Sunteți pe pagina 1din 10

GUVE R NUL RO M ÂNIE I

CERERE DE FINANłARE

Fondul Social European


PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU)
CCI 2007RO051PO001

Anexa 1

(Vă rugăm să nu introduceŃi date de identificare ale


solicitantului)

-1- 2007
1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

ID de proiect
Vă rugăm să introduceŃi codul ID al proiectului

Titlul proiectului
(Vă rugăm să copiaŃi conŃinutul acestei rubrici în formularul electronic la secŃiunea ”Titlul
proiectului”)

2. OBIECTIVE, ACTIVITĂłI ŞI REZULTATE

2.1. OBIECTIVUL PROIECTULUI


Vă rugăm să explicaŃi contribuŃia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente
axei prioritare şi domeniului major de intervenŃie, precum şi la realizarea obiectivului
general al PO1. (max 3.000 caractere, vă rugăm să copiaŃi conŃinutul acestei rubrici în
formularul electronic la secŃiunea ”Obiectivul proiectului).

2.2. CONTEXTUL PROIECTULUI

- Vă rugăm să explicaŃi relevanŃa proiectului faŃă de politicile şi strategiile europene şi


naŃionale (pentru completarea acestei secŃiuni vă rugăm să consultaŃi Capitolul 2
„Cadrul strategic” din Ghidul Solicitantului);
- Vă rugăm să explicaŃi relevanŃa proiectului faŃă de nevoile grupului Ńintă (vă rugăm
să aveŃi în vedere nevoile specifice ale grupului Ńintă menŃionate în POS DRU).

1
Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităŃii, prin corelarea
educaŃiei şi învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii şi asigurarea de oportunităŃi sporite pentru participarea viitoare pe
o piaŃă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.
-2- 2007
2.3. JUSTIFICAREA NECESITĂłII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Vă rugăm să explicaŃi necesitatea implementării acestui proiect pentru atingerea
obiectivelor şi să indicaŃi valoarea sa adăugată. Pentru completarea acestei secŃiuni vă
rugăm să consultaŃi Capitolul 11 „Valoarea adăugată a proiectului” din Ghidul Solicitantului
(max. 5.000 caractere).

2.4. ACTIVITĂłILE PROIECTULUI


Vă rugăm să prezentaŃi sintetic activităŃile şi sub-activităŃile proiectului (max 5.000
caractere).

2.5. GRAFICUL ACTIVITĂłILOR PROIECTULUI


Vă rugăm să completaŃi tabelul de mai jos cu activităŃile care au avut loc până la
momentul depunerii cererii pentru finanŃare nerambursabilă şi/sau previzionate a se
realiza în vederea implementării proiectului, precum şi durata acestora, corelate cu
metodologia de implementare a proiectului:
Anul 1
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitatea Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OrganizaŃia care
implementează (se va
menŃiona doar sintagma
„solicitant” sau „partener
1, 2 etc. naŃional sau
transnaŃional etc.”)
Exemplu exemplu Exemplu

-3- 2007
Pregătirea Solicitantul
activităŃii 1
(titlul)
Realizarea Partener 1
activităŃii 1
(titlul)
Pregătirea Partener 2
activităŃii 2
(titlul)
Etc.

2.6. RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI


Vă rugăm să precizaŃi locaŃia/locaŃiile aferente desfăşurării activităŃilor prevăzute în
proiect, dotările şi echipamentele de tehnologie a informaŃiilor deŃinute şi utilizate pentru
implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanŃare etc. (max 3.000 caractere)

2.7. REZULTATE ANTICIPATE


Vă rugăm să descrieŃi rezultatele anticipate, corelate cu activităŃile menŃionate în
secŃiunea 2.4 „ActivităŃile proiectului” din acest formular şi cu indicatorii de realizare
imediată (output) şi de rezultat precizaŃi în secŃiunea 4 „Indicatori” din formularul
electronic.(max 3.000 caractere)

-4- 2007
2.8. MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE
Vă rugăm să indicaŃi şi să descrieŃi echipa de coordonare şi experŃii responsabili pentru
realizarea activităŃilor proiectului, precum şi metodologia de implementare a proiectului.
(max 5.000 caractere)

2.9. PROIECT GENERATOR DE VENIT


Proiectul pentru care solicitaŃi finanŃare nerambursabilă este generator de venit? Pentru
completarea acestei secŃiuni vă rugăm să consultaŃi Capitolul 6 „Cum se completează
cererea de finanŃare” din Ghidul Solicitantului.

DA
NU

2.10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


 -proiectul include operaŃiuni şi activităŃi pentru a asigura continuarea, valorizarea,
abordarea integrată a rezultatelor după finalizarea proiectului
 -rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local,
instituŃional)
 -structurile proiectului vor funcŃiona după finalizarea proiectului din punct de vedere
instituŃional şi financiar
Vă rugăm să descrieŃi modalitatea prin care este asigurată sustenabilitatea proiectului
(max 4.000 caractere). Pentru completarea acestei secŃiuni vă rugăm să consultaŃi
Capitolul 12 “Sustenabilitatea proiectului” din Ghidul Solicitantului.

-5- 2007
3. DATE STATISTICE PRIVIND GRUPUL łINTĂ

Vă rugăm să estimaŃi numărul participanŃilor la operaŃiunea finanŃată din Fondul Social


European pe care intenŃionaŃi să îi implicaŃi în proiect pentru întreaga perioadă de
implementare. Pentru completarea acestei secŃiuni vă rugăm să consultaŃi Capitolul 6
„Cum se completează cererea de finanŃare” din Ghidul Solicitantului.

EstimaŃi câte persoane din următoarele categorii BărbaŃi Femei Total


vor participa la activităŃile proiectului (număr) (număr) (număr)
Elevi
StudenŃi
Doctoranzi
Persoane ocupate (angajaŃi), din care:
-peste 55 ani
-persoane ocupate în agricultura de
subzistenŃă
Persoane fizice autorizate
Antreprenori (patroni)
Persoane inactive, din care:
-peste 55 ani
-din mediul rural
Şomeri2, din care:
-şomeri înregistraŃi, din care:
-peste 55 ani
-şomeri neînregistraŃi, inclusiv persoane
în căutarea unui loc de muncă, din care:
-peste 55 ani
-şomeri de lungă durată, din care:
-tineri (15-24 ani)
-peste 55 ani
Persoane aparŃinând grupurilor vulnerabile, din
care:
-persoane de etnie roma
-persoane cu dizabilităŃi
-persoane aflate în detenŃie
-tineri peste 18 ani post-instituŃionalizaŃi
-alte grupuri vulnerabile (de specificat)

AtenŃie: pe întreaga durată a implementării proiectului, beneficiarul trebuie să pună la dispoziŃia AutorităŃii de
Management informaŃii privind participanŃii în conformitate cu reglementările europene în vigoare (în acest sens vă
rugăm să consultaŃi Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanŃare” din Ghidul Solicitantului

2
În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 5:
-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace
proprii sau prin înregistrare la agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după
caz, reşedinŃa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiŃiile legii;
-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiŃii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiŃiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităŃile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităŃi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât
salariul de bază minim brut pe Ńară garantat în plată, în vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiŃiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se înregistrează la agenŃia
pentru ocuparea forŃei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinŃa ori la alt furnizor de
servicii de ocupare, care funcŃionează în condiŃiile prevăzute de lege, în vederea obŃinerii unui loc de muncă.
-6- 2007
Datele despre participanŃi vor fi tratate confidenŃial, în conformitate cu Legea 677/2001 privind
protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a
acestor date cu modificările şi completările ulterioare.

-7- 2007
4. OBIECTIVE ORIZONTALE

Vă rugăm să indicaŃi obiectivele orizontale ale proiectului:

4.1. EGALITATEA DE ŞANSE


Vă rugăm să detaliaŃi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în
elaborarea şi implementarea proiectului, atât în realizarea activităŃilor, cât şi în
managementul proiectului, menŃionând orice componentă specifică care contribuie la
asigurarea egalităŃii de şanse şi a egalităŃii de gen. Pentru completarea acestei secŃiuni vă
rugăm să consultaŃi Capitolul 10 „ContribuŃia proiectului la promovarea obiectivelor
orizontale” din Ghidul Solicitantului. (max. 4.000 caractere)

4.2. ALTE OBIECTIVE ORIZONTALE

Dezvoltare durabilă
InovaŃie şi TIC
Îmbătrânire activă
Abordare transnaŃională
Abordare interregională

Vă rugăm să explicaŃi modul în care proiectul contribuie la promovarea obiectivelor


orizontale selectate anterior. Pentru completarea acestei secŃiuni vă rugăm să consultaŃi
Capitolul 10 „ContribuŃia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale” din Ghidul
Solicitantului. (max. 4.000 caractere)

4.3. ALTE INFORMAłII RELEVANTE


(max. 4.000 caractere)

-8- 2007
5. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE
STRATEGII/PROGRAME/PROIECTE

Vă rugăm să indicaŃi complementaritatea proiectului propus cu alte


strategii/programe/proiecte relevante. Pentru completarea acestei secŃiuni vă rugăm să
consultaŃi Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanŃare” din Ghidul Solicitantului.

STRATEGIE/PROGRAM/PROIECT Complementaritate

-9- 2007
6. BUGETUL CERERII DE FINANłARE

Pentru completarea acestei secŃiuni vă rugăm să consultaŃi Capitolul 14 „Eligibilitatea


cheltuielilor” şi Capitolul 15 „Bugetul cererii de finanŃare” din Ghidul Solicitantului.

Costuri directe
Categorii/subcategorii
Anul 1 Anul 2 Anul 3 TOTAL
Resurse umane

ParticipanŃi

Alte tipuri de costuri

FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv,


15% pentru AP6)

TOTAL

Total costuri directe


Total costuri indirecte (.......% din total costuri
directe)
TOTAL COSTURI PROIECT

Din care activităŃi transnaŃionale

- 10 - 2007