Sunteți pe pagina 1din 1266

Codul civil al Republicii Moldova N 1107-XV 6.06.2002 Monitorul O icial al R.Moldova N !2-!6 din 22.06.

.2002 C"R#$" %N#%% &%'(O)%#%% *$N$R"+$ #itlul % &%'(O)%#%% COM,N$ Capitolul % +$*%'+"#%" C%V%+" Articolul 1. Bazele legislaiei civile (1) Legislaia civil este ntemeiat pe recunoaterea egalitii participanilor la raporturile reglementate de ea, inviolabilitii proprietii, libertii contractuale, inadmisibilitii imi tiunii n a!acerile private, necesitii de realizare liber a drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei n drepturile n care a !ost lezat i de aprare "udiciar a lor. (#) $ersoanele !izice i "uridice snt libere s stabileasc pe baz de contract drepturile i obligaiile lor, orice alte condiii contractuale, dac acestea nu contravin legii. (%) &repturile civile pot !i limitate prin lege organic doar n temeiurile prevzute de 'onstituia (epublicii )oldova. 1. 'copul ace-tui articol e-te -tabilirea unor principii .n ba/a c0rora ur1ea/0 -0 ie re2le1entate raporturile civile 3i care ur1ea/0 -0 24ide/e per-oanele care vor interpreta 3i aplica le2i-la5ia civil0. &eci .n ace-t articol pe de o parte -e in-tituie ni3te re2uli pe care ur1ea/0 -0 le re-pecte le2iuitorul at.t la elaborarea nor1ele care ur1ea/0 din codul civil c.t 3i la adoptarea altor acte nor1ative iar pe de alt0 parte -e in-tituie ni3te principii .n con or1itate cu care trebuie -0 interprete/e le2i-la5ia civil0 inclu-iv participan5ii la raporturile 6uridice civile. Nere-pectarea ace-tor principii .n-0 nu va a ecta .n-0 valabilitatea le2ilor adoptate de (arla1ent cu e7cep5ia ca/urilor .n care principiile re-pective -.nt con- in5ite 3i de con-titu5ie 8ve/i -pre e7e1plu principiul inviolabilit05ii propriet05ii9. (rincipiile -tabilite .n ace-t articol vor 6uca un rol i1portant .n ca/urile .n care -e vor -olu5iona proble1ele privind aplicarea actelor nor1ative -ubordonate le2ilor: care ur1ea/0 -0 ie adoptate .n ca/urile prev0/ute de le2e 3i .n con or1itate cu prevederile ace-tora 8ve/i co1entariul la art. ;9. +a alin. 819 au o-t i7ate .n 1od -pecial 3apte principii< a9 recunoa3terea e2alit05ii participan5ilor la raporturile 6uridice civile. (rin e2alitatea participan5ilor la raporturile 6uridice civile trebuie de .n5eleaptul c0 .n cadrul raporturilor 6uridice civile participan5ii nu -e a l0 .n raporturi de -ubordonare. &repturile 3i obli2a5iile participan5ilor la raporturile 6uridice pot i ine2ale= b9 inviolabilitatea propriet05ii. "ce-t principiu e-te de6a i7at .n Con-titu5ia Republicii Moldova 1 8ve/i art. >69. %1portan5a ace-tuia .n-0 poate -ervi drept 6u-ti icare pentru acea-t0 repeti5ie= c9 libertatea contractual0. (rin libertate contractual0 trebuie de .n5ele- dreptul participan5ilor raporturilor 6uridice civile de a .nc4eia liber contracte civile: at.t prev0/ute de le2i-la5ie c.t 3i contracte neprev0/ute de le2i-la5ie dar care nu -.nt pro4ibite de nor1ele i1perative: de a deter1ina liber con5inutul contractului -au de a-i 1odi ica con5inutul ace-tuia precu1 3i dreptul de a de- iin5a contractul .n orice 1o1ent. Ni1eni nu poate i obli2at -0 .nc4ei contracte civile dec.t .n ca/urile e7pre- prev0/ute de le2e 8ve/i co1entariul la art. 6679= d9 inad1i-ibilitatea i1i7tiunii .n a acerile private. (rin inad1i-ibilitatea i1i7tiunii .n a acerile private trebuie de .n5ele- interdic5ia in-tituit0 pentru per-oanele de drept privat 3i per-oanele de drept public de interveni .n a acerile private prin orice 1i6loace care nu -.nt prev0/ute .n le2e. Va con-titui i1i7tiune .n a acerile private -pre e7e1plu colectarea in or1a5iilor de-pre via5a a1ilial0 a per-oanei 0r0 acordul ace-teia .n alte ca/uri dec.t cele e7pre- prev0/ute de le2e. C4iar 3i in or1a5ia colectat0 .n ordinea prev0/ut0 de le2e poate i olo-it0 doar .n con or1itate cu re2uli -peciale care -0 e7clud0 olo-irea ace-tei in or1a5ii .n alte -copuri dec.t cele pentru care a o-t colectat0 -au .n alte -copuri prev0/ute de le2e. "ce-t principiu -e ba/ea/0 3i pe prevederile art. 2! ? ;0 ale Con-titu5iei Republicii

2.

;.

Monitorul O icial nr. 1 din 12 au2. 1@@>.

>.

E.

Moldova care -tipulea/0 c0 -tatul re-pect0 3i ocrote3te via5a a1ilial0 3i privat0 3i principiile inviolabilit05ii do1iciliului 3i a -ecretului core-ponden5ei= e9 nece-it05ii de reali/are liber0 a drepturilor civile. "ce-t principiu 2arantea/0 per-oanelor i/ice 3i 6uridice po-ibilitatea de a-3i e7ercita drepturile civile .n 1odul 3i .n condi5iile care core-pund cel 1ai bine intere-elor ace-tora. An acela3i ti1p trebuie de avut .n vedere c0 nu e7i-t0 o libertate ab-olut0 de e7ercitarea a drepturilor civile. #itularii drepturilor civile trebuie -0-3i e7ercite ace-te drepturi cu bun0-credin50 3i .n con or1itate cu prevederile le2ale: cu ordinea public0 3i bunele 1oravuri 8ve/i co1entariul la art. @9= 9 re-tabilirea per-oanei .n dreptul .n care a o-t le/at0. An con or1itate cu acea-t0 re2ul0 .n toate ca/urile .n care e-te po-ibil per-oana a c0ror drepturi au o-t le/ate trebuie -0 ie repu-0 .n -itua5ia anterioar0: apt care con-tituie cea 1ai bun0 1odalitatea de ap0rare a drepturilor civile. #itularul ur1ea/0 -0 ie repu- .n drepturi at.t .n ca/ul .n care a pierdut dreptul 8a pierdut po-e-ia a-upra bunului9 c.t 3i .n ca/ul dreptul 1ai apar5ine titularului dar e7ercitarea ace-tuia e-te i1po-ibil0 -au e-te .n2reuiat0 8-pre e7e1plu deteriorarea bunului9. Mi6loacele prin care -e a-i2ur0 repunerea titularului .n drepturi pot i cele 1ai diver-e 3i vor depinde at.t de natura bunului c.t 3i de natura .nc0lc0rii dreptului. 'pre e7e1plu obli2area de a de/1in5i in or1a5iile care nu core-pund realit05ii -au obli2area de a preda bunul proprietarului. An ca/urile .n care re-tabilirea per-oanei .n drepturi nu e-te po-ibil0 -au nu e-te 6u-ti icat0 5in.nd cont at.t de intere-ele creditorului c.t 3i a debitorului drepturile per-oanei vor i ap0rate prin repararea pre6udiciului. #rebuie de 1en5ionat c0 pre6udiciul care nu a o-t reparat prin repunerea .n drepturi ur1ea/0 -0 ie reparat 3i .n ca/ul repunerii titularului .n dreptul le/at= 29 ap0rarea 6udiciar0 a drepturilor. "ce-t principiu con-titu5ional 8ve/i art. 20 al Con-titu5iei Republicii Moldova9 2arantea/0 tuturor per-oanelor dreptul de a -e adre-a .n in-tan5ele de 6udecat0 cu o cerere privind ap0rarea drepturilor 3i intere-elor ocrotite prin le2e care au o-t le/ate de per-oane private -au de per-oane o iciale. &up0 cu1 a 1en5ionat Curtea Con-titu5ional0 .n 4ot0r.rea nr. 16 din 2! 1ai 1@@!2 dreptul per-oanei de a -e adre-a 6u-ti5iei e-te o B...condi5ie sine qua non a e ectivit05ii drepturilor 3i libert05ilor -aleC. Nu con-tituie o .nc0lcare a principiului liberului accela 6u-ti5ie -tabilirea prin le2e a condi5iilor 3i a procedurii ap0r0rii 6udiciare a drepturilor. (ornind de la i1portan5a principiului libert05ii contractului le2iuitorul a con- in5it o dat0 .n plu- .n alin. 829 c0 per-oanele i/ice 3i 6uridice -.nt libere -0 -tabilea-c0 pe ba/0 de contract drepturile 3i obli2a5iile lor. &repturile 3i obli2a5iile prev0/ute de contract trebuie -0 ie .n-0 .n concordan50 cu nor1ele i1perative 3i -0 nu ie contrare ordinii publice: bunelor 1oravuri: precu1 3i a drepturilor 3i intere-elor ocrotite prin le2e ale ter5elor per-oane. (0r5ile unui contract -.nt libere -0 -tabilea-c0 prin contract nu nu1ai drepturi 3i obli2a5ii ci 3i alte condi5ii. 'pre e7e1plu 1odul de e7ercitarea a ace-tor drepturi 3i obli2a5ii. Di ace-te condi5ii -upli1entare .n-0 trebuie -0 ie .n concordan50 cu nor1ele i1perative 3i -0 nu contravin0 drepturile 3i intere-elor ocrotite prin le2e ale ter5elor per-oane. 'pre e7e1plu p0r5ile nu pot -tipula prin contract e7ercitarea drepturilor -au e7ecutarea obli2a5iilor contrar re2ulilor cu privire la buna-credin50 3i dili2en50 8ve/i co1entariul la art. E1;9. An -copul a-i2ur0rii principiilor enu1erate la alin. 819 3i a altor principii ale dreptului civil le2iuitorul a -tipulat la alin. 8;9 c0 drepturile civile pot i li1itate doar prin le2e or2anic0 3i doar .n te1eiurile prev0/ute de Con-titu5ia Republicii Moldova. An con or1itate cu art. E> alin. 829 al Con-titu5ie e7erci5iul drepturilor 3i libert05ilor nu poate i -upu- altor re-tr.n2eri dec.t cele prev0/ute de le2e: care core-pund nor1elor unani1 recuno-cute ale dreptului interna5ional 3i care -.nt nece-are .n intere-ele< a9 -ecurit05ii na5ionale= b9 inte2rit05ii teritoriale= c9 bun0-t0rii econo1ice a 50rii= d9 ordinii publice -au au drept -cop< a9 prevenirea tulbur0rilor .n 1a-0 3i a in rac5iunilor= b9 prote6area drepturilor: libert05ilor 3i de1nit05ii altor per-oane= c9 .1piedicarea divul20rii in or1a5iilor con iden5iale= d9 2arantarea autorit05ii 3i i1par5ialit05ii 6u-ti5iei. +i1itarea drepturilor civile trebuie -0 ie propor5ional0 cu -itua5ia care a deter1inat-o 8art. E> alin. 8>9 al Con-titu5iei Republicii Moldova.

Articolul #. (aporturile reglementate de legislaia civil (1) Legislaia civil determin statutul "uridic al participanilor la circuitul civil, temeiurile apariiei dreptului de proprietate i modul de e ercitare a acestuia, reglementeaz obligaiile contractuale i de alt natur, alte raporturi patrimoniale i personale nepatrimoniale cone e lor. (#) (aporturile !amiliale, locative, raporturile de munc, de e ploatare a resurselor naturale i de protecie a mediului ncon"urtor, ce corespund prevederilor alin.(1), snt reglementate de prezentul cod i de alte legi. (%) (aporturile privind realizarea i aprarea drepturilor i libertilor !undamentale ale omului, a altor valori nepatrimoniale snt reglementate de prezentul cod i de alte legi.

Monitorul O icial nr. E6-E@ din 2E iun. 1@@!: "rt. 2>.

(*) +ubiecte ale raporturilor "uridice civile snt persoanele !izice i "uridice, cele care practic, precum i cele care nu practic activitate de ntreprinztor. 1. 'copul ace-tui articol e-te deter1inarea obiectului de re2le1entare a le2i-la5ie civil: deci at.t obiectul de re2le1entare a codului civil c.t 3i a altor le2i civile. &eci .n ba/a alin. 819 pute1 ace conclu/ia c0 codul civil e-te elaborat .n ba/a conceptului unit05ii dreptului privat. "ce-t apt pre-upune c0 nu va e7i-ta divi/area dreptului privat .n drept civil 3i drept co1ercial. &eci nor1ele codului civil vor i aplicate at.t raporturilor dintre per-oane care ac5ionea/0 .n -cop lucrativ c.t 3i raporturilor dintre per-oanele care nu ur10re-c ace-t -cop. "cea-t0 conclu/ie are la ba/0 3i prevederile alin. 8>9 care -tipulea/0 c0 -ubiecte a raporturilor 6uridice civile -.nt per-oanele i/ice 3i 6uridice care practic0 activitatea de .ntreprin/0tor c.t 3i cele care nu practic0 acea-t0 activitate. "lin. 819 prevede c0 le2i-la5ia civil0 re2le1entea/0 raporturile patri1oniale dintre per-oanele i/ice 3i 6uridice. (rin raporturi patri1oniale trebuie de .n5ele- acel raport -ocial care datorit0 con5inutului 3i valorii econo1ice poate i evaluat pecuniar: adic0 .n bani. &rept e7e1plu poate -ervi raportul n0-cut din contractul de lea-in2. An alin. 819 -.nt enu1erate drept obiecte ale le2i-la5iei civile cele 1ai de- .nt.lnite raporturi patri1oniale. +e2i-la5ia civil0 re2le1entea/0 .n-0 3i alte raporturi patri1oniale. C4iar .n alin. 819 -e -tipulea/0 c0 con-tituie obiect de re2le1entare a le2i-la5iei civile 3i alte raporturi patri1oniale. 'pre e7e1plu raporturile privind 1o3tenirea -au privind 2e-tiunea de a aceri. (e l.n20 raporturile patri1oniale le2i-la5ia civil0 re2le1entea/0 3i raporturile 6uridice nepatri1oniale care 1ai -.nt nu1ite 3i per-onal nepatri1oniale. (rin raport 6uridic nepatri1onial trebuie -0 .n5ele2e1 acel raport -ocial care e-te lip-it de un con5inut econo1ic: deci acel raport al c0rui con5inut nu poate i evaluat pecuniar. &rept e7e1plu poate -ervi raportul care are .n con5inutul -0u dreptul de autor al unei opere literare. An alin. 819 -e -tabile3te c0 le2i-la5ia civil0 re2le1entea/0 acele raporturi per-onale nepatri1oniale care -.nt le2ate cu cele patri1oniale. An acela3i ti1p .n alin. 8;9 -e prevede c0 raporturile privind reali/area 3i ap0rarea drepturilor 3i libert05ilor unda1entale ale o1ului: a altor valori nepatri1oniale 8deci inclu-iv 3i cele care nu -.nt le2ate de raporturile patri1oniale: cu1 ar i -pre e7e1plu dreptul la nu1e: reputa5ie: etc.9 -.nt re2le1entate de codul civil 3i de alte le2i. "pari5ia ace-tor dou0 re2le1ent0ri -eparate -e datorea/0 controver-ei care e7i-t0 .n literatura de -pecialitate: precu1 c0 dreptul civil nu re2le1entea/0 rela5iile per-onal nepatri1oniale care nu -.nt le2ate de cele patri1oniale ci doar le ap0r0. 'pre deo-ebirea de Codul civil din 1@6> care prevedea c0 raporturile a1iliale: locative: raporturile de 1unc0: de e7ploatare a re-ur-elor naturale -.nt re2le1entate de nor1ele ra1urilor de drept re-pective .n alin. 829 e-te -tipulat c0 codul civil 3i alte le2i re2le1entea/0 ace-te raporturi 6uridice. &eci le2i-la5ia civil0 -e va aplica ace-tor raporturi direct 3i nu .n -ub-idiar. &e-i2ur c0 .n ca/ul .n care .n Codul a1iliei: Codul 1uncii -au .n alte acte nor1ative de-tinate re2le1ent0rii ace-tor raporturi 6uridice vor i -tabilite re2uli -peciale .n raport cu nor1ele din Codul civil -e vor aplica actele nor1ative -peciale .n con or1itate cu ada2iul specialul derog de la general. +ip-e3te din Codul civil 3i o nor10 -i1ilar0 celei din art. 2 al Codului civil din 1@6>: care ar prevedea c0 le2i-la5ia civil0 nu -e aplic0 raporturilor 6uridice care -e ba/ea/0 pe -ubordonarea unei p0r5i a50 de cealalt0: precu1 3i raporturilor i-cale 3i bu2etare. C4iar 3i .n lip-a unei a-e1enea nor1e le2i-la5ia civil0 nu -e va aplica ace-tor raporturi 6uridice deoarece le2i-la5ia civil0 re2le1entea/0 doar raporturile 6uridice civile patri1oniale 3i nepatri1oniale dintre per-oanele i/ice 3i 6uridice a late pe po/i5ii de e2alitate 6uridic0. (e c.nd .n ca/ul ace-tor raporturi 6uridice precu1 3i .n ca/ul altor raporturi 6uridice 8-pre e7e1plu raporturile privind e7ecutarea -ilit0 a 4ot0r.rilor 6udec0tore3ti9 cel pu5in una dintre p0r5i ac5ionea/0 .n e7ercitarea atribu5iilor -ale 3i poate -0 dea indica5ii celeilalte p0r5i care e-te obli2at0 -0 le e7ecute datorit0 aptului c0 le2i-la5ia o pla-ea/0 .n po/i5ie de -ubordonare a50 de cealalt0 parte. An con or1itate cu prevederile alin. 8>9 .n calitate de participan5i a raporturilor 6uridice civile pot ap0rea per-oanele i/ice 3i per-oanele 6uridice. (rin per-oan0 i/ic0 trebuie -0 .n5ele2e1 o1ul privit ca titular de drepturi -ubiective 3i obli2a5ii civile. (rin per-oan0 6uridic0 8care 1ai e-te nu1it0 per-oan0 1oral09 trebuie -0 .n5ele2e1 acea entitate care .ndeplinind condi5iile -tabilite de le2e e-te recuno-cut0 ca titular0 de drepturi -ubiective 3i obli2a5ii civile. &e3i e-te .nt.lnit0 recvent opinia c0 per-oana i/ic0 e-te -ubiect individual de drept iar per-oana 6uridic0 e-te -ubiect colectiv de drept civil totu3i 3i .n ca/ul per-oanei 6uridice nu e-te obli2atoriu -0 e7i-te un colectiv. An alin. 8>9 nu e-te -tipulat0 nici o condi5ie pentru recunoa3terea per-oanei i/ice -au a per-oanei 6uridice .n calitate de -ubiect a raporturilor 6uridice civile. &eci vor putea i -ubiecte a raporturilor 6uridice civile toate per-oanele i/ice 3i 6uridice indi erent de na5ionalitate 8ve/i co1entariul la art. 1E!! 3i 1E@!9: -copul ur10rit -au alte criterii. #otu3i .n ca/urile e7pre- prev0/ute de le2e vor e7i-t0 li1it0ri a particip0rii unor per-oane i/ice -au 6uridice la raporturile 6uridice civile. 'pre e7e1plu poate i tutore doar per-oane i/ic0 8ve/i co1entariul la art. ;!9 iar p0r5i a contractului de actorin2 pot i doar .ntreprin/0torii 8ve/i co1entariul la art. 12@0 3i ur10toarele9.

2.

;.

>.

E.

6.

7.

!.

Articolul %. Legislaia civil (1) Legislaia civil const n prezentul cod, n alte legi, n ordonane ale ,uvernului i n acte normative subordonate legii, care reglementeaz raporturile prevzute la art.# i care trebuie s !ie n concordan cu 'onstituia (epublicii )oldova. (#) Actele normative subordonate legii se aplic la reglementarea raporturilor civile doar n cazurile n care snt emise n temeiul legii i nu contravin ei. 1. 2. ;. 'copul ace-tei nor1e e-te de a de ini no5iunea de le2i-la5ie civil0 3i de a -tipula unele condi5ii privind adoptarea ace-teia. An con or1itate cu alin. 819 prin le2i-la5ie civil0 trebuie -0 .n5ele2e1 totalitatea actelor nor1ative care re2le1entea/0 raporturile 6uridice patri1oniale 3i nepatri1oniale dintre per-oane a late pe po/i5ie de e2alitate 6uridic0. An alin. 819 e-te -tipulat c0 le2i-la5ia civil0 trebuie -0 ie .n concordan50 cu Con-titu5ia. (rin acea-ta trebuie de .n5ele-< a9 actul nor1ativ trebuie -0 ie adoptat de c0tre or2anul co1petent. An con or1itate cu art. 60 alin. 819 al Con-titu5iei Republicii Moldova (arla1entul e-te unica autoritate le2i-lativ0 a -tatului. &eci oricare alt or2an are dreptul de a adopta acte nor1ative nu1ai .n ca/ul .n care ace-t drept e-te -tipulat prin le2e. C4iar 3i .n ca/urile -tabilite de le2e ace-te or2ane nu pot adopta nor1e pri1are de drept ci doar nor1e care au drept -cop a-i2urarea e7ecut0rii le2ilor. An ace-t -en- Curtea Con-titu5ional0 a adoptat 1ai 1ulte 4ot0r.ri. 'pre e7e1plu .n 4ot0r.rea Cur5ii Con-titu5ionale nr. >1 din 20 iulie 1@@@ pentru controlul con-titu5ionalit05ii unor prevederi din Fot0r.rea *uvernului nr. ;;! din 26 1ai 1@@E a o-t -tipulat B... Con or1 art. 102 alin. 829 din Con-titu5ie: *uvernul e1ite 4ot0r.ri 3i di-po/i5ii doar prin or2ani/area e7ecut0rii le2ilor: ele nu pot con5ine nor1e 6uridice pri1are. An ace-t -en- Curtea Con-titu5ional0 --a pronun5at de6a .n 4ot0r.rile nr. >0 din 22 dece1brie 1@@7 3i nr. 2@ din 2E 1ai 1@@@C ;. #ot .n te1eiul unei le2i -e adopt0 3i ordonan5ele *uvernului 8art. 106G2 al Con-titu5iei9. (rin ordonan5e .n-0 pot i adoptate 3i nor1e pri1are de drept= b9 actul nor1ativ trebuie -0 ie adoptat cu re-pectarea procedurilor -tabilite pentru cate2oria re-pectiv0 de acte nor1ative. "-t el le2ile trebuie -0 ie adoptate de (arla1ent 3i pro1ul2ate de (re3edinte 8art. @; al Con-titu5iei9. An ca/ul .n care (re3edintele re u/0 -0 pro1ul2e le2ea acea-ta nu poate -0 intre .n vi2oare nici c4iar printr-un act al (arla1entului 8ve/i Fot0r.rea Cur5ii Con-titu5ionale nr. 2; din @ iulie 1@@! > 9. (entru ordonan5ele *uvernului nu e-te nece-ar0 pro1ul2area dar .n ca/urile .n care e-te prev0/ut de le2ea de abilitare ace-tea -e -upun aprob0rii de c0tre (arla1ent 8art. 106G2 al Con-titu5iei9. "ctele nor1ative departa1entale ur1ea/0 -0 ie e7pu-e e7perti/ei 6uridice 3i .nre2i-tr0rii de -tat. An con or1itate cu p. 6 al Fot0r.rii *uvernului Republicii Moldova nr.110> din 2! noie1brie 1@@7 cu privire la 1odul de e ectuare a e7perti/ei 6uridice 3i .nre2i-tr0rii de -tat a actelor nor1ative departa1entale actele ne-upu-e e7perti/ei 6uridice 3i .nre2i-tr0rii de -tat B...nu au putere 6uridic0 3i nu pot -ervi drept te1ei le2iti1 pentru re2le1entarea rela5iilor de drept re-pective -au aplicarea -anc5iuniiCE= c9 actul nor1ativ trebuie -0 ie publicat .n Monitorul O icial al Republicii Moldova. Obli2ativitatea public0rii le2ii e-te -tipulat0 .n e7pre- .n art. 76 al Con-titu5iei Republicii Moldova care prevede c0 B+e2ea -e public0 .n Monitorul O icial al Republicii Moldova 3i intr0 .n vi2oare la data public0rii -au la data prev0/ut0 .n te7tul eiC. An con or1itate cu Fot0r.rea Cur5ii Con-titu5ionale nr. ;2 din 2@ octo1brie 1@@! privind interpretarea art. 76 din Con-titu5ia Republicii Moldova B%ntrarea .n vi2oare a le2iiC Bdata intr0rii .n vi2oare a le2ii: prev0/ut0 .n te7tul ei: nu poate precede data public0rii ace-teiaC 6. An ca/ul .n care le2ea nu e-te publicat0 acea-ta nu produce e ecte 6uridice deoarece art. 76 al Con-titu5iei prevede BNepublicarea le2ii atra2e ine7i-ten5a ace-teiaC. Modul de intrarea .n vi2oare a le2ii -e re er0 Bat.t la le2e .n .ntre2i1e c.t 3i 3a p0r5ile ei co1ponente 8ve/i Fot0r.rea Cur5ii Con-titu5ionale nr. ;2 din 2@ octo1brie 1@@!9. Re2ulile cu privire la obli2ativitatea public0rii 3i cu privire la e ectele nepulic0rii -tabilite de art. 76 al Con-titu5iei -e aplic0 tuturor actelor nor1ative. (rin 4ot0r.rea nr. ;1 din 11 iunie 1@@@ pentru controlul con-titu5ionalit05ii 4ot0r.rilor *uvernului nr. 7>0 din ;0 dece1brie 1@@6 3i nr. 11> din 2 ebruarie 1@@@7 Curtea Con-titu5ional0 --a pronun5at c0 B...di-po/i5iile con-titu5ionale privind intrarea .n vi2oare a le2ilor au inciden50 3i a-upra 1odului de publicare 3i intrare .n vi2oare a 4ot0r.rilor 3i di-po/i5iilor *uvernului 3i a altor acte nor1ative de voca5ie 2eneral0C. An re/ultatul ace-tei interpret0ri Curtea Con-titu5ional0 a declarat necon-titu5ionale prevederile art. ;0 al le2ii cu privire icial al Republicii Moldova nr. !0-!2 din 2@ iul. 1@@@: "rt. E2 icial al Republicii Moldova nr. 70 din 2E iul. 1@@!: "rt. ;; icial al Republicii Moldova nr. 6-7 din 2@ ian. 1@@!: "rt. 10 icial al Republicii Moldova nr. 100-102 din 12 nov. 1@@!: "rt. >2 icial al Republicii Moldova nr. 6E-66 din 2> iun. 1@@@: "rt. >2

; >

Monitorul O Monitorul O E Monitorul O 6 Monitorul O 7 Monitorul O

>

>.

E.

6.

7.

la *uvern 8.n redac5ia le2ii nr. !;-X%V din ! iulie 1@@!: care prevedea po-ibilitatea intr0rii .n vi2oare a Fot0r.rilor de *uvern anterior public0rii 8ve/i Fot0r.rea Cur5ii Con-titu5ionale nr. > din > ebruarie 1@@@!9= d9 -0 nu con5in0 di-po/i5ii care -0 contravin0 prevederilor Con-titu5ionale. Codul civil nu con5ine o nor10 -pecial0 cu privire la or5a 6uridic0 a ace-tuia. Re/ult0 c0 le2iuitorul nu a acceptat conceptul privind or5a 6uridic0 -uperioar0 a codului civil .n raport cu alte le2i. &eci .n ca/ de apari5ia a contradic5iilor dintre codul civil 3i alte le2i adoptate de (arla1ent contradic5iile vor i -olu5ionate .n con or1itate cu principiile< a9 le2ea 1ai nou0 abro20 le2ea 1ai vec4e= -au b9 -pecialul dero20 de la 2eneral. An con or1itate cu art. 72 al Con-titu5iei Republicii Moldova (arla1entul adopt0 le2i con-titu5ionale: le2i or2anice 3i le2i ordinare. (rin 4ot05rirea nr. @ din 1! ebruarie 1@@@ pentru controlul con-titu5ionalit05ii unor prevederi din +e2ea nr.E>!-X%%% din 21 iulie 1@@E HCu privire la Ianca Na5ional0 a MoldoveiH @ Curtea con-titu5ional0 --a pronun5at c0 Ble2ile or2anice con-tituie o cate2orie in erioar0 le2ilor con-titu5ionale 3i o cate2orie -uperioar0 a50 de cele ordinareC. "-upra aptului c0 le2ile or2anice au o or50 6uridic0 -uperioar0 a50 de le2ile ordinare Curtea con-titu5ional0 --a pronun5at 3i .n 4ot0r.rea nr. E6 din 26 octo1brie 1@@@ pentru controlul con-titu5ionalit05ii art. 67 din +e2ea nr. !>7-X%%% din 2> 1ai 1@@6 B(rivind -i-te1ul bu2etar 3i proce-ul bu2etarC 10. &e3i nici Con-titu5ia Republicii Moldova nu prevede e7pre- ace-t apt: nici le2i-la5ia 50rilor din care a o-t preluat conceptul cu privire la divi/area le2ilor .n le2i or2anic 3i le2i ordinare: nici nu e7i-t0 vre-o lucrare doctrinar0 care -0 .1br05i3e-e ace-t concept 3i nici Curtea Con-titu5ional0 nu a adu- nici un ar2u1ent .n -u-5inerea ace-tei po/i5ii interpretarea Cur5ii Con-titu5ionale e-te obli2atorie .n con or1itate cu art. 1;> 3i 1>0 ale Con-titu5iei. Reie3ind din acea-ta pentru a -tabili locul Codului civil .n ierar4ia actelor nor1ative 3i a deter1ina or5a 6uridic0 a nor1ele inclu-e .n Codul civil trebuie de anali/at dac0 Codul civil e-te o le2e or2anic0 -au ordinar0. "cea-t0 nece-itate va e7i-ta at.t0 ti1p c.t nu va i 1odi icat0 Con-titu5ia -au p.n0 c.nd Curtea Con-titu5ional0 nu va da o alt0 interpretare art. 72 al Con-titu5iei Republicii Moldova. An con or1itate cu art. 72 lit. i9 al Con-titu5iei Republicii Moldova dintre nor1ele inclu-e .n codul civil doar nor1ele cu privire re2i1ul 2eneral al propriet05ii 3i a 1o3tenirii trebuiau -0 ie adoptate printr-o le2e or2anic0. Reie3ind din acea-ta 3i din aptul c0 la adoptarea Codului Civil (arla1entul nu a -tipulat e7pre- dac0 Codul Civil e-te o le2e or2anic0 -au o le2e ordinar0 re/ult0 c0 doar nor1ele cu privire la re2i1ul 2eneral al propriet05ii 3i a 1o3tenirii -.nt nor1e or2anice. Voin5a le2iuitorului de a adopta Codul civil .n .ntre2i1e drept le2e or2anic0 ar putea i dedu-0 totu3i din +e2ea nr. 112E-XV pentru punerea .n aplicare a Codului Civil al Republicii Moldova11 .n care a o-t -tipulat e7pre- c0 acea-ta e-te o le2e or2anic0. Or atribuirea calit05ii de le2e or2anic0 ace-tei le2i poate i 6u-ti icat0 doar .n condi5iile .n care le2iuitorul a pornit de la pre/u15ia c0 Codul civil e-te o le2e or2anic0 -au a ur10rit -0 atribuie Codului civil calitatea de le2e or2anic0 prin le2ea de punere .n vi2oare. "ctele nor1ative pot avea un caracter co1ple7: adic0 pot include at.t nor1e care re2le1entea/0 raporturi civile c.t 3i nor1e care re2le1entea/0 alte raporturi 6uridice. C4iar 3i .n codul civil e7i-t0 nor1e care nu re2le1entea/0 raporturi 6uridice civile: -pre e7e1plu nor1ele cu privire la re2i-trul bunurilor i1obile 8ve/i co1entariul la art. >@6 3i ur10toarele9. +a cate2oria le2i-la5ie civil0 vo1 atribui nu actul nor1ativ inte2ral ci doar acele nor1e care re2le1entea/0 raporturilor 6uridice civile: adic0 raporturile patri1oniale 3i nepatri1oniale dintre per-oanele a late pe po/i5iei de e2alitate 6uridic0. An con or1itate cu alin. 829 pentru a re2le1enta raporturile 6uridice civile actele nor1ative -ubordonate le2ii trebuie< a9 -0 ie e1i-e .n te1eiul le2ii. "dic0 po-ibilitatea adopt0rii unei a-e1enea act nor1ativ trebuie -0 re/ulte din le2e. (rin le2e .n ace-t ca/ -e are .n vedere actul nor1ativ adoptat de (arla1ent. #rebuie de avut .n vedere c0 no5iunea de le2e poate i olo-it0 3i cu un -en- 1ai lar2. An ace-te ca/uri prin le2e vo1 .n5ele2e orice nor10 de conduit0 re-pectarea c0reia e-te a-i2urat0 prin or5a coercitiv0 a -tatului= b9 -0 nu con5in0 di-po/i5ii contrare le2ii .n te1eiul c0reia a o-t e1i-0 -au contrar0 prevederilor altor le2i= c9 -0 nu con5in0 di-po/i5ii contrare di-po/i5iilor unui act nor1ativ -ubordonat le2ii cu o or50 6uridic0 -uperioar0. (entru deter1inarea ierar4iei actelor nor1ative nu e-te relevant aptul dac0 or2anele care au adoptat actele nor1ative -.nt -ubordonate ierar4ic -au nu. 'pre e7e1plu actele adoptate de or2anele centrale au o or50 6uridic0 -uperioar0 a50 de actele nor1ative adoptate de or2anele locale de3i autorit05ile publice locale nu -.nt -ubordonate ierar4ic or2anelor centrale.

Articolul *. -zana

! @

Monitorul O icial al Republicii Moldova nr. 22-2; din > 1art. 1@@@: "rt. 12 Monitorul O icial al Republicii Moldova nr. 22-2; din > 1art. 1@@@: "rt. 1E 10 Monitorul O icial al Republicii Moldova nr. 120-122 din > nov. 1@@@: "rt. 6E 11 Monitorul O icial al Republicii Moldova nr. !2-!6 din 22 iun. 2002: "rt. 66;

(1) -zana reprezint o norm de conduit care, dei necons!init de legislaie, este general recunoscut i aplicat pe parcursul unei perioade ndelungate ntr.un anumit domeniu al raporturilor civile. (#) -zana se aplic numai dac nu contravine legii, ordinii publice i bunelor moravuri. 1. 'copul ace-tui articol e-te de a de ini no5iunea de u/an5e 3i de a -tabili condi5iile .n care ace-tea au caracter obli2atoriu 3i ur1ea/0 -0 ie olo-it0 pentru re2le1entarea raporturilor 6uridice civile. (rin acea-t0 nor10 le2iuitorul a -tipulat .n 1od e7pre- c0 u/an5ele -.nt i/voare de drept 3i a-t el a -olu5ionat controver-ele doctrinare privind calitatea de i/vor de drept a u/an5elor. An con or1itate cu prevederile alin. 819 u/an5ele -.nt ni3te nor1e de conduit0 care: de3i necon- in5ite de le2i-la5ie: --au -tabilit pe teritoriul .ntre2ii 50ri -au .n anu1ite p0r5i ale ace-teia: -au .ntre anu1ite per-oane i/ice 3i 6uridice care practic0 anu1ite activit05i pro e-ionale -au co1erciale 3i au o-t re-pectate o perioad0 .ndelun2at0 iind con-iderate obli2atorie. Nu e-te relevant dac0 cei care re-pect0 re2ulile le nu1e-c u/an5e -au nu. ,/an5ele -.nt ni3te nor1e de conduit0 care nu au o-t -tabilite de le2iuitor. "pari5ia u/an5elor -e datorea/0 aptului c0 anu1ite re2uli de conduit0 au o-t re-pectate o perioad0 de ti1p .ndelun2a 3i cei care le-au re-pectat le-au con-iderat obli2atorii. O nor10 de conduit0 e-te con-iderat0 2eneral recuno-cut0 .n ca/ul .n care toate per-oanele de pe un anu1ite teritoriu -au care practic0 o anu1it0 pro e-ie -au activitate co1ercial0 cuno-c -au ar i trebuit -0 cunoa-c0 acea-t0 re2ul0 3i o accept0 .n calitate de re2ul0 obli2atorie -au ar i acceptat-o dac0 ar i cuno-cut-o. O nor10 de conduit0 -e con-ider0 c0 a o-t aplicat0 .n ca/urile .n care .n localitatea: .ntre per-oanele -au .n activitatea .n care --a -tabilit acea-t0 nor10 de conduit0: p0r5ile raporturilor 6uridice civile au ac5ionat .n con or1itate cu acea-t0 nor10. Nu e-te nece-ar -0 -e ac0 re erin50 e7pre-0 la aptul c0 a o-t re-pectat0 anu1e acea-t0 nor10 3i nici o re erire e7pre-0 la aptul c0 nor1a a o-t re-pectat0 datorit0 caracterului ei obli2atoriu. O cerin50 obli2atorie pentru ca o nor10 -0 devin0 u/an50 e-te aplicarea uni or10 adic0 -0 ie interpretat0 3i aplicat0 .n acela3i -en- .n locul -au de c0tre per-oanele .ntre care --a -tabilit. O nor10 de conduit0 -e con-ider0 c0 a o-t aplicat0 un ti1p .ndelun2at dac0 a o-t aplicat0 -u icient de 1ult ti1p pentru re2le1entarea 1ai 1ultor raporturi 6uridice civile a-t el .nc.t -0 pute1 con-tata c0 acea-t0 nor10 a .nceput -0 ie con-iderat0 obli2atorie. &eter1inarea e7act0 a perioadei de ti1p -au a nu10rului de raporturi 6uridice .n care --a aplicat nor1a de conduit0 nu e-te po-ibil. "ce-tea ur1ea/0 -0 ie deter1inate .n iecare ca/ aparte 5.n.ndu--e cont de aptul c0 durata de ti1p nece-ar0 pentru ca o nor10 de conduit0 -0 ie recuno-cut0 drept u/an50 e-te cu at.t 1ai 1are cu c.t -.nt 1ai pu5ine raporturile 6uridice a-upra c0rora -e aplic0. +e2iuitorul nu a -tabilit printre condi5iile de aplicare a u/an5elor aptul ca p0r5ile raportului 6uridic -0 ac0 re erin50 la acea-ta. Re/ult0 c0 o u/an50 va vi obli2atorie pentru p0r5ile unui raport 6uridic 3i .n ca/ul .n care va lip-i o re erin50 e7pre-0 -au i1plicit0 privind acceptarea u/an5elor .n 2eneral -au a unor u/an5e .n particular. #otu3i trebuie de avut .n vedere aptul c0 aplicarea u/an5elor -e .nte1eia/0 pe pre/u15ia c0 p0r5ile unui raport 6uridic au acceptat ca u/an5ele -0 2uverne/e raporturile civile dintre ele. An ca/ul .n care p0r5ile vor .nl0tura acea-t0 pre/u15ie e7clu/.nd .n 1od e7pre- aplicarea unei anu1ite u/an5e -au aplicarea u/an5elor .n 2eneral ace-tea nu vor 1ai 2uverna raporturile 6uridice dintre p0r5ile care au e7clu- aplicarea u/an5elor. (0r5ile pot e7clude aplicare u/an5elor pentru re2le1entarea unuia: a c.torva -au a tuturor raporturilor 6uridice dintre ace-tea. &ac0 .n-0 le2i-la5ia civil0 prevede pentru anu1ite ca/uri c0 raporturile 6uridice dintre p0r5i vor vi 2uvernate de u/an5e 8ve/i -pre e7e1plu art. ;!@ 3i 7;> ale Codului civil9 p0r5ile nu vor putea e7clude aplicarea u/an5elor .n 2eneral ci doar aplicarea anu1itor u/an5e: indic.nd .n 1od e7pre- .n iecare ca/ aparte care u/an5e 3i pentru care raporturi 6uridice civile nu -e vor aplica. An con or1itate cu prevederile alin. 829 u/an5ele vor 2uverna raporturile 6uridice nu1ai .n ca/ul .n care ace-tea nu vor i contrare< a9 le2ii. No5iunea de le2e .n ace-t ca/ e-te olo-it0 .n -en- lar2: adic0 include .n -ine toate actele nor1ative. ,/an5a nu -e va aplica doar .n ca/ul .n care le2ea nu contravine con-titu5iei 3i dac0 actele nor1ative -ubordonate le2ii vor i adoptate .n te1eiul le2ii -au nu vor contravine ace-teia 8ve/i co1entariul la art. ;9. An doctrin0 -e 1en5ionea/0 c0 u/an5ele nu -e vor aplica doar .n ca/urile .n care contravin unei le2i i1perative. An ca/ul .n care u/an5ele contravin unei le2i di-po/itive ace-tea vor putea i aplicate deoarece p0r5ile raportului 6uridic civil pot dero2a de la nor1ele di-po/itive= b9 -au ordinii publice. (rin ordinea public0 trebuie de .n5ele- principiul .n con or1itate cu care ni1eni nu e-te .ndrept05it -0 aib0 un co1porta1ent d0un0tor intere-elor -ociet05ii -au bun0-t0rii publice: c4iar dac0 co1porta1entul nu e-te contrar unui te7t de le2e -au i1oral= c9 -au bunelor 1oravuri. (rin bunele 1oravuri trebuie de .n5ele- totalitate re2ulilor de convie5uire -ocial0 re-pectarea c0rora e-te con-iderat0 obli2atorie de c0tre 1a6oritate 1e1brilor -ociet05ii.

2.

;. >.

E.

6.

7.

!.

@.

Articolul /. Analogia legii i analogia dreptului (1) 0n cazul nereglementrii prin lege ori prin acord al prilor i lipsei de uzane, raporturilor prevzute la art.# li se aplic, dac aceasta nu contravine esenei lor, norma legislaiei civile care reglementeaz raporturi similare (analogia legii). (#) &ac aplicarea analogiei legii este imposibil, drepturile i obligaiile prilor se determin n !uncie de principiile generale i de sensul legislaiei civile (analogia dreptului). (%) 1u se admite aplicarea prin analogie a normelor care limiteaz drepturile civile sau care stabilesc rspundere civil. (*) 2nstana de "udecat nu este n drept s re!uze n!ptuirea "ustiiei n cauzele civile pe motivul c norma "uridic lipsete sau c este neclar. 1. 'copul ace-tui articol e-te de a -tabili o cale de -olu5ionare a unor ca/uri concrete dac0 e7i-t0 pentru -olu5ionarea c0reia nu e7i-t0 un te-t de le2e: adic0 n ca/urile .n care e7i-t0 lacune .n le2i-la5ie. "ici -e propune -olu5ionarea ca/ului cu a6utorul analo2iei: adic0 prin recur2erea la nor1e 8analo2ia le2ii9 3i principii 8analo2ia dreptului9 de drept civil care vi/ea/0 -itua5ii -i1ilare celei care trebuie re/olvat0. (entru olo-irea analo2iei e-te nece-ar -0 -e .ndeplinea-c0 cu1ulativ trei condi5ii< a9 lip-a unei le2i. No5iunea de le2e e-te olo-it0 .n -en- lar2: prin acea-ta -ub.n5ele2.ndu--e lip-a oric0rui act nor1ativ care -0 re2le1ente/e ca/ul= b9 lip-a unui acord dintre p0r5i prin care -0 ie re2le1entat ca/ul= c9 lip-a unei u/an5e. 'e con-ider0 c0 ace-te condi5ii pentru aplicarea analo2iei -e .1pline-c 3i .n ca/ul .n care le2ea: acordul dintre p0r5i -au u/an5a nu produc e ecte 6uridice. 'pre e7e1plu .n ca/ul .n care le2ea e-te necon-titu5ional0: acordul dintre p0r5i e-te nul -au u/an5a nu poate i aplicat0 .n te1eiul art. > alin. 829. "nalo2ia le2ii con-t0 .n aplicarea la un raport -ocial a unei nor1e 6uridice care re2le1entea/0 un ca/ a-e10n0tor. Nu e-te un ca/ de analo2ie a le2ii aplicarea unui te7t de le2e .n care -e prevede e7pre- c0 di-po/i5iile ei -e aplic0 prin a-e10nare: adic0 .n ca/ul nor1elor de tri1itere 8ve/i -pre e7e1plu art. 12!!9. (entru aplicarea analo2iei le2ii pe lin20 condi5iile e7pu-e la punctul 1 e-te nece-ar< a9 ca raportul 6uridic -0 ie a-e10n0tor raportului 6uridic re2le1entat de nor1a care ur1ea/0 -0 ie aplicat0 prin analo2ie= b9 ca nor1a care ur1ea/0 -0 ie aplicat0 prin analo2ie -0 ie cu caracter 2eneral. Nu -e ad1ite aplicarea prin analo2ie a nor1elor care -tabile-c re2uli -peciale. An con or1itate cu alin. 8;9 nu pot i aplicate prin analo2ie nici nor1ele care li1itea/0 drepturile civile 3i nici nor1ele prin care e-te prev0/ut0 r0-punderea civil0. Nor1ele care li1itea/0 drepturile civile nu pot i aplicate prin analo2ie deoarece .n con or1itate cu art. 1 alin. 829 drepturile civile pot i li1itate doar .n ca/urile prev0/ute de Con-titu5ie 3i doar prin le2e or2anic0. Nor1ele care -tabile-c r0-punderea civil0 nu pot i aplicate prin analo2ie deoarece toate ace-te nor1e -.nt nor1e -peciale deoarece -tabile-c ca/uri -peciale de r0-pundere civil0 .n raport cu re2ulile 2enerale cu privire la r0-punderea contractual0 8ve/i co1entariul la art. 6029 3i r0-punderea delictual0 8ve/i co1entariul la art. 1;@!9. An con or1itate cu alin. 8;9 .n ca/ul .n care nu e-te po-ibil de -olu5ionat un ca/ concret prin aplicarea unei nor1e care re2le1entea/0 un ca/ -i1ilar -e va aplica analo2ia dreptului. 'e con-ider0 c0 nu e-te po-ibil0 aplicarea unei nor1e analo2ice .n ca/ul .n care nor1a lip-e3te cu de-0v.r3ire precu1 3i .n ca/ul .n care o nor10 -i1ilar0 e7i-t0 dar ace-ta nu poate i aplicat0 din anu1ite 1otive. 'pre e7e1plu e-te o re2ul0 -pecial0 3i nu una 2eneral0. "nalo2ia dreptului pre-upune re/olvarea unui ca/ concret: care nu e-te re2le1entat printr-o nor10 6uridic0 e7pre-0: nici c4iar a-e10n0toare ca/ului: pe ba/a principiilor 2enerale ale dreptului civil -au .n ba/a principiilor 2enerale ale dreptului. (o-ibilitatea olo-irii analo2iei le2ii 3i analo2iei dreptului re/ult0 3i din alin. 8>9 prin care e-te inter/i6udec0torului -0 re u/e .n 0ptuirea 6u-ti5iei pe 1otiv c0 le2ea lip-e3te -au e-te neclar0. &eci 6udec0torul nu e-te .n drept -0 re-pin20 preten5iile recla1antului doar pentru 1otivul c0 nu e7i-t0 o le2e care -0 re2le1ente/e ca/ul concret: -au c0 le2ea nu e-te clar0: -au c0 le2ea e-te pa-ibil0 de 1ai 1ulte interpret0ri. An ca/ contrar ace-ta poate i ur10rit pentru dene2are de 6u-ti5ie.

2.

;.

>.

E.

Articolul 3. Aciunea n timp a legii civile (1) Legea civil nu are caracter retroactiv. 4a nu modi!ic i nici nu suprim condiiile de constituire a unei situaii "uridice constituite anterior, nici condiiile de stingere a unei situaii "uridice stinse anterior. &e asemenea, legea nou nu modi!ic i nu des!iineaz e!ectele de"a produse ale unei situaii "uridice stinse sau n curs de realizare. (#) Legea nou este aplicabil situaiilor "uridice n curs de realizare la data intrrii sale n vigoare.

(%) &e la data intrrii n vigoare a legii noi, e!ectele legii vec5i nceteaz, cu e cepia cazurilor n care legea nou prevede alt!el. (*) 0n cazul situaiilor "uridice contractuale n curs de realizare la data intrrii n vigoare a legii noi, legea vec5e va continua s guverneze natura i ntinderea drepturilor i obligaiilor prilor, precum i orice alte e!ecte contractuale, dac legea nou nu prevede alt!el. (/) 0n situaiile prevzute la alin.(*), dispoziiile legii noi se aplic modalitilor de e ercitare a drepturilor sau de e ecutare a obligaiilor, precum i de nstrinare, preluare, trans!ormare sau de stingere a acestora. &e asemenea, dac legea nou nu prevede alt!el, clauzele unui act "uridic nc5eiat anterior intrrii n vigoare a legii noi contrare dispoziiilor ei imperative snt, de la aceast dat, lipsite de orice e!ect "uridic. 1. 'copul ace-tuia articol e-te de a -tabili unele re2uli cu privire la ac5iunea le2ii civile .n ti1p: adic0 cu privire la 1o1entul de c.nd .ncepe ac5iunea le2ii 8intrarea .n vi2oare9 3i cu privire la 1o1entul c.nd .ncetea/0 ac5iunea le2ii 8ie3irea din vi2oare9. An ace-t articol .n-0 ne -e -tabile-c toate re2ulile cu privire la ac5iunea le2ii civile ci doar cele care 5ine de -ucce-iunea le2ilor civile .n ti1p. "lin. 819 con-acr0 principiul neretroactivit05ii le2ii civile. (rin neretroactivitatea le2ii civile trebuie de .n5ele- re2ula 6uridic0 con or1 c0reia o le2e civil0 -e aplic0 nu1ai -itua5iilor 6uridice ap0rute dup0 intrarea ei .n vi2oare -au alt el -pu- trecutul -cap0 aplic0rii le2ii civile noi 3i e-te -upu- le2ii vec4i. "cea-t0 re2ul0 e-te e7pri1at0 prin ada2iul tempus regit actum. (rincipiul neretroactivit05ii -tabilit .n codul civil nu e-te opo/abil le2iuitorului. &eci (arla1entul .n orice ca/ poate atribui unei le2i caracter retroactiv 3i in-tan5ele 6udec0tore3ti -au alte or2ane care aplic0 nor1ele civile nu vor putea re u/a aplicarea le2ii pe 1otiv c0 acea-ta contravine Codului civil. (rincipiul neretroactivit05ii ar putea i opo/abil le2iuitorului nu1ai .n ca/ul .n care ar i i7at .n Con-titu5ia Republicii Moldova. Redac5ia actual0 a art. 22 al Con-titu5iei nu de d0 .n-0 un r0-pun- clar la acea-t0 .ntrebare. Nu e7i-t0 actual1ente o claritate nici .n privin5a po/i5iei Cur5ii Con-titu5ionale deoarece e7i-t0 4ot0r.ri ale Cur5ii Con-titu5ionale prin care acea-ta -e pronun50 er1 .n avoarea neretroactivit05ii le2ii dar e7i-t0 3i 4ot0r.ri 81ai recente9 din care re/ult0 c0 nu pot avea caracter retroactiv nu1ai le2ile care -tabile-c r0-pundere penal0 3i ad1ini-trativ0. "-t el prin Fot0r.rea nr. ;2 din 2@ octo1brie privind interpretarea art.76 din Con-titu5ia Republicii Moldova H%ntrarea .n vi2oare a le2iiH 12 Curtea Con-titu5ional0 a declarat e7pre- c0 le2ile nu pot avea caracter retroactive. &up0 cu1 a 1en5ionat Curtea Con-titu5ional0 JCon-acrat e7pre.n art. 22 din Con-titu5ie: principiul neretroactivit05ii le2ii ur10re3te prote6area libert05ilor: contribuie la ad.ncirea -ecurit05ii 6uridice: a certitudinii .n raporturile interu1ane. (rincipala valoare a ordinii de drept con-t0 .n po-ibilitatea o erit0 iec0ruia de a-3i con or1a co1porta1entul re2ulilor dinainte -tabiliteC. "ceia3i po/i5ie a o-t e7pri1at0 de Curtea Con-titu5ional0 3i .n Fot0r.rile Cur5ii Con-titu5ionale nr. 2@ din 27 octo1brie 1@@7 1; 3i nr. 11 din 1E ebruarie 20011>. Recent -e pare c0 Curtea con-titu5ional0 3i-a -c4i1bat po/i5ia pentru c0 .n Fot0r.rea nr. 26 din 2; 1ai 2002 pentru controlul con-titu5ionalit05ii +e2ii nr. E!;-XV din 2E octo1brie 2001 HCu privire la punerea .n aplicare a art. 16 din +e2ea nr. E1>-X%%% din 6 iulie 1@@E H(rivind or2ani/area 6udec0torea-c0H1E a declarat c0 B&i-po/i5iile art. 22 din Con-titu5ie 8privind neretroactivitatea le2ii9 -e re/u10 la aceea c0 ni1eni nu va i conda1nat pentru ac5iuni -au o1i-iuni care: .n 1o1entul co1iterii: nu con-tituiau un act delictuo-. &e a-e1enea: nu -e va aplica nici o pedeap-0 1ai a-pr0 dec.t cea care era aplicabil0 .n 1o1entul co1iterii actului delictuo-C. Di de3i .n alineatul ur10tor Curtea Con-titu5ional0 a declarat B(rincipiul neretroactivit05ii le2ii are un caracter univer-al...C a ir1a5ia Cur5ii B$-te de ob-ervat: totodat0: c0 principiul neretroactivit05ii le2ii nu e-te un principiu cu caracter ab-olut. Or: art. 22 din Con-titu5ie prevede retroactivitatea nor1elor 6uridice penale 1ai avorabile. An a ar0 de acea-ta: teoria conte1poran0 a dreptului ad1ite ca e7cep5ii de la principiul neretroactivit05ii le2ii nor1ele 6uridice cu caracter i1perativ - le2ile interpretative: precu1 3i nor1ele 6uridice .n care legiuitorul a stabilit expres c ele se vor aplica retroactiv C. An conclu/ie: le2ile 8-tricto -en-o9 ar putea i aplicate cu caracter retroactiv .n ca/urile .n care ace-t lucru va i prev0/ut e7pre- de le2iuitor cu condi5ia c0 nor1a privind caracterul retroactiv al le2ii nu e-te necon-titu5ional0. &reptul de a -e pronun5a privind necon-titu5ionalitatea le2ii o are doar Curtea Con-titu5ional0 8art. 1;> al Con-titu5iei Republicii Moldova9. "lte acte nor1ative nu vor putea i aplicate retroactiv c4iar dac0 autorul a prev0/ut e7pre- caracterul retroactiv: deoarece ace-te acte nor1ative trebuie -0 nu contravin0 Codului civil: inclu-iv art. 6 8ve/i co1entariul la art. 29. icial al Republicii Moldova nr. 100-102 din 12 dec. 1@@!: "rt. >2 icial al Republicii Moldova nr. 76 din 20 nov. 1@@7: "rt. ;1 icial al Republicii Moldova nr. 11 din 1E ebr. 2001: "rt. 10 icial al Republicii Moldova nr. 71-7; din 6 iun. 2002: "rt. 16

2.

12 1;

Monitorul O Monitorul O 1> Monitorul O 1E Monitorul O

;.

(rin neretroactivitatea le2ii trebuie de .n5ele- aptul c0 ea nu 1odi ic0 -au nu -upri10 condi5iile de con-tituire a unei -itua5ii 6uridice con-tituite anterior 3i nici condi5iile -tin2ere a unei -itua5ii 6uridice -tin-e anterior. "-t el le2ea nou0 nu va putea 1odi ica condi5iile de .nc4eiere a unui contract .nc4eiat anterior -au condi5iile r0-punderii pentru o apt0 -0v.r3it0 anterior intr0rii le2ii .n vi2oare 3i nici condi5iile de -tin2ere a unei obli2a5ii -tin-e anterior intr0rii le2ii .n vi2oare. Nu va putea: 0r0 -0 aib0 caracter retroactiv: le2ea nou0 -0 1odi ice -au -0 de- iin5ea/0 e ectele de6a produ-e ale unei -itua5ii 6uridice -tin-e -au .n cur- de reali/are. "-t el art. !>6 care prevede c0 .n contractele de .n-tr0inarea a bunului cu condi5ia .ntre5inerii pe via50: .n ca/ul dece-ului dob.nditorului: drepturile 3i obli2a5iile lui trec la -ucce-ori lui: nu va 1odi ica e ectele produ-e de dece-ul dob.nditorului 8.ncetarea contractului 3i re-tituirea ca-ei tran-1i50torului ? art. >E2 al Codului civil vec4i9 .nainte de data intr0rii .n vi2oare a Codului civil. +a el re2ulile cu privire la obli2ativitatea punerii .n .nt.r/iere a debitorului 8art. 6179 nu -e vor aplica -itua5iilor 6uridice .n cur- de reali/are la 1o1entul intr0rii .n vi2oare a codului dac0 nee7ecutarea a avut loc .nainte de intrarea .n vi2oare a Codului civil. >. &in principiul neretroactivit05ii re/ult0 c0 aptele care nu au putut deter1ina con-tituirea -au -tin2erea unor -itua5ii 6uridice: potrivit le2ii .n vi2oare la 1o1entul reali/0rii ace-tora: nu vor putea produce ace-t e ect .n te1eiul le2ii ulterioare: adic0 le2ea ulterioar0 nu poate atribui unui apt trecut e ecte pe care ace-t apt nu le putea produce -ub i1periul le2ii care era .n vi2oare la 1o1entul reali/0rii aptului. "-t el contractul care nu a produ- e ecte 6uridice -au apta care nu a dat na3tere r0-punderii 6uridice civile la data la care a o-t .nc4eiat 8a avut loc9 .n con or1itate cu le2ea .n vi2oare la acea dat0. E. "lin. 829 con-acr0 un alt principiu al ac5iunii .n ti1p a le2ii civile ? principiul aplic0rii i1ediate a le2ii noi. An con or1itate cu ace-ta le2ea nou0 -e aplic0 -itua5iilor 6uridice .n cur- de reali/are la data intr0rii le2ii .n vi2oare. "-t el -itua5iile 6uridice .n cur- de con-tituire: 1odi icare -au -tin2ere la data intr0rii .n vi2oare a le2ii noi cad -ub i1periul le2ii noi. &ac0 .n-0 ele1entele care alc0tuie-c con-tituirea -au -tin2erea unei -itua5ii 6uridice au individualitate proprie 3i --au .n 0ptuit .nainte de intrarea .n vi2oare a le2ii noi atunci ace-te ele1ente r01.n 2uvernate de le2ea -ub i1periul c0reia -au produ-. "-t el predarea 3i recep5ionarea bunurilor .n contractul de v.n/are-cu1p0rare .nc4eiat anterior intr0rii le2ii noi .n vi2oare va i 2uvernat de le2ea nou0. &ac0 .n-0 bunul u-e-e livrat p.n0 la data intr0rii le2ii noi .n vi2oare acea-t0 opera5ie va r01.ne 2uvernat0 de le2ea vec4e: pe c.nd recep5ionarea bunurilor -e va ace .n con or1itate cu le2ea nou0. 6. $ ectele produ-e .n ti1p ale unei -itua5ii 6uridice vor i cele -tabilite de le2ea .n vi2oare la data c.nd -e reali/ea/0 iecare e ect .n parte. &ar e ectele produ-e de aceea3i -itua5ie 6uridic0 din 1o1entul intr0rii .n vi2oare a le2ii noi vor i re2le1entate de acea-ta .n ba/a principiului aplic0rii i1ediate a le2ii noi. "-t el e ectele unui contract de .nc4iriere -.nt deter1inate de le2ea .n vi2oare la data .nc4eierii contractului 3i le2ea nou0 nu poate 1odi ica drepturile 3i obli2a5iile p0r5ilor ace-tui contract 0r0 a avea un caracter retroactiv. &ac0 .n-0 nee7ecutarea obli2a5iilor va avea loc dup0 intrarea .n vi2oare a le2ii noi e ectele nee7ecut0rii: deci drepturile 3i obli2a5iile p0r5ilor: vor i 2uvernate de le2ea nou0. 7. An alineatul trei .n 1are parte -e repet0 di-po/i5iile alineatului doi privind aplicarea i1ediat0 a le2ii noi 3i .n acela3i ti1p -e -tabile3te o e7cep5ie de la ace-t principiu 3i anu1ite ultraactivitatea 8-upravie5uirea9 le2ii civile vec4i. "-t el .n ca/urile prev0/ute de le2ea nou0 le2ea civil0 vec4e poate continua -0 ie aplicat0 unor -itua5ii deter1inate: de3i a intrat .n vi2oare o le2e civil0 nou0. ,ltraactivitatea e-te 6u-ti icat0 de nece-itatea ca anu1ite -itua5ii 6uridice .n cur- de reali/are -0 r01.n0 2uvernate de le2ea -ub i1periul c0reia au .nceput re-pectiv -0 -e con-tituie: -0 -e 1odi ice -au -0 -e -tin20. An doctrin0 -e 1en5ionea/0 c0 e7i-t0 ca/uri de ultractivitate care nu -.nt e7pre- prev0/ute de le2ea nou0 dar care pot i dedu-e prin interpretare. 'pre e7e1plu -e citea/0 ca/ul de ultraactivitate a le2ilor 6uridice -upletive. !. An con or1itate cu prevederile alin. 8>9 natura 3i .ntinderea drepturilor 3i obli2a5iilor p0r5ilor unui contract e7i-tent la data intr0rii .n vi2oare a le2ii noi vor i 2uvernate .n continuare de le2ea -ub i1periul c0reia a o-t .nc4eiat contractul 3i deci au luat na3tere drepturile 3i obli2a5iile re-pective. Vor r01.ne 2uvernate de a-e1enea de le2ea vec4e orice alte e ecte produ-e de contract la data intr0rii .n vi2oare a le2ii noi. 'pre e7e1plu 1odul de e7ecutare a obli2a5iilor -tabilit de p0r5i. +e2ea vec4e va continua -0 2uverne/e natura 3i .ntinderea drepturilor 3i obli2a5iilor p0r5ilor 3i alte e ecte ale contractului doar .n condi5ia .n care acea-ta erau .n iin50 la data intr0rii .n vi2oare a le2ii noi. Cele care vor lua na3tere -ub i1periul le2ii noi vor i 2uvernate de ace-ta. @. An con or1itate cu prevederile alin. 8E9 1odalit05ilor de e7ercitare a drepturilor -au de e7ecutare a obli2a5iilor ap0rute -ub i1periul le2ii vec4i vor i 2uvernate de le2ea nou0 de la data intr0rii ace-teia .n vi2oare. "cea-t0 re2ul0 -e va aplica doar .n ca/ul .n care .n con or1itate cu alin. 8>9 nu ur1ea/0 -0 ie aplicate di-po/i5iile le2ii vec4i. 10. An con or1itate cu prevederile alin. 819 condi5iile de valabilitate ale actului 6uridic ur1ea/0 -0 ie 2uvernate de le2ea .n vi2oare la data .nc4eierii actului 6uridic. &eci .n ca/ul .n care le2ea ulterioar0 adau20 o condi5ie de valabilitate -au -upri10 o a-e1enea condi5ie actul 6uridic .nc4eiat -ub i1periul

le2ii noi nu devine nul -au re-pectiv nu devine valabil ulterior intr0rii .n vi2oare a le2ii noi. "cea-t0 re2ul0 nu e-te .n-0 valabil0 3i pentru clau/ele unui act 6uridic. An con or1itate cu alin. 8E9 clau/ele unui act 6uridic .nc4eiat -ub i1periul le2ii vec4i 3i care -.nt contrare di-po/i5iilor i1perative ale le2ii noi -.nt nule de la data intr0rii .n vi2oare a le2ii noi. +e2ea nou0 nu poate a ecta .n-0 valabilitatea clau/elor actului 6uridic dac0 -itua5ia 6uridic0 re2le1entat0 de ace-te clau/e de6a --a -tin-. Articolul 6. Legislaia civil i tratatele internaionale &ac prin tratatul internaional la care (epublica )oldova este parte snt stabilite alte dispoziii dect cele prevzute de legislaia civil, se vor aplica dispoziiile tratatului internaional. 1. 2. 'copul ace-tei nor1e e-te de a -tabili re2uli cu privire la corela5ia dintre le2i-la5ia civil0 3i tratatele interna5ionale la care Republica Moldova e-te parte. An con or1itate cu art. 7 .n ca/ul .n care vor e7i-ta contradic5ii .ntre tratatele interna5ionale la care e-te parte Republica Moldova 3i le2i-la5ia civil0 -e vor aplica di-po/i5iile tratatului interna5ional. "cea-t0 nor10 e-te .n concordan50 cu art. ! al Con-titu5iei Republicii Moldova care prevede c0 Republica Moldova -e obli20 -0 re-pecte tratatele interna5ionale. No5iunea de tratat interna5ional e-te de init0 .n art. 1 al +e2ii E@EG1@@@ privind tratatele interna5ionale ale Republicii Moldova16 care prevede c0 prin tratat interna5ional trebuie .n5ele- Borice acord .nc4eiat .n -cri- de c0tre Republica Moldova: de-tinat a produce e ecte 6uridice 3i 2uvernat de nor1ele dreptului interna5ional: per ectat ie .ntr-un in-tru1ent unic: ie .n dou0 -au 1ai 1ulte in-tru1ente cone7e: oricare ar i denu1irea -a particular0 8tratat: acord: conven5ie: act 2eneral: pact: 1e1orandu1: -c4i1b de note: protocol: declara5ie: -tatut: act inal: 1odu- vivendi: aran6a1ent etc.: toate av.nd valoare 6uridic0 e2al0C. An con or1itate cu art. ; al +e2ii E@EG1@@@ e7i-t0 trei cate2orii de tratate interna5ionale< a9 tratatele inter-tatale care -e .nc4eie .n nu1ele Republicii Moldova= b9 tratatele inter2uverna1entale: care -e .nc4eie .n nu1ele *uvernului Republicii Moldova= 3i c9 tratate interdeparta1entale: care -e .nc4eie .n nu1ele 1ini-terelor -au departa1entelor Republicii Moldova. %ndi erent de or2anul .n nu1ele c0ruia a o-t .nc4eiat tratatul interna5ional parte a ace-tuia e-te Republica Moldova 3i .n ca/urile .n care vor e7i-ta contradic5ii .ntre tratatele din oricare cate2orie 3i le2i-la5ia civil0 -e vor aplica di-po/i5iile tratatului interna5ional. #ratatele interna5ional devin obli2atorii pentru Republica Moldova .n re/ultatul e7pri10rii con-i1501.ntului de a i le2at printr-un tratat interna5ional. Con or1 art. > alin. 819 al +e2ii E@EG1@@@ con-i1501.ntul de a i le2at printr-un tratat interna5ional -e e7pri10 prin B...-e1nare: -c4i1bul in-tru1entelor care con-tituie un tratat interna5ional: rati icare: acceptare: aprobare -au aderare la ace-ta ori prin oricare alt 1i6loc convenit de con ir1are or1al0 a con-i1501.ntuluiC. #rebuie de avut .n vedere c0 .n con or1itate cu art. 16 alin. 819 al +e2ii E@EG1@@@ un tratat interna5ional -au o parte a ace-tuia -e poate aplica .n 1od provi/oriu c4iar .nainte de intrarea .n vi2oare ace-tuia. +a aplicarea tratatelor interna5ionale trebuie 5inut cont de aptul c0 ace-tea intr0 .n vi2oare pentru Republica Moldova .n con or1itate cu 1odul 3i ter1enele -tabilite de tratat -au cu acordul co1un al p0r5ilor 8art. 1! alin. 819 al +e2ii E@EG1@@@9. &eci .n ace-t ca/ nu -.nt aplicate re2ulile cu privire la intrarea .n vi2oare a le2ilor 3i .n -pecial re2ula cu privire la ine7i-ten5a le2ilor nepublicate .n 1od o icial. An con or1itate cu art. ;0 alin. 819 al +e2ii E@EG1@@@ tratatul interna5ional trebuie -0 ie publicat .n Monitorul O icial .n ter1en ce nu dep03e3te 1E /ile de la data intr0rii .n vi2oare. Nepublicarea tratatului interna5ional nu a ectea/0 .n-0 valabilitatea ace-tuia. An con or1itate cu art. 27 al Conven5iei cu privire la dreptul tratatelor: .nc4eiat0 la Viena la 2; 1ai 1@6@ 17 o parte a unui tratat interna5ional nu poate invoca di-po/i5ii ale dreptului intern pentru a 6u-ti ica re u/ul de a aplica un tratat interna5ional. An con or1itate cu art. ! alin 829 al Con-titu5iei Republicii Moldova prevede c0 Bintrarea .n vi2oare a unui tratat interna5ional con5in.nd di-po/i5ii contrare Con-titu5iei va trebui precedat0 de o revi/uire a ace-teiaC. "rt. 22 alin. 829 al +e2ii E@EG1@@@ prvede c0 tratatele interna5ionale la care Republica Moldova e-te parte: recuno-cute de Curtea Con-titu5ional0 ca inco1patibile cu Con-titu5ia Republicii Moldova: nu -.nt pu-e .n vi2oare 3i nu -.nt aplicabile. (rin deci/ia nr. E din 2> noie1brie 2002 privind -i-tarea proce-ului pentru controlul con-titu5ionalit05ii unor prevederi ale #ratatului .ntre Republica Moldova 3i ,craina cu privire la rontiera de -tat 3i a (rotocolului adi5ional la #ratat: -e1nate la Kiev la 1! au2u-t 1@@@1! curtea Con-titu5ional0 --a pronun5at c0 nici Con-titu5ia Republicii Moldova 3i nici

;.

>.

E.

6.

7.

16 17

Monitorul O icial al Republicii Moldova nr. 2>-26 din 02 ebr. 2000: "rt. 1;7 #ratate interna5ionale: vol. >: C4i3in0u: 1@@!: p. E;-!> 1! Monitorul O icial al Republicii Moldova nr. 1;7-1;! din 10 oct. 2002: "rt. 2E

10

!.

+e2ea E@EG1@@@ nu prev0d e ectele 6uridice ale unui tratat interna5ional intrat .n vi2oare 3i declarat necon-titu5ional. An ace-te condi5ii Curtea Con-titu5ional0 con-ider0 c0 .n ca/ul .n care nu a avut loc revi/uirea Con-titu5iei tratatul interna5ional intrat .n vi2oare devine e7ecutoriu. &in acea-t0 po/i5ie a Cur5ii Con-titu5ionale re/ult0 c0 .n ca/ul .n care vor e7i-ta contradic5ii .ntre un tratat interna5ional care a intrat .n vi2oare pentru Republica Moldova 3i Con-titu5ia Republicii Moldova -e vor aplica di-po/i5iile tratatului interna5ional. +a aplicarea tratatelor interna5ionale trebuie de 5inut cont de aptul c0 .n con or1itate cu art. 21 al +e2ii E@EG1@@@ interpretarea tratatului interna5ional trebuie e ectuat0 B....n con or1itate cu nor1ele 3i principiile dreptului interna5ional: a-t el .nc.t -0 -e evite eventualele contradic5ii dintre prevederile le2i-la5iei Republicii Moldova 3i di-po/i5iile tratatuluiC. $-te de 1en5ionat c0 interpretarea tratatului interna5ional trebuie -0 ie 0cut0 5in.nd cont de voin5a tuturor p0r5ilor la tratat. An ca/ul .n care .ntre p0r5ile tratatului e7i-t0 contradic5ii: po/i5ia p0r5ii 1oldovene3ti a50 de interpretarea tratatului interna5ional -e deter1in0 5in.nd cont de opinia 1ini-terelor 3i departa1entelor: de atribu5iile c0rora 5ine obiectul tratatului: precu1 3i opinia Mini-terului " acerilor $7terne al Republicii Moldova. Capitolul %% "("R%#%" &R$(#,R%+OR '% OI+%*"#%%+OR C%V%+$. $X$RC%#"R$" '% "("R"R$" &R$(#,R%+OR C%V%+$ Articolul 7. 8emeiurile apariiei drepturilor i obligaiilor civile

(1) &repturile i obligaiile civile apar n temeiul legii, precum i n baza actelor persoanelor !izice i "uridice care, dei nu snt prevzute de lege, dau natere la drepturi i obligaii civile, pornind de la principiile generale i de la sensul legislaiei civile. (#) &repturile i obligaiile civile apar9 a) din contracte i din alte acte "uridice: b) din acte emise de o autoritate public, prevzute de lege drept temei al apariiei drepturilor i obligaiilor civile: c) din 5otrre "udectoreasc n care snt stabilite drepturi i obligaii: d) n urma crerii i dobndirii de patrimoniu n temeiuri neinterzise de lege: e) n urma elaborrii de lucrri tiini!ice, crerii de opere literare, de art, n urma inveniilor i altor rezultate ale activitii intelectuale: !) n urma cauzrii de pre"udicii unei alte persoane: g) n urma mbogirii !r "ust cauz: 5) n urma altor !apte ale persoanelor !izice i "uridice i a unor evenimente de care legislaia leag apariia unor e!ecte "uridice n materie civil. 1. An articolul co1entat -e enu10r0 te1eiurilor de apari5ie a drepturilor 3i obli2a5iilor civile. (rintre ace-tea -unt 1en5ionate< le2ea: actele per-oanelor i/ice 3i 6uridice care nu -unt prev0/ute de le2e: dar nu contravin principiilor 2enerale 3i -en-ului le2i-la5iei civile. +e2ea e-te con-iderat0 te1eiul principal de apari5ie a drepturilor 3i obli2a5iilor. #er1enul de Ble2eC nu trebuie .n5ele- .n -en- .n2u-t: adic0 e7clu-iv actul e1i- de or2anul le2i-lativ: ci 3i celelalte acte nor1ative elaborate .n concordan50 cu le2ea. "rticolul co1entat ad1ite po-ibilitatea apari5iei drepturilor 3i obli2a5iilor civile .n ba/a actelor per-oanelor i/ice 3i 6uridice care: de3i nu -unt prev0/ute de le2e: dar nu contravin principiilor 2enerale 3i -en-ului le2i-la5iei civile. &in ace-te con-iderente enu1erarea te1eiurilor de apari5ie a drepturilor 3i obli2a5iilor nu e-te e74au-tiv0 3i e-te po-ibil0 apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor civile .n ba/a altor te1eiuri: dar cu re-pectarea condi5iilor cerute de le2e. "ctele 6uridice ac parte din cate2oria aptelor 6uridice. Laptele 6uridice -unt acele circu1-tan5e de apt care dau na3tere: 1odi ic0 -au -tin2 drepturi 3i obli2a5ii. An unele ca/uri ele apar datorit0 voin5ei per-oanei i/ice: iar altele contrar voin5ei ace-teia. "cea-t0 deo-ebire per1ite deli1itarea aptelor 6uridice .n ac5iuni 3i eveni1ente. Di unele 3i altele con-tituie te1ei pentru apari5ia: 1odi icarea 3i -tin2erea raporturilor 6uridice civile: doar cu condi5ia c0 nor1a de drept lea20 de ele anu1ite con-ecin5e 6uridice. "c5iunile: ca apte 6uridice: -e deli1itea/0 .n ac5iuni le2ale 3i ile2ale. "c5iunile ile2ale -unt ac5iunile care -e -0v.r3e-c contrara prevederilor le2ii -au altor acte nor1ative. An art. ! -e 1en5ionea/0 printre te1eiurile de apari5ie a drepturilor 3i obli2a5iilor a3a ac5iuni i le2ale precu1 cau/area de pre6udicii unei per-oane 3i .1bo205irea 0r0 6u-t0 cau/0.

11

(rintre ac5iunile ile2ale ca te1ei de apari5ie a drepturilor 3i obli2a5iilor -e atribuie 3i ab5inerea de la anu1ite ac5iuni ? inac5iunile. Antr-o -erie de nor1e ale pre/entului cod -e olo-e3te ter1enul -inoni1 de Be-c4ivareC. $-c4ivarea repre/int0 nee7ecutarea ac5iunilor .n ter1enele 3i ordinea -tabilit0 0r0 indicarea 1otivelor. "-t el: e-c4ivarea p0r5ii obli2ate de la .nre2i-trarea actului 6uridic d0 dreptul p0r5ii intere-ate -0 cear0 repararea pre6udiciului cau/at prin .ntMr/ierea .nre2i-tr0rii actului 6uridic 8art. 21E9. "celea3i con-ecin5e -urvin 3i .n ca/ul e-c4iv0rii de la autenti icarea notarial0 a actului 6uridic 8art. 21; alin. 29. Mani e-tarea de voin5a a per-oanei cu -copul de a da na3tere: 1odi ica -au -tin2e drepturi 3i obli2a5ii: poate i e7pri1at0 nu nu1ai prin ac5iuni active: ci 3i prin t0cerea ace-teia. "-t el: t0cerea -e con-ider0 e7pri1area voin5ei de a .nc4eia actul 6uridic doar .n ca/urile prev0/ute de le2e -au de acordul p0r5ilor 8art. 20! alin. >9. $veni1entele -unt acele circu1-tan5e care nu depind de voin5a o1ului 8na3terea 3i 1oartea per-oanei i/ice: cala1it05ile naturale: ac5iunile 1ilitare9. $veni1entele ca te1ei pentru apari5ia 3i -tin2erea drepturilor 3i obli2a5iilor -unt cuprin-e .ntr-o -erie de articole ale codului. 2. "lineatul co1entat con5ine enu1erarea te1eiurilor .n ba/a c0rora apar drepturile 3i obli2a5iile civile. a9 (rintre te1eiurile de apari5ia a drepturilor 3i obli2a5iilor civile .n pri1ul r.nd -unt 1en5ionate contractele. Contractele: .n condi5iile econo1iei de pia50: con-tituie aptul 6uridic de ba/0 care d0 na3tere la drepturi 3i obli2a5ii civile. An virtutea principiului libert05ii contractuale: con- in5it la art. 667: ace-ta: de re2ul0: -e .nc4eie la acordul co1un al p0r5ilor: .n 1od liber: 0r0 a i i1pu3i. "rt. 66@ -tabile3te e7cep5ia de la principiul libert05ii contractuale: care con-t0 .n obli2area unei p0r5i contractante la .nc4eierii contractului. &e r.nd cu contractele civile: care -unt acte 6uridice bi- -au 1ultilaterale: te1ei pentru apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor civile con-tituie 3i actele 6uridice unilaterale: pentru -0v.r3irea c0rora e-te -u icient 1ani e-tarea de voin50 a unei -in2ure p0r5i 8art. 1@69. Ca e7e1plu poate -ervi pro1i-iunea public0 de reco1pen-0 8art. 1;719. b9 "ctele e1i-e de o autoritate public0 8or2anele le2i-lative: e7ecutive -au ad1ini-tra5iei publice locale9 -unt apte 6uridice independente pentru apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor civile. "ctele e1i-e de autoritate public0 con-tituie te1ei pentru apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor nu1ai .n ca/urile e7pre- prev0/ute de le2e: deoarece ele dau na3tere la raporturi ad1ini-trative: .n care p0r5ile -e a l0 pe po/i5ie de -ubordonare. An calitate de a-e1enea acte pot i 1en5ionate< actul .nre2i-tr0rii de -tat a per-oanei 6uridice: care con-tituie te1ei pentru con-tituirea per-oanei 6uridice 8art. 6;9= actul e1i- de autoritatea ad1ini-tra5iei publice locale prin care -e dobMnde3te dreptul de proprietate a-upra bunurilor 20-ite 8art. ;2> - ;2E9 3. a. c9 Fot0rMrea 6udec0torea-c0 con-tituie un alt te1ei pentru apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor civile. "-t el: ea con-tituie te1ei nu nu1ai pentru 1odi icarea -au -tin2erea drepturilor 3i obli2a5iilor de6a ap0rute: dar te1ei pentru apari5ia lor. Recunoa3terea 4ot0rMrii in-tan5ei de 6udecat0 ca apt 6uridic: pre-upune c0 din 1o1entul intr0rii ei .n vi2oare: drepturile 3i obli2a5iile civile -e con-ider0 ap0rute 3i nu nece-it0 ac5iuni -upli1entare pentru e7ecutarea or5at0 a 4ot0rMrii in-tan5ei de 6udecat0. "-e1enea -e1ni ica5ie e-te atribuit0 4ot0rMrii 6udec0tore3ti prin care -e declar0 valabilitatea actului 6uridic e7ecutat total -au par5ial: iar cealalt0 parte -e e-c4ivea/0 de la autenti icarea notarial0 8art. 21; alin. 29. $7i-ten5a 4ot0rMrii 6udec0tore3ti privind declararea valabilit05ii actului 6uridic: nu nece-it0 autenti icarea ulterioar0 a ace-tuia. d9 (atri1oniul poate i creat -au dob.ndit nu nu1ai .n ba/a contractelor -au altor acte 6uridice: dar 3i .n ur1a altor te1eiuri care nu -unt inter/i-e de le2e. "-t el: dreptul de proprietate poate i dob.ndit prin producerea de bunuri 8art. ;209: de-coperirea unei co1ori 8art. ;279 3. a. e9 +a ac5iunile care con-tituie te1ei pentru apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor -e atribuie elaborarea de lucr0ri 3tiin5i ice: cercet0rii de opere literare: de art0: .n ur1a inven5iilor: precu1 3i altor re/ultate ale activit05ii intelectuale. &repturile civile a-upra lucr0rilor apar .n virtutea aptului cre0rii lor. Re/ultatele activit05ii intelectuale trebuie -0 ie recuno-cute drept inven5ii .n ordinea -tabilit0 de le2e. "dic0: dreptul a-upra inven5iilor trebuie -0 ie con ir1at prin patent. 9 "c5iunile ile2ale - cau/area de pre6udicii unei per-oanei - con-tituie alt te1ei pentru apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor civile. Ca re/ultat al cau/0rii de pre6udicii apare obli2a5ia debitorului de a repara pre6udiciul cau/at: precu1 3i dreptul creditorului de a cere repararea lui. "ce-te obli2a5ii e7tracontractuale -unt re2le1entate la Capitolul XXX%V: care -tabile3te condi5iile -urvenirii r0-punderii pentru cau/area de pre6udicii: -ubiec5ii care r0-pund pentru pre6udicile cau/ate: precu1 3i ordinea de repararea a pre6udicului cau/at vie5ii 3i -0n0t05ii per-oanelor: co1pen-area pa2ubei 1orale. 29 Caracter e7tracontractual au 3i obli2a5iile care re/ult0 din .1bo205irea 0r0 6u-t cau/0: re2le1entarea 6uridic0 a c0rora -e con5ine la Capitolul XXX%%%. "-t el: .n re/ultatul .1bo205irii 0r0 6u-t0 cau/0 apare obli2a5ia per-oanei de a re-titui ceea ce a dob.ndit -au a reali/at din contul altei per-oanei 0r0 te1ei le2al -au contractuale 8art. 1;!@ alin. 19. 49 (rin alte apte ale per-oanelor i/ice -au 6uridice care dau na3tere la drepturi 3i obli2a5ii -e .n5ele2 acele te1eiuri care de3i nu -unt acte 6uridice: dar ca apte 6uridice dau na3tere la raporturi 6uridice. $veni1entele -unt acele eno1ene care -e produc independent de voin5a o1ului 3i con-tituie te1ei pentru apari5ia drepturilor 3i obli2a5iilor nu1ai .n ca/ul .n care le2ea lea20 de producerea lor apari5ia unor e ecte

12

6uridice. Ca e7e1plu de a-e1enea eveni1ente poate -ervi na3terea copilului dup0 dece-ul celui ce a l0-at 1o3tenirea: a-t el l0r2indu--e cercul 1o3tenitorilor 8 art. 1>;;9. Articolul ;. 4 ercitarea drepturilor i e ecutarea obligaiilor (1) $ersoanele !izice i "uridice participante la raporturile "uridice civile trebuie s i e ercite drepturile i s i e ecute obligaiile cu bun.credin, n acord cu legea, cu contractul, cu ordinea public i cu bunele moravuri. Buna.credin se prezum pn la proba contrar. (#) 1ee ercitarea de ctre persoanele !izice i "uridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu e cepia cazurilor prevzute de lege. 1. (rin e7ercitare a drepturilor -ubiective civile -e .n5ele2e reali/area de c0tre titularul dreptului -ubiectiv civil a con5inutului ace-tui drept. "-t el: per-anele i/ice 3i 6uridice participante la raporturile 6uridice civile -unt libere -0-3i e7ercite drepturile civile dup0 cu1 con-ider0 nece-ar: deter1in.nd de -ine -t0t0tor volu1ul de e7ercitare a drepturilor civile cMt 3i acele 1i6loace la care vor apela pentru e7ercitarea drepturilor civile. +a el titularul dreptului civil -in2ur decide .n-tr0inarea dreptului cei apar5ine: precu1 3i re u/ul de la ace-t drept. R01Mne la dorin5a per-oanei de a decide a-upra e7ercit0rii dreptului civil. ,nele drepturi -ubiective civile -unt conco1itent 3i obli2a5ii civile. "-t el: de e7e1plu: .n con or1itate cu prevederile art. >0 - >>: tutorele .n unele ca/uri nu nu1ai c0 e-te .n drept -0 .nc4eie acte 6uridice civile: dar e-te obli2at -0 o ac0 pentru a prote6a intere-ele per-anei pu-e -ub tutel0. &e aceea: reali/area unor drepturi -ubiective civile depinde nu nu1ai de voin5a titularului dreptului: dar 3i de prevederile le2ii. An e7ercitarea drepturilor -ubiective civile trebuie de avut .n vedere drepturile -ubiective civile concrete pe care le are per-oana i/ic0 -au 6uridic0. An ceea ce prive3te po-ibilitatea e7ercit0rii drepturilor civile ce vor ap0rea .n viitor trebuie -0 -e 5in0 cont de art. 2; alin. >. $7ercitarea drepturilor civile -e e ectuea/0 prin mijloace reale i mijloace juridice de e7ercitare a drepturilor -ubiective civile. Mijloace reale de e7ercitare a drepturilor civile -unt ac5iunile -0vMr3ite de titularul dreptului: cu e7cep5ia acelor ac5iuni care .1brac0 or1a actele 6uridice civile. Ca e7e1plu pot -ervi ac5iunile proprietarului .ndreptate -pre olo-irea bunurilor pe care le are .n proprietate -au alt el -pu- ac5iuni .ndreptate -pre e7ercitarea atributelor de po-e-ie 3i olo-in50 ce apar5in proprietarului. Mijloace juridice de e7ercitare a drepturilor civile -unt acele ac5iuni: care .1brac0 or1a actelor 6uridice: cMt 3i alte ac5iuni cu caracter 6uridic. 'pre e7e1plu: proprietarul poate -0 vMnd0 ca-a de locuit: poate -0 o tran-1it0 .n arend0: poate -0 o -c4i1be 3.a.1.d. Ca e7e1plu de o ac5iune cu caracter 6uridic: alta decMt actul 6uridic civil: poate -ervi ac5iunile creditorului de a re5ine bunul e7ercitMnd dreptul de reten5ie. $-te inter/i-0 in luen5a din partea per-oanelor ter5e a-upra drepturilor per-oanei i/ice -au 6uridice. $7ercitarea drepturilor -ubiective civile e-te .n -tr.n-0 le20tur0 cu e7ecutarea obli2a5iilor civile. An dependen50 de aptul cu1 va i e7ecutat0 obli2a5ia civil0 -e va putea vorbi de-pre reali/area dreptului civil. Modalitatea de e7ecutare a obli2a5iilor di er0 .n raporturile 6uridice civile ab-olute de cea din raporturile 6uridice relative. "-t el: .n ca/ul raporturilor ab-olute obli2a5ia -e e7ecut0 prin inac5iunile de la care ur1ea/0 -0 -e ab5in0 -ubiectul pa-iv 8.n ca/ul dreptului de proprietate -ubiectele pa-ive -unt obli2ate de a -e ab5ine de la -0vMr3irea ac5iunilor care ar pre6udicia o e7ercitare nor1al0 a dreptului de proprietate9. An -c4i1b: .n ca/ul raporturilor relative obli2a5ia va i e7ecutat0 prin -0vMr3irea ac5iunilor: core-pun/0toare naturii 6uridice a raportului obli2a5ional: de c0tre per-oana obli2at0 8-pre e7e1plu .n raportul de vMn/are-cu1p0rare vMn/0torul trebuie tran-1it0 bunul co1p0r0torului9. $7ercit0rii drepturilor 3i obli2a5iilor -e ba/ea/0 pe o -erie de principii: care repre/int0 ni3te cerin5e 2enerale .naintate a50 de titularii drepturilor 3i obli2a5iilor. "-t el: per-oanele i/ice 3i 6uridice .3i e7ercit0 drepturile 3i .3i e7ecute obli2a5iile cu bun0-credin50: .n acord cu le2ea: contractul: cu ordinea public0 3i cu bunele 1oravuri. (ri1ul principiu e-te principiul bunei-credin5e .n e7ercitarea drepturilor 3i e7ecutarea obli2a5iilor. (er-oanele i/ice 3i 6uridice trebuie -0-3i e7ercite drepturile 3i -0 e7ecute obli2a5iile cu bun0-credin50. Iunacredin50 -e pre/u10 p.n0 la proba contrar0. &ac0 per-oana .n e7ercitarea drepturilor -au e7ecutarea obli2a5ilor a ac5ionat cu bun0-credin50 apoi actele 6uridice .nc4eiate de o a-e1enea per-oan0 nu vor putea i declarate nule. "l doilea principiu e-te principiul le2alit05ii e7ercit0rii drepturilor 3i e7ecut0rii obli2a5iilor. An con or1itate cu ace-t principiu titularul dreptului trebuie -0-3i e7ercite drepturile civile .n a3a el ca ac5iunile -0vMr3ite de el -0 nu contravin0 nor1elor le2ale. +a el trebuie -0 ie con or1e le2ii 3i 1i6loacele de e7ercitare a drepturilor.

1;

"l treilea principiu con-t0 .n e7ercitarea drepturilor 3i e7ecutarea obli2a5iilor .n core-pundere cu prevederile contractului. Contractul are or50 obli2atorie pentru p0r5ile contractante: ace-tea iind obli2ate -0 re-pecte prevederile .n-erate .n contract. &ar contractul va avea or50 de le2e .ntre p0r5i nu1ai .n ca/ul .n care core-punde prevederilor le2ii: adic0 nu con5ine prevederi contrare le2ii. "l patrulea principiu e-te principiul re-pect0rii ordinii publice 3i a bunelor 1oravuri .n e7ercitarea drepturilor 3i e7ecutarea obli2a5iilor. "ce-t principiu i1pune -ubiectelor a re-pecta: .n e7ercitarea drepturilor 3i e7ecutarea obli2a5iilor: nu doar prevederile le2ale: dar 3i ordinea public0 3i bunele 1oravuri. "ce-t principiu e-te re lectat 3i .n alte nor1e ale Cc 8art. 66 alin.>: art. !7 alin. 1 lit. 8d9: art. 110 alin.2 lit. 8b9: art. 220 alin. 2: art. E12 alin. ;: art. 1;;29. 2. Nee7ercitarea dreptului civil nu duce: dup0 re2ula 2eneral0: la -tin2erea ace-tui drept. "-t el: .n virtutea dreptului de proprietate titularul poate e7ercita prero2ativele -ale 8po-e-ia: olo-in5a: di-po/i5ia9 dup0 bunul -0u plac. Nee7ercitarea ace-tor prero2ative nu duce la -tin2erea lor. Nee7ercitarea dreptului civil va duce la -tin2erea ace-tui drept: doar atunci cMnd ace-t e ect e-te prev0/ut e7pre- .n le2e 8art. >>0: art. 1170 alin. 29. An ca/ul drepturilor de crean50: nee7ercitarea lor pe o durat0 de ti1p .ndelun2at0 8perioad0 ce dep03e3te ter1enul de pre-crip5ie9 va ace ca creditorul -0 nu poat0 ob5ine o e7ecutare -ilit0 a obli2a5iei: acea-ta tran- or1Mndu--e din obli2a5ie per ect0 .n obli2a5ie i1per ect0. Articolul 1<. Aprarea "udiciar a drepturilor civile (1) Aprarea drepturilor civile nclcate se !ace pe cale "udiciar. (#) )odul de aplanare a litigiului dintre pri pn la adresare n instana de "udecat poate !i prevzut prin lege sau contract. (%) Aprarea drepturilor civile pe cale administrativa se !ace doar n cazurile prevzute de lege. =otrrea emis pe cale administrativ poate !i atacat n instana de "udecat. 1. (o-ibilitatea ap0r0rii drepturilor civile .nc0lcate con-tituie una din 2aran5iile reali/0rii lor. &reptul la ap0rarea 6udiciar0 3i acce-ul liber la 6u-ti5ie -unt 2arantate de Con-titu5ie 8art. 209. An articolul co1entat -unt con- in5ite ur10toarele prevederi unda1entale< drepturile civile -unt -u-ceptibile de ap0rare 6udiciar0 independent de aptul dac0 -unt -au nu prevederi e7pre-e .n Codul civil -au alte le2i= in-tan5a de 6udecat0 ap0r0 nu nu1ai drepturile: dar 3i intere-ele le2iti1e: at.t cele .nc0lcate: c.t 3i cele conte-tate= ap0rarea 6udiciar0 e-te o or10 de ap0rare preponderent0: dar nu e7clu-iv0 de ap0rare. 'e ad1ite 3i ap0rarea pe cale ad1ini-trativ0 a drepturilor .nc0lcate: dar acea-t0 cale e-te ad1i-0 nu1ai .n ca/urile e7pre-tabilite .n le2e: dup0 -ubiectele raportului 6uridic 1en5in.ndu--e dreptul de a ataca .n in-tan5a de 6udecat0 4ot0r.rea e1i-0 pe cale ad1ini-trativ0. &reptul de a ataca 4ot0r.rea e1i-0 pe cale ad1ini-trativ0 nu depinde de aptul dac0 e-te prev0/ut0 acea-t0 po-ibilitate .n le2e -au alte acte nor1ative. 2. An ca/urile -tabilite .n le2e -au contractul .nc4eiat .ntre p0r5i p.n0 la adre-area .n in-tan5a de 6udecat0: p0r5ile -unt obli2ate -0 aplane/e prealabil liti2iul ap0rut. $-te de 1en5ionat c0 1odul de aplanare a liti2iului p.n0 la adre-area .n in-tan5a de 6udecat0 trebuie -0 ie e7pre- -tabilit .n le2e -au -0 -e con5in0 .n contract. Nere-pectarea 1odului de aplanare prealabil0 a liti2iului ace ca cererea de c4e1are .n 6udecat0 depu-0 -0 ie re-tituit0: con or1 art. 170 C(C: dar acea-ta nu e7clude po-ibilitatea adre-0rii repetate: dac0 e-te adu-0 dovada -olu5ion0rii prealabile a liti2iului.

1>

;. +a ap0rarea drepturilor civile pe cale ad1ini-trativ0: aplicat0 .n ca/urile e7pre- -tabilit .n le2e: pot i atribuite: .n pri1ul r.nd depunerea pl.n2erilor a-upra ac5iunilor 3i actelor or2anelor de -tat la or2anul ierar4ic -uperior: .n al doilea r.nd: adoptarea de c0tre or2anele de -tat: .1puternicite cu unc5ii 6uri-dic5ionale: a 4ot0r.rilor cu utili/area 1etodelor de ap0rare a drepturilor civile -tabilite la art. 11: cu re-pectarea procedurii -tabilite de actele nor1ative. "-t el: con or1 art. 27; din Codul Va1al nr. 11>@G2000: per-oanele i/ice 3i 6uridice care nu -unt de acord cu deci/ia or2anului va1al privind aplicarea -anc5iunii o atac0 la &eparta1entul Va1al. &eci/ia &eparta1entului Va1al a-upra pl.n2erii .1potriva or2anului va1al privind aplicarea -anc5iunii poate i atacat0 .n 6udecat0 .n ter1en de 10 /ile de la e1itere. &e a-e1enea: .n ordine ad1ini-trativ0 pot i atacate deci/iile or2anului i-cal -au ac5iunile unc5ionarului i-cal: con or1 art. 26@ din Codul Li-cal nr. 116;G1@@7. An ordine ad1ini-trativ0 -unt ap0rate drepturile civile de c0tre or2anul de -tat de re2le1entare anti1onopoli-t0: con or1 +e2ii nr. @06G1@@2 privind li1itarea activit05ii 1onopoli-te 3i de/voltarea concuren5ei. An ca/urile .nc0lc0rii de c0tre a2en5ii econo1ici a prevederilor le2ii re-pective: or2anele de -tat de re2le1entare anti1onopoli-t0 e7a1inea/0 cau/ele date .n ba/a declara5iilor 0cute de a2en5ii econo1ici: de or2anele puterii 3i ale ad1ini-tra5iei: de -ociet05i 3i uniuni de con-u1atori -au din ini5iativ0 proprie. Cau/ele -e e7a1inea/0 .n ordinea -tabilit0 de *uvern. "-t el: or2anele de -tat de re2le1entare anti1onopoli-t0 aplic0 1etodele de ap0rare a drepturilor .nc0lcate -tabilite la art. 11. &i-po/i5ia or2anului de -tat de re2le1entare anti1onoli-t0 poate i atacat0 .n in-tan50 de 6udecat0 de c0tre a2en5ii econo1ici: or2anele puterii 3i ale ad1ini-tra5iei 3i per-oanelor cu unc5ii de r0-pundere pentru a declara nevalabile ace-te di-po/i5ii. Articolul 11. )etodele de aprare a drepturilor civile Aprarea dreptului civil se !ace prin9 a) recunoaterea dreptului: b) restabilirea situaiei anterioare nclcrii dreptului i suprimarea aciunilor prin care se ncalc dreptul sau se creeaz pericolul nclcrii lui: c) recunoaterea nulitii actului "uridic: d) declararea nulitii actului emis de o autoritate public: e) impunerea la e ecutarea obligaiei n natur: !) autoaprare: g) repararea pre"udiciilor: 5) ncasarea clauzei penale: i) repararea pre"udiciului moral: ") des!iinarea sau modi!icarea raportului "uridic: >) neaplicarea de ctre instana de "udecat a actului ce contravine legii emis de o autoritate publica: l) alte ci prevzute de lege. An articolul co1entat -unt enu1erate 1etodele de ap0rare a drepturilor civile. (rintre ace-tea doar dou0 -unt noii: celelalte iind cuno-cute 3i Codului civil din 1@6>. Metodele indicate pot i 2rupate .n< 1etode aplicate nu1ai de c0tre in-tan5a de 6udecat0 8ca e7e1plu recunoa3terea nulit05ii ab-olute a actului 6uridic: declararea nulit05ii actului e1i- de o autoritate public0 etc.9: 1etode care pot i aplicate at.t de c0tre participan5ii la raporturile 6uridice civile c.t 3i prin inter1ediul in-tan5ei de 6udecat0 8repararea pre6udiciilor: .nca-area clau/ei penale etc.9: autoap0rarea: ap0rarea drepturilor civile 0r0 participarea in-tan5ei de 6udecat0. ,nele dinte 1etodele enu1erate pot i aplicate nu nu1ai de c0tre in-tan5a de 6udecat0: dar 3i de or2anele de -tat: care .n ca/urile prev0/ute de le2e: reali/ea/0 ap0rarea drepturilor civile pe cale ad1ini-trativ0. &e e7e1plu: or2anul de -tat de re2le1entare anti1onopoli-t0: con or1 +e2ii nr. @06G1@@2 privind li1itarea activit05ii 1onopoli-te 3i de/voltarea concuren5ei: e-te .n drept -0 obli2e a2entul econo1ic -au or2anul puterii -au al ad1ini-tra5iei -0 lic4ide/e .nc0lcarea: -0 re-tabilea-c0 -itua5ia ini5ial0: -0 re/ilie/e -au -0 1odi ice contractul -au acordul: -0 anule/e ori -0 1odi ice actul nele2iti1 adoptat. $nu1erarea 1etodelor de ap0rare a drepturilor civile nu e-te e74au-tiv0: ceea ce .n-ea1n0 c0 drepturile civile pot i ap0rate 3i prin alte 1etode care -unt prev0/ute de le2e. a9 Recunoa3terea dreptului. Nece-itatea aplic0rii 1etodei re-pective apare .n ca/ul .n care dreptul -ubiectiv al titularului e-te conte-tat: ne2at -au e7i-t0 pericolul real de a i e7ercitate a-e1enea ac5iuni. &e-eori incertitudinea dreptului -ubiectiv duce la i1po-ibilitatea -au .n2reuia/0 titularul de a bene icia de el. 'pre e7e1plu: dac0 proprietarul unui i1obil nu are docu1entele care ar con ir1a dreptul de proprietate: acea-ta ace i1po-ibil0 .n-tr0inarea lui. Recunoa3terea dreptului con-tituie 1i6locul de .nl0turare a -t0rii de incertitudine .n

1E

rela5iile dintre per-oane: crearea condi5iilor nece-are pentru reali/area 3i evitarea ac5iunilor din partea per-oanelor ter5e: care atentea/0 la reali/area lui irea-c0. Recunoa3terea dreptului: ca 1etod0 de ap0rare a drepturilor: -e poate reali/a pe cale 6udiciar0. Cerin5a recla1antului de a recunoa3te dreptul e-te adre-at0 in-tan5ei de 6udecat0: care o icial con ir10 e7i-ten5a -au lip-a dreptului conte-tat la recla1ant. An unele ca/uri recunoa3terea dreptului con-tituie te1ei pentru aplicarea altor 1etode de ap0rare prev0/ute de le2e. "-t el: pentru re-tabilirea -itua5iei anterioare .nc0lc0rii dreptului -au obli2area la e7ecutarea obli2a5iei .n natur0: e-te nece-ar a -tabili dac0 recla1antul di-pune de dreptul ap0rarea c0ruia o -olicit0. &ar de-eori recunoa3terea dreptului are i1portan50 de -ine -t0t0toare 3i nu -e .1bin0 cu alte 1etode de ap0rare. Recunoa3terea dreptului e-te cea 1ai r0-p.ndit0 1etod0 de ap0rare a dreptului de proprietate: altor drepturi reale: precu1 3i a drepturilor relative. b9 Re-tabilirea -itua5iei e7i-tente anterior .nc0lc0rii dreptului e-te alt0 1etod0 independent0 de ap0rare a dreptului. "cea-t0 1etod0 -e aplic0 .n ca/urile .n care dreptul -ubiectiv civil .nc0lcat nu -e -tin2e 3i poate i re-tabilit ca re/ultat al .nl0tur0rii con-ecin5elor ne2ative ale .nc0lc0rii lui. Re-tabilirea -itua5iei anterioare .nc0lc0rii dreptului con-t0 .n -0v.r3irea unor ac5iuni: precu1 revendicarea bunului din po-e-iunea ile2al0 8art. ;7>9. Metod0 r0-p.ndit0 de ap0rare a dreptului -ubiectiv civil repre/int0 -upri1area ac5iunilor prin care -e .ncalc0 dreptul -au -e creea/0 pericolul .nc0lc0rii lui. "cea-t0 1etod0 de ap0rare poate i aplicat0 at.t de -ine -t0t0tor c.t 3i .n an-a1blu cu alte 1etode: precu1 repararea pre6udiciilor -au .nca-area clau/ei penale. $-en5a ace-tei 1etode de ap0rare a dreptului con-t0 .n po-ibilitatea titularului dreptului de a -upri1a 8.nl0tura9 ac5iunile care .nc0lc0 dreptul -au care creea/0 pericolul .nc0lc0rii lui. "-t el: proprietarul e-te .n drept -0 cear0 .ncetarea .nc0lc0rii dreptului -0u: de3i ace-tea nu -unt .n-o5ite de depo-edarea lui prin intentarea ac5iunii ne2atorii 8art. ;769. #itularul dreptului are po-ibilitatea de a -e ap0ra 3i .n ca/ul .n care -e creea/0 pericolul .nc0lc0rii dreptului lui. "-t el: .n ca/ul pericolului pr0bu3irii con-truc5iei de pe terenul vecin pe-te terenul -0u: proprietarul poate cere vecinului -0 .ntreprind0 10-urile nece-are pentru prevenirea ace-tui pericol 8art. ;!09. c9 "p0rarea drepturilor -ubiective civile poate avea loc 3i prin 1etoda recunoa3terii nulit05ii actului 6uridic. Nulitatea e-te o -anc5iune civil0: .ndreptat0 .1potriva e ectelor actului 6uridic civil: care e-te .nc4eiat cu nere-pectarea condi5iilor de valabilitate 8a -e vedea art. 216 ? 2;; 3i co1entariul re-pectiv9. d9 "p0rarea drepturilor 3i intere-elor ocrotite prin le2e ale per-oanelor i/ice -au 6uridice -e poate reali/a prin inter1ediul declar0rii nulit05ii actului e1i- de o autoritate public0. &ac0 prin e1iterea de c0tre o autoritate public0 a unui act -e .ncalc0 drepturile titularilor: ace3tia -unt .n drept -0 cear0 in-tan5ei de 6udecat0 nulitatea lui. 'tabilindu--e c0 actul e1i- contravine le2ii 3i .ncalc0 dreptul -ubiectiv civil al titularului: in-tan5a de 6udecat0 .l declar0 nul total -au par5ial. An ca/ul dat nu -e cere anularea lui ulterioar0 de c0tre autoritatea care l-a e1i-. (er-oanele i/ice 3i 6uridice pot -0 cear0 nu nu1ai nulitatea actelor ile2ale ale autorit05ilor publice: dar 3i actele e1i-e de or2anele de conducere ale per-oanei 6uridice: dac0 ele nu core-pund le2ii -au altor acte nor1ative 3i .ncalc0 drepturile per-oanelor i/ice -au 6uridice. "-t el: in-tan5ele de 6udecat0 vor e7a1ina cererile ac5ionarilor privind declararea nulit05ii 4ot0r.rilor adun0rii 2enerale a ac5ionarilor: or2anelor de conducere 3i altor or2ane ale -ociet05ii: care .ncalc0 drepturile -tabilite de le2e ale ac5ionarilor. "ctele autorit05ilor publice -e declar0 nule din 1o1entul e1iterii lor. Cerin5a de declarare a nulit05ii actului poate i .n-o5it0 3i de alte 1etode de ap0rare: de e7e1plu cerin5a de reparare a pre6udiciului -au poate avea caracter independent: dac0 intere-ul titularului dreptului -ubiectiv civil -e reduce nu1ai la con-tatarea nulit05ii actului: care .1piedic0 reali/area dreptului. e9 %1punerea la e7ecutarea obli2a5iei .n natur0 -e caracteri/ea/0 prin aceea c0 debitorul e-te obli2at: la cererea creditorului: -0 e7ecute acea pre-ta5ie la care --a obli2at. (re-ta5ia poate con-ta .n a da: a ace -au a nu ace. "cea-t0 1etod0 de ap0rare a dreptului -e aplic0 .n raporturile obli2a5ionale. Obli2area debitorului la e7ecutarea pre-ta5iei .n natur0 are ca -cop prote6area intere-elor creditorului: care e-te .ndrept05it -0 cear0 anu1e acea pre-ta5ie la care --a obli2at debitorul: indi erent de aptul dac0 ulti1ul -u-5ine c0 valoarea pre-ta5iei propu-e e-te 1ai 1are dec.t cea datorat0. Creditorul e-te .n drept -0 in-i-te ca debitorul -0 .ntreprind0 acele ac5iuni care con-tituie obiectul raportului obli2a5ional< de a da un bun: a pre-ta un -erviciu: 3. a. Nu1ai .n ca/ul .n care e7ecutarea .n natur0 a obli2a5iei a devenit i1po-ibil0 -au creditorul a pierdut intere-ul: e7ecutarea .n natur0 a obli2a5iei ur1ea/0 -0 ie .nlocuit0 cu alt0 1etod0 de ap0rare la ale2erea creditorului. 9 "utoap0rarea ocup0 un loc aparte .n -i-te1ul 1i6loacelor de ap0rare a drepturilor -ubiective civile. An -copul autoap0r0rii: nu -unt con-iderate ilicite ac5iunile per-oanei care ia: -u-tra2e: di-tru2e -au deteriorea/0 un bun -au re5ine per-oana obli2at0 care ar putea -0 -e a-cund0: -au .nl0tur0 re/i-ten5a celui obli2at la ac5iunea pe care ace-ta trebuie --o tolere/e: dac0 nu -e poate ob5ine a-i-ten5a or2anelor co1petente 3i: 0r0 o interven5ie i1ediat0: e7i-t0 pericolul c0 reali/area dreptului va deveni i1po-ibil0 -au -ub-tan5ial .n2reuiat0 8art. 1;9. 29 Repararea pre6udiciilor repre/int0 acea 1etod0 de ap0rare a drepturilor civile .nc0lcate: care d0 po-ibilitate per-oanei drepturile c0reia au o-t le/ate -0 cear0 repararea inte2ral0 ace-tora 8art. 1>9. 49 Clau/a penal0 repre/int0 o evaluare anticipat0 de c0tre p0r5i a pre6udiciului. 'tabilirea clau/ei penale prin contract -au prin le2e are ca -cop pre.nt.1pinarea .nc0lc0rii drepturilor civile 3i -ti1ulea/0 e7ecutarea

16

obli2a5iilor. &e aceea clau/a penal0 e-te nu nu1ai 1i6loc de ap0rare a drepturilor civile: dar 3i 1i6loc de 2arantare a e7ecut0rii obli2a5iilor civile 8art. 62> - 6;09. Anca-area clau/ei penale poate avea loc at.t benevol: c.t 3i .n 1od or5at prin inter1ediul in-tan5ei de 6udecat0. i9 Repararea pre6udiciului 1oral e-te acea 1etod0 de ap0rare a dreptului civil care con-t0 .n obli2area per-oanei care a cau/at -u erin5e i/ice -au p-i4ice la plata unei co1pen-a5ii b0ne3ti unei alte per-oane. "plicarea 1etodei date de ap0rare a drepturilor civile -e li1itea/0 la ur10toarele circu1-tan5e< .n pri1ul rMnd: cererea de co1pen-are a pre6udiciului 1oral poate i intentat0 de o per-oan0 i/ic0 concret0 3i .n al doilea rMnd: prin apta per-oanei obli2ate la co1pen-area pre6udiciului -unt .nc0lcate drepturile per-onale nepatri1oniale. (o-ibilitatea de co1pen-are a pre6udiciului 1oral .n ca/ul .nc0lc0rii altor drepturi -ubiective civile are loc nu1ai .n ca/urile e7pre- prev0/ute de le2i-la5ie. 69 Metod0 -peci ic0 de ap0rare a drepturilor civile con-tituie de- iin5area -au 1odi icarea raportului 6uridic. An te1eiul ace-tei 1etode de ap0rare a dreptului .nc0lcat: titularul dreptului e-te .ndrept05it -0 -olicite de la contraa2entul -0u de- iin5area -au 1odi icarea raportului 6uridic. &e e7e1plu: acea-t0 1etod0 de ap0rare a dreptului .nc0lcat e-te aplicabil0 .n rela5iile dintre con-u1atori 3i v.n/0tori. "-t el: con or1 art. 11 al +e2ii privind protec5ia con-u1atorilor nr. 1>E;G1@@;: con-u1atorul are la di-po/i5ie o -erie de drepturi: pe care le poate valori ica: la ale2erea -a: .n ca/ul .n care depi-tea/0 careva de ec5iuni ale produ-elor procurate: .n decur-ul ter1enului de 2aran5ie -au de valabilitate. (rintre ace-te drepturi -e enu1ere 3i dreptul con-u1atorului de a cere .nlocuirea 2ratuit0 a produ-ului cu un alt produ- de calitate core-pun/0toare -au re/ilierea contractului 3i re-tituirea pre5ului. &e cele 1ai de-e ori acea-t0 1etod0 de ap0rare a drepturilor civile -e reali/ea/0 .n ordine e7tra6udiciar0: iar .n ca/ de apari5ie a diver2en5elor ? pe cale 6udiciar0. N9 Neaplicarea de c0tre in-tan5a de 6udecat0 a actului ce contravine le2ii e1i- de o autoritate public0. An ca/ul e1iterii de c0tre autoritatea public0 a actelor care contravin le2ii: in-tan5a de 6udecat0 nu le aplic0: c4iar dac0 declararea nulit05ii lor nu e-te de co1peten5a -a. #otodat0 in-tan5a de 6udecat0 trebuie -0 1otive/e din ce con-iderente nu aplic0 prevederile actului: precu1 3i -0 indice c0rei nor1e 3i c0rei le2i contravine actul re-pectiv. An ca/ul .n care e-te co1peten5a in-tan5ei de 6udecat0 declararea nulit05ii actului: acea-ta nu -e poate li1ita nu1ai la neaplicarea lui: ci trebuie -0 declare nulitatea lui. Nu nu1ai in-tan5a de 6udecat0 e-te cea care nu trebuie -0 aplice actele care contravin le2ii: dar 3i oricare alt or2an care reali/ea/0 ap0rarea drepturilor per-oanelor i/ice -au 6uridice. l9 "p0rarea drepturilor civile poate avea loc 3i prin inter1ediul altor 1etode. (o-ibilitatea dat0 re/ult0 din con5inutul articolului co1entat: deoarece enu1erarea 1etodelor nu e-te e74au-tiv0. "-t el: prin le2e pot i prev0/ute alte 1etode de ap0rare a drepturilor civile. Articolul 1#. &eclararea nulitii actului ce contravine legii emis de o autoritate publica (1) Actul, emis de o autoritate public, ce ncalc drepturile i interesele civile ocrotite de lege ale unei persoane !izice sau "uridice va !i declarat de ctre instana de "udecat nul din momentul adoptrii lui. (#) 0n cazurile recunoaterii de ctre instana de "udecat a actului, prevzut la alin.(1), ca !iind nul, dreptul nclcat este pasibil de restabilire sau aprare prin alte metode prevzute de prezentul cod i de alte legi. 1. "rt. E; din Con-titu5ie con- in5e3te dreptul unda1ental al per-oanei v0t01ate .ntr-un drept de o autoritate public0 prin e1iterea unui act ad1ini-trativ -au prin ne-olu5ionarea .n ter1enul le2al a unei cereri de a ob5ine recunoa3terea dreptului pretin-: anularea actului 3i repararea pa2ubei. "rticolul co1entat de/volt0 nor1a con-titu5ional0 3i con er0 in-tan5ei de 6udecat0 dreptul de a declara nul actul care contravine le2ii e1i- de o autoritate public0. (o-ibilitatea atac0rii .n in-tan5a de 6udecat0 a actului ile2al e1i- de o autoritate public0 e-te re2le1entat0 de art. 11 ca una din 1etodele de ap0rare a drepturilor civile. (rin prevederile articolului dat -e in-tituie controlul 6udec0tore-c a-upra actelor e1i-e de o autoritate public0: care e-te 1ult 1ai e ectiv -pre deo-ebire de cel ad1ini-trativ: deoarece la .n 0ptuirea 6u-ti5iei 6udec0torii -unt independen5i 3i -e -upun nu1ai le2ii. Oudecarea pricinii .n in-tan50 de 6udecat0 d0 po-ibilitate ca liti2iul -0 ie e7a1inat public 3i a adopta o 4ot0r.re le2al0 3i .nte1eiat0. #e1ei pentru adoptarea de c0tre in-tan5a de 6udecat0 a 4ot0r.rii prin care -e declar0 nul actul e1i- de autoritatea public0 con-tituie necore-punderea actului le2ii: adic0 ile2alitatea ace-tuia: precu1 3i .nc0lcarea prin actul e1i- a drepturilor 3i intere-elor civile ale per-oanelor i/ice -au 6uridice. 'unt pa-ibile de nulitate actele e1i-e de autorit05ile publice care au caracter at.t nor1ativ c.t 3i individual. Necore-punderea actului e1i- prevederilor le2ii con-t0 .n< interpretarea incorect0 -au aplicarea 2re3it0 a le2ii la e1iterea actului= e1iterea actului de autoritatea public0 cu dep03irea .1puternicirilor -ale

17

-au .nc0lcarea procedurii de e1itere= atra2erea la r0-pundere: care nu e-te -tabilit0 .n actul nor1ativ 3i alte .nc0lc0ri. "ctul ile2al trebuie -0 .ncalce un drept -au intere- a per-oanei care --a adre-at .n in-tan5a de 6udecat0. "ce-te condi5ii trebuie .ntrunite cu1ulativ. Cu cerere de c4e1are .n 6udecat0 privind declararea nulit05ii actului ile2al e1i- de o autoritate public0 -e poate adre-a per-oana i/ic0 -au 6uridic0 drepturile -au intere-ele c0reia au o-t .nc0lcate. &e a-e1enea: cu a-e1enea cerere de c4e1are .n 6udecat0 -e poate adre-a 3i procurorul dac0 prin e1iterea unui a-e1enea act -e .ncalc0 intere-ele -tatului 3i ale -ociet05ii 8art. 71: 72 din C(C9. Con or1 +e2ii nr. 110;G2000 cu privire la protec5ia concuren5ei autorit05ile ad1ini-tra5iei publice 3i actorii lor de deci/ie au dreptul de a depune cerere .n in-tan5a de 6udecat0 privind declararea nulit05ii deci/iei "2en5iei Na5ionale pentru (rotec5ia Concuren5ei: care nu core-punde le2ii ori e1iterea e-te cu .nc0lcarea co1peten5ei -au 1odului -tabilit. Ordinea de e7a1inare a cererilor de c4e1are .n 6udecat0 e-te -tabilit0 de Capitolul XX%% din C(C 3i +e2ea contencio-ului ad1ini-trativ nr. 7@;G2000. 2. &ac0 in-tan5a de 6udecat0 recunoa3te actul e1i- de o autoritate public0 ca iind nul: dreptul -au intere-ul .nc0lcat pot i re-tabilite -au ap0rate. Re-tabilirea -au ap0rarea dreptului -au intere-ului .nc0lcat -e ace prin 1etodele re2le1entate de pre/entul Cod 3i de alte le2i. Articolul 1%. Autoaprarea (1) 1u snt ilicite aciunile persoanei care, n scopul autoaprrii, ia, sustrage, distruge sau deterioreaz un bun sau, n acelai scop, reine persoana obligat care ar putea s se ascund, sau nltur rezistena celui obligat s tolereze aciunea dac nu se poate obine asistena organelor competente i dac, !r o intervenie imediat, e ist pericolul ca realizarea dreptului s devin imposibil sau substanial ngreuiat. (#) Autoaprarea nu trebuie s depeasc limitele necesare nlturrii pericolului. (%) 0n cazul deposedrii de bunuri, trebuie s se solicite imediat sec5estrarea acestora dac nu este obinut e ecutarea silit. (*) &aca este reinut, persoana obligat trebuie s !ie adus imediat n !aa autoritii competente. (/) $ersoana care a svrit una dintre aciunile prevzute la alin.(1), presupunnd n mod eronat ca are dreptul la autoaprare, este obligat s repare pre"udiciul cauzat celeilalte pri, c5iar daca eroarea nu se datoreaz culpei sale. 1. "utoap0rarea repre/int0 una din 1etodele de ap0rare a drepturilor civile. (entru acea-t0 1etod0 de ap0rare a drepturilor civile e-te caracteri-tic aptul c0 titularul dreptului civil -e ap0r0 prin ac5iunile proprii. 'pre deo-ebire de alte 1etode de ap0rare a drepturilor civile: ace-t 1od de ap0rare e-te o 10-ur0 prealabil0 de ap0rare 3i -e reali/ea/0 0r0 adre-are la in-tan5a de 6udecat0 -au alt or2an co1petent: care reali/ea/0 ap0rarea drepturilor civile .nc0lcate. &in prevederile ace-tui aliniat cMt 3i alin. ;-E pot i eviden5iate ur10toarele caractere ale autoap0r0rii< a9 autoap0rarea poate i e7ercitat0 .n ca/ul .n care dreptul -ubiectiv a o-t .nc0lcat -au prelun2e3te a i .nc0lcat 8-pre e7e1plu dac0 o per-oan0 e-te obli2at0 -0 re-tituie un bun pe care .l de5ine proprietarului: dar nu o ace: atunci proprietarul va putea -u-tra2e ace-t bun: .n ca/ul .n care cel ce po-ed0 bunul pleac0 pe-te 4otare -tabilindu-3i do1iciliul per1anent .ntr-o alt0 5ar09. b9 circu1-tan5ele .n care e-te e7ercitat dreptul la autoap0rare e7clud pentru 1o1ent po-ibilitatea adre-0rii .n or2anele co1petente pentru a cere ap0rarea dreptului -ubiectiv .nc0lcat. An ace-t -en- la alineatul co1entat -e -tabile3te c0 -e va putea apela la autoap0rare Bdac0 nu -e poate ob5ine a-i-ten5a or2anelor co1petente 3i: 0r0 o interven5ie i1ediat0: e7i-t0 pericolul c0 reali/area dreptului va deveni i1po-ibil0 -au -ub-tan5ial .n2reuiat0C. c9 dup0 re2ula 2eneral0 autoap0rarea -e e7ercit0 ne1i6locit de c0tre per-oana al c0rui drept a o-t .nc0lcat. Cu toate ace-tea di-po/i5ia alineatului co1entat per1ite a apela 3i la a6utorul ter5elor per-oane .ntru e7ercitarea dreptului la autoap0rare. 'pre e7e1plu: .n ca/ul no-tru de-cri- la lit. a: e-te po-ibil -0 -e apele/e la a6utorul prietenelor pentru a -u-tra2e bunul datorat: nu1ai c0 ur1ea/0 a i re-pectate -trict condi5iile autoap0r0rii. d9 autoap0rarea nu trebuie -0 dep03ea-c0 li1itele nece-are .nl0tur0rii pericolului. "ce-t caracter al autoap0r0rii e-te e7pre- prev0/ut .n alin. 2. An ca/ul .n care autoap0rarea va dep03i ace-te li1ite ea va i cali icat0 ca -a1ovolnicie: ceea ce .n core-pundere cu prevederile art. ;E2 din Codul penal va atra2e r0-punderea penal0. (rin introducerea autoap0r0rii: le2iuitorul per1ite per-oanei -0-3i aptere dreptul .nc0lcat dac0 -unt .ntrunite cu1ulativ trei condi5ii< a9 e7i-t0 .nc0lcarea dreptului -au pericolul .nc0lc0rii lui= b9 nece-itatea cur10rii -au evit0rii .nc0lc0rii dreptului= c9 .ntreprinderea 10-urilor core-pun/0toare caracterului 3i con5inutului .nc0lc0rii dreptului. $7ercitarea dreptului la autoap0rare poate i e7ercitat prin<

1!

a9 -u-tra2erea: di-tru2erea -au deteriorarea unui bun= b9 re5inerea per-oanei obli2ate care ar putea -0 -e a-cund0. &up0 cu1 -e poate ob-erva: ac5iunile per-oanei care au ca -cop autoap0rarea pot i .ndreptate ie .1potriva bunurilor per-oanei obli2ate: ie ne1i6locit .1potriva per-oanei obli2ate. Re eritor la bunuri: .n -copul autoap0r0rii per-oana e-te autori/at0 ie -0 -u-tra20: ie -0 di-tru20 -au -0 deteriore/e un bun care apar5ine per-oanei obli2ate. "3a -pre e7e1plu: proprietarul bunului e-te .n drept -0 -u-tra20 bunul din po-e-ia 4o5ului c.nd ace-ta a o-t prin- la locul -0v.r3irii in rac5iunii: la el bunul poate i -u-tra- .n ca/ul c.nd e-te de5inut de o per-oan0 care nu e-te proprietar 3i acea-t0 per-oan0 inten5ionea/0 a doua /i -0 plece pe-te 4otare: ceea ce va .n2reuia -ub-tan5ial reali/area dreptului per-oanei .ndrept05ite. An ceea ce prive3te ac5iunile -0vMr3ite .n -cop de autoap0rare .ndreptate .1potriva per-oanei: apoi ace-tea pot con-ta ie .n re5inerea per-oanei obli2ate: ie .n .nl0turarea re/i-ten5ei celui obli2at la ac5iunea pe care ace-ta trebuie --o tolere/e. 2. "c5iunile per-oanei .ndreptate -pre ap0rarea drepturilor patri1oniale 3i nepatri1oniale nu -unt ilicite: dac0 ele -unt -0v.r3ite cu -copul autoap0r0rii: .n li1itele nece-are .nl0tur0rii pericolului. +e2iuitorul nu -peci ic0 ce -e are .n vedere prin li1itele nece-are .nl0tur0rii pericolului: dar ace-tea pot i dedu-e din circu1-tan5ele concrete ale ca/ului. Ca e7e1plu de dep03ire a li1itelor nece-are .nl0tur0rii pericolului con-tituie di-tru2erea de c0tre per-oan0 a bunurilor per-oanei obli2ate valoarea c0rora dep03e3te e-en5ial valoarea crean5ei per-oanei care a apelat la ace-t 1od de autoap0rare. ;. An dependen50 de aptul la ce 1odalitate de autoap0rare recur2e per-oana .ndrept05it0: le2iuitorul o obli20 ulterior -0 re-pecte o anu1it0 procedur0. "-t el: dac0 ca re/ultat al autoap0r0rii per-oana care a recur- la autoap0rare a depo-edat per-oana obli2at0 de un bun: pri1a e-te obli2at0 -0 -olicite i1ediat -ec4e-trarea ace-tuia: dac0 nu a ob5inut e7ecutarea -ilit0. >. An ca/ul .n care per-oana .ndrept05it0 recur2e la re5inerea per-oanei obli2ate: atunci e-te nece-ar ca per-oan0 re5inut0 -0 ie adu-0 .n a5a autorit05ii co1petente. E. (entru recur2erea la autoap0rare: dar 0r0 te1eiuri 6u-ti icate -urvin con-ecin5e ne2ative pentru per-oana care a aplicat autoap0rarea .n a-e1enea condi5ii. "-t el: e-te i1portant -0 -e cunoa-c0 aptul c0 dac0 per-oana a apelat la autoap0rare: .ntru ap0rarea drepturilor -ale: -0v.r3ind una dintre ac5iunile -tabilite la alin. 819: .n-0 a pre-upu- .n 1od eronat c0 are dreptul la autoap0rare: atunci ea va i obli2at0 -0 repare pre6udiciul cau/at celeilalte p0r5i. Modalitatea de reparare a pre6udiciului cau/at are loc con or1 prevederilor art. 1>. Repararea pre6udiciului -e va e ectua c4iar 3i atunci cMnd eroarea nu -e datorea/0 culpei celui ce a apelat la autoap0rare.

Articolul 1*. (epararea pre"udiciilor (1) $ersoana lezata ntr.un drept al ei poate cere repararea integral a pre"udiciului cauzat ast!el. (#) +e consider pre"udiciu c5eltuielile pe care persoana lezata ntr.un drept al ei le.a suportat sau urmeaz sa le suporte la restabilirea dreptului nclcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (pre"udiciu e!ectiv), precum i bene!iciul neobinut prin nclcarea dreptului (venitul ratat). (%) &ac cel care a lezat o persoana ntr.un drept al ei obine ca urmare venituri, persoana lezata este n drept s cear, pe lng reparaia pre"udiciilor, partea din venit rmas dup reparaie. 1. "rticolul co1entat con5ine re2le1ent0ri 2enerale privind repararea pre6udiciilor. (o-ibilitatea per-oanelor i/ice -au 6uridice de a apela la 1etoda de reparare a pre6udiciilor re/ult0 din aptul le/0rii lor .n drepturi: indi erent de aptul dac0 -e con5ine -au nu a-e1ene prevedere .n nor1a Codului. Metodei de reparare a pre6udiciilor .i e-te atribuit un caracter univer-al de ap0rare a drepturilor civile. "cea-t0 1etod0 poate i co1binat0 cu alte 1etode de ap0rare. +a ba/a 1etodei de ap0rare a dreptului prin repararea pre6udiciilor -t0 unul din principiile unda1entale ale dreptului civil ? principiul repar0rii inte2rale a pre6udiciului: care con-t0 .n de-p02ubirea titularului dreptului .nc0lcat at.t pentru pre6udiciul e ectiv: c.t 3i pentru venitul ratat. &e la ace-t principiul e-te 3i e7cep5ia: care con-t0 .n repararea pre6udiciului .ntr-un volu1 redu-: dac0 acea-ta e-te prev0/ut de le2e 8art. 1;76 alin. E9. 2. +a alin. 2 -e enu10r0 dou0 tipuri de pre6udicii< pre6udiciul e ectiv 3i venitul ratat. An con5inutul pre6udiciului e ectiv -unt inclu-e< c4eltuielile pe care o per-oan0 le/at0 .ntr-un drept le-a -uportat real la 1o1entul intent0rii ac5iunii -au care ur1ea/0 -0 ie -uportate la re-tabilirea dreptului .nc0lcat: adic0 c4eltuielile -upli1entare. +a pre6udiciul e ectiv -unt atribuite 3i pa2ubele re/ultate din pieirea -au deteriorarea bunurilor: deoarece 3i .n ace-t ca/ de a-e1enea -unt -uportate c4eltuieli. Venitul ratat e-te acel venit care ar i o-t po-ibil .n condi5iile unui co1porta1ent nor1al din partea autorului pre6udiciului .n .1pre6ur0ri nor1ale 8de e7e1plu: --ar i e7ecutat contactul9.

1@

An toate ca/urile de -olicitare a repar0rii pre6udiciului ie e ectiv: c.t 3i cel care ur1ea/0 -0 ie -uportat trebuie dovedit0 le20tura cau/al0 .ntre .nc0lcarea 8nee7ecutarea9 obli2a5iilor 3i pa2ubele cau/ate: precu1 3i 10ri1ea ace-tora. "ceea3i cerin50 trebuie -0 ie re-pectat0 3i .n ca/ul -olicit0rii repar0rii venitului ratat. (er-oana p02ubit0 trebuie -0 dovedea-c0 10ri1ea bene iciului care nu a o-t ob5inut din cau/a .nc0lc0rii obli2a5iei: precu1 3i le20tura cau/al0 .ntre nee7ecutare 3i venitul ratat. +a calcularea 10ri1ii venitului ratat i1portant e-te -tabilirea realit05ii acelor venituri: care per-oana pre6udiciat0 pre-upunea c0-l va ob5ine .n condi5iile nor1ale ale circuitului civil. (rin condi5ii nor1ale ale circuitului civil -e .n5ele2e acele condi5ii tipice de unc5ionare a pie5ii: a-upra c0rora nu in luen5ea/0 circu1-tan5ele i1previ/ibile -au .1pre6ur0rile con-iderate ca or50 1a6or0. ;. (artea le/at0 .ntr-un drept e-te prote6at0 -porit prin aptul c0 i -e pune la di-po/i5ie dreptul de a cere: pe l.n20 repararea pre6udiciilor 3i partea din venit r01a-0 dup0 repara5ie: dac0 cel care a cau/at pre6udiciul ob5ine a-e1enea venit. Articolul 1/. Aprarea drepturilor personale nepatrimoniale &repturile personale nepatrimoniale i alte valori nemateriale snt aprate n cazurile i n modul prevzut de prezentul cod i de alte legi, n limita n care !olosirea modalitilor de aprare a drepturilor civile reiese din esena dreptului nclcat i din caracterul consecinelor acestei nclcri. &repturile per-onale nepatri1oniale -unt acele drepturi -ubiective ale per-oanelor i/ice: iar .n unele ca/uri 3i ale per-oanelor 6uridice: care apar .n le20tur0 cu re2le1entarea de c0tre nor1ele dreptului civil a rela5iilor per-onale nepatri1oniale. &repturilor per-onale nepatri1oniale le -unt -peci ice o -erie de tr0-0turi< .n pri1ul r.nd: ele -unt lip-ite de con5inut econo1ic: adic0 nu pot i e7pri1ate .n bani: .n al doilea r.nd: ele -unt indi-olubil le2ate de per-onalitatea titularului: ceea ce .n-e1n0 c0 nu pot i .n-tr0inate -au tran-1i-e .n alt 1od altor per-oane. ,nele particularit05i: .n te1eiul le2ii: -unt -peci ice doar unor drepturi e7clu-ive ale per-oanelor 6uridice: ca de e7e1plu: dreptul la ir10: la 1arca de produ- 3i la 1arca de -erviciu. An ca/urile -tabilite de le2e ele pot i .n-tr0inate. "p0rarea 6uridico-civil0 a drepturilor per-onale nepatri1oniale e-te po-ibil0 .n ur10toarele ca/uri< c.nd e-en5a dreptului -au valorii .nc0lcate 3i caracterul con-ecin5elor ace-tei .nc0lc0ri ad1ite po-ibilitatea aplic0rii 1etodelor 2enerale 8art. 119 3i: .n al doilea ca/ c.nd pentru ap0rarea ace-tor drepturi .n pre/entul cod 3i .n alte le2i -unt prev0/ute 1etode -peciale de ap0rare. "-e1enea 1etode -peciale de ap0rare a drepturilor per-onale nepatri1oniale -unt -tabilite pentru ap0rarea onoarei: de1nit05ii -au reputa5iei pro e-ionale a per-oanelor i/ice 3i 6uridice 8art. 169: ap0rarea dreptului la nu1e 8art. 2@9: pentru ap0rarea propriet05ii intelectuale. Nu e-te e7clu- c0 pentru ap0rarea drepturilor per-onale nepatri1oniale -au altor valori ne1ateriale conco1itent pot i aplicate at.t 1etodele -peciale c.t 3i cele 2enerale de ap0rare. &e re2ul0: dintre 1etodele 2enerale de cele 1ai de-e ori -e aplic0 repararea pre6udiciului patri1onial 3i co1pen-area pre6udiciului 1oral. "-t el: ap0rarea vie5ii: -0n0t05ii -au libert05ii 3i inviolabilit05ii per-oanei .n te1eiul Capitolului XXX%V: care prevede repararea pre6udiciilor 8pierderea -au reducerea capacit05ii de 1unc0: c4eltuielile -upli1entare etc.9 3i co1pen-area pre6udiciului 1oral. M0ri1ea pre6udiciului care ur1ea/0 -0 ie reparat: precu1 3i 1odul de calculare -e -tabile3te de le2e. (entru ap0rarea libert05ii 3i inviolabilit05ii per-oanei -e aplic0 prevederile art. 1>0E: precu1 3i +e2ea nr.1E>EG1@@! privind 1odul de reparare a pre6udiciului cau/at prin ac5iunile ilicite ale or2anelor de cercetare penal0 3i e anc4et0 preli1inar0: ale procuraturii 3i ale in-tan5ei 6udec0tore3ti. Articolul 13. Aprarea onoarei, demnitii i reputaiei pro!esionale (1) ?rice persoan are dreptul la respectul onoarei, demnitii i reputaiei sale pro!esionale. (#) ?rice persoan este n drept s cear dezminirea in!ormaiei ce i lezeaz onoarea, demnitatea sau reputaia pro!esional dac cel care a raspndit.o nu dovedete c ea corespunde realitii. (%) La cererea persoanelor interesate, se admite aprarea onoarei i demnitii unei persoane !izice i dup moartea acesteia. (*) &ac in!ormaia care lezeaz onoarea, demnitatea sau reputaia pro!esional este rspndit printr.un mi"loc de in!ormare n mas, instana de "udecat l oblig s publice o dezminire la aceeai rubric, pagin, n acelai program sau ciclu de emisiuni n cel mult 1/ zile de la data intrrii n vigoare a 5otrrii "udectoreti.

20

(/) 0n cazul n care un document emis de o organizaie conine in!ormaii care lezeaz onoarea, demnitatea i reputaia pro!esional, instana de "udecat o oblig s nlocuiasc documentul. (3) 0n alte cazuri dect cele prevzute la alin.(*) i (/), modalitatea de dezminire a in!ormaiilor care lezeaz onoarea, demnitatea i reputaia pro!esional se stabilete de ctre instana de "udecat. (6) $ersoana lezat n drepturile i interesele sale, ocrotite de lege, prin publicaiile unui mi"loc de in!ormare n mas, este n drept s publice replica sa n respectivul mi"loc de in!ormare n masa pe contul acestuia. (7) ?rice persoana n a crei privin a !ost rspndit o in!ormaie ce i lezeaz onoarea, demnitatea i reputaia pro!esional este n drept, pe lng dezminire, s cear repararea pre"udiciului material i moral cauzat ast!el. (;) &ac identi!icarea persoanei care a di!uzat in!ormaia ce lezeaz onoarea, demnitatea i reputaia pro!esional a unei alte persoane este imposibil, aceasta din urm este n drept s adreseze n instana de "udecat o cerere n vederea declarrii in!ormaiei rspndite ca !iind neveridic. 1. "rticolul co1entat con- in5e3te 2aran5iile 6uridico-civile de ap0rare a drepturilor per-onale nepatri1oniale ale per-oanelor i/ice 3i 6uridice la onoare: de1nitate 3i reputa5ie pro e-ional0. Onoarea per-oanei i/ice repre/int0 aprecierea -ocial0 a ace-teia din partea -ociet05ii. &e1nitate e-te autoaprecierea din partea per-oanei a calit05ilor -ale 1orale: pro e-ionale. Reputa5ia pro e-ional0 con-tituie aprecierea calit05ilor pro e-ionale ale per-oanei. 2. (er-oana onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 a c0reia a o-t le/at0 e-te .n drept -0 recur20 la ap0rarea lor. $a e-te .n drept -0 cear0 de/1in5irea acelor in or1a5ii care .i le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0: dac0 nu core-pund realit05ii. (rin Bin or1a5iiC -e are .n vedere orice relatare cu privire la un apt: o opinie -au o idee -ub or10 -cri-0: de -unet 3iG-au de i1a2ine. R0-p.ndirea in or1a5iilor care le/ea/0 onoarea: de1nitatea 3i reputa5ia pro e-ional0 con-t0 .n publicarea .n pre-0 a in or1a5iilor: tran-larea: di u/area unor a-e1enea in or1a5ii .n e1i-iunile radio onice 3i televi/ate: de1on-trarea .n pro2ra1ele de cronic0 cine1ato2ra ic0 3i .n alte 1i6loace de co1unicare: .n caracteri-ticile de -erviciu: precu1 3i .n di-cur-urile publice -au co1unicarea lor .n alt0 or10: inclu-iv oral0 c.torva -au cel pu5in unei per-oane. R0-p.ndirea in or1a5iilor -e con-ider0 de a-e1enea de1on-trarea 8a i3area9 .n locurile publice a placardelor: lo/incilor: oto2ra iilor: a altor opere: e7punerea ace-tor in or1a5ii .n oile volante caricaturile di u/ate care prin con5inutul -au or1a lor pone2re-c onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0. Co1unicarea unor a-e1enea de in or1a5ii per-oanei la care -e re er0 nu con-tituie r0-p.ndire: dar poate duce la atra2erea per-oanei care r0-p.nde3te la r0-pundere penal0 pentru calo1nie: dac0 -unt .ntrunite ele1entele co1ponen5ei de in rac5iuni 8art. 170 Cod penal9. " ir1a5iile care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 -unt acelea care nu core-pund realit05ii 3i di-creditea/0 onoarea: de1nitatea 3i reputa5ia per-oanei .n opinia public0 -au .n opinia unor per-oane din punctul de vedere al re-pect0rii le2ilor: principiilor 1orale ale -ociet05ii 8in or1a5iile de-pre -0v.r3irea unei apte nede1ne: co1portarea nede1n0 .n colectivul de 1unc0: .n a1ilie: .n via5a cotidian0: in or1a5iile care pone2re-c activitatea de produc5ie: 2o-pod0rea-c0 3i ob3tea-c0: reputa5ia etc. 9. (er-oanele i/ice 3i 6uridice -unt .n drept -0 cear0 de/1in5irea in or1a5iilor care-i le/ea/0 onoarea: de1nitatea: reputa5ia pro e-ional0 nu1ai .n acele ca/uri .n care ele nu core-pund realit05ii. R0-pMndirea in or1a5iei care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0: dar care core-punde realit05ii: nu d0 dreptul recla1antului de a cere de/1in5irea ace-tor in or1a5ii. &e a-e1enea nu pot i de/1in5ite in or1a5iile care -e cuprind .n 4ot0r.rile 3i -entin5ele 6udiciare: de1er-urile .n -cri- 8verbale9 3i depo/i5iile 1artorilor adre-ate anc4etei -au in-tan5ei de 6udecat0 .n proce-ul -olu5ion0rii unei cau/e: .n ordonan5ele de anc4et0 3i ad1ini-trative: .n 4ot0r.rile or2anelor puterii 3i ad1ini-tra5iei de -tat: co1i-iilor de ate-tare: .n actele de-pre aplicarea a50 de lucr0tor a -anc5iunii di-ciplinare 3i .n alte docu1ente o iciale: pentru atacarea c0rora le2i-la5ia prevede o alt0 cale. An ca/ul r0-pMndirii in or1a5iilor care le/ea/0 reputa5ia pro e-ional0 a per-oanei 6uridice: ea e-te .n drept -0 cear0 de/1in5irea lor: -c4i1barea docu1entelor e1i-e: publicarea replicii .n 1i6loacele de in or1are .n 1a-0: declararea in or1a5iei ca iind neveridic0. (er-oana 6uridic0 e-te .n drept -0 cear0 3i repararea pre6udiciului cau/at. (re6udiciului 1oral cau/at per-oanei 6uridice nu poate i co1pen-at: pre6udiciul 1oral co1pen-Mndu--e nu1ai per-oanelor i/ice: iindc0 nu1ai acea-ta pot -uporta -u erin5e p-i4ice -au i/ice. +a e7a1inarea ac5iunii privind de/1in5irea in or1a5iilor care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0: -arcina proba5iuei revine at.t recla1antului: c.t 3i recla1atului. Recla1atul e-te obli2at -0 dovedea-c0 c0 in or1a5ia r0-pMndit0 core-punde realit05ii. Recla1antului e-te obli2at -0 de1on-tre/e nu1ai aptul r0-pMndirii a ir1a5iilor de c0tre recla1at. Recla1antul poate aduce dove/i c0 a ir1a5iile r0-pMndite nu core-pund realit05ii: dar acea-ta e-te un drept 3i nu o obli2a5ie.

21

;. Onoarea 3i de1nitatea per-oanei i/ice poate i ap0rat0 3i dup0 dece-ul ace-teia. "-t el: dreptul de a cere ap0rarea onoarei: de1nit05ii -au reputa5iei pro e-ionale a per-oanei decedate .l au per-oanele intere-ate. "nu1e ele -unt .n drept -0 -e adre-e/e cu a-e1enea cerere .n in-tan5a de 6udecat0. >. &ac0 in-tan5a de 6udecat0 -tabile3te c0 in or1a5iile r0-pMndite nu core-pund realit05ii: ea va -ati- ace ac5iunea: pronun5Mnd 4ot0rMrea .n care trebuie -0 indice 1etoda de de/1in5ire a in or1a5iilor care nu core-pund realit05ii. &ac0 in or1a5iile care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 -unt r0-pMndite prin 1i6loace de in or1are .n 1a-0: in-tan5a de 6udecat0 va obli2a or2anul de in or1are .n 1a-0 -0 publice o de/1in5ire la aceea3i rubric0: pa2in0: .n acela3i pro2ra1 -au ciclu de e1i-iuni: .n cel 1ult 1E /ile de la data intr0rii .n vi2oare a 4ot0rMrii 6udec0tore3ti. E. &ac0 in or1a5ia care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 -e con5ine .ntr-un docu1ent e1i- de o or2ani/a5ie: ulti1a va i obli2at0 de c0tre in-tan5a de 6udecat0 -0 .nlocuia-c0 docu1entul. &e e7e1plu: in or1a5iile care -e con5in .n 1aterialele pre/entate de co1i-iile de ate-tare 8caracteri-tici: proce-everbale9 care con5in a-e1enea in or1a5ie poate i atacat0 .n in-tan5a de 6udecat0 pe 1otivul c0 nu core-punde realit05ii. An ca/ul dat per-oana e-te .n drept -0 cear0 .nlocuirea ace-tor docu1ente care-i le/ea/0 onoarea -au de1nitatea. 6. Modalitatea de de/1in5ire a in or1a5iilor: care le/ea/0 onoarea: de1nitatea 3i reputa5ia pro e-ional0: r0-pMndite prin alte 1i6loace dec.t cele 1en5ionate la alin. > 3i E: -e -tabile3te de in-tan5a de 6udecat0 de la ca/ la ca/: av.nd .n vedere 1odalitatea utili/at0 la r0-p.ndirea ace-tor in or1a5ii. 7. "lineatul co1entat -tabile3te o 1odalitate -peci ic0 de ap0rare a drepturilor 3i intere-elor ocrotite de le2e: dac0 .n 1i6loacele de in or1are .n 1a-0 au o-t r0-pMndite in or1a5ii: care .i le/ea/0 ace-te drepturi 3i intere-e: dar core-pund realit05ii -au r0-p.ndirea in or1a5iilor nu-i le/ea/0 drepturile 3i intere-ele: nu core-pund realit05ii: dar r0-p.ndirea lor le/ea/0 per-oana .n drepturile 3i intere-ele -ale: o u1ile-c. An ace-te ca/uri per-oana are dreptul -0 publice replica -a .n 1i6locul de in or1are .n 1a-0 pe contul ace-tuia. &e3i ace-t 1od de ap0rare: precu1 publicarea replicii e-te -tabilit doar pentru r0-pMndirea in or1a5iilor prin 1i6loacele de in or1are .n 1a-0: nu e-te e7clu-0 po-ibilitatea aplic0rii 1etodei re-pective 3i .n ca/ul r0-p.ndirii in or1a5iilor prin alte 1etode. !. "lin. ! con ir10 po-ibilitatea utili/0rii pentru ap0rarea onoarei: de1nit05ii 3i reputa5iei: pe l.n20 1etodele -peciale de ap0rare 3i 1etodele 2enerale de ap0rare. &intre ace-tea -unt eviden5iate cele 1ai r0-pMndite< repararea pre6udiciului patri1onial 3i co1pen-area pre6udiciului 1oral cau/at. (re6udiciul 1aterial 3i 1oral cau/at prin r0-p.ndirea in or1a5iei care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 ur1ea/0 -0 ie reparat con or1 nor1elor care -e con5in la Capitolul XXX%V al pre/entului cod 8obli2a5ii care na-c din cau/area de daune9. An con or1itate cu ace-te nor1e repararea pre6udiciului patri1onial poate avea loc doar .n ca/ul r0-pMndirii cu vinov05ie a in or1a5iilor care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 8art. 1;@!9: iar pre6udiciul 1oral -e co1pen-ea/0 indi erent de vinov05ia autorului 8art. 1>229. @. "lin. @ con5ine .nc0 un 1od -pecial de ap0rare a onoarei: de1nit05ii -au reputa5iei pro e-ionale .n ca/ul .n care identi icarea per-oanei care a di u/at in or1a5ia ce le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 unei alte per-oane e-te i1po-ibil0: adic0 e-te anoni10. (er-oana onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 a c0reia a o-t le/at0 de o per-oan0 neidenti icat0 8anoni109: e-te .n drept -0 -e adre-e/e in-tan5ei de 6udecat0 cu o cerere prin care -e -olicit0 declararea in or1a5iei r0-pMndit0 ca iind neveridic0. $7a1inarea cererii are loc .n ba/a prevederilor Capitolului XX%V din C(C. +a r0-pMndire anoni10 a in or1a5iilor nu -e atribuie publicarea .n 1i6loacele de in or1are .n 1a-0 0r0 indicarea autorului. An ace-t ca/ .n toate ca/urile -e cunoa3te r0-pMnditorul. (rin ur1are: r0-pun/0tor pentru r0-pMndirea in or1a5iilor care le/ea/0 onoarea: de1nitatea -au reputa5ia pro e-ional0 e-te or2anul de in or1are .n 1a-0. # i t l u l %% ($R'O"N$+$ Capitolul % ($R'O"N" L%)%C" Articolul 16. 1oiunea de persoana !izica $ersoana !izica este omul, privit individual, ca titular de drepturi i de obligaii civile . O1ul luat .n 1od individual: ca per-oan0 i/ic0: particip0 la cele 1ai variate raporturi 6uridice. +ocul central .n cadrul ace-tor raporturi revine raporturilor 6uridice civile: la care per-oana i/ic0 particip0 ca -ubiect de drept civil. O1ul: ca per-oan0 i/ic0: e-te un -ubiect de drept univer-al: poate participa la diver-e raporturi 6uridice civile. (er-oana i/ic0 e-te -ubiect de drept e-te titularul de drepturi 3i obli2a5ii: care or1ea/0 con5inutul raportului 6uridic civil.

22

Articolul 17. 'apacitatea de !olosin a persoanei !izice (1) 'apacitatea de a avea drepturi i obligaii civile (capacitatea de !olosin) se recunoate n egal msura tuturor persoanelor !izice. (#) 'apacitatea de !olosin a persoanei !izice apare n momentul naterii i nceteaz o dat cu moartea. (%) &reptul la motenire a persoanei !izice apare la concepiune dac se nate vie. 1. Capacitatea de olo-in50 a per-oanei i/ice e le2at0 de e7i-ten5a iin5ei u1ane 3i con-tituie o calitate a oric0rei per-oane de a i -ubiect de drept: titular de drepturi 3i obli2a5ii civile. Capacitatea de olo-in50 e-te de init0 ca aptitudinea per-oanei i/ice de a avea drepturi 3i obli2a5ii civile: ceea ce con-tituie condi5ie nece-ar0 pentru a i participant la di erite raporturi 6uridice. $a repre/int0 po-ibilitatea 2eneral0 3i ab-tract0 de a i titularul drepturilor 3i obli2a5iilor civile: iind recuno-cut0 .n e2al0 10-ur0 pentru toate per-oanele i/ice 0r0 nici o di-cri1inare. Recunoa3terea capacit05ii de olo-in50 .n 1od e2al pentru toate per-oanele -e ba/ea/0 pe principiul 2eneral care -e aplic0 .n .ntre2ul -i-te1 de drept: precu1 3i .n dreptul civil: ace-ta iind principiul e2alit05ii .n a5a le2ii. #e1elia 6uridic0 a ace-tui principiu e-te con- in5it0 la art. 16 din Con-titu5ie: ceea ce a con-tituit te1ei pentru a con- in5i lui la alineatul re-pectiv. Recunoa3terea capacit05ii de olo-in50 .n e2al0 10-ur0 nu .n-ea1n0 c0 ea per-oana i/ic0 nu poate i .n2r0dit0 .n capacitatea -a de olo-in50. &i1potriv0 ea poate i .n2r0dit0: dar nu1ai .n ca/urile 3i .n condi5iile -tabilite de le2e. 2. +a alin. 2 -e con5ine re2ula 2eneral0 care -tabile3te 1o1entul apari5iei 3i .ncet0rii capacit05ii de olo-in50. (rin ur1are: capacitatea de olo-in50 .ncepe la data na3terii per-oanei i/ice: care -e dovede3te cu actul de -tare civil0 - certi icatul de na3tere 3i .ncetea/0 odat0 cu 1oartea ace-teia. Liind un atribut inerent iin5ei u1ane e-te ire-c ca capacitatea de olo-in50 -0 ie acordat0 c4iar de la na3tere 3i -0 ie indi-olubil le2at0 de e7i-ten5a ace-teia. "pari5ia capacit05ii de olo-in50 nu depinde de v.r-ta per-oanei i/ice: -tarea -0n0t05ii: de po-ibilitatea reali/0rii drepturilor 3i obli2a5iilor. &e la re2ula 2eneral0 de dobMndire a capacit05ii de olo-in50 odat0 cu na3tere e-te o e7cep5ie: care -e con5ine la alineatul ; al articolului co1entat: con or1 c0reia drepturile copilului -unt recuno-cute de la concep5iune: cu condi5ia c0 -e na3te viu. Capacitatea de olo-in50 a per-oanei i/ice .ncetea/0 o dat0 cu 1oartea ace-teia. &e a-e1enea: declararea 1or5ii per-oanei i/ice produce acelea3i e ecte 6uridice ca 3i dece-ul i/ic con-tatat 8a -e vedea art.E29. &ar dac0 cel declarat 1ort e-te viu: el are capacitate de olo-in50: deoarece 4ot0r.rea in-tan5ei de 6udecat0 nu poate con-titui te1ei pentru .ncetarea capacit05ii de olo-in50. "cea-t0 aptitudine a per-oanei i/ice e-te intan2ibil0. ;. +a alin. ; -e con5ine e7cep5ia de la re2ula 2eneral0 de dobMndire a capacit05ii de olo-in50 odat0 cu na3terea. +e2iuitorul -tabile3te e7cep5ia: con or1 c0reia copilului i -e recunoa3te dreptul la 1o3tenire din 1o1entul concep5iei: dar cu condi5ia c0 -e na3te viu. "-t el: -e poate de a ir1at c0 copilul dobMnde3te anticipat capacitatea de olo-in50: care dup0 con5inutul -0u e-te redu-0: iindc0 nu dobMnde3te .ntrea2a capacitate de olo-in50: ci nu1ai dreptul de a 1o3teni din 1o1entul concep5iunii -ale: dac0 -e na3te viu. (entru dobMndirea unei a-e1enea capacit05i de olo-in50 de la concep5iune: trebuie -0 ie .ntrunite cu1ulativ ur10toarele condi5ii< - -0 ie vorba de dobMndirea de drepturi: deoarece copilul conceput: dar nen0-cut nu poate avea 3i obli2a5ii. Capacitatea de olo-in50 anticipat0 con-t0 nu1ai .n aptitudinea de a avea drepturi. - copilul trebuie -0 ie conceput .n ti1pul vie5ii de unctului: dar -0 -e na-c0 viu dup0 dece-ul ace-tuia. (entru a i con-iderat c0 copilul --a n0-cut viu e-te -u icient ca el -0 i re-pirat 10car odat0: apt ce poate i dovedit prin 1i6loace 3tiin5i ice 1edicale: e7i-ten5a aerului .n pl01Mni. %ndi erent c.t ti1p a trecut dup0 na3tere 8un 1inut: o or0 etc.9 copilului i -e .ntoc1e-c dou0 acte de -tare civil0< actul de na3tere 3i actul de dece-. &ac0 copilul -e na3te 1ort: -e con-ider0 c0 nu a o-t niciodat0 -ubiect de drept civil: iar capacitatea de olo-in50 anticipat0 a ace-tuia di-pare. Articolul 1;. 'apacitatea de e erciiu a persoanei !izice 'apacitate de e erciiu este aptitudinea persoanei de a dobndi prin !apta proprie i de a e ercita drepturi civile, de a.i asuma personal obligaii civile i de a le e ecuta. (rin prevederile articolului co1entat le2iuitorul de ine3te capacitatea de e7erci5iu a per-oanei i/ice. "-t el: capacitatea de e7erci5iu e-te aptitudinea per-oanei i/ice de a dobMndi prin apt0 proprie 3i de a e7ercita drepturi civile: de a-3i a-u1a per-onal obli2a5ii civile 3i de a le e7ecuta. "ce-te prero2ative per-oana i/ic0 le reali/ea/0 prin .nc4eierea de acte 6uridice civile -in2ur: per-onal: 0r0 nici o interven5ie din partea altei per-oane. (rin .nc4eierea actelor 6uridice civile per-oana i/ic0 nu nu1ai .3i e7ercit0 drepturile 3i .3i a-u10 obli2a5ii: dar 3i dobMnde3te drepturi civile 3i e7ecut0 obli2a5iile civile a-u1ate. 'pre deo-ebire de capacitatea de olo-in50 care

2;

repre/int0 po-ibilitatea pa-iv0 a per-oanei de a i titular de drepturi 3i obli2a5ii: capacitatea de e7erci5iu pre-upune -0vMr3irea de ac5iuni proprii de partea per-oanei: .ndreptate -pre dobMndirea de drepturi 3i a-u1area de obli2a5ii. (er-oanele care au capacitate de olo-in50: dar care nu au capacitate de e7erci5iu dobMnde-c 3i e7ercit0 drepturi civile: .3i a-u10 obli2a5ii 3i le e7ecut0 prin inter1ediul repre/entan5ilor. Articolul #<. 'apacitatea deplin de e erciiu a persoanei !izice (1) 'apacitatea deplin de e erciiu ncepe la data cnd persoana !izic devine ma"or, adic la mplinirea vrstei de 17 ani. (#) )inorul dobndete prin cstorie capacitate deplin de e erciiu. &es!acerea cstoriei nu a!ecteaz capacitatea deplin de e erciiu a minorului. 0n cazul declarrii nulitii cstoriei, instana de "udecata l poate lipsi pe soul minor de capacitatea deplin de e erciiu din momentul stabilit de ea. (%) )inorul care a atins vrsta de 13 ani poate !i recunoscut ca avnd capacitate de e erciiu deplina dac lucreaz n baza unui contract de munc sau, cu acordul prinilor, adoptatorilor sau curatorului, practic activitate de ntreprinztor. Atribuirea capacitii depline de e erciiu unui minor (emancipare) se e!ectueaz prin 5otrre a autoritii tutelare, cu acordul ambilor prini, adoptatorilor sau curatorului, iar in lipsa unui ast!el de acord, prin 5otrre "udectoreasc. 1. Capacitatea de e7erci5iu: iind po-ibilitatea per-oanei de a dobMndi 3i de a e7ercita drepturi civile prin propriile apte: de a-3i a-u1a per-onal obli2a5ii civile 3i de a le e7ecuta: nu apare odat0 cu na3terea per-oanei i/ici: precu1 capacitatea de olo-in50: ci la o anu1it0 perioad0 de ti1p dup0 na3tere ei. "cea-t0 condi5ie cerut0 de le2e e-te condi5ionat0 de aptul c0 pentru ca per-oana i/ic0 prin ac5iunile proprii -0 dobMndea-c0 3i -0 e7ercite drepturi civile: -0-3i a-u1e per-onal obli2a5ii civile 3i -0 le e7ecute: e-te nece-ar ca ea -0 atin20 un anu1it 2rad de de/voltare 1intal0 3i e7perien50 nece-ar0 vie5ii 6uridice civile. &in ace-te con-iderente: le2iuitorul -tabile3te c0 per-oana i/ic0 dobMnde3te capacitatea de e7erci5iu deplin0 la vMr-ta 1a6oratului: adic0 la vMr-ta de 1! ani: c.nd are voin50 con3tient0: -u icient0 3i di-cern01Mnt pentru a-3i da -ea1a de intere-ele ei: i1portan5a 3i con-ecin5ele aptelor -ale. "-t el: pre1i-ele .nceputului capacit05ii de e7erci5iu depline -unt< e7i-ten5a capacit05ii de olo-in50 3i di-cern01Mntul: adic0 1aturitatea p-i4ic0 pentru ca per-oana -0-3i poat0 repre/enta corect con-ecin5ele 6uridice ale 1ani e-t0rii -ale de voin50. (er-oana i/ic0 cu capacitate de e7erci5iu deplin0 are aptitudinea de a .nc4eia orice el de acte 6uridice civile 8de con-ervare: de ad1ini-trare 3i de di-po/i5ie9: cu e7cep5ia celor inter/i-e de le2e. "ptitudinea de a .nc4eia -in2ur orice act 6uridic civil neinter/i- de le2e i1plic0 3i po-ibilitatea de a .1puternici pe altul -0 .nc4eie: .n nu1ele 3i pe -ea1a -a: a-e1enea acte 6uridice 8cu e7cep5ia celor re eritoare la drepturi 3i obli2a5ii -trict per-onale9. Capacitatea de e7erci5iu deplin0 .n-ea1n0 3i aptitudinea de a .nc4eia acte 6uridice civile .n nu1ele 3i pe -ea1a altei per-oane: .n calitate de repre/entant le2al 8p0rinte: tutore: curator9 -au repre/entant conven5ional 81andatar9. 2. &e la re2ula 2eneral0: con or1 c0reia capacit05ii de e7erci5iu deplin0 -e dob.nde3te la .1plinirea v.r-tei de 1! ani: .n Cc -unt dou0 e7cep5ii. (ri1a e7cep5ie: care -e re er0 la per-oanele care --au c0-0torit .nainte de .1plinirea v.r-tei 1atri1oniale. Con or1 art. 1> din Codul La1ilie: v.r-ta 1atri1onial0 e-te de 1! ani pentru b0rba5i 3i de 16 ani pentru e1ei. V.r-ta 1atri1onial0 poate i redu-0 pentru b0rba5i: dar nu 1ai 1ult de doi ani: .n ca/ul .n care -unt 1otive te1einice. Reducerea -e .ncuviin5ea/0 de c0tre autoritatea ad1ini-tra5iei publice locale .n ba/a cererii 1inorului care dore3te -0 -e c0-0torea-c0: pentru acea-ta iind nece-ar 3i acordul p0rin5ilor lui. &up0 .nre2i-trarea c0-0toriei la Or2anele Anre2i-tr0rii "ctelor de 'tare Civil0: 1inorul dobMnde3te capacitate de e7erci5iu deplin0. "cea-ta e-te nece-ar pentru a a-i2ura e2alitatea -o5ilor .n c0-0torie: ceea ce con-tituie un principiu al le2i-la5iei a1iliale. +a de- acerea c0-0torie p.n0 la .1plinirea 1a6oratului: capacitatea de e7erci5iu deplin0 a 1inorului -e 1en5ine. "lt el -e -olu5ionea/0 proble1a 1en5inerii capacit05ii de e7erci5iu deplin0 a 1inorului .n ca/ul declar0rii nulit05ii c0-0toriei. &eoarece .nc0lcarea condi5iilor -tabilite de le2e pentru declararea nulit05ii c0-0toriei -unt di erite: con-ecin5ele declar0rii nulit05ii c0-0toriei -unt -tabilite de in-tan5a de 6udecat0 .n dependen50 de circu1-tan5ele concrete ale ca/ului. &e aceea -e la-0 la di-cre5ia in-tan5ei de 6udecat0 -0 decid0 ie -0 1en5in0: ie -0 di-pun0 pierderea capacit05ii de e7erci5iu re-trMn-0 a 1inorului din 1o1entul -tabilit de ea. ;. "tribuirea capacit05ii depline de e7erci5iu unui 1inor 8e1ancipare9 con-tituie un te1ei nou pentru recunoa3terea 1inorului care a .1plinit v.r-ta de 16 ani cu capacitate de e7erci5iu deplin0. (entru acea-ta e-te nece-ar ca 1inorul -0 di-pun0 de venit propriu: iind an2a6at .n cM1pul 1uncii .n ba/a unui contract de 1unc0 -au: cu acordul p0rin5ilor: adoptatorilor -au curatorului: -0 practice activitate de .ntreprin/0tor. $1anciparea 1inorului -e e ectuea/0 printr-o 4ot0rMre a autorit05ii tutelare: cu acordul a1bilor p0rin5i: adoptatorilor -au curatorului: iar dac0 lip-e3te acordul p0rin5ilor: 1inorul e-te e1ancipat de c0tre in-tan5a de 6udecat0 con or1 prevederilor Capitolului XXV% din C(C. Cu toate c0 ni1ic nu -e -pune de-pre acordul 1inorului pentru e1anciparea lui: nu -unt dubii re eritor la aptul c0 e1anciparea ace-tuia are loc .n ba/a cererii lui. (articiparea

2>

1inorului .n calitate de 1e1bru al cooperativei de a-e1enea con-tituie te1ei pentru e1anciparea lui: dac0 calitatea de 1e1bru al cooperativei .i a-i2ur0 o -ur-0 de venit -tabil0. 'copul e1ancip0rii 1inorului con-t0 .n eliberarea ace-tuia de a pri1i acordul p0rin5ilor: adoptatorilor -au curatorului pentru .nc4eierea actelor 6uridice. Minorul e1ancipat dob.nde3te 3i e7ercit0 .n volu1 deplin toate drepturile pe care le are per-oana cu capacitate de e7erci5iu deplin0 3i .3i a-u1a per-onal obli2a5ii civile 3i le e7ecut0: inclu-iv r0-punde de -ine -t0t0tor pentru obli2a5iile ap0rute ca re/ultat al cau/0rii pre6udiciului de c0tre el. Ca e7cep5ie: 1inorul e1ancipat nu e-te .n/e-trat cu acele drepturi 3i nu poate -0-3i a-u1e acele obli2a5ii pentru care con or1 le2ii e-te -tabilit un cen/ de vMr-t0. Articolul #1. 'apacitatea de e erciiu a minorului care a mplinit vrsta de 1* ani (1) )inorul care a mplinit vrsta de 1* ani nc5eie acte "uridice cu ncuviinarea prinilor, adoptatorilor sau a curatorului, iar n cazurile prevzute de lege, i cu ncuviinarea autoritii tutelare. (#) )inorul care a mplinit vrsta de 1* ani are dreptul !r consimmntul prinilor, adoptatorilor sau al curatorului9 a) s dispun de salariu, bursa sau de alte venituri rezultate din activiti proprii: b) s e ercite dreptul de autor asupra unei lucrri tiini!ice, literare sau de art, asupra unei invenii sau unui alt rezultat al activitii intelectuale aparate de lege: c) s !ac depuneri n instituiile !inanciare i s dispun de aceste depuneri n con!ormitate cu legea: d) s nc5eie actele "uridice prevzute la art.## alin.(#). (%) &in motive ntemeiate minorul poate !i limitat de instana de "udecat, la cererea prinilor, adoptatorilor sau a curatorului ori a autoritii tutelare, n drepturile prevzute la alin.(#) lit.a) i b). (*) )inorul care a mplinit vrsta de 13 ani poate deveni membru de cooperativ. 1. Co1parativ cu prevederile le2i-la5iei precedente 8art. din Codul civil din 1@6>9 .n noul Cod civil a o-t redu-0 v.r-ta la care 1inorii dob.nde-c capacitate de e7erci5iu re-tr.n-0. "-t el: 1inorii care au .1plinit v.r-ta de 1> ani dob.nde-c capacitate de e7erci5iu re-tr.n-0: ei iind .n drept -0 .nc4eie orice acte 6uridice 8v.n/areacu1p0rarea bunurilor: -0 .1pru1ute: -0 done/e etc.9: dar pentru valabilitatea ace-tora e-te nece-ar acordul repre/entan5ilor le2ali 8p0rin5ilor: adoptatorilor -au a curatorului9. (entru .nc4eierea unor acte 6uridice: .n ca/urile prev0/ute de le2e 8ve/i art. >2 alin. 2 din Codul civil9: e-te nece-ar0 .ncuviin5area autorit05ii tutelare. Anc4eierea actelor 6uridice 0r0 .ncuviin5are: con-tituie te1ei pentru a declara actul 6uridic nul de c0tre in-tan5a de 6udecat0 la cererea repre/entan5ilor le2ali 8ve/i art. 22> Cc 3i co1entariul ace-tui articol9. 2. "lin. 2 al art. co1entat -tabile3te o -erie de te1eiuri c.nd 1inorul care a .1plinit v.r-ta de 1> ani e-te .n drept de -ine -t0t0tor -0 .nc4eie unele acte 6uridice 0r0 acordul p0rin5ilor: adoptatorilor -au a curatorului. "-t el: 1inorului care a .1plinit 1> ani are dreptul< a9 -0 di-pun0 de -alariu: de bur-0: de alte venituri re/ultate din activit05i proprii. Cu toate ace-tea: 1inorul nu e-te .n drept de -ine -t0t0tor -0 di-pun0 de bunurile care au o-t procurate din ace-te -ur-e. b9 -0 e7ercite dreptul de autor a-upra unei lucr0ri 3tiin5i ice: literare -au de art0: a-upra unei inven5ii -au unui alt re/ultat al activit05ii intelectuale aparate de le2e. "-t el: con or1 +e2ii nr. 2@;G1@@> privind dreptul de autor 3i drepturile cone7e 8Monitorul O icial al Republicii Moldova: 1@@E: nr. 129: 1inorul e-te .n drept de -ine -t0t0tor -0 e7ercite .ntre2ul co1ple7 de .1puterniciri nece-are pentru crearea lucr0rilor 3tiin5i ice: literare -au de art0: inven5iilor -au altor re/ultate al activit05ii intelectuale: inclu-iv utili/area lor 3i pri1irea onorariului. c9 -0 ac0 depuneri la in-titu5iile inanciare 3i -0 di-pun0 de ace-te depuneri. +e2ea: con erind 1inorului dreptul de a ace depuneri: .i per1ite ace-tuia -0 di-pun0 de -ine -t0t0tor doar de depunerile 0cute de ei: dar nu de alte per-oane. &ac0 depunerile -unt e ectuate de alte per-oane pe nu1ele 1inorului: ulti1ul e-te .n drept -0 di-pun0 de ace-te depuneri nu1ai cu acordul repre/entan5ilor le2ali. d9 -0 .nc4eie actele 6uridice prev0/ute la art. 22 alin. 2. (rintre ace-te acte 6uridice -e enu10r0< - actele 6uridice curente de 1ic0 valoare care -e e7ecut0 la 1o1entul .nc4eierii. "ctele 6uridice curente de 1ic0 valoare -unt acele acte care -e caracteri/ea/0 prin valoarea lor redu-0 3i -unt .ndreptate -pre -ati- acerea nece-it05ilor vitale de via5a de toate /ilele ale 1inorului 8de e7e1plu: cu1p0rarea unor bilete pe 1i6locul de tran-port .n co1un: la -pectacole: cu1p0rarea unor bunuri de 1ic0 i1portan50< rec4i/ite: c0r5i etc.9. "ce-te acte 6uridice 1inorul le .nc4eie at.t din contul 1i6loacelor proprii 8-alariu: bur-0: alte venituri re/ultate din activit05i proprii9: precu1 3i din contul 1i6loacelor acordate de p0rin5i: adoptatori -au curatori pentru ace-te -copuri. - actele 6uridice de ob5inere 2ratuit0 a unor bene icii care nu nece-it0 autenti icare notarial0 -au .nre2i-trare de -tat a drepturilor ap0rute .n te1eiul lor. Minorul e-te .n drept: 0r0 acordul repre/entan5ilor le2ali 8p0rin5ilor: adoptatorilor -au curatorilor9: -0 .nc4eie acte 6uridice care au ca -cop ob5inerea de bene icii 2ratuite. $i -unt .n drept -0 pri1ea-c0 dona5ii -au -0 ie de acord cu .nc4eierea de acte 6uridice care -0-i aduc0 bene icii. &e e7e1plu: 1inorul e-te .n drept -0 dob.ndea-c0 dreptul de olo-ire 2ratuit0 a unor bunuri: 2ratuit -0 -tudie/e

2E

li1bile -tr0ine: o pro e-ie anu1it0: etc. ,nica condi5ie e-te cerut0 pentru .nc4eierea unor a-e1enea de acte 6uridice< drepturile ap0rute .n te1eiul lor -0 nu nece-ite autenti icare notarial0 -au .nre2i-trare de -tat. An ca/ contrat: 1inorul nu va i .n drept -0 .nc4eie a-e1enea acte 0r0 acordul p0rin5ilor. - acte de con-ervare. (entru a cali ica un act drept act de con-ervare e-te nece-ar ca ace-ta -0 .ntrunea-c0 .n -ine ur10toarele condi5ii< i9 -0 e7i-te un pericol care a1enin50 pieirea unui bun -au .ncetarea unui drept= ii9 actul -0vMr3it -0 nece-ite o c4eltuial0 1ini10 .n raport cu valoarea bunului -au dreptului -alvat. (rin natura lor: ace-te acte -unt indi-pen-abile pentru e7i-ten5a bunului 3i de ele bene icia/0 1inorul. "nu1e din ace-te con-iderente: le2iuitorul prin nor1a re-pectiv0: a prev0/ut c0 actele de con-ervare pot i 0cute c4iar de 1inor: 0r0 a -e cere acordul p0rin5ilor: tutorilor: curatorilor. "ctele de con-ervare au ca -cop de a -alva un bun de la un pericol i1inent: adic0 -e ur10re3te 1en5inerea bunului .n -tarea lui actual0. "3a -pre e7e1plu: va i un act de con-ervare: 10-urile .ntreprin-e de 1inor pentru repararea unei ca-e de locuit: care a1enin50 -0 -e pr0bu3ea-c0 dac0 a-e1enea repara5ii nu vor i e ectuate. #rebuie -0 preci/01: c0 10ri1ea c4eltuielilor ce ur1ea/0 -0 ie -uportate la repara5ia ca-ei de locuit trebuie -0 ie in i1e .n raport cu pre5ul ca-ei de locuit. 'unt: de a-e1enea acte de con-ervare 3i actele prin care -e .ntrerupe o pre-crip5ie: cererea de inventar: .n-crierea unei ipoteci 82revarea bunului i1obil9. #otodat0: 1inorul care a .1plinit vMr-ta de 1> ani: di-pune de capacitate civil0 delictual0: adic0 r0-punde per-onal pentru pre6udiciul cau/at: con or1 art. 1>07. ;. Minorul: care a .1plinit 1> ani poate i li1itat .n capacitatea de e7erci5iu: dac0 el abu/ea/0 de drepturile -ale prev0/ute la alin.829 lit.a9 3i b9. (rin ur1are: dac0 1inorul nera5ional: contrar intere-elor -ale: iro-e3te -alariul: bur-a -a -au alte venituri provenite din activit05ile proprii: precu1 3i dac0 1inorul e7ercit0 .n 1od abu/iv dreptul -0u de autor a-upra unei lucr0ri 3tiin5i ice: literare -au de art0: a-upra unei inven5ii -au unui alt re/ultat al activit05ii intelectuale: el poate i li1itata .n capacitatea -a de e7erci5iu de c0tre in-tan5a de 6udecat0. &reptul de a cere in-tan5ei de 6udecat0 li1itarea 1inorului .n capacitate de e7erci5iu: apar5ine per-oanelor intere-ate< p0rin5ilor: adoptatorilor -au curatorului ori autorit05ii tutelare. >. Minorul care a .1plinit v.r-ta de 1> ani e-te .n drept -0 devin0 1e1bru de cooperativ0. An ace-t ca/: el di-pune de toate drepturile 1e1brilor de cooperativ0: inclu-iv 3i cele patri1oniale. Articolul ##. 'apacitatea de e erciiu a minorului care nu a mplinit vrsta de 1* ani (1) 8oate actele "uridice pentru i n numele minorului pn la mplinirea vrstei de 1* ani pot !i nc5eiate doar de prini, adoptatori sau tutore, n condiiile prevzute de lege. (#) )inorul n vrst de la 6 la 1* ani este n drept s nc5eie de sine statator9 a) acte "uridice curente de mic valoare care se e ecut la momentul nc5eierii lor: b) acte "uridice de obinere gratuit a unor bene!icii care nu necesit autenti!icare notarial sau nregistrarea de stat a drepturilor aprute n temeiul lor: c) acte de conservare. 1. &in con5inutul articolului co1entat re/ult0 c0 le2iuitorul di-tin2e dou0 cate2orii de 1inorii care nu au .1plinit vMr-ta de 1> ani 3i anu1e< 1inorii care au .1plinit v.r-ta 7 ani: dar nu au .1plinit vMr-ta de 1> ani 3i 1inorii care nu au .1plinit v.r-ta de 7 ani. Minorii care nu-au .1plinit vMr-ta de 7 ani -unt lip-i5i de capacitate de e7erci5iu. &e aceea pentru ei toate atele 6uridice le .nc4eie p0rin5ii: tutorii: adoptatorii. Minorii de la 7 la 1> ani: .n ca/urile e7pre- prev0/ute la alin. 2: di-pun de capacitatea de a .nc4eia anu1ite acte 6uridice de -ine -t0t0tor. Cu e7cep5ia actelor 6uridice indicate la alin. 2: toate actele 6uridice pentru 3i .n nu1ele 1inorului care nu a .1plinit vMr-ta de 1> ani pot i .nc4eiate doar de p0rin5i: adoptatori -au tutore. Repre/entan5ii le2ali -unt re-trMn3i .n dreptul de a di-pune de bunurile 1inorului 8articolele >2 ? >; 3i co1entariul re-pectiv9. 2. Ca e7cep5ie de la re2ula 2eneral0 in-tituit0 la alineatul 1 al articolului co1entat: 1inorul .n vMr-t0 de la 7 la 1> ani e-te .n drept -0 .nc4eie de -ine -t0t0tor< a9 acte 6uridice curente de 1ic0 valoare care -e e7ecut0 la 1o1entul .nc4eierii lor. "ctele 6uridice curente de 1ic0 valoare -unt acele acte care -e caracteri/ea/0 prin valoarea lor redu-0 3i -unt .ndreptate -pre -ati- acerea nece-it05ilor vitale de via5a de toate /ilele ale 1inorului. "ce-te acte 6uridice 1inorul le .nc4eie at.t din contul 1i6loacelor proprii: precu1 3i din contul 1i6loacelor acordate de p0rin5i: adoptatori -au tutori pentru ace-te -copuri. b9 acte 6uridice de ob5inere 2ratuit0 a unor bene icii care nu nece-it0 autenti icare notarial0 -au .nre2i-trarea de -tat a drepturilor ap0rute .n te1eiul lor. Minorul e-te .n drept 0r0 acordul repre/entan5ilor le2ali 8p0rin5ilor: tutorilor: adoptatorilor9 -0 .nc4eie acte 6uridice care au ca -cop ob5inerea de bene icii 2ratuite. $i -unt .n drept -0 pri1ea-c0 dona5ii -au -0 .nc4eie acte 6uridice care -0-i aduc0 bene icii. &e e7e1plu: 1inorul e-te .n drept -0 dob.ndea-c0 dreptul de olo-ire 2ratuit0 a unor bunuri: 2ratuit -0 -tudie/e li1bile -tr0ine: o pro e-ie anu1it0: etc. ,nica condi5ie e-te cerut0 pentru .nc4eierea unor a-e1enea de acte 6uridice< drepturile ap0rute .n

26

te1eiul lor -0 nu nece-ite autenti icare notarial0 -au .nre2i-trare de -tat. An ca/ contrat: 1inorul nu va i .n drept -0 .nc4eie a-e1enea acte 6uridice: ci pentru ei 3i .n nu1ele lor ace-te acte vor i .nc4eiate de repre/entan5ii le2ali. c9 acte de con-ervare. 8Ve/i co1entariul articolului 21 alin. 2 pct. d99. Articolul #%. 2nadmisibilitatea lipsirii i limitrii capacitii de !olosin i de e erciiu (1) 'apacitatea civila este recunoscut n msur egal tuturor persoanelor, indi!erent de ras, naionalitate, origine etnic, limb, religie, se , opinie, apartenen politic, avere, origine social, grad de cultura sau de alte criterii similare. (#) $ersoana !izica nu poate !i lipsit de capacitate de !olosin. (%) 1imeni nu poate !i limitat n capacitate de !olosin i n capacitate de e erciiu dect n cazul i n modul prevzut de lege. (*) (enunarea total sau parial a unei persoane !izice la capacitatea de !olosin sau la capacitatea de e erciiu, alte acte "uridice ndreptate spre limitarea persoanei n capacitatea de !olosin sau de e erciiu snt nule. 1. Capacitatea civil0 e-te o parte a capacit05ii 6uridice: care e7pri10 aptitudinea 2eneral0 3i ab-tract0 de a avea drepturi 3i obli2a5ii civile: precu1 3i po-ibilitatea de a-3i e7ercita drepturile 3i de a-3i a-u1a obli2a5ii prin .nc4eierea de acte 6uridice. Capacitatea civil0 include .n -ine at.t capacitatea de olo-in50: c.t 3i capacitatea de e7erci5iu. +e2iuitorul recunoa3te capacitatea civil0 .n e2al0 10-ur0 pentru toate per-oanele i/ice: indi erent de ra-0: na5ionalitate: ori2ine etnic0: li1b0: reli2ie: -e7: opinie: apartenen50 politic0: avere: ori2ine -ocial0: 2rad de cultura -au de alte criterii -i1ilare. $2alitatea capacit05ii civile a tuturor per-oanelor -e ba/ea/0 pe principiul e2alit05ii .n a5a le2ii civile: con- in5it 3i prin prevederile nor1elor con-titu5ionale. "-t el: ra-a: na5ionalitatea: ori2inea etnic0: li1ba: reli2ia: -e7ul: opinia: apartenen5a politic0: averea: ori2inea -ocial0: 2radul de cultur0 -au de alte criterii -i1ilare nu au nici o in luen50 a-upra capacit05ii civile. $2alitatea capacit05ii civile e-te 2arantat0 3i ap0rat0 de c0tre -tat at.t prin 1i6loace de drept civil: c.t 3i de drept penal. 2. (er-oana i/ic0 nici .ntr-un ca/ nu poate i lip-it0 de capacitatea de olo-in50. Capacitatea de olo-in50 e-te inerent0 oric0rei iin5e u1ane. &e aceea le2iuitorul inter/ice lip-irea per-oanei i/ice de capacitate de olo-in50: ceea ce -e e7plic0 prin aptul c0 per-oana i/ic0 odat0 lip-it0 de capacitatea de olo-in50 .ncetea/0 de a 1ai i -ubiect de drept: iar acea-ta e-te inad1i-ibil. (er-oana i/ic0 pierde inte2ral capacitatea de olo-in50 nu1ai .n ca/urile di-pari5iei -ale ca -ubiect de drept 81oartea i/ic0 -au declararea 1or5ii9. ;. Capacitatea de olo-in50 3i de e7erci5iu a per-oanei i/ice e-te intan2ibil0. "cea-ta .n-ea1n0 c0 ni1eni nu poate i li1itat .n capacitate de olo-in50 3i .n capacitate de e7erci5iu. Ca e7cep5ie: per-oana i/ic0 poate i li1itat0 .n capacitate de olo-in50 3i .n capacitate de e7erci5iu doar nu1ai .n ca/ul 3i .n 1odul -tabilit de le2e. +i1itat0 capacit05ii de olo-in50 a per-oanei i/ice con-t0 .n -tabilirea unor .n2r0diri: care au caracter de pedeap-0 -au de protec5ie 3i -unt -tabilite ie de le2ea penal0: ie de le2e civil0. $7e1plu de .n2r0dire a capacit05ii de olo-in50 cu caracter de pedeap-0 -tabilit0 de le2ea penal0 poate -ervi priva5iunea de libertate: iar .n2r0dire cu caracter atMt de -anc5iune civil0 c.t 3i de protec5ie con-tituie dec0derea din drepturi p0rinte3ti. An2r0diri cu caracter de protec5ie -tabilite de le2ea civil0 repre/int0 incapacit05i -peciale de a .nc4eia anu1ite acte 6uridice civile: ie de a dobMndi anu1ite drepturi 3i obli2a5ii: care -unt -tabilite .n -copul ocrotirii intere-elor unor anu1ite cate2orii de per-oane 8 a -e vedea art. >; 3i co1entariul la articolul re-pectiv. +i1itarea per-oanei i/ice .n capacitate de e7erci5iu con-t0 .n lip-irea ace-teia de po-ibilitatea de a-3i dobMndi 3i e7ecuta prin ac5iunile proprii drepturi 3i a-3i a-u1a 3i e7ecuta obli2a5ii. "-t el: prin li1itarea per-oanei i/ice .n capacitate de e7erci5iu -e reduce volu1ul ace-teia 8a -e vedea articolele 21 alin. ; 3i art. 2E9. >. &in prevederile alineatului co1entat re/ult0 caracterul inalienabil al capacit05ii de olo-in50 3i a capacit05ii de e7erci5iu: ceea ce .n-ea1n0 c0 ace-tea nu pot con-titui obiect de renun5are: de li1itare: .n tot -au .n parte: 3i nici obiect de .n-tr0inare. Orice act 6uridic prin care o per-oan0 i/ic0 ar renun5a: li1ita -au .n-tr0ina: .n tot -au .n parte: capacitatea de olo-in50 -au de e7erci5iu: e-te lovit de nulitate ab-olut0. Capacitatea de olo-in50 3i de e7erci5iu a per-oanei i/ice are caracter le2al: de aceea -ubiectul de drept nu e-te .n drept -0-3i 3tirbea-c0 calitatea -a de -ubiect prin voin5a per-onal0. %nter/icerea renun50rii: li1it0rii -au .n-tr0in0rii capacit05ii de olo-in50 -au de e7erci5iu a per-oanei i/ice nu trebuie con undat0 cu renun5area la un drept -ubiectiv civil: .n-tr0inarea ace-teia. (er-oana i/ic0 e-te .n drept -0 e ectue/e a-e1enea opera5iuni. "-t el: o per-oan0 i/ic0 poate renun5a la o 1o3tenire de-c4i-0 .n avoarea -a: -0 .n-tr0ine/e un bun -au un drept etc. Articolul #*. &eclararea incapacitii persoanei !izice

27

(1) $ersoana care n urma unei tulburri psi5ice (boli mintale sau de!iciene mintale) nu poate contientiza sau diri"a aciunile sale poate !i declarat de ctre instana de "udecat ca incapabil. Asupra ei se instituie tutela. (#) Actele "uridice n numele persoanei !izice declarate incapabile se nc5eie de ctre tutore. (%) &ac temeiurile n care persoana !izic a !ost declarat incapabil au disprut, instana de "udecat o declar ca !iind capabil. 0n baza 5otr@rii "udectoreti, tutela asupra persoanei se anuleaz. 1. #e1ei pentru declararea incapacit05ii per-oanei i/ice con-tituie tulburarea p-i4ic0 cau/at0 de bolile 1intale -au de de icien5e 1intale: din cau/a c0rora acea-ta nu poate con3tienti/a -au diri6a ac5iunile -ale. (er-oana i/ic0 care -u er0 de a-e1enea tulbur0ri p-i4ice e-te declarat0 incapabil0 nu1ai de c0tre in-tan5a de 6udecat0: con or1 prevederilor Capitolului XXV%%% din C(C: la cererea per-oanelor intere-ate< 1e1brii ei de a1ilie: rudele apropiate 8p0rin5i copii: ra5i: -urori: bunei9: autoritatea tutelar0: in-titu5ia de p-i4iatrie 8p-i4oneurolo2ie9: procurorul. %n-tan5a de 6udecat0: .n ba/a re/ultatelor e7perti/ei p-i4iatrice: care -tabile3te -tarea lui p-i4ic0: declar0 per-oana i/ic0 incapabil0. Fot0r.rea 6udec0torea-c0 prin care per-oana i/ic0 e-te declarat0 incapabil0 -erve3te te1ei pentru ca autoritatea tutelar0 -0 nu1ea-c0 o tutel0. 2. #utorele in-tituit a-upra per-oanei declarate incapabile e-te repre/entantul ei le2al: care e-te .1puternicit cu prero2ativele -tabilite de le2e: .i ap0r0 drepturile 3i intere-ele ace-teia: .nc4eie .n nu1ele ei toate actele 6uridice. "ctele 6uridice .nc4eiate de c0tre per-oana declarat0 incapabil0 -unt lovite de nulitate ab-olut0 8a -e vedea art. 222 3i co1entariul art. re-pectiv9. ;. &ac0 te1eiurile: .n ba/a c0rora: per-oana i/ic0 a o-t declarat0 incapabil0 di-par: in-tan5a de 6udecat0: la cererea tutorelui: a 1e1brilor de a1ilie a per-oanei: a in-titu5iei de p-i4iatrie 8p-i4oneurolo2ie9: a autorit05ii tutelare: a procurorul. 3i .n ba/a raportului de e7perti/0 p-i4iatric0 le2al0: o declar0 ca iind capabil0. An ba/a 4ot0rMrii 6udec0tore3ti: tutela a-upra per-oanei -e anulea/0. Articolul #/. Limitarea persoanei !izice n capacitatea de e erciiu (1) $ersoana care, n urma consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri i de alte substane psi5otrope, nrutete starea material a !amiliei sale poate !i limitat de ctre instana de "udecat n capacitatea de e erciiu. Asupra acestei persoane se instituie curatela. (#) $ersoana indicata la alin.(1) are dreptul s nc5eie acte "uridice cu privire la dispunerea de patrimoniu, s primeasc i s dispun de salariu, de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu acordul curatorului. (%) &ac au disprut temeiurile n care persoana !izica a !ost limitata n capacitatea de e erciiu, instana de "udecat anuleaz limitarea. 0n baza 5otrrii "udectoreti, curatela asupra ei se anuleaz. 1. (er-oanele care au capacitate de e7erci5iu deplin0 pot i li1itate .n capacitate de e7erci5iu .n te1eiul pre/entului articol. +i1itarea capacit05ii de e7erci5iu a per-oanei i/ice poate avea loc nu1ai .n ca/ul .ntrunirii cu1ulative a ur10toarelor condi5ii< - con-u1ul abu/iv de alcool -au de dro2uri 3i de alte -ub-tan5e p-i4otrope. "lte abu/uri precu1 6ocurile de 4a/ard: pariurile nu pot -ervi te1ei pentru li1itarea per-oanei i/ice .n capacitate de e7erci5iu= - re/ultatul con-u1ului abu/iv de alcool -au de dro2uri 3i de alte -ub-tan5e p-i4otrope: -0 con-tituie te1ei pentru .nr0ut05irea -t0rii 1aterial0 a a1iliei -ale: nu lui .n-u3i. (er-oana i/ic0 e-te li1itat0 .n capacitate de e7erci5iu nu1ai de c0tre in-tan5a de 6udecat0 la cererea per-oanelor intere-ate< 1e1brii a1iliei: procurorului: autorit05ii tutelare. "-upra ace-tei per-oane -e in-tituie curatela. 2. (er-oana i/ic0 li1itat0 .n capacitate de e7erci5iu nu are dreptul: de -ine -t0t0tor: 0r0 acordul curatorului: -0 .nc4eie acte 6uridice prin care< -0 di-pun0 de patri1oniul -0u: -0 pri1ea-c0 3i -0 di-pun0 de -alariu: de pen-ie -au de alte tipuri de venituri. ;. &ac0 per-oana i/ica li1itat0 .n capacitate de e7erci5iu .ncetea/0 -0 abu/e/e de b0uturi alcoolice -au de dro2uri 3i de alte -ub-tan5e p-i4otrope: in-tan5a de 6udecat0: la cererea per-oanei: a 1e1brilor ei de a1ilie -au a curatorului: autorit05ii tutelare: a di-pen-arului de p-i4iatrie: anulea/0 li1itarea per-oanei .n capacitate de e7erci5iu. An ba/a 4ot0rMrii 6udec0tore3ti: curatela a-upra ei -e anulea/0. Articolul #3. Activitatea de ntreprinztor a persoanei !izice (1) $ersoana !izic are dreptul s practice activitate de ntreprinztor, !r a constitui o persoan "uridic, din momentul nregistrrii de stat n calitate de ntreprinztor individual sau n alt mod prevzut de lege.

2!

(#) $ersoana care practic activitate de ntreprinztor !r nregistrare de stat nu poate invoca lipsa calitii de ntreprinztor. (%) Asupra activitii de ntreprinztor des!urate !r constituirea de persoan "uridic se aplic regulile care reglementeaz activitatea persoanelor "uridice cu scop lucrativ dac din lege sau din esena raporturilor "uridice nu rezult alt!el. 1. "ctivitatea de .ntreprin/0tor repre/int0 acea activitate de producere e ectuat0 pe ri-c propriu 3i care e-te .ndreptat0 -pre dobMndirea de bene icii -i-te1atice. (entru ca per-oana i/ic0 -0 poat0 practica activitate de .ntreprin/0tor ea trebuie -0 aib0 capacitate deplin0 de e7erci5iu 3i -0 ie -upu-0 .nre2i-tr0rii a de -tat .n calitate de .ntreprin/0tor individual -au .n alt 1od prev0/ut de le2e. "-t el: de -ine -t0t0tor per-oanele i/ice pot practica activitatea de .ntreprin/0tor la .1plinirea 1a6oratului: a vMr-tei de 1! ani 8art. 209: dac0 nu e-te lip-it0 de capacitate de e7erci5iu din cau/a tulbur0rilor p-i4ice 8art. 2>9 -au li1itat0 .n capacitate de e7erci5iu din cau/a abu/ului de alcool: -ub-tan5e narcotice -au alte -ub-tan5e p-i4otrope 8art. 2E9. ,lti1a poate practica activitate de .ntreprin/0tor cu acordul curatorului. Minorul care --a c0-0torit .nainte de .1plinirea v.r-tei 1atri1oniale: dobMnde3te capacitate de e7erci5iu deplin0 8art. 20 alin. 29: de aceea e-te .n drept -0 practice activitate de .ntreprin/0tor. "cela3i lucru -e re er0 3i a50 de 1inorul e1ancipat 8art. 20 alin. ;9: care practic0 activitate de .ntreprin/0tor: cu e7cep5ia acelor activit05i pentru care prin le2e e-te -tabilit un cen/ de vMr-t0 8art. ! din +e2ea nr. 110G1@@> cu privire la ar1e9. Anre2i-trarea de -tat a .ntreprin/0torului are loc .n ba/a cererii: .n care -e indic0 2enurile de activitate care vor i practicate de .ntreprin/0tor. Anre2i-trarea are loc .n aceea3i /i. #e1ei pentru re u/area .nre2i-tr0rii poate -ervi incapacitatea .ntreprin/0torului: 2enurile de activitate -unt inter/i-e de le2e -au lip-e3te licen5a: .n ca/urile .n care 2enul de activitate ur1ea/0 a i licen5iat. Re u/ul -au e-c4ivarea de la .nre2i-trare pot i atacate .n in-tan5a de 6udecat0. &up0 ac4itarea ta7ei de .nre2i-trare: -olicitantului i -e eliberea/0 un certi icat: care con-tituie docu1entul e ba/0 ce con ir10 dreptul de a practica activitatea de .ntreprin/0tor. 2. (er-oana i/ic0 care practic0 activitate de .ntreprin/0tor: dar care nu a o-t -upu-0 .nre2i-tr0rii de -tat nu dobMnde3te .n le20tur0 cu acea-ta -tatut de .ntreprin/0tor. %n-tan5a de 6udecat0 poate aplica a50 de actele 6uridice .nc4eiate de o a-e1enea per-oan0 i/ic0 re2ulile pre/entului Cod cu privire la obli2a5iile re/ultate din activitatea de .ntreprin/0tor. ;. "ctivitatea de .ntreprin/0tor de- 03urat0 0r0 con-tituirea per-oanei 6uridice e-te re2le1entat0 de re2ulile aplicabile activit05ii per-oanei 6uridice cu -cop lucrativ. "-t el: capacitatea de olo-in50 a .ntreprin/0torului individual e-te practic -i1ilar0 capacit05ii de olo-in50 a per-oanelor 6uridice cu -cop lucrativ. $l poate avea drepturi 3i a-u1a obli2a5ii: nece-are pentru orice 2en de activitate: cu condi5ia c0 nu -unt inter/i-e de le2e 8art. 609. Antreprin/0torii individuali pot activa .n colectiv .n ba/a unui contract de -ocietate civil0: .n ba/a c0ruia dou0 -au 1ai 1ulte per-oane -e obli20 reciproc -0 ur10rea-c0 .n co1un -copuri econo1ice ori alte -copuri: 0r0 a con-titui o per-oan0 6uridic0: .1p0r5ind .ntre ele oloa-ele 3i pierderile 8art. 1;;@9. Articolul #6. (spunderea patrimonial a persoanei !izice $ersoana !izic rspunde pentru obligaiile sale cu tot patrimoniul su, cu e cepia bunurilor care, con!orm legii, nu pot !i urmrite. (er-oana i/ic0 intr0 .n diver-e raporturi 6uridice: dobMndind 3i e7ercitMnd drepturi -au a-u1Mndu-3i obli2a5ii. "-t el: pentru obli2a5iile care-i revin per-oana i/ic0 poart0 r0-pundere cu toate bunurile din patri1oniul -0u. Ca e7cep5ia: pentru obli2a5iile -ape per-oana i/ic0 nu va r0-punde cu bunurile care nu pot i ur10rite: con or1 nor1elor le2ale. Articolul #7. 1umele persoanei !izice (1) ?rice persoan !izica are dreptul la numele stabilit sau dobndit potrivit legii. (#) 1umele cuprinde numele de !amilie i prenumele, iar n cazul prevzut de lege, i patronimicul. (%) 1umele de !amilie se dob@ndete prin e!ectul !iliaiei i se modi!ic prin e!ectul sc5imbrii strii civile, n condiiile prevzute de lege. (*) $renumele se stabilete la data nregistrrii naterii, n baza declaraiei de natere. 1. Nu1ele per-oanei i/ice e-te un atribut de identi icare a ace-teia. "cea-ta -e datorea/0 aptului c0 per-onalitatea unei per-oane i/ice trebuie -0 apar0 di-tinct .n rela5iile inter-u1ane: a50 de per-onalitatea altuia. (rin ur1are: le2iuitorul con- in5e3te dreptul oric0rei per-oane i/ice dreptul la nu1e -tabilit -au dob.ndit con or1 prevederilor le2ii. Con or1 art. EE din Codul La1iliei: copilul are dreptul la un nu1e de a1ilie 3i

2@

prenu1e. Copilul dobMnde3te nu1ele de a1ilie al p0rin5ilor: iar prenu1ele e-te -tabilit de c0tre ace3tia. Nu1ele per-oanei i/ice e-te un drept -ubiectiv nepatri1onial. Con5inutul ace-tui drept cuprinde prero2ativele titularului de a purta: de a olo-i nu1ele dob.ndit: po-ibilitatea de a cere .ndreptarea: recti icarea 2re3elilor -trecurate .n actele care cuprind nu1ele: precu1 3i dreptul de a -e opune olo-irii nu1elui de c0tre alte per-oane. 2. Nu1ele per-oanei i/ice: ca atribut de identi icare a ace-teia: -e utili/ea/0 atMt .n -en- lar2 c.t 3i .n -enre-trMn-. An -en- lar2 prin nu1e -e de-e1nea/0 nu1ele de a1ilie 3i prenu1ele: iar .n -en- re-trMn- ? nu1ele de a1ilie. +e2iuitorul utili/ea/0 ter1enul de nu1e .n -en- lar2: 3i -tabile3te c0 ace-ta e-te or1at din ur10toarele co1ponente< nu1ele de a1ilie: prenu1ele: care -unt utili/ate .1preun0: iar .n ca/urile prev0/ute de le2e 3i patroni1icul. Nu1ele de a1ilie e-te or1at di unul -au 1ai 1ulte cuvinte: -tabilit con or1 le2ii 8art. EE Codul La1ilie9. Cu a6utorul nu1elui de a1ilie o1ul: ca -ubiect de drept: -e individuali/ea/0 .n -ocietate. Nu1ele de a1ilie nu apar5ine unei per-oane i/ice deter1inate: dar e-te co1un 1e1brilor aceleia3i a1ilii. (renu1ele e-te o parte co1ponent0 a nu1elui 3i con-t0 dintr-un cuvMnt -au 2rup de cuvinte: care individuali/ea/0 per-oana i/ic0 .n a1ilie 3i: .1preun0 cu nu1ele de a1ilie: .n -ocietate. Rolul prenu1elui -e e7pri10 .n unc5ia ace-tuia de a contribui la o 1ai bun0 individuali/are a per-oanei i/ice .n a1ilie 3i -ocietate. "ce-t rol al prenu1elui -e reali/ea/0: .ndeo-ebi: .1preun0 cu nu1ele de a1ilie: cu care alc0tuie3te o unitate. (atroni1icul e-te acea parte co1ponent0 a nu1elui care deriv0 de la prenu1ele tat0lui. Nu1ele per-oanei i/ice cuprinde 3i patroni1icul ace-teia doar .n ca/urile prev0/ute de le2e. ;. &obMndirea nu1elui de a1ilie are loc prin e ectul ilia5iei: con or1 prevederilor art. EE din Codul La1ilie. "-t el: copilul dobMnde3te nu1ele de a1ilie al p0rin5ilor -0i. &ac0 p0rin5ii au nu1e de a1ilie di erit: copilul i -e va da nu1ele de a1ilie al tat0lui -au al 1a1ei: .n ba/a acordului co1un al ace-tora. Modi icarea nu1elui de a1ilie are loc ca re/ultat al -c4i1b0rii -t0rii civile: .n condi5iile prev0/ute de le2e. Modi icarea nu1elui de a1ilie poate avea loc .n ca/urile< adop5iei: .nc4eierii c0-0toriei -au divor5ului: depunerii cererii de c0tre per-oan0 la or2anele de .nre2i-trare a actelor de -tare civil0 .n a c0rei ra/0 teritorial0 .3i are do1iciliul -olicitantul. An ca/ul adop5iei: nu1elui de a1ilie al adoptatului poate i 1odi icat de c0tre in-tan5a de 6udecat0 la cererea adoptatorilor 8art. 12@ Codul La1iliei9. An ca/urile .n care in-tan5a de 6udecat0 pronun50 .ncetarea adop5iei: -e -olu5ionea/0 3i proble1a re-tabilirii nu1elui de a1ilie. An a1bele ca/uri de -c4i1bare a nu1elui de a1ilie a adoptatului: dac0 ace-ta a .1plinit v.r-ta de 10 ani -e cere 3i acordul ace-tuia. +a .nc4eierea c0-0toriei -e 1odi ic0 nu1ele de a1ilie pentru a1bii -o5i: cMnd nu1ele lor co1un va i or1at din nu1ele lor de a1ilie reunite: precu1 3i pentru unul dinte -o5i: care ia ca nu1e nu1ele de a1ilie a celuilalt -o5i. An ca/ de divor5 1odi icarea nu1elui de a1ilie are loc nu1ai dac0 .n ti1pul c0-0toriei -o5ii au avut nu1e co1un. (er-oana care a .1plinit vMr-ta de 16 ani are dreptul -0 -olicite -c4i1barea nu1elui de a1ilie prin depunerea unei cereri la o iciul de -tare civil0 .n a c0rui ra/0 teritorial0 .3i are do1iciliul 8art. art. >@ ? E; din +e2ea nr. 100G20019. >. (renu1ele per-oanei poate i -i1plu -au co1pu- din dou0 prenu1e. (renu1ele copilului -e -tabile3te la acordul co1un al p0rin5ilor la data .nre2i-tr0rii na3terii copilului. (renu1ele per-oanei nu e-te -upu1odi ic0rii .n ur1a -c4i1b0rii -t0rii civile. Articolul #;. -tilizarea numelui (1) ?rice persoan are dreptul la respectul numelui sau. (#) $ersoana !izic dob@ndete i e ercit drepturile i e ecut obligaiile n numele su. (%) 'el care utilizeaz numele altuia este rspunztor de toate con!uziile sau pre"udiciile care rezult. Att titularul numelui, ct i soul sau rudele lui apropiate pot s se opun acestei utilizri i s cear repararea pre"udiciului. (*) $ersoana !izica este obligat s ia msuri pentru avizarea debitorilor i creditorilor si despre sc5imbarea numelui i poart rspundere pentru pre"udiciile cauzate prin nerespectarea acestei obligaii. 1. Nu1ele per-oanei e-te un drept per-onal nepatri1onial: c0ruia .i -unt -peci ice tr0-0turile drepturilor ab-olute. "-t el: orice per-oan0 are obli2a5ia ne2ativ0 de a -e ab5ine de la -0vMr3irea unor a-e1enea ac5iuni ce ar .nc0lca dreptul titularului nu1elui: care con-t0 .n re-pectarea nu1ele ace-tuia. Con5inutul dreptului de re-pectare a nu1elui con-t0 .n dreptul titularului de a cere utili/area .ntoc1ai a nu1elui -0u: a3a precu1 e-te -tabilit .n actele de -tare civil0: utili/area nu1elui per-oanei -e ad1ite cu acordul ei. An ca/ul utili/0rii de c0tre o per-oan0 a nu1elui altei per-oane: pri1 e-te r0-pun/0toare pentru con u/iile -au pre6udiciile cau/ate. 2. (er-oana i/ic0 utili/ea/0 nu1ele -0u la dobMndirea 3i e7ercit0 drepturile: precu1 3i e7ecutarea obli2a5iile. $a e-te .n drept -0 utili/e/e nu1ele -0u .n toate do1eniile vie5ii 3i activit05ii cotidiene. (rin ur1are: le2ea: .n 2eneral: obli20 la p0-trarea nu1elui .n-cri- .n re2i-trul de -tare civil0. Ca e7cep5ie: nu1ai .n ca/urile prev0/ute de le2e: unor per-oane li -e per1ite utili/area unui nu1e inventat 8p-eudoni19: care e-te co1pu-

;0

dintr-un cuv.nt ori un 2rup de cuvinte: .ntrebuin5ate pentru a a-cunde adev0ratul nu1e: c.t ti1p ace-t apt nu i1plic0 raud0 -au alt -cop ilicit. "-t el: con or1 art. @ al +e2ii 2@;G1@@> privind dreptul de autor 3i drepturile cone7e: autorii operelor de crea5ie intelectual0 .n do1eniul literaturii: artei 3i 3tiin5ei 3i altor drepturi cone7e: au dreptul de a utili/a pentru individuali/are p-eudoni1ul: care nu trebuie -0 repete nu1ele altei per-oane. "utorul e-te .n drept -0 utili/e/e -au -0 per1it0 utili/area operelor 0r0 indicarea nu1elui: adic0 anoni1. ;. Nu1ele per-oanei i/ice e-te un drept per-onal nepatri1onial al ace-teia. "vMnd caracterul per-onal ace-ta e-te -trMn- le2at de per-oana o1ului. &e aceea nu1ele nu poate i e7ercitat: .n principiu: decMt per-onal de c0tre titular: iar nu prin repre/entare. ,tili/area nu1elui unei per-oane e-te o apt0 delictual0: .nc.t .i poate provoca titularului nu1elui pa2ube. &e aceea cel care utili/ea/0 nu1ele altuia va r0-punde pentru toate con u/iile -au pre6udiciile cau/ate a-t el con or1 prevederilor pre/entului Cod. &reptul de a cere repararea pre6udiciilor apar5ine nu nu1ai titularului nu1elui: dar 3i -o5ului: rudelor apropiate. >. (er-oana i/ic0 particip0 la diver-e raporturi 6uridice: individuali/Mndu--e prin nu1ele -0u. &eoarece ea dobMnde3te 3i e7ercit0 drepturi: e7ecut0 obli2a5iile a-u1ate: le2iuitorul obli20 ca acea-ta -0 .ntreprind0 10-uri pentru avi/area debitorilor 3i creditorilor de-pre -c4i1barea nu1elui. An ca/ul nere-pect0rii ace-tei obli2a5ii -urvine r0-punderea per-oanei re-pective pentru pre6udiciile cau/ate: con or1 art. 1>. Articolul %<. &omiciliul i reedina (1) &omiciliul persoanei !izice este locul unde aceasta i are locuina statornic sau principal. +e consider c persoana i pstreaz domiciliul atta timp ct nu i.a stabilit un altul. (#) (eedina persoanei !izice este locul unde i are locuina temporar sau secundar. (%) $ersoana al crei domiciliu nu poate !i stabilit cu certitudine se consider domiciliat la locul reedinei sale. (*) 0n lips de reedin, persoana este considerat c domiciliaz la locul unde se gsete, iar dac acesta nu se cunoate, la locul ultimului domiciliu. 1. An con or1itate cu prevederile art. 27 din Con-titu5ie: oric0rui cet05ean al Republicii Moldova .i e-te a-i2urat dreptul de a-3i -tabili do1iciliul -au re3edin5a .n orice localitate din 5ar0. &o1iciliul 3i re3edin5a -unt atribute de identi icare a per-oanei i/ice .n raporturile de drept civil 3i -e pre/int0 ca drepturi nepatri1oniale. +e2iuitorul -tabile3te c0 do1iciliul per-oanei i/ice e-te acolo unde ea are locuin5a -tatornic0 -au principal0. "-t el: pentru ca locuin5a per-oanei i/ice -0 ie con-iderat0 drept do1iciliu e-te nece-ar ca ea -0 ie -tatornic0: iar dac0 per-oana i/ic0 are 1ai 1ulte locuin5e -tatornice: do1iciliul -0u va i locuin5a -a principal0. &ac0 o per-oan0 i/ic0 are o -in2ur0 locuin50 -tatornic0: acolo va i 3i do1iciliul ei: iar dac0 ea are 1ai 1ulte locuin5e -tatornice: do1iciliul -0u va i .n locul unde -e a l0 locuin5a -a principal0. Ca atribut de identi icarea: do1iciliul are i1portan50 pentru individuali/area per-oanei i/ice .n -pa5iu .n toate raporturile 6uridice: inclu-iv cele civile. "-t el: i1portan5a do1iciliului poate i eviden5iat0 -ub ur10toarele a-pecte< - de do1iciliu 5ine declararea per-oanei i/ice ab-ente 0r0 ve-te 8art. >@9 3i declararea 1or5ii ace-teia 8art. E29= - .n dependen50 de do1iciliu e-te -tabilit0 co1peten5a di eritor or2ane ale puterii e7ecutive 3i celor 6udec0tore3ti= - dup0 do1iciliu -e deter1in0 locul e7ecut0rii obli2a5iilor 8art. E7;9: locul de-c4iderii -ucce-iunii 8art. 1>>;9 3i alte drepturi 3i obli2a5ii ale per-oanelor i/ice. 2. Re3edin5a per-oanei i/ice e-te locul unde .3i are locuin5a te1porar0 -au -ecundar0. Re3edin5a de a-e1enea e-te un atribut de identi icare .n -pa5iu a per-oanei i/ice: ce apare ca un drept -ubiectiv nepatri1onial ocrotit de le2e. 'tabilirea re3edin5ei e-te 2uvernat0 de principiul libert05ii depline: orice per-oan0 i/ic0 .3i poate ale2e re3edin5a: con or1 intere-elor -ale. Re3edin5a poate i -tabilit0 .n aceea3i ori .n alt0 localitate decMt cea .n care .3i are do1iciliul. ;. Re3edin5a pre/int0 i1portan50 pentru per-oana i/ic0. "cea-ta con-t0 .n aptul c0 .n ca/ul .n care do1iciliul per-oanei nu poate i -tabilit cu certitudine: ace-ta -e con-ider0 la re3edin5a -a. >. An ca/ul .n care re3edin5a per-oanei nu poate i -tabilit0: deoarece ea lip-e3te: do1iciliul per-oanei -e con-ider0 la locul unde ea -e 20-e3te: iar dac0 nici locul de a lare nu e-te cuno-cut: atunci do1iciliul e-te con-iderat la locul ulti1ului do1iciliu. Articolul %1. &omiciliul minorului i al persoanei lipsite de capacitate de e erciiu (1) &omiciliul minorului n v@rst de p@n la 1* ani este la prinii si sau la acel printe la care locuiete permanent.

;1

(#) &omiciliul minorului dat n plasament de instana de "udecat unui ter rmne la prinii si. 0n cazul n care acetia au domicilii separate i nu se neleg la care dintre ei minorul va avea domiciliul, asupra acestuia decide instana de "udecat. (%) 2nstana de "udecat poate, n mod e cepional, avnd n vedere interesul suprem al minorului, s.i stabileasc domiciliul la bunici sau la alte rude ori persoane de ncredere, cu consimm@ntul acestora, ori la o instituie de ocrotire. (*) &omiciliul minorului, n cazul n care numai unul din prini l reprezint ori n cazul n care se a!l sub tutel, este la reprezentantul legal. (/) &omiciliul minorului a!lat n di!icultate, n cazurile prevzute prin lege, se a!l la !amilia sau la persoanele crora le.a !ost dat n plasament ori ncredinat. (3) &omiciliul persoanei lipsite de capacitate de e erciiu este la reprezentantul ei legal. 1. &o1iciliul 1inorului care nu a .1plinit vMr-ta de 1> ani e-te la p0rin5ii -0i: iar dac0 p0rin5ii locuie-c -eparat: do1iciliul ace-tui 1inor e-te la acel p0rinte cu care locuie3te per1anent. #otodat0: p0rin5ilor li -e per1ite -0 -tabilea-c0 do1iciliul 1inorului printr-un acordul. &ac0 p0rin5ii nu a6un2 la un nu1itor co1un .n privin5a do1iciliului 1inorului: in-tan5a de 6udecat0 decide unde va i do1iciliul 1inorului: luMnd .n con-idera5ie intere-ele 1inorului 8art. 6; Codul La1iliei9. 2. An -copul ap0r0rii drepturilor 3i intere-elor le2iti1e ale copiilor: .n ca/urile prev0/ute de le2e 8art. 112 Codul La1iliei9: ace-ta poate i dat .n pla-a1ent de c0tre in-tan5a de 6udecat0 unui ter5: con or1 art. 11E din Codul La1ilie. Cu toate c0 1inorul e-te dat .n pla-a1ent: do1iciliul ace-tuia r01Mne la p0rin5ii -0i. &ac0 p0rin5ii au do1icilii -eparate 3i pot a6un2e la un nu1itor co1un privind deter1inarea do1iciliului 1inorului: in-tan5a de 6udecat0 va decide a-upra do1iciliului ace-tuia. ;. An ca/uri e7cep5ionale: avMnd .n vedere intere-ele 1inorului: in-tan5a de 6udecat0 e-te .n drept -0-i -tabilea-c0 do1iciliul ace-tuia la bunici -au la alte rude: ie per-oane de .ncredere: dar nu1ai cu con-i1501Mntul ace-tora. >. &ac0 1inorul e-te repre/entat de c0tre un -in2ur p0rinte ori dac0 -e a l0 -ub tutel0: do1iciliul 1inorului e-te la repre/entantul lui le2al. E. &ac0 1inorul e-te .n di icultate: .n ca/urile prev0/ute de le2e: do1iciliul ace-tuia -e a l0 la a1ilia -au la per-oanele c0rora le-a o-t dat .n pla-a1ent ori .ncredin5at. 6. (er-oana i/ic0: .n ca/urile prev0/ute de le2e 8art. 2>9: poate i declarat0 incapabil0 de c0tre in-tan5a de 6udecat0. $ ectul declar0rii per-oanei incapabile con-t0 .n in-tituirea tutelei a-upra ace-teia. #utorele e-te cel care repre/int0 per-oana declarat0 incapabil0 .n -ocietate: .nc4eind .n nu1ele ei actele 6uridice. &in ace-te con-iderente le2iuitorul -tabile3te c0 do1iciliul ace-tei per-oane e-te la repre/entantul ei le2al: adic0 la tutore. Articolul %#. 8utela i curatela. (1) 8utela i curatela se instituie pentru ocrotirea drepturilor i intereselor persoanelor !izice incapabile sau cu capacitate de e erciiu restrns sau limitate n capacitatea de e erciiu . (#) 8utorii i curatorii apr drepturile i interesele persoanelor tutelate de ei n relaii cu persoane !izice i "uridice, inclusiv n instana de "udecat, !r mandat. (%) 8utela sau curatela asupra minorului se instituie n cazul n care el nu are prini ori n!ietori sau cnd instana de "udecat a stabilit decderea prinilor lui din drepturile printeti, sau cnd el a rmas !r ocrotire printeasc din alte motive. 1.8utela i curatela ca in-titu5ie de ocrotire a 1inorilor: a per-oanelor lip-ite de capacitate de e7erci5iu 3i a per-oanelor cu capacitate de e7erci5iu li1itat0 e-te o in-titu5ie nou0 pentru CC. "nterior acea-t0 in-titu5ie a o-t re2le1entat0 de CCLG1@6@ 8art. 126-1E;9. Odat0 cu intrarea .n vi2oare a CL la 26 aprilie 2001 in-titu5ia tutelei 3i curatelei a r01a- -0 ie re2le1entat0 .n ace-t act nor1ativ nu1ai .n 10-ura .n care ea e-te privit0 ca o or10 de ocrotire a 1inorilor r01a3i 0r0 2ri60 p0rintea-c0. Re-pectiv: ocrotirea drepturilor patri1poniale a 1inorilor 3i a per-oanelor lip-ite de capacitatea de e7erci5iu -au li1itate .n capacitatea de e7erci5iu de la 26.0>.2001 3i p.n0 la intrarea .n vi2oare a pre/entului Cod a o-t re2le1entat0 in-u icient. 2.(unctul 1 art. ;2 CC deter1in0 .n pri1ul r.nd: cu ce -cop -e in-tituie tutela 3i curatela: .n al doilea r.nd: a-upra c0ror per-oane. +copul tutelei i curatelei e-te ocrotirea per-oanelor i/ice incapabile: cu capacitate de e7erci5iu re-tr.n-0 -au li1itate .n capacitate de e7erci5iu. Ocrotirea -e e ectuea/0 printr-un an-a1blu de 1i6loace care -0 a-i2ure recunoa3terea 3i protec5ia drepturilor -ubiective civile 3i a intere-elor .ndrept05ite ale ace-tora. #utela 3i curatela e-te unul dintre 1i6loacele de protec5ie ale per-oanei i/ice ca participant .n circuitul civil. $a -e reali/ea/0 .n ti1pul particip0rii per-oanei i/ice .n raporturile civile concrete prin repre/entarea ori a-i-tarea ace-teia de c0tre tutore -au curator. (er-oanele a-upra c0rora -e in-tituie tutela -au

;2

curatela -.nt 1inorii care nu au atin- v.r-ta de 1! ani: per-oanele 1a6ore care .n ur1a unei tulbur0ri p-i4ice au o-t declarate de c0tre in-tan5a de 6udecat0 ca iind incapabile .n te1eiul art. 2> CC 3i per-oanele care au o-t li1itate .n capacitatea de e7erc5iu .n ur1a con-u1ului abu/iv de alcool: dro2uri 3i alte -ub-tan5e p-i4otrope con or1 art. 2E CC. ;.#utorii 3i curatorii -.nt per-oane i/ice cu .1puterniciri -peciale care ap0r0 drepturile 3i intere-ele per-oanelor incapabile: cu capacitate re-tr.n-0 -au li1itate .n capacitatea de e7erci5iu. Liind nu1ite de autorit05ile publice locale printr-o deci/ie -pecial0 ele repre/int0 drepturile 3i intere-ele per-oanelor tutelate .n raporturile civile 8ca de e7e1plu: la .nc4eierea di eritor conven5ii: acceptarea -ucce-iunii etc.9: .n raporturile 6uridice cu or2anele ad1ini-trative 8repre/entarea intere-elor 1inorilor .n in-titu5iile de .nv0501.nt: or2anele de a-i-ten50 -ocial0 3i alte or2ane9: .n raporturile a1iliale 8educarea unui 1inor 3i rela5iile lui cu rudele -ale9: c.t 3i .n in-tan5a de 6udecat0. (eprezentarea persoanei tutelate se !ace !r un mandat special : adic0 cel ce repre/int0 nu are nevoie -0 dob.ndea-c0 un act pentru iecare ca/ .n parte: deoarece .n-03i deci/ia ad1ini-tra5iei publice locale de-pre nu1irea .n unc5ie de tutore -au curator -erve3te ca 1andat univer-al. >.Ocrotirea p0rintea-c0 e-te 1i6locul natural 3i ire-c de ocrotire a 1inorilor 3i con-t0 .n totalitatea drepturilor 3i .ndatoririlor pe care le au p0rin5ii a50 de copiii lor 1inori: indi erent dac0 ace3tea provin din c0-0torie -au din a ara c0-0toriei: -au dac0 ace3tea -unt de provenien50 natural0 -au adopta5i. #utela 3i curatela a-upra 1inorilor -e in-tituie .n ca/ de dece- al p0rin5ilor: .n ca/ de dec0dere a p0rin5ilor din drepturile p0rinte3ti .n ba/a art. 67 CL: .n ca/ de luare a copilului de la p0rin5i 0r0 dec0derea lor din drepturile p0rinte3ti .n ba/a art. 71 CL:.n ca/ c.nd p0rin5ii nu tr0ie-c .1preun0 cu copilul 3i nu particip0 la educa5ia 3i .ntre5inerea lui din 1otive ne.nte1eiate: .n ca/ c.nd p0rin5ii -.nt declara5i incapabili de c0tre in-tan5a 6udec0torea-c0 3i .n alte ca/uri c.nd o cer intere-ele copilului: inclu-iv la cererea p0rin5ilor. "t.t tutela c.t 3i curatela pre/int0 o -arcin0 2ratuit0 3i obli2atorie .n virtutea c0reia o anu1it0 per-oan0 denu1it0 tutore -au curator e-te c4e1at0 -0 e7ercite drepturile 3i obli2a5iile p0rinte3ti a50 de un copil 1inor: al c0rui p0rin5i -.nt deceda5i ori .n i1po-ibilitate de a-3i e7ercita .ndatoririle.

Articolul %%. 8utela. (1) 8utela se instituie asupra persoanelor lipsite de capacitate de e erciiu i asupra minorilor n vrst de pn la 1* ani, dup caz. (#) 8utorele este reprezentantul legal al persoanei care se a!l sub tutel i nc5eie !r mandat n numele i n interesul ei actele "uridice necesare. 1.a9(er-oanele care -u er0 de aliena5ie -au debilitate 1intal0 pot i declarate la cererea 1e1brilor a1iliei: a procurorului 3i a altor per-oane intere-ate de c0tre in-tan5a de 6udecat0 ca iind incapabile. 0n urma declarrii persoanei ca !iind incapabil in-tan5a de 6udecat0 di-pune autorit05ii tutelare nu1irea unui tutore deoarece per-oana nu poate -0-3i dea -ea1a de ac5iunile -ale -au -0 le diri6e/e. #utorele unei per-oane incapabile e-te obli2at -0 aib0 2ri60 de per-oana tutelat0 3i re-pectiv -0-i apere intere-ele patri1oniale co1plet.ndu-i prin ac5iunile -ale capacitatea de e7erci5iu care .i lip-e3te. b9)inorii n vrsta de pn la 1* ani nu po-ed0 capacitatea de e7erci5iu .n po ida 1inorit05ii: de aceea ei nu pot participa la raporturile 6uridice civile de -ine -t0t0tor. Con or1 le2i-la5iei a1iliale 8art. 61 CL9 drepturile 3i intere-ele le2iti1e ale copiilor -.nt ap0rate de c0tre p0rin5ii lor. An lip-a ace-tora apare proble1a a-i2ur0rii educa5iei: cre3terii 3i de/volt0rii 1inorului: ap0r0rii propriet05ii lui: a-i2ur0rii 1ateriale. "p0rarea drepturilor per-onale nepatri1oniale a 1inorului e-te re2le1entat0 .n detaliu de CL 8art. 1>2-1>79. CC re2le1entea/0 drepturile patri1oniale ale 1inorului 3i anu1e drepturile de po-e-ie: olo-in50 3i di-po/i5ie a bunurilor care .i apar5in cu drept de proprietate. 2.8utorele din 1o1entul nu1irii lui .n acea-t0 unc5ie repre/int0 intere-ele per-oanei tutelate. (rin repre/entarea 1inorului p.n0 la 1> ani 3i a per-oanei lip-ite de capacitatea de e7erci5iu .n actele civile .n5ele2e1 .nc4eierea ace-tora de c0tre tutore: dar .n nu1ele 3i pe -ea1a 1inorului 3i a per-oanei lip-ite de capacitatea de e7erci5iu. Antre tutore 3i per-oana tutelat0 e7i-t0 o autono1ie patri1onial0 adic0 tutorele nu are drept de proprietate a-upra bunurilor per-oanei tutelate 3i cel de -ub tutel0 nu are drept de proprietate a-upra bunurilor tutorelui: deaceea e-te 3i ire-c ca e ectele actelor 6uridice .nc4eiate de tutore -0 -e r0- r.n20 a-upra patri1oniului per-oanei tutelate. "ctele 6uridice pe care tutorele le poate .nc4eia .n calitate de repre/entant le2al pot i cla-i icate .n trei 2rupe<

;;

? actele pe care tutorele le poate .nc4eia -in2ur: 0r0 .ncuviin5area prealabil0 a autorit05ii tutelare= ? acte pe care tutorele le poate .nc4eia doar cu .ncuviin5area prealabil0 a autorit05ii tutelare= ? acte pe care tutorele nu le poate .nc4eia nici c4iar cu .ncuviin5area autorit05ii tutelare. (rin ac5iunile -ale tutorele co1pletea/0 capacitatea de e7erci5iu a per-oanei incapabile 3i a 1inorului .n v.r-t0 de p.n0 la 1> ani 3i .n a3a 1od cel de -ub tutel0 poate .n deplin0 10-ur0 -0-3i reali/e/e drepturile per-onale nepatri1oniale 3i cele patri1oniale. #utela e-te o -arcin0 -ocial0: de onoare 3i de .ncredere deaceia tutorele .nc4eie 0r0 1andat .n nu1ele 3i .n intere-ul per-oanei tutelate actele 6uridice nece-are.

Articolul %*. 'uratela. (1) 'uratela se instituie asupra minorilor n vrst de la 1* la 17 ani, precum i asupra persoanelor !izice limitate n capacitate de e erciiu de ctre instana de "udecat din cauza consumului abuziv de alcool, consumului de droguri i de alte substane psi5otrope . (#) 'uratorul i d consimmntul la nc5eierea actelor "uridice pe care persoana !izic ce se a!l sub curatel nu are dreptul s le nc5eie de sine stttor. (%) 'uratorul a"ut persoana care se a!l sub curatel n realizarea drepturilor i ndelinirea obligaiilor i o prote"eaz mpotriva abuzurilor unor teri. 1.)inorul care a mplinit vrsta de 1* ani .3i e7ercit0 -in2ur drepturile 3i .3i e7ecut0 tot a-t el obli2a5iile: .n-0 pentru al apra mpotriva abuzurilor terilor persoane asupra lui se instituie curatela . &ac0 p.n0 la v.r-ta de 1> ani 1inorul --a a lat -ub tutel0 acea-ta -e tran- or10 .n curatel0 0r0 o deci/ie -pecial0 a autorit05ii tutelare. An reali/area drepturilor per-onale nepatri1oniale 3i e7ecutarea obli2a5iilor per-onale nepatri1oniale curatela nu -e deo-ebe3te de tutel0. "tunci c.nd 1inorul .3i reali/ea/0 drepturile patri1oniale -au .3i e7ecut0 obli2a5iile patri1oniale 1inorul are nevoie de a6utorul curatorului. (er-oanele i/ice 1a6ore pot i li1itate .n capacitatea de e7erci5iu de c0tre in-tan5a de 6udecat0 .n ca/urile c.nd< ? ele con-u10 abu/iv alcool: dro2uri -au alte -ub-tan5e p-i4otrope 3i acea-ta ? .nr0ut05e3te -tarea 1aterial0 a a1iliei lor 8art. 2E CC9. 'pre deo-ebire de 1inorul .n v.r-ta de la 1> la 1! ani a-upra c0ruia curatela -e -tabile3te .n -copul ap0r0rii lui: numirea curatorului asupra persoanei limitate n capacitate de e erciiu -e ace cu -copul de a prote6a drepturile patri1oniale ale ace-teia c.t 3i a a1iliei -ale. 2.Minorii .n v.r-t0 de la 1> la 1! ani a la5i -ub curatel0 pot de -ine -t0t0tor -0 .nc4eie acte 6uridice de 1ic0 valoare care -e e7ecut0 la 1o1entul .nc4eierii lor: -0 di-pun0 de veniturile re/ultate din activit05i proprii: -0 e7ercite dreptul de autor a-upra unui re/ultat al activit05ii intelectuale: -0 ac0 depuneri .n in-titu5iile inanciare 3i -0 di-pun0 de ace-te depuneri 8art. 21 CC9. (er-oanele care -.nt li1itate .n capacitatea de e7erci5iu de c0tre in-tan5a de 6udecat0 -e bucur0 de acelea3i drepturi. Curatorul .3i d0 con-i1501.ntul la .nc4eierea actelor 6uridice: altele dec.t cele e7pu-e 1ai -u-. (entru .nc4eierea de c0tre 1inor -au per-oana li1itat0 .n capacitatea de e7erci5iu a actelor 6uridice indicate la art. >2 CC -e cere con-i1501.ntul curatorului 3i per1i-iunea prealabil0 a autorit05ii titulare de la do1iciliul per-oanei a late -ub curatel0. Con-i1501.ntul curatorului poate i dat prealabil .nc4eierii actului 6uridic -au actul 6uridic poate i .ncuviin5at ulterior: dac0 nu -.nt le/ate intere-ele per-o-anei a late -ub curatel0. Curatorul nu poate -0-3i dee con-i1501.ntul pentru .nc4eierea actelor 6uridice prev0/ute la art. >; CC nici c4iar cu .ncuviin5area prealabil0 a autorit05ii tutelare. ;.+ibertatea o erit0 1inorului .n v.r-t0 de la 1> la 1! ani inclu-iv pentru .nc4eierea actelor 6uridice: di-punerea de veniturile re/ultate din 1unca proprie etc.: nu trebuie -0-i d0une/e. Curatorul e-te c4e1at -0-i a6ute per-oanei a late -ub curatel0 -0-3i e7ercite drepturile .n 1odul cel 1ai convenabil pentru el. "6utorul -e poate 1ani e-ta prin di erite or1e< - aturi: con-ulta5ii: adre-0ri .n di erite in-titu5ii pentru adole-cen5i -au in-titu5ii curative care ar putea -c4i1ba -itua5ia celui li1itat .n capacitate de e7erci5iu: di-tribuirea corect0 a -u1elor pri1ite pentru a-i2urarea .ntre5inerii 1ateriale. Curatorul trebuie -0-l a6ute pe cel de -ub curatel0 -03i .ndeplinea-c0 obli2a5iile 3i -0-l prote6e/e de abu/ul ter5elor per-oane: 1inorul -0 recvente/e 3coala p.n0 la v.r-ta de 16 ani: cel li1itat .n capacitate de e7erci5iu -0 di-pun0 de veniturile -ale .n a3a 1od ca -0-3i poat0 -ati- ace nece-it05ile curente. &ac0 a o-t .nc4eiat un act 6uridic 0r0 con-i1501.ntul lui curatorul -e poate adre-a .n in-tan5a 6udec0torea-c0 pentru a cere declararea nulit05ii actului 6uridic.

;>

Articolul %/. Autoritile tutelare. (1) Autoriti tutelare snt autoritile administraiei publice locale. (#) Autoritatea tutelar de la domiciliul persoanei care se a!l sub tutel supraveg5eaz activitatea tutorelui sau a curatorului ei. 1."utorit05ile ad1ini-tra5iei publice locale ? con-iliile e7ecutive ale 1unicipiilor: ora3elor: raioanelor: -atelor -.nt autorit05i tutelare care iau toate deci/iile re eritor la proble1ele tutelei 3i curatelei. $7ercit0 unc5iile de autorit05i tutelare direc5iile -au -ec5iile de .nv0501.nt ? .n ca/ul 1inorilor 3i direc5iile -au -ec5iile de a-i-ten50 -ocial0 .n ca/ul per-oanelor 1a6ore: lip-ite de capacitate de e7erci5iu printr-o 4ot0r.re a in-tan5ei 6udec0tore3ti -au copii 1inori cu 4andicap care -e a l0 .n in-titu5iile -ubordonate Mini-terului Muncii 3i "-i-ten50 'ocial0. &irec5iile -au -ec5iile de .nv0501.nt .3i de- 03oar0 activitatea .n ba/a re2ula1entului propriu : elaborat .n con or1itate cu Re2ula1entul-tip al &irec5iei 2enerale 6ude5ene 81unicipale9 .nv0501.nt aprobat prin F* 1;!0G2002 3i : ulterior: aprobat de Mini-terul $duca5iei. &ocu1entul .n cau/0 prevede c0 direc5iile -au -ec5iile de .nv0501.nt e7ercit0 unc5ia de protec5ie a drepturilor copilului : or2ani/ea/0 1unca de pla-are a 1inorilor or ani 3i a celor lip-i5i de 2ri60 p0rintea-c0 .n in-titu5iile re-pective -au a1ilii :pre/int0 -pre e7a1inare ad1ini-tra5iei publice locale propuneri de acordare a .nle-nirilor pentru .ntre5inerea lor .n in-titu5iile de .nv0501.nt 3i .n 3colile de 1e-erii :e7a1inea/0 peti5iili 3i propunerile cet05enilor :.ntreprinde 10-uri .n vederea lic4id0rii nea6un-urilor -e1nalate :4ot0r03te toate proble1ele .n le20tur0 cu in-tituirea tutelei -au curatelei. An Republica Moldova e-te 3i un or2an 2uverna1ental care -e ocup0 cu protec5ia copiilor or ani 3i celor lip-i5i de 2ri60 p0rintea-c0 ? Co1itetul pentru An iere care a o-t in-tituit prin F* 7>@G1@@;. An localit05ile unde lip-e-c -ec5iile -au direc5iile de .nv0501.nt -au a-i-ten50 -ocial0 proble1ele de tutel0 3i curatel0 -.nt pu-e pe -ea1a -ecretarilor con-iliilor locale. 2.#utorii 3i curatorii -.nt obli2a5i: -0 pre/inte periodic nu 1ai rar dec.t o dat0 pe an direc5iilor 8-ec5iilor9 .nv0501.nt -au a-i-ten50 -ocial0 de la do1iciliul lor d0ri de -ea10 privind activitatea -a .n do1eniul protec5iei drepturilor celor pu3i -ub tutel0 -au curatel0. "utoritatea tutelar0 veri ic0 d0rile de -ea10 pre/entate: e ectuea/0 controale 3i acord0 a6utor tutorilor 3i curatorilor .n ce prive3te .ndeplinirea obli2a5iilor lor: iar .n ca/ de depi-tare a .nc0lc0rilor i-a 10-uri pentru .nl0turarea lor.'uprave24erea activit05ii tutorilor 8curatorilor9 e-te obli2atorie 3i cuprinde toate cate2oriile per-oanelor incapabile 3i cu capacitate de e7erci5iu li1itat0. (rin -uprave24ere per1anent0 autoritatea tutelar0 1ini1ali/ea/0 ca/urile de co1porta1ent indi erent : abu/iv a tutorilor 8curatorilor9 a50 de per-oanele tutelate. Metoda -uprave24erii varia/0 .n dependen50 de per-oana care -e a l0 -ub tutel0 8curatel09. &ac0 -ub tutel0 e-te o per-oan0 incapabil0 -e controlea/0 condi5iile de trai: acordarea a6utorului 1edical: procurarea 1edica1entelor nece-are etc. An ca/ul 1inorilor -e atra2e o aten5ie deo-ebit0 la 1etodele de educa5ie a copilului. An ca/ul per-oanelor li1itate .n capacitatea de e7erci5iu -e controlea/0 e icacitatea curateleiPdac0 veniturile celui de -ub curatel0 -e olo-e-c pentru binele a1iliei lui 3i nu .n daun0. Controlul activit05ii tutorilor 8curatorilor9 are ca -cop acordarea a6utorului nece-ar 3i .nl0turarea nea6un-urilor care pot ap0rea pe parcur-. Articolul %3. 2nstituirea tutelei i curatelei. (1) Autoritatea tutelar este obligat s 5otrasc asupra instituirii tutelei sau curatelei n termen de o lun de la data primirii in!ormaiei despre necesitatea instituirii . (#) $n la numirea tutorelui sau curatorului, atribuiile lor snt e ercitate de autoritatea tutelar. 1.%n-tituirea tutelei 3i curatelei -e poate ace din o iciu ori pe ba/a in or1a5iei pri1ite de autoritatea tutelar0. An a1ble ca/uri in-tituirea tutelei 3i curatelei -e ace .ntr-un termen de o lun de la data a l0rii de-pre nece-itatea ace-teia. #er1enul de o lun0 de /ile e-te -tabilit pentru .nl0turarea cau/elor care ar duce la lip-a .n2ri6irii 3i la le/area drepturilor 3i intere-elor le2iti1e ale per-oanelor care au nevoie de tutel0 -au curatel0. 2.Fot0r.rea de-pre nu1irea tutorelui -au curatorului e-te luat0 de conduc0torul ad1ini-tra5iei publice locale 3i poate i conte-tat0 la or2anele ad1ini-tra5iei publice locale ierar4ic -uperioare -au .n in-tan5a de 6udecat0. &reptul de a conte-ta 4ot0r.rea o au p0rin5ii 8p0rintele9: rudele apropiate: in-titu5iile educative: curative 3i alte per-oane intere-ate.

;E

;.&in 1o1entul a l0rii 3tirilor de-pre nece-itatea in-tituirii tutelei -au curatelei atrubuiile acestora snt e ecutate de autoritile tutelare prin numirea unui reprezentant care va avea 2ri60 p.n0 la nu1irea tutorelui 8curatorului9 -0 a-i2ure ocrotirea drepturilor 3i intere-elor per-oanelor 1inore: cu capacitate de e7erci5iu li1itat0 -au lip-ite de capacitatea de e7erci5iu. "-upra iec0rui ca/ de nu1ire a tutorelui -au curatorului autoritatea tutelar0 de-c4ide un do-ar per-onal unde -.nt p0-trate toate docu1entele nece-are c.t 3i proce-ele verbale ale controlului condi5iilor de via50 a tutelatului 3i inventarierii bunurilor lui.

Articolul %6. ?bligaia de in!ormare despre persoanele asupra crora trebuie instituit tutela sau curatela. 0n termen de / zile de la data a!lrii c asupra persoanei trebuie instituit tutela sau curatela, au obligaia s ntiineze autoritatea tutelar9 a)cei apropiai persoanei, precum i administratorul i locatarii casei n care locuiete: b)serviciul de stare civil, n cazul nregistrrii unui deces, precum i notarul public, n cazul desc5iderii unei succesiuni: c)instana "udectoreasc, lucrtorii procuraturii i ai poliiei, n cazul pronunrii, aplicrii sau e ecutrii unei sanciuni privat de libertate: d)autoritile administraiei publice locale, instituiile de ocrotire, precum i orice alt persoan. 1.#e1ei pentru in-tituirea tutelei 3i curatelei -erve3te depi-tarea 3i luarea la eviden50 la ti1p a 1inorilor lip-i5i de 2ri60 p0rintea-c0: a per-oanelor lip-ite de capacitate de e7erci5iu -au cu capacitate de e7erci5iu li1itat0. &epistarea i evidena ace-tor per-oane este o obligaie direct0 a !uncionarilor autoritii tutelare: .1puternicite -0 ac5ione/e .n -copul ocrotirii lor. #otodat0 pentru 1a6orarea e icacit05ii activit05ii .n do1eniu le2ea obli20 i cetenii -0 in or1e/e i1ediat dar nu 1ai t.r/iu de E /ile autoritatea tutelar0 de-pre toate per-oanele care nece-it0 ocrotire prin tutel0 8curatel09. '.nt obli2a5i -0 pre/inte a-t el de in or1a5ii cei apropia5i per-oanei ce nece-it0 tutel0 8curatel09: ace3tea pot i 1e1brii a1iliei lui -au per-oanele la care locuie3te 1inorul: per-oana lip-it0 de capacitate de e7erci5iu -au cu capacitate de e7erci5iu li1itat0: c.t 3i ad1ini-tratorul 3i locatarii ca-ei .n care per-oana locuie3te. Lunc5ionarul -erviciului de -tare civil0 care .nre2i-trea/0 dece-ul unei per-oane e-te obli2at -0 anun5e autoritatea tutelar0 .n ca/ul c.nd din docu1entele pre/entate re/ult0 c0 .n a1ilia decedatului au r01a- per-oane ce nece-it0 in-tituirea tutelei 8curatelei9= tot la el 3i .n ca/ul notarului care a .nre2i-trat de-c4iderea -ucce-iunii. %n-tan5a de 6udecat0 in or1ea/0 autoritatea tutelar0 de-pre copiii 1inori ai c0ror p0rin5i au o-t dec0/u5i din drepturile p0rinte3ti: copiii au o-t lua5i de la p0rin5i 0r0 dec0derea din drepturile p0rinte3ti= de-pre per-oanele care prin 4ot0r.rea in-tan5ei de 6udecat0 au o-t lip-ite de capacitatea de e7erci5iu -au au o-t li1itate .n capacitatea de e7erci5iu 3i .n alte ca/uri. +ucr0torii poli5iei 3i procuraturii .n toate ca/urile c.nd -.nt aplicate -anc5iuni privative de libertate a50 de per-oanele care au la .ntre5inere 3i .n2ri6ire per-oane ale c0ror drepturi 3i intere-e trebuie ocrotite prin tutel0 8curatel09. Obli2a5ia de in or1are o au 3i alte per-oane cu unc5ii de r0-pundere care prin activitatea -a pro e-ional0 -.nt -tr.n- le2a5i de copii 1inori ? conduc0torii 3colilor: in-titu5iilor pre3colare: curative: educative 3i de alt ordin. Cate2oria alte per-oane pre-upune obli2a5ia tuturor cet05enilor de a pre/enta autorit05ii tutelare orice el de in or1a5ie de-pre 1inorii r01a3i 0r0 2ri60 p0rintea-c0 -au per-oane incapabile ori cu capacitate li1itat0 care au nevoie de ocrotire. 2.8ermenul de / zile e-te -tabilit de le2i-la5ie .n -copul .nt0ririi co1porta1entului re-pectiv a per-oanelor cu unc5ii de r0-pundere: a 1e1brilor -ociet05ii .n .ntre2i1e 3i pentru 1ani e-tarea 2ri6ii a50 de copiii r01a3i 0r0 ocrotire p0rintea-c0 3i a per-oanelor care nu pot de -ine -t0t0tor -0-3i apere drepturile 3i intere-ele per-onale 3i patri1oniale. ;.Obli2a5ia prev0/ut0 la lit. a-d9: art. ;7 CC e-te a-i2urat0 de -anc5iuni 6uridice prev0/ute la art. 171Q C cu privire la C"G1@!E care prevede c0 .nc0lcarea de c0tre per-oanele cu unc5ii de r0-pundere din in-titu5iile de in-truire: curative: de a-i-ten50 -ocial0 3i din alte in-titu5ii -i1ilare a ter1enului de E /ile pentru co1unicare autorit05ii tutelare de-pre copiii r01a3i 0r0 .n2ri6ire p0rintea-c0 care pot i tran-1i3i -ub tutel0 8curatel09 atra2e dup0 -ine aplicarea unei a1en/i .n 10ri1e de la cinci la /ece -alarii 1ini1e. >.La primirea in!ormaiei autoritatea tutelar e!ectuiaz n termen de % zile un control .n -copul a-i2ur0rii veridicit05ii in or1a5iei. Re/ultatele controlului -.nt elucidate .ntr-un proce--verbal care -erve3te te1ei pentru luarea per-oanei la eviden50 3i -0v.r3irea ac5iunilor de in-tituire a tutelei 8curatelei9.

;6

Articolul %7. 8utorele i curatorul. (1) $oate !i tutore sau curator o singur persoan !izic sau soul i soia mpreun dac nu se a!l n vreunul din cazurile de incompatibilitate prevzute la alin.(*) i au consimit e pres. (#) Atribuiile de tutore i curator asupra persoanei internate n o instituie de asisten social public, de educaie, de nvmnt, de tratament sau n o alt instituie similar snt e ercitate de aceste instituii, cu e cepia cazului n care persoana are tutore sau curator. (%) 8utorele sau curatorul este desemnat de autoritatea tutelar de la domiciliul persoanei asupra creia trebuie instituit tutela sau curatela, din o!iciu sau la sesizarea celor menionai la art.%6. (*) 1u poate !i tutore sau curator9 a) minorul: b) persoana lipsit de sau limitat n capacitatea de e erciiu: c) cel deczut din drepturile printeti: d) cel declarat incapabil de a !i tutore sau curator din cauza strii de sntate: e) cel cruia, din cauza e ercitrii necorespunztoare a obligaiilor de adoptator, i s.a anulat adopia: !) cel cruia i s.a restrns e erciiul unor drepturi politice sau civile, !ie n temeiul legii, !ie prin 5otrre "udectoreasc, precum i cel cu rele purtri: g) cel ale crui interese vin n con!lict cu interesele persoanei puse sub tutel sau curatel: 5) cel nlturat prin act autentic sau prin testament de ctre printele care e ercita singur, n momentul morii, ocrotirea printeasc: i) cel care, e ercitnd o tutel sau curatel, a !ost ndeprtat de la ele: ") cel care se a!l n relaii de munc cu instituia n care este internat persoana asupra creia se instituie tutela sau curatela. 1.8utore (curator) poate i orice persoan !izic care a .1plinit 1a6oratul 3i .ntrune3te condi5iile 1orale nece-are pentru .ndeplinirea unei a-t el de obli2a5ii. "utoritatea tutelar0 nu1e3te tutorele 8curatorul9 a-upra 1inorului: a-upra per-oanei incapabile -au cu capacitate de e7erci5iu li1itat0: nu1ai cu con-i1501.ntul ace-teia. &ac0 cel ce pretinde a i tutore 8curator9 e-te c0-0torit -e cere i consimmntul soului lui . &e re2ul0: autoritatea tutelar0 nu1e3te un tutore 8curator9: deoarece -arcina tutelei 8curatelei9 cere o activitate per-onal0 3i o r0-pundere per-onal0. &ar: de-eori: cei ce au nevoie de ocrotire prin tutel0 8curatel09: 3i .ndeo-ebi 1inorii: -.nt pla-a5i .n a1ilia tutorelui 8curatorului9. An ace-te ca/uri pot i nu1i5i tutori 8curatori9 soul i soia mpreun: dac0 a1bii 3i-au dat acordul 3i nu -e a l0 .n ca/urile de inco1patibilitate prev0/ute la alin.8>9 al pre/entului articol. 2.+ip-a po-ibilit05ilor de a aran6a 1inorii or ani -au lip-i5i de 2ri60 p0rintea-c0 c.t 3i 1a6orii lip-i5i de -au li1ita5i .n capacitatea de e7erci5iu duce la nece-itatea pla-0rii lor .n in-titu5ii de -tat pentru copii de v.r-t0 pre3colar0: 3coli-internat pentru copii or ani -au -e1ior ani= in-titu5ii de tip -anatorial pentru copii cu 4andicap: in-titu5ii curative: ca-e de invali/i pentru copii -au pentru per-oane bolnave p-i4ic: in-titu5ii de reabilitare a per-oanelor ce ac abu/ de alcool -au -ub-tab5e narcotice etc. 8utore sau curator n aceste cazuri nu se numete 3i con or1 alineatului 2 al pre/entului articol atribuiile de tutore (curator) snt e ercitate de aceste instituii. Lunc5iile tutorelui 8curatorului9 -.nt .ndeplinite de conduc0torul in-titu5iei educative -au curative .n care -e a l0 1inorul -au per-oana incapabil0 -au cu capacitate de e7erci5iu li1itat0: adic0 directorul 3colii-internat: 1edicul-3e al ca-ei de invali/i: ai -pitalului etc.= 3i nu 1edicul de -ervici -au peda2o2ul copilului. Conduc0torul in-titu5iilor enu1erate .ndepline3te unc5iile de tutore 8curator9 paralel cu unc5iile -ale prev0/ute de re2ula1entul ace-tor in-titu5ii. $i ap0r0 at.t drepturile 3i intere-ele per-onale c.t 3i drepturile 3i intere-ele patri1oniale ale per-oanelor tutelate .n raport cu ter5ele per-oane. An ca/ de nece-itate conduc0torii in-titu5iilor repre/int0 per-oanele .n in-tan5a de 6udecat0 0r0 1andat -pecial. &ac0 1inorul -au per-oana lip-it0 de capacitate de e7erci5iu -au li1itat0 .n capacitatea de e7erci5iu au de6a nu1it un tutore 8curator9 3i -.nt pla-a5i .n in-titu5iile enu1erate 1ai -u- te1porar: ocrotirea drepturilor per-oanelor de -ub tutel0 8curatel09 -e .n 0ptuie3te de c0tre tutore 8curator9. "utoritatea tutelar0 e-te .n drept -0 4ot0ra-c0 proble1a .ncet0rii unc5iei de tutore 8curator9 .n ca/urile c.nd pla-a1entul .n in-titu5iile de -tat cu .ntre5inere deplin0 a devenit per1anent. ;.8utorele (curatorul) este desemnat de autoritatea tutelar de la domiciliul persoanei asupra creia trebuie instituit tutela sau curatela .n ca/urile c.nd e7i-t0 in or1a5ia unei in-titu5ii -au a unei per-oane de-pre 1inorii or ani -au lip-i5i de 2ri60 p0rintea-c0 -au de-pre per-oane lip-ite de -au li1itate .n capacitatea de e7erci5iu. %n or1a5ia e-te ur1at0 de un control re/ultatele c0ruia -.nt o2lindite .ntr-un proce- verbal care re lect0 vericiditatea ace-teia 3i cererea per-oanei care dore3te -0 devin0 tutore 8curator9.

;7

&in o iciu tutorele 8curatorul9 -e de-e1nea/0 .n a-t el de ca/uri cu1 ar i tutela a-upra 1inorului ai c0rui p0rin5i au o-t dec0/u5i din drepturile p0rinte3ti la cererea autorit05ii tutelare= a-upra per-oanei care are tulbur0ri 1intale 3i a o-t lip-it0 de capacitatea de e7erci5iu la cererea autorit05ii tutelare. >.&up0 cu1 --a 1en5ionat 1ai -u- 1inorul .n v.r-t0 de p.n0 la 1> ani are nevoie de tutel0: iar cel .n v.r-t0 de la 1> la 1! ani de curatel0: deaceea per-oana care nu a .1plinit 1a6oratul nu poate i nu1it0 nici tutore 3i nici curator. (er-oanele care -.nt lip-ite de -au li1itate .n capacitatea de e7erci5iu: dec0/ute din drepturile p0rinte3ti: cele .n privin5a c0rora a o-t anulat0 adop5ia din culpa lor: re-tr.n-e .n drepturile civile nu pot i nu1ite tutore 8curator9 .n ca/urile .n care aptul e-te dovedit printr-o 4ot0r.re r01a-0 de initiv0 a in-tan5ei 6udec0tore3ti. Cerin5a a50 de -tarea -0n0t05ii -tipular0 la lit.d9 pre-upune c0 cel ce ur1ea/0 a i nu1it tutore -au curator nu trebuie -0 -u ere de boli 2rave tran-1i-ibile care ar duce la pierderea capacit05ii de 1unc0 pentru o perioad0 .ndelun2at0: -au a-t el de boli care i-ar .1piedica depla-area liber0: -au ar i de o v.r-t0 oarte .naintat0 3i nu 3i-ar putea .ndeplini unc5iile. (entru ca tutela 8curatela9 -0-3i atin20 -copul de ocrotire per-oanele ce pretind a i nu1ite .n acea-t0 unc5ie trebuie -0 nu ie cu rele purt0ri: adic0 -0 aib0 calit05i 1orale re-pective care le-ar per1ite -0 crea-c0: -0 educe 1inorii 3i -0 acorde a6utor nece-ar per-oanelor lip-ite de -au li1itate .n capacitatea de e7erci5iu. Calit05ile 1orale pre-upun c0 per-oana re-pect0 an-a1blul nor1elor de conve5uire: de co1portare a50 de al5ii 3i a50 de colectivitate. Ca/urile prev0/ute la lit.29 3i i9 al pre/entului articol pot -ervi te1ei de re u/ pentru nu1irea tutorelui 8curatorului9 atunci c.nd autoritatea tutelar0 po-ed0 de-tule probe care dovede-c c0 intere-ele per-oanei ce pretinde acea-t0 unc5ie vin .n con lict cu intere-ele per-oanei pu-e -ub tutel0 8curatel09: -au e7i-t0 o 4ot0r.re anterioar0 a autorit05ii tutelare de-pre .nl0turarea din culpa lui a o-tului tutore 8curator9. %1pedi1entul prev0/ut la lit.49 poate i dovedit printr-un te-ta1ent autenti icat .n 1odul prev0/ut de le2e. "cea-t0 prevedere e-te nou0 pentru le2i-la5ia noa-tr0 3i poate i e7plicat0 doar prin -i1plul re-pect a50 de p0rintele decedat con-ider.ndu--e c0 el a avut de-tule 1otive pentru .ndep0rtarea per-oanei de la tutela 8curatela9 copilului -0u. %nterdic5ia prev0/ut0 la lit.69 -e ba/ea/0 pe aptul c0 cel ce -e a l0 .ntr-o in-titu5ie curativ0 -au educativ0 e-te tutelat de conduc0torul ace-tei in-titu5ii .n te1eiul alinetului 2 al pre/entului articol. An ca/ul c.nd per-oana ce -e a l0 .n rela5ii de 1unc0 cu in-titu5ia .n care e-te internat0 per-oana tutelat0: a o-t nu1it0 tutore 8curator9 anterior: autoritatea tutelar0 e1ite o 4ot0r.re de-pre .ncetarea tutelei 8curatelei9.

Articolul %;. 'aracterul personal i gratuit al tutelei i curatelei. (1) 8utela i curatela snt sarcini personale. (#) ?bligaiile de tutel i curatel se ndeplinesc gratuit. 8utorele i curatorul au dreptul s cear compensarea tuturor c5eltuielilor a!erente ndeplinirii obligaiilor de tutel i curatel. (%) Autoritatea tutelar poate, innd seama de cuantumul i componena patrimoniului celui pus sub tutel sau curatel, s decid ca administrarea patrimoniului sau doar a unei pri din el s !ie ncredinat unei persoane !izice sau unei persoane "uridice competente . 1.8utela i curatela -.nt -arcini personale: ceea ce .n-ea1n0 c0 ele nu pot i tran-1i-e 3i trebuie-c .ndeplinite de per-oana nu1it0 .n acea-t0 unc5ie. &ac0 tutorele 8curatorul9 din di erite 1otive .nte1eiate 8boal0 2rav0: -c4i1barea -itua5iei a1iliale: -c4i1barea do1iciliului etc.9 .3i .ncetea/0 activitatea: dar per-oana tutelat0 1ai are nevoie de ocrotire: autoritatea tutelar0 poate nu1i un alt tutore 8curator9. 2.8utorele (curatorul) nu este remunerat pentru .ndeplinirea obli2a5iilor care 3i le-a a-u1at .n 1od benevol. "ctivitatea lui nu e-te re1unerat0 deoarece iind o -arcin0 per-onal0 ea pune: .n pri1ul r.nd: accentul pe 2ri6a de -0n0tatea 3i de/voltarea celui pu- -ub tutel0 8curatel09: 3i: .n al doilea r.nd: el nu e-te obli2at -0-l .ntre5in0 pe cel tutelat din 1i6loace proprii. &ac0 tutorele 8curatorul9 .n di erite .1pre6ur0ri a o-t nevoit -0 ac0 c4eltuieli pentru .ndeplinirea obli2a5iilor de tutel0 8curatel09: cu1 ar i: de e7e1plu: trata1ent 1edical ur2ent: p0-trarea bunurilor: c4eltuieli 3colare etc.: el e-te .n drept -0 cear0 autorit05ii tutelare co1pen-area ace-tor c4eltuieli: ce pot i acoperite din 1i6loacele celui pu- -ub tutel0 8curatel09. An ca/ul lip-ei ace-tor 1i6loace proble1a poate i -olu5ionat0 de ad1ini-tra5ia public0 local0 prin -tabilirea unor .nde1ni/a5ii -au a6utoare prev0/ute de le2i-la5ia .n vi2oare. ;.&ac0 cel pu- -ub tutel0 8curatel09 are un patri1oniu co-ti-itor co1pu- din 1ai 1ulte bunuri de pre5 8i1obile: titluri de valoare: cot0 de participa5iune .n capitalul -ocial al unei per-oane 6uridice: 1i6loace de tran-port etc.9 autoritatea tutelar poate decide ca a!ministrarea .ntre2ului patri1oniu -au doar a unei

;!

p0r5i din el s !ie ncredinat unei persoane !izice : alteia dec.t tutorul 8curatorul9 sau unei persoane "uridice co1petente. "cea-ta -e ace prin .nc4eierea unui contract de ad1ini-trare iduciar0 .ntre autoritatea tutelar0 3i per-oana i/ic0 -au 6uridic0 de-e1nat0 de ea 8art. 10E; p.E CC9. "cea-t0 activitate poate i e ectuat0 2ratuit -au poate i re1unerat0.

Articolul *<. ?bligaiile tutorelui i ale curatorului. (1) 8utorele i curaterul snt obligai9 a) s locuiasc mpreun cu cel pus sub tutel i s comunice autoritii tutelare sc5imbarea domiciliului. 'uratorul i persoana a!lat sub curatel care a atins vrsta de 1* ani pot locui separat doar cu acordul autoritii tutelare: b) s aib gri" de ntreinerea persoanei puse sub tutel sau curatel: c) s apere drepturile i interesele persoanei puse sub tutel sau curatel. (#) 8utorelui i curatorului le revin drepturile i obligaiile de printe n educarea minorului. 1.(entru ca tutorele (curatorul) -0-3i poat0 1ai bine .ndeplini obli2a5iile ce .i revin el trebuie s locuiasc .1preun0 cu 1inorul -au per-oana incapabil0 ori li1itat0 .n capacitatea de e7erci5iu a late -ub tutela -a. #utorele dob.nde3te dreptul de olo-in50 la locuin5a 1inorului .n-0 nu dreptul de proprietate. &ac0 tutorele 8curatorul9 decide -0-3i -c4i1be locul de trai: .n locuin5a celui tutelat: la alt0 adre-0: ori .n alt0 localitate el trebuie .n 1od obligatoriu -0 anun5e autoritatea tutelar0 pentru ca acea-ta -0 poat0 controla dac0 -.nt re-pectate intere-ele celui pu- -ub tutel0 8curatel09 3i .n continuare -0 -uprave24e/e activitatea lui. 2."utoritatea tutelar0 poate da .ncuviin5are 1inorului care a atin- v.r-ta de 1> ani pentru a locui separat de curator: dac0 el dore3te -0-3i -c4i1be elul .nv050turii ori pre20tirii pro e-ionale 3i dac0 ace-t apt nu va in luen5a ne2ativ a-upra educa5iei copilului. ;.*ri6a de ntreinerea persoanei puse sub tutel sau curatel pre-upune a-i2urarea lui cu 4ran0 : .1br0c01inte: 1edica1ente: 1i6loace pentru in-truirea copiilor: odi4n0 3i alte 1i6loace care a-i2ur0 traiul 3i -0n0tatea per-oanelor bolnave: cre3terea 3i de/voltarea copiilor 1inori din 1i6loacele celui tutelat. #utorele 8curatorul9 poate .ntre5ine per-oana a lat0 -ub tutel0 3i din 1i6loace proprii .n-0 nu e-te obli2at -0 o ac0. +0-area 1inorului -au a per-oanei lip-ite de -au li1itate .n capacitate de e7erci5iu 0r0 a6utor atra6e dup0 -ine r0-punderea: dup0 ca/: civil0: contraven5ional0 -au penal0. >.8utorele i curatorul snt obligai s apere drepturile 3i intere-ele per-oanei pu-e -ub tutel0 -au curatel0 .n raporturile lor cu ter5ele per-oane: .n toate or2anele inclu-iv 3i .n in-tan5a de 6udecat0. #utorele 8curatorul9 e-te nu nu1ai .n drept dar 3i obli2at -0 cear0 .napoierea 1inorului: atunci c.nd ace-ta e-te de5inut de c0tre alte per-oane -au 3i-a -c4i1bat locuin5a 0r0 .nvoirea autorit05ii tutelare 8art.1>6 CL9. An ca/ul per-oanei lip-ite de capacitate de e7erci5iu: dac0 cel tutelat -e .n-0n0to3e3te tutorele e-te obli2at -0 -e adre-e/e .n in-tan5a 6udec0torea-c0 pentru ca acea-ta -0 con-tate dac0 poate i re-tabilit0 capacitatea de e7erci5iu 3i tutela .ncetat0. Curatorul celui li1itat .n capacitate de e7erci5iu la el e-te obli2at -0 -e adre-e/e .n in-tan5a 6udec0torea-c0 dac0 cel de -ub curatel0 --a tratat: nu 1ai ace abu/ de b0uturi alcoolice: dro2uri -au -ub-tan5e p-i4otrope 3i nu .nr0ut05e3te -tarea 1aterial0 a a1iliei -ale pentru ca in-tan5a -0 4ot0ra-c0 .ntrebarea de-pre re-tabilirea capacit05ii de e7erci5iu. #utorele 8curatorul9 poart0 r0-pundere pentru pre6udiciul cau/at de per-oanele tutelate con or1 art.1>061>0@ CC. E.8utorele i curatorul au aceleai drepturi i obligaii n educarea minorului. An e-en50 ele coincid cu drepturile i obligaiile prinilor a50 de copiii lor. #utorele 8curatorul9 la el ca 3i p0rintele e-te .n drept -0 alea20 procedeele de educare a 1inorului. Metodele de educare a copiilor trebuie -0 e7clud0 co1porta1entul abu/iv: in-ultele 3i 1altrat0rile de orice ordin: c.t 3i e7pluatarea 1inorului. +a ale2erea procedeelor de educare el trebuie -0 ee .n con-idera5ie opinia copilului 3i reco1and0rile autorit05ii tutelare. $7pri1area opiniei de c0tre copil poate avea loc la orice v.r-t0 de la care copilul .3i con3tienti/ea/0 ac5iunile. An ca/ul apari5iei unor contradic5ii: ne.n5ele2eri tutorele 3i curatorul -e poate adre-a la autoritatea tutelar0 pentru a pri1i a6utorul re-pectiv. #utorele 8curatorul9 ale2e: 5in.nd cont de opnia copilului 1inor or1a 3i in-titu5ia de .nv0501.nt. $l e-te obli2at -0 a-i2ure ca 1inorul -0 ob5in0 -tudiile de .nv0501.nt 2eneral de nou0 ani 8+e2ea E>7G1@@E9: -0 ie cre-cut -0n0to-: pre20tit pro e-ional .n con or1itate cu capacit05ile lui 3i potrivit cerin5elor 3i -copurilor -ociet05ii noa-tre.

;@

Articolul *1. Administrarea patrimoniului celui pus sub tutel. (1) 8utorele administreaz i dispune e!icient de bunurile celui pus sub tutel, n numele acestuia, dac nu este numit un administrator al bunurilor. (#) La numire, tutorele, n prezena reprezentantului autoritii tutelare, inventariaz bunurile celui pus sub tutel i prezint autoritii tutelare inventarul spre aprobare. (%) +umele cuvenite celui pus sub tutel, sub !orm de pensie, a"utor, pensie alimentar i alte venituri curente, se primesc i se c5eltuiesc de ctre tutore pentru ntreinerea celui pus sub tutel. (*) &ac veniturile curente sau mi"loacele baneti ale celui pus sub tutel nu snt su!iciente pentru acoperirea tuturor c5eltuielilor necesare, acestea pot !i acoperite din contul bunurilor lui, cu acordul autoritii tutelare. (/) 8utorele este dator s ntocmeasc i s prezinte anual autoritii tutelare, n termen de %< de zile de la s!ritul anului calendaristic, un raport privind modul n care s.a ngri"it de cel pus sub tutel i despre administrarea i dispunerea de bunurile acestuia. 1.+atura patri1onial0 a ocrotirii 1inorului 3i per-oanei lip-ite de capacitate de e7erci5iu con-t0 .n drepturile 3i obli2a5iile tutorelui cu privire la ad1ini-trarea patri1oniului celui tutelat. "cea-ta pre-upune ac5iunile pe care le de- 03oar0 tutorele .n -copul utili/0rii: con-erv0rii -au .n-tr0in0rii bunurilor ce apar5in celui pu- -ub tutel0. 'copul ad1ini-tr0rii bunurilor celui a lat -ub tutel0 e-te e!iciena: ceea ce pre-upune c0 tutorele trebuie -0 utili/e/e bunurile doar .n intere-ele celui pu- -ub tutel0 3i .n con or1itate cu le2ea -0 .ntrebuin5e/e veniturile 3i ructele dob.ndite din patri1oniu pentru binele tutelatului: dac0 e-te nece-ar: -0 e ectuie/e acte de con-ervare a bunurilor -au acte de .n-tr0inare. #utorele poate di-pune de toate bunurile celui pu- -ub tutel0 dac0 nu a o-t nu1it un ad1ini-trator a-upra lor. An ca/ul nu1irii ace-tuia tutorele ad1ini-trea/0 3i di-pune doar de bunurile r01a-e .n 2e-tiunea -a. $l poate .nc4eia .n nu1ele 1inorului 3i pentru olo-ul lui acte de di-po/i5ie cu e7cep5ia celor prev0/ute la art.>; CC. 2.(entru a a-i2ura o ad1ini-trare e icient0 a bunurilor autoritatea tutelar0 trebuie -0 di-pun0 de o in or1a5ie co1plet0 privind patri1oniul celui pu- -ub tutel0. An ace-t -cop la nu1ire tutorele inventaria/0 bunurile celui pu- -ub tutel0. 2nventarierea pre-upune enu1erarea tuturor bunurilor: de-crierea iec0ruia .n parte: evaluarea lor 5in.ndu--e cont de perioada de olo-in50: a lor: u/ur0: co-tul total al bunurilor .n bani. +a .ntoc1irea proce-ului-verbal privind inventarierea e-te obli2atorie pre/en50 repre/entantului autorit05ii tutelare: care -e1nea/0 inventarul dup0 ce ulti1ul -e pre/int0 autorit05ii tutelare -pre aprobare. (roce-ulverbal -e .ntoc1e3te .n dou0 e7e1plare dintre care unul -e p0-trea/0 la autoritatea tutelar0 .n do-arul celui tutelat: iar al doilea la tutore: ceea ce a-i2ur0 po-ibilitatea controlului a-upra .ndeplinirii de c0tre tutore a obli2a5iei prev0/ute la alineatul 1 al pre/entului articol. ;.Minorii lip-i5i de 2ri60 p0rintea-c0: de re2ul0: bene icia/0 de pen-ie pentru pierderea .ntre5in0torului: dac0 au decedat p0rin5ii -au unul din ei: de pen-ie ali1entar0 dac0 p0rin5ii -au unul din ei nu locuie-c .1preun0 cu copilul: de .nde1ni/a5ii -au a6utoare 1ateriale pl0tite din -i-te1a a-i2ur0rilor -ociale de -tat. Cei lip-i5i de capacitate de e7erci5iu la el pot bene icia de o pen-ie pentru invaliditate: pen-ie pentru li1it0 de v.r-t0: .nde1ni/a5ie de 3o1er -au alte .nde1ni/a5ii prev0/ute de le2i-la5ie. %/vor al veniturilor curente a celui tutelat pot i 3i dividen/ii pri1i5i de el din ac5iile care .i apar5in: dob.nda la banii depu3i .ntr-o in-titu5ie bancar0 3i alte 1iloace provenite din 2e-tionarea averii lui. 8oate sumele cuvenite celui pus sub tutel le pri1e3te tutorele 3i trebuie -0 di-pun0 de ele .n a3a 1od ca cel tutelat -0 ie a-i2urat cu cele nece-are traiului 84ran0: locuin50: .1br0c01inte: a-i-ten50 1edical0: in-truire pentru copii etc.9. >.(olitica -ocial0 din 5ar0 prevede c0 -tatul acord0 -u-5inere 1aterial0 1inorilor lip-i5i de 2ri60 p0rintea-c0 3i per-oanelor cu 4andicap. An ace-t -cop le2i-la5ia prevede un 3ir de .nde1ni/a5ii 3i a6utoare pentru popula5ie. &ar: de-eori: -u1ele acordate nu pot -ati- ace nevoile curente ale per-oanelor tutelate. An ca/ul veniturilor in-u iciente pentru .ntre5inerea celui de -ub tutel0 tutorele -e poate adre-a la or2anul ad1ini-tra5iei publice locale pentru ca -0-i ie acordat un a6utor unic -au lunar. &ac0 nici a6utorul acordat nu poate acoperi c4eltuielile nece-are .ntre5inerii tutorele poate nstrina bunurile 1inorului. #utorele e-te obli2at -0 di-pun0 e icient de bunurile celui pu- -ub tutel0. &eaceea .n ca/urile c.nd bunurile tutelatului nu pot i p0-trate: deoarece pot -0-3i pieard0 valoarea: -0 ie -upu-e -tric0ciunii -au pieirii: tutorele le poate .n-tr0ina pentru a acoperi c4eltuielile nece-are .ntre5inerii 3i pentru a .ndeplini -arcina unei buni 2o-pod0riri a patri1oniului 0r0 acordul autorit05ii tutelare. An toate celelalte ca/uri .n-tr0inarea bunurilor celui pu- -ub tutel0 poate avea loc nu1ai cu acordul autorit05ii tutelare. E.$7ercitarea de c0tre tutore a obli2a5iei de a pri1i 3i c4eltui -u1ele cuvenite celui pu- -ub tutel0 pentru .ntre5inerea per-oanei tutelate e-te -tr.n- le2at0 de o alt0 obli2a5ie ? de a duce eviden5a veniturilor 3i

>0

c4eltuielilor. +a autoritatea tutelar0 se prezint un raport anual .n care -.nt o2lindite .n ci re: pe de o parte: -u1ele pri1ite .n or10 de pen-ii: .nde1ni/a5ii: a6utoare: dob.n/i: dividen/i: alte venituri de la olo-irea patri1oniului celui tutelat: 3i pe de alt0 parte: c4eltuielile 0cute pentru .ntre5inerea celui tutelat 3i de-pre 1odul de ad1ini-trare 3i di-punere de bunurile celui tutelat. (re/entarea d0rilor de -ea10 .ntr-un anu1it ter1en ? anual .n ti1p de ;0 de /ile de la - .r3itul anului calendari-tic ? ur10re3te -copul controlului obli2atoriu privind activitatea tutorelui. "utoritatea tutelar0 poate cere pre/entarea d0rii de -ea10 3i .n al5i ter1eni: dac0 e7i-t0 un patri1oniu valoro-: dac0 cel tutelat are nevoie de o .n2ri6ire -pecial0: dac0 e7i-t0 careva in or1a5ii c0 tutorele nu-3i .ndepline3te con3tiincio- unc5iile 3i .n alte ca/uri. Re/ultatele raportului -.nt veri icate 3i aprobate de per-oana cu unc5ii de r0-pundere a autorit05ii tutelare.

Articolul *#. Autorizaia autoritii tutelare pentru nc5eierea de acte "uridice. (1) Ar permisiunea prealabil a autoritii tutelare, tutorele nu este n drept s nc5eie, iar curatorul s ncuviineze nc5eierea actelor "uridice de nstrinare (inclusiv de donaie), de sc5imb sau de nc5iriere (arend), de !olosin gratuit sau de depunere n ga" a bunurilor, a actelor "uridice prin care se renun la drepturile persoanei puse sub tutel sau curatel, a conveniilor de parta"are a averii sau a cotelor.pri ale persoanei puse sub tutel sau curatel i a oricror altor acte "uridice care duc la micorarea averii acesteia. (#) 0nc5eierea de acte "uridice privind bunurile imobile ale celui pus sub tutel sau curatel se admite numai cu permisiunea prealabil a autoritii tutelare. 1.,nele drepturi ale tutorelui 3i curatorului -.nt li1itate .n e7ercitarea lor. #utorele 3i curatorul are 2ri60 de per-oana celui pu- -ub tutel0 8curatel09: .-l ocrote3te 3i .i 2e-tionea/0 bunurile. &reptul de olo-in50 3i de po-e-ie tutorele 3i curatorul .-l e7ercit0 .n deplin0 10-ur0 de -ine -t0t0tor: dar dreptul de di-po/i5ie e-te li1itat. Di anu1e tutorele nu e-te .n drept -0 .nc4eie: iar curatorul -0 .ncuviin5e/e 0r0 per1i-iunea prealabil0 a autorit05ii tutelare acte 6uridice< de .n-tr0inare a bunurilor< ? prin v.n/are= ? prin -c4i1b: .nc4iriere inclu-iv arend0: olo-in5a 2ratuit0= ? prin dona5ie: cu e7cep5ia ca/urilor c.nd acea-ta poart0 un caracter ne.n-e1nat 3i e-te .ndreptat0 -pre reali/area unor obli2a5ii 1orale 8art.!;2 CC9= b9 de 2a6are a bunurilor= c9 de renun5are la drepturile patri1oniale ale per-oanei de -ub tutel0 3i curatel0: cu1 ar i< renun5ul de a accepta -ucce-iunea: re u/ul de a pri1i dona5ia= d9 alte acte care dep03e-c dreptul de a ad1ini-tra patri1oniul celui tutelat: ca de e7e1plu conven5ii de parta6are a averii: de -c4i1bare a 10ri1ii cotelor-p0r5i etc.= e9 acte care duc la 1ic3orarea averii celui tutelat: ca de e7e1plu: ridicarea -u1elor depu-e la cec -au a titlurilor de valoare care nu ur1ea/0 a i olo-ite pentru .ntre5inerea per-oanei de -ub tutel0 8curatel09. "utoritatea tutelar0 trebuie -0 acorde permisiunea n prealabil i pentru !iecare act "uridic n parte . $-te inad1i-ibil0 .ncuviin5are 2eneral0 pentru .nc4eierea tuturor actelor 6uridice enu1erate 1ai -u-. (entru ca autoritatea tutelar0 -0 per1it0 .nc4eierea actelor 6uridice tutorele -au curatorul trebuie -0 -e adre-e/e cu o cerere .n care -0 ie ar2u1entat0 nece-itatea actului 6uridic 3i c0 el va i .nc4eiat .n -copul -ati- acerii anu1itor cerin5e ale 1inorului -au per-oanei lip-ite de -au li1itate .n capacitatea de e7erci5iu. +ip-a per1i-iunii prealabile a autorit05ii tutelare la .nc4eierea actelor -u- ar0tate -erve3te drept te1ei pentru nulitatea actului 6uridic. 2.An-tr0inarea bunurilor imobile pre/int0 unele particularit05i. Contractele de v.n/are-cu1p0rare: de -c4i1b: dona5ie: .n-tr0inarea bunului cu condi5ia .ntre5inerii pe via50: 2a6 a bunurilor i1obile: -e .nc4eie .n -cri-: -e autenti ic0 notarial 3i -e .n-criu .n re2i-trul bunurilor i1obile. Reie3ind din ace-te prevederi le2iuitorul a prev0/ut e7pre- c0 pentru .nc4eierea de acte 6uridice privind bunurile i1obile ale celui pu- -ub tutel0 -au curatel0 -e cere per1i-iunea prealabil0 a autorit05ii tutelare. (er1i-iunea trebuie -0 ie dat0 de autoritatea tutelar0 nu1ai .n ca/ul c.nd .n-tr0inarea ur1ea/0 -0 -ati- ac0 .n cel 1ai avorabil 1od intere-ele celui pu-ub tutel0 3i -u1ele de bani ob5inute vor i olo-ite de tutore -au curator con or1 indica5iilor autorit05ii tutelare. a9

>1

Articolul *%. 2nterdicia nc5eierii de acte "uridice n numele celui pus sub tutel sau curatel. (1) 8utorele nu are dreptul s nc5eie acte "uridice cu titlu gratuit, iar curatorul nu are dreptul s. i dea acordul la nc5eierea actelor "uridice cu titlu gratuit prin care cel pus sub tutel sau curatel se oblig sau renun la drepturi. (#) 4 cepie de la prevederile alin.(1) !ac actele "uridice con!orme obligaiilor morale i bunelor moravuri. (%) 8utorele i curatorul, soul i rudele acestora de pn la gradul al patrulea inclusiv nu au dreptul s nc5eie convenii cu persoana pus sub tutel sau curatel, cu e cepia transmiterii ctre aceasta a averii prin donaie sau n !olosin gratuit. 1.(entru .nc4eierea unor acte 6uridice drepturile tutorului 3i curatorului -.nt .n2r0dite: tutorele nu poate nc5eia iar curatorul ? ncuviina ace-te acte nici c4iar cu acordul autorit05ii tutelare. "ce-tea -.nt actele con-iderate pre6udiciabile pentru 1inor 3i per-oana lip-it0 de -au li1itat0 .n capacitate de e7erci5iu. '.nt inter/i-e contractele de dona5ie .n care cel tutelat are calitatea de donator: deoarece ace-ta e-te un contract cu titlu 2ratuit 3i inevitabil duce la 1ic3orarea patri1oniului celui tutelat. #ot la el tutorele 3i curatorul nu poate renun5a la -ucce-iune din nu1ele celui tutelat. An ca/ de nece-itate re u/ul -e poate ace .n te1eiul unei 4ot0r.ri 6udec0tore3ti con or1 alin.2: art.1E;6 CC. Antre alte acte 6uridice care nu pot i .nc4eiate de tutore 3i .ncuviin5ate de curator 1ai pute1 1en5iona contractul de 2a6: care prin e-en5a lui 2arantea/0 e7ecutarea obli2a5iei altuia pe -ea1a celui tutelat 3i: re-pectiv: le/ea/0 drepturile 3i intere-ele lui. Anc4eierea de c0tre tutore .n nu1ele per-oanei lip-it0 de capacitate de e7erci5iu 3i .ncuviin5area de c0tre curator a actelor 6uridice .nc4eiate de per-oana li1itat0 .n capacitate de e7erci5iu duce la nulitatea lor cu toate e ectele nulit05ii unui act 6uridic 8art.21@ CC9. 2.%nterdic5ia de a .nc4eia unele acte 6uridice de c0tre tutore 3i de a le .ncuviin5a de c0tre curator nu -e r0- r.n2e a-upra actelor 6uridice con or1e obligaiilor morale i bunelor moravuri . +e2i-la5ia .n vi2oare nu -tipulea/0: -pre deo-ebire de le2i-la5ia altor -tate: care e-te -u1a .n li1itele c0reia unele cadouri pot i con-iderate ca iind ne.n-e1nate. &e re2ul0 .ndeplinirea bunelor 1oravuri 3i a obli2a5iilor 1orale -e con-ider0 atunci c.nd obiect al dona5iei 0cute din nu1ele tutelatului de c0tre tutore -au de cel ce -e a l0 -ub curatel0 cu acordul curatorului e-te un cadou ce nu dep03e3te trei -alarii 1ini1e. ;.%nterdic5ia de .nc4eiere a conven5iilor .ntre tutore 3i curator: -o5ul 3i rudele ace-tora p.n0 la 2radul al patrulea inclu-iv .3i are r0d0cinile .n .n-03i e-en5a tutelei 3i curatelei ? de a-l ocroti pe cel a lat -ub tutel0: de a-i re-pecta drepturile 3i de a nu-i le/a intere-ele. *radul de rudenie al patrulea inclu-iv .n-ea1n0 c0 tutorele 8curatorul9 nu poate .nc4eia conven5ii din nu1ele celui tutelat: 3i a c0rui repre/entant le2al el e-te: cu rudele .n linie dreapt0 8copii: nepo5i: -tr0nepo5i: p0rin5i: bunici etc.9 3i .n linie colateral0 8 ra5i: -urori: nepo5i de la rate -au -or0: 10tu3ele: unc4ii: verii pri1ari9. Nu pot i .nc4eiate conven5ii nici cu -o5ul 8-o5ia9 tutorului 8curatorului9 3i a inii lui p.n0 la 2radul al patrulea inclu-iv. +a .nc4eierea unor a-t el de conven5ii apare con lict de intere-e .ntre tutore 8curator9 ca parte contractant0 3i per-oana de -ub tutel0 ale c0rei intere-e trebuie -u-5inute de tutore 8curator9. Ca e7cep5ie pot i .nc4eiate conven5ii prin care c0tre per-oana tutelat0 -e tran-1it bunuri prin dona5ie -au .n olo-in50 2ratuit0. "-t el de conven5ii poart0 un caracter 2ratuit 3i -.nt .ndreptate -pre olo-ul celui tutelat 3i nu poate -0-l pre6udicie/e.

Articolul **. Administrarea !iduciar a proprietii celui pus sub tutel. (1) 0n cazul necesitii administrrii permanente, a bunurilor imobile i mobile de valoare ale persoanei puse sub tutel, autoritatea tutelar nc5eie un contract de administrare !iduciar a proprietii cu administratorul pe care l.a desemnat. 0n ast!el de cazuri, tutorele i pstreaz mputernicirile asupra prii din averea celui pus sub tutel care nu este transmis n administrare !iduciar. (#) 0n e ercitarea sarcinilor de administrare a proprietii persoanei puse sub tutel, administratorul cade sub incidena art.*# i *%. (%) Administrarea !iduciar a proprietii celui pus sub tutel nceteaz n temeiurile prevzute de lege pentru ncetare contractului de administrare !iduciar a proprietii, precum i n cazul ncetrii tutelei.

>2

1.#utorele are .n -arcina lui de ocrotire a per-oanei tutelate dou0 laturi ? cea per-onal0 3i cea patri1onial0. An deo-ebi .n ca/ul 1inorilor 2ri6a per-onal0 pentru cre3terea 3i educarea copilului e-te at.t de va-t0 c0 tutorele nu .ntotdeauna poate -0 -e preocupe bine de latura patri1onial0. &ac0 cel pu- -ub tutel0 di-pune de un patri1oniu valoro- 3i care nece-it0 o 2ri60 per1anent0 cu1 ar i bunuri i1obile: terenuri de p01.nt: .ntreprinderi: titluri de valoare etc. autoritatea tutelar0 ale2e o per-oan0 cu care -e .nc4eie un contract de ad1ini-trare iduciar0: re2le1entat de cap.X%V CC cu particularit05ile in-titu5iei tutelei 3i curatelei. Contractul -u-nu1it e-te un contract: practic: nou pentru le2i-la5ia civil0: deoarece anterior putea i nu1it un tutore: altul dec.t cel care ocrote3te per-oana tutelat0: doar .n ca/ul c.nd acea-ta di-punea de bunuri care nu -e a lau la do1iciliul per-oanei de -ub tutel0 8art.1;6 CCLG1@6@9. Administrarea !iduciar e-te o activitate de .ncredere 3i de -ine -t0t0toare a per-oanei de-e1nate de autoritatea tutelar0 ca 1ena2erul iduciar .n -copul reali/0rii c.t 1ai e ective a drepturilor per-oanei tutelate 3i .n intere-ele ulti1ului. &repturile 3i obli2a5iile ad1ini-tratorului iduciar -.nt a-e10n0toare cu cele ale tutorelui. &eaceea la nu1irea lui: de re2ul0: -e cere -0 ie re-pectate acelea3i cerin5e ca 3i la nu1irea tutorelui 8curatorului9: ba c4iar 1ai 1ult 3i cerin5e ad0u20toare ce 5in de pro e-ionali-1ul per-oanei pentru a dob.ndi re/ultate 1ai e iciente.Iunurile per-oanei de -ub tutel0: care -.nt obiect al contractului: -.nt -eparate de bunurile ad1ini-tratorului iduciar .n 1od obli2atoriu.Laptul -e d0 publicit05ii care -e 1en5ine pentru toat0 perioada contractului. Iunurile tra-1i-e .n ad1ini-trare iduciar0 nu pot i ur10rite pentru obli2a5iile per-onale ale 1ena2erului iduciar care nu reie- din contract. "d1ini-tratorul iduciar 2e-tionea/0 bunurile .n nu1e propriu: dar pe ri-cul 3i contul celui tutelat. "ctivitatea lui poate i 2ratuit0 -au re1unerat0. 2.&ac0 .n ad1ini-trare iduciar0 a o-t tran-1i-0 nu1ai o parte din averea celui tutelat tutorele va .n2ri6i de per-oana celui tutelat 3i .3i va p0-tra .1puternicirile a-upra p0r5ii patri1oniului care nu a o-t tran-1i-: adic0 va avea 2ri60 ca bunurile -0 ie p0-trate: con-ervate .n ca/ de nece-itate: .1bun0t05ite dac0 o per1it veniturile: -0 ie olo-ite con or1 de-tina5iei etc. ;."d1ini-tratorul iduciar la el ca 3i tutorele pentru .nc4eierea actelor 6uridice prev0/ute la art.>2 CC din nu1ele 1inorului 3i a per-oanei lip-ite de capacitate de e7erci5iu 3i .ncuviin5area .nc4eierii actelor 6uridice de c0tre 1inorii .n v.t-t0 de la 1> ? la 1! ani 3i a per-oanelor li1itate .n capacitate de e7erci5iu are nevoie de per1i-iunea prealabil0 a autorit05ii tutelare. $l nu poate .nc4eia: nici c4iar cu per1i-iunea autorit05ii tutelare: acte 6uridice cu titlu 2ratuit prin care cel pu- -ub tutel0 -au curatel0 -e obli20 -au renun50 la drepturi. An deplin0 10-ur0 -.nt aplicate a50 de ad1ini-tratorul iduciar 3i prevederile alin.; art.>; CC privind interdic5ia de a .nc4eia acte 6uridice cu -o5ul 3i rudele -ale 3i ale lui p.n0 la 2radul al patrulea inclu-iv. >."d1ini-trarea iduciar0 a propriet05ii celui pu- -ub tutel0 .ncetea/0 .n ca/ul .ncet0rii tutelei 8curatelei9 .n con or1itate cu art.>6 3i art.>7 CC. Ancetarea unilateral0 3i prealabil0 a contractului de ad1ini-trare iduciar0 nu -e ad1ite dec.t .n ca/urile prev0/ute la art.10E@ CC 3i .n ca/ul dece-ului per-oanei tutelate -au a ad1ini-tratorului iduciar ori a recunoa3terii lui ca iind incapabil: ab-ent 0r0 ve-te -au li1itat .n capacitate de e7erci5iu.

Articolul */. $strarea mi"loacelor bneti. (1) +umele de bani care depesc necesitile ntreinerii celui pus sub tutel i ale administrrii bunurilor lui se depun pe numel acestuia la o instituie !inanciar de unde nu pot !i ridicate dect cu autorizaia autoritii tutelare. (#) 8utorele poate depune sumele necesare ntreinerii pe numele minorului. Acestea se trec ntr.un cont separat i pot !i ridicate de tutore !r ncuviinarea prealabil a autoritii tutelare . 1.(er-oanele care -e a l0 -ub tutel0 8curatel09 pot avea di erite venituri a3a ca ? o -u10 de bani pri1it0 ca 1o3tenire: pen-ie ali1entar0 de la p0rin5ii care locuie-c -eparat de copiii 1inori: c.3ti2uri proprii etc. 'u1ele care dep03e-c nece-it05ile curente pentru .ntre5inerea celui de -ub tutel0 -e depun pe nu1ele lui la o in-titu5ie inanciar0. +e2i-la5ia .n vi2oare nu prevede care e-te 10ri1ea -u1ei nece-ar0 pentru a acoperi c4eltuielile curente ale tutelatului: deaceia alin.1 al ace-tui articol poate i aplicat .n ca/urile c.nd veniturile dep03e-c considerabil c4eltuielile pentru .ntre5inerea: lecuirea: odi4na per-oanei tutelate 3i ad1ini-trarea patri1oniului lui. (entru a di-pune de -u1ele depu-e pe cont pe nu1ele tutelatului la in-titu5ia inanciar0 tutorele 8curatorul9 are nevoie de acordul autorit05ii tutelare. "utoritatea tutelar0 .ncuviin5ea/0 eliberarea banilor din in-titu5ia inanciar0 doar .n ca/urile c.nd --a controlat c0 ei vor i olo-i5i .n intere-ul 3i pentru binele celui pu- -ub tutel0 8curatel09. Minorul care a .1plinit v.r-ta de 1> ani poate -in2ur di-pune de -u1ele

>;

a late la contul lui dar cu .ncuviin5area: e7pri1at0 printr-o cerere -cri-0: a curatoruli. Minorul care a atinv.r-ta de 1> ani 3i -in2ur a depu- banii la in-titu5ia inanciar0 pe nu1ele -0u poate di-pune de bani de -ine -t0t0tor 8art.21: alin.2: lit. c9 CC9. &ar 3i aici el poate i li1itat dac0 -e va -tabili c0 c4eltuie banii 0r0 ro-t ori .n dauna -0n0t05ii 3i intere-elor -ale. 2.#utel0 e-te o rela5ie de a1ilie 3i 1inorul locuie3te: de re2ul0: .n a1ilia tutorelui. #utorele poate -0-l .ntre5in0 din -ur-ele proprii: iar -u1ele pri1ite pentru .ntre5inerea 1inorului -ub or10 de pen-ie de ur1a3i: de pen-ie ali1entar0: .nde1ni/a5ii etc. pot i depu-e la cont pe nu1ele 1inorului. (e 10-ura nevoilor ap0rute .n a1ilie tutorele poate ridica ace-te -u1e: 0r0 .ncuviin5area autorit05ii tutelare. (re/entul alineat -tipulea/0 c0 -u1ele curente neca-are .ntre5inerii -e trec .ntr-un cont -eparat: .n-0 re2ulile in-titu5iilor bancare nu prev0d 1odalitatea de -eparare a -u1elor depu-e pe nu1ele 1inorului ce dep03e-c nece-it05ile .ntre5inerii 3i -u1ele nece-are .ntre5inerii. &eci proble1a poate i re/olvat0 nu1ai printr-un control -trict a activit05ii tutorilor din partea autorit05ii tutelare 3i conlucrarea lor cu in-titu5iile inanciare.

Articolul *3. 0ndeprtarea i eliberarea tutorilor i curatorilor de la ndeplinirea obligaiilor lor. (1) )inorul, precum i persoanele prevzute la art. %6 pot contesta sau denuna la autoritatea tutelar actele i !aptele tutorelui sau ale curatorului care pre"udiciaz minorul. (#) 8utorele sau curatorul va !i ndeprtat dac svrete un abuz, o negli"en garav sau !apte care.l !ac nevrednic de a !i tutore sau curator, precum i dac nu.i ndeplinete corespunztor sarcina. (%) Autoritatea tutelar elibereaz tutorele sau curatorul de la ndeplinirea obligaiilor n cazurile n care minorul a !ost ntors prinilor sau a !ost n!iat. (*) 0n cazul plasrii persoanei puse sub tutel sau curatel ntr.o instituie de asisten social public, de educaie, de nvmnt, de tratament sau n o alt instituie similar, autoritatea tutelar elibereaz tutorele sau curatorul de ndeplinirea obligaiilor lor dac aceasta nu contravine intereselor persoanei puse sub tutel sau curatel. (/) Autoritatea tutelar elibereaz, la cerere, tutorele sau curatorul de ndeplinirea sarcinii dac e ist motive ntemeiate. 1."lineatul 1 al articolului co1entat -ublinia/0 dreptul copilului la protecie contra abu/urilor din partea p0rin5ilor 3i a per-oanelor care .i .nlocuie-c con- in5it .n Conven5ia cu privire la drepturile copilului din 1@!@ 8art.1@9 3i Codul La1iliei 8art.E; alin.>9. 'en-ul ace-tui drept e-te c0 1inorul care -e a l0 -ub tutel0 8curatel09 poate .n orice 1o1ent -0 -e adre-e/e autorit05ii tutelare de la do1iciliu pentru a conte-ta -au denun5a actele 3i aptele tutorelui 8curatorului9 dac0 prin ele -.nt .nc0lcate drepturile 3i intere-ele copilului -au tutorii 8curatorii9 abu/ea/0 de drepturile lor. Minorul care a .1plinit v.r-ta de 1> ani -e poate adre-a 3i .n in-tan5a de 6udecat0. Con-titu5ia -tipulea/0 c0 toate preocup0rile privind .ntre5inerea: in-truirea 3i educa5ia copiilor or ani 3i a celor lip-i5i de ocrotirea p0rin5ilor revin -tatului 3i -ociet05ii 8art.>@ alin.;9. &eaceea: le2iuitorul i1pune obli2a5ia de a conte-ta -au denun5a la autoritatea tutelar0 actele 3i aptele tutorului 8curatorului9 care pre6udicia/0 1inorul per-oanelor apropiate copilului: locatarilor ca-ei .n care el locuie3te: per-oanelor cu unc5ii de r0-pundere c0ror aptele -au actele le-au devenit cuno-cute .n ur1a activit05ii lor pro e-ionale: c.t 3i altor cet05eni care cuno-c ace-te apte -au acte. 2.Anl0turarea de la unc5ia de tutore -au curator e-te o sanciune pentru ne.ndeplinirea core-pun/0toare a -arcinilor pu-e pe -ea1a lui. (oate i .nl0turat0 per-oana care olo-e3te tutela 8curatela9 .n -cop intere-at: de c.3ti2: abu/ea/0 de drepturi: -e e-c4ivea/0 de la .ndeplinirea obli2a5iilor cu rea voin50 -au la-0 0r0 .n2ri6ire per-oanele tutelate. "cea-ta poate i .ndeo-ebi periculo- pentru copiii de v.r-t0 ra2ed0 -au per-oanele incapabile. $7a1in.nd proble1a .nl0tur0rii tutorelui 8curatorului9 autoritatea tutelar0 ia 10-uri pentru recuperarea pa2ubei pricinuite celui de -ub tutel0 8curatel09 con or1 art.1;@! CC. An ca/ c0 cel tutelat a o-t l0-at 0r0 -uprave24ere 3i a6utor nece-ar: iind pu- .ntr-o -itua5ie periculoa-0 pentru via50 tutorele 8curatorul9 poate i atra- la r0-pundere penal0 con or1 art.16; C(. Andep0rtarea tutorelui 8curatorului9 de la .ndeplinirea unc5iilor atra2e dup0 -ine ur10ri ne2ative. "-t el: per-oana pentru viitor nu poate i adoptator: tutore 8curator9 -au p0rinte educator 8art. art.121: 1>;: 1E0 CL9. ;.#utela 3i curatela a-upra 1inorilor poate avea un caracter temporar. &ac0 p0rin5ii au o-t re-tabili5i .n drepturile p0rinte3ti: --au re.ntor- din -tr0in0tate: au o-t elibera5i din locurile de deten5ie etc.: copiii de -ub tutel0 8curatel09 pot i .napoia5i p0rin5ilor: dac0 ace-t apt nu contravine intere-elor 1inorilor. "utoritatea tutelar0 e1ite o 4ot0r.re de-pre .ncetarea tutelei 8curatelei9 a-upra 1inorului: indic.nd 1otivele. An ca/ul c.nd

>>

tutela 8curatela9 a o-t -tabilit0 pe un anu1it ter1en tutela 8curatela9 poate .nceta la e7pirarea ace-tui ter1en 3i 0r0 o 4ot0r.re -pecial0. Copilul a lat -ub tutel0 8curatel09 poate i adoptat. "doptator poate i .n-u3i tutorele 8curatorul9: care pe ba/a raporturilor -tabilite dintre el 3i 1inor a 4ot0r.t -0 .nt0rea-c0 acea-t0 le20tur0 -u letea-c0 prin dob.ndirea -tatutului de p0rinte: -au o alt0 per-oan0 care -ati- ace cerin5ele prev0/ute de art.121 CL. &ac0 adop5ia 1inorului -e ace de c0tre o alt0 per-oan0 pentru .ncuviin5area ei -e cere 3i acordul tutorelui 8curatorului9. "utoritatea tutelar0 4ot0r03te .ncetarea tutelei 8curatelei9 odat0 cu 4ot0r.rea de-pre tran-1iterea copilului .n .n2ri6irea viitorilor adoptatori .n ba/a art.122 CL. >.&in di erite 1otive: cu1 ar i invaliditatea: boala 2rav0: nece-itatea -uprave24erii per1anente etc.: cel tutelat poate i plasat ntr.o instituie de a-i-ten50 -ocial0 public0: de educa5ie: de .nv0501.nt: de trata1ent etc. "tunci c.nd pla-a1entul poart0 un catacter per1anent 3i cel de -ub tutel0 e-te la .ntre5inerea deplin0 a -tatului autoritatea tutelar0 eliberea/0 tutorele 8curatorul9 de la .ndeplinirea obli2a5iilor lor. &ac0 pla-area e-te te1porar0 tutorele curatorul poate -0-3i 1en5in0 unc5iile. An iecare ca/ concret -0 e7a1inea/0 .n an-a1blu toate condi5iile care au du- la pla-area tutelatului .n in-titu5ia re-pectiv0: durata a l0rii .n acea-t0 in-titu5ie: nece-itatea ad1ini-tr0rii bunurilor celui a lat -ub tutel0: rela5iile lui cu tutorul 8curatorul9 3i .n dependen50 de ace3ti actori autoritatea tutelar0 decide a-upra .ncet0rii tutelei 8curatelei9. E.#utela 8curatela9 e-te o -arcin0 binevol0 3i e icacitatea ei e-te .ntr-o le20tur0 direct0 cu voin5a per-oanei .1puternicit0 a o .ndeplini. #otodat0 ea e-te 3i o -arcin0 obli2atorie: care nu per1ite re u/ul ne.nte1eiat de la obli2a5iile pu-e pe -ea1a tutorelui 8curatorului9. &ar: totu3i: .n via50: pot ap0rea di erite 1otive 8boal0 2rav0: nece-itate .n2ri6irii per1anente a unui 1e1bru al a1iliei: rela5iile di icile .ntre 1inor 3i -o5ul tutorelui -au curatorului: i1po-ibilitatea .n5ele2erii cu cel tutelat: neputin5a de a-l -uprave24ea: pierderea locului de 1unc0: -c4i1barea -itua5iei 1ateriale etc.9 care nu-i per1it tutorelui -au curatorului -0-3i .ndeplinea-c0 unc5iile .n 1odul core-pun/0tor. An ace-te ca/uri el poate depune la autoritatea tutelar0 o cerere: cu indicarea 1otivelor: care -erve3te drept te1ei pentru e1iterea 4ot0r.rii de eliberare a tutorelui -au curatorului de la .ndeplinirea -arcinii.

Articolul *6. 0ncetarea tutelei i curatelei. (1) ? dat cu atigerea de ctre minorul pus sub tutel a vrstei de 1* ani, tutela asupra lui nceteaz, iar persoana care a e ercitat !uncia de tutore devine curatorul lui !r a !i necesar o 5otrre suplimentar n acest sens. (#) 'uratela nceteaz o dat cu dobndirea sau restabilirea capacitii depline de e erciiu . 1.#utela 3i curatela poate .nceta indi erent de voin5a per-oanelor care .ndepline-c ace-te unc5ii. A1plinirea v.r-tei de 1> ani de c0tre orice 1inor duce la dob.ndirea par5ial0 a capacit05ii de e7erci5iu .n ur1a c0rui apt 1inorul poate -in2ur .nc4eia unele acte 6uridice con or1 art.21 CC. "nu1e la atin2erea de c0tre 1inor a v.r-tei de 1> ani tutela .ncetea/0. #utorele devine curatorul 1inorului 0r0 ca autoritatea tutelar0 -0 ee o 4ot0r.re .n ace-t -en-. 2.#e1ei pentru .ncetarea curatelei -erve3te atin2erea v.r-tei de 1! ani .n ur1a c0rei 1inorul dob.nde3te capacitatea deplin. de e7erci5iu 3i poate de -ine -t0t0tor -0 dob.ndea-c0 drepturi: -0-3i a-u1e obli2a5ii: 3i -0-3i apere drepturile 3i intere-ele .n ca/ de .nc0lcare a lor. ,n alt te1ei pentru .ncetarea curatelei e-te .nc4eierea unei c0-0torii. Condi5iile 3i ordinea .nc4eierii c0-0toriei de c0tre un 1inor -.nt re2le1entate de art.1> CL. An ur1a .nc4eierii c0-0toriei 1inorul dob.nde3te capacitatea de e7erci5iu deplin0 care -e 1en5ine 3i .n ca/ de divor5 8art.20 alin.2 CC9. $1anciparea 1inorului care a atin- v.r-ta de 16 ani e-te o no5iune nou0 pentru le2i-la5ia civil0 din 5ar0 3i e-te re2le1entat0 de art.20 alin.; CC. An ur1a e1ancip0rii 1inorul dob.nde3te capacitatea deplin0 de e7erci5iu 3i: re-pectiv: decade nece-itatea curatelei. An toate ca/urile enu1erate 1ai -u- curatela .ncetea/0 .n 1od auto1at 0r0 adoptarea unei 4ot0r.ri -peciale a autorit05ii tutelare. An ca/ul c.nd printr-o 4ot0r.re a in-tan5ei 6udec0tore3ti per-oana: care -e a l0 -ub curatel0 ca iind li1itat0 .n capacitatea de e7erci5iu: e-te re-tabilit0 .n capacitatea deplin0 de e7erci5iu curatela .ncetea/0. "utoritatea tutelar0 e1ite o 4ot0r.re privind .ncetarea curatelei .n ba/a 4ot0r.rii in-tan5ei 6udec0tore3ti r01a-e de initiv0. #utela 8curatela9 .ncetea/0 .n ca/ul dece-ului tutorului 8curatorului9 -au a per-oanei de -ub tutel0 8curatel09.

>E

Articolul *7. $atrona"ul asupra persoanelor !izice capabile. (1) La cererea unei persoane !izice cu capacitate deplin de e erciiu care, din cauza sntii precare, nu este n stare s.i e ercite i s.i apere drepturile i nici s.i ndeplineasc obligaiile de sine stttor, asupra ei poate !i instituit curatel n !orm de patrona". (#) 'uratorul (asistentul) persoanei !izice capabile poate !i desemnat de organul de tutel i curatel doar cu consimmntul acesteia. (%) &ispunerea de patrimoniul persoanei puse sub patrona" se e!ectueaz de ctre curator (asistent) doar n baza unui contract de mandat sau de administrare !iduciar nc5eiat cu ea. 0nc5eierea de acte "uridice privind ntreinerea i satis!acerea necesitilor cotidiene ale persoanei puse sub patrona" poate !i e!ectuat de curator (asistent) cu acordul ei verbal. (*) $atrona"ul asupra persoanei capabile, instituit n con!ormitate cu alin.(1), nceteaz la cererea acesteia. (/) 'uratorul (asistentul) persoanei puse sub patrona" se elibereaz de la ndeplinirea obligaiilor sale n cazurile prevzute la art.*3 alin.(*) i (/). 1.$atrona"ul ca or10 de ocrotire a per-oanelor capabile: dar cu o -0n0tate precar0 nu a o-t de-e1nat anterior .n le2i-la5ie. Ca or10 de ocrotire a per-oanelor capabile ea era -peci icat0 .n art.12@ CCLG1@6@ 3i -e nu1ea curatel0. An pre/entul articol patrona6ul e-te: pe bun0 dreptate: -eparat de curatel0 deoarece -copul curatelei e-te de a .ntre2i capacitatea de e7erci5iu a per-oanei care nu o po-ed0 .n deplin0 10-ur0: iar -copul patrona6ului ? de a a6uta per-oana capabil0 -0-3i e7ercite 3i -0-3i apere drepturile 3i -0-3i .ndeplinea-c0 obli2a5iile: iindc0 nu o poate ace din cau/a -t0rii -0n0t05ii. 2.An alineatul co1entat curatorul e-te denu1it a-i-tent ceea ce red0 1ai e7act e-en5a ace-tui -tatut al per-oanei care .n 0ptuie3te patrona6ul. "-i-tentul per-oanei i/ice capabile -e nu1e3te de autoritatea tutelar0 la cererea per-oanei ce are nevoie de a6utor. +e2ea nu prevede e7pre- care -.nt cerin5ele a50 de per-oana ce pretinde a i a-i-tent: dar: reie3ind din aptul c0 cel care are nevoie de a6utor -e a l0 .n neputin50: a1 putea -pune: c0 -e cere .ndeplinirea condi5iilor prev0/ute la art.;! CC. "-i-tentul poate i o per-oan0 indicat0 de cel care are nevoie de a6utor -au la ale2erea autorit05ii tutelare. An ulti1ul ca/ nu1irea a-i-tentului -e ace nu1ai cu con-i1501.ntul per-oanei care are nevoie de a6utor: deoarece ea e-te capabil0 3i poate -0-3i e7pri1e con3tient voin5a. ;.+atura patri1onial0 a patrona6ului e-te 1ai co1plicat0: deoarece ea prevede c0 a-i-tentul poate di-pune de patri1oniul per-oanei pu-e -ub patrona6 doar .n ba/a unui contract de 1andat re2le1entat de art. art.10;010E2 CC: -au a unui contract de ad1ini-trare iduciat0 re2le1entat de art. art.10E;-1060 CC. #ot .n ace-t alineat e-te -tipulat c0 actele 6uridice privind .ntre5inerea 3i -ati- acerea nece-it05ilor cotidiene ale per-oanei pu-e -ub patrona6 pot i .nc4eiate de c0tre curator 8a-i-tent9 cu acordul verbal al per-oanei patronate. &eci: dac0 per-oana de -ub patrona6 nu di-pune de un patri1oniu valoro-: i1obile: nu apare nece-itatea .nc4eierii contractului de 1andat -au de ad1ini-trare iduciar0. Cu at.t 1ai 1ult c0 .n ca/ de nece-itate a .nc4eierii unui contract care cere autenti icare notarial0 a-i-tentul poate ac5iona .n ba/a unei procuri. (atrona6ul poate i .n 0ptuit 2ratuit -au re1unerat. An ca/urile .nc4eierii unui contract de 1andat -au ad1ini-trare iduciar0 -e vor aplica prevederele art. art.10;;: 10E7 CC: adic0 activitatea la el poate i 2ratuit0 -au re1unerat0. An -copul a-i2ur0rii -ecurit05ii per-oanei care -e a l0 .n neputin50 activitatea a-i-tentului e-te -uprave24eat0 de autoritatea tutelar0. >.(atrona6ul poate .nceta .n ba/a cererii per-oanei cu capacitate deplin0 de e7erci5iu care: din cau/a -0n0t05ii precare: nu e-te .n -tare -0-3i e7ercite 3i -0-3i apere drepturile 3i nici -0-3i .ndeplinea-c0 obli2a5iile de -ine -t0t0tor.1otivele care -tau la ba/a cererii de .ncetare a patrona6ului nu i1port0. E.(atrona6ul poate .nceta 3i .n ba/a 4ot0r.rii or2anului de tutel0 3i curatel0 .n ca/urile c.nd per-oana de -ub patrona6 e-te pla-at0 .ntr-o in-titu5ie de a-i-ten50 -ocial0 public0: de trata1ent: pentru invali/i etc. "re dreptul de a cere .ncetarea patrona6ului 3i a-i-tentul dac0 .ndeplinirea -arcinii nu poate i e ectuat0 de c0tre el din 1otive .nte1eiate 8boal0 2rav0: depla-are .ndelun2at0: nece-itatea .n2ri6irii unui copil 1inor-invalid etc.9. (re/entul alineat indic.nd ca/urile de .ncetare a patrona6ului: ace tri1itere la alin.8>9 3i 8E9 art.>6 CC: din care apt reie-e c0 patrona6ul e-te re2le1entat de pre/entul cod ca o or10 a curatelei. An 1od obi3nuit patrona6ul .ncetea/0 la 1oartea uneia dintre p0r5i: ie a a-i-tentului: ie a per-oanei de -ub patrona6.

Articolul *;. &eclararea persoanei disprut !r veste

>6

(1) $ersoana !izica poate !i declarat disprut !r veste dac lipsete de la domiciliu i a trecut cel puin un an din ziua primirii ultimelor tiri despre locul a!lrii ei. &ispariia se declar de instana de "udecat la cererea persoanei interesate. (#) 0n cazul imposibilitii de a se determina ziua primirii ultimelor in!ormaii despre disprut, termenul pentru declararea dispariiei !r veste va ncepe s curg din prima zi a lunii urmtoare celei n care au !ost primite ultimele in!ormaii despre disprut, iar n cazul imposibilitii de a determina aceast luna, de la nt@i ianuarie al urmtorului an. 1. 'copul principal al declar0rii per-oanei i/ice di-p0rut0 0r0 ve-te con-t0 .n ap0rarea drepturilor 3i lucrurilor ace-teia: deoarece lip-a .ndelun2at0 3i necunoa3terea locului a l0rii ei creea/0 pericol pentru ace-tea. #otodat0 -urvin con-ecin5e ne2ative pentru creditorii per-oanei di-p0rute: precu1 3i pentru acele per-oane care -e a l0 la .ntre5inerea ei. (entru declararea per-oanei i/ice di-p0rut0 0r0 ve-te trebuie -0 ie .ntrunite ur10toarele apte 6uridice< a9 lip-a la do1iciliu a 3tirilor de-pre locul a l0rii= b9 e7pirarea ter1enului de cel pu5in un an din /iua pri1irii ulti1ilor 3tiri la do1iciliu de-pre locul a l0rii ei= c9 epui/area tuturor po-ibilit05ilor de -tabilire a 3tiri de-pre locul a l0rii per-oanei. &eclararea per-oanei di-p0rute 0r0 ve-te are loc la cererea per-oanelor intere-ate de c0tre in-tan5a de 6udecat0: con or1 prevederilor Capitolului XXV%% din C(C. &eclararea de c0tre in-tan5a de 6udecat0 a per-oanei i/ice di-p0rut0 0r0 ve-te creea/0 o -erie de con-ecin5e 6uridice< a9 a-upra bunurilor ace-tei per-oane -e in-tituie pe ba/a 4ot0rMrii in-tan5ei de 6udecat0 un ad1ini-trator cu care autoritatea tutelar0 .nc4eie contract de ad1ini-trare iduciar0= b9 per-oanele .ntre5inute de c0tre per-oana declarat0 di-p0rut0 0r0 ve-te ob5in dreptul de a pri1i pen-ie din cau/a pierderii .ntre5in0torului= c9 din bunurile proprietatea ace-tei per-oane -e acord0 1i6loace de .ntre5inere celor pe care di-p0rutul era obli2at con or1 le2ii -0-i .ntre5in0= d9 contractul de 1andat la care e-te parte per-oana i/ic0 declarat0 di-p0rut0 0r0 ve-te .ncetea/0= d9 .ncetea/0 ac5iunea ter1enului procurii. 2. $7pirarea ter1enului de cel pu5in 1 an din /iua pri1irii ulti1ilor 3tiri e-te o condi5ie: .n lip-a c0reia per-oana i/ic0 nu poate i declarat0 ab-ent0 0r0 ve-te. &ac0 -e cunoa3te /iua pri1irii ulti1ilor 3tiri: atunci ter1enul de un an de /ile .ncepe -0 cur20 din acea /i. &ac0 e-te i1po-ibil de a -e deter1ina /iua pri1irii ulti1elor in or1a5ii de-pre di-p0rut: ter1enul pentru declararea di-pari5iei 0r0 ve-te va .ncepe -0 cur20 din pri1a /i a lunii ur10toare celei .n care au o-t pri1ite ulti1ele in or1a5ii de-pre di-p0rut: iar .n ca/ul i1po-ibilit05ii de a deter1ina acea-t0 luna: de la .ntMi ianuarie al ur10torului an. Articolul /<. $rotecia bunurilor celui disprut !r veste (1) &ac este necesar administrarea permanent a patrimoniului persoanei declarate disprut !r veste, instana de "udecat numete un administrator, cu care autoritatea tutelar nc5eie un contract de administrare !iduciar. La cererea persoanei interesate, instana de "udecat poate numi un administrator i nainte de e pirarea unui an din ziua primirii ultimilor tiri despre locul a!lrii persoanei disprute. (#) &eclararea dispariiei persoanei nu atrage modi!icarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor acesteia. 1. An -copul prote60rii averii per-oanei declarate ab-ente 0r0 ve-te: precu1 3i a per-oanelor a late cu el .n raporturi 6uridice: dar care nu 3i le pot reali/a din cau/a ab-en5ei per-oanei: -e in-tituie un ad1ini-trator. "d1ini-tratorul -e nu1e3te de c0tre in-tan5a de 6udecat0: iar autoritatea tutelat0 .nc4eie cu ace-ta un contract de ad1ini-trare iduciar0. Contractul de ad1ini-trare iduciar0 e-te re2le1entat de prevederile art. art. 10E; ? 1060. "d1ini-tratorul iduciar e-te .n drept: .n te1eiul ace-tui contract: -0 e ectue/e orice ac5iuni .n intere-ul celui declarat ab-ent 0r0 ve-te: inclu-iv 3i -0 .nc4eie acte 6uridice: -0 ac4ite datoriile per-oanei declarate ab-ente 0r0 ve-te: -0 .nainte/e preten5ii c0tre debitorii celui declarat ab-ent 0r0 ve-te. "d1ini-tratorul e-te .1puternicit -0 ac4ite datoriile per-oanei declarate ab-ente 0r0 ve-te: -0 .nainte/e preten5ii c0tre debitorii celui declarat ab-ent 0r0 ve-te. Creditorii celui ab-ent 0r0 ve-te -unt .n drept -0 .nainte/e preten5ii c0tre ad1ini-trator. Ca e7cep5ie: a-upra averii per-oanei declarate ab-ente 0r0 ve-te: ad1ini-tratorul -e nu1e3te de c0tre in-tan5a de 6udecat0: la cererea per-oanei intere-ate: c4iar dac0 nu a e7pirat ter1enul de un an din /iua pri1irii ulti1ilor 3tiri de-pre locul a l0rii per-oanei di-p0rute. &ac0 per-oana ab-ent0 0r0 ve-te e-te declarat0 prin 4ot0rMrea in-tan5ei de 6udecat0 ab-ent0 0r0 ve-te: ad1ini-tratorul -e .nlocuie3te cu un alt ad1ini-trator in-tituit .n ba/a 4ot0rMrii in-tan5ei de 6udecat0 prin care a avut loc declararea per-oanei ab-ente 0r0 ve-te.

>7

2. &eclararea per-oanei ab-ente 0r0 ve-te nu duce la 1odi icarea -au -tin2erea drepturilor 3i obli2a5iilor ei. &repturile 3i obli2a5iile per-oanei declarate ab-ente 0r0 ve-te -unt e7ercitate 3i e7ecutate de c0tre ad1ini-trator. Articolul /1. 4!ectele apariiei persoanei declarate dispruta !r veste (1) &ac persoana declarat disprut !r veste apare sau dac snt tiri despre locul a!lrii ei, instana de "udecat, la cererea persoanei interesate, anuleaz 5otr@rea de declarare a dispariiei i des!iineaz, dup caz, administrarea !iduciara a patrimoniului acesteia. (#) 'el declarat disprut poate cere administratorului !iduciar repararea pre"udiciului cauzat prin administrarea necorespunztoare a patrimoniului su. 1. &eclararea per-oanei ab-ente 0r0 ve-te pre/u10 a larea ace-tuia .n via50. &ac0 per-oana apare -au -unt 3tiri de-pre locul a l0rii ei: in-tan5a de 6udecat0 printr-o nou0 4ot0rMre anulea/0 4ot0rMrea pronun5at0 prin care per-oana a o-t declarat0 ab-ent0 0r0 ve-te. "nularea 4ot0rMrii in-tan5ei de 6udecat0 are loc la cererea per-oanei declarate ab-ent 0r0 ve-te -au altor per-oane intere-ate .n ordinea -tabilit0 de art. ;01 din C(C. Fot0rMrea de anularea con-tituie te1ei pentru de- iin5area ad1ini-tr0rii iduciare a-upra bunurilor ace-teia. "d1ini-tratorul e-te obli2at -0 pre/inte proprietarului o dare de -ea10 de-pre c4eltuielile care le-a -uportat .n le20tur0 cu ad1ini-trarea patri1oniului. 2. &eoarece ad1ini-tratorul iduciar iind obli2at -0 ad1ini-tre/e .n nu1e propriu patri1oniul per-oanei declarate di-p0rute: dar pe ri-cul 3i pe contul ace-teia: el e-te obli2at -0 1ani e-te a50 de intere-ele per-oanei declarate ab-ente 0r0 ve-te dili2en50 de care d0 dovad0 .n propriile a aceri. &e aceea: dac0 ad1ini-tratorul iduciar nu ad1ini-trea/0 core-pun/0tor patri1oniul per-oanei declarate ab-ente: ulti1a e-te .n drept -0 pretind0 repararea pre6udiciului cau/at 8a -e vedea art. 1> 3i co1entariul re-pectiv9. Articolul /#. &eclararea persoanei decedata (1) $ersoana poate !i declarat decedat prin 5otr@re a instanei de "udecat dac timp de % ani la domiciliul su lipsesc tiri despre locul unde se a!l sau dup 3 luni dac a disprut n mpre"urri ce prezentau o prime"die de moarte sau care dau temei a presupune ca a decedat n urma unui anumit accident. (#) -n militar sau o alt persoan disprut !r veste n legtur cu aciuni militare poate !i declarat decedat numai dup e pirarea a # ani de la ncetarea aciunilor militare. (%) Biua morii persoanei declarate decedat se consider ziua la care 5otr@rea "udectoreasc privind declararea decesului ei a rmas de!initiv. &ac o persoan disprut n mpre"urri care prezentau o prime"die de moarte sau care dau temei de a presupune c a decedat n urma unui accident este declarat decedat, instana de "udecat poate s declare ca dat a decesului ziua morii ei prezumate. (*) &eclararea decesului produce aceleai e!ecte "uridice ca i decesul !izic constatat. 1. (er-oana i/ic0 poate i declarat0 decedat0 dac0 -unt .ntrunite condi5iile cerute de le2e. Con or1 re2ulii 2enerale: dac0: ti1p de ; ani: la do1iciliul per-oanei lip-e-c 3tiri de-pre locul a l0rii 3i au o-t epui/ate toate 1i6loacele po-ibile pentru -tabilirea locului a l0rii: per-oana poate i declarat0 decedat0 de c0tre in-tan5a de 6udecat0 la cererea per-oanelor intere-ate. (entru declararea per-oanei decedat0 le2ea nu -tabile3te obli2ativitatea declar0rii ab-en5ei 0r0 ve-te pe durata ter1enului .n care ea a lip-it. $-te -u icient ca din 1o1entul pri1irii ulti1ilor 3tiri la do1iciliu de-pre locul a l0rii per-oanei -0 e7pire ; ani. &eclararea per-oanei decedate poate avea loc 3i dup0 e7pirarea a 6 luni: dac0 a di-p0rut .n .1pre6ur0ri ce pre/entau o pri1e6die de 1oarte 8cala1it05i naturale ? inunda5ii: cutre1ure etc.9 -au care dau te1ei a pre-upune ca a decedat .n ur1a unui anu1it accident 8incendiu: cata-tro e aeriene: auto: 1ariti1e etc.9. 2. &ac0 di-pari5ia 0r0 ve-te e-te le2at0 de ac5iuni 1ilitare: atunci per-oana poate i declarat0 decedat0 nu1ai dup0 e7pirarea a 2 ani de la .ncetarea ac5iunilor 1ilitare. An ba/a ace-tui te1ei poate i declarat 1ort de c0tre in-tan5a de 6udecat0 nu nu1ai un 1ilitar: dar 3i orice alt0 per-oan0 i/ic0: care a di-p0rut .n ur1a ac5iunilor 1ilitare. ;. )iua 1or5ii per-oanei declarate decedat0: .n te1eiurile pre/entului articol: -e con-ider0 /iua la care 4ot0rMrea 6udec0torea-c0 privind declararea dece-ului ei a r01a- de initiv0. &ar dac0 per-oana e-te declarat0 decedat0 .n ur1a di-pari5iei .n .1pre6ur0ri care pre/entau o pri1e6die de 1oarte -au care dau te1ei de a pre-upune c0 a decedat .n ur1a unui accident: in-tan5a de 6udecat0 poate -0 declare ca dat0 a dece-ului /iua 1or5ii ei pre/u1ate: adic0 /iua .n care a avut loc accidentul -au cala1itatea natural0.

>!

&eclararea per-oanei decedate la cererea per-oanelor intere-ate are loc .n con or1itate cu prevederile Capitolului XXV%% din C(C. +a declararea per-oanei decedate .n ba/a te1eiurilor -tabilite la art. E2 alin. 1 3i alin.2 : in-tan5a de 6udecat0 reie-e din pre/u15ia 1or5ii ace-teia. Cu toate ace-tea 4ot0rMrea de initiv0 a in-tan5ei de 6udecat0 -erve3te te1ei pentru introducerea .n actele de -tare civil0 a datelor privind dece-ul per-oanei. &ar declararea per-oanei decedate nu e7clude po-ibilitatea a l0rii ei .n via50. &in ace-te con-iderente 4ot0rMrea in-tan5ei de 6udecat0 de-pre declararea dece-ului are or50 6uridic0 nu1ai la do1iciliul ei: adic0 la locul unde a o-t declarat0 decedat0. Nu1ai .n ace-t loc -e ace .n-crieri .n actele de -tare civil0 de-pre dece-ul ei: c0-0toria -e con-ider0 de- 0cut0: iar bunurile care-i apar5ineau trec la 1o3tenitori. &ac0 per-oana declarat0 decedat0 -e a l0 undeva .n via50: 4ot0rMrea dat0 nu in luen5ea/0 a-upra capacit05ii de olo-in50 3i de e7erci5iu la locul a l0rii ei de facto. #oate conven5iile .nc4eiate de per-oana declarat0 decedat0 -un con-iderate valabile 3i au putere 6uridic0 datorit0 aptului c0 ea po-ed0 capacitate de e7erci5iu. &eclararea 1or5ii nu in luen5ea/0 a-upra drepturilor ei -ubiective: dobMndite acolo unde nu -e 3tie de-pre declararea dece-ului ei. >. &eclararea dece-ului are acelea3i e ecte 6uridice ca 3i 1oartea i/ic0: ceea ce .n-ea1n0 c0 drepturile lui per-onale .ncetea/0 ori -e de-c4ide -ucce-iunea a-upra bunurilor 3i ace-tea trec la 1o3tenitori. Articolul /%. 4!ectele apariiei persoanei declarate decedat (1) 0n cazul apariiei sau descoperirii locului de a!lare a persoanei declarate decedat, instana de "udecata anuleaz 5otrrea privind declararea decesului ei. (#) 2ndependent de momentul apariiei sale, persoana declarat decedat poate cere de la oricare alt persoan s.i restituie bunurile care s.au pstrat i care au trecut cu titlu gratuit la aceasta dup declararea decesului sau. (%) &obnditorul cu titlu oneros nu este obligat s restituie bunurile dac nu se dovedete c la data dob@ndirii lor tia c cel declarat decedat este n via. &ac bunurile nu s.au pstrat, dobnditorul de rea.credin este obligat s restituie valoarea lor. (*) &ac bunurile persoanei declarate decedat au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat i au !ost v@ndute, dup anularea 5otr@rii de declarare a decesului persoanei i se restituie suma realizat din v@nzarea bunurilor. 1. #e1ei pentru anularea 4ot0rMrii in-tan5ei de 6udecat0 de-pre declararea per-oanei decedate con-tituie apari5ia ei la do1iciliu -au depi-tarea locului a l0rii ei. "dre-area la in-tan5a de 6udecat0 cu cererea de-pre anularea 4ot0rMrii in-tan5ei de 6udecat0 poate parveni at.t de la per-oana declarat0 decedat0 c.t 3i de la alte per-oane intere-ate. "nularea 4ot0rMrii de-pre declararea per-oanei decedate -erve3te te1ei pentru anularea .nre2i-tr0rii dece-ului .n re2i-trul de -tare civil0. C0-0toria per-oanei declarate decedate poate i re-tabilit0 de c0tre or2anele -t0rii civile la cererea a1bilor -o5i: dac0 nici unul din ei nu a .nc4eiat o nou0 c0-0torie. 2. Re-tituirea bunurilor care per-oanei declarate decedate depinde de aptul dac0 --a p0-trat .n natur0 3i de caracterul trecerii lor la alte per-oane. %ndi erent de 1o1entul apari5iei -ale: dar .n li1itele ter1enului de pre-crip5ie: care .ncepe -0 cur20 din 1o1entul .n care dup0 apari5ia -a per-oana a a lat -au trebuia -0 a le de-pre trecerea bunurilor -ale la alte per-oane: e-te .n drept -0 -e adre-e/e pentru re-tituirea lor. "-t el: per-oana declarat0 decedat0 poate cere de la oricare per-oan0 re-tituirea bunurilor care --au p0-trat .n natur0 3i au trecut cu titlu 2ratuit la dob.nditor dup0 declararea dece-ului -0u 8.n ordine de -ucce-iune -au au o-t donate de c0tre 1o3tenitori per-oanelor ter5e9. %nterpretMnd per a contraria prevederea re-pectiv0: a6un2e1 la conclu/ia c0: dac0 bunurile: cu toate c0 au trecut cu titlu 2ratuit: dar nu --au p0-trat .n natur0: valoarea ace-tora nu -e re-tituie de c0tre dobMnditorii cu titlu 2ratuit. &ob.nditorul cu titlu 2ratuit: .n ca/ul .n care a di-tru-: a con-u1at -au a reali/at bunurile dobMndite: e-te obli2at -0 co1pen-e/e valoarea lor .n bani: con or1 prevederilor art. 1;@!: dac0 -e dovede3te c0 la 1o1entul dobMndirii 3tia de-pre a larea .n via50 a per-oanei declarate decedate. ;. &ac0 bunurile au trecut .n ba/a unor acte 6uridice cu titlu onero-: per-oana declarat0 decedat0 nu e-te .n drept -0 cear0 re-tituirea lor de la dob.nditorul cu titlu onero-. Ca e7cep5ie: de la dob.nditorul cu titlu onerobunurile vor putea i cerute: dac0 -e va dovedi c0 ace-ta a o-t de rea-credin50 la data dobMndirii lor. "dic0 -e ace dovada c0 dob.nditorul 3tia c0 cel declarat decedat e-te .n via50. An ace-t ca/ dob.nditorul de rea-credin50 e-te obli2at -0 re-tituie bunurile dobMndite: iar dac0 bunurile nu --au p0-trat: iind di-tru-e: reali/ate: .ntrebuin5ate: el e-te obli2at -0 re-tituie valoarea lor. &e-eori odat0 cu cererea de re-tituire a bunurilor pot ap0rea liti2ii re eritor la veniturile dobMndite 3i c4eltuielile -uportate pe durata olo-irii lor de c0tre dob.nditorul de la care -unt re-tituite bunurile. 'olu5ionarea lor va avea loc .n con or1itate cu prevederile art. ;12 8ve/i co1entariul la articolul re-pectiv9. >. Cu totul di erit e-te -olu5ionat0 proble1a .n ca/ul .n care bunurile per-oanei declarate decedat0 au trecut pe ba/a dreptului de -ucce-iune la -tat. &ac0 ace-te bunuri nu --au p0-trat 8au o-t vMndute9: atunci: dup0 anularea 4ot0rMrii de declarare a dece-ului: per-oanei i -e re-tituie -u1a reali/at0 din vMn/area bunurilor.

>@

Articolul /*. 0nregistrarea de stat a actelor de stare civil (1) 0nregistrrii de stat snt supuse urmtoarele acte de stare civil9 a) naterea: b) adopia: c) stabilirea paternitii: d) nc5eierea cstoriei: e) des!acerea cstoriei: !) sc5imbarea numelui: g) decesul. (#) 0nregistrarea actelor de stare civil se e!ectueaz de ctre organele de nregistrare a actelor de stare civil prin nscrierea datelor n registrele actelor de stare civil i eliberarea de certi!icate n baza acestor nscrieri. (%) ?rganele care e!ectueaz nregistrarea actelor de stare civila, procedura de nregistrare a acestor acte, procedura de recti!icare i modi!icare a lor, restabilirea i anularea nscrierilor actelor de stare civila, !orma registrelor actelor de stare civila i a certi!icatelor, precum i modalitatea i termenele de pstrare a registrelor actelor de stare civila, se stabilesc prin lege. 1. Con or1 art. ; al +e2ii nr. 100G2001 privind actele de -tare civil0: ace-tea -unt .n-cri-uri autentice de -tat: prin care -e con ir10 aptele 3i eveni1entele ce in luen5ea/0 apari5ia: 1odi icarea -au .ncetarea drepturilor 3i obli2a5iilor per-oanelor 3i caracteri/ea/0 -tatutul de drept al ace-tora. "lin. 1 al articolului co1entat enu10r0 care acte de -tare civil0 -e -upun .nre2i-tr0rii de -tat: li-ta c0rora e-te e74au-tiv0 3i nu poate i l0r2it0. "-t el: -unt -upu-e .nre2i-tr0rii de -tat a-e1enea acte de -tare civil0 precu1< na3terea: adop5ia: -tabilirea paternit05ii: .nc4eierea c0-0toriei: de- acerea c0-0toriei: -c4i1barea nu1elui : dece-ul. Anre2i-trarea de -tat a actelor de -tare civil0 are i1portan50 pentru protec5ia drepturilor patri1oniale 3i per-onal nepatri1oniale ale per-oanelor i/ice: deoarece de ace-te eveni1ente le2ea lea20 apari5ia: 1odi icarea -au .ncetarea unor drepturi 3i obli2a5ii de o i1portan50 1a6or0 pentru per-oanele i/ice. "-t el: odat0 cu na3terea copilului la p0rin5i apar drepturi 3i obli2a5ii p0rinte3ti: obli2a5ii de .ntre5inere= .n le20tur0 cu 1oartea per-oanei apar drepturile de -ucce-iune a patri1oniului de unctului: dreptul copilului 1inor al de unctului la pen-ie etc. 'copul .nre2i-tr0rii de -tat con-t0 .n -tabilirea unei dove/i inconte-tabile a aptului c0 eveni1entele re-pective au avut loc 3i 1o1entul cMnd ele au avut loc. An unele ca/uri le2ea lea20 de .nre2i-trarea actului de -tare civil0 na3terea 8-tin2erea9 de drepturi: adic0 -tabile3te c0 drepturile 3i obli2a5iile core-pun/0toare apar -au .ncetea/0 doar din 1o1entul .nre2i-tr0rii actelor de -tare civil0. "-e1enea i1portan50 e-te atribuit0 .nre2i-tr0rii c0-0toriei 3i de- acerea c0-0toriei 8de- acerea la or2anele de -tare civil09. Anre2i-trarea actelor de -tare civil0 -e e ectuea/0 3i .n intere-ul -tatului: pentru a deter1ina: de e7e1plu: 2radul de natalitate: 1ortalitate: etc. "ce-te date -unt nece-are pentru elaborarea unor pro2no/e 3tiin5i ic ar2u1entate de de/voltare econo1ic0 3i -ocial0 a -ociet05ii. 2. Anre2i-trarea de -tat a actelor de -tare civil0 -e e ectuea/0 de c0tre or2anele de .nre2i-trare a actelor de -tare civil0. 'unt recuno-cute valabile actele de -tare civil0 o iciali/ate con or1 ritualurilor reli2ioa-e: pMn0 la in-tituirea -au recon-tituirea or2anelor de -tare civil0. "ce-te acte de -tare civil0 -e ec4ivalea/0 cu actele de -tare civil0 .ntoc1ite la or2anele de .nre2i-trarea a actelor de -tare civil0 3i nu nece-it0 .nre2i-trare de -tat ulterioar0. Anre2i-trarea actelor de -tare civil0 -e e ectuea/0 prin .n-crierea datelor de c0tre unc5ionarul or2anului de -tare civil0 .n re2i-trele actelor de -tare civil0: eliberMndu--e .n ba/a ace-tor .n-crieri certi icatele core-pun/0toare de -tare civil0. ;. "rticolului co1entat are un con5inut 2eneral 3i -e li1itea/0 doar la a-pectele cele 1ai 2enerale .n 1ateria actelor de -tare civil0. "cea-ta -e e7plic0 prin aptul c0< or2anele care e ectuea/0 .nre2i-trarea actelor de -tare civila: procedura de .nre2i-trare a ace-tor acte: procedura de recti icare 3i 1odi icare a lor: re-tabilirea 3i anularea .n-crierilor actelor de -tare civila: or1a re2i-trelor actelor de -tare civila 3i a certi icatelor: precu1 3i 1odalitatea 3i ter1enele de p0-trare a re2i-trelor actelor de -tare civila: -e -tabile-c prin +e2ea nr. 100G2001 privind actele de -tare civil0. Capitolul %% ($R'O"N" O,R%&%C" 'ectiunea 1 &%'(O)%#%% *$N$R"+$

E0

Articolul //. 1oiunea de persoana "uridica (1) $ersoana "uridica este organizaia care are un patrimoniu distinct si rspunde pentru obligaiile sale cu acest patrimoniu, poate sa dob@ndeasc si sa e ercite in nume propriu drepturi patrimoniale si personale nepatrimoniale, sa.si asume obligaii, poate !i reclamant si p@r@t n instana de "udecata. (#) $ersoana "uridica poate !i organizata in mod corporativ sau in baza calitii de membru, poate !i dependenta sau independenta de un anumit numr de membri, poate avea scop lucrativ sau nelucrativ. (%) 2n !uncie de participare la constituirea patrimoniului persoanei "uridice, !ondatorii (membrii) au sau nu au drepturi de crean !ata de ea. $ersoane "uridice in a cror privin !ondatorii (membrii) au drepturi de creana s@nt societile comerciale si cooperativele. $ersoane "uridice in a cror privina !ondatorii (membrii) nu au drepturi de creana s@nt organizaiile necomerciale. 1. (er-oana 6uridic0 e-te un -ubiect de drept creat de le2iuitor prin ic5iune .n -copul de a per1ite colectivelor de indivi/i -0 -e 1ani e-te .n raporturile 6uridice -i1ilar unei per-oane i/ice. (entru acea-ta di-po/i5ia alin.819 de ine3te per-oana 6uridic0 eviden5iind principalele ele1ente ale ace-teia ? or2ani/a5ia 8-tructura or2ani/atoric09 proprie: patri1oniul di-tinct: r0-punderea: capacitatea civil0 3i procedural0. - Organizaia pre-upune o -tructur0 intern0 a -ubiectului ? per-oan0 6uridic0 prin care colectivul de participan5i 8 ondatorii: a-ocia5ii: 1e1brii: ac5ionarii etc9 al ace-teia or1ea/0 3i 1ani e-t0 .n e7terior o voin50 unitar0. "lt el -pu-: or2ani/a5ia e-te -tructurarea colectivului de oa1eni a-t el .ncMt ace3tia -0 -e 1ani e-te ca unul singur. (er-oana 6uridic0 ca o or2ani/a5ie de -ine ? -t0t0toare pre-upune e7i-ten5a a cel pu5in dou0 or2ane obli2atorii 3i altele acultative< a9 organul suprem. Or2anul -upre1 81ai nu1it 3i principal9 la ondare e-te totalitatea ondatorilor. An ti1pul activit05ii per-oanei 6uridice or2anul -upre1 include .n -ine totalitatea a-ocia5ilor: 1e1brilor: ac5ionarilor etc. An cadrul ace-tui or2an -e or1ea/0 voin5a per-oanei 6uridice: care-3i 20-e3te e7pre-ia .n actele adoptate. "ctele ace-tui or2an -e ac .n or1a actelor de con-tituire 8contract: -tatut9: 4ot0rMrile de 1odi icare 3i co1pletare a ace-tora: precu1 3i alte acte adoptate prin 1a6oritatea voturilor -tabilite de le2e -au de .n-u3i actele con-titutive. Nu1it conven5ional or2an -upre1 8adunarea a-ocia5ilor: adunarea 2eneral0 a 1e1brilor: ac5ionarilor: con2re- etc.9 ace-ta e-te cel care decide cele 1ai i1portante proble1e ce 5in de e7i-ten5a ace-tui -ubiect. "-t el el decide ondarea per-oanei 6uridice: aprob0 actele de con-tituire le 1odi ic0 3i co1pletea/0: deter1in0 -copul: obiectul de activitate: 1odul de 2e-tionare a patri1oniului: con-tituie toate celelalte or2ane ale per-oanei 6uridice: precu1 3i poate decide reor2ani/area 3i lic4idarea per-oanei 6uridice. "ctele ace-tui or2an: adoptate .n li1itele -tabilite de le2e -unt obli2atorii pentru to5i participan5ii per-oanei 6uridice: or2anele ace-teia 3i per-oanele cu unc5ii de r0-pundere. An ca/urile -tabilite ace-tea -unt opo/abile ter5ilor. b9 Organul executiv. Or2anul e7ecutiv e-te cel care 1ani e-t0 .n e7terior voin5a per-oanei 6uridice. "ce-ta poate i cole2ial 8co1itet de conducere: direc5ie9 -au uniper-onal 8director: 1ana2er: pre3edinte: ad1ini-trator etc.9 Or2anul e7ecutiv de5ine atribu5ii de 2e-tiune a patri1oniului 3i repre/entare a per-oanei 6uridice. Cu e7cep5ia atribu5iilor date de le2e 3i actele con-titutive or2anului principal: or2anul e7ecutiv poate ace orice ac5iuni le2ale .n nu1ele per-oanei 6uridice. ,nele per-oane 6uridice au o -tructur0 or2ani/atoric0 1ai co1plicat0. "-t el pot i create or2ane repre/entative care -e interpun .ntre or2anul principal 3i cel e7ecutiv 3i or2ane de control. An calitate de or2an repre/entativ -unt con-iliul directoriu la -ociet05ile pe ac5iuni 3i cooperativele de produc5ie care au 1ai 1ult de E0 de ac5ionari -au 1e1bri: con-iliul de ad1ini-tra5ie la .ntreprinderile de -tat: con-iliile in-titu5iilor inanciare: ondurilor de inve-ti5ii: a bur-elor etc. "ce-te or2ane au atribu5ia de a -uprave24ea activitatea or2anului e7ecutiv .n perioada dintre 3edin5ele or2anului principal: de a decide a-upra unor c4e-tiuni ur2ente care i le-a dele2at or2anul principal. An unele ca/uri or2anul principal poate dele2a 3i atribu5ia de de-e1nare 3i revocare a or2anului e7ecutiv. An calitate de or2an de control -unt con-iderate co1i-ia de revi/ie: de cen/ori: -au un auditor independent an2a6at -pecial .n ace-t -cop. Or2anul de control controlea/0 activitatea or2anului e7ecutiv 3i raportea/0 re/ultatele ace-tuia or2anului -upre1. ,nele per-oane 6uridice au -tructuri teritoriale 8 iliale9: care de3i -unt a1pla-ate .n alte localit05i ele -unt p0r5i co1ponente ale ace-teia: depind de ea or2ani/atoric: 6uridic 3i econo1ic. Patrimoniu distinct. Reie3ind din prevederile art.2!> alin.819 din CC: patri1oniul per-oanei 6uridice repre/int0 totalitatea drepturilor 3i obli2a5iilor cu caracter econo1ic al per-oanei 6uridice. Reie3ind din no5iunea le2al0 .n patri1oniu -e con5ine o parte activ0 3i o parte pa-iv0. Lrecvent prin patri1oniu -e .n5ele2e nu1ai latura activ0: adic0 an-a1blul de bunuri 8lucruri 3i drepturi9 ale per-oanei 6uridice. An/e-trarea ini5ial0 a per-oanei 6uridice cu patri1oniu e-te prero2ativa ondatorilor. (articipan5ii la ondare ie c0 tran-1it cu titlul de aport la capitalul -ocial: coti/a5ie: ta70 -au o alt0 contribu5ie 1aterial0: ie -e obli20 -0 tran-1it0 .n viitor anu1ite valori -au -0 contribuie prin anu1ite activit05i la or1area patri1oniului. Caracterul di-tinct al patri1oniului arat0 c0

E1

ace-ta nu -e con und0 cu patri1oniul participan5ilor la per-oana 6uridic0: de3i arat0 c0 ace3tia -unt -ur-a de or1are a patri1oniului: particip0 .ntr-un anu1it 1od la activitatea per-oanei 6uridice. (rin patri1oniu -e -tabile3te le20tura de dependen50 a per-oanei 6uridice de voin5a participan5ilor -0i. (articipan5ii .n/e-trea/0 per-oana 6uridic0 cu patri1oniu pentru a reali/a anu1ite -copuri co1une. Ca univer-alitate 6uridic0 patri1oniul per-oanei 6uridice e-te unic. M0ri1ea patri1oniului poate i di erit0 pentru iecare per-oan0 6uridic0 3i depinde de valoarea bunurilor pe care ondatorii le tran-1it: precu1 3i de e icien5a activit05ii ace-teia. (atri1oniul nu depinde de re2i1ul 6uridic al bunurilor care .ntr0 .n activ: .n-0 valoarea 3i lic4iditatea ace-tora arat0 dina1ica patri1oniului. Rspunderea. Lunda1entul r0-punderii per-oanei 6uridice .l con-tituie patri1oniul ace-teia. #oate bunurile inclu-e .n activul patri1oniului pot i ur10rite pentru obli2a5iile a-u1ate. An unele ca/uri pentru obli2a5iile per-oanei 6uridice pot i ur10ri5i 3i alte per-oane 8art.6!9. Ca e7e1plu ar -ervi r0-punderea a-ocia5ilor pentru obli2a5iile -ociet05ii .n nu1e colectiv 8art.121: 12!9: a co1andita5ilor pentru obli2a5iile -ociet05ii .n co1andit0 8art.1;69 a ondatorilor pentru obli2a5iile in-titu5iei 8art.1!;9. R0-punderea per-oanei 6uridice e-te una 1aterial0 independent de caracterul 3i natura obli2a5iei ? civile: ad1ini-trative: i-cale -au penale. Capacitatea. (entru a avea calitatea de -ubiect 3i a -e 1ani e-ta .n circuitul civil -i1ilar unui individ: per-oanei 6uridice i --a con erit capacitate civil0: inclu-iv capacitate de avea drepturi 3i obli2a5ii proprii 8capacitate de olo-in509: precu1 3i de a dobMndi drepturi 3i a3i a-u1a obli2a5ii prin apte proprii 8capacitate de e7erci5iu9. An le20tur0 cu acea-ta au o-t -tabilite criteriile prin care o per-oan0 6uridic0 -e individuali/ea/0: 0cMndu--e po-ibil -0 ie v0/ut0 di-tinct de alte -ubiecte. "ce-te criterii au ca -copul de identi ica -ubiectul re-pectiv dintre totalitatea de per-oane 8 art.66 denu1irea per-oanei 6uridice9 3i de ai deter1ina -tabili1entul .n -pa5iu 8art. 67 -ediul9. &atorit0 capacit05ii atribuite prin le2e per-oana 6uridic0 particip0 .n circuitul civil dobMndind drepturi 3i a-u1Mndu-3i obli2a5ii: 1ani e-tMndu-3i a-t el voin5a .n raport cu alte -ubiecte. (entru a eviden5ia -ub toate a-pectele capacitatea civil0 a per-oanei 6uridice le2iuitorul a con-iderat nece-ar -0 eviden5ie/e: c4iar .n de ini5ie 3i capacitatea civil0 1aterial0 8aptitudinea de a dobMndi drepturi 3i a3i a-u1a obli2a5ii9 3i capacitatea civil0 procedural0 8aptitudinea de a i recla1ant 3i pMrMt .n in-tan509. Capacitatea 1aterial0 a per-oanei 6uridice e-te deter1inat0 de prevederile art. 60 3i 61 din CC cMt 3i de di-po/i5iile actelor le2i-lative -peciale care re2le1entea/0 diver-e or1e de per-oane 6uridice. Capacitatea proce-ual0 a per-oanei 6uridice e-te prev0/ut0 de Codul de procedur0 civil0: le2ea cu privire la contencio-ul ad1ini-trativ etc. 2. "lin.829 -tabile3te anu1ite criterii de cla-i icare a per-oanelor 6uridice. Ca criterii principale -unt eviden5iate unirea actorului 1aterial -au per-onal: nu10rul de participan5i: precu1 3i -copul per-oanei 6uridice. An -en-ul ace-tei nor1e per-oana 6uridic0 e-te or2ani/at0< a) n mod corportativ -au dependent0 de calitatea de 1e1bru. +a con-tituirea per-oanei 6uridice .n 1od corporativ prioritate i -e acord0 criteriului 1aterial de participare la or1area patri1oniului per-oanei 6uridice 3i e7i-ten5ei anu1itor drepturi patri1oniale ale ondatorilor a-upra per-oanei 6uridice a-t el con-tituire. (o-ibilitatea iec0rui ondator de a in luen5a activitatea per-oanei 6uridice or2ani/ate .n 1od corporativ depinde de 10ri1ea participa5iunii la capitalul -ocial. Ca e7e1ple de per-oane 6uridice con-tituite .n 1od corporativ -unt -ocietatea co1ercial0 pe ac5iuni 3i -ocietatea cu r0-punderea li1itat0. +a con-tituirea per-oanei 6uridice dependent de calitatea de membru nu are i1portan50 valoarea particip0rii patri1oniale a ondatorului: 1e1brului -au a-ociatului: iec0ruia din ace3tia revenindu-le cMte un -in2ur vot. "-t el de cate2orii de per-oane 6uridice -e con-ider0 -ociet05ile co1erciale .n nu1e colectiv 3i .n co1andit0: a-ocia5iile8-indicate: partide9: cooperative de produc5ie etc. b) persoana juridic poate fi dependent de un anumit numr de persoane . (otrivit ace-tui criteriu le2iuitorul lea20 e7i-ten5a per-oanei 6uridice de un anu1it nu10r de participan5i 8 ondatori: a-ocia5i: 1e1bri9. &e e7e1plu o -ocietate .n nu1e colectiv -au .n co1andit0 poate avea nu10rul de a-ocia5i 1ini1 de 2 per-oane 3i 1a7i1 de 20 de per-oane.8art.121 3i 1;6 CC9: cooperativele de produc5ie pot avea cel pu5in de E per-oane: -ocietatea pe ac5iuni de tip .nc4i- poate avea cel 1ult de E0 de per-oane: partidele politice - cel pu5in E000 de 1e1bri. (revederi -peciale -unt prev0/ute 3i pentru alte or1e de per-oane 6uridice. Anc0lcarea di-po/i5iilor le2ale cu privire la nu10rul de a-ocia5i au con-ecin5e di erite. 'ocietatea .n nu1e colectiv 3i -ocietatea .n co1andit0 .n care au r01a- un -in2ur a-ociat -e di/olv0 dac0 ti1p de 6 luni nu -e reor2ani/ea/0 8v. art.1;> 3i 1>;9. &ac0 .ntr-o -ocietate pe ac5iuni de tip .nc4inu10rul de ac5ionari dep03e3te E0 de per-oane -urvin obli2a5iile -tabilite la art.2 alin.8!9 3i 8@9 din +e2ea nr.11;>G1@@7 cu privire la -ociet05ile pe ac5iuni: adic0 acea-ta -e va reor2ani/a -au lic4ida. &ac0 partidul -au o or2ani/a5iei -ocial politic0 nu con ir10 nu10rul 1ini1 de 1e1bri -tabilit prin art.E din +e2ea nr.71!G1@@1 -urvin con-ecin5ele indicate la art.1! din aceia3i le2e. An ca/ul .n care le2ea -pecial0 nu prevede con-ecin5ele .nc0lc0rii -e aplic0 di-po/i5iile art.!7 din C.civ.G2002. a9 Persoane juridice cu scop lucrativ sau cu scop nelucrativ . Criteriul principal al ace-tei cla-i ic0ri e-te -copul ur10rit de ondatori -au a-ocia5ii per-oanei 6uridice. (er-oane 6uridice cu -cop lucrativ -unt -ociet05ile co1erciale 8art.106-170 CC9: .ntrepriderile de -tat 3i 1unicipale 8art.17@ CC9 cooperativele

E2

de produc5ie 3i cooperativele de .ntreprin/0tor. 'ociet05ile co1erciale -unt con-tituite .n -cop de a de- 03ura activitatea de .ntreprin/0tor: ob5inerea .n re/ultatul ace-tora a unor bene icii 3i .1p0r5irea lor .ntre a-ocia5i cu titlu de dividend. 'ociet05ile co1erciale -e con-tituie .n or1ele -tabilte de art.106 829 din CC: adic0 'NC: 'C: 'R+ 3i '". Persoanele juridice care nu au scop lucrativ -unt or2ani/a5iile neco1erciale 8a-ocia5iile: in-titu5iile: unda5iile etc.9: per-oanele 6uridice de drept public 3i cooperativele de con-u1. "ce-te per-oane 6uridice -e con-tituie .n -copuri ideale: iar .n ca/ de ob5inere a unor venituri din activitatea lor ace-ta e-te de-tinat reali/0rii -copului propu- 3i nu -e .1parte .ntre ondatori -au a-ocia5i. ;. (rin alin.8;9 din articolul co1entat le2iuitorul deter1in0 le20tura 6uridic0 dintre per-oana 6uridic0 3i per-oanele care au con-tituit-o -au care dobMnde-c ulterior calitatea de a-ociat: 1e1bru -au ac5ionar al per-oanei 6uridice. (er-oanele care con-tituie per-oana 6uridic0 au po-ibilitatea de a participa la activitatea ace-teia 3i de a in luen5a or1area voin5ei ei prin e7pri1area dreptului de vot. #o5i participan5ii la per-oana 6uridic0 trebuie -0 contribuie la or1area patri1oniului ace-teia prin acerea unor aporturi la capitalul -ocial: plata unor coti/a5ii: ta7e -au alt el de contribu5ii 1ateriale. Ca ur1are a ace-tor pl05i participantul ob5ine anu1ite drepturi a-upra per-oanei 6uridice: drepturi care: la rMndul lor pot i divi/ate .n drepturi patri1oniale 3i nepatri1oniale. Re erindu--e la drepturile a-upra patri1oniului 8drepturi patri1oniale9: le2iuitorul a ar0tat c0 .n -ociet05ile co1erciale: .n cooperative: .n .ntreprinderile de -tat 3i 1unicipale ondatorii 3i a-ocia5ii 8 nu1i5i participan5ii9 di-pun de a-e1enea drepturi. Me1brii or2ani/a5iilor neco1erciale: .n -pecial a-ocia5iile: -indicatele: partidele: cultele participan5ii nu au drepturi patri1oniale a-upra activelor per-oanei 6uridice. (articipan5ii la -ociet05ile co1erciale care au cote de participare la capitalul -ocial: adic0 drepturi de crean50: au po-ibilitatea: .n anu1ite condi5ii: -0-l .n-tr0ine/e prin acte .ntre vii -au pentru cau/0 de 1oarte: precu1 3i -0 di-pun0 .ntr-un alt 1od de ace-t drept 8art.1;1: 1;@:1>@: 1E2: 166 etc.9. Cota de participare acord0 de5in0torului dreptul la o cot0 din bene iciul -upu- reparti/0rii .ntre a-ocia5i: precu1 3i .n ca/ul lic4id0rii are dreptul la o parte din activele -upu-e reparti/0rii 8art.@69. An unele per-oane 6uridice 8-ocietatea .n nu1e colectiv: .n co1andit0: cooperative9 a-ociatul poate -0 -e retra20 din -ocietate cerMnd o cot0 din activele ace-teia. (articipan5ii or2ani/a5iilor neco1erciale nu au drepturi patri1oniale a-upra activelor ace-tora. Di .n acea-t0 -itua5ie ei nu pot pretinde la o parte din veniturile or2ani/a5iei nu pot ce-iona calitatea de a-ociat: nu pot pretinde la o cot0 parte din patri1oniu .n ca/ de retra2ere: e7cludere 3i lic4idare 8art.@79. Articolul /3. (egimul "uridic aplicabil persoanelor "uridice strine $ersoanele "uridice strine s@nt asimilate, in condiiile legii, cu persoanele "uridice ale (epublicii )oldova. (er-oanele 6uridice .nre2i-trate .n -tatele -tr0ine 8per-oane 6uridice -tr0ine9 au acelea3i drepturi ca 3i per-oanele 6uridice .nre2i-trate .n Republica Moldova 8per-oane 6uridice na5ionale9 dac0 le2ea din Moldova nu -tabile3te alt el. (rincipalele re2le1ent0ri ce 5in de -tatutul 6uridic al per-oanelor 6uridice -tr0ine -unt -tabilite prin di-po/i5iile art.1E@6 ? 1600 C. Civ.G2002. Re2le1ent0ri -peciale -e con5in 3i .n le2i -peciale. $-te i1portant de a nu con unda per-oana 6uridic0 -tr0in0 cu B.ntreprinderea cu inve-ti5ii -tr0ineC re2le1entat0 prin +e2ea nr.@@!G1@@2 privind inve-ti5iile -tr0ine. Antreprinderea cu inve-ti5ii -tr0ine -e con-tituie .n Republica Moldova .n una din or1ele -ociet05ilor co1erciale -tabilite la art.106 alin.829 CC: -e .nre2i-trea/0 .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor 3i or2ani/a5ilor 3i -e con-ider0 per-oan0 6uridic0 na5ional0. +e2i-la5ia pune anu1ite li1ite per-oanelor 6uridice -tr0ine. &e e7e1plu per-oanele 6uridice -tr0ine -unt li1itate .n dreptul de a cu1p0ra terenuri cu de-tina5ie a2ricol0 8art.6 alin.829 din +e2ea nr.1;0!G1@@79. (otrivit di-po/i5iilor art.> din +e2ea nr.71!G1@@1 .n Republica Moldova nu -e ad1ite crearea partidelor 3i altor or2ani/a5ii -ocial politice ale -tatelor -tr0ine: precu1 3i -ubdivi/iunile 3i or2ani/a5iile lor. 'ociet05ile pe ac5iuni din -tatele -tr0ine pot pla-a ac5iuni .n RM nu1ai cu re-pectarea di-po/i5iilor art.2@ din +e2ea nr.1@@G1@@!. %n-titu5iile inanciare -tr0ine pot de- 03ura activit05i pe teritoriul Republicii Moldova nu1ai prin iliale 3i -ucur-ale 3i nu1ai dac0 au o-t autori/ate de Ianca Na5ional0 a Moldovei art.6:7 din +e2ea nr.EE0G1@@E. Articolul /6. 8ipurile de persoane "uridice $ersoanele "uridice s@nt de drept public sau de drept privat care, in raporturile civile, s@nt situate pe poziii de egalitate. (er-oanele 6uridice -unt divi/ate .n dou0 cate2orii de drept public 3i de drept privat. "cea-t0 divi/iune .3i ra5iona1entul n interesul pe care .l pro1ovea/0 ace-te per-oane.

E;

&ac0 per-oana 6uridic0 repre/int0 intere-ul 2eneral al unei colectivit05i 8to5i cet05enii -tatului -au a unei localit05i9 acea-ta e-te una de drept public. &ac0 per-oana 6uridic0 e-te con-tituit0 de per-oane private .n -copul de a pro1ova intere-e particulare ale 1e1brilor -0i: -au unui cerc 1ai lar2 de per-oane: acea-ta e-te de drept privat. $viden5ierea per-oanelor 6uridice ca iind de drept public trebuie de 0cut dup0 trei criterii< a9 'tatutul 6uridic al 1e1brului: a-ociatului -au al ondatorului. "cea-t0 -tructur0 include o colectivitate deter1inat0 -au deter1inabil0 de oa1eni< cet05enii -tatului= cet05enii care locuie-c .n localitatea concret0: .n-e3i -tatul: un or2an al ace-tuia: -au o per-oan0 6uridic0 or1at0 de ace-tea. b9 'ur-a principal0 a patri1oniului -unt bunurile din proprietatea colectivit05ii. "cea-ta din ur10 decide -oarta lor prin 4ot0rMrile or2anelor repre/entative -au de c0tre or2anele e7ecutive. c9 'copul per-oanei 6uridice e-te intere-ul 2eneral al colectivit05ii. (er-oanele 6uridice de drept public nu poate avea -cop lucrativ. 'tatul 3i unit05ile ad1ini-trativ teritoriale -unt per-oane 6uridice de drept public8art.E! CC9. 'tatul .3i reali/ea/0 capacitatea 6uridic0 prin inter1ediul or2anelor -ale c0rora le atribuie per-onalitate 6uridic0. 'tatul: prin inter1ediul or2anului co1petent or1ea/0 3i alte per-oane 6uridice drept public: c0rora li -e dele24ea/0 unc5ii ale -tatului. "-t el de per-oane -unt Ianca Na5ional0 a Moldovei: Co1i-ia Na5ional0 a Valorilor Mobiliare. ,nele per-oane de drept public: cu1 ar i Ca1era de Co1er5 3i %ndu-trie: ,niunea Notarilor: ,niunea "voca5ilor etc. de3i au ca participan5i per-oane private ele ur10re-c un -cop 2eneral pro1ovat 3i -u-5inut de -tat: iar -tatul de a-e1enea le poate dele2a e7ercitarea unor atribu5ii de -tat. 'ociet05ile co1erciale: or2ani/a5iile neco1erciale: cooperativele 3i alte per-oane 6uridice -unt per-oane 6uridice de drept privat. &e3i unele per-oane 6uridice de drept privat pro1ovea/0 un intere- 2eneral: -i1ilar per-oanelor de drept public: ele continu0 -0 ie per-oane 6uridice de drept privat. Ne re eri1 .n acea-t0 -itua5ie la -indicate : partide: or2ani/a5ii -ocial politice 3i altele de tipul ace-tora. (otrivit di-po/i5iei co1entate: per-oanele 6uridice de drept public 3i cele de drept privat .n raporturile civile au drepturi 3i obli2a5ii -i1ilare. An ca/ de .nc4eiere a unor contracte de vMn/are ?cu1p0rare: arend0: .1pru1ut: pre-t0ri -ervicii etc. 'tatul 3i unit05ile teritorial ad1ini-trative: indi erent de po/i5ia lor contractual0 au acelea3i drepturi 3i obli2a5ii ca 3i per-oanele private. (entru e7ecutarea necore-pun/0toare -au pentru nee7ecutarea contractului ace-tea vor i putea i obli2ate -0-3i onore/e obli2a5ia 3i -0 pl0tea-c0 daune intere-e. 'tatul 3i celelalte per-oane 6uridice de drept public nu pot avea o po/i5ie privile2iat0 .n raport cu cele de drept privat: c0ci .n ace-t ca/ -e pierde intere-ul ace-tora din ur10 de a contracta. Articolul /7. $ersoanele "uridice de drept public (1) +tatul si unitile administrativ.teritoriale participa la raporturile "uridice civile pe poziii de egalitate cu celelalte subiecte de drept. Atribuiile statului si ale unitilor administrativ.teritoriale se e ercita in asemenea raporturi de organele acestora, in con!ormitate cu competenta lor. (#) ?rganele mputernicite sa e ercite o parte din !unciile (atribuiile) ,uvernului poseda personalitate "uridica doar daca aceasta decurge din prevederile legii sau, in cazurile e pres prevzute de lege, din actele autoritilor administraiei publice centrale sau locale. (%) $rin derogare de la prevederile alin.(#), persoanele "uridice de drept public se pot n!iina si alt!el, in cazuri e pres prevzute de lege. (*) -rmtoarele articole ale acestui capitol nu se aplica persoanelor "uridice de drept public, cu e cepia cazurilor prevzute e pres. 1.Reie3ind din denu1ire 3i con5inutul articolului co1entat per-oane 6uridice de drept public -unt -tatul: or2anele -tatului c0rora prin le2e le -unt atribuite -tatut de per-onalitate 6uridic0: unit05ile ad1ini-trativ teritoriale 3i alte per-oane 6uridice or1ate .n 1odul -tabilit de le2e de c0tre -tat: or2anele -tatului -au de unit05ile ad1ini-trativ teritoriale "ce-tora li -e aplic0 nor1ele ce prive-c per-oanele 6uridice re2le1entate de Codul civil: dac0 contrariul nu re/ult0 din prevederile le2ilor -peciale. 'tatul: iind 1en5ionat ca -ubiect di-tinct de drept: -e 1ani e-t0 .n circuitul civil ca o per-oan0 6uridic0 de drept public. &e3i nici un act nor1ativ nu deter1in0 clar -tructura or2ani/atoric0 a -tatului acea-ta poate i eviden5iat0 prin pri-1a no5iunii de per-oan0 6uridic0. 'tructural -tatul are o or2ani/are -i1ilar0 per-oanei 6uridice avMnd un or2an -upre1: un or2an repre/entativ 3i or2ane e7ecutiv. Organul suprem ? e-te poporul 8totalitatea cet05enilor9 c0ruia potrivit art. 2 din Con-titu5ie apar5ine -uveranitatea 3i puterea .n -tat. (oporul .3i poate 1ani e-ta 3i e7pri1a unitar voin5a prin dou0 1odalit05i< direct: prin participarea la re erendu1 3i la ale2eri= - indirect prin repre/enta5ii -0i .n or2anul le2i-lativ. +a ale2eri poporul dele20 puterea de -tat care-i apar5ine -pre a i e7ercitat0 per-oanelor care .ntrune-c un anu1it

E>

nu10r de voturi: nu1i5i parla1entari. "ce3tia la rMndul lor .n co1un or1Mnd (arla1entul or2an cu atribu5ii de le2i erare al -tatului. (arla1entul or1ea/0 voin5a -tatului care .3i 20-e3te e7pre-ia .n actele le2i-lative: acte care -tabile-c 1odul de or1are 3i unc5ionare a tuturor or2anelor -tatului 3i deter1in0 co1porta1entul tuturor participan5ilor la raporturile 6uridice. &i-po/i5iile actelor le2i-lative -unt obli2atorii pentru to5i participan5ii la via5a 6uridic0 ? per-oane i/ice: per-oane 6uridice or2ane de -tat: inclu-iv 3i pentru or2anul e1itent. Organ executiv ? e-te *uvernul. "ce-ta: potrivit +e2ii cu privire la *uvern or2ani/ea/0 e7ecutarea actelor le2i-lative: 2e-tionea/0 patri1oniul -tatului: repre/int0 -tatul .n raporturi 6uridice: inclu-iv .nc4eie contracte -e1nMnd contractele civile .n nu1ele -tatului: precu1 3i delea20 .1puterniciri or2anelor de -tat 3i per-oanelor cu unc5ii de r0-pundere de a e7ercita anu1ite atribu5ii 3i de a .nc4eia anu1ite contracte .n nu1ele -tatului. An circuitul civil -tatul: de3i repre/entat de un nu10r 1are de or2ane: -e 1ani e-t0 ca un -in2ur -ubiect: dobMndind 3i e7ercitMnd drepturi 3i obli2a5ii .n nu1e propriu: adic0 al Republicii Moldova. An in-tan5a de 6udecat0 -tatul trebuie -0 ie ca un participant unic ? pMrMt: recla1ant: ter5 etc. Or2anele ad1ini-tra5iei publice centrale 1en5ionate .n art.107 din Con-titu5ie 81ini-terele: departa1entele etc.9 participMnd la rela5iile civile nu dobMnde-c drepturi 3i obli2a5ii pentru -ine ci pentru -tat. "ce-te Or2ane: de3i avMnd per-onalitate 6uridic0 ele nu au patri1oniu propriu: nu au -cop propriu: 3i nu au r0-pundere proprie. #ot ce ac ace-te or2ane ac .n nu1ele -tatului: din contul -tatului 3i pentru -tat. &e aceia or2anele -tatului -unt o parte a unei per-oane 6uridice 3i nu per-oane 6uridice de -ine-t0t0toare. ,nit05ile teritorial ad1ini-trative de3i -unt e7pre- nu1ite 3i ca -ubiecte di-tincte 8art.1@29 ele totu3i trebuie privite ca per-oane 6uridice de drept public. "cea-t0 a ir1a5ie re/ult0 din articolul co1entat 3i art. ; alin.829 din +e2ea nr. 76>G2001 privind or2ani/area ad1ini-trativ teritorial0 a Republicii Moldova potrivit c0ruia unit05ile ad1ini-trativ teritoriale -unt per-oane 6uridice de drept public. ,nit05ile ad1ini-trativ teritoriale -unt raioanele: ora3ele 3i -atele. "u -tatut de ,nit05i teritorial ad1ini-trative localit05ile care au -tatut de 1unicipiu: precu1 3i ,nitatea ad1ini-trativ teritorial0 *020u/ia. Capacitatea 6uridic0 a ,#" le e7ercit0 autorit05ile ad1ini-tra5iei publice locale ale ace-tora. An calitate de or2an e7ecutiv al ,#" e-te pri1arul: pre ectul -au Ia3canul. 2.Or2anele care e7ercit0 o parte din atribu5iile *uvernului -unt 1ini-terele: departa1entele 3i alte or2ane ondate de ace-tea. (otrivit di-po/i5iei co1entate ace-te or2ane au -tatut de per-oan0 6uridic0 nu1ai dac0 acea-ta e-te -tabilit .n 1od e7pre- .n le2e. +e2ea cu privire la *uvern nu atribuie 1ini-terelor 3i departa1entelor -tatutul de per-oan0 6uridic0: ace-ta .n-0 le e-te -tabilit prin Re2ula1entele aprobate de *uvern. An acea-t0 -itua5ie 1ini-terul -au departa1entul trebuie privit ca un or2an al per-oanei 6uridice 3i nu ca -ubiect de -ine--t0t0tor. (er-onalitatea 6uridic0 a unor -tructuri ale *uvernului re/ult0 din di-po/i5ii le2ale. Ca e7e1plu -erve3te Ca1era licen5ierii care potrivit di-po/i5iilor art.7 din +e2ea nr.>E1G2001 are -tatut de per-oan0 6uridic0. ;. (otrivit alin. 8;9 per-oanele 6uridice de drept public pot i .n iin5ate .n 1odul -tabilit de le2e. (rin le2i -peciale au o-t ondate anu1ite per-oane 6uridice care .ndepline-c anu1ite unc5ii ale -tatului: contribuie la e7ercitarea puterii e7ecutive .n -tat: .n-0 nu ac parte din *uvern. "-t el de per-oane 6uridice -unt< Ianca Na5ional0 a Moldovei a c0rui 1od de con-tituire 3i unc5ionare e-te re2le1entat prin +e2ea nr.E>!G1@@E cu privire la Ianca Na5ional0 a Moldovei. "cea-ta -tabile3te .n art.1 c0: INM Be-te per-oan0 6uridic0 public0 autono10 3i e-te re-pon-abil0 a50 de (arla1entC. Co1i-ia Na5ional0 a Valorilor Mobiliare a o-t con-tituit0 .n ba/a +e2ii nr.1@2G1@@! privind Co1i-ia Na5ional0 a Valorilor Mobiliare. CNVM e-te per-oan0 6uridic0: iar autoritatea ace-teia -e e7tinde pe .ntre2 teritoriu al Republicii Moldovei. Curtea de conturi a o-t con-tituit0 prin +e2ea nr.;12G1@@> privind Curtea de conturi. Curtea e-te or2anul -upre1 de control inanciar .n -tat cu -tatut de per-oan0 6uridic0 3i care decide .n 1od autono1 a-upra pro2ra1ului -0u de activitate. 2. "lin. 8>9 -tabile3te c0 di-po/i5iile Codului civil privind peroanele 6uridice nu re2le1entea/0 -tatutul 6uridic al -tatului: al ,#": al I0ncii Na5ionale: a Co1i-iei Na5ionale a Valorilor Mobiliare precu1 nici al altor per-oane 6uridice de drept public: decMt .n ca/ul .n care la prevederile Codului ac tri1itere actele nor1ative ce re2le1entea/0 -tatutul 6uridic al ace-tora. Articolul /;. $ersoane "uridice de drept privat (1) $ersoanele "uridice de drept privat se pot constitui liber doar in una din !ormele prevzute de lege. (#) $ersoanele "uridice de drept privat pot avea scop lucrativ (comercial) si scop nelucrativ (necomercial). 1."lin.819 di-pune i1perativ c0 per-oanele 6uridice de drept privat -e pot con-titui doar .n or1ele prev0/ute de le2e. Lor1e ale per-oanelor 6uridice de drept privat -unt<

EE

i. -ociet05ile co1erciale 8art.106 829. ii. cooperativele 8art.1719= iii. or2ani/a5iile neco1erciale 81!0 alin.829. iv. .ntreprinderile de -tat 3i 1unicipale 8art.17@9= 2. (rin alin.829 le2iuitorul ace cea 1ai i1portant0 cla-i icare a per-oanelor 6uridice de drept privat: divi/Mndu-l dup0 -copul ur10rit de ondatorii ace-tora .n< - per-oane 6uridice cu -cop lucrativ= - per-oane 6uridice cu -cop nelucrativ 8ideal9= a9 Persoanele juridice cu scop lucrativ -e con-tituie de ondatori .n -copul de a de- 03ura o activitate de .ntreprin/0tor 81ai nu1it0 3i activitate lucrativ0: econo1ic0: co1ercial0: de antreprenoriat9 a reali/a bene icii 3i a le .1p0r5i .ntre ei. "ce-tui -cop core-pund per-oanele 6uridice con-tituite .n or1a -ociet05ilor co1erciale: unele cooperative 3i .ntreprinderile de -tat 3i 1unicipale. 'ociet05ile co1erciale pot avea or1a de -ocietate .n nu1e colectiv: -ocietate .n co1andit0: -ocietate cu r0-pundere li1itat0 -au -ocietate pe ac5iuni. Londatorii -ociet05ilor co1erciale la con-tituire pun .n co1un anu1ite bunuri pentru a de- 03ura activit05i de .ntreprin/0tor .n -copul reali/0rii 3i di-tribuirii .ntre ei a bene iciilor. (otrivit +e2ii nr.1007G2002 privind cooperativele de produc5ie: cooperativa de produc5ie -e con-tituie .n -copul de- 03ur0rii .n co1un a activit05ii de produc5ie 3i a altor activit05i econo1ice: ba/ate preponderent pe 1unca per-onal0 a 1e1brilor ei 3i pe cooperarea cotelor de participare la capitalul ace-teia. (otrivit +e2ii nr.7;G2001 cooperativa de .ntreprin/0tor: contribuie la ob5inerea pro itului de c0tre 1e1brii -0i. An calitate de per-oane 6uridice cu -cop lucrativ trebuie de con-iderat 3i .ntreprinderile de -tat 3i 1unicipale care -e con-tituie .n -copul de- 03ur0rii unor activit05i de .ntreprin/0tor .n do1enii i1portante pentru -tat 3i unit05ile ad1ini-trativ teritoriale. b9 Persoanele juridice cu scop nelucrativ -e con-tituie de c0tre ondatori: a-ocia5i 3i 1e1bri care .3i propun un -cop ideal: adic0 de a -ati- ace a-pira5iile -ociale: pro e-ionale: culturale 3i de alt0 natur0. (er-oanele 6uridice cu -cop nelucrativ 1ai -unt nu1ite 3i or2ani/a5iile neco1erciale: care la rMndul -0u -e con-tituie .n or1e de a-ocia5ii: in-titu5ii 3i unda5ii. Or2ani/a5iile neco1erciale -unt< - or2ani/a5iile ob3te3ti de ap0rare a drepturilor o1ului: de e1ei: de veterani: invali/i: de tineret: -ociet05i 3tiin5i ice: ecolo2i-te: cultural educative: -portive etc. con-tituite potrivit +e2ii nr.!;7G1@@6 cu privire la a-ocia5iile ob3te3ti:= - uniunile de per-oane 6uridice con-tituite potrivit art. 10> din CC= - partidele 3i alte or2ani/a5ii -ocial politice con-tituite potrivit +e2ii privind partidele 3i alte or2ani/a5ii -ocial politice nr.71!G1@@1= - cultele con-tituite potrivit +e2ii de-pre culte nr.@7@G1@@2= - -indicatele con-tituite potrivit +e2ii -indicatelor nr.112@G2000= unda5iile= - cooperativele de con-u1= &e3i 1a6oritatea per-oanelor 6uridice cu -cop nelucrativ pot de- 03ura activit05i econo1ice pentru a reali/a bene icii: .n-0 ace-t bene iciu nu poate i di-tribuit cu titlu de dividend -au dobMnd0 ci -e va utili/a pentru reali/area -copului propu- de c0tre or2ani/a5ie. %1portan5a cla-i ic0rii re-pective nu e-te de a deter1ina care activit05i pot i practicate de una -au alt0 cate2orie de per-oane 6uridice. "tMt per-oanele 6uridice cu -cop lucrativ: cMt 3i cele cu -copuri ideale pot practica unele 3i acelea3i activit05i. &e e7e1plu: activitatea .n .nv0501Mnt: dac0 e-te practicat0 .n or10 de -ocietate co1ercial0 acea-ta indic0 c0 ondatorii .3i propun ca -cop ob5inerea de bene icii. Ca e ect la - Mr3itul e7erci5iului inanciar: ondatorii pot .1p0r5i bene iciul reali/at .n calitate de dividend: iar .n ca/ de lic4idare a unei a-e1enea per-oane 6uridice activele r01a-e -e .1part .ntre a-ocia5i con or1 art.@6. &ac0 per-oana 6uridic0 e-te con-tituit0 .n or1a or2ani/a5iei neco1erciale 1e1brii ace-teia nu pot reparti/a bene iciul .n calitate de dividend: precu1 nici nu pot i reparti/ate actele .n ca/ul lic4id0rii 8art.@79. Articolul 3<. 'apacitatea de !olosina a persoanei "uridice (1) 'apacitatea de !olosina a persoanei "uridice se dob@ndete la data nregistrrii de stat si nceteaz la data radierii ei din registrul de stat. (#) $ersoana "uridica cu scop lucrativ poate des!ura orice activitate neinterzis de lege, c5iar daca nu este prevzut in actul de constituire. (%) $ersoana "uridica cu scop nelucrativ poate des!ura numai activitatea prevzut de lege si de actul de constituire.

E6

(*) $ersoanele "uridice de drept public participa la circuitul civil in msura in care aceasta este necesar atingerii scopurilor sale. 4le s@nt asimilate persoanelor "uridice de drept privat in msura in care participa la circuitul civil. (/) $ersoana "uridica poate practica anumite tipuri de activiti, a cror lista este stabilita de lege, doar in baza unui permis special (licena). &reptul persoanei "uridice de a practica activitatea pentru care este necesara licena apare in momentul obinerii ei sau in momentul indicat in ea si nceteaz o data cu e pirarea licenei daca legea nu prevede alt!el. (3) $ersoana "uridica poate !i limitata in drepturi doar in cazurile si in modul prevzut de lege. 1. Capacitatea de olo-in50 e-te aptitudinea persoanei de a avea drepturi 3i obli2a5ii civile. Capacitatea de olo-in50 a -ociet05i co1erciale -e caracteri/ea/0 prin 2eneralitate: inalienabilitate: intan2ibilitate: -pecialitate: le2alitate 3i unicitate. Generalitatea capacit05ii re/ult0 din di-po/i5iile art.60 alin.819 3i 61 alin.819 3i -e e7pri10 prin aptitudinea 2eneral0 3i ab-tract0 de a avea drepturi 3i obli2a5ii 0r0 a le enu10ra li1itativ -au a le eviden5ia anu1ite criterii di-tinctive. "lt el -e poate -pune c0 capacitatea civil0 e7pri10< a9 aptitudinea -ociet05ii co1erciale de a avea drepturi: b9 aptitudinea ? de a avea obli2a5ii= Caracterul legalitii arat0 c0 ori2inea capacit05ii civile -e a l0 .n actele le2i-lative: adic0 .n le2e. &i-po/i5iile le2ale deter1in0 con5inutul: .nceputul 3i - Mr3itul capacit05ii civile. Caracterul inalienabilitii capacit05ii de olo-in50 a per-oanei 6uridice a o-t anali/at ca o i1po-ibilitate a .n-tr0in0rii -au re u/ului .n total -au .n parte a per-oanei 6uridice de la propria capacitate de olo-in50. Caracterul intangibil al capacit05ii de olo-in50 con-t0 .n aptul c0 acea-ta nu poate i li1itat0 -au .n2r0dit0 decMt .n ca/urile 3i condi5iile -tabilite de le2e. nicitatea capacit05ii civile arat0 c0 iecare -ocietate co1ercial0 are o -in2ur0 capacitate: dobMndit0 la data .nre2i-tr0rii de -tat 3i care e7i-t0 atMta ti1p cMt acea-ta Btr0ie3teC. ,n -ubiect de drept nu poate avea dou0 -au 1ai 1ulte capacit05i. "ce-t caracter .n-0 nu .1piedic0 de a 2rupa drepturile 3i obli2a5iile care ac parte din con5inutul capacit05ii dup0 criteriul ra1urilor 3i -ubra1urilor de drept: precu1 nici nu .1piedic0 de a deli1ita capacitatea de olo-in50 de cea de e7erci5iu. Caracterul specialitii -copul de a di eren5ia capacitatea de olo-in50 a -ociet05ii co1erciale de cea a per-oanei i/ice. ,lti1a e-te con-iderat0 ca iind o capacitate univer-al0: adic0 iind aceia3i pentru toate per-oanele independent de ra-0: na5ionalitate: reli2ie: -e7: ori2ine etnic0: -ocial0 -au apartenen50 politic0. Reie3ind din di-po/i5iile codului civil capacitatea per-oanei 6uridice e-te -peciali/at0 .n raport cu capacitatea per-oanei i/ice. Co1pararea de e7e1plu a -ociet05ilor co1erciale cu per-oanele 6uridice cu -cop nelucrativ capacitatea pri1elor apare ca una univer-al0. &octrina a privit specialitatea ca o li1itare a capacit05ii de olo-in50 a per-oanelor 6uridice: eviden5iind trei li1ite a capacit05ii< a9 deter1inate de natura de -ubiect ab-tract: adic0 de aceia c0 per-oana 6uridic0 nu poate avea drepturile per-oanei i/ice= b9 deter1inate de -copul pentru care a o-t con-tituit0= 3i c9 deter1inate de natura cate2oriei de per-oane 6uridice din care ace parte. !nceputul capacitii de folosin" (er-oana 6uridic0 dobMnde3te capacitatea de olo-in50 conco1itent cu calitatea de per-oan0 6uridic0: adic0 de la data .nre2i-tr0rii 3i inlcuderea .n Re2i-trul de -tat re-pectiv 8art.6; CC9. &ovad0 a .nre2i-tr0rii de -tat -erve3te certi icatul de .nre2i-trare eliberat de or2anul de -tat care e ectuea/0 .nre2i-trarea. Nu1ai dup0 .nre2i-trarea de -tat per-oana 6uridic0 poate -0-3i de-c4id0 un cont de decont0ri .ntr-o banc0 co1ercial0: poate -0 depun0 actele pentru a i -e elibera licen5a: poate -0 de- 03oare activit05i nelicen5iate: dobMnde3te dreptul e7clu-iv a-upra propriei denu1iri 3i e1ble1e: poate -olicita .nre2i-trarea drepturilor dobMndite .n proce-ul de con-tituire: precu1 3i -0 -0vMr3ea-c0 alte acte 6uridice pentru atin2erea -copurilor -tatutare propu-e. &obMndirea per-onalit05ii 6uridice i1pune 3i unele obli2a5ii -tipulate de le2e care -unt -peci ice nu1ai unui -ubiect de drept. Ca e7e1plu pot -ervi obli2a5ia de .nre2i-trare .n calitate de contribuabil la in-pectoratul i-cal teritorial: -0 e ectue/e pl05ile nu1ai prin opera5iuni bancare: -0 5in0 eviden5a contabil0: -0 de- 03oare activitatea .n li1itele concuren5ei loiale etc. 'ocietatea pe ac5iuni e-te obli2at0 -0-3i .nre2i-tre/e ac5iunile e1i-e la ondarea -ociet05ii: -0 5in0 Re2i-trul ac5ionarilor. Capacitatea de olo-in50 .ncetea/0 la data radierii ace-teia din Re2i-trul de -tat. Radierea -e ace potrivit art. @@ CC dup0 ce --a .nc4eiat procedura de lic4idare 3i au o-t pre/entate toate actele nece-are. $7cep5ia de la acea-t0 re2ul0 e-te -tabilit0 prin art. 100 CC potrivit c0ruia capacitatea 6uridic0 a per-oanei 6uridice poate -0 reapar0 dac0 in-tan5a rede-c4ide procedura de lic4idare: dar acea-ta e-te re-trMn-0 la ac5iunile le2ate de .nca-area valorilor patri1oniale de la ter5i 3i reparti/area ace-tora .ntre a-ocia5i -au dup0 ca/ .ntre ter5i. 2. &in di-po/i5ia alin.829 re/ult0 c0 per-oanelor 6uridice cu -cop lucrativ li -e recunoa3te o capacitate univer-al0 de olo-in50: per1i5Mnduli--e -0 de- 03oare orice activitate econo1ic0 aduc0toare de pro it care con-ider0 nece-ar: cu e7cep5ia celor inter/i-e de le2e: 0r0 a i obli2at ca ace-te activit05i -0 ie indicate e7pre- .n actele de con-tituire. "ctivit05ile inter/i-e -unt acele pentru care e7i-t0 -anc5iuni penale -au ad1ini-trative. (rintre ace-tea a1 cali ica in rac5iunile privind tra icul de iin5e u1ane: 1unca or5at0: -clavia: activitatea

E7

1ercenarilor: opera5iuni cu 1i6loace b0ne3ti dobMndite pe cale ile2al0: co1erciali/area 10r urilor de proa-t0 calitate etc.. O -erie de activit05i nu -unt inter/i-e: dar iind per1i-e nu1ai .ntreprinderilor de -tat: re/ult0 c0 ace-tea nu -unt per1i-e pentru -ociet05ile co1erciale 3i cooperative. Nu .ntr0 .n cate2oria activit05ilor inter/i-e activit05ile de- 03urate .n ba/a licen5ei -au altei autori/a5ii de -tat. Capacitatea declarat0 la alin. 829 e-te nece-ar0 pentru a prote6a circuitul civil de proce-e 6udiciare de anulare a actelor .nc4eiate de c0tre per-oana 6uridic0: -tabilindu--e c0 toate actele .nc4eiate de or2anul e7ecutiv .n li1itele le2ii obli20 per-oana 6uridic0 .n toate ca/urile. &e3i actul con-titutiv e-te le2ea per-oanei 6uridice: li1itele -tabilite de ace-te nu pot i opu-e ter5ilor: ci nu1ai or2anelor 3i participan5ilor 8a-ocia5ilor: ondatorilor9 ace-tora. &ac0 directorul ne2li6Mnd interdic5ia din actul con-titutiv .nc4eie actul 6uridic: ace-ta e-te per ect valabil. &ar dac0 .n re/ultatul ace-tui act per-oana 6uridic0 -uport0 pierderi ea poate -0 -e adre-e/e c0tre director pentru a i de-p02ubit0. ;. (er-oana 6uridic0 cu -cop ideal 8nelucrativ9 are o capacitate li1itat0: acea-ta put.nd de- 03ura nu1ai activit05i per1i-e de le2e 3i actul de con-tituire. &e e7e1plu o a-ocia5ie a ar4itec5ilor -au a i-toricilor ar putea ace o activitate de re-taurare a 1onu1entelor i-torice: ar putea edita lucr0rile 3tiin5i ice ale 1e1brilor -0i 3i -0 le reali/e/e: .n-0 ele nu ar putea -0 ac0 co1er5 cu b0uturi -pirtoa-e: cu 5i20ri din propriile 1a2a/ine -au -0 or2ani/e/e tran-portul de pa-a2eri. #otodat0: dac0 a-ocia5ia re-pectiv0 are club al 1e1brilor -0i: iar acolo unc5ionea/0 un re-taurant -au un bu et pentru de-ervirea ace-tora cu -i2uran50 c0 acolo --ar putea vinde 3i b0uturi -pirtoa-e 3i 5i20ri av.nd pentru acea-ta autori/a5iile re-pective. "cea-ta prive3te 3i alte activit05i: cu1 ar i procurarea 3i v.n/area de i1obile: de produ-e petroliere: dac0 acea-ta -e ace pentru propria nece-itate. >. (er-oana 6uridic0 de drept public pentru .ndeplinirea atribu5iilor -tabilite de le2e au nece-itate de a procura anu1ite bunuri 1ateriale. "-t el: -tatul pentru a-i2urarea bunei -ale unc5ion0ri de a-i2ura proce-ul de .nv0501Mnt de -tat: a-i2urarea popula5iei cu -ervicii 1edicale: capacitatea de ap0rare 3i -ecuritate a -a: trebuie -0 procure cele 1ai diver-e 10r uri: lucr0ri: -ervicii etc. Ancep.nd cu rec4i/itele de birou: te4nic0 de calcul: 1obil0 3i ter1inMnd cu 1edica1ente: ar1a1ent: i1obile etc. ace-tea -e procur0 din re5eaua co1ercial0 interna5ional0 -au na5ional0. An le20tur0 cu acea-ta ele -0v.r3e-c acte civile: adic0 .nc4eie contracte de v.n/are cu1p0rare: de arend0: de conce-iune: de pre-t0ri -ervicii. +a .nc4eierea 3i e7ecutarea contractelor re-pective -tatul are acela3i drepturi 3i obli2a5ii ca 3i o per-oan0 6uridic0 de drept privat. E. "lin. 8E9 -tabile3te obli2a5ia per-oanei 6uridice de a de- 03ura unele activit05i nu1ai dup0 ce a o-t ob5inut0 autori/a5ia nece-ar0 de la or2anul de -tat co1petent. +i-ta activit05ilor -upu-e autori/0rii e-te -tabilit0 de art. ! din +e2ea licen5ierii unor 2enuri de activitate nr. >E1G;0.07.2001. "utoritatea public0 principal0 care eliberea/0 licen5e e-te Ca1era de licen5iere. 'unt co1petente de a elibera licen5e .n do1enii -peciale Ianca Na5ional0: Co1i-ia Na5ional0 a Valorilor Mobiliare: "2en5ia Na5ional0 pentru Re2le1entare .n $ner2etic0: autorit05ile publice locale etc. +icen5a -e eliberea/0 contra plat0: .n ter1en de 1E /ile de la adre-are. "utoritatea public0 e-te co1petent0 de a controla titularii de licen50 la obiectul re-pect0rii cerin5elor le2ale de de- 03urare a activit05ii autori/ate: 3i .n ca/ul depi-t0rii unor .nc0lc0ri pot -u-penda ac5iunea licen5ei -au dup0 ca/ c4iar pot retra2e licen5a. An ca/ul -u-pend0rii per-oana 6uridic0 nu poate de- 03ura activitatea re-pectiv0 p.n0 c.nd deci/ia de -u-pendare nu e-te anulat0. &ac0 licen5a e-te retra-0: per-oana 6uridic0 nu poate de- 03ura activitatea re-pectiv0 p.n0 c.nd nu ob5ine o alt0 licen50. (entru de- 03urarea activit05ii -upu-e licen5ierii 0r0 licen50: per-oana 6uridic0 c.t 3i per-oanele cu unc5ii de r0-pundere a ace-tora pot i -anc5ionate. 6. +i1itarea capacit05ii per-oanei 6uridice are lor atunci c.nd prin actele autorit05ilor publice -au a in-tan5elor de 6udecat0 -e -tabile3te anu1ite .n2r0diri. +i1itarea capacit05ii de olo-in50 -erve3te ca e7e1plu -u-pendarea -au retra2erea licen5ei: interdic5iile -au -ec4e-trul pu- pe bunurile 1ateriale: inclu-iv pe contul bancar al -ociet05ii etc. Nu trebuie de privit ca o li1itare a capacit05ii per-oanei 6uridice interdic5iile pu-e per-oanei care ocup0 unc5ia de ad1ini-trator al per-oanei 6uridice. Capacitatea de olo-in50 a per-oanei 6uridice e-te li1itat0 dac0 .1potriva ace-tea a o-t intentat un proce- de in-olvabilitate. (er-oana 6uridic0 care are calitatea de debitor: or1al .3i p0-trea/0 per-onalitatea 6uridic0: .n-0 toate ac5iunile cu bunurile ace-teia le e7ercit0 ad1ini-tratorul in-olvabilit05ii reali/Mnd voin5a creditorilor. Articolul 31. 'apacitatea de e erciiu a persoanei "uridice (1) (#) (%) (*) $ersoana "uridica i e ercit, de la data constituirii, drepturile i i e ecut obligaiile prin administrator. Au calitatea de administrator persoanele !izice care, prin lege sau prin actul de constituire, snt desemnate s acioneze, n raporturile cu terii, individual sau colectiv, n numele i pe seama persoanei "uridice. (aporturile dintre persoana "uridic i cei care alctuiesc organele sale e ecutive snt supuse prin analogie regulilor mandatului dac legea sau actul de constituire nu prevede alt!el. 0n cazul n care organul e ecutiv nu este desemnat, participanii sau creditorii persoanei "uridice pot cere instanei de "udecat desemnarea acestuia. ?rganul e ecutiv desemnat de instana de

E!

"udecat este revocat de aceasta n cazul n care organul competent al persoanei "uridice decide desemnarea organului e ecutiv. 1. Capacitatea de e7erci5iu a per-oanei 6uridice e-te aptitudinea ace-teia de a dobMndi drepturi 3i a e7ercita obli2a5ii prin actele proprii. $a e7pri10 a9 aptitudinea -au po-ibilitatea - de a dobMndi 3i e7ercita drepturi prin propriile ac5iuni= b9 aptitudinea ? de a a-u1a 3i a .ndeplini obli2a5ii prin propriile ac5iuni. &eci -pre deo-ebire de capacitatea de olo-in50 care e-te o aptitudine de a avea: capacitatea de e7erci5iu e-te o aptitudine de a exercita. (er-oana 6uridic0 e-te un -ubiect di-tinct de per-oanele care o co1pun 3i -e 1ani e-t0 .n circuitul civil prin inter1ediul or2anelor -ale. 'pre deo-ebire de per-oana i/ic0 care e-te dotat0 de la natur0: .n principiu: de la o anu1it0 vMr-t0: cu di-cern01Mnt 3i voin50: per-oana 6uridic0 nu are : .n 1od ire-c di-cern01Mnt 3i nici o voin50 proprie. 'ocietatea co1ercial0 -e deo-ebe3te nu nu1ai prin propriile atribute de identitate 3i patri1oniu di-tinct dar 3i prin aptitudinea de a 1ani e-ta o voin50 de -ine--t0t0toare: 2enerat0 de voturile a-ocia5ilor. An cadrul -ociet05ilor co1erciale: voin5a per-oanei 6uridice -e reali/ea/0 prin voin5a celor ce o co1pun: con-titui5i .n adunarea 2eneral0. "cea-ta: .n-0: nu -e reduce la -i1pla lor .n-u1are: ci e-te o calitate nou0. Voin5ele participan5ilor per-oanei 6uridice: e7pri1ate .n cadrul adun0rii 2enerale: devin o voin50 colectiv0: care con-tituie voin5a per-oanei 6uridice. +a ba/a or10rii ace-tei voin5e -t0 principiul 1a6orit05ii. Lor1area voin5ei -ociet05ii co1erciale di er0 de la o or10 la alta. (entru e7pri1area voin5ei per-oanei 6uridice pe unele c4e-tiuni: de e7e1plu .n -ociet05ile co1erciale pe per-oane -e cere acordul tuturor a-ocia5ilor: .n -ociet05ile co1erciale pe capitaluri -e cere o 1a6oritate -i1pl0: o 1a6oritate ab-olut0 -au o 1a6oritate cali icat0. Capacitatea de e7erci5iu a per-oanei 6uridice apare conco1itent cu capacitatea de olo-in50: adic0 de la data .nre2i-tr0rii de -tat. Liind un -ubiect arti icial: per-oana 6uridic0 .3i 1ani e-t0 voin5a .n e7terior nu1ai prin inter1ediul ad1ini-tratorului -au alt el -pu- prin or2anul -0u e7ecutiv. "d1ini-tratorul e-te or2an al per-oanei 6uridice. "u calitatea de ad1ini-trator 8or2an e7ecutiv9 per-oanele i/ice ale-e -au nu1ite .n 1odul -tabilit de le2e -au de actul con-titutiv. An ipote/a .n care per-oana 6uridic0 a o-t .nre2i-trat0 dar nu are or2an e7ecutiv re/ult0 c0 acea-ta are capacitate de e7erci5iu: .n-0 nu o poate reali/a. 2. Calitatea de ad1ini-trator o poate avea una -au 1ai 1ulte per-oane i/ice care di-pun de capacitatea deplin0 de e7erci5iu. &ac0 calitatea de ad1ini-trator o au 1ai 1ultor per-oane 8co1itet de conducere: direc5ie9: actul con-titutiv trebuie -0 prevad0 1odul .n care ace-tea ac5ionea/0. An lip-a unor prevederi e7pre-e: ad1ini-tratorii au .1puterniciri e2ale privind ad1ini-trarea 3i repre/entarea -ociet05ii. (otrivit art.70 alin.869-879 din +e2ea privind -ociet05ile pe ac5iuni calitatea de ad1ini-trator o poate avea 3i o per-oan0 6uridic0. "rt.6 alin.8;9 +e2ea nr.120> cu privire la ondurile de inve-ti5ii prevede c0 1ana2erul ondului de inve-ti5ii poate -0 ie nu1ai per-oan0 6uridic0 ? participant pro e-ioni-t la pia5a valorilor 1obiliare. Mana2erul per-oan0 6uridic0 pentru a e7ercita unc5ia de ad1ini-trator nu1e3te o per-oan0 i/ic0 3i acea-ta iind repre/entant a ad1ini-tratorului ? per-oan0 6uridic0 -0vMr3e3te actele nece-are .n nu1ele per-oanei 6uridice pe care o ad1ini-trea/0. Calitatea de ad1ini-trator a per-oanei 6uridice o are per-oana i/ic0 care ocup0 unc5ia directorului: directorului 2eneral: 1ana2erului ? 3e : pre3edintelui: pri1arului: 2uvernatorului etc. Lunc5ia de ad1ini-trator o poate e7ercita 3i alt0 per-oan0 .1puternicit0 prin le2e -au act con-titutiv. Ca e7e1plu poate -ervi a-ociatul -ociet05ii .n nu1e colectiv: co1anditatul din -ocietatea .n co1andit0. Nu poate avea calitatea de ad1ini-trator a per-oanei 6uridice per-oanele c0rora le e-te inter/i- prin le2e -au prin 4ot0rMre 6udec0torea-c0 -0 ocupe po-turi cu unc5ii .n per-oanele 6uridice. %nterdic5ii -unt -tabilite prin Con-titu5ie -au prin le2i -peciale 3i ele prive-c deputa5ii: (re3edintele Republicii Moldova: 1e1brii *uvernului: 6udec0torii: inclu-iv cei de la Curtea Con-titu5ional0: procurorii: etc. (rin 4ot0rMre 6udec0torea-c0 poate i inter/i-0 ocuparea unc5iei de ad1ini-trator .n te1eiul +e2ii cu privire la in-olvabilitate: precu1 3i .n ca/ de conda1nare pentru .nc0lcarea re2ulilor de creditare: -p0larea banilor: abu/urile la e1iterea titlurilor de valoare: .n3elarea clien5ilor: luarea de 1it0: abu/ul de -erviciu etc. Nu1ele ad1ini-tratorului -e .n-crie .n re2i-trul de -tat .n care -e .n1atriculea/0 per-oana 6uridic0. &ac0 ad1ini-tratorul e-te revocat din unc5ie: -au el .n-u3i re u/0 de la acea-ta: calitatea de ad1ini-trator trece la alt0 per-oan0 nu1ai dup0 .n-crierea datelor de identi icare ace-tuia .n re2i-tru de -tat. $7cep5ie ace per-oanele 6uridice de drept public a c0ror de-e1nare -e ace prin acte ale autorit05ilor publice. ;. (rin alin. 8;9 -e -tabile3te c0 dac0 prin actele con-titutive -au prin contractul .nc4eiat .ntre per-oana 6uridic0 3i ad1ini-tratorul nu -e -tabile3te alt el: atunci rela5iile dintre ele -e re2le1entea/0 prin di-po/i5iile contractului de 1andat. Contractul dintre per-oana 6uridic0 3i ad1ini-trator poate i un contract de 1unc0: 3i .n ace-t ca/ rela5iile dintre ace3tia vor i cMr1uite de prevederile codului 1uncii. &ar 3i .n ace-t ca/: atribu5iile de repre/entare pe care le are de re2ul0 ad1ini-tratorul -unt -upu-e re2ulilor 1andatului. "-t el: per-oana 6uridic0 prin 4ot0rMrea or2anului -0u -upre1: -au dac0 le2ea 3i actul de con-tituire per1ite: prin deci/ia con-iliului: poate oricMnd retra2e ad1ini-tratorului .1puternicirea de repre/entare. "d1ini-tratorul la rMndul -0u tot e-te .ndrept05it -0 renun5e oricMnd la atribu5iile -ale. Retra2erea -au renun5area de la unc5ia de ad1ini-trator e-te po-ibil0: dar trebuie de 0cut .ntr-o 1odalitate ordonat0. An lip-a unor prevederi le2ale: 1odul de revocare a

E@

ad1ini-tratorului: precu1 3i re u/ul ace-tuia de la unc5ia de5inut0: 1odul de tran-1itere a unc5iei 3i a acerilor 2e-tionate trebuie -0 ie re2le1entate de actele con-titutive ale per-oanei 6uridice: de re2ula1entul cu privire la or2anul e7ecutiv al per-oanei 6uridice -au de contractul .nc4eiat cu ace-ta. >. (rin di-po/i5ia alin.8>9 -e -tabile3te c0: dac0 .n virtutea unor circu1-tan5e ad1ini-tratorul nu e-te de-e1nat: ace-ta poate i de-e1nat de in-tan5a de 6udecat0. "-t el de circu1-tan5e pot i e2alitatea de voturi la adoptarea 4ot0rMrii de de-e1nare. Cererea de de-e1nare a ad1ini-tratorului o poate .nainta participan5ii 8a-ocia5ii: 1e1brii: ac5ionarii etc.9 -au creditorii ace-teia. %n-tan5a va nu1i ad1ini-tratorul conducMndu--e prin analo2ie de prevederile art.!!. Candidatura ad1ini-tratorului o va nu1i per-oana care --a adre-at. An ca/ de pluralitate de candida5i: in-tan5a va decide .n avoarea celui cu calit05i pro e-ionale 1ai .nalte. "d1ini-tratorul nu1it de in-tan50 va avea acelea3i atribu5ii ca 3i ad1ini-tratorul de-e1nat de or2anul -upre1. &ac0 or2anul -upre1 al per-oanei 6uridice a de-e1nat ad1ini-tratorul atunci ace-ta va depune o cerere prin care -e va -olicita revocarea ace-tuia din unc5ie: 3i tran-1iterea .1puternicirilor c0tre cel -ine. Articolul 3#. Actele de constituire ale persoanei "uridice (1) $ersoana "uridica activeaz in baza contractului de constituire sau in baza contractului de constituire si a statutului, sau doar in baza statutului. $ersoanele "uridice de drept public, iar in cazurile prevzute de lege, si persoanele "uridice de drept privat cu scop nelucrativ activeaz in baza normelor generale cu privire la organizaiile de tipul respectiv. 'ontractul de constituire a persoanei "uridice se nc5eie, iar statutul se aproba de ctre !ondatorii (membrii) ei. $ersoana "uridica constituita de ctre un singur !ondator activeaz in baza statutului aprobat de acesta. Actele de constituire ale persoanei "uridice trebuie sa conin denumirea si sediul ei, modul de administrare a activitii si alte date prevzute de lege pentru persoanele "uridice de tipul respectiv. 2n actele de constituire ale persoanei "uridice cu scop nelucrativ se stabilete obiectul si scopurile activitii ei.

(#) (%)

1.(er-oana 6uridic0 i-a na3tere .n ba/a actului de con-tituire. "ctul de con-tituire e-te docu1entul .n care -e 1ateriali/ea/0 voin5a ondatorului 8 ondatorilor9 care decide .n iin5area per-oanei 6uridice: 3i care circu1-crie li1itele: .n care va ac5iona acea-ta ca -ubiect de drept. "ctul con-titutiv trebuie -0 core-pund0 condi5iilor -tabilite de le2e 3i -0 aib0 un con5inut predeter1inat de di-po/i5iile le2ale. "ctul de con-tituire nu poate acorda 1ai 1ulte drepturi decMt le2ea. An calitate de act de con-tituire poate i: ie nu1ai contractul de con-tituire: ie nu1ai -tatutul: ie a1bele 3i contractul de con-tituire 3i -tatutul. &enu1irea di erit0 a actului de con-tituire depinde de or1a de or2ani/are a ace-teia: e-te per-oana 6uridic0 cu -cop lucrativ -au cu -cop nelucrativ. Persoanele juridice cu scop lucrativ. 'pre deo-ebire de le2i-la5ia anterioar0 care -tabilea con-tituirea societii comerciale .n nu1e colectiv 3i -ociet05ii .n co1andit0 nu1ai .n ba/a unui contract de con-tituire: iar celor cu r0-pundere li1itat0 3i pe ac5iuni .n ba/a a dou0 acte - contract de con-tituire 3i -tatut: Codul civil prin art.107 alin.819 3i art.10! -tabile3te con-tituirea -ociet05ilor co1erciale printr-un act unic nu1it actul de con-tituire. "ctul de con-tituire a societii comerciale e-te .n e-en50 un act 6uridic unilateral: atunci cMnd apare un -in2ur ondator -au un contract de -ocietate: dac0 .n calitate de -e1natari apar 1ai 1ulte per-oane. "ctul de con-tituire con5ine a-e1enea clau/e .ncMt acoper0 toate prevederile care -e includeau anterior .n contractul de con-tituire 3i .n -tatut. 'pre deo-ebire de celelalte or1e: -ocietatea pe ac5iuni poate i con-tituit0 la dorin5a ondatorilor: ie potrivit di-po/i5iilor art.1E7 nu1ai prin actul de con-tituire: ie potrivit art. ;2-;;: ;E din +e2ea nr.11;>G1@@7 prin contract de con-tituire 3i -tatut. An ace-t ca/: ter1enul de act de con-tituire trebuie con-iderat ec4ivalent ter1enului de docu1ente de con-tituire. +e2iuitorul a -tabilit condi5ii 1ai ri2ide pentru -ociet05ile co1erciale: deoarece pentru a reali/a -copul pe care 3i-l propun ondatorii -unt nece-are valori patri1oniale i1portante care ace3tia trebuie -0 le tran-1it0. &e aceia prin actul de con-tituire -e -tabile3te 1ai .ntMi obli2a5iile pe care ondatorii 3i-i a-u10 unul a50 de altul .n le20tur0 cu or1area patri1oniului 3i apoi -e deter1in0 1odul de colaborare dintre ace3tia .n le20tur0 cu unc5ionarea -ociet05ii. (entru ca -ocietatea co1ercial0 -0 dobMndea-c0 per-onalitate 6uridic0 actul de con-tituire trebuie .ntoc1it .n or10 autentic0. (otrivit art.7 din +e2ea nr.1007G2002 cu privire la cooperativa de produc5ie actul con-titutiv al cooperativei de produc5ie e-te -tatutul. (otrivit art.1E din +e2ea nr. 7;G2001 docu1entele de con-tituire a cooperativei de .ntreprin/0tor -unt contractul de con-tituire 3i -tatutul.

60

(otrivit art.2 din +e2ea nr.1>6G1@@> cu privire la .ntreprinderea de -tat &ocu1entele de con-tituire a .ntreprinderii -unt deci/ia ondatorului 3i -tatutul. &i-po/i5ii -i1ilare -unt inclu-e 3i .n pct.@ din Re2ula1entul ? Model al .ntreprinderii 1unicipale. Persoanele juridice fr scop lucrativ. (otrivit art.1!6 or2ani/a5iile neco1erciale ac5ionea/0 .n ba/a -tatutului : dac0 le2ea nu -tabile3te alt el. Reie3ind din di-po/i5iile +e2ii cu privire la a-ocia5iile ob3te3ti nr.!;7G1@@6 a-ocia5iile ob3te3ti au ca act de con-tituire -tatutul. "ceia3i conclu/ie re/ult0 din +e2ea -indicatelor nr.112@G2000: din +e2ea coopera5iei de con-u1 nr.12E2G2000. +e2ea cu privire la unda5ii .n art.10-11 -tabile3te c0 unda5ia -e con-tituie prin act de con-tituire 3i -tatut. "rt.12 din +e2ea nr.1E0EG2000 privind a-ocia5iile de econo1ii 3i .1pru1ut al cet05enilor prevede c0 Bdocu1entele de con-tituire a a-ocia5iei -unt proce-ul ? verbal al adun0rii de con-tituire 3i -tatutulC. "rt.1E din +e2ea patronatelor prevede c0 patronatul -e con-tituie prin deci/ia de .n iin5are 3i -tatut. Co1parativ cu -ociet05ile co1erciale cerin5ele a50 de per-oanelor 6uridice cu -cop nelucrativ cerin5ele -unt 1ai liberale. Lor1a autentic0 a actului de con-tituire -e cere nu1ai pentru unda5ii 3i in-titu5ii private. Codul prevede c0 prin le2i -peciale -e poate -tabili c0 per-oanele 6uridice de drept public pot activa 0r0 un act con-titutiv individual: ad1i5Mndu--e -itua5ia c0 ace-tea -0 unc5ione/e .n ba/a unei le2i cadru -au a unei le2i -peciale. An calitate de le2e a1 con-idera c0 e-te le2ea cu privire la -tatutul - cadru al -atului 8co1unei9 ora3ului: 1unicipiului nr.>;2G1@@E. (rin acea-t0 +e2e -e -tabile3te c0 -tatutul -atului -au ora3ului e-te aprobat de con-iliul local 3i .nre2i-trat .n or2anul e7ecutiv al autorit05ii ad1ini-tra5iei publice ierar4ic -uperioare. (rin le2i -peciale -unt re2le1entate activitatea I0ncii Na5ionale: Co1i-iei Na5ionale a Valorilor Mobiliare: Curtea de conturi. "-e10n0tor per-oanelor de drept public prin cod -e ad1ite c0: .n viitor: 3i unele or2ani/a5iile neco1erciale ar putea -0 active/e .n ba/a unei le2i cadru 0r0 a avea un act con-titutiv individual. #otodat0: adoptarea unei a-e1enea le2i ar -olicita 3i 1odi icarea art.60-61 3i 6; potrivit c0rora capacitatea civil0 a per-oane 6uridice apar de la data .nre2i-tr0rii de -tat. 2. Contractul 8actul9 de con-tituire a per-oanei 6uridice trebuie -0 ie .ntoc1it .n or10 -cri-0 3i -0 ie -e1nat de to5i ondatorii: iar .n unele ca/uri trebuie de autenti icat notarial. "ctul de con-tituire a -ociet05ii co1erciale trebuie -0 ie -cri- .n li1ba ro1Mn0 3i potrivit art.107 alin.819 autenti icat notarial. Lor1a autentic0 e-te nece-ar0 unda5iei 3i in-titu5iei private. "ce-te di-po/i5ii tran- or10 actul de con-tituire .ntr-un act -ole1n: nere-pectarea c0reia:9 duce la nulitatea -ociet05ii 8art.110 829 lit.a9. Contractul de con-tituire a altor per-oane 6uridice decMt cele 1en5ionate pot i .nc4eiate .n or10 -cri-0 -ub -e1n0tur0 privat0. &ac0 o per-oan0 6uridic0 -e con-tituie de o -in2ur0 per-oan0 i/ic0 -au 6uridic0 ace-ta trebuie -0 .ntoc1ea-c0 un -in2ur act de con-tituire. "-t el de per-oane 6uridice pot i -ociet05ile cu r0-pundere li1itat0: -ociet05ile pe ac5iuni: unda5iile in-titu5iile etc. ;. "lin.8;9 -tabile3te principalele clau/e ale actului con-titutiv. "-t el actul de con-tituire trebuie -0 con5in0 principalele clau/e prin care -e identi ic0 o per-oan0 6uridic0 .ntre participan5ii circuitului civil 3i .n -pa5iu a ace-teia: adic0 denu1irea 3i -ediul. &e a-e1enea ace-tea trebuie -0 prevad0 1odul de ad1ini-trare a per-oanei 6uridice. Celelalte clau/e din actul de con-tituire -unt preci/ate .n di-po/i5iile altor articole din pre/entul cod: -au .n le2ile -peciale care re2le1entea/0 -peci icul di eritor or1e de per-oane 6uridice. "-t el: art.10! prevede clau/ele 2enerale care trebuie -0 le includ0 actul de con-tituire a -ociet05ii co1erciale indi erent de or10: iar art.122: 1;7: 1>6: 1E7 prevede clau/ele particulare care trebuie -0 le cuprind0 actul de con-tituire a or1ei concrete de -ocietate co1ercial0. Or2ani/a5iile neco1erciale -unt obli2ate -0 prevad0 .n actul de con-tituire obiectul de activitate 3i -copul care 3i-l propune la ondare. An ond prin art.1!7 -e prevede c0 a-t el de or2ani/a5ii pot de- 03ura orice 2en de activitate neinter/i- de le2e: inclu-iv activitate de .ntreprin/0tor 8art.1!!9: dar care 5ine de reali/area -copului propu- prin nor1ele -tatutare. An ca/ul cMnd pe parcur-ul activit05ii or2ani/a5ia neco1ercial0 .3i 1odi ic0 obiectul -au -copul ea trebuie -0 ac0 acea-ta prin 1odi icarea actului de con-tituire. Articolul 3%. 0nregistrarea de stat a persoanei "uridice (1) $ersoana "uridica se considera constituita in momentul nregistrrii ei de stat. (#) $ersoana "uridica de drept public se considera constituita in momentul ntrrii in vigoare a actului normativ prin care se aproba regulamentul ori statutul ei sau in momentul indicat in act. (%) $ersoana "uridica este pasibila de nregistrare de stat in modul prevzut de lege. &atele nregistrrii de stat se nscriu in registrul de stat, !iind accesibile oricrei persoane. (*) 0nclcarea modului, prevzut de lege, de constituire a persoanei "uridice sau !aptul ca actul de constituire nu este in con!ormitate cu legea atrage re!uzul nregistrrii de stat a persoanei "uridice. 1u se admite re!uzul nregistrrii din motivul inoportunitii constituirii persoanei "uridice.

61

(/) $ersoana "uridica este supusa renregistrrii de stat doar in cazurile prevzute de lege. 1.(rin acea-t0 di-po/i5ie le2iuitorul -tabile3te re2ula: potrivit c0reia toate per-oanele 6uridice de drept privat nu e7i-t0 pMn0 la .nre2i-trare. (er-oana 6uridic0 ca -ubiect al raporturilor 6uridice i-a na3tere din 1o1entul adopt0rii 4ot0rMrii de .nre2i-trare de c0tre or2anul de -tat: -au unc5ionarul public co1petent 3i .n1atricularea datelor de identitate 3i a altora -tabilite de le2e .n re2i-trul de -tat. &in acela3i 1o1ent acea-ta dobMnde3te 3i capacitate 6uridic0. Anre2i-trarea per-oanelor 6uridice .n Republica Moldova -e ace prin act ad1ini-trativ. Nu1ai dac0 or2anul de .nre2i-trare re u/0 .nre2i-trarea din 1otive ne.nte1eiate: per-oana le/at0 -e poate adre-a .n in-tan50 pentru ca ulti1a prin act 6udec0tore-c -0 obli2e or2anul de a .nre2i-tra per-oana 6uridic0. 2. (er-oanele 6uridice de drept public nu -unt -upu-e .nre2i-tr0rii de -tat. $le -e con-ider0 .n iin5ate 3i dobMnde-c capacitate la data .ntr0rii .n vi2oare a actului nor1ativ prin care ace-tea -e ondea/0 -au la alt0 dat0 indicat0 .n ace-ta. (otrivit art. 17 din +e2ea nr.76>G2001 or1area unit05ilor ad1ini-trativ ? teritoriale -e e ectuea/0 de (arla1ent 3i -tatutul de per-oan0 6uridic0 e-te dobMndit la data indicat0 .n actul adoptat de ace-ta. Ianca Na5ional0 a Moldovei a o-t .n iin5at0 .n concordan50 cu &ecretul (re3edintelui Republicii Moldova nr.122G1@@1 prin reor2ani/area I0ncii republicane din Moldova. (otrivit art.;2 din +e2ea privind Co1i-ia Na5ional0 a Valorilor Mobiliare nr.1@2G1@@! B.n ter1en de 2 luni de la .ntrarea .n vi2oare a pre/entei le2i Co1i-ia de 'tat pentru (ia5a FMrtiilor de Valoare -e reor2ani/ea/0 .n Co1i-ia Na5ional0 a Valorilor MobiliareC. (rin +e2ea cu privire la protec5ia concuren5ei nr.110;G2000 a o-t ondat0 "2en5ia Na5ional0 pentru (rotec5ia Concuren5ei 3i a o-t aprobat Re2ula1entul ace-teia. 'i1ilar ace-tora -e creea/0 3i alte per-oane 6uridice de drept public. ;.. Modul de .nre2i-trare a per-oanelor 6uridice de drept privat -e -tabile3te de acte nor1ative -peciale. &e3i procedura de .nre2i-trare a per-oanelor 6uridice cu -cop lucrativ e-te di-tinct0 de cea a per-oanelor 6uridice cu nelucrativ totu3i de acea-t0 divi/are nu e-te atMt de dur0. &e e7e1plu< Ca1era Anre2i-tr0rii de -tat a &eparta1entului #e4nolo2ii %n or1a5ionale .nre2i-trea/0 .ntreprinderile 8-ociet05ile co1erciale: cooperativele de produc5ie 3i de .ntreprin/0tor: .ntreprinderile de -tat 3i 1unicipale9 3i or2ani/a5iile 8cooperativele de con-u1: a-ocia5iile de econo1ii 3i .1pru1ut a cet05enilor: uniunile de .ntrepinderi: a-ocia5iile de locatari.9. Anre2i-trarea la Ca1era Anre2i-tr0rii de -tat -e e ectuia/0 cu re-pectarea di-po/i5iilor +e2ii cu privire la .nre2i-trarea de -tat a .ntreprinderilor 3i or2ani/a5iilor nr. 126EG2000 a altor acte nor1ative care re2le1entea/0 -tatutul 6uridic al -ubiectelor -upu-e .nre2i-tr0rii. (entru a .nre2i-tra o per-oan0 6uridic0 la Ca1era Anre2i-tr0rii de 'tat o iciului teritorial al ace-teia -au .n-e3i Ca1erei trebuie -0 i -e pre/inte actele -tipulate de art.11 din +e2ea nr.126EG2000: iar ace-ta ti1p de 1E /ile adopt0 deci/ie de .nre2i-trare -au de re-pin2ere a cererii de .nre2i-trare. &ac0 -e adopt0 4ot0rMrea de .nre2i-trare: per-oana 6uridic0 -e .n-crie .n Re2i-trul de -tat -ub un anu1it nu10r: indicMndu--e .n 1od obli2atoriu datele principale de identitate ale ace-teia 8denu1irea co1plet0 3i abreviat0: -ediul: obiectul principal de activitate: 10ri1ea capitalului -ocial9: datele de identitate ale 1ana2erului principal 3i al ondatorilor: precu1 3i alte date care le cere le2ea -au ondatorii. Ca dovad0 a .nre2i-tr0rii de -tat Ca1era eliberea/0 1ana2erului principal certi icatul de .nre2i-trare de 1odelul -tabilit: iar la cererea ace-tuia -au a ondatorilor e7tra-e din Re2i-tru. 'ec5ia or2ani/a5ii ne2uverna1entale 3i partide politice a Mini-terului Ou-ti5iei .nre2i-trea/0 a-oca5ii ob3te3ti: unda5ii: in-titu5ii: or2ani/a5ii 3i partide politice: patronate: -indicate etc. Rinerea re2i-trelor de -tat 3i .nre2i-trarea unor cate2orii de or2ani/a5ii neco1erciale -e e7ecut0 de Mini-terul Ou-ti5iei< "-t el: potrivit art.1@-2E a +e2ii nr.!;7G1@@6 -e 5ine re2i-trul de -tat 3i -e .nre2i-trea/0 a-ocia5iile ob3te3ti: potrivit art.1E din +e2ea nr.71!G1@@1 -e 5ine re2i-trul de -tat 3i -e .nre2i-trea/0 partidele 3i or2ani/a5iile -ocial politice: potrivit art. 17-1@ din +e2ea nr.@76G2000 -e 5ine re2i-trul 3i -e .nre2i-trea/0 patronatele: potrivit art.10 din +e2ea nr.112@G2000 -e .nre2i-trea/0 -indicatele: potrivit art.22 din +e2ea nr.E!1G1@@@ -e 5ine re2i-trul or2ani/a5iilor neco1erciale 3i -e .nre2i-trea/0 unda5iile etc. Modul de .nre2i-trare a cultelor e-te re2le1entat de le2ea de-pre Culte nr.@7@G1@@2 3i -e e7ercit0 de 'erviciul de 'tat pentru proble1ele cultelor. (otrivit art.1> din +e2ea 1en5ionat0 cultele .n Republica Moldova -e .nre2i-trea/0 prin procedura de recunoa3tere a ace-tora: cu condi5ia c0 au o-t pre/entate actele prev0/ute de le2e. Liecare din or2anele 1en5ionate -unt .1puternicite cu atribu5ii de .nre2i-trare 3i -unt obli2ate -0 5in0 re2i-trul per-oanelor 6uridice pe care le .nre2i-trea/0. &e e7e1plu Ca1era .nre2i-tr0rii de -tat 5ine re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor: Mini-terul Ou-ti5iei 5ine re2i-trul a-ocia5ilor ob3te3ti: a partidelor politice: 'erviciul de -tat pentru proble1ele cultelor 5ine re2i-trul cultelor. An re2i-tre -e .n-criu principalele date privind per-oana 6uridic0 .nre2i-trat0. "-t el de date pe lMn20 nu10rul de .nre2i-trare 3i data .nre2i-tr0rii .n re2i-trul -e .n-crie denu1irea: -ediul: obiectul de activitate: -copul: per-oanele care o vor 2e-tiona 3i repre/enta: iar pentru unele 3i capitalul -ocial: nu1ele ondatorilor precu1 3i alte date -tabilite de le2ile -peciale -au care le -olicit0 ondatorii. &atele inclu-e .n Re2i-trul de -tat .n care -unt .nre2i-trate per-oanele 6uridice -unt acce-ibile tuturor per-oanelor intere-ate. &e e7e1plu: .n +e2ea nr.126EG2001 -e -tipulea/0 e7pre- c0 Ca1era e-te obli2at0 -0 elibere/e e7tra-e din Re2i-trul de -tat .n ter1en de ; /ile de la -olicitare.

62

>. &i-po/i5ia alin.8>9 din articolul co1entat -tabile3te te1eiurile 2enerale de re u/ a .nre2i-tr0rii de -tat a per-oanei 6uridice. Codul civil -tabile3te dou0 te1eiuri de re u/ - .nc0lcare 1odului de con-tituire a per-oanei 6uridice -au dac0 actul de con-tituire nu core-punde cerin5elor -tabilite .n le2e. (rin .nc0lcarea 1odului de con-tituire -e .n5ele2e nere-pectarea de c0tre ondatori a unor cerin5e -au nee ectuarea unor opera5iuni -tabilite de le2e pentru con-tituirea per-oanei 6uridice. ,n 1otiv pentru re-pin2erea .nre2i-tr0rii ar -ervi nev0r-area 1ini1ului de capital -ocial -tabilit la art.11; alin.8;9 dac0 -e cere .nre2i-trarea -ociet05ii co1erciale: nepetrecerea adun0rii con-titutive la -ocietatea pe ac5iuni: nu -au -e1nat nu10rul nece-ar de ondatori 81e1bri9 -au nu au o-t .ndeplinite alte condi5ii. Nu va i .nre2i-trat un partid politic dac0 nu va avea cel pu5in E000 de 1e1bri do1icilia5i .n cel pu5in 6u10tate din unit05ile ad1ini-trativ teritoriale de nivelul doi: dar nu 1ai pu5in de 600 .n iecare din ace-tea. &e cel de-al doilea te1ei de re-pin2ere a .nre2i-tr0rii Or2anul de -tat poate ace u/ atunci cMnd actul de con-tituire nu con5ine prevederile indicate .n le2e pentru or1a per-oanei 6uridice: con5ine unele prevederi care contravin le2ii: -au dac0 nu e-te re-pectat0 or1a -tabilit0. (rin alte nor1e inclu-iv cele din le2ile -peciale -e pot -tabili 3i alte te1eiuri de re u/ al .nre2i-r0rii de -tat. Va i re-pin-0 .nre2i-trarea per-oanei 6uridice dac0 e7i-t0 o alt0 per-oan0 6uridic0 cu aceia3i denu1ire: -au dac0 nu au o-t pre/entate toate actele nece-are. Articolul 3*. $ublicitatea registrelor de stat ale persoanelor "uridice (1) $@n in momentul in care !aptul nu a !ost nscris in registrul de stat al persoanelor "uridice si nu a !ost !cut public, persoana in al crei interes !aptul trebuia nregistrat nu poate sa.l opun terilor, cu e cepia cazului c@nd demonstreaz ca terul cunotea !aptul. (#) &aca !aptul este nregistrat si !cut public, terul trebuie sa.l recunoasc in raport cu sine. Aceasta prevedere nu este valabila pentru actele "uridice sv@rite in decursul a 1/ zile de dup momentul c@nd !aptul a !ost !cut public in msura in care terul demonstreaz ca nu a tiut si nici nu trebuia sa tie despre acest !apt. (%) 2n cazul in care !aptul care trebuia nregistrat a !ost !cut public in mod greit, terul poate opune !aptul !cut public persoanei in al crei interes trebuia nregistrat, cu e cepia cazului c@nd terul tia sau trebuia sa tie despre neveridicitate. 1. "ctele de con-tituire a per-oanelor 6uridice 3i -unt opo/abile -e1natarilor ace-tora de la data -e1n0rii lor: independent dac0 ace-tea au o-t -au nu .nre2i-trate. 'e1natarii ace-tor acte pot cere unul altuia .ndeplinirea obli2a5iilor a-u1ate. An-0 pentru a le ace opo/abile ter5ilor e-te nece-ar de a le ace cuno-cute 8publice9 ter5ilor: -au -0 ie acce-ibile ace-tora. ,n a-e1enea -cop .l ur10re3te .nre2i-trarea de -tat. Cu adev0rat prin .nre2i-trare -e ur10re3te un triplu -cop< - .nre2i-trarea 1arc4ea/0 Bna3tereaC -ociet05ii ca per-oan0 6uridic0= - .nre2i-trarea per1ite -tatului -0 -uprave24e/e activitatea per-oanelor 6uridice .n vederea re-pect0rii le2i-la5iei= .nre2i-trarea a-i2ur0 publicitatea cu privire la per-oana 6uridic0. &eoarece re2i-trul .ntreprinderilor e-te public: adic0 e-te acce-ibil ter5ilor 3i oricine e-te intere-at poate -0-l con-ulte 3i nu poate invoca necunoa3terea in or1a5iei de5inute acolo. (ublicitatea are i1portan50 pentru ter5ii care vor -0 intre .n rela5ii cu per-oana 6uridic0: precu1 3i cu .n-e3i a-ocia5ii -au 1e1brii per-oanei 6uridice. %n or1a5ia con5inut0 .n Re2i-tru precu1 3i .n actele con-titutive de5inute la or2anul de .nre2i-trare -e pre/u10 a i veridic0. An ca/ de con licte .ntre actele con-titutive de5inute de or2anul de -tat 3i cele ce -e a l0 la per-oana 6uridic0 3i la 1e1brii ace-teia: prioritatea are cel dintMi: pMn0 la proba contrarie. &ac0 or2anul principal adopt0 4ot0rMrea de a 1odi ica actele con-titutive: inclu-iv 3i datele inclu-e .n re2i-tru: ace-te 1odi ic0ri ob5in putere 6uridic0 3i pot i utili/ate .n raport cu ter5ii de la data cMnd ace-tea au o-t .nre2i-trate de c0tre or2anul de -tat. An Re2i-trul de -tat -e .n-crie cu pre erin50 ur10toarele date < - denu1irea per-oanei 6uridice: -ediul: durata activit05ii: nu1ele ad1ini-tratorului: capitalul -ocial 3i cotele de participare pe care le are iecare a-ociat pentru -ociet05ile co1erciale: 3i alte date pe care le2ea le -tabile3te -au pe care 1e1bri ace-teia -olicit0. (ublicitatea nu trebuie de con undat cu publica5iile per-oanei 6uridice care acea-ta trebuie -0 le ac0 .n Monitorul O icial 0cute potrivit di-po/i5iilor art.66 alin.879 -au art.67 alin.8E9 -au .n alte publica5ii. &atele prin care -e 1odi ic0 actele con-titutive care au o-t adoptate de or2anul principal dar nu au o-t .nre2i-trate au putere 6uridic0 nu1ai .n raport cu ter5ii care cuno3teau de-pre 1odi ic0rile e ectuate. Nu poate invoca aptul necunoa3terii 1odi ic0rilor ter5ul care a participat la adunarea or2anului principal -au ulterior a o-t in or1at de-pre 1odi ic0rile e ectuate. Obli2a5iile de a de1on-tra aptul cunoa3terii de-pre 1odi ic0rile e ectuate .l are per-oana 6uridic0 -au a-ocia5ii ace-teia. &atele .nre2i-trate .n re2i-tru au putere 6uridic0 3i ter5ul nu poate invoca necunoa3terea ace-tora. #otu3i un ter5 poate -0 de1on-tre/e c0 nu cunoa3te datele .nre2i-trate dac0 a contract cu per-oana 6uridic0 .n ti1p de 1E /ile de la data .nre2i-tr0rii. "lin. 8;9 -tabile3te c0 datele .nre2i-trate .n re2i-tru obli20 per-oana 6uridic0 3i atunci cMnd ace-tea au o-t .nre2i-trate din 2re3eal0. $7cep5ie de la acea-ta o ac nu1ai ter5ii care 3tiau de-pre .nre2i-trarea 2re3it0.

6;

Articolul 3/. &urata persoanei "uridice (1) $ersoana "uridica este perpetua daca legea sau actele de constituire nu prevd alt!el. (#) La e pirarea termenului stabilit pentru e istenta persoanei "uridice, aceasta se dizolva daca p@n la acel moment actele de constituire nu se modi!ica. &e re2ul0: per-oana 6uridic0 -e con-tituie pentru a activa un ter1en neli1itat. #otu3i ondatori: 1e1brii -au a-ocia5ii -unt .n drept -0 con-tituie per-oana 6uridic0 pentru a activa un ter1en i7 8de e7. 2E ani9 -au pMn0 la anu1it0 dat0. 8de e7.1.01.20109. (er-oana 6uridic0 con-tituite .n /onele libere 3i avMnd calitate de re/ident al ace-tor /one pot -tabili ter1enul de activitatea pMn0 la e7pirarea ter1enului -tabilit pentru /ona liber0. (er-oana 6uridic0 con-tituite pentru un anu1it ter1en nu poate -0 active/e dup0 e7pirarea ace-tuia: 3i -e con-ider0 di/olvat0. &in 1o1entul di/olv0rii ad1ini-tratorul 8or2anul e7ecutiv9 nu are dreptul -0 .ntreprind0 noi opera5iuni: adic0 nu poate de- 03ura 2enurile de activitate -tabilite prin actul de con-tituire: dar are dreptul -0 le ter1ine pe cele .ncepute de6a. Mai 1ult prin art.@0 alin. 879 lic4idatorul e-te .n drept -0 .nc4eie noi acte 6uridice .n 10-ura .n care ace-tea -unt nece-are pentru lic4idare. "-t el de acte ar putea i cele de a-i2urare cu ener2ie electic0: ter1ic0: tele onie etc. (er-oana 6uridic0 a c0rei ter1en de activitate a e7pirat -e con-ider0 di/olvat0 de drept 3i potrivit art. !6 alin.829 trebuie -0 intre .n procedura de lic4idare cu care conduce ad1ini-tratorul: dac0 or2anul principal nu a de-e1nat un lic4idator. (er-oana 6uridic0 con-tituit0 pentru un ter1en -tabilit nu -e va di/olva: dac0 pMn0 la data e7pir0rii va prelun2i ace-t ter1en. Or2anul principal a per-oanei 6uridice poate reveni 3i decide continuarea e7i-ten5ei 3i activit05ii per-oanei 6uridice c4iar 3i dup0 ce a .nceput procedura de lic4idare: dar pMn0 la reparti5ia activelor .ntre a-ocia5i 8ve/i art.!6 alin.8E9. Articolul 33. &enumirea persoanei "uridice (1) (#) (%) (*) $ersoana "uridica participa la raporturile "uridice numai sub denumire proprie, stabilita prin actele de constituire si nregistrata in modul corespunztor. &enumirea persoanei "uridice trebuie sa includ, in limba de stat, !orma "uridica de organizare. $ersoana "uridica nu poate !i nregistrat daca denumirea ei coincide cu denumirea unei alte persoane "uridice nregistrate de"a. +e interzice utilizarea in denumirea persoanei "uridice a sintagmelor ce contravin prevederilor legale sau normelor morale, precum si a numelor proprii, daca acestea nu coincid cu numele participanilor la constituirea organizaiei si daca nu e ista in acest sens acordul persoanei respective sau al motenitorilor ei cu privire la !olosirea numelui. $ersoana "uridica nu poate !olosi in denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce in eroare cu privire la !orma sa. $ersoana "uridica a crei denumire este nregistrat are dreptul sa o utilizeze. 'el care !olosete denumirea unei alte persoane "uridice este obligat, la cererea ei, sa nceteze utilizarea denumirii si sa ii repare pre"udiciul. $ersoana "uridica este obligata sa publice un aviz in C)onitorul ?!icial al (epublicii )oldovaC despre modi!icarea denumirii, sub sanciunea plii de daune.interese. 2n actul emis de persoana "uridica trebuie sa se menioneze denumirea, numrul nregistrrii de stat, codul !iscal si sediul, sub sanciunea plii de daune.interese.

(/) (3) (6) (7)

1. (er-oana 6uridic0 -e identi ic0 .n circuitul civil de alte -ubiecte ale raporturilor 6uridice inclu-iv de alte per-oane 6uridice prin denu1irea -a: care con-t0 din 2rupul de cuvinte -tabilit de le2e pentru or1a re-pectiv0. &enu1irea trebuie -0 con5in0 o co1bina5ie de ele1ente obli2atorii 3i neobli2atorii care ar ace-o irepetabil: -i inconfundabil cu o alt0 denu1ire .nre2i-trat0 .n Re2i-trele .n care -e .nre2i-trea/0 per-oanele 6uridice. An calitate de ele1ente obli2atorii ale denu1irii trebuie -0 ie or1a de or2ani/are a per-oanei 6uridice 3i nu1ele -au denu1irea unui a-ociat care r0-punde neli1itat pentru obli2a5iile -ociet05ii co1erciale: .n-0 ace-te ele1ente nu pot -0 individuali/e/e de initiv per-oana 6uridic0. &e aceia per-oana 6uridic0 trebuie -0 con5in0 3i un cuvMnt: o .1bin0ri de cuvinte -au de litere care ar ace-o irepetabil0 3i incon undabil0 cu altele. &i-po/i5iile le2ale obli20 c0 .n denu1irea per-oanei 6uridice -0 ie indicat0 or1a de or2ani/are: cu1 ar i B-ocietate cu r0-pundere li1itat0C: B-ocietate pe ac5iuniC: Ba-ocia5ieC: B unda5ieC etc.: iar pentru -ociet05ile co1erciale pe per-oane 3i nu1ele unui a-ociat care r0-punde neli1itat pentru obli2a5iile -ociet05ii co1erciale. "-t el dac0 per-oana 6uridic0 e-te o -ocietate co1ercial0 -ub or1a de -ocietate .n nu1e colectiv -au -ocietatea .n co1andit0 .n denu1irea trebuie -0 ie indicat 3i nu1ele unuia -au tuturor a-ocia5ilor care r0-pund neli1itat pentru obli2a5iile -ociet05ii. 'ocietatea care indic0 .n denu1ire nu1ai nu1ele unui a-ociat: dar de apt ei -unt 1ai 1ul5i: le2iuitorul obli20 -0 -e indice 3i cuvMntul 3i B 3i co1paniaC 8ve/i art.121 alin.8;9 3i art. 1;6 alin.8;9.

6>

Ca e7e1plu ar -ervi denu1irea 'ocietatea .n nu1e colectiv BMovileanu 3i co1paniaC -au dac0 -ocietatea are un -in2ur co1anditat va purta denu1irea 'ocietatea .n co1andit0 BMovileanuC. &enu1irea or2ani/a5iei neco1erciale poate i Lunda5ia B'ORO'C: %n-titu5ia ob3tea-c0 BCentru de -tudiere 3i propa2are a dreptului privatC: "-ocia5ia de cultur0 BIa-arabiaC: (artidul 'ocial +iberal etc. Nor1e -i1ilare -unt -tabilite 3i pentru cooperative care au obli2a5ia -0 preci/e/e or1a B cooperativ0 de con-u1C: Bcooperativ0 de produc5ieC -au Bcooperativ0 de .ntreprin/0torC. An unele ca/uri prin le2i -peciale -e -tabile3te c0 per-oana 6uridic0 trebuie -0 prevad0 .n denu1irea -a 3i alte prevederi cu1 ar i Bbur-0 de 10r uriC: B ond de inve-ti5ieC: etc. &enu1irea per-oanei 6uridice de drept public -e -tipulea/0 .n actul nor1ativ prin care acea-ta -e con-tituie. %ndicarea la or1a de or2ani/are per1ite participan5ilor la circuitul civil -0 ac0 conclu/ie de-pre -copul per-oanei 6uridice precu1 3i de-pre r0-punderea a-ocia5ilor ace-teia. &enu1irea per-oanei 6uridice -e -tabile3te ini5ial de ondatori prin actul de con-tituire. $-te i1portant ca denu1irea -tabilit0 prin actele de con-tituire -0 ie .nre2i-trat0 .n re2i-trul de -tat: c0ci dreptul per-oanei 6uridice a-upra denu1irii e-te prote6at nu1ai dac0 e7i-t0 o a-e1enea .nre2i-trare. &ac0 denu1irea indicat0 .n actele de con-tituire 3i care -e cere .nre2i-trat0 e-te -i1ilar0 alteia .nre2i-trate anterior .nre2i-trarea nu -e va ace. (er-oana 6uridic0 are un drept per-onal a-upra denu1irii -ale avMnd drept -0 o utili/e/e per-onal -au -0 per1it0 -au -0 inter/ic0 altor per-oane --o olo-ea-c0. #itularului i -e acord0 dreptul de a cere celui care au utili/at-o neautori/at -0 pl0tea-c0 o de-p02ubire. An rela5iile pe care le are per-oana 6uridic0 cu alte per-oane denu1irea e-te principalul ele1ent a50 de care e-te e7pri1at0 atitudinea 3i recuno3tin5a ter5ilor. "nu1e .n ea 8denu1ire9 -e e7pri10 reputa5ia po/itiv0 -au ne2ativ0 pe care o au ter5ii a50 de per-oan0. &enu1irea e-te cea care -e .ncru-tea/0 .n -ubcon3tientul acelora care -au a lat -au -e a l0 .n le20tur0 per-oana 6uridic0 3i anu1e ea poart0 povara atitudinii po/itive -au ne2ative. &e aceia .n activitatea de .ntreprin/0tor denu1irea dobMnde3te o valoare econo1ic0. "cea-t0 valoare e-te acordat0 de c0tre clientel0: care .i avan-ea/0 B3an-eleC per-oanei 6uridice -au alt el -pu-: prin 3an-e -e .n5ele2e o po-ibilitatea de a ob5ine din activitatea de .ntreprin/0tor re/ultate avorabile. &in ace-t 1otiv Bdenu1ireaC cap0t0 o valoare econo1ic0 3i -i1ilar unui obiect palpabil -e tran- or10 .ntr-un res corporalis care incorporea/0 .n -ine reputa5ia 3i 3an-ele .n a aceri -ociet05ii co1erciale cu care o de-tin2e clientela. &in ace-t con-iderent dreptul asupra denumirii de firm a -ociet05ii co1erciale e-te cali icat ca un bun: 3i ace-ta poate i .n anu1ite condi5ii tran-1i-ibil. Codul civil -tabile3te c0 prin le2e pot i inter/i-e utili/area unor cuvinte -au -inta21e .n denu1irea per-oanelor 6uridice. Nu pot i utili/ate .n denu1iri cuvinte care e7pri10 no5iuni contrare bunelor 1oravuri. "-t el de ter1eni ar i cei prin care -e e7pri10 cuvinte necen/urate: care ace apel la violen50 i/ic0: du310nie .ntre na5iuni -au altele de ace-t el. Nu pot i utili/ate .n denu1iri nu1e proprii care -unt -i1ilare nu1elor per-onalit05ilor 1arcante. $7cep5ie de la acea-t0 re2ul0 o ac dou0 -itua5ii. Nu1ele utili/at coincide cu nu1ele unuia din a-ocia5i: -au c4iar dac0 nu coincide dar la utili/area ace-tuia e7i-t0 autori/a5ia per-oanei -au a 1o3tenitorilor ace-tora. An con5inutul tuturor actelor care ie- de la per-oana 6uridic0 trebuie -0 -e indice al0turi de alte date 3i denu1irea -a. "cea-ta arat0 la unc5ia de -e1nare a an2a6a1entelor pe care 3i le a-u10 o per-oan0 6uridic0. Di deci orice act e1i- de per-oana 6uridic0 trebuie -0-i poarte denu1irea 3i -e1n0tura per-oanei .1puternicit0 -0 an2a6e/e per-oana 6uridic0 .n raport cu ter5ii. &ac0 actul de con-tituire al per-oanei 6uridice cu -cop lucrativ nu prevede denu1irea ace-teia: -ocietatea co1ercial0 poate i declarat0 nul0 .n te1eiul art.110 alin.829 lit.c9. Articolul 36. +ediul persoanei "uridice (1) $ersoana "uridica are un sediu, indicat in actele de constituire. (#) +tabilirea si sc5imbarea sediului sint opozabile tertilor din momentul inregistrarii de stat. (%) Adresa postala a persoanei "uridice este cea de la sediu. $ersoana "uridica poate avea si alte adrese pentru corespondenta. (*) 8oate documentele si scrisorile intrate la sediu se considera receptionate de catre persoana "uridica. (/) $ersoana "uridica este obligata sa publice un aviz in C)onitorul ?!icial al (epublicii )oldovaC despre modi!icarea sediului sub sanctiunea platii de daune.interese. 'ediul e-te un atribut principal al per-oanei 6uridice 3i arat0 locul .n -pa5iu unde e-te acea-ta a1pla-at0. Ca 3i denu1irea -ediul -e -tabile3te prin actul con-titutiv la libera ale2ere a -e1natarilor ace-tuia ? ie locul de de- 03urare a activit05ii a per-oanei 6uridice: ie locul a l0rii or2anelor ace-teia : ie do1iciliul unuia din a-ocia5i. An actul de con-tituire trebuie -0 ie indicat0 localitatea: iar dup0 ca/ -trada: nu10rul ca-ei -au 3i a biroului. &i-po/i5iile le2ale nu i1pun condi5ii -au obli2a5ii privitor la locul unde ar putea ace-ta -0 -e a le: cu e7cep5ia c0 ele trebuie -0 -e .nre2i-tre/e la or2anul i-cal din teritoriul unde-3i are -ediul. An ca/ de 1utare a -ediului acea-ta trebuie -0 ie adu- la cuno3tin5a ter5ilor prin publicarea unui anun5 .n Monitorul O icial. &eter1inarea -ediului

6E

are i1portan50 practic0 -ub cel pu5in trei a-pecte< - -ediul per-oanei 6uridice deter1in0 na5ionalitatea ace-teia= (rin -ediul -ociet05ii -e deter1in0 locul e7ecut0rii obli2a5iilor pecuniare: .n care per-oana 6uridic0 are calitatea de debitor: -au .n ca/ul altor obli2a5ii cMnd per-oana 6uridic0 are calitatea de debitor 3i prin contract nu --a -tabilit contrariul='ediul per1ite a deter1ina in-tan5a de 6udecat0 co1petent0 .n liti2iile .n care per-oana 6uridic0 are calitatea de pMrMt. 'ub a-pect procedural: le2iuitorul pre/u10 c0 toate actele care au a6un- la -ediul indicat .n Re2i-trul de -tat au o-t adu-e la cuno3tin5a per-oanei 6uridice: cu toate con-ecin5ele ne2ative pentru acea-ta. &ac0 -ediul e-te 1odi icat -ocietatea are obli2a5ia -0 co1unice Or2anului de .nre2i-trare ti1p de 7 /ile de-pre 1odi icare 3i -0 publice in or1a5ia re-pectiv0 .n Monitorul O icial. (entru per-oanele 6uridice care -e .nre2i-trea/0 la Ca1era .nre2i-tr0rii de -tat potrivit +e2ii nr.126EG2000 e-te -tabilit0 3i -anc5iunea privind B-i-tarea activit05ii .ntreprinderii 3i or2ani/a5ieiC precu1 3i c4iar Blic4idarea ace-teia .n condi5ii le2aleC = 'ediul deter1ina or2anul i-cal al -tatului la care per-oana 6uridic0 pre/int0 rapoartele inanciare 3i i-cale 3i la contul c0ruia -e e ectuia/0 pl05ile obli2atorii. +a -ediul -ociet05ii trebuie -0 p0-tre/e docu1entele per-oanei 6uridice. Articolul 37. (spunderea persoanei "uridice (1) $ersoana "uridica rspunde pentru obligaiile sale cu tot patrimoniul ce ii aparine. 829 Aondatorul (membrul) persoanei "uridice nu rspunde pentru obligaiile persoanei "uridice, iar persoana "uridica nu rspunde pentru obligaiile !ondatorului (membrului), cu e cepiile stabilite de lege sau de actul de constituire. (rin di-po/i5ia alin.819 -e -tabile3te principiul 2eneral: potrivit c0ruia toate per-oanele 6uridice ca 3i toate per-oanele de drept privat r0-pund pentru obli2a5iile cei revin cu toate bunurile care .i apar5in: independent de cate2oria la care ace-te apar5in: -unt ele bunuri corporale -au incorporale: i1obile -au 1obile: -unt 1i6loace b0ne3ti: 4Mrtii de valoare: -au p0r5i -ociale. #oate lucrurile pe care le de5ine per-oana 6uridic0 cu drept de proprietate: indi erent de aptul dac0 au o-t procurate din 1i6loace proprii -au din 1i6loacele atra-e -e includ .n activul per-oanei 6uridice 3i pot i ur10rite de c0tre creditorii ace-teia. $7cep5ie de la acea-t0 re2ul0 e-te -tabilit0 prin art. 1@> potrivit c0reia Republica Moldova 3i unit05ile ad1ini-trativ teritoriale nu r0-pund cu bunurile proprietate public0: ci nu1ai cu cele care -unt .n circuitul civil 3i apar5in ace-tora cu drept de proprietate privat0. Cu ac5iunea ace-tui principiu e-te le2at0 3i procedura de lic4idare or5at0 a per-oanei 6uridice pentru cau/a de in-olvabilitate -tabilit0 la art.101. (rin alin.829 -e con ir10 re2ul0 potrivit c0reia iecare -ubiect de drept r0-punde de -ine--t0tot pentru propriile -ale obli2a5ii: adic0 per-oana 6uridic0 nu poart0 r0-pundere pentru obli2a5iile ondatorilor -au a 1e1brilor -0i 3i inver- ondatorii 1e1brii: a-ocia5ii -au al5i participan5i ai per-oanei 6uridice nu r0-punde pentru obli2a5iile ace-teia. &e la acea-t0 re2ul0: .n-0 -unt unele e7cep5ii. $7cep5iile -unt -tabilite ie de le2e ie de actele con-titutive ale per-oanei 6uridice. "-t el prin di-po/i5iile art.121 3i art.12! -e -tabile3te c0 a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv r0-pund pentru obli2a5iile -ociet05ii neli1itat 3i -olidar: dac0 activele -ociet05ii nu -ati- ac cerin5ele creditorilor. "ceia3i re2ul0 e-te -tabilit0 .n art.1;6 pentru co1andita5ii din -ociet05ile .n co1andit0 3i .n art.1!; alin.8>9 pentru ondatorii in-titu5iei. (oart0 r0-pundere -ub-idiar0 pentru obli2a5iile .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0 8-ociet05ii iice9 .ntreprinderea cu participa5iunea 1a6oritar0 8-ocietatea 1a109: dac0 pri1a a devenit in-olvabil0 datorit0 e7ecut0rii di-po/i5iilor date cea dea doua. "-t el de re2uli -unt prev0/ute la art.11! alin.8;9 precu1 3i la art.@ alin. 8E9 3i 869 din +e2ea nr.11;7G1@@7 privind -ociet05ile pe ac5iuni. (rin actul de con-tituire a-ocia5ii pot -0-3i a-u1e r0-punderi -upli1entare la cele -tabilite de di-po/i5iile le2ale. An -pecial art.1E alin.8;9 din +e2ea nr.1007G2002 cu privire la cooperativele de produc5ie -e -tabile3te c0 B-tatutul cooperativei poate prevedea o r0-pundere -upli1entar0 a 1e1brului cooperativei pentru obli2a5iile ace-teia .n 10ri1e ce nu va dep03i venitul reali/at de el .n cooperativ0 .n anul inanciar precedentC. Articolul 3;. (eorganizarea persoanei "uridice (1) (#) (%) (*) $ersoana "uridica se reorganizeaz prin !uziune (contopire si absorbie), dezmembrare (divizare si separare) sau trans!ormare. =otr@rea de reorganizare se ia de !iecare persoana "uridica in parte, in condiiile stabilite pentru modi!icarea actelor de constituire. 2n cazurile prevzute de lege, reorganizarea persoanei "uridice prin divizare sau separare se e!ectueaz in baza unei 5otr@ri "udectoreti. &aca prin !uziune sau dezmembrare se n!iineaz o noua persoana "uridica, aceasta se constituie in condiiile prevzute de lege pentru !orma persoanei "uridice respective.

66

8E9

(eorganizarea produce e!ecte !ata de teri numai dup data nregistrrii de stat a noilor persoane "uridice, cu e cepia reorganizrii prin absorbie, care produce e!ecte la data nregistrrii modi!icrilor in actele de constituire ale persoanei "uridice absorbante.

Reor2ani/are e-te un procedeu 6uridic de tran-1itere a drepturilor 3i obli2a5iilor prin -ucce-iune de la o per-oan0 6uridic0 la alta potrivit c0reia -ucce-orul continu0 raporturile 6uridice .n locul predece-orului -0u. Ca e ect al reor2ani/0rii -e produce ie di/olvarea unor per-oane 6uridice 8ab-orb5ia9: ie con-tituirea altora 8-epararea9: ie c0 di/olvarea unora 3i con-tituirea altora -e produc conco1itent 8contopirea 3i divi/area9. &i/olvarea unor 3i con-tituirea altor per-oane 6uridice nu apar ca un -cop .n -ine al reor2ani/0rii ci repre/int0 eno1ene acce-orii ale ace-tor opera5iuni. O -itua5ie cu totul deo-ibit0 -e creea/0 la tran- or1are: deoarece la acea-ta nu are loc nici di/olvarea 3i nici con-tituirea unei per-oane 6uridice noi: ci aceea3i per-oan0 6uridic0 .3i continu0 activitatea dar .n alt0 or10: .n alt0 4ain0 6uridic0. &i-po/i5iile le2ale din Codul civil cu privire la reor2ani/are -tabile-c 3i nor1e de procedur0 care a-i2ur0 o -incroni/are a opera5iunilor e ectuate 3i .nre2i-tr0rile pe care le e ectuea/0 or2anul de -tat .n a3a el .ncMt -0 -e a-i2ure o tran-1i-iune corect0 3i unitar0 a drepturilor 3i obli2a5iilor. Fot0rMrea pentru ca -ocietatea -0 -e reor2ani/e/e -au -0 participe la un proce- de reor2ani/are .n care -unt inclu-e 1ai 1ulte per-oane 6uridice poate --o i-a nu1ai or2anul principal al per-oanei 6uridice: de re2ul0 cu o 1a6oritate cali icat0 din nu10rul total de voturi. &ac0 .n proce-ul de reor2ani/are -unt i1plicate 1ai 1ulte per-oane 6uridice 4ot0rMrea cu privire la reor2ani/are trebuie -0 ie adoptat0 de iecare per-oane 6uridice cu re-pectarea tuturor cerin5elor -tabilite pentru or1a per-oanei 6uridice 3i ale actului con-titutiv. "lin.8;9 prevede c0 .n unele ca/uri reor2ani/area per-oanei 6uridice prin divi/are -au -eparare poate --o decid0 3i in-tan5a de 6udecat0. "-t el de 4ot0rMri poate -0 ie adoptat0 de in-tan50 .n proce-ul de in-olvabilitate cMnd a50 de per-oana 6uridic0 in-olvabil0 -e aplic0 procedura planului -tabilit0 de +e2ea in-olvabilit05ii. ,na din -olu5iile procedurii planului poate i divi/area per-oanei 6uridice in-olvabile .n dou0 -au 1ai 1ulte 3i tran-1iterea cotelor de participa5iune la unul -au 1ai 1ul5i creditori. +e2ea cu privire la protec5ia concuren5ei nr.110;G2000 -tabile3te 3i o 1odalitate de reor2ani/are or5at0 a per-oanelor 6uridice prin deci/ia "2en5iei Na5ionale pentru Concuren5ei. (otrivit art.1@ din +e2ea 1en5ionat0 "2en5ia are dreptul -0 adopte o 4ot0rMre privind divi/area -au -epararea or5at0 a unui a2ent econo1ic care ocup0 o -itua5ie do1inant0 pe pia50 dac0 ace-ta a .nc0lcat de dou0 3i 1ai 1ulte ori di-po/i5iile le2ale. Fot0rMrea de reor2ani/are prin divi/are 3i -eparare poate i adoptat0 de "2en5ie nu1ai dac0 apari5ia noilor per-oane 6uridice duce la de/voltarea concuren5ei 3i e7i-t0 po-ibilitatea de a i/ola or2ani/atoric: teritorial 3i te4nolo2ic -ubdivi/iunile per-oanei 6uridice care ur1ea/0 a i reor2ani/at0. An iin5area per-oanei 6uridice noi care apare .n re/ultatul reor2ani/0rii -e ace cu re-pectarea di-po/i5iilor obli2atorii privind con-tituirea per-oanei 6uridice de or1a re-pectiv0. "-t el: dac0 -e reali/ea/0 o contopire a dou0 -ociet05i .n nu1e colectiv 3i -e con-tituie o -ocietate cu r0-pundere li1itat0: -au dintr-o -ocietate pe ac5iuni -e -epar0 o nou0 -ocietate cu r0-pundere li1itat0 apoi la proiectul contractului de u/iune prin contopire 8ve/i art.7> alin.8;9 -au la proiectul de de/1e1brare prin -eparare 8ve/i art.!0 alin. 8;9 -e ane7ea/0 actul de con-tituire a -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0 care -e con-tituie. Valoare 6uridic0 obli2atorie actului de con-tituire i-o d0 4ot0rMrea or2anului -upre1 care adopt0 4ot0rMrea de reor2ani/are 3i nu -e1n0tura per-oanelor care vor dobMndi calitatea de a-ocia5i -au 1e1bri ai per-oanei 6uridice care -e con-tituie. Fot0rMrea de aprobare a reor2ani/0rii e-te obli2atorie pentru to5i 1e1brii per-oanei 6uridice care au votat pentru acea-t0 4ot0rMre: care au votat .1potriv0 -au care nu au o-t pre/en5i. An-0: a50 de ter5i opera5iunea de reor2ani/are produce e ecte 3i le e-te ace-tora opo/abil0 nu1ai dup0 .nre2i-trare la or2anul de -tat a noii per-oane 6uridice. Con-ider01 nece-ar de a 1en5iona c0 reor2ani/area ca opera5iune 6uridic0 nu poate opera .ntre per-oane 6uridice de drept public: precu1 3i .ntre per-oanele 6uridice de drept public 3i per-oane 6uridice de drept privat. "cea-t0 a ir1a5ie ne-i .nte1eie1 pe di-po/i5iile art.E! alin.8>9 din care re/ult0 c0 di-po/i5iile din articolele ce ur1ea/0 nu -unt aplicabile per-oanelor 6uridice de drept public: decMt .n ca/ul cMnd -unt nor1e e7pre-e .n ace-t -en-. &e a-e1enea e-te proble1atic0 reor2ani/area care i1plic0 per-oane 6uridice cu -cop lucrativ cu cele 0r0 -cop lucrativ: cu e7cep5ia tran- or10rii. &e-pre u/iunea: divi/area 3i tran- or1area ace-tora a -e vedea co1entariul la art.7;: 7@ 3i !E. Articolul 6<. +uccesiunea de drept in cazul reorganizrii persoanelor "uridice (1) 2n cazul contopirii persoanelor "uridice, drepturile si obligaiile !iecreia din ele trec la noua persoana "uridica, in con!ormitate cu actul de transmitere. (#) 2n cazul absorbiei unei persoane "uridice de ctre alta, drepturile si obligaiile persoanei "uridice absorbite trec la persoana "uridica absorbanta in con!ormitate cu actul de transmitere.

67

(%) 2n cazul divizrii persoanei "uridice, drepturile si obligaiile ei trec la noile persoane "uridice in con!ormitate cu bilanul de repartiie. (*) 2n cazul separrii, o parte din drepturile si obligaiile persoanei "uridice reorganizate trece, la !iecare din persoanele "uridice participante la reorganizare (e istente sau care iau !iin), in corespundere cu bilanul de repartiie. 8E9 2n cazul reorganizrii persoanei "uridice prin trans!ormare, drepturile si obligaiile persoanei "uridice reorganizate trec la noua persoana "uridica in con!ormitate cu actul de transmitere. (rin articolul co1entat -unt -tabilite re2uli de trecere a drepturilor 3i obli2a5iilor de la per-oanele 6uridice care decid -0 -e reor2ani/e/e la per-oanele 6uridice care-3i continu0 e7i-ten5a 3i dup0 reor2ani/are -au care -e con-tituie .n re/ultatul reor2ani/0rii. +a reor2ani/are are loc -ucce-iunea univer-al0 -au cu titlul univer-al. +a -ucce-ori -e tran- er0 nu nu1ai drepturile 3i obli2a5iile care -e indic0 .n actul de tran- er -au bilan5ul de reparti5ie 3i toate drepturile 3i obli2a5iile per-oanei 6uridice reor2ani/ate: inclu-iv 3i cele nepatri1oniale. #rec la -ucce-ori 3i drepturile liti2ioa-e dintre p0r5i: precu1 3i cele care nu erau cuno-cute la 1o1entul reor2ani/0rii. &ac0 drepturile care -e tran- er0 trebuie -0 ie .nre2i-trate -ucce-orul de drepturi trebuie -0 le .nre2i-tre/e. Reor2ani/area prin contopire a per-oanelor 6uridice are ca e ect di/olvarea per-oanelor 6uridice cu trecerea conco1itent0 a drepturilor 3i obli2a5iilor la o nou0 per-oane 6uridic0 care -e .n iin5ea/0. Liind un proceanevoio- u/iunea prin contopire trebuie -0 ie 1otivat0 din punct de vedere econo1ic 3i acea-ta -0 -e aduc0 la cuno3tin5a celor intere-a5i ar0tMndu--e po/i5iile po/itive 3i ne2ative ale viitoarei reor2ani/0ri. (entru acea-ta le2iuitorul -tipulea/0 nece-itatea elabor0rii unui proiect al contractului de contopire 8art.7>9 care trebuie -0 arate per-pectivele u/iunii: participan5ii la acea-ta: patri1oniul iec0rei per-oane 6uridice care dore3te -0 participe la reor2ani/are 3i alte date ce au i1portan50. &e a-e1enea ace-t plan trebuie -0 arate data pre/u1at0 a viitoarei u/iuni 3i .ntoc1irii actului de tran-1itere. "ctul de tran-1itere -e .ntoc1e3te pe ba/a contractului de u/iune aprobat .n condi5iile art.7E nu1ai dup0 ce noua per-oan0 6uridic0 a o-t .nre2i-trat0 la or2anul .nre2i-tr0rii de -tat 3i ace-ta pri1e3te .n activul -0u toate bunurile per-oanelor 6uridice care -e di/olv0. "ctul de tran-1itere trebuie -0 ie -e1nat de ad1ini-tratorii per-oanelor 6uridice care -e di/olv0 3i ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice care --a con-tituit. "ctul de tran-1itere e-te unul din ulti1ele docu1ente care poate i -e1nat de ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice care di/olv0. "ce-ta e-te 1otivul pentru care per-oana 6uridic0 care -e con-tituie .n re/ultatul u/iunii trebuie -0 ie .nre2i-trat0 1ai .nainte decMt ar i o-t radiate cele care -e di/olv0: 0cMnd ca ace-tea 8per-oana 6uridic0 nou con-tituit0 3i per-oanele 6uridice care -e di/olve9 pentru pu5in ti1p -0 coe7i-te .n ti1p. Lu/iunea prin ab-orb5ie e-te o procedur0 -i1ilar0 contopirii: ur1Mnd -0 e ectue/e acelea3i opera5iuni 6uridice: adic0 elaborarea unui contract de u/iune: aprobarea ace-tuia de c0tre or2anele co1petente ale per-oanelor 6uridice care u/ionea/0 3i .ntoc1irea unui act de tran-1itere a patri1oniului. &eo-ebirea .n-0 e-te c0 .n re/ultatul ab-orb5iei nu -e con-tituie o nou0 per-oan0 6uridic0: 3i drepturile 3i obli2a5iile trec de la per-oana 6uridic0 ab-orbit0 la per-oana 6uridic0 ab-orbant0: care preluMndu-le inte2ral: .3i 1odi ic0 propriile acte con-titutive: 3i continu0 toate raporturile 6uridice pe care le avea per-oana 6uridic0 ab-orbit0. O di eren50 poate i ob-ervat0 3i "ctul de tran-1itere .n ca/ul ab-orb5iei poate i -e1nat de per-oanele 6uridice participante la u/iune c4iar pMn0 la .nre2i-trarea de -tat 1odi ic0rilor: 3i actul de tran-1itere trebuie pre/entat .1preun0 cu actele nece-are pentru .nre2i-trarea 1odi ic0rilor -ociet05ii ab-orbante cMt 3i .1preun0 cu actele nece-are pentru .nre2i-trarea e7cluderii 8radierii9 per-oanei 6uridice ab-orbite. Reor2ani/area -ociet05ii prin divi/are are ca e ect trecerea patri1oniului de la per-oana 6uridic0 care -e di/olv0 la per-oanele 6uridice care -e con-tituie: 3i noile -ociet05i continu0 raporturile 6uridice ale -ociet05ii di/olvate .n 1odul 3i propor5iile -tabilite prin proiectul de/1e1br0rii aprobat .n ordinea -tabilit0 de art.!1 3i a bilan5ului de reparti5ie. "ctele de con-tituire a per-oanelor 6uridice care -e .n iin5ea/0 .n re/ultatul de/1e1br0rii prin divi/are dobMnde-c putere 6uridic0 3i -unt opo/abile 1e1brilor per-oanei 6uridice care -e di/olv0 de la data aprob0rii lor .1preun0 cu proiectul de/1e1br0rii. 'i1ilar reor2ani/0rii prin contopire .n proce-ul reor2ani/0rii prin divi/are e-te nece-ar0 coe7i-ten5a .n ti1p a per-oanei 6uridice care -e divi/ea/0 3i .ncetea/0 activitatea cu per-oanele 6uridice care -e con-tituie .n re/ultatul reor2ani/0rii. "-t el .ncMt ulti1ele 1ai .ntMi -e .nre2i-trea/0 apar ca per-oane 6uridice apoi pri1e-c prin bilan5ul de reparti5ie activele 3i pa-ivele care le revin. Di abia dup0 acea-ta per-oana 6uridic0 care --a de/1e1brat 3i a -tat la te1elia ond0rii celor noi ur1ea/0 a i radiat0 din re2i-tru. "cea-ta .3i are e7plica5ia .n aceia c0 bunurile 3i docu1entele trebuie -0 ie tran-1i-e de la per-oana 6uridic0 care --a divi/at la cele care --au con-tituit 3i .n le20tur0 cu acea-ta trebuie -0 ie .ntoc1it un act -e1nat cel care tran-1ite 3i de cel care pri1e3te. &e/1e1brarea prin -eparare a per-oanei 6uridice eviden5ia/0 dou0 -itua5ii< (ri1a -itua5ie e-te acea cMnd .n re/ultatul de/1e1br0rii dintr-o per-oan0 6uridic0 care-3i continu0 e7i-ten5a i-a iin50 una -au 1ai 1ulte per-oane 6uridice la care trec o parte din drepturile 3i obli2a5iile pri1ei. Ce-a de-a doua -itua5ie e-te cMnd .n re/ultatul de/1e1br0rii o parte din patri1oniu -e -epar0 de la per-oana 6uridic0 care .3i continu0 e7i-ten5a 3i trece la o alt0 per-oan0 6uridic0 e7i-tent0. Reie3ind din cele 1en5ionate 3i -ub a-pectul procedurii de reor2ani/are vor e7i-ta deo-ebiri. "-t el .n pri1a -itua5ie va i .ntoc1it un plan de de/1e1brare 3i vor i elaborate actele de con-tituire ale per-oanelor 6uridice care -e con-tituie .n re/ultatul

6!

-epar0rii. An continuare va i 1ai .ntMi .nre2i-trat0 -ocietatea nou0: c0reia i -e va tran-1ite o parte din activele 3i pa-ivele -ociet05ii care -e reor2ani/ea/0 1odi icMndu--e 3i actele de con-tituire ale ace-teia din ur10. An cea de-a doua -itua5ie la planul de de/1e1brare trebuie -0 ie ane7at 3i contractul .nc4eiat cu per-oana 6uridic0 la care trece o parte din patri1oniu. An le20tur0 cu acea-ta -unt nece-are a i operate 1odi ic0ri atMt .n actele con-titutive ale per-oanei 6uridice care -e de/1e1brea/0 cMt 3i a per-oanei 6uridice care pri1e3te patri1oniul re-pectiv. +a tran- or1area per-oanei 6uridice drepturile 3i obli2a5iile per-oanei 6uridice nu -uport0 1odi ic0ri: 3i nu trec de la una la alte. (er-oana 6uridic0 continu0 -0 e7i-t0 .n-0 .ntr-o nou0 or10: 3i nu e-te nece-ar a i .ntoc1it un act de tran-1itere. Mai ale- c0 recvent acela3i ad1ini-trator continu0 -0 repre/inte per-oana 6uridic0 3i dup0 tran- or1are. #otu3i .n unele -itua5ii tran- or1area are ca con-ecin5e reducerea r0-punderii. Ne re eri1 la tran- or1area unei -ociet05i .n nu1e colectiv -au a unei -ociet05i .n co1andit0 .ntr-o -ocietate cu r0-pundere li1itat0 -au pe ac5iuni. An re/ultatul ace-tei tran- or10ri a-ocia5ii care r0-pundeau -ub-idiar pentru obli2a5iile -ociet05ii de pMn0 la tran- or1are neli1itat 3i -olidar: dup0 acea-ta nu 1ai au o a-t el de r0-pundere. "cela3i pericol e7i-t0 3i .n ca/ul tran- or10rii unei in-titu5ii .n a-ocia5ie -au unda5ie. Articolul 61. Actul de transmitere si bilanul de repartiie (1) Actul de transmitere si bilanul de repartiie trebuie sa conin dispoziii cu privire la succesiunea ntregului patrimoniu al persoanei "uridice reorganizate, in privina tuturor drepturilor si obligaiilor !ata de toi debitorii si creditorii acesteia, inclusiv obligaiile contestate de pri. (#) Actul de transmitere si bilanul de repartiie se con!irma de !ondatorii (membrii) persoanei "uridice sau de organul persoanei "uridice mputernicit cu ast!el de atribuii prin lege sau act de constituire, care au decis reorganizarea persoanei "uridice, si se prezint, mpreuna cu actele de constituire ale persoanelor "uridice create, pentru nregistrarea lor de stat sau pentru introducerea modi!icrilor in actele de constituire ale persoanelor "uridice e istente. 1. "ctul de tran-1itere 3i bilan5ul de reparti5ie -unt docu1entele prin care -e con ir10 tran- erul patri1oniului de la o per-oan0 6uridic0 la alta: .n -en- c0 ace-t act -erve3te ca te1ei pentru o per-oan0 6uridic0 -0 -coat0 de la eviden5a -a: iar alta -0 pun0 la eviden5a -a anu1ite bunuri 3i obli2a5ii. "ce-te acte -unt cele care arat0 le20tura dintre per-oanele 6uridice participante .n proce-ul de reor2ani/are 3i propor5ia de drepturi 3i obli2a5ii tran- erate. &e3i din con5inutul nor1ei re/ult0 c0 actul de tran-1itere -au bilan5ul trebuie -0 prevad0 toate drepturile 3i obli2a5iile per-oanei 6uridice reor2ani/ate: totu3i neindicarea lor nu .n-ea1n0 c0 drepturile 3i obli2a5iile nu trec. An te1eiul art.72 alin.8>9 -ucce-orii r0-pund -olidar pentru obli2a5iile de pMn0 la reor2ani/are .n ca/ul cMnd nu e-te po-ibil de a deter1ina -ucce-orul. "ctul de tran-1itere -e .ntoc1e3te .n ca/ul u/iunii per-oanelor 6uridice 3i -e -e1nea/0 de ad1ini-tratorii per-oanei 6uridice care tran-1ite 3i care pri1e3te. "ctul re-pectiv -e .ntoc1e3te .n ba/a contractului de u/iune aprobat potrivit art.7E. "ce-t act trebuie -0 ie tran-1i- la or2anul de .nre2i-trare la care -e .nre2i-trea/0 per-oana 6uridic0 care -e con-tituie nu1ai dup0 .nre2i-trarea ace-teia. "cea-ta -e e7plic0 prin aceia c0 pMn0 la .nre2i-trare per-oana 6uridic0 nu are capacitate 6uridic0 3i .n nu1ele ei nu poate -0 ie -e1nate acte. "nu1e din ace-t con-iderent a1 1en5ionat c0 per-oana care -e di/olv0 3i cea care -e con-tituie .n ur1a contopirii trebuie -0 coe7i-te .n ti1p pentru .ntoc1irea ace-tui act. Iilan5ul de reparti5ie -e .ntoc1e3te .n ca/ul reor2ani/0rii prin de/1e1brare 3i trebuie -0 ie aprobat de or2anul principal al per-oanei 6uridice care -e de/1e1brea/0: precu1 3i -0 ie -e1nat de ad1ini-tratorii per-oanelor 6uridice care -e de/1e1brea/0 precu1 3i de cele care i-au iin50 .n ur1a reor2ani/0rii. Iilan5ul de reparti5ie .3i are ori2inea .n proiectul de de/1e1brare aprobat potrivit art.!1. Articolul 6#. ,arantarea drepturilor creditorilor persoanei "uridice in cazul reorganizrii ei (1) 2n termen de 1/ zile de la adoptarea 5otr@rii de reorganizare, organul e ecutiv al persoanei "uridice participante la reorganizare este obligat sa in!ormeze in scris toi creditorii cunoscui si sa publice un aviz privind reorganizarea in # ediii consecutive ale C)onitorului ?!icial al (epublicii )oldovaC. (#) 'reditorii pot, in termen de # luni de la publicarea ultimului aviz, sa ceara persoanei "uridice care se reorganizeaz garanii in msura in care nu pot cere satis!acerea creanelor. &reptul la garanii aparine creditorilor doar daca vor dovedi ca prin reorganizare se va periclita satis!acerea creanelor lor.

6@

(%) 'reditorii snt in drept sa in!ormeze organul nregistrrii de stat cu privire la creanele !ata de debitorul care se reorganizeaz. (*) $ersoanele "uridice participante la reorganizare rspund solidar pentru obligaiile aprute p@n la reorganizarea acestora daca din actul de transmitere si din bilanul de repartiie nu este posibila determinarea succesorului. 8E9 )embrii organului e ecutiv al persoanei "uridice participante la reorganizare rspund solidar, pe parcursul a % ani de la data reorganizrii, pentru pre"udiciul cauzat prin reorganizare participanilor sau creditorilor persoanelor "uridice reorganizate. (rotec5ia creditorilor e-te una din cele 1ai i1portante proble1e ale proce-ului de reor2ani/are a per-oanelor 6uridice. &eoarece la reor2ani/are are loc o ce-iune a datoriei de la per-oana debitoare la o alt0 per-oan0 -ucce-oare pentru acea-ta e-te nece-ar acordul creditorului. "rticolul co1entat -tabile3te cMteva-i tipuri de 2aran5ii: cu1 ar i dreptul creditorului la in or1a5ie privind reor2ani/area: dreptul creditorului de a cere 2aran5ii de la per-oana 6uridic0 care -e reor2ani/ea/0 precu1 3i po-ibilitatea creditorului de a -e adre-a c0tre -ucce-orii per-oanei 6uridice pentru a i -ati- 0cut. (otrivit alin.819 ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice care -e reor2ani/ea/0 -au particip0 la o reor2ani/are e-te obli2at -0 noti ice per-onal iecare creditor al -0u: precu1 3i -0 publice in or1a5ia .n Monitorul O icial. Or2anul e7ecutiv al per-oanei 6uridice trebuie -0 de5in0 dove/i c0 3i-a .ndeplinit obli2a5ia de in or1are per-onal0: .n ca/ contrar ei vor purta r0-pundere per-onal0 pentru pre6udiciul cau/at creditorilor prin nein or1are. &ata la care -e adopt0 4ot0r0rea de reor2ani/are e-te data la care -e aprob0 contractul de u/iune 8art.7E9 -au proiectul de/1e1br0rii 8art.!19. (otrivit art.21 din +e2ea nr.126EG2000 .ntreprinderea -au or2ani/a5ia e-te obli2at0 -0 .n3tiin5e/e .n -cri- o iciul teritorial al Ca1erei Anre2i-tr0rii de -tat de-pre adoptarea 4ot0rMrii de reor2ani/are: pentru con-e1narea .nceperii reor2ani/0rii .n Re2i-trul de -tat. &in 1o1entul con-e1n0rii .n Re2i-tru a .nceperii procedurii de reor2ani/are or2anul de .nre2i-trare nu e-te .n drept -0 .nre2i-tre/e 1odi ic0ri .n actele de con-tituire a -ociet05ilor i1plicate .n procedura de reor2ani/are. Creditorii care con-ider0 c0 vor i a ecta5i prin reor2ani/area debitorului -0u au dreptul -0 -e opun0 procedurii de reor2ani/are 3i -0 cear0 ie 2aran5ii -upli1entare: ie e7ecutarea obli2a5iilor. "-t el dac0 obli2a5ia a a6un- la -caden50 inte2ral creditorul e-te .n drept -0 cear0 e7ecutarea. &ac0 obli2a5ia a a6un- par5ial la -caden50 creditorul poate cere ac4itarea datoriei: iar pentru obli2a5ia care .nc0 nu a a6un- la -caden50 el e-te .n drept -0 cear0 nu1ai 2aran5ii: .n-0 nu poate cere e7ecutarea anticipat0 a obli2a5iei. +e2iuitorul -tabile3te c0 nu to5i creditorii pot cere 2aran5ii. &e e7e1plu nu poate cere 2aran5ii creditorul a c0rei obli2a5ie inte2ral de6a e-te 2arantat0 printr-o 2aran5ie real0 82a6 -au ipotec09 -au per-onal0 a unui ter5: creditorul unui -ociet05i pe ac5iuni care -e tran- or10 .ntr-o -ocietate cu r0-pundere li1itat0 precu1 3i alte -itua5ii .n care creditorul nu e-te nici de cu1 a ectat de procedura de reor2ani/are. "re dreptul de a cere 2aran5ii creditorul unei -ociet05ii care -e reor2ani/ea/0 prin u/iune: .n le20tur0 cu aptul c0 prin u/iune -e poate uni ica per-oane 6uridice cu -tarea di erit0 a activelor: unde unele pot i .n pra2 de in-olvabilitate. (entru ca per-oana 6uridic0 -0 nu -e reor2ani/e/e pMn0 la e7ecutarea -au 2arantarea crean5elor -e -tabile3te dreptul creditorului de a preveni Ca1era Anre2i-tr0rii de 'tat pentru a nu .nre2i-tra reor2ani/area: dac0 creditorul nu a o-t -ati- 0cut. &ac0 reor2ani/area a o-t .nre2i-trat0 contrar intere-elor creditorului ace-ta are dreptul la ap0rare 6udiciar0: putMndu--e adre-a atMt .n nulitatea .nre2i-tr0rii reor2ani/0rii 3i pentru .nca-area or5at0 a crean5elor -ale. &i-po/i5ia alin.8>9 -tabile3te r0-punderea -olidar0 a per-oanei 6uridice pentru obli2a5iile de pMn0 la reor2ani/are: dac0 din actul de tran-1itere -au din bilan5ul de reparti5ie nu e-te po-ibil0 deter1inarea -ucce-orului. Con-ider01 c0 le2iuitorul -tabile3te r0-punderea -olidar0 nu nu1ai pentru ca/ul .n care nu1ele creditorului nu e-te indicat .n actele 1en5ionate: dar 3i .n ca/ul .n care crean5ele ace-tuia nu -unt inclu-e inte2ral: -au cMnd prin actul de tran- er 3i bilan5ul de reparti5ie -e -tabile3te o di-propor5ie .ntre drepturi 3i obli2a5ii: a-t el .ncMt datoriile nu pot i acoperite din valoarea bunurilor tran-1i-e -ucce-orului. "lin.8E9 -tabile3te r0-punderea ad1ini-tratorilor per-oanei 6uridice pentru abu/urile pe care ace3tia le ad1it .n proce-ul de reor2ani/are. (entru de-p02ubire -e pot adre-a .n e2al0 10-ur0 atMt a-ocia5ii -au 1e1bri per-oanei 6uridice cMt 3i creditorii ace-teia. R0-punderea .n a5a creditorilor ad1ini-tratorii o poart0 nu1ai dac0 .n proce-ul de reor2ani/are au ad1i- .nc0lc0ri ale procedurilor le2ale: dar nu 3i pentru crean5ele pe care le au creditorii a50 de per-oana 6uridic0 care --a reor2ani/at. Articolul 6%. Auziunea persoanelor "uridice (1) Auziunea se realizeaz prin contopire sau absorbie. (#) 'ontopirea are ca e!ect ncetarea e istentei persoanelor "uridice participante la contopire si trecerea integrala a drepturilor si obligaiilor acestora la persoana "uridica ce se n!iineaz.

70

(%) Absorbia are ca e!ect ncetarea e istentei persoanelor "uridice absorbite si trecerea integrala a drepturilor si obligaiilor acestora la persoana "uridica absorbanta. 8>9 2n cazurile stabilite de lege, !uziunea poate !i condiionata de permisiunea organului de stat competent. Lu/iunea e-te o opera5iune te4nico-6uridic0 prin care dou0 -au 1ai 1ulte per-oane 6uridice .n -copul concentr0rii capitalului 3i -poririi rentabilit05ii activit05ii .3i uni ic0 patri1oniul .n una -in2ur. Lu/iunea la rMndul -0u are dou0 or1e< contopirea 3i ab-orb5ia. &eo-ebirea dintre ace-te or1e e-te .n e ecte 6uridice pe care ace-ta le produce. Contopirea 8nu1it0 3i u/iune9 duce la di/olvarea per-oane 6uridice care ini5ia/0 procedura de reor2ani/are 3i radierea ace-tora din Re2i-trul de -tat: 3i apari5ia unei per-oane 6uridice noi: care -e na3te pentru a continua raporturile 6uridice .ncepute de -ociet05ile predece-oare. %nver-: .n re/ultatul u/iunii prin ab-orb5ie 8nu1it0 3i a-ociere9 per-oana 6uridic0 ab-orbant0 continue -0 e7i-te 3i dup0 u/iune: dar .n2lobea/0 .n -ine drepturile 3i obli2a5iile per-oanelor 6uridice ab-orbite care -e di/olv0 3i ur1ea/0 a i radiat0 din Re2i-trul de -tat. O proble10 de i1portan50 1a6or0 pentru procedura de u/iune prive3te po-ibilitatea de a u/iona a -ociet05ile co1erciale cu or2ani/a5iile neco1erciale. An le2i-la5ie nu e7i-t0 nor1e e7pre-e ce inter/ic o a-e1enea u/iune. #otodat0 e-te nece-ar de 1en5ionat c0 nu ar putea u/iona o -ocietate co1ercial0 cu o or2ani/a5ie neco1ercial0 datorit0 aptului c0 a-ocia5ii -ociet05ilor co1erciale au drepturi de crean50 a-upra -ociet05ii co1erciale pe cMnd 1e1brii or2ani/a5iei neco1erciale nu au drepturi de crean50: ci au nu1ai drepturi per-onale 8ve/i art.EE alin.8;9. Nici .ntr-un ca/ nu ar putea ca un 1e1bru care nu a avut drepturi patri1oniale pMn0 la reor2ani/are -0 le aib0 dup0 reor2ani/are. &in ace-t 1otiv con-ider01 c0 u/iunea ar putea opera doar .ntre -ociet05i co1erciale -au .ntre or2ani/a5ii neco1erciale. An ca/ul u/iunii -ociet05ilor pe ac5iuni acea-ta are loc prin con-olidarea bilan5urilor lor cu convertirea ulterioar0 a ac5iunilor -ociet05ilor care particip0 la reor2ani/are .n ac5iuni ale -ociet05ii recent .n iin5ate. (otrivit art.2@ din +e2ea nr.120>G1@@7 cu privire la ondurile de inve-ti5ii un ond de inve-ti5ii poate -0 u/ione/e nu1ai cu un alt ond de inve-ti5ii: 3i nici de cu1 nu poate u/iona cu o alt0 -ocietate co1ercial0. +a u/iunea are loc o -ucce-iune univer-al0: deoarece drepturile 3i obli2a5iile per-oanelor 6uridice care -e di/olv0 trec inte2ral la per-oana 6uridic0 care ab-orbant0 -au la cea nou con-tituit0. Lu/iunea pre/int0 pericol pentru creditorii per-oanei 6uridice deoarece opera5iunea poate opera .ntre per-oane 6uridice cu -tarea inanciar0 di erit0. An principiu e-te po-ibil de a ab-orbi 3i pe o per-oan0 .n pra2 de in-olvabilitate: 3i atunci e7i-t0 pericolul de 1a6orare a nu10rului de creditori 3i a crean5elor ace-tora: -ub1inMnd po/i5ia creditorilor per-oanei 6uridice a c0rei activitate e-te e icient0. Lu/iunea -ociet05ilor co1erciale 3i uniunilor ace-tora poate i condi5ionat0 de autori/area or2anelor de -tat co1petent. +e2ea cu privire la -ociet05ile pe ac5iuni -tabile3te c0 .n ca/urile -tabilite de le2i-la5ia anti1onopoli-t0 u/iunea -ociet05ilor co1erciale -e e ectuea/0 cu acordul or2anului de -tat co1petent. "-t el: potrivit art.17 din +e2ea nr.!20G2000 privind protec5ia concuren5ei "2en5ia Na5ional0 pentru (rotec5ia Concuren5ei e ectuea/0 controlul de -tat prealabil a-upra cre0rii: e7tinderii: co1a-0rii 3i u/ion0rii a-ocia5ilor de a2en5i econo1ici: 4oldin2urilor: 2rupurilor indu-trial ? inanciare: precu1 3i a-upra co1a-0rii 3i u/ion0rii a2en5ilor econo1ici dac0 aptul ace-ta ar duce la or1area unui a2ent econo1ic a c0rui cot0 pe pia5a de 10r uri ar dep03i ;E la -ut0. L0r0 acordul ace-tei a2en5ii .nre2i-trarea u/iunilor 3i co1a-0rilor re-pective -e inter/ice. &e a-e1enea: potrivit art.@; alin. 8@9 din +e2ea privind -ociet05ile pe ac5iuni pentru .nre2i-trarea -ociet05ii .n iin5ate .n proce-ul reor2ani/0rii prin u/iune 3i a-ociere e-te nece-ar0 3i autori/a5ia Co1i-iei Na5ionale a Valorilor Mobiliare. Articolul 6*. $roiectul contractului de !uziune (1) 2n scopul !uziunii, organul mputernicit al persoanei "uridice elaboreaz proiectul contractului de !uziune. (#) 2n proiectul contractului de !uziune trebuie sa se indice9 a) !orma (!elul) !uziunii: b) denumirea si sediul !iecrei persoane "uridice participante la !uziune: c) !undamentarea si condiiile !uziunii: d) patrimoniul care se transmite persoanei "uridice bene!iciare: e) raportul valoric al participaiunilor: !) data actului de transmitere, care este aceeai pentru toate persoanele "uridice implicate in !uziune. (%) &aca persoanele "uridice !uzioneaz prin contopire, in proiectul contractului de !uziune trebuie sa se indice si denumirea, sediul si organul e ecutiv al persoanei "uridice ce se constituie. La

71

proiectul contractului de !uziune se ane eaz proiectul actului de constituire al persoanei "uridice care se constituie. (*) $roiectul contractului de !uziune se ntocmete in scris. 8E9 &aca contractul de !uziune aprobat este a!ectat de o condiie, acesta se des!iineaz cu e!ect retroactiv in cazul in care condiia nu s.a realizat timp de un an de la data aprobrii. 'ontractul poate prevedea un termen mai scurt sau un termen de prevenire. Lu/iunea ca opera5iune te4nico-6uridic0 i1plic0 1ai 1ulte per-oane 6uridice: care -e produce .n ba/a unui contract de u/iune aprobat de or2anele co1petente ale ace-tora. +a contopire pot -0 participe dou0 -au 1ai 1ulte per-oane 6uridice. (roiectul contractului de u/iune -e elaborea/0 de per-oanele intere-ate .n procedura u/iunii cu1 ar i a-ocia5ii: 1e1brii con-iliului -au ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice 3i -e -e1nea/0 de ad1ini-tratorii ace-tora. "ce-t proiect de contract dobMnde3te or50 obli2atorie dup0 ce e-te aprobat de or2anele co1petente ale per-oanelor 6uridice care decid -0 u/ione/e .n condi5iile art.7E. Contractul de u/iune prin contopire dup0 natura 6uridic0 e-te -i1ilar unui contract de -ocietate civil0. 'pre deo-ebire de alte contracte civile .n care intere-ele p0r5ilor contractante -unt contrare: .n contractul de -ocietate civil0 intere-ele a-ocia5ilor -unt identice: ei ur10re-c un -cop co1un. "-t el ca 3i la -ocietatea civil0 prin contractul de contopire p0r5ile convin -0 ur10rea-c0 un -cop co1un: adic0 -0 con-tituie o nou0 per-oan0 6uridic0: 3i -0 ob5in0 anu1ite oloa-e din activitatea ace-teia. &ar dac0 .n -ocietatea civil0 p0r5ile contractante unindu-3i e orturile per-onale 3i contribu5iile 1ateriale dau na3tere la o proprietate co1un0 8ve/i art.1;>2 alin. 8;9 apoi prin contractul de contopire p0r5ile contractante nu creea/0 o proprietate co1un0: dar tot patri1oniul participan5ilor la ace-t contract trec la noua -ocietate care -e con-tituie. Contractul de u/iune are valoare 6uridic0 de la 1o1entul aprob0rii de c0tre or2anul principal al per-oanei 6uridice 3i pMn0 la 1o1entul .nre2i-tr0rii ace-tuia la or2anul de .nre2i-trare. O deo-ebire i1portant0 e7i-t0 3i .ntre drepturile pe care le 2enerea/0 contractul pentru -e1natarii ace-tor dou0 contracte. "-t el prin contractul de -ocietate civil0 -e1natarii ace-tuia dobMnde-c drepturi 3i .3i a-u10 obli2a5ii pentru -ine pentru .ntre2ul ter1en de ac5iune al contractului: pe cMnd la .nc4eierea contractului de u/iune -e1natari ai ace-tuia -unt per-oanele 6uridice care u/ionea/0: 3i ace-tea au drepturi 3i obli2a5ii nu1ai de la aprobarea ace-tuia de c0tre or2anele co1petente a iec0rei per-oane 6uridice pMn0 la .nre2i-trarea contractului de u/iune 3i a actelor de con-tituire a noii per-oane 6uridice. &up0 .nre2i-trarea de -tat drepturile 3i obli2a5iile le dobMnde-c a-ocia5ii 3i 1e1brii per-oanei 6uridice care -e con-tituie. Contractul de u/iune prin contopire -e deo-ebe3te de contractul de u/iune prin ab-orb5ie. "-t el dac0 contractul de contopire ur10re3te -copul de con-tituire a unei noi per-oane 6uridice apoi contractul de u/iune prin ab-orb5ie are ca -cop preluarea 8.n2lobarea9 de c0tre per-oana 6uridic0 ab-orbant0 a patri1oniului per-oanei 6uridice ab-orbite. Ca e ect al .nre2i-tr0rii contractului de u/iune prin contopire toate per-oanele 6uridice participante la proce-ul de reor2ani/are .3i pierd capacitatea de -ubiect de drept prin di/olvare pe cMnd la .nre2i-trarea contractului de u/iune prin ab-orb5ie capacitatea de -ubiect de drept o pierde nu1ai per-oana 6uridic0 ab-orbit0 pe cMnd cea ab-orbant0 .3i continu0 activitatea. &e a-e1enea contractul de u/iune prin ab-orb5ie -t0 la ori2inea con-tituirii noii per-oane 6uridice 3i 0r0 ace-t docu1ent nu poate i .nre2i-trat0 noua -ocietate pe cMnd la u/iunea prin ab-orb5ie ace-t contract -erve3te ca te1ei pentru introducerea 1odi ic0rilor 3i co1plet0rilor .n actul de con-tituire a per-oanei 6uridice ab-orbante. "lin. 829 -tabile3te care trebuie -0 ie con5inutul contractului de u/iune. ,na din cele 1ai i1portante clau/e care -unt nece-are pentru iecare contract civil clau/ele de identi icare a per-oanelor 6uridice care -unt i1plicate .n proce-ul de reor2ani/are. An ace-t -en- le2iuitorul 1en5ionea/0 de a indica denu1irea 3i -ediul ace-tora: .n-0 reie3ind dintr-o di-po/i5ia art.66 alin.8!9 .n contractul de u/iune trebuie de indicat 3i alte date de identi icare cu1 ar i nu10rul .nre2i-tr0rii de -tat 3i codul i-cal a iec0rei per-oanei 6uridice. Contractul trebuie -0 prevad0 dac0 u/iunea -e ace prin contopire -au prin ab-orb5ie. &ac0 -ociet05ile u/ionea/0 prin contopire ace-tea trebuie potrivit alin.8;9 -0 -e indice datele de identitate ale noii per-oane 6uridice: -0 -e ane7e/e actul de con-tituire al ace-teia precu1 3i -0 -e indice 3i nu1ele candida5ilor .n 1e1brii or2anului e7ecutiv. Cu -i2uran50 din prevederile contractului de u/iune trebuie -0 re/ulte avanta6ele reor2ani/0rii: drepturile 3i obli2a5iile care -e tran-1it -ucce-orilor: datele de identitate a 1e1brilor per-oanelor 6uridice care -e contope-c -au a celor ab-orbite: 10ri1ea participa5iunilor pe care ace3tia le-au avut pMn0 la reor2ani/are 3i 10ri1ea participa5iunilor pe care ei le vor avea .n per-oana 6uridic0 care -e con-tituie -au .n cea ab-orbant0. (otrivit art.2@ din +e2ea nr.120>S1@@7 cu privire la ondurile de inve-ti5ii 3i art.@> din +e2ea nr.11;>G1@@7 contractul de u/iune prin contopire trebuie -0 con5in0 prevederile art.;; din +e2ea nr.11;>G1@@7 privind -ociet05ile pe ac5iuni: adic0 prevederile contractului de con-tituire. &in alin.8E9 re/ult0 c0 u/iunea per-oanelor 6uridice poate i condi5ionat0. Ca condi5ii pentru u/ionare poate i -tabilite de e7e1plu: eliberarea autori/a5iei de c0tre Co1i-ia Na5ional0 pentru (rotec5ia Concuren5ei: de ob5inerea unui credit: de ob5inerea unei licen5e -au de al5i actori. &ac0 condi5ia de u/ionare nu --a reali/at .n ter1en de cel 1ult un an contractul -e con-ider0 ca ine7i-tent.

72

Articolul 6/. =otr@rea de !uziune (1) 'ontractul de !uziune produce e!ecte numai daca este aprobat de adunarea generala a membrilor !iecrei persoane "uridice participante la !uziune. (#) =otr@rea de !uziune se adopta cu #D% din numrul total de voturi ale participanilor daca o ma"oritate mai mare nu este prevzut de actul de constituire. (entru ca contractul de u/iune -0 produc0 e ecte .ntre per-oanele 6uridice care inten5ionea/0 -0 u/ione/e: nu e-te de a6un- ca ace-t contract -0 ie -e1nat de ad1ini-tratori: ci e-te nece-ar0 3i aprobarea ace-tui contract de c0tre or2anul principal al iec0rei per-oanei 6uridice. Codul civil -tabile3te 3i o 1a6oritate nece-ar0 pentru adoptarea 4ot0rMrii de reor2ani/are: l0-Mnd po-ibil ca nu1ai prin actul de con-tituire -0 -e prevad0 o 1a6oritate 1ai 1are. &ar e-te nece-ar de prev0/ut c0 reor2ani/area unei -ociet05i .n nu1e colectiv -au a unei -ociet05i .n co1andit0 poate i 0cut0 dac0 -unt de acord to5i a-ocia5ii. #ot odat0 trebuie de 1en5ionat c0 .n unele acte nor1ative -unt -tipulate prevederi prin care 4ot0rMrea de reor2ani/are ar putea i e ectuat0 3i cu un nu10r de voturi 1ai 1ic. &e e7e1plu +e2ea cu privire la -ociet05ile pe ac5iuni poate decide reor2ani/area cu 2G; din voturile repre/entate la adunare: iar adunarea ac5ionarilor e-te deliberativ0 dac0 la 3edin50 -unt pre/en5i ac5ionarii ce de5in 1ai 1ult de 6u10tate din voturi. &e a-e1enea e-te po-ibil de adoptat 4ot0rMrea 3i cu un nu10r 1ai 1ic de voturi cu1 ar i convocarea unei adun0ri repetate la care e-te deliberativ0 cu cel pu5in1G; din nu10rul total de voturi 8.n ace-t -en- art. 2@ din +e2ea nr.1007G2002: 3i art.E! din +e2ea nr.11;>G1@@79. &e aceia con-ider01 c0 4ot0rMrile de u/iune trebuie de adoptat cu re-pectarea prevederilor art.7E alin.829. Articolul 63. 'ererea de nregistrare a !uziunii (1) &up e pirarea a % luni de la ultima publicaie a avizului privind !uziunea, organul e ecutiv al persoanei "uridice absorbite sau al persoanei "uridice participante la contopire depune, la organul care a e!ectuat nregistrarea ei de stat, o cerere prin care solicita nregistrarea !uziunii. La cerere se ane eaz9 a) copia autenti!icata de pe contractul de !uziune: b) 5otr@rea de !uziune a !iecrei persoane "uridice participante: c) dovada o!eririi garaniilor acceptate de creditori sau a plii datoriilor: d) autorizaia de !uziune, dup caz. (#) &up e pirarea termenului prevzut la alin.(1), organul e ecutiv al persoanei "uridice absorbante sau al persoanelor "uridice care se contopesc depune o cerere de nregistrare la organul de stat unde este nregistrata persoana "uridica absorbanta sau unde urmeaz a !i nregistrata noua persoana "uridica. La cerere se ane eaz actele indicate la alin.(1). $ersoana "uridica ce se constituie ane eaz, de asemenea, actele necesare nregistrrii persoanei "uridice de tipul respectiv. &i-po/i5iile articolului co1entat prevede li1itele de ti1p .n care per-oana 6uridic0 trebuie -0 pre/inte cererea de .nre2i-trare 3i care acte trebuie -0 ie pre/entate pentru a -e .nre2i-tra u/iunea. "-t el: per-oana 6uridic0 care -e .nre2i-trea/0 la Ca1era Anre2i-tr0rii de 'tat a &eparta1entului #e4nolo2ii %n or1a5ionale: trebuie potrivit art.21 din +e2ea nr.126EG2000 -0 noti ice or2anul de .nre2i-trare cu privire la inten5ia de u/iune .n ter1en de ; /ile de la data adopt0rii unei a-t el de 4ot0rMri de or2anul co1petent. An Re2i-trul de 'tat -e ace o con-e1nare cu privire la viitoarea reor2ani/are. (entru .nre2i-trarea con-e1n0rii trebuie -0 ie pre/entate anu1ite acte: cu1 ar i 4ot0rMrea de reor2ani/are: copia avi/ului publicat .n Monitorul O icial 3i certi icatul de .nre2i-trare pentru a .n-crierea 1en5iunii B.n proce- de reor2ani/areC. Con-ider01 c0 ter1enul de ; /ile e-te un ter1en prea re-trMn- pentru a pre/enta copia avi/ului publicat .n Monitorul O icial. Mai 1ult: potrivit Codului civil trebuie cel pu5in 2 publica5ii .n Monitorul O icial pentru a preveni to5i creditorii. &up0 e7pirarea a cel pu5in ; luni de la data ulti1ei publica5ii .n Monitorul O icial iecare per-oan0 6uridic0 trebuie -0 pre/inte or2anului de .nre2i-trare actele pentru .nre2i-trarea u/iunii. A1preun0 cu o cerere -e pre/int0 contractul de u/iune .n or10 autentic0 aprobat de or2anul co1petent 3i -e1nat de ad1ini-trator: precu1 3i 4ot0rMrea de u/iune: aprobat0 potrivit art.7E: actele care de1on-trea/0 2arantarea drepturilor creditorilor -au -ati- acerea crean5elor ace-tora: autori/a5ia de u/iune eliberat0 de or2anul de -tat co1petent 3i alte acte -tabilite de le2e. 'pre e7e1plu la .nre2i-trarea -ociet05ilor co1erciale 3i altor .ntreprinderi e ectuat0 potrivit art. 22 din +e2ea nr.126EG2000 -unt cerute ori2inalele actelor de con-tituire 3i a certi icatului de .nre2i-trare a per-oanelor 6uridice care -e di/olv0: actele ce con ir10 .nc4iderea conturilor bancare: actele privind tran-1iterea pentru

7;

ni1icire a 3ta1pilei: copiile de pe avi/ele privind u/iunea publicate .n Monitorul O icial. &e a-e1enea -e 1ai cere 3i actul de tran- er: .n-0 dup0 cu1 a1 1en5ionat .n co1entariul la art.71: actul de tran- er trebuie -0 ie -e1nat de ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice care -e di/olv0 3i de ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice care --a con-tituit. &e acea actul de tran- er va i pre/entat 1ai tMr/iu dup0 ce va i .nre2i-trat0 per-oana 6uridic0 nou con-tituit0. "lin.8;9 -tabile3te c0: dac0 are loc u/iunea prin contopire 3i ur1ea/0 a i .nre2i-trat0 o nou0 per-oan0 6uridic0 trebuie -0 -e pre/inte 3i o cerere -e1nat0 de ad1ini-tratorii per-oanelor 6uridice care -e di/olv0 la or2anul de .nre2i-trare .n ra/a c0reia trebuie -0 ie .nre2i-trat0 per-oana 6uridic0 nou con-tituit0 3i -0 -e pre/inte toate actele nece-are pentru .nre2i-trarea ace-teia: inclu-iv a celor indicate la lit. a9 ? d9 din alin.819. Articolul 66. 0nregistrarea !uziunii (1) 0nregistrarea !uziunii se !ace la organul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice absorbante sau care urmeaz sa nregistreze noua persoana "uridica. (#) ?rganul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice absorbante sau a noii persoane "uridice in!ormeaz despre nregistrarea !uziunii organul unde este nregistrata persoana "uridica absorbita sau persoanele "uridice contopite. (%) ?rganul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice absorbite sau a persoanelor "uridice contopite nscrie in registrul de stat data la care s.a produs absorbia sau contopirea si e pediaz spre pstrare organului care a nregistrat !uziunea toate actele persoanelor "uridice dizolvate. 8>9 &up nregistrarea e!ectuata con!orm alin.(1), persoanele "uridice absorbite sau cele contopite se considera dizolvate si se radiaz din registrul de stat. Anre2i-trarea u/iunii con-t0 din 1ai 1ulte .n-crieri e ectuate .n re2i-trul de -tat pe care trebuie -0 le e ectue/e or2anul de .nre2i-trare. "-t el: dac0 -e .nre2i-trea/0 contopirea unor per-oane 6uridice -unt nece-are cel pu5in trei opera5iuni de .n-criere: inclu-iv .nre2i-trarea per-oanei 6uridice nou con-tituite 3i radierea celor care u/ionea/0 3i -e di/olv0. An ca/ul ab-orb5iei -e ac cel pu5in dou0 .n-crieri: inclu-iv .n-crierea prin care -e 1odi ic0 actele de con-tituire a per-oanei 6uridice ab-orbante 3i radierea per-oanelor 6uridice ab-orbite. Liind pre/entate actele indicate la art.76 precu1 3i altele indicate .n co1entariul la ace-t articol or2anul de .nre2i-trare trebuie -0 veri ice actele pre/entate 3i dac0 ele -unt .ntoc1ite con or1 di-po/i5iilor le2ale -0 ac0 .nre2i-tr0rile care -e cer. (otrivit art.20 alin.819 din +e2ea nr.126EG2000 .n ter1en de 1E /ile or2anul de .nre2i-trare trebuie -0 adopte deci/ie de .nre2i-trare -au de re-pin2ere a cererii: pe cMnd .n alte acte nor1ative un a-e1enea ter1en nu e-te -tabilit. +uMnd .n con-idera5ie c0 -e e ectuea/0 1ai 1ulte .nre2i-tr0ri le2iuitorul a -tabilit con-ecutivitatea opera5iunilor de .nre2i-trare 3i .n lip-a unor ac5iuni concordate ale per-oanelor 6uridice care particip0 la reor2ani/are nu -e va putea re-pecta ter1enul 1en5ionat. (entru a -e ace .nre2i-trarea trebuie -0 ie pre/entate actele tuturor per-oanelor 6uridice care particip0 la reor2ani/are inclu-iv 3i a per-oanei 6uridice care -e con-tituie. O pri10 .nre2i-trare -e ace de c0tre or2anul co1petent care .nre2i-trea/0 per-oana 6uridic0 care -e con-tituie -au cel care .nre2i-trea/0 1odi ic0rile la per-oana 6uridic0 ab-orbant0. &e la acea-t0 dat0 toate drepturile 3i obli2a5iile per-oanelor 6uridice care -e contope-c -au care -unt ab-orbite trec la -ocietatea nou con-tituit0 3i re-pectiv la per-oana 6uridic0 ab-orbant0: 3i ad1ini-tratorii per-oanelor 6uridice care -e di/olv0 nu 1ai -unt .n drept -0 ac0 acte 6uridice din nu1ele ace-tora: iind con-iderate ca di/olvate. $7cep5ie o ace nu1ai ad1ini-tratorii per-oanelor 6uridice care -e contope-c. "ce3tia au dreptul nu1ai -0 -e1ne/e actul de tran-1itere a bunurilor c0tre per-oana 6uridic0 care --a con-tituit. "cea-t0 e7plica5ie .3i are ori2inea .n di-po/i5ia art.60 alin.819 3i 61 alin.819 potrivit c0reia capacitatea civil0 a per-oanei 6uridice apare nu1ai la data .nre2i-tr0rii de -tat 3i nu1ai atunci acea-ta poate pri1i la bilan5ul -0u 3i dup0 ca/ a .nre2i-tra bunuri. L0cMndu--e .nre2i-trarea potrivit alin.819 or2anul care a .nre2i-trat e-te obli2at -0 in or1e/e de-pre acea-ta or2anul de .nre2i-trare a per-oanelor 6uridice care -e di/olv0: iar ace-ta la rMndul -0u trebuie -0 ac0 .n-crierea de radiere 3i -0 e7pedie/e actele per-oanelor 6uridice di/olvate or2anului care a .nre2i-trat per-oana 6uridic0 nou con-tituit0 -au 1odi ic0rile la per-oana 6uridic0 ab-orbant0. Articolul 67. 4!ectele !uziunii (1) &e la data nregistrrii !uziunii, patrimoniul persoanei "uridice absorbite sau al persoanelor "uridice care se contopesc trece la persoana "uridica absorbanta sau la noua persoana "uridica. (#) &up nregistrarea !uziunii, persoana "uridica absorbanta sau noua persoana "uridica include in bilanul sau activele si pasivele persoanei "uridice absorbite sau ale persoanelor "uridice

7>

contopite, iar bunurile snt nregistrate ca bunuri ale persoanei "uridice absorbante sau ale noii persoane "uridice. Anre2i-trarea 0cut0 potrivit art.77 -erve3te te1ei 6uridic pentru trecerea univer-al0 a drepturilor 3i obli2a5iilor de la per-oanele 6uridice care -e di/olv0 la per-oana 6uridic0 nou con-tituit0 3i re-pectiv la per-oana 6uridic0 ab-orbant0. #oate raporturile civile 3i co1erciale ale per-oanelor di/olvate vor i continuate de -ucce-orii ace-tora. "ctul de .nre2i-trare a u/iunii: care -e de1on-trea/0 prin certi icatul de .nre2i-trare a -ociet05ii noi con-tituite -au e7tra-ul din re2i-tru pentru per-oana 6uridic0 ab-orbant0: -erve3te ca te1ei pentru includerea la bilan5ul ace-tora a tuturor bunurilor pri1ite prin -ucce-iune. #otodat0: trebuie de 1en5ionat c0 pe lMn20 trecerea de drept a patri1oniului trebuie -0 ie -e1nat 3i actul de tran- er .ntre per-oanele i1plicate .n proce-ul de reor2ani/are. "ctul de tran- er -e -e1nea/0 de repre/entantul per-oanei 6uridic0 ab-orbant0 3i repre/entantul per-oanei 6uridice ab-orbite pMn0 la depunerea actelor la or2anul de .nre2i-trare: pe cMnd .n ca/ul contopirii actul de tran- er ur1ea/0 a i -e1nat nu1ai dup0 apari5ia per-oanei 6uridice care -e con-tituie: adic0 dup0 actul de .nre2i-trare a ace-teia. "ctul de tran- er -erve3te te1ei pentru includerea .n bilan5ul contabil a activelor 3i pa-ivelor pri1ite de la per-oanele 6uridice care -e di/olv0. Mai 1ult ace-te acte -erve-c te1ei pentru ca bunurile -upu-e .nre2i-tr0rii de -tat -0 ie .nre2i-trate dup0 -ucce-orii de drepturi. An -pecial ne re eri1 la i1obile: valori 1obiliare 8ac5iuni 3i obli2a5iuni9: 1i6loace de tran-port 3i altele a c0ror .nre2i-trare e-te obli2atorie. Articolul 6;. &ezmembrarea persoanei "uridice (1) &ezmembrarea persoanei "uridice se !ace prin divizare sau separare. (#) &ivizarea persoanei "uridice are ca e!ect ncetarea e istentei acesteia si trecerea drepturilor si obligaiilor ei la doua sau mai multe persoane "uridice, care iau !iina. (%) +epararea are ca e!ect desprinderea unei pari din patrimoniul persoanei "uridice, care nu i nceteaz e istenta, si transmiterea ei ctre una sau mai multe persoane "uridice e istente sau care iau !iina. &e/1e1brarea e-te o opera5iune potrivit c0reia dintr-o per-oan0 6uridic0 apar dou0 -au 1ai 1ulte. &e/1e1brarea -e ace prin dou0 or1e< divi/are 3i -eparare. &ivi/area -e .n5ele2e ca o opera5iune cMnd o per-oan0 6uridic0 care-3i pierde calitatea de -ubiect de drept prin di/olvare divi/Mndu--e .n dou0 -au 1ai 1ulte per-oane 6uridice care -e con-tituie: tran- erMndu-le ace-tora din ur10 o parte din patri1oniu. "cea-t0 1odalitate a o-t utili/at0 recvent la divi/area a-ocia5iilor republicane de produc5ie care avea aparatul central .n C4i3in0u iar iliale .n alte localit05i ale republicii. +a divi/area a-ocia5iei iecare ilial0 dobMndea per-onalitate 6uridic0 tran-1i5Mndu-i--e .ntre2 patri1oniul care-l avu-e .n 2e-tiune pMn0 atunci p0-trMnd acela3i obiect de activitate: iar aparatul central care pMn0 atunci avu-e nu1ai activit05i ad1ini-trative -e divi/a ca per-oan0 6uridic0. Ca e ect a-ocia5ie republican0 divi/at0 -e di/olva: iar drepturile 3i obli2a5iile treceau la noile per-oane 6uridice. Reor2ani/area prin -eparare -e .n5ele2e opera5iunea prin care din co1ponen5a unei per-oane 6uridice care nu-3i pierde per-onalitatea 6uridic0 prin di/olvare -e de-prind una -au 1ai 1ulte per-oane 6uridice. "cea-t0 or10 e-te utili/at0 pentru or1area pe ba/a ilialelor a unor per-oane 6uridice. (rin alin.8;9 -e eviden5ia/0 dou0 1odalit05i ale -epar0rii. O -itua5ie e-te cMnd dintr-o per-oan0 6uridic0 -e -epar0 una -au 1ai 1ulte per-oane 6uridice la care trec o p0r5i ale patri1oniului: iar .n cea de-a doua -itua5ie din pri1a -e de-prind p0r5i din patri1oniul ace-teia .n-0 nu -e con-tituie noi per-oane 6uridice ci ace-tea -unt alipite la alte per-oane 6uridice e7i-tente. (rin de/1e1brare are loc o -ucce-iune cu titlu univer-al: deoarece de la o per-oan0 6uridic0 par5ial trec drepturile 3i obli2a5iile la una -au 1ai 1ulte per-oane 6uridice. Articolul 7<. $roiectul dezmembrrii (1) $roiectul dezmembrrii persoanei "uridice este elaborat de organul e ecutiv. (#) 2n proiectul dezmembrrii trebuie sa se indice9 a) !orma (!elul) dezmembrrii: b) denumirea si sediul persoanei "uridice care se dezmembreaz: c) denumirea si sediul !iecrei persoane "uridice care se constituie in urma dezmembrrii sau crora li se da o parte din patrimoniu: d) partea de patrimoniu care se transmite: e) numrul de participani care trec la persoana "uridica ce se constituie:

7E

!) raportul valoric al participaiunilor: g) modul si termenul de predare a participaiunilor persoanelor "uridice cu scop lucrativ care se dezmembreaz si de primire a participaiunilor de ctre persoanele "uridice cu scop lucrativ care se constituie sau care e ista, data la care aceste participaiuni dau dreptul la dividende: 5) data ntocmirii bilanului de repartiie: i) consecinele dezmembrrii pentru salariai. (%) $roiectul dezmembrrii se ntocmete in scris. (*) La proiectul dezmembrrii se ane eaz proiectul actului de constituire al noii persoane "uridice, dup caz. &e/1e1brarea ca opera5iune 6uridic0 -e produce atunci cMnd .ntre a-ocia5ii -au 1e1brii per-oanei 6uridice apar ne.n5ele2eri: -au cMnd -e con-ider0 c0 de/1e1brarea va ridica e icien5a activit05ii: datorit0 aptului c0 per-oana 6uridic0 cu patri1oniu 1ai 1ic devine 1ai 1obil0: 1ai activ0 reac5ionMnd rapid la nece-it05i. (entru ca de/1e1brarea -0 -e e ectue/e e-te nece-ar de .ntoc1it un plan de de/1e1brare .n care -e arate toate a-pectele: inclu-iv cau/a reor2ani/0rii: e icien5a: 1odalitatea etc.: precu1 3i toate clau/ele indicate la alin.829. An -pecial trebuie -0 -e indice e7pre- partea din active 3i din pa-ive care -e tran-1ite iec0rei din per-oanele care -e con-tituie. 'peci icarea acea-ta e-te i1portant0 pentru -ociet05ile co1erciale 3i cooperative .n care a-ocia5ii au drepturi de crean50 a-upra patri1oniului. &e aceia trebuie de indicat partea din capitalul -ocial 3i participan5iunile iec0rui a-ociat care trec la -ocietatea care -e con-tituie: deoarece .n ba/a ace-tora -e or1ea/0 capitalul -ocial al noii -ociet05i. Liec0rui a-ociat trebuie -0 i -e p0-tre/e aceia3i 10ri1e a participa5iunii. "dic0: dac0 a de5inut ac5iuni -au p0r5i -ociale de 100 000 lei 3i .n noua -ocietate trebuie -0 de5in0 ac5iuni -au p0r5i -ociale de aceia3i 10ri1e: .n-0 luMnd .n con-idera5ie opera5iunea de de/1e1brare propor5ia la capitalul -ocial va i 1ai 1are. (ropor5ional p0r5ii din capitalul -ocial care trece la noua -ocietate trebuie -0 -e tran-1it0 activele 3i pa-ivele. An -pecial la trecerea activelor .n unele ca/uri trebuie de luat .n con-idera5ie valoarea de pia50 a activelor 3i nu pre5ul lor de bilan5: .n alte ca/uri lic4iditatea ace-tora. +a trecerea pa-ivelor trebuie de luat .n con-idera5ie -caden5a obli2a5iilor. (lanul de/1e1br0rii e-te principalul indiciu potrivit c0ruia -e .ntoc1e3te bilan5ul de reparti5ie. (e lMn20 indicarea or1ei de or2ani/are: denu1irii 3i -ediului per-oanelor 6uridice care -e con-tituie .n re/ultatul reor2ani/0rii: le2iuitorul -tabile3te c0 proiectul de/1e1br0rii trebuie -0 con5in0 .n ane7e 3i proiectele actelor de con-tituire a per-oanelor 6uridice care i-au iin50. "ctul de con-tituire trebuie -0 core-pund0 tuturor cerin5elor -tabilite de le2i-la5ie pentru or1a per-oanei 6uridice care -e con-tituie. "r i util ca .n proiectul planului -0 ie prev0/ute 3i datele de identitate ale candida5ilor .n or2anele de -uprave24ere: e7ecutive 3i de control a noilor per-oane 6uridice. An inal: trebuie de 1en5ionat c0 i1portan5a 6uridic0 a di-po/i5iilor ace-tui articol e-te 1inor0: deoarece ace-ta repre/int0 nu1ai o inten5ie 3i poate i 1odi icat a3a cu1 -e va con-idera nece-ar .n cadrul 3edin5ei de aprobare. Mai 1ult: planul de/1e1br0rii ar putea i re-pin- 0r0 a produce vre-un e ect 6uridic. Articolul 71. Aprobarea proiectului dezmembrrii (1) $roiectul dezmembrrii se aprob de adunarea generala a participanilor cu #D% din numrul total de voturi daca actul de constituire nu prevede o ma"oritate mai mare. (#) Adunarea generala a participanilor, cu ma"oritatea indicata la alin.(1), aproba actul de constituire al noii persoane "uridice si desemneaz organul ei e ecutiv. (rin 4ot0rMrea or2anului -upre1 al per-oanei 6uridice -e d0 putere 6uridic0 proiectului elaborat potrivit art.!0: dac0 pentru acea-ta -e votea/0 cu 1a6oritatea 1en5ionat0 la alin.819. La50 de 4ot0rMrea or2anului -upre1 le2iuitorul nu i1pune nici un el de condi5ii: .n-0 indicMnd c0 -e aprob0 proiectul de/1e1br0rii: a ir101 c0 ea trebuie -0 con5in0 toate prevederile -tipulate la art.!0 alin.829 3i 8;9 precu1 3i -0 di-pun0 or1area or2anului e7ecutiv al per-oanei 6uridice ce -e con-tituie. (e lMn20 ace-tea trebuie -0 ie aprobate 3i 1odi ic0rile care -e e ectuea/0 .n actul de con-tituire a per-oanei 6uridice care-3i p0-trea/0 identitatea dup0 con-tituire. (rin di-po/i5ia alin. 819 -e -tabile3te i1perativ o 1a6oritate cali icat0 de 2G; din nu10rul total de voturi: ad1i5Mndu--e dero20ri prin actul con-titutiv: .n -en-ul -tabilirii unei 1a6orit05i 1ai dure. "cea-t0 nor10 -e aplic0 pentru toate per-oanele 6uridice: iar dac0 le2ile -peciale anterioare Codului civil prev0d o alt0 1a6oritate -e va aplica di-po/i5iile Codului civil. An -pecial ne re eri1 la di-po/i5iile art.E0: E!: 61 din +e2ea nr.11;>G1@@7 care prin coroborare prev0d c0 4ot0rMrea de reor2ani/are a -ociet05ii pe ac5iuni poate i luat0 cu 2G; din voturile care -unt repre/entate la adunarea convocat0 ini5ial: acea-ta iind deliberativ0 .n pre/en5a ac5ionarilor care de5in 1ai 1ult de 6u10tate din nu10rul total de voturi: iar la adunarea repetat0 ar putea -0 decid0 cu apro7i1ativ 2ET din nu10rul total de voturi. Nor1e -i1ilare e7i-t0 3i .n alte acte nor1ative: cu1 ar i +e2ea cu privire la

76

cooperativele de produc5ie: de .ntreprin/0tori: etc. +uMnd .n con-idera5ie i1portan5a reor2ani/0rii pentru to5i participan5ii per-oanei 6uridice: claritatea 3i er1itatea di-po/i5iei alin.819 con-ider01 c0 acea-ta prevalea/0 cele din le2ile -peciale. "cea-t0 op5iune -e 6u-ti ic0 prin pericolul care-l pre/int0 reor2ani/area pentru a-ocia5ii 3i 1e1brii per-oanei 6uridice care -e reor2ani/ea/0: deoarece contrar voin5ei lor 8atunci cMnd ei votea/0 .1potriv0 -au nu -unt pre/en5i la adunarea deci-iv09 ei -e pot po1eni 1e1bri .ntr-o alt0 per-oan0 6uridic0. %ar atunci cMnd -e reor2ani/ea/0 -ociet05i co1erciale: drepturile ace-tora pot i a ectate. (rin adoptarea 4ot0rMrii de c0tre or2anul -upre1 al per-oanei 6uridice ce -e de/1e1brea/0 -e obli20 or2anul e7ecutiv al per-oanei 6uridice -0 .ndeplinea-c0 toate or1alit05ile nece-are .nre2i-tr0rii reor2ani/0rii: inclu-iv cele -tabilite la art.72 3i !2. Fot0rMrea aprobat0 e-te obli2atorie pentru to5i participan5ii la per-oana 6uridic0 3i pentru or2anele ace-teia: .n-0 ea nu e-te opo/abil0 ter5ilor. Opo/abilitate ob5inMnd nu1ai dup0 .nre2i-trarea e ectuat0 con or1 art.!;. (rin adoptarea 4ot0rMrii prin care -e aprob0 de/1e1brarea -unte1 .n pre/en5a unei li1it0ri a drepturilor participan5ilor la per-oana 6uridic0: care din anu1ite 1otive con-iderate de ei 6u-ti icate votea/0 .1potriva reor2ani/0rii. "-t el: contrar voin5ei lor iind 1e1bri -au a-ocia5i ai unei per-oane 6uridice devin participan5i ai altor per-oane 6uridice. An -pecial per-oanele care au drepturi patri1oniale pot -u eri .n ur1a de/1e1br0rii: devenind a-ociat al unei -ociet05i cu activele co1pro1i-e. Ca o 10-ur0 de protec5ie de reor2ani/0ri p02ubitoare apare art.7@ din +e2ea 11;>G1@@7 potrivit c0ruia ac5ionarul care a votat .1potriva reor2ani/0rii: -au ile2al nu a o-t ad1i- la 3edin5a adun0rii 2enerale a -ociet05ii pe ac5iuni care a deci- reor2ani/area: are dreptul -0 cear0 -ociet05ii r0-cu1p0rarea ac5iunilor la pre5ul de pia50 dac0 -tatutul nu -tabile3te alt el. Articolul 7#. 'ererea de nregistrare a dezmembrrii (1) ?rganul e ecutiv al persoanei "uridice care se dezmembreaz depune, dup e pirarea a % luni de la ultima publicare privind dezmembrarea, o cerere de nregistrare a dezmembrrii la organul care a e!ectuat nregistrarea ei de stat si o alta la organul care va e!ectua nregistrarea de stat a persoanei "uridice care se constituie sau unde este nregistrata persoana "uridica la care trece o parte din patrimoniu. La cerere se ane eaz proiectul dezmembrrii, semnat de reprezentanii persoanelor "uridice participante, si dovada o!eririi garaniilor, acceptate de creditori, sau a plaii datoriilor. (#) La cererea depusa organului care va e!ectua nregistrarea de stat a persoanei "uridice care se constituie se ane eaz, de asemenea, actele necesare nregistrrii persoanei "uridice de tipul respectiv. &up0 adoptarea 4ot0rMrii de reor2ani/are prin care a o-t aprobat planul de de/1e1brare a per-oanei 6uridice: or2anul e7ecutiv are obli2a5ia -0 .ndeplinea-c0 toate or1alit05ile -tabilite la art.72. An ace-t -en- -e cere noti icarea iec0rui creditor al -0u de-pre 4ot0rMrea de reor2ani/are: publicarea .n dou0 edi5ii con-ecutive a Monitorului O icial al Republicii Moldova a avi/ului re-pectiv 3i -0 -e 2arante/e: -au dup0 ca/ -0 -ati- ac0 cerin5ele creditorilor 3i -0 .ndeplinea-c0 alte condi5ii cerute de le2ile -peciale. &e e7e1plu: prin art. 21 din +e2ea nr.126EG2000 -e -tabile3te 1odul de .n3tiin5are a or2anului de .nre2i-trare privind adoptarea 4ot0rMrii de reor2ani/are prin de/1e1brare: care trebuie 0cut0 .n ter1en de ; /ile de la data adopt0rii 4ot0rMrii. &ac0 o a-e1enea .n3tiin5are nu va i 0cut0 or2anul de .nre2i-trare ar putea re u/a pri1irea cererii -au ar re-pin2e .nre2i-trarea reor2ani/0rii. Cererea de .nre2i-trare -e depune dup0 re2ulile -tabilite la alin.819: atMt la or2anul de .nre2i-trare a per-oanei 6uridice care -e de/1e1brea/0 cMt 3i la or2anul de .nre2i-trare .n ra/a c0ruia trebuie -0 -e .nre2i-trea/0 per-oana 6uridic0 care i-a iin50 ane7Mndu--e toate actele nece-are pentru 1odi icarea actelor con-titutive ale per-oanelor 6uridice care-3i continu0 activitatea dup0 reor2ani/are: cMt 3i actele nece-are pentru .nre2i-trarea noii per-oane 6uridice. &ac0 -e .nre2i-trea/0 o -ocietate co1ercial0 trebuie -0 -e re-pecte 3i di-po/i5iile art.22 din +e2ea nr.126EG2000. Articolul 7%. 0nregistrarea dezmembrrii (1) 0nregistrarea dezmembrrii se !ace la organul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice dezmembrate. 0nregistrarea dezmembrrii se !ace numai dup nregistrarea noilor persoane "uridice sau a modi!icrii actului de constituire al persoanei "uridice la care trece o parte din patrimoniu. (#) ?rganul care urmeaz sa e!ectueze nregistrarea de stat a noii persoane "uridice sau care a nregistrat persoana "uridica ce primete o parte din patrimoniu in!ormeaz organul unde este nregistrata persoana "uridica dezmembrata despre nregistrarea noii persoane "uridice sau

77

despre modi!icarea actului de constituire al persoanei "uridice care primete o parte din patrimoniu. (%) ?rganul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice dezmembrate nregistreaz dezmembrarea si, dup caz, radiaz persoana "uridica ce s.a divizat si in!ormeaz despre aceasta organul unde este nregistrata noua persoana "uridica sau organul unde este nregistrata persoana "uridica ce primete o parte din patrimoniu. Acestea din urma nscriu data la care s.a produs dezmembrarea. (*) &ezmembrarea produce e!ecte din momentul nregistrrii ei de stat la organul unde este nregistrata persoana "uridica dezmembrat. (/) &up nregistrarea e!ectuata con!orm alin.(1), persoana "uridica divizata se considera dizolvata si se radiaz din registrul de stat. Anre2i-trarea de/1e1br0rii -e ace -i1ilar .nre2i-tr0rii u/iunii 3i .n ace-t -en- poate i con-ultate 3i co1entariul la art.77. #otu3i: -pre deo-ebire di-po/i5iile art.77 alin.819 de/1e1brarea -e con-ider0 e ectuat0 nu1ai dup0 ce a o-t radiat0 per-oana 6uridic0 care -e di/olv0 prin reor2ani/are -au a o-t 1odi icat actul con-titutiv ale per-oanei 6uridice care-3i continu0 activitatea. (Mn0 la data radierii per-oanei 6uridice de/1e1brate -au 1odi icarea actului con-titutiv al ace-teia: trebuie -0 ie .nre2i-trat0 per-oanele 6uridice care -e con-tituie .n re/ultatul divi/0rii -au -epar0rii. O -itua5ie di erit0 e-te atunci cMnd prin -eparare nu -e con-tituie o nou0 per-oan0 6uridic0: ci partea patri1oniului de-prin- trece de la o alt0 per-oan0 6uridic0 e7i-tent0. An ace-t ca/: din di-po/i5ia alin.819 -e .n5ele2e 1ai .ntMi c0 -e .nre2i-trea/0 1odi ic0rile la actele de con-tituire a per-oanei 6uridice care pri1e3te patri1oniul de-prin- 3i apoi -e vor .nre2i-tra 1odi ic0rile la actele con-titutive a per-oanei 6uridice de la care ace-t patri1oniu --a de-prin-. Opera5iunea de de/1e1brare -e con-ider0 e ectuat0 la 1o1entul ulti1ii .nre2i-tr0ri: adic0 la data .nre2i-tr0rii 1odi ic0rilor .n actele de con-tituire -au dup0 ca/ a .n-crierii actului de radiere a per-oanei 6uridice di/olvate: iar de la acea-t0 dat0 drepturile 3i obli2a5iile -e con-ider0 tran- erate la -ucce-ori. Iilan5ul de reparti5ie a per-oanei 6uridice trebuie -0 ie aprobat de or2anul e7ecutiv al per-oanei 6uridice care -e de/1e1brea/0 3i de-i2ur de or2anele e7ecutive ale per-oanelor 6uridice care -e con-tituie -au care pri1e-c patri1oniul. "ce-t bilan5 -e ane7ea/0 la actele tuturor per-oanelor 6uridice care -e di/olv0: 1odi ic0 actele con-titutive -au i-a iin50 .n re/ultatul de/1e1br0rii. Articolul 7*. 4!ectele dezmembrrii (1) &e la data nregistrrii dezmembrrii, patrimoniul persoanei "uridice dezmembrate sau o parte din el trece la persoanele "uridice constituite sau e istente. (#) 1oua persoana "uridica sau cea e istenta primete prin act de transmitere si include in bilanul sau patrimoniul primit si, dup caz, nregistreaz bunurile supuse nregistrrii. (rincipalul e ect al de/1e1br0rii e-te trecerea prin -ucce-iune cu titlul univer-al a drepturilor 3i obli2a5iilor de la per-oana de/1e1brat0 la cele care i-au iin50 -au care pri1e-c o parte din patri1oniu. &repturile 3i obli2a5iile care trec de la per-oana de/1e1brat0 la altele potrivit bilan5ului de reparti5ie 8ve/i art.70 alin8;9 3i 8>9 aprobat de c0tre or2anul -upre1: .n-0 toate bunurile din activ -e tran-1it 3i -e pri1e-c con or1 actului de tran-1itere -e1nat repre/entan5ii per-oanei 6uridice care -e de/1e1brea/0 3i celei noi .n iin5ate. &ac0 pentru dobMndirea dreptului le2ea cere .nre2i-trarea .n re2i-trele publice per-oana 6uridic0 care pri1e3te trebuie -0 .ndeplinea-c0 toate or1alit05ile le2ate de .nre2i-trarea ace-tora. Articolul 7/. 8rans!ormarea persoanei "uridice (1) 8rans!ormarea persoanei "uridice are ca e!ect sc5imbarea !ormei sale "uridice de organizare prin modi!icarea actelor de constituire in condiiile legii. 829 8rans!ormarea persoanei "uridice trebuie sa ntruneasc si condiiile prevzute de lege pentru !orma "uridica de organizare in care se trans!orm. O per-oan0 6uridic0 .nre2i-trat0 poate -0-3i continue e7i-ten5a -ub o alt0 or10: cu condi5ia c0 o a-e1enea 4ot0rMre -e adopt0 de or2anul principal cu 1a6oritatea indicat0 de le2e 3i .ndepline3te toate condi5iile le2ale prev0/ute pentru or1a de or2ani/are 6uridic0 .n care -e tran- or10. &e3i: dup0 cu1 re/ult0 din opera5iunea de tran- or1are nu are loc o trecere a drepturilor 3i obli2a5iilor de la o per-oan0 la alt0: iindc0 per-oana 6uridic0 nu di-pare: ci continu0 e7i-ten5a .ntr-o alt0 4ain0 6uridic0.

7!

C4iar dac0 .n re2i-tru de -tat -e ace .n-crieri de radiere 3i de .nre2i-trare acea-ta .n opinia noa-tr0 trebuie cali icat0 ca o re.nre2i-trare 3i nu ca o di/olvare a unei per-oane 6uridice 3i .n iin5area alteia noi. (er-oana 6uridic0 continu0 cu acelea3i drepturi 3i obli2a5ii patri1oniale pe care le avea pMn0 la tran- or1are. Nu ar i nece-ar nici actul de tran-1itere: c0ci tran- or1area nu in luen5ea/0 co1ponen5a 1e1brilor per-oanei 6uridice 3i ad1ini-tratorul poate -0 r01Mn0 acela3i. An-0 .n re/ultatul tran- or10rii pot -u eri -c4i1b0ri drepturile 3i obli2a5iile 1e1brilor -au dup0 ca/ a a-ocia5ilor per-oanei 6uridice. An practica de aplicare a nor1elor le2ale --a .ntMlnit recvent reor2ani/area prin tran- or1are a .ntreprinderilor de -tat: 3i a .ntreprinderii de arend0 .n -ociet05i pe ac5iuni. An proce-ul de privati/are a patri1oniului de -tat au o-t tran- or1ate 1ii de .ntreprinderi de -tat. An ace-t -en- *uvernul prin Fot0rMrea nr.10E6 din 12.11.1@@7 a aprobat 3i Re2ula1entul cu privire la reor2ani/area .n -ociet05i pe ac5iuni a .ntreprinderilor -upu-e privati/0rii prin tran- or1area .ntreprinderilor .n -ociet05i pe ac5iuni. (otrivit prevederilor ace-tui re2ula1ent -tatul repre/entat de or2anul -0u &eparta1entul (rivati/0rii apare ca ondator 3i ac5ionar unic al -ociet05ii pe ac5iuni con-tituite prin reor2ani/area 8tran- or1area9 .ntreprinderii de -tat. "u avut loc tran- or10ri recvente a .ntreprinderilor a2ricole 8a col4o/urilor 3i -ov4o/urilor9 .n cooperative 3i .n -ociet05i pe ac5iuni: -ociet05i pe ac5iuni .n -ociet05i cu r0-pundere li1itat0 3i inver-. Nu ur1ea/0 a i cali icat0 ca tran- or1are reor2ani/area unei -ociet05i pe ac5iuni de tip .nc4i- .n -ocietate pe ac5iuni de de-c4i-: a unei .ntreprinderi na5ionale .n .ntreprindere 1i7t0 -au cu capital -tr0in: a ondului de inve-ti5ie pentru privati/are .n ond de inve-ti5ie ne1utual. Nu trebuie de con-iderat o tran- or1are atunci cMnd are loc o -c4i1bare a denu1irii de ir10: -au a 2enului principal de activitate. #ran- or1area ca opera5iune 6uridic0 .n unele ca/uri pre/int0 pericol pentru creditori. "ce-ta -e re er0 la -ociet05ile .n nu1e colectiv 3i -ociet05ile .n co1andit0 .n ca/ul .n care ace-tea -e tran- or10 .n per-oane 6uridice .n care a-ocia5ii duc o r0-pundere li1itat0. (entru a nu ad1ite reor2ani/area abu/iv0 3i li1itarea de drept a obli2a5iilor a-ocia5ilor: le2iuitorul .n art.1;E a -tabilit c0 a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv 3i co1andita5ii r0-pund -olidar 3i neli1itat 3i dup0 tran- or1area -ociet05ii dar nu1ai pentru obli2a5iile n0-cute pMn0 la reor2ani/are. R0-punderea a-ocia5ilor -e li1itea/0 la ter1enul 2eneral de pre-crip5ie adic0 la de trei ani de la data a6un2erii obli2a5iei la -caden50. "cea-t0 re2ul0 -e p0-trea/0 c4iar 3i .n ca/ul .n care dup0 reor2ani/are a-ociatul .n-tr0inea/0 partea -ocial0 care .i apar5ine. An ca/ul tran- or10rii unei -ociet05i pe ac5iuni .n alt0 or10 de -ocietate co1ercial0 -au .n cooperativ0: art.@6 din +e2ea nr.11;>G1@@7 -tabile3te c0 10ri1ea cotei iec0rui a-ociat -au 1e1bru .n capitalul propriu al per-oanei 6uridice care -e con-tituie nu poate i 1ai 1ic0 a50 de valoarea no1inal0 total0 a ac5iunilor de5inute de ace3tia pMn0 la reor2ani/are. Con-ider01 po-ibil0 tran- or1area unei -ociet05i co1erciale .ntr-o or2ani/a5ie neco1ercial0: .n-0 cu condi5ia c0 votea/0 pentru acea-ta to5i a-ocia5ii. Ceia ce .n-ea1n0 c0 o a-e1enea tran- or1are cu o 1a6oritate de voturi nu poate i e ectuat0: deoarece potrivit art.EE alin.8;9 a-ocia5ii -ociet05ilor co1erciale au drepturi patri1oniale a-upra averii ace-teia: iar 1e1brii or2ani/a5iei neco1erciale nu au a-e1enea drepturi 3i ca con-ecin50 a ace-tei tran- or10ri per-oanele care nu au participat la adunare -au au votat .1potriva reor2ani/0rii ar putea i lip-i5i de drepturile patri1oniale contrar voin5ei lor: iar ace-ta e-te .n contradic5ie cu prevederile art.>6 din Con-titu5ie. Nu e-te po-ibil0 nici o tran- or1are a or2ani/a5iilor neco1erciale .n -ociet05i co1erciale. "cea-t0 a ir1a5ie .3i are unda1entul .n acela3i art.EE alin.8;9 potrivit c0ruia dac0 a-ociatul -au 1e1brul unei or2ani/a5ii neco1erciale nu are drepturi de crean50 a-upra patri1oniului ace-teia el nu poate -0-l dobMndea-c0 de la -ucce-orul de drepturi al per-oanei 6uridice drepturi patri1oniale: .n ace-t ca/ reor2ani/area ar putea i utili/at0 ca o or10 de dobMndire abu/iv0 a drepturilor. Articolul 73. &izolvarea persoanei "uridice (1) $ersoana "uridica se dizolva in temeiul9 a) 4 pirrii termenului stabilit pentru durata ei: b) atingerii scopului pentru care a !ost constituita sau imposibilitii atingerii lui: c) 5otr@rii organului ei competent: d) 5otr@rii "udectoreti in cazurile prevzute la art.76: e) insolvabilitii sau ncetrii procesului de insolvabilitate in legtura cu insu!icienta masei debitoare: !) !aptului ca persoana "uridica cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un participant: g) altor cauze prevzute de lege sau de actul de constituire. (#) &izolvarea persoanei "uridice are ca e!ect desc5iderea procedurii lic5idrii, cu e cepia cazurilor de !uziune si dezmembrare ce au ca e!ect dizolvarea, !r lic5idare, a persoanei "uridice care i nceteaz e istenta si transmiterea universala a patrimoniului ei, in starea in care se gsea la data !uziunii sau a dezmembrrii, ctre persoanele "uridice bene!iciare.

7@

(%) $ersoana "uridica continua sa e iste si dup dizolvare in msura in care este necesar pentru lic5idarea patrimoniului. (*) &in momentul dizolvrii, administratorul nu mai poate ntreprinde noi operaiuni, in caz contrar !iind responsabil, personal si solidar, pentru operaiunile pe care le.a ntreprins. Aceasta prevedere se aplica din ziua e pirrii termenului stabilit pentru durata societii ori de la data la care asupra dizolvrii a 5otr@t adunarea generala a participanilor sau instana de "udecata. (/) ?rganul competent al persoanei "uridice poate reveni asupra 5otr@rii de lic5idare sau reorganizare daca patrimoniul nu este repartizat intre membrii acesteia sau nu este transmis unor alte persoane. (3) La data dizolvrii persoanei "uridice, administratorul acesteia devine lic5idator daca organul competent sau instana de "udecata nu desemneaz o alta persoana in calitate de lic5idator. Ancetarea activit05ii unei per-oane 6uridice i1pune parcur2erea a dou0 a/e< di/olvarea 3i lic4idarea. La/a di/olv0rii cuprinde anu1ite opera5ii care declan3ea/0 3i pre20te-c .ncetarea e7i-ten5ei per-oanei 6uridice. +a acea-t0 a/0 per-oana 6uridic0 .3i p0-trea/0 capacitatea civil0: dar nu1ai .n 10-ura .n care ace-ta e-te nece-ar0 pentru .ndeplinirea or1alit05ilor de lic4idare. &e aceia alin.8>9 -tabile3te c0 din 1o1entul di/olv0rii din nu1ele per-oanei 6uridice nu pot i .ntreprin-e noi opera5iuni. &eci 1o1entul cel 1ai i1portant pentru a/a di/olv0rii e-te c0 persoana juridic nu poate s nc#eie noi contracte ce vi$ea$ obiectul s de activitate : .n-0 ea e-te .ndrept05it0 -0 continue 3i -0 inali/e/e opera5iunile de6a .ncepute 8art.@0 alin.869. "ce-t 1o1ent -urvine la o anu1it0 dat0: adic0 la data cMnd e7pir0 ter1enul la care a o-t con-tituit0: la data .nre2i-tr0rii di/olv0rii .n re2i-trul de -tat -au la data cMnd 4ot0rMrea in-tan5ei devine e7ecutorie: -au de initiv0. 'i1ilare di/olv0rii -unt 3i e ectele B-i-t0rii activit05ii .ntreprinderii -au or2ani/a5ieiC indicate .n art.1; alin.8;9 din +e2ea nr.126EG2000. &i/olvarea nu trebuie de con undat cu B-u-pendarea activit05iiC a-ocia5iei ob3te3ti prev0/ut0 de art. >7 din +e2ea nr.!;6G1@@6 3i -au dup0 ca/ a per-oanei 6uridice .n art.;! alin.879 din +e2ea nr.2@;G1@@E potrivit c0reia per-oanei 6uridice un anu1it ti1p 8de pMn0 la 6 luni -au .n al doilea ca/ de ;0 de /ile9 nu i -e per1ite -0 e ectue/e anu1ite activit05i. Con-ider01 c0 prin di-po/i5iile 1en5ionate are loc o li1itare a capacit05ii civile a per-oanei 6uridice pentru un anu1it ti1p: .n-0 ea nu duce la di/olvarea -ociet05ii. &ac0 .n ter1enul re-pectiv per-oana 6uridic0 .nl0tur0 nea6un-urile care a du- la -i-tarea activit05ii atunci per-oana 6uridic0 recap0t0 capacitatea deplin0. #otodat0 li1itarea activit05ii nu .n-ea1n0 .ncetarea tuturor activit05ilor per-oanei 6uridice ci nu1ai a celor activit05i la de- 03urarea c0rora au o-t ad1i-e .nc0lc0ri. &i/olvarea per-oanei 6uridice e-te ur1at0 de procedura de lic4idare. $7cep5ie de la acea-t0 re2ul0 o con-tituie di/olvarea per-oanei 6uridice pentru cau/a de reor2ani/are: cMnd per-oana 6uridic0 .ncetea/0 0r0 lic4idare datorit0 tran-1iterii patri1oniului la -ucce-ori. An alin. 819 -unt indicate te1eiurile de di/olvare a per-oanei 6uridice. &in con5inutul ace-tuia cMt 3i din alte di-po/i5ii pot i eviden5iate 1oduri de di/olvare voluntar0: or5at0 3i care intervin .n te1eiurile le2ii. 'unt con-iderate ca 1oduri de di/olvare voluntar0: ca/urile de di/olvare indicate la alin.819 lit. a9: b9: c9: adic0 e7pirarea ter1enului -tabilit .n actul de con-tituire: atin2erea -copului propu-: i1po-ibilitatea atin2erii -copului propu- 3i adoptarea 4ot0rMrii de c0tre or2anul co1petent al per-oanei 6uridice. (rin di-po/i5iile le2ii -e con-ider0 di/olvarea cMnd per-oana 6uridic0 nu core-punde anu1itor cerin5e ale le2ii. (rin ace-tea --ar putea 1en5iona 3i prevederile art.1;> 3i 1>;. ,n pri1 te1ei de di/olvare a per-oanei 6uridice e-te e7pirarea ter1enului pentru care a o-t con-tituit0. &e re2ul0 per-oana 6uridic0 -e con-tituie pentru o perioad0 de ti1p neli1itat0. $7i-ten5a ace-teia nu e-te le2at0 de -oarta a-ocia5ilor -au 1e1brilor ace-tora 3i de-eori per-oana 6uridic0 continu0 3i dup0 1oartea celor care au ondato. #otu3i: ondatorii -au ulterior ace-tora a-ocia5ii -au 1e1bri pot -0 -tabilea-c0 o dat0 i70 pMn0 la care per-oana 6uridic0 va e7i-ta. An ace-t -en- art. 6E prevede c0 la e7pirarea ter1enului -tabilit pentru e7i-ten5a per-oanei 6uridice: acea-ta -e di/olv0 dac0 pMn0 la ace-t 1o1ent actele de con-tituire nu -e 1odi ic0. &i/olvarea .n ace-t -en- e-te con-iderat0 ca di/olvare de drept: deoarece nu 1ai nece-it0 o .nre2i-trare a ace-teia .n re2i-trul de -tat 3i nu trebuie -0 ie in or1area public0: con-iderMndu--e c0 actul de con-tituire iind .nre2i-trat la or2anul de .nre2i-trare -e .nre2i-trea/0 3i ter1enul de activitate a ace-teia e-te cuno-cut de publicul intere-at. "nu1e din ace-t con-iderent a reie3it le2iuitorul 3i .n art.27 din +e2ea nr.126EG2000 potrivit c0reia nu1ai .n ca/ul .n care .n care 4ot0rMrea de lic4idare a .ntreprinderii -au or2ani/a5iei -e adopt0 de or2anul co1petent -au de in-tan5a de 6udecat0 e7i-t0 obli2a5ia de .n3tiin5are a o iciului teritorial al Ca1erei .nre2i-tr0rii de -tat. #otu3i contrar ace-tei conclu/ii art.!@ prevede c0 or2anul e7ecutiv trebuie -0 .nre2i-tre/e di/olvarea .n re2i-trul de -tat independent de aptul c0 de apt .nre2i-trarea di/olv0rii a o-t .nre2i-trat0 de6a. ,n alt te1ei de di/olvare apare atunci cMnd per-oana 6uridic0 3i-a reali/at -copul pentru care --a con-tituit precu1 3i -itua5ia .n care anu1ite circu1-tan5e arat0 c0 reali/area -copului propu- prin actele de con-tituire e-te i1po-ibil. An literatur0 --a 1en5ionat c0 acea-ta e-te de a-e1enea o di/olvare de drept: 3i deci la data cMnd e7i-t0 circu1-tan5ele care arat0 la reali/area -copului -au la cele ce ac i1po-ibil0 reali/area -ocietatea trebuie -0 -e con-idere ca iind di/olvat0. &e3i e-te 2reu de obiectat .1potriva ace-tei po/i5ii: 3i nu e7clude1 po-ibilitatea e7i-ten5ei unei -itua5ii concrete care ar per1ite clar -tabilirea datei di/olv0rii pentru ace-te te1eiuri: totu3i .n

!0

1a6oritatea ca/urilor con-ider01 c0 data reali/0rii -au i1po-ibilit05ii reali/0rii -copului e-te una incert0 3i de aceia a-upra di/olv0rii trebuie -0 -e pronun5e or2anul -upre1 -au in-tan5a 3i la data .nre2i-tr0rii ace-teia con or1 art.6@ -ocietatea .ntr0 .n procedura de lic4idare. &e cele 1ai 1ulte ori per-oanele 6uridice -e con-tituie pentru o perioad0 de ti1p neli1itat0 3i .3i propun un -cop 2eneral: cu1 ar i reali/area 3i .1p0r5irea pro itului prin inter1ediul de- 03ur0rii activit05ii de .ntreprin/0tor de c0tre -ociet05ile co1erciale: -au in-titu5iile de .nv0501Mnt pre20tirea cadrelor pentru econo1ia na5ional0: -ati- acerea unor cerin5e -pirituale ale 1e1brilor or2ani/a5iei reli2ioa-e etc. &eci reali/area de initiv0 a -copului 2eneral e-te de re2ul0: i1po-ibil0. &ar dac0 din prevederile actului con-titutiv e-te po-ibil de deter1inat reali/area -copului atunci per-oana 6uridic0 trebuie -0 di/olve: dac0 or2anul principal nu adopt0 4ot0rMrea de di/olvare ace-t lucru poate -0-l cear0 oricare din participan5i prin in-tan5a de 6udecat0. Ca i1po-ibilitate a reali/0rii -copului ar putea -ervi -uportarea unor pierderi nea3teptate 8di-tru2erea -au pierea averii ca e ect al unor cala1it05i naturale9 .n re/ultatul c0rora activele per-oanei 6uridice -au redu- .ntr-atMt .ncMt nu 1ai a-i2ur0 activit05i nor1ale a ace-teia. ,nii autori con-ider0 c0 ne.n5ele2erile 2rave dintre a-ocia5i care nu per1it adoptarea unor 4ot0rMri ra5ionale ar putea i invocat ca 1otiv de i1po-ibilitate a reali/0rii -copului: 3i deci te1ei de di/olvare a ace-teia: iar dac0 adunarea nu poate adopta nici o a-e1enea 4ot0rMre atunci in-tan5a poate decide la cererea participan5ilor. &i/olvarea intervine din di-po/i5iile le2ii .n ca/ul .n care nu10rul de a-ocia5i -cade -ub nu10rul -tabilit de le2e: valoarea activelor per-oanei 6uridice -cade -ub nivelul capitalului -ocial 1ini1al -tabilit de le2e precu1 3i alte prevederi le2ale. &ac0 unul din te1eiurile de -u-pendare intervine atunci or2anul e7ecutiv trebuie -0 convoace or2anul principal 3i -0 raporte/e de-pre ace-t te1ei. ,lti1ul trebuie -0 decid0 ie .nl0turarea te1eiului de di/olvare ie adoptarea 4ot0rMrii de di/olvare 3i .nceputul lic4id0rii. &ac0 .n ace-t -en- nu --a deci- .n ter1enul -tabilit de le2e atunci di/olvarea poate deci-0 de c0tre in-tan50 la cererea participan5ilor: ac5ionarilor: a or2anului de -tat co1petent -au a procurorului 8ve/i art.;@ alin.8!9din +e2ea nr.11;>G1@@7: art. ;2 din +e2ea nr.71!G1@@19. Ca 1odel de di/olvare .n di-po/i5iile le2ii pot i invocate nor1ele art.1;> 3i 1>; cMnd -ocietatea .n nu1e colectiv 3i re-pectiv -ocietatea .n co1andit0 -e di/olv0 dac0 a r01a- un -in2ur a-ociat: -au nu1ai co1anditari -au nu1ai co1andita5ii 3i .n ter1en de 6 luni -ocietatea nu a .nl0turat cau/a de di/olvare. &i/olvarea intervine prin act 6udec0tore-c: dac0 .n in-tan50 -e de1on-trea/0 e7i-ten5a unuia din te1eiurile -tabilite la art.!6 alin.819 lit.e9: art.!7 alin.819: art.110 alin.829: precu1 3i .n ca/ul -tabilit de art. ;2 din +e2ea nr.71!G1@@1: art.>0 alin.8>9 din +e2ea nr.!;7G1@@6: art.1> din +e2ea @7@G1@@2. &e apt: prin di-po/i5iile celei din ur1e le2i: adic0 prin 1odi icarea din 2002 din +e2ea nr.@7@G1@@2 cu privire la culte -e -tabile3te o re2le1entare neclar0: cMnd pe de o parte recunoa3terea cultului B-e declar0 nul0C: iar pe de alt0 parte -e indic0 Bcu interdic5ia: pe cale 6udiciar0 de a practica cultul pe o perioad0 de un anC. An ace-t articol are loc de apt un a1e-tec de re2le1ent0ri 3i no5iuni 6uridice. &eoarece nulitatea poate invocat0 pentru te1eiurile e7i-tente la 1o1entul depunerii actelor pentru recunoa3tere: 3i acea-ta duce la de- iin5area cultului ca per-oan0 6uridic0 adic0 a di/olv0rii ace-tuia 3i .ntrarea .n procedura de lic4idare. &ac0 1otivele indicate la art.@ din acea-t0 le2e intervin .n ti1pul activit05ii atunci nu poate i cerut0 nulitatea ci poate i cerut0 -u-pendarea activit05ii pentru un an -au dup0 ca/ di/olvarea cultului pentru c0 activitatea ace-teia contravine ordinii publice 3i .ntrarea .n procedura de lic4idare. &in di-po/i5ia alin.819lit.8e9 re/ult0 c0 in-olvabilitatea -au .ncetarea proce-ului de in-olvabilitate ar -ervi ca un te1ei pentru di/olvare. Con-ider01 c0 di/olvarea poate opera nu1ai .n condi5iile art. 101 3i a art.>> din +e2ea in-olvabilit05ii potrivit c0rora a o-t pronun5at0 4ot0rMrea in-tan5ei co1petente prin care --a intentat proce-ul de in-olvabilitate 3i nici de cu1 intervenirea de apt a in-olvabilit05ii. &e-i2ur c0 .n-e3i intentarea procedurii de in-olvabilitate nu duce neap0rat la di/olvare 3i nici o prevedere .n ace-t -en- nu e7i-t0. &ac0 -ocietatea -olicit0 -0-i ie aplicat0 procedura planului acea-ta ar putea -0 de- 03oare opera5iuni curente 3i deci -0 .nc4eie noi contracte ce prive-c obiectul principal de activitate pentru a-3i re-tabili -olvabilitatea -au dup0 ca/ pentru a reali/a planul aprobat de creditori 3i con ir1at de in-tan50. &i/olvarea intervine nu1ai .n ca/ul .n care debitorul in-olvabil nu are 3an-e de a-3i re-tabili -olvabilitatea 3i atunci ad1ini-tratorul nu e-te .n drept -0 .nc4eie contracte noi ce prive-c obiectul de activitate. Reie3ind din cele 1en5ionate dac0 di/olvarea intervine .n ca/ul intent0rii proce-ului de in-olvabilitate: atunci .n ca/ul .ncet0rii proce-ului de in-olvabilitate .n le20tur0 cu in-u icien5a 1a-ei debitoare a per-oanei 6uridice nu poate opera di/olvarea ci ur1ea/0 de6a radierea din re2i-trul de -tat a debitorului in-olvabil: adic0 e ectuarea ulti1ei opera5iuni a proce-ului de lic4idare. &i/olvarea per-oanei 6uridice duce la radierea ace-teia din Re2i-trul de -tat nu1ai .n ca/ de reor2ani/are a ace-tei prin u/iune -au de/1e1brare 3i deci la di-pari5ia ei ca -ubiect de drept. An celelalte ca/uri di/olvarea nu duce la pierderea per-onalit05ii 6uridice. "cea-ta -e p0-trea/0 pentru e ectuarea tuturor or1alit05ilor de lic4idare -tabilite la art.@0-@@. >. (rin alin. 8>9 -e -tabile3te data la care intervine di/olvarea. &ac0 data la care e7pir0 ter1enul activit05ii nu ridic0 proble1e 3i ace-tea au o-t -upu-e anali/ei anterior: apoi data adopt0rii 4ot0rMrii de c0tre adunarea 2eneral0 a participan5ilor -au adopt0rii 4ot0rMrii de c0tre in-tan50 ur1ea/0 a i anali/ate .n 1od critic 3i di-tinct. &ac0 4ot0rMrea de di/olvare e-te adoptat0 de adunarea 2eneral0 -au de alt or2an principal al per-oanei 6uridice: acea-t0 4ot0rMre e-te opo/abil0 ter5ilor de la data .nre2i-tr0rii di/olv0rii 8ve/i art.!@9: dat0 de la care actele e1i-e

!1

de per-oana 6uridic0 trebuie -0 indice c0 acea-ta e-te B.n lic4idareC. &ac0 e -0 ad1ite1 c0 .ntre 1o1entul adopt0rii 4ot0rMrii de adunare 3i .nre2i-trarea ace-teia de c0tre or2anul de -tat au o-t 0cute unele opera5iuni atunci ace-tea obli20 per-oana 6uridic0. Cel care nu a re-pectat 4ot0rMrea adun0rii va i re-pon-abil a50 de per-oana 6uridic0 care a deci- di/olvarea. O alt0 -itua5ie -e creea/0 dac0 4ot0rMrea de di/olvare -e adopt0 de in-tan50. Re2ula e-te c0 4ot0rMrea in-tan5ei e-te e7ecutorie la data cMnd r01Mne de initiv0 3i nu la data adopt0rii. "nu1e 4ot0rMrea de initiv0 poate i pre/entat0 -pre a i .nre2i-trat0 la or2anul de -tat potrivit art.!@: iar de la .nre2i-trarea ace-teia 3i a lic4idatorului de-e1nat 8art.@0 alin.829 per-oana 6uridic0 .ntr0 .n procedura de lic4idare. $7cep5ie de la acea-t0 re2ul0 e-te -tabilit0 prin +e2ea cu privire la in-olvabilitate nr.6;2G2001 potrivit c0reia 4ot0rMrea de intentare a proce-ului de in-olvabilitate devine e7ecutorie de la 1o1entul pronun50rii 8art.>>9: iar dreptul de a ad1ini-tra 3i a di-pune cu averea in-olvabilului din ace-t 1o1ent trece la ad1ini-tratorului in-olvabilit05ii de-e1nat de in-tan50. "lin.8E9 -tabile3te c0 or2anul principal al per-oanei 6uridice poate -0 intervin0 3i -0-3i 1odi ice 4ot0rMrea de di/olvare: oricMnd pMn0 la 1o1entul cMnd patri1oniul a o-t reparti/at potrivit art.@6 3i @7: avMnd po-ibilitatea -0 continue activitatea de- 03urat0 anterior: -au -0 decid0 reor2ani/area .n una din or1ele per1i-e 3i .n 1odul -tabilit de codul civil. &e re2ul0: or2anul care decide di/olvarea trebuie -0 de-e1ne/e 3i lic4idatorul care va e ectua toate or1alit05ile de lic4idare. $-te oportun ca in-tan5a de 6udecat0 .n toate ca/urile cMnd adopt0 4ot0rMrea cu privire la di/olvare -0 de-e1ne/e un lic4idator: c0ci .n ca/ contrar lic4idarea poate -0 -u ere. Candidatura lic4idatorului poate i .naintat0 de per-oana care -olicit0 di/olvarea -au -0 ie de-e1nat0 de c0tre in-tan50 din rMndurile per-oanelor care au licen5a de ad1ini-trator al procedurii de in-olvabilitate. An-0 le2ea -tabile3te re2uli clare de de-e1nare a lic4idatorului nu1ai .n +e2ea nr.6;2G2001: .n-0 nu 3i .n alte ca/uri -tabilite de art.!7: 110 etc. #otu3i: dac0 per-oana 6uridic0 -e di/olv0 pentru e7pirarea ter1enului: la 4ot0rMrea or2anului principal -au prin 4ot0rMrea in-tan5ei 3i lic4idatorul nu a o-t de-e1nat: obli2at -0 .ndeplinea-c0 obli2a5iile lic4idatorului e-te ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice. Articolul 76. &izolvarea persoanei "uridice de ctre instana de "udecata (1) 2nstana de "udecata dizolva persoana "uridica daca9 a) constituirea ei este viciata: b) actul de constituire nu corespunde prevederilor legii: c) nu se ncadreaz in prevederile legale re!eritoare la !orma ei "uridica de organizare: d) activitatea ei contravine ordinii publice: e) e ista alte situaii prevzute de lege. (#) 2nstana de "udecata nu dizolva persoana "uridica daca, in termenul pe care il acorda, persoana va corespunde prevederilor legii. (%) 2nstana de "udecata poate dizolva persoana "uridica daca aceasta contravine interdiciilor stabilite de prezentul cod pentru !orma ei "uridica de organizare sau daca activitatea ei contravine grav actului de constituire. (*) &izolvarea persoanei "uridice se pronun la cererea participantului, a procurorului sau a )inisterului Eustiiei. "rticolul co1entat -tabile3te te1eiurile care -erve-c ca ba/0 6uridic0 pentru in-tan5a de 6udecat0 care decide di/olvarea per-oanei 6uridice. Con-tituirea per-oanei 6uridice -e con-ider0 viciat0 dac0 actele con-titutive ale ace-teia nu core-pund di-po/i5iilor le2ale: dac0 ondatorii ace-teia nu au capacitatea civil0 nece-ar0: nu 3i-au e7pri1at con-i1501Mntul .n or1a cerut0 de le2e: obiectul de activitate prev0/ut .n actele con-titutive e-te inter/i- de le2e -au -e per1ite nu1ai anu1itor per-oane 6uridice 3i cea .nre2i-trat0 nu ace parte din cate2oria celor care poate de- 03ura un a-e1enea 2en precu1 3i .n alte ca/uri -tabilite de le2e. (rin di-po/i5iile art.110 -e -tabile-c e7au-tiv ca/urile de nulitate a -ociet05ii co1erciale. Con-tituirea -e con-ider0 a i viciat0 nu1ai pentru -itua5iile e7i-tente la data con-tituirii 3i nu pentru ca/urile ap0rute dup0 acea-ta. Ca e7e1plu poate -ervi nere-pectarea di-po/i5iilor cu privire la 10ri1ea capitalului -ocial. &ac0 capitalul -ocial indicat .n actele con-titutive e-te 1ai 1ic decMt cel 1ini1al -tabilit de le2e: iar -ocietatea a o-t .nre2i-trat0: atunci -e poate invoca atMt nulitatea 8art.110 alin.829lit.d9 cMt 3i di/olvarea di-pu-0 prin alin.819lit a9. &ar dac0 pe parcur-ul activit05ii -ocietatea -cade capitalul -ocial -ub 1ini1ul -tabilit de le2e 3i reducerea e-te .nre2i-trat0 la or2anul de -tat: atunci poate i invocat0 di/olvarea pentru te1eiul -tabilit0 la alin.819 lit. b9. &i/olvarea per-oanei 6uridice pentru te1eiul c0 actul de con-tituire nu core-punde prevederilor le2ii operea/0 atunci cMnd or2anul principal al per-oanei 6uridice ulterior con-tituirii introduce 1odi ic0ri .n ace-t act 3i ace-te 1odi ic0ri contravin di-po/i5iilor le2ale. "ceia3i re2ul0 -e p0-trea/0 .n ca/ul .n care le2ea -e 1odi ic0: iar ca e ect al ace-tei 1odi ic0ri vec4ile prevederi ale -tatului contravin noilor di-po/i5ii le2ale: 3i .n ter1enul -tabilit de actul nor1ativ per-oana 6uridic0 nu-3i aduce actele con-titutive .n concordan50 cu prevederile le2ii.

!2

#e1eiul -tabilit la alin. 819 lit. c9 poate opera .n ca/ul .n ca/ul .n care dup0 .nre2i-trarea per-oanei 6uridice acea-ta -e tran- or10 .n una din or1ele de or2ani/are care nu -unt prev0/ute de le2e. Ca e7e1plu ar i tran- or1area unei -ociet05i co1erciale .n -ocietate .n co1andit0 pe ac5iuni: prev0/ut0 de le2i-la5ia Ro1Mniei: Lran5ei: $lve5iei -au a -ociet05ii cu r0-pundere -upli1entar0 prev0/ut0 de le2i-la5ia Ledera5iei Ru-e. Va opera di/olvarea 3i .n ca/ul .n care in-titu5ia inanciar0: ondul de inve-ti5ie -au bur-a de valori va i .nre2i-trat0 .n alt0 or10 de or2ani/are 6uridic0 decMt cea -tabilit0 de le2e. (er-oana 6uridic0 poate i di/olvat0 dac0 activitatea ace-teia contravine ordinii publice. 'e con-ider0 c0 activitatea contravine ordinii publice dac0 acea-ta de3i nu e-te prev0/ut0 .n actul de con-tituire -e de- 03oar0 3i ea contravine nor1elor le2ale. &e e7e1plu: -ocietatea co1ercial0 .ntre5ine b0i -au -0li de odi4n0: paralel ad1i5Mndu--e activit05i caracteri-tice ca-elor de toleran50: -au -e de- 03oar0 activit05i -upu-e licen5ierii 0r0 licen5e: continu0 activitatea licen5iat0 dup0 e7pirarea ter1enului licen5ei: -au dup0 retra2erea licen5ei etc. O a-ocia5ie ob3tea-c0 de- 03oar0 o activitate politic0 apt ce e-te .n contradic5ie cu prevederile art. UUUUUUUUU din le2ea nr.UUUUU O a-ocia5ie reli2ioa-0 dac0 activitatea UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU etc. &i/olvarea poate i pronun5at0 .n alte ca/uri -tabilite de le2e. Ca e7e1plu poate -ervi art. 1; din +e2ea 126EG2000 potrivit c0reia dac0 -ocietatea co1ercial0 -au or2ani/a5ia .nre2i-trat0 nu co1unic0 Ca1erei .nre2i-tr0rii: or2anului i-cal 3i nu public0 .n Monitorul O icial o in or1a5ie cu privire la -c4i1barea -ediului ti1p de 7 /ile de la data -c4i1b0rii atunci or2anele de control -au de drept pot cere lic4idarea ace-teia: adic0 pot cere di/olvarea 3i .nceperea procedurii de lic4idare. O a-ocia5ie ob3tea-c0 poate i di/olvat0 3i .n ca/urile -tabilite de art.60 alin.8>9 din +e2ea !;7G1@@6 alin.8>9. (otrivit ace-tor di-po/i5ii -e di/olv0 a-ocia5ia care e ectuea/0 ac5iuni de pre20tire 3i -au .n 0ptuire a ac5iunilor de -c4i1bare prin violen50 a re2i1ului con-titu5ional -au de -ub1inare a inte2rit05ii teritoriale a -tatului: -au de r0-turnare autorit05ilor publice a -tatului: a5M5area urii 3i di-cordiei -ociale: ra-iale: na5ionale -au reli2ioa-e: violarea drepturilor 3i liberta5ilor: crearea or1a5iunilor para1ilitare: averti/area repetat0 a a-ocia5iilor ob3te3ti a-upra lic4id0rii .nc0lc0rilor le2i-la5iei 0cut0 .n decur-ul unui an de or2anul care a .nre2i-trat a-ocia5ia. "lin.829 -tabile3te c0: reie3ind din circu1-tan5ele concrete: 2ravitatea .nc0lc0rii -au c4iar nu10rul de averti/0ri 0cute de or2anul de -tat in-tan5a ar putea acorda un anu1it ter1en de .nl0turare a .nc0lc0rilor ad1i-e. Ca e7e1plu ar putea -ervi: -c4i1barea -ediului care nu e-te conco1itent0 3i .nc0lc0rii obli2a5iei de plat0 a unor i1po/ite -au a unor datorii: atunci in-tan5a poate acorda un ter1en pentru per ectarea actelor -ale 3i introducerea 1odi ic0rilor .n actele de con-tituire. (otrivit alin.8;9 di/olvarea poate i pronun5at0 de in-tan50 3i .n ca/ul .n care per-oana 6uridic0 .n perioada de activitate nu re-pect0 cerin5ele le2ii -tabilite pentru or1a de or2ani/are: -au dac0 activitatea ace-teia contravine 2rav actului de con-tituire. 'e poate di/olva -ocietatea .n nu1e colectiv 3i cea .n co1andit0 dac0 nu10rul de a-ocia5i dep03e3te 20 de per-oane 3i .n ti1pul acordat -upli1entar ace-tea nu 3i-au adu- actele .n concordan50 cu le2ea. 'e poate pronun5a di/olvarea bur-ei de valori dac0 pe parcur-ul activit05ii pentru nere-pectarea prevederilor art.>> din +e2ea nr.1@@G1@@! cu privire la pia5a valorilor 1obiliare dac0 capitalul -ocial -cade -ub 1ini1ul -tabilit de le2e: dac0 nu10rul de ac5ionari -cade -ub 20 de per-oane: dac0 un 1e1bru a cu1ulat 1ai 1ult de E T din ac5iuni: dac0 1e1bri ? ac5ionari ai bur-ei -unt 3i alte per-oane decMt broc4erii 3i dealerii. (revederi -i1ilare e7i-t0 3i .n +e2ea nr. 1117G1@@7 cu privire bur-ele de 10r uri potrivit c0rora nu10rul de ondatori nu poate i 1ic de 10 per-oane: capitalul -ocial nu 1ai 1ic de 1 1ln. lei: precu1 3i cota parte a unui a-ociat -0 nu dep03ea-c0 10T din capitalul -ocial. Cea doua -itua5ie de di/olvare -tabilit0 de ace-t aliniat e-te dac0 activitatea contravine 2rav actului de con-tituire. O a-e1enea -itua5ie poate e7i-ta pentru or2ani/a5iile neco1erciale care potrivit art.60 alin.8;9 pot de- 03ura nu1ai activitatea prev0/ut0 de actul de con-tituire 3i care potrivit di-po/i5iilor art.1!7 alin.819 3i art.1!! alin.819 5in de reali/area -copurilor -tatutare -au re/ult0 din ace-tea. &ac0 .n -tatut -unt -tabilite clar activit05ile care pot i de- 03urate: iar or2anul e7ecutiv -e abate de la ace-tea: atunci la cererea per-oanelor indicate la alin.8>9 -e poate pronun5a di/olvarea. (oate i di/olvat0 3i -ocietatea .n nu1e colectiv -au -ocietatea .n co1andit0 dac0 per-oanele .1puternicite cu ad1ini-trarea nu re-pect0 obiectul de activitate indicat .n actul de con-tituire 3i de- 03oar0 3i alte activit05i .n nu1ele -ociet05ii. &ac0 actul de con-tituire a per-oanei 6uridice prevede 3i alte ca/uri de di/olvare ace-tea pot i invocate .n in-tan50. %n-tan5a de 6udecat0 poate pronun5a di/olvarea per-oanei 6uridice la cererea per-oanelor indicat el alin.8>9. (e lMn20 per-oanele indicate .n di-po/i5ia 1en5ionat0 dreptul de a cere di/olvarea 3i .nceperea procedurii de lic4idare o au potrivit art.1; alin.8;9 din +e2ea nr.126EG2000 3i organele de control i cele de drept: potrivit art. UUUUUUUUUUor2anul de .nre2i-trare. Articolul 77. Administrarea !iduciar (1) 2nstana de "udecata care e amineaz cererea privind dizolvarea persoanei "uridice poate pune bunurile acesteia, la cerere, sub administrare !iduciara. 2n nc5eiere se speci!ica data instituirii

!;

(#) (%) (*) (/)

administrrii !iduciare. 2nstana desemneaz unul sau mai muli administratori !iduciari si determina limitele mputernicirilor si remuneraia lor. &aca instana de "udecata nu dispune alt!el, organele persoanei "uridice nu pot emite decizii !r acordul prealabil al administratorului !iduciar, iar persoanele cu drept de reprezentare a persoanei "uridice nu pot nc5eia acte "uridice !r participarea acestuia. 2nstana de "udecata poate modi!ica sau anula in orice moment nc5eierea sa de instituire a administrrii !iduciare. Aceasta nceteaz in momentul in care 5otr@rea "udectoreasca cu privire la dizolvare rm@ne de!initiva. Administratorul !iduciar noti!ica organul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice despre nc5eierea "udectoreasca si comunica despre sine in!ormaiile care se cer de la un administrator. Actul "uridic nc5eiat de persoana "uridica p@n la nregistrarea administrrii !iduciare, !r a tine cont de limitarea impusa prin administrare !iduciara, este valabil daca cealalt parte nu tia si nici nu trebuia sa tie despre instituirea administrrii !iduciare.

&i-po/i5iile articolului co1entat con-tituie un 1i6loc de a-i2urare a inte2rit05ii bunurilor per-oanei 6uridice a c0rei di/olvare -e -olicit0: pentru ca per-oanele cu unc5ii de r0-pundere -0 nu .ntreprind0 ac5iuni care ar lun2i -au ar .n2reuia .n alt 1od lic4idarea ace-teia. %n-tituirea ad1ini-tr0rii iduciare -e ace prin .nc4eierea in-tan5ei pentru perioada dintre depunerea ac5iunii la in-tan50 3i pMn0 la adoptarea 4ot0rMrii 6udec0tore3ti 3i r01Mnerea ace-teia de initiv0. #e1ei pentru in-tituirea ad1ini-tr0rii 6udiciare -erve3te cererea recla1antului. #otodat0 in-tan5a poate -0 re-pin20 cerere re-pectiv0 dac0 e7i-t0 1otive care per1ite in-tan5ei -0 nu -e .ndoia-c0 c0 bunurile per-oanei 6uridice vor i .n -i2uran50. &e3i ad1ini-trarea iduciar0 -e pronun50 de c0tre in-tan50: adic0 e-te o in-tituire or5at0: calitatea de ondator al ad1ini-tr0rii precu1 3i cea de bene iciar o are per-oana 6uridic0 a c0rei di/olvare -e -olicit0. (rin .nc4eiere in-tan5ei -e deter1in0 nu1ele ad1ini-tratorului 8ad1ini-tratorilor9 iduciar: co1peten5a ace-tuia 3i re1unera5ia. Nu1ele ad1ini-tratorului iduciar trebuie -0 ie .nre2i-trat .n re2i-trul de -tat .n care a o-t .nre2i-trat0 per-oana 6uridic0. "d1ini-tratorul de-e1nat trebuie -0 pri1ea-c0 toate bunurile per-oanei 6uridice .n ad1ini-trare: .ntoc1ind inventarul nece-ar pentru acea-ta. "d1ini-trarea iduciar0 in-tituit0 -e e ectuea/0 .n te1eiul di-po/i5iilor art. 10E;-1060: .n-0 cu dero20rile -tabilite de articolul co1entat 3i de .nc4eierea in-tan5ei. "-t el: -pre deo-ebire de di-po/i5iile art.10E6: in-tan5a poate decide c0 or2anul e7ecutiv al per-oanei 6uridice a c0rei di/olvare -e -olicit0 nu e-te de-e-i/at: adic0 nu e-te .nl0turat de la ad1ini-trarea trebuirilor per-oanei 6uridice: 3i .n ace-t ca/ ad1ini-tratorul iduciar nu1it de in-tan50 are prero2ativa de a -uprave24ea activitatea ace-tor or2ane: iar actele 6uridice pentru a avea valoare 6uridic0 va trebuie -0 ie con ir1ate .n prealabil de el. %n-tan5a care a de-e1nat ad1ini-tratorul poate reveni oricMnd a-upra .nc4eierii -ale cu 1odi ic0ri: -c4i1barea ad1ini-tratorului: precu1 3i cu anularea ad1ini-tr0rii dac0 te1eiurile de in-tituire au dec0/ut. Anc4eierea privind ad1ini-trarea iduciar0 in-tituit0 .3i pierde valoarea 6uridic0 la data cMnd 4ot0rMrea in-tan5ei cu privire la di/olvare r01Mne de initiv0. "-t el dac0 prin 4ot0rMrea in-tan5ei a o-t re-pin-0 cererea de di/olvare ad1ini-tratorul decade din drepturi 3i e-te obli2at -0 tran-1it0 unc5ia ad1ini-tratorului 8or2anului e7ecutiv9 a per-oanei 6uridice: -au -0 incete/e -uprave24erea. (lata re1unera5iei ad1ini-tratorului care a o-t e ectuat0: .1preun0 cu alte c4eltuieli 6udiciare 3i pre6udiciu trebuie -0 ie .nca-at0 de la recla1ant. &ac0 prin 4ot0rMrea r01a-0 de initiv0 --a pronun5at di/olvarea per-oanei 6uridice: ad1ini-trarea iduciar0 .ncetea/0 iar ad1ini-tratorul va preda lic4idatorului unc5ia .n condi5iile art.@0 alin.869 cu e7cep5ia -itua5iei prev0/ute de art.!6 alin.869. Articolul 7;. 0nregistrarea dizolvrii (1) 2n cazul in care persoana "uridica se dizolva in unul din temeiurile prevzute la art.73 alin.(1) lit. a) . c), !) si g), organul ei e ecutiv depune o cerere de dizolvare la organul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice respective. 2n cazul in care persoana "uridica se dizolva prin 5otr@rea adunrii generale a participanilor, aceasta 5otr@re trebuie ane ata la cerere. (#) 2n cazul dizolvrii prin 5otr@re "udectoreasca, instana transmite o copie de pe 5otr@rea irevocabila organului care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice ce se dizolva. (%) 'ererea de dizolvare depusa de organul e ecutiv al persoanei "uridice si 5otr@rea "udectoreasca s@nt temeiuri pentru nregistrarea dizolvrii. (*) &e la data nregistrrii dizolvrii, in documentele si in!ormaiile care emana de la persoana "uridica, la denumire trebuie adugata sintagma Cin lic5idareC. 2n caz contrar, lic5idatorul persoanei "uridice rspunde personal pentru pre"udiciul cauzat terilor.

!>

Fot0rMrea de di/olvare e-te obli2atorie de la data adopt0rii: -au de la data cMnd iind adoptat0 de in-tan50 devine irevocabil0. 'anc5iunile: iar dup0 ca/ 3i r0-punderea 6uridic0 pentru nere-pectarea 4ot0rMrii de di/olvare neinre2-itrate intervin nu1ai pentru ad1ini-trator 3i pentru per-oanele care au avut cuno3tin50 de 4ot0rMre 3i care -unt 5inu5i la re-pectarea prevederilor ace-tora. An-0 pentru ca 4ot0rMrea de di/olvare voluntar0 -0 ie opo/abil0 ter5ilor trebuie -0 ie .nre2i-trat0 .n re2i-trul de -tat .n care e-te .n1atriculat0 per-oana 6uridic0 a c0rei di/olvare --a pronun5at. (Mn0 la acea-t0 .nre2i-trare 4ot0rMrea e-te opo/abil0 nu1ai celor care au participat la adoptarea 4ot0rMrii. Mo1entul .nre2i-tr0rii di/olv0rii are .n e-en50 dou0 -e1ni ica5ii< per-oana 6uridic0 din ace-t 1o1ent nu poate .ntreprinde noi opera5iuni 8art.!6 alin.8>9: din ace-t 1o1ent .ntr0 .n procedura de lic4idare 8art.!6 alin.829 din ace-t 1o1ent -e ace public0 di/olvarea c0ci ea devine opo/abil0 3i oricine dore3te poate con-ulta re2i-tru de -tat: iar de acea-ta -unt le2ate 3i alte e ecte. &e e7e1plu art.@7 alin.8>9 din +e2ea nr.11;>G1@@7 privind -ociet05ile pe ac5iuni prevede c0 tran/ac5iile cu 4Mrtiile de valoare ale -ociet05ii pe ac5iuni -e -u-pend0 de la data anun50rii 4ot0rMrii privind lic4idarea. $7cep5ie de la re2ula ace-tei .nre2i-tr0rii o are di/olvarea de drept a -ociet05ilor co1erciale pentru e7pirarea ter1enului de activitate -tabilit de actul con-titutiv. Mo1entul di/olv0rii -ociet05ii co1erciale e-te data e7pir0rii ter1enului de activitate: dat0 care e-te .nre2i-trat0 .n re2i-trul de -tat: 3i o .nre2i-trare -upli1entar0 introduce ele1ente de incertitudine 8v. co1ent. +a arrt.!69. Anre2i-trarea di/olv0rii e-te o obli2a5ie a or2anului e7ecutiv a per-oanei 6uridice care a deci- di/olvarea: or2an care trebuie -0 depun0 .1preun0 cu o cerere 3i 4ot0rMrea de di/olvare. #otu3i di/olvarea poate i .nre2i-trat0 3i la cererea lic4idatorului care .n te1eiul art.@0 alin.829 noti ic0 or2anul care de5ine re2i-trul de -tat 3i pre/int0 ace-tuia 4ot0rMrea prin care a o-t de-e1nat. &ac0 di/olvarea -e pronun50 prin 4ot0rMrea in-tan5ei de 6udecat0: .nre2i-trarea -e ace nu1ai .n ba/a #otr%rii irevocabile: 3i nu dup0 re2ula 2eneral0: potrivit c0reia -unt e7ecutorii 4ot0rMrile de initive 8ve/i art.207 din C(C9. Ca e7cep5ie de la acea-t0 re2ul0 apar 4ot0rMrile de e7ecutare i1ediat0: inclu-iv cele prin care -e intentea/0 procedura de in-olvabilitate. "cea-t0 din ur10 4ot0rMre devine e7ecutorie la 1o1entul pronun50rii 8ve/i art.>> alin.829 din +e2ea in-olvabilit05ii nr.6;2G20019 (rin art. 27 din +e2ea nr.126EG2000 pentru .ntreprinderile 3i or2ani/a5iile care -e .nre2i-trea/0 la Ca1era .nre2i-tr0rii de -tat -e -tabile3te ter1enul de ; /ile pentru .nre2i-trarea di/olv0rii. &e3i: potrivit di-po/i5iei indicate calcularea ter1enului de ; /ile .ncepe la data adopt0rii 4ot0rMrii: nere-pectarea ace-tuia nu e-te -anc5ionat. Mai 1ult: ace-t ter1en e-te o piedic0 birocratic0 .n calea .nre2i-tr0rii di/olv0rii. (rin alin.8>9 le2iuitorul pune .n -arcina lic4idatorului c0 toate actele: -cri-ori: rapoarte: in or1a5ii etc. care e1an0 de la per-oana 6uridic0 di/olvat0 -0 indice c0 acea-ta e-te .n lic4idare. Cel care a contractat cu o per-oan0 6uridic0 .n lic4idare: 3i cunoa3te ace-t apt -uport0 ri-cul actelor .nc4eiate. &ac0: .n-0 de1on-trea/0 c0 la .nc4eierea actului nu a cuno-cut c0 per-oana 6uridic0 era .n procedur0 de lic4idare: 3i actul -e1nat nu con5inea -inta21a B.n lic4idareC: pre6udiciul poate i .nca-at nu nu1ai de la per-oana 6uridic0 .n lic4idare dar 3i de la lic4idatorul ace-tuia. Articolul ;<. Lic5idatorul persoanei "uridice (1) $oate !i lic5idator orice persoana !izica ma"ora cu capacitate deplina de e erciiu care are cetenia (epublicii )oldova si domiciliaz pe teritoriul ei. $rin lege, pot !i stabilite condiii suplimentare pentru persoana lic5idatorului. (#) Lic5idatorul noti!ica despre desemnarea sa organul care a e!ectuat nregistrarea de stat a persoanei "uridice si comunica despre sine in!ormaiile care se cer de la un administrator. Lic5idatorul ane eaz 5otr@rea de desemnare in calitate de lic5idator. (%) 2n registru se nregistreaz numele, domiciliul, numrul actului de identitate si codul personal, semntura lic5idatorului. (*) Lic5idatorul are aceleai mputerniciri, obligaii si responsabiliti ca si administratorul in msura in care acestea sunt compatibile cu activitatea de lic5idator. (/) 2n cazul desemnrii mai multor lic5idatori, acetia reprezint persoana "uridica in comun daca actul de constituire sau 5otr@rea prin care s@nt desemnai nu prevede alt!el. (3) 0ndat dup preluarea !unciei, lic5idatorul mpreuna cu administratorul !ace si semneaz inventarul si bilanul in care constata situaia e acta a activului si pasivului. (6) Lic5idatorul !inalizeaz operaiunile curente, valori!ica creanele, trans!orma in bani alte bunuri si satis!ace cerinele creditorilor. 2n msura in care este necesar pentru lic5idare, el poate nc5eia noi acte "uridice. (7) Lic5idatorul este obligat sa primeasc si sa pstreze patrimoniul, registrele si actele persoanei "uridice, sa tina un registru cu toate operaiunile lic5idrii in ordinea lor cronologica. (;) Lic5idatorul poate !i revocat oric@nd de organul sau de instana de "udecata care l.a desemnat. $rin aceeai 5otr@re se desemneaz un alt lic5idator. Lic5idatorul revocat prezint lic5idatorului

!E

succesor un raport cu privire la activitatea pe care a des!urat.o. &aca succesorul este desemnat de instana de "udecata, raportul se prezint acesteia. 8109 (emunerarea lic5idatorului este stabilita de organul sau de instana de "udecata care l.a desemnat, cu e cepia cazurilor prevzute de lege. &in di-po/i5ia pre/entului articol re/ult0 c0 lic4idatorul unei per-oane 6uridice cu1ulativ trebuie -0 .ntrunea-c0 ur10toarele condi5ii< -0 ie per-oan0 i/ic0 cet05ean a Republicii Moldova= -0 i atin- vMr-ta 1a6oratului 81! ani9= -0 nu i o-t declarat0 incapabil0 .n 1odul -tabilit de art.2>= -0 aib0 do1iciliul .n Moldova. An ca/ul .n care ad1ini-tratorul devine lic4idator 8ve/i art.!6 alin. 869 3i nu cu1ulea/0 condi5ii -tabilite de la alin.819 el trebuie -0 aduc0 la cuno3tin5a or2anului care a deci- di/olvarea -0 ie nu1it0 o per-oan0 care .ntrune3te ace-te condi5ii. Condi5ii -upli1entare pentru per-oanele care -unt lic4idatori ai per-oanelor 6uridice -unt -tabilite .n le2i -peciale. &e e7e1plu: art.7; din +e2ea nr. 6;2G2001 -tabile3te pentru ad1ini-tratorul in-olvabilit05ii condi5ii -peciale prin care -tabile3te ace-tuia un -tatut deo-ebit de cel al lic4idatorului. An 1are 10-ur0 ace-te condi5ii -unt i1pu-e pentru a prote6a intere-ele creditorilor: iar pe de alt0 parte 3i pentru a contribui la e ectuarea unei 6u-ti5ii e iciente. "-t el ad1ini-tratorul in-olvabilit05ii poate i per-oana care are -tudii -uperioare: e-te do1iciliat .n Moldova: po-ed0 cuno3tin5e 3i e7perien50 .n do1eniul de activitate a per-oanei 6uridice care -e lic4idea/0 pentru cau/0 de in-olvabilitate: e-te .nre2i-trat .n calitate de intreprin/0tor individual 8.ntreprindere individual09: de5ine licen5a de ad1ini-trator a in-olvabilit05ii: e-te independent0< de 6udec0torul care e7a1inea/0 proce-ul de in-olvabilitate= de creditori= de debitor= adic0 de per-oana 6uridic0 care -e declar0 in-olvabil0 3i -0 nu ie 1e1bru al or2anelor de conducere 3i nici a-ociat al ace-teia= -0 nu i o-t 1e1bru al co1itetului de conducere 3i nici a-ociat al per-oanei 6uridice care a o-t declarat0 in-olvabil0 .n ulti1ele 2> de luni= -0 nu aib0 antecedente penale 3i -0 nu ie lip-it de dreptul de ad1ini-tra per-oane 6uridice= -0 nu ie a-ocia5i cu r0-pundere neli1itat0 a unei -ociet05i .n nu1e colectiv -au a unei -ociet05i .n co1andit0= +ic4idatorul e-te obli2at -0 noti ice de-pre de-e1narea -a .n acea-t0 calitate or2anul de -tat care 5ine re2i-trul per-oanelor 6uridice de tipul re-pectiv: -0 pre/inte 4ot0rMrea prin care a o-t a de-e1nat 3i -0 co1unice toate datele -ale de identitate -tabilite la alin.8;9. "ctele lic4idatorului -unt opo/abile ter5ilor de la data .nre2i-tr0rii 3i nu de la data de-e1n0rii. "ctul de .nre2i-trare a lic4idatorului -e ace conco1itent cu .nre2i-trarea di/olv0rii -tabilit0 de art.!@: -au ace-tea dou0 .nre2i-tr0ri trebuie corelate. An ca/ de pluralitate de lic4idatori: ace3tia ac5ionea/0 .n co1un: iar actele de repre/entare trebuie -0 ie -e1nate de to5i lic4idatorii dac0 alt el nu e-te -tipulat .n actul de con-tituire a per-oanei 6uridice -au contrariul nu a o-t -tipulat .n 4ot0rMrea de de-e1nare a lic4idatorilor. Antrarea .n unc5ie a lic4idatorului de-e1nea/0 3i 1o1entul trecerii re-pon-abilit05ii de la ad1ini-trator la lic4idator. 'e pre/u10 c0 patri1oniul trece de la ad1ini-trator la lic4idator .n -tarea .n care a o-t la 1o1entul -e1n0rii inventarului -au alt el nu1it a actului de predare pri1ire. &e aceia inventarul trebuie -0 de-crie cu 1a7i10 e7actitate -tarea bunurilor pri1ite de lic4idator: iar ace-ta din ur10 trebuie -0 a-i2ure eviden5a activului 3i pa-ivului .n 1odul -tabilit de le2i-la5ie: -0 .ntreprind0 toate 10-urile pentru p0-tra 3i a con-erva valoarea activelor: -0 p0-tre/e toat0 docu1enta5ia per-oanei 6uridice pMn0 la tran-1iterea ace-tea altor per-oane -pre p0-trare. +ic4idatorul e-te obli2at -0 5in0 eviden5a opera5iunilor de lic4idare .n ordinea lor cronolo2ic0: cu1 ar i a celor de -ati- acere a cerin5elor creditorilor: de vMn/are a unor active: de .1p0r5ire a activelor .ntre a-ocia5i etc. +ic4idarea unei per-oane 6uridice e-te o procedur0 de durat0. "cea-t0 perioad0 e-te le2at0 pe de o parte de protec5ia drepturilor creditorilor 3i di-ponibili/area an2a6a5ilor: iar pe de alt0 parte de inali/area opera5iunilor .ncepute pMn0 la di/olvare: .nca-area crean5elor pe care acea-ta le are 3i de-i2ur de di-tribu5ia activelor r01a-e dup0 -ati- acerea cerin5elor creditorilor con or1 art.@6 3i @7. "ici trebuie de 1en5ionat c0 adoptarea 4ot0rMrii de lic4idare nu e-te te1ei de re/iliere a contractelor .n care -e a l0 per-oana 6uridic0 care -e lic4idea/0: 3i dac0 alte te1eiuri de re/iliere nu -unt atunci lic4idatorul va trebuie ie -0 a3tepte pMn0 contractul a6un2e la -caden50: ie -0 ne2ocie/e cu cealalt0 parte 3i -0-l de-p02ubea-c0: ie -0 tran-1it0 crean5a -a prin ce-iune: ie -0 .ntreprind0 alte 10-uri care ar per1ite .ncetarea raporturilor 6uridice 0r0 c4eltuieli 1a6ore. Nor1a le2al0 per1ite lic4idatorului -0 .nc4eie noi acte 6uridice: .n-0 ace-tea nu trebuie -0 ie cele indicate la art.!6 alin.8>9: dar altele care -unt nece-are per-oanei 6uridice a late .n procedura de lic4idare. "-t el de acte ar putea i contractele de pre-t0ri -ervicii 8internet: tele onie: de or2ani/are a licita5iilor9: vMn/are-cu1p0rare a ener2iei ter1ice: electrice: 2a/elor naturale: a activelor per-oanei 6uridice ce -e lic4idea/0: an2a6area unor -peciali3ti etc. +ic4idatorul de-e1nat activea/0 pMn0 la 1o1entul radierii per-oanei 6uridice din Re2i-trul de -tat: dac0 or2anul care l-a de-e1nat .ntre ti1p nu l-a revocat. "ctivitatea lic4idatorului revocat .ncetea/0 l-a 1o1entul cMnd noul lic4idatorul e-te .nre2i-trat la or2anul de .nre2i-trare cu e7cep5ia obli2a5iei de tran-1itere a actelor 3i a bunurilor per-oanei 6uridice .n lic4idare: care decade l-a 1o1entul -e1n0rii inventarului: 3i pre/ent0rii raportului privind opera5iunile de6a -0vMr3ite de el .n calitate de lic4idator. "lin.8109 -tabile3te or2anul care are obli2a5ia de a i7a 10ri1ea re1unera5iei. Cu -i2uran50 c0 acea-ta ur1ea/0 a i -tabilit0 prin acord co1un .ntre lic4idator 3i or2anul care .l de-e1nea/0. Ca orientare poate -ervi re1unera5ia pl0tit0 ad1ini-tratorului per-oanei 6uridice .n lic4idare: cu e7cep5ia ca/ului cMnd le2i-la5ia -tabile3te

!6

o anu1it0 10ri1e. &e e7e1plu ad1ini-tratorului in-olvabilit05ii in-tan5a de 6udecat0 poate -0-i -tabilea-c0 o re1unera5ie de pMn0 la ;T din -u1ele di-tribuite creditorilor .n contul e7ecut0rii crean5elor. Articolul ;1. 2n!ormarea creditorilor &up nregistrarea desemnrii sale, lic5idatorul publica in C)onitorul ?!icial al (epublicii )oldovaC, in doua ediii consecutive, un aviz despre lic5idarea persoanei "uridice si, in termen de 1/ zile, l in!ormeaz pe !iecare creditor cunoscut despre lic5idare si despre termenul de naintare a creanelor. (er-oana 6uridic0 care a .ntrat .n procedura de lic4idare are obli2a5ia de a in or1a per-onal iecare creditor al -0u de-pre adoptarea 4ot0rMrii de lic4idare. &e-i2ur c0 acea-t0 obli2a5ie per-i-t0 nu1ai a50 de creditorii a c0ror calitate re/ult0 din actele contabile ale debitorului: precu1 3i celor care au .naintat ac5iuni .n 6udecat0 3i .nc0 nu au o-t -olu5ionate. An-0 e7i-t0 3i creditori de-pre crean5a c0rora per-oana 6uridic0 care -e lic4idea/0 nu 3tie 3i de-i2ur ace-ta nu poate -0-l cunoa-c0. Ca e7e1plu poate i cu1p0r0torul unui bun pentru care per-oana 6uridic0 .n lic4idare r0-punde pentru vicii -au pentru evic5iune. "nu1e pentru prevenirea ace-tei cate2orii de creditori le2iuitorul prevede obli2a5ia per-oanei 6uridice .n lic4idare -0 ac0 cel pu5in dou0 publica5ii con-ecutive .n Monitorul O icial pentru ai in or1a. "cea-ta e-te o or1alitate le2al0: c0ci c4iar dac0 ace3ti creditori nu au luat cuno3tin50 de avi/ul publicat ei -e vor con-idera in or1a5i. Nere-pectarea ter1enului de 1E /ile de in or1are per-onal0 a creditorilor nu e-te un ter1en de dec0dere din drepturi. %n or1area poate i e ectuat0 3i 1ai tMr/iu. An-0 .n ca/ul .n care in or1area creditorului --a 0cut 1ult 1ai tMr/iu decMt ter1enul -tabilit ace-ta: .n -pecial creditorii din alte 50ri ar putea cere prelun2irea ter1enului de .naintarea a preten5iilor -tabilit de art.@2. (entru -ociet05ile pe ac5iuni care au deci- di/olvarea art.@7 alin.8E9 din +e2ea nr.11;>G1@@7 privind -ociet05ile pe ac5iuni -tabile3te un ter1en de 10 de la data adopt0rii pentru publicarea .n Monitorul O icial. O alt0 e7cep5ie -tabilit0 de +e2ea nr.11;>G1@@7 e-te cea din art.@7 alin.869 potrivit c0reia dac0 -ocietatea pe ac5iuni a o-t .nre2i-trat0: .n-0 nu a .nc4eiat nici un contract: lic4idarea poate i 0cut0 3i 0r0 publicarea avi/ului .n Monitorul O icial. &e3i inten5ia e-te nobil0: proble1a cu1 or2anul de .nre2i-trare va putea veri ica dac0 -ocietatea pe ac5iuni a .nc4eiat -au nu contracte civile 3i co1erciale. Articolul ;#. 8ermenul de naintare a creanelor (1) 8ermenul de naintare a creanelor este de 3 luni de la data ultimei publicaii a avizului in C)onitorul ?!icial al (epublicii )oldovaC. $rin 5otr@rea de lic5idare se poate prevedea un termen mai lung. (#) 2n cazul in care lic5idatorul respinge creana, creditorul are dreptul, sub sanciunea decderii, ca, in termen de %< de zile de la data c@nd a !ost in!ormat despre respingerea creanei, nainteze o aciune in instana de "udecata. #er1enul le2al de .naintare a crean5elor e-te de 6 luni. An-0 ace-t ter1en nu lip-e3te pe creditorii cuno-cu5i de dreptul lor: ci e-te un punct de reper pentru lic4idator la .ntoc1irea bilan5ului de lic4idare. Crean5ele pot i .naintate 3i 1ai tMr/iu: .n li1ita ter1enului de pre-crip5ie 3i pMn0 la radierea per-oanei 6uridice din re2i-tru 8ve/i art.@@9 iar dac0 ace-tea -unt .nte1eiate ele trebuie -0 ie recuno-cute 3i -ati- 0cute. An -u-5inerea ace-tei op5iuni vine 3i di-po/i5iile art.@E potrivit c0reia dac0 creditorul cuno-cut nu a .naintat preten5ii -u1a de bani ce i -e cuvine -e depune pe cont bancar. Mai 1ult: le2i-la5ia -tabile3te 3i un 1ecani-1 de protec5ie c4iar 3i pentru creditorii per-oanei 6uridice lic4idate dac0 au e7i-tat active 3i au o-t tran-1i-e potrivit art.@6 3i @7 8ve/i art.1009. +e2ea -tabile3te un ter1en de dec0dere din drepturi nu1ai pentru per-oana a c0rei crean50 a o-t re-pin-0 de per-oana 6uridic0 care -e lic4idea/0 3i nu a .naintat o ac5iune .n 6udecat0 privind .nca-area or5at0. Articolul ;%. $roiectul bilanului de lic5idare (1) 2n termen de 1/ zile de la data e pirrii termenului de naintare a creanelor, lic5idatorul este obligat sa ntocmeasc un proiect al bilanului de lic5idare care sa re!lecte valoarea de bilan si valoarea de piaa a activelor, inclusiv creanele, datoriile persoanei "uridice recunoscute de lic5idator si datoriile care se a!la pe rol in instana "udectoreasc. (#) $roiectul bilanului de lic5idare se prezint spre aprobare organului sau instanei care a desemnat lic5idatorul.

!7

(%) &ac din proiectul bilanului de lic5idare rezulta un e cedent al pasivelor !ata de active, lic5idatorul este obligat sa declare starea de insolvabilitate. 'u acordul tuturor creditorilor, lic5idatorul poate continua procedura de lic5idare !r a intenta aciunea de insolvabilitate. +ic4idatorul .ndeplinind anu1ite or1alit05i a proce-ului de lic4idare trebuie -0 deter1ine 10ri1ea activelor 3i pa-ivelor per-oanei 6uridice .n lic4idare re lectMndu-le .n proiectul bilan5ului de lic4idare. Iilan5ul de lic4idare -e con-ider0 c0 are or50 obli2atorie nu1ai dup0 ce e-te aprobat de or2anul care a de-e1nat lic4idatorul. &i-po/i5ia alin.819 -tabile3te c0 bilan5ul de lic4idare trebuie -0 re lecte atMt valoarea de bilan5 cMt 3i valoarea de pia50 a bunurilor. An circuitul civil -unt -itua5ii recvente cMnd valoarea de pia50 a bunului di er0 de valoarea de bilan5. Ca e7e1plu: poate -ervi bunurile i1obile a c0ror valoare de pia50: de re2ul0 e-te 1ai 1are decMt cea de bilan5. (otrivit re2ulilor -tabilite prin Fot0rMrea *uvernului nr.121!G1@@7 cu privire la cla-i icarea 1i6loacelor i7e pe cate2orii de proprietate .n -copul i1po/it0rii nor1a u/urii anuale pentru con-truc5ii capitale e-te de ET: ceia ce .n-ea1n0 c0 o cl0dire dup0 20 de ani: cu condi5ia c0 .n ea ulterior nu --au 0cut inve-ti5ii va valora 0 lei: .n-0 ca obiect ea va e7i-ta 3i de-i2ur va avea o anu1it0 valoare. Di inver-: pro2re-ul te4nico3tiin5i ic din ulti1ii ani arat0 c0 u/ura 1oral0 a te4nicii de calcul e-te oarte rapid0 3i deci valoarea de bilan5 poate i 1ai 1are decMt valoarea de pia50. &e apt acea-t0 valoare de pia50 nu poate i e7act0: 3i trebuie de ad1icu o anu1it0 probabilitate: c0ci valoarea e7act0 va i deter1inat0 la 1o1entul vMn/0rii. Iilan5ul de lic4idare trebuie -0 ie aprobat pMn0 la .nceputul -ati- acerii crean5elor care nu au a6un- la -caden50. &i-po/i5ia alin.8;9 obli20 lic4idatorul -0 depun0 o cerere prin care -0 cear0 in-tan5ei intentarea proce-ului de in-olvabilitate dac0 din proiectul bilan5ului re/ult0 un e7cedent al pa-ivului a50 de active. Cererea trebuie depu-0 .n ter1en de cel 1ult o lun0 de la data cMnd a o-t -tabilit -tarea de in-olvabilitate. An ca/ contrar art.26 alin.8>9 din +e2ea nr.6;2G2001 prevede c0 lic4idatorul va r0-punde -ub-idiar .n a5a creditorilor pentru obli2a5iile ap0rute dup0 dep03irea ter1enului de o lun0. (Mn0 la e7pirarea ter1enului de o lun0 lic4idatorul ar trebui -0 aduc0 la cuno3tin5a or2anului care l-a de-e1nat de-pre -urvenirea in-olvabilit05ii 3i -0 ob5in0 de la creditori acordul c0 ace3tia -unt de accept0 -ati- acerea cerin5elor .n propor5ii redu-e 3i nu dore-c intentarea in-olvabilit05ii. +uMnd .n con-idera5ie c0 procedura de in-olvabilitate e-te una co-ti-itoare 3i: de re2ul0 de durat0 creditorilor le-ar i 1ai convenabil o e7ecutare voluntar0 3i rapid0 decMt proce-ul de in-olvabilitate. Articolul ;*. $rotecia drepturilor debitorilor =otr@rea de reorganizare sau lic5idare in a!ara procedurii insolvabilitii nu are ca e!ect scadena creanelor nea"unse la scadena. &i-po/i5ia articolului co1entat prevede e7pre- c0 di/olvarea per-oanei 6uridice adoptat0 .n te1eiurileart.77 alin.8>9: art.!; alin.8E9: art.!6 alin.819 lit.a9 ? d9= 9-29 nu au nici o in luen50 a-upra raporturilor 6uridice .n care per-oana 6uridic0 di/olvat0 -e a l0. Raporturile 6uridice .n care --a a lat per-oana 6uridic0 di/olvat0 ca con-ecin50 a reor2ani/0rii vor i continuate de -ucce-orii ace-teia preluMnd inte2ral toate drepturile 3i obli2a5iile celei di/olvate. Raporturile 6uridice .n care -e a l0 per-oana 6uridic0 di/olvat0 continu0 pMn0 la -caden5a ace-tora 8ve/i art.@0 alin.869: dac0 p0r5ile nu convin alt el: -au la cererea unei din p0r5i raporturile nu .ncetea/0. &i/olvarea per-oanei 6uridice nu poate -ervi ca te1ei pentru re/ilierea contractelor care .nc0 nu au a6un- la -caden50: adic0 nu le-a e7pirat ter1enul. &ac0 per-oana 6uridic0 e-te di/olvat0 de in-tan5a de 6udecat0 .n te1eiurile -tabile de art.!> alin.819: iar acea-ta nu poate de- 03ura activit05ile -tabilite prin actul de con-tituire 3i deci nu poate continua raporturile 6uridice .n care acea-ta --a a lat: creditorii pot pretinde de-p02ubiri. Articolul ;/. &epunerea sumelor datorate creditorilor +umele datorate creditorilor cunoscui care nu au naintat pretenii si creditorilor care nu s.au prezentat pentru a primi e ecutarea se depun n conturi bancare pe numele lor. 'ati- acerea cerin5elor creditorilor de c0tre per-oana 6uridic0 .n lic4idare -e ace .n locul -tabilit potrivit re2ulile indicate la art.E7; 3i E7>. &i-po/i5ia pre/entului articol -tabile3te un 1ecani-1 de e7ecutare a obli2a5iilor pecuniare .n ca/ul .n care contractul dintre p0r5i nu indic0 locul de e7ecutare: iar creditorul nu --a pre/entat pentru a pri1i e7ecutarea. Ri-cul in-olvabilit05ii in-titu5iei inanciare .l -uport0 creditorul care din anu1ite con-iderente nu a pri1it e7ecutarea. Articolul ;3. (epartizarea activelor persoanelor "uridice cu scop lucrativ

!!

(1) Activele persoanei "uridice cu scop lucrativ dizolvate care au rmas dup satis!acerea preteniilor creditorilor s@nt transmise de lic5idator participanilor proporional participaiunii lor la capitalul social. (#) Lic5idatorul e!ectueaz calculele si ntocmete raportul privind lic5idarea, care re!lecta mrimea si componenta activelor ramase. &aca # sau mai muli participani au dreptul la activele persoanei "uridice, lic5idatorul ntocmete un proiect de repartizare a activelor, in care stabilete principiile de repartizare. (%) Lic5idatorul persoanei "uridice dizolvate, cu consimm@ntul participanilor, poate sa nu nstrineze bunurile ei daca nu este necesar pentru satis!acerea creanelor creditorilor. (*) $roiectul de mprire a activelor, calculele si raportul privind lic5idarea se prezint spre aprobare organului sau instanei de "udecata care a desemnat lic5idatorul. ?rganul sau instana care a desemnat lic5idatorul poate introduce modi!icri in proiectul de mprire, lu@nd in considerare voina participanilor. &up0 cu1 a o-t 1en5ionat: per-oanele cu -cop lucrativ -unt -ociet05ile co1erciale con-tituite .n or1a -ociet05ilor .n nu1e colectiv: -ociet05ilor .n co1andit0: -ociet05ilor cu r0-pundere li1itat0 3i -ociet05ilor pe ac5iuni. An-0 pe lMn20 ace-te or1e: 1ai pot i 1en5ionate 3i .ntreprinderile de -tat 3i 1unicipale 8ve/i art.17@ 3i +e2ea cu privire la .ntreprinderea de -tat nr.1>6G1@@> 3i Re2ula1entul 1odel al .ntreprinderii 1unicipale aprobat prin Fot0rMrea *uvernului nr.;!7G1@@>9: precu1 3i cooperativele de produc5ie 8Ve/i art.171 3i +e2ea nr.1007G2002 cu privire la cooperativele de produc5ie9 3i cooperativele de .ntreprin/0tori 8Ve/i +e2ea nr.7;G2001cu privire la cooperativele de .ntreprin/0tori9. "ctivele ace-tor per-oane 6uridice pot i reparti/ate dup0 .ndeplinirea a dou0 or1alit05i< 19 -ati- acerea inte2ral0 a tuturor preten5iilor creditorilor= 29 e7pirarea ter1enului -tabilit la art.@!. "ctivele -e tran-1it prin act de predare pri1ire de c0tre lic4idator per-oanelor .ndrept05ite. (er-oane .ndrept05ite -unt .n dependen50 de or1a de or2ani/are a per-oanei 6uridice ondatorii= a-ocia5ii: ac5ionarii -au 1e1brii ace-teia adic0 per-oanele care de5in o participan5iune 8o cot09 din capitalul -ocial. (otrivit re2ulii din alin.819 iec0ruia din ace-te per-oane i -e reparti/ea/0 o cot0 din active propor5ional0 cotei din capitalul -ocial. "ceia3i re2ul0 e-te -tabilit0 3i la art.11E alin.819 lit. d9 pentru -ociet05ile co1erciale: art.1> alin.819 lit.N9 din +e2ea nr.1007G2002 pentru cooperativele de produc5ie 3i art. !6 alin.829 lit.c9 din +e2ea nr.7;G2001 pentru cooperativele de .ntreprin/0tori. O e7cep5ie de la principiul de propor5ionalitatea particip0rii la capitalul -ocial -e -tabile3te prin art.11E alin.829 pentru -ociet05ile co1erciale: potrivit c0reia actul de con-tituire a -ociet05ii co1erciale poate prevedea 3i o alt0 1odalitate de reparti/are a pro itului 3i a activelor decMt cea propor5ional0. M0ri1ea activelor r01a-e dup0 -ati- acerea crean5elor 3i principiile de reparti/are -unt re lectate .n raportul lic4idatorului. +ic4idatorul: luMnd .n con-idera5ie voin5a participan5ilor: va plani ica .1p0r5irea activelor .n natur0 -au le va lic4ida 8 le va vinde tran- or1Mnd bunurile .n bani9 3i va .1p0r5i -u1ele b0ne3ti. &ac0 activele -e .1part .n natur0: reparti/area ace-tora -e va ace luMnd .n con-idera5ie ur10toarele re2uli< 19 bunurile -e vor .1p0r5i propor5ional dreptului pe care .l are iecare participant= 29 bunurile -e vor atribui unuia -au la 1ai 1ul5i participan5i de la care -e va re5ine -u1a de bani care dep03e3te valoarea bunului= ;9 dac0 bunurile nu vor putea i .1p0r5ite .n natur0 ele vor i vMndute 3i apoi -e vor .1p0r5i banii= Raportul lic4idatorului privind .1p0r5irea bunurilor ur1ea/0 -0 ie aprobat de or2anul care a de-e1nat lic4idatorul. &up0 aprobarea raportului: lic4idatorul purcede la reali/area ace-tuia. #ran-1iterea -u1elor de bani -au a bunurilor -e ace prin act -ub -e1n0tur0 privat0 dac0 le2ea -au actul de con-tituire nu prevede alt el. &e e7e1plu la reparti/area i1obilelor -e va .ntoc1i un act de tran-1itere .n or10 autentic0 3i .nre2i-trat la o iciul cada-tral co1petent. Articolul ;6. (epartizarea activelor persoanelor "uridice cu scop nelucrativ (1) Activele care au rmas dup satis!acerea creanelor creditorilor persoanei "uridice cu scop nelucrativ se repartizeaz intre persoanele care, con!orm actului de constituire sau, in cazul prevzut de actul de constituire, con!orm 5otr@rii adunrii generale, au dreptul la ele. (#) &aca persoana "uridica cu scop nelucrativ este constituita pentru satis!acerea e clusiva a intereselor participanilor si si actul constitutiv sau 5otr@rea adunrii generale nu prevd persoanele care au dreptul la activele persoanei "uridice cu scop nelucrativ dizolvate, toate persoanele care la momentul dizolvrii au calitatea de participant la ea bene!iciaz de dreptul la patrimoniul rmas. 2ntre aceste persoane activele se repartizeaz proporional. (%) &aca nu pot !i repartizate con!orm alin.(1) si (#), activele trec la stat, care le utilizeaz la realizarea scopurilor statutare ale persoanei "uridice cu scop nelucrativ lic5idate.

!@

"ctivele per-oanei 6uridice cu -cop nelucrativ care au r01a- dup0 -tin2erea datoriilor trebuie de tran-1ianu1itor per-oane: .n-0 re2ula e-te deo-ebit0 de cea -tabilit0 la art.@6. "-t el: din di-po/i5iile art.EE alin.8;9 participan5ii or2ani/a5iilor neco1erciale nu au drepturi de crean50 a-upra patri1oniului ace-teia. &e aici 3i conclu/ia c0 cota parte dintr-o or2ani/a5ie neco1ercial0 nu poate i tran-1i-0 prin acte 6uridice 3i deci nici calitatea de 1e1bru .n acea-ta nu e-te tran-1i-ibil0. &in coroborarea di-po/i5iilor alin.819 din articolul co1entat 3i di-po/i5ia art.EE alin.8;9 re/ult0 c0: de re2ul0: dreptul a-upra patri1oniului nu o pot avea participan5ii 81e1brii a-ocia5ii etc.9 la or2ani/a5ia neco1ercial0. (atri1oniul or2ani/a5iei r01a- dup0 -ati- acerea cerin5elor creditorilor trebuie tran-1i- pentru reali/area -copurilor propu-e de c0tre or2ani/a5ia di/olvat0. An -pri6inul ace-tei a ir1a5ii vine 3i di-po/i5iile art.>0 alin.829 3i 8;9 din +e2ea nr.!;7G1@@6 cu privire la a-ocia5iile ob3te3ti: art.;7 alin.879 din +e2ea nr.E!1G1@@@ cu privire la unda5ii: art.22 alin.8>9 3i art.27 alin.8>9 din +e2ea patronatelor nr. @76G2000: art.2> 81!9 alin.8;9 3i ;0 alin.8>9 din +e2ea nr.71!G1@@1 privind partidele 3i alte or2ani/a5ii -ocial politice etc. "lin.829 din articolul co1entat apare ca o e7cep5ie de la re2ula -tabilit0 la alin.819: ad1i5Mnd po-ibilitatea c0 unele or2ani/a5ii neco1erciale ar putea i con-tituite pentru intere-ul e7clu-iv al participan5ilor 81e1brilor9 -0i: 3i atunci: dac0 patri1oniul ace-tea a o-t or1at .n e7clu-ivitate din coti/a5iile 3i e orturile proprii: 3i ace-te or2ani/a5ii nu au bene iciat de -ub-idii: dona5ii: granturi 0cute .n alte -copuri decMt intere-ul participan5ilor atunci ace-tea ar putea -0 ie di-tribuite .ntre participan5ii la per-oana 6uridic0. "-t el de e7cep5ii le-a1 vedea cele -tabilite de +e2ea condo1iniu1ului .n ondul locativ nr.@1;G2000: potrivit c0rora a-ocia5ia coproprietarilor e-te .n e-en50 o or2ani/a5ie neco1ercial0 deoarece participan5ii -e a-ocia/0 pentru ad1ini-trarea: .ntre5inerea 3i e7ploatarea .n co1un a co1ple7ului de bunuri i1obiliare din condo1inu: 3i ei potrivit art.;E alin.8;9 din aceia3i le2e au dreptul la cot0 din activele a-ocia5ii care -e lic4idea/0. &i-po/i5ii -i1ilare e7i-t0 3i .n art.>E alin.8>9 +e2ea nr.1E0EG1@@6 cu privire la a-ocia5iile de econo1ii 3i .1pru1ut a cet05enilor 3i .n art.10E alin.8!9 din +e2ea coopera5iei de con-u1 nr.12E2G2000. &e apt di-po/i5ia din ulti1a le2e pare a cu1ula a1bele principii: adic0 3i cel -tipulat .n alin.819 3i cel din alin.829: deoarece -e prevede nu1ai re-tituirea p0r5ilor -ociale ale 1e1brilor cooperatori: dar nu o cot0 din active propor5ional0 particip0rii la patri1oniu. "lin.8;9 -tipulea/0 c0 .n ca/ul .n care actele con-titutive nu -tabile-c 3i or2anul principal al or2ani/a5iei neco1erciale nu poate adopta o 4ot0rMre .n ace-t -en-: precu1 3i .n ca/ul .n care or2ani/a5ia neco1ercial0 e-te lic4idat0 de c0tre in-tan5a de 6udecat0 pe un te1ei -tabilit la art.>2 alin.8>9 din +e2ea nr.!;7G1@@6 bunurile a-ocia5iei ob3te3ti lic4idate 3i r01a-e dup0 -ati- acerea crean5elor pot fi trecute cu titlu gratuit n proprietatea statului" Articolul ;7. 8ermenul de repartizare a activelor Activele persoanei "uridice dizolvate nu pot !i repartizate persoanelor ndreptite dec@t dup 1# luni de la data ultimei publicri privind dizolvarea i dup # luni din momentul aprobrii bilanului lic5idrii si a planului repartizrii activelor daca aceste documente nu au !ost contestate in instana de "udecata sau daca cererea de contestare a !ost respins printr.o 5otr@re "udectoreasc irevocabil. "rticolul co1entat -tabile3te li1itele de ti1p 1ai devre1e de care activele per-oanei 6uridice di/olvate .n-0 .nc0 neradiate din re2i-trul de -tat nu pot i tran-1i-e per-oanelor .ndrept05ite de c0tre lic4idator. &eci nu1ai dup0 re-pectarea condi5iilor 1en5ionate lic4idatorul e-te .ndrept05it -0 reparti/e/e activele per-oanei 6uridice .n 1odul -tabilit de art.@6 -au dup0 ca/ de cel din art.@7. &in di-po/i5iile ace-tui articol re/ult0 c0 .n ca/ul .n care raportul lic4idatorului .ntoc1it .n 1odul -tipulat la art.@6-@7 3i aprobat de or2anul care a de-e1nat lic4idatorul le/ea/0 anu1ite intere-e: atunci cel le/at poate ataca actul de aprobare 3i nu1ai dup0 ce 4ot0rMrea in-tan5ei prin care cererea a o-t re-pin-0 r01Mne irevocabil0: nu1ai atunci activele pot i .1p0r5ite. Articolul ;;. (adierea persoanei "uridice din registru (1) &up repartizarea activelor nete, lic5idatorul trebuie sa depun la organul nregistrrii de stat cererea de radiere a persoanei "uridice din registru. (#) La cererea de radiere se ane eaz toate actele necesare lic5idrii. Radierea per-oanei 6uridice din re2i-tru de -tat unde a o-t .nre2i-trat0 con-t0 .ntr-o .n-criere .n re2i-tru a opera5iunii de e7cludere a -ubiectului de drept 3i .ncetarea e7i-ten5ei ace-tuia. Calitatea de -ubiect de drept: -au alt el -pu- capacitatea 6uridic0 a per-oanei 6uridice e7i-t0 atMta ti1p cMt acea-ta e-te .nre2i-trat0 .n Re2i-trul de -tat 8ve/i art.60 alin.819: adic0 de la data .nre2i-tr0rii ? .n-crierii 8.n1atricul0rii9 .n Re2i-tru pMn0 la data radierii din Re2i-tru. L0cMnd paralel0 cu per-oana i/ic0 care apare .n re/ultatul na3terii 3i di-pare la data dece-ului:

@0

per-oana 6uridic0 apare la data .nre2i-tr0rii 3i di-pare la data radierii. &up0 radierea per-oanei 6uridice a50 de acea-ta nu pot i .naintate nici un el de cerin5e 3i ac5iuni civile -au de alt0 natur0: iar dac0 ele -e .naintea/0: potrivit art.1;1 alin.829pct.E9 din Codul de procedur0 civil0: 6udec0torul re u/0 pri1irea cererii. (entru radierea per-oanei 6uridice lic4idatorul e-te obli2at -0 depun0 o cerere la or2anul de -tat care de5ine re2i-trul .n care a o-t .nre2i-trat0 per-oana 6uridic0 di/olvat0: 3i ane7ea/0 la acea-ta actele nece-are. &i-po/i5ii e7pre-e cu privire la radiere din re2i-tru de -tat e7i-t0 nu1ai .n +e2ea nr.126EG2000: pe cMnd .n celelalte ie c0 -unt prevederi -u1are ie c0 nu -unt de el. (entru 1o1ent pMn0 la introducerea unor 1odi ic0ri .n le2ile -peciale a1 -u2era c0 or2anele de -tat care .nre2i-trea/0 per-oanele 6uridice trebuie -0 ac0 u/ de analo2ia le2ii aplicMnd di-po/i5iile +e2ii nr.126EG2000. "-t el pentru a radia per-oanele 6uridice .nre2i-trate .n re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor 3i or2ani/a5iilor 5inut de Ca1era Anre2i-tr0rii de -tat a &eparta1entului #e4nolo2ii %n or1a5ionale trebuie de pre/entat ur10toarele acte< Cererea de radiere= Iilan5ul de lic4idare aprobat de proprietar 3i autenti icat de notar= actele de con-tituire a per-oanei 6uridice care -e lic4idea/0 .n ori2inal= certi icatul de .nre2i-trare al per-oanei 6uridice care -e lic4idea/0= e7tra-ul din re2i-trul de -tat care de1on-trea/0 c0 per-oana 6uridic0 nu e-te ondator al altei .ntreprinderi -au or2ani/a5ii -au c0 acea-ta nu are iliale 3i repre/entan5e= actul de con ir1are a ac4it0ri inte2rale cu bu2etul de -tat eliberat de in-pectoratul i-cal= actul de con ir1are a .nc4iderii conturilor bancare eliberat de b0ncile .n care per-oana 6uridic0 a avut conturi= actul de predare -pre ni1icire a 3ta1pilelor per-oanei 6uridice eliberat de Co1i-ariatul de poli5ie din teritoriul .n care-3i are -ediul= Monitorul O icial .n care au o-t publicate avi/ele de lic4idare= actul: eliberat de "r4iva de 'tat: privind predarea -pre p0-trare a docu1entelor ce ac parte din Londul "r4ivi-tic al Republicii Moldova= &i-po/i5iile +e2ii nr.126EG2000 -tabile3te c0 actele indicate trebuie -0 ie pre/entate .n ter1en de ; /ile de la data aprob0rii bilan5ului de lic4idare: .n-0 .nc0lcarea ace-tuia nu prevede nici o -anc5iune 3i nici nu -erve3te te1ei pentru re-pin2erea cererii. Mai 1ult: bilan5ul de lic4idare poate i aprobat de or2anul care a de-e1nat lic4idatorul: .n-0 di-tribuirea activelor con or1 di-po/i5iilor art.@6 3i @7 .ntre per-oanele care au dreptul la ele poate avea loc nu1ai tMr/iu decMt 2 luni din 1o1entul aprob0rii bilan5ului de lic4idare. An-0 la 1o1entul reparti5iei activelor per-oana 6uridic0 .nc0 trebuie -0 e7i-te: adic0 nu e-te radiat0. &in ace-t con-iderent -e1ni ica5ia 6uridic0 a ter1enului -tabilit la art.2@ alin.819 din +e2ea nr.126EG2000 e-te ani4ilat0: 3i c4iar trebuie de e7clu-. Ca1era Anre2i-tr0rii de -tat dup0 veri icarea actelor pre/entate adopt0 deci/ia de radiere din re2i-tru a per-oanei 6uridice di/olvate 3i con-e1nea/0 ace-t apt .n re2i-ru. #er1enul de adoptare a deci/iei de radiere e-te de ; /ile de la data pri1irii actelor. &eci/ia Ca1erei privind radierea per-oanei 6uridice din re2i-trul de -tat poate i atacat0 .n contencioad1ini-trativ: dac0 acea-t0 deci/ie --a ba/at pe acte neveridice le/Mnd drepturile 3i intere-ele creditorilor -au participan5ilor per-oanei 6uridice. Articolul 1<<. (edesc5iderea procedurii de lic5idare (1) &aca, dup radierea persoanei "uridice, mai apare un creditor sau un ndreptit sa obin soldul ori daca se atesta e istenta unor active, instana de "udecata poate, la cererea oricrei persoane interesate, sa redesc5id procedura lic5idrii si, daca este necesar, sa desemneze un lic5idator. 2n acest caz, persoana "uridica este considerata ca !iind e istenta, dar in e clusivitate in scopul des!urrii lic5idrii redesc5ise. Lic5idatorul este mputernicit sa ceara persoanelor ndreptite restituirea a ceea ce au primit peste partea din active la care aveau dreptul. (#) $entru perioada in care persoana "uridica nu a e istat, se suspenda cursul prescripiei e tinctive a dreptului de aciune a persoanei "uridice sau !ata de persoana "uridica respectiv (rin articolul co1entat -e in-tituie o procedur0 nou0: care nu a e7i-tat .n le2i-la5ia 1oldovenea-c0 de BreabilitareC -au Bre.nviereC a per-oanei 6uridice radiate din Re2i-tru. 'e -tabile-c dou0 te1eiuri de rede-c4idere a procedurii de lic4idare< 19 dac0 apare un creditor -au o alt0 per-oan0 .ndrept05it0 -0 pretind0 activul reparti/at .ntre participan5i .n te1eiul art.@6 -au tran-1i- .n -copurile -tabilite de art.@7= 29 dac0 -unt de-coperite active ale per-oanei 6uridice lic4idate care nu au o-t valori icate de c0tre lic4idator= An le20tur0 cu ace-te prevederi trebuie 0cut0 ur10toarea preci/are< rede-c4iderea procedurii de lic4idare poate i 0cut0 la cererea per-oanei intere-ate 0cut0 .n ter1enul 2eneral de pre-crip5ie -tabilit la art.267: adic0 nu 1ai tMr/iu de ; ani de la data cMnd a o-t adoptat0 deci/ia de radiere a per-oanei 6uridice= -olicitantul rede-c4iderii trebuie -0 de1on-tre/e c0 are calitatea de creditor a per-oanei 6uridice care a o-t de6a radiat0: 3i c0 activele per-oanei 6uridice lic4idate au o-t reparti/ate con or1 art.@6 -au @7: -au dac0 ace-ta e-te un participant al per-oanei 6uridice lic4idate -0 de1on-tre/e c0 e7i-t0 active ale per-oanei 6uridice care nu au o-t valori icate= An calitate de pMrMt va i2ura Or2anul care a .nre2i-trat radierea VVVV vor i per-oanele care au preluat activele VVV &ar dac0 ace-ta e-te debitor al per-oanei 6uriidice lic4idate VV

@1

Cererea va i .naintat0 dup0 re2ulile -tabilirii aptelor care au valoare 6uridic0 VVV adic0 recunoa3terea per-onalit05ii 6uridice ca iind e7i-tent0 VVVV %n-tan5a de 6udecat0 dac0 20-e3te cererea -olicitantului 6u-ti icat0 adopt0 o 4ot0rMre privind recunoa3terea per-oanei 6uridice ca iind e7i-tent0: .n-0 lic4idatorul poate -0vMr3i nu1ai ac5iunile le2ate de valori icarea drepturilor -tabilite. Cine va pl0ti re1unera5ia lic4idatorului pMn0 la .nca-area 3i valori icarea activelor VV +ic4idatorul va i de-e1nat de in-tan50 din rMndurile per-oanelor indicate de -olicitant VV din rMndurile per-oanelor care au licen5a ad1ini-tratorului in-olvabilit05ii VV +ic4idatorul va e ectua ur10toarele ac5iuni< - va de-c4ide contul bancar pe nu1ele per-oanei 6uiridice= - va -olicita per-oanelor care au pri1it activele per-oanei 6uridice .ntoarcerea -u1elor de bani -au a bunurilor pri1ite cu titlu parte din active .n li1ita celor nece-are pentru -tin2erea datoriei iar .n ca/ de nece-itate va ini5ia un proce- 6udiciar de .nca-are or5at0= - va cere debitorului per-oanei 6uridice a c0rei procedur0 de lic4idare --a rede-c4i- -0 re-tituie datoria: iar dac0 ace-ta nu va dori lic4idatorul va intenta proce- 6udec0tore-c. Cine va -uporta c4eltuielile de rede-c4idere a proce-ului V #rebuie -0 le -uporte per-oana care ace cererea: dac0 ni1eni nu poart0 vina pentru nein or1areVV &ac0 unii din cei care au pri1it banii -unt de acord voluntar -0 re-tituie -u1ele nece-are iar unii nu V (oate unul -0 acopere datoria 3i apoi -0 adre-e/e .n re2re- a50 de a-ociatul care a pri1it -u1a de bani. &ar dac0 cel care a pri1it patri1oniul -ociet05ii lic4idate e-te -tatul V Articolul 1<1. 2nsolvabilitatea persoanei "uridice $rin 5otr@re "udectoreasca, persoana "uridica poate !i declarata insolvabila daca ea nu.si poate onora obligaiile de plata !ata de creditori. 8emeiurile si modul de declarare de ctre instana de "udecata a persoanei "uridice drept insolvabile se stabilesc prin lege. (er-oanele 6uridice de drept privat pot i declarate in-olvabile: di/olvate 3i lic4idate or5at dac0 valoarea activelor ace-tora -unt 1ai 1ici decMt valoarea pa-ivelor. (rocedura de in-olvabilitate -e intentea/0 3i -e de- 03oar0 potrivit di-po/i5iilor +e2ii in-olvabilit05ii nr.6;2G2001: iar atunci cMnd acea-ta nu di-pune potrivit Codului de procedur0 civil0. (roce-ul de in-olvabilitate poate i intentat .1potriva tuturor per-oanelor 6uridice de drept privat: inclu-iv a celor cu -cop lucrativ 8nu1ite .ntreprinderi9 3i celor cu -cop nelucrativ 8-ociet05ile neco1erciale9 care -unt in-olvabile 3i -unt .nre2i-trate .n Republica Moldova. +e2iuitorul indic0 e7pre- 3i b0ncile: co1paniile de a-i2urare: ondurilor de inve-ti5ii 3i co1paniilor iduciare: care .n e-en50 -unt per-oane 6uridice cu -cop lucrativ .n-0 pMn0 la punerea .n vi2oare a +e2ii nr.6;2G2002 aveau o procedur0 di-tinct0 de lic4idare or5at0 ori .n 2eneral nu o aveau. +e2ea indic0 e7prec0 nu pot i -upu-e procedurii in-olvabilit05ii -tatul: unit05ile ad1ini-trativ teritoriale 3i per-oanele 6uridice de drept public. #e1eiurile de intentare a proce-ului de in-olvabilitate -unt prev0/ute .n art.22 din +e2ea nr.6;2G2001. An -en-ul ace-tui articol in-tan5a de 6udecat0 va intenta proce-ul de in-olvabilitate dac0 per-oana 6uridic0 -e a l0 .n incapacitate de plat0 -au a -urvenit in-olvabilitate. "c5iunea de intentare a in-olvabilit05ii 8nu1it0 cerere introductiv09 o poate ace debitorul 8per-oana 6uridic0 in-olvabil09 3i creditorii per-oanei 6uridice care nu-3i onorea/0 obli2a5ia. (entru per-oana 6uridic0 in-olvabil0: nu1it0 .n te7tul +e2ii nr.6;2G2001 BdebitorC -unt re2le1entate dou0 -itua5ii di-tincte de intentare a proce-ului de in-olvabilitate< pri1a e-te cMnd debitorul are dreptul de a depune cererea .n in-tan5a de 6udecat0 8art.2E din acea-t0 le2e9 3i cea de-a doua atunci cMnd debitorul e-te obli2at -0 ac0 acea-ta 8art.26 9. +e2ea prevede procedura di-tinct0 de depunere a cererii de c0tre debitor 3i de c0tre creditor: -tabilind care trebuie -0 ie con5inutul cererii 3i care acte ur1ea/0 -0 ie ane7ate. Cererea introductiv0 -e depune .n in-tan5a de 6udecat0 co1petent0 de a e7a1ina ca/urile de in-olvabilitate: care potrivit C(C -unt in-tan5ele 6udec0tore3ti econo1ice. %n-tan5a: ti1p de trei /ile de la depunere cererii e-te obli2at0 -0 pronun5e o .nc4eiere de ad1itere 8punere pe rol9 a cererii -au de returnare a ace-teia. &ac0 cererea e-te ad1i-0 in-tan5a poate lua 10-urile adecvate de a-i2urare a inte2rit05ii 3i con-erv0rii patri1oniului per-oanei 6uridice debitoare 3i -0 de-e1ne/e un ad1ini-trator provi/oriu. &up0 ad1iterea cererii in-tan5a de 6udecat0 trebuie -0 .ntreprind0 10-urile preli1inare prev0/ute de C(C 3i de +e2ea nr.6;2G2001 pentru e7a1inarea cererii .n ond. +e2ea in-olvabilit05ii nu -tabile3te un ter1en anu1it de e7a1inare a ac5iunii .n ond: l0-Mnd pe -ea1a prevederilor art.27!-22 din C(C: potrivit c0reia liti2iile trebuie -0 ie e7a1inate .ntr-un ter1en de cel 1ult ; luni: dac0 le2ea nu -tabile3te un alt ter1en. #otu3i: luMnd .n con-idera5ie -copul 2eneral al le2ii in-olvabilit05ii 3i obli2a5ia ad1ini-tratorului de activa .n -copul p0-tr0rii: 1a6or0rii 3i valori ic0rii 1a-ei debitoare 3i a e7ecuta BcMt 1ai deplin crean5ele creditorilorC: toate ac5iunile trebuie -0 ie 0cute .n ter1en re-trMn3i: 3i din ace-t

@2

con-iderent a1 vedea un ter1en -pecial de e7a1inare a cererii .n ond de 1a7i1 ;0 de /ile: -i1ilar prevederilor din o-ta +e2e cu privire la ali1ent nr.7!6G1@@6. &up0 .ndeplinirea ac5iunilor preli1inare 3i pre20tirii cau/ei de e7a1inare in-tan5a de 6udecat0 e7a1inea/0 cererea introductiv0 3i pronun50 o 4ot0rMre prin care ie c0 decide intentarea proce-ului de in-olvabilitate 8art.>>9: ie c0 re-pin2e cererea 3i 4ot0r03te lic4idarea debitorului dac0 -e con-tat0 c0 valoarea bunurilor debitorului e-te in-u icient0 pentru acoperirea c4eltuielilor proce-ului de in-olvabilitate 8ve/i art.1E; alin.819 ie c0 re-pin20 cererea de in-olvabilitate ca iind ne.nte1eiat0 8art.>>9. &ac0 -e intentea/0 proce-ul de in-olvabilitate in-tan5a va de-e1na ad1ini-tratorul in-olvabilit05ii: va publica di-po/itivul 4ot0rMrii .n Monitorul O icial: va noti ica to5i creditorii cuno-cu5i de-pre 4ot0rMrea re-pectiv0 3i o va co1unica tuturor or2anelor de -tat indicate la art.>E alin.8;9 din +e2ea nr.6;2G2001. Fot0rMrea de intentare a proce-ului de in-olvabilitate devine e7ecutorie din 1o1entul pronun50rii: de3i p0r5ile care -e con-ider0 le/ate o pot ataca cu recur-. An condi5iile art.>7. %ntentarea proce-ului de in-olvabilitate produce un 3ir de e ecte 6uridice< - crean5ele nea6un-e la -caden50 -e con-ider0 -cadente din 1o1entul intent0rii proce-ului de in-olvabilitate 8art.E6 alin.819= - debitorul pierde dreptul de a ad1ini-tra 3i de a di-pune de bunurile ce-i apar5in: ace-t drept tran- erMndu--e la ad1ini-tratorul in-olvabilit05i 8art.!; alin.819= - activitatea or2anelor de conducere a debitorului -e -u-pend0= - pl05ile care -e ac c0tre per-oana 6uridic0 debitoare -e tran- er0 pe contul -pecial 2e-tionat de ad1ini-trator= - calcularea penalit05ilor a erente datoriilor -e -u-pend0= - calcularea dobMn/ilor la obli2a5iile b0ncii a late .n proce- de in-olvabilitate -e .ntrerupe 8art.!>9 3i altele= (er-oanei 6uridice a50 de care a o-t intentat0 procedura de in-olvabilitate poate -0 i -e aplice 3i procedura planului. "cea-t0 procedur0 are ca -cop evitarea declar0rii in-olvabile a debitorului ie re-tabilirea -olvabilit05ii debitorului ie prin -ati- acerea cerin5elor creditorilor dup0 aplicarea unor 10-uri de re1ediere inanciar0 3i econo1ic0 ie printr-o 1odalitate -peci ic0 de valori icare a 1a-ei debitoare. (rocedura planului poate i propu-0 de debitor -au de ad1ini-trator 3i .n ter1en de cel 1ult 120 de /ile de la data adopt0rii 4ot0rMrii de intentare a proce-ului de in-olvabilitate 3i -e con ir10 de in-tan50 nu1ai dac0 a o-t votat la adunarea creditorilor de c0tre 1a6oritatea -i1pl0 a creditorilor care de5in cel pu5in E0T din valoarea crean5elor. &ac0 planul a o-t con ir1at: in-tan5a .ncetea/0 proce-ul de in-olvabilitate 8art.1@19 3i purcede la reali/area ace-tuia. (e parcur-ul reali/0rii planului debitorul re.ntr0 .n drepturile -ale de 2e-tiune 3i repre/entare: .n-0 dac0 planul prevede ad1ini-tratorul poate -uprave24ea activitatea debitorului pe perioada reali/0rii. &ac0 planul con ir1at --a reali/at in-tan5a .ncetea/0 -uprave24erea debitorului. An ca/ul .n care planul nu --a reali/at: la cererea oric0ruia dintre creditori in-tan5a va decide aplicarea procedurii de in-olvabilitate 3i va ordona ad1ini-tratorului lic4idarea patri1oniului .n 1odul -tabilit de art.12> ? 126 3i di-tribuirea 1a-ei debitoare .n 1odul -tabilit de art.1;@-1>!. &ac0 aplicarea procedurii planului nu a o-t -olicitat0 -au cererea a o-t re-pin-0: ad1ini-tratorul .3i reali/ea/0 atribu5iile le2ale. "-t el ad1ini-tratorul i-a ne.ntMr/iat .n pri1ire 3i ad1ini-trare bunurile per-oanei 6uridice in-olvabile: .ntoc1e3te inventarul bunurilor i-a toate 10-urile nece-are pentru pa/a: p0-trarea: con-ervarea: evaluarea 3i vMn/area ace-tora: dup0 ca/ valori ic0 crean5ele pe care le-a avut debitorul: inclu-iv prin declarea nulit05ii unor contracte .nc4eiate de debitor: .ntoc1e3te re2i-trul creditorilor: tabelul de crean5e: re/ilia/0 contractele 3i .ntreprinde alte or1alit05i nece-are 3i raportea/0 de-pre ace-tea in-tan5ei de 6udecat0 3i co1itetului -au adun0rii creditorilor. O aten5ie deo-ebit0 le2iuitorul o atra2e procedurii de vMn/are 8lic4idare9 a bunurilor inclu-e .n 1a-a debitoare 8art.122- 1269 3i di-tribuirea banilor reali/a5i .ntre creditori 8art.1;@-1>!9. &up0 reali/area ac5iunilor 1en5ionate: .n -pecial dup0 di-tribuirea tuturor bunurilor .ntre per-oanele care au dreptul la ace-tea in-tan5a 4ot0r03te .ncetarea proce-ului de in-olvabilitate: iar ad1ini-tratorul va pre/enta or2anului de .nre2i-trare toate actele nece-are pentru radierea din Re2i-tru a per-oanei 6uridice in-olvabile. L0r0 a ne adMnci .n anali/a te7telor le2ale -tabilite de art.1E> 3i 1E7 din +e2ea nr.6;2G2001 1en5ion01 c0 ace-tea trebuie -0 ie per ectate .n -en-ul de a -tabili re2uli de radiere a per-oanei in-olvabile din Re2i-tru 3i de a de-cali ic0rii debitorului per-oan0 i/ic0 3i a per-oanelor cu unc5ii de r0-pundere vinovate .n in-olvabilitatea per-oanei 6uridice. An ca/ contrar di-po/i5iile le2ale nu-3i vor atin2e -copul propu-. Articolul 1<#. Ailialele persoanei "uridice (1) $ersoana "uridica poate institui !iliale in (epublica )oldova si in strintate daca legea sau actul de constituire nu prevede alt!el. (#) Ailiala nu este persoana "uridica. (er-oana 6uridic0 con-tituit0 .n una din or1ele -tabilit0 de le2e are un -in2ur -ediu: 3i reali/area -copului propu- prin actele con-titutive e-te li1itat de re2ul0 la peri1etru localit05ii -au a /onei apropiate de acea-t0 localitate. &reptul de a con-titui iliale vine -0 preci/e/e 3i -0 -upli1ente/e capacitatea civil0 a per-oanei

@;

6uridice. &i-po/i5ia alin.819 -tabile3te c0 oricare per-oan0 6uridic0 poate -0 con-tituie iliale: dac0 le2ea -au actul prin care a o-t con-tituit0 nu-i inter/ice. &reptul de a onda iliale e-te recuno-cut unor cate2orii de per-oane 6uridice 3i prin di-po/i5iile unor le2i -peciale. An ace-t -en- e-te recuno-cut -ociet05ilor pe ac5iuni 8ve/i art.! din +e2ea nr.11;>G1@@79: a-ocia5iilor ob3te3ti 8ve/i art.1@ alin.8!9 din +e2ea nr.!;7G1@@69: unda5iilor 8art.1! din +e2ea nr.E!1G1@@@9: cooperativelor de produc5ie 8v. +e2ea nr.1007G20029: cooperativelor de .ntreprin/0tori: art.@ 819 din +e2ea nr.7;G2001= cooperativelor de con-u1 8art.;2 alin.819 din +e2ea nr.12E2G20009= patronatelor 8 art.16 alin.819 din +e2ea @76G20009 etc. (entru a-3i reali/a capacitatea civil0 3i pentru a-3i e7tinde propria activitate .n alte localit05i 3i /one ale Republicii Moldova: iar .n le20tur0 cu acea-ta pentru a-3i a-i2ura unitatea 6uridic0 3i patri1onial0: per-oana 6uridic0 poate -0 con-tituie -tructuri endo2ene 8interne9: -ubordonate -ie total 3i care nu au per-onalitate 6uridic0. "ce-te -tructuri endo2ene poart0 denu1irea de iliale 3i pot -0 de- 03oare toate -au nu1ai unele 2enuri de activitate ale per-oanelor 6uridice care le con-tituie. Reie3ind din di-po/i5iile articolului co1entat 3i din cele cu care au o-t coroborate pentru a deter1ina -tatutul ilialei unei per-oane 6uridice na5ionale trebuie de preci/at ur10toarele< a9 Liliala e-te o -tructur0 in-titu5ionali/at0 8.nre2i-trat09 a per-oanei 6uridice a1pla-at0 .n alt loc 8 ie .n aceia3i localitate: ie .n alt0 localitate9 decMt -ediul ace-teia. (er-oanele 6uridice .nre2i-trate la Ca1era Anre2i-tr0rii de -tat -unt obli2ate -0 .nre2i-tre/e ilialele -ale .n 1odul -tabilit de art.1E din +e2ea nr.126EG2000. b9 Liliala nu e-te per-oan0 6uridic0: 3i e-te .n dependen50 patri1onial0 3i 6uridic0 de per-oana 6uridic0 care a con-tituit-o: iar conduc0torul ace-teia poate ace acte .n nu1ele per-oanei 6uridice nu1ai .n li1itele -tabilite de procura de5inut0. Liliala nu are o -tructur0 or2ani/atoric0 proprie: nu are o r0-pundere proprie 3i nu are un patri1oniu propriu. Liliala nu are date proprii de identitate 3i nu are voin50 proprie. &e3i poate -0 aib0 o denu1ire deo-ebit0 de cea a per-oanei 6uridice: denu1irea ace-teia trebuie -0 con5in0 .n -ine 3i denu1irea per-oanei 6uridice. c9 Liliala nu are propriul patri1oniu: iar bunurile pe care le utili/ea/0 apar5in per-oanei 6uridice care a con-tituit-o #oate obli2a5iile care le an2a6ea/0 lucr0torii ilialei: precu1 3i -uportarea tuturor c4eltuielilor le2ate de .ntre5inerea bunurilor 8i1po/ite 3i ta7e obli2atorii:9 precu1 3i obli2a5iile din delicte provocate de bunurile ? -ur-e de pericol -porit pu-e la di-po/i5ia ilialei apar5in per-oanei 6uridice= d9 Liliala -e con-tituie 3i -e lic4idea/0 de per-oana 6uridic0: 0r0 re-pectarea or1alit05ilor -tabilite pentru per-oana 6uridic0: de3i ele trebuie -0 ie indicate .n actul de con-tituire a per-oanei 6uridice 3i -0 ie .nre2i-trate .n re2i-trul de -tat= e9 Liliala de- 03oar0 unele -au toate activit05ile per-oanei 6uridice. (entru activit05ile -upu-e licen5ierii per-oana 6uridic0 trebuie -0 ob5in0 copii autori/ate de pe licen50 care de1on-trea/0 dreptul per-oanei 6uridice de a de- 03ura activitatea 8ve/i art.1> din +e2ea nr.>E1G20019= Con-tituirea 3i lic4idarea ilialei e-te prero2ativa or2anului principal a per-oanei 6uridice. "cea-t0 conclu/ie re/ult0 din di-po/i5iile art.10! 3i 1!7 din codul civil: art.;E din +e2ea nr.11;>G1@@7 etc. potrivit actele de con-tituire a per-oanelor 6uridice trebuie -0 cuprind0 di-po/i5ii cu privire la iliale. An +e2ea nr.11;>G1@@7 cu privire la -ociet05ile pe ac5iuni de-c4iderea ilialelor nu e-te atribu5ia e7clu-iv0 a adun0rii 2enerale a ac5ionarilor: deci poate i tran-1i-0 3i con-iliului directoriu al -ociet05ii: .n-0 art.;E alin.819 lit.8@9 din +e2ea nr.11;>G1@@7 cere indicarea .n -tatut a denu1irii 3i -ediului ilialei: .n-0 1odi icarea -tatutului e-te atribu5ia e7clu-iv0 a adun0rii 2enerale. &e aceia a ir101 c0 3i la -ocietatea pe ac5iuni con-tituirea ilialei 5ine de co1peten5a adun0rii 2enerale a ac5ionarilor. "ctul de con-tituire a ilialei e-te re2ula1entul ace-teia -e1nat de ad1ini-tratorul per-oanei 6uridice: care -erve3te te1ei pentru .nre2i-trare. Re2ula1entul ilialei trebuie -0 -tabilea-c0 1odul de unc5ionare a ilialei: patri1oniul care .i e-te tran-1i- ace-teia: or2anele ilialei: atribu5iile ace-tora: 2enurile de activitate care pot i de- 03urate de iliale: .n-0 ace-ta nu poate -0 con5in0 co1peten5e 1ai lar2i decMt e7i-t0 .n -tatut. Re2ula1entul ilialei e-te un act intern 3i con5inutul lui nu poate i opu- ter5ilor. #o5i lucr0torii ilialei -unt -alaria5ii per-oanei 6uridice 3i acea-ta r0-punde pentru ac5iunile ace-tora 0cute .n le20tur0 cu e7ecutarea unc5iilor ce le revin. Or2anul e7ecutiv e-te .n drept -0 1a6ore/e 3i -0 reduc0 volu1ul activit05ii ilialei: -0 -u-pende activitatea ace-teia: iar dup0 ca/ -0-l re.nceap0. +ic4idarea 3i e7cluderea din re2i-tru de -tat a ilialei -e ace de or2anul principal: .n-0 0r0 re-pectarea or1alit05ilor -tabilite de art.!6-101. (rin dero2are de la re2ulile 1en5ionate: dac0 o .ntreprindere cu inve-ti5ii -tr0ine a deci- -0 de-c4id0 o ilial0 .n Republica Moldova: acea-t0 ilial0 potrivit di-po/i5iilor art.! alin.8;9 din +e2ea nr.@@!G1@@2 cu privire la inve-ti5iile -tr0ine e-te per-oan0 6uridic0. Lilialele per-oanei 6uridice na5ionale de-c4i-e .n -tr0in0tate au un dublu re2i1 6uridic. Modul de con-tituire: unc5ionare 3i lic4idare a ilialei din -tr0in0tate e-te 2uvernat de le2i-la5ia -tatului pe teritoriul c0ruia iliala --a con-tituit 8ve/i art.1E@79. Liliala din -tr0in0tate e-te dependent0 de per-oana 6uridic0 care a con-tituit-o: avMnd o dependen50 patri1onial0 3i or2ani/a5ional0 -i1ilar0 celei dintre .ntreprinderea 1a10 3i .ntreprinderea iic0.

@>

(er-oanele 6uridice -tr0ine pot con-titui .n Republica Moldova iliale. Liliale -ociet05ilor co1erciale 8.ntreprinderilor9 din -tatele -tr0ine -e con-tituie potrivit art.21 alin.8E9 din +e2ea nr.!>EG1@@2 cu privire la antreprenoriat 3i .ntreprinderi 3i -unt per-oane 6uridice. &e a-e1enea: -unt per-oane 6uridice 3i ilialele unda5iilor -tr0ine8art.1! alin.8!9 din +e2ea nr.E!1G1@@@9 ilialele a-ocia5iilor ob3te3ti -tr0ine 8art.1; 3i 1@ din +e2ea nr.!;7G1@@69 con-tituite .n Moldova. Articolul 1<%. (eprezentanta (1) (eprezentana este o subdiviziune separata a persoanei "uridice situata in a!ara sediului acesteia, care o reprezint si ii apr interesele. (#) (eprezentanta nu este persoana "uridica. Repre/entarea e-te un raport 6uridic .n te1eiul c0ruia o per-oan0: nu1it0 &repre$entant' -0vMr3e3te acte 6uridice .n nu1ele altei per-oane: nu1ite (repre$entat() iar con-ecin5ele 6uridice ale ace-tor acte: dac0 ele -.nt -0vMr3ite .n li1itele .1puternicirilor acordate: apar ne1i6locit pentru repre/entant. Repre/entarea -e poate ace de o per-oan0 i/ic0 3i de o per-oan0 6uridic0. O per-oan0 i/ic0 poate repre/enta per-oana 6uridic0 .n te1eiul unor contracte de 1unc0: de 1andat: de co1i-ion: de a2ent co1ercial 3i de co1i-ionar pro e-ioni-t. (er-oana 6uridic0 poate -0 repre/inte o alt0 per-oan0 6uridic0 nu1ai .n te1eiul unor contracte de 1andat -au de co1i-ion -au de co1i-ionar pro e-ioni-t. Repre/entan5a .n .n5ele-ul articolului co1entat poate e ectuat0 nu1ai de per-oane i/ice care -unt -alaria5i ai per-oanei 6uridice care a con-tituit-o 3i ac5ionea/0 .n li1ita .1puternicirilor acrordate. Repre/entan5a: nu1it0 3i a2en5ie: -e deo-ebe3te -ub-tan5ial de ilial0: deoarece ea nu poate -0 practice activit05i de producere: de e7ecutare a lucr0rilor 3i pre-tare a -erviciilor pentru clientel0: a3a cu1 o va ace iliala -au .ntreprinderea .n-e3i. Repre/entan5a -e con-ider0 -ubdivi/iunea -eparat0 a per-oanei 6uridice: a1pla-at0 teritorial .n alt0 parte decMt -ediul -ocial: ap0r0 3i repre/int0 intere-ele per-oanei 6uridice care a con-tituit-o: ne2ocia/0 3i .nc4eie acte 6uridice .n nu1ele ace-teia. Repre/entan5a .ndepline3te: prin natura ei: o unc5ie -peciali/at0: 3i anu1e cea de inter1ediar dintre .ntreprinderea care a .n iin5at-o 3i ter5ele per-oane care contractea/0 cu ea. Modul de con-tituire a repre/entan5ei e-te a-e10n0tor cu 1odul de con-tituire a ilialei. Repre/entan5a poate i con-tituit0 de re2ul0 .n alte localit05i ale 50rii -au .n alte 50ri. $a poate i con-tituit0 nu1ai dac0 ace-t lucru e-te prev0/ut de actele con-titutive ale .ntreprinderii. "ctul de con-tituire 3i unc5ionare a repre/entan5ei e-te Re2ula1entul: aprobat de or2anul de conducere al .ntreprinderii. Raporturile 6uridice dintre 1e1brii repre/entan5ei 3i per-oana 6uridic0 -.nt raporturi 6uridice de 1unc0. Me1brii repre/entan5ei .3i vor .ndeplini atribu5iile .n concordan50 cu prevederile Re2ula1entului: ale contractului de 1unc0: iar .n anu1ite ca/uri .1puternicirile vor i indicate .n procurile eliberate ie de 3e ul .ntreprinderii: ie de 3e ul repre/entan5ei. Articolul 1<*. &ispoziii generale cu privire la uniunea persoanelor "uridice (1) 2n scopul coordonrii activitii lor, al reprezentrii si aprrii intereselor comune, persoanele "uridice pot crea uniuni. &aca, prin 5otr@re a participanilor, se preconizeaz ca uniunea sa practice activitate de ntreprinztor, aceasta se reorganizeaz in societate comerciala sau in cooperativa in modul prevzut de prezentul cod. (#) Asociaii uniunii i pstreaz independenta si personalitatea "uridica. (%) $atrimoniul transmis uniunii de ctre !ondatori (asociai) este proprietate a acesteia. -niunea utilizeaz acest patrimoniu in scopurile determinate in actul sau de constituire. (*) -niunea nu rspunde pentru obligaiile asociailor si. Acetia poart rspundere subsidiara pentru obligaiile uniunii in mrimea si in modul prevzut in actul de constituire. (/) $articularitile statutului "uridic al uniunii persoanelor "uridice se stabilesc de prezentul cod si de legislaia cu privire la organizaiile necomerciale. ,niune e-te con-iderat0 per-oana 6uridic0 neco1ercial0 or1at0 de alte per-oane 6uridice .n -copul -poririi po-ibilit05ilor de reali/are: protec5ie 3i ap0rare a intere-elor co1une de natur0 te4nico - 3tiin5i ic0: -ocial0: econo1ice: inanciare: de produc5ie etc. cre3terea e icien5ei activit05ii: coordon0rii activit05ii: repre/ent0rii intere-elor pro e-ionale co1une. (articularit05ile de con-tituire 3i unc5ionare a uniunile de per-oane 6uridice e-te -tabilit de 1ai 1ulte acte nor1ative: inclu-iv< concernele unc5ionea/0 potrivit di-po/i5iilor -tabilite .n art.120 din Codul civil: 2rupurile inanciar indu-triale e-te cMr1uit de di-po/i5iile +e2ii nr.1>1! 2rupurilor inanciar ?indu-triale: uniunea de cooperative de produc5ie prin art.EE-61 din +e2ea nr.1007G20029: uniunea de

@E

cooperative de .ntreprin/0tor 8v. "rt.!!-@> din +e2ea nr.7;G20019: .n uniuni de a-ocia5ii ob3te3ti potrivit art.@ din +e2ea nr.!;7G1@@6: uniuni -au edera5ii de partide 8ve/i art.2 din +e2ea nr.71!G1@@1 cu privire la partide 3i alte or2ani/a5ii -ocial politice9 etc. ,niunile de per-oane 6uridice 1ai -unt nu1ite a-ocia5ii: edera5ii: concerne: 4oldin2uri: H-i-te1e -ocietareH -au H2rup0 de -ociet05iH: care -unt an-a1bluri de -ubiecte le2ate prin raporturi 6uridice de o 1are diver-itate. ,niunea de per-oane 6uridice a o-t de init .n literatur0 ca (ansamblu stabil i durabil alctuit din structuri asociate legate juridic prin relaii n temeiul crora una dintre acestea dobndete i exercit asupra celorlalte dominaia) fcnd s se manifeste unitatea de voin i un scop comun(" $-te nece-ar de 1en5ionat c0 acea-t0 de ini5ie a o-t 0cut0 .n le20turi cu de inirea unor -tructuri de -ociet05i co1erciale. Codul civil -tabile3te unele principii de activitate a concernului. (otrivit art.120 concernul repre/int0 o uniune de .ntreprinderi care are o conducere unic0 .1puternicit0 cu anu1ite unc5ii de repre/entare: unc5ii de cooperare: inanciare: te4nico3tiin5i ice: de inve-ti5ii etc. 3i .n care .ntreprinderile a-ociate nu-3i pierd independen5a 6uridic0. Concernul: -ub a-pect co1parativ cu alte uniuni de .ntreprinderi: e-te con-iderat o -tructur0 cu un nivel de centrali/are 1ai .nalt 3i cu o -ubordonare 1ai -trict0. Concernul e-te o crea5ie a le2i-la5iei 2er1ane care or1ea/0 raporturi contractuale .ntre .ntreprinderea do1inant0 3i .ntreprinderile do1inate. Clau/ele contractuale ce lea20 .ntreprinderea do1inant0 de cele do1inate per1ite celei do1inante -0 dea directive celor do1inate 0c.nd a-t el -0 -e 1ani e-te intere-ul de 2rup. An literatura 6uridic0 --a 1en5ionat e7i-ten5a unor concerne verticale 3i ori/ontale. Concernele verticale au o -tructur0 co1ple70 3i includ .n -ine .ntreprinderi din di erite ra1uri ale indu-triei: dar care -.nt le2ate .ntr-un ciclu de produc5ie te4nolo2ic0. &e e7e1plu< e7tra2erea 1inereurilor 1etalur2ia - con-truc5ia de 1a3ini. Concernele ori/ontale au o -tructur0 1ai -i1pl0 3i includ .n -ine .ntreprinderi dintr-o -in2ur0 ra1ur0. &e e7e1plu din indu-tria 1aterialelor de con-truc5ie etc. &etalii cu privire la concerne a -e vedea .n co1entariul la art.120 ,niunea de per-oane 6uridice -e con-tituie dup0 re2ulile -tabilite pentru or2ani/a5iile neco1erciale: dac0 .n le2ile -peciale nu -unt prev0/ute re2le1ent0ri deo-ebite. O tr0-0tur0 co1un0 a uniunilor de per-oane 6uridice de orice or10 e-te e7i-ten5a unei -tructuri do1inante: 3i unor -tructuri do1inate. 'tructura do1inant0: 1ai nu1it0 3i -upra-tructur0: -au uniune e-te o per-oan0 6uridic0 independent0 care are patri1oniul ondat din aporturile -tructurilor do1inate 3i activea/0 pentru reali/area -copului propu- prin actele de con-tituire. ,niunea nu r0-punde pentru obli2a5iile a-u1ate de per-oanele 6uridice care .ntr0 .n co1ponen5a -a. An calitate de -tructuri do1inate -.nt per-oanele 6uridice- iice -au cele care: prin contract: au dele2at anu1ite unc5ii -upra-tructurii 3i -.nt obli2ate -0 -e -ubordone/e ace-teia. (er-oanele 6uridice do1inate activea/0 independent 3i au propria per-onalitate 6uridic0. &i-po/i5iile alin.8>9 arat0 c0 a-ocia5ii uniunii 1ai nu1ite 3i -tructuri do1inate r0-pund pentru obli2a5iile uniunii dar .n li1itele -tabilite de -tatut. Articolul 1</. $ublicaiile persoanei "uridice 2n cazul in care legea sau actele de constituire prevd publicarea in!ormaiei persoanei "uridice, in!ormaia se publica in C)onitorul ?!icial al (epublicii )oldovaC. Actele de constituire pot prevedea publicarea in!ormaiei despre persoana "uridica si in alte mi"loace de in!ormare in masa. (er-oanele 6uridice .ntr0 .ntr-un 3ir de raporturi 6uridice cu caracter patri1onial: dobMndind drepturi 3i a-u1Mndu-3i obli2a5ii. $le au o in luen50 deci-iv0 .n activitatea -ocial0: econo1ic0: cultural0 3i politic0 a -tatutului: contribuie la acu1ularea valorilor 1ateriale 0cMnd -tatutul 1ai bo2at. #otodat0 per-oanele 6uridice -unt .n aten5ia -tatutului datorit0 aptului c0 ele .n anu1ite circu1-tan5e pre/int0 un pericol 1a6or pentru inve-titori 3i pentru creditori. Modi ic0rile patri1oniului: a actelor de con-tituire reor2ani/area 3i lic4idarea per-oanelor 6uridice trebuie -0 ie cuno-cute de publicul lar2 3i -0 ie adu-e la cuno3tin5a or2anului de -tat care le-a .nre2i-trat. &in ace-t con-iderent di-po/i5iile le2ale pun .n -arcina per-oanelor 6uridice obli2a5ia de ace public anu1ite ac5iuni. "-t el: potrivit di-po/i5iilor codului civil per-oana 6uridic0 e-te obli2at0 -0 publice .n MO ur10toarele date< 1odi icarea denu1irii 8art.66 alin.879= - 1odi icarea -ediului 8art.67 alin.8E9= - de-pre adoptarea 4ot0rMrii cu privire la reor2ani/are 8art.729= - de-pre di/olvarea 3i .nceperea procedurii de lic4idare 8art.@29: di-po/itivul 4ot0rMrilor 3i .nc4eierilor adoptate de in-tan5a de 6udecat0 .n proce-ele de in-olvabilitate art.1@ din +e2ea in-olvabilit05ii nr.6;2G2001. Con-ider01 de a i publicat .n 1od obli2atoriu 3i 1odi icarea capitalului -ocial al -ocit05ilor co1erciale. An -pecial reducerea care poate duce la p02ubirea creditorilor. An Monitorul O icial trebuie -0 ie publicat0 nu1ai atunci cMnd le2ea obli20 -0 ie 0cut0 o a-e1enea publica5ie. Nu con-ider01 c0 dac0 per-oana 6uridic0 dore3te -0 ac0 alte publica5ii ar i obli2at0 de a publica .n Monitorul O icial. Ca e7e1plu ar -ervi publica5iile -ociet05ilor pe ac5iuni de tip de de-c4i- privind de/v0luirea

@6

in or1a5iei 8ve/i art.@1 din +e2ea nr.11;>G1@@7: art.E>-E! din +e2ea nr.1@@G1@@!9: avi/ul privind convocarea adun0rilor 2enerale 8ve/i art.E; din +e2ea nr.11;>G1@@79: pierderile de acte: alte anun5uri care con-ider0 nece-ar. ' e c t i u n e a a 2-a 'OC%$#"#%+$ COM$RC%"+$ W 1. &i-po/itii co1une Articolul 1<3. &ispoziii generale cu privire la societile comerciale (1) +ocietate comerciala este organizaia comerciala cu capital social constituit din participaiuni ale !ondatorilor (membrilor). $atrimoniul creat din aportul !ondatorilor (membrilor) si cel dob@ndit de societatea comerciala in proces de activitate aparine acesteia cu drept de proprietate. 2n cazurile prevzute de prezentul cod, societatea comerciala poate !i !ondata de o singura persoana. (#) +ocietatea comerciala poate !i constituita doar sub !orma de societate in nume colectiv, de societate in comandita, de societate cu rspundere limitata si de societate pe aciuni. (%) +ocietatea comerciala poate !i !ondator (membru) al unei alte societi comerciale, cu e cepia cazurilor prevzute de prezentul cod si de alte legi. (*) 2n calitate de aport la patrimoniul societii comerciale pot servi mi"loacele bneti, valorile mobiliare, alte bunuri sau drepturi patrimoniale. 4valuarea in bani a aportului membrului la societatea comerciala se e!ectueaz prin acordul !ondatorilor (membrilor) societii si este susceptibila unui control independent e ercitat de e peri (audit). 1.+iteratura 6uridic0 de ine3te -ocietatea co1ercial0 ca o 2rupare de per-oane con-tituit0 pe ba/a unui contract de -ocietate 3i bene iciind de per-onalitate 6uridic0: .n care a-ocia5ii -e .n5ele2 -0 pun0 .n co1un anu1ite bunuri: pentru e7ercitarea unor activit05i co1erciale 8lucrative9 .n -copul reali/0rii 3i .1p0r5irii bene iciilor re/ultate. &in acea-t0 de ini5ie -e de-prind trei ele1ente -peci ice ale contractului de -ocietate co1erciale< Londatorii -e obli20< a9 -0 ver-e .n capitalul -ocial anu1ite valori patri1oniale b9 -0 de- 03oare .n co1un activitatea de .ntreprin/0tor .n -copul= c9 reali/0rii 3i .1p0r5irii de bene icii. (rin ter1enul de ondator -unt de-e1na5i toate per-oanele i/ice 3i uridice care au participat la con-tituirea -ociet05ii: au -e1nat actul de con-tituire 3i -e obli20 -0 ver-e aportul -ub-cri-. ,lterior .nre2i-tr0rii de -tat a -ociet05ii: ondatorii devin a-ocia5i: ac5ionari: 3i -unt e2ali .n drepturi cu per-oanele 8a-ocia5ii9 care au dobMndit .n alt 1od participa5iuni la capitalul -ocial. &repturile e2ale nu -e re er0 la nu10rul de voturi care-l acord0 partea din capital de5inut0. 'ocietatea co1ercial0 e-te o per-oan0 6uridic0 care are capital -ocial or1at din aportul 1aterial 3i ne1aterial al ondatorilor. #oate bunurile ce .ntr0 .n patri1oniul -ociet05ii apar5ine ace-teia. Iunurile 1ateriale pe care ondatorii le tran-1it .n proprietate: precu1 3i cele dobMndite prin cu1p0rare: -c4i1b: dona5ie: -au prin abricare apar5in -ociet05ii cu drept de proprietate. An-0 -ocietatea poate avea .n patri1oniu 3i bunuri ne1ateriale 8incorporale9 care -unt de apt drepturile drepturi de crean50: dreptul de -ervitute: de u/u ruct: de -uper iciu: drepturi de proprietate intelectual0 etc. &up0 cu1 re/ult0 din di-po/i5iile alin.819 precu1 3i din de ini5ia 1en5ionat0 -ocietatea co1ercial0 iind recuno-cut0 ca o 2rupare de per-oane: care dore3te -0 active/e .n co1un: cu un anu1it -cop .n a3a el .ncMt -0 apar0 .n raportule 6uridice ca unul -in2ur i -e atribuie -tatutul de per-oan0 6uridic0. &eci e-en5ial pentru o -ocietate e-te c0 din ea ac parte 1ai 1ulte per-oane: care -e1nea/0 actul de con-tituire: var-0 aporturile la care -au obli2at 3i .ntreprind toate 10-urile le2ale pentru a activa ca o per-oan0 6uridic0 .n atin2erea -copului propu-. Cu titlu de e7cep5ie -ocietatea co1ercial0 poate i con-tituit0 3i de o -in2ur0 per-oan0: care de3i nu e-te o colectivitate: le2ea .i per1ite -0 -e con-tituie 3i -0 ac5ione/e ca o per-oan0 6uridic0. (oate i con-tituit0 de o -in2ur0 per-oan0 i/ic0 3i 6uridic0 o -ocietate cu r0-pundere li1itat0 8art.1>E alin.829 3i o -ocietate pe ac5iuni 8art.1E6 alin.829. 2.Lor1ele de -ociet05i co1erciale -unt indicate de le2iuitor .n 1od e7au-tiv< Nu -e poate con-titui o alt0 or10 de -ocietate care .1bin0 particularit05i ale celor indicate: cu1 ar i o -ocietate .n co1andit0 pe ac5iuni: -au o -ocietate cu r0-pundere -upli1entar0. ;. (rin te7tul alin.8;9 le2iuitorul preci/ea/0 capacitatea -ociet05ii co1erciale: ar0tMnd c0 ea: ca per-oan0 6uridic0: are dreptul nu nu1ai de con-titui iliale: repre/entan5e: de a ace parte din uniuni de per-oane 6uridice: dar pot con-titui 3i pot participa la con-tituirea altor -ociet05i co1erciale: tran-1i5Mndu-le ace-tora o parte din bunurile -ale. Iur-a de valori: care e-te con-tituit0 .n or1a -ociet05ii pe ac5iuni de tip .nc4i-: nu poate con-titui -ociet05i co1erciale: ci poate con-titui nu1ai or2ani/a5ii neco1erciale. Iur-a de valori nu e-te .n drept -0 di-tribuie

@7

.ntre 1e1brii -0i venitul din activitatea -a: iar .n le20tur0 cu acea-ta e-te declarat0 ca or2ani/a5ie neco1ercial0 8ve/i art.>> alin.869 3i 879 din +e2ea nr.1@@G1@@!. >. "portul la capitalul -ocial al -ociet05ii co1erciale con-t0 din aport .n nu1erar 8.n bani9 3i aport .n natur0 8neb0ne-c9. %ndi erent de or1a aportului el va i evaluat 3i e7pri1at .n 1oned0 na5ional0. "portul .n nu1erar -e poate ace .n 1oned0 na5ional0 -au -tr0in0. (er-oanele i/ice 3i 6uridice din Republica Moldova pot ace aportul nu1ai .n 1oned0 na5ional0. "cea-t0 cerin5e e-te -tabilit0 .n art. ; 3i > din +e2ea nr.12;2G1@@2 cu privire la bani. "portul .n 1oned0 -tr0in0 poate -0-l ac0 inve-titorii -tr0ini: care potrivit +e2ii nr.@@!G1@@2 privind inve-ti5iile -tr0ine pot i cet05enii -tr0ini: apatri/ii: precu1 3i cet05enii Republicii Moldova care au do1iciliul pe-te 4otare: per-oanele 6uridice de na5ionalitate -tr0in0 3i -tatele -tr0ine. V0r-area aportului .n nu1erar -e ace cu re-pectarea di-po/i5iilor art.11; alin.8;9: art.1> din +e2ea in-titu5iilor inanciare nr.EE0G1@@E etc. "portul .n natur0 poate con-ta din bunuri 1ateriale 8edi icii: terenuri: utila6e: te4nic0 etc.9 3i bunuri i1ateriale 8drepturi de olo-in50 cu bunurile 1ateriale: drepturi de autor: dreptul la denu1ire: drepturi la 1arca de produc5ie: drepturi la inve5ii: drepturi la de-ene 3i 1odele indu-triale etc.9 "porturile .n natur0 -e ac cu re-pectarea di-po/i5iilor art.11> din Codul civil. Articolul 1<6. 'onstituirea societii comerciale (1) +ocietatea comerciala se constituie prin act de constituire autenti!icat notarial. 829 Aiecare !ondator al societii comerciale trebuie sa contribuie, in mrimea stabilita de actul de constituire, la !ormarea capitalului social. "ctul de con-tituire a -ociet05ii co1erciale -e elaborea/0 .n or10 -cri-0 3i -e autenti ic0 notarial. Nere-pectarea ace-tei cerin5e -e -anc5ionea/0 cu nulitatea actului de con-tituire 3i c4iar a .n-e3i -ociet05ii 8ve/i art.110 alin.829 lit.a9. +e2iuitorul i1pune autenti icarea notarial0 .n -cop de protec5ie a -e1natorilor actului de con-tituire: precu1 3i poten5ialilor contractan5i ai per-oanei 6uridice. $-te i1portant c0 o per-oan0 care -e an2a6ea/0 -0 r0-pund0 neli1itat pentru obli2a5iile -ociet05ii care -e con-tituie: -au .n ca/ul cMnd acea-ta -e obli20 -0 tran-1it0 ca aport un bun i1obil ie .n proprietate -au .n olo-in50. Cultura 6uridic0 a 1a6orit05ii popula5iei .n Moldova la-0 de dorit 3i de aceia apari5ia ondatorilor .n a5a unui notar e-te -trict nece-ar0. An ace-t -en- art.E0 din +e2ea nr.1>E;G2002 cu privire la notariat obli20 notarul -0 e7plice p0r5ilor -en-ul 3i i1portan5a proiectului actului 6uridic -upu- autenti ic0rii: -0 veri ice con or1itatea con5inutului lui cu inten5iile reale ale p0r5ilor 3i dac0 nu e-te .n contradic5ie cu le2i-la5ia. &e a-e1enea notarul veri ic0 le2alitatea actelor care -erve-c te1ei pentru autenti icarea actului de con-tituire. &eci autenti icarea notarial0 e-te i1pu-0 nu .n -cop de a .n2reuia proce-ul de con-tituire a -ociet05ilor co1erciale: ci pentru a a-i2ura -ecuritatea circuitul civil 3i viabilitatea -ociet05ii care -e con-tituie. Con5inutul actului con-titutiv e-te -tabilit prin art.10!. Condi5iile de valabilitate a ace-tuia -unt cele nece-are oric0rui act 6uridic: capacitatea 8art.1@9: con-i1501Mntul 81@@9: obiectul 8art.2069 3i cau/a 8art.2079. "ctul de con-tituire a -ociet05ii co1erciale trebuie -0 prevad0 10ri1ea: or1a 3i ter1enul de v0r-are a aportului la capitalul -ocial a iec0rui ondator. "portul la capitalul -ocial trebuie -0 ie tran-1i- de a-ocia5i inte2ral nu 1ai tMr/iu de 6 luni de la data con-tituirii. Articolul 1<7. Actul de constituire al societii comerciale (1) 2n actul de constituire al societii comerciale trebuie sa se indice9 a) numele, locul si data naterii, domiciliul, cetenia si datele din actul de identitate al !ondatorului persoana !izica: denumirea, sediul, naionalitatea, numrul de nregistrare al !ondatorului persoan "uridic: b) denumirea societii: c) obiectul de activitate: d) participaiunile asociailor, modul si termenul lor de vrsare: e) valoarea bunurilor constituite ca participaiune in natura si modul de evaluare, daca au !ost !cute asemenea aporturi: !) sediul: g) structura, atribuiile, modul de constituire si de !uncionare a organelor societii: 5) modul de reprezentare: i) !ilialele si reprezentanele societii: ") alte date, stabilite de lege pentru tipul respectiv de societate.

@!

(#) Actul de constituire al societii comerciale poate deroga de la prevederile prezentei seciuni doar in cazurile prevzute e pres. (%) Actul de constituire al societii comerciale poate prevedea si alte clauze ce nu contravin legii. (*) Actul de constituire al societii comerciale se ntocmete in limba de stat si se semneaz de ctre toi asociaii !ondatori. 1. "ctul de con-tituire a -ociet05ilor co1erciale pe per-oane 8-ocietatea .n nu1e colectiv 3i -ocietate .n co1andit09 are or1a de contract bi- -au 1ultilateral: deoarece: potrivit art.121 3i 1;6: .n calitate de -e1natare ai ace-tuia pot i cel pu5in dou0 per-oane. An -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 3i cea pe ac5iuni: .n dependen50 de nu10rul de ondatori actul de con-tituire va i un act unilateral 8declara5ie9 -au un contract. +e2ea cu privire la -ociet05ile pe ac5iuni nr.11;>G1@@7 -tabile3te pentru -ociet05ile pe ac5iuni 3i un al doilea act de con-tituire ? -tatutul. &e3i +e2ea nr.11;>G1@@7 nu -tipulea/0 cine -e1nea/0 actul 3i dac0 ace-ta trebuie -0 ie autenti icat notarial: con-ider01 c0 ace-ta trebuie -0 ie -e1nat de to5i ondatorii -ociet05ii pe ac5iuni 3i -0 ie autenti icat notarial. $7i-ten5a a dou0 acte con-titutive pune proble1a concuren5ei dintre ele: adic0 care din cele dou0 are o valoare 6uridic0 1ai 1are. (otrivit art.;2 din +e2ea nr.11;>G1@@7 contractul de -ocietate are prioritate a50 de -tatut nu1ai pMn0 la .nre2i-trarea -ociet05ii. &up0 .nre2i-trarea -ociet05ii e ectul contractului de con-tituire .ncetea/0. &ac0 ondatorii nu 3i-au .ndeplinit obli2a5iile -tipulate .n contract atunci contractul va i valabil pMn0 la e7ecutarea inte2ral0 a ace-tor obli2a5ii. "ctele nor1ative -tabile3te c0 3i -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 trebuie -0 aib0 -tatut 8ve/i pct.! din Re2ula1entul -ociet05ilor econo1ice9. "lin.819 -tabile3te clau/ele care trebuie inclu-e .n con5inutul actului de con-tituire a -ociet05ii co1erciale. An dependen50 de or1a -ociet05ii co1erciale: actul de con-tituire trebuie -upli1entat cu di-po/i5iile art.122: 1;7: 1>6:1E7 din Codul civil: precu1 3i cu alte clau/e care le dore-c ondatorii .n-0 cu condi5ia c0 ace-tea -0 nu contravin0 di-po/iilor actelor nor1ative. Clau/ele indicate -unt di-po/i5ii i1perative 3i neindicarea lor .n actele de con-tituire poate -ervi ca te1ei de re-pin2ere a cererii de .nre2i-trare a -ociet05ilor co1erciale. "ctul de con-tituire trebuie .ntoc1it .n li1ba ro1Mn0: -e1nat de toate per-oanele care particip0 la ondare 3i potrivit art.107 -e autenti ic0 notarial. Articolul 1<;. 0nregistrarea de stat a societii comerciale (1) +ocietatea comerciala trebuie nregistrata, in modul si termenul stabilit de lege, la organul nregistrrii de stat n a crui raz teritorial se a!l sediul su. 829 &ac nregistrarea societii comerciale nu a avut loc in termen de % luni de la data autenti!icrii notariale a actului de constituire, membrii ei au dreptul sa !ie degrevai de obligaiile ce rezulta din subscripiile lor, daca actul de constituire nu prevede alt!el. Anre2i-trarea -ociet05ii co1erciale -e ace de c0tre re2i-tratorii Ca1erei Anre2i-tr0rii de 'tat a &eparta1entului #e4nolo2ii %n or1a5ionale .n 1odul -tabilit de +e2ea nr.126EG2001 cu privire la .nre2i-trarea de -tat a .ntreprinderilor 3i or2ani/a5iilor. 'pre deo-ebire de alte -tate unde .nre2i-trarea -ociet05ilor co1erciale -e ace prin act 6udec0tore-c .n Moldova .nre2i-trarea de -tat -e ace prin act ad1ini-trativ. (er-oanele care au -e1nat 3i autenti icat actul de con-tituire a -ociet05ii co1erciale trebuie -0 .1puternicea-c0: ie prin .n-e3i actul con-titutiv: ie prin proce-ul verbal al adun0rii de con-tituire per-oana care va .nre2i-tra -ocietatea co1ercial0. "cea-ta va .ndeplini toate alte or1alit05i nece-are con-tituirii 3i va pre/enta Ca1erei Anre2i-tr0rii de 'tat ur10toarele acte< a9 cererea de .nre2i-trare de 1odelul -tabilit= b9 actele de con-tituire ale -ociet05ii care -e .nre2i-trea/0. An calitate de acte con-tituire vor i< - pentru -ocietatea .n nu1e colectiv 3i cea .n co1andit0 ? actul de con-tituire -ub or10 de contract de -ocietate= pentru -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 3i -ocietatea pe ac5iuni dou0 acte de con-tituire care apar -ub or1a de contract de -ocietate 3i -tatut. +e2ea nr.126EG2000 indic0 ca neap0rat de a pre/enta 3i 4ot0rMrea de ondare. An opinia 1ea 4ot0rMrea de ondare -e .ntoc1e3te la con-tituirea -ociet05ii pe ac5iuni: la care -e re2le1entea/0 e7pre- 1odul de de- 03urare a adun0rii con-titutive. (e cMnd la celelalte -ociet05i 4ot0rMrea a-ocia5ilor re/ult0 din .n-e3i actul de con-tituire. c9 actele de identitate ale ondatorilor. &ac0 calitatea de ondator o are o per-oan0 i/ic0 cet05ean a Republicii Moldova -au un apatrid do1iciliat .n Moldova el va pre/enta buletinul de identitate. Cet05eanul -tr0in 3i apatri/ii cu do1iciliul .n -tr0in0tate care -unt ondatori vor pre/enta pa3aportul -au alt act de identitate eliberat de -tatul .n care-3i are do1iciliul. &ac0 calitatea de ondator o are o per-oan0 6uridic0 na5ional0: or2anului de .nre2i-trare trebuie -0 i -e pre/inte actele de con-tituire a ace-teia: copia certi icatului de .nre2i-trare a ace-teia. &ac0 ondator e-te o per-oan0 6uridic0 de na5ionalitate -tr0in0: ace-ta va pre/enta .n or10 autentic0 3i le2ali/ate ur10toarele acte tradu-e .n li1ba ro1Mn0< e7tra-ul din re2i-trul per-oanelor 6uridice din -tatul -0u: copia certi icatului de .nre2i-trare 3i actele de con-tituire a

@@

per-oanei 6uridice -tr0in: certi icatul de bonitate care de1on-trea/0 -olvabilitatea -au capacitatea per-oanei 6uridice de v0r-a aportul la care --a obli2at. d9 "ctul de identitate a ad1ini-tratorului 81ana2erului9 -ociet05ii co1erciale. &ac0 ad1ini-trator -au ad1ini-tratori vor i per-oane i/ice ace3tia vor pre/enta buletinul de identitate 3i ca/ierul 6udiciar. &ac0 1ana2erul va i o per-oan0 6uridic0 el trebuie -0 pre/inte acelea3i acte ca 3i ondatorul -ociet05ii co1erciale: precu1 3i actele per-oanei i/ice care ad1ini-trea/0 1ana2erul per-oan0 6uridic0. e9 Ionul de plat0 a ta7ei de ti1bru. 'ocietatea co1ercial0 care -e .nre2i-trea/0 cu un anu1it capital -ocial e-te obli2at0 -0 ac4ite 0:ET din 10ri1ea capitalului -ocial .n calitate de ta70 de ti1bru. Nu ac4it0 ta7a de ti1bru -ociet05ile pe ac5iuni: -ociet05ile co1erciale 3i alte per-oane 6uridice cu -cop lucrativ care -unt con-tituite .n ba/a cotelor de teren ec4ivalent 3i a cotelor valorice a o-telor .ntreprinderi a2ricole privati/ate. 9 Ionul de plat0 a ta7ei de .nre2i-trare. M0ri1ea pl05ii ta7ei de .nre2i-trare e-te -tabilit0 prin Fot0rMrea *uvernului nr.@26G2002 privind aprobarea tari elor la -erviciile cu plat0: pre-tate de Ca1era Anre2i-tr0rii de -tat. 29 "ctul care de1on-trea/0 c0 ondatorii au v0r-at aportul .n nu1erar la capitalul -ocial. "porturile .n nu1erar -e ac la contul bancar provi/oriu care -e de-c4ide .n nu1ele -ociet05ii co1erciale care -e con-tituie. An ca/ul .n care .nre2i-tr0rii de -tat e-te -upu-0 o -ocietate co1ercial0 care va de- 03ura activit05i inanciare: activitatea de a-i2urare: vor onda onduri ne-tatale de pen-ii: per-oanele .1puternicite vor pre/enta avi/ul I0ncii Na5ionale -au dup0 ca/ avi/ul %n-pectoratului de 'tat pentru 'uprave24erea "-i2ur0rilor 3i Londurilor Ne-tatale de (en-ii de pe lMn0 Mini-terul Linan5elor. &e a-e1enea dac0 -e .nre2i-trea/0 o -ocietate co1ercial0 .n capitalul -ocial al c0reia -tatul are o cot0 parte e-te nece-ar avi/ul or2anului de -tat care e7ercit0 dreptul de proprietar .n nu1ele -tatului. &reptul de proprietar .n nu1ele -tatului .l e7ercit0 *uvernul: iind .1puternicit pentru acea-ta de (arla1ent 8ve/i art.12 din +e2ea nr.6>G1@@0 cu privire la *uvern9. *uvernul la rMndul -0u a dele2at .1puternicirile -ale autorit05ilor de ad1ini-trare public0 central0. &e3i nu -e 1en5ionea/0 e7pre- .n +e2e: dar dac0 o parte -ocial0 -au anu1ite ac5iuni din capitalul -ocial e-te de5inut de unit05ile ad1ini-trativ teritoriale: .n ace-t ca/ con-ider01 c0 e-te nece-ar 3i avi/ul or2anului co1petent. An -pri6inul ace-tei a ir1a5ii aduce1 art.12 alin.82@ lit. r9 potrivit c0ruia .n iin5area a2en5ilor econo1ici de intere- local: precu1 3i participarea unit05ii ad1ini-trativ teritoriale cu cot0 parte .n capitalul -ocial al -ociet05ilor co1erciale o decide con-iliul local. "ctele 1en5ionate anterior -e depun la o iciul teritorial din ra/a c0reia .3i va avea -ediul -ocietatea care -e cere -0 ie .nre2i-trat0. Ca1era are o icii teritoriale .n centrele 6ude5ene 3i .n 1. C4i3in0u. &e3i +e2ea nu -tipulea/0 dar ca1era .nre2i-tr0rii de -tat obli20 ca toate -ociet05ile co1erciale care -unt ondate cu participarea inve-titorului -tr0in -0 ie .nre2i-trate .n o iciul din C4i3in0u. Re2i-tratorul care a pri1it actele veri ic0 le2alitatea actelor 3i .n ter1en de 1E /ile va adopta o deci/ie prin care ie va ordona .nre2i-trarea -ociet05ii ie o va re u/a. Re u/ul .nre2i-tr0rii trebuie -0 ie 0cut pentru 1otivele indicate .n art.16 din +e2ea nr.126EG2000. &ac0 --a deci- .nre2i-trarea -ociet05ii co1erciale: datele de-pre acea-ta -e includ .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor: iar per-oanei .1puternicite i -e eliberea/0 certi icatul de .nre2i-trare. An le20tur0 cu .nre2i-trarea .n Re2i-trul -e .n-criu ur10toarele date< denu1irea co1plet0 3i pre-curtat0 a -ociet05ii= -ediul = obiectul principal de activitate= ter1enul pentru care a o-t con-tituit0= 10ri1ea capitalului -ocial= partea din capitalul -ocial a iec0rui ondator= datele de identitate a iec0rui ondator 3i a ad1ini-tratorului 81ana2erului9 -ociet05ii= data 3i nu10rul de .nre2i-trare= nu1ele re2i-tratorului= .n re2i-tru -e .n-criu 3i alte date prev0/ute de alte le2i -peciale -au date pe care le -olicit0 ondatorii. #oate ace-te date -unt preluate din actele de con-tituire: cu e7cep5ia celor care re2i-tratorul le .n-crie din proprie ini5iativ0. Ca e ect al .nre2i-tr0rii de -tat -ocietatea dobMnde3te per-onalitate 6uridic0 3i poate .nc4eia .n nu1e propriu acte 6uridice. #oat0 in or1a5ia -cri-0 .n re2i-tru -e con-ider0 a i veridic0. &ac0 -ocietatea dore3te -0 1odi ice unele date care au o-t .n-cri-e .n re2i-tru ea are dreptul -0 o ac0: dar nu1ai prin inter1ediul or2anului -upre1 de deci/ie care poate -0 1odi ice actul de con-tituire: a c0rui 4ot0rMre 0cut0 .n or1a -tabilit0 -e pre/int0 din nou or2anului de .nre2i-trare. "lin. 829 din articolul co1entat -tabile3te o re2ul0 potrivit c0reia dac0 -ocietatea co1ercial0 nu a dobMndit per-onalitate 6uridic0: adic0 nu a o-t .nre2i-trat0 ti1p de ; luni: iar .n ca/ul .n care actul de con-tituire prevede un ter1en 1ai 1are: .n ti1pul indicat acolo: de la data cMnd actul de con-tituire a o-t autenti icat ei pot -0 re u/e de a v0r-a aporturile la care --au obli2at 3i pot cere .napoi totul ce au tran-1i- pe contul provi/oriu. Articolul 11<. 1ulitatea societii comerciale (1) +ocietatea comerciala poate !i declarata nula prin 5otr@re "udectoreasc. (#) =otr@rea privind nulitatea societii comerciale poate !i pronunat numai atunci c@nd9

100

a) actul de constituire lipsete sau nu este autenti!icat notarial: b) obiectul societii este ilicit sau contrar ordinii publice: c) actul de constituire nu prevede denumirea societii, participaiunile asociailor, mrimea capitalului social subscris sau scopul societii: d) dispoziiile legale privind capitalul social minim nu au !ost respectate: e) toi !ondatorii au !ost incapabili la data constituirii societii. (%) &ispozitivul 5otr@rii de declarare a nulitii societii comerciale se nsereaz in publicaiile societii in termen de 1/ zile de la data rm@nerii de!initive a 5otr@rii. O -ocietate co1ercial0 poate di-pare dac0 e-te declarat0 nul0 prin 4ot0rMrea in-tan5ei de 6udecat0. (re/entul articol vine -0 con ir1e c0 -ocietatea co1ercial0 e-te un contract 3i dac0: ea nu trebuia: dar totu3i a o-t .nre2i-trat0 cu actul con-titutiv care con5ine di-po/i5iile 1en5ionate la alin.829: poate i anulat0 de in-tan50 la cererea per-oanelor intere-ate. Nulitatea -ociet05ii co1erciale di er0 de nulitatea altor acte 6uridice care -e declar0 potrivit art.216-2;2 Cod civil. &eclararea nulit05ii poate i 0cut0 .n proce- de contencio- ad1ini-trativ -au .n proce- civil. An proce- civil -e va cere nulitatea actelor de con-tituire pentru cau/ele indicate la alin.829 lit.b9-e9: iar .n contencio- ad1ini-trativ -e va cere anularea actului de .nre2i-trare e ectuat de Ca1era Anre2i-tr0rii de 'tat pentru cau/a indicat0 la alin. 829 lit. a9. "lin. 829 -tabile3te e7au-tiv ca/urile .n care o -ocietate co1ercial0 poate i declarat0 nul0. "ce-te ca/uri de e7cep5ie -unt inclu-e 3i .n unele re2le1ent0ri interna5ionale. "-t el ele -unt obiectul re2le1ent0rii (ri1ei &irective a Con-iliului Co1unit05ii $uropene din @ 1artie 1@6! prin care -e reco1and0 -tatelor 1e1bre de a le include .n re2le1ent0rile interne. Nulitatea poate i declarat0 nu1ai dac0 cau/ele nulit05ii -unt anterioare apari5iei per-onalit05ii 6uridice: adic0 .nre2i-tr0rii de -tat a -ociet05ii. An 1od nor1al toate ace-te nea6un-uri trebuie -0 ie de-coperite de re2i-trator .n proce-ul .nre2i-trare dac0 ace-ta .3i .ndepline3te unc5iile .n 1odul core-pun/0tor. &ar: dac0 totu3i -ocietatea a o-t .nre2i-trat0 cu atare nea6un-uri ea -e declar0 nul0 la cererea per-oanelor intere-ate. (er-oane intere-ate care pot declara nulitatea -unt a-ocia5ii per-oanei 6uridice precu1 3i or2anul de -tat care e ectuat .nre2i-trarea -au cel care -uprave24ea/0 re-pectarea le2i-la5iei de c0tre autorit05ile publice. %n-tan5a poate declara -ocietatea ca iind nul0 dac0 actul de con-tituire lip-e3te -au nu e-te autenti icat notarial. 'e con-ider0 c0 actul con-titutiv lip-e3te -au nu e-te autenti icat atunci cMnd el ie nu e-te .n do-arul cu docu1entele de con-tituire a -ociet05ii co1erciale de5inute de Ca1era Anre2i-tr0rii de 'tat ie e7e1plarul din ace-t do-ar nu e-te autenti icat. &ar dac0: actul con-titutiv totu3i e7i-t0 la ad1ini-tratorul -ociet05ii: la unul din a-ocia5i cu nu10rul de .nre2i-trare pu- de re2i-trator: 3i ace-t e7e1plar a o-t autenti icat notarial -ocietatea nu poate i declarat0 nul0. &ac0 pe actul de con-tituire din do-arul Ca1erei nu e-te indicat c0 e-te .n or10 autentic0: dar la notar e7i-t0 un e7e1plar al actului con-titutiv autenti icat la o dat0 anterioar0 .nre2i-tr0rii de -tat 3i con5inutul ace-tora e-te identic trebuie de con-iderat c0 actul de con-tituire e-te .n or10 autentic0. Nulitatea operea/0 3i .n ca/ul .n care actul de con-tituire e7i-t0: dar potrivit alin.829 lit.c9 .n con5inutul lui nu e-te indicat0< - denu1irea -ociet05ii co1erciale care a o-t .nre2i-trat0= - dac0 nu e-te indicat0 10ri1ea total0 a capitalului -ocial: iar potrivit le2i-la5iei .n vi2oare -ocietatea de tipul re-pectiv trebuie -0 aib0 un anu1it capital -ocial= - nu e-te indicat0 partea din capitalul -ocial care revine iec0rui ondator care a participat la ondare= - nu e-te indicat obiectul de activitate a -ociet05ii. Obiectul de activitate a -ociet05ii co1erciale -e con-ider0 ilicit dac0< e-te inter/i- de a i de- 03urat de actele nor1ative= pentru practicarea ace-tui 2en de activitate e-te pedeap-0 penal0: -au ad1ini-trativ0= activitatea e-te per1i-0 nu1ai .ntreprinderilor de -tat: iar -ocietatea co1ercial0 are capitalul de5inut 3i de per-oane private= -ocietatea care de- 03oar0 acea-t0 activitate trebuie -0 ob5in0 autori/area or2anului de -tat pMn0 la .nre2i-trare 8in-titu5iile inanciare: co1paniile de a-i2urare9. Obiectul de activitate -e con-ider0 c0 e-te contrar ordinii publice: atunci cMnd el nu e-te inter/i- e7pre- de nor1ele 6uridice: .n-0 activitatea re-pectiv0 atentea/0 la ordinea public0. %n-tan5a poate declara nulitatea: dac0 .n actul de con-tituire e-te prev0/ut capitalul -ocial: dar 10ri1ea indicat0 acolo e-te 1ai 1ic0 decMt 10ri1ea 1ini1al0 indicat0 .n actele nor1ative. 'au de3i .n actul de con-tituire a o-t indicat capitalul -ocial corect: dar .n realitate capitalul -ocial or1at a o-t 1ai 1ic decMt 1ini1ul -tabilit de le2e. "-t el: le2i-la5ia .n vi2oare -tabile3te un capital -ocial 1ini1 de 10 000 lei pentru -ociet05ile pe ac5iuni de tip .nc4i- 3i de 20 000 lei pentru cele de tip de-c4i-: E00 000 lei pentru ondurile de inve-ti5ii ne1utuale 3i pe intervale 3i pentru bur-ele de valori: 1 1ln. lei pentru ondurile de inve-ti5ii 1utuale 3i bur-ele de 10r uri etc. ,n ulti1 1otiv de nulitate a -ociet05ii co1erciale indicat la alin.829 lit. e9 e-te dac0 nici unul din ondatorii -ociet05ii nu au capacitatea civil0 nece-ar0 de a participa la ondarea unei -ociet05i co1erciale. (rin ter1enul de incapabil trebuie de .n5ele- nu nu1ai per-oanele care au o-t declarate incapabile prin 4ot0rMrea in-tan5ei de 6udecat0 8ve/i art.2>9 -au cele care nu au atin- vMr-ta de 7 ani: dar 3i per-oanele i/ice care nu au capacitatea deplin0 de e7erci5iu 8art.21: 22:9 3i per-oanele 6uridice c0rora li -e inter/ice prin le2e -au prin propriul act de

101

con-tituire -0 participe la con-tituirea unei -ociet05ii co1erciale. "l doilea 1o1ent care 1erit0 aten5ie: c0 -ocietatea va i declarat0 nul0 nu1ai dac0 to5i ondatorii nu au capacitatea re-pectiv0. &ac0 unul din ondatori nu are capacitatea -ocietatea trebuie privit0 .n a3a el de parc0 ace-ta nici nu ar i. Nu1ai dac0 e7cluderea ace-tuia duce la apari5ia altor te1eiuri de nulitate atunci -ocietatea poate i anulat0: .n-0 din alte te1eiuri. Ca e7e1plu poate i c0 ne-ocotirea a-ociatului poate -0 duc0 la reducerea capitalului -ub 1ini1ul -tabilit de le2e: -au nu1ele ace-tui a-ociat era utili/at .n denu1irea de ir10. Fot0rMrea in-tan5ei care a r01a- de initiv0 3i e7ecutare c0reia nu a o-t -u-pendat0 de in-tan5a de recurtrebuie -0 ie publicat0 ti1p de 1E /ile .n /iarul indicat .n actul de con-tituire a -ociet05ii 3i .n Monitorul O icial dup0 re2ulele -tabilite la art.@1. Articolul 111. 4!ectele declarrii nulitii societii comerciale (1) $e data la care 5otr@rea "udectoreasca de declarare a nulitii societii comerciale rm@ne de!initiva, aceasta se dizolva si intra in lic5idare. $rin 5otr@re "udectoreasca de declarare a nulitii se desemneaz lic5idatorul societii. (#) 1ulitatea societii comerciale nu a!ecteaz actele "uridice nc5eiate in numele ei, e cepie constituind cazul prevzut la alin.(%). (%) &aca societatea comerciala declarata nula este insolvabila, lic5idarea ei se e!ectueaz con!orm legislaiei cu privire la insolvabilitate. (*) Asociaii crora le este imputabil nulitatea societii comerciale rspund nelimitat si solidar !ata de ceilali asociai si !ata de teri pentru pre"udiciul cauzat prin nulitatea societii. 'ocietatea co1ercial0 care a o-t declarat0 nul0: -e con-ider0 c0 a o-t di/olvat0 la data la care 4ot0rMrea in-tan5ei a r01a- de initiv0. Fot0rMrea in-tan5ei e-te de initiv0 la data e7pir0rii ter1enului de apel: dac0 p0r5ile nu au atacat cu apel -au la data cMnd in-tan5a a re-pin- cererea de apel. 'ocietatea declarat0 nul0 potrivit art.110 .ntr0 .n procedura de lic4idare 3i ace-teia i -e aplic0 re2ulile -tabilite la art. !6 alin.829 ? 869 art.!@ ? @@. %n-tan5a de 6udecat0 are obli2a5ia -0 de-e1ne/e 3i lic4idatorul ace-teia: dar dac0 nu a 0cut-o ur1ea/0 a i aplicat art.!6 alin.869. Conceptul de nulitate a -ociet05ii co1erciale e-te di erit de nulitatea actelor 6uridice -tabilit0 de cele -tabilite .n #itlul %%% Capitolul %%% din Codul civil: care ie c0 are e ect retroactiv: ie c0 .ncetea/0 nu1ai pentru viitor. 'peci icul nulit05ii -ociet05ii co1erciale e-te in luen5at de natura 6uridic0 a contractului de con-tituire a -ociet05ii ca con-ecin50 a e7i-ten5ei c0ruia i-a na3tere o per-oan0 6uridic0. Nulitatea -ociet05ii prive3te 1ai pu5in rela5iile dintre ondatori 3i a-ocia5i. An 1are 10-ur0 acea-ta prive3te .ncetarea e7i-ten5ei unei per-oane 6uridice 3i ie3irea din raporturile .n care acea-ta a o-t cu ter5ii. &e aceia nulitatea nu a ectea/0 actele .nc4eiate de -ocietatea co1ercial0 .nc4eiate anterior datei di/olv0rii: precu1 nici nu pune cap0t e7i-ten5ei per-oanei 6uridice. (er-oana 6uridic0 continu0 -0 e7i-te 3i dup0 di/olvare .n 10-ura .n care acea-ta e-te nece-ar pentru lic4idarea patri1oniului 8art.!6 alin.8;9 iar lic4idatorul va inali/a opera5iunile .ncepute de ea: iar .n unele ca/uri: poate .nc4eia c4iar 3i acte noi 8ve/i art.@0 879 3i di-pare -ocietatea la data radierii din Re2i-trul de 'tat. %n-tan5a care e7a1inea/0 nulitatea -ociet05ii nu e7a1inea/0 3i -tarea patri1onial0 a ace-teia. $a -e pronun50 .n e7clu-ivitate a-upra te1eiurilor de nulitate. &ac0 dup0 declararea nulit05ii lic4idatorul -tabile3te c0 activele -ociet05ii nu -ati- ac cerin5elor creditorilor: adic0 e7i-t0 te1ei 6uridic de in-olvabilitate atunci el e-te obli2at -0 depun0 o cerere prin care -0 declare in-olvabilitatea 3i -0 ini5ie/e procedura re-pectiv0 potrivit +e2ii nr.6;2G2001 cu privire la in-olvabilitate. (otrivit alin.8>9 a-ocia5ii cu rea credin50 care au contribuit la -e1narea actelor de con-tituire 3i la .nre2i-trarea -ociet05ii cu .nc0lc0rile care au du- la nulitate r0-pund pentru pre6udiciu a50 de a-ocia5ii cu bun0 credin50 3i a50 de per-oanele ter5e care au -uportat pre6udiciu .n re/ultatul nulit05ii. "ce-ta e-te 3i e ectul prev0/ut de art.21@ alin.8;9 potrivit c0ruia cel pre6udiciat poate -0 pretind0 repararea de la cel vinovat. Articolul 11#. Aormarea capitalului social al societii comerciale (1) 'apitalul social determina valoarea minima a activelor pe care trebuie sa le dein societatea comerciala. (#) 'apitalul social al societii comerciale se !ormeaz din aporturile !ondatorilor, e primate in lei. (%) 'apitalul social se vrsa integral in cel mult 3 luni de la data nregistrrii societii comerciale. (*) Asociatul unic vars integral aportul p@n la data nregistrrii societii comerciale. 1.,na din condi5iile e-en5iale ale con-tituirii 3i unc5ion0rii -ociet05ii co1erciale ca per-oan0 6uridic0 e-te .n/e-trarea ace-teia cu anu1ite valori patri1oniale: care per1ite -ubiectului de drept -0 -e 1ani e-te .n circuitul

102

civil. Reie3ind din principiul 2eneral al dreptului: potrivit c0ruia orice per-oan0 di-pune de un patri1oniu: -ocietatea co1ercial0 i-a na3tere cu anu1ite drepturi 3i obli2a5ii civile. #e1elia patri1oniului: .n -en- .n2u-t: o con-tituie drepturile cu care o .n/e-trea/0 ondatorii -ociet05ii: an-a1blul c0rora or1ea/0: la con-tituire: 3i capitalul propriu al ace-teia: 1ai nu1it 3i capital social -au capital nominal. Capitalul -ocial: e-te e7pre-ia valoric0 a totalit05ii aporturilor ? .n nu1erar -au .n natur0 ? cu care participan5ii la o -ocietate co1ercial0 contribuie: potrivit art.11; 3i 11> la con-tituirea patri1oniului ace-teia: -pre a a-i2ura 1i6loacele 1ateriale nece-are de- 03ur0rii activit05ii 3i reali/0rii -copurilor -tatutare. $-te i1portant de re5inut c0 capitalul -ocial repre/int0 o e7pre-ie valoric0 8b0nea-c09 a contribu5iilor a-ocia5ilor -ociet05ii 3i nu e-te un an-a1blul de bunuri tran-1i-e de ace3tia. C4iar dac0 obiect al aportului a o-t un bun 1obil -au i1obil: .n capitalul -ocial -e include valoarea ace-tuia la 1o1entul tran-1iterii. ,lterior tran-1iterii valoarea bunului poate cre3te .n re/ultatul unor .1bun0t05iri adu-e: -au poate -c0dea .n re/ultatul u/urii i/ice -au 1orale: dar capitalul -ocial nu -e va 1odi ica .n dependen50 de ace-te o-cila5ii. Obli2a5ia -ociet05ii ce re/ult0 din alin.819 e-te de a p0-tra la activ bani -au bunuri 8corporale: incorporale9 cu valoare 1ini10 e2al0 cu cea a capitalului -ocial. An-0 bunurile care au o-t obiectul aportului pot i .n-tr0inate de -ocietate: iar locul valorii ace-tui bun: la activ: va i ocupat de contravaloarea care a ob5inut-o -ocietatea ca ec4ivalent al bunului .n-tr0inat: adic0 pre5ul 8.n ca/ de vMn/are9: obiectul -c4i1bului: partea -ocial0 -au ac5iunile 8.n ca/ul cMnd bunul a o-t tran-1i- ca aport la capitalul -ocial al altei -ociet05i9 -au dreptul de crean50. &eci bunurile care -unt la activul -ociet05ii circul0 liber 0r0 a in luen5a valoarea capitalului -ocial. 2. (entru ca capitalul -ocial -0 ie or1at: adic0 ca el -e e7i-te .n realitate: iecare a-ociat trebuie -0 tran-1it0 aportul la care --a obli2at. "n2a6a1entul a-ociatului de a tran-1ite aportul la or1area capitalului trebuie i7at .n actul de con-tituire 3i nu trebuie -0 ie 1ai 1ic decMt 1ini1ul -tabilit de le2e. (entru unele -ociet05i 1ini1ul e-te -tabilit de actele nor1ative. Ca e7e1plu poate -ervi -ocietatea pe ac5iuni a c0rei capital -ocial 1ini1 nu poate i 1ai 1ic de 10 000 lei dac0 -ocietatea e-te de tip .nc4i- 3i 1ai 1ic de 20 000 1ii lei dac0 e-te de tip de-c4i-. An unc5ie de obiectul de activitate al -ociet05ii capitalul -ocial 1ini1 e-te de o -u10 1ai 1are. &e e7e1plu dac0 -ocietatea e-te con-tituit0 -ub or10 de banc0 ea nu poate avea un capital 1ai 1ic decMt ;2 1ln. lei: ond de inve-ti5ii nu 1ai 1ic decMt E00 000 lei: bur-0 de 10r uri nu 1ai 1ic decMt 1 1ln. lei etc. %ndi erent de natura 6uridic0 a aportului ondatorului la capitalul -ocial: ie .n natur0 8bunuri 1ateriale -au i1ateriale9 ie .n 1oned0 -tr0in0 capitalul -ocial trebuie -0 ie e7pri1at .n 1oned0 na5ional0: adic0 .n lei. ;. Capitalul -ocial -e con-ider0 c0 a o-t v0r-at: nu1ai atunci cMnd a-ocia5ii au tran-1i- inte2ral aporturile la care --au obli2at prin actul de con-tituire. (rin ter1enul de v0r-are -e .n5ele2e tran-1iterea banilor pe contul provi/oriu al viitoarei -ociet05i -au pe contul de decont0ri a -ociet05ii per-oane 6uridice. &ac0 aportul con-t0 din bunuri: bunurile -e tran-1it prin act de predare pri1ire de c0tre a-ociat -au repre/entantul ace-tuia c0tre repre/entantul -ociet05ii. &ac0 -e tran-1it bunuri care -e -upun .nre2i-tr0rii 8i1obile: ac5iuni: obli2a5iuni: 1i6loace de tran-port: 10rci co1erciale -au de produc5ie: de-ene 3i 1odele indu-triale etc.9: bunul -e con-ider0 tran-1i- la data .nre2i-tr0rii dup0 -ocietate. "ctul de con-tituire -tabile3te ter1enul .n care el trebuie -0 ie tran-1i-e aporturile de c0tre ondatori: .n-0 di-po/i5iile re-pective trebuie -0 5in0 cont de art.11; alin.8;9 3i alin. 8;9 din articolul co1entat. &in ace-tea re/ult0 c0 ondatorii -unt obli2a5i -0 tran-1it0 o -u10 de bani e2al0 cel pu5in >0T din aportul -ub-cri- de el pMn0 la data .nre2i-tr0rii -ociet05ii v0r-Mndu-i pe ace3tia pe un cont provi/oriu. Re-tul aportului: a-ociatul trebuie -0-l tran-1it0 .n ter1enul -tabilit de actul de con-tituire: ter1en care nu poate -0 dep03ea-c0 6 luni de la data .nre2i-tr0rii. >. $7cep5ie de la di-po/i5iile alin.8;9 -e ace pentru -ocietatea care -e con-tituie de un -in2ur ondator: ace-ta avMnd obli2a5ia -0 ver-e inte2ral aportul -0u: valoarea c0ruia trebuie -0 ie e2al cu 10ri1ea capitalului -ocial pMn0 la data .nre2i-tr0rii de -tat a -ociet05ii .n con-tituire. An le20tur0 cu acea-t0 obli2a5ie apare o proble10 de ordin te4nic la tran-1iterea bunurilor: altele decMt -u1ele b0ne3ti. &ac0 -u1ele b0ne3ti -e tran-1it pe un cont provi/oriu de-c4i- de ondatori pe nu1ele viitoarei -ociet05i 8ve/i art.! din Re2ula1entul privind de-c4iderea 3i .nc4iderea conturilor la b0ncile din Republica Moldova aprobat prin Fot0rMrea I0ncii Na5ionale nr.>1EG1@@@9: 3i dup0 .nre2i-trarea -ociet05ii ace-t cont -e tran- or10 .n cont de decont0ri al ace-teia: apoi bunurile nu pot i tran-1i-e c0ci -ocietatea co1ercial0 ca -ubiect de drept .nc0 nu e7i-t0 3i deci nu poate -0 le pri1ea-c0. &e aceia a1 vedea util0 o di-po/i5ie -i1ilar0 celei din art. ;> din +e2ea nr.11;>G1@@7 potrivit c0reia aporturile neb0ne3ti -e predau prin proce- ? verbal de c0tre ondatorii -ociet05ii pe ac5iuni or2anului e7ecutiv al ace-teia .n ter1en de o lun0 de la data .nre2i-tr0rii de -tat a -ociet05ii. Articolul 11%. Aportul la capitalul social al societii comerciale (1) Aportul la capitalul social al societii comerciale este considerat a !i in bani daca actul de constituire nu prevede alt!el. (#) $restaiile in munca si serviciile depuse la n!iinarea societii comerciale si pe parcursul e istentei ei nu pot constitui aport la !ormarea sau ma"orarea capitalului social.

10;

(%) La data nregistrrii societii comerciale, !iecare asociat este obligat sa verse in numerar cel puin *< procente din aportul subscris daca legea sau statutul nu prevede o proporie mai mare. (*) $entru aportul la capitalul social al societii comerciale nu se calculeaz dob@nzi, cu e cepiile stabilite de lege. (/) 2n cazul in care asociatul nu a vrsat in termen aportul, oricare asociat are dreptul sa.i ceara in scris aceasta, stabilindu.i un termen suplimentar de cel puin o luna si avertiz@ndu.l ca e posibila e cluderea lui din societate. (3) &aca nu vrsa aportul in termenul suplimentar, asociatul pierde dreptul asupra prii sociale si asupra !raciunii vrsate, !apt despre care trebuie noti!icat. 1. (rincipala obli2a5ie a-u1at0 de ondator prin contractul de -ocietate e-te cea de tran-1itere a aportului .n capitalul -ocial. (rin ace-ta el contribuie la or1area ba/ei 1ateriale a -ociet05ii: per1i5Mnd ace-teia -0 -e con-tituie ca -ubiect de drept: -0 -e 1ani e-te .n circuitul civil .n -en-ul reali/0rii de bene icii la o parte din care va putea pretinde. (rin aport -e .n5ele2e .n 1od obi3nuit valoarea cu care un a-ociat contribuie la or1area capitalului -ocial. "-ocia5ii tran-1i5Mnd aportul .n proprietatea -au olo-in5a -ociet05ii co1erciale dobMnde-c ca contra-ec4ivalent al pre-ta5iei 0cute un drept de crean) drept care incorporea/0 .n -ine dreptul de a participa cu drept de vot la adoptarea deci/iilor: dreptul de a ob5ine dividende: 3i dreptul la o parte din active .n ca/ul lic4id0rii -ociet05ii. "ce-te drepturi -unt de e-en5a -ociet05ii co1erciale 3i a-ociatul nu poate i lip-it de ele. Antinderea ace-tor drepturi depinde de propor5ia 8participa5iunea9 care o de5ine a-ociatul la capitalul -ocial. (articipa5iunea la capitalul -ocial de5inut0 de a-ociat 1ai e-te nu1it 3i parte social -au cot parte sau aciune prin care -e repre/int0 de apt dreptul de crean50. "-ocia5ii tran-1i5Mnd aporturile .3i une-c prin acea-ta bunurile .n -copul de a de- 03ura o activitate co1un0: contribuind prin acea-ta la reali/area obiectului -tatutar. (rin activitatea co1un0 -e .n5ele2e colaborarea .ntre a-ocia5i la adunarea a-ocia5ilor: cMnd ace3tia deter1in0 -trate2ia de activitate a -ociet05ii: ale2 -au de-e1nea/0 or2anele de conducere care vor reali/a -trate2ia: aprob0 -au re-pin2 rapoartele de 2e-tiune 3i control: decid reparti/area dividendelor -au incorporarea ace-tora .n capitalul -ocial: e7ecut0 alte ac5iuni ce 5in de unc5ionarea nor1al0 a -ociet05ii. (entru a putea ace proba e ectu0rii aportului de c0tre ondator: .ntre ace-ta 3i -ocietate trebuie -0 -e .ntoc1ea-c0 un .n-cri-: de e7e1plu un act de predare pri1ire: un proce- verbal: un docu1ent bancar prin care -e con ir10 tran- erul -au depunerea -u1ei de bani la contul -ociet05ii: actul de tran- er a 4Mrtiilor de valoare: actul de tran-1itere a i1obilului .nre2i-trat la o iciul cada-tral etc. An calitate de aport la capitalul -ocial cu r0-pundere li1itat0 pot i tran-1i-e -u1e de bani 3i bunuri corporale: incorporale 1ai nu1ite 3i aporturi .n natur0. &i-po/i5ia alin.819 -tabile3te pre/u15ia c0 aportul -e pre/u10 a i 0cut .n bani dac0 contrariul nu re/ult0 din con5inutul actului con-titutiv -e1nat de ondatori. "portul .n bani poate i 0cut cMt .n 1oned0 na5ional0: atMt 3i .n 1oned0 -tr0in0 care circul0 .n Republica Moldova. "portul 0cut .n 1oned0 -tr0in0 trebuie -0 ie e7pri1at .n 1oneda na5ional0: adic0 .n lei 1oldovene3ti. "portul .n bani poate i depu- la contul provi/oriu bancar de-c4i- -pecial .n -copul con-tituirii -ociet05ii .n nu1erar -au prin vira1ent. +e2i-la5ia -tabile3te propor5ia 1ini10 a aportului b0ne-c: care ur1ea/0 a i tran-1i- .n capitalul -ocial a -ociet05ii a50 de aporturile .n bunuri 1ateriale 3i ne1ateriale. &in di-po/i5ia alin. 8;9 re/ult0 c0 cel pu5in >0T din capitalul -ocial trebuie -0 repre/inte -u1ele b0ne3ti: -u1e care trebuie -0 e7i-te de6a la 1o1entul .nre2i-tr0rii de -tat pe contul provi/oriu al ace-teia. 2.$ orturile care -unt depu-e de a-ocia5i la .n iin5area -ociet05ii co1erciale ce prive-c elaborarea actelor de con-tituire: a planului de a aceri: .ndeplinirea or1alit05ilor de .nre2i-trare etc. nu pot con-titui ca aport la capitalul -ocial. Nu pot i con-iderate ca aport la 1a6orarea capitalului -ocial orice alte activit05i depu-e de a-ocia5i .n ti1pul activit05ii -ociet05ii co1erciale cu e7cep5iile -tabilite de art.11> alin.8>9. ;. "lin.8;9 -tabile3te o tripl0 condi5ie pentru con-tituirea -ociet05ii co1erciale. C0 cel pu5in >0T din capitalul -ocial -0 ie tran-1i-e pMn0 la .nre2i-trarea de -tat: cel pu5in >0T din capitalul -ocial -0 ie .n nu1erar 3i c0 iecare a-ociat e-te obli2at -0 ver-e >0 T din aportul -ub-cri-. >. (er-oana care a tran-1i- aportul .n capitalul -ocial nu poate pretinde pentru valoarea acea-ta dobMn/i de la -ocietatea -au de la al5i ondatori. $7cep5ie de la acea-t0 re2ul0 poate -0 ie 3i di-po/i5ia din art.>> alin.8119 care prevede c0 pentru aporturile tran-1i-e pentru ac5iunile e1i-iunii -upli1entare poate i pl0tit0 dobMnda calculat0 dac0 1a6orarea capitalului -ocial nu a avut loc. E. Londatorul -au a-ociatul care nu a tran-1i- aportul .n ter1enul -tabilit de actul de con-tituire -au de le2e el poate i pu- .n .ntMr/iere de oricare din a-ocia5i. (unerea .n .ntMr/iere .n-ea1n0 c0 a-ociatului care nu 3i-a onorat obli2a5ia cei revine i --a a1intit de-pre nee7ecutare 3i i -e -tabile3te un ter1en -upli1entar de a v0r-a aportul datorat. Nu1ai dac0 nici .n ter1enul -upli1entar a-ociatul nu-3i onorea/0 obli2a5ia el poate e7clu- din -ocietate cu con-ecin5ele indicate la alin.869. 6. "lin. 869 -tabile3te con-ecin5ele neonor0rii de c0tre ondator -au a-ociat a obli2a5iei de tran-1itere a aportului. An acea-t0 -itua5ie el nu poate i or5at -0-3i onore/e obli2a5ia .n natur0: ci -uport0 con-ecin5ele ne2ative. "dic0 el

10>

pierde dreptul a-upra aportului care l-a 0cut de6a potrivit cerin5elor alin.8;9 e-te lip-it de partea din capitalul -ocial care-i revine: iind lip-it 3i de calitatea de a-ociat. Articolul 11*. Aportul n natur la capitalul social al societii comerciale (1) Aportul n natur la capitalul social al societii comerciale are ca obiect orice bunuri a!late in circuit civil. (#) Bunurile se considera a !i transmise cu titlu de proprietate daca actul de constituire nu prevede alt!el. (%) 1u se pot constitui aporturi la !ormarea sau la ma"orarea capitalului social al societii de capital creanele si drepturile nepatrimoniale. (*) Asociaii in societatea in nume colectiv si asociaii comanditai se pot obliga la prestaii in munca si la servicii cu titlu de aport social, care insa nu constituie aport la !ormarea sau la ma"orarea capitalului social. 2n sc5imbul acestui aport, asociaii au dreptul sa participe, potrivit actului de constituire, la mprirea bene!iciilor si a activului societii, rm@n@nd totodat obligai sa participe la pierderi. (/) Aportul in natura trebuie vrsat in termenul stabilit de actul de constituire, dar nu mai t@rziu de termenul indicat la art.11# alin.(%). 2n cazul ma"orrii capitalului social, aportul se vrsa in termenul stabilit de adunarea generala, dar nu mai t@rziu de 3< de zile de la adoptarea 5otr@rii de ma"orare a capitalului social. (3) Faloarea aportului in natura la capitalul social al societii comerciale se aproba de adunarea generala. 879 Aportul in creane se considera vrsat numai dup ce societatea comerciala a obinut plata sumei de bani care !ace obiectul creanei. "portul .n natur0 -e con-ider0 acel 0cut .n bunuri corporale81obile 3i i1obile9 3i cele incorporale. Ca e7e1plu: obiectul aportului .n natur0 pot i bunurile corporale -ub or10 de terenuri: con-truc5ii: 1i6loace de tran-port: te4nic0 de calcul: diver-e utila6e 3i 1i6loace de produc5ie. (rin bunurile incorporale care pot i tran-1i-e .n capitalul -ocial -unt 10rcile de produc5ie 3i co1er5: de-enele 3i 1odele indu-triale: -ecrete de produc5ie: valori 1obiliare: drepturi de olo-in50 a lucrurilor corporale 8u/u ruct9: te4nolo2ii precu1 3i alte drepturi patri1oniale. "port .n natur0 e-te con-iderat 3i aportul .n 1unc0 3i .n -ervicii care-l pot -0-l aduc0 a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv 3i -ociet05ii .n co1andit0: .n-0 ace-t tip de aport nu 1a6orea/0 partea a-ociatului din capitalul -ocial. Iunurile care -e tran-1it ca aport trebuie -0 ie utile: adic0 -0 ie po-ibile de a i utili/ate .n proce-ul de activitate a -ociet05ii. Nu1ai bunurile care vor putea i utili/ate .n activitate de .ntreprin/0tor ace -ocietatea e icient0 3i pot aduce a-ocia5ilor bene icii. O condi5ie i1portant0 pentru bunurile corporale adu-e ca aport la capitalul -ocial e-te c0 ace-tea -0 ie .n circuitul civil. 'e con-ider0 .n circuitul civil toate bunurile a c0ror circuit nu e-te inter/i-. Iunurile a late .n circuitul civil la rMndul -0u pot i divi/ate .n dou0 cate2orii< - bunuri a c0ror circula5ie e-te liber0. Circul0 liber i1obilele: te4nica de calcul: autoturi-1ele: utila6e 3i alte 1i6loace de produc5ie: produ-e ali1entare 3i alte bunuri a c0ror circuit nu e-te condi5ionat. - bunuri a c0ror circula5ie e-te li1itat0. 'unt li1itate .n circuitul civil ar1a1entul: -ub-tan5ele e7plo/ibile 3i narcotice: precu1 3i altele a c0ror circuit e-te condi5ionat de le2i-la5ie Nu -unt .n circuit bunurile proprietate public0 indicate .n art.127 din Con-titu5ie: precu1 3i obiectele care de3i: pot -ati- ace anu1ite nevoi: dar datorit0 calit05ilor lor deo-ebite e-te inu1an 3i a1oral de a le include .n circuitul civil 8a -e vedea +e2ea privind tran-plantul de or2ane 3i 5e-uturi u1ane nr.>7; din 2E.06.1@@@: potrivit c0reia anu1ite or2ane u1ane pot i donate: .n-0 nu pot i vMndute9. &e apt: prin +e2ea nr. 11;>G1@@7 cu privire la -ociet05ile pe ac5iuni -e -tabile3te c0 bunurile proprietate public0 pot i tran-1i-e .n capitalul -ocial cu drept de olo-in50. "lin.8;9 -tabile3te c0 al0turi de cele indicate la alin.819 adic0 cele -coa-e din circuitul civil nu pot -ervi ca aport la capitalul -ocial al -ociet05ilor pe capital 8-ocietatea cu r0-pundere li1itat0 3i -ocietatea pe ca5iuni9 crean5ele 3i drepturile nepatri1oniale. An-0 crean5ele pot i tran-1i-e ca aport la capitalul -ocial al -ociet05ilor pe per-oane: adic0 a -ociet05ilor .n nu1e colectiv 3i al -ociet05ilor .n co1andit0 8a -e vedea alin.879. Londatorii: prin di-po/i5ia actului con-titutiv: -au a altui act de tran-1itere a aportului pot decide liber dac0 bunurile corporale care -erve-c obiect al aportului -e tran-1it .n proprietatea -au .n olo-in5a -ociet05ii 3i .n dependen50 de acea-ta -e ace evoluarea. &ac0 din con5inutul actului con-titutiv -au a actului de tran-1itere nu -e poate ace conclu/ie cu care drept a o-t tran-1i- bunul corporal: le2ea -tabile3te pre/u15ia c0 ace-ta e-te con-iderat tran-1i- cu drept de proprietate. Iunurile tran-1i-e .n proprietatea -ociet05ii -.nt -coa-e din patri1oniul ondatorului 3i el nu 1ai e-te nici coproprietar. #ran-1iterea operea/0 .n te1eiul contractului de con-tituire: care datorit0 voin5ei e7pri1ate de ondatori devine tran-lativ de proprietate. &up0 tran-1iterea

10E

bunurilor: ondatorul dobMnde3te un drept de crean50 8partea -ocial09 a-upra -ociet05ii e2al cu valoarea bunurilor tran-1i-e. &reptul de proprietate a-upra bunurilor tran-1i-e d0 o -tabilitate econo1ic0 -ociet05ii. Londatorul 8a-ociatul9 nu poate cere .napoi bunul tran-1i-: iar .n ca/ul .n care dore3te -0 ia-0 din -ocietate: el va tran-1ite dreptul -0u de crean50: 1ateriali/at prin certi icatul cotei de participare: altei per-oane: ob5inMnd ec4ivalentul lui b0ne-c. Iunurile tran-1i-e ca aport vor putea i pretin-e de a-ociat nu1ai la lic4idarea -ociet05ii 3i .n ca/ul .n care actul con-titutiv prevede un a-e1enea drept. 'ocietatea duce ri-cul pieirii ortuite a bunurilor care-i apar5in: cu ele -.nt 2aranta5i creditorii -ociali 3i ele -erve-c ca ba/0 econo1ic0 pentru activitatea de antreprenoriat. &e aceea actele de proprietate a-upra bunurilor 1obile 3i i1obile trebuie per ectate a3a cu1 prevede le2i-la5ia: adic0 atunci cMnd le2ea prevede ele trebuie -0 ie .nre2i-trate .n re2i-trul public. Ca e7e1plu poate -ervi .nre2i-trarea i1obilelor .n re2i-trul de i1obile: -au .nre2i-trarea ac5iunilor 3i obli2a5iunilor .n re2i-trul valorilor 1obiliare. Iunurile tran-1i-e .n olo-in50 au un re2i1 6uridic deo-ebit. Valoarea ace-tor bunuri nu intr0 .n capitalul -ocial. An capitalul -ocial va intra nu1ai valoarea dreptului de olo-in50. An calitate de indiciu la evoluarea dreptului de olo-in50 a unui bun poate i luat0 10ri1ea arendei pe care ar pl0ti-o .n prealabil -ocietatea pentru utili/area unui a-e1enea bun. "cea-t0 10ri1e pre/u1abil0 e-te valoarea dreptului de olo-in50 care -e include .n activul -ociet05ii 3i ca aport la capitalul -ocial. An li1ita ace-tui aport a-ociatului i -e acord0 o parte -ocial0: cu care ace-ta va vota la adun0rile a-ocia5ilor 3i va putea pretinde la o parte din bene iciul reparti/at. Iunurile tran-1i-e .n olo-in50 pentru un anu1it ter1en nu vor putea i cerute .napoi p.n0 la e7pirarea ace-tui ter1en. An ca/ul pieirii ortuite a bunului tran-1i- .n olo-in50: ri-cul va i -uportat de ondatorul care r01.ne proprietar. Londatorul r01.n.nd obli2at .n a5a -ociet05ii cu -u1a de bani care n-a o-t valori icat0 de -ocietate din dreptul de olo-in50 a-upra bunului pierit. 'i1ilar bunurilor corporale trebuie de con-iderat tran-1i-e 3i bunurile incorporale. &ac0 nu e-te -tabilit ter1enul: li1itele 3i alte criterii de tran-1itere nee7lu-iv0 -au te1porar0 a bunului incorporal -e con-ider0 c0 a o-t tran-1i- cu drept de proprietate indu-trial0. &reptul de proprietate indu-trial0 trece de la ondator la -ocietate dup0 .nre2i-trarea tran-1iterii la "*$(%. ,na din cele 1ai i1portante proble1e care apar la tran-1iterea aporturilor .n natur0 e-te 3i evaluarea corect0 a ace-tora. (rin alin.869 -e -tipulea/0 c0 valoarea aportului e-te aprobat de adunarea 2eneral0: adic0 or2anul -upre1 al -ociet05ii co1erciale. $valuarea: trebuie 0cut0 reie3ind din pre5urile libere e7i-tente pe pia50 3i aprobate de ondatori pMn0 la -e1narea 3i autenti icarea actelor con-titutive: -au pMn0 la tran-1iterea de apt al ace-tuia -ociet05ii .n ca/ul 1a6or0rii capitalului -ocial. (ractica arat0 c0 proce-ul de evaluare a bunurilor e-te unul anevoio-: 3i -e datorea/0 anta2oni-1elor: care apar .ntre a-ocia5ii ce depun aporturi b0ne3ti 3i cei ce depun aporturi .n natur0. Cei care depun aporturi .n natur0 tind ca bunul tran-1i- de ei ca aport -0 ie evoluat la cel 1ai 1are pre5 po-ibil: pentru a ob5ine o cot0 1ai 1are .n capitalul -ocial: pentru a avea o in luen50 1ai 1are .n -ocietate. Cel care depune aportul .n bani: are o tendin50 inver-0: deoarece el lea20 aportul de olo-ul -au e icien5a pe care ace-te bunuri o vor aduce -ociet05ii. (otrivit art.E alin.8>9 lit.i9 din +e2ea nr.@!@G2002 cu privire la activitatea de evoluare: la tran-1iterea bunurilor .n capitalul -ocial al -ociet05ilor co1erciale trebuie -0 -e ac0 o evoluare de c0tre un e7pert licen5iat. O di-po/i5ie -i1ilar0 e7i-t0 3i art.>1 alin879 din +e2ea privind -ocietatea pe ac5iuni potrivit c0reia dac0 aportul neb0ne-c al ondatorului dep03e3te 10T din capitalul -ocial -au bunul ce ace obiectul aportului nu circul0 pe pia5a or2ani/at0: valoarea aportului -e aprob0 .n te1eiul raportului or2ani/a5iei de audit -au a altei or2ani/a5ii -peciali/ate care nu e-te per-oan0 a iliat0 a -ociet05ii. #otu3i c4iar 3i evoluarea e ectuat0 de e7pertul independent trebuie -0 ie aprobat0 de or2anul -upre1 al -ociet05ii co1erciale: ace-ta iind ulti1a in-tan50 care poate accepta -au re-pin2e valoarea bunului care -e tran-1ite. Articolul 11/. &repturile membrului societii comerciale (1) )embrul societii comerciale are dreptul9 a) sa participe la conducerea si la activitatea societii in condiiile stabilite de lege si de actul de constituire: b) sa cunoasc in!ormaia despre activitatea societii si sa ia cunotin de crile contabile si de alta documentaie in modul prevzut de lege si de actul de constituire: c) sa participe la repartizarea pro!itului societii, proporional participaiunii la capitalul social: d) sa primeasc, in caz de lic5idare a societii, o parte din valoarea activelor ei ramase dup satis!acerea creanelor creditorilor, proporional participaiunii la capitalul social: e) sa ntreprind alte aciuni prevzute de lege sau de actul de constituire. (#) Actul de constituire poate prevedea si o alta modalitate de repartizare a pro!itului societii sau a activelor dec@t cea indicata la alin.(1), dar nimeni nu poate avea dreptul la ntregul pro!it realizat de societate si nici nu poate !i absolvit de pierderile su!erite de ea.

106

8;9 &aca organele de conducere re!uza sa o !ac, membrul societii comerciale este in drept sa ceara, in numele acesteia, celorlali membri repararea pre"udiciului pe care l.au cauzat. Calitatea de 1e1bru: 1ai nu1it 3i a-ociat -au ac5ionar: al -ociet05ii co1erciale .l are per-oana i/ic0 -au 6uridic0 care a participat la con-tituirea -ociet05ii 8 ondatorul9 3i a tran-1i- aportul la capitalul -ocial -au per-oana care ulterior con-tituirii a dobMndit prin acte 6uridice o parte 8ac5iuni9 din capitalul -ocial al -ociet05ii co1erciale. +e2ea enu10r0 cu titlu de e7e1plu: unele drepturi ale a-ociatului pe care ace-ta .l are .n raport cu -ocietatea co1ercial0. "ce-te drepturi ale 1e1brului -e na-c ca con-ecin50 a onor0rii de c0tre ace-ta a obli2a5iei principale indicate la art.116 alin.819 lit.a9. &reptul a-ociatului de a participa la conducerea 3i activitatea -ociet05ii: con-t0 .n a9 dreptul ace-tuia de a participa la 3edin5a adun0rii a-ocia5ilor 3i b9 dreptul de vot la acea-t0 adunare. "-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv 3i co1andita5ii din -ocietatea .n co1andit0 au dreptul -0 participe per-onal la activitatea -ociet05ii. &ac0 pentru a-ociatul -ociet05ii .n nu1e colectiv ace-t drept apare nu1ai .n ca/ul .n care actul de con-tituire nu prevede alt el8art.12> alin.819: apoi co1anditatul prin e-en50 are nu nu1ai dreptul dar 3i obli2a5ia de participa per-onal la activitatea -ociet05ii .n co1andit0. Oricare a-ociat: indi erent de 10ri1ea par5ii care-i apar5ine din capitalul -ocial 3i de nu10rul de voturi are dreptul -0 participe la lucr0rile adun0rii a-ocia5ilor 3i -0 -e e7pun0 pe 1ar2inea c4e-tiunilor care -e di-cut0. &e re2ul0 to5i a-ocia5ii au dreptul de vot .n cadrul adun0rii a-ocia5ilor. $7cep5ie o ac ac5ionarii care de5in ac5iuni pre eren5iale ale -ociet05ii pe ac5iuni 8art.1> alin.8E9 din +e2ea nr.11;>G1@@79 precu1 3i ac5ionarul intere-at .n .nc4eierea unei contract de propor5ii cu -ocietatea e1itent0 8ve/i art.!6 alin.869 +e2ea nr.11;>G20019 precu1 3i per-oana care a procurat un pac4et i1portant de ac5iuni 0r0 re-pectarea condi5iilor i1pu-e de le2e 8ve/i art.!> alin.8119 +e2ea nr.11;>G1@@79. An -ociet05ile pe ac5iuni ac5ionarii au drepturi -upli1entare -tabilite e7pre- de le2e 8a -e vedea art.167 3i 16! din Codul civil 3i art.26 din +e2ea nr.11;>G1@@79 (articiparea a-ociatului la conducerea -ociet05ii .n calitate de 1e1bru al or2anului e7ecutiv -au al altui or2an depinde de aptul dac0 el e-te ale- .n acea-t0 unc5ie la 3edin5a adun0rii a-ocia5ilor -au la al altui or2an -tabilit de acea-ta. Liec0rui a-ociat i -e acord0 dreptul -0 ac0 cuno3tin50 cu in or1a5ia de-pre activitatea -ociet05ii: i-a .n le20tur0 cu acea-ta el trebuie -0 aib0 acce- la actele 5inute de -ocietate. An -pecial a-ociatul e-te .n drept -0 ac0 cuno3tin50 cu actele con-titutive 3i 1odi ic0rile 0cute la el: proce-ele verbale ale adun0rii 2enerale: ale con-iliului 3i co1i-iei de cen/ori dac0 a-e1enea or2ane e7i-t0. "-ociatul are dreptul -0 ac0 cuno3tin50 cu actele contabile ale -ociet05ii 3i -0 ac0 copii de pe ele. An -ociet05ile pe capitaluri potrivit actului de con-tituire e7i-t0 or2an de control: 8co1i-ie de cen/ori -au auditor9 a-ociatul poate cere or2anului de control -0 e ectue/e controlul re-pectiv 8ve/i art.16! lit.a9 3i art.26 alin.82@9 lit.b9 din +e2ea nr.11;>G1@@79. &e a-e1enea el are dreptul -0 ia cuno3tin50 de 1aterialele pentru ordinea de /i a adun0rii a-ocia5ilor cu un anu1it ter1en .nainte de de- 03urarea 3edin5ei pentru a avea ti1p -0 -e pre20tea-c0. "-ociatul are dreptul -0 pretind0 la o parte din bene iciul -ociet05ii propor5ional p0r5ii din capitalul -ocial de5inute. "-t el iecare a-ociat avMnd o parte no1inal0 din capitalul -ocial: dreptul lui -e e7tinde .n aceia3i propor5ie 3i a-upra activelor -ociet05ii care dep03e-c dup0 valoare capitalul -ocial. Reparti/area bene iciului -e ace de re2ul0 la adun0rile ordinare anuale ale a-ocia5ilor care -e de- 03oar0 dup0 e7pirarea iec0rui an inanciar. An-0 actul de con-tituire poate prevedea 3i o reparti/are 3i 1ai recvent0. An deo-ebi reparti/area 1ai recvente poate -0 aib0 loc .n -ociet05ile pe per-oane .n care a-ocia5ii aduc ca aport 3i pre-ta5iile .n 1unc0 3i .n -ervicii. 'ocietatea poate -0 reparti/e/e bene icii nu1ai atunci cMnd el cu adev0rat e7i-t0: adic0 activele -ociet05ii dep03e-c valoarea capitalului -ocial indicat .n actul de con-tituire 3i al capitalului de re/erv0 preconi/at. (otrivit re2ulii 2enerale bene iciul -e reparti/ea/0 propor5ional particip0rii la capitalul -ocial: .n-0 alin.829 prevede c0 actul con-titutiv poate -0 dero2e de la re2ula propor5ionalit05ii: -tabilind o alt0 re2ul0 de reparti/are a pro itului: luMnd .n con-idera5ie al5i indici. #ot odat0 le2ea inter/ice a3a nu1ita clau$ leonin: potrivit c0reia un a-ociat ar putea -0 pretind0 tot pro itul reali/at de -ocietate -au ar putea i ab-olvit total de la pierderile -uportate de -ocietate. Liecare a-ociat al -ociet05ii co1erciale are dreptul la o parte din activele -ociet05ii lic4idate care au r01adup0 -ati- acerea cerin5elor creditorilor. &reptul la ace-te active a-ociatul .l reali/ea/0 .n condi5iile -tabilite de art.@6 alin.819 3i nu1ai devre1e de ter1enul art.@!. (rin alin.8;9 le2ea per1ite a-ociatului -ociet05ii co1erciale de a intenta ac5iuni indirecte c0tre al5i a-ocia5i care prin ac5iunile lor au p02ubit -ocietatea cerMnd ace-tora -0 de-p02ubea-c0 -ocietatea. "-ocia5ii pot -0 pre6udicie/e -ocietatea prin .ntMr/ierea tran-1iterii aportului: -au ace-ta iind per-oan0 cu unc5ii de r0-pundere ace abu/ de unc5ia ocupat0 utili/Mnd patri1oniul -ociet05ii .n propriul -0u intere- -au .nc4eind contracte cu con lict de intere-. Articolul 113. ?bligaiile membrului societii comerciale

107

(1) )embrul societii comerciale este obligat9 a) sa transmit participaiunea la capitalul social in ordinea, mrimea, modul si termenele prevzute in actul de constituire: b) sa nu divulge in!ormaia con!ideniala despre activitatea societii: c) sa comunice imediat societii !aptul sc5imbrii domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii, alta in!ormaie necesara e ercitrii drepturilor si ndeplinirii obligaiilor societii si ale membrului ei: d) sa ndeplineasc alte obligaii prevzute de lege sau de actul de constituire. (#) Ar acordul societii de persoane, membrul nu are dreptul sa practice activiti similare celei pe care o practica societatea. Acordul membrilor se prezum, p@n la proba contrara, pentru activitile despre care membrii erau in!ormai la data acceptrii in calitate de membru. (%) 2n cazul in care membrul ncalc prevederile alin.(#), societatea poate cere repararea pre"udiciului sau cesiunea drepturilor si obligaiilor sau a bene!iciului care rezulta din actele nc5eiate. 'ererea privind repararea pre"udiciului sau cesiunea drepturilor si obligaiilor sau a bene!iciului se prescrie in termen de % luni de la data la care membrii au a!lat sau trebuiau sa a!le despre nc5eierea actului, dar nu mai t@rziu de un an de la data nc5eierii actului "uridic. (rincipala obli2a5ie a a-ociatului -ociet05ii co1erciale e-te tran-1iterea aportului 8participa5iunii9 la care -e obli20 prin actul de con-tituire. "-ociatul unic trebuie -0 ver-e aportul -0u indi erent de natura ace-tuia: pMn0 la data .nre2i-tr0rii -ociet05ii co1erciale 8ve/i art.112 alin.8>9. "c5ionarii au obli2a5ia -0 ver-e .ntre2ul aport .n nu1erar datorat pentru ac5iunile -ub-cri-e de a-e1enea pMn0 la .nre2i-trarea -ociet05ii 8art.;> alin.8>9: iar aportul .n natur0 pentru ac5iunile -ub-cri-e -e tran-1it .n ter1en de o lun0 de la data .nre2i-tr0rii de -tat. "-ocia5ii altor or1e de -ociet05i tran-1it aportul .n 1odul -tabilit de actul de con-tituire .n-0 cu re-pectarea di-po/i5iilor art.11; alin.8;9 3i art.112 alin.8;9. Liecare a-ociat are obli2a5ia -0 p0-tre/e in or1a5ia con iden5ial0 ce 5in de a acerile -ociet05ii. Care in or1a5ie e-te con-iderat0 con iden5ial0 pentru -ocietate trebuie -0 decid0 or2anul e7ecutiv. Or2anul e7ecutiv -tabilind care in or1a5ie e-te con iden5ial0 trebuie -0 5in0 cont de di-po/i5iile +e2ii nr.171G1@@> cu privire la -ecretul co1ercial. Anc0lcarea obli2a5iei de con iden5ialitate duce la dreptul -ociet05ii de a pretinde de-p02ubiri de la per-oana vinovat0. Obli2a5ia pu-0 .n -arcina a-ociatului prin alin.819 lit. c9 e-te una i1per ect0. 'ocietatea nu-l poate -anc5iona pe a-ociat pentru neonorarea obli2a5iei re-pective: ci a-ociatul -uport0 con-ecin5ele toate con-ecin5ele ne2ative ce vor -urveni. &e e7e1plu: ac5ionarul nu poate invoca aptul c0 nu a o-t in or1at de-pre convocarea adun0rii 2enerale dac0 el nu a co1unicat de-pre -c4i1barea adre-ei -au a -ediului -0u. 'ucce-orul poate -0 nu ie ad1ila adunarea 2eneral0 dac0 .n Re2i-trul ac5ionarilor nu i-a o-t .n-cri- nu1ele -au denu1irea. "-ociatul poate -0 aib0 3i alte obli2a5ii pe care 3i le-a a-u1at prin actul de con-tituire. &e e7e1plu actele unor -ociet05i cu inve-ti5ii -tr0ine inve-titorii -tr0ini .3i a-u10 obli2a5ia de a reali/a produc5ia abricat0 de -ocietate: de per1i-iune de a abrica -ub 1arca de produc5ie a ace-tuia. "ctul de con-tituire trebuie -0 prevad0 .n ace-t ca/ 3i con-ecin5ele neonor0rii obli2a5iei re-pective. "lin.829 -tabile3te obli2a5ia de neconcuren50 pe care o datorea/0 a-ociatul -ociet05ii pe per-oane. "ce-ta ne avMnd dreptul -0 practice .n nu1e propriu 8.ntreprin/0tor individual9 -au printr-o -ocietate co1ercial0 con-tituit0 de ace-ta -au de 1e1bri a1iliei -ale care acela3i obiect de activitate. Obli2a5ia de neconcuren50 nu va opera .n ca/ul .n care la data dobMndirii calit05ii de a-ociat .n -ocietatea pe per-oane a-ociatul de6a de- 03ura acea-t0 activitate. Anc0lcarea di-po/iilor clau/ei de neconcuren50 poate avea una din cele dou0 con-ecin5e< ie repararea pre6udiciului cau/at -ociet05ii: ie -0 cear0 a-ociatului vinovat ca ace-ta -0-i ce-ione/e drepturile 3i obl2a5iile pe care ace-ta le-a dobMndit prin actul 6uridic .nc4eiat .n dauna -ociet05ii. &reptul -ociet05ii de a cere repararea pre6udiciului -au ce-iunea drepturilor -e pre-crie cu ter1enul de 1a7i1 un an de la data e ectu0rii actului prin care --a .nc0lcat pactul de neconcuren50: 3i trei luni de la data cMnd -ocietatea a a lat -0u era obli2at0 -0 a le. $relim art. 116 G 1#< 1. (ealitatea economic i reglementarea "uridic. &reptul -ociet05ilor co1erciale 3i alte ra1uri de drept tratea/0 .n 1are parte -ociet05ile co1erciale ca entit05i independente din punct de vedere 6uridic -i econo1ic: care particip0 la circuitul civil prin inter1ediul .nc4eierii de contracte -au prin alte 1ecani-1e. "de-eori: in-0: raporturile dintre societi i anumii participani la circuitul civil snt mult mai stnse : dec.t o --ar parea la pri1a vedere. %nten-itatea raporturilor -e poate 1ani e-ta in 1oduri diver-e< participarea con-iderabil0 la capitalul -ocial al -ociet05ii -au di-po/i5ii din actul con-titutiv al -ociet05ii care per1it in luen5area deci/iilor luate de c0tre -ocietate: cooperarea econo1ic0 -au -trate2ic0 inten-0 .ntre dou0 -au 1ai 1ulte -ociet05i: inclu-iv prin con-tituirea co1un0 unor intreprinderi 1i7te: 8inter9dependen5a econo1ic0 de un urni/or -au di-tribuitor: etc.: ace-tea put.nd e7i-ta alternativ -au cu1ulativ. Cau/a principal0 con-t0 in tendin5a econo1ic0 de

10!

concentrare 3i inter eren50 a .ntreprinderilor .n -pecial .n vederea reducerii co-turilor de produc5ie: de- acere 3i ad1ini-trare precu1 3i a li1it0rii ri-curilor econo1ice 3i a r0-punderii 6uridice. 'iner2ia ace-tui eno1en poate avea at.t e ecte po/itive c.t 3i con-ecin5e ne2ative pentru participan5ii la circuitul civil. (e l.n20 crearea de 1onopoluri care a ectea/a libera concuren50: cen-ecin5ele ne2ative -e pot 1ani e-ta 3i prin crearea de ri-curi -upli1entare pentru creditorii .ntreprinderilor -au a-ocia5ilor 1inoritari ai ace-tora. "-e1enea ri-curi pot re/ulta din crearea de 2rupuri de .ntreprinderi care per1it .ntreprinderii do1inante e7ercitarea in luen5ei -ale .n detri1entrul intreprinderilor dependente. "ce-t eno1en con-tituie par5ial: al0turi de alte nor1e de drept: obiectul de re2le1entare al di-po/i5iilor art. 117-120 Cod civil. #. ?rigine i e curs istoric. &i-po/i5iile articolelor 117 ? 120 Cod civil repre/int0 in or1a: con5inutul 3i do1eniul de aplicare o pre1ier0 in cadrul le2i-la5iei Republicii Moldova. Re2le1entarea a o-t in-pirat0 de legea germana privind societaile pe aciuni 8WW 1E ? 1@ "Ntien2e-et/ din 1@6E9: care re2le1entea/a raporturi -i1ilare .ntre .ntreprinderi a iliate. +e2ea '.". 2er1an0 con5ine in WW 1E ? 22 de ini5ii le2ale 2enerale: care: prin inter1ediul analo2iei: -e aplic0 de c0tre 6uri-pruden50 3i literatur0 raporturilor 6uridice dintre toate or1ele de -ociet05i co1erciale. (e l.n20 ace-tea le2ea '" 2er1an0 1ai con5ine .n WW 2@1 ur1.: WW ;11 ur1. 3i di-po/i5ii -peciale: dreptul -ub-an5ial ca atare: care -e aplic0 a-upra -ociet05ilor pe ac5iuni. Concep5ia dreptului 2er1an a o-t recep5ionat0 in Codul civil doar par5ial. Con5inutul nor1elor 117-120 Cod civil con-tituie doar o preluare inco1plet0 3i: in or1a actual0: i1preci-0 a de ini5iilor WW 1E ? 1@ "Ntien2e-et/. Codul civil nu con5ine nor1e de drept -ub-tan5ial privind raporturile intre .ntreprinderi a ilate. &i-po/i5iile ancorate in art. 117-120 Cod civil au -u erit pe parcur-ul elabor0rii codului civil modi!icri eseniale. Ver-iunea proiectului de Cod civil propu-0 parla1entului pentru pri1a lectur0 continea de initii con-i-tente -i neec4ivoce1@. Modi carile e ectuate in cadrul lecturilor a doua 3i a treia a Codului civil in parla1ent a condu- la aparitia unor de ini5ii inco1plete. %ncon-i-ten5a art. 117-120 Cod civil a50 de di-po/i5iile paralele din dreptul 2er1an 3i din ver-iunea ini5iala a codului civil -e datorea/0 1ai pu5in unei concep5ii proprii a le2i-latorului 1oldovean: c.t percep5iei neadecvate a co1ple7it05ii raporturilor 6uridice re2le1entate. "ce-te inadverten5e ur1ea/a a i eli1inate 3i co1pletate prin interpretarea teleolo2ic0 -i -i-te1atic0 adecvat0 a con5inutului di-po/i5iilor 117-120 Cod civil. %. +copul reglementrii. An -patele re2le1ent0rii raporturilor de a iliere -e a-cunde inten5ia le2iuitorului de a cuprinde to5i a-ocia5ii unei -ociet05i co1erciale care: alt el dec.t a-ocia5ii priva5i: datorit0 e7ercit0rii unei activit05i de .ntreprin/0tor .n a ara participa5iunii .n -ocietate: pre/int0 pericolul coliziunii de interese 3i: ca ur1are: de pre6udiciere a -ociet05ii in avoarea altor .ntreprinderi. 'copul primar al di-po/i5iilor art. 117-120 Cod civil con-t0: de aceea: .n crearea unui cadru 6uridic 2eneral pentru re2le1entarea eno1enului .ntreprinderilor a iliate. (rin inter1ediul de ini5iilorilor le2ale -e ur10re3te identi icarea: concreti/area 3i -i-te1ati/area raporturilor .ntre .ntreprinderi care ur1ea/a a i cali icate drept raporturi de a iliere. Identificarea ace-tora .n-ea1n0 -tabilirea raporturilor care con5in ri-curi poten5iale pentru .ntreprinderile an2a6ate .n raporturile de a iliere: pentru a-ocia5ii 1inoritari: pentru creditorii ace-tor .ntreprinderi -au pentru ordinea public0 in 2eneral. Odat0 identi icate le2ea poate prevedea 10-uri preventive adecvate. Concretizarea raporturilor de a iliere pre-upune deter1inarea or1elor .n care raporturile de a iliere pot aparea. Concreti/area are drept -cop -ub-u1area raporturilor concrete .ntre .ntreprinderi unei anu1ite cate2orii de raporturi de a iliere. (rin sistematizare trebuie de .n5ele- ele1entele or2ani/atorice ale di-po/i5iilor art. 117-120 Cod civil. Concernul in -en-ul art. 120 alin. 1 Cod civil: de e7e1lu: con-tituie o nou0 or10 de or2ani/are in -en- 6uridic: care poate atra2e: dupa ca/: aplicarea anu1itor nor1e -peciale. 'copul secundar al di-po/i5iilor privind -ociet05ile co1erciale a iliate con-t0 .n crearea unei ba/e nor1ative co1une 3i uni or1e pentru actele nor1ative -peciale 8-ub-ecvente Codului civil9 re eritoare la raporturile 6uridice de a iliere. Cu e7cep5ia art. 11! alin. ; Cod civil: re2le1ent0rile art. 117-120 Cod civil nu prev0d e ecte 6uridice concrete. "ce-tea ur1ea/0 a i: reie3ind din -peci icul iec0rei -ociet05i co1erciale: obiectul de re2le1entare a nor1elor -peciale privind -ociet05ile co1erciale. *. 0ntreprinderi a!iliate n cadrul altor acte normative. &i-po/i5iile art. 117-120 Cod civil -e aplic0 raporturilor 6uridice indicate in art. 117 Cod civil. "-e1enea raporturi pot cadea de a-e1enea -ub inciden5a altor ra1uri -peciale de drept. "-e1enea -itua5ii pun proble1a unei eventuale coli/iuni a nor1elor aplicabile. #otodat0: unele nor1e -e a l0 intr-un raport de interdependen50 cu di-po/i5iile Codului civil -au au e ecte indirecte a-upra ace-tora. An a ara di-po/i5iilor le2ilor -peciale privind -ociet05ile co1erciale: a-upra c0rora vo1 reveni .n conte7t conte7t 1ai 6o-: .ntreb0ri deo-ebite ridic0 indeo-ebi ur10toarele re2le1ent0ri. a. ,rupurile !inanciar industriale (,A2). +e2i-la5ia cu privire la *L% 8+e2ea 1>1!G20009 con-tituie lex specialis a50 de art. 117-120 Cod civil: di-po/i5iile le2i-la5iei civile iind aplicabile doar in ca/ul lip-ei unor di-po/i5ii -peciale 8"rt. 2 +e2ea 1>1!G20009. &i-tinc5ia de ba/0 .ntre .ntreprinderile 1e1bre a unui *L% 3i intreprinderi a iliate in -en-ul art. 117 Cod civil con-t0 in condi5iile 3i particularit05ile -peciale de con-tituire 3i unc5ionare a unui *L%. "ce-tea -e re er0 indeo-ebi la co1ponen5a 4etero2en0 a 2rupului: natura contractual0 a ace-tuia: .nre2i-trarea obli2atorie a 2rupului: etc. O .ntreprindere 1e1br0 a unui *L% poate con-titui: dup0 ca/:
1@

Ve/i *uruian) M": &rept 1oldovean Nr. 1G2002: (roiectul codului civil: "rt. 207 ? 211.

10@

3i o intreprindere a iliat0 in -en-ul art. 117: nu 3i vicever-a: dac0 nu -unt intrunite condi5iile de con-tituire a unui *L%. An 1a-ura in care raporturile in cadrul unui *L% pot i -ub-u1ate 3i art. 117-120 Cod civil: vo1 i in pre/en5a unei or1e de .ntreprinderi a iliate 1en5ionate la art. 117 Cod civil. &i-po/i5iile art. 117-120 Cod civil vor i aplicate doar in 1od co1ple1entar: in ca/ul lip-ei unei di-po/i5ii -peciale: inclu-iv prin inter1ediul analo2iei le2ii con . art. E alin. 1 Cod civil. b. )onopoluri. Concentrarea 3iG-au inter eren5a intreprinderilor in -en-ul art. 117-120 Cod civil poate atra2e aplicarea le2i-la5iei cu privire la protec5ia concuren5ei 8+e2ea 110;G20009. "-e1enea di-po/i5ii -.nt aplicabile conco1itent 3i al0turi de art. 117 ur1. Cod civil. +e2i-la5ia privind protec5ia concuren5ei ur10re3te un alt -cop dec.t art. 117-120 Cod civil: 3i anu1e 2arantarea unei concuren5e loiale .ntre participan5ii la circuitul econo1ic prin inte/icerea 3i -anc5ionarea practicilor de li1itare -au ob-tuc5ionare a concuren5ei. &i-po/i5iile art. 117 ur1. Cod civil: di1potriv0: au drept -cop crearea unui cadru 6uridic pentru protec5ia intere-elor .ntreprinderilor dependente: a a-ocia5ilor 1inoritari -i a creditorilor ace-tora. c. $ersoane interdependente. +e2i-la5ia i-cal0 8Codul i-cal 116;G1@@79 olo-e3te ter1enul 2eneral de per-oan0 interdependent0 pentru de inirea pa5ial0 a raporturilor .n -en-ul re2le1entat de art. 117-120 Cod civil. Antruc.t prin art. E pct. 12 lit. b Codul i-cal 116;G1@@7 -e ur10re3te -tabilirea - erei contribuabililor: ace-te nor1e con-tituie: datorit0 -copului lor -pecial: lex specialis a50 de di-po/i5iile art. 117-120 Cod civil. An ce 10-ur0 art. 117 ur1.: 3i in -pecial no5iunea de Jin luen50 do1inant0C prin art. 11@ alin. 1 Cod civil: ar con-titui un 1od 1ai adecvat pentru deter1inarea cercului de contribuabili datorit0 caracterului 1ai e7ten-iv al de ini5iei de Jin luen50 do1inant0C a50 de cea a JcontroluluiC: r01.ne o .ntrebare de co1peten5a or2anelor i-cale. d. 0ntreprinderi asociate, !iice si mi te . +e2i-la5ia contabilit05ii con5ine nor1e proprii de de inire a raporturilor .ntre .ntreprinderi 8ve/i FML 17>G1@@7: 'tandardul Na5ional de Contabilitate 2!: JContabilitatea inve-ti5iilor in .ntreprinderile a-ociateC ? in continuare '.N.C. 2!9. &e ini5iile pct. > a '.N.C. 2! ac di-tinc5ia .ntre .ntreprinderi a-ociate 3i .ntreprinderi iice. $le1entul de cali icare drept ntreprindere asociat il con-tituie Jin luen5a notabil0C a unei .ntreprinderi a-upra alteia: adic0 autori/area inve-titorului de a participa la luarea deci/iilor privind politicile inanciare -i de produc5ie ale .ntreprinderii de5inute: dar ara a detine dreptul de control a-upra ace-tor politici. %n luen5a notabil0 pre-upune de5inerea unei cote de 20-E0T din capitalul -ocial a .ntreprinderii: reali/at0 prin repre/entarea .n con-iliul directorilor -au .n or2anul de ad1ini-tra5ie ec4ivalent al .ntreprinderii a-ociate -au prin participarea la proce-ul de elaborare a politicii inanciare 3i de produc5ie: -au prin reali/area operatiilor 1ateriale dintre inve-titor -i .ntreprinderea a-ociata: -au prin -c4i1bul de per-onal de conducere: ori prin urni/area de in or1atii te4nice e-entiale. Controlul: ele1ent deter1inant al ntreprinderii !iice: -e pre/u10 a e7i-ta in ca/ul de5inerii unei cote 1ai 1are de E0T din capitalul -tatutar. 2ndreprinderile mi te -.nt .ntreprinderile Jcontrolate 1i7tC: adica atunci c.nd dou0 .ntreprinderi particip0 la capitalul -ocial al altei .ntreprinderi cu o cot0 de E0T. &e ini5iile le2i-la5iei contabile -.nt i1portante: .ntruc.t ace-tea au drept obiect de re2le1entare par5ial .ntreprinedrile care con-tituie 3i obiectul art. 117-120 Cod civil. &e ini5iile le2i-la5iei contabile nu -e -uprapun inte2ral cu de ini5iile prev0/ute de art. 117-120 Cod civil. &e3i de ini5ia Jin luen5ei notabileC core-punde in 1are 10-ur0 celei a Jin luen5ei do1inanteC din art. 11@ alin. 1 Cod civil: ulti1a e-te 1ai cuprin/0toare decMt pri1a 8inra art. 117: %%: %%%9. &i-po/i5iile codului civil nu con5in ter1enul de control: de ini5ia Jin luen5ei do1inanteC iind -u icient0 pentu re2le1entarea raporturilor de a iliere: o de ini5ie 1ai le7ibil0 a J.ntreprinderii in po-e-iune 1a6oritar0C iind prev0/uta la art. 11! alin. 1 Cod civil. An co1para5ie cu le2i-la5ia contabilit05ii Codul civil introduce 3i po-ibilitatea in-tituirii in lue5ei do1inante prin inc4eierea unor contracte -peciale -au inte2r0rii intr-o alt0 intreprinderi con or1 art. 120 alin. 2 Cod civil. An privin5a .ntreprinderilor 1i7te cuno-cute de le2i-la5ia contabilit05ii trebuie de 1en5ionat -i noua re2le1entare a art. 120 alin. 1 Cod civil. +u.nd in con-idera5ie -copul art. 117-120 Cod civil 8-upra ;9 3i -copul le2i-la5iei contabilit05ii de a a-i2ura o eviden50 a -c4i1barii: evolu5iei -i luctua5iei patri1oniului .ntreprinderilor ? unda1entul ra-punderii intreprindrii pentru obli2a5iile -ale ?: con-ider01 nece-ar0 racordarea de ini5iilor le2i-la5iei contabile la noile di-po/i5ii cadru ale art. 117-120 Codul civil. Articolul 116. +ocietatile comerciale a!iliate +e considera societati comerciale a!iliate societatile care, in raporturile dintre ele, sint9 a) intreprinderi in posesiune ma"oritara si intreprinderi cu participatiune ma"oritara: b) intreprinderi dependente si dominante: c) intreprinderi ale concernului: d) intreprinderi cu participatiune reciproca. 2. Aspecte generale 1. +curt istoric. (roiectul de ba/0 al Codului civil propu- -pre aprobare (arla1entului .n luna 1ai 2000 art. 207 8core-pondentul art. 117 Cod civil9 con5inea no5iunea de B.ntreprinderi .nruditeC. No5iunea 3i ter1inolo2ia -e

110

articula din punct de vedere ter1inolo2ic 3i -i-te1atic cu or1ularea 2eneral0 a titlului W @ 8art. 207 ? 211 proiect Cod civil9 de B.ntreprinderi .nruditeC. An cadrul lecturilor in parla1ent art. 207 proiect a devent art. 117Cod civil: introduc.ndu--e 1odi ic0ri -ub-tan5iale. "-t el ter1enul de B.ntreprindereC din cadrul no5iunii ini5iale a o-t -ub-tituit cu ter1enul de B-ocietate co1ercial0C: iar ter1enul de B.nruditC a o-t .nlocuit cu Ba iliatC. &e a-e1enea a o-t o1i-0 din no5iunea ini5ial0 .n actualul art. 117 Cod civil e7pre-ia Bindependendent din punct de vedere 6uridicC. #. ?biectul si scopul normei. "rt. 117 Cod civil introduce termenul cumulativ de J-ociet05i co1erciale a iliateC. "ce-t ter1en cuprinde or1ele de intreprinderi a iliate re2le1entate in art. 11!-120 Cod civil. 'copul nor1ei 5ine de natura te4nicii le2i-lative 3i con-t0 .n -i1pli icarea tri1iterilor la or1ele de .ntreprinderi a iliate in cadrul Codului civil -au a altor acte nor1ative -peciale prin olo-ierea unui ter1en 2eneral 3i cu1ulativ pentru toate or1ele de a iliere. %. +istemul reglementrii. "rt. 117 Cod civil prevede patru or1e de a iliere: con-tituind totodat0 di-po/i5ia le2al0 2eneral0 privind -ociet05ile co1erciale a ilate. "ce-tea -unt de inite .n concret .n art. 11!-120 Cod civil. &e re1arcat e-te aptul c0 art. 117 lit. d Cod civil nu contine o re2le1entare -peciala in articolele -ub-ecvente. &e ini5ia concret0 a .ntreprinderilor cu participa5iune reciproc0 ur1ea/0 a i elaborat0 de catre literatur0 3i 6uri-pruden50. *. Auncia reglementrii. "rt. 117 Cod civil introduce o nou0 re2le1entare in cadrul dreptului -ociet05ilor co1erciale. $-te vorba de Bdreptul -ociet05ilor co1erciale a iliateC: cu alte cuvinte un cadru 6uridic care cuprinde .ntreprinderilor a iliate in una din or1ele prev0/ute in art. 117 Cod civil. Lunc5ia art. 117-120 Cod civil ace-tor nor1e con-t0 .n nor1area raporturilor de a ilierea 3i -i-te1ati/area ace-tora. (rin acea-ta -e ur10re3te crearea unda1entului 6uridic pentru nor1ele -peciale de protec5ie a drepturilor 3i intere-elor .ntreprinderilor dependente: a-ocia5ilor 1inoritari 3i a creditorilor ace-tor .ntreprinderi. ,na din di-po/i5iile -peciale din cadrul Codului civil e-te art. 11! alin. ;. 22. &omeniul de aplicare 1. +ocieti comerciale. a) &e ini5iile art. 117-120 Cod civil -.nt de ini5ii neutre in ceea ce prive3te or1a -ociet05ilor co1erciale. $le -.nt aplicabile a-upra tuturor !ormelor de -ociet05i co1erciale indicate la art. 106 alin. 2 Cod civil: adic0 at.t a-upra -ociet05ilor co1erciale de per-oane: -ocietatea .n nu1e colectiv 3i -ocietatea .n co1andit0: c.t 3i -ociet05ilor de capitaluri: -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 3i -ocietatea pe ac5iuni. O i1portan50 deo-ebit0 o con-tituie aplicabilitatea nor1elor privind raporturile de a iliere a-upra -ociet05ilor de capitaluri datorit0 principiului r0-punderii li1itate a a-ocia5ilor -au ac5ionarilor ace-tora. b) "plicabilitatea ace-tor nor1e a-upra -ociet05ilor co1erciale re/ult0 in pri1ul r.nd din sistemul reglementrii -ociet05ilor co1erciale: di-po/i5iile art. 117 ur1. iind ancorate .n cadrul di-po/i5iilor 2enerale privind toate or1ele de -ociet05i co1erciale. Codul civil nu prevede nici in cadrul di-po/i5iilor art. 117-120: nici in cadrul di-po/i5iilor -peciale re eritoare la or1ele -ociet05ilor co1erciale e7cep5ii de la aplicabilitatea ace-tor nor1e. c) An al doilea r.nd do1eniul de aplicabilitate e-te evident: dac0 lu01 in con-iderare modi!icrile e!ectuate de ctre parlament 8-u- (reli1 art. 117-120: 2= art. 117: % 19 a-upra di-po/i5iilor din proiectul de ba/0 a Codui civil. #er1inolo2ia ini5ial0 a proiectului 8art. 207 proiect9 B.ntreprindere .nrudit0C a o-t .nlocuit0 cu cea de B-ocietate co1ercial0 a iliat0C. %nten5ia le2iuitorului a o-t: pe de o parte: de a accentua aplicabilitatea ace-tor nor1e a-upra -ociet05ilor co1erciale: 3i: pe de alt0 parte: de a li1ita do1eniul de aplicare a nor1elor nu1ai a-upra -ociet05ilor co1erciale. %nten5ia e-te clar0 3i binevenit0 .n 10-ura in care e-te vorba de o .ntreprindere in po-e-iune 1a6oritar0: dependent0 -au a concernului .n or1a unei -ociet05i co1erciale. Reducerea aplicabilit05ii nor1ei nu1ai a-upra -ociet05ilor co1erciale .n ca/ul .n care e-te vorba de o .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0 -au dominant nu core-punde pe deplin -copului nor1elor art. 117-120 Cod civil de a cuprinde toate or1ele 3i ca/urile de a iliere .ntre .ntreprinderi. "cea-t0 re-tric5ie e-te nevoie de a i e7-tin-0 prin inter1ediul interpret0rii nor1elor 3i a no5iunii de .ntreprindere .n -en-ul producerii de e ecte 6uridice depline 8in ra art. 11!: %%-V9. #. Aspecte legate de raporturile cu elemente de e traneitate. a) "plicarea di-po/i5iilor art. 117 ur1. Cod civil unui raport cu ele1ente de e7traneitate: de e7e1plu in ca/ul in care a-ociatul 1a6oritar e-te o .ntreprindere -tr0in0: pre-upune c0 le2ea aplicabil0 e-te Codului civil -au alte nor1elor -peciale 1odlovene3ti care atra2 dup0 -ine aplicarea art. 117 ur1. Cod civil. +e2ea aplicabil0 -e -tabile3te con or1 di-po/i5iilor dreptului internaional privat. An ca/ul in care le2ea aplicabli0 e-te le2ea R.M.: atunci de ini5iile art. 117 ur1. Cod civil -e aplic0 3i .ntreprinderilor -tr0ine care .ndeplin-ec condi5iile din ipote/a nor1elor in cau/0. b) (roble1e -peciale apar .n -itua5ia atribuirii 8i1puta5iei9 paticipa5iunilor la capitalul -ocial -au a in luen5ei unei .ntreprinderi -tr0ine a-upra altor .ntreprinderi na5ionale -au -tr0ine 8in ra art. 11!: V%9 . &ac0: -pre e7e1plu: .ntreprinderea -tr0in0 " de5ine o participa5iune in capitalul -ocial a .ntreprinderii na5ionale I: iar .ntreprinderea -tr0in0 C: dependent0 de .ntreprinderea -tr0in0 " .n -en-ul art. 11@ Cod civil: de5ine o paticipa5iune 1a6oritar0 .n capitalul -ocial al .ntreprinderii na5ionale I: -e pune proble1a: .n ce 1a-ur0 raportul .ntre " 3i C poate i cali icat drept raport de dependen50 con or1 di-po/i5iilor art. 11@ Cod civil. R0-pun-ul e-te a ir1ativ: nu1ai in ace-t el put.nd i reali/at -copul nor1elor art. 117 ur1. Cod civil: anu1e de a cuprinde toate raporturile de

111

a iliere .ntre .ntreprinderi: indi erent de na5ionalitatea ace-tora. Nu1ai .n ace-t ca/ e-te po-ibil0 elaborarea e icient0 prin inter1ediul nor1elor -peciale a unor -i-te1e de protec5ie a a-ocia5ilor 1inoriatari -au creditorilor .ntreprinderilor dependente. An ca/ul a1intit 1ai -u- .ntreprinderea " va i: .n ur1a atribuirii ace-teia a paricipa5iunilor .ntreprinderii C: de a-e1enea .ntreprindere do1inant0 a50 de .ntreprinderea na5ional0 I. "cea3i -olu5ie e-te valabil0 3i pentru -itua5ia in care o ter50 per-oan0: i/ic0 -au 6uridic0: -tr0in0 de5ine in nu1e propriu in-0 in contul unei alte .ntreprinderi na5ionale -au -tr0ine participa5iuni la o .ntreprindere na5ional0 -au e7ercit0 in luen5a a-upra unei a-e1enea .ntreprinderi .n contul altuia. "cea-t0 -olu5ie e-te nece-ar0 pentru a 2aranta: c0 e ectele 6uridice prev0/ute pentru raporturile de a iliere .n di-po/i5iile nor1elor -peciale nu vor i eludate prin inventarea 3i olo-irea inten5ionat0 a unor -tructuri cu ele1ente de e7traneitate. 222. ,eneraliti privind noiunea de ntreprindere 1. $rincipiu. An -patele re2le1ent0rii raporturilor de a iliere -e a-cunde inten5ia le2iuitorului de a cuprinde to5i a-ocia5ii unei -ociet05i co1erciale care: alt el dec.t a-ocia5ii priva5i: datorit0 e7ercit0rii unei activit05i de .ntreprin/0tor .n a ara participa5iunii .n -ocietate: pre/int0 pericolul coliziunii de interese 3i ca ur1are de pre6udiciere a -ociet05ii in avoarea altor .ntreprinderi. (entru acoperirea tuturor cate2oriilor de a-ocia5i a unei -ociet05i co1erciale le2ea olo-e3te ter1enul de .ntreprindere. #. 'aracterul neutru. a) "rt. 117 ur1. introduc 3i olo-e-c ter1enul de .ntreprindere. Legea nu de!inete ace-t ter1en. *rupa de elaborare a Codului civil --a l0-at in-pirat0 la or1ularea art. 117 8art. 207 proiectul de ba/09 de concep5ia le2iuitorului 2er1an: care: de a-e1enea: din cau/a di icult0lii de a de ini ace-t ter1en a l0-at no5iunea de .ntreprindere de-c4i-0. Mai 1ult: le2iuitorul 1oldovean a 1odi icat in cadrul lecturilor proiectului de ba/0 a Codului civil in parla1ent de ini5ia ini5ial0 din proiect: reduc.nd no5iunea de .ntreprindere la aceea de -ocietate co1ercial0< B-e con-ider0 -ociet05i co1erciale a iliate societile: care: .n raporturile dintre ele: -.nt ntreprinderi ...C 8-upra %: 29. #e7tul le2ii e-te clar doar la pri1a vedere: av.nd un con5inut a1bi2uu: dac0 anali/01 or1ularea te7tului in detaliu. b) +e2iuitorul 1oldovean nu de ine3te raportul dintre societatea comercial i ntreprindere . +a citirea te7tului de le2e -e creea/0 i1pre-ia unui -e1n de e2alitate .ntre ace-te dou0 in-titu5ii. 'ocietatea co1ercial0 X care de5ine o participa5iune 1a6oritar0 in capitalul -ocial al -ocietatii co1erciale X: -.nt -ociet05i co1erciale a iliate .n -en-ul art. 117 lit. a: 11! alin. 1 Cod civil. "cela3i lucru e-te e7pri1at dac0 olo-i1 e7pre-ia de .ntreprindere X 3i X: ter1en olo-it .n art. 117 ur1. Cod civil. c) No5iunea de ntreprindere se deosebete de cea a societaii comerciale . O .ntreprindere e7i-t0 3i .n ca/ul de- 03ur0rii unei activit05i de c0tre antreprenorii individuali: a practic0rii independente a unei activit05i pro e-ionale libere 8avocat: 1edic: ar4itect: 6urnali-t: etc.9 -au .n ca/ul activit05ii practicate de c0tre o cooperativ0: unda5ie: a-ocia5ie -au in-titu5ie. #oate -.nt .ntreprinderi: .ntruc.t ele con-tituie concentrarea: or2ani/area 3i utili/area: dup0 ca/: a 1i6loacelor de produc5ie: capital inanciar -au capital u1an .n vederea cre0rii -au -poririi de valori: -au reali/0rii unor -copuri deter1inate 8ve/ de e7. art. 126 +e2ea 6;2G20019. &in punct de vedere 6uridic: no5iunea de .ntreprindere .n-e3i e-te neutr0: ea cuprin/.nd toate or1ele de .ntreprindere 0r0 di-tinc5ii. Antreprinderea 8.n -ine9 nu e-te -u-ceptibil0 nici de capacitate de olo-in50 3i nici de e7erci5iu. (entru participarea ace-teia la circuitul civil e-te nevoie de un titular de drepturi 3i obli2a5ii: le2ea prev0/.nd in 1od e7pre- -ubiectele care di-pun de a-e1enea capacitate. Antreprinderea poate: de aceea: participa la circuitul civil nu1ai prin inter1ediul unui purt0tor de drepturi 3i obli2a5ii: ie per-oan0 i/ic0: ie pe-oan0 6uridic0. An ace-t -en- orice .ntreprindere e-te nevoit0: ie de a ace Bu/C de capacitatea per-oanei i/ice: ie 8ree3ind din ra5iona1ente econo1ice -au din -copul .ntreprinderii9 de a ace u/ de or1a 6uridic0 a unei per-oane 6uridice prev0/ute e7pre- de le2e. (rivind ace-t a-pect din per-pectiva titularului .n-ea1n0< o per-oan0 i/ic0 8de e7. ar4itect: antreprenor individual: etc.9 nu e-te .ntreprinderea in-e3i: ci nu1ai purt0torul 8de drepturi 3i obli2a5ii ale9 ace-teia= o per-oan0 6uridic0 nu e-te .ntreprinderea in-e3i: indi erent de -copul co1ercial -au neco1ercial al ace-tei .ntreprinderi: ci doar titularul 8de drepturi 3i obli2a5ii ale9 ace-teia. #. 1oiunea ntreprinderii reieind din scopul normelor art. 116 urm. 'od civil. a) (rivit0 din acea-t0 per-pectiv0 re2le1entarea art. 117 ur1. Cod civil trebuie interpretat0 in -en-ul inten5iei le2iuitorului 1oldovean de a -electa dintr-o 1ultitudine de .ntreprinderi po-ibile nu1ai acele .ntreprinderi: a c0ror titular Ypurt0torZ de drepturi 3i obli2a5ii e-te o -ocietate co1ercial0 indicat0 la art. 106 alin. 2 Cod civil. (aionamentul legiutorului 8a parla1entului .n cadrul lecturilor a doua 3i a treia a Codului civil9 e-te ire-c: reie3ind din locul di-po/i5iilor art. 117 ur1 .n cadrul Codului civil. "ce-t ra5iona1ent: .n-0: i3i pierde valoarea: dac0 .l anali/01 din punctul de vedere a -copului art. 117 ur1. Cod civil 3i anu1e de a cuprinde toate raporturile .ntre .ntreprinderi care pre/int0 ri-curi pentru .ntreprinderea dependent0: pentru a-ocia5ii 1inoritari -au pentru creditorii .ntreprinderii. Reducerea - erei .ntreprinderilor la cele purtate de o -ocietate co1ercial0 re-tr.n2e i1plicit 3i - era .ntreprinderilor care: 0r0 a activa -ub e2ida unei -ociet05i co1erciale: ci a altui -ubiect capabil de a i purt0tor de drepturi 3i obli2a5ii: pre/int0 ca ur1are a e7i-ten5ei unui raport indicat in art. 117 Cod civil ri-curi 1enite toc1ai de a i cuprin-e de de ini5iile art. 11!-120 Cod civil. Or: acea-ta nu core-punde pe deplin -copului art. 117 ur1. Cod civil. b) O no5iune 2eneral0 a .ntreprinderii in -en-ul utili/at de art. 117 ur1. Cod civil: care ar cuprinde toate con-tela5iile po-ibile ale art. 117 Cod civil: nu e7i-t0. &e aceea: e-te nece-ar0 o interpretare teleolo2ic0 a

112

no5iunii de .ntreprindere pentru derter1inarea cercului de .ntreprinderi care -.nt cuprin-e .n cadrul di-po/i5iilor nor1ative ale art 117 ur1. Cod civil. An ace-t conte7t nu e-te vorba de o .ntreprindere .n calitate de obiect al nor1ei: ci in calitate de adre-at al di-po/i5iilor le2ale. Cercul ace-tora trebuie deter1inat a-t el: .nc.t -copul ur10rit de art. 117 ur1.: identi icarea tuturor raporturilor .ntre .ntreprinderi care pre/int0 ri-curi poten5iale pentru participan5i 8ve/i (reli1. art. 117-120: ;9: -0 poat0 i reali/at. (entru acea-ta e-te nevoie de a di-tin2e .ntre trei cate2orii de .ntreprinderi 3i anu1e .ntre .ntreprinderile prote6ate de art. 117 ur1. Cod civil: .ntreprinderile dependente 3i .ntreprinderile do1inante. 2F. 0ntreprinderi obiect de protecie a art. 116 urm. 'od civil 1. +ocietile comerciale. Antreprinderile care ur1ea/0 a i prote6ate prin crearea une ba/e nor1ative .n or1a art. 117 ur1. Cod civil -.nt .ntreprinderile or2ani/ate .n or1a uneia din -ociet05ile co1erciale indicate la art. 106 alin. 2 Cod civil. "cea-ta re/ult0 at.t din locul di-po/i5iilor art. 11! .n cadrul -i-te1ului Codului civil c.t 3i din -copul art. 117-120 Cod civil. "ce-te .ntreprinderi repre/int0 punctul de pornire a re2le1ent0rii: ele con-tituind: deci: obiectul de protec5ie a di-po/i5iilor nor1ative. Calitatea de .ntreprindere obiect de protec5ie a art. 117 ur1. Cod civil nu e7lude .n-0 3i e7i-ten5a conco1itent0 a calit05ii de .ntreprindere do1inant0 -au dependent0 8in ra V: V%9: dac0 .ntreprinderea .n or1a -ociet05ii co1erciale particip0 la r.ndul ei in captialul -ocial -au de5ine voturi a unei alte .ntreprinderi. #. Alte !orme de organizare. M0-ura .n care no5iunea de .ntreprindere prote6at0 de art. 117 ur1. Cod civil pot i e7tin-e prin analo2ia le2ii con or1 art. E alin. 1 Cod civil 3i a-upra .ntreprinderilor .n alte or1e 6uridice or2ani/are: ur1ea/0 a i di-cutat .n literatur0 3i deci- de 6uri-pruden50. O a-e1enea e7tindere poate i acceptat0: dac0 nece-itatea protec5iei intere-elor unor a-e1enea .ntreprinderi e-te co1parabil0 cu -itua5ia pre-upu-0 de art. 117-120 Cod civil: lip-a unei re2le1ent0ri e7pre-e ne iind inten5ionat0. F. 1oiunea de ntreprindere (dominant) 1. 1oiune. 'copul art. 117 ur1. Cod civil con-t0 .n crearea unui cadru 6uridic pentru cuprinderea 3i prevenirea pericolelor coli/iunii de intere-e .nre -ocietate 3i a-ocia5i 3i prin acea-ta a pre6udiciilor poten5iale care pot i cau/ate -ociet05ii de c0tre a-ocia5ii ei. Antreprindere .n ace-t conte7t e-te orice a-ociat: indi erent de natura 3i or1a 6uridic0 de or2ani/are a ace-tuia: care: pe l.n20 participa5iunea in capitalul -ocial al -ociet05ii: di-pune 3i de alte intere--e econo1ice: care datorit0 naturii 3i inent-it05ii ace-tora unda1entea/0 .n2ri6orarea -erioa-0: c0 ace-ta din cau/a ace-tor intere-e ar putea e7ercita in luen5a a-upra -ociet05ii: pe care o are datorit0 calit05ii -ale de a-ociat: .n detri1entul ace-teia. #. 'one iunea intereselor economice. a) +impla participaiune in capitalul -ocial al unei -ociet05i co1erciale nu-l cali ic0 pe a-ociat drept .ntreprindere .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil. "cea-ta e-te valabil 3i pentru un a-ociat 1a6oritar. &e a-e1enea: -i1pla concentrare a voturilor 1ai 1ultor a-ocia5i .n 1.inile unui a-ociat prin contracte -peciale nu duce la tran- or1area ace-tuia .n .ntreprindere: dac0 nu -.nt .ndeplinite 3i alte condi5ii. %relevant e-te 3i aptul: c0 un a-e1enea a-ociat e7ercit0 o in luen50 a-upra -ociet05ii: precu1 3i 1odul e7ercit0rii in luen5ei. b) Nece-ar 3i -u icient e-te des!urarea de ctre asociat unei activiti de ntreprinztor .n a ara participa5iunii .n -ocietate. "ctivitatea de .ntreprin/0tor trebuie .n5elea-0 e7ten-iv: neli1it.ndu--e la una -trict co1ercial0. %1portant e-te e7i-ten5a unor intere-e econo1ice -upli1entare participa5iunii in -ocietate: care -0 per1it0 pre/u15ia unei coli/iuni de intere-e. Ra5iona1entul con-t0 .n aptul: c0 de- 03urarea activit05ii de .ntreprin/0tor 8individual -au or2ani/at intr-o anu1it0 or1a 6uridic09 in a ara participa5iunii in -ocietate pre/int0 .n 1od tipic pericolul pro1ov0rii pe seama -ociet05ii a intere-elor propriei .ntreprinderi. %ndi-pen-abil e-te .n ace-t ca/ .n2ri6orarea -erioa-0 privind coli/iunea de intere-e cau/at0 de inten-itatea -au de natura altor intere-e econo1ice ale a-ociatului. O .n2ri6orare e-te -erioa-0 atunci c.nd .n circu1-tan5ele concrete un co1porta1ent .n detri1entul -ociet05ii e-te de a3teptat -au nu poate i e7clu-. &e e7. a-ocia5ii antreprenori individuali: co1ercia5i: er1ieri -.nt .ntreprinderi .n -en-ul art. 117 ur1. datorit0 e7i-ten5ei neec4ivoce a unor intere-e econo1ice ale .ntreprinderii pe care o de- 03oar0 in a ara participa5iunii. "ceea3i -olu5ie o i1plic0 3i de- 03urarea unei pro e-ii libere: dac0 po-ibilitatea unui con lict de intere-e .n detri1entul -ociet05ii nu poate i e7clu-. c) &e5inerea conco1itent0 de c0tre un a-ociat: al0turi de participa5iunea .ntr-o -ocietate: de participa5iuni .n capitalul -ocial -au a unui nu10r de voturi al unei 8-au 1ai 1ultor9 alte -ociet05i co1erciale 8participaiune multipl9 pune proble1a: dac0 3i .n ce condi5ii un a-e1enea a-ociat poate i cali icat .ntreprindere in -en-ul art. 117 ur1. Cod civil. Antrebarea e-te relevant0 .n -pecial in ca/ul ac5ionarilor care de5in conco1itent ac5iuni la 1ai 1ulte -ociet05i pe ac5iuni. (articipa5iunea 1ultipl0 poate con-titui un ele1ent con-tituant al calit05ii de .ntreprindere .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil. (entru acea-ta e-te: .n-0: ne-e-ar0 o participa5iune considerabil .ntr-o alt0 .ntreprindere. &eci-iv e-te pericolul care -e na3te pentru -ocietate atunci: c.nd un a-ociat in luent are 3i alte intere-e econo1ice .n a ara -ociet05ii date datorit0 participa5iunii -ale con-iderabile intr-o alt0 .ntreprindere. An ace-t ca/ per-i-t0 po-ibilitatea: c0 un a-e1enea a-ociat va da prioritate altor intere-elor econo1ice dec.t celor ale -ociet05ii. Condi5ia de- 03ur0rii unei activit05i concrete .n cadrul .ntreprinderii uneia din -ociet05i -au a unei activit05i de coordonare a .ntreprinderilor e7ercitatete de -ociet05ile .n care e-te a-ociat nu e-te nece-ar0.

11;

B$articipaiunea considerabilC nu -e co und0 cu no5iunea de participa5iune 1a6oritar0 .ntr-o alt0 .ntreprindere. (entru cali icarea unei participa5iuni drept Bcon-iderabil0C e-te -u icient0 a-u1area pre/u15iei 8.n2ri6or0rii -erioa-e9: c0 a-ociatul -e va co1porta din cau/a intere-elor condi5ionate de participa5iunea i1portant0 .n detri1entul -ociet05ii. O Bparticipa5iune con-iderabil0C -au Bnu10r de voturi con-iderabilC -e calculea/0 .n ace-t ca/ lu.nd in con-idera5ie 3i principiile de atribuire a participa5iunilor: re-pectiv voturilor de5inute prin inter1ediul altor .ntreprinderi 8in ra art. 11!: V%9. &ac0: de e7.: a5ionarul in luent .n -ocietatea pe ac5iuni X e-te conco1itent a-ociat .n -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 X: care practic0 o .ntreprindere ri-cant0 .n-0 cu un coie icient de c.3ti2 ridicat: va i tentat de a canali/a 1i6loace inanciare din -ocietatea X in -ocietatea X pentru a 10ri 3an-ele de c.3ti2. &e3i un a-e1enea -cenariu e-te cel 1ai probabil .n ca/ul in care a-ociatul de5ine in -ocietatea X o participa5iune 1a6oritar0: un a-e1ena co1porta1ent nu poate i e7clu- nici .n ca/ul de5inerii unei participa5iuni 1inoritare .n acea-ta. "cela3i re/ultat poate i atin- 3i atunci c.nd ac5ionarul -ociet05ii X de5ine o participa3iune 1a6oritara .n -ocietatea ) care la r.ndul ei e-te a-ociat .n -oicetatea X: 1i6loacele inanciare a -ociet05ii X put.nd i tran- erate -ociet05ii X prin inter1ediul -ociet05ii ). "cea-t0 po-ibilitate de a avori/a alte intere-e datorit0 unei participa5iuni con-iderabile con-tituie: de aceea: ele1entul deter1inant pentru di eren5ierea .ntre a-ocia5ii Ba-ocia5i priva5iC 3i a-ocia5ii B.ntreprinderiC: ulti1ii pre/ent.nd pericolele enun5ate 1ai -u-. ;. Ca/uri -peciale. a9 Foldin2. 0n cazul unei societi 5olding se disting dou situaii. &ac societatea 5olding deine participaiuni considerabile 0r0 a e7ercita drepturile rezultnd din acestea (HparcareaI participaiunilor), societatea 5olding nu ndeplinete condiiile unei ntreprinderi. &ac societtii 5olding i.au !ost trans!erate participaiunile asociailor nu doar n posesie, ci i cu dreptul de a ad1ini-tra 3i a e7ercita drepturile rezultate din participaiunile considerabile, societatea 5olding constituie o ntreprindere n sensul art. 116 urm. 'od civil: calitatea de ntreprindere a asociailor care au trans!erat participaiunile societii 5olding nceteaz. Aceeai soluie o necesit (cu att mai mult) i cazul in care societatea 5olding pe lng administrarea participaiunilor considerabile a altor asociai e ercit i o activitate de ntreprinztor proprie. 0ntrebarea calitii de ntreprindere a societii 5olding trebuie distins de ntrebarea privind calitatea de ntreprindere a a-ociatului -ociet05ii 4oldin2 n care acesta deine o participaiune considerabil sau i poate in!luena deciziile. Asociatul va dobndi, dup caz alturi de societatea 5olding, calitatea de ntreprindere atunci cnd pe lng posibilitatea e ercitrii in!luenei asupra societii 5olding poate evident in!luena i deciziile privind administrarea participaiunilor de ctre societatea 5olding. 0ntruct aceste s!ere de in!luen nu pot !i separate cu certitudine una de cealalt, este necesar, pornind de la scopul art. 116 urm 'od civil, aplicarea dispoziiilor privind raporturile de a!iliere i !a de asociatul societii 5olding. b9 "-ocia5ii: unda5ii. 4 plicaiile !cute mai sus la lit. a snt valabile i n privina calitii de ntreprindere a asociaiilor, !undaiilor sau altor organizaii necomerciale care snt asociai in societi comerciale. 'u toate c, de e ., o !undaie nu urmrete sopuri comerciale, e ist pericolul coliziunii de interese din considerentul e ercitrii in!luenei unilateral in !avoarea intereselor urmrite de !undaie. Aceast soluie este impus, pe de.asupra, i de necesitatea prevenirii eludrii dispoziiilor art. 116 urm. 'od civil prin recurgerea la e ercitarea in!luenei asupra unei societi sub paravanul unor organizaii necomerciale. 0n privina calitii de ntreprindere a membrilor unor asemenea organizaii, ntreprinderi n sensul art. 116 urm. 'od civil, important nu este calitatea de membru, ci in!luena concret pe care o persoan o are n cadrul organizaiei respective, cauzal pentru in!luena asupra societaii comerciale. c9 'tatul 3i unit05ile ad1ini-trativ teritoriale in calitate de a-ocia5i ai unei -ociet05i pot con-titui .ntreprinderi .n -en-ul art. 117 ru1. Cod civil. (entru acea-ta nu e-te nece-ar0 e7i-ten5a unor intere-e -au ata3a1ente econo1ice -peciale. (ericolul care e1an0 din partea -tatului -au a unit05ii ad1ini-trativ-teritoriale de a avori/a intere-ele publice .n detri1entul intere-elor -ociet05ii la care e-te a-ociat e-te -u icient. (re6udicierea -ociet05ii prin e7ercitarea in luen5ei a-upra ace-teia nu poate i 6u-ti icat0 de intere-ele publice. 'tatul 3i unit05ile ad1ini-trativteritoriale particip0 la raporturile de drept civil pe po/i5ie de e2alitate cu ceilal5i participan5i 8art. E!: 1@2 ur1. Cod civil9: iind obli2a5i la re-pectarea nor1elor de drept re-pective. Orice interven5ie pe cale ad1ini-trativ0 cu -copul 6u-ti ic0rii in luen5ei a-upra unei -ociet05i are drept con-ecin50 de/ec4ilibrarea balan5ei de intere-e 2arantat0 de dreptul privat. F2. 1oiunea de ntreprindere (dependent) 1. +copul normativ. No5iunea unei .ntreprinderi dependente pre-upune de inirea ace-teia pornind de la -copul art. 117 ur1. Cod civil. "l0turi de -copul cuprinderii tuturor raporturilor de a iliere: di-po/i5iile le2ale ur10re-c de a-e1enea 3i prevenirea elud0rii ace-tor nor1e prin interpunerea 3i olo-irea unor .ntreprinderi -ubordonate. Reali/area -copului le2ii i1plic0 po-ibilitatea atribuirii 8i1put0rii9 participa5iunilor 3iG-au voturilor .n -ociet05ile co1erciale de5inute de c0tre un alt -ubiect de drepturi 3i obli2a5ii .n nu1ele -au .n contul .ntreprinderii do1inante precu1 3i .n ca/ul po-ibilit05ii indirecte de in luen5are a unei .ntreprinderi prin inter1ediul alteia.

11>

&in ace-t con-iderent e-te nece-ar0 o interpretare teleolo2ic0 e7ten-iv0 a no5iunii de .ntreprindere dependent0 8-ubordonat09: care ? la el ca 3i no5iunea de .ntreprindere do1inant0 8-upra V9 ? trec pe-te no5iunea de .ntreprindere ca -cop de protec5ia a art. 117 ur1. Cod civil 8-upra %V9. #. 1oiune. Antreprindere in ace-t -en- e-te orice entitate -u-ceptibil0 de a i titular de drepturi 3i obli2atii: indi erent de or1a 6uridic0 de or2ani/are -au a naturii activit05ii de- 03urate. Antreprindere dependent0 e-te .n pri1ul r.nd orice .ntreprindere or2ani/at0 in or1a 6uridic0 a unei -ociet05i co1erciale prev0/ute la art. 106 alin. 2 Cod civil. Antreprinderi dependente pot i de a-e1enea 3i cooperativele: unda5iile: a-ocia5iile -au .ntreprin/0torii individuail. Condi5ia e-en5ial0 o con-tituie e7i-ten5a unui titular de drepturi 3i obli2a5ii: adic0 a unui -ubiect capabil de a e7ercita drepturile ce decur2 din participa5iuni -au drepturile de vot. F22. 2ndependena din punct de vedere "uridic 1. $reliminarii. An varianta proiectului de Cod civil no5iunea art. 117 8ar. 207 proiect9 con5inea de a-e1enea -inta21a B.ntreprindere independent0 din punct de vedere 6uridicC. "rt. 117 Cod civil in or1a acutal0 nu con5ine e7pre- o a-e1enea condi5ie. "cea-ta e-te 1en5ionat0 .n art. 11! Cod civil. +e2iuitorul a con-iderat: probabil: .n cadrul 1odi ic0rii te7tului proiectului de Cod civil: c0 .n ca/ul unei -ociete0ti co1erciale o a-e1enea -inta210 nu e-te nevoie: acea-ta iind -ub.n5elea-0. "ce-t ra5iona1ent e-te -u-ceptibil de interpretare: datorit0 no5iunilor di erite a -ociet05ii 3i a .ntreprinderii 8-upra %%%9: pe de o parte: 3i a no5iunii -peci ice de .ntreprindere in cadrul art. 117 ur1. Cod civil 8-upra %V-V%9: pe de alt0 parte. #. 1oiunea de Hindependen "uridicI. %nten5ia art. 117 ur1. Cod civil con-t0 .n crearea unui cadru 6uridic .n -copul protec5iei unei .ntreprinderi or2ani/ate .n or1a 6uridic0 a unei -ociet05i co1erciale a50 de in luen5a ne2ativ0 a oric0rei alte .ntreprinderi: indi erent de or1a 6uridic0 de or2ani/are a ace-teia din ur10. &eoarece o .ntreprinderea .n -ine nu e-te -u-ceptibil0 de capacitate de olo-in5a 3i e7erci5iu 8art. 60: 61 Cod civil9: e-te nevoie de un titular 8purt0tor9 de drepturi 3i obli2a5ii a ace-teia. %ndependente din punct de vedere 6uridic -.nt .ntreprinderile care nu particip0 la circuitul civil prin inter1ediul aceluia3i titular: ci -.nt atribuite unor titulari de drepturi i obligaii di!erii. "-t el nu con-tituie .ntreprindere .n -en-ul art. 117 ur1. repre/enta5ele: ilialele: -ucur-alele: a2en5iile -au alte 8-ub9-tructuri a unei -ociet05i co1erciale: deoarece a ace-tea -unt atribuite aceluia3 titular de drepturi 3i anu1e -ociet05ii co1erciale. &e a-e1enea: nu con-tituie .ntreprinderi .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil acele .ntreprinderi: a c0ror titulari au u/ionat cre.nd un titular de drepturi 3i obli2a5ii nou. %. &ependena economic. &ependen5a -au independen5a econo1ic0 a unei .ntreprinderi e-te irelevant .n ace-t conte7t. (ericolul e1an0 de la o .ntreprindere abia atunci: c.nd acea-ta poate participa prin inter1ediul titularului ei ca -ubiect independent la circuitul civil: put.nd dob.ndi .n ace-t el 3i calitatea de a-ociat .ntr-o -ocietate co1ercial0. A1pre6ur0rile de natur0 econo1ic0 accentuea/0 ri-cul coli/iunii de intere-e .ntre .ntreprinderea-a-ociat 3i intreprinderea--ocietate. Con-titutiv pentru aplicarea art. 117 ur1. Cod civil e-te: .n-0: independen5a din punct de vedere 6uridic. F222. 0ntreprinderi cu participaiune reciproc 1. 1oiune. a) "rt. 117 prevede la lit. d cate2oria .ntreprinderilor cu participa5iune reciproc0: 0r0 a o de ini. O de ini5ie le2al0 a ace-tor raporturi nu e7i-t0 nici .n articolele -ub-ecvente. (rin ntreprindere cu participaiune reciproc -e .n5ele2e .ntreprinderea c0reia .i apar5in participa5iuni .ntr-o alt0 .ntreprindere: care la r.ndul ei po-ed0 participa5iuni in pri1a .ntreprindere. Re2ele1entarea e-te nece-ar0 datorit0 ri-cului dilu0rii capitalului -ocial a -ociet05ilor de capitaluri. b) Legea nu prevede o cot din capitalul social de la care .ntreprinderile cu participa5iune reciproc0 -.nt con-iderate ca atare 8.n proiectul de ba/0 a Codului civil era prev0/ut0 o cot0 1ini10 de 2E T 209. An lip-a unei prevederi le2ale e7pre-e con-tituie .ntreprinderi cu participa5iune reciproc0 orice .ntreprinderi care de5in participa5iuni reciproc: indi erent de 10ri1ea ace-tora. Nor1e -peciale pot prevedea cote di erite 3i le2a de ace-tea e ecte 6uridice -peciale: ca de e7. art. 11! alin. 2 Cod civil. #. Legislaia aplicabil. "-upra .ntreprinderilor cu participa5iune reciproc0 -e aplic0 di-po/i5iile art. 11!-120 Cod civil .n 1od core-pun/0tor. Articolul 117. 2ntreprinderea in posesiune ma"oritara si intreprinderea cu participatiune ma"oritara (1) &aca ma"oritatea participatiunilor in capitalul social al unei intreprinderi independente din punct de vedere "uridic sau ma"oritatea voturilor in ea apartin unei alte intreprinderi, prima este o intreprindere in posesiune ma"oritara, iar cea de.a doua este o intreprindere cu participatiune ma"oritara. (#) 2ntreprinderea in posesiune ma"oritara nu este in drept sa detina direct sau indirect participatiuni in capitalul social sau voturi in intreprinderea cu participatiune ma"oritara.

20

Ve/i *uruian) M": &rept 1oldovean Nr. 1G2002: (roiectul codului civil: "rt. 211.

11E

(%) 2ntreprinderea cu participatiune ma"oritara raspunde subsidiar pentru obligatiile intreprinderii in posesiune ma"oritara daca ultima a devenit insolvabila in urma e ecutarii dispozitiilor date de intreprinderea cu participatiune ma"oritara. 2. ?biectul i scopul normei. "rt. 11! Cod civil de ine3te raportul de a iliere .ntre .ntreprinderi .n or1a participa5iunii 1a6oritare: con-ider.ndu-l un raport 6uridic de -ine -t0t0tor. "ce-ta trebuie deo-ebit de raportul de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1. Cod civil. &e3i ace-tea de re2ul0 -e -uprapun: .n -itua5ii de e7cep5ie poate e7i-ta un raport de participa5iune: 0r0 .n-0 a e7i-ta 3i un raport de dependen50: pre/u15ia de dependen50 8art. 11@ alin. 29 put.nd i r0-turnat0 prin dovada contrariului. $ ectul 6uridic principal al participa5iunii 1a6oritare e-te pre/u1p5ia de dependen50 con or1 art. 11@ alin 2 Cod civil. #otodat0 participa5iunea 1a6oritar0 e-te ele1ent con-titutiv al r0-punderii -ub-idiare a .ntreprinderii do1inante con or1 alin. ;. 22. &omeniul de aplicare 1. 0ntreprinderi n posesiune ma"oritar. a) An 10-ura .n care e-te vorba de .ntreprinderi .n po-e-iune 1a6oritar0 ca obiect de protecie a di-po/i5iilor art. 117-120 Cod civil: .ntreprinderi .n po-e-iune 1a6oritar0 in -en-ul art. 11! Cod civil cuprinde toate or1ele de societi comerciale indicate la art. 106 alin. 2 Cod civil 8-upra art. 117: %V9. 'inta21a Bindependent0 din punct de vedere 6uridicC e-te .n ace-t -en- nece-ar0 pentru deli1itarea ace-tora de alte 8-ub9-tructuri a -ociet05ilor co1erciale ca de e7. iliale: -ucur-ale -au repre/entan5e. An privin5a analo2iei le2ii a-upra altor or1e de .ntreprinderi ve/i -upra art. 117: %V: 2. b) An 10-ura .n care e-te nece-ar0 atribuirea participaiunilor unei .ntreprinderi alteia 8in ra V%9: .ntreprindere .n po-e-iune 1a6oritar0 poate i orice ntreprindere: indi erent de or1a 6uridic0 de or2ani/are a titularului ei de drepturi 3i obli2a5ii 8-upra art. 117: V: V%9. "-e1enea .ntreprinderi pot i de e7. .ntreprinderile de -tat 3i 1unicipale 8art. 17@ Cod civil9 : 2rupuri inanciar indu-triale 8+e2ea 1>1!G20009: .ntreprinderi -tr0ine .n or1a unei alte -ociet05i co1erciale dec.t a celor indicate la art. 106 alin 2 Cod civil: etc. +i1it0ri .n privin5a deter1in0rii cercului .ntreprinderilor .n po-e-iune 1a6oritar0 apar ne1i6locit atunci: c.nd condi5ia de5inerii 1a6orit05ii participa5iunilor -au a 1a6orit05ii voturilor .n ace-te .ntreprinderi nu poate i .ndeplinit0. An ca/ul a-ocia5iior: cooperativelor -au in-titu5iilor 1e1brii ace-tora de5in doar un -in2ur drept de vot: o concentrare a voturilor ne iind po-ibil0. &e a-e1enea .n ca/ul unda5iei -au a .ntreprin/0torului individual nu poate i vorba de .ntreprindere .n po-e-iune 1a6oritar0. "-e1enea .ntreprinderi pot i: .n-0: dependente datorit0 po-ibilit05ii de in luen5are a deci/iilor ace-tora 8in ra art. 11@: %%9: ele iind -u-ceptibile atribuirii participa5iunilor altor .ntreprinderi. #. 0ntreprinderi cu participaiune ma"oritar. ' era .ntreprinderilor cu participa5iune 1a6oritar0 nu e-te li1itat0 de art. 11! la -ociet05i co1erciale: ci cuprinde toate or1ele de .ntreprinderi .n -en-ul indicat la art. 117 Cod civil 8-upra art. 117: V: V%9. (entru deter1inarea calit05ii de .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0 -e vor aplica re2ulile de atribuire a participa5iunilor 8in ra V%9. 222. 1oiunea participaiunii ma"oritare O participa5iune 1a6oritar0 e7i-t0 con or1 art. 11! alin. 1 Cod civil atunci: c.nd unei .ntreprinderi: indi erent de or1a 6uridic0 de or2ani/are a ace-teia: .i apar5in participa5iunile .n capitalul -ocial -au 1a6oritatea voturilor a unei .ntreprinderi independente din punct de vedere 6uridic 8ve/i -upra %%: 19. (articipa5iunea 1a6oritar0 poate e7i-ta at.t in or1a participrii la capitalul -ocial c.t 3i .n or1a de5inerii ma"oritii voturilor .ntr-o .ntreprindere: ter1enul de Bparticipa5iuneC av.nd un caracter generic. "1bele or1e de participare pre-upun e7i-ten5a valabil0 a participa5iunii -au a dreptului de vot. (articipa5iunii 1a6oritare .n capitalul -ocial a unei .ntreprinderi .i core-punde: de re2ul0: 3i 1a6ortiatea voturilor .n acea-t0 .ntreprindere. $7i-t0 .n-0 -itua5ii: de e7. .n ca/ul ac5iunilor pre eren5iale 0r0 drept de vot a unei -ociet05i pe ac5iuni -au a-ocia5ilor unei -ociet05i in nu1e colectiv cu voturi 1ultiple 8art. 12; alin. 2 Cod civil9: c.nd participa5iunea .n capitalul -ocial 3i 1a6oritatea voturilor nu -e -uprapun. Lor1ele de participa5iune nu -.nt cerute cu1ulativ: doar una din ace-tea iind -u icient0. "1bele or1e de participa5iune .n -ine con-tituie ele1ente con-titutive a pre/u15iei de dependen50 a art. 11@ alin. 2 Cod civil: .ntrebarea r0-turn0rii ace-tei pre/u15ii iind una de natur0 probatorie 3i -ubordonat0 condi5iilor art. 11@ alin. 2 Cod civil. 2F. $articipaiunea ma"oritar la capitalul social 1. $reliminarii. (articipa5iunea .n capitalul -ocial a unei .ntreprinderi are loc in or1a dob.ndirii 8cu titlu de proprietate9 a unei cote p0r5i din capitalul -ocial a unei .ntreprinderi or2ani/ate .ntr-o anu1it0 or10 6uridic0. &enumirea participaiunilor variaz .n unc5ie de or1a de or2ani/are 6uridic0 a .ntreprinderii< participa5iuni la capitalul -ocial .n ca/ul -ociet05ii .n nu1e colectiv 3i a -ociet05ii .n co1andit0: p0r5i -ociale .n ca/ul -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0: ac5iuni .n ca/ul -ociet05ii pe ac5iuni. &enu1irea concret0 a participa5iunilor e-te -u-ceptibil0 de interpretare: dac0 denu1irea olo-it0 nu core-punde voin5ei reale a p0r5ilor. #. 'alculul participaiunilor. a) Calculul participa5iunilor depinde de or1a 6uridic0 de or2ani/are a .ntreprinderii. (articipa5iunea .ntr-o societate pe aciuni -e deter1in0 reie3ind din raportul -u1ei valorii no1inale 8 i7ate9 a ac5iunilor dob.ndite a50 de 10ri1ea no1inal0 a capitalului -ocial al -ociet05ii pe ac5iuni 8ve/i art. 1E! alin. 2: 161 alin. 6 Cod civil: art. 12 : >0 alin. ; +e2ea 11;>G1@@79. An ca/ul societii cu

116

rspundere limitat -e aplic0 aceea3i re2ul0: valoarea no1inal0 a rac5iunii p0r5ilor -ociale dob.ndite raport.ndu--e la 10ri1ea valorii no1inale a capitalului -ocial al -ociet05ii 8ve/i art. 1>7 alin. 2: 1>@ Cod civil9. (articipa5iunile la o societate n nume colecti sau n comandit -e calculea/0: de a-e1enea: pornind de la raportul participa5iunii at0 de capitalul -ocial al ace-teia. An ca/ul -ociet05ii .n co1andit0 e-te nece-ar calculul -eparat al participa5iunilor .n unc5ie de calitatea a-ociatului de co1anditat -au co1anditar. b) An ca/ul tuturor -ociet05ilor co1erciale nu e-te nece-ar0 condi5ia vrsrii inte2rale a capitalului: dac0 3i participa5iunile a erente p0r5ii din capital .nc0 nev0r-ate o er0 drepturile depline a erente ace-tei cate2orii de participa5iuni. )rirea capitalului -ocial al -ociet05ii pe ac5iuni 3i .n ca/ul -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0 e-te luat0 in con-idera5ie de la 1o1entul .nre2i-tr0rii ace-teia con or1 le2ii 8ve/i art. 10@ Cod civil: art 27 ur1. +e2ea !>EG1@@2= art. 1! ur1. +e2ea 126EG20009. 'apitalul de rezerv nu e-te inclu- .n 10ri1ea capitalului -ocial a -ociet05ilor pe ac5iuni 8art. >6 +e2ea 11;>G1@@79 3i cu r0-pundere li1itat0 8art. 1>! Cod civil9. c) &in 10ri1ea no1inal0 a capitalului unei -ociet05i pe ac5iuni -au cu r0-pundere li1itat0 -e -cade !raciunea aciunilor, respectiv prilor sociale proprii dob.ndite de c0tre societate -au de c0tre o alt persoan in numele sau contul ace-teia 8ve/i art. 162 alin. 2 Cod civil9. "cea-ta e-te cerut0 de nece-itatea prevenirii elud0rii di-po/i5iilor art. 11! alin. 1 Cod civil. Nece-ar 3i -u icient pentru -c0derea unor a-e1enea participa5iuni din 10ri1ea no1inal0 a capitalului -ocial e-te 1en5inerea co-turilor 3i a ri-cului econo1ic re/ult.nd din participa5iuni de c0tre -ocietate -au tran- erarea ace-tora a-upra -ociet05ii: c4iar dac0 -ocietatea nu are 8per1anent -au te1porar9 dreptul de a cere tran- erarea participa5iunilor .n po-e-ia -a. "-e1enea -itua5ii pot ap0rea .n -pecial .n tran/ac5iile cu ac5iuni. $7e1plu< -ocietatea pe ac5iuni X e-te con-tituit0 cu un capital -ocial in 10ri1e de 1000.000 +ei 3i de5ine 10T din ac5iunile proprii= per-oana X de5ine 10T .n contul -ociet05ii X iar -ocietatea ) de5ine >20.000 +ei de ac5iuni a -ociet05ii X. &rept ba/0 de calcul a participa5iunii lui ) -e ia -u1a de !00.000 +ei: ) de5in.nd o participa5iune de >:2 < ! 8-au E2:E T9: deci o participa5iune 1a6oritar0. &e a-e1enea: participa5iunile prorprii de5inute de c0tre o -ocietate indirect prin intermediul unei ntreprinderi dependente +sau de ctre un ter n numele acesteia) trebuie -c0/ute din 10ri1ea capitalului -ocial luat ca ba/0 de calcul al participa5iunilor 1a6oritare. O a-e1enea participa5iune e-te inter$is con or1 art. 11! alin. 2 Cod civil. Nece-itatea re/ult0: de a-e1enea: din prevenirea elud0rii art. 11! alin. 1 Cod civil. &ac0: totu3i: o .ntreprindere de5ine a-e1enea participa5iuni -e i1pune ur10toarea -olu5ie. An e7e1plul -u-1en5ionat: dac0 -ocietatea X nu de5ine direct 10T din ac5iunile proprii: ci ace-tea -unt de5inute de c0tre -ocietatea &: .ntreprindere dependent0 a -ociet05ii X 8-au de c0tre un ter5 # .n nu1ele -ociet05ii &9: ace-te 10T trebuie de a-e1enea -c0/ute din ba/a de calcul a participa5iunii lui ). 'c0derea e-te i1pu-0 de aptul: c0 -ociet05ii & 8re-pectiv #9 .i e-te inter/i-0 e7ercitarea drepturilor re/ult.nd din ace-te ac5iuni .n adunarea 2eneral0 a -ociet05ii X: deoarece e-te evident: c0 .n a-e1enea ca/uri -e eludea/0: printrea altele: interdic5ia dreptului la vot a ac5iunilor de te/aur prev0/ut0 .n art. 162 alin. ! Cod civil: art. 1; alin > +e2ea 11;>G1@@7 8re-pectiv art. 1E1 alin. ; Cod civil pentru -ocietatea cu r0-pundere li1itat09. %nterdic5ia votului .ntreprinderii dependente .n -ocietatea do1inant0 8-au a ter5ilor .n contul .ntreprinderii dependente9 poate i unda1entat0 din punct de vedere 6uridic at.t prin aplicarea analo2iei 8con . art. E alin. 1 Cod civil9 art. 162 alin. ! Cod civil: art. 1; alin > +e2ea 11;>G1@@7 8re-pectiv art. 1E1 alin. ; Cod civil9 c.t 3i prin interpretarea art. 11! alin. 2 Cod civil .n -en-ul interdic5iei e7ercit0rii oric0ror drepturi re/ult.nd din participa5iunile unei .ntreprinderi dependente -au unui ter5 .n contul ace-teia la capitalul -ocial a .ntreprinderii do1inante. +u.nd .n con-iderare interdic5ia votului .ntreprinderii dependente 3i a ter5ilor .n .ntreprinderea indi-pen-abil0 i1perativelor nor1ative: .n e7e1plul de 1ai -u-: cota de 10 T din ac5iuni de5inute de -ocietatea & 8-au #9 -e va -c0dea din 10ri1ea no1inal0 a capitalului -ociet05ii X: .ntreprinderea ) de5in.nd o participa5iune 1a6oritar0. &ac0 ace-tea nu --ar -c0dea din 10ri1ea no1inal0 a capitalului -ocial: .ntreprinderea ) ne iind .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0 con or1 art. 11! alin. 1 Cod civil: ea de5in.nd doar >:2<@ 8>6:66 T9 din ac5iuni: --ar a6un2e la un re/ultat contrar -copului art. 11! alin. 1 3i 2 Cod civil. F. )a"oritatea voturilor 1. $reliminarii. "rt. 11! alin. 1 Cod civil prevede e7pre- .n cadrul ter1enului 2eneric de participa5iune 3i participa5iunea 1a6oritar0 .n or1a de5inerii unei 1a6orit05i a dreptulor la vot. Condi5ia e-en5ial0 a aplic0rii di-po/i5iei le2ale e-te e7i-ten5a dreptului la vot: ace-ta lip-ind de e7. .n ca/ul ac5iunilor pre eren5iale. $7i-ten5a valabil0 a dreptului la vot -e -tabile3te .n unc5ie de le2ea aplicabil0 -itua5iei concrete. An ca/ul .ntreprinderilor -tr0ine e7i-ten5a unui drept de vot: de e7. a unor voturi -upli1entare -au voturi de veto: etc.: depinde de le2ea aplicabil0 .ntreprinderii -tr0ine. #. 'aclulul voturilor. a) Calculul drepturilor la vot a unei .ntreprinderi .ntr-o alt0 .ntreprindere 8-upra %%: 19 are loc prin raportarea drepturilor la vot pe care .ntreprinderea .n cau/0 le poate e7ercita a50 de nu10rul total de drepturi la vot. (rin nu10rul total de drepturi la vot -e .ntele2 toate drepturile la vot: indi erent dac0 ace-te drepturi re/ult0 din participa5iuni la capitalul -ocial -au .n ba/a altor .ntele2eri -au acte nor1ative. b) &in nu10rul total de voturi trebuie -c0/ute acele drepturi la vot pe care -ocietatea pe ac5iuni -au cu r0-pundere li1itat0 le are .n ba/a participa5iunilor proprii -au de5inute de c0tre un ter5 .n contul ace-teia. &e a-e1enea: drepturile de vot re/ult.nd din participa5iunile de5inute prin inter1ediul unei .ntreprinderi dependente -au un ter5 .n contul ace-teia -e vor -c0dea din nu10rul total de voturi. (entru detalii a -e vedea -upra %V 2 c.

117

c) (entru calculul 1a6orit05ii drepturilor la vot a unei .ntreprinderi e-te nece-ar0 posibilitatea e ersrii 8directe -au indirecte9 a drepturilor la vot. (rin ur1are: nu vor i luate .n calcul acele drepturi la vot care -.nt -upu-e unor li1it0ri 8de e7. e7er-area a 1a7i1u1 2ET din drepturi9 pentru perioada li1it0rilor. &e a-e1enea drepturile apar5in.nd unor ter5i -au repre/entan5ilor ace-tora: dac0 nu vor i atribuite .ntreprinderii 8in ra V%9: nu vor i luate in con-idera5ie la calcularea 1a6orit05ii voturilor. F2. Atribuirea (imputarea) participaiunilor i a dreptului la vot 1. ,eneraliti. a) "tribuirea participa5iunilor 3i voturilor apar5in.nd altor titulari unei .ntreprinderi nu e-te re2le1entat0 e7pre- de le2e. "cea-ta e-te: .n-0: i1anent0 reali/0rii -copului art. 117 ur1.: re/ul.nd tacit din interpretarea teleologic a art. 11! alin. 1 Cod civil. "tribuirea participa5iunilor unei .ntreprinderi repre/int0 1ecani-1ul 6uridic prin care participa5iunile apar5in.nd altor .ntreprinderi -au ter5e per-oane -.nt con-iderate ca apar5in.nd conco1itent 3i ace-tei .ntreprinderi datorit0 po-ibilit05ii ace-teia de a in luen5a indirect e7ercitarea drepturilor re/ult.nd din ace-te participa5iuni. 'copul atribuirii e-te calculul participa5iunii 1a6oritare reale .ntr-o .ntreprindere. An ca/ contrar: aplicarea di-po/i5iile art. 11! alin. 1 Cod civil ar putea i -i1plu eludat0 prin interpunerea inten5ionat0 de .ntreprinderi -au ter5e per-oane. Mecani-1ul atribuirii trebuie aplicat at.t .n privin5a participaiunilor c.t 3i voturilor unui alt titular. "cea-ta re/ult0 din inten5ia art. 11! alin. 1 Cod civil de a cuprinde at.t participa5iunile .n capitalul -ocial c.t 3i 1a6oritatea drepturilor la vot. (ot i di-tin-e trei -itua5ii .n care e-te nece-ar0 atribuirea participa5iunilor. #. Atribuirea participaiunilor aparinnd ntreprinderii dependente. (articipa5iuni ale unei .ntreprinderii -.nt con-iderate 3i participa5iunile 8participa5iuni .n capitalul -ocial 3iG-au drepturi la vot9 care apar5in unei .ntreprinderi dependente de acea-ta. Antreprinderea dependent0 poate i at.t .ntreprindere cu -ediul in R.Moldova c.t 3i o .ntreprindere -tr0in0. "tribuirea nu -e li1itea/0 nu1ai la un -in2ur raport de dependen50 8.ntreprinderile 1a10- iic09: ci cuprinde toate -e21entele -ub-ecvente 8.ntreprinderile iic0-nepoat0--tr0nepoat0-etc.9: dac0 condi5ia dependen5ei e-te reali/at0. Raportul de dependen50 -e -tabile3te con or1 art. 11@ Cod civil 8in ra art. 11@: %%9. %. Atribuirea participaiunilor aparinnd unor tere persoane. (articipa5iuni ale unei .ntreprinderi -.nt con-iderate 3i acele participa5iuni 8participa5iuni .n capitalul -ocial 3iG-au drepturi la vot9 care apar5in unei tere persoane .n contul .ntreprinderii -au unie persoane dependente de ctre aceast ter persoan . (rin -inta21a B.n contul .ntreprinderiiC -e .n5ele2e -itua5ia .n care ter5ul e-te 8 or1al9 titularul participa5iunilor: co-turile 3i ri-curile econo1ice ale participa5iunilor iind -uportate de c0tre .ntreprindere. Ca/ul principal e-te cel al ad1ini-tr0rii iduciare a participa5iunilor con . art. 10E; ur1. Cod civil. *. Atribuirea participaiunilor aparinnd ntreprinztorilor individuali. a9 (entru calculul participa5iunii 8participa5iuni .n capitalul -ocial 3iG-au drepturi la vot9 unui antreprenor individual .ntr-o .ntreprindere: -epararea participa5iunilor .n participa5iuni 5in.nd de s!era ntreprinderii 3i participa5iuni apar5in.nd s!erei private -au altui patri1oniu individual nu poate i luat0 .n con-idera5ie. An ace-t 1od --ar eluda di-po/i5ia art. 11! alin. 1 Cod civil prin -i1plul apt al cali ic0rii participa5iunilor drept participa5iuni de5inute .n a ara .ntreprinderii. "ce-t principiu -e aplic0 .n toate ca/urile: c.nd o .ntreprindere .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil .ncearc0 evitarea aplic0rii di-po/i5iilor art. 11! alin. 1 prin or1area de Bcate2oriiC de participa5iuni. (rin ur1are: principiul atribuirii participa5iunilor -e aplic0: de e7.: 3i liberilor pro e-ioni3ti datorit0 ter1enului e7ten-iv de .ntreprindere .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil. &e a-e1enea: .n ca/ul -tatului -au unit05ilor ad1ini-trativ-teritoriale principiul atribuirii poate eli1ina eludarea le2ii prin crearea de cate2orii de participa5iuni Bapar5in.ndC unor -ubdivi/iuni ad1ini-trativ-teritoriale di erite. b) (roble1e ridic0 atribuirea participa5iunilor apar5in.nd a-ocia5ilor unei societai n nume colectiv sau societi n comandit ace-tor -ociet05i. (roble1a principal0 re/ult0 din -epara5ia de patri1onii .ntre patri1oniul privat al a-ociatului 3i al -ociet05ii: atribuirea participa5iunilor apar5in.nd a-ociatului -ociet05ii nece-it.nd tran- erul ace-tor participa5iuni .n patri1oniul -ociet05ii. Clar0 e-te -itua5ia atribuirii participa5iunile -ociet05ii .n ca/ul .n care a-ociatul de5ine ace-te participa5iuni .n contul ace-teia: 3i vicever-a: a-ociatului: dac0 participa5iuile -.nt de5inute de -ocietate .n contul ace-tuia 8ve/i -upra 2: ;9. An celelalte ca/uri atribuirea participa5iunilor apar5in.nd a-ociatului -ociet05ii 83i vicever-a9 depinde de nu10rul de a-ocia5i: de raporturile 6uridice 8reale9 dintrea ace3tia 3i in -pecial de 1odul de ad1ini-trare a -ociet05ii: adic0 de po-ibilitatea in luen50rii deci/iilor -ociet05ii de c0tre a-ociat. "cea-t0 -olu5ie e-te nece-ar0 .n vederea evit0rii elud0rii art. 11! alin. 1 Cod civil prin -i1pla con-tituire unor -ociet05i .n nu1e colectiv -au .n co1andit0 3i tran- erarea a unei p0r5i din participa5iuni .n patri1oniul ace-tora. /. &etalii speciale. a) (entru atribuirea participa5iunilor nu e-te nevoie ca .ntreprinderea c0reia i -e atribuie participa5iunile -0 de5in0 ea .n-e3i participa5iuni. (articipa5iunea 1a6oritar0 poate a-t el e7i-ta nu1ai din participaiuni atribuite. "ca-ta e-te valabil pentru toate trei alternative -u-1en5ionate 8-upra 2->9. b) "tribuirea participa5iunilor unei .ntreprinderi nu absorb participa5iunile celorlal5i participan5i. &i1potriv0: participa5iunile vor i atribuite .n continuare tuturor .ntreprinderilor i1plicate. "-t el: e-te po-ibil ca o .ntreprindere -0 -e a le conco1itent .n participa5iune 1a6oritar0 a dou0 .ntreprinderi. $7e1plu< -ocietatea X de5ine direct >0 T din participa5iunile -ociet05ii )= -ocietatea X: la care -ocietatea X de5ine 100T din participa5iuni: de5ine .n -ocietatea ) re-tul de 60 T din participa5iuni. An ace-t ca/ ave1 -itua5ia unei duble

11!

participa5iuni 1a6oritare .n -ocietaeta )< at.t a -ociet05ii X 8direct9 c.t 3i a -ociet05ii X 8indirect9 ca re/ultat al atribuirii ace-teia a 60T de5inute de c0tre X. "tribuirea participa5iunilor de5inute de X 860T9 -ociet05ii X nu are drept e ect ab-orb5ia ace-tora: a-t el c0 at.t -ocietatea X c.t 3i X -.nt .ntreprinderi cu participa5iune 1a6oritar0. Neab-orbirea participa5iunilor are e ecte i1portante .n privin5a r0-punderii .ntreprinderilor cu participa5iune 1a6oritar0 con or1 art. 11! alin. ; Cod civil. F22. 2nterdicii pentru ntreprinderea n posesiune ma"oritar (art. 117 alin. #) 1. ,eneraliti. a) (rivind no5iunea de participa5iune reciproc0 a -e vedea -upra art. 117: V%%%. "rt. 11! alin. 2 ur10re3te protecia ac5ionarilor 1inoritari 3i a creditorilor. b) (rotec5ia e-te nece-ar0 .n privin5a riscului dilurii capitalului. "cea-ta poate ap0rea at.t .n ceea ce prive3te aportul de par5i -ociale: c.t 3i 1en5inerea -au docu1entarea -c4i1b0rilor le2ate de capital. An ca/ul aporturilor la capitalul -ocial e-te vorba: din punct de vedere econo1ic: de o -in2ur0 pre-ta5ie: acea-ta iind de acto re-tituit0 -ociet05ii prin inter1ediul participa5iunii reciproce. c) (articipa5iunea reciproc0 poate a ecta principiile generale de administrare a .ntreprinderilor -ociet05i co1erciale: ace-tea nece-it.nd o protec5ie core-pun/0toare. &repturile re/ult.nd din participa5iunile reciproce -.nt e7ercitate de c0tre or2anele -ociet05ilor: a-t el c0 ace-tea vor putea in luen5a: .n unc5ie de cota de voturi e7er-abile: .n 1od deci-iv 4ot0r.rile luate de c0tre adun0rile 2enerale ale a1belor -ociet05i. "cea-ta poate duce: dup0 ca/: la -u-tra2erea or2anelor -ociet05ii de -ub controlul a-ocia5ilor prin inter1ediul adun0rii 2enerala -au eludarea altor 1ecani-1e de control. #otodat0: participa5iunea reciproc0 con-iderabil0 per1ite ocuparea de po-turi .n a1bele -ociet05i: prin denu1irea -au tri1iterea de c0tre iecare -ocietate .n cealalt0 a acelora5i per-oane -au de per-oane loiale: duc.nd de a-e1enea la eludarea principiilor de or2ani/are 3i control a or2anelor -ociet05ii. #. $articipaiunea reciproc simpl . (articipa5iunea reciproc0 -i1pl0 e7i-t0 atunci: c.nd .ntreprinderile de5in participa5iuni reciproce: 0r0 ca vreuna din ace-t .ntreprinderi -0 ie .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0: re-pectiv .n po-e-iune 1a6oritar0. O a-e1enea participa5iune reciproc0 nu e-te inter-i/0 de le2e lata. #er1enul de po-e-iune 1a6oritar0 e-te unul 2eneric: cuprinn/.nd con . art. 11! alin. 1 Cod civil at.t 1a6oritatea participa5iunilor .n capitalul -ocial c.t 3i 1a6oritatea drepturilor la vot 8-upra %%%9. Calculul participa5iunii 1a6oritare are loc potrivit re2ulilor 2enerale a art. 11! alin. 1 Cod civil: inclu-iv a prinicipiilor de atribuire a participa5iunilor 8-upra %V-V%9. %. $articipaiunea reciproc cali!icat. a) (articipa5iunea reciproc0 cali icat0 pre-upune: c0 una din .ntreprinderile cu participa5iune reciproc0 e-te o .ntreprindere .n po-e-iune 1a6oritar0 con or1 art. 11! alin. 1 Cod civil. 4lementul constituv .l con-tituie participa5iunea 1a6oritar0 care tran- or10 una din .ntreprinderile cu participa5iune reciproc0 intr-o .ntreprindere .n po-e-iune 1a6oritar0. Calculul participa5iunii 1a6oritare: participa5iuni .n capitalul -ocial -au 1a6orit05ii voturilor: are loc potrivit re2ulilor 2enerale ar0tate la art. 11! alin. 1 Cod civil 8-upra %V-V%9. b) (articipa5iunea reciproc0 cali icat0 e-te intersiz. %nterdic5ia cuprinde a1bele -itua5ii po-ibile. (e de o parte e-te inter/i-0 dobndirea de c0tre .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0 de participa5iuni 8.n capitalul -ocial -au voturi9 .n .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0. (e de alt0 parte le2ea inter/ice deinerea de participa5iuni 8.n capitalul -ocial -au voturi9 .n .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 din 1o1entul dob.ndirii de c0tre acea-ta din ur10 a -tatutului de .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0. (entru -itua5ia .n care .ntreprinderea de5ine de6a participa5iuni .n .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0: art. 11! alin. 2 Cod nu prevede nici 1odul: nici un ter1en pentru .n-tr0inarea participa5iunilor 3i nici -anc5iuni concrete pentru .nc0lcarea art. 11! alin. 2 Cod civil. c) &in interpretarea teleolo2ic0 a art. 11! alin. 2 Cod civil re/ult0: c0: .n ace-t ca/: .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0 e-te obli2at0 de a nstrina participaiunile reciproce. "cea-ta -olu5ie e-te re2ula 3i con-tituie punctul de pornire a art. 11! alin. 2 Cod civil. &e-i2ur: participa5iunea cali icat0 poate .nceta 3i prin .n-tr0inarea de c0tre .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 a participa5iunilor -ale .n .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0: dac0 ea nu dore3te 1en5inerea -tatutului de .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0 8de e7. .n ca/ul dob.ndirii prin -ucce-iune a unei cote p0r5i din partiicpa5iuni: 0r0 a e7i-ta inten5ia .ntreprinderii de a 1en5ine o participa5iune 1a6ortar0 .n .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar09. d) An-tr0inarea e-te nece-ar0 din momentul .n care ele1entul con-titutiv al participa5iunii reciproce cali icate: adic0 dob.ndirea unei participa5iuni 1a6oritare con . art. 11! alin. 2 Cod civil 8-upra a9: --a reali/at. An-tr0inarea participa5iunilor de c0tre .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0 nu va avea loc: de re2ul0: in-tantaneu: a-t el c0 p.n0 la .n-tr0inare -e va -cur2e o perioad0 anu1it0 de ti1p. &in interpretarea teleolo2ic0 a art. 11! alin. 2 Cod civil re/ult0: .n ace-t ca/: nece-itatea inter/icerii .ntreprinderii in po-e-iune 1a6oritar0 a e7ercit0rii: at.t direct c.t 3i indirect: a tuturor drepturilor la vot .n .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0. Nu1ai .n ace-t el e-te po-ibil0 reali/area deplin0 -copului art. 11! alin. 2 Cod civil. e) An-tr0inarea de c0tre .ntreprinderea .n participa5iune 1a6oritar0 a participa5iunilor de5inute .n .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 pre-upune cunoa3terea de c0tre .ntreprinderea a lat0 .n participa5iune 1a6oritar0 a e7i-ten5ei unui raport de participa5iune reciproc0 cali icat0. ?bligaia de publicitate a participa5iunilor nu e-te prev0/ut0 e7pre- de art. 11! alin. 2 Cod civil. O a-e1enea obli2a5ie re/ult0 din interpretarea teleolo2ic0 a art.

11@

11! alin. 1 3i 2 Cod civil. An 10-ura .n care a-e1enea obli2a5ii nu e7i-t0 de6a .n ba/a unor le2i -peciale 8pentru -ociet05ile pe ac5iuni +e2ea 11;>G1@@7: +e2ea 1@@G1@@!: le2i-la5ia anti1onopoli-t0: di-po/i5ii -peciale ale Co1i-iei Na5ionale a Valorilor Mobiliare= pentru a-ocia5ii -ociet05ilor cu r0-pundere li1itat0 3i -ociet05ile de per-oane de e7. conor1 di-po/i5iilor privind e7ercitarea dreptul de pree1p5iune9: reali/area -copului art. 11! alin. 2 Cod civil i1plic0 obli2a5ia 2eneral0 a .ntreprinderii care dob.nde3te o participa5iune 1a6oritar0 .ntr-o alt0 .ntreprindere de a co1unica acea-ta i1ediat .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0. Obli2a5ia de publicitate revine dob.nditorului 3i atunci: c.nd dob.ndirea de participa5iuni are loc indirect: prin inter1ediul altor per-oane .n contul dob.nditorului. "cea-t0 obli2a5ie re/ult0 i1plicit din no5iunea de Bparticipa5iune 1a6oritar0C a art. 11! alin. 1 Cod civil: care cuprinde datorit0 atribuirii pariticpa5iunilor 8-upra V%9 3i dob.ndirea indirect0 de participa5iuni. *. Aspecte de lege !erenda. +e2ea prevede participa5iunea 1a6oritar0 drept criteriu de cali icare a participa5iunii reciproce cali icate. Antr-adev0r: acea-ta con-tituie ca/ul principal. (entru reali/area -copului art. 117 ur1. Cod civil con-ider01: de le2e erenda: nece-ar0 luarea raportului de dependen drept criteriu de re erin50 pentru inter/icerea perticipa5iunii reciproce cali icate. No5iunea de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil e-te 1ai lar20 dec.t cea de participa5iune 1a6oritar0: cuprin/.nd 3i ca/urile .n care nu e7i-t0 o participa5iune 1a6oritar0 con . art. 11! alin. 1: .n-0 .ntreprinderea are po-ibilitatea de a in luen5a deci/iile celeilalte .ntreprinderi. &e aceea: interdic5ia de5inerii de participa5iuni trebuie or1ulat0 pornind de la .ntreprinderea dependent0: re-pectiv po-ibilitatea in luen50rii 8reciproce a9 deci/iilor: nu1ai a-t el put.nd i reali/at pe deplin -copul or1ulat .n art. 11! alin. 2 Cod civil. (articipa5iunea 1a6oritar0 con-tituie doar ca/ul principal al dependen5ei: acea-ta iind pre/u1at0 con . art. 11@ alin. 2 Cod civil: nu .n-0 3i -in2urul ca/ de dependen50 8in ra art. 11@: %%: %%%9. +uarea dependen5ei .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil drept ele1ent con-titutiv pentru participa5iunea reciproc0 cali icat0 duce la e7tinderea interdic5iei de a de5ine participa5iuni .n .ntreprinderea do1inant0: cre.nd un cadru 6uridic 1ai re-trictiv. %n-tan5a poate aplica re2i1ul 6uridic prev0/ut .n art. 11! alin. 2 Cod civil 3i .n ca/ul participa5iunilor reciproce .ntre .ntreprinderi do1inante 3i dependente prin inter1ediul analo2iei le2ii con . art. E alin. 1 Cod civil. F22. (spunderea pentru cauzarea insolvabilitii (art. 117 alin. %) 1. ,eneraliti. 'copul direct al art. 11! alin. ; Cod civil .l repre/int0 in-tituirea r0-punderii 6uridice pentru cau/area in-olven5ei unei .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0. R0-punderea e-te nece-ar0 .n vederea protec5iei ac5ionarilor 1inoritari 3i a creditorilor .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0. 'copul indirect al art. 11! alin. ; e-te unul preventiv: con-t.nd .n prevenirea cau/0rii in-olven5ei unei .ntreprinderi -ub -anc5iunea ra-punderii 6uridice -ub-idiare. 2. Condi5iile r0-punderii. a) 0ntreprindere. "tra2erea r0-punderii art. 11! alin. ; Cod civil pre-upune e7i-ten5a calit05ii de .ntreprindere a titularului unei participa5iuni 1a6oritare. "rt. 11! alin. ; nu prevede o no5iune -pecial0 de .ntreprindere. Calitatea de .ntreprindere titularului unei participa5iuni 1a6oritare -e -tabile3te pornind de la no5iunea 2eneral0 a .ntreprinderii .n -en-ul art. 117 Cod civil 8-upra art. 117: %%%: V: V%9. Antreprinderea n participaiune majoritar e-te orice -ocietate co1ercial0 indicat0 la art. 106 alin. 2 Cod civil 8-upra %V: art. 117: %V9. b) $articipaiunea ma"oritar. Antreprinderea -ubiect al r0-punderii trebuie -a de5in0 direct -au indirect o participa5iune 1a6oritar0 .n .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0. No5iunea participa5iuniii 1a6oritare -e deter1in0 potrivit art. 11! alin. 1 Cod civil: 8-upra %%%9. (entru calculul paricipa5iunii 1a6oritare 3i a re2ulilor de atribuire a participa5iunilor de5inute indirect a -e vedea -upra %V-V%. c) &ispoziia dat de ntreprinderea cu participaiune ma"oritar. "rt. 11! alin. alin. ; Cod civil nu concreti/ea/0 circu1-tan5ele .n care -e va reali/a condi5ia e7i-ten5ei unor di-po/i5ii date de .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0. Condi5ia pre-upune deter1inarea con5inutului a dou0 ele1ente e-en5iale< a no5iunii de Bdi-po/i5ieC 3i a Bd0riiC di-po/i5iei. 1oiunea de dispoziie trebuie .n5elea-0 pornind de la -copul ur10rit de art. 11! alin. ; Cod civil: adic0 protec5ia .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 .1potriva oric0rei in luen5e a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 care poate cau/a in-olven5a pri1ei. (entru cuprinderea tuturor ri-curilor eventuale e-te nece-ar0 o no5iune e7ten-iv0 a no5iunii de di-po/i5ie. (rin ur1are: prin di-po/i5ie -e .ntele2e orice influen a-upra .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0. &i-po/i5ia poate ie e7ercitat0 .n orice or10< ordin: directiv0: reco1andare: - at: plan: dorin50: or1ularea unor -copuri: etc. Caracterul obli2atoriu al unei di-po/i5ii 8obli2a5ia de a reali/a di-po/i5ia9 nu e-te nece-ar. 1atura avorabil0 -au de avorabil0 a di-po/i5iei date .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 e-te irelevant: art. 11! alin. ; Cod civil neli1it.nd aplicabilitatea -a doar la ca/ul e7i-ten5ei unor di-po/i5ii de avorabile 8ace-tea pot i doar aparent avorabile9. &in punct de vederea practic: .n-0: natura ace-teia e-te -i2ni icant0 pentru -tabilirea e7i-ten5ei raportului de cau/alitate .ntre di-po/i5ie 3i in-olvabilitate: .ntruc.t o di-po/i5ie avorabil0 nu va cau/a: de re2ul0: in-olvabilitatea unei .nterprinderi. Caracterul pre6udiciabil -au nu al unei di-po/i5ii -e va deter1ina pornind de la intere-ele .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0. B&areaI unei dispoziii pre-upune po-ibilitatea atribuirii in luen5ei e7ercitate a-upra .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0. (rin ur1are: di-po/i5ia trebuie -0 e1ane de

120

la .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0. Nu nu1ai in luen5a direct prin inter1ediul or2anelor de conducere a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 a-upra or2anelor de conducere a .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 con-tituie di-po/i5ii date de .ntreprinderea 1a6oritar0. Orice alt0 in luen50 e7ercitat0 indirect prin alte per-oane -au titulari de drepturi va reali/a condi5ia Bdarii de di-po/i5iiC. "cea-ta e-te reali/at0 de e7. atunci: c.nd in luen5a are loc prin tri1iterea de repre/entan5i .n or2anele de conducere a .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0: de5inerea de 1andate duble: tri1iterea de repre/entan5i 8per-oane cu unc5ii de r0-pundere9 .n -ubdivi/iunile .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 -au alte ca/uri -i1ilare: dac0 prin acea-ta -e reali/ea/0 in luen5area deci/iilor .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0. d) 4 ecutarea dispoziiei date de ntreprinderea cu participaiune ma"oritar. &i-po/i5ia dat0 unei .ntreprinderi trebuie e7ecutat0 pentru a produce e ecte. Nu1ai e ecutarea unei di-po/i5ii date de .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 poate atra2e r0-punderea ace-teia. &i-po/i5iile nee7ecutate nu produc e ecte 6uridice. $7ercutarea nu pre-upune obli2ativitatea e7ecut0rii unei di-po/i5ii: di-po/i5iile e7ecutate benevol con-tituind de a-e1enea di-po/i5ii .n -en-ul art. 11! alin. ; Cod civil. e) 2nsolvabilitatea ntreprinderii n participaiune ma"oritar . "plicarea di-po/i5iilor art. 11! alin. ; Cod civil intervine atunci: c.nd .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0 a devenit in-olvabil0. %n-olabilitatea unei .ntreprinderi -e deter1in0 con or1 +e2ii 6;2G2001. "rt. 11! alin. ; Cod civil nu deo-ebe3te .ntre te1eiurile in-olvabilit05ii: acea-ta put.nd aparea at.t .n or1a incapacit05ii de plat0 8art. 22 alin. 2 +e2ea 6;2G20019 c.t 3i a -upra.ndatoririi 8art. 22 alin. ; +e2ea 6;2G20019 .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0. !) (aportul de cauzalitate ntre dispoziia ntreprinderii cu participaiune ma"oritar i insolvabilitate . R0-punderea -ub-idiar0 a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 con . art. 11! alin. ; Cod civil pre-upune e7i-ten5a unui raport de cau/alitate .ntre di-po/i5ia 8-au di-po/i5iile9 date de acea-ta 3i in-olvabilitatea .ntreprinderii .n participa5iune 1a6ortar0. Raportul de cau/alitate e7i-t0 3i .n ca/ul .n care e7ecutarea 1ai 1ultor di-po/i5ii -ucce-ive -au date unor or2ane di erite -au de o inten-itate di erit0 luate ca un tot unitar au cau/at in-olvabilitaea .ntreprinderii. g) Lipsa condiiei culpei. "rt. 11! alin. ; Cod civil in-tituie o r0-pundere ob6ectiv0 a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 indi erent de e7i-ten5a: ine7i-ten5a -au 2radul culpei ace-teia. &e lip-a condi5iei culpei trebuie deo-ebit ca/ul .n care .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 poate ace dovada: c0 actele 6uridice -au 10-urile luate de .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0 ca ur1are a di-po/i5iilor -ale ar i o-t luate .n a-e1enea circu1-tan5e 3i de un or2an de conducere a unei .ntreprinderi independente 8in ra E9. An a-e1enea ca/uri nu lip-e3te culpa: ci ele1entul con-tituant al pre6udiciului. %. 4!ectele "uridice. a) Reali/area ele1entelor con-titutive ale art. 11! alin. ; Cod civil are drept e ect raspunderea "uridic subsidiar a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 pentru obli2a5iile .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0. (ri1a va r0-punde .n 10-ura .n care patri1oniul -ociet05ii .n participa5iune 1a6oritar0 nu e-te -u icient -ati- acerii crean5elor creditorilor ei. b) R0-punderea .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 con . art. 11! alin. ; Cod civil pre-upune con-tatarea in-u icien5ei patri1oniului .ntrerpinderii .n participa5iune 1a6oritar0 .ntr-un proces de insolvabilitate -au cel pu5in de-c4iderea ace-tuia con or1 art. 17 ur1. +e2ea 6;2G2001. c) "rt. 11! alin. ; Cod civil nu prevede e7pre- r0-punderea .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 a50 de .ntreprinderea .n participa5iune 1a6oritar0. "-t el: dreptul de a cere plata crean5elor r01a-e neacoperite dup0 de- 03urarea proce-ului de in o-vabilitate a .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 din patri1oniul .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 apar5ine creditorilor titulari ai creanelor rmase neacoperite. d) $7ecutarea unor di-po/i5ii de avorabile intere-elor .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 poate: dup0 ca/: atra2e 3i r0-punderea or2anelor .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0 pentru nclcarea obligaiilor de loialitate i diligen a50 de .ntreprinderea condu-0. Or2anele de conducere a .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 -.nt obli2ate: .nainte de e7ecutarea unei di-po/i5ii: de a veri ica caracterul de avorabil al ace-tora vi-[-vi- de intere-ele .ntreprinderii. R0-punderea 1e1brilor or2anelor de conducere -au a altor per-oane cu unc5ii de r0-pundere -e deter1in0 con or1 re2ulilor 2enerale -au -peciale prev0/ute pentru or1a 6uridic0 concret0 de or2ani/are 6uridic0 a .ntreprinderii. Antreprinderea cu po-e-iune 1a6oritar0 nu -e va putea elibera de r0-pundere ba/.ndu--e pe aptul: c0 or2anele .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0 -.nt obli2ate la veri icarea caracterului avorabil -au de avorabil al di-po/i5iilor date de .ntreprinderea .n participa5iune 1a6oritar0. *. 4 onerarea de raspundere. An ca/ul lip-ei unui ele1ent con-titutiv a r0-punderii prev0/ut0 de art. 11! alin. ; Cod civil lip-e3te r0-punderea .n-03i. $valuarea intere-elor luate .n vedere de c0tre le2iuitor la in-tituirea r0-punderii -ub-idiare .n art. 11! alin. ; Cod civil i1pune tacit 3i un ca/ -pecial: .n care .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 trebuie e7onerat0 de r0-pundere. $-te vorba de -itua5ia .n care .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 ace dovada: c0 actele 6uridice -au 10-urile luate de .ntreprinderea .n po-e-iune 1a6oritar0: ca ur1are a di-po/i5iilor -ale: ar i o-t luate .n a-e1enea circu1-tan5e 3i de un organ de conducere diligent a unei ntreprinderi independente . $7onerarea de r0-pundere e-te nece-ar0: .ntruc.t art. 11! alin. ; Cod civil nu are drept -cop tran- erarea tuturor ri-curilor proce-elor deci/ionale 3i ri-curilor econo1ice a .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 a-upra .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0. "rt. 11! alin. ; Cod

121

civil inten5ionea/0 -anc5ionarea nu1ai acelor ri-curi care decur2 din in luen5a e7ercitat0 de .ntreprinderea 1a6oritar0 3i care nu core-pund e7i2en5elor obli2a5iilor de conducere a unei .ntreprinderi independente. /. +arcina probei. a) &ovada e7i-ten5ei unor di-po/i5ii date de .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 3i a raportului de cau/alitate .ntre ace-tea 3i in-olvabilitatea .nterprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 revine reclamantului. "rt. 11! alin. ; Cod civil nu prevede o pre/u15ie 2eneral0: con ro1 c0reia di-po/i5iile date de o .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0 ar i cau/ale pentru in-olvabilitatea .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0. b) "d1ini-trarea inte2ral0 de c0tre recla1ant a probelor privind e7i-ten5a unor di-po/i5ii din partea .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 precu1 3i dovada raportului de cau/alitate .ntre di-po/i5ii 3i in-olvabilitate vor con-titui: de re2ul0: i1pedi1ente 1a6ore .n i1ple1entarea r0-punderii art. 11! alin. ; Cod civil. "ce-t re/ultat nu core-punde -copului art. 11! alin. ; Cod civil. (entru crearea unui ec4ilibru .ntre intere-ele participan5ilor con-ider01 nece-ar0 dovada prima facie. #otu3i: -i1pla dovad0 a e7i-te5ei unei participa5iuni 1a6oritare nu e-te -u icient0. Recla1antul poate ace: .n-0: dovada e7i-ten5ei unei -au 1ai 1ultor di-po/i5ii directe 8-upra 2 c9 date de c0tre .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0: a e7i-ten5ei unor rela5ii interper-onale -tr.n-e .ntre .ntreprinderi: a unor di-po/i5ii indirecte -au a unor indicii er1e de natur0 a per1ite a-u1area pre/u1tiei: c0 ace-tea datorit0 naturii lor ar i putut cau/a in-olvabilitatea .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0. (.r.tului 8.ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar09 .i va reveni: .n ace-t ca/: dovada lip-ei di-po/i5iilor date .ntreprinderii .n po-e-iune 1a6oritar0 -au a lip-ei raportului de cau/alitate .ntre in luen5a e7ercitat0 a-upra .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 3i in-olvabilitatea ace-teia. c) 'arcina probei .n vederea e onerrii de rspundere a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 8-upra >9 .i revine ace-teia .n calitate de p.t.t. 6. "-pecte de le2e erenda. a) R0-punderea -ub-idiar0 prev0/ut0 la art. 11! alin. ; Cod civil are ca punct de pornire participa5iunea 1a6oritar0: direct0 -au indirect0: .n capitalul -ocial al unei .ntreprinderi -au 1a6oritatea voturilor ace-teia. Ne.ndeplinirea ace-tei condi5ii are drept e ect lip-a r0-punderii. #otu3i: e7i-t0 -itua5ii c.nd o .ntreprindere care nu de5ine participa5iunea 1a6oritar0 inntr-o alt0 .ntreprindere poate: dup0 ca/: e7ercita o in luen50 a-upra ace-teia ce poate cau/a in-olvabilitatea .ntreprinderii. "ce-te ca/uri nu vor putea i -ub-u1ate art. 11! alin. ; Cod civil: .ntruc.t lipsete condiia e istenei unei participaiuni ma"oritare . "-e1enea -itua5ii au o-t re2le1entate de art. 11@ alin. 1 Cod civil -ub no5iunea de dependen50. (entru reali/area -copului art. 117 ur1. Cod civil e-te nece-ar und corectiv le2i-lativ. "ce-ta -e poate reali/a prin tran- erarea art. 11! alin. ; .n art. 11@ alin. ; 3i -ub-tituirea condi5iei participa5iunii 1a6oritare cu aceea a raportului de dependen50. (.n0 la o 1odi icare eventual0 a te7tului de le2e in-an5a poate: oricu1: aplica art. 11! alin. ; Cod civil 3i a-upra celorlalte ca/uri prin inter1ediul analo2iei le2ii con . art. E alin. 1 Cod civil. b) "rt. 11! alin. ; Cod civil nu prevede r0-punderea .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 fa de .ntreprinderea .n participa5iune 1a6oritar0. (rin ur1are: .ntreprinderea .n participa5iune 1a6oritar0 .n-03i nu are dreptul de a cere de la .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 acoperirea crean5elor creditorilor -0i. &e a-e1enea: nici ad1ini-tratorul in-olvabilit05ii nu poate e7ercita un a-e1ena drept .1potriva .ntreprinderii do1inante: .ntruc.t un a-e1ena drept al .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 nu e7i-t0. &reptul de a tra2e la r0-pundere .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0 apar5ine creditorilor .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 cu crean5e ne-ati- 0cute din 1a-a debitoare. Con-ider01 acea-t0 -itua5ie de avorabil0 pentru creditori. "ce3tia -.nt nevoi5i de a ac5iona .n 1od individual .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0: nedi-pun.nd ade-ea nici de e7perien5a 3i nici de acce-ul deplin la in or1a5iile le2ate de a acerile 3i de a-pectele le2ate de conducerea -ociet05ii .n participa5iune 1a6oritar0. &e a-e1enea: ri-cul -uport0rii c4eltuielilor de 6udecat0 va con-titui o barier0 1a6or0 .n e7ercitarea ace-tui drept. &e re2ul0: doar creditorii in-tituionali/a5i -au cei ver-a5i vor reu3i e7ercitarea cu -ucce- a unei a-e1ena ac5iuni .n r0-pundere -ub-idiar0. &e aceea: con-ider01 nece-ar0 con i2urarea r0-punderii -ub-idiare a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0 drept r0-pundere a50 de ntreprinderea n participaiune ma"oritar . Antr-un a-e1enea ca/: dreptul .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0 ar putea i e7ercitat .n ca/ul proce-ului de in-olvabilitate de c0tre ad1ini-tratorul in-olvabilit05ii. c) "rt. 11! alin. ; Cod civil prevede e7pre- doar r0-punderea 6uridic0 a .ntreprinderii cu participa5iune 1a6oritar0. Antruc.t participa5iunea 1a6oritar0 poate e7i-ta 3i indirect: prin interpunerea de al5i titulari: e-te nece-ar0 instituirea rspunderii subsidiare solidare a .ntreprinderilor an2a6ate .n de5inerea participa5iunii 1a6oritare 8art. E;0 ur1. Cod civil9. "cea-ta re/ult0 din -copul art. 11! alin. ; Cod civil de a prote6a intere-ele creditorilor .ntreprinderii .n participa5iune 1a6oritar0: indi erent de 1odul de de5inere a participa5iunii 1a6oritare. $7e1plu< .ntreprinderii X 3i X le apar5in c.te >0T din participa5iunile .ntreprinderii )= .ntreprinderii X .i apar5in 100T din ac5iunile .ntreprinderii X= .ntreprinderea X va i .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0 a50 de .ntreprinderea ). (rotec5ia 1a7i10 a creditorilor .ntreprinderii ) i1pun r0-punderea -ub-idiar0 -olidar0 a .ntreprinderilor X 3i X: .ntruc.t ace-tea ac5ionea/0 .n co1un la darea de di-po/i5ii .ntreprinderii ) care duc la in-olvabilitatea ace-teia. R0-punderea -olidar0 nu va .1piedica: ulterior: e7ercitarea drepurilor la re2re- .ntre debitorii -olidari 8X 3i X9 con or1 re2ulilor 2enerale 8art. E>> Cod civil9.

122

Articolul 11;. 2ntreprinderea dependenta si intreprinderea dominanta (1) 2ntreprindere dependenta este intreprinderea asupra careia o alta intreprindere (intreprinderea dominanta) poate e ercita in mod direct sau indirect o in!luenta dominanta. (#) +e prezuma ca o intreprindere in posesiune ma"oritara este dependenta de intreprinderea cu participatiune ma"oritara in ea. 2. ,eneraliti 1. ?biectul normei. "rt. 11@ alin. 1 Cod civil re2le1entea/0 raportul de dependen .ntre dou0 .ntreprinderi. +e2ea prevede dependen5a drept un raport de a iliere de -ine -t0t0tor 8art. 117 lit. b9. #otodat0: raportul de dependen50 e-te conceput ca 3i no5iune central0 a raporturilor de a iliere. Raportul de dependen5a e-te co1pletat: pe de o parte: de pre/u15ia de dependen50 a art. 11@ alin. 2 Cod civil: care -tabile3te le20tura cu art. 11! Cod civil. (e de alt0 parte: dependen5a con-tituie unda1entul pre/u15iei e7i-ten5ei unui concern a art. 120 alin. ; Cod civil: dac0 e7i-ten5a unui raport de dependen50 nu poate i co1b0tut0 8in ra art. 120: %%%: V: V%9. #. &eosebiri. Raportul de dependen50 re2le1entat de art. 11@ alin. 1 Cod civil -e deo-ebe3te de raportule 6uridice de dependen50 cuno-cute p.n0 .n pre/ent de le2i-la5ia .n vi2oare. No5iunea e-te oarte lar20 8in ra %%9: cuprin/.nd toate po-ibilit05ile directe -au indirecte: 2arantate din punct de vedere 6uridic: de in luen5are a deci/iilor unei .ntreprinderi. +e2ea nu prevede ele1ente con-titutive -upli1entare: ca de e7. art. "rt. @ alin. ! +e2ea 11;>G1@@7. Raportul de dependen50 re2le1entat de art. 11@ alin. 1 Cod civil cuprinde toate raporturile de depenenden50: inclu-iv cele .n care in luen5a do1inant0 e-te e7ercitat0 -au poate i e7ercitat0 .ntr-un 1od -i2ur 3i deci-iv datorit0 participa5iunii 1a6oritare .n capitalul -ocial -au de5inerii 1a6orit05ii de voturi. "rt. 11@ alin. 1 Cod civil nu deo-ebe3te .ntre inten-itatea dependen5ei 8Bdependen50 -i1pl0C -au Bdependen50 cali icat0C\control9: .ntruc.t .n toate ca/urile e7i-ten5ei unei po-ibilit05ii in luen5ei do1inante pot ap0rea ri-curi -peci ice pentru .ntreprinderea dependent0 -au creditorii ace-teia. 22. (aportul de dependen (art. 11; alin. 1) 1. $reliminarii. a) +e2iuitorul a ale- o de!iniie e tensiv a no5iunii de dependen50 .n vederea cuprinderii tuturor -itua5iilor po-ibile de in luen5are direct0 -au indirect0 a unei .ntreprinderi. %1pedi1entele practice la -tabilirea e7i-ten5ei unei in len5e do1inante .n circu1-tan5e neclare nu pot -ervi drept cau/0 pentru re-tr.n2erea de ini5iei de dependen50. &in contra: no5iunea lar20 a dependen5ei e-te 1enit0 de a cuprinde 3i acele -itua5ii: .n care o .ntreprindere recur2e la 1etode -au -tructuri con u/e .n vederea e7ercit0rii in luen5ei do1inante a-upra alteia .n -copul elud0rii di-po/i5iilor art. 117 ur1. Cod civil. b) ,n raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil e7i-t0 atunci: c.nd: privit0 din perspectiva unei .ntreprinderi independente din punct de vedere 6uridic 8-upra art. 117: %%%-V%9: acea-ta -e a l0 .n -itua5ia .n care o alt0 .ntreprindere poate e7ercita direct -au indirect o in luen50 do1inant0 a-upra ace-teia. (o-ibilitatea de a e7ercita o in luen50 do1inant0 e-te -u icient0. "cea-t0 po-ibilitate trebuie .n-0 -0 ie con-tant0: cuprin/0toare 3i unda1entat0 6uridic. #. $osibilitatea e ercitrii in!luenei dominante. a) 2n!luena dominant. No5iunea in luen5ei do1inante re/ult0 tacit din -copul art. 11@ alin. 1 Cod civil de a cuprinde toate in luen5ele po-ibile a-upra .ntreprinderii de natur0 a dezec5ilibra balan5a .ntre or2anele de conducere: inclu-iv de control: prev0/ut0 pentru .ntreprinderile independente. &e/ec4ilibrul creat .n ur1a unei in luen5e a-upra .ntreprinderii are drept e ect po-ibilitatea i1ple1ent0rii unor -copuri proprii .n detri1entul .ntreprinderii: a-ocia5ilor 1inoritari -au a creditorilor .ntreprinderii. O in luen50 e-te do1inant0 atunci: c.nd prin natura ace-teia ea core-punde cel pu5in nivelului in luen5ei re/ult.nd dintr-o participa5iune 1a6oritar0 .n -en-ul art. 11! alin. 1 Cod civil. Condi5ia po-ibilit05ii de i1punere a e7ecut0rii de c0tre .ntreprinderea dependent0 a di-po/i5iilor re/ult.nd din in luen5a do1inant0 a unei alte .ntreprinderi nu e-te nece-ar0: ea .n2u-t.nd in 1od ne.nte1eiat do1eniul de aplicare a art. 11@ alin. 1 Cod civil. Nu1irea de per-oane loiale .n or2anele de conducere a unei .ntreprinderi per1ite a-u1area eventualit05ii unui co1porta1ent loial .ntreprinderii do1inante. b) $osibilitatea e ercitrii. $7ercitarea e ectiv0 a in luen5ei do1inante a-upra unei .ntreprinderi nu e-te nece-ar0 con or1 art. 11@ alin. 1 Cod civil: posibilitatea e7ercit0rii iind -u icient0 8B poate e7ercitaC9. (o-ibilitatea e7ercit0rii in luen5ei do1inante trebuie: .n-a: -0 ie con-tant0 3i cuprin/0toare. 'onstant .n-ea1n0 po-ibilitatea e7ercit0rii in luen5ei pentru o anu1it0 perioad0 de ti1p: 0r0 condi5ia e7i-ten5ei unui cadru te1poral le2al pre-tabilit. $-te vorba 1ai 1ult de certitudinea e7ercit0rii: dec.t de continuitatea ace-teia. (o-ibilitatea doar accidental0 de a e7ercita o in luen50 1o1entan0 a-upra .ntreprinderii e-te in-u icient0. An ca/ul .n care po-ibilitatea e7ercit0rii in luen5ei depinde de colaborarea 8benevol09 a altor titulari 8de. e7. al5i a-ocia5i .n ba/a unor conven5ii de e7ercitare a drepturilor la vot .ntr-un anu1it 1od9 dependen5a e7i-t0 doar atunci: c.nd colaborarea ace-tora e-te con-tant0 pentru o anu1it0 perioad0 de ti1p. $a .ncetea/0 odat0 cu .ncetarea colabor0rii titularilor de drepturi.

12;

(o-ibilitatea e7ercit0rii unei in luen5e do1inante e-te cuprinztoare atunci: c.nd in luen5a poate i e7ercitat0 cel pu5in a-upra politicii per-onalului .ntreprinderii: .ntruc.t prin nu1irea de per-oane loiale .n cadrul or2anelor ace-teia -e poate a-i2ura o racordare a .ntreprinderii la intere-ele .ntreprinderii do1inante. O .ntreprindere va i dependent0 c4iar 3i .n ca/ul .n care in luen5area politicii per-onalului .ntreprinderii e-te i1po-ibil0: dac0 o alt0 .ntreprindere poate in luen5a unul -au 1ai 1ulte din - erele centrale ale activit05ii .ntreprinderii ca de e7. a politicii inanciare: de produc5ie: de de- acere: de inve-ti5ie: etc. c) L0r0 i1potan50 e-te 1odul .n care .ntreprinderea are direct sau indirect: prin inter1ediul altor titulari: po-ibilitatea e7ercit0rii inl uen5ei do1inante. %. )odurile de in!luenare. a) (o-ibilitatea e7ercit0rii in luen5ei do1inante trebuie -0 ie !undamentat "uridic de dreptul privind or2ani/area 6uridic0 a .ntreprinderilor 8dup0 ca/ a dreptului -ociet05ilor co1erciale9: adic0 -0 p0trund0 .n -tructura intern0 a .ntreprinderii. b) &ependena de facto a50 de o .ntreprindere: de. e7. .n ba/a unor contracte de credit: de livrare -au di-tribuire: nu con-tituie dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil: nici atunci: c.nd ace-tea coe7i-t0 cu participa5iuni .ntr-o .ntreprindere: care de -ine -t0t0t0r nu o er0 po-ibilitatea e7ercit0rii unei in luen5e do1inante. C4iar 3i .n ca/ul contractelor 6u-t-in-ti1e -au a contractelor de ranc4i-in2 8art. 1171 ur1. Cod civil9 care pot avea ca e ect o dependen50 econo1ic0 con-iderabil0 a50 de .ntreprindere nu con-tituie un raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil9. c) $articipaiunea ma"oritar 8.n capitalul -ocial -au a 1a6orit05ii drepturilor la vot9 atra2e i1plicit pre/u15ia de dependenden50 art. 11@ alin. 2 Cod civil. (articipa5iunile 1inoritare 8.n capitalul -ocial -au a unui nu10r 1inoritar de drepturi la vot9 vor i -u iciente pentru aplicarea art. 11@ alin. 1 Cod civil atunci: c.nd datorit0 circu1-tan5elor concrete 8pre/en5ei redu-e a a-ocia5ilor .n adun0rile 2enerale= di-po/i5ii -peciale ale actelor con-titutive ale .ntreprinderilor= conven5ii .ntre a-ocia5i: etc.9 ace-tea o er0 8con-tant9 po-ibilitatea e7ercit0rii unei in luen5e do1inante. &oar po-ibilitatea de blocare a deci/iilor .n or2anele .ntreprinderii nu con-tituie in luen50 do1inant0: .ntruc.t acea-ta nu poate canali/a cu -i2uran50 .ntreprinderea .n direc5ia dorit0 3i nici nu o poate or5a la adoptarea anu1itor deci/ii concrete. An ca/ul -ociet05ilor pe ac5iuni: drepturile e7ercitate de c0tre in-titu5iile de credit re/ult.nd din ac5iunile de5inute in depot nu con-tituie in luen50 do1inant0: deoarece in-tu5iile e7ercit0 drepturile .n ba/0 de 1andat 8oric.nd revocabil9 3i -.nt -upu-e indica5iilor ac5ionarilor. c) ,n contract de subordonare a administrrii .ntreprinderii unei alteia 8art. 120 alin. 2 Cod civil= in ra art. 120: %V9 va con-titui prin de ini5ie un concern 3i: i1plicit: un raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil. 'ontractele de trans!er a venitului unei .ntreprinderi alteia 8art. 120 alin. 2 Cod civil9 nu conduc per -e 3i la e7i-ten5a unui raport de dependen50. ,n a-e1enea contract: totu3i: poate con-titui un indiciu er1 pentru a-u1area unui a-e1enea raport. 0ncorporarea unei .ntreprinderi 8art. 120 alin. 2 Cod civil9 alteia pre-upune e7i-ten5a unui raport de dependen50. 222. Aormele dependenei 1. &ependena direct i indirect. Con or1 "rt. 11@ alin. 1 Cod civil un raport de dependen50 poate e7i-ta at.t prin po-ibilitatea direct0 c.t 3i indirect0 de a e7ercita o inl uen50 do1inant0 a-upra unei .ntreprinderi. %ndirect .n-ea1n0 c0 o .ntreprindere are po-ibilitatea 8-upra %% 29 e7ercit0rii unei in luen5e do1inante prin interpunerea unei -au 1ai 1ultor alte .ntreprinderi -au ter5i 8-upra art. 11!: V%9. #. &ependena multipl. a) &ependena multipl simpl e7i-t0 atunci: c.nd un ter5 8.ntreprindere .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil9 cu po-ibilitatea de a e7ercita o in luen50 do1inant0 a-upra unei .ntreprinderi e-te obli2at de a e7ercita acea-t0 in luen50 con or1 di-po/i5iilor unei alte .ntreprinderi. An ace-t ca/ nu e-te nece-ar0 dependen5a ter5ului de .ntreprindere: obli2a5ia e7ecut0rii di-po/i5iilor .ntreprinderii de c0tre ter5 put.nd avea te1ei contractual -au le2al. Ca/ul .n care ter5ul nu e-te dependent de .ntreprinderea a c0rei di-po/i5ii e-te obli2at -0 le e7ecute e-te nu1it0 dependen50 1ultipl0 -i1pl0. b) &ependena multipl suprapus e7i-t0 .n ca/ul .n care un ter5 8.ntreprindere .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil9: pe l.n20 po-ibilitatea e7ercit0rii unei in luen5e do1inante a-upra unei .ntreprinderi: e-te la r.ndul -0u dependent de o alt0 .ntreprindere. "ce-ta e-te ca/ul .ntreprinderilor 1a10- iic0-nepoat0-etc.: .n care .ntreprinderea iic0 e-te dependent0 de .ntreprinderea 1a10: iar .ntreprinderea nepoat0 de .ntreprinderea iic0. Antreprinderea nepoat0 va i dependent0 direct de .ntreprinderea iic0 3i indirect de .ntreprinderea 1a10. &ependen5a 1ultipl0 -uprapu-0 nu -e li1itea/0 doar la unul -au dou0 -e21ente: ace-tea put.nd i continuate de nenu10rate ori: .n 10-ura .n care -.nt .ntrunite condi5iile e7i-ten5ei unui raport de dependen50 .n iecare -e21ent con . art.11@ alin. 1 Cod civil. %. 0ntreprinderi comune ("oint ventures). An iin5area unor .ntreprinderi co1une nu unda1entea/0 .n 1od auto1at un raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil. ,n a-e1enea raport depinde de .1pre6ur0rile de apt concrete 3i de raporturile .ntre .ntreprinderile ondatoare. An ca/ul .n care o .ntreprindere ondatoare poate e7ercita o in len50 do1inant0 a-upra .ntreprinderii co1une: acea-ta va i .ntprindere do1inant0 a50 de .ntreprinderea co1un0. An ca/ul .n care nici una din .ntreprinderile ondatoare nu poate in luen5a .ntreprinderea co1un0 8de e7. participa5iunea E0<E0 -au ;;:;<;;:;<;;:;9: e7i-ten5a unui raport de dependen50 depinde de aptul: dac0 .ntre .ntreprinderile ondatoare e7i-t0 un cadru contractual bine de init care per1ite

12>

e7ercitarea co1un0 a in luen5ei do1inante a-upra .ntreprinderii co1une. An a-e1enea ca/uri .ntreprinderile ondatoare vor i .ntreprinderi do1inante. 2F. $rezumia de dependen (art. 11; alin. #) 1. 'cop: condi5ii: e ectle 6uridice. a9 Art. 11; alin. # 'od civil prevede prezumia de dependen a unei ntreprinderi n posesiune ma"oritar !a de ntreprinderea cu posesiune ma"oritar. 0ntruct raportul de dependen va rezulta, de regul, din participaiunea n capitalul social sau deinerea de voturi ntr.o ntreprindere, legiuitorul a reglementat acest caz n mod deosebit. 'copul nor1ei este completarea noiunii raportului de dependen, contribuind ast!el la crearea unui cadru "uridic stabil. b9 Condi5ia aplicrii art. 11; alin. # 'od civil este e istena unei participaiuni ma"oritare n sensul art. 117 alin. 1 'od civil (supra art. 117, 222.F, F22). (egulile privnd atribuirea participaiunilor se aplic n mod corespunztor la calcularea participaiunii ma"oritare (supra art. 117, F2). c9 4!ectul "uridic direct al prezumiei art. 11; alin. # 'od civil este r0-turnarea -arcinii probei. +arcina probei privind independena ntreprinderii (lipsei posibilitii de e ercitare a unei in!luene dominante) revine aceluia care o invoc, acesta !iind, de regul, ntreprinderea cu participaiune ma"oritar. 4!ectul "uridic indirect al prezmiei dependenei este prezumpia e istenei unui concern con!. art. 1#< alin. % 'od 'ivil (in!ra art. 1#<, F2). 2. R0-turnarea pre/u15iei de dependen50. a9 Art. 11; alin. # 'od civil instituie o prezumie de dependen relativ0, ea putnd !i rsturnat prin dovada independenei ntreprinderii n participaiune ma"oritar. b9 $rezumia de dependen poate !i rsturnat prin dovada lip-ei po-ibilit05ii de e7ercitare a unei in luen5e do1inante. Aaptul nee ercitrii (de facto a) in!luenei dominante asupra ntreprinderii este irelevant, pentru aplicarea art. 11; alin. 1 'od civil !iind su!icient posibilitatea e ercitrii in!luenei dominante (supra 22). &e asemenea, simpla promisiune a ntreprinderii cu participaiune ma"oritar de a nu e ercita in!lena dominant nu este su!icient pentru dovada independenei unei ntreprinderi. 2ndispensabil pentru independena ntreprinderii este un !undament neec5ivoc, care s garanteze lipsa posibilitii de e ercitare a in!luenei dominante. ;. (robe. a9 0n cazul e istenei unei participa5iuni 1a6oritare .n capitalul -ocial n sensul art. 117 alin. 1 'od civil ntreprinderea cu participaiune ma"oritar poate !ace dovada lipsei ma"oritii drepturilor la vot n ntreprinderea n participaiune ma"oritar, dovedind ast!el lipsa in!luenei dominante. 8otui, simpla dovad a lipsei ma"oritii voturilor nu este su!icient, necesar !iind concomintent i dovada lipsei posibilitii e ercitrii de facto a in!luenei, de e . datorit prezenei reduse a asociailor n adunarea general a ntreprinderii n participaiune ma"oritar. b9 0n cazul participaiunii ma"oritare prin de5inerea 1a6orit05ii voturilor ntr.o ntreprindere, ntreprinderea cu participaiune ma"oritar poate !ace dovada, c datorit dispoziiilor actelor constitutive ale ntreprinderii n participaiune ma"oritar, a unor restricii a drepturilor la vot, a unor contracte speciale de trans!erare a dreptului la vot unui ter independent, etc., nu are posibilitatea e ercitrii unei in!luenei dominante asupra ntreprinderii n participaiune ma"oritar. 0n cazul societilor de persoane important este, de asemenea, dac n actul de constituire a societii s.a prevzut un alt mod de conducere a societii dect cel prevzut de lege (art. 1#% alin. #: art. 1%7 alin. 1, 1#% alin. # 'od civil). ? nee ercitare de facto a in!luenei dominante nu este su!icient, indispensabil !iind imposibilitatea !undamentat "uridic de a e ercita o in!luen dominant asupra ntreprinderii n participaiune ma"oritar.

Articolul 1#<. 'oncernul si intreprinderea concernului (1) &aca mai multe intreprinderi, !ara ca sa depinda una de alta, sint reunite sub o conducere unica, atunci ele !ormeaza un concern. Aiecare este intreprindere a concernului. (#) +e considera ca !ormeaza un concern intreprinderile intre care e ista un contract prin care o intreprindere subordoneaza administrarea sa unei alte intreprinderi sau se obliga sa verse intregul venit unei alte intreprinderi ori intreprinderile dintre care una este integrata (incorporata) alteia. (%) +e prezuma ca intreprinderea dominanta !ormeaza cu intreprinderea dependenta un concern. 2. ,eneraliti 1. ?biectul normei. "rt. 120 Cod civil introduce noiunea de concern. Criteriul pricipal de de inire a concernului e-te reunirea a dou0 -au 1ai 1ulte .ntreprinderi 8independente din punct de vedere 6uridic Y-upra

12E

"rt. 117: V%%Z: dar nu neap0rat 3i din punct de vedere econo1ic9 -ub o conducere unic0. ,copul nor1ei e-te cuprinderea .ntreprinderilor reunite -ub o conducerea unic0 .ntr-un ter1en unic de concern. -mportana re2le1ent0rii e-te la 1o1entul actual 2reu de -tabilit: deoarece .n pre/ent nici .n Codul civil 3i nici .n alte acte nor1ative nu e7i-t0 di-po/i5ii concrete care -0 olo-ea-c0 concernul drept criteriu de re erin50 pentru anu1ite e ecte 6uridice. (entru curpinderea ri-curilor re/ult.nd din raporturile de a iliere e-te -u icient de6a e7i-ten5a unui raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil 8alt el .n ca/ul concernelor ori/ontale: in ra %%9. #. 1oinea de conducere unic. a) Condi5ia principal0 a e7i-ten5ei unui concern o con-tituie conducerea unic0 a dou0 -au 1ai 1ulte .ntreprinderi. +e2ea nu de!inete ter1enul de conducere unic0. "cea-ta poate i privit0 at.t un -en- re-tr.n- c.t 3i .ntr-un -en- lar2. b) An sens restrns: prin conducere unic0 a dou0 -au 1ai 1ultor .ntreprinderi -e .n5ele2e o conducere 8plani icare: e7ecutare: contol9 cuprin/0toare 3i ar1oni/at0 a tuturor 8-au 1a6orit05ii9 -e21entelor or2ani/atorice 3i do1eniilor de activitate a .ntreprinderilor antrenate .ntr-un concern. O no5iune stricto sensu a conducerii unice are drept e ect conceprea concernului ca o entitate econo1ic0: .ntruc.t conducerea unic0 trebuie -0 cuprind0 coordonarea tuturor 8-au 1a6orit05ii9 do1eniilor de activitate a tuturor .ntreprinderilor concernului. c) An sens larg: prin conducere unic0 a 1ai 1ultor .ntreprinderi -e .ntele2e conducerea 8plani icare: e7ecutare: contol9 ar1oni/at0 a cel pu5in unui -e21ent de activitate a .ntreprinderilor concernului: ca de e7. produc5ia: de- acerea: plani icarea: or2ani/area: etc. An -pecial conducerea unic0 a inan5elor .ntreprinderilor e-te -u icient0 pentru e7i-ten5a unui concern. Con-ider01 de ini5ia lato sensu a conducerii unice ca iind cea 1ai apropiat0 -copului ur10rit de art. 117 ur1. Cod civil. No5iunea stricto sensu re-tr.n2e .n 1od ne.nte1eiat do1eniul de aplicare a art. 11! Cod civil. C4iar 3i .n ca/ul .n care art. 117 ur1. Cod civil vor i interpretate ca iind conco1itent 3i un unda1ent pentru or2ani/area 6uridic0 a activit05ii econo1ice a 1ai 1ultor .ntreprinderi -ub o conducere unic0: no5iunea lato -en-u a conducerii unice e-te -u icient0 pentru cuprinderea 3i a .ntreprinderilor condu-e unic .ntr-un -en- re-tr.n-. %. Aormele conernelor. Concernele pot i .1p0r5ite .n orizontale i verticale. &eo-ebirea .ntre ace-tea con-t0 .n e7i-ten5a unui raport de dependen50 8.n -en-ul art. 11! alin. 1 Cod civil9 .n ca/ul concernelor verticale: concernele ori/ontale iind con-tituite din .ntreprinderi independente. An unc5ie de unda1entul 6uridic al dreptului de a e7ercita conducerea unic0: concernele pot i .1p0r5ite .n contractuale i de !apt. An ca/ul pri1elor: unda1enul 6uridic e-te un contract 1en5ionat la art. 120 alin. 2 -au o deci/ie de .ncorporare. Conducerea unic0 .n ca/ul concernelor de apt nu are unda1ent contractual: ace-ta variind .n unc5ie de circu1-tan5ele concrete 8in ra %V9. *. 0ntreprindere a concernului. #oate .ntreprinderile reunite 8ori/ontal -au vertical9 -ub o conducere unic0 -.nt .ntreprinderi ale concernului. "-t el: nu nu1ai .ntreprinderea 1a10 3i iic0 con-tituie a-e1enea .ntreprinderi: ci: de a-e1enea: 3i .ntreprinderea nepoat0: -tr0nepoat0: etc.: precu1 3i acele .ntreprinderi nepoate: -tr0nepoate: etc. care apar5in unor .ntreprinderi iice di erite con-tituie .ntre ele .ntreprinderi ale concernului. /. $rotecia concurenei. "plicarea art. 120 Cod civil nu e clude aplicarea nor1elor privind protec5ia concuren5ei 8de e7. +e2ea 110;G20009. "1bele re2le1ent0ri -e vor aplica conco1itent. "rt. 11! Cod civil nu con-tituie un uda1ent 6uridic pentru le2iti1area unor 2rupuri de .ntreprinderi de natura a le/a libera concuren50. Lor1area de concerne .n -en-ul art. 11! Cod civil e-te -upu-0 .n continuare controlului nor1elor privind protec5ia concuren5ei. 22. 'oncern orizontal (Art. 1#< alin. 1) 1. 1oiune. "rt. 120 alin. 1 Cod civil re2le1entea/0 concernul ori/ontal. #er1enul de Bconcern ori/ontalC nu e-te prev0/ut de le2e: ace-ta poate i .n-0 utili/at ca ter1en 2eneric pentru identi icarea 1ai -i1pl0 a ele1entelor con-titutive ale art. 12@ alin. 1 Cod civil. #. 'ondiii. a) Antreprinderile antrenate .ntr-un concern ori/ontal trebuie -0 ie ntreprinderi .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil 8-upra art. 117: %%%-V%9. b) Antreprinderile trebuie reunite -ub o conducere unic0. +e2ea nu prevede 1odul de reunire -ub o conducere unic0: acea-ta put.nd avea loc at.t pe cale contractual0: c.t 3i prin alte intru1ente de apt. c) Antreprinderile trebuie reunite .n -copul conducerii unice 8-upra % 29. Con-ider01 conducerea unic0 .n -en- re-tr.n- ca iind nece-ar0 3i -u icient0. d) ,n concern ori/ontal con . art. 120 alin. 1 Cod civil e-te doar atunci po-ibil: c.nt .ntre .ntreprinderi nu e7i-t0 un raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil. (entru aplicarea art. 11@ alin. 1 Cod civil e-te condi5ia independenei din punct de vedere 6uridic a .ntreprinderilor antrenate e-te indi-pen-abil0. An ca/ contrar va e7i-ta un concern vertical 8in ra %%%: %V9. !) $7i-ten5a unui conern .n -en-ul art. 120 alin. 1 Cod civil pre-upune e7i-ten5a a cel puin dou ntreprinderi. "cea-t0 condi5ie nu e-te prev0/ut0 e7pre- de le2e: ea re/ul.nd .n-0 tacit din e-en5a unui 2rup de .ntreprinderi. %. 'oncern orizontal contractual. a) ,n concern ori/ontal contractual .n -en-ul art. 120 alin. 1 Cod civil e7i-t0 atunci: c.nd reunirea a dou0 -au 1ai 1ulte .ntreprinderi independente din punct de vedere 6uridic -ub o conducere unic0 are loc prin .nc4eierea unic contract. +e2ea nu prevede nici condi5ii de or10 3i nici privind con5inutul ace-tuia: ace-tea iind l0-ate la latitudinea participan5ilor con or1 principiului libertii contractuale. L0r0 i1portan50 e-te 1odul de conducere unic0 a .ntreprinderilor prev0/ut .n conctract: adic0 dac0 acea-ta -e reali/ea/0 .n co1un: doar de o -in2ur0 .ntreprindere -au prin crearea unor or2ane -peciale .n ace-t -cop. Nece-ar e-te: .n-0: ca prin .nc4eierea contractului -0 nu -e na-c0 .ntre .ntreprinderi -au a50 de un ter5

126

un raport de dependen50 8art. 11! alin. 1 Cod civil9: deoarece .n ace-t ca/ vo1 i .n pre/en5a unui concern contractual vertical 8art. 120 alin. 2 Cod civil9. Natura 6uridic0 a unui contract de reunire a .ntreprinderilor -ub o conducere unic0 va i: de re2ul0: un contract de -ocietate civil0 .n -en-ul art. 1;;@ Cod civil. &e a-e1enea: .nc4eierea unui contract de ad1ini-trare iduciar0 .ntre .ntreprinderi poate da na3tere: dup0 ca/: unui concern ori/ontal contractual. b) ,n contract prin care -e na3te un concern ori/ontal contractual .n -en-ul art. 120 alin. 1 Cod civil trebuie deosebit de contractul de subordonare a ad1ini-tr0rii .ntreprinderii unei alteia .n -en-ul "rt. 120 alin. 2 Cod civil: .ntruc.t prin reunirea -ub o conducere co1un0 nu -e na-c raporturi de -ubordonare .ntre .ntreprinderi: ace-tea ra1.n .n continuare pe po/i5ie de e2alitate 8idependente9. c) +a .nc4eierea unui contrat de reunire a 1ai 1ultor .ntreprinderi -ub o conducere unic0 -e vor re-pecta di-po/i5iile privind protec5ia concuren5ei 8-upra %: E9. *. 'oncern orizontal de !apt. Reunirea 1ai 1ultotr .ntreprinderi independente din punct de vedere 6uridic -ub o conducere unic0 poate avea loc 3i 0r0 .nc4eierea unui contract. Modul de reunire -ub o conducere unic0 trebie -tabilit .n iecare ca/ concret. Conducerea unic0 poate i reali/at0: de e7.: prin e7ercitarea unor unc5ii de conducere a 1ai 1ultor .ntreprinderi de c0tre aceea3i per-oan0. Condi5ia e-en5ial0: .n toate ca/urile: e-te lip-a unui raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil. 'i1pla coordonare a activit05ii .ntreprinderilor nu e-te -u icient0: nece-ar0 iind e7ercitarea unei conduceri unice 8-upra %: 29. 222. 'oncern vertical (noiune) "rt. 120 alin. 2 3i ; Cod civil nu prev0d nici ter1enul de concernului vertical 3i nici o de ini5ie a ace-tuia. #er1enul de concern vertical ur1ea/0 a i olo-it .n co1entar .n -copul -i1plic0rii identi ic0rii art. 120 alin. 2 3i ; Cod civil. &e ini5ia concernului vertical re/ult0 din e-en5a art. 120 alin. 2 Cod civil: ace-ta e7i-t.nd atunci: c.nd dou0 -au 1ai 1ulte .ntreprinderi 8independente din punct de vedere 6uridic9 dependente una de alta: -.nt reunite -ub o conducere unic0. ,n concern vertical pre-upune: deci: e7i-ten5a unui raport de dependen .ntre .ntreprinderile concernului reunite -ub o conducere unic0. An ca/ul art. 120 alin. 2 ace-t raport de dependen50 3i i1plicit e7i-ten5a unui concern vertical e-te pre/u1at ab-olut. "rt. 120 alin. ; Cod con5ine o pre/u15ie relativ0 a e7i-ten5ei unui concern vertical. An unc5ie de unda1entul 6uridic al raportului de dependen50 pot i deo-ebite concerne verticale contractuale 3i concerne verticale de apt. 2F. 'oncern vertical contractual sau prin ncorporare (Art. 1#< alin. #) 1. $rezumpia absolut. "rt. 120 alin. 2 Cod civil in-tituie pre/u15ia ab-olut0 a e7i-ten5ei unui concern .n ca/ul .n care .ntre .ntreprinderi e7i-t0 un contract de -ubordonanre a ad1ini-tra5iei unei alteia -au unui contract de tran- er a venitului unei .ntreprinderi precu1 3i .n ca/ul .ncorpor0rii unei .ntreprinderi alteia. (re/u15ia e-te ab-olut0 8B-e con-ider0C9. &ovada contrarie nu e-te ad1i-ibil0. $nu1erarea ca/urilor e-te e74au-tiv0: interpretarea art. 120 alin. 2 Cod civil iind per1i-0 doar re-trictiv. #. 'oncern vertical contractual. a) +e2ea prevede dou0 ca/uri: .n care .nc4eierea unui contract duce la na3terea unui concern vertical. &i-po/i5iile le2ale -.nt oarte -u1are: nece-it.nd -trin2ent: datorit0 e ectelor 6uridice a ace-tora a-upra .ntreprinderilor antrenate .ntr-un concern: o concreti/are c.t 1ai detaliat0. +e2ea nu con5ine detalii .n privin5a or1ei -au con5inutului contractelor. Con-ider01 cel pu5in !orma scris nece-ar0. An -pecial .n vederea protec5iei .ntreprinderii dependente autenti icarea notarial0 a contractului 3iG-au .nre2i-trarea ace-tuia .n re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor o er0 protec5ie 1a7i10. &e a-e1enea: le2ea nu prevede nici condi5ia e7i-ten5ei unei 5otrri a adunrii generale a .ntreprinderilor contractante. An 10-ura .n care o a-e1enea condi5ie nu re/ult0 din di-po/i5iile -peciale privind or1ele -ociet05ilor co1erciale concrete: con-ider01 de lege ferenda includerea unei a-e1enea condi5ii 2enerale precu1 3i a unui cvoru1 adecvat 8;G> din nu10rul de voturi -au capital -ocial9 drept indi-pen-abile pentru 2arantarea drepturilor a-ocia5ilor 1inoritari 3i a creditorilor .ntreprinderilor contractante. +a cali icarea unui contract drept contract de -ubordonare a ad1ini-tra5iei unei .ntreprinderi altei .ntreprinderi -au de v0r-are a venitului unei alte .ntreprinderi e-te i1portant coninutul ace-tora: nu denu1irea lor. b) 'ontract de subordonare a administraiei unei .ntreprinderi alteia -e .nc4eie .ntre dou0 .ntreprinderi .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil. (rivite prin pri-1a -copului di-po/i5iilor art. 117 ur1. Cod civil: .ntreprinderile a c0ror conducere e-te -ubordonat0 alteia vor i .ntreprinderile or2ani/ate .n or1a societilor comerciale 8-upra art. 117: %V9. &in contra: .ntreprindere c0rora li -e poate -uborodona conducerea unei altor .ntreprinderi pot i orice .ntrprinderi: indi erent de or1a 6uridic0 de or2ani/are a ace-tora 8-upra 117: V: V%9. Contractul trebuie -0 -ubordone/e administrarea .ntreprinderii alteia. No5iunea de ad1ini-trare varia/0 .n unc5ie de or1a de or2ani/are 6uridic0 a .ntreprinderii. An 2eneral va i vorba de -ubordonarea do1eniilor de plani icare: coordonare: control: nu1irea per-onalului: etc. conducerii unei alte .ntreprinderi -upraordonate. 'ubordonarea ad1ini-tr0rii unei alte .ntreprinderi nu i1plic0 -ubordonarea tuturor - erelor de ad1ini-trare: -u icient iind dreptul .ntreprinderii -upraordonate de a deter1ina unilateral direc5iile prioritare de activitate a .ntreprinderii -ubordonate 3i po-ibilitatea i1punerii ace-tora conducerii .ntreprinderii -ubordonate. +ubordonarea .n-ea1n0 dreptul .ntreprinderii -upraordonate de a i1pune o anu1it0 ad1ini-trare .ntreprinderii -ubordonate. "ce-t drept poate i reali/at de e7. prin di-po/i5ii obli2atorii -au prin tri1iterea de per-oane loiale .n or2anele de conducere a .ntreprinderii -ubordonate. (rin -ubordonare or2anele .ntreprinderii -ubordonate

127

r01.n ace-lea3i: ele e7ercit.nd .n continuare conducerea .ntreprinderii: .n-0 lu.nd .n con-iderare di-po/i5iile -au directivele obli2aroriii ale .ntreprinderii -upraordonate 8a -e deo-ebi de contractul de ad1ini-trare iduciar0 a unei .ntreprinderi con . art. 10E; ur1. Cod civil: dup0 care unc5iile or2anelor -.nt preluate inte2ral de o alt0 .ntreprindere9. c) 'ontractul de vrsare a venitului unei .ntreprinderi alteia e7i-t0 atunci: c.nd una din .ntreprinderi -e obli20 a tran- era .ntre2ul venit altei .ntreprinderi. (rivind p0r5ile contractului a -e vedea co1entariile a-upra contractului de -ubordonare a ad1ini-tra5iei unei .ntreprinderi altei .ntreprinderi 8-upra b9. Contractul -e va .nc4eia de c0tre or2anele de conducere a .ntreprinderilor. &i-po/5iile -peciale prev0/ute pentru unele -ociet05i co1erciale re eritoare la or10 -au la condi5ia aprob0rii de c0tre adunarea 2eneral0 a unor a-e1enea contracte -e vor aplica .n 1od core-pun/0tor. " -e vedea co1entariile de 1ai -u- 8-upra 2 a9. An privin5a con5inutului indi-pen-abil0 e-te obli2a5ia de tran- er a ntregului venit a .ntreprinderii. (rin venit -e .n5ele2e venitul anual care ar i o-t indicat .n raportul inanciar anual 8art. >; ur1. +e2ea >26G1@@E= ML 1>7G1@@79: dac0 nu ar i e7i-tat obli2a5ia de v0r-are a venitului altei .ntreprinderi 8un venit po/itiv nu va e7i-ta: .ntruc.t prin tran- erul venitului ace-ta va i trecut .n partea pa-iv0 a balan5ei9. An principiu: venitul trebuie v0r-at .ntreprinderii cocontractante: .ntruc.t acea-ta va -uporta ri-cul in-olvabilit05ii .ntreprinderii 8art. 11! alin. ; Cod civil analo29. ,n contract de var-are a .ntre2ului venit .n avoarea unei tere persoane poate i acceptat doar cu condi5ia r0-punderii -ub-idiare -olidare a .ntreprinderii cocontractante 3i a ter5ului bene iciar con . art. 11! alin. ; Cod civil analo2 pentru in-olvabilitatea .ntreprinderii: evit.ndu--e a-t el tendin5a interpunerii de .ntreprinderi pentru evitarea aplic0rii di-po/i5ilor le2ale. %. 'oncern vertical prin ncorporare. a) +e2ea nu de ine3te ter1enul de .ncorporare: iind nece-ar0 o interven5ie le2i-lativ0 concret0. (rin ur1are: e7punerile de 1ai 6o- repre/int0 doar c.teva puncte de reper de lege ferenda pentru o eventual0 re2le1entare -au pentru 6uri-pruden50. b) An 2eneral prin .ncorporare -e .n5ele2e integrarea din punct de vedere 6uridic a unei .ntreprinderi .ntr-o alt0 .ntreprindere .n vederea -i1pli ic0rii unor or1alit05i 3i proce-e de ad1ini-trare i1anente .ntreprinderilor independente. (rin .corporare puterea de deci/ie .n toate do1eniile ad1ini-tr0rii trece .n 1.inile .ntreprinderii .n care e-te .ncorporat0 .ntreprinderea: acea-ta put.nd i condu-0 ca o -i1pl0 ilial0 -au -ucur-al0. c) Ancorporarea poate avea loc .ntre ntreprinderi .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil 8-upra art. 117: %%%-V%9. &e re2ul0: .ntreprinderea .ncorporat0 va i o -ocietate pe ac5iuni -au cu r0-pundere li1itat0. Antreprinderea .n care ur1ea/0 a i .ncorporate o alt0 .ntreprindere poate i orice .ntreprindere. d) Ancorporarea pre-upune dob.ndirea tuturor participa5iunilor -au a unei participa5iuni de cel pu5in @ET din capitalul -ocial al .ntreprinderii ce ur1ea/0 a i .ncorporat0 8detalii vi/.nd -ociet05ile pe ac5iuni a -e vedea art. !> +e2ea 11;>G1@@7= +e2ea 11@G1@@!9. Ancorporarea nece-it0 o 5otrre a adunrii genereale a .ntreprinderii ce ur1ea/0 a i .ncorporat0 c.t 3i o 4ot0r.re a adun0rii 2enerale a .ntreprinderii .n care -e va .ncorpora .ntreprinderea. Antruc.t .ncorporarea va avea drept re/ultat r0-punderea -ub-idiar0 .ntreprinderii centrale pentru obli2a5iile .ntreprinderii inte2rate con . art. 11! alin. ; Cod civil analo2 8inra >9: nece-ar e-te aplicarea unui cvoru1 prev0/ut pentru 1odi icarea capitalului -ocial al .ntreprinderii. &eci/iile de .ncorporare trebuie .nre2i-trate .n re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor .n vederea publicit05ii ace-tora. An ca/ul e7i-ten5ei de asociai minoritari le2ea trebuie -0 prevad0 dreptul de op5iune a ace-tora de a r01.ne .n continuare .n .ntreprinderea .ncorporat0 -au a de a ie3i din acea-ta. (o-ibil0 e-te: de a-e1enea: re2le1entarea condi5iilor .n care a-ociatul 1a6oritar ar avea dreptul de a Beli1inaC a-ocia5ii 1inoritari 8-]uee/e out9. An a1bele ca/uri e-te nece-ar0 prevederea 1odului de co1pen-are a a-ocia5ilor 1inoritari. &e a-e1enea: e-te nece-ar0 crearea unui 1ecani-1 de acordare de 2aran5ii pentru creditorii .ntreprinderii .ncorporate: dac0 ace3tia ac dovada plau/ibil0 a e7i-te5ei unor ri-curi re/ult.nd din .ncorporarea .ntreprinderii. *. 4!ectele "uridice. a) %n-tituirea unui concern vertical pe cale contractual0 -au prin .ncorporare atra2e dup0 -ine rspunderea subsidiar a .ntreprinderii -upraordonate con or1 11! alin. ; 8dup0 ca/ analo2 con or1 art. E alin. 1 Cod civil9. R0-punderea re/ult0 din caracterul -inala21atic a unui contract: dreptului de a conduce .ntreprinderea: re-pectiv de a ob5ine venitul unei alte .ntreprinderi: core-pun/.ndu-i obli2a5ia de a prelua ri-curile 6uridice 3i econo1ice a .ntreprinderii -ubordonate 8paraleli-1ul co1peten5ei 3i a r0-punderii9. An ca/ul e7i-ten5ei unei participa5iuni 1a6oritare la .nc4eierea unui contract de -ubordonare a ad1ini-tr0rii .ntreprinderii -au a v0r-0rii .ntre2ului capital -au .n ca/ul unei 4ot0r.ri de .ncorporare: art. 11! alin. ; Cod civil -e va aplica direct 8-upra art. 11!: V%%9. "rt. 11! alin. ; Cod civil -e va aplica .n 1od analo2 con . art. E alin. 1 Cod civil atunci: c.nd la .nc4eierea unui contract 1ein5ionat la art. 120 alin. 2 Cod civil .ntreprinderea -upraordonat0 nu e-te .ntreprindere cu participa5iune 1a6oritar0 .n -en-ul art. 11! alin. 1 Cod civil. b) Lunda1entarea r0-punderii .ntreprinderii -upraordonate ar i 1ult 1ai -i1pl0 8 de lege ferenda9: dac0 ra-punderea prev0/ut0 la art. 11! alin. ; Cod civil ar porni de la e7i-ten5a unui raport de dependen50 3i nu a participa5iunii 1a6oritare 8-upra art. 11!: V%%: 69. An ca/urile unui concern vertical .ntreprinderea -ubordonat0 -au .ncorporat0 e-te dependent0 de .ntreprinderea -upraordonat0. F. 'oncern vertical de !apt 1. 1oiune. "rt. 120 alin. ; Cod civil con5ine pre/u15ia unui concern .n ca/ul e7i-ten5ei unui raport de dependen50 .ntre .ntreprinderi 8in ra V9. +e2ea nu de ine3te ele1entele con-titutive a unui a-e1enea concern.

12!

No5iunea ace-tuia re/ult0 din art. 120 alin. ; Cod civil anali/at cu1ulativ cu alineatele 1 3i 2 a art. 120 Cod civil. (rin conern vertical de !apt -e .n5ele2e raportul 6uridic .n care una -au 1ai 1ulte .ntreprinderi dependente -.nt reunite -ub o conducere unic0 a .ntreprinderii do1inante: 0r0 ca raportul de depende50 -0 e7i-te .n ba/a unui contract -au 4ot0r.re de .ncorporare prev0/ute la art. 120 alin. 2 Cod civil. An ace-t ca/ .ntreprinderea do1inant0 va e7ercitata o conducere unic0 de facto. #. 'ondiii. a) ,n concern vertical de apt poate lua na3te doar .ntre ntreprinderi .n -en-ul art. 117 ur1. Cod civil. Antreprindere do1inant0 poate i orice .ntreprindere 8-upra art. 117: %%%: V9. Antreprindere dependent0 va i orice .ntreprindere or2ani/at0 .n or1a unei -ociet05i co1erciale prev. la art. 106 alin. 2 Cod civil 8-upra art. 117: %V9. An 10-ura .n care raportul de dependen50 e7i-t0 indirect: prin interpunerea de al5i titulari 8.ntreprinderea " de5ine o parte din participa5iuni .n .ntreprinderea I prin inter1ediul unei unda5ii C: av.nd ca ondator unic .ntreprinderea "9: ace3ti titulari -e vor con-idera: dup0 ca/: .ntreprinderi do1inante: re-pectiv dependente 8 unda5ia C va i con-iderat0 drept .ntreprindere dependent0 de .ntreprinderea ": 3i: dup0 ca/: .ntreprindere do1inant0 a50 de .ntreprinderea I9 8-upra art. 117: V: V%9. Antreprinderile trebuie -0 ie independente din punct de vedere 6uridic: e7clu-e iind ilialele: -ucur-alele: a2en5iile: etc. 8-upra art. 117: V%%9. b) Antre .ntreprinderi trebuie -0 e7i-te un raport de dependen .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil 8-upra art. 11@: %%: %%%9. An ca/ul e7i-ten5ei unei participa5iuni 1a6oritare raportul de dependen50 -e pre/u10 con . art. 11@ alin. 2 Cod civil 8-upra art. 11@: %V9. Raportul de dependen50 nu trebuie -0 re/ulte dintr-un contract de -ubordonare a ad1ini-tra5iei .ntreprinderii alteia: de v0r-are a .ntre2ului venit altei .ntreprinderi -au dintr-o 4ot0r.re de .ncorporare: .n ace-te ca/uri e7i-t.nd un concern vertical .n -en-ul art. 120 alin. 2 Cod civil 8pre/u15ie ab-olut09. c) Antreprinderile dependente trebuie reunite -ub o conducere unic. (entru no5iunea de conducere unic0 a -e vedea -upra %: 2. $7ercitarea conducerii unice depinde de -peci icul or1ei de o2ani/are a .ntreprinderii. An ca/ul -ociet05ii pe ac5iuni dependente i1punerea conducerii unice pre-upune re-pectarea tuturor ri2uro/ita5ilor 3i or1alit05ilor i1pu-e de +e2ea 11;>G1@@7 3i de -tatutul -ociet05ii. (o-ibilitatea i1punerii une conduceri unice -ociet05ilor cu r0-pundere li1itat0 3i -ociet05ilor de per-oane depinde de di-po/i5ile le2ale -peciale 3i: datorit0 libert05ii 1ai lar2i de di-po/i5ie a a-ocia5ilor: de prevederile concrete ale actelor con-titutive a ace-tor -ociet05i. Conducerea unic0 nu e-te li1itat0 la un -in2ur -e21ent 8.ntreprinderea 1a10- iic09: acea-ta put.nd cuprinde conco1itent 1ai 1ulte -e21ente 8.ntreprinderile 1a10- iic0-nepoat0-etc.9. d) Conducerea unic0 a .ntreprinderilor dependente trebuie e ercitat .n 1od e ectiv. 'i1pla po-ibilitate de a e7ercita conducerea unic0 nu e-te -u icient0 pentru e7i-ten5a unui concern. $7ercitarea real0 a conducereii unice repre/int0 criteriul de di eren5iere .ntre .ntreprinderile dependente .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil 3i .ntreprinderile 8dependente ale9 concernului .n -en-ul art. 120 alin. ; Cod civil. ,lti1ile -.nt: pe l.n20 raportul de dependen50: condu-e unic e ectiv de c0tre .ntreprinderea do1inant0: e7ercitarea conducerii tran- or1.ndu-le .n .ntreprinderi ale concernului= .n ca/ul nee7ercit0rii e ective a conducerii unice: c4iar 3i .n pre/en5a po-ibilit05ii e7ercit0rii ace-teia: .ntreprinderile vor i doar dependente .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil. e) Concernul vertical de apt este prezumat .n ca/ul e7i-ten5ei unui raport de dependen50 .ntre .ntreprinderi con . art. 120 alin. ; Cod civil 8in ra V9. %. 4!ectele "uridice. $7i-ten5a unui concern vertical de apt pre-upune e7ercit0rea e ectv0 a conducerii unice a .ntreprinderilor dependente. %1punerea e ectiv0 a conducerii unice .n-e1n0: prin ur1are: obli2area la e7ecutarea anu1itor di-po/i5ii a .ntreprinderii do1inante. An ca/ul reali/0rii condi5iilor art. 11! alin. ; Cod civil: .ntreprinderea do1inant0 va i 5inut0 de a r0-punde -ub-idiar pentru obli2a5iile .nterprinderilor dependente ale concernului 8-upra art. 11!: V%%9. An ca/ul .n care raportul de dependen50 nu -e datorea/0 participa5iunii 1a6oritare: art. 11! alin. ; -e va aplica analo2 8art. E alin. 1 Cod civil9. " -e vedea .n ace-t -en- -upra %%%: > 3i art. 11!: V%% 6. F2. $rezumia e istenei unui concern vertical de !apt (Art. 1#< alin. %) 1. 1oiune. "rt. 120 alin. ; Cod civil prevede pre/u15ia e7i-ten5ei unui concern .ntre .ntreprinderea do1inant0 3i .ntreprinderea dependent0. +e2ea in-tituie o prezumpie relativ 8B-e pre/u10C= alt el art. 120 alin. 2 Cod civil - B-e con-ider0C9: dovada contrarie iind po-ibil0. (re/u15ia e7i-ten5ei unui conern e-te ulti1ul -e21ent din lan5ul re2le1ent0rilor le2ale a raporturilor de a iliere< o .ntreprindere .n participa5iune 1a6oritar0 8art. 11! alin. 19 -e pre/u10 8art. 11@ alin. 29 a i dependent0 8art. 11@ alin. 19 de .ntreprinderea cu participa5iune 1a6oritar0: or1.nd .1preun0 cu acea-ta un concern 8art. 120 alin. ;9. 'copul pre/u15iei concernului e-te r0-turnarea -arcinii probei: dovada contrariului 8lip-ei concernului9 revenindu-i .ntreprinderii p.r.te. #. $roba contrarie. a) Antreprinderea concernului poate r0-turna pre/u15ia art. 120 alin. ; Cod civil prin dovada lip-ei unuia din elementele constitutive ale concernului vertical de apt 8-upra %V9. An ca/ul .n care .ntreprinderea dovede3te ine7i-ten5a unui raport de dependen50 lip-e3te pre/u15ia art. 120 alin. ; Cod civil ca atare: .ntruc.t va lip-i un ele1ent con-titutiv al pre/u15iei .n-e3i. &ovada nee7ercit0rii conducerii unice are ca e ect r0-turnarea pre/u15iei concernului. +ip-a e7ercit0rii conducerii unice nu i1plic0: .n-0: 3i lip-a auto1at0 a unui raport de dependen50 .n -en-ul art. 11@ alin. 1 Cod civil.

12@

b) &ovada concret nece-ar0 r0-turn0rii pre/u15iei conernului depinde de no5iunea lar20 -au re-tr.n-0 a conducerii unice a concernului 8-upra %: 29: deoarece .n unc5ie de no5iunea ace-teia va trebui dovedit un volu1 di erit de apte. &ovada prima facie nu e-te -u icent0: nece-are iind dove/i -ub-tan5iale de natur0 a r0-turna neec4ivoc pre/u15ia le2al0 a concernului. W 2. 'ocietatea in nu1e colectiv Articolul 1#1. &ispoziii generale cu privire la societatea n nume colectiv (1) +ocietate n nume colectiv este societatea comercial ai crei membri practic, n con!ormitate cu actul de constituire, activitate de ntreprinztor n numele societii i rspund solidar i nelimitat pentru obligaiile acesteia. 'lauza prin care se limiteaz rspunderea nu este opozabil terilor. (#) 1umrul asociailor nu poate !i mai mic de # i nici mai mare de #< de persoane !izice sau "uridice. ? persoan !izic sau "uridic poate !i asociatul numai al unei societi n nume colectiv. (%) &enumirea societii n nume colectiv trebuie s includ sintagma n limba de stat Jsocietate n nume colectivI sau abrevierea J+.1.'.I, numele sau denumirea asociailor. &ac nu sunt incluse numele sau denumirea tuturor asociailor, n denumirea societii trebuie s se includ numele sau denumirea a cel puin unuia dintre asociai i sintagma n limba de stat Ji companiaI sau abrevierea Ji 'oI. 1. 'onsideraii introductive. 'ocietatea .n nu1e colectiv e-te con-iderat0 drept cea 1ai vec4e dintre -ociet05ile co1erciale re2le1entate de dreptul co1ercial conte1poran. An doctrin0 -e a ir10 c0 pri1ele -ociet05i co1erciale - datMnd din .ndep0rtata antic4itate - -e .nrude-c: cel pu5in unele dintre ele: cu -ocietatea .n nu1e colectiv: re2le1entat0 de dreptul actual: iar altele -e a-ea10n0 cu -ocietatea .n co1andit0 -i1pl0: con-acrat0: de a-e1enea: prin nor1ele le2ale .n pre/ent .n vi2oare. "preciabila vec4i1e a -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te le2at0 de -i1plitatea unc5ion0rii ace-tei -ociet05i. &e alt el: acea-t0 -i1plitate e7plic0: pe de o parte: 3i aptul c0 1ult0 vre1e acea-t0 or10 6uridic0 -ocietar0 a o-t con-iderat0 de doctrin0 ca iind ar4etipul -ociet05ii co1erciale. 'ocietatea .n nu1e colectiv -e caracteri/ea/0 prin .ntrunirea a dou0 ele1ente< 8a9 a-ocia5ii .3i e7ercit0 activitatea de .ntreprin/0tor -ub o ir10 8denu1ire9 colectiv0 3i .n nu1ele -ociet05ii 3i 8b9 r0-pund .n 1od -olidar 3i ne10r2init pentru obli2a5iile -ociale. "-t el: dintre toate -ociet05ile co1erciale re2le1entate de le2i-la5ia .n vi2oare: .n -ocietatea .n nu1e colectiv re-pon-abilitatea a-ocia5ilor e-te cea 1ai 2rav0 din cMte -e pot i1a2ina: acea-ta iind .n acela3i ti1p neli1itat0 3i -olidar0. &e a-e1enea: retra2erea a-ociatului din -ocietatea .n nu1e colectiv e-te 2revat0 de .ndeplinirea anu1itor condi5ii: iar .n ca/ de retra2ere r0-punderea ace-tuia pentru obli2a5iile -ociale n0-cute anterior re-pectivului 1o1ent -ub/i-t0 pe o perioad0 de-tul de lun20. &atorit0 ace-tor ele1ente: -ocietatea .n nu1e colectiv -e .n 05i3ea/0 ca iind cea 1ai per-onal0= .n ca/ul ei: ele1entul intuitu personae 3i i1portan5a lui pentru con-tituirea 3i unc5ionarea -ociet05ii e-te ridicat la paro7i-1. &in ace-t 1otiv: de cele 1ai 1ulte ori: -ocietatea .n nu1e colectiv -e .n 05i3ea/0 ca o -ocietate a1ilial0: con-tituit0 .ntre 1e1brii aceleia3i a1ilii 8p0rin5i 3i copii: -au ra5i 3i -urori ori rude de 2rad 1ai .ndep0rtat9: iar alteori ea e-te u/ual0 .n cadrul unei anu1ite pro e-iuni 8ca/ .n care -e con-tituie cu participarea unor 1e1bri ai aceluia3i corp pro e-ional9. &e-i2ur: ni1ic nu -e opune ca o -ocietate .n nu1e colectiv -0 ie .n iin5at0 de per-oane i/ice .ntre care nu e7i-t0 nici le20turi de rudenie 3i nici activit05i pro e-ionale: ci e7i-t0 doar rela5ii de prietenie ori de con-idera5ie reciproc0. #rebuie 1en5ionat c0: .n ulti1ii E0 de ani: .n toate -tatele europene ponderea -ociet05ilor .n nu1e colectiv .n an-a1blul -ociet05ilor co1erciale a -c0/ut -i15itor: ceea ce de1on-trea/0 relativ -laba atractivitate pe care ace-tea o pre/int0 acu1 pentru cei intere-a5i -0 con-tituie o -ocietate co1ercial0. An pre/ent: -ocietatea .n nu1e colectiv -uport0 concuren5a -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0 3i a -ociet05ii pe ac5iuni: care din ra5iuni practice -unt pre erate de participan5ii la activitatea de antreprenoriat. $7i-t0 o e7plicabil0 predilec5ie a 1arii 1a6orit05i a celor care dore-c -0 cree/e o -ocietate co1ercial0 -0-3i valide/e acea-t0 dorin50 con-tituind ie o -ocietate cu r0-pundere li1itat0 83i 1ai ale- o a-t el de -ocietate9: ie o -ocietate pe ac5iuni: deoarece ace-te or1e 6uridice -ocietare le con er0 1ai 1ult0 certitudine 3i 1ai 1ult0 -ecuritate 6uridic0 cel pu5in .n ceea ce prive3te patri1oniul lor. Antr-adev0r: avanta6ele o erite de -ocietatea .n nu1e colectiv decur2Mnd din -i1plitatea or1alit05ilor de con-tituire 3i a 1ecani-1ului de unc5ionare -unt .n 1are 10-ur0 u1brite de re-pon-abilitatea neli1itat0 a a-ocia5ilor pentru datoriile -ociale. "ce-t 2en de re-pon-abilitate creea/0 .n per-oana a-ocia5ilor un puternic -enti1ent de in-ecuritate re eritor la patri1oniul lor: 3i totodat0 o re1arcabil0 re5inere de a-3i a-u1a ri-curile inevitabile pe care le i1plic0 orice a acere co1ercial0. Ori: .n ca/ul -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0 3i a -ociet05ii pe ac5iuni: a1bele con-tituite pe ideea re-pon-abilit05ii li1itate a a-ocia5ilor pentru datoriile -ociale: iecare participant are -enti1entul deplinei -ecurit05i a propriului -0u patri1oniu: ceea ce .i con er0 3i cura6ul nece-ar pentru a-u1area ri-curilor pe care le i1plic0 a acerile co1erciale. An ace-te condi5ii: -ocietatea .n nu1e

1;0

colectiv continu0 -0 r01Mn0 pre erat0 ca or10 6uridic0 pentru or2ani/area de 1ici .ntreprinderi la care particip0 un nu10r re-trMn- de a-ocia5i: pe care .i une3te deplina .ncredere reciproc0 3i care nu au veleit05i de a reali/a venituri apreciabile. #otu3i: cu toate c0 nu10rul -ociet05ilor .n nu1e colectiv e-te .ntr-o continu0 de-cre3tere: .n ulti1ele decenii: .n -tatele $uropei occidentale: -e ob-erv0 o olo-ire din ce .n ce 1ai recvent0 a ace-tui tip de -ocietate ca te4nic0 de or2ani/are a unor iliale co1une .n cadrul unor 2rupuri de -ociet05i. "-t el: -ocietatea .n nu1e colectiv tinde -0 devin0 dintr-o -ocietatea de per-oane i/ice o -ocietate de -ociet05i. 'ocietatea .n nu1e colectiv e-te re2le1entat0: -ub di erite denu1iri: .n 1a6oritatea -tatelor lu1ii< J-oci^t^ en no1 collecti C 8Iel2ia: Lran5a: +u7e1bur29: J_`ae bcdefghboC 8Ledera5ia Ru-09: J-ociet[ in no1e collettivoC 8%talia9: J-ociedade e1 no1e colectivoC 8(ortu2alia9: J'ociedad ColectivaC 8'pania9: Jo ene 4andel-2e-ell-c4a tC 8*er1ania: "u-tria9: JKollectiv2e-ell-c4a tC -au J-oci^t^ en no1 collecti C 8$lve5ia9: Jintere--ent-NaberC 8&ane1arca9: J"voin i4tijC 8Linlanda9. Men5ion01 3i aptul c0 e7i-t0 -tate care nu re2le1entea/0 un a-e1enea tip de -ocietate: 3i anu1e< Olanda: *recia: Norve2ia: 'uedia: +iec4ten-tein. 2. &e!iniia societii n nume colectiv. Cea 1ai vec4e 3i: .n acela3i ti1p: cea 1ai -i1pl0 or10 de -ocietate co1ercial0: -ocietatea .n nu1e colectiv: e-te de init0 .n doctrin0 ca J-ocietatea con-tituit0 prin a-ocierea: pe ba/a deplinei .ncrederi: a dou0 -au 1ai 1ultor per-oane: care pun .n co1un anu1ite bunuri: pentru a de- 03ura o activitate co1ercial0: .n -copul .1p0r5irii bene iciilor re/ultate 3i .n care a-ocia5ii r0-pund neli1itat 3i -olidar pentru obli2a5iile -ociet05iiC. O de ini5iei apropiat0 e-te dat0 3i de Codul civil .n art.121 alin.1: 3i anu1e: J-ocietate .n nu1e colectiv e-te -ocietatea co1ercial0 ai c0rei 1e1bri practic0: .n con or1itate cu actul de con-tituire: activitate de .ntreprin/0tor .n nu1ele -ociet05ii 3i r0-pund -olidar 3i neli1itat pentru obli2a5iile ace-teiaC. &in de ini5ia le2al0 a -ociet05ii .n nu1e colectiv re/ult0 ur10toarele caractere ale ace-teia< 8a9 -ocietatea e-te con-tituit0 .n -copul de- 03ur0rii activit05ilor de antreprenoriat 3i are per-onalitate 6uridic0 di-tinct0 de cea a a-ocia5ilor21. "cea-t0 conclu/ie poate i tra-0 atMt din aptul c0 di-po/i5iile care re2le1entea/0 -ocietatea .n nu1e colectiv au o-t pla-ate .n capitolul %% din cod ? J(er-oana 6uridic0C: cMt 3i din aptul c0 a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv e7ercit0 activitatea de antreprenoriat .n nu1ele -ociet05ii - per-oan0 6uridic0: iar nu .n nu1e propriu. An ace-t conte7t: e-te i1portant de re1arcat c0 .n cuprin-ul Codului civil nu au o-t reluate di-po/i5iile art.1E 3i 16 din +e2ea nr.!>E-X%%G1@@2 cu privire la antreprenoriat 3i .ntreprinderi 3i a pct.6 din Re2ula1entul -ociet05ilor econo1ice 8R.'.$.9: aprobat prin F.*. nr.E00G1@@1: potrivit c0rora -ociet05ile .n nu1e colectiv 3i .n co1andit0 nu au per-onalitate 6uridic0: iar patri1oniul lor e-te in-eparabil de cel al a-ocia5ilor= 8b9 la ba/a a-ocierii 3i unc5ion0rii -ociet05ii .n nu1e colectiv -t0 actul con-titutiv 8contractul de -ocietate9: .n cadrul -ociet05ii .n nu1e colectiv 1ani e-tMndu--e cel 1ai pre2nant caracterul contractual al -ociet05ii co1erciale= 8c9 to5i a-ocia5ii -ociet05ii particip0 ne1i6locit la activitatea ace-teia. &eoarece .n -ocietatea .n nu1e colectiv to5i a-ocia5ii .3i ri-c0 .ntrea2a avere: e-te ire-c ca ace3tia -0 coopere/e 3i -0 -e controle/e reciproc= 8d9 to5i a-ocia5ii -ociet05ii r0-pund -olidar 3i neli1itat pentru obli2a5iile contractate de acea-ta: orice clau/0 care ar .nl0tura -au li1ita acea-t0 r0-pundere e-te nul0. "cea-ta repre/int0 o dero2are de la re2ula 2eneral0: .n-cri-0 .n art.6! alin.2 din Codul civil: con or1 c0reia ondatorii 81e1brii9 per-oanei 6uridice nu r0-pund pentru obli2a5iile per-oanei 6uridice. "-t el: -ocietatea .n nu1e colectiv repre/int0 pentru creditorii -ociali cea 1ai avanta6oa-0 or10 de -ocietatea co1ercial0: deoarece .n ca/ de nee7ecutare a obli2a5iilor -ociet05ii ei pot i de-p02ubi5i atMt din bunurile -ociet05ii: cMt 3i din bunurile per-onale ale a-ocia5ilor. ;. 'onstituirea societii n nume colectiv. Con-tituirea -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te re2le1entat0: .n principal: de di-po/i5iile art.106-11E din Codul civil: ce con-tituie dreptul co1un .n 1ateria con-tituirii -ociet05ilor co1erciale: di-po/i5ii care -e co1pletea/0 cu nor1ele -peciale cuprin-e .n art.121 din cod. AntrucMt re2ulile 2enerale privind con-tituirea -ociet05ilor co1erciale au o-t e7a1inate .n cadrul co1entariilor la articolele 1en5ionate: vo1 aborda doar unele a-pecte -peci ice con-tituirii -ociet05ii .n nu1e colectiv. (ot i a-ocia5i .ntr-o -ocietate .n nu1e colectiv atMt per-oane i/ice: cMt 3i per-oane 6uridice. AntrucMt le2ea nu di-tin2e: .n-ea1n0 c0 3i -ociet05ile co1erciale: indi erent de or1a lor: pot avea calitatea de a-ocia5i ai -ociet05ii .n nu1e colectiv. (articiparea per-oanelor 6uridice la o -ocietate .n nu1e colectiv poate ridica o -erie de proble1e deter1inate atMt de r0-punderea neli1itat0 a a-ocia5ilor pentru obli2a5iile -ociale cMt 3i de 2radul de i1plicare .n activitatea unei a-e1enea -ociet05i. "-t el: .n doctrin0 --au purtat di-cu5ii .n le20tur0 cu po-ibilitatea dobMndirii calit05ii de a-ociat la o -ocietatea .n nu1e colectiv a -ociet05ilor cu r0-pundere li1itat0 3i pe ac5iuni: avMndu--e .n vedere aparenta inco1patibilitate .ntre r0-punderea li1itat0 pentru obli2a5iile -ociale a ace-tor -ociet05i 3i a a-ocia5ilor lor 3i r0-punderea neli1itat0 3i -olidar0 a a-ocia5ilor -ociet05ii .n nu1e colectiv. An ace-t conte7t --a ar0tat c0 participarea unei -ociet05i cu r0-pundere li1itat0 -au pe ac5iuni la .n iin5area unei -ociet05i .n nu1e colectiv nu
21

"cea-t0 tr0-0tur0 deli1itea/0 -ocietatea .n nu1e colectiv de -ocietatea civil0: re2le1entat0 de art.1;;@-1;E> C. civ.: care nu e-te per-oan0 6uridic0.

1;1

are nici o le20tur0 cu e7tinderea r0-punderii propriilor a-ocia5i pentru datoriile -ale. Oricare dintre -ociet05ile 1en5ionate e-te -ubiect de drept di-tinct de -ocietatea la care dobMnde3te calitatea de a-ociat: iar re-pon-abilitatea pe care 3i-o a-u10 .n acea-t0 calitate e-te propria -a re-pon-abilitate 3i nu a a-ocia5ilor. Vo1 i a-t el .n pre/en5a a dou0 re-pon-abilit05i di erite ce -e -ituea/0 3i -e anali/ea/0 .n dou0 planuri di erite: 3i anu1e< re-pon-abilitatea -ociet05ii a-ociat a50 de creditorii -ociet05ii la care particip0 3i re-pon-abilitatea propriilor -0i a-ocia5i a50 de propriii creditori -ociali: .ntinderea celei dintMi re-pon-abilit05i e-te concordant0 cu or1a 6uridic0 a -ociet05ii .n iin5ate: iar .ntinderea celei de-a doua re-pon-abilit05i core-punde or1ei 6uridice a -ociet05ii participante. An ca/ul .n care -ocietatea .n iin5at0 e-te o -ocietate .n nu1e colectiv: iar -ocietatea participant0 e-te o -ocietate cu r0-pundere li1itat0 -au o -ocietate pe ac5iuni: acea-ta 8adic0 -ocietatea participant09 va trebui -0 contribuie: aido1a oric0rui alt a-ociat al unei -ociet05i .n nu1e colectiv: dup0 epui/area -ub-crip5iei -ale de capital cu .ntre2ul -0u patri1oniu la acoperirea datoriilor -ociale a50 de creditorii ulti1ei -ociet05i 8adic0 a -ociet05ii .n nu1e colectiv9. (e de alt0 parte: avMnd .n vedere 2radul de i1plicare a a-ocia5ilor unei -ociet05i .n nu1e colectiv .n activitatea ace-teia: precu1 3i r0-punderea neli1itat0 3i -olidar0 a a-ocia5ilor: le2iuitorul a .n5ele- -0 inter/ic0 participarea la o a-e1enea -ocietate atMt a autorit05ilor ad1ini-tra5iei publice: cMt 3i a .ntreprinderilor de -tat 3i a -ociet05ilor pe ac5iuni .n care -tatul de5ine cel pu5in ;0 la -ut0 din ac5iuni 8pct.> din R.'.$. 229. Men5ion01 c0 .n proiectul Codului civil2; -e prevedea o a-e1enea interdic5ie doar pentru -tat 3i unit05ile ad1ini-trativ-teritoriale: .n-0 acea-t0 di-po/i5ie a proiectului nu -e 1ai re20-e3te: din p0cate .n or1a inal0 a codului. +e2ea li1itea/0 nu10rul a-ocia5ilor dintr-o -ocietatea .n nu1e colectiv la 20 de per-oane. "-t el: potrivit art.121 alin.2 ra/a % din cod: nu10rul a-ocia5ilor .ntr-o a-t el de -ocietatea nu poate i 1ai 1ic de 2 3i nici 1ai 1are de 20 de per-oane i/ice -au 6uridice. +i1itarea nu10rului de a-ocia5i e-te di-pu-0 de le2iuitor toc1ai pentru a a-i2ura caracterul intuitu per-onae a -ociet05ii .n nu1e colectiv. #rebuie: totu3i: de preci/at c0 o a-e1enea li1itare nu e-te cuno-cut0 3i de alte le2i-la5ii continentale: 3i nici c4iar de le2i-la5ia Ledera5iei Ru-e din al c0rui Cod civil au o-t: de alt el: preluate 1a6oritatea di-po/i5iilor re eritoare la -ocietatea .n nu1e colectiv. O alt0 li1itare in-tituit0 de le2e -e re er0 la po-ibilitatea unei per-oane i/ice -au 6uridice de a participa doar la o -in2ur0 -ocietate .n nu1e colectiv 8art.121 alin.2 ra/a a %%-a din cod9. (reci/01: de a-e1enea: c0 .n de/voltarea ace-tei interdic5ii: art.1;6 alin.2 din cod -tipulea/0 c0 a-ociatul co1anditat 8care r0-punde neli1itat 3i -olidar pentru obli2a5iile -ociale9 din -ocietatea .n co1andit0 nu va putea i a-ociat .ntr-o -ocietate .n nu1e colectiv: 3i: re-pectiv: nici a-ociatul unei -ociet05i .n nu1e colectiv nu va putea deveni 1e1bru co1anditat .ntr-o -ocietate .n co1andit0. &e3i prin ace-te interdic5ii le2iuitorul a ur10rit prote6area creditorilor -ociali: prin evitarea unor -itua5ii .n care prin participarea unei per-oane la 1ai 1ulte -ociet05i .n nu1e colectiv 8-au -ociet05i .n co1andit09 --ar di1inua .ntinderea r0-punderii ace-teia pentru datoriile -ociale: ele -unt: totu3i: criticabile: .ntrucMt nu vor reu3i -0 a-i2ure o protec5ie e icace a drepturilor de crean50 a creditorilor -ociali: iind u3or de i1a2inat o 1ul5i1e de alte circu1-tan5e care ar putea a ecta -olvabilitatea a-ociatului cu r0-pundere neli1itat0: circu1-tan5e pe care le2ea nu le poate prevede. >. Airma societii n nume colectiv. (entru identi icarea ei .n activitatea co1ercial0 -ocietatea .n nu1e colectiv: ca orice per-oana 6uridic0: trebuie -0 aib0 o ir10 3i un -ediu: deter1inarea c0rora -e reali/ea/0 prin actul con-titutiv. Lir1a olo-it0 de -ocietatea .n nu1e colectiv trebuie -0 cuprind0: potrivit art.121 alin.; din cod: dou0 ele1ente de identi icare: a1bele con-tMnd din cuvinte -cri-e. An pri1ul rMnd: -e cere ca .n ir10 -0 i2ure/e nu1ele -au denu1irea a-ocia5ilor. &ac0 ir1a -ociet05ii .n nu1e colectiv nu poate include nu1ele -au denu1irea tuturor a-ocia5ilor: acea-ta va cuprinde: .n 1od obli2atoriu: nu1ele -au denu1irea a cel pu5in unuia dintre a-ocia5i 3i -inta21a .n li1ba de -tat J3i co1paniaC -au abrevierea J3i CoC. An ca/ul .n care un a-ociat al c0rui nu1e -au denu1ire i2urea/0 .n ir1a -ociet05ii a ie3it din -ocietate: ir1a ace-teia va i 1odi icat0 .n 1od core-pun/0tor. Cel de-al doilea ele1ent co1ponent al ir1ei con-t0 .n 1en5iunea obli2atorie J-ocietate .n nu1e colectivC: -cri-0 .n .ntre2i1e -au cu abrevierea J'.N.C.C. Articolul 1##. Actul de constituire al societii n nume colectiv (1) 0n a!ar de cele menionate la art.1<7 alin.(1), n actul de constituire al societii n nume colectiv trebuie s se indice9 a) cuantumul i coninutul capitalului social al societii i modul depunerii aporturilor: b) mrimea i modalitatea de modi!icare a participaiunilor !iecrui participant la capitalul social:
22

"vMnd .n vedere art.2 lit.b9 din +e2ea nr.112E-XVG2002 pentru punerea .n aplicare a Codului civil al Republicii Moldova: con-ider01 c0 di-po/i5iile R.'.$. -unt aplicabile: .n lip-a unei abro20ri e7pre-e: 3i .n continuare: dar doar .n 10-ura .n care nu contravin prevederilor codului. An 1od concret: deoarece 1odi ic0rile i1plicite ale di-po/i5iilor R.'.$. .n 1ateria -ociet05ilor .n nu1e colectiv -unt de-tul de nu1eroa-e: vo1 apela la prevederile actului nor1ativ 1en5ionat nu1ai .n 10-ura .n care di-po/i5iile -ale acoper0 anu1ite lacune ale te7telor Codului civil. 2; $laborat de Co1i-ia -pecial0 pentru de initivarea proiectului Codului civil con-tituit0 prin Fot0rMrea (arla1entului nr.1;1EG26.10.2000.

1;2

c) rspunderea membrilor pentru nclcarea obligaiilor de depunere a aporturilor: d) procedura de adoptare a 5otr@rilor de ctre asociai: e) procedura de admitere a noilor asociai: !) temeiurile i procedura de retragere i e cludere a asociatului din societate. (#) Actul de constituire poate !i modi!icat numai prin votul unanim al tuturor asociailor. 1. Actul constitutiv al societii n nume colectiv . (otrivit le2ii: la ba/a con-tituirii -ociet05ii .n nu1e colectiv -e a l0 contractul de con-tituire 8de -ocietate9 2>: -e1nat de to5i a-ocia5ii 81e1brii9 -ociet05ii 8art.62 alin.1 3i 10! alin.> din Codul civil 3i pct.! din R.'.$.9. &e3i le2ea nu cere ondatorilor 3i redactarea unui -tatut 8ca: de e7e1plu: .n ca/ul -ociet05ilor pe ac5iuni9: ni1ic nu-i .1piedic0 pe ace3tia -0 redacte/e 3i un a-e1enea act. "cea-t0 conclu/ie -e i1pune avMnd .n vedere principiul libert05ii conven5iilor .n con or1itate cu care p0r5ile contractante -unt libere -0 .nc4eie orice act 6uridic cu condi5ia ca ace-ta -0 nu aduc0 atin2ere di-po/i5iilor i1perative ale le2ii. Ori: -tatutul unei -ociet05i co1erciale e-te 3i el: lato -en-u: un act 6uridic: un produ- al voin5ei a-ocia5ilor prin care ace3tia -tatornice-c re2uli privind unc5ionarea -ociet05ii. "3adar: le2ea nu cere .n 1od obli2atoriu -tatutul pentru valabilitatea con-tituirii -ociet05ii .n nu1e colectiv: dar nici nu inter/ice a-ocia5ilor ca: dac0 ace3tia dore-c: -0-l .ntoc1ea-c0. Antr-o a-e1enea ipote/0 --ar putea pune proble1a or5ei 6uridice a unui a-e1enea -tatut. Con-ider01 c0: 3i .n acea-t0 -itua5ie -tatutul -ociet05ii r01Mne .n e-en5a lui o conven5ie cone70 contractului de con-tituire: pe care .l .ntre2e3te: ie .n -en-ul ca .l co1pletea/0: ie .n -en-ul c0 .l e7plicitea/0. "-t el c0: .n -itua5ia .n care prevederile -tatutului vor i: -ub anu1ite a-pecte: contradictorii cu cele ale contractului de con-tituire vor avea prioritate .ntotdeauna -tipula5iile contractului: deoarece le2ea cere pentru .n iin5area unei -ociet05i .n nu1e colectiv nu1ai contractul de con-tituire nu 3i -tatutul. Orice neconcordan50 dintre -tipula5iile contractuale 3i prevederile -tatutare nu poate le2iti1a conclu/ia c0 ace-tea din ur10 le-ar 1odi ica pe cele dintMi: c0ci -tatutul nu poate i privit .n nici un ca/ ca act 6uridic de 1odi icare a contractului de con-tituire. Ca orice act 6uridic: 3i contractul de con-tituire trebuie -0 .ndeplinea-c0 condi5iile 2enerale de validitate< capacitatea de a contracta: con-i1501Mntul valabil al p0r5ilor care -e obli20: un obiect deter1inat 3i licit 3i o cau/0 licit0. An plu-: ace-ta va trebui -0 pre/inte 3i anu1ite ele1ente -peci ice care .l particulari/ea/0 a50 de celelalte contracte. Ne re eri1 aici la inten5ia de a colabora .n de- 03urarea activit05ii co1erciale 8a ectio -ocietati-9: obli2a5ia a-ocia5ilor de a contribui prin aporturi la or1area patri1oniului -ocietar: precu1 3i participarea la bene icii 3i la pierderi. AntrucMt toate ace-te condi5ii au 1ai o-t anali/ate nu vo1 1ai reveni a-upra lor. (reci/01 doar c0: .n -ocietatea .n nu1e colectiv ele1entul a ectio -ocietati- e-te 1ai pre2nant decMt .n cadrul altor -ociet05i. "-ocia5ii dintr-o a-e1enea -ocietate participMnd Jde re2ul0C direct 3i ne1i6locit la activitatea -ociet05ii. An ceea ce prive3te con5inutul contractului de con-tituire a -ociet05ii .n nu1e colectiv: ace-ta: pe lMn20 1en5iunile obli2atorii prev0/ute la art.10! alin.1 din Codul civil va trebui -0 cuprind0 3i o -erie de di-po/i5ii: care -unt prev0/ute de art.122 alin.1 din Codul civil. AntrucMt clau/ele 2enerale au 1ai o-t anali/ate vo1 e7a1ina .n continuare nu1ai a-pectele -peci ice -ociet05ii .n nu1e colectiv. #oate clau/ele unui contract de -ocietate: obli2atorii potrivit le2ii: pot i 2rupate dup0 cu1 ur1ea/0< a9 Clauze de identificare. %nclude1 aici clau/ele re eritoare la identi icarea ondatorilor -ociet05ii .n nu1e colectiv 3i clau/ele re eritoare la individuali/area viitoarei -ociet05i: prin care -e -tabile-c denu1irea 8 ir1a9: or1a 6uridic0 3i -ediul -ociet05ii. (reci/01 c0 denu1irea 8 ir1a9 -ociet05ii .n nu1e colectiv trebuie -0 re-pecte cerin5ele prev0/ute de art.121 alin.; din cod= b9 Clauze privind caracteristicile societii . "ve1 .n vedere clau/ele privind obiectul 3i capitalul -ocial pre/u1at al -ociet05ii. Mai e7act: potrivit art.122 alin.1 lit.a9-b9 din Codul civil: actul con-titutiv al -ociet05ii .n nu1e colectiv: va trebui -0 indice atMt cuantu1ul cMt 3i -tructura 3i 1odalitatea de con-tituire a capitalului -ocial al -ociet05ii: inclu-iv prin preci/area aporturilor iec0rui a-ociat: .n nu1erar -au .n alte bunuri: precu1 3i r0-punderea a-ocia5ilor pentru .nc0lcarea obli2a5iilor de depunere a ace-tora. Men5ion01 c0: de3i .n ca/ul -ociet05ii .n nu1e colectiv le2ea nu cere un 1ini1 de capital pentru .n iin5area -ociet05ii: acea-ta nu .n-ea1n0 c0 o a-t el de -ocietate --ar putea con-titui 3i unc5iona 0r0 capital -ocial. "ce-t lucru e-te 2reu de pre-upu- toc1ai datorit0 aptului c0: capitalul -ocial repre/int0 principalul in-tru1ent econo1ic pentru reali/area -copului .n vederea c0ruia -ocietatea a o-t con-tituit0. $-te adev0rat c0 i1portan5a capitalului -ocial .n ca/ul -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te .ntrucMtva di1inuat0 datorit0 aptului c0 ace-ta nu 1ai con-tituie -in2ura 2aran5ie a creditorilor -ociali pentru datoriile -ociet05ii: ei putMndu--e .ndrepta .1potriva oric0rui a-ociat care r0-pund neli1itat 3i -olidar pentru obli2a5iile -ociale. &in ace-te con-iderente: le2iuitorul: de3i prevede obli2ativitatea 1en5ion0rii capitalul -ocial .n actul con-titutiv: nu -tabile3te 3i un 1ini1u1 de capital nece-ar con-tituirii -ociet05ii. An ceea ce ne prive3te: con-ider01 c0 acea-t0 atitudine a le2iuitorului nu
2>

Contractul de con-tituire a unei -ociet05i 8-au: cu1 1ai e-te denu1it: contract de -ocietate co1ercial09 di er0 de contractul de -ocietate civil0 re2le1entat de art.1;;@-1;E> din Codul civil. "-t el: .n ti1p ce pri1ul contract are ca e ect con-tituirea unui patri1oniu prin aporturile ondatorilor: cel de-al doilea creea/0 doar o indivi/iune de bunuri. An con-ecin50: .n ti1p ce -ocietatea civil0 nu va avea niciodat0 per-onalitate 6uridic0 .n vre1e ce -ocietatea co1ercial0: indi erent de or10: are o a-e1enea per-onalitate.

1;;

trebuie interpretat0 .n -en-ul c0 -e la-0 o libertate deplin0 a-ocia5ilor de a i7a cuantu1ul capitalului -ocial. "-ocia5ii dintr-o -ocietate .n nu1e colectiv nu vor putea indica un capital -i1bolic: i1propriu ca valoare econo1ic0 de a a-i2ura .ndeplinirea -copului -ociet05ii. ,n a-e1enea capital ar i de natur0 -0 .ndeplinea-c0 nu1ai or1al cerin5a in-tituit0 de art.122 alin.1 lit.a9 din cod: relativ0 la nece-itatea preci/0rii .n cuprin-ul actului con-titutiv a 10ri1ii capitalului -ocial: ceea ce ar contraveni inalit05ii ur10rite de le2iuitor. &e aceea: .n opinia noa-tr0: cerin5a le2al0 de-pre care e-te vorba poate i con-iderat0 .ndeplinit0 doar atunci cMnd a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv -tabile-c .n actul con-titutiv al re-pectivei -ociet05i un capital re/onabil. 'inta21a capital re/onabil ur1Mnd a de-e1na o valoare 1ini10 a capitalului -ocial care: raportat la inalitatea -ociet05ii co1erciale avut0 .n vedere: ar putea i apreciat ca .nde-tul0tor pentru reali/area obiectului de activitate 3i: deci: i1plicit al inalit05ii -ociet05ii avut0 .n vedere de a-ocia5i la .n iin5area ace-teia. O alt0 preci/are i1portant0 -e i1pune cu privire la tipurile de aport per1i-e la con-tituirea -ociet05ii .n nu1e colectiv. &up0 cu1 --a 1ai ar0tat aporturile la capitalului -ocial al unei -ociet05i co1erciale pot i .n nu1erar: ace-tea iind obli2atorii indi erent de or1a -ociet05ii: 3i .n natur0: ce au ca obiect orice bun cu valoare econo1ic0 care pre/int0 intere- pentru activitatea -ociet05ii. Ca re2ul0 2eneral0: pre-ta5iile .n 1unc0 3i -ervicii ale a-ocia5ilor nu pot con-titui aport la or1area -au 1a6orarea capitalului -ocial 8art.11; alin.2 din Codul civil9. O a-e1enea interdic5ie e-te 1otivat0 de aptul c0 aporturile .n 1unc0 3i -ervicii nu pot -ervi drept 2aran5ie pentru creditorii -ociali: ori anu1e acea-ta e-te unc5ia de ba/0 a capitalului -ocial. #otu3i: .n ca/ul -ociet05ilor .n nu1e colectiv 8dar 3i .n co1andit09 le2ea per1ite a-ocia5ilor -0 e ectue/e a-t el de aporturi: avMnd .n vedere c0 a-ocia5ii r0-pund cu .ntre2ul lor patri1oniu pentru datoriile -ociale: iar drepturile creditorilor -ociali nu -unt a ectate .n nici un el. "porturile con-tMnd .n pre-ta5ii .n 1unc0 3i -ervicii nu -unt cuprin-e .n capitalul -ocial al -ociet05ii: dar a-ocia5ii vor avea dreptul .n -c4i1bul ace-tora -0 participe: .n li1itele -tabilite de actul con-titutiv: la .1p0r5irea bene iciilor 3i a activului -ociet05ii: iind totodat0: obli2a5i -0 participe 3i la pierderi 8art.11> alin.> din Codul civil9. Men5ion01 totodat0 c0: .n accep5iunea le2ii: un aport .n 1unc0 3i -ervicii con-t0 .n obli2a5ia pe care 3i-o a-u10 a-ociatul de a pune la di-po/i5ia -ociet05ii cuno3tin5ele -ale te4nice: -erviciile 3i 1unca -a. c9 Clauze privind funcionarea societii . +e2ea cere ca .n actul con-titutiv al -ociet05ii -0 -e preci/e/e -tructura: atribu5iile: 1odul de con-tituire 3i de unc5ionare a or2anelor -ociet05ii: precu1 3i 1odul de repre/entarea a ace-teia 8art.10! alin.1 lit.29-49 din Codul civil9. An plu-: potrivit art.122 alin.1 lit.d9-e9 din cod: actul con-titutiv al -ociet05ii .n nu1e colectiv trebuie -0 prevad0< procedura de adoptare a 4ot0rMrilor de c0tre a-ocia5i: procedura de ad1itere a noilor 1e1bri: precu1 3i te1eiurile 3i procedura de retra2ere 3i e7cludere a a-ociatului din -ocietate. &e3i or1ularea ace-tui te7t de le2e -u2erea/0 obli2ativitatea includerii unor a-e1enea clau/e .n actul con-titutiv: con-ider01 c0 din econo1ia articolelor ur10toare reie-e .n 1od clar c0 a-e1enea preci/0ri nu -unt obli2atorii. "-ocia5ii vor -tipula .n contractul de con-tituire clau/e cu privire la repre/entarea -ociet05ii: procedura de adoptare a 4ot0rMrilor -au de retra2ere ori e7cludere din -ocietate: nu1ai .n 10-ura .n care .n5ele2 -0 dero2e de la unele nor1e di-po/itive ale codului. "-t el: din anali/a coroborat0 a te7tele le2ale .n 1ateria -ociet05ii .n nu1e colectiv: conc4ide1 c0 a-ocia5ii vor putea prevedea: de e7e1plu< -itua5iile cMnd o 4ot0rMre -e va putea adopta cu 1a6oritatea voturilor 1e1brilor: prin dero2are de la re2ula con or1 c0reia conducerea -ociet05ii -e e7ercit0 prin acordul tuturor 1e1brilor 8art.12; alin.1 din cod9= atribuirea unui nu10r de voturi propor5ional cotei de participare a a-ocia5ilor: prin dero2are de la re2ula Jun a-ociat ? un votC 8art.12; alin.2 din cod9= per-oanele care vor repre/enta -ocietatea .n nu1e colectiv 8art.12E din cod9. d9 Clauze privind modalitatea de participare la beneficii i pierderi . "-ocia5ii vor preci/a .n actul con-titutiv al -ociet05ii .n nu1e colectiv 1odul 3i propor5ia de participare a iec0ruia la cM3ti2urile 3i pierderile -ociet05ii. Cu alte cuvinte: a-ocia5ii vor putea -tabili 1odul de .1p0r5ire a pro itului re/ultat din activitatea -ociet05i: inclu-iv periodicitatea 3i ter1enele .n care -e va e ectua acea-t0 opera5iune: 3i: .n 1od corelativ: 1odul .n care -e va ace i1putarea pierderilor: dero2Mnd de la re2ula in-tituit0 de art.127 alin.1 din Codul civil con or1 c0reia reparti/area veniturilor 3i i1putarea pierderilor -e ace .ntre a-ocia5i propor5ional participa5iunilor iec0ruia la capitalul -ocial. (reci/01 doar c0: nu va i po-ibil0 in-erarea unor clau/e nu1ite .n doctrin0 leonine: precu1 clau/a prin care totalitatea bene iciilor -e atribuie unuia dintre a-ocia5i -au clau/a con or1 c0reia unul dintre a-ocia5i -0 ie di-pen-at de obli2a5ia de a participa la pierderi. #ot leonin0 e-te con-iderat0 .n literatura de -pecialitate 3i clau/a prin care -e 2arantea/0 unuia dintre a-ocia5i un 1ini1 de oloa-e: pentru c0 acea-ta ec4ivalea/0 cu -cutirea de participare la pierderi. Contractul de con-tituire a -ociet05ii .n nu1e colectiv va putea cuprinde orice alte clau/e pe care a-ocia5ii le con-ider0 nece-are: cu condi5ia ca prin a-e1enea clau/e -0 nu -e aduc0 atin2ere di-po/i5iilor i1perative ale Codului civil. Contractul de con-tituire -e va .nc4eia .n 1od obli2atoriu .n li1ba de -tat 3i -e va -e1na de to5i a-ocia5ii ondatori 8art.10! alin.> din Codul civil9. (reci/01: de a-e1enea: c0 actul con-titutiv al -ociet05ii .n nu1e colectiv trebuie .nc4eiat .n or10 autentic0 8art.107 alin.1 din cod9: care e-te cerut0 ad validitatem) .ntrucMt art.110 alin.2 lit.a9 din cod -anc5ionea/0 cu nulitatea lip-a ace-teia. Contractul de con-tituire va i -upuautenti ic0rii notariale .n 1odul -tabilit de +e2ea nr.1>E;-XVG!.11.2002 cu privire la notariat. +a e ectuarea actelor notariale: notarii vor veri ica printre altele dac0 contractul de -ocietate nu cuprinde clau/e ce contravin

1;>

le2i-la5iei: iar .n ca/ul e7i-ten5ei unor a-e1enea clau/e vor re u/a autenti icarea lui 8art.>1 alin.1 din +e2ea cu privire la notariat9. An - Mr3it: 1en5ion01 c0 actului con-titutiv .nc4eiat de c0tre a-ocia5ii ondatori .i -unt incidente principiile 2enerale de drept con or1 c0rora retra2erea unui contractant -e poate ace nu1ai cu acordul celorlal5i contractan5i: 1oartea -au interdic5ia unuia dintre ei va avea ca e ect -tin2erea conven5iei -au continuarea ace-teia de c0tre 1o3tenitori: revenirea de co1un acord a-upra clau/elor ini5ial -tabilite. 2. )odi!icarea actului constitutiv al societii n nume colectiv . &up0 cu1 a1 1en5ionat actul con-titutiv al -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te contractul de con-tituire 8de -ocietate9: a c0rui proble1atic0 6uridic0 a o-t anali/at0 1ai -u-. "3adar: atunci cMnd -e vorbe3te de-pre 1odi icarea actului con-titutiv al -ociet05ii 1en5ionate e-te vi/at .n-u3i contractul de con-tituire prin care -e .n iin5ea/0 o a-t el de -ocietate. &eoarece contractul de con-tituire a -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te opera voin5ei co1une a a-ocia5ilor e7pri1at0 .n ar1onie cu principiul libert05ii conven5iilor: el va putea i 1odi icat tot prin voin5a co1un0 a a-ocia5ilor c0ci ceea ce --a 0cut mutuum consensus poate i de- 0cut mutuum disensus. "cea-t0 re2ul0 e-te con-acrat0 e7pre- 3i de di-po/i5iile Codului civil .n 1ateria -ociet05ilor .n nu1e colectiv: potrivit c0rora Jactul de con-tituire poate i 1odi icat nu1ai prin votul unani1 al tuturor a-ocia5ilorC 8art.122 alin.2 din cod9. Modi icarea actului con-titutiv al -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te do1inat0 de principiul -i1etriei actelor 6uridice care pre-upune ca actul 6uridic 1odi icator -0 .ndeplinea-c0 acelea3i condi5ii de or10 3i de ond care -au cerut .ndeplinite de actul 6uridic 1odi icat la 1o1entul per ect0rii. "3adar: contractul de con-tituirea a -ociet05ii .n nu1e colectiv poate i 1odi icat din punct de vedere 6uridic prin voin5a co1un0 a tuturor a-ocia5ilor cu re-pectarea condi5iilor de or10 3i de ond care --au cerut .ndeplinite la per ectarea lui. &ar care e-te 1o1entul de cMnd pot i adu-e 1odi ic0ri contractului de con-tituire 3i 1o1entul pMn0 la care pot i adu-e a-e1enea 1odi ic0riV &up0 cu1 --a ar0tat 3i .n doctrin0: actul con-titutiv al oric0rei -ociet05i co1erciale: deci inclu-iv al -ociet05ii .n nu1e colectiv: de principiu poate i 1odi icat .ncepMnd cu 1o1entul i1ediat ur10tor celui al per ect0rii lui. "-ocia5ii p0-trea/0 nealterat0 acultatea de a 1odi ica actul con-titutiv pMn0 la 1o1entul de- iin50rii ace-tuia: ie prin declararea 6udec0torea-c0 a nulit05ii lui: ie prin re/ilierea lui de c0tre a-ocia5i: ie ca ur1are a interven5iei unei cau/e 2enerale -au -peciale de di/olvare a -ociet05ii. An - Mr3it: 1en5ion01 c0: avMnd .n vedere aptul c0 contractul de con-tituire a -ociet05ii .n nu1e colectiv repre/int0 cea 1ai i1portant0 -ur-0 de in or1are pentru ter5ele per-oane care intr0 .n contact cu -ocietatea: le2iuitorul a in-tituit obli2ativitatea .nre2i-tr0rii 1odi ic0rilor contractului la Ca1era Anre2i-tr0rii de 'at .n ter1en de 1a7i1 7 /ile de la data e ectu0rii lor: ace-tea dobMndind e icien50 6uridic0 nu1ai de la data .nre2i-tr0rii 8art.1! din +e2ea nr.126E-X%VG0E.10.2000 cu privire la .nre2i-trarea de -tat a .ntreprinderilor 3i or2ani/a5iilor9. Articolul 1#%. 'onducerea societii n nume colectiv (1) 'onducerea societii n nume colectiv se e ercit prin acordul tuturor membrilor. 0n actul de constituire al societii pot !i prevzute cazurile n care 5otr@rea se adopt cu ma"oritatea voturilor membrilor. (#) Aiecare membru al societii n nume colectiv are un singur vot dac actul de constituire nu prevede alt!el. 1. 'onducerea societii n nume colectiv. Or2ani/area -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te la el de -i1pl0 ca 3i cea a -ociet05ilor civile. +e2ea con er0 a-ocia5ilor o libertate 1ai accentuat0 .n ceea ce prive3te 1odul de or2ani/are a activit05ii unei a-e1enea -ociet05i -pre deo-ebire de -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 3i -ocietatea pe ac5iuni. "-t el: art.12; din cod nu in-titu5ionali/ea/0 o adunare 2eneral0 a a-ocia5ilor ca or2an -upre1 de conducere a -ociet05ii .n nu1e colectiv: de3i atribuie prero2ativele deci/ionale privind activitatea -ociet05ii tuturor a-ocia5ilor. 'olu5ia alea-0 de le2iuitor -e 6u-ti ic0 prin nu10rul 1ic de a-ocia5i .ntr-o a-e1enea -ocietate -pre deo-ebire de alte or1e -ocietare. +e2iuitorul --a li1itat -0 in-tituie re2ula unani1it05ii .n ceea ce prive3te luarea deci/iilor privind activitatea -ociet05ii. "-t el: potrivit art.12; alin.1 ra/a % din Codul civil: conducerea -ociet05ii .n nu1e colectiv -e e7ercit0 prin acordul tuturor 1e1brilor. %n-tituirea ace-tei re2uli e-te deter1inat0 de nece-itatea ca iecare dintre a-ocia5i -0 aib0 un cuvMnt de -pu- .n unc5ionarea -ociet05ii: avMndu--e .n vedere aptul c0 ace3tia r0-pund neli1itat 3i -olidar pentru datoriile -ociale. #otu3i: re2ula enun5at0 nu are un caracter i1perativ: a-ocia5ii putMnd prevedea prin actul con-titutiv diver-e -itua5ii .n care o 4ot0rMre -0 -e adopte cu 1a6oritatea voturilor 8art.12; alin.1 ra/a a %%-a din cod9: e7cep5ie 0cMnd 4ot0rMrile de 1odi icarea a actului con-titutiv: care -e vor lua: .n 1od obli2atoriu: prin votul unani1 al a-ocia5ilor 8art.122 alin.2 din cod9. An 1od concret: a-ocia5ii ar putea prevedea re2ula 1a6orit05ii la adoptarea 4ot0rMrilor cu privire la< reparti/area bene iciilor 3i pierderilor 8art.127 alin.1 din cod9= acceptarea -ucce-orilor 1e1brului decedat .n calitatea de a-ocia5i .n -ocietate 8art.1;2 alin.1 din cod9= ale2erea ad1ini-tratorilor: dac0 ace3tia nu au o-t de-e1na5i prin

1;E

actul con-titutiv= aprobarea d0rii de -ea1a anuale 3i a bilan5ului anual= alte c4e-tiuni pentru a c0ror -olu5ionare le2ea nu cere unani1itatea. "-ocia5ii vor -tabili: de a-e1enea: 3i elul 1a6orit05ii nece-are adopt0rii unor a-e1enea 4ot0rMri - -i1pl0 -au cali icat0: precu1 3i 1odul .n care -e va proceda .n ca/ul parit05ii de voturi. (e de alt0 parte: .n t0cerea le2ii: con-ider01 c0 dac0 1a6oritatea a-ocia5ilor va adopta o 4ot0rMre prin care -e contravine actului con-titutiv -au unei di-po/i5ii le2ale i1perative: 1inoritatea de a-ocia5i care a votat .1potriv0 va putea ataca re-pectiva 4ot0rMre .n 6u-ti5ie -olicitMnd anularea ei. +a luarea deci/iilor cu privire la activitatea -ociet05ii iecare a-ociat are: dac0 actul de con-tituire nu prevede alt el: un -in2ur vot 8art.12; alin.2 din cod9. An con-ecin50: a-ocia5ii vor putea prevedea .n contractul de con-tituire un alt 1od de atribuire a voturilor: -pre e7e1plu: propor5ional cotei de participare a iec0rui a-ociat: 0r0 ca prin acea-t0 atribuire -tabilit0 -0 ie po-ibil0 lip-irea total1ente de vot a vreunui a-ociat. Articolul 1#*. Administrarea societii n nume colectiv (1) Aiecare membru al societii n nume colectiv are dreptul de a aciona n numele societii dac actul de constituire nu prevede c toi membrii administreaz societatea n comun sau c administrarea este delegat unor anumii membri sau unor teri. (#) 0mputernicirile administratorului se limiteaz la domeniul de activitate al societii. $entru sv@rirea de acte ce depesc aceste limite este necesar acordul tuturor asociailor. (%) 0n cazul administrrii n comun, deciziile trebuie luate n unanimitate. &ac administrarea societii se deleag unei sau mai multor persoane, ceilali membri, pentru a nc5eia acte "uridice n numele societii, trebuie s aib procur de la prima (primele). 0n raporturile cu terii, societatea nu are dreptul s invoce clauzele actului de constituire prin care se limiteaz mputernicirile membrilor societii, cu e cepia cazurilor n care societatea va demonstra c terul, n momentul nc5eierii actului "uridic, cunotea sau trebuia s cunoasc !aptul c membrul nu este mputernicit s acioneze n numele societii. (*) Aiecare membru al societii n nume colectiv, indi!erent de !aptul este sau nu mputernicit s administreze societatea, are dreptul s ia cunotin, personal sau asistat de un e pert, de toata documentaia privind administrarea. 'lauza prin care se e clude sau se limiteaz acest drept este nul. 1. &esemnarea administratorilor. An ca/ul .n care actul con-titutiv nu arat0 cine -unt ad1ini-tratorii -ociet05ii -au nu prevede ni1ic cu privire la 1odul de ad1ini-trare al -ociet05ii -e pre-upune c0 iecare a-ociat are dreptul de a ac5iona .n nu1ele ace-teia din partea celorlal5i a-ocia5i: avMnd dreptul de a .nc4eia toate opera5iunile nece-are e7ercit0rii activit05ii -ociet05ii. (o-ibilitatea particip0rii oric0rui a-ociat la ad1ini-trarea -ociet05ii e-te o con-ecin50 irea-c0 a r0-punderii neli1itate a a-ocia5ilor pentru datoriile -ociale. An practic0: totu3i: nu vo1 .ntMlni nu1eroa-e acte con-titutive care -0 nu de-e1ne/e 1odul concret de ad1ini-trare a -ociet05ii: inclu-iv per-oanele de-e1nate ca ad1ini-tratori: de vre1e ce art.10! alin.1 lit.49 din Codul civil cere .n 1od e7pre- in-erarea .n actul con-titutiv a unei a-e1enea 1en5iuni. An con-ecin50: -e punea .n 1od ire-c .ntrebarea care ar i op5iunile a-ocia5ilor .n ceea ce prive3te 1odul de ad1ini-trare a -ociet05iiV R0-pun-ul e-te dat de di-po/i5iile art.12> din cod: potrivit c0rora a-ocia5ii pot prevedea .n actul con-titutiv ca 8a9 ad1ini-trarea -ociet05ii -e ie e7ercitat0 .n co1un: de c0tre to5i a-ocia5ii: -au ca 8b9 ad1ini-trarea -0 ie dele2at0 unuia -au 1ai 1ultora dintre a-ocia5i ori c4iar unor ter5e per-oane. An ine: a-ocia5ii ar putea -tipula .n actul con-titutiv ca 8c9 ad1ini-trarea -ociet05ii -0 ie e7ercitat0 de c0tre iecare dintre a-ocia5i: care -0 .ndeplinea-c0 .n 1od individual toate atribu5iile pe care le pre-upunea calitatea de ad1ini-trator. An practic0: .n cele 1ai 1ulte ca/uri: a-ocia5ii de la -ociet05ile .n nu1e colectiv pre er0 -0 .ncredin5e/e ad1ini-trarea -ociet05ii unuia -au 1ai 1ultora dintre a-ocia5i ori c4iar unor ter5e per-oane. (o-ibilitatea de a de-e1na un ad1ini-trator nea-ociat e-te criticabil0 la pri1a vedere 2E: .ntrucMt caracterul intuitu personae al -ociet05ii .n nu1e colectiv 3i e7i-ten5a unei r0-punderi ne10r2inite a a-ocia5iilor ar i1pune ca ace3tia -0 conduc0 direct activitatea -ocial0 3i -0 nu o .ncredin5e/e unor per-oane -tr0ine de -ocietate. #oc1ai din ace-t con-iderent le2iuitorul a in-tituit: ca re2ul0: ad1ini-trarea -ociet05ilor .n nu1e colectiv prin ad1ini-tratori a-ocia5i. #otu3i: avMndu--e .n vedere c0 o a-e1enea re2ul0 vi/ea/0 .n pri1ul rMnd prote6area a-ocia5ilor: ace-tora li -e acord0 po-ibilitatea ca .n unc5ie de intere-ele pe care le au -0 opte/e pentru de-e1narea unui ad1ini-trator nea-ociat. "ce-ta nu trebuie -0 ie neap0rat o per-oan0 i/ic0: ci acea-t0 calitatea poate -0 ie .ncredin5at0 3i unei per-oane 6uridice. "d1ini-tratorii -ociet05ii .n nu1e colectiv vor putea i nu1i5i prin actul con-titutiv -au: ulterior con-tituirii: ale3i de c0tre a-ocia5i. "d1ini-tratorii de-e1na5i prin actul con-titutiv -unt ale3i prin con-en-ul tuturor
2E

&e alt el: o a-e1enea di-po/i5ie nu e7i-t0 .n alte le2i-la5ii. #rebuie: totu3i: de preci/at c0 dac0 .n unele le2i-la5ii 8Ledera5ia Ru-09 po-ibilitatea de a dele2a ad1ini-trarea -ociet05ii .n nu1e colectiv unor ter5e per-oane e-te e7clu-0 de plano: .n altele 8Lran5a: Ro1Mnia9: de3i te7tele le2ale nu 1en5ionea/0 .n ter1en e7plici5i o a-e1enea po-ibilitate: opinia do1inant0 a doctrinei e-te .n -en-ul c0: .n principiu: a-ocia5ii pot de-e1na ca ad1ini-trator un ter5 a50 de -ocietate.

1;6

a-ocia5ilor. An ca/ul .n care de-e1narea ad1ini-tratorilor nu --a 0cut prin actul con-titutiv al -ociet05ii: ace3tia vor putea i ale3i ulterior .nre2i-tr0rii -ociet05ii .n con or1itate cu di-po/i5iile art.12; alin.1 din Codul civil: ie cu unani1itate de voturi 8re2ula unani1it05ii9: ie cu votul a-ocia5ilor care repre/int0 1a6oritatea ab-olut0 a capitalului -ocial: dac0 o a-e1enea 1odalitate e-te prev0/ut0 de actul con-titutiv. 'erviciile 0cute de ad1ini-tratorii -ociet05ii .n avoarea ace-teia: .n .ndeplinirea unc5iilor lor: -unt: de re2ul0: re1unerate. "-ocia5ii au deplin0 libertate -0 decid0 dac0 ad1ini-tratorii bene icia/0 de o re1unera5ie -au nu: ori -0 -tabilea-c0 cuantu1ul ace-teia. An principiu: -e acord0 ad1ini-tratorilor o re1unera5ie lunar0 i70. +e2ea nu inter/ice .n-0 ca a-ocia5ii -0 decid0 -tabilirea re1unera5iei ad1ini-tratorilor -ub or1a unei -u1e variabile: repre/entMnd o cot0-parte aprioric predeter1inat0 din bene iciile reali/ate de -ocietate. An ine: e-te po-ibil0 3i o a treia -olu5ie care -0 re/ulte din co1binarea pri1elor dou0 1en5ionate. O a-t el de -olu5ie: co1portMnd o re1unera5ie 1i7t0: -e 6u-ti ic0 1ai cu -ea10 atunci cMnd ad1ini-tratorul nu cu1ulea/0 .n per-oana -a calitatea de a-ociat: pe lMn20 cea de ad1ini-trator. 2. $uterile administratorilor. An raporturile care -e -tabile-c .ntre ad1ini-tratori 3i -ocietate: pe de o parte: 3i ad1ini-tratori 3i a-ocia5i pe de alt0 parte: puterile ad1ini-tratorului -unt deter1inate prin actul con-titutiv al -ociet05ii .n nu1e colectiv 8care e-te contractul de con-tituire9 3i le2e. "d1ini-tratorii de-e1na5i pot 1ani e-t0 ini5iativa oric0ror opera5iuni co1erciale care -e circu1-criu celor e ectuate .n 1od obi3nuit de -ocietate: 0r0 -0 aib0 nevoie .n ace-t -en- de acordul prealabil al celorlal5i a-ocia5i. $-te .n-0 po-ibil ca: .n e7ercitarea atribu5iilor -ale: un ad1ini-trator -0 aib0 ini5iativa unei opera5iuni ce dep03e3te li1itele deter1inate de do1eniul curent de activitate al -ociet05ii: dar care: .n acela3i ti1p: nu e7cede li1itele -tabilite prin actul con-titutiv privind obiectul de activitate. (otrivit art.12> alin.2 din cod: pentru -0vMr3irea de acte ce dep03e-c ace-te li1ite e-te nece-ar acordul tuturor a-ocia5ilor. An practic0: de-tul de recvent: 1ai cu -ea10 .n ca/ul -ociet05ilor .n nu1e colectiv cu poten5ial econo1ic ridicat: prin actul con-titutiv -e prevede c0 ad1ini-trarea -ociet05ii va i a-i2urat0 de o pluralitate de ad1ini-tratori. Antr-o atare ipote/0: tot actul con-titutiv va i cel care va -tabili 1odul cu1 -e di-tribuie .ntre ad1ini-tratori -arcinile privind ad1ini-trarea -ociet05ii. #otodat0: prin actul con-titutiv -e poate -tipula or2ani/area unui con-iliu de ad1ini-tra5ie: precu1 3i condi5iile .n care ace-ta va delibera. $-te .n-0 po-ibil ca din actul con-titutiv -0 lip-ea-c0 orice -tipula5ie privind reparti/area -arcinilor .ntre 1ultiplii ad1ini-tratori: ipote/0 .n care con-ider01 c0 iecare ad1ini-trator privit -eparat e-te inve-tit cu prero2ativa 2eneral0 de a .ndeplini toate actele de 2e-tiune cerute de intere-ele -ociet05ii 3i care -e circu1-criu: bine.n5ele-: obiectului de activitate a -ociet05ii. &in punct de vedere al - erei puterilor: nu e7i-t0 nici o deo-ebire .ntre ad1ini-tratorii a-ocia5i 3i cei nea-ocia5i: cu o -in2ur0 1en5iune< .n .ndeplinirea actelor de ad1ini-trare: ad1ini-tratorul a-ociat e7pri10 atMt voin5a -a de a-ociat: cMt 3i pe aceea de ad1ini-trator: a-t el .ncMt: .n ca/ de abu/ de putere: el poate -uporta dubla -anc5iune a revoc0rii puterii de repre/entare 3i a e7cluderii din -ocietate 8a -e vedea art.126 aln.1 3i art.12@ alin.2 din Codul civil9. O -itua5ie particular0 e-te 3i aceea .n care prin actul con-titutiv --a prev0/ut ad1ini-trarea -ociet05ii de c0tre to5i a-ocia5ii .n co1un. An ace-t ca/ orice deci/ie luat0 de ei va i con-iderat0 valabil0 nu1ai dac0 a o-t adoptat0 .n unani1itate 8art.12> alin.; ra/a % din cod9. "d1ini-trarea -ociet05ii pe ba/a unani1it05ii repre/int0 -i-te1ul cel 1ai prudent: dar .n acela3i ti1p 3i cel 1ai 2reoi de unc5ionare: deoarece .n -itua5ia e7i-ten5ei unor diver2en5e .ntre ad1ini-tratorii a-ocia5i nu -e va putea reali/a unani1itatea: 3i prin ur1are nu -e va putea .nc4eia nici actul -au opera5iunea proiectat0. 'i2ur: un a-e1enea -i-te1 pre/int0 1arele avanta6 al eli1in0rii unor eventualele erori -au abu/uri pe care le-ar putea -0vMr3i ad1ini-tratorul individual: dar cu1 -e va proceda .n -itua5ia .n care .ntrunirea unani1it05ii nu e-te po-ibil0 datorit0 unor actori obiectiviV cu1 ar i de e7e1plu: ab-en5a .ndelun2at0 a unuia dintre ad1ini-tratorii a-ocia5i din localitate. 'au cu1 -e va proceda .n ca/ul .n care trebuie luat0 o deci/ie .n ca/uri de ur2en50 iar unii ad1ini-tratori -unt .n i1po-ibilitate de a i contacta5i -au de a lua parte la deliberarea a-upra acelei deci/iiV 'e pot: de a-e1enea: i1a2ina 3i nu1eroa-e -itua5ii cMnd unul din a-ocia5i -e opune .n 1od ne6u-ti icat adopt0rii unei deci/ii: blocMnd a-t el activitatea -ociet05ii. &in p0cate: Codul no-tru civil: -pre deo-ebire de alte le2i-la5ii 8cu1 ar i: de e7e1plu: cea rance/0: ro1Mn09: nu r0-punde la ace-te .ntreb0ri26. An ceea ce ne prive3te: con-ider01 c0 a-ocia5ii: .n virtutea libert05ii con erite de le2iuitor .n privin5a 1odului de or2ani/are a activit05ii -ociet05ii .n nu1e colectiv: vor putea -tipula elul .n care vor i re2le1entate 3i a-e1enea -itua5ii. "-t el: a-ocia5ii ar putea -tabili ca diver2en5ele e7i-tente .ntre ad1ini-tratorii a-ocia5i -0 ie -olu5ionate prin votul a-ocia5ilor care repre/int0 1a6oritatea ab-olut0 a capitalului -ocial. &e a-e1enea: a-ocia5ii ar putea -0 prevad0: prin actul con-titutiv: po-ibilitatea adopt0rii de 4ot0rMri doar de c0tre un -in2ur ad1ini-trator -au de c0tre o parte dintre ei .n -itua5iile .n care ceilal5i ad1ini-tratori -unt J.n i1po-ibilitateC de a participa la ad1ini-trare -au .n -itua5iile .n care nece-itatea lu0rii deci/iei e-te 1otivat0 de un ca/ ur2ent: cMnd ne.ndeplinirea ur2ent0 a unui act de ad1ini-trare ar i de natur0 -0 pricinuia-c0 un pre6udiciu -e1ni icativ -ociet05ii. An lip-a unor a-e1enea prevederi: .n toate ca/urile cMnd -e .ncalc0 re2ula unani1it05ii ad1ini-tratorii care a luat re-pectiva deci/ie vor putea i obli2a5i -0 -uporte pre6udiciul pe care: eventual: 1-au
26

&in p0cate .n or1a inal0 nu -e 1ai re20-e-c unele di-po/i5ii ale art.21E 3i art.21@ din proiectul Codului civil care re2le1entau a-e1enea -itua5ii.

1;7

cau/at -ociet05ii. An ceea ce prive3te e7pri1area voin5ei a-ocia5ilor obli2a5i a ad1ini-tra .1preun0: .n lip-a unei -tipula5ii e7pre-e .n actul con-titutiv: acea-ta va putea .1br0ca orice or10. &e-i2ur: .n 10-ura .n care le2ea i1pune pentru un act o anu1it0 or10: acea-ta trebuie re-pectat0. Codul civil nu i1pune ca e7pri1area voin5ei -0 -e ac0 -i1ultan. An - Mr3it: 1en5ion01 c0 3i prin clau/ele -tipulate .n actul con-titutiv pot i -tabilite anu1ite li1ite ale ace-tor puteri .n -en-ul preci/0rii c0 anu1ite acte: enu1erate li1itativ: pot i .ndeplinite de ad1ini-tratori nu1ai cu acordul tuturor a-ocia5ilor -au: cel pu5in: a acelora dintre ei care repre/int0 1a6oritatea ab-olut0 a capitalului -ocial. &ep03irea acelor li1ite -e -anc5ionea/0 cu a-u1area i1plicit0 a re-pon-abilit05ilor per-onale a ad1ini-tratorului care a ne-ocotit -tipula5iile actului con-titutiv al -ociet05ii. (rintre actele de ace-t 2en --ar putea 1en5iona< .n-tr0inarea i1obilelor: contractarea de .1pru1uturi pe-te o anu1it0 valoare pre-tabilit0: 2a6area -au ipotecarea bunurilor -ociet05ii pentru 2arantarea unor credite acordate de o banc0 co1ercial0 .n avoarea altei -ociet05i co1erciale -au a unor ter5i -au c4iar a unui a-ociat etc. An doctrin0 --a re1arcat .n-0 pe bun0 dreptate c0 actul con-titutiv nu trebuie -0 ie prea re-trictiv .n acea-t0 privin50. "d1ini-tratorilor trebuie -0 li -e la-e o 1ar60 -u icient de lar20 pentru a-3i putea 1ani e-ta: .n 1od liber 3i ne-tMn6enit: ini5iativa .n .ndeplinirea actelor de 2e-tiune a patri1oniului -ocial. An ace-t conte7t --ar putea di-cuta dac0 prevederile actului con-titutiv prin care -unt de-e1na5i ad1ini-tratorii -ociet05ii: precu1 3i cele care prev0d re-tric5ii i1pu-e ad1ini-tratorilor -unt opo/abile ter5ilor. Di a-ta deoarece pot i i1a2inate nu1eroa-e -itua5ii .n care un a-ociat care nu are nu are dreptul de a ad1ini-tra -ocietatea 3i nici procur0 pentru a .nc4eia acte 6uridice .n nu1ele -ociet05ii .nc4eie totu3i a-t el de acte: ori -itua5ii .n care un ad1ini-trator: de3i le2al de-e1nat: .nc4eie un act 6uridic cu dep03irea li1itelor .1puternicirilor con erite prin actul con-titutiv. "-t el: pe de o parte: prin pri-1a principiului relativit05ii contractului: ace-te re-tric5ii nu ar trebui -0 ie opo/abile ter5ilor: deoarece ace3tia nu au participat la per ectarea actului con-titutiv. (e de alt0 parte: .n-0: ace-t principiu nu poate pri1i cM1p liber de aplicare .n ca/ul contractului prin care -e con-tituie -ocietatea co1ercial0: deoarece clau/ele acelui contract -unt -upu-e publicit05ii .n 1o1entul .nre2i-tr0rii -ociet05ii: prin .n-crierea lor .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor. An -olu5ionarea ace-tei proble1e trebuie avute .n vedere atMt intere-ele -ociet05ii 3i cMt 3i drepturile ter5ului cocontractant: care nu poate i pu- .n -itua5ia inec4itabil0 de a -uporta con-ecin5ele relei-credin5e a unui a-ociat -au unui ad1ini-trator al -ociet05ii. "-t el: potrivit art.12> alin.; ra/a a %%%-a din Codul civil: .n raporturile cu ter5ii: -ocietatea nu are dreptul -0 invoce clau/ele actului de con-tituire prin care -e li1itea/0 .1puternicirile 1e1brilor -ociet05ii: cu e7cep5ia ca/urilor .n care -ocietatea va de1on-tra c0 ter5ul: .n 1o1entul .nc4eierii actului 6uridic: cuno3tea -au trebuia -0 cunoa-c0 aptul c0 1e1brul nu e-te .1puternicit -0 ac5ione/e .n nu1ele -ociet05ii. "-t el c0: dup0 p0rerea noa-tr0: .n ca/ul .n care li1itarea .1puternicirilor a-ocia5ilor a o-t .n-cri-0 .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor: -ocietatea va putea invoca cu -ucce- ace-t apt .1potriva unui ter5: .ntrucMt din 1o1entul .n-crierii ace-te in or1a5ii devin publice 3i -unt acce-ibile ter5ului. &e3i di-po/i5ia le2al0 -e re er0 .n 1od e7pre- doar la -itua5ia a-ociatului: con-ider01 c0 ni1ic nu -e opunea ca acela3i principiu -0 -e aplice 3i .n ca/ul ad1ini-tratorului care 3i-a dep03it .1puternicirile. ;. ?bligaiile administratorilor. (otrivit literaturii de -pecialitate: ad1ini-tratorii -ociet05ii .n nu1e colectiv au ur10toarele .ndatoriri principale< a9 -0 ad1ini-tre/e a acerile -ociet05ii cu dili2enta unui bun co1erciant 3i -0 depun0 acelea3i e orturi pe care le-ar depune .n ca/ul .n care 3i-ar ad1ini-tra propriile a aceri= b9 -0 nu abu/e/e de -e1n0tura -ocial0. #otu3i: dac0 opera5iunea .nc4eiat0 de ad1ini-trator nu e-te .ndeplinit0 .n 1od curent de -ocietate: dar nu e7cede li1itele -tabilite prin actul con-titutiv privind obiectul de activitate 3i puterile ad1ini-tratorului: ea poate i .ndeplinit0: .n-0 nu1ai dac0 to5i a-ocia5ii -unt de acord .n prealabil cu -0vMr3irea ei 8art.12> alin.2 din cod9. An ca/ contrar: el va i r0-pun/0tor pentru daunele cau/ate -ociet05ii: dar -ocietatea r01Mne obli2at0 a50 de ter5ii de bun0-credin50= c9 -0 .ndeplinea-c0 .ndatoririle lor .n con or1itate cu le2ea: actul con-titutiv 3i 4ot0rMrile a-ocia5ilor. >. 'ontrolul gestiunii societii. &atorit0 nu10rului 1ic de a-ocia5i 3i a volu1ului redu- al activit05ii: -ocietatea .n nu1e colectiv nu are anu1ite per-oane -pecial de-e1nate pentru e7ercitarea controlului a-upra 2e-tiunii ad1ini-tratorilor: a3a cu1 -unt cen/orii .n -ociet05ile de capitaluri. An ab-en5a unor cen/ori: iecare dintre a-ocia5ii care nu e-te ad1ini-trator al -ociet05ii va e7ercita dreptul de control a-upra 2e-tiunii -ociet05ii. "ce-t drept -e e7ercit0 atMt prin participarea la luarea deci/iilor de c0tre a-ocia5i .n proble1ele e-en5iale ale activit05ii -ociet05ii: cMt 3i prin veri icarea tuturor docu1entelor ce 5in de activitatea -ociet05ii. "-t el: potrivit art.12> alin> din Codul civil: iecare 1e1bru al -ociet05ii .n nu1e colectiv: indi erent de aptul e-te -au nu .1puternicit -0 ad1ini-tre/e -ocietatea: are dreptul -0 ia cuno3tin50: per-onal -au a-i-tat de un e7pert: de toata docu1enta5ia privind ad1ini-trarea. Orice clau/0 prin care --ar e7clude -au li1ita ace-t drept e-te nul0. Articolul 1#/. (eprezentarea societii n nume colectiv (1) &reptul i obligaia de a reprezenta societatea n nume colectiv l au toi membrii ei.

1;!

(#) Actul de constituire poate stipula dreptul unuia sau mai multor membri de a reprezenta societatea. 0n acest caz, ceilali membri nu au dreptul s o reprezinte. (%) 0n cazul n care dreptul de reprezentare aparine mai multor membri, !iecare are dreptul s acioneze de sine stttor dac actul de constituire nu prevede c ei trebuie s acioneze n comun. (*) 0n cazul desemnrii administratorilor dintre teri, dreptul de a reprezenta societatea n nume colectiv poate !i stipulat n actul de constituire. (/) $ersoanele care au dreptul de a reprezenta societatea n nume colectiv sunt obligate s noti!ice despre desemnarea lor organul de stat unde este nregistrat. (3) $revederile actului de constituire care limiteaz dreptul asociailor de a reprezenta societatea n nume colectiv nu sunt opozabile terilor de bun.credin. Buna.credin se prezum. 1. (eprezentarea societii n nume colectiv. "rt.12E din Codul civil -tabile3te re2ula .n 1ateria repre/ent0rii -ociet05ilor .n nu1e colectiv: 3i anu1e c0 ori de cMte ori nu -e prevede alt el prin actul con-titutiv iecare a-ociat are dreptul de a repre/enta -ocietatea 3i: i1plicit de a .nc4eia orice act .n nu1ele -ociet05ii: .n li1itele le2ii 3i ale obiectului de activitate. "cea-t0 re2ul0 e-te o particulari/are a celei .n-cri-e .n art.12> alin.1 din cod. Con-ider01 c0 te4nica alea-0 de le2iuitor de a re2le1enta printr-un articol -eparat repre/entarea -ociet05ii .n nu1e colectiv nu e-te cea 1ai indicat0: deoarece di-po/i5iile alin.1-> ale art.12E din cod le re or1ulea/0 practic pe cele ale art.12> din cod care re2le1entea/0 ad1ini-trarea -ociet05ii. Di acea-ta deoarece: .n principiu: -ub raportul -tatutului 6uridic: ad1ini-tratorul cu1ulea/0 .n per-oana -a o dubl0 calitate: 3i anu1e< pe de o parte: el e-te un or2an de 2e-tiune: iar: pe de alt0 parte: ad1ini-tratorul e-te 3i -e 1ani e-t0 3i ca un or2an de repre/entare a -ociet05ii .n raporturile 6uridice ale ace-teia. Ca or2an de 2e-tiune a patri1oniului -ocial: ad1ini-tratorul e-te abilitat -0 decid0 .n tot ceea ce prive3te patri1oniul -ociet05ii: .n vederea reali/0rii obiectului de activitate al -ociet05ii 3i a -copului avut .n vedere la con-tituirea ace-teia. Ca or2an de repre/entare a -ociet05ii: ad1ini-tratorul ac5ionea/0 nu .n nu1ele -0u per-onal: ci .n nu1ele 3i pe contul -ociet05ii. "ctele 6uridice pe care el le .ndepline3te .n acea-t0 calitate: produc e ecte direct .n per-oana -ociet05ii. "-t el iind: con-ider01 c0 unc5ia de repre/entare a -ociet05ii e-te de natura activit05ii ad1ini-tratorului: ace-ta putMnd repre/enta -ocietatea .n rela5iile cu ter5ii: c4iar dac0 actul con-titutiv nu 1en5ionea/0 ni1ic .n acea-t0 privin50. An con-ecin50: nu 20-i1 nici o ra5iune pentru re2le1entarea -eparat0 a dreptului de repre/entare a -ociet05ii -eparat de di-po/i5iile le2ale privind ad1ini-trarea -ociet05ii. 'i2ur: au e7i-tat 3i opinii .n literatura de -pecialitate: care au r01a- .n-0 i/olate: potrivit c0rora ad1ini-trarea -ociet05ii nu -e con und0 cu repre/entarea: iar ad1ini-tratorii repre/int0: .n re2ul0 2eneral0: -i1ple or2ane deliberative: dar nu 3i or2ane prin care -e e7pri10 voin5a -ocial0= a-t el .ncMt: pentru a putea repre/enta -ocietatea .n rela5iile cu ter5ii: o per-oan0: a-ociat -au ad1ini-trator: ar trebui -0 ie .nve-tit0 e7pre- cu acea-t0 putere: ie la con-tituirea -ociet05ii: ie ulterior. &in punctul no-tru de vedere: ace-te opinii nu -unt 6u-ti icate. Con-ider01 c0: -in2urele li1it0ri care ar putea i adu-e puterilor ad1ini-tratorilor -unt cele -tipulate .n actul con-titutiv. "-t el: e-te po-ibil: dac0 -e prevede prin actul con-titutiv: ca un ad1ini-trator -0 nu aib0 drept de repre/entare al -ociet05ii .n rela5iile cu ter5ii. (otrivit art.12E alin.> din cod: per-oanele care au dreptul de a repre/enta -ocietatea .n nu1e colectiv -unt obli2ate -0 noti ice de-pre de-e1narea lor or2anul de -tat unde -ocietatea e-te .nre2i-trat0. O a-e1enea noti icare e-te i1portant0 deoarece din 1o1entul .n-crierii ace-tui apt .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor per-oana re-pectiv0 va putea .nc4eia acte 6uridice valabile .n nu1ele -ociet05ii: 3i pentru -ocietate: acte apte -0 2enere/e obli2a5ii 3i drepturi -ubiective valabile atMt pentru -ocietate: cMt 3i pentru ter5ii cu care acea-ta intr0 .n raporturi 6uridice. #otu3i: .n ceea ce prive3te ter5ii de bun0 credin50: -ocietatea nu va putea invoca prevederile actului de con-tituire prin care -e li1itea/0 dreptul a-ocia5ilor de a repre/enta -ocietatea .n nu1e colectiv 8art.12E alin.6 din cod279. Articolul 1#3. Lipsirea i renunarea la dreptul de administrare i de reprezentare a societii n nume colectiv (1) &ac e ist motive ntemeiate, la cererea oricrui membru, instana de "udecat poate priva persoana de dreptul de a administra i a reprezenta societatea n nume colectiv. )otive ntemeiate sunt, printre altele, nclcarea grav a obligaiilor i imposibilitatea e ercitrii atribuiilor. (#) $rintr.o declaraie adresat persoanelor cu drept de administrare i reprezentare, !iecare membru poate renuna n orice moment la dreptul de a administra i a reprezenta societatea. 1. 0ncetarea dreptului de administrare a societii n nume colectiv . &reptul de a ad1ini-tra 3i repre/enta -ocietatea .n nu1e colectiv .ncetea/0 ie prin revocarea ad1ini-tratorului 8art.126 alin.1 din cod9: ie prin renun5area ace-tuia la dreptul de a ad1ini-tra 3i repre/enta 8art.126 alin.2 din cod9: precu1 3i prin e7pirarea
27

"cea-t0 di-po/i5ie nu repre/int0 altceva decMt o reluare ine7plicabil0 a di-po/i5iilor alin.; al art.12> din Codul civil.

1;@

ter1enului duratei 1andatului .ncredin5at: 1oartea -au incapacitatea ad1ini-tratorului ori di/olvarea -ociet05ii 8ace-tea din ur10 ca/uri de .ncetare a unc5iilor ad1ini-tratorului: de3i nu -unt prev0/ute e7pre- de Codul civil: nu co1port0 nici o di-cu5ie deoarece -unt .1pre6ur0ri obiective care nu antrenea/0 1odi icarea actului con-titutiv 3i deci nu nece-it0 .ndeplinirea unor or1alit05i -au proceduri -peciale de c0tre a-ocia5i9. a9 .evocarea administratorului. An privin5a revoc0rii ad1ini-tratorului Codul civil prevede c0: .n ca/ul .n care e7i-t0 1otive .nte1eiate: in-tan5a de 6udecat0: la cererea oric0rui a-ociat: Jva putea priva per-oana de dreptul de a ad1ini-tra 3i repre/enta -ocietatea .n nu1e colectivC 8art.126 alin.1 din cod9. &up0 opinia noa-tr0: or1ularea le2al0 e-te de icitar0 din 1ai 1ulte con-iderente. "-t el: a3a cu1 a1 ar0tat 1ai -u-: e-te ne6u-ti icat0 abordarea -eparat0 a dreptului de ad1ini-trare 3i a dreptului de repre/entare: .ntrucMt a1bele repre/int0 prero2ative ale unc5iei de ad1ini-trator. An ceea ce prive3te -itua5iile .n care -ocietatea e-te repre/entat0 de alte per-oane decMt ad1ini-tratorii ace-teia -e vor aplica .ntotdeauna re2ulile de la 1andat. "cea-t0 conclu/ie re/ult0 0r0 nici o ur10 de .ndoial0 din di-po/i5iile art.12> alin.; ra/a a %%-a din cod: potrivit c0rora: dac0 ad1ini-trarea -ociet05ii e-te .ncredin5at0 unor ad1ini-tratori: a-ocia5i -au nu: ceilal5i a-ocia5i au nevoie de procur0 de la ad1ini-tratorii de-e1na5i pentru a .nc4eia acte 6uridice .n nu1ele -ociet05ii. (e de alt0 parte: di-po/i5iile art.126 nu 5in cont de aptul c0: calitatea de ad1ini-trator poate i dobMndit0 atMt de c0tre unul -au 1ai 1ul5i a-ocia5i cMt 3i de c0tre per-oane din a ara -ociet05ii. An ace-t din ur10 ca/: con-ider01 c0 ar i nor1al 3i lo2ic ca a-ocia5ii -ociet05ii: atMta ti1p cMt au .n5ele- -0 renun5e la po-ibilitatea de a ad1ini-tra ei .n3i3i -ocietatea 3i au .ncredin5at ad1ini-trarea -ociet05ii unor ad1ini-tratori nea-ocia5i: -0-i poat0 oricMnd revoca pe ace3tia: re-pectMnd: bine.n5ele-: principiul -i1etriei actelor 6uridice: .n -en-ul c0 revocarea ad1ini-tratorilor nea-ocia5i -0 -e ac0 cu acela3i nu10r de voturi cu care --a 0cut de-e1narea. Mai 1ult c4iar: con-ider01 c0 revocarea ad1ini-tratorului nea-ociat poate interveni oricMnd 3i independent de vreo culp0 a ace-tuia: iind vorba de o revocare ad nutum. An -u-5inerea teoriei enun5ate -e poate ar2u1enta 3i cu aptul c0 di-po/i5iile art.126 alin.1 din cod ur10re-c .n 1od prioritar prote6area intere-elor a-ocia5ilor: prin evitarea po-ibilit05ii de .nl0turare abu/iv0 a unui a-ociat de la ad1ini-trarea -ociet05ii: 3tiindu--e c0 ace3tia poart0 o r0-pundere neli1itat0 pentru datoriile -ociale. An con-iderarea celor e7pu-e 1ai -u-: aprecie1 c0 di-po/i5iile art.126 alin.1 din cod -e vor aplica doar .n ceea ce prive3te revocarea ad1ini-tratorilor care .ntrune-c .n aceea3i per-oan0 dou0 calit05i di-tincte: 3i anu1e aceea de a-ociat 3i aceea de ad1ini-trator. Revocarea ad1ini-tratorului a-ociat -e va putea ace: a3adar: la -olicitarea oric0rui a-ociat dar nu1ai prin 4ot0rMre 6udec0torea-c0 3i nu1ai dac0 e7i-t0 te1einice .n ace-t -en-. $7i-ten5a -au: dup0 ca/: ine7i-ten5a unor a-e1enea 1otive e-te l0-at0 la aprecierea in-tan5ei 6udec0tore3ti: le2ea 0cMnd doar o enu1erare e7e1pli icativ0. "-t el: potrivit art.126 alin.1 ra/a a doua din cod: -unt con-iderate 1otive .nte1eiate< .nc0lcarea 2rav0 a obli2a5iilor 3i i1po-ibilitatea e7ercit0rii atribu5iilor. An ace-t din ur10 ca/: con-ider01 c0 nu poate i vorba de o i1po-ibilitate obiectiv0 8cu1 ar i: 1oartea -au incapacitatea ad1ini-tratorului: .n a-e1enea ipote/e unc5ia de ad1ini-trator .ncetMnd de drept9: ci: 1ai de2rab0: de o nepriceperea -au inabilitatea pro e-ional0. "r putea con-titui 1otive te1einice pentru revocarea ad1ini-tratorului 3i ne2li6en5a 2rav0 .n .ndeplinirea atribu5iilor -au .n-0rcin0rilor ce i-au o-t .ncredin5ate: precu1 3i incorectitudinea 8indi erent de natura ei -au de 1odul .n care -e 1ani e-t09. Revocarea ad1ini-tratorului va produce e ecte at0 de -ocietate din 1o1entul r01Mnerii de initive a 4ot0rMrii prin care a o-t pronun5at0: iar a50 de ter5i nu1ai din 1o1entul .n-crierii: cu titlu de 1en5iuni: a 4ot0rMrii de revocare .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor. %potetic vorbind: pMn0 la acea dat0: ad1ini-tratorul .n cau/0 va putea .nc4eia acte 6uridice cu ter5ii ca 3i cu1 ni1ic nu --ar i .ntM1plat. "cele acte 6uridice .3i vor produce e ectele nor1ale atMt .n per-oana -ociet05ii: cMt 3i .n ce prive3te pe ter5ii i1plica5i. b9 .enunarea la dreptul de administrare a societii n nume colectiv . Renun5area la dreptul de ad1ini-trare e-te o 1ani e-tare unilateral0 de voin50 a ad1ini-tratorului: .n -en-ul de a-3i declina acea-t0 calitate: iar a-ocia5ii nu .l pot obli2a pe acela care 3i-a e7pri1at voin5a .ntr-un atare -en- -0 revin0 a-upra deci/iei luate. Renun5area are un caracter di-cre5ionar: putMnd interveni .n orice 1o1ent: -in2ura condi5ie cerut0 de le2e e-te aceea a noti ic0rii celorlal5i ad1ini-tratori a-upra renun50rii 8art.126 alin.2 din cod9. &e-i2ur: .n condi5iile .n care datorit0 renun50rii -ociet05ii i-a o-t cau/at un pre6udiciu: acea-ta va avea dreptul la de-p02ubiri. O anu1it0 particularitate o repre/int0 ipote/a ad1ini-tratorului renun50tor care a o-t de-e1nat .n acea-t0 unc5ie prin actul con-titutiv al -ociet05ii ca unic ad1ini-trator. Antr-o atare ipote/0 a-ocia5ii vor i pu3i .n -itua5ia de a nu1i un alt ad1ini-trator: ceea ce de facto pre-upune 1odi icarea contractului de con-tituire. Articolul 1#6. (epartizarea veniturilor i pierderilor societii n nume colectiv (1) Feniturile i pierderile societii n nume colectiv se repartizeaz ntre membrii ei proporional participaiunilor la capitalul social, dac actul de constituire sau acordul membrilor nu prevede alt!el. Acordul cu privire la nlturarea membrului societii de la participarea la veniturile sau pierderile societii este nul.

1>0

(#) Asociatul care a acionat n interesul societii n nume colectiv !r mputernicire are dreptul, dac societatea nu a acceptat actele "uridice nc5eiate de el, sa.i cear compensarea c5eltuielilor suportate, n limita bene!iciului sau a economiilor obinute de societate ca rezultat al aciunilor lui. (%) &ac, drept urmare a pierderilor suportate, activele nete ale societii n nume colectiv vor deveni mai mici dec@t capitalul ei social, venitul obinut de societate nu va !i repartizat ntre membrii ei p@n c@nd valoarea activelor nete nu va depi cuantumul capitalului social. 1. &istribuirea bene!iciilor i a pierderilor nregistrate de societate . 'copul ur10rit de a-ocia5i cu oca/ia con-tituirii -ociet05ii .n nu1e colectiv: ca de alt el a oric0rei -ociet05i co1erciale: e-te acela de a reali/a bene icii 3i de a le .1p0r5i .ntre ei. An-0 activitatea co1ercial0 de- 03urat0 poate .nre2i-tra 3i pierderi: .n ace-t ca/: datorit0 le20turii -ociale care .i une3te: a-ocia5ii trebuie -0 participe 3i la -uportarea pierderilor. An 2eneral: a-ocia5ii pre er0 -0 -tabilea-c0 1odul de .1p0r5ire a bene iciilor 3i de -uportare a pierderilor .nre2i-trate de -ocietate prin actul con-titutiv al -ociet05ii. #otu3i: pentru ipote/a .n care a-ocia5ii nu ac a-e1enea preci/0ri .n actul con-titutiv: art.127 alin.1 din Codul civil: -tabile3te re2ula con or1 c0reia bene iciile 3i pierderile -ociet05ii .n nu1e colectiv -e reparti/ea/0 .ntre a-ocia5i propor5ional particip0rii lor la capitalul -ocial. "cea-t0 re2ul0 .n-0 poate i a1endat0 prin -tipula5ii contractuale contrare din actul con-titutiv -au c4iar printr-o 4ot0rMre luat0 .n unani1itate de c0tre a-ocia5i. "-t el: a-ocia5ii au acultatea -0 -tipule/e ca reparti/area bene iciilor -0 -e ac0 5inMndu--e -ea1a de 2radul de participare al iec0ruia dintre ei la reali/area activit05ii co1erciale a -ociet05ii -au la ad1ini-trarea -ociet05ii. (rincipiul care va 2uverna orice acord a a-ocia5ilor privind .1p0r5irea bene iciilor 3i pierderilor decur2e din .n-03i inalitatea -ociet05ii ? to5i a-ocia5ii trebuie -0 pri1ea-c0 bene icii 3i -0 participe la .1p0r5irea pierderilor: iar clau/ele dero2atorii de la re2ula propor5ionalit05ii di-tribuirii dividendelor -unt ad1i-e pMn0 la li1ita .n care ele ri/ea/0 clau/a leonin0. &ep03irea ace-tei li1ite -e -anc5ionea/0 cu nulitatea ab-olut0 a lor. "-t el: nici un a-ociat nu va putea i e7clu- de la bene icii -au e7onerat de a -uporta pierderile 8art.127 alin.1 ra/a a %%-a din cod9. &up0 opinia noa-tr0: .n contractul de con-tituire nu vor putea i .n-erate nici clau/e prin care unul din a-ocia5i -0 ie li1itat la bene icii v0dit deri/orii -au clau/e prin care -e 2arantea/0 unuia dintre a-ocia5i un 1ini1 de oloa-e: pentru c0 ace-tea ec4ivalea/0 cu e7cluderea particip0rii la bene iciile -au pierderile -ociet05ii. 'anc5iunea prev0/ut0 de le2e .n ace-te -itua5ii e-te nulitatea unei a-e1enea clau/e: ur1Mnd ca celelalte clau/e ale actului con-titutiv -0-3i 1en5in0 valabilitatea. CMt prive3te .1p0r5irea bene iciilor 3i pierderilor -ociet05ii .n ace-t ca/: -e va aplica re2ula con-acrat0 de art.127 alin.1 din cod. "-ocia5ii au deplina libertate -0 decid0 dac0 .ntre2ul pro it e-te -upu- di-tribuirii: -au dac0 nu1ai o parte a ace-tuia va pri1i o a-t el de de-tina5ie: cealalt0 parte a pro itului ur1Mnd a i olo-it0 .n alte -copuri 8cu1 ar i: de e7e1plu: con-tituirea -au ali1entarea unui ond de re/erv0 -au a de de/voltare: etc.9. Men5ion01 c0 di-tribuirea de bene icii a-ocia5ilor -e va putea ace nu1ai din pro itul net ob5inut de -ocietate. "-t el: dac0: drept ur1are a pierderilor -uportate: activele nete ale -ociet05ii au devenit 1ai 1ici decMt capitalul ei -ocial: venitul ob5inut de -ocietate nu va putea i reparti/at .ntre 1e1brii ei pMn0 cMnd valoarea activelor nete nu va dep03i cuantu1ul capitalului -ocial 8art.127 alin.; din cod9. An ceea ce ne prive3te: con-ider01 c0 o a-e1enea re-tric5ie e-te -uper lu0 .n ca/ul -ociet05ilor .n nu1e colectiv: .ntrucMt r0-punderea pentru datoriile -ociet05ii nu e-te li1itat0 doar la patri1oniul ace-teia ci to5i a-ocia5ii r0-pund neli1itat0 3i -olidar0 cu tot patri1oniul lor pentru orice obli2a5ie a -ociet05ii: ori .n ace-te condi5ii orice di1inuare a activelor nete ale -ociet05ii nu va a ecta .n nici un el intere-ele creditorilor -ociali. 2. (ecuperarea c5eltuielilor e!ectuate de asociai n realizarea scopului societii . An .ndeplinirea obli2a5iei de ad1ini-tra 3i repre/enta -ocietatea: orice a-ociat poate i pu- .n -itua5ia de a c4eltui anu1ite -u1e de bani .n intere-ul -ociet05ii. %ntr-o atare ipote/0: acel a-ociat e-te .ndrept05it -0 pri1ea-c0 ceea ce a c4eltuit: -en- .n care el trebuie -0 pre/inte -ociet05ii docu1entele 6u-ti icative ale c4eltuielilor 0cute. &ar care va i -olu5ia .n -itua5ia .n care a-ociatul ac5ionea/0 .n nu1ele -ociet05ii 0r0 a avea ace-t dreptV %1portan5a -olu5ion0rii ace-tei c4e-tiuni e-te dat0 toc1ai de aptul c0 -ocietatea nu va putea invoca lip-a validit05ii actului .n raporturile cu ter5ii de bun0 credin50 pe 1otivul c0 a-ociatul care a .nc4eiat actul 6uridic re-pectiv nu avea dreptul de a repre/enta -ocietatea. Con-ider01 c0: .n ipote/a .n care -ocietatea a -u erit un pre6udiciu .n ur1a de1er-ului .ntreprin- de a-ociatul .n culp0: ea va prelua eventualul bene iciul a re-pectivei a aceri cu titlu de reparare a pa2ubei: iar atunci cMnd bene iciul nu va acoperi inte2ral pa2uba .ncercat0: -ocietatea va avea po-ibilitatea -0 pro1ove/e o ac5iune .n re-pon-abilitate delictual0 .1potriva acelui a-ociat. (e de alt0 parte: dac0 -ocietatea a avut de cM3ti2at de pe ur1a unui a-t el de de1er- a a-ociatului: le2ea acord0 ace-tuia din ur10 dreptul de a -olicita -ociet05ii co1pen-area c4eltuielilor -uportate de el .n li1ita bene iciului -au a econo1iilor ob5inute de c0tre -ocietate ca re/ultat al ac5iunilor -ale 8art.127 alin.2 din Codul civil9. Articolul 1#7. (spunderea membrilor societii n nume colectiv pentru obligaiile ei

1>1

(1) )embrii societii n nume colectiv poart rspundere subsidiar solidar cu tot patrimoniul lor pentru obligaiile societii. (#) )embrul societii n nume colectiv care nu este !ondatorul ei poarta rspundere n egal msura cu ali membri pentru obligaiile aprute p@n la ncadrarea lui n societate. (%) )embrul care a ieit din societatea n nume colectiv poart rspundere, pentru obligaiile aprute p@n la ieirea lui din societate, n egal msur cu membrii rmai, n termen de # ani din ziua aprobrii drii de seam despre activitatea societii pentru anul n care a ieit din societate. (*) Asociatul !a de care este introdus o aciune pentru obligaiile societii n nume colectiv poate opune numai e cepiile la care societatea sau asociatul personal are dreptul. (/) Acordul membrilor societii n nume colectiv asupra limitrii sau nlturrii rspunderii prevzute de prezentul articol este nul. 1. (spunderea asociailor pentru obligaiile sociale. An concep5ia Codului civil: -ocietatea .n nu1e colectiv bene icia/0 de per-onalitate 6uridic0. Liind -ubiect de drept di-tinct: -ocietatea are dreptul -0 .3i a-u1e obli2a5ii .n raporturile cu ter5ii 3i: pe cale de con-ecin50: va r0-punde cu patri1oniul propriu pentru nere-pectarea obli2a5iilor .n cau/0. An-0 pentru obli2a5iile -ociale: r0-punderea va revine nu nu1ai -ociet05ii .n nu1e colectiv: ci 3i a-ocia5ilor ace-teia. An ace-t -en-: art.12! alin.1 din cod di-pune< JMe1brii -ociet05ii .n nu1e colectiv poart0 r0-pundere -ub-idiar0 -olidar0 cu tot patri1oniul lor pentru obli2a5iile -ociet05iiC. "-t el c0: a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv au o r0-pundere -olidar0 3i neli1itat0 pentru datoriile -ociale. R0-punderea lor are totodat0 un caracter -ub-idiar. An doctrin0 --a a ir1at c0 a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv -unt 2aran5i ai e7ecut0rii de c0tre -ocietate a propriilor datorii: iind .ntr-o po/i5ie a-e10n0toare ide6u-orului a50 de creditorii -ociali 3i a50 de -ocietate 8care r01Mne obli2atarul principal9: iar a-ociatul pl0titor are o ac5iune .n re2re- contra -ociet05ii. AntrucMt r0-punderea -olidar0 3i neli1itat0 a a-ocia5ilor din -ocietatea .n nu1e colectiv e-te de e-en5a unei alt el de -ociet05i: orice acord a a-ocia5ilor prin care li1itea/0: divide -au e7clude r0-punderea ace-tora e-te nul de drept 8art.12! alin.E din Codul civil9. (rin acea-t0 di-po/i5ie a codului -e ur10re3te ocrotirea ter5ilor contractan5i. $7i-ten5a unei duble r0-punderi pentru obli2a5iile -ociale: a -ociet05ii 3i a a-ocia5ilor: ridic0 proble1a de a 3ti care e-te 1odul de unc5ionare a ace-tei r0-punderi. Va trebui creditorul -ocial -0 -e .ndrepte 1ai .ntMi .1potriva -ociet05ii -au va putea ac5iona .n in-tan50 direct a-ocia5iiV Va avea a-ociatul care a pl0tit datoria -ociet05ii o ac5iune .n re2re- .1potriva -ociet05iiV &ar .1potriva celorlal5i a-ocia5iV R0-punderea ace-tora din ur10 va i 3i ea -olidar0 .ntr-o a-e1enea ipote/0V &in p0cate: de3i acea-t0 proble1atic0 e-te de o i1portan50 1a6or0: le2iuitorul: .n 1od ine7plicabil: nu a con-iderat nece-ar -0 o re2le1ente/e. C4iar dac0 din prevederile alin.> al art.12! Cod civil: potrivit c0rora a-ociatul a50 de care e-te introdu-0 o ac5iune pentru obli2a5iile -ociet05ii .n nu1e colectiv poate opune nu1ai e7cep5iile la care -ocietatea -au a-ociatul per-onal are dreptul: -ar putea deduce c0 creditorii -ociali 3i-ar putea .ndrepta ac5iunea direct .1potriva a-ocia5ilor: o a-e1enea po-ibilitate ar i de natur0 -0 .nl0ture practic caracterul -ub-idiar al r0-punderii a-ocia5ilor. "-t el: -ocietatea ar putea oricMnd evita r0-punderea pentru obli2a5iile -ociale: tran- erMnd-o a-ocia5ilor prin -i1pla nee7ecutare a obli2a5iilor: ori: dup0 cu1 e 3i ire-c: caracterul -ub-idiar al r0-punderii pre-upune po-ibilitatea ob5inerii bene iciului de di-cu5iune: adic0 acea e7cep5ie prin care creditorii -unt obli2a5i -0 ur10rea-c0 1ai .ntMi bunurile debitorului principal 3i nu1ai .n 10-ura i1po-ibilit05ii -ati- acerii crean5elor lor vor putea ur10ri 3i patri1oniul debitorilor -ub-idiari. An con-ecin50: con-ider01 c0 r0-punderea pentru nere-pectarea obli2a5iilor -ociale incu1b0 -ociet05ii: ca per-oan0 6uridic0: .ntrucMt ace-te obli2a5ii ac parte din patri1oniul ei: 3i care patri1oniu e-te -eparat de cel a a-ocia5ilor: iar r0-punderea -ub-idiar0 a a-ocia5ilor are doar rolul de a 2aranta obli2a5iile -ociale a c0ror e7ecutarea cade .n -arcina -ociet05ii. Nu -e poate vorbi de o r0-pundere -olidar0 a -ociet05ii 3i a a-ocia5ilor a50 de creditorii -ociali. #oc1ai din ace-t 1otiv: le2iuitorul: pentru a i pe deplin con-ecvent: a eli1inat din or1a inal0 a Codului civil te7tul art.22; alin.> din proiect: care acorda creditorilor -ociali po-ibilitatea de a -e .ndrepta direct .1potriva a-ocia5ilor -ociet05ii dup0 ce -ocietatea era pu-0 .n .ntMr/iere prin noti icare. O a-e1enea di-po/i5ie: c4iar dac0 are avanta6ul de a prote6a intere-ele creditorilor: nu 5inea cont de caracterul -ub-idiar al r0-punderii a-ocia5ilor 3i nici din celelalte principii care decur2 din calitatea de per-oan0 6uridic0 a -ociet05ii .n nu1e colectiv. An conclu/ie: r0-punderea a-ocia5ilor -ociet05ii .n nu1e colectiv pentru datoriile -ociale a-u1ate .n nu1ele -ociet05ii de repre/enta5ii ei 8le2ali -au de apt9 2! e-te -ub-idiar0 r0-punderii -ociet05ii. "-t el: creditorii trebuie -0 ur10rea-c0 1ai .ntMi -ocietatea 3i: .n ca/ul .n care patri1oniul ace-teia nu e-te .nde-tul0tor pentru plata crean5elor -ociale: pot ur10ri 3i pe a-ocia5i 8acea-t0 -olu5ie aplicMndu--e 3i .n cur-ul lic4id0rii -ociet05ii9. An 1od concret: dup0 ce vor ob5ine un titlu e7ecutoriu .1potriva -ociet05ii 8-au ace-t titlu e7ecutoriu e7i-t0 de6a9 creditorii -ociali vor porni e7ecutarea -ilit0 a -ociet05ii: 3i nu1ai dac0 crean5a ace-tora nu a o-t -ati- 0cut0: ei
2!

(entru a putea pretinde un drept de crean50 .1potriva -ociet05ii: ter5ul trebuie -0 dovedea-c0 aptul c0 opera5iunea din care re/ult0 crean5a a o-t .nc4eiat0 .n nu1ele -ociet05ii 3i c0 acea-t0 opera5iune a o-t .nc4eiat0 din partea -ociet05ii de c0tre o per-oan0 autori/at0 -au care: .n 1od aparent: era o per-oan0 autori/at0.

1>2

vor putea -0 -e .ndrepte: pe ba/a acelui titlu 2@: .1potriva a-ocia5ilor. &e-i2ur c0: .n ca/ul .n care -ocietatea .n nu1e colectiv a o-t declarat0 in-olvabil0 -au dac0 .n ur1a lic4id0rii activelor -ociet05ii crean5ele creditorilor nu au o-t -ati- 0cute inte2ral: ace3tia: .n 1od lo2ic: nu -e pot .ndrepta decMt direct .1potriva a-ocia5ilor: iar a-ocia5ii vor putea vor putea invoca .n ap0rarea lor doar e7cep5iile pe care le-ar i putut opune 3i -ocietatea 8art.12! alin.> te/a % din cod9. An toate celelalte -itua5ii: dac0 creditorii -ociali -e .ndrept0 direct .1potriva a-ocia5ilor: ace3tia vor putea opune creditorilor bene iciul di-cu5iunii: ca orice ide6u-or de drept co1un. O a-e1enea e7cep5ie -e .ncadrea/0 .n cate2oria celor per-onale pe care le2ea le per1ite -0 le invoce 8art. 12! alin.> te/a a %%-a din cod9. R0-punderea a-ocia5ilor e-te neli1itat0 3i -olidar0. "vMnd o r0-pundere neli1itat0: a-ociatul ur10rit va r0-punde pentru crean5a creditorului: cu toate bunurile -ale 1obile 3i i1obile: pre/ente 3i viitoare. &e a-e1enea: iind obli2at -olidar: a-ociatul ur10rit va r0-punde pentru .ntrea2a crean50 a creditorului neputMnd invoca un bene iciu de divi/iune. Iine.n5ele- c0: dup0 ce va pl0ti .ntrea2a crean50 a creditorului: a-ociatul care a 0cut plata va avea o ac5iunea .n re2re- .1potriva celorlal5i a-ocia5i: datorit0 aptului c0 pl0tind datoria -ocial0 el devine a-t el creditor pentru partea care e7cede participarea lui la -uportarea pierderilor -ociet05ii. "-ociatul care a pl0tit o datorie a -ociet05ii nu va putea .n-0 -0 ur10rea-c0 pe un alt a-ociat pentru tot ceea ce a pl0tit .n plu- a50 de ceea ce .i revenea -0 pl0tea-c0: ci .l va putea ur10ri nu1ai pentru ceea ce .i revine din obli2a5ia de plat0 propor5ional cu participa5iunea -a la capitalul -ocial: dac0 a-ocia5ii prin actul con-titutiv nu au prev0/ut o alt0 cot0 parte de participare la pierderi. Cu alte cuvinte: -olidaritatea a-ocia5ilor prive3te nu1ai raporturile a-ocia5ilor cu ter5ii: iar nu 3i raporturile dintre a-ocia5i: c4iar dac0 datoria a o-t a-u1at0 .n nu1ele -ociet05ii. &ac0 --ar ad1ite -olu5ia contrar0 --ar a6un2e la un cerc vicio-: unde a-ociatul care pl0te3te poate -0 -e .ntoarc0 .1potriva celorlal5i: .n -olidar. (er-oanele care devin a-ocia5i ulterior .n iin50rii -ociet05ii .n nu1e colectiv r0-pund -olidar 3i ne10r2init pentru toate obli2a5iile contractate anterior de -ocietate: orice clau/0 contrar0 iind 0r0 e ect a50 de ter5i 8art.12! alin.2 din cod9. Men5ion01 c0: potrivit art.12! alin.; din Codul civil: a-ociatul care a ie3it din -ocietatea .n nu1e colectiv r0-punde: .n e2al0 10-ur0 cu a-ocia5ii r01a3i: pentru Jobli2a5iile ap0ruteC ;0 pMn0 la ie3irea lui din -ocietate: acea-t0 r0-pundere pre-criindu--e doar dup0 trecerea unui ter1en de 2 ani din /iua aprob0rii d0rii de -ea10 de-pre activitatea -ociet05ii pentru anul .n care a ie3it din -ocietate. (rin acea-t0 di-po/i5ie -e ur10re3te prote6area drepturilor creditorilor -ociali: .ntrucMt ace3tia contractea/0 cu -ocietatea .n con-iderarea nu nu1ai a -olvabilit05ii -ociet05ii ci 3i a a-ocia5ilor pe care -per0 -0-i re20-ea-c0 .n -ocietate .n 1o1entul -caden5ei 3i e7ecut0rii crean5ei -ale. 2. (spunderea asociailor pentru nclcarea obligaiei de neconcuren . (entru a prote6a intere-ele -ociet05ii .n nu1e colectiv: le2ea inter/ice a-ociatului dintr-o a-e1enea -ocietate -0 practice: 0r0 acordul ace-teia: activit05i -i1ilare celor pe care le practic0 -ocietatea 8art.116 alin.2 din Codul civil9. (entru .nl0turarea ace-tei interdic5ii e-te nece-ar0 e7i-ten5a con-i1501Mntului tuturor a-ocia5ilor: nu nu1ai a celor care de5in 1a6oritatea capitalului -ocial: pentru c0 nu1ai .n ace-t el --ar putea .1piedica .n5ele2erile dolo-ive .ntre unii a-ocia5i. &in acea-t0 per-pectiv0: art.116 alin.2 din cod trebuie interpretat .n -en-ul c0 participarea a-ociatului la activit05i concurente ce atra2 r0-punderea -a per-onal0 trebuie cuno-cut0 de to5i a-ocia5ii: 3i nu nu1ai de 1a6oritatea lor. Con-ider01 c0 e7i-ten5a con-i1501Mntului poate i probat0 prin orice 1i6loc: 0r0 a i nece-ar0 e7pri1area lui .n -cri-. Mai 1ult c4iar: art.116 alin.2 ra/a a doua din cod -tabile3te c0: dac0 a-ocia5ii au cuno-cut activit05ile concurente ale unuia dintre ei .nainte de data accept0rii ace-tuia ca a-ociat .n -ocietate: con-i1501Mntul -e pre/u10 acordat. 'anc5iunea viol0rii interdic5iei din art.116 alin.2 din cod nu poate i anularea contractelor .nc4eiate de a-ociat cu ter5ii: deoarece ter5ii nu pot avea obli2a5ia de a cerceta dac0 actele -0vMr3ite de un a-ociat contravin -au nu unei interdic5ii le2ale: ea privind nu1ai raporturile dintre a-ociat 3i -ocietate ;1. "-t el c0: .n ca/ul .nc0lc0rii de c0tre a-ociat a interdic5iei de neconcuren50: -ocietatea va putea doar ie -0 -olicite -0 -olicite de-p02ubiri a-ociatului culpabil: ie -0 decid0 c0 a-ociatul a lucrat .n contul ei 3i: .n con-ecin50: -0 preia drepturile 3i obli2a5iile ace-tuia ori bene iciul care re/ult0 din actele .nc4eiate 8art.116 alin.; ra/a % din Codul civil9. &up0 cu1 --a ar0tat .n doctrin0: -ocietatea nu poate cu1ula dreptul de a cere de-p02ubiri de la a-ociat cu dreptul de a .nca-a bene iciile ob5inute de ace-ta prin opera5iunile 0cute .n concuren50 cu -ocietatea. Cererea privind repararea pre6udiciului -au ce-iunea drepturilor 3i obli2a5iilor 8-au a bene iciului9 -e pre-crie .n ter1en de ; luni de la data la care ceilal5i a-ocia5i au a lat -au trebuiau -0 a le de-pre .nc4eierea actului: dar nu 1ai tMr/iu de un an de la data .nc4eierii ace-tuia 8art.116 alin.; ra/a a %%-a din cod9.
2@

&e3i prevederile Codului civil nu o con5in o di-po/i5ie e7pre-0 .n ace-t -en-: con-ider01 c0 titlul e7ecutoriu .1potriva -ociet05ii e-te opo/abil 3i a-ocia5ilor: a-t el .ncMt re-pectivii creditori vor putea ur10ri pe ba/a aceluia3i titlu 3i pe a-ocia5i: ne1ai iind nece-ar un alt titlu e7ecutor de obli2are a a-ocia5ilor la plat0. ;0 Con-ider01 a i o-t 1ult 1ai indicat0 utili/area .n te7tul le2ii a e7pre-iei Jobli2a5ii n0-cuteC: care e-te 1ult 1ai neec4ivoc0 decMt cea olo-it0 de le2iuitor. ;1 &up0 opinia noa-tr0: -olu5ia 1en5inerii contractelor .nc4eiate cu ter5ii nu -e va 1ai 6u-ti ica .n ca/ul .n care ace3tia au o-t de rea-credin50 la data .nc4eierii actului cu a-ociatul: ac5ionMnd .1preun0 cu ace-ta .n -copul raud0rii -ociet05ii .n nu1e colectiv.

1>;

Articolul 1#;. )odi!icarea componentei membrilor societii n nume colectiv (1) 0n caz de retragere a unui membru al societii n nume colectiv, de deces, declarare a dispariiei !r veste sau a incapacitii unui membru persoan !izic, de insolvabilitate, desc5idere a procedurii de reorganizare n temeiul unei 5otr@ri "udectoreti, de lic5idare a membrului persoan "uridic al societii sau de urmrire de ctre un creditor a participaiunii membrului n capitalul social, societatea poate sa.i continue activitatea dac este prevzut de actul de constituire al societii sau dac 5otr@rea privind continuarea activitii se adopt n unanimitate de ctre membrii rmai. (#) )embrul societii n nume colectiv poate !i e clus din societate dac ceilali membri cer, din motive ntemeiate prin unanimitate de voturi, instanei de "udecat e cluderea lui. (%) &ac membrul societii n nume colectiv a ieit din ea, participaiunile la capitalul social ale membrilor rmai se ma"oreaz corespunztor, dac prin actul de constituire sau prin acordul membrilor nu este prevzut alt!el. (*) )embrul societii n nume colectiv poate transmite, cu acordul celorlali membri, participaiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt membru sau unui ter. ? dat cu participaiunea trec, integral sau proporional prii transmise, drepturile membrului care a transmis participaiunea. 1. 'onsideraii generale. An a ara ca/urilor 2enerale de di/olvare prev0/ute .n art.!6 din Codul civil pentru orice per-oan0 6uridic0: -ocietatea .n nu1e colectiv .ncetea/0: potrivit art.12@ alin.1 din Codul civil: dac0 prin actul con-titutiv -au 4ot0rMrea a-ocia5ilor nu -e prevede alt el: prin< 8a9 .etragerea din societate a unui asociat . (rin ie3irea voluntar0 a unui a-ociat: -ocietatea -u er0 o 1odi icare a50 de -itua5ia 6uridic0 ini5ial0: ceea ce 6u-ti ic0 .n lip-a unei -tipula5ii contrare a actului con-titutiv -au a deci/iei unani1e a celorlal5i a-ocia5i di/olvarea -ociet05ii .n nu1e colectiv ;2= 8b9 /ecesul asociatului persoan fi$ic sau reorgani$area asociatului persoan juridic . An ur1a dece-ului unui a-ociat -ocietatea .n nu1e colectiv ie -e di/olv0: ie .3i continu0 activitatea: cu 1o3tenitorii ace-tuia 8dac0 e7i-t0 acordul tuturor a-ocia5ilor .n ace-t -en-9 ori 0r0 1o3tenitorii a-ociatului decedat: c0rora .n-0 li -e va pl0ti cota parte din activele nete ale -ociet05ii propor5ional particip0rii a-ociatului .n cau/0 la capitalul -ocial. O -olu5ie -i1ilar0 -e aplic0 3i .n ca/ul -ucce-orilor re/ulta5i .n ur1a reor2ani/0rii a-ociatului per-oan0 6uridic0= 8c9 -ncapacitatea asociatului persoan fi$ic sau insolvabilitatea unui asociat persoan juridic . Ca ur1are a punerii -ub interdic5ie a a-ociatului per-oan0 i/ic0 ;; -au a declar0rii in-olvabilit05ii a-ociatului per-oan0 6uridic0;>: patri1oniul ace-tora nu 1ai poate i con-iderat o 2aran5ie pentru creditori: iar i1plicarea activ0 ace-tora .n via5a -ocial0 nu 1ai e-te po-ibil0. "ce-te .1pre6ur0ri de-cali ic0 -ocietatea 3i 6u-ti ic0 di/olvarea ei .n lip-a unei clau/e contrare -au a deci/iei unani1e a celorlal5i a-ocia5i= 8d9 /eclararea judectoreasc a dispariiei sau asociatului persoan fi$ic . Di .n ace-t ca/ datorit0 i1po-ibilit05ii obiective a a-ociatului vi/at de a participa la activitatea -ociet05ii .n nu1e colectiv -e i1pune di/olvarea -ociet05ii: dac0 nu e7i-t0 o prevedere contrar0 .n actul con-titutiv -au dac0 ceilal5i a-ocia5i nu au 4ot0rMt alt el= 8e9 0ic#idarea asociatului persoan juridic= 8 9 1xcluderea unui asociat ca urmare a urmririi de ctre creditorii personali a participaiunii sale la capitalul social a societii23. An ipote/a intervenirii oric0reia dintre -itua5iile enun5ate 1ai -u-: -ocietatea .n nu1e colectiv: de re2ul0: .3i va .nceta activitatea 3i va i -upu-0 procedurii lic4id0rii .n condi5iile prev0/ute de le2e. 'ocietatea nu -e di/olv0 .n-0 dac0 e7i-t0 .n actul con-titutiv o clau/0 de continuare a activit05ii -au dac0 ace-t lucru e-te 4ot0rMt de ceilal5i a-ocia5i .n unani1itate. Continuarea activit05ii -e va ace .ntotdeauna .ntr-o nou0 co1ponen50: apt ce va trebui: .n 1od obli2atoriu: re lectat 3i .n actul con-titutiv al -ociet05ii. Cota parte a participa5iunii la capitalul -ocial a a-ociatului care nu -e 1ai re20-e3te .n -ocietate va i .1p0r5it0 .ntre a-ocia5ii r01a3i: prin 1a6orarea propor5ional0 a participa5iunilor iec0ruia core-pun/0tor cotei pe care o de5ineau anterior: a ar0 nu1ai dac0 prin actul con-titutiv -au prin acordul a-ocia5ilor nu -e prevede alt el 8art.12@ alin.; din Codul civil9. "vMnd .n vedere c0 patri1oniul -ociet05ii a o-t con-tituit ca ur1are a ructi ic0rii aporturilor a-ocia5ilor: inclu-iv a celui care nu 1ai ace parte din -ocietate: e-te ec4itabil ca re-tul a-ocia5ilor -0-l de-p02ubea-c0 pe el -au -ucce-orii 8creditorii9 -0i pentru partea care i-ar reveni 3i care r01Mne .n proprietatea -ociet05ii. Ca re2ul0
;2 ;;

(entru detalii ve/i co1entariul art.1;0 Cod civil. Ve/i art.2> 3i 2E din Codul civil. ;> Ve/i art.101 din Codul civil. ;E (entru detalii ve/i co1entariul art.1;; Cod civil.

1>>

2eneral0: -pre a nu -e perturba activitatea -ociet05ii: a-ociatul re-pectiv -au -ucce-orii 8creditorii9 -0i nu vor pri1i .n natur0 o parte propor5ional0 din patri1oniul -ocial ci o -u10 de bani care -0 repre/inte contravaloarea ace-teia. 2. 8ransmiterea participaiunii asociatului la capitalul social . &up0 cu1 a1 1ai ar0tat: .n -c4i1bul aporturilor lor: a-ocia5ii dobMnde-c anu1ite participa5iuni: care le con er0 calitatea de a-ociat: cu toate drepturile 3i obli2a5iile a erente. #ran-1iterea participa5iunilor i1plic0 3i tran-1iterea calit05ii de a-ociat. AntrucMt -c4i1barea per-oanei a-ociatului poate le/a caracterul intuitu personae al -ociet05ii .n nu1e colectiv - .n locul a-ociatului ini5ial putMnd intra .n -ocietate o per-oan0 care nu are calit05ile avute .n vedere la con-tituirea -ociet05ii - Codul civil prevede c0 orice tran-1itere 8prin ce-iune: -c4i1b -au dona5ie9 a participa5iunilor a-ocia5ilor -0 -e ac0 doar cu acordul unani1 al a-ocia5ilor: care trebuie -0 cunoa-c0 3i -0 evalue/e calit05ile per-onale ale noului a-ociat 8art.12@ alin.> din cod9. Con-i1501Mntul tuturor a-ocia5ilor e-te cerut indi erent dac0 tran-1iterea participa5iunilor -e ace unui ter5 -au unui alt a-ociat. Modi icarea -tructurii participa5iunilor a-ocia5ilor la capitalul -ocial va trebui .n-cri-0 .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor: iar tran-1iterea va produce e ecte nu1ai din /iua e ectu0rii ace-tor 1en5iuni .n re2i-trul indicat. (entru prote6area intere-elor -ociet05ii 3i a ter5ilor: Codul civil prevede c0 a-ociatul care a tran-1iparticipa5iunea -a la capitalul -ocial r01Mne r0-pun/0tor a50 de ter5i pentru obli2a5iile ap0rute pMn0 la ie3irea lui din -ocietate 8art.12! alin.; din cod9: iar noul a-ociat va r0-punde: .n e2al0 10-ur0 cu ceilal5i a-ocia5i: atMt pentru obli2a5iile ivite ulterior .ncadr0rii -ale .n -ocietate cMt 3i pentru obli2a5iile e7i-tente pMn0 la acel 1o1ent 8art.12! alin.; din cod9. ;. 4 cluderea asociatului din societate . 'ocietatea .n nu1e colectiv e-te o -ocietate care -e ba/ea/0 atMt pe .ncrederea dintre a-ocia5i 3i pe calit05ile per-onale ale ace-tora: cMt 3i pe i1plicarea 3i conlucrarea tuturor a-ocia5ilor la activit05ile co1erciale ale -ociet05ii. &atorit0 ace-tui apt: -ucce-ul -au in-ucce-ul -ociet05ii depinde .n 1are 10-ur0 de aptele a-ocia5ilor: de activitatea pe care ei o de- 03oar0 .n -ocietate. "-t el c0: .n ca/ul .n care un a-ociat nu .3i .ndepline3te obli2a5iile a-u1ate a50 de -ocietate ori -0vMr3e3te anu1ite apte potrivnice intere-elor -ociet05ii: e7i-ten5a -ociet05ii e-te a1enin5at0. (entru a prote6a -ocietatea 3i: i1plicit: pentru a ap0ra intere-ele celorlal5i a-ocia5i: Codul civil re2le1entea/0 po-ibilitatea e7cluderii din -ocietate a a-ociatului inde/irabil. M0-ura e7cluderii a-ociatului din -ocietate apare ca o -anc5iune aplicat0 a-ociatului 3i: .n acela3i ti1p: ca un re1ediu pentru -alvarea e7i-ten5ei -ociet05ii: .n olo-ul celorlal5i a-ocia5i. (otrivit art.12@ alin.2 din Codul civil e7cluderea unui a-ociat din -ocietatea .n nu1e colectiv -e va putea ace nu1ai pentru 1otive te1einice la cererea unani10 a celorlal5i a-ocia5i 3i va i pronun5at0 de in-tan5a 6udec0torea-c0. Re2ula unani1it05ii .n ceea ce prive3te acordul a-ocia5ilor cu privire la e7cludere -e 6u-ti ic0 prin aptul c0 ur1are a e7cluderii -e va 1odi ica i1plicit 3i actul con-titutiv. $-te de la -ine .n5ele- c0 a-ociatul a c0rui e7cludere -e inten5ionea/0 nu va putea vota .n acea-t0 c4e-tiune. %n-tan5a 6udec0torea-c0 -e-i/at0 de a-ocia5i va aprecia dac0 e7i-t0 J1otivele .nte1eiateC pentru e7cludere cerute de le2e. &in p0cate Codul civil nu ace o enu1erare 10car enun5iativ0 a unor a-e1enea 1otive. An doctrin0 --a ar0tat c0 ar putea con-titui 1otive te1einice pentru e7cluderea a-ociatului< 8a9 nee ectuarea de c0tre a-ociat a aportului an2a6at prin actul con-titutiv ;6= 8b9 a1e-tecarea 0r0 drept .n ad1ini-trarea -ociet05ii: .ntrucMt .ntinderea drepturilor 3i obli2a5iilor -ale .n calitate de -i1plu a-ociat au o-t convenite ie ini5ial prin actul con-titutiv. ie ulterior prin con-en-ul a-ocia5ilor: a c0rei 4ot0rMri e-te obli2at -0 le re-pecte= 8c9 .nc0lcarea li1itelor 1andatului pri1it de a ad1ini-tra 3i repre/enta -ocietatea= 8d9 -0vMr3irea de c0tre a-ociatul ad1ini-trator a unor apte p02ubitoare pentru -ocietatea ;7= 8e9 ur10rirea participa5iunii a-ociatului de c0tre creditorii per-onali;!= alte cau/e anu1e prev0/ute .n actul con-titutiv ce na-c po-ibilitatea e7cluderii pe 1otivul nere-pect0rii unor obli2a5ii -ocietare. '-ar putea di-cuta .n conte7t dac0 1otivele te1einice cerute de le2e i1plic0 cu nece-itate culpa a-ociatului. 'e pune a-t el proble1a cu1 -e va proceda .n ca/ul incapacit05ii -au in-olvabilit05ii a-ociatului ori .n ca/ul declar0rii 6udec0tore3ti a di-pari5iei a a-ociatului per-oan0 i/ic0 -au a reor2ani/0rii a-ociatului per-oan0 6uridic0 ori a e7ercit0rii de c0tre creditorii unui a-ociat a dreptului de a-i ur10ri participa5iuneaV 'e va proceda la e7cluderea a-ociatului a lat .n -itua5iile de 1ai -u- .n con or1itate cu procedura prev0/ut0 de art.1;; din Codul civil -au calitatea -a de a-ociat va .nceta prin -i1pla 4ot0rMre a celorlal5i a-ocia5i ori ca ur1are a unei -tipula5ii e7pre-e .n ace-t -en- a actului con-titutivV &up0 opinia noa-tr0 -i1pla intervenire a .1pre6ur0rilor 1en5ionate 1ai -u- nu poate duce la .ncetarea ope legis a calit05ii de a-ociat: cu atMt 1ai 1ult cu cMt un a-e1enea apt co1port0 .n 1od nece-ar 1odi icarea actului con-titutiv al -ociet05ii. (rin ur1are: con-ider01 c0 3i .n ace-te ipote/e -e va i1pune e7cluderea a-ociatului din -ocietate prin acordul unani1 al celorlal5i a-ocia5i: .n ca/
;6 ;7

Ve/i 3i art.11; alin.E din Codul civil. Con-ider01 c0 a-ociatul care .ndepline3te unc5ia de ad1ini-trator va putea i e7clu- din -ocietate dac0 -0vMr3e3te o raud0 .n dauna -ociet05ii ori -e -erve3te de -e1n0tura -ocial0 -au de capitalul -ocial .n olo-ul lui -au al altor per-oane. "-e1enea apte repre/int0 1ani e-t0ri ale relei-credin5e ori abu/ului de putere 3i trebuie -anc5ionate cu e7cluderea din -ocietate. ;! Ve/i art.1;; Cod civil.

1>E

contrar -ocietatea ur1Mnd -0 -e di/olve. #otu3i: .ntrucMt -itua5iile enu1erate nu i1plic0 culpa a-ociatului 3i -unt e7pre- prev0/ute de le2e ca 3i cau/e care .n anu1ite condi5ii pot duce la di/olvarea -ociet05ii 8art.12@ alin.1 din cod9: con-ider01 c0 e7cluderea a-ociatului .n ace-t ca/ -e va ace cu votul unani1 a a-ocia5ilor 0r0 a 1ai i nece-ar0 pronun5area unei 4ot0rMri 6udec0tore3ti .n ace-t -en-: 10-ura e7cluderii ap0rMnd e7clu-iv ca un re1ediu pentru -alv2ardarea -ociet05ii. "-ociatul e7clu- din -ocietate pierde calitatea de a-ociat de la data e7cluderii: cu toate con-ecin5ele care decur2 din ace-t apt. "ce-ta va avea dreptul la bene icii 3i va -uporta pierderile: pMn0 .n /iua e7cluderii -ale. &e a-e1enea: a-ociatul e7clu- are dreptul la contravaloarea p0r5ii -ale de participa5iune la capitalul -ocial. Men5ion01 .n-0: ca re2ul0 2eneral0: c0: .ntrucMt r0-punderea a-ociatului pentru obli2a5iile -ociale ap0rute pMn0 la data e7cluderii -ub/i-t0 pe o perioad0 de 2 ani calcula5i din /iua aprob0rii d0rii de -ea10 de-pre activitatea -ociet05ii pentru anul .n care a ie3it din -ocietate: ace-ta nu-3i va putea retra2e contravaloarea participa5iunii care i -e cuvine decMt dup0 .1plinirea ace-tui ter1en. Articolul 1%<. (etragerea membrului din societatea n nume colectiv (1) )embrul societii n nume colectiv are dreptul s se retrag din ea cu condiia in!ormrii celorlali membri cu cel puin 3 luni p@n la data retragerii. (#) Acordul dintre membrii societii n nume colectiv asupra renunrii la dreptul de retragere din societate este nul. 1. (etragerea asociatului din societate. An anu1ite ca/uri: .n cur-ul duratei -ociet05ii .n nu1e colectiv: a-ocia5ii pot -0 .3i 1ani e-te dorin5a de a p0r0-i -ocietatea. Retra2erea din -ocietate e-te ie3irea voluntar0 a unui a-ociat din -ocietate: cu con-ecin5a .ncet0rii calit05ii de a-ociat a ace-tuia. Re2le1entarea actual0 con er0 o lar20 libertate a-ociatului .n ceea ce prive3te e7ercitarea op5iunii de a -e retra2e din -ocietatea .n nu1e colectiv. "-t el: le2ea nu condi5ionea/0 .n nici un el e7ercitarea dreptului de retra2ere de invocarea unor 1otive care ar le2iti1a ie3irea din -ocietate 3i nici de acordul celorlal5i a-ocia5i. 'in2ura condi5ie i1pu-0 de Codul civil e-te ca a-ociatul care dore3te -0 -e retra20 -0 noti ice celorlal5i a-ocia5i inten5ia -a cu cel pu5in 6 luni .nainte de data preconi/at0 a retra2erii 8art.1;0 alin.1 din cod9. "cea-t0 cerin50 e-te 6u-ti icat0 de aptul c0 o retra2ere inte1pe-tiv0 a a-ociatului ar putea periclita e7i-ten5a 3i unc5ionarea nor1al0 a -ociet05ii. Orice conven5ie dintre a-ocia5i a-upra renun50rii la dreptul de retra2ere din -ocietate e-te nul0 de drept 8art.1;0 alin.2 din cod9. Articolul 1%1. 4!ectele retragerii membrului din societatea n nume colectiv (1) )embrului care s.a retras din societatea n nume colectiv i se ac5it valoarea parii din patrimoniu proporional participaiunii lui n capitalul social dac actul de constituire nu prevede alt!el. (#) $rin nelegere dintre membrul care se retrage din societatea n nume colectiv i membrii ramai, ac5itarea valorii patrimoniului poate !i nlocuit cu transmiterea lui n natur. (%) $artea din patrimoniul societii n nume colectiv sau valoarea acestei pari, ce i se cuvine membrului care se retrage, se determin con!orm bilanului ntocmit la momentul retragerii. 1. 4!ectele retragerii asociatului din societate. Ca ur1are a retra2erii din -ocietate: a-ociatul pierde calitatea de a-ociat. "ce-ta va avea: .n-0: dreptul la partea -a din patri1oniul -ociet05ii propor5ional participa5iunii -ale la capitalul -ocial 8art.1;1 alin.1 din Codul civil9. An principiu: drepturile a-ociatului retra- cuvenite pentru participa5iunile -ale -e vor -tabili prin acordul a-ocia5ilor. +e2ea i1pune doar: ca re2ul0 2eneral0: ca ace-te drepturi -0 ie deter1inate con or1 unui bilan5 .ntoc1it la 1o1entul retra2erii 8art.1;1 alin.; din cod9. An ace-te condi5ii a-ocia5ii vor 4ot0r. dac0 a-ociatul retra- va pri1i doar contravaloarea .n bani a p0r5ii -ale din patri1oniu -au dac0 i -e va tran-1ite e ectiv .n natur0 acea-t0 parte 8art.1;1 alin.2 din cod9. An ca/ de ne.n5ele2ere .ntre a-ocia5i con-ider01 c0 drepturile a-ociatului retra- vor i -tabilite de c0tre in-tan5ele 6udec0tore3ti. Retra2erea a-ociatului din -ocietate va trebui obli2atoriu 1en5ionat0 .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor: iar capitalul -ocial al -ociet05ii -e va reduce .n 1od core-pun/0tor. "-ociatul retra- din -ocietate poart0 r0-pundere pentru obli2a5iile ap0rute pMn0 la ie3irea lui din -ocietate: .n e2al0 10-ur0 cu 1e1brii r01a3i: .n ter1en de 2 ani din /iua aprob0rii d0rii de -ea10 de-pre activitatea -ociet05ii pentru anul .n care a ie3it din -ocietate 8art.12! alin.; din cod9. (rin retra2erea a-ociatului -ocietatea .n nu1e colectiv -u er0 o 1odi icare a50 de -itua5ia ini5ial0: dar ea .3i va continua e7i-ten5a. Nu1ai e7cep5ional: cMnd datorit0 retra2erii nu10rul a-ocia5ilor --a redu- la unul -in2ur:

1>6

-ocietatea -e di/olv0: a ar0 nu1ai dac0 a-ociatul r01a- 4ot0r03te continuarea e7i-ten5ei -ociet05ii -ub o alt0 or10: prin reor2ani/are 8art.1;> din Codul civil9. Articolul 1%#. &ecesul sau reorganizarea membrului societii n nume colectiv (1) +uccesorii membrului societii n nume colectiv decedat sau reorganizat pot deveni, dac actul de constituire nu interzice, asociai cu acordul tuturor membrilor. Actul de constituire poate prevedea o ma"oritate de voturi pentru adoptarea deciziei de acceptare a succesorului n calitate de asociat. (#) &ac membrii societii n nume colectiv nu accept succesorii n calitate de asociai, societatea este obligat s le plteasc partea din activele nete, determinat la data decesului sau reorganizrii, proporional prii din capitalul social deinute de asociatul decedat sau reorganizat. (%) +uccesorul membrului societii n nume colectiv poart rspundere, n limitele patrimoniului care a trecut la el, de obligaiile pentru care, n con!ormitate cu art.1#7 alin.(#) i (%), purta rspundere membrul decedat sau reorganizat. 1. &ecesul asociatului persoan !izic sau reorganizarea asociatului persoan "uridic . (otrivit Codului civil: .n ca/ de dece- al unuia dintre a-ocia5i per-oan0 i/ic0 -au de reor2ani/are a a-ociatului per-oan0 6uridic0: -ocietatea .n nu1e colectiv poate continua: a-ocia5ii r01a3i avMnd la .nde1Mn0 dou0 po-ibilit05i< ie -0 pl0tea-c0 -ucce-orilor ace-tora partea ce revenea a-ociatului: ie -0 continue -ocietatea cu ace3tia. (o-ibilitatea de op5iune e7i-t0 doar dac0 actul con-titutiv prevede -au a-ocia5ii 4ot0r0-c .n unani1itate continuarea activit05ii: .n ca/ contrar -ocietatea -e va di/olva. 'ocietatea .n nu1e colectiv va putea continua activitatea cu -ucce-orii a-ociatului decedat -au reor2ani/at dac0 e7i-t0 .n ace-t -en- acordul tuturor a-ocia5ilor -au acordul 1a6orit05ii dintre ei: dac0 actul con-titutiv prevede un a-e1ene cvoru1 pentru adoptarea deci/iei 8art.1;2 alin.1 din Codul civil9. An ceea ce prive3te cerin5a te7tului de le2e invocat ca actul con-titutiv -0 nu con5in0 o clau/0 ce ar inter/ice cooptarea .n -ocietate a -ucce-orilor a-ociatului decedat -au reor2ani/at: con-ider01 c0 o a-e1enea condi5ie e-te inoperant0: atMta ti1p cMt a-ocia5ii r01a3i vor putea oricMnd 1odi ica actul con-titutiv .n -en-ul contrar. '-ar putea pre-upune c4iar c0 ace3tia o ac .n 1od i1plicit atunci cMnd .i accept0 .n unani1itate .n calitatea de a-ocia5i pe -ucce-orii a-ociatului decedat -au reor2ani/at. &e3i Codul civil nu o prevede .n 1od e7pre-: con-ider01 c0 3i -ucce-orii a-ociatului: .n 1od obli2atoriu: vor trebui -0-3i e7pri1e con-i1501Mntul cu privire la dobMndirea calit05ii de a-ociat .ntr-o -ocietate .n nu1e colectiv. "cea-t0 cerin50 apare: .n 1od lo2ic: ca o con-ecin50 a nece-it05ii 1odi ic0rii actului con-titutiv: 1odi icare ce i1plic0 .ndeplinirea .n per-oana noilor a-ocia5i a acelora3i or1alit05i 3i condi5ii de ond care -unt nece-are .nc4eierii unui contract de con-tituire a unei -ociet05i .n nu1e colectiv. "-t el iind: con-ider01 c0 nu vor putea i coopta5i .n -ocietate 1o3tenitorii 1inori -au incapabili ai a-ociatului decedat: c4iar dac0 o clau/0 de continuare cu 1o3tenitorii a activit05ii -ociet05ii e7i-t0 .n actul con-titutiv. An ca/ul .n care 1o3tenitorii a-ociatului decedat -au -ucce-orii a-ociatului reor2ani/at nu -unt accepta5i .n calitate de a-ocia5i .n -ocietate -au nu con-i1t ei -0 devin0 a-ocia5i: -ocietatea e-te obli2at0 -0 le pl0tea-c0 partea din activele nete: deter1inat0 la data dece-ului -au reor2ani/0rii: propor5ional0 p0r5ii din capitalul -ocial de5inute de a-ociatul decedat -au reor2ani/at 8art.1;2 alin.2 din cod9. (rin -i1ilitudine cu -itua5ia retra2erii a-ociatului: -ucce-orii vor avea dreptul la o parte .n natur0 din patri1oniul -ocial: ci nu1ai la o -u10 de bani care -0 repre/inte valoarea ace-teia. 'ucce-orii vor avea: de a-e1enea: dreptul 3i la bene iciile cuvenite a-ociatului decedat -au reor2ani/at pMn0 la data dece-ului -au reor2ani/0rii. An ceea ce prive3te re-pon-abilitatea -ucce-orilor a-ociatului decedat -au reor2ani/at: art.1;2 alin.; din Codul civil: prevede c0 ace3tia vor r0-punde pentru datoriile -ociale ap0rute pMn0 .n 1o1entul dece-ului -au reor2ani/0rii doar pMn0 la concuren5a activului patri1oniului pe care l-au preluat de la a-ociatul decedat -au reor2ani/at. Ca ur1are a dece-ului a-ociatului per-oan0 i/ic0 -au reor2ani/0rii a-ociatului per-oan0 6uridic0: indi erent de natura -c4i1b0rilor intervenite: noua -itua5ie 6uridic0 din -ocietatea trebuie re lectat0 .n actul con-titutiv al -ociet05ii 3i .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor. Articolul 1%%. -rmrirea participaiunii membrului din capitalul social al societii n nume colectiv (1) -rmrirea participaiunii din capitalul social al membrului societii n nume colectiv pentru datoriile lui nelegate de participarea la societate (datorii personale) se permite doar n cazul insu!icienei unui alt patrimoniu al acestuia pentru onorarea datoriilor. 'reditorii unui ast!el de membru sunt n drept s cear societii separarea unei pri din patrimoniul ei proporional participaiunii debitorului

1>7

la capitalul social pentru urmrirea acestei pri. $artea din patrimoniul societii susceptibil separrii sau valoarea ei se determin con!orm unui bilan ntocmit la momentul naintrii preteniilor creditorilor cu privire la separare. (#) -rmrirea patrimoniului proporional participaiunii membrului la capitalul social condiioneaz e cluderea membrului din societatea n nume colectiv i atrage e!ectele prevzute la art.1#7 alin.(#) i (%). 1.-rmrirea participaiunilor asociailor de ctre creditorii personali ai acestora . "utono1ia patri1oniului -ociet05ii .n nu1e colectiv a50 de patri1oniile propriilor a-ocia5i deter1in0 o -erie de con-ecin5e 6uridice 3i pentru creditorii per-onali ai ace-tora din ur10. "-t el: odat0 ce bunurile adu-e ca aport de c0tre a-ocia5i au intrat .n patri1oniul -ociet05ii: a-ocia5ii nu vor 1ai avea nici un drept a-upra ace-tora: iar pe cale de con-ecin50 nici creditorii per-onali ai a-ocia5ilor nu le vor 1ai putea ur10ri: indi erent de data crean5ei lor. Creditorii a-ocia5ilor .3i vor -ati- ace drepturile de crean50 din patri1oniul a-ocia5ilor: .n care -e vor re20-i bine.n5ele- 3i bene iciile ob5inute de a-ociat ca ur1are a particip0rii la -ocietate. #otu3i: .n -copul prote60rii intere-elor creditorilor a-ocia5ilor: le2ea le per1ite ace-tora din ur10 -0 -olicite: .n ipote/a .n care patri1oniul propriu al a-ociatului e-te in-u icient pentru onorarea datoriilor: -epararea unei p0r5i din patri1oniul -ociet05ii .n nu1e colectiv core-pun/0toare participa5iunii a-ociatului debitor la capitalul -ocial al -ociet05ii .n vederea acoperirii crean5elor re-pective 8art.1;; alin.1 din Codul civil9. Cota parte din patri1oniul -ociet05ii cuvenite a-ociatului potrivit participa5iunilor -ale -au contravaloarea ei -e deter1in0 con or1 unui bilan5 .ntoc1it la data .naint0rii preten5iilor creditorilor cu privire la -eparare 8art.1;2 alin.1 ra/a a treia din cod9. Men5ion01 c0 po-ibilitatea e7ercit0rii ace-tor drepturi -peciale ale creditorilor a-ocia5ilor nu .ncalc0 principiul autono1iei patri1oniului -ociet05ii 3i nici nu in-tituie o r0-pundere a -ociet05ii pentru datoriile a-ocia5ilor: .ntrucMt plata crean5elor -e ace nu din patri1oniul -ociet05ii ci din partea de active nete care -e cuvine a-ociatului. $7ercitarea de c0tre creditorii unui a-ociat a dreptului de a ur10ri participa5iunea ace-tuia .n -ocietatea .n nu1e colectiv i1pune e7cluderea din -ocietate a a-ociatului re-pectiv: .n ca/ contrar -ocietatea ur1Mnd -0 -e di/olve. (reci/01 c0: .n ca/ul .n care -ocietatea .3i continu0 activitatea 0r0 a-ociatul e7clu-: obli2a5ia ace-tuia de a r0-punde pentru obli2a5iile -ociale ap0rute pMn0 la ie3irea lui din -ocietate -ub/i-t0 pentru o perioad0 de 2 ani calculat0 din /iua aprob0rii d0rii de -ea10 de-pre activitatea -ociet05ii pentru anul .n care a ie3it din -ocietate 8art.1;; alin.2 coroborat cu art.12! alin.; din cod9. Articolul 1%*. &izolvarea societii n nume colectiv (1) 0n a!ar de cazurile prevzute la art.73 alin.(1), societatea n nume colectiv se dizolv dac n ea rm@ne un singur membru. (#) -ltimul membru rmas al societii n nume colectiv are dreptul ca, n termen de 3 luni, s reorganizeze societatea, n modul prevzut de prezentul cod. 1. &izolvarea societii n nume colectiv. 'ocietatea .n nu1e colectiv -e di/olv0 potrivit cau/elor 2enerale de di/olvare a per-oanelor 6uridice prev0/ute de art.!6 alin.1 Cod civil .n ur10toarele -itua5ii< 8a9 e7pirarea ter1enului -tabilit pentru durata ei= 8b9 i1po-ibilitatea reali/0rii -copului pentru care a o-t con-tituita -au reali/area ace-tuia= 8c9 e7i-ten5a unei 4ot0rMri a a-ocia5ilor .n ace-t -en-: luat0 .n unani1itate= 8d9 e7i-ten5a unei 4ot0rMri 6udec0tore3ti de di/olvare 8art.!7 din cod9= 8e9 in-olvabilitatea -ociet05ii. An a ar0 de ace-te cau/e 2enerale le2ea -tabile3te 3i anu1ite cau/e de di/olvare aplicabile -ociet05ii .n nu1e colectiv. "-t el: potrivit art.12@ alin.1 din Codul civil: dac0 prin actul con-titutiv -au 4ot0rMrea unani10 a a-ocia5ilor nu -e prevede alt el: -ocietatea .n nu1e colectiv -e di/olv0 .n ca/ul< 8a9 dece-ului: incapacit05ii -au declar0rii 6udec0tore3ti a di-pari5iei a-ociatului per-oan0 i/ic0= 8b9 declar0rii in-olvabilit05ii: reor2ani/0rii -au lic4id0rii a-ociatului per-oan0 6uridic0= 8c9 retra2erii din -ocietatea a unui a-ociat= 8d9 e7cluderii unui a-ociat ca ur1are a ur10ririi de c0tre creditorii per-onali a participa5iunii -ale la capitalul -ocial a -ociet05i. &e a-e1enea: potrivit art.1;> alin.1 din cod: -ocietatea .n nu1e colectiv -e di/olv0 dac0: indi erent de cau/0: nu10rul a-ocia5ilor --a redu- la unul -in2ur: .n ace-t ca/ ne 1ai putMnd i .ndeplinit0 condi5ia prev0/ut0 de art.121 alin.1 din cod. An-0 .n acea-t0 ulti10 -itua5ie le2ea recunoa3te a-ociatului r01a- -in2ur .n -ocietate dreptul de a decide: .n ter1en de 6 luni: reor2ani/area -ociet05ii .n nu1e colectiv .n -ocietate cu r0-pundere li1itat0 -au -ocietate pe ac5iuni. &up0 opinia noa-tr0 a-ociatul r01a- -in2ur .n -ocietate va putea evita di/olvarea ace-teia 3i daca va tran-1ite 8ce-iona9 o parte din participa5iunile -ale unei alte per-oane: a-t el .ncMt -0 ie .ndeplinit0 cerin5a 1ini1ului de a-ocia5i.

1>!

Articolul 1%/. (eorganizarea societii n nume colectiv (1) 0n cazul reorganizrii societii n nume colectiv n societate pe aciuni, n societate cu rspundere limitat sau n cooperativ, asociaii continu, n termen de % ani, s rspund solidar i nelimitat pentru obligaiile nscute p@n la reorganizare. (#) Asociatul nu este absolvit de rspundere nici n cazul n care, p@n la e pirarea termenului de % ani, nstrineaz dreptul de participaiune la capitalul social. 1. (eorganizarea societii n nume colectiv. (e parcur-ul e7i-ten5ei -ociet05ii .n nu1e colectiv anu1ite intere-e ale a-ocia5ilor ace-teia pot deter1ina nece-itatea -c4i1b0rii or1ei 6uridice a -ociet05ii. "-t el c0: a-ocia5ii vor putea decide tran- or1area -ociet05ii din care ac parte .ntr-o alt0 or10 de -ocietate co1ercial0 -au .n cooperativ0. O a-e1enea reor2ani/are a -ociet05ii .n nu1e colectiv e-te po-ibil0 nu1ai cu condi5ia ca a-ocia5ii ei -0 re-pecte condi5iile prev0/ute de le2e pentru or1a 6uridic0 .n care -e va tran- or1a -ocietatea 8art..!E alin.2 din Codul civil9. Reor2ani/area -ociet05ii .n nu1e colectiv -e va decide nu1ai .n unani1itate de c0tre a-ocia5i. Conco1itent cu tran- or1area -ociet05ii .n nu1e colectiv -e va opera 3i o -c4i1bare .n denu1irea ini5ial0 a -ociet05ii: adoptMndu--e o denu1ire nou0: .n ar1onie cu re2ulile de or1are a denu1irii proprii pentru noua or10 6uridic0 pe care o ia pentru viitor -ocietatea 6uridic0 tran- or1at0. 'c4i1barea or1ei 6uridice a -ociet05ii co1erciale produce e ect nu1ai pentru viitor: iar nu 3i pentru trecut. &e aceea: .n ca/ul .n care o atare -c4i1bare oca/ionea/0 3i 1odi icarea .ntinderii re-pon-abilit05ii a-ocia5ilor pentru datoriile -ociale 8cu1 -e .ntM1pl0 bun0oar0 atunci cMnd o -ocietate .n nu1e colectiv -e tran- or10 .ntr-o -ocietate cu r0-pundere li1itat09 convertind-o dintr-o re-pon-abilitate neli1itat0 .ntr-una li1itat0: caracterul li1itat al r0-punderii a-ocia5ilor devine operant nu1ai pe data .n-crierii 1en5iunii re-pective .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor. "-t el: a-ocia5ii -ociet05ii .n nu1e colectiv vor r01Mne .n continuare re-pon-abili neli1itat pentru datoriile contractate de -ocietatea tran- or1at0 pMn0 la data reor2ani/0rii. An ace-t -en-: art.1;E alin.1 din Codul civil prevede .n 1od e7plicit c0: .n ca/ul reor2ani/0rii -ociet05ii .n nu1e colectiv .n -ocietate pe ac5iuni: .n -ocietate cu r0-pundere li1itat0 -au .n cooperativ0: a-ocia5ii vor continua -0 r0-pund0 -olidar 3i neli1itat pentru obli2a5iile n0-cute pMn0 la reor2ani/are pe parcur-ul unei perioade de ; ani de la data .nre2i-tr0rii reor2ani/0rii. Mai 1ult c4iar: le2ea prevede c0 a-ociatul nu va i ab-olvit de r0-pundere nici .n ca/ul .n care: pMn0 la e7pirarea ter1enului de ; ani: .n-tr0inea/0 dreptul de participa5iune la capitalul -ocial 8art.1;E alin.2 din cod9. "-ocia5ii vor r0-punde li1itat la valoarea aporturilor -ub-cri-e la or1area capitalului -ocial nu1ai pentru datoriile pe care -ocietatea reor2ani/at0 le va contracta ulterior .n-crierii 1en5iunii re-pective de -c4i1bare a or1ei -ale 6uridice .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor. "cea-t0 -olu5ie -e i1pune ca o 10-ur0 de prote6are a intere-elor creditorilor -ociali de-pre care -e pre/u10 c0 au con-i15it -0 intre .n raporturi 6uridice obli2a5ionale cu -ocietatea .n nu1e colectiv: toc1ai pe con-iderentul c0 au con3tienti/at re-pon-abilitatea neli1itat0 a a-ocia5ilor ca o 2aran5ie -upli1entar0 a crean5ei lor. O proble10 -pecial0 -e pune relativ la reor2ani/area -ociet05ii .n nu1e colectiv .ntr-o -ocietate .n co1andit0. 'e 3tie c0 o a-t el de -ocietate 8adic0 cea .n co1andit09 are: printre notele de -peci icitate: e7i-ten5a a dou0 cate2orii de a-ocia5i: anu1e co1andita5i 3i co1anditarii: cei dintMi cu re-pon-abilitate neli1itat0: iar ceilal5i avMnd bene iciul re-pon-abilit05ii li1itate. Ca ur1are: prin e ectul tran- or10rii -ociet05ii .n nu1e colectiv .n -ocietate .n co1andit0 -i1pl0: unii dintre a-ocia5ii -0i trebuie -0 dobMndea-c0 calitatea de co1andita5i: iar al5ii calitatea de co1anditari. C4e-tiunea care -e cere l01urit0 e-te dup0 ce criteriu -e va produce -cindarea a-ocia5ilor .n cele dou0 cate2orii di-tincte. &up0 cu1 --a ar0tat .n doctrin0: iecare dintre a-ocia5i va avea libertatea -0 alea20 .ntre cele dou0 calit05i la care ne-a1 re erit. &ac0 nici unul dintre ei nu va opta pentru calitatea de co1anditat -au: re-pectiv: pentru calitatea de co1anditar: tran- or1area -ociet05ii .n nu1e colectiv .n -ocietate .n co1andit0 -i1pl0 nu va i po-ibil0: .ntrucMt nici unul dintre a-ocia5i nu poate i con-trMn- -0 accepte aceea dintre calit05ile 1en5ionate pe care nu o dore3te. &e a-e1enea: con-ider01 c0 pentru identitate de ra5iune art.1;E Cod civil -e va aplica .n 1od core-pun/0tor .n ipote/a reor2ani/0rii -ociet05ii .n nu1e colectiv .ntr-o -ocietate .n co1andit0: c4iar dac0 intere-ul practic al aplic0rii ace-tor di-po/i5ii prive3te nu1ai a-ocia5ii co1anditari. W ;. 'ocietatea in co1andita Articolul 1%3. &ispoziii generale cu privire la societatea n comandit (1) +ocietate n comandit este societatea comercial n care, de r@nd cu membrii care practic n numele societii activitate de ntreprinztor i poart rspundere solidar nelimitat pentru obligaiile acesteia (comanditai), e ist unul sau mai muli membri.!inanatori (comanditari) care nu particip la

1>@

activitatea de ntreprinztor a societii i suport n limita aportului depus riscul pierderilor ce rezult din activitatea societii. (#) $ersoana poate !i comanditat doar ntr.o singur societate n comandit. )embrul societii n nume colectiv nu poate !i comanditat n societatea n comandit. 'omanditatul din societatea n comandit nu poate !i membru al societii n nume colectiv. (%) &enumirea societii n comandit trebuie s includ sintagma n limba de stat Csocietate n comanditC sau abrevierea C+.'.C, numele sau denumirea comanditailor. &ac nu sunt incluse numele sau denumirea tuturor comanditailor, n denumirea societii trebuie s se includ numele sau denumirea a cel puin unuia dintre comanditai i sintagma n limba de stat Ci companiaC sau abrevierea Ci 'oC. &ac n denumirea societii este inclus numele sau denumirea comanditarului, acesta poarta rspundere solidar nelimitat. (*) &ispoziiile cu privire la societatea n nume colectiv sunt aplicabile societii n comandit n msura n care prezentul cod nu conine norme e prese cu privire la societatea n comandit. 1. 'onsideraii generale. 'ocietatea .n co1andit0 .3i are 2ene/a din $vul Mediu. $a a o-t i1a2inat0 ca un in-tru1ent 6uridic 1enit -0 contracare/e ri2orile dreptului canonic 3i a re2ula1entelor 1ilitare care a in-tituit interdic5ia pentru de5in0torii de capitaluri 8clerici: nobili 3i 1ilitari9 de a acorda .1pru1uturi cu dobMn/i 3i: totodat0: apt -0 dea -ati- ac5ie acelora care: ani1a5i de pa-iunea pentru co1er5: dar 3i de dorin5a de aventur0: nu -e puteau i1plica .n a aceri co1erciale din lip-a 1i6loacelor inanciare nece-are .ntr-un a-e1enea -cop. Marii de5in0tori de capitaluri ai acelor vre1uri aveau totodat0 un -tatut -ocial care nu le per1itea -0 e7ercite pro e-iunea de co1erciant. "-t el iind: trebuia 20-it un arti iciu 6uridic care: pe de o parte: -0 -ervea-c0 la ocolirea interdic5iei privind acordarea de .1pru1uturi cu dobMnd0: in-tituit0 3i -anc5ionat0 -ever de dreptul canonic: iar pe de alt0 parte: -0 per1it0 po-e-orilor de capital: c0rora -tatutul -ocial nu le per1itea -0 -e i1plice .n a aceri co1erciale: -0-3i poat0 pla-a e icient di-ponibilul de capital .n opera5iuni co1erciale aduc0toare de pro it. ,n a-e1enea arti iciu a o-t 20-it prin re2le1entarea le2al0 a -ociet05ii .n co1andit0. Mecani-1ul care a -tat la ba/a ace-tei -ociet05i era ur10torul< de5in0torii de capitaluri .ncredin5au .n ba/a unui contract 8denu1it commenda249 anu1ite -u1e de bani unor ne2u-tori pro e-ioni3ti -au unor c0pitani de cor0bii pentru ca ace3tia -0 le olo-ea-c0 .n a aceri: ur1Mnd ca bene iciile a-t el ob5inute -0 ie .1p0r5ite .ntre ei. (e acea-t0 cale: de5in0torii de capital inve-teau capitalul di-ponibil 3i ri-cau nu1ai -u1ele .ncredin5ate celor care -e an2a6au -0 -e i1plice .n a aceri co1erciale. Cei care .ncredin5au -u1e de bani -pre utili/are .n a aceri co1erciale altora au o-t denu1i5i co1anditari: iar aceia care: pri1ind acele -u1e: -e an2a6au -0 le utili/e/e pentru derularea unor a aceri co1erciale au o-t nu1i5i co1andita5i. Co1anditarii .ncredin5au co1andita5ilor -u1ele de bani nece-are derul0rii anu1itor a aceri co1erciale 3i .3i a-u1au ri-curile pierderii acelor -u1e pe ba/a .ncrederii pe care ei o aveau a50 de ace3tia din ur10. "3adar: .ncrederea co1anditarilor .n corectitudinea co1andita5ilor a o-t ideea or50 care a unda1entat 3i: totodat0 care a do1inat dintotdeauna -ocietatea .n co1andit0. Antr-adev0r: ace-t tip de -ocietate co1ercial0 -e ba/ea/0 pe .ncredere ? co1anditarii care au bani 3i vor -0-i inve-tea-c0 0r0 -0 ri3te o r0-pundere neli1itat0: .ncredin5ea/0 -u1ele de bani co1andita5ilor: care nu au -u icient capital: dar au ini5iativ0 3i vor -0 de- 03oare o activitate co1ercial0 .n -copul ob5inerii de bene icii. Re2le1entarea .n dreptul 1odern a -ociet05ii .n co1andit0 a o-t a-pru criticat0 .n doctrin0: apreciindu--e c0 acea-t0 or10 de -ocietate a devenit total de-uet0: iar .n practic0 acea-ta nu -e 1ai bucur0 de intere-ul .ntreprin/0torilor care pre er0 alte or1e de -ocietate: 1ai practice 3i 1ai opera5ionale. "-t el: .n doctrina rance/0 --a ar0tat c0 co1andita5ii din -ocietatea .n co1andit0 -unt de apt ad1ini-tratori ai -ociet05ii care nu ar trebui -0 r0-pund0 neli1itat 3i -olidar pentru obli2a5iile -ociet05ii: cu atMt 1ai 1ult cu cMt .n dreptul 1odern accentul e-te pu- pe 2aran5iile 1ateriale o erite de 10ri1ea capitalului 3i a activelor -ociale 3i 1ai pu5in pe 2aran5iile per-onale o erite de unii a-ocia5i. "cea-ta e-te 3i e7plica5ia tendin5ei din unile le2i-la5ii 1oderne de a eli1ina din cM1pul rela5iilor co1erciale ace-t 2en de -ocietate care era actual0 .n evul 1ediu dar a devenit anacronic0 .n pre/ent>0. Cu toate ace-tea: -ocietatea .n co1andit0 continu0 -0 ie re2le1entat0: -ub di erite denu1iri: de 1a6oritatea le2i-la5iilor europene< J-oci^t^ en co11andite -i1pleC 8Iel2ia: Lran5a: +u7e1bur29: Jbcdefghb ac bgdgC -au Jkllcameaoe bcdefghbC 8Ledera5ia Ru-09: J-ociet[ in acco1andita -e1pliceC 8%talia9: J -ociedade e1 co1andita -i1ple-C 8(ortu2alia9: J'ociedad Co1anditariaC 8'pania9: JCo11anditaire vennoot-c4apC 8Olanda9: JKo11andit2e-ell-c4a t - K*C 8*er1ania: "u-tria9: JKo11andit2e-ell-c4a tC -au J-oci^t^ en co11anditeC 8$lve5ia9: JNo11andit-el-Naber - K'C 8&ane1arca9: JKo11andiitti4tijC 8Linlanda9. Men5ion01: de a-e1enea: c0 prin (roiectul Codului Civil >1 -e inten5iona re2le1entarea 3i unei or1e de -ocietate a-e10n0toare -ociet05ii .n co1andit0: 3i anu1e -ocietatea .n co1andit0 pe ac5iuni 8art.;26-art.;;1 din
;@ >0

CuvMntul provine de la lat. accomendare: ce .n-ea1n0 a -e .ncredin5a cuiva. 'ocietatea .n co1andit0 nu e-te re2le1entat0 .n Re2atul ,nit al Marii Iritanii 3i %rlandei de Nord: Norve2ia: 'uedia: *recia: +iec4ten-tein. >1 $laborat de Co1i-ia -pecial0 pentru de initivarea proiectului Codului civil con-tituit0 prin Fot0rMrea (arla1entului nr.1;1EG26.10.2000.

1E0

(roiect9. 'ocietatea .n co1andit0 pe ac5iuni e-te con-iderat0 .n doctrin0 ca iind a-e10n0toare -ociet05ii .n co1andit0 deoarece cuprinde ca 3i acea-ta din ur10 dou0 cate2orii de a-ocia5i< co1andita5ii 3i co1anditarii. &eo-ebirea e-en5ial0 dintre cele dou0 or1e de -ociet05i con-t0 .n aceea c0: .n ca/ul -ociet05ii .n co1andit0 pe ac5iuni: capitalul -ocial e-te .1p0r5it .n ac5iuni: ca 3i .n ca/ul -ociet05ii pe ac5iuni. AntrucMt capitalul -ocial al -ociet05ii .n co1andit0 pe ac5iuni are aceea3i -tructur0 ca acela al -ociet05ii pe ac5iuni: (roiectul Codului civil a-i1ila -ocietatea .n co1andit0 pe ac5iuni cu -ocietatea pe ac5iuni: cu preci/area c0: .n privin5a r0-punderii pentru obli2a5iile -ociale: -ocietatea .n co1andit0 pe ac5iuni ur1ea/0 re2ulile -ociet05ii .n co1andit0 - a-ocia5ii co1andita5i r0-pund neli1itat 3i -olidar: iar a-ocia5ii co1anditari r0-pund nu1ai .n li1ita aportului lor. +e2iuitorul a pre erat: .n-0: -0 eli1ine din or1a inal0 a Codului civil di-po/i5iile care re2le1entau -ocietatea .n co1andit0 pe ac5iuni: opera5iune 6u-ti icat0 dup0 p0rerea noa-tr0 de aptul c0 acea-t0 or10 de -ocietate -e .ntMlne3te rar .n practic0: inve-titorii pre erMnd -ocietatea pe ac5iuni. 2. &e!iniia societii n comandit. "rt.1;6 alin.1 din Codul civil de ine3te -ocietatea .n co1andit0 ca iind acea J-ocietate co1ercial0 .n care: de rMnd cu 1e1brii care practic0 .n nu1ele -ociet05ii activitate de .ntreprin/0tor 3i poart0 r0-pundere -olidar0 neli1itat0 pentru obli2a5iile ace-teia 8co1andita5i9: e7i-t0 unul -au 1ai 1ul5i 1e1bri- inan5atori 8co1anditari9 care nu particip0 la activitatea de .ntreprin/0tor a -ociet05ii 3i -uport0 .n li1ita aportului depu- ri-cul pierderilor ce re/ult0 din activitatea -ociet05iiC. &in de ini5ia le2al0 re/ult0 ur10toarele caractere ale -ociet05ii .n co1andit0< 8a9 -ocietatea .n co1andit0: ca 3i -ocietatea .n nu1e colectiv: e-te con-tituit0 .n -copul de- 03ur0rii activit05ilor de antreprenoriat 3i are per-onalitate 6uridic0 di-tinct0 de cea a a-ocia5ilor= 8b9 pre/en5a .n -tructura -ociet05ii a dou0 cate2orii de a-ocia5i - co1andita5ii 3i co1anditarii= 8c9 r0-punderea a-ocia5ilor pentru obli2a5iile -ociale e-te di erit0< a-ocia5ii co1andita5i r0-pund neli1itat 3i -olidar: iar a-ocia5ii co1anditari r0-pund doar .n li1ita aportului -ub-cri->2 de ei. 'ocietatea .n co1andit0 pre/int0 avanta6e pentru a1bele cate2orii de a-ocia5i< pe de o parte: a-ocia5ii co1anditari: care di-pun de 1i6loace inanciare: au po-ibilitatea -0 le inve-tea-c0: .nca-Mnd bene icii 0r0 a -e i1plica .n activitatea -ociet05ii 3i 0r0 a -0 ri-ca o r0-pundere neli1itat0: iar: pe de alt0 parte: a-ocia5ii co1andita5i: care nu au -u icient capital dar au ini5iativ0: au oca/ia -0 atra20 capital .n condi5ii 1ult 1ai avanta6oa-e decMt cele ale unui .1pru1ut 3i -0 de- 03oare o activitate co1ercial0 .n -copul ob5inerii unor bene icii. ;. 'onstituirea societii n comandit . 'ocietatea .n co1andit0 -e con-tituie: .n principiu: potrivit re2ulilor 2enerale aplicabile -ociet05ilor co1erciale 8art.106-11E din Codul civil9. "ctul con-titutiv al -ociet05ii e-te contractul de con-tituire 8-ocietate9: iar pentru con-tituirea -ociet05ii trebuie .ndeplinite or1alit05ile prev0/ute de le2e. &eoarece re2ulile 2enerale privind con-tituirea -ociet05ilor co1erciale au o-t anali/ate .n cadrul co1entariilor la articolele 1en5ionate: ne vo1 re eri .n cele ce ur1ea/0 doar la unele a-pecte -peci ice con-tituirii -ociet05ii .n co1andit0. Vor putea i a-ocia5i .ntr-o -ocietate .n co1andit0 atMt per-oane i/ice: cMt 3i per-oane 6uridice: indi erent de tipul ace-tora. An ceea ce prive3te proble1atica pe care o poate ridica participarea .n calitatea de a-ociat co1anditat a per-oanelor 6uridice la o -ocietate .n co1andit0 ace1 tri1itere la di-cu5iile 0cute pe ace-t -ubiect .n 1ateria -ociet05ii .n nu1e colectiv: deoarece co1andita5ii -unt a-i1ila5i -ub toate a-pectele a-ocia5ilor de la acea-t0 din ur10 or10 -ocietar0. Ca 3i .n ca/ul -ociet05ii .n nu1e colectiv 3i pe acelea3i con-iderente: le2ea li1itea/0: prin art.1;6 alin.2 ra/a % din cod: po-ibilitatea unei per-oane i/ice -au 6uridice de a participa .n calitate de a-ociat co1anditat doar la o -in2ur0 -ocietatea .n co1andit0. An continuare: le2iuitorul e7plicMnd li1itele ace-tei interdic5ii: -tipulea/0 c0 a-ociatul unei -ociet05i .n nu1e colectiv nu va putea deveni 1e1bru co1anditat .ntr-o -ocietate .n co1andit0 3i: re-pectiv: nici a-ociatul co1anditat 8care r0-punde neli1itat 3i -olidar pentru obli2a5iile -ociale9 din -ocietatea .n co1andit0 nu va putea i a-ociat .ntr-o -ocietate .n nu1e colectiv 8art.1;6 alin.2 ra/a a %%-a 3i a %%%-a din cod9 >;. "-ociatul co1anditat va putea .n-0 participa la o -ocietate cu r0-pundere li1itat0 -au la o -ocietate pe ac5iuni: 3i c4iar la o alt0 -ocietatea .n co1andit0 .n calitatea de a-ociat co1anditar. (reci/01 c0 .n privin5a a-ocia5ilor co1anditari din -ocietatea .n co1andit0 le2ea nu prevede nici o re-tric5ie -i1ilar0 celei enun5ate. Codul civil nu cere pentru con-tituirea -ociet05ii .n co1andit0 un 1ini1 de a-ocia5i dar: datorit0 aptului c0 acea-t0 -ocietate pre-upune .n 1od nece-ar dou0 cate2orii de a-ocia5i - co1andita5ii 3i co1anditarii ? e-te ire-c c0 pentru .n iin5area unei a-t el de -ociet05i -0 ie nece-ari cel pu5in doi a-ocia5i: dintre care unul -0-3i a-u1e calitatea de co1anditat: iar altul: -0-3i a-u1e calitatea de co1anditar.
>2

Con-ider01 1ai indicat0 acea-t0 or1ulare .ntrucMt: .n 1od evident: a-ociatul avMnd obli2a5ia de a v0r-a .n .ntre2i1e aportul r0-punderea -a va i circu1-cri-0 no5iunii de Japort -ub-cri-C 3i nu de aportul e ectiv Jdepu-C a3a cu1 .n 1od eronat --ar putea deduce din or1ularea te7tului art.1;6 alin.1 din cod. >; An ace-t conte7t reiter01 opinia pe care a1 e7pri1at-o 3i cu alt0 oca/ie potrivit c0reia di-po/i5iile le2ale 1en5ionate -unt e7a2erate pe con-iderentul c0: de3i prin ace-te interdic5ii -e ur10re3te prote6area creditorilor -ociali: ele nu -unt de natur0 -0 acopere toate .1pre6ur0rile care ar putea a ecta -olvabilitatea a-ociatului cu r0-pundere neli1itat0 3i: .n con-ecin50: -0 reu3ea-c0 -0 a-i2ure o protec5ie e icient0 a drepturilor de crean50 a creditorilor -ociali.

1E1

An ceea ce prive3te nu10rul 1a7i1 de a-ocia5i: con-ider01 c0 -ocietatea .n co1andit0 va putea avea un nu10r neli1itat de a-ocia5i co1anditari 3i 1a7i1u1 20 de a-ocia5i co1andita5i 8art.1;6 alin.> coroborat cu art.121 alin.2 ra/a % din Codul civil>>9. Men5ion01 c0 le2ea inter/ice participarea la o -ocietate .n co1andit0 atMt a autorit05ilor ad1ini-tra5iei publice: cMt 3i a .ntreprinderilor de -tat 3i a -ociet05ilor pe ac5iuni .n care -tatul de5ine cel pu5in ;0 la -ut0 din ac5iuni 8pct.> din R.'.$.9. An ceea ce ne prive3te: 5inMnd cont c0 ra5iunea unei a-e1ene interdic5ii: 3i anu1e evitarea unei r0-punderi neli1itate 3i -olidare a ace-tui tip de per-oane 6uridice: ni -e pare lo2ic ca acea-ta -0 vi/e/e doar calitatea de a-ocia5i co1andita5i: -ubiectele de drept 1en5ionate putMnd participa: .n principiu: la o -ocietate .n co1andit0 .n calitate de a-ocia5i co1anditari. >. Airma societii n comandit . Ca per-oan0 6uridic0: -ocietatea .n co1andit0 are o ir10 proprie ca atribut de identi icare. Lir1a olo-it0 de -ocietatea .n co1andit0 trebuie -0 cuprind0: potrivit art.1;6 alin.; din cod: dou0 ele1ente de identi icare: a1bele con-tMnd din cuvinte -cri-e. An pri1ul rMnd: -e cere ca .n ir10 -0 i2ure/e nu1ele -au denu1irea a-ocia5ilor co1andita5i. &ac0 ir1a -ociet05ii .n co1andit0 nu poate include nu1ele -au denu1irea tuturor co1andita5ilor: acea-ta va cuprinde: .n 1od obli2atoriu: nu1ele -au denu1irea a cel pu5in unuia dintre co1andita5i 3i -inta21a .n li1ba de -tat J3i co1paniaC -au abrevierea J3i CoC. An ca/ul .n care un a-ociat co1anditat al c0rui nu1e -au denu1ire i2urea/0 .n ir1a -ociet05ii a ie3it din -ocietate: ir1a -e va 1odi ica .n 1od core-pun/0tor. Cel de-al doilea ele1ent co1ponent al ir1ei con-t0 .n 1en5iunea obli2atorie J-ocietate .n co1andit0C: -cri-0 .n .ntre2i1e: -au cu abrevierea J'.C.C. AntrucMt a-ociatul co1anditar are o r0-pundere li1itat0 pentru obli2a5iile -ociale: nu1ele -au denu1irea -a nu va putea i2ura .n ir1a -ociet05ii. &ac0: .n-0: nu1ele -au denu1irea unui co1anditar i2urea/0: totu3i: cu con-i1501Mntul ace-tuia: .n ir1a -ociet05ii: el devine r0-pun/0tor neli1itat 3i -olidar pentru obli2a5iile -ociet05ii>E 8art.1;6 alin.; ra/a a %%%-a din cod9. "cea-t0 prevedere -e e7plic0 prin inten5ia le2iuitorului de a ap0ra pe ter5i .1potriva oric0rei con u/ii ce --ar putea crea .ntre a-ocia5ii co1andita5i 3i co1anditari. E. Aplicarea reglementrilor cu privire la societatea n nume colectiv n materia societii n comandit. &eoarece -ocietatea .n co1andit0 -e apropie .n oarte 1ulte privin5e de -ocietatea .n nu1e colectiv: art.1;6 alin.> din Codul civil prevede c0 di-po/i5iile cu privire la -ocietatea .n nu1e colectiv -unt aplicabile: .n 10-ura .n care codul nu con5ine nor1e e7pre-e cu privire la -ocietatea .n co1andit0: 3i ace-teia din ur10. &up0 cu1 -e poate ob-erva 1a6oritatea nor1elor .n di-cu5ie -e re er0 la -tatutul 6uridic al co1andita5ilor .n -ocietate: ace-ta iind -i1ilar celui al a-ocia5ilor din -ocietatea .n nu1e colectiv. "plicarea di-po/i5iilor le2ale din 1ateria -ociet05ilor .n nu1e colectiv -ociet05ii .n co1andit0 .3i are unda1entarea pe ideea potrivit c0reia co1andita5ii -unt 1ai repre/entativi decMt co1anditarii pentru -ocietate: .ntrucMt ei .3i .n-criu nu1ele pe ir1a -ociet05ii 3i tot ei .n 0ptuie-c ad1ini-trarea ace-teia. Articolul 1%6. Actul de constituire al societii n comandit 0n a!ar de cele menionate la art.1<7 alin.(1), n actul de constituire al societii n comandit trebuie s se indice9 a) cuantumul i coninutul capitalului social al societii i modul depunerii aporturilor: b) mrimea i modalitatea de modi!icare a participaiunilor !iecrui comanditat n capitalul social: c) rspunderea comanditailor pentru nclcarea obligaiilor de depunere a aportului: d) volumul comun al aporturilor depuse de comanditai: e) procedura de adoptare a 5otr@rilor de ctre asociai: !) procedura de admitere a noilor asociai: g) temeiurile i procedura de retragere i e cludere a asociatului din societate. 1. Actul constitutiv al societii n comandit. "ctul con-titutiv al -ociet05ii .n co1andit0 e-te contractul de con-tituire 8de -ocietate9: .nc4eiat .n li1ba de -tat 3i -e1nat de to5i a-ocia5ii -ociet05ii 8art.62 alin.1 coroborat cu art.10! alin.> din Codul civil9. "ctul con-titutiv al -ociet05ii .n co1andit0 trebuie -0 .ndeplinea-c0 atMt condi5iile 2enerale de validitate cMt 3i acele condi5ii -peci ice care .l particulari/ea/0 a50 de celelalte contracte. "vMnd .n vedere aptul c0 toate ace-te condi5ii au 1ai o-t anali/ate 3i cu alte oca/ii nu vo1 1ai reveni a-upra lor. Contractul de con-tituire a -ociet05ii .n co1andit0 trebuie -0 ie .nc4eiat .n or10 autentic0 8art.107 alin.1 din cod9 3i -0 cuprind0 ele1entele prev0/ute de art.10! alin.1 din Codul civil. (e lMn20 ace-te 1en5iuni
>>

&up0 opinia noa-tr0 ace-te prevederi 1odi ic0 i1plicit li1ita de a-ocia5i ? 20 per-oane ? -tabilit0 .n pct.> din R.'.$. .n con or1itatea cu prevederile art.2 lit.b9 din +e2ea nr.112E-XVG2002 pentru punerea .n aplicare a Codului civil al Republicii Moldova. >E An doctrin0 --a -u-5inut c0 acelea3i con-ecin5e ar trebui -0 -e produc0 3i a-upra unei per-oane -tr0ine de -ocietate al c0rei nu1e -au denu1ire i2urea/0: cu con-i1501Mntul -0u: .n ir1a -ociet05ii .n co1andit0: pe con-iderentul c0 -e creea/0 a-t el o aparen50 c0 per-oana re-pectiv0 e-te 1e1bru a -ociet05ii: iar -anc5iunea re-pon-abilit05ii neli1itate 3i -olidare a re-pectivei per-oane e-te de-tinat0 ocrotirii ter5ilor de bun0 credin50.

1E2

contractul va trebui -0 con5in0 o -erie de di-po/i5ii obli2atorii care -unt prev0/ute de art.1;7 alin.1 din cod re eritoare la< 8a9 cuantu1ul 3i con5inutul capitalului -ocial al -ociet05ii 3i 1odul depunerii aporturilor= 8b9 10ri1ea 3i 1odalitatea de 1odi icare a participa5iunilor iec0rui co1anditat .n capitalul -ocial= 8c9 r0-punderea co1andita5ilor pentru .nc0lcarea obli2a5iilor de depunere a aportului= 8d9 volu1ul co1un al aporturilor depu-e de co1andita5i= 8e9 procedura de adoptare a 4ot0rMrilor de c0tre a-ocia5i= 8 9 procedura de ad1itere a noilor a-ocia5i= 829 te1eiurile 3i procedura de retra2ere 3i e7cludere a a-ociatului din -ocietate. &eoarece te7tul art.1;7 alin.1 din Codul civil nu ace altceva decMt -0 reia di-po/i5iile art.122 alin.1 din cod: cu e7cep5ia 1en5iunii de la lit.c9: nu vo1 -t0rui .n 1od deo-ebit a-upra ace-tor a-pecte: 0cMnd bine.n5ele- tri1iterea nece-ar0 la co1entariile 0cute pe 1ar2inea art.122 din cod. (reci/01: totu3i: c0 de3i le2ea nu cere nici pentru .n iin5area -ociet05ii .n co1andit0 un 1ini1 de capital l0-Mnd ace-t lucru la aprecierea a-ocia5ilor ondatori care -unt liberi -0 -tabilea-c0 valoarea 3i -tructura capitalului -ocial ini5ial. &up0 cu1 a1 1ai ar0tat: acea-t0 libertate recuno-cut0 de le2e ondatorilor nu trebuie .n5elea-0 .n -en-ul c0 ei ar putea con-titui -ocietatea 0r0 -ub-crieri de capital -au -ub-criind nu1ai un capital -i1bolic: deoarece capitalul -ocial e-te un ele1ent ab-olut nece-ar pentru con-tituirea oric0rei -ociet05i co1erciale: inclu-iv a -ociet05ii .n co1andit0. (e de alt0 parte: capitalul -ocial trebuie -0 ie -u icient de i1portant -ub a-pect valoric pentru a putea -0 a-i2ure: cel pu5in .n a/a ini5ial0 a unc5ion0rii -ociet05i: reali/area -copului .n vederea c0ruia acea-ta a o-t con-tituit0. An contractul de con-tituire -e va indica: .n 1od obli2atoriu: 3i cate2oria din care ace parte iecare a-ociat co1andita5ilor -au co1anditarilor: .ntrucMt ace-tea au un re2i1 6uridic di erit: .n pri1ul rMnd: -ub a-pectul re-pon-abilit05ii ce le incu1b0 pentru datoriile -ociale. (otrivit le2ii: .n actul con-titutiv -e va indica 3i 10ri1ea participa5iunilor iec0rui co1anditat la capitalul -ocial: dar 3i volu1ul cu1ulat 8total9 al aporturilor lor. &e3i Codul civil nu o prevede .n 1od e7plicit: con-ider01 c0 va trebui indicat0: .n 1od obli2atoriu: 3i 10ri1ea participa5iunilor iec0rui a-ociat co1anditar co1anditar: cu atMt 1ai 1ult cu cMt o -erie de di-po/i5ii ale art.1;@ din cod -e re er0 la participa5iunile ace-tei cate2orii de a-ocia5i>6. Men5ion01: de a-e1enea: c0 a-ocia5ii co1andita5i vor putea e ectua aporturi .n indu-trie 8pre-ta5ii .n 1unc0 3i -ervicii9: care: de3i nu -unt cuprin-e .n capitalul -ocial al -ociet05ii: vor da dreptul ace-tora -0 participe: .n li1itele -tabilite de actul con-titutiv: la .1p0r5irea bene iciilor 3i a activului -ociet05ii: ei r01MnMnd: totodat0: obli2a5i -0 participe 3i la pierderi 8art.11> alin.> din Codul civil9. &up0 cu1 a1 1ai -pu-: de3i le2ea prevede nu1ai obli2ativitatea .nc4eierii unui contract de con-tituire: ni1ic nu -e opune ca a-ocia5ii -0 per ecte/e conco1itent cu ace-ta 3i un -tatut al -ociet05ii. &ac0 a-ocia5ii vor decide -0 .nc4eie 3i un -tatut: ace-ta de3i va con-titui un act 6uridic valabil: totu3i nu va avea valoarea 6uridic0 a -tatutului cerut de le2e obli2atoriu pentru -ociet05ile pe ac5iuni. "-t el c0: un po-ibil -tatut la -ocietatea .n co1andit0 nu va putea contra/ice prevederile contractului de con-tituire ? .n ca/ contrar -tatutul e-te con-iderat nul "ctul con-titutiv a -ociet05ii .n co1andit0 va putea i 1odi icat nu1ai prin voin5a co1un0 a tuturor a-ocia5ilor. de3i o a-e1enea re2ul0 nu e-te e7pre- con-acrat0 de di-po/i5iile Codului civil .n 1ateria -ociet05ii .n co1andit0: -olu5ia -e i1pune prin coroborarea prevederilor art.1;6 alin.> cu cele ale art.122 alin.2 din cod. Articolul 1%7. 'onducerea administrativ i reprezentarea societii n comandit (1) 'onducerea societii n comandit se e ercit de ctre comanditai. )odul de conducere, de administrare i de reprezentare a societii de ctre comanditai este stabilit de acetia n con!ormitate cu prevederile prezentului cod re!eritoare la societatea n nume colectiv. (#) 'omanditarii nu au dreptul s participe la conducerea i administrarea societii n comandita, s o reprezinte !r procur, s conteste aciunile comanditailor n legtur cu administrarea sau cu reprezentarea societii e ercitate n limitele activitii ei obinuite. 0n cazul n care aciunile depesc limitele activitii obinuite, este necesar acordul tuturor asociailor. 1. 'onducerea societii n comandit. Ca 3i .n ca/ul -ociet05ii .n nu1e colectiv: -ocietatea .n co1andit0 nu are in-titu5ionali/at0 o adunare 2eneral0 a a-ocia5ilor. Mai 1ult c4iar din or1ularea te7tului alin.1 din art.1;! Cod civil --ar putea crede c0 conducerea -ociet05ii .n co1andit0 e-te e7ercitat0 e7clu-iv de c0tre a-ocia5ii co1andita5i: opinie -u-5inut0 3i de literatura de -pecialitate din Ledera5ia Ru-0: din al c0rui cod civil a 3i o-t preluat ace-t te7t. &up0 p0rerea noa-tr0 o a-e1enea interpretare nu are te1ei le2al: .ntrucMt: pe de o parte: te7tul -e re er0 la conducerea ad1ini-trativ0 -au: alt el -pu-: la ad1ini-trarea -ociet05ii: iar: pe de alt0 parte: i1plicarea a-ocia5ilor co1andidari .n proce-ul deci/ional al -ociet05ii e-te e7pre- prev0/ut0 de articolul 1en5ionat .n alin.2 ra/a a doua>7 - te7t care: de alt el nu -e re20-e3te .n codul ru-. An ace-t conte7t: 5ine1 -0 atra2e1 aten5ia c0 prin
>6 >7

&e alt el: o a-e1enea di-po/i5ie e-te prev0/ut0 .n pct.E@ al R.'.$. JAn ca/ul .n care ac5iunile dep03e-c li1itele activit05ii obi3nuite: e-te nece-ar acordul tuturor a-ocia5ilorC.

1E;

opera5iunea e ectuat0 .n ulti10 in-tan50 de c0tre le2iuitor de a prelua unele di-po/i5ii din Codul civil ru-: iar altele din (roiectul Codului civil: --a a6un- ca or1a inal0 a codului -0 pre/inte o re2le1entare lip-it0 de coeren5a 3i claritatea nece-ar0 unei nor1e 6uridice. "-t el iind: con-ider01 c0 a-upra proble1elor e-en5iale ale -ociet05ii vor delibera 3i decide to5i a-ocia5ii: atMt co1andita5ii cMt 3i co1anditarii. Cit01 .n ace-t -en- 3i di-po/i5iile pct.6; ale R.'.$. potrivit c0rora .n proble1ele ce nu -e re er0 la - erele tradi5ionale de activitate ale -ociet05ii: precu1 3i .n ca/urile de -u-pendare a tran/ac5iei plani icate de a-ociatul co1anditat: .1puternicit cu ad1ini-trarea -ociet05ii: 4ot0rMrile -e vor lua de c0tre to5i a-ocia5ii. An ceea ce prive3te cvoru1ul nece-ar lu0rii unor a-e1enea deci/ii: ca 3i .n -ocietatea .n nu1e colectiv: -e aplic0 re2ula unani1it05ii: care nu are totu3i un caracter i1perativ: a-ocia5ii putMnd prevedea prin actul con-titutiv diver-e -itua5ii .n care o 4ot0rMre -0 -e adopte cu 1a6oritatea voturilor 8art.1;6 alin.> coroborat cu art.12; alin.1 din cod9. $7cep5ie ac 4ot0rMrile de 1odi icarea a actului con-titutiv: care -e vor lua .ntotdeauna prin votul unani1 al a-ocia5ilor. +a luarea deci/iilor cu privire la activitatea -ociet05ii iecare a-ociat va avea un -in2ur vot: .n-0 prin actul con-titutiv a-ocia5ii vor putea prevedea 3i un alt 1od de atribuire a voturilor: -pre e7e1plu: propor5ional cotei de participare a iec0rui a-ociat: 0r0 ca prin acea-t0 atribuire -tabilit0 -0 ie po-ibil0 lip-irea total1ente de vot a vreunui a-ociat 8art.1;6 alin.> coroborat cu art.12; alin.2 din cod9. 2. Administrarea societii n comandit. "d1ini-trarea -ociet05ii .n co1andit0 -e e7ercit0 de c0tre co1andita5i 8art.1;! alin.1 ra/a % din Codul civil9. $7cluderea a-ocia5ilor co1anditari de la ad1ini-trarea -ociet05ii e-te 1enit0 -0 apere intere-ele ter5ilor. "ctele care an2a6ea/0 -ocietatea nu pot i .nc4eiate de a-ocia5ii co1anditari: care au o r0-pundere li1itat0: ci nu1ai de a-ocia5i co1andita5i: care r0-pund neli1itat 3i -olidar pentru obli2a5iile -ociale. Modul de conducere: de ad1ini-trare 3i de repre/entare a -ociet05ii de c0tre co1andita5i e-te conturat de di-po/i5iile Codului civil re eritoare la -ocietatea .n nu1e colectiv 8art.1;! alin.1 ra/a a %%-a din cod9. "-t el: .n lip-a unei -tipula5ii contrare .n actul con-titutiv: dreptul de a ad1ini-tra 3i repre/enta -ocietatea apar5ine iec0rui co1anditat. "-ocia5ii: .n-0: vor putea decide ca ad1ini-trarea 3i repre/entarea -ociet05ii .n co1andit0 -0 ie e ectuat0 .n co1un de c0tre to5i a-ocia5ii co1andita5i ori -0 ie dele2at0 unuia -au 1ai 1ultora dintre ace3tia. An ceea ce prive3te po-ibilitatea de-e1n0rii unui ter5 .n unc5ia de ad1ini-trator: con-ider01 c0 ace-t lucru nu e-te po-ibil la o -ocietate .n co1andit0: prevederile art.1;! alin.1 din cod avMnd un caracter i1perativ. An ca/ul .n care cMnd prin actul con-titutiv -e -tipulea/0 c0: .n e7ercitarea prero2ativelor de ad1ini-tratori ai -ociet05ii: co1andita5ii vor lucra .1preun0: deci/ia privind e ectuarea oric0rui act de ad1ini-trare trebuie -0 ie adoptat0 cu con-i1501Mntul unani1 al ace-tora. An principiu: co1andita5ii de-e1na5i ca ad1ini-tratori vor putea avea ini5iativa oric0ror opera5iuni co1erciale care -e circu1-criu celor e ectuate .n 1od obi3nuit de -ocietate: 0r0 -0 aib0 nevoie .n ace-t -en- de acordul prealabil al celorlal5i a-ocia5i. &ac0 .n-0 opera5iunea proiectat0 dep03e3te li1itele deter1inate de do1eniul curent de activitate al -ociet05ii ad1ini-tratorul va avea nevoie de acordul tuturor a-ocia5ilor 8art.1;! alin.2 ra/a a %%-a din cod9. Co1andita5ii nu vor putea practica: 0r0 acordul celorlal5i a-ocia5i: activit05i -i1ilare celor pe care le practic0 -ocietatea din care ac parte. Con-i1501Mntul celorlal5i a-ocia5i -e pre/u10: pMn0 la proba contrar0: dac0 activit05ile co1anditatului opera5iunile: iind anterioare actului con-titutiv: au o-t cuno-cute de ceilal5i a-ocia5i 3i ace3tia nu au inter/i- continuarea lor 8art.116 alin.2 din Codul civil9. 'anc5iunea .nc0lc0rii ace-tei interdic5ii nu va i anularea contractelor .nc4eiate de a-ociat cu ter5ii: ci: dup0 ca/: an2a6area r0-punderii a-ociatului culpabil: care va i obli2at la plata unor de-p02ubiri c0tre -ocietate: ori preluarea de c0tre -ocietate a drepturilor 3i obli2a5iile a-ociatului -au bene iciul care re/ult0 din actele .nc4eiate 8art.116 alin.; din Codul civil9. (otrivit art.1;! alin.2 din Codul civil di-pune c0 a-ocia5ii co1anditari nu au dreptul -0 participe la conducerea 3i ad1ini-trarea -ociet05ii .n co1andit0: -0 o repre/inte 0r0 procur0: precu1 3i -0 conte-te ac5iunile co1andita5ilor .n le20tur0 cu ad1ini-trarea -au cu repre/entarea -ociet05ii e7ercitate .n li1itele activit05ii ei obi3nuite. %nterdic5ia co1anditarilor de a -e a1e-teca .n ad1ini-trarea -ociet05ii e-te 6u-ti icat0: pe de o parte: de -copul prote60rii ter5ilor: care ar putea -0 -e .n3ele a-upra po/i5iei co1anditarilor: con-iderMnd c0 tratea/0 cu a-ocia5i care r0-pund neli1itat pentru datoriile -ociale: iar: pe de alt0 parte: de aptul c0: r0-punderea co1anditarilor pentru datoriile -ociale iind li1itat0: ace3tia trebuie .1piedica5i -0 -e lan-e/e .n opera5iuni i1prudente pe -ocoteala -ociet05ii. "cea-t0 interdic5ie nu are .n-0 un caracter ab-olut: co1anditarii putMnd .nc4eia anu1ite acte .n contul -ociet05ii .n te1eiul unei procuri -peciale dat0 pentru o opera5iune deter1inat0 de c0tre a-ocia5ii co1andita5i care -unt ad1ini-tratori ai -ociet05ii. (rocura va trebui: .n 1od obli2atoriu: -0 preci/e/e opera5iunea -au -0 deter1ine opera5iunile care vor i .nc4eiate de a-ociatul co1anditar .n contul -ociet05ii. &eoarece .n ace-t el ar putea repre/enta -ocietatea 3i un ter5: nu e7i-t0 ri-cul de con u/ie din partea creditorilor -ociali: .n -en-ul c0 ar i tratat cu un a-ociat ce -e obli20 neli1itat pentru datoria -ocial0. Con-ider01 de a-e1enea c0 a-ociatul co1anditar va putea .nc4eia orice act per1i- de le2e unei per-oane -tr0ine ce nu particip0 la conducerea -ociet05ii. &e e7e1plu: va putea i un colaborator te4nic: va putea 5ine ca-ieria -ociet05ii: va putea i -alariat al -ociet05ii: cu condi5ia de a nu dep03i rolul de -ubaltern .n rela5iile cu

1E>

ter5ii: va putea 2aranta obli2a5iile ace-teia ca ide6u-or: va putea .1pru1uta -ocietatea -au va putea -0-i vMnd0 10r uri. &e a-e1enea: a-ocia5ii co1anditari pot con-ilia pe ad1ini-tratori: cu condi5ia ca ter5ii -0 nu aib0 cuno3tin50 de-pre acea-ta. &in p0cate le2iuitorul nu a prev0/ut 3i -anc5iunea care -e aplic0 a-ociatului co1anditar care a .nc0lcat interdic5ia de a ad1ini-tra 3i repre/enta -ocietatea. (lecMndu--e de la -copul pentru care a o-t in-tituit0 acea-t0 interdic5ie: 3i anu1e de a prote6a ter5ele per-oane: .n doctrin0 --a ar0ta c0 r0-punderea a-ociatului co1anditar ar trebui -0 ie -olidar0 3i ne10r2init0: dar li1itat0 la opera5iunea .nc4eiat0 de el: dac0 i1i7tiunea .n a acerile -ociet05ii are caracter i/olat: lip-it de continuitate. An ace-t ca/ ter5ii -unt ocroti5i -u icient dac0 pentru acea opera5iune r0-punde al0turi de -ocietate 3i co1anditarul vinovat. &ac0 .n-0 co1anditarul -e a1e-tec0 .n 1od con-tant .n ad1ini-trarea -ociet05ii: r0-punderea -a va deveni -olidar0 3i ne10r2init0 3i -e va e7tinde la toate datoriile -ociale po-terioare pri1ului act de in2erin50 .n a acerile -ociale 8acea-ta deoarece prin actul de in2erin50 co1anditarul .3i -c4i1b0 -tatutul 6uridic .n cadrul -ociet05ii9. An doctrin0 --a 1ai ar0tat c0: .n a ar0 de r0-punderea -a pentru datoriile -ociale: ac5ionarului co1anditar care intervine neper1i- .n ad1ini-trarea -ociet05ii: .i e-te an2a6at0 3i r0-punderea civil0 a50 de ceilal5i a-ocia5i: dac0 prin in2erin5a -a .n 2e-tiune le-a cau/at ace-tora o pa2ub0. "c5iunea .n r0-pundere civil0 introdu-0 de a-ocia5i e-te o ac5iune contractual0: i/vorMta din actul con-titutiv. An vederea nece-it05ii a-i2ur0rii independen5ei co1andita5ilor: care r0-pund cu .ntrea2a lor avere pentru datoriile -ociale: .n activitatea lor de ad1ini-trare a -ociet05ii: le2ea inter/ice co1anditarilor -0 conte-te ac5iunile co1andita5ilor .n le20tur0 cu ad1ini-trarea -au cu repre/entarea -ociet05ii e7ercitate .n li1itele activit05ii ei obi3nuite. Co1anditarii vor putea .n-0 conte-ta orice ac5iune a co1andita5ilor contrar0 le2ii -au actului con-titutiv. Articolul 1%;. &repturile i obligaiile comanditarului (1) 'omanditarul are dreptul9 a) s primeasc partea ce i se cuvine din veniturile societii proporional participaiunii sale la capitalul social, n modul prevzut de actul de constituire: b) s ia cunotin de drile de seam i de bilanurile anuale i s le veri!ice cu datele din registre i din alte documente "usti!icative: c) s se retrag din societate la s!@ritul anului !inanciar i s primeasc o parte din activele ei proporional participaiunii sale la capitalul social, n modul stabilit de actul de constituire: d) s transmit participaiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt comanditar ori, dac este stipulat de actul de constituire, unui ter. (#) (egulile privind interdicia concurentei, prevzute la art.113 alin.(#), nu se aplic comanditarului dac actul de constituire nu prevede alt!el. (%) 0n momentul nregistrrii societii n comandit, comanditarul este obligat s verse cel puin 3<K din participaiunea la care s.a obligat, urm@nd ca di!erena s !ie vrsat n termenul stabilit n actul de constituire. &epunerea aportului se con!irm prin certi!icat de participare eliberat de societate. (*) Actul de constituire al societii n comandit poate prevedea i alte drepturi i obligaii ale comanditarului. 1. +tatutul "uridic al comanditarilor . "-ocia5ii co1anditari din -ocietatea .n co1andit0 au ur10toarele drepturi< 8a9 /reptul de a participa la mprirea beneficiilor. Calitatea de -ub-criitor al unui aport con er0 co1anditarului dreptul de a participa la cM3ti2urile -ociet05ii propor5ional cu participa5iunile -ale la capitalul -ocial. Modalitatea concret0 de .nca-are a bene iciilor -e va -tabili de c0tre a-ocia5i .n con or1itate cu clau/ele actului con-titutiv 3i di-po/i5iile art.127 din Codul civil: care -e aplic0 .n 1od core-pun/0tor 3i -ociet05ii .n co1andit0= 8b9 /reptul de a participa la conducerea societii. &up0 cu1 a1 1ai ar0tat: a-ociatul co1anditar va participa la conducerea -ociet05ii prin autori/area co1andita5ilor ad1ini-tratori pentru e ectuarea opera5iunilor care dep03e-c li1itele puterilor lor 8art.1;! alin.2 ra/a a %%-a din cod9: precu1 3i prin i1plicarea -a .n deliberare 3i luarea deci/iilor a-upra unor proble1e e-en5iale ale -ociet05ii: cu1 ar i: de e7e1plu: 1odi icarea actului con-titutiv= 8c9 /reptul de supraveg#ere i control a activitii -ociet05ii. Co1anditarul are dreptul de a controla e7actitatea datelor .n-cri-e .n d0rile de -ea10 3i de bilan5urile anuale ale -ociet05ii prin cercetarea re2i-trelor contabile 3i a celorlalte docu1ente 6u-ti icative 8art.1;@ alin.1 lit.b9 din cod9. Orice conven5ie .ntre a-ocia5i cu privire la li1itarea -au renun5area la ace-t drept e-te nul0. &e3i codul re2le1entea/0 .n 1od e7pre- doar dreptul co1anditarilor de a -uprave24ea 3i controla activitatea -ociet05ii: 1en5ion01 c0: .n realitate ace-t drept .l au 3i

1EE

a-ocia5ii co1andita5i: prevederea le2al0 avMnd ca -cop doar -ublinierea aptului c0 a-ocia5ii co1anditari nu -unt e7clu3i de la -uprave24erea 3i controlul 2e-tiunii -ociet05ii= 8d9 /reptul de retragere. +a - Mr3itul anului inanciar co1anditarul -e va putea retra2e din -ocietate: iar -ocietatea e-te obli2at0: .n 1odul -tabilit de actul con-titutiv: -0-i pl0tea-c0 ace-tuia o cot0 parte din activele nete ale -ociet05ii propor5ional particip0rii lui la capitalul -ocial 8art.1;@ alin.1 lit.c9 din cod9= 8e9 /reptul de a cesiona) n orice mod) participaiunea sa la capitalul social56. 8 9 /reptul preferenial la recuperarea aporturilor n ca$ de di$olvarea a societii . (otrivit art.1>; alin.2 din cod: .n ca/ul di/olv0rii -ociet05ii .n co1andit0: inclu-iv ca ur1are a in-olvabilit05ii: co1anditarii au dreptul pre eren5ial a50 de co1andita5i la recuperarea aporturilor din patri1oniul -ociet05ii r01a- dup0 -ati- acerea tuturor preten5iilor creditorilor. (rincipala obli2a5ie a co1anditarilor e-te aceea de a e ectua aportul pe care l-au -ub-cri-. "portul de capital -ub-cri- de co1anditari poate -0 ie .n nu1erar: .n totalitatea lui -au par5ial .n nu1erar 3i par5ial .n bunuri .n natur0. An toate ca/urile: cel pu5in par5ial: ace-t aport trebuie -0 ie .n nu1erar 8art.11; alin.; din cod9. Co1anditarul: -pre deo-ebire de co1anditat: nu va putea e ectua aporturi con-tMnd .n pre-ta5ii .n 1unc0 3i -ervicii 8aporturi .n indu-trie9. (otrivit le2ii: co1anditarul e-te obli2at -0 ver-e pMn0 .n 1o1entul .nre2i-tr0rii -ociet05ii cel pu5in 60T din aportul -ub-cri- 8la care --a obli2at9: ur1Mnd ca di eren5a -0 ie v0r-at0 .n ter1enul -tabilit .n actul con-titutiv 8art.1;@ alin.; din cod9: dar nu 1ai tMr/iu de 6 luni de la data .nre2i-tr0rii -ociet05ii 8art.112 alin.; din cod9. &up0 cu1 --a ar0tat .n doctrin0: creditorii -ociet05ii nu vor putea ur10ri co1anditarul care nu a e ectuat v0r-01Mntul inte2ral al aportului -ub-cri- pentru recuperarea crean5elor lor a50 de -ocietate: .n-0 vor putea e7ercita .1potriva ace-tuia o ac5iune oblic0 cerMnd ca re-pectivul co1anditar -0 ie obli2at prin 4ot0rMre 6udec0torea-c0 la .ndeplinirea obli2a5iilor re eritoare la v0r-01Mntul inte2ral al aportului -ub-cri-. An -c4i1bul aportului co1anditarului i -e va elibera un certi icat de participare: care va ate-ta calitatea de a-ociat a de5in0torului 3i valoarea aportului de capital adu- de el .n -ocietate. Co1anditarul 1ai are obli2a5ia de a nu -e i1plica .n ad1ini-trarea -ociet05ii. An ace-t -en-: el nu va putea repre/enta -ocietatea 0r0 o procur0 -pecial0 dat0 de c0tre co1andita5ii ad1ini-tratori pentru o anu1it0 opera5iune deter1inat0 3i nici nu va putea conte-ta ac5iunile co1andita5ilor le2ate de ad1ini-trarea -ociet05ii .n li1itele activit05ii ei obi3nuite 8art.1;! alin.2 din cod9. "vMnd .n vedere c0 a-ocia5ii co1anditari -unt e7clu3i de la ad1ini-trarea -ociet05ii: dar 3i aptul c0 r0-punderea lor pentru obli2a5iile -ociale e-te li1itat0 la valoarea aporturilor e ectuate: ace3tia au dreptul: c4iar 0r0 con-i1501Mntul celorlal5i a-ocia5i: -0 practice activit05i concurente -au avMnd acela3i obiect cu cele ale -ociet05ii din care ac parte: .ntrucMt interdic5ia in-tituit0 de art.116 alin.2 din Codul civil nu li -e aplic0: a ar0 nu1ai dac0 prin actul con-titutiv -e prevede alt el 8art.1;@ allin.2 din cod9. An a ar0 de drepturile 3i obli2a5iile 1en5ionate 1ai -u- actul con-titutiv al -ociet05ii .n co1andit0 poate prevedea 3i alte drepturi 3i obli2a5ii ale co1anditarului 8art.1;@ allin.> din cod9 Articolul 1*<. (spunderea n cazul acceptrii calitii de comanditar $ersoana care devine comanditar al unei societi e istente poart riscul pierderilor n limita participaiunii sale i pentru obligaiile nscute p@n la momentul dob@ndirii calitii de asociat. 'lauza contrara este inopozabil terilor. 1. (spunderea comanditarului. R0-punderea pentru obli2a5iile -ociet05ii revine ace-teia 3i a-ocia5ilor co1andita5i. Ca 3i .n ca/ul -ociet05ii .n nu1e colectiv: r0-punderea pentru obli2a5iile -ociet05ii .n co1andit0 revine: .n principal: -ociet05ii: iar r0-punderea a-ocia5ilor co1andita5i are un caracter -ub-idiar. An con-ecin50: creditorii -ociali -e vor .ndrepta 1ai .ntMi .1potriva -ociet05ii 3i: nu1ai .n ca/ul cMnd crean5ele lor vor r01Mne ne-ati- 0cute vor putea ur10ri a-ocia5ii pentru datoriile -ociale. &e re1arcat c0: .n -ub-idiar: creditorii -ociali vor putea ur10ri nu1ai a-ocia5ii co1andita5i: nu 3i pe cei co1anditari>@. R0-punderea a-ocia5ilor co1andita5i e-te neli1itat0 3i -olidar0. $a .3i are te1eiul .n di-po/i5iile art.1;6 alin.1 din Codul civil: precu1 3i .n cele ale art.12! din cod: aplicabile - .n ba/a art.1;6 alin.> din cod - 3i a-ocia5ilor co1andita5i. An ceea ce-i prive3te pe a-ocia5ii co1anditari: ace3tia r0-pund nu1ai pMn0 la concuren5a capitalului -ocial -ub-cri- 8art.1;6 alin.1 din cod9. "-t el c0: .ntrucMt valoarea aporturilor ace-tor a-ocia5i e-te ab-orbit0 .n patri1oniul -ocial: ei nu vor avea o r0-pundere per-onal0 a50 de creditorii -ociet05ii: a3a cu1 au a-ocia5ii co1andita5i. An ace-te condi5ii ni -e pare -uper lu0: preci/area art.1>0 din Codul civil con or1 c0reia per-oana
>! >@

(entru detalii a -e vedea co1entariul art.1>2 din Codul civil. Cu e7cep5ia a-ocia5ilor co1anditari care au intervenit .n ad1ini-trarea -ociet05ii 3i care prin acea-t0 in2erin50 .3i -c4i1b0 -tatutul 6uridic.

1E6

care devine co1anditar al unei -ociet05i e7i-tente poart0 ri-cul pierderilor .n li1ita participa5iunii -ale 3i pentru obli2a5iile n0-cute pMn0 la 1o1entul dobMndirii calit05ii de a-ociat. &up0 cu1 --a ar0tat 3i .n literatura de -pecialitate: ni1ic nu -e opune ca prin actul con-titutiv a-ociatul co1anditar -0-3i a2rave/e r0-punderea pentru datoriile -ociale. An ace-t ca/: pentru -u1a care e7cede contribu5ia -a la capitalul -ocial: co1anditarul ac5ionea/0 ca un ide6u-or .n raporturile cu creditorii -ociali: avMnd bene iciul de di-cu5iune .n ca/ul .n care ace3tia trec la ur10rirea -a. Articolul 1*1. (educerea participaiunii comanditarului (1) (educerea participaiunii unui comanditar nu este opozabil terilor p@n la nscrierea reducerii n registrul de stat. (#) (educerea participaiunii nu este opozabil creditorilor ale cror creane s.au nscut p@n la momentul nregistrrii reducerii. 1. (educerea participaiunii comanditarului. (otrivit art.1>1 alin.1 din Codul civil: reducerea participa5iunii co1anditarului: indi erent de te1eiul 6uridic care a 2enerat-o: e-te opo/abil0 ter5ilor doar dup0 .n-crierea ace-teia .n re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor: iar potrivit alin.2 al aceluia3i articol: opo/abilitatea nu prive3te ter5ii ale c0ror crean5e --au n0-cut pMn0 la 1o1entul .nre2i-tr0rii reducerii. "vMnd .n vedere ob-curitatea di-po/i5iilor le2ale citate: -in2ura interpretare a ace-tora pe care o pute1 .ntrevedea ar i c0 le2iuitorul a .n5ele-0 oprea-c0 orice reparti/are de active propor5ional0 participa5iunii la care e-te .ndrept05it co1anditarul la ie3irea din -ocietate 0r0 e ectuarea unui bilan5 care -0 -tabilea-c0 e7act valoarea activului 3i pa-ivului -ociet05ii la data .nre2i-tr0rii reducerii participa5iunii co1anditarului. O alt0 interpretare po-ibil0 ar i c0 le2iuitorul a inten5ionat -0 Jprelun2ea-c0C r0-punderea co1anditarului pentru obli2a5iile -ociale n0-cute anterior .nre2i-tr0rii reducerii participa5iunii ace-tuia 3i pe-te acel 1o1ent. An-0: .n acea-t0 ipote/0 ne per1ite1 -0 ne .ndoi1 de inalitatea practic0 a di-po/i5iei: .ntrucMt orice creditor -ocial: .n -itua5ia .n care nu .3i va -ati- ace crean5a prin e7ecutarea patri1oniului -ociet05ii: -e va .ndrepta cu -i2uran50 .1potriva a-ocia5ilor co1andita5i: care r0-pund per-onal 3i -olidar: 3i nu .1potriva unui co1anditar care a ie3it din -ocietate 3i pe care ar putea eventual -0-l ur10rea-c0 doar pMn0 la concuren5a participa5iunii pe care a avut-o .n -ocietate. Articolul 1*#. 0nstrinarea participaiunii comanditarului (1) $articipaiunea comanditarului poate !i nstrinat unor teri i poate trece succesorilor !r acordul asociailor, dac actul de constituire nu prevede alt!el. (#) 'omanditarii au dreptul de preemiune n cazul nstrinrii participaiunii de ctre alt comanditar. (egulile privind nstrinarea participaiunii n societatea cu rspundere limitat se aplic n modul corespunztor. (%) $rin nstrinarea integral a participaiunii nceteaz calitatea de comanditar. 1. 8ransmiterea participaiunilor comanditarului. An -c4i1bul aporturilor lor a-ocia5ii co1anditari pri1e-c participa5iuni: care le con er0 anu1ite drepturi 3i obli2a5ii. Codul civil re2le1entea/0 tran-1i-iunea participa5iunilor atMt .ntre a-ocia5i: cMt 3i c0tre per-oane din a ara -ociet05ii -au prin -ucce-iune. Ca re2ul0 2eneral0: participa5iunea co1anditarului va putea i .n-tr0inat0 unor ter5i -au tran-1i-0 mortis cau$a -ucce-orilor 0r0 acordul a-ocia5ilor dac0 actul con-titutiv nu prevede alt el 8art.1>2 alin.1 din cod9. "-t el iind: actul con-titutiv ar putea prevedea anu1ite re-tric5ii .n ace-t -en- -au c4iar interdic5ia .n-tr0in0rii. &in coroborarea di-po/i5iilor art.1>2 alin.2 cu cele ale art.1E2 alin.1 din cod -e poate ob-erva c0 le2ea prevede principiul liberei tran-1i-iuni a participa5iunilor co1anditarilor .ntre a-ocia5i: precu1 3i c0tre -o5ul: rudele 3i a inii .n linie dreapt0 0r0 li1it0 de 2rad: iar .n linie colateral0 pMn0 la 2radul doi inclu-iv: a ar0 nu1ai dac0 actul con-titutiv prevede alt el. An ceea ce prive3te tran-1iterea participa5iunilor c0tre alte per-oane decMt cele 1en5ionate: le2ea i1pune re-pectarea anu1itor condi5ii avMnd .n vedere c0 printr-o a-e1enea .n-tr0inare -e pot aduce atin2eri caracterului intuitu persoanae al -ociet05ii .n co1andit0. Cea 1ai i1portant0 dintre ele -e re er0 la dreptul de pree15iune pe care .l au co1anditarii .n ca/ul .n-tr0in0rii participa5iunii unui alt co1anditar 8art. 1>2 alin.2 din cod9 E0. Orice .n-tr0inare a participa5iunii co1anditarului trebuie .n-cri-0 .n Re2i-trul de -tat al .ntreprinderilor 3i va produce e ecte a50 de ter5i nu1ai din ace-t 1o1ent. Ca e ect al .n-tr0in0rii inte2rale a participa5iunii .ncetea/0 3i calitatea de co1anditar a .n-tr0in0torului.
E0

(entru detalii a -e vedea co1entariile la art.1E2 alin.2-10 din Codul civil care -e aplic0 .n 1od core-pun/0tor 3i -ociet05i .n co1andit0.

1E7

Articolul 1*%. &izolvarea societii n comandit (1) 0n a!ar de cazurile prevzute la art.73 alin.(1), societatea n comandit se dizolv dac nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar i dac, n decursul a 3 luni de la retragerea ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s.a reorganizat sau nu a acceptat un alt comanditat sau comanditar. (#) 0n cazul dizolvrii societii n comandit, inclusiv ca urmare a insolvabilitii, comanditarii au dreptul pre!erenial !a de comanditai la recuperarea aporturilor din patrimoniul societii rmas dup satis!acerea tuturor preteniilor creditorilor. 1. &izolvarea societii n comandit. An a ar0 de cau/ele 2enerale de di/olvare a per-oanelor 6uridice: prev0/ute de art.!6 alin.1 din cod: -ocietatea .n co1andit0 -e di/olv0: dac0 prin actul con-titutiv -au 4ot0rMrea unani10 a a-ocia5ilor nu -e prevede alt el: 3i .n ca/ul< 8a9 dece-ului: incapacit05ii -au declar0rii 6udec0tore3ti a di-pari5iei a-ociatului co1anditat per-oan0 i/ic0= 8b9 declar0rii in-olvabilit05ii: reor2ani/0rii -au lic4id0rii a-ociatului co1anditat per-oan0 6uridic0= 8c9 retra2erii din -ocietatea a unui a-ociat co1anditat= 8d9 e7cluderii unui a-ociat co1anditat ca ur1are a ur10ririi de c0tre creditorii per-onali a participa5iunii -ale la capitalul -ocial a -ociet05i. &e a-e1enea: potrivit art.1>> alin.1 din codul civil: -ocietatea .n co1andit0 -e di/olv0 3i dac0: indi erent de cau/0: nu 1ai are nici un co1anditat -au nici un co1anditar: iar ceilal5i a-ocia5i nu au reor2ani/at -ocietatea -au nu au acceptat un alt co1anditat -au co1anditar .n decur-ul a 6 luni de la retra2erea ulti1ului co1anditat -au: dup0 ca/: co1anditar. +a lic4idarea -ociet05ii .n co1andit0: co1anditarii vor avea un drept de pre erin50 a50 de co1andita5i la recuperarea din patri1oniul -ociet05ii r01a- dup0 -ati- acerea tuturor preten5iilor creditorilor a aporturilor pe care le-au e ectuat 8art.1>; alin.2 din cod9. Articolul 1**. (eorganizarea societii n comandit (1) 0n cazul reorganizrii societii n comandit n societate pe aciuni, n societate cu rspundere limitat sau n cooperativ, comanditaii continu, n termen de % ani, s rspund solidar i nelimitat pentru obligaiile nscute p@n la reorganizare. (#) 'omanditatul nu este absolvit de rspundere nici n cazul n care nstrineaz, p@n la e pirarea termenului de % ani, dreptul la participaiune la capitalul social. 1. (spunderea asociailor comanditai n cazul reorganizrii societii n comandit . AntrucMt art.1>> din Codul civil nu ace altceva decMt -0 reia di-po/i5iile art.1;E din cod: ace1 tri1itere la co1entariile pe care le-a1 0cut ace-tui te7t de le2e: cu preci/area c0 art.1>> vi/ea/0 doar r0-punderea a-ocia5ilor co1andita5i. W >. 'ocietatea cu ra-pundere li1itata Articolul 1*/. &ispoziii generale cu privire la societatea cu rspundere limitata +ocietate cu rspundere limitata este societatea comerciala al crei capital social este divizat in pri sociale con!orm actului de constituire si ale crei obligaii s@nt garantate cu patrimoniul societii. +ocietatea cu rspundere limitata poate !i constituita de una sau de mai multe persoane. )embrii societii cu rspundere limitata nu poarta rspundere pentru obligaiile acesteia. 4i suporta riscul pierderilor, ce rezulta din activitatea societii, in limitele participaiunii lor la capitalul social. Asociatul care nu a vrsat in termenul stabilit aportul subscris rspunde subsidiar pentru obligaiile societii, in limita prii nevrsate. +ocietatea cu rspundere limitata are denumire deplina si poate avea denumire abreviata. &enumirea deplina si cea abreviata trebuie sa includ sintagma in limba de stat Csocietate cu rspundere limitataC sau abrevierea C+.(.L.C 7" ,ocietatea cu rspundere limitat e-te o per-oan0 6uridic0 or1at0 prin voin5a uneia -au 1ai 1ultor per-oane: e7pri1at0 .n actul de con-tituire: prin care ace-tea convin -0 pun0 .n co1un anu1ite bunuri pentru a

1E!

de- 03ura activitate de .ntreprin/0tor: a reali/a 3i a .1p0r5i bene icii: -ocietate .n care a-ocia5ii nu r0-pund pentru obli2a5iile ei: ci -uport0 ri-cul activit05ii ace-teia .n li1itele p0r5ii -ociale de5inute. 2. +e2i-la5ia -tabile3te nu10rul 1ini1 3i nu10rul 1a7i1 de a-ocia5i. 'R+ poate i con-tituit0 una 3i 1ai 1ulte per-oane. "rt.17 din +e2ea nr.!>E1@@2 cu privire la antreprentoriat 3i .ntreprinderi .n acea-t0 -ocietate nu poate i 1ai 1ult de E0 de per-oane. An calitate ondator -au a-ociat al 'R+ poate i o per-oan0 i/ic0: o per-oan0 6uridic0: -tatul -au o unitate ad1ini-trativ teritorial0. ;. "lin. 8;9 vine -0 con ir1e c0 a-ociatul 'R+ nu poate i atra- la r0-pundere pentru obli2a5iile -ociet05ii. $l ri-c0 cu bunurile tran-1i-e ca aport la capitalul -ocial: -au -0 -uporte ri-cul .n li1ita valorii p0r5ii -ociale de5inute: .n ca/ul .n care -ocietatea va activa ine icient. &e la acea-t0 re2ul0: .n-0 e7i-t0 unele e7cep5ii. "-t el art.27 din +e2ea in-olvabilit05ii nr.6;2G2001 -tabile3te c0 dac0 in-olvabilitatea -ociet05ii -urvine ca re/ultat al culpei ondatorilor 8a-ocia5ilor9 ace3tia poart0 r0-pundere -ub-idiar0 a50 de creditori .n 10-ura .n care bunurile -ociet05ii in-olvabile nu a6un2 pentru -ati- acerea cerin5elor creditorilor. O re2ul0 -i1ilar0 e7i-t0 3i .n art.11! alin.8;9 C.civ.: nu1ai c0 ac5iunea ace-teia e-te li1itat0 nu1ai la ondatorii per-oane 6uridice care de5in 1a6oritatea voturilor .n capitalul -ocial al -ociet05ii in-olvabile. 8>9 (otrivit art.112 alin.8;9 C.civ. iecare a-ociat e-te obli2at -0 ver-e aportul inte2ral .n ter1en de cel 1ult 6 luni de la data .nre2i-tr0rii -ociet05ii co1erciale. Nere-pectarea ace-tui ter1en .n-0 nu duce la pierderea calit05ii de a-ociat. &reptul de a cere v0r-area inte2ral0 a aportului .l are .n-03i -ocietatea prin ad1ini-tratorul -0u precu1 3i al5i a-ocia5i. &ac0: .n-0 -ocietatea devine in-olvabil0: pMn0 la e7pirarea ter1enului de 6 luni: -au 1ai tMr/iu de acea-t0 dat0: dar unul -au 1ai 1ul5i a-ocia5i nu 3-au v0r-at inte2ral aportul la capitalul -ocial: atunci ace-tea vor putea i ur10rite de creditorii -ociet05ii .n li1itele valorii aportului nev0r-at. 8E9 Con or1 di-po/i5iilor le2ale: -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 are o denu1ire -tabilit0 de actele con-titutive 3i .n-cri-0 .n Re2i-trul de -tat. &enu1irea trebuie -0 ie unical0: adic0 -0 aib0 un con5inut irepetabil care -0 a-i2ure incon undabilitatea cu denu1irile altor -ociet05i 3i c4iar cu cele ale unor alte per-oane 6uridice. "ctele de con-tituire trebuie -0 accepte o denu1ire de ir10 care -0 includ0 toate ele1entele -tabilite de le2i-la5ie: inclu-iv cele care nu au caracter obli2atoriu: dar care: luate .n an-a1blu: per1it -ociet05ii -0 -e deo-ebea-c0 .n circuitul civil 3i co1ercial na5ional 3i interna5ional de toate celelalte -ubiecte. 'ocietatea poate avea: pe lMn20 denu1ire deplin0: 3i una pre-curtat0. Re2i1ul 6uridic al denu1irii -ociet05ii co1erciale .3i are unda1entul .n di-po/i5iile art.66 C.civ.: art.2>-26 +e2ea nr.!>EG1@@2: art.E +e2ea nr.11;>G1@@7: precu1 3i .n art.! din Conven5ia de la (ari- pentru protec5ia propriet05ii indu-triale din 20 1artie 1!!; E1. (rotec5ia 6uridic0 a denu1irii de ir10 -e a-i2ur0 3i prin art.! din +e2ea nr.110;G2000 cu privire la protec5ia concuren5ei E2 3i art.162 din Codul cu privire la contraven5iile ad1ini-trativeE;. &enu1irea -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0 -e co1pune din ele1ente care per1it identi icarea ei. An -tructura denu1irii -ociet05ii co1erciale: doctrina 6uridic0 eviden5ia/0 dou0 p0r5i< corpul 3i accesoriul. 8orpul e-te or1at din ele1ente obli2atorii: pe cMnd acce-oriul poate avea ele1ente obli2atorii: dar 3i ele1ente -electate arbitrar de ondatori. Corpul ir1ei e-te co1pu- din te7tul care indic0 or1a de or2ani/are a -ociet05ii co1erciale. "-t el denu1irea deplin0 trebuie -0 includ0 or1a de or2ani/are a -ociet05ii< B-ocietate cu r0-pundere li1itat0C iar denu1irea lor pre-curtat0 -0 con5in0 abrevierea re-pectiv0< 'R+. +e2ea nu -tabile3te locul ace-tei -inta21e ? la .nceputul denu1irii ori la - Mr3itul ace-teia ? de aceea ondatorii -unt cei care deter1in0 locul corpului .n denu1ire. "cce-oriul poate con-ta din litereE>: ci reEE: cuv.ntE6 -au .1bin0ri de cuvinteE7. 'ociet05ile cu r0-pundere li1itat0 care de- 03oar0 activit05i de bur-0 trebuie -0 con5in0 .n denu1ire 3i cuvMntul bur-0: activit05i de lo1bard trebuie -0 con5in0 3i cuvMntul lo1bard E!: -ocietatea care are .n capitalul -ocial
E1

Conven5ia de la (ari- pentru (rotec5ia (ropriet05ii %ndu-triale .nc4eiat0 la 20.0;.1!!;. An< 9ratate -nternaionale: 1@@!: vol.6: p.160. Republica Moldova a aderat la acea-t0 Conven5ie .n 1@@; 8Fot0rMrea (arla1entului nr.1;2!-X%% din 11.0;.1@@;9. E2 Monitorul O icial: 2000: nr. 166-16!. E; Ve3tile R.'.'.M.: 1@!E: nr. ;. E> &e e7e1plu< BRSRC: JI#IC: JV%#C: JK+MC . EE &e e7e1plu< BEEEC: B@!@C. E6 "cce-oriul poate i alc0tuit dintr-un cuvMnt de u/ co1un 8 8opcel) 9oamna) 0crimioar) :%nt%nia etc.9: dintr-un nu1e 8-onel) ;iorica9: o denu1ire 88ricova) 8lrai9 un cuvMnt inventat 8;itanta9 -au or1at prin unirea r0d0cinilor -au ini5ialelor a dou0 -au 1ai 1ulte cuvinte 8 MO0. ) -<M=8OM9: un cuvMnt dintr-o alt0 li1b0 8Mc /onalds) >?@AB9 etc. E7 "cce-oriul denu1irii poate con-ta 3i dintr-o co1po/i5ie de cuvinte 8 :loareC8arpet) ;atra Daiducului) ;alea Prului) =p *un9. ,neori denu1irea de ir10 poate con-ta din cuvinte -tr0ine .n care -e include 3i or1a de or2ani/are 6uridic0 din alt0 li1b0 8BCa-tle Vien MarNetin2 +#&C: B(riceoater4ou-e Cooper-C9. E! (rin Fot0rMrea *uvernului nr.20>G1@@E pentru aprobarea Re2ula1entului cu privire la 1odul de or2ani/are: unc5ionare 3i licen5iere a lo1bardurilor 8pct.109: -e -tabile3te c0 denu1irea co1plet0 a lo1bardului trebuie -0

1E@

inve-ti5ii -tr0ine va include .n denu1irea de ir10 -inta21ele B.ntreprindere 1i7t0C -au B.ntreprindere cu inve-ti5ii -tr0ineC E@ . Articolul 1*3. Actul de constituire al societii cu rspundere limitata 2n a!ara de cele menionate la art.1<7 alin.(1), in actul de constituire al societii cu rspundere limitata trebuie sa se indice9 a) cuantumul capitalului social: b) valoarea nominala a participaiunilor. "ctul de con-tituire a 'R+ e-te le2ea -ociet05ii concrete. &ac0 clau/ele actului de con-tituire -unt nu -unt contrare di-po/i5iilor le2ale ele obli20 toate or2anele -ociet05ii 3i to5i a-ocia5ii. An ca/ de liti2ii dintre a-ocia5i 3i -ocietate di-po/i5iile actului de con-tituire pot -ervi ca nor10 6uridic0 pentru -olu5ionarea lor. %n actul de con-tituire al -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0 trebuie -a -e indice< 19 nu1ele: locul -i data na3terii: do1iciliul: cet05enia -i datele din actul de identitate al ondatorului per-oana i/ica= denu1irea: -ediul: na5ionalitatea: nu10rul de .nre2i-trare al ondatorului per-oan0 6uridic0= 29denu1irea -ociet05ii= ;9 obiectul de activitate= >9 participa5iunile a-ocia5ilor: 1odul -i ter1enul lor de v0r-are= E9 valoarea bunurilor con-tituite ca participa5iune in natura -i 1odul de evaluare: daca au o-t 0cute a-e1enea aporturi= 69 -ediul= 79 -tructura: atribu5iile: 1odul de con-tituire -i de unc5ionare a or2anelor -ociet05ii= !9 1odul de repre/entare= @9 ilialele -i repre/entan5ele -ociet05ii= 109 10ri1ea capitalului -ocial= 119 10ri1ea p0r5ii -ociale a iec0rui a-ociat= An dependen50 de 2enul de activitate de- 03urat: de rela5iile dintre a-ocia5i: de per-pectivele care 3i le propun a-ocia5ii .n actul de con-tituire pot i -tipulate 3i alte clau/e. Articolul 1*6. 'apitalul social al societii cu rspundere limitat )rimea minim a capitalului social al societii cu rspundere limitat este stabilita prin lege. 'apitalul social al societii cu rspundere limitat este divizat in pri sociale. 819 (otrivit pct. 6@ din Re2ula1entul -ociet05ilor econo1ice aprobat prin Fot0rMrea *uvernului nr.E00 din 10.0@.1@@1 -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 trebuie -0 aib0 un capital -ocial de cel pu5in ;00 -alarii 1ini1e lunare: ceia ce .n pre/ent con-tituie E>00 lei. (entru unele -ociet05i care de- 03oar0 activit05i -peciale capitalul -ocial trebuie -0 ie 1ai 1are. "-t el -ociet05ile care .3i propun ca -cop de a de- 03ura activitate<pentru (entru de- 03urarea activit05ilor de i1portare a produ-elor petroliere trebuie -0 aib0 un capital ec4ivalent cu cel pu5in 7E0 000 dolari ',". +o1bard trebuie -0 aib0 un capital ec4ivalent cu cel pu5in 2E 000 dolari '," dac0 activea/0 .n 1unicipii 3i cel pu5in 1E 000 dolari '," dac0 activea/0 .n localit05i rurale= Or2ani/area 3i .ntre5inerea ca/inoului capitalul trebuie -0 con-tituie cel pu5in 600 000 lei= Or2ani/area lotereilor na5ionale capitalul trebuie -0 con-tituie cel pu5in 2E0 000 lei= Or2ani/area lotereilor re2ionale capitalul trebuie -0 con-tituie cel pu5in 1E0 000 lei= Or2ani/area pariurilor 3i .ntre5inerea -0lilor cu auto1ate de 6oc capitalul trebuie -0 con-tituie cel pu5in 200 000 lei= Or2ani/area 6ocurilor de abilitate capitalul trebuie -0 con-tituie cel pu5in E0 000 lei= Antre5inerea auto1atelor de 6oc capitalul trebuie -0 ie cel pu5in 2E 000 lei= or2ani/area bur-ei de co1er5 cu 10r uri trebuie -0 aib0 un capital 1ini1 nu 1ai pu5in de bur-ie 1 1ln. lei= or2ani/area activit05ii de -c4i1b valutar trebuie -0 aib0 un capital -ocial de cel pu5in 200 000 lei. An -ocietatea cu r0-pundere li1itat0 capitalul -e devi/ea/0 .n atMtea p0r5i -ociale c05i a-ocia5i -unt .n -ocietate. Liecare a-ociat de5ine o -in2ur0 parte -ocial0. &ac0 -ocietatea e-te cu a-ociat unic: ace-ta de5ine o parte -ocial0 e2al0 cu 10ri1ea capitalului -ocial. O parte -ocial0 poate i de5inut0 de 1ai 1ulte per-oane. Liecare din cei ce o de5in -unt .n drept -0 participe la adunarea a-ocia5ilor. Articolul 1*7. 'apitalul de rezerv al societii cu rspundere limitata

con5in0 cuvMntul E0ombard': altor per-oane 6uridice iindu-le inter/i- -0 includ0 .n denu1ire ace-t cuvMnt -au derivate ale lui. E@ +e2ea nr.@@!G1@@2: art.7.

160

+ocietatea cu rspundere limitata este obligata sa !ormeze un capital de rezerva de cel puin 1<K din cuantumul capitalului social. 'apitalul de rezerva al societii cu rspundere limitata poate !i !olosit doar la acoperirea pierderilor sau la ma"orarea capitalului ei social. 'apitalul de rezerva al societii cu rspundere limitata se !ormeaz prin vrsminte anuale din bene!iciul ei, in proporie de cel puin /K din bene!iciul net, p@n la atingerea mrimii stabilite de actul de constituire. &aca valoarea activelor nete ale societii cu rspundere limitata se reduce sub nivelul capitalului social si al capitalului de rezerva, vrsmintele in capitalul de rezerva rencep. "rticolul co1entat -tabile3te 10ri1ea 1ini10 a capitalului de re/erv0: 1odul de or1are: cMt 3i 1odul de utili/are a ace-tuia. Capitalul de re/erv0 al -ociet05ii cu r0-pundere li1itat0 are un rol a-i2uratoriu. "cea-ta .n-ea1n0 c0 bene iciul -ociet05ii va i calculat ca un e7cedent al valorii totale a activelor a50 de 10ri1ea -u1ar0 a capitalul -ocial 3i a capitalului de re/erv0. An opinia noa-tr0 i1portan5a capitalului de re/erv0 e-te redu-0. &ac0 le2iuitorul con-ider0 c0 10ri1ea capitalului -ocial pentru a-i2urarea cerin5elor creditorilor nu e-te -ati- 0c0toare el ar putea 1a6ora 10ri1ea 1ini10 a capitalului -ocial: pentru a reali/a aceia3i ce reali/ea/0 prin capitalul -ocial. Nor1a cu privire la capitalul de re/erv0 are un caracter di-po/itiv 3i nere-pectarea ei nu -e -anc5ionea/0 nici de cu1. Articolul 1*;. $artea sociala a asociatului societii cu rspundere limitata $artea sociala a asociatului societii cu rspundere limitata reprezint o !raciune din capitalul ei social, stabilita in !uncie de mrimea aportului la acest capital. Asociatul deine o singura parte sociala. $rile sociale pot avea mrimi di!erite si s@nt indivizibile daca actul de constituire nu prevede alt!el. 2n cazul in care un asociat dob@ndete o alta parte sociala sau o !raciune din partea sociala a unui alt asociat, partea sociala a primului se ma"oreaz proporional valorii prii sociale dob@ndite. Actul de constituire al societii cu rspundere limitata poate restr@nge mrimea ma ima a prii sociale a asociailor. Limitarea nu se poate stabili doar !ata de un asociat anume. &aca actul de constituire nu prevede alt!el, asociaii pot sc5imba coraportul intre prile sociale. +ocietatea cu rspundere limitata elibereaz asociatului care a vrsat aportul integral un certi!icat prin care se atesta deinerea prii sociale si mrimea ei. 'ontribuiile suplimentare la capitalul social se e!ectueaz in con!ormitate cu prevederile statutului, proporional aporturilor !iecrui asociat. Actul de constituire poate limita obligaia de a vrsa contribuii suplimentare la o anumita suma stabilita proporional aporturilor. 819 (artea -ocial0 a a-ociatului e-te o rac5iune din capitalul -ocial 3i arat0 din capital care revine a-ociatului. $a poate i -tabilit0 atMt .n raport procentual a50 de 10ri1ea total0 a capitalului -ocial cMt 3i .n -u10 b0nea-c0. Valoarea p0r5ii -ociale depinde de 10ri1ea aportului v0r-at de a-ociat la con-tituirea -ociet05ii 3i la 1a6orarea ace-tuia. (artea -ocial0 a a-ociatului poate i 1a6orat0 0r0 ca a-ociatul -0 ac0 aport -upli1entar: .n-0 .n ca/ul .n care -ocietate 1a6orea/0 capitalul -ocial din contul bene iciilor 3i re/ervelor -ociet05ii. An acea-t0 -itua5ie partea -ocial0 a iec0rui a-ociat -e 1a6orea/0 propor5ional. 829,n a-ociat poate de5ine o -in2ur0 parte -ocial0 cu care poate vota la adunarea -ocial0. "-ociatul poate dobMndi una -au 1ai 1ulte p0r5i -ociale de al5i a-ocia5i: .n ace-t ca/: .n-0 valoarea propriei p0r5i -e va 1a6ora propor5ional valorilor p0r5ilor procurate. "lin. 829 -tabile3te pre/u15ia c0 partea -ocial0 a a-ociatului e-te indivi/ibil0. "-ociatul poate -0-3i vMnd0 o rac5iune din partea -ocial0 de5inut0: nu1ai .n ca/ul .n care actul de con-tituire prevede c0 partea -ocial0 e-te divi/ibil0. &ac0 acea-t0 prevedere lip-e3te atunci partea -ocial0 nu poate i .1p0r5it0 .ntre coproprietari: -o5i: 1o3tenitori precu1 3i .ntre -ociet05ile -ucce-oare .n ca/ de reor2ani/are prin de/1e1brare a a-ociatului per-oan0 6uridic0. Valoarea 1a7i10 a p0r5ii -ociale poate i li1itat0 prin le2e -au prin act de con-tituire. "-t el: potrivit art.1; din +e2ea 1117G1@@7 privind bur-ele de 10r uiri Bcota parte a iec0rui 1e1bru al bur-ei .n capitalul -ocial nu poate dep03i 10 TC. O di-po/i5ie -i1ilar0 -e poate -tipula 3i .n actul de con-tituire a unei -ociet05i. An lip-a unei di-po/i5ii e7pre-e a-ocia5ii pot -0 cu1pere alte p0r5i -ociale: inclu-iv 3i -0 acu1ule/e o parte -ocial0 e2al0 cu .ntre2ul capital. $i pot 3i -0 vMnd0 toat0 partea -ocial0 -au o rac5iune din ea. Liec0rui a-ociat care a v0r-at aportul inte2ral -ocietatea .i eliberea/0 un certi icat care con ir10 e7ecutarea obli2a5iei de aport. An a ar0 de certi icat a-ociatului trebuie -0 i -e elibere/e 3i un act contabil care con ir10 tran-1iterea bunurilor la -ocietate. "cea-ta poate i un bon de plat0: dac0 aportul --a 0cut .n bani: un certi icat de depo/it: o actur0 -au cel pu5in un act de predare-pri1ire dac0 aportul --a 0cut .n bunuri. Certi icatul de

161

a-ociat nu e-te 4Mrtie de valoare 3i tran-1iterea lui altei per-oane nu dovede3te .n-tr0inarea -au 2a6area p0r5ii -ociale. Certi icatul vine -0 con ir1e c0 o anu1it0 per-oan0 are calitatea de a-ociat. "cela3i lucru -e poate de1on-tra prin actul de con-tituire: actul de cu1p0rare: donare: -c4i1b cu o parte -ocial0: precu1 3i printr-un certi icat de 1o3tenire a p0r5ii -ociale cu condi5ia c0 ace-tea -unt .nre2i-tate la Ca1era Anre2i-tr0rii de -tat. &ac0 actul de con-tituire prevede e ectuarea de c0tre a-ocia5i a contribu5iilor -upli1entare: 10ri1ea ace-tora trebuie -0 ie propor5ional0 aporturilor de6a e ectuate. Articolul 1/<. $artea sociala a soilor in societatea cu rspundere limitata Asupra prii sociale a soilor in societatea cu rspundere limitata dob@ndite in timpul cstoriei se aplica regimul "uridic al proprietii comune in devlmie. +oul asociatului nu poate cere divizarea prii sociale si nici primirea sa in societate daca actul de constituire nu prevede alt!el. "lin. 819 din articolul co1entat vine -0 con ir1e re2ula c0 toate bunurile dobMndite .n ti1pul c0-0toriei -unt proprietate co1un0 .n dev0l103ie a -o5ilor. &eci dac0 unul din -o5i .n ti1pul c0-0toriei particip0 la ondarea unei -ociet05i co1erciale: -au procur0 o parte -ocial0 din 1i6loacele co1une partea -ocial0 e-te .n proprietea co1un0 a -oc5ilor. Nu va i proprietatea co1un0 partea -ocial0 ob5inut0 de unul din -o5i prin 1o3tenire: dona5ie: -au o procur0 din banii 1o3teni5i -au dona5i: -au tran-1ite .n capitalul -ocial un bun ob5inut prin 1o3ternire -au donare. &ac0 are loc parta6area bunurilor .ntre -o5i -au .ntre o3tii -o5i: valoarea p0r5ii -ociale va i calculat0 ca un bun co1un: .n-0 ea nu va putea i divi/at0 .ntre -o5i dac0 acea-ta nu e-te e7pre- -tabilit .n actul de con-tituire. 'o5ului a-ociat .i revine partea -ocial0 ca valoare: iar celuilalt i -e co1pen-ea/0 din contul altor bunuri divi/ibile. &ac0 partea -ocial0 e-te divi/ibil0 3i -o5ul a-ociatului poate i pri1it .n -ocietate atunci partea -ocial0 va i divi/at0 .n dou0 p0r5i e2ale -au .n alte propor5ii cu1 convin coproprietarii 3i calitatea de a-ociat o dobMnde3te 3i -o5ul care pMn0 la parta6are nu avea calitatea de a-ociat. Articolul 1/1. &ob@ndirea de prii sociale proprii de ctre societatea cu rspundere limitata +ocietatea cu rspundere limitata poate dob@ndi, daca au !ost ac5itate integral, pri sociale proprii doar9 in baza 5otr@rii adunrii generale a asociailor, adoptate la cererea asociatului care si.a propus spre v@nzare partea sociala sau o parte din ea: de la succesorii asociatului decedat: in cazul e ecutrii silite a creanelor creditorului asociatului: d) in cazul e cluderii asociatului. $artea sociala poate !i dob@ndita de societatea cu rspundere limitata doar din contul activelor care depesc mrimea capitalului social si a altor !onduri pe care societatea este obligata sa le constituie si din care nu se permite sa se !ac plti asociailor. +ocietatea cu rspundere limitata care a dob@ndit o parte sociala in capitalul sau social nu este in drept sa obin pentru aceasta parte sociala o parte din pro!itul repartizat si nici sa participe la vot in cadrul adunrii asociailor. +ocietatea cu rspundere limitata este obligata sa micoreze capitalul social proporional valorii prii sociale dob@ndite in cazul in care partea sociala nu este nstrinat in termen de 3 luni din momentul dob@ndirii. 'ocietatea cu r0-pundere li1itat0 poate dobMndi propriile p0r5i -ociale. 'copul procur0rii p0r5ii -ociale de c0tre -ocietate e-te de prote6a -ocietatea de .ntrarea .n ea a per-oanelor -tr0ine: cMt 3i dorin5a a-ocia5ilor r01a3i de a concentra controlul a-upra -ociet05ii. +a procurare trebuie -0 -e 5in0 cont de unele re-tric5ii< -ocietatea nu poate -0 procure partea -ocial0 de la a-ociatul unic. Reie3ind din e-en5a per-oanei 6uridice 3i a -ociet05ii co1erciale .n 2eneral 'R+ nu poate -0 -e con-tituie decMt cu cel pu5in un -in2ur ondator. 'ocietatea nici nu poate -0 e7i-te 0r0 cel pu5in un a-ociat c0ci ea nu ar avea or2an -upre1 8adunare a a-ocia5ilor9 care 3i-ar e7ercita drepturile e7clu-ive. 'ocietatea poate -0-3i procure p0r5ile -ociale nu1ai din activele care e7cede 10ri1ea capitalului -ocial. "lin.819 din articolul co1entat -tabile3te ca/urile .n care -ocietatea ar putea -0 procure p0r5ile -ociale. "dunarea a-ocia5ilor: adopt0 4ot0rMrea de a procura p0rtea -ocial0 de la a-ociatul -0u atunci cMnd ace-ta a or1ulat-o .n 1odul -tabilit de art.1E2 alin.8>9. Fot0rMrea -e adopt0 ti1p de ;0 de /ile de la .naintarea o ertei. 'ocietatea are prioritate a50 de unul -au 1ai 1ul5i a-ocia5i care dore-c per-onal -0 o procure. "cea-t0 prioritate .n-0 nu va opera .n ca/ul .n care vMn/0torul dore3te -0 o vMnd0 unui anu1it a-ociat: 3i .n actul de con-tituire nu

162

-unt i1pedi1ente cu privire la procurarea de c0tre a-ociat a p0r5ii -ociale. ,n i1pedi1ent poate i di-po/i5ia art. 1>@ alin.8>9 C.civ. (rin actul de con-tituire al 'R+ -e poate -tabili re-tric5ii dure cu privire la .ntrarea .n -ocietate a altor per-oane decMt cei care au -e1nat actul de con-tituire. "cea-t0 re-tric5ie prive3te 3i -ucce-orii a-ociatului. 'ucce-orii a-ociatului decedat nu vor putea dobMndi calitatea de a-ociat .n ca/ul .n care actul de con-tituire inter/ice trecerea p0r5ii -ociale 3i a calit05ii de a-ociat prin -ucce-iune. An ace-t ca/ -ucce-orii vor putea pretinde valoarea p0r5ii -ociale 1o3tenite. "dunarea a-ocia5ilor trebuie -0 decid0 a-upra procur0rii p0r5ii -ociale .n ter1en de cel 1ult 6 luni de la data de-c4iderii 1o3tenirii. +a e7pirarea ace-tui ter1en 1o3tenitorul va putea pretinde calitatea de a-ociat. An ca/ul .n care 1o3tenitorului i -e ac4it0 valoarea p0r5ii -ociale: acea-ta nu trebuie -0 ie valoarea no1inal0 ci o parte din valoarea de pia50 a activelor nete ale -ociet05ii. &ac0 a-ociatul are 2E T din capital: atunci lui i -e va ac4ita 2E T din valoare activelor. "cea-t0 valoarea poate i 1ai 1are decMt partea din capitalul -ocial: dar poate i 3i 1ai 1ic0. #otul depinde de e icien5a activit05ii -ociet05ii. 'ocietatea poate -0 cu1pere partea -ocial0 a a-ociatului .n ca/ul .n care creditorii per-onali ai ace-tuia .3i reali/ea/0 dreptul de crean50 a-upra a-ociatului din partea ace-tuia. Creditorii .3i pot reali/a dreptul lor cu re-pectarea art.1E; C.civ. 'ocietatea va putea procura partea -ocial0 .n concuren50 cu al5i cu1p0r0t0ri: inclu-iv cu al5i a-ocia5i. Nu1ai cMnd ea va o eri cel 1ai bun pre5 ea .3i va reali/a ace-t drept. (artea -ocial0 a a-ociatului e7clu- din -ocietate -e con-ider0 procurat0 de -ocietate 3i acea-ta ur1ea/0 -0 re-tituie valoarea p0r5ii -ociale de5inute cu re5inerea pre6udicului -uportat de -ocietate. &ac0 10ri1ea pre6udiciului e-te 1ai 1are decMt valoarea p0r5ii -ociale a celui e7clu-: -ocietatea va putea pretinde de-p02ubiri. "lin.829 -tabile3te re2ula c0 partea -ocial0 poate i cu1p0rat0 nu1ai dac0 -ocietatea are active ce dep03e-c 10ri1ea capitalului -ocial. +e2ea per1ite -0 -e procure c4iar din activele care or1ea/0 capitalul de re/erv0 al -ociet05ii -au 3i alte onduri create de -ocietate. (artea -ocial0 procurat0 de -ocietate nu d0 dreptul de vot: pentru ea nu -e reparti/ea/0 dividende 3i nici active .n ca/ de lic4idare a -ociet05ii. &e3i acea-t0 parte -ocial0 8 rac5iune a capitalului -ocial9 e7i-t0: .n realitate drepturile incorporate .n ea nu pot i reali/ate de ni1eni. (artea din dividende -au partea din active care revine ace-tei p0r5i -ociale -e vor reparti/a de5in0torilor celorlalte p0r5i -ociale propor5ional particip0rii la capitalul -ocial. 'ocietate care a dobMndit prin unul din 1odurile -tabilite la alin.819 una -au 1ai 1ulte p0r5i -ociale trebuie .n ter1en de 6 luni de la .nre2i-trarea actului de procurare ie -0 le .n-tr0ine/e: ie -0-3i reduc0 capitalul -ocial. An opinia noa-tr0 cea 1ai 6u-ti icat0 opera5iune de .n-tr0inare e-te reparti/area 8.n-tr0inarea9 p0r5ii -ociale .ntre a-ocia5ii r01a3i: propor5ional particip0rii ace-tora la capitalul -ocial. Articolul 1/#. 0nstrinarea prii sociale in societatea cu rspundere limitata $artea sociala sau o !raciune a prii sociale poate !i nstrinata liber soului, rudelor si a!inilor in linie dreapta !r limita si in linie colaterala p@n la gradul doi inclusiv, celorlali asociai si societii daca actul de constituire nu prevede alt!el. Asociatul nu poate nstrina partea sociala p@n la vrsarea integrala a aportului subscris, cu e cepia cazului de succesiune. 2n cazul nstrinrii prii sociale unor alte persoane dec@t cele menionate la alin.(1), asociaii au dreptul de preemiune. nstrinarea se !ace in acest caz in condiiile alin.(*).(;). Asociatul care intenioneaz sa nstrineze parial sau integral partea sociala transmite o o!erta scrisa administratorului societii. Acesta aduce o!erta la cunotina tuturor asociailor in termen de 1/ zile de la data transmiterii. Asociaii trebuie sa.si !ormuleze in scris acceptarea si sa o transmit administratorului in termen de 1/ zile de la data primirii o!ertei. Asociatul indica mrimea !raciunii din partea sociala, pe care intenioneaz sa o dob@ndeasc. &aca e ista mai muli solicitani, !iecare dob@ndete o !raciune a prii sociale in mrimea solicitata. 2n cazul dezacordului dintre ei, partea sociala este distribuita proporional prii sociale deinute de !iecare. &aca, in termen de %< de zile de la data transmiterii o!ertei, asociaii sau societatea nu a procurat partea sociala, aceasta poate !i nstrinat unui ter la un pre care sa nu !ie mai mic dec@t cel indicat in o!erta. 2n cazul v@nzrii prii sociale sau a unei !raciuni din ea cu nclcarea dreptului de preemiune, !iecare asociat poate, in decursul a % luni de la data nc5eierii actului "uridic, sa ceara pe cale "udiciara ca drepturile si obligaiile cumprtorului sa treac la el. Actul "uridic de nstrinare a prii sociale se autenti!ica notarial. (1<) ?rice clauz contrar prevederilor alin.(#).(;) este nul. (artea -ocial0: .n e-en5a -a e-te un bun 3i poate i obiectul actelor 6uridice civile. "-t el partea -ocial0 poate i .n-tr0inat0 prin vMn/are cu1p0rare: -c4i1b: dona5ie: poate i tran-1i-0 .n capitalul -ocial al altei -ociet05i