Sunteți pe pagina 1din 14

Înregistrarea fiscală a

contribuabililor rezidenţi

Tanţi Anghel
Şef serviciu Direcţia Generală de Legislaţie şi Proceduri Fiscale
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Rentrop & Straton


Grup de Editură şi Consultanţă în Afaceri
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

1. Înregistrarea fiscală

Ca şi în cazul altor proceduri de administrare fiscală, pentru a avea o imagine completă


asupra instituţiei juridice a înregistrării fiscale, această trebuie privită atât din perspectiva
contribuabilului, cât şi din perspectiva administraţiei fiscale.

Astfel, pentru contribuabil, înregistrarea fiscală reprezintă o obligaţie, a cărei neîndeplinire


atrage sancţiuni. Totodată, înregistrarea fiscală, care presupune atribuirea unui număr de
identificare fiecărei persoane obligate a se înregistra, are rolul de a adăuga un nou atribut de
identificare a persoanelor, alături de nume/denumire şi adresa.

În schimb, pentru organul fiscal, înregistrarea reprezintă un mijloc:

● de a „cunoaşte“ contribuabilii (cum se numesc, unde se află, ce activităţi


desfaşoară, ce impozite datorează etc.);
● de inventariere a acestora în cadrul Registrului contribuabililor;
● de organizare a activităţilor de administrare a impozitelor şi taxelor
datorate de contribuabili.

Deşi este reglementată ca o funcţie de administrare a impozitelor şi taxelor şi deşi există


organe fiscale diferite pentru administrarea diferitelor impozite şi taxe, înregistrarea fiscală este
totuşi atribuită unui singur organ fiscal: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2. Subiectul înregistrării fiscale

Obligaţia de înregistrare fiscală revine oricărei persoane (persoana fizică, persoana juridică,
alta entitate fără personalitate juridică) care efectuează acte şi fapte juridice care genereaza drepturi
şi obligaţii conform legii fiscale şi care devine astfel subiect în raporturile juridice fiscale.

3. Reguli privind înregistrarea fiscală

Codul de procedură fiscală stabileşte reguli de înregistrare diferite, în functie de


personalitatea juridică a contribuabilului şi de alte caracteristici ale acestuia (comerciant,
nerezident, natura veniturilor realizate etc.).

3.1. Comerciantii persoane juridice

Codul de procedură fiscală stabileşte la art. 72 alin. (1) lit. d) faptul că înregistrarea fiscală
a comercianţilor se efectuează conform procedurii reglementate de legea speciala. Este vorba de
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor referitoare la înregistrarea în Registrul
Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice.

2
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

Procedura se aplică pentru următoarele categorii de persoane juridice:

● societăţi comerciale înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind


societăţile comerciale, indiferent de forma de organizare;
● societăţile şi companiile naţionale;
● grupurile de interes economic şi grupurile europene de interes economic,
constituite conform titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, indiferent dacă sunt sau
nu comercianţi. De reţinut: grupurile de interes economic care nu au calitatea de
comerciant vor aplică procedură de înregistrare reglementată de Legea nr.
359/2004, şi nu procedură de înregistrare reglementată de Codul de procedură
fiscală în cazul persoanelor juridice care nu sunt comercianţi, această lege fiind
lege speciala în raport cu Codul de procedură fiscală (art. 2 alin. (2) din Codul de
procedură fiscală);
● regiile autonome;
● organizatiile cooperatiste (societăţi cooperative constituie conform Legii
nr. 1/2005 privind organizarea şi functionarea cooperatiei; cooperativele de credit
constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind
organizatiile cooperatiste de credit; cooperativele agricole constituite conform
Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004);
● alte persoane juridice care se inregistreaza în Registrul Comerţului potrivit
unor acte normative speciale (de ex. institute naţionale de cercetare-dezvoltare). De
reţinut că şi aceste entităţi cu personalitate juridică se vor inregistra după procedură
reglementată de Legea nr. 359/ 2004, şi nu după cea din Codul de procedură fiscală
(vezi mai sus).

Înregistrarea presupune următoarele operaţiuni:

● depunerea unei cereri de înregistrare la biroul unic din cadrul Oficiului


Registrului Comerţului de pe langa tribunalul în raza căruia este situat sediul
social;
● modelul cererii este cel aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
2722/C/2007;
● cererea valorează şi cerere de înregistrare fiscală, prin bifarea căsuţei
corespunzătoare a Capitolului VI din cerere şi a datelor privind vectorul fiscal din
Anexa A1 la cerere, inclusiv a datelor specifice în cazul sucursalelor, astfel cum
acestea sunt precizate în această anexa;

NOTA 1: Anexa A1 la cererea de înregistrare la Registrul Comerţului se


completează numai la constituire. Menţiunile ulterioare referitoare la modificarea datelor
din anexa se declara la organul fiscal competent (cel în raza căruia se află domiciliul fiscal
al contribuabilului – art. 33 „Competenta teritoriala“ şi art. 31 „Domiciliul fiscal“ din
Codul de procedură fiscală), prin declaraţia model 010 „Declaraţia de înregistrare

3
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

fiscală/declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asocieri fără


personalitate juridică“, în regim de declaraţie de menţiuni.

● pe baza cererii, transmise prin mijloace electronice de Oficiul Registrului


Comerţului sesizat, Ministerul Economiei şi Finanţelor atribuie Codul unic de
înregistrare care este şi Codul de identificare fiscală în sensul art. 72 alin. (1) din
Codul de procedură fiscală;
● codul unic de înregistrare se inscrie în Certificatul de înregistrare care
atesta luarea în evidenta organului fiscal a comerciantului persoana juridică.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt următoarele:

● cererea de înregistrare se depune le Oficiul Registrului Comerţului în


termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv în forma cerută de lege;
● modificarea ulterioara a datelor privind vectorul fiscal se declara în termen
de 30 zile de la data producerii lor (art. 77 din Codul de procedură fiscală);
● certificatul de înregistrare se emite în termen de 3 zile de la data depunerii
cererii;
● termenele se calculeaza conform art. 101 – 104 din Codul de procedură
civilă.

De subliniat că această procedură de înregistrare se aplică şi sucursalelor înfiinţate de


societăţile comerciale care, în principiu, nu sunt subiecte de drept fiscal. Excepţie fac cele care,
potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, îndeplinesc condiţiile de a fi entităţi
(puncte le lucru) platitoare de impozit pe venitul din salarii. În acest caz, dacă condiţiile se
îndeplinesc la infiintare, se va completa în mod corespunzător anexa A1 la cererea de înregistrare la
Registrul Comerţului referitoare la vectorul fiscal. Dacă condiţiile se îndeplinesc ulterior,
modificându-se astfel datele declarate iniţial în anexa A1, se va depune declaraţia model 060 la
organul fiscal în raza căruia se află sucursala (vezi punctul 3.8), în regim de declaraţie de menţiuni.

3.2. Necomercianţii persoane juridice

Procedura se aplică pentru următoarele categorii de persoane juridice:

● asociaţii, fundatii şi federatii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire


la asociaţii şi fundatii;
● sindicatele, federatiile sindicale şi confederatiile reglementate de Legea sindicatelor nr.
54/2003;
● cultele religioase reglementate de Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor
religioase;
● asociaţiile de proprietari reglementate de Legea locuinţei nr. 114/1996 şi Ordonanţa
Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi functionarea asociaţiilor de proprietari;
● partidele şi alianţele politice reglementate de Legea partidelor politice nr. 14/2003;
● institutii publice;
● alte entităţi cu personalitate juridică.

4
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

Înregistrarea presupune următoarele operaţiuni:

● depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF în raza căruia isi are domiciliul fiscal
contribuabilul, a declaraţiei de înregistrare model 010 „Declaraţia de înregistrare
fiscală/declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără
personalitate juridică“;
● în cazul institutiilor publice, se depune declaraţia model 040 „Declaraţia de înregistrare
fiscală/declaraţia de menţiuni pentru institutiile publice“;
● modelul declaraţiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007
pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, modificat prin
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.296/2007;
● declaraţia se depune de catre contribuabil sau, după caz, imputernicitul sau, în doua
exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin scrisoare
recomandata;
● la declaraţie se anexeaza, în copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise în declaraţie,
cum ar fi: actul legal de infiintare/functionare, acte doveditoare pentru deţinerea sediului
etc. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul fiscal, pe
fiecare pagina;
● pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal va emite certificatul de înregistrare
fiscală care atesta luarea în evidenta organului fiscal a contribuabilului persoana juridică.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt următoarele:

● declaraţia de înregistrare se depune în termen de 30 de zile de la infiintare;


● modificarea ulterioara a datelor din declaraţia iniţiala se declara în termen de 30
zile de la data producerii lor (art. 77 din Codul de procedură fiscală);
● certificatul de înregistrare fiscală se emite în termen de 15 zile de la data depunerii
declaraţiei;
● termenele se calculeaza conform art. 101 – 104 din Codul de procedură civilă.

3.3. Comerciantii persoane fizice, inclusiv asociaţii familiale

Înregistrarea fiscală a comercianţilor persoane fizice şi a întreprinderilor familiale se


efectuează, ca şi în cazul comercianţilor persoane juridice, conform procedurii reglementate de
legea speciala. Este vorba de Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalităţilor la
înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor
juridice (vezi punctul 3.1 de mai sus).

Procedura se aplică pentru următoarele categorii de persoane fizice:

● persoane fizice autorizate (PFA), autorizate conform O.U.G. nr. 44/2008 privind
desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
● întreprinderi individuale (II) si
● întreprinderi familiale (IF), autorizate conform aceluiaşi act normativ.

5
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

Înregistrarea acestei categorii de contribuabili se face după regulile valabile în cazul


comercianţilor persoane juridice, cu următoarele exceptii:

● modelul cererii de înregistrare este cel aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
1.240/C/2008;
● menţiunile ulterioare referitoare la modificarea datelor din anexa A1 se declara la
organul fiscal competent, prin declaraţia model 010, în cazul întreprinderii
familiale sau 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru
persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau
exercita profesii libere“, în cazul PFA şi al II, în regim de declaraţie de menţiuni.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt următoarele:

● cererea de înregistrare se depune le Oficiul Registrului Comerţului inainte de


inceperea activitatii sau, în cazul IF, în termen de 15 zile de la data încheierii
acordului de constituire;
● se aplică aceleasi termene de la pct. 3.2.

3.4. Persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent, cu


excepţia PFA şi IF (comercianţi), sau exercita profesii libere

Procedura se aplică pentru următoarele categorii de persoane fizice:

● persoanele fizice care desfasoara activitati economice a caror desfasurare este


organizata şi reglementată prin legi speciale (de ex., persoane care desfasoara
activitate în baza unui contract de management; agent de marketing avizat să isi
desfasoare activitatea în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat sau a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative);
● persoanele fizice care exercita inmod independent profesii libere cum ar fi: medic,
avocat, inclusiv avocat stagiar şi avocat salarizat în interiorul profesiei, notar,
practician în insolventa, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, expert
contabil, contabil autorizat, expert tehnic, consultant de plasament în valori
mobiliare, arhitect, executor judecatoresc, sportivi, arbitri sportivi etc.

Înregistrarea presupune următoarele operaţiuni:

● depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF în raza căruia isi are domiciliul fiscal
contribuabilul, a declaraţiei de înregistrare model 070 „Declaraţia de înregistrare
fiscală/declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati
economice în mod independent sau exercita profesii libere“;
● modelul declaraţiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a
contribuabililor,modificat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.
2.296/2007;

6
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

● declaraţia se depune de catre contribuabil sau, după caz, imputernicitul sau, în


doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin
scrisoare recomandata;
● la declaraţie se anexeaza, în copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise în
declaraţie, cum ar fi: actul legal de avizare/atestare, acte doveditoare pentru
deţinerea sediului etc. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de
catre organul fiscal, pe fiecare pagina;
● pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal va emite certificatul de
înregistrare fiscală care atesta luarea în evidenta organului fiscal a contribuabilului
persoana fizică.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevăzute la pct.
3.2.

3.5. Persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice în mod
independent sau exercita profesii libere

Procedura se aplică pentru următoarele categorii de persoane fizice:

● persoanele fizice care au calitatea de angajator;


● contribuabilii care obtin venituri din activitati independente pentru care platile
anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venit, altii decat cei care
sunt comercianţi sau exercita profesii libere (de ex. persoanele care obtin venituri
din drepturi de proprietate intelectuala etc.).

Înregistrarea presupune următoarele operaţiuni:

● depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF în raza căruia isi are domiciliul fiscal
contribuabilul, a declaraţiei de înregistrare model 020 „Declaraţia de înregistrare
fiscală/declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice romane“;
● modelul declaraţiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor,
modificat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.296/2007;
● declaraţia se depune de catre contribuabil sau, după caz, imputernicitul sau, în
doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin
scrisoare recomandata;
● la declaraţie se anexeaza, în copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise în
declaraţie. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul
fiscal, pe fiecare pagina;
● pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal va emite certificatul de
înregistrare fiscală care atesta luarea în evidenta organului fiscal a contribuabilului
persoana fizică.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevăzute la pct.
3.2.

7
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

3.6. Alte persoane fizice

Procedura se aplică pentru următoarele categorii de persoane fizice:

● persoanele fizice care sunt subiecte de drept fiscal, dar nu au niciuna din calitatile
mentionate la paragrafele anterioare.

În principal este vorba de toate celelalte persoane fizice care obtin venituri supuse
impozitului pe venit potrivit Titlului III din Codul fiscal (salariati, persoane care realizeaza venituri
din cedarea folosintei bunurilor, din agricultura, din pensii, din investitii etc.).

Înregistrarea presupune următoarele operaţiuni:


● luarea în evidenta organului fiscal la data depunerii primei declaratii de venit,
indiferent dacă este vorba de o declaraţie estimativa de venit sau altfel de
declaraţie fiscală (de ex. declaraţia informativa model 205), inclusiv documente
fiscale cum ar fi fisele fiscale;
● contribuabilul nu depune nicio declaraţie de înregistrare speciala din cele
mentionate mai sus şi nici nu i se elibereaza certificat de atestare fiscală.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt următoarele:


● declaratiile de venit se depun la termenele prevăzute de Codul fiscal, Titlul III.

3.7. Asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, subiecte de drept fiscal

Procedura se aplică pentru următoarele categorii de entităţi:

● asocieri fără personalitate juridică constituite potrivit Codului civil (de ex. societăţi
civile profesionale) sau Codului comercial (asociatie în participatiune);
● asociaţii agricole fără personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991;
● sediile permanente ale nerezidentilor;
● reprezentantele societăţilor comerciale şi organizatiilor economice straine;
● alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia punctelor de lucru.

Înregistrarea presupune următoarele operaţiuni:

● depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF în raza căruia isi are domiciliul fiscal
contribuabilul, a declaraţiei de înregistrare model 010 „Declaraţia de înregistrare
fiscală/declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără
personalitate juridică“;
● modelul declaraţiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor,
modificat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.296/2007;
● declaraţia se depune de catre contribuabil sau, după caz, imputernicitul sau, în
doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin
scrisoare recomandata;

8
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

● la declaraţie se anexeaza, în copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise în


declaraţie, cum ar fi: actul legal de infiintare/functionare, acte doveditoare pentru
deţinerea sediului etc. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de
catre organul fiscal, pe fiecare pagina;
● pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal va emite certificatul de
înregistrare fiscală care atesta luarea în evidenta organului fiscal a entităţii.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevăzute la pct.
3.2.

3.8 Punctele de lucru platitoare de impozit pe veniturile din salarii

Procedura se aplică pentru:

● orice persoana subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic,
institutia publica şi institutia publica locala, care are organizata o entitate, cu sau
fără personalitate juridică, la alta adresa decat sediul social al subiectului respectiv,
cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii (Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale).

NOTA 2: Dacă punctul de lucru (entitatea) se află în raza teritoriala a aceluiaşi


organ fiscal în care se află şi domiciliul fiscal al mamei, nu se mai face înregistrarea
separata a acestuia.

NOTA 3: Punctele de lucru înfiinţate de o societate comerciala sub forma unor


sucursale se vor inregistra după procedură speciala reglementată de Legea nr. 359/2006.

Înregistrarea presupune următoarele operaţiuni:

● depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF competent, a declaraţiei de


înregistrare model 060 „Declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţia de menţiuni
pentru sediile secundare“;
● modelul declaraţiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor,
modificat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.296/2007;
● declaraţia se depune de catre contribuabil sau, după caz, imputernicitul sau, în
doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal în raza căruia se află
situat punctul de lucru, fie prin posta, prin scrisoare recomandata;
● la declaraţie se anexeaza, în copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise în
declaraţie, cum ar fi: actul legal de infiintare/functionare, acte doveditoare pentru
deţinerea sediului etc. Este obligatorie anexarea unei copii a certificatului de
înregistrare fiscală a contribuabilului în structura căruia functioneaza punctul de
lucru. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul
fiscal, pe fiecare pagina;
● pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal va emite certificatul de
înregistrare fiscală care atesta luarea în evidenta organului fiscal a entităţii.

9
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevăzute la pct.
3.2.

3.9. Sediile secundare

Obligaţia de declarare priveste:

● orice subiect de drept fiscal, persoana juridică sau persoana fizică sau asociere fără
personalitate juridică, care infiinteaza sedii secundare;
● sediul secundar este o sucursala, o agentie, o reprezentanta sau alte asemenea
unitati fără personalitate juridică, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul
fiscal, indiferent dacă acestea functioneaza în România sau în strainatate.

NOTA 4: Declaraţia nu priveste sediile secundare care, potrivit legii speciale, sunt
puncte de lucru (entităţi) platitoare de impozit pe veniturile din salarii (vezi punctul 3.8).

NOTA 5: Declararea sediilor secundare are doar scop informativ, şi nu de


înregistrare fiscală. Ca urmare, pentru sediile secundare vizate de declaraţie, organul fiscal
nu va atribui un cod de identificare fiscală.

Declararea presupune următoarele operaţiuni:

● depunerea la organul fiscal din cadrul ANAF competent, a „Declaraţiei privind


sediile secundare“;
● organul fiscal competent este cel în a carui raza teritoriala se află domiciliul fiscal
al contribuabilului în structura căruia functioneaza sediile secundare;
● aceste sedii secundare nu primesc cod de identificare fiscală.

De mentionat ca, în conformitate cu dispozitiile Codului de procedură fiscală,


contribuabilii sunt obligati să declare şi infiintarea în strainatate a unor filiale, persoane juridice
care au nationalitatea statului în care s-au infiintat, dar sunt controlate de societatea din România.
Pentru îndeplinirea acestei obligaţii nu este aprobat un formular specific, astfel că îndeplinirea
obligatiei urmeaza a se face printr-o simpla declaraţie pe propria raspundere.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea obligatiei sunt următoarele:

● declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la infiintarea sediului secundar.

4. Cazuri practice

Speta 1
Înregistrare fiscală persoana fizică. Venituri din activitati independente exercitate fără
îndeplinirea cerintelor dispozitiilor legii speciale.

10
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

O persoana fizică care obtine venituri din activitati independente în baza unui contract de
mandat privind desfasurarea activitatii de brokeraj în domeniul asigurarilor solicita înregistrarea
fiscală la organul fiscal competent.

Potrivit condiţiilor impuse de legea speciala, Legea nr. 32/2000, în ceea ce priveste
exercitarea unei astfel de activitati, o persoana poate desfasura o activitate de agent de asigurare
dacă deţine o autorizatie valabila, iar această calitate nu o poate deţine decat o persoana juridică.
Asadar, această persoana nu deţine autorizatie de functionare şi nici nu are calificarea necesara
pentru solicitarea acesteia.

Problema care se pune este dacă înregistrarea fiscală a contribuabilului se poate face numai
în baza contractului civil (mandat comercial/agent) sau este necesar ca acesta să detina autorizatia
prevazuta de lege.

Soluţia
Avand în vedere:

● prevederile art. 14 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificarile şi


completarile ulterioare, conform carora veniturile obtinute de o persoana se supun legii
fiscale, chiar dacă acestea rezulta din activitati ce nu îndeplinesc cerintele altor prevederi
legale;
● prevederile art. 72 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, conform carora: „Orice
persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal,
primind un cod de identificare fiscală.“;
● prevederile alin. (5) al aceluiaşi articol, conform carora:

„Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate
se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligaţia, în vederea înregistrării, să
depuna la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală.“.

Rezultă că organul fiscal competent poate efectua înregistrarea fiscală a acestor categorii de
contribuabili potrivit prevederilor art. 72 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, în baza
contractelor anexate de acestia, cu precizarea că îndeplinirea obligatiei de înregistrare fiscală nu
inlocuieste îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea activitatii.

Mai mult, raspunderea privind conformarea cu dispozitiile legale în materie de autorizare


revine persoanelor care desfasoara respectivele activitati.

Înregistrarea fiscală este necesara pentru luarea în evidenta organului fiscal a celor care
savarsesc acte şi operaţiuni care intra sub incidenta legii fiscale, iar nu o condiţie pentru legalizarea
activitatilor, această ramanand, aşa cum am mentionat mai sus, o responsabilitate a celor ce le
desfasoara.

11
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

Cu toate acestea, persoanele în cauza trebuie indrumate, în virtutea rolului activ al


organelor fiscale, să se adreseze autoritatilor competente în vederea clarificarii cu acestea a situatiei
referitoare la condiţiile desfasurarii activitatii.

Speta 2
Înregistrare fiscală, urmare a transformarii (reorganizarii) contribuabilului din comerciant
în institutie publica

Se înfiintează institutia „ANAR“, ca instituţie publică, prin preluarea patrimoniului (activ


şi pasiv) de la agentul economic cu acelaşi nume, care a funcţionat ca regie autonomă.

Problema care se pune se referă la condiţiile înregistrării fiscale a noii institutii publice.

Soluţia:
„ANAR“, ca urmare a reorganizarii RA „AR“ şi avand în vedere că prin această si-a
schimbat forma juridică din comerciant în institutie publica, va completa şi va depune formularul
(040) „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru institutii publice“ la organul
fiscal în a carui raza teritoriala isi are sediul, în vederea înregistrării fiscale a acesteia ca institutie
publica. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii modificarii şi va fi
insotita de actele doveditoare ale informatiilor inscrise în declaraţie, precum şi de certificatul de
înregistrare, în original, emis pe numele regiei.

După eliberarea noului certificat de înregistrare fiscală cu noua denumire, obligaţiile de


plata ale regiei se vor transfera la noul cod de înregistrare fiscală al „ANAR“.

Concomitent, ca urmare a incetarii comertului, „ANAR“ va depune la Oficiul Registrului


Comerţului de pe langa tribunal cererea de radiere în vederea radierii din Registrul Comerţului si,
implicit, din evidenta fiscală (Registrul contribuabilului).

Speta 3
Declararea sediilor secundare

Societatea „A“ SRL are ca obiect de activitate: rent car şi comercializarea de tablouri.
Nedispunand de un spatiu propriu în vederea expunerii şi prezentarii, societatea a incheiat un
contract de comodat cu o alta persoana juridică. Obiectul contractului consta în punerea la
dispozitia societăţii petente a unui perete sau geam pentru expunerea tablourilor, precizandu-se
telefonul de contact şi faptul că achizitionarea (comercializarea) acestora se face numai la sediul
firmei petente, neexistand o persoana care să vanda tablourile în locul în care se expun.

Problema care se pune este dacă societatea „A“ SRL are obligaţia declarării spaţiului de
expunere ca sediu secundar.

Soluţia:

12
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

Art. 74 alin. (1) din Codul de procedură fiscală instituie obligaţia contribuabililor de a
declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în
termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare.

Notiunea de sediu secundar este definita la pct. 71.1 din Normele metodologice de aplicăre
a Codului de procedură fiscală, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004, astfel: „Prin sediu secundar se
intelege o sucursala, agentie, reprezentanta sau alte asemenea unitati fără personalitate juridică,
inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal.“

Din analiza dispozitiilor art. 8 din Codul fiscal şi a Normelor metodologice date în
aplicărea art. 8 din Codul fiscal (H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicăre a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal) reiese că sediu secundar este şi locul în care se
desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, adica spatiul în care acesta isi desfasoara
activitatea, neavand relevanta dacă acesta este închiriat sau se gaseste în alt fel la dispozitia
contribuabilului.

Or, avand în vedere că activitatea de comercializare sau inchiriere tablouri presupune şi


depozitarea sau expunerea acestora, respectivul spatiu constituie, în acceptiunea Codului de
procedură fiscală, sediu secundar si, prin urmare, exista obligaţia pentru societate de a declara acel
spatiu la organul fiscal competent.

Speta 4
Înregistrare fiscală nerezident care, conform convenţiei de evitare a dublei impuneri, nu
datoreaza impozitul în România, ci în statul de rezidenta

Societatea nerezidenta obtine în România venituri din transferul titlurilor de valoare


detinute la societăţi deschise (listate la Bursa de valori) şi a desemnat ca imputernicit o societate
comerciala persoana juridică romana.

Problema care se pune este dacă mai subzista obligaţia înregistrării, în condiţiile în care
conventia de evitare a dublei impuneri stabileşte că nerezidentul nu datoreaza impozit în România.

Soluţia:
Subzista obligaţia înregistrării fiscale a nerezidentului, chiar dacă, potrivit unor conventii,
dreptul de impunere apartine unui alt stat. Aceasta opinie are ca fundament existent a calitatii de
subiect de drept fiscal a nerezidentului în condiţiile în care:

● nerezidentul este în primul rand obligat la plata impozitului pe profit, conform art.
30 din Codul fiscal;
● nerezidentul beneficiaza în acelasi timp de prevederile convenţiei, care ii dau
„dreptul“ de a nu fi impozitat în România;
● pentru a beneficia de prevederile convenţiei, respectiv de „dreptul“ de a nu fi
impozitat în România, sunt necesare îndeplinirea unor acte (formalitati) care
constau în obligaţia de a prezenta la organul fiscal competent certificatul de
rezidenta fiscală.

13
Alege să munceşti uşor, inteligent şi eficient! www.fiscalitatea.ro

În plus, pentru a stabili situaţia fiscală a acestui contribuabil nerezident, organul fiscal
competent trebuie să-l „cunoasca“ prin intermediul elementelor sale de identificare (denumire,
sediu etc.). Or, instrumentul care să permită acest lucru este, aşa cum am arătat chiar de la începutul
expunerii, înregistrarea fiscală.

Speta 5
Înregistrare fiscală/declarare spaţii închiriate S.C. „FE“ S.R.L. deţine în proprietate spaţii
comerciale pe care le închiriază altei societăţi comerciale.

Problema care se pune este dacă societatea are obligaţia declarării acestor spaţii ca fiind
puncte de lucru.

Soluţia:
Notiunea de „sediu secundar“ se referă în general la acele spaţii în care un contribuabil isi
desfasoara în totalitate sau partial activitatea, altul decat sediul principal.

În situaţia în care un proprietar deţine spaţii pe care le închiriază, această nu înseamnă că


spaţiile respective sunt sedii secundare ale proprietarului în care acesta desfasoara o activitate şi
pentru care are obligaţia declarării/înregistrării, avand în vedere că prin insusi faptul inchirierii
proprietarul cedeaza folosinta spatiului respectiv.

Ca urmare, societatea, proprietară a unor spaţii pe care le închiriază, nu are obligaţia


înregistrării/declarării fiscale a acestora.

Obligaţia declarării/înregistrării acestor spaţii revine chiriaşului care deţine spaţiul cu titlu
de închiriere, dacă acesta este utilizat pentru desfăşurarea activităţii sale şi este diferit de sediul său
principal.

TAXE si IMPOZITE ACTUAL


cea mai buna decizie profesionala

Cele mai bune decizii le luam


sub presiune, in situatii de
criza!

14