Sunteți pe pagina 1din 12

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2.

a) b) c) Pe durata executarii unui contract individual de munca: poate fi stabilita doar o singura perioada de proba; pot fi stabite doua perioade de proba; poate fi stabilit un numar nelimitat de perioade de proba.

3. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi nc!eiat n urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva; b) cresterea temporara a activitatii angajatorului; c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier. ". #unt considerate clauze specifice$ fara ca enumerarea lor sa fie limitativa: clauza cu privire la formarea profesionala; clauza de neconcurenta; clauza de mobilitate; clauza de confidentialitate. 5. a) b) c) %ncadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bu&etare se face: prin analiza documentelor aflate la dosar; numai prin concurs sau examen$ dupa caz; prin solicitarea de recomandari de la vec!iul loc de munca.

a) b) c) d)

'. Perioada de proba constituie vec!ime in munca( a) nu; b) da; c) da$ numai daca s)a stipulat in contractul individual de munca. *. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporara de munca; c) carantina; d) efectuarea serviciului militar obli&atoriu. 8. Pe durata intreruperii temporare a activitatii an&a+atorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie$ platita din fondul de salarii$ ce nu poate fi mai mica de: a) *5, din salariul minim pe economie; b) *5, din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat; c) *5, din media salariului de baza pe ultimele ' luni. -. Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la:

a) recunoasterea drepturilor ce i se cuvin; b) remunerarea acesteia$ corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu; c) revendicarea in +ustitie a activitatii depuse. 1.. Concedierea poate fi dispusa: a) pentru motive care tin de persoana salariatului b) pentru motive care tin de situatia economica a tarii; c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului. 11.Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata concediului de maternitate; b) pe durata indeplinirii serviciului militar; c) pe durata efectuarii concediului de odi!na; d) pe durata in care femeia salariata este &ravida$ in masura in care an&a+atorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. 12. /urata saptamanala de lucru a unui salariat an&a+at cu contract individual de munca cu timp partial este: a) inferioara celei a unui salariat cu norma intrea&a comparabil$ fara a putea fi mai mica de 1. ore; b) stabilita in raport cu activitatea desfasurata; c) de 5., din norma intrea&a. 13. /urata maxima le&ala a timpului de munca nu poate depasi saptamanal: a) "8 de ore pe saptamana$ inclusiv orele suplimentare; b) ". de ore; c) "8 de ore. 1". 0bli&ativitatea constituirii comitetului de securitate si sanatate in munca o au an&a+atorii$ persoane +uridice$ care au incadrati: a) cel putin 5. de salariati b) cel putin 1.. de salariati; c) cel putin 15. de salariati; d) mai putin de 5. de salariati$ daca %nspectoratul 1eritorial de 2unca impune acest lucru$ in functie de natura activitatii si de riscurile identificate. 15. %ndemnizatia de concediu de odi!na reprezinta: a) media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat concediul$ multiplicata cu numarul de zile de concediu. b) *5, din salariul de baza si sporul de vec!ime in munca; c) *5, din salariul de baza$ sporul pentru vec!ime in munca si sporurile cu caracter permanent pentru conditii de munca. 1'.Carnetele de munca se intocmesc pentru noii an&a+ati: a) in 15 zile lucratoare de la inc!eierea contractului individual de munca;

b) in 3. de zile de la inc!eierea contractului individual de munca; c) in -. de zile de la inc!eierea contractului individual de munca. 1* %n cazul raspunderii patrimoniale$ suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse an&a+atorului se retine in rate lunare din dreprurile salariale care se cuvin persoanei in cauza$ care: a) nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net$ fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le)ar avea cel in cauza$ +umatate din salariul respectiv; b) nu pot fi mai mari de +umatate din salariul net; c) nu pot fi mai mari de o treime din salariul net. 18. 3e&istrul &eneral de evidenta a salariatilor se pastreaza si completeaza: a) de catre inspectoratul teritorial de munca; b) de catre an&a+ator; c) de catre inspectoratul teritorial de munca sau$ cu aprobarea acestuia$ de catre an&a+ator. 1-. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de: a) *5, asupra bazei de calcul stabilite conform 0.4.5. nr. 15862..5; b) 85, asupra bazei de calcul stabilite conform 0.4.5. nr. 15862..5; c) 1.., din baza de calcul stabilita conform 0.4.5. nr. 15862..5$ daca incapacitatea temporara de munca este determinata de tuberculoza$ #%/7$ neoplazii$ precum si de o boala infectoconta&ioasa din &rupa 7 si de ur&ente medico)c!irur&icale. 2..Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi nc!eiat n urmatoarele cazuri: a) an&a+area unei persoane care$ in termen de 5 ani de la data an&a+arii$ indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta; b) ocuparea unei functii eli&ibile in cadrul or&anizatiilor sindicale$ patronale sau al or&anizatiilor ne&uvernamentale$ pe perioada mandatului; c) an&a+area pensionarilor care$ in conditiile le&ii$ pot cumula pensia cu salariul. 22. #ub sanctiunea nulitatii absolute$ conform Codului muncii: a) nici o masura$ cu exceptia avertismentului scris$ nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile; b) nici o masura nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile; c) in cazul aplicarii sanctiunilor disciplinare$ cercetarea prealabila are un caracter facultativ. 23. 2odificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odi!na. 2". /etasarea poate fi dispusa pe o perioada de : a) cel mult un an$ cu acordul salariatului; b) cel mult un an si$ cu acordul ambelor p8r9i$ din ' n ' luni;

c) cel putin un an.


25. Contractul

individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului$ in urmatoarele situatii: a) concediu paternal; b) participarea la &reva; c) concediu pentru formare profesionala.

2'. Contractul individual de munca poate fi suspendat$ prin acordul partilor: a) in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale; b) in cazul solicitarii de catre salariat a unei perioade de odi!na; c) pentru alte situatii. 2*. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta$ pensionare anticipata$ pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru invaliditate a salariatului$ potrivit le&ii; b) a urmare a admiterii cererii de reinte&rare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nele&al sau pentru motive neintemeiate$ de la data ramanerii definitive a !otararii +udecatoresti de reinte&rare; c) la data expirarii termenului contractului individual de munca inc!eiat pe durata determinata. 28. :erespectarea oricareia dintre conditiile le&ale necesare pentru inc!eierea valabila a contractului individual de munca atra&e: a) sanctionarea an&a+atorului; b) nulitatea acestuia; c) sanctionarea salariatului care l)a intocmit. 2-. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca$ stabilita prin certificat medical conform le&ii; b) pe durata concediului pentru carantina; c) pe durata concediului pentru studii. 3.. ;a incetarea contractului individual de munca$ carnetul de munca se restituie6depune: a) la %nspectoratul 1eritorial de 2unca; b) titularului; c) 7&entiei 1eritoriale pentru 0cuparea <ortei de 2unca. 31. Contributiile sociale individuale se calculeaza$ se retin si se vireaza de an&a+atori la : a) bu&etul asi&urarilor sociale; b) bu&etul asi&urarilor sociale$ bu&etul asi&urarilor pentru soma+ si fondul asi&urarilor sociale de sanatate; c) bu&etul asi&urarilor sociale$ fondul asi&urarilor pentru accidente de munca si boli profesionale$ fondul asi&urarilor sociale de sanatate$ bu&etul asi&urarilor pentru soma+. 32. 3aportul +uridic de munca al functionarilor publici cu institutiile publice are la baza: a) contractul individual de munca; b) actul de ale&ere in functie; c) actul de numire in functie. 33. Pentru prestarea serviciilor de pastrare si completare a carnetelor de munca$ inspectoratele teritoriale de munca percep un comision stabilit dupa cum urmeaza:

a) .$*5, din fondul lunar de salarii; b) 1, din fondul lunar de salarii; c) .$25, din fondul lunar de salarii. 3". #ta&iul de cotizare minim$ prevazut de le&e$ pentru acordarea indemnizatiei de soma+ este de: a) minim 12 luni; b) minimum 12 luni in ultimele 2" de luni premer&atoare datei inre&istrarii cererii; c) minimum ' luni in ultimele 12 luni premer&atoare datei inre&istrarii cererii. 35. 5radele profesionale ale functiilor publice de executie sunt: a) debutant$ asistent$ principal si superior; b) debutant$ principal si superior; c) asistent$ pricnipal si superior. 3'. Cercetarea evenimentelor este obli&atorie =i se efectueaz8 dup8 cum urmeaz8: a) b) de c8tre an&a+ator$ n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar8 de munc8; de c8tre inspectoratele teritoriale de munc8$ n cazul evenimentelor care au produs invaliditate evident8 sau confirmat8$ deces$ accidente colective$ incidente periculoase$ n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar8 de munc8 lucr8torilor la an&a+atorii persoane fizice$ precum =i n situa9iile cu persoane date disp8rute; c) de c8tre %nspec9ia 2uncii$ n cazul accidentelor colective$ &enerate de unele evenimente deosebite$ precum avariile sau exploziile; d) de c8tre autorit89ile de s8n8tate public8 teritoriale$ respectiv a municipiului >ucure=ti$ n cazul suspiciunilor de boal8 profesional8 =i a bolilor le&ate de profesiune. 3*. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului$ la inc!eierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de: a) cel mult 3. de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel mult -. de zile calendaristice pentru functiile de conducere; a) cel putin 3. de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel putin -. de zile calendaristice pentru functiile de conducere; b) cel mult 15 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel mult 3. de zile calendaristice pentru functiile de conducere 38. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi nc!eiat pe o perioada: a) mai mare de 2" luni; b) mai mare de 18 luni; c) mai mica de 2" de luni. 3-. %n cazul in care la concursul or&anizat ?de o institutie publica) in vederea ocuparii unui post vacant nu s)au prezentat mai multi candidati$ incadrarea in munca se face: a) prin verificarea cunostintelor persoanei prezentate; b) direct$ daca indeplineste conditiile de studii; c) prin examen. ".. 7n&a+atorul poate ncadra salaria9i cu frac9iune de norm8 prin contracte individuale de munc8 pe durat8 nedeterminat8 sau pe durat8 determinat8$ denumite:

a) contracte individuale de munca temporare; b) contracte individuale de munca cu timp partial; c) contracte individuale de munca partiale. "1. #alariatul dele&at are dreptul la: a) plata c!eltuielilor de transport si cazare$ precum si la o indemnizatie de dele&are$ in conditiile prevazute de le&e sau de contractul colectiv de munca aplicabil; b) c!eltuieli de transport$ cazare si masa; c) diurna si c!eltuieli pentru masa. "2. #uspendarea contractului individual de munca are ca efect: a) suspendarea prestarii muncii de catre salariat; b) suspendarea platii drepturilor de natura salariala de catre an&a+ator; c) incetarea oricaror raporturi de munca.

"3. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive$ le&islative ori +udecatoresti$ pe toata durata mandatului$ daca le&ea nu prevede altfel; b) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; c) forta ma+ora; d) in cazul in care salariatul este arestat preventiv$ in conditiile Codului de procedura penala; e) in alte cazuri expres prevazute de le&e. "". Contractul individual de munca poate inceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului partilor$ la data convenita de acestea; c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti$ in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de le&e. "5. Concedierea reprezinta: a) renuntarea la prevederile contractului individual de munca; b) incetarea activitatii cu acordul ambelor parti; c) incetarea contractului individual de munca din initiativa an&a+atorului. "'. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi: a) in &rup; b) individuala; c) colectiva. "*. 7n&a+atorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pe o perioada de : a) ' luni de la data concedierii acestora; b) 3 luni de la data concedierii acestora;

c) 12 luni de la data concedierii acestora. "8. Potrivit Codului muncii$ durata minima a concediului de odi!na anual este de: a) 18 zile; b) 18 zile lucratoare; c) 2. de zile lucratoare. "-. 7n&a+atorii care pastreaza carnetele de munca la inspectoratul teritorial de munca au obli&atia sa depuna actele privind executarea$ modificarea si incetarea contractelor individuale de munca intr)un anumit termen de la perfectarea lor: a) in 15 zile; b) in 3. de zile lucratoare; c) in 5 zile. 5. 7n&a+atorii au obli&atia sa comunice a&entiilor pentru ocuparea fortei de munca +udetene$ respectiv a municipiului >ucuresti$ in caror raza isi au sediul$ respectiv domiciliul$ toate locurile de munca vacante$ in termen de: a) 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora; b) 15 zile; c) 3. de zile. 51. %n cazul cumulului de functii$ contributiile sociale obli&atorii se retin si se vireaza de catre an&a+atori: a) numai la functia de baza; b) pentru fiecare contract individual de munca; c) numai la salariul mai mare. 52. #ta&iul minim de cotizare pentru acordarea dreptului de concediu medical si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca$ cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii$ este de: a) o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical; b) ' luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical; c) 3 luni realizate in ultimele ' luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical 53. Cuantumul indemnizatiei pentru concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau$ in cazul copilului cu !andicap$ de pana la 3 ani este de: a) '.. lei ?30:) sau$ optional$ 85, din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni$ dar nu mai mult de "... de lei; b) *5, din salariul de baza si sporurile cu caracter permanent; c) 85, din salariul de baza si sporurile cu caracter permanent 5". 7si&uratii pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare daca: a) au depasit sta&iul complet de cotizare cu cel mult 1. ani; b) au depasit sta&iul complet de cotizare cu cel putin 1. ani; c) au depasit sta&iul complet de cotizare cu 1. ani.

55. Carnetul de munca poate fi retinut numai de: a) de an&a+ator$ in situatia in care salariatull a pre+udiciat material unitatea la care a fost an&a+at; b) or&anul de urmarire penala$ pentru cercetari in le&atura cu datele pe care le cuprinde; c) de nici unul. 5'. Primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost intocmit contract individual de munca constituie: a) infractiune; b) contraventie c) nu este sanctionata. 5*. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa an&a+atorului in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile$ in conditiile le&ii; b) ca sanctiune disciplinara; c) pe durata detasarii. 58. /esfacerea contractului individual de munca$ in toate situatiile$ se stabileste: a) prin dispozitia scrisa a an&a+atorului; b) prin nota de lic!idare; a) prin intele&era verbala dintre an&a+ator si salariat. 5-. Concediul pentru formare profesionala platit de an&a+ator este de : a) 1. zile lucratoare; b) pana la 1. zile lucratoare; c) 3. de zile. '.. %ncadrarea in munca in locuri de munca &rele$ vatamatoare sau periculoase se face dupa implinirea varstei de: a) 1' ani; b) 2. de ani; c) 18 ani. '1. 7n&a+atorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr)o decizie emis8 n form8 scris8: a) in cel mult ' luni de la data savarsirii faptei; b) in cel mult 3 luni de la data savarsirii faptei; c) in cel mult 3. de zile calendaristice de la data savarsirii faptei.

'2. Orice modificare a contractului individual de munca, in timpul executarii contractului, impune: a) inc!eierea unui nou contract individual de munca; b) inc!eierea unui act aditional la contract; c) emiterea unei decizii.

'3. Cetatenii straini si apatrizii pot fi an&a+ati prin contract individual de munca in baza: a) carnetului de munca; b) aprobarii 2inisterului 7dministratiei si %nternelor si a %nspectoratului 1eritorial de 2unca; c) autorizatie de munca. '" Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporara de munca; c) carantina; d) efectuarea serviciului militar obli&atoriu; e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive$ le&islative ori +udecatoresti$ pe toata durata mandatului$ daca le&ea nu prevede altfel; f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; &) forta ma+ora; !) in cazul in care salariatul este arestat preventiv$ in conditiile Codului de procedura penala; i) in alte cazuri expres prevazute de le&e; +) concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau$ in cazul copilului cu !andicap$ pana la implinirea varstei de 3 ani; @) participarea la &reva. '5. Preavizul acordat de catre an&a+ator pentru persoanele concediate in conditiile prevazute de Codul muncii este de: a) cel mult 15 zile; b) cel putin 3. de zile calendaristice; c) cel putin 15 zile lucratoare. ''. Conform prevederilor Codului muncii salariul cuprinde: a) salariul de baza$ indemnizatiile$ sporurile$ precum si alte adaosuri; b) salariul de baza si sporurile cu caracter permanent; c) salariul de baza si sporul pentru vec!ime. '* Concediile medicale si indemnizatiile de asi&urari sociale de sanatate$ la care au dreptul asi&uratii$ in conditiile 0.4.5. nr. 15862..5$ sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca$ cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca$ inclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale; c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate; d) concedii medicale si indemnizatii pentru in&ri+irea copilului bolnav; e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

'8 7si&uratii pot solicita pensia anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare daca: a) au depasit sta&iul complet de cotizare cu cel mult 1. ani; b) au depasit sta&iul complet de cotizare cu cel putin 1. ani; c) au depasit sta&iul complet de cotizare cu 1. ani. '-. 7n&a+atorii sunt obli&ati sa inre&istreze contractele individuale de munca la inspectoratul teritorial de munca: a) in 5 zile de la inc!eierea lor; b) in 5 zile de la redactarea lor in forma scrisa; c) in 2. de zile de la inc!eierea lor. *.. #anctiunile disciplinare pe care le poate aplica an&a+atorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) mustrarea; b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 1. zile lucratoare; c) retro&radarea din functie$ cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s)a dispus retro&radarea$ pentru o durata ce nu poate depasi '. de zile. *1. /ecizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte: a) de la data emiterii; b) de la data comunicarii; c) de la data afisarii la sediul an&a+atorului *2. ;a an&a+are$ solicitarea testului de &raviditate este: a) obli&atorie; b) interzisa; c) optionala. *3. Carnetele de munca ale salariatilor se pastreaza si se completeaza: a) numai de catre an&a+atori; b) numai de catre inspectoratele teritoriale de munca; c) de re&ula$ de catre inspectoratele teritoriale de munca si$ prin exceptie$ de catre an&a+atori. *".. Certificatul medical este obli&atoriu in situatiile: a) la an&a+are; b) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de ' luni$ pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali$ si de un an$ in celelalte situatii; c) in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate$ daca se sc!imba conditiile de munca; d) in cazul ucenicilor$ practicantilor$ elevilor si studentilor$ in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii$ precum si in situatia sc!imbarii meseriei pe parcursul instruirii;

e) periodic$ in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali$ potrivit re&lementarilor 2inisterului #anatatii si <amiliei. *5. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi nc!eiat n urmatoarele cazuri: a) an&a+area unei persoane care$ in termen de 5 ani de la data an&a+arii$ indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta; b) ocuparea unei functii eli&ibile in cadrul or&anizatiilor sindicale$ patronale sau al or&anizatiilor ne&uvernamentale$ pe perioada mandatului; c) an&a+area pensionarilor care$ in conditiile le&ii$ pot cumula pensia cu salariul.

*'. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa an&a+atorului in urmatoarele situatii: d) pe durata cercetarii disciplinare prealabile$ in conditiile le&ii; e) ca sanctiune disciplinara; f) pe durata detasarii. **. Contractul individual de munca se inc!eie: a) numai pe perioada nedeterminata; b) pe durata nedeterminata sau$ dupa caz$ potrivit le&ii$ pe durata determinata; c) numai pe durata determinata. *-. #anctiunile disciplinare pe care le poate aplica an&a+atorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris; b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 1. zile lucratoare; c) amenda disciplinara. 8.. Compensarea in bani a concediului de odi!na neefectuat$ este permisa: a) b) c) d) la solicitarea in scris a salariatului; la solicitarea in scris a salariatului si dupa aprobarea conducerii societatii; in cazul in care in anul urmator nu se poate acorda concediul de odi!na ramas de efectuat; numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

81. in cadrul pensiilor, fac parte urmatoarele categorii: a) pensie pentru limita de varsta; b) pensie anticipata inte&rala; c) pensie anticipata partiala d) pensie de urmas.