Sunteți pe pagina 1din 83

Proiect tehnologii de prelucrare

Cuprins
Tema proiectului...............................................................................................................................4 Proiectarea procesului tehnologix de fabricaie a reperului Ax, desen nr. 2632- 6 pentru o producie anual! de 3"### buc$an, %ntr-un regim de lucru de 2 schimburi pe &i..............................4 '. (tudiul tehnic................................................................................................................................." . (tudiul piesei pe ba&a desenului de execuie a reperului.........................................................." 2. )ate pri*ind tehnologia semifabricatului.................................................................................+ 2. )ate asupra materialului semifabricatului .........................................................................+ 2.2 (tabilirea metodei ,i procedeului economic de reali&are a semifabricatului......................2.3 Tehnologia de obinere a semifabricatului. Tratamente termice primare...........................2.4 Adaosurile totale de prelucrare conform (TA(. (tabilirea dimensiunilor semifabricatului ................................................................................................................................................ # 2." (chia semifabricatului.................................................................................................... 3. Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare mecanic!..................................................... 3. Procesul tehnologic tip ................................................................................................... 3.2 Proiectarea structurii ,i a succesiunii operaiilor procesului tehnologic.......................... 6 4. Proiectarea coninutului operaiilor de prelucrare mecanic! din procesul tehnologic............ 6 4. .peraia . /re&are frontal! ,i centruire........................................................................... + 4.2 .peraia 20 (trun1ire de degro,are....................................................................................22 4.3. .peraia 30 (trun1ire de degro,are...................................................................................32 4.4 .peraia 40 (trun1ire de finisare........................................................................................33 4." .peraia "0 (trun1ire de finisare........................................................................................33 4.6. .peraia 60 2T2 intermediar...........................................................................................34 4.+. .peraia +0 /re&are degro,are0 ( 2.................................................................................34 4.3. .peraia 30 /re&are..........................................................................................................36 4. #. .peraia #0 /re&are......................................................................................................3+ 4. . .peraia 0 A1ustare muchii.........................................................................................34. 2. .peraia 20 4urghiere..................................................................................................34. 3. .peraia 30 5!rgire.......................................................................................................43 4. 4. .peraia 40 /iletare .....................................................................................................44. ". .peraia "0 6ectificare................................................................................................."+ 4. ". 7arianta ...................................................................................................................."+ 4. ".2 7arianta 2 8 6ectificare prin p!trundere.....................................................................62 ''.(tudiul economic........................................................................................................................63 . (tabilirea caracterului produciei............................................................................................63 2 2alculul lotului optim de fabricaie ........................................................................................+ 3. 2alculul timpilor pe bucat!.....................................................................................................+3 4. 2alculele economice 1ustificati*e pentru stabilirea *ariantei economice pentru cele 2 operaii tratate %n 2 *ariante.....................................................................................................................+4 '''. Probleme de organi&are a procesului tehnologic......................................................................+6 .2alculul num!rului de ma,ini unelte necesare........................................................................+6 2. 2alculul gradului de %nc!rcare a utila1elor..............................................................................++ 3. 9!suri de tehnica securit!ii muncii ......................................................................................+3. (trunguri...........................................................................................................................+3.2 9a,ini de g:urit ...............................................................................................................+3

3.3 9a,ini de rectificat, poli&oare ,i corpuri abra&i*e............................................................-# '''. 4ibliografie...............................................................................................................................-2 '7. Partea grafic!............................................................................................................................-3

Tema proiectului

Proiectarea procesului tehnologix de fabricaie a reperului Ax, desen nr. 2632- 6 pentru o producie anual! de 3"### buc$an, %ntr-un regim de lucru de 2 schimburi pe &i.

I. Studiul tehnic

1. Studiul piesei pe baza desenului de execuie a reperului

Anali&a posibilit!ilor de reali&are a preci&iei macro ,i micro-geometrice ;dimensionale, de form! de po&iie reciproc! a suprafeelor ,i a rugo&it!ii< prescrise %n desenul de reper se *a face pe ba&a notaiilor din figura de mai 1os0

/ig. . =umerotarea suprafeelor

2u notaiile din figura anterioar!, se pre&int! anali&a posibilit!ilor tehnologice de prelucrare %n tabelul urm!tor0

"

Tab. . Posibilit!i tehnologice de prelucrare Nr. suprafeei ( (2 (3 (4 Tipul suprafeei 2ilindric!, interioar! Plan!, frontal! 2ilindric!, exterioar! Alicoidal!, exterioar! (" (6 (+ (2ilindric!, exterioar! 2ilindric!, exterioar! Plan!, frontal! 2onic!, exterioar! Condiii tehnice impuse > .6 x 2.- mm 6a ? 6.3 @m 5 ? 6+ mm 6a ? 6.3 @m >?6 6a ? 3.2 @m 9- x 4 6a ? 6.3 @m >6a ? 3.2 @m >+.4 6a ? 6.3 @m 5 ? -+ mm 6a ? 6.3 @m >24.#6 $ > 2 5 ? -# mm 6a ? #.- @m (3 2ilindric!, interioar! (# ( (2 (3 (4 Plan!, frontal! 2ilindric! interioar! Plan! Plan! Plan! 6a ? 6.3 @m 5 ? 6mm > # 5 ? -.6- mm 6a ? 6.3 @m 5 ? 6+ mm 6a ? 6.3 @m > .6 x 2.- mm 6a ? 6.3 @m /re&are 6a ? 6.3 @m cilindric! /re&are degro,are /re&are 6 /re&are degro,are 2entruire 5!rgire (tru1ire de finisare (trun1ire de degro,are (trun1ire de finisare 6ectificare de degro,are Procedeul final de prelucrare 2entruire /re&are (trun1ire de degro,are /iletare Etape intermediare necesare (trun1ire de finisare (trun1ire de degro,are (trun1ire de degrosare (trun1ire de degro,are (trun1ire de degro,are (trun1ire de finisare 4urghiere

l ? 3mm (" 2ilindric! interioar! (6 (+ (Plan! Plan! Plan! 6a ? 6.3 @m >+ 5 ? " mm 6a ? 6.3 @m 6a ? 6.3 @m 6a ? 6.3 @m 5 ? 24.#6 mm l ? 3 mm 6a ? 6.3 @m

degro,are 4urghiere -

/re&are degro,are /re&are degro,are /re&are degro,are

2. ate pri!ind tehnolo"ia semifabricatului 2. )ate asupra materialului semifabricatului


6eperul este reali&at din .5 42, (TA( "##$2---. Acesta este un oel laminat de construcii pentru u& general, din grupa a 2-a de utili&are. 2onform (TA( "##$2--# sunt pre&entate %n tabelele de mai 1os date asupra materialului semifabricatului pri*ind compo&iia chimic! ,i propriet!ile fi&ico-mecanice0 Tab.2. 2ompo&iia chimic! 9arca oelului .5 42 2lasa de calitate 2 2 max #.3 2ompo&iia chimic! pe produs B max 9n P max #.-" max #.#"" ( max #.#""

Tab.3. Propriet!i fi&ico-mecanice 9arca oelului 5imita minim! de curgere 6e&istena minim! la traciune Produse cu grosimea 6C a C 4# Alungirea minim! la rupere Anergia de rupere Temperatura D7 T

E #,2 .5 42 FGgf$mm2H 2"

Er FGgf$mm2H 42

A FBH 22

FI2H 2#

J 2+

2.2 (tabilirea metodei ,i procedeului economic de reali&are a semifabricatului


Alegerea semifabricatului este influenat! de urm!torii factori0 Propriet!ile materialulK 7olumul producieiK /orma ,i dimensiunile piesei finiteK 2ondiiile tehnice impuseK 9etode de obinere a semifabricatului %n funcie de posibilit!i ,i dot!ri.

LinMnd cont de dimensiunile reperului ,i de programa anual! de fabricaie se alega ca semifabricatul s! fie obinut prin matriare. 9atriarea este procedeul de deformare plastic!, la cald sau la rece, prin care materialul este obligat s! ia forma ,i dimensiunile ca*it!ii pre*!&ute %n scula de lucru, %n funcie de configuraia pieselor ce trebuie executate. Procedeul se aplic! la prelucrarea pieselor mici ;pMn! la 3## Gg< de configuraie complex!, %n producia de serie mic! ,i mas!. (cula 'n care are loc deformarea poart! denumirea de matri!.

2.3 Tehnologia de obinere a semifabricatului. Tratamente termice primare


(emifabricatele se *or obine %n urma parcurgerii operaiilor0

.6ecepie materialK 2. )ebitare cu fier!str!u circularK 3. Nnc!l&ire %n cuptorK 4. 9atriare pe ma,in! de matriat *erticalK ". 2ontrol intermediarK 6. Tratament termic primarK +. (tanare ba*ur!K -. (ablareK 3. 2alibrareK #. 2T2 final. Tratamentul termic primar aplicat *a fi recoacere de detensionare ;grafic <. Temperature de %nc!l&ire *a fi cuprins! %ntre 3"#I2 - 4##I2, meninerea acesteia se reali&ea&! %ntr-un inter*al curpins %ntre "-6# minute, iar r!cirea se *a face %n aer.

Temp FI2H 4##I 9eninere Nnc!l&ire 6!cire

Timp FminH Orafic . Tratament termic primar

2.4 Adaosurile totale de prelucrare conform (TA(. (tabilirea dimensiunilor semifabricatului


Adaosurile de prelucrare, abaterile limit! la dimensiuni ,i abaterile limit! la perei ,i ner*uri pentru piesele matriate sunt recomandate %n (TA( +6+#--3 din care au fost extrase *alorile pre&entate %n tabelele de mai 1os.

Tab.4. Abateri limit! la dimensiunile 5 ,i P pentru piesele matriate pe ma,ini *erticale 2lasa de preci&ie Nn!limea maxim! P, mm Peste 2# 5 PMn! la 3" P 5 P 5ungimea maxim! 5, mm Peste "# PMn! la 3## Abateri limit!, mm Q .# Q .# .4 #.+

''

Tab. 3 - Adaosurile de prelucrare ale pieselor matriate pe ma,ini *erticale 2lasa de preci&ie Nn!limea maxim! P, mm Peste PMn! la '' 2# 3" 5ungimea maxim! 5, mm Peste "# PMn! la 3## Adaos, mm ;pe o parte< ."

7aloarea %nclinaiilor pereilor *a fi de 3I pentru a se facilita extragerea piesei din form!. 6a&ele de racordare Ka ni*elul interseciei pereilor se *or reali&e la *aloarea de " mm, iar adaosurile de prelucarre se *or considera Ap ? 3mm pe toate direciile.

2." (chia semifabricatului

/ig.2. (chia semifabricatului

#. Proiectarea procesului tehnolo"ic de prelucrare mecanic$

3. Procesul tehnologic tip


6eperul face parte din familia RarboriS al c!rei proces tehnologic optim tipi&at de prelucrare conine urm!toarele operaii0

"

3.2 Proiectarea structurii ,i a succesiunii operaiilor procesului tehnologic


LinMnd cont de procesul tehnologic tipi&at ,i de caracteristicile piesei anali&ate se propune urm!torul proces tehnologic de prelucrare0 .peraia #0 6ecepie semifabricatK .peraia 0 /re&are frontal! ,i centruire0 ( , (2, ( #, ( K .peraia 20 (trun1ire de degro,are0 (3, (4, (", (+K .peraia 30 (trun1ire de degro,are0 (-K .peraia 40 (trun1ire finisare0 (-K .peraia "0 (trun1ire finisare0 (3, (4, (", (6, (+K .peraia 60 2T2 intermediarK .peraia +0 /re&are degro,are0 ( 2K .peraia -0 /re&are0 ( 4K .peraia 30 /re&are0 ( 3, ( 6, ( +K .peraia #0 /re&are ( -K .peraia 0 A1ustare muchiiK .peraia 20 4urghiere0 ( "K .peraia 30 AdMncire0 (3K .peraia 40 /iletare0 (4K .peraia "0 6ectificare0 (-K .peraia 60 2T2 final.

%. Proiectarea coninutului operaiilor de prelucrare mecanic$ din procesul tehnolo"ic

4. .peraia . /re&are frontal! ,i centruire


a& Schia operaiei'

/ig.3 (chia operaiei b& (a)ina unealt$ pe care se realizeaz$ prelucrarea0 9a,in: de fre&at ,i centruit 9/2 6# 2aracteristici tehnice0 )imensiunile piesei0 )iametru minim0 2# mm )iametru maxim0 6# mm 5ungimea minim:0 6# mm 5ungimea maxim:0 6## mm Oama de turaii centruire0 3-#- 3## rot$minK ;reglabil continuu< Oama de turaii la fre&are0 -#-4## rot$minK ;reglabil continuu< A*ans sanie0 - longitudinal0 manual - trans*ersal de lucru0 2# - 4## mm$min - trans*ersal rapid0 3### mm$min A*ans pinol: centruire0 - de lucru0 -#-2"# mm$min - rapid 3### mm$min

9omentul maxim0 4# Ggm Puterea motorului unitatii de lucru0 4."$6.- DT c& Scule a)chietoare' - fre&! cilindro frontal! cu dini demontabili din carburi metalice, ) ? "#, & ? 3, (TA( 32 $2$-6 - burghiu centruire, d ? .6 mm, (TA( 4--2

d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului0 menghin! autocentrant! cu bacuri unghiulare e& ispoziti! de prindere al sculelor a)chietoare0 - dorn port-fre&!K - mandrin!. f& (i*loace de control0 Uubler #- "# x #. (TA( 3+3$2-+3 "& +azele operaiei0 . Prindere semifabricat 2. /re&are frontal! de degro,are 3. 2entruire 4. )esprindere semifabricat ". 2ontrol h& ,daosurile de prelucrare0 /re&at0 Ap? ." mm 2entruire0 Ap ? d$2 ? .6$2 ? #.- mm i& -e"imul de a)chiere +aza 2' +rezare frontal$

AdMncimea de a,chiere0 t ? Ap ? ." mm (tabilirea a*ansului0 %n funcie de rugo&itatea 6a ? 6.3@m ,i de re&istena oelului de prelucrat se alege a*ansul0 sr ? #.- mm$rot sd ? #.-$3 #.26 mm$dinte (tabilirea durabilit!ii economice a sculei' Tec ? -# min F F , tab. 3. 3H , tab. 3.26H

7ite&a de a,chiere0 a*Mnd %n *edere adMncimea de a,chiere ,i a*ansul strabilit, se alege *aloarea *ite&ei de a,chiere0 *tab ? 2" mm$min (e corectea&! *ite&a de a,chiere cu urm!torii coeficieni0 Criteriu Er ? 42da=$mm2 (tarea materialului0 .el for1at Nn funcie de fre&! 2oeficient total de corecie F , tab. 3.3+ H

F , tab. 3.3+ H

Coeficient D* ? .3" D/& ? #.3" D=e ? .2" Ds ?#.-" D* ?#.- , G*2 ? .26, G*3 ? .#" G*4? .#6 D ? ."4

7ite&a de a,chiere corectat! *a fi0 *cor ? *tab V D ? 2" V ."4 ? 32." m$min

Turaia fre&ei0
n= ### v ### 32." = = 226 rot$min D 3. 4 "#

(e alege din caracteristicile ma,inii unelete n ? 4## rot$min


D nr 3. 4 "# 4## = = 62.- m$min ### ###

7ite&a real! de a,chiere *a fi0 v =

7ite&a de a*ans0 *s ? sd V&Vnr ? sr Vnr ? #.- V4## ? 32# mm$min 7erificarea puterii consumate prin a,chiere0 =e ? 6.4 DW F . tab. 3.3+H

)in caracteristicile ma,inii unelte se scoate puterea =9X ? 6.- GW. )eci, =e Y =9X.

+aza #' Centruire AdMncimea de a,chiere0 este dat! de adaosul de prelucrare pe ra&!0 t ? Ap ? )$2 ? .6$2 ? #.- mm A*ansul de a,chiere0 Pentrul diametrul burghiului de centruit d ? .6 mm se recomand!0 s ? #.# mm$rot 7ite&a de a,chiere0 Pentrul diametrul burghiului de centruit d ? .6 mm se adopt!0 * ? 6 m$min Turaia sculei a,chietoare0
n= ### v ### 6 = = 3 -4 rot$min d 3. 4 .6

F #, tab. 3. #3H

F #, tab. 3. #3H

)in caracteristicile ma,inii-unelte se alege nr ? 3## rot$min (e calculea&! *ite&a de a,chiere real!0
v=

d nr 3. 4 .6 3## = = 3."4 m$min ### ###


2#

*& (etoda de re"lare a sculei la cot$0 cu pies! etalon .& Stabilirea normei tehnice de timp' - Timpul de ba&!0 . /re&are frontal!
Tb = l + l + l2 L i = i sn vs

, tab. 2. H

l = #." D D 2 B 2 + ;#."...3< mm

l2 ? ; Z6< mm

l = #." "# "# 2 2 2 + ." = 2.23 mm


Tb = 2 + 2.23 + 2 32# = #.#" min

2. 2entruire Top ? #.- min F #, tab. ."3H

tdo ? timpul de deser*ire organi&atoric!


t d = t dt + t to = t b 2 2 + ;t b + t a < = #.-" + ;#.-" + #.-< = #.#33 min ## ## ## ##

- Timpul de odihn! ,i necesit!i fire,ti


t on = ;t a + t b < 3 3 = ;#.#" + #.-< = #.#2" min ## ##

- Timpul de preg!tire- %ncheiere F 2.6H 2

tp% ? 3 min Timpul unitar pe operaie' Tu ? tb Q top Q td Q ton Q tp%$n ? #.#" Q #.- Q #.#33 Q #.#2"Q 3$ ## ? #.33- min

4.2 .peraia 20 (trun1ire de degro,are

a& Schia operaiei'

/ig.4. (chia operaiei 2

b& (a)ina unealt$ pe care se realizeaz$ prelucrarea0 (trung (= 32# 2aracteristici tehnice0 . 2aracteristici principale0 - diametru de prelucrare maxim deasupra patului0 > 32# mm - distana %ntre *Mrfuri0 +"# mm - diametrul maxim de prelucrare deasupra saniei0 > 6# mm - diametrul maxim al materialului din bar!0 > 34 mm - diametrul maxim de prelucrare cu lunet! fix!0 > ## mm 22

- diametrul maxim de prelucrare cu lunet! mobil!0 > -# mm - puterea motorului0 3 GW 2. P!pu,a fix!0 - capul axului principal0 5. 8 A.(.A 4". 3- 36# - diametrul ale&a1ului arborelui principal0 > 36 mm - conul ale&a1ului axului principal0 9orse " - num!rul treptelor de turaii0 - inter*alul de turaii directe0 3 ." 8 6## rot$min - raia seriei geometrice 0 .26 - treptele de turaii directe 0 3 ."K 4#K "#K 63 K -#K ##K 2"K 6#K 2##K 2"#K 3 "K 4##K "##K 63#K -##K ###K 2"#K 6## rot $min - num!rul treptelor de turaii in*erse 0 - inter*alul de turaii in*erse 0 3 ." - 6## rot$min - turaia de intrare %n cutia de *ite&e 0 42# rot$min 3. 2utia de a*ansuri ,i filete - num!rul a*ansurilor longitudinale ,i trans*ersale0 36 - domeniul a*ansurilor longitudinale #.#3-3."2 mm$rot Pas normal #.#3 #.#6 #. 2 #.#4 #.#- #. 6 #.#" #. # #.2# #.#+ #. 4 #.2#.#3 #. - #.36 #. #.22 #.44 #.24 #.32 #.4# #."6 #.+2 #.-Pas m!rit #.4- #.36 #.64 .2#.-# .6# . 2 2.24 .44 2.-.+6 3."2

- domeniul a*ansurilor trans*ersale0 #.# - . + mm$rot #.# #.# 3 #.# + #.#23 #.#3 #.#3+ Pas normal #.#2 #.#4 #.#2+ #.#"3 #.#33 #.#6+ #.#4+ #.#33 #.#6 #. 2 #.#+3 #. 4+ #.##. #+ . 33 #. -+ #.24 #.233 Pas m!rit #. 6 #.2 3 #.26+ #.3+3 #.4#."-6 #.32 #.42+ #."33 #.+4+ #.36 . +

- num!rul de filete metrice0 36 - inter*alul filetelor metrice0 #.3+" 8 44 23

- num!rul filetelor WitTorth0 36 ;3-< - inter*alul filetelor WitTorth0 --- [ ;pa,i$ oli< - num!rul filetelor %n oli0 36 - inter*alul filetelor %n oli0 3$ 2- 8 2 oli - num!rul filetelor 9odul0 36 - inter*alul filetelor 9odul0 #.3+" 8 44 mm - num!rul filetelor )iametral - Pitch0 36 - inter*alul filetelor )iametral - Pitch0 ---3$4 4. (ania ,i suporii - distana pe *ertical! de la linia *Mrfurilor pMn! la ba&a de a,e&are a cuitului0 2# mm - seciunea maxim! a cuitului0 2#x2# mm2 - unghiul de rotire al saniei portcuit0 \ -#I - dimensiunile port-cuitului multiplu interior-exterior0 6#x ## mm - num!rul de cuite %n port cuit 0 4 - pasul ,urubului saniei trans*ersale 0 4 mm - o di*i&iune a inelului gradat corespunde la o deplasare a saniei trans*ersale de 0 #.#2 mm - pasul ,urubului saniei port-cuit0 3 mm - o di*i&iune a inelului gradat corespunde la o deplasare a saniei port-cuit de 0 #.#2 mm - cursa maxim! a saniei port-cuit 0 +# mm - cursa maxim! a saniei trans*ersale 0 2## mm - cursa maxim! a saniei principale0 +"# mm - o di*i&iune a inelului gradat corespunde la o deplasare a saniei principale de 0 #.2" mm ". 2!ruciorul - pasul ,urubului conduc!tor0 6 mm - modulul cremalierei0 2 mm - l!imea danturii cremalierei0 " mm 6. P!pu,a mobil!

24

- diametrul pinolei0 > 4" mm - conul pentru *Mrf0 9orse nr.3 - cursa maxim! a pinolei0 3# mm - deplasarea trans*ersal! a p!pu,ii mobile0 \ # mm

c& Scula a)chietoare0 2uit pentru col armat cu pl!cue din carburi metalice, seciune -x-, (TA( 63+3--#, P3# d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului' - 7Mrf fix, (TA( - 7Mrf rotati*, (TA( e& ispoziti!ul de prindere al sculei' suportul port-cuit al strungului f& (i*loace de control' Uubler #- "# x #. (TA( 3+3$2-+3 "& +azele operaiei0 . 2. 3. 4. ". Prindere semifabricatK (trun1ire cilindric! exterioar! de degro,are > 6.3 x 4 mmK (trun1ire cilindric! de degro,are > -.3 x -2.4 mmK )esprindere semifabricatK 2ontrol.

h& Stabilirea adaosurilor de prelucrare intermediare )i totale Xtili&Mnd bibliografia F #H, din tabelul -.22 se alege adaosul de prelucrare total pe o parte la piesele matriate pe ma,ini *erticale0 Ap ? ."# mm, iar din tabelul -.2- se aleg abaterile limit!0
.4 )+ # .+ , 5 + .# .#

)in tabelul -.43 se alege adaosul de prelucrare intermediar pentru strun1irea exterioar! de finisare 2 Ac ? #.3 mm.

2"

)imensiunile intermediare *or fi0 /a&a 20 (emifabricat0 2Ap? ." mm > (/ ? > (trun1ire degro,are 2Ac ? 4. ] > 6.3 (trun1ire finisare 0 2Ac ? #.3 ] > 6 /a&a 30 (emifabricat0 2Ap? ." mm > (/ ? > (trun1ire degro,are 2Ac ? 2. ] > -.3 (trun1ire finisare 0 2Ac ? #.3 ] > i& -e"imul de a)chiere +aza 2 AdMncimea de a,chiere0 2t ? 2 Amax degro,are t ? 4. $2 ? 2.#" A*ansul0 (e alege %n funcie de materialul prelucrat, de diametrul piesei, de scul! ,i de adMncimea de a,chiere, a*ansul0 s ? #.3 ...#.4 )in caracteristicile ma,inii unelte (= 32# se alege a*ansul s ? #.36 )urabilitatea economic! a sculei0 %n funcie de seciunea cuitului ,i carbura utili&at!0 Tec ? 4" min F #, tab.3. #H F #, tab.3. H

X&ura admis! a sculei a,chietoare0 %n funcie de materialul prelucrat, rugo&itatea suprafeei prelucrate ,i de felul t!i,ului scule0 h^ ? #.6 mm 7ite&a de a,chiere0 * ? -6 m$min F #, tab.3. "H F #, tab.3. H

26

(e corectea&! *ite&a de a,chiere cu urm!torii coeficieni0

F #, tab.3. "H

Criteriu Coeficient Er ? 42da=$mm2 D* ? .3" DP ? #.33 D= ? .2" (tarea materialului0 .el for1at D ?#.-" Xnghiul de atac al cuitului _ ? 33I, rigiditatea D ? #.sistemului sc!&ut! 6a&a la *Mrf a cuiului 6 ? #." (eciunea trans*ersal! a cuitului -x2alitatea pl!cuei P3# 2oeficient total de corecie Astfel *ite&a de a,chiere corectat! *a fi0 *r ? * V D ? -6 V #.4+ ? -+ m$min Turaia0
n= ### v ### -+ = = 2" - rot$min D 3. 4

D ? #.-" D ?#.-# D? #.6" D ? #.4+

)in caracteristicile ma,inii unelte (= 32# se alege turaia imediat inferioar!0 n ? 6## rot$min (e recalculea&! *ite&a real! de a,chiere0
v=

D nr 3. 4 6## = = "".26 m$min ### ###

7erificarea puterii0
Nr = Pz Vr -- "".26 = = .# GW 6### 6### #.-

P& ? conponenta principal! a forei de a,chiereK P& ? -=r Y =9X

F #, tab3. "H

6e&ult! c! prelucrarea se poate executa pe strungul (= 32#, cu urm!torii parametrii reali ai regimului de a,chiere0

2+

t ? 2.#" mm sr ? #.36 mm$rot *r ? "".26 m$min nr ? 6## rot$min P& ? -- da= =r ? .# GW

+aza # AdMncimea de a,chiere0 2t ? 2 Amax degro,are T ? 2. $2 ? .#" A*ansul0 %n funcie de materialul prelucrat, de diametrul piesei, de scul! ,i de adMncimea de a,chiere0 s ? #.3 ...#.4 F #, tab.3. H

)in caracteristicile ma,inii unelte (= 32# se alege a*ansul s ? #.36 mm$rot )urabilitatea economic! a sculei0 %n funcie de seciunea cuitului ,i carbura utili&at!0 Tec ? 4"min F #, tab.3. #H

X&ura admis! a sculei a,chietoare0 %n funcie de materialul prelucrat, rugo&itatea suprafeei prelucrate ,i de felul t!i,ului sculei0 h^ ? #.6 mm F #, tab.3. H

7ite&a de a,chiere0 * ? 2 # m$min F #, tab.3. "H

(e corectea&! *ite&a de a,chiere cu urm!torii coeficieni conform F #, tab.3. "H0

2-

2oeficient Er ? 42da=$mm D* ? .3" DP ? #.33 D= ? .2" (tarea materialului0 .el for1at D ?#.-" Xnghiul de atac al cuitului _ ? 33I, rigiditatea D2? #.2

2riteriu

sistemului sc!&ut! 6a&a la *Mrf a cuiului 6 ? #." (eciunea trans*ersal! a cuitului -x2alitatea pl!cuei P3# 2oeficient total de corecie Astfel *ite&a de a,chiere corectat! *a fi0 *r ? * VD ? 2 # V #.4+ ? 3-.+ m$min Turaia0
n= ### v ### 3-.+ = = 2-"+ rot$min D 3. 4

D3 ? #.-" D4 ?#.-# D"? #.6" D ? #.4+

)in caracteristicile ma,inii unelte (= 32# se alege turaia imediat inferioar!0 n ? 6## rot$min (e recalculea&! *ite&a real! de a,chiere0

v=

D nr 3. 4 6## = = "".26 m$min ### ###

7erificarea puterii0
Nr = Pz Vr 4" "".26 = = #." GW 6### 6### #.-

6e&ult! c! prelucrarea se poate executa pe strungul (= 32#, cu urm!torii parametrii reali ai regimului de a,chiere0 t ? .#" mm sr ? #.36 mm$rot *r ? "".26 m$min

23

nr ? 6## rot$min P& ? 4" da= =r ? #." GW

*& (etoda de re"lare a sculei la cot$' cu pies! etalon .& Stabilirea normei tehnice de timp - Timpul de ba&! se calculea&! dup! formula0
l + l + l2 i sn

tb =

F #, tab. 2. H

. (trun1ire cilindric!, exterioar!0


tb =
l =

4 + #.-3 = #.##- min #.36 6##

t 2.#" + = + = #.-3 tg tg 33

l2 ? # 2. (trun1ire cilindric!, exterioar!0


-2.4 + #.34 = #. 4 min #.36 6##
t .#" + = + = #.34 tg tg 33

tb =
l =

l2 ? #

tb ? tb Q tb2 ? #.##- Q#. 4 ? #. 4- min

- Timpul de prindere desprindere a semifabricatului0 tpd ? #.2 min F #, tab. 2. +H 3#

- Timpi a1ut!tori0 ta ? timp a1ut!tor pentru comanda ma,inii unelte

F #, tab. 2.2 H

ta ? #.#3 min 8 timp pentru apropierea$ retragerea sculei de pies! ta 2 ? #.#2 min 8 timp pentru cuplarea a*ansului ta 3 ? #.#2 min 8 timp pentru cuplarea$decuplarea mi,c!rii de rotaie a axului principal ta ? ta Q ta 2 Q ta 3 ? #.#3 Q #.#2 Q #.#2 ? #.#+ min - Timpul de deser*ire a locului de munc!0 tdt ? Timpul de deser*ire tehnic! tdo ? timpul de deser*ire organi&atoric!
t d = t dt + t to = t b 2 2 + ;t b + t a < = #. 4- + ;#. 4- + #.#+< = #.##" min ## ## ## ##

F #, tab. 2.26H

- Timpul de odihn! ,i necesit!i fire,ti0


t on = ;t a + t b < 3 3 = ;#.#+ + #. 4-< = #.##6 min ## ##

F #, tab 2.2+H

- Timpul de preg!tire- %ncheiere tp% ? 3 min Timpul unitar pe operaie'

F #, tab. 2.6H

Tu ? tb Q ta Q td Q ton Q tpd Q tp%$n ? #. 4- Q #.#+ Q #.##" Q #.##6 Q#.2 Q 3$ ## ? #."23 min

4.3. .peraia 30 (trun1ire de degro,are

a& Schia operaiei'

/ig. ". (chia operaiei 3

. b& +azele operaiei' . Prinderea semifabricatuluiK 2. (trun1ire conic! exterioar! de degro,are0 > 3.2" - > 2".3 , -# mmK 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol.

c& (a)ina unealt$ pe care se realizeaz$ prelucrarea0 (trung (= 32# echipat cu rigl! de copiat

32

4.4 .peraia 40 (trun1ire de finisare

a& Schia operaiei'

/ig.6. (chia operaiei 4 b& +azele operaiei' . Prinderea semifabricatuluiK 2. (trun1ire conic! exterioar! de finisare0 > 2.3" - > 24.4 , -# mmK 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. c& (a)ina unealt$ pe care se face prelucrarea' (trung (= 32# echipat cu rigl! de copiat

4." .peraia "0 (trun1ire de finisare


a& Schia operaiei

33

/ig.+. (chia operaiei " b& +azele operaiei0 . Prindere semifabricatK 2. (trun1ire cilindric! exterioar! de finisare0 > 6 x 4 mmK 3. (trun1ire cilindric! de finisare0 > - x -3 mmK 4. (tun1ire dega1are .+ x #.3mm ,i te,it muchii ". )esprindere semifabricatK 6. 2ontrol. c& (a)ina unealt$ utilizat$0 (trung (= 32# x 4"IK

4.6. .peraia 60 2T2 intermediar

4.+. .peraia +0 /re&are degro,are0 ( 2


a& Schia operaiei'

34

/ig.-. (chia operaiei + b& +azele operaiei' . Prindere semifabricatK 2. /re&are de degro,areK 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. c< 9a,ina unealt! utili&at!0 9a,in! de fre&at uni*ersal! /X

4.-..peraia -0 /re&are
a& Schia operaiei

3"

/ig.3. (chia operaiei b& +azele operaiei' . Prindere semifabricatK 2. /re&are de degro,are 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. c& (a)ina unealt$ utilizat$' 9a,in! de fre&at uni*ersal! /X

4.3. .peraia 30 /re&are


a& Schia operaiei'

/ig. #. (chia operaiei 3

36

b& +azele operaiei' . Prindere semifabricatK 2. /re&are 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. c& (a)ina unealt$ utilizat$' 9a,in! de fre&at uni*ersal! /X

4. #. .peraia #0 /re&are
a& Schia operaiei'

/ig.

. (chia operaiei #

b& +azele operaiei' . Prindere semifabricatK 2. /re&are 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. c& (a)ina unealt$ utilizat$' 9a,in! de fre&at uni*ersal! /X

3+

4.

. .peraia

0 A1ustare muchii

4. 2. .peraia 20 4urghiere
a& Schia operaiei'

/ig. 2. (chia operaiei 2

b& (a)ina unealt$ pe care se realizeaz$ prelucrarea0 9a,in! de g!urit O 6 . 2aracteristici dimensionale0 - diametrul de g!urire con*enional0 > 6 mm - diametrul de g!urire %n oel 0 > 6 mm - diametrul de g!urire %n font!0 > 2" mm - adMncimea maxim! de g!urire0 6# mm - cursa maxim! a capului de g!urire pe coloan!0 22" mm - conul axului principal0 9orse 3 - distana %ntre centrul axului principal ,i coloan!0 2-# mm - distana maxim! %ntre cap!tul axului principal ,i mas!0 63# mm - distana maxim! %ntre cap!tul axului principal ,i placa de ba&!0 #6# mm - suprafaa de prindere a mesei0 3## x 4## mm - num!rul canalelor T din mas!0 3 3-

- profilul canelelor T din mas!0 4 (TA( 3-6-6" - suprafaa de prindere a pl!cii de ba&!0 4## x "## mm - num!rul canalelor T din placa de ba&!0 2 - profilul canelelor T din mas!0 - (TA( 3-"-6" 2. 2aracteristici cinematice0 - num!rul de trepte de turaii0 3 - turaia axului principal0 "#K 2 2K 3##K 42"K 6##K -"#K - num!rul de trepte de a*ansuri0 4 - a*ansurile ma,inii0 #. #K #. 6K #.2"K #.4# 3. Acionarea ma,inii0 - electromotor principal0 A('-24-/- 6"-5-4 - puterea0 ." GW - rot$min0 "## 4. )imensiuni de gabarit0 - lungime x l!ime x %n!lime0 2"2 x "## x 23## mm - greutatea0 +## Gg c& Scula a)chietoare 0 4urghiu elicoidal cu coad! conic! cu diametrul ) ? + mm, (TA( "+"--, cu0 ` ? 3#I 2_ ? 2#I ^ ? 4I d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului0 dispo&iti* de g!urit e& ispoziti!ul de prindere al sculei' con 9orse 3 f& (i*loace de control' calibru tampon "& +azele operaiei' . Prindere semifabricatK 2. O!urire >+K 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. -#K +##K 236# rot$min

33

h& Stabilirea adaosului de prelucrare' Ap ? )$2 ? +$2 ? 3." i& -e"imului de a)chiere AdMncimea de a,chiere0 t ? )$2 ? +$2 ? 3," mm A*ansul de a,chiere0 pentru diametrul burghiului ) ? + mm, la prelucrarea oelului cu E r ? 42da=$mm2 se recomand!0 s ? #. 3-#.22 (e alege din caracteristicile ma,inii unelte0 s ? #. 6 rot$min )urabilitatea economic! ,i u&ura admisibil! a sculei a,chietoare0 pentru burghiul elicoidal cu diametrul ) ? + mm se recomand!0 Tec ? 2 min h^ ? .2 mm 7ite&a de a,chiere0 pentru )?+ mm ,i s ? #. 6 mm$rot, se recomand!0 *tabel ? 3.3 m$min 2oeficienii de corecie sunt0 D ? #.-", funcie de starea naterialului D2 ? .2 V#.-6 V .#4 ? .#+, funcie de re&sitena materialului 6e&ult!0 *cor ? *tabel V D V D2 ? 3.3 V #.-" V .#+ ? -.#3 m$min F #, tab. 3. 2 H F #, tab. 3. 2 H F #, tab 3. 3H F #, tab.3.3-H

4#

Turaia sculei a,chietoare0


### v ### -.#3 = = -23 rot$min D 3. 4 +

n=

(e alege din gama de turaii a ma,inii unelte0 nr? -"# rot$min 7ite&a de a,chiere real! *a fi0
D n r 3. 4 + -"# = = -.6- m$min ### ###

vr =

7erificarea puterii motorului electric0 7aloarea momentului de torsiune0 9t ? 3-+ da=Vmm Puterea real! *a fi
Nr = 2M t v r 2 3-+ -.6= = #.43 GW 6### D 6### + #.-

F #, tab 3. 2 H

=r Y =9A 6e&ult! ca prelucrarea se poate executa pe ma,ina de g!urit O 6, folosind urm!torii parametri ai regimului de a,chiere0 t ? 3." mm sr ? #. 6 mm$rot *r ? -.6- m$min 4

nr ? -"# rot$min *& (etoda de re"lare a sculei la cot$' cu buc,a de ghidare .& Stabilirea normei tehnice de timp - Timpul de ba&! se calculea&! dup! formula0
l + l + l2 i vs

tb =

F #, tab. 2.36H

i?
l = d + + 3 ." = + 3." = "."2 mm F 2.36 2tg 2tg 6#

l2 ? mm F 2.3+
" + "."2 + = . " min -.6-

tb =

- Timpi a1ut!tori0

- timpul de prindere-desprindere a semifabricatului0 ta ? #. min F #, tab. 2."#H F #, tab. 2."2H

- timp a1ut!tor pentru comanda ma,inii unelte0 ta2 prelucratK ta22 ? #.#3 min 8 timp pentru cuplarea a*ansului

ta2 ? #.#2 min 8 timp pentru deplasarea axului principal pMn! la gaura de

ta23 ? #.#2 - timp pentru retragerea axului principal %n po&iie iniial!K ta24 ? #.#2 min 8 timp pentru cuplarea$decuplarea mi,c!rii de rotaie a axului principal

42

ta2 ? ta2 Q ta22 Q ta23 Q ta24 ? #.#2 Q #.#3 Q #.#2 Q #.#2 ? #.#3 min - timpul a1ut!tor pentru cur!irea dispo&iti*ului de a,chii0 ta3 ? #.#+ min ta ? ta Q ta2 Q ta3 ? #. Q#.#3 Q #.#+ ? #.2+ min F #, tab. 2."4H F #, tab. 2." H

- Timpul de deser*ire tehinc! ,i organi&atoric!0 tdt ? Timpul de deser*ire tehnic! tdo ? timpul de deser*ire organi&atoric!
t d = t dt + t to = t b

2 2 + ;t b + t a < = . " + ; . " + #.2+< = #.#" min ## ## ## ##

- Timpul de odihn! ,i necesit!i fire,ti0


t on = ;t a + t b < 3 3 = ; . " + #.2+< = #.#4 min ## ##

F #, tab. 2.""H

- Timpul de preg!tire- %ncheiere tp% ? - min Timpul unitar pe operaie0

F #, tab. 2."6H

Tu ? tb Q ta Q td Q ton Q tp%$n ? . " Q #.2+ Q #.#" Q #.#4 Q -$ ## ? ."3 min

4. 3. .peraia 30 5!rgire
a& Schia operaiei'

43

/ig. 3. (chia operaiei 3 b& (a)ina unealt$ pe care se realizeaz$ prelucrarea0 9a,in! de g!urit O2" . 2aracteristici dimensionale0 - diametrul de g!urire con*enional0 > 2" mm - diametrul de g!urire %n oel 0 > 2" mm - diametrul de g!urire %n font!0 > 32 mm - adMncimea maxim! de g!urire0 224 mm - cursa maxim! a capului de g!urire pe coloan!0 2-# mm - conul axului principal0 9orse 4 - distana %ntre centrul axului principal ,i coloan!0 3 " mm - distana maxim! %ntre cap!tul axului principal ,i mas!0 + # mm - distana maxim! %ntre cap!tul axului principal ,i placa de ba&!0 - suprafaa de prindere a mesei0 42# x "3# mm - num!rul canalelor T din mas!0 3 - profilul canelelor T din mas!0 4 (TA( 3-"-63 - suprafaa de prindere a pl!cii de ba&!0 "6# x "6# mm - num!rul canalelor T din placa de ba&!0 2 - profilul canelelor T din mas!0 - (TA( 3-"-63 2. 2aracteristici cinematice0 - num!rul de trepte de turaii0 2 - turaia axului principal0 4#K "6K -#K -## rot$min - num!rul de trepte de a*ansuri0 3 44 2K 6#K 224K 3 "K 4"#K 63#K 3##K 2"#K 2# mm

- a*ansurile ma,inii0 #. #K #. 3K #. 3K #.2+K #.3-K #."3K #.+"K .#6K ." 3.Acionarea ma,inii0 - electromotor principal0 A('-2--/-2 "-( - puterea0 3 GW - rot$min0 "## 4. )imensiuni de gabarit0 - lungime x l!ime x %n!lime0 4-+ x 66# x 26-# mm - greutatea0 ## Gg

c& Scula a)chietoare0 5!rgitor ) ? # mm, (TA( 3-46-+4 d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului' menghin! e& ispoziti!ul de prindere al sculei' 2on 9orse 4 f& (i*loace de control0 "& +azele operaiei0 ..rientarea ,i prinderea semifabricatului 2. 5!rgire 3. )esprindere semifabricat 4. 2ontrol h& Stabilirea adaosului de prelucrare' Ap ? ;)f 8 )i<$2 ? ; #- + < $ 2 ? ." i& -e"imul de a)chiere AdMncimea de a,chiere0 t ? Ap ? ," mm

4"

A*ansul de a,chiere0 pentru diametrul l!rgitorului ) ? # mm, la prelucrarea oelului cu E r ? 42da=$mm2 se recomand!0 s ? #."#-#.6# (e alege din caracteristicile ma,inii unelte 0 s ? #."3 rot$min )urabilitatea economic! ,i u&ura admisibil! a sculei a,chietoare0 pentru l!rgitorul cu diametrul ) ? # mm se recomand!0 Tec ? 3# min P^ ? #.+ mm 7ite&a de a,chiere0 pentru )? # mm ,i s ? #."3 mm$rot, se recomand!0 *tabel ? 42.3 m$min 2oeficienii de corecie sunt0 D ? #.- - funcie de starea materialului 6e&ult!0 *cor ? *tabel V D ? 42.3 V #.- ? 33.-4 m$min Turaia sculei a,chietoare0
### v ### 33.-4 = = #++.+ rot$min D 3. 4 #

F #, tab. 3. #3H

F #, tab. 3.

"H

F #, tab. 3. 24H

F #, tab. 3. 24H

n=

(e alege din gama de turaii a ma,inii unelte0 nr? 3## rot$min 7ite&a de a,chiere real! *a fi0
D nr 3. 4 # 3## = = 2-.26 m$min ### ###

vr =

46

6e&ult! ca prelucrarea se poate executa pe ma,ina de g!urit O2", folosind urm!torii parametri ai regimului de a,chiere0 t ? ." mm sr ? #."3 mm$rot *r ? 2-.26 m$min nr ? 3## rot$min

*& (etoda de re"lare a sculei la cot$' cu bucs! de ghidare .& Stabilirea normei tehnice de timp - Timpul de ba&! se calculea&! dup! formula0
l + l + l2 i ns

tb =

F #, tab 2.43H

i?
l = d d# # + + = + = .-6 mm 2tg 2tg 6#

l2 ? # mm
6.6- + .-6 = #.#2 min 3## #."3

tb =

- Timpi a1ut!tori0 - timpul de prindere-desprindere a semifabricatului0 ta ? #. min F #, tab. 2."#H F #, tab. 2."2H

- timp a1ut!tor pentru comanda ma,inii unelte0 ta2

ta2 ? #.#2 min 8 timp pentru deplasarea axului principal pMn! la gaura de prelucratK 4+

ta22 ? #.#3 min 8 timp pentru cuplarea a*ansului ta23 ? #.#2 - timp pentru retragerea axului principal %n po&iie iniial!K ta24 ? #.#2 min 8 timp pentru cuplarea$decuplarea mi,c!rii de rotaie a axului principal ta2 ? ta2 Q ta22 Q ta23 Q ta24 ? #.#2 Q #.#3 Q #.#2 Q #.#2 ? #.#3 min - timpul a1ut!tor pentru cur!irea dispo&iti*ului de a,chii0 ta3 ? #.#+ min ta ? ta Q ta2 Q ta3 ? #. Q#.#3 Q #.#+ ? #.2+ min F #, tab. 2."4H F #, tab. 2." H

- Timpul de deser*ire tehnic! ,i organi&atoric!0 tdt ? Timpul de deser*ire tehnic! tdo ? timpul de deser*ire organi&atoric!
t d = t dt + t to = t b

2 2 + ;t b + t a < = #.#2 + ;#.#2 + #.2+< = #.##33 min ## ## ## ##

- Timpul de odihn! ,i necesit!i fire,ti0


t on = ;t a + t b < 3 3 = ;#.#2 + #.2+< = #.##-+ min ## ##

F #, tab. 2.""H

- Timpul de preg!tire- %ncheiere tp% ? - min Timpul unitar pe operaie0

F #, tab. 2."6H

Tu ? tb Q ta Q td Q ton Q tp%$n ? #.#2 Q #.2+ Q #.##33 Q #.##-+ Q -$ ## ? #.3- min

%. 4. .peraia 40 /iletare
%.1%.1 /arianta 1' +iletare cu filiera

4-

a& Schia operaiei'

/ig. 4. (chia operaiei 4-

b& (a)ina unealt$ utilizat$' (trung (= 32# 2aracteristici tehnice0 - diametru de prelucrare maxim deasupra patului0 > 32# mm - distana %ntre *Mrfuri0 +"# mm - diametrul maxim de prelucrare deasupra saniei0 > 6# mm - diametrul maxim al materialului din bar!0 > 34 mm - diametrul maxim de prelucrare cu lunet! fix!0 > ## mm - diametrul maxim de prelucrare cu lunet! mobil!0 > -# mm - puterea motorului0 3 GW - treptele de turaii directe 0 3 ."K 4#K "#K 63 K -#K ##K 2"K 6#K 2##K 2"#K 3 "K 4##K "##K 63#K -##K ###K 2"#K 6## rot $min - domeniul a*ansurilor longitudinale #.#3-3."2 mm$rot - domeniul a*ansurilor trans*ersale0 #.# - . + mm$rot c& Scula a)chietoare ' /ilier! rotund! 9-, (TA( d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului ' e& ispoziti!ul de prindere al sculei ' f& (i*loace de control' 9icrometru pentru filete, (TA( 6+2--3 6#--6

43

"& +azele operaiei' .Prindere semifabricatK 2. /iletare cu filiera 9- x 4mmK 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. h& -e"imul de a)chiere AdMncimea de a,chiere0 2t ? A*ansul0 s ? p ? .2" mm$rot F3.34 )urabilitatea economic! a sculei0 Tec ? 3# min X&ura admis! a sculei a,chietoare0 %n funcie de materialul prelucrat ,i condiiile de lucru m!rimea u&urii la faa de a,e&are0 h^ ? #.2 mm 7ite&a de a,chiere0 * ? 2." m$min F #, tab3.34H F #, tab3.43H

(e corectea&! *ite&a de a,chiere %n funcie de re&istena materialului cu0 D* ? #.6# Astfel *ite&a de a,chiere corectat! *a fi0 *r ? * V D ? 2." V #.6 ? ." m$min Turaia0
n= ### v ### ." = = "3 rot$min D 3. 4 -

F #, tab.3.34H

"#

)in caracteristicile ma,inii unelte (= 32# se alege turaia imediat inferioar! n ? "# rot$min (e recalculea&! *ite&a real! de a,chiere0
v=

D nr 3. 4 - "# = = .2" m$min ### ###

6e&ult! c! prelucrarea se poate executa pe strungul (= 32#, cu urm!torii parametrii reali ai regimului de a,chiere0 t ? 2.#" mm sr ? .2" mm$rot *r ? ." m$min nr ? "# rot$min

i& Stabilirea normei tehnice de timp - Timpul unitar incomplet pentru filetare cu filiera pe strung0 tui ? .24 min F #, tab. . H

(e corectea&! tui %n funcie de re&istena materialului si duritatea lui cu G* ? #.G*2 ? #.-" tui ? tui VG* VG*2 ? .24 V#.- V #.-" ? #.-4 min - Timpul de prindere desprindere a semifabricatului0 tpd ? 3."# min - Timpul pentru operaii suplimentare0 ts ? #.-F #, tab. . -H F #, tab. . -H

"

- Timpul de preg!tire- %ncheiere0 tp% ? 3.6 min Timpul unitar pe operaie' Tu ? tui Q tpd Q ts Q tp%$ ## ? #.-4 Q 3." Q #.-- Q 3.6$ ## ? ".2" min %.1%.2 /arianta 2' +iletare cu cuitul F #, tab. . H

a& Schia operaiei'

/ig. ". (chia operaiei 4-2

b& (a)ina unealt$ utilizat$' (trung (= 32#0 2aracteristici tehnice0 . 2aracteristici principale0 - diametru de prelucrare maxim deasupra patului0 > 32# mm - distana %ntre *Mrfuri0 +"# mm - diametrul maxim de prelucrare deasupra saniei0 > 6# mm - diametrul maxim al materialului din bar!0 > 34 mm - diametrul maxim de prelucrare cu lunet! fix!0 > ## mm - diametrul maxim de prelucrare cu lunet! mobil!0 > -# mm - puterea motorului0 3 GW

"2

- treptele de turaii directe 0 3 ."K 4#K "#K 63 K -#K ##K 2"K 6#K 2##K 2"#K 3 "K 4##K "##K 63#K -##K ###K 2"#K 6## rot $min - domeniul a*ansurilor longitudinale #.#3-3."2 mm$rot Pas normal #.#3 #.#6 #. 2 #.#4 #.#- #. 6 #.#" #. # #.2# #.#+ #. 4 #.2#.#3 #. - #.36 #. #.22 #.44 #.24 #.32 #.4# #."6 #.+2 #.-Pas m!rit #.4- #.36 #.64 .2" #.-# .6# . 2 2.24 .44 2.-.+6 3."2

- domeniul a*ansurilor trans*ersale0 #.# - . + mm$rot Pas normal #.# #.#2 #.#4 #.# 3 #.#2+ #.#"3 #.# + #.#33 #.#6+ #.#23 #.#4+ #.#33 #.#3 #.#6 #. 2 #.#3+ #.#+3 #. 4+ - num!rul de filete metrice0 36 - inter*alul filetelor metrice0 #.3+" 8 44 - num!rul filetelor WitTorth0 36 ;3-< - inter*alul filetelor WitTorth0 --- [ ;pa,i$ oli< - num!rul filetelor %n oli0 36 - inter*alul filetelor %n oli0 3$ 2- 8 2 oli - num!rul filetelor 9odul0 36 - inter*alul filetelor 9odul0 #.3+" 8 44 mm - num!rul filetelor )iametral - Pitch0 36 - inter*alul filetelor )iametral - Pitch0 ---3$4 c& Scula a)chietoare ' 2uit de filet metric cu partea acti*! din carbur! metalic! P2#, seciune 6x6 d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului' 0 *Mrf fix "3 #.##. #+ . 33 #. -+ #.24 #.233 Pas m!rit #. 6 #.2 3 #.26+ #.3+3 #.4#."-6 #.32 #.42+ #."33 #.+4+ #.36 . +

- *Mrf rotati* e& ispoziti!ul de prindere al sculei' suportul port-cuit al ma,inii unelte f& (i*loace de control' 9icrometru pentru filete, (TA( "& +azele operaiei' .Prindere semifabricatK 2. /iletare cu cu cuitul, 9- x 4mmK 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. h& -e"imul de a)chiere AdMncimea de a,chiere0 (e aleg urm!toarele adaosuri de prelucrare, %n funcie de pasul filetului, p ? .2" mm0 - adaos de prelucrare total0 Ap ? #.- 2 mm - adaos de prelucrare la degro,are0 Apd ? #.+ 2 mm - adaos de prelucrare la finisare0Apf ? #. mm =um!rul de treceri0 - pentru degro,are0 id ? 6 - pentru finisare0 if ? 2 Nn aceste condiii *or re&ulta urm!toarele adMncimi de a,chiere pe trecere0 - pentru degro,are0 td? Apd$id ? #.+ 2$6 ? #. - mm$trecere - pentru finisare0 tf ? Apf $ if ? #. $2 ? #.##" mm$trecere A*ansul0 s ? p ? .2" mm$rot )urabilitatea economic! a sculei0 Tec ? 3# min F #, tab3. #H F #, 3.32H F #, 3.32H 6+2--3

"4

X&ura admis! a sculei a,chietoare0 %n funcie de materialul prelucrat ,i rugo&itatea suprafeei m!rimea u&urii la faa de a,e&are0 h^ ? #.4 mm 7ite&a de a,chiere0 * ? 2- m$min Turaia0
n= ### v ### 2= = d 3. 4 4.6 rot$min

F #, tab3.

F #, tab3.32H

)in caracteristicile ma,inii unelte (= 32# se alege turaia imediat inferioar! n ? #### rot$min (e recalculea&! *ite&a real! de a,chiere0
v=

d nr 3. 4 - ### = = 2". 2 m$min ### ###

6e&ult! c! prelucrarea se poate executa pe strungul (= 32#, cu urm!torii parametrii reali ai regimului de a,chiere0 - num!rul de treceri la degro,are0 id ? 6 - num!rul de treceri la finisare0 if ? 2 - adMcimea de a,chiere la degro,are td ? #. - a*ansul de a,chiere0 s? .2" mm$rot - *ite&a de a,chiere real!0 * ? 2". 2 m$min - turaia real! a piesei0 n ? ###rot$min - mm$trecere - adMncimea de a,chiere la finisare0 tf ? #.##" mm$trecere

i& Stabilirea normei tehnice de timp - Timpul operati* la filetarea exterioar! cu cuitul0

""

Top ? 2.3 min (e corectea&! top0 -0 G* ? #.+ %n funcie de cantitatea de piese -0 G*2 ? #.3 %n funcie de calitatea oelului
kv3 = VitezacorespunzatoarecarburiiP # 3+ = = .4+ vitezaadoptata 2". 2

F #, tab. F #, tab. .6H

.6H

kv4 =

numarul det receriadoptat 6+2 = = .33 numarul det recereid int ab .6 2 + 4

Top ? top VG* VG*2V G*3 VG*4 ? 2.3 V #.+ V #.3 V .4+V .33 ? 2.-3 min - Timpul de deser*ire tehnico-organi&atoric!0

;" + < td ? top V ## ? .4" V #.#6 ? #.#-+ min


- Timpul de odihn! ,i necesit!i fire,ti

F #, tab. 2.26H

3 Ton ? top V ## ? .4" V #.#3 ? #.#43 min


- Timpul de preg!tire- %ncheiere0 tp% ? 3 min Timpul unitar pe operaie'

F #, tab. 2.2+H

F #, tab. 2.

Tu ? top Q td Q ton Q tp%$ ## ? 2.-3 Q #.#-+ Q #.#43 Q 3$ ## ? 3.#" min

"6

4. ". .peraia "0 6ectificare 4. ". 7arianta


a& Schia operaiei'

/ig. 6. (chia operaiei "-

b& (a)ina unealt$ utilizat$' 9a,in! de rectificat uni*ersal! 6X ## 2aracteristici tehnice Piatra de rectificat0 - diametrul exterior0 24#-4## mm - diametrul ale&a1ului0 2+ mm - l!imea normal! a pietrei simple0 4# mm - l!imea maxim! a pietrei simple0 6# mm - l!imea maxim! a pietrei compuse0 ## mm - turaia pietrei de rectificare0 -4# rot$min Piesa de rectificat0 - diametrul maxim0 ## mm - lungimea maxim!0 "## mm - greutatea maxim!0 # Gg - turaiile0 63--## rot$min ;reglare continu!< 9asa ma,inii0 "+

- unghiul de rotire0 \ 2I - *ite&a de a*ans0 #.#" 8 - m$min ;reglare continu!< - cursa minim! la mi,carea hidraulic! a mesei0 2 mm (ania pietrei de rectificat0 - cursa rapid!0 4# mm - cursa maxim! a a*ansului trans*ersal0 2 mm 6ectificare interioar!0 - lungimea maxim! de rectificat0 "# mm - dimensiunile loca,ului port-bro,e din braul de rectificare interioar!0 6# x mm 9otoare de antrenare0 - discului de rectificat0 3 GW - piesei0 #.6 GW - bro,ei de rectificat interior0 #." GW )imensiuni de gabarit0 - lungimea0 233# mm - l!imea0 -3" mm - %n!limea0 2#4# mm - %n!limea *Mrfurilor0 #-# mm - masa ma,inii0 2+## Gg c& Scula a)chietoare ' Piatr! pentru rectificare exterioar!, plan! cu dimensiunile 3##x4#x+", (TA( 6# $ --4 d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului ' - *Mrf fix - *Mrf rotati* - inim! de antrenare e& ispoziti!ul de prindere al sculei ' 2#

"-

f& (i*loace de control' micrometru, (TA( 3+4 8 -"& +azele operaiei' .Prindere semifabricatK 2. 6ectificareK 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. h& Stabilirea adaosului de prelucrare0 2Ap ? #.3" mm i& -e"imul de a)chiere )urabilitatea economic! a discului abra&i*0 Tec ? + min AdMncimea de a,chiere ,i num!rul de treceri0 se alege adMncimea de a,chiere corespun&!toare unei treceri0 t ? #.#2"mm$trecere Nn aceste condiii, num!rul de treceri *a fi0 i ? ap $ 2t ? #.3" $;2 V #.#2"< ? + treceri A*ansul longitudinal0 s ? #." V 4 ? #." V 4# ? 2# mm$rot 4 8 l!imea pietrei de rectificat 7ite&a de a,chiere * ? 3# m$s F , tab3. "2H F , tab 3. 4-H F , tab.3. 4-H F , tab.-.6H

"3

Turaia discului abra&i*0


6#### v 6#### 3# = = 3 #.- rot$min D 3. 4 3##

n=

(e alege din gama de turaii a ma,inii unelte0 nr? -4# rot$min 7ite&a de a,chiere real! *a fi0
D nr 3. 4 3## -4# = = 2-.-- m$min 6#### 6####

vr =

7ite&a de a*ans a piesei0 %n funcie de adMncimea de a,chiere ;a*ansul de p!trundere sp ? #.#2" mm$trecere<, a*ansul longitudinal ; s ? #."4< ,i diametrul de rectificat ;) ? 24.#6 mm< se alege *ite&a de a*ans ;circular< a piesei0 *s? 6 m$min (e calculea&! turaia piesei0
n= ### v s ### 6 = =2 d 3. 4 24.#6

, tab3. "2H

rot$min

)in caracteristicile ma,inii unelte se alege turaia real! a piesei0 npr ? 2## rot$min Nn aceste condiii *ite&a de a*ans real! *a fi0
v sr =

d n pr 3. 4 24.#6 2## = = ". m$min ### ###

7ite&a longitudinal! a mesei * ? s V npr ? 2# V 2## ? 4### mm$min ? 4 m$min

6#

7erificarea puterii motorului electric0 %n funcie de *ite&a de a*ans ;* s ? ". m$min<, a*ansul longitudinal de trecere ;s ? 2# mm$trecere< a*ansul de p!trundere ;s p ? #.#2" mm$trecere< se alege puterea efecti*!0 =e ? 4 GW =e care se corectea&! cu urm!torii coeficieni0 D ? #.3 %n funcie de l!imea ,i duritatea pietreo D2 ? #.- %n funcie de diametrul piesei 6e&ult! puterea real!0 =r ? =e V D V D2? 4 V #.3 V #.- ? 2.-- GW =r Y =9X h& Stabilirea normei tehnice de timp 0 Timpul de ba&!'
Tb = L h K s np t

, tab.3. "4H

, tab. 2.+"H

5 ? l 8 #.2" V 4) ? -# 8 #.2" V 4# ? +# mm D ? .3
+# #. +" .3 = #. 6 2# 2## #.#2"

Tb =

- Timpii auxiliari0 ta ? #.3 pentru prinderea ,i desprinderea semifabricatului ta2 ? #.#4 pentru apropierea pietrei de pies! ta3 ? #.#3 pentru cuplarea a*asnsului longitudinal ta4 ? #.#3 pentru cuplarea turaiei piesei ta" ? #.3 pentru m!sur!tori de control F F F F F , tab. 2.+3H , tab. 2.-2H , tab. 2.-2H , tab. 2.-2H , tab. 2.-3H 6

ta ? ta Q ta2 Q ta3 Q ta4 Q ta" ? #.3 Q #.# Q#.#3Q#.#3Q#.3 ? #.+2 min - Timpul de deser*ire a locului de munc! tdt ? .3 - Timpul de deser*ire tehnic! tdo ? timpul de deser*ire organi&atoric!
t do = ;t b + t a < ." ." = ;#. 6 + #.+2< = #.# 3 min ## ##

, tab. 2.-4H

td ? tdt Q tdo ? .3 Q #.# 3 ? .3 3 min - Timpul de odihn! ,i necesit!i fire,ti


t on = ;t a + t b < 3 3 = ;#. 6 + #.+2< = #.#26 min ## ##

, tab. 2.-"H

- Timpul de preg!tire- %ncheiere tp% ? + min - pentru prinderea %ntre *Mrfuri tp%2 ? - min - pentru primirea ,i predarea documentaiei tp% ? .3 min - pentru rotirea mesei ma,inii tp% ? tp% Q tp%2 Q tp%3 ? + Q - Q .3 ? 6.3

, tab. 2.-6H

Timpul unitar pe operaie' Tu ? tb Q ta Q td Q ton Q tp%$n ? #. 6Q #.+2 Q .3 3 Q #.#26 Q 6.3$ ## ? 2.2 3 min

4. ".2 7arianta 2 8 6ectificare prin p!trundere


a& Schia operaiei'

62

/ig. +. (chia operaiei "-2

b& (a)ina unealt$ utilizat$' 9a,in! de rectificat uni*ersal! 6X 3"#2aracteristici tehnice Piatra de rectificat0 - diametrul exterior0 4##-"## mm - diametrul ale&a1ului0 2#3 mm - l!imea normal! a pietrei simple0 -# mm - l!imea maxim! a pietrei simple0 ## mm - l!imea maxim! a pietrei compuse0 2" mm - turaia pietrei de rectificare0 23# rot$min Piesa de rectificat0 - diametrul maxim0 3"# mm - lungimea maxim!0 2### mm - greutatea maxim!0 3## Gg - turaiile02-K4#K"3K"6K+"K-#K 2K 26K "#K2 2K2-# 9asa ma,inii0 63

- unghiul de rotire0 \"I - *ite&a de a*ans0 #.#" 8 6 m$min ;reglare continu!< - cursa minim! la mi,carea hidraulic! a mesei0 2 mm (ania pietrei de rectificat0 - cursa rapid!0 "# mm - cursa maxim! a a*ansului trans*ersal0 2 mm 6ectificare interioar!0 - lungimea maxim! de rectificat0 "## mm - dimensiunile loca,ului port-bro,e din braul de rectificare interioar!0 6# x mm 9otoare de antrenare0 - discului de rectificat0 "." GW - piesei0 . GW - bro,ei de rectificat interior0 .4+ GW )imensiuni de gabarit0 - lungimea0 43+4 mm - l!imea0 --# mm - %n!limea0 --# mm - %n!limea *Mrfurilor0 #-# mm - masa ma,inii0 "4## Gg c& Scula a)chietoare ' Piatr! pentru rectificare exterioar!, cilindric!, plan! cu dimensiunile 4##x-#x+", (TA( 6# $ --4 d& ispoziti!ul de prindere al semifabricatului' - *Mrf rotati* - *Mrf fix - inim! de antrenare e& ispoziti!ul de prindere al sculei' 2#

64

f& (i*loace de control' micrometru, (TA( 3+4 8 -"& +azele operaiei' .Prindere semifabricatK 2. 6ectificareK 3. )esprindere semifabricatK 4. 2ontrol. h& Stabilirea adaosului de prelucrare0 2Ap ? #.3" mm i& -e"imul de a)chiere )urabilitatea economic! a discului abra&i*0 Tec ? + min AdMncimea de a,chiere0 t ? Ap$2 ? #.3"$ 2 ? #. +" mm A*ansul trans*ersal0 st ? #.#+" mm$rot 7ite&a de a,chiere * ? 3# m$s Turaia discului abra&i*0
6#### v 6#### 3# = = 3 #.- rot$min D 3. 4 3##

, tab.-.6H

, tab3. 4-H

, tab3. "2H

n=

(e alege din gama de turaii a ma,inii unelte0 nr? 23# rot$min

6"

7ite&a de a,chiere real! a discului abra&i* *a fi0


D nr 3. 4 4## 23# = = 2".+4 m$min 6#### 6####

vr =

7ite&a de a*ans a piesei0 %n funcie de adMncimea de a,chiere ;a*ansul de p!trundere st ? #.#+" mm$rot<, ,i diametrul de rectificat ;) ? 24.#6 mm< se alege *ite&a de a*ans ;circular< a piesei0 *s? 24 m$min (e calculea&! turaia piesei0
n= ### v s ### 24 = = 3 +.6 rot$min d 3. 4 24.#6

, tab3. "2H

)in caracteristicile ma,inii unelte se alege turaia real! a piesei0 npr ? 2-# rot$min Nn aceste condiii *ite&a de a*ans real! *a fi0
v sr =

d n pr 3. 4 24.#6 2-# = = 2 . " m$min ### ###

7erificarea puterii motorului electric0 %n funcie de *ite&a de a*ans ;*s ?2 . " m$min< ,i a*ansul de p!trundere ;sp ? #.#+" mm$rot< se alege puterea efecti*!0 =e ? 2 GW =e care se corectea&! cu urm!torii coeficieni0 D ? . 6 %n funcie de l!imea ,i duritatea pietrei 6e&ult! puterea real!0 =r ? =e V D ? 2 V . 6 ? 2.32 GW =r Y =9X F , tab.3. "+H

66

h& Stabilirea normei tehnice de timp 0 Timpul de ba&!'


Tb = h K v sp

, tab. 2.+"H

h ? #. +" mm D ? .3
Tb = #. +" .3 = #.# min 2 . "

- Timpii auxiliari0 ta ? #.3 pentru prinderea ,i desprinderea semifabricatului ta2 ? #.#4 pentru apropierea pietrei de pies! ta3 ? #.#3 pentru cuplarea a*asnsului longitudinal ta4 ? #.#3 pentru cuplarea turaiei piesei ta" ? #.3 pentru m!sur!tori de control F F F F F , tab. 2.+3H , tab. 2.-2H , tab. 2.-2H , tab. 2.-2H , tab. 2.-3H

ta ? ta Q ta2 Q ta3 Q ta4 Q ta" ? #.3 Q #.# Q#.#3Q#.#3Q#.3 ? #.+2 min - Timpul de deser*ire a locului de munc! tdt ? .3 - Timpul de deser*ire tehnic! tdo ? timpul de deser*ire organi&atoric!
t do = ;t b + t a < ." ." = ;#. 6 + #.+2< = #.# 3 min ## ##

, tab. 2.-4H

td ? tdt Q tdo ? .3 Q #.# 3 ? .3 3 min - Timpul de odihn! ,i necesit!i fire,ti F , tab. 2.-"H 6+

t on = ;t a + t b <

3 3 = ;#. 6 + #.+2< = #.#26 min ## ##

- Timpul de preg!tire- %ncheiere tp% ? + min - pentru prinderea %ntre *Mrfuri tp%2 ? - min - pentru primirea ,i predarea documentaiei tp% ? .3 min - pentru rotirea mesei ma,inii tp% ? tp% Q tp%2 Q tp%3 ? + Q - Q .3 ? 6.3

, tab. 2.-6H

Timpul unitar pe operaie' Tu ? tb Q ta Q td Q ton Q tp%$n ? #.# Q #.+2 Q .3 3 Q #.#26 Q 6.3$ ## ? 2.#63 min

1peraia 12' CTC final


(e *or *erifica condiiile tehnice principale impuse piesei. 2ontrolul se poate reali&e classic ; ##B< sau statistic, prin sonda1e de *olum mic efectuate asupra unor e,antione de *olum ales %n funcie de lotul optim de fabricaie ,i de programa anual! de fabricaie, pentru un anumit grad de se*eritate impus %n prealabil controlului. (e *a controla preci&ia dimensional!, de form! ,i de po&iie a pieselor reali&ate precum ,i caracteristicile fi&ico-mecanice ale acestora.

6-

II. Studiul economic

1. Stabilirea caracterului produciei


2aracterul productiei se determin: pe ba&a calculului coeficientului de sericitate. - coeficientul de sericitate se determin: cu relaia 0

63

Gi = T

R
ui

unde ritmul de producie este 6?


6#Td N

. 2 ore$an

Td ? i 3 h z ? 2 - 2"+ ? 4 i ? 2 schimburi$&i h?- ore lucru$schimb

Td ! timpul disponibil de lucru,

& ? 2"+ &ile lucr:toare pe an = - programa anual! total! de fabricaie, calculat! cu relaia0 = ? +

=Q= s Q= sg ##

= ? 3"### buc$an 8 programa de fabricaie anual! impus: prin tem: ? 2B - procentul de rebuturi admiseK =s - num:rul pieselor de schimbK =sg - num:rul pieselor de siguran:K = s Q= sg ? #B = Nnlocuind cu *alorile numerice adec*ate, se obine0 = ? 3"### + 6?
#,2 Q ## # 3"### ? 3-"+# ##

6# 4 2 ? 6.33 min$buc 3-"+#

Nn *ederea anali&ei caracterului produciei se ine cont c: 0 - dac: D ? # a 2 ] producie de mas: ;9<K - dac: D ? 2 a " ] producie de serie mare ;(.9.<K - dac: D ? " a # ] producie de serie mi1locie ;(.mi1l.< - dac: D ? # a 2# ] producie de serie mic: ;(.m.< - dac: D b 2# ] producie de unicat ;X<. +#

Pentru operaiile procesului tehnologic anali&at, coeficienii de sericitate calculai pe ba&a relaiilor matematice anterior pre&entate pre&int! *alorile expuse %n tabelul urm!tor0 2oeficienii de sericitate

Pe ba&a frec*enei maxime a coeficientului de sericitate se constat! c! producia are un .peraia 2 2 3 44-2 ""-2 G 6.4 2.#+ 4.# 6..2 2.#3 2.-+ 3.#caracter de serie mare.

2 Calculul lotului optim de fabricaie


=um:rul de repere corespun&:toare lotului optim se calculea&: cu relaia0

n=

2 N D ( #m + "c)
- cheltuieli dependente de lotul de fabricaie

Xnde0 ) ? ) Q )2

p k t pi D = + rmi mi ## i = 6#

p ? "#BK regia generala a intreprinderii %n procenteK mi ? K mi -num!rul de ma,ini necesare execut!rii operaiei i rmi ?6 Flei$oraH - salariul tarifar orar al muncitorului care reali&ea&: operaia RiS tpi - timpul de pregatire %ncheiere Fmin$lotH pentru fiecare operaie pre&entai %n tabel0 .peraia t pi 2 3 2 3 3 4 " 6.3

) = +

"# 3 + 3 + - + - + 3 + 6.3 $6 $ ? 4,-2"lei$lot ## 6#

D2 =
i=

t pi 6#

mi a i

Flei$lotH

)2 - cheltuieli cu %ntreinerea utila1uluiK mi ? K ai ? " lei$oraK ai -costul unei ore de %ntreinere a utila1ului )2=
3 + 3 + - + - + 3 + 6.3 $" ? 4,34 lei$lot 6#

) ? ) Q)2 ? 4.-2" Q 4.34 ? 3.+6" lei$lot 2ostul semifabricatului se poate determina cu relatia0 2m ? O(/ V pc FleiH unde0 O(/ - masa semifabricatului FGgHK pc - costul unui Gilogram de material FleiHK O(/? #. 3 Gg pc ? + lei 2m ? #. 3 V + ? #.3 + lei Ad - cheltuieli independente de m:rimea lotului de fabricaieK
"c = 4
i= k

t u ,i rm ,i 6#

tui-timpul unitar pentru operaia i FminH rmi ?6 Flei$oraH salariul tarifar orar al muncitorului care reali&ea&: operaia RiS

+2

.peraia tui

#.33-

2 #."23

2 ."3

3 #.3-

4 3.#"

" 2.2 3

A c = 4 $

#.33- + #."23 + ."3 + #.3- + 3.#" + 2.2 3 $ 6 ?3," lei 6#

? - num:rul de loturi aflate simultan %n prelucrareK ? #,2" - pierderea suportat: de economia naional:. Atunci 0

n=
n?

2 N D ( #m + "c)
2 3-+"# 3.+6" = ( #.3 + + 3.") #.2" ++.+-

Adopt n ?

++ piese

#. Calculul timpilor pe bucat$


Timpii pe bucat! se calculea&! cu relaia0 tbuc0i 4 tu0i 5 tp67n 8min9 unde' tbuc,i - timpul pe bucat:, pentru operaia i [min$buc]K tui - timpul unitar, pentru operaia i [min$buc]K tpi - timpul de preg:tire-%ncheiere, pentru operaia i [min$lot]K n - m:rimea lotului optim de fabricaie [buc]K

+3

.peraia t ui t pi t buci #.333 .##"

2 #."2 3 3 #."3 6

2 ."3 ."36 +

3 #.3#.3-6 +

4".2" 3.6 ".2"3

4-2 3.#" 3 3.#"+6

"2.2 3 6.3 2.232

"-2 2.#63 6.3 2.#-2

%. Calculele economice *ustificati!e pentru stabilirea !ariantei economice pentru cele 2 operaii tratate 6n 2 !ariante

Adoptarea *ariantei economice de reali&are a operaiilor se reali&ea&! pe ba&a calculului economic al costului prelucr!rii a RxS repere, cu relaia0 2x ? Ai $ x Q 4i [lei] unde0 Ai 8 cheltuieli independente de lot Flei$bucH x 8 num!r de piese FbucH 4i 8 cheltuieli speciale 2heltuielile curente independente de m!rimea lotului se determin! cu relaia0 A i? Ai Q Ai2 Q Ai3 Q Ai4 Q Ai"

+4

unde0

Ai - costul semifabricatului ;Ai ?2m< 2m ? #. 3 V + ? #.3 + lei Ai2 - costul manoperei pentru o piesa la operaia i A i2 =
t ui rmi ".2" 6 = ? #,"2" 6# 6#

Ai3 - cheltuieli indirecte de sector ;regie< " i 3 ? ;3," e 4,"< " i 2 adopt " i 3 ? 2 " i 2 ? .#" Ai4 - cheltuieli indirecte generale pentru ser*icii tehnico-administrati*e A i 4 ?2#...2"B ;A i QA i 2 Q " i 3 QA i 4 < adopt A i 4 ?2"B ;A i QA i 2 Q " i 3 < ? #.623 Ai" - costul exploat!rii ma,inii unelte pe timpul execut!rii operaiei i A i " ?2,3 V #-+ V ,4 V 29XV tui 4i 8 cheltuieli speciale Flei$programa anual: de fabricatieH. 4 ? 2)Psf ;)Psc, (c, 7< 8 costul echipamentelor tehnologice necesare

Pentru operaiile tratate %n *ariante, inMnd cont de *alorile numerice corespun&!toare, pretul prelucr!rii a 3"### repere sunt pre&entate mai 1os. a< pentru operaia 40 - *arianta 0 2x ? 3."3 V x Q "# lei - *arianta 20 2x ? 3.36 V x Q ## lei b< pentru operaia " - *arianta 0 2x ? 3.23 V x Q ## lei - *arianta 20 2x ? 3.2+ V x Q -" lei

+"

)Mnd *alori produciei x ? # ,i x ? 3"### buc$an se pot determina costurile prelucr!rilor.

=r. op. 4

7arianta 2

" 2

2x FleiH x?# "# ## ## -"

.bser*aii x ? 3"### buc$an 23+## +3"# "2"# 4"3" =eeconomic! Aconomic! =eeconomic! Aconomic!

(e constat! c! *ariantele economice ale operaiilor sunt *arianta a 2-a pentru operaia 4 ,i *arianta a 2-a pentru operaia ".

III. Probleme de or"anizare a procesului tehnolo"ic

1. Calculul num$rului de ma)ini unelte necesare


=um!rul de ma,ini unelte necesare pentru o operaie a procesului tehnologic se calculea&! cu relaia0
T%i Td

n M%i =

Xnde0 T%i =

n t ui - timpul unitare necesar pentru ma,ina unealt! la operaia RiS 6#

n ? =f ? 3-"+# buc$an 8 programa anual! total! de fabricaie Td ? i 3 h z ? 2 - 2"+ ? 4 2 ore$an

+6

Pentru

operaiile

procesului

tehnologic,

prin

%nlocuirea

*alorilor

numerice

corespun&!toare %n relaiile de mai sus, se obin *alorile pre&entate %n continuare0 .p.


nM%i

#. "

2 #.#-

2 #.24

3 #.#"

4$2 #.4+

"$2 #.323

)up! efectuarea calculelor necesare adopt urm:toarele ma,ini pentru fiecare operaie0 .peraia 0 9a,in! de fre&at ,i centruit 9/2 6#

.peraia 20 (trung (=32# .peraia 2 8 9a,in! de g!urit O 6 .peraia 3 8 9a,in: de g:urit O2" .peraia 4 - (trung (=32# .peraia " 8 9asin: de rectificat 6X 3"#

2. Calculul "radului de 6nc$rcare a utila*elor


Oradul de %ncarcare al ma,inilor unelte se determin! cu relaia
## Tui Td

ki =

Pentru .p.
ki

operaiile

procesului 2 -.26

tehnologic, 2 24.-"

prin 3 ".4+

%nlocuirea

*alorilor

numerice "$2 32.34

corespun&!toare %n relaiile de mai sus, se obin *alorile pre&entate %n continuare0 ".6 4$2 4+.6-

++

(e obser*! c! ma,inile unelte necesare execuiei nu pot fi %nc!rcate suficient. )in acest moti*, este necesar ca ele s! fie folosite ,i pentru alte prelucr!ri pentru a se a1unge la o utili&are eficient! a acestora.

#. ($suri de tehnica securit$ii muncii

3. (trunguri
- Nnainte de %nceperea lucrului, strungarul *a *erifica starea strungului ,i %n ca&ul constat:rii unor defeciuni, *a anuna imediat maistrul. Nnceperea lucrului este permis: numai dup! remedierea defeciunilor constatate. - (trungurile trebuie s: funcione&e cu sistemul de frMnare %n perfect: stare. (e inter&ice frMnarea mandrinei cu mMna. - Nnaintea %nceperii lucrului, muncitorul trebuie s: *erifice modul %n care este ascuit cuitul ,i dac: profilul acestuia corespunde prelucr:rii pe care trebuie s! o execute, precum ,i materialului din care este confecionat: piesa. (e *or folosi cuitele de strung cu rag special pentru sf:rMmarea a,chiei. - 5a cuitele din strung pre*:&ute cu pl:cue din carburi metalice se *or controla cu atenie fixarea pl:cuei pe cuit, precum ,i starea acesteia. =u se permite folosirea cuitelor din strung care pre&int: fisuri, arsuri sau deformaii. 2uitele cu pl:cue din carburi metalice sau ceramice *or fi ferite de ,ocuri mecanice. - /ixarea cuitelor de strung %n cuport trebuie f:cut: astfel %ncMt %n:limea cuitului s: corespund: procesului de a,chiere. - 5ungimea cuitului care iese din suport nu trebuie s: dep:,easc: ," ori %n:limea corpului cuitului pentu strun1irea normal:. - /ixarea cuitului %n suport se *a face cu cel puin dou: ,uruburi, care *or fi bine strMnse. Nn ca&ul %n care se fixea&: mai multe cuite %n suport, se *or lua m:suri pentru pre*enirea contactului cu muchiile ascuite ale cuitelor. - Pentru susinerea pieselor lungi se *or folosi linete.

+-

- Piesa de prelucrare trebuie fixata bine %n mandrin: sau %ntre *Mrfuri ,i perfect centrat:, pentru a nu fi smuls:. - 5a prelucrarea %ntre *Mrfuri se *or folosi numai antrenoare ;inimi de antrenoare< prote1ate sau ,aibe de antrenoare prote1ate. - 5a prelucarea pieselor prinse cu buc,e elastice, strMngerea, respecti* desfacerea buc,ei se *a face numai dup: oprirea complet: a mMinii. - Aran1area cuitului %n material trebuie f:cut: lin, dup: punerea %n mi,care a axului principal. Nn ca& contrar, exist: pericolul smulgerii piesei din uni*ersal sau a ruperii cuitului. 5a oprire se *a %ndep:rta mai %ntMi cuitului ,i apoi se *a opri ma,ina. - )acM %n timpul prelucr:rii se produc *ibraii puternice, strungul trebuie oprit imediat, procedMndu-se la constatarea ,i %nl:turarea cau&elor. - Atingerea peselor cu mMna, respecti* m:surarea lor %n timpul rotirii este inter&is:. - Nndep!rtarea a,chiilor trebuie f:cut: numai dup: oprirea complet: a ma,inii, cu a1utorul unor dispo&iti*e adec*ate ;cMrlige, m:turic: sau perii<. (e inter&ice cur:area strungului cu 1et de aer comprimat.

3.2 9a,ini de g:urit


- Nnaintea fix:rii piesei pe masa ma,inii se *or cur:a masa ,i canalele ei de a,chii. - 2ur:area mesei de a,chii se *a face numai dup: oprirea ma,inii, cu a1utorul unui cMrlig pentru a,chii, peria ,i m:turica. (e inter&ice suflarea a,chiilor cu 1et de aer. - Prinderea piesei pe masa ma,inii ,i desprinderea ei se *or face numai dup: ce axul principal s-a oprit complet. - /ixarea piesei pe masa ma,inii se *a face %n cel puin dou: puncte iar ,uruburile de fixare *or fi cMt mai apropiate de piesa de prelucrat. - Piesa de g:urit sau ale&at trebuie fixat: rigid de masa ma,inii, fie cu a1utorul menghinei. (e inter&ice fixarea ,i inerea piesei cu mMna. - Nnaintea pornirii ma,inii se *a alege regimul de lucru corespun&:tor operaiei care se execut:, sculei utili&ate ,i materialului piesei de prelucrat. - 9andrinele de prindere se *or scoate %nainte de pornirea ma,inii.

+3

- (e inter&ice frMnarea cu mMna a mandrinei %n timpul funcion:rii ma,inii pentru strMngerea sculei. - 4urghiul sau ale&orul introdus %n axul principal sau %n mandrina de prindere trebuie s: fie centrat ,i fixat. - (coaterea burghiului sau ale&orului din axul principal se *a face numai cu a1utorul unei scule speciale. - (e inter&ice scoaterea burghielor, ale&oarelor sau conurilor cu co&i u&ate sau care pre&int: crest:turi, urme de ciocan , etc. - (e inter&ice folosirea burghielor cu coad: conic: %n mandrinele uni*ersale ale ma,inilorunelte. - (e inter&ice folosirea burghielor cu coad: cilindric: %n buc,e conice. - (e inter&ice frMnarea cu mMna a axului portmandrina la oprirea ma,inii.

3.3 9a,ini de rectificat, poli&oare ,i corpuri abra&i*e.


- 9a,inile care lucrea&: cu corpuri abra&i*e ,i la care %n timpul lucrului se dega1: noxe trebuie s: fie pre*:&ute cu o instalaie de absorbie. - 5a fiecare ma,in: care lucrea&: cu corpuri abra&i*e trebuie s: fie indicate %n mod *i&ibil turaia arborelui %n rotaii $ minut, diametru exterior ,i *ite&a periferic: maxim: corpului abra&i*. - 9esele ma,inilor de rectificat plan trebuie s: fie pre*:&ute cu ingr!diere pentru reinerea pieselor %n ca&ul %n crare se produce desprinderea lor. - 5a ma,inile de rectificat plan cu platou magnetic ,i a*ans mecanic, cuplarea a*ansului trebuie s: fie posibil: numai dup: conectarea platoului magnetic. Po&iia la conectare trebuie s: fie semnali&at: de o lamp: de semnali&are %n ca&ul platourilor electromagnetice ,i cu marca1 deosebit %n ca&ul platourilor permanent magnetice. - Poli&oarele fixe trebuie s: fie pre*:&ute cu un suport de spri1in reglabil %n plan ori&ontal ,i *ertical care s: permit: reglarea lui astfel %ncMt distana dintre corpul abra&i* ,i suport s: fie mai mare de 3 mm. - 2arcasele de protectie ale ma,inilor de rectificat trebuie s: prote1e&e pe muncitor %mpotri*a a,chiilor, prafului precum ,i a stropirii cu lichid de r:cire.

-#

- Nn timpul exploat:rii corpurilor abra&i*e, acestea trebuie s: fie prote1ate cu carcase care *or acoperi %ntreaga poriune nelucr:toare a corpului abra&i*, precum ,i cap:tul arborelui. - Alegerea corpului abra&i* se *a face %n funcie de materialul de prelucrat, forma piesei, calitatea suprafeei prelucrate, precum ,i tipul ,i caracteristicile ma,inii. - 2orpurile abra&i*e se *or feri de lo*ituri ,i trepidaii. - /ixarea corpulu abra&i* trebuie executat: astfel %ncMt s: adigure o centrare corect: a acestuia %n raport cu axa de rotaie. - 2orpul abra&i* trebuie s: intre cu 1o* pe arborele ma,inii sau pe butucul flan,ei de fixare. Jocul dintre ale1a&ul corpul abra&i* ,i arborele ma,inii sau butucul flan,ei *a fi cuprins %ntre urm:toarele limite0 - #, ....#," mm la diametrul ale1a&ului pan: la ## mm - #,2.... mm la diametrul ale1a&ului %ntre 2"# ,i # mm - #,2..... ,2 mm la diametrul ale1a&ului peste 2"# mm. - (e permite numai utili&area corpurilor abra&i*e *erificate la sunet, %ncercate la rotire ,i echilibrate ,i la care b:taia nu dep:,e,te *aloarea admis:. - (e inter&ice utili&area corpurilor abra&i*e care s-au folosit %n prealabil pentru prelucrarea metalelor feroase, pentru prelucrarea uscat: a alia1elor de magne&iu.

III. :iblio"rafie

-2

I/. Partea "rafic$

-3

S-ar putea să vă placă și