Sunteți pe pagina 1din 258
CORNELIA ELENA IVASCU AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA 9 SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Volumul 1
CORNELIA ELENA IVASCU AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA 9 SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Volumul 1
CORNELIA ELENA IVASCU AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA 9 SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Volumul 1
CORNELIA ELENA IVASCU AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA 9 SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Volumul 1

CORNELIA ELENA IVASCU

CORNELIA ELENA IVASCU AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA 9 SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Volumul 1

AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA9

SISTEMELOR

ELECTROENERGETICE

Volumul 1

CORNELIA ELENA IVASCU AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA 9 SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Volumul 1

Referent gtiintifie

Prof.&ing. Alexandru Vasilievici

Coder editorial

Stefan Kilyent

Tehnoredachrecomputerizati Eva Pefle-Barla

Kilyent Tehnoredachre comput erizati Eva Pefle - Barla Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay Sigh

Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu

Mihaela mmay

- Barla Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay Sigh EOU Adrim ~~ Q 1999 Editura

Sigh EOU

Adrim ~~

Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay Sigh EOU Adrim ~~ Q 1999 Editura OIUZONTURl UNIVERSITARE

Q 1999 Editura OIUZONTURl UNIVERSITARE Timigoara

Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay Sigh EOU Adrim ~~ Q 1999 Editura OIUZONTURl UNIVERSITARE
Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay Sigh EOU Adrim ~~ Q 1999 Editura OIUZONTURl UNIVERSITARE
Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay Sigh EOU Adrim ~~ Q 1999 Editura OIUZONTURl UNIVERSITARE
Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay Sigh EOU Adrim ~~ Q 1999 Editura OIUZONTURl UNIVERSITARE
h stadiul actual al demdtkii sistemelor elctrooenergetice, o hportanw deosebitii s e w r d
h stadiul actual al demdtkii sistemelor elctrooenergetice, o hportanw deosebitii s e w r d
h stadiul actual al demdtkii sistemelor elctrooenergetice, o hportanw deosebitii s e w r d

h stadiul actual al demdtkii sistemelor elctrooenergetice, o hportanw deosebitii

se wrdg automati-

deosebitii s e w r d g a u t o m a t i -

protqiei prin relcc, dte d

a u t o m a t i - protqiei prin relcc, dte d dizeze o

dizeze o fum~onareoptiM a

protqiei prin relcc, dte d dizeze o fum~onare optiM a sistmului, um&ind at% problemt de reglaj,

sistmului, um&ind at% problemt de reglaj, oomenzi semnalizari, cAt qi de protqi,

avariei

care crebuk sB asigure &ectarea

daconectarea elementului avariat, selectiv $i

daconectarea elementului avariat, selectiv $i rapid, in vederea eviurii ePrtinderii avariei $i a

rapid, in vederea eviurii ePrtinderii avariei $ia revenirii Fn rtgrd normal de functionare

pentm restal sktemului. Ac&ui

normal de functionare pentm restal sktemului. Ac&ui scop P este consacrat actualul manual, care se

scop P este consacrat actualul manual, care se adremi4

~$~or&pM@c~@de~plai~$i

M{iiIor de aumdzgri gi p-i

~$~or&pM@c~@de~plai~$i M{iiIor de aumdzgri gi p-i prin relee din sistemele electroemrgelice.

prin relee din sistemele electroemrgelice.

Mamalulcupziade~~elecareseprdauincadraldiscip~deA~~

gi protec#ia riMemelor elect roenergetice studergilor specializ&ii Electroenergeticjl,a& la Facultatea de Electroteh~lcHdin Timhoara, dc $i la Facultatea de Energeticl din

Oradea. ProblemeB wte 8coperA @ continuh~lmmuhi de AutomaM $iprotectii

wte 8coperA @ continuh~l mmuhi de AutomaM $i protectii prln relee & slstede energetice indwdrfele, predat

prln relee & slstede energetice indwdrfele, predat studenfilor de la speclalizarea Energetic5 indWriat3 din cadrul Facultiifii de Energetic%din Oradea,

din cadrul Facultiif ii de Energetic% din Oradea, !n cele 22 capitole, redate In do& volume,
din cadrul Facultiif ii de Energetic% din Oradea, !n cele 22 capitole, redate In do& volume,
din cadrul Facultiif ii de Energetic% din Oradea, !n cele 22 capitole, redate In do& volume,

!n cele 22 capitole, redate In do& volume, s-au wmilrit principiul de -hare

a

prowei S;~Uautomatizhii, scheme de conectare, reglaje. Ah fost &atate $ problme

de conectare, reglaje. Ah fost &atate $ problme legate de Mlnstnrcfia $i fhncgonarea unor relee miale:

legate de Mlnstnrcfia $ifhncgonarea unor relee miale: R.A.R., din@ionale, de distanp,

unor relee miale: R. A.R., din@ionale, de distanp, Wbrentiale. Dataria volumului limitat, s - a f
unor relee miale: R. A.R., din@ionale, de distanp, Wbrentiale. Dataria volumului limitat, s - a f

Wbrentiale. Dataria volumului limitat, s-a fimt numai o problemelor specSceJevideqiindu-se aspectele teo~ticeesenpale

succintg prezenwe a

s u c c i n t g p r e z e n w e

concluziile utile in utile in

exploatare, S-a insistat ssupra mI@ilor adoptate pentru schemele & ammathre ~

mI@ilor adoptate pentru schemele & ammathre ~ protecpe folosite h &emu1 energetic national. Prin

protecpe folosite h &emu1 energetic national.

~ protecpe folosite h &emu1 energetic national. Prin mamidd ehborot s- a urmilrit d se asigure
~ protecpe folosite h &emu1 energetic national. Prin mamidd ehborot s- a urmilrit d se asigure

Prin mamidd ehborot s- a

urmilrit d se asigure inplegerea de dm studenti at3t a

d se asigure inplegerea de dm studenti at3t a aspectelor fenomenologice, dt si a aluwor concrete

aspectelor fenomenologice, dt si a aluwor concrete din exploatare. in vederea fixhi

a aluwor concrete din exploatare. in vederea fixhi eunagtintelor, la finele capitolelor de bzti s-au

eunagtintelor,la finele capitolelor de bzti s-au prezentat aplhoi (remlvate qi propuse).

S- a dutat sB m dm carsului un coneut care, "m limitelc impwe de program
S- a dutat sB m dm carsului un coneut care, "m limitelc impwe de program
stau la baza realizbii lor gi modalirilole practice de implementare. Penm apmfunh
unor probleme care dep&ac cadrul amtei lucrhi sepoate consulta bibhogma inha&
Mul- pe ace&
de con-
Faculqi de Energetich din Oradea. mt a

analiti~~~~16actualalaut~~01~~~da

viitorilor ingineri cunogtintelenecsart pttu a dm InceIemai bme condiv ~lmmmde problem puse de qhalam qi conducem optWi a War sisteme. S-au prezentat simecic qi ~la~a~e~ed~~edeprd~~~~,~ltteor

dsigmt MnoredacmeamanuaIuluI.

manie 1999

a War sisteme. S-au prezentat simecic qi ~la~a~e~ed~~edeprd~~~~,~ltteor dsigmt Mnoredacmea manuaIuluI. manie 1999
I~TOIT~UJ '£1 6raw l!PW a-P ap -!ma EoelB @ JoBtrLa m a u l w
I~TOIT~UJ '£1 6raw l!PW a-P ap -!ma EoelB @ JoBtrLa m a u l w
I~TOIT~UJ '£1 6raw l!PW a-P ap -!ma EoelB @ JoBtrLa m a u l w
I~TOIT~UJ '£1 6raw l!PW a-P ap -!ma EoelB @ JoBtrLa m a u l w
I~TOIT~UJ '£1 6raw l!PW a-P ap -!ma EoelB @ JoBtrLa m a u l w
I~TOIT~UJ '£1 6raw l!PW a-P ap -!ma EoelB @ JoBtrLa m a u l w

I~TOIT~UJ

'£16rawl!PWa-Pap-!maEoelB@JoBtrLa

maulw

SEE

6raw l!PW a-P ap -!ma EoelB @ JoBtrLa m a u l w SEE 1nlWk3 'PI

1nlWk3'PIVWd-lsTasdm~~dJOT!Iu!lWWPaPW

l w SEE 1nlWk3 'PI VWd -lsTa sdm~~d JOT!Iu!l WWP aP W pw aunpua 7. I

pwaunpua

7. I *+ - , l.t - 4, ,,* -.*
7.
I
*+
-
,
l.t
-
4,
,,*
-.*
WWP aP W pw aunpua 7. I *+ - , l.t - 4, ,,* -.* 1

1nlol!&3I'SmWolmoPfWW

tn~dB3'91w!bWJdqIosmfl'oJIFura-1-0-

wovd~I'Lmwdga-01mo~?~

v d ~ I ' L m w d g a - 0 1 m o

I~PI!&~I'8TWW1~~19~mam3-JWF~RIOFUW

'-1161P'61FbWd~ofarrrqmImJOl~lbW

~~~!drr;)ZO'mbw41==!mw~wmssys

~lot!e3zI'Vba~nrd-loJ

o t ! e 3 z I ' V b a ~ n r d -
o t ! e 3 z I ' V b a ~ n r d -

lnlol!%ZZ'amal9ard*aaP~daw

I ' V b a ~ n r d - l o J l n l
m, penm care mnt DE REZERVA(A.A.R.) ANCLANSAREA A U T O M A T A
m, penm care mnt DE REZERVA(A.A.R.) ANCLANSAREA A U T O M A T A
m, penm care mnt DE REZERVA(A.A.R.) ANCLANSAREA A U T O M A T A

m,penm care mnt

DE REZERVA(A.A.R.)
DE REZERVA(A.A.R.)
m, penm care mnt DE REZERVA(A.A.R.) ANCLANSAREA A U T O M A T A A

ANCLANSAREAAUTOMATAAALIMENTARII

DE REZERVA(A.A.R.) ANCLANSAREA A U T O M A T A A ALIMENTARII & vdem asigudrii

& vdem asigudrii coIiLinuitQii in alimentarea cu ewgie electnd a co-to-

in alimentarea cu ewgie electnd a co-to- dor, sc pwde alirrmentarea acestom de la dolta La
in alimentarea cu ewgie electnd a co-to- dor, sc pwde alirrmentarea acestom de la dolta La

dor, sc pwde alirrmentarea acestom de la dolta

La ~o~

norm&
norm&

surse diferik. de energie 21&d.

cmsumatorii se alimente%dde la unadin surse,iar Pn caz

de avarie a acesteia sau a dii de alimentare, ei snnt ueculi automat pe ceade a doua swsil, cu ajutoml instaI@ei de mclan$are automat3 a alirnentitrii de end, A, A R.

mclan$are automat3 a alirnentitrii de end, A, A R. 0 instalatit de A. A. R trebuie
mclan$are automat3 a alirnentitrii de end, A, A R. 0 instalatit de A. A. R trebuie
mclan$are automat3 a alirnentitrii de end, A, A R. 0 instalatit de A. A. R trebuie

0 instalatit de A. A. R trebuie d Indeplinu umtoarele mndipi principle:

+ la Wea alimentilriiprincipde A.A R.trebuie si~internin%atitomai,

dad la aqiomrea AAR. apare m Meet pe baide alimentate prin A.A.R gi inter- la aqiomrea AAR. apare m Meet pe baide alimentate prin A.A.R gi inter-

vine protecfia, trebaie ca instal&

h t m q h A . A . R . t r e b htmqh A. A.R. trebnie astfel

. A . R . t r e b n i e a s t f

de A. A.R.

& nu lucreze a doua &;

t f e l de A. A.R. & nu lucreze a doua &; hc9t 1 nu

hc9t 1 nu dud la o extindere a avariei;

timpul de A.A.R. se admite ah&-se in vedere de douA condiw contFadictorii impuse: pe de 0 de A.A.R. se admite ah&-se in vedere de douA condiw contFadictorii impuse: pe de 0 parte timp scurt pentru ca motoarde racordate la bade alimentare

scurt pentru ca motoarde racordate la bade alimentare de A.A.R. sg patA re-, pe do altg

de A.A.R. sg patA re-,

racordate la bade alimentare de A.A.R. sg patA re-, pe do altg parte limp suficient de
racordate la bade alimentare de A.A.R. sg patA re-, pe do altg parte limp suficient de

pe do altg parte limp suficient de lung pentru a se

do altg parte limp suficient de lung pentru a se asrgura deconectarea selectivil, prin prowie. a

asrgura deconectarea selectivil, prin prowie. a elernentului avarial (sud sau lime

de dimenure).

Prin instalaue A. A.R. se f ntelege totalitaka dispozitivelor care. in cazul &emperii

totalitaka dispozitivelor care. in cazul &emperii d i n o r i c c m w
totalitaka dispozitivelor care. in cazul &emperii d i n o r i c c m w
totalitaka dispozitivelor care. in cazul &emperii d i n o r i c c m w

din oricc mw4 a alimmthii node, conmeaz%automat alimentarea de raenb,

asigufind Me1 wntinnitatea alirnentslrii coasumatorilor de energie electrid, cu ex-

coasumatorilor de energie electrid, cu ex- anei foMe mici inuerupwi pe timpul hr@onhii A.A.R,

anei foMe mici inuerupwi pe timpul hr@onhii A.A.R, cart- nu pxtu&i hctionarea

timpul hr@onhii A.A.R, cart- nu pxtu&i hctionarea mqtoarclor de energie electrid. & fig.4.l se

mqtoarclorde energie electrid.

& fig.4.l se prezinta Merite siw i de A.A.R.

& fig.4.l se prezinta Merite siw i de A.A.R. Scbemtle din fig.4. La-c se dcd la

Scbemtle din fig.4.La-c se dcd la A.GR in Wle de dtstrib@e, iar ale din

s-au rep- pm pe
s-au rep-
pm
pe

deci care vor conecta re-,

ale din s-au rep- pm pe deci care vor conecta re-, cxpb iig.4.l.d-f k A,A.R ptru
ale din s-au rep- pm pe deci care vor conecta re-, cxpb iig.4.l.d-f k A,A.R ptru

cxpb

iig.4.l.d-fk A,A.R ptru seavicii interne ale centraleIar electrim. htreruptmde care

mnl dexhisa In fbqionarea n&SL

htreruptmde care mnl dexhisa In fbqionarea n&SL drep!mghtwi wte. fn fig.4.l.a spre exemplu,

drep!mghtwi wte. fn fig.4.l.a spre exemplu, consumatorii h mod nu& alimenkazAprinliniaL1,fn az&avariepe tiniaLI, dec~automacprie~

intreruptmul Ii!ji anclarywA automat pin A. A,R intremptorul Iz , La fd se

ca func@narea @pentru si-e Un caz ap& fig.4.2. Se coasideril d 3n sta* tran~~lTI-de re&
ca func@narea @pentru si-e
Un caz ap&
fig.4.2. Se coasideril d 3n sta*
tran~~lTI-de re&

redate Tn schnele din

d 3n sta* tran~~lTI-de re& redate Tn schnele din fig.4. I ,b-f, de AkR. I1 reprezintil

fig.4.I ,b-f,

de AkR. I1 reprezintil R A.B.D. - reanchnpm amomaia pt ki#

I1 reprezintil R A.B.D. - reanchnpm amomaia pt ki# pe iar hhM, utilizaa in sta$iIe de

pe

iar

hhM, utilizaa in sta$iIe de 110 kV. Funcpmam unui R.AB-D. se pse

din fig.4.2. transfomtorul TIeste cei in - este deconectat.

de 110 kV. Funcpmam unui R.AB-D. se pse din fig.4.2. transfomtorul TI este cei in -
de 110 kV. Funcpmam unui R.AB-D. se pse din fig.4.2. transfomtorul TI este cei in -
Figd. 1. Scheme de anclan$arc auto ma^ a alimenWii de rezerva (A,A.R) C u p

Figd. 1. Scheme de anclan$arc auto ma^ a alimenWii de rezerva

Scheme de anclan$arc auto ma^ a alimenWii de rezerva (A,A.R) C u p l a CT
Scheme de anclan$arc auto ma^ a alimenWii de rezerva (A,A.R) C u p l a CT
Scheme de anclan$arc auto ma^ a alimenWii de rezerva (A,A.R) C u p l a CT

(A,A.R)

Cupla

auto ma^ a alimenWii de rezerva (A,A.R) C u p l a CT pate I3 cbchrsi

CT pate I3 cbchrsi sau inchid. 1a-

C u p l a CT pate I3 cbchrsi sau inchid. 1a- R A.B.D. va acDona

R A.B.D.va acDona

pate I3 cbchrsi sau inchid. 1a- R A.B.D. va acDona aGt asupra tntreruptorului cuplei, cgt @

aGt asupra tntreruptorului cuplei, cgt @asupra Pntreruptdor transformamreloc. Situa-

cgt @ asupra Pntreruptdor transformamreloc. Situa- oile de func@onm posibite schemei, mmt: transformatorul

oile de func@onmposibite schemei, mmt:

Situa- oile de func@onm posibite schemei, mmt: transformatorul TI In fufuncjiune, ~ofmatorul Tz Sn
Situa- oile de func@onm posibite schemei, mmt: transformatorul TI In fufuncjiune, ~ofmatorul Tz Sn

transformatorul TI In fufuncjiune, TIIn fufuncjiune,

schemei, mmt: transformatorul TI In fufuncjiune, ~ofmatorul Tz Sn rezewa, CT conectat& deco-a;

~ofmatorulTzSn rezewa, CT conectat&

deco-a;
deco-a;

transEwmatorul TI En TIEn

functiune, transformatoml TZin ~rezwvi,CT

traasformatmele TI gi Ta in funcome, cupla IST deconm; TIgi Tain funcome, cupla IST deconm;

transfarmatorul TI f n m& msformatorul TZ in funNune, CT cod. TIf n m&msformatorul TZin funNune, CT cod.

TI f n m& msformatorul TZ in funNune, CT cod. Din punctul de vedere a1 modului
TI f n m& msformatorul TZ in funNune, CT cod. Din punctul de vedere a1 modului
TI f n m& msformatorul TZ in funNune, CT cod. Din punctul de vedere a1 modului
TI f n m& msformatorul TZ in funNune, CT cod. Din punctul de vedere a1 modului

Din punctul de vedere a1 modului in me se face anclanqarea lntmqmm &mnWii de memil, se deo&esc:

lntmqmm &mnWii de memil, se deo&esc: siaerne & A.A.R mecanice; sisteme de A.A.R.
lntmqmm &mnWii de memil, se deo&esc: siaerne & A.A.R mecanice; sisteme de A.A.R.

siaerne& A.A.R mecanice; & A.A.R mecanice;

sisteme de A.A.R. etectrice. de A.A.R.etectrice.

& A.A.R mecanice; sisteme de A.A.R. etectrice. Din punctul & sistme & A.A.R: gistern AA.R, c
& A.A.R mecanice; sisteme de A.A.R. etectrice. Din punctul & sistme & A.A.R: gistern AA.R, c
& A.A.R mecanice; sisteme de A.A.R. etectrice. Din punctul & sistme & A.A.R: gistern AA.R, c

Din punctul & sistme & A.A.R:

gistern AA.R, c de rr prin mmanda rrra
gistern AA.R, c
de rr
prin mmanda rrra
sistemA.A.R. ci rezervii, a&&m illst&*mim sim tie A.AR dreptdimenate 1
sistemA.A.R. ci
rezervii, a&&m
illst&*mim
sim tie A.AR
dreptdimenate 1

Pentnr dm prmxare:

czbipameoteldiqsim tie A.AR dreptdimenate 1 Pentnr dm prmxare: echipamente @,RRI., RAR m.1; echipamente num IndifeTent de

echipamenteA.AR dreptdimenate 1 Pentnr dm prmxare: czbipameoteldiq @,RRI., RAR m.1; echipamente num IndifeTent de mo GU

@,RRI., RAR

m.1;

echipamentenum num

IndifeTent de mo

GU
GU

wmutatoare) pan PO

echipamente num IndifeTent de mo GU wmutatoare) pan PO de conducere (tdecodw A.AR infnnctin afont$mt AA:

de conducere (tdecodw

A.AR infnnctin

A.AR infnnctin

afont$mt AA:
afont$mt
afont$mt

AA:

-ma??ap'pa23xmynnarEI~~~pgludljqd?s-qmgda3vjy~mu .mays'yyvvamammciwoamflmoineapBIwmaau!lv%p$duyd1a amsysap:xv-v
-ma??ap'pa23xmynnarEI~~~pgludljqd?s-qmgda3vjy~mu .mays'yyvvamammciwoamflmoineapBIwmaau!lv%p$duyd1a amsysap:xv-v
-ma??ap'pa23xmynnarEI~~~pgludljqd?s-qmgda3vjy~mu .mays'yyvvamammciwoamflmoineapBIwmaau!lv%p$duyd1a amsysap:xv-v
-ma??ap'pa23xmynnarEI~~~pgludljqd?s-qmgda3vjy~mu .mays'yyvvamammciwoamflmoineapBIwmaau!lv%p$duyd1a amsysap:xv-v
-ma??ap'pa23xmynnarEI~~~pgludljqd?s-qmgda3vjy~mu .mays'yyvvamammciwoamflmoineapBIwmaau!lv%p$duyd1a amsysap:xv-v
-ma??ap'pa23xmynnarEI~~~pgludljqd?s-qmgda3vjy~mu
.mays'yyvvamammciwoamflmoineapBIwmaau!lv%p$duyd1a
amsysap:xv-v
a!udnnwap=panltrmlnpomapwmwIF'!away*wawdyap

ydqumm!rnnrraur

yd qumm !rnnrraur nro~!s 'xvv ma qaaarart y~mmf! ap q WI!- P[Bd!~uud ~1

nro~!s'xvvmaqaaararty~mmf!apqWI!-P[Bd!~uud~1

'w~FWwpmwmmm11wnma2~!18'@!m!uiy1p3

~1 'w ~FW wpm wmmm 11 wnma2~!18 '@!m!ui y1 p3 !wlsl% mzrm t#~!rw= JOI!~IPUM ap =uoh

!wlsl%mzrmt#~!rw=JOI!~IPUMap=uohE~!le!@PUP~

y1 p3 !wlsl% mzrm t#~!rw= JOI!~IPUM ap =uoh E ~!le !@PUP~ I w!s ap "~'v-v ~3
y1 p3 !wlsl% mzrm t#~!rw= JOI!~IPUM ap =uoh E ~!le !@PUP~ I w!s ap "~'v-v ~3
y1 p3 !wlsl% mzrm t#~!rw= JOI!~IPUM ap =uoh E ~!le !@PUP~ I w!s ap "~'v-v ~3

Iw!sap"~'v-v~3upd3ommaa8odmp!wt~,amuom!pappopasms

ldaqwuanr!p~~edpupdr9adWjmao~dqwwtlt.!pap-sluazal

nnwdwze~aeJ~~~~Japwvyasmvd?Walljrnr~rq~sdap

m v d ? W a l l j r n r ~ r q ~

dJmmRJa:

? W a l l j r n r ~ r q ~ s d a

/adwah~l!zodypppdipwwaiam$a3@:~mdm

=yd-=-F-lemwpmFWIWTa~-Pl-44

''I%~d)'1Yx"~'BBXP=-slmrsumnPI~-U!ww

'1Yx "~'BBX P=- sl m rsumn PI~-U! w w !(m . auatmdypa *uaurnn axalh ap pmo3

!(m

.auatmdypa*uaurnnaxalhappmo3-rrl7omm3~phpppwWI'm

*uaurnn axalh ap pmo3 - rrl7omm3 ~php ppw WI 'm ap ~npom ap 'qp= 'IIY'V BA

ap~npomap'qp='IIY'VBArjvnzwdJKWFWP~p)

ap ~npom ap 'qp= 'IIY'V BA rj vnzwd JK WFWP ~p) $ m9lBO3S U!p 9Ull~IIJ E

$m9lBO3SU!p9Ull~IIJE~~EUIO$tl8apaafp

JK WFWP ~p) $ m9lBO3S U!p 9Ull~IIJ E ~~EUIO$tl8 ap aafp ( ~ l E N

(~lENUU03mad

apampuw(araonpumap)fiCIpolwnnrnlohurppnap:pv!@uuras

YY'VQamfl3rml@=@-!aap:(=norlw

l~0Tbry~XY'V

a d ap ampuw (araonpumap) fi CI polwn nrnloh urppn ap :pv!@uuras YY'V Q amfl3rml @=@-!a

4.3. Scheme de A.A.R.

4,3.1. Schema bIoc a unui sistern de AA.R

de A.A.R. 4,3.1. Schema bIoc a unui sistern de AA.R Schema finqioada (schema bloc) a unai

Schema finqioada (schema bloc) a unai si-

de AA.R Schema finqioada (schema bloc) a unai si- de A. A.R la care m~enirea la

de A. A.R la care m~enireala

alimentarea principalti se face inand, este datLl in fig.4.3. Sistemul pomqw dad

inand, este datLl in fig. 4.3. Sistemul pomqw dad elementut de tensiune W sesid sdderea tensiurrii

elementut de tensiune W

sesid sdderea tensiurrii sub o anUmitA valoare la bartlc

sdderea tensiurrii sub o anUmitA valoare la bartlc BC ale statiei. Fig.4.3. Schema funqionalil a unni

BC ale statiei.

sub o anUmitA valoare la bartlc BC ale statiei. Fig.4.3. Schema funqionalil a unni sistem de

Fig.4.3.Schema funqionalil a unni sistem de

A.A.R

Fig.4.3. Schema funqionalil a unni sistem de A.A.R Pentm a nu se cupla dm13 tensirmi apuse,

Pentm a nu se cupla dm13 tensirmi apuse, elementnl de pomire U < actioned la

valori ale tensiunii rexiduale: U,

< actioned la valori ale tensiunii rexiduale: U, s 0,4 U,. fn cam1 A.A.R. ptru savicii
< actioned la valori ale tensiunii rexiduale: U, s 0,4 U,. fn cam1 A.A.R. ptru savicii

s 0,4 U,.

la valori ale tensiunii rexiduale: U, s 0,4 U,. fn cam1 A.A.R. ptru savicii proprii, pirea

fn cam1 A.A.R. ptru savicii proprii, pirea se pte realiza instanmen,

operab A.A.R. nu se repetfi. Pon~ircaunei scl~emede A.A.R. poate fi comandatg de:

sc&rea
sc&rea

sub o anr~miav%are a tensinrdi pe he phi4 la vdoarea ,U o anr~miav%are a tensinrdi pe he phi4 la vdoarea,U

o anr~miav%are a tensinrdi pe he phi4 la vdoarea ,U =nipor izsue) ; (pcarnhe MI deciangarea
o anr~miav%are a tensinrdi pe he phi4 la vdoarea ,U =nipor izsue) ; (pcarnhe MI deciangarea

=nipor izsue);

(pcarnhe MI

deciangarea unuia dintre intrmptoareIe &mentZuii normate (pornire rapid3). unuia dintre intrmptoareIe &mentZuii normate (pornire rapid3).

Cornanda de snclanpre se transmito la fntreqtoml It,

Cornanda de snclanpre se transmito la fntreqtoml It, fig.4:3. dupe ti- t AA.A, determiaat de elemcniul

fig.4:3.dupe ti-

t

AA.A, determiaat de elemcniul de ternpurlme TI, numai dad elcmaml U > sksizead

existen@
existen@

tmlsiunii h linia de retern4 LZ ~i elementul 1 sesi-

h linia de retern4 LZ ~i elementul 1 sesi- lrpsa curentului de scl~rtcirmit (deci dad lntreruptorul

lrpsa curentului de

scl~rtcirmit(deci dad lntreruptorulII &e dechw}.

Pe baza eqmienfei de explmtare, ptru releele de verificaxe prezenp &midi pe linia de rezerA (U > ) reglajul esk:

pe linia de rezerA (U > ) reglajul esk: Timpul 1-. se numcfle timp (sau care
pe linia de rezerA (U > ) reglajul esk: Timpul 1-. se numcfle timp (sau care
pe linia de rezerA (U > ) reglajul esk: Timpul 1-. se numcfle timp (sau care

Timpul 1-.

linia de rezerA (U > ) reglajul esk: Timpul 1-. se numcfle timp (sau care rmnt8

se numcfle timp (sau

> ) reglajul esk: Timpul 1-. se numcfle timp (sau care rmnt8 timpul p"a la adam

care rmnt8 timpul p"a la adam intreruptorului de rezend. pauzA) de A.A.R.

la adam intreruptorului de rezend. pauzA) de A.A.R. fn timpul de AAI bnzrc, curentul absodm c
la adam intreruptorului de rezend. pauzA) de A.A.R. fn timpul de AAI bnzrc, curentul absodm c
la adam intreruptorului de rezend. pauzA) de A.A.R. fn timpul de AAI bnzrc, curentul absodm c
la adam intreruptorului de rezend. pauzA) de A.A.R. fn timpul de AAI bnzrc, curentul absodm c

fn timpul de AAI

bnzrc,curentul absodm c

prln AAR, areloc o m

smd, carepate face m I

poate apaxe fenomul c

o m smd, care pate face m I poate apaxe fenomul c &de: arborale motearekx ua

&de:

arborale motearekx ua a

asinCr0netrer:in~

twsim r

arborale motearekx ua a asinCr0netrer:in~ twsim r iar In de din urd rmw Mcace, In fig.4.4

iar Inde din urd rmw

Mcace, In fig.4.4 se p

r iar In de din urd rmw Mcace, In fig.4.4 se p tensiunii de ~~ uw

tensiunii de ~~

uw <@,sun, aw m <@,sun,awm

CpearruU = 0,8U3.pmer

fig.4.4 se p tensiunii de ~~ uw <@,sun, aw m Cpearru U = 0,8U3. pmer r&mm

r&mm stabi

fig.4.4 se p tensiunii de ~~ uw <@,sun, aw m Cpearru U = 0,8U3. pmer r&mm

incepe d cms4 du&d

fig.4.4 se p tensiunii de ~~ uw <@,sun, aw m Cpearru U = 0,8U3. pmer r&mm
fig.4.4 se p tensiunii de ~~ uw <@,sun, aw m Cpearru U = 0,8U3. pmer r&mm
fn timpul de A.A.R. h@a motoarelor cuplate la bare scade, impedanfa lor scade mult, fn

fn timpul de A.A.R. h@a motoarelor cuplate la bare scade, impedanfa lor scade

motoarelor cuplate la bare scade, impedanfa lor scade mult, fn ~vrsul auropornirii, la rwenirea Wunii pe
motoarelor cuplate la bare scade, impedanfa lor scade mult, fn ~vrsul auropornirii, la rwenirea Wunii pe

mult, fn ~vrsulauropornirii, la

impedanfa lor scade mult, fn ~vrsul auropornirii, la rwenirea Wunii pe bare bw, curem 1 absorbit

rwenirea Wunii pe bare

bw, curem 1 absorbit ccr*

prin A.A.R,,are loc o nod c2idm-e de tensiune in mctanple de lewd dinm motoaru vi

de tensiune in mctanple de lewd dinm motoaru vi surd, care poate face ca knsiunea restabilia
de tensiune in mctanple de lewd dinm motoaru vi surd, care poate face ca knsiunea restabilia
de tensiune in mctanple de lewd dinm motoaru vi surd, care poate face ca knsiunea restabilia

surd, care poate face ca knsiunea restabilia sii fie inferioad celd nominale, fn acest caz

pate apare fewmenul cunoscut sub numcle de "avaianSg de tensiune''. cure const&in

urm&bmle: tensiunm

mtabilit3 dup3 mserea tiinpului dc A. A.R. va determina la

arbwele motme1or un cuplu mutor mai mic dabt cuplul raisten t al sarcinii;mot~arele

mai mic dabt cuplul raisten t al sarcinii; mot~arele curcntul absorbit creglc, tensiunea asinmom trec h

curcntul absorbit creglc, tensiunea

asinmom trec h ream de f-e,

creglc, tensiunea asinmom trec h ream de f-e, scade $ mai mlr, iar In cek din

scade $ mai mlr,

iar In cek din urmA momIe se opmc, f ntr-o

mlr, iar In cek din urmA momIe se opmc, f ntr-o asemcncsa situa/ie, A A.R devine

asemcncsa situa/ie, A A.R devine practic '

f ntr-o asemcncsa situa/ie, A A.R devine practic ' Mace. h fig.4.4 se prezhtii mrhm puterii

Mace. h fig.4.4se prezhtii mrhm puterii absorbite de amte molmre cu sdderea tsnsiunii de ahentare. Se observ3 cil Is scMereu tensiunii de alimentare, la valori

cil Is scMereu tensiunii de alimentare, la valori ,U < 0,8 U,, apare peri001dl aceshli fenomen
,U
,U

< 0,8 U,, apare peri001dl aceshli fenomen de &val&~$ilddc Wune. PM in punctul A

de &val&~$il ddc Wune. PM in punctul A (pentru U = 0,8 UJ, puterile activH P

(pentru U = 0,8 UJ, puterile activH P $i Q scad cu tensiunen dc Rlimcnm, axa w art ca

efect refacerea stabilitAjii statice, dar pentru U < 0,s U,, putma Q absorbih3 de mnoa incept:6 cceasd,'d&nd lao scAderea mai accentuau a tabsiunii pe bare $.a.m.d.

scAderea mai accentuau a tabsiunii pe bare $.a.m. d. 1 t I I b b I
1 t I I b b I I 1 0 0,7 0,s 0,9 1 UIU,
1
t
I
I
b
b I
I
1
0 0,7
0,s
0,9
1
UIU,
Caurmare, este dedorjt ci t declaqare a ~tom1uide pe t = (0,2 .0.5) seam&, &d
Caurmare, este dedorjt ci t
declaqare a
~tom1uide
pe
t = (0,2
.0.5) seam&, &d

selective gi cu fnmxuptaare w Momare De fapt

SA fie dt rnai mic, limitat nd de timpul de

calta

de

alimentare

ncrfmal4,

h

pmt.

rapid.

2n vedere echiparea cu prawi modeme. raplde

pmt. rapid. 2n vedere echiparea cu prawi modeme. raplde 31 care: tp t M. At -
pmt. rapid. 2n vedere echiparea cu prawi modeme. raplde 31 care: tp t M. At -

31care:

tp t M. At - u-mde
tp
t M.
At
- u-mde

- mporizara treptei a 11- a a prow& de

- u-mde - mporizara treptei a 11 - a a prow& de a unei finii: -

a unei finii:

- paza de R,A,R a htreruptorului liniei coosiderate;

timp,

de R,A,R a htreruptorului liniei coosiderate; timp, ue realiza Insmtaneo, e fi comandata de: aloarea

ue realiza Insmtaneo,

e fi comandata de:

aloarea Urn mire cu

ue realiza Insmtaneo, e fi comandata de: aloarea Urn mire cu
a htreruptorului liniei coosiderate; timp, ue realiza Insmtaneo, e fi comandata de: aloarea Urn mire cu
unde: bI - timpul prowei maximate & curent temporizate a elementelor conectate pe baa de

unde:

bI- timpul prowei

unde: bI - timpul prowei maximate & curent temporizate a elementelor conectate pe baa de lucru

maximate & curent temporizate a elementelor conectate pe baa

de lucru a statiei prwhuta cu A.A.R.

pe baa de lucru a statiei prwhuta cu A. A.R. t - timpul mgsuxat din momentul

t

pe baa de lucru a statiei prwhuta cu A. A.R. t - timpul mgsuxat din momentul

- timpul mgsuxat din momentul SCiIderii tensiunii pe baTa sub tensiunea de

demaraj @pAnA Inmonienhd&$ei

sub tensiunea de demaraj @ pAnA In monienhd &$ei zensiunii pin actionarm A.A.R. Dintre valwile

zensiunii pin actionarm A.A.R.

pAnA In monienhd &$ei zensiunii pin actionarm A.A.R. Dintre valwile calculate: cu relajiile (4.1) gi (4.2)

Dintre valwile calculate: cu relajiile (4.1) gi (4.2) se va alege valoarea maxims.

(4.1) gi (4.2) se va alege valoarea maxims. Cod* (4.1 .) asigurh ca A.A.R. s2 nu
Cod*
Cod*

(4.1 .) asigurh ca A.A.R. s2 nu acQoneze la defm Mtoare. Condipa

ca A.A.R. s2 nu acQoneze la defm Mtoare. Condipa (4.2.) asigur5 ca A.A,R d nu actioneze
ca A.A.R. s2 nu acQoneze la defm Mtoare. Condipa (4.2.) asigur5 ca A.A,R d nu actioneze

(4.2.) asigur5 ca A.A,R d nu actioneze la defecre aphte pe bale de m.t. sau 2n re-

la defecre aphte pe bale de m.t. sau 2n re- conecfata la accste ban, dar care

conecfata la accste ban, dar care conduc la

scaderi iniportmte & tensiune de demaraj.

la scaderi iniportmte & tensiune de demaraj. La proiectarea sau la alegerea schemei de AA.R.

La proiectarea sau la alegerea schemei de AA.R. treh~ies3 se !id mm de parametrii care de1ermin8 autopornim motoarelor electrice asincrone de la consumatoc (determinati prin calm1 sau experimental), tensiunea reridualsl pe barele consumatorului

tensiunea reridualsl pe barele consumatorului in momentd pornirii A.A.R., nwnirul iji puterea

in momentd pornirii A.A.R., nwnirul iji puterea motomlor asincrone care se pot

nwnirul iji puterea motomlor asincrone care se pot autoporni (avid Sn vedere faptul 4 unii dintre

autoporni (avid Sn vedere faptul 4 unii dintre consumato~.iimai puw importanfi pot fi in astfel de situaM).

sac-
sac-
mai puw importanfi pot fi in astfel de situaM). sac- Pentru a se asigura functionarea cod
mai puw importanfi pot fi in astfel de situaM). sac- Pentru a se asigura functionarea cod

Pentru a se asigura functionarea cod o singuri dat3 a A.AR (evitarea con&-

cod o singuri dat3 a A. AR (evitarea con&- rii repetate pale un scurtcircuit pe be)
cod o singuri dat3 a A. AR (evitarea con&- rii repetate pale un scurtcircuit pe be)

rii repetate pale un scurtcircuitpe be) se prevede elementul de blccaj B. Intraducerea elementului de timp TZreglat la timpul c~respunzAtorpauzei R.A. R (vezi paragraful5.1) permite completarea schemei de A A.R. $i cu un R. A. R Obsemape: oonh PE 5041 96, in cazurila In care pornim A. A,R. la sdderea

96, in cazurila In care pornim A. A,R. la sdderea tensiunii conduce la timpi de actionare
96, in cazurila In care pornim A. A,R. la sdderea tensiunii conduce la timpi de actionare
96, in cazurila In care pornim A. A,R. la sdderea tensiunii conduce la timpi de actionare

tensiunii conduce la timpi de actionare prea mari (de exempln in cazul harelor mlectoare

la we sun1 conectate

mot-
mot-

sincrone sau chiar generatoare de mid putere) se mo -

mad d sc prevada pomim A A.R la criterii suplimentare: scgderea fiecventei (cu

etc.
etc.

cmtrolul Erecvenpi pe dea de rezervg), schimbarea sensului mrmtului sau a1 put&

4.3.2. Scheme principiale de A,A.R.pentru o

linie electrid de distribulie

de A,A.R. pentru o linie electrid de distribulie in fig.4.5 se prezintl schetna principials a unei
de A,A.R. pentru o linie electrid de distribulie in fig.4.5 se prezintl schetna principials a unei

in fig.4.5 se prezintl schetna principials a unei instawii de A.A.R. dinu* statie

principials a unei instawii de A. A.R. dinu* statie din stafia B alimentata En mod normal
principials a unei instawii de A. A.R. dinu* statie din stafia B alimentata En mod normal
din stafia B
din stafia B

alimentata En mod normal prin linia L,, din stma A, linia b,aliment&

wand iniremptorul l2 deschis In 'ngim nannal, constituind dca & dimentare de rezerva.

in-erea
in-erea

La declanwea lui I (prin protecfie, manevre etc.) se dezexcila reled 1 are are Ia revenire, prin contackle sale asigurhdue exdtam bobinei de anclan+are

contackle sale asigurhdue exdtam bobinei de anclan+are BA a intrerupturului Iz, conecthd astfel remva. A.A.R.

BA a intrerupturuluiIz,conecthd astfel remva. A.A.R. din aceastli schema intervine @ la disparifia tensiunii de pe huela C (declam lui 13) prin actionarea releelor 2 9 3, dad I1 esre inchis $i dad pe Lt este

2 9 3, dad I1 esre inchis $i dad pe Lt este 5 care dm timpul
2 9 3, dad I1 esre inchis $i dad pe Lt este 5 care dm timpul
2 9 3, dad I1 esre inchis $i dad pe Lt este 5 care dm timpul
2 9 3, dad I1 esre inchis $i dad pe Lt este 5 care dm timpul

5 care dm timpul mglat

comanila prin reled 4 declanm intreruptodui I*.& continuare are lac anc1anpi-a lui

tensiune ($ideci, releu1 6 a a&onat) se va excita releu1 de timp

releu1 6 a a&onat) se va excita releu1 de timp 12 in mdul descris mi sus.
releu1 6 a a&onat) se va excita releu1 de timp 12 in mdul descris mi sus.
releu1 6 a a&onat) se va excita releu1 de timp 12 in mdul descris mi sus.

12 in mdul descris mi sus. Comanda dc A.A.R.se d3 o sin@

mdul descris mi sus. Comanda dc A.A.R. se d3 o sin@ daiA datoriG faptului d releul

daiA datoriG faptului d

releul 1 esle prevhnt cu inaniere La revenire qi ca unnare acesta decxcithda-se in

La revenire qi ca unnare acesta decxcithda-se in . . Fig.4.5. Schema A.k in fig.4.6 se

.

.

La revenire qi ca unnare acesta decxcithda-se in . . Fig.4.5. Schema A.k in fig.4.6 se
La revenire qi ca unnare acesta decxcithda-se in . . Fig.4.5. Schema A.k in fig.4.6 se
La revenire qi ca unnare acesta decxcithda-se in . . Fig.4.5. Schema A.k in fig.4.6 se
La revenire qi ca unnare acesta decxcithda-se in . . Fig.4.5. Schema A.k in fig.4.6 se

Fig.4.5.Schema A.k

unnare acesta decxcithda-se in . . Fig.4.5. Schema A.k in fig.4.6 se pre considera oricare din

in fig.4.6 se pre

considera oricare din r

prin L$ se real-
prin L$ se real-

functionare a instaltyiel

c

de semnalizare l1$ & sr

sB:filnqim%ze.

c de semnalizare l1 $ & sr sB: filnqim%ze. In fig.4.7 me re Nonead asupm fm
c de semnalizare l1 $ & sr sB: filnqim%ze. In fig.4.7 me re Nonead asupm fm

In fig.4.7 me re

l1 $ & sr sB: filnqim%ze. In fig.4.7 me re Nonead asupm fm mentap duPg schema

Nonead asupm fm

mentap duPg schema di

De la

me re Nonead asupm fm mentap duPg schema di De la I d intermedid transfw ~~uniiptb

I d

intermedid transfw

~~uniiptb

circuItuI bobindacmmi

dimatat de mmsfwma Releu12 are roh

numai inacel catfimcl

d intermedid transfw ~~uniiptb circuItuI bobind acmmi dimatat de mmsfwma Releu12 are roh numai in acel
&or wnectate pe bara kAR (witma wmd- MW B. @tor paw& R A. R amRA.R
&or wnectate pe bara kAR (witma wmd- MW B. @tor paw& R A. R amRA.R
&or
&or

wnectate pe bara

&or wnectate pe bara kAR (witma wmd- MW B. @tor paw& R A. R amRA.R nka

kAR (witma wmd-

MW B. @tor
MW B.
@tor
&or wnectate pe bara kAR (witma wmd- MW B. @tor paw& R A. R amRA.R nka

paw&R A. R

amRA.R

nka A A.R la dderca

MW B. @tor paw& R A. R amRA.R nka A A.R la dderca 1d~mcolsctosre dc mid

1d~mcolsctosre

dc mid pre) se IBM)- - sdem freIXen@ (cu

dc mid pre) se IBM)- - sdem freIXen@ (cu dsaualputeriietc. de A.A.R. dintr-o stafie . alimntatA

dsaualputeriietc.

de A.A.R. dintr-o stafie

freIXen@ (cu dsaualputeriietc. de A.A.R. dintr-o stafie . alimntatA din sta?i& B & alimentare &

.

alimntatA din sta?i& B

& alimentare& rezm,

=dtA
=dtA

rcleUl1 me are

.ea Winei de adamam

psinnii de pe bade C

me are .ea Winei de adamam psinnii de pe bade C bcb gi dad este 5

bcb gi dad

este

5 caredupa timpulreglat rcareloc~lui

bcb gi dad este 5 care dupa timpul reglat rcareloc~lui I &I3 &tmitA faphllui cg momentul
bcb gi dad este 5 care dupa timpul reglat rcareloc~lui I &I3 &tmitA faphllui cg momentul

I &I3 &tmitA faphllui cg

reglat rcareloc~lui I &I3 &tmitA faphllui cg momentul dedqkh Entreruptonrlui Xl i$ mai IUH@E scurt

momentul dedqkh Entreruptonrlui Xl i$ mai IUH@E scurt {ncxsaranchgkii htremptomlui Id.

i$ mai IUH@E scurt {ncxsaranchgkii htremptomlui Id. contackle inchhe nab un timp Fig.4.5.Schema A.A.R.

contackle inchhe nab un timp

htremptomlui Id. contackle inchhe nab un timp Fig.4.5.Schema A.A.R. pentru o linie cu anclan$arcaautmml3 a
htremptomlui Id. contackle inchhe nab un timp Fig.4.5.Schema A.A.R. pentru o linie cu anclan$arcaautmml3 a
htremptomlui Id. contackle inchhe nab un timp Fig.4.5.Schema A.A.R. pentru o linie cu anclan$arcaautmml3 a
htremptomlui Id. contackle inchhe nab un timp Fig.4.5.Schema A.A.R. pentru o linie cu anclan$arcaautmml3 a
Fig.4.5.Schema A.A.R. pentru o linie cu anclan$arcaautmml3 a rezed qi rever~irea manual3
Fig.4.5.Schema A.A.R. pentru o linie cu anclan$arcaautmml3 a rezed qi rever~irea
manual3

In fig.4.6 se prezina schema principialil a unei instalafii de A.A.R care pate considera oricm din ale de alimentare drept cale principaiil. Alegma modului de funNonare a instawei in comrdantg cu regimul de alimentare a statiei (prin linia L1sau

prin Lz)se realiid cu cmutatorul C, schema find perf& sirnetrid. Cete dd Iiimpi de semnalizare l1 #i 12 servesc pentru a india 3x1 care dintre sensuri este pre@tiUi instalaFia Sg funNoneze,

dintre sensuri este pre@tiUi instalaFia Sg funNoneze, Schema principialg de A.A.R pentru "urtreruptorul
dintre sensuri este pre@tiUi instalaFia Sg funNoneze, Schema principialg de A.A.R pentru "urtreruptorul
dintre sensuri este pre@tiUi instalaFia Sg funNoneze, Schema principialg de A.A.R pentru "urtreruptorul
dintre sensuri este pre@tiUi instalaFia Sg funNoneze, Schema principialg de A.A.R pentru "urtreruptorul

Schema principialg de A.A.R pentru "urtreruptorul de cup15 principialg de A.A.R pentru "urtreruptorulde cup15

h fig.4.7 Me reprezentatg o schem5 de AA.R cu curent operativ continuu, care mod asupra Pnlreruptorului cuplci langitudinale (A.A.R. aplicat consumatorilor ali- menw dup3schema din fig.4.l.c).

consumatorilor ali- menw dup3 schema din fig.4.l .c). De la set@ 1 de bare sunt alimentate

De la set@ 1 de bare sunt alimentate releele minimale & tensiune 1 $i1' prin

intermedid transfotnamlui de tensiane IT1. fn cazul unui &fape linia L1 $ a

IT1 . fn cazul unui &fa pe linia L1 $ a reld & tjmp 3. scilderii

reld & tjmp 3.

unui &fa pe linia L1 $ a reld & tjmp 3. scilderii hnsi.unii pc barele Wei

scilderii hnsi.unii pc barele Wei 1, aceste releele acfionead gi coma&

barele Wei 1, aceste releele acfionead gi coma& circuitul bobinei acestui releu stabilindu-se prin

circuitul bobinei acestui releu stabilindu-seprin contactele rdeului maximal & teasimc 2

alimentat de transformatonrl de tensiunc 'ITZde pe bade miei 2.

de tensiunc 'ITZ de pe bade miei 2. Releu1 2 are rolul de a controla prezen@
de tensiunc 'ITZ de pe bade miei 2. Releu1 2 are rolul de a controla prezen@

Releu1 2 are rolul de a controla prezen@ tensiunii normale pe sqia 2, pmnqhd

nunmi h acest caz functionarea schemei A. A.R.gi itmpiedidnd-o in caz convar

normale pe sqia 2, pmnqhd nunmi h acest caz functionarea schemei A. A.R. gi itmpiedidnd-o in
normale pe sqia 2, pmnqhd nunmi h acest caz functionarea schemei A. A.R. gi itmpiedidnd-o in
4.3.4. Schem dis- Schema de rqu, denurnit DCR - dq ace s-an now: 1,&3 -
4.3.4. Schem dis- Schema de rqu, denurnit DCR - dq ace s-an now: 1,&3 -
4.3.4.
4.3.4.

Schem dis-

4.3.4. Schem dis- Schema de rqu, denurnit DCR - dq ace s-an now: 1,&3 - alimentarea

Schema de

rqu, denurnit DCR - dq ace s-an now:

1,&3
1,&3

-alimentarea ix

DCR - dq ace s-an now: 1,&3 - alimentarea ix 45,6 - alimentarea de FigA.6. Schema

45,6 - alimentarea de

FigA.6. Schema A. A.R. cu douil senrmri de acponarepsibile.

Releul 3 comandil ddam 'tntreruptodni L1 sraWnd malul Wnei de

ddam 'tntreruptodni L1 sraWnd malul Wnei de auxjh C1 . kin descbiderea f ntraruptorului Xn se
ddam 'tntreruptodni L1 sraWnd malul Wnei de auxjh C1 . kin descbiderea f ntraruptorului Xn se
ddam 'tntreruptodni L1 sraWnd malul Wnei de auxjh C1 . kin descbiderea f ntraruptorului Xn se

auxjh C1. kin descbiderea f ntraruptorului Xn se

dcschid

~e1eului

se inchid C3. Prin Cz se hump circuitul bobinei

.0A8s).
.0A8s).
inchid C3. Prin Cz se hump circuitul bobinei .0A8s). de anclaw declwre PD prin conractul conraQeIe

de anclaw

declwre PD prin conractul

bobinei .0A8s). de anclaw declwre PD prin conractul conraQeIe sale auxiliare C2 $i inkrmed~ar 4, care

conraQeIe sale auxiliare C2 $i

inkrmed~ar4, care are n flzid temporizare la deschidek (a.0.6

care are n f lzid temporizare la deschidek (a. 0.6 & i n h c h

&in hchiderea enntactelor se sl&ilw circuihd cmhctondui

CA, kue se inchide $ adel se alimenM bobina de anclampre BA a Mlplei

loqitudhale

$iaceasta se inchide, tnlrerop3nd Witd

loqitudhale $i aceasta se inchide, tnlrerop3nd Witd hbiaei wntadoniui de anchqare CA prin deschiderea

hbiaei wntadoniui de

anchqare CA prin deschidereacontactelw auxibre Cq,

Astfel, consumatmii dc pe liniile L3 $iLq,WE fdnte mu alimenw prin linia L1

liniile L3 $i Lq, WE fdnte mu alimenw prin linia L1 (cupla CZ find deschisg), vor
liniile L3 $i Lq, WE fdnte mu alimenw prin linia L1 (cupla CZ find deschisg), vor
liniile L3 $i Lq, WE fdnte mu alimenw prin linia L1 (cupla CZ find deschisg), vor

(cupla CZ find deschisg), vor fi alimentafi, dupi aparitia defectd~dpe aceaM liaie,prin

dupi aparitia defectd~d pe aceaM liaie, prin linia La, care rhhe in func$iune, Tempaeizarea la

liniaLa,care rhhe in func$iune,

Tempaeizarea la &&idere

care rhhe in func$iune, Tempaeizarea la &&idere a conwlcr releului intermediar 4 este astfel ale&

a conwlcr releului intermediar 4 este astfel ale&

a conwlcr releului intermediar 4 este astfel ale& intwpera i&t SA fie &cienlli penm ca dupd

intwpera

i&t SA fie &cienlli penm ca dupd deschidma contacreior auxiliare C2 qi

penm ca dupd deschidma contacreior auxiliare C2 qi cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3
penm ca dupd deschidma contacreior auxiliare C2 qi cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3

cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3 hchis pe timpul mxw

auxiliare C2 qi cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3 hchis pe timpul mxw mchjhi

mchjhi cuplei CL,

auxiliare C2 qi cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3 hchis pe timpul mxw mchjhi
auxiliare C2 qi cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3 hchis pe timpul mxw mchjhi
auxiliare C2 qi cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3 hchis pe timpul mxw mchjhi
auxiliare C2 qi cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3 hchis pe timpul mxw mchjhi
ad crpentul Wid de rqtcsului Ii se ddid rircuilul bobinei rel4ulUi . .O.Ss). mrului de
ad crpentul Wid de rqtcsului Ii se ddid rircuilul bobinei rel4ulUi . .O.Ss). mrului de

ad crpentul Wid

de

rqtcsului Ii se ddid rircuilul bobinei rel4ulUi

Wid de rqtcsului Ii se ddid rircuilul bobinei rel4ulUi . .O.Ss). mrului de m&n#are dqare BA
Wid de rqtcsului Ii se ddid rircuilul bobinei rel4ulUi . .O.Ss). mrului de m&n#are dqare BA
. .O.Ss).
.
.O.Ss).
Ii se ddid rircuilul bobinei rel4ulUi . .O.Ss). mrului de m&n#are dqare BA a atplei ~binei

mrului de m&n#are

dqare BA a atplei

~binei contacsarului de

m&n#are dqare BA a atplei ~binei contacsarului de , ahatati prin linia LI hi pe a-

, ahatati prin linia LI

hi pe a-
hi pe a-

linie, ptin

de , ahatati prin linia LI hi pe a- linie, ptin Meul inmediar 4 se introduce
Meul inmediar 4 se introduce pentru a se wita a a doua amare a cuplei
Meul inmediar 4 se introduce pentru a se wita a a doua amare a cuplei CL,
am ee se asigd prin descbiderea contacte1or releulni 4 dupa temporkmea menfionat8, ~i
astfel dad CL ar dec1-
cWtul contactndui CA nu se mai pate inch&-penm d
contactul reIeuAui 4 me &chis gi deci nu I&
este posibilIT o nod adclansre a cuplei.
4.3.4. Schema dispozitivului de conectare automat2 a rezervei(DCR) Schema de prindpiu a dispozitiwlni de AA-R.
4.3.4. Schema dispozitivului de conectare automat2 a rezervei(DCR)
Schema de prindpiu a dispozitiwlni de AA-R. realizat Ia ICEMENERG Bw-
r@,
demmit DCR - dqmzitiv de concctare autbrnatll a rezervei, este dau in fig.4 8. in
cafe s-au nomt:
1s-dinlentarea principal& normal& (alimenlareahrelor colcctoare):

45,6 - alimentarea de mend (de pe linia de re-);

principal& normal& (alimenlareahrelor colcctoare): 45,6 - alimentarea de mend (de pe linia de re-);

PlL, PlR -pHde redresare mcii prin care se alimenw relede ML,MR;

ML, MR - relee de tensiune pentru conmlul tensiunii pe bare; T,L -P2L gi TpR-F2R - blocuri & tran sfme- redrewe pen tru alimen tarea schemd:

tran sfme - redrewe pen tru alimen tarea schemd: A $ B - relee intermediare pentru
tran sfme - redrewe pen tru alimen tarea schemd: A $ B - relee intermediare pentru

A

$ B -relee intermediare pentru anclaqam iatrensptorului de rezerv2;

C

-rdeu

ptru

declawarea h1reruptorului de alimentare normalil;

declawarea h1reruptorului de alimentare normalil;

D -releu pentru wmalizarea preoentei msiunii continue de alimentana schemei;

RT - releu de timp cu tempori7are reglabii, asigur3 ~*AP;

releu de timp cu tempori7are reglabii, asigur3 ~*AP; IC - codemalor care, prin tirnpd &u de
releu de timp cu tempori7are reglabii, asigur3 ~*AP; IC - codemalor care, prin tirnpd &u de

IC - codemalor care, prin tirnpd &u de incbcare (60 - lOO)s, asiguril timpul de blocare a schemei de la mcnclanpreph3 la a nod funcfionarepmibiU; Ct - condensatw de ritsaj ptru netezirea tensimii redmae

- condensatw de ritsaj ptru netezirea tensimii redmae LI, Lz - hnpi cu neon pentnr semnalizarea
- condensatw de ritsaj ptru netezirea tensimii redmae LI, Lz - hnpi cu neon pentnr semnalizarea
- condensatw de ritsaj ptru netezirea tensimii redmae LI, Lz - hnpi cu neon pentnr semnalizarea
- condensatw de ritsaj ptru netezirea tensimii redmae LI, Lz - hnpi cu neon pentnr semnalizarea

LI,Lz - hnpi cu neon pentnr semnalizarea prezenfei tensiunii pe barele de dimenmre

nmmalerespectiv de W; El,E1,E* & & - dispozitive de mutare.

fn instalafia prevhtg cu DCR -hie

de mutare. fn instalafia prevhtg cu DCR -hie F'uncfiom schemd 4 fie montat ~i un releu
de mutare. fn instalafia prevhtg cu DCR -hie F'uncfiom schemd 4 fie montat ~i un releu

F'uncfiom schemd

4 fie montat ~i un releu de blmj (neindical

dad sunt Meplinite condi-

fiile de conectare automati a rczervei {releul realizead blmrea A.AR. dad scurtckcuihll

{releul realizead blmrea A.AR. dad scurtckcuihll in ~chema din dg.4.8) we pamite ftu~cfionarea DCR

in ~chemadin dg.4.8) we pamite ftu~cfionareaDCR nu&

~chema din dg.4.8) we pamite ftu~cfionarea DCR nu& estc pe bare, dad htmuptorul este defect etc.
~chema din dg.4.8) we pamite ftu~cfionarea DCR nu& estc pe bare, dad htmuptorul este defect etc.

estc

pe bare, dad htmuptorul este defect etc. ).

estc pe bare, dad htmuptorul este defect etc. ). Penm pmim dispozitiwlui DCR. cheia DCR este

Penm pmim dispozitiwlui DCR. cheia DCR este pe pipa lncbis, astfe1am

DCR. cheia DCR este pe pipa lncbis, astfe1 am este alimentat m tensiune. bpi o temporizare

este alimentat m tensiune. bpi o temporizare de 1 .2 minute, oondensatorul 1C se

pin8 la tdmm tensiunii nominde de alimentare a schemei $i dispozitivul DCR la tdmm tensiunii nominde de alimentare a schemei $idispozitivul DCR

esle pre@tit pentru executia A.A.R. DCR pate imwi fn daui situalii:

executia A. A.R. DCR pate imwi fn daui situalii: a) IA declaqarea intempestiva sau prin pro-e
executia A. A.R. DCR pate imwi fn daui situalii: a) IA declaqarea intempestiva sau prin pro-e

a) IA declaqarea intempestiva sau prin pro-e alimentarenormal&(aqionare wpidA);

sau prin pro-e alimentarenormal& (aqionare wpidA); a 'intreruptorului 1, de pe calm de b) La

a 'intreruptorului 1, de pe calm de

wpidA); a 'intreruptorului 1, de pe calm de b) La dispariQa sau la Mderea tasiunii pe

b) La dispariQa sau la Mderea tasiunii pe bade de alimentare r~ormal3(releul ML

sc regleaa de obicei h o valoare de prnire ,U

prnirea motoarelor wincrone- fM tensim dar date hd Pn turajie) - En

wincrone - fM tensim dar date hd Pn turajie) - En = 40 5% U, plru
wincrone - fM tensim dar date hd Pn turajie) - En = 40 5% U, plru

= 40 5% U, plru a asigura auto-

Pn turajie) - En = 40 5% U, plru a asigura auto- care caz actionmi2 temparkit.

carecaz actionmi2temparkit.

Cad a) JA dechn-
Cad a)
JA dechn-

htremptoruIui I1 se dezexcitii releul ML #i se fnchide oontactul

I1 se dezexcitii releul ML #i se fnchide oontactul auxiliar II a1 htrenrptoxului 4 (En schem
I1 se dezexcitii releul ML #i se fnchide oontactul auxiliar II a1 htrenrptoxului 4 (En schem

auxiliar II a1 htrenrptoxului 4 (En schem s-au reprezentat cuutactele Pn pozipa Ior

normala - chiMreruptorul este desch, cbd reld no este excitat).

Mreruptorul este desch, cbd reld no este excitat). kin inchidera oontamlui MLI se excitg reld de

kin inchidera oontamlui MLI se excitg reld de timp RT, acesta Pgi &hide

MLI se excitg reld de timp RT, acesta Pgi &hide inwtaueu contactul Rtt prin me introduce,

inwtaueu contactul Rtt prin me introduce,

stabilitate termid

contactul Rtt prin me introduce, stabilitate termid qi ML4 se pregs- h sexie cu bbb lui,
qi ML4 se pregs-
qi ML4 se pregs-

h sexie cu bbb lui, rezkmta RI de

qi ML4 se pregs- h sexie cu bbb lui, rezkmta RI de pornesc colrtractele cn tmporizare

pornesc colrtractele cn tmporizare h inchidere Rt,6 RTI (RTf este

contactul final al Awlui RT). Rin inchidera ~~bcklor%,

final al Awlui RT). Rin inchidera ~~bcklor %, tqte func~onarea schemei. Prin fnchiderea lui II se

tqte func~onareaschemei. Prin fnchiderea lui II se excita releul A care-$i deschide

fnchiderea lui II se excita releul A care-$i deschide instantaneu contactd Al introducgnd In serie cu

instantaneu contactd Al introducgnd In serie cu bobina 1ui rezistenp de stabilizare

In serie cu bobina 1ui rezistenp de stabilizare termid ItF, iar prin bdiderea instantanee a contachllui
In serie cu bobina 1ui rezistenp de stabilizare termid ItF, iar prin bdiderea instantanee a contachllui
termid
termid

ItF,iar prin bdiderea instantanee a contachllui A2 @&

iar prin bdiderea instantanee a contachllui A2 @& fiind deja hcbis) se asigur3 dsdmrea condensatorului 1C

fiind deja hcbis)

se

asigur3 dsdmrea condensatorului 1C pte lmbina reledui B cam se excitg $i se

1C pte lmbina reledui B cam se excitg $i se auulmenpne prin oontactele B1 ti ML1
1C pte lmbina reledui B cam se excitg $i se auulmenpne prin oontactele B1 ti ML1

auulmenpne prin oontactele B1ti ML1. Rin fnchiderea conmctului Bn, cmdensatmllC

B cam se excitg $i se auulmenpne prin oontactele B1 ti ML1 . Rin fnchiderea conmctului
B cam se excitg $i se auulmenpne prin oontactele B1 ti ML1 . Rin fnchiderea conmctului
B cam se excitg $i se auulmenpne prin oontactele B1 ti ML1 . Rin fnchiderea conmctului

se dd eomplet