Sunteți pe pagina 1din 6

ANALIZA PEST & ANALIZA SWOT Analiza PEST PEST Political, Economic, Social and Technological (factors); Acronimul

mul PEST apare uneori STEP; Analiza PEST: instrument util pentru n elegerea dez!olt"rii sau declinului unei pie e, care permite implicit definirea pozi iei, poten ialului #i direc iei unei afaceri$ %tilizarea analizei PEST: planificarea strategic" a unei afaceri; planificare n mar&eting; dez!oltarea produsului; rapoarte de cercetare$ 'ariante ale modelului PEST: o e(tindere la mai mul i factori; analiza PESTE)* (PEST $$, Ecological, )egislati!e, *ndustr+)$ Diferena dintre analiza PEST i analiza SWOT PEST m"soar" situa ia #i poten ialul pie ei, indic,nd n mod special cre#terea #i declinul acesteia #i implicit atracti!itatea pie ei din perspecti!a celor patru criterii S-.T analizeaz", n general, o organiza ie, o propunere sau o idee de afaceri Analiza PEST se efectueaz" n mod normal nainte de analiza S-.T pentru c" a/ut" la identificarea factorilor S-.T$ Paii unei analize PEST *dentificarea su0iectului de analizat, respecti! a pie ei la care se refer" (a unui produs, companie, 0rand etc)$ 1efinirea pie ei se poate face din urm"toarele puncte de !edere: . firm" care #i delimiteaz" pia a Pozi ionarea unui produs pe pia " . op iune strategic", cum ar fi intrarea pe o nou" pia " sau lansarea unui nou produs . achizi ie poten ial" %n parteneriat poten ial . oportunitate de in!esti ii$ 2odelul analizei PEST Su0iectul analizei PEST: Pia "; Afacere; Propunere, etc Modelul analizei PEST Criteriul politi Aspecte ecologice3de mediu )egisla ia n !igoare pe pia a intern" )egisla ia !iitoare )egisla ia european"3interna ional" Procese de reglementare Politici gu!ernamentale 1urata mandatului gu!ernului Schim0area gu!ernului

Politici comerciale 4inan are, granturi #i ini iati!e )o00+ pe pia a intern" 3 grupuri de presiune 5rupuri de presiune interna ionale 6"z0oaie #i conflict

Modelul analizei PEST Criteriul e ono!i Situa ia economiei na ionale E!olu ii macroeconomice 7on/unctura economic" interna ional" 4iscalitate *mpozite pe produs Aspecte de sezonalitate3 clim" 7icluri economice 4actori specifici industriei Tendin e n e!olu ia pie ei #i a canalelor de distri0u ie 7omportamentul clien ilor3 utilizatorilor finali 6atele do0,nzilor #i rata de schim0 !alutar Pro0leme ale comer ului interna ional #i ale flu(urilor de capital Modelul analizei PEST Criteriul "o ial Trenduri n stilul de !ia " E!olu ii demografice Atitudini #i opinii ale consumatorilor .pinii din mass media Schim0"ri legislati!e care afecteaz" factorii sociali *magine legat" de 0rand, companie #i tehnologie 2odele de consum ale popula iei 2od" E!enimente ma/ore #i influen e Acces la re ele de comercializare 4actori etnici3religio#i Pu0licitate Aspecte de etic" Modelul analizei PEST Criteriul te#nolo$i 1ez!oltarea tehnologie competiti!e 4inan area cercet"rii Tehnologii asociate Solu ii de nnoire tehnologic" 2aturitatea tehnologiei 7apacitatea de prelucrare #i gradul de maturitate Tehologia informa iei #i comunic"rii Sistemul 3mecanismul de achizi ii folosit de consumatori

)egisla ia pri!ind tehnologia Poten ialul de ino!are Acces la tehnologie, licen e, 0re!ete Pro0leme ale propriet" ii intelectuale 7omunica ii glo0ale

A%anta&ele analizei PEST analiz" poate fi con!ertit" ntr8o e!aluare cantitati!" cu caracter #tiin ific prin m"surarea componentelor din sec iuni; e!aluarea cantitati!" se poate 0aza #i pe sta0ilirea unor coeficien i de importan " pentru factorii considera i$ e!aluarea este cu at,t mai util" c,nd se analizeaz" mai multe pie e cu scopul de a decide care dintre acestea prezint" mai mult poten ial sau mai multe o0stacole$ pentru dez!oltarea unei afaceri, respecti! op iunea pentru anumite in!esti ii, decizia poate s" !izeze: alegerea ntre dez!oltarea pie ei A sau 9 concentrarea asupra pie ei interne sau e(port achizi ionarea companiei : sau a companiei ; etc$ Analiza SWOT *nstrument important n managementul strategic; instrument util pentru n elegerea diferitelor situa ii #i pentru luarea deciziilor pri!ind afa erile #i or$anizaiile' o perspecti!" a unui lucru: o firm", un produs, o propunere, o metod", o idee, o op iune etc$ SWOT ( a roni!ul e)pre"iei Stren$t#(Wea*ne""(Opportunitie"(T#reat# ( o e)a!inare a pun telor forte i a pun telor "la+e interne, pre u! i a an"elor pro%enite din !ediul e)tern' -tilizarea analizei SWOT planificarea afacerii; luarea diferitelor decizii, care s" se 0azeze pe g,ndirea proacti!" #i mai pu in pe o0i#nuin "; planificarea strategic"; e!aluarea concuren ilor; mar&eting; dez!oltarea de produs #i rapoarte #tiin ifice; e(erci iu pentru /ocuri de consolidare a echipei (team 0uilding), n cadrul unor ateliere (<or&shops); Prezentarea analizei SWOT Modelul unei analize SWOT Pun te tari A!anta/e ale propunerii 7apacit" i A!anta/e competiti!e 6esurse, acti!e, resurse umane E(perien ", cunoa#tere, date 6ezer!e financiare, profituri pro0a0ile

1ez!oltarea mar&etingului Aspecte ale ino!"rii )oca ie Pre , calitate Acredit"ri, calificati!e, certific"ri Procese, sisteme T*7 Tip de cultur", comportamente, atitudini 7alitatea managementului

Modelul unei analize SWOT Pun te "la+e 1eza!anta/e ale propunerii )ipsa for ei concuren iale 6eputa ie, prezen "= 6esurse financiare= 'ulnera0ilit" i proprii cunoscute 5rafice de e(ecu ie, termene #i presiuni 7ash8flo< 7ontinuitate, soliditatea re elei de apro!izionare= Efecte asupra acti!it" ilor principale= 1ate disponi0ile credi0ile, acti!itate predicti0il"= Acredit"ri = Procese sisteme= 7alitatea managementului= Modelul unei analize SWOT 1ez!oltarea pie ei 'ulnera0ilitatea concuren ilor Tendin e n industrie #i stil de !ia " 1ez!oltare tehnologic" #i ino!are *nfluen e glo0ale Pie e noi, pe !ertical" sau orizontal" Pie e de ni#" .portunit" i pe criterii geografice Puncte noi de !,nzare, e!entual unice Tactica surprizei, contracte ma/ore 1ez!oltarea afacerii #i3sau a produsului *nforma ii #i cercetare Parteneriate, agen ii, distri0u ie Scara produc iei Sezonalitate, !reme,mod" Modelul unei analize SWOT A!enin.ri Schim0"ri politice Schim0"ri legislati!e Efecte de mediu 1ez!olt"ri *T

*nten iile concuren ilor 7ererea pie ei >oi tehnologii, ser!icii, idei 7ontracte !itale #i parteneri Sus inerea capacit" ilor interne .0stacole nt,lnite Sl"0iciuni insurmonta0ile Pierderea unor mem0ri de 0az" ai personalului 9az" financiar" sustena0il"= Starea economiei na ionale #i con/unctura interna ional" Sezonalitate, efecte ale e!enimentelor meteo

Dia$ra!a "trate$i . SWOT Analiz. SWOT/ Crearea propriei fir!e de di"tri+uie pentru a a e"a noi utilizatori finali Pun te tari 7ontrolul !,nz"rilor la utilizatorii finali Produse potri!ite, calitatea ser!iciilor, certitudine pri!ind desfacerea Performan a superioar" a produsului fa " de concuren i 1urat" mai mare de !ia " a produsului 7apacitate de prelucrare suplimentar" Personal cu e(perien " n rela ia direct" cu clien ii 4irma dispune de liste de clien i 7apacitate de li!rare direct" la client Proces de ino!are de produs aflat n derulare Produsele au primit certific"ri Procesul de produc ie se poate adapta Echipa managerial" este implicat" #i ncrez"toare Analiz. SWOT/ Crearea propriei fir!e de di"tri+uie pentru a a e"a noi utilizatori finali Pun te "la+e )ista de clien i nu a fost testat" 4irma ar fi un /uc"tor de dimensiuni mici >u e(ist" e(perien " direct" de mar&eting 4irma nu poate apro!iziona clien ii n str"in"tate Tre0uie anga/at personal pentru !,nz"ri 9uget limitat >u s8a e(perimentat nimic p,n" n prezent >u e(ist" nc" un plan detaliat ',nz"torii au ne!oie de preg"tire Personalul pentru rela ii cu clien ii are ne!oie de preg"tire Procesele #i sistemele tre0uie adaptate Acoperirea managementului nu este suficient" Analiz. SWOT/ Crearea propriei fir!e de di"tri+uie pentru a a e"a noi utilizatori finali

Oportunit.i

Posi0ilitatea de dez!oltare a unor produse noi 7oncuren ii locali au produse necompetiti!e Profitul suplimentar !a fi satisf"c"tor %tilizatorii finali reac ioneaz" poziti! la idei noi Este posi0il" o e(tindere pe plan interna ional Aplica ii de anga/are din partea speciali#tilor Surpriz" pentru concuren i Se pot ncheia afaceri mai 0une cu furnizorii Analiz. SWOT/ Crearea propriei fir!e de di"tri+uie pentru a a e"a noi utilizatori finali A!enin.ri 0ri" uri1 )egisla ia poate a!ea un impact 6estric iile de mediu pot fa!oriza concuren ii de dimensiuni mai mari 6iscuri legate de acti!itatea de 0az" 7ererea pie ei este foarte limitat" la un sezon 2en inerea personalului cheie este o pro0lem" critic" >oua acti!itate poate distrage aten ia de la acti!itatea de 0az" Posi0il pu0licitate negati!" 'ulnera0ilitate la reac iile de atac ale concuren ilor ma/ori