Sunteți pe pagina 1din 58

metalici

nturicfir'oek

.

satanici

s*{r"*}${1

%tr-

Cfif*,,.

-turt$f;sg

,t',\$\g(l6mg

r.*^$odhiJs

\rr$tor-'

"

friwti suntgti

TAD

JSCUni

saisnn

5EX

dependentd

qnesntirqre

Forn%rafie

sodomfs

saCcnrasoch,,srn

**rrru

de$rdaa,,rs

cam6ricnare :*H:.s&CIhr

'l--'*.* fiiltlL

"^" a fT&

ir$t''

,^

I

"

"

Y

1

nx-indtale diCfOtOf

. a

{*tclunn

,grttrr{n'palrli:ri

pagandtr e

d

HAos

q

.-R

I

G

R

fr

*rth

Vl

.JY

Z.

F L

'S*

$i.r

"g\

t

(F

fur

t

IF?

ES g{

g.s

ES

-.

\

rt(

V

= B

atr

v

bx

$nffilffirului

si a lntern@Eulul

5

fi

1-

-*-fr^

,/,

fJ

1-7

t. \ i

t

iNrnu sI,lVAsFrNTErsrcELErDEo FrrNTA,

DEVIATAFACATOAREI $I NEDESPARTITEITREIMI

CRESTINULORTODOX itt LUMEA TELEVIZORULUI SIA INTERNETULUI

',

,

CAPITOLUL I

CUVANT INTRODUCTIV

Astilzi,cglg mai-eficienfemijloace de propagarea lucrdrilor diavolegtiin lumesunttelevizqrul si internetul.

Sfrntul.ApostolPavelne spune:"$i aceastasd stili: cQ-in zileledjnwmdvor venivremurigrele.Cavorfi oamenii jub-i!-Qri de sine, iubitori de arginli, laudaro\i ;i trufasi, hulilori si neascultdtoridepdrinli, nernullumitori, ffrra cucernicie,Iipsili de dragoste,netndupIecafi,clevetitori,neinfrdnati,cruzi,neiubitori debine, .tX4dfutgfi, necuviinciosi,ingdmfofi,iubitori dedesfatari maimultdecdtiubitorideoameni"(II Tim.III, l-9). La rdndulsdu,Sf. ProorocIsaiaspune:"Atunci au venit la minecdtivadin batrdniilui Israel $i au $ezut inainteamea. Si a fost cdtremineettvdn.tulDomnului si a zis: "- Fiul omului,ace$ti barbatiisipoartd iMjj"tn inimdsi isi au ochii atintitispreceea

cei-afdcutsdcaddtn nedreptate."(Is.I4,1-3).Si-Apo.s,to! togr,

in Apocalipsd,spunedespregedeaBsai4qhinatorilorIa idoli:"Iar

partea celor

desfTQrl$i si.fennecdtorisi tnchindterila idoli si a tuturorcelor minc::ifrggLesteiezerulcarearde,cufoc si cupucioasd,careeste moarteaa doua. "(Apoc. 21,8) Cei mai mul{i telespectatoriiqi ageazaidglul=fRlpyiggpspre r6sarit,uitdndu-spzilnicla el c6tevaore. Din pdcate,gxperienfa ne arati cd nu existi un mijloc mai eficacede ainocula.-raulin lume, ca televizorul.Cu ajutorul acestuia, lgrntg a ggpqlg{,e."-s-Lq,*L+lUrlqge!e-diq fragedacopilarie, prin filmele artisticegi de deseneanimate,ale ciror actiuni si personaje agreseaza=hrnul.*simt.+i.-rnoratitatea. Goana dupi senzafionaldetermindcreatorul care vrea sd se afirme in domeniusd"imaginezecele mai trasniteintdmpliri din viata

fyjpp$i.*i

necredinciosi si spurcali si ucigasisi

CRESTINULORTODOXiN ruMEA TELEVIZ

il$TEENr|IJLI]I--

semenilor, la care participa duhurile vrajitorepti li duhurile necurate,extrateregtrii si alte niscociri dracesti.Din punct de v-e-deremoral, acestealasi foarte mult de dorit: actiuni violente, crime, violuri, perversiuni de tot felul, subiectelepreferatefiind aduse parcd din fundul iadului. Filmele de desene animate traditionale,ale cdror subiecteerau alesemai ales din iumea animalelor,careaveaugi un caractereducativ,au fost indep6rtate treptat in favoarea filmelor de desene animate in care Epar

q{gejurifiqtive, filme cu subiecte stiintifico-fantastice ndscrdede

min{ile bolnave ale creatorilor, a caror viztnare,

multe ori, areun efectinspdimdntitor.Buna-di9pq,gi{ie,liniStea Si c41aclerulinptructivleducativ, ca efecte binefbcatoareale unei asemeneavizioniri, au fost cu totul uitate.

de cele mai

Binele

Si

rlul

sunt

intenfionat

aqggt_e,-cjte,diavolii

ascunzdndu-segub aparen{aprogresului,a picatelor ajunsein faza de obi$nuint6,de necesitate,a-.drepturilor omului gi a fericirii: si faci tot ceeace iti dicteazdinstinctele,si fii cdt mai

original $i si te increzi in puterile tale. $i toate acesteapentru ca

pqpggzeu sd nu mai aiba loc in pomenitaexistenfaLui. Astfel, copiii cresc Ai ajungla

adolescenficu $uflgtul plin de

p.gte, iar frara din ei,,omul cel vechi, ii va ispiti sd le duc[ la indeplinire.

O-astfel de televiziune nu mai este un mijloc cultural $i de

viata omului, ca sd nu mai fie

informare,cfUn Sg_ry.p c-areil otrdve5tepe telespectator,urmdrind

doar interesefinanciareqi de propagandi. Cdzind $n tre.aptaf$tf.ep_Ain robia plcatului, inchinatorii la teledemonizator rIU mai au nevoie decdt de scurte secvenfe pornografice pentru a-pi implini poftele obscene.Oamenii fbrf, frica de Dumnezeu zdmbesc gi vorbesc despre drepturile homosexualilorde a secdsitori,de a-giimplini poftelepe plaje,

infia copii, de a aveainstitutii proprii de inv6t6m6ntsi de

dea

agr ement,asuzdnd.mOrala-cre$tini ortodoxf,c6esteretrograd6.

Din p6cate,astai,

majoritateascriitorilor, scenari$tilor$i

colaboreazdsi cteeazafilme in care desfrdn6rile,

regizorilor

perversiunile sexuale$i celelaltepacateimpotriva firii ocupa

partea principalaa prezentfuii,Caindeletnicirivirtuoase,iar pe ceicarele practicaii infttiseazaaaps nl$letipuriumanepozitive

Si

demnedeurmat.in ajutorle vine $i criticadesp9-qial*i1a1e,care

prezintl astfel de realizAi ca fiind culmi 9i capodopere ale

creatieiumane. Acestaesteprincipalulmotivpentrucaretinerii$i nunumaiei au inceputsd practicerelatii sexualeperverse.De aceea,in contextulliberbtii picatului, cregtinuluiortodoxii estefoarte greusI lupte 9i sI biruiascdispitele' Dar,vor spuneunii,prin intermediulteleviziunii potrivedeain

cdtevaminuteceeace se petrecein oricecolt al adevdrat,dar toate cele transmisesunt alesedin

evenimentein functiede intereselefinanciare $i depropaganda alecelorcarepatroneazt canaluldeteleviziune.$i astfel,in mod deliberat, Uiglga telespectatoruluiesteobligataqps-erisipeascl in toatecolturile lumii, in loc sI se adune.$isf,se intoarcdin inimd,casdseroagegi sa-givadi depicate,acestafiind celmai importantlucrupentrumdntuireasufletului. Mai mult incd, odati cu informatiatransmislde postulde televiziune setransmite qld]Lh.lil-c^analu-luirespectiv,caredecele

mai multe ori .nu esteunul cregtinesc.Astfel, dacaurmdreqti

emisiunile transmise, $tiri, informatiidiverse,chiarde educatie

crestind, dupdo perioadide timp,

canalului rqspectivdeteleviziune.Acestaifi va spunesi v-ezice mai urmeazl Si ftrd sa-fida! sgama,te vei legacu fire nevdzute de acest canalde televiziune,iar in.suflgful tau se vor scurge

lumii. Este

noianul de

UginJpa-"lg seva uni cu."dtfiul

cRESTINULoRToDox iN Lurute TELEVTzoRULUI

SI A TNTERNETLUr

toate rauti{ile transmise.Incet-incet, inima ta se va murdlri cu toatespurcaciunile. Ce sdmai spunemde reclamelein careaparfemei despuiate ;i care,cu duhul desfrdnarii,urmdrescs6-tiinfrdngi v-glpJa,astfel incdt sacumperi produsul prezentatsausf,urmezi recomandarile care ti sefac. Acestaestescopulprincipalurmaritde diavoli, prin slujitorii lor: sa-{ispurce Srrfletu-l cu pdcateletransmise. ' Qn qol important in aceastdpropagandail au revistele cu programe TV pe care le citesc viitorii telespectatori.In momentul cdnd se citegteprogramul ce urmeazdsd fie transmis, mintea cititorului va interactiona cu dutrurile emisiunilor respective,iar diavolii vor cdutasa subjugeveinta cititorului gi sd-limpingasi urmdreascdemisiunilespurcatesi blestemate. Prinacestamestecdepu{inbinepimult rdu,seurmiregtesdse intinezesufletelecreqtinilor,astfelca acegtiasi pdcatuiascd. Cdt de implicat este aegst duh al televiziunii in viata romdnilor,s-avdzut Si din faptul cdnumaiin Romdnias-areusit sdsefacd"revolu{ieprin televiziune",experimentcaremai tdrziu a fost catalogatde specialiEtica fiind "minciunasecolului". Sffintul Apostol Ioan spune cd "Lumea intreagd zace sub puterea celui rdu."( I Ioan 5,19). Adica lumea pdcdtoasdse conducegi lucreazalcu duhurile: iubirii de bani, desfrAnarii.

mdndriei,slaveidegarte,mAniei,cdmdt6riei,minciunii

Dupd o zi de lucru cu acesteduhuri diavglegti,cregtiniise

intorc acasagi iLloq sI citeascd rugaciuni in fata sfinteior icoane

si ca(i sfinte, pentru aa darul Duhului

sufletele de pdcate,]e aduna in fa{a televizorului qi urmaresc filme imorale gi desfrinate. in acestg.momentb,membrii familiei desfrdneazdintre ei cu guflgfeleqi cq.4glprile. Seajungeastfelsa

se formeze-ig,teraun duh spurcatde desfidnare.

"S.fhqt

sd le curdfeascd

CRESTINULORTODOXiN LUMEA]EIEYIZORULUISIA INTERNETULUI

Statisticile arara &

in Romdnia, dupa 11 ani de lucrare

diavoleascd prin televiziune,peste92% dinbaiefi si 60% din fete, pdndlavdrstade 18 ani, au cdzutin desfrinare. Astfel, zi de zi, clipa de clip6, cregtinii se afunda in iadul picatelor. Parintele

PaisieAghioritul, careera vdzitor cu duhul, spunea:

"Lumea s-a vdtdmatgrav din pricina televizorului' In mod

a venit la coliba mea din Sf. 7ani,cu tatdl sdu.Dumnezeu

special se distrug cggliL,^intr-ozi, Munte Athos, un copil in vdrstdde

mi-a descoperit ;i vedeamcdpgi.ngura copilului vorbeaduhul

televizorului, aEadupd cum vorbe;te diouolul prin gura copiilor demonizall

Astazi rareori

vezi c.qpiL,.fiormali;din punct de vedere

duhqvniqg;-csunt mon$tri. Nu mai au nici o dorire cdtre cele ve1nice.Ceeace au auzit sau au vdzutla televizor,aceearepetd' Astfel vgf y.nii sd se tdmpeascdlumea cu televizorul.Adica cele

ce aud oamenii la televizor;sd le creadd,sd le spund si sa le

facd." Cind stai de vorbd cu un teledependent si il intrebi ceva,vei vedeacum mintea $a va cdutasdextrag6din memorie ceeace a fost intipprit acolo de duhul televizorului.

trebuiesc educa{i cre$tine$tedin frageda copilarie,

-Copiii

pentru ca sd ajunga traitori ai credintei ortodoxe gi

deosebi lucrarea harului lui Dumnezeu, de duhul lumii si al

diavolilor. Copiii trebuiesc educafi astfel incdt s6 infeleagd lucrareademolatoarea televizorului in formarea lor intelectuala $i a modului lor de gdndire, pentru ci altfel vor ajunge s6-9i

s6poati

rcporteze deciziile la

cele vdzute 9i auzite la televizor.

Mai mult, televizorul are un rol nefast $i in sdnitatea lor trupeascd,in specialasuprasandatii ochilor. Copiii 9i parintii trebuie sEdeprindi obiceiul de a seinchina qi a serugain fata sfintelor icoane.Avem multe icoanefbcatoarede

CRESTINULoRToDoxiN ruure TELEVTzoRULUTstA INTERNHrutur

minuni,iar prin rugiciune,darul lui Dumnezeuse pogoari in sufletelenoastre.

De asemenea,avem si telg-vizorul,duhovnicesc: atuncicdnd

mintea,inima Si oghiulsufletuluise curdtade picate,devenim vlnAtoricuduhul,adicadobdndimtelevizorulduhovnicesc. $i ce poatefi mai frumosdecdtsavezi slavalui Dumnezbu,lumea ingerilor,sufleteleoamenilor $i s5cuno$tigdndurilelor - pecele bune,spreslavalui Dumnezeu,iarpecelerele,cas6-iaju{i,spre

mdntuire.Cre$tinulpoatesEvadi prin har,ullui Dumngzeucele cesevor intdmplain viitor. Copiii trebuiesceducatisi infeleagdci au in sufletullor un televizorduhovnicesc,iaracestecutii deplasticcare-iinconjoari au o influent6raufrcitoareasupra1or,aducdndu-iin rdndul dobitoacelorfrrI deminte. inainte vreme, copiii c.ei intdi nlscuti aveau harisma clarvederii.Aceasta,insd,s-apierdutprinpicate.Cdndcopiiivor pastracuratharulSfrntuluiBotez,vor aveaqi harulclarvederii:

televizorulduhovnicesc.Dar pentru aceastaeste nevoie de lucrareduhoVniceasca $i deluareamintepentruaindepdrtatot ce poateaveainfluenfdnegativdasuprasufletuluicopilului. lara acestedoua lucrari, ajungemmarjougl€in mdinile celor rdu intentionatisau . d-o.bjto" -gc e conduse deduhuldesfrinarii. in anul200l,in'Romdnia,o fetitain vdrstide8 ani 9i trei luni a rimasins6rcinatS,iar o altafetitain vdrstide 10ani a ndscut. $,st4zi, seinregisJreazAfrecventarmrfiuila fetitein vArstdde l0 ani. Un doctorspecialist,sustinf,toral noii revolutiisexuale,fiind intrebatcareestetawuicestor evenimente,a rispuns:

o'Nu aufrcut la $coala oredeeducatiesexual6."( ! ) Seconsiderdastfelcaprincipalaproblem6ar fi sI le invefepe fetile,incadin clasaa II-a, in timpul orelordeeducatiesexuala,

8

nu rimdne gravide'Unii sustinca acesteore

ce s6facl pentrua

deeduca{iesexuali s6aib6caracter practic,pentruci la virsta de 7-8 ani estegreusaretii leclii teoretice!

M.qrglacre$tin-ortodoxa ii invata pe cregtini ca' prin ascezasi

5i ale sufletului'

mass-media contemporand aclioneazL in sensul

important in aceasti

Din picate,

patimilor trupegti' Un rol

ajutorul.,harului dumnezeiesc, sa-si"infrdneze $i s6-Sistip0neasc6

patimile trupului

ampl!ffiii

propagandiil au filmele pomografice'

Saturatidepacateledesfrdnariiincadincopilarie,oameniivor

invatatide diavoli ;i

de alti

fiiurile

la

in

fa{a televizorului'

la cer sunt realititi in Franta' iar in

milioanelor de homosexuali sunt decisive in

strigitoare

pregedin{ie trebuie

s6

promitd

drepturi

fi ales, iai dupaalegerisanu uite promisiunilefdcu]e'

Diavolii isi continualupta impotriva cregtinilor, folosindu-se

cautaalte senzatii, mai tari, 5i vor fi

oamenipScitoEisafaclpdcateimpotrivafirii.Astfel,pacatuind

se

de mai multe ori cu s-ufletul'si9u duhul

poateajungela incest$i la cisatorielegalizata intre frate si sora'

i.ert.-&F-.,iri

suA,

alegerea prqedintelui tarii' De aceea,in campania electorald'

.undidutul

homosexualilorsi s6spun6:"America arenevoiedevoi !"' ca sa

poati

de teledemonizator, prin aceeaca emisiunile teledemonizante

sunt progratnate

duminici seara

curatealg cre$tinilorcu scene pornografice gi picate impotriva

firii, ca ,3,SY

Sffintaf-iiiighie. Zice diavolul cre$tinului: "Ce vrei sdmi arzi cu

.u *ga.iunea sicuprivpgherea?LJiA-lp latelevizorsdvezi

postul.

indeosebi in

zilele de vineri'

sdmbatasi

sauspremiezul noptii, pentru 'a*$p-urc^3 sufletele

t. mai poati 4A $i si nu meargala biserica'la

iate ptace-iiiii ofet

.,,, uorul gi cu minteaintr-un cuget 5i o simtire' Eu aproapestau

9

eu! Miliarde,$g.o.-qpeni'mi seinchina'cu vf,zul'

CRISTINULORTODOXIN LUMEATELEVIZORULUISIA INTERNEruLUI

degeaba.Cdt de bune sunt filmele, pentru cd pun in ele -c.gya de desfrdnareqi.,spUf,eAo intreagdlume !" Dac6, insd, in acest timp (seri 9i nopfi) ar putea vedea

creqtinul, cu ochii sufletului, putoarea de pacate (desfrinari gi

sodomie)

de moarte.Aceastaestej.g$S_i!13Ufl"tape careo aduccrbgtiniica

mul{umire lui Dumnezeu pentru darurile qi binecuvdntirile pe =

careleprimesc. $ute de milioane de oamenise inchinl la_idolii telegiziunii:

campionatemondiale si europene, joctrri de tot felul care

stimuleazd slava degart6, $ansa c6Stigurilor bdnegti, ocazii de promovaresi de cAEtiguripe seamatiumusetii trupegti,venirea

anuluinou idolesc

gi sepregdtescpentru ea?

in cazul televiziunii prin satelit si telecablu,cu mai multe posturi gi cu telecomandi, duhurile diavoleqtipot fi chemate?n sufleteletelespectatorilordup6poftele s,ipScatelece sunt mai mult indrdgite,imediat,prin comutareacanalelor. Din pacate,televiziuneaugureazimuncadiavolilor,pentrua

-c.prp,Se ridi.cdla c-er, {in inimile creqtinilor,s-artulbura

Par venireaDomnului,,oare q6ti o agteaptA

cdgtigacdtmai multe sufletepentruiad. -IJp pAqintgudzitor cu duhlrl spuneac6 dupdevenimenteledin decembrie1989,a intrat in c.asaunor cregtiniortodocgigiacoloa vdzutgn duhspurcatdedesfr6nare.De la credinciogia aflatcdau telecablugi ci vinerea,sdmbatagi duminica se uiti la filme desfrAnate.Duminicadimineafaar vreasdmeargala bisericd,dar

qiqqva(diavolulcarei-a legatcu duhuldesfrdndrii!) nu-i lasd,ci

ii lipegtede scaun, lot in fata televizorului.

Cdnd qi cam ur lihtea ft televiziuneuziditoare de suflet?

Cdnd s-ar

afla sub binecuvfrntarea hurului dumnezeiescqi

ar trunsmite lacruri sJinte gi lume;ti in duhul credinlei, al smerenieiqi al dragosteicreqtine.

DUHURILE

POSTURILOR DE TELEVIZIUNE

Orice transmitere de c-u\'int-e$i imagini

se face prin

intermediui energiei ;i -al 1n&r.$aliei' realtzeazAlaun postdeteleviziune poartdamprqptq'duhurilor cu

carg-se,.Lucreazi. Dacd emisiunile vor fi frcute $i transmise cu

duhuri

minciuna. sodomie, va

transmig telespectatorilor, iar aceqtiavor fi acapatalr de' acest

duh. Dar de ce sunt atra,gicre$tinii ortodocqis5 se uite la astfel de emisiuni?

fie mdntuitoare'

Fmisiuniie care se

de-desfrdna-re, mandriq, slav6 degarti' md4ie' ucidere'

tezulta qfl g9h*9p,e--q-1.L9,care va fi

Pentru ca

vrata noastri pdmAnteasci si

trebuie sa fie.unit mistic, in Duhul Sfdnt' cu

cre$tinul,ortodox

Uantuitorul

bunecre$inestiilvorajutas6secur6{easc6gis6sesfinteasci'

mergdnd din putere in putere, spre Imparafia

lp*,

atunci sufletul

Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu $i faptele sale

lui Dumnezeu'

picate, cre$tinul-se va desp6(i de Dumnezeu'

insf,,prin

siu va c6utasdseuneasci.c.1;.,Altgeva, dupapoftele

9i pacatelecare-isuntspecifice'Acesteail

duhul lqlnesc

frra de Dumnezeusi deci viefuirea in duhul lumesc (c6ci 4u se

poate o existen{a

inconjuratoare

imping spreunirea'cu

gi,in cel mai r6u caz,

neutr6) este

devin idoli, iar idolii

ctrduhul diavolesc. vietuirea

aceea in

care lucrurile

devin monstri. $i astfel,

de Dumnezeu prin pacateigi cauta pulerea'

cregtinii despafiiti

sprijinul gi

tdolatrizeazA.

fericirea in duhul lumii qi duhul diavolesc' pe carele

Din picate ,

astazisunt multe posturi de televiziune care-gi

emisiunile cu ajutorul duhurilor diavole$ti.Un creqtin

transmii

ortodox care nu mai este unit cu Dumnezeu, v-a fi atras sd

11

CRESTINULORTODOXIN I,UMEATELEVIZORULUISIA INTERNETULUI

unnareascaemisiunitelevizatecaresatisfacpoftelegi picatele

sale.Dacd .ya,"ptqfd.g -qr-9

ecran,se va uni .g.qftp{gpJe cll

perioadadetimp,

i,.Utr"9gi, in fiecarezi, in fafa micului

duhul,.,teleyizorului,iar

dupdo

nflg"gl

va vorbi 4gh.ul televizorului,dupl cum

va,spunecu

vorbeqte;[+Xg]ulprin demon:u;ati.El-y4 g{gdeqi

tdr_ieceeaceapgtg,il.avdzulsi.a,.simtitin fatatelevizorului.

Ast6zi,existiiqi in RomAniaposibilitateaneingrdditdde a urmiri, dupl preferin{e,orice doregti,la posturiautohtonqsau internafionale,dacddispuide resursefinanciares,ide dotarea

tehnica.Asa, de exemplu,g1!tqru

pierde

mondialde fotbal,

sf-qv-e!_{qqartg,mdniei,huleipialealtorp6cate.

"*p9.pgg-9niisi vorlutea

.yf#ng1,_tng$-tutrii, privind jocurile unui campionat

lasdndu-seatraside duhurilem-dnddei,ale

IDOLUL PACATULUI . iN LOCUL CEL SFANT (MINTEA OMENEASCA)

Toati strddaniadiavolu,luiestegg.dgqpartasufletulnostrude

dragostealui Dumnezeu Sisd-llege

Dumnezeu.De aceea,intinde celor tlej puteri ale .s-ufletului

g![_e"n-sc

p.otilpare)

puteresufleteascdin parte.

{g*qi-c.g.?l{g.gyp, in afaralui

(puterea ,ra.fionald, puterea mQnioas@ Si puterea

"llpj.lg,

aducdnd;4om9Jipldcute,potrivite cu fiecare

Vrajmaguldiavolvreas6iubim pldcereapdcdtoasi,pentrucd

aceasta $hgg

Pp.&itoare o intoarcespratrupgi sprelurne,intunecdndminteacu

dragosteafata de Dumnezeu.Astfel, puterea

placerilepdcitoase. -C-.11g"lpf-.e, caredup6fire seintindeiiJn

cdtreDumnezeu,diavdulo-aprindecapeo sdgeatAcontrafirii si ca un fulger o trimite in obrazul fratilor gi impotriva lui

Dumnezeu,blestem6nd,injur6nd,dindu-lediavoluluipetoategi

pe sineinsugi, $i chiarmoartede om ftcdnd.Iar pe sdrmana

arc

q1gt9,caredupdfire

sautronullui Dumnezeu in om qi locul cel mai sfbntal sdu,fie

ca o*-ig[pggg1,frecd

pa.c_atutuiin ea,sau "urilciunea pustiirii in loculcelsfdnt"(Matei

Zi,tS ).

gi.qpoalg.schimbaco$tr{a.fuu,incdtdpp mului - bine si binelui -

rau, intunericului - lumina Si luminii

nebunieSinebuniei - in{elepciune,din carecugetac[ nu exista Dumnezeu, qi numainatura,al cirei dumnezeuesteel'

esteoglindirea,rdsfrdngerealui Ddmnezeu

q.aprinde"fie ca s sfarm6,pundndidqlul

in acestfel sepoate insgauna diavolul innainfea omului

- intuneric,sfinteniei -

este o mi$S-*19{eq{4 (idoleasoa), care socoate

Iata ,gg

minciuna:adevdr giadevirul-minciuni'

CUM APAREIDOLUL PACATULUI

iN urxrnA oMENEASCA?

vrdjmasuldiavoladuceglggg5llum.!9: p. careil noastrecapepJllgglgelA,fie caesteun lider politic,

un fotbalist,unpredicator,fie uncdntiretsau qrice alt fel deidol.

!?jggu],

aruaimi!

estea;ugg-alaDacda izbutitcelrausa prinda

momealu,iJ-,h#gmnfusdvorbeascdcu sa. Sffintul

A.,&Rtr.apt6

.g1iltg.-a crr

ApostolPavel,insd,ne spune:"NUJ&IjJW diavolului" (Efes' +Zl). D:r acestlucruil reuqegte-nqglaicel ce ur-i.gtedin suflet

pacatuJgi Lq. impotrivegtediavolului,prin rugac-iull-e* $L,s,lll9fenie, incade1a -Du.ffiul primulatac.

esteiubitgr.ds-sine si de picate, Ua-g-%dAispitei trmdpbLpaealo s,invoindu'se cu diavolul giprimindu - I in-glietg

sit"l'igesP.

A-cJg1ii,pdntiretii,sportivii,dictatorii,predic.atorii,vrdjitorii,

ghicitoriir_astrologiisitoti cei carelucreazacu diavolii,,g,tap,anlli

frinOde duhuJ""mdndriei, cautds6pdtrundicu duhurilenecurate

CRESTINULORTODOXiN L

iu-suflptele oamenilor, ca sd-i facd sd se inchine lor si sa-i idolatrizeze. Dac[ oameniiprimesC-acesteduhuri ig suflet, in mintealor va apdreaimaging,A_idolului(cdntdre{etc), cu care vor vorbi. Dacl urmeazdapoi intAlnireacg idOJii saureprezentan{ii lor, omul va

intra gi mai mult s,!$.in"flusntaputerii diavole$ti a idolului. in acest fel, g_lngLi$i va insugi gft9g_*g3g-d,idee,. model de g_g_{lpgrQ$g$tpe care i le impune iful.pl g[u, ajung6n{ sd le transformeintr-un idealpersonal.

gi

chiar sufletul sau slujirii idolului, iar in alte cazuri, omul fiind

asuprit de diavoli $iJip"stt de

cidea [g.peznadeide gi in final, singur sauin grup cu alli idolatri,

se va sinucide (pentru a scdpade acestechinuri psihice sau c"f"%iaadgregitci sem6ntuieqte).

sinucigage gi de femeicare

s-ausinucis,fiind pdrdsite de.rdo"li. in acestfel, diavolul igi va

in4pplinigrisiur-lea

leaglg$a!4ic si vesnical iadului. (Mt.25,41; Is. 33,14 )

in multe cazuri, i&krol

iqi va incredin{a intreaga?vere

darul dragostei dumnezeieqti,va

Suntnumeroaseexemple de secte

sa,de

a aducesuflgtgsinucigaqein-fpc.ulqe-l

14

CAPITOLUL II TELE-EDUCATORULCOPULOR

USdppoatevedea S.gpilul din ziua de astizi crime,violuri, perversiunigi cadavreciop6rfite? Unde poateafla el ce esteun sadic,un pedofil, un perverssexual?Undepoatevedeael un mortie$inddin groap6,un monstru,un vampir,un extraterestru sauun demon?Desigurcdla televizor. Cuastfeldefilmeqicuastfeldeeroisuntplineprogramelede la televizor.Celemai urmdritefilme de cdtrecopiii mici sunt, insd,deseneleanimate.in ultimultimp,cdtevagenerafiidecopii aucrescutcu deseneleanimate. Atunci cdnd in filmele de deseneanimatese regasegteqi

elementulreligios, acestae $,fg

vrdjitoregti,de duhurilg.gequratedin religiilepdgdne.Acestea

sunt in stare s6 rezolve -.lgt-Ul prin rdzboaiecosmice Si alte

nenumaiiiefanteziibolnave.-CS-Sgbiggletratau frrlrgpulfilmele

de deseneanimate?S[ ne aducemamintenumaide Alba-ca-

Zdpada,Criiasa-Zdpezii,Cenugdreasa $. a.

dp.fp"SnaJ".sau.inLocujf de duhurile

$i qe.$uhiepJe.trateazlfilmelede.deseneanimateasti.zi?Noile

personaje -

intri

monqtrii,stafiile,extrateregtrii,in realitatedemoni,

depemicileecrane ig.gg,r-rEti"igtasdrmanilor no$tricopii,care

bgldg^dq

terifiantului

gi ca urmare,

gustesenzatiidin cein cemai tari.

adesea r1g .g gi .9 s!e,_p,.I-o_!9k14de nimic.

toc.,g1gin cele din urm[ .qeagjplli_tg1ga copilului

acestava dori, cu timpul,si

Ac.gsj+estetocmaimpdulin careactioneaziin-gmpalima. $lfima-are in permanentnevoiedehranapr.oaspds,decidetot mai multe'pbcate.Astfel,pe viitorul adolescent nu-l vor mai impresionacrimele,cadavrele"violurilesaualteactiunisadice, decarechiarseva bucuracu voluptate.

15

CRESTINUI,ORTODOXIN LUMEA TEI,EVIZORUI,L'ISI A INTERNEI-LJI,LII

'lbtul incepedin stadiul deseneloranimatesi se dezvolta ajungdndla nevrozepersistente,cacicopilul,spredeosebirede

adult,inci nu distingep_resisfictivul derealitate. Cercetirilemedicaleindicafaptulcdexistdmuzicdcedistruce vointa rnoralda copilului, fbcAndu-lneputinciosin lupta pentru eiisten@sim6ntuire.in acelagitimp,copilulva reacfionain mod sincer Si violent la imaginea teatrald - de desen animat - nerecunoscdnddefel caracterulconven{ionalal acestuia.Filmul

de deseneanimatemai este gi un

poateincon$tient,consumitimpul copilului, iar ei se elibereazd

degrijapentrueducatia.lui.Tot in defavoareaeducatieicopilului

este $i faptulci puterea Jui de discgmal4Antestemicl si nu poate selecta gi in{elegeernisiuniletransmise,distrugAndu-seastfel moral.Din pdcate,aceastaesteo actiuneplanificatasidirijata,de peste40 de ani, de c6treslujitorii satanei.

instnr;nentprin carc parinfii,

Lumea inconjuritoare, tehnicizatd, provoacl

dereglarea

psihica gi cadereamorald a copilului prin emotii negative, cultivdndin el fanteziasterila Si patimi.leucigdtoarede suflet. Toateacestestar!negativepregdtescterenulpentrudezvoltarea patirnilor (impatimirea legatd de jocurile pe calculator, incarnareaprin imaginatiein eroii diferitelor filme, cufundarea pasivain vAteju[ gdndurilor)specificecivilizatiei moderne. Toateacesteaau fost binecunoscutecu sutede ani in urmasi au fost descrisede Sfintii Parinfi,ca stiri picdtoase.Deja efectele distructivese vid in Japonia.Aici a fost prezentatun serialde deseneanimatein care lucrareadiavoleascdera a$ade tnare, incAtla vizionarea'[ui,.i],rJr]{i.copiiaufbcutcrizedeepilepsiesi au fostinternaliin spital. Lumeacontemporaniil stdrnegtepe copil cdtrepdcatede tot felul Si la tot pasul si odatacu rnaturizarealui, incep 5i atacurile din toatepa(ile ale ispitelorucigitoarede suflet.

-_-C_IIE$!NUIryIAI]AL I\LUMIA :IELLUZANULUI'U A-DtrEBNITUI!4-

Dar la aceastacontribuie in mod hotdritorli pirintii "iubitori" care neglijeazaeducalia copilului in spiritul moralei cre$tin-

atAtA inclinatiile pdcdtoasealefirii lor, stimulAndu-

ortodoxe

le dezvoltareain l,lJp directia pdcatului.Un astfeldecopil nu mai $tie

ce este !-nfrdnarca, ci cre$te conducdndu-sedupa o singurit

porunci:Ea vreuu!

astfelcleoursi la varstaadultaseva inconjurade jucarii,

un

distractii.sitot fch_rl decomoditili. u nu va mai puteas6seopund patimilgt ci seva scufundadin cein cemai rnultin ele' Cei carefabrica jucariileitr ziua de astazifolosescultimele

realizdrialetehnicii.in topulacesteipreocuparisuntjaponezii5i

jucariile lor inteligenteacapareazd pie{ele

de jucarii. Dar pentruce sunt astdziaqade sofisticate jucariile'? Pentru a-l distragepe copil de la o atitudine serioasd5t responsabill pentru viafa mAntuitoarede suflet Ei pentru a-l atrigepe caleacealargi gipierzatoarea jocurilor Si distractiilor.

sud-coreenii,carccu

D-esffilt. de crcatianaturald,a lui Dumnezeu,de naturavie,

.copilul-qr.asului coutemporan(si nu numaiel) esteabsorbitde o

! lumearJificiala, o lumea ma$inilor,undepulseazd,scdnteiaziEt

,; te orbesc lurnini'c artificiale 9i ecraneleitnense,unde duduie masinile, urli si:;tcttrelede alannd,piuie cornputerele$i unde

) totul in iur suua.zlittrzf,ie, guierdr,underadioulsi televizorulte

J ,

asreseaza vtz,rittisi auditiv,toatcparci pentrua-!i rapi liniSteaSi

a-telacesdlc ici irrconsidcrare.$i pentruce?Pentrua-Lrritape Dumnezeu, pentrua nu privi la celecreatedeEl. in aceasta lur-ncagitatd,copilul estepus in contactcu tot ce este mai -farr pcntru fotmarea lui: crime, torturi, perversiuni'

so.lo,1iii,care alcaltttiesc stareade nonlalitate,dar careii induc.i. ,"

urr:;entinrent de fi'ica $i care matcheazdsfnitatealui trupeascS' "

fsihrca si sufleteascd.APar ticurilc nervoase'

CRESNNULORTODOXiN TUMEATEL

Dezvoltdndu-se Si devenind permanentl, aceastii fricd

pglglogig€il poate face pe copil

timoratnnehotirdt sau,

dimpotrivd, agresiv.Copilul igi

biruiesc aceastdfricd?", iar rdspunsul cel mai la indemAndeste

foartesimplu:"56 devinfioros!"

va pune intrebarea: .oCum pot s6

pagi$

Specialiqtii in psihiatrie gi psihologie infantila afirma ca principaleleboli ale,copilului sec.al XXI-lea sunt cauzatede !i televiziune,de computereqi de internet.

Ieromonahul Anatolie Berestov, doptor in s,tiinte*medicale,

explicl detaliat mp*dul in care televizorul dilvneazl sanatatii

qopilului. in primut rind,

ipdjerg, careconducela deregl6rineuro-somaticein organism.in urma acestoriradieri, qistemulnetyos al copilului se epuizeazA rapid. in al doilea rdnd, gedereaprelungita in fata ecranului de

televizor sau de computerconducela tulburari asteno-nevrotice.

cinescopul televizorului produce o

pricina lipsgi-.{e .miqgg;e, se deregleazdfuncfionarea

intestinelor,seeliminddefectuosproduqiide catabolism(toxinele) rgq,lta|ridin metabolismulorganismuluiqi copiii se imbolnavesc

frecvent. Cele mai multe sunt ins6 tulburarile psiho-emo{ionale, determinatede acfiuneainformagionai"atransmisdpe aceastA cale. S-a observatcd la copiii carepetrec 3-4 ore in fata ecranului qlabeqte_nglg_qda,ei asimileazLmaigreu cuno$tinfele,nu sepot

concentra, suferi

supardciogi,iar ci-titulunei c4rJidevine o povar6.in plan familial,

mai ales daca pdlinfii se poartii cu severitate, relatii

tensionategi de negubordonare.Acest lucru nu trebuie sd mire,

pentru

manifest0ndu-sepiintr-q aptiunptripnotiaa.

Din

de

insomnii,

devin

agitali,

irascibili,

edevin l

cd

tq!ryiz,ru+ea ajunge

sa

inrobeascd sufletul,

chiar cu un psihic rezistent, nu reusescsi se

opund,devenind jlglr*ggSf-t+A. informa{ia receptatdpe aceasti

cale,chiardpcl se ;naqifestacfitic.la celece v6d.

lliq:-adUl[i,

18

Telespectatorii igpiglgl!-i.+yAfsta resimtmaiputernicinfluenta

caresemanifestiprin hipertglqiupe qi

""run,

pe careo cere

nefasti a micului

infa.rg[s:, determinatede tensiglgl-.914p'!ional6

vizi-onareaunui film in carefprtele riului suntdezlanFite"Prin

toate acestease dovedegtecd tele'liziuneaare influenti

modeIatoare,vg-luntar.saufuev'oluntar,asupra

telespectatorului, determindndu-lsi triiasci

caresunt-.sjEiXtedeviafafireascda omului'

9 olnp -o,,.f tamentului

dupalegileac-e qteia,

PERVERTIREA MORALITATII

Qop-r-lul g-gli{r^Iitea4*au-greuimaginarul

de realitate'El se

scufundaugorin.lu-{nqp-1l,p7ipi,a imaginarului, giintrucit aceasti

viata estefoarteinteresanti9i

viatadezi cu zi, e.lva preferaviataimaginara.Aceastaestecea prezentatldemicul ecransaudemonitorulcomputerului, in fata .a.orucopilul v"4tra-1;-egS1n-eltefoarteputemice,qiungindsai

mai bogatain intamplaridecit

sepanA-r-naiadevaratadgcdtceareal6.RevenindapoidiD".lumea

culoii cenu$ii-$i

plictisitoare,ip1q-e1-apropj.4!iai- spii sevor pdreaneinsemnati$i

tellfrlzorig,

el va vedea existentain

jahici. Njci

adoleicentulngintel_eee.g-r-ai=bifre deceil attageatdt

demulttelevizorul, .dg*e ii places[ priveascdfilmelecuviolen!6

Sidesfrau.ig viatareala.totul esteinsipid , iat la televizortoate suntaltfel,captivante giplinedesenzatiitari.

$c-e4sta" falsdtrailesedatoreazLfaptului c6,atuncicdndprivegte

ecranulde televizor,estetransportatacolounde tg,.t c9.esterdu,

toatepatimile.ascunse, refulatesaunegtiute, $in suflet9i trup,

cqp-?,F:h.*pgsispa(iude desfr5urar

tcteviziuneaf.avorizeazApervertirea moralda telespectatorului.

deseneleanimate,

$ti+-r1'l$$ acestepatimi,

lrezentdndu-i-.viql-e;$a chiar qi in

infbtiSindu-i S

cenqdesfrdnate saudevia{ain placeri,televiziunea

19

CRXSTINULORTODOXIN LUMEATELDVIZORULUISIA INTERNEruLUI

_tg54451tg- in

sufletul privitorului pgtlmilq m6niei, desfrAn5rii,

laccmiei s.a.m.d.

$hgw-urile de televiziune de dupd miezul nopfii, in care se discutddeschisdespresex,in carese prezintAnoi gi noi forme de

perversiuni(folosirea substanfelorafrodisiace$i a diferitelor aparatedestinatedesfrdului)si filmele desfrdnatecfre urmeazd dupdacestea, iS-* telespectatorului ;de_pa" gAacestaesteadevaratul mod de viata Si cdaceastaesteadevdratanaturduman6. f{ai tirziu,

privitorul Se v-apgta in conformitatecu g-9a iqy"?ta!de lg televizor,

*a$a cumfactoti". Si atunciSinqil va mli puteaindrepta? -Filmele-de aqtig.neil invatd ry;i dispre{uigscppe cei slabi, il fac g.4do.pteun mod de viafa stmin de cel autohton si o atitudine obrainicd.pidispre{uitoarefallde cei din jurul sdu,ipcompatibili

gu modestiasi cu atdtmai mult cu s.mereniacre$tind.

fumea44".beau $i sedrogheazl,sepoartacu q.gge{!e

fata de

frumoase,

acestui Sir de uimitoare comportamente,telespectatoruliSi va insu$iceeacei sepotrivegtegi \{a cdutain viala real6satisfacerea patimilor; cineil va puteaopri atunci?

klgglpii

ceilalti, gS*-_U-Atcu neinfricare, desfr0neazd.cu femei

g.gl"-duc cu vitezi

masini de lux. Dupd vizionarea

IDOLUL CASEI

,

Estetrist gi durerosfaptulcdoameniiaudevenit.$eperrden_{ide televizor.Dacdil deschidqi incep sd gustedin meniul ce li se ofera, uj16 de intristare,de supdraregi plictiseala.De aceea,o

e.yentuala defecJqre a televizorului apareca o adevdraticatastrofr in sdnulfamiliei,bsinOastfella ivealafaptulcdmembrii familiei suntteledependenti. Cgtde.dependen{isuntromdnii detelevizor,s-apututobserva

in timpul revolu{iei din decembrie 1989. Multi

20

rom0ni au

ecrane, desi

participat la revolutie doar in

conducdtorii revolufiei [g- celeauin fatacamerelorde luatvederi sa iasi'"il stradi qi sa lupte pentru a nu le cadea idolul

(televiziunea). AstAzi,in majoritateacaselor,ca urrnarea ridicarii nivelului detrai, existadoui saumai multetelevizoare;existachiarfamilii in caretelevizorul estedeschispennanent, $i astfel toaIAviala aceleifamilii sescurgein umbraacestuia. Dupd seriale interminabile vin stiri, apoi programe de divertisment,anchete,politica, campionatesportive, apoi iar

stiri, spectacole,roatanorocului

mAntu.irii. 9-Wilul gbqoa.b.g,astfel, ig sufletul s6u receptiv $i sensibil, hranaantiduhovniceascf,pe carei-o oferaidolul casei.Folosind zilnic si up timp ?ndelungataceastit telq:hrgna, oameniiisi pierd treptatindividualitatea,s_g_niueleazd,se dcpersonahzeazd. D.glidcum afirma ggjgcjo.lgg, datoritdteleviziunii, apareun noutip.a,4tropologiccu up nivel intelectualqimo.1g"!.,qcgzgt.Qmul

crescutgi format in fata televizorului estep:o1sUpul_ge.f&ct al

"omulq1.pasd". Condus de ig-qliqc!9lg ;q1.-e

numai ca 4-I9_ lt!* r_!v-gl- int-e-l"s"c.tJal'd"gos.eb,it.{9

general nici r_r-,-rL. .mai

priqr.gr.e, acestanu scdzut. dar ?n

fata micilor

slUitg,p$"a t1ec,gziua,$itimpul

"SSJ9* in

,

rtar-p de gindire proprie. Toalg

gusturile,judecdtile, convingerile,dorinlelepe careel - "omul mas6" - le credeale sale,.nu_sr+ltnici pe departeale salg,ci el 1e-,p,.p.Jglp.,qt,in decursultimpului, de la televizor $i_!e-a asimilal,

ca atare. Pe drept cuvdnt se vorbe$te despre

*]1n19u

telespectatorilor",pentru

televizorul, acegtia,in loc sa fie gd9,tgnlg_--U_qlge,irepetabilegi

personale, A!-4 cum le-a creat Dumnep_qg,sunt indivizi-ma;a cu aceleagiconvingeri,aceleasigusturi,acelea$ipatimi giin genere acelaqi mod impersonalde a trdi.

ca hranindu-se din aceeaqi*-sulga,

21

CRXSTINULORTODOX iN L

in cele mai multe cazuri, acolo unde parintji sunt in mod

bolnaviciosatra$ide televizor,-qi

in acestefamilii, televizoruldevine adeviratul stapin al casei, autoritateasupremf,.Acest idol qpntemporanocupi locul de cinstein cas6'de obiceila ras6rit, Jo'c ce in mod normal trebuie ocupatde icoanaCreatoruluinostru. {.,c-glo undeesteinteresulnostru,acoloeste 9i inirna nqastra' Sdnegdndimnumaila emotiacu caresuntprimite emisiunilede televiziune (cel mai adeseamurdare), fie ele $tiri sau filme seriale si formalismulcu care se face o rilgdciune(preaadesea tulburati de imagini pitimage,demonice).Inim.a,carear trebui sd fie organ al Duhului Sfdnt, in loc sa fie inchinata Fdcatoruluisi Ziditorului, este inchinata duhului lumesc Ei diavolesc,prin

idolul televizorului. Un SfdntParintedin vechimea profelit ca "in vremurile din urm6,mulli oamenivor avgain casalor-up.diavqlcareseva uitac.uochii in aceacasd(ecranultelevizorului),iar coada $i-o va atdrnape acoperig(antena)".P3ofe{iaaceastaaratAcdtelevizorul $i antenasa vor deveni instrumelte prin care va lucra duhul

diavolescpentrua-i ingelape oameni. Aceastd grupare a tuturor membrilor familiei in jurul televizorului lasa impresia unei tihne 9i iubiri reciproce,dar in

realitateeste o scufundarein

mult, televizorul nu unegtein comuniunemembrii familiei, gi ii tnstrainpaza unul dealtul. Statullatelevizor al intregii familii, desi

ar trebui sa implice somunicareaintre soli sau dintre parinfi qi copii, estede fapt 9*utry+uratoare;-e.I5?ge5e a fiecIruia in propriul gin_e.Statr-rlimpreurfd-la televizor se face in realitate pe co:lt propriu; atentiace s-arcuveniindreptatacatrefiintele noastrecele mai apropiate $i catreproblemele reale, cg. adevdratimporlante pentruviata si mAntuireanoasfid,esterlpitd d9 un obiect artificial

aopiiivor

urrnaacela$iobicei.

plcatele sufletegti si trupesti.Mai

si imp_ragtiatain lucruri mult mai pufin importantepentru nol $l adesea delocziditoaredin punct de vedereduhovnicesc.

COPILOR

LE PLACE SA IMITE

Desprecopii, specialigtiiin psihologieinfantili spuncanu au una, ci mai multe viefi: yiafa proprie 9i yia{a eroiloSdin povesti si din filmele de desene animate, care au cltpdtatrisunet in suflefulimpresionabilal copilului. in felul acesta,ei tind spreo triire maxima a evenimentelorla care participi. Din aceasti cauzL,parinfii gi educatoriicopiilor poartSrEspundereapentru

modelelepe care le urmeari copiii

foarteatragatorsddevii puternic,sdfaci ceeacealtii nu pot face, sa-i distrugi cu privirea pe vrajmagii tdi, dar de fiecare data realitateadin viatape careo traiegtiestefoarledepartede lumea in care se mi$c6personajeleimaterialeale filmelor vizionate' Unii copii au incercatsa"imite gesturile si actiunileanimalelor desenate,dardefiecaredatatrupugoarelelor materialeauavutde suferit. $i oare cdti dintre tineri nu au vrut sa-Eiimpresioneze admiratorii prin fapte inspirate din filrne, insotite de duhul mAndriei si al slaveide$arte; 9i cu ce s-auales?

lor in via{d. Desigur,este

DE CE DEVIN COPIII INSENSIBILI ?

Bgqctia

un-uicopil curat, nepervertit, esteintotdeaunavie li

profuirda la suferinla strdin6. A-q-Ela$i lucru seint0mpla gi in ceea

cepriveqte 4gsp-rtea. Copilul dore$teca toti saaibapartede bine

$idebucurii.Toti stim din copiliria noastrdcAtdenepllcuteerau

povestile cu sffir$it nefericit. $"U-fl.e!.1il unui copil curat va fi

puternic cutremuratla gindul cdcinevaa suferitsi nu aprimit, in cele din um6, mdngdierepe mlsura intelegerii con$tiinteisale.

Czu]STINULORTODOXIN LUMEATEI.EVIZORULUI SIA INTERNETUI,UI

pac6, in schimb,gepilul vavedeala televizorziluigomoruri,

violuri,crime,to(Uri Si razboaiecosmice,in-

va mai pdstra

congtiiqta.lyinu s-e

sjnNisea-infiorata a*"yalorii. si. tTpp_etabiLitrtii

&.splule a vietii fiecdruiom. Ef -igiva insuslidgaa,careseformeazdodati cu sentimentul f4ici-i"obsesive, cdv_r.4{aomeneascdnu rcpreztnta Oitttic,c6omul

estecaun viermece poate fi strivitoric0ndsaucaun robotce poatefi scosoricdnddinprizA.Clpilul va in{elegeci moartea esteun lucru groaznic,cumplit,insacevafoarte gbfunuit.$i astfel, *11 ne.yo1nr4ip dacape copil !u-l va mai migcanimic:

qiciboalamamei,nici obosealatatalui,nici neputintelebunicii.

DESPRE COMPUTER

Multi credinciogi,in specialdin vecheagenerafie,auo groazA

superstifioasafati

de computer, pe care il

considera un

instrumental lui Antihrist. Altii afirma cd in el s-a cuibarit

diavolul.Astfel deoamenisuntimpotrivaoricdreiintrebuintaria computerului,iar aceastdopinie o au in special cregtinii ortodocsi. Computerulpersonal,cdci de acestava fi vorba, privit in ansamblu(unitatecentrali,monitor gi tastatura)esteo maginirie creati de om cu scopfolositor,pentrua-l ajutain diferitemunci gi in specialin celede birou. Acestaesteun instrumentcu care omul rezolvd diversele lui probleme cotidiene, folosind

programe specializate, care

calculatoruluilalEslrlre gi-care apoi, activateprin intermediul

tastaturii gi alimentate cu date despre o anumit6 problemd, asigurdrczolvarearapidaa problemei. Comunicareaoperatorului cu calculatorul se face prin intermediul tastaturii si al

24

se

introduc

in

memoria

---

98!STI]NUL

ORTODOX iN LUMEATELEVIZO

monitorului,careesteunecrancauntelevizor,pecareoperatorul

vedeceintroducein calculator qicerdspunsuriii di acesta'Deci

acest computerpersonalfunctioneazdnumai pe

bazd de

programe. Qar miutea gr4ene4.$,cliulun-e.qa!p--de

duhurile

diavole$ia"produs $ip,r,o"gf4gr.e ce pot fi folositede om pentru

di$Jrugpfea*lui. $i astfel, i4febutntrar"aa.lui in scopuribunesau

reled-euFlkdoardevglllle,Umgpa,dup6cumggggfiitestefolosit

la taierea.larzavaturilorsaula sdv0r$ireacelormai infioritoare

crime.Totugi,estede dorit sa tinem copiii departede aceste obiecte,dinmaimultemotive. Influenfavitimdtoare asuprasdnatatiioperatorului,adicaa

celui care lucreazi la calculator, gste cert6. La o folosire indelungata, Qghri celuice frxeazAmonitorulcomput&uluiaude

suferit datoriti

impotrivacirora ecraneleprotectoareexistentenu aupreamare

eficacitate.De aceea,ag.foqt.,slatilite qormp de timp pentruo

intrebuinfarenepericuloasda calculatorului.Dar radiatiile

J-g"qg-ogifplp din sdngele

monitorului

operato-rului, reduc6ndastfelrgg[g!en{a.lgim-b,p lngy-lre a celui ce

radiatiil.orultraviolete care ataci vederea qi

ajung si influen{eze gi

Iucreadla computer.

JOCURILE PE COMPUTER

Pel6ngl programelefolositoareomului,careconsumltimpul

in mod util, in

computerulppatefi pussI -netina deur0t,adici sanecaptiveze $isi neconsume timpulpecarenu $tim cu cesd--lumplem.Deci s6ne fie un partenerdejoac6,ftra safie nevoiesaalergim,si sirim, safolosim hdrtiegi creion,ci numaigx.stamdocili in fata lui qi sd comunicdmcu el prin intermediul tastaturii si al monitorului,urmdrinddesftgurareaunuiprogramde joc, la care

sensul rezolvlrii problemelorcotidiene,

25

CRESTINUTORTODOXiN LU

ne prindemsafim parteneri.Dar posibilitateade a atragela joc Si alti parteneriumani estedeschisi,aceastadepinzdnddoar de particularitd{ilejocului pe carel-am ales.

$i cum oameniicarenu qtiu cum sa-qipiardavremeanu sunt pulini, iar copiii care sunt o problemd pentru parinli datoriti zburdalnicieigi neastdmparuluilor sunt, de asemehea,foarte mul{i, ideeacu jocul pe calculatora aphrutca una salvatoare. Astfel a inceput goana creatorilor de programe - jocuti pentru acaparareapiefelor de desfacere,cu cele mai dive6seidei si pentru satisfacereacelor mai sofisticatdpofle, fhrd vreun fet de

barierdmoral6.

-inceputurile au fost timide, dar atractivitatea jocurilor a crescut,i.4rcopiii, in special,s-aulipit de calculator.incercarile parin{ilorde a-Sismulgecopiii de la jocurile pe calculators-au soldatadeseacu scandalui,crize de isteriegi convulsii,datoritii iynpatimirii jucatorului. S-a dovedit mai u$oari desprindereacopilului de televizor decAtde monitorul computerului. $i cel mai bun film are un sfhrgit,dar jocul pe calculator poate continua frrd intrerupere, putdnd fi reluat la nesfhrqit,fie cd ai gregit manevra, fie ca ai pierdutsolutiaceamai bun6,fie c6 nu ai cagtigatcel mai mare

num4r de puncte gi aga mai

programe de jocuri a crescut, oferta s-a diversificat, preful programelora scizut gi toate s:&ufrcut gi se fac pentru g"aomyl sp-Jitede el.Side lumeainconjurdtoaregi de mdntuire.?:s-ufletului sau. pq cunoscutsgvantrus compara jocurile pe calculatorgg narcoti.cefe \ Un gqflqt impitimit esteojUcaLlein mdnadiavolilor. Aceasti slate produce yligu-uea sufletului jucdtorului, de$i in aparen{a

aspectulexterioral acestuihestede calm qi concentrare.Aceasti stare este infricogtoare gi primejdioasd pi poate prinde in

departe Astfel, cererea de

ghearele ei pe oricine iSi permite sd se delecteze, jucandu-se'

de joc de noroc, ca de altfel si jocurile pe calculator,

at|rta al

6rice fel

cele mai intunecateale firii noastrepacdtoase'

lgggile

Dar oarecesepetrececu sufletulunui copil,cind estecuprins de patima jocului, dacSnici un om matuq cu experientade viatd,

nu sepoateimpotrivi acesteiispite?

Atunci cdnd .g,g1ti!,gJ se luptd cp. mon;trii

de pe ecran sau

tmpu;cd sotdali inamici,

rdscolindu-i intreaga Jiinld. $tarea lui seapropie de eea a unui posedat-$iftinla lai estecuprinsd de cea mai adAncdneliniEte. Jocul pe calculator,cu imprevizibilitatea sa,cu hazardulcare domne$tein el, reprezintl g ocupa{ie tipic infernal-demonica. ASadar,iati pentruce loc in viafa vegnicl sepregitesccopiii care iubesc jocurile pe calculator.Iar pirinfii carecumpdrl astfelde programe,ipi ingreuiaza"sufletul9i cu pdcatelecopiilor.

emolia ce-l cuprinde esteputernicd,

REALITATEA

FICTIVA

Imaginile terifiantesunt cele carerdscolesccel mai puternic

la

intAmplirileimaginate?Cum esteposibil acestlucru?In vis?Nu numai,ci si in jocurile pe calculator. in fata computerului,visdtorului i sedaposibilitateasi vada li saparticipe,cu toatesim(urile,la lucrurilepe carele viseazS.Nu estenevoie decAtsa se conectezela un anumit senzor'ca si devini unacu ma$ina.sis6aleagdbutonul. Dacdvrei sl simti o teroarecareiti inghea{asufletul, apasape btrtonul "groa7A", daca vrei sa fii iubit si sa iubelti, apasdpe

sufletul telespectatorului.Dar care este participarea lui

butonul "dragoste", dacd vrei sd vezi scene desfrinate $i pornografice, apasdbutonul "sex", dacd vrei sa participi la razboaie sauvrei sdfii "dumnezeu",apasibutonul

CRESTINULORTODOX'INLUMEATELEVIZORULUISIA INTERNETULUI

Aceasta este marea distriittie

pe computer: realitatea

virtualti. Cu ajutorulei, visitorul poateexperimentaorice trairi, care-i suntinaccesibilesauinterzisein viafa real6.Astfel, cregtinii,in loc sd se deslv0rgeascd,luptdndu-seimpotriva patimilor, cu ajutorul harului dumnezeiesc, prin lumea iirtuald a computerului,se scufundamai addncin iadul patimilor gi al pacatelor.De ce sdrefuzi o delectareatdtdeu$oar6 gi aeesibila! Astizi, in lumea virtuala a calculatoarelorau accel 9i copiii noqtrigi acestlucru esteun pericol foaftemarepentrusufletele lor.

Potrivit specialigtilor niponi, volumul vdnzirilor de noi tehnologii legate de accesul la "lumea virhralA", va atinge valoareade 12 trilioanede yeni, fapt careinseamnd,practic,o noudrevolutie,similaracu ceanuclearl,cosmicd,informationald

sausexual6.

Noua "distracfie", realitatea virfirala, ameninti o insemnati parte a crestinatitii ortodoxe cu distrugerea duhovniceasci, scufunddnd-oin iadul desfrtarilor qi al patimilor. Mai mult, creatoriide programeau acum posibilitateade a dirija in mod deplin psihicul omului, de a-l educa si de a-i programa comportamentul,modul de via{6, gdndirea, sim(irea, poftele Si dorinfele, spre sdvdrpireapacatului. Cine, ins6, va profita de acestelucruri? Demonii qi slugile lor umane. Demonii utilizeazApentru scopurile lor nu numai realitatea

virhralA,ci Si orice descoperiretehnicd(computerul,internetul,

televizorul),

indemndndu-i la inceput sd pdcatuiascdcu gdndul gi cu imaginafia. Cain a sav6nit pacatul uciderii fratelui s6u,Abel,

picatuind mai intAi cu gdndul,prin zavistuire (invidie).

28

st0irrind in

copii

si

adulti

patimi

latenre,

Patimile pe care le avem in noi dupi ciderea protopdrintilor no$tri, Adam gi Eva, sunt latente $i pot fi stdrnite vizion6nd filmele de televiziune ale cdror scenarii urmiresc anumite scopuri precise. in filmele erotice, scenariile urmiresc

amplificarea unor tensiuni sexuale, inainte de a prezenta spurcaciunile propriu-zise.

in cazul vizionirii declanseazl patimile dorintS. Atractia copilului

astfelincdt incurajarealui spreacestgen de distractieva ducela

o rzolarea lui fata de semeni,ii va stimula patimile 5i poftele. Recentarealizaretehnicaa televizorului calculatoraducenoutiti

emisiunilor

distrugdtoarede suflete.

in

programelor de calculator, stimulii care sunt foarte variati, putdnd fi aleqi dupa

fata de lumea virtuala este foarte mare,

privinfa posibilitalilor de