Sunteți pe pagina 1din 36

Acest manual realizeaza initierea in domeniul calculului tabelar, folosind aplicatia

Microsoft Excel 2013. Manualul este realizat in conformitate cu cea mai noua
versiune a programei ECDL pentru acest modul, respectiv Syllabus 5.0 respects
standardele de calitate impuse de ECDL ROMANIA.
Acest manual este utiI oricarei persoane care doreste sa obtina certificarea ECDL,
indiferent ca este angajat intr-o companie privata sau publica, ca este functionar
public, profesor sau este angajat in orice alt domeniu de activitate. Lectlile sunt
prezentate intr-un format atractiv permit atat utilizarea sa ca sup.ort.de. pentru
cursuri organizate la sala cu traineri profeslonlsti, cat pentru studlul individual .
Va dorim mult succes!
Editura Euroaptitudini
Lectla 1
Utilizarea aplicattet Excel
Microsoft Excel este un program care rnanlpuleaza date organizate matriceal in
Iinii coloane face parte din suita de programe Microsoft Office. Apllcatla
Microsoft Excel este foloslta in general pentru planificarea bugetelor lucrul cu date
financiare.
Noutatea majora oferlta de Microsoft Office 2013 consta in posibilitatea de
salvare a fisierelor in SkyDrive. SkyDrive este un serviciu de gazdulre online de flsiere,
Acesta permite utilizatorilor sa creeze sau sa editeze flslere Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint OneNote), PDF ODF direct lntr-un browser Web, sa Ie incarce,
sa Ie partajeze, sa Ie sincronizeze sl apoi sa Ie acceseze de pe calculator, telefon
mobil, tableta sau orice alt dispozitiv similar.
Faes
Recent docs
All photos
Shared
pes
Fisler Excel creat
in SkyDrive
Serviciul ofera un
spatlu de stocare
de 7 GB.
Flsierele salvate in SkyDrive sunt evidentlate local in Favorites in directorul
SkyDrive. Odata salvate din acest director, ele se slncronlzeaza automat cu
cele existente online.
8
Favourites
Desktop
Downloads
... SkyOrM
i. Recentplaces
9
Name
Bugetxlsx Fisler Excel creat
, in SkyDrive
1.1 Deschiderea inchiderea unei apli catf et Excel
1.2. Deschiderea inchiderea unui registru de calcul
Deschiderea a p li caj i e l
Deschiderea unui registru de calcul
H G
( ells Editing
. [
--_.----_.:::== =---
/ . AT
( hp b Oilrd ' .
A 0
Celuli3 ]
3
I3J 8 , . . + ; Book1 Eml ]
HOME INSERT PAGE LA fORMUL DATA RfVIEW VIEW L Registru de calcul
.>:. A % l'& CondltlonaI Formol ttl flg - :f\
t .l - ro
Past e ..... Font Ahgn men t Format T",ble"
.... .. . 9 Ce:IISt-(!t1....
11
Un registru de calcul este un flsier cu extens ia .xlsx in care va puteti stoca
datele, pe care apoi Ie puteti prelucra prin operatli diferite. Un registru de calcul
poate avea una sau mai multe foi de lucru.
Foaia de lucru este documentul elementar utilizat in Excel pentru prelucrarea
stocarea datelor. Ea apare numai in cadrul unui registru de calcul. Pentru fiecare
foaie dintr-un registru, Excel 0 etichetci deasupra barei de stare de la baza
ecranului. Foaia de lucru este configurata sub forma de grila cu randuri coloane.
Dreptunghiul format la lntersect ia unui rand cu 0 coloana este denumit celulci.
Un registru de calcul existent pe discul calculatorului sau pe un alt dispozitiv de
stocare a datelor, se poate deschide apasand butonul lll (Deschidere) existent in
Iista derulanta asociata butonu lui File
In ecranul Open (Deschidere) alegeti optiunea dorlta:
./ Recent Workbooks - deschide registre de calcul utilizate recent, afisate
in Iista din partes dreapta.
./ SkyDrive- deschide registre de calcul gazdulte in SkyDrive
./ Computer - deschide un registru de calcul localizat pe hard disk-ul
computerului
.Inecranul Start dati click pe pictograma
Ecranul Start poate fi afisat sl prin apasarea tastei Windows m
Tnchidereaaplicatiei Microsoft Excel 2013 se reallzeaza prin executarea unui click
pe butonul X din dreapta sus.
a alta varianta de inchidere a aplicatiei Word 0 constituie apasarea butonului
f3lI din coltul din stanga sus al ecranului alegerea optiunli Close (Tnchidere) .
Se observe ca apssarea tastelor Alt F4duce lainchiderea apllcatiel
10
inchiderea a p l l catf e l
apare imaginea
Pentru deschiderea aplicatlei Microsoft Excel 2013 se apeleaza meniul Start
indlcand cu rnouse-ul spre coltul din stanga jos al barei de apllcatii (taskbar) pana
Bookl . heel
'dlibBnes
B.flttu u
l'J, Ccmput<r
6lIo N""""
g ' Suget.>i "
Librenes
':;, Documents
JI Music
Prctures
VI/n os
OTganl1e .. Nat.' l oldet
I(! MicrosoftExcel ,.,
... t . Desktop
,_.
L. Dcsbop i !
]a Downlo.di
.. SkyDrrve
t-:.. Rff1t pteces
Iiiili--..................._-_...... Fereastra Open
(Deschidere)
Este fereastra de navigare prin structura de directoare (foldere), unde se
navigheaza pana la flsierul dorit. Deschiderea fisierului se realizeaza prin selectarea
lui $i apasarea butonului i Open Hsau printr-un dublu click stanga pe flsier.
Examene.xls
Desktop
Centre.xls
Desktop
C1ienti.xlsx
Desktop
model raport 2013.x15
c: rapoarte 2013
Recent Workbooks
+ Add a Place
Computer
u, ....
.,. SIcyDrive
i C0 Recent Workbooks
Open
Butonul Open
Daca doriti sa deschidetl un registru de calcul existent pe computerul dvs, veti
alege optiunea Computer. In partea dreapta a ecranului se va deschide 0 lista cu
cateva locatil sugerate. Daca flsierul dvs nu se gaseste In niciuna din aceste locatil,
apasati butonul Browse (Rastoire).
.. Computer
NJeMme:
Teols
.. .
?
Cancd
Book1- Excel
Inchiderea unui registru de calcul se poate face In mai multe moduri: cea mai
uzitata metoda este apasarea butonului Close X (Inchldere), existent pe bara de .
titlu a aplicatiei .
Fereastra Open (Deschidere) se deschide cu cornbinatia de taste Ctrl+O.
Tnchiderea registrului de calcul
I3D B ") ,., Bookl . Excel ? ffJ - X
o alta modalitate conSta In selectla comenzii . (Inchidere) din Iista asoclata
butonului File (Fisier).
Cornblnatia de taste Alt + F4 fnchide fereastra aplicatlei active. Se poate folosi
pentru aInchide orice aplicatie deschlsa actlva,
La Inchiderea registrului, programul Excel afiseaza 0 caseta de dialog, cerand
utilizatorului 0 confirmare privind salvarea modificarllor efectuate prin apasarea
butonului Save (Salvare). Operatia de salvare poate fi abandonata se poate reveni
In fereastra aplicatlei apasand butonul Cancel (Revocare).
Desktop
My Documents
2013
o rapoarte 2013
..J:::Butonul Browse J
fl"F-r
Browse
fg Comput er
Recent Folders
Recent Workbooks
+ Add a Place
.,. SIcyDrive
Open
12
13
Ribbon ("Panglica") ce contine butoane organizate In grupuri logice denumite
tab-uri (Home, Insert, etc)
fO l'lt
bara de formule ce permite aflsarea/editarea valorii sau formulei utilizate
lntr-o celula.
HOM' INSRT PAGF l AYQlfT fORMUl AS DATA RfVlfW
VI'"
Ralu<:.l(cmt,MltmcStu p
C.f;bn
,
A' A
=, -;;.:
-,
Ge.nerat PG3 formthng

L-

"
")11
s -% . t.J" FOlmdt ti T. bfe i!;'Od<tt
Ir '
s r y F :
v edIS')"", EJ Fonn<t
Sort & Fmd &
. '1 .
Ftftf:f" Sdtct -
..
A' Wantto saY, your chang es to ' Bugfi 'xlsx'1
, ..
In situatia In care, inainte de Inchiderea registrului, at i salvat ultimele modificari
efectuate, atunci programul Excel nu va mai afisa nicio fereastra,
1.3. Crearea unui registru de calcul nou
La pornirea apllcatlei Microsoft Office Excel 2013, este afisat un ecran ce prezlnta
o multitudine de sabloane pe care Ie putetl utiliza In crearea unui nou regist ru de
calcul.
Pentru a crea un nou registru de calcul gol executati click pe butonul Blank
workbook (Registru de calcul necompletat).
C7 t:
foaia de calcul
bara de stare - 0 zona orlzontala sltuata In partea inferioara a ferestrei, ce
furnizeaza inforrnatll despre starea curenta a ceea de vlzuallzatl In fereastra.
Bara deacces rapid
(QuickAccess Toolbar)
Se poate folosi cornbinatla de taste Ctrl+S.
Pentru a salva fisierul online, alegetl optlunea SkyDrive, iar pentru a salva flsierul
pe computer, alegeti optiunea Computer apasatl butonul Browse. In fereastra Save
Un registru de calcul nou creat este stocat temporar In memoria de lucru a
sistemul de calcul. Daca se Inchide computerul, registrul se va pierde. Pentru
stocarea permanents pe un dispozitiv de stocare (principalul dispozitiv fiind hard '
discul- discul intern), se procedeaza la salvarea registrului.
Se acceseaza meniul File se selecteaza comanda (Salvare) sau se
apasa butonul B existent In bara de acces rapid.
Enu,save ]
m8 ., . c+ - ;
_ HOME INSERT
1.4. Salvarea unui registru de cal cuI pe un dispozitiv
de stocare. Salvarea unui registru de ealeul cu alt
nume
p
A
l c=J
z
New
Un registru nou se mai poate crea apasand simultan tastele Ctrl+N.
In acest moment, pe ecranul monitorului apare interfata specifica acestui
program, ce cuprinde:
Sara de titlu - aflseaza numele registrului de calcul.
- Quick Access Toolbar (Sara de inst rument e de acces rapid) - locallzata In
coltul din stanga sus al ferestrei
mB ;
14 15
As (Salvare Cal se introduce un nume in carnpul File Name (Nume fisier), se alege un
director (folder) pentru stocare se apasa butonul I Save I(Salvare).

Dcs>top
J - '"
- 5kylJriv<
'ii. - pl><u
Directorul (folder) in care se
salveaza registrul
;"l.a:nr1e
A RWc. CcnsUnbn<s<u
"' CDmpu-..,

O' Bug<u:..
- rtf (rich text format = format de text lmbogatit) pentru registre care, pe Ifmga text,
pot stoca obiecte, forrnatari ale continutului, etc.
Salvarea unui registru de calcul In alt format se realizeaza In fereastra Save As
(Salvare Cal ce apare la apasarea butonului ..(Salvare Cal din meniul File
[Fisler}, Lista derulanta a carnpulul Save as type (Tip fisier] permite selectia
formatului dorit.
'-0
... 1
Lista derulanta
:.. IJb<>n<o
:3Oocum<nt>
.,;. .......,
Pic:tUfU
. Vodu>s
S-..
Aut:rn::rs: Raluu CoostM1timsc: u
os.ve Thumbnail
i "W- __
1.6. Comutarea In tre mai multe registre de cal cuI
deschise
Toate registrele de calcul deschise sunt reprezentate prin butoane in bara de .
activitatl, In mod implicit, Windows grupeaza automat registrele deschise lntr-un
singur buton pe bara de actlvltati, neetichetat. lndicand spre butonul din bara de
activltati, se deschid reprezentari miniaturale ale registrelor deschise, de unde se
selecteaza registrul dorit.
Dupa salvarea registrului de calcul, numele acestuia va fi aflsat automat In bara
de titlu a ferestrei Excel.
Pentru salvarea unei copii a registrului, cu alt nume, se apasa butonul _
(Salvare Cal din meniul File (Fisler). Se completeaza noul nume In carnpul File name
(Nume fisier), se alege un director (folder) pentru stocare se apass butonul Save.
1.5. Salvarea unui registru de calcul sub alt format
Formatul implicit utilizat pentru salvarea unui registru de calcul Excel 2013 este
xlsx. Litera x din extensie sernniflca faptul ca registrul salvat nu contlne
macrocomenzi, pe cand formatul xlsm confine macrocomenzi. 0 rnacrocomanda
reprezlnta 0 succesiune de comenzi instructiuni i'nregistrate sau programate cu
scopul autornatlzaril unor procese sarcini.
Pentru crearea sabloanelor se foloseste formatul xltx sau xltm. Un sablon este un
fisler pe baza carula se pot crea registre noi .
Pot f create registre pentru versiuni Excel 97-2003 prin selectia formatelor xis
xlt. Alte formate utile sunt:
- txt (plain text = text simplu) pentru registrele care stocheaza doar text care pot fi
deschise in alte aplicatll:
16
Taskbar (bara de
apllcatll)
17
Fisiere grupate in Taskbar
De asemenea, comutarea Intre mai mai multe registre deschise se
poate realiza cu ajutorul tab-ului View (Vizualizare), butonul Switch
Windows (Comutare ferestre). Din Iista asociata butonului se alege
registrul dorit.
- : -..',
r t&<.ro'i

Excel Help -
p
Daca nu doriti sa grupatl butoanele de pe bara de activltati, aceasta optiune se
poate dezactiva.
1. Executati click dreapta pe taskbar alegeti optiunea Properties (Proprletatl).
2. In fila Taskbar, din meniul Taskbar buttons (Butoane Taskbar), selectati Never
combine (Nu se cornbina niclodata) apoi apasatl OK pentru inchiderea ferestrei.

the lllskbo<'
;:] Autl>ollide the tosI<lw
oUsesmalltos\d)ac buttons
Taskbar location onsceeu
Ir_buttons:
Notificationarea:
BottrJm ... .. _ _ ._,_ >_ 4'_.
:-..-o:xrl>ne
! __ . :: r
Cuslonise. ..
Insert or remove cell corders on a worksheet
Art icle I Insert bo rders. and use predef ined border styles
to quickly add or remove a li ne border around cells
rows. or columns In f xcel.
Tn carnpul Search [Cautare] se tasteaza cuvintele cheie pentru care se doreste sa
fie gasite informatll se apasa butonul P sau tasta Enter. Rezultatele gaslte sunt
afisate sub forma unei liste de Iinkuri. Linkul conti nand infornatlile dorite se deschide
cu click stanga pe titlul acestuia.
1.8. Folosirea instrumentelor de panoramare (zoom)
f.pfJ.y
Tn acest caz, fiecare fereastra deschlsa va fi reprezentata in taskbar printr-un
buton separat. Pentru a comuta de la 0 fereastra la alta, executati un simplu click pe
butonul de pe bara de activitatt asociat ei.
Tastele Alt+Tab apasate simultan permit navigarea prin ferestrele deschise
selectia unei aplicatil,
1.7. Folosirea fun cti e i de ajutor (Help)
Un instrument utll in lucrul cu aplicatla Microsot Excel 2013 este functia de ajutor
(Help), ce ofera inforrnatil expllcatli despre comenzile optiunile aplicatiel. Se
poate apela prin apasarea butonului ? existent in partea din dreapta sus a ferestrei
de lucru sau prin apasarea tastei Fl.
18
a foaie de calcul poate fi marita pentru a vedea datele mai in detaliu sau poate fi
mlcsorata pentru a face poslblla vizualizarea unei parti mai mari din pagina.
Dimensiunea de vizualizare a paginii se rnodifica din tab-ul View (Vizualizare),
comanda Zoom (Panoramare) .
Sedeschide fereastra Zoom (Panoramare) se blfeaza optiunea dorita.
Magnification
0202*
@Uoo%l
0 15%
0 20%
Ol5%
ofit seteetlcn
o",u,lom: 100 %
L. .
Dupa rnarirea sau micsorarea vizuallzarii, se poate reveni la aspectul initial prin

t.rt
apasarea butonului 100%.
Butonul Zoom to Selection (Potrivire selectle) realizeaza panoramarea unei
anumite zone de celule astfet lncat aceasta sa ocupe toata pagina curent vlzuallzata,
19
o modalitate mult mai raplda de modificare a
dimensiunii de vizual izare consta In deplasarea
indicat orului aflat In bara de stare.
- -t---+ 100%
CMinimizareribbon
Show T.lbs
)1':. .... tal: ;'::'''' ,1, ' II , f
tab t o . 1)1;'\0. the
Modiflcarile efectuate asupra dimensiunii de vizualizare nu afecteaza
dimensiunea reala a paginii sau caracterelor.
1.9. Min imizarea i resealarea zonei eu instrumente
(Ribbon)
);> prin dublu click pe numele tab-ului dorit.
.,. prin cornbinatla de taste Ctrl Fl.
Reafisarea ribbon-ului se realizeaza prin repetarea operatlllor de mai sus.
Apllcatia Microsoft Excel 2013 ofera posibilitatea
particularlzarli barei de instrumente Quick Access Toolbar
(Sara de instrumente acces rapid) prin adaugarea sau
stergerea diverselor butoane. Apasarea butonului
situat In dreapta barei de instrumente acces rapid
deschide lista derulanta de comenzi disponibile. Tn dreptul
butoanelor deja existente In bara de instrumente apare un
semn de bifa '" Prin selectarea reselectarea
comenzilor se realizeaza afisarea respectiv eliminarea lor
din Iista.
In cazul In care comanda dorita nu se afla I n Iista
derulanta se selecteaza optiunea More Commands (Mai
multe comenzi).
In fereastra Excel Options [Optiuni Excel), cu ajutorul
butoanelor Add (Adaugare) Remove (Stergere) puteti .
adauga respectiv sterge butoane. De asemenea,
realizeaza reordonarea comenzilor din bara de acces rapid.
....
QUIck Print
Sort A"endlng
Sort Descending
Touch-Mouse Mode
Prmt Prev-ew and Pun t
IMo,e Command, ... I
Below th e Ribbon
.,J Redo
Spelling
.,J Unde
butoanele ' .. .
Open
r .,J Seve
t ma tl
I Cust omize Quick AccessToolbar
New
! . g
..
Sort& Fllld&
Fllt('/'
f ct'l. r.y

Detete
E; Forrmt
". oJ; '-o " r " / '
Name _
Manager r3Creat e fromSelection
Detrn ed Names
II
REVI EW VIEW
o
or
Genttal I'fE FCll mAtt ll\9
$ % '
. .. ::] CeHStyks-
' !11 A" AO
. .ll. .
fx
Insert AutoSum Recently FinancIal logical Text Date:& lookup & Math & More
Function Used Time'"' Reference '"' Trig Functions"
sunctrcn LIbrary
( Grupde bUtwne.J
Aplicatia Microsoft Excel 2013 contine 0 zona de lucru In partea de sus a ferestrei
apllcatlei, numita Ribbon [Pangllca). In cadrul el, instrumentele (butoanele) de lucru
sunt organizate In grupuri logice numite tab-uri.
Insert ]
INSERT PAGE LAYOUT FORMUlAS DATA REVIEW VIEW
Sanda de butoane (Ribbon) poate fi minimlzata sau chiar ascunsa, In scopul
maririi spatiului de lucru.
.. HOME
r------:=-=---:=--
.. HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW
Pentru aceasta, se utilizeaza una din metodele de mai jos:
.,. apasarea butonului rn localizat In partea din dreapta sus a ecranului
alegerea optlunii dorite.
20 21
2.1 I n t r o duce r ea date lor , textul u i intr - o cel ula
Tn cadrul aplicatiel Microsoft Excel, datele sunt organizate pe randuri -
identificate prin numere: 1, 2, 3 coloane - identificate prin Iitere: A, B, C.
Intr-o celula aveti posibilitatea sa lntroducetl numere, text, date calendaristice .
Valorile din celule pot fi introduse manual sau pot fi rezultate In urma evaluarii unei
formule. Prezenta unei formule lntr-o celula este Intotdeauna identlflcata de
caracterul = la Inceputul acesteia.
Datele sunt introduse prin actlonarea tastaturii. Va pozitionati pe celula dorita
cu ajutorul tastaturii lntroducetl datele. Atunci cand ati terminat de introdus datele,
apasati tasta Enter sau Tab. In mod implicit, daca se apasa tasta Enter, selectia se
muta mai jos cu a celula, iar daca se apasa tasta Tab, selectla se muta 0 celula la
dreapta.
De asemenea, editarea datelor direct In celula se poate realiza executand dubl u
click pe celula sau apasand tasta F2.
La introducerea datelor In celule ar trebui sa se cant de anumite reguli:
o celula poate contlne doar un anumit tip de date (text, numere, etc). Ca
urmare, este recomandabil sa introduceti valori separate In fiecare celula (de
exemplu: numele lntr-o celula, prenumele In alta, numarul de telefon In alta
s.a.rn.d).
a llsta (un tabel) nu trebuie sa contina randuri sau coloane goale
celulele din jurul unei liste ar t rebui safie goale
pentru crearea unui aspect profesional ar trebui aplicat un chenar celulelor
dintr-un tabe l.
Pentru a identifica a celula, Excel foloseste 0 adresa sau 0 referinfii fermata din
litera coloanei nurnarul liniei pe care se afla celula respect ive. De exemplu, celula
din coltul stanga-sus al foii de calcul are reterinta Al. Celula activa sau curents,
indicata printr-un chenar Ingrosat, are afisata referinta In caseta de nume. Caseta de
nume este localizata In capatul din stanga-sus al barei de formule este folosita
pentru afisarea referintei celulei selectate.
Lect t a 2
Luerul eu ee l ule
Customize QuIck Access Toolbal '
Add
G\ Ust rs\ r&l ucag\ OocUrMnts
Adaugarea butonului Create Chart
(Creare dlagrarna] in bara de
instrumente acces rapid
.----------
DeI5uh 1001 fjlt IOCiltlOn
commands, from:
Populu Commands
Customizethe QUIck Access 'toolbar
<Sep,)mor>
_ Borders
@ Now
Ctnttf
Condibonal Formlrtting
W Connections
Copy
;.-. -,:.',
s..._
S>vthl, ,,n'Im!,m,," fisierului ]
SanAutcRecovtfmfoml4tlon 10 ..;- min utes
K p the last veracn nIclose wrthout saVI ng
AutoBecovtffilt location C:\Ustrs\faluc,). g\AppOm\ Ro.1mmg\MKtosoft\ Excd\
. . Dont,hawth,&ckst'g ,wh,nop<nmgo,,,,,,ng,.I,, Directorul implicit
Show, dditton, ! p leces ser savtng,.evenIf j lgn-,n mztybe rtqUlftd
S>vttoj;omput" bydef. .. de salvare
.----_..-/
. Fcrmu lu
l anguil9f
, 4 :!v! nccd
Butonul _ (Optiunt) din meniul File deschide fereastra cu
optlunlle apllcatiel.
Pentru personalizarea aplicatiei cu un nume de utilizator dorit, se apasa butonul
General din stanga ferestrei se completeaza campul User name (Nume utilizator).
Tn pagina Sev se poate alege ce format de registru de calcul sa fie implicit
selectat, directorulln care se stocheaza f islerele salvate automat directorul implicit
folosit la stocarea registrelor de calcul.
o metoda extrem de raplda de adaugare a butoanelor In bara de acces rapid este
prin click dreapta pe butonul dorit (Iocalizat In ribbon) si alegerea optiunii Add to
Quick Access Toolbar (Adaugare fa bara de instrumente Acces rapid). De asemenea,
pentru stergerea unui buton din bara de acces rapid, se executa click dreapta pe el
se alege optiunea Remove from Quick Access Toolbar (Eliminare din bara de
instrumente Acces rapid).
1. 1 0. Se tarea op t i unl l or de b a za ale a p lf ca t l e i
22
23

:....' [:1:".
Peste ;
Al
HOME INSRT
Call1>n
B l \!
font
- In tab-ul Home (Pornire), sectiunea Editing (Editare) se apasa butonul Fill
(Umplere) apoi se selecteaza comanda Series (Serii)
- In caseta de dialog Series (Serii) speciflcati unitatea de incrementare In caseta
Step Value (Valoare pas)
Se observa
caeste
selectata
celulaAl.
B
senes in Type Dat e urnt
oBows @linear Day
@ j;olumns oQrowth
oQate Mont h
oAutoflll Year
Aceasta completare automata nu se poate realiza decat pentru celule alaturate.
Facilitatea de completare automata a serii lor este valablla In cazul formulelor.
Daca aveti de calculat aceeasl formula pentru 0 serie mare de date, pentru a nu
introduce manual In fiecare celuta aceeasi formula, selectatt celula ce cuprinde
formula corespunzatoare apoi trageti de aceasta In dreptul celulelor In care doriti
sa calculatl formula.
2.2. Completarea automata a seriilor de date
Microsoft Excel va ofera posibilitatea completarli automate a seriilor de date fie
folosind ghidajul de umplere t:::l r fie comanda Fill (Umplere) existenta In tab-ul
Home (Pornire), sectiunea Editing (Editare).
Tn primul rand, scrleti In doua celule alaturate primele doua valori ale seriei. Apoi,
selectati aceste valori, pozltionatl mouse-ul In coltul din dreapta jos al celulelor
selectate pana cand cursorul ia forma unei cruciulite de culoare neagra apoi traget i
cu mouse-ul exact atat de mult cat dorlti pentru a completa seria.
De exemplu, daca doritl sa introduceti numarul curent pentru 0 serie de 100 de
date, va trebui sa introduceti primele 2 valori ale seriei apoi sa completat i seria
automat pana fa valoarea dorita.
Unitateade
incrementare
jr -, 'J ....
OK I
24
Seriile se pot completa atat crescator, cat descrescstor. Pentru a completa
crescator 0 serie, tragetl seria respectiva In jos sau la dreapta; pentru a crea 0 serie
descrescatoare, t rageti de ea In sus sau la stanga.
Pentru a folosi comanda Fill (Umplere), procedati astfel:
- tncepand cu celula care contlne prima valoare a seriei, selectati zona de celule pe
care dorlti sa 0 cornpletatl cu valorile seriei
B
iulia
ED
\
"-_ _ .l....--:=--_
1 popescu iulia
\ilmihaescu alina
3 ' rnocanu vlad
4 berbececoste l
5 oprea valentin
Apl icatia Excel 2013 ofera 0 noua facilitate numita Flash Fill (Umplere instant).
Aceasta detecteaza un sablon In datele introduse cornpleteaza automat seria de
date. In exemplul de mai [os, Excel detecteaza ca In celulele B1 si B2 au fost tastate
prenumele persoanelor. Detectand un sablon, el sugereaza ca In celulele 83, 84
85 sa apara prenumele aferente celulelor A3, A4 si AS (Vlad, CosteI, Valentin). Prin
apasarea tastei Enter, se confirrna acceptarea listei.
Functia Flash Fill (Umplere instant) se gaseste In lista derulanta asociata
butonului Fill (Umplere). Astfel, se completeaza prima va/oare din serie, se
selecteaza zona de celule pe care doriti sa a completati cu valorile seriei si se
apeleaza functia Flash Fill (Umplere instant).
25
1
2
3
4
5
A
3
4
2
Clnd ajungeti la
valoarea dorita, eliberati
butonul rnouse-ului
seria se va completa
automat.
'8

6
Pemasura cornpletarii
seriei, Excel in
coltul din dreapta jos
ultima valoare a seriei.
2 .3 Anularea s l r e fa ce r e a comenzilor
Aplicatia Microsoft Excel ofera posibilitatea anularli ~ i refaceri i ope rat iilor
executate.
Astfel, comanda Undo (Anulare) permite anularea ultimelor comenzi aplicate
registrulu i de calcul ~ i se identifica prin butonul of) ~ existent in bara de acces rapid
(Quick Access Toolbar).
Referint a celulei C3
este int rodusai n
caseta de nume
Selectarea unui grup de celule se realizeaza tot cu ajutorul mouse-ului. '[i net l
apasat buto nul stang al mouse-ului ~ i deplasat i cursorul mouse-ului peste celulele
care se doresc a fi selectate. Toat e celulele selectate vor fi incadrate lnt r-un chenar
negru, cu un fundal gri. HOME INSERT
Butonul Undo
(Anulare)
Atentie! Nu putetl selecta un grup de celule decat int r-o singura directle, de la
dreapta la stanga, de la stanga la dreapta, de sus in jos sau de jos in sus.
Pentru a renunta la selectie dati un simplu click oriunde pe ecran.
Selectarea celulelor se poate realiza !ji cu ajutoru l tastaturii, folosind tasta Shift in
cornblnat le cu tastele sageti, in funct ie de directia de selectare. 0 alta modalitate de
selectare a unui grup de celule este urrnatoarea: executati click stanga pe celula din
coltul stanga sus al grupului de celule, apasatl ~ i ment lneti apasata tas ta Shift !j i
executatl clickpe celula din coltul dreapta jos al grupului de celule.
Tn cazul in care celulele care se doresc selectate nu sunt adiacente, se t ine
apasata tasta Ctrl ~ i apoi se selecteaza cu mouse-ul fiecare celula dorita,
Apasarea butonului anuleaza ultima cornanda de editare efectuata, Pentru
anularea mai multor comenzi in acelasl timp, se apasa sageata din dreapta
butonului ~ ~ i se selecteaza grupul de comenzi ce urrneaza sa fie anulate.
~ Anularea ultimei comenzi se realizeaza ~ i prin apasarea slrnultana a tastelor
Ctrl+Z.
Refacerea unei comenzi anulate se real izeaza prin apasa rea butonului Redo
(Refacere) ident ificat prin pictograma ~ ~ din bara de acces rapid (Quick Access
Toolbar).
~ Apasarea slmultana a tastelor Ctrl+Y reface, de asemenea, 0 cornanda anulata.
2. 4 Se lecta rea cel ulelo r, co loane lo r ~ i r a ndur i l or
Intr-o foaie de calcul avet i posibilitatea sa selectat i celule, randur] sau coloane
pentru a formata datele sau pent ru a insera alte celule, randurl sau coloane .
Selecta rea celulelor se realizeaza folosind tastat ura sau mouse-ul. Cea mai simpla
moda litate de selectare a unei celule consta in executa rea unui click sta nga pe celula
do rlta .
~ ~ _
2 ~ ~ ~ ~ __i
3
4
Este selectata zona de
celule Al :B2
1 '
!
2
3 ]
4
A
Celula C3 este
selectata
Selectie de celule
neadiacente
o alta modal itate de select are a unei celule este cu ajutorul casetei de nume.
Plasati cursorul in caseta de nume ~ i introducet i refer inta celulei dorite. De exemplu,
pentru a va pozitiona in celula C3introduceti in caseta de nume aceste coordonate ~ i
apoi apasati tasta Enter.
Se/ectarea unei cotoane intregi sou a unui rand intreg - deplasati cursorul
mouse-ului deasupra coloanei pe care dorlti sa 0 selectatl (numita !ji eticheta de
coloana ~ i rnarcata cu literele A, B, C, etc) ~ i apol, printr-un click de mouse, selectatl
coloana dorlta, Pentru a selecta un rand Int reg, deplasati cursorul la capatul randului
pe care doriti sa II selectati (denumit ~ i etlcheta de rand ~ i marcat cu cifrele 1,2,3,
etc) ~ i apoi printr-un click de mouse se lectat i randul dor it.
26 27
A B C
Meniu
contextual
.Qelete ,
Clear Ccnunts
.x
fl ';op y
D Peste Option<:
:'"D::31 '"2B
Paste .
Comenzi de
copiere sl
Iipire
destinatie se apasa butonul Paste (lipire) existent tot In tab-ul Home (Pornire).
:f@<J Pentru comenzile Copy (Copiere) / Paste (lipire) se pot folosi cornbinatille de
taste Ctrl+C pentru copiere Ctrl+V pentru lipire.
De asemenea, pot fi utllizate optlunile legate de copierea lipirea textului
existente In meniul contextual, ce apare la click dreapta pe celulele selectate.
Se selecteaza apoi celula care va constitui coltul din stanga sus al domeniului
....
:'-
-1
Selectare sirnultana a
caloanei B randului 2
Eticheta de coloana J
A
(""Eticheta de rand l 1
L 2}
Pentru a selecta simultan un rand 0 coloana tlnetl apasats tasta Ctrlln timp ce
selectati coloana randu! dorit.
Pentru a selecta mai multe randurl adiacente, se selecteaza eticheta primului
rand, se tine apasata tasta Shift se selecteaza eticheta ultimului rand. Pentru a
selecta mai multe randur] neadiacente, se selecteaza eticheta primului rand, se tine
apasata tasta Ctrl apoi se selecteaza etichetele celorlaltor randurl. Similar se
procedeaza In cazul coloanelor.
2.5 Copierea s i mutarea textului san a datelor
Excel 2013 ofera optiunea Paste Preview, prin care putetl vizualiza In timp real
efectele copierii sau mutaril textului, pentru a alege varianta optima. Astfel, pentru
Iipirea textului, se executa click dreapta mouse din meniul contextual se apasa unul
din butoanele aflate sub optlunea Paste Options [Optiuni lipire).
v" Paste (Lipire) - aceasta optiune va lipi continutul celulelor copiate, pastrand
formatarea acestora.
v" Values (Valori) - acesta optiune va Iipi continutul celulelor copiate,
nepastrand Insa formatarea acestora.
v" Formulas (Formule) - aceasta optiune va Iipi doar formula coplata, fara a
pastra formatarea celulelor.
../ Transpose (Transpunere) - realizeaza inversarea randurilor cu coloanelor
invers.
../ Formatting (Formatare) - pastreaza doar formatarea datelor, fara a Iipi
continutul acestora
v" Paste link (lipire Legatura) - reallzeaza 0 legatura lntre datele din celula
initiala si cele din celu(a unde s-a efectuat Iipirea.
De asemenea, tot din meniul contextual, se poate apasa ssgeata din dreptul
comenzii Paste Special (lipire speclala) pentru a descoperi alte optiunl de Iipire.
A
Butonul Selectare totala
I
Selectarea fntregii foi de calcul- se reallzeaza cu ajutorul
mouse-ului printr-un click stanga pe casuta aflata la
lntersectia randurtlor cu coloanele. 0 alta varlanta este
prin apasarea slmultana a tastelor Ctrl A.
Butonul Paste
(Lipire)
Odata introduse anumite date, acestea pot fi repozitionate sau copiate In cadrul
foii de calcul, In orice moment al sesiunii de editare. Programul Excel pune la
dispozitia utilizatorului mai multe metode de realizare a acestor operatii,
Copierea unui text sau a unor date se refera la crearea unui duplicat al
textului/datelor lipirea acestora intr-o zona dlferita a registrului de calcul. Pentru a
copia un text sau date In alta parte a foii de calcul sau Intre registre de calcul diferite,
se selecteaza datele care se doresc copiate (prin metodele de selectie enuntate mai
sus), dupa care se apasa butonul fl . (Copiere) disponibil in grupul de butoane
Clipboard, existent In tab-ul Home (Pornire). r ]
Tab-ul Home
HOME
28 29
1
2.6 Ster ger ea textului sau a da t e l or
Daca inainte de a apasa aceste butoane tineti cateva secunde mouse-ul pe unul
din ele, aplicatia va va arata rezultatul optiun ii de li pire. Astfel , mutandu-va de la un
buton la alt ul, putetl vizualiza variantele de lipire a textului puteti alege varianta
dorlta,
Spre deosebi re de copiere, operatia de mutare (Cut) se refers la schimbarea
pozitiel I n care se gasesc datele In foaia de calcul. Primul pas consta I n selectarea
celulelor apasarea butonului eX, (Decupare), iar pasul al doilea este reprezentat de
selectarea celulei care va constitui coltul din stanga sus al domeniului destinatle
....
. [J
apasarea butonului Paste (Lipire).
Se pot utiliza comezile din meniul contextual sau cornblnatlile de taste Ctrl+X
pentru decupare Ctrl+V pentru lipire.
Butonul Find Next
Fereastra Find and Replace
(Gasire inlocuire)
""<I -.
1 An Van zari
2009 200
2010 120 2011 150 Ii:
20U 200
6
71
s
9
' 3
1C
o
Find &
(Gasire selectare) Din lista der ulanta asociata butonului, se alege comanda
Find (Gasire).
r@) a alta metoda consta In apasarea simultana a tastelor Ctrl F.
Daca apelatl functla Find (Gasire) fara a selecta 0 coloana sau un rand, cautarea
se va realiza In Intreaga foaie de calcul.
Tn carnpul numit Find what (De gasit) se introduc datele cautate. Pentru a
declansa procesul de cautare se apasa butonul Find Next (Urmatorul gaslt).
De fiecare data cand datele cautate au fost gaslte, cautarea este tntrerupta
celula apare selectata. Pentru a reporni procesul de cautare se apasa din nou butonul
Find Next (Urrnatorul gaslt) .
In cazulin care datele cautate nu apar in foaia de calcul, utilizatorul este anuntat
prin intermediul unui mesaj de forma:
?-a:s-te VWe10
% "';J
U3 123 , 123
(}1M< Past e Optioos


to Past e
A.
D
1
........ ....
tfl
Pl ste ..
Im ert (C'p' f"d Cfl'h


( lear {"
rorma1Cd ls
U ( o.m.mtont
Daca dorlti sa stergetl intreg cont lnutul unei celule, pozitionati mouse-ul pe
celula respect ive apasati tasta Delete sau Backspace.
Daca dorlti sa stergeti doar anumite caractere din conti nutul unei celule,
pozitionatl mouse-ul pe continutul celulei afisat In x ../ /. stergerea datelor
bara de formule, dupa care aleget i una din
urrnatoarele metode:
- apasati tasta Delete pentru a sterge caracterele aflate la dreapta cursorului
- apasat! tasta Backspace pentru a sterge caracterele aflate la stanga cursorul ui.
2.7 Gasi re $i i n locui re
o Gasirea unor date in foaia de calcul
Un instrument ut il in gaslrea anumitor date lntr-un registru de calcul Excel este
repezentat de optiunea Find (Gasire).
Dupa ce ati selectat coloana sau randul pe care doriti sa se realizeze cautarea,
apelat i tab-u! Home (Pornire), sectiunea Editing (Editare), butonul Find & Select
30
ill We couldn't find wllat you we,e looldng ter, Ctiel: Option. te r more ways to searcn,
OK
inlocuirea unor date in foaia de calcul
\
Butonul Find & Select (Gasire selectare) din tab-ul Home (Pornire) contlne
optiunea Replace... (lnloculre), ce permite inlocuirea facila a unor date existente
cu alte date.
In fereastra Find and Replace (Gasire inlocuire) se completeaza in carnpul Find
what (De cautat) datele cautate, iar in carnpul Replace with (Inlocutre cu) se tasteaza
noile date.
31
l l'jl !:OIT
i ,'&' Cl Peste OpHon'S:
1 !!'; -..
1
1 P'ut-e1Pt-U-J:
1 !Mtrt
1 !fe1e-- e
-- -.

Prin apasarea butonului I find tkld I va fi selectata 0 prima aparitie a textului
_..', - . .
cautat, Pentru Inlocuirea aparitiei selectate se apasa butonul (lnloculre),
...__
iar pentru Inlocuirea tuturor aparitl llor textului cautat se apasa butonul
(inlocuire peste tot).
Fereastra de Inlocuire poate fi deschisa prin apasarea tastelor Ctrl+H.
Sortarea datelor
Atunci cand doritl sa lnt roducetl un rand nou sau 0 coloana noua In foaia de
calcul, puteti alege una dintre urrnatoarele optiuni:
- Selectati celula deasupra careia doriti sa introduceti un rand nou
sau in stanga careia doriti sa lntroduceti 0 coloana noua. Apelati tab- l:: Delete Format
ul Home (Pornire), sectiunea Cells (Celule), funct ia Insert (Inserare). """" .
Din lista derulanta, alegeti optiunea Insert Sheet Rows (Inserare
randuri de foaie) sau Insert Sheet Columns (Inserare coloane de .... " ,,,so,,-
foaie).
- Executati click dreapta pe randul deasupra caruia dorlti sa inserati =-=
un rand nou alegeti optlunea Insert (Inserare) din meniul derulant
aparut, Asemanator, puteti introduce 0 coloana noua, alegand din
meniul derulant aparut optlunea Insert (Inserare) [dupa ce ati
selectat coloana In stanga careia doriti sa introduceti 0 coloana
noua).
In caseta de dialog Insert (Inserare) bifati optiunea dorita: Entire row (Rand
Intreg) sau Entire column (Coloana intreaga).
randurllor a coloanelor din foaia de calcul
Insort
o Shift ctl ls o:Ight
oShift ceus llown
@IEntire rowl
oEntire !olumn
- Executati click dreapta pe randul respect iv sau coloana respective
alegetl functla Delete Seva deschide caseta de dialog
Delete In care alegeti optlunea dorita: Entire Row (Rand
Intreg) pentru a sterge un rand sau Entire column [Coloana
tntreaga) pentru a sterge 0 coloana.
'2
13
' f'
14 Peste
15
Inst f1
16
Qd<te ..
randurllcr sau a coloanelor se reallzeaza asernanator cu inserarea lor.
Pentru a sterge un rand sau 0 coloana, exlsta mai multe optlunl:
- Selectati celula care se afla pe randul sau coloana ce doriti a fi
stearsa, apoi apelati tab-ul Home (Pornire), sectiunea Cells (Celule),
functia Delete Din lista derulanta, alegetl optiunea ""'" :""
.x St.>", '
Delete Sheet Rows [Stergere randuri foaie) sau Delete Sheet ;, De-ete "'<l , ol, mo,
Columns coloanefoale}.

9 .X l or,
10 U@ ( oP\
11 PaosteOptio-ns:
Introducerea randurilor coloanelor in foaia de calcul
2.8 Moduri de lueru eu r andur-t eoloane
Sortarea datelor permite: vizualizarea rapida a datelor sl 0 mai buna Intelegere a
acestora, organizarea gaslrea datelor dorite sl, In cele din urrna, luarea unor decizii
mai eficiente.
Excel va of era posibilitatea sa sortati date dupa text (de la A la Z sau de la Z la A),
dupa numere (de la eel mai mic la eel mai mare sau invers) dupa date ore (de la
cea mai veehe la cea mai noua sau invers) In una sau mai multe coloane.
Selectati datele care vor fi sortate accesati tab -u] Home (Pornire), sectlunea

Sort &
Editing (Editare), butonul Sort & Filter (Sortare filtrare)
Din Iista derulanta asociata butonului se alege varianta dorita:
d I -
- pentru a sorta ate e crescator
U _pentru a sorta datele descrescator
In Excel aveti posibilitatea sa inserati celule necompletate deasupra sau la stanga
celulei active lntr-o foaie de lucru, deplasand celelalte celule din aceeasl coloana In
[os sau pe cele din acelasl rand la dreapta. In mod similar, aveti posibilitatea sa
inserati un rand deasupra unui alt rand 0 coloana la stanga unei alte coloane.
32 33
Otlde
oShlft II, loft
oShlft 1I,yp

o Entiresolumn
Similar, selectati randul a carei inaltime doriti sa 0 modificati executati dublu click
pe marginea de sub eticheta de rand.
Automat - Cu ajutorul functi llor Row Height (Inaltime rand) Column Width
(Latime coloana) din tab-ul Home (Pornire), sectiunea Cells (Celule), functia
Format.
Observatii:
Apasarea tastei Delete va sterge numai continutul celulei selectate, nu
celula In sine.
o La stergerea unei celule, formulele care fac referire la celula staarsa vor afisa
textul de eroare #REF!.
AutoSum
.+ I FIU"
Formal - SortE
L.. .f. Clear" Filter
CelJSize
:CRo..... !:!elght
6 ut cF,t Po... He-qnt
... Col umn y." rdt h
Modificarea dimensiunii randurllor a coloanelor
AutoF!t Column WIdth
Qefault vvrdt h
Intr-o foaie de lucru, aveti posibilitatea sa specificati latimea unei coloane de la 0
la 255. Aceasta valoare reprezlnta numarul de caractere care pot fi afisate Intr-o
celula forrnatata cu un font standard (implicit). Latimea irnpliclta a unei coloane este
de 8,43 caractere. In cazul ln care coloana are latimea 0, ea este ascunsa,
De asemenea, avet i posibilitatea sa specificati Inaltimea unui rand de la 0 la 409.
Inaltimea lmpllcita a unui rand este de 15 puncte. Daca Inaltimea este setata la 0,
randul este ascuns.
Pentru a modifica dimensiunea celulelor avetl de ales lntre urrnatoarele doua
posibi Iitati:
Manual - pozltionati mouse-ul pe linia de dernarcatie dintre coloana pe care
dorlti sa 0 modificati urrnatoarea, astfel Incat cursorul mouse-ului sa se
modifice ca In imagine. Apoi, tlnand apasat butonul stang al rnouse-ului,
trageti de coloana pana aceasta ajunge la dimensiunea dorlta, dupa care
ellberati butonul mouse-ului.
Cancel OK
,l;olumn wi dth: 12
OK
Bow height 20
fl'fl 2: AutoSum
riJ FIII -
Fmmot SortE
Clear '" Frlter
Cell Sil o
: [ R.OAr tlelgh! ..
IAutoFrt RowHeIght
C1 (clumn rbdth
Column W,dt h I
Qefllult v\'ldt h
Randurile coloanele pot fi ajustate astfel Incat sa se potriveasca automat cu
contlnutul lor. Butonul Format din tab-ul Home (Pornire) ofera optiunile
AutoFit Row Height (Potrivire automata Inaltime randurl) AutoFit Column
Width (Potrivire automata latime coloana)
Aceste functi l vor deschide fereastra Row Height (Ina1time rand) Column
Width (Latime coloana) in care putetl introduce dimensiunea dorita,
Cursorul ia forma unei cruci
negre
A B +
Vanzari
20091 2001
2010 UO
2011 150
20U 200
l An
2/
3
4
5
Similar se procedeaza pentru randuri.
o metoda extrem de simpla pentru a modifica latimea unei coloane astfel incat
sa se potrlveasca continutului este urrnatoarea: selectatl coloana pe care vretl sa 0
rnodiflcati executatl dublu click pe marginea din dreapta a etichetei coloanei.
Latimea predeflnita a coloanelor poate fi modificata cu ajutorul optlunil
Default Width (Latime impllclt a) asociata butonului Format.
34 35
o Fixarea pe ecran a randurllor coloanelor
Aparitia unor Iinii lngrosate pe orlzontala sau verticala indica fixarea coloanelor
sau randurilor.
Cand lnghetatl panouri, optiunea Freeze Panes (Inghetare panouri) din meniul
deru lant asoclat butonului Freeze Panes (Inghetare panouri) se rnodifica In Unfreeze
panes (Anulare inghetare panouri) astfel Incat sa anulatl lnghetarea randurilor sau
coloanelor.
Daca se deruleazs foaia de calcul pe orlzontala sau verticals. la un moment dat,
In fereastra primele coloane sau rand uri nu mai sunt vizibile. Pentru a mentine
vizibile anumite coloane sau randuri atunci cand derulati datele pe ecran, parcurgeti
urmatoarele doua etape:
1. Pentru a lngheta datele pe orizontala, selectati randul aflat sub datele pe
care doriti sa Ie pastratl pe ecran. Pentru a tngheta datele pe verticala,
selectati coloana din dreapta datelor pe care doritl sa Ie pastratl pe ecran.
Pentru a lngheta date atat pe vertlcala cat pe orlzontala, folosind tasta Ctrl,
selectati celulele din dreapta de sub datele pe care doritl sa Ie pastratl pe
ecran.
2. In tab-ul View (Vizualizare), grupul Window (Fereastra) apasati butonul
Freeze Panes (Inghetare panouri) . Din lista derulanta alegetl optiunea dorita:
f reeze Panes
Keep rcws and colu mns vrsible while t he rest of
th e worksheet scrolls (based on current selecti on).
Freeze Top Bow
Keep t he top row visible while scrol hng throug h
the rest of t he worksheet.
Freeze First l:olumn
Keep the fils! column vrsrble while scrolhng
t hrough t he rest of t he worksheet.
Pentru a select a Procedat f astfel .
"
.
o slngura foaie Executati click pe denumirea foii de calcul.
\ Sheel1 I: Sheet2 i I ()
Cu ajutorul sagetilor de defilare

puteti naviga catre
prima respectiv ultima foaie. Sagetile de navigare se
activeaza atunci cand nu sunt vizibile toate foile de calcul in
simultan.
Doua sau mai Executati click pe numele primei foi de calcul, tlnetl apasata
multe foi tasta Shift executati click pe numele ultimei foi de calcul.
adiacente
Doua sau mai Executati click pe numele primei foi de calcul, tineti apasata
multe foi tasta Ctrl executati click pe numele celorlaltor foi de calcul.
neadiacente
Toate foile dintr- click dreapta pe numele unei foi de calcul alegeti
un registru de optiunea Select All Sheets (Selectare totala foil
C".lucru..
In mod prestabilit, un registru de calcul contine 3 foi de calcul, ale carer denumiri
apar In etichetele din partea stanga jos a ecranului.
Puteti insera sau sterge 0 foaie de calculln functle de necesitati. Nurnsrul maxim
de foi pe care Ie puteti introduce este 256.
Foaia de calcul actlva are eticheta selectata numele ei apare scris lngrosat.
Navigarea de la 0 foaie de calcul la alta se face printr-un simplu click pe numele foii
de calcul.
Daca doriti sa introduceti sau sa edltati date In mai multe foi de lucru In acelasl
timp aveti posibilitatea sa grupati foile de lucru.
3.1 Luer ul eu foile de ealeul
o Selectarea foilor de calcul
Lect ta 3
Foile de Cal cuI

CC'"
SWItch
Window
J , """ o e lo t ) 10 1;'
,J, S. nc hronous S.:ro[lfn.:J
:/ ; Reset W:'1do-" PO'lt K,n
FfA , '
6::;-J
fFl : D Splrt
I t:x;.J -
s ' Hide

.Un hl de
Cand sunt selectate mai multe foi de lucru, In bara de titlu a registrului de calcul
apare textul [Group] ([Grup]) . Pentru a revoca 0 selectie a mai multor foi de lucru
dintr-un registru de lucru, executati click pe oricare foaie de lucru neselectata, Daca
nu este vizibila nicio foaie de lucru neselectata, executati click dreapta pe eticheta
foilor selectate alegetl comanda Ungroup Sheets (Anulare grupare foil.
36 37
Trebuie acordata atentie la gruparea foilor de calcul intrucat, odata grupate, dateIe
int roduse sau editate In foaia de lucru activa apar In toate foile de calcul selectate .
Inserarea unei noi foi de calcul
Pentru a insera 0 foaie de calcul suplirnentara, apelati tab-u l :
Home (Pornire), grupul Cells (Celule), functia Insert (Inserare) apoi .... Delete ,.=" .t
Insert Sheet (Inserare Foaie). Noua pagina de lucru va f i lnserata :to 1m,," ,i"
Inaintea foii active i n momentul alegerii optiunii . f' '''''''h.., 1.' .>'
Acelasl lucru II puteti realiza executand click dreapta pe eticheta -t- '"" nlh1,<'""'"'
Q '*"SbI
fo ii de calcul alegand optlunea Insert (Inserare) . In fereastra Insert
(Inserare) alegetl optiunea WorkSheet (Foaie de lucru) apoi apasati butonul OK.
In acest caz, noua pagina de lucru va fi lnserata i naint ea foii active I n momentul
alegerii optiunil.
Redenumirea unei foi de calcul
Numele foilor de lucru apare i n partea de jos a ecranului. Tn mod , j<
implicit, foile de calcul sunt denumite Sheet 1 (Foaiel), Sheet
(Foaie2), etc., dar aceste denumiri pot f i schimbate. Pentru a va s:
descurca mai usor cu foile de calcul, este recomandabil sa Ie C' <.",..., ,,,,,,
redenumitl, dandu-le nume sugestive, care sa reflecte cont inutul lor ,
Redenumirea unei foi de calcul se realizeaza usor cu ajutorul
comenzii Rename (Redenumire) exlstenta i n meniul aparut dupa ce ati 1.. .:",:":,,.::....:'
dat click dreapta pe eticheta foii de calcul.
o modalitate extrem de rapida de redenumire a unei -- -
foi de calcul este cu ajutorul mouse-ului. Executati dublu
click pe et icheta foii de calcul pe care dor iti sa 0 redenumit i apoi introduceti noua
denumire. Dupa introducerea numelui dor it, pentru a face deflnltlva aceasta
modificare, apasati tasta Enter sau dati un click oriunde i n foaia de calcul.
I-
I
L

Owl MSEJ=I i .O MSExcel 5.0


Macro llI1lIog
1[]m GJ
I

[ -y-]
unei foi de calcul
Atunci cand nu mai aveti nevoie de anumite foi de calcul, Ie
putetl sterge din registru . unei foi de calcul se
realizeaza prin apelarea tab-ului Home (Pornire], grupul Cells
f
ie) Qt:le:.t e Cells ,
(Celule), functia Delete [Stergere] - Delete Sheet carer. ' x Dd", Sht E. '"'"
O alt a modal itate consta in alegerea functlei Delete
Delete Sheet
din meniul derulant aparut dupa ce ati dat click 51 Del<t<S!>eet
dreapta pe eticheta foii de calcul pe care dor lti sa 0 stergetl.
Din motive de slguranta, i n cazul in care foaia de calcul contine date, pe ecran
apare 0 caseta de dialog care va solicita confirmarea operatlei de stergere a foi i de
calcul. Pentru a confirma stergerea foi i de calcul apasati butonul Delete [Stergere],
iar pentru a renunta la aceasta operatie apasatt butonul Cancel (Revocare).
'i
I,

o metoda raplda de inserare a unei foi de calcul pusa la dispozitle de aplicat ia


Excel 2013 consta in executarea unui click pe butonul Insert Worksheet (Inserare
foaie de lucru) aflat in partea de jos a ferestrei, i n dreapta foilor de calcul.
38
You can't undo delrtJng t hem. and roo might be remoring data. tf you don't nud it.cfickOtl tle.
Mutarea sau copierea unei foi de calcul in acelasl registru de calcul sau
in registre de calcul diferite
Mutarea sau copierea unei foi de calcul in acelasi registru de calcul sau in registre
de calcul diferite se realizeaza executand click dreapta pe eticheta foii de calcul
alegand funct ia Move or Copy (Mutare sau copiere) .
39
-
Aceasta optiune deschide fereastra Move or Copy (Mutare sau copiere) ce
contine diferite optiuni pentru foaia de calcul.
Le ctia 4
Formule i functtl
--------. copy
Pentru a adauga 0 referlnta la 0 celula, lntroduceti litera corespunzatoare
coloanei cifra corespunzatoare randulu'. De exemplu, adresa 620 se refera la celula
aflata la intersectia coloanei B cu randul 20. Pentru a va referi la un grup de celule,
introduceti referinta celulei din coltul stanga sus, urrnata de ":" apoi referinta
celulei din ccltul din dreapta jos al zonei de celule.
4.1 Refer-int.el e celulelor
o referinta identifica 0 celula sau un grup de celule Ii speciflca programului
Excel unde sa caute valorile sau datele pe care sa Ie utilizeze In formule. Cu ajutorul
referintelor putetl utiliza date existente In diferite zone ale foii de calcul sau puteti
utiliza rezultatul unei formule In alta formula. De asemenea, cu ajutorul referlntelor,
puteti face referire la date existente In alta foaie de calcul, registru de calcul sau In
alte apllcatii .
Registrulin care faaia
de calcul va fi rnutata
sau copiata
Shut2
lm<Jveto end]
Pentru a realiza a
cople a faii de calcul,
se bifeaza caseta
Create a copy
(Crearea unei capii)
_. _
.--------..... dore shed:

Pentru fina lizarea operatiei de capiere sau
mutare a foil de calcul, se apasa butanul OK.
o alta modalitate de a muta sau copia 0 foaie de calcul este cu ajutorul mouse-
ului. Pentru a muta 0 foaie de calcul, se executa click pe eticheta ei si, t inand apasat
butonul stang al mouse-ului, se trage eticheta pana la locul dorit. Cand indicatorul
mouse-ului a ajuns In pozltia dorlta, se ellbereaza butonul stang al rnouse-ulul, iar
foaia de calcul mutata va deveni automat foaia de calcul activa (eticheta este alba).
." ... _ _. . . _. c."'!'.
: Sheen : Sheet2 ! Sheet3 !
Pentru copierea unei foi de calcul, se efectueaza click pe eticheta acesteia. '[lnand
butonul stang al mouse-ului apasat, se apasa tasta Ctrl apoi se trage eticheta pana
la locul dorit. Cand indicatorul mouse-ului a ajuns In pozltia dorita, se elibereaza Intai
butonul stang al mouse-ului apoi tasta Ctrl. Noua foaie de calcul va primi
denumirea foll sursa un indicativ numeric care indica duplicarea (In cazul nostru
Sheetl (2) ).
, Sheen ' Sheet2 SheeB Sheen (2)
Exemple de referlnte
Pentru a va referi la celula din coloana C C8
randul 8 va trebui sa scrieti:
Pentru a va referi la un grup de celule din 68:615
coloana B randurile 8 pana la 15 va trebui
sa scrieti:
Pentru a va referi la grupul de celule de pe A10:C10
randul 10 coloanele A pana la Cva trebui
sa scrietl:
Pentru a va referi la grupul de celule de pe A10:C20
coloana A randul 10 pana la coloana C
randul 20 va trebui sa scrietl:
Pentru a va referi la toate celulele existente 5:5
In randul 5 va trebui sa scrleti:
Pentru a va ref'eri la toate celulele existente 5:10
In randurile 5 pana la 10 va trebui sa scrletl :
Pentru a va referi la toate celulele existente M:M
pe coloana M va trebui sa scrieti:
\
II
\
I ,
40
Referinta relativa -Intr-o formula, 0 referinta relatlva la celula, cum ar fi Al,
se bazeaza pe pozltia relatlva a celulei care contlne formula fata de celula la
care se face referire. Daca pozitia celulei care contine formula se rnodifica, se
modifica referinta. Daca se coplaza formula de-a lungul randurilor sau pe
41
coloane, referinta se ajusteaza automat. Daca se efectueaza copierea
formulei pe colcana, se va modifica automat nurnarul randului, Daca se
reallzeaza copierea formulei pe un rand, se va modifica litera coloanei
corespunzatoare.
Pentru aceasta va trebui sa apelati functia Define Name (Definire nume) din tab-
ul Formulas (Formule). Aceasta functle va deschide fereastra Define Name (Definire
nume) in care puteti alege diferite optiuni referitoare la noua referinta pe care 0
creati.
Acelasl lucru 11 obtlneti daca apasati tasta F4 dupe ce ati selectat celula careia
doriti saIi adaugatl 0 referinta absolute.
81 t: "A1
Celula B1 contlne 0
A B ( D referinta relativa la
1 I 12001 1200
1
celula A1
2 2400
dobanda
A

;I
1 S
2000
4000
6000
8000
In carnpul Name
(Nume) introduceti
numele dorit
.. .,
Home: ' dobanda
.s.cope: Workbook
C.Q.mmenl:
.'"1, 3,
c, ....,.. '."
=PIn i A2 2 , 4
Cu ajutorul programului de calcul Microsoft Excel, puteti realiza diferite formule.
Formulele sunt ecuatli care reallzeaza calcule cu valorile din foaia de lucru.
a formula poate contine urrnatoarele elemente: functii, referlnte, operatori
constante.
\
Crearea formulelor de calcul folosind operatori aritmetici referiri .
catre alte celule
4.2 Formule aritmetice
Befe" to: =Sh. el1lSBS1:SBS4 .. ,.
OK ] ,
a alta modalitate mult mal slrnpla de a acorda un nume
unei celule sau unui grup de celule se realizeaza prin selectarea
celulei sau zonei de celule dorite, tastarea numelui dorit In
caseta de nume apoi apasarea tastei Enter.
Dupa ce ati creat 0 referinta prin nume, de fiecare data cand
veti selecta celula sau zona de celule referita, In caseta de nume va aparea
denumirea asoclata.
=B1" SAS1
D C

20 4000
30 6000
40 8000
200
A
Spre exemplu, daca aveti nevoie ca In celula B1 sa aveti datele existente In celula
A1, puteti crea I n celula B1 0 referinta relativa catre celula A1 prin introducerea In
celula B1 a semnului egal apoi selectarea celulei A1 apasarea tastei Enter.
Referlnta absoluta - refera celulele dintr-o pozitie fixa nu se ajusteaza
automat la copiere. Pentru a realiza acest lucru va trebui sa puneti semnul $
1n fata randului In fata coloanei care doriti sa ramana constanta. Pentru a
realiza 0 referinta absolute la celula A1, va trebui sa scrieti $A$l.
De exemplu, In celula A1 introducem (1
valoarea 200. In celulele B1, B2, B3 B4
introducem valorile 10, 20, 30 respectiv 40. 1 I
Celula C1 va trebui sa reprezinte produsul 2
3
celulelor A1 B1, celula C2 produsul dintre A1 4
si B2 s.a.m.d. Pentru aceasta, In celula C1 vom
introduce urrnatoarea formula: =B1*$A$1. Apoi, vom copia formula In celulele C2,
C3 C4. Astfel , se constata ca referinta absolute a celulei A1 va rarnane neschimbata,
indif erent de celula in care se copiaza formula.
Oaca formula va fi coplata In celula B2, atunci celula B2 va avea ca formula =A2.
Dacaformula va fi copiata ln celula C1, atunci celula C1va avea ca formula de calcul =
Bl.
Avantajul oferit de referintele relative este acela ca In momentul In care ati
modificat valoarea existenta Intr-o celula, automat se vor modifica datele din toate
celulele ce contin referinte relative la acea celula,
Referinla cu ajutorul numelor sau etichetelor - pentru a nu va referi la 0
celula sau un grup de celule prin intermediul adresei, puteti realiza referirea
celulei sau celulelor respective cu ajutorul numelui.
1- functla Pi () - returneaza valoarea 3,142...
2 - referinta A2 va returna valoarea lnscrlsa In celula A2
3 - constante - numere sau valori introduse direct In formula
42 43
;.
"
4 - operatori - * (asterisc) Inmulteste valorile, iar /I (caret) ridlca un numar la putere
Pentru a introduce 0 formula intr-o anurnita celula va trebui sa selectatl celula
respective ~ i sa int roducet l semnul egal (=). Tot ceea ce se introduce dupa semnul
egal este interpretat de programul Excel ca 0 formula.
Construirea unei formule Intr-o celula se poate realiza prin doua rnodalitati:
tastarea referintelor celulelor sau
selectarea celulelor dorite cu ajutorul mouse-ului (In acest fel se va selecta
automat adresa celulei dorite).
Intre referintele celulelor se introduc semnele aritmetice dorite (adunare (+J,
scadere (-J, inmultire (*) sau Impartire (I)). Cand ati terminat de introdus formula,
pentru a 0 fixa In celula respective ~ i pentru a vedea rezultatul calculului, apasati
tasta Enter.
In exemplul de mai jos este ilustrata 0 formula ce realizeaza urrnatoarele operatii
aritmetice: produsul celulelor Ai ~ i 81 este adunat cu celula A2 ~ i apoi suma rezultata
este Impartita la valoarea celulei A3.
folosind functille Copy (Copiere) - Paste (Lipi re)
se selecteaza celula care contine formula
se apeleaza funct la Copy (Copiere) prin una din modalltatile Invatate In lectia
2
se apeleaza pe rand functia Paste (Lipire) In fiecare celula unde se doreste
coplata formula.
Recunoasterea erorilor standard asociate formulelor
Formulele pot avea uneori ca rezultat valori de erori. Urmatorul tabel
slntetlzeaza cele mai uzuale erori care se pot produce la introducerea formulelor sl
explica modul In care se corecteaza acestea.
La construirea formulelor, este necesar sa se tina seama de regulile elementare
de calcul aritmetic (ordinea operatlilor).
Aceasta eroare apare atunci cand specificati 0 zona fermata din doua
serii ce nu se intersecteaza.
Aceasta eroare apare atunci cand tntr-o formula tncercati sa Impartiti
o anurnlta valoare la O.
Aceasta eroare apare atunci cand folositi In formula operatori sau
date necorespunzatoare. De exemplu, daca vreti sa adunati contlnutul
numeric al celulei Ai cu contlnutul text al celulei 81, atunci calculul nu
se poate efectua ~ i In celula In care ati introdus formula de calcul va
aparea scrlsa aceasta eroare.
Aceasta eroare apare atunci cand Intr-o anurnita formula folosltl 0
celula ce nu mai exista (pe care probabil ati sters-o sau faceti referire
la 0 celula dintr-o foaie de calcul pe care ati sters-o]
Aceasta eroare apare atunci cand Microsoft Excel nu recunoaste 0
variablla declarata cu ajutorul comenzii DefineName.
Aceasta eroare apare atunci cand tntr-o anurnlta formula exlsta
probleme cu diferite numere, In sensuI ca nu se incadreaza In
domeniul cbrespunzator.
Aceasta eroare apare atunci cand valoarea dlntr-o anumita celula nu
este disponiblta In momentul In care se executa 0 formula de calcul.
#N/Al
#NUMl
#NAME?
#REF!
#VALUE!
#NULL!
#DIV/Ol
=tAl "BI +A2)! A3
D
Pe masura introducerii
formulei In celula, ea apare ~ i
In bara de formule
=(AI "BI+A2)/ A3 A3
A B C D
1 _ ~ __2!=(AI' B1+: 2)/A31
2 2001
3 t 3oo!
Dupa introducerea formulei , In celula Cl va aparea
rezultatul calculelor efectuate, iar In bara de editare a c
formulelor va aparea formula ce sta la baza valorii celulei 1 1.666667!
Cl .
Ca 0 regula de baza, este recomandabil ca la construirea formulelor, sa folositi
referintele celulelor In locul continutului acestora. Astfel, valorile rezultate dintr-o
formula sunt recalculate ~ i actualizate automat, ori de cate ori una dintre valorile de
care depind se modlflca.
o formula definita anterior poate fi aplicata ~ i altor celule, folosind una din
urrnatoarele doua moda litati :
prin facilitatea de autoumplere
se selecteaza celula care contlne formula
se pozttioneaza mouse-ul In coltul din dreapta jos al celulei selectate pana
cand cursorul ia forma unei cruclulite de culoare neagra .
se trage cu mouse-ul exact atat de mult cat se doreste
cand functia a fost copiata In to ate celulele dorlte, se elibereaza butonul
mouse-ului.
44 45
J . ..:J
Functiile sunt grupate
pe categorii
Or select " sategc>ry: Mc>st RecentlyUsed

, Typea brid description of what yc>u want to
click Go
Seled a function;
Scrierea formulelor de calcul utlllzand functllle suma, medie, minim,
maxim, functla de nurnarare
Utilizarea formulelor functlllor In Microsoft Excel 2013 este mult mai sirnpla sl
mai convenablla decat In versiunile anterioare. Principalul avantaj consta In
completarea automata de nume de functil formule. Astfel, atunci cand incepeti sa
scrietl numele unei functii, Excel aflseaza 0 Iista cu sugestii de nume, de unde puteti
alege functla dorita.
4.3 Luerul eu functi t
S-earchfo r" fundion:
;; brief of :..hat to :-- l' Jio -:
-- -- ,

Or seled "fi'tegc>ry: Math & TlIg
HelD on this function
Seled a function;
Pentru a calcula suma unui grup de celule, din fereastra Insert Function (Inserare
Funetie) se alege categoria Math&Trig (Mat &Trig) apoi, din lista de functii aparuta
In partea de jos a ferestrei, se selecteazafunctia SUM.
Lista derulanta cu sugestii de
nume de functii
A
100
200
150
240
Microsoft Excel pune la dispozitla utilizatorilor diverse functii predefinite care pot
fi lmpartlte In mai multe categorii: functll de data ora, financiare, logice,
matematice, statistice, etc. Cateva dintre acestea sunt cele cu ajutorul carora puteti
calcula surna, media unei serii, puteti determina elementul maxim sau minim dlntr-o
serie de date puteti nurnara elementele componente ale unei serii de date.
Indiferent de tipul functiel introduse, procedura este aceeasl: se apeleaza functia
Ix
OK I ! ,Cancel
v
Inpartea de jos a ferestrei apare
sintaxa functiei, precum 0 scurta
descriere.

SUMIF
SUMIFS
SINH
SORT
SQRTPI
SUBTOTAL
SUM(number1.numbeI2.-J
Adds "" the numbers In " range c>f cells.
Help on thIsfundlon
Insert
Insert Function (Inserare Functie] FunctIOn existenta In tab-ul Formulas (Formule) sau
butonul Ix din bara de formule.
Seva deschide fereastra Insert Function (Inserare functie), Tn caseta Search for a
function [Cautare functie) se introduce numele functiei se apasa butonul Go
pentru a Incepe procesul de cautare. In partea de jos a ferestrei va fi aflsata 0 Iista de
functli care corespund criteriilor de cautare.
De asemenea, putetl alege categoria din care face parte functla respectiva
Excel va afisa In partea de jos a ferestrei to ate functiile incluse In categoria aleasa.
I
I
Dupa alegerea functiei SUM, se apasa butonul OK. Pe ecran apare 0 fereastra In
care specificati zona de celule care va fi insumata.
46 47
...
'A1tt05vm
Used-
L
r. "-;::,;., ,>:... :;,

., .' <::
S-earchfor a fun ction:
r- '" W ' . , - - _ ' .. ..., ....._. .. _.. . .. .- -
, Type a briet description of what you want to do and then
L__.
,o
-
: dickGo
.- - . " ." - - --

Or select a egory:!
-- _.- -- .-
Categaria Statistice
J
Select a fundion:
AVEDEV ...
#MiiiBfi
t Numelefunctiei
J
AVERAGEA
AVERAGEIF
AVERAGEIFS
BETA.OIST
BETA.INV
"
AVBlAGElnumber1,numberz...J
Returns th e average (arithmetic mean) of its argumfnts, whi ch can be
numbers or names, arrays, or references that contain numbers.
Help on this function
I
OK
I
r-
Cancel
.-_3
I
Astfel, pentru a calcula:
valoarea medie a unei zone de celule, se alege functla
AVERAGE
valoarea minima a unei zone de celule, se alege functla MIN
valoarea maxima a unei zone de celule, se alege funct ia
MAX
AutoSum
Se apasa sageata aferenta butonului se alege functia dorita, dupa
care se selecteaza domeniul de celule dorit se apasa tasta Enter .
Apllcatla Excel ofera 0 modalitate rapida de numarare a celul or care contin
numere dlntr-o zona de celule. Aceasta funct le ignora celulele goaIe sau cele care
\ .
( B A
d l00j
2 I 200!
, 3 I
4 ! :2

6 [numb<r21 ..)
Pentrufinalizarea operatiei de
insumare aflsarea rezultatului, se
apasa butanul OK.
Se apasa butonul din dreapta casetei
seselecteazs zona de celuledorita
Tn dreptul etichetei Formula result
aparevaloarea calculata afunctlei
Ad.'!:s alent ftUIIIIOrn"' . rMO 01 (ds..
If'C 1to 2S5nt.abnl to R-. lo9aI nIues Md
...... _.. -.--._.. ...........
AuIDSom
afisat rezultatul sumei se apasa butonul . Excel va
Tnconjura cu un chenar punctat domen iul de celule care
se presupune ca va fi lnsumat. Daca selectia reallzata de
Excel este corecta, atunci se apasa tasta Enter. Daca
selectla reallzata de Excel nu este cea corecta, atunci se
selecteaza mai celulele care se doresc Tnsumate si
apoi se apasa tasta Enter.
Pentru a calcula valoarea medie, minima, maxima sau a numara termenii unei
serl l, se procedeaza similar, alegandu-se una din variantele de mai jos :
se alege f unctia Insert Function (Inserare Functie) existenta In tab-ul
Formulas (Formule). Tn categoria Statistical (Statisti ce) se alege denumirea
functiei , dupa care se selecteaza domeniul de celule dorit se apasa tasta
Enter.
a modalitate mai rapi da de calcul are a sumei unei serii este cu ajutorul butonului
1: Aut oSum . b I I () -
existent In ta -u Formu as Formule . Se selecteaza celula unde va fi
L
A. utoSum
cont ln text. Pentru a realiza aceast a nurnarare, se apasa butonul din lista
derulanta se alege functla Count Numbers. Apoi se selecteaza domeniul de celule
dorit se apasa tasta Enter .
48 49
?
A7 r. =COUNT(A1:A6}
A 6 C 0
t
E
100
2
3 150 Doar 4 celule din
4 240 zona selectata cont ln
5 t ext numere
6 400
i] 41
Ins-ert
Astfel, se apasa butonul Punctrcn ~ din categoria Math&Trig (Mat&Trig) se alege
functla ROUND. In dreptul primului argument se t rece reterlnta celulei A1, a carei
valoare se doreste a fi rotunjita, iar in dreptul celui de al doilea argument se trece
numarul de zecimale dorit.
23.78
~ 23.7825
~ 2
AVERAGE: 26.13032143 COUNT: 7 SUM: 182.91225
Rezult atul oper ati ei de rotu njire
Numbet' "'1
Num_di9its 2
ROUND
HelD on t hi Sf uncti on
Formula resutt . 23.78
Const ruirea formulelor utlllzand functla IF
RoundS a numbtr t o a specified number 01 digit s.
Num_digits ISthe number of digrtst o which you want to round. Negative roundsto
the lett of the dt dmal point; zero t o t he nearest Integer.
Funct ia IF este 0 functie ce face parte din cat egoria functiilcr Logical (LogiceJ,
care permite determinarea unei valori pe baza unui criteriu stab ilit de utilizat or.
Sintaxa acestei functll este:
o alta metoda de efectuare a diverselor calcule cu valorile din celule se realizeaza
cu ajutorul barei de stare. Aceasta este locallzata in partea de jos a ferest rei aplicatiei
?i afiseaza inforrnatii cu privire la starea curenta a registrului de lucru. Tn cadrul sau
este inclusa ~ 0 zona "Autocalculat e" (calcul automat) unde sunt afisate, in mod
predefi nit, media, suma ?i nurnarul valorilor celulelor selectate. Astfel, daca doriti sa
vlzuallzati suma unei zone de
celule, selectati celulele dorite ~
privltl in bara de stare in dreptu l text ului SUM:.
Daca dorit l sa calculatl alta functie in afara celor aflsate in bara de stare, selectati
zona de celule, executatl click dreapta in zona Autocalculate ?i aleget i funct la dorlta,
Variabila logical_test (test logic) este orice valoare sau expresie care poate fi
evaluata ca fiind adevara ta sau falsa. Astfel, ea va retu rna valoarea 1 daca expresia
evaluate este adeva rata ~ 0 dad expresia evaluate este falsa. Aceasta variabila poate
contine orice valoare sau orice expresie ce poate fi evaluate ca fiind adevara ta sau
falsa. De exemplu, expresia A10=100 este adevarata daca in celula A10 se afla
valoarea 100, in caz contrar fiind evaluate ca falsa.
Variabilavalue_iCtrue (valoare adevarata) este valoarea ce este returnata atunc i
cand testul logic este evaluat ca fiind adevarat. De exemplu, daca aceasta variablla
cuprinde text ul 'in Buget" ?i variabila logical_test este evaluata ca fiind adevarata,
atunci functia IFva afisa textul 'in Buget" . Daca variabila logical_t est este evaluate
ca fiind adevarata ?i in variabila vaJue_iCtrue nu este precizat nimic, atunc i functla IF
returneaza valoarea O.
o
=COUNTA(A1 :A5j
C
Nurnararea celulelor
de t ip text din zona
A1:AS
8 A
A6
1 popescu joana
2 predescu mari a
3 dobrescu cri sti an
4 chivu elena
5 costea adlna
61 5!
o alta funct le utila este COUNTA. Aceasta numara toate celulele dintr-o anurnita
zona care contin date (numere, text, date calendaristice) . Deosebirea fata de functla
COUNT consta in fapt ul ca functla COUNTA ia in considerare sl celulele ce contln text
~ ignora doar celulele goale.
In exemplul de mai jos s-a utilizat functla COUNTA pentru a calcula nurnarul
persoanelor participante la un curs [aflsate in zona de celule A1:A5).
In lucrul cu numere cu multe zecimale, 0 functie extrem de folositoa re se
dovedeste a fi ROUND, folosita la rotunjirea unui nurnar la un anumit nurnar de
zecimale. De exempl u, daca celula A1 contlne valoarea 23,7825 ~ doritl sa rot unjit i
aceasta valoare la 2 zecimale, cu ajutorul funct lel Round se obtlne valoarea 23,78.
fx
50 51
Variabila value_iCfalse (valoare falsa) este valoarea pe care functia IF a
returneaza daca testullogic este evaluat ca fiind fals.
In exemplul urrnator , daca valoarea din celula AlO este mai mare decat valoarea
din celula AS, atunci variabila loglcaltest este evaluate ca fiind adevarata este
afisat textul "Da", In caz contrar va fi aflsat textul "Nu" .
Le cti a 5
Formatare
5.1 Fo rmatarea datelor
IF (Al0>AS,"Da",
ItNult
) Formatarea celulelor pentru a afisa diferite formate
Forma de prezentarea
numerelor negative
numb...: Utilizarevirgula pentru
separarea miilor
Sampl, Nurnarul de
23.78 zecimale
,Qed mal places : 2 -;:
LJ!.ll. 1000 seperet
Categorii de
formate
disponibile
C OK--J ! Can'"
In partea stanga a ferestrei sunt aflsate categoriile de formate dispon ibile, iar in
partea dreapta proprietatile care se pot stabili pentru fiecare format in parte.
Cele mai importante formate sunt: Number (pentru formatarea numerelor),
Currency (pentru formatarea simbolurilor monetare), Date (pentru formatarea
date lor calendaristiceJ, Percentage (pentru formatarea procentelor) .
Numbe r Is USt d 10f gtnc: ral display 01 nu mbers . Cuntncy and Accounb ng offe r spwalizeCl
10rmatting 10 1 monttary value.

;. :;
:.. -r.-
format
Format , apelat i optiunea Format Cells (Formatare Celule) . Funct ia Format Cells
(Formatare celule) se poate apela executand click dreapta pe celula sau grupul de
celule dorit.
Seva deschide fereastra Format Cells (Formatare Celule) .
In celulele aplicatiei Excel puteti introduce atat date numerice, cat text, pe care
ulterior Ie putetl formata. Pentru formatarea unei celule sau a unei zone de celule,
apelati tab-ul Home (Pornire}, sectlunea Cells (Celule) . Din lista derulanta a butonului
Currency
Accounting
Date
'------..r'"I Time
Pefcentag e
FB ction
Sdentific
T, xt
Sp,eul
Custom
Tipul de separator dorit J
Ot clTTal symboi
No of cflglts . ft ':l' dK IlTUI
o. gll lJfOUP'"9 qrmbot.
Otglt 9rcH.lPInq 113.cS6.m
Nt1J.mrr. agnI)Tnbol '
numbM'elnut
DlSplty lud' nq:u: rOl. 0.1
lrn
M<tri<
St.ndud digits 0123456709

""'"
Argumenle
Numele functiei ------..
=IF (A10>AS,"Da",
ItNult
)
Chd: Resd: tc restore dd , u!t 101 Ra n
numbers t um:ncy hmt . roddltt
a.mpl<
1234S6.789.00
Observatle
Structura unei functii lncepe cu semnul egal (=), urmat de numele functlel, a
paranteza deschisa, argumentele functiei a paranteza Inch isa.
Argumentele pot fi separate prin virgula sau punct vlrgula. Nu se pot folosi
ambele tipuri de separatoare in acelasi timp, insa utilizatorul poate alege singur
separatorul dorit .
Se acceseaza meniul Start - Control Panel. Se executa dublu click pe pictograma
Region. In fereastra Region se apasa butonul Additional Settings din Iista
derulanta list separator, se alege tipul de separator dorit.
52 53
Dadl ln urma aplicarii unui format de numsr unei celule, aceasta afiseaza
simbolurile ##### inseamna ca formatul aplicat este mai lat decat coloana treb uie
procedat la cresterea latimii coloanei.
- pentru ca datele sa se afiseze centrat apasatt butonul
5.2 Formatarea privi nd alinierea textul ui
Apllcatia Microsoft Excel ofera optiuni de aliniere a textului prin intermediul tab-
ului Home (Ponire), grupul Alignment (Aliniere ).
Merge& Center ...
Text
- pentru a alinia datele la dreapta apasati butonul
- pentru a alinia datele pe vertlcala In partea de sus a celulei apasati butonul D
pentru a alinia datele tn partea de mijloc a celulei apasatl butonul EJ
pentru a alinia datele In partea de jos a celulei apasatl butonull;]
Grupul de butoane
Alignment (Aliniere)
'.
Ahgnmenl
==
Optiunile de aliniere a textului sunt disponibi le In fila Alignment (Aliniere) a
ferestrei Format Cells (Formatare celule), deschisa cu click dreapta pe celulele care
se doresc formatate.
Aceleasi setari se pot realiza In fereastra Format Cells
(Formatare Celule), fila Alignment (Aliniere), meniurile derulante
Horizontal (Orlzontala) Vertical (Verticala).
ahonmt"nt
tlorizontal
Gt-neral
Y:mKal:
Top
tOldi
Sh' In, t o t rt
O M.rg.c.n,
Tnt IIflgomt nt
.t!oriIontat
.. ..,...1
Ye-rtll:'ll:
Bottom
hJsbfy dnttl buted
Text<antral

o SMn!10 frt
nMef 9t ctl is
RJvht.to .Jfft
!tlCtdlrffiion;
Context
i ," . .
! "
; T .
; : lext-+
t .
" .
at'Of US
CJnt f l
Tn mod implicit, datele din celule sunt aliniate In partea de jos a celulei. Textele
sunt aliniate In partea stanga a celulei, iar valorile numerice In partea dreapta.
o Tncadrarea textului lntr-o celula
Atunci cand ati introdus lntr-o celula un text prea lung, Microsoft Excel va ofera
posibilitatea redirnenslcnaril automate a celulei, astfel 7ncat toate datele sa fie
cuprinse in celula.
Pentru aceasta, selectati celula dorita apelati tab-ul Home (Pornire), sectlunea
Alignment (Aliniere), butonul Wrap Text (Incadrare text) .
Prin intermediul acestei optiunl, textul se va Incadra in spatlul TOld control
rezervat celulei, avansandIn [os, dar pastrand latimea celulei.
Aceasta functie 0 gasiti In zona Text control (Control Text) a filei
Alignment (Aliniere) din fereastra Format Cells (Formatare Celule).
\
Alinierea textului
Tmbinarea celulelor centra rea textului
Alinierea datelor ln celule cu ajutorul butoanelor din tab-ul Home (Pornire),
sectiunea Alignment (Aliniere), se realizeaza astfel :
- pentru a alinia datele la stanga apasati butonul
Cand lrnbinati doua sau mai multe celule adiacente pe orlzontala sau verticala,
ele devin 0 singura celula, care se afiseaza de-a lungul mai multor coloane sau
randuri. Astfel, in exemplul de mai [os, se vor Imbina celulele Al Bl astfel tncat
textul din celula Ai sa fie vizlbll in Intregime.
54 55
A
1 Evolutia principalilor ind icatori in penoada ZODS-lOU
Z] lndicat or An
Pentru aceasta, se selecteaza celulele care se doresc Imbinate se apasa butonul
Merge & Center (Irnblnare centrare) existent In tab-ul Home (Pornire). Tn
acest caz, datele din celula rezultata sunt aliniate centrat.
A B
5.3 Formatarea textului
Butonul Font Size
(Dimensiune Font)
..
Font
B I !!
Grupulde
butoane Font
rautonul Font -, .
L_.
Schimbarea fontului a dimensiunii contlnutulul unei celule / grup de
celule
Grupul de butoane Font din tab-ul Home (Pornire) pune la dispozitia utilizatorului
comenzi uzuale de forrnatare! a caracterelor stocate In celulele unui registru de
calcul Excel.
Ttxt control
O't:!.rap text
oShrin!> to frt
cells!
1 -I Evolutia pr/ncipalilor indicator/ in per/oada 2009-2012
2 Indicator An
Tmbinarea celulelor poate fi reallzata si prin bifarea casetei Merge
cells (Tmbinare celule) din fila Alignment (Aliniere) a ferestrei Format
Cells (Formatare Celule).
Modificarea orlentaril textului
Atentle: Dacalrnbinati mai multe celule ce contin diferite date, atunci nu se va pastra
contlnutul tuturor celulelor Imbinate, ci doar contlnutul celulei din stanga sus.
Continutul celulelor poate fi orientat pe orizontala, verticala sau intr-un anumit
unghi.
Dupa selectarea celulelor, modificarea orientarii textului se realizeaza cu ajutorul
optiunllor asociate butonului (Orientare) existent In tab-ul Home (Pornire).
Acelasi rezultat II puteti obtine prin folosirea meniului Orientation (Orientare)
din fila Alignment (Aliniere) a ferestrei Format Cells (Formatare Celule).
Orienta rea textului poate fi stablllta fie prin deplasarea punctului rosu pana In
pozitia dorita, fie prin introducerea rnanuala a unei valori in caseta destinata.
Butoane de formatare a textului se gasesc in
meniul contextual ce apare la click dreapta pe
celulele dorite.
Calibri .111 . A A' $ % '
B J ";l A . _ . "o&: g ..:
!Calibri - 1
Butonul , _. .... ...... - - . -- (Font) permite selectarea aplicarea diferitelor
fonturi. Se selecteaza mai Intai celula sau celulele care se doresc formatate, apoi se
apasa sageata asoclata butonului Font, iar din Iista derulanta se selecteaza fontul
dorit.
Microsoft Excel 2013 ofera functia Live Preview (Previzualizare In timp real), ce
permite vizualizarea rnodiflcarllor unui contlnut, daca acestea ar fi aplicate. Astfel, pe
masura ce cursorul mouse-ului se deplaseaza peste un buton sau optiune, se poate
vedea instant efectul rnodlficarilor aplicate. Selectarea optiunilor se face prin
apasarea butonului stang al mouse-ului.
Exemple de fonturi mai des folosite: Callbrl Cambria Arial
Times New Roman , Verdana etc.
Dimensiunea textului se stabileste cu ajutorul butonului 1
11
Font Size
(Dimensiune font). Prin apasarea sagetii din dreapta butonului Font Size
(Dimensiune font) se deruleaza 0 Iista cu diferite marirni, de unde se selecteaza
valoarea dorita. Redlrnenslonarl rapide se pot efectua prin apasarea butoanelor
A' Grow Font (Marire font}sau A Shrink Font [Micsorare font). Mutati punctul
rosu pana la
pozitla dorlta
r--- j+-:-.--'
I I i
'I ' TI .>:
, t 1<,,#
I t' i .
I I i
: i . i
L !!-=-__. J
30 +:Qtgrers
Orientation
lntroduceti
valoarea exacts
pentru orientarea
textului
56
1 Formatarea unui text se refera la modifiearea aspectului acestuia: sehimbarea fontului , dimensiunii, eulor ii, etc
57
r
Optiunile de formatare a textului se gasesc In eticheta Font a ferestrei Format
Cells (Formatare Celule).
o Adaugarea bordurilor unei celule
Moda litatea clasica de adaugare a bordurilor unei celule este prin intermediul
filei Border (Bordura) existents In fereastra Format Cells (Formatare ce/ule).
Thl515 a TfUtTypelon t The lame tont WIll be used on both your pnnter and your screen.
Apasati butoanele
dorite pe ntru a adauga
bordura respective
celulei selectate
- .
,
roxt
.t::i one ,Qut llOt
G. B
L ._. . _
/ I
Bordt '
Font fl U 1
Prestts
r style can be applied by dlck.mg the cresets. preview dlZl qr am or the buttons
AutomatIC 3
- - ,
- - l
._o_oj


Hone
olor
Numb er I Ali gnment I
Tipulliniei
I
,
--l
'A
,.
AaBbCcYyZl
L
I
!
tol ar.
3
y
.-- _. _._-..-_._- _..-. - -
Ado be Arabic
Adobe Casten Pro
Adobe:Culon Pro Bold
. Adobe
!J.nderl:ne;
None
Efftd'
C 5tn1tt hrough
$UPtUOlpt
n SuQu tlpt
Aplicarea diferitelor formate asupra textului
Pentru aplicarea diferitelor formate textului din celule, folositi butoanele din
ssctlunea Font a tab-ului Home (Pornire) sau optlunlle din f ila Font a ferestrei
Format Cells (Formatare celule). Astfel, pentru:
a scrie mai lngrosat se va alege optlunea Bold (Aldin) prin apasarea
butonului B sau prin apasarea slmultana atastelor Ctrl B.
a scrie inclinatse va alege optiunea Italic (Cursiv) prin apasarea butonului I
sau prin apasarea simultana a tastelor Ctrl I.
a sublinia textul cu 0 Iinie se va alege optiunea Underline (Subliniere) prin
apasarea butonului !! sau prin apasarea simultana a tastelor Ctrl U.
a sublinia text ul cU_Roua linii se va alege optiunea Double Underline
(Subliniere Dubla] asociata butonului !! T .
a schimba culoarea fontului apasaii butonul
a schimba culoarea de umplere a celule/or apasati butonul
o alta moda/itate mai rapida de aplicare a bordurilor este cu ajutorul butonului
Borders (Sorduri) ,_. , T existentln tab-ul Home (Pornire) .
Copierea formatului unei celule
Pentru a copia formatul unei celule In alta celula sau Intr-un grup de celule, va
t rebui sa parcurgeti urrnatorf pasl:
Pas 1. Selectatl celula sau grupul de celule a carei formatare doriti sa 0 copiat i,
Pas 2. Apasatl butonul ..: (Descriptor de formate) existent I n tab-ul Home
(Pornire).
Pas 3. Selectati celula sau grupul de celule care dor lti sa cont ina acelasl format .
Daca doriti sa aplicatl acelasl format mai multor celule aflate I n diferite pari i ale
foii de calcul, selectati celula saugrupul de celule a carel formatare doriti sa 0 copiatl ,
dati dublu click pe butonul ..: (Descriptor de formate) apoi executatl click pe
rand pe fiecare din celulele care doriti sa contina acelasi format . Cand aii terminat,
apasati butonul <t( (Descriptor de formate) pentru deselectare.
Pentru a copia laiimea unei coloane, selectatl coloana "model" printr-un click pe
et icheta acesteia, apasatl butonul <t( (Descriptor de formate) apoi executatl un
simplu click stanga pe et icheta coloanei a carei laiime dor it l sa 0 modiflcati.
58
59
6.1.1. Crearea graficelor de diferite tipuri
6.1. Utilizarea graficelor diagramelor
Sit uat ie van zari 0
lOW
o
Q
500
80)
/00

11XJ
6.1.2 . Modificarea \tDui grafic
Pentru crearea unui graf ic, se selecteaza datele care vor sta la baza graficului
apoi se executa click pe tipul dorit de diagrarna , Inmod implicit, diagrama creata este
afisata i n cadrul foii de lucru act ive.
o diagrarna conf ine mai multe elemente. Unele dintre ele sunt afisate i n mod
impl icit , iar altele pot f i adaugate in funct ie de necesltatl . De asemenea, elementele
pot fi mutate, redimensionate, formatate sau sterse ln cadrul diagramei.
Modificarea tipului de grafic
1- suprafat a diagramei (chart area)
2 - suprafata reprezentata grafic a diagramei (plot area) - suprafata marginita de axe,
care include toate seriile de date
3 - serie de date reprezentate in dlagrarna (series) - Excel ut il lzeaza t itlurile de
coloana sau de rand din datele foi i de lucru pentru a desemna numele seriilor de date
4 - axa orlzontala vertlca la de reprezentare a datelor, create pe baza datelor
existente ln foaia de lucru
5 - legenda diagramei coniine seriile de date reprezentate grafic. In mod uzual, 0
serie de date este reprezentata i n cadrul legendei pr intr-un simbol un text
descriptiv
6 - titlul diagramei - desemneaza gener ic sernniflcat la reprezentarl l grafice a datelor
7 - et ichete de date afisate pentru identificarea exacts a valorilor unei serii de date
Excel dispune de mal multe tipuri de diagrame standard, fiecare dintre acestea
avand unul sau mai multe sub-t ipurl , Dupa crearea unu i grafic, puteti modifica tipul
acestuia prin selectarea lui cu un simplu click stanga apasarea butonului Change
Grupul de butoane
Charts (Diagrame)
SPARKLINES TABLES
Butonul Quick Analysis
(Anal iza rap lda)
TOTALS
11- :' - * '
I 'f? i1-
Recommen ded PlVotChart
Charts L -
Charts -.
_ ,:1:'. ,.
'I i - j t
I
I CHARTS
Lect t a 6
Grafice
o dlagrama este un obiect grafic generat pe baza datelor continute in celulele
unei foi de lucru . Diagramele sunt utilizate pentru 0 reprezentare inte rpretare mai
sugestlva a rezultatelor permit utilizatorilor sa observe cu comparati i,
modele tendinte ln date.
Microsoft Excel va ofera posibilitatea de a crea mai multe tipuri de grafice cu
ajutorul sectiunii Charts (Diagrame) existenta In tab -ul Insert (Inserare), ce contine
butoane specifice f iecarui tip de diagrama. Executand click pe sageata aferenta
f iecarui t ip de dlagrarna, se deschide 0 Iista derula nta cu toate subt ipurile de
diagrame disponibile.
Noutatea oferlta de Excel 2013 consta i n optlunea Recommended Charts
(Diagrame recomandate). Excel va recornanda diagramele cele mai potrivite pentru
datele introduse de durnneavoastra.
o alta noutate oferlta de Excel 2013 poarta numele de Quick Analysis (Analiza
rapids}. Dupa introducerea datelor se apasa butonul aflat i n coltul din dreapta
j os al celulelor selectate. Se va deschide galeria Quick Analysis (Analiza rapida) ce
cont lne mai multe file, de unde selectati 0 optiune sau lndicat i spre 0 optiune pentru
a vizualiza efectul apl icari l optlunll respective. Opt iunile dispon ibile se refera la
formatarea date lor, reprezentare lor graflca prin diagrame, realizarea diverselor
calcule formule, etc.
Oatll Bars ( olor leon Set Greete r Top 10% Clear
Seal!' Than Format
60 61
I I
o Modificarea aspect ului sau stilului unui grafic
Change
Chart Type (Modi ficare tip dlagrarna) Chart Type din tab-ul Design (Proiecta re). Tn
fereastra ce va aparea pe ecran aleget i nou l t ip de grafic dorit .
Apasa rea butonului din partea dreapta jos a sectlunil deschide list a cu
aspectele disponibile, din care se selecteaza ce l dorit .
Pent ru aplicarea unui sti l de grafic predefinit, selectati graficul accesat i tab-ul
Design (Proiectare), sectlunea Chart Styles (Stiluri de diagrame) .
Galer ia de aspecte
predefinite
I .mili'
Add Chart Quick
Element T Layout T
Chart Layouts
Excel 2013 furnizeaza 0 varietate de aspecte st iluri predefinite pentru a oferi
un design profesionist graficelor durnneavoastra.
Pentru apl icarea unu i aspect de grafic predefinit, selectatl In prealabil graficul
accesati tab-ul Design (Proiectare), sectiunea Chart Layouts (Aspecte de diagrame) .
Clust r red Bar
i.... ..::::: - ---"ll
L :
I .. .
. ! IlL
. .. . .. . ,
l ....-e-
:iii
... rh (f
* P.o! d'
Modificarea datelor unui grafic
Daca ati rea lizat un grafic do riti modificarea datelor ca re au stat la baza lui, yet i
Ui
Select
selecta graficul yeti apela fun ct la Select Data (Selectare Date) Data din tab-ul
Design (Proiectare) . Tn fereastra Select Data Source (Selectare sursa de date)
axecutati click In caseta Chart data range (Zona de date grafic) apoi selectati grupul
de celule dorit, Excel completand automat referintele absolute ale celulelor
se lectate.
Galeria de stilu ri
predefi nite
Apasarea butonului ; . din partea dreapta jos a sectiunil deschide Iist a cu st iluri
disponibile, din ca re se alege cel dorit.
Adaugarea, modificarea stergerea titlului unui grafic

Ijfu e Chart
-1. - - -.-,--
I I .
Ch:nqe I .1 .11.11{Id
Colo" ' [ .: . - -
I
QUid

lllJ """
Title:
Pentru 0 Int e legere mai raplda a datelor reprezentate grafic, se recornanda
adsugarea unu i t itlu gra ficului.
Se selecteaza graficul apoi din tab-ul Design (Proiectare), se apasa butonul
U.
Add Clan
I"",,,,,, (Adaugare elemen\.diagrama) - Chart Title
(Titlu diagrams) . Din llsta de rulanta se alege
opt iunea dor lta:
None (Fara) - permite ascunderea t itlului iii l:,h>rt Trtl.
graficului, In cazul in care acesta exists. i!li Rat. l ab. I,
- Above Chart (Deasupra diagramei) - af iseaza t itlu l Oat. Talll '
it Error Bars
In partea centrals sus, deasupra graficului.
- Centered Overlay Titl e (Titlu suprapus ce ntral) - ii\ l eg. nd
t it lul In pa rtea cent rale sus, suprapus pes te
grafic.
.., , .,..' .
CMrt Alt l rangt :
Selectati noul grup de celule ce
]
va sta la baza graficului
fr'=
Row/Column
- ... -.

ltgtnd EntntS (St"tt) HoriIo nUl ttattvol)1ms libels
.. -
-_ . . _.
21 111m 2 i :;'J 2011
&J Tom3

2012
4
[' OK I

C.ncd
II
ii
f ;
62
63
Dupa alegerea optlunii dorite, apare 0 caseta de text in care se introduce textul
dorit. Titlul unui grafic se formateaza apoi la fel ca orice text din foaia de calcul.
Pentru modif icarea titlului unui grafic, se executa click pe acesta, se selecteaza
vechiul text apoi se tasteaza noul text dorit.
Format Chart Area
CHART OPTIONS TEXT OPTIONS
A BORDER
t:!o line
Adaugarea etichetelor unui grafic
Modificarea culorii de fundal (fond) a unui grafic
0.75 pt
Optiuni legate de culoarea
grosimea chenarului graficului
Iransparency I reo
olor

o mpound type
Din paleta de eulori asociata
butonului Color (Culoare) se
aJege culoarea dorita pentru
fundalul graficului
.... .

Modificarea elementelor graficului
tio 1111
Sohd fill
ra dient fl
f lclurt or

Ayt omat lc
A fil L
De asemenea, puteti modifica proprietatlle altar elemente .
ale graficului (serii, legends, axe, titlu). Se selecteaza graficul Chart Area
se acceseaza tab-ul Format. Chart I rtte
HOrizont al (( at egor,' / All S
Tn sectiunea Current Selection [Selectie Curenta}, se alege l eqend
din Iista derulanta elementul care se doreste a f i modif icat. Plot Area
Prin apasarea butonului Format Selection (Formatare Selectie) se deschide
fereastra de formatare in care se pot stabili optiunile legate de elementul selectat.
Pentru modificarea dimensiuni i culorii textului elementelor graficulu i (titlu,
axe, legends, etc), se folosesc butoanele din sectiunea Font a tab-ului Home
(Pornire).
t:
1111
jJilJ
Pentru a identifica mai repede 0 serie de date in cadrul unui grafic, exlsta
poslbllitatea adaugarl i etichetelor de date pe grafic. " ' - ' . ' - -. .._
J ! J I
Tn mod implicit, etichetele de date sunt legate de "I ,II
valorile din foaia de calcul se actualizeaza automat
l%;
la modificarea acestora. l;!> "",HI.,
Pentru afisarea etichetelor pe grafic, se ;j: ' .-11..
I
<iI l!m l.c r!s 1<
selecteaza graficul apoi din tab-u Design 1"111 tJ< n.
r:h
.t
Add Ch.vl
(Proiectare), se apasa butonul Ekme1lt (Adaugare ctl .",,,,.
element diagrarna) - Data Labels (Etichete de date). i..:
Din meniul derulant se opteaza pentru ascunderea
sau aflsarea etichetelor pe seriile graficului, in diverse pozitii.
Tn functle de t ipul graficului, optiunl le af isate in Iista derulanta a butonulu i Data
Labels (Etichete de date) sunt dife rite.
Pentru stabilirea unor optiuni supl imentare legate de etichete, alegetl optiunea
More Data Label Options (Mai multe optluni etichete date).
I
I
l'
I
I
!
i
Dupa crearea graficului, puteti aplica diverse culori de funda l pentru acesta.
Modalitatea cea mai rapida consta in selectarea graficului accesarea tab-ului
Format. Tn sectlunea Current Selection [Selectie Curenta) se alege din Iist a derulanta
optiunea Chart Area (Suprafata Diagrams).
Apoi se apasa butonul Format Selection (Formatare Selectie) . Tn zona Fill
(Umplere) se alege culoarea stilu l fundalului dorit pentru grafic, iar in zona Border
se stabilesc optiunlle legate de chenarul aplicat graficului (culoare, grosime, tip).
Copierea, mutarea graficuJui in aceeasl foaie de calcul sau intre foi de .
calcul diferite
Pent ru a copia un grafic in alta foaie de calcul sau in alt fisier, dupa selectarea
graficului, se alege una din urrnatoarele variante:
optlunea Copy (Copiere) [f[ din tab -ul Home (Pornire)
executarea unui click dreapta pe grafic alegerea optiunii Copy (Copiere)
cornblnatla de taste Ctrl+C.
Apoi, pentru a piasa graficul i n noua locatie, se alege una din variantele de mai
jos:
...
CJ
optlunea Paste (Lipire) Paste din tab -u] Home (Pornire)
optlunea Paste (Lipire) din meniul aparut la click dreapta pe grafic
cornbinat la de taste Ctrl+V.
64
65
Pentru a muta un grafic 'in alta foaie de calcul sau 'in alt fisler, dupa selectarea
graf icului, se alege una din urrnatoarele variante:
optlunea Cut (Decupare) dt.din tab-u l Home (Pornire)
executa rea unui click dreapta pe grafic alegerea optiunii Cut (Decupare)
cornbinatia de taste Ctrl+X.
Apoi, pentru a piasa graficul 'in noua locatie, se alege optlunea Paste (Lipire) prin
una din metodele prezentate mai sus.
Un grafic poate f i mutat 'in alta foaie de calcul prin apasarea butonului
(Mutare dlagrarna) din tab-ul Design (Proiectare).
Choosf' wh err you th e (hart t o be-pluta:
Cha rt l
fl :iJl

Move
Chart
Le ct i a 7
Imprimarea foi'lo r d e cal cu i
7.1 Se ta rea pagi nii
Inainte de impri marea unei fol de calcul, aveti posibilitatea de a stabili rapid
setarile paginii pentru a obtlne rezultate cu aspect profesional. Optiunlle ref erit oare
la setarea paginilar se regasesc 'in tab-ul Page Layout (Aspect paglna), grupul Page
Setup (Initial izare paglna).
Margins Orientation Size Print Background Print
Area ' Titles

Situatie Yl nun
In fereastra Move Chart (Mutare dlagrama), alegeti una dintre urrnatoarele
variante:
pentru a muta diagrama lnt r-o noua foaie de lucru, bifatl optlunea New Sheet
(Foaie noua), iar 'in caseta alaturata tastatl un nume pentru foaia de lucru.
pentru a muta diagrama ca obiect 'in alta foaie de lucru, din lista derulanta Object
in (Obiect 'in), selectati foaia de lucru 'in care dor iti sa plasat i diagrama.
Redimensionarea, stergerea deplasarea graficelor
In primul rand, selectati graficul printr-un click
stanga pe acesta. Acest lucru este semnalizat prin
aparltla unor patrate In colturile pe laturile
graficului. Acum, se pozltloneaza cursorul in
colturile graficului sau pe una din laterale, se t ine
apasat butonul stang al mouse-ului se trage de
mouse pana la dimens iunea dorita, dupa care se
ellbereaza butonul mouse-ului.
graficu lui se reallzeaza prin selectarea lui apasarea tastei Delete.
Pentru a deplasa'intregu l grafic, plasat i cursorul rnouse-ulul oriunde pe suprafata
graficului (cursorul ia forma +), dupa care, t inand apasat 'in continuare rnouse-ul,
trageti graficul 'in noua pozitie dor lta.
66
Schimbarea marginilor foii de calcul
Din lista derulanta a butonului Margins (Margini) se aleg optiunile disponibile:
Normal, Wide (Lat) sau Narrow (Ingust) .
Pentru mai multe optiunl, se alege comanda Customs Margins (Margini
particularizate) din lista derulanta a butonului Margins (Margini) .
In fereastra Page Setup [lnitlalizare paglna), fila Margins (Margini) se rncdiflca
valor ile din casete Top (Sus), Bottom (Jos], Left (Stanga), Right (Dreapta) fie pr in
'inscrierea unei valori, fie pas cu pas prin folos irea sagetilor din dreapta acestor
casete. La madificarea unei margini, zona de examinare situata 'in centrul ferestrei va
indica marginea care este modlficata.
67
Schimbarea orlentarll dimensiunii foii de calcul
Casetele din zona Center on page (Centrare pe pagina) sunt ut ilizate pentru
centra rea l nforrnatl llor in interiorul marginilor, pe orlzontala pe verticala.
Selectati coloana sau randul <,
care doriti sa fie imprimat pe
fiecare pagina.
edit-non a1
Commenh
frlnl .. Print Prml):! Qpho m_.

C .l&d:: and white-

Cj Row and (Olumn hea dIngs
Page old el
I

gOwt 10 t epu l at t op
(0 6t rett
nf
Pnntjru
Pnnt t lt lu
Caseta Print area (Zona de imprimat) of era posibilitatea imprirnarii doar a unei
anumite zone de celule. Astfel, se executa click in aceasta caseta apoi se selecteaza
grupul de celule dorit.
Pentru a repeta in mod automat anumite randur) la inceputul flecarei pagini
imprimate, se plaseaza cursorul in caseta Rows to repeat at top (Randuri de repetat
fa i nceput ) se selecteaza randu l sau randu ri le ce urrneaza a se repeta pe fiecare
paglna. Similar se procedeaza pentru repetarea anumitor coloane, foloslndu-se
caseta Columns to repeat at left (Coloane de repetat la stanga) .
Liniile de grila care se folosesc pentru delimitarea celulelor foii de calcul, precum
etichetele de randur! sl de coloane se aflseaza in mod implicit in vizualizarea Page
Layout (Aspect paglna), dar ele nu se lmprl rna automat.
Pentru tiparirea Iiniilor de delimitare a celulelor foii de calcul, se blfeaza optlunea
Gridlines (Linii de grila) .
Caseta Black and white (Alb-negru) se bifeaza atunci cand datele din foaia de
calcul sunt formatate color, iar imprimanta este alb-negru.
Optlunea Draft quality (Calitate tip schita) va imprima foaia de calcul sub forma
unei schlte, ceea ce va reduce calitatea imprlmarf in favoarea vitezei .
Activarea casetei Rowand column headings (Titluri randurl coloane) are ca
efect t iparlrea pe hartle a etichetelor de randurl coloane din
foaia de ca/cul. Gnd'm"" Heedlngs
Tab-ul Page Layout (Aspect pagina}, grupul Sheet Options v V,ew v V,ew
(Optiunl Foaie) of era optiuni legate de aflsarea tlparlrea Iiniilor de Pront Pronl
grila a etichetelor de randuri coloane. 5h..t Op hcru "
I( Dacavret l sa imprlrnat i
! sub forma unui tabel
Iselectati optiunea Gridlines
! (Linii de grila)
n
(Dimensiune) ce ofera
P-:Jr Setup
7' ''-
"'g. Header,lfoottf i Shffi
lo p Helder:
1.9 ."
OB
-
J
Campuri pentru stabilirea
marginilor
left'
BIght
, .
1.B .
rZona de examinare
r
fJ.ottom" foote r:.
19 . 0.8 c-
Ct nte l on pa9t
L HOrll ontal1y
C Yert1cB11y
frinl... Print Qpt ions

cancel
Apasarea butonului Print Titles (Imprimare titluri) deschide fereastra Page Setup
[lnitiallzare paglna), fi la Sheet (Foaie).
Alte optluni referitoare la tiparire
Tipul de hartie poate fi selectat cu ajutorul butonului
o lista cu tipuri uzuale de hartle: letter, A4, AS, etc.
Orientarea foii de calcul poate fi schlrnbata cu ajutorul butonului
(Orientare). Optlunlle disponibile sunt: Portrait D(Tip portret) ce afiseaza pagina
pe lung Landscape D (Tip vedere) ce afiseaza pagina pe lat.
[f-t;
SIZt
.1
68 69
Tncadrarea contlnut ul ul f oii de calcul intr-un anumit nurnar de pagi ni
Pentru Incadrarea contl nut ulul foii de calcul in dimensiunile unui anumit nurnar
de pagini, se foloseste zona Scale t o fi t (Scafare pentru a se potrivi) din tab-ul Page
Layout (Aspect paglna). Astfe l,
pentru a reduce lat imea foii de lucru imprimate pentru a Automatic T
se lncadra i nt r-un anumit nurnar de pagini, se selecteaza ! 0
numarul de pagini dorit i n caseta Width (Latime) 0.] Scale: 100% :
pentru a reduce i naft imea foii de lucru impri mat e pentru Scale t o Frt ..
a se incadra intr-un anumit nurnar de pagini , se selecteazs nurnaru l de pagini
dorit i n caseta Height (Inaft i me)
pentru a marl sau a rnicsora foaia de lucru Impri mat a la un procent din
dimensiu nea ei actuala, se selecteaza procentajul dor it i n caseta Scale
[Scara).
Pentru a scala 0 foaie de lucru imprlmata la un procentaj din dimensi unea ei
actuala, latimea i nalti mea trebuie sa fie setate pe Automatic (Automat).
Int roducerea modificarea antetului a subsolului
Antetul reprezinta spat i ul situ at deasupra ferest rei de cont lnut, iar subsolul se
refera la spatiu l situat sub f ereast ra de continut. Antetul subsolul nu au niei un
efect asupra foii de calcul, ei numai asupra paginilor t lparite. Antetul subsolul se
repeta pe f iecare pagina. Ambele pot fi completate cu diferite lnforrnat li : texte, date,
numere de pagina, imagini ,et c.
Pentru a int roduce, a modifica sau a sterge un antet sau un subsol, Intr-o foaie de
, !
HeMIN
calcul, apelati tab-ul Insert (Inserare), buto nul Header & Foot er & Foot" (Antet
subsol).
Programul Excel tre ce automat in vizuali zarea Page Layout (Aspect paglna)
plaseazaindicatorul i n caseta text de antet i n partea de sus a foii de lucru.
Antetul cont ine trei zone dreptunghiulare ce permit def inirea lui. Executat i click
i n zona di n stanga, centru sau dreapta, In functie de locul i n care doritl sa apara textul
din antet apoi introducetl textul dorit.
Header
l: de antet ]
Alci se Int roduce cont inut .
70
Similar se procedeaza pentru def inirea subsolului, i n partea de j os a paginii foii de
calcul.
Pent ru inserarea unor lnforrnatii suplimentare i n antet sau subsol, se ut il lzeaza
butoanele din sectlunea Header & Foot er Elements (Elemente antet subsol) .
r" :;- -- "i> , :-'1 -::. 0"- i "l
rr i-c, j '. t;li .. :. Q ../
Page Number Current Current File Sheet Picture " ,r
Number of Pages Date Time Path Name Name ' I ...
Hta du & s eot er Itmen lli
Butoanele pentru part icular izarea antetului sau subsolului sunt :
Pogo
Pentru inserarea numarulul pagini i apasatl butonul Numbe r
",."

Number
Pentru inserarea nurnarului total de pagini apasati butonul of Pog<s
I":;.,
"t2J
Current
Pentru inserarea datei curente apasatl butonul Date
' 1>
( j
Cuneol
Pentru inserarea orei curente apasati butonul Tune
File
Pent ru inserarea locatl el flsierulul apasatl butonul Path

File
Pentru inserarea numelui flsierului apasati butonul Name
l:J
Sheet
Pentru inserarea numelui foii de calcul apasatl butonul Name
' j
, 0
Pentru inserarea unei imagini i n antet apasatl butonul Picture
Pent ru a Inchide zona de antet subsol, executati click oriunde in foaia de calcul.
Pentru a reveni la vizualizarea normala, accesatl tab-ul View (Vizualizare) apoi
butonul Normal.
71
Putet l alege ceea ce doriti
saImpr irnatl (foaia de
calcul activa, i ntreg
registrul de calcul sau
doar 0 selec\ie de date)
Nurnarul de exemplare
L Imprimanta folosita ]
Ptm ttrPrOIl'("f1. If")
, ,

:
r tene
On"""'"",
r l Pnnt OncS-lded
t . On.., P'f'nt on an t Pdt'"Ql t h
1
HP603dn on ultras
.. P.Nd)
8SNo SUJ1n9
Setti ngs
,: 1
b p-fi l'>t tnt sh rth
Prin ter
Print
Daca dorlti sa irnprirnat l In f lsier, In fereastra Print (Imprimare), alegeti optlunea
Print to file (Imprimare In fisier) din Iista derulanta a butonului Printer (Imprtmanta).
Apoi apasati butonul Print\(lmprimare) din aceeasl fereastra, Aceasta optiune este
utlla In mod special daca doriti sa tipariti un fisier creat pe un laptop care nu are
atasata 0 imprirnanta sau sa transferati un asemenea fisler pe un calculator aflat In
afara rete lei dumneavoastra sa 1'1 local. Daca bifati aceasta optiune, va fi
0 fereastra de dialog Save Print Output As care va va permite sa stabi liti
numele flsierului In care va fi tlparlt registrul durnneavoastra,
nevoie sa irnprirnati registrul de lucru pe alt tip de imprlmanta decat tipul utilizat la
Inceput.
Apelati functla Fil e - Print (Fisler - Imprimare) sau comb inatia de taste Ctrl P.
Aceasta cornanda deschide fereastra Print (Imprimare) din care va aleget i
imprimanta la care se realizeaza printarea, nurnarul de exemplare modal itatea de
t ipari re (pe hartie sau In fisler},
Examinarea foii de J
calcul
? - rJ X
Constllnb ntse u -

4, 1 cf4 '-
NoSoltng
Pnnt Ulffis et the! lIct wl SIZe
Page Setup
pnTlt on one. sKk of th
Collated
1). 3 1,<,3 1,2)
t o
Pnnt One Su:lfli
eop..., 1
Print
t e.wtom Margins
pt'0It.:dsJ; - Excd
prc pertres
n Letter
L.' 21 ;9tm J.'?' 94 em
[j PortnutOnentabon
o
ffi
HP603dnon u,ltr.s
.....,
Settings
rJ Print At'tiw Shttts
b Only pnnt eceve
Printer
Print
!:::i &)
_- - - - --- - - - - - - - - - - - -
Pentru a reveni In foaia de calcul, se apasa butonui ll.
7.3 Impr i ma r ea
7.2 Viz ualizarea inai ntea Impriruar tt
Un lucru important Inaintea imprirnarf II constituie verificarea datelor
vizualizarea paginilor. Vizualizarea Inaintea irnprimaril se real izeaza alegand comanda
File - Print - Imprimare). In fila Print (Imprimare), proprietatlle imprimantei
implicite apar automat In prima sectiune, iar examinarea registrului apare automat I n
a doua sectiune.
Avetl posibilitatea sa imprimatl foi sau registre de lucru partial sau total, In mod
individual sau colectiv. De asemenea, un registru de lucru poate fi imprimat i nt r-un
fisier In loc de a fi trimis catre 0 lrnprtrnanta. Acest lucru este util atunci cand aveti
72 73
74
1 Fisierele de lucru se pot descarca de la adresa www.euro aptitudini.ro
75
SIMULARE MICROSOFT EXCEL 2013
1. Deschideti registrul de calcul Proiect.xlsx. 1
2. Schimbati vizualizarea foii de calcul Prognoza la 95%.
3. In foaia de calcul Prognoza introduceti numarul 33.1 in celula C9.
4. In foaia de calcul Prognoza schlmbati fontul textului din celula A1 'in Arial.
5. Infoaia de calcul Prognoza, schimbati nurnarul din celula F12in 104.3.
6. In foaia de calcul Prognoza apllcati 0 formatare de tip inclinat (italic) celulei A2.
7. Tn foaia de calcul Prognoza inserati 0 noua ccloana intre coloanele F G.
8. Infoaia de calcul Prognoza copiatl celula F12'in celula G7.
9. In foaia de calcul Prognoza, rnutati contlnutul celulei A2 'in celula C2.
10. In foaia de calcul Prognoza stergeti contlnutul celulei C2.
11. Tn foaia de calcul Prognoza sortati grupul de celule B4:F16 dupa Tokyo in ordine
descrescatoare,
12. In foaia de calcul Prognoza aplicati un format grupului de celule C5:F16 astfel
incat valorile safie afisate cu 2 zecimale.
13. In foaia de calcul Prognoza, schirnbati latimea coloanei A la valoarea 30.
14. Tn foaia de calcul Prognoza, lntroduceti 0 functle 'in celula 017 pentru a calcula
valoarea medie a grupu lui de celule 05:016.
15. lnserati 0 foaie de calcul noua si nurnitl-o Cheltuiel i.
16. Mutati foaia de calcul Cheltuieli 'in stanga foii de calcul Prognoza.
17. Accesatl foaia de calcul Venituri stergetl randul16.
18. Tn foaia de calcul Venituri, apllcatl 0 setare randului 1 astfel incat sa fie
permanent vizibilla derularea pe ecran a foii de calcul.
19. In foaia de calcul Venituri, lrnbinati si centrati grupul de celule A1:F1.
20. Tn foaia de calcul Venituri, introduceti 0 functie in celula C4 care sa numere
celulele ce contln numere din grupul de celule C9:E12.
21. Tn foaia de calcul Venituri lntroducetl 0 formula in celula E9 care calculeaza
diferenta dintre celula 09 celula C9.
22. Tn foala de calcul Venituri aplicati un format monetar (currency) la alegere,
celulelor C9:E12.
23. In foaia de calcul Venituri, introduceti 0 functle in celula E14 care rotunieste
nurnarul din celula E9la 0 \ecimale.
24. In foaia de calcul Venituri, centrati contlnutul celulelor C7:E7.
25. In foaia de calcul Venituri, introduceti 0 funct ie in celula C13 care sa afiseze
textul Oa in cazul 'in care nurnarul din celula 012 este mai mare decat numarul din
celula C12 sa afiseze textul Nu in caz contrar.
26. Tn foaia de calcul Venituri, aplicati 0 alta culoare de fond (background colour) la
alegere, grupului de celule C7:E7.


Print Bac!t:groun a

r.. S<t Pm" Aru
p
,;; .
" u bn nts
aRalun Ccnstanbnes<u
:.CompLJt rt
lipNmwk
Fi!enam e
Seve ts type: Printer f; ltS r .pm)
Favountt1o
Dmtop
001'l0nlcads
Sl-, 'Onvt
:;:, lUcent pl. ca
r Ccmp utt1
:"" ltbQnt\
Document'>
J' Mu. ,
Ptetures
VtdtoS
e t-hdt:Foldm
. l' . Ot$k:l:op I
o alta posibilitate de printare doar a unei anumite zone de
celule ar fi prin selectarea celulelor dorite apelarea tab-ului Page
Layout (Aspect paglna), optlunea Print Area - Set Print Area (Zona
de imprimat - Stabilire zona de imprimat). Pentru a imprima zona
Punt k u
selectata apelati functia Print (Imprimare).
De asernenea, pentru a imprima un grafic, va trebui sa selectati graficul
apoi sa apelati functia File - Print [Fisler' - Imprimare). In fereastra Print (Imprimare),
in dreptul optiunll Settings [Setari], apare aflsat automat textul
(Imprimare dlagrarna selectata). Pentru a finaliza operatla de tipanre, se apasa
butonul Print (Imprimare) .
I
I
I
I
I
!
I H G
1 :or _ .... X
laluu ( onrt.lrrtll'lC'\cu - n
a- Inlnt - L'
I; Delete ' ll-
t
1 _ :: x
n
t1- IMert L '
T tt
/'. .
. .. _-- - - - _._ - -
o
Nllm bltf fj-l ondlbOrwl Fomuttlnt;l -
S - 1
-
o c
c
. .. .. -
FORMULAS DATA R['IIE'h' YIP.Y
FORMULAS DATA REVIEW V1 lW
plOtof'Cl:ds:r .bctf
:c - =11 i} - E1 f.i: ( ondlt te:l rwl f crm.l ttJ.ng '
S % " Q FonN1J'$ h bw -
. +? [}ltfI Slyle-.-
B
Tokvo Madrid Prlloa New York
len.......
"
49 0 354 84 6
Februa.... 5 7 399 311 0 798
Uartie 92 40 9 337 995
IADrl IIe 194 43 2 392 944
Uol 340 4llJ 52 0 101 0
h",1e 791 531 666 855
... ""' , =< see e
PAG! LAvOUl
l oot
HOMI IJ"o.n.( RT
( 22
HOM INSRJ PAG lAYOUT
e22
z V.alon m rre!lmeln
A
. Precipitatii
A
1 Precipitatii
2 ValorllnmUimetrJ
3
4
,
6
7
8 .
9
10
43. Unde trebuie dat click pentru a comuta de la registru l de calcul actual la un alt
registru de calcul deschis?
44. Pe care tab trebuie sa dat i click pentru a schimba setarile foi i de calcul astfel
Incat cont lnutul acesteia sa poata fi impri mat pe 0 singura pagina ?
27. In foaia de calcul Venituri, int roducet i 0 formula In celula 013 care Imparte
celula 09 la celula C9.
28. In foaia de calcul Venituri, apli catl format ul Procentaj (Percentage) celulei 013.
29. In f oaia de calcul Venituri aplicati optiunea Tncadrare text (Wrap text) celulei
E12.
30. Tn foaia de calcul Venituri, copiati doar formatarea celulei B4 apllcat i-o celulei
E14.
31. Tn foai a de calcul Venituri, introducetl 0 formula In celula F9, folosind semnul de
multiplicare , pentru a Inmulti celula E9cu celula C4.
32. Tn f oaia de calcul Venituri schimbati formula di n celula F9 astfel Incat referlnta la
celula C4 sa devina absolute.
33. In foaia de calcul Venituri aplicat l 0 bordure dubla (Bottom Double Border) In
partea de jos a grupului de celule C9:E9.
34. In foaia de calcul Venituri folosit i comanda potrlvita pentru a inlocu l to ate
aparitiile cuvantulul actualizeaza cu verifica.
35. Tn foaia de calcul Prognoza, creati un Grafic cu Bare de tip Clustered (Clustered
Bar) folosind grupul de celule B4:F16.
36. In foaia de calcul Prognoza, adaugati graficului titlul Precipitatii.
37. In foaia de calcul Prognoza, redlmensionati graficul astfel Incat lat imea lui sa f ie
egala cu latimea coloanelor de la A la F.
38. Tn foaia de calcul Prognoza afisati Valori (Values) corespunzatoare datelor,
pentru toate barele din grafic.
39. In foaia de calcul Prognoza, rnodlflcatl culoarea de fundal a suprafetei graficului
tntr-o culoare simpla (solid color ) la alegerea dumneavoastra.
40. In foaia de calcul Prognoza rnodificati tipul graficului In Grafic cu Coloane de tip
Clustered (Clustered Column).
41. Tn foaia de calcul Prognoza, schimbati orienta rea paginii In Vedere (Landscape).
42. Unde trebuie sa dati click pentru a anula (undo) ult ima operatie realizata?
Tokvo ....drid Praoo New York
lan uarie 49 490 354 846
Februarie 57 399 300 798
Uanle 92 409 337 995
AOOIIe 194 43 2 39.2 944
Mal 340 48 3 520 1070
lunk! 791 531 666 855

<ft < ..,. ...
4
5
6
7
8
9
10
Fl
L
[;cl(l l' ';' - :H: .

f ':llt 'J
? T - ... )(
.. . f _,,,,,drtIOMl foI Math,,q '
S j f o<m.si <Ii '"bIt
I .. .
HOM! INSHIT PAG! LAI OJl
.. 8 1 U , A' ,,' ;
Al
Tokvo Madrid Praoa NewYork
lanua rle 49 4' 0 314 846
februerle H 399 300 7H
",.1110 92
-
40' 337 99 5
A rille 194 ' 32 3' 2 94 '
Uol lJO ' 83 520 1070
tunte 791 53 I 666 855
lutJe 2253 6C5 825 1060
I
I
t
!
I
'l
l
I
A B
l !Pr e cip i t a t ii I
;. \ial l)flltl m:IIO'l'l l:trl
J
J
I
6
7
6

' 0
11
Vm(un P' Qi nou
G
45. Unde trebuie sa dati click pentru a introduce un camp cu numele flsierului In
subsolul (footer) foi i de calcul?
76 77
? - CJ X
RJilu(J' Const.Jllh nesc u n
Pnnl One-Stdtd
On ly pnnt o n ON' SIck of
(Oplt'S. 1
Print
0....; HP 603dn on ultras
...-:, Read)
Print er Pl opert lC\
o
Printer
Sett inqs
r : } Pnnt Act.". Sh<rls
O"typrint tbe a<1 1\' C' sbe
.: to
Print
. ._- ------ - - - - _._ - - ----- - - - - - - - - - - - --,
H G
1 :r - ': X
COfUUntlOn( U .. it1i
- L -
.. "Z' . It
ti..l .! .
- - - ------- -- -- - - _ ._ --.-
D
Humbef ' 7 FOftnltbnq ..
S- %.
-. ..
G:.
c
... '!=.
TokYo Madrld Pnl ga NewYOl1<
klnu. rie
' 9 ' 9 0 354 11<6
HbnNsrIo 57 39 9 )1)0 796
Ilc rtlo 92 '09 377 9!l 5
''''''1110 19' 432 392 !l4'
11.1 34 0 ' 8 3 52 0 107 0
lun" 79 1 . 3 1 666 8SS
....... .,.,. t4<
""'A
"' - A ' -
P.lr,G( LAYOUl
-10 .. A" }.:
A
1 Preci.pi.tati.i.
2 yaJoti ln rnetmtirl
)
,
5
6
T
8
9
18
lIJ 8 '
_ ...... ' .. 1{
.... X
p. .t.tuI
.
SIV '
' ''''
46. Pe ce tab trebuie sa dat i click pentru a aplica 0 setare astfel incat randul 1 sa
apara la imprimare in mod automat pe fiecare paglna?
\ .
48. Care dintre urmatoarele variante este cons lderata corecta atu nci cand se creaza
liste?
a Toate eoloanele trebuie sa aiba exact aceeasl latime .
Toate numerele trebuie sa aflseze cel putln doua zeeimale.
Toate eelulele care marglnesc lista trebuie sa fie goale .
Toate sumele trebuie sa fie ingrosate.
49. Care din urrnatoarele variante este considerata corecta atunci cand se creaza
formule?
Se folosesc culori diferite pentru litere pentru a diferentia valori diferite.
Caracterul = ar trebui introdus ultimul in cadrul unei formule .
o Ar trebui folosite refe rintele catre eelule in loc de valorile din eelule.
Formulele trebuie sa includa operatorul * pentru a calcula mai coreet.
50. Formula din celula C4 contlne 0 referlnta la eelula C2. Care mesaj de eroare va fi
afisat in celula C4 daca este aleasa comanda Delete pentru celula C2?
a #DIV/O!
a #NAME?
#REF!
#####

G
Pon t
? - :J x
Headings
RaluCitCcnstaeueescu
E
Wtdlh. A.utotmtJ( . Gnd lrnes
View
Scale "100;;- ;- Pont
D

Background Pont
T_
c B
;["1; :-1:. -
.1 j '-'Ei!
Sac Pont '.
Ar.. ,
Pagt
Tokyo Madrid Prall a NawYork
lanuGrie 49 49 0 354 846
Fabruarla 5 7 399 30 0 798
Martle 92 409 337 995
Apri lle 194 432 392 944
Mal 340 483 520 1070
lunle 791 53 1 666 855
Mla __ ._. 225.3 60.5 82.5 106.0
Preclp lt atl l
[D
Omntahon
A
HOME IN$RT PAGELAYOUT fORMULAS DATA REVIEW VIEW
ThrmM
Al
V. nituri PrognCWI ' e
Rt ' Gt ;::;1 !!J - --1- - + 1u:Tr.
1 IPrecipitatii I
2 Valoti in mlUmetrt
3
4
6
7
8
9
10
11
47. Unde trebuie sa dati clickpentru a speeifica faptuf ca vor fi t iparite 5 copii ale foii
de ealcul?
78 79