Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

MINTSTERULAFACERILOR INTERNE INSPECTORATULGENERAL AL POLITIEI ROMANE DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BTJCURE$TI

de date cu caracterpersonal nr.322312006

ffi

NESECRET Bucure;ti I Nr. ex.redactate Nr. 50028 tin, 1,6;.oz.zotq

.:::

, Citr e

'

:.

.:rr ' ,:

Sindicatd FoHfiqtilor din RomffniS,,DIAMANTUL-" 4 nr. 17A, .secto.r cu sediui,inBucureqii,rtr lenaChiliiVdcdrescu General la adresateprin e-maif In_sP.ectqratu-lui', Urmare petitilor dumneavoastr'd de Polilie a Municipiul{'Bucure$ti, i.n cr]p_rinsul Poliliei Romdne 9i Direcfiei Generane Lucian Marius, sindicat,Vi-toreanu in calitate de reprezentantal ,membrului"de, cdro,ra, sesiza{ifapt1l,ca Ordine,Prl,!li9a., agent de polilie in'''cadrulSec{iei25 Poli1ie,,,Biroul' acestuianu i-a' fosl respectatdreptul la reqaus ztlnic intte'schimburi, vd comunicdm ' . urmdtoarele:" privind stabilireaconceptiei 12312012 prevederilor DispozitieiI.G.P.R.. Conf,onn a structurilorde ordinepubtica ate Poliliei unitarede orgctn'izare,func{ionaie Si'acyiune de punerein ar1. I 1 din Normele metodologice Romdne,precum Ei a prevederilor aplicare a Dispoziliei i.C.f, f+. 23t2012 la nivelul Direc{iei Generalede n9]jti9 a publicd.in a agentilor de siguran!6_ Municipiului Bucureqti, atributul ptranificdrii,'lunare dispozitivului de siguranfdpublici qi patrulare,revine schimburi:qiintocmirearegistmtrui gefu1uibirou1uiordinepub1ic5....::]^..]......:'cazul,agentului de fap,tul constatAndu-se ,aspeite,. Av0nd in vederl aceste 9A l,{t polilie Vitoreanu T,ucianMarius, nu,6u'fost respectate.p derile art 14 din' 3-'din brdinui M.a'.I. 57lDA08 privincl progrctmul de lucru'at potiyistilor,;fornele de organizare a ecestwiaqi acordarea repausului sdptdmdnal, fa{a de _S"Pl Biroului procedurii cercetdrii Ordine Publicd al Secliei 25 Polilie s-a dispus declanqarea privind 'M.A.I. nr. 40012A04 prealabile in confonnitate cu pre_vede1le .lrflnului ,drpurdurea disciplinard o p"rroiolutri iin M.,'X.f.. Cu stirni,

I DIRECTOR

sEFUr.SERVICIULU CO
Comisar Sefde

OL INTERN

BONCIU NICU
1./1.
. Bucureqti, 030023 3; CodpoStal nr.l9,sector Victoriei Calea Fax. 0211312.23.23 | | 20.21123249; l4.93.49r 15.15.3423249;02113 ]-el: 021i3 021,3 e-rnaii: glilra<-apila lslgl!.p9|4lus!ta{a.r-Ll Lesii nr. 67712001 nrcvededlor conl'onn nenonal. nrelucrate Corrfidcnrial! f)atecu oamctcr

Evaluare