Sunteți pe pagina 1din 29

MSURI DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR 1 - Deficitul de stingtoare portative cu pulbere, tip P6 i, respectiv, cu zpad carbonic tip G3, va fi completat,

astfel nc t s se asigure necesarul rezultat n urma analizei i a calcului efectuat! "mplasarea stingtoarelor se va reliza prin suspendarea acestora la distan#a de ma$im 1,% m de la cota pardoselii! &'e vor lua msuri de ac(izi#ionare a unor indicatoare de securitate, n conformitate cu prevederile ')"' &*+, astfel, - "fumatul interzis" care va fi amplasat n sec#ii i depozite- "ie!ire "entru e#a$uare" ctre cele dou ci de acces spre locul de evacuare- "sensul ie!irii s"re z%na li&er'" pe traseele de evacuare- "ta&l%ul ele$tri$ (eneral") - "*ntreru"'t%r (eneral") - "nu stin(e $u a"'") - "l%$ "entru fumat"+ 3 - 'e va amena.a locul pentru fumat prin, - ac(izi#ionarea de scrumiere metalice sau tvi cu nisip- marcarea, cu tbli# indicatoare, a locului pentru fumat sau cu autocolante- delimitarea perimetrului pentru fumat, cu band de vopsea alb! / - n vederea instruirii, pe linie de '! 0! a salaria#ilor, se vor procura fie individuale de instructa. i material bibliografic! % - Periodic, anual, se va efectua verificarea instala#iilor de legare la pm nt pentru scurgerea electricit#ii statice, n conformitate cu prevederile art! 6.6 din 1234")5607 5 +8*9 i ')"' 1&6:/! n urma acestor verificri, se vor emite buletine de ncercare! 6 - 'e vor lua msuri de marcare a spa#iilor pentru depozitare cu o band de vopsea alb, astfel nc t s se delimiteze cile de acces i evacuare, precum i spa#iile de evacuare!

Ca,re Te-ni$e P+S+I+

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi

APRO. Dire$t%r 1eneral

DECI2IA Nr+33333333,in3333333333333 Pri#in, %r(anizarea a"'r'rii *m"%tri#a in$en,iil%r in institutie ;n temeiul art! 1* din 7egea 3:+8&::6 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, cu referire la obligativitatea stabilirii responsabilit#ilor i a modului de organizare a aprrii mpotriva incendiilor, precum i n conformitate cu prevederile art! &1 din 24"5 1638&::+, prin care se prevede obligativitatea organizrii activit#ii de aprare mpotriva incendiilor stabilindu-se, prin acte de autoritate, structurile cu atribu#ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor! ;n baza statutului de organizare i func#ionare a institutiei, directorul general al institutiei, emite urmtoarea DECI2IE "rt! 1 , Prin prezenta Decizie se stabilesc responsabilit#ile i modul de organizare privind aprarea mpotriva incendiilor in institutie! "rt! &, Pentru punerea n aplicare, controlul i supraveg(erea msurilor de aprare mpotriva incendiilor, se constituie, la nivelul institutiei, un colectiv de salaria#i, subordonat directorului ad.unct care, sub autoritatea directorului general, rspunde de ntreaga activitate de aprare mpotriva incendiilor desfurat n cadrul institutiei! <omponen#a colectivului de salaria#i este stabilit nominal, prin prezenta Decizie, dup cum urmeaz,
1r! <3)!

104=7= >5 P3=104=7= 1 Danis 7uminita <(i(aia 7acramioara 5c(im Paul Papuc 7iviu ?esc(ia 2lga @alciug <armen Pricope 6eronica Gafton 5oana 4anolac(e Culieta 2lariu 5vona
&

D=P"3)"4=1)07 P=352D5<= <"3)= 3"3"


<24P7=)"3= =65D=1)" <"3)=

1 & & 3 3 / / % % 6 + 9 * 1:

3=7")55 <0 P0?75<07 <")"72G"3= <7"'5A5<"3= B=<54"7" ?5?752G3"A5< <21'=36"3= P0?75<")55 ')551)= 04"15')= ')551)= =D"<)=

11 1& 13 1/ 1%

"le$a <armen Diaconescu <armen 'imionescu "drian 4anole <ristina Donia Arancisc

')551)= '2<5"7= 51A234")5B"3= <21)"?575)")= "D4515')3")56 ")=75=3=

Personalul mentionat mai sus va e$ecuta si instruirile periodice a salariatilor din subordine si vor completa fisele individuale de instructa.! "rt! 3 , Pentru ndrumarea i controlul te(nic de specialitate al ntregii activit#i de aprare mpotriva incendiilor n institutie i n unit#ile dispersate se numete un compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua cadre te(nice, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor conform art! 6 din 1orme generale psi din &::+, persoana anga.ata E 6oropc(ievici 6asile persoana fizica autorizata E PA" Petru ?ors "rt! /, Prin prezenta Decizie, se constituie ec(ipe de prim interven#ie, organizata pentru stingerea eventualelor nceputuri de incendiu, conform Deciziei nr! &&9 din :1!:3!&:1:! "rt %, Pe timpul nop#ii i n zilele de srbtori legale, c nd, n incinta institutiei se afla lucrtorii de paz, acestia au obliga#ia de a interveni n caz de incendiu, conform atribu#iilor func#ionale pe care le au n acest sens! "rt!6 , "ctivitatea prestat de personalul salariat din componen#a structurilor de aprare mpotriva incendiilor, stabilite prin prezenta Decizie, face parte din obliga#iile de serviciu! <ompartimentul 3esurse 0mane va completa fiele posturilor persoanelor desemnate cu atribu#iile prevzute n "ne$a nr! 1 la prezenta Decizie! "rt!+, 5n situa#ia n care persoanele cu atribu#ii privind ndrumarea, instruirea i controlul te(nic pe linia prevenirii i stingerii incendiilor ndeplinesc i func#ia de efi ai ec(ipelor de prim interven#ie, atribu#iile, din cadrul fiecrei func#ii, vor fi cumulate! "cest cumul se aplic i n cadrul celorlalte categorii de func#ii! "rt! 9, "ne$ele nr! 1 i nr! & fac parte integrant din prezenta Decizie! "rt! *, Directorul i compartimentul 3esurse 0mane vor duce la ndeplinire prezenta Decizie, pe care o vor difuza persoanelor nominalizate i interesate din cadrul institutiei!

Ca,re te-ni$e
3

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi

APRO. Dire$t%r 1eneral

ANE4A NR+ 5 la DECI2IA nr+33333333333333333 ,in 333333333333333 ATRI.UTIILE "ers%nalului numit in stru$turile ,e a"arare im"%rti#a in$en,iil%r Art+ 5 6 >=A07 <27=<)560705 D= '"7"35"F5 <0 ")35?0F55 P35651D P01=3=" ;1 "P75<"3=, <21)32707 >5 '0P3"6=G@=3=" 4G'035723 D= "PG3"3= ;4P2)356" 51<=1D55723 din cadrul institutiei este conductorul acestui colectiv i al compartimentului de aparare impotriva incendiilor din cadrul institutiei! 5n e$ercitarea competen#elor acestei func#ii, eful colectivului ndeplinete atribu#ii privind organizarea, conducerea, coordonarea i controlul ntregii activit#i de aprare mpotriva incendiilor din cadrul sediului central i al unit#ilor dispersate, fiind subordonat direct i nemi.locit, directorului general al institutiei! Pentru ndeplinirea obliga#iilor ce-i revin, eful colectivului are urmtoarele atribu#ii, a! organizeaz verificrile i controalele privind modul n care sunt respectate prevederile legale privind aprarea mpotriva incendiilor n cadrul institutiei i ia msuri sau propune, dup caz, Directorului general, msuri ferme pentru solu#ionarea deficien#elor, pe linie P'5, din cadrul institutieib! organizeaz i conduce activitatea colectivului de salaria#i desemna#i pentru punerea n aplicare, controlul i supraveg(erea msurilor de aprare mpotriva incendiilorc! verific sistematic modul de ndeplinire, de ctre colectivul de salaria#i cu atribu#ii pe linia aprrii mpotriva incendiilor, a obliga#iilor, msurilor i sarcinilor ce le revind! elaboreaz, mpreun cu structurile subordonate, p n la &: ianuarie ale fiecrui an, msurile anuale de aprare mpotriva incendiilor i asigur completarea i reactualizarea acestora, asigur aducerea la cunotin#a factorilor interesa#i, a masurilor i sarcinilor stabilite! e! organizeaz i finalizeaz controalele pe care le e$ecut compartimentul de aparare impotriva incendiilor n sediul central i n unit#ile dispersate, cel pu#in odat pe trimestruf! organizeaz, conduce i controleaz activitatea de prevenire i stingere a incendiilor, pe care o desfoar compartimentul cu atribu#ii P'5, ec(ipele de prim interven#ie, n caz de calamit#i naturale sau de catastrofeg! spri.in sefii de departamente si de compartimente n organizarea activit#ii de aprare mpotriva incendiilor(! stabilete, mpreun cu compartimentul te(nic P'5 i cu colectivul din subordine, supun nd spre aprobarea Directorului General, modul de organizare i desfurare a verificrilor, ntre#inerilor, reviziilor i repara#iilor la instala#iile i mi.loacele te(nice de protec#ie mpotriva incendiilor din dotare i asigur instruirea de specialitate a personalului desemnat s e$ecute aceste lucrri te(nicei! n urma controalelor de specialitate din partea 5!'!0! se va ntocmi un plan de msuri cu termeni i responsabilitti pentru remedierea deficien#elor constatate!

Art+ 7 6 <"D3=7= )=@15<= H<24P"3)54=1)07 P'5I <0 ")35?0F55 D= P3=6=153= >5 ')51G=3= " 51<=1D55723 sunt subordonate, direct i nemi.locit, efului colectivului de salaria#i cu atribu#ii privind punerea n aplicare, controlul i supraveg(erea msurilor de aprare mpotriva incendiilor i rspunde, potrivit competen#ei pe care o are, de ndrumarea i controlul te(nic de specialitate al ntregii activit#i de prevenire i stingere a incendiilor n sediul central i n unit#ile dispersate i are urmtoarele atribu#ii principale, a- studiaz actele normative care reglementeaz activitatea de prevenire i stingere a incendiilor n unit#ile pe care le controleaz, verific aplicarea lor n practic i face propuneri pentru completarea, reactualizarea i mbunt#irea instruc#iunilor proprii de aprare mpotriva incendiilorb- studiaz pericolul de incendiu, pe care-i reprezint te(nologiile i instala#iile de utilizare din cadrul institutiei, precum i msurile de prevenire i stingere a incendiilor specifice acestorac- e$ecut, ntocmai i la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul General, de >eful colectivului de salaria#i cu atribu#ii privind punerea n aplicare, controlul i supraveg(erea msurilor de aprare mpotriva incendiilor de P'5d- acord asisten# te(nic de specialitate directorilor, efilor de departamente si de compartimenete, n ceea ce privete organizarea i desfurarea activit#ii de prevenire i stingere a incendiilor i verific modul n care acetia duc la ndeplinire msurile de aprare mpotriva incendiilor a vie#ii oamenilor i a bunurilor materialee- ndrum i controleaz operativitatea i modul de ac#ionare a ec(ipelor de interven#ie, constituite n unit#ile dispersate, acord asisten# te(nic de specialitate la ntocmirea, completarea i reactualizarea planurilor de interven#ie din unit#if- e$ecut pe baza planificrii verificate de >eful de colectiv i aprobate de Directorul General - controalele te(nice de prevenire a incendiilor la unit#ile dispersate din cadrul institutiei, verific nd respectarea normelor, normativelor i a altor prescrip#ii te(nice, precum i ndeplinirea msurilor de protec#ie mpotriva incendiilor i stabilind msuri pentru nlturarea nea.unsurilor i aplicarea ntocmai a prevederilor legaleg - verific modul de ntre#inere i func#ionare a instala#iilor, aparatelor i mi.loacelor de prevenire i stingere a incendiilor, precum i cunoaterea modului de utilizare a acestora de ctre personalul ncadrat n munc- #ine eviden#a instala#iilor i a altor mi.loace de protec#ie mpotriva incendiilor, la nivel central(- urmrete respectarea normelor, normativelor i a altor prescrip#ii te(nice de prevenire i stingere a incendiilor la elaborarea documenta#iilor te(nice, e$ecutarea i darea n e$ploatare a unor eventuale amena.ri, precum i n timpul reviziilor i repara#iilor e$ecutate la construc#iile i instala#iile ce prezint pericol de incendiu, inclusiv n timpul repunerii lor n func#iunei- acord spri.in i asisten# te(nic de specialitate la nlturarea unor stri de pericol sau la solu#ionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii i stingerii incendiilor survenite n unit#ile dispersate, precum i la e$ecutarea unor interven#ii la instala#iile cu pericol de incendiu n func#iune- informeaz imediat conducerea institutiei asupra unor stri de pericol iminent de incendiu constatate i raporteaz msurile luate.- particip la organizarea i desfurarea activit#ii instructiv-educative de prevenire a incendiilor i la instruirea personalului ncadrat n munc, e$ecut nd nemi.locit activit#i de instructa., popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor n ceea ce privete
%

respectarea normelor, precum i a concluziilor desprinse n urma unor incendii i evenimente ce au avut loc n institutii similare din #ar i strintate, i anual testeaz personalul privind tematica predat n cursul anuluiJ- acord asisten# te(nic de specialitate la stabilirea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor n caz de calamit#i naturale i catastrofe, precum i n timpul repunerii n func#iune a instala#iilor te(nologice i a sistemelor de protec#ie mpotriva incendiilor avariate n urma acestor evenimente, urmrind realizarea msurilor stabilite1- particip la ac#iunile de stingere a incendiilor produse n unit#ile institutiei, precum i la cercetarea acestora- #ine eviden#a incendiilor i a altor evenimente urmate de incendii i trage concluzii din analiza acestoram- particip la analiza activit#ii de prevenire i stingere a incendiilor din cadrul institutiei i face propuneri pentru nlturarea nea.unsurilor i mbunt#irea acestei activit#in- particip la ac#iunile de prevenire i stingere a incendiilor Hcontroale, cursuri, instructa.e, sc(imburi de e$perien#, consftuiri, analize, etcI, organizate de unitatea militar de pompieri sau de alte organe abilitate prin legeo- urmrete includerea fondurilor necesare dotrii i ec(iprii unit#ilor dispersate cu instala#ii, aparatur, ecipament de protec#ie i substan#e c(imice pentru prevenirea i stingerea incendiilor, precum i pentru realizarea msurilor de protec#ie mpotriva incendiilor n planurile financiare i economice anualep- urmrete realizarea sau procurarea mi.loacelor i a materialelor necesare desfurrii activit#ii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor la unit#i i pe locurile de munc, precum i modul de utilizare i de ntre#inere a acestorar- face propuneri pentru completarea i reactualizarea temelor de prevenire i stingere a incendiilor din programele de nv#m nt ale cursurilor de calificare, reciclare i perfec#ionare a personalului ncadrat n munc, verific modul n care se prezint temele stabilite i particip la dezbaterea unor astfel de temes- aplic sau face propuneri, dup caz, potrivit prevederilor legale i competen#elor stabilite, recompense sau sanc#iuni pe linia prevenirii i stingerii incendiilort- efectueaz ac#iuni de ndrumare, spri.in i control n unit#ile dispersate, ntocmind, n acest scop, o planificare anual a timpului Hdeplasri, sarcini de serviciu, diverse, zile libere, concedii, etcI- o planificare trimestrial a unit#ilor n care urmeaz s efectueze deplasri- planul de munc trimestrial- tematica de control de fond i separat pentru controale operative, prezentate spre aprobare Directorului General, #in nd, totodat, eviden#a tuturor activit#ilor pe care le desfoar zinic, eventual pe oreu- asigur activitatea de dotare cu mi.loace de P'5, urmrind, s ndrume i s controleze asigurarea dotrii cu mi.loace de P'5 , n conformitate cu 2!4!"!5! 1638&::+ i cu celelalte acte cu caracter normativ n vigoare i s ia msuri, n mod operativ, de nlturare a deficien#elor constatate s #in eviden#a mi.loacelor de baz P'5 din dotarea unit#ilor dispersate, s verifice conform legisla#iei n vigoare, n vederea asigurrii bunei lor func#ionri i s raporteze situa#ia, trimestrial, Directorului General s participe obligatoriu la cercetrile ce se efectueaz n cazul izbucnirii unui incendiu i s urmreasc includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mi.loace p!s!i! n actele de constatare a acestuia s informeze conducerea institutiei asupra constatrii i a msurilor luate n urma cercetrilor efectuate i s fac propunerile necesare6

s urmreasc cum se asigur aprovizionarea cu mi.loace te(nice de P'5 s ntocmeasc, dup caz i s supun spre aprobarea conducerii institutiei proiecte de instruc#iuni privind mbunt#irea activit#ii de dotare cu mi.loace de P'5 dup producerea unui eveniment se va repune n func#iune instala#iile i mi.loacele de stingere din dotarea locului de munc care au fost folosite s propun sanc#ionarea celor ce se fac vinova#i de nclcarea normelor de dotare cu mi.loace de P'5! Art+ 86 SE9II DE DEPARTAMENTE : COMPARTIMENTE rspund pentru luarea tuturor msurilor de prevenire i stingere a incendiilor, precum i de respectarea obliga#iilor prevzute de legisla#ia n vigoare n cadrul unit#ilor pe care le conduc, av nd, n acest sens, urmtoarele obliga#ii principale, a- organizeaz, potrivit dispozi#iilor legale i a competen#ei stabilite, activitatea de prevenire i stingere a incendiilor n unit#ib- ndrum i controleaz activitatea ec(ipelor de interven#ie pentru stingerea incendiilor, dup caz a 'erviciului de pompieri civili i a persoanelor cu atribu#ii privind ndrumarea, instruirea i controlul te(nic pe linia prevenirii i stingerii incendiilor n ceea ce privete ndeplinirea atribu#iilor de prevenire i stingere a incendiilor i analizeaz, lunar i ori de c te ori este nevoie modul de ndeplinire a sarcinilor ce revin salaria#ilor din componen#a structurii de aprare a mpotriva incendiilor a unit#iic- asigur condi#iile necesare ndeplinirii la timp a msurilor i sarcinilor de prevenire i stingere a incendiilor i fac propuneri conducerii institutiei privind dotarea cu mi.loace de protec#ie mpotriva incendiilor, rezultate din dispozi#iile legaled- stabilesc, ca sarcin de serviciu, obliga#iile i rspunderile ce revin personalului anga.at din sectoare de activitate, servicii, precum i de alte compartimente i forma#ii de lucru, asupra modului de organizare i desfurare a activit#ii de prevenire i stingere a incendiilor i de dotare cu mi.loace de protec#ie mpotriva incendiilore- asigur nemi.locit instruirea i testarea periodic a subordona#ilor direc#i asupra cunoaterii i respectrii normelor, msurilor i obliga#iilor ce le revin n activitatea de prevenire i stingere a incendiilorf- propun includerea, n planurile anuale, a fondurilor pentru ec(iparea i dotarea cu mi.loace te(nice pentru prevenirea i stingerea incendiilorg- organizeaz aprarea mpotriva incendiilor- pe durata ntreruperii activit#ii n unit#i, n zilele de srbtoare, pe timpul situa#iilor speciale, precum i n cazul unor calamit#i naturale sau catastrofe, verific nd ndeplinirea msurilor stabilite pentru astfel de situa#ii(- asigur participarea personalului cu atribu#ii pe linie P'5 dup caz, la ac#iunile de prevenire i stingere a incendiilor, organizate de unitatea de pompieri militari Hcontroale, cursuri, sc(imburi de e$perien#, etcIi- organizeaz, potrivit dispozi#iilor legale, activitatea de recompensare i sanc#ionare a personalului din unitate pe linie de prevenire i stingere a incendiilor.- asigur, n caz de incendiu, calamit#i naturale sau catastrofe, concentrarea tuturor for#elor i mi.loacelor necesare, acordarea asisten#ei te(nice i a spri.inului solicitat, precum i informarea organelor n drept asupra consecin#elor i msurilor luate- asigur - potrivit condi#iilor stabilite-participarea unit#ii la e$erci#iile, aplica#iile i ac#iunile de stingere a incendiilor, precum i de nlturare a urmrilor calamit#ilor naturale i catastrofelor din celelalte
+

unit#i dispersate, n conformitate cu dispozi#iile date de conducerea institutiei n acest sensJ- aprob msurile locale de aprare mpotriva incendiilor Hplan de evacuare, permis de lucru cu foc, etc!Il- asigur stabilirea necesarului de mi.loace te(nice asigur nd condi#ii necesare realizrii msurilor pentru prevenirea i stingerea incendiilor i men#inerea tuturor mi.loacelor de prevenire i stingere n perfect stare de func#ionarem- asigur raportarea i naintarea informrilor i situa#iilor privind incendiile i activitatea de prevenire i stingere la termenele solicitate de <olectivul de salaria#i pentru punerea n aplicare, controlul i supraveg(erea msurilor P'5!, cadrelor te(nice cu atribu#ii P'5! i Directorului General al institutiei HtrimestrialIn- asigur buna desfurare a activit#ii de control n unitatea subordonat, e$ercitat de cadrele militare de pompieri, precum i de persoanele mputernicite, n acest sens, din cadrul institutiei, dispun nd prezentarea datelor, informa#iilor sau a documentelor solicitate, referitoare la prevenirea i stingerea incendiiloro- e$ecut, cel pu#in o dat pe lun, e$erci#ii de alarmare i stingere cu ec(ipele de interven#ie! Art+ ;6 >=A07 =<@5P=5 D= P354" 51)=36=1F5= rspunde de pregtirea i capacitatea de interven#ie a ntregii ec(ipe, av nd urmtoarele atribu#ii principale, a! asigur completa ncadrare cu personal salariat a ec(ipei i organizeaz interven#iab! organizeaz, desfoar i conduce nemi.locit pregtirea de specialitate a ec(ipeic! controleaz i ia msuri ca toate mi.loacele pentru prevenirea i stingerea incendiilor din dotare s fie n permanent stare de func#ionare sau utilizared! conduce i particip efectiv la ac#iunile de stingere a incendiilor i la salvarea persoanelor i bunurilor materiale ce se afl n pericol n caz de incendiu sau calamit#i naturale ori catastrofee! ndeplinete obliga#iile, msurile i sarcinile ce-i revin, potrivit instruc#iunilor de aprare mpotriva incendiilorf! informeaz periodic directorul asupra activit#ii desfurate pe linia aprrii mpotriva incendiilorg! n lipsa efului ec(ipei de prim interven#ie, atribu#iile acestuia sunt ndeplinite de ctre unul din salaria#ii ce ncadreaz ec(ipa! Art+ <6 '=36"1)55, ncadrat n ec(ipa de prim interven#ie, are urmtoarele atribu#ii, a! particip la toate ac#iunile de pregtire de specialitate, organizate n incinta institutieib! e$ecut antrenamentul pentru m nuirea corect a mi.loacelor de prim interven#ie din dotare Hstingtoare (idran#i interiori, e$teriori, etc!Ic! particip efectiv la ac#iunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor i bunurilor i de nlturare a urmrilor calamit#ilor naturale i catastrofelor!

Ca,re Te-ni$e

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi

APRO. Dire$t%r 1eneral

ANE4A NR+ 7 LA DECI2IA nr+ 33333333333333 ,in 333333333333333 STRUCTURA OR1ANI2ATORICA A APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

DIRECTOR 1ENERAL

Ca,re te-ni$e $u atri&utii "e linia a"ararii im"%tri#a in$en,iil%r

C%le$ti#ul ,e salariati "entru "unerea in a"li$are $%ntr%lul si su"ra#e(-erea masuril%r ,e a"arare im"%tri#a in$en,iil%r

E$-i"a ,e inter#entie

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi

APRO. Dire$t%r 1eneral

DECI2IE PRIVIND INSTRUIREA SALARIA=ILOR N DOMENIUL PREVENIRII >l STIN1ERII INCENDIILOR NR+ 3333333333333 DIN 3333333333333 5n temeiul art! 1* lit KaL din 7egea nr! 3:+8&::6 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu 7egea +1&8&::%, art! 3 privind instruirea n domeniul '!0!, precum i n baza 2!4!"!5 1638&::+! Potrivit drepturilor conferite in baza statului de organizare si functionare al institutieiDirectorul general al institutiei, emite urmatoarea DECI2IE Art 56 Prin prezenta Decizie, n cadrul institutiei se stabilesc diferitele categorii de instructa.e, n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, precum i cerin#ele specifice ale acestora, dup cum urmeaz, a-51')30<)"C07 51)32D0<)56 G=1=3"7 vizeaz dob ndirea de cunotin#e cu privire la, sistemul de acte normative generale, care reglementeaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor i de acte normative specifice institutieimodul de organizare a activit#ii de aprare mpotriva incendiilor la nivelul institutieiformele i metodele specifice de prevenire i stingere a incendiilormi.loacele de prim interven#ie din dotarea institutieimodul de ac#iune, n cazul observrii i anun#rii unui incendiu, precum i ac#iunile ce trebuie ntreprinse dup perceperea alarmei7a instructa.ul introductiv general particip urmtoarele categorii de persoane, noii anga.a#i n munc Hpe baz de contract individual de munc, conven#ie civil, etcIlucrtori temporari sau zilieri! Durata instructa.ului introductiv general va fi de ? %re! 7a terminarea perioadei de instructa., persoanele instruite vor fi verificate, pe baz de teste, asupra cunotin#elor acumulate, pentru fiecare categorie de personal, stabilindu-se nivelul minim de cunotin#e necesare! Persoanele care nu i-au nsuit nivelul minim de cunotin#e, prezentate n cadrul instructa.ului, nu vor fi admise la locurile de munc! b-51')30<)"C07 'P=<5A5< 72<0705 D= 401<" asigur salaria#ilor cunotin#ele referitoare la, - caracteristicile fizico-c(imice i clasele de periculozitate ale substan#elor, materialelor i produselor utilizate n procesul muncii- cauzele poten#iale i riscurile de incendiu, specifice locului de munca, msurile de prevenire ale acestora1:

- con#inutul instruc#iunilor de aprare mpotriva incendiilor i al planului de interven#ie, specific locului de munc- descrierea, func#ionarea, amplasarea i modul de ac#ionare a instala#iilor i mi.loacelor de prim interven#ie- sarcinile specifice, care revin persoanei instruite, pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor i a bunurilor i pentru anun#area i stingerea incendiilorDurata instructa.ului specific locului de munc va fi de ? %re, repartizate pe timpul perioadei de lucru de prob! Problemele prezentate pe timpul instructa.ului specific locului de munc vor fi urmate de demonstra#ii practice! "dmiterea definitiv, la lucru, a persoanelor instruite, se va face numai dup verificarea acestora, pe baz de teste cu privire la nivelul de nsuire a cunotin#elor necesare! c-51')30<)"C07 P=352D5< se e$ecut cu toate categoriile de salaria#i i are o durat de & ore, av nd drept scop re mprosptarea, completarea i detalierea cunotin#elor dob ndite prin instructa.ul introductiv general i prin instructa.ul specific locului de munc! 5nstructa.ul periodic se e$ecut pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire aprobate de conducere! 5ntervalele dintre doua instructa.e sunt stabilite astfel, - cel mult o luna H3: de zileI pentru personalul cu functii de e$ecutie sau operative, care spri.ina serviciile de urgenta Hstructurile de raspunsI in cazul producerii situatiilor de urgenta- 1- 3 luni, pentru personalul care lucreaza nemi.locit cu aparate, masini, utila.e si instalatii te(nologice Hte(nicieni, maistri, subingineri, ingineriI, precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare- 3- 6 luni pentru personalul au$iliar din sectiile si sectoarele de productie, control te(nic, cercetare, proiectare, de ntre#inere i repara#ii, investi#ii, transporturi, precum i pentru cel care lucreaz n institu#ii publice- 1- 6 luni pentru personalul au$iliar care are atribu#ii de organizare, conducere i control Hefii de sec#ii, ateliere, instala#ii, depozite etc!I, pentru cel din conducerea agentului economic sau a institu#iei, precum i pentru cel din structura autorit#ilor publice locale, a administra#iei publice centrale i a institu#iilor statului! - < nd un salariat a lipsit mai mult de 3: zile calendaristice de la locul de munc! - 7a reluarea activit#ii, dup producerea unui eveniment negativ, Hincendiu, e$plozie, avarie, calamitatea naturalI! - < nd au aprut modificri ale legisla#iei specifice domeniului aprrii mpotriva incendiilor, sau cone$e acesteia! - Pe timpul desfurrii instructa.ului periodic, se va pune accent pe demonstra#iile practice! 6erificarea persoanelor instruite, privind cunotin#ele nsuite i deprinderile formate n timpul instructa.ului periodic, se va face prin sonda., insist ndu-se, de fiecare dat, pentru clarificarea problemelor i eliminarea deficien#elor constatate! Anual, se efectueaz o verificare de fond, pe baz de teste tip c(estionare, asupra nivelului de nsuire i de cunoatere a problematicii, care a fcut obiectul instructa.ului periodic, rezultatele consemn ndu-se n fia individual de instructa.! d-51')30<)"C07 'P=<5"7 P=1)30 70<3G35 P=35<072"'= se e$ecut nainte de nceperea unor lucrri, care se efectueaz n incinta spa#iilor institutiei, n timpul crora pot aprea situa#ii generatoare de incendiu, din cauza manifestrii unor surse specifice de aprindere, sau a crerii unor condi#ii poten#ial e$plozive! 7ucrrile, care fac obiectul unui astfel de instructa., n cadrul institutiei, se refer, n principal!
11

- lucrri de sudare- lucrri de tiere sau lipire cu flacr- lucrri care pot provoca sc ntei mecanice- lucrri care pot provoca sc ntei i arcuri electrice, sau scurt circuite! =fectuarea instructa.ului special, pentru lucrri periculoase, se consemneaz n permisul de lucru cu foc desc(is sau n fiele individuale, dup caz! Art+ 76 'e desemneaz PA" ?ors Petru si persoana anga.ata 6oropc(ievici 6asile, cadre te(nice cu atribu#ii, pe linia aprrii mpotriva incendiilor, pentru efectuarea, n mod nemi.locit, a urmtoarelor categorii de instructa., -instructa. introductiv general-instructa. specific locului de munc pentru personalul )='"-instructa. periodic al personalului )='" i al personalului muncitor-instructa. special la lucrrile periculoase, care, eventual, vor avea loc n incinta spatiilor institutiei-instructa.ul la recalificarea profesionala-instructa.ul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei! Art+ 86 )=4")5<57= 235=1)")56=, pentru diferitele categorii de instructa.e, men#ionate la art! 1, sunt prezentate n ane$a nr! 1 la prezenta Decizie! Art+ ;6 5nstruc#iunile de aprare mpotriva incendiilor, specifice fiecrui loc de munc din cadrul institutiei, sunt prezentate n ane$a nr! &! Art+ <, "ne$ele nr! 1i & fac parte integrant din prezenta Decizie! Art @6 2bliga#iile privind instruirea, pe linia prevenirii i stingerii ncendiitor, a persoanei desemnate prin prezenta Decizie, fac parte din sarcinile de serviciu, lu ndu-se msuri de completare a fiei individuale a postului cu atribu#iile la care s-a fcut referire mai sus!

Ca,re te-ni$e

1&

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi ANE4A Nr+ 7 La De$izia nr+3333333,in333333333

APRO. Dire$t%r 1eneral

INSTRUC=IUNI DE APRARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 5! 2bliga#iile generale ale salaria#ilor privind prevenirea i stingerea incendiilor )o#i salaria#ii, din cadrul institutiei rspund de respectarea msurilor de prevenire a incendiilor i de ndeplinirea obliga#iilor ce le revin, potrivit art! && din 7egea 3:+8&::6 privind apararea impotriva incendiilor si prezentelor instructiuni stabilite in conformitate cu art! 1* lit! KgL din actul normativ mentionat anterior, avand, in acest scop, urmtoarele obliga#ii generale, 1. -cunoaterea i respectarea normelor de prevenire i stingere a incendiilor Hgenerale, pentru institutie i specifice, pentru locul de muncI i a regulilor de prevenire i stingere a incendiilor prevzute n atribu#iile de serviciu i n instruc#iunile de func#ionare i utilizare a instala#iilor, aparatelor, dispozitivelor i a altor mi.loace de protec#ie mpotriva incendiilor din dotarea locurilor de munc, precum i ndeplinirea msurilor i sarcinilor ce le-au fost ncredin#ate2. - participarea la instructa.ele i ac#iunile instructiv- educative organizate n vederea prevenirii incendiilor i la e$erci#iile i aplica#iile de stingere a incendiilor, precum i de evacuare a persoanelor i a bunurilor3. -anun#area imediat a efilor iera(ici despre e$isten#a unor mpre.urri de natur s provoace incendii4. -respectarea, n cadrul institutiei, a regulilor stabilite privind fumatul i introducerea de #igri, c(ibrituri, bric(ete, etc!, n locurile n care sunt interzise, precum i a regulilor referitoare la e$ecutarea unor opera#iuni sau lucrri sau la folosirea unor mi.loace care pot provoca incendii Hsudur, foc desc(is, modificri neautorizate sau improviza#ii la instala#iile i aparatele electrice i de nclzire, scule necorespunztoare, etc!I5. -ndeplinirea sarcinilor stabilite, at t n ceea ce privete supraveg(erea permanent a locului de munc unde func#ioneaz instala#ii care pot produce incendii, e$plozii, avarii, ori alte accidente te(nice, c t i controlul periodic al func#ionrii acestora6. -verificarea obligatorie a locurilor de munc la nceperea i la terminarea programului de lucru, n vederea depistrii i nlturrii unor eventuale pericole i cauze de incendiu, men#inerea permanent a cur#eniei i ordinii pe locurile de munc7. - ntre#inerea, n bun stare de utilizare, a mi.loacelor de prevenire i stingere a incendiilor de la locul de munc i neutilizarea acestora n alte scopuri8. - respectarea regulilor de ordine interioar i de disciplin a muncii9. -anun#area imediat a efilor i a pompierilor asupra incendiilor izbucniteparticiparea- potrivit organizrii activit#ii de prevenire i stingere a incendiilor la locul de munc- la stingerea incendiilor i la evacuarea persoanelor i bunurilor, precum i la nlturarea incendiilor, calamit#ilor naturale i a catastrofelor10. - cooperarea cu salaria#ii desemna#i cu atribu#ii pe linie p!s!i!, at t c t i permit cunotin#ele i sarcinile sale, n vederea realizrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor11. - acordarea a.utorului, at t c t si cand este ra#ional posibil, oricrui salariat, aflat ntr-o situa#ie de pericol!
13

55-51')30<)5015 D= "PG3"3= ;4P2)356" 51<=1D55723 'P=<5A5<= ;1<GP=35723 <0 DESTINA=IE ADMINISTRATIVA 5n spa#iile administrative ale institutiei, lic(idele combustibile Hpentru cur#enieI vor fi pstrate n bidoane metalice, ermetic nc(ise i etic(etate, n locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui eventual incendiu, numai n cantitate de ma$im &%1! <ur#irea pardoselii Hparc(et, duumea, etcI, de regul, se va face cu solu#ii pe baz de detergen#i- n cazuri speciale, se poate face i cu parc(etin, numai la lumina zilei, cu respectarea urmtoarelor reguli, 1!'coaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice, 1!1! -stingerea tuturor corpurilor de iluminare electric1!&! -asigurarea ventila#iei ncperilor respective, prin desc(iderea ferestrelor1!3! -interzicerea folosirii ustensilelor Hgleat, lig(ean, perie,etcI din material plastic sau a c rpelor din fibre sintetice1!/! -interzicerea folosirii parc(etinului n amestec cu benzina, neofilina,etc!1!%! -interzicerea folosirii focului desc(is, a fumatului, precum i utilizarea unor obiecte care pot provoca sc ntei Hbric(ete, c(ibrituri, etcI! &! 'e interzice pstrarea n birouri a materialelor inflamabile i a c rpelor de ters, mbibate cu ulei, cear, etc! 3! 5nsecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai dup ntreruperea curentului de la tabloul de alimentare, a re#elei electrice e$istente n ncperile institutiei, precum i verificarea ine$isten#ei altor surse de foc sau sc ntei! /! 5n ncperile pentru birouri, se vor lua msuri de reducere, la minim, a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor combustibile i respectarea celorlalte reguli stabilite prin dispozi#ii ale Directorului General, cum ar fi fumatul, folosirea focului desc(is, etc! %! 7a terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla de la re#eaua electric a ncperii, interzic ndu-se depozitarea lor, n stare cald l ng materialele combustibile! De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua courile cu gunoaie din fiecare ncpere! 6! Pentru stingerea incendiilor n ncperile administrative ale institutiei, se va ac#iona, dup caz, cu zpad carbonic, pulbere i ap pulverizat! 555 -51')30<)5011 D= "PG3"3= ;4P2)356" 51<=1D55723 'P=<5A5<= SPATIILOR PENTRU DEPO2ITARE <"3)= D51 <"D307 51')5)0)5=5 1! =ste interzis depozitarea cartilor n spa#iile libere, de siguran# i pe cile de acces i evacuare! &! Depozitarea cartilor, se va face pe stive, separate i distan#ate! 3! 5n depozite, vor fi respectate distan#ele de siguran# fa# de elementele de nclzire i corpurile de iluminat, care vor fi de :,* m! De asemenea, vor fi lsate libere cile de acces la tablouri electrice i la stingtoare! /! Pentru delimitarea cilor de acces i evacuare, spa#iile de depozitare vor fi marcate cu o band de vopsea alb! %! 'tivele de materiale vor fi astfel amplasate, nc t s se asigure o trecere principal, cu l#imea de & m, dispus n direc#ia uilor principale, iar transversal, distan#e de minim :,9 m, pentru a se nlesni transportul i interven#iile, n caz de incendiu! "ceste ci vor fi marcate cu
1/

benzi vopsite, de culoare alb! 6! 5ntre stivele de materiale i pere#ii depozitului, se va lsa un spa#iu minim, de :,6 m! +! 5n depozite nu se vor utiliza lmpi electrice portative, precum i orice tip de aparat electric portativ! 9! =ste interzis a se lsa desc(is depozitul, n lipsa personalului de deservire a acestuia! *! 5n spa#iile de depozitare este interzis accesul persoanelor care nu lucreaz n gestiunea respectiv! 1:! =ste interzis a se pstra n depozitul de carte a altor materiale care nu au nici o legatura cu spatiul! 11! "prinderea i utilizarea focurilor de orice natur, precum i fumatul, sunt strict interzise n spa#iile pentru depozitare! 1&! Persoanele strine de locul de munc au acces n depozit numai n interes de serviciu, cu obliga#ia de a respecta prezentele instruc#iuni referitoare la foc desc(is, fumat, etc! 13! Pentru localizarea i stingerea incendiilor, izbucnite la spatiile pentru depozitare, care apar#in institutiei, se va proceda astfel, - se va ac#iona asupra ntregii suprafe#e incendiate cu pulbere! - se va organiza, concomitent cu stingerea, evacuarea bunurilor din incinta spa#iului! 56! 51')30<F5015 D= "PG3"3= ;4P2)356" 51<=1D55723, 'P=<5A5<= INSTALA=IILOR ELECTRICE DE 9OR= SI ILUMINAT D51 <"D307 51')5)0)5=5 1! ?una func#ionare a instala#iei electrice de for# i iluminat va fi permanent asigurat, prin efectuarea reviziilor obligatorii a aparatelor! &! 5n timpul e$ploatrii re#elei electrice, rezisten#a izola#iei cablurilor, precum i msurarea rezisten#ei de dispersie pentru instala#ia de legare la pm nt va fi verificat o dat pe an! 3! 'iguran#ele de la tablourile electrice vor fi, n mod obligatoriu, dimensionate si calibrate, conform normelor n vigoare, iar nlocuirea celorlalte nu se va efectua cu li#, staniol, etc! /! <lemele siguran#elor lamelare nu se fi$eaz pe lemn, carton sau pe alte materiale combustibile! %! Pentru a evita suprancrcarea circuitelor, se interzice racordarea mai multor consumatori, dec t cei prevzu#i pentru instala#ia respectiv! 6! 5n activitatea de e$ploatare a instala#iilor se interzic, 6!1! folosirea instala#iilor electrice i a consumatorilor de energie electric de orice fel, n stare de uzur, defec#iune sau improviza#ie6!&! suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare6!3! ag#area, introducerea i adpostirea obiectelor i materialelor, de orice fel, n interiorul panourilor, nielor, tablourilor electrice, etc6!/! folosirea instala#iilor electrice cu grad de protec#ie necorespunztoare categoriei ncperii, locului sau spa#iului n care sunt folosite6!%! e$ecutarea lucrrilor de ntre#inere sau repara#ii de ctre personal necalificat i neautorizat6!6! alimentarea lmpilor mobile portative, prin cordoane improvizate sau uzate HdezizolateI6!+! folosirea filtrelor de lumin Haba.ururiI improvizate din carton, ( rtie sau alte materiale combustibile6!9! ntrebuin#area radiatoarelor i a reeurilor electrice standardizate Hnumai n locuri special stabilite, care nu prezint pericol de incendiu6!*! introducerea conductorilor electrici fr fie, direct n priz1%

6!1:! utilizarea consumatorilor de energie electric Hradiator, reeu, etcI, fr luarea msurilor necesare de izolare, fa# de elementele combustibile din ncperi6!11! neizolarea capetelor conductoarelor electrice, n cazul demontrii par#iale a unei instala#ii+! "ccesul la tablourile generale de distribu#ie-permanent nc(ise cu c(eia, va fi permis numai electricianului i organelor de control i verificare! 9! )ablourile de distribu#ie se vor e$ploata respect ndu-se o serie de reguli, i anume, 9!1! - s se efectueze regulamentar legturile Hn cazul tuturor tipurilor de tablouriI9!&! - s se interzic legarea direct a diverilor consumatori Hlmpi de iluminat, motoare electrice, etcI la bornele tabloului9!3! - s se fi$eze bine garniturile9!/! - s se interzic pstrarea materialelor i substan#elor combustibile n apropierea tablourilor9!%! - s se evite blocarea tabloului cu diverse materiale9!6! - s se cure#e perfect elementele tabloului i ncperea n care se afl acesta! *! )oate ec(ipamentele, utila.ele, aparatele i instrumentele electrice vor fi prevzute cu plci, pe care sunt nscrise caracteristicile i sc(ema de cone$iuni! 1:! "paratele electrice portabile-utilizabile numai cu tec(ere i coinductoare izolate cu cauciuc n stare perfect- vor fi supraveg(eate toat perioada de timp c t se afl sub tensiune! 11! 7a terminarea lucrului, ntregul ec(ipament electric se va scoate de sub tensiune! 1&! Pentru stingerea nceputurilor de incendiu la instala#iile electrice de distribu#ie se vor scoate, n primul r nd de sub tensiune, at t instala#ia cuprins de incendiu, c t i instala#iile vecine periclitate, dup care personalul de interven#ie, asigurat cu ec(ipament de protec#iecondus i supraveg(eat de specialiti- va ac#iona cu stingtoare portative cu pulbere, zpad carbonic sau alte substan#e dielectrice! Pe capacele tablourilor electrice se va aplica autocolant cu inscriptia M10 ')51G= <0 "P"M! 'e interzice, cu desv rire, folosirea apei i a spumei c(imice! 6! 51')30<F5015 D= "PG3"3= ;4P2)356" 51<=1D55723 7" =DP72")"3=" CENTRALELOR TERMICE 1! 'e interzice reaprinderea focului de la zidria incandescent a focarului sau de la flacra altui arztor &! <entralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune n func#iune numai dup verificarea arztoarelor i a presiunii n conductele de gaze 3! <ontrolul etaneit#ii instala#iei de gaze se va face zilnic, folosindu-se emulsie de ap i spun, n nici un caz flacr /! "prinderea arztoarelor cu gaze n focarele cazanelor centralelor termice se va efectua, respect ndu-se cu stricte#e principiul Mgaz pe flacrM %! <ircuitul de alimentare a arztoarelor cu gaze de la cazanele ale cror instala#ii func#ioneaz la o presiune de lucru de peste %::: mm coloan ap, va fi prevzut cu un sistem de protec#ie, care va ntrerupe rapid debitul de gaze, atunci c nd presiunea scade sub limita la care flacra poate deveni instabil sau c nd flacra de control se stinge 6! <ircuitul de alimentare a fiecrui arztor va fi prevzut cu dou ventile montate n serie, dintre care unul cu ac#ionare manual! Pozi#iile ventilului Mnc(isM sau Mdes(isM trebuie marcate vizibil +! 7a apari#ia unei neetaneit#i sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se va nc(ide robinetul de pe conducta principal de pe e$teriorul cldirii i se vor desc(ide ferestrele
16

i uile pentru aerisirea intens a slii 9! 'e interzice e$ploatarea centralelor termice fr o supraveg(ere permanent sau ncredin#area urmririi func#ionrii cazanelor unor persoane fr calificare corespunztoare *! Aiecare cazan va fi revizuit i reparat n termenele prevzute de instruc#iunile 5! '! <! 5! 3! 1:! 2prirea func#ionrii cazanelor este obligatorie, atunci c nd se constat, <reterea sau scderea nivelului apei, n afara limitelor admise, fr a putea fi readuse la nivelul normal Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguran# 'pargerea unor #evi n interiorul cazanului "prinderea depunerilor de funingine i cocs n canalele de fum, etc! 11! Aunc#ionarea cazanelor se va opri, respect ndu-se ordinea de nc(idere a circuitelor, i anume, 'e nc(id robinetele de alimentare cu combustibil 'e nc(id robinetele de alimentare cu aer 'e nc(ide circuitul aburului1&! 'upraveg(erea cazanelor poate nceta numai dup nc(iderea circuitelor de alimentare cu combustibil i scderea presiunii aburului ia zero 13! 'tingerea incendiului se realizeaz folosindu-se ap, spum c(imic, bio$id de carbon, praf cu <2& i tetraclorura de carbon, folosindu-se stingtoarele din dotare i (idran#i!

51')30<F5015 D= "PG3"3= ;4P2)356" 51<=1D55723 7" <27=<)"3=" '5 DEPO2ITAREA DE>EURILOR SI A AM.ALAAELOR 1! resturile mena.ere i ambala.ele se vor depozita n locurile special amena.ate, cu asigurarea distan#ei de siguran# fa# de cldiri&! se interzice distrugerea ambala.elor i a resturilor mena.ere prin incinerare n incinta spa#iului institutiei3! la locul de depozitare temporar a resturilor mena.ere se interzice colectarea substan#elor i materialelor inflamabile Hbidoane de ulei, lam de carbit, etc!I /! se interzice, cu desv rire, fumatul i focul desc(is la locul de depozitare a resturilor mena.ere%! la sf ritul fiecrei zile, resturile mena.ere si ambala.ele vor fi evacuate din incinta institutiei!

Ca,re Te-ni$e

1+

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi

APRO. Dire$t%r 1eneral

D=<5B5" 1r!NNNNNNdinNNNNNNNNN Pri#in, utilizarea f%$ului ,es$-is si re(lementarea eBe$ut'rii lu$r'ril%r "eri$ul%ase *n $a,rul institutiei 5n temeiul art! 1* lit! KaL din legea 3:+8&::6 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, in conformitate cu 24"5 1638&::+ Potrivit drepturilor conferite in baza 'tatutului de organizare si func#ionare al institutieiDirectorul general al institutiei, emite urmatoarea DECI2IE6 "rt! 1, 5n toate spa#iile din cadrul institutiei, respectiv birouri, spa#ii pentru depozitare, puncte de colectare i depozitare a resturilor mena.ere!etc, este interzisa, cu desv rire, utilizarea focului desc(is, precum si e$ecutarea lucrrilor periculoase, ca, suduri, tieri, lipiri, topiri, etc! "rt! &, 5n caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instala#ii, defec#iuni, sc(imbri de configura#ie ale unor amplasamente, se pot efectua lucrri cu foc desc(is, respectiv suduri, tieri, lipiri, topiri, etc, numai pe baza eliberrii unui permis de Mlucru cu focM, dup ce, in prealabil, au fost luate toate masurile de aprare mpotriva incendiilor! "rt! 3, Prin prezenta Decizie, este desemnat i mputernicit cadrul te(nic cu atribu#ii p! s!i!, n persoana domnului, pentru a emite permise de lucru cu foc, in conformitate cu prevederile art! ** din 4"'035 G=1=3"7=- P! '! 5! emise cu 2! 4!"! 5! nr!1638&::+! "rt! /, Descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunotin#a si pstrare a permisului de lucru cu foc, este prezentata in "ne$a nr! 1 la prezenta Decizie! "rt %, 5nstruc#iunile specifice de prevenire a incendiilor, pentru astfel de lucrri, sunt prezentate in "ne$a nr! &! "ceste instruc#iuni sunt #inute de e$ecutant asupra sa si prelucrate cu acesta inainte de nceperea lucrrii! Pentru prelucrarea instructiunilor specifice cu e$ecutantul, se desemneaz, prin prezenta Decizie, cadrul te(nic cu atribu#ii, inclusiv pe linia aprrii mpotriva incendiilor! "rt! 6, Pentru supraveg(erea e$ecutrii lucrrilor, din punct de vedere al aprrii mpotriva incendiilor, se desemneaz cadrul te(nic cu atribu#ii inclusiv pe linia aprrii mpotriva incendiilor! "rt +, "ctivitatea prestata de personalul salariat, numit prin prezenta Decizie, face parte din atribu#iile de serviciu! "rt 9, Prezenta Decizie va fi dusa la ndeplinire de cadrul te(nic cu atribu#ii p!s! i!, va fi
19

difuzat persoanelor interesate de ctre conductorul unit#ii, completare a fielor individuale ale postului cu atribu#iile dispuse! .i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi "1=D" la normele generale 0nitatea emitent P=345' D= 70<30 <0 A2< 1r! !!!!! din !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lu ndu-se msuri

de

Ca,re te-ni$e APRO. Dire$t%r 1eneral

'e elibereaz prezentul permis de lucru cu foc doamnei8domnului !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, a.utat de doamna8domnul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, care urmeaz s e$ecute !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, folosind !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la HnI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! 7ucrrile ncep la data de !!!!!!!!!!! ora !!!!, i se nc(eie la data de OO!!!!!!!!!!!! ora !!!! ! Premergtor, pe timpul i la terminarea lucrrilor cu foc se vor lua urmtoarele msuri, 1! ;ndeprtarea sau prote.area materialelor combustibile din zona de e$ecutare a lucrrilor i din apropierea acesteia, pe o raz de !!!!!!!! metri, astfel, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN &! Golirea, izolarea, splarea, aerisirea conductelor, utila.elor sau instala#iilor, prin, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 3! 6entilarea spa#iilor n care se e$ecut lucrrile se realizeaz astfel, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN /! 6erificarea zonei de lucru i a vecint#ilor acesteia, nlturarea surselor de aprindere i a condi#iilor care favorizeaz producerea incendiilor i a e$ploziilor, prote.area antifoc a materialelor din zon, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN %! ;nceperea lucrrilor cu foc s-a fcut n baza buletinului de analiz nr! !!!!!! din !!!!!!!!!, eliberat de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hacolo unde este cazulI 6! 3espectarea normelor de aprare mpotriva incendiilor, specifice te(nologiei de lucru, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1*

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN +! ;n zona de lucru se asigur urmtoarele mi.loace de stingere a incendiilor, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 9! 7ucrrile cu foc desc(is nu se e$ecut dac sunt condi#ii de v nt! *! Pe timpul lucrrilor se asigur supraveg(erea acestora de ctre doamna8domnul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:! >eful serviciului public voluntar8privat pentru situa#ii de urgen# este anun#at despre nceperea, ntreruperea si nc(eierea lucrrii! 11! <ontrolul msurilor de aprare mpotriva incendiilor se asigur de ctre doamna8domnul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1&! 'upraveg(erea lucrrilor cu foc se asigur de ctre doamna8domnul OOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13! 5ncendiul sau orice alt eveniment se anun# la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, prin OOOOOOOOOO!! 1/! "lte msuri specifice de aprare mpotriva incendiului , NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 1%! Personalul de e$ecu#ie, control i supraveg(ere a fost instruit asupra msurilor de aprare mpotriva incendiului! 3esponsabili 1umele i prenumele 'emntura =mitentul >eful sectorului n care se e$ecut lucrrile =$ecutan#ii lucrrilor cu foc

&:

'erviciul public voluntar8privat pentru situa#ii de urgen#


.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi AneBa nr+ 5 La DECI2IA nr+ 333333333 ,in 3333333333333333 PROCEDURA DE EMITERE SEMNARE LUARE LA CUNO>TIN=A SI PSTRARE A PERMISULUI DE LUCRU CU 9OC E4ECUTAREA unor lucrri, care necesita foc desc(is, n cadrul institutiei, se realizeaz numai pe baza unui permis de lucru cu foc, indiferent cine efectueaz lucrarea sau sub ce forma s-a convenit realizarea ei Hconven#ie civila, contract, protocol, etcI! PERMISUL DE LUCRU CU 9OC, ca forma, este prezentat in "ne$a nr! / la 1ormele Generale P! '! 7, emise cu 2! 4!"! 5! nr! 1638&::+ publicat in 4! 2f! 1r! &168&::+ si se elibereaz pentru urmtoarele lucrri, -sudura o$iacetilenica sau electrica-taiere a metalelor cu acetilena sau gaze-lipire cu flacra-topire a bitumului-de orice natura, care pot provoca sc ntei, Nu se eli&ereaza "ermis ,e lu$ru $u f%$ulC *n l%$urile un,e nu eBist' "eri$%l ,e in$en,iu %ri *n l%$urile s"e$ial amenaDate+ =45)=3=" permisului de lucru cu foc se face de ctre persoana desemnat prin decizie! Permisul de lucru cu foc va fi ntocmit in doua e$emplare, repartizate astfel, un e$emplar va rm ne la persoana emitental doilea e$emplar va fi nm nat e$ecutantului lucrrii, care l va purta permanent asupra sa! Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru! 5ntocmirea permisului se face, de regul, cu &/ ( nainte de nceperea lucrului i el este valabil numai pentru un sc(imb de lucru, respectiv 9(! Permisele verbale, pentru lucru cu foc, nu sunt valabile! 5nainte de emiterea permisului de lucru cu foc, cadrul te(nic cu atribu#ii p! s! i, desemnat prin decizie, va efectua o verificare n teren, la locul n care se va e$ecuta lucrarea, dispun nd o serie de msuri de pregtire, i anume, stabilirea amplasamentului ndeprtarea sau prote.area materialelor combustibile din apropiere interzicerea accesului persoanelor straine sau a publicului in zona in care se efectueaza lucrarea, pentru aceasta va delimita zona de lucru cu banda de avertizare aducerea, la fata locului, a stingatoarelor instruirea personalului salariat asigurarea supraveg(erii permanente a lucrarii! ADUCEREA LA CUNO>TIN=A a msurilor pregtitoare, se face n scris, de ctre cadrul te(nic cu atribu#ii p! s! i!, desemnat, n acest sens, prin decizie! n acest scop, se va ntocmi o not de serviciu ctre conductorul locului de munc sau ctre utilizator Hc(iriaI, n care se vor specifica msurile care trebuie duse la ndeplinire! Pentru supraveg(erea lucrrii, va fi desemnat, nominal, cadrul te(nic cu atribu#ii p! s! i! <oncomitent cu primirea unui e$emplar al permisului de lucru cu foc, e$ecutantul va fi instruit cu privire la normele P! '! 5! specifice institutiei i va primi un e$emplar din instruc#iunile specifice! 5nainte cu ma$im & ( de nceperea lucrrii, cadrul te(nic cu atribu#ii p! s! i! va verifica respectarea msurilor impuse, va testa e$ecutantul i pe supraveg(etorul lucrrii! Dup terminarea lucrrii, se va efectua un control riguros al ntregii zone, efectuat de ctre supraveg(etor! PSTRAREA PERMISULUI PE LUCRU CU 9OC dup terminarea lucrrii, revine cadrului te(nic cu atribu#ii p! s! i! din cadrul institutiei, care va prelua cel de-al doilea e$emplar de la e$ecutant i l va ndosaria! APRO. Dire$t%r 1eneral

&1

Ca,re te-ni$e

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi "ne$a nr! & 7a D=<5B5" nr!NNNNNNNdinNNNNNNNNNNNNNNN

APRO. Dire$t%r 1eneral

INSTRUC=IUNI SPECI9ICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LUCRRILE CU 9OC DESCEIS


1!!'e vor ndeprta materialele combustibile pe o raz de minim 1: m n .urul punctului de lucru! &!!'pa#iul nc(is va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile Hambala.e din carton sau lemn, lzi, etcI! 3!!ln cazul e$ecutrii lucrrii cu flacr o$iacetilenic, se vor respecta urmtoarele distan#e de siguran#, minim % m ntre tubul de o$igen i generatorul de acetilen , cel pu#in 1: m ntre acestea i locul n care se e$ecut lucrarea si /: m fata de materialele inflamabile, 1::m materiale e$plozibile ! /!!4aterialele care nu pot fi ndeprtate de la locul sudurii vor fi umezite cu ap sau prote.ate cu panouri incombustibile! %!!5nstalatiile electrice, asupra crora se vor e$ecuta lucrri de sudur sau de tiere o$iacetilenic, vor fi scoase de sub tensiune! 6!!'e vor lua msuri ca sursele de foc Hsc ntei, bracuri, etc!I, ce rezult n urma sudurii s nu ptrund prin eventualele desc(ideri e$istente n pere#i! +!!Pe parcursul efecturii opera#iilor de sudare i tiere o$iacetilenic, precum i dup terminarea lucrului, se va cerceta, cu aten#ie, dac nu s-au creat focare de incendiu, verific ndu-se, n mod amnun#it starea tuturor elementelor prote.ate! 9!!=ste interzis deplasarea, n afara zonei, cu arztorul aprins! *!!!!!'e vor controla arztoarele HsuflaiurileI de sudur, at t nainte de nceperea lucrului, c t i dup terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta nc(idere a robinetelor de o$igen i acetilen! 1:!! !ln cazul n care lucrul se va ntrerupe mai mult de 1: minute, se vor nc(ide robinetele de la generatorul de acetilen i de la tubul de o$igen! 11!! !5n cazul ocurilor produse de ntoarcerea flcrii, se vor lua urmtoarele msuri, a!!!!!se vor nc(ide robinetele pentru acetiien i o$igenb!!!!!se va introduce becul ntr-un vas cu ap rece, curatac!!!!!se va pur.a furtunul pentru acetiiend!!!!!se va controla dac nivelul apei din supapa de siguran# este la nl#imea robinetului de control! 1&!! !7ocurile, din spatiile nc(ise sau desc(ise, n care se sudeaz, vor fi ncon.urate de paravane de protec#ie, din materiale incombustibile, cu o l#ime de minim & m! 13!! !lzola#ia cablurilor electrice, ce se utilizeaz la sudur, nu trebuie s aib fisuri, degradri, rupturi, fran.uri, etc! 1u sunt admise nici un fel de improviza#ii! 1/!! !"ezarea cablurilor n locuri umede, n locuri unde pot fi deteriorate macanic sau termic, este interzis! 1%!! !3ealizarea i monta.ul ntregii instala#ii de sudur electrice, trebuie s corespund intensit#ii nominale a curentului electric! 5nstala#ia de sudare i piesele trebuie legate electric la pm nt! Punerea la pm nt se va realiza astfel nc t s nu e$iste posibilitatea formrii de arcuri electrice sau sc ntei, care s aprind materialele combustibile din .ur, sau din zone ndeprtate! 16!! !Ai$area conductorilor i a cablurilor electrice la utila.e i aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu uruburi! 1+!! !ln cazul unui nceput de incendiu, se va opri sudura i se va interveni la stingere, cu mi.loacele puse la dispozi#ie!
&&

2 aten#ie deosebit se va acorda generatoarelor mobile de acetiien i buteliilor cu gaze sub presiune, care vor fi urgent ndeprtate de focar, lu ndu-se msuri de prote.are mpotriva radia#iilor sau a flcrilor, lovirii sau rsturnrii! Ca,re te-ni$e

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi DECI2IA Nr+33333333,in333333333333333333 Pri#in, r's"un,erile $e re#in "'rFil%r *n $eea $e "ri#e!te asi(urarea a"'r'rii *m"%tri#a in$en,iil%r "entru $azurile ,e *n$-iriere Gsu&Hn$-iriereI ,in $a,rul institutiei

APRO. Dire$t%r 1eneral

5n temeiul art! 1* lit! KaL din 7egea 3:+ 8 &::6 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare5n baza art! &1 din 24"5 1638&::+ publicat n 4! 2f! nr! &168&*! :3! &::+Potrivit drepturilor conferite in baza 'tatutului de organizare si func#ionare a institutiei Directorul general al institutiei emite urmatoarea DECI2IE6 Art+ 56 Prin prezenta Decizie, n conformitate cu prevederile art! * din 7egea 3:+8&::6, actualele contracte de nc(iriere Hsub nc(iriereI vor fi completate, prin act adi#ional, cu rspunderile ce revin utilizatorilor privind asigurarea mpotriva incendiilor! Art+ 76 5n actele adi#ionale se vor men#iona urmtoarele obliga#ii i rspunderi ce revin locatarilor HsublocatarilorI, dup cum urmeaz, a! respectarea, cu stricte#e, a legisla#iei i a reglementrilor te(nice n domeniul prevenirii i stingerii incendiilorb! rspunderea pentru eventualitatea izbucnirii unui incendiu in spatiul inc(iriat Hsubanc(iriatI si propagarea acestuia catre vecinatatiArt+ 86 Pentru viitoarele contractele de nc(iriere Hsub nc(iriereI, care se vor nc(eia, obliga#iile de la art! & vor fi specificate n cuprinsul acestora! Art+ ;6 Directorul institutiei, ef HmembruIal colectivului de salaria#i pentru punerea n aplicare, controlul i supraveg(erea msurilor de aprare mpotriva incendiilor este desemnat pentru ducerea la ndeplinire a prezentei Decizii! Art+ <6 2bliga#iile prevzute de prezenta Decizie fac parte din sarcinile de serviciu ale persoanei nominalizate la art! / i se vor lua msuri de completare a fiei individuale a postului cu atribu#iile stabilite n aceast Decizie!

&3

Ca,re te-ni$e

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi DECI2IA Nr+333333 ,in 33333333333333

APRO. Dire$t%r 1eneral

Pri#in, m%,ul ,e (esti%nare a am&alaDel%r s"e$ifi$e a$ti#itatii ,esfasurate ,in $a,rul institutiei 5n temeiul art! 1* lit! a din 7egea 3:+ 8 &::6 privind apararea impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile art! &1 din 24"5 1638&::+ din &9 februarie &::+ si publicate in 4! 2f! 1r! &168&*! :3! &::+5n baza art! &3 din 24"5 1638&::+, privind organizarea activit#ii de aprare mpotriva incendiilor! Potrivit drepturilor conferite in baza 'tatutului de organizare si functionare a institutiei, Directorul general al institutiei, emite urmatoarea DECI2IE Art+ 56 Prin prezenta Decizie, in conformitate cu prevederile art! 96 E 99 din 24"5 1638&::+, in cadrul institutiei, ambala.ele utilizate ori rezultate in cadrul activitatii se colecteaza ritmic si se depun in locuri special amena.ate, destinate e$pedierii lor, situate in incintele unitatilor! Art+ 76 Prin prezenta Decizie se stabilesc deeurile i ambala.ele lor care se colecteaz separat fa# de celelalte resturi mena.ere, dup cum urmeaz, a! ambala.e de (artie si carton, maculatura si biroticab! scurgerea de lic(ide combustibile pe pardoseli sau din alte locuric! ambala.e care prezint pericol de incendiu Hlemn, carton, etc!Id! depuneri de vopsele, etc! Art+ 86 Pentru supraveg(erea gestionrii i a colectrii deeurilor, a ambala.elor de lemn sau alte materiale mena.ere se desemneaz, din cadrul institutiei, urmtoarele persoane, NR+ CRT+ 1 & 3 NUMELE SI PRENUMELE 4anole <ristina PA" ?ors Petru 9UNCTIA 'ef administrativ Persoana fizica autorizata

Art+ ;6 Prezenta Decizie va fi dus la ndeplinire de directorii i asimila#ii acestora din cadrul institutiei, precum i de ctre persoanele desemnate la art! 3! i va fi difuzat persoanelor interesate de ctre compartimentul 3esurse 0mane!

&/

Ca,re te-ni$e

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi DECI2IA Nr+ 333333,in 333333333333 Pri#in, sta&ilirea "un$tel%r #itale #ulnera&ile la in$en,iu ,in $a,rul institutiei

APRO. Dire$t%r 1eneral

5n temeiul art! 1* lit! a din 7egea 3:+ 8 &::6 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare! 5n baza art! &1 i a "ne$ei nr! 1 din 24"5 1638&::+ privind organizarea, activit#ii de aprare mpotriva incendiilor, publicat n 4! 2f! nr! &168&*! :3! &::+Potrivit drepturilor conferite in baza 'tatutului de organizare si func#ionare al institutieiDirectorul general al institutiei, emite urmatoarea DECI2IE Art+ 56 Prin prezenta din 24"5 1638&::+, incendiu E E E Decizie, n conformitate cu lista de principiu, stabilit n ane$a nr! 1 n cadrul institutiei, se stabilesc, ca puncte vital-vulnerabile la tablou general de distributie curent electricNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!

Art+ 76 Pentru adoptarea i men#inerea msurilor care s asigure o deplin securitate, mpotriva pericolului de incendiu, la punctele vital-vulnerabile, se desemneaz cadre te(nice cu atribu#ii psi, care vor raspunde nemi.locit de intretinerea, functionarea si siguranta acestora! )oate msurile de aprare, de manier s confere o deplin siguran# mpotriva incendiilor, vor fi aduse imediat la cunotin#a directorului general sau a nlocuitorului legal al acestuia, pentru a fi adoptate! Art+ 86 2bliga#iile privind ducerea la ndeplinire a prezentei Decizii, de ctre persoana desemnat la art! &, fac parte din sarcinile de serviciu! 'e vor lua msuri de completare a fiei individuale a postului cu atribu#iile i obliga#iile cuprinse n prezenta Decizie, care va fi difuzata persoanelor interesate de catre conducerea institutiei!

Ca,re te-ni$e

&%

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi D=<5B5" Nr+ 3333 ,in 3333333 Pri#in, re(lementarea fumatului in $a,rul institutiei

APRO. Dire$t%r 1eneral

5n baza prevederilor art! 1* lit! a din 7egea 3:+8&::6 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioarePotrivit drepturilor conferite in baza statutului de organizare si functionare a institutiei, Directorul institutiei, emite urmatoarea DECI2IE6 Art+ 5 5n ?iblioteca <entrala 0niversitara K4i(ai =minescuL si celelalte spatii aferente fumatul este interzis cu desavirsire! Art+ 7 Personalul salariat din cadrul instituitiei centrale poate fuma n locul special amena.at, in in$inta .CU $urtea interi%ara in s"ate lan(a atelierul ,e le(at%rie Ber%B in conformitate cu prevederile art! 1:6 din 24"5 1638&::+ si 7egea 3/*8&::%! 7a celelalte spatii aferente locul de fumat va fi amena.at in afara spatiilor in locurile special marcate cu indicator de informare! Art+ 8 ?irourile, n care este acceptat fumatul, vor fi prevzute cu scrumiere de mas, care vor fi golite, la terminarea programului, n couri metalice sau n locuri special amena.ate! 'e interzice golirea scrumierelor n courile de ( rtii sau n alte locuri, n care e$ist materiale combustibile! De asemenea, se interzice depunerea n scrumiere, vase, etc!, a altor deeuri de materiale combustibile H( rtie, te$tile, etc!I Art+ ; 7ocul pentru fumat, stabilit pentru personal, va fi amena.at cu scrumiere cu apa si inscriptionat, in conformitate cu prevederile art! 1:6 din 24"5 1638&::+! "mplasarea scrumierelor va fi la cel putin /: m distanta, fata de locurile in care e$ista pericol de e$plozie, gaze si lic(ide combustibile, e$plozivi, vapori inflamabili etc- 1: m fata de locurile in care e$ista materiale solide combustibile, lemn, te$tile, (artie, carton asfaltat, bitumsi %: m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite! Pentru amena.area si utilizarea corespunzatoare a locului pentru fumat, se desemneaza cadre te(nice cu atributii psi! Art+ < 5n termen de 1: zile de la intrarea in vigoare a prezentei Decizii, cadrele te(nice cu atributii, vor propune masuri pentru amena.area si dotarea locurilor pentru fumat! Art+ @
&6

Prezenta Decizie va fi dusa la indeplinire si difuzata persoanelor interesate de catre conducerea institutiei, luandu-se masuri pentru completarea fiselor individuale ale posturilor cu atributiile dispuse! Ca,re te-ni$e .i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi DECI2IA 1r! NNNNNNNNNN din NNNNNNNNNNNNN Privind unele masuri speciale din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor care s contracareze efe$tele "eri%a,el%r ,e sez%n re$e $ani$ulare sau se$et%ase, in cadrul institutiei 5n temeiul art! 1* lit a din 7egea 3:+ 8 &::6, privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare! 5n baza art! &1 din 24"5 1638&::+ privind organizarea activit#ii de aprare mpotriva incendiilor, Potrivit drepturilor conferite in baza 'tatutului de organizare si func#ionare a institutiei Directorul general al institutiei emite urmatoarea DECI2IE Art+ 5 Prin prezenta Decizie se stabilesc unele reguli i msuri pentru sezonul rece, precum i pentru perioadele caniculare i secetoase ale anului! 3egulile i msurile speciale, men#ionate la alin! 1, sunt stabilite la "ne$a 1 din prezenta Decizie! Art 76 Pentru ducerea la ndeplinire a regulilor i a msurilor speciale, pe timpul sezonului rece, precum i pentru perioadele caniculare i secetoase, sunt desemnate cadre te(nic cu atributii psi! Art+ 8 "ne$a nr! 1 face parte integranta din prezenta Decizie! Art+ ;6 "tribu#iile stabilite prin prezenta Deciztie fac parte din sarcinile de serviciu! Prezenta Decizie va fi dus la ndeplinire de ctre persoana nominalizat la art! &, precum i de ctre ntreg personalul salariat, lu ndu-se msuri de completare a fiei individuale a postului cu atribu#iiie dispuse! APRO. Dire$t%r 1eneral

Ca,re te-ni$e

&+

.i&li%te$a Centrala Uni#ersitara /Mi-ai Emines$u0 Iasi "1=D" 13! 1 7a Decizia nr! NNNNNN din NNNNNNNN

APRO. Dire$t%r 1eneral

3eguli i msuri specifice din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor care s $%ntra$areze efe$tele "eri%a,el%r ,e an%tim" re$e $ani$ular !i se$et%s 5! 3=G075 '5 4"'035 P=1)30 '=B2107 3=<=, Art+ 56 5nainte de nceperea sezonului rece se vor controla i se vor nltura defec#iunile constatate ale instala#iilor de nclzire alimentate cu gaze naturale, precum i dispozitivele de nclzire ac#ionate electric Hreouri, calorifere cu ulei, etc!I! Art+ 76 'e vor verifica i asigura uneltele pentru dezpezirea cilor de evacuare i interven#ie din cadrul fiecrei unit#i! Art+ 86 'e va asigura prote.area mpotriva ng(e#ului a (idran#ilor e$teriori din cadrul fiecrei unit#i! Art+ ;6 5n caz de nzpezire se va ac#iona pentru, a! asigurarea deblocrii surselor de alimentare cu ap i a cilor de acces ctre acetia H(idran#iIb! participarea la nlturarea zpezii de pe acoperiurile sediului central, ale (alellor i construc#iile din unit#ile dispersate, care prezint pericol de prbuirec! nlturarea posibilit#ilor de ptrundere a apei rezultate din topirea zpezii in incinta institutieid! deblocarea principalelor drumuri de acces ctre cldirile institutiei, astfel nc t mainile pompierilor s poat interveni pe toate laturile! 3=G075 >5 4G'035 P=1)30 P=352"D=7= <"15<07"3= '"0 '=<=)2"'= Art+ <6 =fectuarea, n anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrri n e$teriorul cldirilor, care creeaz condi#ii favorabile pentru producerea de incendii Hvopsiri, lcuiri, etc!I, va fi restric#ionat! Art+ @6 'e interzice utilizarea lucrului cu foc desc(is, n anumite intervale din timpul zilei, n e$teriorul cldirilor, av nd n vedere uscciunea avansat! Art+ J6 'e vor lua msuri de ndeprtare, din punctele de colectare a deeurilor i a resturilor mena.ere, a obiectelor optice inclusiv a cioburilor de sticl, care pot ac#iona, n anumite
&9

55!

condi#ii, drept concentratorul razelor solare! Art+ ?6 'e vor lua msuri ca, sptm nal s se verifice operativitatea de ac#iune a ec(ipei de interven#ie pentru stingerea incendiilor din cadrul institutiei! Ca,re te-ni$e

&*