Sunteți pe pagina 1din 8

1

CUPRINS

CONCEPTE GENERALE DE COMER! ELECTRONIC... 1
CE ESTE COMER!UL ELECTRONIC? ......................... 1
AVANTAJELE COMER!ULUI ELECTRONIC............. 1
ESTIM"RI PRIVIND EVOLU!IA COMER!ULUI
ELECTRONIC .................................................................. 1
ASPECTE CRITICE PRIVIND DEZVOLTAREA
COMER!ULUI ELECTRONIC ....................................... 2
MODELE DE COMER! ELECTRONIC......................... 2
SISTEM ELECTRONIC DE PL"!I (SEP) .......................... 3
Arhitectura unui SEP ......................................................... 3
Dispozitive folosite intr-un Sistem Electronic de Pl#$i ...... 3
Tipuri de tranzac$ii ntr-un Sistem Electronic de Pl#$i ....... 3
Modalit#$i de plat#............................................................. 4
Plata prin carduri bancare .............................................. 4
Plata prin ePay............................................................... 4
Plata prin CyberCash ..................................................... 5
Plata prin SmartCard...................................................... 5
Transferul electronic de fonduri..................................... 6
Plata prin eCash............................................................. 6
SERVICII %I TEHNOLOGII FOLOSITE LA
IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE COMER!
ELECTRONIC...................................................................... 6
ETAPELE IMPLEMENT"RII UNUI SISTEM DE COMER!
ELECTRONIC...................................................................... 6
Etapa 1: Dezvoltarea sitului &i promovarea produselor ..... 6
Proiectarea sitului .......................................................... 6
Dezvoltarea sitului ......................................................... 7
G#zduirea sitului ............................................................ 7
Etapa a 2-a: Managementul bazelor de date ...................... 7
Etapa a 3-a: Plata &i procesarea tranzac$iilor ..................... 7
Etapa a 4-a: Managementul produselor &i al comenzilor ... 8
Transportul produselor .................................................. 8
Urm#rirea comenzilor &i a st#rii acestora....................... 8
Etapa a 5-a: Centru specializat de servicii ......................... 8
Suport post-vnz#ri prin Internet ................................... 8

CONCEPTE GENERALE DE COMER! ELECTRONIC
CE ESTE COMER!UL ELECTRONIC?
Comer$ul electronic se refer# la desf#&urarea activit#$ilor
specifice mediului de afaceri (tranzac$ii) ntr-un sistem
automatizat integrat pentru schimbul de informa$ii utiliznd
mijloace electronice (re$ele de calculatoare).
O defini$ie posibil# a Comer$ului Electronic ar fi : orice
form" de tranzac#ii n afaceri n cadrul c"reia p"r#ile
interac#ioneaz" electronic n loc de realizarea de schimburi
fizice sau contact fizic direct.
n comer$ul electronic informa$ia circul# ntre agen$ii


Prof. Vasile Baltac
implica$i n afacere (vnz#tor, cump#r#tor, banc#,
transportator, agent de service), f#r# a utiliza suportul de hrtie
(imprimant# sau fax).
AVANTAJELE COMER!ULUI ELECTRONIC
Din pozi$ia cump#r#torului, avantajele sunt legate de:
o timp: cump#r#torul poate vizita mai multe magazine
virtuale ntr-un timp foarte scurt (mult mai scurt dect
timpul pe care l implic# prezen$a fizic# a unei persoane
ntr-un magazin real);
o libertatea de a alege: datorit# num#rului mare de
magazine pe care clientul le poate vizita, acesta va avea
posibilitatea de a alege un produs n func$ie de un
num#r mult mai mare de op$iuni (pre$, data livr#rii,
culoare, etc.);
Din punctul de vedere al companiilor ce utilizeaz# comer$ul
electronic, se disting urm#toarele avantaje:
o cre&terea semnificativ# a vitezei de comunicare, n
special pentru comunica$iile interna$ionale: mai multe
companii pot stabili o platform# de colaborare, prin
intermediul c#reia s# poat# s# conceap# &i s# dezvolte
diverse produse mpreun#; comunicarea prin telefon sau
fax ar nsemna o ncetinire drastic# a acestor procese de
concep$ie sau dezvoltare
o reducerea unor costuri: de exemplu, utiliznd e-mail
(po&ta electronic#) se reduc costurile cu po&ta sau
mesageria, dar &i costurile referitoare la mi&carea
hrtiilor (circa 7% din cheltuielile f#cute cu comer$ul
tradi$ional se datoreaz# mi&c#rii hrtiilor)
o nt#rirea rela$iilor cu furnizorii &i clien$ii: printr-un
site Web, clien$ii companiei vor fi pu&i la curent cu
ultimele produse ap#rute, li se va oferi suport tehnic
pentru produsele cump#rate, putnd chiar s# ofere
sugestii pentru eventuale mbun#t#$iri ale produselor,
serviciilor etc.; pe unele situri cump#r#torii pot
construi produsul pe care vor sa il cumpere (culori,
materiale, nscrisuri etc.); furnizorilor li se poate oferi n
cadrul acestui site un domeniu special n care &i pot
prezenta &i ei la rndul lor ultimele nout#$i;
o existen$a unei c#i rapide &i comode de furnizare a
informa$iilor despre companie: prin intermediul unor
site-uri Web, a intraneturilor &i a extraneturilor;
o canale alternative de vnzare: desf#&urarea
afacerilor prin intermediul unui astfel de site.
ESTIM$RI PRIVIND EVOLU!IA COMER!ULUI
ELECTRONIC
SUA se afl# deta&at n fruntea plutonului $#rilor care s-au
orientat puternic c#tre comer$ul electronic. S-a constatat c# n
companiile americane, adoptarea Internet a redus la jum#tate
volumul tranzac$iilor efectuate prin telefon &i fax, iar prin
COMER! ELECTRONIC


2
adoptarea comer$ului electronic se a&teapt# o reducere &i mai
drastic#.
n ultimul timp s-a constatat o accelerare important# a
r#spndirii comer$ului electronic &i n afara grani$elor Statelor
Unite.
ASPECTE CRITICE PRIVIND DEZVOLTAREA
COMER!ULUI ELECTRONIC
Exista &ase piedici majore care frneaz# dezvoltarea
comer$ului electronic:
o securitatea: Internetul a fost conceput ca un mediu
deschis, dar nu neap#rat &i sigur, protocolului TCP/IP
(care st# la baza comer$ului electronic) lipsindu-i
servicii de securitate de baz#. Un element de baz#
pentru securitatea comer$ului prin Internet l constituie
criptarea, care permite att autentificarea, ct mai ales
siguran$a transmisiei informa$iilor.
o acceptarea noilor modalit#$i de plat# (bani
electronici / digitali): problema major# care se pune este
cea a caracterului privat n care se cheltuiesc banii n
mod normal. Este problema urm#ririi (trace)
tranzac$iilor. Un sistem electronic care realizeaz#
nregistrarea tuturor tranzac$iilor care se fac n
ciberspatiu, prezint# dezavantajul c# tot ceea ce faci,
este nregistrat.
o existen$a unei infrastructuri de telecomunica$ii
adecvate: pe m#sur# ce tehnologia avanseaz#, apar noi
metode de comunica$ie celulare).
o costurile investi$iei: de exemplu, un comerciant care
vrea s# ofere un magazin pe Internet, va face
urm#toarele investi$ii: servere (calculatoare puternice
care s# poat# evolua odat# cu cre&terea volumului
tranzac$iilor), tehnologie de comunica$ii (care s# poat#
cre&te odat# cu cre&terea afacerii), software de comer$
electronic precum &i tehnologii care s# asigure
securitatea, de exemplu firewallurile.
o cadrul legislativ &i normativ: se refer# la aspectele
legate de: cadrul fiscal, drepturile asupra propriet#$ii
intelectuale, protec$ia datelor consumatorului.
o aspecte lingvistice &i culturale: re$eaua Web tinde s#
devin# din ce n ce mai mult un turn Babel al
na$iunilor, pe m#sura adopt#rii pe scar# din ce n ce mai
larg# a tehnologiilor legate de Internet.
MODELE DE COMER! ELECTRONIC
Analiznd aplica$iile curente dezvoltate pe Internet,
identific#m urm#toarele modele de afaceri n comer$ul
electronic:
o magazin electronic (e-shop): un magazin electronic
se implementeaz# prin intermediul unui site Web; acesta
este gestionat de companie, pentru marketingul &i
vnz#rile propriilor produse &i servicii. Minimal, con$ine
catalogul de produse sau servicii cu descrieri tehnice &i
comerciale pentru fiecare pozi$ie din catalog. Aceste
descrieri sunt gestionate n general de un Sistem de
Gestiune al Bazelor de Date (SGBD). Sistemul de
Gestiune al Bazelor de Date, se va ocupa cu stocarea &i
manipularea datelor &i cu oferirea posibilit#$ilor de
acces la date. Varianta medie con$ine facilit#$i pentru
preluarea comenzilor (prin e-mail sau forme interactive
pe care le vor completa clien$ii), iar varianta extins#
cuprinde &i posibilitatea efectu#rii on-line a pl#$ii (prin
c#r$i de credit sau alte variante electronice .
o aprovizionarea electronic# (eProcurement): pentru
procurarea bunurilor &i serviciilor, marile companii &i
autorit#$i publice organizeaz# licita$ii. Prin publicarea
pe Web a specifica$iilor ofertei, scade att timpul ct &i
costul de transmisie, m#rindu-se &i num#rul de firme
care iau parte la licita$ie. Astfel, cre&te concuren$a &i
scade pre$ul.
o magazin electronic universal (eMall): ca &i n lumea
real#, magazinul electronic universal este o colec$ie de
magazine electronice, reunite sub o umbrel# comun# &i
care, n general, accept# metode de plat# comune.
o pia$a unui ter$ (3rd party marketplace): se apeleaz#
la o interfa$# utilizator pentru catalogul de produse al
companiei, interfa$# ce apar$ine unui ter$ (n general,
furnizor de servicii Internet sau o banc#). Aceast#
metod# are avantajul c# interfa$a este unic# pentru mai
mul$i produc#tori, utilizatorii fiind familiariza$i cu
utilizarea ei.
o comunit#$i virtuale (virtual communities): valoarea
cea mai important# a unei comunit#$i virtuale este dat#
de c#tre membrii s#i (clien$i sau parteneri), care adaug#
informa$ii proprii peste un mediu de baz# furnizat de
companie. Fiecare membru poate oferi spre vnzare
produse sau servicii sau poate adresa cereri de
cump#rare a unor produse sau servicii. Calitatea de
membru al unei comunit#$i virtuale presupune plata unei
taxe.
o furnizor de servicii cu valoare ad#ugat# pentru
canalele de comer$ electronic (value chain service
provider): furnizorii de servicii sunt specializa$i pe
func$ii specifice, cum ar fi asigurarea logisticii, plata
electronic# sau expertiza n managementul produc$iei &i
a stocurilor. Plata acestor servicii se face pe baza unor
tarife sau a unei cote procentuale.
o platforme de colaborare: platformele de colaborare
cuprind un set de instrumente &i un mediu informa$ional
pentru colaborarea ntre companii. Acestea pot adresa
func$ii specifice, cum ar fi concep$ia sau proiectarea n
colaborare. C&tigurile provin din managementul
platformei (taxa de membru sau taxa de utilizare), &i din
vnz#ri de instrumente specializate (pentru design,
workflow &i gestiunea de documente). Prin workflow se
n$elege fluxul de documente, care implic# dou# entit#$i:
o parte pasiv# (documentele) &i o parte activ#
(deplasarea acestor documente).
o brokeraj de informa$ii &i alte servicii: exemplele
cuprind cataloage de clien$i clasifica$i pe profil,
3
vnzarea de oportunit#$i de afaceri, consultan$# n
domenii specializate. O categorie special# o constituie
serviciile de ncredere furnizate de autorit#$ile de
certificare sau de notariatele electronice.
SISTEM ELECTRONIC DE PL"!I (SEP)
Arhitectura unui SEP
Un sistem electronic de pl#$i se refer# la totalitatea
obiectelor care conlucreaz# pentru asigurarea pl#$ii
tranzac$iilor ce se efectueaz#. Sunt implicate, n general, trei
entit#$i care interac$ioneaz#: o banca B, un cump#r#tor C &i un
vnz#tor V. Sistemul electronic de pl#$i con$ine &i o mul$ime
de protocoale care permit cump#r#torului C s# fac# pl#$i c#tre
vnz#torul V. Sistemele electronice de pl#$i pot fi privite ntr-o
structur# ierarhic# pe nivele, derivate din arhitectura sistemelor
ISO-OSI .
Un Sistem Electronic de Pl#$i este format din doua nivele:
o nivelul utilizator, care constituie nivelul ierarhic
superior, &i
o nivelul sistem, care constituie nivelul ierarhic
inferior.
n continuare, vor fi descrise foarte pe scurt cele dou#
nivele:
o nivelul utilizator: const# din mul$imea utilizatorilor
&i a tranzac$iilor care au loc ntre ace&tia. Utilizatorii
sunt grupa$i dup# diverse roluri, dup# modul n care
interac$ioneaz# n rela$iile de afaceri dintre ei:
cump#r#torul, vnz#torul, emitentul de bani electronici
(banca), etc;
o nivelul sistem: const# din mul$imea entit#$ilor fizice
&i a rela$iilor care se stabilesc ntre ele. Entit#$ile pot
juca unul dintre urm#toarele roluri: purt#tor de bani
electronici sau registru de casa.
Dispozitive folosite intr-un Sistem Electronic de Pl"#i
Exist# mai multe tipuri principale de dispozitive folosite:
o portofelul electronic: este folosit de c#tre
cump#r#tor pentru a stoca banii electronici. Exist#
urm#toarele configura$ii fundamentale:
o calculator de mn# (hand-held computer):
reprezint# un calculator de dimensiuni reduse aflat n
posesia clientului. B#ncile sunt nelini&tite de controlul
total al utilizatorului asupra resurselor dispozitivului de
plat#. Conectarea la punctele de acces ale SEP se face
de obicei printr-o leg#tur# serial# n infraro&u.
o cartela inteligent# (smartcard): const# dintr-un cip
ncorporat ntr-o cartel# de plastic. Spre deosebire de o
cartel# de credit obi&nuit#, un smartcard dispune de un
microprocesor. Comunica$ia cu punctul de acces se face
prin contact direct cu cititorul de cartel#. Utilizatorul nu
are acces la resursele hard &i soft, fapt care avantajeaz#
b#ncile. Este imposibil# deschiderea smartcard-ului &i
efectuarea unui reverse-engineering (adic# o metoda
de a afla modul n care a fost construit# cartela prin
dezasamblarea sa &i parcurgerea n sens invers a pa&ilor
care se presupune c# s-au urmat la creare).
o portofel electronic cu observator: structura format#
din dou# calculatoare: calculatorul clientului, prin care
acesta comunic# cu punctul de acces al SEP, &i un
calculator al b#ncii, ncorporat n cel al clientului, care
previne dubla cheltuire a banilor electronici.
o punctul de vnzare (POS): este folosit de c#tre
vnz#tor pentru a stoca banii electronici temporar. Din
punct de vedere tehnic, are interfe$e att serial#, prin
infraro&u sau wireless (local sau prin GSM/GPRS sau
CDMA) ct &i un cititor de smartcard/card magnetic.
o distribuitorul de bani electronici: dispozitivul prin
care se ncarc# bani electronici n portofelul electronic
al cump#r#torilor. Moduri de implementare:
o distribuitor cont-bani electronici: solu$ie care
permite incrementarea valorii din portofel, pe baza
retragerii unei sume de bani reali din contul deschis de
cump#r#tor.
o distribuitor carte de credit-bani electronici: permite
incrementarea valorii din portofel pe baza credit#rii
cump#r#torului de c#tre o cas# de credit.
o distribuitor numerar-bani electronici: permite
incrementarea valorii portofelului prin colectarea de la
cump#r#tor a unei sume cash.
Tipuri de tranzac#ii ntr-un Sistem Electronic de Pl"#i
Tranzac$iile reprezint# schimburile de mesaje, sub forma
unor protocoale, care se desf#&oar# ntre entit#$ile care joac#
diverse roluri ntr-un Sistem Electronic de Pl#$i. Exemple de
tranzac$ii:
o tranzac$ia de identificare a utilizatorilor : O entitate
verificator V verific# dac# alt# entitate aprobator P este
cea care pretinde c# este. Pentru aceasta, V creaz# n
mod aleator un mesaj de provocare, pe care l cripteaz#
cu cheia public# a lui P &i l trimite lui P. Acesta,
folosind cheia sa secret#, decripteaz# mesajul, &i l
trimite napoi, n clar, lui V. V &tie cheia public# a lui P
ca urmare a tranzac$iei;
Figura 1 Arhitectura unui sistem electronic de pl#$i
4
o tranzac$ia de ob$inere a unui certificat: toate cheile
publice folosite ntr-un SEP sunt certificate de c#tre unul
sau mai multe centre de certificare. Astfel: informa$ii
specifice utilizatorului (credite) + cheie public# a
utilizatorului + cheie secret# a centrului duc la ob$inerea
unui certificat. n general, certificatele au o perioad# de
valabilitate redus#;
o tranzac$ia de control al accesului: furnizeaz#
protec$ie mpotriva folosirii neautorizate a unor entit#$i
la nivelul sistem; poate folosi &i n opera$ii de
monitorizare (de exemplu, cnd un utilizator dore&te s#
afle suma pe care o de$ine n cont);
o tranzac$ia de nc#rcare: se desf#&oar# ntre banca &i
distribuitor, dup# o autentificare mutual# prealabil#;
o tranzac$ia de retragere: se desf#&oar# ntre
distribuitor &i cump#r#tor, tot dup# autentificarea
mutual# prealabil#;
o tranzac$ia de plat#: se desf#&oar# ntre vnz#tor &i
cump#r#tor; poate fi off-line sau on-line. La cele on-
line, este implicat# &i banca;
o tranzac$ia de anulare: se refer# la ultima tranzac$ie
de plat# ntre cump#r#tor &i vnz#tor;
o tranzac$ia de depunere: implic# vnz#torul &i
colectorul;
o tranzac$ia de clearing: se desf#&oar# ntre colector &i
banc# sau ntre dou# b#nci.
Modalit"#i de plat"
Sistemele electronice de pl#$i trebuie s# ating# nivele
ridicate de securitate, vitez#, caracter privat &i confiden$ial,
descentralizare &i interna$ionalizare &i s# fie unanim acceptate
de comercian$i &i oameni de afaceri. O tr#s#tur# comun# a
majorit#$ii acestor solu$ii o constituie utilizarea tehnicilor
criptografice care asigur# confiden$ialitatea, autenticitatea &i
integritatea mesajelor transferate ntre entit#$ile implicate.
n continuare sunt analizate cteva dintre cele mai cunoscute
metode de plat# electronic#:
Plata prin carduri bancare
Sistemul de carduri a fost creat cu inten$ia de ai permite
cump#r#torului s#-&i satisfac# imediat dorin$a de cump#rare de
bunuri &i servicii. Prin cartea de credit, riscul este transferat de
la vnz#tor la institu$ia financiar# care a emis cartea de credit.
Procesul cuprinde urm#torii pa&i:
o cump#r#torul prezint# vnz#torului cartea de credit
o vnz#torul trimite num#rul c#r$ii de credit &i
detaliile tranzac$iei la un sistem de autorizare
o acesta fie autorizeaz# direct tranzac$ia, fie o
direc$ioneaz# la banca emitent# a c#r$ii de credit, pentru
aprobare
o periodic (de exemplu zilnic), vnz#torul trimite
detaliile tranzac$iilor aprobate c#tre banca sa
o aceste informa$ii sunt trimise la asocia$ia
emi$#torilor de c#r$i de credit dup# ce au fost procesate
tranzac$iile pentru care banca respectiva este &i
colectoare &i emi$#toare de c#r$i de credit
o la sfr&itul lunii, consumatorul prime&te facturile pe
care trebuie s# le achite, altfel va pl#ti dobnda pentru
creditul acordat de banca care a emis cartea de credit


Plata prin SoftNet ePay
n Romnia plata direct# prin card peste Internet este
periculoas# datorit# nivelului poten$ial ridicat de fraud#.
B#ncile nu accept# n general pl#$i prin card-uri peste Internet
dect, eventual, cu asumarea total# a riscului de c#tre
comerciant. Se folose&te mai plata prin ATM, dar aceasta nu
are acelea&i beneficii cu plata on-line.
ePay este un sistem romnesc relizat de c#tre SoftNet, care
permite reducerea nivelului de fraud# ct mai aproape de zero
astfel :
o a fost introdus un model de plat# cu trei actori :
magazinul electronic, posesorul de card (clientul) &i
banca ce a emis cardul &i al c#rei client este posesorul de
card.
o posesorul de card semneaz# electronic la banc#
fiecare tranzac$ie. Doar tranzac$iile acceptate de c#tre
acesta &i marcate ca atare c#tre banc# sunt autorizate
o plata efectiv# se efectueaz# doar dup# ce datele
privind plata transmise de magazinul electronic sunt
comparate cu cele nregistrate de client &i se constat# o
coresponden$# perfect#.
ePay are urm#toarele caracteristici :
o numerele de card nu circul# prin Internet &i nu se
stocheaz# nici la client nici n magazinul electronic
o clientul nu poate folosi alte card-uri dect cele
de$inute oficial la banc#. Nu se pot deci introduce
numere de card furate.
o clientul nu poate nega efectuarea unei pl#$i. Fiecare
accept de plat# este semnat electronic &i nregistrat# la
banc#
o autorizarea pl#$ii se face instantaneu, comunica$ia
ntre cele trei entit#$i implicate f#cndu-se prin Internet
(cu criptare &i autentificare)
Un scenariu tipic de utilizare a sistemul de plat# sigur prin
Internet ePay este urm#torul :
o clientul acceseaz# cu un browser, prin Internet,
magazinul electronic. Aici alege produsele dorite &i le
Figura 2 Plata prin card bancar
5
selecteaz# pentru a fi introduse n co&ul virtual de
cump#r#turi.
o clientul, dup" ce a finalizat alegerea produselor,
trece n pagina de plat" electronic". Aici selecteaz"
op#iunea Plat" prin ePay


o Pe sta$ia clientului se deschide o aplica$ie de tip
portofel electronic. Aceasta se conecteaz# la banc# &i
solicit# autentificarea clientului (nume/parol# &i token
VASCO). Dup# validarea cu succes, portofelul
electronic prezint# clientului lista cardurilor pe care
acesta le de$ine la banc#, invitndu-l s# selecteze unul
dintre card-uri pentru plata solicitat#. Cardul selectat,
mpreun# cu informa$ii privind plata (sum#, magazin, id
comand#) sunt nregistrate n serverul ePay de la banc#.
o 4. n portofelul electronic clientul aprob# plata.
Portofelul electronic se nchide, cednd controlul din
nou magazinului electronic, transmi$ndu-i
identificatorul acceptului clientului n sistemul ePay.
Magazinul electronic solicit# b#ncii efectuarea efectiv#
a pl#$ii, transmi$nd mpreun# cu solicitarea &i
informa$iile legate de plat# (sum#, magazin, ID
comand#) .
o 5. ePay preia solicitarea &i compar# informa$iile
trimise de magazin cu cele transmise de c#tre client.
Dac# acestea corespund ntocmai, se efectueaz# plata n
sistemul bancar (prin emularea unei tranzac$ii obi&nuite
POS).
o 6. Dac# tranzac$ia s-a efectuat cu succes se
transmite un mesaj de succes c#tre magazinul electronic.
Aceasta transmite aceast# informa$ie c#tre aplicaiile de
procesare de comenzi ale operatorului magazinului.
Plata prin CyberCash
Pentru a efectua pl#$i prin CyberCash (adresa de Internet:
www.cybercash.com), consumatorul are nevoie de un software
care simuleaz# portofelul, face criptarea mesajelor &i
memoreaz# tranzac$iile. Ca &i portofelul obi&nuit, acest
portofel-software poate nregistra mai multe c#r$i de credit. La
instalarea software-ului, se genereaz# o pereche de cheie
public# cheie privat#. Cheia public# se transmite la
CyberCash care o memoreaz# ntr-o baz# de date, al#turi de
toate cheile publice ale vnz#torilor &i clien$ilor. Vnz#torul
are un software similar. Cump#r#torul &i vnz#torul trebuie s#
fac# schimb de chei nainte de a &ti cu ce cheie public# s#
cripteze mesajul adresat unui anumit corespondent. Derularea
unei tranzac$ii este compus# din urm#torii pa&i:
o utiliznd un navigator Web, consumatorul
selecteaz# ce vrea s# cumpere
o serverul vnz#torului trimite portofelului-
software o cerere de plat# semnat# prin care d# detalii
despre cump#r#tur# &i transmite tipul c#r$ilor de credit
acceptate. Portofelul deschide o fereastr# &i afi&eaz#
suma &i lista c#r$ilor de credit disponibile pentru selec$ie
o portofelul trimite un mesaj criptat &i semnat cu
num#rul c#r$ii de credit &i detalii privind tranzac$ia &i
acceptarea pl#$ii
o serverul vnz#torului trimite acest mesaj mpreun#
cu un mesaj propriu semnat &i criptat c#tre Gateway.
Gateway-ul este operat de c#tre un agent al b#ncii
colectoare al vnz#torului. Aici mesajele sunt decriptate
&i comparate, iar dac# se potrivesc, se trimite o cerere de
autorizare conven$ional#
o Gateway-ul rentoarce un r#spuns c#tre vnz#tor;
informa$iile privind tranzac$ia &i num#rul cartelei de
credit sunt criptate cu cheia public# a lui CyberCash,
astfel nct vnz#torul nu poate utiliza ilegal, ulterior,
cartea de credit a cump#r#torului
o vnz#torul trimite un r#spuns carte de credit c#tre
software-ul portofel
Plata prin SmartCard
Plata prin SmartCard (cartela inteligent#): SmartCardul
este n esen$# nlocuitorul portofelului obi&nuit. Tot con$inutul
unui portofel actual (acte, c#r$i de credit, bani ghea$#), va fi
nlocuit de una sau mai multe SmartCarduri. Din punct de
vedere fizic, SmartCard arat# ca o carte de credit, cu unul sau
mai multe microcircuite de tip microcontroller nglobate. O
Magazin electronic
Aplica!ie/sit
magazin
electronic
Banc!
opera!ii card-uri
contabilitate
client al b!ncii / magazinului electronic
ePay
ePay
e
w
a
l
l
e
t
e
P
a
y
v
P
O
S
ePay ePay
ePay ePay
e
w
a
l
l
e
t
e
w
a
l
l
e
t
e
P
a
y
e
P
a
y
v
P
O
S
v
P
O
S
HTTPS
HTTPS
HTTPS + SOAP
SOAP / XML
SOAP / JAVA + XML
navigator Internet
SOAP
HTTPS
HTTPS
HTTPS + SOAP
SOAP / XML
SOAP / JAVA + XML
navigator Internet
SOAP
Figura 3 Plata prin ePay
Figura 4 Plata prin CyberCash
6
cartel# inteligent# poate p#stra de 10-100 de ori mai mult#
informa$ie dect o cartel# magnetic#, fiind totodat# mult mai
sigur#. Conectat# la un terminal de citire-scriere, SmartCard
poate efectua func$ii complexe de luare a deciziilor, proceduri
sofisticate de autentificare pentru a preveni frauda. Deci
beneficiile oferite de SmartCard sunt: siguran$a, capabilit#$i
active anti-fraud#, flexibilitate n aplica$ii, posibilitatea de
validare off-line. Pentru a efectua opera$ii cu SmartCard,
aceasta se introduce ntr-un dispozitiv de citire/scriere care
poate fi cu sau f#r# contact. Acest cititor poate fi sub forma
unui portofel care poate comunica cu alt portofel similar sau
banca, pentru efectuarea de transferuri multivalutare. Astfel,
SmartCard memoreaz# direct echivalentul digital al sumelor de
bani n loc s# indice un cont la banc# sau un credit acordat de
banc#. Cnd o astfel de cartel# este folosit# pentru a cump#ra
ceva, echivalentul sumei respective este efectiv transferat
vnz#torului &i apoi mai departe c#tre o institu$ie financiar#.
SmartCard poate fi renc#rcabil# sau nu. n acest ultim caz,
cartela va fi aruncat# atunci cnd suma nscris# pe ea a fost
epuizat#.
Transferul electronic de fonduri
Pe Internet, cecul de hrtie poate fi nlocuit de un cec
electronic, semnat digital de emitent. Un consor$iu de b#nci,
FSTCFinancial Services Technology Consortium
(www.fstc.com), a statuat un model de cec electronic foarte
asem#n#tor cecurilor clasice pe hrtie. Pl#titorul folose&te un
procesor, de tipul unui SmartCard PC, pentru a genera &i
semna digital un cec electronic ce va fi transmis prin po&t#
electronic# sau Web. El se trimite fie b#ncii cump#r#torului
care-l va onora dup# verificarea semn#turii digitale, trimi$nd
banii b#ncii vnz#torului, fie direct vnz#torului care va
verifica semn#tura, l va semna la rndul s#u, &i l va trimite
b#ncii sale. Sistemul FSTC se bazeaz# pe folosirea sistemelor
criptografice cu chei publice pentru semn#tur# digital# &i
pleac# de la premisa ca toate cheile publice ale participan$ilor
&i certificatele lor sunt cunoscute pretutindeni n sistem.
Plata prin eCash
Este prima solu$ie totalmente software pentru pl#$ile
electronice. Tranzac$iile se desf#&oar# ntre vnz#tor &i
cump#r#tor, care trebuie s# aib# conturi la aceea&i banc#.
Cump#r#torii trebuie s# n&tiin$eze banca asupra faptului c#
doresc s# transfere bani din conturile lor n a&a-numitul cont
Ecash Mint. n orice moment, cump#r#torul poate interac$iona
de la distan$#, prin calculatorul sau &i utiliznd un client
software, cu contul Mint &i poate retrage fonduri de aici pe
discul calculatorului s#u. Formatul acestor fonduri este
electronic, suite de zero &i unu protejate criptografic. Ca
urmare, discul cump#r#torului devine un veritabil portofel
electronic. Apoi se pot executa pl#$i ntre persoane
individuale sau c#tre firme, prin intermediul acestor Ecash.
Ecash are un caracter privat: de&i banca $ine o eviden$# a
fiec#rei retrageri Ecash &i a fiec#rui depozit Mint, este
imposibil ca banca s# stabileasc# utilizarea ulterioar# a Ecash.
Aceast# proprietate este posibil# datorit# folosirii unor
criptosisteme cu chei publice RSA, cu o lungime a cheii de
768 bi$i.
Banii electronici (digicash): reprezint# echivalentul
electronic al banilor reali, &i pot lua diferite forme, precum
cartelele obi&nuite, a SmartCard-urilor, etc.
SERVICII %I TEHNOLOGII FOLOSITE LA
IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE COMER!
ELECTRONIC
Serviciile integrate n comer$ul electronic
o servicii principale
o transferul electronic de documente (EDI
Electronic Data Interchange) att prin Internet ct &i
prin Intranet
o comunica$ii fax
o coduri de bare
o transferul de fi&iere &i po&t# electronic#
o servicii suport pentru procesele de afaceri
o cataloage electronice (on-line pe Web, sau off-
line pe CD-ROM)
o sisteme suport pentru preluare de comenzi, logistic#
&i tranzac$ii
o sisteme de raportare statistic# (de exemplu,
alc#tuirea de rapoarte privind vnz#rile) &i informa$ii
pentru management (calcul de taxe, etc.).
ETAPELE IMPLEMENT"RII UNUI SISTEM DE COMER!
ELECTRONIC
Realizarea unui sistem de comer$ electronic, indiferent de
modelul pe care l implementeaz# (business-to-consumer B2C
sau business-to-business B2B) implic# mai multe etape:
Etapa %: Dezvoltarea sitului &i promovarea produselor
Aceast# etap# este la rndul s#u mp#r$it# n trei pa&i:
proiectarea, dezvoltarea &i g#zduirea sitului
Proiectarea sitului
nainte de a trece la crearea efectiv# a unui site de comer$
electronic, compania care va de$ine acest site trebuie s# poat#
da un r#spuns la urm#toarele ntreb#ri:
o Ce tipuri de produse vinde situl?
o Ce tipuri de informa$ii va g#zdui?
R#spunsurile la aceste ntreb#ri vor determina domeniile din
care va fi alc#tuit situl. De exemplu, respectiva companie
poate vinde produse care vor fi livrate clien$ilor prin po&t#,
produse software care vor fi nc#rcate direct de pe site, sau
ambele categorii de produse. n cazul n care se dore&te
vnzarea ambelor tipuri de produse, se vor construi domenii
specifice fiec#rui tip n parte. Un alt exemplu l-ar constitui
construirea unui domeniu dedicat discu$iilor on-line: o
companie poate decide s# ofere clien$ilor un forum de discu$ii
dedicat unor probleme care prezint# un anume interes pentru
companie.
o Ce persoane din cadrul companiei vor fi
7
responsabile pentru administrarea sitului?
Situl companiei poate avea un singur administrator
(suficient pentru site-uri de dimensiuni mici) sau mai mul$i,
pentru situa$iile neprev#zute n care unul dintre administratori
este indisponibil. De asemenea, trebuie s# se aib# n vedere
stabilirea unei structuri de aprobatori (organizat# ierarhic),
care s# se ocupe de aprobarea con$inutului nou care va fi
ad#ugat n cadrul diferitelor domenii ale sitului. Con$inutul va
fi ad#ugat de c#tre utilizatori interni (apar$innd intranetului
companiei) sau externi (din Internet, de exemplu).
o Care este tipul de interfa$# pe care dori$i s# l
propune$i clien$ilor?
n timp ce r#spunsurile la primele dou# ntreb#ri rezolvau n
principal probleme legate de structura intern# a sitului,
r#spunsul la aceast# ntrebare va determina aspectul s#u
exterior. Trebuie s# se stabileasc# ce imagini vor fi prezentate
n cadrul paginilor (de exemplu logoul companiei) culori
folosite n cadrul paginilor (ar putea fi culorile din logo), stilul
de adresare, etc.
Dezvoltarea sitului
Dup# ce s-au stabilit toate detaliile de la punctul precedent,
urmeaz# o alt# etap# la fel de important#: determinarea
cerin$elor necesare pentru dezvoltarea sitului. Cerin$ele se
refer# att la hardware-ul &i software-ul necesar pentru
implementarea sistemului de comer$ electronic, dar &i la
infrastructura de comunica$ii:
o cerin$e hard: caracteristicile ma&inilor folosite ca
server (memorie, spa$iu pe hard-disk, vitez# procesor,
etc)
o cerin$e soft: sistem de operare, server de Web,
firewall, pachete de programe op$ionale (programe de
calcul al taxelor, etc.)
o comunica$ii: se refer# la l#rgimea bandei de
comunica$ie, topologii de re$ea, etc.
n urma complet#rii acestei etape, se va determina mai mult
de 80% din costul pe care l implic# realizarea unui site de
comer$ electronic.
G"zduirea sitului
Situl de comer$ electronic poate fi g#zduit pe un sistem care
apar$ine clientului, dar exist# de asemenea posibilitatea
nchirierii de spa$iu pe serverele furnizorului de servicii
Internet. Solu$ia cea mai ieftin# se ob$ine n prima variant#. n
cel de-al doilea caz, clientul trebuie s# se conecteze la Internet
fie prin linii nchiriate (acces mai rapid, dar mai scump), fie
prin linii telefonice (acces mai lent, dar mai ieftin).
Un caz aparte n privin$a g#zduirii sitului l reprezint#
activitatea de publicitate &i cataloage electronice de produse.
Prezent# ini$ial n cadrul site-urilor prin care se puteau face
c#ut#ri pe Internet (precum www.yahoo.com sau
www.whowhere.com), n principal datorit# fluxului mare de
vizitatori pe care le aveau aceste site-uri, publicitatea pe
Internet a devenit una dintre sursele majore de venituri inclusiv
pentru site-urile de comer$ electronic. Aceste site-uri pot s#
g#zduiasc# mesajele publicitare ale unor ter$e p#r$i, dar &i
promov#ri ale produselor proprii companiei respective. De
exemplu, n pagina de deschidere a sitului (HomePage), pot
exista leg#turi c#tre produse existente n catalogul electronic
de produse (aflat n cadrul altui domeniu al sitului) , pentru
care compania dore&te s# fac# reclam#. De obicei, aceste
produse sunt fie noi apari$ii pe pia$#, fie produse mai vechi
pentru care se ofer# discounturi.
Etapa a 2-a: Managementul bazelor de date
Comandarea de produse &i servicii on-line prin Internet
Produsele &i serviciile pe care situl de comer$ electronic le
ofer# spre vnzare clien$ilor, indiferent de modul n care vor fi
livrate (prin po&t# sau direct prin Internet), vor fi stocate n
cadrul sitului n baze de date. Tot n baze de date (dar nu n
cadrul acelora&i baze de date ca &i produsele) vor fi stocate &i
comenzile pe care clien$ii le adreseaz# c#tre site. Aceste
comenzi pot fi p#strate chiar &i dup# onorarea lor, pentru a
oferi clien$ilor un istoric al produselor pe care le-au comandat
sau pentru studii de pia$# efectuate chiar de c#tre compania ce
de$ine situl.
Solu$ii de baze de date cerute de tehnologiile din prezent,
care s# poat# asigura stocarea informa$iilor &i tranzac$ii
complexe
Este foarte important# alegerea SGBD-ului (Sistemului de
Gestiune al Bazelor de Date), cel pu$in din urm#toarele
motive:
o pe m#sur# ce afacerea va cre&te, cre&te &i num#rul
de produse oferite spre vnzare, &i, implicit,
dimensiunea sitului (a bazelor de date care corespund
domeniilor din care este alc#tuit situl); rezult# deci
necesitatea stringent# ca bazele de date s# fie scalabile
(s# poat# fi posibil# cre&terea dimensiunii lor)
o pentru baze de date de dimensiuni foarte mari, este
important# problema vitezei de acces la informa$iile
stocate n aceste baze de date. Dac# motorul de c#utare
n cadrul bazelor de date nu este foarte performant,
atunci, chiar &i pentru cel mai simplu acces la
informa$iile din baz#, timpul de c#utare poate deveni
prohibitiv.
Etapa a 3-a: Plata &i procesarea tranzac#iilor
Autoriz#rile sigure de c#r$i de credit &i procesarea
comenzilor prin Internet sunt elemente de baz#.
Pentru a realiza n deplin# siguran$# un transfer care implic#
numere de c#r$i de credit prin Internet, este nevoie s# se ia
m#suri de securitate referitoare la autorizarea pl#$ilor.
Informa$iile referitoare la c#r$ile de credit (num#rul c#r$ii,
nume de$in#tor, telefon, etc.), care sunt transmise n momentul
efectu#rii pl#$ii trebuie validate de c#tre un organism de
autorizare. De aceea, companiile care doresc s# accepte
efectuarea pl#$ilor prin Internet prin c#r$i de credit trebuie s# ia
leg#tura cu un astfel de organism. Aceasta, la rndul lui, se afl#
n leg#tur# cu institu$ia financiar# care a eliberat cartea de
credit, &i, dup# un schimb de mesaje criptate cu respectiva
8
institu$ie, va aviza sau nu transferul de fonduri. Dac# prime&te
acceptul din partea organismului, vnz#torul va efectua
livrarea produselor c#tre client &i va nregistra comanda ca
fiind onorat#. Suma pl#tit# de client pentru aceste produse va
fi ad#ugat# la contul vnz#torului.
Etapa a 4-a: Managementul produselor &i al comenzilor
Transportul produselor
n cazul n care situl de comer$ electronic al companiei ofer#
spre vnzare clien$ilor produse care se livreaz# prin po&t#,
compania trebuie s# ia n considerare necesitatea de a stabili o
colaborare cu un serviciu de distribu$ie prin po&t#. n func$ie
de serviciul de po&t# ales, compania poate s# pun# la dispozi$ia
clien$ilor servicii suplimentare, cum ar fi urm#rirea on-line a
traseului pe care l parcurg produsele din momentul plec#rii de
la vnz#tor &i pn# n momentul sosirii la client.
Urm"rirea comenzilor &i a st"rii acestora
n cadrul sitului de comer$ electronic, exist# persoane care
se ocup# cu monitorizarea comenzilor, n cazul n care
compania care de$ine situl a hot#rt astfel. O comanda se poate
g#si n trei st#ri:
o capturat: comanda a fost preluat# de c#tre sistemul
vnz#torului, ns# metoda de plat# aleas# de c#tre client
nu a fost nc# validat#
o reglat: autoritatea care se ocup# de autorizarea
pl#$ilor a dat vnz#torului un r#spuns pozitiv referitor la
certificarea metodei de plat# a clientului
o respins: comanda este respins#, ntruct nu a fost
autorizat# metoda de plat# a clientului
Etapa a 5-a: Centru specializat de servicii
Suport post-vnz"ri prin Internet
Compania poate decide s# ofere suport tehnic clien$ilor
pentru produsele pe care ace&tia le-au cump#rat de pe site. n
acest scop, pe site poate exista un domeniu separat, dedicat
ntreb#rilor &i r#spunsurilor, unde clien$ilor care ntmpin#
probleme s# li se poat# r#spunde de c#tre personalul tehnic al
companiei. Chiar mai mult, n cadrul sitului, poate exista un
forum de discu$ii on-line, cu moderator sau nu, n cadrul c#ruia
clien$ii s# &i poat# mp#rt#&i ntre ei experien$a acumulat# n
folosirea produselor respective. Dac# nu se dore&te adoptarea
nici uneia dintre solu$iile propuse, trebuie s# ne asigur#m c#
exist# m#car o leg#tur# prin care clien$ii s# poat# trimite un
mesaj prin po&ta electronic# administratorului sitului.

SoftNet Grup, Ianuarie 2004

S-ar putea să vă placă și