Sunteți pe pagina 1din 84

Universitatea Nicolae Titulescu Bucureti Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi

DREPT CIVIL Partea general. Persoanele - suport de curs pentru nv ! "#ntul la distan! -

$%&%

CUPRINS

Unitatea de nvare nr. 1


CARACTERI ARE !ENERAL" A DREPTULUI CIVIL
'&. Defini!ia( rolul( principiile i deli"itarea dreptului civil. '$. Nor"ele de drept civil. '). Test. '*. Biblio+rafie obli+atorie.

Unitatea de nvare nr. #


RAP$RTUL %URIDIC CIVIL
'&. ,aracteri-are +eneral a raportului .uridic civil. '$. ,on!inutul raportului .uridic civil. '). /biectul raportului .uridic civil. Bunurile. '*. P r!ile raportului .uridic civil. '0. Test. '1. Biblio+rafie obli+atorie.

Unitatea de nvare nr. &


ACTUL %URIDIC CIVIL
'&. Defini!ia i clasificarea actelor .uridice civile. '$. ,ondi!iile de fond ale actului .uridic civil. '). For"a actului .uridic civil. '*. 2odalit !ile actului .uridic civil. '0. 3fectele actului .uridic civil. '1. Nulitatea actului .uridic civil. '4. 5lte sanc!iuni sau cau-e de ineficacitate a actului .uridic civil. '6. Test. '7. Biblio+rafie obli+atorie.

Unitatea de nvare nr. '


PRESCRIP(IA E)TINCTIV"
'&. ,onsidera!ii +enerale privitoare la prescrip!ia e8tinctiv . '$. Do"eniul prescrip!iei e8tinctive. '). Ter"enele de prescrip!ie e8tinctiv . '*. ,ursul prescrip!iei e8tinctive. '0. Test. '1. Biblio+rafie obli+atorie.

Unitatea de nvare nr. *


PERS$ANA +I IC"
'&. 9dentificarea persoanei fi-ice. '$. ,apacitatea civil a persoanei fi-ice. '). /crotirea persoanei fi-ice prin "i.loace de drept civil. '*. Test. '0. Biblio+rafie obli+atorie.

Unitatea de nvare nr. ,


PERS$ANA %URIDIC"
'&. No!iune. 3le"ente constitutive. 9dentificare. '$. :nfiin!area persoanelor .uridice. '). ,apacitatea civil a persoanei .uridice. '*. ;eor+ani-area persoanelor .uridice. '0. :ncetarea persoanelor .uridice. '1. Test. '4. Biblio+rafie obli+atorie.

Unitatea de nvare nr. 1


CARACTERI ARE !ENERAL" A DREPTULUI CIVIL

C-.rins/
'&. Defini!ia( rolul( principiile i deli"itarea dreptului civil. '$. Nor"ele de drept civil. '). Test. '*. Biblio+rafie obli+atorie.

$0ie1tivele -nitii de nvare


Dup studiul acestei unit !i de nv !are ve!i reui s< defini!i dreptul civil( ca ra"ur de drept( i tiin!a dreptului civil= identifica!i rolul dreptului civil n siste"ul de drept ro"#nesc i deli"itarea lui de alte ra"uri de drept= enu"era!i i-voarele dreptului civil= anali-a!i nor"ele de drept civil( clasificarea acestora i aplicarea le+ii civile >a nor"elor de drept civil? n spa!iu( n ti"p i asupra persoanelor.

21. DE+INI(IA3 R$LUL3 PRINCIPIILE 4I DELI5ITAREA DREPTULUI CIVIL 1. De6iniia dre.t-l-i 1ivil Dreptul civil( ca ra"ur de drept( este ansamblul normelor juridice care reglementeaz raporturile patrimoniale i nepatrimoniale stabilite ntre persoane fizice i persoane juridice aflate pe poziii de egalitate juridic. #. Rol-l dre.t-l-i 1ivil :n siste"ul dreptului ro"#nesc( dreptul civil are un rol deosebit de i"portant( ntruc#t( prin nor"ele sale( contribuie la ocrotirea valorilor >drepturilor subiective? patri"oniale i personale nepatri"oniale ale persoanelor fi-ice i .uridice. De ase"enea( dreptul civil repre-int o +aran!ie a for" rii unei contiin!e .uridice corecte( precu" i a respect rii i nt ririi "oralei. Un aspect foarte i"portant al rolului pe care l ocup dreptul civil n siste"ul dreptului ro"#nesc const n po-i!ia sau func!ia dreptului civil de a fi drept comun fa! de alte ra"uri de drept. 5ceasta nsea"n c ( ori de c#te ori o alt ra"ur de drept nvecinat nu con!ine

nor"e .uridice proprii care s re+le"ente-e un anu"it aspect al unui raport .uridic sau c#nd nor"ele sale ar fi insuficiente( se va recur+e la nor"a corespun- toare din dreptul civil. &. Prin1i.iile dre.t-l-i 1ivil /rice siste" de drept este +uvernat de anu"ite principii funda"entale( adic de idei c l u-itoare >re+uli de ba- ?( co"une tuturor ra"urilor de drept. :n acelai ti"p( fiecare ra"ur de drept cuprinde re+uli de ba- pentru ntrea+a le+isla!ie din do"eniul respectiv( precu" i re+uli de ba- ce se aplic uneia sau "ai "ultor institu!ii ale ra"urii de drept respective. @i n dreptul civil i + sesc aplicare trei cate+orii de principii( anu"e< principiile funda"entale ale dreptului ro"#n= principiile +enerale ale dreptului civil ro"#n= principii ale uneia sau "ai "ultor institu!ii de drept civil. Principiile funda"entale ale dreptului ro"#n sunt idei de ba- ce se re+ sesc n ntrea+a le+isla!ie a ;o"#niei( fiind consacrate de le+ea funda"ental ( precu" i de alte le+i "ai i"portante. 3le sunt aplicabile tuturor ra"urilor de drept( deci i dreptului civil. Principiile +enerale ale dreptului civil sunt idei c l u-itoare pentru ntrea+a le+isla!ie civil ( vi-#nd deci toate institu!iile dreptului civil( cAiar dac nu i "anifest pre-en!a cu aceeai intensitate. 5ceste principii au o voca!ie +eneral ( pentru ntrea+a ra"ur de drept civil. Bo" include n aceast cate+orie< principiul propriet !ii= principiul e+alit !ii n fa!a le+ii civile= principiul "bin rii intereselor personale cu interesele +enerale= principiul +arant rii i ocrotirii drepturilor subiective civile. Principiile institu!iilor dreptului civil sunt idei de ba- care se aplic fie nu"ai ntr-o institu!ie( fie n dou sau "ai "ulte institu!ii ale dreptului civil( av#nd deci o voca!ie "ai redus dec#t principiile +enerale ale dreptului civil. Cpre e8e"plu( principiul consensualis"ului privete for"a actului .uridic civil= principiul cAe" rii la "otenire a rudelor n ordinea claselor de "otenitori le+ali( principiul pro8i"it !ii +radului de rudenie ntre "otenitorii din aceeai clas i principiul e+alit !ii ntre rudele din aceeai clas i de acelai +rad cAe"ate la "otenire sunt specifice devolu!iunii succesorale le+ale= principiul ocrotirii bunei-credin!e este nt#lnit n "ai "ulte "aterii ale dreptului civil >drepturile reale( r spunderea civil etc.? etc. '. Deli7itarea dre.t-l-i 1ivil :n opera!iunea deli"it rii diferitelor ra"uri de drept >n ce ne privete( a dreptului civil de alte ra"uri de drept? pot fi utili-ate ur" toarele criterii< obiectul de re+le"entare= "etoda de re+le"entare= calitatea subiectelor= caracterul nor"elor= specificul sanc!iunilor= principiile. Prin obiect de reglementare se n!ele+e o cate+orie o"o+en de rela!ii sociale ce sunt re+le"entate de un ansa"blu de nor"e .uridice care( la r#ndul lor( sunt unitare. /biectul de re+le"entare este criteriul deter"inant n constituirea i deli"itarea ra"urilor de drept. Dup cu" a" v -ut( obiectul dreptului civil este for"at din dou "ari cate+orii de raporturi

sociale >patri"oniale i nepatri"oniale?( ns nu toate raporturile patri"oniale i nepatri"oniale constituie obiect de re+le"entare pentru dreptul civil. Metoda de reglementare este criteriul subsecvent de deli"itare i const n "odalitatea de influen!are a raporturilor sociale de c tre stat( prin edictarea nor"elor .uridice. Cpecific i +eneral pentru dreptul civil este "etoda e+alit !ii .uridice a p r!ilor( spre deosebire de alte ra"uri de drept >de e8e"plu( dreptul ad"inistrativ? n care( n raportul .uridic( o parte este subordonat celeilalte. 38ist ns i alte ra"uri de drept care folosesc "etoda e+alit !ii .uridice a p r!ilor( iar pentru alte ra"uri de drept se utili-ea- at#t "etoda e+alit !ii p r!ilor( c#t i "etoda subordon rii p r!ilor. Datorit "pre.ur rii c nu toate raporturile patri"oniale i nepatri"oniale sunt re+le"entate de dreptul civil( ci i alte ra"uri de drept re+le"entea- ase"enea raporturi( iar "etoda e+alit !ii .uridice a p r!ilor nu este aplicat e8clusiv de dreptul civil( este necesar s se recur+ la alte criterii de deli"itare. 5stfel( calitatea subiectelor poate repre-enta un criteriu de departa.are a dreptului civil de alte ra"uri de drept( n " sura n care acestea ar i"pune subiectelor raporturilor .uridice o calitate special >de e8e"plu( calitatea de co"erciant?( !in#nd cont de faptul c nor"ele dreptului civil nu pretind subiectelor o anu"e calitate( fiind suficient aceea de persoan fi-ic sau persoan .uridic . Caracterul normelor juridice constituie un alt criteriu au8iliar( "a.oritare n dreptul civil fiind nor"ele dispo-itive( spre deosebire de alte ra"uri de drept n care preponderente sunt nor"ele i"perative. Un alt criteriu au8iliar este caracterul sanciunilor ce intervin n ca- de nerespectare a unei nor"e .uridice( specific dreptului civil fiind restabilirea dreptului subiectiv civil nc lcat( care const fie n repararea pre.udiciului cau-at( fie n ncetarea ac!iunii de v t "are a dreptului personal nepatri"onial. 5ceast restabilire se ob!ine( de cele "ai "ulte ori( prin inter"ediul procesului civil. Principiile proprii unei ramuri de drept constituie( de ase"enea( un criteriu de deli"itare. Dac ntr-un anu"it ca- sunt identificate principiile +enerale ale dreptului civil( s-ar putea tra+e conclu-ia( p#n la proba contrar ( c ne + si" n pre-en!a unui raport .uridic civil. Cublinie" c n activitatea de deli"itare a dreptului civil de o alt ra"ur de drept( se poate recur+e fie la toate criteriile enun!ate( fie nu"ai la unele din acestea( n func!ie de "pre.ur rile concrete ale ca-ului respectiv. 2#. N$R5ELE DE DREPT CIVIL 1. I8voarele 9s-rsele: dre.t-l-i 1ivil Nor"a de drept civil ar putea fi definit ca re+ula +eneral i abstract ( care re+le"entea- conduita subiectelor n raporturile .uridice civile. For"a specific de e8pri"are a nor"elor de drept civil poart denu"irea de i-vor >surs ? de drept civil.

:n principiu( sin+urele i-voare for"ale ale dreptului civil sunt actele normative( adic actele ce e"an de la or+anele de stat nvestite cu prero+ativa le+ifer rii. :n literatura de specialitate s-a ridicat proble"a de a ti dac ( al turi de actele nor"ative( e8ist i alte i-voare ale dreptului civil. 2ai e8act( proble"a care se pune este aceea dac sar putea atribui sau nu obiceiului( "oralei i .urispruden!ei calitatea de i-voare distincte ale dreptului civil. Obiceiul >cutu"a? constituie o practic ndelun+at ( nr d cinat i continu ( pe care cei ce o aplic o consider obli+atorie. Prin el nsui( obiceiul nu constituie i-vor al dreptului civil( ci nu"ai n " sura n care se inte+rea- n ipote-ele i dispo-i!iile nor"elor .uridice civile( prin tri"iterea e8pres f cut n cuprinsul unui act nor"ativ. De altfel( cAiar i n ca-ul c#nd un te8t de le+e tri"ite e8pres la obicei( acesta din ur" nu poate fi considerat un i-vor distinct >de sine st t tor? al dreptului civil deoarece( dei re+ula de conduit este dat de cutu" ( sanc!iunea pentru nerespectarea ei intervine n te"eiul dispo-i!iei le+ale= dac s-ar abro+a te8tul de le+e care tri"ite la obicei( atunci nerespectarea acestuia din ur" nu ar "ai putea s fie sanc!ionat . Colu!ia oferit n ceea ce privete obiceiul ur"ea- a se da i n le+ tur cu morala >re+ulile de convie!uire social ?. 2orala nu repre-int un i-vor de drept distinct( dar( n " sura n care le+ea face tri"itere la ea( atunci este ncorporat de actul nor"ativ respectiv. 38ist totui o particularitate( n sensul c ncorporarea re+ulilor de convie!uire social n anu"ite nor"e .uridice poate avea loc nu nu"ai atunci c#nd nor"a .uridic tri"ite n "od e8pres la aceste re+uli( ci i atunci c#nd nu e8ist o tri"itere e8pres ( dar circu"stan!ele spe!ei per"it ncorporarea. :n principiu( nici jurisprudena nu constituie i-vor al dreptului civil. /r+anul de .udecat are atribu!ia de a solu!iona pricina cu care a fost sesi-at( prin aplicarea nor"elor .uridice la situa!ia de fapt pe care a stabilit-o cu a.utorul probelor ad"inistrate( iar nicidecu" atribu!ia de a edicta ase"enea nor"e. 2ai "ult( Aot r#rea i produce efectele nu"ai fa! de p r!ile din procesul n care a fost pronun!at ( deci( neav#nd caracter +eneral i i"personal( nu poate .uca rolul unui i-vor de drept. Totui( e8ist unele ca-uri n care s-ar putea recunoate .urispruden!ei( cel pu!in n fapt( caracterul de i-vor de drept civil. 5stfel( atunci c#nd ,urtea ,onstitu!ional ad"ite e8cep!ia de neconstitu!ionalitate( deci-ia respectiv va .uca rolul unui i-vor de drept( deoarece n solu!ionarea unor liti+ii ulterioare( .udec torii nu vor "ai putea aplica te8tul declarat neconstitu!ional. De ase"enea( n condi!iile prev -ute de De+ea nr. 00*E$%%* privind contenciosul ad"inistrativ( instan!ele .udec toreti pot anula un act ad"inistrativ cu caracter nor"ativ. C-ar putea sus!ine c instan!a .udec toreasc ( anul#nd actul ad"inistrativ cu caracter nor"ativ ca nefiind confor" cu un act nor"ativ de for! .uridic superioar ( nu a f cut altceva dec#t s aplice dispo-i!iile acestuia din ur" . Totui( aprecierea instan!ei poate s fie eronat ( dar i ntr-o ase"enea situa!ie nor"a .uridic din actul ad"inistrativ anulat nu se va "ai aplica. :n orice ca-( cAiar dac nu i se recunoate calitatea de i-vor de drept( .urispruden!a( n special cea a ,ur!ii ,onstitu!ionale i cea a :naltei ,ur!i de ,asa!ie i Fusti!ie( pre-int o i"portan! deosebit pentru aplicarea unitar a le+ii i( totodat ( constituie un se"nal de aten!ie pentru le+iuitor.

#. Clasi6i1area nor7elor de dre.t 1ivil a) Dup caracterul conduitei prescrise mai e!act dup cum prile pot sau nu s deroge de la ele normele juridice civile se clasific n norme dispozitive i norme imperative" Nor"ele dispo-itive se "part n nor"e per"isive i nor"e supletive. Nor"ele i"perative se "part( la r#ndul lor( n nor"e onerative i nor"e proAibitive. b) #n funcie de finalitatea te!tului legal se distinge ntre normele juridice civile de ordine public i normele juridice civile de ordine privat" c) #n funcie de ntinderea c$mpului de aplicare normele de drept civil se mpart n norme generale i norme speciale" ,alificarea unei nor"e de drept civil ca special sau +eneral pre-int i"portan! practic deosebit ( deoarece nor"a +eneral repre-int situa!ia de drept co"un( iar nor"a special constituie e8cep!ia( astfel nc#t trebuie respectate dou re+uli< nor"a special dero+ de la nor"a +eneral G specialia generalibus derogant= nor"a +eneral nu dero+ de la nor"a special G generalia specialibus non derogant. &. A.li1area legii 1ivile 9a.li1area nor7elor de dre.t 1ivil: De+ea civil ( ca orice le+e de altfel( ac!ionea- conco"itent sub trei aspecte< o anu"it durat = pe un anu"it teritoriu= cu privire la anu"ite persoane. 5adar( le+ile civile se succed( coe8ist i au deter"inate cate+oriile de subiecte la care se aplic . :n consecin! ( vorbi" despre aplicarea le+ii civile n ti"p( aplicarea le+ii civile n spa!iu i aplicarea le+ii civile asupra persoanelor. a: A.li1area legii 1ivile n ti7.. De+ea civil se aplic n intervalul de ti"p c#t este n vi+oare. 9ntrarea n vi+oare are loc fie la ) -ile de la data public rii ei n 2onitorul /ficial al ;o"#niei( fie la o dat ulterioar ( "en!ionat n cuprinsul le+ii. 9eirea din vi+oare a le+ii se produce prin abro+area ei( care poate s fie e8pres >direct sau indirect ? ori i"plicit . :n ca- de succesiune a le+ilor civile( se pot ivi o serie de proble"e privind aplicarea n ti"p( iar acestea trebuie re-olvate !in#ndu-se cont de dou principii( care se presupun i se co"pletea- reciproc( anu"e< - principiul neretroactivit !ii le+ii civile noi= - principiul aplic rii i"ediate a le+ii civile noi. Prin principiul neretroactivit !ii le+ii civile se n!ele+e re+ula .uridic potrivit c reia o le+e civil se aplic nu"ai situa!iilor care se ivesc n practic dup intrarea ei n vi+oare( iar nu i situa!iilor anterioare. De re!inut c ( atunci c#nd se vorbete despre principiul neretroactivit !ii le+ii civile( se are n vedere sensul lar+ al no!iunii de le+e( deci toate cate+oriile de acte nor"ative. Da pri"a vedere( re-olvarea proble"ei le+ii aplicabile unei situa!ii .uridice concrete pare s fie foarte si"pl ( n sensul c orice le+e nou re+le"entea- nu"ai situa!iile .uridice ivite

dup intrarea ei n vi+oare( iar le+ea vecAe se aplic situa!iilor .uridice ivite nainte de abro+area ei. 5ceast re+ul este e8pri"at prin ada+iul tempus regit actum. Ci"plitatea e8ist nu"ai n ca-ul situa!iilor .uridice care se constituie( se "odific ( se stin+ i i produc toate efectele sub i"periul aceleiai le+i. :n practic ns ( lucrurile sunt "ai co"plicate( deoarece pot e8ista nu"eroase situa!ii .uridice care produc efecte succesive i ndep rtate( fiind deci posibil ca o situa!ie .uridic s produc unele efecte ori s se epui-e-e sub i"periul unei noi le+i( care a abro+at le+ea ce era n vi+oare n "o"entul naterii acelei situa!ii .uridice( pun#ndu-se astfel proble"a de a deter"ina care este le+ea ce se va aplica situa!iei .uridice respective. Toc"ai de aceea( este necesar s se stabileasc un criteriu al >ne?retroactivit !ii. Dintre diversele teorii sus!inute( o vo" re!ine pe aceea care( n prealabil( deosebete( pe de o parte( diferitele perioade n care ti"pul poate fi considerat >trecutul( pre-entul i viitorul?( iar( pe de alt parte( ele"entele prin care o situa!ie .uridic poate fi le+at de una din aceste perioade >fie constituirea( "odificarea sau stin+erea situa!iei .uridice( fie efectele pe care aceasta le produce?. / le+e ar fi retroactiv dac ar re+le"enta fie fapte care nainte de intrarea ei n vi+oare au dat natere( au "odificat ori au stins o situa!ie .uridic ( fie efecte pe care acea situa!ie .uridic le-a produs nainte de aceeai dat . 5par!in deci trecutului faptele constitutive( "odificatoare sau e8tinctive de situa!ii .uridice( reali-ate n ntre+i"e nainte de intrarea n vi+oare a le+ii noi( c#t i efectele produse nainte de acest "o"ent >facta praeterita?( ceea ce nsea"n c le+ea nou nu se aplic n privin!a acestora( deoarece( n ca- contrar( ar nse"na s i se atribuie efect retroactiv. :n scAi"b( le+ea nou se va aplica( de la data intr rii ei n vi+oare >f r a putea fi considerat retroactiv ?( at#t situa!iilor .uridice care se vor nate( "odifica sau stin+e dup aceast dat ( precu" i efectelor viitoare ale situa!iilor .uridice trecute >facta futura?( c#t i( de re+ul ( situa!iilor .uridice n curs de for"are( "odificare sau stin+ere la data intr rii ei n vi+oare >facta pendentia?. Prin principiul aplic rii i"ediate a le+ii civile noi se n!ele+e re+ula de drept confor" c reia( de ndat ce a fost adoptat ( le+ea civil nou se aplic tuturor situa!iilor ivite dup intrarea ei n vi+oare( e8clu-#nd aplicarea le+ii civile vecAi. De la principiul aplic rii i"ediate a le+ii civile noi e8ist ns o e8cep!ie i anu"e ultraactivitatea >supravie!uirea? le+ii civile vecAi( care nsea"n aplicarea( la unele situa!ii deter"inate( a le+ii civile vecAi( dei a intrat n vi+oare o nou le+e civil . Ultraactivitatea le+ii vecAi este .ustificat de necesitatea ca anu"ite situa!ii .uridice pendente s r "#n +uvernate de le+ea sub i"periul c reia au nceput s se constituie( s se "odifice ori s se stin+ . 38cep!ia ultraactivit !ii le+ii vecAi i + sete aplicare nu nu"ai n ca-ul n care le+ea nou prevede n "od e8pres aceasta( ci i n ca-ul nor"elor .uridice supletive. 0: A.li1area legii 1ivile n s.ai-. 5plicarea le+ii civile n spa!iu pre-int un aspect intern i un aspect interna!ional. 5spectul intern vi-ea- situa!ia raporturilor civile stabilite( pe teritoriul ;o"#niei( ntre subiecte de drept civil de cet !enie sau( dup ca-( de na!ionalitate ro"#n i se re-olv !in#ndu-se cont de ur" toarea re+ul < actele nor"ative civile care e"an de la or+anele

centrale de stat se aplic pe ntre+ teritoriul ! rii >e8ist ns i unele acte nor"ative care sunt e"ise de or+ane centrale de stat( dar care se aplic doar pe o anu"it parte a teritoriului na!ional( iar re+le"ent rile civile care provin de la un or+an de stat local se aplic doar pe teritoriul respectivei unit !i ad"inistrativ-teritoriale. 5spectul interna!ional vi-ea- ipote-a raporturilor civile cu ele"ent de e8traneitate i se re-olv de nor"ele conflictuale ale dreptului interna!ional privat >nor"e nscrise n De+ea nr. &%0E&77$ cu privire la re+le"entarea raporturilor de drept interna!ional privat?. 1: A.li1area legii 1ivile as-.ra .ersoanelor. Destinatarii le+ii civile sunt subiectele de drept civil( deci persoanele fi-ice i persoanele .uridice. 5" ar tat c unul dintre principiile funda"entale ale dreptului civil l repre-int e+alitatea n fa!a le+ii civile( ns ( e+alitatea >i +eneralitatea? ac!iunii le+ii civile asupra persoanelor nu trebuie s duc la conclu-ia c toate nor"ele .uridice civile sunt aplicabile( n aceeai " sur i unifor"( tuturor subiectelor de drept civil. Din punctul de vedere al sferei subiectelor la care se aplic ( nor"ele con!inute n le+ile civile pot fi "p r!ite n trei cate+orii< - nor"e de drept civil cu voca!ie +eneral de aplicare( deci aplicabile at#t persoanelor fi-ice( c#t i persoanelor .uridice= - nor"e de drept civil care au voca!ia de a se aplica nu"ai persoanelor fi-ice= - nor"e de drept civil care au voca!ia de a se aplica nu"ai persoanelor .uridice. '. Inter.retarea nor7elor de dre.t 1ivil Prin interpretarea nor"elor de drept civil >interpretarea le+ii civile? se ntele+e opera!iunea de stabilire a con!inutului i sensului nor"elor de drept civil. a) #n funcie de fora sa obligatorie sau nu %sau mai e!act n funcie de organul ori persoana de la care provine) se deosebete ntre interpretare oficial i interpretarea neoficial" b) #n raport de rezultatul interpretrii se distinge ntre& interpretarea literal %numit i declarativ) interpretarea e!tensiv i interpretarea restrictiv" c) #n funcie de procedeele cu ajutorul crora interpretul stabilete nelesul normei juridice deci dup metoda de interpretare folosit se deosebete ntre& interpretarea gramatical interpretarea sistematic interpretarea istorico'teleologic interpretarea logic i interpretarea prin analogie"
2&. Test (!emple de subiecte de sintez& &. Defini!i dreptul civil. $. ,lasificarea nor"elor de drept civil. ). Principiile dreptului civil. (!emplu test tip gril& :n func!ie de finalitatea te8tului le+al( distin+e" ntre<

a) nor"e i"perative i nor"e dispo-itive= b) nor"e de ordine public i nor"e de ordine privat = c) nor"e +enerale i nor"e speciale. 2'. ;i0liogra6ie o0ligatorie - Gabriel Boroi( Drept civil" Partea general" Persoanele( edi!ia a 9B-a( revi-uit i ad u+it de ,arla 5le8andra 5n+Aelescu( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%&%( p. &-*$= - GAeor+Ae Beleiu( Drept civil rom$n" )ntroducere n dreptul civil" *ubiectele dreptului civil ( edi!ia a I9-a rev -ut i ad u+it de 2arian Nicolae i Petric Truc ( 3ditura Universul Furidic( Bucureti( $%%4( p. &&-1%.

Unitatea de nvare nr. #


RAP$RTUL %URIDIC CIVIL

C-.rins/
'&. ,aracteri-are +eneral a raportului .uridic civil. '$. ,on!inutul raportului .uridic civil. '). /biectul raportului .uridic civil. Bunurile. '*. P r!ile raportului .uridic civil. '0. Test. '1. Biblio+rafie specific .

$0ie1tivele -nitii de nvare


Dup studiul acestei unit !i de nv !are ve!i reui s< caracteri-a!i raportul .uridic civil= identifica!i con!inutul raportului .uridic civil >drepturile subiective civile i obli+a!iile civile?= anali-a!i obiectul raportului .uridic civil >bunurile( clasificarea acestora( i"portan!a clasific rii lor?= identifica!i p r!ile raportului .uridic civil.

21. CARACTERI ARE !ENERAL" A RAP$RTULUI %URIDIC CIVIL Prin raport juridic civil se n!ele+e relaia social patrimonial sau nepatrimonial reglementat de norma de drept civil. ;aportul .uridic civil pre-int trei caractere< este un raport social= este un raport voli!ional= p r!ile au po-i!ia de e+alitate .uridic . Prin structura raportului juridic civil n!ele+e" elementele constitutive ale raportului juridic civil. 5cestea sunt< p r!ile( con!inutul i obiectul. P r!ile sau subiectele raportului .uridic civil sunt persoanele fi-ice ori .uridice( n calitate de titulare de drepturi subiective civile sau de obli+a!ii civile. ,on!inutul raportului .uridic civil este dat de totalitatea drepturilor subiective civile i a obli+a!iilor civile pe care le au p r!ile raportului .uridic respectiv. /biectul raportului .uridic civil const n conduita p r!ilor( adic n ac!iunile sau inac!iunile la care sunt ndrituite p r!ile sau de care sunt !inute s le respecte.

2#. C$N(INUTUL RAP$RTULUI %URIDIC CIVIL Drepturile subiective civile for"ea- latura activ a con!inutului raportului .uridic civil( iar obli+a!iile civile alc tuiesc latura pasiv a acestuia. 1. De6iniia dre.t-l-i s-0ie1tiv 1ivil Prin drept subiectiv civil se dese"nea- posibilitatea subiectului activ n limitele normelor juridice civile de a avea o anumit conduit de a pretinde subiectului pasiv o conduit corespunztoare iar n caz de nevoie de a solicita concursul forei coercitive a statului" #. Clasi6i1area dre.t-rilor s-0ie1tive 1ivile a) Drepturile subiective civile se clasific n absolute i relative dup cum titularul dreptului poate s i'l e!ercite fr sau cu concursul altei persoane" Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept n te"eiul c ruia titularul s u poate avea o anu"it conduit ( f r a avea nevoie de concursul altuia pentru a i-l e8ercita. :n cate+oria drepturilor subiective civile absolute sunt incluse at#t drepturile nepatri"oniale( c#t i drepturile reale. Dreptul subiectiv civil relativ este acel drept n te"eiul c ruia titularul poate s pretind subiectului pasiv o anu"it conduit ( f r de care dreptul nu se poate reali-a. ,ate+oria drepturilor subiective civile relative include toate drepturile de crean! . b) Dup natura coninutului drepturilor subiective civile acestea se mpart n nepatrimoniale i patrimoniale" Dreptul nepatrimonial este acel drept subiectiv al c rui con!inut nu poate fi e8pri"at n bani. Dreptul subiectiv civil patrimonial este acela al c rui con!inut are o valoare pecuniar . Da r#ndul lor( drepturile subiective civile patri"oniale se "part n drepturi reale i drepturi de crean! . c) #n funcie de corelaia dintre drepturile subiective civile deosebim drepturi principale i drepturi accesorii" Dreptul subiectiv civil principal este acel drept care are o e8isten! de sine st t toare( soarta sa nedepin-#nd de vreun alt drept. Dreptul subiectiv civil accesoriu este acel drept care nu are o e8isten! de sine st t toare( n sensul c el fiin!ea- pe l#n+ un alt drept subiectiv civil( acesta din ur" av#nd rolul de drept principal. ,lasificarea pre-int i"portan! deoarece soarta .uridic a dreptului accesoriu depinde de cea a dreptului principal G accesorium se+uitur principale. :ntruc#t drepturile nepatri"oniale nu depind de alte drepturi( nsea"n c ele sunt drepturi principale( aa nc#t clasificarea n discu!ie vi-ea- drepturile patri"oniale.

Principala aplica!ie a acestei clasific ri se nt#lnete totui n "ateria drepturilor reale( deosebindu-se drepturile reale principale i drepturile reale accesorii. Drepturile reale principale sunt ur" toarele< - dreptul de proprietate( n cele dou for"e ale sale( adic < dreptul de proprietate public >titulari ai dreptului de proprietate public sunt nu"ai statul i unit !ile ad"inistrativteritoriale? i dreptul de proprietate privat >pot fi titulari ai dreptului de proprietate privat at#t persoanele fi-ice( c#t i persoanele .uridice( inclusiv statul i unit !ile ad"inistrativteritoriale?= - drepturile reale principale corespun- toare dreptului de proprietate privat >de-"e"br "intele dreptului de proprietate( nu"ite i drepturile reale principale asupra bunurilor proprietatea altei persoane?( anu"e< dreptul de u-ufruct( dreptul de u-( dreptul de abita!ie( dreptul de servitute i dreptul de superficie= - dreptul de ad"inistrare >de folosin! ? al re+iilor autono"e i institu!iilor publice( ca drept real corespun- tor dreptului de proprietate public = - dreptul de concesiune( "ai e8act( dreptul de folosin! ce i-vor te din concesiune= - dreptul de folosin! a unor bunuri proprietatea public a statului sau a unit !ilor ad"inistrativ-teritoriale( conferit( n condi!iile le+ii( unor persoane .uridice sau fi-ice= - dreptul de folosin! a unor bunuri proprietatea privat a statului ori a unit !ilor ad"inistrativ-teritoriale( conferit( n condi!iile le+ii( unor persoane .uridice sau fi-ice= - dreptul de folosin! a unor bunuri proprietatea anu"itor persoane .uridice( conferit de acestea persoanelor .uridice ane8 . Drepturile reale accesorii sunt ur" toarele< - dreptul de ipotec = - dreptul de +a. >a"anetul?( re+le"entat de ,odul civil= - +aran!ia real "obiliar re+le"entat de Titlul B9 al De+ii nr. 77E&777= - privile+iile= - dreptul de reten!ie. Ce observ c toate drepturile reale accesorii presupun( ca drept principal( un drept de crean! . d) #n raport de gradul de certitudine conferit titularilor deosebim drepturi pure i simple i drepturi afectate de modaliti" Dreptul subiectiv civil pur i simplu este acela care confer "a8i" certitudine titularului s u( deoarece nici e8isten!a i nici e8ercitarea lui nu depind de vreo "pre.urare viitoare. Un ase"enea drept poate fi e8ercitat de ndat ce s-a n scut( necondi!ionat. Dreptul subiectiv civil afectat de modaliti este acela care nu "ai ofer deplin si+uran! titularului( n sensul c e8isten!a lui sau e8ercitarea lui depinde de o "pre.urare viitoare( cert sau incert . Ter"enul( condi!ia i sarcina sunt "odalit !ile actului .uridic( deci este afectat de "odalitate acel drept subiectiv civil care este nso!it de un ter"en( o condi!ie sau o sarcin . &. De6iniia o0ligaiei 1ivile

Prin obligaie civil n!ele+e" ndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumit conduit corespunztoare dreptului subiectiv corelativ care poate consta n a da( a face sau a nu face ceva i care n caz de nevoie poate fi impus prin fora coercitiv a statului. '. Clasi6i1area o0ligaiilor 1ivile a) Obligaii de a da obligaii de a face i obligaii de a nu face :n dreptul civil( prin obligaia de a da se n!ele+e ndatorirea de a constitui sau de a trans"ite un drept real. 5adar( Ja da nu nsea"n Ja preda. Cpre e8e"plu( obli+a!ia v#n- torului de a trans"ite dreptul de proprietate asupra lucrului v#ndut n patri"oniul cu"p r torului este o obli+a!ie de a da( care nu trebuie confundat cu obli+a!ia de a preda n "aterialitatea sa lucrul v#ndut( aceasta din ur" fiind( aa cu" vo" vedea i"ediat( o obli+a!ie de a face. De ase"enea( tot o obli+a!ie de a da este i ndatorirea pe care i-o asu" cel care a "pru"utat o su" de bani de a constitui un drept de ipotec n favoarea celui care l-a "pru"utat( pentru a +aranta dreptul de crean! al acestuia din ur" . Prin obligaie de a face se n!ele+e ndatorirea de a e8ecuta o lucrare( de a presta un serviciu sau de a preda un lucru( deci( n +eneral( orice presta!ie po-itiv n afara celor care se ncadrea- n no!iunea de Ja da. De e8e"plu( obli+a!ia locatorului de a pune la dispo-i!ia locatarului lucrul ncAiriat( obli+a!ia de a preda lucrul donat( obli+a!ia de a presta ntre!inerea n te"eiul contractului de ntre!inere etc. sunt obli+a!ii de a face. Obligaia de a nu face const n ndatorirea subiectului pasiv de a se ab!ine de la o ac!iune sau de la anu"ite ac!iuni. 5ceast obli+a!ie are un con!inut diferit( dup cu" este corelativ unui drept absolut sau unui drept relativ. /bli+a!ia de a nu face corelativ unui drept absolut nsea"n ndatorirea +eneral de a nu face ni"ic de natur a aduce atin+ere acestui drept( iar obli+a!ia de a nu face corelativ unui drept relativ este ndatorirea subiectului pasiv de a nu face ceva ce ar fi putut s fac dac nu s-ar fi obli+at la ab!inere. b) Obligaii civile pozitive i obligaii civile negative 5ceast clasificare repre-int o variant a clasific rii anterioare. Obligaiile pozitive sunt acelea care i"plic o ac!iune( deci vo" include n aceast cate+orie obli+a!ia de a da i obli+a!ia de a face. Obligaiile negative sunt acelea care presupun o absten!iune( deci include" n aceast cate+orie obli+a!ia de a nu face. c) Obligaii de rezultat i obligaii de mijloace Obligaiile de rezultat >nu"ite i obli+a!ii deter"inate? sunt acele obli+a!ii care constau n ndatorirea debitorului de a ob!ine un re-ultat deter"inat( deci caracteristic acestor obli+a!ii este faptul c obli+a!ia este strict preci-at sub aspectul obiectului i scopului ur" rit(

debitorul asu"#ndu-i ndatorirea ca( desf ur#nd o anu"it activitate( s atin+ un re-ultat bine stabilit. Obligaiile de mijloace >nu"ite i obli+a!ii de dili+en! sau obli+a!ii de pruden! i dili+en! ? sunt acele obli+a!ii care constau n ndatorirea debitorului de a depune toat st ruin!a pentru atin+erea unui anu"it re-ultat( f r a se obli+a la nsui re-ultatul preconi-at. d) Obligaii civile obinuite obligaii scriptae in re" i obligaii propter re" Obligaia civil obinuit este aceea care incu"b debitorului fa! de care s-a n scut( n alte cuvinte( ur"ea- a fi e8ecutat >sau( dup cu" se "ai spune( este opo-abil ? Jntre p r!i( ca i dreptul de crean! . 2a.oritatea obli+a!iilor civile este for"at din ase"enea obli+a!ii. Obligaia scriptae in rem >nu"it i obli+a!ie opo-abil i ter!ilor? este acea obli+a!ie care se nate n le+ tur cu un lucru i care i produce efectele i asupra unei ter!e persoane care dob#ndete ulterior un drept real asupra lucrului respectiv cAiar dac aceast persoan nu a participat n vreun fel la naterea raportului .uridic ce are n con!inut acea obli+a!ie. Obligaia propter rem >nu"it i obli+a!ie real ? este ndatorirea ce incu"b ( n te"eiul le+ii sau cAiar al conven!iei p r!ilor( de!in torului unui lucru( pentru ra!iuni precu"< protec!ia unor lucruri de i"portan! na!ional ( e8ploatarea .udicioas ori conservarea unor calit !i ale unor lucruri i"portante( e8isten!a unor raporturi de bun vecin tate etc. e) Obligaii civile perfecte i obligaii civile imperfecte Obligaia civil perfect este acea obli+a!ie care se bucur inte+ral de sanc!iunea .uridic ( n sensul c ( n ca- de nevoie( creditorul poate ob!ine concursul for!ei coercitive a statului pentru e8ecutarea ei. ,ele "ai "ulte obli+a!ii intr n aceast cate+orie. Obligaia civil imperfect >nu"it i obli+a!ie natural ? este acea obli+a!ie >tot .uridic ( iar nu "oral ?( a c rei e8ecutare nu se poate ob!ine pe cale silit ( dar( n " sura n care ar fi e8ecutat de bun voie de c tre debitor( acesta din ur" nu are dreptul s pretind restituirea presta!iei. f) ,lte clasificri Dup i-vorul lor( se deosebesc obli+a!iile civile n scute din acte .uridice unilaterale( obli+a!iile civile n scute din contracte( obli+a!iile civile n scute din fapte ilicite cau-atoare de pre.udicii( obli+a!iile civile i-vor#te din +estiunea intereselor altei persoane( obli+a!iile civile n scute din plata nedatorat ( obli+a!iile civile n scute din "bo+ !irea f r .ust cau- . :ntr-o alt clasificare( "ai pute" deosebi obli+a!iile si"ple i obli+a!iile co"ple8e. 5ceast din ur" cate+orie ar include obli+a!iile afectate de "odalit !i >obli+a!ii afectate de ter"en i obli+a!ii afectate de condi!ie( acestea din ur" fiind nu"ite i obli+a!ii condi!ionale?(

obli+a!iile cu pluralitate de p r!i >obli+a!ii divi-ibile( obli+a!ii solidare i obli+a!ii indivi-ibile? i obli+a!iile cu pluralitate de obiecte >obli+a!ii alternative i obli+a!ii facultative?. :n sf#rit( dup cu" pot fi e8pri"ate sau nu n bani( se "ai distin+e ntre obli+a!ii civile pecuniare i obli+a!ii civile de alt natur . 2&. $;IECTUL RAP$RTULUI %URIDIC CIVIL. ;UNURILE 1. De6iniia o0ie1t-l-i ra.ort-l-i <-ridi1 1ivil Prin obiect al raportului juridic civil n!ele+e" conduita prilor adic aciunea sau inaciunea la care este ndrituit subiectul activ i de care este inut subiectul pasiv" :n raporturile .uridice patri"oniale( conduita p r!ilor se refer adesea la lucruri( dar acestea nu pot fi incluse n structura raportului .uridic civil( !in#nd cont de caracterul social al acestui raport. De re+ul ns ( lucrul este luat n considerare ca obiect derivat al raportului .uridic civil. #. De6iniia 0-n-rilor. Corelaia dintre 0-n-ri =i .atri7oni,odul civil ntrebuin!ea- ter"enul Jbun ntr-un dublu sens. :n sens lar+( prin bunuri se dese"nea- at#t lucrurile( c#t i drepturile privitoare la acestea. :n sens restr#ns( prin bunuri se dese"nea- nu"ai lucrurile asupra c rora pot e8ista drepturi patri"oniale. Pute" defini bunul n sens restr$ns( ca fiind valoarea economic ce este util pentru satisfacerea nevoilor materiale i spirituale ale omului i care este susceptibil de apropriere %nsuire) sub forma drepturilor patrimoniale. / alt no!iune frecvent folosit n dreptul civil( care este n str#ns le+ tur cu aceea de bunuri( este cea de patri"oniu. Prin patrimoniu se n!ele+e totalitatea drepturilor i obligaiilor patrimoniale care aparin unei persoane fizice sau juridice. Patri"oniul se co"pune din dou laturi( anu"e( latura activ ( for"at din drepturile patri"oniale( precu" i latura pasiv ( alc tuit din obli+a!iile patri"oniale. 5adar( ntre no!iunile de patri"oniu i de bun e8ist o rela!ie de tipul ntre+-parte( cu preci-area c bunurile pot fi privite fie n "od i-olat( unul c#te unul( fie n "od +lobal( ca o universalitate .uridic apar!in#nd unei persoane( n acest din ur" ca- repre-ent#nd ns i latura activ a patri"oniului acelei persoane. &. Clasi6i1area 0-n-rilor a) -unuri imobile i bunuri mobile 5ceast clasificare se face n func!ie de un criteriu "i8t( anu"e natura bunurilor i calificarea dat de le+e.

:n dreptul nostru civil( bunurile imobile >nu"ite i bunuri ne"ic toare? sunt de trei feluri< i"obile prin natura lor= i"obile prin destina!ie= i"obile prin obiectul la care se aplic >nu"ite i i"obile prin deter"inarea le+ii?. -unurile mobile >nu"ite i bunuri "ic toare? sunt i ele de trei feluri< "obile prin natura lor= "obile prin deter"inarea le+ii( "obile prin anticipa!ie. b) -unuri aflate n circuitul civil i bunuri scoase din circuitul civil 5ceast clasificare a bunurilor pornete de la re+i"ul circula!iei lor .uridice. -unurile aflate n circuitul civil sunt acelea care pot fi dob#ndite sau nstr inate prin acte .uridice. ;e+ula este c bunurile sunt n circuitul civil( afar de e8cep!iile prev -ute e8pres de le+e. -unurile scoase din circuitul civil sunt acelea care nu pot face obiectul unui act .uridic civil translativ sau constitutiv de drepturi reale. :n sensul propriu--is al cuv#ntului( sunt scoase din circuitul civil nu"ai lucrurile care( prin natura lor( nu sunt susceptibile de a for"a obiectul dreptului de proprietate i( pe cale de consecin! ( obiect >derivat? al actelor .uridice( adic aa-nu"itele lucruri co"une >res communis . aerul( ra-ele soarelui( apa " rii etc.?. . c) -unuri determinate individual i bunuri determinate generic Dup "odul n care sunt deter"inate( deosebi" bunurile deter"inate individual >nu"ite i bunuri certe G res certa? i bunurile deter"inate +eneric >nu"ite i bunurile +enerice sau de +en G res genera?. Bunurile deter"inate individual sunt acelea care( potrivit naturii lor sau voin!ei e8pri"ate de p r!ile actului .uridic( se individuali-ea- prin nsuiri proprii( specifice. 9nclude" n aceast cate+orie( spre e8e"plu( unicatele( o cas indicat prin locul ei de situare >localitate( strad ( nu" r?( un autoturis" individuali-at prin seria "otorului( a saiului( prin nu" rul de n"atriculare etc. Bunurile deter"inate +eneric sunt acelea care se individuali-ea- prin nsuirile speciei sau cate+oriei din care fac parte. 5ceste bunuri se indic ( spre individuali-are( prin nu" r( +reutate( " sur etc. Cunt ase"enea bunuri< ali"entele( banii etc. d) -unuri fungibile i bunuri nefungibile Dup cu" pot fi nlocuite sau nu( unele cu altele( n e8ecutarea unei obli+a!ii civile( bunurile sunt fun+ibile i nefun+ibile. Bunul fun+ibil este acela care( n e8ecutarea unei obli+a!ii( poate fi nlocuit cu altul( f r a fi afectat valabilitatea pl !ii. Bunul nefun+ibil este acela care nu poate fi nlocuit cu altul n e8ecutarea unei obli+a!ii( aa nc#t debitorul nu este liberat dec#t prin predarea bunului datorat.

e) -unuri consumptibile i bunuri neconsumptibile 5ceast clasificare se face dup cu" folosirea bunurilor i"plic sau nu consu"area substan!ei ori nstr inarea lor. Bunul consu"ptibil este acel bun care nu poate fi folosit f r ca pri"a lui ntrebuin!are s nu i"plice consu"area substan!ei sau nstr inarea lui. Cpre e8e"plu( banii( ali"entele( co"bustibili etc. sunt bunuri consu"ptibile. Bunul neconsu"ptibil este acel bun care poate fi folosit n "od repetat( f r s fie necesar ( pentru aceasta( consu"area substan!ei sau nstr inarea lui. ,a e8e"ple de bunuri neconsu"ptibile pot fi "en!ionate< cl dirile( terenurile( "ainile etc. f) -unuri frugifere i bunuri nefrugifere Dup cu" sunt ori nu produc toare de alte bunuri( nu"ite fructe( bunurile se "part n fru+ifere i nefru+ifere. Bunurile fru+ifere sunt acelea care( n "od periodic i f r consu"area substan!ei lor( dau natere altor bunuri( nu"ite fructe. Bunurile nefru+ifere sunt acelea care nu au nsuirea de a da natere altor produse( n "od periodic i f r consu"area substan!ei lor. Ce distin+ trei cate+orii de fructe< fructe naturale( adic acele fructe care se produc f r vreo interven!ie a o"ului= fructe industriale( adic acelea care se produc ca ur"are a activit !ii o"ului= fructe civile( prin care dese"n " ecAivalentul n bani sau n alte bunuri al folosirii unui bun >cAiriile( dob#n-ile( venitul rentelor= arendele etc.?. Fructele nu trebuie confundate cu productele. Productele sunt foloase trase dintr-un bun cu consu"area substan!ei sale. g) -unuri corporale i bunuri incorporale 5ceast clasificare are drept criteriu "odul lor de percepere" Bunurile corporale sunt acele bunuri care au o e8isten! "aterial ( fiind uor perceptibile si"!urilor o"ului. Bunurile incorporale sunt valorile econo"ice care au o e8isten! ideal ( abstract . Cunt astfel de bunuri drepturile subiective patri"oniale. Bo" distin+e ur" toarele cate+orii de bunuri incorporale< - drepturile reale( altele dec#t dreptul de proprietate= - propriet !ile incorporale= - titlurile de valoare= - drepturile de crean! . /) -unuri divizibile i bunuri indivizibile Dup cu" pot fi sau nu "p r!ite f r s i scAi"be destina!ia( bunurile se clasific n divi-ibile i indivi-ibile.

Bunul divi-ibil este acela care poate fi "p r!it f r s i scAi"be( prin aceasta( destina!ia sa econo"ic . Bunul indivi-ibil este acela care( prin "p r!ire( i scAi"b destina!ia econo"ic . i) -unuri din domeniul public i bunuri din domeniul privat 5ceast clasificare privete( cu prec dere( bunurile ce apar!in statului i unit !ilor ad"inistrativ-teritoriale( deoarece( potrivit art. &)0 alin. >)? din ,onstitu!ie( Jproprietatea public apar!ine statului sau unit !ilor ad"inistrativ-teritoriale( acestea din ur" fiind enu"erate de art. ) alin. >)? din ,onstitu!ie >co"unele( oraele( inclusiv "unicipiile( precu" i .ude!ele?. 5adar( statul i unit !ile ad"inistrativ-teritoriale sunt titulari fie ai dreptului de proprietate public ( fie ai dreptului de proprietate privat ( dup cu" bunurile intr fie n Jdo"eniul public de interes na!ional >dreptul de proprietate public apar!ine statului? sau n Jdo"eniul public de interes local sau .ude!ean >dreptul de proprietate public apar!ine co"unelor( oraelor( "unicipiilor sau .ude!elor?( fie n Jdo"eniul privat >dreptul de proprietate privat apar!ine statului sau( dup ca-( unit !ilor ad"inistrativ-teritoriale?. j) -unuri principale i bunuri accesorii 5ceast clasificare a bunurilor se face n func!ie de corela!ia dintre ele. Bunul principal este acela care poate fi folosit n "od independent( f r s fie destinat a servi la ntrebuin!area altui bun. Bunul accesoriu este acela care este afectat ntrebuin! rii altui bun( principal. 0) -unuri sesizabile i bunuri insesizabile 5tunci c#nd creditorul are "potriva debitorului o crean! av#nd ca obiect re"iterea unei su"e de bani >cert ( licAid i e8i+ibil ?( iar debitorul nu pl tete de bun voie( el va putea s treac la e8ecutarea silit a bunurilor debitorului s u( ndestul#ndu-i crean!a din su"ele ob!inute prin valorificarea acestora. Trebuie re!inut ns c nu toate bunurile debitorului pot for"a obiect al e8ecut rii silite. :n consecin! ( vo" deosebi( pe de o parte( bunurile sesi-abile( adic acele bunuri care sunt susceptibile de a for"a obiect al ur" ririi silite( iar( pe de alt parte( bunurile insesi-abile( adic acele bunuri care nu pot fi ur" rite silit pentru reali-area unei crean!e b neti. 2'. P"R(ILE RAP$RTULUI %URIDIC CIVIL 1. Categoriile s-0ie1telor de dre.t 1ivil

38ist dou cate+orii de subiecte de drept civil< persoanele fi-ice= persoanele .uridice >nu"ite uneori i persoane "orale?. Prin persoan fi-ic se dese"nea- o"ul( privit ca titular de drepturi subiective civile i obli+a!ii civile. Prin persoan .uridic se dese"nea- entitatea care( ndeplinind condi!iile prev -ute de le+e( este titular de drepturi i obli+a!ii. Pentru a avea calitatea de persoan .uridic ( entitatea trebuie s ntruneasc ur" toarele cerin!e( cu"ulativ< - s aib o or+ani-are proprie= - s aib un patri"oniu distinct= - s aib un scop deter"inat. #. Pl-ralitatea s-0ie1telor ra.ort-l-i <-ridi1 1ivil :n circuitul civil( cele "ai "ulte situa!ii sunt acelea n care raportul .uridic civil se stabilete ntre o persoan ( ca subiect activ >persoana care dob#ndete sau de!ine dreptul subiectiv civil ce intr n con!inutul raportului .uridic civil?( i o alt persoan ( ca subiect pasiv >persoana c reia i incu"b obli+a!ia civil ce intr n con!inutul raportului .uridic civil?. Cub aspectul subiectelor sale( se spune c un ase"enea raport .uridic civil este si"plu. 38ist ns i situa!ii n care raportul .uridic civil se stabilete ntre "ai "ulte persoane( fie ca subiecte active( fie ca subiecte pasive( vorbindu-se astfel despre raporturi .uridice civile cu pluralitate de subiecte. :n ca-ul raporturilor .uridice civile nepatri"oniale( subiectul pasiv( fiind nedeter"inat( este constituit din pluralitatea celorlalte subiecte de drept civil( cu e8cep!ia subiectului activ. :n scAi"b( pluralitatea activ este "ai rar ( nt#lnindu-se totui n raporturile nepatri"oniale ce decur+ din crea!ia intelectual i pre-ent#ndu-se sub for"a coautoratului. ,#t privete raporturile .uridice civile patri"oniale( ur"ea- s deosebi" dup cu" acestea au n con!inut un drept real sau un drept de crean! . a) Pluralitatea subiectelor n cazul raporturilor reale :n ca-ul raporturilor .uridice civile reale( av#nd n con!inut dreptul de proprietate( subiectul pasiv este constituit din pluralitatea celorlalte subiecte de drept civil( "ai pu!in titularul dreptului de proprietate. Cubiectul activ poate s fie o persoan >proprietatea e8clusiv ? ori poate s fie alc tuit din "ai "ulte persoane >proprietatea co"un ?. Pluralitatea activ e8ist deci sub for"a "ai "ultor titulari ai dreptului de proprietate asupra unui lucru sau asupra unei "ase de lucruri. Proprietatea co"un poate s "brace una din ur" toarele trei for"e< coproprietatea( indivi-iunea i dev l" ia. Coproprietatea presupune c "ai "ulte persoane >care poart denu"irea de coproprietari? de!in n proprietate un lucru sau c#teva lucruri deter"inate( fiecare dintre coproprietari av#nd o cot -parte ideal i abstract din dreptul de proprietate( dar neav#nd o parte deter"inat din lucrul privit n "aterialitatea lui.

)ndiviziunea presupune c "ai "ulte persoane de!in n proprietate o universalitate de lucruri( fiecare av#nd o cot -parte ideal i abstract din dreptul de proprietate( dar neav#nd un anu"it lucru sau anu"ite lucruri din universalitatea respectiv . 3ste ca-ul "otenitorilor unei persoane( p#n n "o"entul reali- rii parta.ului succesoral. Ce observ c principala deosebire dintre coproprietate i indivi-iune privete obiectul acestora= coproprietatea are ca obiect un lucru deter"inat( iar indivi-iunea are ca obiect o universalitate >o "as ? de lucruri. Nee8ist#nd diferen!ieri de ordin calitativ >de re+i" .uridic? ntre coproprietate i indivi-iune( de re+ul ( acestea sunt studiate "preun ( sub denu"irea de proprietate co"un pe cote-p r!i. Prin devlmie se dese"nea- acea proprietate co"un care se caracteri-ea- prin faptul c titularii nu au preci-at cota-parte ce ar reveni fiec ruia din drept( ci acesta este nefrac!ionat( deci dreptul de proprietate nu este divi-at i( cu at#t "ai "ult( nici lucrul sau lucrurile nu sunt frac!ionate. ,a e8e"plu de dev l" ie( "en!ion " proprietatea so!ilor asupra bunurilor co"une dob#ndite n ti"pul c s toriei. Proprietatea co"un ( n oricare din cele trei for"e( ncetea- prin parta. >"p r!eal ?( cu e8cep!ia ca-urilor de proprietate co"un pe cote-p r!i for!at i perpetu . b) Pluralitatea subiectelor n cazul raporturilor de crean :n ca-ul raporturilor .uridice civile obli+a!ionale >nu"ite i de crean! ?( pluralitatea poate s fie activ >"ai "ul!i creditori?( pasiv >"ai "ul!i debitori? sau "i8t >"ai "ul!i creditori i "ai "ul!i debitori?. Cub un alt aspect( pluralitatea de subiecte n ca-ul raporturilor obli+a!ionale poate "br ca trei for"e< obli+a!iile con.uncte( obli+a!iile solidare i obli+a!iile indivi-ibile. Obligaia conjunct >nu"it i obli+a!ie divi-ibil ? este aceea care lea+ "ai "ul!i creditori sau "ai "ul!i debitori( ntre care crean!a sau( dup ca-( datoria este divi-ibil . Obligaia solidar este aceea n care fiecare creditor poate cere debitorului ntrea+a datorie >solidaritate activ ? sau fiecare debitor este !inut i poate fi obli+at la plata ntre+ii datorii >solidaritate pasiv ?. Obligaia indivizibil este aceea care( datorit naturii obiectului ei sau datorit voin!ei p r!ilor( nu poate fi "p r!it ntre creditori >indivi-ibilitate activ ? ori ntre debitori >indivi-ibilitate pasiv ?. 5adar( dac obli+a!ia este indivi-ibil ( indiferent de nu" rul creditorilor sau al debitorilor( fiecare creditor poate cere ntrea+a presta!ie ce for"eaobiectul obli+a!iei( iar fiecare debitor poate fi constr#ns s e8ecute ntrea+a presta!ie= plata f cut de oricare dintre debitorii obli+a!i indivi-ibil stin+e datoria fa! de to!i ceilal!i codebitori. &. S1>i70area s-0ie1telor ra.ort-l-i <-ridi1 1ivil Proble"a scAi"b rii subiectelor raportului .uridic civil se pune nu"ai n ca-ul raporturilor patri"oniale( deoarece( n ca-ul raporturilor nepatri"oniale( subiectul activ este titularul unui drept intrans"isibil( iar subiectul pasiv este nedeter"inat.

,#t privete raporturile .uridice civile patri"oniale( trebuie s distin+e" ntre raporturile reale i raporturile obli+a!ionale. :n ceea ce privete raporturile .uridice civile patri"oniale care au n con!inut un drept real( se poate pune nu"ai proble"a scAi"b rii subiectului activ( nu ns i a subiectului pasiv( acesta din ur" fiind nedeter"inat. CcAi"barea subiectului activ n ase"enea raporturi se poate face printr-unul din "odurile de trans"itere >dob#ndire? a drepturilor reale >art. 1** i art. 1*0 ,. civ. enu"er ur" toarele "oduri prin care se dob#ndete i se trans"ite proprietatea >precu" i celelalte drepturi reale?< succesiunea >le+al ?( le+atul( conven!ia( tradi!iunea( accesiunea( u-ucapiunea( le+ea i ocupa!iunea. Da acestea( ur"ea- a se "ai ad u+a i Aot r#rea .udec toreasc >ns nu"ai n " sura n care aceasta ar avea efect constitutiv( iar nu i efect declarativ?. :n ca-ul raporturilor .uridice care au n con!inut un drept de crean! ( poate s intervin o scAi"bare at#t a persoanei subiectului activ >creditorul?( c#t i o scAi"bare a persoanei subiectului pasiv >debitorul?. a) *c/imbarea creditorului 38ist "ai "ulte "i.loace .uridice care conduc( direct sau indirect( la scAi"barea persoanei subiectului activ al raportului .uridic obli+a!ional. Cesiunea de crean este o conven!ie prin care un creditor trans"ite o crean! a sa unei alte persoane. ,reditorul care trans"ite crean!a se nu"ete cedent( persoana c reia i se trans"ite crean!a se nu"ete cesionar( iar debitorul crean!ei trans"ise se nu"ete debitor cedat. Prin efectul cesiunii de crean! ( noul creditor al debitorului cedat va fi cesionarul. ,rean!a care a for"at obiectul cesiunii r "#ne ns nescAi"bat ( p str#ndu-se natura ei( precu" i eventualele +aran!ii ce o nso!eau= cesionarul devine creditor al debitorului cedat pentru valoarea no"inal a crean!ei( indiferent de pre!ul cesiunii i cAiar i atunci c#nd cesiunea s-a f cut cu titlu +ratuit. *ubrogaia personal >nu"it i subro+a!ia n drepturile creditorului prin plata crean!ei? este o "odalitate de trans"itere le+al sau conven!ional a dreptului de crean! c tre un ter! care a pl tit pe creditorul ini!ial( n locul debitorului. Persoana care pl tete datoria debitorului se nu"ete solvens( iar creditorul care pri"ete plata se nu"ete accipiens. ,a efect al subro+a!iei personale( solvensul ia locul >se subro+ ? accipiensului( deci subiectul activ ini!ial este nlocuit cu o alt persoan ( care devine noul creditor al aceluiai debitor. Colvensul >subro+atul? dob#ndete toate drepturile accipiensului >creditorului pl tit?( deci dob#ndete crean!a cu toate drepturile i accesoriile ei( inclusiv cu eventualele +aran!ii ce o nso!esc. 1ovaia >acea conven!ie prin care p r!ile stin+ o obli+a!ie e8istent ( nlocuind-o cu o nou obli+a!ie? prin sc/imbare de creditor const n substituirea unui nou creditor celui vecAi( debitorul devenind obli+at fa! de noul creditor i fiind liberat fa! de vecAiul creditor. Cubiectul activ al raportului .uridic obli+a!ional "ai poate fi scAi"bat prin motenire >n ca-ul persoanelor fi-ice?( prin reorganizare i transformare >n ca-ul persoanelor .uridice?( prin poprire >ca efect al popririi( ter!ul poprit trebuie s efectue-e plata c tre creditorul

popritor( dei( anterior nfiin! rii popririi( el era obli+at fa! de debitorul poprit? sau cAiar prin inter"ediul stipulaiei pentru altul >dac este dublat de stin+erea unei obli+a!ii anterioare a pro"itentului fa! de stipulant( obli+a!ie av#nd ca obiect presta!ia pe care pro"itentul ur"ea- s o e8ecute n favoarea ter!ului beneficiar?. b) *c/imbarea debitorului CcAi"barea persoanei subiectului pasiv al raportului .uridic obli+a!ional( n dreptul civil ro"#n( nu se poate reali-a pe calea direct a unei cesiuni de datorie >care ar presupune nstr inarea de c tre debitor a datoriei sale c tre o ter! persoan f r a fi nevoie de consi"! "#ntul creditorului acelei obli+a!ii?. 5ceast situa!ie a nere+le"ent rii cesiunii de datorie este .ustificat n doctrin ( pe de o parte( pe lipsa de interes practic( iar( pe de alt parte( pe ideea potrivit c reia crean!a este un raport personal( n care personalitatea debitorului >solvabilitate( cinste etc.? pre-int un interes pri"ordial( astfel nc#t nu s-ar putea concepe s i se dea creditorului( f r voia lui( un alt debitor= de altfel( o eventual cesiune a datoriei ar putea s produc efecte ne+ative i asupra celor care s-au obli+at s +arante-e acea datorie ori s-au obli+at n solidar cu debitorul nstr in tor. 5r ur"a s ad"ite" c ( n " sura n care e8ist consi"! "#ntul creditorului( poate avea loc o preluare de datorie. 5adar( vo" re!ine un pri" "i.loc .uridic de scAi"bare a debitorului( anu"e preluarea datoriei n msura n care e!ist consimm$ntul creditorului acelei obligaii. Pentru atin+erea unor efecte ase" n toare celor de la cesiunea de datorie( deci pentru scAi"barea indirect a persoanei subiectului pasiv al raportului .uridic obli+a!ional( pot fi utili-ate anu"ite "i.loace .uridice( precu"< nova!ia prin scAi"bare de debitor( dele+a!ia( stipula!ia pentru altul( poprirea etc. 2en!ion " ns c proble"a scAi"b rii persoanei subiectului pasiv nu se poate pune n acele ca-uri n care obli+a!ia trebuie e8ecutat personal de c tre debitor( ntruc#t a fost stabilit n considerarea persoanei lui >obli+a!ie intuitu personae?. 1ovaia prin sc/imbare de debitor are loc atunci c#nd o ter! persoan se an+a.ea- fa! de creditor s pl teasc datoria. / ase"enea opera!iune poate avea loc cu sau f r consi"! "#ntul debitorului. :n ca-ul n care ter!ul se an+a.ea- fa! de creditor s pl teasc datoria f r consi"! "#ntul debitorului( se spune c nova!ia se reali-ea- pe cale de e8pro"isiune. :n ca-ul n care se cere i consi"! "#ntul debitorului( nova!ia prin scAi"bare de debitor este o dele+a!ie perfect . Delegaia este o conven!ie prin care un debitor aduce creditorului s u an+a.a"entul unui al doilea debitor( al turi de el sau n locul lui. Debitorul care face dele+a!ia se nu"ete delegant( persoana care se obli+ al turi de el sau n locul lui >deci persoana dele+at ca nou debitor? se nu"ete delegat( iar creditorul care pri"ete acest an+a.a"ent se nu"ete delegatar. Dup cu" dele+atarul l liberea- sau nu pe dele+ant( dele+a!ia este perfect sau i"perfect .

Dele+a!ia este perfect atunci c#nd dele+atarul( prin declara!ie e8pres ( l liberea- pe dele+ant( "ul!u"indu-se cu noua obli+a!ie a dele+atului. Practic( dele+a!ia perfect se confund cu nova!ia prin scAi"bare de debitor f cut cu consi"! "#ntul debitorului. Dele+a!ia este i"perfect dac dele+atarul nu consi"te la liberarea dele+antului( astfel nc#t el va avea( pe l#n+ vecAiul debitor >dele+antul?( un nou debitor >dele+atul?. *tipulaia pentru altul >care se "ai nu"ete i contractul n folosul unei ter!e persoane? este acel contract prin care una din p r!i stipulea- o presta!ie de la cealalt parte n folosul unei ter!e persoane( f r s fie repre-entantul acesteia din ur" i f r ca ter!ul beneficiar s participe la ncAeierea contractului. ,el care stipulea- presta!ia n favoarea ter!ului se nu"ete stipulant( persoana care se obli+ fa! de stipulant s e8ecute presta!ia n folosul ter!ului se nu"ete promitent( iar persoana n favoarea c reia se face stipula!ia se nu"ete ter beneficiar. 5adar( n ca-ul stipula!iei pentru altul( pro"itentul se obli+ fa! de stipulant s e8ecute o presta!ie n favoarea ter!ului beneficiar( acesta din ur" neparticip#nd la ncAeierea conven!iei respective nici direct( nici repre-entat de stipulant. 9ndirect( stipula!ia pentru altul poate duce la o scAi"bare de debitor( anu"e atunci c#nd stipula!ia este f cut n scopul acAit rii unei datorii de c tre debitorul ini!ial( prin inter"ediul unei alte persoane( pe care o face debitor al creditorului s u. Poprirea este o for" de e8ecutare silit indirect prin care creditorul ur" rete su"ele sau efectele pe care debitorul s u le are de pri"it de la o ter! persoan . ,reditorul care ur" rete su"ele respective se nu"ete creditor popritor( debitorul acestuia poart denu"irea de debitor poprit( iar ter!ul( care la r#ndul lui este debitor al debitorului poprit( se nu"ete ter poprit. Da o scAi"bare a subiectului pasiv se poate a.un+e( indirect( cAiar i printr-o cesiune de crean. Cpre e8e"plu( s presupune" c Primus este creditor al lui *ecundus( iar( la r#ndul lui( *ecundus este creditor al lui 2ertius= *ecundus cedea- lui Primus crean!a sa fa! de 2ertius( astfel nc#t Primus devine creditor al lui 2ertius. :ns ( Primus va avea "potriva lui 2ertius crean!a lui *ecundus( crean! care s-ar putea s fie "ai pu!in avanta.oas dec#t cea pe care o avea fa! de *ecundus >de e8e"plu( nu este nso!it de +aran!ii?= n ase"enea ca-uri( este preferabil pentru Primus s fie de acord cu preluarea datoriei lui *ecundus de c tre 2ertius. De ase"enea( subiectul pasiv al raportului .uridic obli+a!ional "ai poate fi scAi"bat prin motenire >n ca-ul persoanelor fi-ice?( respectiv prin reorganizare i transformare >n ca-ul persoanelor .uridice?.
2*. Test

(!emple de subiecte de sintez& &. Defini!i dreptul subiectiv civil. $. ,lasificarea obli+a!iilor civile. ). ,lasificarea bunurilor. (!emple de teste tip gril&

&. ,ate+oria drepturilor reale accesorii include( printre altele< a? dreptul de servitute= b? dreptul de ipotec = c? posesia. $. Prin obli+a!ie de a da se n!ele+e ndatorirea< a? de a preda un lucru= b? de a trans"ite un drept de crean! = c? de a trans"ite sau de a constitui un drept real. ). /bli+a!iile naturale< a? nu se bucur de vreo sanc!iune >protec!ie? .uridic = b? pot fi valorificate nu"ai pe cale de e8cep!ie >ap rare?= c? sunt ndatoriri care decur+ din re+ulile de convie!uire social . *. Dup cu" pot fi nlocuite sau nu n e8ecutarea unei obli+a!ii( f r a afecta valabilitatea pl !ii( bunurile se clasific n< a? divi-ibile i indivi-ibile= b? fru+ifere i nefru+ifere= c? fun+ibile i nefun+ibile. 0. ,ate+oria bunurilor incorporale include( printre altele< a? dreptul de proprietate asupra unui bun "obil prin natura lui= b? titlurile de valoare= c? toate drepturile subiective. 1. /bli+a!ia con.unct < a? presupune c datoria sau( dup ca-( crean!a este divi-ibil = b? se "ai nu"ete i obli+a!ie solidar = c? e8ist ( n ca-ul pluralit !ii active( nu"ai dac a fost prev -ut e8pres n actul .uridic civil. 4. CcAi"barea debitorului se poate reali-a prin inter"ediul< a? subro+a!iei personale= b? dele+a!iei perfecte= c? cesiunii datoriei( indiferent dac e8ist sau nu consi"! "#ntul creditorului. 2,. ;i0liogra6ie o0ligatorie - Gabriel Boroi( Drept civil" Partea general" Persoanele( edi!ia a 9B-a( revi-uit i ad u+it de ,arla 5le8andra 5n+Aelescu( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%&%( p. *)-7$= - Gabriel Boroi( Diviu Ct nciulescu( 5driana 5l" an( 9oana P durariu( Drept civil" Curs selectiv pentru licen" 2este gril( edi!ia a 9B-a( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%%7( p. )-**= - GAeor+Ae Beleiu( Drept civil rom$n" )ntroducere n dreptul civil" *ubiectele dreptului civil ( edi!ia a I9-a rev -ut i ad u+it de 2arian Nicolae i Petric Truc ( 3ditura Universul Furidic( Bucureti( $%%4( p. 1&-&%6.

Unitatea de nvare nr. &


ACTUL %URIDIC CIVIL

C-.rins/
'&. Defini!ia i clasificarea actelor .uridice civile. '$. ,ondi!iile de fond ale actului .uridic civil. '). For"a actului .uridic civil. '*. 2odalit !ile actului .uridic civil. '0. 3fectele actului .uridic civil. '1. Nulitatea actului .uridic civil. '4. 5lte sanc!iuni sau cau-e de ineficacitate a actului .uridic civil. '6. Test. '7. Biblio+rafie obli+atorie.

$0ie1tivele -nitii de nvare


Dup studiul acestei unit !i de nv !are ve!i reui s< defini!i i s clasifica!i actele .uridice civile= identifica!i condi!iile de fond ale actului .uridic civil= anali-a!i for"a actului .uridic civil >for"a ad validitatem( ad probationem i for"a cerut pentru opo-abilitate fa! de ter!i? anali-a!i "odalit !ile actului .uridic civil >ter"en( condi!ie i sarcin ?= pre-enta!i efectele actului .uridic civil= pre-enta!i institu!ia nulit !ii actului .uridic civil= identifica!i alte sanc!iuni sau cau-e de ineficacitate a actului .uridic civil >revocarea( caducitatea( inopo-abilitatea( reduc!iunea?= anali-a!i r spunderea civil contractual .

21. DE+INI(IA 4I CLASI+ICAREA ACTEL$R %URIDICE CIVILE 1. De6iniia a1t-l-i <-ridi1 1ivil Prin act juridic civil se n!ele+e manifestarea de voin fcut cu intenia de a produce efecte juridice( adic de a nate( "odifica sau stin+e un raport .uridic civil concret.

Trebuie subliniat c ter"enul Jact poate avea dou n!elesuri. Pri"ul sens este acela care se desprinde din defini!ia de "ai sus( deci de opera!iune .uridic . Pentru acest sens( se utili-ea- i for"ula negotium iuris sau( "ai si"plu( cuv#ntul negotium. :ns ( at#t n le+isla!ie( c#t i n doctrin sau n .urispruden! ( prin Jact >uneori cAiar prin sinta+"a Jact .uridic? se dese"nea- i nscrisul constatator al "anifest rii de voin! ( adic suportul "aterial care conse"nea- sau red opera!iunea .uridic . Pentru acest al doilea sens( se folosete i e8presia instrumentum probationis sau( "ai si"plu( cuv#ntul instrumentum. :ntro e8pri"are ri+uros e8act ( pentru cel de al doilea sens ar trebui s se foloseasc ter"enul de nscris. #. Clasi6i1area a1telor <-ridi1e 1ivile a) ,cte juridice unilaterale bilaterale i multilaterale :n func!ie de nu" rul p r!ilor( actele .uridice civile se clasific n unilaterale( bilaterale i "ultilaterale. ,ctul juridic unilateral este re-ultatul voin!ei unei sin+ure p r!i. ,ctul juridic bilateral repre-int voin!a concordant >acordul de voin! ? a dou p r!i. ,ctul juridic multilateral este re-ultatul acordului de voin! a trei sau "ai "ulte p r!i. 5tra+e" aten!ia c nu trebuie confundat clasificarea actelor .uridice civile n unilaterale i bilaterale cu clasificarea contractelor civile n contracte unilaterale i contracte bilaterale. ,lasificarea actelor .uridice n unilaterale i bilaterale se face dup criteriul nu" rului p r!ilor( pe c#nd clasificarea contractelor n unilaterale i bilaterale se face dup criteriul con!inutului lor. Toate contractele( deci i contractele unilaterale( fac parte din cate+oria actelor .uridice bilaterale sau "ultilaterale( n scAi"b( actele .uridice unilaterale nu sunt contracte( deoarece nu sunt consecin!a unui acord de voin! ( ci sunt re-ultatul "anifest rii unilaterale de voin! . b) ,cte juridice cu titlu oneros i acte juridice cu titlu gratuit Dup scopul ur" rit la ncAeierea lor( deosebi" actele .uridice civile cu titlu oneros i actele .uridice civile cu titlu +ratuit. ,ctul juridic cu titlu oneros este acela n care( n scAi"bul folosului patri"onial procurat de o parte celeilalte p r!i( se ur" rete ob!inerea altui folos patri"onial. ,ctul juridic cu titlu gratuit este acela n care se procur un folos patri"onial f r a se ur" ri ob!inerea altui folos patri"onial n scAi"b. Da r#ndul lor( actele .uridice cu titlu oneros se subclasific n acte co"utative i acte aleatorii. 5ctele comutative sunt acele acte .uridice cu titlu oneros n care p r!ile cunosc sau pot s cunoasc ( din cAiar "o"entul ncAeierii lor( e8isten!a i ntinderea obli+a!iilor ce le revin. 5ctele aleatorii sunt acele acte .uridice cu titlu oneros n care p r!ile au n vedere posibilitatea unui c#ti+ i riscul unei pierderi( datorit unei "pre.ur ri viitoare i incerte( de care depinde ntinderea sau cAiar e8isten!a obli+a!iilor lor.

5ctele .uridice cu titlu +ratuit se subdivid( la r#ndul lor( n acte de-interesate i liberalit !i. 5ctele dezinteresate sunt acele acte .uridice cu titlu +ratuit prin care dispun torul procur un avanta. patri"onial cuiva f r s i "icore-e patri"oniul. 3iberalitile sunt acele acte .uridice cu titlu +ratuit prin care dispun torul i "icoreapatri"oniul cu folosul patri"onial procurat +ratificatului. c) ,cte juridice constitutive acte juridice translative i acte juridice declarative ,lasificarea actelor .uridice civile n constitutive( translative i declarative se face dup criteriul efectului lor. ,ctul juridic constitutiv este acela care d natere unui drept subiectiv civil ce nu a e8istat anterior. ,ctul juridic translativ este acela care are ca efect str "utarea unui drept subiectiv din patri"oniul unei persoane n patri"oniul altei persoane. ,ctul juridic declarativ este acela care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv civil pree8istent. d) ,cte juridice de conservare acte juridice de administrare i acte juridice de dispoziie :n raport de i"portan!a lor( actele .uridice civile pot fi< de conservare( de ad"inistrare i de dispo-i!ie. ,ctul juridic de conservare este acela prin care se ur" rete prent#"pinarea pierderii unui drept subiectiv civil. ,ctul juridic de administrare este acel act .uridic civil prin care se ur" rete s se reali-e-e o nor"al punere n valoare a unui bun sau patri"oniu. ,ctul juridic de dispoziie este acela care are ca re-ultat ieirea din patri"oniu a unui drept sau +revarea cu sarcini reale a unui bun. e) ,cte juridice consensuale acte juridice solemne %formale) i acte juridice reale :n func!ie de "odul de for"are( acte .uridice civile se "part n consensuale( sole"ne >for"ale? i reale. ,ctul juridic consensual este acel act .uridic care ia natere n "od valabil prin si"pla "anifestare de voin! a p r!ii sau a p r!ilor( nenso!it de nici un fel de for" . Trebuie subliniat c ( din punctul de vedere al for"ei n care se ncAeie actele .uridice( actul .uridic consensual repre-int re+ula( vorbindu-se astfel despre principiul consensualis"ului. ,ctul juridic solemn >denu"it i for"al? este acel act .uridic pentru for"area c ruia si"pla "anifestare de voin! nu este suficient ( ci aceasta trebuie s "brace o anu"it for" prescris de le+e. 5ceast for" >de re+ul ( for"a autentic ? repre-int o condi!ie pentru ns i valabilitatea actului .uridic respectiv. Ce obinuiete s se spun c for"a este cerut ad validitatem sau ad solemnitatem.

,ctul juridic real este acela care nu se poate for"a valabil dec#t dac "anifestarea de voin! este nso!it de re"iterea >predarea? bunului. Deci( actele .uridice reale nu iau natere n "od valabil dec#t din "o"entul pred rii >re"iterii "ateriale? a bunului. f) ,cte juridice pure i simple i acte juridice afectate de modaliti Dup le+ tura lor cu "odalit !ile >ter"en( condi!ie( sarcin ?( deosebi" acte .uridice civile pure i si"ple i acte .uridice civile afectate de "odalit !i. ,ctul juridic pur i simplu este acela care nu cuprinde o "odalitate. ,ctul juridic afectat de modaliti este acela care cuprinde o "odalitate( adic un ter"en( o condi!ie sau o sarcin . Kin#nd cont de cele "en!ionate "ai sus( poate re-ulta i o alt clasificare a actelor .uridice n func!ie de criteriul le+ turii lor cu "odalit !ile i anu"e< - acte .uridice inco"patibile cu "odalit !ile= - acte .uridice care pot fi sau nu afectate de "odalit !i= - acte .uridice inseparabile de "odalit !i. g) ,cte juridice principale i acte juridice accesorii Dup raportul dintre ele( actele .uridice civile pot fi principale sau accesorii. ,ctul juridic principal este acel act care are o e8isten! de sine st t toare( re+i"ul s u .uridic nedepin-#nd de cel al altui act .uridic. :n circuitul civil( cele "ai "ulte acte .uridice sunt acte principale. ,ctul juridic accesoriu nu are o e8isten! de sine st t toare( soarta sa .uridic depin-#nd de soarta altui act .uridic( principal. /) ,cte juridice numite i acte juridice nenumite Dup re+le"entarea i denu"irea lor le+al ( actele .uridice civile se clasific n acte .uridice nu"ite >tipice? i acte .uridice nenu"ite >atipice?. Prin act juridic civil numit >tipic? se n!ele+e acel act care are o denu"ire stabilit de le+ea civil ( precu" i o re+le"entare proprie. Prin act juridic civil nenumit >atipic? se n!ele+e acel act care nu se bucur de o denu"ire le+al i de o re+le"entare proprie. i) ,cte juridice cu e!ecutare dintr'o dat i acte juridice cu e!ecutare succesiv 5ceast clasificare are drept criteriu "odul de e8ecutare a actelor .uridice civile. ,ctul juridic civil cu e!ecutare dintr'o dat >uno ictu? este acel act a c rui e8ecutare presupune o sin+ur presta!ie din partea debitorului. 3l se "ai nu"ete i act cu e8ecutare instantanee.

,ctul juridic civil cu e!ecutare succesiv este acel act a c rui e8ecutare presupune "ai "ulte presta!ii ealonate n ti"p. Pot fi incluse n aceast cate+orie< contractul de loca!iune( contractul de arendare( contractul de ncAiriere a suprafe!elor locative( contractul de societate civil etc. 2#. C$NDI(IILE DE +$ND ALE ACTULUI %URIDIC CIVIL 1. Ca.a1itatea de a n1>eia a1t-l <-ridi1 1ivil Prin capacitatea de a nc/eia actul juridic civil se n!ele+e aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi i obligaii civile prin nc/eierea actelor juridice civile" ,apacitatea de a ncAeia acte .uridice civile este o condi!ie de fond( esen!ial ( de validitate i +eneral a actului .uridic civil. ,apacitatea de a ncAeia actul .uridic civil este nu"ai o parte a capacit !ii civile( reunind( n structura sa( o parte din capacitatea de folosin! a persoanei fi-ice sau .uridice( precu" i capacitatea de e8erci!iu a acesteia. :n aceast "aterie( re+ula sau principiul este capacitatea de a ncAeia acte .uridice civile( incapacitatea constituind e8cep!ia. :n le+ tur cu re+ula capacit !ii de a ncAeia acte .uridice civile( se i"pun dou preci- ri. :n pri"ul r#nd( sub aspectul corela!iei dintre capacitate i discern "#nt( este de re!inut c ( n ti"p ce capacitatea constituie o stare de drept >de iure?( discern "#ntul este o stare de fapt >de facto?( care se aprecia- de la persoan la persoan ( n raport de aptitudinea i puterea psiAo-intelectiv ale acesteia= capacitatea i-vor te nu"ai din le+e( pe c#nd discern "#ntul este de natur psiAolo+ic . :n consecin! ( discern "#ntul poate e8ista( i-olat( cAiar la o persoan incapabil ( dup cu" o persoan capabil se poate + si ntr-o situa!ie n care( vre"elnic( s nu aib discern "#nt. :n al doilea r#nd( pentru persoanele .uridice( re+ula capacit !ii de a ncAeia acte .uridice civile este subordonat principiului specialit !ii capacit !ii de folosin! Nerespectarea incapacit !ii de a ncAeia actul .uridic civil atra+e sanc!iunea nulit !ii actului .uridic respectiv. #. Consi77?nt-l a) Precizri introductive Prin consimm$nt se n!ele+e e!teriorizarea /otr$rii de a nc/eia un act juridic civil" ,onsi"! "#ntul este o condi!ie de fond( esen!ial ( de validitate i +eneral a actului .uridic civil. ,onsi"! "#ntul i cau-a >scopul? alc tuiesc voin!a .uridic . 5ceasta este +uvernat de dou principii< principiul libert !ii actelor .uridice civile >nu"it i principiul autono"iei de voin! ?= principiul priorit !ii voin!ei reale >nu"it i principiul voin!ei interne?.

Pentru a fi valabil( consi"! "#ntul trebuie s ndeplineasc ur" toarele cerin!e( cu"ulativ< - s provin de la o persoan cu discern "#nt= - s fie e8pri"at cu inten!ia de a produce efecte .uridice= - s fie e8teriori-at= - s nu fie alterat de vreun viciu de consi"! "#nt. Biciile de consi"! "#nt sunt< eroarea= dolul >viclenia?= violen!a= le-iunea. b) (roarea Prin eroare se n!ele+e falsa reprezentare a unor mprejurri la nc/eierea unui act juridic. :n func!ie de consecin!ele care intervin >sau dup +ravitatea ei?( eroarea este de trei feluri< eroare obstacol= eroare +rav = eroare indiferent . :n ca-ul erorii obstacol( falsa repre-entare cade fie asupra naturii actului .uridic ce se ncAeie >error in negotium?( n sensul c o parte crede c ncAeie un anu"it act .uridic( iar cealalt parte crede c ncAeie un alt act .uridic >de e8e"plu( o parte crede c ncAeie un contract de loca!iune( iar cealalt parte crede c ncAeie un contract de v#n-are-cu"p rare?( fie asupra identit !ii fi-ice a obiectului >error in corpore?( n sensul c una dintre p r!i crede c tratea- cu privire la un anu"it bun( iar cealalt parte are n vedere un alt bun >de e8e"plu( o parte vrea s v#nd un i"obil din provincie( iar cealalt parte accept cre-#nd c este vorba de un i"obil situat n Bucureti?. Ce observ c eroarea obstacol este "ai "ult dec#t un viciu de consi"! "#nt( deoarece( practic( partea nu i-a dat consi"! "#ntul pentru ncAeierea actului .uridic n cau- ( or( viciul de consi"! "#nt presupune totui un consi"! "#nt e8pri"at. Toc"ai datorit faptului c eroarea obstacol ecAivalea- cu lipsa consi"! "#ntului( sanc!iunea care intervine n ca-ul erorii obstacol( n a"bele sale for"e( este nulitatea absolut a actului .uridic( deoarece aceasta este sanc!iunea lipsei totale a consi"! "#ntului. (roarea grav( nu"it i eroare'viciu de consimm$nt( presupune c falsa repre-entare cade fie asupra calit !ilor substan!iale ale obiectului actului .uridic >error in substantiam?( fie asupra persoanei cocontractante sau beneficiare a actului .uridic( ns nu"ai dac actul .uridic s-a ncAeiat n considerarea unei anu"ite persoane >error in personam?. 3roarea +rav >eroareaGviciu de consi"! "#nt? atra+e nulitatea relativ a actului .uridic respectiv. Trebuie re!inut c atunci c#nd falsa repre-entare cade asupra valorii econo"ice a contrapresta!iei( este vorba de o eroare lezionar( care ns nu este supus re+ulilor de la eroarea +rav >error in substantiam?( ci re+ulilor de la le-iune ca viciu de consi"! "#nt( ceea ce nsea"n c "a.orul nu va putea ob!ine anularea actului .uridic astfel ncAeiat. (roarea indiferent este falsa repre-entare a unor "pre.ur ri "ai pu!in i"portante la ncAeierea actului .uridic( neafect#nd ns i valabilitatea acestuia >de e8e"plu( eroarea asupra st rii civile a cu"p r torului( eroarea asupra solvabilit !ii cocontractantului( eroarea asupra calit !ilor nesubstan!iale ale obiectului actului .uridic etc.?. Toc"ai de aceea( uneori( o ase"enea eroare este denu"it eroare f r efecte asupra validit !ii actului .uridic sau cAiar eroare uoar .

3roarea indiferent poate atra+e cel "ult o di"inuare valoric a presta!iei( ns poate s r "#n cAiar i f r vreo consecin! .uridic . :n func!ie de natura realit !ii fals repre-entat ( eroarea este de dou feluri< eroare de fapt= eroare de drept. (roarea de fapt const n falsa repre-entare a unei st ri sau situa!ii faptice la ncAeierea actului .uridic civil. (roarea de drept este falsa repre-entare la ncAeierea actului .uridic a e8isten!ei sau con!inutului unei nor"e .uridice. Pentru ca falsa repre-entare a realit !ii la ncAeierea unui act .uridic s fie viciu de consi"! "#nt( trebuie ntrunite cu"ulativ dou cerin!e >condi!ii?< ele"entul asupra c ruia cade falsa repre-entare s fi fost Aot r#tor >deter"inant? pentru ncAeierea actului .uridic( n sensul c ( dac ar fi fost cunoscut realitatea( actul .uridic respectiv nu s-ar fi ncAeiat= n ca-ul actelor .uridice bilaterale sau "ultilaterale( cu titlu oneros( este necesar ca partea cocontractant s fi tiut ori s fi trebuit s tie c ele"entul asupra c ruia cade falsa repre-entare este Aot r#tor pentru ncAeierea actului .uridic civil n cau- . c) Dolul Dolul este acel viciu de consi"! "#nt care const n inducerea n eroare a unei persoane prin mijloace viclene pentru a o determina s nc/eie un anumit act juridic" :n alte cuvinte( dolul este o eroare provocat >iar nu spontan ( precu" eroarea propriu--is ?. Dup consecin!ele pe care le are sau nu asupra valabilit !ii actului .uridic( se deosebete ntre dolul principal i dolul incident. Dolul principal este acela care privete "pre.ur ri i"portante >deter"inante? la ncAeierea actului .uridic( atr +#nd nulitatea relativ a acestuia. Dolul incident( nu"it i incidental sau secundar( este acela care vi-ea- "pre.ur ri nedeter"inante pentru ncAeierea actului .uridic( neatr +#nd nevalabilitatea acestuia( put#ndu-se cere( cel "ult( o reducere a contravalorii presta!iei( dac este ca-ul. ,a viciu de consi"! "#nt( dolul este alc tuit din dou ele"ente< un ele"ent obiectiv >"aterial?( ce const n utili-area de "i.loace viclene >"aina!iuni( "anopere frauduloase( iretenii etc.? pentru a induce n eroare= un ele"ent subiectiv >inten!ional?( ce const n inten!ia de a induce n eroare o persoan ( pentru a o deter"ina s ncAeie un anu"it act .uridic. Pentru a fi viciu de consi"! "#nt( dolul trebuie s ndeplineasc dou cerin!e( cu"ulativ< s fie deter"inant pentru ncAeierea actului .uridic= s provin de la cealalt parte. Canc!iunea care intervine n ca-ul dolului >principal? este nulitatea relativ a actului .uridic. 38isten!a ele"entului "aterial n structura dolului .ustific i e8ercitarea unei ac!iuni n te"eiul art. 776 ,. civ.( utili-area de "i.loace viclene constituind o fapt ilicit . 5adar( victi"a dolului are la nde"#n dou ac!iuni( anu"e( pe de o parte( o ac!iune n declararea nulit !ii relative a actului .uridic( iar( pe de alt parte( o ac!iune n repararea pre.udiciului ce i-a fost cau-at prin ntrebuin!area de "i.loace viclene n scopul inducerii sale n eroare. 5ceste dou ac!iuni pot fi cu"ulate. :ntruc#t dolul nu se pre-u" ( persoana care solicit anularea actului .uridic pe "otiv c a avut consi"! "#ntul viciat prin dol trebuie s fac dovada dolului.

d) 4iolena 4iolena este acel viciu de consi"! "#nt care const n ameninarea unei persoane cu un ru de natur s i produc o temere ce o determin s nc/eie un act juridic pe care altfel nu l'ar fi nc/eiat" Dup natura r ului cu care se a"enin! ( violen!a poate s fie fi-ic sau "oral . Biolen!a fi-ic >vis? e8ist atunci c#nd a"enin!area cu un r u privete inte+ritatea fi-ic a persoanei ori bunurile sale. Biolen!a "oral >metus? e8ist atunci c#nd a"enin!area cu un r u se refer la onoarea( cinstea ori senti"entele unei persoane. :n raport de caracterul a"enin! rii( se deosebete ntre a"enin!area le+iti" i a"enin!area nele+iti" . 5"enin!area le+iti" >.ust ? cu un r u nu constituie viciu de consi"! "#nt. ,a e8e"plu( se citea- ca-ul n care creditorul l a"enin! pe debitorul s u cu darea n .udecat dac nu i e8ecut de bun voie obli+a!ia. Nu"ai a"enin!area nele+iti" >in.ust ? cu un r u constituie viciu de consi"! "#nt( atr +#nd nulitatea relativ a actului .uridic ncAeiat sub i"periul ei. ,a structur ( violen!a G viciu de consi"! "#nt este alc tuit din dou ele"ente< un ele"ent obiectiv >e8terior?( care const n a"enin!area cu un r u= un ele"ent subiectiv >intern?( ce const n insuflarea unei te"eri persoanei a"enin!ate. Dou cerin!e trebuie ntrunite cu"ulativ pentru ca violen!a s constituie viciu de consi"! "#nt( anu"e< te"erea insuflat s fie deter"inant pentru ncAeierea actului .uridic civil= a"enin!area s fie in.ust >nele+iti" ?. Canc!iunea care intervine n ca-ul violen!ei - viciu de consi"! "#nt const n nulitatea relativ a actului .uridic. ,a i n ca-ul dolului( e8isten!a unui ele"ent obiectiv n structura violen!ei .ustific i e8ercitarea unei ac!iuni n r spundere civil delictual ( pe te"eiul art. 776 ,. civ.( a"enin!area >nele+iti" ? cu un r u constituind delict civil. e) 3eziunea Prin leziune se n!ele+e prejudiciul material suferit de una din pri din cauza disproporiei vdite de valoare ntre contraprestaii ce e!ist n c/iar momentul nc/eierii conveniei" 5adar( ca viciu de consi"! "#nt( le-iunea const n dispropor!ia v dit de valoare ntre contrapresta!ii. Pentru anularea actului .uridic civil pe "otiv de le-iune( trebuie s fie ntrunite cu"ulativ ur" toarele cerin!e< pre.udiciul "aterial s fie o consecin! direct a ncAeierii actului .uridic respectiv= pre.udiciul "aterial s e8iste n raport cu "o"entul ncAeierii actului .uridic= dispropor!ia de valoare ntre contrapresta!ii s fie v dit . De-iunea are un do"eniu de aplicare restr#ns( at#t sub aspectul persoanelor ce o pot invoca drept cau- de anulare( c#t i sub aspectul actelor .uridice susceptibile de anulare pentru le-iune. Cub pri"ul aspect( le-iunea privete( n principiu( nu"ai pe "inorii ntre &* i &6 ani( deci pe cei cu capacitate de e8erci!iu restr#ns . 5ctele .uridice care pot fi anulate pentru le-iune trebuie s ntruneasc ur" toarele cerin!e< s fie acte .uridice civile de ad"inistrare= s fie acte .uridice bilaterale( cu titlu oneros i co"utative= s fie ncAeiate de

"inorul ntre &* i &6 ani sin+ur( f r ncuviin!area ocrotitorului le+al= s fie p +ubitoare pentru "inor. De-iunea poate conduce la dou sanc!iuni alternative< nulitatea relativ >ac!iunea n .usti!ie prin care se solicit anularea actului .uridic pentru le-iune poart denu"irea de ac!iune n resci-iune?= reducerea sau( dup ca-( " rirea uneia dintre presta!ii. &. $0ie1t-l a1t-l-i <-ridi1 1ivil Prin obiect al actului juridic civil se n!ele+e conduita prilor stabilit prin acel act juridic adic aciunile sau inaciunile la care sunt ndreptite ori de care sunt inute prile. /biectul constituie o condi!ie de fond( esen!ial ( de validitate i +eneral a actului .uridic civil. Pentru a fi valabil( obiectul oric rui act .uridic civil trebuie s ndeplineasc ur" toarele cerin!e< s e8iste= s fie n circuitul civil= s fie deter"inat sau deter"inabil= s fie posibil= s fie licit i "oral. 5cestea sunt deci cerin!ele +enerale pentru valabilitatea obiectului actului .uridic civil. Pentru valabilitatea obiectului anu"itor acte .uridice civile( e8ist ns i cerin!e speciale< obiectul s fie un fapt personal al celui ce se obli+ = cel care se obli+ s fie titularul dreptului subiectiv civil= s e8iste autori-a!ia ad"inistrativ sau .udiciar prev -ut de le+e. De ase"enea( natura unor acte .uridice i"pune ca obiectul lor s priveasc nu"ai anu"ite bunuri( de e8e"plu( "pru"utul de folosin! privete nu"ai bunuri neconsu"ptibile( "pru"utul de consu"a!ie nu poate privi dec#t bunuri fun+ibile i consu"ptibile potrivit naturii lor( +a.ul se refer la un bun "obil( ipoteca nu se poate constitui dec#t cu privire la un bun i"obil etc. '. Ca-8a 9s1o.-l: a1t-l-i <-ridi1 1ivil Prin cauza %scopul) actului juridic civil se n!ele+e obiectivul urmrit la nc/eierea acestuia. ,au-a este o condi!ie de fond( esen!ial ( de validitate i +eneral a actului .uridic civil. :n structura cau-ei actului .uridic civil intr dou ele"ente( anu"e scopul i"ediat i scopul "ediat. Ccopul i"ediat( nu"it i scopul obli+a!iei( este stabilit pe principalele cate+orii de acte .uridice civile( dup cu" ur"ea- < n contractele sinala+"atice G repre-entarea sau prefi+urarea "ental ( de c tre fiecare parte( a contrapresta!iei >o parte se obli+ tiind c i cealalt parte( la r#ndul ei( se obli+ ?= n actele .uridice cu titlu +ratuit care sunt liberalit !i G inten!ia de a +ratifica >animus donandi?= n actele .uridice reale G prefi+urarea re"iterii bunului= n contractele aleatorii G prefi+urarea unei "pre.ur ri viitoare i incerte de care depinde ansa c#ti+ului sau riscul pierderii. De re!inut c ( n ca-ul actelor .uridice unilaterale( n principiu( scopul i"ediat este stabilit pentru fiecare tip de ase"enea act. 5stfel< n ca-ul pro"isiunii publice de reco"pens ( scopul obli+a!iei pro"itentului const n prefi+urarea "ental a e8ecut rii presta!iei pentru care ur"ea- a pl ti reco"pensa= pentru pur+ ( scopul i"ediat l repre-int inten!ia de a cur !i i"obilul de sarcinile reale care l +revea- = n ca-ul accept rii unei "oteniri( scopul i"ediat l constituie consolidarea calit !ii de "otenitor= n ca-ul ofertei de a contracta(

scopul i"ediat const n prefi+urarea accept rii acesteia( deci n prefi+urarea ncAeierii unui contract= n ca-ul recunoaterii de "aternitate sau de paternitate( scopul i"ediat const n stabilirea le+ turii de filia!ie ntre cel ce face recunoaterea i cel recunoscut etc. De ase"enea( "ai preci- " c ( pentru unele acte .uridice( scopul i"ediat trebuie apreciat !in#ndu-se cont nu nu"ai de un anu"it caracter .uridic al actului respectiv( spre e8e"plu( n ca-ul contractului de co"odat >act .uridic real i cu titlu +ratuit?( scopul i"ediat const at#t n prefi+urarea re"iterii lucrului( c#t i n inten!ia co"odantului de a procura( +ratuit( un folos co"odatarului. Ccopul "ediat( nu"it i scopul actului .uridic civil( const n "otivul deter"inant al ncAeierii actului .uridic i se refer fie la nsuirile unei presta!ii( fie la calit !ile unei persoane. Ccopul "ediat se caracteri-ea- prin aceea c este concret i variabil de la o cate+orie la alta de acte .uridice civile i cAiar n cadrul aceleiai cate+orii de acte .uridice civile. Cpre e8e"plu( n ca-ul contractului de v#n-are-cu"p rare( scopul "ediat const n destina!ia concret ce ur"ea- a se da lucrului cu"p rat( respectiv su"ei ce repre-int pre!ul( astfel nc#t difer de la cu"p r tor la cu"p r tor >o persoan cu"p r o locuin! pentru a o dona cuiva( alt persoan cu"p r o cas pentru a locui n ea( iar o alt persoan cu"p r o cas pentru a face o investi!ie etc.?( respectiv de la v#n- tor la v#n- tor >o persoan vinde un lucru pentru ca din su"a ob!inut ca pre! s i cu"pere un alt lucru( o alt persoan vinde un lucru pentru ca din su"a ob!inut s i pl teasc o datorie etc.?. Pentru a fi valabil ( cau-a actului .uridic civil trebuie s ndeplineasc ur" toarele cerin!e( cu"ulativ< s e8iste= s fie real >s nu fie fals ?= s fie licit i "oral . De+ea instituie dou pre-u"!ii< pre-u"!ia de valabilitate a cau-ei( indiferent de faptul red rii ei n nscrisul constatator al actului .uridic= pre-u"!ia de e8isten! a cau-ei( ceea ce nsea"n c ea nu trebuie dovedit . 5"bele pre-u"!ii le+ale sunt relative. Prin ur"are( cel care invoc lipsa ori nevalabilitatea cau-ei are sarcina probei( fiind ad"isibil orice "i.loc de prob . 2&. +$R5A ACTULUI %URIDIC CIVIL 1. Consideraii introd-1tive Prin forma actului juridic civil se n!ele+e modalitatea de e!teriorizare a manifestrii de voin fcut cu intenia de a crea modifica sau stinge un raport juridic civil concret" Pe l#n+ aceast accep!iune restr#ns ( e8presia Lfor"a actului .uridic civilL poate avea i un sens lar+( dese"n#nd trei cerin!e de for" < for"a cerut pentru ns i validitatea actului .uridic >for"a ad validitatem sau ad solemnitatem?= for"a cerut pentru probarea actului .uridic >for"a ad probationem?= for"a cerut pentru opo-abilitatea actului .uridic fa! de ter!i.

Privit n n!elesul ei restr#ns( for"a actului .uridic civil este +uvernat de principiul consensualis"ului( care( la r#ndul lui( repre-int o aplicare n aceast "aterie a principiului libert !ii actelor .uridice civile >principiul autono"iei de voin! ?. Prin principiul consensualismului se n!ele+e acea re+ul de drept potrivit c reia simpla manifestare de voin este nu numai necesar ci i suficient pentru ca actul juridic civil s ia natere n mod valabil sub aspectul for"ei care "brac "anifestarea de voin! f cut n scopul de a produce efecte .uridice. :n alte cuvinte( pentru a produce efecte .uridice civile( "anifestarea de voin! nu trebuie s "brace o for" special . #. +or7a ad validitatem Prin forma cerut pentru valabilitatea actului juridic civil se n!ele+e acea condiie de validitate esenial i special care const n necesitatea ndeplinirii formalitilor prestabilite de lege n lipsa crora actul juridic civil nu s'ar putea nate n mod valabil" For"a cerut ad validitatem pre-int ur" toarele caractere< repre-int un ele"ent constitutiv >esen!ial? al actului .uridic civil( n lipsa c ruia actul .uridic va fi lovit de nulitate absolut = este inco"patibil cu "anifestarea tacit de voin! ( deci presupune "anifestarea e8pres de voin! = este e8clusiv ( n sensul c ( pentru un anu"it act .uridic civil sole"n( trebuie ndeplinit o anu"it for" ( de re+ul ( for"a autentic >de la acest caracter e8ist ns i o e8cep!ie( prev -ut de art. 607 ,. civ.( anu"e testa"entul?. ,erin!ele care trebuie respectate pentru asi+urarea for"ei ad validitatem sunt ur" toarele< toate clau-ele actului .uridic civil trebuie s "brace for"a cerut pentru valabilitatea sa( ceea ce nsea"n c ( n principiu( nu este ad"isibil aa-nu"itul act per relationem( adic actul n care( pentru deter"inarea con!inutului s u( se face tri"itere la o surs e8tern = actul .uridic aflat n interdependen! cu un act .uridic sole"n trebuie s "brace i el for"a sole"n >de e8e"plu( "andatul dat pentru ncAeierea unui act .uridic sole"n trebuie constatat printr-o procur autentic ?= actul .uridic care deter"in ineficien!a unui act .uridic sole"n trebuie s "brace i el for"a sole"n >e8ist ns o e8cep!ie n ca-ul le+atului( acesta put#nd fi revocat i n "od tacit?. &. +or7a ad probationem Prin forma cerut pentru probarea actului juridic civil se n!ele+e acea cerin impus de lege sau de pri care const n ntocmirea unui nscris cu scopul de a dovedi actul juridic civil" For"a ad probationem este obli+atorie( iar nu facultativ ( n sensul c nerespectarea ei atra+e( n principiu( inad"isibilitatea dovedirii actului .uridic civil cu un alt "i.loc de prob . 5adar( nerespectarea for"ei ad probationem nu atra+e nevalabilitatea actului .uridic civil( ci( n principiu( sanc!iunea care intervine const n i"posibilitatea dovedirii actului .uridic civil cu un alt "i.loc de prob . :ns ( dovada actului .uridic civil i e8isten!a acestuia sunt dou cAestiuni distincte( pri"a nefiind necesar dec#t n ca- de liti+iu. '. +or7a 1er-t .entr- o.o8a0ilitate 6a de teri

Prin forma cerut pentru opozabilitatea fa de teri a actului .uridic civil dese"n " acele formaliti care sunt necesare potrivit legii pentru a face actul juridic opozabil i persoanelor care nu au participat la nc/eierea lui( n scopul ocrotirii drepturilor sau intereselor acestora. 5ceast cerin! de for" a actului .uridic civil se .ustific prin ideea de protec!ie a ter!ilor fa! de eventualele efecte pre.udiciabile ale unor acte .uridice civile( e8pres prev -ute de le+e. For"a cerut pentru opo-abilitate fa! de ter!i este obli+atorie( iar nu facultativ . :n ca-ul nerespect rii acestei cerin!e de for" ( sanc!iunea const n inopo-abilitatea actului .uridic( adic n posibilitatea ter!ului interesat de a i+nora actul .uridic invocat de p r!ile acestuia sau de una dintre ele "potriva sa. :n consecin! ( actul .uridic civil produce efecte ntre p r!i( dar este ineficace fa! de ter!i( deci p r!ile nu au posibilitatea s se prevale-e de drepturile i-vor#te din acel act .uridic fa! de ter!i. 2'. 5$DALIT"(ILE ACTULUI %URIDIC CIVIL 1. Ter7en-l 2ermenul >dies?( ca "odalitate a actului .uridic civil( este acel eveniment viitor i sigur ca realizare p$n la care este am$nat nceperea sau dup caz stingerea e!erciiului drepturilor subiective civile i a e!ecutrii obligaiilor civile corelative" a? Dup efectul s u( ter"enul este de dou feluri< ter"en suspensiv( adic acel ter"en care a"#n ( p#n la "plinirea lui( nceputul e8erci!iului dreptului subiectiv civil i al e8ecut rii obli+a!iei civile corelative >de e8e"plu( ter"enul la care trebuie restituit su"a de bani "pru"utat ?= ter"en e8tinctiv( adic acel ter"en care a"#n ( p#n la "plinirea lui( stin+erea e8erci!iului dreptului subiectiv civil i a e8ecut rii obli+a!iei corelative >de e8e"plu( data "or!ii credirentierului n ca-ul contractului de ntre!inere?. b? :n raport de persoana care beneficia- de ter"en >n func!ie de titularul beneficiului ter"enului?( se deosebesc trei feluri de ter"ene< ter"en stabilit n favoarea debitorului >care repre-int re+ula?= ter"en stabilit n favoarea creditorului >cu" este ca-ul depo-itului( n care( de re+ul ( ter"enul este stipulat n favoarea deponentului?= ter"en stabilit at#t n favoarea debitorului( c#t i a creditorului >de e8e"plu( ter"enul stipulat ntr-un contract de asi+urare?. 5ceast clasificare pre-int interes deoarece nu"ai cel n folosul c ruia este stabilit ter"enul poate s renun!e la beneficiul ter"enului( iar( n ca-ul n care ter"enul a fost fi8at n favoarea at#t a creditorului( c#t i a debitorului( nu se poate renun!a la beneficiul ter"enului respectiv dec#t prin acordul a"belor p r!i. c? :n func!ie de i-vorul s u( ter"enul poate s fie< ter"en voluntar( nu"it i ter"en conven!ional( care este acel ter"en ce s-a stabilit prin act .uridic unilateral( bilateral sau "ultilateral= ter"en le+al( adic acel ter"en stabilit printr-un act nor"ativ i care face parte de drept din actul .uridic= ter"en .urisdic!ional( prin care se n!ele+e acel ter"en acordat

debitorului( n ca-urile prev -ute de le+e( de c tre or+anul de .urisdic!ie >de e8e"plu( ter"enul de +ra!ie?. d? Dup criteriul cunoaterii sau nu a datei "plinirii sale( deosebi"< ter"enul cu scaden! cert ( adic acel ter"en a c rui dat >calendaristic ? de "plinire se cunoate din cAiar "o"entul ncAeierii actului .uridic= ter"enul cu scaden! incert ( prin care se dese"nea- acel ter"en >deci tot un eveni"ent viitor i si+ur ca reali-are? a c rui dat de "plinire nu este cunoscut n "o"entul ncAeierii actului .uridic( dei "plinirea lui este si+ur >de e8e"plu( data "or!ii credirentierului ntr-un contract de rent via+er ?. Trebuie re!inut c ter"enul( ca "odalitate a actului .uridic( afectea- nu"ai e8ecutarea actului .uridic( iar nu i e8isten!a acestuia. 2ermenul suspensiv are ca efect nt#r-ierea nceputului e8ercit rii dreptului subiectiv civil i a ndeplinirii obli+a!iei civile corelative. Dreptul subiectiv civil i obli+a!ia civil corelativ au ns o e8isten! cert . 2ermenul e!tinctiv are ca efect stin+erea dreptului subiectiv civil i a obli+a!iei corelative. P#n la "plinirea ter"enului e8tinctiv( raportul .uridic civil concret i produce efectele sale( ns ( dup "plinirea ter"enului( acestea ncetea- . #. Condiia Condiia( ca "odalitate a actului .uridic( este un eveniment viitor i nesigur ca realizare de care depinde e!istena >naterea sau desfiin!area? dreptului subiectiv civil i a obligaiei civile corelative. a? Dup efectele pe care le produce( condi!ia poate fi suspensiv sau re-olutorie. ,ondi!ia suspensiv este aceea de a c rei ndeplinire depinde naterea drepturilor subiective civile i a obli+a!iilor corelative. ,ondi!ia re-olutorie este aceea de a c rei ndeplinire depinde desfiin!area drepturilor subiective civile i a obli+a!iilor corelative. b? :n raport de le+ tura cu voin!a p r!ilor a reali- rii sau nereali- rii eveni"entului >dup cau-a de care depinde reali-area sau nereali-area eveni"entului?( condi!ia este de trei feluri< ca-ual ( "i8t i potestativ . ,ondi!ia este ca-ual atunci c#nd reali-area eveni"entului depinde de Aa-ard( de nt#"plare( fiind deci independent de voin!a p r!ilor. ,ondi!ia este "i8t atunci c#nd reali-area eveni"entului depinde at#t de voin!a uneia din p r!i( c#t i de voin!a unei persoane deter"inate. ,ondi!ia potestativ poate fi pur sau si"pl . ,ondi!ia potestativ si"pl este acea condi!ie a c rei reali-are depinde at#t de voin!a uneia din p r!i( c#t i de un ele"ent e8terior acesteia >fapt e8terior sau voin!a unei persoane nedeter"inate?. ,ondi!ia pur potestativ este acea condi!ie a c rei reali-are depinde e8clusiv de voin!a uneia dintre p r!i. /bli+a!ia asu"at sub condi!ie suspensiv pur potestativ din partea celui care se obli+ este nul . c? Dup cu" const n reali-area sau nereali-area eveni"entului( condi!ia poate s fie po-itiv sau ne+ativ . 3fectele condi!iei( ca "odalitate a actului .uridic( sunt +uvernate de dou re+uli. :n pri"ul r#nd( condi!ia afectea- ns i e8isten!a drepturilor subiective civile i a obli+a!iilor civile corelative. :n al doilea r#nd( efectele condi!iei se produc( n principiu( retroactiv( n sensul c "o"entul de la care sau p#n la care se produc nu este acela al ndeplinirii sau nendeplinirii condi!iei( ci "o"entul ncAeierii actului .uridic civil sub condi!ie. ;e+ula

retroactivit !ii efectelor condi!iei nu are caracter i"perativ( aa nc#t p r!ile ar putea dero+a( prin voin!a lor( de la aceast re+ul ( prev -#nd n "od e8pres c efectele condi!iei se vor produce din "o"entul ndeplinirii sau al nendeplinirii eveni"entului. 5nali-area efectelor condi!iei presupune o dubl distinc!ie< pe de o parte( ntre condi!ia suspensiv i condi!ia re-olutorie( iar( pe de alt parte( ntre intervalul de ti"p cuprins ntre "o"entul ncAeierii actului .uridic i "o"entul n care ndeplinirea sau nendeplinirea condi!iei devine si+ur >pendente conditione? i perioada ulterioar acestui "o"ent >eveniente conditione?. &. Sar1ina Carcina este o obli+a!ie de a da( a face sau a nu face( i"pus +ratificatului de c tre dispun tor( n actele .uridice cu titlu +ratuit >"ai e8act( liberalit !i?. 2*. E+ECTELE ACTULUI %URIDIC CIVIL 1. Noi-ne. En-7erarea .rin1i.iilor Prin efectele actului juridic civil n!ele+e" drepturile subiective civile i obligaiile civile crora actul juridic le d natere le modific sau le stinge ( deci ceea ce pentru raportul .uridic civil repre-int con!inutul acestuia. Prin principiile efectelor actului juridic civil n!ele+e" acele reguli de drept civil care arat modul n care se produc aceste efecte respectiv cum n ce condiii i fa de cine se produc aceste efecte" De re+ul ( sunt re!inute trei principii ale efectelor actului .uridic civil< principiul for!ei obli+atorii( irevocabilitatea i principiul relativit !ii. Uneori( se aprecia- c irevocabilitatea nu repre-int un principiu distinct( ci doar un aspect al principiului for!ei obli+atorii. #. Prin1i.i-l 6orei o0ligatorii Principiul forei obligatorii( e8pri"at i prin ada+iul pacta sunt servanda( este acea regul de drept potrivit creia actul juridic civil legal nc/eiat se impune prilor >n ca-ul conven!iilor? sau prii >n ca-ul actelor .uridice unilaterale? ntocmai ca legea. :n alte cuvinte( actul .uridic civil este obli+atoriu pentru p r!i( iar nu facultativ. 5ctul .uridic civil le+al ncAeiat are for! obli+atorie i pentru or+anul de .urisdic!ie nvestit cu solu!ionarea unui liti+iu decur+#nd dintr-un astfel de act( deci instan!a este obli+at s asi+ure e8ecutarea actului .uridic le+al ncAeiat. De la acest principiu( e8ist anu"ite e8cep!ii( adic situa!ii n care efectele actului .uridic civil nu se "ai produc aa cu" au prev -ut p r!ile( la ncAeierea lui( ci( independent de voin!a p r!ilor sau( dup ca-( a p r!ii( aceste efecte sunt fie "ai restr#nse( fie "ai ntinse dec#t cele stabilite ini!ial.

a? ,a-urile de restr$ngere a forei obligatorii sunt acele situa!ii( prev -ute n "od e8pres de le+e( n care actul .uridic i ncetea- efectele nainte de ter"en( datorit dispari!iei unui ele"ent al s u. Dintre e8cep!iile ce pot fi incluse n aceast cate+orie( "en!ion "< ncetarea contractului de loca!iune din cau-a pieirii totale sau considerabile a lucrului= ncetarea contractului de societate civil datorit anu"itor cau-e prev -ute de le+e >pierderea obiectului societ !ii= "oartea( punerea sub interdic!ie sau insolvabilitatea unuia dintre asocia!i( afar de ca-ul c#nd s-a stipulat c societatea poate continua cu "otenitorii asociatului decedat sau cu asocia!ii r "ai n via! ori cu asocia!ii capabili sau solvabili= pieirea lucrului?= ncetarea contractului de "andat din cau-a "or!ii( interdic!iei( insolvabilit !ii sau fali"entului "andantului ori "andatarului= stabilirea( prin le+e( fie a duratei contractului( inferioar celei prev -ute de p r!i n contractul aflat n curs de e8ecutare( fie a altor efecte( "ai restr#nse dec#t cele prev -ute de p r!i ( etc. b? :n cate+oria ca-urilor de e!tindere a forei obligatorii se includ< proro+area >prelun+irea? efectelor anu"itor acte .uridice( prin efectul le+ii( peste ter"enul convenit de p r!i= prelun+irea efectelor actului .uridic cu e8ecutare succesiv datorit suspend rii te"porare a e8ecut rii acestuia pe tot ti"pul c#t durea- cau-a de suspendare= "oratoriul le+al( adic acordarea( prin le+e( a unui ter"en care are ca efect a"#narea +eneral a e8ecut rii unor obli+a!ii contractuale de c tre o anu"it cate+orie de debitori( n considerarea unor "pre.ur ri e8cep!ionale precu" cri-e econo"ice( conflicte "ilitare etc. &. Irevo1a0ilitatea a1t-l-i <-ridi1 1ivil Prin irevocabilitatea actului juridic( indiferent c ar fi privit ca un principiu al efectelor actului .uridic sau doar ca o consecin! a principiului for!ei obli+atorii( n!ele+e" faptul c actului juridic bilateral sau multilateral nu i se poate pune capt prin voina numai a uneia din pri iar actului juridic unilateral nu i se poate pune capt prin manifestarea de voin n sens contrar din partea autorului acestuia. ,onstituie e8cep!ii de la irevocabilitatea actului .uridic acele ca-uri n care actului .uridic bilateral i se poate pune cap t prin voin!a uneia din p r!i( actului .uridic "ultilateral i se poate pune cap t prin voin!a uneia sau "ai "ultor p r!i( dar nu toate( iar actului .uridic unilateral i se poate pune cap t prin voin!a autorului lui. a? Principalele e8cep!ii de la irevocabilitatea actelor .uridice civile bilaterale sau "ultilaterale sunt ur" toarele< revocarea dona!iei ntre so!i= denun!area contractului de loca!iune ncAeiat pe durat nedeter"inat = revocarea contractului de "andat de c tre "andant i renun!area "andatarului la "andat= ncetarea contractului de depo-it la cererea deponentului= denun!area contractului de asi+urare etc. b? 38cep!iile de la irevocabilitatea actelor .uridice civile unilaterale sunt ur" toarele< le+atul= retractarea renun! rii la "otenire= revenirea asupra accept rii e8prese sau tacite a "otenirii( n ca-ul n care succesiunea ar fi absorbit sau "icorat cu "ai "ult de .u" tate( prin descoperirea unui testa"ent necunoscut n "o"entul accept rii= revocarea " rturisirii pentru eroare de fapt= revocarea ofertei nainte de a fi acceptat de c tre destinatar etc.

'. Prin1i.i-l relativitii e6e1telor a1t-l-i <-ridi1 1ivil Prin principiul relativitii efectelor actului juridic civil dese"n " regula de drept potrivit creia actul juridic civil produce efecte numai fa de autorul sau dup caz autorii lui fr a putea s profite ori s duneze terelor persoane. :ntr-o alt for"ulare( se poate spune c actul .uridic civil bilateral sau "ultilateral d natere la drepturi subiective i obli+a!ii nu"ai pentru p r!ile lui( iar actul .uridic unilateral obli+ doar pe autorul acestuia. :n!ele+erea con!inutului principiului relativit !ii efectelor actului .uridic( precu" i a e8cep!iilor de la acest principiu necesit preci-area no!iunilor de parte( av#nd-cau- i ter!( ntruc#t( n raport cu un anu"it act .uridic civil( toate subiectele de drept civil se plaseantr-una din aceste trei no!iuni. Prin parte se n!ele+e persoana care ncAeie actul .uridic civil( personal sau prin repre-entare( i n patri"oniul ori fa! de care se produc efectele actului respectiv. Ter!ii sunt persoanele str ine de un anu"it act .uridic( care nu au participat nici direct i nici prin repre-entare la ncAeierea acestuia. :n principiu( ter!ii nu sunt afecta!i prin ncAeierea unui act .uridic( n sensul c acesta nu le profit ( dar nici nu le d unea- . Prin av#nd-cau- se dese"nea- persoana care( dei nu a participat la ncAeierea actului .uridic civil( este totui ndrituit s profite de efectele actului respectiv sau( dup ca-( este !inut s suporte aceste efecte( datorit le+ turii sale .uridice cu una din p r!ile acelui act .uridic. De re+ul ( se aprecia- c e8ist trei cate+orii de av#n-i-cau- < succesorii universali i succesorii cu titlu universal= succesorii cu titlu particula= creditorii cAiro+rafari. ,onstituie e8cep!ii de la principiul relativit !ii efectelor actului .uridic acele ca-uri n care efectele actul .uridic civil s-ar produce i fa! de alte persoane care nu au participat la ncAeierea actului respectiv( deci fa! de alte persoane dec#t p r!ile. 38cep!iile de la principiul relativit !ii pot fi "p r!ite n e8cep!ii aparente i e8cep!ii reale. / e8cep!ie real de la principiul relativit !ii ar presupune c ( prin voin!a p r!ilor actului .uridic >i nu"ai prin voin!a acestora( nu ns i n te"eiul le+ii ori al unui consi"! "#nt i"plicit?( actul respectiv creea- drepturi subiective sau obli+a!ii pentru o persoan ce nu a participat la ncAeierea lui( nici personal( nici prin repre-entant. Cin+ura e8cep!ie real de la principiul relativit !ii actului .uridic civil este stipula!ia pentru altul >nu"it i contractul n folosul unei ter!e persoane?( adic acel contract prin care o parte >pro"itentul? se obli+ fa! de cealalt parte >stipulantul? s e8ecute o presta!ie n favoarea unei a treia persoane >ter!ul beneficiar?( f r ca aceasta din ur" s participe la ncAeierea conven!iei respective nici direct i nici repre-entat de stipulant. ,ate+oria e8cep!iilor aparente de la acest principiu include< situa!ia succesorilor universali( cu titlu universal ori cu titlu particular ai p r!ilor actului .uridic( pro"isiunea faptei altuia( repre-entarea( ac!iunile directe( cesiunea de crean! ( ipote-a +estiunii intereselor altei persoane( actele .uridice colective i contractul colectiv de "unc .

2,. NULITATEA ACTULUI %URIDIC CIVIL 1. De6iniie Nulitatea este sanc!iunea ce intervine n ca-ul n care( la ncAeierea actului .uridic civil( nu se respect dispo-i!iile le+ale referitoare la condi!iile de validitate ale actului .uridic >indiferent c sunt condi!ii de fond sau condi!ii de for" ?. #. Clasi6i1area n-litilor a1t-l-i <-ridi1 1ivil :n func!ie de natura interesului ocrotit prin dispo-i!ia le+al nc lcat la ncAeierea actului .uridic civil( deosebi" nulitatea absolut i nulitatea relativ . 1ulitatea absolut este aceea care sanc!ionea- nerespectarea( la ncAeierea actului .uridic civil( a unei nor"e .uridice care ocrotete un interes +eneral sau obtesc >colectiv?. 1ulitatea relativ este aceea care sanc!ionea- nerespectarea( la ncAeierea actului .uridic civil( a unei nor"e .uridice care ocrotete un interes individual >particular?. Dup criteriul ntinderii efectelor( deosebi" nulitatea par!ial i nulitatea total . 1ulitatea parial este acea nulitate care desfiin!ea- nu"ai o parte dintre efectele actului .uridic civil( celelalte efecte "en!in#ndu-se ntruc#t nu contravin le+ii. 1ulitatea total este acea nulitate care desfiin!ea- actul .uridic civil n ntre+i"e. :n func!ie de modul de consacrare legislativ( distin+e" nulitatea e8pres >nu"it i nulitate te8tual sau cAiar e8plicit ? i nulitatea virtual >nu"it i nulitate i"plicit sau tacit ?. Prin nulitate e!pres se dese"nea- acea nulitate care este prev -ut ( ca atare( ntro dispo-i!ie le+al . ,ele "ai "ulte nulit !i fac parte din aceast cate+orie( fiind prev -ute fie n ,odul civil( fie n alte acte nor"ative. Prin nulitate virtual se dese"nea- acea nulitate care nu este e8pres prev -ut de le+e( dar care re-ult nendoielnic din "odul n care este re+le"entat o anu"it condi!ie de validitate a actului .uridic civil. Dup felul condiiei de validitate nclcat la ncAeierea actului .uridic civil( nulit !ile sunt de fond sau de for" . 1ulitatea de fond este acea nulitate care intervine n ca-ul lipsei ori nevalabilit !ii unei condi!ii de fond a actului .uridic civil >consi"! "#nt( capacitate( obiect( cau- ?. 1ulitatea de form este acea nulitate care intervine n ca-ul nerespect rii for"ei cerute ad validitatem. &. Ca-8ele de n-litate a) Cauzele de nulitate absolut Ur" toarele cau-e atra+ nulitatea absolut a actului .uridic civil< - nc lcarea dispo-i!iilor le+ale referitoare la capacitatea civil a persoanelor( ns nu"ai dac este vorba de< nerespectarea unei incapacit !i speciale de folosin! a persoanei fi-ice( instituite pentru ocrotirea unui interes obtesc= lipsa capacit !ii de folosin! a persoanei .uridice= nerespectarea principiului specialit !ii capacit !ii de folosin! a persoanei .uridice=

- lipsa total a consi"! "#ntului= - nevalabilitatea obiectului actului .uridic civil >cu e8cep!ia lipsei calit !ii de proprietar a v#n- torului( ipote- n care actul .uridic este lovit de nulitate relativ dac dob#nditorul este de bun -credin! ( respectiv i va produce efectele n " sura n care sunt ntrunite condi!iile aplic rii art. &7%7 alin. & ,. civ.?= - nevalabilitatea cau-ei >scopului? actului .uridic civil( dar nu"ai atunci c#nd lipsete cau-a datorit absen!ei scopului i"ediat ori c#nd cau-a este ilicit sau i"oral >dac ns cau-a lipsete datorit lipsei discern "#ntului sau cau-a este fals datorit erorii-viciu de consi"! "#nt asupra scopului "ediat ori( n actele .uridice nenu"ite( cAiar asupra scopului i"ediat( atunci actul .uridic este lovit de nulitate relativ ?= - nerespectarea for"ei ad validitatem= - nerespectarea dreptului de pree"!iune >al statului? n ca-ul prev -ut de art. )1 alin. >0? din De+ea nr. &6$E$%%% privind prote.area patri"oniului cultural na!ional "obil( precu" i n ca-ul prev -ut de art. * alin. >*? din De+ea nr. *$$E$%%& privind prote.area "onu"entelor istorice >cu preci-area c ( n acest din ur" ca-( e8ist un drept de pree"!iune subsecvent celui al statului n favoarea unit !ilor ad"inistrativ-teritoriale?= - nc lcarea ordinii publice= - fraudarea le+ii. b) Cauzele de nulitate relativ Ur" toarele cau-e atra+ nulitatea relativ a actului .uridic civil< - nerespectarea re+ulilor referitoare la capacitatea civil a persoanei( ns nu"ai atunci c#nd< actul .uridic de ad"inistrare sau de dispo-i!ie este ncAeiat de persoana lipsit de capacitate de e8erci!iu( actul .uridic de ad"inistrare s-a ncAeiat f r ncuviin!area ocrotitorului le+al i este le-ionar pentru "inorul ntre &* i &6 ani( actul .uridic de dispo-i!ie s-a ncAeiat f r ncuviin!area prealabil a ocrotitorului le+al sau a autorit !ii tutelare( actul .uridic s-a ncAeiat pentru persoana .uridic n lipsa ori cu dep irea puterilor conferite >aadar( n toate aceste situa!ii este vorba despre nerespectarea dispo-i!iilor le+ale referitoare la capacitatea civil de e8erci!iu?( actul .uridic s-a ncAeiat cu nerespectarea unei incapacit !i speciale de folosin! ( instituite pentru protec!ia unor interese individuale= - lipsa discern "#ntului n "o"entul ncAeierii actului .uridic civil= - viciile de consi"! "#nt >eroarea +rav ( dolul( violen!a i le-iunea?= - nerespectarea dreptului de pree"!iune n ca-urile prev -ute de art. )4 din De+ea nr. ))E&77* privind e8proprierea pentru cau- de utilitate public ( de art. &0 alin. >$? i art. )% alin. >)? din De+ea nr. &1E&771 a 5rAivelor na!ionale( de art. &4 din De+ea nr. &%E$%%& privind re+i"ul .uridic al unor i"obile preluate n "od abu-iv n perioada 1 "artie &7*0-$$ dece"brie &767( precu" i de art. *$ alin. >$? i alin. >)? din De+ea nr. &%E$%%&. '. Regi7-l <-ridi1 al n-litii

,lasificarea nulit !ilor n absolute i relative pre-int i"portan! sub aspectul re+i"ului .uridic( diferit( pe care l are fiecare dintre aceste dou feluri de nulit !i. Prin re+i" .uridic al nulit !ii n!ele+e" re+ulile c rora le este supus nulitatea absolut sau( dup ca-( nulitatea relativ . 5ceste re+uli se refer la trei aspecte< cine poate invoca nulitatea( c#t ti"p poate fi invocat nulitatea( dac nulitatea poate s fie acoperit ori nu prin confir"are. :n ca-ul nulit !ii relative( re+i"ul .uridic al acesteia se concreti-ea- n ur" toarele re+uli< - nulitatea relativ poate fi invocat ( n principiu( nu"ai de persoana ocrotit prin nor"a .uridic nc lcat n "o"entul ncAeierii actului .uridic( deci de cel al c rui interes a fost nesocotit la ncAeierea actului .uridic= - nulitatea relativ trebuie invocat n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv ( fiind deci prescriptibil = - nulitatea relativ poate fi confir"at ( e8pres sau tacit( de partea interesat >sau de succesorii n drepturi ai acesteia?. :n ca-ul nulit !ii absolute( re+i"ul .uridic al acesteia se concreti-ea- n ur" toarele re+uli< - nulitatea absolut poate fi invocat de oricine are interes >p r!ile actului .uridic( av#n-iicau- ai p r!ilor( alte persoane ce nu au participat la ncAeierea actului .uridic dar care ar .ustifica un interes propriu?( de instan! din oficiu( de procuror( precu" i de alte or+ane prev -ute de le+e= - nulitatea absolut poate fi invocat oric#nd( fiind deci i"prescriptibil = - n principiu( nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confir"are >nici e8pres i nici tacit ?. *. E6e1tele n-litii Prin efectele nulit !ii actului .uridic civil n!ele+e" consecin!ele .uridice ale aplic rii sanc!iunii nulit !ii( adic ur" rile datorate desfiin! rii n ntre+i"e sau n parte a unui act .uridic civil care a fost ncAeiat cu nc lcarea dispo-i!iilor le+ale referitoare la condi!iile sale de validitate. Generic( efectul nulit !ii const n desfiin!area raportului .uridic civil n scut din actul .uridic civil lovit de aceast sanc!iune. ,oncret ns ( efectele nulit !ii difer ( n pri"ul r#nd( dup cu" nulitatea este total sau par!ial ( iar( n al doilea r#nd( n func!ie de ceea ce s-a nt#"plat dup ncAeierea actului .uridic civil lovit de nulitate( "ai e8act( dup cu" actul a fost sau nu e8ecutat i dup cu" au fost ncAeiate sau nu acte .uridice ulterioare n le+ tur cu aceleai drepturi. Cub cel de al doilea aspect "en!ionat "ai sus( trebuie deosebite ur" toarele ipote-e< - dac actul .uridic nu a fost e8ecutat p#n n "o"entul n care este anulat( aplicarea sanc!iunii nulit !ii nsea"n c acel act nu "ai poate fi e8ecutat nici dup acest "o"ent( deci partea sau p r!ile actului .uridic se afl n situa!ia n care nu ar fi f cut actul .uridic respectiv= - dac actul .uridic a fost e8ecutat( n tot sau n parte( p#n n "o"entul declar rii nulit !ii( aplicarea nulit !ii nsea"n desfiin!area retroactiv a actului .uridic( precu" i restituirea( reciproc sau( dup ca-( unilateral ( a presta!iilor efectuate n te"eiul acelui act=

- dac actul .uridic a fost e8ecutat( iar( p#n n "o"entul declar rii nulit !ii( una din p r!ile acestuia a ncAeiat un act .uridic cu o ter! persoan ( prin care fie s-a trans"is dreptul n scut din actul nul( fie s-a constituit ori s-a trans"is un drept n str#ns le+ tur cu dreptul n scut din actul nul( aplicarea sanc!iunii nulit !ii presupune desfiin!area retroactiv a actului .uridic e8ecutat >actul .uridic pri"ar?( restituirea presta!iilor efectuate n ba-a acestui act( precu" i desfiin!area actului .uridic subsecvent. 9pote-ele "en!ionate "ai sus per"it eviden!ierea celor trei principii ale efectelor nulit !ii< - retroactivitatea efectelor nulit !ii( n sensul c efectele nulit !ii se produc din "o"entul ncAeierii actului .uridic= - repunerea n situa!ia anterioar ( care se reali-ea- prin restituirea presta!iilor efectuate n te"eiul actului .uridic anulat= - anularea at#t a actului .uridic ini!ial( c#t i a actului .uridic subsecvent. 2@. ALTE SANC(IUNI SAU CAU E DE INE+ICACITATE A ACTULUI %URIDIC CIVIL Pe l#n+ nulitate e8ist i alte sanc!iuni sau cau-e de ineficacitate a actului .uridic. 5ezoluiunea este acea sanc!iune ce const n desfiin!area retroactiv a unui contract sinala+"atic cu e8ecutare uno ictu( n ca-ul nee8ecut rii culpabile a obli+a!iilor de c tre una din p r!i. 5ezilierea este sanc!iunea de drept civil ce intervine n ca-ul nee8ecut rii culpabile a unui contract sinala+"atic cu e8ecutare succesiv i const n ncetarea efectelor contractului respectiv nu"ai pentru viitor. 5evocarea( ca sanc!iune de drept civil( const n nl turarea efectelor actului .uridic civil datorit in+ratitudinii +ratificatului sau nee8ecut rii culpabile a sarcinii. No!iunea de revocare este folosit uneori i n sensul de denun!are unilateral ( n ca-urile prev -ute de le+e( a unui act .uridic( iar alteori n sensul de desfacere a unui contract prin acordul p r!ilor. Caducitatea este acea cau- de ineficacitate ce const n lipsirea actului .uridic civil valabil ncAeiat de orice efecte datorit intervenirii unei "pre.ur ri ulterioare ncAeierii sale i care este independent de voin!a autorului actului .uridic. )nopozabilitatea este sanc!iunea care intervine n ca-ul nesocotirii unor cerin!e de publicitate fa! de ter!i( prev -ute de le+e pentru anu"ite acte .uridice. Tot despre inopo-abilitate se vorbete i n ca-ul ncAeierii unui act .uridic prin procedeul repre-ent rii( ns cu lipsa sau dep irea puterii de a repre-enta. 5educiunea este sanc!iunea civil aplicabil n ca-ul actelor .uridice ncAeiate cu nesocotirea unor interdic!ii stabilite de le+e pentru ocrotirea unor persoane sau pentru restabilirea ecAilibrului contrapresta!iilor ntr-un contract sinala+"atic cu titlu oneros i co"utativ. :n consecin! ( se deosebete( pe de o parte( reduc!iunea liberalit !ilor e8cesive( adic a le+atelor i dona!iilor f cute de cel ce las "otenirea > de cuius? i care ncalc re-erva succesoral ( iar( pe de alt parte( reduc!iunea unei presta!ii pentru le-iune sau( n

anu"ite circu"stan!e( pentru eroare indiferent ( precu" i n ca-urile n care i-ar + si aplicare teoria i"previ-iunii.

2A. Test (!emple de subiecte de sintez& &. $. ). *. 0. ,lasificarea actelor .uridice civile. ,ondi!iile de fond ale actului .uridic civil. ,onsi"! "#ntul. ,apacitatea civil G condi!ie de fond a actului .uridic civil. ;e+i"ul .uridic al nulit !ii actului .uridic civil. 3fectele nulit !ii.

(!emple de teste gril& &. Dup scopul ur" rit la ncAeierea lor( actele .uridice se clasific n< a? acte .uridice cau-ale i acte .uridice abstracte= b? acte .uridice cu titlu oneros i acte .uridice cu titlu +ratuit= c? patri"oniale i nepatri"oniale. $. ,apacitatea de a ncAeia actul .uridic este o condi!ie< a? de fond= b? de for" = c? neesen!ial i special . ). ,onstituie cerin! a valabilit !ii consi"! "#ntului< a? s provin de la o persoan cu capacitate de e8erci!iu= b? s fie e8pri"at cu inten!ia de a produce efecte .uridice= c? s nu fie e8teriori-at. *. ,onstituie viciu de consi"! "#nt< a? eroarea indiferent = b? dolul secundar >incident?= c? violen!a. 0. /biectul actului .uridic civil< a? const n drepturile i obli+a!iile p r!ilor= b? trebuie( printre altele( s fie licit= c? const n scopul ur" rit la ncAeierea actului .uridic. 1. ,au-a >scopul? actului .uridic civil trebuie s fie< a? deter"inat sau cel pu!in deter"inabil = b? real = c? e8plicit . 4. Nerespectarea for"ei actului .uridic civil cerute ad validitatem< a? nu afectea- valabilitatea actului .uridic( ci doar posibilitatea dovedirii acestuia= b? atra+e nulitatea relativ = c? atra+e nulitatea absolut . 6. Nerespectarea for"ei actului .uridic civil cerute ad probationem< a? atra+e nulitatea relativ a actului .uridic= b? atra+e nulitatea par!ial a actului .uridic= c? nu afectea- valabilitatea actului .uridic. 7. Nu constituie o "odalitate a actului .uridic civil< a? ter"enul= b? capacitatea= c? condi!ia. &%. ,ondi!ia >ca "odalitate a actului .uridic? a c rei reali-are depinde e8clusiv de voin!a uneia din p r!i este< a? "i8t = b? potestativ si"pl = c? pur potestativ . &&. ,onstituie o e8cep!ie de la principiul pacta sunt servanda< a? tacita reloca!iune= b? ncetarea "andatului din cau-a fali"entului "andatarului= c? ca-ul actelor .uridice colective.

&$. :n cate+oria av#n-ilor-cau- trebuie inclui( printre al!ii< a? repre-entan!ii conven!ionali ai p r!ilor= b? to!i cei care( ulterior ncAeierii actului .uridic( au contractat cu p r!ile acestuia= c? succesorii cu titlu universal ai p r!ilor. &). ,ate+oria e8cep!iilor aparente de la principiul relativit !ii efectelor actului .uridic include( printre altele< a? nova!ia= b? cesiunea de crean! = c? contractul n folosul unei ter!e persoane. &*. Cpre deosebire de nulitate( re-olu!iunea< a? nu produce efecte retroactive= b? nu atra+e ineficacitatea actului .uridic civil= c? presupune un act .uridic valabil ncAeiat. &0. Cpre deosebire de nulitate( caducitatea< a? presupune un act .uridic valabil ncAeiat= b? presupune o cau- de nevalabilitate ulterioar ncAeierii actului .uridic= c? este o sanc!iune ce se aplic nu"ai n "ateria liberalit !ilor. &1. ,lasificarea nulit !ilor n nulit !i absolute i nulit !i relative se face dup < a? cu" sunt sau nu e8pres prev -ute de le+e= b? natura interesului ocrotit= c? ntinderea efectelor. &4. Cpre deosebire de nulitatea relativ ( nulitatea absolut < a? poate fi invocat i de instan! din oficiu= b? desfiin!ea- toate efectele actului .uridic= c? este prescriptibil e8tinctiv i poate fi acoperit prin confir"are &6. ,onstituie un principiu al efectelor nulit !ii( principiul< a? neretroactivit !ii= b? restabilirii situa!iei anterioare= c? "en!inerii actului subsecvent. &7. Principiul restitutio in integrum/ a? este cunoscut i sub denu"irea principiul retroactivit !ii efectelor nulit !ii= b? nu se aplic n ce privete efectele produse( p#n la data anul rii( de un contract cu e8ecutare succesiv = c? nl tur nulitatea actului .uridic. $%. :ntre nulitatea absolut i nulitatea relativ < a? nu e8ist deosebiri de re+i" .uridic= b? distin+e" n func!ie de "odul de valorificare= c? nu e8ist deosebiri de efecte. 21B. ;i0liogra6ie s.e1i6i1 - Gabriel Boroi( Drept civil" Partea general" Persoanele( edi!ia a 9B-a( revi-uit i ad u+it de ,arla 5le8andra 5n+Aelescu( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%&%( p. &0&-$6%= - Gabriel Boroi( Diviu Ct nciulescu( 5driana 5l" an( 9oana P durariu( Drept civil" Curs selectiv pentru licen" 2este gril( edi!ia a 9B-a( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%%7( p. *0-&04 i $7&-$71= - GAeor+Ae Beleiu( Drept civil rom$n" )ntroducere n dreptul civil" *ubiectele dreptului civil ( edi!ia a I9-a rev -ut i ad u+it de 2arian Nicolae i Petric Truc ( 3ditura Universul Furidic( Bucureti( $%%4( p. &$4-$)0.

Unitatea de nvare nr. '


PRESCRIP(IA E)TINCTIV"

C-.rins/
'&. ,onsidera!ii +enerale privitoare la prescrip!ia e8tinctiv . '$. Do"eniul prescrip!iei e8tinctive. '). Ter"enele de prescrip!ie e8tinctiv . '*. ,ursul prescrip!iei e8tinctive. '0. Test. '1. Biblio+rafie specific .

$0ie1tivele -nitii de nvare


Dup studiul acestei unit !i de nv !are ve!i reui s< defini!i prescrip!ia e8tinctiv = identifica!i do"eniul de aplicare a prescrip!iei e8tinctive= anali-a!i aplicarea ter"enelor de prescrip!ie e8tinctiv = pre-enta!i aspecte privitoare la cursul prescrip!iei e8tinctive >nceputul( suspendarea( ntreruperea prescrip!iei i repunerea n ter"enul de prescrip!ie?.

21. C$NSIDERA(II !ENERALE RE+ERIT$ARE LA PRESCRIP(IA E)TINCTIV" 1. De6iniia .res1ri.iei eCtin1tive Prescrip!ia e8tinctiv const n stin+erea dreptului la ac!iune nee8ercitat n ter"enul prev -ut de le+e. 2ai e8act( vo" defini prescripia e!tinctiv ca fiind stingerea dup caz fie a acelei componente a dreptului la aciune care este posibilitatea titularului dreptului de crean de a obine obligarea subiectului pasiv la e!ecutarea obligaiei corelative sau la recunoaterea dreptului subiectiv contestat( fie a nsui dreptului real principal %sau n situaiile e!pres prevzute de lege a dreptului nepatrimonial) datorit nee!ercitrii n termenul prevzut de lege. #. Nat-ra <-ridi1 a .res1ri.iei eCtin1tive

:n stabilirea naturii .uridice a prescrip!iei e8tinctive( trebuie( n prealabil( s se !in cont de "pre.urarea c prescrip!ia e8tinctiv este cunoscut de toate ra"urile de drept( iar nu nu"ai de dreptul civil. :n consecin! ( prescrip!ia e8tinctiv nf !i#ndu-se ca o institu!ie .uridic av#nd un caracter co"ple8( natura sa .uridic ur"ea- a fi stabilit n cadrul fiec rei ra"uri de drept. 5 deter"ina natura .uridic a prescrip!iei e8tinctive pentru dreptul civil nsea"n a stabili ce este pentru dreptul civil prescrip!ia e8tinctiv . :n ce ne privete( consider " c ( pentru dreptul civil( prescrip!ia e8tinctiv este o sanc!iune ndreptat "potriva pasivit !ii titularului dreptului subiectiv civil( sanc!iune ce ur"ea- a fi privit diferit( dup cu" este vorba( pe de o parte( de un drept de crean! sau de un drept real accesoriu( ipote- n care prin prescrip!ia e8tinctiv se stin+e o co"ponent a dreptului la ac!iune( iar( pe de alt parte( de un drept real principal sau de un drept nepatri"onial >desi+ur( nu"ai dac le+ea prevede n "od e8pres prescriptibilitatea unui astfel de drept?( ipote- n care prescrip!ia e8tinctiv stin+e nsui dreptul subiectiv. &. E6e1t-l .res1ri.iei eCtin1tive :n doctrin nu e8ist un punct de vedere unitar n le+ tur cu solu!ionarea proble"ei de a ti ce se stin+e prin prescrip!ia e8tinctiv . :n " sura n care se ad"ite c prescrip!ia e8tinctiv stin+e nu"ai aa-nu"itul Jdrept la ac!iune n sens "aterial >acea co"ponent a dreptului la ac!iune ce const n posibilitatea de a ob!ine conda"narea p#r#tului la e8ecutarea obli+a!iei ce i revine?( ur"ea- a se desprinde dou i"portante consecin!e< - supravie!uirea dreptului subiectiv civil i a obli+a!iei civile corelative( aceasta din ur" fiind transfor"at ( devenind i"perfect din calitatea pe care o avea de a fi perfect ( n sensul c ocrotirea dreptului subiectiv civil corelativ obli+a!iei civile respective poate fi ob!inut nu"ai pe calea defensiv a e8cep!iei( dac debitorul i-a e8ecutat de bun voie obli+a!ia= - i"prescriptibilitatea aa-nu"itului Jdrept la ac!iune n sens procesual( adic i"prescriptibilitatea acelor co"ponente ale dreptului la ac!iune const#nd n posibilitatea de a sesi-a or+anul de .urisdic!ie( de a for"ula cereri( de a propune probe( de a pune conclu-ii( de a e8ercita c ile de atac prev -ute de le+e etc.( n alte cuvinte( posibilitatea de a e8ercita "i.loacele procesuale re+le"entate de le+e i care alc tuiesc ac!iunea civil . 5a cu" a" "en!ionat de.a( n concep!ia noastr ( efectul prescrip!iei e8tinctive difer dup cu" este vorba fie de un drept de crean! sau de un drept real accesoriu( ca- n care se stin+e acea co"ponent a dreptului la ac!iune care const n posibilitatea creditorului de a ob!ine conda"narea debitorului la e8ecutarea obli+a!iei ce i incu"b ( fie de un drept real principal sau de un drept nepatri"onial supus prescrip!iei e8tinctive( ipote- n care se stin+e nsui dreptul subiectiv. 3fectul prescrip!iei e8tinctive este c#r"uit de dou principii< - o dat cu stin+erea dreptului la ac!iune privind un drept subiectiv principal se stin+e i dreptul la ac!iune privind drepturile subiective accesorii= - n ca-ul c#nd un debitor este obli+at la presta!ii succesive( dreptul la ac!iune cu privire la fiecare dintre aceste presta!ii se stin+e printr-o prescrip!ie deosebit .

Ce observ c a"bele principii privesc efectul stin+erii prin prescrip!ie e8tinctiv a unui drept de crean! >"ai e8act( a acelei co"ponente a dreptului la ac!iune ce const n posibilitatea creditorului de a ob!ine conda"narea debitorului la e8ecutarea obli+a!iei corelative dreptului de crean! ?( deoarece pri"ul principiu vi-ea- un drept accesoriu( iar un ase"enea drept( indiferent c este de crean! sau real( poate avea ca drept principal nu"ai un drept de crean! = de ase"enea( nu"ai un drept de crean! este susceptibil de a "br ca for"a unor presta!ii succesive. Principiul prescrierii ac!iunii privind un drept subiectiv accesoriu o dat cu prescrierea ac!iunii privind un drept subiectiv principal repre-int o aplica!ie a re+ulii accesorium se+uitur principale. 5adar( o dat cu stin+erea dreptului la ac!iune privind un drept >de crean! ? principal( se stin+e i dreptul la ac!iune privind eventualele dob#n-i( +aran!ii reale sau personale. Principiul stin+erii printr-o prescrip!ie distinct a dreptului la ac!iune privind fiecare presta!ie n ca-ul obli+a!iilor cu e8ecutare succesiv se aplic ori de c#te ori debitorul este !inut la presta!ii succesive >cAirii( aren-i( dob#n-i( ratele de rent via+er etc.?( indiferent de i-vorul obli+a!iei. De re!inut c ( n aplicarea concret a acestui principiu( dac este ca-ul( trebuie s se !in cont i de inciden!a celuilalt principiu care +uvernea- efectul prescrip!iei e8tinctive. 5stfel( atunci c#nd se pune proble"a stin+erii prin prescrip!ie a unui drept accesoriu av#nd ca obiect presta!ii succesive( trebuie cercetat( n prealabil( dac nu s-a stins prin prescrip!ie dreptul de crean! principal( deoarece prescrierea dreptului principal atra+e prescrierea tuturor presta!iilor succesive ce alc tuiesc obiectul dreptului de crean! accesoriu( devenind inutil s se "ai verifice dac pentru fiecare presta!ie a intervenit sau nu prescrip!ia e8tinctiv . '. Deli7itarea .res1ri.iei eCtin1tive Prescrip!ia e8tinctiv poate fi i trebuie deli"itat de prescrip!ia acAi-itiv >u-ucapiunea?( de dec dere >forclu-iune? i de acea "odalitate a actului .uridic care este ter"enul e8tinctiv. 2#. D$5ENIUL PRESCRIP(IEI E)TINCTIVE Prin do"eniul prescrip!iei e8tinctive se n!ele+e sfera drepturilor subiective care cad sub inciden!a prescrip!iei e8tinctive. :n concret( a deter"ina do"eniul prescrip!iei e8tinctive nsea"n a stabili( prin raportarea tuturor drepturilor subiective la institu!ia prescrip!iei e8tinctive( care sunt drepturile subiective ale c ror drepturi la ac!iune sunt supuse prescrip!iei e8tinctive i( deci( a le deosebi de drepturile subiective ale c ror drepturi la ac!iune nu sunt supuse prescrip!iei e8tinctive.

1. Pres1ri.ia eCtin1tiv =i dre.t-rile de 1rean :n principiu( drepturile de crean! ( indiferent de i-vorul lor >acte .uridice( fapte .uridice licite( fapte .uridice ilicite?( sunt supuse prescrip!iei e8tinctive. De la principiul potrivit c ruia ac!iunile personale >ac!iunile n .usti!ie prin care se solicit protec!ia .udiciar a drepturilor de crean! ? sunt supuse prescrip!iei e8tinctive( e8ist ur" toarele e8cep!ii< - ac!iunea n restituirea depunerilor la ,asa de 3cono"ii i ,onse"na!iuni= - ac!iunea av#nd ca obiect partea cuvenit din re-ervele teAnice din cadrul asi+ur rilor de via! ( deci drepturile asi+ura!ilor asupra su"elor re-ult#nd din re-ervele teAnice ce se constituie la asi+ur rile de via! pentru obli+a!ii scadente n viitor. #. Pres1ri.ia eCtin1tiv =i dre.t-rile reale a11esorii Din interpretarea per a contrario a art. $& din Decretul nr. &14E&706( care prevede c dispo-i!iile acestui act nor"ativ Jnu se aplic dreptului la ac!iune privitor la drepturile de proprietate( u-ufruct( u-( abita!ie( servitute i superficie( re-ult c drepturile reale accesorii sunt supuse prescrip!iei e8tinctive potrivit dispo-i!iilor Decretului nr. &14E&706. De altfel( aceast solu!ie se desprinde i din prevederile art. & alin. >$? din Decretul nr. &14E&706( av#nd n vedere c drepturile reale accesorii( ntotdeauna( fiin!ea- pe l#n+ un drept de crean! ca drept principal. &. Pres1ri.ia eCtin1tiv =i dre.t-rile reale .rin1i.ale 5a cu" a" "en!ionat de.a( art. $& din Decretul nr. &14E&706 stabilete c dispo-i!iile acestui act nor"ativ nu se aplic dreptului de proprietate( dreptului de u-ufruct( dreptului de u-( dreptului de abita!ie( dreptului de servitute i dreptului de superficie( deci( n privin!a prescrip!iei e8tinctive( drepturile reale principale nu sunt +uvernate de Decretul nr. &14E&706( ci de prevederile nscrise n ,odul civil sau n alte acte nor"ative. De ase"enea( rea"inti" c ( spre deosebire de drepturile de crean! care sunt neli"itate( drepturile reale sunt li"itate ca nu" r( astfel nc#t devine posibil stabilirea prescriptibilit !ii sau i"prescriptibilit !ii lor pentru fiecare ca- n parte. Ce aprecia- c ( n do"eniul drepturilor reale principale( re+ula o repre-int i"prescriptibilitatea( iar prescriptibilitatea constituie e8cep!ia. De ase"enea( "ai "en!ion " c ( n lipsa unor te8te de le+e e8prese( n doctrin i n .urispruden! nu e8ist un punct de vedere unani" n privin!a inciden!ei prescrip!iei e8tinctive asupra anu"itor ac!iuni reale< :n ce ne privete( consider " c sunt imprescriptibile e!tinctiv ur" toarele ac!iuni reale< - ac!iunea n revendicare i"obiliar sau "obiliar nte"eiat pe dreptul de proprietate public ( indiferent c titularul dreptului de proprietate public este statul sau o unitate

ad"inistrativ-teritorial Mart. &)1 alin. >*? din ,onstitu!ie( art. && alin. >&? din De+ea nr. $&)E&776 i art. &6** ,. civ.N= - ac!iunea n revendicare i"obiliar nte"eiat pe dreptul de proprietate privat >aceast ac!iune poate fi ns parali-at prin invocarea u-ucapiunii?= - ac!iunea n revendicarea unui bun "obil proprietate privat de la posesorul de reacredin! sau de la detentor= - ac!iunea de parta.( adic ac!iunea prin care se cere "p r!irea bunurilor aflate n proprietate co"un >art. 4$6 ,. civ.?= - ac!iunea ne+atorie= - ac!iunea confesorie prin care se ur" rete ap rarea unui drept de superficie= - ac!iunea n +r ni!uire. 5precie" c sunt prescriptibile e!tinctiv ur" toarele ac!iuni reale< - ac!iunea n revendicarea unui bun "obil proprietate privat ( pierdut sau furat( e8ercitat "potriva posesorului de bun -credin! Mart. &7%7 alin. >$? i art. &7&% ,. civ.N= - ac!iunea n revendicare i"obiliar n ca-urile prev -ute de art. *76 ,. civ. >avulsiunea? i de art. 0$% ,. proc. civ. >revendicarea i"obilului ad.udecat n cadrul procedurii de ur" rire silit i"obiliar ?( n a"bele situa!ii cu e8cep!ia ca-ului c#nd i"obilul revendicat este proprietate public = - ac!iunea confesorie prin care se ur" rete ap rarea dreptului de u-ufruct( >art. 004 ,. civ.? a dreptului de u- sau de abita!ie >art. 010 ,. civ.? i a dreptului de servitute >art. 1)7 ,. civ.?. '. Do7eni-l .res1ri.iei eCtin1tive n 1adr-l dre.t-rilor ne.atri7oniale :n principiu( drepturile nepatri"oniale sunt i"prescriptibile e8tinctiv( deci( protec!ia acestor drepturi pe calea ac!iunii n .usti!ie nu este li"itat n ti"p( put#ndu-se ob!ine oric#nd. Ur" toarele ac!iuni( dei au un obiect nepatri"onial( sunt totui prescriptibile e8tinctiv< - ac!iunea n nulitatea relativ a unui act .uridic civil( cAiar i atunci c#nd ar fi vorba de un act nepatri"onial >art. 7 din Decretul nr. &14E&706?= - ac!iunea n nulitatea relativ a c s toriei >art. $& ,. fa".?= - ac!iunea n t + duirea paternit !ii Mart. 00 alin. >&? ,. fa".N= - ac!iunea n stabilirea paternit !ii Mart. 1% alin. >&? ,. fa".N( atunci c#nd este pornit de "a" sau de repre-entantul le+al al copilului Mart. 1% alin. >*? ,. fa".( ac!iunea apar!in#nd copilului nu se prescrie n ti"pul vie!ii acestuiaN. 2&. TER5ENELE DE PRESCRIP(IE E)TINCTIV" Ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv este intervalul de ti"p( stabilit de le+e( n untrul c ruia trebuie e8ercitat dreptul la ac!iune( sub sanc!iunea pierderii posibilit !ii de a ob!ine conda"narea p#r#tului la e8ecutarea obli+a!iei ce i revine >respectiv( sub sanc!iunea

pierderii dreptului real principal sau dreptului nepatri"onial( n " sura n care acesta este supus prescrip!iei e8tinctive?. ,a orice ter"en( i ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv are un nceput >"arcat de data la care ncepe s cur+ prescrip!ia e8tinctiv ?( o durat ( precu" i un sf#rit >"arcat de data "plinirii prescrip!iei e8tinctive?. Ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv este un ter"en esen!ial"ente le+al( deoarece nu"ai prin le+e se poate stabili un ase"enea ter"en. :n consecin! ( prin act .uridic( p r!ile nu pot nici s stabileasc alte ter"ene de prescrip!ie e8tinctiv ( nici s "odifice ter"enele de prescrip!ie e8tinctiv edictate de le+e= o clau- n acest sens ar fi lovit de nulitate absolut . Ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv ( cu caracter +eneral( aplicabil raporturilor .uridice obli+a!ionale este instituit de ) ani. 5cest ter"en se aplic tuturor ac!iunilor personale( indiferent de i-vorul concret al raportului .uridic obli+a!ional( cu e8cep!ia ca-urilor pentru care e8ist ter"ene speciale de prescrip!ie e8tinctiv .

2'. CURSUL PRESCRIP(IEI E)TINCTIVE 1. Dn1e.-t-l .res1ri.iei eCtin1tive a) 5egula general privind nceputul prescripiei e!tinctive /ri de c#te ori nu i + sete aplicare o re+ul special ( edictat pentru o anu"it situa!ie( se va aplica re+ula +eneral potrivit c reia prescripia e!tinctiv ncepe s curg de la data naterii dreptului la aciune. b? Pentru dreptul subiectiv pur i si"plu( prescrip!ia e8tinctiv ncepe s cur+ de la data naterii raportului juridic. c? Pentru dreptul subiectiv afectat de o condi!ie suspensiv ori de un ter"en suspensiv( prescrip!ia e8tinctiv ncepe s cur+ de la data realizrii condiiei sau dup caz de la data mplinirii termenului. d? :n ca-ul ac!iunii n r spundere civil pentru pa+uba cau-at prin fapta ilicit ( prescrip!ia e8tinctiv ncepe s cur+ ( n principiu( de la data c$nd pgubitul a cunoscut sau trebuia ori putea s cunoasc paguba i pe cel care rspunde de ea. 5ceast re+ul special se aplic ( n "od corespun- tor( ac!iunii nte"eiate pe "bo+ !irea f r .ust cau- >deci prescrip!ia e8tinctiv ncepe s cur+ din "o"entul n care cel care i-a "icorat patri"oniul a cunoscut sau trebuia s cunoasc at#t faptul " ririi altui patri"oniu( c#t i pe cel care a beneficiat de aceast " rire?( precu" i ac!iunilor asi"ilate de doctrin acesteia din ur" < ac!iunea ba-at pe +estiunea intereselor altuia >+estiunea de afaceri?( ac!iunea nte"eiat pe plata nedatorat ( ac!iunea revocatorie

>paulian ?( ac!iunea n restituirea presta!iilor e8ecutate n ba-a unui act .uridic care ulterior a fost anulat. e) )poteza aciunii n declararea nulitii relative 2o"entul de la care ncepe s cur+ prescrip!ia e8tinctiv a ac!iunii n declararea nulit !ii relative difer n func!ie de cau-a de nulitate relativ . Pentru violen! ( e8ist un "o"ent obiectiv i anu"e cel la care a ncetat acest viciu de consi"! "#nt( deci prescripia e!tinctiv a aciunii n declararea nulitii relative pentru violen ncepe s curg de la data ncetrii acestui viciu de consimm$nt. Pentru celelalte cauze de nulitate relativ( le+ea fi8ea- dou "o"ente alternative de la care poate ncepe s cur+ prescrip!ia e8tinctiv ( anu"e( fie momentul subiectiv al cunoaterii cauzei de anulare fie momentul obiectiv al e!pirrii celor 67 luni de la nc/eierea actului juridic. f? :n ca-ul ac!iunii n r spundere civil pentru viciile ascunse ale lucrului( lucr rii sau construc!iei( prescrip!ia e8tinctiv ncepe s cur+ de la data descoperirii viciilor ns cel mai t$rziu de la mplinirea termenului de garanie pentru aceste vicii. g) ,lte reguli speciale privind nceputul prescripiei e!tinctive Prescripia e!tinctiv a dreptului la aciune referitor la sume de bani consemnate sau depuse la instituiile de banc credit i economice pe seama statului ori a organizaiilor de stat ncepe s cur+ de la data conse"n rii ori depunerii= atunci c#nd eliberarea su"elor conse"nate sau depuse este condi!ionat de un act al or+anului .udec toresc sau al altui or+an de stat( prescrip!ia ncepe s cur+ de la data c#nd se poate cere restituirea pe ba-a actului or+anului de stat. Prescripia e!tinctiv a dreptului la aciune referitor la sumele de bani ncasate din v$nzarea biletelor pentru spectacole ce nu au mai avut loc ncepe s cur+ de la data c#nd ar fi trebuit s aib loc spectacolul. Prescripia e!tinctiv a dreptului de opiune succesoral ncepe s cur+ de la data descAiderii succesiunii. Ce ad"ite ns c ( de la aceast re+ul ( e8ist ur" toarele e8cep!ii< n ca-ul unui copil conceput( dar nen scut la data descAiderii succesiunii( ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv ncepe s cur+ de la data naterii= dei data descAiderii succesiunii celui declarat "ort pe cale .udec toreasc este data stabilit prin Aot r#re ca fiind data "or!ii( prescrip!ia dreptului de op!iune succesoral ncepe s cur+ de la data r "#nerii definitive a Aot r#rii .udec toreti prin care s-a declarat "oartea( deoarece nu"ai din acel "o"ent dreptul de op!iune poate fi e8ercitat= dac Aot r#rea .udec toreasc prin care se stabilete le+ tura de rudenie cu de cuius r "#ne definitiv dup data descAiderii succesiunii( atunci prescrip!ia e8tinctiv a dreptului de op!iune succesoral pentru cel ce i-a stabilit astfel le+ tura de rudenie ncepe s cur+ de la data r "#nerii definitive a Aot r#rii respective= n ca-ul n care le+atarul a luat cunotin! "ai t#r-iu de calitatea sa de "otenitor >testa"entul din care re-ult calitatea de le+atar a unei persoane a fost descoperit "ai t#r-iu?( ter"enul de prescrip!ie a dreptului de op!iune succesoral se calculea- de la data cunoaterii acestei calit !i. Pentru aceast din ur" ipote- ( deci c#nd

s-a descoperit "ai t#r-iu calitatea de "otenitor( fie prin descoperirea unui testa"ent( fie prin descoperirea le+ turii de rudenie cu de cuius( aprecie" c ar fi "ai indicat s se aplice re+ulile referitoare la repunerea n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv . Prescripia e!tinctiv a aciunii n tgduirea paternitii ncepe s cur+ de la data naterii copilului. Pentru so!ul "a"ei( ter"enul cur+e de la data la care a luat cunotin! de naterea copilului. :n ceea ce privete copilul( acesta poate porni ac!iunea ntr-un ter"en de ) ani de la data "a.oratului s u dac aceasta nu a fost introdus c#t ti"p el era "inor >art. 00 ,. fa".?. Prescripia e!tinctiv a aciunii n stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei ncepe s cur+ de la naterea copilului. Ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv de un an se aplic nu"ai n ca-ul dreptului la ac!iune al "a"ei( deoarece dreptul la ac!iune apar!in#nd copilului nu se prescrie n ti"pul vie!ii acestuia Mart. 1% alin. >*? ,. fa".N. Dac un copil a pierdut calitatea de copil din c s torie( prin efectul unei Aot r#ri .udec toreti prin care s-a ad"is cererea de t + duire a paternit !ii( ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv de un an pentru pornirea ac!iunii n stabilirea paternit !ii va cur+e de la data c#nd acea Aot r#re a r "as definitiv . :n ca-ul n care "a"a a convie!uit cu pretinsul tat sau dac acesta din ur" a prestat copilului ntre!inere( prescrip!ia e8tinctiv va ncepe s cur+ de la ncetarea convie!uirii sau a ntre!inerii. :n ca-ul aciunilor posesorii( prescrip!ia e8tinctiv ncepe s cur+ de la data tulbur rii posesiei sau( dup ca-( a deposed rii. Prescrip!ia e8tinctiv a aciunii n revendicarea imobilului ce a format obiectul urmririi silite imobiliare %sau a aciunii confesorii prin care se pretinde un dezmembrm$nt al dreptului de proprietate asupra acestui imobil ori c/iar al aciunii personale prin care se invoc un drept de folosin asupra imobilului respectiv) ncepe s cur+ de la data nscrierii actului de ad.udecare n cartea funciar . Prescrip!ia e8tinctiv a aciunii n rectificarea nscrierii n cartea funciar e!ercitat mpotriva terului dob$nditor de bun'credin ncepe s cur+ de la data la care a fost nre+istrat cererea prin care ter!ul respectiv a solicitat nscrierea dreptului s u n cartea funciar . #. S-s.endarea .res1ri.iei eCtin1tive Prin suspendarea prescripiei e!tinctive se n!ele+e acea modificare a cursului acesteia ce const n oprirea de drept a curgerii termenului de prescripie pe timpul c$t dureaz situaiile limitativ prevzute de lege care l pun n imposibilitate de a aciona pe titularul dreptului la aciune" ,au-ele de suspendare a cursului prescrip!iei e8tinctive pre-int ur" toarele caractere .uridice< - sunt le+ale( n sensul c ele sunt stabilite nu"ai prin le+e= - sunt li"itative( ceea ce nsea"n c ele sunt de strict interpretare i aplicare( nefiind susceptibile de aplicare prin analo+ie= - produc efecte de drept >ope legis?( or+anul de .urisdic!ie ner "#n#ndu-i dec#t s constate producerea lor( deci( dac n cursul procesului >av#nd ca obiect recunoaterea sau

stabilirea dreptului subiectiv? se invoc prescrip!ia e8tinctiv ( instan!a va constata c a operat suspendarea cursului acesteia i va trece la solu!ionarea cau-ei n fond. Potrivit art. &) din Decretul nr. &14E&706( Jcursul prescrip!iei se suspend < a? c#t ti"p cel "potriva c ruia ea cur+e este "piedicat de un ca- de for! "a.or s fac acte de ntrerupere= b? pe ti"pul c#t creditorul sau debitorul face parte din for!ele ar"ate ale ;o"#niei( iar acestea sunt puse pe picior de r -boi= c? p#n la re-olvarea recla"a!iei ad"inistrative f cute de cel ndrept !it cu privire la desp +ubiri sau restituiri( n te"eiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de pot i teleco"unica!ii( ns cel "ai t#r-iu p#n la e8pirarea unui ter"en de trei luni( socotit de la nre+istrarea recla"a!iei. 5rt. &* din acelai act nor"ativ dispune c Jntre p rin!i sau tutori i cei ce se afl sub ocrotirea lor( ntre curatori i acei pe care-i repre-int ( precu" i ntre orice alt persoan care( n te"eiul le+ii sau al Aot r#rii .udec toreti( ad"inistrea- bunurile altora i cei ale c ror bunuri sunt astfel ad"inistrate( prescrip!ia nu cur+e c#t ti"p socotelile nu au fost date i aprobate. Prescrip!ia nu cur+e "potriva celui lipsit de capacitate de e8erci!iu c#t ti"p nu are repre-entant le+al i nici "potriva celui cu capacitate restr#ns c#t ti"p nu are cine s -i ncuviin!e-e actele. Prescrip!ia nu cur+e ntre so!i n ti"pul c s toriei. Potrivit art. &0 alin. >&? din Decretul nr. &14E&706( Jdup ncetarea suspend rii( prescrip!ia i reia cursul( socotindu-se i ti"pul scurs nainte de suspendare. Pentru perioada anterioar cau-ei( suspendarea nu produce nici un efect .uridic( ntruc#t intervalul de ti"p scurs ntre "o"entul la care se situea- nceputul cursului prescrip!iei e8tinctive i data apari!iei cau-ei de suspendare va intra n calculul ter"enului de prescrip!ie e8tinctiv . Pe durata cau-ei de suspendare( efectul const n oprirea cursului prescrip!iei e8tinctive( deci intervalul de ti"p situat ntre "o"entul apari!iei cau-ei de suspendare i "o"entul ncet rii cau-ei de suspendare nu va intra n calculul ter"enului de prescrip!ie e8tinctiv . Ulterior cau-ei de suspendare( cursul prescrip!iei e8tinctive este reluat din "o"entul n care fusese oprit( deci la intervalul de ti"p scurs nainte de suspendare se va "ai ad u+a un interval de ti"p astfel nc#t su"a acestora s fie e+al cu durata ter"enului de prescrip!ie e8tinctiv . 5l turi de efectul +eneral al suspend rii prescrip!iei e8tinctive( poate e8ista i un efect special. 5stfel( art. &0 alin. >$? din Decretul nr. &14E&706 dispune c Jprescrip!ia nu se va "plini totui nainte de e8pirarea unui ter"en de 1 luni( socotit de la data ncet rii cau-ei de suspendare( cu e8cep!ia prescrip!iilor "ai scurte de 1 luni care nu se vor "plini dec#t dup e8pirarea unui ter"en de o lun de la suspendare. &. Dntrer-.erea .res1ri.iei eCtin1tive Prin ntreruperea prescripiei e!tinctive se n!ele+e modificarea cursului acesteia const$nd n nlturarea prescripiei scurse nainte de apariia unei cauze ntreruptive i nceperea unei alte prescripii e!tinctive" 5se" n tor suspend rii prescrip!iei e8tinctive( i n ca-ul ntreruperii prescrip!iei e8tinctive este necesar ca "pre.urarea ce constituie( potrivit le+ii( cau- de ntrerupere s

intervin dup ce prescrip!ia e8tinctiv a nceput s cur+ i "ai nainte de "plinirea ter"enului de prescrip!ie e8tinctiv . ,au-ele de ntrerupere a prescrip!iei e8tinctive pre-int ur" toarele caractere .uridice< sunt le+ale= sunt li"itative= produc efecte de drept > ope legis?( or+anul de .urisdic!ie ur"#nd doar s constate producerea lor. 5rt. &1 alin. >&? din Decretul nr. &14E&706 stabilete dou cau-e de ntrerupere a prescrip!iei e8tinctive >ca institu!ie de drept "aterial?< a? Jrecunoaterea dreptului a c rui ac!iune se prescrie f cut de cel n folosul c ruia cur+e prescrip!ia >...?= b? Jintroducerea unei cereri de cAe"are n .udecat ori de arbitrare( cAiar dac cererea a fost introdus la o instan! >...? neco"petent . ,el de al doilea alineat al aceluiai articol dispune c Jprescrip!ia nu este ntrerupt dac s-a pronun!at ncetarea procesului( dac cererea de cAe"are n .udecat sau e8ecutare a fost respins ( anulat sau dac s-a peri"at( ori dac cel care a f cut-o a renun!at la ea. :ntreruperea cursului prescrip!iei e8tinctive produce ur" toarele efecte< - nl turarea >ter+erea? prescrip!iei e8tinctive scurse anterior "o"entului apari!iei cau-ei de ntrerupere= - nceperea( dup ncetarea cau-ei de ntrerupere( a cursului unei noi prescrip!ii e8tinctive. '. Re.-nerea n ter7en-l de .res1ri.ie eCtin1tiv ;epunerea n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv este consacrat ( cu caracter +eneral( de art. &7 din Decretul nr. &14E&706( care( n pri"ul alineat( prevede c ( Jinstan!a .udec toreasc sau or+anul arbitral poate( n ca-ul n care constat ca fiind te"einic .ustificate cau-ele pentru care ter"enul de prescrip!ie a fost dep it( s dispun cAiar din oficiu .udecarea sau re-olvarea ac!iunii( ori s ncuviin!e-e e8ecutarea silit . Potrivit celui de al doilea alineat al aceluiai articol( Jcererea de repunere n ter"en va putea fi f cut nu"ai n ter"en de o lun de la ncetarea cau-elor care .ustific dep irea ter"enului de prescrip!ie. Cpre deosebire de cau-ele de suspendare i de ntrerupere ale prescrip!iei e8tinctive( care sunt indicate e8pres i li"itativ de le+e( cau-ele de repunere n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv nu "ai sunt "en!ionate de le+e( ci art. &7 alin. >&? din Decretul nr. &14E&706 se "ul!u"ete s preci-e-e( n "od +eneric( c este vorba de cau-e te"einic .ustificate( fiind deci l sate la libera apreciere a or+anului de .urisdic!ie c ruia i se solicit sau care dispune din oficiu repunerea n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv ( care ur"ea- s decid de la ca- la ca-( n func!ie de situa!ia concret din spe! . :n doctrin s-a ar tat c prin cau-e te"einic .ustificate trebuie s se n!elea+ doar acele "pre.ur ri care( f r a avea caracterul for!ei "a.ore( sunt e8clusive de culp . 3ste deci vorba de piedici relative( iar nu absolute >ca n ca-ul for!ei "a.ore?( n sensul c "pre.ur rile de fapt respective au caracterul de piedic n e8ercitarea ac!iunii pentru recla"ant i pentru cei care s-ar afla n condi!ii ase" n toare >dar nu n "od necesar i pentru un o" dili+ent? i( totodat ( nu i se poate i"puta vreo culp titularului dreptului la ac!iune.

:n alte cuvinte( repunerea n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv e8clude at#t for!a "a.or >deoarece cursul prescrip!iei e8tinctive ar fi suspendat c#t ti"p durea- for!a "a.or ( aa nc#t nu s-ar "ai pune proble"a repunerii n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv ?( c#t i culpa >deoarece( n ca- contrar( ar fi deturnat institu!ia prescrip!iei e8tinctive de la finalitatea sa?. Do"eniul repunerii n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv ncepe unde ncetea- culpa i ncetea- unde ncepe for!a "a.or . *. D7.linirea 91al1-l-l: .res1ri.iei eCtin1tive Ctabilirea "o"entului la care se "plinete prescrip!ia e8tinctiv i"plic un calcul( care presupune cunoaterea ur" toarelor ele"ente< - ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv aplicabil n spe! = - data la care ncepe s cur+ acest ter"en= - dac a intervenit sau nu vreo cau- de suspendare sau de ntrerupere a prescrip!iei e8tinctive= - re+ulile n func!ie de care se deter"in "o"entul la care se "plinete prescrip!ia e8tinctiv . Ter"enul stabilit pe ani sau pe luni se va "plini n -iua corespun- toare >-ilei n care a nceput ter"enul s cur+ ? din ulti"ul an sau din ulti"a lun = dac ulti"a lun nu are o -i corespun- toare( ter"enul se socotete "plinit n ulti"a -i a acestei luni. ;eferitor la calcularea ter"enelor de prescrip!ie e8tinctiv stabilite pe -ile( nu se ia n calcul pri"a -i n care prescrip!ia e8tinctiv ncepe s cur+ ( ns se socotete -iua n care prescrip!ia e8tinctiv ur"ea- s se "plineasc . 9ndiferent de "odul n care este stabilit ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv >pe ani( pe luni( pe -ile?( data la care se "plinete prescrip!ia e8tinctiv "arcAea- "o"entul p#n la care( cel "ai t#r-iu( dreptul subiectiv poate fi valorificat de c tre titularul acestuia.

2*. Test (!emple de subiecte de sintez& &. $. ). ;e+uli privitoare la nceputul prescrip!iei e8tinctive. ,au-ele de suspendare a prescrip!iei e8tinctive. ;epunerea n ter"enul de prescrip!ie.

(!emple de teste gril& &. 3ste i"prescriptibil e8tinctiv ac!iunea< a? prin care se revendic nte"eiat pe "bo+ !irea f r .ust cau- = c? esti"atorie. un bun proprietate public = b?

$. 3ste prescriptibil e8tinctiv ac!iunea< a? confesorie nte"eiat pe dreptul de superficie= b? confesorie nte"eiat pe dreptul de servitute= c? n +r ni!uire. ). Prescrip!ia dreptului la ac!iune n repararea pa+ubei pricinuite prin fapta ilicit ncepe s cur+ de la data c#nd cel p +ubit< a? a descoperit pre.udiciul= b? a cunoscut sau trebuia s cunoasc pa+uba i pe cel care a cau-at-o= c? a cunoscut sau trebuia s cunoasc pa+uba i pe cel care r spunde de ea. *. Prescrip!ia e8tinctiv a ac!iunii n declararea nulit !ii pentru eroare asupra calit !ilor substan!iale ale lucrului v#ndut ncepe s cur+ < a? de la data ncAeierii contractului de v#n-are-cu"p rare= b? de la data pred rii lucrului= c? de la data la care cu"p r torul a cunoscut c a avut o fals repre-entare a realit !ii( ns cel "ai t#r-iu la "plinirea a &6 luni de la data ncAeierii contractului de v#n-are-cu"p rare. 0. Prescrip!ia e8tinctiv a ac!iunii n anularea actului .uridic pentru violen! ncepe s cur+ < a? la data ncet rii violen!ei= b? cel "ai t#r-iu la "plinirea a &6 luni de la data ncet rii violen!ei= c? cel "ai t#r-iu la "plinirea a &6 luni de la data ncAeierii actului .uridic. 1. Prescrip!ia ac!iunii n r spundere civil pentru viciile ascunse ale lucrului ncepe s cur+ < a? de la data pred rii lucrului= b? n toate ca-urile de la data descoperirii viciilor= c? cel "ai t#r-iu de la data e8pir rii ter"enului de +aran!ie. 4. :n ca-ul dreptului afectat de o condi!ie re-olutorie( prescrip!ia e8tinctiv < a? ncepe s cur+ de la data naterii raportului .uridic= b? este suspendat eveniente conditione= c? ncepe s cur+ de la data reali- rii condi!iei. 6. :ntreruperea cursului prescrip!iei e8tinctive< a? face s nceap a cur+e o nou prescrip!ie= b? suspend efectele prescrip!iei ncepute= c? nu produce efecte f r Aot r#rea or+anului .urisdic!ional. 7. ,ursul prescrip!iei e8tinctive se ntrerupe n ca-ul< a? introducerii recla"a!iei ad"inistrative prealabile= b? n care una din p r!i este un "inor lipsit de ocrotire p rinteasc = c? recunoaterii datoriei de c tre debitor nainte de "plinirea ter"enului de prescrip!ie e8tinctiv . &%. 9ntroducerea cererii de cAe"are n .udecat n untrul ter"enului de prescrip!ie e8tinctiv < a? ter+e( provi-oriu i condi!ionat( prescrip!ia e8tinctiv scurs anterior introducerii= b? suspend cursul prescrip!iei e8tinctive p#n la data pronun! rii Aot r#rii= c? nu are nici o consecin! .uridic n privin!a cursului prescrip!iei e8tinctive. &&. For!a "a.or constituie o cau- < a? de suspendare a prescrip!iei e8tinctive= b? care .ustific repunerea n ter"enul de prescrip!ie e8tinctiv = c? de ntrerupere a prescrip!iei e8tinctive. &$. Prescrip!ia e8tinctiv nu cur+e >este suspendat ?< a? ntre prieteni= b? ori de c#te ori "inorul este lipsit de ocrotire p rinteasc = c? ntre so!i. &). :n privin!a cursului prescrip!iei e8tinctive< a? cau-ele de suspendare( de ntrerupere i de repunere n ter"en sunt e8pres i li"itativ prev -ute de le+e= b? clau-a prin care p r!ile contractante ar stabili "o"entul de la care ncepe s cur+ prescrip!ia( dero+#nd astfel de la re+ula incident "ateriei respective( este lovit de nulitate absolut = c? nu pre-int i"portan! distinc!ia dintre for!a "a.or i ca-ul fortuit. 2,. ;i0liogra6ie o0ligatorie - Gabriel Boroi( Drept civil" Partea general" Persoanele( edi!ia a 9B-a( revi-uit i ad u+it de ,arla 5le8andra 5n+Aelescu( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%&%( p. $6&-)*0=

- Gabriel Boroi( Diviu Ct nciulescu( 5driana 5l" an( 9oana P durariu( Drept civil" Curs selectiv pentru licen" 2este gril( edi!ia a 9B-a( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%%7( p. &06-&71= - GAeor+Ae Beleiu( Drept civil rom$n" )ntroducere n dreptul civil" *ubiectele dreptului civil ( edi!ia a I9-a rev -ut i ad u+it de 2arian Nicolae i Petric Truc ( 3ditura Universul Furidic( Bucureti( $%%4( p. $)1-)%4.

Unitatea de nvare nr. *


PERS$ANA +I IC"

C-.rins/
'&. 9dentificarea persoanei fi-ice. '$. ,apacitatea civil a persoanei fi-ice. '). /crotirea persoanei fi-ice prin "i.loace de drept civil. '*. Test. '0. Biblio+rafie obli+atorie.

$0ie1tivele -nitii de nvare


Dup studiul acestei unit !i de nv !are ve!i reui s< defini!i persoana fi-ic = anali-a!i atributele de identificare ale persoanei fi-ice= anali-a!i aspecte privitoare la capacitatea civil a persoanei fi-ice.

21. IDENTI+ICAREA PERS$ANEI +I ICE Prin no!iunea de persoan fizic se dese"neasubiective civile i de obligaii civile. omul privit ca titular de drepturi

1. Noi-ne. Nat-ra <-ridi1 a atri0-telor de identi6i1are Prin identificarea persoanei fizice se n!ele+e individualizarea persoanei fizice n raporturile juridice( deci deter"inarea po-i!iei sale n via!a .uridic . :n dreptul civil( principalele "i.loace >atribute? de identificare a persoanei fi-ice sunt< nu"ele( do"iciliul i starea civil . ,a natur .uridic ( atributele de identificare a persoanei fi-ice sunt drepturi nepatri"oniale. :n "od e8cep!ional( unele atribute de identificare a persoanei fi-ice( care ns apar!in altor ra"uri de drept( iar nu dreptului civil( nu sunt drepturi subiective >de e8e"plu( persoan cu ca-ier .udiciar( recidivist?.

:n consecin! ( atributele de identificare a persoanei fi-ice pre-int acele caractere .uridice care sunt ale drepturilor nepatri"oniale. 5stfel< - au ca obli+a!ie civil corelativ acea obli+a!ia +eneral i ne+ativ de a nu li se aduce atin+ere( obli+a!ie ce revine tuturor celorlalte subiecte de drept >sau( cu" se spune n doctrin ( sunt opo-abile erga omnes?= - sunt inalienabile >totui( e8ist o e8cep!ie n privin!a nu"elui( n sensul c ( n condi!iile le+ii( este posibil o trans"isiune sui'generis?= - sunt insesi-abile= - sunt i"prescriptibile e8tinctiv >cu e8cep!ia unor ac!iuni de stare civil ? i acAi-itiv= - nu sunt susceptibile de e8ercitare prin repre-entare >unele e8cep!ii e8ist n privin!a nu"elui i a st rii civile?= - apar!in oric rei persoane fi-ice. Da aceste caractere .uridice co"une( vo" "ai ad u+a i acele caractere proprii fiec rui atribut de identificare a persoanei fi-ice >de e8e"plu( unitatea nu"elui( stabilitatea( unicitatea i obli+ativitatea do"iciliului( indivi-ibilitatea st rii civile?. Cub un alt aspect( atributele de identificare a persoanei fi-ice pot fi privite i ca ele"ente din con!inutul capacit !ii de folosin! >n sensul de aptitudine a persoanei fi-ice de a avea drepturile nepatri"oniale prev -ute de le+e?( situa!ie n care caracterele .uridice care sunt ale capacit !ii de folosin! a persoanei fi-ice >le+alitatea( +eneralitatea( e+alitatea( inalienabilitatea( intan+ibilitatea i universalitatea? sunt i caracterele .uridice ale atributelor de identificare a persoanei fi-ice. #. N-7ele a? Nu"ele este acel atribut de identificare a persoanei fizice care const n cuvintele prin care aceasta se individualizeaz n familie i n societate cuvinte stabilite n condiiile legii cu aceast semnificaie. b) *tabilirea numelui de familie al copilului %i a prenumelui) :n func!ie de situa!ia .uridic n care se + sete copilul la natere( trebuie deosebite trei ipote-e de stabilire a nu"elui de fa"ilie( anu"e< - ipote-a copilului din c s torie= - ipote-a copilului din afara c s toriei= - ipote-a copilului n scut din p rin!i necunoscu!i >a copilului care( p#n la nre+istrarea naterii( nu are filia!ia stabilit nici fa! de "a" ( nici fa! de tat ?. :n ca-ul n care prinii copilului din cstorie au nume de familie comun ( copilul va avea( n "od obli+atoriu( acest nu"e de fa"ilie. 3ste vorba despre o re+ul i"perativ ( le+ea neper"i!#nd dob#ndirea de c tre copil a unui alt nu"e de fa"ilie dec#t nu"ele de fa"ilie co"un al p rin!ilor. Dac prinii copilului din cstorie nu au nume de familie comun >deci( la ncAeierea c s toriei( fiecare i-a p strat nu"ele de fa"ilie avut anterior c s toriei?( atunci stabilirea nu"elui de fa"ilie al copilului se face prin nvoiala p rin!ilor( nvoial ce trebuie conse"nat

ntr-o declara!ie scris i se"nat de a"bii p rin!i. 5tunci c#nd p rin!ii nu se n!ele+( stabilirea nu"elui de fa"ilie al copilului se face de c tre pri"arul localit !ii unde se nre+istrea- naterea( prin dispo-i!ie scris ( dup ascultarea prealabil a p rin!ilor. 3ste de re!inut c ( indiferent de cine stabilete nu"ele de fa"ilie al copilului >p rin!ii sau autoritatea ad"inistra!iei publice locale?( ur"ea- a se ale+e una din ur" toarele posibilit !i< copilului i se va stabili( ca nu"e de fa"ilie( nu"ele de fa"ilie al tat lui= copilului i se va stabili( ca nu"e de fa"ilie( nu"ele de fa"ilie al "a"ei= copilului i se va stabili( ca nu"e de fa"ilie( acel nu"e de fa"ilie re-ultat din reunirea nu"elor de fa"ilie ale p rin!ilor. Prenu"ele se stabilete la data nre+istr rii naterii( pe ba-a declara!iei de natere f cut de cel care declar naterea. :n ipote-a copilului din afara c s toriei( trebuie s deosebi" dup cu"( la natere( copilul are stabilit filia!ia nu"ai fa! de un p rinte >de re+ul ( fa! de "a" ? sau filia!ia copilului a fost stabilit conco"itent fa! de a"bii p rin!i. :n ca-ul n care( la natere copilul are stabilit filiaia numai fa de un printe ( atunci el dob#ndete nu"ele de fa"ilie pe care l are acest p rinte. Dac ( la natere copilul din afara cstoriei a fost recunoscut n acelai timp de ambii prini >"ai e8act( a"bii p rin!i au recunoscut copilul "ai nainte de sau( cel "ai t#r-iu( o dat cu declararea naterii acestuia?( atunci nu"ele de fa"ilie al copilului se stabilete ca n ca-ul n care ar fi vorba despre nu"ele de fa"ilie al copilului din c s torie( ai c rui p rin!i nu au nu"e de fa"ilie co"un. :n ca-ul n care la data declar rii naterii( copilul are stabilit filia!ia nu"ai fa! de un p rinte( acesta din ur" va fi8a cuv#ntul sau cuvintele av#nd se"nifica!ia de prenu"e. Dac la data declar rii naterii( copilul are stabilit filia!ia fa! de a"bii p rin!i( atunci( n privin!a stabilirii prenu"elui( se va proceda ca i n ca-ul copilului din c s torie. Uneori( filia!ia unui copil n scut nu este stabilit nici fa! de "a" ( nici fa! de tat . 3ste ca-ul copilului + sit( n scut deci din p rin!i necunoscu!i( precu" i al copilului abandonat de c tre "a" n spital( dac identitatea "a"ei nu poate fi stabilit Nu"ele de fa"ilie i prenu"ele copilului n scut din p rin!i necunoscu!i se stabilesc( prin dispo-i!ie( de c tre pri"arul localit !ii unde se nre+istrea- naterea. c) Modificarea numelui de familie Fiind str#ns le+at de raporturile de fa"ilie( nu"ele de fa"ilie al unei persoane fi-ice poate suferi anu"ite "odific ri deter"inate de scAi"b rile intervenite n starea civil a acelei persoane. Prin "odificarea nu"elui de fa"ilie n!ele+e" nlocuirea acestuia datorit unor scAi"b ri intervenite n starea civil a persoanei respective. CcAi"b rile de stare civil care conduc sau pot conduce la "odificarea nu"elui de fa"ilie pot fi +rupate dup cu" ur"ea- < - scAi"b ri n filia!ia persoanei fi-ice= - scAi"b ri deter"inate de institu!ia adop!iei= - scAi"b ri +enerate de institu!ia c s toriei.

CcAi"b rile n filia!ie care deter"in sau pot deter"ina "odificarea nu"elui de fa"ilie sunt ur" toarele< - stabilirea( prin recunoatere voluntar sau prin ac!iune n .usti!ie( a filia!iei copilului n scut din p rin!i necunoscu!i= - stabilirea( prin recunoatere voluntar sau prin ac!iune n .usti!ie( a filia!iei copilului din afara c s toriei i fa! de al doilea p rinte= - ad"iterea ac!iunii n t + duirea paternit !ii= - ad"iterea ac!iunii n contestarea recunoaterii voluntare de filia!ie sau ad"iterea ac!iunii n declararea nulit !ii recunoaterii voluntare de filia!ie( precu" i ad"iterea ac!iunii n contestarea filia!iei fa! de "a" atunci c#nd filia!ia re-ult din certificatul de natere f r ns a e8ista o folosin! a st rii civile confor" cu acest certificat ori a ac!iunii n contestarea e8isten!ei "pre.ur rilor care s fac aplicabil pre-u"!ia de paternitate. ,#t privete inciden!a institu!iei adop!iei asupra "odific rii nu"elui de fa"ilie( este necesar s ave" n vedere nu nu"ai ncuviin!area adop!iei( ci i desfacerea adop!iei( precu" i declararea nulit !ii >desfiin!area? adop!iei. 2odificarea nu"elui de fa"ilie poate s intervin sau( dup ca-( intervine ca efect al ncAeierii c s toriei( al divor!ului( precu" i al declar rii nulit !ii c s toriei. :n scAi"b( ncetarea c s toriei prin decesul unuia dintre so!i nu atra+e niciodat "odificarea nu"elui de fa"ilie al so!ului care a r "as n via! . d) *c/imbarea numelui de familie i a prenumelui Prin scAi"barea nu"elui de fa"ilie >sau a prenu"elui? se n!ele+e nlocuirea( la cerere( a nu"elui de fa"ilie >sau a prenu"elui? cu un alt nu"e de fa"ilie >cu un alt prenu"e?( prin deci-ie ad"inistrativ sau dup ce a fost parcurs procedura ad"inistrativ . e) 5etranscrierea numelui de familie i a prenumelui ;etranscrierea nu"elui de fa"ilie i a prenu"elui intervine atunci c#nd nu"ele de fa"ilie sau prenu"ele a fost nre+istrat n actele de stare civil tradus n alt li"b dec#t cea "atern ori cu orto+rafia altei li"bi. ,ererea de retranscriere se depune la serviciul public co"unitar de eviden! a persoanelor n p strarea c reia se afl re+istrele de stare civil i se aprob de pri"ar. Pe ba-a acestei aprob ri( se efectuea- "en!iune pe "ar+inea actelor de stare civil respective. &. Do7i1ili-l =i re=edina F c#nd abstrac!ie de diferitele feluri de domiciliu( acesta poate fi definit( n +eneral( ca acel atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizeaz n spaiu prin indicarea unui loc av$nd aceast semnificaie juridic. :n func!ie de "odul de stabilire( do"iciliul este de trei feluri<

- do"iciliul de drept co"un= - do"iciliul le+al= - do"iciliul ales( nu"it i do"iciliul conven!ional( care ns nu repre-int un veritabil do"iciliu. Domiciliul de drept comun are ca titular( n principiu( persoana cu capacitate de e8erci!iu deplin . :n "od e8cep!ional( i "inorul cu capacitate de e8erci!iu restr#ns poate avea do"iciliu de drept co"un. 5stfel( autoritatea tutelar poate ncuviin!a copilului( la cererea acestuia( dup "plinirea v#rstei de &* ani( s i scAi"be felul nv ! turii ori pre+ tirii profesionale stabilite de p rin!i ori s aib locuin!a pe care o cere des v#rirea nv ! turii ori pre+ tirii profesionale. :n lipsa unei dispo-i!ii le+ale care s re+le"ente-e stabilirea do"iciliului de drept co"un( ur"ea- s ad"ite" c ( la "a.orat( persoana fi-ic i vede convertit do"iciliul le+al n do"iciliu de drept co"un. Prin domiciliul legal se n!ele+e acel do"iciliu care este stabilit de le+e pentru anu"ite cate+orii de persoane fi-ice. ,aracteristicile do"iciliului le+al sunt ur" toarele< este stabilit prin le+e= are se"nifica!ia unei " suri de ocrotire a anu"itor persoane fi-ice= coincide cu do"iciliul de drept co"un al persoanei fi-ice care e8ercit ocrotirea. Potrivit actualei re+le"ent ri( au do"iciliu le+al< - "inorul( care are do"iciliul le+al la p rin!ii s i sau la acela dintre p rin!i la care locuiete statornic ori( dup ca-( la repre-entantul s u le+al sau la persoana fi-ic sau .uridic c reia i este ncredin!at n plasa"ent= - persoana pus sub interdic!ie .udec toreasc ( acesteia stabilindu-i-se do"iciliul le+al n aceleai condi!ii ca n ca-ul "inorului= - persoana ocrotit prin curatel ( ns nu"ai atunci c#nd curatorul este n drept s o repre-inte( ca- n care do"iciliul curatorului coincide cu do"iciliul le+al al celui ocrotit. :n doctrin ( prin domiciliul convenional %domiciliul ales) se n!ele+e locul >adresa? stabilit> ? prin acordul de voin! al p r!ilor n vederea e8ecut rii actului .uridic n acel loc sau pentru solu!ionarea liti+iului i co"unicarea actelor de procedur . 3ste vorba despre o conven!ie accesorie( care are ca principal efect proro+area co"peten!ei instan!ei. 5v#nd natura .uridic a unei conven!ii accesorii( re-ult ( pe de o parte( c do"iciliul conven!ional este supus cerin!elor le+ale referitoare la condi!iile i efectele actelor .uridice( iar( pe de alt parte( i va + si aplicare re+ula accesorium se+uitur principale. :n principiu( do"iciliul ales nu poate fi scAi"bat dec#t prin acordul de voin! al p r!ilor. Dac ns ale+erea de do"iciliu s-a f cut e8clusiv n favoarea uneia dintre p r!i( aceasta poate s renun!e la beneficiul do"iciliului ales. Cublinie" c e8ist i situa!ii n care do"iciliul ales nu "brac for"a unei conven!ii accesorii. Cpre e8e"plu( n ca-ul n care cererea de cAe"are n .udecat este for"ulat de o persoan care locuiete n str in tate( atunci( n cererea respectiv ( va trebui s "en!ione-e i do"iciliul ales n ;o"#nia( unde ur"ea- s i se fac toate co"unic rile privind procesul=

de ase"enea( p#r#tul care locuiete n str in tate are obli+a!ia de a-i ale+e do"iciliul n ;o"#nia Mart. &&$ alin. >&? pct. & i art. &&*& alin. >*? ,. proc. civ.N. Prin reedin se n!ele+e acel atribut de identificare n spa!iu a persoanei fi-ice( prin indicarea locuin!ei vre"elnice sau te"porare. ;eedin!a nu pre-int caracterul de stabilitate i nici de obli+ativitate( n scAi"b( ca i do"iciliul( o persoan fi-ic nu poate avea( la un "o"ent dat( dec#t o sin+ur reedin! >unicitatea reedin!ei?. Drept caractere .uridice specifice reedin!ei( vo" re!ine vre"elnicia i caracterul facultativ. '. Starea 1ivil Prin starea civil >sau statutul civil al persoanei fi-ice? n!ele+e" mijlocul de identificare a persoanei fizice prin indicarea calitilor personale av$nd aceast semnificaie potrivit legii. ,on!inutul st rii civile difer dup cu" aceasta este privit ca drept subiectiv civil nepatri"onial sau ca su" a unor calit !i personale. Dreptul subiectiv de individuali-are prin starea civil cuprinde ur" toarele prero+ative< posibilitatea o"ului de a se individuali-a prin starea sa civil = posibilitatea de a pretinde s fie individuali-at( de c tre al!ii( prin starea sa civil = posibilitatea de a recur+e( n ca- de nevoie( la for!a coercitiv a statului. ,a su" a unor calit !i personale( starea civil cuprinde "ai "ulte ele"ente( dintre care unele privesc situa!ia fa"ilial ( inclusiv filia!ia i natura acesteia >din c s torie( din afara c s toriei( n scut din p rin!i necunoscu!i( adoptat( c s torit( nec s torit( divor!at( v duv( rec s torit( rud sau afin cu cineva?. 5lte ele"ente co"ponente ale st rii civile sunt se8ul >b rbat sau fe"eie?( v#rsta( cet !enia etc. :n principiu( orice calitate ce produce efecte .uridice ar putea fi inclus n starea civil . Totui( vo" include n starea civil nu"ai acele calit !i inerente oric rei persoane fi-ice( iar nu i diversele profesii i func!ii( cAiar dac acestea i"plic drepturi i obli+a!ii proprii. Diversele ele"ente ale st rii civile pot avea drept cau- fie un act .uridic sau .urisdic!ional >de e8e"plu( adop!ia( c s toria( divor!ul etc.?( fie un fapt .uridic stricto sensu >spre e8e"plu( naterea( decesul etc.?. Principalele fapte i acte .uridice ce privesc starea civil a unei persoane sunt conse"nate >nre+istrate? n nscrisuri ce poart denu"irea de acte de stare civil . 5adar( este necesar s defini" no!iunile de nre+istr ri de stare civil i de acte de stare civil . Prin nregistrri de stare civil n!ele+e" acele opera!iuni .uridice de conse"nare( n re+istrele de stare civil ( a faptelor i actelor .uridice ce privesc starea civil ( precu" i a altor ele"ente prev -ute de le+e( opera!iuni efectuate( n condi!iile le+ii( de c tre or+anele cu atribu!ii de stare civil . 38ist dou cate+orii >feluri? de nre+istr ri de stare civil < - nre+istr ri sub for"a ntocmirii actelor de stare civil. 5ceast for" este utili-at n ca-ul naterii( al c s toriei i al decesului( ntoc"indu-se( n "od corespun- tor( actul de natere( actul de c s torie i actul de deces=

- nre+istr ri sub for"a nscrierii de meniuni marginale n registrele de stare civil %pe actele de stare civil). 5ceast for" este utili-at n ca-ul stabilirii filia!iei fa! de "a" ( al stabilirii filia!iei fa! de tat ( al ncuviin! rii adop!iei( al desfiin! rii sau desfacerii adop!iei( al desfacerii >divor!ului?( desfiin! rii sau ncet rii c s toriei( al scAi"b rii nu"elui pe cale ad"inistrativ ( al scAi"b rii se8ului etc. ,entrali-atorul nre+istr rilor de stare civil este actul de natere( ntruc#t orice "odificare intervenit n starea civil a unei persoane se co"unic autorit !ii ad"inistra!iei publice locale unde s-a ntoc"it actul de natere al persoanei respective n vederea nscrierii "en!iunii corespun- toare. ,ctele de stare civil sunt acele acte >instrumentum?( din re+istrele de stare civil ( n care sunt conse"nate( de c tre or+anele cu atribu!ii de stare civil ( n condi!iile le+ii( ele"entele st rii civile. #n sens restr$ns( actele de stare civil sunt nu"ai actul de natere( actul de c s torie i actul de deces. #n sens mai larg( ur"ea- a fi incluse n cate+oria actelor de stare civil i certificatele eliberate pe ba-a celor trei acte de stare civil >certificatul de natere( certificatul de c s torie i certificatul de deces?( precu" i duplicatele acestor certificate( eliberate n condi!iile le+ii. ;e+i"ul .uridic al actelor de stare civil cuprinde re+ulile referitoare la nre+istrarea lor ini!ial ( anu"ite re+uli privind reconstituirea i ntoc"irea ulterioar ( precu" i o serie de re+uli referitoare la anularea >desfiin!area?( "odificarea( rectificarea i co"pletarea actelor de stare civil i ale "en!iunilor de pe acestea. Prin aciuni de stare civil dese"n " acele ac!iuni n .usti!ie care au ca obiect ele"ente de stare civil . 5c!iunile de stare civil nu trebuie confundate cu ac!iunile n .usti!ie ce privesc anularea >desfiin!area?( "odificarea( rectificarea i co"pletarea actelor de stare civil ori "en!iunilor nscrise pe "ar+inea acestora. ,riteriul principal de diferen!iere ntre cele dou cate+orii de ac!iuni n .usti!ie l constituie obiectul ac!iunii. 5c!iunea de stare civil are ca obiect un ele"ent al st rii civile( pe c#nd ac!iunea referitoare la anularea >desfiin!area?( "odificarea( rectificarea sau co"pletarea actelor de stare civil ori "en!iunilor nscrise pe "ar+inea acestora are ca obiect nre+istrarea de stare civil ( deci nu privete starea civil ( ci doar "odul n care aceasta >le+al"ente i precis stabilit ? a fost nre+istrat n re+istrele de stare civil . :n alte cuvinte( prin ac!iunile din aceast din ur" cate+orie nu se contest i nici nu se solicit scAi"barea vreunui ele"ent de stare civil ( deci aceste ac!iuni nu sunt de natur s scAi"be nsui statutul civil al persoanei. Pe l#n+ deosebirile referitoare la obiect( ntre cele dou cate+orii de ac!iuni n .usti!ie "ai e8ist i alte diferen!ieri i"portante( anu"e sub aspectul te"eiului .uridic( al co"peten!ei( al inciden!ei prescrip!iei e8tinctive etc. De re+ul ( n doctrin ( dup obiectul sau finalitatea lor aciunile de stare civil sunt clasificate n< - aciuni n reclamaie de stat adic acele ac!iuni prin care se ur" rete ob!inerea altei st ri civile >"ai e8act( altui ele"ent de stare civil ? dec#t cea e8istent la data intent rii

ac!iunii. Cunt incluse n aceast cate+orie ac!iunea n stabilirea "aternit !ii i ac!iunea n stabilirea paternit !ii= - aciuni n contestaie de stat( adic acele ac!iuni prin care se ur" rete nl turarea unei st ri civile >"ai e8act( a unui ele"ent de stare civil ?( pretins nereale( i nlocuirea ei cu alta( pretins real ( de e8e"plu( ac!iunea n t + duirea paternit !ii( ac!iunea n contestarea recunoaterii voluntare de "aternitate sau de paternitate( ac!iunea n nulitatea c s toriei( ac!iunea n nulitatea adop!iei( ac!iunea n nulitatea recunoaterii voluntare de "aternitate sau de paternitate etc.= - aciuni n modificare de stat( adic acele ac!iuni prin care se ur" rete o scAi"bare( doar pentru viitor( n starea civil a persoanei( cea anterioar nefiind contestat . 3ste ca-ul ac!iunii de divor!( al ac!iunii n desfacerea adop!iei i al ac!iunii prin care se solicit scAi"barea se8ului. O alt clasificare a aciunilor de stare civil se poate face n func!ie de sfera persoanelor ndrept !ite s le e8ercite( deci n raport de legitimarea procesual activ( distin+#ndu-se< - ac!iuni ce pot fi pornite nu"ai de c tre titularul st rii civile. 5ceast cate+orie include ac!iunea de divor!( precu" i ac!iunea n declararea nulit !ii relative a c s toriei= - ac!iuni ce pot fi pornite de titular( de repre-entantul le+al al acestuia i de procuror( eventual i de alte or+ane sau persoane e8pres prev -ute de le+e( nu ns de orice persoan care ar .ustifica un interes >ac!iunea n stabilirea "aternit !ii( ac!iunea n stabilirea paternit !ii( ac!iunea n t + duirea paternit !ii( ac!iunea n desfacerea adop!iei?= - ac!iuni ce pot fi pornite de orice persoan interesat >ac!iunea n contestarea recunoaterii voluntare de "aternitate( ac!iunea n contestarea recunoaterii voluntare de paternitate( ac!iunea n contestarea filia!iei fa! de "a" atunci c#nd filia!ia re-ult din certificatul de natere f r ns a e8ista o folosin! a st rii civile confor" cu acest certificat( ac!iunea n contestarea e8isten!ei "pre.ur rilor care s fac aplicabil pre-u"!ia de paternitate( ac!iunea n declararea nulit !ii absolute a c s toriei( ac!iunea n declararea nulit !ii absolute a adop!iei?. 5c!iunile de stare civil sunt ac!iuni nepatri"oniale( astfel nc#t( n principiu( ele nu sunt supuse prescrip!iei e8tinctive. De la re+ula i"prescriptibilit !ii ac!iunilor de stare civil e8ist ur" toarele e8cep!ii< ac!iunea n declararea nulit !ii relative a c s toriei= ac!iunea n t + duirea paternit !ii= ac!iunea n stabilirea paternit !ii >preci- " c ac!iunea n stabilirea paternit !ii poate fi introdus oric#nd de copil G art. 1% ,. fa". G fiind i"prescriptibil n ti"pul vie!ii acestuia?. 2#. CAPACITATEA CIVIL" A PERS$ANEI +I ICE 1. Noi-ne Prin capacitatea civil a persoanei fi-ice n!ele+e" acea parte a capacit !ii .uridice( ce const n aptitudinea persoanei fi-ice de a avea drepturi subiective civile i obli+a!ii civile i

n aptitudinea de a dob#ndi i e8ercita drepturi subiective civile( precu" i de a-i asu"a i e8ecuta obli+a!ii civile( prin ncAeierea de acte .uridice civile. ,apacitatea civil a persoanei fi-ice este alc tuit din dou ele"ente< - capacitatea de folosin! = - capacitatea de e8erci!iu. #. Ca.a1itatea 1ivil de 6olosin a .ersoanei 6i8i1e ,apacitatea civil de folosin a persoanei fizice este acea parte a capacit !ii civile care const n aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi subiective civile i obligaii civile. ,apacitatea civil de folosin! a persoanei fi-ice pre-int ur" toarele caractere .uridice< le+alitate( +eneralitate( inalienabilitate( intan+ibilitate( e+alitate i universalitate. ,apacitatea civil de folosin! a persoanei fi-ice ncepe( n principiu( de la data naterii. De la aceast re+ul e8ist ns o e8cep!ie( n sensul c drepturile copilului sunt recunoscute de la concep!iune( ns nu"ai dac el se va nate viu G infans conceptus pro nato /abetur +uoties de commodis eius agitur. ,on!inutul capacit !ii civile de folosin! a persoanei fi-ice este dat de aptitudinea persoanei fi-ice de a avea toate drepturile subiective i obli+a!iile civile. 5cest con!inut se ob!ine din reunirea a dou laturi< latura activ ( adic aptitudinea persoanei fi-ice de a avea drepturi subiective civile= latura pasiv ( adic aptitudinea persoanei fi-ice de a avea obli+a!ii civile. :ntinderea real a con!inutului capacit !ii civile de folosin! a persoanei fi-ice se deter"in ns prin luarea n considerare a n+r dirilor acestei capacit !i( astfel cu" acestea sunt stabilite prin diverse acte nor"ative. 5adar( n con!inutul capacit !ii civile de folosin! a persoanei fi-ice nu intr drepturile inter-ise prin n+r dirile capacit !ii de folosin! i nici cele apar!in#nd altor ra"uri de drept. :n+r dirile capacit !ii civile de folosin! a persoanei fi-ice nu pot e8ista dec#t n ca-urile i condi!iile prev -ute e8pres de le+e( put#nd fi calificate ca incapacit !i >speciale? de drept civil. ,apacitatea civil de folosin! a persoanei fi-ice ncetea- o dat cu "oartea persoanei( data "or!ii fiind i data ncet rii acestei capacit !i. Poate fi vorba fie de o moarte constatat fizic >direct( adic prin e8a"inarea cadavrului?( fie de o moarte declarat pe cale judectoreasc. ,#t privete declararea .udec toreasc a "or!ii( trebuie deosebite dou situa!ii< a? declararea .udec toreasc a "or!ii precedat de declararea .udec toreasc a dispari!iei= b? declararea .udec toreasc a "or!ii neprecedat de declararea .udec toreasc a dispari!iei. a? Pentru declararea .udec toreasc a "or!ii n situa!ia de drept co"un( deci precedat de declararea dispari!iei( trebuie ndeplinite cu"ulativ( trei condi!ii de fond< - s e8iste o Aot r#re definitiv prin care s-a declarat dispari!ia( care s fi fost afiat ( n e8tras( la ua instan!ei i a pri" riei ulti"ului do"iciliu al celui disp rut ti"p de )% de -ile=

- de la data afi rii e8trasului de pe Aot r#rea prin care s-a declarat dispari!ia s fi trecut cel pu!in ase luni= - de la data ulti"elor tiri din care re-ult c persoana era n via! s fi trecut cel pu!in patru ani. b? Pentru declararea "or!ii unei persoane neprecedat de declararea dispari!iei( trebuie ndeplinite( cu"ulativ( dou condi!ii de fond< - persoana s fi disp rut ntr-o "pre.urare e8cep!ional ( care ndrept !ete a se presupune decesul( precu" fapte de r -boi( accident feroviar( naufra+iu i altele ase" n toare >cutre"ur( accident aviatic( inunda!ie etc.?= - s fi trecut cel pu!in un an de la data la care a avut loc "pre.urarea n care a disp rut persoana respectiv .

&. Ca.a1itatea 1ivil de eCer1ii- a .ersoanei 6i8i1e ,apacitatea civil de e8erci!iu a persoanei fi-ice este acea parte a capacit !ii civile care const n aptitudinea persoanei fi-ice de a dob#ndi i e8ercita drepturi subiective civile( precu" i de a-i asu"a i e8ecuta obli+a!ii civile( prin ncAeierea de acte .uridice civile. Pre"isele capacit !ii civile de e8erci!iu a persoanei fi-ice sunt( pe de o parte( e8isten!a capacit !ii civile de folosin! ( iar( pe de alt parte( e8isten!a discern "#ntului( adic e8isten!a puterii individului de a-i repre-enta corect consecin!ele .uridice ale "anifest rii sale de voin! >aceast pre"is se aprecia- n raport cu v#rsta( precu" i cu starea s n t !ii "in!ii?. Din perspectiva capacit !ii civile de e8erci!iu a persoanei fi-ice( trebuie s deosebi" trei situa!ii< - lipsa capacit !ii civile de e8erci!iu= - capacitatea civil de e8erci!iu restr#ns = - capacitatea civil de e8erci!iu deplin . ,aracterele .uridice ale capacit !ii civile de e8erci!iu >depline i restr#nse? a persoanei fi-ice sunt ur" toarele< le+alitatea( +eneralitatea( inalienabilitatea( intan+ibilitatea( e+alitatea. Cunt lipsi!i de capacitate de e8erci!iu< - "inorii care nu au "plinit v#rsta de &* ani= - persoanele puse sub interdic!ie .udec toreasc . :n ca-ul persoanelor lipsite de capacitate civil de e8erci!iu intervine repre-entarea le+al ( n sensul c ( pentru aceste persoane( actele .uridice se ncAeie de repre-entan!ii lor le+ali( adic ( dup ca-( de p rin!i ori p rinte( tutore sau curator. De re!inut c ( n ca-ul c#nd repre-entantul le+al ar ur"a s ncAeie( pentru incapabil( un act .uridic de dispo-i!ie( este necesar ncuviin!area prealabil a autorit !ii tutelare.

:n ca-ul incapabililor nu este totui vorba despre o veritabil i total lips a capacit !ii de e8erci!iu( deoarece( acestora li se recunoate >uneori( cAiar i n lipsa unor dispo-i!ii le+ale e8prese? dreptul de a efectua n "od valabil anu"ite acte .uridice. 5adar( cAiar pentru lipsa capacit !ii de e8erci!iu e8ist un "ini"u" de con!inut( e8pri"at n dou cate+orii de acte .uridice patri"oniale( precu" i n anu"ite acte .uridice nepatri"oniale ce pot fi ncAeiate valabil de c tre incapabil. 5ctele .uridice patrimoniale care pot fi ncAeiate de c tre cel lipsit de capacitate civil de e8erci!iu( deci f r a interveni repre-entarea le+al ( sunt ur" toarele< - actele .uridice de conservare= - actele .uridice " runte( care se ncAeie aproape -ilnic( pentru nevoile obinuite. De ase"enea( le+ea prevede posibilitatea pentru cel lipsit de capacitate de e8erci!iu de a face anu"ite acte .uridice nepatrimoniale( precu"< ascultarea "inorului care a "plinit v#rsta de &% ani n vederea adop!iei( ascultarea "inorului care a "plinit &% ani n vederea stabilirii do"iciliului s u le+al( a ncredin! rii ori( dup ca-( a rencredin! rii sale unuia dintre p rin!i etc. ,apacitatea civil de e8erci!iu restr#ns se dob#ndete la "plinirea v#rstei de &* ani( cu e8cep!ia ca-ului n care( n acel "o"ent( "inorul se afl sub interdic!ie .udec toreasc . Dac "inorul a fost pus sub interdic!ie( iar aceasta se ridic n intervalul n care el are ntre &* i &6 ani( capacitatea de e8erci!iu restr#ns va ncepe pe data ridic rii interdic!iei. Cpecificul capacit !ii civile de e8erci!iu restr#nse const n aceea c "inorul ntre &*-&6 ani are posibilitatea s ncAeie personal acte .uridice civile( ns ( pentru a fi valabil ncAeiate( "inorul are nevoie( n principiu( de anu"ite ncuviin! ri prealabile. 5nu"ite acte .uridice civile pot fi ncAeiate personal i singur de ctre minorul cu capacitate de e!erciiu restr$ns( deci f r a fi nevoie de vreo ncuviin!are prealabil . 3ste vorba de ur" toarele acte .uridice patri"oniale< - actele .uridice pe care le putea ncAeia valabil i p#n la "plinirea v#rstei de &* ani >actele .uridice de conservare i actele " runte?= - depo-itul special la ,.3.,.= - actele .uridice de ad"inistrare( n " sura n care acestea nu sunt le-ionare pentru cel cu capacitate de e8erci!iu restr#ns = - "inorul care a "plinit &1 ani poate s dispun ( prin testa"ent( de .u" tate din ceea ce ar fi putut dispune dac ar fi fost "a.or. Dintre actele .uridice civile nepatri"oniale sau care apar!in altor ra"uri de drept ce pot fi efectuate( n "od valabil( de c tre cel cu capacitate civil de e8erci!iu restr#ns ( sin+ur( "en!ion "< ascultarea n vederea stabilirii do"iciliului le+al( ncredin! rii sau rencredin! rii= ascultarea n vederea ncuviin! rii adop!iei= solicitarea scAi"b rii( de c tre autoritatea tutelar ( a felului nv ! turii ori pre+ tirii profesionale( precu" i a locuin!ei= intentarea( de c tre "a"a "inor ( a ac!iunii n stabilirea paternit !ii( n nu"ele copilului acesteia din afara c s toriei= ncAeierea c s toriei de c tre "inora care a "plinit v#rsta de &1 ani sau( dup ca-( v#rsta de &0 ani= ncAeierea( de c tre "inorul care a "plinit &1 ani( a unui contract individual de "unc etc. 5lte acte .uridice patri"oniale pot fi ncAeiate valabil de c tre "inorul cu capacitate de e8erci!iu restr#ns nu"ai cu ncuviinarea prealabil a ocrotitorului legal >p rin!ii ori

p rintele( tutorele sau curatorul?. Fac parte din aceast cate+orie actele .uridice civile de ad"inistrare( at#t cele privitoare la un bun ut singuli( c#t i cele privitoare la un patri"oniu. 9ncuviin!area prealabil din partea ocrotitorului le+al trebuie s fie dat pentru fiecare act .uridic n parte. Trebuie ns re!inut c dac "inorul cu capacitate de e8erci!iu restr#ns ncAeie sin+ur un act .uridic de ad"inistrare( deci f r ncuviin!area prealabil a ocrotitorului le+al( actul respectiv va putea fi anulat nu"ai n ca-ul n care el este le-ionar pentru "inor G minor restituitur non tan+uam minor sed tan+uam laesus. ,#t privete actele .uridice de dispo-i!ie >nstr inarea( +revarea unui bun cu o sarcin real ( renun!area la un drept( tran-ac!ia( acceptarea unei succesiuni?( acestea se ncAeie personal de c tre "inorul cu capacitate de e8erci!iu restr#ns ( dar cu dubl ncuviinare prealabil at$t a ocrotitorului legal c$t i a autoritii tutelare" :n sf#rit( e8ist i acte .uridice civile care( dei per"ise "a.orului( sunt interzise minorului inclusiv celui cu capacitate de e!erciiu restr$ns. 5stfel( "inorul nu poate s fac ( nici cAiar cu ncuviin!are( dona!ii( i nici s +arante-e obli+a!iile altuia= de ase"enea( nu sunt valabile actele .uridice ncAeiate ntre "inor( pe de o parte( i( pe de alt parte( tutore( so!ul acestuia( o rud n linie dreapt ori fra!ii sau surorile tutorelui. ,on!inutul capacit !ii civile de e8erci!iu depline este dat de aptitudinea +eneral i abstract a celui n cau- de a ncAeia( personal i sin+ur( toate actele .uridice prin care dob#ndete sau e8ercit drepturi subiective civile ori i asu" sau e8ecut obli+a!ii civile( cu e8cep!ia actelor .uridice care sunt oprite de le+e( prin instituirea unor incapacit !i speciale de folosin! . ,apacitatea civil de e8erci!iu deplin se dob#ndete< &.prin "plinirea v#rstei de &6 ani( afar de ca-ul n care persoana respectiv este pus sub interdic!ie .udec toreasc = $. prin ncAeierea c s toriei de c tre "inorul care a "plinit v#rsta de &1 ani >n acest ca- ns sunt necesare un avi- "edical i ncuviin!area p rin!ilor s i ori( dup ca-( a tutorelui ori autori-area direc!iei +enerale de asisten! social i protec!ia copilului n a c rei rateritorial i are do"iciliul "inorul?= ). prin ridicarea interdic!iei .udec toreti >instituite nainte ca persoana s fi "plinit &6 ani? la un "o"ent ulterior celui la care persoana a "plinit &6 ani. ,apacitatea civil de e8erci!iu deplin ncetea- <&. odat cu ncetarea capacit !ii civile de folosin! ( deci prin "oarte= $. prin punerea sub interdic!ie .udec toreasc >c#nd persoana n cau- trece n situa!ia de persoan lipsit de capacitate civil de e8erci!iu?= ). prin desfiin!area >anularea? c s toriei nainte ca "inorul s fi "plinit &6 ani >c#nd "inorul n cau- trece n situa!ia de persoan cu capacitate civil de e8erci!iu restr#ns ?. 2&. $CR$TIREA PERS$ANEI +I ICE PRIN 5I%L$ACE DE DREPT CIVIL Pentru anu"ite cate+orii de persoane fi-ice aflate n situa!ii speciale datorit v#rstei( st rii de s n tate "intal sau altor "pre.ur ri deosebite( le+ea civil ofer "i.loace proprii de ocrotire. 3ste vorba despre ocrotirea "inorilor( a aliena!ilor i debililor "intali( a bolnavilor

psiAic periculoi( precu" i a unor persoane fi-ice care( dei au capacitate de e8erci!iu deplin ( se afl n anu"ite situa!ii deosebite( prev -ute de le+e.

2'. Test (!emple de subiecte de sintez& &. $. ). ,apacitatea civil de folosin! a persoanei fi-ice. Natura .uridic a atributelor de identificare a persoanei fi-ice. Do"iciliul i reedin!a G atribute de identificare a persoanei fi-ice.

(!emplu de test gril& &. ,apacitatea de folosin! < a? a persoanei fi-ice ncepe de la data "plinirii v#rstei de &6 ani= b? este recunoscut tuturor oa"enilor= c? a persoanei fi-ice ncetea- prin punerea acesteia sub interdic!ie .udec toreasc . $. Declararea .udec toreasc a dispari!iei< a? atra+e ncetarea capacit !ii de folosin! a celui disp rut= b? repre-int o condi!ie pentru declararea .udec toreasc a "or!ii n situa!ia de drept co"un= c? ecAivalea- cu punerea sub interdic!ie a persoanei disp rute. 2*. ;i0liogra6ie o0ligatorie - - Gabriel Boroi( Drept civil" Partea general" Persoanele( edi!ia a 9B-a( revi-uit i ad u+it de ,arla 5le8andra 5n+Aelescu( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%&%( p. )*1-*)&= - GAeor+Ae Beleiu( Drept civil rom$n" )ntroducere n dreptul civil" *ubiectele dreptului civil ( edi!ia a I9-a rev -ut i ad u+it de 2arian Nicolae i Petric Truc ( 3ditura Universul Furidic( Bucureti( $%%4( p. )&&-*)&.

Unitatea de nvare nr. *


PERS$ANA %URIDIC"

C-.rins/
'&. No!iune. 3le"ente constitutive. 9dentificare. '$. :nfiin!area persoanelor .uridice. '). ,apacitatea civil a persoanei .uridice. '*. ;eor+ani-area persoanelor .uridice. '0. :ncetarea persoanelor .uridice. '1. Test. '4. Biblio+rafie obli+atorie.

$0ie1tivele -nitii de nvare


Dup studiul acestei unit !i de nv !are ve!i reui s< defini!i persoana .uridic = anali-a!i ele"entele constitutive i identificarea persoanei .uridice= anali-a!i aspecte privitoare la capacitatea civil a persoanei .uridice= pre-enta!i institu!ia reor+ani- rii persoanei .uridice= anali-a!i ncetarea persoanelor .uridice.

21. N$(IUNE. ELE5ENTE C$NSTITUTIVE. IDENTI+ICARE Persoan .uridic este entitatea >ansa"blul de ele"ente u"ane i "ateriale? care ndeplinind condiiile prevzute de lege este titular de drepturi i obligaii. Pentru a avea calitatea de persoan .uridic ( entitatea trebuie s ntruneasc ur" toarele cerin!e( cu"ulativ< - s aib o or+ani-are de sine st t toare( deci o or+ani-are proprie= - s aib un patri"oniu propriu= - s aib un scop propriu. 3le"entele constitutive ale persoanei .uridice pre-int ur" toarele caractere< - sunt le+ale( n sensul c ele sunt instituite prin le+e i nu"ai un act nor"ativ poate institui sau poate circu"stan!ia un ase"enea ele"ent constitutiv=

- sunt +enerale( adic sunt aplicabile tuturor cate+oriilor de persoane .uridice( deci( orice entitate( pentru a dob#ndi personalitate .uridic ( trebuie s ntruneasc cele trei ele"ente constitutive= - sunt cu"ulative( deci entitatea trebuie s ntruneasc toate cele trei ele"ente pentru e8isten!a calit !ii de persoan .uridic ( lipsa oric ruia dintre acestea av#nd drept consecin! ine8isten!a personalit !ii .uridice= - sunt e8clusive( adic cele trei ele"ente "en!ionate sunt nu nu"ai necesare( ci i suficiente pentru ca entitatea s dob#ndeasc ( n condi!iile prev -ute de le+e( personalitate .uridic . :n actele nor"ative aplicabile anu"itor cate+orii de persoane .uridice( e8ist dispo-i!ii care circu"stan!ia- un ele"ent constitutiv ori altul. Prin identificarea persoanei .uridice se n!ele+e individuali-area acesteia n raporturile .uridice la care particip ca subiect de drept distinct. ,tributele de identificare a persoanei juridice sunt ur" toarele< - denumirea( prin care se n!ele+e acel atribut de identificare a persoanei .uridice ce const n cuv#ntul sau +rupul de cuvinte stabilit( cu aceast se"nifica!ie( n condi!iile le+ii >atributul de identificare a persoanei .uridice care corespunde nu"elui pentru persoana fi-ic ?= - sediul( prin care se dese"nea- atributul de identificare a persoanei .uridice prin indicarea unui anu"it loc( stabilit cu aceast se"nifica!ie( n condi!iile le+ii >atributul de identificare a persoanei .uridice care corespunde do"iciliului pentru persoana fi-ic ?= - naionalitatea( adic apartenen!a la un anu"it stat >atributul de identificare a persoanei .uridice ecAivalent cet !eniei pentru persoana fi-ic ?= - contul bancar= - codul fiscal= - numrul de nmatriculare n registrul comerului sau( dup ca-( nu" rul de n"atriculare n registrul bancar ori numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice= - capitalul social= - firma >denu"irea sub care persoanele .uridice care au calitatea de co"erciant i e8ercit co"er!ul i se"nea- ( cu preci-area c fir"a este un atribut de identificare a oric rui co"erciant( deci i a co"erciantului persoan fi-ic ?= - emblema >se"nul sau denu"irea care deosebete o anu"it persoan .uridic de altele ce desf oar acelai fel de activitate?= - marca >se"nul susceptibil de repre-entare +rafic servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane de produsele sau serviciile ce apar!in altor persoane?= - telefon fa! tele!. 2#. DN+IIN(AREA PERS$ANEL$R %URIDICE Prin nfiinarea persoanei juridice se n!ele+e crearea n condiiile legii a acestui subiect de drept.

:n unele situa!ii( nfiin!area unei persoane .uridice presupune un sin+ur act .uridic( c ruia le+ea i recunoate acest efect creator. :n alte situa!ii( nfiin!area unei persoane .uridice presupune o serie de opera!iuni .uridice( care( nu"ai luate "preun ( conduc la crearea persoanei .uridice respective. De+ea re+le"entea- patru "oduri de nfiin!are a persoanelor .uridice( anu"e< - prin actul de dispo-i!ie al or+anului de stat co"petent= - prin actul de nfiin!are al celor care o constituie( recunoscut de or+anul co"petent a verifica le+alitatea nfiin! rii >prin actul de nfiin!are recunoscut?= - prin actul de nfiin!are al celor care o constituie( cu prealabila autori-are a or+anului co"petent a aprecia oportunitatea nfiin! rii >prin actul de nfiin!are autori-at?= - printr-un alt "od re+le"entat de le+e. 2&. CAPACITATEA CIVIL" A PERS$ANEI %URIDICE :n lipsa unei defini!ii le+ale( prin capacitatea civil a persoanei juridice vo" dese"na aptitudinea de a avea drepturi subiective civile i obligaii civile %capacitatea civil de folosin) precum i aptitudinea de a dob$ndi i e!ercita drepturi subiective civile i de a'i asuma i ndeplini obligaii civile prin nc/eierea de acte juridice de ctre organele sale de conducere %capacitatea civil de e!erciiu). ,apacitatea civil a persoanei .uridice este nu"ai o parte din capacitatea .uridic >nu"it i capacitate de drept sau personalitate .uridic ? a acesteia( deci( este o capacitate de ra"ur ( adic o capacitate de drept civil. ,#t privete nceputul capacit !ii de folosin! deplin a persoanei .uridice( le+ea distin+e ntre persoanele .uridice supuse nre+istr rii i celelalte persoane .uridice >adic persoanele .uridice nesupuse nre+istr rii?. 5stfel( persoanele .uridice care sunt supuse nre+istr rii dob#ndesc capacitatea de folosin! de la data nre+istr rii lor. Persoanele .uridice nesupuse nre+istr rii dob#ndesc capacitatea de folosin! ( n func!ie de "odul de nfiin!are aplicabil( dup ca-( de la data actului de dispo-i!ie care le nfiin!ea- ( de la data recunoaterii actului de nfiin!are( de la data autori- rii nfiin! rii( de la data ndeplinirii altei cerin!e pe care le+ea o prevede. Prin e8cep!ie( unele persoane .uridice au o capacitate de folosin anticipat %numit i limitat sau restr$ns)( n ca-urile i n condi!iile prev -ute de art. )) alin. >)? din Decretul nr. )&E&70*( confor" c ruia( JcAiar nainte de data nre+istr rii sau de data actului de recunoatere ori de data ndeplinirii celorlalte cerin!e ce ar fi prev -ute( persoana .uridic are capacitate cAiar de la data actului de nfiin!are c#t privete drepturile constituite n favoarea ei( ndeplinirea obli+a!iilor i a oric ror " suri preli"inare ce ar fi necesare( dar nu"ai ntruc#t acestea sunt cerute pentru ca persoana .uridic s ia fiin! n "od valabil. ,on!inutul capacit !ii de folosin! a persoanei .uridice este deter"inat de scopul >obiectul de activitate? pentru care a fost nfiin!at . ,u" scopul nu este acelai la fiecare persoan .uridic ( re-ult c nici capacitatea de folosin! nu este aceeai pentru toate persoanele .uridice( ci difer dup specialitatea fiec reia.

5adar( capacitatea de folosin! a persoanei .uridice cuprinde aptitudinea +eneral i abstract de a avea toate acele drepturi i obli+a!ii care servesc reali- rii scopului pentru care persoana .uridic a fost nfiin!at . Toc"ai de aceea( n doctrin se vorbete despre principiul specialit !ii capacit !ii de folosin! a persoanei .uridice( principiu consacrat( cu caracter +eneral( de art. )* din Decretul nr. )&E&70*( care dispune c Jpersoana .uridic nu poate avea dec#t acele drepturi care corespund scopului ei( stabilit prin le+e( actul de nfiin!are sau statut. ,apacitatea de folosin! a persoanei .uridice se sf#rete o dat cu ncetarea fiin!ei >desfiin!area? acesteia. :ncetarea persoanei .uridice poate avea loc printr-unul din ur" toarele "oduri< reor+ani-area sub for"a co"as rii ori a divi- rii totale= di-olvarea= transfor"area. Persoana .uridic trebuie s participe la circuitul civil i prin ncAeierea de acte .uridice civile( acte a c ror esen! o repre-int "anifestarea de voin! . Toc"ai de aceea( le+iuitorul a adoptat solu!ia consider rii voin!ei unei persoane sau unor persoane din colectivul persoanei .uridice ca fiind ns i voin!a persoanei .uridice respective. Capacitatea de e!erciiu a persoanei juridice se pune n valoare prin or+anele sale de conducere. :n acest sens( art. )0 din Decretul nr. )&E&70* stabilete ur" toarele< persoana .uridic i e8ercit drepturile i i ndeplinete obli+a!iile prin or+anele sale de conducere= actele .uridice f cute de or+anele persoanei .uridice( n li"itele puterilor ce le-au fost conferite( sunt actele persoanei .uridice ns i= faptele licite sau ilicite s v#rite de or+anele sale obli+ ns i persoana .uridic ( dac au fost ndeplinite cu prile.ul e8ercit rii func!iilor lor= faptele ilicite atra+ i r spunderea personal a celui ce le-a s v#rit( at#t fa! de ter!i( c#t i fa! de persoana .uridic . :nceputul capacit !ii de e8erci!iu a persoanei .uridice este dat de "o"entul nfiin! rii acesteia( ns ( reali-area efectiv a capacit !ii de e8erci!iu astfel dob#ndit este condi!ionat ( n practic ( de dese"narea or+anelor sale de conducere. /r+anele de conducere i "odurile de constituire a acestora sunt re+le"entate de o serie de acte nor"ative ce privesc or+ani-area i func!ionarea diferitelor cate+orii de persoane .uridice. ,on!inutul capacit !ii de e8erci!iu a persoanei .uridice este deter"inat de dou li"ite< capacitatea de folosin! i pluralitatea or+anelor de conducere ale persoanei .uridice respective. Cf#ritul capacit !ii de e8erci!iu a persoanei .uridice corespunde cu ncetarea capacit !ii sale de folosin! . 2'. RE$R!ANI AREA PERS$ANEL$R %URIDICE :n doctrin ( reorganizarea este definit ca fiind operaiunea juridic ce cuprinde cel puin dou persoane juridice i care produce efecte creatoare modificatoare sau de ncetare a lor. Din aceast defini!ie( re-ult cu claritate cele dou ele"ente care sunt de esen!a reor+ani- rii< - reor+ani-area antrenea- cel pu!in dou persoane .uridice=

- reor+ani-area presupune efecte creatoare( "odificatoare sau e8tinctive( care se produc toate ori n parte( n func!ie de for"ele reor+ani- rii. Cublinie" ns c ( uneori( cAiar i n anu"ite acte nor"ative( cuv#ntul reor+ani-are este folosit i cu un alt n!eles( dese"n#nd fie o restructurare aplicabil unei sin+ure persoane .uridice( fie o refor" econo"ico-social . ;eor+ani-area cunoate dou for"e< - comasarea( care se poate reali-a fie prin absorbie( fie prin fuziune= - divizarea( care poate s fie o divizare total sau o divizare parial. 5tra+e" aten!ia c aceasta este ter"inolo+ia utili-at n Decretul nr. )&E&70*. :ns ( in re+le"entarea privind asociatiile si fundatiile >/.G. nr. $1E$%%%?( precu" si in le+isla!ia co"ercial ( n ceea ce privete pri"a for" de reor+ani-are( se folosete o alt ter"inolo+ie( vorbindu-se despre fu-iune >ecAivalenta co"as rii din dreptul co"un?( care se poate reali-a fie prin absorb!ie( fie prin contopire >ecAivalenta fu-iunii din dreptul co"un?. ,bsorbia este acea for" de co"asare care const n ncorporarea unei persoane .uridice( care i ncetea- e8isten!a( ntr-o alt persoan .uridic ( ce i sporete astfel activitatea. 5adar( n ca-ul absorb!iei nu dispar toate persoanele .uridice i"plicate n aceast for" de reor+ani-are( ci nu"ai persoana .uridic absorbit ( n scAi"b( persoana .uridic absorbant i continu e8isten!a ca subiect de drept. 8uziunea este acea for" de co"asare care const n unirea >contopirea? a dou sau "ai "ulte persoane .uridice( care i ncetea- e8isten!a( nfiin!#ndu-se astfel o nou persoan .uridic . Ce observ c n ca-ul acestei for"e de reor+ani-are dispar( ca subiecte de drept( toate persoanele .uridice i"plicate( iar n locul lor apare o nou persoan .uridic ( deci un subiect de drept distinct de cele e8istente anterior. Divizarea total este acea for" de divi-are care const n "p r!irea ntre+ului patri"oniu al unei persoane .uridice( care i ncetea- e8isten!a( ntre dou sau "ai "ulte persoane .uridice e8istente sau care iau astfel natere. Prin ur"are( persoana .uridic supus divi- rii totale dispare ca subiect de drept( ns ( apari!ia unui nou subiect de drept nu este de esen!a divi- rii totale( deoarece patri"oniul poate fi trans"is c tre dou >sau "ai "ulte? subiecte de drept de.a e8istente i care nu vor suferi dec#t "odific ri cantitative. Divizarea parial este acea for" a divi- rii care const n desprinderea unei p r!i din patri"oniul unei persoane .uridice( care i "en!ine fiin!a( i trans"iterea acestei p r!i c tre una sau "ai "ulte persoane .uridice e8istente sau care se nfiin!ea- n acest fel. 5adar( persoana .uridic supus divi- rii par!iale nu dispare ca subiect de drept( ci i continu e8isten!a( ns cu un patri"oniu di"inuat. 2*. DNCETAREA PERS$ANEL$R %URIDICE :ncetarea persoanei .uridice poate avea loc printr-unul din ur" toarele "oduri< - reor+ani-area sub for"a co"as rii >absorb!ia i fu-iunea? ori sub for"a divi- rii totale= - di-olvarea= - transfor"area.

Dizolvarea este acel "od de ncetare a persoanei .uridice ce se aplic n ca-urile prev -ute de le+e i care presupune licAidarea. :ntre di-olvarea persoanelor .uridice i reor+ani-area persoanelor .uridice( aceasta din ur" privit ca "od de ncetare a persoanei .uridice( e8ist ur" toarele deosebiri "ai i"portante< - le+ea stabilete n "od e8pres ca-urile n care intervine di-olvarea( ceea ce nu se nt#"pl n ca-ul reor+ani- rii= - di-olvarea presupune( obli+atoriu( licAidarea persoanei .uridice( ns aceast fa- nu intervine n procesul de ncetare a persoanei .uridice prin reor+ani-are= - do"eniul reor+ani- rii este "ai lar+ dec#t cel al di-olv rii( n sensul c reor+ani-area este aplicabil ( n principiu( tuturor cate+oriilor de persoane .uridice( pe c#nd di-olvarea se aplic n special persoanelor .uridice de tip asociativ= - di-olvarea presupune o trans"isiune cu titlu particular( n vre"e ce( n ca-ul reor+ani- rii( operea- o trans"isiune universal sau cu titlu universal. 2ransformarea persoanei .uridice este opera!iunea .uridic ( ce intervine n ca-urile i n condi!iile special re+le"entate de le+e( prin care o persoan .uridic i ncetea- e8isten!a( conco"itent cu nfiin!area( n locul ei( a altei persoane .uridice.

2,. Test (!emple de subiecte de sintez& &. $. ). *. 9dentificarea persoanei .uridice. :nfiin!area persoanelor .uridice. ,apacitatea de e8erci!iu a persoanei .uridice. 2odurile prin care ncetea- persoanele .uridice.

(!emplu de test gril& &. Divi-area< a? este o for" de reor+ani-are a persoanei .uridice= b? presupune licAidarea persoanei .uridice= c? presupune c o persoan .uridic i ncetea- e8isten!a( conco"itent cu nfiin!area( n locul ei( a altei persoane .uridice. $. ,apacitatea de folosin! a persoanei .uridice< a? se dob#ndete la data dese"n rii or+anelor de conducere= b? ncetea- prin divi-are( indiferent de felul acesteia= c? este deter"inat ( n con!inutul s u( de principiul specialit !ii capacit !ii de folosin! .

2@. ;i0liogra6ie o0ligatorie - - Gabriel Boroi( Drept civil" Partea general" Persoanele( edi!ia a 9B-a( revi-uit i ad u+it de ,arla 5le8andra 5n+Aelescu( 3ditura Ha"an+iu( Bucureti( $%&%( p. *)$-*06=

- GAeor+Ae Beleiu( Drept civil rom$n" )ntroducere n dreptul civil" *ubiectele dreptului civil ( edi!ia a I9-a rev -ut i ad u+it de 2arian Nicolae i Petric Truc ( 3ditura Universul Furidic( Bucureti( $%%4( p. *)$ i ur".

S-ar putea să vă placă și