Sunteți pe pagina 1din 37

Om Hrim.

I Bow to the Mother of Haidakhan


Worship of the names of Sri Haidakhandesvari-Mother: from the "Haidakhandesvari Sapta Sati", Seven hundred verses in the praise of the Goddess of Haidakhan. OM HRIM HAIDAKHANDESVARI NAMAH SRI HAIDAKHANDI SAPTA SATI NAM PUJASTAVAH AOM ASTHA SRI HAIDKHANDI SAPTA SATI STOTRA MANTRASYA Sri Mahendra risih anustup stragdhara upajati, sardulavikridita chandansi dasa mahavidya svarupini Sri Haidakandesvari devata hrim bijam srim saktih sri mahamaya prityarthe pancamritadi-abhiseka purvakam vividha puspaksat dhuvankura bilvapatradi samarpana purvakam pujane pathe ca viniyogah. Sri Mahendra Maraja is the patron-saint of the verse consisting of the anustup, stragdhara,upajati, sardulavikridita and chandansi-meters. Sri Haidakhandesvari Mother is the embodiment of the ten aspects of divine knowldge; She is the Goddess worshipped with these verses. The root-mantra is "Hrim" the power mantra is "Srim".

700 Sacred Names to the Divine Mother of Haidakhan


Sanskrit
1. Om sri haidakhandesvaryai 2. Om sri sadgurorhridayasthitayai namah 3. Om ambayai namah 4. Om ananda rupayai 5. Om atma ahalda dayinyai namah 6. Om apara karunabhavayai namah 7. Om paramba namaha 8. Om abhista siddhidayai namah 9. Om Durgayai namah 10. Om sarvadeva namaskritayai namah 11. Om ambikayai namah

English
1. Om. I bow to Haidakhandesvari. 2. Om. I bow to Her who always resides in the heart of the supreme Master. 3. Om. I bow to the Divine Mother. 4. Om. I bow to Her whose form is bliss. 5. Om. I bow to Her who gives joy to the soul. 6. Om. I bow to Her who is full of boundless mercy. 7. Om. I bow to Her who is the supreme Mother. 8. Om. I bow to Her who fulfills all desires. 9. Om. I bow to Mother as fighter. 10. Om. I bow to Her who is worshiped by all. 11. Om. I bow to the beloved Mother.

12. Om jagadambikayai namah 13. Om paramesanyai namah 14. Om srutinutayai namah 15. Om ugrayai namah 16. Om karalayai namah 17. Om sivadayai namah 18. Om mandahasam vibratyai namah 19. Om jnanaurtyai namah 20. Om isvaryai namah 21. Om yogamayayai namah 22. Om sriyai namah 23. Om visvabhartryai namah 24. Om mohandha karahantryai namah 25. Om sardayai namah 26. Om mahendryai namah 27. Om mano jnayai namah 28. Om ni ja jana jayadayai namah 29. Om saktyai namah 30. Om raudrayai namah 31. Om sakala suranutayai namah 32. Om matre namah 33. Om vaisnavyai namah 34. Om visvadhatryai namah 35. Om savitryai namah

12. Om. I bow to the Mother of the universe. 13. Om. I bow to the supreme Goddess. 14. Om. I bow to Her who is glorified by the vedas. 15. Om. I bow to the Goddess of knowledge. 16. Om. I bow to the Goddess that inspires terror. 17. Om. I bow to Her who bestows good fortune. 18. Om. I bow to Her whose face is divinely beautiful. 19. Om. I bow to Her who is the embodiment of knowledge. 20. Om. I bow to the divine mistress. 21. Om. I bow to the Mother by whose yogic power illusion is created. 22. Om. I bow to Her who is prosperity. 23. Om. I bow to Her who sustains the world. 24. Om. I bow to Her who destroys darkness and attachment. 25. Om. I bow to the Goddess of knowledge. 26. Om. I bow to the Goddess of heaven. 27. Om. I bow to Her who reads minds. 28. Om. I bow to Her who gives victory to her devotees. 29. Om. I bow to the divine energy. 30. Om. I bow to the Goddess of anger. 31. Om. I bow to Her who is worshiped by all the divinities. 32. Om. I bow to Her as Mother. 33. Om. I bow to Her who is devoted to Lord Visnu. 34. Om. I bow to Her who looks after the Universe. 35. Om. I bow to the Goddess of the sun.

36. Om veda matre namah 37. Om tapana tarunabhayai namah 38. Om visva vandyayai namah 39. Om kalyai namah 40. Om sakala bhaya hartryai namah 41. Om siddhi datryai namah 42. Om mani mukuta dharayai namah 43. Om varunyai namah 44. Om kripalyai namah 45. Om sarva mangala datryai namah 46. Om bhiti hantryai namah 47. Om istadatryai namah 48. Om tribhuvana jananyai namah 49. Om nityayai namah 50. Om kalyana datryai namah . 51. Om raksikayai namah 52. Om aisvaryenabhipurnayai namah 53. Om sarva sampatpradatryai namah 54. Om raksitryai namah 55. Om Laksmyai namah 56. Om pamalayayai namah 57. Om suranutayai namah 58. Om sabalayai namha 59. Om taryai namah

36. Om. I bow to the Mother of the Vedas. 37. Om. I bow to Her who is the light of the sun. 38. Om. I bow to Her who is worshiped by the whole universe. 39. Om. I bow to the Goddess of time as destroyer. 40. Om. I bow to Her who removes all fear. 41. Om. I bow to Her who gives divine perfection. 42. Om. I bow to Her who wears a crown of precious stones. 43. Om. I bow to the Goddess of waters. 44. Om. I bow to Her who holds a skull. 45. Om. I bow to Her who is the giver of all things auspicious. 46. Om. I bow to Her who is the remover of fear. 47. Om. I bow to Her who fullfills the choicest desires. 48. Om. I bow to the Mother of the three worlds. 49. Om. I bow to the eternal one 50. Om. I bow to Her who gives liberation. 51. Om. I bow to the Goddesss that protects. 52. Om. I bow to Her who is the embodiment of magnificence. 53. Om. I bow to Her that gives all wealth. 54. Om. I bow to the Goddess as protectress. 55. Om. I bow to the Goddess of fortune. 56. Om. I bow to Her who resides in the lotus. 57. Om. I bow to Her who is worshiped by the gods. 58. Om. I bow to Her who is full of power. 59. Om. I bow to Her who guides the souls across the sea of life.

60. Om visvarti hantryai namah 61. Om candikayai namah 62. Om jagadavalambayai namaj 63. Om visvesvaryai namah 64. Om jananyai namah 65. Om saranyayai namah 66. Om varadayai namah 67. Om rajesvaryai namah 68. Om rastravardhanyai namah 69. Om satranaparayai namah 70. Om suresvaryai namah 71. Om sarvesvaryai namah 72. Om sankaryai namah 73. Om sivayai namah 74. Om jayankaryai namah 75. Om kripasudhavarsanyai namah 76. Om loka vanditayai namah 77. Om svarupa salinyai namah 78. Om sansara samudra tarinyai namah 79. Om munindra hritpadmaguhaviharinyai namah 80. Om duritapaharinyai namah 81. Om ananda rupayai namah

60. Om. I bow to Her who removes the troubles of the universe. 61. Om. I bow to Her is the Goddess as fighter. 62. Om. I bow to Her who is the support of the universe. 63. Om. I bow to Her who the whole universe is contained. 64. Om. I bow to Her who gives birth to all. 65. Om. I bow to Her who accepts the surrender of Her worshipers. 66. Om. I bow to Her who bestows booms. 67. Om. I bow to Her who is the royal majesty. 68. Om. I bow to Her who gives dominion. 69. Om. I bow to Her who is the savior of all. 70. Om. I bow to Her who saves all beings 71. Om. I bow to Her who is the Goddess of Gods. 72. Om. I bow to Her who is the consort of Lord Sankara. 73. Om. I bow to Lord Siva's consort. 74. Om. I bow to the giver of victory. 75. Om. I bow to Her who always showers the nectar of grace. 76. Om. I bow to Her who is worshiped by all the worlds. 77. Om. I bow to Her who is full of beauty. 78. I bow to her who helps to cross the ocean of life 79. Om. I bow to Her who resides in the lotus-heart of the King of Sages. 80. Om. I bow to Her who removes sins and sorrows. 81. Om. I bow to Her whose form is bliss.

82. Om citisakti diptayai namah 83. Om vidhayai namah 84. Om parayai namah 85. Om braharasanubhutai namah 86. Om karunyapurnayai namah 87. Om gurumurtirupayai namah 88. Om devyai namah 89. Om jagadisvaryai namah 90. Om siddhsvaryai namah 91. Om jagajjivanyai namah 92. Om janma jvara roga vaidyayai namah 93. Om adyayai namah 94. Om haidkhanda vasinyai namah 95. Om sarvalokamahesvaryai namah 96. Om dayamurtidharayai namah 97. Om paravace namah 98. Om parama vidyayai namah 99. Om sivasya hridayesvaryai namah 100. Om sarvasruti nutayai namah 101. Om divyayai namah 102. Om ainkaryai namah

82. Om. I bow to Her who shines with the power of consciousness. 83. Om. I bow to Her who is the maker of destiny. 84. Om. I bow to Her who is beyond all things. 85. Om. I bow to Her who is the experiencer of joy. 86. Om. I bow to Her who is full of mercy. 87. Om. I bow to Her who is the form of the Master. 88. Om. I bow to you Goddess. 89. Om. I bow to Her who is the Goddess of the universe. 90. Om. I bow to Her who is the Goddess of perfection. 91. Om. I bow to Her who is the life of the unvierse. 92. Om. I bow to Her who is the physician who cures the fever of the cycles of rebirth. 93. Om. I bow to Her who is the power of beginning. 94. Om. I bow to Her who resides in Haidakhan. 95. Om. I bow to Her who is the great Goddess of all worlds. 96. Om. I bow to Her who has taken the form of mercy. 97. Om. I bow to Her who is inaudible sound. 98. Om. I bow to Her who is the knowledge of the beyond. 99. Om. I bow to the Goddess in Lord Siva's heart. 100. Om. I bow to Her who is glorified in the four Vedas. 101. Om. I bow to Her who is divinity itself. 102. Om. I bow to Her who is the sound of "aim".

103. Om murtyai namah 104. Om aksarayai namah 105. Om sphatikaccha prabhayai namah 106. Om sastiulyavarananayai namah 107. Om isatsmeramukhyai namah 108. Om bhavyayai namah 109. Om amritaughapravarsanyai namah 110. Om susmitadharayai namah 111. Om Sonasubhramasivarnetrapadmavibhusitayai 112. Om bhasvarapanga subhagauai namah 113. Om prasada sumukhyai namah 114. Om bimbosthasuvira jitayai namah 115. Om subhasvarayai namah 116. Om manibhusanayai namah 117. Om siddhaih sanstutayai namah 118. Om paramesvaryai namah 119. Om purnayai namah 120. Om paramayai namah 121. Om vidyayai namah

103. Om. I bow to her who takes the form of an image(statue). 104. Om. I bow to Her who is indestructible. 105. Om. I bow to her who is tranparent like a crystal. 106. Om. I bow to Her whose divine face is like the moon. 107. Om. I bow to Her who is supreme Power. 108. Om. I bow to Her who showers the nectar of love. 109. Om. I bow to her who showers the nectar of love. 110. Om. I bow to her whose face has a divinely beautiful smile. 111. Om. I bow to Her whose lotus eyes are of reddish white and black colour. 112. Om. I bow to her whose every organ is a source of light. 113. Om. I bow to her whose nature is forever joyful. 114. Om. I bow to Her who has beautiful red lips. 115. Om. I bow to Her whose voice is most sweet. 116. Om. I bow to her who wears ornaments of precious stones. 117. Om. I bow to Her who is praised by all perfected souls. 118. Om. I bow to the supreme Goddess. 119. Om. I bow to Her who is perfection itself. 120. Om. I bow to Her who is supreme in everything. 121. Om. I bow to Her who is all knowledge.

122. Om adyayai namah 123. Om mayayai namah 124. Om sivadayai namah 125. Om nityayai namah 126. Om jagattrayahitaisinyai namah 127. Om tapatrayahantryai namah

122. Om. I bow to Her who is the Power of origin. 123. Om. I bow to Her who is the Power of illusion. 124. Om. I bow to Her who is the giver of all things auspicious. 125. Om. I bow to Her who is eternal. 126. Om. I bow to Her who is the beneficient one. 127. Om. I bow to Her who removes three kinds of pain (physical, mental, spiritual) 128. Om. I bow to the consort of Triambaka, the healing aspect of Lord Siva. 129. Om. I bow to Her who is worshiped in all three worlds. 130. Om. I bow to Her who is omnipresent. 131. Om. I bow to Her who fulfills all wishes. 132. Om. I bow to Her who gives bliss to the world. 133. Om. I bow to her who ferries the souls across the ocean of life. 134. Om. I bow to Her who gives all prosperity. 135. Om. I bow to Her who happily dwells in Haidakhan. 136. Om. I bow to Her who crushes the pride of the enemy. 137. Om. I bow to her who gives worldly joy and enjoyment. 138. Om. I bow to Her who elimintes all sickness. 139. Om. I bow to Her who removes calamities. 140. Om. I bow to Her who takes us beyond everything.

128. Om trayambaka patnyai namah 129. Om trailokya vanditayai namah 130. Om sarvagatayai namah 131. Om katyayanyai namah 132. Om jadanandakarinyai namah 133. Om bhavatarinyai namah 134. Om sarva sampatpradayinyai namah 135. Om haidakhandaviharinyai namah 136. Om ripudarpadalanyai namah 137. Om bhukti mukti pradayinyai namha 138. Om sarva vyadhiaryai namah 139. Om sarvadurgati harinyai namah 140. Om tarinyai namah

141. Om tarani prakhyayai namah 142. Om tarayai namaha 143. Om dukhanivarinyai namah 144. Om dadimi puspa sankasa 145. Om satrunam mohanyai namah 146. Om mayayai namah 147. Om mahavidiyayai namah 148. Om purnendu susuma purnayai namah 149. Om piyusa varsinyai namah 150. Om padmayai namah 151. Om sriyai namah 152. Om mahesvaryai namah 153. Om saranyayai 154. Om sivadayai namah 155. Om sivadutyai namah 156. Om siva priyayai namah 157. Om isvaresvaryai namah 158. Om sarva jnayai namah 159. Om sarvadhyaksayai namah

141. Om. I bow to Her who is the boat in which to cross the ocean of life 142. Om. I bow to Her who is Tara, the killer of the demon Tarakasura. 143. Om. I bow to Her who removes vadanambho jabusitayai namah pain. 144. Om. I bow to Her whose lotus-face is like the dadimi-flower. 145. Om. I bow to Her who even attracts the enemies. 146. Om. I bow to Her who is the Power of illusion. 147. Om. I bow to Her who is great knowledge. 148. Om. I bow to Her whose light shines like the full-moon. 149. Om. I bow to Her who showers nectar. 150. Om. I bow to Her who dwells in the lotus. 151. Om. I bow to Her who is the Goddess Sri-giver of prosperity. 152. Om. I bow to Her who is the consort of Mahesa. 153. Om. I bow to Her who accepts surrender. 154. Om. I bow to Her who is the giver of all things auspicious. 155. Om. I bow to Her who is the messenger of Siva. 156. Om. I bow to Her who is the beloved of Siva. 157. Om. I bow to Her who is the Goddess of goddesses. 158. Om. I bow to Her who is omniscient. 159. Om. I bow to Her who is the principal power.

160. Om daksa tanyayai namah 161. Om mahisa mardinyai namah 162. Om mahamayayai namah 163. Om mahavidyayai namah 164. Om paramhansa hridayabja nivasinyai Namah 165. Om sabda brahmamayayai namah 166. Om nityayai namah 167. Om paramesvaryai namah 168. Om sansara tapa samanyai namah 169. Om jnana jneya svarupayai namah 170. Om nada bindumayayai namah 171. Om jagatkayayai namah 172. Om haidakhandeh sivasya hridayasthitayai na namah 173. Om siddhasrama vihara rasikayai Namah 174. Om siddha siddhesa vandi tanghri saroruhay namah 175. Om caranasrita sarvasvayai namah 176. Om kriparupesvaryai namah 177. Om anaghayai namah 178. Om trailokyasantranatatparyai namah

160. Om. I bow to Her who is the daughter of Prajapati Daksa. 161. Om. I bow to Her who is the killer of the demon Mahisa. 162. Om. I bow to Her who is the great illusion. 163. Om. I bow to Her who is great knowledge. 164. Om. I bow to Her who dwells in the lotus-heart of highly realized souls. 165. Om. I bow to Her who is the Power of the sound of "Om". 166. Om. I bow to Her who is Eternal. 167. Om. I bow to the Great Goddess. 168. Om. I bow to Her who is the destroyer of the pain of the world. 169. Om. I bow to Her who is knowledge and the object of knowledge. 170. Om. I bow to Her who is divine sound and light. 171. Om. I bow to Her who is the body of the whole universe. 172. Om. I bow to Her who resides in the heart of Haidakhandi Siva 173. Om. I bow to Her who happily dwells in Siddhasrama. 174. Om. I bow to Her whose beautiful lotus-eyes are praised by all great perfected souls. 175. Om. I bow to Her who is everything to Sri. Carasasrita. 176. Om. I bow to Her who is the embodiment of mercy. 177. Om. I bow to Her who is without blemish. 178. Om. I bow to Her who is forever ready to protect the three worlds.

179. Om sarvajnayai namah 180. Om sarva nilayayai namah 181. Om sarva sadana siddhidayai namah 182. Om vancha kalpalatayai namah 183. Om divyayai namah 184. Om kadamba kusuma priyayai namah 185. Om mohinyai namah 186. Om mahamayayai namah 187. Om mahesvaryai namah 188. Om daridrya dainya samanyai namah 189. Om padmaraga manipriyayai namah 190. Om purnayai namah 191. Om visvambharyai namah 192. Om isanyai namah 193. Om annapurnayai namah 194. Om jagadananda dayinyai namah 195. Om kalpa prasuna mahabhirbusitayai 196. Om varadayinyai namah . 197. Om baktibhista pradayinyai namah

179. Om. I bow to Her who knows all. 180. Om. I bow to Her who gives shelter to all. 181. Om. I bow to Her who is the giver of success of every spiritual practice. 182. Om. I bow to her who is the fulfiller of wishes. 183. Om. I bow to Her who is the embodiment of divinity. 184. Om. I bow to Her who loves the kadamba-flower. 185. Om. I bow to Her who is the enchantress of all. 186. Om. I bow to Her who is the supreme Power of illusion. 187. Om. I bow to Her who is the consort of Mahesvara. 188. Om. I bow to Her who removes poverty and misery. 189. Om. I bow to Her who loves the precious ruby. 190. Om. I bow to Her who is perfection. 191. Om. I bow to Her who sustains the universe. 192. Om. I bow to Her who is the principal divine Power. 193. Om. I bow to Her who gives nutriment in plenty. 194. Om. I bow to Her who gives bliss to namah the universe. 195. Om. I bow to Her who wears the beautiful garland of the celestial time-tree 196. Om. I bow to Her who is the giver of boons. 197. Om. I bow to Her who fulfills all Her devotees desires.

198. Om danesvaryai namah 199. Om yamaninathalekhalankrita kuntalayai namah 200. Om bhogamoksa pradayai namah 201. Om kalpavallinam sumandapa Puspasusobhitayai 202. Om vancha kalpalatayai namah 203. Om padmasana vira jitayai namah 204. Om muktabhusita sarvanga bhusitayai Namah 205. Om nava vidruma varnadhyayai namah 206. Om dhyeya rupayai namah 207. Om sarvagatayai namah 208. Om tripura sundaryai namah 209. Om sabda brahma mayayai namah 210. Om matre namah 211. Om candikayai namah 212. Om darpanasinyai namah 213. Om tarasvinyai namah 214. Om bhayanasinyai namah 215. Om nisumba mathanyai namah 216. Om devadanava sanstutayai namah

198. Om. I bow to Her who gives wealth and prosperity. 199. Om. I bow to Her whose hair is dark like the Lord of Night. 200. Om. I bow to her who fulfills worldly desires and grants liberation. 201. Om. I bow to Her who sits on dais decorated with the blossoms of the treeoftime. 202. Om. I bow to Her who fulfills all desires. 203. Om. I bow to Her who dwells in the lotus. 204. Om. I bow to Her whose whole body is covered with ornaments of pearls. 205. Om. I bow to Her who is worshiped with fresh flowers. 206. Om. I bow to her who is the object of meditation. 207. Om. I bow to Her who is omniscient. 208. Om. I bow Her who is the most beautiful one of all three worlds. 209. Om. I bow to Her who is ever present in all sound. 210. Om. I bow to the Divine Mother. 211. Om. I bow to Her who is the killer of the demon Canda. 212. Om. I bow to Her who destroys all pride. 213. Om. I bow to Her who is as swift as the wind. 214. Om. I bow to Her annihilates fear. 215. Om. I bow to Her who gored the demon Nisumbha. 216. Om. I bow to Her who is praised both by gods and demons.

217. Om raktabijasya sonitaughasutarpitayai 218. Om mahisa mardinyai namah 219. Om rana candikaya namah 220. Om katghariya sthitayai namah 221. Om ramyayai namah 222. Om trailokya vanditayai namah 223. Om amandananda sandoha puritayai Namah 224. Om vedamurtimayayai namah 225. Om sasvatayai namah 226. Om yugadharinyai namah 227. Om sankha cakra gadahastayai namah 228. Om sarvadevanamaradhyayai namah 229. Om bhagadheyinyai namah 230. Om bhadra kalyai namah 231. Om mahadeva priyankaryai namah 232. Om kalyaninyai namah . 233. Om mangaladayinyai namah 234. Om saranagata santrana tatparayai Namah 235. Om hara vallabhayai namah

217. Om. I bow to Her who drank her fill of the blood of Raktabija. 218. Om. I bow to Her who killed the demon Mahisa. 219. Om. I bow to Her who is the queen of the battle-field. 220. Om. I bow to Her who resides in Katgharia Asrama. 221. Om. I bow to Her who is of supreme beauty. 222. Om. I bow to Her to whom all three worlds pay their respects. 223. Om. I bow to Her who bestows bliss through action. 224. Om. I bow to Her who is the embodiment of the Vedas. 225. Om. I bow to Her who is omnipresent. 226. Om. I bow to Her who is in all eternity. 227. Om. I bow to Her who holds shellhorn divine discus. 228. Om. I bow to Her who is worshiped by all the gods. 229. Om. I bow to Her who is the Mistress of prosperity. 230. Om. I bow to Goddess Kali in Her Serene aspect. 231. Om. I bow to her who is beloved by Mahadeva. 232. Om. I bow to Her who is benevolent 233. Om. I bow to Her who bestows all things auspicious. 234. Om. I bow to Her who helps all those who surrender totally. 235. Om. I bow to Her who is the beloved of Lord Hara (Siva).

236. Om sristimayayai namah 237. Om purusarthapradayinyai namah 238. Om suddha buddhi pradayai namah 239. Om anantayai namah 240. Om sarva saubhagyadayinyai namah 241. Om haidakhanda guhaviharinyai namah 242. Om tarayai namah 243. Om tarakasura ghatinyai namah 244. Om jagatdhatryai namah 245. Om dhanyayai namah 246. Om abhista siddhidattryai 247. Om nandayai namah 248. Om muktipradayai namah 249. Om sristi sthiti pradayinyai namah 250. Om nirgunayai namah 251. Om buddhivanibhyamatitayai namah 252. Om visva vanditayai namah 253. Om parasaktyai namha 254. Om paravidyayai namah

236. Om. I bow to the Mother of aeons. 237. Om. I bow to her who is the root of all action. 238. Om. I bow to Her who gives pure divine intelligence. 239. Om. I bow to Her who is infinite. 240. Om. I bow to Her who bestows every good fortune. 241. Om. I bow to Her who resides in the cave of Haidakhan. 242. Om. I bow to Her who shines like a star. 243. Om. I bow to Her who killed the demon Tarakasura. 244. Om. I bow to Her who sustains the universe. 245. Om. I bow to Her who is the queen of excellence. 246. Om. I bow to Her bestows unlimited boons. 247. Om. I bow to Her who is the embodiment of bliss. 248. Om. I bow to Her who gives liberation. 249. Om. I bow to Her who is the creatrix of all time. 250. Om. I bow to Her who is beyond the three qualities. 251. Om. I bow to Her who is beyond wisdom and speech. 252. Om. I bow to Her whom the whole universe bows. 253. Om. I bow to Her who is Great Energy. 254. Om. I bow to Her who is the supreme knowledge.

255. Om parasantyai namah 256. Om paratparayai namah 257. Om sarvagunadhyaksayai namah 258. Om brahma visnu sivastutayai namah 259. Om dayarupa dharayai namah 260. Om bhavyayai namah 261. Om dayadhinayai namah 262. Om jnana joti pradayai namah 263. Om sarvesvarya samanvitayai namah 264. Om brahmanah saktyai namah 265. Om loka sristi vidhayinyai namah 266. Om visva mangala dayinyai namah 267. Om visva brahmanda posinyai namah. 268. Om sristi sanhara karinyai namah 269. Om hrim srim mahamayayai namah 270. Om jnaninamapi mohinyai namah 271. Om parama divyayai namah 272. Om lokaraksana tatparayai namah 273. Om cinmaya rupayai namah

255. Om. I bow to Her who is ultimate peace. 256. Om. I bow to Her who is the absolute. 257. Om. I bow to Her who masters all the gunas. 258. Om. I bow to Her who is the glory sung by Brahma, Visnu, and Siva. 259. Om. I bow to Her who is the embodiment of compassion. 260. Om. I bow to Her who is supreme. 261. Om. I bow to Her who bestows mercy. 262. Om. I bow to Her who gives the light of knowledge. 263. Om. I bow to Her who is the embodiment of all riches. 264. I bow to her who is the energy of absolute. 265. Om. I bow to Her who is the controller of all time. 266. Om. I bow to Her who is the bestower of good fortune throughout the universe. 267. Om. I bow to Her who sustained the universe. 268. Om. I bow to Her who destroys all time. 269. Om. I bow to the Great Mother who is embodied in the sound "Hrim" and "Srim." 270. Om. I bow to Her who enchants by Her supreme knowledge. 271. Om. I bow to Her who is the Most divine. 272. Om. I bow to Her who is ever-ready to protect the people. 273. Om. I bow to Her who is the embodiment of the supreme spirit.

274. Om bhuvanesvaryai namah 275. Om jneya jnana svarupayai namah

274. Om. I bow to Her who is the queen of all the worlds. 275. Om. I bow to Her who is the giver of knowledge and the embodiment of knowledge. 276. Om. I bow to the Goddess of Powers. 277. Om. I bow to Her who is the protectress of all gods. 278. Om. I bow to Her who liberates one from the life cycles. 279. Om. I bow to Her who annihilates the demons. 280. Om. I bow to the Goddess of the battle-field. 281. Om. I bow to Her whose eyes are pink with drinking the intoxicating wine. 282. Om. I bow to Her whose body is gigantic. 283. Om. I bow to Her who has all knowledge of the Vedas. 284. Om. I bow to Her who destroys the cycles of life. 285. Om. I bow to Her who gives innumerable boons. 286. Om. I bow to Her who gives all powers. 287. Om. I bow to Her who is adorned with yellow flowers. 288. Om. I bow to Her who bestows boons. 289. Om. I bow to Her destroys all evil. 290. Om. I bow to Her who beholds all three worlds. 291. Om. I bow to Her who annihilates Time. 292. Om. I bow to the daughter (Paravati) of the mountains (Himalayas).

276. Om siddhi devyai namah 277. Om sarva devanamraksikayai namah 278. Om bhava mocanyai namah 279. Om danava mardinyai namah 280. Om rana candikayai namah 281. Om sidhupanena arunayitalocanaya Namah 282. Om mahakayai namah 283. Om vedavada sanstutayai namah 284. Om bhava siddhi pradayai namah 285. Om abhistavaradayai namah 286. Om sarva siddhi pradayai namah 287. Om pitapuspangaragabhusitayai namah 288. Om siddhidayinyai namah 289. Om durgatinasinyai namah 290. Om trikaladarsanyai 291. Om kalavinasanyai namah 292. Om sailendra satputrai namah

293. Om bramacarinyai namah 294. Om daksa sutayai namah 295. Om satyai namah 296. Om mangala dayinyai namah 297. Om parvatyai namah 298. Om paramodarayai namah 299. Om aparnayai namah 300. Om bhavanyai namha 301. Om vinadharayai namah 302. Om devyai namah 303. Om sudhastravayai namah 304. Om sabda brahmamayayai namah 305. Om svetapuspasusobhitayai namah 306. Om svetambarayai namah 307. Om subhrayai namha 308. Om agharinyai namah 309. Om sriramabhadrapriyayai namah 310. Om janakanandinyai namah 311. Om avadhanandinyai namah 312. Om maithilatma jayai namah

293. Om. I bow to the celibate Goddess. 294. Om. I bow to the daughter (sati) of king Daksa. 295. Om. I bow to Her who is Truth. 296. Om. I bow to Her who gives all things auspicious. 297. Om. I bow to the daughter of the mountains. 298. Om. I bow to Her who is most generous. 299. Om. I bow to Her who is adorned with dry leaves. 300. Om. I bow to the Goddess Bhavani, giver of strength. 301. Om. I bow to Her who holds the vina. 302. Om. I bow to the Goddess. 303. Om. I bow to Her who is adorned with white flowers. 304. Om. I bow to Her who is the sound of the absolute. 305. Om. I bow to Her who adorned with white flowers (sarasvati). 306. Om. I bow to Her whose robes are white. 307. Om. I bow to Her who is pure. 308. Om. I bow to Her who takes away sin. 309. Om. I bow to Her who is beloved by Rama. 310. Om. I bow to Her who is the daughter (Sita ) of King Janaka. 311. Om. I bow to the queen of Ayodhhya. 312. Om. I bow to Her who is most dear to the heart of the citizens of Mithila.

313. Om tarinyai namah 314. Om sri krisa candrasyahridayabjanivasinyai namah 315. Om hladinyai namah 316. Om cinmayayai namah 317. Om radhayai namah 318. Om sacchidanandadayinyai namah 319. Om visvajananyai namah 320. Om visvavasinyai namah 321. Om ajarayai namah 322. Om amarayai namah 323. Om a jitayai namah 324. Om bhayankarayai namah 325. Om visvamanoharayai namah 326. Om ghorarupayai namah 327. Om jayatyai namah 328. Om papanasinyai namah 329. Om sabaryai namah 330. Om kiratinyai namah 331. Om abhayadayinyai namah 332. Om bhadrayai namah 333. Om abhayadaynyai namah

313. Om. I bow to Her who takes the souls across the sea of life. 314. Om. I bow to Her who lives in the Heart of Lord Krisna 315. Om. I bow to Her who is the giver of ecstasy. 316. Om. I bow to Her who is divine intelligence. 317. Om. I bow to queen Radha. 318. Om. I bow to Her who gives truth,consciousness,bliss. 319. Om. I bow to the Mother of the universe. 320. Om. I bow to Her who lives in the universe. 321. Om. I bow to Her who is eternal. 322. Om. I bow to Her who is immortal. 323. Om. I bow to Her who is ever victorious. 324. Om. I bow to Her who is aweinspiring. 325. Om. I bow to Her who enchants the worlds. 326. Om. I bow to Her who strikes with terror. 327. Om. I bow to Her who is evervictorious 328. Om. I bow to Her who destroys sins. 329. Om. I bow to Sabari, the Goddess dwelling in the forest. 330. Om. I bow to Goddess as hunter. 331. Om. I bow to Her who bestows fearlessness. 332. Om. I bow to Her who is serene. 333. Om. I bow to Her who gives the boon of fearlessness.

334. Om aparayai namah 335. Om amalayai namah 336. Om abhitayai namah 337. Om sankaryai namah 338. Om amritayai namah 339. Om pratibhayai namah 340. Om akarsanyai namah 341. Om avesanyai namah 342. Om aujapun jayai namah 343. Om tiksnayai namah 344. Om riddhisvarupayai namah 345. Om vriddhirupayai namah 346. Om aujasvinyai namah 347. Om kalyaninyai namah 348. Om kasturitilakayai namah 349. Om kesvanutayai namah 350. Om kasturirasaliptangayai namah 351. Om kamacarinyai namah 352. Om kirtimatyai namah 353. Om Kirtimalinyai

334. Om. I bow too Her who is without equal. 335. Om. I bow to Her who is without impurity. 336. Om. I bow to Her who is without fear. 337. Om. I bow to Lord Shankar's consort. 338. Om. I bow to Her who is pure nectar. 339. Om. I bow to Her who is unique. 340. Om. I bow to Her who attracts. 341. Om. I bow to Her who is the source of impulsiveness. 342. Om. I bow to Her who is the source of supreme light. 343. Om. I bow to Her who is the embodiment of acuteness. 344. Om. I bow to Her who is the embodiment of abundance. 345. Om. I bow to Her who is the Power of increase. 346. Om. I bow to Her who is Light. 347. Om. I bow to Her who is benevolent. 348. Om. I bow to Her who is adorned with the tilaka of musk. 349. Om. I bow to Her who is the Lord of Kesava (Krishna). 350. Om. I bow to Her who is fragrant with musk-paste. 351. Om. I bow to Her who is the source of desire. 352. Om. I bow to Her who is the embodiment of glory. 353. Om. I bow to Her who wears a crown of glory.

354. Om kamesvaryai namah 355. Om kamarupayai namah 356. Om kamadayinyai namah 357. Om kalikayai namah 358. Om bhadrayai namah 359. Om kuladheyayai namah 360. Om krurayai namah 361. Om surayai namah 362. Om kutasthayai namah 363. Om sarvayai namah 364. Om kripamayi matre namah 365. Om kamaniyayai namah 366. Om kalavatyai namah 367. Om santisanyuktayai namah 368. Om ksamayai namah 369. Om kharpara dharinyai namah 370. Om digambarayai namah 371. Om sulinyai namah 372. Om arinasanyai namah

354. Om. I bow to the Goddess of desire. 355. Om. I bow to Her who is the embodiment of desire. 356. Om. I bow to Her who is the giver of desire. 357. Om. I bow to the dark aspect of the Goddess. 358. Om. I bow to Her who is all goodness. 359. Om. I bow to Her who is the ideal of the nations. 360. Om. I bow to Her who is without mercy to evil. 361. Om. I bow to Her who is brave. 362. Om. I bow to her who is the highest Goddess of all. 363. Om. I bow to Her who is Goddess of all. 364. Om. I bow to the Mother of mercy. 365. Om. I bow to Her who is beautiful to behold. 366. Om. I bow to Her who is the embodiment of art. 367. Om. I bow to Her who is the embodiment of peace. 368. Om. I bow to Her who is the embodiment of forgiveness. 369. Om. I bow to Her who holds the skull-bowl. 370. Om. I bow to Her who is clad with space. 371. Om. I bow to Her who is holding a lance. 372. Om. I bow to Her who annihilates the enemy.

373. Om gadinyai namah 374. Om ghoratmayai namah 375. Om tamaharinyai namah 376. Om cakradharayai namah 377. Om catulayai namah 378. Om caruhasinyai namah 379. Om canda mundavadhayai namah 380. Om krisnayai namah 381. Om paracandikayai namha 382. Om caturvarga pradayai namah

373. Om. I bow to Her who holds the mace. 374. Om. I bow to Her who is the embodiment of mortal fears. 375. Om. I bow to Her who annihilates the enemy. 376. Om. I bow to Her who holds the divine discus. 377. Om. I bow to Her who effervescent with life. 378. Om. I bow to Her who has a beautiful smile. 379. Om. I bow to Her who killed the demons Canda and Munda. 380. Om. I bow to Her who is Krishna's female aspect. 381. Om. I bow to Her who is the embodiment of vastness. 382. Om. I bow to Her who embodies the four aspects of the divine law (righteousness, wealth, desire, liberation). 383. Om. I bow to Her who has the beauty of the full moon. 384. Om. I bow to Her who is as calm as the moonlight. 385. Om. I bow to Her who is purity. 386. Om. I bow to Her of moon-light complexion. 387. Om. I bow to the Mother of consciousness. 388. Om. I bow to Her who is the divine image (statue). 389. Om. I bow to Her who is the embodiment of consciousness. 390. Om. I bow to Her who is the benefactress of the universe.

383. Om candrarupinyai namah 384. Om candrananayai namha 385. Om subhruve namah 386. Om candrakantayai namah 387. Om cinmayayai namah 388. Om citryayai namah 389. Om citsvarupayai namah 390. Om jagaddvitayai namah

391. Om visvamayayai namah 392. Om jagatpujyayai namah 393. Om jayankaryai namah 394. Om jayadayai namah 395. Om jayayai namah 396. Om utpalaksyai namah 397. Om manibhayai namah 398. Om garibhayai namah 399. Om candracudayai namah 400. Om cetanayai namah 401. Om vindhyavasinyai namah 402. Om jyesthayai namah 403. Om sesthayaai namah 404. Om jvalayai namah 405. Om jagritikayai namah 406. Om karalinyai namah 407. Om ekavirayai namah 408. Om durgamalokayai namah 409. Om durgatiharinyai namah 410. Om madhavyai namah

391. Om. I bow to Her who is omnipresent in the universe. 392. Om. I bow to Her who worshiped throughout the universe. 393. Om. I bow to Her who is evervictorious. 394. Om. I bow to Her who is the giver of victory. 395. Om. I bow to Her who is the embodiment of victory. 396. Om. I bow to Her who is lotus-eyed. 397. Om. I bow to Her who is jewel like. 398. Om. I bow to Her who is the embodiment of softness. 399. Om. I bow to Her who is crowned by the moon. 400. Om. I bow to Her who is divine consciousness. 401. Om. I bow to Her who resides in Vindhyacal. 402. Om. I bow to Her who is the eldest of the Goddesses. 403. Om. I bow to Her who is the embodiment of excellence. 404. Om. I bow to Her who is the divine flame. 405. Om. I bow to Her who is the Power of awakening. 406. Om. I bow to Her who is overpowering terrifying. 407. Om. I bow to Her who is first among the brave. 408. Om. I bow to Her who is invincible. 409. Om. I bow to Her who destroys all evil. 410. Om. I bow to Her who as sweet as honey.

411. Om bhramaryai namah

411. Om. I bow to Her who is the divine bee (male) who takes nectar form the lotus. 412. Om. I bow to Her who is the divine bee (female) who takes nectar from the lotus. 413. Om. I bow to Her who killed demon Vritra. 414. Om. I bow to Her who is graceful like the deer. 415. Om. I bow to Her who is beyond creation. 416. Om. I bow to Her who is benevolent. 417. Om. I bow to Her who shines like a crystal. 418. Om. I bow to Her who is infinitely beyond. 419. Om. I bow to Her who is self created. 420. Om. I bow to Her who is allsupporting. 421. Om. I bow to Her who is the Mother who holds all. 422. Om. I bow to Her who is the earth. 423. Om. I bow to Her who is beyond all qualities. 424. Om. I bow to Her who is most pure. 425. Om. I bow to Her who is full of love. 426. Om. I bow to Her who is the queen of the underworld. 427. Om. I bow to Her who is most beautiful to behold. 428. Om. I bow to Her who receives the offerings to the ancestors. 429. Om. I bow to Her who can take any form. 430. Om. I bow to Her who can annihilate all worldly sorrows.

412. Om bramaryai namah

413. Om vritrasamanyai namah 414. Om mrigavatyai namah 415. Om sargarahitayai namah 416. Om sambhavyai namah 417. Om sphatika prabhayai namah 418. Om duratyayayai namah 419. Om atmarupinyai namah 420. Om dharinyai namah 421. Om dhatryai namah 422. Om dharanyai namah 423. Om nirgunayai namh 424. Om niranjanayai amah 425. Om prityai namah 426. Om patala ni jayayai namah 427. Om priyadarsinyai namha 428. Om vayasyai namah 429. Om vidalyai namah 430. Om bhavaharinyai namah

431. Om modanyai namah 432. Om madhumalinyai namah 433. Om bhisak varayai namah 434. Om merudandayai namah 435. Om manidvipa nivasinyai namah 436. Om mandavyai namah 437. Om mahadevyai namah 438. Om manjulayai namah 439. Om yoginyai namah 440. Om siddhi vatsalayai namah 441. Om bala posanyai namah 442. Om visvarti hantryai namah 443. Om visva vandyayai namah 444. Om sakambharyai namah 445. Om sataksyai namah 446. Om sobhanayai namah 447. Om siva candyai namah 448. Om saccidananda rupayai namah 449. Om loka pavanyai namah

431. Om. I bow to Her who pleases everyone. 432. Om. I bow to Her who is sweetness itself. 433. Om. I bow to Her who is the Supreme physician for all ills. 434. Om. I bow to Her who resides in the spinal-cord. 435. Om. I bow to Her who resides in the naval-chakra. 436. Om. I bow to Goddess Mandavi. 437. Om. I bow to the Great Goddess. 438. Om. I bow to Her who is the embodiment of sweetness. 439. Om. I bow to Her who masters all forms of yoga. 440. Om. I bow to the divine caring Mother who is full of power. 441. Om. I bow to Her who nourishes her children. 442. Om. I bow to Her who destroys worldly pains. 443. Om. I bow to Her who is worshiped by the whole universe. 444. Om. I bow to Goddess Sakambhari. 445. Om. I bow to Her who has a hundred eyes. 446. Om. I bow to Her who is supremely beautiful. 447. Om. I bow to Candi, Consort of Shiva who killed the demon Canda. 448. Om. I bow to Her who is truth, consciousness, bliss. 449. Om. I bow to Her who gives purity to all.

450. Om sarvanga sundaryai namah 451. Om sinhikayai namah 452. Om satya vadinyai namah 453. Om hara priyayai namah 454. Om hiranyai varnayai namah 455. Om harinyai namah 456. Om klim karyai namah 457. Om jyotsnayai namah 458. Om jyotyai namah 459. Om vi jayayai namah 460. Om jayasalinyai namah 461. Om jvalinyai namah 462. Om jvalanyai namah 463. Om jvalangyai namah 464. Om tapinyai namah 465. Om tapanyai namah 466. Om papa nasanyai namah 467. Om lalitayai namah 468. Om tivrayai namah

450. Om. I bow to Her who is the embodiment of beauty. 451. Om. I bow to the Mother of Titan Rahu. 452. Om. I bow to Her who is the word of truth. 453. Om. I bow to the beloved of Hara (Lord Siva). 454. Om. I bow to the Goddess of golden complexion. 455. Om. I bow to Her who is beloved to Lord Hari (Visnu). 456. Om. I bow to the Goddess whose root-mantra is "klim". 457. Om. I bow to Her who is the cool light of the moon. 458. Om. I bow to Her who is the divine light. 459. Om. I bow to Her who is the Goddess of victory 460. Om. I bow to Her who is evervictorious on the battle-field. 461. Om. I bow to Her who is the divine flame itself. 462. Om. I bow to Her who is the power that ignites. 463. Om. I bow to Her who is light itself. 464. Om. I bow to Her who burnishes all beings to make them pure. 465. Om. I bow to Her who is supreme in penance. 466. Om. I bow to Her who takes away all sins. 467. Om. I bow to Her who is the embodiment of womanhood. 468. Om. I bow to Her who is the speed of lightning.

469. Om tripura sundaryai namah 470. Om dustanam mardinyai namah 471. Om mayayai namah 472. Om dinavatsalayai namah 473. Om durasayai namah 474. Om dukha harinyai namah 475. Om devamayayai namah 476. Om devesyai namah 477. Om dainyanasinyai namah 478. Om nava nirada ghana syamayai Namah 479. Om niravadyayai namah 480. Om sarvagunadharayai namah 481. Om sarva jnayai namah 482. Om sarva darsanyai namah 483. Om padma priyayai namah 484. Om padmasthayai namah 485. Om padma sambhavayai namah 486. Om nritya vadrita rasikayai namah 487. Om pancangyai namah

469. Om. I bow to Her who is the most beautiful One of all three worlds.. 470. Om. I bow to Her who is who kills evil. 471. Om. I bow to Her who is the Power of illusion. 472. Om. I bow to Her who cares for the poor. 473. Om. I bow to Her who is kills every bad motive. 474. Om. I bow to Her who takes away all suffering. 475. Om. I bow to Her who is the divinity in all gods. 476. Om. I bow to the supreme Mother of all gods. 477. Om. I bow to Her who annihilates all poverty. 478. Om. I bow to Her who is auspicious like the clouds of the first rain. 479. Om. I bow to Her who is full of blessing like the new rain. 480. Om. I bow to Her who is the Power behind all qualities. 481. Om. I bow to Her who is all knowledge. 482. Om. I bow to Her whose darsana is a blessing to all. 483. Om. I bow to Her who delights in the Lotus 484. Om. I bow to Her who dwells in the lotus. 485. Om. I bow to Her who manifests from the lotus. 486. Om. I bow to Her delights in music and dance. 487. Om. I bow to Her who is adorned by five divine aspects.

488. Om visvajitayai namah 489. Om pusayai namah 490. Om punyayai namah 491. Om kanyayai namah 492. Om brahmasvarupayai namah 493. Om buddhimayayai namh 494. Om balayai namah

488. Om. I bow to Her who wins all the worlds. 489. Om. I bow to the Goddess Pussa(in Her manifestation as a mulberry tree). 490. Om. I bow to Her who is the embodiment of goodness. 491. Om. I bow to the Goddess in Her form as a young girl. 492. Om. I bow to Her who is the Absolute. 493. Om. I bow to the Mother of wisdom. 494. Om. I bow to Her as Goddess Bala, the manifestation of ome of the divine aspects of knowledge. 495. Om. I bow to the Goddess in Her form as a young woman. 496. Om. I bow to the Goddess as the Lord's beloved. 497. Om. I bow to Her who gives joy to all the worlds. 498. Om. I bow to Her who nourishes the world with grain. 499. Om. I bow to Her who is effulgent with divine light. 500. Om. I bow to Her who takes away fear. 501. Om. I bow to Her who is the consort of Lord Narayana ( Visnu). 502. Om. I bow to Her who is the consort of Brahma. 503. Om. I bow to Her who is the consort of Vishnu in his incarnation as a wild boar. 504. Om. I bow to the consort of Indra,King of heaven. 505. Om. I bow to Siva's consort Kankali ( Kankala skeleton is an aspect of Siva)

495. Om tarunyai 496. Om vallavhayai namah 497. Om bhuvanananda dayinyai namah 498. Om dhanya ddigubyai namah 499. Om diptayai namah 500. Om bhitihantryai namah 501. Om narayanyai namah 502. Om brahmanyai namah 503. Om varahyai namah

504. Om indranyai namah 505. Om kankalyai namah

506. Om jvalaukhyai namah 507. Om kamakhyayai namah 508. Om Kamakhyayai 509. Om sumangalyai namah 510. Om rohinyai namah 511. Om kapilayai namah 512. Om sula karayai namah 513. Om kuundalinyai namah 514. Om tripurayai namah 515. Om kuru kullayai namah

506. Om. I bow to Goddess Jvalamukhi, whose mouth erupts with fire. 507. Om. I bow to Goddess Kamaksi ( as aspect of Parvati). 508. Om. I bow to Her who wears a garland of skulls. 509. Om. I bow to Her who is most auspicious. 510. Om. I bow to the Goddess as consort of the moon. 511. Om. I bow to the Goddess as consort of the sage Kapila. 512. Om. I bow to Her who holds the lance. 513. Om. I bow to Her who is the embodiment of Divine Power. 514. Om. I bow to Her who is in all three worlds. 515. Om. I bow to Her who is the patron Goddess of the "kuru-clan" (time of Mahabharata). 516. Om. I bow to the consort of Lord Bhairava. 517. Om. I bow to Her who is the embodiment of serenity. 518. Om. I bow to Her who is as beautiful as the moon. 519. Om. I bow to Her who is without qualities. 520. Om. I bow to the consort of Lord Visnu in his incarnation of man-lion. 521. Om. I bow to Her whose complexion is like gold. 522. Om. I bow to Her who sits on an asana of ghosts. 523. Om. I bow to Her who is the divinity of the North Eastern quarter.

516. Om bhairavyai namah 517. Om bhadrayai namah 518. Om candravatyai namah 519. Om niranjanayai namah 520. Om narasinhayai namah 521. Om hema kantyai namah 522. Om pretasanayai namah 523. Om isanyai namah

524. Om vaisvanaryai namah 525. Om yama ghantayai namah 526. Om vinayakayai namah 527. Om sarasvatyai namah 528. Om silayai namah 529. Om harasiddhyai namah 530. Om sitalayai namah 531. Om sankhanyai namah

524. Om. I bow to Her who is adorned by the worshipers of Lord Visnu. 525. Om. I bow to Her who rings the bell of the Lord. 526. Om. I bow to Her who is the consort of Lord Ganesa. 527. Om. I bow to Sarasvati, the Goddess of wisdom. 528. Om. I bow to the Goddess of virtue. 529. Om. I bow to her who is the Goddess of all Powers 530. Om. I bow to Her who curses infectious diseases. 531. Om. I bow to Her who is Sankhini (one of the four categories of womanhood: citrini -cold beauty, padmini-of lotus like perfection, hastinielephant-like, sankhini-most ugly, formed like the shell horn). 532. Om. I bow to Her who is of imagelike perfection. 533. Om. I bow to the sacred river Yamuna,sister of Yama. Lord of Death. 534. Om. I bow to the Goddess of the forests. 535. Om. I bow to Her who is the daughter of the sun. 536. Om. I bow to Her whose coolness cures the feverish diseases. 537. Om. I bow to the consort of Lord Vishnu in the form of a black boar. 538. Om. I bow to the Goddess of red eyes( with intoxicating wine). 539. Om. I bow to the Goddess of excellence. 540. Om. I bow to the Goddess of space. 541. Om. I bow to the Goddess as the darkness of the night.

532. Om citranyai namah 533. Om yama bhaganyai namah 534. Om vandevyai namah 535. Om surya putrai namah 536. Om susitalayai namah 537. Om krisna varahyai namah 538. Om raktaksyai namah 539. Om Sresthinyai 540. Om akasyai namah 541. Om kalaratryai namah

542. Om dhumavatyai namah 543. Om vagesvaryai namah 544. Om mahavidyayai namah 545. Om vrindavasinyai namah 546. Om priti prasara rasikayai namah 547. Om paramodarayai namah 548. Om sadguru kripamurtisvarupayai Namah 549. Om anaghayai namah 550. Om adyayai namah 551. Om srutinutayai namah 552. Om vidyayai namah 553. Om pararupinyai namah 554. Om bhavarti haranyai namah 555. Om santarinyai namah 556. Om jyotyai namah 557. Om jivandharinyai namah 558. Om somarddha sandharinyai namah 559. Om sansararnava tarinyai namah 560. Om bhavabhayasreni samutsarinyai Namah 561. Om dhi sri kirti svarupadharinyai namah

542. Om. I bow to the Goddess of the clouds. 543. Om. I bow to the Goddess of speech. 544. Om. I bow to the Goddess as great divine knowledge. 545. Om. I bow to the Goddess who resides in Vrindavan. 546. Om. I bow to Her who is the matrix of divine Love. 547. Om. I bow to Her who is most generous. 548. Om. I bow to Her who is the embodiment of the divine Master's grace. 549. Om. I bow to her who is most pure. 550. Om. I bow to Her who is forever. 551. Om. I bow to Her who is supreme in the knowledge of the Vedas. 552. Om. I bow to Her who is knowledge. 553. Om. I bow to Her who is absolute beauty. 554. Om. I bow to Her who annihilates the cycles of life and death. 555. Om. I bow to Her who destroys all pain. 556. Om. I bow to Her who is light. 557. Om. I bow to Her who takes the form of life. 558. Om. I bow to Her who is adorned by the half-moon. 559. Om. I bow to Her who annihilates all life-cycles. 560. Om. I bow to her who destroys worldly fear and controls the life cycles. 561. Om. I bow to Her who takes the form of divine wisdom and prosperity.

562. Om manoharinyai namah 563. Om cidakarinyai namah 564. Om hrid guhavasinyai namah 565. Om bhagavatyai namah 566. Om atma svarupayai namah 567. Om ajayai namah 568. Om pranebhyopi priyayai namah 569. Om varenya susuma purnayai namah 570. Om parayai namah 571. Om sasvatyai namah 572. Om bindunyoma sunada brahma vapuse namah 573. Om piyusa nisyandinyai namah 574. Om anandamrita varsanyai namah 575. Om bhavabhaya pradhvansinyai namah 576. Om adharayai namah 577. Om trilokya santarpanyai namah 578. Om tarani prabhayai namah 579. Om varadayai namah 580. Om pararupinyai namah 581. Om buddhyai namah

562. Om. I bow to Her whose beauty enchants the heart. 563. Om. I bow to Her who is the embodiment of consciousness. 564. Om. I bow to her who resides in the cave of the heart. 565. Om. I bow to the illustrious Goddess. 566. Om. I bow to Her who is selfcreated. 567. Om. I bow to Her who is invincible. 568. Om. I bow to Her who is more precious than One's own life. 569. Om. I bow to Her who is absolute. 570. Om. I bow to Her who is absolute. 571. Om. I bow to Her who is the ultimate point in infinite space. 572. Om. I bow to Her who is supreme beauty. 573. Om. I bow to Her who is showering divine nectar. 574. Om. I bow to Her who gives abundantly nectar of joy. 575. Om. I bow to Her who destroys the cycles of life and death. 576. Om. I bow to Her who is the support of all. 577. Om. I bow to Her who fulfills the desires of the three worlds. 578. Om. I bow to Her who shines like the Sun. 579. Om. I bow to Her who creates boons. 580. Om. I bow to Her who is absolute. 581. Om. I bow to Her who is divine wisdom.

582. Om dhrityai namah 583. Om bhrantyai namah 584. Om Kirtyai 585. Om amalayai namah 586. Om sraddhayai namah 587. Om smrityai namah 588. Om sadhanayai namah 589. Om medhayai namah 590. Om dayayai namah 591. Om ksamayai namah 592. Om la jjayai namah 593. Om trisayai namah 594. Om sprihayai namah 595. Om kantyai namah 596. Om santyai namah 597. Om svaminyai namah 598. Om hridyaatastala vasinyai namah 599. Om sarva jnyai namah 600. Om gunavatyai namah 601. Om punya pariksikayai namah

582. Om. I bow to Her who is supreme fortitude. 583. Om. I bow to Her who is the Power of illusion. 584. Om. I bow to Her who is divine glory. 585. Om. I bow to Her who is without impurity. 586. Om. I bow to Her who is faith. 587. Om. I bow to Her who is memory. 588. Om. I bow to Her who is the essence of spiritual discipline. 589. Om. I bow to Her who is the Power in intelligence. 590. Om. I bow to Her who is compassion. 591. Om. I bow to Her who is all forgiving. 592. Om. I bow to Her who is the embodiment of modesty. 593. Om. I bow to Her who is unquenchable thirst. 594. Om. I bow to Her who is the embodiment of longing. 595. Om. I bow to the Goddess of divine countenance. 596. Om. I bow to Her who is peace itself. 597. Om. I bow to the Goddess as divine sovereign. 598. Om. I bow to Her who resides in the cave of the heart. 599. Om. I bow to Her who is all knowledge. 600. Om. I bow to Her who is all qualities. 601. Om. I bow to the Goddess who is divine judge of all deeds.

602. Om suvaradayai namah 603. Om dinartihantryai namah 604. Om kripalamvayai namah 605. Om jagdvanditayai namah 606. Om vaccha kalpalatayai namah 607. Om pama samana netra rucirayai Namah 608. Om sundaryai namah 609. Om parsada sumukhyai namah 610. Om sarva padanasinyai namah 611. Om satya jnanamayayai namah 612. Om prapanna varadayai namah 613. Om candra prabhayai namah 614. Om surya prabhayai namah 615. Om nirmalayai namah 616. Om camatkrityai namah 617. Om suvimalayai namah 618. Om jagaddharinyai namah 619. Om jagatpalinyai namah 620. Om sarayai namah

602. Om. I bow to Her who bestows boons. 603. Om. I bow to Her who takes away all pain. 604. Om. I bow to Her who is the giver of all grace. 605. Om. I bow to Her who is worshiped by the whole world. 606. Om. I bow to Her who is the tree of wish fulfilling. 607. Om. I bow to Her whose lotus-eyes are red like blood. 608. Om. I bow to the Goddess who is most beautiful. 609. Om. I bow to the Goddess who is the world's ideal. 610. Om. I bow to Her who kills all pain. 611. Om. I bow to Her who bestows true knowledge. 612. Om. I bow to Her who gives all things auspicious. 613. Om. I bow to Her who is the light of the moon. 614. Om. I bow to her who is the light of the sun. 615. Om. I bow to Her who is without blemish. 616. Om. I bow to Her who is divine glow. 617. Om. I bow to Her who is most pure. 618. Om. I bow to Her who takes care of the whole universe. 619. Om. I bow to Her who sustains the universe. 620. Om. I bow to Her who is omnipresent.

621. Om rasalayai namah 622. Om dhruvayai namah 623. Om lokesvaryai namah 624. Om snehamayyai namah 625. Om jagatpavanyai namah 626. Om santarinyai namah 627. Om nathayai namah 628. Om sukha sampadatryai namah 629. Om kamalayai nammah 630. Om prasada sumukhyai namah 631. Om sarvasrayayai namah 632. Om triloka jananyai namah 633. Om pantha nidarasikayai namah 634. Om matesvaryai namah 635. Om jaga jivanyai namah 636. Om sadyah kripakarinyai namah 637. Om sarvatriptipradayai namah 638. Om dinanuddharanyai namah 639. Om bhavabdhitaranyai namah

621. Om. I bow to Her who is the foundation of all meaning. 622. Om. I bow to Her who is the axis of the universe. 623. Om. I bow to Her who is the divine sovereign of the worlds. 624. Om. I bow to Her who is the embodiment of love. 625. Om. I bow to Her who sanctifies the universe. 626. Om. I bow to the Goddess that takes care of the world. 627. Om. I bow to the Goddess as divine sovereign. 628. Om. I bow to Her who gives joy and prosperity. 629. Om. I bow to the lotus-Goddess. 630. Om. I bow to Her whose face is divinely beautiful. 631. Om. I bow to Her who gives shelter to all. 632. Om. I bow to the Mother of the three worlds. 633. Om. I bow to Her who shows the path. 634. Om. I bow to the supreme Mother. 635. Om. I bow to Her who is the life of the universe. 636. Om. I bow to Her who bestows immediate grace. 637. Om. I bow to Her who gives all satisfaction. 638. Om. I bow to Her who liberates the miserable ones. 639. Om. I bow to Her who takes the beings across the sea of life.

640. Om santarinyai namah

640. Om. I bow to the Goddess who looks after all. 641. Om. I bow to Her who is the daughter of the Himalayas. 642. Om. I bow to the Mother who is in every atom. 643. Om. I bow to Her who is worshiped by the guardians of this world. 644. Om. I bow to Her on whose lotusfeet the mind should concentrate. 645. Om. I bow to the queen of Gods. 646. Om. I bow to Her who is the light's flame. 647. Om. I bow to Her who dispels darkness. 648. Om. I bow to the Goddess who is the Power that dispels. 649. Om. I bow to Her who is beautiful light. 650. Om. I bow to Her who is full of compassion like the billowing rain-clouds. 651.Om. I bow to Her who guides the beings across the sea of life. 652. Om. I bow to Her who looks after the life-and-death cycles 653. Om. I bow to Her who takes care of the poor and bereft. 654. Om. I bow to Her who ferries across the river of life. 655. Om. I bow to Her who is the Power of consciousness. 656. Om. I bow to Her who is the giver of ecstasy. 657. Om. I bow to Her who shows favors to Her devotees. 658. Om. I bow to Her who happily dwells on the golden lotus throne.

641. Om sailatanayayai namah 642. Om caracaramayayai namah 643. Om lokesvarairvanditayai namah 644. Om dyeyanghri padmayai namah 645. Om rajnai namah 646. Om dipa sikhayai namah 647. Om tamisra haranyai namah 648. Om harinyai namah 649. Om suprabhayai namah 650. Om karunya kadambinyai namah 651. Om jagattarinyai namah 652. Om bhavabhayasreni samutsarinyai Namah .653. Om Dinanatha Sutarinyai 654. Om bhavanadi santarinyi namah 655. Om cicchaktyai namah 656. Om ahladinyai namah 657. Om bhaktanugraha karinyai namah 658. Om ambhoruha karinyai viharinyai Namah

659. Om ramayai namah 660. Om lokesvara vaditanghrikamalayai Namah 661. Om prabhavyai namah 662. Om svati samutthvarida ghatayai namah

659. Om. I bow to Goddess Rama, consort of Lord Visnu. 660. Om. I bow to Her whose lotus-feet the guardians of the world offer pranamas. 661. Om. I bow to Her who is supreme light. 662. Om. I bow to Her who is the rain clouds in the mouth of the Svati constellation. 663. Om. I bow to Her who is the ocean of joy. 664. Om. I bow to Her who is compassion itself. 665. Om. I bow to Her who lets flow the nectar of grace. 666. Om. I bow to Her who gives most generously. 667. Om. I bow to Her who is the embodiment of mercy. 668. Om. I bow to Her who is compassionate in suffering. 669. Om. I bow to Her who showers Her grace on all. 670. Om. I bow to her who soothes all troubles. 671. Om. I bow to Her of moon-like countenance, who showers the nectar of divine consciousness. 672. Om. I bow to Her who shines like the light of the moon. 673. Om. I bow to Her who is pure manifestation. 674. Om. I bow to Her who makes flow the nectar of bliss. 675. Om. I bow to Her who is unfathomable as the ocean. 676. Om. I bow to Mother Ganga.

663. Om ananda sinbhubhavayai namah 664. Om sadayayai namah 665. Om kribamrita vahayai namah 666. Om danisvaryai namah 667. Om Dayaparavasayai 668. Om dine dayakarinyai namah 669. Om kripavatyai namah 670. Om sarvapadansaminyai namah 671. Om caitanyamrita candrakantivisadacchayayai namah 672. Om sudhasyandinyai namah 673. Om driggocarayai namah 674. Om anandamrita vahinyai namah 675. Om aghaharayai namah 676. Om Gangayai

677. Om Jagatpavanyai 678. Om vanyai namah 679. Om kripakataksavasagayai namah 680. Om caruasinyai namah 681. Om sinha pithasthitayai namah 682. Om prasannayai namah 683. Om abhisthasiddhidayai namah 684. Om vancchita pradayai namah 685. Om danisvaryai namah 686. Om sarva siddhi pradayinyai namah 687. Om vasavartinyai namah 688. Om yogina saktyai namah 689. Om paramesthigurordayayai namah 690. Om sarvesvarya samarcitayai namah 691. Om yogigamyayai namah 692. Om sudhurlabhayai namah 693. Om sri caranasritasyaiva tapasasulabhayai namah 694. Om sarvesvarya pradayinyai namah 695. Om asutosayai namah 696. Om mahavidyayai namah

677. Om. I bow to Her who sanctifies the world. 678. Om. I bow to Her who is the embodiment of speech. 679. Om. I bow to Her who showers grace. 680. Om. I bow to Her who has the greatest smile. 681. Om. I bow to Her who is seated on a lion. 682. Om. I bow to Her who is the embodiment of joy. 683. Om. I bow to Her who gives the countless boons. 684. Om I bow to Her who fulfills all wishes. 685. Om I bow to Her who is supreme generosity. 686. Om I bow to Her who gives all powers. 687. Om I bow to Her who has supreme power Of attraction. 688. I bow to Her who is power of yoga. 689. Om. I bow to Her who has the grace of the supreme master. 690. Om. I bow to Her who is supreme divine consciousness. 691. Om. I bow to Her who is the highest yogini. 692. Om. I bow to Her who overcomes all obstacles. 693. Om. I bow to Her who, because of the penance of Sri Caranasrita,has become easy to attain. 694. Om. I bow to Her who gives all wealth. 695. Om. I bow to Her who is easily pleased. 696. Om. I bow to Her who is supreme divine knowledge.

697. Om dhruvayai namah 698. Om sarvavara pradayai namah 699. Om prasada sumukhayai namah 700. Om sarvesamarti nasinyai namah

697. Om. I bow to Her who is the axis of the world. 698. Om. I bow to Her who gives every boon. 699. Om. I bow to Her of most pleasant countenance. 700. Om. I bow to Her by whose grace all evil is annihilated.

Om. kritenanena sri haidakhandesvari saptasata namah mantra pujanena sri bhagavana haidakhandi sri haidakhandesvari mahamayacapriyatam. subham Om This recitation of the sevenhundred names of the Sri Haidakhandesvari Devi, both as mantra and puja, has been accomplished to please Bhagavan Haidakhan-Sri Haidakhandesvari Mahamaya.