Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Anul universitar 2011-2012 Semestrul I

I. InformaŃii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Managementul procesului decizional in politica externa (cazul UE) Codul:

Numărul de credite:

Locul de desfăşurare: Facultatea de Istorie şi Filosofie Programarea în orar a activităŃilor: se va afisa la catedra si pe internet

II. InformaŃii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinŃific: conf. univ. dr. MARCELA SĂLĂGEAN InformaŃii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):

marcela_salagean@yahoo.com ; 0740/051249 Ore de audienŃă: Afisat la catedra

III. Descrierea disciplinei:

Folosind drept studiu de caz UE, acest curs are drept principale obiective introducerea si familiarizarea studentilor de la MA cu principalele metode folosite in managementul procesului decizional in politica externa. Avem in vedere intelegerea si cunoasterea de catre studenti a diferitelor niveluri de analiza in politica externe prmovata de UE

IV. Bibliografia obligatorie:

Banchoff Thomas, Smith Mitchell P. (Ed. By) Legitimacy and the European Union. The contested polity, London, Routledge, 2005

Gross Eva, The Europeanization of National Foreign Policy Continuity and Change in European Crisis Management, New York, Palgrave, 2009

Mintz Alex, DeRouen Jr.Karl, Understanding Foreign Policy Decision Making, Cam- bridge, Cambridge University Press, 2010

Richardson Dick, Stone Glyn, Decisions and Diplomacy. Essays in Twentieth-Century International History, London, Routledge, 2005

Smith Karen E., The Making of EU Foreign Policy. The Case of Eastern Europe, New York, Palgrave, 2004

Smith Michael E., “Institutionalization, Policy Adaptation and European Foreign Policy Cooperation”, in European Journal of International Relations, Vol. 10 (1), pp.

95-136

Wall Stephen, A Stranger in Europe. Britain and the EU from Thatcher to Blair, Ox- ford, Oxford University Press, 2008

Lucrările sunt disponibile în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare, Lucian Blaga, precum şi în format electronic.

V.

Materiale folosite în cadrul procesului educaŃional specific disciplinei:

VI.

Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare:

Săptămâna

Tematica

Concepte

Bibliografie

ObligaŃiile

studenŃilor

Săptămâna

Models of deci-

Proces decizional

Mintz Alex, De- Rouen Jr.Karl, Understanding Foreign Policy De- cision Making, Cambridge, Cambridge Uni- versity Press,

2010

Organizarea

1

sion-making in the foreign policy

cursurlui,

dezbateri,

 

Richardson Dick,

Stone Glyn, Deci- sions and Diplo- macy. Essays in

Twentieth-

Century Interna-

tional History, London, Routledge, 2005

Săptămâna

Levels of Analysis

Nivele de analiza

Mintz Alex, De- Rouen Jr.Karl, Understanding Foreign Policy De- cision Making, Cambridge, Cambridge Uni- versity Press,

2010

Lecturi,

2

in Foreign Policy Decision Making

dezbateri,

prezentari

 

de referate

Richardson Dick, Stone Glyn, Deci-

     

sions

and

Diplo-

 

macy.

Essays

in

Twentieth-

Century Interna-

tional

History,

London, Routledge, 2005

 

Săptămâna

European Union:

UE & relatii externe

Banchoff Tho- mas, Smith Mitchell P. (Ed. By) Legitimacy and the European Union. The con- tested polity, Lon- don, Routledge,

2005

Lecturi,

3

legitimacy and foreign relations

dezbateri,

 

prezentari

 

de referate

Săptămâna

Institutionalization

Institutionalizarea politicii externe

Smith Michael E.,

Lecturi,

4

of EU Foreign Pol- icy

“Institutionaliza-

dezbateri,

 

tion, Policy Ad- aptation and European For- eign Policy Co- operation”, in European Journal of International Relations, Vol. 10 (1), pp. 95-136

prezentari

 

de referate

Săptămâna

EU enlargements

Extinderea UE & impactul asupra politicii externe

Banchoff Tho- mas, Smith Mitchell P. (Ed. By) Legitimacy and the European Union. The con- tested polity, Lon- don, Routledge,

2005

Lecturi,

5

and foreign policy

dezbateri,

prezentari

 

de referate

Săptămâna

The Europeaniza-

Europenizarea politicilor externe nationale

Gross

Eva,

The

Lecturi,

6

tion of National Foreign Policy

Europeanization of

dezbateri,

National Foreign Policy Continuity

prezentari

   

de referate

and

Change

in

European Crisis

Management,

 

New

York, Pal-

grave, 2009

 

Săptămâna

EU foreign rela-

UE & Europa de Est in timpul Razboiului Rece

Smith Karen E., The Making of EU Foreign Policy. The Case of East- ern Europe, New York, Palgrave,

2004

Lecturi,

7

tions with Eastern Europe until 1989

dezbateri,

prezentari

   

de referate

Săptămâna

EU foreign rela-

UE & Europa de Est pana in 1995. Importanta anului 1995 pentru UE si tarile Europei de Est

Smith Karen E., The Making of EU Foreign Policy. The Case of East- ern Europe, New York, Palgrave,

2004

Lecturi,

8

tions with Eastern Europe until 1995

dezbateri,

prezentari

 

de referate

Săptămâna

The Old Member

Rolul statelor fondatoare UE in promovarea

Wall Stephen, A Stranger in Europe. Britain and the EU from Thatcher to Blair, Oxford, Oxford University Press,

2008

Lecturi,

9

States and EU For- eign Policy

dezbateri,

prezentari

 

politicii externe europene

de referate

Săptămâna

Future of EU For-

Tratatul de la Lisabona & politica externa

Mintz Alex, De- Rouen Jr.Karl, Understanding Foreign Policy De-

Lecturi,

10

eign Policy after Lisbon Treaty

dezbateri,

prezentari

   

europeana

cision

Making,

de referate

Cambridge,

Cambridge

Uni-

versity

Press,

2010

Săptămâna

Case Study: EU

Raporturile UE & Rusia

Smith Karen E., The Making of EU Foreign Policy. The Case of East- ern Europe, New York, Palgrave,

2004

Lecturi,

11

and Russia

dezbateri,

 

prezentari

de referate

Săptămâna

Case Study: EU

Raporturile UE & SUA

Cristina

Marine,

Lecturi,

12

and USA

European

Union

dezbateri,

 

Enlargement

and

prezentari

de referate

Redefining

of

Transatlanticism,

 

Cluj/Napoca,

Eikon, 2011

Săptămâna

Case Study: EU

Raporturile UE & Orientul Mijlociu

Richardson Dick,

Lecturi,

13

and Middle East

Stone Glyn, Deci- sions and Diplo- macy. Essays in

dezbateri,

 

prezentari

de referate

Twentieth-

Century Interna-

tional History, London, Routledge, 2005

Săptămâna

Case Study: EU

Raporturile UE & zona Marii Mediterane (Nordul Africii, Orientul Apropiat)

Richardson Dick,

Lecturi,

14

and Mediterra- nean Area

Stone Glyn, Deci- sions and Diplo- macy. Essays in

dezbateri,

prezentari

 

de referate

Twentieth-

Century Interna-

 

tional History, London, Routledge, 2005

Bibliografia opŃională: • Vasile Puscas, Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Eikon, 2010 • Cristina
Bibliografia opŃională: • Vasile Puscas, Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Eikon, 2010 • Cristina
Bibliografia opŃională: • Vasile Puscas, Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Eikon, 2010 • Cristina
Bibliografia opŃională: • Vasile Puscas, Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Eikon, 2010 • Cristina
Bibliografia opŃională: • Vasile Puscas, Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Eikon, 2010 • Cristina

Bibliografia opŃională:

Vasile Puscas, Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Eikon, 2010

Cristina Marine, European Union Enlargement and Redefining of Transatlanticism, Cluj/Napoca, Eikon, 2011

Models of decision-making in the foreign policy/ Levels of Analysis in Foreign Policy Decision Making

Baylis, John, Smith, Steve, The globalization of world politics, New York, Oxford University Press, 2001

Helen Sharmini Nesadurai, Globalisation, domestic politics, and regionalism, Lon- don, New York, Routledge, 2003

Michael H. Birnbaum, Measurement, judgment, and decision making, San Diego, Academic Press, 1998

James G. March, Decision and organizations, Oxford ; New York, Basil Blackwell,

1988

Jonathan M. Roberts, Decision making during international crises, Basingstoke ; London, MacMillan, 1988

Gary Klein, Sources of power: how people make decisions, Cambridge, Mass.; London, The MIT Press, 1999

David Held, Democracy and the Global Order, Standford University Press, 1995

Senellart, M., Artele guvernării. De la conceptul de regim medieval la cel de

guvernare, Bucureşti, Editura Meridiane, 1998

European Union: legitimacy and foreign relations/Institutionalization of EU Foreign Policy/ The Europeanization of National Foreign Policy

Fraser Cameron, An introduction to European foreign policy, London ; New York, Routledge, 2007

Curt Gasteyger, An ambiguous power: the European Union in a changing world, Gütersloh, Bertelsmann Foundation Publishers, 1996

Anthony Giddens , trad. de: Corina Hadareanu, Europa în epoca globala, Bucuresti, Editura Ziua, 2007

Karen E. Smith, European Union policy in a changing world, Cambridge, Malden Polity Press, 2009

Ingeborg Tömmel, Amy Verdun, Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2009

Stanley Henig, Power and decision in Europe: the political institutions of the European Community, London, Europotentials Press, 1980

Pîrvu, Gheorghe, Guvernarea Uniunii Europene, Craiova, Editură Universitaria,

2010

Wallace, Helen, Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, EdiŃia a 5-a, Bucureşti, Institutul European din România, 2005

Anton Stan, Globalizarea şi emergenŃa Uniunii Europene ca actor geopolitic, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010

Conlan, T.J., Posner, P.L., Intergovernmental Management for the 21st Century, Washington D.C., Brookings Institution Press, 2008

March, James G. and Johan P. Olsen, Democratic Governance, The Free Press, 1995

Gheorghe I. Bărbulescu, Uniunea Europeana. De la economic la politic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005

Cooper, Robert, Destrămarea NaŃiunilor - Ordine şi haos în secolul XXI, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004

Ohmae, Kenichi, The end of the nation state: the rise of regional economies, New York, Free Press, 1996

Teló, Mario,. European Union and New Regionalism, Second Edition, Ashgate, Farnham-London, 2009 EU enlargements and foreign policy

Brzezinski, Zbigniew, Europa Centrala şi de Est în ciclonul tranziŃiei , Ed. Diogene, Bucureşti, 1995

Jean-Dominique Giuliani, Lărgirea hotarelor Europei, Bucureşti, Ideea Europeană,

2007

Gabriela Marchiş, Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009

Jean-Dominique Giuliani, Lărgirea hotarelor Europei, Bucureşti, Ideea Europeană,

2007

Vohn, Cristina, Din politica externă a Uniunii Europene : relaŃiile de vecinătate, Bucureşti, Editura Institutului de ŞtiinŃe Politice şi RelaŃii InternaŃionale, 2007

Marius Profiroiu, Introducere în realităŃile europene, Bucureşti, Editura Economică,

1999

EU foreign relations with Eastern Europe until 1989 /EU foreign relations with Eastern

Europe until 1995

Kevin Campbell, Guvernarea în noile tari membre ale Uniunii Europene: reguli si strategii, Iasi , Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", 2008

Capitalism si democratie în Europa Centrala si de Est (coord). Grzegorz Ekiert, Ste- phen E. Hanson, Iasi, Editura Polirom, 2010

William E. Griffith, Central and Eastern Europe: the opening curtain?, Boulder ; San Francisco ; London ,Westview Press, 1989

Lucian Cernat, Europeanization, varieties of capitalism and economic performance in Central and Eastern Europe, Basingstoke ; New York , Palgrave MacMillan, 2006

Karen E. Smith, The making of EU foreign policy: the case of Eastern Europe, Ba- singstoke ; New York , Palgrave MacMillan, 2004

Case Study: EU and Russia

Paula Daniela Gânga, RelaŃia Uniunea Europeană - Rusia : problema energetică, Iaşi, Institutul European, 2010

Jan Hallenberg, Håkan Karlsson Changing transatlantic security relations: do the US, the EU and Russia form a new strategic triangle?, London; New York, Rout- ledge, 2007 Case Study: EU and USA

Lutzeler, Paul Michael, Europa după Maastricht: perspective americane şi europene, Institutul European, Iaşi, 2004

Ştefan Tinca, O relaŃie transatlantică pentru secolul XXI : Uniunea Europeană-Statele Unite, Bucureşti, Editură Biblioteca Bucureştilor, 2009

Popescu, Andrei, Dinu, Alina. OrganizaŃii europene şi euroatlantice, Bucureşti, Edi- tura Economică, 2005

Jan Hallenberg, Håkan Karlsson Changing transatlantic security relations: do the US, the EU and Russia form a new strategic triangle?, London; New York, Rout- ledge, 2007 Case Study: EU and Middle East/ Case Study: EU and Mediterranean Area

Doina Mureşan, Maria Dragoş, Dorel Buşe, RelaŃiile Uniunii Europene cu statele din nordul Africii şi din Orientul Mijlociu, Bucureşti, Editura UniversităŃii NaŃion- ale de Apărare "Carol I", 2007 Future of EU Foreign Policy after Lisbon Treaty

Dusan Sidjanski ; trad. de Raluca Brad si Daniela Rapan, Viitorul federalist al Europei: comunitatea europeana de la origini la Tratatul de la Lisabona, Iasi, Editura Polirom, 2010

Paul Craig, The Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, Oxford, Oxford University Press, 2010

Marin Voicu, Uniunea Europeană înainte şi după Tratatul de la Lisabona, Bucureşti Editură Universul Juridic, 2009