificat $i vizualizat pe un ampermetru. Este posibil $i nregistrarea pe un inscriptor sau pe un osciloscop.
Fig.5.23: Montajul TER n punte Wheatstone

A.5.2. Traductori de for ! electrici capacitivi se bazeaz pe modificarea capacit #ii unui condensator ca urmare a varia#iei dielectricului dintre arm turile sale, a$a cum se vede n Fig. 5.24 1 arm tur mobil 2 dielectric 3 - arm tur fix 4 suport
Fig.5.24: Captor de for ! cu traductor capacitiv

La aplicarea for#ei F distan#a h dintre arm turi se modific ceea ce duce la modificarea capacit #ii condensatorului , ntruct: S C =e (5.14) h unde: ' constanta dielectricului
S suprafa#a arm turilor h distan#a dintre arm turi

A.5.3. Traductori de for ! electrici inductivi se bazeaz pe modificarea reluctan#ei unui circuit magnetic atunci cnd se modific ntrefierul unei bobine cu arm tur mobil (Fig.5.25). Ace$ti traductori sunt des utiliza#i att pentru m surarea for#elor ct $i pentru m surarea deplas rilor.

1 - suport 2 - bobin 3 arm tur mobil

Fig.5.25: Captor de for ! cu traductor inductiv

Func#ionarea acestui captor este similar celui capacitiv; valorile tensiunii din circuitul secundar al bobinei sunt dependente de m rimea for#ei aplicate.

A.5.4. Traductori de for ! piezoelectrici exploateaz fenomenul apari#iei unei diferen#e de poten#ial atunci cnd un material piezoelectric este solicitat de o sarcin exterioar (supus la ntindere sau compresiune). Construc#ia unui astfel de captor este prezentat n Fig.5.26.

1.- carcas metalic elastic 2.- material piezoelectric 3.- folii metalice colectoare 4.- folii izolatoare

Fig.5.26: Captor de for ! cu traductor piezoelectric

Corpurile piezoelectrice sunt n contact cu ni$te folii metalice colectoare, care preiau sarcinile electrice (de pe suprafe#ele de cap t) atunci cnd se aplic for#a de m surat. Foliile metalice sunt legate ntre ele prin dou ramuri separate, conectate la bornele A $ i respective B, ntre care apare o diferen# de poten#ial, dependent de m rimea for#ei aplicate. ntre foliile metalice colectoare se afl folii izolatoare care separ partea superioar a unui corp piezoelectric de partea inferioar a urm torului. A.6. Traductoare de moment Momentul de torsiune sau cuplul reprezint un parametru func#ional important pentru diferite ma$ini $i mecanisme (motoare electrice sau cu ardere intern , reductoare, utilaje prelucr toare, vehicule, etc.), care au n structura lor elemente aflate n mi$care de rota#ie. Cunoscnd $i tura#ia acestora se poate determina puterea (debitat sau absorbit ), cu rela#ia: P=M$ (5.15) unde: M momentul de torsiune (cuplul); ( - viteza unghiular . Puterea are un rol determinant asupra randamentului cu care func#ioneaz o instala#ie $i de aceea m surarea cuplului permite stabilirea unor parametri de proces care asigur o func#ionare optim . Fa# de traductoarele bazate pe metode clasice de m surare (mecanice, optice, electromecanice), aparatele electronice pentru m surarea cuplului numite torsiometre electronice au o serie de avantaje: sensibilitate ridicat , posibilitatea m sur rii n regim tranzitoriu, posibilitatea transmiterii la distan# a rezultatelor m sur torii, posibilitatea integr rii ntr-un sistem de achizi#ii date. Traductoarele de moment se bazeaz pe deforma#ia elastic a unui element supus cuplului de m surat. De obicei, elementul elastic este un cilindru de o anumit lungime care se intercaleaz n sistemul mecanic de transmitere a cuplului. Aplicarea momentului de torsiune produce o deformare a elementului elastic, propor#ional cu m rimea cuplului aplicat.

Considernd c elementul (cilindrul) elastic are diametrul D $i c asupra lui se aplic momentul M, atunci tensiunile tangen#iale maxime apar pe direc#iile nclinate cu 450 fa# de direc#ia axial $i au valoarea: %max = 16M / &D3 (5.16) iar deforma#ia unghiular (unghiul de r sucire) ' ntre dou sec#iuni aflate la distan#a l pe direc#ie axial este: ' = 32Ml / &GD4 (5.17) unde G reprezint momentul de elasticitate transversal . M surarea cuplului folosind traductoare cu element elastic se reduce astfel la m surarea deforma#iilor produse de efortul tangen#ial sau la m surarea unghiului de r sucire. Plecnd de la aceste principii, se construiesc urm toarele tipuri de torsiometre electronice: traductoare tensometrice se bazeaz pe conversia cuplu*deforma ie*semnal electric traductoare magnetoelectrice traductoare capacitive traductoare inductive se bazeaz pe conversia traductoare fotoelectrice cuplu*unghi de r!sucire*semnal electric traductoare cu impulsuri Pentru exemplificare, se prezint n continuare traductoarele tensometrice $i cele capacitive. A.6.1. Traductoarele de moment tensometrice La aceste traductoare, elementul sensibil este traductorul electric rezistiv (marca tensometric ), care se aplic pe elementul elastic. Se pot folosi 2, 4 sau mai multe TER, dispuse pe direc#ii care fac unghiuri de 450 cu generatoarea $i conectate ntr-o semipunte, respectiv punte Wheastone, a$a cum se vede n Fig. 5.27.
A B
TER 3 Element elastic
TER 4 TER 2 TER 1 TER 3 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2

TER 2

TER 1

TER 4 Element elastic

A a)

b)

Fig.5.27: Dispunerea m!rcilor tensometrice (TER) pentru m!surarea cuplului. a) modul de dispunere a TER pe elementul elastic; b) legarea TER n punte Wheastone.

Pentru acest mod de dispunere a TER, rela#ia dintre tensiunea tangen#ial maxim (pe direc#ia nclinat cu 450 fa# de direc#ia axial ) $i deforma#ia produs de cuplu pe suprafa#a elementului elastic ('s) este: %max = E(s / 4(1+)) (5.18) n care: 's deforma#ia liniar m surat pe suprafa#a elementului elastic; E modulul de elasticitate longitudinal al elementului elastic; ) coeficientul contrac#iei transversale (Poisson). nlocuind *max n rela#ia (5.16) se ob#ine: (s = [64 (1+)) / &D3E] M (5.19) Rela#ia (5.19) arat c tensiunea de dezechilibru a pun#ii, care este propor#ional cu deforma#ia, variaz liniar cu momentul de torsiune.

Pe acest principiu se pot m sura cupluri cuprinse ntre 1 $i 105 Nm. Exist mai multe solu#ii pentru realizarea leg turii ntre traductorii afla#i n mi$care de rota#ie $i aparatura electronic imobil : utilizarea unor colectoare cu contacte glisante (inele colectoare) sau cu mercur, utilizarea unor transformatoare rotative $ i utilizarea modula#iei de frecven# . A.6.2. Traductoare de moment capacitive. Elementul sensibil la aceste traductoare este un condensator, format din dou piese concentrice tubulare, solidarizate pe elementul elastic n dou sec#iuni diferite (Fig.5.28).
Element elastic M

Fig.5.28: Schema constructiv! a torsiometrului capacitiv

Piesa tubular exterioar are pe suprafa#a sa interioar o serie de caneluri longitudinale, iar piesa tubular interioar are caneluri similare practicate pe suprafa#a exterioar ; cele dou piese (ntre care exist un joc de cteva sutimi de milimetru) reprezint arm turile unui condensator. n Fig.5.29 este reprezentat varia#ia capacit #ii traductorului n func#ie de unghiul de r sucire, dependent de momentul de torsiune (conform rela#iei 5.17).
C Cmax.

Cmed. $ Cmin. a) b)

Fig.5.29: Varia ia capacit! ii traductorului de torsiune capacitiv n func ie de unghiul de r!sucire a) curba de varia ie; b) pozi iile relative ale arm!turilor, corespunz!toare valorilor extreme ale capacit! ilor

Acest traductor se monteaz pe elementul elastic, astfel nct, n absen#a momentului de torsiune, capacitatea condensatorului s corespund valorii medii. Traductoarele de moment capacitive sunt utilizate n special n cazul m sur torilor la temperaturi ridicate. Neajunsurile principale ale acestui tip de torsiometru constau n necesitatea execut rii prelucr rilor mecanice cu precizie ridicat $i a dificult #ilor de realizare a schemelor electronice n care acesta trebuie integrat.

A.7. Traductoare de deplasare M surarea cu precizie a deplas rilor este necesar att n procese industriale, ct $i n laboratoarele de cercetare. Dup m rimea deplas rii de m surat, aceste traductoare sunt utilizate pentru deplas ri mici, de ordinul 10-2 102 mm $i pentru deplas ri mari, de ordinul metrilor sau zecilor de metri (la ma$ini-unelte cu comand numeric , la laminoare, la benzi transportoare, etc). Cele mai r spndite traductoare pentru deplas ri mici sunt cele parametrice, de tip rezistiv, inductiv $i capacitiv; pentru deplas ri mari se folosesc traductoare de tip rigl (inductosinul liniar, rigla optic ) sau cele bazate pe interferometrie cu laser. n cele ce urmeaz se vor analiza doar traductoarele pentru deplas ri mici. Structura acestora cuprinde n general dou elemente de baz : elementul sensibil la deplasare - care are rolul de a converti deplasarea mecanic ntr-o m rime electric $ i adaptorul format din blocul electronic care prelucreaz semnalul electric dat de elementul sensibil. Traductoarele electrice de deplasare pot fi clasificate dup mai multe criterii: dup raportul dintre traductor +i obiectul supus m!sur!rii, traductoarele pentru deplas ri mici pot fi: cu contact $i f!r! contact cu obiectul care se deplaseaz ; dup m!rimea electric! n care se converte+te deplasarea, traductoarele pot fi: rezistive, inductive, capacitive, fotoelectrice, etc.; dup caracterul semnalului de ie+ire, traductoarele de deplasare sunt: analogice $i digitale. A.7.1. Traductoarele de deplasare rezistive au ca element sensibil un rezistor variabil $i se bazeaz pe dependen#a liniar care exist ntre rezisten#a electric R a unui conductor $i lungimea l a acestuia (conform rela#iei R = . l / S) Elementul sensibil se ob#ine prin bobinarea cu pas uniform a unui fir conductor (manganin , constantan, nicrom) pe un suport izolator (ceramic ). Cursorul se execut sub form de lamele sau perii din argint cu grafit. Se pot realiza dou scheme de conversie a deplas rii n m rimi electrice, a$a cum se vede n Fig.5.30.
RX R U + I R I U/RS U RS+R x max Ux U R Rx Ux RS xmax a) b) U
m=R/Rs m=0 m=1 m=2

II

Fig.5.30: Scheme de montaj a elementului rezistiv: I montaj reostatic; II montaj poten iometric; a) schema electric!; b) caracteristica static!.

Atunci cnd rezistorul func#ioneaz ca reostat (rezisten# variabil ) produce o conversie n curent, iar atunci cnd func#ioneaz ca poten#iometru furnizeaz la ie$ire un semnal n tensiune. La ambele montaje caracteristica static de transfer este neliniar . Principalele avantaje ale traductoarelor de deplasare rezistive sunt: - simplitatea constructiv ; - pot fi alimentate n curent continuu $i ca atare nu sunt necesare circuite de demodulare a semnalului de ie$ire; - raportul favorabil dintre dimensiunea traductorului $i deplasarea maxim de m surat; - pot fi utilizate $i pentru deplas ri unghiulare (atunci cnd rezistorul se monteaz pe un izolator circular sau elicoidal). Ca dezavantaje se pot men#iona: - for# de ac#ionare relativ mare; - uzur rapid , datorit frec rii dintre cursor $i rezistor; - are o rezolu#ie sc zut . Traductoarele rezistive de deplasare se construiesc pentru deplas ri liniare n gama 20400 mm $i pentru deplas ri circulare, cnd pot fi utilizate pentru deplas ri unghiulare maxime de 3000 iar pentru cele elicoidale la max. 36000 (10 ture). A.7.2. Traductoarele de deplasare inductive folosesc ca element sensibil un miez feromagnetic mobil, numit inductor, a c rui deplasare modific reluctan#a magnetic a unei bobine, ceea ce are ca efect varia#ia inductan#ei, conform rela#iei: L = / / I = N2 /0R unde: j - fluxul magnetic
I intensitatea curentului carte trece prin bobin N num rul de spire al bobinei; +R reluctan#ele circuitului magnetic.

(5.20)

Traductoarele inductive de deplasare se construiesc fie cu ntrefier variabil (arm tur mobil , asem n toare cu cel prezentat n Fig. 5.25), fie cu miez mobil. n Fig.5.31 este prezentat un traductor de deplasare cu miez mobil, format dintro bobin B, n interiorul c reia se deplaseaz miezul feromagnetic M, sub ac#iunea m rimii de m surat x; aceast deplasare provoac o varia#ie a inductan#ei proprii L a bobinei.
M B Dx L

x a) b)

Fig.5.31: Traductor inductiv cu o bobin! a) schema constructiv!; b) varia ia inductan ei cu deplasarea.

Datorit cmpului magnetic neomogen creat n bobin , la deplasarea miezului mobil, caracteristica static de transfer este pronun#at neliniar (Fig.5.31.b).

Pentru liniarizarea acestei caracteristici se folosesc dou bobine coaxiale, identice ca num r de spire $i separate, a$a cum se arat n Fig.5.32 traductorul numindu-se, n acest caz, traductor diferen ial.
l l/2 l/2 Dx

B1 L L-DL

B2

L+DL L2

-l/4 l/4 x

L1

Fig.5.32: Traductor inductiv de deplasare cu dou! bobine (diferen ial) a) schema constructiv!; b) caracteristica de transfer.

Cnd miezul mobil se g se$te n pozi#ie simetric fa# de cele dou bobine B1 $ i B2 (pozi#ia 0 de referin# ), tensiunea de alimentare a traductorului se divizeaz exact la 1:2 (Fig.5.33). Dac din aceast pozi#ie de referin# miezul se deplaseaz spre stnga (intrnd mai mult n bobina B1), atunci valoarea inductan#ei L1 cre$te, iar valoarea inductan#ei L2 scade. Raportul de divizare se abate de la 1:2, abaterea fiind liniar cu deplasarea, cu o aproxima#ie foarte bun n domeniul (-l/4, +l/4). Cele dou bobine se monteaz ntr-o punte n care dou bra#e sunt formate din cele dou inductan#e, iar bra#ele opuse din dou rezisten#e. Prin construc#ie, traductorul func#ioneaz astfel nct atunci cnd miezul feromagnetic - aflat ini#ial n pozi#ia de referin# se deplaseaz cu o m rime 1x, inductan#a unei bobine va cre$te la valoarea L+1L, iar a celeilalte se va reduce la L-1L; ca urmare, tensiunea de dezechilibru va fi determinat de varia#ia celor dou impedan#e.
L1 L2 DU 1/2U0 1/2U0 R1 U0 R2

Fig.5.33: Conectarea n punte a elementelor traductorului diferen ial

Traductorul de deplasare diferen#ial prezint o serie de avantaje, care l fac utilizabil n numeroase aplica#ii: - caracteristic de transfer liniar $i rezolu#ie bun - domeniu de m surare larg - nu are contacte mobile, ceea ce i confer o durat mare de aplica#ie - raport bun ntre lungimea traductorului $i cursa miezului. Ca dezavantaj, trebuie men#ionat faptul c prezint o capacitate proprie ridicat datorit num rului mare de spire, dezavantaj care poate fi atenuat prin prelucrare electronic . A.7.3. Traductoarele de deplasare capacitive utilizeaz ca elemente sensibile condensatoare plane, la care se pot modifica unul din urm torii trei parametri: distan#a dintre arm turi, suprafa#a arm turilor $i permitivitatea dielectricului. n Fig.5.34 este prezentat schema constructiv de principiu a unui traductor de deplasare capacitiv, format dintr-un condensator plan la care distan a dintre arm!turi se modific! odat cu deplasarea x.
C 1 d x 3 a)
d0-x d0 d0+x

b)

Fig.5.34: Element sensibil capacitiv cu modificarea distan ei dintre arm!turi a) schema constructiv!; b) caracteristica static! de transfer. 1-arm!tur! fix!, 2-arm!tur! mobil!, 3-element elastic.

Fig.5.34.b arat o varia#ie neliniar a capacit #ii condensatorului cu distan#a dintre arm turi. Caracteristica de transfer se poate liniariza printr-un montaj diferen#ial, utiliznd dou arm turi fixe ntre care se plaseaz arm tura mobil , a$a cum se arat n Fig.5.35.
C1
x

U1 U2

d0

Cm C2

Fig.5.35. Element sensibil capacitiv cu arm!tur! mobil! (diferen ial) C1, C2 arm!turi fixe; Cm arm!tur! mobil!

Pentru conversia deplas rii n semnal electric, se conecteaz capacit #ile C1 $i C2 ntr-o punte de tip Sauty (asem n toare cu puntea Wheatstone), avnd n celelalte bra#e capacit #ile fixe C3 $i C4, de valori cunoscute.

B. Condi ionere de semnal B.1. Rolul condi ionerelor de semnal Semnalele care provin de la traductoare nu ndeplinesc n cele mai multe cazuri toate condi iile pentru transmiterea lor c!tre sistemele de achizi ii de date. Acest neajuns apare datorit! faptului c! adaptoarele traductoarelor nu sunt standardizate astfel nct s! genereze un semnal unificat, la valoarea cerut! de pl!cile de achizi ii. Din aceast! cauz!, este necesar! o interfa ! special! plasat! ntre traductor $i sistemul de achizi ii numit! condi ioner. (Fig.5.36). A$adar, condi ionerele de semnal sunt echipamente indispensabile unui sistem computerizat de m!surare $i au ca scop aducerea m!rimii unui semnal electric (dat de elementul sensibil al traductoarelor) la caracteristicile necesare pentru a putea fi acceptat de placa de achizi ii. La ie$irea din condi ioner se ob ine un semnal condi ionat, adic! un semnal cu caracteristici bine precizate.

Traductoare Condi ioner de semnal

Plac! de achizi ii

Fig.5.36. Locul condi ionerului de semnal ntr-un sistem de achizi ii date

Principalele opera ii efectuate de condi ionerele de semnal sunt: reducerea sau amplificarea, filtrarea, sumarea, integrarea, liniarizarea $i altele. n multe cazuri, condi ionarea se reduce numai la filtrare pentru eliminarea zgomotului (cu un filtru de rejec ie) $i limitarea benzii semnalului pentru a putea fi e$antionat (cu un filtru antialias). Pentru alegerea modulelor de condi ionare a semnalelor trebuie avute n vedere urm!toarele cerin e: sensibilitate ridicat!, zgomot redus, flexibilitate, robuste e, raportul performan ! / cost. Solu iile tehnice de condi ionare a semnalelor sunt: a) condi ionare folosind module cu conectare direct! ntre traductoare $i pl!cile de achizi ii (ca n Fig. 5.36) b) condi ionare la nivelul pl!cii de achizi ii c) condi ionare cu transformare analog-numeric! $i comunica ie numeric! d) condi ionare cu transformare analog-numeric! $i prelucrare local! e) condi ionare cu magistrale multiple. Fiecare din aceste solu ii are avantaje $i dezavantaje, care trebuie cunoscute naintea achizi ion!rii echipamentelor. Modalitatea de condi ionare a semnalului depinde foarte mult de tipul traductorului folosit. n Tab.5.2 sunt date principalele caracteristici $i cerin e de condi ionare pentru unele traductoare des utilizate n aplica ii practice.

Tab.5.2: Caracteristici !i cerin e de condi ionare pentru unele tipuri de traductoare Tipul rezistorului Termocuplu Termorezistor Termistor Elemente elastice pentru m!rimi mecanice Caracteristici tensiunea mic! la ie$ire sensibilitate sc!zut! ie$ire neliniar! rezisten ! redus! sensibilitate sc!zut! ie$ire neliniar! rezisten a mare sensibilitate ridicat! ie$ire neliniar! rezisten ! redus! sensibilitate redus! ie$ire neliniar! Cerin e de condi ionare - senzor pentru temperatura de referin ! - amplificare - liniarizare - surs! extern! de curent pentru excitare - circuite de intrare simple sau pun i - liniarizare - surs! extern! de curent pentru excitare - circuite de intrare simple sau pun i - liniarizare - surs! extern! de curent / tensiune - circuit de intrare tip punte - liniarizare

B.2. Func iunile condi ionerelor de semnal Condi ionerele de semnal ndeplinesc func iuni a c!ror necesitate rezult! att din tipul $i caracteristicile constructive ale traductoarelor utilizate (func iuni specifice), ct $i din caracteristicile de func ionare ale pl!cii de achizi ii (func iuni generale). Func iuni specifice: n cazul m!sur!rii temperaturii cu termocupluri, este necesar ca modulul de condi ionare s! asigure generarea unei tensiuni electrice care s! compenseze tensiunea electromotoare produs! de jonc iunea rece. Deoarece prezen a unei astfel de surse de tensiune este necesar! pentru fiecare termocuplu, se utilizeaz! un traductor secundar (de ex. un termistor) pentru m!surarea temperaturii zonei din mediul ambiant n care se afl! jonc iunile reci ale mai multor termocupluri. Evident c! prin aceasta se ob ine o solu ie constructiv! mai ieftin!. Trebuie avut n vedere c! rela ia dintre temperatura m!surat! $i tensiunea electric! generat! de c!tre traductorul secundar nu este aceea$i cu cea utilizat! pentru conversia semnalului provenit de la termocupluri. Pe lng! sursa de tensiune $i traductorul secundar, necesare compens!rii, un condi ioner de semnal pentru termocupluri trebuie s! posede n plus circuite de amplificare ntruct tensiunea generat! de aceste traductoare este extrem de redus! (750V/0C). Condi ionerele de semnal, utilizate atunci cnd m!surarea temperaturii se face cu termorezisten e, trebuie s! posede surse de tensiune care s! asigure excitarea acestor traductoare. Rezisten a electric! relativ redus! a termorezisten elor (~100') $i varia ia mic! a acesteia cu temperatura (<0,4'/0C) impun condi ionerului necesitatea de a putea fi configurat pentru diverse moduri de conectare (cu 2, 3 sau 4 fire) $i capacitatea acestuia de a amplifica semnalul primit. n cazul m!rcilor tensometrice (TER) (traductoarele cele mai utilizate n m!sur!torile din domeniul mecanic), varia ia foarte mic! a rezisten ei electrice la deformarea traductorului conduce aproape n toate cazurile la necesitatea utiliz!rii unei pun i Wheatstone. Aceasta asigur! att existen a unei diferen e de poten ial pe fiecare traductor (excitarea traductorului), ct $i amplificarea semnalului provenit de la traductor. Ca atare, condi ionerele de semnal destinate m!sur!torilor cu m!rci tensometrice trebuie s! con in! surse de tensiune electric! pentru excitarea traductoarelor $i rezisten e

calibrate care s! completeze laturile pun ii Wheatstone atunci cnd num!rul de traductoare utilizate este mai mic dect 4. ntruct atunci cnd m!rcile nu sunt deformate, diferen a de poten ial a pun ii Wheatstone trebuie s! fie nul!, este necesar ca modulele de condi ionare s! permit! echilibrarea pun ii naintea efectu!rii m!sur!torilor. Func iuni generale: Indiferent de tipul traductorului utilizat, condi ionerele de semnal trebuie s! realizeze o serie de func iuni generale: Amplificarea este cea mai ntlnit! opera ie de condi ionare a semnalelor $i are ca scop cre$terea m!rimii semnalului dat de elementul sensibil al traductorului pn! la nivelul de lucru al pl!cii de achizi ii. Se recomand! ca, atunci cnd este posibil, aceast! opera ie s! se fac! n imediata apropiere a senzorului pentru a minimiza efectele interferen elor electrice din mediul exterior. n cazul unor traductoare care genereaz! semnale cu tensiuni electrice extrem de reduse (ca n cazul termocuplurilor) transmiterea semnalului de la senzor f!r! amplificare poate duce la pierderea informa iei con inute de acesta datorit! nivelului mult superior al tensiunii induse n cablurile de leg!tur! de c!tre interferen ele din mediul exterior. Reducerea (atenuarea) este opera ia invers! amplific!rii $i deci se aplic! atunci cnd m!rimea semnalului dep!$e$te domeniul de lucru al pl!cii de achizi ii. Filtrarea este opera ia care serve$te la eliminarea din semnalul transmis de senzor a unor interferen e de natur! periodic!, cu frecven a cuprins! ntre limite cunoscute. Majoritatea sistemelor de m!surare sunt afectate de interferen e cu frecven e de 50 Hz, care provin din re eaua de alimentare a cl!dirii n care sistemul de m!sur! este instalat. Condi ionarea semnalului prin utilizarea unor filtre care elimin! componentele periodice ale acestuia, ce dep!$esc o anumit! frecven !, trebuie efectuat! astfel nct simultan cu interferen ele s! nu fie eliminate $i unele componente utile ale semnalului. Izolarea semnalelor este una din primele m!suri de prevenire a erorilor de m!surare cauzate de leg!turi defectuoase la mas!, acestea fiind uneori chiar cauza distrugerii sistemului de m!surare. Prin func iunea de izolare, condi ionerele realizeaz! transmiterea semnalului f!r! o leg!tur! fizic! direct! ntre dou! puncte ale unui circuit electric, utiliznd metode optice, magnetice sau capacitive. n cazul izol!rii magnetice sau capacitive, semnalul este ini ial transferat dintr-o tensiune electric! ntr-un semnal periodic, transferat prin bariera de izolare, apoi reconvertit n forma ini ial!. Izolarea protejeaz! de asemenea sistemul de m!surare mpotriva cre$terilor necontrolate de tensiune din re eaua de alimentare. Multiplexarea este o opera ie de condi ionare prin care mai multe semnale analogice, provenite din diverse puncte de m!surare, sunt trimise pe aceea$i cale mai departe n sistemul de m!surare, de obicei c!tre un singur canal de intrare al unei pl!ci de achizi ie de date. Condi ionarea semnalelor digitale se refer! n majoritatea cazurilor la izolarea n vederea protej!rii pl!cii de achizi ii de eventuale cre$teri bru$te de tensiune sau de diferen e mari de tensiune ntre dou! leg!turi la mas! distincte. Izolarea semnalelor digitale prin utilizarea de relee electronice sau electromecanice este aplicat! n general n situa iile n care este necesar! comandarea unor elemente cum ar fi surse de iluminat, motoare sau atunci cnd este necesar! sesizarea unor semnale de nalt! tensiune.
3

B.3. Tipuri de condi ionere de semnal Principalele categorii de condi ionere $i tipurile de semnale pe care acestea le pot prelucra sunt prezentate n Tab. 5.3.
Tab.5.3: Principalele categorii de condi ionere !i recomand$ri de utilizare Semnale Semnale analogice digitale Intr!ri Ie$iri n tensiune M!rci tensometrice Categoria Uz general Termorezisten e n curent

Termocupluri

n tensiune

n curent

Intr!ri

SCXI 5B SCC SC-204 SSR SC

x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x x x

Modulele de condi ionare a semnalelor din categoria SCXI (Signal Conditioning eXtensions for Instruments) ale firmei National Instruments au structura general! format! dintr-o serie de module de condi ionare multicanal montate ntr-un $asiu (rack) comun, prezentate n Fig. 5.37. Conectarea traductoarelor la aceste module se realizeaz! prin intermediul unui bloc terminal ata$at modului respectiv.

Fig. 5.37: Componentele sistemului SCXI

Transmiterea semnalelor de la modulele aflate ntr-un acela$i $asiu c!tre una sau mai multe pl!ci de achizi ii date este realizat! prin intermediul unui conector ata$at $asiului. (asiul ndepline$te rolul unui multiplexor aflat ntre modulele de condi ionare ale semnalelor $i placa (pl!cile) de achizi ii date. Alimentarea condi ionerelor este realizat! dintr-o surs! comun! de tensiune, apar innd de asemeni $asiului.
4

Ie$iri x x x x

Condi ionerele din categoria SCXI sunt dedicate unor anumite tipuri de traductoare sau semnale $i sunt capabile s! ndeplineasc! att func ii de condi ionare de ordin general, ct $i func ii specifice. n Tab.5.4 sunt prezentate, pentru diverse tipuri de traductoare $i semnale, modulele de condi ionare SCXI pentru intr!ri analogice iar n Tab.5.5 sunt prezentate modulele de condi ionare SCXI pentru ie$iri analogice $i semnale digitale.
Tab.5.4: Module SCXI pentru intr$ri analogice Tipul traductorului sau semnalului Termocupluri Termocupluri, cu izolare Termorezisten e, termistori, m!rci tensometrice Intr !ri analogice de uz general Semnale n curent, f!r! izolare Semnale periodice de joas! tensiune Modul pentru achizi ionare simultan! multicanal Modul cu filtru trece-jos Codul modulului SCXI-1102 SCXI-1120 SCXI-1121 SCXI-1100 SCXI-1102 SCXI-1126 SCXI-1140 SCXI-1141

Codul blocului terminal

Num! rul de canale

SCXI-1303 SCXI-1328 SCXI-1321 SCXI-1303 SCXI-1308 SCXI-1305 SCXI-1304 SCXI-1304

32 8 4 32 32 8 8 8

Tab.5.5: Module SCXI pentru ie!iri analogice !i semnale digitale Tipul traductorului sau semnalului Ie$iri n tensiune continu! Ie$iri n curent continuu Comutatoare de uz general pentru putere medie Comutatoare de uz general pentru putere mare Relee electrice Num!r!toare TTL Codul modulului SCXI-1124 SCXI-1124 SCXI-1160 SCXI-1161 SCXI-1163R SCXI-CTC8 Codul blocului terminal SCXI-1325 SCXI-1325 SCXI-1324 SCXI-1326 SCXI-1301 Num!rul de canale 6 6 16 8 32 8

(asiurile n care se monteaz! modulele de condi ionare SCXI pot fi alese n func ie de num!rul de module pe care le pot accepta $i de caracteristicile componentelor din sistemul de m!surare c!tre care sistemul SCXI urmeaz! a trimite semnale m!surate $i condi ionate sau de la care va primi comenzi referitoare la generarea de semnale.
5

C. Pl$ci de achizi ii C.1. Func iuni $i criterii de performan ! Pl!cile de achizi ii de date utilizate n sistemele de m!surare computerizate pot ndeplini mai multe func iuni: - intrare analogic! : const! n m!surarea unui semnal, de regul! sub forma unei tensiuni electrice, care provine de la un traductor aflat ntr-un SAD; - ie$ire analogic!: const! n generarea unui semnal, n urma prelucr!rii ntr-un SGD, de regul! sub forma unei tensiuni electrice, care s! comande un element de ac ionare din sistemul monitorizat; - comunica ii digitale: primirea $i emiterea de valori n form! binar!, reprezentnd date sau coduri de comenzi, transmise sub forma unor impulsuri TTL ntre placa de achizi ie $i alte componente ale sistemului computerizat; comunica iile digitale pot fi utilizate $i pentru m!sur!ri sau gener!ri de semnale n cazul n care traductorul sau elementul de ac ionare au o func ie descris! de o stare logic! binar! (comutatoare cu dou ! pozi ii, ntrerup !toare, relee, diode electroluminiscente etc.); - num!rare/cronometrare: primirea $i emiterea de semnale sub forma unor serii de impulsuri TTL n care informa ia este con inut! n num!rul de impulsuri din serie sau n frecven a acestora. Toate tipurile de pl!ci de achizi ii de date pot ndeplini ultimile dou! func iuni din cele enumerate mai sus (comunica ii digitale $i num!rare/cronometrare). Majoritatea pl!cilor de achizi ii posed ! toate cele patru func iuni, caz n care acestea se numesc pl!ci multifunc ionale. O serie de pl!ci de achizi ii date nu posed! func iunea de ie$ire analogic! iar o alt! categorie (cele dedicate ie$irilor analogice) nu posed! func iunea de intrare analogic!. Este evident c! pre ul acestora este mai mic dect al pl!cilor multifunc ionale. Analiza func iunilor descrise mai sus va scoate n eviden ! criteriile de performan ! ale unei pl!ci de achizi ie, care sunt utile la stabilirea celui mai potrivit tip de plac! pentru o anumit! aplica ie practic!. a) Func iunea de intrare analogic!. Printre parametrii care descriu performan ele cu care o plac! de achizi ii de date ndepline$te aceast! func iune se pot enumera: num!rul de canale de intrare analogic!, rata maxim! de e$antionare, intervalul de m!surare, rezolu ia $i precizia de m!surare. Num!rul de canale de intrare analogic! este specificat att pentru configura ia unipolar! ct $i pentru cea diferen ial!. Configura ia unipolar! se refer! la tensiuni electrice de pe canale diferite, m!surate n raport cu un poten ial de referin ! comun, aflat pe leg!tura la mas! a pl!cii de achizi ii. Acest tip de intr!ri analogice este utilizat pentru semnale cu tensiuni relativ mari (peste 1 V), atunci cnd firele de leg!tur! dintre sursa care genereaz! semnalul $i placa de achizi ii au lungimi mai mici de 5 m. n celelalte situa ii se utilizeaz! configura ia diferen ial!, n care fiecare tensiune electric! de pe un canal de intrare este m!surat! n raport cu un poten ial de referin ! propriu. Configura ia diferen ial! reduce erorile datorate influen elor perturba iilor electromagnetice din mediul exterior asupra firelor de leg!tur!. Rata maxim! de e$antionare reprezint! num!rul maxim de conversii analog digitale pe care o plac! de achizi ii de date le poate efectua n unitatea de timp (o

secund!). O rat! mai mare de e$antionare permite descrierea numeric! mai precis! a semnalului ini ial (analogic) ns! necesit! prelucr!ri statistice mai complexe. Unitatea de m!sur! pentru rata de e$antionare este S/s (din engl. Samples/second E$antioane/secund!). De$i posed! mai multe canale de intrare analogic!, majoritatea tipurilor de pl!ci de achizi ii utilizeaz! un singur CAN (m!surarea semnalelor de pe mai multe canale este realizat! n acest caz prin multiplexarea acestora la intrarea n convertor). Este evident c! atunci cnd se utilizeaz! un singur CAN, rata de e$antionare corespunz!toare unui canal se ob ine prin mp!r irea ratei de e$antionare a pl!cii la num!rul de canale active. De exemplu, n cazul unei pl!ci de achizi ii de date cu rata maxim! de e$antionare de 1MS/s, cu ajutorul c!reia se m!soar! 10 semnale, rata de e$antionare de pe fiecare canal nu poate dep!$i 100 kS/s. Intervalul de m!surare reprezint! diferen a dintre valoarea maxim! $i minim! a tensiunii electrice pe care CAN o poate cuantifica. Majoritatea pl!cilor de achizi ii de date au la dispozi ie mai multe intervale de m!surare, unul din acestea putnd fi selectat la un moment dat, n func ie de domeniul de m!surare al aplica iei. Rezolu ia reprezint! num!rul de bi i utiliza i de c!tre CAN al pl!cii de achizi ii pentru reprezentarea numeric! a valorii semnalului analogic. Dac! se noteaz! valoarea rezolu iei cu n, CAN va reprezenta numere ntregi cuprinse ntre 0 $i 2 n-1, ceea ce este echivalent cu aproximarea infinit! ii de valori din intervalul de m!surare printr-o mul ime discret! de 2n valori. Intervalul de m!surare este astfel divizat n 2n subintervale. Toate valorile semnalului m!surat aflate ntr-un acela$i subinterval vor fi reprezentate printr-un singur num!r, deci vor fi toate aproximate la o aceea$i valoare comun!. Cu ct rezolu ia este mai mare , cu att cre$te num!rul de subintervale n care este divizat intervalul de m!surare $i deci cre$te precizia de reprezentare numeric! (binar!) a semnalului real. De exemplu prin utilizarea unui CAN cu rezolu ia de 3 bi i, intervalul de m!surare se va diviza n 23 = 8 subintervale. Este evident c! n acest caz precizia m!sur!rii este sc!zut! datorit! pierderilor de informa ii. Utilizarea unui convertor cu rezolu ia de 16 bi i ar conduce la o reprezentare mult mai fidel! a semnalului original, ntruct n acest caz intervalul de m!surare va fi mp!r it n 216 = 65536 subintervale. Posibilitatea de selectare a intervalului de m!surare al unei pl!ci de achizi ii permite alegerea unor limite ale acestuia ct mai apropiate de valorile extreme ale semnalului de m!surat, astfel nct rezolu ia convertorului s! conduc! la o precizie ct mai mare a m!sur!rii. Precizia de m!surare se define$te ca fiind varia ia minim! detectabil! a semnalului de m!surat. Valoarea preciziei de m!surare este denumit! $i l! ime de cod $i corespunde varia iei bitului cel mai pu in semnificativ (LSB) din num!rul binar generat de CAN n urma m!sur!rii. Precizia de m!surare a unei pl!ci de achizi ii de date nu este ntotdeauna respectat! atunci cnd m!surarea se face cu valori mari ale ratei de e$antionare. Exist! situa ii n care pl!ci cu rezolu ia de 16 bi i reu$esc, la rate de e$antionare de 100 kS/s s! redea semnalul m!surat cu o precizie corespunz!toare unei m!sur!ri cu o plac! avnd rezolu ia doar de 12 bi i. Caracterizarea complet! a performan elor unei pl!ci de achizi ii de date aflat! ntr-un regim de lucru solicitant nu poate fi f!cut! f!r! luarea n considerare a unor

parametri auxiliari $i a unor erori specifice, cum ar fi: timpul de stabilizare, zgomotele, erorile CAN etc. Timpul de stabilizare. La majoritatea tipurilor de pl!ci de achizi ii de date, semnalul de m!surat parcurge ini ial circuitele unui multiplexor, apoi este amplificat nainte de a fi introdus n CAN. Construc ia circuitului de amplificare face necesar! existen a unui interval de timp numit timp de stabilizare pentru a efectua amplificarea semnalului. Dac! timpul de stabilizare este mai mare dect intervalul de timp dintre dou! conversii efectuate de CAN, acesta va prelua de la ie$irea amplificatorului un semnal la care amplificarea nu a fost ncheiat! $i va genera o valoare binar! diferit! de valoarea real! a semnalului analogic. Erorile generate de valori prea mari ale intervalului de stabilizare cresc odat! cu mic$orarea intervalului de m!surare $i cu cre$terea ratei de e$antionare. Aceste erori, uneori nsemnate, au loc n yona de circuite analogice ale pl!cii de achizi ii, fapt ce le face indetectabile $i ca atare placa nu poate genera un mesaj de eroare. Riscul de preluare de c!tre CAN a unui semnal insuficient amplificat cre$te atunci cnd amplificatorul baleiaz! un num!r mare de canale. Tensiunea de la intrarea n amplificator are are n acest caz varia ii mari, la care amplificatorul se va adapta cu dificultate. Zgomotele. n interiorul calculatorului n care este montat! placa de achizi ii exist! numeroase surse de perturba ii electromagnetice care influen eaz! amplitudinea semnalelor analogice. De aceea transmiterea acestor semnale prin circuitele pl!cii trebuie efectuat! pe c!i ecranate care s! elimine influen a perturba iilor externe. Erorile CAN vor fi analizate ulterior n detaliu, acestea fiind responsabile n mare m!sur! de precizia unei pl!ci de achizi ii. b) Func iunea de ie$ire analogic! . Ie$irile analogice sunt utilizate pentru generarea de semnale de comand! sau de ac ionare a elementelor de execu ie. Pentru a genera astfel de ie$iri, placa de achizi ie trebuie s! con in! elemente ale SGD, n care rolul principal l are CNA. Ca atare, ie$irile analogice au performan e determinate n principal de intervalul de generare, timpul de stabilizare, rata maxim! de generare $i de rezolu ia CNA. Intervalul de generare con ine valorile posibile ale tensiunii electrice la ie$irea din CNA Timpul de stabilizare $i rata de generare determin! mpreun! viteza cu care CNA poate modifica valoarea tensiunii electrice generate. Este evident c! generarea unor semnale cu frecven e nalte, de genul semnalelor radio, poate fi realizat! doar de CNA cu timpi de stabilizare redu$i $i rate mari de generare. Rezolu ia determin! fine ea cu care semnalele de ie$ire pot fi generate. O apreciere mai precis! a performan elor cu care o plac! de achizi ii de date ndepline$te func iunea de ie$ire analogic! trebuie s! aib ! n vedere, n special n cazul regimurilor solicitante $i aspectele legate de erorile CNA, care vor fi analizate ulterior. c) Func iunea de comunica ii digitale. Comunica iile digitale ale unei pl!ci de achizi ii de date, servind controlului procesului supus monitoriz!rii sau comunic!rii cu diverse echipamente periferice, au performan e caracterizate n principal prin num!rul de linii digitale disponibile, viteza cu care datele pot fi recep ionate sau emise prin intermediul liniilor respective precum $i capacitatea acestor linii de a transmite semnale de o anumit! intensitate.

Valorile necesare ale caracteristicilor enumerate mai sus sunt determinate n primul rnd de caracteristicile echipamentelor din proces cu care placa urmeaz! s! comunice: num!rul de semnale digitale ce trebuiesc recep ionate sau emise, timpul de r!spuns al unui echipament sau al unei m!rimi din proces, puterea electric! necesar! pentru comanda sau ac ionarea unor echipamente . n situa ia n care placa de achizi ii de date comunic! prin intermediul liniilor digitale cu un echipament periferic (imprimant!, nregistrator, procesor de date), este necesar! analiza posibilit! ii de a grupa din punct de vedere logic mai multe linii digitale ntr-un port de comunica ie. n cazul gener!rii unor semnale digitale de comand! sau ac ionare, sunt rare situa iile n care elementele de execu ie din proces (motoare, valve, relee etc.) accept! direct semnalele TTL ale pl!cii de achizi ii de date. n majoritatea cazurilor este necesar! prezen a unor condi ionere de semnale digitale care s! realizeze amplificarea tensiunii sau intensit! ii electrice. d) Func iunea de num!rare $i cronometrare. Circuitele de num!rare $i cronometrare ale unei pl!ci de achizi ii pot fi utilizate att pentru sesizarea unor evenimente digitale (de ex. semnale sub form! de impulsuri primite de la traductoare numerice de deplasare) ct $i pentru generarea unor astfel de evenimente (de ex. pentru ac ionarea motoarelor pas cu pas). Parametrii cei mai importan i pentru aprecierea performan elor acestor circuite sunt rezolu ia $i frecven a maxim!. Rezolu ia, avnd semnifica ia num!rului de bi i utiliza i, determin! direct num!rul maxim de evenimente pe care un astfel de circuit le poate num!ra. Frecven a maxim! a unui num!r!tor determin ! att gama de semnale pe care acesta le poate m!sura corect ct $i frecven a maxim! a semnalelor pe care num!r!torul respectiv le poate genera. Pl!cile de achizi ii de date din categoria celor mai evoluate utilizeaz! num!r!toare cu rezolu ii de 16 sau 24 de bi i, lucrnd la frecven e maxime de 20 MHz. Circuitele de num!rare performante dispun de facilit! i de num!rare cresc!toare sau descresc!toare (n func ie de comanda primit! pe o cale separat!), de buffere de memorie pentru generarea trenurilor de impulsuri precum $i de posibilitatea modific!rii instantanee a frecven ei de lucru. C.2. Structura general! a unei pl!ci de achizi ii date Placa de achizi ii de date este componenta cea mai important! $i mai complex! a unui sistem de m!surare computerizat. Asocierea acesteia cu un calculator duce la ob inerea unor istrumente de m!sur! performante. Din punct de vedere constructiv, pentru SAD exist! o mare varietate de pl!ci de achizi ii de date, cum ar fi: monocanal (doar cu o singur! intrare analogic!; n forma cea mai simpl! con ine doar un CAN $i o interfa ! minimal!), multicanal cu multiplexare numeric! (con in mai multe canale ce pot func iona ca ni$te monocanale independente sau corelate prin comenzi adecvate furnizate de o logic! de control), multicanal cu multiplexare analogic! $i e$antionare secven ial! (care reprezint! o simplificare a tipului precedent, fiind utilizate atunci cnd nu intereseaz! corela ia n timp a semnalelor analogice de intrare).

Din considerente economice (raportul bun performan !/cost) $i a faptului c! pot fi utilizate n diverse domenii, majoritatea pl!cilor de achizi ii utilizate n SAD sunt realizate dup! structura unui sistem de achizi ie multicanal cu multiplexarea semnalelor analogice la intrare $i e$antionare secven ial!, a$a cum se vede n schema din Fig. 5.38.
MI

x1(t) x2(t)

xn(t)

.. .

DC

Fig. 5.38: Configura ia !i componentele principale ale unei pl$ ci de achizi ii multicanal cu multiplexare analogic$ !i e!antionare secven ial$:

Nota iile din Fig.5.38 au urm!toarele semnifica ii: MI- multiplexor al semnalelor de intrare; AP- amplificator programabil; CEM- circuite de e$antionare $i memorare; CAN- convertor analog-numeric; ICLC- interfa ! cu calculatorul $i logica de comand !; DC- dispozitiv de comand!. Pl!cile de achizi ie pot prelucra mai multe semnale analogice de intrare bipolare (+/- 5V) sau unipolare (010V) provenite de la diverse traductoare $i pot furniza semnale de ie$ire (analogice sau digitale) pentru reglarea parametrilor unui proces, afi$area rezultatelor etc. La intrarea n plac!, semnalele analogice sunt mai nti prelucrate electronic (amplificate, e$antionate), dup! care sunt convertite n semnale digitale $i prin intermediul unei interfe e sunt trimise sub forma unui cod numeric spre magistralele calculatorului. Acesta preia codurile numerice corespunz!toare m!rimii supuse m!sur!rii la anumite momente (dictate de frecven a de e$antionare prescris!) $i le prelucreaz! sau le memoreaz! pentru prelucr!ri ulterioare. Calculatorul poate executa $i alte opera ii cum ar fi: calculul erorilor cu care s-au determinat valorile parametrilor, generarea unor semnale de comand! c!tre elemente de reglare (atunci cnd valorile parametrilor se abat de la o valoare prestabilit!), generarea unor semnale de avertizare (n cazul dep!$irii unor valori limit! impuse) etc. Toate aceste opera ii sunt realizate printr-un program prestabilit, n func ie de natura parametrilor de proces, de tipul traductoarelor etc. In aceste cazuri pl!cile de achizi ii trebuie s! ndeplineasc! func iuni de intrare/ie$ire analogice $i ca atare sunt mai complexe, avnd att module de achizi ie date (vezi SAD) ct $i module pentru generarea de date (vezi SGD); a$a cum s-a ar!tat mai sus asemenea pl!ci se numesc pl!ci multifunc ionale sau
10

ICLC

AP

CEM

CAN

module I/O (Input/Output). Pl!cile de achizi ii multifunc ionale sunt mai scumpe dar au posibilitatea cupl!rii cu o gam! larg! de echipamente, pentru a realiza opera ii complexe de monitorizare, control $i reglare a parametrilor unor instala ii tehnologice care lucreaz! n sisteme automate. Num!rul canalelor de intrare/ie$ire este impus de natura aplica iei practice $i de solu iile adoptate pentru interfa are. Schema - bloc a unei pl!ci de achizi ii de date multifunc ionale, capabil! s! execute att achizi ii ct $i generare de date arat! ca n Fig. 5.39.
x1 x2

Multiplexor analogic

xn

Interfa $ cu magistralele calculatorului !i cu circuitele de comtrol/sincronizare

AP

CEM

CAD

Tampon FIFO

Intr$ri/ie!iri numerice

BUS

Timer generator rat$ de conversie

Ceas

y1 y2 yn

Timer de uz general CDA

Fig.5.39: Schema bloc a unei pl$ ci de achizi ii multifunc ionale:

AP-amplificator programabil; CEM-circuite e$antionare/memorare; CAD-convertor analog/digital; CDA-convertor digital/analogic; Tampon FIFO (First In/First Out primul intrat/primul plecat) C.3. Componentele unei pl!ci de achizi ii de date multifunc ionale Principalele componente ale unei pl!ci de achizi ii multifunc ionale (Fig.5.39) sunt: multiplexorul, circuitele de e$antionare-memorare $i convertoarele C.3.1. Multiplexorul (MI) este un dispozitiv care dispune de mai multe canale de intrare, un singur canal de ie$ire $i de intr!ri/ie$iri digitale de control (care selecteaz! canalul de intrare ce trebuie conectat la canalul de ie$ire $i n continuare la circuitele de conversie). Multiplexorul ac ioneaz! deci ca un comutator care permite e$antionarea independent! a semnalelor aflate pe canalele de intrare, avnd rolul de a introduce succesiv semnalele de intrare n blocurile urm!toare de prelucrare.

11

C.3.2. Amplificatorul programabil (AP) are rolul de a aduce semnalul analogic de intrare n gama de m!sur! a pl!cii de achizi ii. Prin aceast! opera ie se asigur! o precizie bun! a m!sur!rii $i protec ia pl!cii (prin evitarea dep!$irii limitei superioare a domeniului de m!surare). C.3.3. Circuitele de e$antionare-memorare (CEM) sunt circuite care e$antioneaz! m!rimea semnalului analogic de intrare la momente discrete de timp $i apoi o men in (indiferent de evolu ia ulterioar! a m!rimii de intrare) pn! cnd se comand! o nou! e$antionare. La intrarea n blocul cu circuite de e$antionare/memorare exist! un filtru anti-aliasing (FTJ) care are rolul de a limita frecven a de e$antionare astfel nct s! se respecte teorema lui Shannon (vezi Fig.4.16 $i Fig.4.17). Schema de principiu a unui circuit de e$antionare/memorare este dat! n Fig.5.40.
K x(t) F.T.J xe(t) x(t) semnal analog de intrare xe(t) semnal e!antionat Cm K - ntrerup$tor Cm - condensator de memorare C.com.- circuit de comutare Fig.5.40: Schema de principiu a unui circuit de e!antionare-memorare:

C.com.

Func ia de e$antionare este realizat! de un un circuit de comutare care deschide $i nchide ntrerup!torul K la anumite momente de timp iar func ia de memorare este ndeplinit! de condensatorul Cm, care are proprietatea de a men ine sarcina pe arm!turile sale, atunci cnd comutatorul K este deschis. n momentul nchiderii comutatorului, condensatorul se ncarc! la tensiunea de intrare. Comutatorul K se realizeaz! de obicei cu tranzistoare cu efect de cmp (TEC) datorit! faptului c! acestea prezint! o rezisten ! mic! n regim de conduc ie $i o rezisten ! mare n regim de blocare. C.3.4. Convertoare C.3.4.1. Generalit! i privind conversia analog-digital! $i digital-analogic! Dup ! cum s-a ar!tat, transformarea semnalelor analogice n semnale numerice se face prin opera ia de digitizare (care cuprinde e$antionarea $i cuantizarea). Procesul de digitizare este ireversibil, ntruct pe parcursul desf!$ur!rii sale se pierd o parte din informa ii. Pentru ca datele ob inute s! fie utile n aplica ii practice, trebuie ca informa iile pierdute s! fie n ni$te limite acceptabile. n func ie de necesit! i, semnalele numerice ob inute prin digitizare, dup ! prelucrarea lor n calculator, pot fi transformate n semnale analogice pentru ac ionarea elementelor de execu ie. Trecerea informa iilor digitale n semnale analogice se realizeaz! prin opera ii de netezire (care cuprind interpolare, filtrare, etc.). Transformarea semnalelor analogice n semnale numerice prin intermediul opera iilor de e$antionare $i cuantizare se nume$te conversie analog-numeric! , iar transformarea invers!, din semnal numeric n semnal analogic poart! denumirea de conversie numeric-analogic!. Modul de conversie al semnalelor este sugerat n Fig.5.41.

12

Echipamentele electronice care efectueaz! conversia semnalelor se numesc convertoare $i ele sunt analog-numerice (digitale), notate CAN (sau CAD) $i numeric (digital)-analogice, notate CNA (sau CDA). Convertoarele analog-numerice (CAN) transform! m!rimile analogice aplicate la intrare (tensiune, curent, frecven ! etc.) n m!rimi numerice (digitale), compatibile cu calculatorul. Comenzile date de calculator sunt transformate de c!tre convertoarele numeric-analogice (CNA) n semnale analogice care ac ioneaz! asupra procesului prin intermediul elementelor de execu ie (servomotoare, contactoare etc.).

Conversie A/N U Uk
Digitizare (e!antionare, cuntizare)

Semnal analogic

Semnal numeric (digital)

Netezire (interpolare, filtrare)

t termocuplu Conversie N/A U=f(T) arz$tor

t0 2t0 3t0 kt0

K Uk=f(T)

Fig.5.41: Conversia semnalelor

Conversia analog-numeric! poate fi echivalat! cu o ierarhizare a m!rimii analogice realizat! prin mp!r irea domeniului maxim de varia ie a acesteia ntr-un num!r de intervale distincte. Aceste intervale se numesc clase $i sunt caracterizate printr-un num!r ntreg k= 0.N, ce reprezint! nivelul asociat fiec!rui canal. Convertoarele analog-numerice (digitale) realizeaz! de fapt o compara ie ntre dou! m!rimi de aceea$i natur! (tensiune, intensitate etc), din care una este de referin !. Rezultatul compara iei este un num!r exprimat ntr-un cod dat (de regul! binar). De fiecare dat! cnd semnalul de intrare este m!surat, CAN genereaz! un num!r care reprezint! echivalentul valorii analogice n momentul respectiv. Pentru aceasta, conversia analog-numeric! utilizeaz! coduri binare din categoria celor prezentate n Cap.3 (zecimal-binar, Gray, Exces3) $i altele. Conversia numeric-analogic! este necesar! pentru majoritatea monitoarelor $i a echipamentelor de execu ie (care lucreaz! cu semnale analogice). Un convertor numericanalogic (CNA) transform! un $ir de valori digitale n curen i care se modific! rapid, printr-o matrice de rezisten e. Rezisten ele sunt ponderate pentru a opune grade diferite de rezisten ! la trecerea curentului electric prin ele. Trimi nd curentul prin rezisten e de diferite valori, semnalul analogic rezultat este variabil, corespunz!tor datelor digitale.
13

C.3.4.2. Caracteristicile convertoarelor Principalele caracteristici ale convertoarelor sunt: a) Domeniul de lucru reprezint! intervalul maxim n care poate varia m!rimea analogic! de intrare. n func ie de num!rul de bi i n care se exprim! m!rimea de ie$ire, domeniul de lucru se mparte ntr-un num!r N de intervale (canale) cu limitele (Lk-1, Lk). M!rimii de intrare xi i se atribuie valoarea k dac!: Lk-1 < xi < Lk (5.22) Limitele (Lk-1, Lk) ale unui canal se exprim! n unit! i de m!rimi de intrare analogice xi (de regul! o tensiune). Se nume$te l! imea canalului, diferen a dintre cele dou ! limite: 'x = Lk-1 - Lk (5.23) b) Rezolu ia - reprezint! intervalul de valori analogice pe care un CAN sau CNA le poate manevra $i deci arat! ct de multe informa ii poate gestiona un convertor pentru un singur e$antion. Aceast! caracteristic! depinde de num!rul de bi i (numit! adncime de bi i sau cuvnt logic) pe care convertoarele l pot realiza n timpul conversiei. Este evident c! rezolu ia cea mai slab! a unui convertor corespunde situa iei n care aceasta poate furniza un singur bit pentru a reprezenta orice e$antion al unui semnal analogic; n acest caz, convertorul poate ar!ta numai dac! circuitul de e$antionare este activat (corespunz!tor cifrei 1) sau dezactivat (corespunz!tor cifrei 0), a$a cum se vede n Fig. 5.42. De exemplu, e$antioanele pe un bit sunt suficiente pentru scanarea unui text tip !rit pentru a fi convertit n text care s! fie editat pe calculator (1- alb; 0- negru).
Pragul rezolu iei Activat Dezactivat

Fig.5.42: Rezolu ia unui convertor cu e!antionare pe un bit

Dac! ns! un convertor are posibilitatea de a furniza 8 bi i pentru a exprima fiecare e$antion, valoarea poate reprezenta, de exemplu, oricare dintre cele 256 de nuan e de ro$u dintr-o imagine scanat!. Cu ct este mai mare num!rul, cu att culoarea ro$ie este mai saturat!. O valoare pe 8 bi i de 11111111 (adic! 255 n zecimal) corespunde celei mai intense culori ro$ii pe care monitorul o poate produce. Se poate spune a$adar c! rezolu ia unui CAD reprezint! tensiunea minim! care trebuie aplicat! la intrare pentru a se ob ine la ie$ire o modificare de cod numeric iar n cazul CNA se define$te ca fiind cea mai mic! cre$tere care trebuie aplicat! m!rimii la intrarea convertorului pentru a se ob ine o modificare a valorii tensiunii la ie$ire.
14

Cu alte cuvinte, rezolu ia unui CNA exprim! num!rul total de nivele de ie$ire, iar a unui CAN, num!rul total de coduri de ie$ire. Teoretic, rezolu ia unui convertor pe N bi i este 2N. c) Caracteristica de transfer exprim! dependen a dintre m!rimea de ie$ire $i cea de intrare. Pentru un CAN ideal pe 3 bi i aceasta este ar!tat! n Fig. 5.43.a , iar pentru un CNA n Fig.5.43.b.
U0 n0
110 101 100 011 010 001 000 001 010 011 100 101 110 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 2 1 6 5 4 3

Uin

a)

000

nin

b)

Fig.5.43: Caracteristica de transfer pentru convertoare ideale pe 3 bi i a) CAN; b) CNA

d) Precizia unei conversii reprezint! capacitatea unui convertor de a respecta caracteristica de transfer. Precizia unei conversii (realizat! de un CAN sau un CNA) este dependent! de frecven a cu care este e$antionat semnalul $i de sensibilitatea convertoarelor, a$a cum se observ! n Fig.5.44. Dou ! p!r i ale unui semnal analogic pot diferi att de pu in nct un CAN nu poate detecta diferen a dintre ele $i de aceea asociaz! ambelor aceea$i valoare digital!.
Tensiune

Modificarea minim! detectabil! n semnalul analogic

E!antioane

E!antioane mai precise

Timp

Fig.5.44. Dependen a preciziei unei conversii de frecven a de e!antionare !i de sensibilitatea convertorului

15

e) Timpii caracteristici se refer! la dinamica func ion !rii convertoarelor $i cuprind: Timpul de conversie reprezint! durata necesar! ca un convertor s! efectueze o conversie. Pentru CAD, timpul de conversie reprezint! timpul dintre momentul aplic!rii semnalului de intrare $i momentul n care datele sunt stabile la ie$ire. Timpul de stabilire - reprezint! timpul necesar pentru stabilirea valorii de ie$ire Rata de conversie este o m!sur! a vitezei cu care lucreaz! un convertor $i se exprim! prin num!rul maxim de conversii pe secund!. n func ie de aceast! caracteristic!, convertoarele se clasific! n: - de ultra vitez!: >10MHz - de nalt! vitez!: 110MHz - de vitez! medie: 5100KHz - de vitez! mic!: < 5KHz Timpul de conversie pe bit reprezint! durata necesar! pentru generarea unui bit, fiind egal cu timpul de conversie raportat la num!rul de bi i. C.3.4.3. Erorile convertoarelor n timpul func ion!rii convertoarelor pot s! apar! erori, care pot fi: - statice, cele care afecteaz! numai caracteristica de transfer; - dinamice, cele care afecteaz! desf!$urarea n timp a conversiei. Din categoria erorilor statice fac parte: Eroarea de cuantizare apare numai la CAN $i se datoreaz! formei n scar! a caracteristicii de transfer (vezi Fig.5.43.a) $i codific!rii unice a unui nivel de cuantizare. Prin aceast! codificare toate semnalele de intrare care satisfac condi ia de apartenen ! la un canal sunt repartizate canalului respectiv, chiar dac! nu toate au aceea$i m!rime. Prin aceast! reparti ie apare o eroare a conversiei numit! eroare de cuantizare ce nu poate fi eliminat! orict de bun ar fi convertorul. Eroarea de cuantizare este cuprins! n limitele +/- 0,5 LSB (Least Semnificant Bit-bitul cel mai pu in semnificativ) $i este nul! la mijlocul intervalului $i maxim! la capete (Fig.5.45).
n0
101 100 011 010 001 000 0,5 1,5 2,5 3,5

ea
0,5

Uin

-0,5

Uin Fig. 5.45. Eroarea de cuantizare

16

Mic$orarea acestei erori se poate face prin cre$terea frecven ei de e$antionare astfel nct domeniul de lucru s! fie mp!r it n ct mai multe intervale, pentru ca l! imea lor s! se mic$oreze (vezi Fig.5.44). Eroarea de scal! reprezint! diferen a dintre panta caracteristicii de transfer ideal! $i cea real! (Fig.5.40), presupunnd c! ambele pleac! din origine. Aceast! eroare se m!soar! prin aplicarea valorii maxime a m!rimii de intrare $i determinarea valorii de ie$ire, care trebuie s! coincid! cu cap!tul de scal!. Eroarea de deplasare (decalaj), reprezint! num!rul de la ie$ire atunci cnd valoarea m!rimii de intrare este zero (Fig.5.46).
U0 n0
110 101 100 011 010 001 000 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 Eroarea de scal $ Eroarea de deplasare 4 3 2 1 Eroarea de scal $ 001 010 011 100 101 110 6 5 Eroarea de deplasare Caracteristica de transfer ideal $

U in

a)

000

nin

b)

Fig.5.46: Erorile de scal$ !i de deplasare ale convertoarelor a) CAN; b) CNA

Cele mai importante erori dinamice sunt: Eroarea de stabilire care reprezint! abaterea de la timpul de stabilire. La CAN aceast! eroare apare atunci cnd nu se respect! rata de conversie; n cazul CNA aceast! eroare poate denatura treptele generate. Ciupiturile sunt erori specifice CNA, fiind generate de modul n care convertorul comut! bi ii de intrare $i apar mai evident la schimb!rile de cod n jurul MSB (Most Sygnificant Bit-bitul cel mai semnificativ). Eliminarea acestei erori se poate face prin comutarea simultan ! a tuturor bi ilor la intrarea n convertor, prin utilizarea codurilor care schimb! un singur bit la trecerea prin valori consecutive (de ex. codul Gray) sau prin filtrare analogic!. Zgomotele reprezint! cea mai important! surs! de erori care duc la func ionarea necorespunz!toare a convertoarelor $i apar datorit! suprapunerii peste semnalul analogic a unor semnale parazite (care pot fi aleatoare sau deterministe). Exist! cauze interne (trecerea curentului prin circuitele electronice) $i externe (alte surse, n special cele din nc!perea unde se afl! convertorul) care produc zgomotele. Diminuarea sau chiar eliminarea zgomotelor se poate face prin ecranarea cablurilor, evitarea buclelor de mas! $i prin folosirea unor surse de alimentare cu impedan ! mic!.

17

C.3.4.4. Convertoare analog-numerice (CAN) Exist! mai multe tipuri de CAN care pot fi clasificate din punct de vedere func ional dup! mai multe criterii[3], [4]: a) n func ie de forma semnalului generat n interiorul convertorului, cu care se compar! semnalul analogic de intrare, CAN pot fi: - integratoare, cnd conversia se realizeaz! asupra valorii medii a m!rimii de intrare; - neintegratoare, cnd conversia se realizeaz! asupra m!rimii instantanee preluat! de la circuitele de e$antionare-memorare. b) dup! felul n care este prelucrat! m!rimea de intrare CAN pot avea dou ! metode de conversie: - directe, cnd semnalul de intrare este transformat direct n m!rimi numerice, prin compararea m!rimilor de intrare (tensiune, curent), cu o m!rime de referin ! divizat! foarte precis; - indirecte, cnd conversia se realizeaz! printr-o m!rime intermediar! (timp, frecven !), ce poate fi convertit! u$or ntr-o m!rime numeric!. c) dup! modul de desf!$urare n timp a conversiei, CAN pot fi: - cu ciclu programat, cnd etapele conversiei au loc ntr-o succesiune dictat! de logica conversiei ntr-un timp fixat de frecven a impulsurilor $i num!rul etapelor de parcurs; - cu ciclu neprogramat, cnd etapele conversiei se desf!$oar! asincron, imediat ce precedenta a fost realizat!. d) dup! modul de compara ie ntre m!rimea analogic! $i cea numeric! , CAN sunt: - f!r! reac ie, cnd nu exist! compara ie ntre m!rimea analogic! $i echivalentul ei numeric; - cu reac ie, cnd conversia se realizeaz! prin compararea m!rimii analogice cu cea numeric! transformat analogic. e) dup! felul n care este realizat! schema de conversie, CAN sunt: - cu bucl! nchis!, cnd informa ia circul! ntr-un singur sens, de la intrare la ie$ire, bi ii num!rului de la ie$irea din convertor fiind genera i independent; - cu bucl! deschis!, cnd informa ia are posibilitatea de a circula $i de la ie$ire spre intrare, caz n care bi ii num!rului de la ie$ire se ob in printr-o itera ie. f) dup! modul de e$antionare, exist! CAN: - cu e$antionare, caracterizate prin aceea c! m!rimea de intrare este m!surat! la intervale de timp prestabilite iar m!rimea de la ie$ire reprezint! o m!sur! a intr!rii n momentul nceperii e$antion!rii; - cu suprae$antionare $i decimare n timp , caracterizate printr-o vitez! foarte mare de prelevare a m!rimilor de intrare, cu rezolu ii mici $i comprimarea acestora n timp pentru a m!ri rezolu ia. Din punct de vedere constructiv, CAN pot fi grupate n: - CAN paralel - CAN serie - CAN serie-paralel

18

cu num!rare CAN cu reac ie cu urm!rire, cu aproxima ii succesive Pentru exemplificare n Fig.5.47 se prezint! schema CAN paralel. U ref
R + R + R C1 b0 b1 b2

C2

+ R

Codificator

Ci

bN-1

Uin Fig. 5.47. Schema CAN paralel

La acest tip de convertor, conversia analog-numeric! se ob ine cu ajutorul unui num!r de 2 N-1 comparatoare (N- rezolu ia conversiei, adic! num!rul de bi i ce se pot ob ine la ie$ire), legate n paralel cu un divizor de tensiune format din rezisten ele nseriate R, foarte precise ca valoare. M!rimea de intrare (tensiunea) este comparat! cu un $ir de valori de referin ! care reprezint! limitele intervalelor de cuantizare. Tensiunea de referin ! Uref se aplic! divizorului de tensiune. Pe fiecare comparator se aplic! o frac iune din tensiunea de referin !. Presupunnd Uin (kUref/2, (k+1)Uref/2), atunci comparatoarele pn! la k vor avea ie$irile n 0 logic, iar celelalte vor fi n 1 logic. Ie$irile comparatoarelor se introduc ntr-un codificator numeric cu priorit! i, care are rolul de a transforma m!rimea ob inut! cu un pas anterior ntr-un cod numeric. CAD paralel determin! to i bi ii simultan cu o vitez! foarte mare $i un timp de conversie foarte redus (10100ns). n schimb, rezolu ia este limitat! (n general nu dep!$e$te 8 bi i) deoarece num!rul de comparatoare cre$te exponen ial cu num!rul de bi i. n plus, logica de codificare se complic! odat! cu cre$terea num!rului de bi i. De aceea n practic! se folosesc n special CAN cu reac ie, care elimin! aceste neajunsuri. C.3.4.5. Convertoare numeric-analogice CNA este un circuit electronic care furnizeaz! la ie$ire o m!rime analogic! propor ional! cu num!rul aplicat la intrare sub form! de combina ii de cifre binare (cuvinte). Conversia numeric-analogic! poate fi considerat! similar! transform!rii din sistemul binar n cel zecimal. Majoritatea CNA con in re ele rezistive de precizie, comutatoare (de tensiune sau curent), surse de tensiune de referin ! $i amplificatoare opera ionale.
19

n practic! se utilizeaz! cteva solu ii constructive, n func ie de care CNA pot fi: cu re ele ponderate binar - rezistive cu re ele R-2R - cu multiplicare - cu transformare intermediar! n timp Convertoarele cu re ele rezistive sunt cele mai utilizate. n Fig. 5.48 se prezint! schema de principiu a unui CNA cu rezistoare avnd valori ponderate binar.
Uref

2R 1

4R 2

8R 3

16R R 4 + Ue

0 1 1 Num$ rul binar de intrare

Fig.5.42: Schema de principiu a unui CNA cu rezistoare avnd valori ponderate binar

Schema din Fig. 5.48 este format! din comutatoarele (1-4), un amplificator opera ional utilizat ca circuit de nsumare $i rezisten e cu valori ponderate. Comutatoarele sunt nchise atunci cnd bit-ul num!rului binar este 1 $i deschise atunci cnd bit-ul este 0. n situa ia din figur! cuvntul logic introdus este 0011. Se observ! c! rezistoarele au valorile 2R, 22R, 23R, 2 4R (ponderate binar), fiind conectate mpreun! la una din extremit! i. Num!rul de rezistoare este determinat de num!rul N de bi i al cuvntului de intrare. Fiecare intrare logic! bi (i=1N) comand! comutatoarele respective pe pozi ia nchis sau deschis, conectnd sau deconectnd rezistoarele la o surs!, avnd tensiunea de referin ! Uref . Cnd sunt conectate, prin fiecare rezistor trece un curent Ii, mai mare sau mai mic n func ie de m!rimea rezistorului. Prin sumarea curen ilor se ob ine un semnal de ie$ire (Ue), variabil, dependent de num!rul binar introdus la intrare. CNA cu re ele ponderate binar sunt simple, ns! au dezavantajul c! stabilitatea $i precizia depind de precizia rezistoarelor. n practic!, este mai utilizat! schema R-2R dat! n Fig.5 49.
2R R R R

Ue

2R b1

2R b2

2R bn

K1

K2

Kn

U ref

Fig.5.49: Schema de principiu a unui CAN cu re ea R-2R

20

n schema CNA cu re ele R-2R intr! rezistoare cu valoare R, legate n serie $i rezistoare cu valoarea 2R legate n paralel. Pentru fiecare bit de intrare exist! comutatoarele K1, K2 Kn, care pot conecta rezistoarele 2R la masa comun! (bi = 0) sau la tensiunea de referin ! (bi = 1). La ie$ire se ob ine un semnal (tensiune sau curent) dependent de valoarea num!rului binar introdus prin pozi ia deschis (0) sau nchis (1) a comutatoarelor. Un parametru important al unui CNA este timpul de stabilire care reprezint! timpul necesar pentru stabilirea valorii de ie$ire $i el trebuie s! aib! o valoare cu att mai mic! cu ct aplica ia este mai rapid!. Un alt parametru important este viteza de cre$tere care reprezint! viteza maxim! de modificare a m!rimii de ie$ire. Un exemplu de aplica ie n care este necesar ca ace$ti parametri s! se ncadreze n limite de performan e maxime este cel al gener!rii semnalelor sonore. La polul opus al preten iilor de vitez! se poate men iona controlul tensiunii unei rezisten e de nc!lzire. Mai multe detalii privind convertoarele pot fi g!site n lucr!rile [4], [5], [11] $i pe site-ul www.howstuffworks.com[12]. C.4. Alegerea unei pl!ci de achizi ii de date Pentru alegerea corect! a unei pl!ci de achizi ii de date trebuie analizate urm!toarele: a) aplica ia n care se va utiliza: n acest sens este foarte important de $tiut dac! placa va lucra ntr-un SAD (numai pentru achizi ii de date) sau ntr-un sistem complet SAD+SGD (de achizi ii $i generare de date). De regul!, n activit! i de cercetare se utilizeaz! pl!ci de achizi ii integrate numai n SAD iar n sistemele automate se folosesc pl!ci de achizi ii multifunc ionale cu mai multe canale de intrare/ie$ire; b) num!rul de canale de intrare/ie$ire este legat de num!rul parametrilor care trebuie monitoriza i la intrarea ntr-o aplica ie, respectiv de num!rul parametrilor care trebuie regla i n proces (la ie$ire). c) intr!rile pentru achizi ii de date trebuie s! fie analizate din urm!toarele puncte de vedere: F intr!rile analogice comparativ cu cele numerice: de cele mai multe ori intr!rile, provenind de la traductoare sunt analogice dar sunt $i situa ii n care semnalele de intrare sunt numerice; F intr!rile singulare(simple) fa ! de cele diferen iale se refer! la modul n care cablurile de leg!tur! sunt conectate la intr!rile analogice; intr!rile simple au nevoie de un singur fir pentru fiecare canal, n timp ce intr!rile diferen iale necesit! dou! fire. Intr!rile simple se utilizeaz! atunci cnd m!sur!torile analogice trebuie s! fie f!cute fa ! de o mas! extern! comun ! $i nu exist! posibilitatea de a aduce la sistemul de achizi ie de date att masa de la distan ! ct $i masa analogic!. Configura ia diferen ial! este indicat! n urm!toarele situa ii: cnd se m!soar! semnale care au tensiuni de nod comun ridicate (ca n cazul m!rcilor tensometrice), cnd trebuie efectuate m!sur!tori de la mai multe traductoare care nu au o mas! comun! (prin conectarea tuturor terminalelor LOW ale traductoarelor la un punct comun se pot produce curen i

21

de mas! care pot genera erori de offset $i zgomote) $i atunci cnd traductorul este amplasat la o distan ! mare de sistemul de achizi ie de date. De$i intr!rile diferen iate sunt ceva mai scumpe $i mai complicat de utilizat dect cele cu mas! comun!, ele asigur! o protec ie la zgomote mai bun!. In general pl!cile de achizi ii de date au 16 canale singulare sau 8 diferen iale, selectabile prin comutatoare sau prin program. F nivelul tensiunii: valorile tensiunii la intrarea ntr-o plac! de achizi ii pot fi de 0...10 V sau 0...100 mV; tensiunile de intrare pot fi unipolare sau bipolare. Cele unipolare accept! semnale care au tensiuni pozitive sau negative (0...10 V sau 10....0 V); cele bipolare accept! simultan tensiuni pozitive $i negative (de ex. 5 V). d) ie$irile trebuie cunoscute pentru a determina m!rimea $i tipul semnalelor care se vor aplica ulterior pe alte echipamente $i pot fi analogice sau numerice. Ie$irile analogice au valori diferite ale tensiunii (n func ie de natura aplica iei) sau curen i care se ncadreaz! ntre 4...20 mA. In cazul ie$irilor numerice datele pot pleca din placa de achizi ii n dou! moduri: F folosind ntreruperile; F folosind accesul direct la memorie (n englez! DMA = Direct Memory Access) care poate realiza viteze de transfer de peste 500 Hz. n cazul transferurilor ini iate de ntreruperi, apari ia unei ntreruperi determin! oprirea programului care rula n acel moment $i saltul la o rutin ! de tratare a ntreruperii, care preia datele de la interfe ele de achizi ie, le depune n memorie $i execut! alte eventuale proces!ri nainte de a reda controlul programului ntrerupt. Transferurile prin acces direct la memorie se fac prin preluarea datelor de la interfe ele de achizi ii $i punerea lor direct n memoria calculatorului. Dup! transferarea a 66 kB de date este necesar! reprogramarea controlerului DMA. Pentru a se evita pierderea de date se poate folosi un tampon de memorie FIFO (n enlez! FIFO = First In/First Out - primul intrat/primul plecat), care fiind amplasat chiar pe placa de achizi ie, poate memora datele citite pe durata reprogram!rii. O alt! solu ie poate fi $i instalarea unui al doilea canal DMA, ceea ce permite ca un canal s! transfere date n timpul reprogram!rii celuilalt. Se recomand ! ca pentru transferuri lente s! se foloseasc! ntreruperile iar pentru transferuri foarte rapide s! se foloseasc! DMA. e) rezolu ia unei pl!ci de achizi ii de date este dependent! direct de rezolu ia CAN (define$te cea mai mic! modificare detectabil! n semnalul de intrare) $i se exprim! prin num!rul de bi i care rezult! din conversia analog-numeric!. Rezolu ia poate fi exprimat! $i n procente, ca fiind inversul num!rului posibil de combina ii ce se pot realiza cu bi ii rezulta i din conversie. De exemplu un convertor de 8 bi i poate realiza 28 = 256 de combina ii posibile. In acest caz rezolu ia exprimat! n procente este 1/256 x 100 = 0,39 %. Dac! vrem s! m!sur!m un semnal de 10 V folosind acest convertor, rezolu ia cu care vom putea m!sura semnalul de intrare va fi 10/256 = 0,039V. Folosind un convertor pe 12 bi i, num!rul de combina ii posibile cre$te la 2 12= 4096 de combina ii posibile iar rezolu ia n procente va fi 1/4096 x 100 = 0,024 %. Rezolu ia cu care putem m!sura un semnal de intrare de 10 V va fi n acest caz 0,0024 V, deci net superioar!. n general convertoarele cu rezolu ii ridicate sunt mai scumpe $i mai lente dect cele corespunz!toare cu rezolu ii mai mici.

22

f) viteza (rata) de e$antionare reprezint! o caracteristic! important! a unei pl!ci de achizi ii $i arat! viteza cu care placa poate s! realizeze conversia analog-digital! a unui semnal de pe un canal de intrare $i s! identifice valoarea discret! a acestuia n momentul e$antion !rii. Se exprim! de obicei n e$antioane/secund! $i mai rar n Hz. Conform teoriei, un sistem de achizi ie de date trebuie s! e$antioneze cu o frecven ! de cel pu in dou! ori mai mare dect cea mai mare frecven ! care exist! n semnalul de intrare (conform teoremei lui Shannon). In practic! se recomand! ca frecven a de e$antionare s! fie de cel pu in patru ori mai mare ca frecven a maxim! a semnalului, pentru a preveni fenomenul de aliasing. Trebuie inut seama $i de faptul c! vitezele mari de e$antionare ocup! rapid memoria calculatorului. Aceasta nseamn! c! timpul ct sistemul poate s! e$antioneze date este la fel de important ca $i viteza de e$antionare. Pentru a asigura suficient timp de e$antionare poate ap!rea necesitatea de a instala RAM suplimentar pe calculator sau soft de acces foarte rapid la disc (numit disk streamer). Nu trebuie uitat $i faptul c! frecven a de e$antionare pentru un canal este dat! de rata maxim! de e$antionare a CAN mp!r it! la num!rul de canale active (care con in semnale de e$antionat). g) modul de declan$are(n enlez! triggering) . Conversia analog-digital! trebuie s! fie ini iat! direct de c!tre ceasul din hard-ul calculatorului sau de c!tre un ceas extern. Sistemele care folosesc rutine soft pentru declan$area conversiei sunt pasibile de erori. Declan$!rile din hard permit un control mai bun al achizi iei de date $i reduc consumul de memorie. Trebuie avut n vedere $i modul de e$antionare: n unele cazuri achizi ia de date trebuie s! nceap! atunci cnd se prime$te un semnal de declan$are, alteori achizi ia se ncheie la primirea unui semnal; sunt $i situa ii n care datele se achizi ioneaz! nainte $i dup! un semnal de declan$are. Aceste dou! ultime moduri de declan $are, pre-trigger $i posttrigger, sunt utile atunci cnd datele ce trebuie achizi ionate cuprind $i starea experimentului nainte $i dup! producerea unui eveniment. h) pre ul de cost al unei pl!ci de achizi ii de date este dependent de toate aspectele enumerate mai sus. Acesta cre$te cu ct placa are mai multe canale de intr!ri/ie$iri, rezolu ia este mai ridicat!, rata de e$antionare este mai mare $i are mai multe posibilit! i de adaptare la diverse echipamente $i facilit! i de lucru.

23

Bibliografie
[1]. V. Naghi Achizi ia de date. In: Revista PC Report nr. 41, februarie/1996 [2]. M. Antoniu M!sur!ri electrice $i electronice, vol.1- Editura Satya 2001 [3]. M. Antoniu M!sur!ri electrice $i electonice, vol.2 - Editura Satya 2001 [4]. E. Vremer! $.a. M!sur!ri electrice $i electronice. Indrumar de laborator U.T. Ia$i 1996 [5]. Fl. T!r!boan ! Echipamente pentru prelucrarea $i comunicarea datelor. Editura Astel Design Ia$i 2000 [6]. R. White. Cum func ioneaz! calculatoarele. Editura B.I.C. ALL, Bucure$ti 2002 [7]. * * * - Evolu ia tehnologiei. Editura Aquila93, Oradea 2001 [8]. G. Ionescu $.a. Traductoare pentru automatiz!ri industriale, vol.1 Editura Didactic! $i Pedagogic!, Bucure$ti 1985 [9]. E. Nicolau $.a. Manualul inginerului electronist. Editura Tehnic!, Bucure$ti 1979 [10]. * * * - Noncontact Temperature Measurement Using Infrared Technology Prospect al firmei Raytek [11]. St. Grla$u $.a. Electronic! $i automatiz!ri industriale Editura Didactic! $i Pedagogic!, Bucure$ti 1982 [12] * * * - www. howstuffworks.com

NO IUNI DE ELECRONIC!. COMPONENTE ELECTRONICE Electronica este o ramur a #tiin&elor tehnice care se ocup de curen&i electrici care reprezint de regul semnale de date, cum ar fi semnale audio sau video sau opera&ii logice din circuitele unui calculator. Materiale conductoare i izolatoare. Unele materiale, mai ales cele metalice, sunt bune conduc toare de curent electric, adic permit deplasarea liber a sarcinilor electrice. n metalele solide purt torii de sarcin sunt electronii care se mi#c prin structura cristalin . Aceste materiale se numesc conductori. Exist #i materiale care nu permit trecerea curentului electric, cum ar fi materialele plastice #i nemetalice. Acestea se numesc izolatori. Semiconductoare. Conductivitatea unor materiale poate s se modifice semnificativ n func&ie de condi&iile externe, astfel c un material conductor poate s devin izolator. Aceste materiale se numesc semiconductoare. Siliciul este un exemplu de material semiconductor; n stare pur este slab conductor #i devine bun conductor dac se adaug o cantitate mic de impurit &i printr-un proces numit dopare. Se pot folosi dou tipuri de impurit &i: - impurit #i donatoare, de ex. fosforul care cedeaz electroni liberi, transformnd siliciul ntr-un semiconductor de tip N (N de la negativ); - impurit #i acceptoare, cum ar fi borul care are n structura sa "goluri" ce pot accepta electroni, facnd din siliciu un semiconductor de tip P (P de la pozitiv). Dac cele dou materiale astfel create sunt puse n contact, unii elecroni liberi vor migra de la semiconductorul N spre semiconductorul P. n acela#i timp unele goluri vor migra n sens invers, crend astfel o diferen& de poten&ial pe jonc&iunea n-p. Dac pe o astfel de jonc&iune se aplic din exterior o diferen& de poten&ial extern , atunci n func&ie de polaritate, curentul va trece sau nu va trece prin jonc&iune. COMPONENTE ELECTRONICE Cele mai importante componente electronice sunt: 1. Dioda este o jonc&iune semiconductoare care permite trecerea curentului electric numai ntr-un singur sens. Electroni liberi Semiconductor de tip n + a) Semiconductor de tip p Goluri

b)

+
Sensul curentului

Dioda semiconductoare

O diod semiconductoare se ob&ine prin unirea unui semiconductor de tip N (care con&ine electroni liberi) cu unul de tip P (care con&ine goluri). Atunci cnd se aplic o diferen& de poten&ial ca n Fig.a nu apare curent electric. Dac ns se aplic o tensiune cu polaritate schimbat , ca n Fig.b, elecronii #i golurile se deplaseaz producnd curent electric. Diodele pot fi fabricate la dimensiuni foarte mici, ceea ce permite "montarea'' lor n circuite integrate. 2. Tranzistorii sunt forma&i dintr-o diod semiconductoare de tip N sau P, prins ntre dou diode de tip opus, a#a cum se vede n figura urm toare. Dioda din centru se nume#te baz iar cele exterioare acesteia se numesc emitor #i colector.
Rezistor pentru limitarea tensiunii + Electron liber Gol -

Electron liber


Emitor(de tip n) Baz (de tip p) Colector(de tip n)

Curent amplificat

Schema tranzistorului

Prin aceast construc&ie se poate realiza o amplificare a curentului sau o blocare a acestuia. De aceea tranzistorii sunt folosi&i ca dispozitive electronice de amplificare(amplificatoare) sau ca ntrerup toare. 3. Fotodiodele sunt diode fotosensibile care permit trecerea curentului electric n prezen&a unor fotoni pe jonc&iunea pn, fiind deci componente electronice care transform lumina n curent electric (ca la aparatele foto digitale, CD- playere etc.)

4. LED-urile sunt componente electronice n care se petrece un proces opus celui din fotodiode, adic prin aplicarea unei tensiuni pe o jonc&iune p-n se ob&ine o emisie de fotoni. 5. Rezistoarele sunt componente electronice care opun o rezisten& la trecerea curentului electric #i de aceea se folosesc pentru a limita tensiunea din circuitele electrice sau electronice. 6. Condensatoarele sunt formate din dou pl ci metalice separate printr-un izolator. Dac pe pl ci se aplic o diferen& de poten&ial, apare o acumulare de sarcini negative pe o plac #i pozitive pe cealalt plac . Aceast acumulare dispare dac cele dou pl ci se leag ntre ele printr-un fir conductor. Condensatoarele au aplica&ii numeroase n circuitele electronice, ntre care cea mai important este aceea de stocare prin nc rcare n cipurile de memorie (vezi circuitele de e#antionare-memorare).