Sunteți pe pagina 1din 45

Introducere

Cuprins:

1. Argumentarea alegerii sortimentului de produse conform

tendinţelor modei. Caracteristica aspectului exterior al produselor

1.1. Analiza tendinţelor actuale ale modei şi a direcţiilor de dezvoltare a

acesteea

1.2. Elaborarea colecţiei de modele

1.3. Caracteristica aspectului exterior al produselor

2. Determinarea funcţiilor de bază a materialelor în conformitate cu destinaţia acestora

2.1. Elaborarea fragmentului de sarcină tehnică pentru produsul proiectat

2.2. Structura ierarhică a indicilor de calitate a materialelor pentru produsul de bază

3. Alegerea indicilor de calitate a materialelor şi stabilirea semnificaţiilor normative

3.1. Elaborarea topografiei de uzură a produsului

3.2. Analiza tipurilor de acţiuni asupra produsului

3.3. Elaborarea nomenclaturii indicilor de calitate cu indicarea semnificaţiei lor normative

4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către experţi

5. Selectarea argumentată a pachetului de materiale pentru modelul de bază

5.1. Selectarea ţesăturii de bază. Caracteristica acesteea

5.2. Selectarea materialului pentru căptuşeală şi dublură. Caracteristica acestora

5.3. Selectarea materialelor de asamblare. Caracteristica acestora

5.4. Selectarea furniturii şia materialelor auxiliare

5.5. Reprezentarea pachetului de materiale

5.6. Elaborarea fişei de selectare a materialului pentru modelul

de bază

6. Determinarea valorilor reale a indicilor de calitate pentru materialul de bază

6.1. Efectuarea calculelor pentru determinarea valorilor reale

6.2. Efectuarea încercărilor

7. Evaluarea complexă a nivelului de calitate a materialului de bază

8. Recomandări de întreţinere şi prelucrare tehnologică a produselor Concluzii Bibliografie

Anexa 1

Anexa 2

a produselor Concluzii Bibliografie Anexa 1 Anexa 2 Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121.

Coala

INTRODUCERE Industria uşoară ocupă un rol important în viaţa oamenilor. Ea cuprinde ramuri ca: industria textilă industria de tricot, industria încălţămintei, industria obiectelor de faianţă, industria de confecţii ş.a.

confecţiei, efectul economic al producţiei şi consumului ei e condiţionat de proiectarea modelului, ţesătura folosită, utilajul modern. Principala sarcină a industriei uşoare constă în asigurarea populaţiei cu producţie calitativă şi universală, producţie ce ar mări nivelul material şi cultural al vieţii oamenilor. Un loc aparte în industria uşoară îl ocupă industria de confecţii – cea mai importantă ramură a industrie date. Rolul principal în dezvoltarea industrie de confecţii – realizarea rezultatului final şi sporirea eficienţei muncii – aparţine reutilări tehnice, aplicării în practică a ultimelor realizări în domeniul tehnologiei, mecanizării şi automatizării. Creşterea situaţiei materială şi culturale are ca rezultat creşterea necesităţii unor vestimente frumoase, elegante, comode şi la modă. Îmbrăcămintea joacă un rol important de asemenea în comunicare şi în relaţiile

dintre oameni. Prin îmbrăcăminte omul se autocaracterizează, ea refectîndu-i gusturile şi nivelul de cultură generală. Formarea unei economii de piaţă reale cu o structură renovată şi funcţionabilă eficient este un proces complex şi multilateral de reorganizare radicală a vieţii social-economice a societăţii. În procesul desfăşurării acestor transformări, se rezolvă în mod consecvent şi problemele privind reformarea macroeconomică în ansamblu, relansarea sectorului real al economiei. O importanţă deosebită trebuie să se acorde reorganizarea lor deoarece anume de determinat, în cele din urmă, eficacitatea reformei economiei naţionale şi dinamica dezvoltării ei.

Calitatea

Mod Coala Nr. document Semnat Data Elaborat Сiomirtan G. Litera Coala Coli Controlat .Siroș N.
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data
Elaborat
Сiomirtan G.
Litera
Coala
Coli
Controlat
.Siroș N.
Introducere
UTM
FIU
Aprobat

Reflectînd tendinţele generale ale dezvoltării economiei , vom menţine că industria uşoară dispune de posibilităţi reale care permit realizarea cu succes a unor reforme de structură, de perfecţionare mecanismelor economiceÎn acest sens o atenţie deosebită merită să i se acorde industriei uşoare una din ramurile de bază ale economiei naţionale, căruia îi revine o treime din volumul total al industriei. Această ramură în multe cazuri determină starea pieţei interne a mărfurilor de consumReflectînd tendinţele generale ale dezvoltării economiei , vom menţine că industria uşoară dispune de posibilităţi reale care permit realizarea cu succes a unor reforme de structură, de perfecţionare mecanismelor economice. Industria uşoară , ca şi întreaga economie naţională, pe parcursul ultimelor zece ani, se află în stare de criză. Î n perioada anilor de reforme, producţia acestei ramuri continua să scadă, volumul ei constituind în prezent abea jumătate din volumul produs în anul 1900. Crizele principale ale acestei situaţii sunt: ruperea relaţiilor economice cu partenerii tradiţionali şi creşterea bruscă a preţurilor la materialele prime şi resursele energetice ceea ce a făcut imposibil folosirea pe deplin a capacităţilor de producţie de import necontrolată care a complicat în mod serios activitatea producătorilor locali necorespunderea nivelului tehnologic de producere şi a calităţii producţiei autohtone cerinţelor contemporane; administrarea economică ineficientă în condiţiile economiei de piaţă a activităţilor de marketing pe pieţele de peste hotare. Programul elaborat de Ministerul Economiei Reformelor al Republicii Moldova privind dezvoltarea industriei pentru viitorul apropiat nu e deajuns şi reflecta numai modificarea bazei legislative, atragerea mai activă a investiţiilor străine, protecţie producătorilor autohtoni. În acelaşi timp, astfel de probleme actuale ca asanarea financiară a întreprinderilor de ramură, modernizarea şi retehnologizarea lor. Trebuie să fie luat în cosiderenţii şi faptul că procesele de privatizare şi decentralizare, liberalizarea economiei au dat naştere la noi probleme privind formarea unui sistem eficient de secţionarea corporativă , adaptarea colectivelor întreprinderilor la depăşirea mentalităţii vechi şi asigurarea unor motivaţii în

mentalităţii vechi şi asigurarea unor motivaţii în Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

activitatea de muncă , dar totodată nu trebuie de idealizat fenomenul de autoreglare a pieţei, cît şi a liberalismului nelimitat în economie. Toate acestea, luate în ansamblu vorbesc despre actualitatea şi necesitatea elaborării unor probleme de teorie şi practică privind reformarea şi modificarea structurală la nivel de ramură şi unitate economică a industriei uşoare. Reformele care au loc în fostele ţări socialiste în realitate sunt nişte procese voluminoase şi multilaterale , sensul şi scopul strategiei al cărora se reduce la transformarea economiei contemporană la piaţa, la modificarea fundamentală a ansamblului relaţiilor economice. În timpul efectuării reorganizaţiilor sistematice trebuie să ne bazăm pe practica mondială. Ţările dezvoltate au ajuns treptat la relaţiile de piaţă civilizate, prin evoluţie, pe cînd fostele ţării socialiste sunt orientate spre transformări radiale, care prevăd schimbarea rapidă şi afectivă a formelor şi metodelor administrative de comandă. Ţara noastră trebuie să se adapteze la condiţiile pieţelor străine şi integrarea în sistemul economic mondial. În totalitatea eforturilor de renaştere a economiei naţionale în baza principiilor relaţiilor de piaţă o importanţă deosebită are reformarea sectorului real şi, în primul rînd , a producţiei industriale. Economia naţională depinde în mare măsură de furnizorii de materie-primă şi resurse energetice, şi pe pieţele străine de realizare a producţiei sale. Formarea industriei uşoare de constituire a structurii complexului economic al R.M. s-a produs pe parcursul mai multor decenii, dar piscul dezvoltării ramura l-a atins la hotarele anilor 80 90. Întreprinderile acestor subramuri produceau fire de bumbac şi diferite ţesături de la cele de mătase şi pînă la cele decorative de mobilă şi tehnice , peste 100 de denumiri de confecţii , articole de tricotaj, ciorapi şi confecţii din blănuri, covoare, diferită încălţăminte, alte ramuri de larg consum.

difer ită încălţăminte, alte ramuri de larg consum. Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121.

Coala

Perspectiva industriei uşoare în calitate de catalizator specific al renaşterii economice a Republicii este recunoscută şi de experţii străini, în particular, de reprezentanţii organizaţiilor financiare internaţionale. Ca prioritate sînt acceptate practic toate domeniile de bază ale activităţii : textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, covoare avînd însă o clară orientare spre cerinţele peţii. Exportul Moldovenesc în ţările Uniuni Europene în ultimii ani s-a mărit aproximativ de 2 ori, iar 1/3 din ele alcătuieşte producţia textilă. Din ţările U.E. se disting Italia şi Germania ca cei mai solizi parteneri. Cea mai mare parte a volumului total de export al industriei uşoare spre ţările occidentale revine serviciilor: în ramura de croitorie ponderea acestor ajunse la 70/75%, de tricotaj 20-25%. În R.M. există întreprinderi mari şi de o calitate înaltă. “Ionel”, “Covoare - Ungheni” , “Pielar”, “Bălţeanca”, SA ”Terotex”, întreprinderi mai mici “Piele”, “Mioara”, “Artima”, “Floarea-Carpet” , “Tipar-Color” ş.a. Unele dintre întreprinderile industriale din primele au fost societatea pe acţiuni “Ionel”, “Zorile”, “Piele”.

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

Dezvoltarea Industriei Usoare din Moldova până în 2015 Potrivit Programului de dezvoltare a industriei uşoare până în 2015, aprobat, 4 martie de Guvern, dezvoltarea industriei uşoare va costa 97 mil. 478 mii lei, cheltuieli ce vor trebui suportate în proporţie de 95,7 % de agenţii economici autohtoni şi donatorii internaţionali. Contribuţia statului va fi de doar 4,3%. În documentul se arată că, potrivit Strategiei de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015, industria uşoară este una dintre ramurile prioritare ale sectorului industrial şi va beneficia de susţinerea statului în procesul de dezvoltare. Obiectivul Programului este asigurarea dezvoltării durabile a industriei uşoare, astfel încât aceasta să devină către anul 2015 una din ramurile-cheie ale economiei naţionale, atât în termeni de cotă în PIB, exporturi, producţie industrială, număr de angajaţi, cât şi în termeni de inovare a producţiei, de integrare economică internaţională şi de poziţionare pe piaţa de consum locală şi mondială. Pentru atingerea acestui obiectiv Programul stabileşte mecanismele de susţinere a dezvoltării industriei uşoare. Printre acţiunile prioritare sunt menţionate: asigurarea industriei cu forţă de muncă, atragerea în ramură a lucrătorilor migranţi moldoveni care vor reveni în ţară, reutilarea întreprinderilor, utilizarea pe larg a sistemelor informaţionale, creşterea valorii adăugate, atragerea investiţiilor şi extinderea cooperării cu proprietarii brednurilor cunoscute (Zara, H&M, Benetton, C&A, Marks&Spencer, Next, Maxmara, Pik&Kloppenburg, Kaufhoff, Mango, Esprit, Nike etc), suportul în promovarea pe piaţă a produselor proprii, acordarea suportului pentru crearea Centrului de Competenţă şi Marketing, stimularea producţiei proprii şi substituirea importurilor etc. Programul va fi implementat în două etape: anii 2009-2010 şi anii 2011- 2015. Perioada 2009-2010 este una pe termen scurt şi prevede implementarea acţiunilor care nu implică resurse financiare sau necesită surse minime. Activitatea se va axa pe ameliorarea situaţiei privind conlucrarea cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

şi cu autorităţile administraţiei publice locale. Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

În a doua etapă vor fi întreprin de acţiuni mai importante din punct de vedere

financiar, legate de reutilarea instituţiilor de învăţământ şcolar, profesional şi

universitar.În rezultatul implementării Programului se preconizează obţinerea

creşterii volumului producţiei cu 11-12% anual, a exportului producţiei – cu 11

13%, a productivităţii muncii - cu10 – 11%, a volumului investiţiilor capitale – cu

10 – 12%, a numărului de angajaţi - cu 0,8 1%.

De notat că în ianuarie 2009, volumul producţiei industriale în Moldova a

scăzut cu 25%. În special, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte s–a redus cu

16,9%, a încălţămintei cu 40,2%, a textilelor – cu 9,7%.

Analiza tendinţelor actuale ale modei şi a direcţiilor de dezvoltare a acesteea.

Moda numim dominatia de un timp neindelungat a anumitor gusturi intr-o oarecare sfera a vietii ori culturii. In imbracaminte moda reflecta pasiunea generala fata de anumite proportii, linii, materiale, culori, accesorii in limitele unui stil. De-a lungul istoriei moda s-a schimbat, s-a dezvoltat, a socat si a revenit prezentului schimbata sau identica. Au aparut tendinte care s-au stins repede sau au ramas imprimate in istorie.

Moda pentru barbati a spart demult tiparele monotone ale stilurilor vestimentare

clasice si s-a "emancipat", adoptand modele si stiluri extrem de versatile si iesite

din comun. Insa din dorinta de a fi autentici si nonconformisti, unii barbati

exagereaza si ajung sa faca greseli vestimentare care ii fac sa cada in ridicol .

La capitolul culori, negru, maro, gri, vernil, bleumarin, rosu-burgund, mustariu

si mov-pruna raman culorile IT ale toamnei. Daca dorim sa scoatem in evidenta o

culoare, ei bine, aceasta este gri. Desi nu este niciodata usor sa porti gri, foloseste-

te de texturi si imprimeuri pentru a suprapune elemente in aceasta

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data Elaborat Ciomirtan G. Litera Coala Coli Controlat
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data
Elaborat
Ciomirtan G.
Litera
Coala
Coli
Controlat
Siroş N.
UTM
FIU
Aprobat
Argumentarea alegerii
sortimentului de produse conform
tendinţelor modei. Caracteristica
aspectului exterior al produselor

Interesant in acest sezon, este faptul ca ai cale libera pentru a asorta obiecte vestimentare de aceeasi culoare, asadar, daca esti innebunit dupa o anumita nuanta o porti purta din cap pana in picioare daca indraznesti. Tot pentru cei care stiu deja regulile modei, in acest sezon continua tendinta materialului boem, catifeaua.

acest sezon continua tendinta materialului boem, catifeaua. Sacoul este o piesă elegantă şi versatilă. Îl poţi
acest sezon continua tendinta materialului boem, catifeaua. Sacoul este o piesă elegantă şi versatilă. Îl poţi
acest sezon continua tendinta materialului boem, catifeaua. Sacoul este o piesă elegantă şi versatilă. Îl poţi

Sacoul este o piesă elegantă şi versatilă. Îl poţi mixa atât la pantaloni cu croi impecabil, dar şi la pantaloni scurţi sau blugi. Pentru club sau o petrecere sofisticată, poţi combina o pereche de pantaloni scurţi de piele sau dintr-un material preţios precum satinul sau mătasea cu un top fluid, macasini şi neapărat un sacou chic .

cu un top fluid, macasini şi neapărat un sacou chic . Un sacou colorat, din bumbac,
cu un top fluid, macasini şi neapărat un sacou chic . Un sacou colorat, din bumbac,
cu un top fluid, macasini şi neapărat un sacou chic . Un sacou colorat, din bumbac,

Un sacou colorat, din bumbac, merge combinat de minune la o ţinută casual, de zi, alături de blugi imprimaţi, un tricou simplu şi mocasini .

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

Elaborarea colecţiei de modele

Elaborarea colecţiei de modele Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 Coala
Elaborarea colecţiei de modele Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 Coala
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

Caracteristica aspectului exterior al produsului

Tabelul 1.3.1- Caracteristica aspectului exterior al produselor

Denumirea reperului

Caracteristica reperului

1

2

 

Modelul 1

 

Croit din trei repere;

Fara cusatura la linia de simetrie;

Spatele

Linii de relief din rascroiala minecii

 

Croit din trei repere;

Fara cusatura la linia de simetrie;

Faţa

Linii de relief din rascroiala minecii.

Sistemul de închidere

Central la un rînd de nasturi

Buzunare

Aplicat

Gulerul

Tip- aplatizat

Mîneca

Mîneca clasică aplicată cu două cusături, terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă.

 

Nasturi aplatizaţi - 7;

Pliuri bilaterale pe reperul faţă.

Elemente de garnisire

Cusăturile decorative aplicate la 0,3 cm pe:

Guler;

Pe marginea buzunarului;

Sistemul de închidere;

Manşetă;

Tivul produsului.

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

1

2

Modelul 2

 

Din 5 repere;

Spatele

Platcă;

Linia de simetrie a spatelui;

 

Relief, din linia plătcii.

 

Din 6 repere;

Faţa

Platcă;

Reliefe, din linia plătcii;

Sistemul de închidere

Central la două rînduri de nasturi

Buzunare

Taiat

Gulerul

Tip- ştei

Mîneca

Mîneca clasică aplicată cu o cusătură, din două repere transversale, al doilea reper este de la cot şi este tip burduf, şi terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă.

   

Nasturi aplatizaţi - 14;

Cordon.

Elemente de garnisire

Cusăturile decorative aplicate la 0,3 cm pe:

 

Guler;

Sistemul de închidere;

Manşetă;

Liniile de relief;

Liniile plătcii;.

Coala

Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

 

Spatele

Faţa

Sistemul de închidere

Buzunare

Gulerul

Mîneca

 

Elemente de garnisire

 

Elemente de garnisire       Mod Coala Nr. document Semnat Data Modelul 3
Elemente de garnisire       Mod Coala Nr. document Semnat Data Modelul 3

Mod

Coala

Nr. document

Semnat

Data

Modelul 3

Din 4 repere;

Divizare la nivelul liniei taliei;

Reliefe pe reperul superior, din linia umerală;

Pliuri bilaterale pe reperul inferior.

Din 6 repere;

Divizare la nivelul liniei taliei ;

Reliefe pe reperul superior, din linia umerală;

Pliuri bilaterale pe reperul inferior.

Nasturi aplatizaţi - 4;

Pliuri bilaterale pe reperul faţă şi spate.

Guler;

Sistemul de închidere;

Manşetă;

Tivul produsului.

Coala

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Tivul produsului. Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 Central la un rînd de nasturi Aplicate Tip-

Central la un rînd de nasturi

Aplicate

Tip- cămaşă

Mîneca clasică aplicată cu două cusături, terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă.

Cusăturile decorative aplicate la 0,3 cm pe:

2.1 Elaborarea fragmentului de sarcina tehnica pentru produsele proiectate

1. Denumirea produsului: sacou pentru barbati

1.1. Tipul produsului: imbracaminte exterioara.

1.2. Destinatia: uzuala.

1.3. Functia de baza: utilitara.

1.4. Sezonul: toamna-primavara.

1.5. Grupa de sex si virsta: pentru adolescenti 20-29 ani.

1.6. Grupa de conformatie: I grupa.

2. Conditiile de exploatare.

2.1. Zona climaterica: B- clima temperata, Moldova.

2.2. Temperatura medie a aerului: 18 ° C.

2.3. Exploatarea unica: 6-8 ore.

2.4. Frecventa utilizarii: in fiecare zi.

3. Cerintele tehnico-economice.

3.1. Componenta compleului: doua piese.

3.2. Masurile recomandate: 164-96-104.

3.3. Durata de timp la exploatarea produsului:

5 an- uzura fizica;

3 an- uzura morala.

4. Indicii ergonomici.

4.1. Componenta fibroasa:

tesatura de baza- lina in amestec cu lavsan

tesatura de captuseala- viscoza 100%.

5. Cerintele estetice.

5.1. Silueta: semiajustata.

5.2. Aspectul geometric: clepsidra.

5.3. Realizarea artistic coloristica a materialului: tesatura unicolora.

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data Elaborat Ciomirtan G. Litera Coala Coli Controlat
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data
Elaborat
Ciomirtan G.
Litera
Coala
Coli
Controlat
Siroş N.
UTM
FIU
Aprobat
Determinarea funcţiilor de bază a
materialelor în conformitate cu
destinaţia acestora

1

Grupa de cerinţe

2

1. Destinatie

1.1 Destinaţie

socială

2.1 Igienice

2. Ergonomice

produsului:

socială 2.1 Igienice 2. Ergonomice produsului: Mod Coala Nr. document Semnat Data Indicii de
socială 2.1 Igienice 2. Ergonomice produsului: Mod Coala Nr. document Semnat Data Indicii de

Mod

Coala

Nr. document

Semnat

Data

Indicii de calitate a materialelor

3

Insemnatatea âociala la utilizarea materialelor pe

piata

Moldova:

materie prima fabricate in Republica

de

Sex-femenin;

Virsta: 18-29 ani;

Starea sociala- mediu.

Permeabilitatea la apa;

Permeabilitatea la praf;

Permeabilitatea la aer.

Umiditatea;

Higroscopicitatea;

Electrizarea-medie.

Rigiditatea la incovoiere;

Viteza de uscare-maxima;

Gradul de elasticitate-mediu

Coala

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Gradul de elasticitate-mediu Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 2.2 Structura ierarhica a indicilor de calitate a

2.2 Structura ierarhica a indicilor de calitate a materialului pentru produsul de baza

Procesul de selectare si reglementarea semnificatiei normative s-a realizat conform listei indicilor de calitate principali, astfel analizind structura ierarhica a indicilor de calitate a materialelor in conformitate cu tipul produsului vestimentar selectat se intocmeste (tabelul 2.2.1).

Tabelul 2.2.1- Structura ierarhica a indicilor de calitate a materialelor

1.2 Functionale 2.2 Confortul la exploatarea şi întreţinerea
1.2 Functionale
2.2 Confortul
la exploatarea
şi întreţinerea
Continuarea tabelului 2.2.1 3. Estetice 4. Fiabilitate 4.1 Stabilitatea formei Trăinicia Rezistenţa 5.
Continuarea tabelului 2.2.1
3. Estetice
4. Fiabilitate
4.1 Stabilitatea
formei
Trăinicia
Rezistenţa
5. Constructiv-
5.1.
tehnologice
5.2.
Cheltuieli la
6.
Economice
confectionarea
produsului de
îmbrăcăminte
Economice confectionarea produsului de îmbrăcăminte Mod Coala Nr. document Semnat Data  Prezentarea
Economice confectionarea produsului de îmbrăcăminte Mod Coala Nr. document Semnat Data  Prezentarea

Mod

Coala

Nr. document

Semnat

Data

Prezentarea coloristica- culoarea albastra deschisa;

Factura suprafetei-neteda;

Desenul legaturii-legatura diagonal;

Tuseul-semiaspra.

Contractia dupa prelucrarea TUT;

Sifonabilitatea scazuta.

Resistenta la tractiune;

Gradul de murdarire- scazut;

Sifonabilitatea scazuta.

Rezistenta la frecare pe suprafata;

Rezistenta la indoituri in repetate rinduri;

Rezistenta la factorii mediului ambiant;

Rezistenta la actiunea moliilor;

Rezistenta la transpiratie.

Sarcina la rupere-82 N;

Rezistenta la distantarea firelor;

Rezistenta la destramare

Grosimea-0,30;

Rigiditatea la incovoiere;

Drapajul.

Distantarea firelor;

Destramarea firelor.

latimea rationala;

lungimea minima a bucatei;

competitivitatea si capacitatea de realizare a produselor

Coala

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-.121

de realizare a produselor Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -.121 Aspectul exterior 4.2 Rezistenţa la uzură -
Aspectul exterior 4.2 Rezistenţa la uzură - intreţinerea aspectuiui exterior Ddurabilitatea, Constructive
Aspectul exterior
4.2 Rezistenţa la
uzură - intreţinerea
aspectuiui exterior
Ddurabilitatea,
Constructive
Tehnologice

La selectarea materialelor s-au tinut cont nu in ultimul rind de cerintele consumatorului si anume: cele estetice au fost puse pe primul plan, ca factura suprafetei sa fie neteda, tuseul fin, iar culorile prezente sa fie albastru si cafeniu. Cerintele de confort pentru o maxima satisfactie si placere la purtarea produsului s- a atras atentia la costul materialului, dar nu in ultimul rind la indicii tehnologici si constructive si anume la indicii de calitate ca: distantarea firelor in tesatura si destramarea acestuia. Acestea au fost alesi pentru a oferi produsului un aspect estetic la realizarea cusaturilor. Materialele trebuie sa dispuna si de o rezistenta termica buna, deoarece v-a fi supus prelucrarii tratamentului mido-termic.

3.1 Elaborarea topografiei de uzura a produsului

Trainicia produselor de imbracaminte are un loc aparte in cadrul cerintelor consumatorilor. Durata de exploatare a imbracamintei depinde de durata fizica si morala a uzurii. Uzura produsului apare in rezultatul urmatoarelor actiuni:

1. Frecarea la indoituri;

2. Frecarea pe suprafata;

3. Fractiuni repetate;

4. Indoituri in repetate rinduri;

5. Sifonarea;

6. Ruperea;

7. Distantarea firelor in cusaturi;

8. Actiunea mediului ambiant;

9. Actiunea transpiratiei;

10.Gradul de murdarire. Numarul de actiuni poate sa creasca sau sa se micsoreze independenta de destinatia produsului si conditiile lui de exploatare.

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-.121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-.121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

3.2 Analiza tipurilor de actiuni asupra produsului

Pentru determinarea refuzurilor posibile pe model e necesar de analizat tipurile actiunilor asupra produsului in timpul exploatarii, pastrarii si ingrijirea acestuia. Diverse tipuri de actiuni se stabilesc independenta de mediu: om-produs; om-produs-alte obiecte; om-produs-mediu ambiant, la fel si modul de pastrare si intretinere. Analiza tipurilor de actiuni asupra produsului sacou pentru barbati.

Tabelul 3.2.1- Analiza tipurilor de acţiuni asupra produsului

Mediul

 

Tipul acţiunii

   

Tipul

 

Mecanică

Fizică

chimică

biologică

combinată

refuzului

1

 

2

3

4

 

5

6

 

7

 

Ţesătura de bază

 
 

Uzura la îndoire a gulerului, terminaţiei produsului, mînecii; întinderea

din spatelui.

faţă, a

cotului, ruperea buzunarelor.

   

Murdărirea sub acţiunea transpiraţiei în

zonele sudoripare; murdărirea

gulerului, terminaţiei mînecii.

 

Reducerea rezistenţei din cauza frecării

la îndoituri şi a întinderii; pierderea

aspectului exterior din cauza gradului

de murdărire şi a transpiraţiei.

I.Om -

produs

cotului,

în regiunea a părţii

Îndoirea fregventă

fregventă

-

-

-

II.Om -

Ruperea pe toată suprafaţa; şifonarea în regiunea spatelui.

 

Murdărire la

       

Reducerea rezisten-

ţei la uzură pe

suprafaţă, reducerea

aspectului estetic.

produs -

atingere

-

 

-

-

alte

 

obiecte

 

III.Om

Murdărire (noroi, praf) acţiunea umedităţii atmosferice, acţiunea temperaturii joase.

 

Acţiunea umedităţii, temperaturii scăzute; murdărirea la praf.

   

Acţiunea mediului

ambiant.

Pierderea aspectului

estetic şi rezistenţa la

mediul ambiant.

 

produs

-

 

-

mediu

 

ambiant

 
Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-.121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-.121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

Reducerea aspectului estetic, dimensiunelor liniare şi a rezistenţei la călcare, spălare, acţiunea microorga- nismelor, curăţare chimică.

Acţiunea temperaturii înalte şi a umidităţii la călcare

Acţiunea substanţelor chimice.

Acţiunea microorga- nismelor.

Modificarea formei, şifonarea.

Procesul de spălare - uscare

din faţă, a

exterior din cauza gradului de murdărire şi a

îndoituri şi a întinderii; pierderea aspectului

transpiraţiei. Distanţarea firelor în cusătură.

Reducerea rezistenţei din cauza frecării la

zonele sudoripare; murdărirea gulerului,

a părţii cotului,

Murdărirea sub acţiunea transpiraţiei în

Acţiunea substanţelor chimice

în regiunea

terminaţiei mînecii.

cotului; şifonarea

fregventă

fregventă

Îndoirea

Întinderea

spatelui.

Frecare la îndoituri şi pe suprafaţă.

Murdărire a

termina-ţiei

(gu-lerului;

Frecare pe

murdărire.

suprafaţă,

gradul de

ii)

mîn

Continuarea tabelului 3.2.1

1

2

3

4

5

6

7

III.Modul

de păstrare

şi

întreţinere

Ţesătura de căptuşeală

I.Om -

produs

-

-

II.Om -

produs -

alte

obiecte

-

-

-

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-.121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-.121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data
III.Modul de păstrare şi întreţinere - Pe baza refuzurilor posibile ale produsului se determină indicii
III.Modul
de păstrare
şi
întreţinere
-
Pe baza refuzurilor posibile ale produsului se determină indicii de calitate ale
materialelor, care asigură trăinicia produsului (tabelul 3.2.2). Către indicii de
trăinicie a materialului se mai referă şi indicii fizico-igienici de calitate a
materialelor şi estetici în corespundere cu destinaţia produsului.
Tabelul 3.2.2 – Elaborarea nomenclaturii indicilor de calitate
Proprietăţile
Indicii de calitate,
unitatea de măsură
Valoarea
Mediul
Tipul refuzului
alternative a
indicelui
materialului
1
2
3
4
5
Ţesătura de bază
I.Om -
Uzura în urma
factorilor mediului
subvestimentar
Rezistenţa la
frecare pe îndoituri;
Tracţiuni repetate;
Rezistenţa la
şifonare
Rezistenţa la frecare pe
îndoituri, ciclii;
Sarcina la rupere, N;
Alungirea la rupere, %;
Neşifonabilitatea, %.
5,6
produs
430
74
II.Om-
produs-
10
alte
obiecte
Uzura la frecari
multiple
Şifonare
Uzură pe plan
Murdărire
Rezistenţa la
frecare pe suprafaţă
Rezistenţa la
murdărire
Rezistenţa la frecare pe
suprafaţă, ciclii;
Permeabilitatea la aer,
dm 2 /(m 2 ∙s)
199
III.Om–
produs–
0,025
mediu
Pierderea aspectului
estetic sub acţiunea
mediului ambiant
Rezistenţa la
acţiunea factorilor
climaterici
Rezistenţa termică
sumară, m 2 ∙K/W
ambiant
IV.Modul
3
de
păstrare şi
întreţinere
Şifonare
Contracţie la spălare
Acţiunea
temperaturii înalte şi
a umidităţii
Rezistenţa la
spălare
Stabilitatea formei
şi a suprafeţei de
contact
Rezistenţa culorii la
înmuiere, puncte;
Desimea, nr. de fire pe
10 cm;
Fenomenul pilling, cm 2
1,0
Ţesătura de căptuşeală
produs
Rezistenţa la frecare
pe îndoituri;
Tracţiuni repetate;
Şifonare;
Rupere
Rezistenţa la
frecare pe îndoituri;
Tracţiuni repetate;
Rezistenţa la
şifonare
Rezistenţa la frecare pe
îndoituri, ciclii;
Sarcina la rupere, N;
Alungirea la rupere, %;
Neşifonabilitatea, %.
690
I.Om -
180
24
17,5
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data
Modificarea formei sub
acţiunea masei, şifonarea.
Acţiunea temperaturii înalte
şi a umidităţii la călcare
Acţiunea substanţelor la
curăţare.
Procesul de spălare - uscare
Reducerea aspectului estetic,
dimensiunelor liniare şi a
rezistenţei la călcare, spălare,
acţiunea lcurăţirii chimice.

II.Om-

produs-

Frecara pe suprafaţă

alte

Gradul de

obiecte

murdărire

IV.Modul

de

păstrare şi

întreţinere

Reducerea aspectului estetic în urma spălării, călcării, curăţirii chimice

Reducerea aspectului estetic în urma spălării, călcării, curăţirii chimice
Reducerea aspectului estetic în urma spălării, călcării, curăţirii chimice
Reducerea aspectului estetic în urma spălării, călcării, curăţirii chimice

Sondajul experţilor;

   Sondajul experţilor;  Mod Coala Nr. document Semnat Data Rezistenţa la
   Sondajul experţilor;  Mod Coala Nr. document Semnat Data Rezistenţa la

Mod

Coala

Nr. document

Semnat

Data

Rezistenţa la frecare pe suprafaţă

Rezistenţa la frecare pe suprafaţă, ciclii;

690

Rezistenţa la murdărire

Permeabilitatea la aer, dm 3 /(m 2 ∙s)

199

Rezistenţa la

Rezistenţa culorii la înmuiere, puncte;

3

spălare

Densitatea de suprafaţă,

100

Stabilitatea formei şi a suprafeţei de

g/m 2 Desimea, nr. de fire pe

u-340

contact

10 cm;

b-240

Fenomenul pilling, cm -2

-0,1

Coala

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către
pilling, cm - 2 -0,1 Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ -121 4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către

4. Evaluarea indicilor de calitate principali de către experţi Determinarea indicilor de calitate ale materialelor se realizează cu scopul selectării unui număr limitat a indicililor de calitate, necesar pentru modelul dat. Metodele evaluării cu experţii se folosesc în cazul, cînd este imposibilă utilizarea unor metode mai obiective la soluţionarea unor situaţii. La evaluarea calităţii produsului metodele de evaluare cu experţii cel mai fregvent se folosesc la determinarea semnificaţiei. Evaluarea cu ajutorul experţilor include următoarele etape principale:

Crearea grupului de specialişti-experţi;

Pregătirea experţilor pentru sondaj;

Prelucrarea evaluării cu ajutorul experţilor. Către cerinţele principale, care se înaintează specialiştilor implicaţi în calitate de experţi se referă calificarea înalt profesională, dispunerea de informaţie, cointeresarea în rezultatele expertizei, activitatea şi obiectivitatea. Prelucrarea evaluării cu ajutorul experţilor constă în evaluarea gradului de coincidenţă a părerilor experţilor la calcularea caracteristicilor în cadrul sondajului grupului de experţi.

Experţilor li se propune de apreciat fiecare indice după semnificaţia acestuia. Necesitatea acestei evaluări apare
Experţilor li se propune de apreciat fiecare indice după semnificaţia acestuia.
Necesitatea acestei evaluări apare pentru unele tipuri de produse, cînd într-un
număr considerabil de indici este necesar de ales pe cei mai principali pentru
determinarea pe baza lor a unor indici normativi necesari. În tabelul 4.1.1 se
prezintă evaluarea de rang ai zece indici de calitate a ţesăturii de bază, care au fost
apreciaţi de 7 experţi.
Pentru fiecare expert suma rangurilor pe orizontală trebuie să fie constantă şi egală
cu:
(1)
Unde n-numărul indicilor;
În exemplul dat:
Pentru a aprecia acordul între experţi se determină coeficientul de concordanţă W:
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data
 

Tabelul 4.1- Ponderea indicilor de calitate

 
   

Indicii de calitate

   

Nr. crt. Experti

 

Sarcina la rupere, N

 

Alungirea la rupere, %

la încovoiere,

Rigiditatea

2

 

Neşifonabilitatea, %

Rezistenţa la frecarea pe suprafaţa, mii ciclii

Permeabilitatea dm 3 /(m 2 ∙s) la aer,

Rezistenţa la frecarea pe indoituri, ciclii

Efectul pilling, cm -2

Variaţia dimensiunilor liniare,%

Rezistenţa termica sumara, m 2 °K/W

μNcm

 

Suma

1

 

2

 

3

4

   

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

1

 

4

2

   

7

3

8

5

6

10

9

55

2

 

2

 

3

1

 

8

4

7

6

5

9

10

55

3

 

1

 

4

3

   

8

2

7

5

6

10

9

55

4

 

2

 

5

1

 

8

3

6

4

7

10

9

55

5

 

1

 

3

2

   

9

4

7

6

5

10

8

55

6

 

2

 

3

1

 

8

4

7

6

5

9

10

55

7

 

1

 

4

2

   

7

3

8

5

6

10

9

55

S

i

 

10

 

26

12

   

55

23

50

37

40

68

64

385

S

i -

S i -   -28,5   -12,5 -26,5     16,5 -15,5 11,5 -1,5 1,5 29,5
 

-28,5

 

-12,5

-26,5

   

16,5

-15,5

11,5

-1,5

1,5

29,5

25,5

 

-

821,25 156,25 702,25   272,25 240,25 132, 2,25 2,25 870,25 650,25 3840,5

821,25

156,25

702,25

 

272,25

240,25

132,

2,25

2,25

870,25

650,25

3840,5

25

mn-S i

 

60

 

44

58

   

15

47

20

33

30

2

6

315

J

i

 

0,19

 

0,14

0,18

   

0,05

0,15

0,07

0,104

0,095

0,003

0,02

1,00

  0,25   0,19 0,23     - 0,20 - 0.13 - - - 1,00
 

0,25

 

0,19

0,23

   

-

0,20

-

0.13

-

-

-

1,00

 

Unde

Unde - suma rangurilor pentru fiecare indice în parte;

- suma rangurilor pentru fiecare indice în parte;

 
media sumelor rangurilor a tuturor indicilor;

media sumelor rangurilor a tuturor indicilor;

 
 

m=7 – numărul experţilor; n=10 – numărul indicilor; În cazul dat S=0,5∙7(10+1)=38,5; Cu cît coeficientul de concordanţă W este mai aproape de 1 cu atît mai mult coincid părerile experţilor, în cazul de faţă W=0,85, deci părerile experţilor sunt apropiate. Coeficientul de pondere j i a fiecărui indice se determină după relaţia:

 
 

J

 

mn S

i

i

0,5 mn n

1

;

     

Coala

     

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

 
     

Mod

Coala

Nr. document

Semnat

Data

Indicii, cei mai importanţi, se consideră coeficienţii de pondere care îndeplinesc condiţia j i >1/n.
Indicii, cei mai importanţi, se consideră coeficienţii de pondere care
îndeplinesc condiţia j i >1/n.
Din tabelul 4.1 se observă că indicii, ce îndeplinesc condiţia, sunt:
rezistenţa la frecare pe suprafaţă (j i0 =0,23);
neşifonabilitatea (j i0 =0,22);
rezistenţa termică sumară (j i0 =0,21).
rezistenţa la frecare pe îndoituri (j i0 =0,12);
variaţia dimensiunilor liniare (j i0 =0,12);
permeabilitatea la aer (j i0 =0,1);
Aceşti coeficienţi de pondere se vor folosi la evaluare aglobală al nivelului de
calitate a materialului.
Exemplu de calcul pentru alungirea la rupere, %:
7 10 26
J
 0,14
i
0,5 7 10 10 1
J
0,14
J
i
 0,19
i
0
J
0, 76
i
n
S
S
i
3840,5
i  1
W 
 0,95
1
1
2
3
m n
n
m
49 1000 10
7
12
12
Cu cit coeficientul de concordanta ( W ) este mai aproape de 1 cu atit mai
mult vor coincide parerile expertilor, in cazul dat W=0,95, iar in rezultat parerile
expertilor sunt apropiate.
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data
 

5.1 Selectarea tesaturii de baza si caracteristica acesteia

 
 

Tehnica prelucrarii fibrelor a progresat foarte mult, facind posibila largirea considerabila a sortimentului de tesaturi si imbunatatirea calitatii. Sortimentul tesaturilor este foarte divers. Aceasta diversitate se poate forma in mare masura datorita compozitiei chimice a fibrelor, coloritul, caracterul suprafetei si legaturii tesaturii. La confectionarea unui produs de imbracaminte, se folosesc mai multe materiale:

Material de baza;

 

Captuseala;

 

Materiale auxiliare (furnitura, dublura, fermoarul).

 

Aceste tipuri de materiale au roluri diferite si se adopta in functie de specificul

 

produsului in care se aplica si de destinatia acestuia in procesul exploatarii. La confectionarea uniformei insotitoarei de bord aerian, materialul de baza

indeplineste rolul principal, care se alege in functie de tendintele modei si de preferintele purtatorului. Tesaturile sunt materiale obtinute prin incrucisarea firelor textile: urzeala in lungimea tesaturii si batatura in sensul latimii. La alegerea unei tesaturi se recomanda sa se pipaie tesatura, pentru ai cunoaste tuseul si apoi sa i se stabileasca greutatea. Componenta fibroasa a tesaturii are o importanta primordiala, deoarece se ia in consideratie in procesul de construire, modelare, croire si coasere. De componenta fibroasa mai depinde aspectul exterior, rezistenta la taiere, extensibilitatea, capacitatea de a se calca si a se contracta, varietatea regimului de calcare-aburire. Etapele procesului de confectionare a uniformei insotitoarei de bord aerian poate fi influentat de: grosimea, latimea, lungimea, cit si de densitatea de suprafata a tesaturii.

 

In

procesul de exploatare, uzarea imbracamintei e rezultatul actiunii repetate a

 

unei sarcini de intindere, a contractarii, rasucirii s.a. De aceea pentru mentinerea aspectului exterior si a formei imbracamintei si in scopul maririi termenului de purtare a ei, un rol important ii revine capacitatii de a se opune diverselor actiuni mecanice. Tesatura de baza utilizata la confectionarea uniformei insotitoarei de bord aerian, are in componenta fibre de lavsan 100%, materialul este unicolor, cu

legatura diagonal. Sarcina relativa de rupere e de 40 55 cN/tex.

 

Lavsanul este elastic, moale, stabil la ger, la molii si la putrefactie. Higroscopicitatea lavsanului e extraordinar de mica 0,4 % . Lavsanul are mai multe avantaje, precum: este un fir puternic, flexibil, are excelente caracteristici de manipulare.

 

O

caracteristica mai ampla a tesaturii este redata in tabelul 5.1.

 
 

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

 
   

Mod

Coala

Nr. document

Semnat

Data

Tabelul 5.1.1- Caracteristica ţesăturii de bază

Mostra

Grosimea,

Desimea

Densitatea

Densitatea de suprafata,g/

Tipul

 

de

mm

nr.de

liniara a

legaturii

Compone

tesatura

fire pe

firelor

 

nta

10 cm

 

fibroasa.

U

B

 

%

U

B

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

 

0,30

413

286

21x2

20x2

308

diagonal

Lavsan

100%

5.2 Selectarea materialelor pentru captuseala si dublura. Caracteristica acestora.

Pentru finisarea interioara produsului de imbracaminte se utilizeaza tesatura de captuseala, cu scop tehnologic si contribuie la imbracarea si dezbracarea fara efort a confectiei. Tesatura de captuseala indeplineste citeva cerinte, si anume:

a) Suprafata neteda;

b) Rezistenta culorii la frecare uscata si umeda;

c) Contractia admisibila pe urzeala si batatura;

d) Masa si grosimea specifica mica;

e) Rezistenta inalta la actiunea transpiratiei si la curatare.

Tesatura de captuseala, se caracterizeaza prin urmatorii indici de calitate:

alungirea la rupere, rigiditatea la incovoiere, rezistenta la frecare, nesifonabilitatea, distantarea si destramarea firelor.

1. Din sortimentul tesaturilor de captuseala fac parte urmatoarele tesaturi cu diversa componenta fibroasa: matase;

2. matase in amestec;

3. naturala;

4. artificiala;

5. sintetica;

6. tricoturi subtiri;

7. blana naturala sau artificiala.

Captuseala utilizata pentru confectionarea uniformei insotitoarei de bord aerian, are in componenta fibre naturale de viscoza, care asigura o igiena inalta; este rezistenta la frecare in functie de densitatea de suprafata a tesaturii. Densitatea liniara a firelor de viscoza utilizate pentru tesatura de captuseala sunt de 11 tex pe urzeala si 13,3 tex in batatura. Tesaturile pentru captuseala se produc cu legatura diagonal, satina, atlas si jacard.

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

Astfel pentru imbunatatirea caracteristicii acesteia se produc tesaturi de captuseala cu finisari speciale, sunt vopsite unicolor, multicolor si cu desene de diverse tipuri. Materialele pentru captuseala trebuie sa fie lucioase, pentru ca

produsul sa alunece cu usurinta pe corpul purtatorului. Caracteristica tesaturii de captuseala selectata in cadrul pachetului de materiale este prezentata in tabelul

5.2.1.

Tabelul 5.2.1- Caracteristica materialului pentru captuseala

Denumirea

Densitatea

Latimea,mm

Desimea

Tipul

Componenta

articolului

de

nr.de fire pe 10 cm

legaturii

fibroasa,%

suprafata

g/m²

U

B

1

2

3

4

5

6

7

32290

104

140

507

305

pinza

Viscoza 100%

Continuarea tabelului 5.2.1

Rezistenta La frecare pe indoituri, cicli

Rezistenta la destramare, N

Sarcina la

Alungire la rupere,

Rezistenta

rupere, N

la

 

%

distantarea

 

U

B

U

B

U

B

firelor, N

8

9

10

11

12

13

14

15

1,079

52

47

307

239

10

15

15

Intariturile ca materiale secundare in produsele de imbracaminte dubleaza unele detalii. Se utilizeaza pentru mentinerea, crearea volumului si formei produsului. Difera intre ele in functie de destinatia produselor, de locul si detaliul pe care se aplica. Materialele adezive se utilizeaza sub forma de pulberi, pelicule, paste, tricot, tesaturi si netesute. Intariturile tesaturi sunt de patru feluri: canafas, vatir, volvatir, roshar. Calitatea adezivilor se realizeaza prin diverse procedee specifice tehnologice de asamblare si depind in primul rind de calitatea substantelor componente, iar in al doilea rind de tehnologia de fabricatie. Datorita acestui fapt aprecierea calitatii se efectuiaza prin determinarea caracteristicilor specifice utilizindu-se normative existente. Materialele adezive trebuie sa posede masa mica, sa posede higroscopicitate, permeabilitate la aer, rezistenta la actiunea mecanica si la spalari chimice. La prelucrarea uniformei insotitoarei de bord aerian, s-a utilizat ca material adeziv intaritura sub forma de tricot, deoarece este o tesatura subtire, bine apretata, poseda masa mica, pret redus, este nesifonabila, poseda stabilitate dimensionala.

redus, este nesifonabila, poseda stabilitate dimensionala. Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

Tabelul 5.2.2 Caracteristica materialului de dublura

Grosi

Densitate

Rigidiratea

Contractia

Tipul

Component

Contactia

mea,

a de

la

dupa

material

a fibroasa,

dupa TUT,

mm

suprafata

incovoiere,μ

spalare, %

ului

%

%

g/m²

N∙cm²

U

B

U

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,40

95

400

800

2,5

2,5

tricot

Poliamidice

1,5

(PA)

5.3 Selectarea materialelor de asamblare. Caracteristica acestora

Sortimentul atelor de cusut folosite la confectionarea vestimentelor este variat. Ata de cusut reprezinta elementul principal de care depinde asamblarea corespunzatoare a diverselor detalii. Ea se intrebuinteaza nu numai pentru cusut: ca element de imbinare, cit si ca element decorativ, in cadrul unui produs. La alegerea atei de cusut vor fi respectate urmatoarele conditii tehnice:

ata folosita pentru confectionare trebuie sa-i corespunda materialul ales pentru confectionarea produsului;

finetea firului de ata trebuie sa corespunda cu finetea materialului;

culoarea atei de cusut se stabileste in functie de culoarea materialului cusut, avindu-se in vedere ca ata utilizata sa aiba o nuanta mai deschisa decit materialele cusute.

Alegerea atei de cusut mai depinde si de proprietatile fizico-mecanice ale materialului, deoarece finisarea acestuia, curatirea, spalarea, calcarea, poate avea efecte negative asupra imbinarii. Ata ca element de imbinare a detaliilor de confectii, trebuie sa posede urmatoarele caracteristici:

- sa aiba rezistenta mare la tractiune;

- sa fie flexibila;

- sa fie echilibrata din punct de vedere torsional;

- sa aiba capacitate de alunecare corespunzatoare;

- sa posede o buna rezistenta la abraziune;

- sa aiba o buna rezistenta a vopsirii;

- sa aiba rezistenta mare la actiunea solventilor.

In dependenta de grosime, atele de cusut sunt dotate cu numere comerciale. Acesta e un numar conventional, care caracterizeaza grosimea atelor. In procesul confectionarii tehnologice a produsului, pentru executarea tighelurilor de unire,cit si decorative s-a utilizat ata de cusut cu numarul comercial 44 (bumbac in amestec cu poliester).

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

Calitatea atelor de cusut depinde de urmatoarele caracteristici: rezistenta, alungire, elasticitate, rezistenta vopsirii, stabilitatea termica si rezistenta defectelor exterioare. Rezistenta la alungire a atelor de cusut este indicele principal al calitatii si depinde de grosimea acestora, tipul finisarii (albirea, vopsirea), destinatie si fibrele din care sunt confectionate. Pe cind alungirea la rupere a firelor depinde de numarul, torsiunea si finisarea lor. Caracteristica atei de cusut propusa pentru coaserea uniformei este prezentata in tabelul 5.3.1. Tabelul 5.3.1-Caracteristica atei de cusut

Tipul

Codul

Structura

Umiditate

Densit

Abaterea

Sarcina la

Alungire

Coeficientul de variatie a firului la

atei

firelor

a

atea

relative a

rupere a

a la

aspre

relativa,

liniara,

densitati liniare

firului

rupere

%

tex

conditionata de

U

B

rupere

cea rezultata

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

44 LB

81419

2

21,5

tex x 2

3,0

45,0

±5

1620

1651

22

8,0

5.4 Selectarea furniturii si a materialelor auxiliare

In industria de confectii alegerea furniturii serveste pentru incheiere, fixare si comoditatea in exploatare a produselor. Din acestea fac parte: nasturii, fermoarele, cirligele etc. Nasturii prezinta elemente care au rol atit functional, cit si decorativ. Nasturii sint extrem de variati in ceea ce priveste:

materialul- lemn, masa plastica, sticla, piele,os;

forma- rotunzi, patrati, ovali, sferici, semisferici, triunghi etc;

suprafata- netezi,in relief,combinate;

numarul de orificii- 2, 3, 4, 6;

culoarea- alba, neagra, precum si diverse culori.

Din punct de vedere al destinatiei se impart in nasturi pentru: bluze, fuste, rochii, pantaloni, jachete, paltoane, grupa de lenjerie, chiar si pentru incaltaminte.

La selectarea nasturilor pentru un produs de imbracaminte se tine cont de tendintele modei, de sotimentul produsului, culoarea tesaturii, precum si grosimea acesteia. Cerintele care sint impuse fata de nasturi sint urmatoarele:

stabilitatea culorii la actiunea apei;

rezistenta la actiunea uscata si la vapori.

In cazul in care se utilizeaza nasturi de culori contrasante, trebuie de tinut cont de:

culorile nasturilor sa nu degradeze produsele la operatiile de calcare sau intretinere. Nasturii care sau utilizat la confectionarea uniformei sint confectionati din masa plastica, avind forma rotunda, aplatizati, fara piciorus.

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

Tabelul 5.4.1-Caracteristica nasturilor

Destinatia

Diametrul

Caracterist

Materia

Culoarea

Nr.de

Dimensiune

Distanta

nasturelui,

ica

prima

orificii

a orificiului

dintre

mm

suprafetei

orificii

1

2

3

4

5

6

7

8

Pentru

20

netezi

Masa

Albastra

2

2

4

jacheta

plastic

deschisa

a

Pentru

15

netezi

Masa

Albastra

2

1,8

3,5

fusta

plastic

deschisa

a

Fermoarul este un mijloc de imbinare format dintr-un ansamblu de dinti numiti glisiera, pe care se deplaseaza un cursor. Fermoarele se fixeaza prin coasere si pot fi : cu dinti de metal sau material plastic care sunt fixati pe suport textil din tricot sau tesatura; detasabila pentru inchidere plasate pe toata lungimea produsului sau nedetasabile prin inchideri limitate, de lungime determinate cu limitator si cheite integrate sau metraj cu limitatori si cheita livrate. Cerintele inaintate fermoarelor depinde in primul rind de calitatea confectionarii lor, astfel:

- benzile textile a fermoarului, trebuie sa fie foarte stabile dimensional, sa nu se alungeasca, pentru a asigura o soliditate a zimtilor fixate pe ea;

- benzile vopsite trebuie sa asigure o mare rezistenta a culorii pentru a nu pata produsele in timpul operatiilor de curatare ori spalare;

- benzile trebuie sa asigure o mare rezistenta la lumina, la transpiratie, pentru a nu degrada produsul pe care a fost montat etc. La confectionarea produsului s-a ales fermoar cu dinti din plastic, suport textil si de aceeasi culoare cu materialul de baza. O caracteristica mai esentiala a fermoarului este prezentata in tabelul 5.4.2. Tabelul 5.4.2- Caracteristica fermoarului

Destinatia

Tipul

Latimea

Sarcina la

Sarcina de

Sarcina de

Sarcina de

glisierei,

rupere a

distrugere

fixare a

deplasare

mm

glesierei

a lacatului

lacatului

a lacatului

dN/cm

dN

dN

dN

1

2

3

4

5

6

7

Pentru fusta

0

4,0

7,8

5,8

4,9

0,39

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

5.6 Elaborarea fisei de selectare a materialelor pentru modelul de baza

Tabelul 5.6.1- Fisa de selectare a materialelor pentru modelul de baza

Mostra

Componenta fibroasa

1

2

I. Materialul de baza

1.1. Modelul 1

Lavsan 100%

1.2. Modelul 2

Lavsan 100%

1.3. Modelul 3

Lavsan 100%

II. Captuseala

 

Codul 32290

Viscoza 100%

III. Materialul adeziv

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

Continuarea tabelului 5.6.1

 

1

 

2

 

IV. Ata de cusut

 
 

Codul 814192

 

V. Furnitura

 

o

Nasturi

Masa plastica

Modelul 1

Diametrul nasturelui, mm:

Jacheta- 20

; Fusta- 15

Modelul 2

Diametrul nasturelui, mm:

Jacheta- 20

; Fusta- 15

Modelul 3

Diametrul nasturelui, mm:

Jacheta- 20

; Fusta- 15

o

Fermoar

 
 

Pentru fusta:

Tipul- 0;

Glisiera poliesterica, cu latimea de 0,3 cm.

0;  Glisiera poliesterica, cu latimea de 0,3 cm. Mod Coala Nr. document Semnat Data 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

6.1 Efectuarea calculelor pentru determinarea valorilor reale

Pentru determinarea indicilor nelimitati se foloseste metoda analitica care consta in:

Pentru fiecare trei valori de baza y i normative x i , in unitati naturale.

se pune in corespundere un indice

Pentru scara uniforma liniara a indicelui normativ, cind:

y i =a 0 +a 1 x i

( 1)

Se folosesc numai punctele de baza extreme: satisfacatoare si foarte inalte.

Atunci pentru determinarea coeficientului a 0 si a 1 se alcatuieste sistema:

0=a 0 +a 1 x sat 0=a 0 +a 1 x s a t 1,530= a 0 +a 1 x f.înalt 1,530= a 0 +a 1 x f.înalt

(2)

Unde: a 0 si a 1 coeficientii dependentii liniare intre parametrii nelimitati y 1 si valorile limitate x i , a indicelui de calitate naturali.

X sat - marimea valorii normative a indicelui de calitate limitat care corespunde calitatii satisfacatoare;

X f.înalt -marimea valorii normative a indicelui de calitate limitat care corespunde calitatii foarte inalte.

Nivelul normativ pentru gradatia calitatii inalte se determina ca mijlocul

intervalului

x

, x

sat fin

.

In rezultatul rezolvarii sistemului de ecuatii se obtin coeficientii a 0 si a 1 pentru

calcularea

Indicele dorit d formula care urmeaza:

y

i

.

i

se calculeaza cu ajutorul indicilor auxiliari nelimitati

d i

exp   exp

(3)auxiliari nelimitati d i  exp   exp   y i dupa Mod Coala

y

i

dupa

d i  exp   exp   (3) y i dupa Mod Coala Nr.
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

Tabelul 6.1- Limitele valorilor indicelui dorit d si indicelui nelimitat y

Gradarea calitatii

d

y

Foarte inalta

≥ 0,80

≥ 1,53

Inalta

≥ 0,63

≥ 0,77

Satisfacatoare

≥ 0,37

≥ 0,00

Joasa

< 0,37

<0

Tabelul 6.2-Nivelurile indicelor de calitate limitati a materialului pentru uniforme

 

Indicile

 

Gradatia indicilor de calitate

 
 

Joasa

Satisfacatoare

Inalta

Foarte inalta

1.

Sarcina la rupere,

803

si mai mic

803-813

812-821

820

si mai mare

N

   

2.

Alungirea la

403

si mai mic

403-413

412-421

420

si mai mare

rupere, %

   

3.

Rigiditatea la

30 si mai mare

30-21

20-11

10 si mai mic

incovoiere, μN·cm 2

4.

Rezistenta la

4 si mai mic

4,0-9,9

10,0-15,9

16 si mai mare

frecare pe suprafata,

mii cicli

   

5.Permeabilitatea

20 si mai mic

20-49

50-79

130

si mai mare

la aer, dm 3 /(m 2 ∙s)

 

1. Sarcina la rupere, Prup, N

0

 

a

0

1,53

  803

a

1

a

0

a

1

820



   a

0

a

  803

a

1

1

803

a 

a

72, 27

0, 09

0

1



a

1

820 1,53

y

1

d

1

a a x  72, 27 0,09 816,5 1, 21

0

1

1

exp   exp

1 1   y     i 1 1 e e y
1
1
y
 
i
1
1
e
e
y
e
e
0,29

;

d

1

0, 75

Coala 542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121 Mod Coala Nr. document Semnat Data
Coala
542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

2.Alungirea la rupere, lrup,%

 

0

1,53

a

0

y

2

d

2

a

a

1

403

0

a

1

420



  

a

0

a

  403

1

 

a

1

403

a 

a

36, 27

0



a

1

420

1

0, 09

a a x  36, 27 0,09 416,5 1, 21

0

1

2

;x   36, 27  0,09  416,5  1, 21 0 1 2 d

d

2

0, 75

3. Rigiditatea la incovoiere, EI, μN·cm 2

 

0

1,53

a

0

y 3

d

3

a

a

1

30

0

a

1

10



  

a

0

a

  30

a

1

1

30

a

1

 

a 

a

2, 28

0, 076

0



10 1,53



1

a a x 2, 28  0,076 15,5 1,102

0

1

3

d

3

0, 71

;  0,076  15,5  1,102 0 1 3 d 3  0, 71 4.

4. Rezistenta la frecare pe suprafata, Rfs, mii cicli

 0  a 0  a  4   4 a a 
 0
 a
0 
a
4
  4
a
a 
0, 48
1

0
1

0
 
1,53
 a
0 
a
16
   a 
a
4 
a
16 1,53
 
a

0,12
1
1
1
1
y
 a  a  x 0, 48  0,12  12,95  1,07
4
0
1
4
1
1
d
exp   exp
y
 
;
d
0, 71
4
i
1
1
4
e
5. Permeabilitatea la aer, dm 3 /(m 2 ∙s)
e
y
e
e
0,34
 0
a
0 
a
20
a
  20
a
a 
0, 26
1

0
1

0
 
1,53
 a
0 
a
130
  
a
20 
a
130
 
a

0, 013
1
1
1
1
y
 a  a  x 0, 26  0,013  64,5  1,09
5
0
1
5
26  0,013  64,5  1,09   5 0 1 5 Mod Coala Nr.
Mod Coala Nr. document Semnat Data
Mod
Coala
Nr. document
Semnat
Data

542.1.IPTP.ZI.MTCŢ-121

Coala

1 1   y     i 1 1 e e y
1
1
y
 
i
1
1
e
e
y
e
0,33

d

5 exp   exp

; d 0, 71

5

Tabelul 6.3- Limitele valorilor indicelui dorit d si al indicelui nelimitat y

Denumirea indicilor de calitate

Y

d

1

2

3

1.Sarcina la rupere,N

1,21

0,75

2.Alungirea la rupere ,%

1,21

0,75

3.Rigiditatea la încovoiere,μN·cm 2

1,102

0,71

4.Rezistenta la frecare pe suprafată,mii ciclii

1,07

0,71

5.Permeabilitatea la aer, dm 3 /(m 2 ∙s)

1,09

0,71

Metoda grafică de determinare a incicelui nelimitat consta in:

Nomogramele se construiesc astfel:

Se traseaza doua linii drepte concomitent perpendicular, Od si Oy. Pe axa Od se depun valorile indicilor doriti de la 0 la 1 cu intervalul de la 0,1 iar pe axa Oy- valorile nelimitate care variaza de la -2 pina la +5 cu intervalul 1.Functia curbei dorite de timpul d=exp(-exp-y) se construieste dupa datele din tab.5.4 în prima jumatate a partii de sus a nomogramei. Pe nomograma se deosebesc 4 zone de gradatie dupa valorile limitate a indicilor d si y din tab.5.1.Axa de coordonate verificatoare al indicilor naturali x este o prelungire in jos a axei indicilor Od si formeaza cu axa Oy jumatatea a doua a nomogramei.Scara pe axele Od si Oy ramine neschimbata, iar scara pe axa Ox se schimba de fiecare data an corespundere cu datele precedente a fiecrui indice limitat.

Tabelul 6.4-Tabelul valorilor functiei d=exp(-exp-y)

Y

-2

-1,5

-1,0

-0,5

0,00

0,5