Sunteți pe pagina 1din 26

Cuprins 1.Sinteza planului de afaceri 2.Afacerea 2.1.Descrierea afacerii 2.2.Domeniul de activitate 2.3.Amplasarea afacerii 2.4.Obiectivele firmei 2.5.

Costul investiiei iniiale 3. iaa 3.1.Se!ementul de pia" vizat #i potenialii clieni 3.2. rodusele #i serviciile oferite 3.3.Concurena 3.4.$etode de promovare utilizate 4.Or!anizarea #i conducerea 4.1.Conducerea firmei 4.2. ersonalul necesar #i re!imul de lucru stabilit 4.3.Desf"#urarea activit"ii firmei 5. reviziuni financiare 5.1. reviziunea veniturilor 5.1.1. reviziunea veniturilor obinute din v%nzarea !o!o#i#or 5.1.2. reviziunea veniturilor obinute din v%nzarea produselor de patiserie 5.1.3. reviziunea veniturilor firmei pe zi&lun" #i an calendaristic 5.2. reviziunea c'eltuielilor 5.2.1. reviziunea costurilor directe 5.2.1.1. reviziunea costurilor cu materiile directe 5.2.1.2. reviziunea costurilor cu salariile directe 5.2.1.3.Costuri directe totale 5.2.2. reviziunea costurilor indirecte 5.2.2.1. reviziunea costurilor cu materialele indirecte 5.2.2.2.eviziunea cu salariile indirecte 5.2.2.3. reviziunea costurilor cu c'iria #i utilit"ile 5.2.2.4. reviziunea costurilor cu amortizarea 5.2.2.5. reviziunea costurilor cu promovarea 5.2.2.(. reviziunea costurilor indirecte 5.3.)stimarea resurselor necesare demar"rii afacerii 5.4.)stimarea bu!etului de venituri #i c'eltuieli 5.5.Situaia previzionat" a flu*ului de numerar +cas' , flo-.

5.(./ilan previzionat 1.Sinteza planului de afaceri


Acest plan de afaceri s0a elaborat cu scopul de a evalua viabilitatea unei idei de afa0 ceri. 1deea de afaceri se refer" la ac'iziionarea unei francize +happy beary .&2n urma c"0 reia se va obine dreptul de a comercializa produsele de !o!o#erie , patiserie ale firmei happy beary . 3ranciza reprezint" o relaie de afaceri 2ntre francizor+dein"torul unei m"rci sau al unei metode de afaceri. #i francizat +un operator local al acelei firme.. Condiiile care trebuie 2ndeplinite pentru a deveni partener francizat la firmei happy beary sunt4 deinerea unei societ"i comerciale5 dispunerea de un spaiu comercial+propriu62nc'iriat. amena7at 2n vederea desf"#u0 r"rii activit"ii 2n conformitate cu standardele francizorului 4 amena7are interioar"& alimentare cu ener!ie electric"&l"zi fri!orifice&cas" de marcat sau c%ntar electronic& rafturi&stand de e*punere 6 de prezentare a produselor. De asemenea este de menionat ca administratorul acestei firme francizate&dna 1ovescu 1oana & are o e*perien" de 18 ani 2n domeniul produselor de cofet"rie #i patiserie. Analiz%nd situaia previzionat" pe urm"torii 3 ani se poate observa c" aceast" afacere este viabil"&put%nd aduce beneficii foarte mari la costuri #i eforturi reduse. 2.Afacerea 2.1.Descrierea afacerii Av%nd o e*perien" de 18 ani 2n domeniul produselor de cofet"rie #i panificaie&dna 1ovescu 1oana a 'ot"r%t s" 2nfiineze 2n Drobeta 9urnu Severin o societate cu r"spundere limitat" care s" aib" ca obiect de activitate comercializarea produselor de panificaie. Dna 1ovescu va 2nc'iria un spatiu comercial de 58 mp &care cuprinde !rup sanitar #i o camer" care poate fii folosit" pentru depozitare.Acest spaiu comercial este amplasat pe strada 9raian &nr 2:; A&2ntr0o zon" cu trafic intens. entru acest spaiu se va pl"ti lunar o c'irie de ;88 <O=&fiind 2nc'eiat un contract de 2nc'iriere pe o perioad" de trei ani. Datorit" acestor avanta7e pe care le deine&dna 1ovescu a decis s" devin" partener francizat al firmei happy beary. 1niial va trebui s" pl"tesc" o ta*" de intrare de 1588 <O= > 9?A. ?aloare ta*" de intrare4 1588 > 1588 @ 8.1: A 1;B5 <O= rin plata acestei ta*e de intrare&firma dnei 1ovescu devine partener francizat al firmei happy beary #i poate comercializa produsele lor.Ca partener francizat&beneficiaz" de ur0 m"toarele aspecte4 0utila7ele necesare desf"#ur"riii activit"ii sunt ac'iziionate de la firma francizoare pe perioada contactual" prin plata unei !aranii&care este returnat" francizatului la 2nc'eierea contractului.Astfel&!arania pentru utila7e este format" din4

@franciza pentru !o!o#erie 4 pr"7itor pentru !o!o#i $A91=A cu o capacitate de 18 litri&dospitor pentru B plan#ete&rastel #i plan#ete de lucru &pentru care se pl"te#te o !aranie de 3::( <O= > 9?A6modul. ?aloare !aranie pentru pr"7itor !o!o#i 4 3::( > 3::( @ 8.1: A 4;55.24 <O=6modul @franciza pentru patiserie 4 cuptor cu convecie $A91=A&dospitor pentru B t"vi& rastel #i plan#ete de lucru& pentru care se pl"te#te o !aranie de 4;22 <O=>9?A6modul. ?aloare !aranie pentru cuptor 4 4;22 > 4;22 @ 8.1: A5(1:.1B <O=6modul Construcia utila7elor este modular"&astfel 2nc%t capacitatea de producie put%nd fii m"0 rit" cu u#urin". 0redevenele sunt nule5 0o !am" variat" de produse delicioase 4 !o!o#i simple6s"rate6dulci&minipateuri&#trudele& croasante5 0transportul !ratuit de 2 ori pe s"pt"m%n" al produselor con!elate la sediul comercial al francizatului5 0materiale promoionale !ratuite purt%nd marca happy beary !o!o#erie ,patiserie pentru amena7area magazinului; -ambalaje diverse i echipament de lucru personalizate cu marca happy beary !o!o#erie ,patiserie. Contractul de colaborare dintre firma happy beary !o!o#erie ,patiserie #i socie0 tatea dnei 1ovescu s0a 2nc'eiat pe o perioad" de 3 ani&cu clauz" de prelun!ire. 2.2.Domeniul de activitate 3irma 2#i desf"#oar" activitatea 2n domeniul produselor de lar! consum+alimentar.& comercializ%nd !o!o#i #i produse de patiserie. Co!oa#a nu reprezint" un produs spectaculos , o simpl" bucat" de coc" pra7it" 2ntr0o baie de ulei 2ncins".Dar 2n ciuda simplit"ii ei+sau poate tocmai de aceea.&!o!oa#a se do0 vede#te o e*celent" surs" de venituri pentru un ntreprinztor care tie sa i e ploateze principalele atuuri ! gustul bun"pre#ul mic"servirea rapid. $n alt %acor care va duce garantat la ob#inerea unor venituri e celente din aceast a%acere o reprezint loca#ia"%irma %iind amplasat ntr-o zon cu tra%ic intens. 2.3.Amplasarea afacerii Spaiul ales pentru desf"#urarea activit"ii !o!#eriei , patiseriei este cel mai important element avut 2n vedere pentru a obine o CA atractiv". Spaiul comercial alesde c"tre dna 1ovescu este amplasat 2ntr0o zon" foarte populat".Dn apropierea firmei e*ist" 4 o facultate&o #coal" !eneral"&o !r"dini" cu pro!ram prelun!it&o fabric"& un parc auto #i o staie de autobuz "ast%el c numrul de persoane care trec zilnic prin aceast zon este %oarte ridicat. &pa#iul trebuie protejat corespunztor %a# de umiditatea crescut i temperaturile nalte dintr-o gogoerie-patiserie pavaj cu gresie" pere#i din %aian#"tavan din material imper-meabil i totodat este bine s e iste un sistemde aer condi#ionat"ventilarea %iind oricum o condi#ie obligatorie pentrru %unc#ionarea

a%acerii.Casa de marcat este necesar deoarece e ist obligativitatea de a %urniza %iecarui client bonul de la casa. 'n a%ar de utilajele necesare des%urrii activit#ii"pe care %rancizatul le achizi#ionea-z de la %rancizor"i %iindc spa#iul de#inut de dna (ovescu este deja dotat cu grup sanitar i sistem de aer condi#ionat"singurele elemente care mai lipsesc pentru ca amenajarea spa-#iului sa %ie complet pentru des%urarea activit#ii sunt !dou lzi %rigori%ice" casa de marcat"c)ntarul electronic"mobilier.*aloarea acestora se ridic la nivelul de + ,,, -./ 0inclusiv 1*23. 2.4..biectivele %irmei .dat cu achizi#ionarea %rancizei"%irma %rancizat c)tig un plus n ceea ce privete imaginea sa.4arca %rancizorului"simbol al identit#ii re#elei de %ranciz"constitue garan-#ia calit#ii produsului sau serviciului. .biectivele pentru primul an de activitate sunt! impunerea pe pia#a severinean prin calitatea produselor i serviciilor o%erite; ob#inerea unei clientele stabile; !radul de mulumire al clienilor referitor la calitatea produselor #i serviciilor oferite de c"tre an!a7ai s" fie foarte bun5 s" se atin!" un !rad de utilizare al capacit#ii de 5+6; raportul calitate0pre sa fie apreciabil din punctul de vedere al clienilor5 obinerea unui nivel al CA #i profitului satisfac"tor pentru firm". Dncep%nd cu al doilea an se urmare#te4 meninerea !radului de utilizare al capacit"ii de B5E sau depirea acestuia; ob#inerea unui nivel al veniturilor superioare celor ob#inute n primul an; men#inerea clientelei ob#inute n primul an i atragerea de noi clien#i. 2.5.Costul investi#iei ini#iale (nvesti#ia ini#ial cuprinde urmtoarele ! 0amena7area spaiului comercialFFFFFFFFFFFF.5 888 <O=5 2menajarea spa#iului comercial const n ! achizi#ionarea a dou lzi %rigori%ice" a unei case de marcat "a uni c)ntar electronic i mobil. -ta a de intrare pentru %ranciz777777777777..895+ -./0inclusiv 1*23; -garan#ia pltit pentru utilaje77777777777778: 8+;.<: -./ 0in-clusiv 1*23. 1otalul investi#iei ini#iale este de 85 ;<<.<: -./.2coperirea resurselor necesare va %ii %cut integral din surse proprii.

3. iaa 3.1.Se!mentul de pia" vizat #i potenialii clieni

Co!o#eria , patiserie nu se adreseaz" unui se!ment de pia" bine delimitat&deoarece comercializeaz" produse de consum care se adreseaz" oric"rui tip de client&indiferent de v%rst"&se*&studii&rasa&etc. Co!o#ile #i produsele de patiserie sunt m%ncate fie ca o mas" de baz"&fie ca desert " aceast %unc#ie dubl sporind numrul clien#ilor.Clien#ii aleg aceste produse datorit ! =gustului bun; @preului sc"zut5 @rapiditate 2n servire. >ia#a produselor cu servire rapid se men#ine la cote %oarte ridicate.. pung e gogoi sau alt gen de produs de pani%ica#ie"mpreun cu un iaurt sau un pahar cu lapte pot nlocui o mas. >entru nceput"segmentul consumatorilor poten#iali ai produselor marca happy beary !o!o#erie ,patiserie este format din4 studenii facult"ii C'eor!'e An!'el 5 elevii de la #coala !eneral" nr :5 copiii de !r"dinia cu pro!ram prelun!it nr :5 an!a7ailor de la combinatul de prelucrarea masei lemnoase C(?D-.; angaja#ii parcului auto D-.@A12; persoanelor din sta#ia de autobuz; locuitoilor din cartier. Odat" cu trecerea timpului se dore#te ca firma s" se impun" pe piaa severinean" #i num"rul clienilor fideli s" devin" tot mai mare. .Cele mai importante motive pentru care clienii ar ale!e produsele noastre sunt4 0oferim o !am" foarte variat" de !o!o#i produse de patiserie+simple6s"rate6dulci6cu crem"6cu ciuperci6cu carne6cu br%nz"6cu !em.5 0produsele sunt realizate din materiale de cea mai bun" calitate #i la standarde ridicate& fiind utilizate ec'ipamente moderne5 0raportul calitate , pre este foarte bun& oferindu0le clienilor produse de o calitate superioar la pre#uri rezonabile; -amabilitatea angaja#ilor %irmei; 0rapiditate 2n servire5 0desf"#urarea ativit"ii 2n condiii de i!ien" strict"5 0amplasamentul !o!o#eriei este favorabil. B.:.>rodusele i serviciile o%erite &erviciile o%erite se re%er la comercializarea produselor de patiserie marca happy beary . Cama sortimental" oferit" este foarte variat"&cuprinz%nd4 @!o!o#i care pot fii4 0simple5 -dulci ! - cu gem0caise"viine"cpuni"%ructe de pdure3; 0 cu crem"+vanilie&ciocolat" nea!r"&ciocolat" alb"&caramel.5 0 cu br%nz" dulce > stafide. 0s"rate , br%nz" s"rat".

Co!o#ile se v%nd la bucat" &la preul de 1 <O=6bucat"+inclusive 9?A.. @produse de patiserie care pot fii4 0minipateuri care pot fii umplute cu 4 0ciuperci5 0carne5 0br%nz"+dulce 6s"rat".5 0!em+vi#ine&caise&c"p#une&fructe de p"dure.5 0#trudele care pot fii umplute cu 4 0mere5 -carne; -br)nz. -melci care pot %ii cu!-nucCrahat; -aluneCrahat. -croasante care pot %ii!-cu crem0vanilie"caramel"ciocolat3; -cu gem0caise"cpune"%ructe de pdure"viine3. >rodusele de patiserie vor %ii v)ndute clien#ilor la gramaj n %unc#ie de cantitatea dori-t .>re#ul de v)nzare pentru produsele de patiserie este de 8.8 -./D8,, grame088 -./D8 Eg3 pre#ul include 1*2. 3.3.Concurena Dn prezent&2n ora#ul Drobeta 9urnu Severin e*ist" 3 !o!o#erii #i 15 unit"i comerciale care produc #i comercializeaz" produse de patiserie.'ns"cu toate acestea"n zona n care se a%l societatea dnei (ovescu nu e ist nici o ast%el de unitate comercial"ele %iind am-plasate n celelate zone ale oraului. Datorit" amplasamentului&firma noastr" deine un avanta7 foarte mare &deoarece este sin!ura care comercializeaz" astfel de produse 2n aceast" zon" a ora#ului. 3.4.$etode de promovare utilizate Consider"m pentru 2nceput va %ii necesar doar publicitatea cu ajutorul pliantelor care vor %ii acordate din partea %irmei %rancizoare.>liantele vor %ii distribuite n zona n care se a%la %ima"n interiorul %acult#ii"colii generale"%abricii"n sta#ia de autobuz"etc. >rodusele v)ndute clien#ilor vor %ii ambalate n cutiiDpungii personalizate cu marca happy beary "personalul firmei va purta ec'ipament personalizat "iar spa#iul commercial va %ii amenajat cu materiale promo#ionale.Considerm de asemenea i aceste lucruri o metod %oarte bun de a-#i %ace publicitate. Gunar va fii acordat" o sum" de 588 <O=+ (888 <O=6an.&care va fii investit" 2n diver0 se metode de promovare.Se va apela atat la publicitatea din presa scris"+anunuri publici0 tare 2n cotidienele locale3"c)t i la radiourile i televiziunile locale. 4.Or!anizare #i conducere <.8.Conducerea %irmei

3irma va fii condus" de un administrator&care este #i proprietarul societ"ii comercia0 le.&dna 1ovescu 1oana.Administratorul va coordona 2ntrea!a activitate&va an!a7a #i supra0 ve!'ea personalul&se va ocupa direct de desf"#urarea 2n condiii bune a activit"ii&va reali0 za comanda necesar" pentru produsele con!elate pe care le va ac'iziiona de la francizor. entru evidena financiar , contabil" s0a an!a7at o ter" persoan"&c"reia i se va pl"ti lunar o sum" stabilit". <.:.>ersonalul necesar i regimul de lucru stabilit &-a stabilit un program de lucru de la ora 9 :8"de luni p)n s)mbt"iar duminica se va lucra de la ora 5-8<.2st%el" n %iecare zi de luni p)n s)mbta se va lucra n dou schimburi a c)te 9 ore %iecare"iar duminica se va lucra doar cu un singur schimb. Fiind necesare dou schimburi s-a hotr)t angajarea a doi casieri "a dou persoane care s se ocupe de gogoi i nc dou persoane care s se ocupe de produsele de patise-rie.2st%el"pe %iecare schimb vor lucra! @un casier care se va ocupa #i de servirea clienilor5 @o persoan" care se va ocupa de pr"7itul !o!o#ilor&de pudrarea acestora cu za'"r #i de aran7area produselor pe standul de prezentare; =o persoan care se va ocupa de coptu produselor de patiserie de aranjarea produse-lor pe standul de prezentare. An!a7aii dein calific"rile necesare&av%nd #i e*perien" 2n domeniu&2ns" li se va acor0 da #i un curs de instruire !ratuit la locul de munc" din partea reprezentanilor firmei fran0 cizoare. Deoarece 2ntr0o astfel de unitate comercial este %oarte important igiena"s-a hotr)t angajarea unei persoane e terne.>entru aceasta s-a decis s se angajeze cu contract de prestri servicii o %emeie care s se ocupe de cur#enie. ersoanelor an!a7ate li se va 2ntocmi contract individual de munc"&stabilindu0se de la 2nceput un nivel salarial fi* pentru primul an&urm%nd ca 2n perioadele urmatoare s" se modifice. entru analizarea situaiei financiar , contabile se va an!a7a o ter" persoan"&un conta0 bil&c"ruia i se va plati lunar o sum stabilit. 4.3.Desf"#urarea activit"ii firmei Activitatea firmei se va desf"#ura 2n cadrul unit"ii comerciale&situate 2n str 9raian&nr 2:; A&2ntr0un spaiu de 58 mp&care deine !rup sanitar #i o camer" pentru depozitare&unde vor fii inute4 uleiul&za'"rul pudr"&ambala7ele utilizate 2n comercializarea produselor&l"zi0 le frigori%ice. 'n urma ncheierii contractului de colaborare dintre dna (ovescu (oana"proprietara so-ciet#ii comerciale" i %irma happy beary !o!o#erie ,patiserie #i plata unei ta*e de in-trare 0ta de %ranciz3"%irma dnei (ovescu a ob#inut dreptul de a comercializa produsele acestei mrci. Activitatea firmei se va desf"#ura 2n felul urm"tor4 0se va stabili c" 2n fiecare zi de luni dimineaa &respectiv 7oi dimineaa s" %ie aduse comenzile de produse congelate de la %irma %rancizoare;

-transportul produselor este realizat gratuit; 0comenzile sunt 2ntocmite de c"tre administratorul firmei 2n funcie de v%nz"rile anterioa0 re. entru 2nceput s0a stabilit c" se va v%nde 2n medie! =8+,, gogoi Dzi; =B: Eg de produse de patiserieDzi. Dn ceea ce privete produsele de patiserie trebuie men#ionat %aptul c n urma proce-deului de coacere se pierde circa 8+ :,6 din cantitatea produselor achizi#ionate n stare congelat.'n acest caz"dac s-a decis ca ntr-o zi s se v)nd B: Eg de produse de patiserie coapte trebuie %cut o comand de B5 Eg de produse de patiserie n stare congelat.0pen-tru acest calcul s-a luat n considerare varianta pesimist"c)nd se pierde :,6 din cantita-tea ini#ial n urma coacerii3. Dn cazul !o!o#ilor nu e*ist" pierderi seminificative. Dn funcie de cantitatea medie estimat" a fii v%ndut" #i in%nd cont de pierderile din ca0 zul produselor de patiserie"avem nevoie de urmatoarele cantit#i de produse congelate! -8+,, gogoiDzi; -B5 Eg de produse de patiserie. Comanda o s" se fac" de dou" ori pe s"pt"m%n"&la fiecare transport trebuind s" se esti0 meze cantitatea pentru trei zile.S0a decis ca la fiecare comand"&pentru 2nceput& s" se cea0 r" urm"toarele cantit"i de produse con!elate4 @pentru primul transport+luni.404588 !o!o#i5 0114 H! de produse de patiserie. @pentru al doilea transport+7oi.405258 !o!o#i5 0133 H! de produse de patiserie. lata acestor comenzi se va realiza pe loc sau la sf%r#itul lunii&2n funcie de nivelul v%n0 z"rilor.Deoarece&firma francizat" nu plate#te o ta*" lunar" de franciz"&ea trebuie s" ac'i0 ziioneze de la firma francizoare produsele 2n stare con!elat". reurile de ac'iziie ale produselor 2n stare con!elat" sunt4 0pentru !o!o#i 4 8.5 <O=6buc > 9?A A 8.5:5 <O=6buc5 0pentru produse de patiserie 4 8.5 <O=6188 !r> 9?A A 8.5:5 <O=6188 !r.+5.:5 <O=6H!. ?aloare total" comand" pentru cele dou" transporturi+comand"6s"pt"m%n".4 @: ;58 !o!o#i 2n stare con!elat"5 @24; H! produse de patiserie 2n stare con!elat". ?aloare comand" !o!o#i6s"pt"m%n" > 9?A+stare con!elat". 4 : ;58 buc @ 8.5:5 <O=6buc A 5 B81.25 <O= ?aloare comand" !o!o#i6lun" > 9?A+stare con!elat". ! + 5,8.:+ -./ = < sptm)ni G :B :,+ -./ ?aloare comand" produse de patiserie6s"pt"m%n" > 9?A+stare con!elat".4 24; Eg = +.;+ -./DEg G 8 <H;.H+ -./ *aloare comand produse de patiserie Dlun C 1*20stare congelat3! 8 <H;.H+ -./ =< sapt G+ 595.H -./

Dup e%ectuarea comenzii"produsele sunt transportate de la %irma %rancizoare la %irma %rancizat cu ajutorul unor mijloace speciale..dat ajunse la %irm"aceste produse sunt depozitate n lzile %rigori%ice"iar apoi sunt trecute prin procesul de prjire"respectiv coa-cere.2poi sunt scoase la v)nzare. 'n ceea ce privete materiile prime necesare pentru des%urarea optim a activit#ii" mai este nevoie i de o cantitate de B, l de uleiDzi pentru prjirea gogoilor"respectiv + Eg de zahr pudrDzi %olosit pentru pudrarea gogoilor.Iahrul i uleiul vor %ii achizi#ionate de la supermarEetul >lus la pre#ul de ! @uleiFFFF.2 <O=6l5 @za'"rFFF..3 <O=6H!.

5. reviziuni financiare Dn descrierea activit"ii firmei s0a laut 2n considerare o valoare medie estimativ" care poate descrie dorina de v%nzare ale produselor.>entru a studia situa#ia %inanciar a %irmei trebuie analizat! 0previziunea veniturilor5 0previziunea costurilor. 5.1. reviziunea veniturilor Dn estimarea veniturilor trebuie inut cont de urm"toarele date4 @re!im de lucru 4 0 14 ore6zi5 0 2 sc'imburi a c%te ; ore6zi+de luni p%n" s%mb"t".5 0 1 sc'imb a ; ore6zi+duminica.. @cantitate medie estimat" a fii v%ndut"6zi 4 01588 !o!o#i5 0 32 H! de produse de patiserie. @pre de v%nzare 4 0 !o!o#i 4 1 <O=6buc+inclusiv 9?A.5 0 produse de patiserie 4 1.1 <O=6188 !r +inclusiv 9?A3. >reviziunea veniturilor se va %ace pentru %iecare categorie de produs 0gogoi"respectiv produse de patiserie3 pentru ! -cantitate minim de produse v)ndute0varianta pesimist3; -cantitate medie de produse v)ndute; 0cantitate ma*im" de produse v%ndute+varianta optimist".. 5.1.1. reviziunea veniturilor obinute din v%nzarea !o!o#ilor 'ntr-o zi de lucru de 8< ore"dou schimburi"am considerat c se v)nde n medie o can-titate de 8 +,, gogoiDzi.*arianta pesimist ar %ii reprezentat de o cantitate de 8,,, go-goiDzi"iar varianta optimist va %ii reprezentat de o cantitate de :,,, gogoi v)nduteDzi. a.?arianta pesimist" 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor 6zi4 1888 buc @ 1 <O=6buc A 1888 <O=6zi

0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor 6s"pt"m%n"4 1888 <O=6zi @ ( zile > 1888 <O=6zi @ +162zi. A( 588 <O=6s"pt"m%n" 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor6lun"4 (588 <O=6sapt @ 4 sapt A2( 888 <O=6luna 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor6an4 2( 888 <O=6luna @ 12 luni A 312 888 <O=6an b.?arianta cantit"ii medii v%ndute4 0 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor 6zi4 1588 buc @ 1 <O=6buc A 1588 <O=6zi 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor 6s"pt"m%n"4 1588 <O=6zi @ ( zile > 1588 <O=6zi @ +162zi. A: ;58 <O=6s"pt"m%n" 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor6lun"4 : ;58 <O=6sapt @ 4 sapt A3: 888 <O=6luna 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor6an4 3: 888 <O=6luna @ 12 luni A 4(B 888 <O=6an c.?arianta optimist" 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor 6zi4 2888 buc @ 1 <O=6buc A 2888 <O=6zi 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor 6s"pt"m%n"4 2888 <O=6zi @ ( zile > 2888 <O=6zi @ +162zi. A13 888 <O=6s"pt"m%n" 0?enituri obinute din v%nzarea !o!o#ilor6lun"4 13 888 <O=6sapt @ 4 sapt A52 888 <O=6luna -*enituri ob#inute din v)nzarea gogoilorDan! +: ,,, -./Dluna = 8: luni G H:< ,,, -./Dan &-a realizat analiza acestor trei variante pentru a putea studia varia#iile care ar putea e ista ntre v)nzri. Jra%icul de mai jos prezint situa#ia v)nzrilor de gogoi pentru cele trei variante ana- lizate. Crafic nr 1
800 600 400 200 0 varianta varianta medie varianta pesim ista optimista cant/zi cant/sapt cant/luna cant/an

+.8.:.>reviziunea veniturilor ob#inute din v)nzarea produselor de patiserie 'ntr-o zi de lucru de 8< ore"dou schimburi"am considerat c se v)nde n medie o can-titate de B:Eg de produse de patiserieDzi.*arianta pesimist ar %ii reprezentat

de o canti-tate de B,EgDzi"iar varianta optimist va %ii reprezentat de o cantitate de B< EgDzi. rodusele de patiserie se v%nd la preul de 1.1 <O=6188 !r+inclusiv 9?A. sau 11 <O=6H!+inclusive 1*23. a3*arianta pesimist ! -venituri ob#inute din v)nzarea produselor de patiserieDzi! 38 H!6zi @ 11 <O= A 33, -./Dzi -venituri ob#inute din v)nzarea produselor de patiserieDsptm)n ! BB, -./Dzi = Hzile C BB, -./Dzi = 08D:3 zi G : 8<+ -./Dsptm)n 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6lun" 4 2 145 <O=6sapt @ 4 s"pt"m%n" A B 548 <O=6lun" 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6an4 B 548 <O=6lun" @ 12 luni A 8,: <5, -./Dan b.?arianta cantit"ii medii v%ndute 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6zi4 32 H!6zi @ 11 <O= A 352 <O=6zi 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6s"pt"m%n" 4 352 <O=6zi @ (zile > 352 <O=6zi @ +162. zi A 2 2BB <O=6s"pt"m%n" 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6lun" 4 2 2BB <O=6sapt @ 4 s"pt"m%n" A : 152 <O=6lun" 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6an4 : 152 <O=6lun" @ 12 luni A 18: B24 <O=6an c.?arianta optimist" 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6zi4 34 H!6zi @ 11 <O= A 3;4 <O=6zi 0venituri obinute din v%nzarea produselor de patiserie6s"pt"m%n" 4 3;4 <O=6zi @ (zile > 3;4 <O=6zi @ +162. zi A 2 431 -./Dsptm)n -venituri ob#inute din v)nzarea produselor de patiserieDlun ! 2 431 <O=6sapt @ 4 s"pt"m%n" A : ;24 -./Dlun -venituri ob#inute din v)nzarea produselor de patiserieDan! ; 9:< -./Dlun = 8: luni G 88H H55 -./Dan Craficul de mai 7os prezint" situaia v%nz"rilor produselor de patiserie pentru cele trei variante analizate. Jra%ic nr :
120 100 80 60 40 20 0 varianta pesim ista varianta m edie varianta optimista cant/zi cant/sapt cant/luna cant/an

5.1.3. reviziunea veniturilor firmei pe zi&lun" #i an calendaristic Dn tabelul de mai 7os sunt prezentate veniturile totale ale firmei obinute din v%nzarea !o!o#ilor #i al produselor de patiserie.&unt prezentate veniturile pentru toate cele trei va- riante analizate. 9abel nr1 ?arianta pesimist" /atura veniturilor *enituri totale ale %irmei *enituri din v)nzarea gogoilor *enituri din v)nzarea produselor de patiserie zi 1338 1888 lun" 34548 2(,,, An 4144B 8 312 888 182<5 , ?arianta medie zi lun" an 5;;B2 4 4(B88 8 18:5: < um <O= ?arianta optimist" zi lun" an ;48(BB (24,,,

1B52 4B15 2 1588 3:88 8 352 : 152

23;4 (1;2 4 2888 5288 8 3;4 : 9:<

338

B 548

11((B5

5.2. reviziunea c'eltuielilor rincipalele cate!orii de costuri sunt4 1.costuri directe 4 0costuri cu materiile directe5 0costuri cu salariile directe. 2.costuri indirecte 4 0costuri cu materiale indirecte5 0costuri cu salariile indirecte5 0costuri cu amortizarea5 0costuri cu c'iria5 0costuri cu promovarea5 0costuri cu dob)nzile; -alte costuri indirecte. +.:.8.>reviziunea cu costurile directe 5.2.1.1. reviziunea costurilor cu materiile directe Dn aceast" afacere&se consider" materii directe 4

0produsele con!elate ac'iziionate de la francizor contra unui cost de ac'iziie5 0uleiul necesar pr"7irii !o!o#ilor5 0za'"rul pudr". entru realizarea unei !o!o#i avem nevoie de 4 0produsul con!elat ac'iziionat de la francizor5 028 ml de ulei; -B grame de zahr pudr. 2st%el"costul unitar necesar pentru realizarea unei gogoi este %ormat din ! ,.+;+ -./Dbuc C :, ml ulei = : -./Dl ulei C B g zahr = B-./D Eg G ,.H<< -./Dbuc Dn cazul produselor de patiserie&acestea necesit" doar coacere.Dn concluzie&pentru B8 ! de produse de patiserie costul unitar este e!al cu preul de ac'iziie de la francizor a 188 ! produse de patiserie con!elate+8.5:5<O=6188 !..S0a luat 2n considerare faptul c" 2n urma procedeului de coacere are loc o pierdere de 15 , 28E din cantitatea iniial".+pentru 188 ! are loc o pierdere de 28 !. entru 188 ! de produse de patiserie avem nevoie de 8.;43; <O=6188 !. Costurile unitare cu materiile directe sunt4 @pentru o !o!oa#" 4 8.(44<O=6buc5 @pentru 188 ! de produse de patiserie 4 8.;43; <O=6188 !+;.34; <O=6H!.. A. reviziunea costurilor cu materiile directe pentru !o!o#i 6zi6s"pt"m%n"6lun"6an Consider"m 4 0varianta pesimist" , necesarul de !o!o#i este de 1888 buc6zi5 0varianta medie , necesarul de !o!oo#i este de 1588 buc6zi5 0varianta optimist" , necesarul de !o!o#i este de 2888 buc6zi. A.1.*arianta pesimist -costuri cu materiile directe necesare pentru realizarea unei cantit#i de gogoiDzi ! 1888 buc6zi @ 8.(44 <O=6buc A (44 <O=6zi 0costuri cu materiile directe necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6s"pt"m%n"4 (44 <O=6zi @ ( zile > (44 <O=6zi @ +162.zi A 4 1B( <O=6sapt 0costuri cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6lun" 4 4 1B( <O=6sapt @ 4 sapt A 1( ;44 <O=6lun" 0costuri cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6an 4 1( ;44<O=6lun" @ 12 luni A 288 :2B <O=6an A.2.?arianta cantit"ii medii 0costuri cu materiile directe necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6zi 4 1588 buc6zi @ 8.(44 <O=6buc A :(( <O=6zi 0costuri cu materiile directe necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6s"pt"m%n"4 :(( <O=6zi @ ( zile > :(( <O=6zi @ +162.zi A ( 2;: -./Dsapt -costuri cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit#i de gogoiDlun ! ( 2;: <O=6sapt @ 4 sapt A 25 11( -./Dlun

-costuri cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit#i de gogoiDan ! 25 11(<O=6lun" @ 12 luni A 381 3:2 -./Dan A.3.?arianta optimist" 0costuri cu materiile directe necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6zi 4 2888 buc6zi @ 8.(44 <O=6buc A 1 2BB <O=6zi 0costuri cu materiile directe necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6s"pt"m%n"4 1 2BB <O=6zi @ ( zile > 1 2BB <O=6zi @ +162.zi A B 3;2 <O=6sapt 0costuri cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6lun" 4 B 3;2 <O=6sapt @ 4 sapt A 33 4BB <O=6lun" 0costuri cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de !o!o#i6an 4 33 4BB <O=6lun" @ 12 luni A 481 B5( <O=6an /. reviziunea costurilor directe cu materiile directe pentru produsele de patiserie6zi6s"p0 t"m%n"6lun"6an Consider"m 4 0varianta pesimist" , necesarul este de 38 H! produse de patiserie6zi5 0varianta medie , necesarul este de 32 H! produse de patiserie 6zi5 0varianta optimist" , necesarul este de 34 H! produse de patiserie6zi. /.1.?arianta pesimist" 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit#i de produse de patiserieDzi! B, EgDzi = 9.<B9 -./DEg G ::B.88 -./Dzi -costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit#i de produse de patiserieD sptm)n! 223.11 <O=6zi @( zile > 223.11 <O=6zi @ +162.zi A 1 458.215 <O=6sapt 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de produse de patiserie66lu0 n"4 1 458.215 <O=6sapt @4 sapt A 5 B88.B( <O=6lun" 0costurile cu materiile necesare pentru relizarea unei cantit"i de produse de patiserie6an4 5 B88.B( <O=6lun" @ 12 luni A (: (18.32 <O=6an /.2.?arianta cantit"ii medii 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de produse de patiserie6zi4 32 H!6zi @ ;.43; <O=6H! A 23;.:B4 <O=6zi 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de produse de patiserie6 s"pt"m%n"4 23;.:B4 <O=6zi @( zile > 23;.:B4 <O=6zi @ +162.zi A 1 54(.B:( <O=6sapt 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de produse de patiserie66lu0 n"4 1 54(.B:( <O=6sapt @4 sapt A ( 1B;.5B4 <O=6lun" 0costurile cu materiile necesare pentru relizarea unei cantit"i de produse de patiserie6an4 ( 1B;.5B4 <O=6lun" @ 12 luni A ;4 251.88B -./Dan

/.3.?arianta optimist" 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de produse de patiserie6zi4 34 H!6zi @ ;.43; <O=6H! A 252.B5B <O=6zi 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de produse de patiserie6 s"pt"m%n"4 252.B5B <O=6zi @( zile > 252.B5B <O=6zi @ +162.zi A 1 (43.5;; <O=6sapt 0costurile cu materiile necesare pentru realizarea unei cantit"i de produse de patiserie66lu0 n"4 1 (43.5;; <O=6sapt @4 sapt A ( 5;4.38B <O=6lun" 0costurile cu materiile necesare pentru relizarea unei cantit"i de produse de patiserie6an4 ( 5;4.38B <O=6lun" @ 12 luni A ;B B1:.(:( <O=6an 9oate aceste calcule s0au realizat in%nd cont de re!imul de lucru. C.Costurile totale cu materiile necesare pentru realizarea necesarului de produse +!o!o#i #i produse pe patiserie. Dn tabelul de mai 7os este prezentat" at%t situaia costurilor totale pentru materiile nece0 sare&c%t #i detaliat pentru fiecare cate!orie de produs comercializat. 9abel nr 2 I$ <O= ?arianta pesimist" ?arianta medie ?arianta optimist" =atura costurilor Costuri totale cu materiile necesare Costuri cu materiile necesare pentru gogoi Costuri cu materiile necesare pentru produsel e de patiserie zi 5H9.8 8 H<< Gun ::+<<.5 H 8H9<< 2n <98<HH.B : :,,;:5 zi 8:,B.;5 < ;HH lun B8B,B.+5 < :+88H an B9+H<B.,, 5 B,8B;: zi 8+<,.5+ 5 8:55 lun 488(2.38 B BB<55

<

<

::B.8 8

+5,,.5H

H;H8,.B:

:B9.;5<

H859.+5<

9<:+8.,,5

:+:.5+5

H+9<.B,5

5.2.1.2. reviziunea costurilor cu salariile directe

)stim"m nivelul brut lunar al salariilor pentru personalul direct productiv &pentru pri0 mul an de activitate&la 4 @casier , 458 <O=5 @patiser6!o!o#ar , 458 <O=. Dn firma noastr" e*ist" 2 casieri&dou" persoane care se ocup" de partea de patiserie #i dou" persoane care se ocup" de partea de !o!o#"rie. Costurile lunare generate de salariile brute ale angaja#ilor"la nivelul %irmei"sunt ! -contribu#ia la asigurrile sociale 0C2&3 8;"+6; 0contribuia la asi!ur"rile de s"n"tate +CASS. , (E5 0contribuia la fondul de #oma7+C3J. , 2E5 0contribuia la fondul de accidente , 8&58E5 0contribuie pentru concediile medicale , 8&B5E. . 1otal........................................................:5"5+6 Salarii directe6an4 02 casieri @ 458 <O= @ 12 luni A 18 B88 <O= 02 patiserie @ 458 <O= @ 12 luni A18 B88 <O= 02 !o!oari = <+, -./ = 8: luni G 8, 5,, -./ . 1otal...........................................B: <,, -./ CAS&CASS&etc A 32 488 <O= @ 2B&B5E A : 34;.4 <O= 1otal salarii directe 4 32 488 <O= > : 34;.4 <O= A 41 ;4;.4 <O= Dn cel de al doilea an de activitate am stab ilit c la salariile directe va mai %ii adaugat o mrire salarial de 88"886 %a# de primul an0+, -./3"iar n cel de al treilea an de activi-tate al %irmei salariile directe vor %ii majorate cu ;",;60+, -./3 %a# de nivelul salarial din cel de al doilea an. +.:.8.B.Costuri directe totale ?aloarea costurilor totale directe este determinat" de valoarea materiilor directe ne0 cesare desf"#ur"rii activit"ii &c%t #i de valoarea salariilor an!a7ailor direct productivi. Costuri totale directe6an4 0costuri cu materiile directe necesare6an.........................................;4 251&88B <O=5 0costuri cu salarii directe6an............................................................32 488 <O= . 1otal ................................................................................................ 8,H H+8.,,5 -./ 5.2.2. reviziunea costurilor indirecte 5.2.2.1. reviziunea costurilor cu materialele indirecte Costurile cu materialele indirecte se re%er la costurile generate de achizi#ionarea pro-duselor de cur#enie.2m estimat aceste costuri la :,, -./Dlun. Costuri cu materialele indirecte6an 4

288 <O=6lun" @ 12 luni A 2 488 <O=6an 5.2.2.2. reviziunea cu salariile indirecte e l%n!" personalul direct productiv&2n firm"&mai e*ist" #i personalul indirect &care este format dintr0un contabil #i o femeie de serviciu&care se va ocupa de cur"enie. entru primul an &salariile brute se ridic" la 4 01 contabil @ 488 <O= @ 12 luni A 4B88 <O=6an5 01 femeie de serviciu @ 258 <O= @ 12 luni A 3888 <O=6an. 1otal..................................................9 5,, -./Dan CAS&CASS&etc A ; B88 <O= @ :5"5+6 G : :+,.B -./ ?aloare total" a salariilor indirecte 4 ; B88 <O=6an > 2 258.3 <O=6an A 18 858.3 <O=6an S0a stabilit c" 2n cel de al doilea an salariile indirecte se vor ma7ora de asemenea cu 12&5E pentru contabil+58<O=. fa" de primul an&iar salariul persoanei care se ocup" de cur"enie va fii ma7orat cu 58 <O= fa" de salariul din primul an. +.:.:.B.>reviziunea costurilor cu chiria i utilit#ile Chiria a %ost stabilit la o valoare de 9,, -./Dlun.2 %ost ncheiat un contract de nchiriere pe o durat de trei ani"men#ion)ndu-se n contract c valoarea chiriei va rm)ne neschimbat de-a lungul acestei perioade. 2st%el costurile cu chiria se ridic anual la valoarea de 5 <,, -./. Costurile cu utilit#ile se rezum la ! -costurile cu energia electric necesar pentru des%urarea activit#ii i entru iluminat! :, EKh = 8< oreDzi = ,.B+,, -./DEK G ;5 -./ D zi Lin)nd cont de regimul de lucru stabilit"avem urmtoarele valori! ;5 -./Dzi = H zile C ;5 -./Dzi =08D:3 zi G HB9 -./Dsptm)n (3; <O=6s"pt"m%n" @ 4 s"pt"m%ni A 2 54B <O=6lun" 0costuri cu apa&!unoiul &canalizarea&estimate la circa 488 <O=6lun". ?aloare total" a c'iriei #i utilit"ilor4 ;88 <O=6lun" > 2 54B <O=6lun" > 488 <O=6lun" A 3 (4B <O=6lun" 3 (4B <O=6lun" @12 luni A 43 ;;( <O=6an 5.2.2.4. reviziunea costurilor cu amortizarea Deoarece pentru utila7ele preluate de la firma francizoare se pl"te#te o !aranie&valoa0 rea acestora nu se va amortiza&firma francizat" primind !arania la finalul perioadei con0 tractate. $i7loacele fi*e ale firmei sunt reprezentate de cele dou" l"zi fri!orifice&casa de marcat& c%ntarul electronic #i mobilier ac'iziionat.Deoarece valoarea acestora nu este foarte mare + 5 888 <O=.&consider"m c" valoarea lor poate fii amortizat" 2n primii 2 ani. Se ale!e modelul de amortizare liniar". ?aloare amortizare 6an4 5 888 <O= 62ani A 2 588 <O=6an

?aloare amortizare6lun" 4 : +,, -./D 8: luni G :,5.BB -./Dlun +.:.:.+.>reviziunea costurilor cu promovarea &e va aloca anual suma de H ,,, -./ 0 +,, -./Dlun3 pentru diverse metode i tehnici de promovare.&e va apela la urmtoarele suporturi media! -presa scris0diverse cotidiene locale3; -radiouri i televiziuni locale. 5.2.2.(. reviziunea costurilor indirecte ?aloarea lunar" a costurilor indirecte este 4 0costuri cu materiale indirecte.....................................288 <O=5 0costuri cu salarii indirecte..........................................B3;.525 <O=5 0costuri cu c'iria > utilit"i.........................................3 (4B -./; -costuri cu amortizarea................................................:,5.BB -./; 0costuri cu promovarea................................................588 <O=. . 1otal.............................................................................+ B;B.5++ -./ ?aloare anual" a costurilor indirecte4 5 3:3.B55 <O=6lun" @ 12 luni A (4 ;2(.2( <O= 5.3.)stimarea resurselor necesare demar"rii afacerii entru demararea afacerii este necesar" urm"toarea investiie4 0amena7area spaiului comercialFFFFFFFFFFFF.5 888 <O=5 Amena7area spaiului comercial const" 2n 4 ac'iziionarea a dou" l"zi fri!orifice& a unei case de marcat &a uni c%ntar electronic #i mobil". 0ta*a de intrare pentru franciz"FFFFFFFFFFFF..1;B5 <O=+inclusiv 9?A.5 0!arania pl"tit" pentru utila7eFFFFFFFFFFFFF12 15:.42 <O= +in0 clusiv 9?A.. 9otalul investiiei iniiale este de 1B :44.42 <O=.Acoperirea resurselor necesare va fii f"cut" inte!ral din surse proprii. Carania pl"tit" va fii recuperat" la sf%r#itul perioadei contractate dintre francizor #i francizat. 9oate aceste informaii au fost sintetizate 2n bilanul iniial previzionat. 9abel nr3 /1GA=K 1=1K1AG <)?1L1O=A9 um -./ AC91? AS1? a.2ctive imobilizate08C:CB3 8; 8<<.<: a.Capital propriu 1: 144.42 1.1mobiliz"ri necorporale 1.Capital social 288 0c'eltuieli de constituire 1 :5+ 2.Contul 2ntreprinz"torului 1B :44.42 :.(mobilizri corporale b.Datorii 28831.154 0mobilier"lzi %rigori%ice"etc3 + ,,, 3urnizori 28831.154

B.(mobilizri %inanciare 0garan#ia pentru utilaje3 8: 8+;.<: b.Active circulante 1.Stocuri 28831.154 9otal active 1(43B:.:1 9otal pasiv 1(43B:.:1 +.<.Astimarea bugetului de venituri i cheltuieli e baza previziunilor financiare realizate am construit bu!etul de venituri #i c'el0 tuieli&lunar pentru primul an #i trimestrial pentru anul 11 #i 111. Din punctul de vedere al !radului de utilizare al capacit"ii de producie #i comercia0 lizare&am presupus4 02n cazul !o!o#ilor&2n primele ( luni !radul de utilizare al capacit"ii de producie #i de comercializare este de 58E&a7un!%ndu0se la sf%ritul anului 1 la un nivel de B5E5 0pentru cel de al doilea an variaz" 2ntre ;80B5E&a7un!%ndu0se #i la nivelul de 188E 2n anul al treilea.Dn acest caz&at%t v%nz"rile&c%t #i producia au crescut dublu fa" de primul an5 02n cazul produselor de patiserie&2n primul an capacitatea de v%nzare& respectiv de comercializare variaz ntre +,-5,6"ajung)ndu-se la valori de peste ;,6 i la cote ma ime n cel de al treilea an. Dn mod corespunz"tor&am dimensionat #i costurile cu materialele directe.Dn ane*a 1 este prezentat /u!etul pentru venituri #i c'eltuieli pentru primul an &iar bu!etul pentru anul 11 #i 111 este prezentat 2n ane*a 2. 5.5.Situaia previzionat" a flu*ului de numerar+cas' , flo-. Dn ane*ele 3 #i 4 sunt prezentate situaiile previzionate ale flu*ului de numerar pentru cei trei ani analizai. entru primul an analiza se face lunar&iar pentru anii 11 #i 111 previ0 ziunea se realizeaz" trimestrial. entru profitul realizat se ac'it" o ta*" de 1(E. Dup" cum se observ" din analizele realizate&banii investii la 2nceput se recupereaz" 2n0 c" din primul an de activitate al firmei. Dac" 2n primul an de activitate se previzioneaz" un profit net de +< :<B.:B9 -./"n anul al treilea se estimeaz ob#inerea unui pro%it net de 888 :;8.<BH -./.2st%el"valoarea pro%iturilor se dubleaz. 5.(./ilan previzionat Dn baza analizelor realizate s0au 2ntocmit bilanurile previzionate pentru cei trei ani de activitate ai firmei. 1nformaiile sunt prezentate 2n tabelele nr 4&5&(. /1GA=K <)?1L1O=A9 DI M <1$IG A= D) AC91?19A9)

9abel nr 4 AC91? a.Active 1( (<<.<: imobilizate+1>2>3. 1.1mobiliz"ri necorporale 0c'eltuieli de 8 ;5+ constituire :.(mobilizri corporale 2 588 0mobilier"lzi %rigori%ice"etc3 B.(mobilizri %inanciare 8: 8+;.<: 0garan#ia pentru utilaje3 B89 H,H.<+5 b.2ctive circulante B89 H,H.<+5 8.&tocuri 334 258.595 9otal active

I$ <O=

AS1? a.Capital propriu ;3 3B;.(5; 8.Capital social :,, :.Contul 85 ;<<.<: ntreprinztorului 3.>ro%it net +< :<B.:B9 b.Datorii 2(8 B(3.221 Furnizori 1;1 :24&3B( 1*2 de plat ;B 5B(&;: (mpozit pe pro%it 18 332.845

1otal pasiv

334 258.B;B

9abel nr 5 um <O= /1GA=K <)?1L1O=A9 DI M AG DO1G)A A= D) AC91?19A9) AC91? a.Active 8< 8<<.<: imobilizate+1>2>3. 1.1mobiliz"ri necorporale 0c'eltuieli de 8 ;5+ constituire 2.1mobiliz"ri corporale +mobilier&l"zi fri!orifice&etc. 3.1mobiliz"ri financiare +!arania 8: 8+;.<: pentru utila7e. b.Active circulante B;+ 9+8.5;H 1.Stocuri B;+ 9+8.5;H AS1? 8,B H+;.H89 :,, 85 ;<<.<: 5< +8+.8;9 38( 23(.(:: 1B( 548&;14 183 5:;&;BB 8H ,;5.8;9

a.Capital propriu 8.Capital social :.Contul ntreprinztorului B.>ro%it net b.Datorii Furnizori 1*2 de plat (mpozit pe pro%it

9otal active

<,; 5;H.B8H

1otal pasiv

<,; 5;H.B8H

9abel nr ( um <O= /1GA=K <)?1L1O=A9 )=9<I AG 9<)1G)A A= D) AC91?19A9)

AC91? a.Active 8 ;5+ imobilizate+1>2>3. 1.1mobiliz"ri necorporale 0c'eltuieli de 8 ;5+ constituire 2.1mobiliz"ri corporale +mobilier&l"zi fri!orifice&etc. 3.1mobiliz"ri financiare +!arania pentru utila7e. b.Active circulante <9: 58<.B8H 1.Stocuri <H, H+<.5;H 2.Disponibilit"i 8: 8+;.<: 2n numerar 9otal active <9< 9;;.B8H

a.Capital propriu 8.Capital social :.Contul ntreprinztorului B.>ro%it net b.Datorii Furnizori 1*2 de plat (mpozit pe pro%it

AS1? 8B, <B+.5+H :,, 85 ;<<.<: 888 :;8.<BH 2;: 4(8.4( 13( 851.33B 122 218.;54 21 1:B.3(B

1otal pasiv (.Ane*e

4;4 ;::.31(

Ane*ele ata#ate acestui plan de afaceri sunt4 0ane*a 14 /u!etul de venituri #i c'eltuieli pentru primul an de activitate5 0ane*a 24/u!etul de venituri #i c'eltuieli pentru anul 11 #i 111 de activitate5 0ane*a 34 Situaia previzoinat" a flu*ului de numerar pentru primul an de activitate5 0ane*a 44Situaia previzionat" a flu*ului de numerar pentru cel de al doilea an&respectiv al treilea an de activitate. ;.Analiza indicatorilor financiari 1.<ata de rentabilitate a v%nz"rilor6rata de rentabilitate economic"6mar7a profitului brut -ec G 0pro%it brutDv)nzri3 = 8,,

0rata de rentabilitate a v%nz"rilor pentru primul an de activitate A13&21E5 0 rata de rentabilitate a v%nz"rilor pentru al doileaan de activitate A1(&52E5 - rata de rentabilitate a v)nzrilor pentru al treilea an de activitateG85"H96. &e poate observa o cretere semni%icativ a ratei de rentabilitate a v)nzrilor de la un an la altul.Cu c)t veniturile %irmei depesc cheltuielile"cu at)t este mai mare pro%itul ob#inut la %iecare v)nzare. 2.<ata de rentabilitate a activelor+rentabilitatea economic" a acestora. -ra G 0pro%it brutDtotal active3 = 8,, 0rata de rentabilitate a activelor pentru primul an A1:&31E5 -rata de rentabilitate a activelor pentru cel de al doilea an G:<"+<6; 0rata de rentabilitate a activelor pentru cel de al treilea an A2;&:8E. Aceast" rat" m"soar" c%t de mare este profitul obinut de firm" datorit" totalului activelor pe care le deine.Se poate observa ca aceast" rat" manifest" o tendin" de cre0 #tere de0a lun!ul celor trei ani analizai&deoarece cre#te valoarea stocurilor deinute de firm"&cresc%nd at%t capacitatea de producie&c%t #i de comercializare a firmei de la o perioad" la alta. 3.<ata de rentabilitate financiar" -r% G 0pro%it netDcapital propriu3 = 8,, 0rata de rentabilitate financiar" pentru primul an A;3&:1E 5 0rata de rentabilitate financiar" pentru cel de al doilea an AB1&53E5 -rata de rentabilitate %inanciar pentru cel de al treilea an G5+"B:6. Acest indicator m"soar" capacitatea firmei de a de!a7a profit net prin capitalurile an0 !a7ate 2n procesul de e*ploatare #i comercializare. Analiz%nd perioada 2nt%i cu cea de a doua se poate observa o cre#tere foarte mare +;&(2E..Acest lucru s0a realizat datorit" cre#terii profitului net cu o variaie de 382;2.2:B <O= fa" de primul an de activitate.Compar%nd cel de al treilea an cu valorile obinute 2n cel de al doilea an &se poate observa tot o tendin" de cre#tere a ratei de rentabilitate %inan-ciar"determinat de majorarea pro%itului net cu o varia#ie de :H 99+.;,8 -./ %a# de pe-rioada a doua. 4.<ata autonomiei financiare !lobale -a%g G 0capital propriu D pasiv total3 = 8,, 0rata autonomiei financiare !lobale pentru primul an A21&:5E5 0rata autonomiei financiare !lobale pentru cel de al doilea an A25&2BE5 -rata autonomiei %inanciare globale pentru cel de al treilea an G:9"<96. <ata autonomiei financiare !lobale arat" 2n ce m"sur" patrimonial 2ntreprinderii +Activ total este e!al cu asiv total. este finanat pe baza surselor proprii. Analiz%nd cele trei perioade se poate observa o tendin" de cre#tere de la un an la altul pentru rata autonomiei financiare !lobale.Dac" 2n dinamic"&rata manifest" o tendin" de

cre#tere&atunci cre#te #i autonomia financiar" !lobal"&ca urmare a modific"rii nivelului capitalului propriu 2ntr0un ritm mai mare dec%t cel al surselor totale. Astfel &compar%nd primul an de actvitate cu cel de al doilea&respectiv compar%nd cel de al doilea an de activitate cu cel de al treilea an se poate observa ca o variaie de 38 2;1.:( <O= duce la o cre#tere a ratei cu 3&33E&respectiv o variaie de 2( ;;(.23: <O= duce la o cre#tere de :"8;6 a ratei autonomiei %inanciare globale. 5.<ata structurii activelor imobilizate -ai G 0active imobilizate D active totale3 = 8,, 0rata structurii activelor imobilizate pentru primul an A 4&:;E5 0rata structurii activelor imobilizate pentru cel de al doilea an A 3&45E5 -rata structurii activelor imobilizate pentru cel de al treilea an G,"<86. <ata structurii activelor imobilizate reprezint" ponderea elementelor patrimoniale de natura activelor imobilizate 2n total patrimoniu+active total.. 1ndicatorul mai reflect" !radul de investire a capitalului 2n afacerile 2ntreprinderii&pre0 cum #i !radul de imobilizare a activului. Studiind analizele efectuate "se poate observa o tendin# de scdere a ratei structurii ac-tivelor imobilizate"atunci ponderea imobilizrilor scade %a# de perioadele de baz.2cea-st situa#ie este %avorabil doar n cazul n care aceast scdere este determinat de modi-%icarea i%rei de a%aceri ntr-o propor#ie mai mic dec)t cea a valorii imobilizrilor"nsem-n)nd o accelerare a vitezei de rota#ie. H.-ata activelor circulante -ac G 0active circulanteDactive totale3 = 8,, 0rata activelor circulante pentru primul an A:5&2E5 0rata activelor circulante pentru cel de al doilea an A :(&54E5 -rata activelor circulante pentru ceol de al treilea an G ;;"+56. <ata activelor circulante reprezint" ponderea pe care o dein activele circulante 2n total patrimoniu. 1ndicatorul m"soar" indirect #i !radul de lic'iditate al patrimoniului. Deoarece 2n dinamic"&rata manifest" o tendin" de cre#tere &atunci ponderea activelor circulante cre#te ca urmare a modific"rii nivelului activelor circulante 2ntr0o proporie mai mare dec%t nivelul activului total&situaie favorabil" dac" este dat" de realizarea unei cifre de afaceri superioare&care s" asi!ure realizarea unei viteze de rotaie mai mare dec%t 2n perioada de baz". Deoarece 2n primii doi ani activele circulante sunt reprezentate de stocuri &putem afirma c" pentru cele dou" perioade de analiz" rata activelor circulante este e!ala cu rata stocu0 rilor. =ivelul ratei stocurilor depinde de o serie de factori 2n cazul nostru 4 0cre#te volumul de activitate al firmei5 0cre#te !radul de utilizare al capacit"ii de producie&precum #i cel de comercializare al produselor realizate5

0cre#te cererea pentru produsele comercializate de c"tre firma noastr". ;.-ata de solvabilitate -s G 0capital propriu D0datorii totale C capital propriu33 =8,, 0rata de solvabilitate pentru primul anA21&:5E5 0rata de solvabilitate pentru cel de al doilea anA25&2BE5 0rata de solvabilitate pentru cel de al doilea anA2;&4;E. <ata de solvabilitate arat" 2n ce m"sur" o firm" 2#i finaneaz" activele din resurse fi0 nanciare proprii&deci !radul 2n care capitalul propriu asi!ur" acoperirea creditelor6dato0 riilor.Se poate observa o cre#tere a ratei de la un an la altul.Aceast" cre#tere se datoreaz" cre#terii capitalului propriu&care este realizat" prin m"rirea profitului net. 5.-aportul DatoriiDCapital propriu -dp G 0total datorii D capital propriu3 = 8,, -raportul datorii6capital propriu pentru primul an A355&4E5 -raportul datoriiDcapital propriu pentru cel de al doilea an G:;+"<6; 0raportul datorii 6 capital propriu pentru cel de al treilea an A :8<":6. Acest indicator m"soar" c%t de mult se bazeaz" firma pe fondurile 2mprumutate.Se ob0 serv" c" la 2nceputul activit"ii&firma se bazeaz" foarte mult pe fonduri 2mprumutate&dar la finalul perioadei de analiz"&aceast" rat se diminueaz" foarte mult deoarece scad dato0 riile&cresc%nd totodat" #i profitul net. :.<aportul datorii 6 total active -da G0total datoriiDtotal active3 =8,, 0raportul datorii totale6total active pentru primul an A;B&84E5 0raportul datorii totale6total active pentru cel de al doilea anA;4&;1E5 0raportul datorii totale6total active pentru cel de al treilea an A5B&B5E. Acest indicator m"soar" capacitatea firmei de a0#i pl"ti datoria pe termen lun!. Con%orm analizei realizate putem remarca %aptl c %irma i poate acoperi datoriile din activele totale.1endin#a de cretere at)t a datoriilor"c)t i a activelor totale se realizeaz prin creterea stocurilor"dar i a costurilor generate de activitatea de produc#ie i comer-cializare. 18.-ata stocurilor -st G 0v)nzriDmedia stocurilor3 0rata stocurlor pentru primul an A1&53B5 0rata stocurilor pentru cel de al doilea an A1&53B5 0rata stocurilor pentru cel de al treilea anA1&48.

1ndicatorul m"soar" c%t de eficient utilizeaz" resursele disponibile&respective de c%te ori v%nz"rile sunt mai mari dec%t media stocurilor.Se observ" c" firma noastr" 2#i menine o valoare destul de apropiat" de0a lun!ul perioadei de analiz"&ceea ce su!erez" ca stocuri0 le de materii sunt !estionate corespunz"tor&realiz%ndu0se v%nz"ri mari folosind cantit"i de resurse limitate.