Sunteți pe pagina 1din 281

MUZEUL NAIONAL

DE ISTORIE

VI
Comitetul de redacie Prof. dr. FLORI AN GEORGESQJ redactor responsabil, VALERIU LEAHU, dr LUCIA MARINESCU, dr. LUCIAN CHITESCU

Bucureti 1983

S e c r e t a r de r e d a c i e : A L . D . V A S I L E Desene i c o p e r t a : DOMNIA R A F A I L I D I S DANIELA NICULESCU

Traduceri: PAULA GORNESCU,

M a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e p u b l i c a t e h p r e z e n t u l v o l u m a u f o s t r e s t a u r a t e h l a b o r a t o a r e l e M u z e u l u i N a i o n a l d e I s t o r i e a l R . S . R o m n i a

INTRODUCERE

V o l u m u l a l a s e l e a a l s e r i e i " C e r c e t r i a r h e o l o g i c e " editat d e M u z e u l N a t i o n a l de I s t o r i a l R e p u b l i c i i S o c i a l i s t e Romnia i n c l u d e r a p o a r t e l e a s u p r a s p t u r i l o r e f e c t u a t e I n a n u l 1 9 8 1 , l a c a r e se a d a ug u n mnunchi de s t u d i i i n o t e a b o r d f n d p r o b l e m e s a u m a t e r i a l e d i v e r s e de s p e c i a l i t a t e . C i t i t o r i i l u c r r i i v o r p u t e a d e o s e b i c o o r d o n a t e l e p r i n c i p a l e pe c a r e s - a u s i t u a t i n v e s t i g a i i l e c o l e c t i v u l u i de a r h e o l o g i h 1981 i v o r a f l a n u n u m a i n o i d e s c o p e r i r i i n t e r e s a n t e , v a l o r o a s e , d a r i p u n c t e de v e d e r e n o i , o p i n i i f o r m u l a t e h s f e r a unuia s a u a l t u i a d i n t r e d o m e n i i l e a c e s t e i att de u t i l e i p r e u i t e d i s c i p l i n e istoric e . V a f i a s t f e l l e s n e s se o b s e r v e c c e r c e t a r e a u n o r a m p l e i c o m p l e x e o b i e c t i v e a r h e o l o g i c e , c u m sht c e l e de l a P o d u r i , M i c i a s a u P i u a P e t r i i , n e - a p r e o c u p a t h c o n t i n u a r e , potenialul de c a r e d i s p u n e m f i i n d c u d e o s e b i r e c o n c e n t r a t h a s e m e n e a s t a i u n i . V a f i t o t o d a t p o s i b i l s se c o n s t a t e c n e c e s i t a t e a de a d e z v o l t a t e m a t i c a M u z e u l u i N a i o n a l , coninutul e x p o z i i i l o r s a l e p e r m a n e n t e , n e v o i a de a ne i n f o r m a mereu mai bine a s u p r a m u l t o r aspecte i probleme ale i s t o r i e i n o a s t r e strvechi, v e c h i i medievale n e - a u obligat s procedm i l a o s e r i e de i n v e s t i g a i i a r h e o l o g i c e m a i r e s t r h s e , a a c u m a u f o s t , n 1 9 8 1 , c e r c e t r i l e de l a B r n e , V l d i c e a s c a , F i e r b i n i s a u P o i a t a . A a cum am p r o c e d a t inaugurnd v o l u m e l e p r e c e d e n t e a l e s e r i e i " C e r c e t r i a r h e o l o g i c e " i acum c o n s i d e r m o plcut ndatorire a n o a s t r s avizm c i t i t o r i i a s u p r a c e e a ce se d o v e d e t e m a i i n t e r e s a n t i m a i s e m n i f i c a t i v , m a i i n e d i t i m a i v a l o r o s h f i e c e r a p o r t de s p t u r , s t u d i u s a u n o t , i n s e r i a t e h p r e z e n t a l u c r a r e . n r a p o r t u l a s u p r a c a m p a n i e i de s p t u r i e f e c t u a t e h 1981 n s t a iunea de pe " D e a l u l G h i n d a r u " , c o r n . P o d u r i , j u d . B a c u , u n i n t e r e s d e o s e b i t l s u s c i t , dup p r e r e a n o a s t r , d a t e l e r e f e r i t o a r e l a s i s t e m u l de c o n s t r u c i e a l o c u i n e l o r p r e c u c u t e n i e n e - d o m e n i u de i n v e s t i gaie de m u l t u r m r i t , d a r n c n u c o m p l e t e l u c i d a t , d e t a l i i d i n t r e c e l e m a i i m p o r t a n t e a t e p t h d h c a f i d e s l u i t e ; i , de a s e m e n e a , d e s c o p e r i r i l e r e f e r i t o a r e l a p r a c t i c a r e a cultivrii plantelor i l a p r e l u c r a r e a a c e s t o r a de c t r e l o c u i t o r i i e n e o l i t i c i . De bun s e a m c a n a l i z e l e ce se v o r e f e c t u a a s u p r a g r h e l o r c a r b o n i z a t e a f l a t e h l o c u i n a n r . 4 1 v o r o f e r i a r h e o l o g i l o r i i s t o r i c i l o r o nelegere i o cunoatere mai adhc i t e a v i e i i e c o n o m i c e a n a i n t a i l o r n o t r i de a c u m c i n c i m i l e n i i . I n t e r e s a n t e , a p o i , m a i ales p e n t r u c e i ce abordeaz p r o b l e m a t i c a

b r o n z u l u i t i m p u r i u d i n R o m n i a , se d o v e d e s c i d e s c o p e r i r i l e c o r n u i r i cate i n r a p o r t u l a s u p r a spturilor p r a c t i c a t e l a B r n e . mbogirea c u n o i e l e m e n t e a r e p e r t o r i u l u i de f o r m e i o r n a m e n t e ale ceramicii G l i n a i c o r e s p o n d e n e l e s e m n a l a t e filtre a c e a s t c u l t u r i c e l e de t i p Cernavoda sau Folteti marcheaz a s t f e l un aport c o n s i s t e n t , v a l o r o s pe trm a r h e o l o g i c . In r a p o r t u l a s u p r a spturilor efectuate l a Vldiceasca , c o m . V a lea A r g o v e i , j u d . C l r a i , d e s c o p e r i r i l e comunicate, mai restrhse c a n t i t a t i v , p a r , l a o p r i v i r e s u m a r , a f i l i p s i t e de c o n s i s t e n i i m p o r t a n . Nou n i se p a r e hs c m e r i t n t r e a g a atenie a c e a s t s u c c e s i u n e a a t f t o r l o c u i r i d i n t r e c u t pe u n t e r e n de r e d u s n t i n d e r e - p r o b i n c o n t e s t a b i l de v i a , de c i v i l i z a i e i i s t o r i e , c e - i a firm c a a t r i b u t f u n d a m e n t a l c o n t i n u i t a t e a . U n n o u r a p o r t d e s p t u r d i n m a r e a staiune a r h e o l o g i c de l a M i c i a ( c o m . V e e l , j u d . H u n e d o a r a ) ne s e m n a l e a z c i h 1981 s - a u ffic u t d e s c o p e r i r i i n t e r e s a n t e : b a z a u n e i s t a t u i pus de c o h o r t a I I F l a v i a C o m m a g e n o r u m h c i n s t e a mpratului A n t o n i n u s P i u s , n 140 e . . ; u n a l t a r o n o r i f i c d e d i c a t mpratului T r a i a n u s D e c i u s de A l a I H i s p a n o r u m C a m p a g o n u m h 250 e . n . ; c e r c e t a r e a u n u i h o r r e u m , l a c a r e s - a u d e o s e b i t dou f a z e de c o n s t r u c i e ; n u m e r o a s e p i e s e de i n v e n t a r ntre care o statuet de b r o n z r e p r e z e n t h d u n L a r e t c . D e c e l m a i m a r e i n t e r e s sht d e s i g u r d e s c o p e r i r i l e a c r o r semn i f i c a i e a f o s t b i n e d e s l u i t p r i n s p t u r i l e e f e c t u a t e h 1981 l a C e t e n i , j u d . A r g e . A e z a r e a d a c i c d i n s e c i . e . n . , aflat h p r e a j m a c e t i i de p i a t r ; o b i n e r e a u n o r i n d i c i i s i g u r e de d a t a r e a s f r i t u l u i e i , c o i n c i z h d c u c e l a l c e t i i - a m b e l e f i i n d l e g a t e de a f i r m a r e a p u t e r i i s t a t a l e a l u i B u r e b i s t a ; i a r a p o i , i c u d e o s e b i r e , l c a u l de c u l t d i n s e c a i X I I I - l e a , " c e l m a i v e c h i monument o r t o d o x de z i d , datat s i g u r , de l a s u d de C a r p a i " , s i t u a t n u " h t r - o a e z a r e s t e a s c o a r e c a r e , c i n t r - u n c e n t r u v o i e v o d a l " , i d e n t i f i c a t fia m o d u l c e l m a i p l a u z i b i l c u u n u l d i n p i l o n i i de s u s i n e r e a i f o r m a i u n i i s t a t a l e c o n d u s d e S e ne s I a u , t o a t e a c e s t e a s f i i t d e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e de e x c e p i e , d e s c o p e r i r i d i n t r e a c e l e a c a r e aduc s e r v i c i i m a r i , a d e v r a t e i s t o r i o g r a f i e i . C u p r i v i r e l a i s t o r i a n o a s t r m e d i e v a l d a t e nsemnate s f i i t c o m u n i c a t e i h r a p o a r t e l e de s p t u r i ce u r m e a z : i d e n t i f i c a r e a r e e d i n ei b o i e r u l u i G i u l e a , p e r s o n a l i t a t e m a r c a n t h s t a t u l f e u d a l M o l d o v a , h a d o u a jumtate a s e c a i X I V - l e a , c o n s e m n a t de r a p o r t u l a s u p r a c e r c e t r i l o r de l a G i u l e t i , j u d . S u c e a v a ; d e s c o p e r i r e a u n u i n o u a t e l i e r m e t e u g r e s c , a a l t o r u r m e de l o c u i r e , a m u l t o r a l t o r morminte c u i n v e n t a r h t i m p u l c e l e i de a a p t e a c a m p a n i i de c e r c e t r i de l a P i u a P e t r i i ( O r a u l de F l o c i ) , j u d . I a l o m i a , d e s p r e c a r e i n f o r m e a z , de a s e m e n e a , c u p r i n z t o r u l r a p o r t de s p t u r i ; h f i n e , c o m p l e x e l e de l o c u i r e pe c a r e l e s e m n a l e a z r a p o a r t e l e a s u p r a s p t u r i l o r de l a F i e r b i n i , j u d . I a l o m i a , s a u P o i a t a , j u d . G o r j . T o a t e aduc l a cunotin d a te i n t e r e s a n t e , u t i l e , c o m p l e t h d a s t f e l b a z a d o c u m e n t a r n e c e s a r u n e i m e r e u m a i bune c u n o a t e r i a e v u l u i m e d i u r o m n e s c . VI

C a p i t o l u l de " S t u d i i i n o t e " e s t e i n a u g u r a t de a m p l a r e l a t a r e pe c a r e o f a c e D o i n a G a l b e n u a s u p r a r e z u l a t e l o r obinute i n t r e a n i i 1 9 6 9 1971 n c e r c e t a r e a u n e i a e z r i de t i p S l c U a , i d e n t i f i c a t l a A l m j e l , j u d . M e h e d i n i . Sht de r e i n u t n u m e r o a s e l e e l e m e n t e de i n v e n t a r car a c t e r i s t i c acestei manifestri-etalon a e n e o l i t i c u l u i d i n O l t e n i a , c a r e v o r i n t e r e s a , d e s i g u r , pe toi s p e c i a l i t i i p r o b l e m e i . De u n r e a l i n t e r e s c o n s i d e r m c este studiul Alexandrei B o l o m e y : " N o i d e s c o p e r i r i de o a s e umane h t r - o a e z a r e c u c u t e n i a n " . Comunichd d a t e r e c e n t n r e g i s t r a t e l a D r g u e n i , j u d . B o t o a n i , aut o a r e a a d u c h d i s c u i e i d e s c o p e r i r i s i m i l a r e a n t e r i o a r e (efectuate la L u k a Vrublevekaia, Frumuica, V e r e m i e , Kolomiicina, P a v o l o c i , T r a i a n , Vihvatini e t c . ) , atrghd atenia a s u p r a d i v e r s i t i i s i t u a i i l o r n c a r e s - a u g s i t r e s t u r i s c h e l e t i c e umane fii a r i a Cucuteni-Tri-: p o l i e . Pe o asemenea b a z , a r a t c e r c e t t o a r e a , e x p l i c a i i l e d a t e pn fii p r e z e n t f a p t e l o r c o n s t a t a t e se d o v e d e s c u n i l a t e r a l e , n e s a t i s f c t o a r e , f i i n d fii s c h i m b n d r e p t i i s se pun p r o b l e m a d a c nu cumva c r e a t o r i i c u l t u r i i c u c e r a m i c p i c t a t de t i p C u c u t e n i - A r i u j d - T r i p o l i e au c o n s t i t u i t u n c o n g l o m e r a t de p o p u l a i i c u m a n i f e s t r i de via s p i r i t u a l difereniate. Adhcind, d e t a l i i n d i dezvolthd c u elemente n o i teze deja f o r m u l a t e h a r h e o l o g i a r o m n e a s c , s t u d i u l l u i V a l e r i u L e a h u " T r a c i i c a r p a t o - d u n r e n i h m a r i l e m i g r a i i e g e e n e " r e l i e f e a z c o n c l u z i i de cea m a i m a r e importan: c e e a ce se numete n d e o b t e " p r e l i m i n a r i i l e c o n t i n e n t a l e " a l e m a r i l o r m i g r a i i e g e i c e c o n s t i t u i e fii f a p t preliminariile c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c e a l e f e n o m e n u l u i i s t o r i c i e t n i c - c u l t u r a l h d i s c u i e ; g r e u n c e r c a t h v i i t o a r e a e v e n i m e n t e l o r ce a u a v u t l o c pe p a r c u r s u l secolelor XIV- . e . n . , b l o c u l tracic carpato-dunrean i - a d o v e d i t c u p r i s o s i n c a p a c i t a t e a de r e z i s t e n , de p e r p e t u a r e n v a t r a p r o p r i e a t u t u r o r s t r u c t u r i l o r s a l e e t n i c e i c u l t u r a l e ; fii m a r e a mas a p o p u l a i i l o r a j u n s e h n o r d - v e s t u l A s i e i M i c i , identificate cel m a i c l a r c u putin l a T r o i a , se afl u n i m p o r t a n t c o n t i n g e n t de s t r m o i a i r o m n i l o r de a z i - t r a c i i d i n C a r p a i , de l a D u n r e i M a r e a Neagr. In studiul "O necropol d i n s e c a i I V - l e a e . n . descoperit la D r g n e t i - O l t " de G e o r g e T r o h a n i i T r a i a n Z o r z o l i u , a n a l i z a r i t u a l e l o r i p i e s e l o r de i n v e n t a r f u n e r a r a t r a g e atenia a s u p r a s i t u a i e i e t n i c e c o m p l e x e c r e a t h v e s t u l M u n t e n i e i l a m i j l o c u l s e c a i I I I - l e a e . n . ; d u n d e , o s e r i e de d i f i c u l t i p e n t r u c e r c e t a r e a a r h e o l o g i c h a - i d i f e r e n i a pe a u t o h t o n i i d a c o - r o m a n i fa de s armai s a u de g o i ; de u n d e , ns i i n t e r e s u l s p o r i t a l d a t e l o r c o m u n i c a t e . D i n s t u d i u l e l a b o r a t de G h . I . C a n t a c u z i n o , " V e c h i e t a p e de l o c u i r e medieval h zona a n s a m b l u l u i S t e l e a d i n T r g o v i t e " , r e l e v m cu deosebire datele r e f e r i t o a r e l a existena unor l o c u i r i d i n s e c . X I V - X V , ntregind c o n s i s t e n t d o c u m e n t a r e a r e f e r i t o a r e l a v i a a i c u l t u r a m a t e r i a l d i n a c e a s t important a e z a r e a r i i R o m n e t i ; i a r d i n d o c u mentata l u c r a r e semnat de L i a i A d r i a n B t r h a : " U n e l e o p i n i i p r i VII

v i n d aezarea sailor l a Baia fh lumina c e r c e t r i l o r arheologice" sub-, l i n i e m v a l o a r e a i u t i l i t a t e a p r e c i z r i l o r c r o n o l o g i c e , susinute, aduse la problema fh discuie. n f i n e , c r e d e m c i v o r d o v e d i de a s e m e n e a u t i l i t a t e a , p r i n n o u t a t e a d a t e l o r f u r n i z a t e , n o t e l e t i i n i f i c e semnate de c o l a b o r a t o r i i n o t r i G e o r g e T r o h a n i , Luminia M u n t e a n u , L i a i A d r i a n B t r f h a . C e l de a l a s e l e a v o l u m a l s e r i e i " C e r c e t r i a r h e o l o g i c e " se d o r e t e , a s e m e n e a c e l o r a c a r e l - a u p r e c e d a t , u n i n s t r u m e n t de l u c r u o f e r i t s p e c i a l i t i l o r i o s u r s de i n f o r m a i i p e n t r u t o i c e i ce se i n t e r e s e a z de m e r s u l i de o r i e n t r i l e a c t u a l e a l e i n v e s t i g a i e i r o m n e t i d i n a c e s t d o m e n i u . I n m s u r a h c a r e l u c r a r e a i v a d o v e d i u t i l i t a t e a , o p o r t u n i t a t e a , c e i ce a u c o n t r i b u i t l a e l a b o r a r e a s a i v o r s o c o t i , cu ndreptit s a t i s f a c i e , m i s i u n e a n d e p l i n i t .

P r o f . d r . F L O R I A N GEORGESCU D i r e c t o r u l M u z e u l u i N a i o n a l de I s t o r i e

VIII

INTRODUCTION

L e V I - e v o l u m e de " C e r c e t r i a r h e o l o g i c e " dit p a r le Muse d ' H i s t o i r e de l a R . S . d e R o u m a n i e c o n t i e n t l e s r a p p o r t s s u r l e s f o u i l l e s e f f e c t u e s a u c o u r s de l ' a n n e 1 9 8 1 , a u x q u e l s o n a a j o u t n o m b r e , d'tudes et notes abordant des problmes et d i v e r s m a t r i a u x de spcialit. L e s l e c t e u r s de c e t o u v r a g e p o u r r o n t d i s t i n g u e r l e s coordonnes p r i n c i p a l e s d e s r e c h e r c h e s d u c o l e c t i f d ' a r c h o l o g u e s e n 1981 et i l s auront p r e n d r e c o n n a i s s a n c e des d c o u v e r t e s r c e n t e s de grand i n t r t et d e s p o i n t s de v u e n o u v e a u x , d e s o p i n i o n s f o r m u l e s d a n s u n o u a u t r e d e s d o m a i n e s de c e t t e u t i l e e t p r c i e u s e d i s c i p l i n e h i s t o r i q u e . A i n s i , i l s e r a a i s d ' o b s e r v e r que l e s r e c h e r c h e s de c e r t a i n s c o m p l e x e s o b j e c t i f s a r c h o l o g i q u e s , comme p a r e x e m p l e c e u x d e s e n d r o i t s de P o d u r i , M i c i a o u P i u a P e t r i i o n t t c o n t i n u e s , l e p o t e n t i e l d o n t o n p e u t d i s p o s e r y fetant c o n c e n t r a v e c p r i o r i t . E n mme t e m p s o n se r e n d r a c o m p t e d u f a i t que l a n c e s s i t de d v e l o p p e r l e s thmes d u M u s e N a t i o n a l , l e c o n t e n u de ses e x p o s i t i o n s p e r m a n e n t e s , l e b e s o i n de n o u s r e n s e i g n e r t o u j o u r s m i e u x s u r b e a u coup d ' a s p e c t s e t p r o b l m e s de n o t r e h i s t o i r e d e p u i s les temps les plus r e c u l s , anciens et mdivaux, t o u t c e l a nous a f a i t p r o c d e r des r e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s p l u s l i m i t e s , c o m m e , p a r e x e m p l e , e n 1 9 8 1 , l e s f o u i l l e s de B r a n e , V l d i c e a s c a , F i e r b i n i o u P o i a t a . Comme p r c d e m m e n t c ' e s t p o u r nous un d e v o i r des plus a g r a bles c e l u i de r e n s e i g n e r l e s l e c t e u r s s u r ce q u i s ' a v r e de plus i n t r e s s a n t e t s i g n i f i c a t i f et indit d a n s c h a q u e r a p p o r t de f o u i l l e s , tude o u n o t e , i n s r s d a n s l e p r s e n t o u v r a g e . D a n s l e r a p p o r t s u r l a c a m p a g n e d e s f o u i l l e s e f f e c t u e s e n 1981 dans l a s t a t i o n d u p o i n t nomm " D e a l u l G h i n d a r u " , c o m m . d e P o d u r i , dp.de Bacu d ' u n t r s g r a n d intrt sont les dates r e g a r d a n t le s y s tme de c o n s t r u c t i o n d e s habitations propres l a c i v i l i s a t i o n pr-Cucut e n i - d o m a i n e d ' i n v e s t i g a t i o n s pas e n c o r e c o m p l t e m e n t lucid,des dtails des p l u s i m p o r t a n t s attendant e n c o r e tre c l a i r c i s e t a u s s i , l e s d c o u v e r t e s c o n c e r n a n t l a c u l t u r e d e s p l a n t e s et l e u r e m p l o i pendant l ' p o q u e n o l i t h i q u e . B i e n s r , l e s a n a l y s e s d e s g r a i n s carbonis s r e c u e i l l i s dans l ' h a b i t a t i o n n o . 41 f o u r n i r o n t a u x a r c h o l o g u e s une c o n n a i s s a n c e p l u s p r o f o n d e de l a v i e m a t r i e l l e de nos a n c t r e s d ' i l y a cinq millnaires.

IX

I n t r e s s a n t e s , s u r t o u t p o u r ceux q u i a b o r d e n t l a q u e s t i o n des p r e m i e r e s m a n i f e s t a t i o n s de l ' g e d u b r o n z e e n R o u m a n i e , s ' a v r e n t l e s d c o u v e r t e s e x i s t a n t e s d a n s l e compte rendu sur l e s f o u i l l e s de B r a n e . L ' a u g m e n t a t i o n a v e c d e s lments n o u v e a u x d u r p e r t o i r e des f o r m e s e t o r n e m e n t s de l a c r a m i q u e de t y p e G l i n a et l e s correspond a n c e s s i g n a l e s e n t r e ce t y p e de c u l t u r e e t c e l u i de t y p e C e r n a v o d a ou F o l t e t i m a r q u e n t a i n s i une c o n t r i b u t i o n c o n s i s t a n t e , de g r a n d e v a l e u r d u p o i n t de v u e a r c h o l o g i q u e . D a n s l e r a p p o r t s u r l e s f o u i l l e s e f f e c t u e s V l d i c e a s c a , c o m m . de Valea A r g o v e i , d p . d e C l r a i , les d c o u v e r t e s communiques, plus r e s t r e i n t e s d u p o i n t de vue q u a n t i t a t i f , l o i n d ' t r e d p o u r v u e s d'imp o r t a n c e mritent n o t r e a t t e n t i o n entire p a r tous ces tmoignages i n d n i a b l e s de v i e , c i v i l i s a t i o n e t h i s t o i r e q u i affirmenten t a n t qu'att r i b u t e s s e n t i e l , l a continuit s u r ce t e r r i t o i r e . Un nouveau r a p p o r t des f o u i l l e s e f f e c t u e s dans l a g r a n d e s t a t i o n a r c h o l o g i q u e de M i c i a (comnuda V e e l , d p . d e H u n e d o a r a ) n o u s s i g n a le l e s d c o u v e r t e s de l ' a n n e 1 9 8 1 | l e s o c l e d ' u n e s t a t u e l v e p a r l a c o h o r t e I I F l a v i a C o m m a g e n a r u m e n l ' h o n n e u r de l ' E m p e r e u r A n t o n i n u s P i u s , e n 140 . . ; u n s a n c t u a i r e h o n o r i f i q u e ddi l ' E m p e r e u r T r a j a n u s D e c i u s p a r l ' a l a I H i s p a n o r u m C a m p a n o r u m e n 250 n . e . | un h o r r e u m d e u x p h a s e s de c o n s t r u c t i o n , de n o m b r e u s e s p i e c e s d'inv e n t a i r e , comme p a r e x e m p l e , une s t a t u e t t e e n b r o n z e reprsentant un L a r e t c . D ' u n g r a n d i n t r t s o n t , n a t u r e l l e m e n t , l e s d c o u v e r t e s de C e t eni, d p . d ' A r g e . L e s i t e d a c e d u I - e r s . a v . n . e . situ a u x e n v i r o n s de l a c i t en p i e r r e , l'obtention d'indices certes pour l a datation de sa f i n en mme t e m p s a v e c c e l l e de l a c i t - t o u s l e s d e u x tant l i s l'affir m a t i o n d u p o u v o i r d ' E t a t de B u r e b i s t a e t p u i s e t s u r t o u t , l e m o n a s t r e d u X I I I - e s . " l e p l u s a n c i e n monument o r t h o d o x e a n m a o n n e r i e , dat avec c e r t i t u d e " situ a u sud d e s C a r p a t e s , n o n pas d a n s " u n village q u e l c o n q u e , m a i s d a n s u n c e n t r e p r i n c i e r " identifi de l a f a o n la p l u s v r a i s e m b l a b l e , comme tant l ' u n d e s p y l n e s d e s o u t i e n de l a f o r m e d ' E t a t conduite par Seneslau,ces sont des d c o u v e r t e s archologiques e x c e p t i o n n e l l e s de g r a d e i m p o r t a n c e p o u r l ' h i s t o r i o g r a p h i e . Des donnes r e m a r q u a b l e s c o n c e r n a n t n o t r e h i s t o i r e mdivale sont c o m m u n i q u e s d a n s l e s r a p p o r t s d e s f o u i l l e s s u i v a n t e s t l'identif i c a t i o n de l a r s i d e n c e d u b o y a r d G i u l e a , p e r s o n n a l i t de m a r q u e dans 1 E t a t f o d a l de l a M o l d a v i e d a n s l a s e c o n d e moiti d u X I V - e s . , c o n s i g n e d a n s l e r a p p o r t s u r l e s r e c h e r c h e s d e l a l o c a l i t de G iule ti, dp.de Suceava; l a dcouverte d ' u n atlier a r t i s a n a l , d ' a u t r e s traces d ' h a b i t a t , de b e a u c o u p de t o m b e a u x i n v e n t a i r e , d c o u v e r t e s faites pendant l a V H - e c a m p a g n e de r e c h e r c h e s de P i u a P e t r i i (Oraul de F l o c i ) , d p . d e Ialomia. E n f i n , l e s c o m p l e x e s d ' h a b i t a t s i g n a l s p a r l e s r a p p o r t des f o u i l l e s de F i e r b i n i , d p . d ' I a l o m i a o u de P o i a t a , d p . d e G o r j . T o u s c e s X

r a p p o r t s p r s e n t e n t d e s d o n n e s i n t r e s s a n t e s , u t i l e s p o u r une meill e u r e connaissance d u Moyen Age r o u m a i n . L e c h a p i t r e d ' t u d e s et n o t e s commence p a r u n r a p p o r t d t a i l l , auteur Doina G a l b e n u , r a p p o r t c o n c e r n a n t les rsultats obtenus entre les a n n e s 1 9 6 9 - 1 9 7 1 l a s u i t e des i n v e s t i g a t i o n s e f f e c t u e s d a n s un tablissement de t y p e S l c u a , i d e n t i f i A l m j e l , d p . d e Mehedini. On p e u t r e m a r q u e r l e s n o m b r e u x l m e n t s d ' i n v e n t a i r e p r o p r e s k c e t t e e x p r e s s i o n - t a l o n de l ' n o l i t h i q u e d a n s l ' O l t n i e , q u i p r c i s m e n t s e r o n t de g r a n d i n t r t p o u r l e s s p c i a l i s t e s q u i s ' e n o c c u p e n t . N o u s sommes d ' a v i s que l ' t u d e d ' A l e x a n d r a B o l o m e y " D e nouv e l l e s d c o u v e r t e s d ' o s humains dans un tablissementdetypeCucuteni" est p a r t i c u l i r e m e n t i n t r e s s a n t . T o u t e n e x p o s a n t d e s d o n n e s r c e n t e s o b t e n u e s D r g u e n i , d p . d e B o t o a n i , l ' a u t e u r se r a p p o r t e a u s s i d e s d c o u v e r t e s s i m i l a i r e s a n t r i e u r e s ( e f f e c t u e s Luka V r u b l e v e k a i a , F r u m u i c a , V e r e m i e , K o l o m i i s c i n a , P a v o l o c i , T r a i a n , Vihvatini e t c . ) a v e c u n a c c e n t p a r t i c u l i e r s u r l a d i v e r s i t d e s c i r c o n s t a n c e s dans l e s q u e l l e s o n t t r e c u e i l l i s l e s r e s t e s de s q u e l e t t e s humains dans 1 aire Cucuteni-Tripolie L ' a u t e u r met e n q u e s t i o n l e s e x p l i c a t i o n s u n i l a t r a l e s i n s u f f i s a n tes des f a i t s interprts j u s q u ' p r s e n t . S o n hypothse est q u e , p e u t t r e , l e s c r a t e u r s de l a c u l t u r e a c r a m i q u e p e i n t e d e t y p e C u c u t e n i A r i u j d - T r i p o l i e o n t c o n s t i t u u n c o n g l o m r a t de p o p u l a t i o n s d i s t i n c t e s d u p o i n t de v u e de l e u r v i e s p i r i t u e l l e . A p p r o f o n d a n t , d t a i l l a n t e t a u g m e n t a n t avec- d e s l m e n t s nouveaux les thses dj nonces dans l ' a r c h o l o g i e r o u m a i n e , l'tude de V a l e r i u L e a h u " L e s T h r a c e s C a r p a t o - d a n u b i e n s a u c o u r s des g r a n des m i g r a t i o n s g e n n e s " f a i t v a l o i r d e s c o n c l u s i o n s de l a p l u s g r a n d e i m p o r t a n c e : ce q u ' o n a p p e l l e d ' h a b i t u d e " l e s p r l i m i n a i r e s c o n t i n e n t a u x " des g r a n d e s m i g r a t i o n s g e n n e s c o n s t i t u e n t e n f a i t les p r l i m i n a i r e s c a r p a t o - d a n u b i e n - pontiques d u phnomne h i s t o r i q u e et t h n i q u e - c u l t u r e l en q u e s t i o n ; mis des p r e u v e s a c c a b l a n t e s pendant l e s vnements des X l V - e - X I I - e s . a v . n . . , le blocue t h r a c e carpatodanubien a dmontr p l e i n e m e n t s a c a p a c i t de r s i s t e r , de p e r p t u e r s u r s o n p r o p r e t e r r i t o i r e t o u t e s s e s s t r u c t u r e s e t h n i q u e s et c u l turelles; parmi les nombreuses populations q u i sont a r r i v e s au N . V . de l ' A s i e M i n e u r e i d e n t i f i e s a v e c c e r t i t u d e T r o i e , i l y a u n c o n t i n g e n t d'anctres d e s R o u m a i n s d ' a u j o u r d ' h u i , l e s T h r a c e s d e s C a r p a t e s , d u D a n u b e e t de l a M e r N o i r e . Dans l'tude "Une ncropole du I V - e s.de n . . dcouverte D r g n e t i - O l t " a p p a r t e n a n t G e o r g e T r o h a n i et T r a i a n Z o r z o l i u , l'anal y s e d e s r i t u e l s et d e s p i c e s d ' i n v e n t a i r e f u n r a i r e m e t e n v i d e n c e l a s i t u a t i o n e t h n i q u e c o m p l e x e c r e l ' O u e s t de l a V a l a c h i e au m i l i e u d u I l l - e s . d e n . . ; i l e n r e s s o r t t o u t e une s r i e de d i f f i c u l t s p o u r l a r e c h e r c h e archologique r e l a t i v e l a d i s t i n c t i o n e n t r e les autocht o n e s D a c o - R o m a i n s et l e s S a r m a t e s ou les Goths - mais i l en r e s s o r t a u s s i l ' i n t r t m u l t i p l e des d o n n e s c o m m u n i q u e s .
1

XI

De l ' t u d e l a b o r p a r G h . I . C a n t a c u z i n o , "Anciennes tapes d ' h a b i t a t mdival d a n s l a zone de l ' e n s e m b l e S t e l e a d e T r g o v i t e " , t r s i n t r e s s a n t e s s p n t l e s d o n n e s c o n c e r n a n t l ' e x i s t e n c e de cert a i n s h a b i t a t s des X I V - e - X V - e s s . compltant s o l i d e m e n t l a d o c u m e n - . t a t i o n r e g a r d a n t l a v i e et l a c u l t u r e m a t r i e l l e de c e t i m p o r t a n t tablissement de l a V a l a c h i e . I l nous r e s t e s o u l i g n e r l ' a r t i c l e sign p a r L i a et A d r i a n B t r n a " C e r t a i n e s o p i n i o n s s u r l'tablissement des S a x o n s B a i a l a l u m i r e des r e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s " q u i a p p o r t e des c l a i c i s s e m e n t s p r c i e u x d ' o r d r e c h r o n o l o g i q u e p o u r l a q u e s t i o n en d i s c u s s i o n . E n f i n , n o u s c r o y o n s que l e s n o t e s s c i e n t i f i q u e s s i g n e s p a r nos c o l l a b o r a t e u r s G . T r o h a n i , L . M u n t e a n u , L i a et A d r i a n B t r f h a p r o u v e r o n t l e u r utilit p a r l a nouveaut d e s d o n n e s f o u r n i e s . L e s i x i m e v o l u m e de l a s r i e d e s " R e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s " p o u r r a t r e t o u t comme l e s p r c d e n t s u t i l e a u x s p c i a l i s t e s ' e t une s o u r c e d ' i n f o r m a t i o n s p o u r tous ceux q u i sont i n t r e s s s dans l ' v o l u t i o n e t l e s o r i e n t a t i o n s a c t u e l l e s de l ' i n v e s t i g a t i o n r o u m a i n e d a n s ce domaine. E t t a n t que c e t o u v r a g e p r o u v e r a s o n u t i l i t , son opportunit, ceux q u i ont contribu son laboration peuvent c o n s i d r e r j u s t e r a i s o n , l e u r tche a c c o m p l i e .

P r o f . d r . F L O R I A N GEORGESCU D i r e c t e u r d u Muse N a t i o n a l d ' H i s t o i r e

XII

INTRODUCTION

The 6 v o l u m e of " C e r c e t r i a r h e o l o g i c e " i s s u e d b y t h e H i s t o r y Museum of t h e S o c i a l i s t R e p u b l i c of R o m a n i a i n c l u d e s r e p o r t s on the e x c a v a t i o n s p e r f o r m e d i n 1981 t o w h i c h s t u d i e s a n d n o t e s on diff e r e n t a r c h a e o l o g i c a l m a t t e r s a r e a d d e d . R e a d e r s w i l l come a c r o s s the m a i n l i n e s u p o n w h i c h t h e a r c h a e o l o g i s t s s u r v e y s f ocussed in 1981 a n d t h e y w i l l l e a r n n o t o n l y of i n t e r e s t i n g a u d v a l u a b l e d i s c o v e r i e s b u t , a t t h e same t i m e , of r e c e n t p o i n t s of v i e w r e g a r d i n g one o r a n o t h e r of t h e f i e l d s of t h i s so u s e f u l a n d n o t e w o r t h y h i s t o r i c a l b r a n c h . O b v i o u s l y , a r c h a e o l o g i s t s c a r r i e d on the excavations at v a s t a n d c o m p l e x s i t e e a s t h o s e of P o d u r i , M i c i a o r Piua Petrii c o n c e n t r a t i n g e s p e c i a l l y t h e r e the p o t e n t i a l we d i s p o s e of. Such q u e s t i o n s a s t h e n e c e s s i t y of e n r i c h i n g t h e i t e m s of t h e N a t i o n a l M u seum, i t s permanent exhibitions a s w e l l as t h e n e e d of getting e v e r b e t t e r i n f o r m a t i o n o n m a n y a s p e c t s a n d m a t t e r s of o u r a n c i e n t , o l d a n d m e d i e v a l h i s t o r y o b l i g e d us t o p e r f o r m m o r e r e s t r i c t e d a r chaeological r e s e a r c h w o r k s at Brane, V l d i c e a s c a , Fierbini o r P o iata i n 1981.
t n 1

We a g a i n c o n s i d e r o u r p l e a s a n t d u t y t o c a l l r e a d e r s 'attention, upon what is more i n t e r e s t i n g and s i g n i f i c a n c e - b e a r i n g , o r i g i n a l and more valuable i n each and e v e r y excavation r e p o r t , study or note dealt w i t h i n the present volume. I n t h e r e p o r t o n t h e 1981 a r c h a e o l o g i c a l works at " D e a l u l G h i n d a r u " , P o d u r i v i l l a g e , Bacu county a s p e c i a l i n t e r e s t is a roused i n o u r o p i n i o n , by t h e d a t a c o n c e r n i n g t h e b u i l d i n g s y s tem of t h e P r e - C u c u t e n i s e t t l e m e n t s . T h i s q u e s t i o n has been i n v e s t i g a t e d f o r a l o n g t i m e , b u t i t h a s n ' t b e e n made clear yet, many d e t a i l s of a n u t m o s t i m p o r t a n c e s t i l l w a i t i n g t o be d e c o d e d ; t h e same p r o b l e m h o l d s g o o d f o r t h e d i s c o v e r i e s t h a t r e v e a l plants c u l t i v a t i o n a n d t h e i r p r o c e s s i n g by t h e E n e o l i t h i c i n h a b i t a n t s . It goes without s a y i n g that tests on c a r b o n i z e d seeds found i n s e t t l e m e n t n o . 41 w i l l p r o v i d e a r c h a e o l o g i s t s a n d h i s t o r i a n s w i t h d e e p e r u n d e r s t a n d i n g and knowledge about the economic l i f e of o u r p r e d e c e s s o r who l i v e d f i v e t h o u s a n d y e a r s ago. F u r t h e r o n , the discoveries communicated i n the r e p o r t on the e x c a v a t i o n s p e r f o r m e d a t B r a n e p r o v e t o be i n t e r e s t i n g especially f o r t h e o n e s e m b a r k e d u p o n t h e s t u d y of E a r l y B r o n z e A g e i n R o m a n i a . T h e new e l e m e n t s u n d o u b t e d l y m a r k a m a j o r and valuable XIII

c o n t r i b u t i o n to t h e a r c h a e o l o g i c a l f i e l d a s t h e y e n r i c h t h e shape a n d o r n a m e n t r a n g e of G l i n a c e r a m i c s a n d a l l o w f o r p a r a l l e l m a k i n g betw e e n t h i s c u l t u r e and C e r n a v o d a o r F o l t e t i o n e s . The finds s i g n a l l e d i n the r e p o r t on the excavations at V l d i c e a s c a , Valea A r g o v e i v i l l a g e , Clrai c o u n t y , seem to lack in consistency and importance because they a r e r e s t r i c t e d quantitativ e l y . I n o u r o p i n i o n t h e s u c c e s s i o n of so n u m e r o u s i n h a b i t a n t s o n a l i m i t e d a r e a d e s e r v e s t h e r e a d e r s w h o l e a t t e n t i o n as i t is an u n d i e n a b l e l i f e , c i v i l i z a t i o n a n d h i s t o r y t e s t i m o n y t h a t p o i n t s out a fundamental a t t r i b u t - the c o n t i n u i t y . I n 1981 t h e d i g g i n g s p e r f o r m e d a t t h e a r c h a e o l o g i c a l site of M i c i a (Veel v i l l a g e , Hunedoara county) b r o u g h t to l i g h t o t h e r inter e s t i n g d i s c o v e r i e s : t h e b a s e of a s t a t u e l a y e d b y cohort Flavia C o m m a g e n o r u m I I i n e m p e r o r A n t o n i n u s P i u s ' h o n o u r , i n 140 A . D ; a votive altar dedicated to e m p e r o r T r a l a n u s Decius by A l a I H i s p a n o r u m Campagonum i n 250 A . D . F u r t h e r o n , t h e r e s e a r c h works p r o v i d e d data about a h o r r e u m w i t h t w o b u i l d i n g stages and numer o u s f u n e r a r y p i e c e s among w h i c h a b r o n z e s t a t u e r e p r e s e n t i n g a L a r etc.
1

C e r t a i n l y , of t h e g r e a t e s t i n t e r e s t a r e t h e d i s c o v e r i e s t h e s i g n i f i c a n c e of w h i c h w a s c l e a r e d up b y d i g g i n g s a t C e t e n i , Arge county at the Dacian settlement ( i s t c e n t u r y B . C.) n e a r b y the s t o n e f o r t r e s s , i n 1 9 8 1 . P o s i t i v e c l u e s w e r e e s t a b l i s h e d as t o t h e dating of t h i s s e t t l e m e n t i n t h e same p e r i o d w i t h t h e f o r t r e s s both of t h e m b e i n g c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h t h e a s s e r t i o n of B u r e b i s t a ' s s t a t a l p o w e r . A g a i n , m e n t i o n s h o u l d be made of t h e c h u r c h b u i l d i n g of t h e 13* c e n t u r y " t h e o l d e s t o r t h o d o x w a l l monument s o u t h f r o m t h e C a r p a t h i a n s , p o s i t i v e l y d a t e d " , placed "not i n an o r d i n a r y village b u t i n a v o y e v o d a l c e n t e r " . T h i s monument w a s i d e n t i f i e d m o s t p l a u s i b l y a s one of t h e p i l l a r s of t h e p o l i t i c a l f o r m a t i o n l e d by S e n e s l a u . These a r e exceptional a r c h a e o l o g i c a l finds w h i c h have r e n d e r e d r e a l s e r v i c e s to h i s t o r i o g r a p h y . With r e g a r d to o u r m e d i e v a l h i s t o r y s i g n i f i c a n t data a r e communicated i n the f o l l o w i n g excavation r e p o r t s : the r e p o r t on the r e s e a r c h w o r k s of C i u l e t i , S u c e a v a c o u n t y w h i c h b r o u g h t t o light t h e r e s i d e n c e of b o y a r G i u l e a , o u t s t a n d i n g p e r s o n a l i t y of t h e Moldavian feudal state i n the 2 h a l f of t h e 14 c e n t u r y ; the r e p o r t o n t h e 7* a r c h a e o l o g i c a l a t P i u a P e t r i i ( O r a u l de F l o c i ) ment i o n s t h e d i s c o v e r y of a n o t h e r h a n d i c r a f t w o r k s h o p , d e w e l l i n g t r a c e s a n d tombs w i t h i n v e n t o r y . T h e d i g g i n g s a t F i e r b i n i , Ialomia c o u n t y a n d P o i a t a , G o r j c o u n t y p r o d u c e d b u i l d i n g c o m p l e x e s . Consequently, every r e p o r t brings i n t e r e s t i n g and useful data which complete the documentary fond n e c e s s a r y to an e v e r b e t t e r know l e d g e of t h e R o m a n i a n M e d i e v a l A g e s .
n d

The chapter "Studies and Notes" begins w i t h Doina Galbenu's a m p l e p r e s e n t a t i o n of t h e r e s u l t s o b t a i n e d b e t w e e n 1 9 6 9 - 1 9 7 1 i n the XIV

r e s e a r c h campaign at a Slcua type settlement found at Almjel , M e h e d i n ( i c o u n t y . T h e r i c h i n v e n t o r y t h e e l e m e n t s of w h i c h a r e w o r t h m e n t i o n i n g i s c h a r a c t e r i s t i c f o r t h i s t y p i c a l m a n i f e s t a t i o n of t h e neo l i t i c i n O l t e n i a a n d of r e a l i n t e r e s t f o r t h e s p e c i a l i s t s d e a l i n g w i t h this question. In h e r study "Recent Human Bone D i s c o v e r i e s i n a Cucuteni - T y p e Settlement" Alexandra Bolomey imparts the latest data obtained at Drgueni, Botoani c o u n t y . The author a l s o mentions p r e v i o u s sim i l a r excavations (performed at Luka Vrubleve(kaia, Frumuica, V e r e m i a , K o l o m f i c i n a , P a v o l o c l , T r a i a n , Vihvatini e t c . ) d r a w i n g r e a d e r s a t t e n t i o n u p o n a v a r i e t y of s i t u a t i o n s i n w h i c h h u m a n bone r e m a i n s of C u c u t e n i - T r i p o l i e t y p e w e r e f o u n d . C o n s e q u e n t l y , A l e x a n d r a B o l o m e y p o i n t s out t h a t t h e e x p l a n a t i o n g i v e n up t o now p r o v e to be u n i l a t e r a l a n d u n s a t i s f a c t o r y . H e n c e , t h e q u e s t i o n i s t o be p u t as f o l l o w s t i s i t not p o s s i b l e f o r t h e b e a r e r s of p a i n t e d p o t t e r y c u l t u r e of C u c u t e n i - A r i u j d T r i p o l i e t y p e t o h a v e b e e n a m i x t u r e of populations with d i f f e r e n t manifestations as r e g a r d s the s p i r i t u a l life ?
1

Going d e e p e r into details and developing with new elements theses a l r e a d y stated i n Romanian a r c h a e o l o g y , V a l e r l u L e a h u ' s s t u dy " T h e T h r a c i a n s i n the C a r p a t h i a n - D a n u b i a n A r e a d u r i n g the G r e a t A e g e a n M i g r a t i o n s " s e t s f o r t h c o n c l u s i o n s of t h e g r e a t s t value: the u s u a l l y c a l l e d the i n n l a n d beginnigs of t h e g r e a t A e g e a n m i grations a r e , i n f a c t , the C a r p a t h i a n - D a n u b i a n - P o n t i c beginnigs of the h i s t o r i c a l , e t h n o - c u l t u r a l phenomenon i n q u e s t i o n . S e v e r e l y troub l e d d u r i n g t h e e f f e r v e s c e n t e v e n t s of t h e 14 , 12* c e n t u r i e s B. C. t h e i n h a b i t a n t s of t h e T h r a c i a n - C a r p a t h i a n - D a n u b i a n s p a c e w h o l l y p r o v e d t h e r e s i s t e n c e a n d p e r p e t u a t i o n c a p a c i t y of a l l t h e ethnoc u l t u r a l s t r u c t u r e s . Among the population that reached the n o r t h w e s t e r n a r e a of A s i a M i n o r - m o s t c l e a r l y i d e n t i f i e d a t T r o y - t h e r e i s a n i m p o r t a n t g r o u p of t h e p r e s e n t R o m a n i a n s a n c e s t o r s f r o m the C a r p a t h i a n s , t h e Danube a n d t h e B l a c k S e a . In the study'The Necropolis Dating f r o m the 4 century A . D . F o und a t D r g n e t i O l t " w r i t t e n by G e o r g e T r o h a n l a n d T r a i a n Z o r z o l i u the a n a l y s i s of t h e r i t e s a n d f u n e r a r y i n v e n t o r y d r a w s t h e attent i o n upon t h e c o m p l e x e t h n i c a l s i t u a t i o n e x i s t i n g i n t h e w e s t e r n W a l l a c h i a i n t h e m i d d l e of t h e 3 c e n t u r y A . D . A r c h a e o l o g i s t s met w i t h d i f f i c u l t i e s i n making d i f f e r e n c e s among n a t i v e D a c i a n - R o m a n s , Sarm a t i a n s o r G o t h , w h e n c e t h e i n c r e a s e d i n t e r e s t of t h e c o m m u n i c a t e d data.
t h r d

F r o m G h . I . Cantacuzino's paper " E a r Feudal Inhabiting Stages at S t e l e a C o m p l e x of T f r g o v i t e " w e p a r t i c u l a r l y p o i n t out d a t a r e f e r r i n g t o t h e e x i s t e n c e of i n h a b i t i n g s t a g e s i n t h e 1 4 - 1 5 centuries. When s p e a k i n g of t h e w e l l - d o c u m e n t e d s t u d y s i g n e d b y Lia and A d r i a n Btrfha : "Some C o n s i d e r a t i o n s R e g a r d i n g the S e t t l e m e n t of t h e S a x o n s of T r a n s y l v a n i a a t B a i a i n V i e w of t h e Archaeological S u r v e y " w e s h o u l d e m p h a s i z e t h e v a l u e a n d u s e f u l n e s s of a supported
t h t n

XV

c h r o n o l o g y r e g a r d i n g the matter i n q u e s t i o n . L a s t b u t not l e a s t n o t e w o r t h y r e c e n t i n f o r m a t i o n and s c i e n t i f i c notes a r e s i g n e d b y o u r c o l a b o r a t o r s G e r g e T r o h a n i , Luminia M u n teanu, L i a and A d r i a n Btrfna. The 6 v o l ume of t h e s e r i e s " C e r c e t r i a r h e o l o g i c e " a s t h e p r e c e d i n g o n e s ismeant to be a n u t e n s i l b e s t o w e d o n s p e c i a l i s t s and an information source f o r those i n t e r e s t e d i n the steps and present o r i e n t a t i o n s f o l l o w e d i n the Romanian a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h w o r k s . As f a r a s t h i s v o l u m e p r o v e s i t s u t i l i t y a n d o p p o r t u n i t y t h o s e who c o n t r i b u t e d to i t s c o m p i l a t i o n w i l l c o n s i d e r e d w i t h j u s t i f i e d satisfaction t h e i r duty p r o p e r l y c a r r i e d out.
t h

P r o f . d r . F L O R I A N G E O R G E S CU D i r e c t o r of t h e N a t i o n a l H i s t o r y M u s e u m

XVI

I N T R O D U C C I O N

E l s e x t o volumen de l a s e r i e de " I n v e s t i g a c i o n e s Arqueolgicas" e d i t a d a p o r e l Museo de H i s t o r i a de l a R e p u b l i c a S o c i a l i s t a de Rumania i n c l u y e l o s informes s o b r e l a s e x c a v a c i o n e s h e c h a s e n 1981 , y tambin algunos e s t u d i o s y notas que a b a r c a n problmes y d i f e r e n te s m a t e r i a l e s de e s p e c i a l i d a d . L o s l e c t o r e s d e l prsente volumen podrn d e s t a c a r l a s p r i n c i p a l e s c o o r d i n a d a s que c a r a c t e r ! z a r o n las i n v e s t i g a c i o n e s d e l c o l e c t i v o de arquelogos e n 1981 y s e enter a r a n a l mismo tiempo, no s 6 l o de l o s nue T O S , i n t e r e s a n t e s y v a l i o sos d e s c u b r i m i e n t o s sino tambin de c i e r t o e puntos de v i s t a nuevos, de opiniones formuladas e n l a e e f e r a de uno u otro de l o s domlnlos de e s t a til y p r e c i a d a d i s c i p l i n a hietrica. F a c i l m e n t e puede observ a r s e que l a investigaoin de unos amplios y complejos objetivos a r queolgicos t a l como l o s de P o d u r i , Mic i a o P i u a P e t r i i n o s preocupo altamente, e l p o t e n c i a l de n u e s t r o c o l e c t i v o siendo c o n c e n t r e d o e n e s tas e s t a c i o n e s . A l mismo tiempo s e h a r a c o n s t a r que l a n e c e s i d a d de a m p l i a r l a t e m a t i c a d e l Museo N a c i o n a l , e l contenido de s u s expos i c i o n e s p e r m a n e n t e s , l a n e c e s i d a d de informmes continuamente s o b r e algunos a s p e c t o s y problmes de n u e s t r a p r e h i s t o r t a , h i s t o r i a a n t i g u a y m e d i e v a l , nos h i z o procder tambin a una s e r i e de investigaciones arqueolgicas mas r e s t r i n g i d a s , t a l como e n 1981 fueron l a s e x c a v a c i o n e s de Brane, V l a d i c e a s c a , Fierbini o P o i a t a * A l i n a u g u r a r l o s tomos prcdentes de l a s e r i e de "Investigaciones arqueolgicas" hemos c o n s i d e r a d o que e s m e n e s t e r a d v e r t i r a n u e s t r o s l e c t o r e s , y nos rsulta muy g r a t o b a o e r l o e s t e v e s tambin, sobre lo que e s m i s i n t e r e s a n t e y s i g n i f i c a t i v o , mas indito y v a l i o s o en c a d a informe, e s t u d i o o nota prsentes e n e l l i b r o . E n e l informe s o b r e l a s i n v e s t i g a c i o n e s h e c h a s e n 1981 en la estacin de " D e a l u l Q h i n d a r u " , pueblo de P o d u r i , d e p . d e B a c a u , muy i n t e r e s a n t e s r e s u l t a n , segn n u e s t r a opinin, l o s dat c o n c e r n i e n t e s a l s i s t e m a de construccin de l a s h a b i t a c i o n e s c a r a c t e r f s t i c a s a la c u l t u r a de tipo P r e c u c u t e n i , dominio de investigacin c o n s t i t u l d o h a c e tiempo,pero no e s c l a r e c i d o completamente h a s t a l a f e c h a , pues hay d e t a l l e s de l o s m&s importantes que t o d a v i a no s e h a n r e v e l a d o } se d e s t a c a n tambin l o s d e s c u b r i m i e n t o s c o n c e r n i e n t e s a l a prctica d e l cultivo de l a s plantas y a l empleo que a stas daban los habitantes e n e o l i t i c o s . E s c i e r t o que l a s a n & l i s i s de l o s g r a n o s c a r b o n i z a d o s que

XVII

se e n c o n t r a r o n e n l a habitacin n o . 4 1 p e r m i t i r n los arquelogo.s l i i s l o r i a d o r e s que c o m p r e n d a n y c o n o z c a n m e j o r l a v i d a e c o n m i e a de e s l o s a n t e p a s a d o s n u e s t r o s que v i v i e r o n unos c i n c o m i l anos a t r s . Muy i n t e r e s a n t e s r e s u l t a n , e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s que estudian l o s p r o b l e m a s d e l c o m i e n z o de l a edad d e l b r o n c e de Rumania, los d e s c u b r i m i e n t o s ine se c o m u n i c a n e n e l i n f o r m e s o b r e l a s e x c a v a c i o nes h e c h a s a B r a n e . E l e n r i q u e c i m i e n t o c o n nuevos e l e m e n t o s d e l r e p e r t o r i o de f o r m a s y o r n a m e n t o s de l a c e r m i c a de t i p o G l i n a y las c o r r e s p o n d e n c i a s que se snalan e n t r e e s t a c u l t u r a y a q u e l l a s de t i p o C e r n a v o d a y F o l t e t i m a r c a n un a p o r t e c o n s i s t e n t e y v a l i o s o a l d o m i nio de l a a r q u e o l o g i a . En e l informe s o b r e l a s excavaciones hechas a Vldiceasca, p u e b l o de V a l e a A r g o v e i , d e p . d e C l r a i , l o s d e s c u b r i m i e n t o s que se p r e s e n t a n , a l no s e r muy n u m e r o s o s , p a r e c e n , a p r i m e r a v i s t a menos consistentes e importantes. Pero a nuestro p a r e c e r , esta sucesin en e l p a s a d o de t a n t o s h a b i t a n t e s en u n a s u p e r f i c i e muy r e d u c i d a , nos p u e d e l l a m a r l a a t e n c i n , pues es u n a p r u e b a i n c o n t e s t a b l e de v i d a , civilizacin e h i s t o r i a cuya fundamental c a r a c t e r i s t i c a rsulta ser la continuidad. O t r o i n f o r m e s o b r e l a s excavaciones hechas en l a g r a n estacin a r q u e o l g i c a de M i c i a ( p u e b l o de V e e l , d e p . d e H u n e d o a r a ) nos i n d i c a que e n 1981 tambin se descubrieron c o s a s muy i n t e r e s a n t e s t a l como : e l p o s i b l e p e d e s t a l de u n a e s t a t u a d e d i c a d a p o r l a C o h o r t e F l a v i a C o m m a g e n o r u m a l e m p e r a d o r A n t o n i n u s P i u s en 140 d . d e J . C . , un altar honorifico consagrado a l emperador Traianus Dacius por la I ala H i s p a n o r u m C a m p a g o n u m e n 250 d . d c J . C . ; l a i n v e s t i g a c i n de u n h o r r e u m , d o n d e se h a n d e s t a c a d o d o s f a s e s de c o n s t r u c c i n ; numro sas p i e z a s de i n v e n t a r i o e n t r e l a s c u a l e s u n a e s t a t u i l l a d e b r o n c e que r e p r s e n t a a un d i o s L a r ^ t c . Muy i n t e r e s a n t e s son n a t u r a l m e n t e los d e s c u b r i m i e n t o s cuyo s i g n i f i c a d o fue a s c l a r e c i d o p o r l a s e x c a v a c i o n e s h e c h a s e n 1981 a C e t eni, dep.de A r g e . E l establecimiento dacio d e l I s i g l o a.de J . C . u b i cado e n l a s c e r c a n f a s de l a f o r t a l e z a e n p i e d r a ; l a o b t e n c i n de unos i n d i c i o s s e g u r o s e n c u a n t o a s u p e r i o d o f i n a l , l o que coincide c o n e l de l a f o r t a l e z a y l o s pone e n r e l a c i n c o n l a p f i r m a c i n del p o d e r e s t a t a l de B u r e b i s t a j l a i g l e s i a d e l s i g l o " e l mas a n t i g u o monumento o r t o d o x o de m u r o d a t a d o de u n a m o n e r a c i e r t a " y u b i c a do a l s u r de l o s C r p a t o s , s i t u a d o no " e n u n e s t a b l e c i m i e n t o rural culquiera sino en un c e n t r o v o i v o d a l " identificado plausiblemente como uno de l o s i l a r e s s u s t e n t a n t e s d e l a f o r m a c i n de t i p o estatal encabezada p o r S e n e s l a u , todos estos son d e s c u b r i m i e n t o s arqueo l g i c o s e x c e p c i o n a l e s , d e s c u b r i m i e n t o s que r i n d e n g r a n d e s y v e r d a deros servicios a la historiografla. En cuanto a n u e s t r a h i s t o r i a m e d i e v a l , datos importantes son p r s e n t e s e n l o s s i g u i e n t e s i n f o r m e s : l a i d e n t i f i e a c i n de l a r e s i d e n c i a d e l b o y a r d o G i u l e a , p e r s o n a l i d a d n o t a b l e e n e l e s t a d o f o d a l de M o l XVIII

d a v i a , en l a segunda m i l a d de] s i g l o X I V , r e g i s t r a d a en e l informe s o b r e l a s i n v e s t i g a c i o n e s hechas a C i u l e t i , d e p . d e S u c e a v a j e l desc u b r i m i e n t o de un n u e v o t a l l e r a r t e s a n a l , de d i f e r e n t e s h u e l l a s de h a b i t a t , de n u m e r o s a s tumbas r i c a s e n i n v e n t a r i o que se d i e r o n a l u z d u r a n t e l a sptima c a m p a n a de e x c a v a c i o n e s de P i u a P e t r i i ( L a C i u d a d de F l o c i ) d e p . de Ialomia y que nos c o m u n i c a e l a m p l i o i n f o r m e s o b r e l a s d i c h a s e x c a v a c i o n e s ; p o r f i n l o s c o n j u n t o s de h a b i t a c i o n e s que nos s e n a l a n l o s i n f o r m e s s o b r e l a s e x c a v a c i o n e s de F i e r b i n i , d e p . de I a lomia o P o i a t a , d e p . d e G o r j . T o d o s e s t o s d a n a c o n o c e r d a t o s i n t e r e s a n t e s y u t i l e s que c o m p l e t a n de e s t a f o r m a l a base d o c u m e n t a i que r s u l t a t a n n o c e s a r i a a l m e j o r c o n o c i m i e n t o d e l m e d i o evo r u m a n o . E l c a p f t u l o de " e s t u d i o s y n o t a s " e s t i n a u g u r a d o p o r e l amplio r e l a t o que r i n d e D o i n a G a l b e n u s o b r e l o s r e s u i t a d o s o b t e n i d o s e n t r e 1 9 6 9 - 1 9 7 1 e n l a i n v e s t i g a c i n de u n e s t a b l e c i m i e n t o d e l t i p o Slcua, i d e n t i f i e ado a A l m j e l , d e p . d e M e h e d i n i . S e d e s t a c a n a q u i l o s n u m e r o s o s e l e m e n t o s de i n v e n t a r i o c a r a c t e r i s t i c o s p a r a e s t a m a n i f e s t a c i n e s p e c i f i c a d e l e n e o l f t i c o de O l t e n i a , que s e g u r a m e n t e d e s p e r t a r n e l inters de l o s e s p e c i a l i s t a s . Muy i n t e r e s a n t e tambin c o n s i d e r a m o s e l e s t u d i o de A l e x a n d r a B o l o m e y " N u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s de h u e s o s humanos e n u n e s t a b l e cimiento d e l tipo C u c u t e n i " . A l comunicar datos rcientes registrados a Drgueni, dep.de Botoani, l a autora plante a tambin el p r o b l e m a de unos d e s c u b r i m i e n t o s s i m i l a r e s a n t e r i o r e s hechos a Luka Vrubleuekaia,Frumuica, V a r e m i a , Kolomiicina, Pavoloci, T r a i a n , V i h v a t i n i , e t c . ) l l a m a n d o l a a t e n c i n s o b r e l a d i v e r s i d a d de l a s s i t u a c i o n e s donde se e n c o n t r a r o n o s a m e n t a s h u m a n a s e n e l area de la c u l t u r a C u c u t e n i - T r i p o l i e . S e g n e s t o s r e s u l t a d o s , p a r e c e que ls e x p l i c a c i o r . e s que se d i e r o n h a s t a h o y d i a a l o s h e c h o s c o n s t a t a dos r e s u l t a n i n s u f i c i e n t e s y u n i l a t r a l e s l o q u e , c o n f o r m e a l p u n t o de v i s t a de l a a u t o r a , p l a n t e a e l p r o b l e m a de q u e , p o r s i a c a s o , los c r e a d o r e s de l a c u l t u r a c o n c e r a m i c a p i n t a d a d e l t i p o C u c u t e n i - A r i u j d - T r i p o l i e no h a y a n c o n s t i t u f d o u n c o n g l o m e r a d o de poblaciones con m a n i f e s t a c i o n e s de v i d a e s p i r i t u a l d i f e r e n c i a d a s . A l p r o f u n d i z a r , d e t a l l a r y d e s a r r o l l a r con elementos nuevos l a s te s 3 y a f o r m u l a d a s p o r l a a r q u e o l o g f a r u m a n a , e l e s t u d i o de V a l e r i u L e a h u " L o s T r a c i o s crpato-danubianos en las g r a n d e s migraciones egeicas" pone de r e l i e v e unas c o n c l u s i o n e s de l a s ms i m p o r t a n t e s : l o que se l l a m a p o r l o g e n e r a l " l o s p r e l i m i n a r e s c o n t i n e n t a l e s " d e l a s g r a n d e s m i g r a c i o n e s e g e i c a s c o n s t i t u y e n de h e c h o , l o s preliminares crpato-danubiano-pnticos del fenmeno h i s t o r i c o y tnioo - c u l t u r a l pue s t o e n d i s c u s i n ; m u y s o l i c i t a d o e n e l a l b o r o t o de los acontecim i e n t o s que s u c e d i e r o n a l o l a r g o de l o s s i g l o s / - a . d e J . C . e l bloque tracio-crpato-danubiano demostr plenamente su capacidad de r e s i s t e n c i a , de p e r p e t u a c i n e n s u p r o p i o e s p a c i o de todas sus e s t r u c t u r a s t n i c a s y c u l t u r a l e s ; e n e l m a r c o de l a g r a n masa de p o b l a c i o n e s que l l e g a r o n a l n o r o e s t e de A s i a M e n o r y que se i d e n t i f i XIX

c a i ii m u y c l a r a m e n t e a T r o y a , h a y u n i m p o r t a n t e c o n t i n g e n t e de a n t e p a s a d o s de l o s a c t u a l e s Rum ano s - l o s T r a c i o s que v i v i a n e n t r e l o s Crpatos, e l Danubio y e l M a r N e g r o . En e l estudio " U n a necrpolis d e l I V siglo d.de J . C . descubierta a D r & g n e t i - O l t " de G e o r g e T r o h a n i y T r a i a n Z o r z o l i u , e l anlisis d e l r i t u a l y de l a s p i e z a s d e l a j u a r f u n e r a r i o nos l l a m a la atencin s o b r e l a s i t u a c i n t n i c a muy c o m p l e j a c r e a d a e n e l o e s t e de V a l a q u i a a m e d i a d o s d e l D l s i g l o d . de J . C . ) he a q u i u n a s e r i e de d i f i c u i t ades p a r a l a i n v e s t i g a c i n a r q u e o l g i c a de d i n t i n g u i r a l o s a u t 6 c t o n o e d a c i o - r o m a n o s de e n t r e l o s S a r m a t o s o G o d o s , l o que n a t u r a l m e n t e aumenta nuesto inters f r e n t e a los datos c o m u n i c a d o s . D e l estudio elaborado por Gh.I.Cantacuaino "Antiguas etupas de h a b i t a t m e d i e v a l e n l a z o n a d e l c o n j u n t o de S t e l e a d e T l r g o v i t e " q u e r e m o s r e l e v e r e s p e c i a l m e n t e l o s d a t o s c o n c e r n i e n t e s a la e x i s t e n c i a de u n h a b i t a t e n l o s s i g l o s X I V - X V , l o que c o m p l e t a l a d o c u m e n t e i o n e s c r i t a s o b r e l a v i d a y o u l t u r a m a t e r i a l de e s t e i m p o r t a n t e c e n t r o u r bano de V a l a q u i a d e l d o c u m e n t a d o t r a b a j o f i r m a d o p o r L i a y A d r i a n B a t r f h a " C i e r t a s o p i n i o n e s c o n c e r n i e n t e a l e s t a b l e c i m i e n t o de l o s S a j o n e s a B a l a a l a l u z de l a s i n v e s t i g a c i o n e s a r q u e o l g i c a s " d e s t a c a mos e l v a l o r y l a u t i l i d a d de l a s p r e c i s i o n e s c r o n o l g i c a s a l l a , i n d i cadas. P o r f i n c o n a i d e r a m o s que v a n a p r o b a r tambin s u u t i l i d a d , p o r l a novedad de los datos s u m i n i s t r a d o s , las notas c i e n t l f i c a s firmadas p o r n u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s G e o r g e T r o h a n i , Luminia Murite a m i , L i a y A d r i a n Btrfha. E l s e x t o v o l u m e n de l a s e r i e de " I n v e s t i g a c i o n e s a r q u e o l g i c a s " q u i e r e s e r , t a l oomo l o s p r c d e n t e s , u n i n s t r u m e n t e de t r a b a j o o f r e c i d o a l o s e s p e c i a l i s t a s y u n a f u e n t e de i n f o r m a c i o n e s p a r a t o d o s los que se i n t e r e s a n p o r l a s o r i e n t a c i o n e s a c t u a l e s de l a s i n v e s t i g a c i o n e s r uman as e n e s t e d o m i n i o . E n l a med i d a e n que e l prsente trabajo puede p r o b a r s u u t i l i d a d y o p o r t u n i d a d , l o s que c o n t r i b u y e r o n a su elaboracin pueden c o n s i d e r a r , con j u s t i f i c a d a satisfaction, que hayan cumplido con su misin. P r o f . d r . FLORIAN GEORGESCU D i r e c t o r d e l Museo N a c i o n a l de H i s t o r i a

XX

I.

R A P O A R T E

DE

S P A T U R I

CERCETRILE A R H E O L O G I C E D E L A P O D U R I D E A L U L GHINDARU
de D A N M O N A H , T E F A N CUCO, DRAGOMIR P O P O V I C I , S I L V I A A N T O N E S C U i G H E O R G H E DUMITROALA n c a m p a n i a a n u l u i 1981 i n v e s t i g a i i l e c o l e c t i v u l u i de l a P o d u r i ^ au fost concentrate a s u p r a n i v e l u r i l o r i n f e r i o a r e ale staiunii. C e r c e t a r e a a f o s t continuat pe s u p r a f a a d e s c h i s p r i n s e c i u n e a I I I / 1 9 8 0 , p r o c e d n d u - s e l a r e t a l u z a r e a p r o f i l u l u i de e s t , c a r e a f o s t d e p l a s a t cui un m e t r u . I n s p t u r a d i n a c e a s t c a m p a n i e a u f o s t c o n f i r m a t e o b s e r v a iile s t r a t i g r a f i c e f c u t e n a n i i p r e c e d e n i ^ , o b i n f n d u - s e u n e l e p r e c i z r i de d e t a l i u , c a r e n s n u s c h i m b s c h i a stratigrafic prezentat pfn a c u m . I n s p t u r i l e p r e c e d e n t e , c e l m a i v e c h i n i v e l de l o c u i r e a f o s t d a t a t f n t r - o etap t r z i e a f a z e i P r e c u c u t e n i ?. n s u p r a f a a s p a t f n 1981 , pe o m i c p o r i u n e c o n t i n u f n d u - s e n t a l u z u l de e s t , a u f o s t obs e r v a t e t r e i " p n z e " de c h i r p i c i s e p a r a t e p r i n l e n t i l e a r g i l o a s e , t o a t e f i i n d a f l a t e s u b n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I t r z i u . S e p a r e c cea m a i v e c h e l o c u i r e de pe D e a l u l G h i n d a r u se p l a s e a z n t r - o p e r i o a d anterioar n i v e l u l u i m e n i o n a t , f r s p u t e m p r e c i z a , n m o m e n t u l de f a , ncad r a r e a c u l t u r a l . D i n p o r i u n i l e de c h i r p i c i a m i n t i t e l i p s e a u c u totul materialele arheologice c a r e n e - a r f i putut ajuta la datarea l o r . In l e g t u r c u a c e a s t o b s e r v a i e a m i n t i m d e s c o p e r i r e a n 1979 a u n u i f r a g ment c e r a m i c a t r i b u i t u n e i f a z e t f r z i i a c u l t u r i i c u c e r a m i c liniar . Existena u n o r l o c u i r i a n t e r i o a r e n i v e l u l u i P r e c u c u t e n i t r z i u v a f i urmrit c u a t e n i e n c a m p a n i i l e v i i t o a r e . A a c u m a r t ? m i h rap o a r t e l e p r e c e d e n t e , s t r a t i g r a f i e staiunii n u v a p u t e a f i s t a b i l i t d e f i n i t i v d e c t a t u n c i c h d v o m a v e a c e r c e t a t o p o r i u n e m a i m a r e d i n a e z a r e . T r e b u i e s remarcm faptul c p r i m e l e locuine au fost const r u i t e pe p o r i u n i de pmfnt m a i n a l t e . S o l u l pe c a r e s - a u a e z a t prim i i l o c u i t o r i de pe D e a l u l G h i n d a r u a r e a c u m c u l o a r e a c a f e n i e - n c h i s s p r e n e g r u . T e r e n u l n a c e l moment e r a n u o a r pant o r i e n t a t n o r d v e s t i s p r e s u d - v e s t , f r s f i e p e r f e c t n e t e d . D i n l o c n l o c se o b s e r v m i c i " g r i n d u r i " , p o r i u n i m a i nalte pe c a r e a u f o s t r i d i c a t e l o c u i n e . Dup f e l u l h c a r e a u f o s t a m p l a s a t e c o n s t r u c i i l e i f a p t u l c a c e s t e a e r a u r i d i c a t e pe n i v e l r i p r i n c a r e s e n c e r c a nlarea t e r e n u l u i avem i m p r e s i a c acesta e r a mltinos sau pstra umez e a l a , ceea ce l e c r e a dificulti p r i m i l o r l o c u i t o r i care ncercau p r i n d i f e r i t e metode s - i i z o l e z e c o n s t r u c i i l e . A c e a s t preocupare se o b s e r v i n n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I I c l a s i c . De f a p t a s u p r a a c e s t u i l u c r u vom r e v e n i l a d e s c r i e r e a situaiei u n o r locuine d i n s t r a t u l P r e c u c u t e n i . 3

P r i n c i p a l e l e r e z u l t a t e a l e c a m p a n i e i a u f o s t obinute i'n cercetarea niveLelor P r e c u c u t e n i III clasic i P r e c u c u t e n i I I trziu. Sptur i l e d i n a c e s t a n a u a d u s n o i d a t e p r i v i n d t e h n i c a de c o n s t r u c i e i amenajrile i n t e r i o a r e ale locuinelor p r e c u c u t e n i e n e . Din n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I I c l a s i c au fost cercetate poriuni d i n m a i m u l t e l o c u i n e . I n s u p r a f a a spat n 1981 d r m t u r i l e l o c u i n e l o r P r e c u c u t e n i I I I s f n t f o a r t e a p r o a p e u n e l e de a l t e l e , f o r m n d aproape u n " c o v o r " de c h i r p i c i pe toat l u n g i m e a s e c i u n i i . D i n l o c n l o c c h i r p i c i u l se n t r e r u p e permind d e l i m i t a r e a l o c u i n e l o r . V e s t i g i i l e l o c u i n e i 31 se g r u p e a z n p a r t e a de n o r d a seciun i i , e x t r e m i t a t e a sa n o r d - v e s t i c f i i n d tiat de anul d i n e p o c a b r o n z u l u i . D r m t u r i l e l o c u i n e i n u se a f l a u l a a c e e a i a d f h c i m e , partea central e r a mai lsat datorit unei t a s r i . In poriunea dezvelit a l o c u i n e i a f o s t o b s e r v a t o l i n i e de montani c a r e p a r s p r o v i n de l a stlpii ce susineau u n p e r e t e sau a c o p e r i u l . R e s t u r i l e d i n l u t u i a l a p e r e i l o r s f n t d e s t u l de puine i p u t e r n i c f r m i a t e . A v e m i m p r e s i a c l u t u i r e a p e r e i l o r e r a d e s t u l de s u m a r . A c e e a i s i t u a i e a m a i f o s t o b s e r v a t i l a a l t e l o c u i n e de l a P o d u r i . P o d e a u a c o n s t r u c i e i a f o s t r i d i c a t pe t r u n c h i u r i de c o p a c i c u d i a m e t r u l de 8 - 1 0 c m . F e s t e t r u n c h i u r i p a r e s f i f o s t a e z a t u n s t r a t d e s t u l de s u b i r e d e c r e n g u e . I n p a r t e a c e n t r a l a l o c u i n e i p l c i l e p l a t f o r m e i snt d e s t u l de p u e r o i c d e r a n j a t e , u n e o r i f i i n d gsite n poziie o b l i c . A r d e r e a p l a t f o r m e i a f o s t f o a r t e puternic, c h i r p i c i u l cptnd c u l o a r e a r o i e s p r e v i o l e t . L a captul de n o r d a l l o c u i n e i p l c i l e snt n e d e r a n j a t e i arderea p a r e m a i slab. Centrul f i e c r e i plci avea culoarea neagr sau negricioas i doar m a r g i n i l e e r a u a r s e l a rou sau v i o l e t . n p a r t e a de n o r d a l o c u i n e i a f o s t g s i t o c a n t i t a t e d e s t u l de m a r e de g r u m p r t i a t pe p l a t f o r m , s c u r s p r o b a b i l d i n t r - u n vas s p a r t - * . n a c e e a i z o n a u f o s t d e s c o p e r i t e m a i m u l t e v a s e de d i m e n s i u n i m a r i , n e d e c o r a t e , doar unul d i n t r e ele a r e un decor a d f n c i t . I n part e a de s u d a l o c u i n e i , n a p r o p i e r e a p e r e t e l u i , a f o s t g s i t o c o n s t r u c i e de c h i r p i c i f n c a r e se a f l a o c a n t i t a t e de s e m i n e c a r b o n i z a t e . C a s e t a e r a de f o r m a p r o a p e p t r a t c u l a t u r a de a p r o x i m a t i v 1 m , prevzut cu o gardin n a l t de c i r c a 10 c m . S e m i n e l e , n c a n t i t a t e d e s t u l de m a r e , e r a u a r s e i f o r m a s e r o p o j g h i c a r e s - a l i p i t d e f u n d u l c a s e t e i . I n z o n a c o n s t r u c i e i n u a u f o s t d e s c o p e r i t e f r a g m e n t e cer a m i c e . A v e m c e r t i t u d i n e a c s e m i n e l e a u f o s t d e p o z i t a t e d i r e c t n c a s e t . Menionm c a s t f e l de c a s e t e s n t de o b i c e i c o n s i d e r a t e c a l o c u r i p e n t r u rnit c e r e a l e l e ^ . Absena r n i e l o r i c a n t i t a t e a d e s t u l de m a r e de g r u i c e n u p a r e s s u s i n i p o t e z a u n o r l o c u r i s p e c i a l a m e n a j a t e p e n t r u d e p o z i t a r e a c e r e a l e l o r . A m i n t i m i f a p t u l c n n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I I de pe D e a l u l G h i n d a r u n c a m p a n i i l e 1 9 8 0 - 1 9 8 1 a u f o s t d e s c o p e r i t e m a i m u l t e c o n s t r u c i i de a c e s t f e l , f o l o s i t e u n e o r i p e n t r u d e p o z i t a r e a v a s e l o r s a u de c e l e m a i m u l t e o r i p e n t r u pstrarea c e r e a l e l o r ^ . E s t e a d e v r a t c a c e l a i m o d de c o n s t r u c i e e s t e c o n s t a t a t i n c a z u l l o c u r i l o r p e n t r u rnit.. D a r de o b i c e i r n i e l e s n t 4

Pl. I . -

Ceramic Cucuteni .

P l . I I . - Figurine antropomorfe d i n lut a r s : 1 , Cucuteni A , 2,3 Cucuteni . 6

P l . I I I . - Figurine antropomorfe din lut ars : 1,3,4 I I I ; 2, Cucuteni A . 7

Precucuteni

Tixate i n i n t e r i o r u l c a s e t e i . I n v e n t a r u l c e r a m i c d e s c o p e r i t f n locuin este t i p i c per/.tru p r i m a etap a f a z e i P r e c u c u t e n i I I I . N u am d e s c r i s f n amnunt situaia din d i f e r i t e l e z o n e c u c e r e a l e d i n L31 , d a r f n c de pe a n t i e r am a v u t i m p r e s i a c boabele d i n caset au fost selecionate^. D i n n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I I c l a s i c ne r e i n e f n m o d d e o s e b i t a t e n ia l o c u i n a 4 4 , p a r i a l d e g a j a t i c e r c e t a t . O p a r t i c u l a r i t a t e inter e s a n t a f o s t c o n s t a t a t f n m a n i e r a de c o n s t r u i r e a p l a t f o r m e i . B f r n e l e de l e m n c u d i a m e t r u l de 1 o - 1 4 c m e r a u a c o p e r i t e c u u n s t r a t g r o s de f r u n z e c a r e s - a u i m p r i m a t pe l u t u l m o a l e a p l i c a t d e a s u p r a 9 . F r u n z e l e e r a u m p r t i a t e n t r - u n s t r a t g r o s pe a p r o a p e n t r e a g a s u p r a f a a p l a t f o r m e i - s u p o r t . Bnuim c s t r a t u l de f r u n z e a f o s t a e z a t f i e p e n t r u a i z o l a de u m e z e a l a pmntului, f i e p e n t r u a g r b i u s c a r e a l u t u l u i u med. S - a r putea ca f r u n z e l e s f i fost puse i p e n t r u a obine o n i v e l a r e m a i bun a p l a t f o r m e i . n t r - o alt l o c u i n , d i n a p r o p i e r e , a fost observat aezarea peste brnele p l a t f o r m e i - s u p o r t a unui s t r a t g r o s de p a i e , c a r e de a s e m e n e a s - a u i m p r i m a t pe l u t u l m o a l e . Chirpic i u l p l a t f o r m e l o r d i n locuinele amintite e r a a r s l a a c e e a i i n t e n s i t a t e c u c e l a l l o c u i n e l o r o b i n u i t e . N e e s t e d i n ce n ce m a i g r e u s a c c e p t m i p o t e z a c p l a t f o r m e l e l o c u i n e l o r P r e c u c u t e n i - C u c u t e n i e r a u a r s e i n t e n i o n a t . O b s e r v a i i l e minuioase f c u t e n l e g t u r cu g r o p i l e de montani c a r e s t r p u n g p l a t f o r m e l e e x c l u d a c e a s t p o s i b i l i t a t e . C r e d e m , i ndrznim s generalizm o b s e r v a i i l e n o a s t r e , c p l a t f o r m e l e l o c u i n e l o r P r e c u c u t e n i - C u c u t e n i a u f o s t a r s e n i n c e n d i u l c a r e a d i s t r u s c o n s t r u c i i l e r e s p e c t i v e . U n a r g u m e n t n p l u s n a c e s t sens aduce observaia c p l a t f o r m e l e i u n e o r i d o a r poriuni d i n platfor-* me a u l'ost r e f c u t e de m a i m u l t e o r i . L a u n e l e l o c u i n e (L31 i L 3 ) a u f o s t o b s e r v a t e de l a 6 pn l a 12 l u t u i e l i s u c c e s i v e , de a s e m e n e a a r s e . M a n i e r a de c o n s t r u c i e a p l a t f o r m e i c r e d e m c e r a asemntoare c u c e a a p o d e l e l o r de l u t d i n c a s e l e a c t u a l e de l a a r . S i n g u r a diferen c o n s t a c a c u m l u t u i a l a se a p l i c d i r e c t pe p m n t . n t i m p c e c o n s t r u c t o r i i precucutenieni i cucutenieni, d i n anumite motive,foloseau o structur d i n bfrne despicate sau ntregi peste c a r e a p l i c a u un s t r a t de l u t g r o s de 8 - 1 2 c m . n d e c u r s u l a n i l o r p o r i u n i l e pe c a r e se circula m a i m u l t se d e t e r i o r a u i t r e b u i a u r e f c u t e . A s t f e l se e x p l i c n u m e r o a s e l e l u t u i e l i s u c c e s i v e c o n s t a t a t e n a n u m i t e p r i a l e l o c u i n e l o r . P r o b a b i l , l a i n t e r v a l e de t i m p m a i m a r i , se p r o c e d a l a r e f a c e r e a n t r e g i i s u p r a f e e , d a r a s t f e l de " g r i j e l i " e r a u d e s t u l de r a r e ^ . I n t e r e s u l deosebit p e n t r u L 4 4 este j u s t i f i c a t de f u n c i o n a l i t a t e a c o n s t r u c i e i i de u n e l e a m e n a j r i i n t e r i o a r e d e o s e b i t e . n p a r t e a de v e s t a c o n s t r u c i e i , pe p l a t f o r m , a f o s t g s i t c a s e t de form p t r a t , c a r e a d p o s t e a c i n c i r n i e , d i n t r e c a r e d o u de d i m e n s i u n i mari ( 5 5 / 2 5 c m i r e s p e c t i v 4 4 / 2 4 c m ) . R n i e l e e r a u f i x a t e pe s o c l u r i de l u t c u m a r g i n e a p i c t a t c u a l b , f i i n d n c o n j u r a t e de o g a r d i n c u seciunea t r i u n g h i u l a r , c u b a z a de 1 5 c m i nlimea de c i r c a 18 cm.Une-n le poriuni d i n gardin e r a u sfrmate, d a r s-a putut o b s e r v a o bucat
3

F i g u r i n e z o o m o r f e d i n l u t a r s : 1 , P r e c u c u t e n i EU; 2 - 4 C u c u t e n i .

P l . V I . - Capac, Precucuteni I I I .

11

P l . V I I . - Capac, Precucuteni H I .

12

P l . V I I I . - Capac, Precucuteni I I I .

13

P l . I X . - Figurin antropomorf, P r e c u c u t e n i I I .

d i n t r - u n " u l u c " p r i n c a r e e r a e v a c u a t fina r n i t . S p r e est. de c a s e t a c u r f n i e au f o s t d e s c o p e r i t e p a t r u c o n s t r u c i i de f o r m t r o n c o n i c ( d i a m e t r u l b a z e i 55 c m , nlimea p s t r a t 35 c m , diametrul la nlimea p s t r a t 43 cm) pe c a r e l e - a m n u m i t " s i l o z u r i " . I n a p r o p i e r e a p r i m e i construcii au f o s t gsite r e s t u r i l e unui capac c i r c u l a r prevzut c u o g u r de a e r i s i r e . C e l e p a t r u " s i l o z u r i " a d p o s t e a u o nsemnat c a n t i t a t e de c e r e a l e . C o n s t r u c i a c a r e r e p r e z e n t a u n n i v e l d e r e f a c e r e p a r e s f i e , l a p r i m a v e d e r e , o " m o a r " , cu t o a t e c i alte i n t e r p r e t r i n u snt e x c l u s e . E v i d e n t , funcionalitatea e i e x a c t v a f i stabilit d o a r dup d e g a j a r e a i n t e g r a l a c o n s t r u c i e i . M a t e r i a l u l c e r a mic d e s c o p e r i t n L 4 4 p e r m i t e o c e r t n c a d r a r e n p r i m a etap a f a z e i Precucuteni III. D i n n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I t r z i u ne p r o p u n e m s p r e z e n t m , suc-* c i n t , situaia d i n c o n s t r u c i a m a r c a t c u s i g l a L 3 6 , r e f e r i n d u - n e d o a r l a m a t e r i a l e l e d e s c o p e r i t e f n c a m p a n i a de c a r e ne ocupm^ ^ . Locuina, pentru care credem c este mai p o t r i v i t s folosim t e r menul de s a n c t u a r , a v e a dou v e t r e . I n a p r o p i e r e a p r i m e i v e t r e a fost d e s c o p e r i t un i n t e r e s a n t complex f o r m a t d i n t r - u n vas-miniatur, un t r o n d i n l u t a r s , o statuet r e p r e ^ e n t f n d o f e m e i e - p r o b a b i l gravid, cu pntecul p r o e m i n e n t i snii lsai - i a l t e a s e f i g u r i n e m a i m i c i , d i n t r e c a r e d o a r t r e i a u f o s t g s i t e n a p r o p i e r e a p r i m e i , p e l a t u r a de v e s t a v e t r e i . A l t e t r e i s t a t u e t e a u f o s t d e s c o p e r i t e pe l a t u r a de n o r d - e s t a v e t r e i . Credem c toate f i g u r i n e l e formeaz un s i n g u r c o m plex. F i g u r i n a c e n t r a l e r a modelat n p o z i i e e z n d . E i i era d e s t i n a t u n m i c t r o n de l u t d e c o r a t c u c r e s t t u r i pe m a r g i n e . S t a t u e t a este m i c , d o a r 4 , 2 c m n l i m e . R e p r e z i n t o f e m e i e c o r p o l e n t cu c a p u l s u m a r m o d e l a t i t r a s p u t e r n i c pe s p a t e , n t r - o atitudine de i n v o c a r e . G f t u l este s c u r t i m a s i v , pntecul - p r o e m i n e n t i s u b l i n i a t p r i n t r - o i n c i z i e pe t a l i e - d i m p r e s i a u n e i f e m e i n p r e a j m a nater i i . S n i i snt modelai r e a l i s t , c z u i , o l d u r i l e sfnt a m p l e , c o a p s e le r o b u s t e i p l i n e . F i g u r i n a r e p r e z i n t c u c e r t i t u d i n e pe "Marea Mam", s t r m o a a t r i b u l u i . C e l e l a l t e a s e s t a t u e t e snt d e a s e m e n e a , feminine. D e o s e b i t de i n t e r e s a n t e s t e o m i c statuet ( 2 , 1 c m n l i m e ) d i n a c e s t g r u p . F i g u r i n a e s t e m o d e l a t n p o z i i e e z n d , c u p i c i o a r e l e d e s f c u t e . C a p u l , pe c a r e snt m a r c a i o c h i i , n a s u l i g u r a , e s t e u n i t d i r e c t c u t r u p u l . B a z i n u l i o l d u r i l e s f n t d e s t u l de a m p l e f a de d i m e n s i u n i l e s t a t u e t e i . S e x u l f e m i n i n e s t e i n d i c a t p r i n i n c i z i i . Dup p r e r e a n o a s t r e s t e v o r b a de r e p r e z e n t a r e a u n e i " z e i ( e - c o p i l " . i c e l e l a l t e s t a t u e t e p a r s r e p r e z i n t e t o t " z e i t i - c o p i i " de d i f e r i t e v r s t e . S - a r p r e a c e s t e v o r b a de r e p r e z e n t a r e a u n e i f a m i l i i , f o r m a t d i n " M a r e a Mam", p u r t t o a r e a u n e i n o i v i e i , a e z a t p e t r o n u l r i t u a l i d i n cele a s e " z e i e - c o p i i " de v r s t e d i f e r i t e i p r o b a b i l c u a t r i b u i i d i f e r i t e . Normal c nu excludem posibilitatea ca unele reprezentri din acest g r u p s f i e n a l t r e l a i e c u " Z e i a - M a m " . U n e l e s t a t u e t e a r p u 15

P l . X I . - F i g u r i n e a n t r o p o m o r f e i " t r o n u r i " d i n l u t a r s , P r e c u c u t e n i .

17

tea r e p r e z e n t a z e i t i s e c u n d a r e . T o t u i , rmhem c u m a i mult nc r e d e r e a t a a i i n t e r p r e t r i i c n a c e s t c a z e s t e v o r b a de o port r e t i z a r e , - imagine ideal - a " f a m i l i e i t e r e s t r e " . G r u p a r e a s t a t u e t e l o r lhg vatr p a r e s susin a c e a s t i p o t e z . n a p r o p i e r e a c e l e i de a doua v e t r e a f o s t d e s c o p e r i t un a l t complex de s t a t u e t e . P i e s e l e se a f l a u n t r - u n v a s de m a r i dimensiu n i sfrmat de p r b u i r e a p e r e i l o r . V a s u l n c a r e era adpostit c o m p l e x u l r i t u a l a f o s t iniial a c o p e r i t de u n c a p a c i de u n a l t vas m a i m a r e , c a r e a v e a r o l u l de a p r o t e j a s t a t u e t e l e . S i t u a i a e s t e a semntoare c u c e a a c o m p l e x u l u i r i t u a l de l a G h e l i e t i - N e d e i a ^ . n v a s a u f o s t d e s c o p e r i t e , p r o b a b i l p s t r a t e n p a i e d e c e r e a l e , 21 de f i g u r i n e f e m i n i n e , 14 t r o n u r i r i t u a l e i d o u m i c i o b i e c t e de c u l t . Cea m a i m a r e p a r t e d i n t r o n u r i l e r i t u a l e (1 3) e r a u n t r - o bun s t a r e de' c o n s e r v a r e . D i n c e l de a l p a t r u s p r e z e c e l e a n u a m g s i t d e c t u n m i c f r a g m e n t . Se p a r e c iniial a u f o s t 15 t r o n u r i , d e c i c t e u n u l p e n t r u fiecare dintre figurinele mai m a r i cu decor pictat. T r o n u r i l e snt d i f e r i t e c a f o r m , f i i n d c o n f e c i o n a t e s p e c i a l p e n t r u o anumit s t a t u e t . P r e s u p u n e m c p e r s o n a j u l u i p r i n c i p a l i e r a r e z e r v a t t r o n u l c u s p t a r u l n f o r m de c o a r r e . U n a l t t r o n c u sptarul n f o r m de c o a r n e , d a r m a i m i c , p a r e , dup p r e r e a n o a s t r , s a r a t e o anumit i e r a r h i e n c a d r u l g r u p u l u i de f i g u r i n e . n s f r i t , a l treilea t r o n a r e sptarul d r e p t c u o decupare s e m i c i r c u l a r i p a r e s f i e d e s t i n a t c e l u i de a l t r e i l e a p e r s o n a j c a i m p o r t a n . C e l e l a l t e tronuri snt m a i s i m p l e i a u d i m e n s i u n i d i f e r i t e n f u n c i e de i m p o r t a n a p e r sonajului cruia i e r a u d e s t i n a t e . C e l de a l d o i l e a c o m p l e x de s t a t u e t e d i n L 3 6 p o a t e f i m p r i t n dou g r u p u r i . U n p r i m g r u p f o r m a t d i n s t a t u e t e de d i m e n s i u n i m a i m i c i i c a r e e r a u n e p i c t a t e i u n a l t g r u p f o r m a t d i n f i g u r i n e m a i m a r i , p i c tate, p e n t r u c a r e a u f o s t modelate i t r o n u r i l e r i t u a l e . P r i m u l g r u p e s t e f o r m a t d i n a s e s t a t u e t e m o d e l a t e n p o z i i e ez n d . C e l e m a i m u l t e se n c a d r e a z t i p u r i l o r c u n o s c u t e n p l a s t i c a p r e c u c u t e n i a n . C o r p u l e s t e s e v e r s c h e m a t i z a t , c a p u l f i i n d d e s t u l de s u mar m o d e l a t i u n i t c u t r u p u l p r i n t r - u n gt s c u r t . o l d u r i l e i b a z i n u l snt a m p l e , c h i a r e x a g e r a t e fa de d i m e n s i u n i l e p i e s e l o r . S e x u l f e m i n i n e s t e de c e l e m a i m u l t e o r i c l a r i n d i c a t p r i n l i n i i i n c i z a t e . De d a t a a c e a s t a se p a r e c n u m a i e s t e v o r b a de r e p r e z e n t a r e a u n o r p e r s o n a j e - c o p i i , c i de " z e i e " a d u l t e , p r o b a b i l m a i puin i m p o r t a n t e . F i g u r i n e l e d i n a c e s t g r u p n u a u f o s t p i c t a t e , d a r snt m o d e l a t e d i n p a s t f i n, a r s e o x i d a n t i a u c u l o a r e a r o i e - c r m i z i e u n i f o r m . V o m d e s c r i e c e v a m a i amnunit d o a r d o u d i n t r e s t a t u e t e l e a c e s t u i g r u p . P r i m a statuet e s t e m o d e l a t h p o z i i e e z n d , c u c a p u l i bustul p u t e r n i c t r a s e s p r e s p a t e . C a p u l , sumar modelat p r i n c i u p i r e a lutului, are ochii i gura marcate p r i n mici i n c i z i i . Foarte curioi snt s n i i alungii i " c r e s t a i " o r i z o n t a l , v r h d p r o b a b i l s s u g e r e z e , un t a t u a j . P n t e c u l e s t e p r o e m i n e n t , p r o b a b i l t o t n l e g t u r c u cultul graviditii. S t a t u e t a p a r e p r i n d i m e n s i u n i i m o d e l a r e s r e p r e z i n t e i 19

personajul cel mai important din grupul f i g u r i n e l o r nepictate. Din a c e l a i g r u p f a c e p a r t e o s t a t u e t a p o z i i e e z n d , c a r e a r e r e p r e z e n tat o c o r o a n s a u o c o a f u r c o m p l i c a t a . G r u p u l s t a t u e t e l o r n e p i c t a t e p a r e a se a f l a n t r - o p o z i i e " s u b o r d o n a t " c e l o r d i n g r u p u l de s t a t u e t e pictate. A l d o i l e a g r u p , c e l a l s t a t u e t e l o r p i c t a t e , e s t e f o r m a t d i n 15 e x e m p l a r e , d i n t r e c a r e t r e i a u p i c t u r a c o r o d a t , d a r iniial a u f o s t pict a t e . D i n n t r e g u l g r u p se d e t a e a z o f i g u r i n pe c a r e o c o n s i d e r m p e r s o n a j u l c e n t r a l . C a p u l e s t e m o d e l a t c u m a i mult atenie l a e x t r e m i t a t e a u n u i gt c i l i n d r i c , d e s t u l de l u n g . O c h i i p i e z i i s n t a d i n e i , n a s u l d e s t u l de p r o e m i n e n t se r i d i c d e a s u p r a g u r i i , d n d u - i o e x p r e s i e g n d i t o a r e . Dou proeminene c o n i c e marcheaz braele sau u m e r i i , dar p r i n t r - o c i u d a t i n a d v e r t e n mna d r e a p t e s t e m o d e l a t c h i a r pe g t , n p o z i i e o r i z o n t a l , p a l m a e s t e n c l e t a t pe c o t u l mnii s t i n g i , c a r e e s t e r i d i c a t i s p r i j i n i t de o b r a z . n r e s t , m o d e l a r e a e s t e tradiional i p o a t e d a t o r i t a c e s t u i l u c r u e s t e s i g u r i e c h i l i b r a t . R e m a r c m m o d e l a r e a s i n i l o r p r e z e n t a i r e a l i s t . I m e d i a t sub s n i s t a t u e t a e s t e a c o p e r i t de o a n g o b d i n l u t f i n de c u l o a r e g l b u i e , pe c a r e s - a p i c t a t un c o m p l i c a t d e c o r g e o m e t r i c c u c u l o a r e r o i e . C e l e l a l t e s t a t u e t e s n t m o d e l a t e f r b r a e i dup c a n o a n e l e o b i n u i t e a l e p l a s t i c i i prec u c u t e n i e n e . R e m a r c m f a p t u l c i n a c e s t g r u p n u e x i s t e x e m p l a r e i d e n t i c e . M i c i d e t a l i i de m o d e l a r e , de a t i t u d i n e , de e x p r e s i e s a u d e c o r u l p i c t a t l e i n d i v i d u a l i z e a z , l e d a u o not p e r s o n a l . A c e s t lucru ne d e t e r m i n s c r e d e m c f i e c a r e statuet r e p r e z e n t a u n a n u m i t p e r s o n a j , c u a t r i b u i i s p e c i f i c e n c a d r u l g r u p u l u i . C e l e dou c o m p l e x e r i t u a l e d e s c o p e r i t e n s a n c t u a r u l P r e c u c u t e n i I I de l a P o d u r i - D e a l u l G h i n d a r u r i d i c o s r i e de p r o b l e m e n l e g t u r c u viaa s p i r i t u a l i a r t a p o p u l a i e i d i n a c e a v r e m e . R e z u l t a t e l e c a m p a n i e i 1981 de l a P o d u r i - D e a l u l G h i n d a r u p o t f i a p r e c i a t e c a i n t e r e s a n t e . A u f o s t obinute n o i d a t e a s u p r a v i e i i m a t e r i a l e i s p i r i t u a l e a l e l o c u i t o r i l o r d e a i c i . Menionm i f a p t u l c au f o s t l r g i t e c e r c e t r i l e i n t e r d i s c i p l i n a r e , c a r e , sntem s i g u r i , n e v o r f u r n i z a informaii d e o s e b i t de i m p o r t a n t e p e n t r u c u n o a t e r e a v i e i i comunitii de l a P o d u r i .

NO 1 R a p o r t u l p r e z e n t e s t e s e m n a t de e c h i p a de a r h e o l o g i , d i n c o l e c t i v fcnd p a r t e i A l e x a n d r a Bolomey (arheozoolog), M a r i n Crciumaru ( p a l i n o l o g ) , F e l i c i a Monah ( b o t a n i s t ) , I . L u p a c u ( p e d o l o g ) i A d r i a n M u r a r u (geolog). L a spturi au p a r t i c i p a t studenii I o n Mare i A d r i a n A t a r c i c o v de l a F a c u l t a t e a de i s t o r i e - f i l o s o f i e a U n i v e r s i t ii " A l . I . C u z a " d i n I a i . Cf. D.Monah i c o l a b . , fn M a t e r i a l e , X I V , T u l c e a , 1 9 8 0 , p . 8 6 - 9 9 20 ;

D . M o n a h , S t . C u c o , D . . P o p o v i c i , S . A n t o n e s c u , n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V , M u z e u l N a t i o n a l de I s t o r i e , B u c u r e t i , 1 9 8 2 , p . 9 - 2 2 . 3 Ibidem. 4 O.Monah i c o l a b . , M a t e r i a l e , X I V , p . 9 0 i f i g . 2/1 . 5 O d e s c r i e r e m a i amnunit a d e s c o p e r i r i l o r de c e r e a l e v e z i l a M . Crciumaru i F . M o n a h , f n M a t e r i a l e , X V I , V a s l u i (sub t i p a r ) . 6 S.Marinescu-Bficu, fn Materiale, XIV, Tulcea, 1980,p. 101. 7 Cf. D . Monah, S t . C u c o , D . N . P o p o v i c i , S . A n t o n e s c u , op. c i t . 8 S t . Cuco i D . M o n a h , L e s connaissances " s c l e n t i p h i q u e ^ _ et " t e c h n o l o g i q u e ^ des I V ^ - I I r millnaires a v . . e. s u r l e t e r r i t o i r e a c t u e l de l a R o u m a n i e , C o m u n i c a r e susinut l a " A l X V I - l e a C o n g r e s i n t e r n a t i o n a l de i s t o r i e a t i i n e i " , B u c u r e t i , a u g . 2 6 - s e p t . 3 , 1 981 . 9 C f . F . M o n a h , f n M a t e r i a l e , X V I , V a s l u i (sub t i p a r ) . 10 f n i m e d i a t a a p r o p i e r e a a n t i e r u l u i am o b s e r v a t , f n c a s a Unui st e a n , o podea de l u t n e a r s c a r e se p s t r e a z de p e s t e 1 5 a n i fr s f i e p r e a p u t e r n i c d e t e r i o r a t . R e f a c e r e a u n e i a s t f e l de p o d e l e , a t u n c i c f n d i n t e r v a l u l de t i m p n u e s t e r e g l e m e n t a t de o anumit t r a d i i e , s e f a c e l a i n t e r v a l e de t i m p f n f u n c i e de s t a r e a e i , dar i de " h r n i c i a " l o c a t a r i l o r . 11 O p a r t e d i n L 3 5 a f o s t c e r c e t a t f n c a m p a n i a 1 9 8 0 . 12 S t . C u c o , f n S C I V , 2 4 , 1 9 7 3 , 2 , p .207 i u r m .
9

L E S RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE PODURI-DEALUL GHINDARU Rsum En continuant les r e c h e r c h e s archologique* au point nomm " D e a l u l G h i n d a r u " p e n d a n t l a c a m p a g n e de 1961 o n t t mises au j o u r de n o u v e l l e s e t i m p o r t a n t e s d c o u v e r t e s , r e l a t i v e s l a stratig r a p h i e de l ' t a b l i s s e m e n t , a u s y s t m e de c o n s t r u c t i o n d u d e s hab i t a t i o n s a p p a r t e n a n t a u c o m p l e x e c u l t u r a l de P r e c u c u t e n i - C u c u t e n i e t a u s s i & l ' c o n o m e et l a v i e s p i r i t u e l l e de l a d i t e p o p u l a t i o n . Pendant les f o u i l l e s ou a r e l e v , en descous du plus a n c i e n n i veau a t t e s t j u s q u p r s e n t - a p p a r t e n a n t l a p h a s e P r e c u c u t e n i I I t r o i s " c o n c h e s " de t o r c h i s q u i p r c d a i e n t l e d i f n i v e a u , c e q u i m e t en d i s c u s s i o n de n o u v e a u l e p r o b l m e d u dbut de l ' h a b i t a t en ce lieu. On y a f a i t a u s s i de o b s e r v a t i o n s s u r l a m a n i r e de c o n s t r u c t i o n des h a b i t a t i o n s , s p c i a l m e n t s u r c e l l e s t r o u n e s dans les niveaux a p p a r t e n a n t a u x p h a s e s P r e c u c u t e n i I I I et . O n a r e m a r q u ainsi le f a i t que c e l l e s c i t a i e n t b t i e s s u r une p l a t e - f o r m e e n b o i s ( p o u t r e s f e n d u e s ) s u p e r p o s e p a r une m i n c e c o n c h e de r a m e a u x on mme de p a i l l e s u n i e s p a r une c o n c h e de t e r r e g l a i s e q u i d o n n a i t le 21

f o r m e dfinitive de l a p l a t e - f o r m e de l ' h a b i t a t i o n . C ' e s t t r s i n t r e s s a n t q u ' a u c a d r e de l ' h a b i t a t i o n no. 41 on a m i s j o u r une " c a s s e t t e " e n t e r r e g l a i s e o o n t r o u v a i t des g r a i n s c a r b o n i s s . L ' h a b i t a t i o n no 44 a p p a r t e n a n t a u niveau Precucuteni I I I c l a s s i q u e , q u i a t d g a g e p a r t i e l l e m e n t , a r e l v , dans le d i t c a s , l ' e x i s t e n c e d ' u n e h a b i t a t i o n s p c i a l i s e o on m o n l a i t l e s grains. T r s i m p o r t a n t e e s t a u s s i l ' h a b i t a t i o n no 36 a p p a r t e n a n t a u n i v e a u P r e c u c u t e n i I I r c e n t q u i , p a n c e q u ' o n y a d c o u v e r t deux corn p l e x e s r i t u e l s ( f i g u r i n e s f m i n i n e s en t e r r e c u i t e , t r n e s en terre g l a i s e et un v a s e m i n i a t u r i s ) a 6t c o n s i d r e comme h a b i t a t i o n sanctuairc.

LGENDE DES P l . I. Pl.II. - Cramique du type C u c u t e n i B .

PLANCHES

- F i g u r i n e s a n t h r o p o m o r p h e s en t e r r e c u i t e : 1 ,3 - C u c u t e n i A ; 2,3 - Cucuteni B . P l . . - F i g u r i n e s anthropomorphes en t e r r e cuite : 1 , 3 , 4 Precucuteni III } 2 - Cucuteni A . P l . V . - F i g u r i n e s zoomorphes en t e r r e cuite : 1 - P r e c u c u t e n i III j 2-4 - C u c u t e n i A . P l . V . - O u t i l s en p i e r r e et c u i v r e : 3,4 j p i e r r e - 1 , 2 , 7 ; silex 6 ; o b s i d i a n n e - 5. P l . V I . - Couvercle, Precucuteni III. P l . V I I . - C o u v e r c l e , P r e c u c u t e n i . ..- Couvercle, Precucuteni I I I . P l . LX. - F i g u r i n e a n t h r o p o m o r p h e , P r e c u c u t e n i I I . P l . X . - Figurines anthropomorphes, Precucuteni I I . P l . X I . - Figurines anthropomorphes et " t r n e s " e n t e r r e c u i t e , P r e cucuteni I I . P l . X I I . - Cramique au d c o r e x c i s et i n c i s .

22

SPTURILE E F E C T U A T E L A BRNE, I N AEZAREA G L I N A

de A U G U S T I N U L A N I C I

ncepute a n u l 1 9 7 2 , s p a t u r i l e de l a B r n e a u c o n t i n u a t c u u nele intermitene pn f n a n u l 1981 . C e r c e t r i l e d i n a c e s t d i n urm an a u a v u t d i n n o u f h v e d e r e o b i e c t i v e l e a n t e r i o a r e . D i n t r e a c e s t e a , se i m p u n e a n p r i m u l r n d c u n o a terea m a i aprofundat a c u l t u r i i G l i n a p r i n d e s c o p e r i r i c a r e s n t r e geasc t a b l o u l s i n c r o n i s m e l o r , a l i n f l u e n e l o r i a l genezei culturii respective. O b i e c t i v e l e m a i sus e n u m e r a t e a u p u t u t f i a t i n s e m a i m u l t s a u m a i puin p a r i i a l i n c a m p a n i a de s p t u r i d i n a n u l 1981 , c a r e s - a d e s f urat h p e r i o a d a 1 0 - 2 6 a u g u s t . S t r a t i g r a f i a c a r e s - a i m p u s c u a c e s t p r i l e j c o n c o r d pe d e p l i n c u cea stabilit fii a n i i a n t e r i o r i . Dup cum s e t i e , s t r a t u l de c u l t u r c u p r i n d e dou n i v e l u r i de l o c u i r e c u v e s t i g i i s p e c i f i c e c u l t u r i i C o o f e h i d i n p e r i o a d a de t r a n z i i e l a epoca b r o n z u l u i i (fr c e z u r ) t r e i n i v e l u r i c a r e r e p r e z i n t c u l t u r a de t i p G l i n a d i n p e r i o a d a t i m p u r i e a e p o c i i b r o n z u l u i . Cu t o a t e c pn n p r e z e n t n u s - a p u t u t s p a d o c t c i r c a 1 5% d i n suprafaa total p s t r a t a a e z r i l o r r e s p e c t i v e , c u l t u r a G l i n a este reprezentat (pn n a n u l 1981 i n c l u s i v ) d e 14 l o c u i n e de s u p r a f a , c u an bogat i n v e n t a r m a t e r i a l : une lt d i n a r a m , p i a t r i l u t a r s , i d o l i i numeroase v a s e n t r e g i . n a n e i 1981 s - a u d e z v e l i t dou l o c u i n e de t i p G l i n a aparinfbd n i v e l u l u i d o i de l o c u i r e . P r i m a d i n t r e c e l e dou a d p o s t u r i ( n r . 13) s - a i m p u s p r i n t r - o m a r e mas de c h i r p i c i c o n c e n t r a t pe o s u p r a f a a de c i r c a 6 6 m . Aici se afla o v a t r b i n e p s t r a t ( 1 0 , 0 1 0 m ) , a p r e c i a b i l c a m r i m e . Tot a i c i se a f l a u o s e r i e de u n e l t e d i n s i l e x - t i p i c e i a t i p i c e - , i m p u nhdu-se m a i a l e s r z u i t o a r e , c t i lame d e n t i c u l a t e ( p l . 1 / 1 - 8 ) . f n j u r u l v e t r e i s - a u gsit t r e i f u s a i o l e d i n l u t a r s , d i n c a r e d o u d i s c o i d a le - a p l a t i z a t e - i u n a de f o r m o v o i d a l ( p l . l / 9 ) , d o u c a s t r o a n e nt r e g i , p r e c u m i f r a g m e n t e c e r a m i c e , s u g e r h d u n l a r g r e p e r t o r i u de t i p u r i de v a s e de d i m e n s i u n i v a r i a t e . Locuina n r . 14 n u a p u t u t f i d e z v e l i t n ntregime .n ease i m p u n e o vatr bine p s t r a t , n j u r u l c r e i a e r a u m a s a t e o s e r i e de f r a g m e n t e ceramice a l t u r i de c t e v a s i l e x u r i a t i p i c e i dou f u s a i o l e d i n l u t a r s , pstrate f r a g m e n t a r . 23

Dup cum s - a menionat i c u a l t e p r i l e j u r i , c e r a m i c a ne o f e r h t o t a l i t a t e o gam l a r g de t i p u r i de r e c i p i e n t e , c a r e , p r i n t e h n i c a de l u c r u i motivele decorative,snt specifice c u l t u r i i G l i n a . C a s t r o a n e le se i m p u n p r i n numrul l o r r i d i c a t , frecvente fiind cele cu pntecele a r c u i t s i m p l u , apoi cele cu pntecele b i t r o n c o n i c . Un c a s t r o n - b o l e s t e p e r f e c t e m i s f e r i c i a f o s t l u c r a t d i n p a s t a r s la c r m i z i u - d e s c h i s ( p l . l / 1 0 ) . A c e s t e r e c i p i e n t e e m i s f e r i c e a l t u r i de c e l e g l o b u l a r e se r e m a r c d e s n r e p e r t o r i u l c e r a m i c i i de l a B r n e . O mic a m f o r g l o b u l a r a r e s u p r a f a a e x t e r i o a r l u s t r u i t ( p l . I l / 3 ) . Cteva castroane au pereii t r o n c o n i c i , uor arcuii sau puternic bombai. Unele c i o b u r i ilustreaz prezena unor c a s t r o a n e - t i p s i i c u o larg d e s c h i d e r e ( p l . I I l / 8 ) , c u marginea s c u r t , puternic nclinat spre i n t e r i o r , fiind asemntoare cu cele descoperite l a Maiu Rou, j u d . G i u r g i u (din c a d r u l c u l t u r i i Cernavoda I I I ^ ) sau l a S l o b o z i a . T i p u l de c a s t r o n - t i p s i e c u d e s c h i d e r e l a r g se n t l n e t e f r e c v e n t n c e r a m i c a de t i p G u m e l n i a . D i n t r - u n " c a s t r o n " c u g u r a l a r g s - a p s t r a t un f r a g m e n t a cr u i m a r g i n e p r e z i n t o p a r t e adus s p r e i n t e r i o r - dublat f i i n d de o alta p u t e r n i c arcuit s p r e e x t e r i o r ( p l . I I l / l ) . Deocamdat a n a l o g i i pot f i g s i t e l a u n e l e v a s e d i n c a d r u l a r i e i H o r o d i t e a - F o l t e t i , cum a r f i a c e l e a d e s c o p e r i t e l a R i s e t i , j u d . V a s l u i ^ , n t r - u n mormht c u n h u m a ie plan c u o c r u . F r a g m e n t a r s - a p s t r a t un m i c c r e u z e t c u p e r e i i foarte groi, p r e z e n t n d p u t e r n i c e u r m e de a r d e r e ( p l . I l / 5 ) . O p i e s , s i n g u l a r pn n p r e z e n t h c a d r u l c u l t u r i i G l i n a h g e n e r a l , a f o s t g s i t n l o c u i n a n r . 1 4 . A r e f o r m a u n e i c u p e ( a p l a t i z a t e ) c u p i c i o r u l c o m p a c t , nalt i t r o n c o n i c . De pe a c e s t a pornete r e c i p i e n t u l p r o p r i u - z i s c u p e r e i i n c l i n a i o b l i c pe p o r i u n e a superioar a b a z e i ( p l . I l / 1 ) . Se p a r e c a v e m d e - a f a c e c u un m i c o p a i , a l e c r u i s i m i l i t u d i n i snt de g s i t n a s p e c t u l c u l t u r a l C e r n a v o d a I I I . M a i t r e b u i e s a m i n t i m c i c u o c a z i a s p t u r i l o r d i n 1981 de l a B r n e s - a u d e s c o p e r i t o s e r i e de v a s e de u z casnic comun - t i p u l b o r c a n - de d i m e n s i u n i a p r e c i a b i l e , c u t o a r t e d i n band lat a p l i c a t e pe d i a m e t r u l m a x i m a l p n t e c e l u i ( p l . I l / 2 ) , s a u r e c i p i e n t e p e n t r u p r o v i z i i l u c r a t e d i n past g r o s o l a n , c u p e r e i i c u p r o f i l n " S " p r e l u n g . M o t i v e l e d e c o r a t i v e c a r e m p o d o b e s c c e r a m i c a se i n t e g r e a z nt r u t o t u l n o r n a m e n t i c a s p e c i f i c c u l t u r i i de t i p G l i n a : i r u r i d e g u r i b u t o n i s u b b u z , c o m b i n a i c u a l v e o l r i . p e umrul v a s u l u i ( p l . I l / 6 , 8 ) s a u g u r i - b u t o n i c u i m p r e s i u n i h i r c i r c u l a r a l t u r i de a l v e o l a r e a s a u c r e s t a r e a b u z e i ( p l . I I l / 2 ) . E l e m e n t e d e c o r a t i v e snt i g r u p e l e de p r o t u b e r a n e - dou c t e dou ( p l . I I l / 9 ) - s a u t o a r t e l e c u c r l i g e s p i r a lice l a baz ( p l . I I l / 7 ) sau aplicaiile c u a l v e o l a r e l a m i j l o c ( p l . I l / 6 ) . M a j o r i t a t e a t o a r t e l o r snt l u c r a t e d i n band lat ( p l . I I l / 3 , 6 ) . I n u r m a f i e c r e i s p t u r i de l a B r n e numrul f o r m e l o r c e r a m i ce c t i a l e o r n a m e n t i c i i c r e t e , l r g i n d t i p u r i l e c e r a m i c e a l e c u l t u r i i Glina. 24

P l . I - Brne, j u d . O l t j 1 - 8 , unelte d i n s i l e x ; 9 , f u s a i ol d i n lut a r s ; 1 0 - 1 1 , c a s t r o a n e .

25

P l . I I - Brne, j u d . Olt : 1-9, vase i c e r a m i c e de t i p G l i n a . 26

fragmente

27

n c o n c l u z i e t r e b u i e s a m i n t i m p a r i a l c e l e menionate i fn r a poartele anterioare^. Pe b a z a t i p o l o g i e i f o r m e l o r i a e l e m e n t e l o r d e c o r a t i v e , c f t i pe b a z a s i m i l i t u d i n i l o r i a s i n c r o n i s m e l o r s t a b i l i t e pn a c u m c e r a m i c a de l a B r n e se n c a d r e a z o r g a n i c n c a d r u l c u l t u r i i G l i n a . A n a l o g i i m u l t i p l e l e aflm h S - E T r a n s i l v a n i e i ^ , c t i n M u n t e n i a l a M i h a i - V o d i l a C i u r e l * * , a m b e l e n o r a u l B u c u r e t i . P e a l t e p l a n u r i o s e r i e de s i m i l i t u d i n i se i m p u n prin intermediul m a t e r i a l u l u i c a r e se r e f l e c t t i p o l o g i c n r e p e r t o r i u l a s p e c t e l o r c u l t u rale Cernavoda. T o t t i p o l o g i c , u n e l e r e c i p i e n t e a u i l u s t r a t c l a r influene din cadrul culturii amforelor sferice^. P e b a z a p u m n a l u l u i d i n aram d e s c o p e r i t i 1 973 l a B r n e s - a u s t a b i l i t unele s i n c r o n i s m e c u g r u p u r i l e c u l t u r a l e B e l o t i C - B e l a C r k v a i Bubany-Hum I I I . Influenele s u d i c e c o n s t a n t r e m a r c a t e pe m u l t i p l e p l a n u r i snt o r i g i n a r e m a i a l e s d i n C i c l a d e . E v i d e n t c , n ce p r i v e t e g e n e z a cultur i i , se c o n s t a t d i n n o u r o l u l p r i m a r a l f o n d u l u i l o c a l de t i p S l c u a Gumelnia.
1 0

N O T E 1 A u g u s t i n U l a n i c i , S p t u r i l e de l a B r n e , j u d . O l t , f n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , l ( = C A ) , M u z e u l N a i o n a l de I s t o r i e , B u c u r e t i , 1 9 7 5 , p . 4 5 7 7 ; i d e m , N o i c e r c e t r i a r h e o l o g i c e l a B r n e , h C A , I I , B u c u r e t i , 1976, p . 3 3 - 7 3 ; i d e m , Spturile a r h e o l o g i c e efectuate l a Brne In a n u l 1 9 7 6 , n C A , , B u c u r e t i , 1 9 7 9 ; i d e m , h C A , I V , B u c u r e t i , 1981, p.20-29. S e b a s t i a n Morintz^i P e t r e R o m a n , A s p e k t e d e s A u s g a n g s d e s O n e o l i t h i k u m s und d e r U b e r g a n g s s t u f e z u r B r o n z e z e i t i m Raum N i e d e r d o n a u , n " D a c i a " , N . S . . . 1 9 6 8 . f i g . 3 5 / 6 . Ibidem, fig.32/14-16. M a r i n D i n u , L e p r o b l m e des tombes o c r e dans l e s r g l o n s orjent a l e s de l a R o u m a n i e , f n P r e i s t o r i a A l p i n a , v o l . 1 0 , 1 9 7 4 , F r a n a , fig.9/1. S . M o r i n t z i P.Roman, o p . c i t . , f i g . 3 8 / 4 , d e s c o p e r i t l a Cernavoda. A.Ulanici, op.cit. A . P r o x , Die Schneckenbergkultur. Braov, passim. S . M o r i n t z , G h . C a n t a c u z i n o , fh M a t e r i a l e , V , 1959, p . 6 3 4 - 6 3 5 . M.Dinu, op.cit. M . G a r a a n i n , P r a i s t o r i j a S r b j e , I , B e o g r a d , 1 9 7 3 ; i d e m , h B e r . , R . G . K , 1958, p.92 i 94, f i g . 1 1 / 4 .

3 4

5 6 7 8 9 10

28

LES

F O U I L L E S A R C H E O L O G I Q U E S D E L ' A N N E 1981 DE B R N E Rsum

E n 1981 o n t t c o n t i n u e s l e s f o u i l l e s de B r n e . O n a p r a t i q u une s e c t i o n o on a t r o u v d e u x h a b i t a t i o n s de s u r f a c e , a p p a r t e n a n t a u t y p e G l i n a - S c h n e c k e n b e r g . C e c i l v e l e n o m b r e de ce t y p e d ' h a bitations 14. L e m a t r i a l a r c h o l o g i q u e de t y p e G l i n a que l e s f o u i l l e s mirent dcouvert Brne p l a i d e n t p o u r un h o r i z o n c h r o n o l o g i q u e anc i e n de l ' g e d u b r o n z e , a p p a r e n t t a n t a u x a s p e c t s de t y p e C e r n a v o d a ( I , I I , I I I ) q u ' c e u x de t y p e F o l t e t i . I l y a a u s s i d e s l m e n t s s i m i l a i r e s ceux trouvs dans l a c u l t u r e des amphores s p h r i q u e s .

LGENDE DES P L A N C H E S P l . I . - B r n e , D e p . d ' O l t , 1-8 : o u t i l s e n s i l e x ; 9 : f u s a i o l e ; 11 c h a u d r o n s . P l . I I . - B r n e , D e p . d ' O l t , 1-8 f r a g m e n t s c r a m i q u e s d u t y p e G l i na. P l . . - B r n e , D e p . d ' O l t , 1-9 : f r a g m e n t s c r a m i q u e s d u t y p e G l i na.

29

CERCETRILE A R H E O L O G I C E D E L A V L A D I C E A S C A , PUNCTUL "OCHIUL LUI V E L I C U " , C O M . VALEA A R G O V E I , J U D . CLRAI

de G E O R G E T R O H A N I C u o c a z i a p e r i e g h e z e l o r e f e c t u a t e pe V a l e a M o s t i t e i , l a s u d - v e s t de s a t u l V l d i o e a s c a , c o m . V a l e a A r g o v e i , pe m a l u l s t f n g a l r f u l u i , f n d r e p t u l c o t u l u i pe c a r e - 1 f a c e apa s p r e e s t ( s p r e l a c u l F r s i n e t ) , s - a u adunat n u m e r o a s e f r a g m e n t e c e r a m i c e aparinfhd f n special culturii S f n t a n a ( s e c a i I I I - l e a i a l I V - l e a e . n . ) . P e n t r u a se s t a b i l i d a c a f n a c e s t l o c a fiinat o a e z a r e s a u o n e c r o p o l , f n a n i i 1 9 8 0 - 1 9 8 1 s-au e f e c t u a t m i c i s o n d a j e f n d i f e r i t e p u n c t e . inem a m e n i o n a , d i n t r u n c e p u t , c t r a s a r e a s e c i u n i l o r s - a f c u t fn funcie de p r e z e n a u n o r i n t e n s e g r u p r i de c h i r p i c i mrunt f r f m i a t , p r e c u m i a n u m e r o a s e fragmente ceramice ( f i g . 1,2). D i n a n a l i z a m a t e r i a l e l o r r e z u l t a t e , pe e p o c i s i t u a i a se p r e z i n t h f e l u l u r m t o r : 1 . N e o l i t i c , c u l t u r a Gumelnia - r e p r e z e n t a t p r i n cfteva f r a g mente c e r a m i c e d e s c o p e r i t e f n p u n c t e l e B 1 i B 2 ( f i g . 2 ) , c e e a ce den o i e x t i n d e r e a a e z r i i gumelniene de pe G h e r g l u l M a r e ^ i pe m a l u r i l e r f u l u i fn faza a H - a ( D . B e r c i u ) a c u l t u r i i . 2 . E p o c a b r o n z u l u i , c u l t u r a T e i . I n s e c i u n e a t r a s a t f n D1 s - a u d e s c o p e r i t dou f r a g m e n t e c e r a m i c e c e p r o v i n de l a d o u v a s e a l c r o r e x t e r i o r e r a d e c o r a t c u s t r i u r i f c u t e c u m t u r i c . Dup d e c o r i c o m posiia p a s t e i e l e se a s e a m n c u c e l e d e s c o p e r i t e l a C e l u N o u i a t r i b u i t e f a z e i I a c u l t u r i i T e P . P r i n a c e a s t a se poate c o n c h i d e c n t r e g c u r s u l M o s t i t e i a c o n s t i t u i t l i m i t a de r s r i t a a r i e i de r s p n d i r e a c u l t u r i i T e i n c e a d i n t i f a z a s a . 3 . E p o c a L a t e n e ( s e c . - f . e . n . ) e s t e r e p r e z e n t a t p r i n desc o p e r i r e a a r e l a t i v numeroase f r a g m e n t e c e r a m i c e aprute f n punctele B 1 , B 2 , D l , E , V1 i ( f i g . 1 , 2 ) . S o n d a j e l e efectuate f n punctele D1 i a u d u s l a i d e n t i f i c a r e a a dou l o c u i n e s e m i h g r o p a t e , p a r i a l d e z velite. L o c u i n a g e t o - d a c n r . 1 ( f i g . 3 / 1 ) se a f l a h jumtatea s u d i c a s e c i u n i i I d i n p u n c t u l D 1 i a f o s t d e z v e l i t pe o l u n g i m e de 3 , 10 m n o r d - s u d . F u n d u l e i se a f l a l a 0 , 1 1 m s u b n i v e l u l a n t i c de c l c a r e . Att h i n t e r i o r u l e i , c t i fh z o n a i m e d i a t nconjurtoare s-au d e s c o p e r i t f r a g m e n t e c e r a m i c e p r o v e n i n d fn s p e c i a l d e l a v a s e l u c r a t e c u mina ( f i g . 5 / 1 - 3 ) . S f n t s t r c h i n i - l e b e s a c r o r b u z p r e z i n t d i n l o c h l o c a p u c t o r i v l u r i t e ( f i g . 5 / 2 ) , p r e c u m i v a s e c u p r o f i l aproape d r e p t , b u z a v e r t i c a l i teit o b l i c s p r e i n t e r i o r , c u a p u c t o r i oriz o n t a l e , p l a t e , s e m i c i r c u l a r , oe ntrerup b r f u r i a l v e o l a r e d i s p u s e fh 31

ghirlandii ( f i g . 5 / 1 ) . Pasta acestor vase este cenuiu-negricioas, por o a s . E x t e r i o r u l s t r c h i n i l o r este l u s t r u i t . D i n t r - o past c r m i z i e , p o r o a s , e s t e l u c r a t o a p u c t o a r e de vas t i p u r n . E a e s t e o r i z o n t a l , plat i d r e p t u n g h i u l a r . L u c r a t e l a r o a t , d i n t r - o past f i n , de c u l o a r e c e n u i e , s f n t cft e v a f u n d u r i i n e l a r e de s t r c h i n i s a u c n i , p r e c u m i o buz de amfor crmizie.

F i g . l - T e r i t o r i u l comunei Valea A r g o v e i . I n v e n t a r u l l o c u i n e i sc m a i c o m p u n e a d i n c f t e v a f r a g m e n t e o s t e o l o g i c e de b o v i d e c , o v i c a p r i n e , s u i n e ( p u r c e l ) .i e f i n e . S e r e m a r c , de l a un b o v i d e u , un c u b i t u s i r a d i u s s u d a t e dup o f r a c t u r i c a r e p r e zint pe e l e u r m e l e t o p o r u l u i c u c a r e a u f o s t t i a t e ^ . Locuina gelo-dacii n r . 2 ( f i g . 4 ) a fost descoperit fn seciunea t r a s a t n p u n c t u l E , pe o l u n g i m e de 5 , 6 5 m n o r d - s u d . F u n d u l ei se a f l a l a 0 , 1 0 - 0 , 1 5 m s u b n i v e l u l a n t i c de c l c a r e . M a i m u l t e f r a g m e n t e c e r a m i c e ce p r o v i n de l a d i f e r i t e s t r c h i n i l u c r a t e c u mha s a u l a r o a t i i au aprut n i n t e r i o r u l e i , p r e c u m i n zona imoclint n c o n j u r t o a r e ( f i g . 5 / 4 , 6 ) . S t r c h i n i l e l u c r a t e c u nina s n t d i n t r - o p a s t c r m i z i e - c e n u i e , p o r o a s a . B u z a e s t e v e r t i c a l i i i puin t e i t o b l i c s p r e i n t e r i o r . C o r p u l 32

F i g . 2 . - Z o n a cercetrilor a r h e o l o g i c e .

33

iste t r o n c o n i c , i a r fundul i n e l a r . Cele l u c r a t e l a roat sfnt dintr-o past f i n , de c u l o a r e c e n u i e . B u z a , r e l a t i v n g u s t , a r e marginea puin r o t u n j i t . Se r e m a r c buza u n e i s t r c h i n i c a r e e s t e m a i lat i cu m a r g i n e a v l u r i t . D i n t r - o past p o r o a s , de c u l o a r e c r m i z i e , l u c r a t cu mfna, este un fragment d i n c o r p u l unui vas m a r e prevzut c u apuctori oblic e , p l a t e , s e m i c i r c u l a r e , ce n t r e r u p u n b r u a l v e o l a r . L u c r a t e l a r o a t snt c t e v a f r a g m e n t e de a m f o r e c r m i z i i , precum i u n f r a g m e n t de c a n d i n t r - o p a s t f i n , de c u l o a r e c e n u i e . F r a g m e n t e c e r a m i c e a s e m n t o a r e a u m a i f o s t d e s c o p e r i t e fii p u n c t e l e B l ( f i g . 5 / 5 ) , V 1 i ( m a i n u m e r o a s e ) . Dup f o r m , p r o f i l i d e c o r a i e e l e se d a t e a z n s e c a i I I I - l e a - p r i m a jumtate a s e c a l l l - l e a . e . n . , d e m o n s t r n d e x i s t e n a u n e i l o c u i r i g e t o - d a c e pe t o t m a l u l rul u i n zona c e r c e t a t . L o c u i r e a , c o n t e m p o r a n c u prim f a z a a e z r i i de pe G h e r g l u l M a r e s a u c u a e z a r e a situat puin m a i l a e s t , v i z a v i de s a t u l D n e t i ^ , t r e b u i e s f i f o s t de t i p u l s a t u l u i r i s i p i t . Dup m i j l o c u l sec . a l I I - l e a . e . n . m a j o r i t a t e a l o c u i t o r i l o r prs e s c z o n a r e s p e c t i v , s t a b i l i n d u - s e pe u n spaiu m a i r e s t r n s fie pe G h e r g l u l M a r e de l a s u d - v e s t de s a t u l V l d i c e a s c a , f i e pe b o t u l de t e r a s d i n d r e p t u l s a t u l u i D n e t i . n a c e s t e n o i l o c u r i v o r fiina a e z r i de t i p u l s a t u l u i a d u n a t , i a r n p r i m u l d i n t r e e l e l o c u i r e a v a a v e a c h i a r c a r a c t e r u l unei d a v a . O sporadic l o c u i r e va c o n t i n u a ns n B1 ( ? ) i , m a i s i g u r n B 2 , unde s - a u d e s c o p e r i t c t e v a f r a g m e n t e c e r a m i c e aparinnd s e c a i I I - l e a i I . e . n . 4. Epoca prefeudal, s e c . I I I - I V e . n . , constituie perioada de maxim l o c u i r e a z o n e i c e r c e t a t e , m a t e r i a l e d i n a c e a s t e p o c descop e r i n d u - s e h t o a t e p u n c t e l e ( f i g . 2 ) . E x c e p i e fac d o a r p u n c t e l e V I i Z , e l e m a r c h d p r i n u r m a r e l i m i t a de e s t a r e s p e c t i v e i a e z r i . Dup c u m s - a m a i s p u s i h p a r t e a de nceput a p r e z e n t u l u i a r t i c o l , c e r c e t a r e a p r i n m i c i s o n d a j e a z o n e i de c a r e ne o c u p m a f o s t d e terminat de m u l t i t u d i n e a i r a g m e n t e l o r c e r a m i c e i de c h i r p i c i , a p a r i nhd s e c . I I I - I V e . n . , r s p n d i t e l a s u p r a f a a s o l u l u i h grupri mai m u l t s a u m a i puin n t i n s e ( f i g . 6 , 7 ) . Din sondajele efectuate s-a putut s t a b i l i c toate aceste grupri de f r a g m e n t e de c h i r p i c i i de v a s e c e r a m i c e p r o v i n d i n r e s t u r i de l o c u i n e , d i s t r u s e ns n t o t a l i t a t e de l u c r r i l e a g r i c o l e recente. Ele s n t , p r i n u r m a r e , d o a r o m r t u r i e a e x i s t e n e i , n l o c u l r e s p e c t i v , a unor construcii. S t r a t i g r a f i e s - a c o n s t a t a t c s u b u n pmnt negricios, argilos, b u l g r o s - c o l o s , g r o s de 0 , 2 0 - 0 , 3 5 m , c a r e c o n s t i t u i e s t r a t u l v e g e t a l a r a b i l ( 1 ) , urmeaz un s t r a t de pmnt m a r o n i u - g l b u i , a r g i l o s p h p u n c t u l A . I n c e l e l a l t e p u n c t e se afl u n s t r a t de pmnt n e g r i c i o s - c e n u i u , g r o s de 0 , 1 5 - 0 , 4 5 m ( 2 ) . A c e s t e s t r a t u r i de pmnt constituie partea i n f e r i o a r a n i v e l u l u i de l o c u i r e d i n s e c . I I I - I V e . n . ( p a r t e a s u p e r i o a r f i i n d d i s t r u s de a r t u r ) . U r m e a z , n p u n c t e l e n c a r e s - a cons t a t a t o l o c u i r e L a t n e , u n s t r a t de pmnt c e n u i u m z r o s , g r o s de 34

F i g . 3 . - 1 . P r o f i l u l p e r e t e l u i de v e s t a l s e c i u n i i I d i n p u n c t u l D-| ; 2 . p r o f i l u l p e r e t e l u i de s u d a l s e c i u n i i I d i n p u n c t u l A .

0 , 2 0 - 0 , 3 0 m ( 3 ) , d i n c a r e p o r n e s c c o m p l e x e l e g e t o - d a c e , i a r n c e l e l a l t e p u n c t e u n pmnt glbui c u i n f i l t r a i i m a r o n i i i concreiuni c a l caroase, steril (4). L o c u i n e e l e ce a u p u t u t f i d e p i s t a t e e r a u de s u p r a f a , aveau o f o r m d r e p t u n g h i u l a r i n u d e p e a u 5 - 8 m n l u n g i m e . L o c u i n a p r e f e u d a l n r . 1 ( f i g . 3 / 2 ) a f o s t i d e n t i f i c a t n s e c i u n e a I d i n p u n c t u l A , unde pe o l u n g i m e de 4 , 9 0 m e s t - v e s t se a f l a o a g l o m e r a r e de c h i r p i c i . I n i n t e r i o r u l e i s - a u d e s c o p e r i t n u m e r o a s e fragmente c e r a m i c e p r o v e n i n d d i n vase l u c r a t e d i n t r - o past-ciment c u m u l t p i e t r i i n i s i p c a d e g r e s a n t , p r e c u m i f r a g m e n t e de amfore c u corpul decorat cu "coaste". n zona n c o n j u r t o a r e s - a u d e s c o p e r i t a l t e n u m e r o a s e f r a g m e n t e c e r a m i c e p r o v e n i n d n s p e c i a l de l a v a s e m a r i d e p r o v i z i i i d e c o r a t e c u l i n i i i n c i z a t e n v a l . n i n t e r i o r u l l o c u i n e i s - a u m a i g s i t c t e v a f r a g m e n t e o s t e o l o g i c e p r o v e n i n d de l a t r e i bovine i un c a l c u t a l i a mic. L o c u i n a p r e f e u d a l n r . 2 ( f i g . 3 / 1 ) a f o s t p a r i a l d e z v e l i t h c o l ul d e n o r d - e s t a l s e c i u n i i d i n p u n c t u l D 1 . E s t e v o r b a de o poriune din p a r t e a d e v e s t a l o c u i n e i , p r o b a b i l limea e i ( 3 , 1 0 m ) , a c r e i p o dea se a f l a l a 0 , 7 5 m s u b s o l u l a c t u a l . E a c o n i n e a i o g r o a p , a l c r u i fund e r a s i t u a t l a 1 , 3 7 m s u b s o l u l a c t u a l . F r a g m e n t e l e c e r a m i c e , d e s c o p e r i t e n s p e c i a l h p a r t e a s u p e r i oar a l o c u i n e i , p r o v i n de l a c n i , c a s t r o a n e i s t r c h i n i . S e r e m a r c un f r a g m e n t de s t r a c h i n d e s c o p e r i t n g r o a p a l o c u i n e i . E l e s t e d e c o rat c u o l i n i e l u s t r u i t h z i g - z a g , t r a s a t d e a s u p r a d i a m e t r u l u i m a x i m c e e s t e m a r c a t p r i n t r - o c a n e l u r inc i z a t ( f i g . 6 / 2 ) . L o c u i n a p r e f e u d a l n r . 3 a f o s t i d e n t i f i c a t n s e c i u n i l e t r a s a t e fh p u n c t u l D 2 . E a avea o lungime e s t - v e s t de c i r c a 8 m . C o m p l e t distrus de l u c r r i l e a g r i c o l e , c o n i n e a n i n t e r i o r u l e i f r a g m e n t e ceramice p r o v e n i n d d i n c n i , c a s t r o a n e i p r o b a b i l un u l c i o r (fig. 6 / 6 ; 7 / 2 ) . S - a u d e s c o p e r i t i c t e v a f r a g m e n t e o s t e o l o g i c e de b o u , p u r c e l de lapte i rumegtor m a r e . L o c u i n a p r e f e u d a l n r . 4 ( f i g . 4 ) a f o s t p a r i a l d e z v e l i t n s e c i u n i l e Ireis^teuipTucTuT^TXungimea e i , n o r d - s u d , e r a d e 5 , 2 0 m . F u n d u l e i se a f l a l a 0 , 4 5 m s u b s o l u l a c t u a l . F r a g m e n t e l e c e r a m i c e d e s c o p e r i t e p r o v i n n s p e c i a l de l a c n i , castroane i vase p i r i f o r m e . In zonele d i n j u r u l locuinelor d e s c o p e r i t e , p r e c u m i l a s u p r a f a a s o l u l u i n t o a t e g r u p r i l e de c h i r p i c i i f r a g m e n t e c e r a m i c e , m a t e r i a l u l r e c o l t a t este s i m i l a r c u c e l d i n i n t e r i o r u l l o c u i n e l o r . S - a putut constata astfel prezena t u t u r o r c a t e g o r i i l o r ceramice specifice sfr i t u l u i s e c a i - l e a i s e c a i I V - l e a e . n . c u l t u r i i S n t a n a de M u r e . Mai deosebit este un fragment de strachin d e c o r a t c u t r e i b e n z i o r i z o n t a l e de l i n i i o b l i c e i n c i z a t e i e x c i z a t e , f r a g m e n t descoperit n punctul C2 ( f i g . 7 / 4 ) . A l t e o b i e c t e de i n v e n t a r , c u e x c e p i a u n e i m i c i 36 fusaiole bitron-

F i g . 4 . - P l a n u l i p r o f i l e l e seciunilor t r a s a t e fn punctul E .

F i g . 5 . - Ceramic g e t o - d a c : 1-3, locuina 1 ; 4 , 6 , p u n c t u l ; 5 , p u n c t u l B-j . 38

Ceramic d i n sec. a l I V - l e a e . n . : 1 , p u n c t u l C - j ; 2, l o c u i n a 3 ; 3 , p u n c t u l 4, p u n c t u l

40

fconice ( f i g . 6 / 3 ) n u s - a u d e s c o p e r i t . A u f o s t r e c o l t a t e c f t e v a f r a g m e n t e o s t e o l o g i c e p r o v e n i n d de l a b o v i n e , c i i n e i s u i n e ce c o n t r i b u i e la o c u n o a t e r e m a i amnunit a o c u p a i i l o r l o c u i t o r i l o r d i n a e z a r e a r e s pectiv . Numrul m i c a l s o n d a j e l o r n e - a m p i e d i c a t n s s c e r c e t m i a l t e e v e n t u a l e l o c u i n e . G r u p r i l e de c h i r p i c i i f r a g m e n t e c e r a m i c e ne indic ns e x i s t e n a u n e o r i a u n o r l o c u i n e s i n g u r a t i c e ( p u n c t e l e A , B l , B 2 , i V 2 ) , unde r e s t u r i l e a r h e o l o g i c e snt rsphdite pe u n d i a m e t r u de 10-15 m , a l t e o r i a u n o r g r u p r i de l o c u i n e s a u m a i p r o b a b i l a u n e i l o c u i n e n c o n j u r a t de a c a r e t u r i l e e i ( p u n c t e l e C 1 - 4 , D 1 - 2 ) , zone cu o r s p n d i r e m a i ntins a m a t e r i a l e l o r a r h e o l o g i c e i c u c o n c e n t r r i a p r o p i a t e ntre e l e , n c a d r u l u n u i p u n c t . P r i n u r m a r e , a e z a r e a pe c a r e o p r e z e n t m n r n d u r i l e de fa a r f i c u p r i n s , pe o s u p r a f a de c i r c a 25 h a , 7 ( a p t e ) gospodrii n c a r e puteau tri 30-50 o a m e n i . M a i bine o r g a n i z a t e p a r a f i cele d i n C 1 - 4 i D 1 - 2 , c a r e de a l t f e l e r a u s i t u a t e n z o n a c e a m a i f a v o r a b i l mic v i o a g , c u n u m e r o a s e i z v o a r e de a p , a p r a t de vnt i de p r i virile eventualilor atacatori. G o s p o d r i a d i n g r u p a r e a C 1 - 4 , ntins pe 2925 m . p . , a r f i c u p r i n s , dup n g r m d i r i l e de c h i r p i c i , p a t r u c o n s t r u c i i , i a r c e a d i n g r u p a r e a D 1 - 2 , ntins pe 1800 m . p . , t r e i c o n s t r u c i i . R o l u l f i e c r e i a d i n t r e ele e s t e ns g r e u de p r e c i z a t n s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t r i l o r . D i n m o d u l de a e z a r e a l g o s p o d r i i l o r , p r e c u m i d i n p i e s e l e de i n v e n t a r d e s c o p e r i t e , n c a r e u n r o l i m p o r t a n t l a u fragmentele ost e o l o g i c e , p u t e m c o n c h i d e c e s t e v o r b a de o a e z a r e pe i z l a z ( s a t r i s i p i t ) , n c a r e o a m e n i i p r a c t i c un p s t o r i t r u d i m e n t a r i o agricultur i t i n e r a n t . A e z a r e a e s t e n s s t a t o r n i c , d a r f r v a t r de sat i f r u l i e , l u c r u e x p l i c a b i l p r i n s i s t e m u l de f o l o s i r e s i l v o - p a s t o r a l a t e r e n u l u i . 5. F e u d a l i s m t i m p u r i u . C u l t u r a D r i d u e s t e marcat p r i n cteva s p o r a d i c e f r a g m e n t e c e r a m i c e , r s p h d i t e n p u n c t e l e A , D 1 , E i C 2 , c a r e denot o e f e m e r l o c u i r e , d a r r s p n d i t pe o s u p r a f a r e l a t i v mare. V a s e l e c e r a m i c e , a p a r i n n d s e c . I X - X e . n . , snt o a l e - b o r c a n d e c o r a t e c u l i n i i o r i z o n t a l e s a u h v a l , i n c i z a t e . 6. Feudalism dezvoltat ( s e c . X V I - X I X ) . D i n aceast perioad d a t e a z t r e i c o m p l e x e : dou g r o p i i u n b o r d e i . G r o a p a f e u d a l n r . 1 - aflat h c e n t r u l s e c i u n i i d i n p u n c t u l A - e r a h f o r m d e c l o p o t i a v e a f u n d u l l a 1 , 7 6 m s u b s o l u l a c t u a l . n i n t e r i o r u l e i s-au descoperit cteva fragmente ceramice decorate cu m o t i v e v e g e t a l e i a c o p e r i t e c u u n smal v e r d e , g a l b e n i b r u n - r o c a t . E l e se d a t e a z n s e c a i X V I - l e a . T o t fn i n t e r i o r u l e i s - a u i d e n t i f i c a t fragmente osoase aparinnd unor o v i c a p r i n e , bovine, suine i helix ( m e l c i ) . G r o a p a f e u d a l n r . 2 se a f l a l a v e s t d e l o c u i n a p r e f e u d a l n r . 4 , d e s c o p e r i t n s e c i u n e a t r a s a t h p u n c t u l E . De f o r m o v a l - c i l i n d r i - t 41

c , puin a d h c ( 0 , 4 0 - 0 , 6 5 m fa de s o l u l a c t u a l ) , e a c o n i n e a n u m e r o a s e f r a g m e n t e de c h i r p i c i p r o v e n i t e d i n d r m t u r i l e locuinei m a i sus-menionate ( f i g . 4 ) . A c e s t e r e s t u r i , c a r e mpiedicau c r e t e r e a p l a n t e l o r a g r i c o l e , au f o s t a d u n a t e i n g r o p a t e p r i n s e c a i X I X - l e a , dup c u m p a r e a o d o v e d i u n f r a g m e n t c e r a m i c d e s c o p e r i t n u m p l u t u r a g r o p i i . B o r d e i u l f e u d a l n r . 1 ( f i g . 3 / 2 ) a f o s t d e s c o p e r i t n s p r e c a p t u l de v e s t a l s e c i u n i i I d i n p u n c t u l A . L u n g i m e a pe c a r e a f o s t d e s c o p e r i t r a de 3 , 4 0 m . P e f u n d u l l u i , s i t u a t l a 0 , 7 5 m s u b s o l u l a c t u a l , s e a f l a m u l t c r b u n e i c h i r p i c i a r s , a c e s t a d i n urm h s p e c i a l h m a r g i n e a de v e s t . n u m p l u t u r a b o r d e i u l u i s - a u m a i d e s c o p e r i t n u m e r o a s e f r a g m e n t e c e r a m i c e , u n e l e d i n t r e e l e a c o p e r i t e pe faa i n t e r i o a r c u smal glb u i . E l e se d a t e a z n s e c . X V I I I - X I X . n s p r e c a p t u l de n o r d a l s e c i u n i i I I d i n g r u p a r e a A a f o s t d e z velit d o a r p a r t e a s u p e r i o a r a u n u i mormnt, o r i e n t a t e s t - v e s t i s i t u a t l a 0 , 5 5 m s u b s o l u l a c t u a l . L i p s a o r i c r u i o b i e c t de i n v e n t a r ne m p i e d i c ns a - 1 n c a d r a c r o n o l o g i c . D i n n i r u i r e a t u t u r o r a c e s t o r d e s c o p e r i r i sperm s f i c o n t r i b u i t l a o m a i bun c u n o a t e r e a u n e i m i c r o zone de pe u n s p a i u c a r e n u l t i m u l t i m p a f o s t s u p u s u n o r i n t e n s e c e r c e t r i , i a r n v i i t o r v a s u f e r i profunde transformri.

N O T E 1 2 3 4 5 6 D . e r b n e s c u i G . T r o h a n i , I l f o v , f i l e de i s t o r i e , B u c u r e t i , 1978, p.32, nr.56. G . T r o h a n i , C e r c e t r i a r h e o l o g i c e ( = C A ) , M u z e u l ' N a i o n a l de I s t o r i e , I , Bucureti, 1975, p . 1 5 1 . V . L e a h u , Cultura T e i , Bucureti, f . a . , p . 8 9 , , f i g . 1 4 / l - . Identificri i indicaii d a t o r a t e A l e x a n d r e i B o l o m e y . G . T r o h a n i , C A , , 1976, p . 1 0 3 - 1 0 5 . D . e r b n e s c u i G . T r o h a n i , o p . c i t . , p . 3 2 , n r . 5 8 . . V e z i i p . 2 8 , n r . 3 8 , m a r g i n e a de s u d a s a t u l u i O s t r o v , p u n c t s i t u a t pe m a l u l o p u s al rului. H . H . S t a h l , T e o r i i i ipoteze p r i v i n d sociologia ornduirii t r i b u t a l e , Bucureti, 1980, p , 9 5 - 1 0 0 .

L E S RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE VLDICEASCA"OCHIUL LUI VELICU",COM. VALEA ARGOVEI, DP. DE CLRAI Rsum L e s r e c h e r c h e s de s u r f a c e et les f o u i l l e s ffectues a u sud-ouestl 42

d u v i l l a g e de V l d i c e a s c a , c o m . de V a l e a A r go v e i , d p . d e Clrai, ont a b o u t i a l a d c o u v e r t e de p l u s i e u r s t a b l i s s e m e n t s d a t a n t d u n o l i t h i q u e ( c i v i l i s a t i o n de G u m e l n i a ) , de l ' g e d u b r o n z e (civilisation de T e i , I - r e p h a s e ) , de l a c i v i l i s a t i o n g t o - d a c e ( - sicles av. n . . ) , d u m - I V s i c l e s de n. . , d u I X - X s i c l e s e t de l'poque fodale ( X V I - X I X s i c l e s ) . L e s plus importantes dcouvertes sont celles gto-daces ainsi que c e l l e s d u H I - I V s i c l e s de n . . E l l e s p r o u v e n t l ' e x i s t e n c e des habitats d u type " v i l l a g e d i s p e r s " .
e e e e e e e e

EXPLICATION DES

FIGURES

F i g . 1.- L e t e r r i t o i r e de l a commune de V a l e a A r g o v e i . F i g . 2 - L a zone des r e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s . F i g . 3,-1 L e p r o f i l d u p a r o i o u e s t de l a ^ s e c t i o n d u p o i n t D1 . 2 . L e p r o f i l d u p a r o i s u d de l a l section du point A . F i g . 4 . - L e p l a n et l e s p r o f i l s des s e c t i o n s t r a c e s d a n s l e p o i n t E . F i g . 5 . - C r a m i q u e g t o - d a c e : 1-3 l ' h a b i t a t i o n n o . 1 ; 4 , 6 - l e p o i n t E ; 5 - le point B 1 . F i g . 6 , - C r a m i q u e d u I V s i c l e de n . . : 1 , 3 , 5 - l e p o i n t D 2 ; 2 - l ' h a b i t a t i o n n o . 2 ; 4 - le point C 4 ; 6 - l ' h a b i t a t i o n n o . 3 ; 7 - passim. F i g . 7 . - C r a m i q u e d u I V s i c l e de n . . : 1 - l e p o i n t C 3 ; 2 - l ' h a b i t a tion no.3} 3 - le point V 2 ; 4 - le point C 2 .
e r e e e

43

R A P O R T A S U P R A SPTURILOR A R H E O L O G I C E DIN C A S T R U L MICIA

deLIVIU

PETCULESCU

Campania de s p t u r i d i n 1981 s - a d e s f u r a t i n p e r i o a d a 9 l u l i e 11 s e p t e m b r i e i l a ea a p a r t i c i p a t , f n a f a r de s e m n a t a r u l a c e s t o r r i n - " d u r i , A l . T . Nemoianu (14-30 i u l i e ) , i a r r i d i c r i l e t o p o g r a f i c e au f o s t e x e c u t a t e , ca i f n c a m p a n i i l e p r e c e d e n t e , de a r h i t e c t A n i o a r a S i o n . I n a c e a s t c a m p a n i e s - a urmrit pe de o p a r t e c l a r i f i c a r e a unor situaii a p r u t e c u o c a z i a p r e c e d e n t e l o r s p t u r i e f e c t u a t e n z o n a s i tuat f n t r e c a l e a f e r a t i o s e a u a n a i o n a l , i a r pe de a l t a c o n t i n u a r e a c e r c e t r i i l a s u d de o s e a f n s c o p u l n t o c m i r i i p l a n u l u i g e n e r a l a l c a s trului. P e n t r u a t i n g e r e a p r i m u l u i o b i e c t i v s-a executat o seciune m a r c a t S X V I I ( f i g . 1 ) , p a r a l e l c u s e c i u n e a S X , d i s p u s l a 0 , 5 0 m n o r d de a c e a s t a , d e c i a t i n g f n d p r a c t i c d e b l e u l c i i f e r a t e . Seciunea S X V I I , l a t t o t de 2 m i lung de 33 m, a f o s t fnceput d i n d r e p t u l c u r i i p a v a t e c u c r m i z i i continuat s p r e l a t u r a lung de V - N V a z i d u l u i de i n c i n t . L a f e l c a i f n c a z u l s e c i u n i i S X , c o n s t r u c i i l e de p i a t r a l e u l t i m e i f a z e a u f o s t m a i b i n e c o n s e r v a t e d e c f t n a l t e z o n e a l e c a s t r u l u i d a t o r i t f a p t u l u i c a u f o s t p a r i a l p r o t e j a t e de m i n t u i s c o s d i n de-* bleul cii f e r a t e . L a c a p t u l de e s t a l s e c i u n i i a f o s t s u r p r i n s pe o distan de 9,10 m p a v a j u l de c r m i z i . S i t u a t l a a d n c i m e a de 0 ,70 m , a c e s t a a - f o s t f c u t d i n c r m i z i c u d i m e n s i u n i l e de 4 1 x 2 7 x 5 c m , i a r pe e l a f o s t d e s c o p e r i t un c a p i t e l ( b a z ? ) de c o l o a n , f a p t ce ne n d r e p t e t e s c o n s i d e r m c n z o n a e x i s t a t u n p o r t i c . L a distana de 0 , 7 0 m de p a v a j a aprut p l a t f o r m a s u r p r i n s n c n p r o f i l u l s e c i u n i i S X . Alctuit d i n d o u r f n d u r i de l e s p e z i s u p r a - * p u s e , g r o a s e f i e c a r e de c i t e 0 , 3 0 m , ea a r e f o r m r e c t a n g u l a r , c u d i m e n s i u n i l e l a p a r t e a s u p e r i o a r de 1 , 4 0 m 1 , 4 0 ( ? ) j p a r t e a d i n p r o f i l f i i n d situat s u b c a b l u l t e l e f o n i c C . F . R . n u a p u t u t f i m s u r a t p r e c i s . L a 1 , 9 0 m de p l a t f o r m a de p i a t r e s t e o t e m e l i e , lat de 0 , 9 0 m , a unui z i d cunoscut fnc d i n seciunile p r e c d e n t e . n spaiul de 11 , 2 0 m c a r e d e s p a r t e z i d u l a m i n t i t de c o n s t r u c i a c u podea de c o c c i o p e s t o , a m b e l e d i s p u s e t r a n s v e r s a l fa de s e c i u n e , a u f o s t d e s c o p e r i t e : o p l a t f o r m de m o n u m e n t ( ? ) , u n a l t a r o n o r i f i c , u n monument o n o r i f i c ( b a z de s t a t u i e i m p e r i a l ?), d o u a l t a r e de g r e s i e i l i z i b i l e i u n c a p i t e l ( b a z ? ) de c o l o a n . M o n u m e n t u l o n o r i f i c ( b a z a de s t a t u i e ? ) d e s c o p e r i t i n s i t u pe o platform a l c t u i t d i n dou p l c i d e . U r p i u a f o s t p u s de c o h o r t a I I
1 4

45

e^jXVI

0 10 20 30 50m I I I I I XV * Ridicare :. A.Sion

MICIA 19*1

F i g . 1 . - Micia - c a s t r u .

46

F l a v i a Commagenorum mpratului A n t o n i n u s P i u s n a n u l 1 4 0 , i a r a l t a - f r u l o n o r i f i c , aprut f n p o z i i e s e c u n d a r n faa u n u i i r de blocuri m a s i v e , a f o s t d e d i c a t mpratului T r a i a n u s D e c i u s de a l a I Hispan o r u m Campagonum f n a n u l 2 5 0 ^ . D i n t r e a l t a r e l e i l i z i b i l e , c e l d e m i c i d i m e n s i u n i (nlimea a c t u a l 0 , 8 0 cm) a f o s t d e t e r i o r a t l a o dat n e c u n o s c u t , i a r c e l m a r e (nlimea 1 , 4 0 m , limea 0 , 6 0 m, grosimea 0,5C m) c u o c a z i a i n t r o d u c e r i i c a b l u l u i t e l e f o n i c C . F . R . P r e z e n a a t f t o r monumente puse de c e l puin dou d i n t r e unitil e c a n t o n a t e l a M i c i a ne determin s c o n s i d e r m c f n a c e a s t z o n a f o s t s i t u a t p r i n c i p i a , e v e n t u a l p r e t o r i u l c a s t r u l u i . S e c i u n e a s - a o p r i t l a c l d i r e a c u podea de c o c c i o p e s t o , c u n o s c u t a n t e r i o r , d i n c a r e n u s - a i n t e r s e c t a t d e c f t p r i m a c a m e r , avnd n i v e l u l de c l c a r e s i t u a t m a i s u s d e c t c e l a f l a t n e x t e r i o r u l e i . P r i n t r e m a t e r i a l e l e d e s c o p e r i t e e s t e i u n f r a g m e n t de igl c u t a m p i l a A l a e / f c J a m p a c o n u mj , p r i m a de a c e s t t i p a p r u t f n c a s t r u ^ . Pe t r a s e u l a c e s t e i s e c i u n i , f a z e l e a n t e r i o a r e de l o c u i r e , r e p r e z e n t a t e p r i n s t r a t u r i de a r s u r s a u n i v e l r i , n u a u f o s t s u r p r i n s e d e ct pe t r o n s o a n e r e s t r n s e d a t o r i t s u p r a p u n e r i i l o r de c t r e vestigiile monumentale amintite mai s u s . L a s u d de o s e a s - a e x e c u t a t o s e c i u n e S X V I I I ( f i g . 1 ) , p a r a l e l c u l a t u r i l e l u n g i a l e c a s t r u l u i , d i s p u s a p r o x i m a t i v c e n t r a l , l a e s t de s e c i u n e a S X I . Lat t o t de 2 m , ea a urmrit s s t a b i l e a s c f u n c ionalitatea c l d i r i i s e m n a l a t e f n 1 9 7 9 , c o n t i n u f n d a p o i s p r e s u d , p e n t r u a i n t e r s e c t a i a l t e e l e m e n t e de o r g a n i z a r e i n t e r n a c a s t r u l u i . T r a s a t pe o distan de 6 5 , 5 0 m , ea n u a p u t u t f i t e r m i n a t pe nt r e a g a l u n g i m e d a t o r i t n e c e s i t i i de a c l a r i f i c a p r o b l e m e l e r i d i c a - r te de p r e z e n a u n u i e d i f i c i u de m a r i d i m e n s i u n i n p r i m u l s u t r o n s o n . C l d i r e a semnalat n 1979 s - a d o v e d i t a f i u n h o r r e u m i n t e r s e c t a t de seciunea n o a s t r pe l i m e . P e n t r u s t a b i l i r e a p e r i m e t r u l u i su a u fost f c u t e n c dou s e c i u n i f n c r u c e , S X I X i S X X , c u m e n a j a r e a u n o r p r o f i l e l a t e de 0 , 5 0 m , i n t e r m e d i a r e fa de s e c i u n e a S X V I I I , i o c a s e t S X X I , c u d i m e n s i u n i l e de 8 , 3 0 3 m , pe c o l u l de S E a l h o r r e u m - u l u i , de asemenea c u c r u a r e a unui p r o f i l i n t e r m e d i a r . In c o n t i n u a r e p r e z e n t m p r i m e l e r e z u l t a t e , d e s i g u r p r e l i m i n a r e , o f e r i t e de s e c i u n i l e e x e c u t a t e p r i n h o r r e u m , f n t f i u l c u n o s c u t pn a cum n c a s t r u l M i c i a ( f i g . 2 ) . Avnd d i m e n s i u n i l e de 2 2 , 8 5 x 1 2 , 7 0 m , e l e r a n c o n j u r a t de u n z i d p e r i m e t r a l l a t de 0 , 9 5 m , p r e v z u t d i n l o c loc h l o c , att pe l a t u r i l e l u n g i c f t i pe c e l puin una d i n c e l e s c u r t e , cu contrafori ieind f n e x t e r i o r c u 0 , 6 5 - 0 , 7 0 m . E d i f i c i u l a avut dou f a z e de c o n s t r u c i e . I n p r i m a , p o d e a u a se s p r i j i n e a p e z i d u r i t r a n s v e r s a l e l a t e de 0 , 6 5 - 0 , 7 0 m , d i s t a n t e u n u l fa de a l t u l l a 1 , 3 5 - 1 , 4 5 m . Ele a u f o s t a p o i demolate cu excepia u l t i m e l o r a s i z e i nlocuite cu p i l e . P i l e l e s f n t c o n s t r u i t e pe o b a z n e r e g u l a t d i n p i a t r c u m o r t a r ; p a r t e a s u p e r i o a r de f o r m d r e p t u n g h i u l a r e s t e c o n s t r u i t din crmizi c u m o r t a r . E l e sfnt m a i a p r o p i a t e ntre ele decft zidurile* t r a n s v e r s a l e , f n medie l a 0,8 m .
47

F i g . 2 . - Micia -

horreum.

P i l e l e , a v f n d l a p a r t e a s u p e r i o a r d i m e n s i u n i l e de a p r o x i m a t i v 85 60 c m , s f n t d i s p u s e f n i r u r i de c f t e 6 pe limea h o r r e u m - u l u i , c u distane i n t e r m e d i a r e de c f t e 0 , 8 5 m . I n a p r o p i e r e a l a t u r i i s c u r t e de v e s t a h o r r e u m - u l u i a p a r dou p i l e de d i m e n s i u n i mai mici ( a p r o x i m a t i v 44 65 c m ) , i n t e r c a l a t e n t r e c e l e m a r i , l a 0 , 3 4 m d i s t a n de a c e s t e a . D a t f i i n d f a p t u l c n u s - a d e z v e l i t d e c f t u n s i n g u r r n d de p i l e , att pe l u n g i m e c f t i pe l i m e , n u p u t e m f n c p r e c i z a semnificaia schimbrii p l a n u l u i a c e s t o r a f n p a r t e a v e s t i c a e d i f i c i u l u i , dei i p o teza unei reparaii p a r e l a p r i m a v e d e r e cea m a i plauzibil. A c o p e r i u l h o r r e u m - u l u i a f o s t alctuit d i n igle i olane prezente h s p t u r f n numr, f o a r t e m a r e . D i n t r e i g l e , m u l t e a u tamp i l e a l e l e g i u n i i G e m i n a , c o h o r t e i I I F l a v i a C o m m a g e n o r u m , i a r un e x e m p l a r i n i i a l e l e L S . U n u l d i n t i p u r i l e de t a m p i l e , a p a r i n n d c o h o r t e i I I Commagenorum, este i n e d i t ^ . In i n t e r i o r u l h o r e u m - u l u i a fost d e s c o p e r i t un c a p i t e l simplu( b a z ?) de c o l o a n , a f l a t f n p o z i i e s e c u n d a r . C a p i t e l u l t r e b u i e s p r o vin de l a o c o l o n a d , a f l a t p r o b a b i l pe l a t u r a s c u r t , d e e s t , a e d i f i c i u l u i . L a 3 m fa de a c e a s t l a t u r a a p r u t u n c a n a l de s c u r g e r e a apelor f l u v i a l e , i a r f n c o n t i n u a r e un d r u m c a r e nu a putut f i i n t e r sectat pe n t r e a g a sa l i m e . Interesenat i p r i n semnificaiile sale este d e s c o p e r i r e a f n h o r r e u m a u n e i s t a t u e t e de b r o n z nalt de 1 5 c m , r e p r e z e n t f n d u n L a r ? De a s e m e n e a , pe d r u m u l ce m r g i n e t e l a t u r a lung de n o r d a h o r r e u m - u l u i a u a p r u t f r a g m e n t e d i n t r - o s t a t u e t de l u t c u smal g a l b e n r e p r e z e n t n d pe z e i a V e n u s . Din r e s t u l m a t e r i a l u l u i arheologic d e s c o p e r i t f n seciunile s i t u a te l a s u d de o s e a a m i n t i m f n e x t e r i o r u l h o r r e u m - u l u i u n m a r e numr de s o l z i de l o r i c a d i n f i e r , p r e c u m i o r f n i . In c o n c l u z i e , c a m p a n i a de s p t u r i d i n c a s t r u l M i c i a , d e i de p r o porii r e d u s e fa de d i m e n s i u n i l e e d i f i c i u l u i , a d u s l a o b i n e r e a unor r e z u l t a t e d e o s e b i t de i m p o r t a n t e , att n c e e a ce p r i v e t e t o p o g r a f i a r i tern a a c e s t u i a , i s t o r i c u l u n i t i l o r c a n t o n a t e a i c i , c f t i d i n p u n c t u l de v e d e r e a l i n v e n t a r u l u i a r h e o l o g i c m o b i l . N O T E 1 P a v a j u l p r e z e n t i f n s e c i u n e a S X se e x t i n d e pe d i s t a n a a 10 m j vezi L . P e t c u l e s c u , A l . . Nemoianu, R u x a n d r a A n a s t a s i u , n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I V , M u z e u l Naional de I s t o r i e , B u c u r e t i , 1 9 8 1 , p.74, f i g . 1 . 2 P e n t r u c e l e dou m o n u m e n t e v e z i L . P e t c u l e s c u , n " P o t a i s s a " , I I I , 1982 (sub t i p a r ) . 3 Crmizi c u a c e a s t t a m p i l d e s c o p e r i t e m a i nainte n t e r m e l a C. C . P e t o l e s c u , L . M r g h i t a n , M u z e u l n a i o n a l , I , M u z e u l Naional de I s torie, 1974, p . 2 5 5 , n r . 3 1 .

49

4 5

Vezi L.Petculescu, op.cit. V e z i L u c i a M a r i n e s c u , n " P o t a i s s a " ,

I I I 1982 (sub t i p a r ) .

R A P P O R T S U R L E S F O U I L L E S A R C H E O L O G I Q U E S DU CAMP DE MICIA ( V E E L , DP. DE H U N E D O A R A ) Rsum Dans l a z o n e c e n t r a l e d u camp o n a e x c u t une s e c t i o n S X V I I , l o n g u e de 33 m e t l a r g e de 2 m ( f i g . n o . 1 ) o l ' o n a d c o u v e r t ' u n a u t e l h o n o r i f i q u e , u n monument h o n o r i f i q u e (base de s t a t u e i m p e r i a l e ? ) , d e u x a u t e l s de g r s i l l i s i b l e s e t u n c h a p i t e a u (base ?) de c o l o n n e . L e monument h o n o r i f i q u e a t r i g p a r l a c o h o r t e I I F l a v i a C o m m a g e n o r u m e n 1 ' h o n n e u r de l ' e m p e r e u r A n t o n i l e P i e u x en 140 n . . e t l ' a u t e l h o n o r i f i q u e a t d d i e T r a j a n D c e p a r l ' a l a I H i s p a n o r u m Campagonum e n 2 5 0 . A u s u d de l a r o u t e A r a d - D e v a o n a s e c t i o n n u n h o r r e u m le p r e m i e r d c o u v e r t j u s q u ' p r s e n t , d a n s l e c a m p de M i c i a ( f i g . n o . 2 ) . A y a n t l e s d i m e n s i o n s de 2 2 , 9 0 1 2 , 7 0 m , l e g r e n i e r a u n m u r e x t e r i o r l a r g e de 0 , 9 5 m m u n i de c o n t r e f o r t s s u r l e s c t e s l o n g s et a u m o i n s s u r l ' u n des c t s c o u r t s . Dans l a p r e m i r e p h a s e l e p l a n c h e r s ' a p p u y a i t , s u r d e s m u r s t r a n s v e r s a u x l a r g e s de 0 , 6 5 - 0 , 7 0 m . D a n s l a s e c o u d e p h a s e de c o n s t r u c t i o n l e s m u r s t r a n s v e r s a u x de soutnement o n t t d m o l i s e t r e m p l a c s p a r des p i l l i e r s de b r i q u e s e t m o r t i e r l e v s sur des f o n d e m e n t s e n p i e r r e . L i n t e r c a l a t i o n de d e u x f i l e s de p i l l i e r s de minces d i m e n s i o n s e n t r e l e s f i l e s de p i l l i e r s d u c t c o u r t de l ' o u e s t d u g r e n i e r , s u g g r e l ' i d e d ' u n e r e c o n s t r u c t i o n dans l a sec o n d e p h a s e d ' e m p l o i de l ' d i f i c e . L e t o i t de l ' d i f i c e e s t e n t u i l e s , e n p a r t i e e s t a m p i l l es a v e c l e s m a r q u e s de l a X I I P legion Gemina, jjeme o r t e F l a v i a Commagenorum ; un e x e m p l a i r e p o r t e l e s initia l e s L S . U n des t y p e s d ' e s t a m p i l l e s a p p a r t e n a n t l a coh o r t e F l . Commagenorum est i n e d i t ( . l a note n o . 4 ) . U n c h a p i t e a u s i m p l e de c o l o n n e d c o u v e r t e n p o s i t i o n s e c o n d a i r e doit provenir d'une colonade existant probablement sur le ct c o u r t de l ' E s t , d u g r e n i e r . U n g o u t dlimitant u n c h e m i n e s t app a r u 3 m de ce ct.
1 9 1 1 1 6 c o n 1

50

CERCETRILE A R H E O L O G I C E E F E C T U A T E L A C O M P L E X U L D E MONUMENTE F E U D A L E D E L A CETENI, J U D . ARGE


de d r . L U C I A N C H I E S C U , A N I O A R A S I O N i SPIRIDON C R I S T O C E A Cercetrile arheologice m a i v e c h i sau mai n o i efectuate l a C e tenii d i n V a l e , j u d e u l A r g e , a u f u r n i z a t , dup c u m se t i e , o s e r i e de d e s c o p e r i r i de maxim importan pentru cunoaterea i s t o r i e i n o a s t r e v e c h i i m e d i e v a l e . A i c i , pe u n mic p l a t o u d i n v r f u l m o n t i c o l i l u i stihcos "Cetuia" sau "Cetuia l u i N e g r u V o d " a fost identificat i c e r c e t a t , b u n o a r , c e a m a i v e c h e c e t a t e g e t o - d a c i c de z i d cunoscut pn a c u m l a s u d de C a r pi i c o n s i d e r a t a f i c e n t r u l unei formaiuni s t a t a l e g e t o - d a c e d i n a i n t e de B u r e b i s t a . T o t a i c i , l a p o a l e l e c e t i i , pe u n m i c i ngust p l a t o u d i n s t h g a r u l u i D m b o v i a , n t r e V a l e a C h i l i i l o r i V a l e a l u i C o m a n , a u f o s t s c o a s e l a lumin rest u r i l e unei nfloritoare aezri geto-dace d i n s e c . I I I - I . e . n . , c a r e a aprut i s - a d e z v o l t a t , a p o i , s u b p r o t e c i a c e t i i d e z i d i a c o n d u c t o r u l u i e i p o l i t i c pn h a n i i 7 0 . e . n . , c h d B u r e b i s t a a d i s t r u s c e t a t e a g e t o - d a c i c de z i d n a c i u n e a s a de u n i f i c a r e i c e n t r a l i z a r e s t a tal a n t r e g u l u i p o p o r g e t o - d a c . Dup d i s t r u g e r e a , c u a c e s t p r i l e j , a c e t i i de z i d de l a C e t e n i , a e z a r e a g e t o - d a c i c a f e r e n t de l a p o a l e l e c e t i i , d e i a a v u t i e a d e s u f e r i t p a r i a l n a n i i 70 . e . n . , a c o n t i n u a t s se d e z v o l t e pn l a s f r i t u l s e c o l u l u i I . e . n . i n c e p u t u l c e l u i u r m t o r . P e s t e n i v e l u l de l o c u i r e g e t o - d a c i c , pe c a r e - 1 s u p r a p u n d i r e c t i n e m i j l o c i t p e s t e t o t l a C e t e n i , a u f o s t s c o a s e l a lumin i m portante v e s t i g i i ale civilizaiei romneti medievale d i n p e r i o a d a a n terioar c r e r i i s t a t u l u i feudal independent. I n vrful m o n t i c o l u l u i " C e tuia", de p i l d , c e r c e t r i l e au demonstrat r e f a c e r e a i i-efolosirea de c t r e v o i e v o z i i r o m n i a i s e c a i - l e a a v e c h i i c e t i geto-dace de z i d , i a r l a p i c i o r u l m o n t i c o l u l u i s u p r a p u n e r e a d i r e c t p e s t e locuirea geto-dac a unei nfloritoare aezri romneti d i n s e c . - X I V i n e c r o p o l a a f e r e n t a c e s t e i a , datat i ea n a c e e a i v r e m e ' * , A n a l i z a t u t u r o r v e s t i g i i l o r medievale cunoscute l a Ceteni a c o n dus l a c o n c l u z i a c c e t a t e a de z i d i a e z a r e a m e d i e v a l d i n preajm c o n s t i t u i a u u n u l d i n c e n t r e l e formaiunii v o i e v o d a l e romneti condus de S e n e s l a u , v o i e v o d a t c e se ntindea pe a m b i i v e r s a n i a i Munilor F g r a i i c a r e c u p r i n d e a n i n t e r i o r u l s u , n a f a r a c e n t r u l u i de l a C e teni, i c e n t r e l e s i m i l a r e de l a B r e a z a ( c o m u n a L i s a , j u d . S i b i u ) i C u r t e a de A r g e ^ . T o t l a C e t e n i , n s , l a l i m i t a e s t i c , d i n s p r e V a lea C h i l i i l o r a a e z r i i , c h i a r l a p o a l e l e c e t i i v o i e v o d a l e , a f o s t i d e n t i f i c a t i c e r c e t a t n d e l u n g , d a r p a r i a l , u n c o m p l e x medieval c u c a 51

r a c t e r de u n i c a t : t r e i " b i s e r i c i de z i d ce se s u c c e d n e m i j l o c i t , u n a ling a l t a , pe toat d u r a t a s e c . - V I I I . i e s t e important de r e i n u t , de l a n c e p u t , c o n s t a t a r e a c e v o l u i a h t i m p i spaiu a c e l o r t r e i m o n u mente m e d i e v a l e de z i d se d e s f o a r d i n s p r e m o n t i c o l u l " C e t u i a " , h v r f u l c r u i a se afl c e t a t e a medieval de z i d , s p r e a p a D m b o v i e i , a a d a r de l a n o r d l a s u d , i n u i n v e r s . N u m a i i d e n t i f i c a r e a n teren, c e r c e t a r e a i n u m e r o t a r e a m o n u m e n t e l o r , c a a t a r e , s - a f c u t n o r d i n e a i n v e r s c r o n o l o g i e i l o r ( f i g . 1 ) . C o m p l e x u l a c e s t a de monumente m e d i e v a l e de z i d de l a C e t e n i n u a r e i n u t n s , pn a c u m , d e c f t p a r ial atenia s p e c i a l i t i l o r , d e o a r e c e i n v e s t i g a r e a l u i n u e r a n c ncheiat, i a r a u t o r u l c e r c e t r i l o r n u - i spusese nc u l t i m u l cuvnt, ' c h i a r d a c p u b l i c a s e d e j a d o u r a p o a r t e de c e l m a i m a r e i n t e r e s ^ . D u p p l e c a r e a d i n a r a a u t o r u l u i c e r c e t r i l o r e f e c t u a t e a i c i pn h 1 9 6 9 , am p r e l u a t , n 1 9 8 1 , n c a l i t a t e de c o l a b o r a t o r i a i s i , i s p t u r a r mas neterminat h c e l m a i i m p o r t a n t s e c t o r a l s t a i u n i i , i n v e s t i g a r e a p r i l e j u i n d n o i i r e l e v a n t e c o n s t a t r i . D i n acest motiv relum a i c i p r e z e n t a r e a s u c c i n t a c o m p l e x u l u i de m o n u m e n t e m e d i e v a l e de l a C e t e n i fn ansamblu, cu p l a n u r i i imagini d i n ultima campanie,care completeaz i u n e o r i m o d i f i c s e n s i b i l pe c e l e a n t e r i o a r e , a c e a s t a n u n s n a i n t e de a f a c e p r e c i z a r e a c u v e n i t c m e r i t u l d e s c o p e r i r i i i c e r c e t r i i acestui important complex r e v i n e l u i D i n u V . R o s e t t i , d e s c o p e r i t o r u l staiunii i a u t o r u l c e r c e t r i l o r e f e c t u a t e a i c i pn h 1969 i c a r e n e - a s o l i c i t a t s - i f i m c o l a b o r a t o r i n c e r c e t a r e a a c e s t e i s t a i u n i . B i s e r i c a n r . 1 . Identificat h t e r e n n a n i i 1 9 4 0 - 1 9 4 1 i c e r c e t a t a p o i -n a n i i 1958 i 1 9 6 5 , b i s e r i c a n r . 1 de l a C e t e n i a f o s t d e z v e lit i n 1981 p e n t r u a p u t e a f i t r e c u t f n p l a n u l g e n e r a l i a i se stab i l i cu exactitate dimensiunile i elementele componente. Monumentul a r e f o r m de nav i se c o m p u n e d i n a l t a r , n a o s , p r o n a o s i p r i d v o r . D e i f n 1981 d i n p r i d v o r n u se m a i p s t r a d e c f t l a t u r a d e n o r d pe l u n g i m e a de 2 m ( f i g . 1 , 2 ) , f o r m a i d i m e n s i u n i l e a c e s t u i a .snt c o n s e m n a t e , d i n f e r i c i r e , de p l a n u l d i n r a p o r t u l p u b l i c a t h 1969 i de a c e e a a p a r p u n c t a t e i h p l a n u l n o s t r u . E d i f i c i u l a r e l u n g i m e a de 2 0 , 5 0 m i l imea de 6 , 5 0 m . Fundaia a d h c de 1 , 2 0 m i g r o a s t o t de 1 , 2 0 m e s t e s o l i d , f i i n d r e a l i z a t d i n b l o c u r i de p i a t r de 0 , 4 0 x 0 , 3 0 x 0 , 3 0 m i 0 , 1 8 0 , 1 5 0 , 1 5 m , l e s p e z i de g r e s i e n i s i p o a s l o c a l , p i e t r e de r f u i b u c i de c r m i d , t o a t e f n n e c a t e h m o r t a r d e v a r . L a 1 , 2 0 m de l a b a z a fundaiei n c e p e e l e v a i a , m a r c a t de o l i n i e o r i z o n t a l i continu d i n l e s p e z i de g r e s i e de d i m e n s i u n i v a r i a b i l e ( 0 , 4 0 x 0 , 3 0 x 0 , 5 m; 0 , 2 5 x 0 , 3 0 x 0 , 5 m ; 0 , 1 5 x 0 , 2 0 x 0 , 5 m ) . D e l a a c e s t i r o r i z o n t a l de l e s p e z i n c e p e e l e v a i a p s t r a t n c , pe a l o c u r i , pe n l i m e a de 0 , 4 0 0 , 8 0 m . Z i d u l e l e v a i e i e s t e d e c r o a t fa de fundaie c u 0 , 1 5 m , are g r o s i m e a de 0 , 9 5 m i e s t e c o n s t r u i t d i n a c e l e a i m a t e r i a l e c a i f u n d a i a , b l o c u r i l e de p i a t r f i i n d m a i r e g u l a t c i o p l i t e ( 0 , 4 0 0 , 4 0 0 , 1 5 m ; 0 , 3 0 0 , 2 5 0 , 1 5 m ; 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 1 5 m) i n c a d r a t e c u c r m i z i de 2 4 - 2 7 , 5 c m , l a t e de 1 1 - 1 3 , 5 cm i g r o a s e de 3 - 4 , 5 c m . n f e l u l a c e s t a i peretele b i s e r i c i i , r e a l i z a t d i n b l o c u r i , d e piatr casetate c u c r m i z i , 52

F i g . 1 - C e t e n i , 1981 . P l a n u l g e n e r a l a l c o m p l e x u l u i de m o n u m e n t e medievale.

53

p r e z e n t a l a e x t e r i o r u n d e c o r c u i r u r i de p i e t r e c a s e t a t e c u crmid A b s i d a este semicircular l a i n t e r i o r i poligonal la exterior, d i m e n s i u n i l e i n t e r i o a r e a l e c o m p a r t i m e n t e l o r f i i n d de 3 m 3 , 8 8 m ( a l t a r u l ) , 5,98 4,65 m (naosul), 2,59 4,65 m (pronaosul)i 4 , 5 0 x 4 , 6 5 m (pridvorul). P e l a t u r a de n o r d , l a e x t e r i o r , f n d r e p t u l peretelui despritor d i n t r e p r o n a o s i p r i d v o r , se afl b a z a t u r n u l u i u n e i s c r i ce d u c e a , p r o b a b i l , l a clopotni. T u r n u l , p o l i g o n a l la e x t e r i o r i s e m i c i r c u l a r l a i n t e r i o r , a r e p e r e t e l e g r o s de 0 , 6 5 m , i a r d i m e n s i u n i l e interioare de 1 , 2 5 1 , 2 5 m . S e p a r e c e l a f o s t adugat u l t e r i o r , d e o a r e c e zid r i a l u i n u se e s e b i n e c u p e r e t e l e de n o r d a l b i s e r i c i i , i a r fundaia s a e s t e m a i puin a d f n c . S p r e d e o s e b i r e de c e l e l a l t e dou m o n u m e n t e s i m i l a r e , de c a r e v a f i v o r b a f n c o n t i n u a r e , f n c u p r i n s u l b i s e r i c i i n r . 1 de l a C e t e n i n u s - a u gsit d e l o c u r m e de f r e s c , a c e s t monument p r f n d c -a fost zugrvit l a i n t e r i o r , c i numai t e n c u i t i v r u i t . P e n i v e l u l de c l c a r e a l e d i f i c i u l u i a u f o s t d e s c o p e r i t e fn 1958 f r a g m e n t e c e r a m i c e d i n s e c . a l X V I I - l e a . M a i important e s t e f n s c o n s t a t a r e a , fcut t o t a t u n c i , c m o n u m e n t u l f n d i s c u i e a s u p r a p u s m o r m i n t e aparinnd u n u i a l t e d i f i c i u m a i v e c h i ( b i s e r i c a n r . 2 ) , u n e o r i f u n daia s a suprapunnd s a u c h i a r tind g r o p i de m o r m i n t e m a i v e c h i , u i u i l d i n t r e a c e s t e a f i i n d d a t a t c u moned d e l V L a d i s l a u V l a i c u ( 1 3 6 4 - 1 376) . A c e s t o r e l e m e n t e de d a t a r e l i se adaug o b s e r v a i a s t r a t i g r a f i c p o t r i v i t c r e i a d r f m t u r i l e b i s e r i c i i n r . 1 s u p r a p u n d i r e c t n i v e l u l de c o n strucie i d i s t r u g e r e a l unui a l t e d i f i c i u mai v e c h i ( b i s e r i c a n r . 2 ) , c e e a c e a d e t e r m i n a t pe a u t o r u l c e r c e t r i l o r e f e c t u a t e a i c i f n 1958 i 1965 s dateze c o n s t r u i r e a a c e s t u i l c a fn c u r s u l s e c a i X V - l e a ^ . P o t r i v i t a c e l o r a i o b s e r v a i i m o n u m e n t u l a funcionat i f n s e c o l e l e u r m t o a r e , d e z a f e c t a r e a l u i p r f n d a se f i p e t r e c u t f n a d o u a jumtate a sec. al X V I I I - l e a , t u r n u l s c r i i s p r e clopotni putfnd f i adosat monumentului p r o b a b i l fn t i m p u l domniei l u i Matei Bas a r a b . B i s e r i c a n r . 2 . I n p a r t e a de n o r d - v e s t a e d i f i c i u l u i p r e c e d e n t , l a n u m a i 3 m d e p r t a r e , a u f o s t i d e n t i f i c a t e f n 1958 i c e r c e t a t e f n 1958 i 1965 r e s t u r i l e z i d u r i l o r i t e m e l i i l o r u n u i monument s i m i l a r m a i ' v e c h i , ce a f o s t d e n u m i t f n mod n o r m a l b i s e r i c a n r . 2 . nainte de nc e p e r e a c e r c e t r i l o r , r e s t u r i l e a c e s t u i a l d o i l e a m o n u m e n t de z i d de a i c i se p s t r a u s u b f o r m a u n u i c o n g l o m e r a t de p i e t r e ce se zrea la faa s o l u l u i , l s n d i m p r e s i a c a r r e p r e z e n t a d r f m t u r i l e de l a b i s e r i c a n r . 1 . Cu a j u t o r u l mai multor seciuni i suprafee adiacente s-a c o n s t a t a t fns c e s t e v o r b a de r e s t u r i l e u n e i b i s e r i c i m a i v e c h i , a l c r e i p l a n e s t e f n mod e v i d e n t t r e f l a t i n u b a z i l i c a l , c u m greit s-a c r e z u t i consemnat fn r a p o a r t e l e i p l a n u r i l e p u b l i c a t e a n t e r i o r . D i n acest a l d o i l e a monument nu s - a u pstrat decft a b s i d a a l t a r u l u i , c u d e s c h i d e r e a i n t e r i o a r de 4 m i d f n c i m e a de 2 , 8 0 m , a b s i d a n o r d i c , c u d e s c h i d e r e a de 3 m i d f n c i m e a de 1,35 m i d o i c o n t r a f o r i n e o b i n u i i : u n u l p e r p e n d i c u l a r pe j o n c i u n e a a b s i d e l o r , c e l l a l t p e r p e n d i c u l a r pe m i j l o c u l a b s i d e i n o r d i c e ( f i g . 1 , 2 ) . P a r t e a de v e s t a b i s e r i c i i , s i t u 1 1

54

55

F i g . 3 - Ceteni, 1981. P l a n u l b i s e r i c i i n r . 3 .

56

CETXTEIM 1 ^ 6 8 BISERICA NR.3 Rdeveu E.MIRONESCU

F i g . 4 - Ceteni, 1 9 6 8 . R e l e v e u l p r i d v o r u l u i b i s e r i c i i n r . 3 , ntocmit de c t r e E . M i r o n e s c u n t i m p u l c e r c e t r i l o r d i n a n u l 1 9 6 8 .

57

j 000 zd
1

rtekt
~

Q90 zid drepftrlitor

zid sud nogs

l absid|

F i g . 5 - C e t e n i , 1981 . D e t a l i i d e z i d r i e de l a b i s e r i c a n r . 3 ; 1 , s e c iune p r i n a b s i d i n a o s , v e d e r e s p r e s u d ( d e t a l i u l 1 ) ; 2* v e d e r e vest a z i d u l u i d i n t r e n a o s i a b s i d ( d e t a l i u l 2 ) .

58

at a s t z i pe panta d i n s p r e apa D m b o v i e i , a f o s t d i s t r u s , s e p a r e , n urma u n o r r e v e r s r i a l e r u l u i ce v o r f i d i s t r u s , m u l t m a i t r z i u n s , i p r i d v o r u l b i s e r i c i i n r . 1 . C h i a r i a a e s t e c t se p o a t e de e v i d e n t v o r b a de r e s t u r i l e u n e i b i s e r i c i t r e f l a t e c u a b s i d e s e m i c i r c u l a r e att la i n t e r i o r , c t i l a e x t e r i o r , c u z i d u r i g r o a s e de 1 m n e l e v a i e , cu fundaia g r o a s de 1,25 m i adhc de 1 m , c o n s t r u i t e e x c l u s i v d i n p i e t r e m a r i , p a r i a l c i o p l i t e , p r i n s e c u m o r t a r i p s t r n d n c la e x t e r i o r tencuial de c u l o a r e a l b - g l b u i e , i a r l a i n t e r i o r m u l t e f r a g m e n t e de f r e s c c o l o r a t e n e g r u , a l b a s t r u , v e r d e , b r u n , r o u , g a l b e n i c h i a r pe zid r e s t u r i de t e n c u i a l z u g r v i t c u d u n g i s u b i r i a l b a s t r e i o dung r o i e . S p r e d e o s e b i r e de b i s e r i c a n r . 1 , l a c o n s t r u c i a z i d u r i l o r b i s e r i c i i n r . 2 nu s-a folosit deloc crmid. In prile e s t i c , sud-estic i nordic ale monumentului au fost gsite i c e r c e t a t e c t e v a m o r m i n t e c a r e i - a u aparinut i c a r e se n t i n d e a u , c u m s - a a r t a t , i pe l o c u l pe c a r e m a i t r z i u a f o s t zidit b i s e r i c a n r . 1 . M o r m i n t e l e aparinnd b i s e r i c i i n r . 2 a u a v u t monede de l a loan V a t a t z e s ( 1 2 2 2 - 1 2 5 4 ) , B e l l a I V ( 1 2 4 5 - 1 2 7 0 ) , C a r o l R o b e r t ( m o n e d btut nainte de 1 3 2 9 ) , V l a d i s l a u V l a i c u ( 1 3 6 4 - 1 3 7 6 ) i d e l a A l e x andri e e l B u n (moned a n e p i g r a f i c ) . Dat f i i n d a p r o p i e r e a c e l o r dou m o r m i n t e , s t r a t i g r a f i e s - a c o n s t a t a t c d r m t u r i l e b i s e r i c i i n r . 2, p r v l i t e peste v e c h i u l n i v e l de c l c a r e s u b c a r e se afl m o r m i n t e l e amintite, alctuiesc un s t r a t f o r m a t d i n p i e t r e c i o p l i t e , m o l o z i t e n c u ial z u g r v i t . P e s t e a c e s t s t r a t de d r m t u r i c u f r e s c , c e a f o s t n i velat c u p r i l e j u l c o n s t r u i r i i b i s e r i c i i n r . 1 , a l c r e i n i v e l de clcare este r e p r e z e n t a t de f a p t de a c e s t e d r m t u r i a l e b i s e r i c i i n r . 2 , s-au suprapus d r m t u r i l e b i s e r i c i i n r . 1 . C o m p o z i i a a c e s t u i d i n urm strat de d r m t u r i c u p r i n d e i c r m i z i c a r e , dup c u m am v z u t , snt i n e x i s t e n t e n z i d r i a b i s e r i c i i n r . 2 . S i t u a i a c r o n o l o g i c dintre cele dou monumente e s t e c o n f i r m a t i de c o n s t a t a r e a c n u m p l u t u r a i n t e r i o r u l u i b i s e r i c i i n r . 2 a u f o s t d e s c o p e r i t e r e s t u r i l e u n e i s t i v e de c rmizi n o i , n e f o l o s i t e , d e p o z i t a t e a c o l o c u p r i l e j u l c o n s t r u i r i i b i s e r i cii n r . 1 . Pe baza t u t u r o r c o n s t a t u r i l o r de o r d i n s t r a t i g r a f i e , numismatic, c r o n o l o g i c i s t i l i s t i c e x p u s e s u c c i n t m a i s u s i avnd i n v e d e r e h s p e cial m o r m i n t e l e c u monede de l a l o a n V a t a t z e s i B e l l a I V , d a t a r e a c o n struciei m o n u m e n t u l u i s - a fcut h a d o u a jumtate a s e c . al Xni-lea (noi c r e d e m c h i a r l a jumtatea s e c o l u l u i ) , f u n c i o n a r e a l u i f i i n d dovedit, m a i a l e s pe b a z a m o r m f n t u l u i c u moned a n e p i g r a f i c d e l a A l e x andru c e l B u n , pn h s e c a i X V - l e a . B i s e r i c a n r . 2 , c u p l a n t r e f l a t , constituie l a C e t e n i , dup p r e r e a n o a s t r , l e g t u r a c r o n o l o g i c n e mijlocit n t r e b i s e r i c a n r . 3 , de c a r e v a f i v o r b a n d a t , i biserica n r . 1 , i a r pe p l a n g e n e r a l r o m n e s c r e p r e z i n t c e l m a i v e c h i m o n u m e n t treflat dup b i s e r i c a de l a N i c u l i e l d i n s e c . X I - . B i s e r i c a n r . 3 . n f i n e , s p t u r i l e a r h e o l o g i c e d i n a n u l 1 9 6 5 , a u i dentificat i d e z v e l i t p a r i a l , l a 13 m n o r d - e s t d e b i s e r i c a n r . 2 i l a 20 m n o r d de b i s e r i c a n r . 1 , r e s t u r i l e u n u i a l t r e i l e a m o n u m e n t de z i d 59

I zidirte ru srf tesJe

O N O

DEWLU. Nfl.6

F i g . 6 - C e t e n i , 1981 . D e t a l i i de z i d r i e de la. b i s e r i c a n r . 3 : 1 - 2 , d e t a l i i i n t e r i o a r e d i n c o l u l de n o r d - v e s t a l n a o s u l u i ( d e t a l i i l e 3 i 4 ) ; 3 , v e d e r e v e s t a c o n t r a f o r t u l u i de pe l a t u r a s u d i c ( d e t a l i u l 5 ) ; 4 , d e s f u r a r e d e z i d r i e de l a e x t e r i o r u l naosului (detaliul 6).

I alb
1 2
I I

3
I

5 cm

negm

tencuial

F i g . 7 - C e t e n i , 1981 . F r a g m e n t e de f r e s c c u i n s c r i p i i de l a b i s e rica n r . 3 .

d i n a c e e a i c a t e g o r i e . C e r c e t a r e a b i s e r i c i i n r . 3 d*> l a C e t e n i a d u r a t fns d e s t u l de m u l t t i m p d a t o r i t n u m e r o a s e l o r b l o c u r i de stfnc p r v l i t e d i n m o n t i c o l i m a i c u seam d e o a r e c e c e a m a i m a r e p a r t e a fund a i i l o r s a l e e r a u a c o p e r i t e de o s t f n c imens d e s p r i n s d i n m o n t i c o l u l " C e t u i a " , se p a r e f n t i m p u l u n e i m a r i m i c r i s e i s m i c e . I n t r u c f t m a r e l e b l o c de p i a t r ce a pus c a p t e x i s t e n e i b i s e r i c i i de p i a t r n r . 3 a f o s t nlturat c u m a r e g r e u t a t e p r i n d e t o n a r e a i evacuarea t r e p t a t a r e s t u r i l o r s a l e , o p e r a i u n i e x e c u t a t e de n o i f n a n i i 1969 1 9 7 3 , c e r c e t a r e a m o n u m e n t u l u i s - a fcut n mod o b i e c t i v n t r e i e t a p e d i s t i n c t e i a n u m e : 1 9 6 5 - 1 9 6 8 de un c o l e c t i v c o n d u s de D i n u V . R o s e t t i i n 1 9 6 9 - 1 9 7 3 i 1 981 de un c o l e c t i v c o n d u s de u n u l d i n s e m n a t a r i i p r e z e n t u l u i r a p o r t . Suma t u t u r o r c e r c e t r i l o r demonstreaz c b i s e s e r i c a n r . 3 a f o s t c o n s t r u i t d i n b l o c u r i m a r i de p i a t r c i o p l i t e rect a n g u l a r , p r i n s e c u m o r t a r de v a r e x t r e m de t a r e , n u n u m a i lng m o n t i c o l u l " C e t u i a " , n v r f u l c r u i a se afl c e t a t e a m e d i e v a l de z i d , d a r c h i a r lipit de a c e s t a . C u t o a t e c z i d u r i l e n c p s t r a t e a l e b i s e r i c i i n r . 3 snt c l a r d e zaxate (fig.3),datorit p r e s i u n i i d i n s p r e nord a stncilor monticolul u i , e s t e t o t u i e v i d e n t c ea f a c e p a r t e d i n c a t e g o r i a b i s e r i c i l o r - s a l ^ c u a b s i d a s e m i c i r c u l a r , c u d e s c h i d e r e a i n t e r i o a r de 4,14m i a d n c i mea de 2 , 7 5 m , p s t r a t pn l a nlimea de 1 , 4 0 m fa de podea cu masa a l t a r u l u i de 1 , 1 0 x 0 , 6 5 m , p s t r a t pe nlimea de 0 , 6 0 m , c u n a o s u l d r e p t u n g h i u l a r c u d i m e n s i u n i l e i n t e r i o a r e de 7 , 5 5 6 , 2 0 - 6 , 3 5 m i c u z i d u r i l e de e s t , s u d i n o r d g r o a s e de 1 , 1 0 m . A c e s t u i p l a n s i m p l u , c o m u n att a r h i t e c t u r i i b a l c a n i c e c t i c e l e i r o m a n i c e ( u l t i m a n e c u n o s c h d ns masa a l t a r u l u i ) d i n s e c . - , i s - a u adugat ulter i o r , pe l a t u r a s u d i c i l a c o l u r i l e c e l e i v e s t i c e , t r e i contrafori. Intruct c o n t r a f o r t u l sudic este c l a r adosat n a o s u l u i , i a r ceilali doi, de c o l snt o r g a n i c l e g a i de z i d u l s u d i c , c a r e a r e n s o fundaie m a i a d n c , o alt s t r u c t u r i g r o s i m e a m u l t m a i m a r e d e c f t c e l e l a l t e ( 1 , 5 0 1 , 7 2 m ) , se p a r e c a c e s t a a f o s t r e f c u t n n t r e g i m e h n o u a f a z , o dat c u c o n t r a f o r i i . P e n t r u r i d i c a r e a m o n u m e n t u l u i f n a c e s t l o c , t e r e n u l h pant de l a p i c i o r u l m o n t i c o l u l u i a fost nivelat p r i n t r - o depunere de n i s i p , a c r e i g r o s i m e c r e t e de l a e s t l a v e s t i de l a n o r d l a s u d , pe m s u r a n c l i n r i i p a n t e i n a t u r a l e , pn l a 1 , 3 0 m d e a s u p r a n i v e l u l u i medieval. D i n a c e a s t c a u z b a z a fundaiei b i s e r i c i i n u e s t e u n i f o r m , e a f i i n d a d h c i t pn l a 1 , 2 0 m pe l a t u r a v e s t i c , aflat pe d e p u n e r e a de n i s i p , i f o a r t e l a s u p r a f a u n d e e s t e a e z a t pe s t f n c . P r e c i z m c n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r b a z a fundaiei e s t e r e p r e z e n t a t de u n r h d s a u dou d e b l o c u r i de s t h c p e s t e c a r e e s t e " f i x a t " a p o i z i d r i a c u m o r t a r ( f i g . 5 - 6 ) . Z i d u l v e s t i c i p a r i a l c e l d e s u d snt a s t f e l " f u n d a t e " f i i d e p u n e r e a de n i s i p , pe c t v r e m e c e l e de n o r d i e s t snt " f i x a t e " d i r e c t pe s t n c a n a t u r a l c i o p l i t s p e c i a l p e n t r u a c e a s t a . Din acelai m o t i v c o n s t r u c i a n u a p r i m i t , u l t e r i o r , c o n t r a f o r t pe l a t u r a nordic, a e z a t pe s t f n c i l i p i t de m o n t i c o l u l d e j j i a t r , c i n u m a i pe l a t u r i l e 62

1 I alb ~1 cilb glbui

PJI negru

ffll]

Li T U cenuiu deschis cenuiu nrhis |' ' J ocru depins

f 2 ] r u uunii UIT IU rou permarwnl

H I U U B

gai-unln

Fig. - C e t e n i , 1981 . F r a g m e n t e de f r e s c d e l a b i s e r i c a n r . 3 : fragmente d i n r e g i s t r u l i n f e r i o r a l decoraiei absidei ( 1 - 3 ) ; fragmente d i n brfle decorate l i n i a r sau geometric ( 4 - 6 ; 7 ; 9 ) ; f r a g m e n t e de t e n c u i a l d i n s p a i u l u n u i g o l de z i d r i e ( 8 ) .

63

DESFURARE ABSIDA REGISTRUL fFERCR AL DECORAIEI FARI ETALE

O 10 20 3 D iO 50 I I I I I I

100cm '

F i g . 9 - Ceteni, 1981. Decoraia r e g i s t r u l u i i n f e r i o r a l absidei bisericii n r . 3 .

vestic i s u d i c n g r o p a t e n n i s i p i n e p r o t e j a t e l a e x t e r i o r . E s t e , p r i n u r m a r e , o c o n s t r u c i e de z i d adosat pe jumtatea m o n t i c o l u l u i " C e t u i a " , c u p e r e i i a c o p e r i i c u f r e s c , de f a c t u r b i z a n tin de c e a m a i bun c a l i t a t e ( f i g . 8 , 1 0 ) . P e r e t e l e i n t e r i o r a l absidei pstra n c n 1 9 8 1 , pe toat s u p r a f a a , d e t e r i o r a t d a r v i z i b i l , s o c l u l pictat c u r o m b u r i s u c c e s i v e c o m p l e t a t e c u u n g h i u r i de l i n i i de vopsea r o i e pe f o n d u l a l b a l p e r e t e l u i ( f i g . 9 ) . L a nlimea de 1 m de l a podea, s o c l u l e r a l i m i t a t de o l i n i e o r i z o n t a l de v o p s e a r o i e , l a t de 4 5 c m , de l a c a r e p o r n e a p i c t u r a p r o p r i u - z i s . I n a l t a r i n a o s , d a r i la e x t e r i o r , a u f o s t g s i t e , n t o a t e c a m p a n i i l e , n u m e r o a s e f r a g m e n t e de f r e s c c u c u l o r i i v i i , d i f e r i t e , de l a n e g r u , a l b a s t r u i v e r d e pn la r o u s a u g a l b e n i c h i a r f r a g m e n t e de i n s c r i p i i s l a v o n e s c r i s e cu alb pe n e g r u ( f i g . 7 ) . I n i n t e r i o r , n i v e l u l de c l c a r e a l n a o s u l u i e r a c u a p r o x i m a t i v 0,50': m m a i c o b o r t d e c t a l a l t a r u l u i , l e g t u r a ntre e l e f i i n d fcut prin dou t r e p t e de piatr n c p s t r a t e p a r i a l . P o d e a u a p r o p r i u - z i s e r a alctuit d i n t r - u n d a l a j , d o v a d a n a c e s t s e n s f c h d - o att partea n c pstrat a a c e s t u i a n faa m e s e i a l t a r u l u i , c t i c o n s t a t a r e a p e s t e t o t la i n t e r i o r a u n e i p o m o s t e l i de l u t g a l b e n a r g i l o s , g r o a s de 4 - 5 c m , ce a c o p e r s t r a t u l de n i v e l a r e i e s t e s u p r a p u s de un s t r a t u n i f o r m de m o r t a r pe c a r e a u f o s t f i x a t e d a l e l e de p i a t r . L a e x t e r i o r , fn colul s u d - v e s t i c , l a 2 m distan, a fost gsit varnia c o n s t r u c t o r i l o r , c u dou f a z e d i s t i n c t e de f o l o s i r e , d e s p r i t e p r i n t r - o lentil de n i s i p i a c o p e r i t c u d r m t u r i i m o l o z i c u m u l te f r a g m e n t e de f r e s c , i d e n t i c e c u c e l e g s i t e n i n t e r i o r , f a p t ce ne face s c r e d e m i m a i m u l t c m o n u m e n t u l a f o s t p i c t a t i pe d i n a f a r . , Mai m u l t d e c t a t t , p r e z e n a n u m e r o a s e l o r f r a g m e n t e de f r e s c paste varnia abandonat p a r e a s u g e r a , odat m a i m u l t , c z i d u l v e s t i c , i n i ial, a l n a o s u l u i a c e d a t l a u n moment d a t , i a r z u g r v e a l a s a exterioar s - a mprtiat p e s t e f o s t a v a r n i . R e f a c e r e a l u i e x p l i c a s t f e l g r o s i m e a s a actual i p r e z e n a c o n t r a f o r i l o r de c o l o r g a n i c l e g a i de el ( f i g . 3 ) . Dup ce v a f i funcionat i a r i o v r e m e f n n o u a f o r m , bisericii nr.3 de l a C e t e n i i - a f o s t a d u g a t , n t r - o alt e t a p , pe l a t u r a de v e s t , u n p r i d v o r c u l u n g i m e a de 6 , 8 0 m i limea de 7 m , a c r u i b a z s u p e r f i c i a l d i n p i e t r e de r u s a u b o l o v a n i de s t n c n e c i o p l i t e , ne l e g a te c u m o r t a r , s u p r a p u n e d i r e c t r e s t u r i l e v a r n i e i c u f r a g m e n t e de fresc i indic, p r i n toate elementele componente, o amenajare superf i c i a l i s t h g a c e , f o a r t e d e p a r t e de s o l i d i t a t e a i f i n e e a c o n s t r u c i e i mai v e c h i . C h i a r i a a , existena p r i d v o r u l u i , a l e c r u i baze de s u d i v e s t a u g r o s i m e a de 1 , 1 0 m , i a r c e a de n o r d 0 , 9 0 m , e s t e d o v e d i t , d e i - a f o s t pn a c u m c o n s e m n a t h r a p o a r t e l e de s p t u r p u b l i c a t e , att de r e s t u r i l e s a l e n c p s t r a t e p a r i a l h t i m p u l c e r c e t r i l o r d i n 1981 i c a r e i n d i c a u a d o s a r e a a c e s t u i a l a v e c h e a construcie h d r e p t u l c e l o r d o i contrafori d i n colurile naosului ( f i g . 3 ) , ct m a i c u seam de p l a n u l r e a l i z a t n 1968 de E . M i r o n e s c u i r m a s pn acum 65

li

.1 lenculal fZl
a l b

cenuiu albstrui ocru deschis ocru auriu rou nchis uoruito

111
U:J

brun nchis brun deschis verde cafeniu roz


m a r o n i u roeai deschis

glbui
a r u

WA

1 L I T ] cenuiu deschis
n e

HM Hi

J 1 D t\:] 1

5cm

F i g . 1 0 - C e t e n i , 1 9 8 1 . F r a g m e n t e de f r e s c d e l a b i s e r i c a n r . 3 , a p a r i n n d , p r o b a b i l , d e c o r a i e i p a r i e t a l e . F r a g m e n t de aureol cu c o n t u r u l c e r c u l u i marginal incizat (5).

66

n e p u b l i c a t . I n planul l u i M i r o n e s c u sfnt consemnate cu e x a c t i t a t e att planul i dimensiunile r e a l e ale p r i d v o r u l u i , cft i seinibordeiul d i n a d o u a jumtate a s e c . a l X I I I - l e a i nceputul c e l u i u r m t o r , c a r e a s u p r a p u s i d i s t r u s n u n u m a i p a r t i a l c o n t r a f o r t u l d i n c o l t u l de n o r d - v e s t a l n a o s u l u i , cum p r e c i z e a z r a p o r t u l p u b l i c a t h 1969 , c i i o parte a l a t u r i i de n o r d a p r i d v o r u l u i ( f i g . 4 ) . A v f n d h v e d e r e s t r u c t u r a sa inconsistent i c a r a c t e r u l i m p r o v i z a t nu excludem n i c i eventualitatea c a a c e s t p r i d v o r s f i f o s t f c u t , e v e n t u a l , c h i a r i m e d i a t dup d r m a r e a b i s e r i c i i ( s t n c ce i - a pus capt a c z u t n u m a i pe n a o s ) i s f i s e r v i t c a loc p r o v i z o r i u de o f i c i e r e a c u l t u l u i ph l a z i d i r e a n o i i b i s e r i c i ( n r # 2). D i n c o l o de a c e a s t a , fundamental r m n e ns c o n s t a t a r e a c a c e s t d e o s e b i t de i m p o r t a n t monument a l c i v i l i z a i e i m e d i e v a l e r o m n e t i i - a n c e t a t e x i s t e n t a h j u r u l a n u l u i 1250 n u r m a u n u i c u t r e m u r c a r e a p r o v o c a t d e s p r i n d e r e a s t n c i l o r d i n mont i c o l u l " C e t u i a " , u n a d i n t r e acestea czhd peste n a o s u l monumentului. I n t r - u n a d i n crpturile b l o c u l u i de p i a t r a c z u t p e s t e b i s e r i c a n r . 3 am d e s c o p e r i t f n 1 9 6 9 , c u p r i l e j u l s u i t e i de d e t o n r i u o a r e i n l t u r r i i t r e p t a t e a r e s t u r i l o r l u i , t o a t e f r a g m e n t e l e u n u i p a h a r c e r a m i c d i n past r o i e , a s e m n t o r c u v a s u l d i n m o r m f n t u l n r . 9 , c u l e s p e z i de p i a t r , d i n n e c r o p o l a de l a C e t e n i , mormnt d a t a t ( c u moned de b r o n z , b i z a n t i n , tiat de A l e x i o s I I I A n g h e l o s C o m n e n , 1 1 9 5 - 1 2 0 3 , s a u de l a l o a n V a t a t z e s , 1222 1 2 2 4 , s i n g u r i i m p r a i b i z a n t i n i c a r e a u tiat monede f n t i m p u l domniei) c e l mai trziu l a m i j l o c u l sec. a l X I I I - l e a Distrugerea monum e n t u l u i l a m i j l o c u l s e c a i X I I I - l e a e s t e s u s i n u t , d e o p o t r i v , de u n mormnt d e s c o p e r i t f n 1965 h b i s e r i c i f n c a r e s - a g s i t "un denar u n g u r e s c d i n a r g i n t , moned btut h p r i m a jumtate a s e c o l u l u i a l X I I I l e a . . . , alt moned njumtit, de b r o n z , btut de i m p e r i u l bizant i n c a m h a c e e a i v r e m e . . . , i u n i n e l s i g i l a r d i n a r g i n t a v f n d g r a v a t pe s c a u n o f l o a r e de c r i n s t i l i z a t " . I n g r o a p a mormntului s - a u , g s i t , d e a s e m e n e a , m o l o z , r e s t u r i de f r e s c i r e s t u r i de l a f u i a l a d i n a r g i l a p a v i m e n t u l u i e d i f i c i u l u i , c o n s t a t a r e ce a f c u t s se c o n s i d e r e , n c de a t u n c i , h m o d u l c e l m a i c o r e c t p o s i b i l , c " g r o a p a de' mormnt a f o s t s p a t dup d e m o l a r e a b i s e r i c i i i d e c i , c o n f o r m i n v e n t a r u l u i a f l a t f h m o r m n t , b i s e r i c a n u m a i e r a h p i c i o a r e la mijlocul v e a c u l u i a l X I I I - l e a " ' 7 , mormntul h d i s c u i e f i i n d d e a t r i b u i t , d u p o p l n i a n o a s t r , c e l u i l a l t m o n u m e n t de c u l t c e u r m e a z c r o n o l o g i c i m e d i at i n e m i j l o c i t i anume b i s e r i c a n r 2 , c u p l a n t r e f l a t , s i n g u r a d i n c e l e t r e i de l a c a r e s - a u g s i t , pn a c u m , c t e v a m o r m i n t e h p r e a j m . A c e s t e a l e s o c o t i m a f i n m o r m n t r i de e x c e p i e c e v o r f i aparinut u n o r ' d e m n i t a r i importani, l a i c i sau r e l i g i o i , a i societii feudale de a i c i , i n v e n t a r u l l o r f i i n d s u g e s t i v n a c e s t sens. Fiindc necropola p r o p r i u - z i s a c o m u n i t i i , d i n c a r e a u p u t u t f i c e r c e t a t e pn a c u m d i n c a u z a l o c u i r i i a c t u a l e 35 m o r m i n t e , e s t e situat h p a r t e a o p u s a a ezrii, l a limita nord-vestic a acesteia . P e n i v e l u l de c l c a r e d i n e x t e r i o r u l b i s e r i c i i n r . 3 a f o s t g s i t ,
67

F i g . 1 1 - Ceteni, 1981. Fragmente ceramice d i n s e c a i -lea.de l a b i s e r i c a n r . 3 ( 1 - 5 ) ; p i e s e de a r m a m e n t d i n s e c . X I U - X I V din s e c t o r u l "monumente" (6-8).

68

de a s e m e n e a , moned bizantin de a u r de l a a c e l a i mprat b i z a n t i n de l a N i c e e a , l o a n V a t a t z e s , i a r s e m i b o r d e i u l c a r e a s u p r a p u s i d i s t r u s p a r i a l c o n t r a f o r t u l d i n c o l u l de n o r d - v e s t a l n a o s u l u i i l a t u r a de n o r d a p r i d v o r u l u i c o n i n e a m a t e r i a l e d i n a d o u a jumtate a secai X I I I - l e a i nceputul c e l u i urmtor ^ . T o a t e a c e s t e e l e m e n t e de d a t a r e m a i m u l t d e c t s u f i c i e n t e i c o n v i n g t o a r e , mpreun c u f r a g m e n t e l e c e r a m i c e b i z a n t i n e smluite n c u l o a r e a v e r d e a o u l u i de ra g s i t e h U m p l u t u r a de n i s i p de s u b b i s e r i c ( f i g . 1 1 / 5 ) s a u r o m n e t i n e s m l uite g s i t e n n i v e l u l m e d i e v a l de s u b u m p l u t u r a de n i s i p ( f i g . 1 1 / 1 - 4 ) c o n f i r m , dup o p i n i a n o a s t r , pe d e p l i n e x i s t e n a i d i s t r u g e r e a m o n u m e n t u l u i nainte de a n u l 1 250 i a s e r i u n e a m a i v e c h e c " n e aflm n faa c e l u i m a i v e c h i monument f e u d a l d e s c o p e r i t pn n p r e z e n t n ' a r a Romneasc"20. P o r n i n d de l a a c e s t e c o n s i d e r e n t e i inhd seama n p r i m u l rnd de s o l i d i t a t e a c o n s t r u c i e i i n i i a l e , de r e f a c e r e a z i d u l u i s u d i c i a d u g a r e a c o n t r a f o r i l o r n t r - o etap u l t e r i o a r , de z u g r v i r e a se p a r e i n t e g r a l a e d i f i c i u l u i i de r e t u a r e a i c o m p l e t a r e a v i z i b i l a p i c t u r i i dup o p e r i o a d de f o l o s i n , p r e c u m i de a d o s a r e a p r i d v o r u l u i ntr-o ultim f a z de f o l o s i n , sntem o b l i g a i s c o n s i d e r m c z i d i r e a b i s e r i c i i n r . 3 s - a fcut c e l m a i t r z i u l a n c e p u t u l s e c a i X I I I - l e a , d a c n u chiar i mai devreme. Avem astfel d e - a face nu numai cu c e l mai - e c h i monument f e u d a l de z i d c u n o s c u t pn a c u m l a s u d de C a r p a i , d a r i cu cea mai concret dovad a organizrii s u p e r i o a r e a societii romn e t i pe p l a n e c o n o m i c , s o c i a l , p o l i t i c , m i l i t a r i r e l i g i o s pe toat d u r a t a s e c a i X I I I - l e a , a a d a r c u m u l t nainte de c r e a r e a s t a t u l u i domn e s c i n d e p e n d e n t . P r e z e n a e f e c t i v h s e c a i - l e a , pe o s u p r a f a de t e r e n de n u m a i 400 80 m , s t r i c t delimitat n a t u r a l de r u l D m b o via, V a l e a C h i l i i l o r i V a l e a l u i Coman, a unei prime ceti romaneti de z i d c e p r o t e j a o a e z a r e p r o s p e r c u l o c u i n e de s u p r a f a s a u se m i a d h c i t e , n c a r e se p r a c t i c a u m e t e u g u r i l e , e x i s t a u m u l t e p i e s e de a r m a m e n t i e c h i p a m e n t i c i r c u l a u p r o d u s e l e c e r a m i c e i monedele d i v i z i o n a r e i c h i a r de a u r a l e I m p e r i u l u i B i z a n t i n d e l a N i c e e a , c u c i m i t i r c r e t i n d i s t i n c t l a l i m i t a n o r d - v e s t i c i c u d o u e d i f i c i i de z i d de f a c t u r i r i t b i z a n t i n o r t o d o x , ce se s u c c e d l a p o a l e l e cetii cu mult peste d u r a t a ntregului s e c o l , argumenteaz d i n p l i n existena l a Ceteni a u n u i i m p o r t a n t c e n t r u e c o n o m i c , p o l i t i c i c u l t u r a l romnesc, n c a d r u l c r u i a se r e l i e f e a z att m e m b r i i de r n d a i c o m u n i t i i ( a c e i " r u s t i c i " a t e s t a i anume n s e c a i X I I I - l e a d e i z v o a r e l e s c r i s e ) , c t i vrfurile, l a i c e sau r e l i g i o a s e , ale societii feudale ( a c e i " m a i o r e s t e r r a e " ) . Cele c t e v a m o r m i n t e aparinnd b i s e r i c i i n r . 2 , d i s t i n c t separ a t e de n e c r o p o l a c o m u n i t i i situat f h p a r t e a o p u s a a e z r i i , p a r a s u g e r a i p r i n p o d o a b e l e g s i t e h e l e s a u f n i m e d i a t a a p r o p i e r e ( i n e l u l s i g i l a r d i n a r g i n t g r a v a t c u f l o a r e a d e c r i n , m o n e d a d e a u r de la l o a n V a t a t z e s . a . ) u n e l e d i n v r f u r i l e s o c i e t i i f e u d a l e de a i c i . C o m p l e x u l m e d i e v a l de l a C e t e n i e s t e , dup o p i n i a n o a s t r , d e m a i mult v r e m e e x p r i m a t , u n i m p o r t a n t c e n t r u c e a f u n c i o n a t , c e l punin o v r e 69

m e , i n p a r a l e l c u c e l e s i ^ n i l a r e tio l a B r e a z a ( c o m . L i s a , j u d . S i b i u ) i C u r t e a de A r g e ( d e bun seam i c u Cmpulungul) c a d r u l u n e i f o r maiuni s t a t a l e r o m n e t i u n i t a r e d i n p u n c t de v e d e r e e t n i c i c u l t u r a l i c a r e c u p r i n d e a a m b i i v e r s a n i a i Munilor F g r a . A m c o n s i d e r a t de m a i mult v r e m e , c u d o v e z i l e a v u t e a t u n c i l a h demfn i c a r e rmh h c o n t i n u a r e v a l a b i l e , c s t a i u n i l e arheologice m e d i e v a l e de l a C e t e n i , B r e a z a , C u r t e a de A r g e i m a i m u l t c a s i g u r Cmpulung s f h t c e n t r e a l e f o r m a i u n i i s t a t a l e r o m n e t i atestate f h 1247 de D i p l o m a c a v a l e r i l o r ioanii , deoarece, folosind i c o n s t a trile l u i Gheorghe Brtianu, "rezult limpede c un s i n g u r stat rom n e s c e x i s t a l a a c e a v r e m e f n stnga O l t u l u i , v o i e v o d a t u l l u i S e n e s l a u " ^ . Adugfnd a c u m , a r g u m e n t e l o r a d u s e a t u n c i f n d i s c u i e , cele dou monumente de z i d , de r i t o r t o d o x , p i c t a t e ( b3 i b2) ce se s u c c e d pe toat d u r a t a s e c a i X I I I - l e a , i c h i a r m a i t r z i u , n c u p r i n s u l aez r i i m e d i e v a l e de l a p o a l e l e c e t i i de z i d , avem o i m a g i n e m u l t m a i c u p r i n z t o a r e i e l o c v e n t a c e e a ce a nsemnat h f a p t u n c e n t r u v o i e v o d a l r o m n e s c n p e r i o a d a s a de maxim n f l o r i r e , aadar imediat nainte de s t a t u l d o m n e s c O s e m n i f i c a i e c u t o t u l p a r t i c u l a r n i se p a r e c a r e n s i cons t a t a r e a c c e l m a i v e c h i monument o r t o d o x de z i d , d a t a t s i g u r , de l a s u d de C a r p a i n u a p a r e n t r - o a e z a r e s t e a s c o a r e c a r e , c i t r - u n c e n t r u v o i e v o d a l , anume c h i a r l a p i c i o r u l c e t i i de z i d a c o n d u c t o r u l u i p o l i t i c . P r i n a c e a s t a se c o n f i r m ntru t o t u l pe p l a n a r h e o l o g i c c o n s t a t a r e a i s t o r i c m a i v e c h e c i l a n o i , c a p r e t u t i n d e n i de a l t m i n t e r i unde ea a p a r e p e n t r u p r i m a d a t , " b i s e r i s a - s a l de p i a t r n u e d e c t o t r a n s p u n e r e a b i s e r i c i i de l e m n b i n a e d i n r e g i u n e a r e s p e c t i v , fn m a t e r i a l de p i a t r " - * . E a a p a r e m a i fnti n t r - u n c e n t r u v o i e v o d a l d e o a r e c e , dup o p i n i a n o a s t r , n u m a i n t r - u n a s e m e n e a c a d r u superior de o r g a n i z a r e a s o c i e t i i f e u d a l e r o m n e t i e x i s t a u c o n d i i i i p o s i b i liti de t r e c e r e de l a a r h i t e c t u r a t r a d i i o n a l d i n pmnt i l e m n l a cea d i n p i a t r , l a a c e a s t a c o n t r i b u i n d , d e s i g u r d e c i s i v , i z o n e l e de m u n t e n c a r e s o c i e t a t e a r o m n e a s c a f c s t n e v o i t s - i p s t r e z e i s-i d e s v r e a s c p r o p r i a o r g a n i z a r e s t a t a l n c o n d i i i l e n c a r e m a j o - r i t a t e a t e r i t o r i u l u i s u e r a d o m i n a t p o l i t i c de c u c e r i t o r i i s t r i n i Jn cent r e l e p o l i t i c e r o m n e t i , c n e z i a l e i v o i e v o d a l e , s - a f c u t t r e c e r e a de l a c e t i l e d i n l e m n i pmnt, p r i n c e l e d i n b o l o v a n i d e p i a t r , l a c e l e de z i d ( c u m o d e m o n s t r e a z c e t i l e de l a L e m p e , p r e n g h i , Teliu, B r e a z a , Ceteni e t c . ) i t o t h a c e s t e c e n t r e c o n s t a t m a c u m t r e c e r e a de l a b i s e r i c i l e de l e m n s t e t i l a b i s e r i c a f e u d a l de z i d . F o r m a iniial a c e l e i m a i v e c h i b i s e r i c i de z i d de l a C e t e n i ( b 3 ) c o n s t i t u i e , nendoielnic, v a r i a n t a c l a s i c a aa-numitelor b i s e r i c i - s a l rsphdite d e o p o t r i v h s e c X I I - X I I I att h a r h i t e c t u r a b a l c a n i c ( u n d e rjjmnii a u a v u t mult v r e m e u n r o l i m p o r t a n t ) , c t i h c e a romanic , ele f i i n d "comune i p e n t r u c a t o l i c i i p e n t r u o r t o d o c i . C u planul lor d r e p t u n g h i u l a r , susinut de s t l p i , e l e r e p r e z i n t d e z v o l t a r e a c a s e i de l e m i { de s u b p d u r e i snt p r o b a b i l o c r e a i e a a r t e i c n e z i a l e " ^ . Biserica-i
f 2 2 4 2

70

A r i d e u l (4); s f r e d e l (7).

sal de la Ceteni ( b 3 ) , o p e r a o r g a n i z r i i p o l i t i c e i r e l i g i o a s e su-J p e r i o a r e a s o c i e t i i r o m n e t i de l a cumpna s e c . X I I - X I I I , v o i e v o d a t u l , se aseamn,fn g e n e r a l , c u c e l e de l a s f r i t u l s e c a i X I I I - l e a d i n , M a r a m u r e , de l a G i u l e t i ' i V o i e v o z i , i ele c r e a i i a l e v r f u r i l o r s o c i e t i i f e u d a l e r o m n e t i l o c a l e , pe c a r e l e p r e c e d e ins f n t i m p c u u n s e c o l . I n amnunt,fns, m o n u m e n t u l de l a C e t e n i se d e o s e b e t e , t o t u i , de c e l e d i n M a r a m u r e p r i n c u r b u r a a b s o l u t s e m i c i r c u l a r a a b s i d e i , a a d a r m a i puin alungit d e c f t a c e l o r m a r a m u r e e n e , situate i p r i n acest d e t a l i u fn c a t e g o r i a clasic a r o m a n i c u l u i , ins f o r m a m o n u m e n t u l u i de l a C e t e n i , i m a i c u seam e x i s t e n a m e s e i a l t a r u l u i , a p i c t u r i i de f a c t u r bizantin s a u a l i t e r e l o r c h i r i l i c e pe u n e le b u c i de f r e s c e x c l u d d i n c a p u l l o c u l u i o r i c e a p r o p i e r e de rom a n i c , c a t o l i c i s m s a u de c o l o n i t i i g e r m a n i . B i s e r i c a - s a l , c u pictur bizantin i c u masa a l t a r u l u i s p e c i f i c e o r t o d o x i e i , de l a C e t e n i e s t emanaia t i m p u r i e a o r g a n i z r i i s t a t a l e r o m n e t i , v o i e v o d a l e ; a c e e a i c a r e , aproximativ l a anul 1250, fn urma d i s t r u g e r i i p r o b a b i l seismice a p r i m u l u i e d i f i c i u de z i d , n a l , l a n u m a i 13 m d e p r t a r e , o alt b i s e r i c de z i d , c u p l a n t r e f l a t , p i c t a t i e a , a s i g u r f h d a s t f e l d e z v o l t a r e a pe m a i d e p a r t e a c u l t u r i i f e u d a l e p r o p r i i f n c a d r u l a c e l u i a i c e n t r u v o i e v o d a l . A l d o i l e a m o n u m e n t o r t o d o x de z i d de l a C e t e n i (b2) i l u s t r e a z, l a r f n d u - i , p l e n a r c e d i f i c i i l e c u p l a n t r e f l a t sfnt i ele rezultatul d e z v o l t r i i i n t e r n e a s o c i e t i i r o m n e t i m e d i e v a l e i n i c i d e c u m u n e l e m e n t adus t r z i u d i n a f a r . B i s e r i c a n r . 2 de l a C e t e n i a s i g u r o r g a n i z a r e a c u l t u r a l feudal l o c a l pn n sec . a l X V - l e a , i a r pe p l a n g e n e r a l r o m n e s c f a c e l e g t u r a n t r e c e l m a i v e c h i monument de a c e s t gen c u n o s c u t pn a c u m l a n o i , b i s e r i c a de l a N i c u l i e l d i n s e c . X I - X I I i m o n u m e n t e l e r e l i g i o a s e r o m n e t i c l a s i c e , nlturnd a s t f e l d e f i n i t i v i p o t e z a v e n i r i i t r z i i d i n a f a r , n s e c . a l X I V - l e a , a p l a n u l u i treflat p r i n i n t e r m e d i u l clugrului N i c o d i m , c r e a t o r u l Vodiei. D a r m o n u m e n t e l e f e u d a l e de z i d d e l a C e t e n i n u a u n u m a i c a l i t a t e a de a r e p r e z e n t a , d e o c a m d a t c e l p u i n , t i p u r i l e c e l o r m a i v e c h i e d i f i c i i de z i d o r t o d o x e , r o m n e t i , b i n e d a t a t e , de l a s u d de C a r p a i . E l e d e m o n s t r e a z c u p r i s o s i n , mpreun c u b i s e r i c a d i n a c e l a i s e c o l X I I I d e l a C u r t e a de A r g e , e x i s t e n a s i g u r f n r e g i u n i l e n o a s t r e a u n e i o r g a n i z r i b i s e r i c e t i p r o p r i i c u m u l t nainte de f o r m a r e a s t a t u l u i r o m n e s c i n d e p e n d e n t , anume n t i m p u l c n d i i z v o a r e l e scrise cons e m n e a z f n a c e l a i s e n s " r o m n i i , ce se s o c o t e s c c r e t i n i , t o t u i , a v h d d i f e r i t e r i t u r i i o b i c e i u r i " i c a r e a s c u l t d e " p s e u d o e p i s c o p i ce in de r i t u l g r e c i l o r " . P r i n t o a t e e l e m e n t e l e l o r c o m p o n e n t e i p r i n n s i e x i s t e n a l o r s u c c e s i v h a e z a r e a de s u b c e t a t e a de z i d v o i e v o d a l ( " C e t a t e a l u i N e g r u V o d " ) , b i s e r i c i l e de z i d p i c t a t e , " c e in de r i t u l g r e c i l o r " , de l a C e t e n i a t e s t c r i d i c a r e a u n o r a t a r i m o n u m e n te, ca i activitatea "pseudoepiscopilor", sau fn g e n e r a l rezistena r o m n i l o r m p o t r i v a p r o p a g a n d e i c a t o l i c e anume n a c e a s t v r e m e , se e x e r c i t a u f n t o t a l i t a t e l a adpostul c e t i l o r i sub protecia e f i l o r po$ l i t i c i p r o p r i i , n c a z u l de fa v o i e v o d u l . A v e m , a s t f e l , p r o b a m a t e r i a l i
2

72

concret c , ntr-adevr, vrfurile societii feudale romneti,boier c n e z i i , v o i e v o z i i , " n - a u c r e a t numai o organizaie politic nou, c i i una c u l t u r a l p r o p r i e , comun c e l o r t r e i r i r o m n e t i . E i au c r e a t b i s e r i c a f e u d a l , c a r e a nceput s i a l o c u l c e l e i p o p u l a r e " ^ . Faptul c n c u p r i n s u l c e n t r u l u i s t a t a l de l a C e t e n i , m a i m u l t c e r c e t a t d e c t a l t e l e , se constat o l o c u i r e i o a c t i v i t a t e feudal c o m p l e x e , n e n t r e r u p t e pn t r z i u , i n u s e s i z m d e l o c e f e c t e l e n e g a t i v e ale invaziei mongole d i n 1 2 4 1 , p a r e a p r o b a i pe a c e a s t c a l e c v o i e v o d a t u l romnesc de pe ambele l a t u r i a l e F g r a i l o r a r m a s , c a i h a l t e ter i t o r i i f e r i t e de l a n o i s a u d i n a l t e l o c u r i i n v a d a t e de m o n g o l i , t o t t i m p u l "sub c r m u i r e a v o i e v o z i l o r l o c a l i " ^ , c a r e , l a a d p o s t u l m u n t e l u i i s u b p r o t e c i a f o r t i f i c a i i l o r p r o p r i i , a u p u t u t o r g a n i z a , pe m a i d e p a r t e , n relativ l i n i t e , s o c i e t a t e a i c u l t u r a r o m n e a s c pe c a l e p r o p r i e , a lturi de t t a r i o v r e m e i m p o t r i v a l o r m a i a p o i , pn l a e l i b e r a r e a treptat i definitiv a n t r e g u l u i t e r i t o r i u r o m n e s c de l a s u d de C a r pai de s u b dominaia s t r i n . I a r h a c e a s t d i r e c i e , c a i h c r e a r e a s t a t u l u i r o m n e s c i n d e p e n d e n t , de a l t m i n t e r i , v o i e v o d a t u l r o m n e s c d i n C a r p a i , c u c e n t r e i m p o r t a n t e l a n o r d i l a s u d de Munii F g r a , la B r e a z a , C e t e n i s a u C u r t e a de A r g e a a v u t , de bun s e a m , r o l u l h o t r t o r , B a s a r a b I f i i n d s o c o t i t , pe bun d r e p t a t e , u r m a u l l u i S e n e s lau . L o c u i r e a g e t o - d a c i c . Sub n i v e l u l feudal d i n s e c t o r u l "monument e " de l a C e t e n i , s e c i u n e a 1/1981 a p e r f o r a t i o r i z o n t u l de l o c u i r e g e t o - d a c i c a c r u i g r o s i m e e s t e a i c i de 1 , 7 0 m . I m p o r t a n t de r e i n u t este m p r e j u r a r e a c p e n t r u p r i m a dat s - a d o v e d i t a i c i c locuirea g e t o - d a c i c se c o m p u n e d i n dou n i v e l e d i s t i n c t e , s e p a r a t e p r i n t r - o , l i n i e s u b i r e de a r s u r , n i v e l u l s u p e r i o r avnd g r o s i m e a de 0 , 9 0 m , i a r c e l i n f e r i o r de 0 , 8 0 m . i m a i important e s t e d e s c o p e r i r e a , h a r s u r a ce s e p a r c e l e dou n i v e l e c u intens i b o g a t l o c u i r e g e t o - d a c i c , a unei monede g e t o - d a c e de a r g i n t de t i p A l e x a n d r u - F i l i p I I I A r i d e u l ( f i g . 1 2 / 4 ) - ' , a a d a r o imitaie l o c a l d i n c a t e g o r i a c e l o r c e s e n c h e i e l a sfritul s e c a i I I - l e a . e . n . , d a r c i r c u l i h p r i m a p a r t e a s e c i en. D e s c o p e r i r e a p r e z i n t maxim i m p o r t a n , d e o a r e c e d e m o n s t r e a z c h t i m p u l a t a c u l u i e f e c t u a t de c t r e B u r e b i s t a h a n i i 70 . e . n . a s u p r a conductorului p o l i t i c d i n c e n t r u l g e t o - d a c i c de l a C e t e n i , n c a d r u l aciunii s a l e de u n i f i c a r e a n t r e g u l u i p o p o r g e t o - d a c , - a a v u t de s u f e r i t , cum am c r e z u t pn a c u m , n u m a i c e t a t e a g e t o - d a c i c de z i d , c a r e a fost d i s t r u s i a r s c u a c e s t p r i l e j - ' , d a r i a e z a r e a de l a p o a l e l e cetii, c e l puin h p a r t e a s a s u d - e s t i c , d i n s p r e c a r e v e n e a de f a p t cel dinii u n i f i c a t o r a l t u t u r o r g e t o - d a c i l o r . S p r e d e o s e b i r e de c e t a t e ns, c a r e - a m a i f o s t r e f c u t d e c f t t r z i u n s e c a i - l e a de v o i e v o z i i r o m n i , a e z a r e a g e t o - d a c i c de a i c i a c o n t i n u a t s se d e z v o l t e i dup n c e r c a r e a p r i n c a r e a t r e c u t h a n i i 70 . e . n . , c e l puin pn la nceputul s e c i e . n . , a a c u m o d e m o n s t r e a z d e s c o p e r i r i l e a r h e o logice i n u m i s m a t i c e f c u t e pn a c u m l a C e t e n i i c u m s u g e r e a z , h | cazul de f a , n i v e l u l m a i n o u de i n t e n s l o c u i r e g e t o - d a c i c s i t u a t dea-!
2 3 3 1 2 3

73

s u p r a a r s u r i i c a r e s - a g s i t imitaia monetar g e t o - d a c i c menionat.

m a i sus-i

N O T E 1 Pentru cercetrile din anii 1940-1942, v e z i Dinu V.Rosetti,Ceteni Arge, Istoricul cercetrilor arheologice (i), i n Cercetri arheolog i c e , I , M u z e u l de I s t o r i e a l R . S . R o m n i a , 1 9 7 5 , p . 2 6 1 - 2 8 9 . P e n t r u c e r c e t r i l e n t r e p r i n s e n a n i i 1 9 6 9 - 1 9 7 3 de c o l e c t i v u l Muz e u l u i de I s t o r i e a l R . S . R o m a n i a , v e z i L u c i a n C h i e s c u , C e r c e r l a r h e o l o g i c e l a Ceteni, judeul A r g e , f n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , t i , M u z e u l de I s t o r i e a l R . S . R o m n i a , 1 9 7 6 , p . 1 5 5 - 1 8 8 . D i n u V . R o s e t t i i L u c i a n C h i e s c u , C e t a t e a g e t o - d a c i c de l a C e t e n i , j u d . A r g e , n M I , X L I I , 4 , 1 9 7 3 , p . 5 5 - 5 8 ; m a i nou Lucian C h i e s c u , Ceteni - c e n t r u l u n e i formaiuni p o l i t i c e g e t o - d a c e d i n a i n t e a s t a t u l u i c e n t r a l i z a t a l l u i B u r e b i s t a , h M u z e u l n a i o n a l , V , Bucureti, 1981, p . 7 1 - 7 4 . L u c i a n C h i e s c u , n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , 1 1 , B u c u r e t i , 1976,p170 i u r m . L u c i a n C h i e s c u , O f o r m a i u n e p o l i t i c r o m n e a s c l a n o r d i l a sud de Munii F g r a i n s e c o l u l a l X I I I - l e a , i n " R e v i s t a de I s t o r i e " t o m . 28, n r . 7 , 1975, p.1033-1042. Dinu V . R o s e t t i , antierul a r h e o l o g i c Ceteni ( r . M u s c e l , r e g . A r g e ) , n M a t e r i a l e i c e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V I I I , B u c u r e t i , 1 962, p . 7 8 - 8 6 ; acelai, Raport preliminar asupra cercetrilor arheologice n t r e p r i n s e l a c o m p l e x u l de m o n u m e n t e f e u d a l e de l a C e t e n i - A y g e n a n u l 1 9 6 5 , n M o n u m e n t e i s t o r i c e . S t u d i i l l u c r r i de r e s t a u r a r e , DMI, Bucureti, 1969, p . 9 4 - 9 8 . Dinu V . R o s e t t i , Raport preliminar . . . Dinu V . R o s e t t i , antierul arheologic Ceteni. . . , p . 7 9 . Dinu V . R o s e t t i , Raport p r e l i m i n a r p.95. Ibidem; a c e l a i , antierul arheologic C e t e n i . . . , p . 7 9 . D i n u V . R o s e t t i , l o c . c i t . , p . 9 8 ; a c e l a i , R a p o r t p r e l i m i n a r . . .,.95> Dinu V . R o s e t t i , antierul arheologic C e t e n i . . . , p.81 . Dinu V . R o s e t t i , Raport preliminar p.96-97. Ibidem, p . 9 7 . L u c i a n Chiescu, C e r c e t r i a r h e o l o g i c e l a Ceteni . . . , l o c . c i t . , p . 1 7 6 , 1 8 1 , 171 i f i g . 1 0 / 1 i 3 . Dinu V . R o s e t t i , Raport preliminar p . 9 6 . Moned b i z a n t i n , n j u m t i t , d i n b r o n z , g s i t n m o r m n t , n u p u t e a f i e m i s , d u p cum am artat m a i s u s , d e c t f i e de A l e x i o s I I I A n g h e l o s C o m n e n , f i e de loan V a t a t z e s . Ibidem. L u c i a n C h i e s c u , C e r c e t r i a r h e o l o g i c e l a Ceteni . . . , p . 1 7 8 - 1 8 1 . Dinu V . R o s e t t i , Raport p r e l i m i n a r . . . , p . 9 7 . 74

4 5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

20 I b i d e m . 21 L u c i a n C h i e s c u , O formaiune p o l i t i c a r o m n e a s c . . . , p . 1 0 3 3 - 1 0 4 2 . 22 G h e o r g h e I . B r t i a n u , T r a d i i a i s t o r i c d e s p r e n t e m e i e r e a s t a t e l o r , Bucureti, 1980, p . 1 0 6 . 23 V . V t i a n u , I s t o r i a a r t e i f e u d a l e f h r i l e r o m n e , ! , B u c u r e t i , 1969, p . 7 2 . 24 G r i g o r e I o n e s c u , I s t o r i a a r h i t e c t u r i i f n R o m n i a , B u c u r e t i , 1 9 6 3 , p.69. 25 V . V t i a n u , o p . c i t . , p . 7 2 . 26 P . P . P a n a i t e s c u , I n t r o d u c e r e l a i s t o r i a c u l t u r i i r o m n e t i , B u c u reti, 1969,p.350. 27 R a d u P o p a , C n e z a t u l M a r e i , B a i a M a r e , 1 9 7 0 , p . 3 1 , p l a n u l l a f i g . 5 . 28 R a d u P o p a , Z u r k i r c h l i c h e n O r g a n i s a t i o n d e r R u m B n e n f n N o r d s i e - f b e n b l l r g e n i m L i c h t e d e s p a t r i a r c h a l i c h e n P r i v i l e g i m u s v o n 1 391 , fn " O s t k i r c h l i c h e S t u d i e n " , Augustinus - V e r l a g - WUrzburg, 24, (1975), p.313 i u r m . P l a n u l l a p . 3 1 4 . 29 P . P . P a n a i t e s c u , o p . c i l . , p . 3 2 6 . 30 I b i d e m , p . 3 6 5 . 31 I b i d e m , p . 2 9 6 , 3 0 9 . 32 A v . C a p u l l u i H e r a k l i o s c o a f a t , c u blan de l e u , n p r o f i l s p r e d r . , c u u n g r a d de s t i l i z a r e f o a r t e a c c e n t u a t . R v . Z e u s A l t o p h o r o s eznd pe t r o n s p r e s t n g a . I n d r e a p t a ine o p a s r e s c h i a t , n s t n g a s c e p t r u l . D i n legend i monogram au rmas n u m a i semne. Face p a r t e d i n g r u p a I I , C . P r e d a , M o n e d e l e g e t o - d a c i l o r , B u c u r e t i , 1973, p . 3 1 , p l . L X X I V , 6 . Drahm 1 , 7 0 g ; 5 m m j r o t o t i p t r a c i c de t i p P i e l e t i - C o m a n a . C . P r e d a , o p . c i t . , p . 3 2 9 . I d e n t i f i c a r e f c u t de M a r i a Chiescu], 33 L u c i a n C h i e s c u , C e r c e t r i a r h e o l o g i c e l a C e t e n i , . _ , , p . 1 6 9 . L E S RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EFFECTUEES A U C O M P L E X E DE MONUMENTE F E O D A U X DU POINT NOMME CETENI, D E P . D ' A R G E S Rsum Les r e c h e r c h e s archologiques plus anciennes continues en 1 9 8 1 , o n t p e r m i s l a d c o u v e r t e d a n s l a s t a t i o n d u p o i s e nomme C e t eni, d p . d A r g e , s u r un plateau troit s i t u e au p i e d d e l coll i n e " C e t u i a l u i N e g r u V o d " , d ' u n c o m p l e x e de m o n u m e n t s c a r a c t r e d ' u n i c i t : t r o i s g l i s e s r o u m a i n e s en m a o n n e r i e q u i s e s u c c dent e n t e m p s et e s p a c e , l ' u n e a p r s l ' a u t r e , d a t a n t d u X I I I s . j u s qu a u X V I I I - e s .
1 e

L ' g l i s e no 3 , l a p l u s a n c i e n n e ( f i g . 1 , 3 ) a p p a r t i e n t l a c a t g o r i e des g l i s e s nef u n i q u e de r i t e o r t h o d o x e , p e n i t e s f r e s q u e ( f i g . no 7 - 1 0 ) e t q u i d a t e d u dbut d u X I I e s . j u s q u e v e r s l ' a n n e 1 2 5 0 . 75

Ce p r e m i e r monument r e l i g i e u x r o u m a i n e n m a o n n e r i e , dtruit l a s u i t e d ' u n s i s m e e s t s u i v i d u p o i n t de v u e c h r o n o l o g i q u e , 13 m s u d , p a r l ' g l i s e no 2 ( f i g . 1 , 2 ) , e n f o r m e de t r f l e , p e i n t e e l l e a u s s i f r e s q u e et d a t a n t d e p u i s 1259 j u s q u ' a u dbut d u X V - e sicle. Dtruite l a s u i t e d ' u n e I n o n d a t i o n de l a r i v i r e de Dmbovia s i t u e a u x e n v i r o n s , l ' g l i s e no 2 e s t c o n t i n u e p a r l ' g l i s e no 1 ( F i g . 1 , 2 ) d u dbut d u X V - e . s . q u i d u r e j u s q u ' a u X V I I . e . s . A diffrence de l ' g l i s e no 3 e t no 2 q u i a v a l e n t t b t i e s u n i q u e m e n t e n p i e r r e , l ' b r i q u e s , mais sans p e i n t u r e . L e s d e u x p r e m i e r s m o n u m e n t s ( b . 3 e t b . 2) s o u t l e s p l u s ancie n n e s g l i s e s r o u m a i n e s m a o n n e s que l ' o n c o n u a f t j u s q u ' prs e n t a u s u d des C a r p a t e s , l e u r e x i s t e n c e e t l e u r s u c c e s s i o n prouv a n t t o u t comme l e s a u t r e s c o m p l e x e s a r c h o l o g i q u e s q u ' ce p o i n t l a i l y a v a i t u n i m p o r t a n t c e n t r e de l ' E t a t r o u m a i n p e n d a n t l e - e s . s ' a g i t d ' u n c e n t r e de l ' E t a t r o u m a i n c o n d u i t e n 1247 par l e v o i v o d e S e n e s l a u , E t a t q u i s teudait s u r l e s d e u x v e r s a n t s de l a m o n t a g n e de F g r a ( l e s C a r p a t e s M r i d i o n a u x , g a u c h e de la r i v i r e d ' O l t ) e t q u i p o s s d a i t , e n d e h o r s d u c e n t r e de Ceteni , d ' a u t r e s c e n t r e s d ' i m p o r t a n c e B r e a z a e t C u r t e a de A r g e . L a c e n t r e de Ceteni s ' a v r e t r e l e p l u e i m p o r t a n t e u t r e t o u s l s a u t r e s a u e . s . l ' e x l s t e n o e d e s d e u x g l i s e s p e i n t e s d m o n t r e l ' e x i s t e n c e des d e u x g l i s e s p e i n t e s d m o n t r e l ' e x i s t e n c e non seulement d ' u n centre politique , mais a u s s i d ' u n centre r e l i g i e u x orthodoxe r o u m a i n p r o t g p a r l e s r e m p a r t s de l a c i t p r i n c l r e situe au s o m m e t de l a p e t i t e m o n t a g u e nomme " C e t u i a l u i N e g r u - V o d " .
1

LGENDE DES F I G U R E S F i g . 1 . - Ceteni, 1 9 8 1 . L e p l a n g n r a l d u complexe des monuments mdivaux. F i g . 2 . - Ceteni, 1 9 8 1 . P l a n des g l i s e s n o . 1 et 2 . F i g . 3 . - C e t e n i , 1 9 8 1 . P l a n de l ' g l i s e n o . 3 . F i g . 4 . - C e t e n i , 1 9 6 8 . R e l v e m e n t de l ' e n t r e de l ' g l i s e n o . 3 , eff e c t u p e n d a n t l e s r e c h e r c h e s de 1968 p a r E . M i r o n e s c u F i g . 5 - C e t e n i , 1 9 8 1 . D t a i l s m u r a u x de l ' g l i s e no 3 : s e c t i o n p a r l ' a b s i d e e t l e n a o s , v u e v e r s l e s u d ( l e d i t a i l no 1 ) . 2 . V u e de 1 ' o n e s t d u m u r d ' e n t r e l e naos et l ' a b s i d e ( d t . n o . 2 ) . F i g . 6 . - C e t e n i , 1 9 8 1 . Dtails m u r a u x de l ' g l i s e n o . 3 . 1 . 2 dtails intreurs du eoin n o r d - o u e s t d u naos ( d t . n o . 3 et 4 ) , 3 . v u e de l ' o u e s t du c o n t r e f o r t du ct sud (dt. n o . 5 ) , 4 - m u r l ' e x t r i e u r d u naos ( d t . n o . 6 ) . F i g . 7 . - C e t e n i , 1 9 8 1 . F r a g m e n t s de f r e s q u e a v e c i n s c r i p t i o n s de l'glise no.3. F i g . 8 . - C e t e n i , 1 9 8 1 . F r a g m e n t s de f r e s q u e a p p a r t e n a n t l ' g l i s e 76

n o . 3 . F r a g m e n t s de l a p a r t i e i n f r i e u r e de l ' o r n e m e n t de l ' a b s i d e ( 1 - 3 ) ; f r a g m e n t s de b a n d e s d c o r e s l i n a i r e m e n t ou g o mtriquement ( 4 - 6 , 7 - 9 ) ; f r a g m e n t s de c r e p i s s u r e . F i g . 9 . - Ceteni 1981 , O r n e m e n t de l a p a r t i e i n f r i o u r e de l ' a b s i d e de l ' g l i s e n o . 3 . F i g . 1 0 . - C e t e n i , 1 9 8 1 . F r a g m e n t s de f r e s q u e de l ' g l i s e n o . 3 , a p p a r tenant, probablement l ' o r n e m e n t parital - Fragment d ' a u r ole avec i n c i s i o n m a r g i n a l e ( 5 ) . F i g . 11 . - C e t e n i , 1981 . F r a g m e n t s c r a m i q u e s de XIII. e.s. de l ' e g l i s no.3 (1-5) pices d ' a r m e m e n t du X I I I e - X T V . e . s . du secteur "monuments" (6-8). F i g . 1 2.-Ceteni, 1981. Dcouvertes appartenant aux niveaux d ' h a b i tat g t o - d a c e du secteur " m o n u m e n t s " , F r a g m e n t s cramiques ( 1 - 3 , 5 - 6 ) ; m o n n a i e g t o - d a c e de t y p e A l e x a n d r u F i l i p Arideul (4) } p e r o i r ( 7 ) .

A N S A M B L U L REEDINEI F E U D A L E D E L A G I U L E S T I , JUD. SUCEAVA

ION

de L I A B T R N A , A D R I A N B A T R I N A , VTMANU i T E F A N SCORANU

n u l t i m i i a n i s - a u obinut p r o g r e s e n o t a b i l e f n c u n o a t e r e a u n o r a s p e c t e l e g a t e de a p a r i i a r e e d i n e l o r f e u d a l e i r o l u l l o r f n p r o c e s u l de o r g a n i z a r e p o l i t i c a r o m n i l o r d i n t r - o z o n c u v e c h i structuri s o c i a l - p o l i t i c e de e s e n f e u d a l , p r e c u m c e a a nordului Moldovei . A s t f e l , pe t e m e i u l d a t e l o r p r e i o a s e obinute f n c a d r u l c e r c e t r i l o r a r h e o l o g i c e de l a S u c e a v a , V o l o v , R d u i , V o r n i c e n i i M a r i ( j u d . S u ceava) i Netezi (jud.Neam), s - a u putut l o c a l i z a reedinele unor i m p o r t a n t e v f r f u r i ale feudalitii d i n epoca a n t e r i o a r sau d i n c e a a deplinei c o n s t i t u i r i a statului feudal Moldova. C o m p l e x e l o r i d e n t i f i c a t e l i s - a a d u g a t , f n a n u l 1981 , o nou r e edin feudal, a l e c r e i v e s t i g i i a u putut f i i n t e r c e p t a t e pe Valea M o l d o v e i , pe m a l u l d r e p t a l a p e i , l a l i m i t a d i n t r e s a t e l e O r t l ( c o m . Brusturi-Drgneti, jud.Neam) i Giuleti ( c o m . B o r o a i a , j u d . S u c e a v a ) , n l u n a m a l a a n u l u i a m i n t i t , f n c u r s u l u n o r c e r c e t r i de suprafa efectuate d e - a l u n g u l V i i M o l d o v e i , f n l o c u l numit " L a t e m e l i e " , pe h o t a r u l ce d e s p a r t e c e l e dou s a t e i j u d e e , a u f o s t o b s e r v a t e r e s t u r i de m o l o z , p i a t r i c r m i d , p r e c u m i t r a s e u l u n o r a n uri d a t o r a t e a c i u n i l o r de r e c u p e r a r e a m a t e r i a l e l o r de c o n s t r u c i e F a c t u r a crmizilor, a m o r t a r u l u i , precum i cele cteva fragmente cer a m i c e c u l e s e d i n v e c i n t a t e a imediat n e - a u p e r m i s s a p r e c i e m c ne a f l a m f n faa u r m e l o r u n e i c o n s t r u c i i de z i d ce f u n c i o n a l a c u m p n a dintre sec. X I V - X V . h c u r s u l l u n i i i u l i e , l o c a l n i c i i n e - a u s e m n a l a t l a 250 m s p r e n o r d v e s t de l o c u l n u m i t " L a t e m e l i e " , pe t e r e n u l a r a b i l a l s a t u l u i G i u l e t i , u r m e l e u n o r fundaii de p i a t r l c r m i d d i n c a r e m a t e r i a l u l a f o s t r e c u p e r a t c u c i r c a 25 de a n i f n u r m , c u p r i l e j u l r i d i c r i i u n e i b i s e r i c i ntr-un sat nvecinat. Toate acestea indicau prezena vestigiilor u n u i c o m p l e x de t i p u l r e e d i n e l o r f e u d a l e , a l c t u i t pe de o p a r t e d i n a n s a m b l u l l o c u i n e i i a n e x e l o r g o s p o d r e t i , i a r pe d e a l t p a r t e d i n capela de c u r t e . n m o d c o n v e n i o n a l , l o c u l d e n u m i t " L a t e m e l i e " i unde bnuiam a se g s i fundaiile l c a u l u i de c u l t l - a m d e n u m i t s e c t o r u l A , i a r cel l a l t , a f l a t l a 250 m s p r e n o r d - v e s t , s e c t o r u l B . P r i m e l e d o u s e c i u n i (S^ i S 2 ) d i n s e c t o r u l A a u f o s t o r i e n t a t e p e d i r e c i a n o r d - ud i r e s p e c t i v e s t - v e s t i d i s p u s e p e r p e n d i c u l a r , a s t f e l n c t s p o a t i n t e r c e p t a n s u p r a f a a l o r l i m i t e l e construciei pe c a r e o b n u i a m . Odat p r e c i z a t e . a c e s t e a , s - a u putut trasa >
2

79

c o n t i n u a r e s e c i u n i i c a s e t e , a p o i se t r e c e l a d e z v e l i r e a u n e i b u n e p r i d i n e d i f i c i u . E l e m e n t e l e de p l a n a l t u r i de g r o p i l e de m o r m i n t e a u c o n f i r m a t i p o t e z a e x i s t e n t e i fii a c e s t l o c a u r m e l o r u n u i l c a d o cult (fig. 1 ) . T r e b u i e p r e c i z a t de l a b u n f n c e p u t c c e a m a i m a r e p a r t e a z i d r i e i se p s t r e a z l a n i v e l de f u n d a i e , i a c e s t c a z d e m a n t e l a t o r i i , muli d i n t r e e i c o n t e m p o r a n i n o u , a c i o n f n d s i s t e m a t i c l n r e p e t a t e r f n d u r l f n c u r s u l a n i l o r . F u n d a i i l e , ca i c e l e c f t e v a p o r iuni de e l e v a i e p s t r a t e , s f n t r e a l i z a t e d i n p i a t r de c a r i e r , i f n m a i m i c m s u r de r f u , l e g a t e c u m o r t a r de bun c a l i t a t e . Crmida e s t e i ea p r e z e n t f n m o l o z u r i , r o s t u r i l e s a l e p u t f n d f i p r e c i z a t e fn f u n c i e de d i m e n s i u n i s a u l o c u l de d e s c o p e r i r e . D a r , f n a i n t e de a l t e d a t e , se c u v i n e a f i p r e z e n t a t e pe s c u r t o b s e r v a i i l e de natur s t r a t i g r a f i e . S o l u l v i u , r e p r e z e n t a t de a r g i l a g a l b e n , e s t e s u p r a p u s de h u m u s u l m e d i e v a l f n c a r e s f n t prezente f r a g m e n t e c e r a m i c e c a r a c t e r i s t i c e c e l e i de a d o u a jumti a s e c . a l x r v - l e a . De l a faa a c e s t u i s t r a t se t a i e a n u r i l e de fundaie ale e d i f i c i u l u i . N i v e l u l de c o n s t r u c i e , r e p r e z e n t a t de u n s t r a t de m o r t a r i a c h i i de p i a t r , a r e g r o s i m e a v a r i a b i l f n t r e 3 - 7 c m l e s t e s u p r a p u s de u n s t r a t de pmnt c a s t a n i u , c u pigmeni de m o r t a r i a r g i l , d e p u s de c o n s t r u c t o r i c u s c o p u l de a o r i z o n t a l i z a i n t e r i o r u l l c a u l u i . U r m e a z u n s t r a t c o n s i s t e n t de c r b u n e , p r e z e n t f n n t r e a g a suprafa a i n t e r i o r u l u i , aparinnd, f r ndoial, c e l e i d i n t f i p a r d o s e l i r e a l i z a t d i n l e m n i d i s t r u s de u n i n c e n d i u c e v a a f e c t a c o n s t r u c i a n a n s a m b l u l s u . U n n o u n i v e l de u m p l u t u r , c o n s t n d d i n a l ternana u n o r s t r a t u r i de a r g i l g a l b e n , v i n e i e i n i s i p , s u p r a p u s de o p a r d o s e a l - de a c e a s t dat d i n c r m i z i a e z a t e pe u n s u p o r t d e m o r t a r - m a r c h e a z o important a c i u n e de r e f a c e r e i intrarea ntr-o a d o u a f a z de f u n c i o n a r e a e d i f i c i u l u i . I n s f f r i t , m a i m u l t e s t r a t u r i de m o l o z i r e s t u r i de m a t e r i a l e de c o n s t r u c i e , t i a t e de gropile demantelatorilor, ilustreaz dezafectarea b i s e r i c i i . N e c r o p o l a , organizat f n i n t e r i o r u l u l t i m e l o r dou c o m p a r t i m e n t e , c o n i n e u n numr de 22 de m o r m i n t e , d i n t r e c a r e 14 o c u p o p a r t e d i n s u p r a f a a n a o s u l u i ( M ^ - M ^ ) , i a r r e s t u l de 8 s n t dispuse fn p r o n a o s ( ^ - 2 2 ) D i n t o t a l u l de m o r m i n t e , u n numr de 2 0 , deci m a j o r i t a t e a , a p a r i n p r i m e i e p o c i de f u n c i o n a r e a l c a u l u i , fiind c p c u i t e de s t r a t u l de a r s u r . D o a r d o u (M14 i M19) taie acest s t r a t , puind a s t f e l f i a t r i b u i t e c e l e i de a d o u a e t a p e de e x i s t e n a bisericii. M a j o r i t a t e a m o r m i n t e l o r - i anume 19 - s f n t p r a c t i c a t e f n g r o p i s i m p l e , f n c a r e a r a r e o r i se p s t r e a z f r a g m e n t e d i n l e m n u l s i c r i e l o r . I n d o u c a z u r i (Mi 5 i M^g,) g r o p i l e s f n t p l a c a t e c u l e s p e z i de p i a t r - r e z o l v a r e c e ne d u c e c u g f n d u l l a c i s t e l e d i n t r - o e p o c m a i t i m p u r i e i c a r e n u e s t e n t l n i t , dup c u n o t i n e l e n o a s t r e , f n a c e a s t v i e me l a r s r i t de C a r p a i . U n s i n g u r m o r m f n t (M20) e s t e r e p r e z e n t a t de o cript realizat d i n crmid. 80

F i g . 1 . - R e e d i n a feudal: de l a G i u l e t i ( S e c t o r A ) . P l a n de s i t u a i e .

D i n o b s e r v a i i l e e f e c t u a t e a s u p r a s c h e l e t e l o r se p o a t e a p r e c i a c u n numr de 8 m o r m i n t e a u aparinut u n o r a d u l i , 5 u n o r t i n e r i a d o l e s c e n i , i a r 9 u n o r c o p i i c u v f r s t e ce v a r i a z n t r e 2 i 9 a n i . Ceea ce a t r a g e atenia n mod s p e c i a l snt u n e l e p r a c t i c i legate de r i t u a l u l de f n m o r m h t a r e i c a r e a u f o s t r e m a r c a t e m a i r a r n M o l d o v a , c e l puin p e n t r u s e c . X I V - X V . E s t e v o r b a d e a r d e r e a f u n d u l u i g r o p i i (M^o) de p r e z e n a c r b u n i l o r h z o n a c a p u l u i ( M 2 M A , M e , M - | 2 > 1 3 > M - | 4 , M 1 5 ) , pe p i e p t l a b d o m e n ( ) , d o a r pe a b d o m e n ( M 1 6 ) s a u n z o n a p i c i o a r e l o r (M-| l M21 ) n h u m a i l o r . n t r - u n singur caz ( M - j t ) , o a s e p r o v e n i n d d i n b u c i de c a r n e de p a s r e n s o e s c c r b u n i i aflai h z o n a p i c i o a r e l o r . n s f r i t , r i t u a l u l e s t e c o m p l e t a t a d e s e o r i p r i n s p a r g e r e a unor vase ceramice i a r u n c a r e a f r a g m e n t e l o r n g r o a p n t i m p u l u m p l e r i i a c e s t e i a . A s t f e l , r e m a r c m fragmentele c e r a m i c e c a r a c t e r i s t i c e s f r i t u l u i de s e c o l a l X I V - l e a i n c e p u t u l u i c e l u i de a l X V - l e a c o n i n u t e de M 9 , c e l e a l e u n e i oale-borc a n , ce a p u t u t f i n t r e g i t i n c a d r a t t i p o l o g i c n p r i m a jumtate a s e c . a l X V - l e a , d e s c o p e r i t n M - ) 6 , p r e c u m i f r a g m e n t e c e r a m i c e a p a r i n n d u n o r v a s e , ce t i p o l o g i c n u d e p e s c m i j l o c u l s e c . a l X V l e a , s p a r t e i d i s t r i b u i t e t r e i m o r m i n t e , i a n u m e M , M 1 0 i 11 m p r e j u r a r e a c f r a g m e n t e l e d i n t r - u n numr d e d o u c a s t r o a n e s-au g s i t n t o a t e c e l e t r e i g r o p i n e d e t e r m i n s a p r e c i e m c m o r m i n t e l e M7, M 1 0 M 1 1 au fost practicate l a aceeai dat. I n v e n t a r u l coninut d e c e l e 22 de m o r m i n t e , d i n t r e c a r e u n n u m r de 5 a u f o s t d e r a n j a t e () , M i 9 , M 2 0 , M 2 1 , M 2 2 ) , e s t e m a i mult d e c t m o d e s t , r e a l i t a t e l e s n e de n e l e s d a c se a r e n v e d e r e e p o c a n c a r e s - a u e f e c t u a t f h m o r m f h t r i l e . S e r e m a r c a b s e n a p i e s e l o r d e p o d o a b , putnd f i menionate d o a r a c c e s o r i i l e v e s t i m e n t a r e c o n s t f n d f d i n 3 i 4 n s t u r a i g l o b u l a r i d i n a r g i n t n Mg i r e s p e c t i v f n M 1 0 a f l a i n z o n a gtului s a u c f t e v a f r a g m e n t e de b r o d e r i e d i n f i r d e a r g i n t p r o v e n i n d de l a g u l e r u l i m a n e t e l e n h u m a i l o r d i n M 4 i M 1 7 . L a a c e s t e a se a d a u g d o a r d o u m o n e d e , d i n t r e c a r e u n g r o s e m i s de A l e x a n d r u c e l B u n s - a d e s c o p e r i t f n M u , a p a r i n n d p r i m e i e t a p e de f u n c i o n a r e a b i s e r i c i i , i a r u n d i n a r e m i s de Matia a l I I - * l e a n 1613 se a f l a n M ^ , m o r m f n t c e ine de c e a de a d o u a e t a p de f u n c i o n a r e a e d i f i c i u l u i .
s a u M

A r h i t e c t u r a i decoraia monumentului pot f i desluite d i n d i s p o z i i a p l a n i m e t r i c i e l e m e n t e l e de p i a t r p r o f i l a t , c r m i z i l e s a u f r a g m e n t e l e de t e n c u i a l d e s c o p e r i t e f n u m p l u t u r . P l a n u l e s t e l i m p e d e , c o m p a r t i m e n t a r e a f n a l t a r , n a o s i p r o n a o s p l e d h d de l a b u n n ceput p e n t r u apartenena a c e s t u i l c a l a c u l t u l o r t o d o x . L i m e a f u n d a i i l o r e s t e f n g e n e r a l de 1,25 m , e x c e p i e f c n d l i m i t a de v e s t a p r o n a o s u l u i , c a r e e s t e de 1,50 m . A b s i d a a l t a r u l u i , c u d f n c i m e a i limea i n t e r i o a r de 5 , 2 0 5 , 1 5 m , p r e z i n t u n t r a s e u p o l i g o n a l f l a n c a t de c o n t r a f o r t u r i d i s p u s e n c e l e p a t r u m u c h i i a l e s a l e de o p a r t e i de a l t a a a x u l u i l o n g i t u d i n a l . n m i j l o c se p s t r e a z p i c i o r u l mesei a l t a r u l u i , un a l t element specific c u l t u l u i o r t o d o x , c o n s t r u i t i e l 82

F i g . 2 . - Reedina feudal de l a Giuleti ( S e c t o r B ) . P l a n de situaie. Fundaii a l e unor m a s i v e de zidrie ( a ) , g r o p i m e n a j e r e (b) i d r u m u r i m e d i e v a l e (

d i n piatr legat c u m o r t a r . L i m i t a d i n t r e a l t a r i naos e s t e reprezentat de u n i c o n o s t a s de z i d s t r p u n s de dou u i c u limea de 1 m . Elevaia p s t r a t ne i n d i c f n a c e s t l o c f o l o s i r e a u n o r b l o c u r i de p i a t r e c a r i s a t , c u d i m e n s i u n i l e de 0 , 8 0 0 , 3 0 0 , 3 0 m . N a o s u l e s t e de p l a n ptrat ( 8 , 7 0 8 , 7 0 m ) i p r e z i n t f n s u p r a f a a s a u n s t f l p cent r a l , c i r c u l a r f n fundaie l o c t o g o n a l f n e l e v a i e , p r e c u m l t r e i p i l a t r i , d i n t r e c a r e d o i , p s t r a i d o a r l a n i v e l de f u n d a i e , s f n t d i s p u i f n a x u l t r a n s v e r s a l a l n c p e r i i pe l a t u r i l e de n o r d i s u d , i a r u l t i m u l e s t e a n g a j a t f n z i d r i a i c o n o s a s u l u i pe d i r e c i a a x u l u i l o n gitudinal i a r e c i n c i l a t u r i . L a t u r i l e de n o r d l de s u d a l e a c e s t e i n c p e r i s f n t f l a n c a t e de c f t e t r e i c o n t r a f o r t u r i c u d i m e n s i u n i l e de 1 ,75 x 1 , 3 0 m , d i s p u s e l a limita dintre a l t a r l naos, fn axul t r a n s v e r s a l a l ncperii l l a l i m i t a d i n t r e naos i p r o n a o s . L e g t u r a c u p r o n a o s u l se r e a l i z a p r l n t r - o u a m p l a s a t f n a x u l l o n g i t u d i n a l i c a r e , p o t r i v i t t r a s e u l u i fundaiei, p a r e s f i avut l imea de 2 , 4 0 m . I n s f f r i t , u l t i m a n c p e r e e s t e r e p r e z e n t a t de u n p r o n a o s n gust de p l a n d r e p t u n g h i u l a r , c u d l m s n e s i u n i l e de 3 , 4 0 8 , 7 0 m , c e comunica cu e x t e r i o r u l p r i n t r - o u plasat f n a x u l l a t u r i i s a l e de v e s t , a a dup cum ne s u g e r e a z o l e s p e d e c u r o s t u l de t r e a p t p s t r a t i n s i t u . C o l u r i l e de n o r d - v e s t i s u d - v e s t a l e a c e s t u i c o m p a r t i ment s f n t n t r i t e p r i n c f t e u n c o n t r a f o r t d i s p u s s u b u n U n g h i de 4 5 A m e n a j r i l e ce in de n i v e l u l de c l c a r e snt r e p r e z e n t a t e l a i n t e r i o r n t r - o p r i m f a z , a n t e r i o a r i n c e n d i u l u i , de o duumea d i n s c i t d u r i g r o a s e , s u p r a p u s dup d e z a f e c t a r e de o p a r d o s e a l r e a l i z a t d i n c r m i z i c v a s i p t r a t e ( 1 6 , 2 1 6 , 5 c m ) , c u g r o s i m e a de 5 , 5 c m , d i s p u s e pe un s u p o r t de m o r t a r . E x t e r i o r u l a b e n e f i c i a t i e l de u n t r o t u a r a m e n a j a t d i n p i a t r de r u . G r o s i m e a s a ne a r a t c a s u f e r i t refac e r i n c u r s u l v r e m u r i l o r . T r e c f n d l a e l e m e n t e l e de f i n i s a j , t r e b u i e a r t a t c c e l e cfteva p o r i u n i de e l e v a i e p s t r a t e n u a u coninut d e c f t o t e n c u i a l z u grvit f n a l b . Numeroase fragmente d i n aceast tencuial s - a u desc o p e r i t i f n m o l o z u r i . L a a c e s t e a se a d a u g , f n s c f t e v a f r a g m e n t e , de t e n c u i a l p i c t a t f n nuane de r o u , v e r d e , a l b a s t r u l g a l b e n , c a r e , p r i n l o c u l de d e s c o p e r i r e - n jumtatea de r s r i t a n a o s u l u i ne s u g e r e a z a p a r t e n e n a l o r l a o i c o a n p i c t a t f n f r e s c pe z i d u l i c o n o s t a s u l u i , ce p u t e a s r e p r e z i n t e t e m a " D e i s i s " , d a c n u c u m v a l a cele p a t r u icoane numite "mprteti". A n a l i z h d e l e m e n t e l e de p l a n , a l t u r i de p i e t r e l e p r o f i l a t e i c r m i z i l e d e s c o p e r i t e , se p o a t e o p e r a r e c o n s t i t u i r e a m o d u l u i de t r a t a r e a b o l t i r i i . N e r v u r i l e ntregi sau f r a g m e n t a r e r e c u p e r a t e , l a care se a d a u g stpul o c t o g o n a l d i n c e n t r u l n a o s u l u i d e n o t e x i s t e n a unei soluii s t r u c t i v e t i p i c g o t i c e , l insistm a s u p r a a c e s t u i a s p e c t , a u n e l v i z i u n i s p a i a l e o r d o n a t n s de e x i g e n e l e d i c t a t e de s p i r i t u a l i t a t e a o r t o d o x . Concepia, j e p a y a j g . A A l a r u l u i , n a o s u l u i i p r o n a o 84

F i g . 3 . - R e e d i n a feudal de l a G i u l e t i ( S e c t o r B ) . F a g m e n t e c e r a m i c e de l a s f r i t u l s e c a i X I I I - l e a i p r i m a j u m t a t e a s e c a i X I V - l e a ( l - 8 ) i d i n a d o u a jumtate a sec al XIV-lea (9-12).


r

85

s u l u i a r e l a baz b o l t a f n c r u c e pe o g i v e , r e a l i z a t d i n c r m i d ( 2 5 X 1 0 , 5 6,5 c m ) , p r i n i n t e r s e c i a p e r p e n d i c u l a r a d o i s e m i c i l i n d r i i c o n s o l i d a r e a m u c h i i l o r de i n t e r s e c i e p r i n a r c e de p i a t r p r o f i l a t e . n c a z u l a l t a r u l u i m p i n g e r e a e x e r c i t a t de g r e u t a t e a b o i t e i e s t e d i r i j a t , p r i n i n t e r m e d i u l a r c e l o r o g i v , s p r e a s e p u n c t e de d e s c r c a r e - d i n t r e c a r e dou p a r a f i f o s t r e p r e z e n t a t e de c o n s o l e , i a r p a t r u de p i l a t r i - ntrite l a e x t e r i o r c u c o n t r a f o r t u r i . N a o s u l e r a a c o p e r i t de p a t r u boli h c r u c e pe n e r v u r i , f i e c a r e b o l t e x e r c i t n d u - i m p i n g e r i l e s p r e p a t r u p u n c t e de d e s c r c a r e r e p r e z e n t a t e de s t f l p u l c e n t r a l , pilatrii sau console. I n s f r l t , p r o n a o s u l p e r m i t e f i e a c o p e r i r e a c u d o u b o l i h c r u c e pe n e r v u r i d e s c r c a t e pe c o n s o l e , s o l u i e pentru c a r e optm, f i e cu o bolt semicillndric dispus t r a n s v e r s a l . T o t a c u m se c u v i n e a f i menionat p r e z e n a pe u n e l e n e r v u r J de p i a t r a u n o r u r m e de t e n c u i a l p i c t a t h g a l b e n i r o u , p r e c u m i a u n o r semne l a p i d a r e . Cele p l a s a t e pe s u p r a f a a de h t f l n l r e a dou n e r v u r i - de f e l u l u n u l s e m n ce r e d u n c u b r a e l e l i t e - r e p r e z i n t f r ndoial semne u t i l i t a r e , d e s t i n a t e a u u r a p r o c e s u l de a s a m b l a r e . Alturi de a c e s t e a a p a r , f n s , i m r c i de m u n c i t o r i (de p i e t r a r i ) - ca a c e l e a f n f o r m de Z , c u u n g h i u r i l e m a i m i c i de 4 5 , aflat pe faa u n e i n e r v u r i - ce r e p r e z i n t u n i n t e r e s c u t o t u l a p a r t e , s e m n i f i c f n d f i e o tradiie p r o f e s i o n a l , f i e un a t e l i e r sau met e r i d e c i o filiaie stilistic. n s e c t o r u l B , a c o l o unde p r e s u p u n e a m a se a f l a v e s t i g i i l e l o c u inei p r o p r i u - z l s e , a u f o s t p r a c t i c a t e 8 s e c i u n i d i s p u s e n t r - o s u p r a fa c u a r i a de 3500 m , aflat pe m a l u l de e s t a l a l b i e i u n u i pfru de mult v r e m e s e c a t ( f i g . 2 ) . C e l e m a i v e c h i u r m e de v i e u i r e s f n t re-> p r e z e n t a t e a i c i de c f t e v a g r o p i de m i c i d i m e n s i u n i , c a r e a u a v u t fn U m p l u t u r a l o r b u c i de c h i r p i c i l f r a g m e n t e c e r a m i c e c e p o t f i d a t a t e l a f i n e l e s e c . a l X I I I - l e a i f n p r i m a jumtate a c e l u i de a l X I V l e a ( f i g . 3 / l - 7 ) . A c e s t e c o m p l e x e s f n t s u p r a p u s e de u n s t r a t de argil galben, uniform r e p a r t i z a t , r e z u l t a t d i n sparea anurilor de fundaie a u n o r e l e m e n t e de z i d r i e . P r a c t i c , d i n a c e s t e a , n s nu n e - a u p a r v e n i t d e c t a n u r i l e de fundaie g o l i t e c o m p l e t de coninut , c u n u m a i 25 de a n i f n u r m , i u m p l u t e a p o i c u pmnt, m o l o z , p i a t r l crmid. F a c t u r a m o r t a r u l u i i a crmizilor, asemntoare n t r u t o t u l c u c e l e f o l o s i t e p e n t r u b o l t l r e a b i s e r i c i i , a t e s t u n u l i a c e l a i moment c o n s t r u c t i v . D i m e n s i u n i l e i p e r i m e t r u l a n u r i l o r de fundaie ne p e r m i t s r e c o n s t i t u i m p l a n u l u n o r p i c i o a r e de z i d r i e n f o r m de L ( c u d i m e n s i u n i de 3 , 4 3 , 5 o m) s a u r e c t a n g u l a r e ( c u d i m e n s i u n i l e de 6 5 m i 5 x 1 m ) , d i n t r e c a r e d o u a u fundaiile adfnc i t e c u 1,80 m fa de n i v e l u l de c o n s t r u c i e m e d i e v a l p s t r a t s u b f o r m a u n e i a p e de m o r t a r . D i n c e l de a l t r e i l e a p i c i o r de z i d r i e ( 6 x 5 m), a d f n c i t c u n u m a i 0 , 2 0 m se p s t r e a z d o a r p l a t f o r m a de m o r t a r f n c a r e a u f o s t n c a s t r a t e p i e t r e l e p r i m e i a s i z e de p i a t r . D e i u r m e l e c e l o r t r e i e l e m e n t e de z i d r i e I n t e r c e p t a t e s f n t g r e u de e x p l i c a t f n a c t u a l u l s t a d i u a l c e r c e t r i l o r , d a t o r i t i / a p t u l u i c s f n t o r i e n t a t e i f u n d a t e
2

86

F i g . 4 . - R e e d i n a f e u d a l de l a G i u l e t i ( S e c t o r ) . U n e l t e a r m e , o b i e c t e de uz c a s n i c i p i e s e de harnaament. 87

d i f e r i t , u n e l e p r e c i z r i se p o t f a c e n c de pe a c u m . Dac a v e m f n ved e r e c t o a t e t r e i se f u n d e a z de l a faa a c e l u i a i n i v e l de c o n s t r u c ie, c au fost r e a l i z a t e d i n a c e l e a i materiale - piatr, crmid l e g a t e c u m o r t a r i l e m n - i c a u funcionat aceeai perioad de t i m p pfn l a d i s t r u g e r e a l o r f n urm u n u i i n c e n d i u p u t e r n i c ce c a l c i neaz p i a t r a i arde secundar crmida, putem a p r e c i a c ele c o n s t i t u i e e l e m e n t e l e g a t e , p r o b a b i l , d e s i s t e m u l de a c c e s a l e u n u i a i a c e l u i a i a n s a m b l u . n c u p r i n s u l a c e s t u i a a m a i f o s t s u r p r i n s i u n d r u m a m e n a j a t d i n p i e t r e de r f u , a l c r u i t r a s e u e s t e o r i e n t a t pe d i r e c i a nord-sud. n s f r i t , r o s t u r i l e i d a t a r e a c o m p l e x u l u i d e s c o p e r i t p o t f i d e s l u i t e m a i b i n e d a c se a u f n v e d e r e m a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e aflate f n n i v e l u l de v i e u i r e a n t e r i o r i n c e n d i u l u i . E s t e v o r b a f n p r i m u l rnd de m a t e r i a l u l c e r a m i c ce t i p o l o g i c a p a r i n e s f r i t u l u i de s e c o l a l X I V l e a i p r i m e i jumti a c e l u i de a l X V - l e a ( f i g . 3 / 9 - 1 2 ) , r e a l i t a t e ce n i se p a r e d e o s e b i t de important n p r e c i z a r e a m o m e n t u l u i i n c e n d i e r i i a n s a m b l u l u i . D e o s e b i t de p r e i o a s e snt i c e l e d o u m o n e d e desc o p e r i t e n n i v e l u l de v i e u i r e a m i n t i t , d i n t r e c a r e una e s t e e m i s de L u d o v i c c e l M a r e p e n t r u P o l o n i a , ntre 1 3 7 0 - 1 3 8 2 , i a r c e a l a l t este un g r o s m o l d o v e n e s c e m i s de P e t r u I . N u m a i puin i m p o r t a n t e s f n t p i e s e l e d i n n i v e l u l de d e z a f e c t a r e , p r e c u m c e l e de h a r n a a m e n t i l u s t r a t e de v e r i g i c i r c u l a r e ( f i g . 4 / 7 i 5 / 7 ) , c a t a r a m e r e c t a n g u l a r e s a u o v a l e cu s p i n ( f i g . 5 / 6 , 8 - 1 0 ) , zbale ( f l g . 4 / 8 ) sau potcoave de c a l , c e l e de e c h i p a m e n t m i l i t a r r e p r e z e n t a t e de p i n t e n i i c u r o z e t d e c o rai cu motive i n c r u s t a t e cu aram sau a r g i n t ( f i g . 5 / 3 - 5 ) sau a r m e l e de f e l u l v r f u l u i de l a n c e s a u a v r f u r i l o r de s g e i n d o i t e ( f i g . 4 / 2 , 3 ) , d o v a d a de n e c o n t e s t a t a d e s f u r r i i f n a c e s t e l o c u r i a u n o r l u p t e . L a t o a t e a c e s t e a se a d a u g u n e l t e l e i o b i e c t e l e de uz c a s n i c , p r e c u m l a m e l e de cuit ( f i g . 4 / 5 ) ; f m p u n g t o a r e l e de f l e r i o s , sec e r a , f o a r f e c , o s t i a ( f i g . 4 / 1 ) , undia i u n s f e n i c ( f i g . 5 / 2 ) , a l t u r i de p i e s e l e de f e r o n e r i e de f e l u l lanului i v e r i g i i de u ( f l g . 4 / 4 ) , a f n e i , a l a c t u l u i ( f i g . 5 / 1 ) l a n u m e r o a s e c u l e l p i r o a n e . I n a c e l a i c o n t e x t a f o s t d e s c o p e r i t i u n n a s t u r e de a r g i n t a u r i t form a t d i n d o u c a l o t e , d i n t r e c a r e c e a s u p e r i o a r e s t e t r a f o r a t i prezint un d e c o r t r i l o b a t . Toate v e s t i g i i l e descoperite l a Giuleti sugereaz i m a g i n e a , chiar d a c deocamdat parial, a unei reedine feudale c u cele dou componente p r i n c i p a l e - c u r t e a l capela - ce a cunoscut un n i v e l de via r i d i c a t . D a t a r e a a m b e l o r componente a l e sale c r e d e m c poate f i f c u t f n a d o u a jumtate a s e c . a l X I V - l e a , n u mult v r e m e dup n t e m e i e r e a s t a t u l u i f e u d a l de s i n e s t t t o r de l a r s r i t de Garpal i o r i c u m c e l m a i t r z i u f h t i m p u l l u i P e t r u I . D e z a f e c t a r e a s a , c h i a r dac n u m a i p a r i a l c a u r m a r e a u n u i p u t e r n i c i n c e n d i u , se p e t r e c e c u cert i t u d i n e l a m i j l o c u l s e c . a l X V - l e a , a a dup c u m i n d i c m a t e r i a l u l a r h e o l o g i c . Dac f n s e c t o r u l A , b i s e r i c a cunoate o aciune de r e f a c e r e i o c o n t i n u a r e a e x i s t e n e i a l e c e l puin pfn f n s e c a i XVffl 88

F i g . 5 . - R e e d i n a f e u d a l de l a G i u l e t i ( S e c t o r ) . O b i e c t e de uz c a s n i c , p i e s e de h a r n a a m e n t i echipament m i l i t a r . 89

l e a , s e c t o r u l , o c u p a t de r e e d i n a f e u d a l , nu a f o s t d e s c o p e r i t f n c n i c i u n m a t e r i a l a r h e o l o g i c i n i c i un n i v e l de r e f a c e r e c a r e s a t e s t e r e l u a r e a v i e u i r i i e x a c t f n a c e s t l o c , dup i n c e n d i u l petrecut la mijlocul sec. a l X V - l e a . I n c e r c f n d s precizm momentul l c o n t e x t u l f n c a r e a r e loc i n c e n d i e r e a c o m p o n e n t e l o r r e e d i n e i f e u d a l e de l a G i u l e t i ne r e i n f n mod s p e c i a l atenia t i r i l e c u p r i v i r e l a c a m p a n i a n t r e p r i n s de M a t e i C o r v i n f n M o l d o v a f n 1 4 6 7 , r e l a t a t e de u n i i c o n t e m p o r a n i a i e v e n i m e n t e l o r . A s t f e l , Letopiseul anonim a l Moldovei i c r o n i c a r u l ma g h i a r B o n f i n i u s ne a r a t c dup o c u p a r e a l a 19 n o i e m b r i e a T r o t u u l u i , M a t e i C o r v i n u r c pe V a l e a i r e t u l u i i l a 7 d e c e m b r i e a r d e t f r g u l R o m a n u l u i , dup c a r e se n d r e a p t s p r e B a i a , unde s - a o p r i t s se o d i h n e a s c . R e l a t a r e a c r o n i c a r u l u i p o l o n e z D l u g o s z e c e v a m a i amnunit f n c e e a ce p r i v e t e t r a s e u l , a r t n d c de l a T r o t u M a t e i C o r v i n a r f i t r e c u t pe l a B a c u , Roman i Neam pfn s a j u n g l a B a i a . Menionarea s a l a Neam n i se p a r e d e o s e b i t de i n t e r e s a n t , d e o a r e c e de a i c i d r u m u l s p r e B a i a , d e - a l u n g u l Vii M o l d o v e i , t r e c e i pe l n g r e e d i n a f e u d a l u l u i d i n G i u l e t i . P r e z e n a v f r f u r i l o r de s g e i n d o i t e , a p i n t e n i l o r i a p i e s e l o r de harnaament d e n o t f a p t u l c n a c e s t l o c o t i l e l u i M a t e i C o r v i n ntmpin o ultim r e z i s t e n nainte d e a i n t r a l a 13 d e c e m b r i e f B a i a , motiv pentru c a r e i d i s t r u g reedina feudal a l c r u i r o l f n c a d r u l s i s t e m u l u i de a p r a r e t r e b u i e s f i a v u t o a r e c a r e nsemntate d i n m o m e n t ce n u este abandonat decft p r i n lupt. n s f f r i t j n u ne r m f n e de s t a b i l i t f n s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t r i l o r , d e c f t f e u d a l u l c r u i a i - a aparinut l a n c e p u t u r i l e s a l e r e e d i n a de laG i u l e t i , n m s u r a f n c a r e i z v o a r e l e s c r i s e ne n g d u i e a c e s t l u c r u . Cea m a i v e c h e meniune a s a t u l u i G i u l e t i h i s - a p s t r a t abia ntr-un document d i n 1 o c t o m b r i e 1604, f n c a r e " s a t u l Giuleti, care e s t e pe r f u l R a c a " , e s t e d a t de N e s t o r U r e c h e l I o n M o g f l d e a m n s t i r i i S e c u . L a s c u r t t i m p dup a c e a s t a , l a 15 a p r i l i e 1 6 0 5 , d a n i a e s t e n t r i t de I e r e m i a M o v i l , p r i l e j c u c a r e n i se v o r b e t e deep r e " s a t u l G i u l e t i , ce e s t e pe M o l d o v a , pe unde a f o s t c u r t e a l u i G i u | l e a " 5 . D i n c e l e dou d o c u m e n t e p s t r a t e r e i e s e c u c l a r i t a t e c s a t u l Giuleti, aflat ntre r f u r i l e Raca i M o l d o v a , a aparinut c u mult nainte de 1604 u n u i G i u l e a ce i - a a v u t a i c i c u r t e a . I n c e e a c e ne p r i v e t e , avem toate t e m e i u r i l e s identificm a c t u a l u l sat Giuleti, a f l a t i e l t o t n t r e R a c a i M o l d o v a , c u c e l menionat de documente, i a r v e s t i g i i l e d e s c o p e r i t e c u r e e d i n a ce a aparinut unul feudal, pe nume G i u l e a , e x i s t e n t f n a d o u a jumtate a s e c . a l X I V - l e a . A c e s t a n u p o a t e f i d e c f t c e l menionat f n d o u d i n c e l e m a i v e c h i a c t e de c a n c e l a r i e pstrate i a i crui urmai v o r stpni f n s e c . a l X V - l e a n u m e r o a s e s a t e pe V a l e a M o l d o v e i . E s t e v o r b a de " d o m i n u s J u l a " , p r e z e n t n t r - u n d o c u m e n t d i n 1 m a i 1384 f n c a l i t a t e de m a r e b o i e r al s f a t u l u i d o m n e s c , c a r e e s t e u n u l i a c e l a i c u " D z u l a C a p i t a n e u s " a m i n t i t f n t r - u n document e x t e r n d i n 6 m a i l 387, p r i m u l d i n t r e b o i e r i i
3 4

90

c e i m a i m a r i ( j ^ r e m i coniliariymaj^nifjici) a i m r e u l u i d o m n Petrii v o i e v o d a l M o l d o v e i ^ , ce g i r e a z p e n t r u o m a g i u l d e p u s d e a c e s t a l a L i o v f n faa r e g e l u i V l a d i s l a v a l P o l o n i e i . I n a f a r de r o l u l j u c a t de a c e s t f e u d a l f n c a d r u l s f a t u l u i d o m n e s c , se p a r e c e l a m a i n d e p l i n i t i m p o r t a n t e a t r i b u i i m i l i t a r e i a d m i n i s t r a t i v e f n c a l i t a t e de " c a pitaneus" , termen latin folosit fn sec. a l X I V - l e a pentru dregtoria de p f r c l a b ^ . O r d i n moment ce p f r c l a b u l se a f l a f n f r u n t e a unei c e t i , n i se p a r e f i r e s c f a p t u l c a c e t a t e a c o m a n d a t de " C a p i t a n e us D z u l a " s f i e cea m a i a p r o p i a t de r e e d i n a sa i a n u m e C e t a t e a Neamului. D e i c e r c e t r i l e de l a G i u l e t i s f n t a b i a l a n c e p u t u r i l e l o r , n c de pe a c u m se d e s p r i n d u n e l e n c h e i e r i de o r d i n g e n e r a l ce vom n c e r c a s le prezentm s u c c i n t . - Att I z v o a r e l e a r h e o l o g i c e , c f t i c e l e s c r i s e c o n c u r l a i d e n tificarea reedinei feudale descoperite f n t e r i t o r i u l actualului sat G i u l e t i de pe m a l u l d r e p t a l a p e i M o l d o v e i c u c e a a marelui feudal G i u l e a , p o m e n i t f n a d o u a jumtate a s e c . a l X I V - l e a , i n i c i d e c u m pe m a l u l s t f n g a l a c e s t e i a p e , n t r e F l t i c e n i i B o r o a i a ^ , a a dup c u m s - a n c e r c a t c u a p r o a p e t r e i d e c e n : i n u r m . - R e e d i n a f e u d a l de l a G i u l e t i , r e a l i z a t d i n p i a t r i cr m i d , c u u n p r o g r a m de o r d i n r e z i d e n i a l l p o a t e c h i a r defens i v , c o n s t i t u i e u n u l d i n t r e c e l e m a i i m p o r t a n t e a n s a m b l u r i de a c e s t f e l d e s c o p e r i t e l a r s r i t de C a r p a i . C o n t e m p o r a n c u c e l e de l a s f r i t u l s e c . a l X I V - l e a de l a V o l o v i N e t e z i , t o a t e stpfnite de n a l i f e u d a l i p r e z e n i f n s f a t u l d o m n e s c , ea se n s c r i e n s e r i a m a r i l o r curi boiereti d i n Moldova cu un r o l deosebit f n sec. X I V - X V n o r g a n i z a r e a p o l i t i c i a d m i n i s t r a t i v a s t a t u l u i i de ce n u c h i a r i) militar, c h i a r dac nu au echivalat cu castelele m a r i l o r feudali din occidentul Europei. Dar pentru precizarea caracterului acestor reedine i a e v e n t u a l u l u i r o l m i l i t a r f n c a d r u l unui s i s t e m defensiv a u t o h t o n m a i l a r g m a i snt n c m u l t e l u c r u r i de f c u t . - Ceea c e c u n o a t e m f n s m a i b i n e n m o m e n t u l de fa se r e f e r l a a r h i t e c t u r a c a p e l e i de c u r t e . D e i s f n t e m f n faa u n u i m o d e l s t r u c t i v f n c a r e s p i r i t u l gotic i gsete un loc p r e p o n d e r e n t - p r i n t e h n i c a de c o n s t r u c i e , f o r m a p l a n u l u i , e l e m e n t e l e de p i a t r p r o f i l a t i s i s t e m u l de b o l t i r e - s e r e m a r c r e s p e c t a r e a r i g u r o a s a p r o g r a m u l u i r i t u a l specific ortodox. - C o n s t r u i r e a l a G i u l e t i a u n u i m o n u m e n t de r e f e r i n p e n t r u a r h i t e c t u r a medieval a ntregului t e r i t o r i u r o m n e s c , c u o struct u r a r h i t e c t o n i c de e x c e p i e , p o a t e f i p u s n l e g t u r c u a c t i v i t a t e a u n o r a n t i e r e c e r i d i c a u f n a c e a v r e m e i p r i m e l e c e t i de piatr d i n Moldova. Aceste antiere au constituit o coal pentru c o n s t r u c t o r i i m o l d o v e n i ce s - a u p u t u t f o r m a a l t u r i de m e t e r i i i t i nerani familiarizai cu elementele d e c o r a t i v e i concepia spaial a a r h i t e c t u r i i g o t i c e , venii p r o b a b i l d i n P o l o n i a , r e g a t c u c a r e M o l dova va ntreine s t r f n s e legturi f n v r e m e a l u i P e t r u I i a urmailor 91

s i . A c o l o se g s e s c d e o c a m d a t , de a l t f e l , c e l e m a i a p r o p i a t e anal o g i i f n c e e a ce p r i v e t e s t r u c t u r a a r h i t e c t o n i c . C h i a r d a c numele p r i m i l o r meteri i p i e t r a r i itinerani n u s - a u pstrat, semnele lapid a r e a u r m a s n e t e r s e de v r e m e , fngduindu-ne a z i u r m r i r e a u n o r filiaii i d r u m u r i ale meteugului p r e l u c r r i i p i e t r e i i a e z r i i ei fn oper. - n s f f r i t , n u p u t e m n c h e i a f r a s u b l i n i a n e c e s i t a t e a e v a l u r i i mai atente, f n lumina ultimelor c e r c e t r i a r h e o l o g i c e , a ntregii e p o c i a l u i P e t r u I , f n c a r e se r e m a r c u n a m p l u p r o g r a m de c o n s t r u c i i f n p i a t r p u s n s l u j b a u n o r n e c e s i t i p o l i t i c o - m i l i t a r e i cultural r e l i g i o a s e , l n mod s p e c i a l a u n e i emulaii v i z i b i l e n r n d u l ctitor i i l o r b o i e r e t i d i n c a r e a z i cunoatem p r e a puin, d a r c a r e pot f i s a l v a t e de d i s t r u g e r e p r i n n s u i a c t u l i d e n t i f i c r i i , a l valorificrii i i m p u n e r i i l o r f n contiina p u b l i c . N O T E 1 2 L a c e r c e t r i l e de s u p r a f a a u p a r t i c i p a t G . D u m i t r o a i a , I . V t m a nu l A . B t r f n a . C e r c e t r i l e s - a u d e s f u r a t f n t r - o p r i m etap f n s e c t o r u l A , p r i n col a b o r a r e a d i n t r e M u z e u l Naional de I s t o r i e a l R . S . R . i C o m p l e x u l j u d e e a n Neam, l a c a r e s - a adugat n t r - o a d o u a etapi atunci cnd a fost i n v e s t i g a t s e c t o r u l - Muzeul judeean S u c e a v a . V e z i b i b l i o g r a f i a l a loan A u r e l P o p , V a l o a r e a mrturiilor d o c u m e n t a r e d e s p r e e x p e d i i a n t r e p r i n s de r e g e l e M a t e i C o r v i n l a 1467 n M o l d o v a , f n " R e v i s t a de i s t o r i e " , 1 , 1 9 8 1 , p . 1 3 1 - 1 3 9 . DIR , A , M o l d o v a , v e a c , X V I I , v o l . I , d o c . 2 5 7 , p . 1 8 0 - 1 8 1 . Ibidem, doc. 316, p.232-233. D R H , A , Moldova, v o l . I , d o c . 1 , p . 1 - 2 . M i h a i C o s t c h e s c u , D o c u m e n t e m o l d o v e n e t i nainte de t e f a n cel M a r e , v o l . I I , Iai, 1932, d o c . 1 6 2 , p . 6 0 2 . N . S t o i c e s c u , S f a t u l domnesc l m a r i i d r e g t o r i d i n a r a R o m n e a s c i Moldova, s e c . X I V - X V I I , Bucureti, 1968, p.265. G h . D i a c o n u , D e s p r e r o l u l c u r i l o r b o i e r e t i n o r g a n i z a r e a m i l i t a r a M o l d o v e i n v e a c u r i l e X I V - X V , n S t u d i i i r e f e r a t e p r i v i n d i s t o r i a Romniei, I , Bucureti, 1954, p . 5 5 8 . L ' E N S E M B L E DE L A DEMEURE F E O D A L E DE GIULETI, DP.DESUCEAVA ' Rsum Les recherches archologiques effectues aux confins v i l l a g e s de G i u l e t i ( d p . de S u c e a v a ) e t O r t t i ( d p . de Neam) 92 des. ont!

4 5 6 7 8 9

c o n d u i t l ' i d e n t i f i c a t i o n des v e s t i g e s a p p a r t e n a n t Une d e m e u r e f o d a l e . s ' a g i t de l a d c o u v e r t e d a n s l e s e c t e u r A d ' u n e chapelle de c o u r , une c o n s t r u c t i o n a y a n t une s t r u c t u r e a r c h i t e c t o n i q u e uni que j u s q u p r s e n t dans l e s e s p a c e s r o u m a i n s p a r l e f a i t que les lments d ' o r i g i n e gothique sont adapts aux n c e s s i t s du c u l t e o r t o d o x e . Dans l e s e c t e u r B q u i se t r o u v e e n v i r o n 250 m nordo u e s t o n a d c o u v e r t des f o n d a t i o n s e n b r i q u e s q u i p e u v e n t tre lies la cour proprement dite. S u r l a b a s e des matriaux a r c h o l o g i q u e s d c o u v e r t s - m o n n a i e s , c r a m i q u e , p i c e s de h a r n a c h e m e n t et d ' u t i l i t m n a g r e - o n p e u t t a b l i r l a d a t e de l a c o n s t r u c t i o n de ce c o m p l e x e f o d a l comme tant l a f i n d u X l V - e s i c l e , s a d s a f f e c t a t i o n a y a n t l i e u d a n s une p r e m i e r e p h a s e e n 1467 l ' o c c a s i o n de l a c a m p a g n e m i l i t a i r e d u r o i magyar Matei C o r v i n en M o l d a v i e . L a c h a p e l l e de c o u r c o n t i n u e r a a f o n c t i o n n e r , restaure, au moins j u s q u ' a u X V I I - e sicle. L ' a n a l y s e d e s s o u r c e s c r i t e s p r o u v e que l a d e m e u r e de G i u leti appartenait messire G i u l a , g r a n d boyard q u i f a i s a i t p a r t i e du c o n s e i l p r i v d u p r i n c e , p r s e n t a u s s i d a n s l e s p a p i e r s de c h a n c e l l e r i e de l a M o l d a v i e d e p u i s l ' a n n e 1 3 8 4 .

LGENDE

DES FIGURES

F i g . 1 . - L a d e m e u r e f o d a l e de G i u l e t i ( S e c t e u r A ) . R e l v e m e n t . F l g . 2 . - L a d e m o u r e f o d a l e de G i u l e t i ( S e c t e u r B ) . R e l v e m e n t . F o n d a t i o n s de c e r t a i n s m u r s ( a ) , f o s s e s m n a g r e s (b) e t c h e m i n s mdivaux ( c ) . F l g . 3 . - L a d e m e u r e f o d a l e de G i u l e t i ( S e c t o r u l B ) . F r a g m e n t s cr a m i q u e s de l a f i n d u X l I I - e s i c l e et de l a p r e m i e r e m o i t i d u X l V - e s i c l e ( 1 - 8 ) e t de l a d e u x i m e moiti d u X I V - e sicle (9-12). F i g . 4 . - L a d e m e u r e f o d a l e de G i u l e t i ( S e c t e u r B ) . O u t i l s , armes , o b j e t s d ' u s a g e c o u r a n t et p i c e s de h a r n a c h e m e n t . F l g . 5 . - L a d e m e u r e f o d a l e de G i u l e t i ( S e c t e u r B ) . O b j e t s d'usage c o u r a n t , p i c e s de h a r n a c h e m e n t e t f o u r n i m e n t .

93

CERCETRILE A R H E O L O G I C E D E L A P I U A (ORAUL D E F L O C I ) , J U D . IALOMIA

PETRU

de d r . L U C I A N C H I E S C U , A N C A PUNESCU i TUDOR PAPASIMA

C e a de a 7 - a c a m p a n i e a r h e o l o g i c c o n s e c u t i v de l a O r a u l de F l o c i , efectuat n p e r i o a d a 20 i u l i e - 5 a u g u s t 1 9 8 1 , s - a d e s f u r a t , c a i c e l e a n t e r i o a r e ^ , n t r e i s e c t o a r e d i s t i n c t e a l e s u p r a f e e i v e c h i u l u i ora r o m n e s c , i anume: s e c t o r u l I"Mnstire" ( b i s e r i c a n r . 1 ) ; sect o r u l I I locuine d i n lemn i s e c t o r u l I I l ( b i s e r i c a n r . 2 ) . P o t r i v i t t r a d i i e i a c e s t u i a n t i e r , c e r c e t r i l e d i n 1981 v o r f i p r e z e n t a t e , c a i l h c a m p a n i i l e p r e c e d e n t e , pe s e c t o a r e de c t r e a u t o r i i s p t u r i l o r care au r e p r e z e n t a t s t a t o r n i c M u z e u l Naional de I s t o r i e a l R . S . R o m n i a i M u z e u l Judeean I a l o m i a . D r . L u c i a n Chiescu

I . S E C T O R U L " M N S T I R E " . n c a m p a n i a a r h e o l o g i c a anului 1 9 8 0 , u n u l d i n t r e o b i e c t i v e l e u r m r i t e n s e c t o r u l n o s t r u a fost s u r p r i n d e r e a l i m i t e i r s r i t e n e a n e c r o p o l e i - d a c ea s - a r f i ntins i a c i - aparinnd u n u i monument c u l t i c ( b i s e r i c a n r . 1 ) a l e c r u i ncepu-i t u r i se p l a s e a z c t r e s f r i t u l s e c a i X V - l e a s a u n c e p u t u l celuiurm-< t o r . L a s f r i t u l c e r c e t r i i am n o t a t c c i m i t i r u l n u se ntindea i n p a r t e a de e s t a b i s e r i c i i , m o r m i n t e a p r n d s p o r a d i c i d o a r n p r o x i m a s a v e c i n t a t e . Urmrind n s r e z o l v a r e a a c e s t e i probleme a u f o s t s c o a s e l a lumin i u r m e l e u n u i a t e l i e r de p r e l u c r a t o s u l , d e s p r e c a r e , l a s u p r a f a a s o l u l u i , n u aveam n i c i u n f e l de i n d i c i i . A c e s t a se p r e z e n t a s u b f o r m a u n e i s u p r a f e e o r i z o n t a l e de p i e t r e ] m i c i , neregulate ca f o r m , crmizi i olane f r a g m e n t a r e , p e c a r e s - a u gsit d i f e r i t e p i e s e de os f i n i t e i n c u r s de p r e l u c r a r e , p r e c u m i o f o a r t e m a r e c a n t i t a t e de o a s e de v i t e m a r i , m a t e r i e prim f o l o s i t n p r o c e s u l p r o d u c t i v . P e b a z a m o n e d e l o r d e s c o p e r i t e a i c i am d a t a t atel i e r u l n o s t r u h p r i m a jumtate a s e c a i X V I I - l e a ( a t e l i e r u l n r . 2 ) . C e r c e t a t p a r i a l a t u n c i , d i n c a u z a d i m e n s i u n i l o r l u i n e o b i n u i t de m a r i , n e am p r o p u s e p u i z a r e a p r o b l e m a t i c i i s a l e c a o b i e c t i v a l c a m p a n i e i a n u l u i 1981. D r e p t u r m a r e , n i u l i e 1981 , a l t u r i de c a s e t a W 9 , l s n d u n m a r t o r de 0 , 4 0 m , am d e s c h i s c a s e t a W10 c u d i m e n s i u n i de 7 , 3 5 2 m . A dhcindu-ne, i a i c i a aprut^htre - 0 , 4 0 - 0 , 5 5 m , p a v a j u l a t e l i e r u l u i . P e n t r u a s u r p r i n d e l i m i t a s a n o r d i c , p e r p e n d i c u l a r pe a x u l c a s e t e i W10, l a jumtatea l u i am t r a s a t , l s n d u n m a r t o r de 0 , 4 0 m , seciu2 3 4

95

nea . S X L I c u o lungime do 10 ni i o lime de 1,5 m . A i c i , l a - 0 , 6 3 - 0 , 7 3 ' rn ani s u r p r i n s p a v a j u l , i a r fn c a r o u r i l e 3-4 l i m i t a s a s e p t e n t r i o n a l . P e p a v a j am d e s c o p e r i t un d e n a r u n g u r e s c e m i s l a K r e m n i t z f n 1 5 7 2 . P e n t r u a d e g a j a s u p r a f a a de p i e t r e c t r e e s t i v e s t , am d e s c h i s de o p a r t e i de a l t a a s e c i u n i i S X L 1 , l s n d m a r t o r i de 0 , 4 0 m , s e c i u n e a SXLTU cu aceleai d i m e n s i u n i ca S X L I , i seciunea S X L I V avfnd l a a c e e a i l u n g i m e o lime de 2 , 5 0 m . i a i c i am s u r p r i n s ntre - 0 , 6 3 - 0 , 7 5 m p a v a j u l i l i m i t a s a de n o r d . n c e l e t r e i s e c i u n i am g s i t , c t r e captul l o r n o r d i c , o m a r e c a n t i t a t e de l u p e de f i e r , p r e c u m i u n m i c c r e u z e t , c o n f e c i o n a t se p a r e d i n p i a t r ( f i g . 4 / 5 ) , p r o v e n i n d p r o b a b i l de l a un a t e l i e r m e t a l u r g i c s i t u a t u n d e v a n a p r o p i e r e . P e n t r u a " p r i n d e " i ' l i m i t a v e s t i c n c a s e t e l e W7 i W9 (unde s u p r a f a a de p i e t r e a p r u s e n toat s p t u r a ) e l e a u f o s t l u n g i t e n a c e a s t d i r e c i e c u c t e 2 m , n semnnd a c e s t e zone c u l i t e r a a : d e c i W7a i W 9 a . A a cum ne a t e p t a m , a i c i am s u r p r i n s c l a r m a r g i n e a de v e s t a a t e l i e r u l u i , d a r am mai d e s c o p e r i t i dou m o r m i n t e : n W9a mormntul M175 i n W7a mormhtul M 1 7 6 . D i n mormntul M175 am r e c o l t a t dou b u c i de tabl de bronz - c a r e dup r e s t a u r a r e s - a u d o v e d i t a n u f i monede a a cum s p e r a m - , i a r d i n mormntul M176 o moned t u r c e a s c d i n a n u l 1 7 3 0 . C r e d e m c a m b e l e m o r m i n t e snt p o s t e r i o a r e h t i m p a t e l i e r u l u i , lund n c o n s i d e r a i e att m o n e d a d i n M 1 7 6 , c t i f a p t u l c n g r o a p a l u i M175 am d e s c o p e r i t un n a s t u r e s e m i f i n i t i p i e t r e d i n p a v a j , c a r e , dup c e a c e s t a a fost strpuns, au fost a r u n c a t e peste i mprejurul c o s c i u g u l u i . De a s e m e n e a , p e n t r u c e r c e t a r e a i n t e g r a l a m o r m f n t u l u i M 1 7 4 , s u r p r i n s p a r i a l f n a n u l 1980, am d e s c h i s f n c a s e t a W 6 , zona W6a c u o l u n g i m e de 1 , 8 0 m i 0 , 3 5 m l i m e . A m a v u t s u r p r i z a a d e s c o p e r i l a mha, d r e a p t o v e r i g de a u r , i a r n p a r t e a sthg a c o r p u l u i , n c u t i a t o r a c i c , o moned de a r g i n t d i n p c a t e i l i z i b i l . P e n t r u e l i b e r a r e a n n t r e g i m e a s u p r a f e e i de p i e t r e am desfiinat t o t a l i p a r i a l m a r t o r i i . A i c i am m a i d e s c o p e r i t n i t e m o n e d e : h m a r t o r u l W 5 - 7 u n d e n a r u n g u r e s c btut l a 1 5 7 0 ; f n W7-9 o moned c a r e p o a r t pe ea a n u l 1 6 2 4 . Dup a c e e a , p e n t r u a s u r p r i n d e i c e r c e t a e v e n t u a l e l e v e s t i g i i a n t e r i o a r e a t e l i e r u l u i , u o r o b l i c pe a x u l c a s e t e l o r W 8 , 6 , 4 , 5 , 7 , 9 i s e c iunii S X X X V I , am t r a s a t s e c i u n e a S X L V c u o l u n g i m e de 1 9 , 1 0 m i 1,5 m l i m e . A d n c i n d u - n e pn l a 1,05 m ( p l u s d f n c i m e a l a c a r e a f o s t s u r p r i n s p a v a j u l ) f n t r - u n pmnt g a l b e n n i s i p o s , am d e s c o p e r i t a s e m o r m i n t e , d i n t r e c a r e t r e i a u f o s t c e r c e t a t e i n t e g r a l ( m o r m i n t e l e M177, 178 i 1 8 0 ) , c a s e t n d u n u l p a r i a l (mormntul M 1 7 9 ) i dou a u f o s t n u m a i s e s i z a t e n p r o f i l ( m o r m i n t e l e M181 i 1 8 2 ) . P r i m e l e p a t r u m o r m i n t e a u a v u t a l t u r i de a l t e p i e s e de i n v e n t a r , m o n e d e : c e a d i n M 1 7 7 este i l i z i b i l , c e l e d i n M 1 7 8 i 179 snt monede t u r c e t i d i n a n i i 1703 i 1730, i a r n M180 a f o s t g s i t u n g r o s e m i s de M a g d e b u r g f n 1 6 2 2 , d e c i f n t i m p u l l u i S i g i s m u n d I I I Wassa ( 1 5 8 7 - 1 6 3 2 ) . Deoarece fn g r o p i l e mormintelor M177,179,180,182 au fost depist a t e p i e t r e i c h i a r n a s t u r e s e m i f i n i t ( M l 8 0 ) , c o n s i d e r m c e l e snt ma:' trzii dect a t e l i e r u l . 96

F i g . 1 - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 1 . P l a n u l a t e l i e r u l u i n r . 2 de p r e l u c r a t osul.

98

F i g . 3 - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 1 . O b i e c t e d i n f i e r ( 1 - 5 , 7 - 8 ) i p l u m b (6) din cuprinsul atelierului n r . 2 .

99

n c o n d i i i l e n c a r e mormntul M182 e s t e d o a r s e m n a l a t , p u t e m s p u ne d e s p r e e l - c u r e z e r v e l e c u v e n i t e - c se d a t e a z dup a n u l 1 7 0 3 , d e o a r e c e g r o a p a s a t a i e mormntul M 1 7 8 , unde s - a d e s c o p e r i t o m o n e d btut n a c e s t a n . A d n c i n d u - n e n c a s e t a W3 am d e s c o p e r i t u n i r de 22 p a r i . U r m r i n d t r a s e u l l o r a u f o s t d e s c o p e r i i nc 27 n c a s e t a . W 8 - pe c a r e am l r g i t - o c u z o n a W 8 a , avnd l a limea c a s e t e i o l u n g i m e de 0 , 7 5 m n m a r t o r u l W 8 - 6 , n c a s e t a W 6 , n m a r t o r u l W 6 - 3 i n m a r t o r u l W 3 W 7 a . C e i d i n u l t i m u l m a r t o r a u f o s t " p r i n i " n c d i n a n u l 1976 n s e c iunea S X I I I , d a r n r a p o r t n u se pomenete n i m i c . P a r i i destul de g r o i , avnd d i a m t r e c u p r i n s e n t r e 0 , 1 2 - 0 , 1 8 m i aflai u n u l fa de c e l l a l t l a d i s t a n e v a r i i n d n t r e 0 , 5 i 0 , 7 5 m , se c o n s t i t u i e ntr-un f e l l a limit v e s t i c a a t e l i e r u l u i , d a c n u c u m v a a v e m d e - a f a c e c u o' mprejmuire a b i s e r i c i i . I n t r e e i n u au fost s u r p r i n s e urme de mpleti-' tur, d a r nu excludem p o s i b i l i t a t e a existenei a c e s t e i a , d e o a r e c e aici am c e r c e t a t n t r - u n s o l e x t r e m de d i f i c i l p e n t r u o b s e r v a i i In o r i c e c a z p r o b l e m a a c e s t u i i r de p a r i v a f i urmrit n c a m p a n i a v i i t o a r e . I n 1 9 8 0 , pe b a z a m o n e d e l o r am d a t a t a t e l i e r u l n o s t r u n p r i m a j u mtate a s e c a i X V I I - l e a . F a p t u c n a n u l 1981 am g s i t i m o n e d e de l a s f r i t u l v e a c u l u i a n t e r i o r n u ne determin s ne schimbm opinia. A c e s t e monede de a r g i n t , d a t o r i t v a l o r i i l o r i n t r i n s e c e , s e a f l a i p r o b a b i l h c i r c u l a i e i n p r i m a jumtate a s e c a i X V I I - l e a . A l t e d e s c o p e r i r i : n a s t u r i semifinii asemntori c e l o r d e s c o p e r i i h a n u l 1980 , n a s t u r i finii d a r r e b u t a i ( f i g . 2 / 5 - 6 ) , m n e r e ( f i g . 2 / l 2 - r 1 3 ) , p l s e l e d i n c a r e u n a h c u r s de p r e l u c r a r e ( f i g . 2 / 1 1 ) i u n a finit ( f i g . 2 / 1 4 ) , a s t r a g a l c u una d i n m a r g i n i l e l a t e r a l e a p l a t i z a t e ( f i g . 2 / 7 ) , alteocbiecte c u destinaie nedesluit ( f i g . 2 / 1 - 4 , 8 - 1 0 ) toate c o n f e c i o nate d i n o s , lact ( f i g . 3 / 1 ) , cheie (?) ( f i g . 3 / 2 ) , scoab c u c o r p lit ( f i g . 3 / 3 ) , p i e s de harnaament ( f i g . 3 / 4 ) , a g t o a r e ( f i g . 3 / 1 5 ) a g t o a r e c u i n e l ( f i g . 3 / 7 ) , p o t c o a v e (nclminte ? ) ( f i g . 4 / 1 ) , l a m cuit ( f i g . 4 / 3 ) , alte obiecte c u destinaie nedesluit ( f i g . 3 / 8 ; f i g . 4 / 2 , 4 ) , t o a t e c o n f e c i o n a t e d i n f i e r , o m i c s f e r de p l u m b ( f i g . 3 / 6 ) , o m r g e a ( f i g . 4 / 6 ) , f r a g m e n t e c e r a m i c e , f r a g m e n t e de s t i c l e t c .
1

T u d o r Papas ima

I I . S E C T O R U L LOCUINE. Cele cteva seciuni ( X X I X , X L , X L I I i X L V I ) p r a c t i c a t e pe a m b e l e l a t u r i a l e v e c h i u l u i c u r s , n c v i z i b i l , a l I a l o m i e i , l a v e s t de l o c u i n a c u fundaii de p i a t r d i n s e c . a l X V I - l a , a u s t a b i l i t c , c e l puin h z o n a s o n d a t , t e r e n u l a f o s t m u l t r z u i t de l u c r r i l e a g r i c o l e . N i v e l u l de l o c u i r e i i n c e n d i u de l a s f r i t u l sec. a l X V I - l e a este complet rzuit, u r m e l e sale aprhd numai sporadic , i a r c e l m a i v e c h i , d i n a d o u a jumtate a s e c a i X V - l e a , e s t e e x t r e m de

F i g . 4 - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 1 . O b i e c t e d i n f i e r ( 1 - 4 ) , p i a t r ( 5 ) , s t i c l (6) d i n c u p r i n s u l a t e l i e r u l u i n r . 2 . 101

s r a c n v e s t i g i i , c e e a ce ne f a c e s c r e d e m c s e c i u n i l e n o a s t r e d i n 1981 a u f o s t e f e c t u a t e h s p a i u l d i n t r e l o c u i n e l e s e c a i X V - l e a . D r e p l u r m a r e au fost s u r p r i n s e i c e r c e t a t e numai r e s t u r i l e unei locuine i n c e n d i a t e de l a s f r i t u l s e c a i X V I - l e a e x t r e m de r u p s t r a t e d i n c a u za l u c r r i l o r a g r i c o l e ce a u d i s t r u s c e a m a i m a r e p a r t e a locuinei. E s t e v o r b a , o r i c u m , de r e s t u r i l e u n e i l o c u i n e d i n l e m n , c u a c e e a i o r i e n t a r e i a c e l a i s i s t e m de c o n s t r u c i e c a c e l e c e r c e t a t e n c a m p a n i i l e p r e c e d e n t e . n i n t e r i o r u l l o c u i n e i , pe p o r i u n i l e p a r i a l p s t r a te a l e p o d e l e i , a u f o s t r e c o l t a t e f r a g m e n t e c e r a m i c e de o a l e - c a h l , f r a g m e n t e de c a h l e smluite h c u l o a r e v e r d e i c u f i g u r i n i umane n r e l i e f , f r a g m e n t e de p l c i d e c o r a t i v e t r a f o r a t e smluite i nesmlui t e , f r a g m e n t e c e r a m i c e c u a l v e o l e pe u m r . D i n p c a t e f r a g m e n t e l e snt e x t r e m de s f r m a t e . T o t u i a u p u t u t f i n t r e g i t e d o u o a l e c u t o a r t , d i n past r o i e - c r m i z i e , c u c o r p u l bombat i m a r g i n e a d r e a p t , d e corat la e x t e r i o r cu l i n i i paralele incizate ( f i g . 5 / 1 - 2 ) , precum i o p e n s e t de b r o n z ( f i g . 5 / 5 ) . I n a p r o p i e r e a l o c u i n e i a f o s t g s i t , o m o n tur de l a u n i n e l d e c o r a t c u f i l i g r a n ( f i g . 5 / 6 ) . C e r a m i c e n g e n e r a l i c e l e dou o a l e c u t o a r t n s p e c i a l d a t e a z r e s t u r i l e a c e s t e i l o c u i n e i n c e n d i a t e l a s f r i t u l s e c a i X V I - l e a . D r . L u c i a n Chiescu

. S E C T O R U L B I S E R I C A N r . 2 I N E C R O P O L A A F E R E N T . i h 1981 s - a c o n t i n u a t c e r c e t a r e a n e c r o p o l e i d i n j u r u l b i s e r i c i i n r . 2 p r i n s p a r e a s e c i u n i l o r XXXVIII a (1 5 2 m) i X X X V I I I b (1 3 2 m) h d r e p t u l a b s i d e l o r l a t e r a l e a l e e d i f i c i u l u i de z i d . C e l e 4 4 m o r m i n t e c e r c e t a t e n a c e a s t c a m p a n i e , c a r e se adaug c e l o r l a l t e 188 investigate a n t e r i o r , a u a c e e a i o r i e n t a r e i p o z i i e c a c e l e p r e c e d e n t e , d a r snt mult mai srace ca i n v e n t a r . Mormintele d i n a p r o p i e r e a z i d u r i l o r b i s e r i c i i a u f o s t s p a t e n pmntul a m e s t e c a t c u f r a g m e n t e de c r m i d i m o l o z i snt d a t a t e , pe b a z de m o n e d e , h s e c o l u l a l X V I I I - l e a , c e - ' ea ce c o n f i r m p r e s u p u n e r e a n o a s t r m a i v e c h e c n e c r o p o l a a c o n t i n u a t s f u n c i o n e z e i dup d e z a f e c t a r e a b i s e r i c i i n r . 2 . M a r e a m a j o r i t a t e a m o r m i n t e l o r c e r c e t a t e n 1981 a u c a i n v e n t a r numai monede t u r c e t i , p e r f o r a t e , f o a r t e puin l i z i b i l e , c e l e m a i m u l t e d i n t r e e l e a p a r i n n d , c u m am a r t a t d e j a , c e l e i de a d o u a jumti a s e c a i X V I I I - l e a i nceputul c e l u i u r m t o r ( e m i s i u n i a l e s u l t a n i l o r A b d u l H a m i d I , 1774 1789 i S e l i m a l I I I - l e a , 1 7 8 9 - 1 8 0 7 ) .
7

C a i n c a z u r i l e a n t e r i o a r e i g r o p i l e m o r m i n t e l o r d e z v e l i t e h 1981 s t r p u n g c e l e dou n i v e l e de l o c u i r e i i n c e n d i u d i n s e c . a l X V - l e a i d i n s e c a i X V I - l e a . G r o p i l e a t r e i m o r m i n t e , de p i l d , ( 1 9 1 , 1 9 2 i 194) a u p e r f o r a t p o d e a u a u n e i l o c u i n e lng s o c l u l d i n pmnt ars al u n e i s o b e lng c a r e s - a u g s i t d i s c u r i o r n a m e n t a l e d e c o r a t e c u b r u r i n r e l i e f c o n c e n t r i c e i f r a g m e n t e c e r a m i c e p r o v e n i n d de l a o a l e - c a h l 102

103

su o a l e c u t o a r t . Dup r i d i c a r e a s c h e l e t e l o r s - a c o n s t a t a t , l a a d n c i m e a d e - 1 , 1 0 m , pe p o d e a u a l o c u i n e i , o t e x t u r d i n f i b r e v e g e t a l e ' p r o v e n i n d , p r o b a b i l , de l a o r o g o j i n . A c e e a i p e l i c u l de t e x t u r vegetal a f o s t s u r p r i n s i f n s e c i u n e a X X X V I I I b , d e c i pe l a t u r a n o r d i c a c i m i t i r u l u i , c o n s t a t a r e ce p a r e a d e m o n s t r a c a c o p e r i r e a p o d e l e l o r l o c u i n e l o r c u r o g o j i n i n u c o n s t i t u i a o r a r i t a t e l a O r a u l de F l o c i . D e o s e b i t de important rmne fns c o n s t a t a r e a c c e a m a i v e c h e moned m e d i e v a l d e s c o p e r i t pfn a c u m f n n e c r o p o l a n r . 2 e s t e i c e a m a i t i m p u r i e urm a r h e o l o g i c c l a r d e s c o p e r i t pn a c u m f n v a t r a o r a u l u i m e d i e v a l r o m n e s c de pe I a l o m i a . E s t e v o r b a d e u n c v a r t i n g e m i s de S i g i s m u n d I ( 1 3 8 6 - 1 4 3 7 ) , btut l a K r e m n i t z , d e s c o p e r i t h s e c iunea X X X V I I I b , l a a d n c i m e a de 0 , 7 5 m , n t r - o z o n n c a r e c e l m a i v e c h i n i v e l de l o c u i r e i i n c e n d i u e s t e p e r f o r a t de g r o p i l e u n o r m o r m i n t e . M o n e d a de l a S i g i s m u n d , g s i t n c e l m a i v e c h i n i v e l de l o c u i r e a l O r a u l u i d e F l o c i , c o n f i r m ntru t o t u l i pe d e p l i n c o n i n u t u l i z v o a r e l o r s c r i s e c a r e atest a c e a s t a e z a r e urban r o m n e a s c hcephd n u m a i c u a n u l 1431 . Prezentm catalogul mormintelor c u inventar gsite n 1 9 8 1 , n continuarea celor deja prezentate din campaniile precedente. M . 190 ( M . 9 8 , S X X X V I I I a , c a r o u l 1 , - 0 , 7 7 m ) , a d u l t orientat estv e s t , c u braele d i s t r u s e . I n v e n t a r u l format d i n t r e i monede; p a r a t u r c e a s c , s e c a i X V I I I - l e a , p a r a e m i s de A b d u l H a m i d I ( 1774 1789) i p a r a datat 1781 . M . 191 ( M . 9 9 , S X X X V I I I a , c a r o u l 1 , - 0 , 7 5 m ) , c o p i l c u p o z i i a s c h e l e t u l u i d e r a n j a t . G r o a p a mormntului s t r p u n g e n i v e l u l de d r m t u r i i m o l o z a l b i s e r i c i i n r . 2 i s u p r a p u n e s o c l u l d i n pmnt r o u a l s o b e i u n e i l o c u i n e . I n v e n t a r u l se c o m p u n e d i n dou m o n e d e : o p a r a i de l a S e l i m I I I ( 1 7 8 9 - 1 8 0 7 ) i o p a r a d e l a A b d u l H a m i d , 1 7 8 9 . M . 192 ( M . 1 0 0 , S X X X V I I I a , c a r o u r i l e 1 - 2 , - 0 , 5 2 m ) , a d u l t d e z v e l i t p a r i a l . G r o a p a mormntului a s t r p u n s p o d e a u a u n e i l o c u i n e d i n sec a l X V I - l e a . I n v e n t a r u l c o n s t d i n d o u m o n e d e : o p a r a d i n 1793 i o m o n e d t u r c e a s c puin l i z i b i l d i n s e c a i X V E Q - l e a . M . 193 ( M . 1 0 1 , S X X X V I I I a , c a r o u l 2 , - 0 , 5 0 m ) , a d o l e s c e n t c u c r a n i u l n t o r s u o r s p r e s t n g a , mha s t i n g ndoit c u p a l m a p e abdomen,m -t n a d r e a p t ndoit c u p a l m a pe p i e p t . I n v e n t a r u l se c o m p u n e d i n t r - u n c e r c e l c u m o n t u r a d i n s t i c l h f o r m d e l a c r i m , p r i n s n t r - o ram de m e t a l d e c o r a t c u d o u b o b i e d e c o r a l , m r g e l e m r u n t e , a l b a s t r e , d i n s t i c l , i o moned c o m p l e t i l i z i b i l . M . 194 ( M . 1 0 2 , S X X X V I I I a , c a r o u l 2 , - 0 , 8 0 m ) , a d u l t p a r i a l dezvel i t , c u c a p u l i t o r a c e l e n p o z i i i n o r m a l e , b r a e l e n d o i t e d i n c o t c u p a l m a d r e a p t pe s t e r n , i a r c e a s t i n g p e b a z i n . Se p s t r a parial l e m n u l de l a s i c r i u . I n v e n t a r u l c o n s t n t r - o - moned u n g u r e a s c e m i s de V l a d i s l a u a l I I - l e a ( 1 4 9 0 - 1 5 1 6 ) . M . 196 ( M . 1 0 4 , S X X X V I I I a , c a r o u l 2 , - 0 , 5 4 m ) , c o p i l c u s c h e l e t u l cons e r v a t p a r i a l . Se p s t r a aproape i n t e g r a l l e m n u l s i c r i u l u i . I n v e n t a - i r u l se c o m p u n e d i n t r e i monede t u r c e t i : o p a r a d e l a A b d u l Hamid! 104

105

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

( 1 7 7 4 - 1 7 8 9 ) , dou p a r a l e de l a S e l i m I I I , una d i n 1791 i alta d i n 1780-1807. 199 ( M . 1 0 7 , S X X X V I I I a , c a r o u l 3, - 0 , 9 0 m) a d u l t f n p o z i i e n o r m a l , c u b r a e l e ndoite d i n c o t c u p a l m a d r e a p t pe p i e p t , i a r c e a sting pe a b d o m e n . G r o a p a mormntului t a i e p o d e a u a i brna p e r e t e l u i d e s p r i t o r de l a locuina c u s o b . I n v e n t a r u l se compune d i n t r - o moned de l a M u r a d a l I I I - l e a ( s e c . X V l ) , u n i n e l d i n a r g i n t c u piatr oval montat n c a s e t ( f i e . 5 / 3 ) , p i e s a s e m n t o a r e cu a l t a g s i t n c a m p a n i i l e a n t e r i o a r e i d i n c o p c i s i m p l e ( m o i i babe). 208 ( M . 1 1 6 , S X X X V I I I a , c a r o u l 2 , - 1 , 1 0 m ) , a d u l t n p o z i i e n o r m a l , a f l a t p a r i a l s u b NI. 1 9 4 , c u b r a e l e ndoite d i n c o t c u palma d r e a p t pe p i e p t , i a r stnga pe a b d o m e n . I n v e n t a r u l se compune d i n n a s t u r i de os ( t i g . 5 / 7 ) , a s e m n t o r i c u c e i d e s c o p e r i i n c e l e t r e i a t e l i e r e de p r e l u c r a t o s u l c e r c e t a t e pn a c u m l a O r a u l de F l o c i ^ , c f t i n i n v e n t a r u l a l t o r m o r m i n t e d i n a c e e a i n e c r o p o l n r . 2 , d a t a t e n s e c . X V - X V I I . 209 ( M . 1 1 7 , S X X X V I I I b , c a r o u l 6 , - 0 , 8 0 m ) , a d u l t c u p o z i i a n o r m a l , c u b r a e l e ndoite d i n c o t i p a l m e l e pe a b d o m e n . Inventarul c o n s t n t r - o p a r a e m i s de S e l i m I I I . 213 ( M . 1 2 1 , S X X X V I I I b , c a r o u l 6 , - 0 , 7 0 m ) , a d u l t c u b r a e l e n d o i t e d i n c o t c u p a l m a d r e a p t pe b a z i n , i a r cea s t i n g pe a b d o m e n . I n v e n t a r u l se compune d i n d o i n a s t u r i g l o b u l a r i d i n m e t a l c o m u n , m e d i o c r u c o n s e r v a i i d a t a b i l i n s e c a i X V I - l e a ^ , p r e c u m i d i n t r - o moned c o m p l e t i l i z i b i l . 216 ( M . 1 2 4 , S X X X V I I I b , c a r o u l 5 , - 0 , 7 8 m ) , a d u l t n p o z i i e n o r mal c u b r a e l e n d o i t e d i n c o t i p a l m e l e a e z a t e pe b a z i n . I n v e n t a r u l c o n s t n t r - o moned t u r c e a s c e m i s de M u r a d I I I ( 1 5 7 4 - 1 5 9 5 ) . 219 ( M . 1 2 7 , S X X X V I I I b , c a r o u l 5 , - 0 , 7 7 m ) , c o p i l n poziie n o r m a l , c u b r a e l e ndoite d i n c o t i p a l m e l e a e z a t e pe a b d o m e n . I n v e n t a r u l c o n s t d i n t r - o moned u n g u r e a s c e m i s f n 1 5 5 3 . 220 ( M . 1 2 8 , S X X X V I I I b , c a r o u l 5 , - 0 , 6 5 m ) , a d u l t f n p o z i i e n o r m a l , c u p a l m e l e a d u n a t e pe a b d o m e n . I n v e n t a r u l c o n s t n t r - o m o ned t u r c e a s c e m i s de S e l i m I I ( 1 5 6 6 - 1 5 7 4 ) . 225 ( M . 1 3 3 , S X X X V I I I b , c a r o u l 5 , - 0 . 9 0 m ) , a d u l t h p o z i i e n o r m a l , c u b r a e l e n d o i t e d i n c o t , p a l m a d r e a p t pe a b d o m e n , i a r c e a stng pe b a z i n . I n v e n t a r u l c o n s t n t r - o moned u n g u r e a s c de l a Leopold I (1657-1705). 226 ( M . 1 3 4 , S X X X V I I I b , c a r o u l 4 , - 0 , 9 6 m ) , a d u l t n p o z i i e n o r m a l , c u p a l m e l e a d u n a t e pe p i e p t , S - a p s t r a t l e m n u l de l a s i c r i u . G r o a p a mormntului a a j u n s pn l a t e x t u r a d i n f i b r e v e g e t a l e de pe p o d e a u a l o c u i n e i d i n s e c a i X V I - l e a . I n v e n t a r u l c o n s t n p a i e t e metalice r o t u n d e , p e r f o r a t e , gsite l a c a p , fragmente d i n estur de i n c u f i r m e t a l i c i p a t r u m o n e d e , d i n t r e c a r e n u m a i u n a a p u t u t f i c i t i t . E s t e v o r b a de o moned t u r c e a s c e m i s de M a h m u d ( 1 8 0 8 - 1 8 3 9 ) . E s t e , p n a c u m , c e a m a i t r z i e moned g s i t l a Oraul' de F l o c i . i06

M . 229 ( M . 1 3 7 , S X X X V I I I b , c a r o u r i l e 3 - 4 , - 1 , 1 0 m ) , a d u l t f n p o z i i e n o r m a l a . I n v e n t a r u l const f n t r - o p a r a d i n s e c a i X V I I - l e a . M . 232 ( M . 1 4 0 , S X X X V I I I b , c a s e t a 4 , - 1 , 1 5 m ) , a d u l t c u s c h e l e t u l d e r a n j a t . I n v e n t a r u l c o n s t f n m r g e l e de s t i c l , r o t u n d e de mici d i m e n s i u n i , d i f e r i t c o l o r a t e i o moned u n g u r e a s c din sec. al XVI-lea. Anca Punescu

N O T E 1 Rezultatele c e r c e t r i l o r arheologice efectuate a n t e r i o r l a Oraul d e F l o c i s f n t p u b l i c a t e f n v o l u m e l e e d i t a t e de M u z e u l Naional de I s t o r i e a l R . S . R . , C e r c e t r i a r h e o l o g i c e ,111, B u c u r e t i , 1 9 7 9 , p. 199-246 (campaniile anilor 1975-1977), Cercetri arheologice, I V , B u c u r e t i , 1 9 8 1 , p . 1 2 0 - 1 4 3 ( c a m p a n i i l e a n i l o r 1978 i 1979) i C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V , B u c u r e t i , 1 982 ( c a m p a n i a a n u l u i 1 9 8 0 ) . L u c i a n C h i e s c u , T u d o r P a p a s im a , P e t r e V l d i l , V e n e r a R a d u l e s c u i A n c a P u n e s c u , C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a P i u a P e t r i i ( O r a ul de F l o c i , j u d . I a l o m i a ) , fn C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V , p . 1 3 0 . Ibidem, p . 157, nota 6. Ibidem, p.1 32. Ibidem, p.136, f i g . 4 / 2 . Ibidem, p. 1 50. Mulumim c o l e g e i P a r a s c h i v a S t a n c u i pe a c e a s t c a l e p e n t r u i d e n t i f i c a r e a monedelor d i n inventarul mormintelor cercetate. Cercetri arheologice, V , p.147. Ibidem, p.132-137, 141, f i g . 7 . Cercetri arheologice,, p.233, fig.13/3 Cercetri arheologice, V , p.129-140. Ibidem, p.153-154, fig. 10/16-17.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A PIUA PETRII ( L A V I L L E D E F L O C l ) , D P . D E IALOMIA Rsum La V I I c a m p a g n e a r c h o l o g i q u e d r o u l e e n 1981 s u r l ' e m p i c e m e n t d u c e n t r e u r b a i n r o u m a i n L a V i l l e de F l o c i n o u s a p e r m i s d ' i n v e s t i g u e r i n t g r a l e m e n t l ' a t e l i e r no 2 o h o n f a b r i q u a i t d e s o b j e t s e n os ( f i g . 1 ) d a t d a n s l a p r e m i r e moiti d u X V I I s i c l e . D a n s le s e c t e u r d e s h a b i t a t i o n s e n t o r c h i s s u r c a d r e de b o i s ont t d c o u v e r t s d e s m a t r i a u x d u X V I s i c l e ( f i g . 5 / 1 , 2 , 5 ) . D a n s l e s e c t e u r de l ' g l i s e no 2 ont t i n v e s t i g u e s 4 4 tombes q u i s ' a j o u t e n t a u x 188 t o m b e s investigues antrieurement, toutes dates e n t r e le X V et X I X s i c l e s . Lei
e m e e e e e

107

p l u s a n c i e n tmoignage a r c h o l o g i q u e r e l a t i f a u dbut de l a v i e urbaine: de l a V i l l e de F l o c i e s t c o n s t i t u p a r une monnaie de Sigismund I * ( 1 3 8 6 - 1 4 3 7 ) d c o u v e r t e e n 1981 d a n s l a n c r o p o l e q u i e s t p l a c e a u t o u r de l ' g l i s e n o . 2 . E l l e c o n f i r m e l ' i n f o r m a t i o n c o m p r i s e d a n s l e s sources c r i t e s q u i m e n t i o n n e n t l ' e x i s t e n c e de c e t t e v i l l e d a n s l a p l a i n e r o u maine depuis 1 4 3 1 .
e r

LEGENDE DES FIGURES F i g . 1 - L a v i l l e de F l o c i , 1981 . P l a n de l ' a t e l i e r n o . 2 o h on f a b r i q u a i e n t des o b j e t s e n o s . F i g . 2 - L a v i l l e de F l o c i , 1 9 8 1 . O b j e t s e n os t r o u v s s u r l ' t e n d u e de l'atelier no.2. F i g . 3 - L a v i l l e de F l o c i , 1 9 8 1 . O b j e t s e n f e r ( 1 - 5 , 7 - 8 ) e t p l o m b (6) t r o u v s s u r l ' t e n d u e de l ' a t e l i e r n o . 2 . F i g . 4 - L a v i l l e de F l o c i , 1 9 8 1 . O b j e t s e n f e r ( 1 - 4 ) , p i e r r e ( 5 ) , v e r r e (6) t r o u v s s u r l ' t e n d u e de l ' a t e l i e r n o . 2 . F i g . 5 - L a v i l l e de F l o c i , 1 9 8 1 . P o t s l ' a n s e , X V I s i c l e ( 1 - 2 ) ; o b j e t s de p a r u r e , o u t i l s e t b o u t o n s , X V I - s i c l e s ( 3 - 7 ) . F i g . 6 - L a v i l l e de F l o c i , 1 9 8 1 . P o t s l ' a n s e , X V I s i c l e .
e 8 e

108

DATE PRELIMINARE ANTROPOLOGICEASUPRA MATER I A L U L U I O S T E O L O G I C UMAN DESCOPERIT L A PIUA P E T R I I ( O R A U L D E F L O C I ) I N 1981 do L A U R E N T I A G E O R G E S C U C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e a l e M u z e u l u i Naional de I s t o r i e a l R . S . R o m n i a , S e c i a de i s t o r i e medie , n n e c r o p o l a m e d i e v a l a bisericii n r . 2 a u d u s l a d e s c o p e r i r e a a 44 de m o r m i n t e s i n g u l a r e s a u d u b l e . S t a r e a de c o n s e r v a r e a m a t e r i a l u l u i o s o s a p e r m i s s t u d i e r e a a n u m a i 55 de s u b i e c i . A r h e o l o g u l A n c a P u n e s c u n c a d r e a z a c e s t material c a aparinnd s e c o l e l o r X V I - X V U I . N e c r o p o l a n e i i i n d e x h a u s t i v c e r c e tat, n o i facem d o a r o c a r a c t e r i z a r e a s t r u c t u r i i a n t r o p o l o g i c e a g r u p u l u i uman exhumt n 1981 . D i s t r i b u i a pe g r u p e de v r s t i s e x a s u b i e c i l o r studiai ne prezint urmtoarea situaie;

T A B E L

R e p a r t i i a pe g r u p e de v r s t i s e x a s u b i e c i l o r d i n n e c r o p o l a b i s e r i c i i n r . 2 de l a P i u a P e t r i i ( l 9 8 l ) Virsta Biologic-cronologic Infans I . (0-7 ani) Infans I I . (7-14 ani) Juvenes Adultus (14-20 ani) (20-30 ani) brbai nr.caz. femei nr.caz. sex n e d e t e r m i n a b i l nr.caz 7 Total nr.caz. 7 1 1 3 23

14

1 1 3 9

M a t u r u s I - I I i I I I ( 3 0 - 6 0 a n i ) Senilis (60-x ani)

*) A d u c e m mulumirile n o a s t r e c o n d u c e r i i M u z e u l u i N a i o n a l de I s t o r i e a l R . S . R o m n i a p e n t r u c o n d i i i l e de s t u d i u pe c a r e n i l e - a pus l a d i s p o z i i e i a r h e o l o g u l u i A n c a P u n e s c u c a r e n e - a n c r e d i n a t m a t e r i a l u l o s t e o l o g i c uman i n e - a d a t t o a t e d a t e l e s o l i c i t a t e . 109

n u r m a s t u d i e r i i a c e s t u i g r u p uman constatm : o mortalitate a p r o x i m a t i v e g a l n r n d u l b r b a i l o r i a f e m e i l o r c u p o n d e r e a d e c e s e l o r n t r e l i m i t e l e de v r s t 3 0 - 5 0 de a n i ; o mortalitate crescut ( r a p o r t a t l a numrul de c a z u r i ) l a c o p i i d i n g r u p a de v r s t i n f a n s I (0-7 a n i ) . S t u d i u l d e d e t a l i u ne d u r m t o a r e l e a s p e c t e : - F o r m a n e u r o c r a n i u l u i n n o r m a v e r t i c a l l a b r b a i i femei e s t e f r e c v e n t : s f e n o - r o m b o i d a l , s f e n o - o v o i d a l , i a r n n o r m a o c c i pital n m a j o r i t a t e p r e z i n t f o r m e de c a s - b o m b c u d o u e x c e p i i de form b o m b . Feele prezint forme cu p r o f i l f a c i a l o r t o g n a t , mezognat;n m a j o r i t a t e o r b i t e l e snt h i p s i c o n c h e . I n d i c e l e n a z a l g r u p e a z m a j o r i t a t e a s u b i e c i l o r m a s c u l i n c a t e g o r i a c a m e r i n , i a r s u b i e c i i f e m e n i n i n c e a l e p t o r i n (n c e l e l a l t e c a t e g o r i i avnd c t e u n u l s a u d o i s u b i e c i ) . M a r g i n e a i n f e r i o a r a a p e r t u r i i p i r i f o r m e e s t e n m a j o r i t a t e a n t r o p i n , c u un s i n g u r c a z de f o s s p r e n a z a l i u n u l de f o s s m o d e r a t . M a l a r e l e o s c i l e a z n t r e f o r m e l e de lime s u b m e d i e , s p r e m e d i e i l a t - t e m p o r a l i z a t , c u un s i n g u r c a z de f r o n t o t e m p o r a l i z a r e . M a n d i b u l e l e au f o r m e g r a c i l e l a f e m e i i f o r m e g r a c i l e s p r e r o b u s t i f o a r t e r o b u s t cu gonioane p u t e r n i c rsfrnte nafar l a b r b a i . R a p o r t u l d i n t r e limea minim a frunii i limea g o n i o a n e l o r ne a r a t o d e z v o l t a r e m e d i e i p u t e r n i c , I n d i c e l e f a c i a l t o t a l s c o a t e n e v i d e n f a p t u l c p o n d e r e a o a v e m n g r u p a m e z o p r o s o p l a f e m e i i b r b a i c u d o u c a z u r i l e p t o p r o s o p l a f e m e i (n c e l e l a l t e c a t e g o r i i avem c t e u n s u b i e c t ) . - I n d i c e l e c r a n i a n de o r i z o n t a l i t a t e ne a r a t o f r e c v e n m a i m a r e a s u b i e c i l o r m a s c u l i n i n g r u p a m e z o - b r a h i c r a n (n c e l e l a l t e c a z u r i n o i avem cte un s i n g u r c a z ) ; Ia f e m e i p o n d e r e a n o i o a v e m n grupa mezo-dolicocran. - L i m e a c r a n i u l u i r a p o r t a t l a nlime s c o a t e n e v i d e n c att s u b i e c i i m a s c u l i n i , c t i c e i f e m i n i n i se g r u p e a z n c a t e g o r i i l e t a p e i n o - m e t r i o c r a n . M a j o r i t a t e a s u b i e c i l o r m a s c u l i n i , n c a z u l i n d i c e l u i f r o n t o - t r a n s v e r s a i , fac p a r t e d i n c a t e g o r i a metriometop (cu s u b i e c i m a i puini n c a t e g o r i a e u r i m e t o p - s t e n o m e t o p ) . S u b i e c i i f e m i n i n i se n c a d r e a z n g r u p u l e u r i m e t o p ( c u c t e v a c a z u r i m e t r i o m e t o p stenometop). - T a l i a s u b i e c i l o r e s t e m i j l o c i e s p r e nalt l a f e m e i i b r b a i . A n a l i z a g r u p u l u i uman exhumt n 1 981 d i n necropola bisericii n r . 2 de l a P i u a P e t r i i n e a r a t c s u b i e c i i se i n t e g r e a z d i n t o a t e p u n c t e l e de v e d e r e n t r e l i m i t e l e de v a r i a i e m e t r i c e i morfologice a l e e a n t i o a n e l o r s t u d i a t e d e n o i pn n p r e z e n t l a n e c r o p o l a b i s e r i c i i n r . 2 de l a P i u a P e t r i i . Subiecii c a r e n e - a u p a r v e n i t p e n t r u s t u d i u aparin g r u p u l u i de forme europoide cu m e t i s a j u l c a r e a c a r a c t e r i z a t i c e l e l a l t e serii ( n o r d i c , d i n a r i c , m e t i t e r a n i a n , a l p i n ) , j u s t i f i c a t p r i n p o z i i a pe c a r e o a v e a a c e a s t a e z a r e n t r - o zon de t r a n z i t i s c h i m b c o m e r c i a l i n t e r n i e x t e r n a T r i i Romneti d i n e v u l m e d i u . 110

SONDAJUL ARHEOLOGIC D E P E T E R I T O R I U L COM. FIERBINI-TIRG, J U D . IALOMIA

de C O N S T A N T I N I S A C E S C U I n c e p f n d c u a n u l 1979 a f o s t d e c l a n a t o v a s t c a m p a n i e de i d e n t i f i c a r e , c e r c e t a r e i p r o t e j a r e a s i t u r i l o r a r h e o l o g i c e de pe c u r s u l r f u l u i Ialomia, f n t r e localitile D r i d u i G r u i u , u n d e urmau se d e s f o a r e a m p l e l u c r r i de h i d r o a m e l i o r a i e . I n a c e a s t aciune se ns c r i e i c e r c e t a r e a de i n f o r m a r e de pe t e r i t o r i u l comunei FierbiniT r g , l a p u n c t u l n u m i t de l o c a l n i c i " V a l e a l u i B u s u i o c " . L o c u l se afl l a a p r o x i m a t i v 2 k m N E de l o c a l i t a t e a amintit, pe m a l u l stng, mai n a l t , a l I a l o m i e i , n p e r i m e t r u l g r d i n i l o r de l e g u m e a l C . A . P . - u l u i . A i c i , pe o s u p r a f a ce m s o a r a p r o x i m a t i v 200 m l u n g i m e de-a l u n g u l r f u l u i i 90 m a d n c i m e , a u f o s t c u l e s e f r a g m e n t e c e r a m i c e de t i p D r i d u i S n t a n a de M u r e . T e r e n u l f i i n d a c o p e r i t de c u l t u r i agric o l e c u r e c o l t a r e t r z i e , n u a f o s t p o s i b i l d e c t d e s c h i d e r e a unei s i n g u r e s e c i u n i , de s o n d a j , de 75 m 1 m , c u o r i e n t a r e E - V , p e r p e n d i c u l a r pe d i r e c i a c u r s u l u i a p e i . S - a c o n s t a t a t urmtoarea situaie stratigrafic: - pn l a d f n c i m e a de c i r c a 0 , 4 0 m gsim pmnt v e g e t a l i m p r e g nat cu materiale ceramice feudale d i n s e c . X V - X V I i fragmente c e r a m i c e de t i p D r i d u . S p o r a d i c a p a r e i c e r a m i c S n t a n a de M u r e i L a t e n e , antrenat l a s u p r a f a de l u c r r i a g r i c o l e , o r i de n u m e r o a s e l e g r o p i feudale e x i s t e n t e ; - n i v e l de l o c u i r e d i n s e c a i I V - l e a e . n . aparinnd purttorilor c u l t u r i i Sntana de M u r e , a f l a t l a a d n c i m e a de 0 , 4 0 - 0 , 7 0 m,n pmnt brun-cenuiu; - n i v e l de l o c u i r e g e t i c l a a d n c i m e a de a p r o x i m a t i v 0 , 9 0 - 1 , 1 0 m , l a b a z a u n u i s t r a t de pmnt b r u n - c a s t a n i u ce s u p r a p u n e pmhtul g a l ben-cenuiu, s t e r i l a r h e o l o g i c Seciunea a i n t e r s e c t a t o locuin d i n s e c a i I V - l e a e . n . D a t . f i i n d c u l t u r i l e a g r i c o l e d i n mprejurimi, c e r c e t a r e a efctuhdu-se n t r - o zon s t r i c t limitat ce n e - a f o s t a c o r d a t de b e n e f i c i a r i i a c e s t o r a , n u a fost posibil e x t i n d e r e a c e r c e t r i i locuinei. A s u p r a acesteia vom r e v e n i , f n p r o f i l u l de s u d a l s e c i u n i i e r a u v i z i b i l e 3 g r o p i f e u d a l e , din c a r e u n a e r a a d n c i t pn l a pmntul g a l b e n . n u m p l u t u r a l o r a u f o s t a n t r e n a t e i f r a g m e n t e c e r a m i c e de t i p Sntana de M u r e i D r i d u . L u c r r i l e a g r i c o l e , n s p e c i a l a r t u r i l e a d i n e i , a u a f e c t a t u l t i m e l e n i v e l e de l o c u i r e . I n t i m p c e a e z a r e a d i n s e c a i I V - l e a e . n . a f o s t d o a r p a r i a l d e r a n j a t , A e z r i l e de t i p D r i d u i d i n sec . X V > - X V I ne snt s e m n a -

111

lte d o a r de abundena m a t e r i a l e l o r c e r a m i c e i a r e s t u r i l o r d i n l u t a r i , a l e v e t r e l o r de foc i l o c u i n e l o r d i n z o n . M a t e r i a l u l r e c o l t a t se p r e z i n t a s t f e l : I . C U L T U R A L A T E N E G E T O - D A C I C . N i v e l u l de l o c u i r e , surp r i n s pe toat l u n g i m e a s e c i u n i i , c o n i n e i n v e n t a r , a p r o a p e n e x c l u s i v i t a t e c e r a m i c . Snt p r e z e n t e c e l e dou p r i n c i p a t e c a t e g o r i i : c e r a m i c a l u c r a t c u mha i c e r a m i c a l u c r a t l a r o a t . Dup compoziia p a s t e i , n c a d r u l c e r a m i c i i l u c r a t e c u mha d i s t i n g e m t r e i g r u p e : c e r a m i c a c u n i s i p g r o s i e r c a d e g r e s a n t , de c a l i t a t e i n f e r i o a r , a r s o x i d a n t ( p l . l / 9 , 2 , 5 ) ; c e r a m i c a c u c i o b u r i p i s a t e i n i s i p h c o m p o z i i a p a s t e i , , de c a l i t a t e i n f e r i o a r , a r s o x i d a n t ( p l . l / 4 , 7 ) ; o g r u p m a i puin n u m e roas o formeaz c e r a m i c a lucrat m a i ngrijit, c u n i s i p m a i f i n c a de-, g r e s a n t , c u s u p r a f a a a c o p e r i t de u n s l i p b r u n - c r m i z i u ( p l . l / l , 3 , 8 ) . F o r m e l e c e r a m i c e p r e z e n t e n c e l e t r e i g r u p e s n t , n g e n e r a l , v a s e l e de t i p " c l o p o t " i " s a c " , o r n a m e n t a t e c u b r u r i c i r c u l a r e a l v e o l a te o r i c r e s t a t e , i n t e r c a l a t e de p r o e m i n e n e . M a i r a r , a p a r f r a g m e n t e de cni i cupe ( p l . l / 3 ) . C e r a m i c a l u c r a t l a r o a t e s t e p r e z e n t d o a r p r i n dou f r a g m e n t e " ( m a i puin de 1 $ d i n t o t a l u l m a t e r i a l u l u i c e r a m i c r e c o l t a t ) . U n u l d i n a c e s t e a p r o v i n e de l a o s t r a c h i n c u b u z a n t o a r s s p r e i n t e r i o r , m o d e lat d i n past fin de c u l o a r e g l b u i e ( p l . l / 6 ) . A l d o i l e a f r a g m t . i t l u c r a t l a r o a t p r o v i n e de l a u n l e be s ; t o a r t a c u u n f r a g m e n t de l a p a r t e a s u p e r i o a r . T o a r t a , a e z a t v e r t i c a l pe b u z a v a s u l u i , p r e z i n t o n u i r e l o n g i t u d i n a l , i a r l a e x t r e m i t i e s t e n c a d r a t de dou proeminene c o n i c e . C e r a m i c a este f i n , c e n u i e ( p L I / l ) . F o r m e a s e m n t o a r e snt cunoscute la Gtejeni^, Z i m n i c e a , T i g v e n i , H i s t r i a ^ , . a . , d a t n d n t r e sfritul s e c a i V - l e a i m i j l o c u l s e c a i I V - l e a . e . n . C e r a m i c a d e s c r i s prezint c a r a c t e r i s t i c i l e unei faze m a i t i m p u r i i , d i n s e c . I V - I I I . e . n . , a c u l t u r i i Latne g e t o - d a c i c e . S i n g u r u l o b i e c t de m e t a l d e s c o p e r i t h s t r a t u l de c u l t u r este o p i e s de harnaam&nt d i n f i e r ( p l . V / 8 ) .
2

I I . C U L T U R A SNTANA D E M U R E . M a t e r i a l u l arheologic este p r e p o n d e r e n t c e r a m i c i , c a n t o a t e c e l e l a l t e a e z r i ale p u r t t o r i l o r } a c e s t e i c u l t u r i , a p a r i n e c e l o r dou p r i n c i p a l e c a t e g o r i i : c e r a m i c a l u c r a t c u mha i c e a l u c r a t l a r o a t . C e r a m i c a l u c r a t c u m n a c o n s t i t u i e un p r o c e n t f o a r t e mic ( c i r c a 2 % ) . P a s t a a r e a s p e c t g r o s o l a n , c u n i s i p i c i o b u r i p i s a t e n c o m p o z i i e . P u i n e l e f r a g m e n t e de v a s e gsite n u p r e z i n t e l e m e n t e de d e c o r i n u p r o f i l e a z c l a r f o r m e c e r a m i c e . n c a d r u l c e r a m i c i i l u c r a t e l a r o a t d i s t i n g e m d o u g r u p e ; - c e r a m i c a c e n u i e , d i n past n i s i p o a s , d e tradiie r o m a n . M a j o r i t a t e a f r a g m e n t e l o r p r o v i n e de l a v a s e - b o r c a n ( p l . H i / 1 ) , u n e l e decor a t e c u b e n z i de i n c i z i i c i r c u l a r e , t r a s a t e d e a s u p r a l i n i e i de maxim r o t u n j i r e . U n a l t t i p c e r a m i c - c a n a - ne e s t e s e m n a l a t de f r a g m e n t e , n s p e c i a l toate s c u r t e i masive, cu seciunea o v a l , c u a r c u i r e mic; - c e r a m i c a c e n u i e fin e s t e c e a m a i n u m e r o a s . O f e r u n b o g a t 112

P l . I - . C e r a m i c L a t n e l u c r a t c u mha ( 1 - 5 ,

7-9) i l a roat (6).

113

1 - . 1 . F r a g m e n t de l e b e s ; 2 . C e r a m i c d i n s e c a i I V - l e a e . n . ornamentat c u a l v e o l e i i m p r e s i u n i c u r o t i a .

114

. C e r a m i c c e n u i e , f i n , l u c r a t l a r o a t , d e t i p S n t a n a de Mure.

115

r e p e r t o r i u de f o r m e c o m u n e , de a l t f e l , a e z r i l o r Sntana de MureC e r n e a h o v , p r e c u m : c a s t r o a n e c u b u z a d r e a p t o r i u o r r s f r f h t in e x t e r i o r , c u m a r g i n e a rotunjit i c e l e c u b u z a n g r o a t s p r e e x t e r i o r , c u m a r g i n e a rotunjit s a u d r e a p t ( p l . / 2 - 6 , 8 , 1 0 - 1 4 ) ; farfurii c u p r o f i l u l n f o r m a l i t e r e i " S " ( p l . I I l / 7 ) ; o a l e c u c o r p u l s c u n d i l a r g , cu buza rsfrnt ( p l . I I l / 9 ) . I n s t r a t u l de c u l t u r au f o s t g s i t e i c t e v a o b i e c t e d i n m e t a l : f r a g m e n t u l u n e i lame d r e p t e de c u i t a d i n f i e r ( p i . V / 4 ) ; o cataram d i n f i e r , c u c o r p u l o v a l , r o t u n d n s e c i u n e , c u d i m e n s i u n i l e de 4 , 4 2 , 6 cm ( p i . V / 7 ) ; o c h e i e f r a g m e n t a r d i n f i e r , p a r t e a p s t r a t avnd 0 , 1 1 0 m l u n g i m e ( p l . v / 5 ) . U n u l d i n c a p e t e e s t e c u r b a t n f o r m de c f l i g . P a r t e a a c t i v a c h e i i e s t e rupt d i n v e c h i m e . A s t f e l de p i e s e , d e s t u l de f r e c v e n t e n c u l t u r a P e v o r s k , snt f o a r t e r a r e n c o m p l e x e l e Sntana de M u r e - C e r n e a h o v . Pe t e r i t o r i u l r i i n o a s t r e , e x e m p l a r e a s e m n t o a r e snt c u n o s c u t e l a M o g o a n i i S p a n o v . Dup cum am m a i a r t a t , s e c i u n e a a i n t e r s e c t a t o l o c u i n de t i p s e m i b o r d e i , a c r u i g r o a p , c u p e r e i i u o r n c l i n a i , a v e a 3,20 m l u n gime i a p r o x i m a t i v 0 , 6 0 m a d n c i m e . P o d e a u a , n e a m e n a j a t , s e a f l a l a l i m i t a pmnt u l u i g a l b e n ( - 1 , 1 0 n ) . N u a u aprut u r m e de v a t r , ori g r o p i de r u i . I n v e n t a r u l c e r a m i c - f r a g m e n t e de v a s e , n i c i u n u l n t r e g i b i l - a r e a s p e c t u n i t a r c u c e l d i n s t r a t u l de c u l t u r p r e z e n t a t m a i s u s . D e r e m a r c a t e s t e d o a r p r e z e n a u n u i f r a g m e n t de ceac ornamentat c u a l v e o l e i i m p r e s i u n i p u n c t i f o r m e s u c c e s i v e r e a l i z a t e cu r o tia ( p l . I l / 2 ) . C e r a m i c a o r n a m e n t a t , m a i r a r , h a c e a s t t e h n i c e s t e semnalat n n t r e a g a a r i e , n t r - o f a z m a i t i m p u r i e , a c u l t u r i i Sntana de M u r e - C e r n e a h o v . L a n o i e s t e c u n o s c u t , p r i n t r e altele la T r g o r , Olteni , Ioneni , Botoani-Dealul Crmidriei^ ' . Pe podeaua locuinei au m a i fost g s i t e , g r u p a t e , p a t r u greuti m a r i , t r o n c o n i c e ( c u nlimea de 1 4 - 1 6 cm i l a t u r a b a z e i de 10-14 cm), d i n l u t c u n i s i p , p i e t r i c e l e i g r a n u l e m a r i ( 3 - 8 mm) de c i o b u r i p i s a t e . Pasta este sfrmicioas, p r o s t a r s . Cteva obiete d i n metal completeaz i n v e n t a r u l locuinei: fragm e n t u l u n u i o b i e c t d i n f i e r ( c u l u n g i m e a de 8 c m i g r o s i m e a de 7mm ) f o l o s i t , p r o b a b i l , ca unealt,lucrat d i n t r - o bar c u seciunea ptrat, r o t u n j i t i m u l t subiat s p r e v r f ( p l . V / 6 ) ; u n t u b d i n tabl s u b i r e de c u p r u ( 8 c m l u n g i m e i 5mm d i a m e t r u ) , p r e v z u t c u d o u i r u r i de o r i f i c i i d i a m e t r a l o p u s e ( p l . V / 2 ) ; u n cuit d i n f i e r c u l a m a d r e a p t , f r a g m e n t a r , p r e l u n g i t p r i n t r - u n p e d u n c u l de f i x a r e ( p l . V / 1 ) ; o fibul d i n a r g i n t de t i p u l " m i t u n g e s c h l a g e n e m F u s s " . R e s o r t u l ( d o a r p a r i a l p s t r a t ) este b i l a t e r a l , l u n g c u axul d i n f i e r . A r c u l este ngust. Piciorul e s t e lit r o m b o i d a l . P a r t e a n t o a r s pe d e d e s u b t a piciorului este p r e v z u t c u o p r e l u n g i r e n f u r a t , n t r e i s p i r e , pe c o r p , l a l i m i t a d i n t r e a r c i p i c i o r , c u vdit r o l o r n a m e n t a l . L a a c e s t a se adaug u n d e c o r bogat r e a l i z a t p r i n i n c i z i e o r i tanare ( p l . V / 3 ) . A c e s t tip de f i b u l , m a i r a r htlnit n r e g i u n i l e D u n r i i de J o s , i a r e u n e l e a n a l o g i i h a r i a c u l t u r i i S n t a n a de M u r e de pe t e r i t o r i u l r i i n o a s t r e l a
7 T

116

P l . I V - . C e r a m i c de t i p S n t a n a de M u r e l u c r a t l a r o a t : c e r a m i c n i s i p o a s ( 1 , 4 , 5 ) i c e r a m i c fin ( 2 , 3 , 6 - 9 ) . C e r a m i c de t i p D r i d u (10,11). Ceramic m e d i e v a l , s e c . X V - X V I (12-17).

117

118

la Gherserii , T r g o r ( t i p u l I d ) . a . P o a t e f i datat l a nceputul s e c a i I V - l e a e . n . -, a j u t h d , a s t f e l , l a o m a i e x a c t n c a d r a r e c r o n o logic a aezrii


1 2 1 3

I I I . C U L T U R A D R I D U . F r a g m e n t e l e c e r a m i c e aparinnd a c e s t e i c u l t u r i a u f o s t g s i t e n s t r a t u l de pmnt v e g e t a l , a n t r e n a t e l a s u p r a fa de l u c r r i l e a g r i c o l e . M a t e r i a l u l , d e s t u l de s r a c , n u ne ngduie s p r o f i l m d e c t dou f o r m e c e r a m i c e : - o a l a c u c o r p nalt i umrul c u o a r c u i r e l a r g , c u b u z a s c u r t i puin r s f r n t s p r e e x t e r i o r ( p l . I V / l O ) . Snt l u c r a t e l a r o a t n c e a t , d i n past c u a m e s t e c de n i s i p i p i e t r i c e l e , b r u n - c r m i z i e . Prezint obinuitul d e c o r r e a l i z a t c u p i e p t e n e l e - i n c i z i i orizontale, r a r e , p r o f u n d e , c u a s p e c t n e u n i f o r m d i n c a u z a impuritii p a s t e i ; - o a l e c u umrul m a i p r o n u n a t , g t u l s c u r t i b u z a n g r o a t s p r e e x t e r i o r ( p l . I V / l l ) Snt l u c r a t e , de a s e m e n e a , l a r o a t n c e a t , d i n . past m a i f i n , de c u l o a r e b r u n . O r n a m e n t u l , i n c i z a t c u p i e p t e n e l e , l i n i i o r i z o n t a l e i n v a l , e s t e n g r i j i t e x e c u t a t . A m b e l e t i p u r i aparin c a t e g o r i e i c e r a m i c e " A " definit la Dridu .
1 4

TV E P O C A F E U D A L A . G r o p i l e f e u d a l e s u r p r i n s e n m a i puin s t r a t u l de s u p r a f a , c o n i n e a u f r a g m e n t e de v a s e , t e a c n i i u l c i o a r e , ce p r e z i n t p r o f i l e s p e c i f i c e c e r a m i c i i le d i n s e c . X V - X V I ( p l . I V / 1 2 - 1 7 ) .

seciune, majoritamedieva-

S o n d a j u l a r h e o l o g i c de l a F i e r b i n i - T r g se a l t u r , c u n o i i n f o r maii, r e z u l t a t e l o r a m p l e i aciuni pe c a r e s p e c i a l i t i i m u z e e l o r noastre^ 0 dedic cunoaterii t r e c u t u l u i i s t o r i c .

N O T E 1 2 3 G h . I . P e t r e , N e c r o p o l a i a e z a r e a d i n e p o c a b r o n z u l u i de l a G t e - , j a n i , n S C I V , 4 , 1 9 7 1 , p . 5 5 7 - 5 6 5 , f i g . 3 / 4 . ' I s t o r i a Romniei, v o l . I , Edit.Academiei,Bucureti, 1 960, p . 2 2 1 , fig.51/2. A l e x a n d r u Vulpe i Eugenia Popescu, Contribution la connaissance d e s d b u t s de l a c u l t u r e g t o - d a c i q u e d a n s l a zone s u b c a r p a t i q u e V l c e a - A r g e ( L a n c r o p o l e t u m u l a i r e de T i g v e n i ) , h " D a c i a " , N . S . , X V I , 1972, p.75-112, f i g . 5 / 5 . . P e t r e A l e x a n d r e s c u , U n g r o u p e de c r a m i q u e f a b r i q u e I s ' t r o s , n " D a c i a " , . S . , X V I , 1972, p . 1 1 3 - 1 3 2 , f i g . 4 / 3 i 5 / 1 . C r y s t i n a P r z e v v o z n a , n " F o n t e s a r h a e o l o g i a e p o s n a n i e n s e s " , V , 1954, p . 1 1 4 . C t e v a e x e m p l a r e snt c u n o s c u t e n c i m i t i r e l e C e r n e a h o v d i n U c r a i n a - v . I . V . K u n a r e n k o , n S A , X X I I , 1 9 5 5 , p . 1 4 4 .

4 5 6

119

7 8 9 10

11 12 13 14

C . P r e d a , N o i d e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e n n e c r o p o l a d i n sec a l I V - l e a e . n . de l a S p a n o v , n S C I V , 2 , 1 9 6 5 , p . 2 6 7 , f i g . 4 / 1 7 . G h . D i a c o n u , Trgor - Necropola d i n secolele I I I - I V e.n.,Bucureti, 1965, p l . X X V I I I / 3 i p l . L I / 1 . B . M i t r e a i C . P r e d a , N e c r o p o l e d i n s e c o l u l a l I V - l e a e . n . n M u n tenia , Bucureti, 1966, f i g . 164/1 . I . I o n i , C o n t r i b u i i c u p r i v i r e l a c u l t u r a Sntana de M u r e - C e r n e a h o v pe t e r i t o r i u l R . S . R . , n A r h e o l o g i a M o l d o v e i , I V , Bucureti , 1964, p . 2 0 3 , f i g . 9 / 1 0 . Ibidem , p . 2 0 8 , f i g . 1 4 / 2 . G h . D i a c o n u , A e z a r e a i n e c r o p o l a de l a G h e r s e n i - B u z u , n S C I V , 3, 1977, p . 4 4 2 , f i g . 9 / 5 , 6 . Gh.Diaconu, op.cit. , pl.XCVTil/ 6,7. E u g e n i a Z a h a r i a , S p t u r i l e de l a D r i d u , B u c u r e t i , 1 9 6 7 , p . 7 9 i urm.

L E S O N D A J E ARCHOLOGIQUE E F F E C T U SUR L E TERRITOIRE D E L A COM.DE FIERBINTI-TRG, D E P . D E IALOMIA Rsum L e sondage a r c h o l o g i q u e effectu F i e r b i n i - T r g (localit situe s u r l e c o u r s de l a r i v i r e de I a l o m i a , e n v i r o n 30 k m N . E . de B u c a r e s t ) a r e l e v l ' e x i s t e n c e de p l u s i e u r s s t a t i o n s a r c h o l o g i q u e s i n c o n nues j u s q u ' p r s e n t : a) t a b l i s s e m e n t g t o - d a c e des I V - I I I s i c l e s a v . n . . ( p l . l / 1 - 9 , H / 1 , et V / 8 ) . b ) t a b l i s s e m e n t a p p a r t e n a n t l a c i v i l i s a t i o n de S n t a n a de M u r e ( p l . / 2 , I I I / 1 - 1 4 , I V / 1 - 9 et V / 1 - 7 ) d u commencement d u I V s i c l e de n.. c) t a b l i s s e m e n t d u h a u t M o y e n g e , I X - X s i c l e s ( p l . I V / 1 0 - 1 1 ) . d) habitat d'poque fodale, X V - X V I sicles ( p l . I V / 1 2 - 1 7 ) . L e s r e c h e r c h e s o n t t e f f e c t u e s p o u r l a connaissance e t l a p r o t e c t i o n d e s s i t e s a r c h o l o g i q u e s de l a d i t e zone s o u m i s e des amples t r a v a u x de h i d r o a m l i o r a t i o n .
e e e e e e e

LGENDE D E S P L A N C H E S P l . I - C r a m i q u e g t o - d a c e t r a v a i U e l a m a i n ( 1 - 5 ; 7 - 9 ) et a u t o u r (6). P l . - 1 . F r a g m e n t de l e b e s ; 2 . c r a m i q u e d u I V s i c l e de n . . d c o r e a v e c d e s a l v o l e s et des i m p r e s s i o n s .


e

120

P l . H I - C r a m i q u e g r i s e , f i n e , t r a v a i l l e a u t o u r , d u t y p e S f n t a n a de Mure. P l . I V - Cramique d u type Sfnt ana de Mure travaille a u t o u r (1-9)) cramique d u type D r i d u ( 1 0 - 1 1 ) ; cramique des X V - X V I sicles (12-17). P l . V - P i c e de h a r n a i s d e s I V - I I I s i c l e s a v . n . . ( 8 ) ; P a r u r e s et o u t i l s d u I V s i c l e s de n . . ( 1 - 7 ) .
e e e e e

121

STAIUNEA ARHEOLOGIC MA L U F I E R B I N T I , J U D . IALOMIA

ROSU-

de B O G D A N

FILIPESCU

Stagiunea a r h e o l o g i c M a l u R o u - F i e r b i n i se afl pe t e r i t o r i u l c o m u n e i F i e r b i n i - T f r g , j u d . Ialomia i e s t e c e r c e t a t de c t r e M u z e u l Judeean Ialomia f n c o l a b o r a r e c u M u z e u l Naional de I s t o r i e a l R e p u b l i c i i S o c i a l i s t e Romnia, s p t u r a a v f n d u n c a r a c t e r d e s a l v a r e . O b i e c t i v u l a nceput a f i spat s i s t e m a t i c f n c d i n 1 9 7 9 . C a m p a n i i le anterioare i-au propus s stabileasc s t r a t i g r a f i a general a s t a i u n i i , p r i n p r a c t i c a r e a s e c i u n i l o r de s o n d a j , l a t e de 2 m i c a r e a u s t r b t u t p r i n m i j l o c , dup d i r e c i i l e N - S i E - V , s u p r a f a a de c i r c a 5 ha a p o p i n e i . C a m p a n i a 1981 e r a menit s n c h e i e a c e a s t f a z de i n f o r m a r e o dat c u t e r m i n a r e a s e c i u n i i m a g i s t r a l e E - V (numerotat S I I f n c o d u l staiunii) i s n t r e g e a s c i m a g i n e a g e n e r a l d e s p r e s i t c r e a t pe b a z a p r i m e l o r t r e i s e c i u n i , p r i n t r - o i n t r o s p e c i e i n z o n a e x t r e m i t i i de S E , r m a s n a f a r a s o n d a j e l o r i n i i a l e . D i n m o t i v e i n d e p e n d e n t e de v o i n a n o a s t r a c e s t e o b i e c t i v e n-au fost atinse dect parial, r e s p e c t i v a fost ncheiat numai sondarea z o n e i de S E p r i n i n t e r m e d i u l s e c i u n i i S I V . I n a c e s t f e l a r m a s n s a r - , c i n a c a m p a n i e i 1982 s l i c h i d e z e s e c i u n e a S I I ( p a r t e a de e s t ) i s t r e a c a p o i l a c e r c e t a r e a exhaustiv a o b i e c t i v u l u i , f n l i m i t a t i m p u l u i d i s p o n i b i l i a f o n d u r i l o r de s a l v a r e , f n c e p f n d de l a v e s t s p r e e s t . S e c i u n e a S I V , o r i e n t a t N - S i l a t de 2 m , a d e p i t limitele p l a t f o r m e i c v a s i o r i z o n t a l e a p o p i n e i i i - a i n t e r s e c t a t p a n t e l e pfn la n i v e l u l l u n c i i n c o n j u r t o a r e , aflat c u c i r c a 5 m m a i j o s . anul sp a t pn n o r i z o n t u l de l o e s s g a l b e n , s t e r i l a r h e o l o g i c , evideniat a c e l a i p r o f i l s t r a t i g r a f i e g e n e r a l a l s t a i u n i i , ntLnit i n z o n a c e n t r a l a s e c i u n i l o r S I , S I I i S I I I . R e s p e c t i v s u b s t r a t u l de c i r c a 20 c m a i pmntului a r a b i l se fntflnete u n o r i z o n t cu pmnt c e n u i u , de o c o n s i s t e n c o m p a c t i c a r e c u p r i n d e m a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e d a t a t e n e p o c a f e u d a l . n c a d r u l o r i z o n t u l u i , c a r e are o g r o s i m e de 20 c m , pe b a z a p a r t i c u l e l o r p i g m e n t a t e d e p u s e se p o t i d e n t i f i c a n t r e 12 i 18 n i v e l e s u c c e s i v e . S u b a c e s t o r i z o n t a p a r e u n a l t u l , g r o s n m e d i e de 40 c m , c o l o r a t f n c e n u i u c u b r u n i de o cons i s t e n g r u n o a s . T r e c e r e a de l a o r i z o n t u l p r e c e d e n t e s t e destul de u o r de s e s i z a t d a t o r i t d e l i m i t r i i l o r r e l a t i v c l a r e , f r o zon de i n t e r f e r e n . l a c e s t o r i z o n t a u f o s t d e s c o p e r i t e m a i a l e s mater i a l e l e a r h e o l o g i c e d a t a t e n s e c . a l I I I - l e a e . n . O r i z o n t u l urmtor , g r o s de a p r o x i m a t i v 20 c m , e s t e c o l o r a t f n b r u n i p r e z i n t o c o n s i s n

123

tent n u c i f o r m . T r e c e r e a ae l a orizontul precedent este g r e u de s e s i z a t , l a f e l ca i t r e c e r e a la o r i z o n t u l i n f e r i o r , fn amndou s i t u a i i l e f i i n d v o r b a de z o n e de c o n t a c t fn care pmfnturile sfnt a m e s t e c a t e . O r i z o n t u l b r u n c u p r i n d e m a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e care se d a t e a z f n s e c . I V - I I I f . e . n . Urmtorul s t r a t , g r o s c a m de 4 0 c m , a r e o culoare castanie i o consistent compact. T r e c e r e a s p r e s t r a t u l i n f e r i o r se f a c e p r i n t r - o z o n de c u l o r i a m e s t e c a t e ( c a s t a n i u cu g a l b e n ) . O r i z o n t u l c u p r i n d e d e p o z i t e l e a r h e o l o g i c e de e p o c a bronzul u i . D e d e s u b t urmeaz r o c a mam - u n l o e s s g a l b e n , s t e r i l a r h e o l o g i c . O not s p o r i t de i n t e r e s a a d u s - o p r o f i l u l e x t r e m i t i l o r de n o r d i de s u d a l e s e c i u n i i , a c o l o unde se p l a s e a z z o n a p a n t e l o r t e r a s a t e a l e p o p i n e i . A s t f e l , f n c a p t u l de n o r d a u f o s t i n t e r c e p t a t e cele t r e i t e r a s e c a r e d i n p u n c t de v e d e r e s t r a t i g r a f i e n u se l e a g c u nici u n u l d i n o r i z o n t u r i l e de d e p u n e r i a r h e o l o g i c e , l u c r u ce c o n f i r m i n f o r m a i i l e c u l e s e pe t e r e n c u p r i v i r e l a t e r a s a r e a a b i a fn secolul n o s t r u a p a n t e l o r p o p i n e i . n e x t r e m i t a t e a de s u d l u c r u r i l e s f n t puin m a i c o m p l i c a t e , f n s e n s u l c t e r a s e l e p a r s f i e puin m a i v e c h i , p r o babil din sec. a l X I X - l e a , u l t e r i o r depunfndu-se o sumedenie de s c u r g e r i de pe pant c u c u l o r i i c o n s i s t e n e f o a r t e v a r i a t e . Pe t r a s e u l s e c i u n i i S I V ( p l . l ) a u f o s t i d e n t i f i c a t e mai multe c o m p l e x e a r h e o l o g i c e , m a r e a m a j o r i t a t e c o n s t i t u i n d - o g r o p i l e de f o r me d i v e r s e i c u d e s t i n a i i v a r i a t e , d a t a t e f n d i f e r i t e e p o c i . D i n t r e acestea merit a f i prezentat g r o a p a C 70 aflat f h d r e p t u l c a r o u r i l o r 18 i 1 9 , i d e p i n d puin p e r e t e l e de n o r d a l s e c i u n i i . Cont u r u l o v a l a l g r o p i i a f o s t s u r p r i n s l a - 1 ,35 m . n i n t e r i o r u l gropii s - a g s i t u n s i n g u r f r a g m e n t c e r a m i c de m i c i d i m e n s i u n i ( p l . I V / l ) , j p r o v e n i n d de l a u n v a s l u c r a t d i n past de c u l o a r e b r u n , c u f e e l e n e t e z i t e . P e faa e x t e r i o a r e s t e r e a l i z a t u n d e c o r alctuit d i n p a t r u p r o eminene s u c c e s i v e , de f o r m c v a s i c o n i c . D i n a n a l i z a p r o f i l u l u i per e t e l u i de n o r d a l s e c i u n i i r e i e s e c a c e a s t g r o a p a p a r i n e orizont u l u i c u pmnt c a s t a n i u , d e c i d e s c o p e r i r i l o r n c a d r a t e n e p o c a b r o n zului. Mai i n t e r e s e n t e f n r e z u l t a t e au f o s t c e l e dou locuine datate f n e p o c a f e u d a l i s m u l u i d e z v o l t a t ( s e c . X V I - X V I l ) , n o t a t e c u C 42 i r e s p e c t i v C 5 9 . n l o c u i n a C 42 s - a c o n s e r v a t r e l a t i v b i n e v a t r a de f o c , de t i p c u p t o r , c a r e f n c e a l a l t l o c u i n n u a p u t u t f i s u r p r i n s . L o c u i n a C 42 e s t e de t i p s e m i b o r d e i t r a p e z o i d a l , c u l u n g i m e a de c i r c a 3 , 4 0 m i l i m e a m e d i e de 2 , 6 0 m ( p l . I I ) . P o d e a u a semibord e i u l u i se g s e t e c a m l a 0 , 8 0 m s u b n i v e l u l s t r a t u l u i c u pmnt cenuiu i e s t e o r i z o n t a l . L a m i j l o c u l l a t u r i i de n o r d - e s t i f n c o l u l de s u d a u f o s t d e s c o p e r i t e d o u g r o p i de p a r i c u d i a m e t r e l e c u p r i n s e n t r e 0 , 2 0 - 0 , 2 5 m i c u o a d f n c i m e m e d i e de 0 , 1 5 m f a de podea, n v e c i n t a t e a l a t u r i i de s u d - v e s t a u m a i f o s t d e s c o p e r i t e n c d o u g r o p i , dforme neregulate i cu adfncimi cuprinse ntre 0,10 i 0 , 1 5 m fa de p o d e a . n a p r o p i e r e a l a t u r i i de n o r d - e s t a f o s t i n t e r c e p t a t o g r o a p r o t u n d c u d i a m e t r u l de 0 60 m i d f n c i m e a de 0 , 3 0
2 L

124

GROAPA
nd

C 7 0 , Plan la - 1.35;Profilul peretelui de nord,ProfilA-B

M&' z}2 f j

rm< E 3 s

^6

P l . I . - G r o a p a C 7 0 ; p l a n l a - 1 , 3 5 m ; p r o f i l u l p e r e t e l u i de n o r d A - B . 1,pmnt a r a b i l ; 2 , p m n t c e n u i u ; 3 , pmnt c e n u i u c u b r u n ; 4 , p m n t b r u n ; 5 , pmnt c a s t a n i u ; 6 , l o e s s g a l ben s t e r i l a r h e o l o g i c .

125

LOCUINA C k l ; Plan la-0,65m; Profilul sectiuniiAB


Legend

7 U7\2 M3

LED* K S s

Wis

P l . I I . - Locuina C 4 2 ; plan l a - 0 , 6 5 m ; p r o f i l u l seciunii A - B . 1 , pmnt a r a b i l ; 2,pmnt c e n u i u ; 3 , pmnt c e n u i u c u b r u n ; 4,pmfnt b r u n ; 5, pmnt c a s t a n i u ; 6 , l o e s s g a l b e n s t e r i l a r heologic . 126

m , c a r e se p a r e c a v e a r o l de m o b i l i e r . In c o l u l de v e s t s - a g s i t instalaia de n c l z i r e a l o c u i n e i , c a r e e s t e o v a t r o v a l acop e r i t de un c u p t o r de pmfnt C 41 . D i a m e t r u l m a r e a l v e t r e i e s t e d e 0 , 8 5 m , i a r d i a m e t r u l m i c de 0 , 6 5 , g r o s i m e a p e r e i l o r l a t e r a l i f i i n d f n medie de 0 , 0 8 m . V a t r a a f o s t c o n s t r u i t pe o p l a t f o r m d e l u t g a l b e n , c a r e d e p e t e c a m c u 20 cm l i m i t e l e e i . nlimea maxim a b o l i i c u p t o r u l u i p r e s u p u n e m c n u d e p e a 0 , 3 5 m . C u p t o r u l se m r g i n e a f n captul opus g u r i i de p e r e t e l e s e m i b o r d e i u l u i , pe c a r e 1-a n r o i t i n t e n s . n i n t e r i o r u l c u p t o r u l u i a f o s t d e s c o p e r i t o c e a c de l u t a r s f n t r e a g , modelat l a r o a t , d i n t r - o p a s t c r m i z i e , omogen ( p l . I V / 2 ) . Ceaca a r e o form globular i t r o n c o n i c n p a r t e a i n f e r i o a r , f u n d u l p l a t , b u z a u o r e v a z a t i o t o a r t n s e c iune o v a l . O b i e c t u l a f o s t d e c o r a t c u u n m e a n d r u c o n t i n u u sub b u z i t r e i s p i r a l e s e p a r a t e , i n c o m p l e t e i pe u m r , c u v o p s e a a l b . S e p a r e c a f o s t s t r o p i t n j u m t e a s u p e r i o a r i c u smal v e r d e o l i v , d i n c a r e s - a u m a i pstrat cfteva pete m i c i . L o c u i n a C 59 e s t e de a s e m e n e a de t i p s e m i b o r d e i ( p l . I I l ) d e f o r ma u n u i p a r a l e l o g r a m c u l u n g i m e a de 2 , 9 5 m i limea de 2 , 6 0 m . I n z o n a c o l u l u i de s u d f o r m a l o c u i n e i n u m a i e s t e r e g u l a t , c i capt a s p e c t u l u n u i s e c t o r de c e r c . De f a p t a c o l o semibordeiul se c o n t i n u f n a d f n c i m e c u o g r o a p C 65 t r o n c o n i c , c a r e c o b o a r p n l a - 0 , 3 0 m s u b n i v e l u l p o d i n e i i a r e d i a m e t r u l m a x i m l a b a z de c i r c a 1,20 m . P o d i n a l o c u i n e i , de o f o r m a l b i a t , se g s e t e l a c i r c a 0 , 9 0 m s u b n i v e l u l o r i z o n t u l u i c u pmnt c e n u i u . P e m i j l o c u l semibordeiului se n i r u i e t r e i g r o p i de p a r i i dou g r o p i m a i m a r i , de f o r m e n e r e g u l a t e , a l i n i a t e dup d i r e c i a N E - S V . Dou d i n g r o p i l e de p a r i sfnt l a m a r g i n i l e l o c u i n e i , i a r u n a c a m n d r e p t u l m i j l o c u l u i e i . T o a t e s n t c a m de 0 , 2 0 m d i a m e t r u i 0 , 1 5 m a d f n c i m e maxim. G r o p i l e m a r i s e c o b o a r pn l a - 0 , 3 0 m s u b n i v e l u l p o d e l e i i a i i diametrele la g u r n t r e 0 , 4 5 i 0 , 7 0 m . A c e s t e g r o p i bnuim c a v e a u funcia de m o b i l i e r n c a d r u l s e m i b o r d e i u l u i . Pmfntul s c o s d i n l o c u i n a o f e r i t m u l t m a t e r i a l c e r a m i c frag-, m e n t a r i c t e v a p i e s e de m e t a l , n t r e c a r e s e d e t a e a z d o u c u ite s i m i l a r e c a f o r m i d i m e n s i u n i ( p l . I V / 3 ) . U n u l a r e 0 , 2 2 m l u n g i m e i o , 1 0 m l i m e . Pe m n e r u l l u n g de 0 , 0 5 m s - a u p s t r a t d o u n i t u r i , u n u l de f i e r i a l t u l de b r o n z ( l a c a p t u l e x t e r i o r a l minerul u i ) , n e c e s a r e p r i n d e r i i p l s e l e l o r . Cellalt cuit s - a pstrat f r a g m e n t a r i a r e d o a r 0 , 1 9 m l u n g i m e , i a r pe mfner sfnt t r e i nituri de fier. I n c o n c l u z i e , c a m p a n i a d i n a n u l 1981 a p u s f n e v i d e n faptul c l o c u i r e a p o p i n e i s - a ntins pe t o a t s u p r a f a a e i f n c d i n e p o c a b r o n z u l u i . Ca i f n z o n a c e n t r a l i de v e s t a m a r t o r u l u i de e r o z i une , i n z o n a de s u d - e s t s - a c o n s t a t a t c g r o s u l d e p o z i t u l u i a r h e ologic constituie orizontul corespunztor epocii feudale. Analiza; c o m p l e x e l o r a r h e o l o g i c e i a m a t e r i a l u l u i m o b i l , ntreg sau f r a g m e n 4

127

a 29

a 30

LOCUINA C 59; Plan la-0,60m < Profilul seciunii A-B


Legend

D l l L E L > M * 111*

P l . H I . - Locuina C.59 ; plan l a - 0 , 6 0 m j p r o f i l u l seciunii A - B . 1 , pmnt a r a b i l ; 2 , p m n t c e n u i u ; 3,pmnt c e n u i u c u b r u n ; 4,pmnt b r u n ; 5,pmnt c a s t a n i u ; 6 , l o e s s g a l b e n steril arheologic.

1 28

129

l a i ' ne d e t e r m i n a s i i p r e s u p u n e m Ja Maiu R o u - F i e r b i n i o a e z a r e r u r a l i i , fortificat n a t u r a ) , c a r e i n perioada f e u d a l i s m u l u i a avut p r o b a b i l o e x i s t e n t c o n t i n u , ncheiat fn z o r i i e p o c i i m o d e r n e , cnd a Tost p r s i t . fn v a l o r i f i c a r e a d e p o z i t u l u i a r h e o l o g i c de l a M a l u R o u F i e r b i n i c e r c e t a r e a de t e r e n va t r e b u i s f i e d u b l a t , pe v i i t o r , de o c e r c e t a r e de i s t o r i e l o c a l a , c a r e s i d e n t i f i c e n p r i m u l r n d numele istor i c a l l o c a l i t i i i p o s i b i l s t a t u t u l j u r i d i c a l l o c u i t o r i l o r s i .

N O T E 1 A c e a s t o r d i n e de l u c r u e s t e dictat de c o n s i d e r e n t e de c o n s e r v a r e a r e s t u l u i s t a i u n i i , p r e v e n i r e a p r o c e s u l u i de e r o z i u n e a p o p i n e i l a m a l u l Ialomiei i v a l o a r e a d e p u n e r i l o r a r h e o l o g i c e . C e l e l a l t e opt g r o p i pot f i c l a s i f i c a t e a s t f e l : - dou g r o p i d i n s e c t o r u l n o s t r u r e a l i z a t e p r o b a b i l p e n t r u p l a n t a r e a de p o m i f r u c t i f e r i (C 39 i C 6 1 ) ; - t r e i g r o p i de m i c i d i m e n s i u n i c u r e s t u r i c e r a m i c e mrunte i n e c o n c l u d e n t e ( C 5 8 , C 62 i C 66) ; - una g r o a p l e g a t de o l o c u i n ( C 59) d i n e p o c a f e u d a l ( C 65) ; - dou g r o p i de d i m e n s i u n i m e d i i , c o n i n n d m a t e r i a l e a m e s t e c a t e i c a r e n e c e s i t n c a f i s t u d i a t e ( C 56 i C 5 7 ) .

L A S T A T I O N ARCHOLOGIQUE DE M A L U R O U F I E R B I N T I , D E P . D E IALOMIA Rsum L a c a m p a g n e de 1981 a continu i e s r e c h e r c h e s i n f o r m a t i v e s c o m m e n c e s d e p u i s 1979 p a r l a r a l i s a t i o n de l a s e c t i o n S I V , s i t u e l ' e x t r m i t E s t de l a s t a t i o n . L e s r s u l t a t s o b t e n u s o n t t c o n f o r m e s ) c e u x o b t e n u s a n t r i e u r e m e n t l a s t r a t i g r a p h i e tant similaire a c e l l e trouve dans l e s s e c t i o n s S I , S I I et S I I I . L e s p r o f i l s des v e r s a n t s de n o r d et de s u d ont m i s e n r e l i e f non seulement les travaux de terassement du X I X s i c l e , mais a u s s i les grands sdiments a l l u v i o n n a i r e s p r o d u i t s dans l a s a u l a i e i n o n d a b l e pendant l e X V I I I s i c l e . L e s c o m p l e x e s a r c h o l o g i q u e s p r s l t s (deux h a b i t a t s r e m o n t a n t a u M o y e n - A g e e t une f o s s e de l ' g e d u b r o n z e ) sont s i m i l a i r e s ceux dcouverts pendant les annes p r c d e n t e s .
e e

LA

LGENDE D E S ILLUSRATIONS

P l . I . - L a f o s s e C 7 0 . P l a n h - 1 ,35 m . L e p r o f i l d u v e r s a n t n o r d A - B . 130

P l . I I . - L ' h a b i t a t C 42 ; P l a n h - 0 , 6 5 m L e p r o f i l de l a s e c t i o n B. P l . I I I . - L ' h a b i t a t C 59 ; P l a n h - 0 , 6 0 m . L e p r o f i l de l a s e c t i o n B . P l . I V . - 1 . Fragment cramique - l a fosse C.70. 2 . C r u c h e une a n s e - l e f o u r C 4 1 . 3. C o u t e a u de f e r - L ' h a b i t a t C.59.

AA-

131

CERCETRILE A R H E O L O G I C E D E L A P O L A T A , JUD. GORJ

de V E N E R A R A D U L E S C U i G HEORGHE CALOTOIU "Culele . . . inexpugnabile sau m a i bine z i s casele bolovnite a l e f a m i l i e i Buztilor, p r o p r i e t a r i fn T f r g u - J i u l u i p r i n sec. a l X V - l e a i a l X V I - l e a , t r e b u i e s fie f o s t e x i s t a t f n captul d e s p r e n o r d - v e s t a l o r a u l u i , pe l o c u l unde se a f l a s t z i ctunul P o i a t a , f n a p r o p i e r e de n t i n s e l e v i i a l e B u z t i l o r de pe D e a l u - T r g u l u i . . . R m i e l e de z i d r i i de p i a t r de pe m a l u l stng a l S u i e i d e n o t m a r i g o s p o d r i i a l e f a m i l i i l o r b o i e r e t i , ce a u t r i t a c i i c r o r a p o p o r u l l e z i c e i azi<<r B n i e . A c i . . . a avut p r o p r i e t a t e Gheorghe logoftul, f r a t e l e marelui b a n D o b r o m i r , m a i n urm c u n o s c u t s u b n u m e l e de P o p a G h e o r g h e , tatl S i m e i , s o i a l u i S t r o i e s t o l n i c u l B u z e s c u , minunea c a v a l e r i l o r d i n s e c . a l X V I - l e a " 1 , n o t a n 1906 A l e x a n d r u t e f u l e s c u . C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e n c e p u t e n v a r a a n u l u i 1980 n l o c a l i t a t e a P o i a t a , c o m . B r s e t i , i propuneau d e z v e l i r e a u r m e l o r de zidrie s e s i z a t e pe m a l u l stng a l S u i e i , n p u n c t u l " C m p u l l u i P a t r u " , c u a t t m a i m u l t c u c t n z o n a s u d c a r p a t i c c e r c e t r i l e c u p r i v i r e l a r e e d i n e l e m e d i e v a l e b o i e r e t i se i m p u n e a u . fn c a m p a n i a a r h e o l o g i c d e s f u r a t n p e r i o a d a 16 i u l i e - 1 a u g u s t 1981 c e r c e t a r e a a c u p r i n s d o u p u n c t e : a ) l o c u i n a f e u d a l " A " ( c o n t i n u a r e a s p t u r i l o r d i n a n u l 1980) i b) construcia feudal " C " . a ) L o c u i n a f e u d a l " A " . Cu o c a z i a d e z v e l i r i i z i d u r i l o r de N V , S E i N E a a p r u t un p a v a j d i n p i e t r e de r u , a m e n a j a t f n j u r u l z i d u r i l o r de S E i N E , p s t r a t pe o l i m e de c i r c a 2 m . P e r p e n d i c u l a r pe z i d u l de N V s - a t r a s a t s e c i u n e a I V , c u d i m e n - ' s i u n i l e de 10 1 , 5 0 m . S o l u l v i u a f o s t s e s i z a t l a a d n c i m i l e de - 0 , 8 0 m f a de n i v e l u l a c t u a l de c l c a r e . f n p r i m e l e p a t r u c a r o u r i (8 m) de l a z i d u l de N V a a p r u t n t r e ad n c i m i l e de - 0 , 3 6 m i - 0 , 8 0 m u n s t r a t m a s i v de m o l o z p r o v e n i t de l a d e z a f e c t a r e a l o c u i n e i ( c r m i z i r o m a n e i f r a g m e n t e de t e g u l a e m a matae, crmizi f e u d a l e , m o r t a r , b o l o v a n i , c u i e ) . Existena material u l u i de c o n s t r u c i e r o m a n , a d u s p r o b a b i l de l a o c o n s t r u c i e de a c e s t gen d i n vecintate i r e f o l o s i t , s-a constatat i cu o c a z i a c a m p a n i e i arheologice d i n anul 1980. Notm c pe f r a g m e n t e l e de t e n c u i a l a f o s t s e s i z a t u n s t r a t de, hum b r u n i c a s t a n i e d e s c h i s , u r m e a l e u n e i decoraii i n t e r i o a r e .pictate. 133

In c a r o u l 1 , l a dfncimea de - 0 , 3 6 m , s - a g s i t u n d i n a r de a r g i n t d i n a n u l 1 5 6 9 , e m i s i u n e p e n t r u U n g a r i a de l a M a x i m i l i a n a l I I - l e a ( f i g . 3 / 1 ) . Moneda f i i n d g s i t f n s t r a t u l de m o l o z c o n s t i t u i e p e n t r u n o i t e r m e n u l a n t e quem p e n t r u m o m e n t u l d e z a f e c t r i i c o n s t r u c i e i amintite. C e r c e t r i l e de s u p r a f a , ca i s o n d a j e l e e x e c u t a t e f n a n u l 1981 au s t a b i l i t existena l a Poiata a nc t r e i c o n s t r u c i i cu t e m e l i e d i n b o l o v a n i , legai c u m o r t a r . b) C o n s t r u c i a f e u d a l " C " . C e l de a l d o i l e a p u n c t c e r c e t a t fn c a m p a n i a d i n a n u l 1981 e s t e s i t u a t l a 277 m s u d - e s t de l o c u i n a f e u d a l " A " , unde a u f o s t r e p e r a t e u r m e l e u n e i a l t e c o n s t r u c i i de z i d , const i t u i n d , dup d a t e l e pe c a r e l e a v e m pn n p r e z e n t , i l i m i t a f n a ceast direcie a perimetrului c o n s t r u i t . In scopul s t a b i l i r i i p l a n i m e t r i e i acestei noi construcii,a fost t r a s a t s e c i u n e a V , c u d i m e n s i u n i l e de 26 1 m i p a r a l e l s p r e e s t s e c iunea V I , c u d i m e n s i u n i l e de 9 x 1 ,50 m . D a c f n s e c i u n e a V , f n c e p n d de l a a d n c i m e a de - 0 , 3 0 m , a a p r u t u n s t r a t de d r m t u r format d i n b o l o v a n i , a l e c r o r l u n g i m i v a r i a u n t r e 0 , 3 0 i 0 ,50 m , p s t r n d u r me de m o r t a r , n s e c i u n e a V I , l a - 0 , 3 5 m , a a p r u t z i d u l " L " f o r m a t d i n b o l o v a n i l e g a i c u m o r t a r . Z i d u l s - a p s t r a t pe o lime de 0 , 8 0 m . O r i e n t a t n o r d - s u d , e l a f o s t s e s i z a t pe o l u n g i m e de 7 m , f i i n d d i s t r u s s p r e n o r d de b u l d o z e r , c u o c a z i a n i v e l r i i s o l u l u i . L a c a p t u l sudic a fost r e p e r a t un col a l z i d u l u i " L " , o r i e n t a t s p r e e a t . L a v e s t de s e c i u n e a V a f o s t t r a s a t c a s e t a V A ( 1 , 5 0 X 1 , 5 0 m ) . De l a a d n c i m e a de - 0 , 5 0 m a a p r u t , n n t r e a g a c a s e t , u n c o l de z i d ( " B " ) , r e s p e c t n d a c e l e a i p r i n c i p i i c o n s t r u c t i v e c a i z i d u l " L " i pe c a r e l punem n l e g t u r c u a c e e a i c o n s t r u c i e . L a a d n c i r e a s e c i u n i i V , f n c a r o u l 9 , n t r e a d n c i m i l e de - 1 , 0 0 m i - 1 , 8 0 m , a aprut o g r o a p o v a l (1 , 5 0 1 m ) , z i d i t cu b o l o v a n i de r u de d i m e n s i u n i m i c i i m i j l o c i i , p r i n i c u m o r t a r . D e s t i naia a c e s t e i g r o p i n u o p u t e m n c p r e c i z a . C o n d i i i l e de l u c r u n u a u p e r m i s n a n u l 1981 r e l e v a r e a unor concluzii cu c a r a c t e r final p r i v i n d planimetria construciei " C " . In c a m p a n i i l e v i i t o a r e v o m i n s i s t a n r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r l e g a t e de acest aspect. R e f e r i n d u - n e l a m a t e r i a l u l a r h e o l o g i c , r e c o l t a t n c e a m a i m a r e p a r t e d i n l o c u i n a " A " , notm d i v e r s i t a t e a i bogia c e r a m i c i i u z u a l e i d e c o r a t i v e , d i n p c a t e d e s t u l de f r a g m e n t a r i n e n t r e g i b i l . A u p u t u t f i c o n s t a t a t e m a i m u l t e t i p u r i de b u z e , a p a r i n n d v a s e l o r b o r c a n , f r a g m e n t e de v a s e de p r o v i z i i s a u de p a h a r e c u p i c i o r i n e l a r , pstrnd c a r a c t e r i s t i c i l e c e r a m i c i i d i n sec. X V i X V I . C e r a m i c a s g r a f i t a t i smluit e s t e c o m p u s d i n f a r f u r i i cu fund i n e l a r , folosind motive decorative vegetale i l i n i a r e . Smalul e s t e b r u n , g a l b e n i v e r d e . Menionm de a s e m e n e a d i s c u r i l e ornam e n t a l e c u d e c o r c o n c e n t r i c , n r e l i e f . C o n s i d e r m c l o c u i n a f e u d a l " A " a f o s t n z e s t r a t c u u n a sau) 134

F i g . 1 . - Poiata, 1931, cahle, sec.

al XVI-lea.

135

F i g . 2 . - Poiata,

1981, cahle, sec.

al XVI-lea.

136

F i g . 3 . - P o i a t a , 1981 , o b i e c t e de m e t a l , s e c .

al XV-lea.

137

m a i m u l t e s o b e , tinfnci seama de b o g i a f r a g m e n t e l o r de c a h l e smlu-' i t e s a u n e s m l u i t e . o t m c a h l e l e c u c o r p t r o n c o n i c i g u r a ptrat ( f i g . 1 / 1 - 6 ) , smluite i n t e r i o r c u v e r d e , c a i c e l e de f o r m dreptunghiular (15 x c i r c a 20 c m ) , r e d i n d dou p e r s o n a j e d e s p r i t e de o c r u c e ( p r o b a b i l sfinii m p r a i C o n s t a n t i n i E l e n a ) . A c e s t u l t i m t i p de c a h l e , l u c r a t e n t i p a r , a u s c e n a c e n t r a l n c a d r a t n p a r t e a s u p e r i o a r de dou r e g i s t r e de r o z e t e c u p a t r u p e t a l e , d i s p u s e n c a s e t e , i a r n p a r t e a i n f e r i o a r de o b o r d u r f o r m a t d i n t r - o l i n i e frnt ce c r e a z t r i u n g h i u r i ( f i g . 2 / 1 - 4 ) . A u f o s t g s i t e de asemenea i c t e v a o b i e c t e d i n m e t a l : o limb de c u r e a ( 4 , 3 1,8 cm) d i n a r a m ce a f o s t i n i i a l a u r i t , d e c o r a t prin t a n a r e , un f r a g m e n t de z b a l , o c a t a r a m , m a i m u l t e c u i e i p i r o a n e , dou a p l i c e p e n t r u u , u n f r a g m e n t de c h e i e ( f i g . 3 / 2 - 9 ) . C e r c e t a r e a n t r e p r i n s pn n p r e z e n t l a P o l a t a - B r s e t i a prec i z a t e x i s t e n a a i c i a u n o r c o n s t r u c i i de z i d c u p i v n i e , aparinnd u n o r c u r i f e u d a l e . S o l i d i t a t e a u n o r l o c u i n e d i n p i a t r se mpletete cu g u s t u l p e n t r u d e c o r a i a i n t e r i o a r e l o r , d o v a d stnd m a t e r i a l u l ceramic d e c o r a t i v . I n l e g t u r c u a c e a s t d i n urm a p r e c i e r e inem s r e m a r cm c a r a c t e r u l c u t o t u l d e o s e b i t a l c a h l e l o r ce v o r f i m p o d o b i t sobele a c e s t o r l o c u i n e , c a h l e a c r o r r e a l i z a r e a r t i s t i c ne d u c e c u gndul la p r e z e n a u n o r a r t i t i p o p u l a r i d e o s e b i t de talentai ce l u c r a u piese h c a r e s i m b o l i s t i c a i s c h e m a t i s m u l se m p l e t e s c n t r - u n t o t d e o s e b i t de rafinat.
N 1

Att c e r a m i c a , c i t i moneda e m i s l a 1 5 6 9 , g s i t n s t r a t u l de m o l o z , p r e c i z e a z ca ultim etap de l o c u i r e p e n t r u c o n s t r u c i i l e la c a r e n e - a m r e f e r i t a doua jumtate a s e c . a l X V I - l e a , c o n c l u z i e ce c o n c o r d i c u a n a l i z a d o c u m e n t e l o r de a r h i v . A c e s t e a a m i n t e s c pent r u u l t i m e l e t r e i d e c e n i i a l e s e c . a l X V I - l e a p r o c e s e l e ce a u loc ntre popa Gheorghe d i n C o r b i , s o c r u l s t o l n i c u l u i S t r o i e B u z e s c u , i Patru. P r o p r i e t a t e a v a f i pe r n d c n d p i e r d u t , c n d r e c t i g a t de c t r e cei c i t a i m a i s u s , p e n t r u c a u n d o c u m e n t d i n 1587 s p o m e n e a s c a i c i stp n i r e a m a r e l u i ban D o b r o m i r , f r a t e de a l t f e l a l l o g o f t u l u i Gheorghe^. Este de p r e s u p u s c de a c e a s t perioad este legat i denumirea de " b n i e " c e se m a i p s t r e a z n c n t r a d i i a o r a l . Dup d a t a amintit m a i s u s , att P t r u c t i D o b r o m i r nemaifiind n) v i a p r o c e s u l se r e d e s c h i d e , i a r s t p i h i r e a t r e c e n m i n i l e r u d e l o r l u i P t r u , p r i n t r e c a r e se numra f n p r i m u l r n d g i n e r e l e acestuia, Dragomir postelnicul . I n c a m p a n i i l e a r h e o l o g i c e v i i t o a r e intenionm d e z v e l i r e a i a cel o r l a l t e c o n s t r u c i i i n t e r c e p t a t e , n s c o p u l c o m p l e t r i i informaiilor ce l e a v e m pfn f n p r e z e n t r e f e r i t o a r e l a p r i n c i p i i l e c o n s t r u c t i v e ale a r h i t e c t u r i i m e d i e v a l e l a i c e , a r h i t e c t u r c u s t r u c t u r d i n p i a t r i crm i d , m a i puin c u n o s c u t p e n t r u s e c o l u l a l X V I - l e a . T o t o d a t se intenioneaz ntocmirea p l a n i m e t r i e i g e n e r a l e a a e z r i i . N O T E 1 A l e x a n d r u t e f u l e s c u , I s t o r i a T r g u J i u l u i , T r g u J i u , 1906, p . 6 1 . 138

R e z u l t a t e l e c e r c e t r i l o r d i n a n u l 1980 a u f o s t p u b l i c a t e n : tri a r h e o l o g i c e , V , M u z e u l Naional de I s t o r i e , B u c u r e t i , p.119-127. J A l e x a n d r u t e f u l e s c u , Documente s l a v o - r o m n e r e l a t i v e l a (1406-1665), Trgu J i u l u i , 1908, p . 2 6 5 - 2 7 0 . 4 Ibidem.

Cerce1982, Gorj

LES

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE POLATA, D E P . D E GORJ Rsum

L e s f o u i l l e s a r c h o l o g i q u e s q u i o n t t f a i t e s e n t r e l e 16 j u i l l e t 1 aot 1981 P o i a t a , commune de B r s e t i , d p . de G o r j , o n t c o n t i nu l ' i n v e s t i g a t i o n de d e u x d i f i c e s r a l i s s e n p i e r r e et briques lies avec du m o r t i e r . T a n t l e t y p e d e s d i f i c e s , de l ' i n v e n t a i r e y d c o u v e r t ( c r a m i que u s u e l l e o u d c o r a t i v e , o b j e t s e n m t a l , une m o n n a i e en a r g e n t m i s e e n 1569 p a r M a x i m i i i e n I I ) , que l e s d o c u m e n t s d ' a r c h i v e s c o n f i r m e n t l e f a i t q u ' i c i , p e n d a n t l a d e u x i m e moiti d u X V I sicle e x i s t a i t une c o u r f o d a l e a p p a r t e n a n t un g o u v e r n e u r ( " b a n c e q u i p r c i s e l e r l e i m p o r t a n t j o u p a r ce c o m p l e x e a r c h i t e c t u r a l d a n s l f vie a d m i n i s t r a t i v e du d i s t r i c t .
e

LEGENDE DES FIGURES F i g . 1 - 2 . - C a r r e a u x de p o l e d u X V I s i c l e . Pig. 3 . - O b j e t s e n mtal d u X V I s i c l e .


e e

139

II.

S U

D I I

N O T E

141

AEZAREA D E T I P SLCUA D E L A ALMJEL, J U D . MEHETINI

de D O I N A

GALBENU

S a t u l A l m j e l , c o m . V l d a i a , j u d . Mehedini,se afl a e z a t pa un a f l u e n t s e c a t a l r f u l u i D r i n c e a . S t e n i i numesc a l b i a f o s t u l u i p f r f u " V a l e a s e a c " . A m b e l e m a l u r i , l o c u i t e f n t r e c u t , a u f o s t s u r p a t e de loc a l n i c i p e n t r u a scoate pietriul necesar construciilor actuale.n fe^ l u i a c e s t a M u z e u l O l t e n i e i a l u a t h o t r f r e a de a se f a c e o s p t u r - de" salvare. C e r c e t a r e a s i s t e m a t i c a a e z r i l o r n e o l i t i c e de l a A l m j e l a n ceput f n 1967 i a c o n t i n u a t pfn f n 1971 . F i i n d o s p t u r de s a l v a r e , s - a cutat p e n t r u n c e p u t s se s t a b i l e a s c s t r a t i g r a f i e a e z r i i l a p o i s se d e s f a c u n e l e c o m p l e x e c a r e p u t e a u a d u c e d a t e n o i r e f e r i t o a r e l a evoluia n e o l i t i c u l u i i a c u l t u r i l o r e p o c i i m e t a l e l o r f n r e g i u n e a amintit m a i s u s . P r i m e l e seciuni t r a s a t e au avut ca scop obinerea u n u i p r o f i l c f t mal complet a l poriunii nederanjate d i n vechea a e z a r e . A p o i , prin s e c i u n i l e f c u t e att n s p r e m a l u l c a r i e r e i , c t i p r i n c u r i l e localn i c i l o r , s - a cutat s se p r i n d n t i n d e r e a a e z r i l o r surprinse fn profil. S p t u r i l e a u a r t a t c cea m a i v e c h e a e z a r e de l a A l m j e l a parine populaiilor c u l t u r i i S t a r C e v o - C r i . P r i m a depunere a r h e o l o gic poate f i atribuit f a z e i a I l - a a a c e s t e i c u l t u r i . P e s t e n i v e l u r i l e c u l t u r i i S t a r c e v o - C r i se afl dou n i v e l u r i a p a r innd c u l t u r i i V i n c a . ^ . A e z a r e a S t a r c e v o - C r i s e ntindea c i r c a 150 m m a i s p r e s a t fa de m a l u l c a r i e r e i , i a r d e p u n e r i l e aparinnd culturii Vine's! e r a u m a i r e s t r f n s e f n s u p r a f a a c o n t r o l a t de n o i . P r o b a b i l c populaiile V i n c a i - a u a e z a t c e n t r u l a e z r i i m a i s p r e sud.nesuprapunnd e x a c t a e z a r e a S t a r C e v o - C r i , f a p t c a r a fcut c a n o i s s u r p r i n dem n u m a i o m a r g i n e a a c e s t e i a e z r i . Cea m a i c o n s i s t e n t l o c u i r e pe t e r i t o r i u l spat e s t e a c e e a aparinnd c u l t u r i i S l c u a . S - a u s u r p r i n s t r e i n i v e l u r i d i s t i n c t e n c a r e s - a g s i t m u l t m a t e r i a l a r h e o l o g i c . Cu t o a t e c s - a u f c u t u n e l e nc e r c r i de a d e p i s t a m a r g i n e a a e z r i i S l c u a , ea n u a p u t u t f i s u r p r i n s . C r e d e m c a e z a r e a se n t i n d e a , c e l puin f n f a z a S l c u a , pfn l a o s e a u a p r i n c i p a l a s a t u l u i . S e p o a t e c a ea s f i a v u t i u n s i s t e m de a p r a r e c a r e s f i f o s t n i v e l a t o d a t c u a e z a r e a n s e c . a l X V I - l e a a p r i m i l o r l o c u i t o r i a i satului Almjel. N i v e l u l c e l m a i v e c h i de l o c u i r e a l culturii Slcua aparine
1

143

f a z e i I . E s t e o d e p u n e r e s u b i r e , g r e u de d i f e r e n i a t de n i v e l u l fazei Viftca D . S - a u d e s f c u t doua g r o p i , f n c a r e s - a u g s i t m a t e r i a l e c o n c l u d e n t e aparinfnd p r i m e i f a z e a c u l t u r i i m a i s u s - a m i n t i t e . N i v e l u r i l e a p a r i n n d f a z e l o r I I i I I I s f n t b i n e c o n t u r a t e . S - a u desc o p e r i t m a t e r i a l e l i t i c e i c e r a m i c e att f n l o c u i n e i g r o p i , c f t i f n afara l o r . D i n f a z a a I l - a a c u l t u r i i S l c u a s - a d e z v e l i t fn f n t r e g i m e o l o c u i n . A v e a f o r m d r e p t u n g h i u l a r c u l a t u r i l e de 5 , 5 0 m i 5 . 8 0 m ( f i g . 1 ) . P e r e i i a u f o s t r i d i c a i pe s t f l p i de d i m e n s i u n i m i c i ( 0 , 1 5 - 0 , 2 0 m d i a m e t r u l ) btui f n t r - o n u i r e . S c h e l e t u l e r a a p o i r i d i c a t c u b f r n e , n u i e l e i u n e o r i t r u n c h i u r i de c o p a c i d e s p i c a t e c a nite s c f n d u r i l a t e de 0 , 1 0 - 0 , 1 5 m . Pe a c e s t s c h e l e t se l i p e a u b u c i de l u t . U n e o r i , d a r n u p e r m a n e n t ca f n a c e e a i f a z a c u l t u r i i G u m e l n i a , s - a u gs i t i b u c i de c h i r p i c i , c a r e a u f o s t u o r m o d e l a t e , de f o r m - a p r o x i m a t i v d r e p t u n g h i u l a r . N u m a i pe u n e l e f r a g m e n t e de c h i r p i c i desp r i n s e de pe c h e l e t u l l o c u i n e i n r . 1 a c e a s t m o d e l a r e e r a v i z i b i l . n i n t e r i o r u l l o c u i n e i , pe l a t u r a de e s t , se a f l a o-vatr cuptor a s e m n t o a r e a l t o r v e t r e de a c e s t g e n d e s c o p e r i t e pe t e r i t o r i u l O l t e n i e i ( C e r t u , i m n i c ) . F o r m a v e t r e i de l a A l m j e l e r a d r e p t u n g h i u l a r , c u c o l u r i l e r o t u n j i t e . L a t u r a lung a v e a 1 m , i a r c e a fngust ( a d f n c i m e a v e t r e i c u p t o r ) 0 , 9 5 m . Pe t r e i l a t u r i ( e s t , s u d i v e s t ) a v e a o g a r d e n c a r e s - a p s t r a t pe o nlime d e 0 , 5 0 - 0 , 6 0 m . L a n c e p u t f o r m a a c e s t e i v e t r e a fost cu 0,10 m i r e s p e c t i v c u 0 , 1 ^ m m a i m i c . A f o s t iniial o v a t r s i m p l c o n s t r u i t d i r e c t pe n i v e l u l de c l c a r e a l l o c u i n e i . Dup c e s - a d e t e r i o r a t a f o s t m r i t l a dimensiunile a r t a t e l a n c e p u t i i s - a adugat c g a r d e n n j u r , t r a n s f o r m n d - o n c u p t o r . N u s - a p s t r a t p a r t e a s u p e r i o a r a b o l i i , d a r p o r n i r e a de b o l t a m a r g i n i i d i n s p r e v e s t e r a b i n e c o n t u r a t . I t i m p u l n c a r e locuina s - a d r f m a t , b o l t a c u p t o r u l u i c a i o p a r t e d i n f e u i a l a ultim a v e t r e i a u f o s t a r u n c a t e p r i n t r e b u c i l e de c h i r p i c i a l e p e r e t e l u i . In aceast p a r t e a locuinei s - a u gsit i vase ntregi i ntregibile. F o l o s i r e a ndelungat a c u p t o r u l u i a fcut ca v a t r a s f i e r e f c u t de p a t r u o r i . T o t f n a c e s t t i m p a s u f e r i t i u n e l e m o d i f i c r i , f n s e n s u l c l a t u r a d i n s p r e v e s t , d e c i l a t u r a c a r e se a f l a n s p r e i n t e r i o r u l loc u i n e i e x p u s l o v i t u r i l o r , s s e f i s u r e z e i s f i e n e v o i e de sprijinirea peretelui. Acesta a fost consolidat cu un c o n t r a f o r t fcut d i n l u t a m e s t e c a t c u puine p a i e i l i p i t p e s t e n e t e z i r e a f c u t cuptorului, a t u n c i cnd a fost c o n s t r u i t . h faa v e t r e i , l a o d i s t a n c e v a r i a n t r e 0 , 5 0 - 0 , 9 0 m , s e afla u n d e p o z i t de g r e u t i f o l o s i t e l a r z b o i u l de e s u t ( f o r m a i mrimea g r e u t i l o r o v o m a r t a n p a g i n i l e u r m t o a r e ) . D e p o z i t u l se a f l a n a p r o p i e r e a p e r e t e l u i de a l l o c u i n e i . G r e u t i l e s - a u m p r t i a t fn t i m p u l c d e r i i p e r e i l o r . E l e se a f l a u p r i n t r e i m a i a l e s d e a s u p r a b u c i l o r de l i p i t u r de v a t r a p e r e i l o r i b o l i i v e t r e i , a p e r e i l o r l o c u i n e i c z u i l i n g i p e s t e g r o a p a de c e n u d i n a p r o p i e r e a c u p t o r u l u i . F e l u l f n c a r e a u f o s t a r u n c a t e g r e u t i l e , dup p o z i i a l o r l a d e z n

144

Profilul malului de Nord al artului


5

ESE

1 1 0

a
,

^ y=
x x * *

Profilul malului de Sud al sntului


[SE 110 ' '

5 1

"

I j Pimnt viu R j F a z a Slcua 111 * Fragment ceramic Cultura Sarcvo. t 1 Nivel Cernavodpr^-iiuiTura ^ Cri, Faza III l 1 Dobroteli = * Faza Vini a Dominiartrt
0 o C h i r p i c

Piatra

Vatra iRnii

EIDFazaSlcu|alI

*.1

F i g . 1 . - P r o f i l u l de n o r d i s u d a l anului B .

145

v e l i r e , ne f a c e s a c r e d e m c e l e se a f l a u p u s e pe o l a v i s c u n d sau pe o poli d e s t u l de j o a s , pe p e r e t e l e opus c u p t o r u l u i . N u e s t e exc l u s c a f n a c e l t i m p s f i f o s t f n t i n s r z b o i u l de esut pe a c e s t p e r e te i ele s f i fost acolo p e n t r u l u c r u . Greutile p i r a m i d a l e i f n f o r m de " a " e r a u r s p f n d i t e pe o s u p r a f a de c i r c a 1 m ' . n a p r o p i e r e a l o r se a f l a u i c i n c i r f n i e de p i a t r de d i m e n s i u n i m i c i i s u b iri. N u s - a o b s e r v a t o b t t o r i r e s p e c i a l s a u o f n c e r c a r e de f e u i r e a l o c u l u i de c l c a r e d i n i n t e r i o r u l l o c u i n e i . h r e s t u l n c p e r i i s e g s e a u , s p o r a d i c , f r a g m e n t e de v a s e de d i m e n s i u n i m i c i , f n special s t r c h i n i i c f t e v a o a s e c a l c i n a t e p r o v e n i n d de l a a n i m a l e m i c i ( o i ? ) . I n n i v e l u l I I I de l o c u i r e s - a desfcut o s u p r a f a d i n t r - o locuin lucrat mai nengrijit decft aceea d e s c r i s m a i sus d i n n i v e l u l S l c u a I I . E r a o l o c u i n de s u p r a f a . C h i r p i c i u l , p r o v e n i t d i n drfmar e a p e r e i l o r i n c e n d i a i , e r a frfmat f n b u c i m i c i i a v e a mult pleav. In suprafaa desfcut nu am gsit vatr sau v r e o a m e n a j a r e special a n i v e l u l u i de c l c a r e d i n i n t e r i o r . M a t e r i a l aparinnd f a z e i Slcua I V nu am gsit f n poriunea spat de n o i . P e s t e d e p u n e r e a a p a r i n n d f a z e i S l c u a I I I se a f l a u a l t e d e p u n e r i m a i n o i , r s c o l i t e de l u c r r i l e a g r i c o l e . I n pmfntul c o n t r o l a t am g s i t f r a g m e n t e c e r a m i c e aparinnd c u l t u r i i C e r n a v o d a I I I - D G r o t e t i , h anul i s u p r a f a a d e s f c u t p e n t r u a s u r p r i n d e f n n t r e g i me l o c u i n a d i n f a z a S l c u a I I , n i v e l u l C e r n a v o d a I I I - D o b r o t e t i a f o s t m a i g r o s , c o m p a c t . De a i c i a m obinut i m a t e r i a l c a r e p o a t e p u n e i elucida f n p a r t e unele probleme p r i v i n d aceast perioad fn partea s ud-vestic a Olteniei. I n p e r i m e t r u l r s c o l i t de p l u g s - a u g s i t i c f t e v a f r a g m e n t e d a cice - s e c . I I - 1 . e . n . - i feudal t i m p u r i i - s e c . X - . U n e l t e l e d e s c o p e r i t e f n n i v e l u r i l e aparinnd c u l t u r i i Slcua s f n t puine, d a r difereniate ca form i funcionalitate. Uneltele d i n s i l e x c a f e n i u i glbui, c u pete a l b i c i o a s e sfnt mai n u m e r o a s e ; m a i puin f o l o s i t e s t e s i l e x u l c e n u i u n c h i s ( a p r o a p e n e g r u ) . S - a u d e s c o p e r i t dou lame f r a g m e n t a r e i c f t e v a a c h i i f n g r o p i l e a p a r i n n d f a z e i S l c u a I . S i e s f n t s p e c i f i c e p e r i o a d e i de n c e p u t a culturii. I n f a z a S l c u a I I se g s e s c l a m e de d i m e n s i u n i m i j l o c i i ( 5 - 8 c m ) , r e t u a t e pe l a t u r i l e l u n g i . T o t pe l a m e se l u c r a u i rzuit oar e l e ( f i g . 2 / 1 , 5 ) . S - a u d e s c o p e r i t i rzuit o a r e d u b l e , fcute pe l a m e f o a r t e s c u r t e s a u pe a c h i i c a r e p u t e a u f i r e t u a t e pe o m u c h i e . A c h i i l e s f n t m a i n u m e r o a s e i u n e o r i a u u r m e de f o l o s i r e . n f a z a S l c u a I I I s - a u d e s c o p e r i t m a i puine l a m e i m a i m u l t e r z u i t o a r e f c u t e pe b u c i s p e c i a l d e s p r i n s e d i n n u c l e u . Patina s i l e x u l u i fntflnit pe m u l t e d i n p i e s e l e f a z e l o r de n c e p u t n u m a i e x i s t . E l e s f n t m a i n e n g r i j i t r e t u a t e , l u c r a t e c u m a i puin a t e n i e i f i n e e fa de a c e l e a d e s c o p e r i t e f n n i v e l u r i l e de n c e p u t a l e c u l t u r i i . Marea m a j o r i t a t e a a c e s t o r u n e l t e ( d i n s i l e x ) s f n t r e f o l o s i t e s a u f o l o s i t e pfn 146

F i g . 2 . - Unelte d i n s i l e x ( 1 , 5 ) , piatr (4), c o r n ( 2 , 3 , 7 ) , c e r a m i c 8) c u p r u (9).

(6 ,

147

l a e p u i z a r e . Pe u n e l e a c h i i s f n t f c u t e s c o b i t u r i p r o b a b i l p e n t r u l u c r a r e a intens a u n o r o b i e c t e d i n l e m n . Alturi de u n e l t e d i n s i l e x s - a u d e s c o p e r i t c f t e v a f r a g m e n t e de t o p o a r e m i c i d i n p i a t r d u r c e n u i e , l u c r a t e n g r i j i t . Dltiele s f n t ntlnite f n n i v e l u r i l e de c u l t u r . D i n f a z a S l c u a I I s-au descoperit dou e x e m p l a r e , i a r d i n f a z a S l c u a u n e x e m p l a r . C e l e m a i v e c h i snt l u c r a t e d i n t r - o r o c g l b u i e , i a r c e l d i n f a z a m a i t r z i e d i n t r - o r o c v e r z u i e ( f i g . 2 / 4 ) . T o a t e a u u r m e de f o l o s i r e . R n i e l e , d e s c o p e r i t e f n g e n e r a l n l o c u i n e , s f n t m a i m i c i f a de c e l e l a l t e p i e s e s i m i l a r e d i n c f m p i a Dunrii munte n e . Cel m a i d e s ntnit e s t e t i p u l o v a l u o r a l b i a t . D e . o b i c e i s f n t s u b i r i . Frectorel e s f n t m a i n u m e r o a s e d e c f t r f n i e l e . De c e l e m a i m u l t e o r i n u s f n t f n tflnite alturi. S - a u descoperit i 2 p e r c u t o a r e fh n i v e l u l Slcua I I I . U n e l t e de os n u s - a u g s i t f n n i v e l u l S l c u a I . I n c e l u r m t o r e l e s f n t l a f e l de r a r e c a i u n e l t e l e d i n s i l e x i p i a t r , c e e a c e c o n s t i t u i e una d i n c a r a c t e r i s t i c i l e c u l t u r i i S l c u a . I n s p e c i a l e r a u f o l o s i t e c o a r n e l e de c e r b i c p r i o r p e n t r u m p u n g t o a r e l e m a i g r o a s e i p e n t r u r f moc i c o a s t e l e de a n i m a l e m i c i - o i s a u c a p r e - p e n t r u spatule. I m p u n g t o a r e s u b i r i f c u t e d i n o a s e de p a s r e se g s e s c mai rar.Ele a u aprut ( 3 f r a g m e n t e ) f n n i v e l u l S l c u a I I I . Dup c e r c e t a r e a f r a g m e n t e l o r de s p l i g i de l a A l m j e l r e z u l t c t i a u b i n e ce c o a r n e se p o t f o l o s i p e n t r u a f a c e a s t f e l d e u n e l t e . Una d i n s p l i g i a r e 20 cm l u n g i m e i 4 c m f n d i a m e t r u . G a u r a , pentru a f i p r i n s f n m i n e r , e r a dat d i n amfndou p r i l e . Pe ea se p s t r e a z , v i z i b i l , u r m e l e unor legturi fcute c u sfoar sau coaj de copac (fig. 2/2,7). I n d r m t u r a de c h i r p i c i a l o c u i n e i c u v a t r a - c u p t o r s - a g s i t o p i e s d i n c o r n de c e r b d e o s e b i t de c e l e l a l t e fntlnite f n s p t u r i l e c u l t u r i i S l c u a . C o r n u l a f o s t tiat d i n d r e p t u l u n e i r a m i f i c a i i , ti e t u r a f c n d u - s e p e r p e n d i c u l a r pe c o r n u l p r i n c i p a l n p a r t e a de s u s a O b i e c t u l u i i puin o b l i c n p a r t e a de j o s . I n a c e s t f e l c e l e dou tiet u r i snt p a r a l e l e . P a r t e a de j o s e s t e l u c r a t m a i b i n e i l a s i m p r e s i a u n u i t i de p l u g . G a u r a de n m n u a r e a f o s t s t r p u n s l a distane e g a l e de c e l e d o u b a z e p a r a l e l e a l e c o r n u l u i . I n a p r o p i e r e a e i snt, u r m e a l e u n e i f u n i i s u b i r i . P a r t e a de j o s a u n e l t e i e s t e trapezoidal cu colurile r o t u n j i t e . Toat suprafaa este bine lustruit, fr a p u r t a u r m e de s c r i j e l i r e , pe c a r e l e - a r f i p u t u t l s a o f o l o s i r e a a c e s t e i piese ca " r f m o c " . Considerm c a fost folosit l a l u s t r u i r e a c e r a m i c i i sau a v e t r e l o r , a pereilor d i n i n t e r i o r u l locuinelor e t c . In n i v e l u l Slcua I I I s - a u gsit spligi l u c r a t e f n t e h n i c a s i m i Iar c u a a c e l o r a d i n n i v e l u l i n f e r i o r ( f i g . 2 / 3 ) . Spatule s - a u gsit n u mai f n acest n i v e l . Sfnt m i c i , fragmentare. Unelte d i n c e r a m i c snt m a i m u l t e . D i n t r e a c e s t e a greutile de p l a s e f o l o s i t e p e n t r u p e s c u i t s a u l a r z b o i u l de e s u t s f n t fntlnite n. toate n i v e l u r i l e d e s c o p e r i t e l a A l m j e l . E l e aparin c e l o r dou tipuri s p e c i f i c e a c e s t e i c u l t u r i : p r i s m a t i c e i c u " a " . Snt l u c r a t e f i e dini 148

F i g . 3 . - Vase ntregi i f r a g m e n t a r e a p a r i n n d f a z e l o r i a l e c u l t u r i i Slcua ( 1 - 1 4 ) , pandantiv d i n s c o i c (15), figurin feminin ( 1 6 ) .

149

past de uz c o m u n , f i e d i n l u t c u puin d e g r e s a n t . n g e n e r a i se gsesc* mpreun n c e p n d d i n n i v e l u l S l c u a I I . fh locuina d e s c r i s m a i s u s , a p a r i n n d f a z e i S l c u a I I , s - a u d e s coperit m a i m u l t e t i p u r i de g r e u t i d o v e d i n d f o l o s i r e a l o r simultan (greuti c o n i c e c u s e c i u n e a r o t u n d , g r e u t i p i r a m i d a l e c u s e c i u n e p t r a t s a u d r e p t u n g h i u l a r i a c e l e a c u " a " ) - * . D e p o z i t u l a c e s t a avea 10 e x e m p l a r e de t i p u l c u " a " ( f i g . 2 / 6 , 8 ) , 15 e x e m p l a r e c u s e c i u n e a r o t u n d i 6 e x e m p l a r e c u s e c i u n e a ptrat s a u d r e p t u n g h i u l a r . Dimensiunile greutilor cu " a " variaz ntre 15-16 cm l u n g i m e , 6,5 7 , 5 c m lime i 5 - 6 c m nlimea d i n c e n t r u l p i e s e i n t r e c e l e d o u proeminene. Din faza Slcua I I I s - a u gsit greuti p r i s m a t i c e p e r f o r a t e pe l a t u r a ngust a p i e s e i . U r m e l e de f o l o s i r e a l o r s n t v i z i b i l e . U n e o r i , d i n cauza ndelungatei at i r nri a p i e s e i , p e r f o r a r e a este m a i mult dreptunghiular dect rotund. F u s a i o l e l e snt i e l e f n t l n i t e . I n f a z a S l c u a s - a u d e s c o p e r i t dou f u s a i o l e l u c r a t e d i n f r a g m e n t e c e r a m i c e puin r o t u n j i t e i o f u saiol din os. I n n i v e l u l S l c u a I I I nu am g s i t f u s a i o l e . C o n s i d e r a m c a e l e e r a u m a i u o r de l u c r a t d i n l e m n i p o a t e i m a i e f i c i e n t e . A c e s t e a n u s - a u putut c o n s e r v a . D i n t r - o l o c u i n p a r i a l d e s f c u t f n m a r g i n e a c a r i e r e i de p i e t r i p r o v i n e o dlti m a i l u n g , d i n c u p r u m a s i v , d e o s e b i t de c e l e d e s c o p e r i t e pfn a c u m f n n e o l i t i c u l t r z i u d i n O l t e n i a . A r e f o r m a u n e i " p e n e " metalice cu seciune dreptunghiular, uor ngroat l a c e n t r u i mai puin lat l a c a p e t e ( f i g . 2 / 9 ) . T i u l e s t e a s c u i t d i n a m b e l e p r i . A c e s t o b i e c t f a c e t r a n z i i a n t r e d a l t a d e s c o p e r i t de n o i l a C e r t u i i a c e e a d i n n i v e l u l f a z e i S l c u a de l a S l c u a ^ . Ne e x p l i c m apar i i a e i n t r - o l o c u i n d i n f a z a I I p r i n a p r o p i e r e a a e z r i i de l a A l m j e l de a c e l e a d i n B a l c a n i , unde a s t f e l de p i e s e a p a r l a s f r i t u l f a z e i a I l - a a c u l t u r i i , d e c i n a c e e a i p e r i o a d c u p i e s a d e s c o p e r i t de n o i . In a f a r a p i e s e i d e s c r i s e m a i sus nu s - a u mai gsit i a l t e o b i e c t e din aram. M a t e r i a l e c e r a m i c e aparinnd f a z e i Slcua I s - a u d e s c o p e r i t fn d o u g r o p i . F r a g m e n t e l e g s i t e i l u s t r e a z n u m a i o p a r t e d i n gama var i a t de f o r m e d i n a c e a s t f a z . C e l e m a i n u m e r o a s e s n t f r a g m e n t e de v a s e l u c r a t e d i n c e r a m i c de uz c o m u n c u m u l t d e g r e s a n t , a r s e cenuiu f n i n t e r i o r i b r u n - n e g r u sau cenuiu nchis n e x t e r i o r . C e r a m i c a bun e s t e a r s c e n u i u m a i d e s c h i s , c u nuane g l b u i . S - a u m a i g s i t c t e v a f r a g m e n t e a r s e b r u n - n e g r u , d a t e c u s l i p n e g r u n e x t e r i o r , a mintind continuitatea i filogenia c u l t u r i i Slcua d i n c u l t u r a Vinfca (faza B ) . Cele m a i numeroase f r a g m e n t e aparin strchinilor c u buza a r c u it h i n t e r i o r n d i f e r i t e v a r i a n t e . S t r c h i n i l e c u umr snt i e l e r e prezentate. Sfnt decorate cu s l i p cenuiu-brun i bine l u s t r u i t e . C a s t r o a n e l e , c a f o r m f o a r t e a p r o p i a t de a c e e a a s t r c h i n i l o r , snt i elei 150

F i g . 4 . - Fragmente ceramice descoperite la

151

p r e z e n t e n t r e f r a g m e n t e l e d e s c o p e r i t e n f a z a I . U n f r a g m e n t l u c r a t d i n past b u n , a r s c e n u i u n c h i s l a e x t e r i o r i b r u n n i n t e r i o r , se a p r o p i e p r i n t e h n i c a de l u c r u de m a t e r i a l e l e c e r a m i c e de a c e l a i t i p din cultura Vinda. Ca f o r m e m a i p u t e m a m i n t i , p e n t r u c e r a m i c a d i n past b u n , c e t i l e c u dou t o r i , p i c i o a r e l e de c u p , c a p a c e l e . V a s e l e snt de d i m e n s i u n i m i j l o c i i b i n e l u s t r u i t e . C a p a c e l e snt d e c o r a t e , u n e o r i , c u i n cizii. D i n c a t e g o r i a c e r a m i c i i de uz c o m u n se g s e s c f r a g m e n t e de vase cu buza scurt i c o r p t r o n c o n i c , vase cu corp globular, vase cu j g h e a b e t c . n m a r e a l o r m a j o r i t a t e s f n t n e d e c o r a t e . U n e o r i p suprafaa e x t e r i o a r a v a s e l o r se a p l i c b a r b o t i n a e z a t n v r c i . U n e l e f r a g m e n t e snt o r n a m e n t a t e c u i n c i z i i , b u t o n i a p l i c a i , g u r g u i e . Din faza Slcua I I s - a u gsit numeroase f r a g m e n t e c e r a m i c e d i n a m b e l e c a t e g o r i i . P r e d o m i n a n t i n a c e a s t f a z e s t e c e r a m i c a de uz c o m u n avnd m u l t d e g r e s a n t a m e s t e c a t n p a s t . E s t e a r s de c e l e m a i m u l t e o r i n e u n i f o r m n d i f e r i t e nuane de c e n u i u . C e r a m i c a bun a r e c a d e g r e s a n t c i o b u r i p i s a t e mrunt i n i s i p . E s t e a r s de asemenea n d i f e r i t e nuane de c e n u i u s a u c e n u i u - c a s t a n i u . A s p e c t u l g e n e r a l a l c e r a m i c i i d i n a c e a s t f a z e s t e de c e n u i u c a t i f e l a t . S t r c h i n i l e c u d i f e r i t e l e l o r v a r i a n t e rmn f o r m e de b a z a c e r a m i c i i d i n a c e a s t f a z de l a Almjel ( f i g . 4 / 7 ) . D i n t r e a c e s t e a circa 1/3 o f o r m e a z s t r c h i n i l e c u b u z a a r c u i t f n i n t e r i o r . I n l o c u i n a c u v a t r - c u p t o r s - a u g s i t m a i m u l t e f r a g m e n t e de v a se i c f t e v a v a s e n t r e g i . T r e i d i n t r e e l e s f n t v a s e c u gt s c u r t i c o r p b o m b a t , l u c r a t e d i n c e r a m i c b u n . U n u l , nalt de 24 c m ( d i a m . p n t e c u l u i 36 c m ) a r e gtul t r o n c o n i c i g u r a l a r g . Gtul se p r i n d e d i r e c t de p n t e c u l b o m b a t . P e c o r p se g s e s c c a n e l u r i l a r g i , v e r t i c a l e , fcute p r i n s c o b i r e a u o a r a p a s t e i , i dou p e r e c h i de b u t o n i perforai. Celelalte pri ale v a s u l u i sfnt l u s t r u i t e . U n a l d o i l e a v a s a r e c a d e g r e s a n t c i o b u r i p i s a t e f o a r t e mrunt i n i s i p . Gtul e s t e t r o n c o n i c . n t r e gt i p n t e c a r e o c a n e l a r e a d n c . C o r p u l a f o s t l u s t r u i t ; pe e l snt a p l i c a i d o i b u t o n i p e r f o r a i a e z a i a s i m e t r i c ( n . = 7, 1 c m , d i a m . g u r i i : 4 , 7 c m ) , ( f i g . 3 / 4 ) . C e l de a l t r e i l e a v a s , a s e m n t o r c u a l d o i l e a , a r e a e z a i pe p n t e c d o i b u t o n i a p l i c a i i dou t o r t i e p e r f o r a t e ( f i g . 3 / 6 ) . Cetile sfnt i ele numeros r e p r e z e n t a t e - * . D i n a c e e a i locuin f n c a r e s - a u gsit vasele d e s c r i s e m a i sus s-a scos i o cecu ( f n . = 5 , 1 cm ; d i a m . g u r i i = 7 cm) lucrat d i n c e r a m i c bun. Gtul, c i l i n d r i c , se p r i n d e de p n t e c u l c e c u i i p r i n t r - o u o a r s u g r u m a r e . T o r i l e p o r n e s c de pe b u z i se p r i n d de umrul n g r o a t . V a s u l a f o s t l u s t r u i t pe t o a t s u p r a f a a ( f i g . 3 / l ) . D i n c a t e g o r i a v a s e l o r de uz c o m u n c e l e m a i n u m e r o a s e s f n t v a s e l e c u gt s c u r t i c o r p t r o n c o n i c s a u b o m b a t . I n s p t u r i l e de l a A l m j e l f r a g m e n t e l e d i n a c e a s t f o r m de v a s snt f o a r t e n u m e r o a s e , n p r o p o r i e a p r o a p e e g a l c u s t r c h i n i l e ( f i g . 5 / 4 - 6 ) . Ca d i m e n s i u n i , n
a

152

153

a f a r a u n e i s i n g u r e e x c e p i i , snt de d i m e n s i u n i m i j l o c i i . C o n s i d e r m c> a c e s t e a e r a u v a s e l e n c a r e se p s t r a u a l i m e n t e l e i n c a r e e l e se p r e p a r a u . Snt d i f e r e n i a t e ca f o r m i d e c o r fa d e a c e l e a descop e r i t e n n i v e l u l I S l c u a de l a A l m j e l , f a p t c o n s t a t a t i n a l t e s pturi d i n c a d r u l c u l t u r i i S l c u a , unde a fost descoperit nivelul I I (fig.4/8) . T o a t e v a s e l e d i n a c e a s t c a t e g o r i e snt b i n e l u s t r u i t e n i n t e r i o r i pe b u z . P n t e c u l e s t e d e c o r a t d e s e o r i c u b a r b o t i n , g u r g u i e , b r u r i . O v a r i a n t a a c e s t e i f o r m e a f o s t d e s c o p e r i t l a A l m j e l n 1970. V a s u l e s t e fcut d i n past c u m u l t d e g r e s a n t , b i n e n e t e z i t i lustruit. A r e 4 t o r t i e a e z a t e s i m e t r i c pe p a r t e a bombat a l u i ( f i g . 3 / 3 ) . D i n c e r a m i c bun s - a u m a i g s i t c a s t r o a n e ( f i g . 3 / 7 , f i g . 4 / 5 ) , vase cu j g h e a b , s t r e c u r t o r i , capace, s u p o r t u r i e t c . C a p a c e l e snt m a i n a l t e . I n a p r o p i e r e a l o c u i n e i c u v a t r - c u p t o r * s - a g s i t u n f r a g m e n t de c a p a c a l c r u i b u t o n a m i n t e t e de a c o p e r i u l unei locuine ( f i g . 3 / 8 ) . Este pictat cu r o u . O r n a m e n t a r e a v a s e l o r d i n faza Slcua I I este mult m a i bogat dec t n f a z a p r e c e d e n t . Cu t o a t e a c e s t e a n c u l t u r a S l c u a f o r m a e s t e a c e e a creia i se d o atenie d e o s e b i t i a p o i d e c o r u l u i . P e c e r a m i c a bun se f o l o s e s c : i n c i z i a , b u t o n i m i c i a p l i c a i , d e c o r u l " c u p a r a n t e z e " , crestturi unghiulare,false caneluri ( f i g . 3 / 9 ) . P i c t u r a cu grafit este f o a r t e r a r . S - a u g s i t 5 f r a g m e n t e de s t r c h i n i p i c t a t e n interior. L e considerm i m p o r t u r i d i n c u l t u r a Gumelnia. Pictur c u a l b i r o u s a u amndou a s o c i a t e , puse dup a r d e r e a v a s u l u i , a fost fntflnit. pe m a i m u l t e e x e m p l a r e . fn g e n e r a l c e r a m i c a de uz c o m u n e s t e d e c o r a t cu barbotin a r a n j a t n v r c i . I n cea m a i m a r e p a r t e a c a z u r i l o r a c e s t e a porneau( de l a d r e a p t a v a s u l u i i m e r g e a u s p r e stnga l u i ( f i g . 4 / 3 , 4 ) . Pe v a s e l e c u c o r p bombat se m a i n t l n e s c i n c i z i i o b l i c e s a u n r e e a , b u t o n i , b r i u a l v e o l a r , c r e s t t u r i . Se f o l o s e s c i a s o c i e r i de d i f e r i t e t e h n i c i de o r n a m e n t a r e , i n c i z i i c u b u t o n i , a p l i c a r e de fil de l u t c u i n c i z i i e t c . ( f i g . 3 / 1 1 , 1 4 ) . D i n f a z a S l c u a I I I c e r a m i c a e s t e de a s e m e n e a materialul cel m a i n u m e r o s : , pe b a z a c r u i a s - a u p u t u t d e t e r m i n a , a l t u r i de c e l e - i lalte m a t e r i a l e , unele c a r a c t e r i s t i c i ale acestei faze. Stratigrafie e s t e ntflnit pe toat s u p r a f a a s p a t . U n e o r i g r o p i l e d e p o m i sau f i e r u l p l u g u l u i au amestecat m a t e r i a l e l e sau a u l u a t d i n p a r t e a s u p e r i o a r a n i v e l u l u i de c u l t u r . S i t u a i i c l a r e s t r a t i g r a f i c e ne n d r e p t e s c s f a c e m i a i c i o d i f e r e n i e r e a c e r a m i c i i pe f o r m e i decor u r i , aa cum am f c u t - o i p e n t r u n i v e l u l Slcua I I , c a r e este f o a r t e b i n e r e p r e z e n t a t i l a A l m j e l , c a de a l t f e l f n toate aezrile de t i p S l c u a s p a t e pfn a c u m . C e r a m i c a p s t r e a z a c e l a i a s p e c t c e nuiu. Aceea d i n c a t e g o r i a " a " este m a i numeroas i folosete a cum ca degresant i n i s i p cu bobul m a r e i p i e t r i c e l e c a l c a r o a s e s f r m a t e . V a s e l e se t r a t e a z t o t n t r - o b a i e de b a r b o t i n s a u c u u n slip) subire. L a aceast categorie a r d e r e a este a d e s e o r i neuniform.
6

154

S i f n a c e s t n i v e l s t r c h i n i l e s f n t m a i n u m e r o a s e . S e c o n s t a t o fn groare a buzei l a unele exemplare d i n t i p u l cu buza ngroat f n I n t e r i o r . Strchinile c u buza arcuit s p r e i n t e r i o r sfnt cele mal numer o a s e . Fa de a c e l e a d i n f a z a S l c u a I I , a c e s t e a d i n f a z a S l c u a H I sfnt m a i d e s c h i s e . P e n t r u a l e da a c e a s t l r g i m e p n t e c u l s t r c h i n i i se a r c u i e t e p r i n i n t e r i o r ( f i g . 5 / 1 1 ) , i a r a l t e o r i a r c u l s e d e s c h i d e att de t a r e , ncft s t r a c h i n a se a p r o p i e de v a r i a n t a descris mai s u s ^ . A c e s t e t i p u r i de s t r c h i n i s f n t o r n a m e n t a t e c u c f t e o t o r t i pe partea proeminent a v a s u l u i i p e r f o r a t e o r i z o n t a l sau v e r t i c a l . V a s e l e c u gt s c u r t , c i l i n d r i c s a u n f o r m de p f l n i e i corp bombat s f n t i e l e d e s ntLnite. E l e snt p e r m a n e n t d e c o r a t e pe p a r tea s u p e r i o a r a c o r p u l u i . I n a c s t n i v e l se c o n s t a t o p r e o c u p a r e n d e c o r a r e a i a p r i i i n f e r i o a r e a v a s u l u i c a r e e s t e a c u m m a i nalt. Se f o l o s e s c c r e s t t u r i s c u r t e f c u t e n t r e i n c i z i i s a u i r u r i de p u n c t e , se a s o c i a z f a s c i c o l e de i n c i z i i c u p u n c t e , i r u r i de c r e s t t u r i amint i n d de p u n c t e l e d i n f a z e l e m a i v e c h i s a u i n c i z i i a d n c i amintind de vechile caneluri. C e t i l e c u d o u t o r i snt m a i r a r f n t l n i t e , d a r f o r m e a z o g r u p a p a r t e b i n e i n d i v i d u a l i z a t . U n e o r i a u b u z a adus s p r e i n t e r i o r ( f i g . 5 / 1 0 ) s a u n g r o a t ( f i g . 5 / 3 ) , avnd u n e l e a s e m n r i c u s t r c h i n i l e . P r o f i l e l e rmfn a s e m n t o a r e , f n s , a c e l o r a d i n f a z a S l c u a I I ( f i g . 5 / 2 ) , c u d e o s e b i r e a t o r i l o r c a r e p a r puin f r f n t e i a u s e c i u n e o v a l ( f i g . 4 / 6 , 1 0 ) . Umrul c e t i l o r e s t e n g e n e r a l i n u n g h i ( f i g . 3 / 2 ) . A c e l e a c u umrul r o t u n j i t s f n t m a i r a r e . C e t i l e c u gt f n a l t i d o u t o r t i e p o r n i t e de pe b u z se nal d e v e n i n d a d e v r a t e c n i c u t o r i ( f i g . 5 / 7 - 9 ) ; snt d e c o r a t e c u i r u r i de p u n c t e o v a l e , adnci, a e z a t e f n r n d u r i o r i z o n t a l e , d e s e . A t u n c i c f n d n u a u a l t d e c o r , n i n t e r i o r i f n e x t e r i o r sfnt date c u un s l i p c o l o r a t cenuiu i b i n e l u s t r u i t . Tot f n c a t e g o r i a c e r a m i c i i bune putem i n s e r a i vasele cu " j g h e a b " . U n u l d i n f r a g m e n t e l e d e s c o p e r i t e f n 1969 l a A l m j e l ( f i g . 4 / 9 ) este asemntor a c e l o r a d i n sudul Dunrii . D i n c a t e g o r i a c e r a m i c i i de uz c o m u n v a s e l e c u gt s c u r t i c o r p uor bombat, avfnd acum buza mai s c u r t , i acelea c u gft c i l i n d r i c , f n a l t (ca f n S l c u a I i ) i c o r p t r o n c o n i c s f n t m a i n u m e r o a s e . n g e n e r a l snt l u c r a t e m a i n e g l i j e n t c a a c e l e a d i n f a z e l e m a i v e c h i . S f n t d e c o r a t e cu v r c i v e r t i c a l e d i n barbotin s u b i r e , butoni aplicai, tortie u n g h i u l a r e . Vasele c u c o r p g l o b u l a r sfnt mai deschise ( f i g . 5 / 1 ) . Sfnt decorate cu barbotin g r o a s , cu i n c i z i i sau zgrieturi cu mturic, d e c o r pe c a r e l - a m f n t f l n i t i f n a l t e a e z r i S l c u a ( C e r t u , S l c u a ) c u n i v e l u r i aparinnd f a z e i I I I a c u l t u r i i Slcua i care va t r e c e (modificat ns) i f n c u l t u r a Cernavoda III-Dobroteti.
0

Fcfnd o p r i v i r e r e t r o s p e c t i v a s u p r a ornamentrii c e r a m i c i i d i n f a z a S l c u a de l a Almjel ( a c e a s t c o n s t a t a r e p o a t e f i e x t i n s a s u p r a ntregii c e r a m i c i d i n f a z a Slcua I I I d i n O l t e n i a ) , constatm c ea r e g r e s e a z . P i c t u r a e s t e f o a r t e r a r f o l o s i t . C a n e l u r i l e l a r g i de pe cecue i vasele c u umr b o m b a t a b i a se m a i f n t f l n e s c . C e l m a i f r e c 155

v e n t ntilnit e s t e d e c o r u l i n c i z a t a p l i c a t s p e c i a l pe v a s e l e d i n past) b r u n . P u n c t e l e i c r e s t t u r i l e , a t u n c i c f n d sfnt f o l o s i t e , s f n t n g h e s u i t e , l u c r a t e fr g r i j . L a c e r a m i c a de uz c o m u n se m a i p s t r e a z o r n a m e n t a r e a tradiional c u b a r b o t i n a e z a t f n " v f r c i " . Se m a i f n t f l n e s c i c o m b i n a iile d i n t r e v f r c i , barbotin neorganizat, b r f u a l v e o l a r , c r e s t t u r i , "paranteze", tortie, butoni (fig.3/5 , 1 0 , 1 2-13). Fragmente c e r a m i c e cu s c o i c fn past sau cu n i s i p a l b i c i o s nu s - a u f n t f L n i t . C o n s i d e r m c u l t i m u l n i v e l S l c u a de l a Almjel poate f i a t r i b u i t f a z e i a -a a c u l t u r i i . P e s t e a c e s t a s - a u a e z a t p o p u l a i i l e f a z e i de t r e c e r e de l a n e o l i t i c l a e p o c a b r o n z u l u i . P l a s t i c a e s t e s l a b r e p r e z e n t a t . S - a u g s i t c f t e v a f r a g m e n t e de f i g u r i n e a n t r o p o m o r f e . Una d i n e l e , d e s c o p e r i t sub drfmtura l o c u inei d i n f a z a S l c u a I I , e s t e o statuet feminin ( f i g . 3 / 1 6 ) l u c r a t d i n l u t de bun c a l i t a t e . Ca t e h n i c i m a n i e r de l u c r u imit pe c e l e d i n c u l t u r a V i n c a ( f a z a B ) . Minile s f n t s c u r t e , n t i n s e l a t e r a l , p e r f o r a t e . Nu este ornamentat. Face p a r t e d i n s e r i a s t a t u e t e l o r f n p i c i o a re. i s t a t u e t e l e z o o m o r f e s f n t r a r e . E l e s c h i e a z n s p e c i a l s i l u e t e de a n i m a l e m a r i ( b o v i n e s a u c e r b i ) . T o a t e f i g u r i n e l e - p r i n t e h n i c a de l u c r u , p r i n a r d e r e , p r i n man i e r a g e n e r a l de r e d a r e a a n u m i t o r t r s t u r i c a r a c t e r i s t i c e - a m i n t e s c de f i l o g e n i a a c e s t e i c u l t u r i d i n c u l t u r a V i n c ' a . i p o d o a b e l e s n t r a r e n a e z a r e a c e r c e t a t de n o i . I n nivelul Slcua s - a d e s c o p e r i t un pandantiv d i n s c o i c ( f i g . 3 / 1 5 ) , t r e i f r a g m e n t e de p e r l e d i n c e r a m i c i u n f r a g m e n t de p a n d a n t i v t o t d i n ceramic. O a s e l e de a n i m a l e n u a u f o s t s t u d i a t e . Att c t a m p u t u t n o i d e t e r m i n a , c e l e m a i m u l t e p r o v i n de l a b o v i d e e i c e r v i d e e , a p o i de la o v i c a p r i n e n p r i m e l e d o u n i v e l u r i . I n n i v e l u l S l c u a I I I proporia e s t e i n v e r s . U n s t u d i u a l l o r a r a d u c e o p r i v i r e m a i ampl asupra ocupaiilor populaiilor a c e s t e i r e g i u n i . D i n sptur au m a i fost r e c o l t a t e o a s e de p e t e , c o c h i l i i de s c o i c i i de m e l c i de a p d u l c e a d u s e p r o b a b i l de a p e l e Desnuiului s a u c h i a r d i n b l i l e D u n r i i .
4

N O T E Nu excludem o depunere i mai veche care putea f i mai s p r e albia p f r f u l u i " V a l e a S e a c " i c a r e s se f i d i s t r u s o d a t c u s c o a t e r e a pietriului. 2 D e s c o p e r i r i l e d i n aceste n i v e l u r i l e vom prezenta ntr-un a l t m a t e rial. 3 D . B e r c i u , C o n t r i b u i i l a p r o b l e m e l e n e o l i t i c u l u i n Romnia h l u m i na n o i l o r c e r c e t r i , E d i t . A c a d e m i e i , B u c u r e t i , 1 9 6 0 , f i g . 7 7 , 2 , 3. 156 1

1.Vulpe, Die Axte und B e i l e i u Romanian, I I , Prhistoriche B r o n z e ! unde , M U n c h e n , p . 5 7 . 5 D . B e r c i u , o p . c i t . , fig.121 , 2 ; Henrietta Teodorova Simionova, Die v o r g e s c h i c h t l i c t i e n Funde v o n Sadorec ( N o r d b u k g a r i e n ) , f n " Jahr b u c h des r b ' m i s c h - g e r m a n i s c h e n Z e n t r a l m u s e m s M a i n z " , 1 9 6 8 , f i g . 16, S . 1 . 6 V . M i k o v . . D j a m b a z o v , L a g r o t t e de D e v e t a k i , S o f i a , 1 9 6 0 , f i g . 50 h j D . B e r c i u , Catalogul Muzeului arheologic din T u r n u S e v e r i n , fh M a t e r i a l e a r h e o l o g i c e p r i v i n d i s t o r i a v e c h e a R . R . , v o l . I , B u c u r e t i , 1953, p l . I V , 4 . 7 D . B e r c i u , Arheologia preistoric a Olteniei, fn "Arhivele Olteniei", n r . 1 0 1 - 1 0 3 , f i g . 6 9 , 10. 8 C . T s u n t a s , S e s k l o - D i m i n i , A t h e n a , 1 9 0 8 , p . 1 6 7 , f i g . 81 . A s e m n a r e a u n e o r i a u n o r f o r m e de j g h e a b a p l i c a t e pe v a s e c u p r o f i l e f o a r t e a p r o p i a t e de c e l e s u d i c e ne i n d i c f n c o l e g t u r ntre p o p u l a i i l e slcutene i acele s u d - b a l c a n i c e . P e n t r u comparaie v e z i i N . P e t c o v , Matriaux p r h i s t o r i q u e s des f o u i l l e s d u v i l l a g e de G o r n i P a s a r e l , a r r . de S o f i a , f n " I z v e t i a " , S o f i a , X X I I , 1 9 5 9 , f i g . 4 , 5 .

L E SITE DE T Y P E " S A L C U T A " DU V I L L A G E D A L M A j E L Rsum L e v i l l a g e d A l m j e l , c o m . d e V l d a i a , d p . de Mehedini e s t s i tu a u s u d - o u e s t de l a V a l a c h i e s u r u n a f f l u e n t a s s c h de l a rivire Drincea. O n a e f f e c t u d e s f o u i l l e s de s a u v e t a g e d e p u i s l ' a n n e 1969 j u s q u ' e n 1 9 7 1 . D u p o i n t de v u e s t r a t i g r a p h i q u e o n y a d c o u v e r t p l u s i eurs niveaux. L a couche l a plus ancienne appartenait la culture StarcevoCri (depuis l a phase s e c o n d a i r e ) p u i s deux n i v e a u x q u i a p p a r t i e n n e n t l a c u l t u r e V i n c a (A e t B ) e t t r o i s n i v e a u x a p p a r t e n a n t ft l a c u l t u r e Slcua ( -). L ' e x p o s p r s e n t a p o u r o b j e t l e s i t e de t y p e Slcua ( f i g . 1 ) . Le niveau le plus a n c i e n , Slcua I , est reprsent en deux fosses, l e n i v e a u S l c u a I I e s t p a i s , c o m p a c t , a v e c d e s h a b i t a t s de surf a c e e t l e n i v e a u S l c u a e s t p l u s m i n c e , q u e l q u e f o i s remu p a r l e s t r a v a u x a g r i c o l e e . Dans l e s couches d u n i v e a u Slcua I I on a t r o u v u n h a b i t a t a v e c u n t r e f o u r e t u n d p t de p o i d s f i l e t de p c h e .
1

L ' h a b i t a t dcouvert dans l e niveau Slcua I I I a t dgag p a r tiellement . L e s o u t i l s f a i t s en s i l e x et p i e r r e ( f i g . n o . 1 , 4 , 5 ) sont r a r e s . L e s o u t i l s e n c o r n e e t os s o n t r e p r s e n t s p a r d e s p o i n o n s , s o c s et s p a t u l e s ( f i g . 1 , 2 , 3 ) , et c e u x e n c u i v r e , p a r u n p e t i t c i s e a u ( f i g . 1 , 9 ) .

157

Le m a t r i e l c r a m i q u e p e u t t r e d i v i s e n d e u x c a t g o r i e s : l ' u n e ^ c o n t i e n t l a c r a m i q u e b e a u c o u p de d g r a i s s a n t , c u i t e de m a n i r e i n e g a l e et l ' a u t r e c o n t i e n t m o i n s de d g r a i s s a n t , c u i t e , g r i s e . On y a r e c u e i l l i d e s c u e l i e s , des t a s s e s . d e u x a n s e s , des b o l s , des p a s s o i r e s , des v a s e s b o r d ( f i g . 3 , 4 e t 5 ) . Le d c o r p l u s f r q u e n t des v a s e s de l a premire catgorie e s t l a b a r b o t i n e , e t c e l u i des v a s e s de l a d e u x i m e c a t g o r i e , l ' i n c i sion, la cannelure, les boutons. La d c o r a t i o n r o u g e et b l a n c e x c u t e a p r s la cuisson est r a r e et l e s f r a g m e n t s d c o r s a v e c g r a p h i t e s o n t c o n s i d r s comme tant i m p o r t s de l a c u l t u r e Gumelnia. On y a r e c u e i l l i u n p e n d a n t i f de c o q u i l l e s ( f i g . 3 / 1 , 5 ) , u n a u t r e en g l a i s e c u i t e et q u e l q u e s p e r l e s t o u j o u r s en c r a m i q u e . Dans l e s c o u c h e s d u n i v e a u S l c u a I I , o n a d c o u v e r t u n f r a g ment de f i g u r i n e f m i n i n e .

LGENDE DES FIGURES F i g . 1 . - L e p r o f i l d u n o r d et d u s u d de l a t r a n c h e B . F i g . 2 . - O u t i l s e n s i l e x (1 , 5 ) , p i e r r e ( 4 ) , c o r n e ( 2 , 3 , 7 ) , c r a m i q u e (6, 8), c u i v r e (9). F i g . 3 . - Des v a s e s e n t i e r s et f r a g m e n t a i r e a p p a r t e n a n t aux phases I I et I I I de l a c u l t u r e S l c u a ( 1 - 1 4 ) , p e n d a n t i f de c o q u i l l e s (15), f i g u r i n e fminine ( 1 6 ) . F i g . 4 . - Fragments cramiques dcouverts Almjel. F i g . 5 . - P r o f i l s de v a s e s a p p a r t e n a n t l a p h a s e Slcua l i e t I I I .
e e e e

158

NOI DESCOPERIRI DE OASE UMANE A E Z A R E C U C U T E NIA N

NTR-O

de A L E X A N D R A

BOLOMEY

C a m p a n i i l e de s p a t u r i d i n 1980 i 1981 n a e z a r e a c u c u t e n i a n de pe O s t r o v , c o m . D r g u e n i , j u d . B o t o a n i , a u a d u s s u r p r i z a d e s c o p e r i r i i a p a t r u p i e s e s c h e l e t i c e u m a n e . Dup c u m s e t i e c u l t u r a m a t e r i a l a s t a i u n i l o r de l a D r g u e n i r e p r e z i n t o v a r i a n t l o c a l a f a z e i A 4 a c u l t u r i i C u c u t e n i ^ . P e n t r u Drgueni (la Lutrie) exist o s i n g u r dat r a d i o c a r b o n : 3405 100 ( B l n . 1 0 6 0 ) . M a t e r i a l u l i c o n d i i i l e de d e s c o p e r i r e . 1 ) F e m u r d r e p t : f r a g m e n t p r o x i m a l d i n diafiz ( S . X X I I l / 1 9 8 0 , o 6, - 0 , 4 0 - 0 , 6 0 m ) . P i e s a a f o s t g s i t s t r a t u l de c u l t u r , l a c i r c a 6 m de p e r e t e l e de n o r d a l L o c . 14 i c i r c a 5 m de p e r e t e l e de e s t a l L o c . 1 3 . F r a g m e n t u l m s o a r 2 1 8 m m . E x t r e m i t a t e a p r o x i m a l l i p s e t e pn l a l i m i t a i n f e r i o a r a m i c u l u i t r o h a n t e r . ndeprtarea e i s - a fcut p r i n l o v i t u r i p r e c i s e , d e d u s e d i n s u p r a f a a net r e a l i z a t ( f i g . 1 a ) . Pe a l o c u r i f n s m a r g i n e a t i e t u r i i a r e u r m e a c c e n t u a t e de r o a d e r e , i m p r i m a t e dup n d e p r t a r e a r e g i u n i i p r o x i m a l e a o s u l u i ( f i g . 1 b ) . Captul opus ( d i s t a l ) a l f r a g m e n t u l u i a fost spart neregulat, l a u n n i v e l ce p r e c e d e b i f u r c a r e a l i n i e i a s p r e ( f i g . 1 a - b ) . L a c i r c a 25 mm s u b t i e t u r a p r o x i m a l , pe faa anter i o a r a o s u l u i se o b s e r v u n g r u p de 6 - 8 i n c i z i i f i n e , p r o v o c a t e d e u n instrument tios ( f i g . 1 b ) . L i n i a aspr este bine marcat, c o n f e r i n d o s u l u i ctre m i j l o c u l su o seciune triunghiular. ( D A P deasupra sprt u r i i d i s t a l e 2 7 , 5 D T = 27 m m ) . B i n e m a r c a t e s t e i c r e a s t a s u b t r o hanterian.
2

P r o p o r i i l e d i af i z e i i g r a d u l de d e z v o l t a r e a l a c e s t o r formaiuni i n d i c p r o v e n i e n a de l a u n b r b a t . G r o s i m e a p e r e i l o r d i a f i z e i i corn -, p a c t i t a t e a o s u l u i r e l e v v r s t pe d e p l i n a d u l t . 2) Mandibul s t n g : p i e s a a f o s t g s i t l a c i r c a 3 0 - 4 0 c m de l i m i t a de v e s t a m a s e i de c h i r p i c i a l o c u i n e i 1 5 / 1 9 8 1 . F r a g m e n t u l c u p r i n d e r a m u r a o r i z o n t a l c u a l v e o l e l e I ^ , C , P 1 - P 2 ! M-j i M2 s n t p r e z e n i ; a l v e o l a Mo e s t e s u p e r f i c i a l , s u g e r n d u n m u g u r e d e n t a r f o r m a t , d a r nc n u n erupie ( f i g . 2 b ) . A r c a d a dentar a r e u n t r a s e u accentuat p a r a b o l o i d . A l v e o l a 2 a r e o poziie oblic pe a r c a d ( f i g . 2 b ) . R e t r a g e r e a p e r e t e l u i v e s t i b u l a r a l a l v e o l e l o r I 2 , C i P^ se d a t o r e a z , p r o b a b i l , u n u i p r o c e s i n c i p i e n t de p a r a d o n t o z ( f i g . 2 a ) . C o r o a n e l e c e l o r d o i m o l a r i p r e z e n i snt r e l a t i v m a r i , c o n t r a s t n d c u p r o p o r i i l e g e n e r a l e a l e c o r p u l u i m a n d i b u l a r . P e jumtatea v e s t i b u l a r , s u p r a f a a o c l u z a l a M-j e s t e u z a t , t r a b e c u l i i s n t r e d u i , iar 159

F i g . 1 . - F e m u r : a , faa p o s t e r i o a r ; b , faa a n t e r i o a r . 160

(tabula a d e v e n i t c o n c a v f n s e n s m e z i o - d i s t a l . I n ter^meni t e h n i c i , M1 p r e z i n t o u z u r f n s t a d i u l ( - 3 ) , i a r M2 f n s t a d i u l (1) . S p a r g e r e a anterioar a mandibulei a afectat zona g n a t i o n u l u i . Se poate totui o b s e r v a c m e n t o n u l e r a f o a r t e p r o e m i n e n t . G r a c i l i t a t e a p i e s e i o r e c o m a n d c a p r o v e n i n d de l a o f e m e i e . V f r s t a e i e s t e m a i g r e u de a p r e c i a t , d e o a r e c e m o l a r u l a l 3 - l e a e r u p e i n t r e 17 i 27 a n i , d a r m u g u r e l e su e s t e f o r m a t c u m u l t m a i d e v r e m e . Dimensiuni : Nr. (dup M a r t i n ) 69 (1 ) nlimea m a n d i b u l e i l a n i v e l u l f o r a m e n m e n t a l e : 24 mm 69 (2) nlimea m a n d i b u l e i l a n i v e l u l M2 = 2 1 , 5 mm 69 (3) G r o s i m e a m a n d i b u l e i l a n i v e l u l f o r a m e n m e n t a l e = 1 0 , 5 G r o s i m e a maxim a m a n d i b u l e i = 17 mm M ^ j l u n g i m e lime : 1 2 , 3 11 mm M: l u n g i m e lime : 1 1 , 5 x 10 mm

2 F i g . 2 . - Mandibul : a , n o r m o c l u z a l j b , n o r m l a t e r a l . 3) F r a g m e n t de c a l o t c r a n i a n . A f o s t g s i t f n a c e e a i z o n cu f r a g m e n t u l de m a n d i b u l , d e c i , f n a p r o p i e r e a l i m i t e i de v e s t a drfmturilor locuinei 1 5 / 1 9 8 1 . Piesa c u p r i n d e o poriune d i n f r o n t a l cu marginea s u p e r i o a r a o r b i t e i d r e p t e i o (bun) p a r t e d i n p a r i e t a l u l d r e p t . D i n s u t u r a i n t e r p a r i e t a l n u se p s t r e a z fns d e c f t u n s e g m e n t f o a r t e s c u r t . Frontal u l a f o s t s p a r t d i n v e c h i m e a p r o x i m a t i v l a jumtatea n a s i o n u l u i . M a r g i n e a s u p e r i o a r a o r b i t e i nu este g r o a s , d a r r o t u n j i t . R e l i e f u l s u p r a c i l i a r i glabela sfnt bine dezvoltate ; bosa frontal este m a r c a t , c a i l i n i a t e m p o r a l . T a b u l a c r a n i a n e s t e g r o a s ( 9 , 2 mm f n z o n a p r e b r e g m a t i c a f r o n t a l u l u i , 8 - 9 mm pe p a r i e t a l ) . T o a t e a c e s t e ca-* 161

r a c t e r e p l e d e a z p e n t r u s e x u l m a s c u l i n . A b s e n a o r i c r u i n c e p u t de) o b l i t e r a r e a s u t u r i l o r denot o vrst sub 18-25 a n i s a u f h aceste l i mite. Dat f i i n d s t a r e a de c o n s e r v a r e a c r a n i u l u i t o a t e d i m e n s i u n i l e snt aproximative : g - b r = 105 mm b r - 1 = 1 2 1 mm c o a r d g - b r = 1 05 mm c o a r d b r - 1 108 mm f t - f t ( r e c o n s t i t u i t ) = 94 mm limea o r b i t e i = 3 2 - 3 3 mm 4) T i b i e d r e a p t . A f o s t g s i t n g r o a p a de g u n o a i e ( G r . 3 3 ) de pe l a t u r a n o r d i c a l o c u i n e i 1 5 / 1 9 8 1 , a p r o a p e de c o l u l s u n o r d - v e s t i c . I n t r e a c e a s t g r o a p i l o c u l unde s - a u g s i t f r a g m e n t e l e de c r a n i u i mandibul distana e r a m a i m i c de 1 m . P o r i u n e a de g r o a p secionat c o n i n e a mult c e n u , f r a g m e n t e d i s p e r s a t e c e r a m i c e i de o a s e de a n i m a l e . T i b i a a r e a m b e l e e p i f i z e d e s p r i n s e . L a jumtatea d i a f i z e i , p e r e t e l e p o s t e r i o r e s t e c o n v e x , f o r m a s e c i u n i i h c a d r h d u - s e h t i p u l V a l l u i H r d l i c k a , considerat a f i p r o p r i u f e m e i l o r . Indicele cnemic o c l a s i f i c n g r u p a e u r i c n e m , d e i a c e a s t a s e p o a t e d a t o r a vfrstei frag e d e , u l t e r i o r putnd i n t e r v e n i r e m o d e l r i a l e o s u l u i . La sexul f e m i n i n , e p i f i z a r e a extremiilor t i b i a l e n u se p r o d u c e n i c i o d a t nainte de 1 4 - 1 5 a n i i s e n c h e i e c t r e 1 6 - 1 8 a n i . Aplicnd f o r m u l a y = 5 8 , 7 + 2 , 9 0 . 6 , 8 , f n c a r e y = s t a t u r a ; = l u n g i m e a maxim a t i b i e i f r e p i f i z e - ' , s e d e d u c e o nlime de 8 9 - 9 0 cm, ceea c e nseamn o t a l i e s c u n d p e n t r u o t n r de 1 7 - 1 8 a n i . Pe t o a t e f e e l e , d a r m a i c u seam p e c e a a n t e r i o a r ( d i s t a l ) i m e dial ( l a m i j l o c u l d i a f i z e i i s u b p r o x i m a l ) se constat i m p r e s i u n i a p r o x i m a t i v p a r a l e l e , puin a d n c i , de c i r c a 1 mm l i m e . C r e d e m a r e c u n o a t e n a c e s t e a m a i d e g r a b u r m e de g h e a r e s a u c a n i n i de c a r n i v o r e ( c i n i ? ) , d e c f t d o v e z i a l e u n o r t u r b u r r i de c r e t e r e ^ . Dimensiuni : Nr. (dup M a r t i n ) L u n g i m e total ( f r e p i f i z e ) = 2 89 8 Diametrul antero-posterior la mijlocul diafizei = 2 6 8a D i a m e t r u l a n t e r o - p o s t e r i o r l a n i v e l u l f o r a m e n n u t r i t i v = 2 8 , 5 9 Diametrul transversal la mijlocul diafizei = 20,4 9a D i a m e t r u l t r a n s v e r s a l l a n i v e l u l f o r a m e n n u t r i t i v = 24 10 P e r i m e t r u l l a m i j l o c u l diafizei = 72 9x100 Indice de seciune a d i a f i z e i = = 78,4 o J. . 9 a 100 Indice cnemic ^ = 87,71 162

liecapitund c e l e e x p u s e , r e z u l t c c e l e p a t r u p i e s e s c h e l e t i c e u niane d e s c o p e r i t e f n a e z a r e a de l a D r g u e n i p r o v i n de l a m i n i m u m t r e i i n d i v i z i j un brbat a d u l t ( f e m u r u l ) , un brbat s u b 18-25 a n i ( c a l o t a c r a n i a n ) i o tfnr sub 17 a n i ( m a n d i b u l a i t i b i a ) . S - a r p u t e a ns ca a f l a r e a u l t i m e l o r dou p i e s e o a r e c u m f n a c e e a i z o n , ca i v r s t c o r e s p u n z t o a r e pe c a r e e l e o i n d i c , s f i e ntfmpltoare l o a s e l e s p r o v i n de f a p t de l a dou t i n e r e f e m e i de v r s t a p r o p i a t . D i n p u n c t de v e d e r e a l c o n d i i i l o r de d e s c o p e r i r e e l e s - a u gsit f n n i v e l u l de c l c a r e a l a e z r i i ( f e m u r u l , c a l o t a c r a n i a n a i m a n d i b u l a ) i f n g r o a p de g u n o a i e ( t l b i a ) . D i s c u i i . F r a g m e n t e s c h e l e t i c e umane i z o l a t e f n a e z r i a l e comp l e x u l u i c u l t u r a l A r i u d - C u c u t e n i - T r i p o l i e ^ snt c u n o s c u t e i d i n t r - o s e r i e de d e s c o p e r i r i a n t e r i o a r e . I n m a j o r i t a t e a l o r a u f o s t p u s e f h l e gtur c u locuine sau v e t r e . A s t f e l , l a Luka Vrublevekaia, f n bazinul N i s t r u l u i ( Prcucuteni I I I = T r i p o l i e A ) , n l o c u i n a n r . 5 , l a v e s t de v a t r a n r . 1 , o g r o a p p u in a d n c a d p o s t e a a s e o a s e a l e u n u i c o p i l n o u - n s c u t s a u f n p r i m a lun de via**. L a Frumuica (jud.Neam, n i v e l Cucuteni A) s - a u r e c u p e r a t 7-8 p i e s e p r o v e n i n d d i n t r e i c r a n i i de f e m e i e ^ . Dup r e p r o d u c e r i l e d i n p l . I V p a r a f i p o r i u n i de f r o n t a l e i / s a u p a r i e t a l e . E l e a r f i f o s t g s i t e fn j u r u l u n o r v e t r e ( n r . 1 i 3 d i n suprafaa I l n r . 9 din suprafaa

n)io.

D i n a e z a r e a de l a V e r e m i e , pe N i p r u l m i j l o c i u ( T r i p o l i e B / I l ) , d e l a l i m i t a u n e i p l a t f o r m e de l o c u i n , se c i t e a z u n f r a g m e n t de c r a n i u , u n u l f e m u r a l i dini i z o l a i i 1 . De a s e m e n e a , i f n staiuni de pe B u g u l i n f e r i o r snt r a p o r t a t e r e s t u r i c r a n i e n e (n l o c u i n a n r . 6 de l a K o l o d i s t o e . a . ) 1 2 . Situaia p e r s i s t i f n f a z a t f r z i e a c u l t u r i i (cnd e x i s t a u i c i m i t i r e ntinse), deoarece la Kolomicina I (bazinul N i p r u l u i , T r i p o l i e C / l ) , pe p o d e a u a l o c u i n e i n r . 2 7 , se a f l a u n f r o n t a l i 3 . Tot d i n faza t f r z i e tripolian, la Pavoloci ( regiunea Kievului) s - a u g s i t o p t o a s e umane de l a m i n i m u m d o i i n d i v i z i i 4 , l D i n f o s t u l j u d e B l i se c i t e a z r e s t u r i r z l e e de aduli i, copiii 5 i i B f r n o v a , pe N i s t r u ^ . Subliniem ns c , c u cteva e x c e p i i , m a j o r i t a t e a staiunilor ( ca i a l t e l e ce v o r f i a m i n t i t e m a i j o s ) a u f o s t s p a t e n t r - o v r e m e cnd o a s e l e de a n i m a l e n u e r a u a d u n a t e p e n t r u s t u d i u s a u e r a u a d u n a t e n mod s e l e c t i v numai piesele cele m a i ntregi. E s t e d e c i f o a r t e p o s i b i l c a o s e r i e de f r a g m e n t e s c h e l e t i c e umane m a i g r e u de r e c u n o s c u t , c u m a r f i d i a f i z e l e de o a s e l u n g i , v e r t e b r e l e e t c . , s f i r m a s n e o b s e r v a t e . P e de alt p a r t e , e s t e f i r e s c c a atenia a r h e o l o g i l o r s s e f i c o n c e n t r a t a s u p r a coninutului l o c u i n e l o r i a s u p r a m a t e r i a l e l o r d i n j u r u l v e t r e l o r i a s t f e l s se f i r e c o l t a t i o a s e l e u m a n e , f n t i m p c e p i e s e a p r u t e f n a f a r a a c e s t o r z o n e de m a x i m i n t e r e s s f i f o s t t r e c u t e c u v e d e r e a . De a l t f e l , B i b i k o v r e c u n o a t e c i n s t i t c i l o c u i n a n r . 2 de l a
f c a a

163

L u k a V r u b l e v e k a i a c o n i n e a o a s e umane d i s p a r a t e , d a r momentul d e s c o p e r i r i i nu l i s - a r e c u n o s c u t v a l o a r e a i e l e s - a u r t c i t ^ . De a c e e a , n o i c r e d e m c asemenea f r a g m e n t e s c h e l e t i c e umane izolate s f n t m u l t m a i f r e c v e n t e d e c t e s t e c o n s e m n a t f n l i t e r a t u r , i n u numai f n a r i a de r s p n d i r e a c u l t u r i i d i s c u t a t e , c i p r e t u t i n d e n i i d e - a l u n g u l ntregului n e o - e n e o l i t i c s a u p o a t e c h i a r i m a i t r z i u . I n n c e r c a r e a de a l e g s i o e x p l i c a i e , . I . K r i c e v s k i a e m i s i p o t e z a , adoptat u l t e r i o r de T . P a s s e k i , m a i r e c e n t , de T . M o v a ^ g mprtierea l o r fn a e z r i a r f i avut o semnificaie ritual. T . P a s s e k a interp r e t a t f r o n t a l u l de l a K o l o m i c i n a I c a u n o b i e c t p s t r a t f n l o c u i n , l e g a t de v r e u n r i t u a l m a g i c i n u c a p r o v e n i n d f n mod n e c e s a r d i n t r - u n mormfnt19.
c

Admind c a c e a s t i p o t e z n u e s t e c u t o t u l l i p s i t de t e m e i , c o n s i d e r m c r e c e n t e l e d e s c o p e r i r i de l a D r g u e n i - O s t r o v s f n t d e p a r t e de a o s u s i n e c a u n p r i n c i p i u g e n e r a l i z a t p r i n t r e t o a t e comunitile c u l t u r i i C u c u t e n i - T r i p o l i e i c , dimpotriv, dezvluie noi aspecte c o m p o r t a m e n t a l e a l e a c e s t o r a . E s t e de bnuit c o r s p n d i r e ritual n u i n c l u d e a d e p u n e r e a n g r o a p a de g u n o a i e , n i c i l s a r e a a c e s t o r "obiecte" cu presupuse p u t e r i magice l a discreia c a r n i v o r e l o r , mai p r e c i s a c f i n i l o r , a a c u m d o v e d e s c c e l puin d o u d i n c e l e p a t r u p i e se de l a D r g u e n i - O s t r o v . P e de a l t p a r t e , d i n d a t e l e p u b l i c a t e , c a r e s - a u a d u n a t f n c u r s u l c e r c e t r i l o r , p a r e v e r o s i m i l c populaiile C u c u t e n i - T r i p o l i e p r a c t i cau c u l t u l c r a n i u l u i . I n s p t u r i l e de l a n c e p u t u l s e c . a l X X - l e a , f n a e z a r e a deja menionat de l a V e r e m i e ( b a z i n u l N i p r u l u i m i j l o c i u , T r i p o l i e B / l l ) s - a consemnat c l a l i m i t a p l a t f o r m e i unei locuine, d a r m a i j o s dect ea , z c e a u n c r a n i u , a v n d d e - o p a r t e i de a l t a u n t o p o r d i n p i a t r , u n c u it d i n s i l e x i u n t o p o r d i n a r a m , i a r f n j u r u l l o r t r e i v a s e p i c t a te . h a e z a r e a e p o n i m de l a T r i p o l i e ( f a z a B / l l ) , p e o p l a t f o r m , s e a f l a " p a r t e a s u p e r i o a r " a dou c r a n i i p l a s a t e u n u l l n g a l t u l i , n u d e p a r t e de e l e , d o u v a s e i " p i e t r e de p r a t i e " 2 1 . Dup p r i m e l e i n f o r m a i i t i L d e m s c r e d e m c i c r a n i u l g s i t la G i r o v (jud.Neam, Cucuteni A 4 ) c o n s t i t u i e o d o v a d de p r a c t i c a a c e s t u i c u l t . Amnunte p r i v i n d c o n t e x t u l f n c a r e se a f l a u r m e a z , f r n d o i a l , a f i c u r f n d p u b l i c a t e de d e s c o p e r i t o r , t . C u c o , a c r u i p r e r e va f i hotrtoare f n aceast privin. Piesa reprezint calota i n c o m p l e t a u n e i f e m e i de 4 0 - 5 0 a n i , c a r e p a r e a f i f o s t s u p u s unei trepanaii f n r e g i u n e a inferioar dreapt a o c c i p i t a l u l u i . O . N e c r a s o v r e m a r c zona neobinuit p e n t r u p r a c t i c a r e a unei asemenea i n t e r v e n i i " c h i r u r g i c a l e " , d a t f i i n d d i f i c u l t a t e a de a n d e p r t a t o a t e f a s c i c o l e l e m u s c u l a r e c a r e se i n s e r . A c e e a i a u t o a r e a f i r m c pe m a r g i n e a superioar a p e r f o r a i e i s - a r o b s e r v a s l a b e i n d i c i i de r e g e n e r a r e a o s u l u i , c a r e a r denota c p a c i e n t a a supravieuit f o a r t e puin t i m p dup o p e r a i e .
2 0 2 2

164

n t r - o s c u r t not p r e z e n t a t l a C o n g r e s u l de a n t r o p o l o g i e de l a P a r i s , n 1931 , A . D o n i c i d e s c r i e u n c r a n i u n e o l i t i c g s i t " l i n g s a t u l L i p c a n i " ( f o s t u l j u d . H o t i n ) , f r a f a c e n i c i u n f e l de meniune p r i v i n d c o n d i i i l e de d e s c o p e r i r e . Dup d i a m e t r e l e m s u r a t e , c r a n i u l e r a c o m p l e t - . D e b e , r e l u h d s t u d i u l p i e s e i , a f i r m c a aparinut unui brbat i c e r a nsoit de v a s e c u p i c t u r i de s t a t u e t e a n t r o p o m o r f e . C e r c e t t o r i i s o v i e t i c i l numr p r i n t r e d e s c o p e r i r i l e t r i p o l i e n e i z o l a t e ^ . Dat f i i n d p r e z e n a a s o c i a t a c u t i e i c r a n i e n e i a masivul u i f a c i a l , nu excludem ns a l t e r n a t i v a ca e l s provin d i n t r - u n m o r mnt p r o p r i u - z i s . C r e d e m c , l e g a t de a c e l a i c u l t a l c r a n i u l u i , d a r p o s i b i l f c n d p a r t e d i n t r - u n r i t u a l m a i e l a b o r a t , se n c a d r e a z i c a l v a i n c o m p l e t a u n e i f e m e i de c i r c a 60 a n i ^ , d e s c o p e r i t de r e g r e t a t a H o r t e n s i a D u m i t r e s c u n a e z a r e a de l a T r a i a n - D e a l u l F h t n i l o r ( j u d . N e a m , C u c u t e n i A - B ) ^ . C a l v a e r a a e z a t pe s t n g a , c u p r i v i r e a s p r e e s t , p e t i p s i a u n u i v a s c u p i c i o r i n c o n j u r a t de v a s e de o f r a n d . D i n a r i a de r s p n d i r e a c u l t u r i i c u c e r a m i c p i c t a t d i s c u t a t e n u l i p s e s c fns n i c i m o r m i n t e l e " c l a s i c e " p e n t r u n e o - e n e o l i t i c u l E u r o p e i (i a l A s i e i de s u d - v e s t ) : nhumaia f n p o z i i e c h i r c i t , m a i r a r n t i n s . A c e s t e a e r a u s p a t e n i n t e r i o r u l a e z r i l o r i n u g r u p a t e n c i m i t i r e separate. L a S o l o n c e n i I I (pe N i s t r u ) , l a 0 , 2 5 - 0 , 3 0 m s u b c o l u l de s u d - e s t al p l a t f o r m e i locuinei n r , 3 (etapa m i j l o c i e T r i p o l i e B / l ) , s - a gsit u n s c h e l e t c o m p l e t o r i e n t a t S E - N V , c u l c a t pe s t n g a , c u p i c i o a r e l e f o a r t e c h i r c i t e , c a p u l p a r i a l c u faa f n j o s , n g r o p a t c e v a m a i a d n c decft t r u p u l ; mfna s t n g a e r a a l i p i t de f a , a c o p e r i n d m a n d i b u l a . A a p a r i nut u n u i b r b a t t f n r , f n v f r s t de 1 8 - 1 9 a n i . L a 4 0 - 7 0 c m s p r e vest s-au d e z v e l i t f r ? gmente d i n p a t r u vase s p a r t e . C o n t u r u l g r o p i i nu a putut f i d i s t i n s . L a Cerniahovo ( N i p r u l m i j l o c i u , T r i p o l i e B/n) s-a gsit un s c h e l e t c u l c a t pe s t n g a , c u c a p u l s p r e n o r d , c u p i c i o a r e l e puternic f l e x a t e , c u mfna stfng s u b c a p . E r a n c o n j u r a t de " p a t r u m o r m i n t e de i n c i n a r a i e " (? ! n . n s . ) . . . " i t r e i v a s e " ^ . I n a c e e a i m i c r o r e g i u n e , d i n n o u l a V e r e m i e ( T r i p o l i e B / l l ) , sub', s t r a t u l de d r m t u r i a l u n e i l o c u i n e , f n t r - o g r o a p s p e c i a l a m e n a j a t (d^iensiuni 1 ,60 1 ,10 0,75 m), a i crei perei fuseser ari, se afla s c h e l e t u l u n u i b r b a t c h i r c i t pe d r e a p t a , c u c a p u l s p r e s u d - v e s t , cu p i c i o a r e l e f o a r t e a d u n a t e , n c o n j u r a t de b u l g r a i de p m n t ^ . ntr-o faz t f r z i e , odat m a i mult l a Kolomicina I ( b a z i n u l N i p r u lui, Tripolie C / l ) , p r i n t r e locuine, s-a descoperit scheletul unui brbat p u t e r n i c c h i r c i t pe s t n g a , c u b r a e l e n d o i t e d i n c o t i mflnile n d r e p t u l f e i i . I n j u r u l s u n u s - a u o b s e r v a t o b i e c t e s u s c e p t i b i l e de a reprezenta o f r a n d e . Groapa nu a putut f i identificat^ . O d e s c o p e r i r e f h t f m p l t o a r e de pe t e r i t o r i u l r i i n o a s t r e , l a D o boenl , j u d . C o v a s n a , r i d i c p r o b l e m a u n u i mormnt d u b l u ( s a u m u l t i p l u ? ) : f n p r e a j m a c o m u n e i e x i s g r o p i cojninfnd material ceramici
2 1 2 4 2 2 2 0

165

d i n Taza a c u l t u r i i A r i u d - C u c u t e n i . I n t r - u n a d i n e l e ( g r . n r . 6 ) , d u p r e l a t r i l e l o c a l n i c i l o r , z c e a u a l t u r a t , pe u n s t r a t de c e n u , s c h e l e t e c h i r c i t e avnd l a p i c i o a r e u n v a s c u a n a l o g i i f n f a z a c u l t u r a l m e n i o n a t ^ ^ . D i n s c h e l e t e s - a u r e c u p e r a t n u m a i puine o a s e s t u d i a t e de O . N e c r a s o v : c a l o t a f r a g m e n t a r , p r o b a b i l a u n e i f e m e i a d u l t e , dou p o r i u n i p o s i b i l d i n a c e e a i mandibul i , v e r o s i m i l , t o t de f e m e i e , ca i u n m e t a t a r s i a n drept-* . A a d a r , f i e t o a t e p i e s e l e p r o v i n de l a a c e e a i p e r s o a n de s e x f e m e n i n , f i e f n g r o a p s - a u a f l a t dou sau t r e i defuncte. i m a i p r o b l e m a t i c e s t e a f l a r e a , t o t f n t f m p l t o a r e , a dou morminte l a Ozarin ( N i s t r u l m i j l o c i u , T r i p o l i e A ) . L o c a l n i c i i , c a r e l e - a u gsit, au afirmat c scheletele e r a u fn poziie ezfnd; T.Mova bnuiete n s c f u s e s e r depuse c h i r c i t e ^ . Comunitilor C u c u t e n i - T r i p o l i e s - a r p u t e a s n u l e f i f o s t strina n i c i nhumarea f n p o z i i e n t i n s . D e s p r e o a s e m e n e a m a i v e c h e d e s c o p e r i r e de l a c e r b a n e v s k i (pe N i p r u , T r i p o l i e B / l l ) e x i s t d o a r o s u c cint r e f e r i r e - * - * . La T r a i a n - D e a l u l Fntnilor, Hortensia Dumitre seu consemneaz, c , n p a r t e a de v e s t a a e z r i i ( s e c t o r u l I ) , r e s t u r i l e C u c u t e n i A-B a p a r l a a d n c i m e a de 0 , 2 5 - 0 , 3 0 m . L a - 0 , 5 0 m s - a u g s i t dou s c h e l e t e n t i n s e pe s p a t e . T e x t u r a d e p o z i t u l u i n u a p e r m i s d e l i m i t a r e a g r o p i l o r . Cu mult r e t i c e n a u t o a r e a d e s c o p e r i r i l o r p r e c i z e a z c dac m o r m i n t e l e snt c o n t e m p o r a n e l o c u i r i i C u c u t e n i A - B , a t u n c i ele au f o s t s p a t e p r i n t r e l o c u i n e s a u c u puin t i m p n a i n t e a c o n s t r u i r i i a c e s t o r a . Ambele schelete e r a u o r i e n t a t e cu c a p u l s p r e N N E . Unul d i n t r e e l e , a c e l a a l u n u i b r b a t de c i r c a 25 a n i , a v e a braul drept ntins pe l n g c o r p i a n t e b r a u l stng pe a b d o m e n . S t a r e a l u i de c o n s e r v a r e e r a p r o a s t , multe componente l i p s i n d . S i m a i fragmentar s - a pstrat c e l d e - a l doilea s c h e l e t , acela a l unei femei de c i r c a 25 a n i . A p a r e n t , m o r m i n t e l e e r a u l i p s i t e de i n v e n t a r . T o t u i , l a 20 cm V S V , de unde a r f i t r e b u i t s f i e l a b a p i c i o r u l u i d r e p t a l b r b a t u l u i , se a f l a u n f r a g m e n t de c o r n de c e r b l u s t r u i t i p e r f o r a t - * * * . D e o c a m d a t u n i c n f e l u l s u , g s i t n 1957 a p r o a p e n c e n t r u l geog r a f i c a l a r i e i c u l t u r i i C u c u t e n i - T r i p o l i e , e s t e mormntul de l a N e z v i s k o , pe N i s t r u l s u p e r i o r . A e z a r e a e s t e p l u r i s t r a t i f i c a t , coninnd z e c e o r i z o n t u r i c u l t u r a l e i c r o n o l o g i c e , de l a c e l c u c e r a m i c l i n i a r pn l a c e l de s e c . X I I - X I I I e . n . , i n c l u s i v d o u n i v e l e tripoliene ( B / l i I I ) , t o a t e c u p r i n s e f n t r - o g r o s i m e de 3 , 5 - 4 m de d e p u n e r i succesive. Mormntul n s i n e s - a g s i t p r i n t r e l o c u i n e l e de l a s f r i t u l e t a pei T r i p o l i e B / l l (=Cucuteni A - ) . L i m i t a superioar a acestui s t r a t de c u l t u r se a f l a l a - 2 m s u b n i v e l u l a c t u a l , i a r g r o a p a m o r m n t u l u i c u peste 1 m m a i j o s , f u n d u l su f i i n d a d f n c i t l a - 3 , 3 8 m f n d e p o z i t de c u l o a r e g a l b e n . C o n t u r u l g r o p i i e r a o a r e c u m d r e p t u n g h i u l a r , c u d i m e n s i u n i de a p r o x i m a t i v 2 , 1 1 , 2 m . L a p i c i o a r e l e d e f u n c t u l u i s-a g s i t u n v a s f o a r t e a s e m n t o r c u u n a l t u l d i n c u p r i n s u l l o c u i n e i n r . 19* 166

S c h e l e t u l z c e a ntins pe s p a t e , c u c a p u l s p r e N E , c u b r a e l e pe 1 ng c o r p i m i i n i l e a d u s e pe a b d o m e n . P i c i o a r e l e , iniial f l e x a t e c u g e n u n c h i i n s u s , c z u s e r n l t u r i , formnd un r o m b . P o z i i i de nm o r m f n t a r e s i m i l a r e se n t l n e s c s p r e e s t , n c i m i t i r e l e p l a n e de pe N i p r u ( N a d p o r o j i a ) , a t r i b u i t e de D o b r o v o l s k i n i v e l u l u i c u l t u r a l S r e d n i S t o g I I , i m a i s p r e s u d , pe m a l u l stng a l N i s t r u l u i , n t r e i m o r m i n te ( M . 2 5 , 31 i 35 : u n c o p i l , un b r b a t i o f e m e i e ) d i n c i m i t i r u l de i a Vfhvatini, n c a d r a t de a r h e o l o g i i s o v i e t i c i n " T r i p o l i e t r z i u " . T a tiana Passek a c o n s i d e r a t cele t r e i morminte ca f i i n d m a i t i m p u r i i dect restul necropolei. S c h e l e t u l de l a N e z v i s k o a aparinut u n u i b r b a t de ( 6 0 ) - 6 5 a n i . A ualiza antropologic a r e l e v a t trsturi neateptate, corespunztoare t i p u l u i a r m e n o i d : u n c r a n i u s c u r t i l a t , o fa f o a r t e l a t , n d i z a r m o n i e c u m a n d i b u l a m o d e r a t g r a c i l . Debe e s t e de p r e r e c a n s a m b l u l particularitilor nu a r e un c a r a c t e r r a s i a l , c i m a i degrab individual . Pe p a r t e a s t n g a frunii s - a u c o n s t a t a t d o u z o n e l e z a t e , p r o v o c a t e de l o v i t u r i c u u n t o p o r de p i a t r s a u m e t a l . Pe m a x i l a r u l s u p e r i - , o r l i p s e s c toi dinii i , c a u r m a r e , s - a p r o d u s o r e s o r b i e c o m p l e t a a l v e o l e l o r , p a r t e a a n t e r i o a r a m a x i l a r u l u i a d e v e n i t f o a r t e toc i t i b o l t a palatin f o a r t e p l a t . O s u l n u p r e z i n t n s n i c i o urm de m a l a d i e . Pe m a n d i b u l , dentiia e s t e c o m p l e t , d a r c o r o a n e l e a u o uzur avansat i inegal. G h e r a s i m o v ^ afirm c r e s o r b i a integ r a l a a l v e o l e l o r se p r o d u c e dup 8 - 1 0 a n i de l a e d e n t a r e i , chiar i a t u n c i , n u m a i n a b s e n a u n e i p r o t e z e , c a r e menine c u r b u r a boitei p a l a t i n e . A a d a r , b r b a t u l r e s p e c t i v i - a r f i p i e r d u t dentiia s u p e r i o a r ( a u t o r u l p r e s u p u n e n t r - o lupt) c u m a i m u l t de 10 a n i naintea morii s a l e . A m r e z e r v a t u n spaiu a p a r t e c e l o r p a t r u n m o r m n t r i " n gropi c i r c u l a r e " d i n a e z a r e a C u c u t e n i A - B de l a T r a i a n - D e a l u l Fntnil o r , c a r a c t e r i z a t e de H o r t e n s i a D u m i t r e s c u c a f c h d p a r t e " d i n c a tegoria c e l o r c u r i t u a l de j e r t f e u m a n e " 4 0 G r o a p a ^ / 1 9 5 2 , c u d i a m e t r e l e de 2 , 1 0 2 m , d e z v e l i t s u b p l a t f o r m a u n e i l o c u i n e , c o n i n e a 28 v a s e n t r e g i s a u f r a g m e n t a r e , d i s p u s e ; pe u n s t r a t de 3 - 4 cm de c e n u . U n e l e v a s e e r a u u m p l u t e c u c e n u , c r b u n e , oase a r s e de a n i m a l e , m e l c i . I n t r - o m a r g i n e a g r o p i i , n p a r te p e s t e f r a g m e n t e c e r a m i c e i p a r i a l a c o p e r i t de a l t e l e , s-a aflat un s c h e l e t a l c r u i c a p i t r u n c h i z c e a u c u l c a t e pe p a r t e a d r e a p t , p i c i o a r e l e f i i n d c u g e n u n c h i i n j o s . O a s e l e m f i n i i d r e p t e n u a u f o s t g site . T o t n c u p r i n s u l u n u i c o m p l e x de l o c u i n e s - a d e s c o p e r i t g r o a p a S / 1 9 5 2 , n c a r e s c h e l e t u l u n u i c o p i l s u b 10 a n i e r a p l a s a t d i r e c t pe pmnt, pe p a r t e a s t n g , c u c a p u l s p r e e s t , n c o n j u r a t i a p r o a p e c o m p l e t a c o p e r i t de 14 v a s e n t r e g i s a u s p a r t e . S i n a c e s t c a z v a s e l e n t r e g i e r a u p l i n e c u c e n u , c r b u n e , c o n c h i l i i d e m e l c i i o a s e de a n i m a l e . In vecintatea c a p u l u i m a i e r a u cteva p i e t r e , o rni i u w frector.
3 8 #

167

Cea d e - a t r e i a g r o a p s - a spat i n 1956 ( f n S . Z ) , fiind plasat t o t f n p r e a j m a u n e i l o c u i n e . Adfncit pfn l a - 1 - 1 , 30 m , ea a v e a d i a m e t r e l e de 1 , 4 0 1 , 5 0 m . I n i n t e r i o r u l e i s - a u i d e n t i f i c a t f r a g m e n t e d i n 23 v a s e i o a s e l e f o a r t e r v i t e a l e u n u i s c h e l e t p o s t - c r a n i a n . S i n g u r e l e c o n e x i u n i a n a t o m i c e o b s e r v a t e s - a u l i m i t a t l a g r u p u r i de v e r t e b r e t o r a c i c e i l o m b a r e , precum i f e m u r u l i t i b i a stfng, depuse c u p a r t e a a n t e r i o a r f n j o s . A n a l i z a a n t r o p o l o g i c ^ a p r e c i z a t o a c e s t e i t i b i i f i l i p s e a e x t r e m i t a t e a distal ; f n s c h i m b , d i n t i b i a dreapt s - a p s t r a t n u m a i jumtatea d i s t a l . R e s t u r i d i n a m b e l e s c a p u l e s f n t p r e z e n t e , d a r nu i d i n c e l e l a l t e oase a l e m e m b r e l o r s u p e r i o a r e . S c h e l e t u l a aparinut u n u i b r b a t f n v r s t de p e s t e 25 a n i , c u o s t a t u r de n u m a i 1 ,45 m , vdind t u l b u r r i de c r e t e r e . In s f f r i t , f n t r - o g r o a p c u d i a m e t r e l e de 1 , 1 0 0 , 9 0 m i d f n c i m e a de - 1 ,45 m ( f n S . V l / 2 / 1 9 5 6 ) , d i s p u s e pe c f t e v a c i o b u r i pictat e d i n f a z a A - B , se a f l a u o a s e d e r a n j a t e d i n s c h e l e t u l u n u i c o p i l de 8 - 9 a n i . S i a c i c r a n i u l l i p s e a . De a l t f e l , d e s c o p e r i t o a r e a a f i r m : " C a d a v r u l p a r e a f i f o s t amputat "42 s t u d i u l o s t e o l o g i c a i d e n t i f i c a t p r e z e n a u n u i numr r e s t r f n s de c o m p o n e n t e s c h e l e t i c e , i a n u m e : u n h u m e r u s , fragmente d i n v e r t e b r e , d i n ambele c o x a l e , d i n ambele f e m u r e i d i n t i b i i 4 3 . L a 20 c m d e a s u p r a c o p i l u l u i s - a g s i t c r a n i u l f e m e i i culcat pe tipsia v a s u l u i cu p i c i o r ^ . s f i fost v r e o legtur f n t r e ele ? In c a z u l c e l o r d o i c o p i i e s t e g r e u de h o t r f t d a c a b s e n a t o t a l a u n o r oase este consecina mcinrii t o t a l e a esutului s l a b m i n e r a l i z a t s a u a u n o r amputri r i t u a l e . N i se p a r e f n s c a b s e n a oricrei p o r i u n i c r a n i e n e ( i n c l u s i v a d e n t i i e i ) d i n g r o a p a S . V l / 2 / 1 9 5 6 n u poat e f i p u s pe seama a c i u n i i f i z i c o - c h i m i c e a s o l u l u i . De a s e m e n e a , a a c u m a p r e s u p u s iniial i a u t o a r e a d e s c o p e r i r i l o r 4 5 , s t e p o s i b i l ca g r . / 1 9 5 2 s r e p r e z i n t e u n mormnt p r o p r i u z i s : nhumatul, i n t r o d u s dup v a s e l e de o f r a n d n t r - u n s p a i u f n g u s t r m a s l i b e r , a f o s t c u l c a t i n i i a l pe d r e a p t a , r s u c i r e a anormal a membrelor i n f e r i o a r e producfndu-se u l t e r i o r , p r i n p r e s i u n e a pmfhtului. Nu l a f e l se p o a t e i n t e r p r e t a s i t u a i a d i n S . Z / 1 9 5 6 , f h c a r e a m - , p u t a r e a a n t e s a u p o s t m o r t e m n i s e d e z v l u i e c u u n m a r e g r a d de p r o b a b i l i t a t e , fapt c a r e a dus i l a o d i s p u n e r e haotic a p r i l o r de t r u p nhumate. Oprim aceast t r e c e r e fn revist a cunotinelor despre r e s t u r i l e umane d i n a r i a c u l t u r i i C u c u t e n i - T r i p o l i e l a i n t e r e s a n t u l c i m i t i r de l a V f h v a t i n i , pe N i s t r u * * . A c e a s t a f n p r i m u l r f n d p e n t r u c a t e n i a n o a s t r a f o s t f n m o d s p e c i a l r e i n u t de d e s c o p e r i r i de o a s e umane f n c o n t e x t e s i m i l a r e c e l o r de l a D r g u e n i - O s t r o v , r e s p e c t i v h a e z r i , i , fh a l doilea r f n d , deoarece, contrar cercettorilor sovieticiJ?reistoric i e n i i r o m n i t i n d s c r e a d c e v o l u i a c u l t u r i i se n c h e i a s e f n a doua, j u m t a t e a m i l e n i u l u i a l t r e i l e a ? , de c f n d d a t e a z n e c r o p o l a a m i n t i t.
e 4 4 !

168

Nu n e - a m p r o p u s n i c i s insistm a s u p r a i n t e r p r e t r i l o r date n m o r m f h t r i l o r r i t u a l e , s a c r i f i c i i l o r r i t u a l e e t c . . Am n c e r c a t doar s demonstrm d i v e r s i t a t e a s i t u a i i l o r n c a r e s - a u gsit resturile s c h e l e t i c e pe ntregul c u p r i n s a l t e r i t o r i u l u i o c u p a t de populaiile c u c u t e n i e n e . n t r - a d e v r , pn n m o m e n t u l de fa nu se p o t d i s t i n g e n i c i m i c r o r e g i u n i , n i c i etape c r o n o l o g i c e f n c a r e s f i d o m i n a t l i e un anume r i t u a l de i n n u m a r e m a i m u l t s a u m a i puin c o n s t a n t , f i e un p r e supus c e r e m o n i a l de m a g i e . Am s u b l i n i a t - ndjduim, c u s u f i c i e n t e a r gumente - c d e s c o p e r i r i l e de l a D r g u e n i - O s t r o v r e f l e c t u n a s p e c t n o u , p o a t e n e a t e p t a t , a c e l a a l n e p s r i i fa de d e f u n c i , s a u m c a r fa de u n i i d i n t r e e i . I n a c e e a i m s u r , i n c i z i i l e de pe d i a f i z a f e m u r a l (poate i u r m e l e de r o a d e r e ? ) nu p o t f i l e g a t e d e c t de p r a c t i c i antropofage, i n d i f e r e n t dac ele mbrcau un c a r a c t e r r i t u a l sau n u . In n c h e i e r e se c e r r e a m i n t i t e puinele informaii p r i v i n d struct u r a f i z i c a a c e s t o r p o p u l a i i . S e r i a m a i de m u l t d e s c o p e r i t l a B i c z e - Z l o t e ^ , brbatul de l a L i p c a n i ^ O | f e m e i a de l a Doboeni51 v desc, p r i n i n d i c e l e d o l i c o c r a n i p r i n g r a c i l i t a t e , c a r a c t e r e mditer a n o i d e . D e s p r e f e m e i a matur de l a T r a i a n - D e a l u l F n t f n i l o r (calva depus pe t i p s i a v a s u l u i c u p i c i o r ) , c u u n i n d i c e l a l i m i t a d i n t r e m e z o i d o l i c o c r a n , se a f i r m c a r p r e z e n t a afiniti c u a c e l a i t i p m o r f o logic. In a l t e r n a t i v a f n c a r e a r f i fost contemporan a c e l e i a i a e z r i , i f e m e i a t n a r nhumat f n p o z i i e n t i n s a r f i aparinut t o t t i p u lui mediteranoid^ . C r a n i u l d i n mormntul de l a V e r e m i e e r a m e z o c r a n , d a r Debe n u 1-a n c a d r a t f n v r e o v a r i a n t t i p o l o g i c . T o t m e z o c r a n e r a i tfnrul de l a S o l o n c e n i I I , l a c a r e m a n d i b u l a ' pare a f i f o s t m a s i v . S - a s u b l i n i a t c e l se d e o s e b e t e de s e r i a V f h vatini, g s i n d u - i a n a l o g i i p r i n t r e p o p u l a i i l e n e o l i t i c e de d i n c o l o d e N i p r u , m a i c u s e a m p r i n t r e c e l e d i n c i m i t i r u l de l a V o v n i g s k o v o 5 3 . T r s t u r i l e a r m e n o i d e a l e e x e m p l a r u l u i de l a N e z v i s k o a u fost deja a m i n t i t e . Recent, sintetizfhd d e s c o p e r i r i l e d i n a r i a culturii Cucuteni-Ar i u d l a n o i f n a r , O l g a N e c r a s o v c o n c h i d e ,pe b a z a c e l o r c i n c i c a z u r i studiate, asupra unui "fond m e d i t e r a n o i d , cruia i se adaug dou f o r m e b r a h i c r a n e , d i n t r e c a r e u n a c u o c c i p i t a l a p l a t i s a t , care ar putea corespunde t i p u l u i d i n a r o i d sau a r m e n o i d i cruia n u - i c u noatem n i c i i m p o r t a n a n u m e r i c , n i c i o r i g i n e a " 5 . E x c l u z f n d e x e m p l a r e l e a l e c r o r c a r a c t e r e d o v e d e s c m c a r afiniti m e d i t e r a n o i d e , f o r mele b r a h i c r a n e a r f i f e m e i a de l a G i r o v i b r b a t u l nhumat f n p o z i ie ntins p e s p a t e de l a T r a i a n - D e a l u l F h t f n i l o r . F r n d o i a l , e a n t i o n u l c u c u t e n i a n d i n Romnia e s t e p r e a mic pentru generalizri sau c o n c l u z i i . D i v e r s i t a t e a morfologic observat se a d a o g n s c e l e i d i n r e s t u l a r i e i t e r i t o r i a l e a c u l t u r i i . P e de a l t p a r t e , o r i c a r e a r f i n c a d r a r e a c u l t u r a l a c i m i t i r u l u i de l a Vfhvatini, d i n p u n c t de v e d e r e e t n i c e l c o n i n e c u s i g u r a n d e s c e n d e n i a i p o p u l a i i l o r c u c u t e n i e n e p r o p r i u - z i s e . O r , o e l e 11 s c h e l e t e de aduli,
4 8 4 2 4

169

c a r e au p u t u t f i s t u d i a t e , e v i d e n i a z d i f e r e n e m a r c a t e f n t r e sexe : b r b a i i a u o t a l i e m i c , c r a n i i c u l u n g i m i m i j l o c i i , limi f o a r t e m i c i , fnlimi m o d e r a t e i f e e n g u s t e , d e c i m e d i t e r a n o i z i " c l a s i c i " ; fem e i l e , cu o conformaie scheletic r e l a t i v robust, m e z o c r a n e , c u f e e l a t e , se a p r o p i e m a i m u l t de p r o t o e u r o p i z i i a t e n u a i ^ . M . V e l i k a n o v a se n t r e a b d a c a c e s t e d i f e r e n e r e f l e c t o s i t u a i e r e a l s a u snt d o a r a p a r e n t e , d a t o r i t numrului m i c de c a z u r i a n a l i z a t e , d a r tinde s c r e a d m a i d e g r a b n t r - o h e t e r o g e n i t a t e a p o p u l a i e i , d e c t n u n i tatea e i . Dac a c e s t e i s c u r t e t r e c e r i n r e v i s t i se m a i c e r e a d u g a t o r e m a r c f i n a l , a c e a s t a a r f i c n u tim n c d a c f u r i t o r i i s p l e n d i d e i c e r a m i c i p i c t a t e , pe baza c r e i a s - a r e c u n o s c u t c u l t u r a C u c u t e n i T r i p o l i e , f o r m a u o p o p u l a i e unitar s a u un c o n g l o m e r a t de p o p u l a i i . D a r i m a i g r e u e s t e de p t r u n s n d o m e n i u l c r e d i n e l o r l o r s p i r i t u a l e (la dezvluirea c r o r a i nespectaculoasele fragmente scheletice pot a v e a o c o n t r i b u i e ) , c e e a ce f a c e c a c e r c e t a r e a l o r s f i e c u att mai atrgtoare i mai interesant. N O T E 1 V I . Dumitrescu, Einige Fragen zur Cucuteni-Kultur im Lichte der A u s g r a b u n g e n b e i D r g u e n i (NO d e r M o l d a u , S . R . RomStnien] Z f A 7 , 1 9 7 3 , p . 1 7 7 - 1 9 6 ; i d e m , D i n t r e c u t u l judeului B o t o a n i , I , 1 9 7 4 , p . 3 3 - 4 8 ; i d e m , R e m a r q u e s p r o p o s de c e r t a i n s a s p e c t s rgion a u x d a n s l ' a i r e de d i f f u s i o n de l a c u l t u r e de C u c u t e n i p e n d a n t sa p r e m i r e p h a s e ( A ) , f n F e s t s c h r i f t f U r R i c h a r d P i t t i o n i z u m 7 0 . Ge^ b u r t s t a g , 1976, p . 1 6 7 - 1 7 6 . V e z i i S . M a r i n e s c u - B f l c u , M a t e r i a l e i i cercetri a r h e o l o g i c e , Tulcea , 1980, p . 100-102. V I . Dumitrescu, Einige F r a g e n . . . , p . 196. D . R . B r o t h w e l l , D i g g i n g up B o n e s , C o r n e l l U n i v . P r e s s , 1981 ( 3 - d . ed.), f i g . 3.9, p. 72. R . I . S u n d i c k , " H o m o " , 4, 1978, p . 2 2 8 - 2 4 9 . A . T e l k k a , A . P a l k a m a , P . V i r t a m a , " J o u r n a l of F o r e n s i c a l Science* 7, 1962, p . 4 7 4 . D . R . B r o t h w e l l , o p . c i t . p.68 i f i g . 3.6. L i c e e a ce p r i v e t e n o m e n c l a t u r a i s i n c r o n i s m e l e d i n t r e t e r m e n i i Cucuteni versus T r i p o l i e v e z i V I . Dumitrescu, S C I V , 14, 1963, 1 , p . 51-78. S . N . B i b i k o v , Foselenie Luka-Vrublevekaia, M I A , 38, 1953, p . 5 1 64 i 1 9 4 - 1 9 9 . C.Matas, Frumuica, Bucureti, 1946, p . 1 1 , n . 1 i p . 4 3 . Ibidem, p . 2 1 - 2 5 . T . G . Mova, voprosu T r i p o l s k i h pogrebeniah s obriadom t r u polojenia.n M I A i u g o - z a p a d a S S S R i R u m f n s k o i N a r o d n o i R e s p u b l i k i Kiinev, I 9 6 0 , p . 5 9 - 7 6 .

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

170

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I b i d e m , c i t i n d u - 1 pe A . S p i t f n , 1 9 0 4 . I b i d e m , c i t n d - o pe T . P a s s e k , 1 9 4 0 . S . N . B i b i k o v , o p . c i t . , p . 1 9 6 , f i c i t e a z pe M . L . M a c a r e v i c i , 1 9 4 7 , fr t r i m i t e r e la l u c r a r e . Ibidem, cu t r i m i t e r e l a S. S.Gamcenko, 1909-1910. Ibidem, fr t r i m i t e r e bibliografic. Ibidem. T.G.Moya, op.cit. T . P a s s e k , T r i p i l s k a i a k u l t u r a , K i e v , 1 9 4 0 , dup S . N . B i b i k o v , o p . c i t . , p . 196. T.G.MOVP., o p . c i t . , cu t r i m i t e r e la VHvoiko. Ibidem. O.Necrasov, Mitteil. Anthrop. Ges.Wien, CVTI.Band,p. 130-131. A . D o n i c i , N o t e s u r u n c r n e n o l i t h i q u e p r o v e n a n t de B e s s a r a b i e , fn Communications prsente au Congrs d ' A n t h r o p o l o g i e , P a r i s , 1931 , p . 6 . G . F . D e b e J , P a l e o a n t r o p o l o g h i a S S S R , M o s k v a - L e n i n g r a d , 1948 , p.95-96. De e x . . M o v a , op c i t . , G . F . D e b e , o p . c i t . O . N e c r a s o v i D. Nicolescu-Plopor, Materiale i c e r c e t r i arheologice (=MCA), V , 1959, p . 2 0 3 - 2 1 4 . H . D u m i t r e s c u , M C A , V , 1959, p . 189-199. T.Mova, op.cit. Ibidem. Ibidem. Ibidem, cu t r i m i t e r e l a T . P a s s e k . Z . S z e k e l y , M C A , I I I , 1957, p . 149-152. O . N e c r a s o v , " S t u d i i i c e r c e t r i a n t r o p o l o g i c e " , 1 , 1 9 6 4 , 1 , p . 33 39. T.Mova, o p . c i t . Ibidem. H . Dumitrescu.op.cit. , p. 193-195. Pentru analiza antropologic,v., O. Necrasov i D . N i c o l e s c u - P l o p o r , o p . c i t . . . Cer nf, i s t o r i i naele nia eneoliticeskovo vreme n i srednemj P r i n e s t r o v e . f n Neolit i eneolit iuga e v r o p e i s k o i ceast S S S H , M n s k v a , 1 9 6 2 , p . 1 - 1 0 i p . 53 i u r m . ; i d e m , V n o v o t k p f t o e t r i p o l skoe poselenie u N e z v i s k o . na D n e s t r e , fh MIA iugo-zpada SSSR . . . , 1960, p . 7 7 - 8 1 . G . F . D e b e J , fn MIA iugo-zapada S S S R . . . , 1960, p . 9 1 - 9 5 . M.M.Gherasimov,fn MIA iugo-zapada~SSSR..., 1960,p.83-90. H . D u m i t r e s c u , S C I V , V , 1954, 3 - 4 , p.399-429 ; idem, M C A , V 1959, p.192-195 ; i d e m , " D a c i a " , N . S . , I , 1957, p . 9 7 - 1 1 6 . O.Necrasov i D.Nicolescu-Plopor, o p . c i t . H . Dumitrescu, MCA, V , p.193. O.Necrasov i D.Nicolescu-Plopor, o p . c i t . H.Dumitrescu, op.cit. 171

38 39 40 41 42 43
4 / 1

45 46

47

48 49 50 51 52 53 54 55

Idem, " D a c i a " , . S . , I . T . P a s s e k , Ranneaemledelceskie ( T r i p o l s k i e ) plemena Podnestrovia, fn M I A , 8 4 , 1 9 6 1 , p . 1 4 6 - 1 8 2 ; V . A . D e r g a c e v , V f h v a t i n s k i i mog h i l n i k , Kiinev, 1978. D i n numeroasele lucrri c a r e abordeaz aceast problem spicuim d o a r c f t e v a e x e m p l e : V I . D u m i t r e s c u , " A p u l u m " , V I l / l , 1 9 6 8 , p . 35 51 j i d e m , " P r e i s t o r i a A l p i n a " , 1 o , 1 9 7 4 , p . 9 9 - 1 0 5 ; S . M o r i n t z u . P . R o m a n , " D a c i a " , N . S . , X I I I , 1960, p . 6 1 - 7 2 j P . R o m a n , SCIVA, 3 2 , 1981 , 1 , p . 3 5 . P e n t r u d i s c u i i pe a c e a s t tem v . m a i a l e s S . N . B i b i k o v , o p . ci_., Hortensia Dumitrescu, " D a c i a " , l o c . c i t . , T.Mova, o p . c i t . M . S. V e l i k a n o v a , Paleoantropologhia P r u t o - D n e s t r o v s k o v o mejdur e c i a , M o s k v a , 1975, p . 1 1 - 3 1 . G . F . Debe, Paleoantropologhia S S S R , p . 9 5 - 9 6 . O.Necrasov, o p . c i t . , l o c . c i t . O.Necrasov i D.Nicolescu-Plopor, op.cit. T . G.Mova, o p . c i t . . t r a n s c r i e c a r a c t e r i z a r e a antropologic fcut de I . I . G o h m a n . O . N e c r a s o v , Actes du I I Congrs International de T h r a c o l o g i e , I I I , B u c a r e s t , 4-6 sept. 1976, p . 4 2 6 . M.S.Velikanova, op.cit.
e

NEW

HUMAN BONE FINDS IN A CUCUTENIS E T T L E M E N T Summary

E x c a v a t i o n i n the 1980-1981 seasons at t h e C u c u t e n i A4 s e t t l e ment of D r g u e n i ( B o t o a n i c o u n t y ) b r o u g h t t o l i g h t f o u r h u m a n b o n e f r a g m e n t s . T h e i r p o s i t i o n i s u n q u e s t i o n a b l e b e c a u s e t h e s e t t l e m e n t has a s i n g l e l i v i n g f l o o r . O n l y one r a d i o c a r b o n d a t e i s a v a i l a b l e f o r it : 3405100 ( B i n 1060). A p r o x i m a l f e m u r d i a p h y s i s of a n a d u l t m a l e w a s f o u n d i n t h e c u l t u - i r a l l a y e r ( S X X H i / 1 9 8 0 , O 6, = 0 . 4 0 - 0 . 6 0 m ) . Us p r o x i m a l e n d was cut and i t s e d g e s b e a r m a r k s of g no w i n g . T h e a n t e r i o r f a c e o f the shaft d i s p l a y s a g r o u p of i n c i s i o n s made w i t h a s h a r p i m p l e m e n t . A r i g h t t i b i a with unfused e p i p h y s i s , belonging to a young female a g e d 1 5 - 1 7 y e a r s , w a s r e c o v e r e d f r o m t h e g a r b a g e p i t N o . 3 3 of build i n g N o . 1 5 . S h a l l o w m a r k s , c i r c a 1 mm w i d e , p o s s i b l y f r o m c a r n i v o r e c l a w s or canines, a r e v i s i b l e along the bone. T h e r e m a i n i n g t w o b o n e s - p a r t of t h e c r a n i a l v a u l t o f a n 18-25 y e a r o l d m a n a n d t h e l e f t m a n d i b l e of a y o u n g w o m a n w i t h u n e r r u p t e d M3 and M j u s t i n w e a r - l a y l e s s t h a n 1 m f r o m t h e same p i t , c l o s e to the w e s t e r n w a l l of t h e b u i l d i n g . T h e p r e s e n c e of h u m a n b o n e r e m a i n s t h r o u g h o u t t h e a r e a of t h e ' C u c u t e n i - T r i p o l y e c u l t u r e and i n a l l i t s c h r o n o l o g i c a l phases i s less;
2

172

infrequent than i t i s c o n s i d e r e d . Isolated f r a g m e n t s , mainly from s k u l l s , h a v e b e e n f o u n d i n a n u m b e r of s e t t l e m e n t s ( L u k a - V r u b l e v e t s kaya, Frumuica, Kolodistoe, V e r e m i e , Kolomishchina I , Pavoloch e t c . ) , c h i e f l y a r o u n d h e a r t h s . T h i s has made many r e s e a r c h e r s attribute them a m a g i c - r i t u a l s i g n i f i c a n c e . G i v e n the locations of the pieces of D r g u e n i , i t i s o b v i o u s t h a t t h i s i n t e r p r e t a t i o n does not apply t o a l l f i n d s . T h o s e u n d e r c o n s i d e r a t i o n indicate indifference t o w a r d s t h e d e a d , o r a t l e a s t some of t h e m . T h e i n c i s i o n s on the femur s h a f t ( p e r h a p s t h e g n a w i n g m a r k s t o o ? ) c a n o n l y be r e l a t e d t o a n t h r o p o p h a g o u s p r a c t i c e s , no m a t t e r i f t h e y w e r e r i t u a l o r n o t . O n t h e o t h e r h a n d , as l o n g as not a l l a n i m a l bone f r a g m e n t s , were collected and s t u d i e d , many l e s s c h a r a c t e r i s t i c h u m a n f r a g m e n t s w e r e m o s t p r o bably o v e r l o o k e d w h i l e the f o r m e r w e r e s e l e c t e d . T h e l o c a t i o n of some i s o l a t e d s k u l l s i n s i d e s e t t l e m e n t s ( V e r e m i e , T r i p o l y e , G i r o v , L i p c a n i , T r a i a n - D e a l u l F f h t f n i l o r ) suggests a cult of t h e s k u l l . So f a r i t has b e e n d o c u m e n t e d o n l y i n t h e m o r e advanced phases of t h e c u l t u r e ( C u c u t e n i A a n d A - B ) . Isolated b u r i a l s i n s i d e settlements a r e a l s o k n o w n . The s k e l e t o n s were either crouched, v a r i o u s l y orientated, accompanied by grave goods o r n o t ( S o l o n c e n i I I , C h e r n i a k h o v o , V e r e m i e , K o l o m i s h c h i n a I , Doboeni), o r l y i n g on the b a c k w i t h knees bent upwards ( N e z v i s k o ) o r straight ( T r a i a n - D e a l u l F f n t f h i l o r ? the two b u r i a l s found h e r e a r e p r o bably contemporaneous w i t h the Cucuteni A - B h a b i t a t i o n l e v e l ) . The f o u r " b u r i a l s i n c i r c u l a r g r a v e s " of T r a i a n - D e a l u l F f h t f n i l o r ( A - B p h a se of t h e C u c u t e n i c u l t u r e ) a r e t h e m o s t s o p h i s t i c a t e d i n t e r m s of r i t e . The i n c o m p l e t e s k e l e t o n s a n d t h e i r p o s i t i o n suggest r i t u a l m u r d e r i n at least two c a s e s . P h y s i c a l l y the dead w e r e f a i r l y d i f f e r e n t , r a n g i n g f r o m g r a c i l e dolichocranial to b r a c h y c r a n i a l w i t h Armenoid features. L E G E N D E DES FIGURES view.

F i g . 1 . - Femur shaft : a, p o s t e r i o r view} b , a n t e r i o r F i g . 2 . - Mandible : a, occlusal view ; b , l a t e r a l v i e w .

173

T R A C I I CARPATO-DUNRENI I N M A R I L E MIGRAII E G E E N E

de V A L E R I U L E A H U M a r i l e m i g r a i i egeene - d e p l a s r i l e a m p l e de p o p u l a i i ce a u a v u t loc l a s f r i t u l e p o c i i b r o n z u l u i i nceputul p r i m e i e p o c i a f i e r u l u i , d i n spaiile e s t - c e n t r a l e , e s t i c e i s u d - e s t i c e ale E u r o p e i ctre bazinul e g e i c i c i r c u m - e s t - m e d i t e r a n e a n , c u d e o s e b i r e n t e r i t o r i i l e G r e c i e i c o n t i n e n t a l e i i n s u l a r e i n c e l e de v e s t a l e A s i e i M i c i ; laolalt cu r e s t r u c t u r r i l e e t n i c e i c u l t u r a l e p r o d u s e n c o n s e c i n - continu i a s t z i s a t r a g atenia c e r c e t t o r i l o r de p r e t u t i n d e n i , n o i s t u d i i , n o i p u n c t e de v e d e r e a d u g n d u - s e l i t e r a t u r i i de s p e c i a l i t a t e ^ , i a a v a s t , c o m p l e x , i a r n p l u s , p u l v e r i z a t . F a p t u l m a i s e m n i f i c a t i v , p e n t r u n o i , c o n s t a t a t n l e g t u r c u a c e a s t a l c o n s t i t u i e p r o m o v a r e a u n e i e f i ciente contribuii r o m n e t i , evideniind r o l u l t r a c i l o r c a r p a t o - d a n u b i e n i n p r o d u c e r e a m a r e l u i f e n o m e n m i g r a t o r i u . M a i a l e s o p i n i i l e f o r m u l a t e de I o n N e s t o r ^ , D u m i t r u B e r c i u i S e b a s t i a n M o r i n t z a p a r de natur s s i t u e z e pe b a z e n o i n e l e g e r e a f e n o m e n u l u i a d u s n d i s c u i e , s p r o d u c mutaii i m p o r t a n t e n m o d u l de a n a l i z a mrturiilor nc de m u l t tiute i s a d a u g e , o b l i g a t o r i u , h a n s a m b l u l i n t e r p r e t r i l o r de pn a c u m , pe a c e l e a e x t r a s e d i n a n a l i z a r e a l i t i l o r arheol o g i c e i i s t o r i c e p r o p r i i i t e r i t o r i i l o r c a r p a t o - d u n r e n e . Cum ns p u n c t e l e de v e d e l e a l e a u t o r i l o r menionai a u f o s t de c e l e mai multe o r i d o a r enunate se d o v e d e t e de a c e e a a c o n s t i t u i u n o b i e c t i v n c a c tual d e t a l i e r e a o p i n i i l o r i r e l i e f a r e a r o l u l u i a f i r m a t de t r a c i i de pe t e r i t o r i u l R o m n i e i n m a r i l e m i g r a i i e g e e n e .
4

*
O r i c a r e a r f i p o z i i i l e pe c a r e s - a u s i t u a t , i n d i f e r e n t d e a r i i l e i c u l t u r i l e pe c p r e l e - a u i m p l i c a t h m a r i l e d e p l a s r i de p o p u l a i i c t r e spaiul e s t - m e d i t e r a n e a n , toi c e r c e t t o r i i p r o b l e m e i a u f o s t i r m n hc de a c o r d a s u p r a u n u i f a p t : c r o n o l o g i c , f e n o m e n u l n u s - a declanat m a i d e v r e m e de s e c a i X I V - l e a . e . n . n s e c . a l X V - l e a , c i v i l i z a i a epocii b r o n z u l u i d i n zonele e s t - c e n t r a l e i e s t - s u d - e s t i c e ale E u r o p e i c u n o a t e o s t a r e de s t a b i l i t a t e , de e c h i l i b r u i p r o s p e r i t a t e . R e a l i t i l e i s t o r i c e p o t f i d e f i n i t e c a a t a r e , h p r i m u l r n d , n r e giunile G r e c i e i continentale i i n s u l a r e , unde (exceptnd C r e t a ) d i n s e c a i X V I - l e a i pn n t r - a l - l e a , c i v i l i z a i a m i c e n i a n (numit a s t f e l dup c u l t u r a - e t a l o n d e z v o l t a t h c e n t r u l de l a M y k e n e , h A r g o lida) a cunoscut o evoluie impreionant p r i n n i v e l economic, social, 175

s p i r i t u a l i p o l i t i c o - m i l i t a r . Pe fundamentul unei impetuoase dezvoltri a f o r e l o r de p r o d u c i e , a n t r e g i i e c o n o m i i , f n condiiile practicrii c u maximum de i n t e n s i t a t e a m e t a l u r g i e i b r o n z u l u i ( l a a c e s t o r i z o n t , f i e r u l a b i a ptrunzfnd f n G r e c i a ) ; d e o p o t r i v , p r i n e x p l o a t a r e a a g r i c o l p m n t u r i l o r ( p r a c t i c a t , dup cum o a t e s t t e x t e s c r i s e f n l i n i a r a " B " , d e s c i f r a t e de V e n t r i s , i f n c a d r u l m a r i i p r o p r i e t i ) ; f n e g a l m s u r , d a t o r i t a f i r m r i i i p r o d u c i e i m e t e u g r e t i i u n u i n e g o i n t e n s - pe atare temeiuri s-a r i d i c a t suprastructura acestei societi, dominat, se p a r e , n d e o s e b i de o p u t e r n i c a r i s t o c r a i e m i l i t a r , c o n s t i t u i t h c e l e d i n urm n t r - u n s t a t c u e v i d e n t e t r s t u r i a l e t i p u l u i c r e t a n o - o r i e n t a l ^ . P u t e r e a i mai ales p r o s p e r i t a t e a societii h e l l a d i c e trzii(mic e n i e n e ) se r e f l e c t i h a r i a l a r g pe c a r e c u l t u r a s a m a t e r i a l se difuzeaz i influeneaz. P r o d u s e c e r a m i c e , arme i podoabe m i c e n i ene ptrund h C i p r u , S i r i a , n s u d u l I t a l i e i i S i c i l i a , h M a c e d o n i a i A l b a n i a , n i n t e r i o r u l P e n i n s u l e i B a l c a n i c e i pe p m n t u r i l e c a r p a t o danubiene**. De f a p t , dup u n i i a u t o r i , c i v i l i z a i a h e l l a d i c t r z i e r z bate c u i r a d i r i a l e s a l e pn c h i a r n E u r o p a v e s t i c , o r i c u m pn h r e g i u n i l e c e n t r a l e ale continentului?. M a i d e p a r t e s p r e n o r d , s p r e n o r d - e s t i n o r d - v e s t de a r i a c i v i l i z a i e i m i c e n i e n e se ntinde l u m e a e p o c i i b r o n z u l u i de pe t e r i t o r i i l e a c tuale ale A l b a n i e i , I u g o s l a v i e i , B u l g a r i e i , Romniei. S t a d i u l dezvolt r i i i s t o r i c e i c u l t u r a l - a r h e o l o g i c e i m p u n e , pe a r i a v a s t implicat de f e n o m e n u l m a r i l o r m i g r a i i e g e i c e , u n e l e d i f e r e n i e r i ; de o p a r t e f a p t u l c , s p r e d e o s e b i r e de s o c i e t a t e a m i c e n i a n , e v o l u a t pn la nivelul o r g a n i z a i e i s t a t a l e , c o l e c t i v i t i l e d i n t o a t e c e l e l a l t e t e r i t o r i i se a f l a u n c n o r n d u i r e a C o m u n e i p r i m i t i v e ( m a i e x a c t , h f a z e i n c i p i e n t e de d e s t r m a r e a a c e s t e i o r n d u i r i ) ; de alt p a r t e , p r e c i z a r e a c , d u p cum. o p i n e a z u n i i s p e c i a l i t i (o u n i t a t e de v e d e r i n s e n s u l a c e s t a nu e x i s - ' t) n l u m e a p r o t o i l l i r s a u i l l i r i p r o t o t r a c s a u , e v e n t u a l , trac, p o p u l a i i l e d i n s u d u l D u n r i i , m a i a p r o p i a t e i m a i h c o n t a c t c u c i v i l i zaia m i c e n i a n , se a f l a u , h s e c a i X V - l e a n e t a p a t f r z i e a epocii b r o n z u l u i ( M a c e d o n i a , A l b a n i a , t e r i t o r i i l e b u l g a r e de a z i , de l a s u d de S t a r a P i a n i n a ) , pe c n d c e l e l a l t e ( i n c l u s i v d i n s p a i u l c a r p a t o - d a n u b i a n ) t r i a u , n v e a c u l a m i n t i t , n c n p e r i o a d a b r o n z u l u i m i j l o c i u . C e e a ce unete n s t o a t e t e r i t o r i i l e b a l c a n i c e i c a r p a t o - d a n u b i ene de l a n o r d de l u m e a m i c e n i a n e s t e e x i s t e n a , p r e t u t i n d e n i n s e c a i X V - l e a . e . n . , a u n o r p o p u l a i i s e d e n t a r i z a t e , c u c u l t u r i m a t e r i a l e ale e p o c i i b r o n z u l u i de n i v e l a v a n s a t . C o l e c t i v i t i l e t r i b a l e i unionalt r i b a l e p r a c t i c e c o n o m i a m i x t , ntemeiat pe a g r i c u l t u r a primitiv, c r e t e r e a a n i m a l e l o r i meteuguri, c a r e asigur nc r a p o r t u r i t e r i t o r i a l e b a z a t e pe e c h i l i b r u i s t a b i l i t a t e . I n t e r f e r e n e l e c u l t u r a l e snt p r o d u s u l u n o r relaii p a n i c e , c a r e t r e b u i e acceptate ca precumpnitor economice ( s c h i m b u r i ) . n A l b a n i a , c e r c e t r i l e d e l a G o s t i n e ( E l b a s a n , f n c f m p i a Pazhoc), de l a M a l i k ( d i s t r i c t u l K o r c e ) , de l a T r e n (pe m a l u l r f u l u i P e t i t e - P r e s pe) i de l a K a m n i k ( f n d i s t r i c t u l K o l o n j e ) a u d u s l a i d e n t i f i c a r e a u n e i 176

c u l t u r i s i n c r o n e cu cea a h e l l a d i c u l u i trziu - c u l t u r a Malik - , creaie a u n o r populaii c a r e t r a v e r s e a z "o p e r i o a d l i n i t i t " i c a r e n t r e in c u l u m e a micenian l e g t u r i r e l a t i v s t r h s e , ce^se n t r e v d mai a l e s n p i e s e l e de a r m a m e n t i de podoab d i n m o r m i n t e . C o r e s p o n d e n e c r o n o l o g i c e , d a r , n u n e l e p r i v i n e i c u l t u r a l e , c u r e a l i t i l e de pe t e r i t o r i u l A l b a n i e i se c o n s t a t n a r i a i m e d i a t n v e c i nat de e s t - n M a c e d o n i a . E s t e a d e v r a t c a c e a s t zon a p a r e i n s u f i c i e n t c u n o s c u t sub r a p o r t a r h e o l o g i c , d a r d e s c o p e r i r i l e m a i v e c h i snt nc l u a t e n c o n s i d e r a r e , n p o f i d a c r i t i c i l o r ce se aduc p r e c i z i e i observaiilor d i n timpul spturilor, publicrii i interpretrii mater i a l e l o r . D i n t r e a c e s t e a , v e s t i g i i l e a f l a t e n n i v e l e l e m a i de j o s de l a Vardina i Vardarova , c h i a r dac c o n s t i t u i e o informaie r e d u s i d i s p a r a t , e v i d e n i a z t o t u i o r e a l i t a t e : o r i z o n t u l de l o c u i r e adus f n d i s c u i e c a r a c t e r i z e a z c u l t u r a u n o r populaii i e l e d u r a b i l sedentar i z a t e , i n c a r e s i m p t o m e l e u n o r r e s t r u c t u r r i , a l e u n o r tulburri etno-culturale lipsesc. S e c o l u l a l X V - l e a . e . n , se d o v e d e t e de a s e m e n e a o e t a p de l i n i t e , de e c h i l i b r u i s t a b i l i t a t e f n S e r b i a i S l o v e n i a , f n C r o a i a , B o s n i a , H e r e g o v i n a i M u n t e n e g r u , unde c o l e c t i v i t i l e umane evolueaz la n i v e l u l p e r i o a d e i m i j l o c i i a e p o c i i b r o n z u l u i . I n S e r b i a c e n t r a l ^ ^ , pe M o r a v a s f n t r s p h d i t e p o p u l a i i l e purttoare a l e c u l t u r i i a r a c i n , n spe c e l e d i n f a z a I . Zona Moravei s u d i c e e populat de t r i b u r i l e g r u p e i S l a t i n a , n e f i i n d e x c l u s c a sec. a l X V - l e a s r e p r e z i n t e v r e m e a de d i s p a r i i e a a c e s t e i c u l t u r i , inhd seam de p a r t i c i p a r e a s a l a g e n e z a g r u p e i P a r a c i n . I n V o i v o d i n a se plaseaz purttorii m a r e l u i complex c u l t u r a l c u ceramic incrustat, D u b o v a c - Z u t o B r d o ( G r l a M a r e ) , f i i n d p o s i b i l c a h s e c o l u l menionat s se s i t u e z e p r r m a d i n t r e c e l e p a t r u f a z e a l e c u l t u r i i , r e c e n t definite de c e r c e t t o r u l romn S e b a s t i a n M o r i n t z ^ . I n V o i v o d i n a se p e t r e c e , p r o b a b i l , n a c e a s t v r e m e , p r o c e s u l de n l o c u i r e a t r i b u r i l o r c u l t u r i i V a t i n a , de c t r e p o p u l a i i l e c u l t u r i l o r Z u t o B r d o - B e l e g i s - C r u c e n i . I n legtur c u g r u p a M e d i a n a , m a i r e c e n t i d e n t i f i c a t n z o n a N i - L e s k o v a c , t r e b u i e p r e c i z a t c situaia n u e n c p r e a c l a r . S e v o r b e t e de un s i n c r o n i s m P a r a c i n - M e d i a n a , d a r e a p r o a p e s i g u r c r a p o r t u l p r i v e t e f a z a a d o u a a c u l t u r i i P a r a c i n , c n s e c a i X V - l e a g r u p a M e diana n u - i nc constituit . Contextul cultural-arneologic d i n r e g i u nea a p u s e a n a I u g o s l a v i e i o f e r n s t a d i u l a c t u a l a l d o c u m e n t r i i m a i multe n e c l a r i t i d e c t c e l d i n p a r t e a r s r i t e a n . I n sec. a l XV-lea s - a r s i t u a , n B o s n i a o r i e n t a l a i h S r e m , f a c i e s u l S u r c i n ( n u m i t a s t f e l dup o n e c r o p o l de i n c i n e r a i e , de a i c i ) a l g r u p e i B e l e g i s , p r e c u m i o etap v e c h e , c u a s p e c t e l o c a l e , a c u l t u r i i Z u t o B r d o - D u b o v a . Z o na o c c i d e n t a l a t e r i t o r i u l u i m a i v a s t c u p r i n s n t r e D r a v a , Dunre i S a v a a p a r e populat de t r i b u r i c u o c u l t u r c e se ncorporeaz h complexul p r o p r i u b a z i n u l u i c e n t r a l - d a n u b i a n . Puinele d e s c o p e r i r i din S l o v e n i a r e l e v o " c e r a m i c r e g i o n a l a u t o h t o n " , c a i h S t i r i a . In C r o a i a , c i m i t i r u l d i n p e t e r a L i k a o f e r p o s i b i l i t a t e a i d e n t i f i c r i i unuj
2

177

a l t g r u p de p o p u l a i i , c u o lung e v o l u i e , durhd pn n b r o n z u l trz i u . O situaie a s e m n t o a r e a r f i i n D a l m a i a . I n s f r i t , n n o r d e s t u l B o s n i e i , s e c a i X V - l e a c u n o a t e o etap d i n e v o l u i a c o m p l e x u l u i c u l t u r a l de l a G l a s i n a c , r e s p e c t i v f a z a a I l - a , c o r e s p u n z t o a r e In genere fazei a epocii b r o n z u l u i d i n E u r o p a central. O r i c u m , a c e a s t c o n s e m n a r e a a s p e c t e l o r de c u l t u r p r o p r i i p e rioadei mijlocii a epocii bronzului din Iugoslavia reliefeaz i a i c i , p e n t r u s e c a i X V - l e a . e . n . , u n c o n g l o m e r a t de p o p u l a i i a g r i c o l e , s e d e n t a r i z a t e , c r e n d de a s e m e n e a c u l t u r i e v o l u a t e , n t r - u n c l i m a t i s t o r i c n e t u l b u r a t d e o c a m d a t de v r e u n f e n o m e n de p e n e t r a i e s a u de e m i grare A n a l i z a v a s t u l u i o r i z o n t de c u l t u r d i n s p a i u l s u d - e s t - e u r o p e a n , c a r e a p r e m e r s imediat p r i m e l o r manifestri ale fenomenului marilor m i g r a i i e g e i c e , htlnete s i t u a i i m a i puin c l a r e , n s e c . a l X V - l e a , pe c e a m a i m a r e p a r t e a t e r i t o r i u l u i a c t u a l a l R . F . B u l g a r i a . n c r o n o l o g i a e p o c i i b r o n z u l u i de pe t e r i t o r i u l r i i v e c i n e , anul 1500 . e . n . m a r c h e a z n c e p u t u l p e r i o a d e i t r z i i , c a r e v a d u r a pn pe l a a n u l 1250 . e . n . . S e c a i X V - l e a poate f i d e c i c o n s i d e r a t ca o p r i m etap a b r o n z u l u i t r z i u d i n B u l g a r i a . D a r c o n t e x t u l c u l t u r a l - a r h e o l o g i c a l v e a c u l u i a m i n t i t e m a i g r e u de p r e c i z a t . S i g u r e s t e p r e z e n a h s e c t o r u l n o r d - v e s t i c a l B u l g a r i e i , p e o f ie d e - a lungul Dunrii, a c u l t u r i i Novo S e l o , n s p e Zuto B r d o G r l a M a r e . O c e r t i t u d i n e o c o n s t i t u i e de a s e m e n e a p o p u l a r e a s e c t o a r e l o r v e s t - c e n t r a l c e n t r a l a l e B u l g a r i e i n o r d i c e de c t r e purttorii c u l t u r i i T e i , f a z a a I l I - a , e a t r e c h d , dup c u m a r p r o b a - o u n e l e d e s c o p e r i r i , n u n e l e zone r e s t r h s e a f l a t e l a s u d de S t a r a P i a n i n a . D i n c o l o de a c e s t e i n s , d e s c o p e r i r i l e a r h e o l o g i c e n u m a i n g d u i e p r e c i z a r e a u n o r c o m p l e x e de c u l t u r , a u n o r p o p u l a i i , n u n a s a u a l t a d i n r e g i u n i l e b u l g a r e , n s e c a i X V - l e a . e . n . S e p o a t e d o a r p r e s u p u n e , n s e c t o r u l e s t i c a l B u l g a r i e i n o r d i c e , a b s e n a u n o r p o p u l a i i s e d e n t a r i z a t e i p r e z e n a a c o l o a u n o r t r i b u r i p s t o r e t i n o m a d e , de p r o v e nien, f o a r t e p r o b a b i l , nord-pontic - cum admite S e b a s t i a n M o r i n t z , preluhd o s u g e s t i e a l u i V a s i l M i k o v ; i a r p e n t r u restul teritoriilor b u l g a r e , s se u r m r e a s c p r i n c e r c e t r i v i i t o a r e dac populaiile c a r e a u c r e a t l a s u d de S t a r a P i a n i n a , n p e r i o a d a m i j l o c i e a epocii b r o n z u l u i , c u l t u r i l e de t i p J u n a t i c e i N o v a Z a g o r a a u e v o l u a t i h b r o n z u l trziu^ ^. D a r , c h i a r c u a c e s t e n e c l a r i t i , s e c a i X V - l e a . e . n . a p a r e i pe t e r i t o r i u l a c t u a l a l R . P . B u l g a r i a c a r a c t e r i z a t , h g e n e r e , de a c e leai realiti, p r o p r i i ntregii P e n i n s u l e B a l c a n i c e : populaii a g r i c o l e s e d e n t a r i z a t e , c u c u l t u r i c e e v o l u e a z o r g a n i c , n r e l a i i de e c h i l i b r u i stabilitate. L a n o r d de D u n r e , pe pmnturile c a r e m r g i n e s c d e o p a r t e i de a l t a m a r e a c u r b u r a C a r p a i l o r se a f l u l t i m u l s e c t o r i n t e g r a t n a r i a v a s t i m p l i c a t de m i g r a i i l e e g e i c e t s e c t o r u l c a r p a t o - d a n u b i a n . C a r a c t e r i z n d h a n s a m b l u p e r i o a d a m i j l o c i e a e p o c i i b r o n z u l u i de a i c i , 178

S e b a s t i a n M o r i n t z afirm c ea " r e f l e c t o p e r i o a d de s t a b i l i t a t e i p r o s p e r i t a t e . M a t e r i a l u l a r h e o l o g i c c e l m a i a b u n d e n t , c e r a m i c a , atest fn mod e v i d e n t g r a d u l de c u l t u r i o r i g i n a l e m a n i f e s t r i de a r t , i a r m e t a l u r g i a b r o n z u l u i n i v e l u l t e h n i c i b u n s t a r e a m a t e r i a l " O atare caracterizare a bronzului mijlociu carpato-danubian g s e t e n s e c a i X V - l e a . e . n . m a n i f e s t r i l e c e l e m a i t i p i c e - s - a r p u tea s p u n e , c u v a l o a r e e t a l o n . O d o v e d e t e n t r e g u l c o n t e x t c u l t u r a l - a r h e o l o g i c , c a r e , c u f o a r t e puine e x c e p i i , a p a r e a s t z i b i n e c o n t u r a t . I n c e l e ce urmeaz a c e s t a v a f i n f i a t , d i n s p r e s u d , de l a D u n r e c t r e n o r d ( c o n d u c h d u - n e d e c i h s e n s u l u r m a t pn a c u m ) ' i totodat r e l a t a t n mod m a i d e t a l i a t , innd s e m c a n a l i z a de fa urmrete n d e o s e b i , n m a r e a m i g r a i e e g e e a n a , d e s t i n u l i s t o r i c a l t r a c i l o r ( p r o t o t r a c i l o r ) de pe t e r i t o r i u l R o m n i e i . n s u d - v e s t , pe o f i e l a r g d e - a l u n g u l D u n r i i se afl p o p u l a i i le m a r e l u i c o m p l e x G f r l a M a r e - Z u t o B r d o - D u b o v a c , p r o b a b i l , f n t o c m a i ca fn I u g o s l a v i a , evoluia marcfnd p r i m a faz a a c e s t u i a . M a i d e p a r t e s p r e n o r d , h B a n a t , se p o a t e a d m i t e e x i s t e n a , n p r o c e s de f o r m a r e , a c u l t u r i i C r u c e n i (Be le g i s ) . O l t e n i a e populat de t r i b u r i l e culturii V e r b i c i o a r a , d i n f a z a a - a - l a r s r i t u l O l t u l u i , n M u n t e n i a a f l n du-se purttorii f a z e i T e i I I I , c a r e ocup v e s t u l i c e n t r u l p r o v i n c i e i , pn l a M o s t i t e a i pe c u r s u l T e l e a j e n u l u i . S e c t o r u l n o r d - v e s t i c a l M u n t e n i e i i jumtatea s u d i c a M o l d o v e i ( b a z i n u l i r e t u l u i i n f e r i o r i m i j l o c i u ) snt o c u p a t e de p o p u l a i i l e M o n t e o r u , d i n e t a p a final a f a z e i I - a i de l a nceputul f a z e i u r m t o a r e ( H a ) . I n r s r i t u l M u n t e n i e i ( d i n c o l o de M o s t i t e a ) , n D o b r o g e a i pe l i m i t a e s t i c a s u d u l u i M o l d o v e i nu a p a r c u l t u r i s e d e n t a r i z a t e . T e r i t o r i i l e snt c u t r e i e r a t e de populaii, p s t o r e t i , c u m o r m i n t e t u m u l a r e , d o v e d i t e n r e g i u n e a f i p r e z e n t e , pn n a c e a s t v r e m e . N e c l a r a p a r e s i t u a i a , p e n t r u a c e s t a l X V - l e a v e a c , n jumtatea n o r d i c a M o l d o v e i . C u l t u r a C o s t i a , a a cum a p a r e c u n o s c u t d i n staiunea e p o n i m , c o n s t i t u i e u n f a c i e s ce se p o a t e a t r i b u i n c e p u t u l u i b r o n z u l u i m i j l o c i u . De alt p a r t e , m o r m i n t e l e c e r c e t a te de E m i l i a i N e c u l a i Z a h a r i a l a P r o b o t a v d e s c elemente evident Costia, d a r integrate unui fond Noua, p r o p r i u b r o n z u l u i trziu. In f i n e , a p a r e f o a r t e semnificativ, ntr-o eviden a d e s c o p e r i r i l o r a r h e o l o g i c e d i n judeul B o t o a n i ^ , e x t r e m a r a r i t a t e a p u n c t e l o r c u m a t e r i a l e c a r a c t e r i z a t e n g e n e r e " C o s t i a " . I n a c e a s t s i t u a i e e pe d e p l i n f i r e s c s se a c c e p t e o p i n i a l u i S e b a s t i a n M o r i n t z , dup c a r e , h zona a d u s n d i s c u i e , se v o r f i a f l a t t o t g r u p u r i de p s t o r i r s r i t e n i , ce n c e p s f i e d o c u m e n t a t e i f n p e r i o a d a m i j l o c i e a e p o c i i b r o n z u l u i ^ . D i n c o l o de C a r p i , f n T r a n s i l v a n i a , t r i b u r i l e c a r e a u c r e a t c u l t u r a numit S i g h i o a r a - W i e t e n b e r g p o p u l e a z m a s i v i s t a t o r n i c s u d - e s t u l i ntreaga r e g i u n e c e n t r a l , d e p o d i , a p r o v i n c i e i , ele aflndu-se cu e v o l u i a l a s f r i t u l f a z e i a - a i n c e p u t u l f a z e i a I i i - a . C r i a n a e o cupat de t r i b u r i l e O t o m a n i d i n i n t e r f a z a - (dup I v a n O r d e n t l i c h ) i h f i n e , d a c i m p o r t u r i l e de t i p S u c i u n m e d i i O t o m a n i s n t b i n e f i x a t e , M a r a m u r e ui c o n s t i t u i e n p r i n c i p a l z o n a d e l o c u i r e a p u r t t o r i l o r c u l t u r i i S u c i u de S u s . 179

A c e s t c o n t e x t , p r o p r i u s e c a i X V - l e a d i n spaiul c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c , se c a r a c t e r i z e a z , f n p r i m u l r f n d , p r i n t r - o frapant u n i t a t e a n i v e l u l u i de e v o l u i e i s t o r i c i c u l t u r a l - a r h e o l o g i c . T o a t e g r u p u r i l e de populaii i c u l t u r i l e c r e a t e de e l e p r e z i n t un g r a d a v a n s a t de d e z v o l t a r e - a s i g u r a t , f n t r e a l t e l e , de p r a c t i c a r e a m e t a l u r g i e i b r o n z u l u i , c a r e , fnc n u ajuns pe t r e a p t a m a x i m e i i n t e n s i t i / i i f u z e a z t o t u i f n masa p o p u l a i i l o r t i p u r i v a r i a t e de t o p o a r e c u g a u r t r a n s v e r s a l , t i p u r i t i m p u r i i de s e c e r i ( p r i n t r a n s p u n e r e a f n m e t a l a K r u m m e s s e r - e l o r de p i a t r , s a u " c u b u t o n " ) e t c A g r i c u l t u r a p r a c t i c a t c u p l u g u l de l e m n c u b r z d a r de c o r n e atestat f n t o a t e z o n e l e . A e z r i l e arat, mai a l e s fn a r i i l e c u l t u r i l o r Otomani, Wietenberg, Monteoru, V e r b i c i o a r a , l o c u i r i p u t e r n i c s e d e n t a r i z a t e , n t i n s e . N e c r o p o l e l e de t i p G f r l a M a r e , W i e t e n b e r g , M o n t e o r u d o v e d e s c , de a s e m e n e a , u t i l i z r i r e l a t i v ndelungate. Contactele c u lumea s u d i c , egeean - fie d i r e c t e , f i e p r i n i n t e r m e d i u l a l t o r populaii ( p u r t t o r i i c u l t u r i i c a t a c o m b e l o r , d e p i l d ) r e f l e x a l u n e i e p o c i de l i n i t e , de e c h i l i b r u - s f n t a t e s t a t e prin i m p o r t u r i de p i e s e de a u r , de s p a d e m i c e n i e n e , de p r e l u a r e a s a u t r a n s p u n e r e a c r e a t o a r e a u n o r o b i e c t e de a u r ( p u m n a l e l e de t i p P e r i n a r i , de p i l d ) i a u n o r o r n a m e n t e pe c e r a m i c s a u pe o b i e c t e de o s , a a cum o atest d e s c o p e r i r i d i n a r i i l e c u l t u r i l o r M o n t e o r u , W i e t e n b e r g , T e i . V a s t u l c o n g l o m e r a t de m a n i f e s t r i c u l t u r a l - a r h e o l o g i c e , propriu s p a i u l u i s u d - e s t - e u r o p e a n h s e c a i X V - l e a . e . n . , e x p r e s i e a u n o r r e a l i t i i s t o r i c e , a u n u i anume s t a d i u de e v o l u i e e c o n o m i c , s o c i a l i c u l t u r a l - s p i r i t u a l , p o a t e f i d e f i n i t n c o n c l u z i e , a s t f e l : 1 . P r e t u t i n d e n i , d i n C a r p a i pn n P e l o p o n e z i i n s u l e l e egeene, v a s t a r e g i u n e e o c u p a t n s e c a i X V - l e a de p o p u l a i i s e d e n t a r i z a t e , a l c r o r mod de e x i s t e n e d e t e r m i n a t de e c o n o m i a mixt i a l e c r o r c u l t u r i m a t e r i a l e , de n i v e l a v a n s a t , c o n s t i t u i e r e f l e x u l m o d u l u i de v i a stabil. 2 . G r u p u r i l e de p s t o r i n o m a z i , c a r e c u t r e i e r sectorul norde s t i c a l a c e s t e i ntinse r e g i u n i - d i n l s r i t u l M o l d o v e i i a l Munteniei, p e s t e D o b r o g e a , pn pe l i t o r a l u l b u l g a r a l M r i i N e g r e - snt r e i n u t e de b a r i e r a pe c a r e o a a z h c a l e a l o r n d e o s e b i p o p u l a i i l e M o n t e o r u ^ i T e i , d i n spaiul c a r p a t o - d u n r e a n - n o r d - e s t b a l c a n i c i p r i n urmar e , n u i z b u t e s c s t u l b u r e a c u m e c h i l i b r u l s t a b i l i t pe p a r c u r s u l e v o l u iei a n t e r i o a r e . 3 . R e l a i i l e d i n t r e l u m e a m i c e n i a n - aflat l a u n n i v e l de e v o l u ie m a i r i d i c a t , a j u n s h s e c . a l X V - l e a pn h f a z a statal a o r g a n i z r i i s a l e - i p o p u l a i i l e d i n r e s t u l spaiului b a l c a n o - c a r p a t o - d a n u b i a n s n t de natur p a n i c i se m a n i f e s t a c t i v , a a c u m o r e f l e c t i r a d i e r i l e c i v i l i z a i e i d i n G r e c i a c t r e B a l c a n i i C a r p a i . (n c o n t e x t u l a c e s t o r r a p o r t u r i , i a r n u h c a d r u l u n o r p r e l i m i n a r i i a l e migraiilor e g e i c e se s i t u e a z D r e z e n a l a T r o i a , h s t r a t u l V I , a u n e i c e t i T e i i n de a s p e c t b u l g a r ) . 4 . N i c i o m i c a r e masiv de p o p u l a i i , n i c i u n c u r e n t e t n o - c u l t u r a l p u t e r n i c s a u de a m p l o a r e n u se m a n i f e s t f n s e c a i X V - l e a pe i m e n s u l 180

spaiu s u d - e s t e u r o p e a n ; p o p u l a i i l e i c u l t u r i l e c r e a t e de e l e e v a l u e a z o r g a n i c ( f i e c a r e f n a r i a p r o p r i e ) , i a r r a p o r t u r i l e stabilite deriv d i n t r - u n e c h i l i b r u t e r i t o r i a l ce p a r e a n u f i f o s t t u l b u r a t . I m e n s a c o n f i g u r a i e e t n o - c u l t u r a l i i s t o r i c v a f i modificat p r o fund i a m p l u de f e n o m e n u l m a r i l o r m i g r a i i e g e i c e , p a r i a l din chiar etapa p r e l i m i n a r i i l o r a c e s t u i a .

*
A r h e o l o g i c este astzi bine documentat f a p t u l c fn i s t o r i a tribur i l o r M o n t e o r u - d i n s e c t o r u l n o r d - e s t i c a l m a r i i zone c a r p a t o - d a n u b i a n o - b a l c a n i c e a e p o c i i b r o n z u l u i - se n r e g i s t r e a z , l a n i v e l u l f a z e i H a , e v e n i m e n t e i f a p t e m o d i f i c f n d f r a p a n t d i r e c i i l e i a r i a , c h i a r , p e c a r e e v o l u a s e pfn a t u n c i a c e a s t c u l t u r . S - a s u b l i n i a t a s t f e l c , dup ce nc d i n t i m p u l f a z e i M o h t e o r u I a , extinderea teritorial a purttorilor c u l t u r i i nceteaz, l a n i v e l u l f a z e i urmtoare, l i a , p r o c e s u l a c e s t a se a c c e n t u e a z , f i i n d nsoit c h i a r de p i e r d e r i a l e t e r i t o r i i l o r p o p u l a t e pn a t u n c i de t r i b u r i l e Monteoru . S - a c o n s t a t a t de a s e m e n e a c , dup n t r i r e a c u v a l u r i de pmnt i a n u r i de a p r a r e a a e z r i l o r m o n t e o r e n e d i n M o l d o v a - l a n i v e l u r i l e f a z e l o r I c i I a - , h f a z a H a p r o c e s u l se e x t i n d e i n a r i a d i n M u n t e n i a a c u l t u r i i . S - a m a i o b s e r v a t a p o i cS f a z a M o n t e o r u H a cimitir e l e - c u m o r m i n t e m a i s r a c e a c u m - a u f o s t m u t a t e c t m a i a p r o a p e de a e z r i - h staiunea eponim c o n s t a t h d u - s e c h i a r morminte plasate p r i n t r e locuine . D e alt p a r t e , a f o s t r e l i e f a t n i n v e n t a r u l cultur i i , l a n i v e l u l f a z e i H a , f r e c v e n a m a r e a u n o r o b i e c t e de provenien; s t r i n , c u m s n t ; d i n os - s e c e r i l e de t i p S r u b n i , p s a l i i l e de tip Crlomneti i sgeile cu peduncul i c u baza d e s p i c a t ; d i n m e t a l p u m n a l e l e c u l i m b a de m n e r t e i t i u m e r i i c z u i i c u i t e l e c u limb de m n e r i m u c h i e t e i t ; i a r n c e r a m i c - v a s e l e m a r i bitronconic e , c u t o r i m a s i v e , a p o i t o r i l e c u c r e a s t i a l t e l e , n e a r c u i t e uniform etc. . A l t e o b s e r v a i i a u c o n s t a t a t u n f e n o m e n de r e s t r n g e r e t e r i t o r i a l i h M u n t e n i a c e n t r a l , f h a r i a c u l t u r i i T e i . A i c i , t r i b u r i l e abando^ n e a z s e c t o r u l r s r i t e a n a l a r i e i l o r , a a n c t pe V a l e a M o s t i t e i a e z r i T e i n u v o r m a i f i h t f l n i t e ^ numrul a c e s t o r a crescfnd fh s c h i m b pe c u r s u r i l e C o l e n t i n e i i D m b o v i e i . C o n c o m i t e n t c u r e a l i t i l e s e m n a l a t e , nc u n e v e n i m e n t i s t o r i c i e t n o - c u l t u r a l e r e f l e c t a t p r e g n a n t de d e s c o p e r i r i l e a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e , de o p a r t e , f h n o r d - e s t u l M u n t e n i e i , de a l t a f h s e c t o a r e l e r s r i t e n e a l e a c e s t e i p r o v i n c i i i h D o b r o g e a . I n p r i m u l c a z e s t e v o r b a de p t r u n d e r e a n a r i a c u l t u r i i M o n t e o r u i de i n s t a l a r e a a i c i a grupului c u l t u r a l n u m i t " P e t r i o r u R a c o v i e n i " 2 5 . f h a l d o i l e a c a z , de a p a r i i a i i n s t a l a r e a n M u n t e n i a de e s t i n D o b r o g e a , a p r i m u l u i o r i z o n t de a e z r i p r o p r i i e p o c i i b r o n z u l u i - c e l e aparinnd c u l t u r i i n u m i t e " C o s lpgeni"26. j i situaii snt p o p u l a i i i c u l t u r i s t r i n e de m e d i u l
2 2 r a i i l D e e

1 . 8 1

c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c i i n f e r i o a r e a c e s t u i a c a n i v e l de e v o l u i e . A s t f e l , c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e d i n Romnia c o n d u c c t r e urmtoarele concluzii: 1 . nc de l a nceputul s e c a i X I V - l e a . e . n . a a v u t l o c ptrunder e a , d i n s p r e r s r i t , d i n zona b a z i n e l o r - m i j l o c i i i i n f e r i o a r e a l e N i p r u l u i i N i s t r u l u i , c t r e v e s t , h spaiul c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c , n m a s a p o p u l a i i l o r a u t o h t o n e t r a c e ( p r o t o t r a c e ) de a i c i , a u n o r triburi c u o e c o n o m i e p r e d o m i n a n t p s t o r e a s c . A c e a s t p u t e r n i c i masiv i n t r u s i u n e e t n i c i c u l t u r a l v a d a , h u n e l e p r i v i n e , u n c u r s n o u evol u i e i p o p u l a i i l o r i c u l t u r i l o r e p o c i i b r o n z u l u i de pe t e r i t o r i u l R o m niei. 2 . P o p u l a i i l e d e s e m n a t e p r i n c o n c e p t u l de " g r u p u l c u l t u r a l Pet r i o r u - R a c o v i e n i " r e p r e z i n t t r i b u r i aparinnd f o n d u l u i c u l t u r a l S a b a t i n o v k a t i m p u r i u , d i s l o c a t e d i n t e r i t o r i i l e de o r i g i n i amestecate cu e l e m e n t e f i n a l e d i n c a d r u l m a i m u l t o r f a c i e s u r i c u l t u r a l e de l a s f r i t u l p e r i o a d e i b r o n z u l u i m i j l o c i u , n s p e d i n c u l t u r i l e C a t a c o m b n a i a , M n o g o v a l i k o v a i a i S r u b n a i a . innd s e a m de situaia c l a r , n r e g i s t r a t la Crlomneti,jud.Buzu, ptrunderea g r u p u l u i c u l t u r a l PetrioruR a c o v i e n i n spaiul c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c p o a t e i t r e b u i e s f i e situat c t r e s f r i t u l f a z e i M o n t e o r u l i a . 3. T r i b u r i l e strine instalate ctre sfritul p e r i o a d e i m i j l o c i i a e p o c i i b r o n z u l u i n M u n t e n i a - l a r s r i t de M o s t i t e a i n D o b r o g e a , definite, a i c i , p r i n conceptul.de "cultur Coslogeni" - constituie g r u p u r i de purttori a i c u l t u r i i S a b a t i n o v k a , o r i g i n a r i d i n s u d u l U c r a i n e i . S i e l e , d i s l o c a t e d i n r e g i u n i l e de b a t i n i r e v r s a t e c t r e v e s t - peste n t r e a g a zon de e s de l a a p u s d e N i p r u - , s - a u e x t i n s pn h M o l d o v a , n r s r i t u l M u n t e n i e i , n D o b r o g e a i n n o r d - e s t u l B u l g a r i e i . Lund n c o n s i d e r a r e p r e z e n a d e o p o t r i v h m e d i i M o n t e o r u l i a i Cosl o g e n i - f a z a I , a u n o r o b i e c t e de o s , p i a t r s a u b r o n z c u posibiliti de n c a d r a r e c r o n o l o g i c r e l a t i v s i g u r (cuite d i n c o a s t e de animal, strpungtoare de bronz cu seciunea r e c t a n g u l a r la baza i rotund spre v r f , cuite d e b r o n z c u limb d e m n e r i muchia l a m e i t e i t , anume t i p u r i de " s c e p t r e " d i n p i a t r i a l t e l e ) , ptrunder e a i i n s t a l a r e a t r i b u r i l o r de t i p S a b a t i n o v k a , r e s p e c t i v C o s l o g e n i n, M u n t e n i a , D o b r o g e a i n n o r d - e s t u l R . P . B u l g a r i a t r e b u i e situat de a s e m e n e a l a n i v e l u r i l e f a z e l o r M o n t e o r u l i a i T e i I I I f i n a l e , a a d a r tot c t r e nceputul s e c a i X I V - l e a . e . n . . A p r o x i m a t i v n a c e e a i v r e m e , mutaii i r e s t r u c t u r r i e t n o - c u l t u r a l e , p r o f u n d e i p r o d u s e n t r - u n r i t m se p a r e v e r t i g i n o s , s c h i m b a u c o n f i g u r a i a e x i s t e n t n z o n a i m e d i a t n v e c i n a t l a v e s t i n o r d - v e s t cu spaiul c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c , urmri pariale puthdu-se constata i n z o n a de e x t r e m i t a t e v e s t i c a a c e s t u i d i n urm s p a i u . In S l o v a c i a , ctre sfritul p e r i o a d e i m i j l o c i i a e p o c i i bronznlui, h U n g a r i a , pe p a r c u r s u l f a z e i a I l I - a a e p o c i i b r o n z u l u i "autohton" ( B . I I I ) , i n v e s t u l R o m n i e i , n a r i a c u l t u r i i O t o m a n i , se constat? f o r t i f i c a r e a a e z r i l o r c u a n u r i de a p r a r e i v a l u r i .
1

182

A p o i , n d e o s e b i n S l o v a c i a i U n g a r i a , l a s f r i t u l f a z e i B . I I I , a ezrile (Nitrianski Hrdoc, Tszeg, Kosziderpadls, FUzesabony e t c . ) snt s i m u l t a n s a u a p r o a p e s i m u l t a n a b a n d o n a t e . L a K o s z i d e r p a d l s i n a l t e l o c a l i t i s - a c o n s t a t a t c l a r c n c e t a r e a a e z r i i e s t e u r m a r e a " u n u i atac r z b o i n i c d i n a f a r " ( A . M o z s o l i c s ) . C o r e s p u n z t o r a c e s t u i f e n o m e n se p r o d u c e n Cmpia maghiar n g r o p a r e a u n o r d e p o z i te de b r o n z u r i ( p r o p r i i o r i z o n t u l u i D u n a p e n t e l e - K o s z i d e r p a d l s ) - s e m n e v i d e n t a l u n o r v r e m i de r e s t r i t e . I n c o n s e c i n , n p e r i o a d e l e i m e d i at u r m t o a r e ( B . I V - B . V l ) pe ntinsul C m p i e i u n g a r e se o b s e r v o r a r i t a t e frapant a d e s c o p e r i r i l o r a r h e o l o g i c e , e x p r e s i e a f a p t u l u i - dup A m a l i a M o z s o l i c s - c " a avut loc o puternic r e d u c e r e a populaiei" . i t o t n c o n s e c i n , se o b s e r v n a r i a luat n discuie, i f a z e l e B . I V B . V I , r s p n d i r e a u n o r o b i e c t e de m e t a l a l e c r o r p r o t o t i p u r i a u f o s t necunoscute e p o c i i "autohtone" a b r o n z u l u i d i n U n g a r i a . S n t , t o a t e a c e s t e a , e f e c t e l e p t r u n d e r i i n t e r i t o r i i l e S l o v a c i e i i R . P . U n g a r e a purttorilor c u l t u r i i m o r m i n t e l o r t u m u l a r e , pornii d i n a r i a l o r de b a t i n - A u s t r i a i B o e m i a - i a l c r o r c a r a c t e r r z b o i n i c i c a p a c i t a t e de e x p a n s i u n e se d o v e d e t e a f i f o s t , h e p o c , d e o s e b i t e i c u o f o r pe a l o c u r i i r e z i s t i b i l . F a p t e s t e c de pe u r m a p u t e r n i c u l u i o c p r o d u s , n s u d u l M o r a v i e i , n A u s t r i a i n f e r i o a r , n S l o vacia i U n g a r i a , c u l t u r i l e V e t e r o v , Magyard, V a t y a , FUzesabony, Vesprm, Szekeard i nceteaz existena, i a r faza B . I V a e p o c i i b r o n z u l u i m a g h i a r i s l o v a c v a a p r e a p u t e r n i c m a r c a t de p r e z e n a e lementelor i n t r u s e , ale c u l t u r i i m o r m i n t e l o r t u m u l a r e . D a t a p r o d u c e r i i a c e s t u i o c n a r i a e s t - c e n t r a l - e u r o p e a n e s t e fixat de A m a l i a M o z s o l i c s , influenat n m a r e m s u r d e o p i n i i l e l u i K a r l W i l l v o n s e d e r , p r i m a jumtate s a u m i j l o c u l s e c a i X I I I - l e a .e.n. M o m e n t u l n u p o a t e f i n s a s t f e l d a t a t . S e b a s t i a n M o r i n t z , inhd s e a m a de c o n t a c t e l e s t a b i l i t e ntre p u r t t o r i i c u l t u r i i m o r m i n t e l o r t u m u l a r e cu c e i a i c u l t u r i i O t o m a n i d i n v e s t u l R o m n i e i , e s t e ^ c o n v i n s de n e c e s i t a tea u r c r i i d a t e i c t r e f i n e l e b r o n z u l u i m i j l o c i u . Fapt este c Ivan O r d e n t i c h a semnalat " p r e z e n a e l e m e n t e l o r s i n g u l a r e aparinnd purt t o r i l o r c u l t u r i i t u m u l a r e " n a s a i n t e r f a z - , i a r n alt p a r t e afirm c a t e g o r i c : " l a s f r i t u l f a z e i I I O t o m a n i , c r o n o l o g i c p l a s a t la finele b r o n z u l u i m i j l o c i u (Reinecke B 2 ) , d i n s p r e c e n t r u l E u r o p e i a s i s tm l a p u t e r n i c a p r e s i u n e a p u r t t o r i l o r c u l t u r i i t u m u l a r e , c a r e , pn la grania t r i b u r i l o r O t o m a n i , d i s t r u g nfloritoarele c u l t u r i ale a p o c i i b r o n z u l u i m i j l o c i u d i n Cmpia P a n o n i c " - ^ . S t r n s n " c l e t e l e " f o r m a t de c e l e dou g r u p r i de p o p u l a i i m a sate l a " g r a n i e " - t r i b u r i l e d e t i p P e t r i o r u - R a c o v i e n i i c e l e p u r t t o a r e a l e c u l t u r i i S a b a t i n o v k a - C o s l o g e n i , p t r u n s e n r s r i t ; c e l e a l e c u l t u r i i c u n m o r m n t r i t u m u l a r e , a p r u t e h v e s t - , c u m a r e a c i o nat i m e n s u l b l o c a l p o p u l a i i l o r t r a c e d i n s p a i u l c a r p a t o - d a n u b i a n o pontic ? S t a d i u l de pn a c u m a l d o c u m e n t r i i l a s s se n t r e v a d c e f e c t u l s - a p r o d u s p r o m p t , d a r d i v e r s , f i i n d pe m s u r a mprejurrilor' 183

i s t o r i c e , a d i r e c i e i i f o r e i de p e n e t r a i e a i n t r u i l o r , d a r i pe ms u r a c a p a c i t i i de r e z i s t e n s a u de m a n e v r a a u t o h t o n i l o r . O prim r e a c i e o c o n s t i t u i e , a s t f e l , c e e a ce s - a r p u t e a numi o v e r i t a b i l s t a r e de n e l i n i t e a p o p u l a i i l o r l o c a l e , urmat p r o b a b i l de n c e r c r i de r e a l i z a r e a u n e i uniti pe p l a n c f t m a i c u p r i n z t o r p l u r i u n i o n a l - t r i b a l . F a p t e s t e c a r h e o l o g i c se s u r p r i n d l a a c e s t o r i z o n t mrturiile unor contacte numeroase f n t r e purttorii d i f e r i t e l o r culturi) c e r a m i c T e i I I I a p a r e f n staiunile e p o n i m e M o n t e o r u i Verbicioara ; c e r a m i c W i e t e n b e r g e s u r p r i n s f n m a i m u l t e staiuni M o n t e o r u i O t o m a n i i f n t r - o a e z a r e a p o p u l a i i l o r T e i ; p r o d u s e s i m i l a r e ale c u l t u r i i Monteoru a p a r fn aezri T e i i V e r b i c i o a r a - ' ; ceramic C r u c e n i e i d e n t i f i c a t n a r i a G f r l a M a r e ; v a s e O t o m a n i se n t l n e s c n mediu W i e t e n b e r g . Sub p r e s i u n e a penetraiei t r i b u r i l o r rsritene sau sub ameninarea r z b o i n i c i l o r purttori a i c u l t u r i i nmormntrilor tumulare,mai c a r a c t e r i s t i c e n c se d o v e d e s c a f i f o s t d i s l o c r i l e i strmutrile u n o r g r u p u r i de p o p u l a i i t r a c e d i n s p a i u l c a r p a t o - d u n r e a n . C e i mai a f e c t a i snt c r e a t o r i i c u l t u r i i M o n t e o r u . E i i p r s e s c n mas pmnturile d i n s u d u l M o l d o v e i i , p l e c n d n j o s , pe v i l e c u r s u r i l o r i n f e r i o a r e a l e r I a d u l u i i i r e t u l u i , i a r a p o i u r c n d pe f i r e l e Putnei, R m n i c u l u i i B u z u l u i , se g r u p e a z , n c e l e d i n u r m , n dou s e c t o a r e - u n u l h V r a n c e a , c e l l a l t n B u z u . C o n c o m i t e n t , u n a l t g r u p de purttori a i c u l t u r i i , tot d i n Moldova, p l e c a t , t r e c e p r i n psurile C a r p a i l o r h s u d - e s t u l T r a n s i l v a n i e i , f i i n d i d e n t i f i c a t f n "ara B r s e i i C o v a s n a ^ . Situai n p r i m a l i n i e a c o n t a c t u l u i c u i n t r u i i r s r i t e n i , p u r t t o r i i c u l t u r i i T e i r e a c i o n e a z de a s e m e n e a , pe m s u r : cum s-a, s u g e r a t d e j a , g r u p u l a f l a t l a p e r i f e r i a e s t i c a a r i e i se r e t r a g e de pe, M o s t i t e a c t r e v e s t , i a r u n a l t u l , p r o b a b i l d i n C m p i a P l o i e t i l o r sau a T r g o v i t e i , strbate psurile B u c e g i l o r sau c u l o a r u l Rucr-Bran i n s t a l n d u - s e n ara B r s e i . F e n o m e n e a s e m n t o a r e se p e t r e c i h z o n e l e v e s t i c e a l e s p a iului c a r p a t o - d u n r e a n , d e s i g u r d e t e r m i n a t e a c o l o de e x p a n s i u n e a ct r e r s r i t i s u d - e s t a purttorilor c u l t u r i i c u hmormntri tumula-; r e . A s t f e l , g r u p u r i de p o p u l a i i a l e c u l t u r i i O t o m a n i , p l e c a t e p r o b a b i l d i n z o n e l e s u d i c e a l e C m p i e i de v e s t ptrunde d e - a l u n g u l C r i u l u i i pe v a l e a M u r e u l u i , p e n t r u a se a e z a n p o d i u l t r a n s i l v a n ^ . I n a c e l a i t i m p , urmhd s t r n s m a l u r i l e D u n r i i , p u r t t o r i i m a r e l u i complex c u l t u r a l Zuto B r d o - G r l a M a r e - N o v o S e l o nainteaz t o t m a i mult c t r e r s r i t , intrnd pe pmnturile l o c u i t e - l a n o r d d e f l u v i u , de t r i b u r i l e V e r b i c i o a r a , n s u d , de p o p u l a i i l e T e i . P r o b a b i l c s i l i t e de o a s e m e n e a i m i x t i u n e o p a r t e a t r i b u r i l o r V e r b i c i o a r a se m i c i ele ctre r s r i t , unele trecnd c h i a r O l t u l ^ . S u b a c i u n e a p e n e t r a i e i p o p u l a i i l o r s t r i n e , a s c h i m b r i i unor a r i i c u l t u r a l e , a d i s l o c r i l o r i r e s t r u c t u r r i l o r e t n i c e , datorit d i v e r s e l o r influene c u l t u r a l e a c i o n h d n n o i l e c o n d i i i , u n e o r i n e m i j l o c i t , pe a l o c u r i m a i a c c e l e r a t , c o n f i g u r a i a e t n o - c u l t u r a l a spaiu-|
3 4 3 3 3 3 8 3 4 0 4 4

184

l u i c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c se v a m o d i f i c a p r o f u n d f n p e r i o a d a t f r z i e a epocii bronzului. In sectorul nord-estic al Munteniei, grupul rsrit e a n i n t r u s , P e t r i o r u - R a c o v i e n i , se c o l o r e a z t r e p t a t c u e l e m e n t e l o c a l e de t i p M o n t e o r u , cptfnd a s t f e l o nou f i z i o n o m i e . I n s e c t o r u l s u d - e s t i c a l m a r i i v e t r e c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c e - de pe M o s t i t e a i pfn pe rmul M r i i N e g r e - s f n t a c u m a e z a t e t r i b u r i l e S a b a t i n o v k a - C o s l o g e n i . Pe s p a i u l v a s t a l M o l d o v e i i T r a n s i l v a n i e i estice i c e n t r a l e , p r i n absorbia unor p u t e r n i c e elemente ale fondului local M o n t e o r u - C o s t i a - B e l 6 p o t o k i pe b a z a c o n t a c t e l o r c u c u l t u r a de t i p S a b a t i n o v k a a i n t r u i l o r r s r i t e n i se f o r m e a z c u l t u r a N o u a . Cam fn a c e e a i v r e m e , pe n t i n s a a r i e de l a s u d de C a r p a i se p e t r e c e un f e n o m e n de i n t e n s a m e s t e c i de u n i f o r m i z a r e c u l t u r a l , l u f n d n a t e r e a a - n u m i t u l " o r i z o n t de mixtur G r l a M a r e I I I - V e r b i c i o a r a I V - T e i l V ' ^ I n s f r i t , n zona B r i l e i i n n o r d u l D o b r o g e i , u n g r u p de populaie M o n t e o r u , d i s l o c a t i n c o n t a c t c u t r i b u r i r s r i t e n e , d n a t e r e u n u i facies nou - g r u p u l c u l t u r a l Sihleanu . Fa c u a t a r e fenomene c a r e dovedesc i n t e g r a r e a populaiilor t r a c e ( p r o t o t r a c e ) de pe c e a m a i m a r e p a r t e a s p a i u l u i c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c n s i n t e z e e t n o - c u l t u r a l e n o i , f n z o n a v e s t i c d e s c o p e r i r i l e i c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e d o v e d e s c c a e x i s t a t o s t a r e de o a r e c a r e s t a b i l i t a t e . I n faa p r e s i u n i i t r i b u r i l o r c u n m o r m n t r i t u m u l a r e , p u r t t o r i i c u l t u r i l o r O t o m a n i i C r u c e n i - B e l e g i s a u r e z i s t a t n g e n e r e pe pmnturile l o r , c o n t i n u n d u - i e v o l u i a . O situaie s i m i l a r s - a p e t r e c u t i c u acele t r i b u r i fcnd p a r t e d i n m a r e l e complex cultural Zuto B r d o - G r l a M a r e - N o v o S e l o , c a r e nu au e m i g r a t c t r e rsrit, sau s p r e s u d - e s t , c i a u r m a s n B a n a t . ( T o a t e a c e s t e a a u p a r t i c i p a t u l t e r i o r l a g e n e z a , pe b a z e l o c a l e , a H a l l s t a t t u l u i t i m p u r i u t r a c i c ) ' . P t r u n d e r e a p o p u l a i i l o r r s r i t e n e , d a r n e g a l m s u r s t a r e a g e n e r a l de i n s t a b i l i t a t e p r o v o c a t de p e r t u r b r i l e p r o d u s e att n e s t , ct i n a p u s a u c a u z a t n spaiul c a r p a t o - d u n r e a n i m o d i f i c r i ale m o d u l u i de v i a . A p r o a p e p r e t u t i n d e n i n z o n e l e e x t r a c a r p a t i c e , d a r c u d e o s e b i r e n a r i i l e N o u a i C o s l o g e n i s p o r e t e p o n d e r e a e c o n o m i e i a n i m a l e p r a c t i c a t e de p o p u l a i i , i pe f o a r t e m a r i n t i n d e r i se rspn-' d e t e t i p u l de a e z a r e " s l a " s a u " c e n u a r " , e x p r e s i e a u n o r l o c u i r i j e f e m e r e , de s c u r t d u r a t , p e n d u l a t o r i i ; r e f l e x de a s e m e n e a a l unei g e n e r a l e s c d e r i a n i v e l u l u i de c u l t u r m a t e r i a l i s p i r i t u a l . I n f i n e , fa c u t r a n s f o r m r i l e i t u l b u r r i l e p r o d u s e p r i n intrus i u n i l e m a s i v e de p o p u l a i i s t r i n e l a p e r i f e r i a de e s t i de apus a s p a iului c a r p a t o - d u n r e a n , c u t o t u l c a r a c t e r i s t i c a p a r e r e a c i a a u t o h t o n i l o r t r a c i r e f l e c t a t n s f e r a m e t a l u r g i e i b r o n z u l u i . I n a d e v r , m i c r i l e de p o p u l a i i , m e n i o n a t e , n o i l e s i n t e z e etno-culturale rezultate c o i n c i d n t i m p c u o e v i d e n t s p o r i r e a p r o d u c i e i de u n e l t e i a r m e n a r i a c e n t r u l u i m e t a l u r g i c d i n T r a n s i l v a n i a - c u e t a p a iniial a p e r i o a d e i de maxim i n t e n s i t a t e a m e t a l u r g i e i b r o n z u l u i n s p a i u l c a r p a t o dunrean, concomitent cu accentuarea ptrunderii unor produse ale c e n t r u ! - ! m e t a l u r g i c c a u c a z i a n ( n d e o s e b i n M o l d o v a , e s t u l T r a n s i l v a 4 3 4 4 1 4 4 1

185

n i n i i r s r i t u l M u n t e n i e i i a l e a t e l i e r e l o r d i n B a l c a n i ( f n D o b r o g e a i s u d u l M u n t e n i e i ) . De a s e m e n e a , i a p r o a p e s i g u r c n n e m i j l o c i t l e g t u r c u n e v o i l e m e t a l u r g i e i , e presupus a c u m i o a c t i v i t a t e m a i intens de e x p l o a t a r e a s a l i n e l o r . A a d a r , m a r i l e d e p l a s r i de populaii p e t r e c u t e n s e c a i X I V - l e a . e . n . c t r e jumtatea e s t i c a s p a i u l u i c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c i c t r e Cmpia P a n o n i c a u a v u t c o n s e c i n e n s e m n a t e , a u p r o d u s m u t a ii p r o f u n d e h c o n t e x t u l e t n o - c u l t u r a l i i s t o r i c , pe c e l e dou a r i i . D a r - n ce p r i v e t e pmnturile d i n C a r p a i , de l a D u n r e i de l a M a r e a N e a g r - e s e n i a l se d o v e d e t e f a p t u l c b l o c u l t r a c i c i - a a f i r mat c u v i g o a r e c a p a c i t a t e a de r e z i s t e n , c s - a a r t a t c a p a b i l s a b s o a r b , s a s i m i l e z e d i f e r i t e l e e l e m e n t e e t n i c e i de c u l t u r , i n t r u s e ; c , abandonnd c h i a r - p a r i a l i , se v a v e d e a , t e m p o r a r - t e r i t o r i i , i m e n s a mas autohton a r m a s n e c l i n t i t h v a t r a s a , conservndu-i fiina e t n i c , s t r u c t u r i l e c i v i l i z a i e i p r o p r i i . D i n c o l o de a c e a s t a , n a l t e zone - n v e c i n a t e - se p o t n t r e z r i c o n s e c i n e a l e d e p l a s r i l o r de p o p u l a i i , a l e i n t r u s i u n i l o r e t n i c e i c u l t u r a l e n d i s c u i e ? Stadiul actual a l cercetrilor permite formularea urmtoarelor concluzii i ipoteze: In partea rsritean a Iugoslaviei , culturile Dubovac-Zuto B r d o (Grla M a r e ) , Belegi ( C r u c e n i ) , P a r a c i n (faza I I ) , M e d i a n a (faza ) , g r u p a D o b r a a d o v e d e s c t o a t e c o n t i n u i t a t e a de p o p u l a i e i c u l t u r - d i n p e r i o a d a m i j l o c i e h c e a t r z i e a e p o c i i b r o n z u l u i . I n I u g o s l a v i a a p u s e a n , d e i m a i puin c e r c e t a t , s i t u a i i l e n r e g i s t r a t e pn a cum a t e s t o r e a l i t a t e s i m i l a r . G r u p u l G l a s i n a c d i n B o s n i a rsritean i continu e v o l u i a , d i v e r s e g r u p u r i a l e c m p u r i l o r de u r n e d i n S l o v e n i a i n o r d - v e s t u l C r o a i e i se d e z v o l t de a s e m e n e a pe baze c u l t u r a l e a l e b r o n z u l u i m i j l o c i u . I n M a c e d o n i a , pe b a z a m a t e r i a l e l o r p u b l i c a t e m a i a l e s de H e u r t l e y , se p o a t e c o n s t a t a de a s e m e n e a o c o n t i n u i tate a f o r m e l o r c e r a m i c e , o evoluie organic a l o r d i n fondul a n t e r i o r . S e p o a t e , p r i n u r m a r e , c o n c h i d e c o c u l p u t e r n i c p r o d u s de p t r u n d e r e a t r i b u r i l o r n o r d - p o n t i c e h s p a i u l c a r p a t o - d u n r e a n i de e x p a n s i u n e a p u r t t o r i l o r c u l t u r i i t u m u l a r e h Cmpia P a n o n i c n u a a f e c t a t n g e n e r e , s a u n e s e n , t e r i t o r i u l a c t u a l a l R . S . F J u g o s l a v i a . i t o t u i , pe a c e s t f o n d de r e l a t i v i g e n e r a l s t a b i l i t a t e , u n e l e desc o p e r i r i a r h e o l o g i c e i i n t e r p r e t a r e a l o r sugereaz c manifestri l e g a t e de m a r i l e p e r t u r b a i i p e t r e c u t e n s p a i u l de l a n o r d - e s t a u a v u t l o c . U n p r i m f a p t l c o n s t i t u i e a p a r i i a i d o l i l o r de t i p Dubovac-Zuto B r d o l a D i k i l i - T a s h i a c e r a m i c i i a p r o p i a t e t i p u l u i B e l e g i h p e t e r a S t r i m i , c t r e rmul n o r d i c a l E g e e i , c o n s t i t u i n d dup Draga Gar a a n i n , " p o a t e e f e c t u l u n u i f e l de p r o s p e c i u n e p r e c e d n d m a r i l e m i c r i de p o p u l a i i s p r e G r e c i a , l a s f r i t u l m i l e n i u l u i a l I I - l e a . e . n . " . A p o i , t r e b u i e luat n c o n s i d e r a i e p r e z e n a n M a c e d o n i a , l a K i l i n d i r , V a r d i n a , S a r a t s e i V a r d a r o v a , a u n e i c e r a m i c i de frapant factur T e i I V - V e r b i c i o a r a I V , a t e s t n d p r e z e n a u n u i g r u p de p o p u l a i i ple-: cat, foarte probabil din Bulgaria, ctre sud-vest. 186

Ce s - a p e t r e c u t n a c e a s t v r e m e - s e c a i XIV-lea .e.n. pe M e r i t o r i u l a c t u a l a l R . P . B u l g a r i a e s t e m a i puin s i g u r , d e i d e s c o p e r i rile permit formularea unor ipoteze: Se poate a s t f e l a d m i t e , pe b a z a m a t e r i a l e l o r de l a G r a d e n i c a , B i a t a i D e v e t a k i , c un o r i z o n t de mixtur N o v o S e l o ( G r l a M a r e ) - T e i V e r b i c i o a r a s - a c o n s t i t u i t i n s e c t o r u l v e s t i c i c e n t r a l a l B u l g a r i e i n o r d i c e , c h i a r d a c r i t m u l de p r o d u c e r e a f e n o m e n u l u i v a f i f o s t r e l a t i v m a i lent sau mai ntrziat . I n acelai t i m p , nu t r e b u i e exclus p t r u n d e r e a n s e c t o r u l r s r i t e a n a l t e r i t o r i u l u i de l a n o r d de Stara Pianina a unor t r i b u r i Sabatinovka-Coslogeni,coborte d i n Dobrogea . F e n o m e n u l c e l m a i c a r a c t e r i s t i c ns l c o n s t i t u i e n s e c a i X I V - l e a pe spaiul b u l g a r , f o r m a r e a i e x t i n d e r e a g r u p u l u i c u l t u r a l Plovdiv-Zimn i c e a ( m a i r e c e n t n u m i t de B e r n h a r d H n s e l , "grupul Cerkovna") . innd s e a m a de coninutul ( c e r a m i c a ) a c e s t u i a , p u t e m a p r e c i a c , s t i mulat de p t r u n d e r e a u n o r populaii de f a c t u r T e i I V - V e r b i c i o a r a I V n M a c e d o n i a , u n c o n t r a - c u r e n t l o c a l p o r n e t e de a i c i s p r e n o r d - e s t , v e hiculnd e l e m e n t e de p o p u l a i e i c u l t u r d i n c o l o de S t r u m a , c t r e c m p i a M a r i e i i d i n c o l o de a c e a s t a . C o n t a c t u l c u c u l t u r a T e i i c u f a c i e s u r i d e z v o l t a t e d i n c u l t u r a N o v a Z a g o r a a u d u s , h c e l e d i n u r m , la formarea grupului Plovdiv (Cerkovna), c a r e , u l t e r i o r , va disloca, la n o r d de S t a r a P i a n i n a , un s e c t o r d i n m a s a t r i b u r i l o r T e i i v a t r e c e i D u n r e a , a e z n d u - s e n s t n g a f l u v i u l u i , pe o f i e de t e r e n cuprins ntre Z i m n i c e a i O l t e n i a . E l se v a o p r i l a b a r i e r a f o r m a t s p r e r s r i t de t r i b u r i l e C o s l o g e n i i l a n o r d de g r u p u l m a s i v a l p o p u l a i i l o r T e i din c e n t r u l Cmpiei Romne. M a r e l e c u r e n t de p o p u l a i e i c u l t u r d e c l a n a t d i n rsrit i n o r d - v e s t c t r e D u n r e t r e c e i l a s u d de f l u v i u , p r o d u c n d d e o c a m d a t un r i c o e t : d i n s e c t o a r e n o r d i c e a l e P e n i n s u l e i B a l c a n i c e , g r u p u r i de p o p u l a i e , d i s l o c a t e , se m i c n u n u m a i c t r e s u d , n G r e c i a , d a r i s p r e nord.
5 5

Etapa p r e l i m i n a r i i l o r continentale ale mi r i l o r migraii e g e i c e , d e s f u r a t n r s r i t u l i s u d - e s t u l E u r o p e i n c u r s u l s e c . a l X I V lea . e . n . , a p a r e a s t f e l , c u d e o s e b i r e h l u m i n a c e r c e t r i l o r din R o m n i a , c a r a c t e r i z a t de u r m t o a r e l e f e n o m e n e : 1 . M i g r a r e a d i n a r i a n o r d - p o n t i c , s p r e v e s t , a t r i b u r i l o r de c a racter Srubno-Havalnsk, purttoare ale c u l t u r i i S a b a t i n o v k a , a e z a r e a a c e s t o r a n s e c t o r u l r s r i t e a n a l s p a i u l u i c a r p a t o - d u n r e a n . 2 . E x p a n s i u n e a d i n spaiul e s t - c e n t r a l - e u r o p e a n , c t r e r s r i t i sud-est, a purttorilor c u l t u r i i m o r m i n t e l o r t u m u l a r e , ncheierea e v o luiei c u l t u r i l o r l o c a l e a l e b r o n z u l u i m i j l o c i u n A u s t r i a i n f e r i o a r , M o r a v i a , S l o v a c i a i Cmpia P a n o n i c , p r e z e n a u n o r p u t e r n i c e elemente ale c u l t u r i i c u n m o r m n t r i t u m u l a r e n f a z a B . I V a e p o c i i b r o n z u l u i maghiar i s l o v a c . 187

3 . P r o d u c e r e a u n o r mutaii p r o f u n d e f n spaiul c a r p a t o - d u n r e a n , a t e s t a t e p r i n n o i i n t i n s e s i n t e z e e t n o - c u l t u r a l e , n c a r e ns c o m p o nenta fundamental rmne c e a a u t o h t o n , t r a c i c , n o i f a c i e s u r i d e c u l tur ce v o r e v o l u a n p e r i o a d a t r z i e a e p o c i i b r o n z u l u i . 4 . R e z i s t e n a , n g e n e r e , a t r i b u r i l o r i c u l t u r i l o r d i n v e s t u l i s u d - v e s t u l R o m n i e i , d i n R . S . F . I u g o s l a v i a i R . P . B u l g a r i a , zone n u mai parial afectate - p r i n d i s l o c a r e a d o a r a unor g r u p u r i restrnse de p o p u l a i i . 5 . M o d i f i c r i p a r i a l e n c o n f i g u r a i a e t n o - c u l t u r a l a P e n i n s u l e i B a l c a n i c e , a t e s t a t e p r i n : p t r u n d e r e a d i n s p r e B u l g a r i a i a e z a r e a n M a c e d o n i a a u n u i g r u p de p u r t t o r i a i o r i z o n t u l u i c u l t u r a l de mixtur T e i - V e r b i c i o a r a ; d i s l o c a r e a d i n s e c t o r u l vestic a l Dunrii inferioare a u n o r g r u p u r i de p o p u l a i i D u b o v a c - Z u t o B r d o - G r l a M a r e - N o v o S e l o i B e l e g i - C r u c e n i ; p t r u n d e r e a i a e z a r e a a c e s t o r a n G r e c i a ; ext i n d e r e a a r i e i g r u p u l u i P l o v d i v - Z i m n i c e a l a n o r d de D u n r e .

C e e a ce a u r m a t a p o i , d i n s e c a i X I I I - l e a pn ntr-al XI-lea . e . n . , n u c o n s t i t u i e pe p l a n g e n e r a l s u d - e s t - e u r o p e a n o s t a b i l i z a r e a s i t u a i i l o r c r e a t e i c u att m a i puin o " s t i n g e r e " , o e p u i z a r e a p r o c e s u l u i m i g r a t o r i u , c i c o n t i n u a r e a s a n n o i e t a p e , n ipostaze n o i , m a r c n d n f a p t - dup p r e l i m i n a r i i l e c o n t i n e n t a l e - d e c l a n a r e a fenomenului p r o p r i u - z i s a l migraiilor e g e i c e , adic a f e c t a r e a de ctre mase de populaii a f l a t e n m i c a r e a t e r i t o r i i l o r c i r c u m - e g e i c e , c i r cum-est-mediteraneene. C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e d i n u l t i m i i douzeci de a n i p e r m i t const a t r i l e , c o n c l u z i i l e i i p o t e z e l e c o n s e m n a t e n c e l e c e u r m e a z : In S l o v a c i a , Cmpia Panonic i spaiul c a r p a t o - d u n r e a n prim e l e s e c t o a r e n c a r e p r e l i m i n a r i i l e c o n t i n e n t a l e a l e m a r i l o r migraii a u n r u r i t e v o l u i a i s t o r i c i c o n f i g u r a i a e t n o - c u l t u r a l perioada final a e p o c i i b r o n z u l u i e s t e m a r c a t - pn pe l a 1200 . e . n . - de o o a r e c a r e s t a b i l i t a t e . A c e a s t a se n t r e v e d e h f a p t u l c c u l t u r i l e nou c r e a t e s a u c e l e continund d i r . b r o n z u l m i j l o c i u - g r u p a B a r c a , c u l t u r i le P i l i n y i E g y e c ( i n c l u s i v g r u p a de l a R c o c z f a l v a ) , g r u p a B e r k e s z D e m e c s e r ; c u l t u r i l e O t o m a n i , S u c i u de S u s , N o u a , C o s l o g e n i , g r u p u l S i h l e a n u , o r i z o n t u l de mixtur G r l a M a r e I V - V e r b i c i o a r a V - T e i V, c u l t u r a C r u c e n i - t o a t e e v o l u e a z n s e c a i - l e a o r g a n i c , f r p e r turbaii, fr modificri brute sau e s e n i a l e . O m a n i f e s t a r e simptomatic n s e n s u l a c e s t a se n t r e v e d e n a r i a o r i z o n t u l u i de mixtur d i n O l t e n i a i M u n t e n i a , u n d e , dup c o n t u r a r e a u n u i f a c i e s c o m u n de c u l t u r , l a n i v e l u l f a z e l o r T e i V i V e r b i c i o a r a V, f i e c a r e c u l t u r c a p t iari aspecte mai i n d i v i d u a l i z a t e 5 5 , O s i t u a i e n m a r e m s u r a s e m n t o a r e se c o n s t a t h I u g o s l a v i a , unde g r u p a D u b o v a c - Z u t o B r d o , g r u p a B e l e g i s , g r u p a M e d i a n a ( l ) , c e a de t i p G l a s i n a c e t c . i continu c u r s u l .
5

188

P e t e r i t o r i u l a c t u a l a l R . P . B u l g a r i a situaia p a r e ns m a i c o m p l e x , n p a r t e i n c n e d e s l u i t . N u - i c l a r , n p r i m u l r n d , d a c o r i z o n t u l N o v o S e l o - T e i - V e r b i c i o a r a a e v o l u a t pn l a s f r i t u l epocii b r o n z u l u i ; o c e r a m i c N o v o S e l o t r z i e , final n u - i identificat deoc a m d a t , i a r n p e t e r a D e v e t a k i a p a r e d o a r e t a p a T e i V a . De alt p a r t e , se pune p r o b l e m a c u r s u l u i pe c a r e - 1 urmeaz e v o l u i a g r u p u l u i P l o v d i v - Z i m n i c e a . I n s u d u l R o m n i e i , a c o l o unde s - a e x t i n s , e s t e s i g u r c e l a f o s t nlturat de p o p u l a i i l e f a z e i C o s l o g e n i I I ( R a d o v a n u ) , f a p t u l p e t r e c n d u - s e n s e c a i X I I I - l e a . e . n . . Totodat, d e s c o p e r i r i l e de l a K r u o v i d a i P l o v d i v nu r e l e v o c e r a m i c p r o p r i e u l t i m e l o r n i v e l e a l e b r o n z u l u i t r z i u . Fa c u a t a r e situaii snt p o s i b i l e dou i p o t e z e - f r a se e x c l u d e una pe c e a l a l t ; a) t r i b u r i l e S a b a t i n o v k a C o s l o g e n i a u c o n t i n u a t s m i g r e z e s p r e s u d , sub p r e s i u n e a l o r n c h e - ' : i n d u - s e e v o l u i a g r p u l u i P l o v d i v - Z i m n i c e a i pe t e r i t o r i u l actual a l B u l g a r i e i ; b) e x t i n d e r e a a r i e i S a b a t i n o v k a - C o s l o g e n i a mpins c t r e s u d p o p u l a i i l e de t i p P l o v d i v - Z i m n i c e a . A m b e l e i p o t e z e snt n g d u i t e de d e s c o p e r i r e a n s t r a t u l V I I n e d i f e r e n i a t de l a T r o i a att a u n e i c e t i c u dou t o r i , s p e c i f i c g r u p u l u i P l o v d i v , p r e c u m s i a m a i m u l t o r f r a g m e n t e de v a s e c a r a c t e r i s t i c e f a z e i C o s l o g e n i I I . F a p t e l e d i n urm i n d i c c u c l a r i t a t e c d e p l a s r i i m i c r i a l e u n o r g r u p u r i de p o p u l a i i a u c o n t i n u a t n c u r s u l s e c a i X I I I - l e a . e . n . , m a i a l e s h P e n i n s u l a B a l c a n i c i c u d e o s e b i r e c t r e G r e c i a i A s i a M i c . S i t u a i i c o n s t a t a t e a r h e o l o g i c n a c e s t e dou s e c t o a r e e s t - m e d i t e r a n e e n e susin e v i d e n t c o n c l u z i a . A s t f e l , a r h e o l o g i i i u g o s l a v i s u b l i n i a z f a p t u l c , fa c u a b s e n a u n o r d e p o z i t e de b r o n z u r i n e t a p a B r . B i de r a r i t a t e a a c e s t o r a n e t a p a B r . C , a p a r i i a i d i r e c i i l e de r s p n d i r e n B r . D a d e p o z i t e l o r p r o p r i i o r i z o n t u l u i G a j - B e l g r a d , B r e s t o v i k , p a r i a l c e l e de t i p G u c e v o - B a r a j e v o - J a i c i a t e s t n p a r t e a r s r i t e a n a I u g o s l a v i e i manif e s t r i n e m i j l o c i t l e g a t e de n c e p u t u r i l e m i g r a i i l o r e g e i c e . M a i c a r a c t e r i s t i c ns a p a r e p r e z e n a n G r e c i a s e c a i - l e a . e . n . a u n o r g r u p u r i de antichiti c a r e a u c a p u n c t de p l e c a r e t o c m a i zona D u n r i i m i j l o c i i i s e c t o r u l v e s t i c a l D u n r i i i n f e r i o a r e . R e f e r i - ' r i l e se f a c , m a i h t i , l a c e l e m a i v e c h i m o r m i n t e d i n n e c r o p o l a de l a K e r a m e i k o s ( A t e n a ) , unde v a s e l e i i d o l i i de t i p u r i trzii DubovacZuto B r d o - G r l a M a r e - N o v o Selo dovedesc c naintarea i a e z a r e a a c e s t o r populaii n P e l o p o n e z a c o n t i n u a t ; i , de a s e m e n e a , l a n o i c a t e g o r i i de o b i e c t e de b r o n z . S e c o n c h i d e , a s t f e l , c p i e s e de a r m a m e n t o f e n s i v i d e f e n s i v , c a r a c t e r i s t i c e n b r o n z u l t r z i u , z o n e i de l a D u n r e a m i j l o c i e , m a i a l e s s u d - v e s t u l u i P a n o n i e i i s e c t o r u l u i cuprins ntre D r a v a - D u n r e - S a v a , a u ptruns n c e r c u l e s t - m e d i t e r a n e a n , c u d e o s e b i r e f n G r e c i a c o n t i n e n t a l , t o t n c u r s u l p r i m u l u i v a l m i g r a t o r i u s p r e E g e e , n s e c . a l X I I I - l e a . e . n . . M i c a r e a p a r e s f i a v u t un r i t m o a r e c u m i m p e t u o s , c u p t r u n d e r i r a p i d , i d i n c o l o de G r e c i a c o n t i n e n t a l , dup cum a r a t e s t a - o unele d e s c o p e r i r datnd d i n s e c a i X I I I - l e a . e . n . , n r e g i s t r a t e i n i n s u 5 8 5 9

189

l e . I n C o s , d e p i l d , un mormnt, p r o b a b i l a l u n u i l u p t t o r " d i n n o r d " , c o n i n e a o spad de b r o n z de t i p N e u z i n g e n i u n v r f de l a n c e , t o t " n o r d i c " , asociate cu ceramic d i n perioada trzie a c u l t u r i i helladice ( L H I I I B ) . A l t e spade " n o r d i c e " , d a t a t e g ^ u r n aceeai perioad ( L I I I B ) , a u aprut l a E n k o m e , n C y p r u C e r t e s t e c n s e c a i X I I I - l e a . e . n . se n r e g i s t r e a z pe p m n t u l G r e c i e i p e n i n s u l a r e p r i m e l e d i s t r u g e r i de p a l a t e , c e l e dinti i n c e n d i i p u s t i i t o a r e , n c e p u t u l p r o c e s u l u i de r r i r e a p o p u l a i e i m i c e n i ene, p r i m e l e migrri ale acesteia d i n l o c u r i l e sale de batin. L a n c e p u t u l s e c o l u l u i - dup u n i i , p o a t e c h i a r l a s f r i t u l s e c o l u l u i a n t e r i o r , a l X I V - l e a - p a l a t u l d i n T h e b a e s t e d i s t r u s . L a g r a n i a de n o r d i n o r d - v e s t a G r e c i e i a u l o c a t a c u r i a l e u n o r p o p u l a i i s t r i n e . A c u m , p e n t r u p r i m a d a t , M i c e n e d e v i n e inta i n v a d a t o r i l o r . A c e t i a n u r e u e s c s ptrund n c e t a t e , d a r p a g u b e l e , d i s t r u g e r i l e s n t m a r i ; a r heologic au fost s u r p r i n s e a v a r i i l a unele cldiri d i n imediata a p r o p i ere a cetii. M i c e n i e n i i ntresc fortificaiile, d a r nu procedeaz i la r e f a c e r e a cldirilor d i s t r u s e . L a i s t m u l C o r i n t h u l u i e c o n s t r u i t un v a l de pmnt p e n t r u a p r a r e . E c o u l p r i n c i p a l e m a i n t i n s , c c i i a t e n i e n i i consolideaz fortificaiile A c r o p o l e i ^ . Sara Anderson I m m e r w a h r e s t i m e a z c a c e s t p r i m a t a c a s u p r a M i c e n e i a a v u t l o c pe l a m i j l o c u l s e c a i X I I I - l e a . e . n . ^. N u m u l t dup a c e s t o c , c t r e s f r i t u l s e c o l u l u i , se p r o d u c e u n n o u a t a c , o alt i n v a z i e , e f e c t e l e s a l e f i i n d de a s t dat m a i p u t e r n i c e . K r i s a n P h o c i d a , G i a n B e o i a , c e n t r e c a Z y g u r i e s , T i r i n t h , M e n e l a i o n , P y l o s u l i N i c h a r i a sufer pagube m a s i v e ; totui viaa i a c t i v i t a t e a l o r n u n c e t e a z . M i c e n e ns p a r e a f i f o s t d i s t r u s i o c u p a t . O l a r g m i c a r e de p o p u l a i i , d i s l o c a t e d i n a e z r i l e l o r , c o n s t i t u i e un f e n o m e n e v i d e n t - c o n t i n e n t a l i t r e c n d s se i n s t a l e z e d i n c o l o de m a r e . I n C h i o s , o a e z a r e micenian e s t e ntemeiat l a E m b o r i o . C t r e s f r i t u l s e c a i X I I I - l e a , u n g r u p de m i c e n i e n i a j u n g e h C r e t a . Cipru p r i m e t e u n c o n t i n g e n t m a s i v de m i c e n i e n i , c a r e v o r influena p u t e r n i c a p o i c u l t u r a d i n insul ( i n c l u s i v m e t a l u r g i a ) . G r u p u r i de r e f u g i a i se m i c s p r e v e s t i s p r e e s t fa de d i r e c i a p r i n c i p a l a invadatoril o r , c a r e v i n d i n n o r d , p r i n P h o c i d a i B e o t i a , p e s t e i s t m u l c o r i n t i c i p e s t e A r g o l i d a , a p o i n L a c o n i a i M e s e n i a , zone unde a b a n d o n a r e a a e z r i l o r p a r e s f i f o s t a b s o l u t i n c a r e r e o c u p a r e a pmhturilor a r a t a se f i p e t r e c u t l a o dat c o n s i d e r a b i l t r z i e . S e c t o a r e l e p r i n c i p a l e de r e f u g i u a u f o s t c o a s t a de e s t a A t t i c e i , C i p r u , T a r s u s , Cilic i a . N i c i zona c e n t r a l - e g e e a n n u a f o s t a f e c t a t de d e z a s t r u l de pe c o n t i n e n t . Exceptnd C r e t a , aceast ntreag r e g i u n e a fost neatins de i n v a z i e , c a r e a a v u t e f e c t e p r o f u n d e n d e o s e b i n c e n t r u l i sudul Greciei continentale^ .
3

D e unde au v e n i t i n v a d a t o r i i i c i n e a u f o s t e i - s n t n t r e b r i a s u p r a c r o r a atenia c e r c e t t o r i l o r s - a c o n c e n t r a t i se menine i a s t z i c u p r e c d e r e . T o t u i , r s p u n s u r i l e snt n c d e p a r t e de a f i def i n i t i v e i c l a r e . D i f i c u l t a t e a n c a l e a e l u c i d r i l o r o c o n s t i t u i e d e s i g u i 190

l i p s a u n o r indicaii a r h e o l o g i c e p r e c i s e i c l a r e a s u p r a c u l t u r i i ( c u l t u r i l o r ?) c r e a t e i v e h i c u l a t e de i n t r u i . " N u e x i s t n i c i un o b i e c t i n i c i un o b i c e i c a r e s f i p u t u t f i a s o c i a t c u i n v a d a t o r i i f n r e g i u n i l e p r i n c a r e au t r e c u t " , s c r i e D e s b o r o u g h . C h i a r d a c , confruntat c u d e s c o p e r i r i i i n t e r p r e t r i m a i r e c e n t e , o p i n i a nvatului b r i t a n i c apare p r e a c a t e g o r i c , o a r e c u m e x a g e r a t , n u - i m a i puin a d e v r a t c disp r o p o r i a i n t r e n t i n d e r e a i p u t e r e a d i s t r u g e r i l o r , de o p a r t e , i p u intatea m r t u r i i l o r a r h e o l o g i c e c a r e s a t e s t e pe i n t r u i , d e alt p a r t e , este evident. F a c u a c e a s t s i t u a i e a p a r e pe d e p l i n l o g i c c o n c l u z i a m a i m u l t o r c e r c e t t o r i , dup c a r e t r e b u i e a d m i s c i n v a d a t o r i i , p t r u n i pe pmfnturile G r e c i e i c o n t i n e n t a l e , n u s - a u a e z a t , c i , ntr-un iure p u s t i i t o r s - a u n d r e p t a t c t r e s u d , m a i d e p a r t e . T r e b u i e a d m i s de a - ' s e m e n e a c i a l t e g r u p u r i a u f o s t a n t r e n a t e n a v a l a n a de populaii puse n m i c a r e . P e n t r u a c c e p t a r e a a c e s t o r c o n c l u z i i p l e d e a z faptul c sfritul s e c a i X I I I - l e a - nceputul s e c o l u l u i urmtor . e . n . c o n s t i tuie epoca maximei afirmri - p u s t i i t o a r e - a aa-numitelor "popoare a l e m r i i " , c a r e p r o v o a c h s t a t e l e v e c h i u l u i O r i e n t o s t a r e g e n e r a l de p a n i c , d i s t r u g e r i , c o n f r u n t r i m i l i t a r e . I n u l t i m e l e d e c e n i i a l e s e c . al X I I I - l e a , corespondena dintre conductorii C i p r u l u i i Ugaritului v o r b e t e de v a s e " d u m a n e " c a r e " a u a p r u t pe m a r e " , de f a p t u l c i n t r u i i " a r d o r a e l e i j e f u i e s c a r a " ; de i n v a d a t o r i c a r e " s n t a i c i i d e v a s t e a z " . P e l a 1 2 2 9 , M e r n e p t a h a l I V - l e a ine p i e p t u n o r n v l i t o r i d i n p r i l e L i b i e i . I n j u r de 1200 . e . n . e s t e d i s t r u s s t a t u l h i t i t , snt d e v a s t a t e inuturi d i n F e n i c i a i P a l e s t i n a . A b i a n 1194 . e . n . a r m a t e l e l u i R a m s e s a l I I I - l e a r e u e s c s b a r e z e c a l e a m i g r a t o r i l o r n E g i p t , d a r e v e n i m e n t u l a r e u r m r i c a t a s t r o f a l e h zona b a z i n u l u i s u p e r i o r a l Eufratului . I n l e g t u r c u t o t a c e s t c o n t e x t , c u d e p l a s a r e a u n o r m a r i mase d e p o p u l a i i c t r e inuturile e g e i c e , e s t - m e d i t e r a n e e n e i c u c d e r e a p u t e r i i s t a t u l u i m i c e n i a n , h j u r u l a n i l o r 1200 . e . n . , st p r o b l e m a pt r u n d e r i i i a e z r i i d o r i e n i l o r n G r e c i a . C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e d i n u l t i m e l e dou d e c e n i i i n t r o d u c n s t u d i u e l e m e n t e n o i , a r g u m e n t e c t e odat c o n s i s t e n t e ; t o t u i , p r o b l e m a p a r e a f i nc d e p a r t e de c l a r i f i c a - ^ r e a s a d e p l i n i d e f i n i t i v : c c i i a z i se d i s c u t d e s p r e " p a t r i a " dor i e n i l o r , i a r d a t a p t r u n d e r i i l o r n p e n i n s u l n u - i u n a n i m a c c e p t a t . T r a d i i a antic i a e a z pe d o r i e n i n inuturi m u n t o a s e d i n n o r d u l G r e c i e i . H e r o d o t i s i t u e a z l a o r i g i n e n P h t i o t i d a , undeva prin sudul T e s a l i e i . P i n d a r , c a r e a u t i l i z a t i texte d i n H e s i o d , s c r i e c p a t r i a d o r i e n i l o r a f o s t r e g i u n e a munilor P i n d . H o m e r , c a r e n c n t u l X I X d i n O d i s e e a amintete pe " d o r i e n i i r z b o i n i c i " , n u l e m e n i o n e a z n s a r i a de unde a u v e n i t , c o n s e m n n d d o a r p t r u n d e r e a lor n Creta . Fa c u d a t e l e t r a n s m i s e p r i n t r a d i i e , c e r c e t t o r i i m o d e r n i r e a c i o n e a z n c h i p d i f e r i t . " T r a d i i a e s t e a c c e p t a b i l " afirm D e s b o r o u g h , d a r , n a c e l a i t i m p , ea n u - i c o n f i r m a t , c c i d e s p r e a e z a r e a dori5 6 6 6 7

191

e n i l o r " n u exist n i c i o dovad a r h e o l o g i c " . " D a c tradiia este a d e v r a t i i n v a d a t o r i i s - a u a e z a t , e i a r f i t r e b u i t s i n f l u i e n e z e nt r e g u l mod de via i a r nsemna c e p o c a g e o m e t r i c n c e p e pe l a c i r c a 1200 a . C h r . D a r e i n u se a e a z , a a cum s u g e r e a z a r h e o l o g i a " . D i m p o t r i v , S a n d a r s e s t e de p r e r e c a s t z i c e r c e t r i l e arheologice confirm c p a t r i a d o r i e n i l o r a fost c t r e n o r d - v e s t u l G r e c i e i . G r e u t a tea c o n s t - afirm c e r c e t t o a r e a - n a i d e n t i f i c a a r i a n c a r e mormintele-cist - "cea m a i caracteristic trstur a d o r i e n i l o r " - s r e p r e z i n t e un r i t f u n e r a r g e n e r a l . O r , conchide e a , spturile l u i S , D a k a r i s , de o p a r t e , i a l e l u i F r a n o P r e n d i , de a l t a , a u a d u s c o n t r i buii e s e n i a l e : p a t r i a d i n c a r e a u p l e c a t d o r i e n i i a f o s t E p i r u l i zone m u n t o a s e i de p l a t o u d i n A l b a n i a de a z i * * .
6 8 9

D a t a l a c a r e d o r i e n i i s - a u a e z a t h P e l o p o n e z este - cum s-a menionat d e j a - i e a c o n t r o v e r s a t . V e c h i i g r e c i a u c o n s e m n a t - o p r i n t r a p o r t a r e l a d a t a r z b o i u l u i t r o i a n , dup t r a d i i e d e z l n u i t ntre 1198 1194 . e . n . T u k i d i d e fixnd l a 80 de a n i dup c d e r e a T r o i e i p t r u n d e r e a d o r i e n i l o r - a r r e z u l t a p e n t r u a c e a s t a d i n urm a n u l 1114 .e.n. I s o c r a t e i E p h o r o s c o n d u c c t r e o alt d a t ; 1069 . e . n . C e r c e t t o r i i m o d e r n i p l a s e a z n s c a m p a n i i l e a s u p r a c e t i i l u i P r i a m n u h s e c a i X I I - l e a . e . n . , c i pe l a m i j l o c u l c e l u i a n t e r i o r , a l X I I I - l e a , p r o b a b i l pe l a 1 2 4 0 , p o a t e 1250 . e . n . P e o a t a r e b a z , d a r m a i c u s e a m pe t e m e i u r i l e u n u i n t r e g a n s a m b l u de f a p t e i o b s e r v a i i arheologice, p t r u n d e r e a i a e z a r e a d o r i e n i l o r n G r e c i a , s o l d a t cu anihilarea p u t e r i i p o l i t i c e a M i c e n e i , e p l a s a t n g e n e r e n jurul a n i l o r 1200 . e . n . ' . N u - i t o t u i o c o n c l u z i e a c c e p t a t u n a n i m . I n 1972 S i n c l a i r H o o d a f i r m a , de pild, u r m t o a r e l e : " . . . se p o a t e s p u n e c strmoii g r e c i l o r n o n - d o r i e n i a i t i m p u r i l o r i s t o r i c e au nceput s ptrund h s u d u l G r e c i e i de a b i a l a nceputul p e r i o a d e i L H C , c i r q a 1 2 0 0 a . C h r . L e - a u urmat d o r i e n i i l a s u d , un s e c o l mai trziu" ( s . n . ) ' .

n a c o r d c u d a t e l e c o n s e m n a t e m a i sus se p o a t e c o n c h i d e c f e n o m e n u l p r o p r i u - z i s a l m a r i l o r m i g r a i i e g e i c e a c u n o s c u t n c u r s u l s e c . a l X I I I - l e a . e . n . , pn pe l a 1 2 0 0 , o prim etap a d e s f u r r i i s a l e , caracterizat ndeosebi p r i n urmtoarele evenimente: 1 , c o n t i n u a r e a d e p l a s r i i u n o r mase de p o p u l a i i d i n z o n a n o r d i c a P e n i n s u l e i B a l c a n i c e s p r e G r e c i a i n o r d - v e s t u l A s i e i M i c i - n s p e a u n o r g r u p u r i D u b o v a c - Z u t o B r d o - G r l a M a r e - N o v o S e l o Coslog e n i i Z i m n i c e a - P l o v d i v ; 2 , m i g r a r e a d i n p a t r i a de o r i g i n e - E p i r u l i zone a l e I l i r i e i a t r i b u r i l o r d o r i c e i a e z a r e a l o r n G r e c i a , c a u z n d d i v i z a r e a a c e s t e i a n d o u a r i i - jumtatea d o r i c i jumtatea i o n i a n , d e p o p u l a r e a u n o r sectoare,cu prsirea unor aezri ( Z y g u r i e s , P r o s i m n a e t c . ) i a g l o m e r a r e a p o p u l a i e i n a l t e r e g i u n i , p i e r d e r e a i n f l u i e n e i i anihilarea p u t e r i i p o l i t i c e a M i c e n e i , n c e p u t u l p r o c e s u l u i de d e c d e r e a c u l t u r i i m i c e n i e n e , r e f l e c t a t n t r e c e r e a de l a f a z a L H I I I l a L H I I I C1 ( c u tot 192

c e e a ce c a r a c t e r i z e a z a c e a s t f a z : f r m i a r e c u l t u r a l , s t i l u r i ceramice n o i , deosebite e t c . ) ; 3, d e p l a s r i m a s i v e i c u c a r a c t e r p u s t i i t o r , pe m a r e i pe u s c a t , a l e u n o r p o p u l a i i d i n spaiul c i r c u m - e s t - m e d i t e r a n e a n , i n t r u s i u nea l o r n E g i p t , S i r i a , F e n i c i a , P a l e s t i n a i m a i a l e s n s t a t u l h i t t i t , unde p u t e r e a a c e s t u i a , s t r u c t u r i l e s a l e snt a n i h i l a t e .

I n v r e m e a n c a r e pmnturile G r e c i e i i c e l e d i n n o r d - v e s t u l A s i e i M i c i e r a u bntuite de i u r e u l m i g r a i i l o r , n c e r c a t e de r e f l u x u l i s t o r i c - e c o n o m i c , s o c i a l $ i c u l t u r a l - p r o v o c a t de m i c a r e a " p o p o a r e l o r m r i i " , n c e n t r u l i s u d - e s t u l E u r o p e i se p e t r e c e un p r o c e s de e v o l u i e e t n o - c u l t u r a l , n c a d r u l c r u i a se c o n t u r a u trsturile unei n o i e t a p e de d e z v o l t a r e - p r i m a e p o c a f i e r u l u i - i a l e u n o r n o i c u l t u r i m a t e r i a l e - c e l e ofe t i p h a l l s t a t t i a n t i m p u r i u . Se c o n s t i t u i a u , p r i n j u r u l a n i l o r 1200 . e . n . - h s e c t o r u l n o r d i c a l E u r o p e i c e n t r a l e , c u l t u r a L a u s i t z ; l a v e s t de D u n r e a m i j l o c i e m a r e l e c o m p l e x a l " c u l t u r i i c m p u r i l o r de u r n e " ; i a r pe o a r i e i n c l u z h d r s r i t u l U n g a r i e i , n o r d e s t u l I u g o s l a v i e i i v e s t - s u d - v e s t u l Romniei un a l t complex cultural de t i p h a l l s t a t t i a n t i m p u r i u , p r o p r i u a c e s t e i z o n e . F o r m a r e a i d i f u z a r e a a c e s t u i d i n urm c o m p l e x v a c o n s t i t u i n f a p t o nou etap - i u l t i m a - n f e n o m e n u l m a r i l o r m i g r a i i e g e i c e . O atest c u prisosin d e s c o p e r i r i l e a r h e o l o g i c e i s t u d i i l e efectuate n u l t i m u l s f e r t de v e a c , n c a r e se e v i d e n i a z i a r i a p o r t u l c o n s i s t e n t al cercetrii romneti. E s t e a s t f e l , h p r e z e n t , o r e a l i t a t e m e r e u m a i b i n e d e m o n s t r a t c n t r e T i s a i C a r p a i i A p u s e n i , p r e c u m i n s e c t o r u l s u d i c a l D u n r i i m i j l o c i i , pe f o n d u l c u l t u r i l o r O t o m a n i i S u c i u de S u s , d a r i c u u n e l e a p o r t u r i d i n v e s t i a n a t e r e c u l t u r a de t i p G a v a - H o l i h r a d y ; d i n f o n d u l de t i p C r u c e n i - B e l e g i s se d e z v o l t c u l t u r a hallstattian d e n u m i t " S u s a n i " ' ; i a r pe u n t r u n c h i G r l a M a r e se f o r m e a z n p r i n c i p a l c u l t u r a Insula P a n u l u i , d a r i unele aspecte r e g i o n a l e , mai bine s e s i z a t f i i n d d e o c a m d a t c e l de t i p M e r i g o a l a Concomitent c u f o r m a r e a c u l t u r i l o r hallstattiene t i m p u r i i d i n a r i a v e s t i c a spaiului c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c , un p r o c e s s i m i l a r avea l o c i n z o n e i e s u d - e s t i c e , u n d e , d e a s e m e n e a pe f o n d u l l o c a l a n t e r i o r ( g r u p u l c u l t u r a l S i h l e a n u , i a l t e l e ) , l u a n a t e r e c u l t u r a de t i p B a b a d a g ' ' . C u l t u r i l e h a l l s t a t t i e n e t i m p u r i i menionate se g r u p e a z n d o u m a r i complexe c u l t u r a l e , i n d i v i d u a l i z a t e cu d e o s e b i r e p r i n ceramic : de o p a r t e , c o m p l e x u l c u c e r a m i c n e a g r , b r u n s a u vineie-neagr c a n e l a t , i n c l u z h d c u l t u r i l e G a v a - H o l i h r a d y i S us a n i ; de alt p a r t e , c u l t u r i l e I n s u l a B a n u l u i i B a b a d a g , alctuind c o m p l e x u l c u c e r a m i c decorat p r i n i m p r i m a r e . F a p t u l c e l m a i important ns l constituie d e p l a s a r e a masiv a populaiilor c a r e au c r e a t aceste c u l t u r i - d i n a r i i l e de f o r m a r e , pe
4 7 5

193

spaii mereu mai e x t i n s e , ctre r s r i t , d a r m a i ales s p r e sud i s u d e s t . f n P e n i n s u l a B a l c a n i c , pfn f n n o r d v e s t u l A s i e i M i c i . A r h e o l o g i c , situaiile s u r p r i n s e pfn a c u m s f n t u r m t o a r e l e : ' G r u p u l c a n e l a t se d e p l a s e a z , de o p a r t e , s p r e est. Aspectul R e c i , d i n s u d - e s t u l T r a n s i l v a n i e i , n u - i altceva decft o ptrundere a u u n o r populaii c r e s c u t e d i n f o n d u l de t i p C r u c e n i - B e l e g i s , p l e c a t e p r o b a b i l d i n p r i l e v e s t i c e a l e B a n a t u l u i . L a f e l , u n g r u p de p o p u l a i i de t i p Gava migreaz i e l nspre r s r i t , f i i n d s u r p r i n s fn H a l l s t a t t u l B , mai fhtfi fn c e n t r u l i s u d - e s t u l T r a n s i l v a n i e i , fn ipostaza aspectului M e d i a , d a r i f n M o l d o v a i m a i d e p a r t e , f n U c r a i n a s u b c a r p a t i c , pe N i s t r u l s u p e r i o r , unde pfn f n p r e z e n t s f n t d o c u m e n t a t e 9 d e s c o p e r i r i de a c e s t f e l . C o n c o m i t e n t e s t e n r e g i s t r a t o d e p l a s a r e s p r e e s t i a populaiilor c a r e au c r e a t fn Banat c u l t u r a S u s a n i , o a t e s t a r e fn acest' s e n s c o n s t i t u i n d - o d e s c o p e r i r i l e de l a V f r t o p , p u b l i c a t e de D . B e r c i u fnc f n urm c u a p r o a p e p a t r u d e c e n i i . O micare ctre r s r i t i ctre n o r d - e s t e suportat i de populaiile c o m p l e x u l u i h a l l s t a t t i a n c u c e r a m i c imprimat.O dovedete c u l t u r a C o z i a - B r a d d i n M o l d o v a , a p r e c i a t de S e b a s t i a n M o r i n t z c a u n g r u p d e s p r i n s d i n m a s a p u r t t o r i l o r c u l t u r i i I n s u l a B a n u l u i i , de a s e m e n e a , g r u p u l S a h a r n a - S o l o n c e n i , de pe c u r s u l m i j l o c i u a l N i s t r u l u i , prezentfnd perfecte s i m i l i t u d i n i cu c u l t u r a C o z i a - B r a d , d a r , fn s t r u c t u r a s a , i a n t r e n a r e a u n o r e l e m e n t e de t i p B a b a d a g . M a i c u seam fns d e p l a s a r e a f n mas a p o p u l a i i l o r h a l l s t a t t i e n e t i m p u r i i d i n spaiul c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c a f o s t o r i e n t a t c t r e s u dul i s u d - e s t u l E u r o p e i i ctre n c r d - v e s t u l A s i e i M i c i . Complexul cu c e r a m i c c a n e l a t a j u n g e a s t f e l de pe T i s a pfn f n I u g o s l a v i a n o r d i c i e s t i c , fn c e n t r u l B u l g a r i e i , fn Macedonia i G r e c i a . Deocamdat, d r u m u i e s t e b i n e j a l o n a t f n i n t e r i o r u l S e r b i e i , unde d e s c o p e r i r i de tip^ G a v a , semnalate l a B e l g r a d , S ^ r a o r c i , Vrtite i Mediana arat clar ptrunderea a i c i a populaiilor a m i n t i t e ; apoi f n Macedonia, p r i n d e s c o p e r i r i l e de l a D e m i r K a p j a i K o n j u s a , d a r i l a V a r d a r o v a , unde a f o s t s u r p r i n s c e r a m i c a de t i p V a l a t i c e , o r i g i n a r d i n S l o v a c i a . A c e e a i d i r e c i e de d e p l a s a r e - de pe T i s a i d i n s e c t o r u l s u d i c a l D u n r i i m i j l o c i i n s p r e s u d i s u d - e s t - o a t e s t i r s p n d i r e a n I u g o s l a v i a a d e p o z i t e l o r de b r o n z u r i H a A i , de l a N o v i Beceji, Pecinci, P r i / i n a G l a v a , S a l a s " , N o C a j s k i s a u T r l i < , o r i H a A de la Rudnik, Secanj, Futog i a l t e l e . O d e p l a s a r e ampl s p r e s u d o r e a l i z e a z d e o p o t r i v populaiile c o m p l e x u l u i c u c e r a m i c i m p r i m a t . G r u p u l I n s u l a B a n u l u i se va e x t i n de d i n z o n a P o r i l o r d e F i e r pfn l a s u d de B a l c a n i , c u m dovedesc d e s c o p e r i r i l e de l a R a z k o p a n i c a i de l a P S e n i c e v o , l n g Nova Zagora s a u d i n a l t e p u n c t e s i t u a t e h v a l e a M a r i e i . D e alt p a r t e , g r u p u l B a b a d a g v a l e g a t e r i t o r i a l D o b r o g e a de z o n a c e n t r a l a a c t u a l e i R.P. Bulgaria . E x i s t p r o b e c s i t u a i a m i c r i l o r de p o p u l a i i s c h i a t m a i sus' a f o s t m a i c o m p l e x , n s e n s u l c a u e x i s t a t i ntreptrunderi etno0 2 7 9 8 0

194

c u l t u r a l e , i n t r u s i u n i ale unor g r u p u r i i n a r i i l e a l t o r a . S e relateaz a s t f e l c , i n v a l e a D u n r i i de J o s , f n t r - u n s e c t o r o c u p a t de populaiile c u c e r a m i c imprimat, a u p t r u n s l a u n moment d a t , pe c u r s u l M o s t i t e i , pfn l a S u l t a n a , p u r t t o r i i c u l t u r i i M e d i a . T o t a s t f e l , i n t r u s i u n e a u n o r populaii c u c e r a m i c c a n e l a t f n a r i a m a r e l u i c o m p l e x c u c e r a m i c i m primat o atest i d e s c o p e r i r i e f e c t u a t e f n B u l g a r i a , l a A s e n o v e , G a b a r e v o , D l g o p o l i f n a l t e l o c u r i , i , de a s e m e n e a , d e s c o p e r i r i de l a Troia. A c e s t v a l m i g r a t o r i u - punhd f n m i c a r e , de ast dat sigur, populaii t r a c e d i n spaiul c a r p a t o - d a n u b i a n o - p o n t i c - a j u n s pfn f n n o r d - v e s t u l A s i e i M i c i , e s t e m a i g r e u de u r m r i t , f n d r u m u l su, pe s p a i i l e G r e c i e i c o n t i n e n t a l e i i n s u l a r e . A r h e o l o g i c s - a u s u r p r i n s a i c i , dup 1200 f . e . n . , t i m p de a p r o x i m a t i v u n s e c o l i j u m t a t e , n u m e r o a s e m r t u r i i de i n c e n d i i i d e v a s t r i , d e p o p u l r i a l e u n o r zone i m i g r a i i de populaii m i c e n i e n e c t r e a l t e i n u t u r i , d a r d a t e l e referitoare l a a u t o r i i acestor i n c u r s i u n i i r a v a g i i sfnt i n c e r t e . S - a c o n s t a t a t , de p i l d , c n u m u l t dup 1200 f . e . n . L e f k a u d i s u f e r d i n n o u d e z a s t r u ; c f n j u r de 1150 f . e . n . c e t a t e a de l a I o l k o s , d i n T e s s a l i a , e d i s t r u s i c n t r e 1150 i 1100 M i c e n e s u p o r t o alt l o v i t u r , care e s t e de f a p t d e z a s t r u l f i n a l . C t r e 1100 . e . n . M i l e t u l e s t e de a s e m e n e a j e f u i t i t o t h j u r u l a c e s t e i d a t e a p a r u r m e l e u n o r v i o l e n t e d i s t r u g e r i l a T e i c h o s D y m a i o n , n A c h a i a ^ . C o n c o m i t e n t , l a a c e s t orizont se s i t u e a z i o nou i m i g r a r e a u n o r p o p u l a i i m i c e n i e n e d i n G r e c i a c o n t i n e n t a l , h C r e t a i C i p r u . D a r , d i n n o u , D e s b o r o u g h s c r i e : " N u e x i s t semne a l e u n u i e l e m e n t i n t r u s i v i c a u z a r e a l a d e z a s t r u l u i de 82 l a M i c e n e n u poate f i s t a b i l i t " D a c , r e f e r i t o r l a t e r i t o r i i l e G r e c i e i c o n t i n e n t a l e i i n s u l a r e , a c e a s t e t a p final a m a r i l o r m i g r a i i e g e i c e a p a r e h s t a d i u l a c t u a l al c e r c e t r i l o r , n c m a r c a t de n e c u n o s c u t e , situaia e s t e n s c h i m b m e r e u m a i c l a r h s p a i u l n o r d - v e s t i c a l A s i e i M i c i . A e z a r e a a i c i , n u r m a u n e i i n v a z i i , a u n o r mase m a r i de p o p u l a i i t r a c e , p u r t t o a r e m a i a l e s a l e c o m p l e x u l u i c u c e r a m i c d e c o r a t p r i n i m p r i m a r e , de t i p B a badag i Penicevo este astzi o c e r t i t u d i n e . M i l u t i n G a r a anin nu e z i t s pun pe s e a m a " n a v a l e i " a c e s t o r i n t r u i n s i d i s t r u g e r e a l o c u i r i i corespunztoare n i v e l u l u i T r o i a V I I B2 Fapt este c c e r a m i c a d i n a c e s t s t r a t , s t r u c t u r a l d e o s e b i t de c e a d i n s t r a t u l a n t e r i o r , a p a r e s t r i n m e d i u l u i de pfn a t u n c i de l a T r o i a p r i n t o a t e c o m p o n e n tele s a l e : este lucrat c u mha, prezint p r i n a r d e r e c u l o a r e a neagr s a u c e n u i e , a d e s e a e l u s t r u i t pn l a l u c i u m e t a l i c , f o r m e l e snt m a i ales c n i , ceti i strchini, i a r ornamentele constau m a i ales d i n c e r c u r i m i c i unite p r i n tangente sau proeminene c u f o r m a u n o r c o r n i e . D a r a c e s t e a snt e l e m e n t e pe d e p l i n s p e c i f i c e t o c m a i c u l t u r i i Bab a d a g - P s e n i c e v o ( m a t e r i a l e l e de l a T r o i a avnd n u m e r o a s e s i m i l i t u d i n i i m e r g n d pn c h i a r l a i d e n t i t i , n a r i a c o m p l e x u l u i c u c e r a m i c i m primat d i n H a l l s t a t t u l t i m p u r i u c a r p a t o - b a l c a n i c ) . " A s t f e l - c o n c h i de S e b a s t i a n M o r i n t - d o c u m e n t a r e a c o n c r e t d e m o n s t r e a z c n s e 8 4

195

c o l u l 12 . e . n . a ptruns l a T . ( r o i a ) o populaie a c r e i c u l t u r , b i n e c u n o s c u t n spaiul d i n t r e v a l e a D u n r i i de J o s i Munii R o d o p e i l u s t r e a z f a z a de t r a n z i i e de l a e p o c a b r o n z u l u i l a e p o c a f i e r u l u i i c a r e n u p o a t e f i atribuit d e c t t r a c i l o r . A c e a s t d e p l a s a r e c o n s t i t u i e u n 6 p i s o d d i n c a d r u l m i c r i l o r de p o p u l a i i c a r e a u a v u t l o c f h s e c . 1 3 - 1 1 . e . n . n r e g i u n i l e d i n j u r u l M e d i t e r a n e i r s r i t e n e s u b d e n u m i r e a de m a r e a migraie e g e e a n " .


8 5

S e p o a t e c o n s e m n a a a d a r c e t a p a final a p r o c e s u l u i m a r i l o r m i g r a i i e g e i c e s - a c o n s u m a t dup a n i i 1200 . e . n . , pe p a r c u r s u l nt r e g u l u i s e c a i - l e a , p o a t e ns i dup 1100 . e . n . ; c e a a a f e c t a t , n c o n t i n u a r e s p a i u l s u d - e s t - e u r o p e a n - e s t m e d i t e r a n e a n ; i c , n e s e n , a a v u t d r e p t coninut e x t i n d e r e a t r i b u r i l o r t r a c e hallstattiene t i m p u r i i - d i n a r i a de f o r m a r e , pe pmnturile P e n i n s u l e i B a l c a n i c e , i m i g r a r e a l o r m a i d e p a r t e s p r e s u d - e s t , pn h n o r d u l A s i e i M i c i , unde u n e l e comuniti s - a u i a e z a t , e v o l u n d a c o l o u l t e r i o r . D a r , evalund pe p l a n g e n e r a l f e n o m e n u l s u p u s d i s c u i e i f n p a g i n i l e de f a , a p r e c i e r e a ce s - a r c e r e c o n s e m n a t h n c h e i e r e ni se p a r e a f i a c e a s t a , f o r m u l a t de S e b a s t i a n M o r i n t z : " S e p o a t e a f i r m a h p r e z e n t c m a r e a migraie egeean este consecina a c e l o r evenimente c a r e a u a v u t l o c n s p a i u l c a r p a t o - b a l c a n i c l a s f r i t u l e p o c i i b r o n z u l u i i nceputul e p o c i i f i e r u l u i ( s e c o l e l e X I V - . e . n . ) . F a p t e l e snt n a c e s t s e n s e v i d e n t e " * ' .
8

N O T E D i n t r e contribuiile m a i r e c e n t e semnalm: P e t e r S c h a u e r Archol o g i s c h - h i s t o r i s c h e r Hintergrund ( ndeosebi capitolul Die K r i s e der a l . e n W e l t w h r e n d d e r s p t e n B r o n z e z e i t ) , n v o l . M a g i s c h e s G o l d . K u l t g e r a t d e r spten B r o n z e z e i t , N U r n b e r g , 1 9 7 7 , i N . K . S a n d a r s T h e S e a P e o p l e s . W a r r i o r s of t h e a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n , L o n d o n , 1 9 7 8 . Rmh f u n d a m e n t a l e h s t u d i u l p r o b l e m e i ; V l a d i m i r Milojcic, Die dorische Wanderung im Lichte d e r v o r g e s c h i c h t l i c h e n Funde, fn " J a r b u c h des d e u t s c h e n a r c h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s y 6 3 / 6 4 , 1 9 5 0 , p . 1 2 - 3 6 ; A m a l i a M o z s o l i c s , A r c h a o l o g i s c h e B e i t r S g e z u r Geschichte d e r g r o s s e n W a n d e r u n g , n " A c t a A r c h a e o l o g i c a H u n g a r i c a " , 8 , 1 9 5 8 , p . 1 1 9 - 1 5 6 ; Wolfgang K i m m i g , SeevHlkerbewegung und U r n e n f e l d e r k u l t u r , fn Studien aus A l t e u r o p a , p a r t e a I - a , 1964; V . R . D e s b o rough, The Greek Dark ages, London, 1972. 2 I s t o r i a Romniei, I , Bucureti, p . 132. 3 D . B e r c i u , D i e V e r b i c i o a r a - K u l t u r . V o r b e r i c h t Uber e i n e n e u e , i n i R u m t t n i e n e n t d e c k t e b r o n z e z e i t l i c h e K u l t u r . h " D a c i a " N . S . V 1961 , p . 1 55 i u r m .
f f f f f

196

7 8

10

11

12 13 14

S e b a s t i a n M o r i n t z , Sfritul e p o c i i b r o n z u l u i i nceputul e p o c i i f i e - , r u l u i , n " R e v i s t a de i s t o r i e " , 1 9 7 4 , p . 9 0 3 - 9 0 4 ; i d e m , Contribuii a r h e o l o g i c e l a i s t o r i a t r a c i l o r t i m p u r i i , 1 , 1 9 7 8 , p . 1 5 1 , 1 58 i p a s s i m G r e c i a antic , s u b r e d a c i a a c a d . V . V . S t r u v e i D . P . K a l s t o v , 1 9 5 8 , p . 5 5 i u r m . ; S p i r o s M a r i n a t o s , T h e f i r s t M y c e n a e a n s i n G r a e c e h B r o n z e Age M i g r a t i o n s , p . 1 0 7 i u r m . ; I . F . D u m e i , T h e D o r i a n i n v a s i o n , t h e S e t l i n g , n " A m e r i c a n j o u r n a l of A r c h a e o l o g y " , 5 2 , 1 9 4 8 , p . 107 i u r m . V . R . D e s b o r o u g h , The last Mycenaeans and theis S u c c e s o r s , O x f o r d , 1 9 6 4 , p . 2 2 0 ; W . A . H e u r t l e y , P r e h i s t o r i c M a c e d o n i a , C a m b r i d g e , 1939, p l . 9 8 ; N . K . S a n d a r s , F r o m B r o n z e A g e t o I r o n A g e : a s e q u e l to a s e q u e l , n h e E u r o p e a n C o m m u n i t y i n L a t e r P r e h i s t o r y . S t u d i e s i n h o n o u r of C . F . C . H a w k e s , L o n d o n , f . a . , p . 1 6 ; A . D . A l e x a n d r e s o u , D i e B r o n z e s c h w e r t e r aus Rumnien, n " D a c i a " , . S . , , 1 0 6 6 , p. 1 1 9 - 1 2 1 ; B e r n h a r d H H n s e l , B r o n z e ne G r i f f z u n g e n s c h w e r t e r aus B u l g a r i e n , n"Praehistorische zeitschrift", 45, 1 9 7 0 , 1 , p . 2 7 - 2 9 . J . F i l i p , E n z y k l o p d i s c h e s H a n d b u c h z u r U r - und F r U h g e s c h i c h t e Europas, I I , P r a g a , 1966, p.312. S k e n d e r A n a m a l i , M u z a f e r K o r k u t i , L e s i l l y r i e n s et la gense des A l b a n a i s l a lumire d e s r e c h e r c h e s " a r c h o l o g i q u e s a l b a n a i s e s , fn" L e s i l l i r i e n s et l a g e n s e d e s A l b a n a i s , T i r a n a , 1 9 7 1 , p . 14 i u r m . ; Bep J u b a n i , T r a i t s communs dans les r i t e s d ' i n h u m a t i o n c h e z les i l l i r i e n s de l a r g i o n de l ' A l b a n i e , n L e s i l l i r i e n s . . . , p . 8 9 - 9 9 ; M u z a f e r K o r k u t i , L a c e r a m i q u a p e i n t e d u b r o n z e r c e n t et d u f e r a n c i e n e t l a c a r a c t e r i l l y r i e n de ses p o r t e u r s , n L e s i l l y r i e n s . . . , p . 55 75; N . K . S a n d a r s , o p . c i t . , p . 16; F r a n o P r e n d i , Epoka e bronzit ne S h q i p r i , n I l i r i a . S t u d i m e dhe m a t e r i a l e a r k e o l o g j i k e , V H - V I I I / 1977-1978, p . 5 - 5 8 . C f . M . R . S t e f a n o v i c h , n A c t e s d u V I U C o n g r e s i n t e r n a t i o n a l des s c i e n c e s p r h i s t o r i q u e s e t p r o t o h i s t o r i q u e s , tome t r o i s i m e , Beograd, 1973, p.149. R e f e r i r e a e s t e fcut a s u p r a m a t e r i a l e l o r a r h e o l o g i c e c e se p o t a t r i b u i e t a p e i i n c i p i e n t e a p e r i o a d e i t r z i i a e p o c i i b r o n z u l u i , d a t a b i l e r s e c . X V . e . n . C f . W . A . H e u r t l e y , o p . c i t . , p.214 i u r m . P e n t r u a r h e o l o g i a e p o c i i b r o n z u l u i d i n R . S . F . I u g o s l a v i a am u t i l i z a t ndeosebi; D r a g a G a r a a n i n , Xenia V i n s k i - G a s p a r i n i , Age du b r o n z e , h E p o q u e p r h i s t o r i q u e e t p r o t o h i s t o r i q u e e n Y o u g o s l a v i e - R e c h e r c h e s et r s u l t a t s , B e o g r a d , 1 9 7 1 , p.305 i u r m . , i M . G a r a a n i n , N e o l i t h i k u m u n d B r o n z e z e i t i n S e r b i e n und M a k e d o n i e n , h 29 Bericht der RHmisch-Germanischen Kommission, Frankfurt/Main, 1958 p . 1-130. " " Sebastian M o r i n t z , o p . c i t . , p . 3 7 i u r m . M . R . S t e f a n o v i c h ( o p . c i t . , p . 1 5 6 ) s i t u e a z f a z a M e d i a n a I h c u r s u l s e c a i XIII-lea .e.n. R u m e n K a t i n c a r o v , n " A r h e o l o g h i i a " , X V I , n r . 1 , S o f i a , 1 9 7 4 , p . 1 j S i s t e m u l c r o n o l o g i c a d o p t a t p e n t r u e p o c a b r o n z u l u i de a r h e o l o g i i bul-
T f

197

15

16 17

18

19 20

21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

33

g a r i a ntmpinat o b i e c i i , dup n o i , n t e m e i a t e . C f . i S e b a s t i a n Morintz, o p . c i t . , p.51 . P e n t r u e p o c a b r o n z u l u i d i n R . P . B u l g a r i a v e z i i V a l e r i u L e a h u , n " S t u d i i i c e r c e t r i de i s t o r i e v e c h e i a r h e o l o g i e " ( S C I V A ) , 1 , 2 9 , 1978, p . 4 3 - 5 1 . S e b a s t i a n M o r i n t z , n " R e v i s t a de i s t o r i e " , 1 9 7 4 , p . 8 9 7 . S c h i a r e a c o n t e x t u l u i e t n o - c u l t u r a l p r o p r i u p e r i o a d e i m i j l o c i i a e p o c i i b r o n z u l u i urmeaz e x p u n e r i l e r e a l i z a t e de D . B e r c i u , Zorile i s t o r i e i n C a r p a i i l a D u n r e , B u c u r e t i , 1 9 6 6 , p . 1 6 9 - 1 9 9 ; M i r cea P e t r e s c u - D m b o v i a , S c u r t i s t o r i e a D a c i e i p r e r o m a n e , 1 9 7 8 , p . 7 6 - 9 5 ; Sebastian M o r i n t z , Contribuii . . . , p . 1 5 - 1 8 9 . Alexandru Punescu, Paul adurschi, Vasile C h i r c a , R e p e r t o r i u l a r h e o l o g i c a l judeului B o t o a n i , v o l . 1 , 1 9 7 6 , p . 3 0 ( 4 p u n c t e c u d e s c o p e r i r i Costia, dintre c a r e , unul ndoielnic,fiind,de altfel , v o r b a " n u de a e z r i p r o p r i u - z i s e , c i de puine f r a g m e n t e c e r a m i c e , u n e o r i a f l a t e h a s o c i e r e c u c e r a m i c N o u a , avnd n s u n d e c o r specific c u l t u r i i C o s t i a " . Pe o asemenea baz documentar a u t o r i i c o n c h i d " c z o n a de n o r d - e s t a M o l d o v e i a f o s t a p r o a p e n e l o c u i t n p e r i o a d a de nceput i de m i j l o c a e p o c i i b r o n z u l u i " ) . O p i n i e f o r m u l a t h d i s c u i e c u c e r c e t t o r u l . Citat de A . D . A l e x a n d r e s c u , h " D a c i a " , N . S . , X V I I , 1 9 7 3 , p . 8 3 , i de S e b a s t i a n M o r i n t z , h D i c i o n a r de i s t o r i e v e c h e a R o m n i e i , Bucureti, 1978, p . 3 8 9 . A l e x a n d r u O a n c e a , h " D a c i a " , N . S . , X X V , 1 9 8 1 , p . 1 $ 3 . S e b a s t i a n M o r i n t z , Ni A n g h e l f i s c u , n S C I V , 2 1 , 3 , 1 9 7 0 , p . 4 1 0 ; A l e x a n d r u O a n c e a , n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , , B u c u r e t i , 1 9 7 6 , p . 2 2 2 - 2 2 3 i f i g . 2 0 ; i d e m , n " D a c i a " , N . S . , X X V , p . 1 8 4 . A l o x a n d r u O a n c e a , n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I I , p . 2 1 9 i u r m . Sebastian M o r i n t z , Contribuii . . . , p . 4 8 . A l e x a n d r u O a n c e a , h C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V , B u c u r e t i , 1982, p.54-57. Cf. supra, n r . 2 2 . A l e x a n d r u Oancea, o p . c i t . , p . 5 6 . Sebastian M o r i n t z , Contribuii . . . , p . 149-1 5 2 ; A l e x a n d r u Oancea, "Dacia", N . S . , X X V , 1981, p . 183-184. D a t e l e r e f e r i t o a r e l a e x p a n s i u n e a m o r m i n t e l o r t u m u l a r e snt c o n s e m n a t e dup s t u d i u l c i t a t ( s u p r a , n . 1 ) a l A m a l i e i M o z s o l i c s . O p i n i e f o r m u l a t h d i s c u i e c u c e r c e t t o r u l . I v a n O r d e n t l i c h , C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a O t o m a n i i S l a c e a i l o c u l l o r n c o n t e x t u l c u l t u r i i O t o m a n i , r e z u m a t a l t e z e i d e doc t o r a t , 1973, p . 1 5 . I d e m , C o n t r i b u i a s p t u r i l o r a r h e o l o g i c e de pe " D e a l u l V i d a " ( c o m . S l a c e a , j u d . B i h o r ) l a c u n o a t e r e a c u l t u r i i Otomani,n S a t u M a r e S t u d i i i comunicri, , 1972, p . 6 6 . Valeriu Leahu, Cultura T e i , f . a . , p.163 i u r m .

198

34

Kurt H o r e d t , Die Wietenbergkultur, in " D a c i a " , . S . , I V , 1960,p. 1 1 3 - 1 1 4 , f i g . 4 ; V a l e r i u L e a h u , i n S C I V , 1 7 , 1,1 9 6 6 , p . 1 2 , c u fig. 5/1. S e b a s t i a n M o r i n t z , C o n t r i b u i i . . . , p . 111 . O c e a c c u toart, tipic p e n t r u c u l t u r a C r u c e n i , a fost d e s c o p e r i t n n e c r o p o l a de l a C r n a p r i n s p t u r i l e lui Vladimir Dumit r e s c u ; n p r e z e n t , m a t e r i a l e l e snt n M u z e u l N a t i o n a l de I s t o r i e . I v a n r d e n t l i c h , C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a O t o m a n i i S l a c e a , p.14. A l e x a n d r u O a n c e a , n Ce_rceri a r h e o l o g i c e , I I , p . 2 2 2 i f i g . 2 0 . I d e m , n " D a c i a " , N . S . " , X X V , 1981 , p . 1 8 4 . A l f r e d P r o x , D i e T e i - K u l t u r i m B u r z e n l a n d , h M i t t e i l u n g e n des Burzenlnder schsischen Museums, I V , 1940, p . 9 2 - 9 4 ; D o r i n P o p e s c u , D i e f r l i h e und m i t t l e r e B r o n z e z e i t i n S i e b e n b U r g e n , 1 9 4 4 , p . 80-88. G h . L a z a r o v i c i , S o n d a j u l a r h e o l o g i c de l a D e u , j u d , C l u j , n " A p u lum", I X , 1971, p.316. D . B e r c i u , D i e V e r b i c i o a r a - K u l t u r . . . , p . 1 2 6 i f i g . 1 de l a p . 1 2 5 . A l e x a n d r u O a n c e a , n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V , p . 5 6 . A d r i a n F l o r e s c u , Contribuii l a cunoaterea c u l t u r i i Noua,h A r heologia Moldovei , -, p . 1 9 6 4 , p.180 i u r m . ; Sebastian Mor i n t z , Contribuii... ,p.158-160. D . B e r c i u , Z o r i l e i s t o r i e i n C a r p a i i l a D u n r e , p . 2 0 7 i u r m . N . H a r u c h e , Contribuii l a cunoaterea e p o c i i b r o n z u l u i n j u d . B r i l a , n S C I V , 2 4 , 1 9 7 3 , 1 , p . 1 5 i u r m . ( n d e o s e b i p . 2 3 ) . S e b a s t i a n M o r i n t z , P r o b l e m e p r i v i n d o r i g i n e a t r a c i l o r h lumina c e r c e t r i l o r a r h e o l o g i c e , n " R e v i s t a d e i s t o r i e " , 3 0 , 8 , 1 9 7 7 , p . 1480-1487. A d r i a n F l o r e s c u , S u r les problmes du bronze t a r d i f c a r p a t o - d a n u b i e n e t n o r d - o u e s t p o n t i q u e , n " D a c i a " , . S . , X I , 1 9 6 7 , p . 6 5 i u r m . ; D o n e e r b n e s c u i G e o r g e T r o h a n i , n S C I V , 2 6 , 4 , 1 9 7 5 , p.536-538. P i e s e i n e d i t e a f l a t e l a I z v o r u i F r e t i , j u d . G i u r g i u . V e z i , d e a semenea: Done e r b n e s c u , George T r o h a n i , o p . c i t . , p . 5 3 3 i u r m . ( d e s c o p e r i r i de l a I z v o a r e l e ) . D a t e l e s n t n c o n t i n u a r e c o n s e m n a t e dup D r a g a G a r a a n i n i X e n i a V i n s k i - G a s p a r i n i , o p . c i t . , p . 3 0 9 - 3 1 0 , 314 i u r m . V a l e r i u L e a h u , R a p o r t u r i l e c u l t u r i i T e i cu c u l t u r i ale e p o c i i b r o n z u l u i d i n B a l c a n i , h S C I V A . 2 9 . 1 9 7 8 . 1 . p . 6 7 - 6 8 . Sebastian Morintz, Contribuii..., p . 1 5 7 . B.Hnsel, B e i t r a g e zur regionalen und chronologischen G l i e d e r u n g e n d e r H l t e r e n H a l l s t a t t z e i t a n d e r u n t e r e n D o n a u , B o n n , 1976 , p.76 i u r m . K u r t H o r e d t , Problemele c e r a m i c i i d i n perioada bronzului evoluat n T r a n s i l v a n i a , h M u z e u l B r u k e n t h a l . S t u d i i i c o m u n i c r i , 3, 1967,p.142-147; D . B e r c i u , Zorile i s t o r i e i . . . , p.169 i u r m . 199

35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47

48

49

50 51 52 53

54

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73

74 75

76

77

78

79 80

Sebastian Morintz, o p . c i t . , p . 8 2 - 8 3 . Ibidem, p.61 . Ibidem, p . 6 0 . Draga G aras anin, Xenia V i n s k i - G a s p a r i n i , o p . c i t . , p . 3 1 0 . Ibidem, p.317. N.K.Sandars, op.cit., p.14. V . R . D e s b o r o u g h , TheJLa_Mjcenaeans . . . , p . 2 2 0 - 2 2 3 . S a r a A n d e r s o n I m m e r w a h r , The Athenian A g o r a , v o l . X I H T h e Neol i t h i c and B r o n z e A g e s , P r i n c e t o n , New J e r s e y , 1 9 7 1 , p . 1 1 5 . V . R . D e s b o r o u g h , o p . c i t . , p . 2 2 1 i u r m ; i d e m , T h e G r e e k . . . , p . 20 si u r m . I d e m , T h e last Mycenaeans . . . , p . 2 2 4 . Idem, The Greek . ., p . 2 2 . Wolfgang K i m m i g , o p . c i t . , p . 2 2 0 - 2 2 2 ; N . K . S a a d a r s , o p . c i t . , p . 7 . Cf. Grecia Antic..., p.82-83. V . R . D e s b o r o u g h , The Greek . . . , p . 2 3 . N.K.Sandars, op.cit., p.15-16. G r e c i a Antic, p.80-81 . J . F . D u m l , o p . c i t . , p . 1 0 8 ; V . R . D e s b o r o u g h , T h e l a s t Mycenaeans, p.220. S i n c l a i r H o o d , A r g u m e n t s f o r t h e A r r i v a l of t h e f i r s t N o n - D o r i a n G r e e k s i n s o u t h e r n G r e e c e c . 1 2 0 0 B . C . , f n A c t a of t h e 2 International Colloquium.. . , p . 6 2 . A t t i l a L s z l , C o n s i d e r a i i a s u p r a c e r a m i c i i de t i p G a v a d i n H a l l s t a t t u l t i m p u r i u , n S C I V , 2 4 , 1 9 7 3 , 4 , p . 5 7 5 i u r m ; F r . N i s t o r i A . V u l p e , D e p o z i t u l de b r o n z u r i de l a C r c i u n e t i ( M a r a m u r e ) , n S C I V , 2 5 , 1 9 7 4 , 1 , p . 1 7 ; G . I . S m i r n o v a , C o m p l e x e l e de t i p G v a H o l i h r a d y - o c o m u n i t a t e c u l t u r a l - i s t o r i c , n S C I V A , 2 5 , 3 , 1 9 7 4 , p.359 i u r m . A l e x a n d r u V u l p e , n " P r a h i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t " , 5 2 , 1 9 7 7 . Sebastian M o r i n t z , P e t r e Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu n s u d - v e s t u l R o m n i e i - I n s u l a B a n u l u i , n S C I V , 2 0 , 1 9 6 9 , 3 , p . 3 9 3 i u r m . E m i l M o s c a l u , D i e f r U h h a l l s t a t t z e i t l i c h e n G r S b e r v o n M a r i (Gem . V e r d e a , K r . T e l e o r m a n ) , n T h r a c o - D a c i c a . R e c u e i l d ' t u d e s l ' o c c a s i o n d u - e C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l de T h r a c o l o g i e , B u c u r e t i , 1976, p.77-86. S e b a s t i a n M o r i n t z , Sfritul e p o c i i b r o n z u l u i i nceputul e p o c i i f i e r u l u i h s p a i u l c a r p a t o - b a l c a n i c , h " R e v i s t a de i s t o r i e " , 2 7 , 1 9 7 4 , 6, p.902 i u r m . Datele r e f e r i t o a r e l a expansiunea complexelor t r a c i c e hallstattiene t i m p u r i i snt c o n s e m n a t e dup S e b a s t i a n M o r i n t z , o p . c i t . , p.903 905 i i d e m , C o n t r i b u i i a r h e o l o g i c e . . . . v o i . ( m s . ) . Draga Garaanin, Xenia V i n s k i - G a s p a r i n i , o p . c i t . , p . 3 1 0 - 3 1 1 , 3 1 9 322. ' Vezi n.78.
t n d

200

81 82 83

84 85 86

V . R . Desborough, o p . c i t . , p.24. Idem, The last Mycenaeans . . . , p . 2 3 0 . M i l u t i n G a r a a n i n , E t h n o g r a p h i c p r o b l e m s of the B r o n z e A g e i n t h e C e n t r a l B a l k a n peninsula and n e i g h b o u r i n g r e g i o n s , t h B r o n z e Age M i g r a t i o n s i n the A e g e a n , p . 1 2 1 . Sebastian M o r i n t z , Contribuii a r h e o l o g i c e . . . , , (ms). I d e m , D i c i o n a r de i s t o r i e ^ e h e _ a ^ o . m n i e i , p . 5 8 9 . I d e m , " R e v i s t a de i s t o r i e " , 1 9 7 4 , p . 9 0 4 .

THE

THRACIANS IN THE CARPATHIAN-DANUBIAN AREA DURING T H E GREAT AEGEAN MIGRATIONS Abstract

T h e g r e a t A e g e a n m i g r a t i o n s a r e s t i l l s t i r r i n g the s c h o l a r s ' i n t e r e s t a l l o v e r the w o r l d , the a r c h a e o l o g i c a l l i t e r a t u r e a c q u i r i n g , t h u s , new p o i n t s of v i e w , new o p i n i o n s . A m o n g t h e s e m e n t i o n s h o u l d be made upon some R o m a n i a n c o n t r i b u t i o n s , w h i c h s i g n a l l e d t h e r o l e p l a y e d by t h e t h r a c i a n s of the C a r p a t h i a n - D a n u b i a n a r e a d u r i n g t h e g r e a t m i g r a t i o n . Since these c o n t r i b u t i o n s have only been s t a t e d , t h e minute p r e s e n t a t i o n of t h e R o m a n i a n s c h o l a r s ' o p i n i o n s a n d the e m p h a s i z i n g of t h e r o l e p l a y e d by t h e t h r a c i a n s o n t h e R o m a n i a n t e r r i t o r i e s d u r i n g t h e g r e a t Aegean m i g r a t i o n s s t i l l r e m a i n a p r e s e n t matter to embark upon.

* itR e g a r d l e s s t h e p o s i t i o n t h e y t o o k u p , t h e zones a n d c u l t u r e s i n volved i n the g r e a t Aegean m i g r a t i o n s a l l the r e s e a r c h e r s p r o b i n g t h i s question agree with a matter : chronologically, the phenomenon w o u l d n ' t h a v e s t a r t e d b e f o r e the 14 t h c e n t u r y B . C . D u r i n g t h e 1 5 c e n t u r y t h e c i v i l i z a t i o n of t h e B r o n z e A g e i n t h e East-central and s o u t h - e a s t e r n zones of E u r o p e p a s s e s t h r o u g h a p e r i o d of s t a b i l i t y a n d p r o s p e r i t y S u c h r e a l i t y m a y be m o t i v a t e d as f o l l o w s : E v e r y w h e r e , f r o m Ploponnse and the A e g e a n i s l a n d s to the C a r p a t h i a n s t h i s v a s t a r e a w a s i n h a b i t e d i n t h e 15 t h c e n t u r y b y trib e s , who s e t t l e d t h e r e a n d w h o s e w a y of l i v i n g w a s d e t e r m i n e d b y t h e f a r m and c a t t l e b r e e d i n g e c o n o m y . C o n s e q u e n t l y , the h i g h l y leveUed m a t e r i a l c u l t u r e s a r e b u t t h e o u t c o m e of t h e s t a b l e w a y of l i v i n g . T h e n o m a d i c s h e p h e r d s , who u s e d t o w a n d e r o v e r the northe a s t e r n p a r t o f t h i s o u t s t r e t c h e d r e g i o n - f r o m t h e e a s t of Moldavia, a n d W a l l a c h i a , o v e r D o b r u d j a , t o t h e B u l g a r i a n c o a s t of t h e B l a c k Seaw e r e h e l d b a c k b y s u c h p e o p l e s as M o n t e o r u a n d T e i , who i n h a b i t e d the C a r p a t h i a n - D a n u b i a n a n d n o r t h - e a s t B a l c a n i c s p a c e . Therefore, the f o r m e r s c o u l d - n o t topple the stable e q u i l i b r i u m established dur i n g the f o r m e r e v o l u t i o n .
t n

201

T h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e M y c e n a e a n w o r l d - at a h i g h e r level of e v o l u t i o n r e a c h i n g t h e s t a t a l o r g a n i z a t i o n i n t h e 1 5 c e n t u r y - and the t r i b e s i n h a b i t i n g t h e o t h e r p a r t of t h e B a l c a n i c - C a r p a t h i a n - D a n u b i a n a r e a w e r e of p e a c e f u l n a t u r e and m a n i f e s t e d a c t i v e l y as the i n f l u e n c e s of t h e G r e e k c i v i l i z a t i o n upon t h e B a l c a n i c a n d t h e C a r p a t h i a n zones r e f l e c t i t . ( W i t h i n t h e c o n t e x t of s u c h r e l a t i o n s h i p s a n d not i n t h e f r a m e w o r k of some p r e l i m i n a r i e s of t h e A e g e a n m i g r a t i o n s i s to be v i e w e d the c u p b e l o n g i n g t o the B u l g a r i a n shape of T e i c u l t u r e f o u n d i n l a y e r V I at T r o y ) . N e i t h e r any great m i g r a t i o n , n o r any o t h e r s t r o n g e t h n o - c u l t u r a l t r e n d took p l a c e , i n the v a s t s o u t h - e a s t e r n E u r o p e a n s p a c e i n t h e 1 5 c e n t u r y ; the peoples and c u l t u r e s c r e a t e d by them developed o r g a n i c a l l y ( e a c h i n i t s o w n a r e a ) , but the e s t a b l i s h e d r e l a t i o n s h i p s w e r e but' t h e outcome of a t e r r i t o r i a l e q u i l i b r i u m w h i c h d o c s not seem to have been t o p p l e d . S t i l l , the imense e t h n o - c u l t u r a l and h i s t o r i c a l c o n f i g u r a t i o n was deeply c h a n g e d by t h e p h e n o m e n o n of t h e g r e a t A e g e a n m i g r a t i o n s , p a r t i a l l y i n t h e v e r y s t a g e of i t s p r e l i m i n a r i e s .
t h t n

The i n n l a n d b e g i n n i n g s of t h e g r e a t A e g e a n m i g r a t i o n s which took p l a c e i n the e a s t e r n and s o u t h - e a s t e r n E u r o p e i n the 1 4 century i s c h a r a c t e r i z e d - as t h e R o m a n i a n r e s e a r c h w o r k s s e t f o r t h by the f o l l o w i n g phenomena:


t n

1 . T h e S r u b n o - H v a l y n s k t r i b e s - b e a r i n g the S a b a t i n o v k a cult u r e ( u n a l t e r e d o r b l e n d e d w i t h C a t a c o m b n i i a and M n o g o v a l i k o v a i a elements) m i g r a t e d f r o m the n o r t h Pontic a r e a , the middle and i n f e r i o r ; b a s i n s and t h e D n i e p e r and t h e D n e s t e r w h e r e t h e y w e r e s e t t l e d , to t h e e a s t e r n zone of t h e C a r p a t h i a n - D a n u b i a n - P o n t i c b a s i n . 2 . T h e t u m u l a r g r a v e b e a r e r s m i g r a t e d f r o m the e a s t - c e n t r a l E u r o p e a n a r e a ( A u s t r i a and B o h e m i a ) to t h e E a s t and S o u t h - E a s t ; t h a t put a n end to t h e l o c a l c u l t u r e of M i d d l e B r o n z e A g e i n L o w e r Austria, M o r a v i a , S l o v a k i a and P a n n o n i a n P l a i n ( V e t e r o v , Magyhrad, Vatya, F U z e s a b o n y , V e s p r m , S z e k s a r d e t c . ) ; at t h e same t i m p t h e p r e s e n ce of some s t r o n g e l e m e n t s of t u m u l a r b u r i a l c u l t u r e s i n p h a s e of t h e H u n g a r i a n and S l o v a k i a n B r o n z e A g e . 3. Some deep changes o c c u r e d i n the C a r p a t h i a n - D a n u b i a n - P o n t i c b a s i n a t t e s t e d by new c u l t u r a l s y n t h e s i s ( N o u a c u l t u r e , the blended c u l t u r a l aspect G f r l a M a r e - V e r b i c i o a r a I V - T e i I V , S i h l e a n u group), by new c u l t u r e s their fundamental element being but the native one: the T h r a c i a n element. ( C o s l o g e n i c u l t u r a l , the c u l t u r a l g r o u p P e t r i o r u - R a c o v i e n i t o be e x c l u d e d ) . A l l of t h e m d e v e l o p e d d u r i n g the L a t e Bronze A g e . 4 . T h e w e s t e r n a n d s o u t h - w e s t e r n z o n e s of R o m a n i a , Y u g o s l a v i a a n d B u l g a r i a p o p u l a t e d b y t r i b e s , who s e t t l e d d o w n t h e r e a n d r e s i s t e d ,

202

w e r e p a r t i a l l y a f f e c t e d by the m i g r a t i o n of a few t r i b e s . 5 . P a r t i a l c h a n g e s o c c u r e d i n the e t h n o - c u l t u r a l c o n f i g u r a t i o n of the B a l c a n i c P e n i n s u l a attested by the penetration of a t r i b e b e a r i n g the m i x e d c u l t u r a l l e v e l Tei-Verbicioara; some D u b o v a c Zuto B r d o - G f r l a M a r e - N o v o S e l o and B e l e g i s - C r u c e n i t r i b e s w e r e d r i ven a w a y f r o m the w e s t e r n a r e a s of the L o w e r Danube t o G r e e c e w h e r e they p e n e t r a t e d and s e t t l e d ; t h e g r o u p P l o v d i v - Z i m n i c e a (Cerkovna) s p r e a d out to t h e n o r t h of t h e D a n u b e .

T h e p h e n o m e n o n of t h e g r e a t A e g e a n m i g r a t i o n s as s u c h met i n t h e 1 3 c e n t u r y B . C . , u n t i l a b o u t 1 2 0 0 , a new s t a g e i n i t s s p a n ; i t was c h a r a c t e r i z e d e s p e c i a l l y by t h e f o l l o w i n g e v e n t s : 1 . Some t r i b e s k e p t o n m i g r a t i n g f r o m t h e n o r t h of t h e Balcanic P e n i n s u l a t o G r e e c e a n d n o r t h - w e s t of A s i a M i n o r . 2 . T h e m i g r a t i o n of D o r i a n t r i b e s f r o m t h e i r n a t i v e c o u n t r y Epyr u s and some p a r t s of I U y r i a c a u s e d t h e d i v i s i o n of G r e e c e i n t o two p a r t s : t h e D o r i a n and I o n i a n o n e s . C o n s e q u e n t l y , some areas were d e p o p u l a t e d w h e r e a s some o t h e r s w e r e d e s e r t e d ( Z y g u r i e s , Prosimma e t c . ) , t h i s l a t t e r s i t u a t i o n d e t e r m i n i n g t h e o v e r p o p u l a t i o n of o t h e r r e g i o n s , t h e l o s s of i n f l u e n c e a n d t h e a n n i h i l a t i o n of t h e p o l i t i c a l p o w e r . S o , t h i s m i g r a t i o n o c c u r e d a t t h e same t i m e w i t h the d e c a y o n M y c a e nean c u l t u r e a n d the t r a n s i t i o n f r o m L t o L C i (character i z e d by c u l t u r a l d i v i s i o n a n d new s t y l e s i n p o t t e r y etc.). 3 . Some peoples m i g r a t e d f r o m t h e L e v a n t i n e zone p l u n d e r i n g at sea and on l a n d a n d p e n e t r a t e d i n t o T g y p t , S y r i a , P h o e n i c i a , Palest i n e a n d e s p e c i a l l y the H i t t i t e s t a t e w h o s e p o w e r and s t r u c t u r e s w e r e annihilated. A s e c o n d (and l a s t ) s t a g e of t h e g r e a t A e g e a n m i g r a t i o n o c c u r e d i n the 1 2 c e n t u r y B . C . a t t h e same t i m e w i t h t h e formation and th s p r e a d i n g out of t h e T h r a c i a n Carpathian-Danubian-North Balcanic c u l t u r a l group (from the E a r l y H a l l s t a t t ) to s o u t h - e a s t . T h e events that i n d i v i d u a l i z e t h i s stage a r e the f o l l o w i n g : 1 . S o o n a f t e r 1200 B . C . t h e c u l t u r a l c o m p l e x of p o t t e r y w i t h r i b bings ( G a v a - H o l i h r a d y and S u s a n i c u l t u r e s ) , stamped p o t t e r y and p o t t e r y d e c o r a t e d by p r i n t i n g ( i n s u l a B a n u l u i and Babadag c u l t u r e s ) appeared. 2 . T h e b e a r e r s of t h i s c u l t u r a l c o m p l e x e s m i g r a t e d t o w a r d s the E a s t up t o t h e u p p e r D n e s t e r , e s p e c i a l l y t o t h e s o u t h . T h o s e w h o made p o t t e r y w i t h r i b b i n g s s e t t l e d i n t h e n o r t h - e a s t e r n a r e a s of Yugoslavia, c e n t r a l B u l g a r i a , Macedonia and G r e e c e ; the others who used to w o r k s t a m p e d p o t t e r y g o t t o the c e n t r a l B u l g a r i a , s o u t h of S t a r a Pianina m o u n t a i n s , up t o M a r i t z a v a l l e y .
t h t n

3 . F u r t h e r m o r e a s p e c t s w o u l d be f i r e o u t b u r s t s , p l u n d e r i n g s , d e p o p u l a t i o n of some zones a n d m i g r a t i o n of t h e M y c a e n e a n p e o p l e to 203

other r e g i o n s (Crete and C y p r e s included) - between 1150-1100 Mycaena came to r u i n . 4 . T h e T h r a c i a n s i n the C a r p a t h i a n - D a n u b i a n - N o r t h Balcanic a r e a , b e a r e r s of t h e B a b a d a g P s e n i c e v o c u l t u r e , i n v a d e d the northe a s t e r n p a r t of A s i a M i n o r c a u s i n g e s p e c i a l l y t h e d e s t r u c t i o n of the s e t t l e m e n t c o r r e s p o n d i n g t o l a y e r V I I of T r o y .

204

UN L E U F U N E R A R ROMAN D E S C O P E R I T L A GROJDIBODU, JUD. D O L J

de G E O R G E

TROHANI

n t i m p u l s p t u r i l o r a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e n v a r a a n u l u i 1978 pe t e r i t o r i u l c o m u n e i G r o j d i b o d u , j u d . D o l j ^ , a f o s t d e p i s t a t n c u r t e a u n u i c e t e a n u n l e u f u n e r a r r o m a n . P i e s a , dup s p u s e l e p o s e s o r u l u i , a f o s t d e s c o p e r i t c u a n i n urm pe m a l u l f o s t u l u i l a c Potelu, la hotarul dintre satele Grojdibodu i Gura Padinei. S c u l p t u r a , fragmentar, reprezint un l e u aezat pe p i c i o a r e l e din spate, cele d i n fa, pstrate f r a g m e n t a r , e r a u ntinse. Capul este puin n t o r s s p r e s t n g a , s p r e p r i v i t o r . E x p r e s i a e s t e f e r o c e , c u g u r a deschis d i n c a r e atrna o limb. A z i p a r t e a inferioar a gurii este d i s t r u s . N a s u l este c u t a t , i a r o c h i i snt o b l i c i a c c e n t u a i . Coam a , d i n u v i e t r i p l e ce d e s c r i u v o l u t e , c u p r i n d e toat jumtatea s u perioar a c o r p u l u i . L a t u r a d i n dreapta este s u p e r f i c i a l tratat, ea f i i n d n a n t i c h i t a t e a d o s a t u n u i m o n u m e n t . O p o r i u n e din partea p o s t e r i o a r , cuprinznd i coada, nu s-a p s t r a t . ntreaga s c u l p t u r , a v n d l u n g i m e a de 5 2 , 5 c m , nlimea de 56 c m i limea de 2 8 c m , se n s c r i e n t r - u n t r i u n g h i ( f i g . 1 i 2 ) . n p r i v i n a m a t e r i a l u l u i d i n c a r e e s t e f c u t se c o n s t a t c el e s t e c a l c a r de V r a a , r o c c a r e c o n s t i t u i e " p i e s a de rezisten a i m p o r t u l u i de m a t e r i i p r i m e d i n M o e s i a n D a c i a " . D i n c a u z a friabil i t i i e x c e s i v e p i e s a de c a r e ne ocupm s - a p s t r a t ntr-o stare fragmentar. n c e e a ce p r i v e t e l o c u l e i de o r i g i n e n c l i n m s p r e O e s c u s , a e z a r e situat v i z a v i , p e s t e D u n r e , de unde s - a u a d u s i a l t e m o n u m e n t e ce a u mpodobit s a u a u s e r v i t d r e p t m a t e r i e p r i m p e n t r u c o n s t r u c i i l e d i n n o r d u l D u n r i i , n s p e c i a l d i n S u c i d a v a i t e r i t o r i u l e i . A c e a s t a e x p l i c i de c e t i p u l m o n u m e n t e l o r d e s c o p e r i t e pe l i n i a D u n r i i , n O l t e n i a (Cmpia Romnean) i n n o r d - v e s t u l B u l g a r i e i , se d e o s e b e t e de c e l a l m o n u m e n t e l o r d i n t e r i t o r i u l Drobetei, unde m a t e r i a p r i m e s t e r e p r e z e n t a t de c a l c a r u l de l a G u r a V i i . De a l t f e l , c e a m a i a p r o p i a t a n a l o g i e o r e p r e z i n t l e u l d e s c o p e r i t n n o r d - v e s t u l B u l g a r i e i , l a A r c i a r (antica R a t i a r i a ) . Demn de r e m a r c a t e s t e i f a p t u l c u n numr r e l a t i v m a r e de l e i f u n e r a r i stnd a e z a i pe p i c i o a r e l e d i n s p a t e i a v n d u - l e pe cele d i n fa n t i n s e s - a u d e s c o p e r i t n D o b r o g e a , r e g i u n e ce f c e a p a r te d i n Moesia I n f e r i o r , d a r sculptai d i n t r - o r o c l o c a l . Aceasta nu n s e m a n n s c l e i n t r - o p o z i i e a s e m n t o a r e c u c e l de l a G r o j d i b o d u n u s - a u d e s c o p e r i t i h a l t e r e g i u n i , c u m e s t e c a z u l l a B u c e r - ,
2 t 3 4 5

205

206

F l g . 2 . - Vedere lateral a leului f u n e r a r . 207

d a , s a u a c r o r c o m p o z i i e s c u l p t u r a l se n s c r i e n t r - u n triunghi/ ca l a Densu ' . P r i n t o a t e a c e s t e a , l e u l f u n e r a r d e s c o p e r i t n p r e a j m a t e r i t o r i u l u i r u r a l a l Sucidavei vine s completeze multiplele aspecte ale v i e ii e c o n o m i c e i c u l t u r a l e a l e z o n e i n p e r i o a d a s e c . I I I I I e . n .

N O T E 1 2 3 4 5 D . D r g u , n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I V , M u z e u l Naional de I s t o r i e , Bucureti, 1981, p . 7 6 - 8 8 . D . T u d o r , n A c t e s d u C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l de T h r a c o l o g i e , II, Bucureti, 1980, p . 2 4 7 . Idem, Oltenia roman, e d . a I l I - a , Bucureti, 1968, p . 4 1 8 . I . V e l k o v , A n t i c i n i pametnii i z B l g a r i a , n I z d a n i j a na Narodnija M u z e i v S o f i i a . 1926, p . 1 3 8 , f i g . 1 8 9 . G . M u r n u , M o n u m e n t e de p i a t r d i n c o l e c i a de a n t i c h i t i a M u z e u l u i de l a A d a m C l i s ^ n B C M I , V I , f a s c . 2 3 , 1 9 1 3 , p . 1 1 8 - 1 21 , f i g . 3 3 - 3 9 ; I . I . R u s s u , Monumente s c u l p t u r a l e d i n D u r o s t o r u m , n A ISC I I I , 1936-1940, Sibiu, 1941, p.186-187, f i g . 1 4 ; I . Miclea, Dobrogea, 1978, p a s s i m . V . W o l l m a n n , L e i f u n e r a r i r o m a n i d i n B u c e r d e a n A M N , V I , 1 9 6 9 , p . 533-535, f i g . 1 . I d e m , M o n u m e n t e e p i g r a f i c e i s c u l p t u r a l e r o m a n e d i n U l p i a T r i a na, n " A p u l u m " , X I I I , 1975, p . 2 2 0 - 2 2 1 , f i g . 2 2 .

6 7

UN L I O N FUNERAIRE ROMAIN D E C O U V E R T A GROJDIBODU, DP.DE DOLJ Rsum A u x a l e n t o u r s d u t e r r i t o i r e r u r a l de S u c i d a v a o n a dcouvert, d a n s l a c o m m u n e de G r o j d i b o d u , d p . de D o l j , u n l i o n f u n r a i r e rom a i n . C o n s e r v e n tat f r a g m e n t a i r e , i l a t s c u l p t e n c a l c a i r e de V r a t z a e t i l p r o v i e n t p r o b a b l e m e n t de O e s c u s .

E X P L I C A T I O N DES FIGURES F i g . 1 . - V u e de f a c e d u l i o n f u n r a i r e de G r o j d i b o d u . F i g . 2 . - Vue latrale du l i o n f u n r a i r e .

208

O N E C R O P O L A DIN S E C . A L I V - L E A E . N . DESCOPERIT L A DRGNESTI-OLT

de G E O R G E T R O H A N I i TRAIAN ZORZOLIU O r a u l D r g n e t i - O l t , s i t u a t pe p r i m a t e r a s a m a l u l u i stng a l O l t u l u i , se afl n t r - o z o n c u m u l t e i z v o a r e . C a p t a t e i a m e n a j a t e n 7 c i m e l e , apa l o r formeaz d e b i t u l m i c u l u i pru S i u , ce c u r g e p a r a l e l c u O l t u l pn l a v r s a r e a a m n d o r u r a n D u n r e . M a l u l l u i stng,, c a r e f o r m e a z i t e r a s a nalt a l a t e i l u n c i a O l t u l u i , a o f e r i t din c e l e m a i v e c h i t i m p u r i c o n d i i i o p t i m e de via c o m u n i t i l o r O m e n e t i ( f i g . 1 ) . A s t f e l , n l u n c , l a s u d - e s t de P a r c u l " 1 M a i " i l a n o r d de c a l e a f e r a t se a f l u n t e l l n e o l i t i c c u l o c u i n e g u m e l n i e n e . U r m e de loc u i r i n e o l i t i c e s - a u m a i i d e n t i f i c a t n p a r t e a de n o r d - v e s t i n c e n t r u l oraului. L a n o r d de p a r c , t o t n l u n c , se a f l u r m e l e u n e i a e z r i a p a r i nd c u l t u r i i G l i n a de l a nceputul e p o c i i b r o n z u l u i , i a r n partea de s u d a o r a u l u i , h c u r t e a f e r m e i , s - a d e s c o p e r i t u n mormnt de tip F e r i g i l e . U r n a mormntului ( f i g . 2 / 1 ) , p s t r a t f r a g m e n t a r , a r e gtul c i l i n d r i c cu pereii arcuii conccv, i a r c o r p u l b i t r o n c o n i c . G u l e r u l , c a r e d e s p a r t e gtul de c o r p , e s t e n r e l i e f i a r e pe e l p a t r u p r o e m i n e n e .Pe d i a m e t r u l m a x i m snt p l a s a t e p a t r u a p u c t o r i p l a t e , s e m i c i r c u l a r e , o-* b l i c e n j o s . P e s t r . M i L b a r i ( d i n d r e p t u l t e l l - u l u i n e o l i t i c ) , p r e c u m i c e n t r u l o r a u l u i ( s t r . M o r i i ce d u c e l a V l e n i ) s-au identificat fragmente c e r a m i c e g e t o - d a c e d i n s e c . IIII . e . n . ( f i g . 2 / 2 ) , i a r n z o n a d i n c e n tri", i cteva f r a g m e n t e c e r a m i c e r o m a n e . n t o a t e a c e s t e p u n c t e menionate m a i s u s , p r e c u m i n a l t e l e c e u r m e a z a f i i d e n t i f i c a t e pe t e r e n , e l e f i i n d c u n o s c u t e d o a r d i n i n f o r maii o r a l e , u r m e a z a se e f e c t u a n v i i t o r c e r c e t r i a r h e o l o g i c e . n c e l e de f a n e v o m o c u p a d o a r de c e l e 13 m o r m i n t e s c o a s e l a i v e a l de s p t u r i l e e f e c t u a t e p e n t r u t u r n a r e a f u n d a i i l o r noilor blo o u r i d i n c e n t r u l o r a u l u i , b l o c u r i c e se r i d i c n t r e s t r z i l e Crmi z a r i i M o r i i ( o s . V l e n i ) . M o r m i n t e l e , de nhumaie, r s p h d i t e pe o s u p r a f a de c i r c a 3 0 0 200 m , e r a u t o a t e o r i e n t a t e n o r d - s u d ( c a p u l l a n o r d ) . D i n p c a t e d e s c o p e r i r e a l o r a f o s t f c u t n t m p l t o r de c t r e m u n c i t o r i i ce s p a u l a f u n d a i i l e b l o c u r i l o r , de a c e e a i n v e n t a r u l ce a mai putut f i adunat este f r a g m e n t a r i i n c o m p l e t . Mormntul n r . 1 - s i t u a t l a c i r c a 1 , 5 0 m s u b s o l u l a c t u a l . S - a u r e c u p e r a t 1 . Can d i n t r - o p a s t f i n , de c u l o a r e c e n u i e , l u c r a t l a r o a t . Buza,rotunjit este prevzut l a p a r t e a inferioar c u un g u l e r tri- l i n g h i u l a r , n r e l i e f . G t u l a r e p e r e i i a r c u i i . C o r p u l e s t e g l o b u l a r . 209

D i n g u l e r pn pe p a r t e a s u p e r i o a r a c o r p u l u i se a f l o t o a r t c u seciunea e l i p s o i d a l . F u n d u l e s t e r u p t . 1 : 1 5 c m ; D m a x . : 11 , 3 m ( f i g . 2 / 5 ) ; 2 . S t r a c h i n d i n t r - o past c e n u i e , l u c r a t l a r o a t . G u r a l a r g Buza ngroat l a e x t e r i o r , c a r e este r o t u n j i t , i l a i n t e r i o r , acesta f i i n d a s c u i t . E a e s t e t e i t o b l i c s p r e i n t e r i o r . Umrul c a r e n a t . C o r p u l s e m i s f e r i c . F u n d u l i n e l a r . : 5 , 5 cm ; D g u r i i : 2 0 cm ( f i g . 2 / 4 ] ; 3 . F u s a i o l d i n l u t a r s , de f o r m t r o n c o n i c , p e r f o r a t t r a n s v e r s a l . ! : 2 , 3 cm ; D: 3 cm ( f i g . 2 / 3 ) . M o r m i n t e l e n r . 2 i 3 - n u s - a r e c u p e r a t n i c i u n o b i e c t de i n v e n t a r . Mormntul n r . 3 e r a s i t u a t l a c i r c a 1 , 50 m s u b s o l u l a c t u a l , fiind u n u l d i n t r e m o r m i n t e l e s i t u a t e l a cea m a i m i c a d f n c i m e . Mormntul n r . 4 - a f o s t pe jumtate d i s t r u s de d e s c o p e r i t o r i . In d r e p t u l c r a n i u l u i ( r i d i c a t i dus l a Muzeul o r e n e s c d i n Drgneti O l t ) e r a u depuse dou vase : 1 .Can d i n t r - o past fin, c e n u i e , l u c r a t l a r o a t . B u z a v e r t i c a l , p r o f i l a t . Gtul r e l a t i v f n a l t , c i l i n d r i c . C o r p u l b i t r o n c o n i c . De s u b b u z pfn pe d i a m e t r u l m a x i m se afl o t o a r t l a t , a r c u i t . F u n d u l d r e p t . 1 : 1 1 , 1 cm ; D m a x : 9 , 1 c m ( f i g . 3 / 2 ) ; 2 . S t r a c h i n d i n t r - o p a s t de c u l o a r e c r m i z i e , l u c r a t l a roat . B u z a v e r t i c a l , p r o f i l a t . Gtul r e l a t i v n a l t , c i l i n d r i c . C o r p u l b i t r o n c o n i c . De s u b b u z pn pe d i a m e t r u l m a x i m se a f l o t o a r t lat, a r c u i t . F u n d u l d r e p t . f : 1 1 , 1 c m ; D max : 9 , 1 c m ( f i g . 3 / 2 ) ; 2 J5 t r a c h i n d i n t r - o p a s t de c u l o a r e c r m i z i e , l u c r a t l a r o a t . G u r a l a r g . B u z a o r i z o n t a l , puin n g r o a t n i n t e r i o r , m u l t lit s p r e ext e r i o r . Umrul c a r e n a t . C o r p u l s e m i s f e r i c , p r e z i n t n i n t e r i o r c a n e l u r i r m a s e de l a turaia r o i i o l a r u l u i . F u n d u l d r e p t . 1 : 6 , 4 c m ; D gu~ r i i : 27 c m ( f i g . 3 / 1 ) . L a b a z a c r a n i u l u i s - a u d e s c o p e r i t r e s t u r i l e u n u i c o l i e r : 3 - 5 . M r g e l e d i n p a s t de s t i c l a l b a s t r , s f e r i c e , p e r f o r a t e . D : 0 , 5 c m . L a mfna d r e a p t , ndoit d i n c o t i c u p a l m a pe p i e p t , s - a g s i t (6) o f u s a i o l d i n l u t a r s , t r o n c o n i c . Mormntul n r . 5 - n u s - a r e c u p e r a t n i c i u n o b i e c t de i n v e n t a r . Mormntul n r . 6 - c o n i n e a n d r e p t u l c r a n i u l u i o s a b i e s c u r t (1 ) , d i n f i e r , d i s t r u s . Se m a i p s t r e a z d o a r u n m i c f r a g m e n t p r e v z u t c u un s i n g u r t i . A l t e o b i e c t e de o f r a n d r e c u p e r a t e s n t : 2 . Can d i n - , t r - o p a s t f i n , c e n u i e , l u c r a t l a r o a t . G u r a l a r g . B u z a ngroat t r i u n g h i u l a r l a e x t e r i o r , i a r n i n t e r i o r p r e v z u t c u u n p r a g . G f t u l n a l t , c i l i n d r i c . Umrul m a r c a t p r i n t r - o band n g u s t , f n r e l i e f , t r i u n g h i u l a r . C o r p u l b i t r o n c o n i c , c u p a r t e a s u p e r i o a r puin m a i dezv o l t a t . De l a m i j l o c u l g f t u l u i pn pe p a r t e a s u p e r i o a r a c o r p u l u i se a f l o t o a r t d i n t r - o band l a t , b i l o b a t . F u n d u l i n e l a r . : 1 8 , 4 c m ; D max : 1 6 , 1 c m ( f i g . 3 / 3 ) ; 3 . S t r a c h i n d i n t r - o p a s t c e n u i u - c r m i z i e , l u c r a t l a r o a t . G u r a l a r g . B u z a , n g r o a t att l a e x t e r i o r c t i l a i n t e r i o r , p r e z i n t dou t e i t u r i o b l i c e s p r e e x t e r i o r i i n t e r i o r . S u b b u z - l a e x t e r i o r m a i s u s , i a r l a i n t e r i o r m a i j o s - se afl o c a n e l u r o r i z o n t a l , n r e l i e f . Umrul c a r e n a t . C o r p u l , semisferic, e s t e p r e v z u t n i n t e r i o r c u o t r e a p t . F u n d u l i n e l a r . 1 : 6 , 3 c m ; D g u r i i : 1 9 , 8 cm ( f i g . 3 / 4 ) ; 4 . Fusaiol t r o n c o n i c c u baza u o r curbat spre i n t e r i o r . 210

to

F i g . 1 . - D e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e n r a z a o r a u l u i D r g n e t i - O l t .

F i g . 2 . - 1 , Urn de t i p F e r i g i l e ; 2 , v a s - u r n g e t o - d a c c e r a m i c e d e s c o p e r i t e f n mormntul n r . 1 .

212

F i g . 3 . - Obiecte descoperite fn mormintele n r . 4 (1-2) i 6 (3-4).

213

Mormfntul n r . 7 - s - a u r e c u p e r a t : 1 . U l c i o r d i n t r - o past fin, cenuie, l u c r a t l a roat. Buza rotunjit. Gftul scund, c i l i n d r i c . C o r p u l b i t r o n c o n i c , c u p a r t e a s u p e r i o a r m a i puin d e z v o l t a t . F u n d u l larg, i n e l a r . De l a m i j l o c u l gtului pn d e a s u p r a d i a m e t r u l u i m a x i m se a f l o t o a r t l a t , g r o a s , b i l o b a t pe faa e x t e r i o a r . I : 24 c m j D m a x : 1 5 , 6 cm ( f i g . 4 / 2 ) ; 2 . S t r a c h i n d i n t r - o p a s t de c u l o a r e c e n u i e l u crat l a roat. Gura larg. Buza arcuit spre e x t e r i o r i teit o b l i c . Umrul c a r e n a t . C o r p u l s e m i s f e r i c , p r e v z u t l a i n t e r i o r c u c a n e l u r i l e d a t o r a t e turaiei roii o l a r u l u i . F u n d u l i n e l a r . I : 8 , 4 cm ; D g u r i i 2 0 , 2 c m ( f i g . 4 / 1 ) j 3 . F u s a i o l b i t r o n c o n i c , c u p a r t e a i n f e r i o a r foar~ t e puin d e z v o l t a t . Mormntul n r . 8 - i s - a r e c u p e r a t c r a n i u l , c a r e a p u t u t f i rent r e g i t . I n v e n t a r u l p s t r a t se c o m p u n e d i n : 1 . Can d i n t r - o p a s t f i n , c e n u i e , l u c r a t l a r o a t . B u z a r o t u n j i t . Gtul c i l i n d r i c , f i i n d p r e v zut sub buz c u o canelur ( n g r o a r e a p a s t e i ) o r i z o n t a l . C o r p u l m a i c u r n d g l o b u l a r d e c t b i t r o n c o n i c . F u n d u l i n e l a r , p r e v z u t pe picior, l a b a z , c u t r e i l i n i i c o n c e n t r i c e , i n c i z a t e . De l a m i j l o c u l gtului pn deasupra d i a m e t r u l u i maxim o toart lat. Tot e x t e r i o r u l cnii este v l u r i t o r i z o n t a l . I : 21 , 3 cm } D m a x : 1 5 , 2 c m ( f i g . 4 / 4 ) ; 2 . Strachin d i n t r - o p a s t c u m u l t n i s i p c a d e g r e s a n t , de c u l o a r e c e n u i e , l u c r a t l a r o a t , d a r a s i m e t r i c . G u r a l a r g . B u z a , l i t att l a e x t e r i o r c t i l a i n t e r i o r , e s t e t e i t o b l i c s p r e i n t e r i o r . Gtul s c u n d . Umrul c a r e n a t . C o r p u l s e m i s f e r i c . F u n d u l i n e l a r . : 5 , 1 cm ; D g u r i i : 15,5 cm ( f i g . 4 / 5 ) ; 3. Fusaiol d i n l u t a r s ( f i g . 4 / 3 ) . Mormntul n r . 9 - c o n i n e a n t r - o g r o a p d r e p t u n g h i u l a r oasele u n u i i n d i v i d o r i e n t a t n o r d - s u d . Mna s t n g e r a n t i n s pe l n g c o r p , : i a r c e a d r e a p t e r a n d o i t d i n c o t i a e z a t pe a b d o m e n . Inventarul r e l a t i v b i n e p s t r a t , se c o m p u n e d i n : 1 . Can p s t r a t f r a g m e n t a r , d e p u s l a p i c i o a r e . L u c r a t d i n t r - o p a s t f i n , de c u l o a r e c e n u i e , la r o a t . Gtul n a l t , c i l i n d r i c . G u r a i t o a r t a s - a u p i e r d u t . C o r p u l bitronconic , cu partea inferioar mai dezvoltat i cu pereii arcuii . Deasupra d i a m e t r u l u i maxim porne: o toart lat, bilobat. Fundul i n e l a r . I : 2 0 , 5 cm D m a x : 1 5 , 1 c m ( f i g . 5 / 8 ) ; 2 . C a s . t r o n d i n t r - o p a s t c r m i z i e - c e n u i e , l u c r a t c u m n a . De f o r m t r o n c o n i c , c u b u z a a r cuit s p r e e x t e r i o r . Fundul p r o f i l a t i d r e p t . L a e x t e r i o r snt dungi o r i z o n t a l e , t r a s e cu omoiogul. : 9,3 cm ; D g u r i i : 22,8 cm (fig. 5 / 3 ) ; 3 . F u s a i o l t r o n c o n i c d i n l u t a r s , d e p u s pe p a r t e a d r e a p t a c o r p u l u i . M a r g i n i l e b a z e i s n t t e i t e o b l i c att s p r e e x t e r i o r ct i ^ p j r e ^ n t e r i o r , f o r m h d _ o c o n c a y i t a t e emisfjarJ.c.lt._Perforaia. transv e r s a l este r e l a t i v l a r g . : 1 , 8 cm | D : 3,6 cm ( f i g . 5 / 4 ) ; 4 . S a b i e - p u m n a l d i n f i e r a e z a t l a d r e a p t a c r a n i u l u i , puin m a i s u s de u mrul s t i n g . L i m b a m i n e r u l u i este lung, avnd p a r t e a s u p e r i o a r d i s t r u s , i a r s e c i u n e a d r e p t u n g h i u l a r . L a m a , cU s e c i u n e a l e n t i c u l a r , se s u b i a z t r e p t a t s p r e p a r t e a i n f e r i o a r u n d e s e t e r m i n c u u n v r f . I n p a r t e a s u p e r i o a r , n d r e p t u l c e l o r dou t i u r i , se a f l c t e o g a u r de n i t . Se p s t r e a z u r m e d e l e m n c e p r o v i n de l a t e a c . L : 3 3 , 5 214

F i g . 4 . - Obiecte descoperite i n normintele n r . 7 (1-2) i 8 (3-5)

215

cm ; 1 : 4 , 3 cm ; g r . : 0 , 7 cm ( f i g . 5 / 1 ) ; 5 M i n e r t u b u l a r d i n f i e r cu u r m e de b r o n z . L a c e l e dou e x t r e m i t i c f t e o p l a c oval perforat f n p a r t e a i n f e r i o a r . L : 6 cm ; D : 2 , 2 c m ( f i g . 5 / 2 ) ; 6 . Cataram fragm e n t a r d i n f i e r , de f o r m p o l i g o n a l , p r e v z u t pe u n a d i n l a t u r i cu o umfltur. L : 3 , 5 c m ( f i g . 5 / 6 ) ; 7 . L i m b de c u r e a , d i n b r o n z , cu s e c i u n e a t r i u n g h i u l a r . P a r t e a p o s t e r i o a r e s t e tiat d r e p t i p r e vzut cu un mic o r i f i c i u p e n t r u p r i n d e r e . Vrful, m a i l a t decft corpul, a r e o form trapezoidal. L : 4 cm : 1 : 0 , 6 cm ( f i g . 5 / 7 ) 8 . Pieptene f r a g m e n t a r d i n o s . Se p s t r e a z d o a r o m i c p o r i u n e s e m i c i r c u l a r d i n p a r t e a s u p e r i o a r a c o r p u l u i . Se compune d i n t r e i p l c i de o s , c u m u c h i a c u r b , p r i n s e c u dou c u i e de c u p r u ( f i g . 5 / 5 ) M o r m f n t u l n r . 10 - s - a u m a i p u t u t r e c u p e r a : 1 . S t r a c h i n d i n t r - o past c e n u i e , lucrat l a r o a t . G u r a l a r g . B u z a ngroat la e x t e r i o r , c a r e este r o t u n j i t , i l a i n t e r i o r , c a r e este ascuit, fiind de a s e m e n e a t e i t o b l i c s p r e i n t e r i o r . Umrul c a r e n a t . C o r p u l s e m i s f e r i c p r e z i n t f n i n t e r i o r c a n e l u r i c e p r o v i n de l a turaia r o i i o l a r u l u i . F u n d u l i n e l a r , f : 6 , 4 c m ; D g u r i i : 21 , 3 c m ( f i g . 6 / 4 ) ; 2 . Fus a i o l d i n l u t a r s , t r o n c o n i c . F r a g m e n t a r ( f i g . 6 / 3 ) ; 3 - 4 . Dou mrg e l e p l a t e , r o t u n d e , d i n t r - o p a s t de s t i c l n e a g r . D : 1 , 1 c m ; g r . : 0,5 cm ( f i g . 6 / 5 ) . M o r m f n t u l n r . 11 - d e s c o p e r i t l a a d n c i m e a de 1 , 8 0 m fa de s o l u l a c t u a l , a p u t u t f i d e z v e l i t c u m a i mult g r i j . M f i n i l e nhum a t u l u i e r a u ntinse l n g c o r p . C r a n i u l p u t e r n i c d e f o r m a t artificial. I n p a r t e a d r e a p t a c r a n i u l u i e r a u d e p u s e d o u v a s e : 1 . Can d i n t r - o p a s t p o r o a s , de c u l o a r e c e n u i e - n e g r i c i o a s , l u c r a t c u mna. Gura larg, cvasi-lobat. Buza vertical, rotunjit. Corpul a r e p e r e ii puin a r c u i i , c u tendin de b i t r o n c o n i c i t a t e . D i n b u z pn pe d i a m e t r u l m a x i m se a f l o t o a r t puin s u p r a n l a t . F u n d u l d r e p t . I 9 , 7 c m ; D m a x : 7 , 5 c m ( f i g . 7 / 6 ) ; 2 . V a s d i n t r - o p a s t p o r o a s , de c u l o a r e c e n u i e , l u c r a t c u m f n a . G u r a l a r g , b u z a r o t u n j i t , i a r gtul t r o n c o n i c . C o r p u l g l o b u l a r . I : 7 cm ; D max : 6 , 5 c m ( f i g . 7 / 7 ) . Alte t r e i v a s e e r a u d e p u s e n d r e p t u l p i c i o a r e l o r : 3 . Can d i n t r - o p a s t f i n, cenuie, lucrat l a roat. Buza arcuit spre e x t e r i o r i triunghiul a r . G f t u l n a l t , c i l i n d r i c , e s t e p r e v z u t s u b b u z c u o band o r i z o n t a l , t r i u n g h i u l a r a , f n r e l i e f . Umrul a r e u n p r a g . C o r p u l b i t r o n c o n i c . De 3ub b u z pfn pe p a r t e a s u p e r i o a r a c o r p u l u i se a f l o t o a r t dint r - o band l a t , b i l o b a t . P e p a r t e a s u p e r i o a r a c o r p u l u i s f n t inciz a t e l i n i i n r e e a . S u b d i a m e t r u l m a x i m e s t e i n c i z a t o c a n e l u r o r i zontal. Fundul i n e l a r este prevzut c u un umbo. : 2 0 , 4 cm ; D max : 1 6 , 2 cm ( f i g . 7 / 2 ) ; 4 . Strachin d i n t r - o past c e n u i e , l u c r a t la r o a t , puin a s i m e t r i c . G u r a l a r g , i a r b u z a c u m a r g i n e a d r e a p t este r s f r n t o b l i c s p r e e x t e r i o r . Umrul e s t e puin c a r e n a t . C o r p u l sem i s f e r i c , i a r f u n d u l i n e l a r . I : 6 , 8 c m ; D g u r i i : 23 c m ( f i g . 7 / 5 ) } 5 . Strachin d i n t r - o past fin, c e n u i e , lucrat l a r o a t . G u r a larg, i a r b u z a e s t e n g r o a t att l a e x t e r i o r c t i l a i n t e r i o r , a v f n d p a r t a s u p e r i o a r a r c u i t . Umrul c a r e n a tj _ c o r p u l s e m i s f e r i c , i a r f u n d u l 316

F i g . 5 . - O b i e c t e d e s c o p e r i t e f n mormntul n r . 9 .

217

i n e l a r , : 4 , 3 cm ; D g u r i i : 1 3 , 5 c m ( f i g . 7 / 8 ) . n j u r u l gtului e r a pus (6) u n c o l i e r d i n t r - o s r m de b r o n z , c u o c h i i c f r l i g - b u t o n p e n t r u n c h i d e r e . I n c h i z t o a r e a e r a s p r e s p a t e . M a x i l a r u l i n f e r i o r , a f l a t l a 4 5 c m d e p r t a r e de c o l i e r , e r a p u t e r n i c n v e r z i t , c e e a ce nseamn c pe c o l i e r e r a u n i r a t e l a m e l e o r n a m e n t a l e d i n b r o n z . De altfel c h i a r f n m i j l o c u l c o l i e r u l u i se a f l o s u b i e r e a s a , c a r e a r putea r e p r e z e n t a l o c u l de p r i n d e r e a l acestor lamele. D : 11,7 x 12,3 cm ; g r . : 0 , 2 cm ( f i g . 7 / 1 ) . S u b c o l i e r e r a u n i r a t e mai multe m r g e l e : 7. M r g e a p l a t , c u m a r g i n i l e r o t u n j i t e , d i n t r - o p a s t de s t i cl verde smaragd, s u p r a - a r s , cu zone s i d e f i i . Perforat t r a n s v e r s a l , : 1 , 3 c m .; D : 2 , 8 c m ( f i g . 7 / 1 0 ) ; 8 . M r g e a m i c , discoidlb i t r o n c o n i c , d i n p a s t de s t i c l m a r o n i e , f : 0 , 5 c m ; D : 1 , 3 x 1 cm ( f i g . 7 / 1 4 ) j 9 - 1 0 . Dou m r g e l e m i c i , p l a t e , d i n p a s t de s t i c l m a r o n i e , : 0 , 5 cm ; D : 1 , 1 cm ( f i g . 7 / 1 2 - 1 3 ) ; 1 1 . Mrgea mic , t u b u l ar , c u c a n e l u r i v e r t i c a l e , d i n p a s t de s t i c l a l b a s t r . : 0 , 9 cm ; D : 1 c m ( f i g . 7 / 1 6 ) ; 1 2 . M r g e a n f o r m de butoia a s i m e t r i c , d i n past de s t i c l c o l o r a t . P r i l e s u p e r i o a r i i n f e r i o a r snt de c u l o a r e neagr i au m a r g i n i l e d i n s p r e i n t e r i o r vlurite. I n c e n t r u este o band g a l b e n n z i g - z a g , c u p r i n z n d f n i n t e r i o r o l i n i e n e a g r , d e a s e m e n e a f n z i g - z a g . D e a s u p r a l d e d e s u b t u l a c e s t e i b a n d e se a f l c t e u n r e g i s t r u r o u , n c e l i n f e r i o r a f l n d u - s e t r a s a t i o l i n i e n e a g r n z i g - z a g . f : 2 , 1 cm ; D : 2,3 cm ( f i g . 7 / 1 1 ) ; 1 3 . Mrgea plat, c u m a r g i n i l e r o t u n j i t e , d i n c h i n l i m b a r . D : 1 ,9 cm ; g r . : 0 , 9 cm ( f i g . 7 / 9 ) ; 1 4 . Mrgea mic, s f e r i c , d i n l u t a r s . D : 1,2 cm ; g r . : 0 , 9 c m ( f i g . 7 / 1 5 ) ; 1 5 - 2 0 . a s e m r g e l e d i n l u t f i n , c e n u i u , s l a b a r s , de f o r m b i t r o n c o n i c . I m e d i a t dup d e s c o p e r i r e s - a u s f r m a t ; 21 . F i b u l . d e s - c o p e r i t n z o n a s u p e r i o a r a b r a u l u i d r e p t . D i n b r o n z , c u piciorul, n t o r s pe d e d e s u b t . R e s o r t u l , t e r m i n a t p r i n d o u p r o e m i n e n e u o r f a e t a t e , e s t e p r e v z u t c u o c o a r d situat n t r e a r c i p i c i o r . C o r p u l a r c u i t a r e o n e r v u r m e d i a n . P i c i o r u l e s t e n f u r a t de dou o r i pe a r c . L : 4 , 5 c m ( f i g . 7 / 4 ) ; 2 2 . F i b u l situat pe m i j l o c u l claviculei s t n g i . Identic c u cea a n t e r i o a r , a r e n s p i c i o r u l n f u r a t de p a t r u o r i pe a r c . L j 5 , 4 cm ( f i g . 7 / 3 ) . Mormntul n r . 1 2 - a f o s t d e s c o p e r i t , nainte de n c e p e r e a cons- t r u i r i i b l o c u r i l o r , cu t o t u l ntmpltor. D i n i n v e n t a r u l l u i se m a i p s t r e a z (1) o c a n f r a g m e n t a r ( l i p s e t e p a r t e a s u p e r i o a r a gtului c u g u r a i o p o r i u n e d i n t o a r t ) . L u c r a t d i n t r - o p a s t f i n , de c u l o a r e c e n u i e , l a r o a t . Gtul e s t e a p r o a p e c i l i n d r i c , i a r c o r p u l b i t r o n c o n i c c u jumtatea s u p e r i o a r puin m a i d e z v o l t a t . D e a s u p r a d i a m e t r u l u i m a x i m s e a f l o t o a r t l a t , b i l o b a t . F u n d u l i n e l a r . n i n t e r i o r se vd c a n e l u r i l e d a t o r a t e turaiei r o i i o l a r u l u i . Pe p a r t e a i n f e r i o a r a c o r p u l u i , l a e x t e r i o r , se v d v a g i c a n e l u r i v e r t i c a l e , l a t e . 1 1 3 , 2 c m ; D max : 14 c m ( f i g . 6 / 1 ) ; 2 . D i n a c e s t mormnt m a i f c e a parte un c a s t r o n r e l a t i v m a r e , c a r e a disprut fns ntre t i m p . Mormntul n r . 13 - s i t u a t m a i I z o l a t , l a c i r c a 150 m n o r d - e s t de; m o r m f n t u l n r . 1 . D i n d e c l a r a i i l e , d e s c o p e r i t o r i l o r se p a r e c a ayuj 218

F i g . 6 . - O b i e c t e d e s c o p e r i t e m o r m i n t e l e n r . 10 ( 3 - 5 ) , 12. (1 ) i 13 ( 2 ) . 219

u n i n v e n t a r bogat : dou c a s t r o a n e , z b a l e d i n f i e r i a p l i c e d i n bronz* ( ? ) , o oglind de b r o n z c u mner ^ . L a M u z e u l d i n D r g n e t i O l t se m a i pstreaz d o a r o can d i n t r - o past fin, c e n u i e , lucrat la r o a t . Gtul e s t e nalt i c i l i n d r i c . Pe b u z i s u b ea snt t r e i canel u r i o r i z o n t a l e , n r e l i e f . C o r p u l e s t e b i t r o n c o n i c , i a r f u n d u l puin i n e l a r . De l a m i j l o c u l gtului pn d e a s u p r a d i a m e t r u l u i m a x i m se afl o t o a r t l a t , t r i u n g h i u l a r , b i l o b a t . : 36 cm ( f i g . 6 / 2 ) . Dup p r e z e n t a r e a t u t u r o r m o r m i n t e l o r d e s c o p e r i t e i m a i a l e s a i n v e n t a r u l u i l o r , se pune p r o b l e m a n c a d r r i i c r o n o l o g i c e i etnice. In p r i v i n a m a t e r i a l u l u i c e r a m i c , i n d i f e r e n t c e s t e l u c r a t c u mna s a u l a r o a t , e l e s t e s p e c i f i c c u l t u r i i Sntana de M u r e i se d a t e a z n a doua jumtate a s e c . a l I l I - l e a i pe p a r c u r s u l s e c . a l I V - l e a 2 e.n. P e n t r u c e l e l a l t e o b i e c t e situaia e s t e n s puin m a i complicat A s t f e l s a b i a - p u m n a l d i n M 9 e s t e o a r m ce se n t l n e t e c u p r e d i l e c i e n m o r m i n t e l e s a r m a t i c e d i n a d o u a jumtate a s e c . a l I I - l e a i d i n s e c . a l I l I - l e a e . n . D e s c o p e r i r e a e i n s n a s o c i e r e c u o limb de c u r e a c u v r f u l t r a p e z o i d a l , p r e c u m i c u u n f r a g m e n t de p i e p t e n e de o s , p i e s e c e se d a t e a z n s p e c i a l h s e c . a l I V - l e a e . n . , ne ndeamn a d a t a r e s p e c t i v u l mormnt l a s f r i t u l s e c . a l I H - l e a sau e v e n t u a l n p r i m a jumtate a s e c . a l I V - l e a e . n . O situaie a p a r t e o c o n s t i t u i e c e l e dou f i b u l e d e s c o p e r i t e n M 11 , c a r e , d e i f a c p a r t e d i n v a r i a n t a d a c i c a f i b u l e i cu picior u l n t o r s pe d e d e s u b t , v a r i a n t ce e s t e n c a d r a t s p r e s f r i t u l s e c . al IlI-lea e . n . , circul a s o c i e r e a l o r cu c o l i e r u l prevzut cu o c h i i crlig p e n t r u p r i n d e r e , p i e s c e se d a t e a z c u p r e d i l e c i e n s e c . a l V - l e a e . n . 5 , e s t e deo s e b i t de i m p o r t a n t . C o l i e r e i c e r c e i a s e m n t o r i ca nfiare s - a u d e s c o p e r i t n m o r m i n t e l e s a r m a t i c e , datnd n s d i n p r i m a j u m t a t e a s e c . a l I V - l e a e . n . , de l a P i a t r a Frecei'-' i C s c i o a r e l e 7 . Pe b a z a a c e s t o r a n a l o g i i datm i n o i M 11 de l a D r g n e t i O l t n sec. a l I V - l e a e . n . , e v e n t u a l de pe l a m i j l o c u l l u i . I a r n p r i v i n a a p a r t e nenei l u i e t n i c e , inhd s e a n a i de d e f o r m a r e a a r t i f i c i a l a era-, n i u l u i , e l nu poate aparine dect unui s a r m a t . D i n c e l e s p u s e m a i s u s r e i e s e c d o a r m o r m i n t e l e 9 i 11 pot f i a t r i b u i t e c u c e r t i t u d i n e unei populaii s a r m a t e . P e n t r u mormintele 1 , 4 , 6 - 8 , 1 0 , 12 i 1 3 , d i n c a r e n i s - a p s t r a t d o a r u n i n v e n t a r c e r a m i c , n u se p o a t e s t a b i l i c u p r e c i z i e d a c a p a r i n s armailor sau u n e i a l t e populaii - d a c o - r o m a n i o r i g o i . Cft p r i v e t e mormint e l e 2 , 3 i 5 e s t e i m p o s i b i l de a n e p r o n u n a . O r i c u m n s i eleaparin aceluiai o r i z o n t c r o n o l o g i c . I a r d i n a c e s t u l t i m p u n c t de v e d e r e p r e z e n t a n e c r o p o l r e p r e z i n t p r i m a d e s c o p e r i r e de a c e s t f e l d i n t r e c e l e dou l i m e s u r i - a l u t a n i t r a n s a l u t a n - , p r e c u m i d i n t r e c e l e dou " b r a z d e a l e l u i Novac", - de n o r d i de s u d . E i i se p o a t e a d u g a m i c a a e z a r e recent, d e s c o p e r i t pe v a l e a Clmuiului, n r a z a c o m u n e i T i t u l e t i 8 , p r e c u m ; 220

221

i t e z a u r u l m o n e t a r t e r m i n a t c u monete de l a V a l e n s ( 3 6 5 / 3 6 6 e . n . ) , d e s c o p e r i t m a i de m u l t l a V i e s p e t i . Dup cum se t i e , dup c d e r e a l i m e s u l u i t r a n s a l u t a n l a m i j l o c u l s e c a i I l I - l e a e . n . , i n z o n a de v e s t a M u n t e n i e i ptrund d i f e r i t e p o p u l a i i 1 . M o r m f n t u l s a r m a t o - a l a n de l a Vitneti^ ^ , de l a s f r i t u l sec. al IlI-lea e . n . , precum i recent descoperitele morminte n r . 9 i 11 d e l D r g n e t i - O l t v i n s p r o b e z e a c e a s t a c i u n e . D a r innd seama de c a r a c t e r u l u n i t a r , d i n p u n c t de v e d e r e a l c u l t u r i i m a t e r i a l e , a l n e c r o p o l e i de l a D r g n e t i - O l t o a t r i b u i m p o p u l a i e i e t e r o g e n e - format d i n d a c o - r o m a n i , s a r m a i i g o t i - p u r t t o a r e a c u l t u r i i Sntana de M u r e . P e n t r u moment e s t e n c d e s t u l de d i f i c i l de a s t a b i l i n a t u r a r e l a i i l o r d i n t r e c e i ce se nmormntau n n e c r o p o l a de l a D r g n e t i O l t i a u t o r i t a t e a roman d i n sudul Dunrii. N - a r f i e x c l u s ns ca a r m e l e a f l a t e n m o r m i n t e s f i e o d o v a d a v i e u i r i i , i pe a c e s t e l o c u r i , a u n o r l i m i t a n e i ce n c h e i a s e r n 332 e . n . u n t r a t a t c u C o n s t a n 9

t i n cel Mare

'. N O T E

O p a r t e d i n p i e s e se p a r e c a u a j u n s l a I a i . B . M i t r e a i C . P r e d a , N e c r o p o l e d i n s e c , a l I V - l e a e . n . n Munten i a , Bucureti, 1966, p . 1 3 1 - 1 3 7 . 3 Gh.Diaconu, "Dacia", N . S . , X V , 1971, p.249, p l . V I l / 6 - 8 ; S. Dol i n e s c u - F e r c h e , Dulceanca Bucureti, 1974, p . 115. 4 C. I s c e s c u i B . I o n e s c u , M u z e u l n a i o n a l , I I I , B u c u r e t i , 1 9 7 6 , p . 181-190. 5 R . H a r h o i u n A l . O d o b e s c u , O p e r e , I V , T e z a u r u l de l a Pietroasa, B u c u r e t i , 1976, p . 1 0 1 7 . 6 A . P e t r e , M a t e r i a l e i c e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V I I I , B u c u r e t i , 1962, .571-572, f i g . 8 / 2 . 7 S . M o r i n t z , " D a c i a " , N . S . , I V , 1960, p . 5 5 3 . 8 G . T r o h a n i i T . Z o r z o l i u , Cercetri a r h e o l o g i c e , V , Muzeul Naion a l de I s t o r i e , B u c u r e t i , 1 9 8 2 , p . 7 0 , p u n c t u l 3 / c . 9 C . S t i r b u , Muzeul naional, I I I , B u c u r e t i , 1976, p . 1 9 3 - 2 0 0 . I Q Q . T o r o p u , Romanitatea trzie . . . , C r a i o v a , 1976, p . 1 1 2 - 1 1 3 . 11 V . L e a h u i G . T r o h a n i , C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , , B u c u r e t i , 1979 , p.134-139. 12 0 . T o r o p u , o p . c i t . , p . 1 1 4 . U N E NCROPOLE DU I V SICLE DE N . . D E C O U V E R T E DRGNESTI-OLT
e

1 2

>

Rsum Les rcentes recherches archologiques effctues aux 222 alentours

de la v i l l e de D r g n e t i - O l t ont f a i t r e s s o r t i r p l u s i e u r s t r a c e s an* c i e n n e s : un t e l l et d e u x t a b l i s s e m e n t s n o l i t h i q u e s a p p a r t e n a n t la c i v i l i s a t i o n de G u m e l n i j a , un t a b l i s s e m e n t d u t y p e G l i n a d u c o m m e n c e m e n t de l ' g e d u b r o n z e , une s p u l t u r e d u t y p e F e r i g i l e ( p r e m i e r g e d u f e r ) , a i n s i que d e s f r a g m e n t s c r a m i q u e s g t o - d a c e s e t romains . M a i s dans l a p r s e n t e tude o n i n s i s t e s u r l e s 1 3 s p u l t u r e s de l a f i n d u I I I et d u I V s i c l e de n . . A b a s e des p i c e s d'inventaire on a p u t a b l i r que l e s tombes n o . 9 et 11 a p p a r t i e n n e n t des S a r m t e s . P o u r l e s tombes 1 , 4 , 6 - 8 , 1 0 , 1 2 et 1 3 , q u i c o n t i e n n e n t seulem e n t d e s p i c e s c r a m i q u e s o n ne p e u t pas t a b l i r a v e c p r c i s i o n s i e l l e s a p p a r t i e n n e n t a u x S a r m t e s o u une autre population d a c o - r o m a i n e ou d e s G o t h e s . L a mme s i t u a t i o n se p o s e pour les t o m b e s 2 , 3 et 5 d ' o o n n ' a p u r c u p r e r a u c u n o b j e t . On s a i t q u ' a p r s l a c h u t e d u l i m e s t r a n s a l u t a i n a u m i l i e u d u I I I s i c l e , d a n s l a z o n e o c c i d e n t a l e de l a V a l a c h i e a r r i v e n t d i f f r e n t e s p o p u l a t i o n s . M a i s d ' a p r s l e c a r a c t r e u n i t a i r e , d u p o i n t de v u e de l a c u l t u r e m a t r i e l l e de l a n c r o p o l e de D r g n e t i - O l t , n o u s pouv o n s l ' a t t r i b u e r l a p o p u l a t i o n h t r o g n e - f o r m e de D a c o - R o m a ins, S a r m a t e s et Gothes - appartenant l a c i v i l i s a t i o n de S n t a n a de M u r e . P o u r l e moment i l e s t e n c o r e a s s e z d i f f i c i l e d ' t a b l i r l a nature des r e l a t i o n s e n t r e c e u x q u i s o n t e n t e r r s dans l a n c r o p o l e d e D r g n e t i - O l t e t l ' a u t o r i t r o m a i n e d u s u d d u D a n u b e . E t i l ne serait p a s e x c l u q u ' i l s ' a g i s s e de q u e l q u e s l i m i t a n e i q u i a v a i e n t c o n c l u , e n 332, un trait avec l ' e m p e r e u r Constantin l e G r a n d .
e e 8

LGENDE DES FIGURES F i g . 1 . - L e s d c o u v e r t e s a r c h o l o g i q u e s de D r g n e t i - O l t . F i g . 2 . - 1 , Urne du type F e r i g i l e j 2, v a s e - u r n e g t o - d a c e . j 3 - 5 , pices cramiques d c o u v e r t e s dans l a tombe n o . 1 . F i g . 3 . - O b j e t s d c o u v e r t s dans l e s tombes n o s . 4 ( 1 - 2 ) e t 6 ( 3 - 4 ) . F i g . 4 . - Objets d c o u v e r t s dans les tombes n o s . 7 (1-2) et 8 ( 3 - 5 ) . F i g . 5 . - O b j e t s d c o u v e r t s dans l a tombe n o . 9 . F i g . 6 . - O b j e t s d c o u v e r t s dans l e s t o m b e s n o s . 10 ( 3 - 5 ) , 12(1) e t 13 (2). F i g . 7 . - O b j e t s d c o u v e r t s d a n s l a t o m b e n o . 11 .

V E C H I E T A P E D E L O C U I R E MEDIEVAL N ZONA A N S A M B L U L U I S T E L E A D I N TIRGOVITE

de G H E O R G H E I . C A N T A C U Z I N O Unul d i n t r e cele mai r e p r e z e n t a t i v e ansambluri a r h i t e c t u r a l e m e dievale d i n Trgovite, Stelea, a constituit obiectul unor cercetri a r h e o l o g i c e d e s f u r a t e ntre a n i i 1 9 6 9 - 1 9 7 3 i 1 9 8 0 - 1 9 8 2 . E l e au f u r n i zat n u m e r o a s e d a t e p r i v i n d e v o l u i a a c e s t u i a n s a m b l u i - c e e a ce pre-zint u n d e o s e b i t i n t e r e s - a u p e r m i s d e s c o p e r i r e a u n o r u r m e de l o c u i r e medieval despre c a r e nu e x i s t a u alte informaii. I n a f a r a v e s t i g i i l o r c t i t o r i e i l u i S t e l e a sptarul d i n ultimele d e c e n i i ale s e c a i X V I - l e a , au f o s t d e s c o p e r i t e , n c d i n 1 9 7 0 , r e s t u r i a l e u n o r c o n s t r u c i i a n t e r i o a r e , d a t a b i l e l a s f r i t u l s e c a i X V - l e a i nceputul s e c a i X V I - l e a . R e l u a r e a c e r c e t r i l o r h 1 9 8 0 - 1 9 8 2 a d u s l a c o m p l e t a r e a d a t e l o r p r i vind aceste construcii. U l t i m e l e c e r c e t r i au avut ca r e z u l t a t i d e s c o p e r i r e a c e l o r m a i v e c h i u r m e de l o c u i r e medieval d i n a c e a s t z o n , dathd de l a s f r i t u l s e c a i X I V - l e a . A c e s t e i p r i m e etape de l o c u i r e , b i n e p r e c i z a t s t r a t i g r a f i e , i a parin u r m e l e u n o r l o c u i n e s e m i n g r o p a t e , d i n c a r e t r e i a u f o s t s c o a s e parial l a i v e a l de s p t u r i l e d i n 1981 i una n 1 9 8 2 . G r o p i l e l o c u i n - , e l o r , c a r e a u u n p l a n r e c t a n g u l a r , snt a d n c i t e pn l a 0 , 4 0 - 0 , 6 0 m de^ la partea superioar a unui s t r a t subire s u p r a p u s h u m u s u l u i i s o l u l u i v i u . n c a z u l u n e i a d i n l o c u i n e ( L . 1 d e s c o p e r i t n S . X X l / 1 9 8 1 ) s-a putut c o n s t a t a existena, l a m a r g i n e a g r o p i i , a u r m e l o r unor pari cu g r o s i m e a de 0 , 0 8 - 0 , 1 2 m , l a o distan de c i r c a 0 , 5 0 m u n u l de a l t u l . M a t e r i a l u l c e r a m i c d e s c o p e r i t n l o c u i n e s a u n g r o p i l e m e n a j e r e d i n a p r o p i e r e , c a r a c t e r i s t i c p e n t r u s f r i t u l s e c a i X I V - l e a i nceputul sec. a l X V - l e a , f r a g m e n t e de b o r c a n e c u b u z a p r o f i l a t n f o r m de s t r e a i n , de o a l e c u b u z a d r e a p t , de c n i c u g u r a t r i l o b a t i p i c i o r nalt,de capace c o n i c e s a u f r a g m e n t e l e de s t r c h i n i i f a r f u r i i s m l u i t e , d e c o r a t e p r i n s g r a f f i t o , se adaug u n e i m o n e d a de l a M i r c e a c e l Btrh d e s c o p e r i t h n i v e l u l c o r e s p u n z t o r h 1980 . P r i m e i e t a p e de v i e u i r e , c u u r m e de l o c u i n e m o d e s t e , i u r m e a z o a d o u a , c a r a c t e r i z a t p r i n p r e z e n a u n o r c o n s t r u c i i de z i d . E s t e v o r ba de d o u b e c i u r i s i t u a t e n p a r t e a de n o r d - e s t a a n s a m b l u l u i i de o c l d i r e de m a r i d i m e n s i u n i aflat n p a r t e a s a de n o r d - v e s t . P i v n i e l e , n a c r o r d i s p u n e r e se o b s e r v o r e l a t i v s i m e t r i e , s i h t -situate l a 1 1 - 1 2 m u n a de a l t a . D i m e n s i u n i l e l o r snt d e s t u l de m a r i J e c i u l d i n s p r e v e s t a r e o l u n g i m e de p e s t e 15 m , limea de 6 m , i a r adncimea a t i n g e 3 , 4 0 m fa de p a r t e a s u p e r i o a r p s t r a t . E l e r a d e s 1 3 1 5

225

pxit f n dou p r i n t r - u n a r c de c r m i d a v f n d p o r n i r e a l a c i r c a 1,35 m d e a s u p r a n i v e l u l u i de c l c a r e d i n i n t e r i o r , c o n s t i t u i t d i n t r - u n pat de p i e t r i a m e s t e c a t c u n i s i p i r e s t u r i de m o r t a r . P e r e i i , g r o i de c i r c a 1 m , e r a u c o n s t r u i i d i n b o l o v a n i l e g a i c u m o r t a r , c o n s o l i d a i c u br -i ne d i s p u s e o r i z o n t a l , a l e c r o r g o l u r i , a c o p e r i t e c u b u c i de c r m i d , se d i s t i n g l a 1,15 m d e a s u p r a n i v e l u l u i de c l c a r e i c u c i r c a 1 m mai s u s . A c c e s u l e r a a s i g u r a t d i n s p r e nord p r i n t r - u n g f r l i c i lung d e a p r o a p e 7 m , a c o p e r i t c u o bolt s e m i c i l i n d r i c de c r m i d . C e l de a l d o i l e a b e c i , c u limea a p r o p i a t de a c e l u i l a l t , a r e o l u n g i m e m a i r e dus - 8 , 7 0 m f n i n t e r i o r - , i a r s p r e n o r d u n g f r l i c i c u bolt de c r m i d , l u n g de a p r o a p e 9 m i l a t de 2 m . P e r e i i d i n b o l o v a n i legai . c u m o r t a r snt m a i s u b i r i , de c i r c a 0 , 6 0 m . I n t r e c e l e dou b e c i u r i r e l a t i v a p r o p i a t e e x i s t d e o s e b i r i n p r i vina d i m e n s i u n i l o r , a g r o s i m i i z i d u r i l o r i a a l t o r amnunte. O r i e n t a r e a l o r e s t e puin d i f e r i t . C e l e dou p i v n i e t r e b u i e s f i aparinut u n o r c l d i r i d i s t i n c t e s a u s f i a v u t o e x i s t e n s e p a r a t . S p t u r i l e nu a u dus l a d e s c o p e r i r e a u r m e l o r v r e u n e i c l d i r i m a i m a r i c r e i a s - i f i putut aparine ambele b e c i u r i . C o n t e m p o r a n h l i n i i m a r i c u p i v n i e l e d e s c r i s e e s t e o cldire c a r e se a f l a c u c i r c a 30 m m a i l a v e s t , c l d i r e l a s u d de c a r e a v e a s f i e r i d i c a t n u l t i m e l e d e c e n i i a l e s e c a i X V I - l e a t u r n u l c l o p o t n i . L u n g i m e a e i t r e c e de 29 m , limea atingnd 8 , 8 0 m . F u n d a i i l e d i n piatr i m o r t a r snt a d n c i de c i r c a 0 , 7 0 m . Z i d u r i l e snt c o n s t r u i t e d i n p i a tr de r u i c r m i d , a s i z e l e de b o l o v a n i alternnd c u c t e o asiz de c r m i d . I n u n e l e p r i , h c o l u l de s u d - e s t de e x e m p l u , s e o b s e r v o z i d r i e n c a s e t e , n c a r e c r m i z i l e d i n t r e a s i z e snt d i s p u s e p u in o b l i c . G r o s i m e a z i d u r i l o r e x t e r i o a r e e s t e de c i r c a 0 , 8 0 m , iar a c e l o r i n t e r i o a r e de c i r c a 0 , 6 0 m . n p r i v i n a c o m p a r t i m e n t r i i cldirii t r e b u i e r e m a r c a t e x i s t e n a a dou z i d u r i d i s p u s e l o n g i t u d i n a l , p a r a l e l c u z i d u r i l e e x t e r i o a r e , l a c i r c a 1 , 4 0 m de a c e s t e a . Observaiile s t r a t i g r a f i c e i materialele arheologice descoperite indic p e n t r u a c e s t e c o n s t r u c i i de z i d o d a t a r e l a s f r i t u l s e c a i X V lea sau l a nceputul s e c a i X V I - l e a . C e r c e t r i l e efectuate au putut p r e c i z a r a p o r t u l n t r e c o n s t r u c i i l e menionate i vestigiile anterioare, p r e c u m i ntre ele i cldirile r i d i c a t e u l t e r i o r . Colul sud-vestic al b e c i u l u i d i n s p r e est t a i e o locuin semingropat ( L . 1 d i n S.XXl/1931), datat l a s f r i t u l s e c a i X I V - l e a , i d e p u n e r i l e i m e d i a t u l t e r i o a r e dez a f e c t r i i a c e s t e i a . C l d i r e a d i n p a r t e a de v e s t a p a r e l a r n d u l e i , p r i n p o z i i a s t r a t i g r a f i c a n i v e l u l u i de c o n s t r u c i e , c a u l t e r i o a r u n e i l o cuine c u m a t e r i a l e de l a s f r i t u l sec . a l X I V - l e a - n c e p u t u l sec. al X V - l e a ( L . 2 d i n S . X X i n / 1 981 ) . P e de alt p a r t e , e s t e c o n c l u d e n t r a p o r t u l s t r a t i g r a f i e c a r e s - a p u t u t p r e c i z a n t r e a c e a s t c l d i r e i e d i f i c i i l e dathd d i n u l t i m a p a r t e a s e c a i X V I - l e a . n t r e n i v e l u r i l e de c o n s t r u c i e c o r e s p u n z t o a r e c e l o r dou e t a p e se i n t e r p u n d e p u n e r i a p a r i nnd u n u i n i v e l d i s t i n c t de l o c u i r e i s t r a t u r i de n i v e l a r e . F u n d a i a t u r n u l u i c l o p o t n i r i d i c a t n u l t i m e l e d e c e n i i a l e s e c . a l X V I - l e a se ,u226

i'prapune p a r i a l fundaiei c l d i r i i a f l a t e l a n o r d , z i d r i a t u r n u l u i fiindj alipit z i d u l u i d i n s p r e s u d a l a c e s t e i a : a c e s t z i d se m a i p s t r e a z hc f n m a r e p a r t e . A c e l a i r a p o r t de a n t e r i o r i t a t e e s t e v d i t i fa de p r i d v o r u l l r g i t a l v e c h i i c t i t o r i i a s p t a r u l u i S t e l e a (situaie p r e c i z a t f n S . / 1 9 8 1 ) . E x i s t e n a p i v n i e l o r i a c l d i r i i de l a n o r d de t u r n s - a ncheiat ctre m i j l o c u l s e c a i X V I I - l e a , ca r e z u l t a t a l t r a n s f o r m r i l o r aduse a n s a m b l u l u i a r h i t e c t u r a l p r i n iniiativa c t i t o r i c e a s c a l u i V a s i l e L u p u . C e l e dou b e c i u r i a u f o s t d e z a f e c t a t e , d e a s u p r a z i d r i e i p i v n i e i d i n spre vest r i d i c f n d u - s e parial l a t u r a estic a casei egumeneti, precum i l a t u r a nordic a a b s i d e i a l t a r u l u i b i s e r i c i i c o n s t r u i t e fh 1645. - I n c e e a ce p r i v e t e c l d i r e a de l a n o r d de t u r n , ea a f o s t d m o l a t ; e x p tnd p e r e t e l e e x t e r i o r de lng t u r n , c e l e l a l t e z i d u r i s - a u m a i pstrat pn l a o nlime de 0 , 5 0 - 0 , 7 0 m . D e a s u p r a e i a f o s t r i d i c a t u n c o r p de c h i l i i . Z i d u l e x t e r i o r d i n s p r e e s t a l a c e s t o r a se s u p r a p u n e c e l u i v e c h i , i a r cel dinspre vest depete cu c i r c a 0 , 7 0 - 0 , 8 0 m spre e x t e r i o r l i mita construciei a n t e r i o a r e . D e s c o p e r i r e a c e l o r t r e i construcii, necunoscute d i n meniunile i z v o a r e l o r s c r i s e , a n t e r i o a r e c t i t o r i e i sptarului S t e l e a i c e l e i a l u i V a s i l e L u p u , ridic p r o b l e m a semnificaiei l o r . Datele documentare nu i n d i c e x i s t e n a v r e u n u i l c a de c u l t c a r e s f i p r e c e d a t pe a c e l loc m n s t i r e a l u i S t e l e a s p t a r u l . P r i m u l d o c u m e n t c a r e o m e n i o n e a z pe aceasta d i n urm, fr a - i s p e c i f i c a numele, este h r i s o v u l d i n 7 m a r t i e 1582 p r i n c a r e M i h n e a v o i e v o d n t r e t e n t r e a l t e d a n i i f c u t e de S t e l e a s p t a r u l m n s t i r i i I v i r i d i n B u c u r e t i jumtate d i n s a t u l M g u r e l e , p r e c i z f n d c cealalt jumtate s o s t p f n e a s c m n s t i r e a din T r g o v i t e numit . . . " . I n 1 6 1 4 , l a 4 m a r t i e , " m n s t i r i i d i n T r g o v i t e ce se cheam a S t e l i i s p t a r u l " i se n t r e t e o g r d i n c u m p r a t de a c e s t a n z i l e l e M i h n i i v o i e v o d . D i n alturarea a c e s t o r dou meniuni r e i e s e c m n s t i r e a d i n T r g o v i t e c r e i a S t e l e a i f c e a d a n i i n 1582 e r a c t i t o r i a s a , r i d i c a t c u puin naintea a c e s t e i d a t e , a c e e a i m n s t i r e c a r e n h r i s o v u l d i n 1614 a v e a s f i e c u n o s c u t sub numele c t i t o r u l u i e i . N u exist n i c i d o v e z i a r h e o l o g i c e d e s p r e e x i s t e n a v r e u n u i e d i f i c i u de c u l t a n t e r i o r , d e i s p t u r i l e d i n z o n a l o c a u r i l o r d i n s e c a i X V I - l e a i a l X V I I - l e a a u f o s t d e s t u l de e x t i n s e . E s t e p u in p r o b a b i l c a o alt b i s e r i c s se f i a f l a t h s u p r a f a a r m a s n e c e r c e t a t l a s u d - v e s t , pe u n a m p l a s a m e n t d i f e r i t d e c t a l c e l o r c u n o s c u t e . D e a c e e a c o n s i d e r m ndreptit a t r i b u i r e a u n u i c a r a c t e r laic, c i v i l , cldirilor ridicate la pragul dintre s e c a i X V - l e a i a l X V I - l e a . U n a r g u m e n t h p l u s n s p r i j i n u l a c e s t e i p r e r i l c o n s t i t u i e a m p l a s a r e a c e l o r d o u p i v n i e , a v f n d i n t r a r e a s p r e v e c h e a Uli M a r e i f i i n d o r i e n t a t e a p r o x i m a t i v p e r p e n d i c u l a r fa de t r a s e u l a c e s t e i a . D e a l t f e l , d i n d i s p u n e r e a c l d i r i l o r h a c e a s t zon i e s e n e v i d e n f a p t u l c cele t r e i c o n s t r u c i i de c a r e ne ocupm e r a u o r i e n t a t e , h f u n c i e de t r a m a stradal existent, ctre p r i n c i p a l a arter de circulaie a oraului, f i i n d u l t e r i o r n g l o b a t e n t r - u n a n s a m b l u a l c r u i e l e m e n t c e n t r a l a v e a di
v 9

228

p o z i j i e d i f e r i t . D e s i g u r c d i m e n s i u n i l e i unele particulariti ale c o m p a r t i m e n t r i i i n t e r i o a r e pun u n e l e semne de n t r e b a r e h p r i v i n a destinaiei cldirii d i n s p r e v e s t . N u t r e b u i e exclus eventualitatea u n o r r o s t u r i l e g a t e de n e g o . S e poate p r e s u p u n e c cele t r e i cons t r u c i i v o r f i a j u n s n s t p n i r e a l u i S t e l e a s p t a r u l , f i i n d i n t e g r a t e a p o i a e z m n t u l u i m o n a s t i c n o u ntemeiat de a c e s t a . V e s t i g i i l e de l o c u i r e medieval d e s c o p e r i t e n a r i a ansamblului S t e l e a p r e z i n t un i n t e r e s a p a r t e . A p u t u t f i documentat h a c e s t p e r i m e t r u e x i s t e n a l a s f r i t u l s e c a i X I V - l e a a u n e i i n t e n s e l o c u i r i , de a s p e c t m o d e s t , indichd c n p e r i o a d a r e s p e c t i v n u se c o n t u r a s e r n c , n a c e a s t z o n , c a r a c t e r i s t i c i l e u r b a n e c a r e n c e p e a u s f i e vdite cteva decenii mai trziu . Aceste trsturi aveau s fie p r e g nante dup a l t e c t e v a d e c e n i i , l a p r a g u l d i n t r e s e c a i X V - l e a i al X V I - l e a , c n d pe o s u p r a f a r e l a t i v r e s t r n s se r i d i c a u trei cons t r u c i i de z i d . E x i s t e n a u n o r a s t f e l de c l d i r i d i n t r - o zon r e l a t i v d e p r t a t de C u r t e a d o m n e a s c d o v e d e t e d e z v o l t a r e a l a c a r e a j u n s e se T r g o v i t e a n p e r i o a d a r e s p e c t i v . N o i l e m r t u r i i se adaug a s t f e l c e l o r c a r e p e r m i t o m a i bun c u n o a t e r e a n c e p u t u r i l o r i evoluiei v e c h i u l u i o r a de s c a u n .
1 1 1

N O T E 1 C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a a n s a m b l u l S t e l e a a u f o s t n c e p u t e n 1969 de G a b r i e l M i h e s c u i a r h . C r i s t i a n M o i s e s c u , c o n t i n u a t e n, 1 9 7 0 - 1 9 7 3 de G h . I . C a n t a c u z i n o - n 1970 h c o l a b o r a r e c u G . M i h e s c u - i n 1 9 8 0 - 1 9 8 2 de G h . I . C a n t a c u z i n o , P . D i a c o n e s c u i G. M i h e s c u . C e r c e t r i l e de a r h i t e c t u r l a c l d i r e a d i n p a r t e a de n o r d v e s t a a n s a m b l u l u i a u f o s t e f e c t u a t e n 1 9 8 1 - 1 9 8 2 de a r h . C o r n e l I o nescu. G h . I . C a n t a c u z i n o , " R e v i s t a muzeelor i m o n u m e n t e l o r " , s e r i a Mon u m e n t e i s t o r i c e i de a r t , a n . X L I I I , n r . 1 , 1 9 7 4 , p . 3 9 - 4 2 . G h . I . C a n t a c u z i n o , G.Mihescu, C.Moisescu, Studia Valachica, I I , T r g o v i t e , 1970, p . 173-178. Gh.I.Cantacuzino, P.Diaconescu, G.Mihescu, Cercetri arheolog i c e n z o n a c e n t r a l a o r a u l u i T r g o v i t e ( a n s a m b l u l S t e l e a ) , co m u n i c a r e l a " A X V I - a s e s i u n e anual de r a p o a r t e p r i v i n d rezultatele cercetrilor arheologice d i n anul 1 9 8 1 " , V a s l u i , 25-28 martie 1982. Ibidem. Gh.I.Cantacuzino, P.Diaconescu, G.Mihescu, Cercetri arheolog i c e h z o n a c e n t r a l a o r a u l u i T r g o v i t e , c o m u n i c a r e l a " A X V - a s e s i u n e anual de r a p o a r t e p r i v i n d r e z u l t a t e l e c e r c e t r i l o r a r h e o logice d i n anul 1980", Braov, 26-28 martie 1981. P i v n i a d i n s p r e v e s t a f o s t c e r c e t a t n 1970 i 1971 , i a r c e a d i n 229

2 3 4

5 6

s p r e e s t f n 1 9 7 1 , 1980 i 1 9 8 1 , cnd i s - a p r e c i z a t p l a n u l . Colul c l d i r i i d i n p a r t e a de n o r d - v e s t a a n s a m b l u l u i a f o s t d e s c o p e r i t n 1 9 7 0 , c o n s t r u c i a f i i n d c e r c e t a t n 1981 i 1 9 8 2 . 8 Situaia z i d u l u i de pe a c e a s t latur a f o s t o b s e r v a t p r i m a o a r de a r t . C . I o n e s c u c u o c a z i a c e r c e t r i l o r de a r h i t e c t u r . 9 D I R , B , ara Romneasc, v e a c . X V I , v o l . V , p.50-51 . 10 D I R , B , T a r a R o m n e a s c , v e a c . X V I I , v o l . I I , p . 2 5 7 - 2 5 8 . 11 S - a p r e s u p u s , de a r h . C . I o n e s c u , c a r p u t e a f i v o r b a de u n e d i f i c i u de c a r a c t e r p u b l i c ( R e c e n t e c e r c e t r i l a a n s a m b l u l S t e l e a d i n T r g o v i t e . P r o b l e m e de a r h i t e c t u r , c o m u n i c a r e l a c o l e c v i u l " M o numente de a r h i t e c t u r i n c o n t e x t u l a c t i v i t i i de o c r o t i r e i v a l o r i f i c a r e a patrimoniului cultural naional",Cmpulung-C.de Arge , 11-14 decembrie 1 9 8 1 . 12 V e z i n o t a 6 .

L E S A N C I E N N E S T A P E S D E L ' H A B I T A T MDIVAL DANS L A ZONE DE L ' E N S E M B L E S T E L E A DE TRGOVITE Rsum L e s r e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s e f f e c t u e s e n 1 9 6 9 - 1 9 7 3 e t 1980 1982 d a n s l ' e n s e m b l e a r c h i t e c t u r a l S t e l e a de T r g o v i t e o n t mis j o u r des v e s t i g e s antrieurs c e u x , d j c o n n u s , datant de l a f i n du X V I e t d u X V I I s i c l e . I l s ' a g i t de p l u s i e u r s h u t t e s a d e m i e n f o u i e s dans l e s o l , d a t a n t de l a f i n d u X I V s i c i e , e t de t r o i s c o n s t r u c t i o n s e n p i e r r e e t b r i q u e s de l a f i n d u X V - dbut d u X V I s i c l e . O n y a d c o u v e r t d e u x c a v e s s i t u e s a p r r o x i m a t i v e m e n t 11 m l ' u n e de l ' a u t r e , l a p r e m i r e de 15 x 6 m , c o m p a r t i m e n t e p a r u n a r c , l a d e u x i m e d ' e n v i r o n 8 x 6 m , t o u t e s l e s d e u x a v e c l ' e n t r e v e r s l a r u e s i t u e a u nord. A 30 m v e r s l ' o u e s t se t r o u v a i t une g r a n d e c o n s t r u c t i o n r e c t a n g u l a i r e , d o n t l a l o n g u e u r d p a s s e 29 m , d ' u n e l a r g e u r de p r s d e 9 m . O n p e u t c o n s i d r e r les t r o i s b t i s s e s des c o n s t r u c t i o n s c i v i l e s , q u i ont t i n t g r e s au d e r n i e r q u a r t d u X V I s i c l e dans l ' e n s e m b l e d u monastre fond p a r l e s pat h a i r e S t e l e a , et q u i o n t t d s a f f e c t e s v e r s 1 6 4 5 , l ' o c c a s i o n d e s t r a v a u x i n i t i s p a r l e p r i n c e de l a M o l d a v i e , V a s i l e L u p u , L e s f o u i l l e s a r c h o l o g i q u e s p e r m e t t e n t a i n s i de m i e u x c o n n a t r e c e r tain^ a s p e c t s d u d v e l o p p e m e n t de l a v i l l e de T r g o v i t e ,
e e e e e e

230

CERCETRI A R H E O L O G I C E L A O B I E C T I V U L " L A C H I L I I " , C O M . VRDIA, J U D . CARA S E V E R I N

de LUMINIA M U N T E A N U

Aezat l a e x t r e m i t a t e a sudic a judeului C a r a S e v e r i n , ling r u l C a r a i l a o d e p r t a r e de c i r c a 20 K m de O r a v i a , c o m u n a V r d i a e s t e c u n o s c u t f n l i t e r a t u r a de s p e c i a l i t a t e d a t o r i t c a s t r u l u i r o man i d e n t i f i c a t de V a s i l e P r v a n c u A r c i d a v a . D o c u m e n t a r , s a t u l a p a r e menionat a b i a f n 1 3 9 0 . Informaii d o c u m e n t a r e r e f e r i t o a r e l a m n s t i r e a V r d i a , c u n o s cut i s u b t o p o n i m i c u l " L a C h i l i i " , s f n t s p o r a d i c e i t f r z i i . Singurul d o c u m e n t , i a c e s t a r e c e n t d e s c o p e r i t f n a r h i v a A c a d e m i e i de tiin i Art d i n S r e m s k i K a r l o v i t z , r e s p e c t i v o conscripie d i n 1797, l a fila " P r o t o p o p i a t u l V r d i a " se amintete c pe " t e r i t o r i u l V r d i e i , pe c o l i n a c r e i a i se z i c e v e c h e a C o l i n a c h i l i i l o r , se g s e t e o mic b i s e r i c c i o p l i t n t r - o s i n g u r p i a t r , c a r e fntmpltor a f o s t g s i t n 1753 i c a r e , dup s p u s e l e t u t u r o r , h v r e m u r i l e v e c h i s e ^ c r e d e a f i f o s t m n s t i r e , h c a r e b i s e r i c , c u p e r m i s i u n e a i binecuvhtarea D o m n i l o r a r h i e r e i , c n d i c n d se s v r s e t e s e r v i c i u l d i v i n " " ^ . F o l o s i n d t r a d i i i l e c u l e s e de P e t r u u u , p r o t o p o p a l V r d i e i h p r i m a jumtate a s e c a i X V l I I - l e a , i s t o r i c u l N . T i n o u V e l i a , f h a s a I s t o r i o a r b i s e r i c e a s c p o l i t i c o n a i o n a l , r e d a c t a t dup monumente i documente i s t o r i c e , v o r b i n d despre mnstirile d i n B a n a t , arat c " l a V r d i a a e x i s t a t o m n s t i r e u n i c monument h f e l u l s u , d i n c e l e m a i c r u n t e t i m p u r i a l e v i e i i b i s e r i c e t i a r o m n i l o r " T o t a i c i se m e n ioneaz c "acest lca a fost nzestrat c u d o m e n i i i m o i i , d a r p r i n t u r c i i l u i S e l i m O s m a n d e v a s t n d u - s e s - a p r s i t i s u r p a t i a zcut; s u b r u i n e l e s a l e 200 de a n i pn l a e l i b e r a r e a B a n a t u l u i de sub t u r c i " . Importana i s t o r i c a l o c a l i t i i , m r i m e a e i , p r e c u m i p r e z e n a " c h i l i i l o r " ce d o v e d e t e o o r g a n i z a r e m n s t i r e a s c r e d e s c o p e r i t h 1718 a u f o s t p o a t e m o t i v e l e p r i n c i p a l e c a r e l - a u d e t e r m i n a t pe e p i s c o pul Spiridon Stibita s dispun d e z g r o p a r e a m o n u m e n t u l u i , lucrri ce a u f o s t f n s a m n a t e , d i n c a u z a r z m e r i e i d i n 1 7 3 8 , p n h anul 1754. O dat t e r m i n a t e l u c r r i l e de r e s t a u r a r e , m n s t i r e a a f o s t s f i n it f n 1 7 7 3 , c n d p r i m e t e i h r a m u l A d o r m i r e a M a i c i i D o m n u l u i , a n m a r c a t i h t e x t u l p i s a n i e i c e se afl a c t u a l m e n t e ncastrat t u r n u l u i clopotni. I s t o r i a zbuciumat a m n s t i r i i V r d i a , c a de a l t m i n t e r i a m a j o r i t i i c o n s t r u c i i l o r de a c e s t t i p d i n B a n a t , n u se n c h e i e c u a c e a s t
1 4

231

r e n a t e r e d i n r u i n e l e s a l e , c i l a 1 7 7 5 , pe b a z a u n e i d e c i z i i a C o n s i l i u l u i a u l i c , c a r e h p r e a l a b i l a n a l i z a s e a v e r i l e i veniturile tuturor m n s t i r i l o r b n e n e , ea a f o s t d e s f i i n a t . n a n u l 1832 b a r o n u l T e o d o r B a i c i , c a r e i - a a v u t r e e d i n a n s a t u l V r d i a , s - a fcut stph " p r i n n e l c i u n e " pe m n s t i r e , c o n s t r u i n d u - i n 1 8 7 2 , c u z i d a r i i t a l i e n i , u n s o m p t u o s c a v o u , f a p t c a r e - i g s e t e c o r e s p o n d e n e i c u situaia m n s t i r i i S r a c a , c a r e l a 1782 f u s e s e s c o a s l a l i c i t a i e de c t r e s t a t u l a u s t r i a c i vhdut unui o a r e c a r e O s t o i c i , funcionar d i n T i m i o a r a , p e n t r u a - i s e r v i d r e p t cavou f a m i l i a l . I m a g i n e a f o s t e i m n s t i r i a a c u m se p r e z i n t a s t z i e s t e d e p a r t e de a p s t r a a s p e c t u l e i i n i i a l . D o m i n a t de s i l u e t a u n e i c a p e l e de mici d i m e n s i u n i , p r e v z u t l a v e s t c u u n t u r n c l o p o t n i , p r e c u m i de o' c o n s t r u c i e n e o g o t i c , i a c e s t e a n t r - u n s t a d i u a v a n s a t de d e g r a d a r e , o b i e c t i v u l " L a C h i l i i " r e p r e z i n t s i n g u r e l e e d i f i c i i e x i s t e n t e pe l o c u l fostei mnstiri. A v n d h v e d e r e l i p s a d a t e l o r d o c u m e n t a r e r e f e r i t o a r e l a n c e p u t u r i l e mnstirii V r d i a , s - a socotit n e c e s a r r e c u r g e r e a l a i n v e s tigaia a r h e o l o g i c p e n t r u a se obine u n e l e p r e c i z r i l e g a t e de e v o l u ia u n u i monument pn a c u m t o t a l i g n o r a t . I n c e p n d u - s e l u c r r i l e , a u f o s t t r a s a t e c i n c i s e c i u n i , d u p c e n p r e a l a b i l n t r e a g a s u p r a f a c e u r m a a f i c e r c e t a t a f o s t d e f r i a t de abundenta vegetaie c a r e , i e a , a f a c i l i t a t l a i z o l a r e a monumentului. A p r a t pe l a t u r i l e de s u d i e s t h mod n a t u r a l , a c c e s u l l a a c e s t obie c t i v e s t e r e a l i z a b i l p r i n t r - o p o t e c ce t r a v e r s e a z t e r a s a s u p e r i o a r a c o l i n e i , de l a c a r e se r a m i f i c d o u s c r i s p a t e h p i a t r , c e c o b o a r l a b a z a p e r e t e l u i s t h c o s , pe lng c a r e s-a grupat aezmhtul primilor monahi. R e z u l t a t e l e n r e g i s t r a t e de c e r c e t a r e a a r h e o l o g i c vor urmri dou a s p e c t e - e d i f i c i u l p r i n c i p a l a l m n s t i r i i , r e s p e c t i v b i s e r i c a , i e l e m e n t e l e c o n s t r u c t i v e l e g a t e de z o n a f o s t e l o r c h i l i i . n a i n t e de a d e t a l i a evoluia a c e s t o r dou componente t r e b u i e a m i n t i t c monumentul f i i n d a e z a t pe s t n c , n e c o m n o r t n d f u n d a i i p r o p r i u - z i s e , s t r a t i g r a f i e n u a n r e g i s t r a t d i f i c u l t i de i n t e r p r e t a r e . A f o s t s u r p r i n s n u m a i n a n u m i t e p o r i u n i p r i m u l n i v e l de c l c a r e f o r m a t d i n t r - u n s t r a t de pmnt c a s t a n i u , s u p r a p u s de n i v e l u r i l e u l t e r i o a r e de f u n c i o n a r e c u u n elocvent material c e r a m i c . I n c e e a ce p r i v e t e e d i f i c i u l f o s t e i b i s e r i c i , u r m e l e e i a u f o s t s u r p r i n s e h s e c i u n e a S I ( f i g . 1 ) f i i n d n p a r t e d i s t r u s d e c a p e l a B a i c i . F o l o s i n d c a fundaie s t n c a pe c a r e se d e s f u r a n t r e a n s a m b l u l mon a s t i c , t o t u i c o n s t r u c i a b i s e r i c i i a a v u t d r e p t e l e v a i e , pe l a t u r a de s u d - e s t , o z i d r i e r e a l i z a t d i n b l o c u r i d e p i a t r , m a t e r i a l tiat din aceast sthc uor c a l c a r o a s . P l a n u l adoptat e r a compus d i n t r - u n a l t a r d e s t u l de d e z v o l t a t n l u n g i m e i c u u n n a o s p r e v z u t c u a b s i d e l a t e r a l e . U r m e l e elevaiei s u d i c e , ce c o n s t i t u i a s o c l u l naosului fostei b i s e r i c i , s - a u p u t u t s u r p r i n d e h z o n a a b s i d e i c a p e l e i B a i c i , c a r e , p a r 232

Fig.1

. - Planul general a l obiectivului "La

Chilii".

i a l , s u p r a p u n e v e c h i u l e d i f i c i u . S c a r a de a c c e s d i n s p r e l a t u r a de n o r t a c o l i n e i , f i i n d c o n s t r u i t n u l t i m a etap de m o d i f i c r i , a p a r i n n d sec. a l X I X - l e a , a d i s t r u s o r i c e p o s i b i l i t a t e de r e c o n s t i t u i r e a c e e a ce a nsemnat a s p e c t u l e x t e r i o r , d e c o r a i e i s i s t e m de b o l t i r e . C o n s i d e r m h s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t r i l o r c n t r e a g a latur de n o r d n u a presupus o e l e v a i e de z i d r i e , c i a f o l o s i t p e r e t e l e s t n c i i , n c a r e a fost spat a b s i d a n a o s u l u i ( s u b form de n i l a i n t e r i o r ) , d e o a r e c e pe a c e s t t r a s e u s t h c a p r e z i n t o c o t d e s t u l de n a l t . R e f e r i t o r l a c e l l a l t a s p e c t l e g a t de a m e n a j r i l e f o s t e l o r chilii, a c e s t e a s - a u p l a s a t pe n t r e g p e r e t e l e s t n c i i , p r i n s p a r e a u n o r nie i f i r i d e , t e h n i c c o m b i n a t n s i c u o e l e v a i e d i n l e m n . U r m r i n d cu atenie p e r e t e l e s t n c i i se m a i pot o b s e r v a l a c i r c a 3 m nlime fa de a c t u a l u l n i v e l de c l c a r e t r a s e u l u n o r l c a u r i de p r i n d e r e a brnelor ce c o n s t i t u i a u s c h e l e t u l a c e s t o r c h i l i i i c a r e h e x t e r i o r se nchideau t o t pe o l u n g i m e de 3 m . D i n p c a t e i n t e m p e r i i l e i - a u p u s a m p r e n t a a s u p r a s t n c i i p r o p r i u - z i s e , c a r e se p r e z i n t c u m u l t e f i s u r i , iar o p a r t e d i n niele spate au f o s t d i s t r u s e de aciunea constructiv a n o b i l u l u i B a i c i , m a i a l e s h z o n a unde s - a p l a s a t c l d i r e a c u un plan n e o g o t i c . D i n t o a t e a c e s t e n i e a f e r e n t e f o s t e l o r c h i l i i , n u m a i una s i n g u r , s p a t pe o a d f n c i m e de 1 , 5 0 m,a m a i p s t r a t u r m e l e lcaului de p r i n d e r e a u i i , i a r l a i n t e r i o r pe p e r e t e l e v e s t i c o m i c f i r i d s p e c i a l c i o p l i t p e n t r u a e z a r e a l u m i n r i l o r . D e i dup t r a d i i a local o p a r t e d i n a c e s t e l c a u r i c i o p l i t e a r f i p r e z e n t a t i u r m e de pictur, t o t u i l a o c e r c e t a r e f o a r t e atent n u s - a s u r p r i n s n i m i c d i n c e e a ce ar p u t e a c o n c l u z i o n a n e x i s t e n a u n o r f r e s c e s a u e v e n t u a l e z g r a f i t e . n s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t r i l o r , p e n t r u d a t a r e a a c e s t u i ansamblu m o n a s t i c d i s p u n e m n u m a i de o b s e r v a i i l e s t r a t i g r a f i c e , i ne r e f e r i m la p r i m u l n i v e l de f u n c i o n a r e , r e p r e z e n t a t de u n s t r a t c a s t a n i u , nivel s u r p r i n s n s e c i u n i l e S I i S . A c e s t s t r a t , p i g m e n t a t c u g r a n u l e de c r b u n e , c o n i n e a u n b o g a t m a t e r i a l c e r a m i c , c a r e p o a t e f i mprit h dou c a t e g o r i i : u n a m a i n u m e r o a s r e p r e z e n t n d c a m 2 / 3 d i n ntreg mat e r i a l u l r e c o l t a t , ce c u p r i n d e o c e r a m i c confecionat d i n t r - o past i n f e r i o a r i a r s r e d u c t o r , c u s u p r a f a a a s p r l a p i p i t i lucrat la r o a t n c e a t ; c e a l a l t c a t e g o r i e e s t e r e p r e z e n t a t p r i n f r a g m e n t e cer a m i c e l u c r a t e m a i n g r i j i t i a r s e s e m i o x i d a n t . n g e n e r a l ceramica d e s c o p e r i t p r o v i n e de l a c a t e g o r i a o a l e l o r b o r c a n , c u g t u l s c u r t , p e r e i i b o m b a i i c u d i f e r i t e v a r i a n t e a l e b u z e i , p r e c u m i de l a categor i a c l d r i l o r de l u t ( f i g . 2 ) . D i n r e p e r t o r i u l m o t i v i s t i c r e m a r c m p r e zena d e c o r u l u i c o n s t h d d i n b a n d a h v a l , m p u n s t u r i l e r e a l i z a t e cu u n g h i a s a u r e g i s t r e d e c o r a t i v e , l u c r a t e c u p i e p t e n u l , t o a t e a c e s t e a a s o c i a t e c u i r u r i de c a n e l u r i s a u s t r i u r i o r i z o n t a l e . C a r a c t e r i s t i c e l e a c e s t e i c e r a m i c i ne c o n d u c c t r e o d a t a r e a nfiinrii p r i m u l u i n u c l e u monastic l a Vrdia c t r e sfritul s e c a i X I l e a , e v e n t u a l nceputul s e c a i - l e a . D e i u l t i m a e t a p de r e c o n s t r u c i e , f c u t h s e c o l u l t r e c u t , a d i s t r u s m a i m u l t d e c t aciunea i n t e m p e r i i l o r i r e p a r a i i l o r a n t e r i o a r e ^ p u t e m c o n c h i d e c n p r i m a e5

234

F i g . 2 . - C e r a m i c s u r p r i n s pe n i v e l u l iniial de f u n c i o n a r e , d a t a t s e c . X I - X I I .

235

tap de e x i s t e n a c e s t aeznunt m o n a s t i c a funcionat c u o b i s e r i c a c r e i p l a n i m e t r i e c u a b s i d e l a t e r a l e se c i r c u m s c r i a r e g u l i l o r ritului r s r i t e a n . g r e u de p r e s u p u s ce se a f l a f n i n t e r i o r u l s t f n c i i , acolo unde acum se afl m a u s o l e u l f a m i l i e i B a i c i , d a c a c e s t a a p s t r a t g a l e r i a subteran, sau aceasta reprezint creaia efectiv a meterilor i t a l i e n i . Ipoteza prelurii unei foste camere f u n e r a r e aferent mnst i r i i , p e n t r u p e r i o a d a de nceput n u a p a r e i m p o s i b i l , m a i a l e s c a n a l o g i i c u monumente r u p e s t r e p e n t r u e p o c a r e s p e c t i v s f n t s u f i c i e n t e fn spaiul s u d - b a l c a n i c . i a s t a f n l i p s a total a d e s c o p e r i r i i v r e u n e i fnhumri, l a c a r e adugfnd o b s e r v a i i l e n r e g i s t r a t e de cercetarea a r h e o l o g i c e f e c t u a t pe t e r a s a s u p e r i o a r a r c o n s t i t u i c t e v a argumente n f a v o a r e a a t r i b u i r i i g a l e r i e i s u b t e r a n e d i n c a p e l a B a i c i , c a un c o m p a r t i m e n t ^ f u n e r a r , f o l o s i t p r o b a b i l f n p e r i o a d a de n c e p u t a l c a ului m o n a h a l . Avnd n v e d e r e c a r a c t e r u l r e s t r n s a l a c e s t o r c e r c e t r i c o n c e n t r a t e n t r - o s i n g u r c a m p a n i e , n s t a d i u l a c t u a l a l m a t e r i a l u l u i a c u m u l a t n u p o t f i f o r m u l a t e nite c o n c l u z i i a m p l e , c i n u m a i e m i t e r e a u n o r c o n s i d e r a i i c u c a r a c t e r de i p o t e z e de l u c r u . N u v o m i n t r a n d e t a l i e r e a e v e n i m e n t e l o r r e f e r i t o a r e l a cele' m a i v e c h i o r g a n i z a i i b i s e r i c e t i a t e s t a t e d o c u m e n t a r pe t e r i t o r i u l B a n a t u l u i , c a r e n d e o b t e snt c u n o s c u t e . N e vom o p r i a s u p r a m o m e n t u l u i de o r g a n i z a r e a a r h i e p i s c o p i e i de O h r i d a n a n i i 1 0 1 9 - 1 0 2 0 , r e f o r m b i s e r i c e a s c de o m a r e n s e m n t a t e , c a r e n s e c . X I - a a f e c t a t nt r e a g a b i s e r i c d i n Balcani. I n t r e e p a r h i i l e s u f r a g a n e f i g u r a i e p i s c o pia M o r a v e i , cu reedina la B r a n i c e v o , c a r e - i extindea jurisdicia i a s u p r a t e r i t o r i u l u i B a n a t u l u i . U n u l d i n c e l e a p t e c e n t r e e p i s c o p a l e / ntre c a r e e p i s c o p u l a v e a 15 c l e r i c i i 15 j e l e r i , f i g u r a s u b n u m e l e de B i s i s k o s a u D i b i s k o n , a d i c T i b i s c u m , l o c a l i z a t dup u l t i m e l e c e r c e t r i l a T i m i o a r a de a z i . C e e a ce e s t e s e m n i f i c a t i v p e n t r u c l i m a t u l nu numai d i n B a n a t , d a r i d i n T r a n s i l v a n i a i a p o i p e n t r u U n g a r i a , p o r n i n d d i n s e c a i X - l e a pn h s e c a i - l e a ( c h i a r i dup t r i u m f u l c a tolicismului),este nregistrarea unei prezene e c l e s i a s t i c e bizantinob a l c a n i c , c n d p r o p a g a n d a b i s e r i c i i de r i t r s r i t e a n f h r f n d u l m a s e l o r p o p u l a r e p a r e s f i f o s t c o n s i d e r a b i l . D e i f n f r n g e r e a l u i A h t u m a v e a s d e t e r m i n e h B a n a t mutaii e s e n i a l e pe p l a n u l v i e i i b i s e r i c e t i , mergnd d e l a t r a n s f o r m a r e a imp o r t a n t e l o r l c a u r i m o n a s t i c e a l e c l u g r i l o r s u d - d u n r e n i n a e z m i n t e de r i t o c c i d e n t a l pn l a a c i u n e a de u n a u t e n t i c misionarism a c l u g r u l u i G e r a r d u s de S a g r e d o , t o t u i h i n t e r v a l u l c u p r i n s ntre s e c X I - X I I I v a c o n t i n u a i a c t i v i t a t e a de m i s i o n a r i s m o r i e n t a l , i de nf i i n a r e , att c f t d o c u m e n t e l e n e - o p e r m i t , a u n u i numr d e s t u l de mare de m n s t i r i , l o c u i t e de c l u g r i b a s i l i e n i . In acest context i s t o r i c t r e b u i e plasate i nceputurile existenei a e z m h t u l u i m o n a s t i c de l a V r d i a , c a r e d e i rudimentar realizat d i n p u n c t de v e d e r e a l e x e c u i e i c o n s t r u c t i v e ( c c i n u se p o a t e c o m p a r a c u b i s e r i c i l e r u p e s t r e d i n Capadocea sau cu cele d i n Italia meri6 }

236

dional , ea se l e a g i n ultim instan de o c o m u n i t a t e o r t o d o x , eeventuali reprezentani a i unui monahism p r o v i n c i a l b i z a n t i n o - b a l c a n i c , organizai fn a e z r i cenobitice i s i h s t r i i d e p r t a t e de l u m e . Si f n a c e s t sens m a i a p r o p i a t e a p a r a n a l o g i i l e c u m o n u m e n t e l e rupestre d i n G r e c i a i B u l g a r i a s a u c u a n s a m b l u l de l a B a s a r a b i M u r f a t l a r . P o a t e m a i t f r z i u , f n s e c o l e l e u r m t o a r e - c f n d pe n t r e g teritor i u l bnean se n r e g i s t r e a z o p u t e r n i c a c t i v i t a t e de r e n f i i n a r e a f o s t e l o r m n s t i r i o r t o d o x e - , r o l u l aezmhtului m o n a s t i c de l a V rdia s capete c u t o t u l alte v a l e n e . P r i n aceast c o n t i n u i t a t e , surp r i n s a r h e o l o g i c pn n s e c a i X V I - l e a , s - a ntrit r o l u l o r t o d o x i e i , c a r e a r e p r e z e n t a t n u numai o doctrin t e o l o g i c , c i un c o n t i n u u sup o r t p e n t r u permanenta fiinei naionale.

N O T E 1 2 C o r i o l a n S u c i u , Dicionar a l localitilor d i n T r a n s i l v a n i a , v o l . I I , Bucureti, 1958, p . 5 3 . C o n s c r i p i a p o p o r u l u i d e l e g e a o r t o d o x r s r i t e a n neunit d i n e p a r h i a V r e u l u i pe a n u l 1 7 9 7 , i n l i m b a s r b , descoperit de p r o f e s o r u l S i l v i u A n u i c h i h a r h i v a A c a d e m i e i de tiin i A r t d i n S r e m s k i K a r l o v i t z , fondul mitropolitan p a t r i a r h a l , A , n r . 3 3 / 1 7 9 7 , c a i e t u l 3 , f i l a 1 3 . T e x t u l d o c u m e n t u l u i n e - a f o s t pus l a d i s p o z i i e , p e n t r u c a r e p r e z e n t m i pe a c e a s t c a l e mulumirile n o a s t r e profesorului S. Anuichi. N . T i n c u V e l i a , Istorioar b i s e r i c e a s c politico-naional, Sibiu , 1850, p . 1 8 2 - 1 8 3 . I Ibidem. L . M u n t e a n u , C e r c e t r i a r h e o l o g i c e n a e z a r e a f e u d a l t i m p u r i e de l a M n s t i r e a B o d r o g , . j u d . A r a d , h C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I V , M i P z e u l N a i o n a l de I s t o r i e , B u c u r e , t } , p . 9 2 ; i d e m , n C e r c e t r i a r h e o logice, V , p.115.

3 4 5

6 R . T h e o d o r e s c u , Bizan, B a l c a n i , O c c i d e n t , l a nceputurile c u l t u r i i m e d i e v a l e r o m n e t i , s e c . X - X I V , B u c u r e t i , 1974 , p . 9 2 . 7 C e r c e t a r e a a r h e o l o g i c e f e c t u a t pe tua s u p e r i o a r a c o l i n e i nr e g i s t r a t p r i n t r e a l t e l e i d e s c o p e r i r e a unui c i m i t i r datat sec. X V I I I X I X , c i m i t i r a f e r e n t ctunului s i t u a t l a n o r d - v e s t fa de V r d i a . Informaii t r a n s m i s e de a r h e o l o g u l E . I a r o s l a v s c h i , p e n t r u c a r e i a d u c e m d i n n o u mulumirile n o a s t r e . 8 I . D . S u c i u , Monografia Mitropoliei Banatului,Timioara, 1 9 8 0 , p . 3 2 . 9 G . d e J e r p h a n i o n , L e s g l i s e s r u p e s t r e s de C a p a d o c e e t l a p l a c e de l e u r p e i n t u r e d a n s l e d v e l o p p m e n t de l ' i c o n o g r a p h i e C h r t i e n n e , nBCMI, X X V I I , 1932, p . 145-184. 10 C f . G . G a b r i e l i , I n v e n t a r i o t o p o g r a f i c o e S i g i l o g r a f i c o d l i e c r i p t e eremitiche basiliane d i P u g l i a , Roma, 1936. 1 I . B a r n e a , L e s m o n u m e n t s r u p e s t r e s de B a s a r a b i e n D o b r o u d j a , n ' C a h i r s a r c h o l o g i q u e s ,19 62, p ; 1 8J=208 .
237

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES L ' O B J E C T I F "LA C H m i f , C O M . V A R A D I A , D P . D E C A R A - S E V E R I N Rsume L e s r e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s e n t r e p r i s e s l ' o b j e c t i f *La C h i l i i , ! c o m - V a r a d i a , d p . de C a r a - S e v r i n , o n t p e r m i s 1 i d e n t i f i c a t i o n d'u< a n c i e n n e d e m e u r e m o n a c c a l e f o r m e p a r u n c o u v e n t e t des c e l l u l e s , toutes les deux composants c r e u s e s dans l e r o c h e r l e l o n g d u q u e l s alignait tout l e complexe a b b a t i a l . L e c o m p l e x e a b b a t i a l que l ' o n y a d c o u v e r t a p u t r e dat du p o i n t de v u e a r c h o l o g i q u e l ' a i d e des n o m b r e u x f r a g m e n t s c r a m i q u e s d c o u v e r t s d a n s l e p r e m i e r n i v e a u de f o n c t i o n n e m e n t . A i n s i l a d a t e de s o n e x i s t e n c e a p u t r e t a b l i e v e r s l a f i n de l ' X I - e s . - l e dbut d u X H - e s .
1 1 1

LGENDE DES F I G U R E S F i g . 1 . - P l a n g n r a l de l ' o b j e c t i f " L a C h i l i i " . F i g . 2 . - C r a m i q u e r e c u e i l l i e d a n s l e n i v e a u i n i t i a l de date 1 ' - - e . s. fonctionnement,

238

U N E L E OPINII P R I V I N D AEZAREA SAILOR L A BAIA N LUMINA CERCETRILOR A R H E O L O G I C E

de L I A B T R N A i A D R I A N B T R I N A Am p r e z e n t a t cu un a l t p r i l e j ^ u n p r i m complex d i n s e r i a c e l o r d e s c o p e r i t e i c e r c e t a t e de n o i l a B a i a , f n s e c t o r u l " B i s e r i c a c a t o l i c " , o p r i n d u - n e a t u n c i a s u p r a u r m e l o r u n e i l o c u i n e c u pivni ( L l ) ^ aflat f n c o l u l de s u d - v e s t a l r u i n e l o r b i s e r i c i i c a t o l i c e . D a t a r e a l u i L j f n p r i ma jumtate a s e c a i X I V - l e a n e - a p e r m i s s a p r e c i e m c e s t e u n u l d i n t r e c e l e m a i v e c h i c o m p l e x e de l o c u i r e d i n z o n a c e r c e t a t , c o m p l e x dez a f e c t a t de u n i n c e n d i u p e t r e c u t f n d e c e n i u l a s e a l s e c o l u l u i a l X I V - l e a . Urmrind fn c o n t i n u a r e succesiunea d e p u n e r i l o r a r h e o l o g i c e , o b s e r v m c s t r a t u l de c r b u n e , ce m a r c h e a z m o m e n t u l d i s t r u g e r i i l o c u inei L j , e s t e s u p r a p u s n e m i j l o c i t - f n s u p r a f a a ocupat a c t u a l m e n t e de t u r n u l b i s e r i c i i - de un s t r a t de a r g i l g a l b e n , b i n e c o m p a c t a t , h g r o s i m e de a p r o x i m a t i v 20 c m ( f i g . 3 ) . D i s p u n e r e a f n s u p r a f a , c f t i o r i zontalitatea prii s u p e r i o a r e a a c e s t u i s t r a t demonstreaz c nu avem d e - a face c u o obinuit n i v e l a r e d e s t i n a t s nlture u r m e l e i n c e n d i u l u i , c i c u o a m e n a j a r e de i n t e r i o r aparinnd u n e i c o n s t r u c i i a l e c r e i l i m i t e i d e s t i n a i e a u p u t u t f i p r e c i z a t e n funcie i de a l t e elemente s u r p r i n s e h s e c i u n i e e f e c t u a t e . E s t e v o r b a n p r i m u l r n d de i n t e r c e p t a r e a , l a l i m i t a d i n t r e c o r u l i t u r n u l b i s e r i c i i g o t i c e , a d o u fundaii r e c t a n g u l a r e d i n piatr de c a r i e r l e g a t c u m o r t a r , p s t r a t e pe o a dncime de 0 , 5 0 m i c u s u p r a f e e l e de 1 , 6 0 1,30 m i de 1 , 4 0 1 , 1 0 m . m p r e j u r a r e a c a n u r i l e de fundaie a l e c e l o r dou m a s i v e se t a i e de l a faa s t r a t u l u i de i n c e n d i u a m i n t i t d o v e d e t e e x i s t e n a u n e i r e l a i i ntre a c e s t e a i s t r a t u l de a r g i l d e p u s . O alt o b s e r v a i e , de c e a m a i m a r e importan n n c e r c a r e a de r e c o n s t i t u i r e a planului fostei' c o n s t r u c i i , se r e f e r l a f a p t u l c s t r a t u l de a r g i l se ntinde l a v e s t de c e l e dou fundaii de z i d r i e pe o s u p r a f a c v a s i - p a t r a t ce c o i n c i d e , h l i n i i g e n e r a l e , c u c e a o c u p a t de t u r n u l b i s e r i c i i de z i d " ^ , i a r l a e s t de e l e a c e l a i s t r a t o c u p o s u p r a f a , de a s e m e n e a p t r a t , d a r c u l a t u r a m a i m i c . L a t o a t e a c e s t e a se a d a u g p r e z e n a unor morminte a l e c r o r g r o p i se t a i e de l a faa n i v e l u l u i i n t e r i o r s a u e x t e r i o r de funcionare a c o m p l e x u l u i , d o v e d i n d u - s e , a s t f e l , a f i contemporane cu acesta i c o n t r i b u i n d , totodat, l a p r e c i z a r e a p l a n u l u i , funciei i n cadrrii sale c r o n o l o g i c e .
1

E v i d e n t c ne aflm n faa u r m e l o r u n u i l c a de c u l t , p e c a r e l - a m d e n u m i t B\ i d i n c a r e n u n i s - a u m a i p s t r a t d e c t u n e l e a m e n a j r i i n t e r i o a r e - s t r a t u l de a r g i l i o p a r d o s e a l d i n s c n d u r i d i s t r u s i ea,


239

TH un i n c e n d i u - , c e l e dou fundaii r e c t a n g u l a r e m e n i t e , f r ndoial , s susin s t l p i i u n u i a r c t r i u m f a l , p r e c u n i n e c r o p o l a c a r e , d u p cum' se v a v e d e a , v a funciona o p e r i o a d b i n e d e t e r m i n a t . C m a t e r i a l u l f o l o s i t h c o n s t r u c i e a f o s t l e m n u l n u n c a p e n i c i o ndoial m r t u r i a c e a m a i c o n c l u d e n t n a c e s t s e n s c o n s t i t u i n d - o a b sena u n u i s t r a t c o n s t r u c t i v de m o r t a r , c t i a u n o r t r a s e e de z i d u r i - e x c e p t n d c e l e dou fundaii de stlpi - s a u c e l puin a u n o r anuri de fundaie g o l i t e de c o n i n u t . I n p r e c i z r i l e de o r d i n p l a n i m e t r i c s - a u a v u t n v e d e r e f o r m a i dimensiunile amenajrilor i n t e r i o a r e , precum i dispoziia mormintelor. D i n a n a l i z a a c e s t o r e l e m e n t e s - a p u t u t s t a b i l i c a c e s t l c a de c u l t ( f i g . 1 ) a f o s t alctuit d i n t r - o nav a p r o a p e p t r a t ( 9 , 5 0 m 8 , 5 0 m)i d i n t r - u n c o r , p r o b a b i l , t o t ptrat ( 4 m 4 m ) . I n r e s t ne e s t e g r e u s f a c e m v r e o a p r e c i e r e c u p r i v i r e l a t e h n i c a d e c o n s t r u c i e , l a m o d u l de mbinare a e l e m e n t e l o r s t r u c t i v e s a u l a f i n i s a j e l e i n t e r i o a r e . ntreaga c o n s t r u c i e t r e b u i e s se f i s p r i j i n i t pe t l p i m a s i v e de s t e j a r , nivelul i n t e r i o r f i i n d r i d i c a t fa de e x t e r i o r p r i n t r - u n s t r a t de a r g i l pe c a r e odihnea o pardoseal d i n s cnd u r i , d i n c a r e s - a u pstrat i n s i t u doar fragmente a r s e . P e r i o a d a de f u n c i o n a r e a e d i f i c i u l u i B-| a p u t u t f i s t a b i l i t p r i n c e r c e t a r e a m o r m i n t e l o r contemporane a c e s t u i a . Apartenena acestora l a p r i m a b i s e r i c e s t e susinut de u r m t o a r e l e c o n s t a t r i : g r o p i l e de m o r m i n t e se t a i e , de f i e c a r e d a t , de l a f a a n i v e l u l u i de c l c a r e a f e rent ; e l e n u c o n i n h n i c i u n c a z h u m p l u t u r a l o r pigmeni de m o r t a r i snt c p c u i t e de s t r a t u l de c r b u n e p r o v e n i t d i n incendiul ce a d e z a f e c t a t l c a u l s a u d e s t r a t u l de m o r t a r r e z u l t a t n u r m a r i d i c r i i b i s e r i c i i de z i d ( B 2 ) ; n p l u s , u n numr de m o r m i n t e snt t i a t e f i e de fundaiile c o r u l u i s a u s a c r i s t i e i B 2 ( 8 ) , f i e de c e l e a l e t u r n u l u i ( 1 4 ) . D i n numrul t o t a l de 63 d e m o r m i n t e ce a u p u t u t f i i n d i v i d u a l i z a t e , 17 se afl a m p l a s a t e n i n t e r i o r u l b i s e r i c i i , i a r 4 6 l a exteriorul s u . C u p r i v i r e l a d i s p o z i i a m o r m i n t e l o r l a e x t e r i o r se r e m a r c o conc e n t r a r e a l o r pe l a t u r a de n o r d ( f i g , 2 ) , a c o l o unde a u p u t u t f i i n t e r c e p t a t e 38 de m o r m i n t e , d i n t r e c a r e m u l t e se i n t e r s e c t e a z s a u se s u p r a p u n , s p r e d e o s e b i r e de l a t u r i l e de v e s t i s u d , u n d e a u fost s u r p r i n se u n numr de 5 i r e s p e c t i v 3 m o r m i n t e . A c e s t e o b s e r v a i i t r e b u i e s a i b h v e d e r e f a p t u l c pe c e l e t r e i l a t u r i a u f o s t i n v e s t i g a t e s u p r a f e e aproximativ egale. n c e e a ce p r i v e t e t i p u l de m o r m i n t e , f r n i c i o e x c e p i e acest e a snt r e p r e z e n t a t e de g r o p i s i m p l e ce c o n i n h 57 d i n c a z u r i cte un nhumat, n 5 c a z u r i c t e d o i ( M-JI , , N ^ g , M g j i M - | 6 2 ) n t r - u n u i s i n g u r (M7) t r e i nhumai. A c e s t o r m o r m i n t e l i se adaug o g r o a p de m a r i d i m e n s i u n i , s u p r a p u s de c a p e l a de pe l a t u r a d e s u d a c o r u l u i , ce c o n i n e n u m e r o a s e o s e m i n t e umane p u t e r n i c c a l c i n a t e . Prezena lor p o a t e f i p u s pe seama t e r i b i l e i c i u m e n e g r e c e f a c e r a v a g i i n E u r o p a o c c i d e n t a l n t r e a n i i 1 3 4 8 - 1 3 8 2 i c a r e p a r e a f i mpuinat s i m i t o r , n| c e a de a d o u a jumtate a s e c a i X I V - l e a , i p o p u l a i a de l a B a i a .
6 s i

240

O alt c o n s t a t a r e , d e o s e b i t de important i ea h a p r e c i e r e a r e a l i t i l o r d e m o g r a f i c e de l a B a i a , se r e f e r l a v r s t n h u m a i l o r . D i n t o t a l u l de 70 de s c h e l e t e , 4 8 a u aparinut u n o r i n d i v i z i a d u l i , 13 u n o r a d o l e s c e n i , i a r 9 u n o r c o p i i . Mormntul t r i p l u () c o n i n e s c h e l e t e a d o i aduli c e n c a d r e a z u n c o p i l , i a r c e l e d u b l e c t e d o i aduli ( M i 1, i M 8 ) a d u l t i u n c o p i l (M91) s a u u n a d o l e s c e n t i un c o p i l (Ml 6 2 ) . Avnd n v e d e r e s u p r a f a a i n v e s t i g a t d i n c u p r i n s u l n e c r o p o l e i , a l e c r e i l i m i t e l e cunoatem n l i n i i g e n e r a l e c t i f r e c v e n a s u p r a p u n e r i l o r de m o r m i n t e ce s u r v i n h a n u m i t e zone - n mod d e o s e b i t pe l a t u r a de n o r d - , a p r e c i e m a f i r e u i t s s u r p r i n d e m c i r c a 2 0 - 2 5 $ d i n numrul c e l o r nhumai h j u r u l b i s e r i c i i de l e m n , t o t a l u l l o r r i d i c n d u - s e h a c e s t c a z l a c i f r a de a p r o x i m a t i v 3 0 0 . L a a c e a s t a t r e b u i e s adugm n u mrul c e l o r d i s p r u i c u p r i l e j u l e p i d e m i e i de c i u m , c a r e e s t e i e l de'* c e l puin 5 0 , d a c n u c u m v a c h i a r m a i m a r e . R e z u l t a s t f e l o c i f r to tal de m i n i m u m 350 de nhumai s a u i n c i n e r a i i a p o i nhumai n t r - u n i n t e r v a l ce v o m v e d e a c e s t e de a p r o a p e 80 de a n i . I n v e n t a r u l m o r m i n t e l o r , d e i modest - l i p s i n d c u d e s v r i r e p o d o a b e l e i a c c e s o r i i l e v e s t i m e n t a r e - , c o n s t d i n 10 m o n e d e . Intr-un numr de 6 m o r m i n t e (M7, M 3 1 , M99, M108 M i 50 i M i o ) a u desc o p e r i t e n d r e p t u l m n i l o r nhumailor c t e o m o n e d , i a r n a l t e dou m o r m i n t e (M91 i M101) c t e d o u m o n e d e , h p r i m u l c a z (M91) fiecare nhumat - f i i n d c e s t e v o r b a de u n mormnt d u b l u - avnd h mh o m o n e d , i a r h c e l de a l d o i l e a (M101) u n s i n g u r nhumat d e i n e d o u m o nede. R e p a r t i z a r e a monedelor este urmtoarea: un d i n a r emis ntre 1 3 7 3 - 1 3 8 2 de c t r e L u d o v i c c e l M a r e ( n M 1 6 0 ) ; u n g r o s e m i s ntre, 1 3 9 4 - 1 3 9 9 de S t e f a n I (n M 1 5 9 ) ; o jumtate de g r o s e m i s nainte de1408j de A l e x a n d r u c e l B u n ( n ) ; o jumtate de g r o s e m i s nainte de 1408' de A l e x a n d r u c e l B u n ( h M99); o jumtate d e g r o s e m i s ntre 1 4 0 9 - 1 4 1 5 de c t r e A l e x a n d r u c e l B u n (n M I Q R ) S e m i s de A l e x a n d r u c e l Bun i un a l t g r o s emis h t r - o perioad imediat urmtoare (1432-1437) d o m n i e i a c e s t u i a (n ) O jumtate de g r o s e m i s de A l e x a n d r u c e l B u n i u n d i n a r e m i s n t r e 1 4 2 7 - 1 4 3 7 de S i g i s m u n d de L u x e m b u r g , a m - ; bele p i e s e a f l a t e n t r - u n mormnt d u b l u ( M g i ) ^ . De r e m a r c a t c 7 m o nede p r o v i n d i n 5 m o r m i n t e a f l a t e h i n t e r i o r u l b i s e r i c i i , i a r r e s t u l de 3 p i e s e se a f l a u n t o t a t t e a m o r m i n t e d i n e x t e r i o r . Dispunnd de d a t e l e p r e i o a s e o f e r i t e de m a t e r i a l u l n u m i s m a t i c a m i n t i t , c t i de o s i t u a i e s t r a t i g r a f i c de e x c e p i e , n t r u c t i l u s t r e a z succesiunea nemijlocit a unor complexe a r h e o l o g i c e ce beneficiaz f i e c a r e n p a r t e de e l e m e n t e de d a t a r e c u v a l o a r e a a b s o l u t , n c a d r a r e a c r o n o l o g i c a l c a u l u i de c u l t n u c o m p o r t d i f i c u l t i . A m i n t e a m r n d u r i l e de m a i sus c e d i f i c i u l a f o s t c o n s t r u i t pe l o c u l h c a r e a n t e r i o r f u n c i o n a s e o locuin c u pivni ( L j ) , d e z a f e c t a t c a u r m a r e a u n u i i n c e n d i u , h a n u l 1 3 5 9 , h c o n t e x t u l u n o r e v e n i m e n t e ce a u f o s t d i s c u t a t e c u u n a l t p r i l e j " ' . F a p t u l c n t r e n i v e l u l de a r s u r c e m a r c h e a z d i s t r u g e r e a l o c u i n e i I i a m e n a j r i l e c e in de r i d i c a r e a l c a u l u i
6 D u n D s t U N R O S

241

de c u l t n u i n t e r v i n a l t e d e p u n e r i a r h e o l o g i c e ne p e r m i t e s s t a b i l i m m o m e n t u l e d i f i c r i i s a l e l a o dat u l t e r i o a r a n u l u i 1 3 5 9 , f o a r t e p r o b a b i l h 1 3 6 0 . Urmrind c r o n o l o g i a m o r m i n t e l o r d i n n e c r o p o l a B ^ , o b s e r v m c c e l e m a i r e c e n t e monede o f e r i t e de a c e s t e a snt u n d i n a r emis ntre 1 4 2 7 - 1 4 3 7 i u n g r o s e m i s n t r e 1 4 3 2 - 1 4 3 7 , c o n s t a t a r e ce ne d e t e r m i n s a d m i t e m c l a o dat u l t e r i o a r a n u l u i 1432 u n i n c e n d i u , c e l d e a l d o i l e a a t e s t a t i a B a i a de c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e , pune c a p t e x i s t e n ei p r i m u l u i l c a de c u l t . O b s e r v a i a c i n c e n d i u l a c u n o s c u t o m a r e a m p l o a r e , d i s t r u g n d i o s e r i e de l o c u i n e d i n c u p r i n s u l a e z r i i , c o r o b o r a t c u t i r i l e coninute de u n e l e i z v o a r e s c r i s e ne ajut s p r e c i z m d a t a i m p r e j u r r i l e n c a r e e l a a v u t l o c . T r e b u i e a r t a t de l a bun nceput c n u p o a t e f i v o r b a de e v e n i m e n t e l e d i n n o a p t e a de 1 4 - 1 5 d e c e m b r i e 1 4 6 7 , c n d se t i e c a e z a r e a de l a B a i a a f o s t a r s , n t r u c t l a a c e a s t dat b i s e r i c a d e z i d e x i s t a , i n c e n d i u l l s h d u - i a m p r e n t a i a s u p r a z i d r i e i a c e s t e i a . Rmhe de l u a t h c o n s i d e r a r e u n e veniment a n t e r i o r r i d i c r i i b i s e r i c i i c a t o l i c e de z i d , p e t r e c u t la s f r i t u l d e c e n i u l u i 4 a l s e c a i X V - l e a , a a dup c u m ne s u g e r e a z m a t e r i a l u l n u m i s m a t i c a f l a t h u n e l e l o c u i n e i n c e n d i a t e , c t i n c e l e m a i r e c e n t e m o r m i n t e a m p l a s a t e h j u r u l b i s e r i c i i de l e m n . A p e l n d l a i z v o a r e l e s c r i s e r e f e r i t o a r e l a M o l d o v a n e p o c a l u p t e l o r p e n t r u putere d i n t r e u r m a i i l u i A l e x a n d r u c e l B u n , d i n r e l a t r i l e a f l a t e n L e t o p i s e u l a n o n i m a l M o l d o v e i ne r e i n e h mod s p e c i a l atenia cea c a r e men i o n e a z c n a n u l 6947 ( 1 4 3 9 ) n o i e m b r i e 2 8 , a u v e n i t t t a r i i i au p r d a t pn l a B o t o a n i . . . " ^ . A c e s t e a m p l e a c i u n i de prad ntrep r i n s e de t t a r i l a r s r i t de C a r p a i ^ c r e d e m a f i a f e c t a t i p r o s p e r a a e z a r e de l a B a i a n a n u l 1439 , a n c a r e p o a t e f i s t a b i l i t d r e p t c e l a l i n c e n d i u l u i - a l d o i l e a h e x i s t e n a a e z r i i - i a l d e z a f e c t r i i prim u l u i l c a de c u l t i , t o t o d a t , a u n o r l o c u i n e de a i c i .
6 7

P a r c u r g n d d a t e l e o f e r i t e de c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e h s e c t o r u l " B i s e r i c a c a t o l i c " c o n s t a t m c e l e r e p r e z i n t h a n s a m b l u l l o r m r t u r i i - c o m p l e x e de a r h i t e c t u r c i v i l i e c l e z i a s t i c , m o r m i n t e i a l t e e l e m e n t e de c u l t u r m a t e r i a l - s u s c e p t i b i l e a f i a t r i b u i t e c o m u nitii u r b a n e s s e t i c u n o s c u t a se f i a e z a t a l t u r i de p o p u l a i a r o m n e a s c l a B a i a . D e i e s t e v o r b a de u n p r o c e s m a i a m p l u - c e l al c o l o n i z r i i e l e m e n t e l o r g e r m a n e h c u p r i n s u l u n o r a e z r i de c a r a c t e r u r b a n s a u h c u r s de u r b a n i z a r e - ne p r o p u n e m s d e s c i f r m d o a r u n e l e a s p e c t e ce p r i v e s c a e z a r e a c o l o n i t i l o r l a B a i a , n t r u c t n acest c a z d o v e z i l e p u s e l a d i s p o z i i e de c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e din ultimii 1 5 a n i a u mbogit s i m i t o r d a t e l e o f e r i t e de i z v o a r e l e s c r i s e i de monumntele de a r h i t e c t u r . U n p r i m a s p e c t , i p o a t e c e l m a i i m p o r t a n t - h funcie de c a r e i c e l e l a l t e v o r p u t e a f i m a i l e s n e n e l e s e - , se r e f e r l a d a t a l a care 242

<3>

__

UI

Fig.1

- B a i a , b i s e r i c a c a t o l i c - p l a n de s i t u a i e : 1 - s u p r a f a a o c u p a t de b i s e r i c a de l e m n (B-|); 2 - m o r m i n t e c u p i e s e d e i n v e n t a r ; 3 - t r a s e u l l o c u i n e i L-| .

p r i m e l e e l e m e n t e e t n i c e g e r m a n e s - a u s t a b i l i t l a B a i a D e i pe m a r g i nea a c e s t e i p r o b l e m e s - a u p u r t a t n u m e r o a s e d i s c u i i , n u s - a p u t u t a j u n g e l a u n c o n s e n s u n a n i m , u n i i a u t o r i fixnd m o m e n t u l la nceputul s e c a i X I I I - l e a , n c a d r u l u n u i c u r e n t g e n e r a l de c o l o n i z a r e ^ . a l i i opinnd m a i d e g r a b p e n t r u p r i m e l e d e c e n i i a l e s e c a i X I V - l e a ' s a u h o r i c e caz pentru o epoc anterioar c o n s t i t u i r i i s t a t u l u i feudal M o l d o v a * ^ , i n s f r i t , o ultim p o z i i e , c h i a r d a c a p r e c i a z c elementul de c o l o n i z a r e n u p o a t e f i a d m i s nainte de a d o u a jumtate a sec* a l X I V - l e a - i n v o c n d u - s e n a c e s t s e n s a b s e n a p e n t r u e p o c a a n t e r i o a r a materialului ceramic specific colonitilor germani -^ - nu exclude i p o t e z a p t r u n d e r i i l a B a i a a u n o r e l e m e n t e a l o g e n e , ndat dup ce D r a g o a f o s t i n s t a l a t a i c i c a v o i e v o d v a s a l a l r e g e l u i L u d o v i c de A n j o u t n c e e a ce ne p r i v e t e c o n s i d e r m c e x i s t s u f i c i e n t e t e m e i u r i s susinem c l a B a i a , c u puin nainte d e m i j l o c u l s e c a i X I V - l e a , a s i s tm l a n c e p u t u r i l e u n u i p r o c e s de p e n e t r a r e a c o l o n i t i l o r de o r i g i n e g e r m a n . Rmhe de v z u t , n s , c a r e s n t a c e s t e t e m e i u r i . P r i m e l e d o v e z i m a t e r i a l e ce v i n n s p r i j i n u l c e l o r a f i r m a t e snt r e p r e z e n t a t e de u n e l e f r a g m e n t e c e r a m i c e , d i n s p e c i a cenuie fin, d e s c o p e r i t e h u m p l u t u r a l o c u i n e i L j , d a t a t , dup c u m s - a v z u t , 5 f h p r i m a jumtate a s e c a i X I V - l e a , A c e a s t c a t e g o r i e c e r a m i c , a t r i b u i t n d e o b t e p o p u l a i e i g e r m a n e - p r e z e n a s a f i i n d s e m n a l a t n u n u m a i n c e n t r u l i e s t u l G e r m a n i e i , c i i h C e h o s l o v a c i a ^ , P o l o n i a ^ ,
1 1 1 1 1/ 1 1 1

T r a n s i l v a n i a de n o r d i M o l d o v a de n o r d - , atest prezena purt t o r i l o r e i l a B a i a l a o dat o r i c u m a n t e r i o a r m i j l o c u l u i s e c a i X I V lea. O alt m r t u r i e , de p r i m importan h s t a b i l i r e a m o m e n t u l u i a e z r i i p r i m i l o r c o l o n i t i l a B a i a , se r e g s e t e n d o m e n u l a r h i t e c t u r i i e c l e z i a s t i c e . E s t e v o r b a de s u s - a m i n t i t e l e u r m e a l e u n u i l c a de c u l t d i n l e m n , e d i f i c i u c e p r e c e d e b i s e r i c a de z i d a c r e i apartenen l a r i t u l c a t o l i c i l a c o m u n i t a t e a c o l o n i t i l o r g e r m a n i d i n B a i a nu p o a te f i p u s n i c i d e c u m s u b s e m n u l n d o i e l i i . S u c c e s i u n e a n e m i j l o c i t , h t i m p i s p a i u , n t r e c e l e dou l c a u r i , p r e c u m i n t r e n e c r o p o l e l e ^ a f e r e n t e l o r , s u c c e s i u n e a t e s t a t de c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e , constit u i e d o v a d a de n e c o n t e s t a t a f a p t u l u i c i p r i m u l m o n u m e n t de c u l t c e l de l e m n - e s t e t o t o p e r a e l e m e n t e l o r c o l o n i s t e c a t o l i c e g e r m a n e . L a r n d u l l o r , u n e l e e l e m e n t e de p l a n a l e b i s e r i c i i de l e m n - ne r e f e r i m l a c e l e dou baze de p i l a t r i a m p l a s a t e l a l i m i t a d i n t r e nav i c o r i c a r e s u g e r e a z existena u n u i a r c t r i u m f a l - indic i ele apartenena s a l a a c e l a i r i t . E d i f i c a r e a s a n j u r u l a n u l u i 1360 ne a r a t c , o r i c u m , l a a c e a s t dat c o l e c t i v i t a t e a c a t o l i c de l a B a i a e r a s u f i c i e n t de n u m e r o a s , dispunnd de a c e l e p o s i b i l i t i s t r i c t n e c e s a r e r i d i c r i i u n u i l c a de c u l t n m s u r s - i s a t i s f a c n e v o i l e de via s p i r i t u a l . I n a c e s t e c o n d i i i e s t e l e s n e de n e l e s c a c e s t a c t c t i t o r i c e s c n u a r f i f o s t p o s i b i l i n i c i n e c e s a r d a c , l a o alt dat a n t e r i o a r - o r i c u m n p r i m a jumtate a s e c a i X I V - l e a - , n u a r f i a v u t l o c a e z a r e a p r i m e l o r elemente coloniste l a B a i a .
7

18

244

4*.

2 - a r g i l v i n e i e ; 3 - a r s u r p u t e r n i c ; 4 - s t r a t de m o r t a r ; - 5 s o l b r u n n c h i s ; 6 - a r g i l g a l b e n ; 7 - s o l b r u n ; 8 - s t r a t de m o r t a r ; 9 - sol vegetal.

T o t e l e m e n t e l o r alogene aparin i unele complexe d i n domeniul a r h i t e c t u r i i c i v i l e i anume c e l e doua l o c u i n e c u p i v n i e ( L j i L J J ) T e h n i c a de c o n s t r u c i e a p i v n i e l o r - c o n s t f h d d i n t r - u n c a d r u de lemn aflat l a n i v e l u l p o d e l e i , s t f l p i v e r t i c a l i i o cptueal d i n scnduri sai b f r n e d e s p i c a t e pe d i n d o u d i s p u s e v e r t i c a l - f o a r t e r a r fhtflnit d e o c a m d a t , c e l puin f h l i t e r a t u r a de s p e c i a l i t a t e , n u p a r e s r e f l e c t e tradiiile locale f n m a t e r i e de a r h i t e c t u r , c i m a i d e g r a b o m o d a l i tate constructiv aparinnd u n o r elemente s t r i n e , v e n i t e f o a r t e p r o babil d i n T r a n s i l v a n i a . I n acest s e n s , s u g e s t i i i n t e r e s a n t e c u p r i v i r e la o r i g i n e a colectivitii c e a r e a l i z a t i beneficiat p e n t r u nceput l a B a i a de o a t a r e tehnic de c o n s t r u c i e ne s f n t o f e r i t e de un complex f o a r t e a s e m n t o r d e s c o p e r i t de c u r f n d l a S i g h i o a r a i d a t a t h a doua jumtate a s e c a i X I I I - l e a , p r i m u l i s i n g u r u l , d e o c a m d a t , d e a c e s t f e l cunoscut pentru nceputurile civilizaiei urbane transilvnene23, c h i a r d a c n u v a f i c o n s t i t u i t l a a c e a v r e m e , c e l puin p e n t r u o r a u l a m i n t i t , un c a z d e e x c e p i e p r i n t e h n i c a s a de c o n s t r u c i e i p r i n d i m e n s i u n i * ^ , O d e s c o p e r i r e s i m i l a r a f o s t f c u t , t o t f n u l t i m a v r e m e , l a C u r t e a de A r g e , u n d e a f o s t c e r c e t a t o l o c u i n c u pivni d a t a b i l f h a d o u a jumtate a s e c . a l X I V - l e a . A c e s t e a s p e c t e c o n c r e t e a l e c i v i l i z a i e i o r e n e t i , consthd d i n prezena l a r s r i t i sud de C a r p a i , ct i n t e r i t o r i u l i n t r a c a r p a t i c a u n o r l o c u i n e att de a s e m n t o a r e sub r a p o r t u l t e h n i c i i d e c o n s t r u c i e , r e f l e c t , f h a f a r de r e l a i i l e f i r e t i e x i s t e n t e n t r e t e r i t o r i i l e r o m n e t i f n e p o c a de c r i s t a l i z a r e a v i e i i u r b a n e , i a l t e r e a l i t i de o r d i n i s t o r i c , de f e l u l c e l e i p r i v i t o a r e l a a e z a r e a f n unele localiti e x t r a c a r p a t i c e , ntre c a r e i B a i a , a u n o r c o l o n i t i g e r m a n i n c o n t e x t u l u n u i f e n o m e n m a i l a r g pe c a r e l c u n o a te rsritul E u r o p e i .
2 2 5

O c o n s t a t a r e , ce n i se p a r e a f i d e o s e b i t d e i m p o r t a n t , se r e f e r l a m p r e j u r a r e a c p r i m u l l c a de c u l t a l c o l o n i t i l o r s u p r a p u n e n e m i j l o c i t u r m e l e u n e i l o c u i n e ( L j ) a p a r i n n d u n u i o r i z o n t m a i l a r g de complexe - d i n c a r e face p a r t e i L 2 - d i s t r u s e de un i n c e n d i u . Dac am a d m i t e c c e l e d o u l o c u i n e ( L j i L ^ ) v o r f i a p a r i n u t autohtonil o r , a r nsemna c " o a s p e i i " i - a u d i s l o c a t , c e l puin h p a r t e , pe l o c a l n i c i i d i n B a i a . O r , a c e a s t a s e r i u n e v i n e n c o n t r a d i c i e c u c e e a ce se c u n o a t e f n l e g t u r c u f e n o m e n u l c o l o n i z r i i pe t e r i t o r i u l Romniei. F i i n d s t a b i l i t faptuLc elementul c o l o n i s t s - a aezat fr a a f e c t a populaia btina , a v e m t o a t e m o t i v e l e s c r e d e m c i a e z a r e a de l a B a i a a e v o l u a t iniial s u b f o r m a u n o r c a r t i e r e d i s t i n c t e , g r u p a t e f n j u r u l m o n u m e n t e l o r de c u l t a l e c e l o r dou c o m u n i t i . C t p r i v e t e c e l e m a i v e c h i l o c u i n e (L i L ? ) d e s c o p e r i t e n zona b i s e r i c i i c a t o l i c e , e l e n u p o t f a c e p a r t e d e c f t d i n c e a dinti zon p a r c e l a t aici de " o a s p e i " , a c r e i c o m p o z i i e u r b a n i s t i c i n t i n d e r e n u p o t f i sta b i l i t e n a c t u a l u l s t a d i u a l c e r c e t r i l o r . C e e a ce se p o a t e d e s c i f r a , t o t u i , e s t e e x i s t e n a u n u i p l a n iniial de a m p l a s a r e a l o c u i n e l o r , p l a n ce va cunoate u l t e r i o r unele r e s t r u c t u r r i . A s t f e l , L j i L 2 - dac se a r e n v e d e r e o r i e n t a r e a i a m p l a s a m e n t u l g r l i c i u r i l o r - p a r a face 246

p a r t e d i n t r - u n i r de g o s p o d r i i aparinnd f r o n t u l u i de n o r d a l unei a r t e r e p r i n c i p a l e , f r o n t c a r e dup p r i m u l i n c e n d i u se v a d e p l a s a s p r e n o r d f n v e d e r e a e l i b e r r i i spaiului n e c e s a r a m p l a s r i i p r i m u l u i l c a de c u l t . I n c e n d i i l e urmtoare ( c e l e d i n 1439 i 1 4 6 7 ) , p r i n amploar e a l o r , v o r d e t e r m i n a i e l e a m p l e aciuni de r e f a c e r e , f n c o n t e x t u l c r o r a v o r f i r i d i c a t e u n n o u l c a de c u l t , c u u n p r o g r a m d e a r h i t e c tur m a i a m p l u , i o s e r i e de l o c u i n e d i s p u s e pe u n a l i n i a m e n t fntructva modificat. D a r toate aceste consideraii v o r putea beneficia de un s u p o r t m a t e r i a l m a i c o n s i s t e n t a b i a odat c u v a l o r i f i c a r e a tuturor r e z u l t a t e l o r c e r c e t r i l o r de l a B a i a . I n s f r i t , p r e c i z r i de o r d i n c r o n o l o g i c r e f e r i t o a r e l a a e z a r e a p r i m i l o r c o l o n i t i l a B a i a se p o t f a c e m u l t m a i l e s n e d a c se a u h ve dere c a d r u l politic i n t e r n i e x t e r n fn care evolueaz societatea rom n e a s c de l a r s r i t de C a r p a i h g e n e r a l , i a e z a r e a a m i n t i t , n mod s p e c i a l , n p r i m a jumtate a s e c a i X I V - l e a . E s t e b i n e c u n o s c u t f a p t u l c , odat c u i n v a z i a d i n p r i m v a r a a n u l u i 1 241 a t r i b u r i l o r m o n g o l e h E u r o p a i o r g a n i z a r e a u l t e r i o a r a s t a t u l u i m o n g o l h r e g i u n i l e n o r d - p o n t i c e - d e n u m i t a c u m H o a r d a de A u r - sub hanul B a t u (1243-1255), i s t o r i a p o p o a r e l o r d i n b a z i n u l D u n r i i m i j l o c i i i de J o s , d i n t r e M a r e a B a l t i c i M a r e a N e a g r , ntre c a r e i c e a a p o p u l a i e i r o m n e t i de l a r s r i t de C a r p a i , v a f i determinat h bun m s u r de d o m i n a i a m o n g o l a . A s t f e l a n c e p u t c e e a ce pe d r e p t c u v h t a f o s t d e n u m i t " v e a c u l s t p f n i r i i t t a r e " ^ . I n a c e s t c a d r u l p o l i t i c , c h i a r d a c p e n t r u mult v r e m e e l e m e n t u l m o n g o l nu-i v a d i m i n u a p r e s i u n e a l a D u n r e a de J o s , i n u t u r i l e r o m n e t i v o r b e n e f i c i a , h s c h i m b u l o b l i g a i e i de a p l t i t r i b u t i a u n e i a de o r d i n m i l i t a r , de o a u t o n o m i e p o l i t i c i de c o n d u c t o r i p r o p r i i , mprejurare ce a c o n t r i b u i t l a m e n i n e r e a u n e i v i e i p o l i t i c e a r o m n i l o r . A u t o r i t a t e a p o l i t i c a H o a r d e i de A u r s - a e x e r c i t a t fns f n mod d i f e r i t l a r s r i t de C a r p a i , t e r i t o r i u l s u d i c i s u d - e s t i c intrfnd nemijlocit n c o m p o n e n a s a , s p r e d e o s e b i r e de c e l de n o r d i de v e s t c a r e , necun o s c h d o s t p f n i r e e f e c t i v , v a b e n e f i c i a de u n s t a t u t p o l i t i c aparte, ce v a p e r m i t e c o n d u c t o r i l o r s i s a c i o n e z e a d e s e o r i n c o n f o r m i t a t e c u p r o p r i i l e l o r i n t e r e s e ^ . D a c h n o r d u l i v e s t u l t e r i t o r i u l u i e s t - c a r p a t i c , n a d o u a jumtate a s e c . a l X I I I - l e a v o r f i e x i s t a t alct u i r i s o c i a l - p o l i t i c e de n t i n d e r e m a i m i c , de f e l u l c n e z a t e l o r de v a l e - , l i m i t a t e l a v a l e a u n o r a p e , odat c u n c e p u t u l s e c a i X I V - l e a n a c e l a i t e r i t o r i u societatea romneasc ajunge f n t r - u n stadiu s u p e r i o r de o r g a n i z a r e p o l i t i c o - m i l i t a r , c e l a l v o i e v o d a t u l u i - o r g a n i s m c u o m a i ntins a u t o r i t a t e t e r i t o r i a l . U n a t a r e v o i e v o d a t a fiinat n p a r t e a de v e s t , o c u p n d o bun p a r t e d i n t e r i t o r i u l d i n t r e i r e t i C a r p a ii O r i e n t a l i . N u c l e u l su u n i f i c a t o r a f o s t f r n d o i a l c n e z a t u l de pe v a l e a M o l d o v e i , B a i a ndeplinind - c e l puin p e n t r u o v r e m e - r o l u l de reedin voievodal-* . A c e s t o r g a n i s m p o l i t i c o - m i l i t a r , a l i a t i cu a l t e formaiuni r o m n e t i , a f o s t n m s u r s n t r e i n o p e r m a n e n t situaie c o n f l i c t u a l c u r e g a l i t a t e a maghiar i s f a c fa c u s u c c e s
2 7 2 2 1 1

247

n e o b o s i t e l o r tendine de i n s t a u r a r e a dominaiei a c e s t e i a l a r s r i t de C a r p a i . S - a v o r b i t c h i a r , i c r e d e m c pe bun d r e p t a t e , de o " c o l a b o r a r e militar ntre r o m n i i t t a r i " , e x p l i c a t p r i n t o l e r a n a manifestat de m o n g o l i fa de r o m n i i o r t o d o c i , c f t i p r i n ostilitatea a c e s t o r a f h r a p o r t c u c a t o l i c i s m u l i c u tendinele r e g a t u l u i m a g h i a r d a - i impune dominaia pe v e r s a n i i r s r i t e n i a i C a r p a i l o r . D o c u m e n t e l e atest o s t a r e de o s t i l i t a t e c v a s i - p e r m a n e n t ntre r e g a t u l m a g h i a r i H o a r d a de A u r , h c a d r u l c r e i a i n i i a t i v a a p a r i n e acesteia d i n urm pn h v r e m e a l u i L u d o v i c c e l M a r e , c n d situaia se schimb r a d i c a l . S u b n u m e l e de " s c h i s m a t i c i " , r o m n i i de l a r s r i t de C a r pai snt amintii de d o c u m e n t e l e p a p a l e s a u a l e c a n c e l a r i e i m a g h i a r e n t r - o suit de a c i u n i n t r e p r i n s e a l t u r i de t t a r i m p o t r i v a r e g a t u l u i angevin . ncephd ns c u d e c e n i u l c i n c i a l s e c . a l X ( V - l e a s t a t u t u l p o l i t i c a l v o i e v o d a t u l u i d i n v e s t u l M o l d o v e i se m o d i f i c r a d i c a l , e v o l u i a sa. n s c r i i n d u - s e h a l t e c o o r d o n a t e . D e c l a n a r e a n 1340 , l a H a l i c i , d e c t r e c o a l i i a p o l o n o - u n g a r a o f e n s i v e i m p o t r i v a d o m i n a i e i H o a r d e i de A u r , ampl a c i u n e - d e s f u r a t d i n t e r i t o r i i l e r u s e a p u s e n e i l i t u a n i e n e pn n r e g i u n e a D u n r i i i n f e r i o a r e - , ce v a c u p r i n d e i spaiul e s t - c a r p a t i c , c o n s t i t u i e c a d r u l e x t e r n ce e x p l i c mutaiile de o r d i n p o l i t i c p e t r e c u t e l a r s r i t de C a r p a i . A c i u n e a h o t r t o a r e de l a e s t de C a r p a i e s t e p r e c e d a t de c o n s o l i d a r e a f r o n t i e r e i t r a n s i l v n e n e prin r e u n i r e a , h o c t o m b r i e 1 3 4 4 , a c o m i t a t e l o r B i s t r i a , B r a o v i a r e g i u n i i s e c u i l o r de s u b c o n d u c e r e a u n u i a i a c e l u i a i d e m n i t a r Andrei L a c k f f y . j) p axat c r o n i c a r u l l o a n d e T r n a v e , e x p e d i i a de l a r s r i t de C a r p a i , c o n d u s c h i a r de c t r e A n d r e i L a c k f f y , se s o l d e a z n 1345 c u hfrhgerea cpeteniei ttarilor, A t h l a m o s , i mpingerea spre rsrit a a c e s t o r a , cu excepia unei enclave d i n sud-est u l v i i t o a r e i M o l d o v e , unde a u t o r i t a t e a l o r v a m a i p e r s i s t a c t e v a dec e n i i . V i c t o r i a repurtat a r e d r e p t r e z u l t a t ntemeierea unei mrci m i l i t a r e de g r a n i , o r g a n i s m p o l i t i c o - m i l i t a r ce v a f i menionat civa a n i m a i t r z i u de i z v o a r e l e s c r i s e s u b n u m e l e de " " a r a M o l d o v e i " ' i a l e c r e i l i m i t e t e r i t o r i a l e p a r a c o i n c i d e c u c e l e a l e v o i e v o d a t u l u i pe c a r e 1-a n t o c m i t . D e p a r t e n c de a se i d e n t i f i c a c u t e r i t o r i u l ntregii) M o l d o v e , r e c e n t a c r e a i e p o l i t i c o - m i l i t a r c o n d u s d e D r g o e t i va s l u j i h t o t c u r s u l e x i s t e n e i s a l e i n t e r e s e l e r e g a l i t i i m a g h i a r e l a r s r i t de C a r p a i , d e p e n d e n a s a s t r h s fa de r e g a t u l a n g e v i n ndep r t h d - o de a s p i r a i i l e f i r e t i de l i b e r t a t e a l e p o p u l a i e i romneti. A c e s t u i f a p t i se d a t o r e a z d e a l t f e l i r e v o l t a d i n 1359 a a c e l o r " p l u res Olachi rebellantes , a v i a debite fidelitatis dviantes" ^, revolt petrecut "n t e r r e Moldauane" , deci fn c u p r i n s u l mrcii m i l i t a r e c o n d u s e de D r g o e t i i n b u i t c u s p r i j i n u l u n u i a l t exponent a l p o l i t i c i i statului feudal maghiar, Drago din Giuleti. Tinnd c o n t de c o n t e x t u l p o l i t i c s c h i a t m a i s u s , p r e c u m i de c a r a c t e r i s t i c i l e a e z r i i c o l o n i t i l o r g e r m a n i n r s r i t rmhe def s t a b i l i t h c e p e r i o a d d i n p r i m a jumtate a s e c . a l X I V - l e a e x i s t a u a-*
3 2 3 3 3 4 U c u m n e 3 5 3 3 f l 3 4 1

248

F i g . 3 - B a i a . b i s e r i c a c a t o l i c . P r o f i l d e s u d i de v e s t a l S-| 1: 1 - a r g i l g a l b e n ; 2 - a r g i l v i n e i e ; 3 - s o l b r u n a f i n a t ( n i v e l de f u n c i o n a r e a l L j ) ; 4 - s t r a t d e a r g i l r e z u l t a t d i n a m e n a j r i l e i n t e r i o a r e a l e c a p e l e i B-| ; 5 - a r s u r p u t e r n i c ; 6 - argil g a l b e n ; 7 - s t r a t d e p r u n d i ; 8 - n i s i p .


1

c e l e c o n d i i i c a r e s permit i n s t a l a r e a e l e m e n t u l u i a l o g e n l a B a i a . I n - J t r u c t se c u n o a t e b i n e c i m i g r a r e a n u s - a d e s f u r a t l a v o i a h t m p l r i i , c o l o n i t i i f i i n d ntotdeauna " o a s p e i i " u n e i p u t e r i p o l i t i c e n m s u r s l e g a r a n t e z e p r i v i l e g i i l e f n s c h i m b u l u n o r o b l i g a i i ce d e c u r g e a u d i n f n s i i n t e r e s e l e i n i i a t o r u l u i c o l o n i z r i i , h v r e m e a n c a r e Baia a p a r i n e a u n u i v o i e v o d a t a f l a t n r e l a i i de v a s a l i t a t e c u s t p n i r e a mong o l , i a r t e r i t o r i u l su c o n s t i t u i a t e a t r u l u n o r r e p e t a t e c o n f l i c t e u n g a r o - t t a r e , p a r e g r e u de a d m i s c e l e m e n t u l c o l o n i s t v a f i f o s t t e n t a t s se a e z e a i c i . O d a t , n s , c u p r i m e l e s u c c e s e a l e m a g h i a r i l o r l a r s r i t de C a r p a i i c u n t e m e i e r e a m r c i i de g r a n i a l c r u i s u z e r a n s u p r e m e s t e L u d o v i c de A n j o u a p a r i a c e l e c o n d i i i ce v o r p e r m i t e - a e z a r e a p r i m i l o r c o l o n i t i l a B a i a . S i c h i a r d a c , a a dup cum s-a a f i r m a t , n a n s a m b l u l e i c o l o n i z a r e a f n z o n e l e e x t r a c a r p a t i c e n u a n semnat o expansiune pornit d i n T r a n s i l v a n i a , fn i n t e r e s u l regalitii* a r p a d i e n e sau a n g e v i n e , B a i a i a l t e localiti - ntre c a r e poate fi amintit T r g u Neam - d i n c u p r i n s u l m r c i i de g r a n i p a r s f i b e n e f i c i a t de o s i t u a i e a p a r t e , a e z a r e a c o l o n i t i l o r n a c e s t e l o c u r i avnd Ioc concomitent sau succednd imediat penetraiei m a g h i a r e l a r s r i t de C a r p a i i d e s f u r h d u - s e n i n t e r e s u l a c e s t e i a . A l t u r n d u - s e m a r a m u r e e n i l o r , ce p r i m e s c s a r c i n a o r g a n i z r i i i c o n d u c e r i i n o u l u i o r ganism p o l i t i c e s t - c a r p a t i c , s a i i de l a B a i a fac p a r t e d i n rndul p r i m i l o r oaspei aezai l a rsrit de Carpai, r o s t u r i l e l o r iniiale fiind a c e l e a de a n t r i p o z i i i l e m a g h i a r e de a i c i , l a c a r e se a d a u g , bine n e l e s , i c o n s i d e r e n t e l e de o r d i n e c o n o m i c . E v i d e n t c odat c u c o n s t i t u i r e a s t a t u l u i f e u d a l M o l d o v a , p r o c e s u l de c o l o n i z a r e se v a n s c r i e pe a l t e c o o r d o n a t e , f i i n d a p r e c i a t c a p o z i - . t i v i susinut n c o n s e c i n de d o m n i t o r i i r o m n i ce v o r a c o r d a colo-i n i t i l o r o seam de p r i v i l e g i i . C o n t r i b u i n d l a d e z v o l t a r e a f o r e l o r de producie, la extinderea schimburilor comerciale, l a accelerarea p r o c e s u l u i de u r b a n i z a r e i totodat l a m e n i n e r e a u n o r l e g t u r i fireti n t r e r i l e r o m n e , a c e a s t p o p u l a i e se v a i d e n t i f i c a c u d e s t i n e l e rii . D e s c o p e r i r e a i ncadrarea cronologic a u r m e l o r p r i m u l u i lca de c u l t ce a aparinut comunitii c o l o n i t i l o r s a i de l a B a i a c o r o b o r a t c u i z v o a r e l e s c r i s e v i n s e l u c i d e z e , p e de a l t p a r t e , unele din c o n t r a diciile p r e z e n t e n d o c u m e n t e l e p a p a l e c u p r i v i r e l a v e c h i m e a , n u mrul i h r a m u l b i s e r i c i l o r c a t o l i c e d i n c u p r i n s u l a c e s t e i a e z r i . T r e b u i e artat c e x a m e n u l atent a l d o c u m e n t e l o r s e c . X V - X V I I a p e r m i s m a i de m u l t i c h i a r n u l t i m a v r e m e u n o r i s t o r i c i s f o r m u l e z e ipoteza funcionrii unei b i s e r i c i m a i v e c h i cu h r a m u l S f i n t e i T r e i m i h s u p r a f a a n c a r e v a f i r i d i c a t m o n u m e n t u l de z i d nchinat " A s s u m p t i o n i Beatae M a r i a e " . C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e v i n s c o n f i r m e aceast i p o t e z , p r e c i z h d c lcaul ce a p r e c e d a t b i s e r i c a gotic a fost r i d i c a t d i n l e m n i a c e a s t a s p r e m i j l o c u l s e c o l u l u i a l X I V - l e a . A s t f e l sthd l u c r u r i l e , n c o n d i i i l e n c a r e s - a d e m o n s t r a t c m a r e a b i s e r i c de z i d : a S f i n t e i M a r i i n u a f o s t r i d i c a t naintea a n i l o r 1 4 4 0 , i a r mnstirea
4 2 4 3 4 4 4 5

250

f r a n c i s c a n i l o r - a c r e i e x i s t e n e s t e p r e c i s stabilit p e n t r u ultimul sfert al s e c a i X I V - l e a - p u r t a hramul " d i San P i e t r o A p o s t o l o " ^ r e zult c v e s t i g i i l e l c a u l u i r e c e n t d e s c o p e r i t p r i n c e r c e t r i arheologice pot f i lesne i d e n t i f i c a t e c u cele ale a m i n t i t e i " e c c l e s i a . . . sub v o c a b u l o S a n c t a e T r i n i t a t e s " ce u r m a s r e p r e z i n t e l a u n moment d a t i s e d i u l n o i i e p i s c o p i i c a t o l i c e ntemeiat f n " C i v i t a s M o l d a v i e n s i s " l a r e comandrile papei loan a l X X I H - l e a c u p r i n s e fh bula sa d i n 7 august 1413 a d r e s a t e p i s c o p u l u i de C a m e n i a . P e n t r u aceeai i d e n t i f i c a r e pledeaz i tirile c u p r i n s e fh notele unor cltori strini c a r e , s p r e m i j l o c u l s e c a i X V I I - l e a , f n p e r i p l u l l o r p r i n M o l d o v a v i z i t e a z i c o m u n i t a t e a c a t o l i c i l o r de l a B a i a . A l t u r i de nsemnri p r i v i n d populaia de r i t a p u s e a n p r e z e n t h a e z a r e , s e fac r e f e r i r i c o m p l e t e l a l c a u l su de c u l t , m o n u m e n t c e a d p o s t e a p r i n t r e ) c e l e c i n c i a l t a r e a l e s a l e i pe c e l nchinat S f i n t e i T r e i m i . A s t f e l , P i e t r o D i o d a t o B a k i c , e p i s c o p u l S o f i e i , c l t o r i n d n M o l d o v a n a n u l 1 6 4 1 , n o t e a z c c e l de a l p a t r u l e a a l t a r a l c a t e d r a l e i e r a "della Santissima T r i n i t a " . Doi ani mai trziu, h 1 6 4 3 , printele B a r t h o l o m e o B a s e t t i i n s e r e a z n m e m o r i i l e s a l e de c l t o r i e t i r e a c b i s e r i c a d i s p u n e a de " u n a c a p e l l a d e d i c a t a a l i a S s - m a T r i n i t a , l o n g a 8, l a r g a q u a t t r o p a s s i " ^ . O informaie s i m i l a r ne p a r v i n e de l a M a r c o B a n d i n i , c a r e ne r e l a t e a z c n 1647 c e l de a l p a t r u l e a a l t a r a l c a t e d r a l e i , a f l a t " i n C a p e l l a ad m e r i d i e m t e r n p l o " , e r a nchinat " i n h o n o r e m SS T r i n i t a t i s " . D i n r e l a t r i l e de m a i s u s se poate d e d u c e c h r a m u l b i s e r i c i i de l e m n ce f u n c i o n e a z n t r e m i j l o c u l s e c . a l X I V - l e a i 1439 se t r a n s m i t e u n u i a din a l t a r e l e n o u l u i l c a c o n s t r u i t d i n z i d , m a i p r e c i s can p e l e i de pe l a t u r a de s u d . D a c pn h a n u l 1413 b i s e r i c a d i n l e m n c u h r a m u l S f . T r e i m e vai ndeplini d o a r funcia de b i s e r i c p a r o h i a l , odat c u a c e a s t dat e a va deveni pentru o vreme i sediul e p i s c o p i e i recent c r e a t e l a Baia ca u r m a r e a i n t e n s i f i c r i i a c i u n i l o r de p r o z e l i t i s m c a t o l i c n M o l d o v a f h g e n e r a l i l a B a i a h s p e c i a l . P r o p a g a n d a c a t o l i c , ntreinut de m i s i o n a r i venii f i e d i n r e g a t u l m a g h i a r , f i e d i n c e l p o l o n , s l u j e a i n t e r e - ; s e l o r c e l o r dou r e g a t e v e c i n e M o l d o v e i . I n a c e s t s e n s t r e b u i e nelese; n c e r c r i l e n t r e p r i n s e , n a n i i 1332 i 1 3 4 7 , d e c t r e C a r o l R o b e r t s i r e s p e c t i v L u d o v i c de A n j o u p e n t r u r e v i t a l i z a r e a e p i s c o p i e i M i l c o v i e i * - ^ c t i , m a i a l e s , n f i i n a r e a , c u s p r i j i n p o l o n e z , a e p i s c o p i e i de i r e t h 1 3 7 0 - 1 3 7 1 . D e a l t f e l , nsi ntemeierea episcopiei d i n B a i a n 1 4 1 3 , a c e a s t " n o v a p l a n t a t i o o r t o d o x a e f i d e i " , se r e a l i z e a z l a i n t e r v e n i a r e g e l u i P o l o n i e i V l a d i s l a v I i a s o i e i s a l e A n a de C i l i i . P r i n b u l a r e m i s l a 7 a u g u s t 141 3 papa l o a n a l -lea v a nsrcina pe e p i s c o p u l d e Camenia s v e r i f i c e s t a r e a i nsemntatea o r a u l u i , u r mhd c a n c a z u l u n o r r e z u l t a t e f a v o r a b i l e s t r a n s f o r m e e x i s t e n t a b i s e r i c a S f . T r e i m i h c a t e d r a l ( " q u o d i p s a e c c l e s i a i n cathedralem e r i g a t u r " ) i s s f i n e a s c d r e p t e p i s c o p pe l o a n d e R i z a , p r o f e s o r ai p r e d i c a t o r i l o r i v i c a r g e n e r a l a l " A s o c i a i e i p e r e g r i n i l o r " . S i t u a i a se
4 6 4 5 5 1 5 5 4 5 5

251

d o v e d e t e a f i f a v o r a b i l , i a r e v e n i m e n t e l e urmeaz c u r s u l i n d i c a t de c t r e p a p . D i n a c e s t m o m e n t , i s t o r i a b i s e r i c i i S f . T r e i m e se c o n f u n d a cu cea a E p i s c o p i e i c a t o l i c e d i n B a i a , a l c r u i sediu va f i p e n t r u un s f e r t de v e a c , pfn l a n l o c u i r e a e i c u un l c a de z i d . n l e g t u r c u e p i s c o p i a nou c o n s t i t u i t , n i se p a r e i n t e r e s a n t de s u b l i n i a t c e p i s c o p i i de B a i a , a a cum f i c u n o a t e m d i n documente s p r e d e o s e b i r e de c e i de i r e t s a u de B a c u , c a r e de c e l e m a i m u l t e o r i p u r t a u acest t i t u l u d o a r o n o r i f i c fr a r e z i d a e f e c t i v fn oraele de r e e d i n i f r a p s t o r i c o m u n i t a t e a n c r e d i n a t l o r - s f n t p r e zeni p e r m a n e n t , pn n s e c a i X V I - l e a , att t i m p c t v a fiina a c e a s t i n s t i t u i e , n e p a r h i a l o r , s e r v i n d i n t e r e s e l e e p i s c o p i e i i a l e e n o r i a i l o r . P r i m i i e p i s c o p i a i B i i , l o a n de R i z a i P e t r u C s i p s e r , c a r e v o r s l u j i h b i s e r i c a S f i n t e i T r e i m i , d e s f o a r o a c t i v i t a t e susinut, n s p e c i a l pe l i n i a l i m i t r i i i n t e r v e n i i l o r c l u g r i l o r m i n o r i l d i n con ventul f r a n c i s c a n nvecinat. ndeplinirea unor s e r v i c i i r e l i g i o a s e , p r e cum i a d m i n i s t r a r e a b u n u r i l o r unor d i o c e z e sau p a r o h i i a f l a t e sub j u r i s d i c i a e p i s c o p i e i de c t r e f r a n c i s c a n i , l a c a r e se a d a u g moravur i l e d i s c u t a b i l e ale acestor clugri, aduceu importante p r e j u d i c i i m a t e r i a l e i m o r a l e n a l t e i instituii e c l e z i a s t i c e de l a B a i a i c o n f e s i u n i i c a t o l i c e h g e n e r e . I n a c e s t s e n s l o a n de R i z a , l a 1 i u l i e 1 4 2 0 , i P e t r u C s i p s e r , l a 2 i u l i e 1438 i l a 28 n o i e m b r i e 1 4 5 2 , se a d r e s a u p a p a l i t ii p l h g h d u - s e de s t a r e a m a t e r i a l p r e c a r a i n s t i t u i e i pe c a r e o p s t o r e a u , s o l i e i t hd h r e p e t a t e r n d u r i i n t e r v e n i i f e r m e m p o t r i v a clug r i l o r m i n o r i i ce l e s u b m i n a u a u t o r i t a t e a i p r e s t i g i u l ^ . V e n i t u r i l e r e d u s e a l e e p i s c o p i e i " q u i summam s e p t u a g i n t a f i o r v a l o r e m annuum n o n e x c e d u n t h a b e a t " - se n t r e v d i d i n m p r e j u r a r e a ce f a c e ca m a i m u l t de u n s f e r t de v e a c s n u - i s t e a f h putin c o n s t r u i r e a u n u i s e d i u j a d e c v a t . A c e a s t a e x p l i c de ce n l o c u i r e a l c a u l u i de l e m n c u c a t e d r a l a de z i d se l e a g m a i puin de iniiativa a u t o r i t i i e p i s c o p a l e i mai m u l t de c e a a comunitii a l o g e n e de l a B a i a . m p r e j u r r i l e ce v o r d e t e r m i n a r i d i c a r e a c a t e d r a l e i d e z i d a u c a p u n c t de p l e c a r e d e z a f e c t a r e a b i s e r i c i i de l e m n p r o d u s , d u p c u m am v z u t , l a o dat u l t e r i o a r a n u l u i 1432, f o a r t e p r o b a b i l n t i m p u l a t a - ' c u l u i t t a r i l o r d i n a n u l 1439 ce v a pune c a p t i e x i s t e n e i mnstiriif r a n c i s c a n e . I n a c e s t e c o n d i i i se n a t e a c e a s t a r e de s p i r i t f a v o r a b i l e f o r t u l u i m a t e r i a l c o l e c t i v p e n t r u s u s i n e r e a l u c r r i l o r de c o n s t r u c i e a u n u i l c a de c u l t f a s t u o s c a r e s i l u s t r e z e b u n s t a r e a i ambiiile u n e i comuniti h plin a f i r m a r e .
5 6 5 7 5 )

N O T E L i a Btrfha a e z a r e a de Moldova, fn 2 Pentru a nu 1 i A d r i a n Btrna, Contribuii arheologice c u p r i v i r e l a l a B a i a fh epoca anterioar ntemeierii s t a t u l u i feudal S C I V A , 4 , 1980, p.599-613. se c o n f u n d a l o c u i n e l e d e s c o p e r i t e de n o i c u c e l e c e r c e - . 252

4 5 6

8 9

10

11

12 13

tate de c o l e c t i v u l i e e a n f n s e c t o r u l " P a r c " , l a v e s t de b i s e r i c a c a t o l i c a ( v e z i E u g e n i a Neamu, V . N e a m u i S t e l a C h e p t e a , Oraul m e d i e v a l B a i a fn s e c . X I V - X V l I , I a i , 1980) , am p r o c e d a t l a o m o d i f i c a r e a s i s t e m u l u i de n u m e r o t a r e , L i d i n s e c t o r u l " B i s e r i c a c a tolic" devenind L j . I n t r e s t r a t u l de a r g i l i t u r n n u e x i s t n i c i o l e g t u r , ntrucft c e l d i n t f i se afl l a o a d f n c i m e de 1,20 m fa de n i v e l u l de c o n s t r u c i e al turnului. I d e n t i f i c a r e a m o n e d e l o r a f o s t fcut c u a j u t o r u l c e r c e t t o a r e i E l e na Iscescu, creia f i aducem i cu acest prilej mulumirile noastre, L i a Btrna i A d r i a n Btrha, o p . c i t . , p . 6 1 1 - 6 1 2 . O locuin descoperit de noi (LJJ) a l t u r i de c e a ( L 4 ) i d e n t i f i c a t de c e r c e t t o r i i ieeni (E.Neamu i c o l a b o r a t o r i , o p . c i t . , p . 2 5 - 2 7 ) p a r a - i f i n c e t a t e x i s t e n a f n d e c e n i u l 4 a l s e c o l u l u i a l X V - l e a a a dupa cum ne i n d i c m a t e r i a l u l n u m i s m a t i c . G r i g o r e U r e c h e , Letopiseul rii M o l d o v e i , e d . P . P . P a n a i t e s c u , Bucureti, 1955, p . 8 5 ; C r o n i c i l e slavo-romne d i n s e c . X V - X V I pub l i c a t e de l o a n B o g d a n , e d . P . P . P a n a i t e s c u , B u c u r e t i , 1 9 5 9 , p . 1 6 . Ion Bogdan, o p . c i t . , e d i i a citat, p . 7 i 15. C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e a u artat c f o r t i f i c a i a u r b a n d e l a i r e t - r e a l i z a t d i n t r - u n an de a p r a r e i o p a l i s a d de l e m n - e s t e d e z a f e c t a t , mpreun c u a l t e l o c u i n e , t o t c a u r m a r e a u n u i i n c e n diu p e t r e c u t fh deceniul 4 a l s e c a i X V - l e a ( v e z i L u c i a n Chiescu , Cercetrile arheologice d i n oraul iret, fn " R e v i s t a muzeelor i m o n u m e n t e l o r " , 3 , 1 9 7 5 , p . 5 3 ) . I n c e e a ce ne p r i v e t e considerm c i a c e s t e d i s t r u g e r i p o t f i puse t o t pe seama r a i d u r i l o r ntrep r i n s e de t t a r i f n 1 4 3 9 . N . I o r g a I s t o r i a comerului romnesc, I , Bucureti, 1925, p . 7 8 ; C C . G i u r e s c u , T f r g u r i sau orae i ceti m o l d o v e n e . D i n secolul a l X - l e a pfn l a m i j l o c u l s e c o l u l u i a l X V I - l e a , B u c u r e t i , 1 9 6 7 , p. 1 8 5 ; N . G r i g o r a , R o m n i i l a e s t de C a r p a i i o r g a n i z a r e a l o r pn l a n t e m e i e r e a s t a t u l u i r o m n e s c a l M o l d o v e i , n " C e r c e t r i i s t o r i ce", Iai, 8, 1977, p . 2 8 0 . D . C i u r e a , N o i c o n t r i b u i i l a i s t o r i c u l o r a u l u i B a i a . n S C S . Iai , 3-4, 1955, p . 3 3 ; R . S t . C i o b a n u , A . C i o a c , Vechimea oraului Baiaj n M u z e u l n a i o n a l , , B u c u r e t i , 1 9 7 5 , p . 3 7 4 , n o t a 5 9 ; V.Spinei, M o l d o v a n s e c o l e l e X I - X I V . B u c u r e t i . 1 9 8 2 , p . 1 9 9 . M . D . M a t e i , Contribuii a r h e o l o g i c e l a i s t o r i a oraului S u c e a v a , B u c u r e t i , 1963, p . 4 7 - 4 8 . E . N e a m u , V . N e a m u i S . C h e p t e a , n c e p u t u r i l e Oraului B a i a fh l u m i n a d a t e l o r a r h e o l o g i c e , h " A n a l e l e t i i n i f i c e a l e U n i v e r s i t i i frAl.I.Cuza* " , Iai, t . 1 9 , i s t o r i e , 2, 1973, p.173-174; idem, O r a ul m e d i e v a l B a i a . . . , p . 5 3 , n o t a 4 5 ; i d e m , C o n t r i b u i i l a p r o b l e ma u r b a n i z r i i a e z r i i d e l a B a i a h s e c o l u l a l X r V - l e a , f n " A n u a r u l I n s t i t u t u l u i de I s t o r i e i A r h e o l o g i e A . D . X e n o p o l , I a i , t . 1 6 , , 1979, p . 2 9 7 . 253

14 15 16

17

18 19

20

21

22

23

Idem, Oraul medieval Baia . . . , p . 153. L.Btrfna i A.Btrha, o p . c i t . , p.604 i 609-610. ^ K . R e i c h e r t o v a , Prispvek k datovani stredoveke keramiky Cechch , fn P A , X L V I I , 4, 1956; B . P o l l a , H i s t o r i c k o - a r c h e o l o g i c k y v y s k u m s t r e d o v e k e j z a n i k n u t e j o s a d i na S p i s i ^ h "Archeologick r o z h l e d y " , 4 , 1956; Antonin H e j n a , A r c h e o l o g i c k y vyokum a poc a t k y s i d l i s t n i h o vfrvoje C h e b u a C h e b s k a j f n P A , 1 , 1 9 6 7 . J e r z y Krupp, Garncarstwo warszawskie w wiekach X I V i X V , W r o c l a w , 1 9 6 7 ; R . R o g a s z , B a d a n i a a r c h o l o g i e z n e na z a m k u w Z l o c i n c u , fn " M a t e r i a l y z a c h o d n o p o m o r s k i e " , X I I I , S z c z e c i n , 1967. Thomas N K g l e r , Aezarea s a i l o r fn Transilvania,Bucureti, 1 981, p.43, 113-114. M . D . M a t e i , D i e graue K e r a m i k von Suceava und einige a r c h a o l o g i s c h e F r o b l e m e des 1 4 . u n d 1 5 . I a h r u n d e r t a i n d e r M o l d a u , f n " D a c i a " , N . S . , v o l . V I , 1962, p . 3 5 7 - 3 8 6 ; i d e m , Contribuii a r h e o l o gice la i s t o r i a oraului Suceava , p . 1 3 1 - 1 6 0 ; L . C h i e s c u , P r o b l e me i s t o r i c e f n l e g t u r c u f o r t i f i c a i a muatin i a e z a r e a o r e n e a s c de l a Roman, f n S M I M , 1 , 1 9 6 8 ; A l . R d u l e s c u , D i e K e r a m i k von iret ( 1 4 . J h . ) z u r Archaologischen E r f o r s c h u n g der moldauischen mittelalterlichen Stadt, fn " D a c i a " , N . S . , 16, 1972,p.225 242. N u lipsit de i m p o r t a n , f n a t r i b u i r e a e t n i c a c i m i t i r u l u i ce a funcionat f h j u r u l c e l o r dou l c a u r i de c u l t , e s t e c o n s t a t a r e a c i n v e n t a r u l m o r m i n t e l o r e s t e s r a c , situaie c o n s i d e r a t a f i s p e c i fic c i m i t i r e l o r sseti (vezi Mariana D u m i t r a c h e , Cetatea steas c d i n D r u e n i , j u d . B r a o v , a n s a m b l u de a r h i t e c t u r medieval. Cercetri arheologice 1973-1977, fn Cercetri arheologice,HI,Muz e u l Naional de I s t o r i e , B u c u r e t i , 1 9 7 9 , p . 1 9 4 , n o t a 4 6 ) . D e i L 2 a f o s t s o c o t i t de d e s c o p e r i t o r i i s i d r e p t o l o c u i n semifngropat ( E . N e a m u , V . N e a m u i S . C h e p t e a , O r a u l m e d i e v a l B a i a . . . , p . 2 1 ) , f n c e e a ce ne p r i v e t e a p r e c i e m c , m a i d e g r a b , e s t e v o r b a de u n t i p de l o c u i n c u p i v n i , a b s e n a u r m e l o r v r e u n u i s i s t e m de n c l z i r e l a n i v e l u l p o d e l e i p l e d f n d p e n t r u o a t a r e i n t e r pretare . Manifestm s e r i o a s e r e z e r v e f h l e g t u r c u o p i n i a p o t r i v i t creia " f n d o m e n i u l . . . a r h i t e c t u r i i l a i c e (de l a B a i a - n . n . ) - p e n t r u c a r e L 2 din sectorul Parc r e p r e z i n t u n p u n c t de r e p e r - se r e f l e c t c f t se p o a t e de c l a r t r a d i i i l e l o c a l e " ( v e z i E . N e a m u , V . N e a m u i S . C h e p t e a , o p . c i t . , p . 1 5 2 ) . I n a c e s t s e n s c r e d e m c t r e b u i e a v u t h v e d e r e f a p t u l c a r h i t e c t u r a s e c a i X I V - l e a d e l a B a i a nu a rat a f i f o s t modest i n i c i n u prezint trsturi asemntoare cu cea contemporan d i n mediul r u r a l . E s t e v o r b a de d e s c o p e r i r e a u r m e l o r u n e i c a s e d e l e m n , c u p i v n i a cptuit c u senduri d i s p u s e v e r t i c a l i compartimentat p r i n i n t e r m e d i u l u n u i p e r e t e r e a l i z a t t o t d i n s c h d u r i n g r o p a t e pe v e r t i c a l h s o l ( c f . R a d u P o p a i G h . B a l t a g , D o c u m e n t e de c u l t u r m a 254

t o r i a l i i o r e n e a s c n T r a n s i l v a n i a d i n a d o u a jumtate a s e c o l u l u i a l X I I I - l e a , n S C I V A , 1 , 1 9 8 0 , p . 3 3 - 5 2 ) . 24 I b i d e m , p . 4 9 . 25 Avem d e - a face c u u r m e l e u n e i locuine t o t d i n l e m n , c u pivnia c p tuit c u t r u n c h i u r i d e s p i c a t e d i s p u s e v e r t i c a l ( c f . L i a B t r n a i A d r i a n B t r n a , C e r c e t r i a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e n a n u l 1979 h c u p r i n s u l a e z r i i C u r t e a de A r g e , j u d . A r g e , n C e r c e t r i arheo l o g i c e , I V , M u z e u l Naional de I s t o r i e , B u c u r e t i , 1981 , p . 1 5 3 . 26 T h o m a s N g l e r , O p i n i i p r i v i n d c o n d i i i l e i r e z u l t a t e l e colonizrii g e r m a n e h t e r i t o r i i l e r o m n e t i , n s e c o l e l e X I I - X I V , n S C I V A , 4 , 1979, p . 5 6 8 . 27 De o b i c e i b i s e r i c a e r a amplasat n faa f r o n t u l u i iniial ( c f . Paul N i e d e r m a i e r , D e z v o l t a r e a urbanistic i arhitectonic a u n o r o r a e t r a n s i l v n e n e d i n s e c o l u l a l - l e a pn n s e c o l u l a l X V I - l e a , m S t u d i i de i s t o r i e a n a i o n a l i t i l o r c o n l o c u i t o a r e d i n Romnia i a n f r i r i i l o r c u naiunea r o m n , v o l . I , B u c u r e t i , 1 9 6 7 , p . 1 4 3 ) . 28 t e f a n S . G o r o v e i , n d r e p t r i c r o n o l o g i c e l a i s t o r i a M o l d o v e i d i n v e a c u l a l X I V - l e a , n A I I A I , X , 1 9 7 3 , I a i , p . 1 0 0 . 29 I n a c e s t sens a se v e d e a r e m a r c a b i l a e x e g e z a c e r c e t t o r u l u i i e an V i c t o r S p i n e i , M o l d o v a n s e c o l e l e X I - X I V , p . 1 6 4 i u r m . 30 R . P o p a , P r e m i z e l e c r i s t a l i z r i i v i e i i s t a t a l e r o m n e t i , h C o n s t i t u i r e a s t a t e l o r feudale romneti,Bucureti, 1980, p . 3 8 . 31 C . C i h o d a r u , C o n s t i t u i r e a s t a t u l u i f e u d a l m o l d o v e n e s c i l u p t a p e n t r u r e a l i z a r e a independenei l u i , n S C , I a i , X I , 1 9 6 0 , 1 , p . 6 3 6 4 ; i d e m , O b s e r v a i i c u p r i v i r e l a p r o c e s u l de f o r m a r e i de c o n solidare a statului feudal Moldova In s e c . X l - X l V (ll),lh A1IA1.XVI1, 1 9 8 0 , p . 1 2 6 - 1 2 7 ; N . G r i g o r a , D e s p r e o r a u l m o l d o v e n e s c h e p o c a de f o r m a r e a s t a t u l u i f e u d a l , n S C , I a i , X I , 1 9 6 0 , 1 , p . 8 8 89; t . S . G o r o v e i , Drago i Bogdan "ntemeietorii M o l d o v e i " , Bucureti, 1973, p . 8 6 ; M . D . M a t e i , Premisele formrii oraului m e d i e v a l S u c e a v a i r o l u l a e z r i i pn l a m i j l o c u l s e c o l u l u i a l X I V - l e a , h S C I V A , 2 8 , 1 9 7 7 , 1 , p . 8 3 , n o t a 5 2 ; E . N e a m u , V . Neamu i S . C h e p t e a , o p . c i t . , p . 1 51 i 1 5 4 . 32 N . I o r g a , M o m e n t e i s t o r i c e , n A A R M S I , s . i n , t . V I I ( 1 9 2 6 ) , n r . 4 , p . 3 . 33 D I R , C , v e a c . X I - X I I I , v o l . I , n r . 2 7 7 } v e a c . X I I I , v o l . I I , p . 1 1 - 1 3 , 7 8 , 133, 3 3 1 , 354; v e a c . X I V , v o l . I , p . 2 3 3 ; v e a c . X I V , p . 1 5 9 ; veac X I V , ., p.499. 34 S . P a p a c o s t e a , T r i u m f u l l u p t e i p e n t r u n e a t r n a r e ; n t e m e i e r e a M o l dOvei i c o n s o l i d a r e a s t a t e l o r f e u d a l e r o m n e t i , h C o n s t i t u i r e a s t a t e l o r . . . , p . 1 7 0 , nota 2 1 . 35 S c r i p t o r e s r e r u m H u n g a r i c a r u m veteres et g e n u i n i , e d . I . G . Schwandtner, I , Vindobonae, 1746, p . 1 7 6 . 36 P o z i i a f r a g m e n t u l u i d i n t e x t u l c r o n i c i i p e r m i t e p l a s a r e a e v e n i m e n t u l u i i h a n i i 1344-1345 ( c f . t . S . G o r o v e i , I n d r e p t r i c r o n o l o g i c e . . . p.104).
C B

255

T e r m e n u l a p a r e s u b f o r m a de " t e r r a M o l d a u a n a " f n 1360 ( D R H , D , vol.I, .76). 38 t . S t e f n e s c u , D e m o g r a f i a , d i m e n s i u n e a i s t o r i e i , 1 9 7 4 , p . 3 7 ; C.c'ihodaru, Constituirea statului feudal m o l d o v e n e s c . , . , p . 7 2 . 39 D R H , D , v o l . I , p . 7 6 . 40 I b i d e m . 41 I n a c e s t s e n s a se v e d e a T h o m a s N a g l e r , A e z a r e a s a i l o r f n T r a n silvania, Bucureti, 1981, p.53-93. 42 T h o m a s N a g l e r , O p i n i i . . . , p . 5 6 9 ; i d e m , A e z a r e a s a i l o r f n Transilvania, p.212-213. 43 T h o m a s N a g l e r , A e z a r e a s a i l o r f n T r a n s i l v a n i a i a p o r t u l l o r l a d e z v o l t a r e a s o c i e t i i f e u d a l e r o m n e t i , f n S t u d i i de i s t o r i e a naionalitii g e r m a n e i a f n f r i r i i e i c u naiunea r o m n , v o l . I , Bucureti, 1976, p . 1 1 3 - 1 1 4 . 4 4 C o n t r a d i c i i l e a u f o s t r e m a r c a t e f h mod s p e c i a l de G e o r g e P o p o v i c i ( A n u l de l a m a r t i e f n M o l d o v a , f h " C o n v o r b i r i l i t e r a r e " , XXXIX, B u c u r e t i , 1 9 0 5 , n r . 3 , p . 2 1 0 ) , C . A u n e r ( E p i s c o p i a de B a i a , fn "Revista c a t o l i c " , I V , 1915, p . 9 3 - 1 0 1 ) , P . P . P a n a i t e s c u ( A l e x a n d r u c e l B u n . L a 500 de a n i de l a m o a r t e a l u i , B u c u r e t i , 1 9 3 2 , p . 4 7 - 4 9 ) , Hugo Weczerka (Pas m i t t e l a l t e r l i c h e und frUhneuzeitliche: D e u t s c h t u m i m F U r s t e n t u m M o l d a u v o n s e i n e n Anfngen b i s z u s e i nem U n t e r g a n g -1 3 - 1 8 j h . > , M U n c h e n , 1 9 6 0 , p . 7 6 - 7 8 ) i Rada Teodoru ( V e c h i l e b i s e r i c i d i n B a i a , fn S C I A , s e r i a Art plastic, 2, 1973, p . 2 4 6 - 2 4 8 . 45 C . A u n e r , o p . c i t . , p . 1 0 1 i 1 2 6 ; R a d a T e o d o r u , o p . c i t . , p . 2 4 7 46 Pe baza t i r i l o r i n s e r a t e f n t r - u n i z v o r f r a n c i s e a n , c a r e menion e a z f n r f n d u l c u s t o d i i l o r ce in de v i c a r i a t u l R u s i e i i pe c e a d i n Moldavia-Baia (cf. Provinciale ordinis fratrum vestustissimum,fn " B u l l a r i u m F r a n c i s c a n u m " , V , e d . C . E u b e l , Roma, 1898, p . 6 0 2 ) , s t u d i i m a i v e c h i a p r e c i a z c n t e m e i e r e a c o n v e n t u l u i f r a n c i s c a n de l a B a i a s - a r f i p r o d u s f h a n u l 1345 ( v . G h . I . M o i s e s c u , C a t o l i c i s m u l f h M o l d o v a pfn l a 1 4 0 0 , B u c u r e t i , 1 9 4 0 , p . 8 7 ; t e f a n P a s c u , Contribuii documentare l a i s t o r i a romnilor f h secolele -XIV , fn A I I N , C l u j - S i b i u , X , 1944, p . 4 4 ; P . P . P a n a i t e s c u . a . , Viaa feudal f n a r a R o m n e a s c i M o l d o v a ( s e c . X I V - X V I l ) , B u c u r e t i , 1957, p . 4 1 3 ; C C G i u r e s c u , o p . c i t . , p . 1 8 8 ; Rada T e o d o r u , o p . c i t . p . 2 4 6 ) . D e c u r f n d , l a o nou a n a l i z c r i t i c a i z v o r u l u i , s - a d o v e d i t c t i r e a este m a i t f r z i e , aparinnd sffritului de s e c o l X I V ( C f . V i c t o r S p i n e i , op. c i t . , p . 2 3 9 ) . O r i c u m , c u s t o d i a f r a n c is can fiina l a B a i a h a n u l 1 3 8 7 , d i n moment c e l a 8 aprilie Nicolae M e h l s a c k , c u n o s c u t nc d i n 1370 c a p r o v i n c i a l - v i e a r a l R u t e n i e i , apare ntr-un document d r e p t "custos M o l d a v i e n s i s " ( C f . W l . A b r a ham, Powstanie organizacyi kosciola lacinskiego na R u s i , 1 , L i o v , 1904, p . 3 8 1 , anexa ) . E s t e f o a r t e p r o b a b i l ca mnstirea, ce p u r t a h r a m u l S f . P e t r u i P a v e l , s f i f o s t ntemeiat f n 1 3 7 7 , a a dup c u m t e f a n P a s c u ( o p . c i t . , p . 2 9 1 - 3 1 0 ) p r o p u n e a n t r - u n s t u 256

37

47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59

d i u mai v e c h i . Aceasta datare propus p e n t r u ntemeierea c o n v e n t u l u i f r a n c i s c a n n i se p a r e m u l t m a i f i r e a s c d a c se a r e fn v e d e r e f a p t u l c o mnstire de a c e s t f e l n u f i a v e a r o s t u l dect acolo unde e r a p r e z e n t i o c o m u n i t a t e c a t o l i c b i n e c o n s t i t u i t , a a cum e r a c e a de l a B a i a n a d o u a jumtate a s e c a i X I V - l e a . G h . V i n u l e s c u , P i e t r o D i o d a t o e l a sua r e l a z i o n e s u l l a M o l d a v i a ( 1 6 4 1 ) , fn D i p l o m a t a r i u m i t a l i c u m , I V , 1 9 3 9 , p . 1 1 7 . k . i ^ u b e l , Z u r E r r i c h t u n g des e p i s c o p a t u s M o l d a v i e n s i s , fn " R H mische Q u a r t a l s c h r i f t " , X V I I , 1903, p . 1 8 8 - 1 8 9 ; R.Rosetti,Despre u n g u r i i e p i s c o p i i l e c a t o l i c e d i n Moldova, fn A A R M S I , s . I I , t . X X V I I , Bucureti, 1905, p . 5 6 - 5 8 . Gh. Vinulescu, op.cit., p.116. G.Clinescu, A l t r e notizie sui missionari catholici nei Paesi R o m e n i , h D i p l o m a t a r i u m I t a l i c u m , , 1 9 3 0 , p . 3 4 7 . C o d e x B a n d i n i u s . e d . V . A . U r e c h i a , h A A R M S I , s . I I , t . X V I , B u c u r e t i , 1895, p . 9 1 . G h . I . M o i s e s c u , o p . c i t . , p.31 i u r m . Ibidem, p.67 i u r m . R . R o s e t t i , o p . c i t . , p . 6 0 , nota 2 b . Ibidem. Ibidem, p . 5 1 - 5 5 . De a l t f e l , c h i a r d e m e r s u r i l e p e n t r u d e s f a c e r e a cstoriei dintre Ringaila "devotissima f i l i a . . . ducissa minoris Walachiae" i "A l e x a n d e r , d u x G r a e c o r u m " a u f o s t n t r e p r i n s e , pe lng p a p a M a r t i n a l V - l e a , de c t r e l o a n de R i z a , p r i m u l e p i s c o p a l B i i , p r i n sup l i c a purthd d a t a de 1 i u l i e 1420 ( c f . I b i d e m , p . 6 0 ) . Ibidem , p . 6 0 - 6 5 . Ibidem, p . 6 5 .

E I N I G E B E T R A C H T U N G E N BER D I E A N S I E D L U N G DER S A C H S E N I N B A I A , IM L I C H T E DER E R G E B N I S S E DER ARCHAOLOGISCHEN FORSCHUNGEN Zusammenfassung In der weiteren Vorfllhrung der Ergebnisse der archaologischen Forschungen im B e r e i c h der katholischen K i r c h e von B a i a , werden die Spuren der KultstStte (B-1 ) der e r s t e n , i n Baia angesiedelten Kolon i s t e n b e s c h r i e b e n . D i e z w i s c h e n 1360 und 1439 v o r g e s c h l a g e n e c h r o n o l o g i s c h e E i n o r d n u n g , s t l l t z t s i c h a u f d i e zehn M U n z f u n d e , d e r i n und ausserhalb d e r K i r c h e angelegten G r t t b e r . Die Z e r s t b r u n g d e r K i r c h e wurde vcn einem gewaltigen B r a n d v e r u r s a c h t , d e r auch weitre Wohnungen v e r b r a n n t e . D i e s e r U m s t a n d k o r o b o r i e r t m i t d e n N a c h r i c h t e n der s c h r i f t l i c h e n Q u e l l e n , t r u g e n z u r genauen P r H z i s i e r u n g des D a tums u n d U m s t a n d e s b e l , a n dem d i e K u l t s t t f t t e v e r l a s s e n w o r d e n i s t .

257

D i e A n a l y s e d e r a r c h o l o g i s c h e n F u n d g a t t u n g e n , zusammen mit dem S t u d i u m des i n n e r e n und a u s s e r e n E n t w i c k l u n g s r a h m e n d e r r u manischen Gesellschaft d s t l i c h d e r K a r p a t h e n , flihrten zu einigen c h r o n o l o g i s c h e n Beibachtungen Uber die A n s i e d l u n g d e r e r s t e n K o l o n i s t e n i n B a i a . Die Verfasser sind d e r A n s i c h t , dass als B a i a einem F l i r s t e n t u m a n g e h b ' r t e , d e r i n L e h n b e z i e h u n g e n m i t dem M o n g o l e n s t a a t n i c h befand u n d s e i n G e b i e t d e r Z i e l z a h l r e i c h e r u n g a r i s c h - t a t a r i s c h e r K r i e g 3 z l i g e d a r s t e l l t e , man s e h r s c h w i e r i g a n e i n e Ansiedlung v o n K o l o n i s t e n d e n k e n k a n n . E r s t n a c h d e n e r s t e n E r f o l g e der U n g a r n o s t l i c h d e r K a r p a t h e n , w i r d d i e G r e n z m a r k e g e r l l n d e t und es t a u c h e n jene Bedingungen auf, die eine Ansiedlung d e r e r s t e n Kolonisten in Baia Gestatten.

VERZEICHNIS DER A B B I L D U N G E N A b b . 1 . - B a i a , die katholische K i r c h e - G r a b u n g s p l a n : 1 . D i e OberflSche d i e v o n d e r H o l z k i r c h e ( B - 1 ) e i n g e n o m m e n w i r d ; 2 . G r t t b e r m i t B e i g a b e n ; 3 , G r u n d r i s s d e r Wohnung L - 1 . A b b . 2 . - B a i e , die katholische K i r c h e . Westschnitt von S. 8: 1. Gelbe T o n s c h i c h t ; 2 . b l a u l i c h e T o n s c h i c h t ; 3 . s t a r k e B r a n s c h i c h t ; 4 . MOrtelschicht; 5. braune E r d s c h i c h t ; 6. gelbe T o n schicht; 7. braune E r d s c h i c h t ; 8 . M b r t e l s c h i c h t ; 9. Humusschicht. A b b . 3 . - B a i a , die katholische K i r c h e . Slid - und slidwestschnitt von S . - 1 1 : 1.gelbe Tonschicht; 2.blauliche Tonschicht; 3.braune lockere Erdschicht (funktionierungsschicht von L - 1 ) ; 4 . T o n s chischt die d u r c h die i n n e r e n Umgestaltungen d e r Kapelle B - 1 entstanden i s t ; 5. s t a r k e B r a n d s c h i c h t ; 6 . gelbe E r d s c h i c h t ; 7. GeroTlsteinschicht; 8 . S a n d s c h i c h t .

258

T E Z A U R U L MONETAR DE LA N E T E Z I , J U D . NEAM

de L I A B T R I N A i A D R I A N BTRINA

L a o distan de 180 m s p r e r s r i t de c a p e l a r e e d i n e i f e u d a l e de l a N e t e z i , i n t e r c e p t a t i c e r c e t a t f h a n i i 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , f h c u r s u l l u c r r i l o r a g r i c o l e de l a nceputul l u n i i i u l i e a a n u l u i 1981 s t e a n u l A r s e n i V a s i l e d e s c o p e r un numr de 16 d i n a r i u n g u r e t i , a d u i l a s u p r a f a a a r t u r i i de l a m a p l u g u l u i . A f l f n d u - n e f h zon f n z i u a r e s p e c t i v , c u s c o p u l de a c o n s t a t a s t a r e a de c o n s e r v a r e a v e s t i g i i l o r s u r p r i n s e f n a n i i a n t e r i o r i , am l u a t c u n o t i n i m e d i a t de a p a r i i a a c e s t o r monede i am p r o c e d a t n e f n t r z i a t l a e f e c t u a r e a u n u i s o n d a j de s a l v a r e . R e z u l t a t u l a f o s t pe m s u r a a t e p t r i l o r , f h f i n a l p u t f n d f i r e c u p e r a t de pe s u p r a f a a de c i r c a 4 0 0 m u n numr de 514 monede de d i f e r i t e p r o veniene, emisiuni i t i p u r i , toate d i n a r g i n t . Componena t e z a u r u l u i pe emiteni e s t e u r m t o a r e a : 1 . R e g a t u l m a g h i a r e s t e r e p r e z e n t a t p r i n 432 de d i n a r i , dintre c a r e 320 a u f o s t e m i i de M a t e i C o r v i n ( 1 4 5 8 - 1 4 9 0 ) , i a r 112 de V l a d i s l a v a l I I - l e a ( 1 4 9 0 - 1 5 1 6 ) . D i n a r i i s f h t de t i p u l " P a t r o n a H u n g a r i a e " , f n c a r e Madona a p a r e redat c u v l , c u coroan sau c u coroan i n i m b , fh d i f e r i t e v a r i a n t e . 2 . R e g a t u l P o l o n i e i e s t e p r e z e n t f n t e z a u r c u 4 3 de t r i p l i g r o i , e m i s i u n i de l a S i g i s m u n d a l - l e a ( 1 5 4 8 - 1 5 7 2 ) - 3 e x e m p l a r e , tefan B a t h o r y ( 1 5 7 5 - 1 5 8 6 ) - 9 e x e m p l a r e i S i g i s m u n d a l I l I - l e a Vassa(15871632) - 31 e x e m p l a r e , d e s t i n a t e a t f t P o l o n i e i , c f t i t e r i t o r i i l o r a n e x ate a c e s t e i a , L i t u a n i a i R i g a . 3 . I m p e r i u l u i o t o m a n f i a p a r i n 19 a s p r i , c a r e p o t f i datai f n t o t a l i t a t e f n s e c a i X V I - l e a , u l t i m u l d i n punct de v e d e r e c r o n o l o g i c f i i n d o e m i s i u n e d i n 1595 a s u l t a n u l u i M o h o m e d a l - l e a ( 1 5 9 5 - 1 6 0 3 ) . 4 . A m l s a t l a urm m e n i o n a r e a celor 20 de t a l e r i ce n t r e g e s c t e z a u r u l n o s t r u , p i e s e ce c o n s t i t u i e f n s e c . X V I - X V I I u n e l e d i n t r e c e l e m a i p u t e r n i c e monede a l e E u r o p e i , c u l a r g putere de c i r c u l a i e d a t o r i t att v a l o r i i l o r , a c a l i t i i s u p e r i o a r e a a r g i n t u l u i ( 8 8 8 , 8 9 $ o ) , c t i c a l i t i i l o r a r t i s t i c e . P r i m e l e monede de t i p u l t a l e r i l o r apar h E u r o p a h j u r u l a n i l o r 1 4 8 4 - 1 4 8 6 , c a u r m a r e a a c t i v i t i i m o n e t a r e a a r h i d u c e l u i Sigismund de T h a i a l T i r o l u l u i . P r i m a r e g l e m e n t a r e i m p e r i al c u p r i v i r e l a e m i s i u n i l e m o n e t a r e a l e I m p e r i u l u i romano-german d a t e a z d i n 1 5 2 4 , d a r c u t o a t e n c e r c r i l e a u t o r i t i i i m p e r i a l e de a impune o o r d i n e i o u n i f i c a r e a s i s t e m u l u i m o n e t a r , f i e c a r e s t a t , o r a i m p e r i a l s a u a r h i e p i s c o p a t v a c o n t i n u a s bat moned dup propriile, sale reglementri. 259

D i n t r e c e i 20 de t a l e r i coninui de t e z a u r u l n o s t r u , u n numr de 16 s f n t e m i s i u n i a l e I m p e r i u l u i r o m a n o - g e r m a n , dup c u m urmeaz: d o i aparin o r a e l o r i m p e r i a l e K e m p t e n (1 547 - C a r o l V") i C o l o n i a ( 1 5 6 8 M a x i m i l i a n I i ) , d o i a p a r i n a r h i e p i s c o p a t e l o r de L i g e (1 5 6 9 - a r h i e p i s c o p u l G e r a r d v o n G r o e s b e c k ) i de T r i e r (1 5 7 2 - a r h i e p i s c o p u l I a c o b I I I de E l t z ) , u n u l e s t e o e m i s i u n e a d u c a t u l u i de B r u n s w i c k - L o u n e b o u r g d i n 1579 a f l a t sub c o n d u c e r e a d u c e l u i I u l i u s , i a r 11 s f n t e m i s i u n i a l e d u c a t u l u i S a x o n i e i - d i n t r e c a r e 9 snt btui s u b d u c e l e e l e c t o r Aug u s t u s f n t r e a n i i 1 5 6 5 - 1 5 8 1 , u n u l s u b d u c e l e e l e c t o r C r i s t i a n h 1 5 8 4 , a m b i i d i n l i n i a albertin a d i n a s t i e i , i a r u l t i m u l sub d u c i i F r e d e r i c W i l h e l m I i I o h a n n e s , n 1 5 8 9 , ce p r o v i n d i n l i n i a e r n e s t i n a d i n a s t i e i . R e g a t u l S p a n i e i e s t e p r e z e n t p r i n t r - u n s c u d btut de P h i l i p (1 5 5 6 - 1 598) n 1 570 p e n t r u s e n i o r i a de U t r e c h t j R e p u b l i c a P r o v i n c i i l o r U n i t e p r i n t r - u n a r e n d s - ( r i j k s ) d a a l d e r btut de p r o v i n c i a F r i z i a h 1 5 8 4 ; i a r R e g a t e l e U n g a r i e i i P o l o n i e i p r i n c t e u n t a l e r e m i s de R u d o l f I I i r e s p e c t i v t e f a n B a t h o r y , p i e s e btute h 1592 i r e s p e c t i v n 1 5 8 5 . A t r g h d atenia a s u p r a m a r i i v a r i e t i de monede ce c i r c u l a u n Moldova s e c a i X V I - l e a , una d i n t r e d o v e z i c o n s t i t u i n d - o nsi comp o n e n a t e z a u r u l u i de l a N e t e z i , n u p u t e m o m i t e a s p e c t e l e l e g a t e de v a l o a r e a a p r e c i a b i l pe c a r e o r e p r e z e n t a a c e a s t a d i n p u n c t de v e d e r e e c o n o m i c . D a r a c e s t e a urmeaz a f i d i s c u t a t e ntr-un c a d r u m a i l a r g , odat c u p r e l u c r a r e a s i s t e m a t i c a t e z a u r u l u i . Ct p r i v e t e d a t a n g r o p r i i t e z a u r u l u i , ea e s t e u l t e r i o a r l u i 1596, cruia i aparine cea m a i recent e m i s i u n e monetar. anu-

L E T R S O R M O N T A I R E D E N E T E Z I , D P . D E NEAM Rsum A une d i s t a n c e d e 1 80 m v e r s l ' e s t de l a c h a p e l l e d e l r s i d e n c e f o d a l e d u v i l l a g e de N e t e z i d c o u v e r t e e t t u d i e p e n d a n t l e s a n n e s 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , a u m o i s de j u i l l e t 1981 o n a d c o u v e r t u n t r s o r montair e c o m p o s de 514 m o n n a i e s d ' a r g e n t . L e t r s o r e s t f o r m p a r i 432 d i n a r s m i s s o u s l e r g n e do M a t e i C o r v i n (320 p i c e s ) e t de V l a d i s l a v I I (112 p i c e s ) , 43 t r i p l e s g r o s e m i s p a r S i g i s m u n d ( 3 p i c e s ) S t e f a n B a t h o r y ( 9 p i c e s ) e t S i g i s m u n d I I I V a s s a ( 3 1 p i c e s ) ; 19 a s p r e s m i s p a r l ' E m p i r e O t t o m a n au X V I s . , 20 c u s m i s p a r l ' E m pire romano-allemand(1 6 pices),le rayaume d'Espagne ( i p ) , l a R p u b l i q u e d e s P r o v i n c e s U n i e s (1 p . ) , l ' H o n g r i e (1 p . ) e t l a Pologne (1p.). L a dernire mission montaire d u t r s o r appartenant l ' a n n e 1 5 9 6 , on peut c o n c l u r e q u ' i l a i t t enfoui ultrieurement cette date.
e

260

C U P R I N S

FLORIAN GEORGESCU - Introducere I . R A P O A R T E DE SPTURI DAN M O N A H , TEFAN CUCO,DRAGOMIR P O P O V I C I , S I L V I A A N T O N E S C U , GHEORGHE DUMITROAIA - Cercetrile a r h e o l o g i c e de l a P o d u r i - D e a l u l G h i n d a r u A U G U S T I N U L A N I C I - Spturile efectuate l a Brne,fn aezarea Glina G E O R G E T R O H A N I - C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a V l a d i c e a s ca, punctul "Ochiul l u i V e l i c u " , c o m . V a l e a A r g o v e i , j u d . Clrai LrVTU P E T C U L E S C U - R a p o r t asupra spturilor arheologice din castrul Micia L U C I A N CHIESCU, ANIOARA S I O N , SPIRIDON C R I S T O C E A - C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e l a c o m p l e x u l de m o numente f e u d a l e de l a C e t e n i , j u d . A r g e L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA, ION VTMANU, TEFAN S C O R A N U - A n s a m b l u l r e e d i n e i f e u d a l e de l a G i u l e t i , j u d . Suceava LUCIAN CHIESCU, ANCA PUNESCU, TUDOR P A P A S I M A C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a P i u a P e t r i i ( O r a u l de F l o c i ) , jud.Ialomia LAURENIA G E O R G E S C U - Date preliminare antropologice a s u p r a m a t e r i a l u l u i o s t e o l o g i c uman d e s c o p e r i t la P i u a P e t r i i ( O r a u l de F l o c i ) f h 1981 C O N S T A N T I N I S C E S C U - S o n d a j u l a r h e o l o g i c de pe teritor i u l corn. F i e r b i n i - T f r g , jud.Ialomia B O G D A N F I L I P E S C U - Staiunea arheologic Malu R o u - F i e r bini, jud.Ialomia VENERA RDULESCU, GHEORGHE CALOTOIU - Cercetrile a r h e o l o g i c e de l a P o i a t a , j u d . G o r j

Pag. V

3 1

45

51

79

95

109 111 123 133

II.

S T U D I I I N O T E Almjel, 143

D O I N A G A L B E N U - A e z a r e a de t i p S l c u a de l a j u d . Mehedini 261

A L E X A N D R A B O L O M E Y - N o i d e s c o p e r i r i de oase umane n t r - o a e z a r e cucutenian V A L E R I U L E A H U - T r a c i i c a r p a t o - d u n r e n i n m a r i l e migraii egeene GEORGE TROHANI - Un leu funerar roman descoperit l a G r o j d i bodu, j u d . Dolj GEORGE T R O H A N I , T R A I A N Z O R Z O L I U - O necropol d i n sec. al I V - l e a e . n . descoperit la D r g n e t i - O l t . . . . . . . . G H E O R G H E C A N T A C U Z I N O - V e c h i e t a p e de l o c u i r e m e d i e v a l n zona a n s a m b l u l u i S t e l e a d i n T r g o v i t e LUMINIA M U N T E A N U - C e r c e t r i a r h e o l o g i c e l a obiectivul " L a C h i l i i " , corn.Vrdia, jud.Cara S e v e r i n L I A BTRNA, A D R I A N BTRINA - Unele opinii p r i v i n d aez a r e a s a i l o r l a B a i a n l u m i n a c e r c e t r i l o r a r h e o l o gice L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA - T e z a u r u l monetar de la N e t e z i , jud.Neam

159 175 205 209 225 231

239 259

262

S O M M A I R E

Page FLORIAN GEORGESCU - Introduction I. RAPPORTS V

D A N MONAH,TEFAN C U C O , DRAGOMIR P O P O V I C I , S I L V I A ANTONESCU, GHEORGHE DUMITROAIA - Les recherches a r c h o l o g i q u e s de P o d u r i - D e a l u l G h i n d a r u A U G U S T I N U L A N I C I - Les fouilles archologiques de l ' a n n e 1981 de B r n e , d p . d ' O l t G E O R G E T R O H A N I - L e s r e c h r c h e s a r c h o l o g i q u e s de V l d i ceasca-'Ochiul l u i V e l i c u " , corn.Valea Argovei.dp. de C l r a i L I V I U P E T C U L E S C U - Rapport s u r les f o u i l l e s archologiques d u c a m p de M i c i a ( V e e l , d p . de H u n e d o a r a ) . . . . . . . . L U C I A N CHIESCU, ANIOARA S I O N , S P I R I D O N C R I S T O C E A - L e s r e c h e r c h e s archologiques effectues au c o m p l e x e de monumente f o d a u x d u p o i n t nomme C e t e n i , dp.d'Arge L I A BTRNA, ADRIAN BTRNA,ION VTMANU,TEFAN S C O R A N U - L ' e n s e m b l e de l a d e m e u r e f o d a l e de G i u l e t i , dp.de Suceava L U C I A N CHIESCU, ANCA PUNESCU, TUDOR PAPASIMA Recherches archologiques Piua P e t r i i ( L a v i l l e de F l o c i ) , d p . d e Ialomia L A U R E N T I A G E O R G E S C U - Donnes anthropologiques c o n c e r nant le matriel ostologique humain dcouvert a P i u a P e t r i i ( L a V i l l e d e F l o c i ) e n 1981 ... C O N S T A N T I N I S C E S C U - L e sondaje archologiques effctu s u r l e t e r r i t o i r e de l a c o m . d e F i e r b i n i - T r g , d p . d e Ialomia B O G D A N F I L I P E S C U - L a s t a t i o n a r c h o l o g i q u e de M a l u R o u F i e r b i n i , d p . d e Ialomia VENERA RDULESCU, GHEORGHE CALOTOIU - Les fouilles a r c h o l o g i q u e s de P o i a t a , d p . d e G o r j

3 23

31 45

51

79

95

109

111 123 133

263

I I . TUDES E T N O T E S D O I N A G A L B E N U - L e s i t e de t y p e " S l c u a " d u v i l l a g e d ' A l m j e l , d p . de Mehedini A L E X A N D R A BOLOMEY - Nouvelles dcouvertes d'os humains d a n s u n t a b l i s s e m e n t de l a c u l t u r e de C u c u t e n i . . . . V A L E R I U L E A H U - Les Thraces carpato-danubiens dans les grandes migrations gennes GEORGE T R O H A N I - Un l i o n funraire r o m a i n dcouvert a G r o j dibodu, dp.de Dolj GEORGE T R O H A N I , T R A I A N ZORZOLIU -Une ncropole du I V sicle n . . dcouverte Drgneti-Olt G H E O R G H E C A N T A C U Z I N O - L e s a n c i e n n e s t a p e s de l ' h a b i t a t m d i v a l d a n s l a zone de l ' e n s e m b l e S t e l e a de T r govite LUMINIA M U N T E A N U - R e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s l ' o b j e c t i f La Chilii, com. Vrdia,dp.de Cara-Severin. . . . L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA - Des opinions concernant l ' t a b l i s s e m e n t de Saxons B a i a l a l u m i r e des recherches archologiques L I A B T R N A , A D R I A N B T R N A - L e t r s o r m o n t a i r e de N e t e z i , d p . de Neam
e

143 159 175 205 209

225 231

239 259

264

C O N T E N T S

Page FLORIAN GEORGESCU - Introduction I . EXCAVATION REPORTS DAN M O N A H , S T E F A N CUCO, DRAGOMIR P O P O V I C I , S I L V I A A N T O N E S C U , G H E O R G H E D U M I T R O A I A - E x c a v a t i o n s at P o duri-Dealul Ghindaru A U G U S T I N U L A N I C I - E x c a v a t i o n s i n t h e S e t t l e m e n t of G l i n a , Brne GEORGE T R O H A N I - Excavations at Vldiceasca - " O c h i u l lui V e l i c u " , com.Valea Argovei,Clrai c o u n t y . . . . . . . . L r / I U P E T C U L E S C U - R e p o r t o n t h e E x c a v a t i o n s at M i c i a C a s trum L U C I A N CHIESCU, ANIOARA S I O N , S P I R I D O N C R I S T O C E A A r c h a e o l o g i c a l S u r v e y at t h e M i d d l e A g e d C o m p l e x of M o n u m e n t s of C e t e n i , A r g e c o u n t y L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA, ION VTMANU, TEFAN S C O R A N U - T h e M i d d l e A g e d R e s i d e n c e of G i u l e t i , Suceava county L U C I A N CHIESCU, A N C A PUNESCU, TUDOR PAPA SIMA A r c h a e o l o g i c a l S u r v e y at P i u a P e t r i i ( O r a u l de F l o c i ) , Ialomia c o u n t y L A U R E N T I A GEORGESCU - P r e l i m i n a r y Anthropological Data on Human Bone M a t e r i a l Found at P i u a P e t r i i (Oraul de F l o c i ) , i n 1981 C O N S T A N T I N ISCESCU - A r c h a e o l o g i c a l S u r v e y at FierbiniT r g , Ialomia c o u n t y . B O G D A N F I L I P E S C U - T h e A r c h a e o l o g i c a l S i t e of M a l u R o u F i e r b i n i , Ialomia c o u n t y V E N E R A RDULESCU, GHEORGHE C A L O T O I U - A r c h a e o l o g i c a l S u r v e y at P o i a t a , G o r j c o u n t y . . . . . . . . . . . . . S T U D I E S A N D NOTES D O I N A G A L B E N U - T h e S l c u a T y p e S e t t l e m e n t of Mehedini c o u n t y Almjel, . . 143 V

3 23 31 45

51

79

95

109 111 123 133

265

A L E X A N D R A B O L O M E Y - Recent Human Bone D i s c o v e r i e s i n a Cucuteni-type settlement V A L E R I U L E A H U - The T h r a c i a n s i n the C a r p a t h i a n - D a n u b i an A r e a d u r i n g the G r e a t A r g e a n M i g r a t i o n s . G E O R G E T R O H A N I - A Roman F u n e r a r y L i o n F o u n d at G r o j dibodu, D o l j county GEORGE T R O H A N I , T R A I A N Z O R Z O L I U - The Necropolis D a t i n g f r o m the 4 c e n t u r y e . n . F o u n d at Drgneti-Olt G H E O R G H E C A N T A C U Z I N O - E a r l y F e u d a l I n h a b i t i n g Stages at t h e S t e l e a C o m p l e x of T r g o v i t e LUMINIA M U N T E A N U - A r c h a e o l o g i c a l S u r v e y a P ' L a C h i l i i " , Vrdia, C a r a - S e v e r i n county L I A B AT RESTA, A D R I A N B T RNA - Some C o n s i d e r a t i o n s R e g a r d i n g t h e S e t t l e m e n t of t h e S a x o n s of T r a n s y l v a n i a a t B a i a i n V i e w ^of t h e A r c h a e o l o g i c a l S u r v e y . . L I A B T R N A , A D R I A N B R I N A - T h e C o i n H o a r d f r o m N e t e z i , Neam c o u n t y
t n

159 175 205

209 225 231

239 259

266

INHALTSVERZEICHNIS

FLORIAN GEORGESCU - Einleitung I. AUSGRABUNGSBERICHTE

Seite V

D A N M O N A H , T E F A N C U C O , DRAGOMTR P O P O V I C I , S I L V I A ANTONESCU, GHEORGHE DUMITROAIA - Ausgrabungen bei Poduri-Dealul Ghindaru 3 AUGUSTIN U L A N I C I - Ausgrabungen i n der Siedlung Glina,Brne 23 GEORGE TROHANI - Ausgrabungen bei Vldiceasca - " O c h i u l l u i V e l i c u " , G e m . V a l e a A r g o v e i , Be z i r k C l r a i 31 L I V I U P E T C U L E S C U - B e r i c h t Uber die Ausgrabungen i n K a s t e l l Micia 45 L U C I A N CHIESCU,ANIOARA SION, SPIRIDON CRISTOCEA - A r c h o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n b e i dem m i t t e l a l t e r l i c h e n Denkmlerkomplex bei Ceteni, Be z i r k A r g e . . . . . 51 L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA, ION VTMANU, TEFAN SCORANU - D i e m i t t e l a l t e r l i c h e Residenz b e i Giuleti, Be z i r k Suceava . 79 LUCIAN CHIESCU, ANCA PUNESCU, TUDOR PAPASIMA Archologische Forschungen bei Piua P e t r i i (Oraul de F l o c i ) , B e z i r k Ialomia 95 LAURENIA G E O R G E S C U - Anthropologisches V o r b e r i c h t liber die ausgegrabenen menschlichen KnOchern Piua P e t r i i ( O r a u l de F l o c i ) , i n 1981 109 CONSTANTIN ISCESCU - Archologische Forschungen bei F i e r b i n i - T r g , B e z i r k Ialomia 111 BOGDAN F I L I P E S C U - Die Ausgrabungsstelle bei Malu Rou F i e r b i n i , Be z i r k Ialomia 123 V E N E R A RDULE S C U , G H E O R G H E C A L O T O I U - Archologische Forschungen bei P o i a t a , Be z i r k G o r j 133 . STUDIEN UND BEMERKUNGEN DOINA G A L B E N U - Die Slcua-Typ Siedlung von Almjel, Be z i r k Mehedini 143

267

A L E X A N D R A B O L O M E Y - Letzte Entdeckungen von m e n s c h l i chen K n B c h e r n i n e i n e r C u c u t e n i - T y p S i e d l u n g . . . V A L E R I U L E A H U - D i e T h r a k e r i n dem d o n a u l a n d i s c h e n K a r patenraum zwischen den g r o s s e n Agaischen W a n derungen G E O R G E T R O H A N I - E i n r b m i s c h e r G r a b l t f w e r aus G r o j d i b o d u , Be z i r k D o l j G E O R G E T R O H A N I , T R A I A N Z O R Z O L I U - D i e N e k r o p o l i s aus dem 4 . J a h r h u n d e r t u . z . b e i D r g n e t i - O l t GHEORGHE CANTACUZINO - Frlihe mittlelarterliche Wohns t u f e n b e i dem K o m p l e x S t e l e a , T r g o v i t e . . . . . . . . LUMINIA M U N T E A N U - A r c h o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n b e i " L a ' C h i l i i " , Vrdia, B e z i r k C a r a - S e v e r i n . . . . . . . . . L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA - E i n i g e RUcksichten bet r e f f s d i e S i e d l u n g d e r S a c h s e n aus S i e b e n b l l r g e r bei B a i a im H i n b l i c k auf d i e archablogischen Forschungen. . . . . . L I A B T R N A , A D R I A N BTRNA - D e r MUnzschatz aus Net e z i , B e z i r k Neam

159

175 205 209 225 231

239 259

268

S U M A R I O

F L O R I A N G E O R G E S C U - Introduccin I . INFORMES SOBRE L A S EXCAVACIONES D A N MOHAH, TEFAN CUCO, DRAGOMIR P O P O V I C I , S I L V I A A N T O N E S C U , GHEORGHE DUMITROAIA - Las investigaciones a r q u e o l g i c a s de P o d u r i - D e a l u l G h i n d a r u A U G U S T I N U L A N I C I - L a s excavaciones hechas a Brne,en e l e s t a b l e c i m i e n t o de t i p o G l i n a . G E O R G E T R O H A N I - L a s i n v e s t i g a c i o n e s a r q u e o l g i c a s de V l diceasca-'-Ochiul l u i V e l i c u " , pueblo de V a l e a A r g o v e i , d e p . de C l r a i L I V I U P E T C U L E S C U - Informe sobre las excavaciones a r q u e o lgica e n e l campo r o m a n o de M i c i a L U C I A N CHIESCU, ANIOARA S I O N , S P I R I D O N C R I S T O C E A - Ls investigaciones arqueolgicas hechas en el m a r c o d e l c o n j u n t o de monumentos f e u d a l e s de C e t eni, dep.de Arge L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA, ION VTMANU, TEFAN S C O R A N U - E l c o n j u n t o de l a r e s i d e n c i a f e u d a l de Giuleti, dep.de Suceava LUCIAN CHIESCU, ANCA PUNESCU, TUDOR PAPASIMA L a s investigaciones arqueolgicas de P i u a P e t r i i ( L a C i u d a d d e F l o c i ) , dep. de Ialomia LAURENIA G E O R G E S C U - Datos p r e l i m i n a r e s antropolgicos c o n c e r n i e n t e s a l m a t e r i a l o s t e o l g i c o humano desc u b i e r t o a P i u a P e t r i i ( L a Ciudad de F l o c i ) en 1 9 8 1 . . C O N S T A N T I N I S C E S C U - E l s o n d e o a r q u e o l g i c o hecho e n e l t e r r i t o r i o d e l p u e b l o de F i e r b i n i - T r g , d e p . de I a l o mia B O G D A N F I L I P E S C U - L e e s t a c i n a r q u e o l g i c a de M a l u - R o u , F i e r b i n i , d e p . d e Ialomia VENERA RDULESCU, GHEORGHE C A L O T O I U - Las i n v e s t i g a c i o n e s a r q u e o l g i c a s de P o i a t a , d e p . d e G o r j

Pg V

3 23

31 45

51

79

95

109

m 123 133

269

I I . ESTUDIOS Y NOTAS D O I N A G A L B E N U - E l e s t a b l e c i m i e n t o de t i p o S l c u a d e A l m j e l , d e p . d e Mehedini A L E X A N D R A B O L O M E Y - Nuevos descubimientos de h u e s o s humanos e n un e s t a b l e c i m i e n t o de t i p o C u c u t e n i . . V A L E R I U L E A H U - L o s T r a c i o s crpato-danubianos en las grandes migraciones egeicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . G E O R G E T R O H A N I - Un len f u n e r a r i o romano d e s c u b i e r t o a Grojdibodu, dep.de Dolj GEORGE T R O H A N I , T R A I A N Z O R Z O L I U - Una necrpolis del IV s i g l o descubierto a Drgneti-Olt . . . . . . . . . G H E O R G H E C A N T A C U Z I N O - A n t i g u a s etapas d e l habitat m e d i e v a l e n l a zona d e l c o n j u n t o S t e l e a de Trgovite LUMINIA M U N T E A N U - I n v e s t i g a c i o n e s a r q u e o l g i c a s en e l l u g a r l l a m a d o " L a C h i l i i " , p u e b l o de V r d i a , dep.de Cara Severin L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA - C i e r t a s opiniones c o n c e r n i e n t e s a l e s t a b l e c i m i e n t o de l o s S a j o n e s a B a i a a l a l u z de l a s i n v e s t i g a c i o n e s a r q u e o l g i c a s . . . L I A BTRNA, A D R I A N BTRNA - E l t e s o r o m o n e t a r i o de N e t e z i , d e p . d e Neam

143 159 175 205 209

225

231

239 259

270

Lucrare executat sub comanda numr u l 1 4 6 1 / 1 6 . I L 1983 f h A t e l i e r u l de reprografie a l Muzeului National de I s t o r i e a l Republicii S o c i a l i s t e Romnia. Bucureti. Calea V i c t o r i e i n r . 1 2 .

Lei 22