Sunteți pe pagina 1din 22

II.2. Cadrul natural a) Relieful Regiunea Vest se caracterizeaz!

printr-un relief variat "i armonios distribuit n zone de munte, deal "i cmpie, care coboar! n trepte de la est spre vest (fig. 2.1). Fig. 2.1 Harta fizic! a Regiunii Vest

Sectorul montan al regiunii este reprezentat de unit!#i montane apar#innd Carpa#ilor Meridionali "i Carpa#ilor Occidentali "i predomin! n jude#ele Cara"-Severin "i Hunedoara, unde mun#ii ocup! circa 65% din suprafa#a total!. Astfel, Carpa#ii Meridionali sunt prezen#i n jude#ele Hunedoara "i Cara"-Severin, n timp ce Mun#ii Banatului apar numai n jude#ul Cara"-Severin. La interferen#a jude#elor Timi", Hunedoara "i Cara"-Severin se individualizeaz! Mun#ii Poiana Rusc!. Unitatea cea mai important! a Carpa#ilor Occidentali - Mun#ii Apuseni este reprezentat! prin subunit!#i montane n jude#ele Hunedoara "i Arad (vezi fig. 2.2). n Regiunea Vest Carpa!ii Meridionali sunt compu"i din unit!#ile muntoase Parng (Mun#ii Parng, Mun#ii $ureanu, Mun#ii Or!"tiei) "i Retezat-Godeanu (Mun#ii Retezat, Mun#ii Godeanu, Mun#ii %arcu, Mun#ii Vlcan, Mun#ii Cernei, Mun#ii Mehedin#i). Cele mai importante vrfuri muntoase ale regiunii se ntlnesc n Carpa#ii Meridionali: Vf. Parngu Mare 2519 m (Mun#ii Parng), Vf. Peleaga 2509 m "i Vf. Retezat 2482 m (Mun#ii Retezat), Vf. Gugu 2291 m

AF T
Sursa: Romnia Atlas Geografic 2002, www.geo-spa#ial.org

(Mun#ii Godeanu), Vf. Pietrii 2192 m (Mun#ii %arcu). Acestea sunt comparabile cu cele mai nalte vrfuri din Romnia "i anume: Vf. Moldoveanu 2544 m "i Vf. Negoiu 2535 m din Mun#ii F!g!ra". Culmile muntoase amintite sunt la rndul lor desp!r#ite de culoare depresionare inter- "i intramontane precum: Depresiunea Petro"ani, Depresiunea Ha#eg, Culoarul Streiului, Culoarul Bistrei, Culoarul Timi"-Cerna "i Depresiunea Doma"nea-Mehadia Fig. 2.2 Principalele unit!#i de relief din Regiunea Vest

Carpa!ii Occidentali sunt reprezenta#i n Regiunea Vest de Mun!ii Banatului (Mun#ii Semenic, Mun#ii Aninei, Mun#ii Locvei, Mun#ii Dognecei, Mun#ii Alm!jului), Mun!ii Poiana Rusc" "i Mun!ii Apuseni (Mun#ii Zarandului, Mun#ii Codru Moma, Mun#ii Metaliferi, Mun#ii Bihorului). Comparativ cu n!l#imile nregistrate n Carpa#ii Meridionali, n Carpa#ii Occidentali, altitudinile scad drastic cu aproximativ 1000 m. Astfel, cele mai nsemnate vrfuri sunt: Vf. G!ina 1486 m (Masivul G!ina), Vf. Piatra Goznei 1447 m (Mun#ii Semenic) "i Vf. Pade"u 1374 m (Mun#ii Poiana Rusc!). ntre aceste culmi muntoase se profileaz! depresiuni montane "i culoare de v!i desp!r#itoare precum: Depresiunea Brad-H!lmagiu, Depresiunea Gurahon#, Depresiunea Zarandului, Depresiunea Alm!jului (Bozovici), Depresiunea Cara"-Ezeri", Depresiunea Liubcova, Depresiunea Doma"neaMehadia, Culoarul Mure"ului, Culoarul Bistrei, Culoarul Timi"-Cerna "i Defileul Dun!rii. n Mun#ii Banatului, se afl! cel mai ntins masiv carstic din Romnia, masa de calcar jurasic "i cretacic avnd o larg! dezvoltare de-a lungul unei f"ii ce se ntinde de la Re"i#a pn! la Dun!re. Num!rul fenomenelor carstice descoperite n acest areal este impresionant, fiind n jur de 1500, dintre care cele mai cunoscute sunt: pe"teri (pe"terile Comarnic, Buhui, Romne"ti, etc), avene (Poiana Gropii, T!ietura T!tarului, Avenul Albastru, etc), chei (Cheile Nerei, Cara"ului, Mini"ului,

AF T

D
1 2

R
b) Clima Jude#ele Patriei - Jude#ul Arad, 1979, p.28 Geografia Romniei, vol. I, 1983 3 ibidem, 1983

etc), platouri carstice (Platoul Iabalcea), doline, uvale, v!i oarbe, cursuri "i lacuri subterane, izbucuri (Izbucul Big!r). Sectoarele de deal sunt incluse Dealurilor Banatului "i Cri"anei, subunit!#i ale Dealurilor de Vest. Dealurile Cri"ene fac tranzi#ia ntre Mun#ii Apuseni "i Cmpia Cri"urilor, aceastea formnd o ,,f"ie continu! la extremitatea nord-vestic! a Mun#ilor Codru-Moma "i pe versantul nordic al Mun#ilor Z!randului1. Dintre unit!#ile deluroase incluse Dealurilor Cri"ene de pe teritoriul Regiunii Vest se pot aminti: Dealurile sau Piemontul Codrului, la contactul cu Mun#ii Codru-Moma, aceast! unitate reprezintnd o f"ie ngust! de dealuri nalte de 200-300m, Dealurile Cuedului "i Cigherului, o treapt! deluroas! de 200-300m "i Dealurile Lipovei, care se desf!"oar! ntre Culoarul Mure"ului la nord "i valea Beg!i la sud. Ace"tia din urm! reprezint! sectorul cel mai extins din Dealurile de Vest "i apar izolate de Mun#ii Poiana Rusc! de care se despart prin Culoarul v!ii Bega. Dealurile B#n#!ene continu! spre sud "i au ca "i tr!s!tur! distinct! caracterul discontinuu. Aceste dealuri se constituie ca o treapt! de tranzi#ie ntre zona montan! reprezentat! de Mun#ii Banatului "i Mun#ii Poiana Rusc! "i sectoarele mai joase, de cmpie dinspre vest. Dintre cele mai importante unit!#i deluroase ncorporate Dealurilor B!n!#ene se pot aminti urm!toarele: Dealurile Surducului "i Dealurile L!pugiului la vest "i nord-vest de Mun#ii Poiana Rusc!, Dealurile Pog!ni"ului (Saco"ului sau Buzia"ului), Dealurile Tirolului (Doclinului) "i Dealurile Oravi#ei la nord "i nord-vest de Mun#ii Banatului. Zonele de cmpie din Regiunea Vest apar#in Cmpiei de Vest, care face parte din Marea Cmpie a Tisei "i predomin! n jude#ele Timi" "i Arad. Cmpia de Vest are aspectul unei f"ii nguste de 15-75 km cu intrnduri n zona colinar! de la est sau prezentnd contact direct cu mun#ii, cum este cazul contactului dintre Mun#ii Zarandului "i Cmpia Aradului. Cmpia de Vest se prezint!, de la nord la sud, ca o succesiune de zone joase "i zone nalte, fiecare cu aspecte proprii. Sectoarele joase (Cmpia Joas! a Timi"ului, Cmpia Cri"ului Alb, Cmpia Jimboliei, Cmpia Aranc!i, Cmpia Brzavei) au caracter de subsiden#! "i o remarcabil! netezime, fiind inundabile n trecut, azi avnd o ampl! re#ea de diguri "i canale de drenaj. Sectoarele mai nalte (Cmpia Aradului, Cmpia G!taiei, Cmpia Cermeiului, Cmpia Ving!i) au de regul! tot caracter de subsiden#! "i apar chiar la contactul cu dealurile, respectiv mun#ii. Cmpia de Vest este a doua mare regiune agricol! a #!rii "i posed! numeroase resurse naturale (petrol, gaze naturale, roci de construc#ie, izvoare termale "i minerale), fapt ce a favorizat dezvoltarea activit!#ilor economice "i implicit a unei puternice re#ele urbane.

Exist! o serie de factori genetici ai climei care influen#eaz! repartizarea pe glob, ace"tia fiind reprezenta#i de radia#ia solar!, circula#ia general! a atmosferei, ct "i suprafa#a subiacent! activ!2. La nivelul circula#iei generale a atmosferei sunt patru forme de manifestare cu consecin#e asupra climatului Romniei "i anume: circula#ia vestic!, circula#ia polar!, circula#ia tropical! "i circula#ia de blocare, dintre acestea cea mai mare predominan#! avnd-o circula#ia vestic! (ibidem, 1983). Sub aspectul suprafe#ei active cel mai important rol l joac! relieful deoarece acesta influen#eaz! tr!s!turile climatului; dup! diversitatea formelor de relief la nivel regional se influen#eaz! mai multe tipuri de clim!: clim! de munte, clim! de dealuri "i podi"uri, clim! de cmpie "i clim! de litoral3.

AF T

n acest sens cu excep#ia climatului de litoral toate tipurile de clim! se g!sesc n cadrul Regiunii Vest, tipuri de clim! influen#ate de varietatea unit!#ilor de relief prezente n regiune. Cea mai mare parte a Regiunii Vest cade sub inciden#a climatului temperat continental de tranzi#ie, cu influen#e oceanice "i submediteraneene (fig. 2.3). Limita influen#elor submediteraneene urm!re"te linia care ncepe la nord de N!dlac "i continu! pe la Semlac, Periam, Giarmata, Reca", la sud de Lugoj, Caransebe", traverseaz! Muntele Mic, %arcu, Godeanu "i ajunge pn! la izvoarele Cernei. Toate unit!#ile fizico-geografice aflate la nord de limita descris! apar#in climatului continental de tranzi#ie, cu influen#e oceanice. Fig. 2.3 - Clima n Regiunea Vest

Conform tratatului Geografia Romniei, vol I (1983), principalele caracteristici ale climatului cu influen#e submediteraneene sunt: iarna cu advec#ii de aer cald din sud-vest, generate de ciclonii mediteraneeni care determin! un climat mai cald, cu precipita#ii mai frecvent sub form! de ploaie "i lapovi#!, fenomene climatice de iarn! slabe ca intensitate, durata mic! a stratului de z!pad! (15-20 de zile), durat! a intervalului de nghe# dintre cele mai lungi din #ar!; n unii ani, nghe#ul a fost periodic, iar durata perioadei de vegeta#ie a fost aproape continu!. n regimul anual al precipita#iilor se nregistreaz! un maxim principal n mai-iunie "i altul secundar, n decembrie. Temperatura medie multianual! oscileaz! ntre 10-12 C (fig. 2.4) , cu valori mai ridicate n Cmpia de Vest "i de-a lungul Dun!rii. Temperaturi medii anuale de peste 11C se nregistreaz! n partea vestic! a Cmpiei Timi"ului, n Cmpia G!taiei, Cmpia Moravi#ei, Dealurile Tirolului, Depresiunea Cara"ului "i de-a lungul Defileului Dun!rii. n lungul Culoarului Mure"ului valorile

AF T

dep!"esc peste tot 10C , ca "i n Dealurile Banatului (excep#ie fac unele n!l#imi mai mari), n Culoarul Timi"-Cerna, Depresiunea Alm!jului. O dat! cu altitudinea, valorile scad progresiv atingnd 3,7C la sta#ia Semenic (1400m) "i 0,5C la %arcu (2180m) sau pot atinge valori de aproximativ -2C n Mun#ii Parng "i Retezat. Fig. 2.4 - Temperatura medie anual! n Regiunea Vest

n ceea ce prive"te temperatura medie anual! de var! (iulie), aceasta are valori diferen#iate n regiune astfel: n unit!#ile Cmpiei de Vest, izoterma de var! are valori medii de 21- 23C, n zona Dealurilor de Vest "i a mun#ilor mai scunzi din Mun#ii Banatului (Mun#ii Dognecei, Mun#ii Aninei, Mun#ii Locvei) izoterma de var! nregistreaz! valori de 18 21C, n vreme ce zona montan! nalt! (Carpa#ii Meridionali, Mun#ii Semenic, Mun#ii Poiana Rusc!, Masivul G!ina) se caracterizeaz! prin valori termice de var! de sub 18 C. Temperatura medie anual! de iarn! (ianuarie) cunoa"te "i ea varia#ii spa#iale. Astfel, iernile cele mai blnde, cu o izoterm! de -1- +1C, se nregistreaz! n sudul "i centrul Cmpiei Timi"ului, de-a lungul v!ii Timi"ului "i par#ial a Beg!i. Iernile c!ldu#e (-1 - -3C) sunt specifice celorlalte unit!#i de cmpie, a celor de deal "i de mun#i jo"i, iar iernile relativ reci (-3 - -5C) caracterizeaz! zonele montane mijlocii (sub 1500 m altitudine). Izoterma de iarn! cea mai sc!zut! (sub -5C) este caracteristic! crestelor muntoase nalte din Carpa#ii Meridionali (Mun#ii Retezat, Mun#ii Godeanu, Mun#ii Parng, Mun#ii %arcu). Cantitatea medie multianual! a precipita#iilor este un indicator climatic important pentru caracterizarea climatic! a regiunii (fig. 2.5). Cantit!#ile relativ mari de precipita#ii se datoreaz!

AF T

influen#elor oceanice, vestice, dar "i celor submediteraneene. n zona de cmpie, media multianual! a precipita#iilor dep!"e"te 600 mm n partea sudic! "i estic! (Timi"oara 631 mm, Lipova 623 mm) "i chiar 700 mm la contactul cu unitatea deluroas! (F!get 737 mm). Interesant de remarcat este faptul c! optimul pluviometric se situeaz! la altitudini medii (1200 1600 m), mai ales dac! versan#ii au expozi#ie vestic!, "i au tendin#a de sc!dere la n!l#imi mai mari. Astfel, dac! la sta#ia Semenic (1400 m) se nregistreaz! valori de 1259 mm, pe Vf. %arcu (2190 m) acestea se ridic! doar la 1151 mm. Regimul precipita#iilor se remarc! prin existen#a a dou! maxime pluviometrice anuale, datorit! influen#elor submediteraneene: un maxim principal n maiiunie "i unul secundar n lunile de toamn!, n octombrienoiembrie. Fig. 2.5 Harta precipita#iilor medii anuale din Regiunea Vest

R
Caracteristicile termice "i pluviometrice ale regiunii sunt determinate "i de circula#ia general! a maselor de aer. Pe teritoriul Regiunii Vest se remarc! circula#ia maselor preponderent dinspre vest, dar circula#ia dinspre nord-vest "i sud-vest n diferite arii ale regiunii n func#ie de anotimp este de asemenea un fenomen frecvent. Circula#ia nord-estic! a maselor afecteaz! n principal crestele montane, fapt ce duce la moderarea anotimpului rece din punct de vedere termic. n sezonul cald se intensific! circula#ia nord-vestic! a maselor de aer, care produce o u"oar! sc!dere a temperaturii, n timp ce n sezonul rece circula#ia sud-vestic! cre"te n intensitate "i genereaz! caracterul blnd al iernilor, cu precipita#ii preponderent lichide "i dezghe#uri frecvente, n special datorit! advec#iei de aer tropical maritim. Dintre vnturile neregulate care se resimt n regiune, se remarc! Co"ava, n Mun#ii Banatului, care are o direc#ie sud-estic!.

AF T

c) Hidrografia Din punct de vedere hidrografic remarc!m existen#a unor re#ele de suprafa#! importante ce apar#in bazinelor Mure"ului, Cri"ului Alb, Cri"ului Negru, Beg!i, Timi"ului, Cara"ului, Nerei, Cernei "i Jiului (vezi fig.6). De asemenea, putem aminti "i c#iva afluen#i importan#i ai acestor ruri, cum ar fi: Geoagiu, Or!"tie, Strei (cu Rul Mare), Cerna, Ier, Aranca (afluen#ii Mure"ului), Bistra, Pog!ni", Brzava (afluen#ii Timi"ului), Teuzul (afluent al Cri"ului Negru), Cigher (afluent al Cri"ului Alb), Cara"ul, Nera (cu Mini" "i Bei), Berzasca "i Cerna (afluen#i direc#i ai Dun!rii). Fig. 2.6 Re#eaua hidrografic! din Regiunea Vest

D
4

R
Jude#ele Patriei Jude#ul Cara"-Severin, 1981

Este de remarcat faptul c! toate cursurile de ap! ale regiunii sunt afluente fluviului Dun!rea, care reprezint! cel mai mare curs de ap! din Regiunea Vest, precum "i faptul c! rurile Cri"ul Alb, Cri"ul Negru, Mure", Bega, Timi", Brzava, Cara" "i Nera au "i caracter transfrontalier, trecnd n Ungaria "i/sau Serbia. Cel mai important curs permanent de ap! care dreneaz! teritoriul Regiunii Vest este fluviul Dun!rea, care intr! n #ar! la Bazia" "i parcurge pe teritoriul Romniei o distan#! de 1075 km, din care 60 km parcur"i pe teritoriul Regiunii Vest4. Se consider! c! la Bazia" ncepe sectorul de defileu carpatic al Dun!rii, cu o lungime de 315 km, ntre Mun#ii Locvei "i Mun#ii Alm!jului, pe de o parte "i Podi"ul Stara Planina din Serbia, pe de alt! parte.

AF T

Morfologia "i structura geologic! a v!ii au condus la formarea mai multor sectoare de ngustare "i l!rgire, sub form! de bazinete sau depresiuni. Dintre acestea, se eviden#iaz! ngustarea de la confluen#a v!ii Nera cu Dun!rea, urmat! de o mic! l!rgire (Depresiunea Pojejena) "i o alt! ngustare nainte de Moldova Veche, localitate unde Dun!rea se mparte n dou! bra#e care nchid ntre ele Ostrovul Moldova Veche. n aval, apare un alt sector de ngustare la Coronini, urmat de o l!rgire ce corespunde cu Depresiunea Sichevi#a Liubcova. Defileul se ngusteaz! din nou n aval ntre Drencova "i Greben, n acest sector fiind incluse "i Cazanele Mari (3,8 km) "i Cazanele Mici (3,6 km), avnd ntre ele Bazinetul Dubova. Construirea barajului Por#ile de Fier I a modificat substan#ial aspectul defileului, datorit! ridic!rii apelor fluviului cu circa 28 m. Lacul de acumulare rezultat are o suprafa#! de aproximativ 700 km2 "i un volum de ap! de 12 km3. Defileul Dun!rii are o importan#! ridicat! n regiune, att din punct de vedere al func#iilor de transport, industrial! "i turistic!, ct mai ales datorit! lucr!rilor de amenajare a Sistemului Hidroenergetic "i de Naviga#ie Por#ile de Fier I. Regiunea Vest se remarc! prin existen#a a numeroase lucr!ri hidrotehnice "i de hidroameliora#ie, cum ar fi: canale, diguri, baraje, sisteme de desecare. Astfel, n bazinul Teuzului (afluent al Cri"ului Negru) s-au amenajat mai multe canale, cum ar fi Canalul Beliului (Cermei T!ut) "i dou! sisteme de desecare. Cursul Cri"ului Alb, n special n zona de cmpie, a fost supus mai multor interven#ii hidromeliorative precum corectarea coturilor meandrelor ce a condus la scurtarea cursului cu 39 km, ndiguirea pe o distan#! de 140 km, alimentarea cu ap! a Canalului Morilor, care urm!re"te cursul Cri"ului Alb pe la sud "i colecteaz! afluen#ii de dimensiuni mici ai acestuia. n sectorul de cmpie al bazinului Mure"ului s-au efectuat de asemenea numeroase lucr!ri de hidroameliora#ii, n special canale cum ar fi: Canalul Matca, care colecteaz! tributarii Mure"ului dinspre Mun#ii Zarandului "i i direc#ioneaz! spre sistemul Cri"ului Alb, Canalul Ier, important pentru ndep!rtarea excesului de ap! freatic! "i de suprafa#! ntre Mure" "i Cri"ul Alb, Canalul Turnu Doroban#i, Canalul Arad Pecica, Canalul Mure"elul sau Mure"ul Mort, cu rol de colectare a apelor reziduale a Municipiului Arad. Alte dou! canale importante au fost realizate ntre Bega "i Timi", unul de alimentare a Beg!i din Timi", la Co"tei si altul de desc!rcare a Beg!i n Timi", la Topolov!# Hitia". Pe rul Bega, aval de Timi"oara, au fost construite un canal navigabil, ecluze "i chiar o mic! uzin! hidroelectric! la Timi"oara. n bazinul Pog!ni"ului (afluent al Timi"ului) s-au efectuat ndiguiri pe 100 km lungime "i un sistem de desecare. Un aspect important este cel al existen#ei unui mare num!r de lacuri naturale, situate n special n zonele montane ale regiunii. Cele mai semnificative sunt lacurile carstice precum: Lacul Dracului (n Cheile Nerei) "i Ochiul Beiului (Beu"ni#a), Lacul Coronini toate n Mun#ii Aninei "i lacurile glaciare, cum ar fi: Iezerul %arcu, Pietrele Albe (Mun#ii %arcu), T!ul Mare, T!ul Mic, T!ul Negru, T!ul Por#ii, Bucura, Z!noaga Mare, Judele, Sl!veiul, St!ni"oara, %apului, Gale"ul (Mun#ii Retezat), Glcescu, Ro"iile, Z!voaiele, Mndra, Dene" (Mun#ii Parng), Iezerul Mare "i Iezerul Mic (Mun#ii $ureanu). n urma unor lucr!ri hidrotehnice de anvergur! a ap!rut un num!r nsemnat de lacuri de acumulare, pe aproape toate rurile importante ale regiunii. Astfel, se pot aminti: Por#ile de Fier (Dun!re), Gozna, V!liug, Secu, Brzava (Brzava), Trei Ape, Hitia" (Timi"), Poiana M!rului (Bistra M!rului), Surduc (Gladna), Herculane "i Valea lui Iovan (Cerna), Taria (Taria), Teliuc sau Cinci" (Cerna hunedorean!), Valea de Pe"ti (Jiu), Gura Apelor, Ha#eg (Rul Mare), Pog!ni" (Pog!ni"), Tau# (n bazinul Cigherului), P!dureni. d) Resursele de ap! de suprafa#! "i subterane

n ansamblul lor, resursele de ap! reprezint! o necesitate esen#ial! pentru om, n primul rnd pentru s!n!tatea sa (consumul de ap!, calitatea apei consumate) "i n al doilea rnd o necesitate

AF T

D
5 6 12

pentru derularea activit!#ilor sale, fie c! este vorba despre procurarea hranei (agricultur!) sau procurarea de bunuri (industrie). A"adar, resursele de ap! au jucat un rol crucial de-a lungul istoriei datorit! necesit!#ii omului pentru ap! (n primul rnd pentru supravie#uire), observndu-se c! de la nceputul existen#ei acestuia a"ez!rile sale erau situate n apropierea apei. Formarea, regimul resurselor de ap! sunt determinate de factorii fizico-geografici "i geologici. n acest sens, principalii factori care ,,influen#eaz! formarea resurselor de ap! subteran! sunt condi#iile climatice la care se adaug! "i al#i factori cum ar fi: relieful, solul cu scoar#a de alterare, structura geologic!, vegeta#ia "i activitatea uman!5. La nivel global resursele de ap! sunt reprezentate de ap! s!rat! (97%) "i ap! dulce (3%), cea mai mare cantitate de ap! dulce fiind stocat! n ghe#ari. La nivel regional, resursele de ap! sunt reprezentate de re#eaua de ape curg!toare, ape subterane "i lacuri. Privind apele curg!toare, la nivel regional, se observ! datorit! influen#ei n primul rnd a climei, o cantitate mai mare de ap! prim!vara (datorit! topirii z!pezilor) "i un minim al debitelor (resurse mai pu#ine) la sfr"itul verii "i nceputul toamnei datorit! secetei prelungite. n jude#ul Arad resursele de ap! subteran! pot s! varieze ntre adncimi de 0,5 - 15 m6. n zona de lunc! a Mure"ului "i n cea a Cri"ului Alb, apele sunt cantonate la adncimi mici (0,5 1m), n zona de cmpie apele se g!sesc aproape de suprafa#! (1 - 2m), n zona de dealuri (10 - 15m), iar n cea de munte apele subterane se g!sesc la adncimi de 2 5 m7. De asemenea n cadrul jude#ului se g!sesc importante izvoare minerale, renumite pentru calit!#ile sale Apele minerale Lipova. n jude#ul Cara"-Severin, nivelele hidrostatice medii (adncimea la care g!se"te ap!) se situeaz! la adncimi cuprinse ntre 2 5 m (zonele joase) "i peste 5 m n zonele nalte8. De o importan#! deosebit! o reprezint! apele termo-minerale de la B!ile Herculane, izvoare termale care prin efectele curative "i prin vechimea exploat!rii lor aduc sta#iunii B!ile Herculane o importan#! deosebit! la nivel european. n jude#ul Hunedoara z!c!mintele acvifere sunt formate din strate acvifere n cristalin pn! la cele sub sedimentare, o caracteristic! aparte fiind cea a ,,apelor de inflitra#ie "i cursurilor subterane n zonele calcaroase9. Importante resurse de ape minerale "i termale se g!sesc la B!caia, Boholt, C!lan, Geoagiu "i Va#a de Jos. Din totalul resurselor de ap!, n jude#ul Timi" aproximativ 75% sunt reprezentate de apele de suprafa#! "i 25% de apele subterane10. n acest jude# cele mai importante ape subterane se g!sesc n zona de cmpie, adncimea acestora variind ntre 1 2 m n zona joas! "i 5-10 m n zona nalt! de cmpie11. n zona de deal apele subterane se g!sesc la o adncime de 6 10m. n zona de cmpie a jude#ului Timi" la o adncime de 50 60 m se g!sesc izvoare puternic mineralizate cu ape carbogazoase "i sulfuroase, ape forate la Timi"oara, Buzia", Snnicolau Mare, Ivanda, Srbova, etc.12. A"a cum s-a afirmat la nceputul acestui subcapitol, resursele de ap! dulce au o importan#! deosebit! n primul rnd datorit! necesit!#ii omului de a consuma ap! "i mai apoi de a-"i desf!"ura activit!#ile economice, calitatea fiind un subiect tratat aparte n cadrul capitolului de mediu.

R
Ibidem

Penciuc, Doru, Pisticius, 2012, www.scribd.com, accesat n 30.07.2012 Jude#ele Patriei Jude#ul Arad, 1979 7 ibidem 8 Jude#ele Patriei Jude#ul Cara"-Severin, 1981 9 Jude#ele Patriei Jude#ul Hunedoara, 1980, p.27 10 Jude#ele Patriei Jude#ul Timi", 1979 11 Ibidem

AF T

e) Biodiversitatea Biodiversitatea sau diversitatea biologic! este un termen folosit pentru a defini varietatea vie#ii pe P!mnt "i a diverselor forme pe care acestea le mbrac!13. De asemenea biodiversitatea exprim! un termen care vorbe"te despre varia#ia formelor de via#! ale unor specii sau ecosisteme, de cele mai multe ori biodiversitatea fiind o unealt! de m!surare a s!n!t!#ii ecosistemelor14. n acest sens, biodiversitatea este definit! de varietatea faunei "i florei, diverselor forme "i specii ntlnite n Regiunea Vest. Flora Regiunea Vest se ncadreaz!, din punct de vedere fitogeografic, la dou! mari regiuni fitogeografice europene "i anume: regiunea central-european! "i regiunea macaronezomediteranean! (subregiunea submediteranean!). Regiunea central-european! este caracteristic! masivelor Codru-Moma, Metaliferi, Bihor, depresiunilor intramontane de pe Cri"ul Alb, mun#ilor ce fac parte din grupa Retezat-Godeanu (Retezat, %arcu, Godeanu, Vlcan) "i din grupa Parng (Parng, $ureanu), inclusiv depresiunile intramontane (Petro"ani, Ha#eg). Regiunea macaronezomediteranean! include Mun#ii Poiana Rusc!, Mun#ii Banatului, Mun#ii Cernei, Mun#ii Mehedin#i, Mun#ii Zarandului, Culoarul Murelului, Dealurile Banato-Cri"ene "i Cmpia de Vest. Din punct de vedere a zonalit!#ii latitudinale a vegeta#iei, cea mai mare parte a teritoriului Regiunii Vest se incluse zonei silvostepei, cu o subzon! a plcurilor de p!dure de stejari mezofili, n principal cu stejar pedunculat (Quercus robur) la nord de Mure"; o subzon! a plcurilor de p!dure de stejari submezofili-termofili cu stejar pufos (Quercus pubescens), n zonele de cmpie joas! "i o subzon! a plcurilor de p!dure de stejari submezofili-termofili cu cer (Quercus cerris) "i grni#! (Quercus frainetto). O caracteristic! important! a reparti#iei vegeta#iei n este zonalitatea altitudinal!. Astfel, vegeta#ia se desf!"oar! diferen#iat pe mai multe etaje altitudinale (vezi fig. 2.7). i. Etajul nemoral (al p"durilor de foioase) desf!"urat ntre 300-400m "i 1200-1400m, cuprinde un subetaj al p!durilor de gorun "i de amestec cu gorun "i un subetaj al p!durilor de fag "i de amestec de fag cu r!"inoase. Cele mai r!spndite specii n acest etaj sunt: fagul (Fagus sylvatica), teiul pucios (Tilia cordata), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), frasinul (Fraxinus excelsior), scoru"ul de munte (Sorbus aucuparia). La limita inferioar!, fagii se amestec! cu gorunul (Quercus petraea) "i cu carpenul (Carpinus betulus), iar spre limita superioar! se asociaz! cu molidul (Picea abies) "i bradul (Abies alba) dintre r!"inoase. P!durile de fag din Mun#ii Banatului "i din sud-vestul Carpa#ilor Meridionali (Mun#ii Cernei "i Mun#ii Mehedin#i) cuprind "i unele specii de origine mediteranean!, cum ar fi: nucul (Juglans regia), castanul (Castanea sativa), alunul turcesc (Corylus colurna), liliacul (Syringa vulgaris). Etajul boreal (al p"durilor de molid) extins ntre 1200-1400m "i 1600-1800m, este bine reprezentat n Carpa#ii Occidentali "i este mai fragmentat "i mai slab dezvoltat n Carpa#ii Meridionali. Caracteristice pentru acest etaj sunt urm!toarele specii lemnoase nalte: molidul (Picea abies), care formeaz! subetajul molidi"urilor; zmbrul (Pinus cembra) "i zada (Larix decidua), la limita superioar!; mesteac!nul (Betula pendula), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), plopul tremur!tor (Populus tremula), scoru"ul de munte (Sorbus aucuparia) "i salcia c!preasc! (Salix caprea) n rari"tile p!durilor de molid "i de-a lungul v!ilor.

D
13 14

R
ii.
www.cbd.int , accesat n 31.07.2012 en.wikipedia.org, accesat n 31.07.2012

AF T

iii.

iv.

R
Mun#ii Banatului, Mun#ii Cernei "i Mun#ii Mehedin#i se remarc! prin prezen#a elementelor submediteraneene cum ar fi: c!rpini#a (Carpinus orientalis), liliacul s!lbatic (Syringa vulgaris), mojdreanul (Fraxinus ornus), alunul turcesc (Corylus colurna), cornul (Cornus mas), scumpia (Cotigus coggygria). n sudul Mun#ilor Banatului, spre Defileul Dun!rii, este prezent "i fagul oriental (Fagus orientalis), iar n p!durile de conifere din Mun#ii Banatului a fost aclimatizat bradul duglas (Pseudotsuga menziesii).

AF T
Fig. 2.7 Etajarea altitudinal! a p!durilor din Regiunea Vest

Etajul subalpin (sau al jneap"nului) ntlnit ntre 1600-1800m "i 2000-2200m, este alc!tuit dintr-un subetaj al rari"tilor "i unul al arbu"tilor pitici. Speciile care individualizeaz! acest etaj sunt: jneap!nul sau jepul (Pinus mugo), ienup!rul pitic (Juniperus sibirica), smiradrul sau bujorul de munte (Rhododendron kotschyi), afinul (Vaccinium myrtillus), meri"orul de munte (Vaccinium vitis-idaea) "i coac!z (Bruckentalia spiculifolia). Etajul alpin prezent la altitudini de peste 2000-2200m, este alc!tuit din paji"ti scunde "i tuf!ri"uri pitice, formate din asocia#ii de salcie pitic! (Salix reticulata), mesteac!n pitic (Betula nana) "i meri"or de munte (Vaccinium vitis-idaea). Dintre plantele alpine se remarc! argin#ica (Dryas octopetala), floarea de col# (Leontopodium alpinum), cupe (Gentiana kochiana), deget!ru#ii (Soldanella pusilla), ghi#ura (Gentiana verna), barba ungurului (Dianthus spiculifolius).

R
f) Solul "i resursele sale

La nivelul Regiunii Vest se ntlnesc 20 de specii de plante rare, periclitate "i endemice, care necesit! m!suri de conservare. Dintre acestea se pot aminti cteva: pinul negru de Banat (Pinus nigra ssp banatica), zmbrul, tisa (Taxus baccata), floarea de col#, narcisa (Narcissus stellaris), ghin#ura galben! (Gentiana lutea), cornaciul (Trapa natans), ghiocelul (Galanthus nivalis), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), arnica (Arnica montana). Fauna Prin varietatea, bog!#ia "i originalitatea ei, fauna acestei regiuni prezint! o importan#! deosebit! "i reprezint! totodat! pentru multe specii limita nordic! a arealului de r!spndire. Diversitatea mare de elemente se datoreaz! n primul rnd variet!#ii biotopurilor, ceea ce a determinat existen#a, n regiune, a numeroase specii de cmpie joas! "i chiar de step!, de z!voaie, precum "i numeroase elemente caracteristice zonelor colinare "i regiunilor carstice "i montane. Aceast! regiune este una dintre pu#inele din #ar! unde poate fi observat! o diversitate de elemente rare "i unde pe o suprafa#! restrns! pot fi ntlnite un num!r mare de specii de p!s!ri care pot fi: oaspe#i de iarn! sau de var!, specii de pasaj sau sedentare. n ceea ce prive"te speciile de pe"ti, apele din regiune confer! condi#ii optime dezvolt!rii lipanului (Tymallus tymallus) "i mrenei (Barbus barbus) n sectorul montan "i colinar, a crapului (Cyprinus carpio) "i cleanului (Leuciscus cephalus) n sectorul de cmpie. Fauna de reptile este reprezentat! prin elemente termofile, multe dintre acestea fiind ns! vulnerabile "i rare a"a cum sunt: "oprla de ziduri (Lacerta muralis), broasca #estoas! de ap! (Emys orbicularis), broasca #estoas! de uscat (Testudo hermanni), vipera cu corn (Vipera ammodytes ammodytes), ultimele dou! fiind de origine mediteranean! "i avnd ca areal de r!spndire Mun#ii Banatului "i sud-vestul Carpa#ilor Meridionali. Dintre speciile protejate de p!s!ri se pot aminti: strcul cenu"iu sau btlanul (Ardea cinerea), strcul ro"u (Ardea purpurea), strcul de noapte (Nycticorax nycticorax), buhaiul de balt! (Botaurus stellaris), egreta mare (Egretta alba), egreta mic! (Egretta garzetta), codalbul (Haliaetus albicilla), Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus. Mamiferele de interes comunitar, ntlnite la nivelul Regiunii Vest sunt: pisica s!lbatic! (Felis silvestris), rsul (Lynx lynx), ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), vidra (Lutra lutra), capra neagr! (Rupicapra rupicapra), liliacul mare cu bot ascu#it (Myotis myotis), liliacul lui Blasius (Rhynolophus blassi), liliacul lui Mehelyi (Rhynolophus mehelyi), liliacul mare cu nas de potcoav! (Rhynolophus ferrumequinum), liliacul cu nas de potcoav! (Rhynolophus hipposideros), liliacul mediu cu nas de potcoav! (Rhynolophus euryale).

Solurile sunt rezultatul direct al interac#iunii dintre condi#iile geologice, geomorfologice, climatice, cele legate de vegeta#ie "i faun! "i nu n ultimul rnd cele antropice. Din punct de vedere pedogeografic, Regiunea Vest se include n regiunea carpatic! "i n regiunea banato-cri"an!. Toate clasele de soluri sunt bine reprezentate n regiune, prezentnd "i o etajare altitudinal!. Astfel, Cmpiei Banato-Cri"ene i sunt specifice molisolurile "i pe arii mai restrnse vertisolurile. n Dealurile Banatului "i Cri"anei s-au dezvoltat solurile din clasa argiluvilosuri "i cambisoluri. n Mun#ii Carpa#i se ntlnesc spodosoluri la altitudini de peste 15001600m "i umbrisoluri la altitudini mijlocii (1000-1400m) "i mari (peste 1800m). n depresiunile intra- "i submontane sunt caracteristice argiluvisolurile, cambisolurile "i solurile hidromorfe. n sectoarele joase, slab drenate ale Cmpiei Banato-Cri"ene "i n luncile "i terasele unor ruri se ntlnesc soluri hidromorfe, halomorfe, soluri organice "i soluri neevoluate. Molisolurile, datorit! con#inutului ridicat de humus, sunt cele mai fertile soluri pentru cultura plantelor. R!spndirea mare a acestui tip de soluri n Regiunea Vest, ct "i fertilitatea ridicat! a

AF T

acestuia a transformat Cmpia Banato-Cri"an! n cea de-a doua mare zon! agricol! a #!rii, dup! Cmpia B!r!ganului. Terenurile agricole sunt apreciate dup! m!sura n care pot fi folosite n agricultur! (gradul de fertilitate). Din acest punct de vedere ele sunt mp!r#ite n mai multe clase (clasa I, II, III, IV,V ) de calitate. Pentru Regiunea Vest, reparti#ia suprafe#elor agricole pe clase de activitate este redat! n figura urm!toare: Figura 2.8. Reparti#ia terenurilor agricole pe clase de calitate n Regiunea Vest n 2004
Reparti!ia terenurilor agricole pe clase de

calitate n Regiunea Vest n 2004

Analiznd situa#ia suprafe#elor agricole din regiune n func#ie de clasele de bonitare, se constat! c! cea mai mare parte a solurilor se ncadreaz! n clasele III "i IV (58,08 %) "i doar 15,89 % n clasa V (I calitate foarte slab!, V calitate foarte bun!). O alt! resurs! a solului este dat! de vegeta#ia forestier!. n anul 2010 n Regiunea Vest p!durile ocupau 31,8% din totalul suprafe#ei regiunii, aceasta crescnd cu aproximativ 1,6% ntr-o perioad! de cinci ani. La nivel na#ional p!durile ocup! 26,7% din teritoriu, regiunea Vest fiind peste media na#ional!15. Comparativ cu media regional! (31,8%), procentul ocupat cu p!duri n jude#ele Hunedoara "i Cara"-Severin este mult mai mare (48-52%). n mun#ii din grupa Retezat-Godeanu, gradul de mp!durire este ridicat (aproximativ 70% din suprafa#a de aproape 4000 km2), ceea ce a favorizat dezvoltarea unui sector intens de exploatare, cu unit!#i de prelucrare la marginea muntelui (Caransebe"). De asemenea, n Mun#ii Poiana Rusc!, p!durea de#ine n jur de 75% din suprafa#a masivului, cu frecven#! mai ridicat! n vest (pn! spre 90%) "i mai cobort! spre est (sub 60%). n Mun#ii Banatului, fondul forestier este de asemenea ridicat (n Mun#ii Semenic gradul de mp!durire atinge 65%), aici predominnd p!durile de fag. Vegeta#ia forestier! este relativ bine reprezentat! "i n Mun#ii Apuseni, unde n jur de 55% din spa#iul montan este ocupat de p!dure, fapt ce a stat la baza dezvolt!rii economiei din zon!. n sud-vestul Mun#ilor Apuseni (care apar#in Regiunii Vest), domin! p!durile de foioase (fag, stejar, gorun, cer, etc). n perioada 2000 2010 (vezi fig. 2.9 - structura fondului funciar) suprafa#a p!durilor cre"te, cea mai mare cre"tere fiind nregistrat! n jude#ul Cara"-Severin cu 19.488 ha, mai apoi Arad cu 6.927 ha, jude#ul Hunedoara cu 3.160 ha "i Timi" 2.858 ha. n privin#a regener!rilor artificiale (2000 2010) cele mai mari suprafe#e se nregistreaz! n jude#ul Arad 242 ha, mai apoi la mic!
INS, Statistic! teritorial! 2012

D
15

AF T
15.89% 9.28% 16.75% Clasa I Clasa II 24.63% Clasa III Clasa IV Clasa V 33.45%

Sursa: Planul Regional de Ac#iune pentru Mediu 2006-2013

R
O alt! resurs! a solului poate fi dat! de componenta ecologic! a acestuia, prin protejarea diferitelor obiective naturale (surse de ap! dulce, reducerea emisiilor gazelor cu efect de ser!, mla"tini cu valoare ecologic!, etc.), dar "i prin valorificarea acestora ntr-un scop economic ns! f!r! a afecta poten#ialul sau diversitatea respectivului areal. Este important de avut n vedere att n valorificarea resurselor solului, ct "i cele ale subsolului (prezentate mai jos) principiul dezvolt!rii

AF T
Fig. 2.9. Structura fondului funciar

distan#! jude#ul Hunedoara cu 220 ha, jude#ul Cara" Severin cu cu 190 ha "i jude#ul Timi" cu 88 ha de regener!ri artificiale, observndu-se a"adar o cre"tere a p!durilor ns! aceast! cre"tere fiind lent!. Privind fondul forestier este important de avut n vedere rolul esen#ial pe care p!durea l ,,joac! n via#a omului, iar pentru atingerea unei dezvolt!ri durabile a unui spa#iu n cazul de fa#! Regiunea Vest este bine de avut n vedere gradul la care p!durea se defri"eaz! n scopul extinderii terenurilor agricole sau din alte considerente, pentru c! aceasta poate duce la reducerea gradat! a fondului forestier, modific!ri n ceea ce prive"te etajarea n altitudine a vegeta#iei, dar "i efecte negative cu impact direct asupra omului: alunec!ri de teren, avalan"e, etc. O alt! resurs! a solului pe lng! fertilitate "i p!dure este dat de poten#ialul solului de a furniza biocombustibil, de exemplu bioetanol, combustibil provenit din gru, porumb, sfecl! de zah!r sau cartofi. Chiar dac! nu sunt disponibile date dac! se valorific! acest! resurs! n regiunea Vest, aceasta dispune de un poten#ial bine conturat dat de marea pondere a suprafe#elor agricole n jude#ele Timi" (80,7%) "i Arad (65,9%).

durabile, principiu care permite accesul la resurse ntr-un mod echilibrat "i integrat unui plan de dezvoltare f!r! a periclita accesul viitoarelor genera#ii. g) Resursele subsolului Ca urmare a reliefului variat, regiunea posed! bogate "i diverse resurse naturale (fig. 2.10). Fig. 2.10 - Resursele naturale din Regiunea Vest

Hidrocarburi lichide !i gazoase (petrol "i gaze naturale) se g!sesc n special n zona de cmpie la Pecica, Turnu (jude#ul Arad), Biled, C!lacea, Dude"tii Vechi, Satchinez, $andra, Varia" (jude#ul Timi"), etc. Minereurile de metale feroase ! i neferoase predomin! n zonele de deal " i de munte: aur #i argint la Chisindia, Cladova, Dud (jude#ul Arad) " i la Brad (jude#ul Hunedoara), cupru la Bradi"oru de Jos, Dognecea, Moldova Nou!, Oravi#a, Sasca Montan! (jude#ul Cara"-Severin), fier la Moneasa (jude#ul Arad), Dognecea, Ocna de Fier, Tople# (jude#ul Cara"-Severin), Ghelari (jude#ul Hunedora), mangan la Deline"ti, Prne"ti (jude#ul Cara"-Severin) "i Baru Mare (jude#ul Hunedora); molibden la Leasa, S!vr"in (jude#ul Arad); minereuri complexe la B!i#a, Forotic, Moldova Nou!, Sasca Montan! (jude#ul Cara"Severin) Brad, Deva, S!c!rmb (jude#ul Hunedora); minereuri radioactive la Brzava, Iacobini, Milova, P!tr", S!vr"in (jude#ul Arad), Ciudanovi#a (jude#ul Cara"-Severin); sulfuri polimetalice la Oravi#a, Moldova Nou!, Ru"chi#a, Sasca Montan! (jude#ul Cara"-Severin) "i Muncelu Mic (jude#ul Hunedora). Regiunea Vest este deosebit de bogat! n z"c"minte de c"rbuni (antracit, c!rbune brun, huil!, lignit, " isturi bituminoase) care sunt concentrate n special n jude#ele Hunedoara " i Cara"-Severin:

AF T

D
16

antracit la Dognecea "i Lupac (jude#ul Cara"-Severin), c"rbune brun la Mehadia (jude#ul Cara"-Severin), Lunca "i %ebea (jude#ul Hunedora), huil" n Anina, Doman, Rusca Montan!, Secu (jude#ul Cara"Severin), Depresiunea Petro"ani, Ponor (jude#ul Hunedora) "i Sinersig (jude#ul Timi"); lignit la Dalbo"e#, Gole#, Ilova (jude#ul Cara"-Severin), Sinersig, (jude#ul Timi") "i #isturi bituminoase la Anina, Doman, Re"i#a (jude#ul Cara"-Severin). Materiale de construc!ii se afl! pe Cri"ul Alb (andezit, asbest) la Dieci, Ineu, H!lmagiu, Leasa, "i Pncota (jude#ul Arad), n Cmpia de Vest (argile refractare) la Biled, C!rpini", Deta, Jimbolia, Lucare#, Lugoj (jude#ul Timi"), calcar la Iacobini (jude#ul Arad) Anina, Mehadica (jude#ul Cara"-Severin), Luncani (jude#ul Hunedoara) "i N!drag (jude#ul Timi"), marmur" la Bucova, Rusca Montan!, Ru"chi#a (jude#ul Cara"-Severin) "i Alun (jude#ul Hunedoara), nisip, granit, granodiorit #i diorit la P!uli", Radna, S!vr"in (jude#ul Arad) dar "i la Br!di"oru de Jos, Glimboca, Mehadia (jude#ul Cara"-Severin), nisip cuar!os la Ghioroc, P!uli" (jude#ul Arad), Br!ne"ti, Gladna Montan!, Tome"ti (jude#ul Timi"), nisip metalurgic la Doclin, Surducu Mare (jude#ul Cara"-Severin). Izvoarele termale, minerale #i de ap" plat" (vezi fig. 2.11) constituie, de asemenea, importante bog!#ii naturale ale regiunii, cunoscute "i captate din cele mai vechi timpuri. Poten#ialul balnear al apelor termale este valorificat n urm!toarele sta#iuni de interes na#ional "i regional: B!ile Herculane n jude#ul Cara"-Severin, Geoagiu-B!i n jude#ul Hunedoara "i Moneasa n jude#ul Arad. Al!turi de acestea, sunt prezente "i sta#iuni mai mici, de interes local, cum ar fi: Va#a de Jos "i C!lan-B!i n jude#ul Hunedoara, B!ile C!lacea "i Bogda n jude#ul Timi", B!ile Lipova n jude#ul Arad. Sunt valorificate intens apele minerale de la Lipova (Arad), Buzia" (Timi"), precum "i apa plat! de la B!ile Herculane (Cara"-Severin). n anul 2007, Ministerul Economiei, Comer#ului " i Mediului de Afaceri a eliberat o list! a obiectivelor miniere (mine " i cariere) nchise, aceast! list! cuprinznd doar companiile de#inute de statul romn. n Romnia, cadrul legislativ privind nchiderea minelor este asigurat de Manualul de nchidere a Minelor, elaborat n baza Legii minelor nr.85/2003, Legii protec#iei mediului nr.137/1995, cu modific!rile "i complet!rile ulterioare "i a Legii apelor nr. 107/1996. Din domeniul c!rbunelui superior au fost cele localizate n Depresiunea Petro"ani: Lupeni, Petrila, Uricani, Urcani 5 Vest, Uricani 5 Est, Aninoasa, Vulcan II, etc. O alt! min! din jude#ul Hunedoara este Ohaba Ponor, din jude#ul Cra"-Severin fiind nchis! mina de la Bozovici, Lupac, etc. De asemenea, de suferit au avut "i minele n care se exploatau minereurile cuprifere, auroargentifere, feroase, polimetalice (feroase). Aceste mine au fost administrate de c!tre CNCAF Minvest Deva, fiind cuprinse pe teritoriile jude#elor Cara"-Severin " i Hunedoara, dintre cele mai importante fiind Ruschi#a, Ocna de Fier (jude#ul Cara"-Severin) ct " i Brad, Deva, Ghelari, Sasca Montan!, etc. (jude#ul Hunedoara). Dintre cele mai importante mine unde se exploata minereuri neferoase se afl! cele de la Moldova Nou! (jude#ul Cara"-Severin). Minele unde se exploatau minereurile radioactive (de exemplu uraniumul) s-au nchis la Ciudanovi#a "i Brzava (jude#ul Cara"-Severin). Din totalul de 462 de mine " i cariere nchise pn! n anul 2007, aproximativ 100 de mine "i cariere au fost nchise pe teritoriul Regiunii Vest, adic! 23,27% fiind nchise reprezentnd aproape un sfert din totalul minelor mchise din Romania16. Fig. 2.11 - Izvoarele termale, minerale "i de ap! plat! din Regiunea Vest

R
www.minind.ro, accesat n 27.08.2010

AF T

h) Oportunit!#i "i obstacole n dezvoltare determinate de cadrul natural

Pentru a identifica oportunit!#ile "i obstacolele determinate de cadrul natural este bine de "tiut c! un anumit teritoriu ca "i ansamblu func#ioneaz! "i interac#ioneaz! cu alte elemente n cadrul unui sistem teritorial. Sistemul teritorial este n esen#! un ansamblu func#ional constituit din elemente "i rela#ii, scopul acestora fiind atingerea unor scopuri comune. n acest sens, sistemul teritorial al Regiunii Vest este alc!tuit dintr-un microsistem natural (relief, solul, apa, climatul, vegeta#ia "i fauna) "i un microsistem socio-economic (popula#ia, activit!#ile economice, comportamentul comunit!#ilor umane "i a"ez!rile acestora). De asemenea, este important de n#eles conceptul de sistem teritorial pentru c! acesta "i propune atingerea unor scopuri comune de ordin social, economic "i culotural, scopuri care implic! toate elementele din cadrul sistemului, acest concept aducnd n discu#ie nuan#a dezvolt!rii durabile. A"adar, microsistemul natural format din "ase elemente de baz!: relief, solul, apa, climatul, vegeta#ia "i fauna, interac#ioneaz! ntre ele, dar "i cu elementele ce #in de cadrul socio-economic, rezultnd oportunit!#i sau obstacole pentru dezvoltarea din cadrul Regiunii Vest.

AF T

Oportunit#!i Regiunea Vest dispune de un relief variat, dispus n trepte de altitudine de la vest de est, diversitatea reliefului asigurnd o palet! larg! de activit!#i social-economice: agricultur!, viticultur!, exploatarea lemnului, exploatarea resurselor subsolului, turism, etc. Tipul de relief impune structurarea unor anumite activit!#i economice, astfel c! extensiunea mare a suprafe#ei cmpiei n partea de vest impune practicarea agriculturii, n Regiunea Vest, jude#ele cu cel mai mare poten#ial agricol "i cu tradi#ie n practicarea agriculturii sunt Timi" "i Arad. n Timi", 80,7% din suprafa#a total! a jude#ului reprezint! suprafa#! agricol!, iar n Arad, suprafa#a agricol! reprezint! 65,7% din suprafa#a total! a jude#ului. n jude#ele Hunedoara "i Cara"-Severin, dispunerea unit!#ilor de relief mai nalte (Carpa#ii Occidentali prin M-#ii Apuseni, Poiana Rusc! "i Banatului "i Carpa#ii Meridionali prin M-#ii Retezat-Godeanu, Parng "i $ureanu) au condus la practicarea unor activit!#i preponderent industriale (extractive, de prelucrare a diverselor metale "i minerale) suprafe#ele agricole fiind localizate n zona culoarelor (Culoarul Or!"tiei, Culoarul Bistrei, Culoarul Timi"-Cerna "i depresiuni: Oravi#ei, Alm!jului "i Ha#egului), suprafe#ele agricole avnd urm!toarele ponderi: 40% n Hunedoara, respectiv 47% n Cara"-Severin. De asemenea nclinarea pantei reliefului ct "i favorabilitatea unor condi#ii climatice (regim hidric, durat! de str!lucire a soarelui) a dus la conturarea unor importante zone de deal "i de podi" unde soiurile cultivate de vi#!-de-vie sunt foarte apreciate, cum ar fi de exemplu Podgoria Aradului (zona Mini" M!derat) sau Reca" (jude#ul Timi") sau valorificarea insuficient! a unor zone precum Moldova Nou! (jude#ul Cara"-Severin) "i Teremia Mare (jude#ul Timi"). Prezen#a reliefului carstic n M-#ii Banatului (cel mai ntins masiv carstic din Romnia, masa de calcar jurasic "i cretacic avnd o larg! dezvoltare de-a lungul unei f"ii ce se ntinde de la Re"i#a pn! la Dun!re), unde num!rul fenomenelor carstice descoperite n acest areal este impresionant, fiind n jur de 1500 (pe"teri, avene, chei, platouri carstice, doline, uvale, v!i oarbe, cursuri "i lacuri subterane, izbucuri) poate constutui o veritabil! oprtunitate de valorificare a acestor resurse prin activit!#i turistice sau prin activit!#i "tiin#ifice. R!spndirea mare a suprafe#elor cu sol de calitate n deosebi n jude#ele Arad "i Timi", poate nsemna o oportunitate n vederea dezvolt!rii agriculturii (modernizarea acesteia mecanizare, iriga#ii), dar "i dezvoltarea de noi alternative de energie neconven#ional! (biocomustibilul). Apele termale pot constitui o oportunitate de dezvoltare datorit! efectelor curative bine cunoscute al sta#iunilor B!ilor Herculane, Va#a de Jos (jud. Hunedoara), Moneasa, Lipova (jud. Arad), B!ile C!lacea "i Buzia" (jud. Timi"). Prezen#a apelor termale a favorizat valorificarea acestora n cadrul unor "tranduri termale "i anume n Curtici, Doroban#i, $ofronea, B!ile CARP Arad (jude#ul Arad), "tranduri la Arad, Moneasa, Lipova, (jude#ul Arad) n jude#ul Hunedoara (4 "tranduri). Prezen#a apelor de suprafa#! mai poate favoriza apari#ia unor zone naturale de mb!iere, acestea fiind n jud. Hunedoara la Cinci", n Timi" la $ag "i Albina "i n Arad la Balta Ghioroc. De asemenea, regiunea Vest dispune de importante resurse de ap! mineral! "i plat!, resurse ce pot asigura nu doar necesarul de consum al popula#iei ci "i promovarea brandurilor locale de la Lipova "i Buzia". Apele de suprafa#! sunt importante deoarece acestea pot asigura necesarul de ap! pentru agricultur! "i anume prin iriga#ii se poate m!ri produc#ia agricol! prin construirea acestor sisteme, Regiunea Vest fiind str!b!tut! de o dens! "i important! re#ea hidrografic!. Nu doar c! asigur! necesarul de ap! pentru consum, n industrie sau agricultur!, apa mai de#ine un rol important "i anume c! se pot construi hidrocentrale pentru producerea de energie electric!, acestea avnd principalul avantaj c! nu blocheaz! ntreg cursul unui ru, ci doar o parte din ap! este direc#ionat! spre o turbin! sau ro#i cu zbaturi de unde se transform! n energie electric!. Pe teritoriul Regiunii Vest conform bazei de date a TransElectrica n anul 2011 o serie de 24 de proiecte au fost ncepute sau finalizate, majoritatea dintre acestea fiind amplasate n bazinele

AF T

Obstacole

D
17

Un mare obstacol dat de cadrul natural (relief) este prezen#a mun#ilor care sunt prezen#i n partea de est a regiunii "i ac#ioneaz! ca "i o barier! pentru culoarele de comunica#ie, n special pentru dezvoltarea infrastructurii, aceasta fiind dezvoltat! de-a lungul culoarelor, v!ilor depresionare. De asemenea, a"ez!rile umane sunt r!spnite n cadrul zonelor de cmpie, culoarelor depresionare "i de deal, fiind mai pu#in r!spnite de la o anumit! altitudine n cadrul treptei de relief montan. n partea de S-E a regiunii gradul ridicat al pantei (pn! 59.4 grade) poate constitui o restrictivitate n vederea dezvolt!rii, fiind identificate posibile pericole de alunec!ri de teren, pr!bu"iri, avalan"e, dar "i imposibilitatea de dezvoltare a unor a"ez!ri umane sau a unor c!i de acces (vezi fig. 2.12). n zonele de cmpie datorit! alternan#ei depozitelor cuaternare au fost identificate n partea central! a Cmpiei de Vest din jude#ul Arad (ntre Chi"ineu-Cri" "i Tinca), n Cmpia Timi"ului "i n Cmpia Torontalului fenomene de subsiden#! care cauzeaz! instabilitate tectonic! "i schimbarea regimului de scurgere n func#ie de codi#iile paleoclimatice17. Un alt obstacol n dezvoltare constituie prezen#a solurilor gleice, argiloase n zona de lunc!, pe v!ile rurilor Mure", Strei, Cri", care dac! nu sunt sus#inute de vegeta#ie "i pantele sunt mai ridicate pot duce la fenomene de alunecare a terenurilor. Prezen#a cursurilor de ap! poate constitui un obstacol n calea dezvolt!rii a"ez!rilor urbane, deoarece n func#ie de m!rimea acestora este necesit! c!i de acces pentru popula#ie, ceea ce poate fi foarte costisitor. Cursurile de ap! nu doar c! pot costitui o barier! pentru tranzitul popula#iei dintr-un mal spre cel opus, dar de cele mai multe ori pentru evitarea inunda#iilor acestea necesit! lucr!ri de amenajare a unor diguri de protejare a popula#iei care locuie"te n apropierea acelui curs de ap!.

Jude#ele Patriei Jude#ul Arad, 1979; Jude#ele Patriei Jude#ul Timi", 1979

AF T

hidrografice ale rurilor Cerna (Jude#ul Cara"-Severin), Mure" (pe afluen#ii Cugir, Cerna, Strei n jude#ul Hunedoara) "i n jude#ul Timi" pe rul Bega. O alt! oportunitate este legat! de dezvoltarea sta#iunilor montane, "i aceasta datorit! faptului c! n timpul iernii precipita#iile cad abundent "i se nregistreaz! un num!r mare de zile de nghe# "i acoperire cu strat de z!pad!. n Regiunea Vest exist! 5 Parcuri Na#ionale "i 4 Parcuri naturale declarate prin Legea nr. 5/2000 si prin H.G. 2151/2005. La nivel regional beneficiaz! de protec#ie 138 de Rezerva#ii Naturale, $tiintifice "i Monumente ale Naturii. De asemenea, prin re#eaua Natura 2000 s-a constituit un cadru comun cu cel al Uniunii Europene de a conserva biodiversitatea "i de a men#ine "i reface habitatele "i speciile de interes comunitar, astfel c! au fost desemnate 49 de situri Natura 2000 (34 arii de conservare special! "i 15 arii de conservare avifaunistic!). Clima poate constitui o oportunitate de dezvoltare pentru c! prin durata de str!lucire (radia#ia) a soarelui poate fi valorificat! energia solar!. Acesta dispune de un important poten#ial n special n partea de vest a jude#elor Timi" "i Arad, n aceast! zon! fiind amenajate parcuri fotovoltaice n jude#ul Timi" n Cmpia G!taiei (partea de sud-est a jude#ului) "i n zona Snnicolaului Mare, Lovrin "i Dude"tii Vechi. De asemenea un asemenea proiect conform bazei de date TransElectrica din 2011, exist! un proiect amplasat n Municipiul Arad, la Berzeasca "i Iabalni#a (jude#ul Cara"-Severin) "i Ghelari (jude#ul Hunedoara).

Fig. 2.12 Harta pantelor din Regiunea Vest

CONCLUZII:

Regiunea Vest este a"ezat! ntr-un cadru natural variat, distribuit armonios n zone de munte, deal "i cmpie care coboar! n trepte de la est la vest, altitudinea maxim! fiind de 2519m (Vf. Parngu Mare) iar altitudinea minim! - 62 m n zona Moldova Nou!. Prin faptul c! regiunea Vest este caracterizat! de o mare diversitate a formelor de relief (cmpie, deal "i podi" "i munte) aceasta a permis accesul la numeroase resurse naturale diversificate: hidrocarburi lichide #i gazoase (petrol "i gaze naturale), minereurile de metale feroase #i neferoase (aur, cupru, fier, minereuri complexe, minereuri radioactive), z"c"minte de c"rbuni (antracit, c!rbune brun, huil!, lignit, "isturi bituminoase), materiale de construc!ii (andezit, asbest, argile refractare, calcar, marmur!, nisip, grtanit), izvoarele termale, minerale #i de ap" plat". Cel mai important rol asupra climei l poart! relieful, astfel c! cea mai mare parte a Regiunii Vest cade sub inciden#a climatului temperat moderat cu influen#e oceanice "i mediteraneene. Temperatura medie anual#! oscileaz! ntre 10-12 C"! cu valori mai ridicate n Cmpia de Vest "i de-a lungul Dun!rii#! $%! Culoarului Mure"ului valorile dep!"esc peste tot 10C ca "i n Dealurile Banatului (excep#ie fac unele n!l#imi mai mari), n Culoarul Timi"-Cerna, Depresiunea Alm!jului. O dat! cu altitudinea, valorile scad progresiv atingnd 3,7C la sta#ia Semenic (1400m) "i 0,5C la %arcu (2180m) sau pot atinge valori de aproximativ -2C n Mun#ii Parng "i Retezat.

AF T

Precipita!iile medii anuale dep!"esc 600 mm n partea sudic! "i estic! (Timi"oara 631 mm, Lipova 623 mm) "i chiar 700 mm la contactul cu unitatea deluroas! (F!get 737 mm). Interesant de remarcat este faptul c! optimul pluviometric se situeaz! la altitudini medii (1200 1600 m), mai ales dac! versan#ii au expozi#ie vestic!, "i au tendin#a de sc!dere la n!l#imi mai mari. Astfel, dac! la sta#ia Semenic (1400 m) se nregistreaz! valori de 1259 mm, pe Vf. %arcu (2190 m) acestea se ridic! doar la 1151 mm. In punct de vedere al hidrografiei, Regiunea Vest este str!b!tur! de fluviul Dun!rea pe o distan#! de 60 km n care toate rurile regiunii se vars!; se remarc! existen#a unor importante re#ele hidrografice ce apar#in bazinelor Mure"ului, Cri"ului Alb, Cri"ului Negru, Beg!i, Timi"ului, Cara"ului, Nerei, Cernei "i Jiului. Disponibilitatea "i adncimea resurselor de ap# de suprafa!# "i subterane este diferit! de la o unitate de relief la alta, astfel c! resursele de ap! subterane pot s! varieze de la adncimi de 0,5 m n zonele joase "i peste 5 m n zonele nalte. Diversitatea florei "i faunei ntlnite poate s! fie un instrument util n m!surarea st!rii de s!n!tate a ecosistemelor din Regiunea Vest, astfel c! din punct de vedere al florei important de re#inut este c! vegeta#ia este repartizat! n func#ie de altitudine, ntlnindu-se etajul p!durilor de foioase (300-400m "i 1200-1400m), etajul p!durilor de molid (1200-1400m "i 1600-1800m), etajul subalpin (1600-1800m "i 2000-2200m) "i etajul alpin prezent la altitudini de peste 2000-2200m. n anul 2010 n Regiunea Vest p!durile ocupau 31,8% din totalul suprafe#ei regiunii, aceasta crescnd cu aproximativ 1,6% ntr-o perioad! de cinci ani. La nivel na#ional p!durile ocup! 26,7% din teritoriu, regiunea Vest fiind peste media na#ional!. Toate clasele de soluri sunt bine reprezentate n regiune. n Cmpia Banato-Cri"an! sunt specifice molisolurile "i pe arii mai restrnse vertisolurile, n Dealurile Banatului "i Cri"anei se ntlnesc argiluvisolurile "i cambisoluri, n treapta de munte ntlnindu-se spodosoluri "i umbrisoluri. De men#ionat este faptul c! molisolurile, datorit! con#inutului ridicat de humus, sunt cele mai fertile soluri pentru cultura plantelor, r!spndirea mare a acestui tip de soluri n Regiunea Vest, ct "i fertilitatea ridicat! a acestuia a transformat Cmpia Banato-Cri"an! n cea de-a doua mare zon! agricol! a #!rii, dup! Cmpia B!r!ganului. Oportunit#!ile Regiunii Vest de valorificare a cadrului natural sunt date n primul rnd de prezen#a unor mari de cmpie cu soluri de bun! calitate cu poten#ial de valorificare a agriculturii n special n jude#ele Timi" (suprafa#! agricol! de 80,7%) "i Arad (suprafa#! agricol! de 65,7%). De asemenea, prezen#a unei anumite nclin!ri a pantelor, a unor soluri de bun! calitate "i condi#ii climatice propice au f!cut ntimii ani ca viticultura s! prind! din nou contur n Regiunea Vest, astfel c! spa#iul regiunii este unul n care se poate dezvolta aceast! activitate economic!. Prezen#a apelor termale #i minerale pot constitui bune oportunit!#i de valorificare a acestora prin sta#iuni turistice (B!ile Herculane, Va#a de Jos, Moneasa, Lipova, B!ile C!lacea "i Buzia"), efectele curative fiind bine recunoscute pe plan regional, na#ional "i interna#ional. Amplasarea de microcentrale, amenajarea lacurilor "i rurilor pentru diverse activit!#i turistice pot consititui reale oportunit!#i de valorificare pentru dezvoltarea pe plan economic, social, cultural, ".a. Condi!iile climatice pot s! constituie de asemenea oportunit!#i pentru dezvoltarea cadrului natural pentru c! se pot amplasa diferite aparate (turbine, panouri fotovoltaice, etc.) care s! capteze energie, prin durata mare de str!lucire a soarelui "i prezen#a unor anumite vnturi permanente "i periodice fiind posibil! valorificarea acestui poten#ial. Obstacolele sunt constituite n primul rnd de prezen!a mun!ilor care formeaz! o unitate compact! n zona de est a regiunii "i care ofer! pu#ine posibilit!#i de dezvoltare a c!ilor de comunica#ie (c!i rutiere "i ferate). Prezen#a reliefului nalt "i care ofer! condi#ii mai aspre de via#! constituie veritabile obstacole pentru dezvoltarea a"ez!rilor "i activit!#ilor omene"ti.

AF T

Cursurile de ap" pot constitui n principal un obstacol pentru dezvoltare pentru c! necesit! multiple c!i de acces de la un mal la cel!lalt, dar "i dup! topirea z!pezilor sau dup! o ploaie toren#ial! dac! o anumite a"ezare nu este protejat! corespunz!tor cu diguri de ap!rare acestea pot inunda a"ez!rile omene"ti provocnd pagube omene"ti "i materiale nsemnate. Dac! anumite soluri (molisolurie) sunt benefice pentru dezvoltarea agriculturii, anumite tipuri de sol, de exemplu argiluvisolurile poate constitui o amenin#are n contextul n care p!mntul se poate pr!bu"i, acesta fiind un factor de risc pentru activit!#ile antropice. A"adar, cadrul natural al Regiunii Vest este un teritoriu complex din punct de vedere al formelor de relief, cadru care ofer! numeroase obstacole pentru dezvoltarea spa#iului dar "i mai multe oportunit!#i n m!sura n care omul este n m!sur! s! valorifice poten#ialul oferit de mediul nconjur!tor.

AF T

S-ar putea să vă placă și