Sunteți pe pagina 1din 9

CALCIU M.

SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID

Tema II

Trasaturile societatii cu raspundere limitata


Firma societatii cu raspundere limitata (sau prescurtat SRL) se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multor asociati, plus mentiunea scrisa in intregime SRL sau prescurtat. MODUL DE CONSTITUIRE Exista mai multe moduri de constituire al unei SRL: prin contract de societate si statut prin actul de vointa al unei singure persoane, in acest caz se intocmeste numai statutul

APORTURILE UNEI SRL DEOSEBIRI FATA DE CELELALTE TIPURI DE SOCIETATI Aporturile in natura al unei SRL cu unic asociat trebuie sa fie evaluate in mod obligatoriu de catre un expert. Actul constitutiv trebuie sa prevada si valoarea aportului in natura si modul evaluarii. Nu sunt permise aporturile in creante. Asumarea obligatiei de aport la capitalul social se naste prin semnarea contractului de societate.

CAPITATUL SI PATRIMONIUL SOCIETATII DEOSEBIRI FATA DE CELELALTE TIPURI DE SOCIETATI In cazul unei SRL cu unic asociat nu se poate vorbi despre vointa asociatilor de a colabora, ci doar despre intentia de a constitui o societate prin aporturi individuale in vederea desfasurarii unei activitati comerciale (deci nu a unei activitati de colaborare). CONDITII DE FORMA ALE CONTRACTULUI DEOSEBIRI FATA DE CELELALTE TIPURI DE SOCIETATI Printre clauze trebuie: precizat numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. mentionat in cazul numirii de cenzori sau auditori financiari, datele acestora de identificare precizat partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi

FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII DEOSEBIRI FATA DE CELELALTE TIPURI DE SOCIETATI In cazul unei SRL cu asociat unic, la autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratie pe proprie raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic.

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID La autentificarea actului sau actelor consitutive se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei, iar in cazul unei societati cu raspundere limitata cu unic asociat declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata. FORME JURIDICE ALE UNEI SRL DEOSEBIRI FATA DE CELELALTE TIPURI DE SOCIETATI Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Capitalul social al societatilor cu raspundere limitata este divizat pe parti sociale. SRL sunt entitati juridice neemitente de titluri de valoare.

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA. TRASATURI CARACTERISTICE .


Societatea cu raspudere limitata este entitatea juridica care imbina in cea mai mare masura elementul personal cu cel patrimonial. Mai este numita, din acest motiv, un tip hibrid de societate care imprumuta atat trasaturi ale societatilor de personae cat si din acelea ale societatilor de capitaluri. Societatea cu raspundere limitata a aparut mai tarziu in activitatea comerciala, prima data a fost reglementata in Germania in 1896. De aici a fost preluata in Franta in 1925. Prin legea din 6 martie 1906 ea a functionat si in Bucovina printr-un numar important de societati cu raspundere limitata, iar din 1990 prin Legea nr. 31/1990, sau infiintat si in Romania.

ASEMANARI CU SOCIETATILE DE PERSOANE


Contractul de societate are caracter intuitu personae, bazindu-se pe faptul ca asociatii se cunosc si au incredere intre ei. Din acest motiv, legiuitorul prevede un numar limitat de asociati, minim 2 (1 pentru scocietatea cu raspundere limitata cu unic asociat) si maxim 50. Capitalul social este impartit in parti sociale care nu sunt reprezentate prin titluri de valoare, negociabile. Ca principiu nu sunt transmisibile, legea prevazand conditii restrictive in acest sens (art. 202, Legea nr. 31/1990). Astfel, partile sociale se pot transmite: - intre asociati - catre persoane din afara societatii, cu aprobarea asciatilor care reprezinta cel putin trei patrimi in capitalul social - prin succesiune, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori conform ultimului bilant aprobat. Societatea este administrata de unul sau doi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala. Dispozitiile referitoare la administrarea societatilor in nume colectiv se aplica in mod corespunzator si societatilor cu raspundere limitata. Societatea cu raspundere limitata se dizolva pentru cauze comune, generale tuturor societatilor, dar si pentru cauze specifice societatilor de persoane si anume: faliment, incapacitate, excludere, deces al unui asociat daca societatea ramane cu un singur asociat si in actul constitutiv nu exista clauza de continuare a activitatii societatii cu mostenitorii asociatului decedat, sau daca nu se hotaraste transformarea.

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID

ASEMANARI CU SOCIETATILE DE CAPITALURI Temeiul juridic al societatii cu raspundere limitata este contractul de societate si statutul Firma se compune dintr-o denumire oarecare. Legiuitorul prevede un minim de capital social la constituire, respectiv 200 lei, chiar daca este mult mai mic decat la societatile pe actiuni. Aporturile la capitalul social pot fi in numerar si in natura. Nu sunt admise aporturile in creante si prestatiile in munca. Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala. Dispozitiile prevazute de Legea nr. 31/1990, pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu rsspundere limitata (art. 199 alin. 4). Daca numarul asociatilor trece inss de 15, numirea cenzorior este obligatorie. (art. 199 alin. 3) Asociatii au limitata raspunderea la capitalul social, ca si actionarii in societatea pe actiuni. SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CU UNIC ASOCIAT Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (art. 5 alin. 2, Legea nr. 31/1990). Suntem in prezenta unei societati unipersonale, a carei denumire corecta a adoptat-o legislatia franceza intreprindere unipersonala cu raspundere limitata. Temeiul juridic al societatii il constituie numai statutul (art. 5 alin. 2, Legea nr. 31/1990). O persoana fizica sau persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata (art. 14 alin. 1, Legea nr. 31/1990). Iar societatea cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana, nu poate fi asociatul unic intr-o alta societate cu raspundere limitata (art. 14 alin. 2, Legea nr. 31/1990). Asociatul unic in societatea cu raspundere limitata: are drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale a asociatilor (art. 13 alin. 1, Legea nr. 31/1990); daca este administrator, are obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate (art. 13 alin. 2, Legea nr. 31/1990).

Daca asociatul unic aduce la constituirea capitalului aporturi in natura, valoarea lor va trebui stabilita pe baza unei expertize de specialitate (art. 13 alin. 3, Legea nr. 31/1990). FUNCTIONAREA SOCIETATILOR CU RASPUNDERE LIMITATA ADUNAREA ASOCIATILOR. P RECIZARI PREALABILE . Legea nr. 31/1990, in cazul societatii cu raspundere limitata, nu face distinctie intre adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara ca in privinta societatii pe actiuni. Insa adunarea generala a asociatilor hotaraste in conditii de cvorum si majoritate diferite, in functie de problemele ce formeaza obiectul ordinii de zi. CONVOCAREA ADUNARI GENERALE

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID Convocarea adunarii generale se face de catre: - administratori. Acestia sunt obligati sa ceara convocarea cel putin odata pe an sau de cate ori este necesar, la sediul social; - un asociat sau un numar de asociati reprezentand cel putin din capitalul social. Ei au dreptul sa ceara convocarea, ocazie cu care trebuie sa arate scopul acesteia. Actul constitutiv poate prevede si forma in care sa se faca convocarea. In lipsa acestei stipulatii,convocarea se face prin scrisoare recomandata,cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia cu mentionarea ordinii de zi. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT SI ADOPTAREA HOTARARILOR Vointa societatii este exprimata prin intermediul hotararilor care se iau in adunarea generala. Dreptul de vot in adunarea asociatilor se exercita proportional cu participarea asociatilor la capitalul social - fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarii asociatilor, referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre ele si societate (art. 193 alin. 2). Dreptul de vot se exercita, atat prin participare directa, cat si prin corespondenta, daca actul constitutiv prevede o dispozitie in acest sens (art. 192 alin. 2). Potrivit art. 193 alin. 1 si 2, adunarea generala decide: - prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si si a partilor sociale, in afara de cazul in care, in actul constitutiv se prevede altfel; - prin votul tuturor asociatilor, pentru hotararile ce au ca obiect modificarea actului constitutiv, in afara de cazul in care, in lege sau in actul constitutiv se prevede altfel. Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti (art. 193 alin. 3). OBLIGATIILE ADUNARII ASOCIATILOR Adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii principale (art. 194 alin. 1) : a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net; b) sa ii desemneze pe administratori si cenzoru, sa ii revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite; d) sa modifice actul constitutiv.

ADMINISTRATIA SOCIETATII

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala. Administratorii pot fi asociati sau neasociati. Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social ,au dreptul, potrivit art. 177 alin. 1 : sa aleaga unul sau mai multi administratori dintre ei ; sa fixeze puterile administratorilor, durata insarcinarii, si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel. (art.

Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, in afara de stipulatie contrara 75). Administratorii pot lucra impreuna sau separat .

Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna,decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social (art. 76 alin. 1). Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un singur administrator, in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate chiar momentana, de a lua parte la administratie. REGISTRUL ASOCIATILOR - OBLIGATIA ADMINISTRATORILOR . Societatea cu raspundere limitata trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale, sau orice alta modificare cu privire la acestea. Orice dauna pricinuita prin nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea personala si solidara a administratorilor. Registrul astfel tinut poate fi cercetat de asociati si creditori . Legea nr. 31/1990 precizeaza ca dispozitiile referitoare la societatea pe actiuni se aplica si societatii cu raspundere limitata, in privinta: intocmirii situatiilor financiare; a fondurilor de rezerva; a reducerii capitalului social .

Dupa aprobarea de catre adunarea generala a asociatilor, situatiile financiare vor fi depuse de administratori la directiile generale la efinantelor publice competente. Un exemplar al situatiei financiare anuale va fi depus la Oficiul registrului comertului, de catre administratori in termen de 15 zile de la data adunarii generale, insotit de raportul lor, al cenzorilor sau al auditorilor financiari precum si de procesul verbal al adunarii generale la Ministerul Finantelor Publice (art. 185 alin. 1). OBLIGATIA DE NONCONCURENTA CE REVINE ADMINISTRATORILOR SI ASOCIATILOR.

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID 1. Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avind acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune . Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune. In caz contrar asociatul este raspunzator de daunele pricinuite, daca fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta (art. 79 alin. 1).

2.

CONTROLUL DE GESTIUNE AL SOCIETATII CENZORII


Adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori, in cazul societatilor ale caror situatii financiare nu intra sub incidenta reglemetarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate (art. 160 alin. 1). Societatile comerciale ale caror situatii financiare intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate (...) vor fi auditate de auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice. Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie. In lipsa de cenzori, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii poate exercita controlul de gestiune ca si asociatul din societatea in nume colectiv (art. 199 alin. 1). Legea prevede ca dispozitiile referitoare la cenzorii societatii pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata (art. 199 alin. 4).

PARTILE SOCIALE . TRANSMITEREA PARTILOR SOCIALE


Din punct de vedere al structurii capitalului societatea cu raspundere limitata este o societate de persoane. Societatea cu raspundere limitata nu emite titluri negociabile. In acest sens art. 200 din Legea nr. 31/1990, precizeaza ca societatea cu raspundere limitata nu are dreptul sa emita obligatiuni. Capitalul social al societatii este divizat pe parti sociale. Desi partile sociale nu sunt titluri negociabile, legea prevede posibilitatea transmiterii lor, numai daca actul constitutiv o prevede. Partile sociale se pot transmite: intre asociati, fara nici o conditie in privinta aprobarii transmiterii ; catre persoane din afara societatii, daca transmiterea a fost aprobata de asociatii reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social.

In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, exista urmatoarele posibilitati: daca mostenitorul accepta succesiunea, si in actul constitutiv exista o clauza de continuare a activitatii societatii cu mostenitorii asociatului decedat, acesta devine asociat. In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din numarul succesorilor, acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID va depasi maximul legal (art. 202 alin. 4 ); daca mostenitorul accepta succesiunea si in actul constitutiv nu exista o clauza de continuare a activitatii societatii cu mosteniorii asociatului decedat, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat; daca mostenitorul nu accepta succesiunea, existenta sau inexistenta clauzei de continuare a activitatii societatii cu mosteitorii asociatului decedat, nu are nici o relevanta,pentru ca acceptarea mostenirii este o facultate, nu o obligatie, iar clauza are caracter obligatoriu numai fata de asociati.

Transmiterea partilor sociale se face, de obicei, intre vii, cu titlu oneros, pe calea cesiunii. Cesiunea partilor sociale presupune incheierea unui contract de cesiune, intre asociatul cedent si asociatul cesionar. Legea solicita indeplinirea unor formalitati de publicitate: inscrierea contractului de cesiune in registrul comertului ; inscrierea contractului de cesiune in registrul de asociati al societatii (art. 203 alin.1).

Transmiterea partilor sociale este opozabila tertilor numai din momentul in scrierii in registrul comertului.

EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR


Titlul V din Legea nr. 31/1990 republicata reglementeaza excluderea si retragerea asociatilor din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata. Poate fi exclus din societate : a. asociatul care, pus in intarziere ,nu aduce aportul la care s-a obligat (art. 222 alin. 1, Legea nr. 31/1990 rep.). Aceasta dispozitie are in vedere asociatii din societatea cu raspundere limitata, din societatea in nume colectiv si asociatii comanditari si comanditati din societatea in comandita simpla ; b. asociatul (cu raspundere nelimitata) in stare de faliment daca este persoana juridica, sau care a devenit legalmente incapabil daca este persoana fizica (art. 222 alin.1). Aceasta dispozitie are in vedere asociatii in societatea in nume colectiv,si asociatii comanditati in societatea in comandita pe actiuni si in societatea in comandita simpla. c. asociatul (cu raspundere nelimitata) care se amesteca fara drept in administratia societatii (art. 222 alin. 1). d. asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau al unei alte persoane (art. 80). e. asociatul care, fara consimtantul celorlalti asociati - ia parte ca asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelati obiect de activitate - face operatiuni pe cont propriu sau al altora, in acelati fel de comert sau intr-unul asemanator (art. 82) f. asociatul debitor, in cazul in care creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume olectiv fac opozitie impotriva hotararilor adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii (art. 206). Daca opozitia a fost admisa, asociatii sunt obligati sa decida, in termenul stabilit de art. 206 alin. 2, daca renunta la

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID prelingire sau exclud din societate pe asociatul debitor al oponentului. Cazurile de excludere enumerate sunt aplicabile si comanditatilor in societatile in comandita pe actiuni (art. 222 alin. 2). Iar in privinta caracterului enumerarii cazurilor de excludere a asociatilor prevazute in art. 206 alin. 2, opiniile sunt impartite, intre aceeia care considera ca enumerarea este limitativa si aceeia care considera ca enumerarea este exemplificativa.

HOTARAREA JUDECATOREASCA DE EXCLUDERE A ASOCIATILOR


Excluderea poate fi ceruta de societatea comerciala insasi sau de oricare asociat. Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca. Daca excluderea este ceruta de un asociat, se vor cita societatea, prin reprezentantul acesteia, si asociatul parat. Prin hotararea de excludere, instanta va dispune si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati (art. 223 alin. 3). Hotararea irevocabila de excludere se va depune in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul oficial al Romaniei, partea a IV-a. DREPTURILE , OBLIGATIILE SI RASPUNDEREA ASOCIATULUI EXCLUS Asociatul exclus are dreptul : la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv (art. 224 alin. 1). la o suma de bani care sa reprezinte valoarea unei parti proportionale din patrimoniul social (art. 224 alin. 2).

Asociatul exclus este obligat: sa suporte pierderile pana la ziua excluderii sale, fata de terti, pentru operatiunile facute de societate pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. Asociatul este obligat sa suporte consecintele operatiunilor in curs de executare, din momentul excluderii, si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni

EXCLUDEREA ASOCIATILOR DIN SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA SI COMANDITATILOR IN SOCIETATEA IN COMANDITA


PE ACTIUNI

Poate fi exclus din societate: a. asociatul comanditar si comanditat care pusi in intarziere nu aduc aportul la care s-au obligat, b. asociatul comanditat in stare de faliment (persoana juridica) sau care a devenit legalmente incapabil (persoana fizica), c. asociatul comanditat care se amesteca fara drept in administratie (art. 80 si 82). d. asociatul administrator-comanditat-care comite frauda in dauna societatii sau care se serveste de

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. RETRAGEREA ASOCIATULUI DIN SOCIETATE Retragerea din societate este prevazuta in art. 226, pentru asociatii in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata, iar in art. 134 pentru actionari. Asociatul se poate retrage: in cazurile prevazute in actul constitutiv, cu acordul tuturor celorlalti asociati, in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, pentru motive temeinice. Temeinicia motivelor este apreciata in baza unei hotarari pronuntata de tribunal, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare .

Actionarii se pot retrage din societate daca nu sunt de acord cu hotararile luate in adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii . Actionarii retrasi din societate au dreptul sa obtina de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (E.V.S.). Odata cu declaratia de retragere, actionarii vor preda societatii actiunile pe care le poseda (art. 134 alin. 3). Ca urmare a retrageii actionarilor, actiunile acestora vor fi dobandite de societate in conditiile art. 107 alin. 7. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL Societatea cu raspundere limitata isi va majora capitalul, cu respectarea dispozitiilor privitoare la constituirea acestei societati.

S-ar putea să vă placă și