Sunteți pe pagina 1din 15

Numar

PLANUL CONTABIL

1
10
1011
1012
1015
1016
1041
1042
1043

1 CONTURI DE CAPITALURI
10 CAPITAL SI REZERVE
1011 Capital subscris nevarsat
1012 Capital subscris varsat
1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public
1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune
1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligatiunilor in
actiuni
1051 Rezerve din reevaluare aferente
bilantului de deschidere al primului an de
aplicare a ajustarii la inflatie
1058 Rezerve din reevaluari dispuse prin
acte normative
1061 Rezerve legale
1062 Rezerve pentru actiuni proprii
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve
107 Rezerve din conversie
11 REZULTATUL REPORTAT
1171 Rezultatul reportat reprezentand
profitul nerealizat, respectiv pierderea
nerecuperata
1172 Rezultatul reportat provenit din
adoptarea pentru prima data a IAS, mai
putin IAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din
modificarile politicilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor fundamentale
1175 Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din rezerva de reevaluare
12 REZULTATUL EXERCITIULUI
121 Profit si pierdere
129 Repartizarea profitului
13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII
131 Subventii pentru investitii
15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI
CHELTUIELI
1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garantii acordate
clientilor
1513 Provizioane pentru dezafectare
imobilizari corporale si alte actiuni similare
legate de acestea
1514 Provizioane pentru restructurare

1044
1051
1058
1061
1062
1063
1068
107
11
1171

1172
1173
1174
1175
12
121
129
13
131
15
1511
1512
1513
1514

CHART OF ACCOUNTS;
CAPITAL ACCOUNTS;
CAPITAL AND RESERVE ACCOUNTS;
Subscribed and not paid in share capital;
Subscribed and paid in share capital;
Patrimony [autonomous companies];
Public patrimony;
Share premium;
Merger premium;
Share premium contribution in kind;
Debenture conversion premium;
Revaluation reserve related to the opening
balance of the first year of application of the
inflation adjustment;
Revaluation reserve due to legal revaluation;
Legal reserve;
Reserve for own shares;
Statutory or contractual capital reserve;
Other reserves;
Conversion reserve;
OTHER RETAINED EARNINGS;
Profit/loss carried forward;
Other retained earnings due to the adoption
of IAS for the first time, with the exception of
IAS 29;
Other retained earnings due to changes in
accounting policies;
Other retained earnings due to the correction
of fundamental errors;
Other retained earnings due to surplus on
revaluation reserves;
PROFIT [ LOSS ] FOR THE PERIOD;
Profit [ loss ] for the period;
Profit appropriation;
INVESTMENT SUBSIDIES;
Investment subsidies;
PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES;
Provisions for litigation;
Provisions for guarantees to customers;
Provisions for the decommissioning of
tangible non-current assets and other similar
actions;
Provisions for restructuring costs;

1518
16
1614
1615
1617
1618
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1661
1662
167
1681
1682
1685
1686
1687
169
2
20
201
203
2051

2052
2071

1518 Alte provizioane pentru riscuri si


Other provisions for risks and charges;
cheltuieli
16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE LOANS AND SIMILAR DEBTS;
1614 Imprumuturi externe din emisiuni de Foreign debenture loans guaranteed by the
obligatiuni garantate de stat
State;
1615 Imprumuturi externe din emisiuni de Foreign debenture loans guaranteed by
obligatiuni garantate de banci
banks;
1617 Imprumuturi interne din emisiuni de
Domestic debenture loans guaranteed by the
obligatiuni garantate de stat
State;
1618 Alte imprumuturi din emisiuni de
Other debenture loans;
obligatiuni
1621 Credite bancare pe termen lung
Long term bank loans;
1622 Credite bancare pe termen lung
Long term bank loans in arrears;
nerambursate la scadenta
1623 Credite externe guvernamentale
Foreign Government loans;
1624 Credite bancare externe garantate de
Foreign loans guaranteed by the State;
stat
1625 Credite bancare externe garantate de
Foreign loans guaranteed by banks;
banci
1626 Credite de la trezoreria statului
State Treasury loans;
1627 Credite bancare interne garantate de
Domestic loans guaranteed by the State;
stat
1661 Datorii catre societatile din cadrul
Debts towards companies within the group;
grupului
1662 Datorii catre societatile care detin
Debts towards associates;
interese de participare
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate
Other loans and similar debts;
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din
Accrued interest on debenture loans;
emisiuni de obligatiuni
1682 Dobanzi aferente creditelor bancare
Accrued interest on long term bank loans;
pe termen lung
1685 Dobanzi aferente datoriilor catre
Accrued interest on debts towards
societatile din cadrul grupului
companies within the group;
1686 Dobanzi aferente datoriilor catre
Accrued interest on debts towards
societatile care detin interese de participare associates;
1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si Accrued interest on other loans and similar
datorii asimilate
debts;
169 Prime privind rambursarea
Premium on redemption of bonds;
obligatiunilor
2 CONTURI DE IMOBILIZARI
NON-CURRENT ASSETS;
20 IMOBILIZARI NECORPORALE
INTANGIBLE ASSETS;
201 Cheltuieli de constituire
Set-up costs;
203 Cheltuieli de dezvoltare
Development costs;
2051 Concesiuni, brevete, licente, marci
Purchased concessions, patents, licences,
comerciale si alte drepturi si valori similare
trademarks and similar rights and assets;
achizitionate
2052 Concesiuni, brevete, licente, marci
Patents, licences and other similar rights and
comerciale si alte drepturi si valori similare
assets developed internally;
obtinute cu resurse proprii
2071 Fondul comercial
Goodwill;

2075
208
21
2111
2112
212
2131
2132
2133
2134
214
23
2311
2312
2313
2321
2322
2323
233
234
26
261
262
2633
2634
2635
2636
264
265
2671
2672
2673
2674

2075 Fondul comercial negativ


208 Alte imobilizari necorporale
21 IMOBILIZARI CORPORALE
2111 Terenuri
2112 Amenajari terenuri
212 Constructii
2131 Echipamente tehnologice (masini,
utilaje si instalatii de lucru)
2132 Aparate si instalatii de masurare,
control si reglare
2133 Mijloace de transport
2134 Animale si plantatii
214 Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor umane
si materiale si alte active corporale
23 IMOBILIZARI IN CURS
2311 Amenajari de terenuri si constructii
2312 Instalatii tehnice si masini
2313 Alte imobilizari corporale
2321 Avansuri acordate pentru terenuri si
constructii
2322 Avansuri acordate pentru instalatii
tehnice si masini
2323 Avansuri acordate pentru alte
imobilizari corporale
233 Imobilizari necorporale in curs
234 Avansuri acordate pentru alte
imobilizari necorporale
26 IMOBILIZARI FINANCIARE
261 Titluri de participare detinute la filiale
din cadrul grupului
262 Titluri de participare detinute la
filialedin afara grupului
2633 Titluri de participare detinute in
intreprinderi asociate din cadrul grupului
2634 Titluri de participare detinute in
intreprinderi asociate din afara grupului
2635 Titluri de participare strategice in
cadrul grupului
2636 Titluri de participare strategice in
afara grupului

Negative goodwill;
Other intangible assets;
TANGIBLE ASSETS;
Freehold land;
Land improvements;
Buildings;
Plant and machinery;
Measurement, control and adjustment
devices;
Motor vehicles;
Animals and plantations;
Fixtures and fittings;
NON - CURRENT ASSETS IN PROGRESS;
Land improvements and buildings;
Plant and machinery;
Other tangible assets;
Advance payment for freehold land and
buildings;
Advance payments for plant and machinery;
Advance payments for other tangible assets;
Intangible assets in progress;
Advance payments for intangible noncurrent assets;
FINANCIAL ASSETS;
Investments in subsidiaries;
Investments in companies excluded from
consolidation;
Investments in associated companies within
the group;
Investments in associated companies
excluded from consolidation;
Strategic investments within the group;

Strategic investments excluded from


consolidation;
Investments accounted for using the equity
264 Titluri puse in echivalenta
method;
265 Alte titluri imobilizate
Other long term investments;
2671 Sume datorate de filiale
Amounts owed by subsidiaries;
2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de Accrued interest on amounts owed by
filiale
subsidiaries;
2673 Imprumuturi acordate pe termen lung Long term loans;
2674 Dobanda aferenta imprumuturilor
Accrued interest on long term loans;

2675
2676
2677
2678
2679
2691
2692
2698
28
2801
2803
2805
2807
2808
2811
2812
2813
2814
29
2903
2905
2907
2908
2911
2912
2913
2914

acordate pe termen lung


2675 Creante legate de interesele de
participare
2676 Dobanda aferenta creantelor legate de
interesele de participare
2677 Actiuni proprii - active imobilizate
2678 Alte creante imobilizate
2679 Dobanzi aferente altor creante
imobilizate
2691 Varsaminte de efectuat referitoare la
titluri de participare detinute la filiale din
cadrul grupului
2692 Varsaminte de efectuat referitoare la
interesele de participare
2698 Varsaminte de efectuat pentru alte
imobilizari financiare
28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

Receivables related to associates;


Accrued interest on receivables related to
associates;
Own shares - non-current assets;
Other long term receivables;
Accrued interest on other long term
receivables;
Amounts payable in relation with
investments in subsidiaries within the group;
Amounts payable in relation with associates;
Amounts payble in relation with other
financial assets;
AMORTIZATION OF NON-CURRENT
ASSETS;

2801 Amortizarea cheltuielilor de


Amortization of set-up costs;
constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortization of development costs;
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, Amortization of concessions, patents,
licentelor, marcilor comerciale si altor
licences, trademarks and similar rights and
drepturi si valori similare
assets;
2807 Amortizarea fondului comercial
Amortization of goodwill;
2808 Amortizarea altor imobilizari
Amortization of other intangible assets;
necorporale
2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortization of land improvements;
2812 Amortizarea constructiilor
Amortization of buildings;
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor Amortization of plant and machinery, motor
de transport, animalelor si plantatiilor
vehicles, animals and plantations;
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale Amortization of other tangible assets;
29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
IMPAIRMENT OF NON-CURRENT ASSETS;
IMOBILIZARILOR
2903 Provizioane pentru cheltuielile de
Impairment of development costs;
dezvoltare
2905 Provizioane pentru concesiuni,
Impairment of concessions, patents,
brevete, licente, marci comerciale si alte
licences, trademarks and similar rights and
drepturi si valori similare
assets;
2907 Provizioane pentru fondul comercial Impairment of goodwill;
2908 Provizioane pentru alte imobilizari
Impairment of other intangible assets;
necorporale
2911 Provizioane pentru deprecierea
Impairment of land and land improvements;
terenurilor si amenajarilor de terenuri
2912 Provizioane pentru deprecierea
Impairment of buildings;
constructiilor
2913 Provizioane pentru deprecierea
Impairment of plant and machinery, motor
instalatiilor, mijloacelor de transport,
vehicles, animals and plantations;
animalelor si plantatiilor
2914 Provizioane pentru deprecierea altor Impairment of other tangible assets;

2931
2933
2961

2962

2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
3
30
301
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3028
303
308
33
331
332
34
341
345
346
3481

imobilizari corporale
2931 Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale in curs
2933 Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor necorporale in curs
2961 Provizioane pentru deprecierea
titlurilor de participare detinute la filiale din
cadrul grupului
2962 Provizioane pentru deprecierea
titlurilor de participare detinute la filiale din
afara grupului
2963 Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor financiare sub forma de
interese de participare
2964 Provizioane pentru deprecierea altor
titluri imobilizate
2965 Provizioane pentru deprecierea
sumelor datorate de filiale
2966 Provizioane pentru deprecierea
imprumuturilor acordate pe termen lung
2967 Provizioane pentru deprecierea
creantelor legate de interesele de
participare
2968 Provizioane pentru deprecierea
actiunilor proprii - active imobilizate
2969 Provizioane pentru deprecierea altor
creante imobilizate
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN
CURS DE EXECUTIE
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE
301 Materii prime
3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Seminte si materiale de ambalat
3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de
inventar
308 Diferente de pret la materii prime si
materiale
33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
331 Produse in curs de executie
332 Lucrari si servicii in curs de executie
34 PRODUSE
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
3481 Diferente de pret la semifabricate

Impairment of tangible assets in progress;


Impairment of intangible assets in progress;
Impairment of investments in subsidiaries;
Impairment of investments in companies
excluded from consolidation;
Impairment of investments in associates;
Impairment of other long term investments;
Impairment of amounts owed by
subsidiaries;
Impairment of long term loans;
Impairment of receivables related to
associates;
Impairment of own shares - non-current
assets;
Impairment of other long term receivables;
INVENTORIES AND WORK IN PROGRESS;
RAW MATERIALS AND CONSUMABLES;
Raw materials;
Auxiliary materials;
Fuel;
Packaging materials;
Spare parts;
Seeds and sapling;
Fodder;
Other consumables;
Materials in the form of small inventory;
Price differences on raw materials and
consumables;
WORK IN PROGRESS;
Work in progress;
Services in progress;
GOODS;
Semi-finished goods;
Finished goods;
Residual products;
Price differences on semi-finished goods;

3485
3486
35
351
3541
3545
3546
356
357
358
36
361
368
37
371
378
38
381
388
39
391
3921
3922
393
3941
3945
3946
3951
3952
3953
3954
3956

3485 Diferente de pret la produse finite


Price differences on finished goods;
3486 Diferente de pret la produse reziduale Price differences on residual products;
35 STOCURI AFLATE LA TERTI
INVENTORIES HELD BY THIRD PARTIES;
Raw materials and consumables at third
351 Materii prime si materiale aflate la terti
parties;
3541 Semifabricate aflate la terti
Semi-finished goods at third parties;
3545 Produse finite aflate la terti
Finished goods at third parties;
3546 Produse reziduale aflate la terti
Residual products at third parties;
356 Animale aflate la terti
Animals at third parties;
357 Marfuri aflate la terti
Goods for resale at third parties;
358 Ambalaje aflate la terti
Packaging materials at third parties;
36 ANIMALE
ANIMALS;
361 Animale si pasari
Animals and poultry;
368 Diferente de pret la animale si pasari
Price differences on animals and poultry;
37 MARFURI
GOODS PURCHASED FOR RESALE;
371 Marfuri
Good purchased for resale;
Price differences on goods purchased for
378 Diferente de pret la marfuri
resale;
38 AMBALAJE
PACKAGING;
381 Ambalaje
Packaging;
388 Diferente de pret la ambalaje
Price difference on packaging;
39 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
WRITE-DOWN OF INVENTORIES AND WORK
STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS
IN PROGRESS;
DE EXECUTIE
391 Provizioane pentru deprecierea
WRITE-DOWN OF INVENTORIES AND WORK
materiilor prime
IN PROGRESS;
3921 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of consumables;
materialelor consumabile
3922 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of materials in the form of small
materialelor de natura obiectelor de
inventory;
inventar
393 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of work in progress;
productiei in curs de executie
3941 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of semi-finished goods;
semifabricatelor
3945 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of finished goods;
produselor finite
3946 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of residual products;
produselor reziduale
3951 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of raw materials and
materiilor prime si materialelor aflate la terti consumables at third parties;
3952 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of semi-finished goods at third
semifabricatelor aflate la terti
parties;
3953 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of finished goods at third parties;
produselor finite aflate la terti
3954 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of residual products at third
produselor reziduale aflate la terti
parties;
3956 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of animals at third parties;
animalelor aflate la terti

3957
3958
396
397
398
4
40
401
403
404
405
408
4091
4092
41
4111
4118
413
418
419
42
421
423
424
425
426
427
4281
4282
43
4311
4313
4314
4371

3957 Provizioane pentru deprecierea


marfurilor aflate la terti
3958 Provizioane pentru deprecierea
ambalajelor aflate la terti
396 Provizioane pentru deprecierea
animalelor
397 Provizioane pentru deprecierea
marfurilor
398 Provizioane pentru deprecierea
ambalajelor
4 CONTURI DE TERTI
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori
403 Efecte de platit
404 Furnizori de imobilizari

Write-down of goods for resale at third


parties;
Write-down of packaging materials at third
parties;
Write-down of animals;
Write-down of goods purchased for resale;
Write-down of packaging materials;

THIRD PARTY ACCOUNTS;


SUPPLIERS AND SIMILAR ACCOUNTS;
Suppliers;
Bills of exchange payable;
Suppliers of non-current assets;
Bills of exchange payable to suppliers of
405 Efecte de platit pentru imobilizari
non-current assets;
408 Furnizori - facturi nesosite
Suppliers - invoices to be received;
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari Advance payments to suppliers for the
de bunuri de natura stocurilor
purchase of inventories;
4092 Furnizori - debitori pentru prestari de Advance payments to suppliers for the
servicii si executari de lucrari
purchase of services;
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
CUSTOMERS AND SIMILAR ACCOUNTS;
4111 Clienti
Customers;
Doubtful customers or customers involved in
4118 Clienti incerti sau in litigiu
litigation;
413 Efecte de primit
Bills of exchange receivable;
418 Clienti - facturi de intocmit
Customers - invoices to be issued;
419 Clienti - creditori
Advance payments from customers;
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
PAYROLL AND SIMILAR ACCOUNTS;
421 Personal - salarii datorate
Employees - salaries payable;
423 Personal - ajutoare materiale datorate Other social benefits granted to employees;
424 Participarea personalului la profit
Profit share payable to employees;
425 Avansuri acordate personalului
Advances to employees;
426 Drepturi de personal neridicate
Employees rights not claimed;
Retentions from salaries payable to third
427 Retineri din salarii datorate tertilor
parties;
4281 Alte datorii in legatura cu personalul Other employee - related debts;
4282 Alte creante in legatura cu personalul Other employee - related claims;
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA
SOCIAL SECURITY AND SIMILAR
SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
ACCOUNTS;
4311 Contributia unitatii la asigurarile
Company's contribution to social security;
sociale
4313 Contributia angajatorului pentru
Company's contribution to health insurance;
asigurarile sociale de sanatate
4314 Contributia angajatilor pentru
Employees' contribution to health insurance;
asigurarile sociale de sanatate
Company's contribution to unemployment
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj
fund;

4372
4381
4382
44
4411
4412
4423
4424
4426
4427
4428
444
445
446
447
4481
4482
45
4511
4518
4521
4528
4551
4558
456
457
4581
4582
46
461
462
47
471
472
473

4372 Contributia personalului la fondul de


somaj
4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creante sociale
44 BUGETUL STATULUI, FONDURI
SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
4411 Impozitul pe profitul curent
4412 Impozitul pe profitul aminat
4423 TVA de plata
4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibila
4427 TVA colectata
4428 TVA neexigibila
444 Impozitul pe salarii
445 Subventii
446 Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte
asimilate
4481 Alte datorii fata de bugetul statului
4482 Alte creante privind bugetul statului
45 GRUP SI ASOCIATI
4511 Decontari in cadrul grupului
4518 Dobanzi aferente decontarilor in
cadrul grupului
4521 Decontari privind interesele de
participare
4528 Dobanzi aferente decontarilor privind
interesele de participare
4551 Asociati - conturi curente

Employees' contribution to unemployment


fund;
Other personnel - related debts;
Other personnel - related claims;
AMOUNTS PAYABLE TO THE STATE
BUDGET, SPECIAL FUNDS AND SIMILAR
ACCOUNTS;
Current income tax;
Deferred tax;
VAT payable;
VAT receivable;
Input VAT;
Output VAT;
VAT under settlement;
Tax on salaries;
Subsidies;
Other taxes and similar liabilities;
Special funds - taxes and similar liabilities;
Other debts and claims with the Treasury;
Other claims receivable from the Treasury;
GROUP AND SHAREHOLDERS;
Principal;
Accrued interest;
Transaction with associates;

Accrued interest on transaction with


associates;
Shareholders - current accounts;
Accrued interest on shareholders' current
4558 Asociati - dobanzi la conturi curente
accounts;
Shareholders - amounts receivable related to
456 Decontari cu asociatii privind capitalul
capital;
457 Dividende de plata
Dividends payable;
4581 Decontari din operatii in participatie - Transaction related to joint operations pasiv
liability;
4582 Decontari din operatii in participatie - Transaction related to joint operations activ
asset;
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
SUNDRY DEBTORS AND CREDITORS;
461 Debitori diversi
Sundry debtors;
462 Creditori diversi
Sundry creditors;
47 CONTURI DE REGULARIZARE SI
ACCRUALS AND SIMILAR ACCOUNTS;
ASIMILATE
471 Cheltuieli inregistrate in avans
Accrued expenses;
472 Venituri inregistrate in avans
Deferred income;
473 Decontari din operatii in curs de
Suspense account;
clarificare

48

48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII

481

481 Decontari intre unitate si subunitati

482

482 Decontari intre subunitati


49 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
CREANTELOR
491 Provizioane pentru deprecierea
creantelor - clienti
4951 Provizioane pentru deprecierea
creantelor - decontari in cadrul grupului
4952 Provizioane pentru deprecierea
creantelor referitoare la interesele de
participare
4953 Provizioane pentru deprecierea
creantelor asupra asociatilor
496 Provizioane pentru deprecierea
creantelor - debitori diversi
5 CONTURI DE TREZORERIE
50 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
501 Investitii financiare pe termen scurt la
societati din cadrul grupului
502 Actiuni proprii
5031 Actiuni cotate
5032 Actiuni necotate
505 Obligatiuni emise si rascumparate
5061 Obligatiuni cotate
5062 Obligatiuni necotate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de
plasament
5091 Varsaminte de efectuat pentru
investitii financiare pe termen scurt la
societati din cadrul grupului
5098 Varsaminte de efectuat pentru alte
investitii financiare pe termen scurt
51 CONTURI LA BANCI
5112 Cecuri de incasat
5113 Efecte de incasat
5114 Efecte emise spre scontare
5121 Conturi la banci in lei
5124 Conturi la banci in valuta
5125 Sume in curs de decontare
5186 Dobanzi de platit
5187 Dobanzi de incasat
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt
nerambursate la scadenta
5193 Credite externe guvernamentale

49
491
4951
4952
4953
496
5
50
501
502
5031
5032
505
5061
5062
5081
5088
5091
5098
51
5112
5113
5114
5121
5124
5125
5186
5187
5191
5192
5193

INTERNAL TRANSACTION;
Transaction between the entity and subunits;
Transaction between sub-units;
PROVISIONS FOR DOUBTFUL DEBTS;
Provisions for doubtful customers;
Provisions for doubtful debts from
companies within the group;
Provisions for doubtful debts from
associates;
Provisions for doubtful debts from
shareholders;
Provisions for doubtful sundry debtors;
TREASURY ACCOUNTS;
SHORT TERM FINANCIAL INVESTMENTS;
Short term financial investments in
companies within the group;
Own shares;
Quoted shares;
Unquoted shares;
Redeemed debentures;
Quoted debentures;
Unquoted debentures;
Other short term financial investments;
Accrued interest on debentures and short
term investments;
Amounts payable for short term financial
investments in companies within the group;
Amounts payable for other short term
financial investments;
BANK ACCOUNTS;
Cheques;
Bills of exchange held to maturity;
Bills of exchange forwarded for discount;
Cash at bank in lei;
Cash at bank in foreign currencies;
Amounts under settlement;
Accrued interest payable;
Accrued interest receivable;
Short term bank loans;
Short term bank loans in arrears;
Foreign government loans;

5194
5195
5196
5197
5198
53
5311
5314
5321
5322
5323
5328
54
5411
5412
542
58
581
59
591
592
593
595
596
598
6
60
601
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6028
603

5194 Credite externe garantate de stat


Foreign loans quaranteed by the State;
5195 Credite externe garantate de banci
Foreign loans quaranteed by banks;
5196 Credite de la trezoreria statului
State Treasury loans;
5197 Credite interne garantate de stat
Domestic loans quaranteed by the State;
5198 Dobanzi aferente creditelor bancare
Accrued interest on short term loans;
pe termen scurt
53 CASA
PETTY CASH;
5311 Casa in lei
Petty cash in lei;
5314 Casa in valuta
Petty cash in foreign currencies;
5321 Timbre fiscale si postale
Postage and fiscal stamps;
5322 Bilete de tratament si odihna
Holiday vouchers;
5323 Tichete si bilete de calatorie
Transport tickets;
5328 Alte valori
Other cash equivalents;
54 ACREDITIVE
LETTERS OF CREDIT;
5411 Acreditive in lei
Letters of credit in lei;
5412 Acreditive in valuta
Letters of credit in foreign currencies;
542 Avansuri de trezorerie
Cash advances;
58 VIRAMENTE INTERNE
INTERNAL TRANSFERS;
581 Viramente interne
Internal transfers;
59 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
WRITE-DOWN OF TREASURY ACCOUNTS;
CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of financial investments in
investitiilor financiare la societati din cadrul
companies within the group;
grupului
592 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of own shares;
actiunilor proprii
593 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of shares;
actiunilor
595 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of redeemed debentures;
obligatiunilor emise si rascumparate
596 Provizioane pentru deprecierea
Write-down of debentures;
obligatiunilor
598 Provizioane pentru deprecierea altor
Write-down of other financial investments
investitii financiare si creante asimilate
and related receivables;
6 CONTURI DE CHELTUIELI
EXPENSE ACCOUNTS;
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
EXPENSES RELATED TO INVENTORIES;
601 Cheltuieli cu materiile prime
Raw materials;
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
Auxiliary materials;
6022 Cheltuieli cu combustibilul
Fuel;
6023 Cheltuieli privind materialele pentru
Packaging materials;
ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
Spare parts;
6025 Cheltuieli privind semintele si
Seeds and sapling;
materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
Fodder;
6028 Cheltuieli privind alte materiale
Other consumables;
consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura
Materials in the form of small inventory;
obiectelor de inventar

604
605
606
607
608
61
611
612
613
614
62
621
622
623
624
625
626
627
628
63
635
64
641
6451
6452
6453
6458
65
654
6581
6582
6583

604 Cheltuieli privind materialele nestocate


605 Cheltuieli privind energia si apa
606 Cheltuieli privind animalele si pasarile
607 Cheltuieli privind marfurile
608 Cheltuieli privind marfurile
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI
SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
gestiune si chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII
EXECUTATE DE TERTI
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele si
onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclama si
publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si
personal
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si
transferari
626 Cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si
asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de
terti
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE
SI VARSAMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului
6451 Contributia unitatii la asigurarile
sociale
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul
social
6453 Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si
protectia sociala
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654 Pierderi din creante si debitori diversi
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati
6582 Donatii si subventii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate si
alte operatii de capital

Materials not stored;


Electricity, heating and water;
Animals and poultry;
Goods for resale;
Packaging costs;
THIRD PARTY SERVICES;
Maintenance and repair expenses;
Royalties and rental expenses;
Insurance premiums;
Research expenses;
OTHER THIRD PARTY SERVICES;
Externally contracted manpower;
Commissions and fees;
Entertaining, promotion and advertising;
Transport of goods and personnel;
Travel;
Postage and telecommunications;
Bank commissions and similar charges;
Other third party services;
OTHER TAXES, DUTIES AND SIMILAR
EXPENSES;
Other taxes, duties and similar expenses;
PERSONNEL EXPENSES;
Salaries;
Company's contribution to social security;
Company's contribution to unemployment
fund;
Company's contribution to health insurance;
Other social security and welfare
contributions;
OTHER OPERATING EXPENSES;
Bad debts written off;
Compensations, fines and penalties;
Gifts and subsidies granted;
Net value of assets disposed of and other
capital transactions;

6588
66
663
6641
6642
665
666
667
668
67
671
68
6811
6812
6813

6814

6863

6864

6868
688
69
6911
6912
698
7
70
701

6588 Alte cheltuieli de exploatere


66 CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creante legate de
participatii
6641 Cheltuieli privind imobilizarile
financiare cedate
6642 Pierderi privind investitiile financiare
pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobanzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671 Cheltuieli privind calamitatile si alte
evenimente extraordinare
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE,
PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA
INFLATIE
6811 Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind
provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
6813 Cheltuieli de exploatare privind
provizioanele pentru deprecierea
imobilizarilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind
provizioanele pentru deprecierea activelor
circulante
6863 Cheltuieli financiare privind
provizioanele pentru deprecierea
imobilizarilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind
provizioanele pentru deprecierea activelor
circulante
6868 Cheltuielile financiare privind
amortizarea primelor de rambursare a
obligatiunilor
688 Cheltuieli din ajustarea la inflatie
69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
SI ALTE IMPOZITE
6911 Cheltuieli cu impozitul pe profitul
curent
6912 Cheltuieli cu impozitul pe profitul
amanat
698 Alte cheltuieli cu impozitele care nu
apar in elementele de mai sus
7 CONTURI DE VENITURI
70 CIFRA DE AFACERI
701 Venituri din vanzarea produselor finite

Other operating expenses;


FINANCIAL EXPENSES;
Losses on amounts receivable in relation
with long term financial investments;
Losses on disposal of long term financial
investments;
Losses on disposal of short term financial
investments;
Foreign exchange losses;
Interest expense;
Discounts granted;
Other financial expenses;
EXTRAORDINARY EXPENSES;
Expenses related to natural disasters and
other extraordinary events;
AMORTIZATION AND PROVISIONS,
ADJUSTMENT FOR INFLATION;
Amortization of non - current assets;
Provisions for risks and charges;
Impairment losses on non - current assets;

Write - down of current assets;


Impairment losses on financial non - current
assets;
Write - down of financial current assets;
Amortization of premiums on redemption of
debentures;
Expenses related to adjustments for
inflation;
INCOME TAX AND OTHER TAXES;
Current income tax;
Deferred tax;
Other taxes not included above;
REVENUE ACCOUNTS;
TURNOVER;
Sales of finished goods;

702
703
704
705
706
707
708
71
711
72
721
722
74
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
75
754
7581
7582
7583
7584
7588
76
7611

702 Venituri din vanzarea semifabricatelor


703 Venituri din vanzarea produselor
reziduale
704 Venituri din lucrari executate si servicii
prestate
705 Venituri din studii si cercetari
706 Venituri din redevente, locatii de
gestiune si chirii
707 Venituri din vanzarea marfurilor
708 Venituri din activitati diverse
71 VARIATIA STOCURILOR
711 Variatia stocurilor
72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE
IMOBILIZARI
721 Venituri din productia de imobilizari
necorporale
722 Venituri din productia de imobilizari
corporale
74 VENITURI DIN SUBVENTII DE
EXPLOATARE
7411 Venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subventii de exploatare
pentru materii prime si materiale
consumabile
7413 Venituri din subventii de exploatare
pentru alte cheltuieli din afara
7414 Venituri din subventii de exploatare
pentru plata personalului
7415 Venituri din subventii de exploatare
pentru asigurari si protectia sociala
7416 Venituri din subventii de exploatare
pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
7418 Venituri din subventii de exploatare
pentru dobanda datorata
75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754 Venituri din creante reactivate si
debitori diversi
7581 Venituri din despagubiri, amenzi si
penalitati
7582 Venituri din donatii si subventii
primite
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte
operatii de capital
7584 Venituri din subventii pentru investitii
7588 Alte venituri din exploatare
76 VENITURI FINANCIARE
7611 Venituri din titluri de participare

Sales of semi-finished goods;


Sales of residual products;
Services rendered;
Revenues from research studies;
Rental and royalty income;
Sale of goods purchased for resale;
Revenues from sundry activities;
VARIATION IN INVENTORY;
Variation in inventory;
OWN WORK CAPITALISED;
Capitalised costs of intangible non - current
assets;
Capitalised costs of tangible non - current
assets;
SUBSIDIES FOR OPERATING ACTIVITIES;
Subsidies related to the turnover;
Subsidies for raw materials and
consumables;
Subsidies for other external costs;
Subsidies for wages and salaries;
Subsidies for social security contributions;
Subsidies for other operating expenses;
Subsidies related to other income;
Subsidies related to interest payable;
OTHER OPERATING REVENUES;
Bad debts written off and subsequently
collected;
Compensations, fines and penalties;
Gifts and subsidies received;
Proceeds from disposal of assets and other
capital transactions;
Amortization of investment subsidies;
Other operating revenues;
FINANCIAL REVENUES;
Revenues from long term investments in

7612
7613

7614
7615
7616
7617
762
763
7641
7642
765
766
767
768
77
771
78
7812
7813
7814
7815
7863
7864
788
79
791
8
80
8011
8018

detinute la filiale din cadrul grupului


7612 Venituri din titluri de participare
detinute la societati din afara grupului
7613 Venituri din titluri de participare
detinute in intreprinderi asociate din cadrul
grupului
7614 Venituri din titluri de participare
detinute in intreprinderi asociate din afara
grupului
7615 Venituri din titluri de participare
strategice in cadrul grupului
7616 Venituri din titluri de participare
strategice in afara grupului

companies within the group;


Revenues from long term investments in
companies excluded from consolidation;
Revenues from long term investments in
associates;
Revenues from long term investments in
associates excluded from consolidation;
Revenues from strategic investments;

Revenues from strategic investments


excluded from consolidation;
Revenues from other long term financial
7617 Venituri din alte imobilizari financiare
investments;
762 Venituri din investitii financiare pe
Revenues from short term financial
termen scurt
investments;
763 Venituri din creante imobilizate
Revenues from long term receivables;
7641 Venituri din imobilizari financiare
Revenues on disposal of long term financial
cedate
investments;
7642 Castiguri din investitii financiare pe
Gains on disposal of short term financial
termen scurt cedate
investments;
765 Venituri din diferente de curs valutar
Foreign exchange gains;
766 Venituri din dobanzi
Interest income;
767 Venituri din sconturi obtinute
Discounts received;
768 Alte venituri financiare
Other financial revenues;
77 VENITURI EXTRAORDINARE
EXTRAORDINARY REVENUES;
771 Venituri din subventii pentru
Revenues from subsidies for extraordinary
evenimente extraordinare si altele similare events and other similar revenues;
78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI
WRITE BACK OF PROVISIONS AND
AJUSTAREA LA INFLATIE
ADJUSTMENTS FOR INFLATION;
7812 Venituri din provizioane pentru riscuri Write back of provisions for risks and
si cheltuieli
charges;
7813 Venituri din provizioane pentru
Reversal of impairment losses on nondeprecierea imobilizarilor
current assets;
7814 Venituri din provizioane pentru
Reversal of write-down of current assets;
deprecierea activelor circulante
7815 Venituri din fondul comercial negativ Amortization of negative goodwill;
7863 Venituri din provizioane pentru
Reversal of impairment losses on financial
deprecierea imobilizarilor financiare
non-current assets;
7864 Venituri din provizioane pentru
Reversal of write-down of financial current
deprecierea activelor circulante
assets;
788 Venituri din ajustarea la inflatie
Revenues from adjustments for inflation;
79 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT
DEFERRED TAX INCOME;
AMANAT
791 Venituri din impozitul pe profitul aminat Deferred tax income;
8 CONTURI SPECIALE
SPECIAL ACCOUNTS;
80 CONTURI IN AFARA BILANTULUI
OFF - BALANCE SHEET ACCOUNTS;
8011 Giruri si garantii acordate
Guarantees and endorsements;
8018 Alte angajamente acordate
Other commitments;

8021
8028
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
89
891
892
9
90
901
902
903
92
921
922
923
924
925
93
931
933

8021 Giruri si garantii primite


Guarantees and endorsements;
8028 Alte angajamente primite
Other commitments received;
8031 Mijloace fixe luate cu chirie
Leased tangible assets;
8032 Valori materiale primite spre
Assets held for processing or repair;
prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite in pastre sau
Assets held in custody;
custodie
8034 Debitori scosi din activ, urmariti in
Receivables written off but still followed up;
continuare
8035 Debitori din amenzi si penalitati
Receivables from penalties and fines
pretinse
claimed;
8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si
Royalties, rents and similar debts;
alte datorii asimilate
Bills of exchange discounted before
8037 Efecte scontate neajunse la scadenta
maturity;
8038 Alte valori in afara bilantului
Other off-balance sheet items;
89 BILANT
BALANCE SHEET;
891 Bilant de deschidere
Opening balance sheet;
892 Bilant de inchidere
Closing balance sheet;
9 CONTURI DE GESTIUNE
MANAGEMENT ACCOUNTS;
90 DECONTARI INTERNE
INTERNAL TRANSACTIONS;
901 Decontari interne privind cheltuielile
Internal transaction relating to expenses;
902 Decontari interne privind productia
Internal transaction related to costs of
obtinuta
conversion;
903 Decontari interne privind diferentele de Internal transaction relating to price
pret
differences;
92 CONTURI DE CALCULATIE
COST ACCOUNTS;
921 Cheltuielile activitatii de baza
Costs related to the core business;
922 Cheltuielile activitatilor auxiliare
Costs related to auxiliary activities;
923 Cheltuieli indirecte de productie
Production overheads;
924 Cheltuieli generale de administratie
Administrative overheads;
925 Cheltuieli de desfacere
Distribution costs;
93 COSTUL PRODUCTIEI
PRODUCTION COST;
931 Costul productii obtinute
Cost of output;
933 Costul productiei in curs de executie
Cost of work in progress;