Sunteți pe pagina 1din 3

TEST EXAMEN CALIFICARE MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE (STIVUITORIST) 6

1. In caz de ur en!a "!#$u#!%ru& '%a!e (# 'ara"#! daca) a. Se lasa sarcina ridicata si se trage frana de mana b. Se lasa sarcina pe sol, se trage frana de mana si se scoate cheia din contact c. Se intrerupe contactul si se trage frana de mana *. Su'a'a de "# uran!a a #n"!a&a!#e# +#drau&#ce &a un "!#$u#!%r are r%&u& de) a. A regla viteza de coborare in limitele prescrise b. A mentine presiunea uleiului la o valoare constanta de aproximativ 80-85 bari c. Limitator de sarcina si prote area la supraincarcari ,. C%n!ac!e&e "# "# uran!e&e &a un "!#$u#!%r au dre'! "c%') a. !ealizeaza legaturile electrice din instalatie "a stivuitorului# b. Asigura buna functionare a instalatiei respective, in limita stabilita a parametrilor de lucru c. !ealizeaza comenzile comenzile electrice ale stivuitorului -. Ce 'ara.e!r## (unc!#%na&# a# "!#$u#!%ru&u# "e .%d#(#ca daca "e u!#&#zeaza un ec+#'a.en! '%r!/ "arc#na d#(er#! de ce& 're$azu! #n car!ea !e+n#ca0 a. $apacitatea de ridicare b. Stabilitatea c. %iteza de deplasre 1. Care "un! c%n"ec#n!e&e une# uzur# neun#(%r.e a cauc#ucur#&%r "# a une# 're"#un# neun#(%r.e #n 'neur#0 a. &u se poate transporta sarcina nominala b. 'xista pericolul de a suspenda utila ului c. Se micsoreaza stabilitatea utila ului 6. Tran"'%r!u& "u2"!an!e&%r !%3#ce4 cau"!#ce4 e3'&%z#$e4 e!c. cu "!#$u#!%ru&4 "e $a e(ec!ua) a. &umai cu acordul sefului ierarhic b. &umai in locuri special amena ate c. &umai daca acestea sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport specifice, pe care stivuitoristii sunt obligati sa le cunoasca si sa le respecte 5. P&acu!a de #den!#(#care a "!#$u#!%ru&u# c%n!#ne #n(%r.a!## cu 'r#$#re &a) a. (ipul uleiului care trebuie utilizat in instalatia hidraulica b. Seria de fabricatie, anul de fabricatie si producatorul c. $apacitatea nominala d. )naltimea de ridicare 6. S!#$u#!%ru& "e %'re"!e d#n (unc!#%nare a!unc# cand) a. *urcile prezinta deformatii mari b. &umai una din furci este fisurata c. &u functioneaza frana de serviciu 7. 8e'&a"area "!#$u#!%are&%r cu "arc#na r#d#ca!a &a .a# .u&! de ,99 .. de &a "%& e"!e 'er.#"a) a. +entru deplasarea peste calea ferata b. +entru operatia de stivuire si numai in fata stivei c. +e caile de acces din incintele inchise 19. Sarc#n#&e "!#$u#!%r#"!u&u# #na#n!e de #nce'erea &ucru&u# "un!) a. Sa nu manevreze stivuitorul in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului b. Sa controleze starea tehnica a utila ului si functionarea componentelor de securitate c. ,aca constata un defect pe care nu-l poate remedia singur, nu va pune utila ul in functiune si va chema echipa de interventii

11. Se $a .#c"%ra $#!eza de de'&a"are "# "e $%r e.#!e "e.na&e acu"!#ce) a. La trecerea prin hala, pe caile de acces b. La trecerea pe langa usi, la curbe, in aglomeratie, la trecerea prin porti c. La trecerea peste calea ferata 1*. La !ura!#e .are a .%!%ru&u# "# cu c%n$er!#z%ru& +#drau&#c cu'&a! 'en!ru .er" #na'%#4 .%!%"!#$u#!%ru& nu de.areaza. O cauza ar 'u!ea (#) a. Sistem de racire defectos b. +resiune scazuta in convertizorul hidraulic c. Aer in instalatia hidraulica 1,. O'r#rea .%!%"!#$u#!%ru&u# #n caz de 'er#c%& "e '%a!e (ace a"!(e&) a. Se opreste motorul si se franeaza b. Se elibereaza pedala de acceleratie, se apasa rapid pedala de ambreia si cea de frana, tragand in acelasi timp levierul de mana c. Se franeaza lent pentru a nu se rasturna sarcina de pe furci

1-. C#rcu&a!#a "!#$u#!%are&%r e"!e #n!erz#"a) a. +e langa utila e si instalatii, stive de materiale, la o distanta mai mica de 0.5 m b. )n locuri aglomerate si treceri inguste unde nu se asigura gabarite de trecere corespunzatoare c. +e drumuri neintretinute si insuficient luminate 11. Ce .a"ur# $a &ua "!#$u#!%r#"!u& #n cazu& .an#(e"!ar## !end#n!e# de '#erdere a "!a2#&#!a!## (r%!#&e d#n "'a!e "e de"'r#nd de "%&)0 a. %a ridica sarcina la o inaltime mai mare b. %a micsora viteza de deplasare a stivuitorului c. %a cobora imediat sarcina pe sol 16. In cazu& #n care #ncarca!ura #.'#ed#ca $#z#2#&a!ea c%nduca!%ru&u# "!#$u#!%ru&u#) a. Acesta va merge cu spatele b. %a merge cu spatele numai diri at de alta persoana c. %a merge inainte, incercand sa zareasca obstacolele din fata 15. R#"cur#&e &a care "!#$u#!%r#"!u& e"!e e3'u" "un!) a. !iscuri datorate rasturnarii b. !iscuri datorate caderii obiectelor c. !iscuri datorate mi loacelor de acces 16. Trecerea &a n#$e& 'e"!e % ca&e (era!a cu "!#$u#!%ru& "e (ace) a. -blic fata de calea ferata b. +erpendicular pe calea ferata c. &u conteaza pozitia 17. C%.'%nen!e&e de "ecur#!a!e a&e "!#$u#!%ru&u# "un! ur.a!%are&e) a. Limitator ridicare-coborare furci b. Limitator suprasarcina c. *rana electrohidraulica *9. Cand "e !ran"'%r!a #ncarca!ura #n(&a.a2#&a cu .%!%"!#$u#!%ru& !re2u#e "a "e $er#(#ce daca) a. 'sapamentul este montat in partea din spate si este prevazut cu parascantei b. Are mi loace de stingere a incendiului c. 'ste inscris pe toate partile "fata, spate, lateral# .+'!)$-L ,' *-$/

:RILA TEST STIVUITORISTI 1. *. ,. -. 1. 6. 5. 6. 7. 19. 11. 1*. 1,. 1-. 11. 16. 15. 16. 17. *9. 2 c 2 a42 c c 24c4d a424c 2 a424c 2 2 2 a424c c 2 a424c a a424 a424c

S-ar putea să vă placă și