Sunteți pe pagina 1din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu de caz privind aplicatiile grafice si cartografice ale elementelor cadastrale ale unui oras

INTRODUCERE

Studiul aplicaiilor grafice i cartografice i al elementelor cadastrale din comuna Snagov repre!int" o lucrare reali!at" #n scopul susinerii e$amenului de a%solvire al +n timpul ela%or"rii lucr"rii am fost #ndrumat" i spri,init" de domnul profesor lector universitar doctor Cristian )rag-in"( c"ruia in s".i aduc mulumiri( precum i de celelalte cadre didactice din &acultatea de 'eografie )ucureti( c"rora le mulumesc pentru spri,inul acordat* +n special doresc s" mulumesc domnului profesor universitar doctor /i-ai 'rigore( directorul Colegiului de Cartografie i Cadastru* De asemenea( mulumesc locuitorilor Snagovului pentru %un"voina acordat"( mai ales domnului secretar al 0rim"riei '-erm"neti. Snagov( 'rigore Dima( precum i cartografilor de la Institultul de Cadastru i Organi!area Teritoriului 1gricol i repre!entanilor /inisterului 1pelor( 0"durilor i 0roteciei /ediului* Nu #n ultimul r2nd doresc s" mulumesc familiei pentru spri,inul moral i material* 1cest studiu este prima lucrare de geografie uman" i economic" ce se refer" e$clusiv la teritoriul acestei comune* De asemenea s.a f"cut o prim" #ncercare de #m%inare a elementelor geografice cu cele specifice cadastrului forestier* 1cest nou tip de studiu se dorete a fi de!voltat pe viitor( mai ales c" necesit"ile actuale #n acest domeniu sunt foarte variate* S.a #ncercat descoperirea aspectelor actuale ale activit"ilor economice i ale realit"ilor sociale din aceast" perioad"* Utili!2nd numeroase date statistice( date %i%liografice( materiale cartografice i fotografice i c-iar simple p"reri ale locuitorilor satelor componente ale comunei s.a a,uns la reali!area acestei lucr"ri* 1cest studiu al elementelor geografice fi!ice i economice al comunei Snagov reliefea!" interdependena dintre cadrul natural i comunitatea uman" de pe acest teritoriu( i Colegiului de Cartografie i Cadastru din cadrul &acult"ii de 'eografie( )ucureti*

Pagina 1 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de asemenea evoluia particular" a personalit"ii teritoriului fa" de comunele vecine( care s. au confruntat cu condiii fi!ice( istorice i economice mai mult sau mai puin asem"n"toare* Natura nu ofer" un cadru spectaculos( ca cel din !onele montane( aici e$ist2nd o diferen" de nivel de numai 34.35 metri( dar ansam%lul lacustru Snagov imprim" particularitatea fi!ic" a acestei !one( precum i personalitatea economic" i uman"* 6imaul fluviatil Snagov face parte integrant" din fiina locuitorilor i ofer" sursele de e$isten" necesare #n foarte multe ca!uri* 0ro$imitatea lacului i a p"durii ofer" venituri din potenialul turistic( precum i din cel piscicol i stuficol* 1cestea sunt c2teva e$emple din pro%lemele ce vor fi de!%"tute pe larg #n acest studiu* Studiul are la %a!" cercet"ri pe teren( incursiuni de o%servare i cartare( precum i de fotografiere ce acoper" #ntreg teritoriul comunei* De un real a,utor a fost consultarea materialului %i%liografic( enumerat #n capitolul de %i%liografie i care a completat numeroase pasa,e r"mase neclare #n urma studiului de teren* 0artea tiinific" este completat" de -"ri generale i speciale( diagrame( cartograme( cartodiagrame i fotografii( reali!ate #n scopul #nelegerii mai e$acte a te$tului( evidenierii tr"s"turilor cadrului natural i uman* 6ucrarea ofer" i o %ogat" colecie de date statistice referitoare la elementele -idrografice( soluri i mai ales la dinamica i structurile demografice ale populaiei i activit"ile economice* /onografia dorete s" g"seasc" r"spuns la unele #ntre%"ri specifice perioadei istorice actuale sau c-iar( s" pun" unele #ntre%"ri* 1stfel( lucrarea se vrea a fi i un semnal de alarm" pentru cei ce dein posi%ilitatea #m%un"t"irii te-nologiilor de transformare i conservare a cadrului natural i mai ales a celui antropic* 6ucrarea se dorete a fi util" celor interesai de aspectele geografice ale comunei Snagov* Scopul general al lucr"rii const" #n pre!entarea datelor sistemati!ate i anali!ate tiinific unor persoane interesate de caracteristicile teritoriului comunei* Nu #n ultimul r2nd se dorete a aminti cititorilor c" acest studiu este perfecti%il i c" se dorete a constitui un punct de plecare pentru viitoare studii mai complete i mai aprofundate* ISTORICU6 CERCET7RI6OR C2mpia Rom2n" a f"cut o%iectul de cercetare al celor mai renumii geologi i geografi rom2ni #nc" de la sf2rtul secolului al 8I8.lea i #nceputul secolului al 88.lea( dar despre C2mpia 9l"siei i mai ales despre cea a Snagovului s.a scris foarte puin( e$ist2nd doar studii r"!lee i neaprofundate*
Pagina 2 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E$ist" trei te!e de doctorat cu su%iectul C2mpia Rom2n" #n primele decenii ale secolului trecut( i anume Emm* de /artone :3;4<=( 1l* Dumitrescu.1ldem :3;33= i '* 92lsan :3;35=* E$ist" i lucrarea lui Em* 0rotopopescu.0ac-e( care a avut tot scopul unei lucr"ri de doctorat( dar care nu a putut fi pre!entat" datorit" r"!%oiului* +n 3;><( 9intil" /i-"ilescu pu%lic" lucrarea 9l"sia i /ostitea ( poate singura lucrare aprofundat" i care vi!ea!" special aceast" !on"* +n 3;?<( N* Cernescu determin" factorii climatici i !onele de sol din cadrul C2mpiei Rom2ne* +n 3;?@( I* 0* 9oiteti locali!ea!" un lac cuaternar pe teritoriul C2mpiei Rom2ne( iar /* 0auc" descoper" fosile ale mamiferelor pleistocene #n ,urul )ucuretilor* +ntre anii 3;<< i 3;@@ apare o nou" orientare su% raport metodologic( teoretic i pe teren* 1stfel( cercet"rile geologice( geomorfologice( -idrogeologice( pedologice( geote-nice i agronomice iau o mare de!voltare prin numeroase colective i institute de specialitate* 1par acum cercet"ri de am"nunt( sinte!e( proiecte geote-nice i de de!voltare a agriculturii* +ntre anii 3;<< i 3;<5( C* )r"tescu ine un curs special anului terminal( numit Evoluia lacului din partea de est i nord.est a C2mpiei Rom2ne * 1cesta anali!ea!" i profile geologice #n loess i ori!onturile de soluri fosile* +n 3;<A apare lucrarea lui N* /* 0opp( intitulat" &ormarea C2mpiei Rom2ne * +ntre 3;5> i 3;5?( E* 6iteanu efectuea!" cercet"ri -idrogeologice i de geologie asupra !onei )ucuretilor i #mpre,urimi* Tot #n aceast" perioad"( #mpreun" cu 1* 0ric",eanu( C* Opran( T* )randa%ur( C* '-enea i D* Sl"voac" re!olv" unele pro%leme de litologie( stratigrafie i tectonic" cuaternar"* +n aceast" perioad" i #n aceast" !on" &l* Cr"ciun i D* 0opescu se ocup" de geote-nic"* I* Conea( #n 3;A4 i 3;A> i N* Spirescu( #n 3;A4 studia!" depo!itele superficiale i anali!ea!" paleosolurile i loessul( folosind metode moderne de la%orator* +n 3;@4( 3;@B i 3;A>( N* /acarovici efectuea!" studii asupra molutelor i mamiferelor i anali!ea!" polenul pentru fi$area depo!itelor cuaternare* Importante sunt i studiile ar-eologice efectuate de C* N* 0lopor #ntre 3;?4 i 3;5;( #n str2ns" leg"tur" cu depo!itele cuaternare* N* )ot!an efectuea!" studii ale conductelor de irigaii( desec"ri i agroamelioraii #ntre anii 3;5@ i 3;@@* /ai e$ist" studii asupra e$tinderii irigaiilor i a influenei acestora asupra solurilor i dinamicii lor( asupra ec-ili%rului natural etc* I*N*/*C* a reali!at studii #n acest sens #n anul 3;A?*

Pagina

din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0ODIEI1 FI 1FED1RE1 'EO'R1&IC7

Teritoriul comunei Snagov se afl" situat( din punct de vedere fi!ico.geografic( #n partea de sud.est a Rom2niei :fig* 3 G 0o!iia geografic" #n cadrul Rom2niei=( #n !ona central. estic" a unit"tii C2mpiei Rom2ne :fig* > G 0o!ia geografic" a C2mpiei 9l"sia #n cadrul C2mpiei Rom2ne=* /ai e$act( teritoriul comunei ocup" o parte a C2mpiei ta%ulare a 9l"siei :sau a Ciornulesei=( respectiv su%unitatea acesteia . c2mpia Snagovului( cuprins" #ntre v"ile 0ra-ovei i Ialomiei la nord i valea C"ld"ruanilor la sud* Comuna Snagov se afl" situat"( din punct de vedere administrativ( #n nordul ,udeului Ilfov( aproape de limita sudic" a ,udeului 0ra-ova i de cea nordic" a municipiului )ucureti :fig* ? G Hudeul Ilfov=* 1stfel( pe drumul naional DN 3( distana din )ucureti p2n" #n comuna Snagov este de >; Im( iar de aici p2n" #n 0loieti este de ?4 Im( comuna afl2ndu.se la apro$imativ ,um"tatea distanei dintre )ucureti i 0loieti* Teritoriul se afl" #n !ona de influen" economic" a oraelor 0loieti i )ucureti* De asemenea( distana dintre )uftea( singurul ora din ,udeul Ilfov( i comuna Snagov este de apro$imativ 3A Im* Hudeul Ilfov se afl" la intersecia meridianului de >@J longitudine E i a paralelei de <<J ?4K latitudine N #ntre ,udeele 0ra-ova la N( Ialomia la E.NE( C"l"rai la E. SE( 'iurgiu la S.S9 i D2m%ovia la 9.N9* Suprafaa ,udeului este de 35;? Im>( ceea ce repre!int" 4(@AL din suprafaa "rii* De asemenea( al"turi de comuna Snagov( #n administraia ,udeului Ilfov se mai afl" ?A de comune( 34> sate i doar un ora G )uftea* Calcul2ndu.se pe %a!a -"rii topografice la scara 3M>5444( s.a aflat c" punctele e$treme ale comunei Snagov au urm"toarele coordonateM cel mai nordic punct se afl" la latitudinea de <<o<<N?4ON i la longitudinea de >@o4BN3AOE( cel mai sudic punct se afl" la latitudinea de <<P?BN44ON i longitudinea de >@P34N?4OE( cel mai vestic punct se afl" la latitudinea de <<P?BN??ON i la longitudinea de >@P43N?BOE( cel mai estic punct se afl" la latitudinea de <<P<3N<AON i la longitudinea de >@P3?N<5OE* Centrul comunei( considerat a fi cl"direa 0rim"riei '-erm"neti.Snagov are coordonatele urm"toareM <<P<3N>>O latitudine N i >@P4BN54O longitudine E* Coordonatele centrelor satelor au fost i acestea calculate* 1stfel( satul T2nc"%eti se afl" la latitudinea de <<P<4N<AON i la longitudinea de >@P4<N?>OE( satul 9l"diceasca se afl" la <<P<4N3@O latitudine N i >@P45N>@O longitudine E* Satul Ciofliceni se afl" la <<P<4N5BO
Pagina 4 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

latitudine N i >@P4AN4@O longitudine E( iar satul Snagov se afl" la <<P<>N?<O latitudine N i >@P34N3BO longitudine E* Coordonatele satului '-erm"neti pot fi considerate cele ale centrului comunei( respectiv ale prim"riei :fig* < G Comuna Snagov G Coordonate geografice=* Comunele vecine ale Snagovului fac parte tot din ,udeul Ilfov i sunt #n num"r de cinciM #n nord.est comuna 'ruiu( cu patru sate( #n sud.est comuna /oara 9l"siei( cu dou" sate( #n sud.sud.vest comuna )aloteti( cu trei sate( #n vest comuna 0eri( cu trei sate i #n nord.vest comuna Ciolpani( cu patru sate* Comuna Snagov are de asemenea cinci sateM T2nc"%eti( 9l"diceasca( Ciofliceni( '-erm"neti i Snagov( #nirate pe malul drept al limanului fluviatil Snagov( #n afar" de T2nc"%eti care se #ntinde i pe malul st2ng* 6imitele administrative ale comunei sunt la nord limita nordic" a p"durii Snagov( la sud p2r2ul 9l"sia( afluent pe partea st2ng" a r2ului Cociovalitea( i el afluent al Ialomiei( la est limita estic" a p"durii 9l"sia( la nord.est lacul Snagov( la vest lacul Snagov i limita sudic" a p"durii Ciolpani i la nord.vest limita vestic" a p"durii Snagov* Delimitarea -otarelor comunei s.a f"cut #ntre anii 3;A4 i 3;A> i de atunci( indiferent de sc-im%"rile administrative petrecute #n interiorul ,udeului Ilfov( -otarele comunei nu au mai fost modificate* +ntre aceste limite comuna deine o suprafa" de BB Im>( adic" BB?5 -a* Dintre acetia( ?5 Im>( adic" ?544 -a repre!int" suprafaa agricol"( iar doar 3 Im >( adic" 344 -a repre!int" suprafaa intravilanului* Restul suprafeei este deinut de p"duri i lacul Snagov( acesta din urm" m"sur2nd A(B4 Im>( adic" AB4 -a* 1e!area geografic" a permis de!voltarea economic" i( mai ales( statornicirea locuitorilor pe aceste meleaguri* O dovad" #n acest sens o constituie i #ntoarcerea oamenilor pe vatra satului 9l"diceasca( ce a fost desfiinat( i reconstruirea din temelii a acestuia( #ntr.un timp foarte scurt( de numai A.34 ani* Tr"inicia vetrelor satelor comunei se datorea!" mai ales terenurilor agricole foarte fertile( neatacate de ero!iune i care ofer" prosperitate locuitorilor* Totodat"( produc"torii au la dispo!iie o pia" de desfacere a produselor foarte variat" i apropiat"( respectiv oraele )ucureti i 0loieti( cu un num"r mare de consumatori* Se poate o%serva c" aproape #ntreg teritoriul comunei este #ncon,urat de #ntindse p"duri de ste,ari( care au oferit de.a lungul timpului protecie at2t #mpotriva atacurilor otilor str"ine( c2t i a asperit"ilor naturii* 6acul( de asemenea a completat necesit"ile economice i spirituale ale populaiei* 6acul a oferit producia piscicol"( ca o varietate a specificului economic al !onei de c2mpie( de asemenea surplusul de ap" necesar unei producii agricole

Pagina ! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

#m%elugate i mai ales a oferit potenialul turistic important din punct de vedere economic i spiritual* Drumurile de leg"tur" cu !onele #nvecinate i apoi cu #ntreaga ar" sunt de asemenea foarte lesnicioase i foarte importante pentru sc-im%urile economice i culturale i mai ales pentru turism* 1stfel( prin satul T2nc"%eti trece cel mai important drum naional( ce leag" )ucuretii de restul "rii( i anume Drumul Naional 3( precum i Drumul Hudeean 343)( care str"%ate comuna de la un cap"t la altul* De asemenea( e$ist" leg"tur" pe calea ferat" #ntre )ucureti i satul Snagov*

>* C1DRU6 &IDICO.'EO'R1&IC

>*3* E6E/ENTE DE ORDIN 'EO6O'IC C2mpia Snagovului( ca de altfel #ntreaga C2mpia Rom2n"( la suprafa"( face parte din cele mai noi unit"i geomorfologice ale "rii( totui ad2ncurile teritoriului au o origine destul de #ndep"rtat" #n timp* 1stfel( fundamentul cristalin pe care s.a consolidat c2mpia este c-iar mai vec-i dec2t unele p"ri ale Carpailor* )locul rigid al fundamentului aflat la ad2ncimi foarte mari s.a format #n diferite etape sau fa!e de ero!iune i acumulare a sedimentelor marine i lacustre* Sediment"rile s.au suprapus #n etape diferite p2n" la nivelul cel mai e$tins( #n Cuaternar( nivel pe care ne afl"m ast"!i* Depresiunea 9ala-"( cum se mai numete acest fundament este o comple$" depresiune de scufundare* Din anali!a cadrului morfostructural la !i se o%serv" c" fundamentul C2mpiei Rom2ne are leg"tur" cu unit"ile de relief #ncon,ur"toare* Dinspre S fundamentul moesic cade #n trepte din ce #n ce mai ad2nci spre geosinclinalul carpatic* Teritoriul care corespunde ast"!i comunei Snagov repre!int" o suprafa" a c"rei gene!e const" #ntr.o succesiune de procese de acumulare #ntr.o !on" cu caracter su%sident( pe un fundament cretacic aparin2nd 0latformei /oesice :pre%alcanice=* Coloana de deasupra este alc"tuit" din formaiuni neogene i cuaternare( cu unele discontinuit"i re!ultate din fa!e c2nd teritoriul a fost e$ondat i au lipsit condiiile de sedimentare( dar acesta se #nt"mpl" la sud de )ucureti* Depo!itele loessoide mai noi( din 0leistocenul Superior i Colocenul

Pagina " din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Superior se g"sesc #n C2mpia 9l"siei( /ostitei i terasele fluviatile :fig* 5 G Carta geologic" G Comuna Snagov=* 1stfel( #ncep2nd din 0reordovician( pe fondul unor geosinclinale s.au acumulat sedimente metamorfo!ate( respectiv isturi cristaline me!o i epimetamorfice* 1cestea au suferit o penepleni!are #n mai multe fa!e( ceea ce constituie primul eta, de relief fosil( caracteri!at printr.un aspect ondulat( prin gra%ene i -orsturi* +n 0aleo!oic are loc acoperirea cu sedimente de tipul faciesuri( detritice i totodat" ridicarea i penepleni!area paleo!oic"* +n 0ermian.Triasic e$ist" mai multe fa!e de sedimentare i a treia fa!" de penepleni!are* +n Hurasic.Cretacic i Eocen are loc o sedimentare marin" cu materiale detritice i calcare care i acestea sufer" o penepleni!are :dup" D* 0arasc-iv( 3;@@ G 0eneplena /oesic" sau 9ala-"=* Depo!itele sarmaiene i pliocene sunt variate G detritice :nisipuri( pietriuri( argile nisipoase( marne nisipoase( argile( marne=* +n Sarmaian are loc o stratificaie ritmic" de nisipuri i argile* 1stfel( Dacianul este nisipos( 6evantinul conine stratificaii toreniale continuate i #n Cuaternar* Su% raport morfotectonic( C2mpia Snagovului face parte din sectorul estic( la est de 1rge( unde mic"rile de su%siden" au continuat din 6evantin p2n" #n 0leistocen i Colocen( ceea ce e$plic" lipsa teraselor #n !ona de divagare* Dei mai scurt( Cuaternarul repre!int" o etap" mult mai comple$" i mai important" din punct de vedere tectonic( stratigrafic( climatic i pedo%iologic( mai ales datorit" multiplei activit"i a vieii sociale i economice* 1cest lucru este dovedit i de -arta geologic" a comunei Snagov :fig* 5=* 1cum au fost conturate condiiile principale ale vieii omeneti i ale societ"ii* 0o!iia periglaciar" #n timpul Cuaternarului dovedete pre!ena loessului i ritmicitatea acestuia #n timpul sc-im%"rilor paleoclimatice* 92rsta nisipurilor de la %a!a depo!itelor loessoide corespunde perioadei /indel.Riss( #n 0leistocenul /ediu* 1cest lucru a fost demonstrat de descoperirile de fosile de /ammut-us Trogont-erii i de 0aracamelus 1lutensis G mamifere ce aparin faunei termofile din acea perioad"* Depo!itele loessoide( din care fac parte loessul propriu.!is i derivatele secundare ale acestuia( cum ar fi lutul loessoid( adic" le-mul acoper" toate poriunile interfluviale( inclusiv podul teraselor fluviatile cu grosimi #ntre 34 i >5 de metri* Depo!itele loessoide( av2nd caracteristicile tipice acestei roci( se pre!int" ca un #nveli continuu( uniform ce acoper" largi p"ri ale c2mpiei i co%oar" pe terasele inferioare i
Pagina # din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

pe lunci* Repartiia loessului i grosimea acestuia se afl" #n raport cu v2nturile de nord i nord.est( originare din Rusia* Din acest motiv( loessul este considerat vec-iul n"mol glaciar uscat i ridicat de v2nturile anticiclonale #n epoci mai uscate dec2t acum* Depunerea eolian" nu a #ncetat nici #n !ilele noastre* Cronicele povestesc c"( #n verile foarte uscate( praful se aduna ca !"pada #n ,urul caselor i a copacilor* Depo!itele loessice din aceast" !on" au un caracter eolian mai pregnant dec2t #n alte !one* 6oessul este cenuiu.%run( foarte fin( cu un diametru de 4(4>.4(44@ mm i conine cuar( rotund sau oval( niciodat" ung-iular( mica al%"( mica %run"( orto!a( epidotul( granatele* O alt" parte a acestui loess este format din aluviunile r2urilor( remaniate de v2nturi :seeloess= i repre!int" un depo!it post.glaciar* Separ"rile pe %a!" granulometric" i c-imic" nu sunt prea multe( dar E* 6iteanu a concis c" pe teritoriul C2mpiei Snagov( cantitatea de SiO> atinge un procent de @B.A<L #n depo!itele loessice aleuritice i B?.B<L #n cele fin nisipoase* Cantitatea de CO ?Ca este de 5(4;.5(>5L #n depo!itele loessice fin nisipoase i de 34.><L #n cele aleuritice* 1l >O? se afl" #ntr.un procent de ?.@L #n depo!itele fin nisipoase i de 5.3?L #n depo!itele aleuritice* &e >O? repre!int" >.B(3L #n depo!itele loessice aleuritice* &l* Cr"ciun( D* 0opescu i Em* 0rotopopescu.0ac-e( #n anul 3;@?( au calculat gradul de tasare al loessului la diferite sarcini* 1cest lucru are o importan" deose%it" pentru agronomie i geote-nic"* +n aceste formaiuni geologice e$ist" cantonat" o mare cantitate de ap" freatic" la ad2ncimi foarte mici( de numai 5.>4 metri( ce constituie i o surs" important" de alimentare a %a!inului -idrografic*

>*>* 01RTICU61RITQEI 16E RE6IE&U6UI C2mpia )ucuretean"( #n sens larg( se #ntinde #ntre 1rge( D2m%ovia( Colentina i 9alea S"r"ii i este format" din c2mpii su%colinare i de su%siden"( apoi( spre sud C2mpia 9l"siei( terminat" #n grui #ntre 1rge i D2m%ovia* +n partea de nord a C2mpiei 9l"siei se afl" C2mpia Snagovului( pe care este situat teritoriul comunei Snagov* 6imitele C2mpiei 9l"siei nu se pot sta%ili cu preci!ie* Spre margini( o parte din caractere dispar i sunt #nlocuite cu unele ale regiunilor vecine* 6a contactul dintre !ona de divagare i regiunea C2mpiei 9l"siei se afl" o su%divi!iune important" i anume conul de de,ecie aflat #ntre D2m%ovia i Ialomia( unde cur%ele de nivel se precipit"( apele curg mai
Pagina $ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

repede( stagn"rile sunt rare( dar pe pantele conurilor se o%serv" vec-ile divag"ri radiale ale Ialomiei* +mpre,urimile )ucuretilor ofer" #n C2mpia Rom2n" un aspect nou care se repercutea!" imediat #n distri%uirea populaiei* 1e!"rile omeneti in seama de cursurile de ap"( satele se r2nduiesc de o parte i de alta a luncilor reap"rute( ca nite case de.a lungul unei str"!i* 1cesta este un re!ultat indirect al ad2ncirii r2urilor #n c2mpie i al form"rii v2lcelelor* C2mpia ta%ular"( cu terase( se g"sete #n sudul !onei de su%siden" i aici se #ntind c2mpuri netede( largi( acoperite de depo!ite loessoide( loess i( local( dune de nisip* 1cestea sunt mai str2mte #n !ona c2mpiei Snagovului* C2mpia Snagovului se #nf"iea!" cu un microrelief destul de variat( cu v"i cu ap" relativ mult"* 1ceast" ap" stagnea!" su% forma %"lilor i a lacurilor ce #mprumut" formele concave i conve$e ale malurilor sculptate de meandrele r2urilor* 1pa ce alimentea!" aceste lacuri provine i din i!voarele ce apar la contactul argilei lacustre de %a!" cu o p"tur" de pietriuri( groas" i #m%i%at" de ap"* C2mpia ta%ular" loessic" se e$tinde #n !ona Snagovului i se caracteri!ea!" prin v"i puin ad2ncite( al%ii p"r"site( terase fluviatile #ngropate( acoperite cu depo!ite loessoide de 34 . >5 metri( care sunt afectate la suprafa" de crovuri( movile( v"iugi( dar care at2t ca ad2ncime( c2t i ca densitate sunt mai reduse fa" de C2mpiile /ostitei i )urna!ului* Interfluviile acoperite de loess( plane i foarte #ntinse( n.au putut fi drenate superficial( reali!2ndu.se astfel !one semiendoreice( care au condus la intensificarea proceselor clastocarstice G de sufo!iune i tasare i la formarea numeroaselor depresiuni de crov* C2mpia Snagovului are altitudini cuprinse #ntre B4 i 344 de metri( iar v"ile ce o str"%at sunt orientate de la vest la est* 0e m"sura #naint"rii lor c"tre est( v"ile se ad2ncesc i luncile se transform" #n cuvete lacustre* 1ltitudinea ma$im" din cadrul comunei Snagov este de 345 metri( #n 9( spre comuna 0eri* 1ltitudinea medie oscilea!" #ntre ;4 i ;5 metri( iar cea minim" este de B5 metri( #n S( #n valea 02r2ului 9l"sia* 0anta este foarte mic"( nu dep"ete ?L* Ca urmare( la !ona de confluen"( ma,oritatea v"ilor mici se termin" prin limane fluviatile( ca cele de la Snagov( )"lteni( )alta Neagr"( C"ld"ruani( Comana* 1cestea se g"sesc pe partea dreapt" a v"ii Ialomiei* Cau!a transform"rii acestor cursuri de ape #ntr.o sal%" de ia!uri este panta mic" a v"ilor #n profil longitudinal* Densitatea fragment"rii repre!int" gradul de discontinuitate generat #n planul ori!ontal al suprafeelor morfologice din cadrul comunei Snagov( #n urma model"rii i #mp"ririi
Pagina 9 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

suprafeelor de c"tre factorii e$ogeni( respectiv de c"tre reeaua -idrografic"* Elementul caracteristic al densit"ii fragment"rii #l repre!int" alternana culoarelor de v"i i a interfluviilor* Se poate o%serva c" #n !ona comunei Snagov( aceast" alternan" nu este frecvent"( ceea ce face ca densitatea fragment"rii s" fie( #n general( redus" ca valoare :fig* @ G Carta densit"ii fragment"rii reliefului #n comuna Snagov=* 1stfel o suprafa" de >> Im> are valoarea densit"ii fragment"rii 4* 1ceste !one sunt r"sp2ndite #n partea central.vestic" i #n cea vestic" a comunei* 9alorile cele mai mari ale densit"ii fragment"rii( de peste 3(53 ImRIm > se afl" mai ales #n !ona lacului Snagov( deci #n centrul comunei( precum i #n sudul acesteia( pe unde trece p2r2ul 9l"sia i ocup" o suprafa" de 35 Im >* Cea mai mare valoare este de >(A5 ImRIm>* Suprafeele cu valori #ntre 4(43 i 4(>5 ImRIm> m"soar" 3@ Im>( cele cu valori #ntre 4(>@ i 4(54 ImRIm> m"soar" B Im>( cele cu valori #ntre 4(53 i 3 ImRIm> m"soar" 3@ Im> iar cele cu valori #ntre 3(43 i 3(54 ImRIm> m"soar" 3> Im>* Ialomia( #n cursul s"u mi,lociu( pre!int" o teras" de < m ce este o dovad" c" a fost nevoit" s".i potriveasc" profilul de ec-ili%ru dup" o vale mai ad2nc"( odat" ce a luat.o spre sud* Dovada c" acest" vale era mai ad2nc" o constituie limanurile fluviatile( #nguste( cu coturi( ramific"ri( maluri conve$e i concave( gr"diti* 1ceste limanuri fluviatile erau simple v"i pe fundul c"rora curgea un p2r2u( aflueni ai r2ului ad2nc( pe valea c"ruia a invadat Ialomia* 0e o parte( aceste limanuri( inclusiv lacul Snagov( au fost aluvionate de c"tre Ialomia( #ns" pe cea mai mare parte sunt v"i ad2nci( cu maluri %ine s"pate( umplute cu o ap" f"r" scurgere* O pro%" evident" a e$istenei acestor mici v"i afluente o constitue p"durea fosili!at" de pe fundul lacului Snagov* 6unca Ialomiei m"soar" <.A Im( iar malul drept( pe care ne afl"m( este mult mai #nalt i mai a%rupt dec2t cel st2ng( datorit" #nclin"rii c2mpiei i a v2nturilor* Tot aceast" #nclinare a c2mpiei e$plic" i alunecarea cursurilor i direcia r2urilor din aceast" !on"* E$ist" dou" etape mari #n evoluia C2mpiei Snagovului( determinate de 0etru Cote( i anume G fa!a iniial" de reali!are a v"ilor mici( secundare( prin procesele de tasare :v"i de tip /aia= i fa!a secundar" #n care aceste v"i se leag" de reeaua -idrografic" ma,or"( respectiv Ialomia* Tot acum e$ist" procese de ero!iune influenate de mic"rile de su%siden"* 1pele freatice i su%terane constituie una din resursele importante ale su%solului( mai ales #n condiiile climatice actuale i datorit" particularit"ilor reelei -idrografice . ad2ncimea de 5 . >4 metri( de%it( calit"i fi!ico.c-imice* 1pele freatice i su%terane sunt cantonate #n nisipurile cu granulaie mi,locie aflate #n C2mpia Snagov*
Pagina 1% din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0re!ena acestor %ogate p2n!e de ape freatice la mic" ad2ncime( a unor soluri fertile i a unei mari piee de desfacere( #n perimetrul capitalei au favori!at de!voltarea unei activit"i agricole( #n general i legumicole( #n particular*

>*?* C1R1CTERISTICI C6I/1TICE Clima p"strea!" caracteristicile generale ale climatului C2mpiei Rom2ne( caracteri!at printr.o larg" desf"urare a elementelor meteorologice . temperatur"( precipitaii( v2nturi . cu aceeai valoare* Sumele anuale ale radiaiei solare i mediile anuale de temperatur"M S34o S33oC . ating valori dintre cele mai ridicate din ar" :ta%elul 3 G Temperatura medie lunar" i anual" i fig* A G Evoluia temperaturii medii lunare a aerului=* Temperatura ma$im" a%solut" #nregistrat" a fost de <4JC la Snagov( la data de >4 august 3;<5( iar temperatura minim" a%solut" #nregistrat" a fost de .?5JC la Snagov( la data de >5 ianuarie 3;<> :ta%elul 5 G 9alorile climatice a%solute i medii a%solute=* De asemenea( amplitudinile dintre se!onul rece i cel cald ating >>o.>@oC* 1mplitudinile anuale ale valorilor a%solute sunt de A4o.A<oC :ta%elul > G Suma anual" a temperaturilor medii !ilnice( ta%elul ? G 0rima !i cu temperaturi !ilnice mai mari de 4oC( 5oC( 34oC( 35oC i ta%elul < G Ultima !i cu temperaturi mai mari de 4oC( 5oC( 34oC( 35oC=* 9aloarea medie a ume!elii relative multianuale a aerului a fost calculat" ca fiind de <4.<5L iarna( 35.>4L prim"vara( 5.34L vara i su% >4L toamna :ta%elul @ G &recvena medie a ume!elii relative la ora 3<=* 0recipitaiile sunt mult mai sla%e dec2t #n restul "rii* Influena sistemelor %arice determin" nuan"ri climatice mai accentuate dec"t #n !one montane sau deluroase :ta%elul B G 0recipitaii i fig* B G 0recipitaiile medii lunare=* Regimul eolian se caracteri!ea!" prin predominarea v2nturilor de nord.est( care repre!int" un procent de >3(@L din totalul v2nturilor( apoi sunt cele de est care repre!int" 3;(AL( cele de sud.vest . 3@(BL( i de vest . 3?(BL :fig* ; G Ro!a v2nturilor=* 9ite!ele v2nturilor ating valori( #n general( #ntre > i >(5 mRsec*( dar iarna criv"ul care %ate dinspre nord.est i est atinge vite!e de 3>5 ImRor"( cum s.a #nt2mplat #n anul 3;5<* Ne%ulo!itatea se caracteri!ea!" prin valori medii de @ . 5(5 G A #n luna fe%ruarie i de ?(5 G < #n luna iulie* +n timpul anului ne%ulo!itatea este cuprins" #ntre aceste valori* 1nual( #n !ona comunei Snagov sunt #nregistrate( #n medie( 344.334 !ile senine i 3>4.3<4 !ile cu cer acoperit de nori :ta%elul A G Ne%ulo!itatea=*
Pagina 11 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1stfel #n C2mpia Snagovului( vara se caracteri!ea!" printr.un climat uscat i foarte c"lduros i un cer senin( ceea ce re!ult" din continentali!area maselor de aer* 1riditatea i caracterul continental sunt efecte i ale deficitului de umiditate i al caracterului negativ al %ilanului -idric al suprafeei active( determinat de valori mai mari ale potenialului de evapotranspiraie fa" de cele ale precipitaiilor :@;3 mm fa" de 555 mm . date m"surate la staia meteorologic" )ucureti )"neasa=* )ilanul radiativ a fost calculat la 3>4 IcalRcm >Ran* 9aloarea acestuia se datorea!" maselor de aer tropical.uscat i fier%inte din 1frica de N i continental uscat i fier%inte din E . anticiclonii p"rii europene a &ederaiei Ruse* 0recipitaiile sunt #n cantit"i reduse i au un caracter torenial i varia%ilitate #n timp* Num"rul !ilelor de var"( adic" cu temperaturi mai mari de >5 oC sunt #n ,ur de 344 de !ile( iar num"rul celor tropicale sunt de <4( i atunci se #nregistrea!" temperaturi mai mari de ?4oC* Iernile sunt reci datorit" maselor de aer continental rece din E sau arctic din N( astfel temperaturile sunt( #n medie de .34o( .>4oC* Stratul de !"pad" este insta%il i discontinuu( iar v2ntul de NE . criv"ul . troienete !"pada #n v2lcele( crovuri( v"i( p"duri i( mai ales #n sate i #n localit"ile mari din apropiere . )ucureti i 0loieti :#n iarna 3;5?.3;5< . stratul de !"pad" din localit"i era de 5.@ metri=* 0recipitaiile solide repre!int" 3@L din cantitatea total" a precipitaiilor* 0rimul #ng-e apare( de o%icei( #ntre 3; octom%rie i 3 noiem%rie( iar ultimul #ng-e din iarn" are loc #ntre 3 i 3? aprilie* 1stfel( e$ist" apro$imativ 3B; de !ile pe an f"r" #ng-e( dar B4 de !ile solul este #ng-eat i neacoperit de !"pad" . ceea ce este foarte d"un"tor culturilor agricole de prim"var"* Stratul de !"pad" acoper" suprafaa solului doar 5> de !ile pe an* 0rim"vara #ncepe #n fe%ruarie cu topirea %rusc" a !"pe!ii* 0loile provocate de norii cumuliformi de convecie se desf"oar" mai ales spre sf"ritul acestui se!on( c2nd cade cea mai important" cantitate de precipitaii i #ntr.un moment prielnic culturilor agricole* 1stfel( luna iunie( urmat"( ca valoare de lunile mai i iulie( asigur" <4L din totalul precipitaiilor( iar #n perioada de vegetaie a plantelor( adic" #ntre lunile martie i septem%rie cad apro$imativ A4L din totalul precipitaiilor* 0rim"vara %at v2nturi uscate i foarte puternice dinspre est. nord.est( care antrenea!" particule fine de praf de pe solurile descoperite( cum s.a #nt2mplat #n anii 3;@4 i 3;@5* Toamna( #n primele luni . septem%rie i octom%rie . clima este uscat"( dar #n luna noiem%rie cad ploi lungi ca durat"( dar cu intensitate mic"* E$ist"( #ns" i e$cepii ca #n toamna anului 3;@;( c2nd masele de aer au stagnat la suprafaa teritoriului #ntreaga toamn"( nee$ist2nd precipitaii sau c-iar ca #n anul 3;;; i >444*

Pagina 12 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n modificarea valorilor climatice( un rol important #l au i comple$ul lacustru Snagov i p"durile compacte 9l"sia( Snagov( Ciofliceni( T2nc"%eti i 9l"diceasca( care creea!" topoclimate proprii*

CIDRO'R1&I1 Teritoriul comunei Snagov are ca principal organism -idrografic valea Snagov( un afluent pe partea dreapt" a Ialomiei :fig* 34 G )a!inul -idrografic Snagov i %a!inul -idrografic 9l"sia=* 9alea Snagov are o prea mic" importan" din punctul de vedere al dimensiunilor morfometrice* 6imanele din cursul mi,lociu i inferior al Ialomiei sunt cele mai %ine repre!entate #n C"mpia Rom2n"* 1ceste lacuri sunt numeroase( dispuse alternativ pe o parte i pe alta a r2ului i au un grad de minerali!are variat* 6acurile s.au format din v"ile mici( secundare care au avut o%2ria #n !ona de c2mpie* Datorit" de%itului mic i al energiei mici de relief( din scurgerea superficial" i din procesele de tasare #n depo!itele loessoide( v"ile s.au transformat( #n condiii naturale( #n cursuri lacustre* 6a !onele de confluen" au avut loc inundaii( prin p"trunderea Ialomiei( iar v"ile au fost l"rgite i %arate prin aluviuni re!ult2nd limane fluviatile* 1cestea au evoluat apoi independent prin procesele de tasare i ast"!i sunt foarte %ine repre!entate #n %a!inul Ialomiei* 6acul Snagov este cel mai important liman fluviatil din C2mpia Rom2n"( cel mai important comple$ turistic periur%an din apropierea )ucuretiului i cel mai %ine amena,at :foto nr* 3=* 1cest lac are un caracter permanent( o suprafa" de A(B4 Im>( o lungime de 3? Im i o ad2ncime ma$im" de ; m :cea mai mare fa" de cele ale lacurilor din C2mpia Rom2n"= :foto nr* >=* 6imanul fluviatil al Snagovului respect" formele concave i conve$e ale malurilor sculptate de meandrele r2ului :foto nr* ?=( are o form" alungit"( #ngust"( foarte sinuoas"( cu multe golfuri care sunt de fapt v2lcele afluente( coturi( ramific"ri( gr"diti( %"li i mlatini #nvecinate* 1ceste v"lcele se numesc co!i G Coada C"elului( Coada Rece( Coada 6ung"( Coada Eig"niei* 6acul Snagov are o minerali!are redus"( de regul" su% 3gRl( determinat" de aportul din %a!inul de recepie i de scurgerea din lac* Datorit" condiiilor -idrice i climatice( aici se de!volt" o vegetaie acvatic" lu$uriant" G specii su%merse ce acoper" fundul cuvetei
Pagina 1 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

:Ceratop-ilum( /Triop-Tlum= sau tapisea!" malurile :0-ragmites( TTp-a( Huncus=* 1cestea pot c-iar s" alc"tuiasc" un pod plutitor de plaur cu grosimi de 4(B4 G 3 . 3(5 metri c"tre Ialomia i #n co!i* 1cest e$ces production :e$ces de materie organic"= se depune la fund G colmatare %iogen" rapid" . i intr" #n circuitul natural al materiei re!ult2nd ga!e nocive :-idrogen sulfurat= ce afectea!" fauna piscicol" din lac* Din cau!a prote,"rii malurilor de c"tre aceast" vegetaie nu e$ist" nici procesul de a%ra!iune lacustr"* Caracteristicile %iotice impun i culoarea lacului gri.petrol* 0etre '2tescu( la @ decem%rie 3;@4( f"c2nd anali!a -idroc-imic" a lacului g"sea urm"torii indiciM suma ionilor G ;<(B : mgRl=( cationiM NaSUS . 5>(@R>(?V CaSS . ?<R3(AV /gSS . 3B(>R3(5V anioniM Cl.. . 5?(;R3(5V SO<.. . >>(@R4(5V CCO?. . >3?(5R?(5V astfel lacul este %icar%onatat sodic sau calcic( cu un grad de minerali!are p2n" #n 344 mgRl* Ca re!ultat( %io-idroceno!ele sunt tipice lacurilor dulci* +n avale e$ist" o insul"( unde s.a construit m"n"stirea Snagov . aceast" insul" este un martor de ero!iune ce indic" o fa!" #n care ero!iunea fluviatil" era mult mai intens" dec2t ast"!i* 1cest lucru demonstrea!" c" valea pe care se g"sete lacul Snagov este la origine o vale de ero!iune( format" #n condiiile unei energii de relief mai mari( iar ulterior( prin mic"rile de su%siden" :neotectonice G negative=( au fost invadate de ape i %arate de r2ul colector* 1ceti martori de ero!iune emeri sau su%meri sunt pre!eni #n mai multe astfel de limane fluviatile din %a!inul Ialomiei* 6acul Snagov avea leg"tur" cu Ialomia printr.un emisar G p2r2ul 'ruiu de B Im lungime( care trecea pe su% versantul c2mpului( prin localit"ile Fanu &loreti( 'ruiu( 6ipia i se v"rsa #n Ialomia la )o,dani* +n 3;@; s.a s"pat un canal de > Im #ntre lac i Ialomia prev"!ut cu un st"vilar i punte de m"surare a de%itelor* O alt" e$plicaie a form"rii acestor limane fluviatile :)"lteni( Snagov( C"ld"ruani= ar fi c" acestea repre!int" o serie de cursuri p"r"site ale Ialomiei :'eorge 92lsan G C2mpia Rom2n"= #n retragerea ei succesiv" de la sud.est spre nord.vest determinat" de aria de su%siden"( dovada fiind trunc-iurile de copaci de pe fundul lacului Snagov G resturi ale unei p"duri ce acoperea fundul v"ii ce ulterior a fost inundat"* Reeaua -idrografic" a lacurilor )"lteni( Snagov i C"ld"ruani se lega( #n trecut( prin v"ile )urdufului i Colceagului cu /ostitea( form2nd un singur %a!in -idrografic* 1stfel( prin migrarea Ialomiei spre sud i prin capt"ri succesive s.au format aceste v"i lacustre ce aparin Ialomiei* 6a !ona de confluen" a limanului cu valea( datorit" pantei mici #n profil longitudinal( apa stagnea!" su% form" de mostite G lacuri acoperite de vegetaie . pe care s.au construit

Pagina 14 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

%ara,e* Datorit" acestora( valea Snagovului se #ntinde p2n" #n amonte de localitatea )utimanu* Datorit" condiiilor climatice( %a!inul -idrografic :fig* 34 G )a!inul -idrografic Snagov i %a!inul -idrografic 9l"sia= tre%uie s" fie mai mare #n raport cu suprafaa lacului( pentru a putea persista i avea posi%ilit"i trofice mai ridicate datorit" evacu"rii s"rurilor prin scurgeri superficiale* De asemenea( malurile lacului i !ona #ncon,ur"toare pre!int" o trecere spre o mlatin" eutrof"( respectiv o %a-n"* Colmatarea se produce prin acumularea i depunerea treptat" a r"m"ielor organice( #ncep"nd de la maluri i progres2nd spre mi,locul lacului* /latina se formea!" pe seama apelor de infiltraie( %ogate #n su%stane minerale nutritive i se locali!ea!" su% nivelul general al reliefului* Treptat lacul se umple de tur%" i ciclul de formare al mlatinii se #nc-eie( evolu#nd spre pa,ite sau p"dure* 0entru asigurarea unui volum corespun!"tor de ap" i pentru primenirea apei( #n lacul Snagov se aduce un surplus de ap" prin canalul )ilciureti( dintre Ialomia i 1rge* Depresiunea lacustr" ad2ncit" intersectea!" p2n!ele freatice( fiind astfel alimentat" i su%teran* 1pele freatice i su%terane se afl" #ntr.o cantitate #nsemnat" pe teritoriul studiat i la o ad2ncime foarte mic"( de 5.>4 metri( aproape de suprafaa activ"( un considerent important pentru economia agricol"* De asemenea calit"ile fi!ico.c-imice i mecanice . de%itul i vite!a sunt propice activitilor agricole* 1pele freatice i su%terane sunt cantonate #n nisipurile cu granulaie mi,locie aflate #n C2mpia Snagov*

0OTENEI16U6 )IO0EDO'EO'R1&IC 9egetaia* 0e %a!a anali!ei repartiiei geografice a diferitelor elemente floristice( al procentului lor #n cadrul covorului vegetal au fost efectuate mai multe region"ri fitogeografice corespun!"toare #ntregului teritoriu al "rii* 1cestea se %a!ea!" pe situarea Rom2niei la intersecia celor trei mari regiuni fitogeografice ale Europei G central"( estic" i sudic"* Din punctul de vedere al tr"s"turilor regionale ale florelor( specificului compo!iiei( gene!ei i dependenei lor de diversitatea condiiilor fi!ico.geografice au fost delimitate urm"toarele regiuniM regiunea central. european" cu provincia est.carpatic"( regiunea macrone!o.mediteranean" :su%regiunea

Pagina 1! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

su%mediteranean"=( cu provincia dacic"( provincia daco.iliric" i panono.iliric"( regiunea ponto.caspic" cu provincia ponto.dun"rean"* Teritoriul comunei Snagov aparine regiunii fitogeografice macarone!o. mediteranean"( respectiv su%regiunii su%mediteraneene i se afl" #n provincia dacic"( respectiv su%provincia daco.moesic"* 1ceast" regiune macrone!o.mediteranean" se evidenia!" prin pre!ena numeroaselor specii mediteraneene i su%mediteraneene( unele recent descoperite #n urma ultimelor studii efectuate #n mai multe !one ale "rii* +n urma acestor studii s.au e$tins limitele unit"ilor regionale #n care vegetaia spontan" mediteranean" i su%mediteranean" ,oac" un rol important #n structura covorului vegetal* +n aceast" !on" a C2mpiei Rom2ne( cantitatea de precipitaii dep"ete 544 mm pe an( vara ume!eala aerului este mai mare( iar p2n!ele freatice se g"sesc mai la suprafa"( ceea ce condiionea!" e$pansiunea silvostepei i creterea p"durilor de cerete* Teritoriul comunei Snagov corespunde( din punct de vedere teritorial( su%!onei p"durii de ste,ari su%me!ofili.termofili pre!ent" #n C2mpia 9l"siei( respectiv #n C2mpia Snagovului( stepei i silvostepei* Elementele vegetaiei spontane sunt formate din ste,ar pedunculat #n asociaii pure sau amestecate i se afl" pe soluri %run.rocate( ce sunt caracteristice su%!onei cerului i g2rniei* 1cest fenomen fitogeografic de neconcordan" #ntre caracterul vegetaiei i al solului pre!int" un deose%it interes* Totui suprafaa ocupat" de aceste formaiuni este mic"( locul acestora fiind luat de vegetaia cultivat"* De.a lungul v"ilor( #nc" se mai #ntind p"duri mari( #n care predomin" ste,arul* +n mi,locul c2mpiei netede i arse de soare e$ist" c2te un ste,ar singuratic( ultimele urme r"mase dintr.o uria" p"dure ce acoperea toat" regiunea i trecea c-iar pe o parte a platformei )urnas* 1v2nd accesul la o p2n!" freatic" apropiat" de nivelul terenului i la o lunc" larg"( p"durea s. a putut de!volta( form2nd o leg"tur" #ntre p"durile carpatice i cele %alcanice i rup2nd stepa rom2n" #n dou"* Numele acestei p"duri G 9l"sia G demonstrea!" e$istena pe cuprinsul ei a unei vec-i populaii rom2neti* 9egetaia natural" forestier" este mult mai %ine repre!entat" i format" din p2lcuri de p"duri de g2rni" :Wuercus rainetto= i de cer :Wuercus cerris=( ste,ar :Wuercus ro%ur=( ulm :Ulmus carpinifolia=( carpen :Carpinus %etulus=( arar t"t"resc :1cer tataricum=( salc2m :Ro%inia pseudacacia=* Su%ar%oretul este format din corn :Cornus mas=( porum%ar :0runus spinosa=( lemn c2inesc :6Tgustrum arvense=( p"ducel :Crataegus monogTna=( m"ce :Rosa canina=*
Pagina 1" din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0"durea 9l"diceasca se e$tinde de la limita S a satului 9l"diceasca p2n" la p2r2ul 9l"sia #n S :foto nr* <=* 1ltitudinea ma$im" se g"sete #n e$tremitatea 9 i a,unge la ;;(> metri* 1ltitudinea medie este de apro$imativ ;4 metri* +n partea de 9( ste,arul este mai rar* 1ici ste,arul a,unge la >5 metri #n"lime i are un diametru mediu de 4(?4 metri* Distana medie #ntre copaci este de apro$imativ > metri* Spre N se face tecerea la esenele de tei( care a,ung la o #n"lime de >< metri #n"lime i un diametru mediu de 4(@4 metriV distana #ntre copaci fiind de 5 metri* 1proape de satul 9l"diceasca( adic" la e$tremitatea N a p"durii( caracteristicile p"durii de tei devin >5 de metri #n"lime( 4(@4 metri diametrul mediu i @ metri distana medie #ntre copaci* 0"durea T2nc"%eti conine esene de frasin( care ating >5 metri #n"lime( 4(?4 metri #n diametru i apro$imativ > metri #ntre ar%ori* Spre Ciofliceni( #n"limea medie scade la >4 de metri( dar diametrul crete la 4(?5 metri i de asemenea p"durea se r"rete( distana #ntre ar%ori fiind de < metri* 1ceste p"duri sunt str"%"tute de drumuri naturale #m%un"t"ite cu l"imea de < metri( acoperite de piatr" i de drumuri de e$ploatare* 0"durea Ciofliceni 1r%ore este alc"tuit" din ste,ar cu #n"limea medie de >4 metri( diametrul de apro$imativ 4(?5 metri i distana de apro$imativ < metri #ntre copaci* 0"durea Ciofliceni este alc"tuit" spre N :spre sat=( din ste,ar cu #n"limea de 3B metri( diametrul apro$imativ de 4(?4 metri i distana medie #ntre copaci de < metri* +n centru( #n"limea copacilor scade la 3@ metri( pentru ca la limita de S a comunei( ar%orii s" a,ung" la A metri #n"lime( 4(35 metri #n diametru i < metri distana medie #ntre copaci* 0"durea 0acani este alc"tuit" din ste,ar cu #n"limea #ntre 3@ i >4 metri i diametrul #ntre 4(>5 i 4(?5 metriV distana #ntre copaci fiind de ? metri* Spre N( salc2mul ia locul ste,arului* Caracteristicile acestuia sunt #n"limea de 3@ metri( diametrul mediu de 4(>4 metri i distana medie #ntre copaci de < metri* 0"durea Nuca conine esene de ste,ar( cu #n"limea de 3B metri( diametrul mediu de 4(?5 metri i distana medie #ntre copaci de 5 metri* Un p2lc de ste,ari( spre '-erm"neti are #n"limea medie de 3@ metri( diametrul mediu de 4(?4 metri( distana medie #ntre ste,ari fiind de < metri* Spre 0"durea 9l"sia( ste,arul a,unge la #n"limea de 3> metri( diametrul de 4(?4 metri i se r"rete deoarece distana medie #ntre copaci a,unge la @ metri* 1ceast" p"dure este str"%"tut" de calea ferat"* 0"durea 9l"sia este situat" la o altitudine de ;4 metri #n S.E i ;5 metri #n N.9* Esenele ce se g"sesc aici sunt cele de carpen( care ating 3>( 3@ p2n" la >4 metri #n"lime i 4(>5 . 4(?4 . 4(?5 metri #n diametru* Distaa #ntre aceti copaci este #ntre ? i 5 metri* Spre N
Pagina 1# din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

esenele se sc-im%" treptat #n cele de ste,ar care au #n"limi cuprinse #ntre B i >5 metri i diametre #ntre 4(35 i 4(<5 metri* Distana #ntre ar%ori varia!" #ntre 3 metru i @ metri* +n centrul p"durii se afl" un p2lc de salc2mi mai rari i mai tineri* 62ng" satul Snagov( frasinul este esena dominant"( cu #n"limi medii de B metri( diametre de 4(35 metri i distane medii #ntre ar%ori de numai 3 metru* +n cadrul acestei p"duri e$ist" numeroase lacuri sau mlatini( sau c-iar foste lacuri G 6a 6acu Dg"v"rdei( 6a 6acu cu Sovar( 6a 6acu 6up"ria( 6a 6acu S2r%ului( 6a 6acu lui 0an"( 6a 6acu lui )",enaru* 0"durea )"r%oi conine ste,ari mari( cu #n"limea de ?4 metri( diametrul de 4(<5 metri i distana medie de < metri* 0"durea &undu 6acului se afl" situat" la N de satul Snagov i conine e$emplare de ste,ar cu #n"limea de ?4 metri i diametrul de 4(B5 metri( de asemenea distana dintre ar%ori este de < metri* 0"durea Snagov conine esene de carpen i ulm #n N( cu #n"limi de 5 metri i diametre #ntre 4(34 i 4(>4 metri( foarte dei( la distane de 3.> metri* Sunt i p2lcuri de carpen mai rari* Spre est G nord . est( carpenul atinge i #n"limi de B i 34 metri( iar spre 9( #n"limi de >4 metri i diametre de apro$imativ 4(>5 metri* Distana medie #ntre copaci este de B metri* Ste,arul se g"sete #n partea de S a p"durii i m"soar" #n"limi de ?4 metri i diametre de 4(<5.4(55 metri* Distana #ntre copaci atinge @ metri* +n limita de S.E a p"durii se g"sesc specii de tei cu #n"limi de ?4 metri( diametre de 4(<5 metri i distanele dintre tei sunt de apro$imativ @ metri* E$ist" !one( #n cadrul p"durii( cu vegetaie ier%oas" i -igrofil" G muc-i i stuf* Spre sud . est se afl" 9alea Coarnei( iar spre sud.vest 6acu Ursului* 1ici altitudinea scade la ;4 metri* 1ltitudinea ma$im" este de 344(5 metri i cea medie oscilea!" #ntre ;5 i ;A metri* 1ici se afl" %a!a sportiv"( camping( trand( ta%"ra de copii( 0arcu Snagov i Canu 9l"siei* 0roducia de lemn a acestor asociaii este destul de sc"!ut"( apro$imativ ?44 G <44 m?R-a( la 344 de ani* 0a,itile( e$tinse pe suprafee restr2nse( au suferit o degradare profund" datorit" p"unatului intens* Elementele vegetale de aici sunt p"ruca de step" :&estuca valesiaca=( troscot :0olTgonum aviculare=( firua cu %ul% :0oa %ul%osa=( pir gros :CTnodon dactTlon=( o%siga :)romus tectorum=( p"tlagina :0lantago ma,or=( trifoi :Trifolium repens=* 9egetaia mlatinilor eutrofe pre!int"( de o%icei( mai multe centuri concentrice de vegetaie* 1stfel( #n locuri puin ad2nci( la mal( apare !ona stufului( cu plante #nalte G stuf :0-ragmites comunis=( papura :T-Tp-a latifolia=( ipirigul :Scirpus=( lim%a %roatei :1lisma=( piciorul cocoului :Ranunculus lingua= :foto nr* 5=* Spre centrul mlatinei se de!volt"
Pagina 1$ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

fanerogame acvatice G feriga :DrTopteris t-elTpteris=( dr"gaica :'alium palustre=( :Comarum palustre=( trifoitea :/enTant-es trifoliata=( r"c-itanul :6Tt-rum salicaria=* 9egetaia acvatic" se #mparte #n trei %en!iM vegetaie acvatic" de mal . formaiuni stuficole i alte specii asociate( vegetaie plutitoare G plaur cu grosimi de 4(B4.3.3(5 metri( nuf"r gal%en :Nup-ar luteum=( mai rar nuf"rul al% :NTmp-aea al%a= :0-ragmites( TTp-a( Huncus=( plutic" :NTmp-oides peltata=( ciulini :Trapa nantas=( iar%a %roatelor :CTdroc-aris morsus ranae= i vegetaie su%mers" . %r"di :/Triop-Tllum verticilatum i spicatum=( :Ceratop-Tlum= ce tapisea!" fundul lacului Snagov i al celorlalte lacuri cu regim -idrologic constant i permanent( pa" :0otamogeon crispus=( mo :0otamogetom perfoliatus=( otr"el :Urticularia vulgaris=( c-ora i alte caracee ce formea!" pa,iti su%merse* +n lacul Snagov se formea!" e$ces production * +n plancton se g"sete frecvent copepodul Eudiaptomus gracilis* Re!ervaia tiinific" de la Snagov a fost creat" #n vederea conserv"rii unor anumite specii floristice* 1ceast" re!ervaie se #ntinde #n limitele unui areal de ;@A -a de p"dure i 3B4 -a de ap" ce aparine limanului fluviatil Snagov* 0"durea este un rest al vestiilor Codrii ai 9l"siei( ce aparine p"durii de leau* Speciile forestiere prote,ate aici sunt ste,arul :Wuercus ro%ur=( teiul al% :Tilia tomentosa=( carpenul :Carpinus %etulus=( frasinul :&ra$inus e$celsior=( ulmul :Ulmus carpinifolia=( ,ugastrul :1cer campestre=( paltinul de c2mp :1cer platanoides=( sor%ul :Sor%us torminalis= i specii de ar%uti* 1ici e$ist" e$emplare monumentale de frasin( ste,ar i tei care a,ung la un diametru de B4.;4 centrimetri i o #n"lime de ?4 de metri* Speciile floristice acvatice prote,ate sunt 1ldrovandia vesiculosa . un relict teriar( Sagittaria latifolia( Nelum%o nucifera . nuf"rul indian( care a fost adus i adaptat cu speciile indigene . Castalia al%a i Nup-ar luteum* &auna este de asemenea caracteristic" !onei C2mpiei Rom2ne i cuprinde o mare varietate de specii de mamifere( care nu sunt locuitori specifici ai acestei !one i a,ung p2n" la munte sau #n step" . mistrei( c"priori :Capreolus capreolus=( veverie( vulpi( ( specii de p"s"ri . gaie( cioc"nitori( piigoi( cinte!e( cuci( mierle( fa!ani ce au fost coloni!ai( specii de reptile . erpi( op2rle etc* 1cestea sunt specifice !onei de p"dure* 0e c2mp( fauna este repre!entat" mai ales de ro!"toare cum ar fi pop2nd"ii :Citellus citellus=( -2rciogii :Cricetus cricetus=( oarecii i o%olanii de c2mp :/icrotus arvalis( 1podemus agrarius=( or%etele :Spala$ leucodon=( c2rtiele( iepurii de c2mp :6epus europaeus= i di-orii :0utorius putorius=( nev"stuica :/ustela nivalis=( -ermelina :/ustele erminea=*

Pagina 19 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0rintre p"s"rile de aici se pot o%serva prepeliele :Coturni$ coturni$=( pas"rea ogorului :)us-inus vericnernus=( prigoriile :/erpos apiaster=( presura :Em%eri!a calaudra=( privig-etorile( cioc2rliile de c2mp :/elanocorTp-a calandra=( -eretele al% :Circus macrourus=( dropia :Otis tarda=( orecarii( ulii( vr"%iile( porum%eii( gugutiucii* O mare varietate de insecte #i g"sesc aici -a%itatul propice de!volt"rii i reproducerii* Num"rul speciilor de insecte dep"ete cu mult num"rul celorlalte specii de mamifere sau p"s"ri* Raele( g2tele( %er!ele( st2rcii( liiele( nag2ii tr"iesc #n apropierea lacurilor populate cu specii de pl"tic"( somn( crap( tiuc"( %i%an( roioar"( caracud"( al"u( guvi!i :'o%ius( 0roter-or-Tnus=* 0rincipalele grupe de animale sunt spongierii :Spongilla lacustris=( celenteratele :C-loro-Tdra viridisima( 0elmato-Tdra=( toate fi$ate pe plante( tur%elariatele( rotiferii( ap"* Solurile* 0re!ena solurilor fertile care domin" aceast" c2mpie constitue o premis" favora%il" pentru de!voltarea unei agriculturi de mare randament* Cultivarea cerealelor( a plantelor te-nice( a legumelor i a fura,elor are o %a!" pedologic" dintre cele mai favora%ile* Solurile se diferenia!" #n funcie de criterii regionale( cele mai importante fiind particularit"ile %ioclimatice i mai puin altitudinale( deci dispunerea !onal" ori!ontal" lu2nd locul celei pe vertical" :fig* 33 G Carta 0edologic"=* Se #nregistrea!" o trecere de la cerno!iomuri levigate la soluri %run.rocate de p"dure* Direcia de evoluie a procesului pedogenetic de pe interfluviile plane ori!ontale sau cvasiori!ontale din !ona p"durilor de foioase( condiionat" de faciesul %ioclimatic sud. european este caracteristic C2mpiei 9l"sia* &ormele plate( ta%ulare( cu o fragmentare sla%" ofer" condiii mult mai %une pentru desf"urarea procesului pedogenetic* 1stfel( aici se g"sesc solurile cele mai evoluate( de o v2rst" #naintat"( dei acest relief este t2n"r* Clima mai cald" i mai puin umed"( amplitudinile termice mai mari i apariia unor perioade #ndelungate de usc"ciune determin" o sla%" fertili!are a scoarei de alterare* 0rincipalele caractere ale procesului pedogenetic sunt determinate de condiiile de clim"* Su%stana organic" depus" anual la partea superioar" a solului se minerali!ea!" rapid i( de aceea( se formea!" cantit"i relativ mici de aci!i -umici( care nu pot fi neutrali!ai complet* Su% aciunea -umusului sla% acid( compuii minerali din su%strat sufer" o alterare
Pagina 2% din 94

oligoc-etele(

-irudineele(

lameli%ran-iatele(

gasteropodele

pulmonate(

proso%ran-iate etc* 1ceste specii faunistice sunt adaptate la viaa de p"dure( de c"mp sau de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

pronunat"( form2nd minerale argiloase secundare i c-iar -idro$i!i ce precipit" pe locul form"rii lor* +n perioada uscat" i cald" a anului( lunile iulie.septem%rie( aci!ii -idro$i!i se des-idratea!" parial( iar culoarea lor ruginie sau rocat" d" nuana general" a solului* 1ciditatea sla%" a soluiei favori!ea!" migrarea parial" a coloi!ilor minerali :argil"( sesXuio$i!i de fier=* 1cetia se acumulea!" #n ori!ontul )( care devine astfel mai argilos i cu o pigmentare ruginie.rocat" mai pronunat"* Regimul -idric periodic transpercolativ al solului determin" levigarea complet" a s"rurilor solu%ile #ntr.un ori!ont C inferior* 1cest" levigare este mai puternic" dec"t la solurile din silvostep"( dar mai sla%" dec"t la cele formate #n condiii climatice central. europene* Solurile re!ultate astfel sunt de tipul argiloiluvial %run.rocat de p"dure( socotit ca un termen de tran!iie #ntre solurile %rune de p"dure ale !onei temperate din vest i cele rocate mediteraneene din !ona sudic"* Ele pot evolua( #n condiiile creterii umidit"ii climatice( determinat" de relief( p2n" la stadiul de sol argiloiluvial pod!olic* +nsuirile interne fi!ico.c-imice le confer" o productivitate mai mare fa" de cele %rune de p"dure( #ns" au nevoie de ume!ire suplimentar" #n timpul verii* Solurile %run.rocate de p"dure sunt specifice vegetaiei alc"tuite din cerete( g2rnie( frasin( tei* Defriarea p"durii atrage de!voltarea procesului de #nelenire secundar" i modific"ri #nsemnate #n distri%uirea luminii( c"ldurii( ume!elii( ceea ce duc la #nsemnate modific"ri morfologice i fi!ico.c-imice* De asemenea( lucr"rile -idroameliorative( cum ar fi cele de desecare( drena,( irigare( modific" regimul -idric al solului i provoac" mutaii morfologice i fi!ico.c-imice( mai ales dac" sunt aplicate neraional sau f"r" m"suri preventive* Solurile #ndiguite i irigate din luncile r2urilor pot s" se degrade!e prin procese de salini!are secundar"* Roca mam" predominant" o formea!" luturile loessoide* 1ceste soluri se caracteri!ea!" printr.un coninut de -umus redus( de apro$imativ ?.;L( o argili!are accentuat" a ori!ontului ) i pre!ena ori!ontului C* De asemenea pre!int" o tasare uoar" i o poro!itate sc"!ut"* 0rofilul acestor soluri este gros de peste > metri* Ori!ontul 1 este relativ af2nat cu structur" gr"unoas"( ori!ontul 1) are o structur" alunar"( iar ori!ontul ) este g"l%ui i are( #n %a!"( o structur" prismatic" i este argilos :ta%el ; G 0rofilul solului %run.rocat de p"dure=* Ori!ontul C pre!int" car%onai su% form" de pete sau concreiuni* ta%elul nr* ; 0rofilul solului %run.rocat de p"dure
Pagina 21 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ori!ont 1 1R) )K ) C

1d*:cm= 4.3A ?5.54 54.@B 3>5.3<5 3B.>44

1rgil" L ?3 ?A(3 ?B(A ?@(> ??

CO?Ca L . . . . 3@

T:me= >?(;5 >;(<< >;(B< >;(<@ >?(>B

9L B5(> B5(3 B@ ;>(3 344

0@(A A(4 A(5 . .

-umus >(5 3(A 3(< 4(@ .

SursaM C.tin C-iu( Relieful i solurile Rom2niei Din cau!a #nr"ut"irii regimului -idric i de aeraie #n cadrul microdepresiunilor( apare o mare varietate de forme de degradare morfogenetic" a solului !onal* 1stfel solurile a,ung la stadiul de pod!olire sla%" sau pseudoglei!are sla%" determinat" de stagnarea apei #n unele perioade ale anului deasupra ori!ontului iluvial )( devenit greu permea%il prin acumularea argilei migrat" din ori!ontul superior* Solurile stagnogleice( materiali!ate prin %"li sau mlatini( se caracteri!ea!" prin sc"derea fertilit"ii i pierderea su%stanelor %a!ice( un impediment #n e$ecutarea lucr"rilor agrote-nice de prim"var" i stagnarea de!volt"rii plantelor sem"nate toamna* 1ceste crovuri( padine sau g"vane ocup" >4L din suprafa"* Sectoarele depresionare pre!int" un #nveli de soluri mai comple$M gleice sau semigleice G #n p"rile cele mai co%or2te( unde nivelul -idrostatic al p2n!ei freatice este la numai 3.> metri( soluri cerno!iomice freatic.umede aflate #n diverse stadii de levigare G #n cea mai mare parte a sectoarelor larg depresionare i pe unele poriuni mai ridicate din cadrul acestora* /icrorelieful de grinduri vec-i repre!entat de proeminene i microdepresiuni alungite :estompate= este generat de depuneri fluviatile vec-i i de v2nt* Ero!iunea este neaprecia%il"( dar degradarea prin aciunea apei se manifest" prin tasarea loessurilor sau a depo!itelor loessoide #n microrelieful de crovuri :stagnarea apei=* Scoara de alterare de tip acumulativ a condiionat formarea solurilor cu cele mai de!voltate profile i cu cea mai %un" fertilitate natural" din ar"* Solurile %run.rocate #nc-ise de p"dure fac tran!iia spre cerno!iomuri levigate cu un coninut de -umus mai %ogat* Cerno!iomurile levigate sunt specifice condiiilor climatice ce se g"sesc #n aceast" !on"( adic" precipitaii relativ sla%e( continentalism accentuat i evapotranspiraie accentuat"* Ori!ontul 1 este gros de <4.54 cm( negru sau %run( cu structur" gr"unoas"* Spre deose%ire de cerno!iomurile propriu.!ise( cele levigate au i ori!ontul ) foarte %ine de!voltat(

Pagina 22 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de culoare %run.cenuieV acesta are o structur" uniform" p2n" la prismatic"* Ori!ontul C pre!int" pete i concreiuni de CO?Ca :car%onat de calciu=* ta%elul nr* 34 0rofilul solului cerno!iom levigat Ori!ont 1 1R) )K ) C 1d*:cm= 4.34 <4.54 55.@5 B4.;4 3?4.3<4 1rgil" ?? ?@(? ?@(< ?5(3 >B(5 CO?Ca . . . . 3?(B T:me= ?3(@5 ?>(A3 ?>(4? ?3(3B >?(<< 9L ;3(3 ;3(; ;>(5 ;?(B 344 0@(;3 A(?@ A(@5 A(A> A(;? -umus ? ?(5 ?(> ?(3 >(A

sursaM C.tin C-iu( Relieful i solurile Rom2niei Roca mam" a cerno!iomurilor levigate este constituit" tot din loess sau depo!ite loessoide( argile( nisipuri etc* Cerno!iomurile levigate formate pe loessuri au o %un" permea%ilitate i un %ogat coninut de -umus( de apro$imativ >(B.<(BL* Cele formate pe argile sunt cunoscute i su% numele de cerno!iomuri levigate !lotoaseV apar #n !onele de divagare i sunt nestructurate* /ai fertile sunt cerno!iomurile levigate formate pe loessuri* C2mpia( fiind caracteri!at" printr.o uniformitate mare a condiiilor ecologice( nu pre!int" o comple$itate prea mare a m"surilor de organi!are a teritoriului i a celor pedoameliorative*

?* 0O0U61EI1

?*3 DIN1/IC1 0O0U61EIEI Evoluia numeric"* Num"rul e$act de locuitori( la o anumit" dat"( se poate afla numai #n urma recens"mintelor* Informaii i aprecieri asupra num"rului de locuitori e$ist" #ns"( #nc" din antic-itate* Este cunoscut faptul c" spaiul comunei Snagov a fost locuit #nc" din cele mai vec-i timpuri( dar datele despre populaia ae!at" aici nu sunt precise* 6a recens"m2ntul din anul 3;?4 au fost oferite primele date referitoare e$clusiv la comun" i la satele acesteia i nu la regiune sau provincia istoric"* Comuna Snagov ad"postea un num"r de <>5A de persoane* 1stfel( satul T2nc"%eti num"ra 3>>4 de locuitori ceea ce

Pagina 2 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

repre!enta o pondere de >;L din populaia total" a comunei* Satul Ciofliceni num"ra 35AA de locuitori( adic" ?@L din totalul populaiei comunei* +n satul Snagov locuiau <;4 de persoane( care repre!entau doar 3>L din populaia comunei iar #n satul '-erm"neti locuiau ;A4 de persoane( adic" >?L din populaia comunei :fig* 3> G 0opulaia satelor comunei Snagov #n anul 3;?4=* +n anul 3;@@( la recens"m2nt( populaia comunei num"ra un total de 5A3@ persoane( dintre care 354B locuiau #n satul Snagov( respectiv >@(5L din populaia comunei( 33>4 #n satul Ciofliceni( adic" 3;(5L din populaia comunei( 3?33 #n satul '-erm"neti( adic" >?L( 35<4 #n satul T2nc"%eti( respectiv >AL din populaia comunei i >?A #n satul 9l"diceasca( adic" <L din populaia comunei :fig* 3? G 0opulaia satelor comunei Snagov #n anul 3;@@* De.a lungul timpului( datorit" factorilor sociali i naturali( populaia a evoluat de.a lungul unei cur%e sinusoidale( menin2ndu.se apro$imativ num"rul de locuitori* 1stfel( la recens"m2ntul de la A ianuarie 3;;>( populaia comunei num"ra 5@;B de locuitori( dintre care 3<5< locuiau #n satul Snagov( ceea ce #nsemna o popndere de >5(5L din populaia comunei( ;>; locuiau #n Ciofliceni( respectiv 3@(5L( 3AA4 locuiau #n '-erm"neti( adic" ?3L( 3?;B locuiau #n T2nc"%eti( respectiv ><(5L din populaia comunei i 3<A locuiau #n 9l"diceasca( adic" >(5L* 1cest ultim sat deinea o pondere at2t de mic" din num"rul total al populaiei deoarece reconstrucia total" a acestuia #ncepuse doar de doi ani :fig* 3< G 0opulaia satelor din comuna Snagov la A ianuarie 3;;>=* Evoluia numeric" a populaiei se caracteri!ea!" prin numeroase creteri i sc"deri ale populaiei mai line sau mai %rute :fig* 35 G Evoluia populaiei #ntre 3;@@ i 3;;B( la 3 ianuarie i 3 iulie=* 1stfel( #ncep2nd cu anul 3;@@( populaia a #nregistrat o cretere destul de %rusc" a num"rului de locuitori( p2n" #n anul 3;A@* Creterea rapid"( de la 5A3@ locuitori la @355 de locuitori s.a #nregistrat p2n" #n anul 3;A3* 1stfel( #n anul 3;@A erau 5AB? de locuitori( #n 3;@B erau 5;5B( #n anul 3;@; erau @4>3( #n anul 3;A4 erau @34? de locuitori( iar #n anul 3;A3 erau de,a @355 de locuitori* 1ceast" cretere s.a datorat revenirii economice i sociale dup" cel de.al doilea r"!%oi mondial( dar mai ales inter!icerii #ntreruperilor de sarcin" i politicii de #ncura,are a creterii populaiei* Creterea a continuat( dar mai lin( p2n" #n anul 3;A@( astfel( #n anul 3;A>( populaia comunei Snagov num"ra @3<A de locuitori( #n anul 3;A? erau @3@; de locuitori( #n anul 3;A< erau @>>3 de locuitori( #n anul 3;A5 erau @>B? de locuitori iar #n 3;A@ erau @?>A de locuitori* Dup" acest an( populaia nu a mai atins niciodat" acest num"r de locuitori( cunosc2nd o continu" sc"dere* 1cest lucru nu se datorea!" sc-im%"rii condiiilor sociali sau economici( ci str"mut"rii populaiei tinere #n centrele ur%ane( mai ales #n )ucureti( #n vederea c"ut"rii
Pagina 24 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

unui loc de munc"* 1ceast" sc"dere a fost lin" dar continu" p2n" #n anul 3;;4* 1stfel( #n anul 3;AA( populaia comunei Snagov era alc"tuit" din @3;; de oameni( #n 3;AB( erau @3;> de oameni( #n 3;A; erau @3<@ de locuitori( #n 3;B4 erau @4A?( #n 3;B3 erau @4?B( #n 3;B> erau @43?( #n 3;B? erau 5;5A( #n 3;B< erau 5;3B( #n 3;B5 erau 5BBA de locuitori( #n 3;B@ erau 5B>; de locuitori( #n 3;BA erau 5A@?( #n 3;BB erau 5A4;( #n 3;B; erau 5@55 iar #n 3;;4 populaia num"ra 5@4> locuitori* Dup" anul 3;;4 populaia #nregistrea!" o sc"dere vertiginoas" #ntr.un singur an( de la 5@4> locuitori la 53@? de locuitori* 1cest fapt s.a datorat legali!"rii #ntreruperilor de sarcin" i deci sc"derii natalit"ii* 1poi( p2n" #n anul 3;;>( populaia a crescut la fel de %rusc p2n" la 5@35 locuitori* Creterea a continuat i #n anii urm"tori p2n" #n 3;;B( dar mult mai #ncet( populaia a,ung2nd la un num"r de 5;4@ locuitori* Se poate o%serva c" #n perioadele #n care populaia a crescut( num"rul acesteia era mai mare la data de 3 iulie a fiec"rui an fa" de 3 ianuarie al acelorai ani* Situaia este invers" #n perioadele #n care num"rul populaiei comunei a sc"!ut( respectiv valorile populaiei erau mai mari #n ianuarie dec2t #n iulie :fig* 35 G Evoluia populaiei #ntre 3;@@ i 3;;>( la 3 ianuarie i 3 iulie=* Evoluiile indicatorilor geografici au modificat( mai ales dup" 3;;> valorile densit"ii totale a populaiei #n cadrul suprafeei totale a comunei* 1stfel( #n anul 3;@@ densitatea populaiei era de @<(A5 loc*RIm >( iar #n anul 3;;> de @A(33 loc*RIm >* +n anul 3;;B( valoarea densit"ii a sc"!ut destul de mult( a,ung2nd la @?(B4 loc*RIm >* Oricum( #n decursul timpului( valoarea densit"ii s.a meninut su% media valorii densit"ii naionale* /icarea natural" a populaiei este unul dintre factorii ce influenea!" direct sensul evoluiei numerice a populaiei i a altor indicatori demografici( cum ar fi structurile pe grupe de se$e( de v2rst" etc* 'radul de de!voltare socio.economic determin" valorile numerice ale mic"rii naturale dar i invers* Indicii care determin" micarea natural"( respectiv sporul natural sunt natalitatea i mortalitatea* Natalitatea este repre!entat" de num"rul n"scuilor vii( #ntr.un an( raportat la 3444 de locuitori* De.a lungul timpului( respectiv din anul 3;@@ i p2n" #n 3;;>( indicele natalit"ii cunoate o evoluie sinusoidal" determinat" de diferiii factori socio.economici :fig* 3@ G Situaia n"scuilor vii i a decedailor #ntre anii 3;@@ i 3;;>=* 1stfel( #n anul 3;@@( natalitatea avea valoarea de 3?(BY( #n anul 3;A@( natalitatea avea valoarea de 3A(5<Y( iar #n 3;;>( natalitatea era de ;(>@Y*
Pagina 2! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Se poate o%serva o cretere %rusc" a num"rului de n"scui vii #ntr.un singur an 3;@@. 3;@A* Num"rul n"scuilor vii a crescut de la A; la >4A datorit" mai ales inter!icerilor #ntreruperilor de sarcin" i politicii de #ncura,are a creterii natalit"ii prin acordarea de c"tre stat a alocaiilor pentru copii( a concediilor de maternitate i a altor %eneficii* O nou" etap"( de sc"dere a natalit"ii se poate o%serva #ntre anii 3;@A i 3;A>( cu o uoar" cretere #n anul 3;A3* 1stfel( #n anul 3;@B au fost n"scui 3@A de copii( #n anul 3;@; au fost n"scui 3>3 de copii( #n anul 3;A4 au fost n"scui 34; copii( #n anul 3;A3 au fost n"scui 33B copii vii iar #n anul 3;A> au fost n"scui A@ de copii vii* Din acest an p2n" #n anul 3;A< indicele natalit"ii crete moderat( astfel #n 3;A? au fost n"scui #n comuna Snagov BA de copii vii iar #n 3;A< au fost n"scui 33> copii* 0erioada de timp dintre anul 3;A< i 3;AA se caracteri!ea!" printr.o meninere a indicelui natalit"ii #n ,urul valorii de 334 copii n"scui vii* 1stfel( #n anul 3;A5 au fost n"scui 33< copii( #n anul 3;A@ au fost n"scui 333 copii iar #n anul 3;AA au fost n"scui 33> copii* O nou" perioad" de sc"dere se poate o%serva p2n" #n anul 3;B4* +n anul 3;AB( num"rul copiilor n"scui vii a fost de 344( apoi( #n anul 3;A;( num"rul acestora a sc"!ut la A;( #n 3;B4 la A<* +n anul 3;B3 a avut loc o uoar" cretere a natalit"ii( fiind n"scui B@ de copii #n cadrul comunei Snagov( dar dup" anul 3;B> sc"derea a continuat( num"rul n"scuilor vii fiind de 5<* +n anul 3;B? au fost n"scui 5A de copii( #n anul 3;B<( @< de copii au v"!ut lumina !ilei( #n anul 3;B5 au fost n"scui @5 de copii* Se o%serv" o uoar" cretere constant" a natalit"ii* +n anul 3;B@ num"rul copiilor n"scui vii a fost de A3( valoare care s.a meninut i #n anul 3;BA ( #n anul 3;BB au fost n"scui B3 de copii iar #n anul 3;B; au fost n"scui A5 de copii* +n anul 3;;4( c"nd s.au legali!at #ntreruperile de sarcin"( natalitatea a sc"!ut %rusc la <4 de copii n"scui* 1ceeai valoare a fost #nregistrat" i #n anul 3;;3( dar a crescut #n anul 3;;> la 5> de copii n"scui* 1ceast" valoare s.a p"strat constant" #n anii urm"tori i datorit" programelor de planificare familiar"* /ortalitatea repre!int" num"rul persoanelor decedate( de orice v2rst"( #n decurs de un an( raportat la 3444 de locuitori* 9aloarea mortalit"ii s.a meninut( #n general( mai mic" dec2t cea a natalit"ii( indic2nd un spor natural po!itiv( dar( de.a lungul timpului a fost #n continu" cretere :fig* 3@ G Situaia n"scuilor vii i a decedailor #ntre anii 3;@@ i 3;;>=* 1stfel( la recens"m2ntul din

Pagina 2" din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

anul 3;@@( mortalitatea avea valoarea de 5(;5Y( la cel din 3;A@( avea valoarea de ;(?>Y( iar la recens"m2ntul din anul 3;;>( avea valoarea de 3@(?BY* De asemenea valoarea mortalit"ii populaiei comunei Snagov s.a meninut #n ,urul cifrei de @5.A4 de decedai pe an( #nregistr2nd mici creteri sau sc"deri* 1stfel( #n anul 3;@@( num"rul deceselor #n comuna Snagov a fost de ?<* 1cesta a crescut #n anul 3;@A c2nd a fost de 54* 9aloarea mortalit"ii a continuat s" creasc" uor i #n 3;@B( c2nd a fost de 5A( #n 3;@; c2nd a fost de @3 i #n 3;A4( c2nd a fost de @5* De la aceast" dat" valoarea mortalit"ii a oscilat #n ,urul cifrei de @5 decedai* +n anul 3;A3( valoarea a fost de @3( #n anul 3;A> au murit @B de oameni( #n anul 3;A? au decedat 5B de oameni( #n anul 3;A< au fost @; de decese( #n anul 3;A5 cifra deceselor a fost de @<( #n 3;A@ de 5;( #n 3;AA de @@( #n 3;AB de @>( #n 3;A; i 3;B4 de A@* +n anul 3;B4 s.a #nregistrat pentru prima oar" un num"r mai mare al mortalit"ii dec2t cel al natalit"ii* +n anii 3;B3 i 3;B> au murit @@ de locuitori ai Snagovului( #n 3;B? au murit @5( #n anul 3;B< au murit 5< de oameni* 1nii 3;B> i 3;B? au #nregistrat din nou o valoare mai mare a mortalit"ii dec2t a natalit"ii( ca i #n anii de dup" 3;B5( de altfel( c2nd valoarea mortalit"ii a fost de @B( B<( B5( BB( ;4( A5( BA i ;> de decedai #n cadrul comunei Snagov* Se poate o%serva nu numai sc"derea fertilit"ii populaiei( dar i creterea num"rului persoanelor decedate( care #nregistrea!" o medie de B4.B5 de locuitori* 1cest lucru se datorea!" unui proces mai vec-i de #m%"tr2nire a populaiei favori!at at2t de valorile sc"!ute ale naterilor( c2t i de fenomenul amplificat de str"mutare a populaiei tinere #n centrele ur%ane #n scopul g"sirii unui loc de munc"* +n aceste condiii( %"tr2nii au a,uns s" dein" o pondere mai mare #n cadrul populaiei totale a comunei( ceea ce e$plic" valorile mai ridicate ale mortalit"ii* Sporul natural este indicele demografic care caracteri!ea!" creterea sau sc"derea num"rului unei populaii* 1cesta repre!int" diferena dintre valorile natalit"ii( respectiv a num"rului n"scuilor vii i valorile mortalit"ii( respectiv a num"rului persoanelor decedate( #n cursul unui an* Evoluia sporului natural #ntre anii 3;@@ i 3;;> a cunoscut o linie sinusoidal"( de oscilaii ale creterilor i ale sc"derilor valorilor sporului natural :fig* 3A G Evoluia sporului natural #ntre anii 3;@@ i 3;;>=* Totui( tendina general" este de sc"dere a sporului natural*

Pagina 2# din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1stfel( la recens"mintele din anii 3;@@( 3;A@ i 3;;>( sporul natural a avut o valoare de A(B5Y( apoi de B(>>Y( pentru ca apoi s" devin" negativ( #nregistr2nd o valoare de G A(3>Y* Dac"( #n timp de un an( 3;@@.3;@A a avut loc o cretere vertiginoas" a sporului natural de la <5 de locuitori la 35A de locuitori( #n anii urm"tori( sporul natural a continuat s" scad"( ne.mai.ating2nd niciodat" aceast" valoare* 1u e$istat totui perioade de cretere sau cel puin de stagnare a valorilor sporului natural* Cu toate acestea( sporul natural nu a fost #ntotdeauna po!itiv( #nregistr2ndu.se i valori negative mai ales #n ultimele dou" decenii* 1stfel( #n anul 3;@B( sporul natural a fost de 334 persoane( #n 3;@; de @4 de persoane( #n 3;A4 de << de persoane( #n 3;A3 de 5A( #n 3;A> de B( #n 3;A? de >;( #n 3;A< de <?( #n 3;A5 de 54( #n 3;A@ de 5>( #n 3;AA de <@( #n 3;AB de ?B( #n 3;A; de ?( #n 3;B4 de .>( #n 3;B3 de >4( #n 3;B> de .;( #n 3;B? de .<( #n 3;B< de 34( #n 3;B5 de .?( #n 3;B@ de .3?( #n 3;BA de .35( #n 3;BB de .A( #n 3;B; de .35( #n 3;;4 de .?5( #n 3;;3 de G<A i #n 3;;> de G<4 persoane* /icarea migratorie se refer" la procesele de plecare a populaiei comunei spre alte teritorii administrative i de sosire a unor persoane #n cadrul comunei :fig* 3B G Situaia populaiei sosite i a celei plecate( #n comuna Snagov( #ntre anii 3;@@ i 3;;>=* 1ceste plec"ri i sosiri pot fi permanente( se!oniere sau navetiste* 0onderea populaiei plecate a #nregistrat( la recens"mintele din anii 3;@@( 3;A@ i 3;;>( valori de 3<(5>Y( 3A(AY i( respectiv de 3A(BY* 9aloarea populaiei plecate se menine de.a lungul timpului( #ntre anii 3;@@ i 3;B; #n ,urul cifrei de @4.B4 de persoane* In anul 3;;4 se #nregistrea!" o cretere %rusc" i foarte mare a populaiei plecate( a,ung2ndu.se de la A3 de locuitori plecai #n 3;B; la <5< de locuitori plecai #n 3;;4* 1cest lucru se datorea!" sc-im%"rii regimului politic* Dup" aceast" dat"( procesul s.a temperat( #n anul 3;;3 plec2nd doar 34< persoane( iar #n 3;;> doar 344 de persoane* +n anul 3;@@ au plecat din comun" B? de locuitori( #n 3;@A( @@ de locuitori( #n 3;@B( A? de locuitori( #n 3;@;( A<( #n 3;A4( A@( #n 3;A3( 34> de locuitori* Toate aceste persoane se #ndreptau #n special c"tre capital"( care oferea mira,ul unei viei moderne i de!voltate* +n anul 3;A>( populaia plecat" num"ra ;< de locuitori( #n 3;A5( 33<( #n 3;A@( 33B( #n 3;AA( @B de locuitori( #n 3;AB( 33>( #n 3;A;( BB( #n 3;B4( A4 de locuitori* /a,oritatea populaiei plecate era t2n"r"( #n c"utarea unui loc de munc"* Datorit" acestui fapt( ast"!i este mai pregnant ca oric2nd procesul de #m%"tr2nire a populaiei #n satele Snagovului*

Pagina 2$ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0opulaia sosit" din alte regiuni( respectiv #ntoars" #n locurile natale contri%uie la reali!area sporului migratoriu i la temperarea sc"derii num"rului populaiei comunei* Totui( num"rul celor sosii nu poate acoperi num"rul celor decedai sau plecai* 1stfel( ponderea celor sosii #n comun"( #n anii recens"mintelor G 3;@@( 3;A@ i 3;;> G a fost de 34(@AY( 3@(3>Y i( respectiv ?B(33Y* 02n" #n anul 3;A@( timp de !ece ani( num"rul mediu al celor sosii a fost de A5 de persoane pe an( dar dup" acest an( p2n" #n 3;B;( num"rul populaiei sosite s.a meninut la valori foarte mici* Cea mai mic" valoare #nregistrat" a fost #n anul 3;B@( c2nd #n comuna Snagov nu s.au sta%ilit dec2t 5 noi locuitori* Totui( dup" 3;B;( num"rul acestora a crescut continuu i constant( a,ung2nd #n anul 3;;> la >3< locuitori noi venii( cifr" neatins" p2n" atunci* 1ceast" populaie este( de fapt( #n mare ma,oritate( populaia #ntoars" pe locurile natale #n urma re#mpropriet"ririi* De asemenea reconstrucia satului 9l"diceasca a fost o c-emare puternic" pentru fotii locuitori ai acestui sat* Sporul migratoriu repre!int" diferena dintre num"rul persoanelor sosite i cel al persoanelor plecate* Din anali!a evoluiei sporului migratoriu #ntre anii 3;@@ i 3;;> se poate o%serva c" #n muli ani valoarea sporului migratoriu a sc"!ut su% valoarea 4 sau oscilea!" #n ,urul acesteia :fig* 3; G Evoluia sporului migratoriu #ntre anii 3;@@ i 3;;>=* 1cest lucru se datorea!" preponderenei numerice a persoanelor plecate din comuna Snagov* 1stfel( #n anul 3;@@( valoarea sporului migratoriu era de G?(B5Y( #n anul 3;A@( valoarea era de G3(5BY( iar #n anul 3;;>( valoarea sporului migratoriu a devenit po!itiv( datorit" persoanelor #ntoarse #n satele natale( #nregistr2nd valori de >4(?3Y* Se poate o%serva o cretere a valorii sporului migratoriu( c-iar foarte mare #n ultimul deceniu* Singurele valori po!itive sunt #nregistrate #n 3;@A( de ?@ de persoane( #n 3;A4( de >? de persoane( #n 3;A>( de 33 persoane( #n 3;A5( de >A de persoane( #n 3;;3( de ; persoane i #n 3;;> de 33< persoane* Restul valorilor sunt negative( c-iar mult su% valoarea 4* 1stfel( #n anul 3;AB a fost atins" o valoare de GB< de persoane( dar cea mai mic" valoare a sporului migratoriu a fost atins" #n anul 3;;4( de G?A3 de persoane* De asemenea se poate o%serva c" pe #ntreg intervalul de timp 3;@@.3;;>( num"rul total al persoanelor sosite #n comun" este de aproape dou" ori mai mic dec2t al celor plecai* 1stfel( num"rul total al persoanelor sosite #n comun" de.a lungul timpului( #ncep2nd cu 3;@@ este de 3@A5( iar al celor plecate este de >5@?*
Pagina 29 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

?*>* STRUCTURI 'EODE/O'R1&ICE Structura populaiei pe grupe de v2rst" i se$e( #n cadrul comunei Snagov( se evidenia!" o populaie cu simptome clare de #m%"tr2nire demografic" i preponderena num"rului femeilor fa" de num"rul %"r%ailor* 1cest lucru se datorea!" at2t sc"derii num"rului de nateri #nc" din trecut( c2t i amplific"rii procesului migratoriu mai ales #n cadrul populaiei tinere i masculine* Dac" #n anul 3;?4( populaia feminin" a comunei repre!enta <;L din totalul populaiei( iar cea masculin" 53L( #n anul 3;@@( populaia feminin" repre!enta 5<L( iar #n anul 3;;>( 5?L( populaia masculin" repre!ent2nd <@L( respectiv <AL din totalul populaiei comunei* De asemenea( #n cadrul piramidei v2rstelor se poate o%serva c" #n anul 3;@@( ponderile fiec"rei grupe de v2rst" erau proporionale :fig* >4 G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n comuna Snagov( #n anul 3;@@=* 1stfel( ma,oritatea grupelor deineau cam >44 de persoane* Cu toate acestea( grupa de 4.< ani deinea doar >4?( respectiv 3B3 %"iei i( respectiv fete( iar grupa de peste @5 de ani deinea o populaie numeroas" de >3A( respectiv >@@ %"r%ai( respectiv femei* +n anul 3;;>( populaia masculin" oscilea!"( #n cadrul grupelor de v2rst" mi,locie( #n ,urul cifrei de 3<4 de %"r%ai( iar populaia feminin"( #n ,urul cifrei de 3@4 de femei( c-iar >?4 la grupele de v2rst" mai mare* 0opulaia t2n"r" este ceva mai numeroas" dec2t #n anul 3;?4( iar cea peste @5 de ani este i aceast" cu mult mai numeroas" :fig* >3 G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n comuna Snagov( la A ianuarie 3;;>=* +n anul 3;;B( situaia este asem"n"toare( cu meniunea c" populaia t2n"r" este #n continu" sc"dere( %a!a piramidei micor2ndu.se :fig* >> G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n comuna Snagov( #n anul 3;;B=* Din anali!a graficului populaieiei satelor comunei Snagov pe grupe de se$e #n anul 3;?4 se poate o%serva c" ponderea populaiei masculine este cu puin mai mare dec2t a populaiei feminine* E$cepie face doar satul T2nc"%eti( unde num"rul %"r%ailor este de 5BB( iar cel al femeilor este de @?> :fig* >? G 0opulaia satelor comunei Snagov pe grupe de se$e #n anul 3;?4=* +n satul Ciofliceni( care deinea i cel mai mare num"r de locuitori( %"r%aii erau #n num"r de B4?( iar femeile de AA<*

Pagina % din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n satul Snagov( %"r%aii num"rau >5? de locuitori( iar femeile >?A i #n '-erm"neti <B;( respectiv <B3 de locuitori* 1nali!2nd aceleai date la A ianuarie 3;;> se o%serv" c" num"rul femeilor a dep"it pe cel al %"r%ailor :fig* >< G 0opulaia comunei Snagov pe grupe de se$e la A ianuarie 3;;>=* 1stfel( #n satul Snagov erau @AB de %"r%ai i AA@ de femei( #n Ciofliceni erau <?5 de %"r%ai i <;< de femei( #n '-erm"neti erau BA? i respectiv B;A %"r%ai i femei( #n T2nc"%eti erau @3> i AB@ de %"r%ai i femei i #n 9l"diceasca( %"r%aii num"rau A4 de persoane i femeile AA :fig* >5 G 0opulaia satelor comunei Snagov la A ianuarie 3;;>=* +n satul T2nc"%eti( la recens"m2ntul din 3;;> se poate o%serva c" populaia t2n"r" #ntre 35 i >< de ani i cea %"tr2n" de peste 54 de ani #nregistrea!" valori ridicate( pe c2nd populaia mi,locie ca v2rst"( c2t i copiii p2n" #n 34 ani #nregistrea!" valorile cele mai mici* 0opulaia feminin" #ncadrat" #n grupa de v2rst" cuprins" #ntre 34 i 3< ani num"r" cele mai multe persoane( respectiv 34B :fig* >@ G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n satul T2nc"%eti( la A ianuarie 3;;>=* +n satul 9l"diceasca( la acelai recens"m2nt s.a #nregistrat o situaie interesant" a grupelor de v2rste( mai ales num"rului mic de locuitori ai satului* 1stfel( nici o grup" de v2rst" nu num"r" mai mult de 33 persoane( iar unele grupe nici nu au repre!entani #n acest sat* )a!a piramidei este destul de mare pentru num"rul total al populaiei satului( dar valorile cele mai ridicate sunt deinute de grupele de v2rst" de >4.>< de ani i @4.@< de ani* De asemenea( nu e$ist" femei cu v2rste cuprinse #ntre 55 i 5; de ani sau #ntre B4 i B< de ani :fig* >A G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n satul 9l"diceasca( la A ianuarie 3;;>=* +n satul Ciofliceni se o%serv" un accentuat proces de #m%"tr2nire a populaiei* Cele mai mari valori( de peste <5 de persoane caracteri!ea!" grupele de v2rst" de peste 54 de ani* +n acelai timp( populaia de p2n" la 34 ani deine cel mai mic num"r de persoane* Tinerii #ntre 3< i >5 de ani( deci cei n"scui #n deceniul al A.lea sunt ceva mai numeroi( dar nu ating valorile populaiei %"tr2ne :fig* >B G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n satul Ciofliceni( la A ianuarie 3;;>=* +n satul '-erm"neti( de asemenea( grupa de v2rst" cea %ine repre!entat" este tot cea a tinerilor #ntre >4 i >< de ani* Num"rul populaiei masculine este de 3?@( iar al celei feminine este de 34B* 'rupa de v2rst" 4.< ani este i aceast" %ine repre!entat"* Cu toate acestea procesul de #m%"tr2nire demografic" este destul de pregnant :fig* >; G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n satul '-erm"neti( la A ianuarie 3;;>=*

Pagina 1 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n satul Snagov populaia feminin" este numeroas" i mai ales cea de v2rst" #naintat" de peste 55 ani* +n cadrul acestor ultime grupe de v2rst" populaia atinge un num"r impresionant* )a!a piramidei poate susine( pe viitor( greutatea populaiei( dar se impune o #ntinerire a populaiei :fig* ?4 G 0iramida v2rstelor pe grupe de se$e( #n satul Snagov( la A ianuarie 3;;>=* Dei num"rul femeilor este mai mare dec2t cel al %"r%ailor( diferena dintre acestea r"m2ne constant" :fig* ?3 G 0opulaia satului Snagov la A ianuarie 3;;>=* Structura populaiei pe grupe de v2rst" i se$e repre!int" o pro%lem" deose%it de important" pentru funcionarea mecanismului social din cadrul comunei Snagov* +m%"tr2nirea i sc"derea accentuat" a fertilit"ii repre!int" cau!e principale ale procesului de depopulare* Totui #ntre anii 3;;> i 3;;B se poate o%serva o cretere a num"rului de locuitori #n comuna Snagov de la >@@B %"r%ai la >A@> i de la ?4?4 de femei la ?3<4* 0roporia dintre populaia masculin" i cea feminin" a r"mas aceeai( femeile fiind mai numeroase :fig* ?> G 0opulaia comunei Snagov #n anii 3;;> i 3;;B=* 1nali!a structurii naionalit"ii populaiei ce locuiete #ntr.un teritoriu administrativ poate e$plica multe caracteristici ale indicilor demografici( cum ar fi natalitatea i micarea migratorie( precum i gradul de de!voltare i cultur" a societ"ii respective* +n cadrul comunei Snagov populaia de naionalitate rom2n" a repre!entat o pondere ma,oritar"( de peste ;5L #n toate perioadele istorice( c-iar ;;L #n 3;;> :fig* ?? G Situaia populaiei comunei Snagov pe naionalit"i=* 6a recens"m2ntul din anul 3;?4( populaia de naionalitate rom2n" repre!enta un procent de ;BL din totalul populaiei comunei i populaia de naionalitate ig"neasc" deinea un procent de 3(;L :ta%elul nr* 33 G Structura naionalit"ii populaiei satelor comunei Snagov #n anul 3;?4=* +n satul T2nc"%eti tr"iau 33AB de rom2ni( respectiv ;@L din populaia satului( <3 de igani( adic" ?(?@L din locuitorii satului i 3 locuitor de naionalitate german"* +n satul Ciofliceni populaia rom2n" deinea o pondere de ;A(?L( iar populaia ig"neasc" repre!enta >(5L din totalul populaiei satului* 6a acest recens"m2nt a fost declarat i un locuitor de naionalitate rus"* +n satul '-erm"neti populaia rom2n" deinea o pondere de 344L( respectiv ;A4 de locuitori* 1ceeai situaie era #nt2lnit" i #n satul Snagov( unde populaia rom2n" era de <;4 din totalul de <;4 de locuitori* Ta%elul nr* 33 Structura naionalit"ii populaiei satelor comunei Snagov #n anul 3;?4
Pagina 2 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Satul T2nc"%eti Ciofliceni '-erm"neti Snagov

Total 3>>4 35AA ;A4 <;4

Rom2ni 33AB 35?@ ;A4 <;4

Eigani <3 <4 4 4

'ermani 3 4 4 4

Rui 4 3 4 4

Sursa M Re!ultatele definitive ale recens"m2ntului din anul 3;?4 6a recens"m2ntul din A ianuarie 3;;>( situaia era apro$imativ aceeai( ponderea populaiei de naionalitate rom2n" fiind de ;;L :fig* ?? G Situaia populaiei comunei Snagov pe naionalit"i=* +n satul Snagov( cei 3<<@ de rom2ni dein o pondere de ;;L din totalul populaiei( iar cei @ rromi repre!int" 4(<L* 1l"turi de acetia mai tr"iesc 3 mag-iar i 3 german* +n satul Ciofliceni( rom"nii( #n num"r de ;>B repre!int" ;;(BL( al"turi de acetia tr"ind un singur rrom* +n satul '-erm"neti rom2nii sunt #n num"r de 3A@5( ceea ce #nseamn" ;;(AL( mag-iarii sunt #n num"r de trei( iar ruii G unul singur* Satul T2nc"%eti #nc" mai deine cea mai mare pondere a rromilor din comun" G 3(5L( fiind #n num"r de >3* Restul de ;B(5L este repre!entat de rom2ni( acetia fiind #n num"r de 3?A@* Satul 9l"diceasca este singurul sat #n care ponderea populaiei rom2ne este de 344L . 3<A de locuitori* 1cest aspect se poate datora i faptului c" acest sat are un num"r foarte mic de locuitori* +n timp( #n comuna Snagov s.au sta%ilit patru persoane de naionalitate mag-iar"( iar populaia de naionalitate ig"neasc" s.a diminuat* Declararea naionalit"ii este #ns" un act personal( astfel c" num"rul rromilor poate fi mai mare #n realitate* Oricum( se poate o%serva c" prima minoritate( ca pondere a populaiei( este repre!entat" de rromi* Structura populaiei #n funcie de religie se afl" #ntr.o str2ns" leg"tur" cu naionaliatea populaiei* 1stfel( populaia rom2n" ma,oritar" este de religie ortodo$"* 0onderea religiei ortodo$e( #n comuna Snagov este de ;;.344L* Dovad" stau i l"caele de cult( care sunt #n totalitate %iserici ortodo$e* Structura populaiei dup" starea civil" 0opulaia se anali!ea!" #n funcie de starea civil" a locuitorilor( respectiv nec"s"torii( c"s"torii( v"duvi i divorai*

Pagina

din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

6a recens"m2ntul din 3;?4( populaia nec"s"torit" repre!enta 5@L( respectiv >?A4 de locuitori( populaia c"s"torit" repre!enta ?AL din populaie( adic" 3@4@ locuitori( iar populaia v"duv" repre!enta AL( adic" >A< de persoane :fig* ?< G 0opulaia satelor comunei Snagov dup" starea civil" i grupe de se$e #n anul 3;?4 i ta%elul nr* 3> G Structura populaiei dup" starea civil" #n anul 3;?4=* Ta%elul nr* 3> Structura populaiei dup" starea civil" #n anul 3;?4 Satul T2nc"%eti Ciofliceni Snagov '-erm"neti Nec"s"torii A44 BA< >@4 5?@ C"s"torii <>4 @43 >4? ?@B 9"duvi 344 B; >A @3

Sursa M Re!ultatele definitive ale recens"m2ntului din anul 3;?4 +n satul T2nc"%eti erau A44 de femei i %"r%ai nec"s"torii( <>4 de femei i %"r%ai c"s"torii i 344 de femei i %"r%ai v"duvi* 1ceasta #nseamn" c" populaia nec"s"torit" repre!enta 5AL din populaia satului( cea c"s"torit" repre!enta ?<L( iar cea v"duv" BL* +n satul Ciofliceni( populaia nec"s"torit" repre!enta 55L( respectiv BA< de %"r%ai i femei( populaia c"s"torit" repre!enta un procent de ?;L. @43 persoane( iar populaia v"duv" de @L( respectiv B; de persoane* +n satul Snagov( populaia nec"s"torit" num"ra >@4 de persoane( adic" 5?L( populaia c"s"torit" num"ra >4? persoane( adic" <>L( populaia v"duv" num"ra >A de persoane( adic" 5L din populaia total" a satului* +n satul '-erm"neti( populaia nec"s"torit" num"r" 5?@ de locuitori( adic" 55L( populaia c"s"torit" repre!enta ?@B de persoane( adic" ?BL din populaia satului( iar populaia v"duv" repre!enta @3 de persoane( adic" AL* 6a recens"m2ntul din 3;;>( situaia era apro$imativ aceeai( #n ceea ce privete ponderile( cu meniunea c" a crescut num"rul persoanelor divorate* 1nali!2nd situaia c"s"toriilor #ntre anii 3;@@ i 3;;> se poate o%serva c" num"rul acestora este direct proporional cu num"rul populaiei comunei( respectiv cu modul de evoluie sinusoidal al acesteia* 1stfel( cel mai mic num"r de c"s"torii #ntr.un an( respectiv >? a fost #n anul 3;A3( iar cel mai mare( de 5>( a fost #n anii 3;@@ i 3;A@* Cele mai multe c"s"torii #ntr.un an au avut loc #n perioada 3;A>.3;A@( iar cele mai puine( #n perioada 3;@A.3;A3*

Pagina 4 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

De asemenea( se poate o%serva c" #n perioadele cu multe c"s"torii au loc i cele mai multe divoruri( respectiv anii 3;A@( 3;AA( c2nd au avut loc 34 divoruri* 0erioadele cu puine c"s"torii sunt caracteri!ate( de asemenea( de puine divoruri* 1stfel( #n anii 3;@A.3;A3 nu a e$istat nici un divor( la fel i #n anii 3;;3 i 3;;>* Num"rul divorurilor nu repre!int" un indice demografic #ngri,or"tor( acesta fiind destul de redus :fig* ?5 G Situaia c"s"toriilor i a divorurilor( #n comuna Snagov( #ntre anii 3;@@ i 3;;>=* Structura populaiei active pe ramuri ale economiei naionale* 0opulaia activ" este un element important #n definirea profilului economic al unit"ii teritoriale studiate* +n funcie de num"rul populaiei ocupate #n fiecare ramur" a activit"ii productive sau neproductive economice se poate determina caracteristica unit"ii teritoriale* Urm"rind ponderea populaiei active din totalul populaiei se o%serv" c"( aceasta atinge valoarea de 5BL din totalul populaiei comunei de 5A3@ locuitori #n anul 3;@@ i de doar ?BL #n anul 3;;> din totalul populaiei de 5@;B de locuitori* 6a recens"m2ntul din 3;;>( #n comuna Snagov( populaia activ" repre!enta >3B;( dintre care >5A de persoane lucrau #n agricultur"( 5 persoane #n piscicultur"( @<5 de persoane #n industria prelucr"toare( <? de persoane #n industria distri%uiei energiei electrice( ga!elor i apei( 3<4 #n construcii( ?<4 #n comer i turism( >;3 de persoane lucrau #n transporturi i telecomunicaii( 3B #n finane i asigur"ri( <3 #n cercetare( A? #n administraie( A< #n #nv""m2nt( ;4 #n s"n"tate i asisten" social"( A #n cultur" i >3 #n alte activit"i* Se o%serv" c" num"rul populaiei feminine ce lucrea!" #n #ndustrie este mult mai mic dec2t cel al populaiei masculine* &emeile ocup" o pondere mai mare #n domenii economice ca turismul( comerul( finanele( administraia pu%lic"( s"n"tate( cultur" i #nv""m2nt :ta%elul nr* 3? . Situaia populaiei active #n anul 3;;>=* Ta%elul nr* 3? Situaia populaiei active #n anul 3;;> Satul Snagov.com Snagov.sat Ciofliceni '-erm"neti T2nc"%eti 9l"diceasca Total ??<; B@; @53 A;; ;44 3?4 Ind* >?4 ?? <5 ?> 34B 3> Constr* ><; <5 <3 B3 A? ; 1gr* >4;? 553 ?B5 54A 5B? @A Comer <5 3A ; A 34 > +nv""m2n t* >?? A< 5> ?A 53 3; 1ltele <;; 4 33; 3?5 A5 >3

SursaM re!ultatele definitive ale recens"m2ntului din anul 3;;>

Pagina ! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n anul 3;;B( 5>L din populaia activ"( adic" <@3 de persoane( era ocupat" #n industria prelucr"toare( 33L . ;5 de persoane . era ocupat" #n agricultur"( la fel i #n comer* Restul populaiei era #mp"rit" astfelM BL . @; de persoane G #n #nv""m2nt( @L . 5? de persoane G #n transporturi( pot" i telecomunicaii( <L . ?> de persoane G #n administraia pu%lic"( 3L . ; persoane . #n industria energiei electrice( termoficare i ap" i 4(?L . < persoane . #n activit"i financiare :fig* ?@ G Situaia populaiei active pe ramuri ale economiei naionale( #n anul 3;;B=* 'radul de cultur" al populaiei( respectiv nivelul colilor a%solvite are o foarte mare leg"tur" cu domeniul preponderent al ocupaiei locuitorilor* Important este i modul #n care populaia matur" actual" #ncura,ea!" #nv""m2ntul* +n pre!ent( ma,oritatea copiilor urmea!" o anumit" form" de #nv""m2nt :fig* ?A G Situaia #nv""m2ntului #n comuna Snagov( #n anul 3;;B=* 1stfel( 34@ copii sunt #nscrii la gr"dini"( dar numai 5 educatori se ocup" de #nv""m2ntul precolar* +n #nv""m2ntul primar sunt #nscrii ?5< de elevi i doar ?? de cadre didactice predau #n aceste instituii* +n #nv""m2ntul gimna!ial sunt ??B de elevi #nscrii i >5 de cadre didactice profesea!"* Cei 53A liceeni sunt #ndrumai de 3; cadre didactice* Se poate o%serva o discrepan" foarte mare #ntre num"rul mare de elevi i num"rul e$trem de redus al profesorilor* 1stfel( un cadru didactic tre%uie s" instruiasc" apro$imativ >> de copii( respectiv elevi* 1ceti indici geodemografici se caracteri!ea!" prin relaii de interdependen" i ofer" r"spunsul unor pro%leme at2t sociale( c2t i geografice( cum ar fi r"sp2ndirea populaiei #n teritoriu( evoluia populaiei i altele*

<* ORI'INE1 FI E9O6UEI1 TERITORI167 1 6OC16IT7EI6OR

<*3* &actori naturali i condiiile economice i istorice care au favori!at apariia localit"ilor 'ruparea populaiei este un fenomen specific fiinei omeneti ce deriv" din necesitatea form"rii unei societ"i i din necesitatea ap"r"rii #n faa naturii i a dumanilor* 1stfel se formea!" concentr"ri de populaie mai mici sau mai mari( #n funcie de gradul de populare i de favora%ilitatea condiiilor naturale*
Pagina " din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1e!"rile rurale sunt formaiuni spaiale ce cuprind mediul de locuit i oamenii ce.i o%in mi,loacele de trai #ntr.un spaiu geografic( denumit moie( cu profil predominant agricol* Satele i comunele sunt considerate organi!"ri superioare de -a%itat( dei traiul se desf"oar" #ntr.o str2ns" leg"tur" cu mediul natural* Ca%itatul rural ad"postete comunitatea uman"( dar nu se re!um" numai la locuin"* Comunitatea uman" rural" se %a!ea!" pe unitatea factorilor organi!atorici( sociali( materiali( spirituali i culturali* 1stfel( satul include necesit"ile referitoare la locuine( munc"( #nv""m2nt( s"n"tate( recreere i odi-n"( aprovi!ionare cu alimente( ap"( energie( transporturi( salu%ritateV toate acestea incluse #n cadrul fi!ico.geografic* 6eg"tura cu mediul natural este cea mai puternic" #n cadrul -a%itatului rural( acesta av2nd un grad sc"!ut de artificialitate* 9atra satului( delimitat" de perimetrul construi%il( repre!int" locul pe care s.a format ae!area( adic" terenul pe care s.au construit locuinele( drumurile( alte construcii necesare populaiei* 9atra este o realitate social" i economic"* /oia se identific" cu spaiul destinat activit"ii populaiei( respectiv cu terenurile destinate culturilor agricole i creterii animalelor* 1ceasta a evoluat diferit fa" de vatra satelor datorit" condiiilor economice i politice* 0opulaia #ntregete componentele ae!"rilor rurale i repre!int" totalitatea persoanelor ce tr"iesc #n vatra respectiv"* Satul se caracteri!ea!" prin m"rime( num"r de locuitori( densitate i ec-ipare te-nico. edilitar"* Originea satelor se pierde #n negura timpului( iar evoluia acestora constituie un proces continuu( de la comunitatea gentilic" p2n" la organi!area superioar" rural" i( #n acest ca!( p2n" la stadiul de periur%an* Spaiul periur%an se definete ca fiind teritoriul din ,urul unui ora principal( respectiv )ucureti( #n care influenele acestuia se resimt nemi,locit i #n cadrul c"ruia se sta%ilesc multiple leg"turi de cooperare #n du%lu sens* 0rocesul de evoluie este considerat ireversi%il( iar acest spaiu se caracteri!ea!" printr.o dinamic" proprie( mai mare dec2t #n oricare alt" !on" ur%an" sau rural"* 1ceast" evoluie a avut loc su% influena factorilor geografici G relief i clim"( a factorilor sociologici G gradul de cultur" al populaiei( consideraii politice i ocupaia de %a!" a populaiei( i a factorilor cronologici G perioada de evoluie i posi%ilit"ile te-nice ale epocii* Satele comunei Snagov au fost influenate de aceti factori( al"turi de cei accidentali* +nc" din cele mai vec-i timpuri( populaia a fost atras" de aceast" !on" datorit" climei propice funciilor %iologice( potenialului cinegetic aflat #n p"durile %ogate i apropierii apei
Pagina # din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

dulci* Un factor decisiv pentru sta%ilirea populaiei pe aceste meleaguri a constituit.o i fertilitatea solului pentru culturile agricole( dar i po!iia de ap"rare oferit" de perdeaua de copaci #n faa atacatorilor migratori* 1ceste populaii nu erau sta%ilite e$act pe spaiul actualelor vetre de sat( dar oricum #n apropierea acestora( tot pe malul lacului i #n inima p"durii( atunci mult mai deas" i mult mai #ntins" dec2t #n !ilele noastre* 1stfel( primele urme ale e$istenei umane #n apropierea vetrelor actuale datea!" din Neolitic( respectiv culturile )oian :mileniul < #*Cr*= i 'umelnia :mileniile <.? #*Cr*=* De asemenea( aici au fost sta%ilite familii ale tri%urilor tracice i geto.dacice ce se ocupau cu topirea i prelucrarea %ron!ului i( mai t2r!iu a fierului* Documente istorice care atest" e$istena unor localit"i #n ,urul lacului Snagov datea!"( #ns"( din secolul al 8I9.lea* Nucleul vetrei de sat primitive se formea!" pe %a!a unor relaii productive i de locuire* C2nd acestea evoluea!" din punct de vedere demografic i productiv( din cadrul acestora se desprind grupuri de populaie ce dau natere unor noi ae!"ri #n apropierea celei de origine( cu care mai p"strea!" leg"turi sociale i economice*

<*>* Istoricul localit"ilor i ae!"ri umane care au e$istat pe vetrele acestora i #n #mpre,urimi Hudeul Ilfov( din care face parte i comuna Snagov( a suferit de.a lungul timpului numeroase modific"ri( teritoriul acestuia pendul2nd #ntre limite variate* 1stfel( primele urme ale e$istenei umane pe teritoriul acestui ,ude datea!" Neolitic( respectiv culturile )oian :mileniul <#*Cr*= i 'umelnia :mileniile <.?#*Cr*=* De asemenea( e$ist" urme ale tri%urilor tracice i geto.dacice cu privire la topirea i prelucrarea %ron!ului i a fierului* +n Evul /ediu( Snagovul( legat de m"n"stirea Snagov apare #n -risoavele secolului al 8I9.lea ca ae!are sta%il"( ctitorie a domnului /ircea cel )"tr2n* Se pare c" ,udeul i.a primit numele de la r2ul Ilfov i este amintit pentru prima oar" #ntr.un -risov din >? martie 3<B>( emis la '-erg-ia( de c"tre domnul )asara% cel T2n"r* 0rin acest document( domnitorul acord" unele privilegii m"n"stirii Snagov i ofer" c2teva sateM ZFi iar"i oric2te sate are Sf2nta m"n"stire #n ,udeul El-ov( iar la ele s" se ia %irul de la vecinii m"n"stiriiZ 02n" la 3A fe%ruarie 3;@B( oraul )ucureti f"cea parte din teritoriul ,udeului Ilfov( dar la aceast" dat" a fost declarat municipiu i unitate administrativ" de sine st"t"toare( cu rang de ,ude* +n continuare( mai ales #n a doua ,um"tate a secolului al 88.lea( teritoriul ,udeului a continuat s" fie a,ustat*
Pagina $ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1stfel #n 3;?A( ,udeul avea 53A@ Im> i 34 pl"i( > orae i <3; sate( iar #n 3;A>( suprafaa a a,uns la B>>5 Im> i deinea > municipii( > orae( 3>5 de comune i <3B sate* 6a B septem%rie 3;54( conform legii 5( teritoriul acestui ,ude i unele poriuni din ,udee vecine au fost integrate regiunii )ucureti* 1stfel #n anul 3;@<( aceast" regiune avea o suprafa" de >4<B4 Im> i 35 raioane( 34 orae i c2teva sute de sate* 6a 3A fe%ruarie 3;@B( conform legii >( ,udeul Ilfov a fost re#nfiinat cu reedina la )ucureti( pentru ca la >? ianuarie 3;B3( prin Decretul Consiliului de Stat nr*35( ,udeul s" fie desfiinat din nou* Teritoriul s"u a fost #mp"rit ,udeelor nou #nfiinate C"l"rai i 'iurgiu( iar mici poriuni au fost reparti!ate i ,udeului Ialomia i municipiului )ucureti :aceasta din urm" funcion2nd ca un sector de sine st"t"tor . Sectorul 1gricol Ilfov( cu un ora . )uftea( >@ comune i A? sate( reedina la )aloteti=* +ntre >? ianuarie 3;B3 i 3> aprilie 3;;@ comuna Snagov a f"cut parte din Sectorul 1gricol Ilfov* 6imitele Sectorului 1gricol Ilfov au mai fost modificate de.a lungul timpului conform unor Decrete ale Consiliului de StatM nr*?@BR>Anoiem%rie 3;B5( nr*>4;R3B iunie 3;B@ etc* 6a 3> aprilie 3;;@( conform 6egii ><( articolul 3><( denumirea de Sectorul 1gricol Ilfov a fost #nlocuit" de Hudeul IlfovM ZDe la data intr"rii #n vigoare a pre!entei legi i p2n" la noua organi!are administrativ.teritorial" a "rii( Sectorul 1gricol Ilfov se va numi ,udeul IlfovZ * 6egea nr*54 a ap"rut la 34 aprilie 3;;A i conform articolului 3>@( paragraful 3 al acestei legi( teritoriul a fost trecut #n categoria ,udeelorM ZDe la data intr"rii #n vigoare a pre!entei legi i p2n" la noua organi!are administrativ.teritorial" a "rii( Sectorul 1gricol Ilfov va avea statut de ,ude( cu denumirea de ,udeul Ilfov( av2nd reedina #n municipiul )ucuretiZ * Hudeul Ilfov este astfel cel mai mic ,ude din cele <3 ale "rii( cuprin!2nd o suprafa" total" de 35;? Im> i ?B de comune( 34> sate( un ora . )uftea i reedina #n municipiul )ucureti . o amintire a ,udeului secolului al 89.lea* Satul 9l"diceasca a fost demolat #n totalitate #n anul 3;BA din ordinul lui Nicolae Ceauescu i re#nfiinat dup" 3;;4* Snagovul #mpletete #n mod armonios amintirea trecutului cu pre!entul i ad"postete monumente istorice i de art" de mare valoare* 0rinte acestea se num"r" m"n"stirea Snagov( care a fost atestat" documentar pentru prima oar" #n anul 3<4B i ref"cut" #ntre anii 353A i 35>3* 1ceast" m"n"stire este un important centru de cultur"( mai ales c" aici funciona una din tipografiile #nfiinate de domnitorul Constantin )r2ncoveanu* Tipografia ad"postea pe

Pagina 9 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

c"rturarul 1ntim Ivireanul* /"n"stirea C"ld"ruani este datat" #ntre anii 3@?B i 3@?; i ad"postete colecii de art" medieval"( picturi din tinereea lui Nicolae 'rigorescu* +n #mpre,urimi au mai fost construite 0alatul de la /ogooaia( #n anul 3A4>( #n stil %r2ncovenesc i %iserica( #n anul 3@BB* 0alatul Ftir%ei de la )uftea datea!" din secolul al 8I8.lea( la fel ca i m"n"stirile Eig"nti i )"lteni* Cadrul natural pitoresc( vestiii codri ai 9l"siei cu ste,ari falnici( lacul Snagov( i.au pus amprenta asupra de!volt"rii comunei Snagov( cunoscut" nu numai ca o localitate cu profil turistic( ci i prin #ndep"rtatul ei trecut istoric* 6a >> decem%rie 3;;< comuna Snagov a fost declarat" staiune climateric"* I!voarele istorice atest" c"( #n ,urul lacului Snagov( #nc" din secolul al 8I9.lea( au fost #nfiinate ae!"ri omeneti* 1cest lucru este e$plicat de po!iia i!olat"( #n plin codru al 9l"siei* 1stfel( ae!"rile erau ferite de atacurile t"tare i turceti( dar( mai important #n statornicirea acestor ae!"ri a fost %og"ia #n pete a lacului Snagov( %og"ia animalelor de v2nat( precum i apropierea r2ului Ialomia( o arter" de mare circulaie pe care se putea a,unge uor #n capitala E"rii Rom2neti G pe atunci cetatea T2rgovitei* Dintre ae!"rile omeneti i satele din ,urul lacului Snagov( i!voarele istorice enumer" sateleM &r"ngiseti( I!vorani( '-erm"neti( 0opeti( Do%roeti i T2nc"%eti* 6a #nceput( satul Snagov s.a numit Do%roeti( dup" numele celui care arenda terenurile agricole G Do%rescu* 1ceast" denumire a purtat.o p2n" #n anul 3;?A( aa cum re!ult" din documentele ar-ivei fostei prim"rii a comunei Do%roeti* C"tre mi,locul secolului al 8I8.lea( aici au fost adui i coloni!ai lipoveni din Delta Dun"rii( spre a fi e$ploatat" mai %ine %og"ia de pete a lacului Snagov* 0entru c" lipovenii purtau %ar%"( !ona satului #n care acetia s.au sta%ilit s.a numit )ar%oi( nume pe care #l poart" i ast"!i o parcel" de p"dure din apropierea satului Snagov* 1cest fapt este confirmat i de scriitorul 1le$andru Odo%escu( #n urma unei c"l"torii f"cute la /"n"stirea Snagov #n anul 3B@> G C2teva ore la Snagov * Satul Ciofliceni #i are numele de la un mic p2r2ia( afluent al v"ii Snagovului( care ast"!i nu mai e$ist"( dar care a l"sat urme #n satele '-erm"neti i Ciofliceni* 02r2iaul se numea Cioflec* Canul din satul Ciofliceni datea!" din secolul al 8I8.lea* Satul '-erm"neti poart" denumirea unui anume '-erman( arenda de moie( nume care mai este #nt2lnit i ast"!i #n satele comunei( at2t ca nume de familie c2t i ca prenume* +n satul '-erm"neti a fost atestat" pentru prima dat" %iserica cu -ramul Sf2ntul Nicolae #n anul 3A;4* Referitor la denumirea satului T2nc"%eti e$ist" mai multe ipote!e*
Pagina 4% din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0rima ipote!" susine ca numele acestui sat deriv" de la T2nc"%( numele unui p2rc"la% #n timpul domniei lui /i-ai 9itea!ul( menionat #n documentul lui 9lad C"lug"rul* Dat fiind c" /i-ai 9itea!ul a domnit #ntre anii 35;? i 3@43( iar documentul de mai sus datea!" din 3<B>( ipote!a nu poate fi admis"( #n sensul c" T2nc"% nu a fost p2rc"la% #n timpul domniei lui /i-ai 9itea!ul* Cea de.a doua ipote!" pretinde c" numele satului s.ar trage de la Tinca.)eci( o cad2n" a moierului fanariot &ilitis* Este adev"rat c" la sf"ritul secolului al 89III.lea #n timpul domniilor fanariote a fost proprietar la T2nc"%eti un oarecare fanariot &ilitis( dar satul nu putea lua numele acestei femei care a tr"it mult mai t2r!iu de anul 3<B>* Se crede c" satul poart" numele unui p2rc"la% T2nc"%( dar nu din timpul domniei lui /i-ai 9itea!ul( ci cu cel puin un secol #nainte* +n acest sens pledea!" i faptul c" p2rc"la%ii erau administratorii satelor %oiereti i ai m"n"stirilor* Un alt act emis de o cancelarie domneasc" datea!" din ? iunie 3@>@ de pe vremea lui 1le$andru Coconul( care a domnit #ntre anii 3@>? i 3@>A( fiind fiul lui Radu /i-nea* 1cesta spuneaM Zio( 1le$andru 9oievod i domn #n toat" ara Ungro.9ala-iei( d" domnia mea aceast" porunc" a domniei mele Hupanului 0reda( sp"tar ce s".i fie satul T2nc"%eti cu tot -otarul i vecinii i cu tot venitul din c2mp i din p"dure i din ap" * Din acest act reiese c" satul T2nc"%eti i.a fost #nc-inat acelui Hup2n 0reda* +n satul T2nc"%eti( %iserica Sf"ntul Nicolae a fost atestat" #n secolul al 8I8.lea* +n trecut comuna Snagov s.a f"cut cunoscut" datorit" /"n"stirii Snagov( vec-e ctitorie pro%a%il a lui /ircea cel )"tr2n* /"n"stirea a fost ref"cut" i restaurat" de mai multe ori de domnitorii ce i.au urmatM 9lad Eepe i /ircea Cio%anul i a fost #n!estrat" cu #ntinse moii* )iserica a re!istat timpului( fiind t"inuit" #n codrii 9l"siei( i!olat" pe ostrovul din mi,locul lacului* De asemenea a folosit adeseori ca loc de refugiu pentru familiile domnitoare sau de surg-iun pentru cei care erau os2ndii( dar a r"mas vestit" pentru activitatea tiparniei lui 1ntim Ivireanul( ce a tip"rit aici primele c"ri cu litere latine* Comuna Snagov are o #ntindere de BB?5 de -a i o populaie sta%il" de 5A44 locuitori( este str"%"tut" de la nord la sud de Drumul Naional 3 )ucureti.0loieti( iar de la vest la est de Drumul Hudeean 343 )* 0rin po!iia sa geografic"( comuna Snagov i #mpre,urimile acesteia( favori!ea!" e$istena permanent" a unui %ioclimat favora%il evoluiei organismului uman i pre!int" interes din acest punct de vedere*

Pagina 41 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Evoluia comparativ" a localit"ilor dup" 3;54 i tendine de #nglo%are sau transformare a acestora 6ocalit"ile rurale din cadrul comunei Snagov( respectiv T2nc"%eti( 9l"diceasca( Ciofliceni( '-erm"neti i Snagov au evoluat treptat spre stadiul de periur%an* 1cest lucru a fost posi%il #n conte$tul oferit de condiiile apropierii de o mare !on" ur%an" aflat" #ntr.o continu" de!voltare G )ucureti* Creterea vertiginoas" a num"rului de locuitori ai capitalei( mai ales dup" 3;54( datorit" i condiiilor politice( a creat atmosfera propice de!volt"rii funciei agricole speciale de aprovi!ionare a metropolei* De esemenea populaia navetist" ce venea #n contact direct cu metropola a avut un rol important #n de!voltarea satelor prin reprofilarea #n industrie* O evoluie dinamic" real" se #nregistrea!" #ns" dup" anul 3;;4* 02n" atunci se dorea o #nglo%are a teritoriului comunei #n cadrul metropolei i desfiinarea propriu.!is" a satelor* 1cest lucru este demonstrat de demolarea complet" a satului 9l"diceasca #n anul 3;;A i str"mutarea populaiei acestuia #n '-erm"neti i Snagov* 1ici se crease o atmosfer" pseudour%an" prin construirea %locurilor de > eta,e( f"r" #nc"l!ire( ga!e i alte condiii minime de trai :foto nr* @=* Dup" anul 3;;4( #n toate satele( nu numai #n 9l"diceasca( a #nceput un proces de reconstrucie modern" i utilitar" a locuinelor i a cl"dirilor industriale particulare* +n acelai timp( cl"dirile propriet"ii statului sufer" o continu" degradare( a,ung2nd c-iar #n stadiul de ruin"* Evoluia pe viitor a localit"ilor comunei Snagov se preconi!ea!" a fi foarte dinamic" i %enefic" locuitorilor comunei( dar este necesar un plan de organi!are i sistemati!are a localit"ilor*

&i!ionomia localit"ilor Studiul fi!ionomiei unei comune const" #n anali!a aspectului e$terior dar i a te$turii i structurii reelei de c"i de comunicaii i a densit"ii locuinelor i a construciilor #n general( su% influena factorilor fi!ico.geografici i economico.sociali* 1stfel topografia reliefului( inclu!2nd aici i e$istena i po!iia organismului lacustru( i!olarea sau leg"tura cu ae!"rile vecine( dar i tradiiile au o influen" -ot"r2toare asupra aspectului general al comunei*
Pagina 42 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

6ocali!area i evoluia localit"ilor 1e!"rile de pe teritoriul comunei Snagov s.au format #ntr.un lung proces istoric i social* 1ceste localit"i au parcurs de.a lungul timpului numeroase etape cu condiii social. politice diferite( dar i.au p"strat locul de ae!are al vetrei i specificul fiec"reia* O caracteristic" dominant" a localit"ilor de aici o constituie continuitatea locuirii acestui spaiu( fapt datorat #ndeose%i condiiilor fi!ico.geografice* Dispariia de pe -art" a satului 9l"diceasca pentru trei ani( #ntre 3;BA i 3;;4 s.a datorat factorilor politici i nu celor geografici* 1cest proces a fost %rusc i nu s.a datorat unei evoluii #n timp* Dovada persistenei #n timp o constituie rapiditatea cu care a fost reconstruit acest sat( atunci c2nd populaia a avut posi%ilitatea unei alegeri* 1nali!2nd vec-ile -"ri austriece i ruse se poate o%serva cum vetrele celor cinci sate se aflau apro$imativ #n aceeai po!iie ca i ast"!i( #n lungul malului lacului Snagov i #ncon,urate de o arie vast" de p"dure( care #n trecut avea o #ntindere i mai mare* De asemenea( po!iia localit"ilor a inut cont i de e$istena terenurilor plane( cu soluri fertile( #n imediata apropiere a intravilanului* 0opulaia a c"utat s" se ae!e #n locuri uor accesi%ile pentru sta%ilirea leg"turilor economice i culturale( dar( care s" ofere( #n acelai timp( siguran" #n faa eventualelor inva!ii i ocupaii str"ine* Orice comun" ia natere #n ,urul unui nucleu polari!ator( care #n timp #i poate pierde din importan" sau #i poate modifica po!iia #n teren* +n ca!ul comunei Snagov acest nucleu este considerat a fi #nsui lacul( ce poart" acelai nume* Cursurile de ap" #ntrunesc cele mai %une condiii pentru de!voltarea vieii umane i concentrea!" #n lungul lor o mare parte a ae!"rilor omeneti* De asemenea( limanul fluviatil Snagov repre!int" a$ul ori!ontal al comunei( pe malurile c"ruia s.au de!voltat localit"ile* +n e$terior( la nord( sud i est( localit"ile #mpreun" cu lacul sunt #ncon,urate de p"duri de ste,ari( menite s" apere teritoriul comunei( dar i s" constituie -otarul natural al comunei Snagov* 1stfel trupul comunei apare ca un organism viu( ca oa!" de micare #n mi,locul linitii oferite de p"dure* Comuna Snagov a #mprumutat e$act forma alungit" a limanului fluviatil G e$plicat" de gene!a acestuia* Tipologia satelor comunei Comuna Snagov este alc"tuit" din cinci sate( ae!ate unul #n prelungirea celuilat( de.a lungul malului st2ng al lacului :singurul T2nc"%eti( #n cea mai mare parte pe malul drept= i
Pagina 4 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de.o parte i de alta a drumului ,udeean :fig* ?B G Carta administrativ" a comunei Snagov=* Cele cinci sate sunt T2nc"%eti( 9l"diceasca( Ciofliceni( '-erm"neti i Snagov* 1ceste sate vor fi studiate tipologic dup" forma e$terioar"( te$tur" i structur"* Sistemul ae!"rilor rurale determin" structura teritorial" a produciei materiale i ofer" premise pentru de!voltarea ulterioar" a produciei( respectiv !one de amplasare a unit"ilor economice( resurse de munc" i infrastructur" social"* &orma e$terioar" este datorat" suprafeei topografice pe care s.au de!voltat( precum i condiiilor istorice* Satele comunei au o form" alungit"( fiind considerate( din punctul de vedere al formei( ca fiind sate lineare sau sate drum ( foarte adunate* Nee$ist2nd pante( lacul a fost factorul -ot"r2tor #n gene!a ae!"rilor omeneti* 1ceste ae!"ri sunt dispuse pe direcia vest. est( pe o singur" linie principal" de de!voltare( constituit" de drumul ,udeean* 1cestea pre!int" tendine tentaculare( dar numai #n p"rile cele mai vec-i ale satelor( deci mai evoluate( cum ar fi #n '-erm"neti i Snagov :fig* ?; G 9atra i trama stradal" a satelor '-erm"neti i Snagov= sau acolo unde se #ntretaie drumuri importante( cum ar fi #n T2nc"%eti :fig* <4 G 9atra i trama stradal" a satului T2nc"%eti=* 1cest fapt re!id" din necesit"ile oamenilor de iei cu locuina la strad" * E$tinderile de vetre( #n urma evoluiei satelor sau a reconstruciei acestora au fost tot lineare( deoarece nu a e$istat un plan de organi!are i sistemeti!are a teritoriului* &ormele cele mai evoluate sunt pre!ente #n cadrul satelor mai vec-i i mai de!voltate( cum ar fi satul '-erm"neti( care s.a e$tins i #n afara a$ului drumului ,udeean* 1stfel( satul '-erm"neti este mult mai compact i str"%"tut de mai multe str"!i* 1cest lucru a fost permis i de condiiile fi!ice( respectiv de forma lacului( dar i de faptul c" satul este considerat centrul comunei i satul de reedin" #n devenire al comunei( de asemenea aici este concentrat" o populaie mai numeroas"* Te$tura vetrelor satelor este repre!entat" de fi!ionomia reelelor de drumuri moderni!ate sau nu* Te$tura depinde de condiiile topografice ale terenului( planul cvasiori!ontal al acestuia fiind propice de!volt"rii reelei de comunicaii i a vetrei satelor( dar i de perioada mai mare sau mai mic" a e$istenei vetrei* 1stfel se detaea!" o te$tur" simpl"( neregulat"( linear"* Se poate o%serva cum( cel mai nou sat( ce num"r" doar un deceniu de e$isten" G 9l"diceasca G are i te$tura cea mai simpl" i mai ordonat" :fig* <3 G 9atra i trama stradal" a satelor 9l"diceasca i Ciofliceni=( fa" de satul '-erm"neti :fig* ?; G 9atra i trama stradal" a satelor '-erm"neti i Snagov=( ale c"rui str"!i se ramific" din drumul ,udeean*
Pagina 44 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Satul T2nc"%eti s.a de!voltat de.a lungul drumului naional( de la nord la sud( dar i de.a lungul celui ,udeean( de la vest la est :fig* <4 G 9atra i trama stradal" a satului T2nc"%eti=* 6ocuinele sunt dispuse pe am%ele p"ri ale drumului* +n timp( e$tinderea vetrelor nu a %eneficiat de un plan de sistemati!are( astfel c" localnicii au determinat( prin construcii noi( o te$tur" mai neregulat"( dar nu #nt2mpl"toare* Noile construcii #nc" mai in cont de specificul satului adunat( #n lungul unui drum( dar au i o tendin" tentacular"( acolo unde spaiul nu mai permite e$tinderea strict linear"* Structura satelor se refer" la modul de grupare al locuinelor #n cadrul vetrei( su% influena factorilor fi!ico.geografici i socio.economici* Structura morfologic" a satelor din aceast" !on" este dat" de caracterul adunat al acesteia* 1stfel( locuinele sunt construite pe o parte i pe alta a drumului( una l2ng" alta( pentru a c2tiga c2t mai mult teren agricol* Evoluia vetrei se face prin construirea caselor spre periferie #n continuarea celorlalte( fapt ce va duce( #n viitor( la o contopire a satelor* Dac" nu se va dispune de un plan de sistemati!are( a%ia dup" aceast" contopire( evoluia satului se va face perpendicular pe c"ile de comunicaie acum e$istente* 1cest lucru este foarte posi%il i datorit" funciei re!ideniale din ce #n ce mai pregnante a satelor i( deci( a procesului de construire accelerat*

<*5* Cl"dirile Cl"dirile( mai ales cele care au o vec-ime mai mare de c2teva decenii( cu destinaie de locuit( sunt construite din paiant" sau c-irpici i acoperite cu stuf :foto nr* A=* Cl"dirile noi sunt construite cu structuri de re!isten" din !id"rie sau %eton armat cu planeu din %eton armat :foto nr* B=* &undaia poate fi din %eton( piloi( radier( lemn etc( iar pereii pot fi din cadre de %eton armat( diafragm" mi$t"( lemn( !id"rie portant" etc* 1coperiul poate fi reali!at din ta%l" mai ales( dar i din indril"( igl"( olane( a!%ociment( %ituminoase* De asemena acoperiul poate fi o teras" circula%il" sau nu* 6a construcia cl"dirilor( mai ales a locuinelor se folosesc materiale moderne( re!istente( uoare i ieftine( cum ar fi prefa%ricate( %eton.armat( c"r"mid"( lemn i altele* 1spectul i forma e$terioar" a caselor sunt variate( mai ales la cele noi( care nu mai respect" stilul tradiional( dar care sunt caracteri!ate de diferite funcionalit"i*
Pagina 4! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Num"rul de #nc"peri( dar i num"rul nivelelor este diferit i depinde de situaia material" a proprietarilor* Regimul de #n"lime este( #ns"( pentru casele din ultimul deceniu( de parterS3 eta, sau parterS> eta,e :foto nr* B=( fa" de cele mai vec-i care se caracteri!ea!" printr.un singur nivel G parter :foto nr*A=* Curile acestora sunt spaioase( cu gr"dini #n spatele caselor( iar dependinele tind s" fie incluse #n corpul principal al casei* De asemenea( noile case au fost dotate cu canali!are i #nc"l!ire central"* 6a recens"m2ntul de la A ianuarie 3;;> e$istau #n comuna Snagov >B@A de locuine ce ocupau o suprafa" de 34?>?; mp* 1ceste cl"diri ofereau un num"r de A;AA de camere de locuit* +n anul 3;;B e$istau ?3A5 locuine i ocupau ocupau o suprafa" de 3>;5@@ mp :ta%elul nr* 3< G Situaia locuinelor satelor comunei Snagov=* Ta%elul nr* 3< Situaia locuinelor satelor comunei Snagov Satul Snagov Ciofliceni '-erm"neti T2nc"%eti 9l"diceasca Nr* 6ocuine B?B ?;A 34<5 54; AB Nr* Camere >?;B 33?5 >B3@ 3<B? 3<5 Suprafaa G mp ?35;3 3??>4 ?B>?< 3AB44 >>;<

SursaM Re!ultatele definitive ale recens"m2ntului din anul 3;;> )locurile de dou" nivele sau patru din centrul satului '-erm"neti ofer" condiii minime de locuit ce nu se ridic" la standardele moderne :foto nr* @=* 1cestea au fost construite #n anii 3;B4 i erau destinate #n principal populaiei str"mutate din satul 9l"diceasca* /ulte dintre acestea nu au fost finali!ate i nici nu se #ntrev"d posi%ilit"i de finali!are :foto nr* ;=* Dac"( #n trecut populaia era o%ligat" s" se mute #n aceste %locuri( ast"!i nu mai e$ist" posi%ili locatari* +n ultimul deceniu se o%serv" o amplificare a procesului de construire at2t a locuinelor permanente moderne i dotate cu toate utilit"ile necesare unui trai modern( c2t i a celor se!oniere G case de vacan"* 1cestea din urm" sunt locuite de proprietari numai la sf2rit de s"pt"m2n" i #n timpul verii sau sunt #nc-iriate* Datorit" acestui fenomen( de amplificare a funciei re!ideniale a comunei( mari suprafee destinate #n trecut culturilor agricole au intrat #n cadrul intravilanului*

Pagina 4" din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ec-iparea te-nico.edilitar" i pro%leme de sistemati!are* Teritoriile administrative necesit" anumite dot"ri te-nico.edilitare care permit desf"urarea #n %une condiii a vieii locuitorilor* Teritoriul comunei Snagov se afl" #n cadrul spaiului periur%an al municipiului )ucureti* 1cest lucru face ca anali!a organi!"rii teritoriale s" fie foarte comple$"( mai ales datorit" dinamicii accelerate i ireversi%ile :fig* <B G Organi!area i sistemati!area spaiului comnei Snagov=* Spaiul periur%an este definit de cele trei caracteristici principaleM caracterul re!idenial i recent( caracterul navetist i cel de su%ansam%lu al oraului* Organi!area spaiului periur%an din comuna Snagov( ca i din alte !one de altfel( presupune mai multe m"suri i aciuni comple$e referitoare la structura administrativ" a fiec"rei localit"i( precum i a oraului )ucureti* 1ceste m"suri constau #n reali!area sistemului recreativ al municipiului( #n restrucurarea reelei de ae!"ri( organi!area activit"ii comerciale i !onarea produciei agricole* Suprafaa locui%il" a comunei este de 3>;5@@ m>( dintre care 3;A<< m> sunt aflai #n proprietate pu%lic"( iar 34;B43 m> sunt proprietate privat"* 0e aceste terenuri sunt construite ?3A5 de cl"diri( dintre care ><;> sunt proprietate particular"( iar @B> de cl"diri sunt proprietate pu%lic"* +n anul 3;;B au fost terminate B5 de noi construcii din fonduri private* De asemenea comuna mai dispune de @A de unit"i de ca!are( dintre care > sunt -oteluri i @5 vile turistice* 1cestea ofer" 5?< de locuri de ca!are* Cei 5;44 locuitori ai comunei au la dispo!iie mai multe dot"ri edilitare pu%lice* 1stfel( 0rim"ria comunei Snagov se afl" #n comuna '-erm"neti :foto nr* 34=* E$ist" patru coli primare i gimna!iale :foto nr* 33=( una #n fiecare sat #n afar" de 9"diceasca( patru gr"dinie de copii i un liceu #n satul Snagov* +n cadrul acestor ; instituii de #nv""m2nt e$ist" <B de s"li de clas"( ? la%oratoare colare i ? ateliere colare* De asemenea( comuna dispune de 5 %i%lioteci i ? unit"i 0*T*T*R* E$ist" un dispensar teritorial i un ca%inet stomatologic particular* Cele dou" farmacii din comun" apari sectorului privat* Reeaua de distri%uie a apei pota%ile m"soar" <(B Im lungime i se afl" r"sp2ndit" pe #ntreaga suprafa" a intravilanului* 6ungimea simpl" a reelei de canali!are m"soar" 3?(? Im i( de asemenea( se afl" #n cadrul intravilanului* 1ceste reele tre%uie completate pe o suprafa" mai mare( iar cele de,a e$istente necesit" #m%un"t"iri* De asemenea sunt necesare lucr"ri pentru reeaua de distri%uie a ga!elor( pentru reeaua de termoficare i pentru cea termic"* E$ist" #nc"l!ire centrali!at" #n anumite locuine datorit" minicentralelor termice*
Pagina 4# din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

<*@* &unciile localit"ilor 6ocalit"ile comunei Snagov sunt caracteri!ate de anumite funcii specifice unui teritoriu administrativ( #n care se desf"oar" anumite activit"i economice( culturale( #n care se desf"oar" viaa* 0rincipala funcie a celor cinci sate este cea agicol" i industrial" dat" de ma,oritatea populaiei ce lucrea!" #n aceste ramuri economice :fig* <> G Diagrama triung-iular" repre!entat2nd funciile localit"ilor=* /a,oritatea populaiei este implicat" direct sau indirect #n agricultur"( c-iar dac" un num"r foarte mare de oameni sunt salariai #n industrie( #n municipiul )ucureti* 1cetia din urm" produc necesarul agricol pentru consumul propriu #n gospod"rii( nefiind salariai ai unei asociaii agricole sau ai unei ferme de e$ploatare agricol"* E$ist" dou" asociaii agricole care funcionea!" #n locul fostelor unit"i de producie* 1cestea sunt 1sociaia 1gricol" I!vorul T2nc"%eti( #n locul fostului I*1*S* /ogooaia G ferma 3> i 1sociaia 1gricol" Snagov* &erma 9l"sia aparine de R*1*0*0*S*( Intreprinderea 1gricol" )"neasa* Industria este repre!entat" de unit"i mici( particulare( cum ar fi minilaminorul S*C* 1rca S*1* din 9l"diceasca i fa%rica de componente electronice InterelectroniI SR6* &uncia turistic" i sportiv" a comunei Snagov se datorea!" condiiilor fi!ico. geografice care permit de!voltarea turismului #n se!onul de var"* De asemenea( comuna Snagov a fost declarat" i staiune climateric" la >> decem%rie 3;;<* E$istena p"durii Snagov i a lacului au permis( #n timp( amena,area teritoriului #n scopuri turistice* 1stfel( s.au construit unit"i de ca!are #n num"r de @A( care ofer" 5?< de locuri* Dintre acestea( dou" sunt -oteluri cu 5B de locuri i @< sunt vile turistice cu <5B de locuri* De asemenea( s.au construit %a!e sportive i terenuri de sport pe care se antrenea!" c-iar i ec-ipele olimpice( cum ar fi cea de caTac.canoe* E$ist" comple$ul turistic Snagov( comple$ul turistic 0acea i cel C*&*R* Snagov* 1ceast" funcie a localit"ilor( mai ales a satului Snagov( se datorea!" i turitilor ce e$ercit" o presiune destul de mare asupra teritoriului* &uncia comercial" este de asemenea pre!ent" #n toate localit"ile i( prin aceasta se asigur" necesarul de produse locuitorilor( prin intermediul maga!inelor universale( #n ma,oritate alimentare :fig* <> G Diagrama triung-iular" repre!ent2nd funciile localit"ilor=*

Pagina 4$ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0opulaia navetist"( care are acces la maga!inele variate din cadrul oraului( nu se aprovi!ionea!" din sate* De asemenea( locuitorii din satul 9l"diceasca sunt nevoii s" reali!e!e sc-im%urile comerciale #n satele #nvecinate* Dup" anul 3;;4 au ap"rut maga!ine particulare din ce #n ce mai multe( %en!in"rii( maga!ine cu diferite profile* Num"rul de persoane care se ocup" #n comer este de ;5 i este #n cretere* &uncia sanitar" a localit"ilor este foarte important"* E$ist" trei dispensare #n T2nc"%eti( '-erm"neti i Snagov* De asemenea e$ist" i un ca%inet medical veterinar* &armaciile aparin sectorului privat i sunt #n num"r de dou"* Ca%inetul stomatologic este tot particular i este deservit de doi medici stomatologi* De asemenea e$ist" ase medici i apte asisteni medicali* Num"rul mediu al salariailor #n s"n"tate i asisten" social" este de >3 de persoane* &uncia cultural" este determinat" de desf"urarea activit"ilor de #nv""m2nt( culturale i de recreere intelectual"* E$ist" nou" unit"i de #nv""m2nt( dintre care patru gr"dinie de copii( patru coli din #nv""m2ntul primar i gimna!ial #n T2nc"%eti( Ciofliceni( '-erm"neti i Snagov i liceul teoretic /i-ail Uog"lniceanu #n Snagov* 1ceste instituii ad"postesc <B de s"li de clas" i ca%inete colare( trei la%oratoare i trei ateliere colare* Totalul elevilor #nscrii #n coli este de 3>4; iar totalul personalului didactic este de B>* De asemenea e$ist" cinci %i%lioteci desc-ise cititorilor i Casa de Cultur" a comunei Snagov* 0opulaia deine 33;> a%onamente radio i ;<> a%onamente la televi!iune* &uncia administrativ" este deinut" de '-erm"neti.Snagov* Noua 0rim"rie a fost construit" #n '-erm"neti i funcionea!" din anul acesta* 9ec-iul sediu al 0rim"riei era #n Snagov* Tot aici se afl" i sediul 0oliiei* 1ceste sate au centre administrative unde sunt comasate principalele instituii de interes pu%lic*

5* ECONO/I1

5*3* Scurt istoric al activit"ii economice +n aceast" !on" a comunei Snagov( #n primul r2nd datorit" condiiilor %iopedoclimatice( ocupia de %a!" a locuitorilor este agricultura( dar i industria*

Pagina 49 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

)a!a tiinific" #n anali!a culturilor agricole se formea!" #n timp numai prin studiul condiiilor naturale care tre%uie s" satisfac" anumite cerine %iologice ale plantelor agricole i ale animalelor* 1stfel( culturile agricole cu pondere mare #n suprafaa cultivat"( cum sunt #n ca!ul !onei de fa"( gr2ul i porum%ul( necesit" o distri%uire #n !onele cele mai favora%ile pentru a nu se recurge la m"rirea suprafeelor agricole i la distrugerea ecosistemului natural* Din acest studiu al cadrului natural re!ult" e$presia geografic" a modului #n care se poate reparti!a( pe viitor( potenialul ecologic al agriculturii pe teritoriul Rom2niei( #n general i pe teritoriul comunei Snagov( #n particular* Cu acest" oca!ie se vor studia i alte i alte pro%leme ecologice( cum ar fi aciunea limitant" a factorilor de vegetaie( optimul ecologic( delimitarea ecosistemelor agricole( adic" determinarea locului precis ce revine plantelor agricole( animalelor crescute i c-iar omului #nsui i a -a%itatului acestuia* Omul poate atri%ui sistemului ecologic proprietatea de a fi economic( iar %iomasa( producia %iologic" poate fi considerat" recolt"* 0roducia agricol" vegetal" st" la %a!a e$istenei umane ca -ran" direct" sau indirect"( omul fiind introdus #n lanul trofic al ecosistemelor* Omul nu a modificat doar limita teritorial" a ecosistemelor agricole ci a impus i noi condiii de fertili!are i de!voltare a plantelor i animalelor( a creat noi soiuri i rase( noi relaii #ntre acestea( a creat medii artificiale de de!voltare( care erau mai uor de controlat* Odat" cu acest studiu se pot face i preconi!"ri ale evoluiei pe termene diferite* &actorii mediului fi!ic( indispensa%ili activit"ii %iologice a plantelor sunt factorii pedoclimatici ( respectiv lumina( c"ldura( aerul( apa i su%stanele minerale* 1ceti factori i gradul lor de influenare difer" de la o specie la alta i c-iar la aceai specie #n decursul perioadelor de vegetaie* Cerinele mereu cresc2nde pentru produsele agricole au dus la o cretere a suprafeei agricole prin e$tinderea pe noi terenuri i #n noi regiuni( p2n" aici #nelenite sau acoperite de p"duri i p"uni * +n primele ase decenii ale secolului al 8I8.lea( peisa,ul C2mpiei Rom2ne i mai ales al regiunii din apropierea capitalei s.a sc-im%at radical* 1nali!2nd -"rile timpului( adic" -arta austriac" din 3A;4( cea ruseasc" din 3B?4.3B?3 i cea austriac" din 3B5A( se poate o%serva cum ar"turile s.au e$tins mereu #n detrimentul p"durii i al stepei* Deselenirea stepei i silvostepei i desp"durirea !onei ste,arului din !ona comunei de ast"!i a Snagovului au dus la prefaceri ale peisa,ului mai mari dec2t #n toate perioadele anterioare*

Pagina !% din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Sistemul arend"rii moiei m"n"stireti a Snagovului i a celei %oiereti( uneltele rudimentare ale "ranilor cl"cai( lipsa capitalului pentru ac-i!iionarea mainilor agricole i e$ploatarea plug"rimii prin #nvoieli agriculturii secolului al 8I8.lea* E$ist"( #ns" i aspecte po!itive care decurg din e$tinderea produciei agricole i a suprafeelor cultivate* 0rintre acestea se num"r" i creterea inventarului agricol( introducerea mainilor de treierat( de sem"nat( secerat i v2nturat* 1par c-iar i modeste lucr"ri de #m%un"t"iri funciare cum ar fi #ndiguiri i irigaii* Toate aceste progrese culminea!" cu reforma agrar" a lui 1le$andru Ioan Cu!a din anul 3B@<* O caracteristic" important" a agriculturii din aceast" !on" este constituit" de evoluia de la agricultura de su%!isten" la cea de pia"( mai ales dup" 3B44* 0"n" #n 3;B;( agricultura era organi!at" #n unit"i mari de producie( se foloseau soiuri superioare( se aplica rotaia culturilor i tratamente c-imice( de asemenea creterea animalelor era supraveg-eat" de medici veterinari( se creteau rase superioare #n condiii speciale* Dup" 3;B;( datorit" #mp"ririi propriet"ilor( culturile au fost amplasate #n neconcordan" cu condiiile pedoclimatice( nu s.a mai f"cut rotaia culturilor( oamenii nu au mai investit #n #m%un"t"irea condiiilor* +n aceast" perioad" nu s.a mai f"cut nici o lucrare de #m%un"t"ire funciar"( i mai mult( cele de,a e$istente au fost distruse* nedrepte sunt principalele aspecte negative ale

5*> 1gricultura 5*>*3* /odul de utili!are a terenurilor +n condiiile unui relief cvasiori!ontal( de c2mpie ta%ular"( cu altitudini cuprinse #ntre B4 i 344 de metri( puin fragmentat( !onarea i parcelarea terenului este relativ simpl"* Structura modului de utili!are a terenului comunei a variat #n decursul timpului* Dac" #n secolele trecute cea mai mare parte a suprafeei comunei era acoperit" de p"duri( #n timp( #ntinse suprafee silvice au fost defriate i #nlocuite de culturi agricole* +n pre!ent se o%serv" un fenomen deose%it ce const" #n e$tinderea suprafeelor destinate construciilor #n detrimentul celor destinate culturilor agricole* 1stfel( vetrele satelor se m"resc( datorit" funciei re!ideniale predominante* 1st"!i( suprafaa total" a teritoriului comunei este de BB?5 -a**

Pagina !1 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1prope ,um"tate :<AL= din aceast" suprafa" este acoperit" de p"duri( respectiv <3@@ -a* 0"durile sunt ae!ate #n nordul comunei G p"durea Snagov( #n sudul acesteia G p"durile 9l"diceasca( T2nc"%eti( Ciofliceni i Nuca i #n estul comunei G p"durile 9l"sia( )"r%oi i &undu Sacului* Suprafeele acvatice m"soar" A44 de -a i repre!int" BL din suprafaa comunei* Cea mai mare unitate acvatic" este lacul Snagov* 1cesta este #ncon,urat( aproape #n totalitate( de mlatini( cea mai e$tins" afl2ndu.se #n partea de nord.est a comunei( unde #n trecut( p2r2ul Snagov se v"rsa #n Ialomia* 6imita de sud a comunei este alc"tuit" de p2r2ul 9l"sia( iar #n cadrul comunei se mai afl" c2teva lacuri foarte mici( ma,oritatea #nml"tinite G 6a 6acu Ursului( 6a 6acu Dg"v"rdei( 6a 6acu lui )",enaru etc* Suprafeele agricole dein o pondere important" de <?(5L( m"sur2nd ?B@4 -a( #n trecut acoperite de p"duri :fig* <A G Carta modului de utili!are a terenurilor #n comuna Snagov=* 1ceste suprafee se g"sesc #n imediata apropiere a vetrelor satelor( pentru a putea fi accesi%ile lucr"torilor* Suprafeele cele mai #ndep"rtate aflate la limita p"durilor sunt cele mai noi teritorii defriate* Suprafaa ara%il" m"soar" ?5@4 -a( dintre care( cea cultivat" cu gr2u i secar" repre!int" A@> -a( cea cultivat" cu porum% %oa%e repre!int" 3>3B -a* Suprafaa destinat" culturii de floarea soarelui repre!int" @45 -a( cea destinat" culturii de cartofi repre!int" ?4 -a i cea destinat" culturii de legume repre!int" ?? -a* Suprafaa destinat" p"unilor m"soar" >4 -a* 6ive!ile i pepinierele pomicole sunt e$tinse pe o suprafat" de >?< -a( iar viile i pepinierele viticole dein o suprafa" de <@ -a* 1cestea din urm" se afl" #n imediata apropiere a locuinelor( intr2nd c-iar #n cadrul intravilanului* Suprafaa intravilan" m"soar" 3>; -a( repre!int" @L din suprafaa comunei i este #n continu" de!voltare* 1ceast" suprafa" este reparti!at" celor cinci sate ale comunei( dar #ntr. un mod neunitar* 1stfel( satul 9l"diceasca deine o pondere foarte mic" #n comparaie cu celelate* Intravilanul deine c"i de comunicaie rutiere moderni!ate( ce fac leg"tura cu !onele #nvecinate( dar i calea ferat" )ucureti.Snagov Sat* Drumurile nemoderni!ate( respectiv potecile( traversea!" mai ales suprafeele ara%ile i p"durile* 5*>*>* 6ucr"rile de #m%un"t"iri funciare influenea!" #n mod -ot"r2tor modul de utili!are al terenului( constituind un factor antropic de cea mai mare importan" pentru modificarea mediului geografic( #n scopul de!volt"rii produciei agricole* 1cestea constau #n
Pagina !2 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

#ndiguiri( desec"ri( irigaii( %a!ine de acumulare( regulari!"ri de cursuri( lucr"ri de ameliorare a s"r"turilor i terenurilor nisipoase( lucr"ri de com%atere i prevenire a ero!iunii solului* 6ucr"rile de #m%un"t"iri funciare au ca scop m"rirea capacit"ii de producie a terenurilor agricole* 1cestea se reali!ea!" i!olate sau com%inate #n funcie de felul pro%lemelor pe care le ridic" condiiile naturale i economice locale* Diferenierea geografic" a teritoriului( #n vederea sporirii fertilit"ii solurilor i a planific"rii folosirii raionale prin aplicarea unor m"suri ameliorative a avut la %a!" cunoaterea i clasificarea factorilor naturali care condiionea!" fertilitatea solului i care pre!int"( pe teritoriul anali!at( deose%iri semnificative( #n m"sur" s" diferenie!e !one distincte* Dona de desalini!are G pe c2mpie i pe terasele Ialomiei :>5.@4m= Dona intermediar" de desalini!are presupune irigarea pe suprafee masive( i( #ntr.un viitor mai #ndep"rtat( f"r" colectoare ad2nci de desecare va putea provoca procese de s"r"turare* Dona de acumulare a s"rurilor( cu cote mai ,oase i cu drena,ul natural mai sla% #n depresiunile lacurilor de pe !onele interfluviale presupun m"suri speciale( cum ar fi sp"l"ri( dren"ri( amend"ri* 0rin suprapunerea factorilor de !onare se generea!" sc-ema !on"rii m"surilor de -idroamelioraii* &actorii de !onare sunt repre!entai de clim"( respectiv precipitaii( temperatur"( v2nt( regimul -idrologic i de s"ruri al solului( -idrogeologia( adic" aportul de ap" #n sol din p2n!a freatic"( relieful( vegetaia( cultura agricol"( respectiv re!erva de ap" din sol i coeficientul de #nmaga!inare al precipitaiilor de iarn"* +n aceast" !on"( cu clim" su%umed"( vegetaie format" din p"dure de foioase( respectiv leau( soluri %run.rocate de p"dure( cu un regim -idrologic al solului periodic semipercolativ( cu un strat acvifer aflat la o ad2ncime de 3.> metri i o minerali!are su% 3gRl( principalele m"suri -idroameliorative sunt drena,ul spre !ona umed"( irigaia i uneori prevenirea s"r"turilor spre !ona semiumed"* Drena,ul se efectuea!" #mpotriva e$cesului de ap" spre !ona umed" i a e$cesului de ap" i a s"rurilor spre !ona semiumed"* +n C2mpia Rom2n" se #nregistrea!" cele mai mari deficite( astfel c" recolta este compromis"* +n anii foarte secetoi( ca o m"sur" disperat" de supravieuire( stuful din lac a fost folosit ca -ran" pentru animale( #n com%inaie c-iar( cu frun!e de ste,ar i plop* Urm"rile secetei au repercursiuni i asupra al%inelor care nu mai au de unde str2nge polen i nectar(

Pagina ! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

p"unile se usuc" i ard( p"durile se incendia!" foarte uor( f2nt2nile seac"( la fel i %"lile i lacurile* 0erioade de secet" au fost #nregistrate #nc" din secolele trecute #n documentele oficiale( #ncep2nd cu anul 3A5B( 3A;<( 3B35( 3B?3( 3BA?( 3B;<( 3B;@( 3B;;( 3;4?( 3;4<( 3;4A( 3;<5( 3;<@( 3;54( 3;5>* Se o%serv" c" #n 3;< de ani au fost 35 secete( cu o periodicitate de 3< ani* Seceta cea mai intens"( cu un deficit de <444 m ?R-a a fost #nregistrat" #n anul 3;<5( c2nd s.a impus irigarea #n perioada de vegetaie* 0erioada actual"( >444 G >443 se confrunt" cu toate condiiile unei seceete de mari proporii* Teritoriul comunei Snagov se situea!" #n !ona foarte necesar" pentru irigare de gradul II( cu precipitaii de >44.>54 mmRan i temperaturi medii #n se!onul cald de >4.>>oC* 6ucr"rile pentru irigaii se construiesc #n scopul amena,"rii i organi!"rii terenurilor ara%ile* Dei( teoretic cel puin( umiditatea tre%uie s" fie meninut" constant" la un plafon optim( #n realitate se folosete( #n cel mai %un ca!( un plafon minim al umidit"ii solului* 1stfel pentru doar o ton" de gr2u sun necesare <444 tone de ap" la -ectar* Num"rul lucr"rilor pentru irigaii din %a!inul Snagovului este de 3?* 1cestea au #nceput a fi construite din 3;5B( dar ma,oritatea au fost definitivate #ntre anii 3;A< i 3;A@* Sursa apei pentru irigaii este la suprafa"( iar tipul capt"rii este prin pompare* De%itul atinge 33>4 lRsec* Suprafeele amena,ate pentru irigaiile prin %ra!de cumulea!" ?43 -a iar cele pentru aspersiune <>> -a* +n total e$ist" A>? -a amena,ate pentru irigaii* Din acestea( gr"dinile pentru !ar!avat repre!int" >>; -a iar culturile de c2mp <>> -a* 1cestea la un loc cumulea!" @53 -a* De%itele apelor captate( #n medie ating 333 lRsec*( de%itele ma$ime ating i 33>4 lRsec* 9olumul captat anual este de 3<@B444 m?( din care nimic nu este restituit* Irigaiile au un caracter de suplimentare( ce asigur" creterea recoltei i regulari!area acesteia* 1stfel( sunt administrate norme de udare mici prin metoda aspersiunii :ploaie artificial"=( nefiind necesare ud"ri de aprovi!ionare* 0e luncile r2urilor( unde e$ist" un sol aluvial cerno!iomic puternic levigat( iar regimul -idrologic al solului este nepercolativ sau periodic percolativ( stratul acvifer se afl" la >.5 metri de suprafa" i minerali!area este #ntre 3 i ?gRl( domin" deficitul de umiditate* Ca urmare a acestei caracteristici a !onei se impun irigaiile( ca m"sur" de %a!"( administrate #n norme de udare mari pe %ra!de i f2ii( irigarea reali!2ndu.se prin scurgere la suprafa"* Irigarea prin %ra!de este folosit" la culturile agricole #n r2nduri rare( cum ar fi pr"itoarele sau #n live!i* Irigarea prin f2ii se recomand" la culturi agricole #n r2nduri dese( cum ar fi
Pagina !4 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

p"ioasele i plantele fura,ere* 1ceste irigaii au un caracter de aprovi!ionare dar ridic" c2teva pro%leme speciale cum ar fi tasarea depo!itelor loessoide* &olosirea irigaiilor impun o serie de lucr"ri agro.pedo.ameliorative( ce au ca scop optimi!area i conservarea unor #nsuiri fi!ice i c-imice ale solului #n vederea m"ririi produciei* 1stfel( sp"larea solurilor repre!int" o m"sur" radical" de ameliorare a solurilor s"r"turoase* 1ceast" metod" se aplic" numai #n ca!urile #n care terenul este amena,at cu sisteme de irigare( drena, i desecare( ca i #n ca!ul de fa"* Sp"larea solului const"( de fapt( #n inundarea terenului nivelat sau prin suprairigare :aspersiune=( cea ce permite infiltrarea apei #n straturile inferioare ale solului i migrarea( odat" cu apa( a s"rurilor* 1stfel( s"rurile vor fi r"sp2ndite uniform #n cadrul #ntregului ori!ont de sol( evit2ndu.se supras"r"turarea la suprafaa ori!ontului* Eficiena sp"l"rii solului scade( #ns"( odat" cu permea%ilitatea* Sp"larea se recomand" a fi aplicat" toamna sau la #nceputul iernii( c2nd pierderile de ap" prin evapotranspiraie sunt minime datorit" temperaturii reduse( iar ad2ncimea apei freatice este relativ mare* De asemenea( prim"vara( solul are posi%ilitatea s" se !v2nte( permi2nd lucr"rile agricole* 1ceste m"suri sunt recomandate a fi aplicate odat" la c2iva ani( #ntre < i A ani* De asemenea( #n ca!ul crovurilor de dimensiuni reduse i instalate pe terenuri devenite s"r"turoase( #n urma evapor"rilor succesive a %"lilor instalate aici la fiecare ploaie( se recomand" copertarea solurilor inapte pentru producie prin aportul de material p"m2ntos* /"surile de pre#nt2mpinare a #nml"tinirilor i a s"r"tur"rilor constau #n dren"ri com%inate cu #ndiguiri( folosirea drena,ului la su%irigare( acolo unde apa su%teran" nu conine s"ruri( dren"ri ad2nci pe terenuri s"r"turate i irigaii prin aspersiune* Regimul de inundare se manifest" difereniat( c-iar pe acelai r2u( #ntre diversele sale sectoare* Donele inunda%ile au aspectul unor f2ii situate de.a lungul cursului de ap"( adesea discontinue i cu l"imi reduse* +n %a!inul -idrografic al Ialomiei e$ist" ?;A?4 -a inunda%ile* 6ipsa scurgerii sau #nt2r!ierile #n scurgerea apei conduc la e$ces de umiditate #n solul din !onele depresionare situate pe c2mpia interfluvial"* &olosirea economic" a terenurilor inunda%ile i cu e$ces de umiditate pre!int" particularit"i str2ns legate de condiiile ecologice i te-nice speciale #n care se desf"oar" procesele de producie pe aceste terenuri* +n anii #n care se produc inundaiile( procesele de producie sunt #ntrerupte i culturile agricole e$istente pe teren sunt distruse* 0agu%ele provocate produciei vegetale au repercursiuni i asupra creterii animalelor*

Pagina !! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0lanificarea i organi!area produciei pe terenurile inunda%ile sunt #ngreunate de fluctuaiile regimului de inunda%ilitate* 6ucr"rile de ap"rare contra inundaiilor se fac din anul 3B<; i 3B@5* +ndiguirile au fost e$ecutate lent i pe o suprafa" redus"* 6a ad"postul digurilor i al sistemelor de desecare s.au introdus #n circuitul agricol noi suprafee i s.au #nl"turat pagu%e provocate de inundaii( s.au putut introduce irigaiile i spori productivitatea* Seceta pedologic" este e$presia %ilanului #ntre primirile i consumurile de ap"( care poate fi materiali!at prin e$cedent sau deficit* Consumul optim al plantelor este dat de evapotranspiraia potenial"* Nu s.au #nregistrat degrad"ri de al%ii i maluri* De asemenea( aici nu au fost e$ecutate #ndiguiri( desec"ri( lucr"ri -idrote-nice pentru protecia al%ilor i a malurilor i nu au fost construite centrale -idroelectrice* 0e cursul r2ului Snagov e$ist" 3? aliment"ri cu ap" pota%il"* Sursele sunt su%terane( prin pompare i au un de%it de A@ lRsec* De%itul !ilnic al apei pota%ile captate este de 5A lRsec*( iar al celei restituite este de 3?(A lRsec* 9olumul anual de ap" captat" este de ?<A444 m?( iar al celei restituite este de 35;444 m ?* 1liment"ri cu ap" industrial" nu e$ist" #n aceast" !on"* +n aceast" !on"( solurile suport" o ero!iune neaprecia%il" pe ma,oritatea suprafeei* 1ccidental( se instalea!" o ero!iune de mal #n lungul reelei -idrografice( deci a lacului Snagov i c-iar a v"ilor temporare* +n aceste soluri de lunc" predomin" procese de aluvionare i coluvionare* Erodarea solului( datorit" pierderii stratului de sol de la suprafa"( #nregistrea!" o serie de modific"ri ale #nsuirilor mecanice( -idrofi!ice i c-imice care #nr"ut"esc condiiile pedologice* 1stfel se micorea!" sta%iliatea -idric"( te$tura devine mai grosier"( capacitatea de c2mp pentru ap" se reduce i scurgerile se accentuea!"( de asemenea coninutul de su%stane nutritive( -umus i a!ot se reduce* 6imita inferioar" a terenurilor ara%ile tre%uie s" fie pe pante de ?L* De asemenea pomii fructiferi( la pante su% BL se vor orienta transversal pe pant"* /ecani!area repre!int" gradul ridicat de accesi%ilitate pentru tractor( adic" de B4. 344L* 1cest lucru #n 3;@5( #nsemna c" unui tractor #i reveneau 345.33@ -a ara%il* C-imi!area tre%uie s" in" seama( imperios( de tipul solului* 1stfel( cerno!iomul levigat este considerat ca av2nd o fertilitate natural" relativ ridicat"( ceea ce recomand" ca #ngr""mintele c-imice s" fie aplicate com%inat i nu separat( cu a!ot sau cu fosfor( deoarece dau re!ultate sla%e*

Pagina !" din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0e solurile %run.rocate de p"dure( cerealele reacionea!" mai ales la #ngr""mintele cu a!ot pe c2nd plantele te-nice i via de vie r"spund la aplicarea com%inat" a #ngr""mintelor cu a!ot( fosfor i potasiu* +ngr""mintele organice sunt mai eficiente c2nd se dau #mpreun" cu superfosfatul i a!otatul de amoniu i calciu( deoarece sunt uor solu%ile #n ap" #n !onele uscate* Eficiena acestora varia!" i #n raport cu cultura* +ngr"area cu gunoi de gra,d d" re!ultate pe toate tipurile de sol( mai ales #n com%inaii cu alte #ngr""minte organice( cum ar fi tur%a( mustul de gunoi de gra,d( #ngr""mintele ver!i i diverse amestecuri organo.minerale i c-iar #ngr""minte %acteriene* Eficiena acestora varia!" cu tipul de sol( planta cultivat"( felul acestor #ngr""minte( momentul aplic"rii lor( m"rimea do!ei i concentraia( precum i modul de com%inare al diferitelor #ngr""minte* Spre e$emplu( a!otul are o eficien" moderat spre %ine pentru gr2ul de toamn"( iar a!otul( #mpreun" cu fosforul are o eficien" tot moderat spre %ine pentru porum%( dar numai aplicate com%inat* &actorul soi poate spori producia agricol" cu 34.?5L( mai ales c2nd cultivarea se face numai #n !onele ecologice specifice structurii lor %iologice* Cerintele umane de la aceste soiuri #m%un"t"ite nu sunt numai de ordin cantitativ ci i calitativ( de re!isten" la iernare( la secet"* 1stfel se face !onarea soiurilor i -i%ri!ilor care( prin modul #n care se desf"oar" perioada de vegetaie sunt #n afara aciunii d"un"toare a ariei i a lipsei de ap"* De asemena se mai urm"rete re!istena la c"dere a p"ioaselor( la %olile criptogamice i la d"un"tori animali* Cei mai tardivi -i%ri!i de porum% sunt i cei mai productivi* 'r2ul de toamn" este repre!entat de soiurile )e!ostaia 3( Triumf( 0onca( )ucureti 3( ScorospelIa ?( gr2ul de toamn" G /"gurele A( secara de toamn" G 0etIus ameliorat( or! de toamn" G Cenad ?<5( ov"! G T2rgu &rumos ;( ore! G Urasnodor <><( ??5>( porum% G CD >4@( >4B( ?33( 3;@( <45( sorg pentru %oa%e G &<<( ma!"rea de c2mp G IC1 ??>( soia G C-ipe[a( 6incoln( in pentru fuior G Deta( c2nep" G &i%ramulta( cartof G Iris- Uo%ler( )int,e( Urgenta( )raovean* 1nali!a condiiilor naturale i economice diferite de pe teritoriul Rom2niei( nevoile de consum ale oraelor i centrelor populate( necesit"ile de aprovi!ionare a fa%ricilor de conserve au dus la delimitarea unor %a!ine legumicole( speciali!ate #n diferite culturi* 1cest lucru este specific mai ales !onelor periur%ane pentru aprovi!ionarea marilor centre( cum ar fi )ucureti i 0loieti* 1ici se cultiv" legume termofile( cum ar fi roii( vinete( ardei( iar pentru e$port( se cultiv" soiurile timpurii( cum ar fi tomatele( castraveii( cartofii( var!a( conopida( ardei( gogoari( pepeni ver!i( ceapa( pra!( usturoi*
Pagina !# din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Creterea animalelor const" #n e$ploatarea taurinelorM rasa %run" de /aramure i a ovinelor G /erinos* 5*>*?* Structura ramurilor de producie pe proprietari Structura proprietarilor pe teritoriul agricol studiat a suferit numeroase modific"ri de.a lungul timpului( mai ales #n perioada anilor 3;B;.3;;4* Dac" p2n" #n secolul al 8I8.lea( proprietarii acestei regiuni erau m"n"stirile Snagov i C"ld"ruani i c2iva moieri( dup" cel de.al doilea r"!%oi mondial au #nceput s" ia natere marile unit"i de producie su% forma I*1*S* G urilor i a C*1*0* G urilor* 1stfel( p2n" #n 3;B;( pe aceste terenuri au funcionat( cu un randament mai mare sau mai mic( C*1*0* G ul de la T2nc"%eti Sud i cel de la '-erm"neti( dar mai e$istau gra,duri la Ciofliceni i la Snagov* De asemenea( e$ista I*1*S* G ul Scai /ogooaia( ferma 3>( ale c"rei dot"ri te-nice mai sunt folosite i #n pre!ent* &erma 9l"sia aparinea +ntreprinderii 1gricole )"neasa i aceasta aparinea de R*1*0*0*S* :Regia 1utonom" a 0atrimoniului i 0rotocolului de Stat=* Unit"ile agricole funcionau su% o%servaia Centrului de e$ploat"ri agricole din T2nc"%eti* 1cestea produceau peste >544 de tone de cereale p"ioase i peste <544 de tone de porum%* Tot aceste asociaii aveau #n proprietate un num"r ridicat de culturi pomicole* E$ist" i #ntreprinderi agricole !oote-nice speciali!ate( cum ar fi cele de cretere a p"s"rilor( avicole( foarte de!voltate* 1cestea creteau peste >54444 de p"s"ri( #n special g"ini* Una dintre acestea se afla #n T2nc"%eti( la marginea vestic" a comunei( spre 0eri( iar o alta la Snagov( pe malul st2ng al lacului Snagov* 1ceste unit"i de e$ploatare agricol" aveau #n proprietate i #n administraie aproape totalitatea suprafeei agricole de ?544 de -ectare din comun"* /icii proprietari deineau doar suprafee restr2nse( #n cadrul gospod"riilor( acestea fiind repre!entate #n special de gr"dinile de !ar!avat( adic" apro$imativ 544 de -ectare* Dup" 3;B;( situaia politic" a permis re#mpropriet"rirea persoanelor fi!ice* 1stfel( cele ?544 de -a au revenit agricultorilor din Snagov* 1cetia doresc s" lucre!e singuri suprafeele mici de teren ce le revin pentru a avea un %eneficiu mai mare( pentru a fi independeni i pentru a elimina eventualii intermediari* Datorit" cerinelor de producie( at2t pentru su%!isten"( c2t i pentru pia"( agricultura are nevoie de specialiti i de aplicarea unor reguli agrote-nice* 1cestea nu pot fi asigurate dec2t #n cadrul unor mari asociaii( datorit" costurilor ridicate*

Pagina !$ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1stfel( dup" c2iva ani( adic" #n 3;;?.3;;5( o mare parte a lucr"torilor agricoli s.au reasociat* 1st"!i e$ist" dou" asociaii agricole G 1sociaia 1gricol" Snagov i 1sociaia 1gricol" I!vorul T2nc"%eti* De asemenea( cum am mai amintit( ferma 3> mai funcionea!" #n cadrul fostului I*1*S* /ogooaia i ferma 9l"sia care #nc" mai aparine de R*1*0*0*S* 1cestea( #ns" dein suprafee mult mai reduse dec2t cele din perioada anterioar"* 0roporia #ntre asociaii i proprietarii individuali s.a inversat #n favoarea ultimilor* 1sociaiile #nc" mai o%in cea mai mare parte din producia comunei Snagov( aproape du%lu i #n unele situaii c-iar triplu fa" de proprietarii individuali la un loc* 5*>*<* /ecani!area i c-imi!area Condiiile climatice i #nsuirile solurilor %run.rocate de p"dure( precum i a cerno!iomurilor levigate ofer" condiii pentru de!voltarea %iologic" a multor plante de cultur"( dar ca #n orice alt inut( necesit"ile tot mai cresc2nde ale omului duc la o continu" #ncercare nu numai a #m%un"t"irii recoltei din punct de vedere calitativ dar mai ales din punct de vedere cantitativ* 0entru ca aceste necesit"i s" fie satisf"cute se impun #n primul r2nd mecani!area i c-imi!area* O alt" direcie avut" #n vedere de aceste m"suri amelorative este consevarea condiiilor naturale actuale( care sunt mai mult dec2t favora%ile pentru de!voltarea unei agriculturi s"n"toase i productive #n aceast" !on"* Solurile %run.rocate de p"dure de!voltate pe depo!ite loessoide sunt printre cele mai fertile soluri( al"turi de cerno!iomurile din vecin"tate* De asemenea aceste soluri se lucrea!" #n condiii optime #ntr.un interval mai sc"!ut de umiditate datorit" sta%ilit"ii -idrice a structurii relativ sc"!ute* 0ot e$ista( #ns"( i anumite deficiene #n regimul aero-idric al solului datorit" tas"rii* Re!ervele de -umus( a!ot i fosfor sunt moderate i varia!" #n funcie de timpul c2nd sunt cultivate* 1stfel( nevoia de #ngr""minte este moderat" i sporuri mari de recolt" se o%in mai ales prin aplicarea gunoiului de gra,d( a #ngr""mintelor minerale cu a!ot( cum ar fi sulfatul de amoniu( a!otatul de amoniu i cianamida de calciu* +ngr""mintele cu potasiu sunt aplicate numai #n asociaie cu a!otul i fosforul i numai pentru plantele cu consum mare de potasiu* 1stfel( cerealele reacionea!" mai ales la #ngr""mintele cu a!ot pe c2nd plantele te-nice i via de vie r"spund la aplicarea com%inat" a

Pagina !9 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

#ngr""mintelor cu a!ot( fosfor i potasiu* Cu toate aceste m"suri( totui( calit"ile de panificaie ale gr2ului sunt mai sla%e dec"t ale celui o%inut #n step" i silvostep"* Se o%serv" c" eficiena #ngr""mintelor varia!" cu tipul de sol( planta cultivat"( felul acestor #ngr""minte( momentul aplic"rii lor( m"rimea do!ei i concentraia( precum i modul de com%inare al diferitelor #ngr""minte* Spre e$emplu( a!otul are o eficien" moderat spre %ine pentru gr2ul de toamn"( iar a!otul( #mpreun" cu fosforul are o eficien" tot moderat spre %ine pentru porum%( dar numai c2nd sunt aplicate com%inat* Cea mai %un" metod" de fertili!are a solului #l repre!int" #ngr""mintele organice( care au fost de la #nceputurile agriculturii cele mai utili!ate i mai eficiente su%stane fertili!atoare* +n !ilele noastre acestea sunt i mai eficiente dac" sunt administrate #mpreun" cu superfosfatul i a!otatul de amoniu i calciu( deoarece sunt uor solu%ile #n ap" #n !onele uscate( deci specifice acestei !one cu o medie a precipitaiilor de >54 mmRan* Dintre aceste #ngr""minte organice cele mai cunoscute i mai eficiente( precum i cele mai ieftine i uor de procurat sunt considerate a fi gunoiul de gra,d( tur%a( mustul de gunoi de gra,d( #ngr""mintele ver!i i diverse amestecuri organo.minerale i c-iar #ngr""minte %acteriene* Ta%elul nr* 35 Sporul de recolt" #n %oa%e la 3 Ig de a!ot :N= sau fosfor :0>O5= Tipul de sol Cerno!iom levigat Sol %run.rocat de p"dure SursaM R"dulescu N*( 0etrescu I*( 9elcea I* G 'eografia agriculturii Rom2niei Ta%elul nr* 3@ 0arametrii #ngr""mintelor pentru diferitele tipuri de soluri G cerno!iom levigat i sol %run.rocat de p"dure Cultura Sol %run rocat de p"dure Do!a UgR-a L tR-a Cerno!iom levigat UgR-a L 1!ot 'r2u 34 34(? &osfor 'r2u Ov"! A A(A @ @(B

Ov"! B(5 34(5

0orum% B(< 3<(5

0orum% @(A .

UgRt de gunoi

UgRt de gunoi

Pagina "% din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

'r2u 0orum%

>4 <4 >4 ?4 <4 @4

?<3 5<> <BB <B3 5>> 5?4

>B <3 35 3A 3@ 35

3A 3? >< 3@ 3? ;

>?< <@< >@@ >@A 533 5;?

3? <3 34 @ 3@ 3A

33 33 3? ; 3> ;

SursaM R"dulescu N*( 0etrescu I*( 9elcea I* G 'eografia agriculturii Rom2niei Ta%elele nr* 35 i 3@ :Sporul de recolt" #n %oa%e la 3 Ig de a!ot :N= sau fosfor :0 >O5= i 0arametrii #ngr""mintelor pentru diferitele tipuri de soluri G cerno!iom levigat i sol %run. rocat de p"dure= pre!int" o structur" a principalelor #ngr""minte c-imice i organice( respectiv sporul de recolt" pentru diverse culturi pe diverse tipuri de sol i do!a #ngr""m2nt necesar" la un -ectar pe diverse tipuri de sol* /ecani!area repre!int" gradul ridicat de accesi%ilitate pentru tractor( adic" de B4. 344L( deoarece aceast" !on" are o pant" foarte mic"( terenurile fiind aproape ori!ontale* 1cest lucru #n 3;@5( #nsemna c" unui tractor #i reveneau 345.33@ -a ara%il din cele ?544 -a agricole* /i,loacele te-nice au transformat(#n timp( un teritoriu inapt pentru agricultur" #ntr.unul c-iar foarte productiv( dar i administrarea improprie a acestor lucr"ri a dus la degradarea unor terenuri foarte fertile( cum este i ca!ul comunei Snagov* /ai ales dup" anul 3;B;( c2nd s.au divesificat formele de proprietate i mai mult( proprietarul a devenit incert( suprafeele agricole au avut de suferit( fiind distruse sistematic datorit" dorinei de c2tig imediate i datorit" unei e$ploat"ri improprii de c"tre necunosc"tori* 1st"!i #n comuna Snagov dotarea te-nic" cu utila,e agricole este foarte sla%"* /icii proprietari( persoanele fi!ice nu dein tractoare proprii( dec2t #n num"r de trei #n toat" comuna( datorit" preului ridicat de ac-i!iionare* Doar cele dou" asociaii agricole ale comunei( care administrea!" o mare parte din suprafaa ara%il" a comunei dein mici parcuri de utila,e agricole i acestea insuficiente pentru o%inerea unei producii reale potenialului agricol din aceast" !on" i pentru practicarea unei agriculturi decente specifice secolului actual* /icii propritari a,ung s" #nc-irie!e utila,e agricole pe perioada lucr"rilor de preg"tire( #ns"m2nare i recoltare a terenurilor( iar cei ce nu au nici aceast" posi%ilitate prefer" s" introduc" p"m2ntul #n administrarea celor dou" asociaii i astfel s" o%in" un profit mult mai mic( s".l v2nd"( fapt ce a luat o amploare deose%it" #n ultimii ani sau #n cel mai r"u ca! s" lase p"m2ntul #n p2rloag"( neinvestind deloc pentru c-imi!area sau lucrarea acestui p"m2nt*

Pagina "1 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5*>*5* 0roducia agricol" i centrele de producie agricol" Teritoriul comunei Snagov se #ncadrea!"( conform -"rii ce pre!int" !onele i perioadele cu e$cedent i deficit de ap" #n sol( #n !ona cu o perioad" de apro$imativ ; luni pe an e$cedent de ap" i ? luni pe an deficit de ap" #n sol* Condiiile climatice i #nsuirile solurilor %run.rocate de p"dure( precum i a cerno!iomurilor sunt prielnice pentru foarte multe plante de cultur"( at2t plante de c2mp( c2t i plante de nutre( legume( vi" de vie i pomi fructiferi* 0rincipalele plante cultivate sunt gr2ul de toamn" i porum%ul* Calit"ile de panificaie ale gr2ului sunt #ns" mai sla%e dec"t ale celui o%inut #n step" i silvostep"* Se cultiv"( de asemenea( or! de toamn" i de prim"var"( ov"!( sfecl" de !a-"r( care g"sete aici condiii favora%ile( floarea soarelui( tutun( c2nep"( in de ulei( rapi"( leguminoase pentru %oa%e :ma!"re( fasole( linte( soia=( cartofi( diferite plante fura,ere( cum ar fi sfecla de nutre( iar%" de sudan( trifoi( lucern"* Dintre pomii fructiferi( aici g"sesc condiii favora%ile caisul( piersicul( cireul( viinul( nucul( dudul( m"rul i p"rul* Doar mici suprafee din aceste soluri mai sunt ocupate de vegetaia spontan" specific"( respectiv p"durile de ste,ar* Cum am ar"tat #n su%capitolul /ecani!are i c-imi!are ( solurile specifice acestei !one sunt deose%it de fertile i nu necesit" dec2t m"suri minime de #m%un"t"ire a produciei i mai mult m"suri de transformare a agriculturii e$istente #ntr.o agricultur" intensiv"* Totui( aceast" prefacere are nevoie de mai mult timp i #n primul r2nd de o de!voltare material"( respectiv c2t mai multe utila,e mecanice i #ngr""minte c-imice #n concentraii i cantit"i suficiente* De asemenea( pe teritoriul comunei Snagov trece i!olinia 3444 m ?R-a a deficitului de umiditate din sol a culturilor de gr2u i i!olinia de ?444 m ?R-a a deficitului de umiditate din sol a culturilor de porum%* Sc-ia fenologic" arat" c" recoltarea gr2ului este propice acestui teritoriu #n perioada cuprins" #ntre 3 iulie i 34 iulie* O mare parte din locuitorii comunei Snagov sunt ocupai #n agricultur" i silvicultur"( respectiv >5A de persoane( mult mai muli sunt implicai indirect #n aceast" ramur"* 1stfel( e$ist" dou" principale asociaii agricole( respectiv 1sociaia 1gricol" Snagov i 1sociaia 1gricol" I!vorul T2nc"%eti* De asemenea mai e$ist" un fost I*1*S* /ogooaia ferma 3>* &erma 9l"sia este administrat" de +ntreprinderea 1gricol" )"neasa( dar aparine de Regia 1utonom" a 0atrimoniului i 0rotocolului de Stat :R*1*0*0*S*=*
Pagina "2 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n afar" de aceste unit"i mari de producie agricol" mai e$ist" numeroase gospod"rii ce produc pentru propria e$isten" dar i pentru piaa de desfacere a marilor orae( cum ar fi )ucureti i 0loieti* Suprafaa agricol"( ca i producia diferitelor culturi s.a modificat de.a lungul timpului( i c-iar #n perioade relativ scurte( de la un an la altul :fig* <? G 0onderea suprafeelor agricole #n anul 3;;B=* Ca un e$emplu( #n anul 3;;@ e$itau ?4>@ -a agricole( #n 3;;A . ?4>< -a( pentru ca #n 3;;B( aceast" suprafa" agricol" s" creasc" p2n" la ?B@4 -a* +n cadrul acestora( pe suprafeele ara%ile s.au cultivat gr2u i secar"( #ntr.un volum de apro$imativ 3544 de tone( 5444 tone de porum%( B44 tone de floarea soarelui i 544 de tone de legume( toate acestea anual :fig* << G 0onderea produciilor agricole #n anul 3;;B=* 'r2ul de toamn" este repre!entat de soiurile )e!ostaia 3( Triumf( 0onca( )ucureti 3( ScorospelIa ?( /"gurele A( dar aceste soiuri pre!int" o calitate pentru panificaie mai sc"!ut" dec2t aceleai specii de gr2u dar care sunt cultivate #n !ona de step" i silvostep"( secara de toamn" G 0etIus ameliorat( or! de toamn" G Cenad ?<5( ov"! G T2rgu &rumos ;( ore! G Urasnodor <><( ??5>( porum% G CD >4@( >4B( ?33( 3;@( <45( sorg pentru %oa%e G &<<* 1l"turi de aceste specii pe care le g"sim #n acest" !on"( se mai cultiv" i speciile leguminoaseM ma!"rea de c2mp G IC1 ??>( soia G C-ipe[a( 6incoln( in pentru fuior G Deta( c2nep" G &i%ramulta( cartof G Iris- Uo%ler( )int,e( Urgenta( )raovean( legumele termofile( cum ar fi roii( vinete( ardei( castravei( var!a( conopida( gogoari( pepeni ver!i( ceapa( pra!( usturoi* Ta%elul nr* 3A :0roducia diferitelor culturi( #n tone( #n anii 3;;@( 3;;A i 3;;B= pre!int" cuantumul principalelor culturi de pe teritoriul comunei Snagov( #n anii 3;;@( 3;;A i 3;;B( acetia fiind cei mai repre!entativi pentru perioada de tran!iie prin care trece agricultura rom2neasc"* Ta%elul nr* 3A 0roducia diferitelor culturi( #n tone( #n anii 3;;@( 3;;A i 3;;B Cultura 'r2u( secar" 0orum% &loarea soarelui 6egume 1nul 3;;@ BB? ?3;> ;@3 ;43 1nul 3;;A >?@3 <3@3 ?>> 5;B 1nul 3;;B 3BA@ ;;B? ;34 <<>

SursaM Date culese de la 0rim"ria '-erm"neti.Snagov

Pagina " din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0omicultura* Rom2nia dispune de un vec-i i important patrimoniu pomicol( condiiile naturale i economice fiind favora%ile de!volt"rii pomilor i ar%utilor fructiferi* Documente istorice consemnea!" e$istena live!ilor #n 9ala-ia #nc" din secolul al 8I9.lea( tot de atunci datea!" i altoirea pomilor p"durei pentru o%inerea soiurilor superioare de fructe* Rom2nia( #nainte de primul r"!%oi mondial era considerat" ara pometurilor i a doua ar" european" dup" &rana #n ceea ce privete producia de fructe pe locuitor* Dei altitudinile cuprinse #ntre ?44 i 544.B44 metri sunt propice culturilor( #nt"lnim i la altitudini mai ,oase de 344 metri( culturi de piersic( cais i cire* Cerinele acestor specii pot fi satisf"cute de condiiile naturale din acest" !on"( respectiv temperaturi medii ridicate( de >4.>>oC #n se!onul cald( respectiv #n perioada de vegetaie( precipitaii mai sc"!ute( de >44.?44 mm :aceste specii de caii i piersici sunt adaptai la condiiile de secet"=( iar solul %run.rocat de p"dure este foarte fertil* Totui( alte specii( cum ar fi merii i prunii( mai ales( nu g"sesc condiii propice de de!voltare datorit" precipitaiilor sc"!ute( #ng-eurilor i %rumelor t2r!ii de prim"var" care sunt foarte frecvente* 0ro%lemele ce se doresc a fi re!olvate de c"tre specilitii #n pomicultur" constau #n producerea materialului s"ditor( #n #m%un"t"irea proporiilor dintre specii i mai ales e$tinderea plantaiilor pe terenurile degradate pentru com%aterea ero!iunii solului* Structura produciei animaliere* E$ist" o leg"tur" organic" #ntre agricultur" i p"storit( ele e$ist2nd #mpreun" i de!volt2ndu.se #ntr.o str2ns" leg"tur" de interdependen"( mai ales c" acestea dou" sunt ocupaiile de %a!" ale poporului rom2n* 0"unile carpatice ofereau condiii de -ran" vara( iar cele din Eara Rom2neasc"( iarna( ofereau o completare necesar"* 0"unile naturale i efectivul de animale cel mai mare aparineau domnului( marilor latifundiari sau m"n"stirilor( de asemenea i pris"cile* Tipul de %a!" fura,er" din !onele de c2mpie este caracteri!at prin preponderena nutreurilor ver!i i #nsilo!ate( urmate de concentrate i de grupa paie.coceni( i #n proporie mai mic" de f2n* 0articiparea #n mod redus a f2nului i #n volum destul de mare a paielor i cocenilor a influenat nivelul de fura,are al ier%ivorelor( #n special #n lunile de iarn"( dar cantit"ile relativ mari de porum% %oa%e produse #n acest" !on" au dat posi%ilitatea s" se reali!e!e o fura,are mai %un" a porcinelor i a p"s"rilor i s" se complete!e cea a %ovinelor i a ovinelor* +n incintele #ndiguite( p"unile i f2neurile naturale au fost deselenite i #nlocuite cu culturi cerealiere( #n special porum% i plante fura,ere*
Pagina "4 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

&ostele asociaii agricole deineau gra,duri i utila,e speciale( ast"!i distruse i nefolosite* 1meliorarea speciilor se f"cea #n Centrul de e$ploat"ri agricole din T2nc"%eti prin #ns"m2n"ri artificiale cu material genetic din rasele evoluate( mai ales Colstein la %ovine* 1st"!i produc"torii individuali nu mai reali!ea!" aceste amelior"ri dec2t la scar" mic"* Efectivul de animale este( de o%icei #n cretere( dar nu i #n ultimii ani :fig* <5 G Situaia creterii animalelor i producia animalier" #n anul 3;;B=* Dup" 3;;A se #nregistrea!" o sc"dere a efectivului de animale mai ales datorit" lipsei fura,elor* De asemenea( oamenii prefer" s" v2nd" porum%ul #n plus dec2t s".l foloseasc" drept fura, pentru animale* 9acile de lapte( care repre!int" peste <4L din efectivul total de %ovine( se g"sesc #n num"r mai mare #n ,urul oraelor mari( cum ar fi )ucureti i 0loieti( deci i #n !ona comunei Snagov* )ovinele num"r" apro$imativ @44 de capete i sunt repre!entate de Sura de step"( de rasa %run" de /aramure i de rasa Colstein( porcinele ?444 de capete( iar ovinele /erinos 3444 de capete :fig* <5 G Situaia creterii animalelor i producia animalier" #n anul 3;;B=* Creterea p"s"rilor este una din cea mai vec-e activitate uman"* 1vicultura este foarte de!voltat" #n sudul "rii( #n !onele cerealiere* 1ici B4L din totalul p"s"rilor crescute sunt g"inile( dar #n unit"ile lacustre se cresc cu prec"dere palmipedele G raele i g2tele* +ntreprinderile avicole din T2nc"%eti i Snagov erau recunoscute pentru producia de pui de #ngr"at* 1nual( #n acest" comun" se cresc apro$imativ >54444 de p"s"ri( #n special g"ini* 1cest efectiv de p"s"ri( ca i efectivul de animale #n general este crescut #n gospod"riile individuale :fig* <5 G Situaia creterii animalelor i producia animalier" #n anul 3;;B=* Ta%elul nr* 3B :Structura creterii animalelor #n anii 3;;@( 3;;A i 3;;B= pre!int" datele e$acte ale creterii animaliere( at2t num"rul total al acestora( c2t i num"rul celor aflate #n gospod"riile particulare*

Ta%elul nr* 3B Structura creterii animalelor #n anii 3;;@( 3;;A i 3;;B 1nimale )ovine 0orcine Ovine 1nul 3;;@ Total @AA ?3>4 33A5 1nul 3;;A Total A3@ ?<@B @54 1nul 3;;B Total @A< >;<B AB>

'osp* ><? 3<>@ 5>?

'osp* >;A 3@?5 >><

gosp* >>? 3>>4 >5@

Pagina "! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0"s"ri

>5B4A5

3>><?>

><5B<5

34;5A;

3B>@B4

;5@B>

SursaM Date culese de la 0rim"ria '-erm"neti.Snagov 1picultura este o ramur" cu vec-i tradiii #n ara noastr"( aa cum re!ult" din documentele vec-i istorice* 1st"!i se practic" pe scar" larg"( condiiile naturale fiind foarte favora%ile* 0rin condiii propice se #nelege o %ogat" i variat" %a!" melifer" asigurat" de p"durile de tei( dar i de p"uni i f2nee* +n ,udeele din sudul "rii producia de miere repre!int" 3R? din producia total"* Num"rul de familii de al%ine este de apro$imativ >54.?44 i au crescut #n ultimii !eci de ani* 0iscicultura 0iscicultura are vec-i tradiii pe acest teritoriu( unde lacul Snagov repre!int" a$ul pricipal al vieii locuitorilor comunei Snagov i c-iar al celor #nvecinate* 0e suprafaa %a!inului -idrografic Snagov( #n anul 3;@@ e$istau ; lacuri de acumulare( respectiv ia!uri cu destinaie piscicol" care cumulau un volum de ?(@5@ mil* m? i care m"surau 3;> de -a* De%itul mediu captat era de ;A lRsec* 1st"!i e$ist" 33 cresc"torii piscicole( #n amonte( pe lacul Snagov( la )ilciureti* 1cestea sunt #mp"rite #n !ona Snagov 3 i #n !ona Snagov >*

5*?* Industria &uncia preponderent" a comunei Snagov este cea agricol"( c-iar dac" cea mai mare parte a populaiei lucrea!" #n industrie* Industria( propriu.!is( este foarte sla% repre!entat" #n cadrul comunei* Num"rul mare al salariailor #n industrie este e$plicat de procesul de navetism( astfel( muncitorii din industrie lucrea!" #n unit"ile industriale din )ucureti i c-iar din 0loieti* Unit"ile industriale din terioriul comunei Snagov au un capital ma,oritar particular i au capacit"i mici de producie* Cea mai vec-e unitate industrial"( care a avut un capital ma,oritar de stat a fost &a%rica de Covoare* 6ucr"torii( #n ma,oritate femei( erau speciali!ai #n producia de covoare* +n urma #nc-iderii acestei fa%rici a crescut cu mult procentului oma,ului populaiei*

Pagina "" din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Nee$ist2nd cereri de munc" #n acest domeniu( populaia a revenit la vec-ea ocupaie G agricultura* Unit"ile industriale au luat natere dup" anul 3;B;( c2nd micii produc"tori au primit dreptul de funcionare* +ntreprin!"torii sunt( de o%icei( persoane speciali!ate #n domeniu( care lucrau #n oraele mari* 0atronii au domiciliul #n comuna Snagov i au fost disponi%ili!ai( pier!2ndu.i locurile de munc" din ora* &ostele unit"i industriale #n care lucrau i #n care s.au speciali!at au dat faliment sau au trecut printr.o perioad" de restructurare a personalului pentru a #mpiedica falimentul* 0rimii oameni disponi%ili!ai( care lucrau #n aceste tipuri de unit"i industriale( au fost navetitii* +ntreprin!"torii au pornit cu un capital mic i s.au e$tins treptat( #n funcie de cerina pe pia" a produsului e$ecutat* De o%icei( nu au e$istat investitori din alte !one( #ntreprin!"torii fiind c-iar locuitori ai Snagovului* S.au e$tins foarte mult firmele de construcii( mai ales #n urma cererii crescute de ec-ipe de constructori i de materiale moderne( ieftine i dura%ile de construcie* 6a cele B5 de cl"diri e$ecutate #n anul 3;;B au contri%uit mai multe firme de construcie( printre care cea mai e$tins" firm" este SC /1RE8 > Com SR6* De asemenea mai e$ist" i alte firme cu diferite profile* 1stfel( SER1D Com SR6 reali!ea!" printre altele i ap"r"tori de mal( iar INTERE6ECTRONIU SR6 reali!ea!" componente electronice* O firm" industrial" care s.a e$tins destul de mult #n ultima vreme este minilaminorul SC 1RC1 S1( produsele reali!ate aici fiind din ce #n ce mai c"utate* /uncitorii care lucrea!" #n cadrul acestor firme sunt #n ma,oritate %"r%ai i sunt locuitori ai comunei Snagov* 0e viitor se #ntrevede posi%ilitatea e$tinderii acestor firme i #nglo%area lor #ntr.o !on" industrial" periferic" a oraului )ucureti* Supravieuirea acestor firme depinde i de e$istent" unor contracte avanta,oase cu firme puternice din domeniul respectiv( precum i e$istena unei cereri mari de produse industriale pe piaa rom2neasc" i nu numai*

5*<* Turismul 1ctivitatea economic" a comunei Snagov este impulsionat" de e$istena resurselor turistice* 0eisa,ul( respectiv ansam%lul creat de #ntinse p"duri( cum sunt Snagov i 9l"sia i
Pagina "# din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

lacul Snagov( %ioclimatul de c2mpie moderat termic datorit" microclimatului de p"dure( fondul cinegetic i piscicol crea!" condiiile optime pentru desf"urarea unei activit"i turistice recreative cerut" mai ales de locuitorii marelui ora din apropiere* 1ceasta nu este #ntotdeauna %enefic" mediului natural( dar este pentru prosperitatea locuitorilor comunei* De asemenea( la >> decem%rie 3;;< comuna Snagov a fost declarat" staiune climateric"( deci( oficial( aceasta repre!int" o !on" cu interes turistic deose%it* Spaiul verde( respectiv cel forestier( al c"rui valoare este du%lat" de pro$imitatea lacului Snagov( tre%uie organi!at funcional su% toate aspectele G num"rul de poteniali solicitani( accesi%ilitatea G respectiv drumurile moderni!ate i starea acestora( drumurile forestiere( dot"rile turistice G -oteluri( vile( restaurante( terenuri sportive etc* 6ucr"rile de amena,are se e$ecut" permanent #n funcie de gradul de solicitare* 1mena,"rile pentru diversificarea peisa,ului constau #n ameliorarea compo!iiei ar%oretului alc"tuit din esene de tei( carpen i ste,ar* +n aceast" !on" t"ierile copacilor sunt inter!ise( dar se impun lucr"rile de cur"ire i de #ngri,ire a copacilor( precum i asigurarea unei vi!i%ilit"i de minimum 344 m i a vetrelor pentru foc* +n aceste !one forestiere nu se o%ine o producie de lemn( ce #n mod normal ar fi de ?44.<44 m? lemnR-a( la 344 de ani* 0"durea Snagov se #ncadrea!" #n categoria p"durilor parc( situat" #n !ona periur%an" interioar" a )ucuretilor de p2n" la ?5 Im distan"( cu drumuri de acces( dot"ri edilitare pentru recreaie i odi-n" pentru diferite perioade de timp( unit"i de alimentaie pu%lic"* O noutate o constitue i amena,"rile pentru practicarea sporturilor( mai ales pentru c"l"rie( cross( tir i tenis* 0"durea Snagov este considerat" ca fiind o p"dure de agrement e$cepional" din punct de vedere al accesi%ilit"ii( al interesului turistic i tiinific( al distanei fa" de )ucureti i 0loieti( al st"rii drumurilor de acces( al peisa,ului natural #n care se afl" amena,"rile turistice* 'radul de solicitare al num"rului de poteniali vi!itatori este din ce #n ce mai mare pentru aceast" !on"( dei e$ist" mai multe !one forestiere cu potenial recreativ asem"n"tor #n c-iar imediata apropiere a acesteia* 1cest lucru se datorea!" i unei mentalit"i a populaiei #mp"m2ntenit" #nc" dinainte de anul 3;B;* 0rin acest fapt se e$ercit"( de c"tre locuitorii capitalei i ai oraului 0loieti( o presiune( asupra teritoriului( mai mare dec2t poate fi suportat"* 0otenialul ridicat recreativ i turistic este dat de comple$ul mediului natural alc"tuit de p"durea Snagov i ansam%lul lacustru Snagov* 1cest comple$ ofer" condiii speciale recreative G plim%"ri prin p"dure( pe malul lacului( plim%"ri cu %arca( pescuit( practicarea sporturilor( toate #n acelai cadru peisagistic deose%it*
Pagina "$ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0"durea parc( respectiv !ona de intereres turistic este alc"tuit" din !ona de recreere pasiv" situat" departe de c"ile de acces( deci de !gomot i poluare* 1ici( densitatea turitilor pe un -ectar este mult mai mic"* 1ceast" !on" este re!ervat" plim%"rilor #n aer li%er i de aceea sunt necesare anumite amena,"ri cum ar fi %"nci( ad"posturi pentru intemperii( poteci( panouri pentru orientare* Dona de recreere activ" i mi$t" se afl" situat" l2ng" drumurile de acces( #n anumite !one ale malului lacului i ale marginii p"durii* 1ici( presiunea uman" poate fi mai mare( de >4.54 turiti pe -ectar( pe !i* 1ceast" !on" mai !gomotoas" este dotat" cu pla,e( poieni pentru ,oac" i sporturi de familie :volei( %admington=* Dar aici sunt amena,ate i terenuri speciale de sport G de tenis( tir( cross( c"l"rie i %a!a sportiv" vec-e( unde se antrenea!" lotul oloimpic de caTac.canoe* Tot aici se afl" spaii de campare( dou" pensiuni turistice i numeroase vile turistice( -oteluri particulare &lamingo :foto nr* 3?= i ColidaT /agnum ( comple$ul turistic S*N*C*&*R*( cu spaii de ca!are i restaurant* 1lte spaii de ca!are sunt #nc" #n construcie* +n total e$ist" @A de unit"i de ca!are( care ofer" 5?< de locuri de ca!are( dintre care 5B #n -oteluri i <5B #n vile i pensiuni* E$ist" i un de%arcader care #n trecut deinea am%arcaiuni destinate curselor de agrement i care( #n pre!ent sunt de!afectate* Ta%"ra de elevi se afl" de asemenea #ntr.o stare nefuncional"* 1l"turi de aceste o%iective turistice naturale( care au fost amena,ate #n scopul e$ploat"rii turistice e$ist" i o serie de o%iective turistice antropice cu valoare istoric"( ar-itectural" i cultural"* Snagovul #mpletete #n mod armonios amintirea trecutului cu pre!entul i ad"postete monumente istorice i de art" de mare valoare* 0rintre acestea 0alatul Snagov i /"n"stirea 9lad Eepe sunt cele mai interesante din punct de vedere ar-itectural( dar i istoric* /u!eul( %i%liotecile i Casa de Cultur" repre!int" o%iective turistice interesante* De asemenea( %isericile din Ciofliceni( '-erm"neti :foto nr* 3<= i Snagov sunt cunoscute ca adev"rate opere de art" i l"cae de cult ce atrag numeroi credincioi* /"nastirea Snagov ae!at" c-iar pe o insul" a lacului Snagov este atestat" din anul 3<4B i este ref"cut" #ntre anii 353A i 35>3* 1cesta este un important centru de cultur"( aici funcion2nd tipografia #nfiinat" de domnitorul Constantin )r2ncoveanu( administrat" de c"rturarul 1ntim Ivireanul* 1ceast" m"n"stire( precum i cele din apropiere sunt vi!itate anual de ?44.<44444 de turiti rom2ni i str"ini* E$ist" o%iective turistice #n afara teritoriului administrativ al comunei Snagov( dar care fac parte din circuitele turistice ale !onei Snagov*
Pagina "9 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1stfel( #n sud.estul comunei se afl" /"n"stirea C"ld"ruani( atestat" documentar #ntre anii 3@?B i 3@?;( care ad"postete colecii de art" medieval" i picturi din perioada de tineree ale lui Nicolae 'rigorescu i Sc-itul )alamuci( pe malul lacului C"ld"ruani( precum i /"n"stirea din p"durea 'r"ditea( #n comuna /oara 9l"siei* Tot #n aceast" !on" se mai afl" i lacurile de acumulare Dridu i C"ld"ruani i lacurile )alta Neagr"( /oara 9l"siei ( Eig"neti i )"lteni i p"durile de agrement 'ruiu( C"ld"ruani( )alta Neagr" i 9l"sia* +n sudul comunei( #n comuna /ogooaia( se afl" 0alatul /ogooaia( #n stil )r2ncovenesc( atestat" #n anul 3A4>( iar %iseric" #n 3@BB* 0alatul Ftir%ei 9od" i parcul ce.l #ncon,oar"( #n )uftea datea!" din secolul al 8I8.lea* +n comuna )aloteti se afl" Comle$ul Sanatorial )aloteti pentru odi-n" i tratament* +n nord.vestul comunei( #n Ciolpani( se afl" /"n"stirea Ciolpani i p"durea de agrement Ciolpani( iar #n Scrovitea( 0alatul Scrovitea* 0opasul turistic Sineti este( i acesta( un loc agreat de turiti* 1rmoni!area perfect" dintre peisa,ul natural i amena,"rile turistice e$istente fac din comuna Snagov un loc ideal pentru petrecerea vacanelor( precum i a sf2riturilor de s"pt"m2n"* De asemenea( se preconi!ea!" c"( #n viitorul apropiat( o mare pondere din venitul total al comunei va fi asigurat de activit"ile turistice*

5*5* Transporturile Transporturile #n aceast" !on" sunt numeroase i asigur" accesul c"tre !onele cele mai populate dar nu numai :fig* <@ G Carta transporturilor G comuna Snagov=* 1stfel satul T2nc"%eti este traversat de la nord la sud de drumul naional DN3( acoperit cu asfalt( #ntr.o stare destul de %un"( cu o l"ime a carosa%ilului de 3@ m i o l"ime total" de 3B m :foto nr* 35=* Distana dintre )ucureti i T2nc"%eti( pe acest drum este de ?4 Im* 0e suprafaa comunei acest drum m"soar" apro$imativ 5 Im i este intersectat aproape perpendicular de drumul ,udeean 343) :foto nr* 3@=( care str"%ate comuna de vest la est i trece prin centrul T2nc"%etilor* 1cesta este acoperit tot de asfalt i are o l"ime a carosa%ilului de A m i o l"ime total" de ; m* acest drum trece prin toate cele cinci sate( fiind paralel cu malul lacului* 1stfel( satele sunt specifice !onei de c2mpie( de tip linear( sate drum ( de.a lungul unei v"i i al unui drum*

Pagina #% din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1lte drumuri asfaltate( ce asigur" lag"tura cu !onele forestiere i acvatice de recreere( se afl" #n nordul( sudul i sud.estul comunei* 1ceste drumuri asgur" accesul i spre comunele #nvecinateM 'ruiu( /oara 9l"siei( )aloteti( 0eri i Ciolpani* E$ist" i drumuri acoperite cu pietri( cu o l"ime a carosa%ilului de < m( ce fac leg"tura cu celelalte p"duri( drumuri forestiere G 9l"diceasca( 9l"sia( )"r%oi* +n interiorul p"durilor i a suprafeelor agricole se afl" poteci( drumuri nemoderni!ate( ce asigur" accesul pietonal c"tre diferite o%iective de interes local( turistice sau economice :fig <@ G Carta transporturilor G comuna Snagov=* 1ccesul pu%lic spre aceast" comun" este asigurat de mi,loacele de transport #n comun R*1*T*)*( ce au c2te dou" staii de oprire #n fiecare sat pe ruta auto%u!ului <44 i de cele speciale ale autog"rii &ilaret din )ucureti* Totui( datorit" ae!"rii lineare a satelor( distana dintre acestea este destul de mare* C"ile ferate asigur" leg"tura #ntre )ucureti i Snagov( prin trenurile personale pe ruta gara )ucureti Nord G -alta Snagov Sat G -alta Snagov 0la,e* 1ceast" legur" este posi%il"( #n pre!ent( numai #n se!onul de var"( turistic( respectiv #ntre lunile iunie i septem%rie* +n afara acestei perioade nu e$ist" flu$ turistic i datorit" creterii ratei oma,ului nu mai e$ist" nici navetiti( dec2t foarte puini( ce utili!ea!" automo%ilele personale* De asemenea( e$ist" i alte tipuri de transport( i anume cel fluviatil de agrement* E$ist" un de%arcader pe malul lacului Snagov( la 0acea( care( #n trecut deinea am%arcaiuni destinate plim%"rilor pe lac( dar care( #n pre!ent sunt de!afectate* +ntreprin!"tori particulari pot oferi turitilor astfel de plim%"ri cu %arca sau c-iar Ta-turi* 1e!"rile i transporturile repre!int" un factor determinant #n evoluia unei societ"i( reflect2nd( #n acelai timp gradul de de!voltare i personalitatea societ"ii respective*

@* INTRODUCERE +N C1D1STRU6 &ORESTIER

Cadastrul forestier este un su%sistem al cadastrului general( de eviden" i inventariere sistematic" a %unurilor imo%ile din fondul forestier national( su% aspect te-nic i economic( cu respectarea normelor te-nice ela%orate de Oficiul Naional de Cadastru( 'eode!ie i Cartografie i a datelor de %a!" din cadastrul general( privind suprafaa( categoria de folosin" i proprietarul*

Pagina #1 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Componenta te-nic" const" #n determinarea po!iiei( configuraiei i m"rimii suprafeelor terenurilor pe destinaii( categorii de folosin" i pe proprietari( precum i parametrii construciilor( numai pe %a!" de m"sur"tori* Componenta economic" const" #n determinarea valorii economice a %unurilor imo%ile( pe %a!a reali!"rii componentei te-nice( respectiv sta%ilirea destinaiei( categoriilor de folosin" a parcelelor i a altor elemente* Componenta ,uridic" const" #n identificarea proprietarului pe %a!a actului de proprietate i prin pu%licitatea imo%iliar"* +n cadrul lucr"rilor de introducere a cadastrului forestier sunt e$ecutate lucr"ri geode!ice( topografice( fotogrammetrice de teledetecie( cartografice i altele( de c"tre persoane fi!ice i ,uridice autori!ate de Oficiul Naional de Cadastru( 'eode!ie i Cartografie( pe %a!a articolului < din 6egea cadastrului i pu%licit"ii imo%iliare nr* AR3;;@ * 1ceast" lege desemnea!" ca organi!atori ai cadastrului fondului forestier( /inisterul 1pelor( 0"durilor i 0roteciei /ediului i Regia Naional" a 0"durilor* 1l"turi de aceast" lege( cadastrul fondului forestier mai este reglementat de 6egea nr* 3BR3;;3 a fondului funciar ( de 6egea nr* >@R3;;@ G Codul silvic ( de Cot"r2rea 'uvernului nr* 34?BR3;;@ privind organi!area i funcionarea Oficiului Naional de Cadastru( 'eode!ie i Cartografie ( de Norme te-nice pentru introducerea cadastrului general ( de 6egea nr* 3R>444 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i a celor forestiere( solicitate potrivit prevederilor 6egii fondului funciar nr* 3BR3;;3( repu%licat"( i a 6egii nr* 3@;R3;;A i de Cot"r2rea 'uvernului nr* 3B4R>444 pentru modificarea i completarea Regulamentului privind procedura de constituire( atri%uiile i funcionarea comisiilor pentru sta%ilirea dreptului la proprietate privat" asupra terenurilor i modului de atri%uire a titlurilor de proprietate( precum i punerea #n posesie a proprietarilor( apro%at prin Cot"r2rea 'uvernului nr* 3?3R3;;3 * 1stfel( conform 6egii nr >@R3;;@( p"durile( terenurile destinate #mp"duririi( cele care servesc nevoilor de cultur"( producie sau administraie silvic"( ia!urile( al%iile p2raielor( precum i terenurile neproductive( incluse #n amena,amentele silvice constituie( indiferent de natura dreptului de proprietate( fondul forestier naional* 1cesta este( dup" ca!( proprietate pu%lic" sau privat" i constituie %un de interes naional* 0"durile sunt terenurile acoperite cu vegetaie forestier" cu o suprafa" mai mare de 4(>5 -a( cuprinse #n fondul forestier naional* E$ist"( #ns"( i alte terenuri cuprinse #n fondul forestier naional( cum ar fi terenurile #n curs de regenerare( terenurile degradate i poienile sta%ilite prin amena,amentele silvice s" fie #mp"durite( pepinierele( solariile( planta,ele( culturile de r"c-it" i cele cu ar%uti ornamentali
Pagina #2 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

i fructiferi( terenurile destinate asigur"rii -ranei v2natului i animalelor din dotarea unit"ilor silvice( terenurile date #n folosin" temporar" personalului silvic i terenurile ocupate de construcii( drumuri i c"i ferate forestiere( fa!anerii( p"str"v"rii( cresc"torii de animale( dot"ri te-nice specifice sectorului forestier* Titlul de proprietate a statului asupra terenurilor din fondul forestier are ca %a!" amena,amentul silvic* 0arcela este acea poriune de teren component" a unui %un imo%il situat #ntr.un teritoriu administrativ( av2nd o singur" categorie de folosin" i aparin2nd unui singur proprietar sau mai multor #n indivi!iune* 1ceasta poate avea sau nu construcii pe suprafaa ei i poate cuprinde mai multe parcele sau su%parcele amena,istice* 0arcela cadastral" din care face parte o unitate amena,istic" va fi menionat" la descrierea unit"ii amena,istice respective* Corespondena dintre parcela cadastral" i structurile cadastrale forestiere( pentru p"durile proprietate de stat( cum este i p"durea Snagov din comuna Snagov( va fi inut" la !i #n Registrul cadastral forestier al parcelelor :i #n %a!ele de date computeri!ate ale cadastrului forestier= care se p"strea!" de c"tre Inspectoratele Silvice Teritoriale i de c"tre Direciile silvice* 1ceste date se centrali!ea!" de c"tre serviciul a%ilitat din cadrul /inisterului 1pelor( 0"durilor i 0roteciei /ediului* 1ceste date se pun la dispo!iia organelor r"spun!"toare de evidena cadastrului general i pu%licitate imo%iliar" G ONC'C( OHC'C Fi ,udec"torii* 0arcela amena,istic" este o divi!iune cu caracter permanent a fondului forestier care servete ca unitate de organi!are teritorial" a acestuia( %ine delimitat" prin forme de relief ale terenului :v"i( culmi= sau prin linii artificiale cu caracter permanent :drumuri( c"i ferate( linii desc-ise=* 1ceasta poate fi sau nu divi!at" #n su%parcele* Su%parcela amena,istic"( omogen" din punct de vedere staional( %iometric( funcional i al folosinei i care reclam" aceleai m"suri de gospod"rire silvic" pe #ntreaga ei suprafa"* Su%divi!iunile fiscale ale parcelei sunt poriuni cu aceeai clasificare calitativ"* Clasificarea calitativ" este necesar" pentru furni!area c"tre organele /inisterului &inanelor a evidenelor necesare impunerii contri%ua%ililor* +n cadastrul forestier su%divi!iunile fiscale ale parcelei( pentru terenurile cu folosina p"dure( sunt unit"ile amena,istice* 1mena,amentul silvic furni!ea!" ma,oritatea informaiilor privind fondul forestier naional* Completarea informaiilor necesare cadastrului forestier se reali!ea!" prin urm"toarele operaiuniM delimitarea cadastral" a fondului forestier( delimitarea unit"ilor teritoriale i a propriet"ilor din cadrul fondului forestier( identificarea i delimitarea parcelelor cadastrale*

Pagina # din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

)a!a cartografic" este repre!entat" de planurile topografice la scara 3 M 5444 :sistem de proiecie Stereografic 3;A4 i sistem de cote cu plan de referin" /area Neagr"=* 1colo unde nu e$ist" %a!" cartografic" 3 M 5444 se vor folosi planuri topografice 3 M 34444 urm2nd ca( #n mod o%ligatoriu( la urm"toarea reamena,are s" se treac" la utili!area planurilor topografice la scara 3 M 5444* 0entru introducerea cadastrului forestier #n comuna Snagov se va utili!a planul topografic( la scara 3 M 5444( 6.?5.33?.C.d.3.III* 0e planurile topografice sunt transpuse limitele amena,isticeM limite de ocol silvic :O*S*=( de unitate de producie :U*0*=( de parcele i su%parcele( precum i alte elemente necesare amena,amentului silvic i limitele cadastrului general* Cadastrul forestier se va actuali!a odat" cu lucr"rile de amena,are sau atunci c2nd este solicitat acest lucru #n mod special G #n ca! de litigii( reconstituirea dreptului de proprietate etc* Delimitarea cadastral" se efectuea!" dup" limitele corespun!"toare cadastrului general i cele specifice cadastrului forestier* 1stfel( e$ist" delimit"ri #ntre cadastrul forestier i alte cadastre de specialitate i delimit"ri #n cadrul fondului forestier :limite #ntre unit"ile administrativ teritoriale i limita de proprietate=* 1ceste limte se trasea!" de comisii autori!ate( conform Normelor te-nice pentru introducerea cadastrului general ( 6egii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i a celor forestiere ( solicitate potrivit prevederilor 6egii fondului funciar nr* 3BR3;;3 ( repu%licat"( a 6egii nr* 3@;R3;;A i a Cot"r2rii 'uvernului nr* 3B4R>444 pentru modificarea i completarea Regulamentului privind procedura de constituire( atri%uiile i funcionarea comisiilor pentru sta%ilirea dreptului la proprietate privat" asupra terenurilor i modului de atri%uire a titlurilor de proprietate( precum i punerea #n posesie a proprietarilor ( apro%at prin Cot"r2rea 'uvernului nr* 3?3R3;;3 * 6imitele specifice cadastrului forestier sunt trasate #n cadrul lucr"rilor de amena,are a p"durilor i sunt repre!entate de limita de parcel" i limita de su%parcel"* +n ca!ul #n care planurile cadastrale vor fi transpuse sau lucrate direct #n form" digital" se vor respecta prevederile Normelor te-nice de reali!are a %a!elor de date 'IS #n silvicultur" * De asemenea( sistemele #n care se vor reali!a %a!ele de date 'IS vor fi toatal compati%ile cu cele ale cadastrului general i vor fi o%ligatoriu sisteme 'IS dedicate i #n nici un ca! sisteme care le emulea!"( cum sunt sistemele pentru proiectare asistat" :C1D=* 6ucr"rile geode!ice( cartografice( topografice i fotogrammetrice vor fi( de asemenea(

Pagina #4 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

e$ecutate conform normelor te-nice pentru introducerea cadastrului general i a altor reglement"ri sau norme ela%orate de O*N*C*'*C* Delimitarea cadastral" a fondului forestier se organi!ea!" ca lucrare de %a!" prin care se identific"( se m"soar" la teren( se materiali!ea!" i se oficiali!ea!" limitele dintre fondul forestier i suprafeele vecine( aparin2nd altor cadastre de specialitate* Identificarea terenurilor care constituie fondul forestier naional se face pe %a!a amena,amentelor silvice e$istente la data adopt"rii Codului silvic :6egea nr* >@R3;;@=* 6imita fondului forestier naional este cea figurat" pe planurile topografice de %a!" la scara 3 M 5444 sau 3 M 34444 i va fi materiali!at" #n teren iar coordonatele vor fi determinate conform metodologiei O*N*C*'*C* Delimitarea va fi reali!at" #n mai multe etapeM Se convoac" o comisie pentru sta%ilirea limitelor fondului forestier* 1ceasta va fi alc"tuit" din delegatul Inspectoratului Silvic Teritorial( care i convoac" comisia i este preedintele acesteia( delegatul Direciei Silvice de care aparine !ona respectiv"( eful ocolului silvic( primarul i secretarul prim"riei teritoriului administrativ prin care trece limita fondului forestier( delegatul Oficiului Hudeean de Cadastru( 'eode!ie i Cartografie( proprietarii suprafeelor de teren proprietate privat" #nvecinate cu limita fondului forestier( repre!entanii instituiilor de stat ale c"ror terenuri au limit" comun" cu fondul forestier( repre!entantul Direciei generale de ur%anism i amena,area teritoriului( #n ca!ul #n care fondul forestier se delimitea!" de teritoriu intravilan i repre!entantul autori!at al e$ecutantului lucr"rii de cadastru* 1ceast" comisie necesit" apro%area /inisterului 1pelor( 0"durilor i 0roteciei /ediului i a 0refectului* Delegatul O*H*C*'*C* i eful ocolului silvic pun la dispo!iia comisiei documentele e$istente referitoare la ultima delimitare cadastral" pentru sta%ilirea preala%il" a concordanei #ntre documente i situaia real" din teren* Se parcurge traseul i se pic-etea!" locurile unde se vor instala %orne* +n situaia #n care apar ne#nelegeri privind traseul limitei fondului forestier #ntre mem%rii comisiei( pe sc-ema de delimitare se vor pre!enta am%ele variante( suprafaa de litigiu se va sta%ili pe %a!a documentelor de proprietate legale( iar #n procesul ver%al de delimitare se vor meniona argumentele p"rilor #n litigiu i se vor ane$a copii dup" documentele pre!entate* De asemenea( punctele de -otar se marc-ea!" #n am%ele variante( provi!oriu( cu st2lpi de lemn :6\344cm( ]\34cm=( vopsii #n al% i numerotai* Numerele se vor trece #n procesul ver%al( #mpreun" cu descrierea amplasamentului i cu menionarea c"rei p"ri #n litigiu aparine varianta respectiv" de trasare a -otarului* Dup" soluionarea litigiului( limita se reface i se materiali!ea!" definitiv*
Pagina #! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Se instalea!" %ornele* 0unctele de -otar vor fi amplasate o%ligatoriu la fr2ngerile traseului( la intersecia cu alte limite cadastrale i acolo unde asigur" vi!i%ilitate #ntre punctele de -otar atunci c2nd traseul este #n linie dreapt"* &iecare punct de -otar va primi un cod SIRUESRNR( unde SIRUES este codul teritoriului administrativ pe care este amplasat punctul de -otar( iar NR este un num"r care #ncepe cu 3 pentru fiecare teritoriu administrativ i nu se repet" #n cadrul aceluiai teritoriu administrativ* /ateriali!area limitei fondului forestier se va efectua prin %ornare cu %orne tipi!ate( din lemn( ae!ate #n punctele de -otar sta%ilite de comisia de delimitare i #ncon,urate cu movile de p"m2nt sau piatr" #nt"rite cu #mpletituri de r"c-it" sau plas" de s2rm"* 0e %orn" este #nscris num"rul punctului de -otar* +n ca!ul #n care punctul de -otar se afl" situat #n locuri improprii %orn"rii :mlatini( ape( cariere= sau supuse degrad"rii( %orna se va amplasa #n apropierea punctului respectiv( ca %orn" martor( av2nd scrise orientarea i distana p2n" la punctul de -otar( precum i num"rul punctului de -otar* /ateriali!area punctelor de -otar prin %orne se efectuea!" de c"tre e$ecutantul lucr"rii de cadastru* 0entru a se putea reconstitui punctele de -otar( #n ca!ul dispariiei %ornelor sau a sc-im%"rii a%u!ive a amplasamentului( su% acestea se vor #ngropa materiale nedegrada%ile( cum ar fi c"r%une( cio%uri( fragmente de igl" sau c"r"mid"* /aterialele folosite vor fi specificate #n procesul ver%al de delimitare* 6imita fondului forestier se poate materiali!a i prin anuri cu l"imea de 344cm i ad2ncimea de 54cm( acolo unde este posi%il G !one de c2mpie i deal* 0"m2ntul re!ultat #n urma s"p"rii anului va forma un val spre interiorul fondului forestier* De asemenea( anul va fi #n interiorul fondului forestier* Se e$ecut" operaiunile necesare pentru determinarea coordonatelor punctelor de -otar* Dac" linia de -otar este i linie de frontier" a "rii( coordonatele punctelor de -otar se preiau( #n mod o%ligatoriu( de la Institutul de 'eode!ie( &otogrammetrie( Cartografie i Cadastru* Coordonatele punctelor de -otar se vor determina cu preci!ia prev"!ut" de Normele te-nice pentru introducerea cadastrului general ( respectiv ^34cm #n intravilan( iar #n e$travilan ^>4cm #n !one de es( ^?4 cm #n !one colinare i ^54cm #n !one de munte* Coordonatele determinate vor fi furni!ate O*N*C*'*C* su% form" de liste pe -2rtie i pe suport compati%il cu computerul :magnetic sau optic= #n format 1SCII* Se e$ecut" planurile cadastrale i -"rile* 0lanul topografic amena,istic constituie %a!a cartografic" a cadastrului forestier* Semnele convenionale pentru repre!entarea cartografic" a limitelor cadastrale vor fi sta%ilite ulterior* Se #ntocmesc actele de confirmare a limitelor cu acordul mem%rilor comisiei*

Pagina #" din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Se #ntocmete dosarul pentru delimitarea limitelor fondului forestier i marcare cadastral" a acestora* 1cest dosar conine urm"toarele documenteM sc-ia general" a -otarului fondului forestier( sc-iele segmentelor de limit" a fondului forestier cuprinse #ntre dou" puncte de trei sau mai multe -otare cu acordul i semn"turile mem%rilor comisiei de delimitare( sc-iele de repera, ale tuturor punctelor materiali!ate( descrierile topografice ale tuturor punctelor materiali!ate i inventarul coordonatelor pentru toate punctele de -otar( inventarul de coordonate pe suport compati%il cu te-nica de calcul automat* Dac" m"sur"torile se e$ecut" cu te-nic" topo.geode!ic" clasic" :alta dec2t mi,loacele '0S=( se vor ane$e dosarului de delimitare cadastral" i sc-ia m"sur"torilor efectuate G sc-ia vi!elor( fiiere 1SCII( pe suport compati%il cu te-nica de calcul automat cu datele re!ultate din m"sur"torile de teren G denumirea( num"rul punctului de staie( numerele punctelor vi!ate( direcii m"surate( distane m"surate i procesul ver%al de delimitare cu descrierea tronsoanelor de -otar corespun!"toare fiec"rui teritoriu vecin( cu acordul i semn"turile mem%rilor comisiei de delimitare* &iecare mem%ru al comisiei va deine o copie a acestui proces ver%al* Delimitarea suprafeelor #n cadrul fondului forestier Delimitarea cadastral" a teritoriilor administrative face o%iectul lucr"rilor de cadastru general i se reali!ea!" de c"tre organele a%ilitate :OHC'C= ale ONC'C conform Normelor te-nice pentru introducerea cadastrului general * Coordonatele segmentelor acestor limite care trec prin fondul forestier vor fi repre!entate pe planurile topografice amena,istice* )ornele amplasate pentru delimitarea teritoriilor administrative #n cadrul fondului forestier naional vor fi evideniate prin marcarea ar%orilor celor mai apropiai cu vopsea gal%en" :%en!i de 34 cm la #n"limea de 354 cm de la sol* 0e %anda gal%en" va fi trasat" cu vopsea roie o s"geat" care s" indice po!iia %ornei i va fi #nscris" distana #n metri p2n" la aceasta* /arca,ul va fi amplasat astfel #nc2t s" asigure vi!i%ilitatea din toate direciile* Delimitarea cadastral" #ntre propriet"i se efectuea!" cu oca!ia punerii #n posesie a proprietarilor #n condiiile prev"!ute de actele normativeM 6egea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i a celor forestiere( solicitate potrivit prevederilor 6egii fondului funciar nr* 3BR3;;3( repu%licat"( i a 6egii nr* 3@;R3;;A( nr* 3R>444 ( Cot"r2rea 'uvernului nr* 3B4R>444 pentru modificarea i completarea Regulamentului privind procedura de constituire( atri%uiile i funcionarea comisiilor pentru sta%ilirea dreptului la proprietate privat" asupra terenurilor i modului de atri%uire a titlurilor de proprietate( precum i punerea #n posesie a proprietarilor( apro%at prin Cot"r2rea 'uvernului nr* 3?3R3;;3 * Coordonatele limitelor de proprietate se vor solicita de la OHC'C
Pagina ## din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

i vor fi utili!ate pentru transpunerea pe planurile topografice amena,istice a acestor limite* De asemenea vor fi solicitate numerele cadastrale ale proprit"ilor i proprietarii* Semnele de -otar se #ntrein #n stare %un" de c"tre ocolul silvic( c-iar dac" teritoriul vecin este proprietate particular"* +n ca!ul #n care semnele de -otar se afl" #ntre propriet"i particulare aceast" sarcin" revine proprietarilor respectivi* Numerotarea cadastral" forestier"* 0entru parcela cadastral" forestier" se utili!ea!" sistemul de numerotare al cadastrului general* 0arcela( ca unitate cadastral" de %a!"( se individuali!ea!" prin num"rul cadastral( care asigur" leg"tura dintre planul cadastral( registrele cadastrale i #nregistr"rile din cartea funciar"* Num"rul cadastral al parcelei este unul dintre identificatorii de leg"tur" logic" #ntre %a!a de date grafice i %a!a de date alfanumerice #n sistemul informatic al cadastrului* Numerotarea cadastral" #ntr.un teritoriu administrativ se face conform Normelor te-nice pentru introducerea cadastrului general * Dac" la #nc-eierea numerot"rii se constat" omiterea unor parcele( acestea vor primi numere #n continuarea numerot"rii #n teritoriul administrativ respectiv* Dac" un %un imo%il :parcel"( p"ri dintr.o parcel" sau o construcie= #i sc-im%" proprietarul ( fiecare parte din aceasta va fi numerotat" cu un num"r cadastral nou( #n continuarea ultimului num"r atri%uit la ultima numerotare cadastral"* Un num"r cadastral vec-i nu se va atri%ui altei parcele ci va r"m2ne #nregistrat #n %a!a de date a cadastrului( la istoricul parcelei respective* Numerele cadastrale din vec-ile c"ri funciare vor fi #nregistrate( #n %a!a de date( la istoricul parcelei* Codul de identificare al unei parcele( la c"utarea #n %a!a de date a cadastrului general i a celui forestier este compus din codul SIRUT1( cod e$travilanRintravilan( num"r cadastral al parceleiRcorpului de proprietate* 0arcela cadastral" cu folosina p"dure este compus" din parcele i su%parcele amena,istice c"rora li se atri%uie identificatori conform Normelor te-nice pentru amena,area p"durilor * &iec"rei unit"i amena,istice i se va atri%ui un cod forestier naional G C&N G care va fi unic pe ar"* Codul forestier naional va fi po!iional( numeric i se va forma din urm"toarele coduri( #n aceast" ordineM Codul direciei silvice G > po!iii Codul O*S* :ocol silvic= G > po!iii Codul U*0* :unitate de producie= G > po!iii* Cifra roman" va #nlocuit" cu cifra ara%" corespun!"toare* Codul parcelei G ? po!iii Codul su%parcelei G > po!iii* 6itera va fi #nlocuit" cu cifra ara%" corespun!"toare*

Pagina #$ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n ca!ul sc-im%"rilor administrative( codul se va sc-im%a( dar codul vec-i se va p"stra #n %a!a de date a istoricului u*a*.ului* 0arcelele amena,istice vor avea codul forestier naional format din primele ; cifre* Dac" U*1*. ul va fi format de o parcel" amena,istic" :nesu%divi!at" #n su%parcele= atunci codul parcelei va fi 4* 0lanul cadastral forestier este planul topografic amena,istic pe care este repre!entat" i limitele cadastrului general* Dac" e$ist" un plan de amena,are digital( reali!at #n sistem 'IS( limitele cadastrale corespun!"toare cadastrului general vor constitui strat separat de tip poligon* 1ceste poligoane vor corespunde parcelelor( iar limitele vor fi copiate din stratele e$istente( #n ca!ul coincidenei lor( i se vor ad"uga limitele care nu e$istau la data reali!"rii planului amena,istic digital* +n %a!a de date digital" vor fi introduse codurile parcelelor cadastrale ca atri%ut de %a!"( apoi proprietarii( categoria de folosin" i teritoriul administrativ din care fac parte* 0lanul cadastral forestier este la scara 3 M 5444* Se pot folosi i planuri la scara 3 M 34444( dar va tre%ui s" se treac" la utili!area planurilor amena,istice la scara 3 M 5444 :fig* <; G 0"durea Snagov G 0lan cadastral=* Datele cadastrale forestiere se in #n registre speciale i fac leg"tura cu parcela cadastral" prin intermediul codului cadastral* Reali!area %a!elor de date cadastrale computeri!ate se poate face cu sisteme RD)/S :sisteme de gestionare a %a!elor de date relaionare= care pot genera %a!e de date direct conecta%ile :sau importa%ile= #n sistemul 'IS* +n ca!ul e$istenei planului cadastral forestier digital( aceste date vor fi coninute #n ta%elul de atri%ute al stratului cadastral :tema cadastral"=* Datele cadastrale conin #n mod o%ligatoriu elementele de cadastru general( respectiv suprafaa parcelei( proprietarul i categoria de folosin" i elementele de cadastru forestier* Elementele referitoare la terenurile acoperite de p"dure sunt suprafaa( compo!iia ar%oretelor pe specii( productivitatea ar%oretelor( %onitarea staiunii( categoria funcional" i accesi%ilitatea fa" de c"ile de transport* +n comuna Snagov suprafaa forestier" introdus" #n cadastrul forestier m"soar" <3@@ -a* Condiiile %io.pedo.climatice au fost deose%it de propice de!volt"rii vegetaiei forestiere* /ai mult( accesul la o p2n!" freatic" apropiat" de nivelul terenului i la o lunc" larg"( p"durea a putut evolua la suprafaa imens" ocupat" #ntre Carpai i )alcani* Dei !ona a fost defriat" aproape #n totalitate( aici #nc" se mai #ntind p"duri mari( #n care predomin" ste,arul( resturi ale vestiilor Codrii ai 9l"siei*
Pagina #9 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

&enomenul de defriare a cunoscut o amploare deose%it" mai ales #n primele ase decenii ale secolului al 8I8.lea( c2nd ar"turile s.au e$tins mereu #n detrimentul p"durii compacte* 1st"!i au r"mas doar p2lcuri i!olate* 1cest lucru se poate o%serva i din -"rile vec-i dinainte de aceast" perioad" i dup" aceast" perioad"M -arta austriac" din 3A;4( cea ruseasc" din 3B?4.3B?3 i cea austriac" din 3B5A* Desp"durirea !onei ste,arului din !ona comunei de ast"!i a Snagovului au dus la prefaceri ale peisa,ului mai mari dec2t #n toate perioadele anterioare* Teritoriul comunei Snagov se afl" #n cadrul su%!onei p"durii de ste,ari su%me!ofili. termofili din C2mpia 9l"siei( respectiv din C2mpia Snagovului* Elementele vegetaiei spontane sunt formate din ste,ar pedunculat #n asociaii pure sau amestecate i se afl" pe solurile %run.rocate( caracteristice( de fapt( su%!onei cerului i g2rniei* 9egetaia natural" forestier" este repre!entat"( #n general( de p2lcuri de p"duri de g2rni" :Wuercus rainetto= i de cer :Wuercus cerris=( ste,ar :Wuercus ro%ur=( ulm :Ulmus carpinifolia=( carpen :Carpinus %etulus=( arar t"t"resc :1cer tataricum=( salc2m :Ro%inia pseudacacia=( tei* Su%ar%oretul este format din corn :Cornus mas=( porum%ar :0runus spinosa=( lemn c2inesc :6Tgustrum arvense=( p"ducel :Crataegus monogTna=( m"ce :Rosa canina=* 0"durea Snagov conine esene de carpen i ulm #n N( cu #n"limi de 5 metri i diametre #ntre 4(34 i 4(>4 metri( foarte dei( la distane de 3.> metri* Sunt i p2lcuri de carpen mai rari* Spre E.NE( carpenul atinge i #n"limi de B i 34 metri( iar spre 9( #n"limi de >4 metri i diametre de apro$imativ 4(>5 metri* Distana medie #ntre copaci este de B metri* Ste,arul se g"sete #n partea de S a p"durii i m"soar" #n"limi de ?4 metri i diametre de 4(<5.4(55 metri* Distana #ntre copaci atinge @ metri* +n limita de S.E a p"durii se g"sesc specii de tei cu #n"limi de ?4 metri( diametre de 4(<5 metri i distanele dintre tei sunt de apro$imativ @ metri* E$ist" !one #n cadrul p"durii cu vegetaie ier%oas" i -igrofil" G muc-i i stuf* Spre S.E se afl" 9alea Coarnei( iar spre S.9 6acu Ursului* 1ici altitudinea scade la ;4 metri* 1ltitudinea ma$im" este de 344(5 metri i cea medie oscilea!" #ntre ;5 i ;A metri* 1ici se afl" %a!a sportiv"( camping( trand( ta%"ra de copii( 0arcu Snagov i Canu 9l"siei* 0roducia de lemn a acestor asociaii forestiere este destul de sc"!ut"( apro$imativ ?44 G <44 m?R-a( la 344 de ani* +n pre!ent aceste p"duri se afl" #n proprietatea # administrarea Regiei 1utonome a 0"durilor i 1pelor din Rom"nia* 02n" acum nu e$ist" proprietari particulari( persoane fi!ice sau ,uridice( astfel #ntreaga suprafa" forestier" de pe cuprinsul comunei Snagov aparine

Pagina $% din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Statului Rom2n* +n pre!ent( defriarea #n orice scopuri este ilegal"( efectu2ndu.se doar cur"irea p"durilor de esenele uscate* Ta%elul nr* 3; Coordonatele punctelor caracteristice ale parcelelor Nr* parcelei Coordonatele pc* 8 _ 5B;@54 ?5;<>4 5;44;> ?5;<>5 5;44A5 ?5B;?4 5B;@<4 ?5B;55 5;44;> ?5;<>5 5;45>> ?5;<?4 5;453A ?5;><4 5;44B5 ?5;>55 5;45>> ?5;<?4 5;4;54 ?5;<?5 5;4;<4 ?5;>>4 5;453A ?5;><4 5;44B5 ?5;>55 5;453A ?5;><4 5;4545 ?5B;<4 5;4<@4 ?5B;<4 5;4<@4 ?5B;35 5;44A5 ?5B;?4 5;453A ?5;><4 5;4;<4 ?5;>>4 5;4;?5 ?5;;44 5;4534 ?5B;35 Suprafaa parcelei :m>=

0D ?B

>34@35

0D 5<

AA@34

0D 5A

B@>>4

0D 5>

3?;?4>(5

0D 5;

AB355

Nr* parcelei

0D <B

0D <5

0D <>

Coordonatele pc* 8 _ 5;44A5 ?5B;?4 5;4;?5 ?5B;44 5;4;?4 ?5B5AA 5;43@4 ?5B@45 5;4354 ?5BA<5 5;44@5 ?5BA<4 5;44@4 ?5B@45 5;4;?4 ?5B5AA 5;4;>4 ?5B>55 5;4454 ?5B>;4 5;4454 ?5B>;4 5;4;>4 ?5B>55 5;4;35 ?5A;>4 5;44?A ?5A;54

Suprafaa parcelei :m>=

>@@@>5

>AA<34

>A;B35

Pagina $1 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0D BA

0D <3

0D BB

0D @A

0D @5

0D @> Nr* parcelei

0D >B

0D >?

0D >A

0D AA

5B;@34 ?5A;@4 5;4;35 ?5A;>4 5;4;45 ?5AA<4 5B;@44 ?5AA54 5B;@<4 ?5B;55 5;44A5 ?5B;?4 5;44?A ?5A;54 5B;@34 ?5A;@4 5;4;35 ?5A;>4 5;3@4A ?5AB;5 5;3@34 ?5AAA5 5;4;45 ?5AA<4 5;4;>4 ?5B>55 5;3?@4 ?5B><4 5;3?<5 ?5A;45 5;4;35 ?5A;>4 5;4;?4 ?5B5AA 5;3?A5 ?5B5@4 5;3?@4 ?5B><4 5;4;>4 ?5B>55 5;4;?5 ?5B;44 5;3?B4 ?5BBB5 5;3?A4 ?5B5@5 5;4;?4 ?5B5AA Coordonatele pc* 8 _ 5;4;<5 ?5B;;4 5;3334 ?5;3?5 5;3?;5 ?5;354 5;3?B4 ?5BBB5 5;4;?5 ?5B;44 5;4;54 ?5;<?5 5;35B5 ?5;<<5 5;35B5 ?5;?@5 5;35>5 ?5;?@5 5;35>5 ?5;>;5 5;35B5 ?5;>;5 5;35B@ ?5;3@4 5;3334 ?5;3?5 5;4;<5 ?5B;;4 5;3?;5 ?5;354 5;35B@ ?5;3@4 5;35;> ?5BBA5 5;3?B4 ?5BBB5 5;3?B4 ?5BBB5 5;35;> ?5BBA5 5;35;4 ?5B555 5;3?A4 ?5B5@5

>5<A>5

<>@>4A(5

34<A5A(5

3<5BA5

3<>><>(5

3<>?@5 Suprafaa parcelei :m>=

;A;54

3;5;@A(5

55<3>(5

@;3B4

Pagina $2 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5;3?A5 ?5B5@4 5;35;4 ?5B555 5;3@44 ?5B>A4 0D A; @B<BA(5 5;3<A4 ?5B>A4 5;3<A4 ?5B><4 5;3?@4 ?5B><4 5;3?@4 ?5B><4 5;3<A4 ?5B><4 5;3<A4 ?5B3;4 0D B> A;<>>(5 5;3@45 ?5B3;4 5;3@4A ?5AB;5 5;3?<5 ?5A;45 5;44@5 ?5BA<4 5;4354 ?5BA<5 1 <A 3>A>5 5;43@4 ?5B@45 5;44@4 ?5B@45 Nr* parcelei Coordonatele pc* Suprafaa parcelei :m>= 8 _ 5;3<A4 ?5B>A4 5;3@44 ?5B>A4 1 B4 34@44 5;3@45 ?5;3;4 5;3<A4 ?5B3;4 5;4<@4 ?5B;<4 5;4545 ?5B;<4 Cc 54 33BA(5 5;4534 ?5B;35 5;4<@4 ?5B;35 5;35B5 ?5;?@5 5;35>5 ?5;?@5 Cc >< <>44 5;35B5 ?5;>;5 5;35>5 ?5;>;5 5B;@54 ?5;<>4 5;35B5 ?5;<<5 TOT16 ?>;?A@> 5;3@34 ?5AAA5 5B;@44 ?5AA54 Elementele referitoare la terenurile care servesc nevoilor de cultur" :pepiniere( planta,e( colecii dendrologice= sunt repre!entate de suprafaa acestora( speciile utili!ate( %onitarea staiunii i accesi%ilitatea fa" de c"ile de transport* Datele despre terenurile care servesc nevoilor de productivitate silvic" sunt suprafaa( specii utili!ate( %onitarea staiunii( accesi%ilitatea pentru ar%uti fructiferi( suprafaa( speciile cultivate pentru v2nat( %onitarea staiunii pentru terenurile pentru -rana v2natului( suprafaa luciului de ap" pentru ape st"t"toare( suprafaa luciului de ap"( suprafaa construciilor i producia p"str"v"riei pentru p"str"v"rii( suprafaa cu voliere( a construciilor( producia pentru fa!anerii( suprafaa construciilor( producia de %l"nuri pentru cresc"toriile de animale cu %lan" fin"( suprafaa total" i cea a construciilor i producia de fructe de p"dure pentru

Pagina $ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

centrele de fructe de p"dure( suprafaa total" i cea a construciilor i producia de ciuperci pentru ciuperc"rii( suprafaa i producia de miere pentru secii i puncte apicole* Datele despre terenurile care servesc nevoilor de administraie forestier" se refer" la suprafaa total" i cea a construciilor( felul fundaiei( al pereilor( acoperiul i numerele de camere pentru construcii i curi( lungimea( l"imea( suprafaa i valoarea de inventar pentru c"ile ferate forestiere( lungimea( l"imea( suprafaa i felul suprastructurii pentru drumurile forestiere( lungimea( l"imea i suprafaa pentru liniile de pa!" contra incendiilor i pentru depo!itele forestiere( lungimea( l"imea i felul digului sau al canalului pentru diguri i canale* Datele referitoare la terenurile afectate #mp"duririi constau #n suprafa"( %onitarea staiunii( categoria funcional" i accesi%ilitatea* Datele despre terenurile neproductive se refer" la suprafaa st2nc"riilor( a%rupturilor( %olov"niurilor( pietriurilor( nisipurilor( r2pelor( ravenelor i a s"turilor cu crust"* Datele despre terenurile scoase temporar din fondul forestier i nereprimite se refer" la suprafaa( %onitarea staiunii( categoria funcional" i accesi%ilitate* Datele cadastrale forestiere se e$trag din amena,amentul silvic iRsau se culeg la teren atunci c2nd este necesar* Datele privind proprietatea se #nscriu pe %a!a titlurilor de proprietate* Evidena mic"rilor imo%ilelor ce fac o%iectul cadastrului forestier va fi inut" conform 6egii nr* >@R3;;@ G Codul silvic i a Ordinului /inisterului ?;B din 34 noiem%rie 3;;B *

A* E6E/ENTE 'ENER16E DE C1RTO'R1&IE

Necesitatea utili!"rii diferitelor produse grafice i cartografice 0rodusele cartografice re!ult" #n urma tuturor operaiunilor tiinifice i te-nice( care constau #n o%servaii directe sau consultarea unei documentaii* Cartografia a devenit o tiin" separat" de 'eografie( alc"tuit" din ramuri cum ar fi Cartografia matematic"( +ntocmirea -"rilor( Cartoreproducerea( Cartometria i Cartologia* 1ceste ramuri studia!" procedeele de repre!entare a suprafeei terestre cu a,utorul formulelor matematice( metodele de reali!are a originalului( de editare i multiplicare(instrumentele i m"sur"torile ce se pot efectua pe -"ri i planuri i istoricul acestei discipline*
Pagina $4 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n timp( s.au individuali!at cartografia topografic" sau general" i cea tematic" sau special"( din care fac parte cartografia fi!ico.geografic"( geologic" i economico.geografic"* 1cestea se #mpart la r2ndul lor #n mai multe ramuri* 1stfel( -"rile speciale social.economice cuprind -"ri ale populaiei( -"ri economice . ale repartiiei industriei( ale modului de utili!are al terenurilor( ale repartiiei resurselor( -"ri de sistemati!are( -"ri politico. administrative etc* 0rodusele cartografice sunt indispensa%ile #n studiul geografic( fi!ic sau economic( deoarece ofer" o cantitate mult mai mare de informaii( #ntr.un mod mult mai e$plicit* 0rin interpretarea -"rilor se #nelege identificarea semnelor convenionale i determinarea relaiilor dintre elementele de pe teren repre!entate aici* Interpretarea -"rilor presupune anali!a datelor generale despre -art"( cum ar fi titlul( teritoriul repre!entat( scara( proiecia utili!at"( destinaia etc*V anali!a coninutului -"rii* 1stfel( se studia!" elementele de altimetrie :relief( reea -idrografic"( vegetaie= i de planimetrie . reea de localit"i( reea de comunicaii i utili!area terenurilor* Studiul acestora se refer" la metodele de repre!entare . specifice fiec"rui element( semnele convenionale( culorile( alte date e$plicative aflate pe -art"* 0entru reelele de ae!"ri umane se vor urm"ri num"rul acestora( tipul( structura i te$tura( localitate cea mai important"( relaiile de interdependen" dintre localit"i i relief sau cadrul natural #n general( c"ile de comunicaii( reeaua -idrografic"( frecvena gospod"riilor i!olate i ali factori determinani ai localit"ilor* C"ile de comunicaii vor fi studiate din punctul de vedere al categoriilor( al datelor caracteristice ce se pot afla pe -art" sau deduce( al altor particularit"i . cum ar fi ram%lee( de%lee( poduri etc* De asemenea se vor face preci!"ri #n ceea ce privete categoriile de utili!are a terenurilor( accentuarea categoriei predominante i relaiile de interdependen" cu relieful* Important mai este i studiul e$ploat"rii resurselor naturale . tipul acestora( m"rimea( importana( relaia acestora cu centrele de prelucrare i felul transporturilor speciale* +n aceast" operaie de anali!" i interpretare a -"rii un rol foarte important #l deine legenda -"rii( care nu poate lipsi de pe nici o -art"* De asemenea o -art"( pentru a putea fi interpretat" tre%uie s" fie li!i%il" i redactat" conform normelor de cartografiere specifice -"rii respective( care are o anumit" scar"( tem"( destinaie etc* Orice -art"( #n timp( tre%uie ream%ulat"( #n funcie de sc-im%"rile produse pe teren . acestea fiind mult mai dese #n ca!ul unor -ari cu caracter uman i economic* /ai mult #n ca!ul -"rilor speciale umane i economice( ream%ularea periodic" permite i o monitori!are a evoluiei #n timp a diferiilor factori* A*>* /etode de #ntocmire a acestor produse cartografice #n aceast" lucrare
Pagina $! din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n lucrarea de fa" sunt pre!entate -"ri speciale( precum i planuri i alte produse cartografice . diagrame( grafice etc* 1cestea au fost reali!ate de pe o %a!" cartografic" original" cu a,utorul unor metode de repre!entare cartografice specifice( dup" anumite reguli* 1ceast" lucrare are un caracter geografic economic.uman( astfel c" metodele de #ntocmire pre!entate aici vor fi particulari!ate pentru a putea r"spunde cerinelor su%iectului cercetat* O prim" categorie foarte des utili!at" este repre!entat" de metodele statistice( din care fac parte diagrama( cartodiagrama i cartograma* Cu a,utorul acestor metode( procesele i fenomenele geografice sunt repre!entate grafic( acestea fiind mai des utili!ate #n cadrul ramurei umane i economice a geografiei* /etodele statistice redau anumii indicatori statistici ce pot fi comparai sau doar pre!entai i care nu sunt condiionai de amplasarea celorlalte elemente geografice* Diagramele sunt repre!ent"ri grafice ce ofer" posi%ilitatea compar"rii simultane a mai multor tipuri de date numerice comple$e din care vor re!ulta informaii greu de o%servat sau de descoperit prin mi,loace clasice* Diagramele pot fi construite cu sistemul de coordonate rectangulare sau polare( cu scar" grafic" aritmetic"( logaritmic"( pro%a%ilistic" sau com%inat"( fiecare fiind folosit" #n funcie de datele folosite i de scopul reali!"rii acesteia . ceea ce se dorete a fi determinat sau scos #n eviden"* 1stfel( a fos folosit" metoda diagramei #n coloane( ce se reali!ea!" cu a,utorul nui sistem de a$e _O8( pe ordonat" repre!ent2ndu.se scara repre!ent"rii( iar pe a%scis" %a!ele coloanelor care sunt egale* Coloanele pot fi una l2ng" alta sau distanate( #n acest ultim ca!( distanele tre%uie s" fie proporionale cu intervalele care le separ"* 1stfel s.au reali!at diagrama cu num"rul populaiei satelor din comuna Snagov la recens"m2ntul din A ianuarie 3;;> i diagrama comparativ" cu num"rul populaiei #n 3;;> i 3;;B* De asemenea au mai fost reali!ate diagramele populaiei pe grupe de se$e( dup" starea civil" i naionalit"i la A ianuarie 3;;>* Cronograma sau -istograma este utili!at" pentru repre!entarea dinamicii fenomenelor* 1ceasta este construit" pe %a!a sistemului de coordonate rectangulare* 0e a%scis" se trece timpul( respectiv perioada de referin"* 0unctele re!ultate #n urma ridic"rii perpendicularelor de pe a%scis" i ordonat" se unesc cu o linie ce arat" dinamica fenomenului* 1cestea pot fi simple( cum sunt -istogramele evoluiei sporului migratoriu #n comuna Snagov #ntre anii 3;@@ i 3;;>( a evoluiei sporului natural #ntre anii 3;@@ i 3;;> i a precipitaiilor i a temperaturilor medii lunare #n cursul unui an( sau corelate( cum sunt -istogramele evoluiei populaiei #ntre anii 3;@@ i 3;;>( la 3 ianuarie i respectiv 3 iulie( a c"s"toriilor i a

Pagina $" din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

divorurilor #ntre anii 3;@@ i 3;;>( a n"scuilor vii i a decedailor #ntre anii 3;@@ i 3;;> i a populaiei sosite i plecate #ntre anii 3;@@ i 3;;> #n comuna Snagov* Diagrama prin sectoare circulare poate pre!enta ponderea unui anumit fenomen sau element #n cadrul unui #ntreg repre!entat de un cerc sau de un disc* Cercul poate fi de o ra!" oarecare( iar sectoarele de cerc repre!int" ponderea elementelor componente* 0rin aceast" metod" s.au construit diagramele populaiei active pe ramuri ale economiei naionale #n anul 3;;B( a #nv""m2ntului #n anul 3;;B i a populaiei celor cinci sate din comuna Snagov din anul 3;;B* De asemenea aceast" metod" a fost repre!entativ" pentru reliefarea ponderii produciilor agricole i a suprafeelor agricole( precum i a ponderii animalelor i a produciei animaliere #n gospod"rii i ferme de stat #n anul 3;;B* 0iramida structural" este utili!at" pentru repre!entarea grafic" a distri%uiei populaiei pe grupe de v2rst" i pe se$e* 0iramida structural" este repre!entat"( de fapt( de dou" diagrame #n %en!i ae!ate fa" #n fa"( cu aceleai intervale pe a%scis"( respectiv pe ordonat"* 1stfel( #n partea st2ng" este repre!entat" populaia masculin"( iar #n partea dreapt" populaia feminin"* S.au reali!at piramide structurale pentru fiecare sat al comunei( cu valorile recens"m2tului de la A ianuarie 3;;> i pentru #ntreaga comun" cu valorile din anii 3;@@( 3;;> i 3;;B* C"rile cuprinse #n aceast" lucrare sunt e$ecutate manual i se afl" la scara 3M5444( cum ar fi planul cadastral forestier( la scara 3M3>544( cum ar fi -"rile vetrelor i tramelor stradale ale satelor comunei Snagov la scara 3M>5444( cum ar fi -arta densit"ii fragment"rii( -arta modului de utili!are a terenului i -arta organi!"rii i sistemati!"rii teritoriului comunei Snagov( la scara 3M344444 G -arta geologic"( -arta pedologic"( -arta administrativ" i cea a coordonatelor geografice* E$ist" i -"ri la scara 3M>44444 G -arta %a!inului -idrografic Snagov( la scara 3M3A54444 G -arta po!iiei geografice a C2mpiei 9l"sia #n cadrul C2mpiei Rom2ne* 1ceste -"ri au fost reali!ate prin diferite metode cartografice( sau mai precis cartografo.geografice( de o%icei corelate( ce se caracteri!ea!" prin aceea c" repre!entarea i amplasarea fenomenelor i proceselor se face #n mod geografic( cu e$actitate i #n funcie de o serie de factori fi!ico.geografici i economico.geografici* 1ceste metode sunt cea a semnelor convenionale( pre!ente pe toate -"rile( cea a arealelor i cea a fondului calitativ* 1stfel s.au folosit semne convenionale pentru redarea localit"ilor( a c"ilor de comunicaie( a reelei -idrogafice( a limitelor etc* Carta densit"ii fragment"rii a fost reali!at" prin metoda cartogramelor( care indic" gradul diferit al intensit"ii unui fenomen #ntr.o anumit" unitate teritorial" G respectiv 3 Im>*
Pagina $# din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/etoda arealelor a fost utili!at" pentru reali!area unor -"ri ca cea a coordonatelor geografice( unde este repre!entat arealul p"durilor i cea a po!iiei comunei #n cadrul ,udeului Ilfov* Repre!entativ" este -arta organi!"rii i sistemati!"rii teritoriului comunei Snagov* 1realul repre!int" o suprafa" #n care este r"sp2ndit continuu un fenomen sau un element geografic* 1ceast" metod" este com%inat" cu cea a semnelor convenionale* /etoda fondului calitativ a fost cea mai utili!at" metod" #n aceast" lucrare* 1stfel( s. au repre!entat( calitativ( fenomene i elemente geografice cu r"sp2dire continu"( dar neuniform"( #mpr"tiat"( #n cadrul unor anumite limite* &iecare suprafa" se colorea!" :metoda fondului colorat= sau se -aurea!" :metoda -aur"rii calitative= diferit* Fi aceast" metod" se poate com%ina cu cea a semnelor convenionale* Repre!entativ" pentru aceast" metod" este -arta modului de utili!are a terenurilor comunei Snagov( la scara 3M>5444( unde sunt reliefate terenurile acoperite de p"duri( de ape( de culturi agricole( c"i de comunicaie i terenuri destinate construciilor* Tot prin metoda fondului calitativ au fost reali!ate i -"rile geologic" i pedologica( dar i cea a po!iiei geografice a c2mpiei 9l"sia #n cadrul C2mpiei Rom2ne* 0entru reali!area acestor -"ri s.au folosit mai multe %a!e topografice( la scara 3M>5444 :-"rile cu nomenclatura 6.?5.33?.C.c( 6.?5.33?.C.d( 6.?5.3>5.1.a( 6.?5.3>5.1. %=( -arta administrativ" a ,udeului Ilfov la scara 3M344444( -arta geologic" la scara 3M>44444( -arta pedologic" la scara 3M>44444 precum i -"ri din 1tlasul 'eografic al Rom2niei G -arta unit"ilor de relief( la scara 3M3A54444 i -arta Rom2niei la scara 3M<444444* 1ceste produse grafice i cartografice au ca scop evidenierea i completarea informaiilor geografice pre!entate #n aceast" lucrare*

CONC6UDII

+n urma efectu"rii studiului geografic uman i economic asupra teritoriului comunei Snagov i a satelor acesteia s.a a,uns la diferite conclu!ii privind specificul geografic al unit"ii teritoriale* Teritoriul comunei Snagov se afl" situat( din punct de vedere fi!ico.geografic( #n partea de sud.est a Rom2niei( #n !ona central.estic" a unit"tii C2mpiei Rom2ne* /ai e$act( teritoriul comunei ocup" o parte a C2mpiei ta%ulare a 9l"siei :sau a Ciornulesei=( respectiv su%unitatea acesteia . c2mpia Snagovului*
Pagina $$ din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Comuna Snagov face parte( din punct de vedere administrativ( din ,udeul Ilfov* /ai e$act( comuna Snagov este una dintre cele mai nordice comune ale ,udeului Ilfov( situat" foarte aproape de limita sudic" a ,udeului 0ra-ova* Teritoriul se afl" #n !ona de influen" economic" a oraelor 0loieti i )ucureti* 6imitele administrative ale comunei sunt la nord limita nordic" a p"durii Snagov( la sud p2r2ul 9l"sia( afluent pe partea st2ng" a r2ului Cociovalitea( i el afluent al Ialomiei( la est limita estic" a p"durii 9l"sia( la nord.est lacul Snagov( la vest lacul Snagov i limita sudic" a p"durii Ciolpani i la nord.vest limita vestic" a p"durii Snagov* Delimitarea -otarelor comunei s.a f"cut #ntre anii 3;A4 i 3;A> i de atunci( indiferent de sc-im%"rile administrative petrecute #n interiorul ,udeului Ilfov( -otarele comunei nu au mai fost modificate* +ntre aceste limite comuna deine o suprafa" de BB Im>( adic" BB?5 -a* Dintre acetia( ?5 Im>( adic" ?544 -a repre!int" suprafaa agricol"( iar doar 3 Im >( adic" 344 -a repre!int" suprafaa intravilanului* Restul suprafeei este deinut de p"duri i lacul Snagov( acesta din urm" m"sur2nd A(B4 Im>( adic" AB4 -a* +ntreg teritoriul comunei este #ncon,urat de #ntindse p"duri de ste,ari( care au oferit de. a lungul timpului protecie at2t #mpotriva atacurilor otilor str"ine( c2t i a asperit"ilor naturii* 6acul( de asemenea a completat necesit"ile economice i spirituale ale populaiei* Teritoriul care corespunde ast"!i comunei Snagov repre!int" o suprafa" a c"rei gene!e const" #ntr.o succesiune de procese de acumulare #ntr.o !on" cu caracter su%sident( pe un fundament cretacic aparin2nd 0latformei /oesice :pre%alcanice=*0o!iia periglaciar" #n timpul Cuaternarului dovedete pre!ena loessului i ritmicitatea acestuia #n timpul sc-im%"rilor paleoclimatice* 92rsta nisipurilor de la %a!a depo!itelor loessoide corespunde perioadei /indel.Riss( #n 0leistocenul /ediu* Depo!itele loessoide( din care fac parte loessul propriu.!is i derivatele secundare ale acestuia( cum ar fi lutul loessoid( adic" le-mul acoper" toate poriunile interfluviale( inclusiv podul teraselor fluviatile cu grosimi #ntre 34 i >5 de metri* 0e acest suport geologic se afl" C2mpia 9l"siei( respectiv C2mpia Snagovului G #n partea de nord a acesteia( i teritoriul comunei Snagov* C2mpia Snagovului se #nf"iea!" cu un microrelief destul de variat( cu v"i cu ap" relativ mult"* 1ceast" ap" stagnea!" su% forma %"lilor i a lacurilor ce #mprumut" formele concave i conve$e ale malurilor sculptate de meandrele r2urilor* C2mpia Snagovului are altitudini cuprinse #ntre B4 i 344 de metri( iar v"ile ce o str"%at sunt orientate de la vest la est* 0e m"sura #naint"rii lor c"tre est( v"ile se ad2ncesc i luncile se transform" #n cuvete
Pagina $9 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

lacustre* 1ltitudinea ma$im" din cadrul comunei Snagov este de 345 metri( #n 9( spre comuna 0eri* 1ltitudinea medie oscilea!" #ntre ;4 i ;5 metri( iar cea minim" este de B5 metri( #n S( #n valea 02r2ului 9l"sia* 0anta este foarte mic"( nu dep"ete ?L* E$ist" dou" etape mari #n evoluia C2mpiei Snagovului( determinate de 0etru Cote( i anume G fa!a iniial" de reali!are a v"ilor mici( secundare( prin procesele de tasare :v"i de tip /aia= i fa!a secundar" #n care aceste v"i se leag" de reeaua -idrografic" ma,or"( respectiv Ialomia* Tot acum e$ist" procese de ero!iune influenate de mic"rile de su%siden"* 6imanul fluviatil Snagov are un caracter permanent( o suprafa" de A(B4 Im >( o lungime de 3? Im i o ad2ncime ma$im" de ; m :cea mai mare fa" de cele ale lacurilor din C2mpia Rom2n"= i s.a format prin colmatarea gurii de v"rsare a r2ului Snagov #n Ialomia datorit" profilului longitudinal al r2ului Snagov puin #nclinat* Clima p"strea!" caracteristicile generale ale climatului C2mpiei Rom2ne( caracteri!at printr.o larg" desf"urare a elementelor meteorologice . temperatur"( precipitaii( v2nturi . cu aceeai valoare* Sumele anuale ale radiaiei solare i mediile anuale de temperatur"M S34oS33o C . ating valori dintre cele mai ridicate din ar"* Temperatura ma$im" a%solut" #nregistrat" a fost de <4JC la Snagov( la data de >4 august 3;<5( iar temperatura minim" a%solut" #nregistrat" a fost de .?5JC la Snagov( la data de >5 ianuarie 3;<>* De asemenea( amplitudinile dintre se!onul rece i cel cald ating >>o.>@o* 0recipitaiile sunt mult mai sla%e dec2t #n restul "rii( ating2nd valori medii anuale de 554 de mm i o medie lunar" multianual" de <4.54 mmRlun"* Regimul eolian se caracteri!ea!" prin predominarea v2nturilor de nord.est( care repre!int" un procent de >3(@L din totalul v2nturilor* 9ite!ele v2nturilor ating valori( #n general( #ntre > i >(5 mRsec*( dar iarna criv"ul care %ate dinspre nord.est i est atinge vite!e de 3>5 ImRor"* Teritoriul comunei Snagov aparine regiunii fitogeografice macrone!o.mediteranean"( respectiv su%regiunii su%mediteraneene i se afl" #n provincia dacic"( respectiv su%provincia daco.moesic"* Teritoriul comunei Snagov corespunde( din punct de vedere teritorial( su%!onei p"durii de ste,ari su%me!ofili.termofili pre!ent" #n C2mpia 9l"siei( respectiv #n C2mpia Snagovului( stepei i silvostepei* Elementele vegetaiei spontane sunt formate din ste,ar pedunculat #n asociaii pure sau amestecate i se afl" pe soluri %run.rocate* +n aceast" !on" se #nregistrea!" o trecere de la cerno!iomuri levigate la soluri %run. rocate de p"dure( specifice ceretelor( g2rniei( frasinului i teiului* Cerno!iomurile levigate sunt specifice condiiilor climatice ce se g"sesc #n aceast" !on"( adic" precipitaii relativ sla%e( continentalism accentuat i evapotranspiraie accentuat"*

Pagina 9% din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+n conte$tul acestui cadru fi!ico.geografic( de.a lungul timpului( a evoluat o grupare specific" a populaiei( care ast"!i repre!int" locuitorii satelor comunei Snagov* Num"rul e$act de locuitori( la o anumit" dat"( se poate afla numai #n urma recens"mintelor* 6a recens"m2ntul din anul 3;?4 au fost oferite primele date referitoare e$clusiv la comun" i la satele acesteia i nu la regiune sau provincia istoric"* Comuna Snagov ad"postea un num"r de <>5A de persoane* +n anul 3;@@( la recens"m2nt( populaia comunei num"ra un total de 5A3@ persoane* De.a lungul timpului( datorit" factorilor sociali i naturali( populaia a evoluat de.a lungul unei cur%e sinusoidale( menin2ndu.se apro$imativ num"rul de locuitori* Dup" anul 3;;4 populaia #nregistrea!" o sc"dere vertiginoas" #ntr.un singur an( de la 5@4> locuitori la 53@? de locuitori* 1cest fapt s.a datorat legali!"rii #ntreruperilor de sarcin" i deci sc"derii natalit"ii* 1poi( p2n" #n anul 3;;>( populaia a crescut la fel de %rusc p2n" la 5@;B locuitori* Creterea a continuat i #n anii urm"tori p2n" #n 3;;B( dar mult mai #ncet( populaia a,ung2nd la un num"r de 5;4@ locuitori* Evoluiile indicatorilor geografici au modificat( mai ales dup" 3;;> valorile densit"ii totale a populaiei #n cadrul suprafeei totale a comunei* 1stfel( #n anul 3;@@ densitatea populaiei era de @<(A5 loc*RIm >( iar #n anul 3;;> de @A(33 loc*RIm >* +n anul 3;;B( valoarea densit"ii a sc"!ut destul de mult( a,ung2nd la @?(B4 loc*RIm >* Oricum( #n decursul timpului( valoarea densit"ii s.a meninut su% media valorii densit"ii naionale* De.a lungul timpului( respectiv din anul 3;@@ i p2n" #n 3;;>( indicele natalit"ii cunoate o evoluie sinusoidal" determinat" de diferiii factori socio.economici* 1stfel( #n anul 3;@@( natalitatea avea valoarea de 3?(BY( #n anul 3;A@( natalitatea avea valoarea de 3A(5<Y( iar #n 3;;>( natalitatea era de ;(>@Y* 9aloarea mortalit"ii s.a meninut( #n general( mai mic" dec2t cea a natalit"ii( indic2nd un spor natural po!itiv( dar( de.a lungul timpului a fost #n continu" cretere* 1stfel( la recens"m2ntul din anul 3;@@( mortalitatea avea valoarea de 5(;5Y( la cel din 3;A@( avea valoarea de ;(?>Y( iar la recens"m2ntul din anul 3;;>( avea valoarea de 3@(?BY* 6a recens"mintele din anii 3;@@( 3;A@ i 3;;>( sporul natural a avut o valoare de A(B5Y( apoi de B(>>Y( pentru ca apoi s" devin" negativ( #nregistr2nd o valoare de GA(3>Y* 0onderea populaiei plecate a #nregistrat( la recens"mintele din anii 3;@@( 3;A@ i 3;;>( valori de 3<(5>Y( 3A(AY i( respectiv de 3A(BY( iar ponderea celor sosii #n comun"( #n anii recens"mintelor G 3;@@( 3;A@ i 3;;> G a fost de 34(@AY( 3@(3>Y i( respectiv ?B(33Y*

Pagina 91 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1stfel( #n anul 3;@@( valoarea sporului migratoriu era de G?(B5Y( #n anul 3;A@( valoarea era de G3(5BY( iar #n anul 3;;>( valoarea sporului migratoriu a devenit po!itiv( datorit" persoanelor #ntoarse #n satele natale( #nregistr2nd valori de >4(?3Y* Structura populaiei pe grupe de v2rst" i se$e( #n cadrul comunei Snagov( evidenia!" o populaie cu simptome clare de #m%"tr2nire demografic" i preponderena num"rului femeilor fa" de num"rul %"r%ailor* De asemenea( #n cadrul comunei Snagov populaia de naionalitate rom2n" a repre!entat o pondere ma,oritar"( de peste ;5L #n toate perioadele istorice( c-iar ;;L #n 3;;>* De asemenea( populaia de religie ortodo$" corespunde celei de naionalitate rom2n"* 0opulaia activ" este un element important #n definirea profilului economic al unit"ii teritoriale studiate* Urm"rind ponderea populaiei active din totalul populaiei se o%serv" c"( aceasta atinge valoarea de 5BL din totalul populaiei comunei de 5A3@ locuitori #n anul 3;@@ i de doar ?BL #n anul 3;;> din totalul populaiei de 5@;B de locuitori* +n anul 3;;B( 5>L din populaia activ"( adic" <@3 de persoane( era ocupat" #n industria prelucr"toare( 33L . ;5 de persoane . era ocupat" #n agricultur"( la fel i #n comer* Restul populaiei era #mp"rit" astfelM BL . @; de persoane G #n #nv""m2nt( @L . 5? de persoane G #n transporturi( pot" i telecomunicaii( <L . ?> de persoane G #n administraia pu%lic"( 3L . ; persoane . #n industria energiei electrice( termoficare i ap" i 4(?L . < persoane . #n activit"i financiare* 1ceast" populaie s.a grupat pe teritoriul comunei( #n anumite !one compacte( unde i.au construit locuine i au format sate( respectiv vetre de ae!"ri* 6imanul fluviatil Snagov repre!int" a$ul ori!ontal al comunei( pe malurile c"ruia s.au de!voltat localit"ile* Comuna Snagov este alc"tuit" din cinci sate( ae!ate unul #n prelungirea celuilat( de.a lungul malului st2ng al lacului :singurul T2nc"%eti( #n cea mai mare parte pe malul drept= i de.o parte i de alta a drumului ,udeean* 6ocalit"ile rurale din cadrul comunei Snagov( respectiv T2nc"%eti( 9l"diceasca( Ciofliceni( '-erm"neti i Snagov au evoluat treptat spre stadiul de periur%an* O caracteristic" dominant" a localit"ilor de aici o constituie continuitatea locuirii acestui spaiu( fapt datorat #ndeose%i condiiilor fi!ico.geografice* Dispariia de pe -art" a satului 9l"diceasca pentru trei ani( #ntre 3;BA i 3;;4 s.a datorat factorilor politici i nu celor geografici* Satele comunei au o form" alungit"( fiind considerate( din punctul de vedere al formei( ca fiind sate lineare sau sate drum ( foarte adunate* Se detaea!" o te$tur" simpl"( neregulat"( linear" i o structur" morfologic" dat" de caracterul adunat al locuinelor* 1stfel(
Pagina 92 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

locuinele sunt construite pe o parte i pe alta a drumului( una l2ng" alta( pentru a c2tiga c2t mai mult teren agricol* Evoluia vetrei se face prin construirea caselor spre periferie #n continuarea celorlalte( fapt ce va duce( #n viitor( la o contopire a satelor* 6ocuinele sunt reali!ate din variate tipuri de materiale( at2t ieftine c2t i mai scumpe( dura%ile sau mai puin dura%ile* Cl"dirile sunt i foarte vec-i( dar un num"r mare de locuine datea!" dup" anul 3;;4* 1cestea din urm" pot avea un regim altitudinal mai mare* De asemenea( locuitorii tre%uiau s" produc" necesarul e$istenial #n cadrul moiei* +n timp( activitatea economic" a devenit o caracteristic" determinant" a unui grup de oameni* O mare parte din locuitorii comunei Snagov sunt ocupai #n agricultur" i silvicultur"( respectiv >5A de persoane( mult mai muli sunt implicai indirect #n aceast" ramur"* Condiiile climatice i #nsuirile solurilor %run.rocate de p"dure( precum i a cerno!iomurilor sunt prielnice pentru foarte multe plante de cultur"( at2t plante de c2mp( c2t i plante de nutre( legume( vi" de vie i pomi fructiferi* 0rincipalele plante cultivate sunt gr2ul de toamn" i porum%ul* Calit"ile de panificaie ale gr2ului sunt #ns" mai sla%e dec"t ale celui o%inut #n step" i silvostep"* Se cultiv"( de asemenea( or! de toamn" i de prim"var"( ov"!( sfecl" de !a-"r( care g"sete aici condiii favora%ile( floarea soarelui( tutun( c2nep"( in de ulei( rapi"( leguminoase pentru %oa%e :ma!"re( fasole( linte( soia=( cartofi( diferite plante fura,ere( cum ar fi sfecla de nutre( iar%" de sudan( trifoi( lucern"* Dintre pomii fructiferi( aici g"sesc condiii favora%ile caisul( piersicul( cireul( viinul( nucul( dudul( m"rul i p"rul* 0roduciile acestor culturi( pe suprafaa ara%il" de ?5?4 de -a( sunt de 3544 de tone de gr2u i secar"( 5444 tone de porum%( B44 tone de floarea soarelui i 544 de tone de legume( anual* Tipul de %a!" fura,er" din !onele de c2mpie este caracteri!at prin preponderena nutreurilor ver!i i #nsilo!ate( urmate de concentrate i de grupa paie.coceni( i #n proporie mai mic" de f2n* Dup" 3;;A se #nregistrea!" o sc"dere a efectivului de animale mai ales datorit" lipsei fura,elor* )ovinele num"r" apro$imativ @44 de capete( porcinele num"r" ?444 de capete( iar ovinele 3444 de capete( aparin2nd #n ma,oritate gospod"riilor particulare* 1nual( #n comuna Snagov se cresc apro$imativ >54444 de p"s"ri( #n special g"ini* 1cest efectiv de p"s"ri crescut #n gospod"riile individuale( dar i #n intreprinderile avicole de la T2nc"%eti i Snagov speciali!ate #n pui de #ngr"at i #n producia de ou"* &uncia preponderent" a comunei Snagov este cea agricol"( c-iar dac" cea mai mare parte a populaiei lucrea!" #n industrie* Industria( propriu.!is( este foarte sla% repre!entat" #n
Pagina 9 din 94

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

cadrul comunei* &irmele industriale repre!entative #n comuna Snagov suntM minilaminorul SC 1RC1 S1( fa%rica de componente electronice InterelectroniI SR6 i firmele de construcii SC /are$ SR6 i Serad Com SR6* O alt" funcie important" a comunei Snagov este cea turistic"* 0eisa,ul( respectiv ansam%lul creat de #ntinse p"duri( cum sunt Snagov i 9l"sia i lacul Snagov( %ioclimatul de c2mpie moderat termic datorit" microclimatului de p"dure( fondul cinegetic i piscicol crea!" condiiile optime pentru desf"urarea unei activit"i turistice recreative cerut" mai ales de locuitorii marelui ora din apropiere* De asemenea( la >> decem%rie 3;;< comuna Snagov a fost declarat" staiune climateric"( deci( oficial( aceasta repre!int" o !on" cu interes turistic deose%it* 1l"turi de aceste o%iective turistice naturale( care au fost amena,ate #n scopul e$ploat"rii turistice e$ist" i o serie de o%iective turistice antropice cu valoare istoric"( ar-itectural" i cultural"( cum ar fi 0alatul Snagov( /"n"stirea 9lad Eepe( cele trei %iserici( /"n"stirea Snagov( restaurante i mu!ee* 1ccesul #n aceste !one turistice este asigurat de numeroase tipuri de transporturi G rutiere i feroviare* 1stfel comuna Snagov este traversat" de la nord la sud de drumul naional DN3 i de la vest la est de drumul ,udeean 343)* De asemenea( alte drumuri comunale asigur" leg"tura cu comunele i satele #nvecinate* 0rin po!iia sa geografic"( comuna Snagov i #mpre,urimile acesteia favori!ea!" e$istena permanent" a unui %ioclimat favora%il organismului uman i a desf"ur"rii eficiente a activit"ilor economice( mai ales agricole i pre!int" interes pentru reconfortare i asigurarea odi-nei i refacerea capacit"ii de munc"*

Pagina 94 din 94