Sunteți pe pagina 1din 26

\,\\

..,L-

\\^H

ilJ
[tJ
f-l

f -J

#
{

\,
\-\._

\--Lidia

-lJ-J_

Constantine
scu

JtJt* Crofuntinetcu

MW
i...,-_t'
,J

ff

F-^&

@*
Le*_@
/
;i

#
k
,tx

tf-f
'---\
f-q--g

a - ^ ^ 1I)IQLI
ah
()0q

"-*+
i'{-"i

DescriereaCIPa BiblioteciiNafionalea Rominiei


LIDIA
CONSTANTINESCU,
-- Bucuregti:
Jocul lernii / LidiaConstantinescu,
ErcPress,2006
ISBN(13)978-973'706-757-9
ISBN(10)979-706'757-6;
087.5

GabrielaMangu
Redactor:
SimonaMogogeanu
Tehnoredactor:
I
llustrafii:$tefanFilotti
Copertd:Lorenalonici

@CopyrightEdituraERC PRESS
ToatedrepturilerezetYate

nr.1
PialaPreseiLibefe
'"'''
Bucuregti
1
Sector
: 021.317.90.48
Telefon
Fax:021.318.70.28r
ro
e-mail: ercpress@zalPmobile.
,,
Difuzare:
Departament
Tefefon: 021.318.70.27

Tiparulexecutatla ES PRINT'98

Vinezgributitd,
darinveselitd,
totin danssd cadd
fulgiidezdpadd.
$ide cumsosegte,
saniapornegte.

6-6'?

:!-

Frunzele
dinramuri
se agternpegeamuri;
casele-gi
innoadd
ciucurila broboadd;
laculdimineafd
poartdpodde gheafa;
pomi-gipunbotine,
ghetelepatine
gi-nobrajila mine
infforescrubine!

.&gi

'*S,

K$ffiffi,ffip#affifr
Fffifuffi&*ffi,,.
S-aopritPegeanamea,
denea.
primulfulg
gingag,
bineaivenit!
larnd,
Taremultaizdbovit!

Lasd-{ifulgiiargintii
pestevalegicdmpii.
Cernemult,fd-miderdelug
sd pornesclasdniug.

t-tit

\\.t.a
}.*)
;r.

?r,.[."
-:-i i.".i

r"' j-l

{::_.i

i'v'

')

-"-l

[":.".-)

''i'.-..'

an;

ti",,)').'-",:
a,/

i'v'l

frilrl

ta,,)

1-V'>

' ,.:_-/)-r). ,-\

ll

-./-_a
-

/.- \

r''
(-aj

- . . i'
a \ \,

L\-\

<\\
?ut)

''2"1
e-;:
.(r r;
a
-)-1
-ll-)
'il

i--'j-

3.t

/\

&ffi*Fffi&$&-

h*-j
*4, i

1,.''

Cu spiniimari,cu labemici,
cin'sd fie? MogArici!
El culegedin Pddure
dulcifrdgule,negremure.
Rostogoladundmere
pe sub Pomi.Chiarcu Pldcere!
'''i.l''"
bum se prindTn[ePi,le card
iute,iutein cdmard.
larnaneauaviscolegte
el pldcintePregdtegte.
\

.,{'.

i 1:..:.
1

[tniPMiHTffif,r
Pisiculameae oare?!
Zburddldngagoricel...
Parprietenide o viafd,
Bfdndd-i
ea,dar bldndgi el.
Miau,miorfau!Haila culcare!
Cdntde leagdnseara-itoarce.
Adunatin blanaei
ii.-:.
*'",i
$oricu!adoarme-npace. . :=

o
i 1.*'"

-+:'3:-:f1

;f-,.

.'i1t

nKnA$Ir{n
wHs
munte
larnavinedinsPre
cu ddrnicie
scuturAnd
uncovordefloride gheald
gipufalb...
de pdpddie.
Pomii,
plinide promoroacd,
Tnhaindnoud,
se-odihnesc
c6ndbunicardsucegte
al povestei
firde roud...

g\".f
,d;":

il
',t.

'

"-{

"'{

larnepotu-nluPtddreaPtd
cuzmeiaPrigise viseazd.
Pestegenejucduge
somnul
iutese agazd,
giTnsomn
simte
voinicul

+
1:

.-

sdniufaluicd-lpoartd
spre-uncastel
inalt,degheafd,
dintr-oIumefermecatd.
AlSsatpdm6ntu-n
urmd,
arearipila urcug;
visulluie sdigifacd
chiarpelund..
derdelug.
av-i rV>

FA/\,\

--\ \ ,/ ---

\---ra
^ c-\t
r-- l\ \
\v/

-" (/tJ

l/ g

(A-)

/(

Fulgide nea,a ierniizestre,


!urluri,floriPelaferestre
gioglinzifermecdtoare...
Punpatinela Picioare
ca sd zboare.
PecostigestaudePazd,
brazii,ca o vecheoazd
cutulpinaincdlfatd
Tnpapuculnoudevatd
af6natd...

Cregtem
oamenide zdpadd,
joculierniisd ni-lvadd.
Sdniufe,
schi,patine
in obrajine-aprind
rubine...
Tare-ibine!

qd

ningegiiarninge,
Ninge,
ca-ntr-oIumefermecatd.
Cregteomuldezdpadi
bulgdrcAto roatd.
dintr-un
Amsd-ifacochide cdrbune
ginasrogudeardei
gi-amsd-ipungi-unbafTnbrafe
sd nu-lhdmdieGrivei!...

--t

Amsd-ipungipdldria
care-aazvdrlit-otata,
Tii,ce bineo sd-igadd
pestepdrulalbcavata!

av-l f\^)

\(/2*
L-,/>-fJ
tl
-u-) (--\t
/n\

,-7
\
-/1\-\

/.

\-/

</1J UV)

av-7 fl,^)

\ \-./,-/
t_4
f\J
-</') (--\t
.-/n\

Dar,prietene,
iaseama,
fugicAndiesesoarele!
Fugi!Dar cum?...Halal
sd-mifie!
l-amuitatpicioarele!

9 tr J

5g
/,*/

T
-\<a-.

(/J

(A-l

BatevAntul,
ploidespic5,
frunzapicd
l5crimAnd...
.',r,i''-"-;in'
Casdmicd
de bunicd,
va fi iarndin curdnd.
Crivd!sufld,
viscolegte,
neauacregte
troienit.
Casdmicd
de bunicS,
tu ne-agteaptd
negregit,
cdndmos
Viscolimperat,
straibogat
gi-a?mbrdcat
$ra pnns

.:*ii"

't
t' .

j..

.1"

i*,;,t.,''* ."5;*,J j.''ii,

'i.::

inadins
firde-arginturi
pestesat.
Cinevine?
Cevestegte?
Cezdregte-n
depdrtare
o bunicd
mdrunlicd?
A l ei n i m i i
vlistare!
Cu-ourare
vinnepofii,
vincutolii,
ndzdrdvani:
- Casdmicd
debunicd,
sd-nfloregti
intrumultiani!

r,ui ':E .

i ,,*. 1'n--%,
i' $si ,J
:..f

.;i ,

,: 1u

L6ngdbradrdstoarnd
sacul
MogCrdciun,
case privim, Danaparcde chematd
de-opapugdcuochivii.
sd alegemfiecare
jucdriace-o-ndrdgim.
Eava gtis-oTngrijeascS,
mamdbundTivafi.
Alexandru
se grdbegte
sd-gialeagduntractor,
brazdd-adAncd sd rdstoarne
pe...covor.
deocamdatd

Radu,marinarseface,
larg,
dornicsd porneascd-n
giia,vesel,vaporagul
cu steagm6ndrula catarg.
latd,eu i-autrenuleful
pentrucd agvreasd fiu
impiegatcAndvoifi mare;
gichipiu.
cu-uniformd

PleacdMogul,albla Plete
darcug6ndulinapoi,
ca,la iarnaviitoare,
iarla noi.
sd se-ntoarcd

,'"'*.1
,:B[UpEneUTH
Pmtffi
nnFeffi&
nt)

",-WtL
'fF's;'
,'t. .

infloregte
neaua-nsate
,
presdratd
cuvoinici
Tnhdinufecolorate,
obrajirumeni,nasurimici.

$i e larm6,veselie
cumararmaiTnt6lnegti.
Sanie,coPildrie,
iatdiarnaca-nPovegti!

zdPadd
Ciuperculele-n
poartdveselicloPolei.
Sdniulaavdntatd
lasdstele-nurmaei.

r_

#$ffiffiffimGtfiTA
q

$:

'i:tt'

Batecriv5f
pestesat.
Subometnute-amaflat...
Batesoare
Pestegheafd.
TotnuviidedimineatS!

l-

-..ii.'-;'.

Subomdt,
Subcoasereci,
StaiascunsdsubPoteci?
Saudinzarea
fngurgasd
casd?
te-auchematcoPiii-n
Poatevisele
cAinegti
te luardin povegti
9idinfrigul
dedeparte
te-aupoftitla mine-n
carte...

Ciuperculd
coloratd,
iarnaundea-ifostplecatd?

(\
\-,

.t : i/

%-ffiffiffiffifu
,#
Ce-isecunda?
E o clipi
cdtunzv6cnetde aripd.
Darminutul?
gtiucd are
W
gaizeci
clipein spinare.

Ora-ipentru
micAimare
cdtpofifaceo plimbare.
Daro zi?
Doaro rotire
Tna soarelui
sclipire.

Sdptdmdna
e o zdnd.
$aptezilefine-nm6nd.
Sdptdmdnile
se-adund
gi-mpreunifac o lund.

Treiluni
fac un anotimp.
Patru,la un loc,Tntimp,
se unescTnan gi fac
cercTntrunchiulde copac.
h

a /--

!r-

QZzY
\-/

ffi

#4*##nlnI$TnAGTIVK
de maijos
imaginile
Coloraligi completali

diferenlele'
DescoPerili

imaginea.

Unili punctelePentrua descoperi


I
j

oa

aa

3.'

ir*'. '

i"

a-\-*/

'

aaa
aaaaa

aa-f

.:i

i ".

.'-

- .a

a.

^
a ^ ta
a-

-aao
a-aa?
a
.

::'." .'T"'- I .' . ':. .'


"
a

'

at

a ta t'
aaa'
!
a a a a a l o tto

.t

oa

'

a
a.
at

'

-Z "

aa

ta

oo

t.

:'

a
a ooa

tf.

-a

tt

-a
a

at
a

'

din desenulde maijos carenu se potrivesc


elementele
incercuiegte
peisajde iarnd
Tntr-un

.r

I
Acum,pot$effimprflrrar
oxlinrH

,fl',ff@

ffi@N
in librdrii ;i Ia toote
punctelede difuzareo 'sg,
a

kr
l:ni

76,,*s'ufi

iE

Vidu

/,.

T'qr"",@

ComenziIa telefon:
02r-379,70.29
02r-3r9,70,27
lei
3,911

ISBN (10):973-706-7
57-6
ISBN( I 3): 918-91
3-106-1
57-g

iltltjtltl