Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Drept Disciplina: Drept Vamal.

Raport: Politica vamal. Impunerea, ca principal metod de realizare!

A realizat: Radu COTOROBAI, Student, an , !r "#$.

A veri%icat: E. ROTUNDU, lector universitar. Chiinu, 2014

Cuprins:

1. Conc p!u" d po"i!ic #a$a"%%%%%%%%%%%%%%&

2. I$pun r a, ins!ru$ n! principa" 'n ap"icar a po"i!icii #a$a" %...%.(

&. Bi)"io*ra+i %%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%.11

1. Conc p!u" d ,politic vamal- :


.o"i!ica cono$ic & component' a politicii economice !enerale, stabile(te modul de cone)are a economiei na*ionale la economia mondial' prin norme de ordin administrativ, %iscal, vamal (i valutar (i cuprinde ansamblul normelor adoptate de stat ca atribut al suveranit'*ii, pentru re!lementarea comportamentului persoanelor autorizate +n raporturile lor comerciale interna*ionale,. .o"i!ica co$ rcia" & reprezint' o parte component' a politicii economice a unui stat care vizeaz' s%era rela*iilor economice e)terne ale acestuia. -n sens mai lar!, prin conceptul de politic' comercial' se poate +n*ele!e totalitatea m'surilor adoptate de c'tre stat cu caracter .uridic, administrativ, bu!etar, %iscal, %inanciar, bancar (i valutar +n scopul re!lement'rii activit'*ii de comer* e)terior, al promov'rii sau al restr/n!erii sc0imburilor comerciale e)terne (i al prote.'rii economiilor na*ionale %a*' de concuren*a str'in'. Analiz/nd cele dou' concepte, cel de politic' comercial' (i cel de politic' economic' !eneral' putem observa deopotriv' asem'n'ri (i deosebiri. 1rincipala asem'nare dintre cele dou' se concretizeaz' prin calitatea lor de atribute ale suveranit'*ii oric'rui stat independent. -n ceea ce prive(te deosebirile, politica economic' !eneral' se aplic' teritoriului statului respectiv, +n timp ce politica comercial' se re%er' la rela*iile statului +n cauz' cu alte state, +n acest sens con*in/nd anumite elemente de incertitudine dependente de aceste state. 1e de alt' parte, politica comercial' trebuie s' aib' +n vedere interesele statului partener (i s' respecte re!ulile convenite +ntre *'ri prin +nc0eierea de acorduri multilaterale, re!ionale sau bilaterale. Av/nd +n vedere %aptul c' rela*iile economice e)terne au o in%luen*' notabil' asupra cre(terii economice, principalul obiectiv pe termen lun! pe care statele +l urm'resc prin intermediul m'surilor (i instrumentelor de politic' comercial' vizeaz' stimularea dezvolt'rii economiei na*ionale (i prote.area acesteia %a*' de concuren*a str'in'". 1ornind de la acest obiectiv principal putem observa c', politica comercial' trebuie s' +ndeplineasc' o serie de %unc*ii, printre care se a%l': A & promovarea rela*iilor economice e)terne (i anume stimularea e)porturilor2 3 & prote.area economiei na*ionale %a*' de concuren*a str'in' 4 +n special a unor sectoare considerate de interes strate!ic 4 +n*ele!/nd prin aceast' o re!lementare (i un control al importurilor2
1

Aurel 5eodor Moldovan, Drept Vamal, 3ucureti, "##6.p.",2 Mladen 7armen. Drept vamal romanesc i comunitar. 3ucure(ti, "##$, pa!. $#.

7 & realizarea (i men*inerea unui ec0ilibru dinamic +n balan*a comercial' (i de pl'*i concomitent cu sporirea rezervei valutare a statului. -n a%ara obiectivului pe termen lun!, politica comercial' are (i o serie de obiective pe termen mediu (i scurt +n realizarea c'rora statele pot %olosi instrumentele (i m'surile de politic' comercial'. 1rintre obiectivele pe termen mediu (i scurt ale politicii comerciale se a%l': A & producerea anumitor modi%ic'ri +n orientarea !eo!ra%ic' a sc0imburilor comerciale 8stimularea sc0imburilor comerciale cu anumite state sau re!iuni (i restr/n!erea cu altele cu luarea +n considerare a normelor interna*ionale92 3 & restr/n!erea sau impulsionarea comer*ului cu anumite produse sau !rupe de produse2 7 & +mbun't'*irea raportului de sc0imb prin sporirea puterii de cump'rare a e)porturilor2 D & per%ec*ionarea structurii sc0imburilor comerciale e)terne. Aceste obiective pe termen mediu (i scurt pot di%eri at/t +ntre state c/t (i +ntre perioade +n %unc*ie de anumite condi*ii interne (i interna*ionale. Tipuri de politic comercial -n ceea ce prive(te tipurile de politic' comercial', se poate distin!e e)isten*a a trei cate!orii, printre care se a%l'$: A & autar0ia2 3 & libersc0imbismul2 7 & protec*ionismul comercial. Autarhia se de%ine(te ca o stare de izolare economic', de orientare c'tre interior, avanta.ele ce decur! din rela*iile economice interna*ionale %iind i!norate. Acest tip de politic' comercial' poate %i caracterizat' at/t printr&o tendin*' pre!nant' de dezvoltare cu orice pre* a di%eritelor ramuri economice, c/t (i prin introducerea anumitor m'suri drastice menite s' reduc' sau c0iar s' stopeze importurile. Li erschim ismul a %ost promovat de c'tre statele care au cunoscut primele procesul industrializ'rii, %iindu&le avanta.os comer*ul %'r' obstacole +n condi*iile +n care acestea erau de*in'toarele unei pozi*ii concuren*iale pozitive comparativ cu celelalte state. Protec!ionismul comercial vizeaz' adoptarea unor m'suri +n scopul restric*ion'rii accesului produselor str'ine pe pia*a na*ional' :. 1osibilele restric*ii se pot re%eri la m'suri adoptate +n scopul protec*iei mediului2 pe motive de asi!urarea securit'*ii na*ionale, de s'n'tate (i moral' public'2 pe motive de de%icit +n balan*a de pl'*i 8sub %orma suprata)elor de import92 m'suri de

3 4

Aurel 5eodor Moldovan, Drept Vamal, 3ucureti, "##6.p "$&":. 3aicoianu 7ornel. Istoria re"imurilor vamale # ca politica comerciala. 3ucuresti,,;;:, pa! <=.

ap'rare comercial' 8m'suri antidumpin! (i m'suri de salv!ardare9 (i m'suri ce vizeaz' prote.area noilor industrii prin intermediul ma.or'rii ta)elor vamale. -n perioada postbelic', +n condi*iile +n care interdependen*ele economice interna*ionale s&au ad/ncit, o re!lementare a rela*iilor economice +ntre state a devenit obiectiv', re!lementare prin care s&a urm'rit coordonarea modului de ac*iune a statelor +n domeniul politicii comerciale >. 7a urmare, +n a%ara unor re!lement'ri a rela*iilor economice dintre state, +n cadru bilateral, subre!ional sau re!ional, apare tendin*a de multilateralizare a rela*iilor economice dintre state prin intermediul unor acorduri ce au +ncercat s' codi%ice anumite principii (i re!uli, +n ceea ce prive(te %olosirea di%eritelor instrumente (i m'suri de politic' comercial' +n rela*iile reciproce. -n acest domeniu, pentru sistemul comercial mondial, o activitate speci%ic' a dezvoltat Acordul ?eneral pentru 5ari%e (i 7omer* 8?A559 care, de la , ianuarie ,;;>, a devenit @r!aniza*ia Mondial' a 7omer*ului 8@M79. .o"i!ica #a$a" & 1olitica vamal' este principala component' a politicii comerciale care se bazeaz' pe aplicarea instrumentelor tari%are, +n %unc*ie de politica economic' a !uvernelor, de acordurile comerciale (i con.unctura economiei mondiale6. 1olitica vamal' reprezint' partea politicii comerciale care cuprinde totalitatea re!lement'rilor (i normelor emise de stat prin institu*iile abilitate care se aplic' tuturor m'r%urilor care trec %rontierele vamale ale unei *'ri. Acestea implic' controlul m'r%urilor (i mi.loacelor de transport care trec %rontierele vamale, +ndeplinirea %ormalit'*ilor de v'muire, impunerea vamal' prin plata drepturilor vamale la bu!etul statului. nstrumentul principal de aplicare a politicii vamale este tari%ul vamal. 5ari%ul vamal este (iprincipalul instrument pentru re!lementarea sc0imburilor comerciale.

2. I$pun r a, ins!ru$ n! principa" 'n ap"icar a po"i!icii #a$a" :


I$pun r a 4 comple) de m'suri (i opera*ii e%ectuate +n baza le!ii, care au drept scop stabilirea unei baze de impozit. 5otodat', impunerea constituie un instrument de baz' cu care opereaz' politica vamal', cuprinzind +n structura sa : & o latur' de natur' po"i!ic2 & alt', de natur' ! hnic/. 1olitica vamal', +ndepline(te $ %unc*ii importante: ,. %unc*ia +isca" & constituie surs' important' de venituri pentru bu!etul de stat 2
5
6

3aicoianu 7ornel. Istoria re"imurilor vamale # ca politica comerciala. 3ucuresti,,;;:, pa! =>. Mladen 7armen. Drept vamal romanesc i comunitar. 3ucure(ti, "##$, pa!. $:. 7 Aurel 5eodor Moldovan, Drept Vamal, 3ucureti, "##6.p">. 5

". %unc*ia pro! c0ionis! 4 contribuie la prote.area economiei na*ionale +mpotriva concuren*ei str'ine2 $. %unc*ia d n *oci r 4 stimuleaz' sc0imburile comerciale consecin*' a concesiilor vamale2 Dup' ,;;#, c/nd Republica Moldova a trecut la economia de pia*', s&a liberalizat activitatea de comer* e)terior, iar politica de impunere vamal' a c'p'tat %ireste noi dimensiuni prin stabilirea (i +ncasarea unor noi ta)e, cum ar %i 5.V.A, accize, amenzi=. 7odul vamal al RM, stabileste zona de impunere (i materia impozabil' +n cadrul re!lement'rilor vamale, eviden*iind caracterul impersonal (i transna*ional al impunerii. Din economia acestui te)t normativ rezult' c', m'r%urile nu intr' (i nu ies din tar' dec/t prin intermediul serviciilor realizate de birourile vamale, ele %iind supuse ta)elor vamale prev'zute +n tari%ul vamal de import. 1rocesul cre(terii nivelului economic al *'rii este in%luen*at (i de activitatea or!anelor vamale, de aceea activitatea vamal' trebuie s' se caracterizeze prin inte!ritate, transparen*' (i pro%esionalism. M'r%urile (i mi.loacele de transport care trec %rontiera vamal', sau ale c'ror re!im vamal se modi%ic', sint supuse opera*iunilor vamale, (i anume: & v'muirea2 & per%ectarea declara*iilor vamale2 & controlul m'r%urilor (i mi.loacelor de transport2 & controlul corporal2 & controlul eviden*ei contabile2 & perceperea drepturilor de import (i de e)port2 & alte ac*iuni e%ectuate in domeniul vamal de c'tre or!anul vamal. Vmuirea este procedeul de plasare a m'r%urilor (i mi.loacelor de transport intru&un anumit re!im vamal (i inc0eierea acestui re!im, in con%ormitate cu prevederile le!isla*iei. V'muirea se e%ectueaz' de or!anele vamale interne (i cele de %rontier', in locurile stabilite din zonele de activitate ale or!anului vamal in care se !'se(te e)peditorul sau destinatarul m'r%urilor. 1in' la e%ectuarea v'muirii, a!entul economic trebuie s' e%ectueze opera*iuni prealabile pentru a accelera tra%icul de m'r%uri. Aceste opera*iuni prev'd: inre!istrarea a!entului economic ca subiect al activit'*ii economice e)terne, ob*inerea certi%icatelor (i licen*elor necesare des%'(ur'rii activit'*ii acestuia, in(tiin*area or!anului vamal despre trecerea %rontierei, plasarea m'r%urilor in depozitele provizorii, prelevarea probelor (i mostrelor m'r%urilor. n scopul v'muirii, or!anul vamal este in drept s' preleve probe (i mostre de m'r%uri, supunindu&le cercet'rii 8e)pertizei9. n dependen*' de pozi*ia tari%ar' a m'r%ii se incaseaz' (i
8

Viorica Ursu, Schie de Contribuie la Monografia de drept Vamal, Chiinu, 2006, pag. 37.

drepturile de import (i de e)port corespunz'toare unei anumite pozi*iei tari%are. 7on%orm Aomenclatorului m'r%urilor al Republicii Moldova, aprobat prin Bot'rirea ?uvernului Republicii Moldova nr.>: din "6.#,."##:, %iecare mar%' are o anumit' pozi*ie tari%ar'. $omenclatorul mr%urilor se aplic' pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul re!lement'rii tari%are (i netari%are a activit'*ii economice e)terne, imbun't'*irii eviden*ei statistice (i a sc0imbului de in%orma*ie statistic' re%eritoare la circula*ia m'r%urilor pe plan intern (i e)tern. 1entru a simpli%ica determinarea pozi*iei tari%are a m'r%ii (i pentru a asi!ura compatibilitatea le!isla*iei na*ionale cu cea a Uniunii Europene apare necesitatea ader'rii Republicii Moldova la 7onven*ia nterna*ional' privind Sistemul armonizat de descriere (i codi%icare a m'r%urilor, adoptat' la 3ru)elles la ,: iunie ,;=$. Ca aceast' conven*ie au aderat circa ,:# de *'ri, iar criteriul de clasi%icare a m'r%urilor este !radul de prelucrare combinat cu ori!inea m'r%urilor. @ alt' modalitate de eliminare a posibilit'*ii de determinare incorect' a pozi*iei tari%are a m'r%ii este crearea de laboratoare vamale pentru e)pertiza (i e)aminarea m'r%urilor. E)isten*a laboratoarelor vamale ar contribui la accelerarea tra%icului de m'r%uri, la optimizarea controlului vamal (i la asi!urarea e%icien*ei activit'*ii vamale;. mplementarea acestor m'suri ar contribui (i la determinarea corect' a ori!inii m'r%ii. @ri!inea m'r%ii este important' in cadrul aplic'rii m'surilor tari%are, deoarece m'r%urile ce se import' din *'rile cu care Republica Moldova are inc0eiat acord privind crearea zonei de comer* liber 8statele membre ale 7S (i Romania9 (i care sint inso*ite de certi%icate de ori!ine, sint scutite de la ac0itarea ta)ei vamale 8m'rimea acesteia variind intre #D&,>D din valoarea in vam' a m'r%ii9. 7on%orm 7odului Vamal v'muirea incepe in momentul in care colaboratorul vamal se declar' disponibil s' per%ecteze actele vamale asupra m'r%urilor (i mi.loacelor de transport, respectind procedura e%ectu'rii opera*iunilor prealabile. 5ermenul de veri%icare a declara*iei vamale, a documentelor, controlul m'r%urilor (i mi.loacelor de transport este de ,# zile din momentul primirii declara*iei, a documentelor (i in%orma*iilor necesare controlului vamal, iar in cazul animalelor vii (i m'r%urilor u(or alterabile 4 in cel mult $ zile. n cadrul e%ectu'rii opera*iunilor vamale m'r%urile sint supuse declar'rii prin intocmirea declara*iei vamale, care este actul unilateral cu caracter public, prin care o persoan' mani%est', in %ormele (i modalit'*ile prev'zute de le!isla*ia vamal', voin*a de a plasa m'r%urile intr&un re!im vamal determinat. Declara*ia vamal', de re!ul', se depune in termen de <" de ore din momentul trecerii %rontierei vamale. Declara*ia vamal' in detaliu este actul .uridic prin care declarantul: a9 solicit' un re!im vamal pentru mar%a prezentat' 8import, e)port, ree)port, reimport,
9

Nicola V!lcu, Cutumele angajailor serviciului vamal i contientizarea dreptului , Chiinu, 2003, pag. 12. 7

etc.92 b9 se an!a.eaz' s'&(i indeplineasc' obli!a*iile ce ii revin prin re!imul vamal declarat2 c9 %urnizeaz' in%orma*iile necesare pentru luarea m'surilor (i aplicarea dispozi*iilor pentru realizarea obli!a*iilor %iscale, a controlului comer*ului e)terior (i al statisticii. Ca v'muirea m'r%urilor provenite din tranzac*iile economice e)terne, or!anele vamale accept' spre per%ectare declara*iile vamale, cu condi*ia prezent'rii de c'tre a!en*ii economici a unui (ir de documente. Cista documentelor necesare a %i prezentate or!anului vamal este aprobat' prin @rdinul Departamentului Vamal nr."<6&@ din ":.,#."##" 8Monitorul @%icial al Republicii Moldova nr.,6"&,6> din #6.,"."##"9. Dintre aceste documente men*ion'm doar cele mai principale: a9 contractul in baza c'ruia au %ost livrate m'r%urile2 b9 documentele de transport 8actele o%iciale ce inso*esc inc'rc'tura (i con*in in%orma*ia despre condi*iile (i caracterul deplas'rii, precum (i tr's'turile caracteristice de baz' ale m'r%urilor transportate9: & la transportarea cu transportul aerian & scrisoarea de tr'sur' 8%ra0t9, prev'zut' de 7onven*ia privind uni%icarea unor re!uli re%eritor la transporturile interna*ionale aeriene, Var(ovia, ,".,#.";2 & la deplasarea cu transportul auto: & scrisoarea de tr'sur' interna*ional', prev'zut' de 7onven*ia interna*ional' cu privire la contractul de transport al inc'rc'turilor pe calea auto, Eeneva, ,".#>.>62 & carnetul 5 R, prev'zut de 7onven*ia interna*ional' cu privire la transportul interna*ional de inc'rc'turi sub acoperirea 7arnetului 5 R, ?eneva, ,:.,,.<>2 & la deplasarea cu transportul %eroviar & scrisoarea de tr'sur', prev'zut' de Acordul interna*ional privind transportul interna*ional de m'r%uri pe calea %erat', intrat in vi!oare la #,.,,.>,2 & la deplasarea m'r%urilor cu mi.loacele de transport naval & conosamentul prev'zut de 7onven*ia @AU cu privire la transportul maritim al inc'rc'turilor, Bambur!, ,;<=2 c9 documentele comerciale 8acte o%iciale ce con*in in%orma*ia despre costul m'r%urilor deplasate 8speci%icarea lor9. n calitate de acte comerciale pot %i %olosite %acturi comerciale, pro%ormele acestora, precum (i alte documente %olosite in comer*ul e)terior92 d9 licen*e2 e9 autoriza*ii2 %9 certi%icate de con%ormitate2 !9 certi%icate de ori!ine.
8

1er%ectarea declara*iei vamale in detaliu const' din : etape: ,9 intocmirea, "9 acceptarea, $9 inre!istrarea (i :9 validarea. 1arcur!erea acestor etape, care sint %oarte comple)e (i destul de anevoioase constituie o piedic' in accelerarea (i %acilitarea tra%icului de m'r%uri. 5otodat', 7odul Vamal prevede c', dac' declarantul nu poate, din motive obiective, s' depun' o declarative complet', or!anul vamal este in drept s'&i primeasc' o declara*ie temporara sau incomplet', dac' ea con*ine date principale necesare v'muirii. De aceea, apare necesitatea elabor'rii re!ulamentului cu privire la %orma (i modalitatea de utilizare a declara*iei temporare sau incomplete. @ alt' etap' a opera*iunilor vamale const' in e%ectuarea controlului vamal. 7ontrolul vamal const' in indeplinirea de c'tre or!anul vamal a opera*iunilor de veri%icare a m'r%urilor, a e)isten*ei (i autenticit'*ii documentelor2 e)aminarea eviden*elor %inanciar&contabile2 controlul mi.loacelor de transport2 controlul ba!a.elor (i al altor m'r%uri transportate2 e%ectuarea de anc0ete (i alte ac*iuni similare pentru a se asi!ura respectarea re!lement'rilor vamale (i altor norme aplicabile m'r%urilor a%late sub suprave!0ere vamal',#. 7ontrolul vamal se e%ectueaz' in zonele de control vamal create atit la %rontier', cit (i in interiorul republicii. Ca %rontier republicii in zona de control vamal i(i e)ercit' %unc*iile or!anele vamale, trupele de !r'niceri, institu*ia bancar' care este abilitat' cu dreptul de a incasa drepturile de import (i de e)port, precum (i serviciile au)iliare de control 8Serviciul veterinar, Serviciul %itosanitar, transporturilor auto, nspectoratul ecolo!ic, nspectoratul sanitar9. n procesul e%ectu'rii opera*iunilor vamale, colaboratorii vamali per%ecteaz' o serie de documente vamale printre care: 5V & "> & adeverin*a pentru mi.locul de transport intrat in Moldova2 5V & "6 & autoriza*ie pentru inre!istrarea mi.loacelor de transport auto, temporar introduse in Moldova, in or!anele 1oli*iei rutiere a M.A. . al Republicii Moldova2 5V & "< & obli!a*iune cu privire la introducerea 8scoaterea9 provizorie in 8din9 Republica Moldova a mi.locului de transport auto2 5V & "= & certi%icat pentru le!alizarea valutei str'ine, 0irtiilor de valoare (i altor obiecte pre*ioase introduse in Republica Moldova. Aceste documente sint acte de strict' eviden*', ele %iind enumerate in Bot'rirea ?uvernului Republicii Moldova F7u privire la e)ecutarea Decretului 1re(edintelui Republicii Moldova nr.:#6& din "$.,".,;;<G nr.";: din ,<.#$.,;;=. 1entru serviciile acordate de or!anele vamale se incaseaz' ta)a pentru proceduri vamale. nspectoratul

10

Nicola V!lcu, Cutumele angajailor serviciului vamal i contientizarea dreptului , Chiinu, 2003, pag. 18.

Ce!ea Republicii Moldova F7u privire la tari%ul vamalG prevede m'rimea (i tipul ta)ei pentru procedurile vamale. Ca perceperea ta)ei pentru proceduri vamale se per%ecteaz' declara*ia vamal' DV&,. n prezent e)ercitarea atribu*iilor de serviciu (i e%ectuarea controlului vamal e%icient se e%ectueaz' in condi*ii, cind or!anele vamale nu de*in spa*ii su%iciente pentru crearea depozitelor vamale provizorii (i terminalelor vamale. De aceea este necesar' asi!urarea or!anelor vamale cu baza te0nico&material' pentru crearea depozitelor vamale provizorii (i terminalelor, ceea ce va contribui la acumularea veniturilor suplimentare in bu!etul de stat (i la accelerarea tra%icului de m'r%uri in comer*ul interna*ional. n a%ar' de aceasta, or!anele vamale nu dispun de un centru de e)pertiz' care ar permite determinarea rapid' (i e%icient' a calit'*ii m'r%ii, precum (i a codului tari%ar al acesteia. Aomenclatorul m'r%urilor al Republicii Moldova este un act normativ %oarte comple) (i voluminos, iar la unele m'r%uri din cauza neclarit'*ii prevederilor este !reu de determinat prHcis (i corect pozi*ia tari%ar' a m'r%ii. @ alt' problem' o reprezint' termenul de veri%icare a declara*iei vamale destul de mare, mai ales dac' se compar' %lu)urile de m'r%uri ale Moldovei (i, de e)emplu, cele din *'rile Uniunii Europene. Deseori se inre!istreaz' sta*ion'ri indelun!ate a m'r%urilor (i mi.loacelor de transport. Aceste sta*ion'ri au loc atit la %rontiera republicii, cit (i in interiorul *'rii 8la terminalele vamale9. n acest sens, este necesar' stabilirea timpului limit' 8sau timpului recomandat9 la o unitate de transport pentru e%ectuarea opera*iunilor vamale la %rontier republicii. Utilizarea acestor limite de timp ar contribui la accelerarea opera*iunilor de v'muire (i la %acilitarea tra%icului de m'r%uri la %rontiera Republicii Moldova,,.

R + rin )i)"io*ra+ic :
11

Viorica Ursu, Schie de Contribuie la Monografia de drept Vamal, Chiinu, 2006, pag. 43.

10

Ac! Nor$a!i# : 7onstituia Republicii Moldova2 7odul vamal al Republicii Moldova2 Ce!ea re!lement'rii de stat a activit'ii comerciale e)terne a RM etc.

1urs doc!rinar : Aurel 5eodor Moldovan, Drept Vamal, 3ucureti, "##62 3aicoianu 7ornel. Istoria re"imurilor vamale # ca politica comerciala. 3ucuresti,,;;:2 Mladen 7armen. Drept vamal romanesc i comunitar. 3ucure(ti, "##$2 Viorica Ursu, &chie de 'ontri uie la (ono"ra%ia de drept Vamal, 70iin'u, "##62 Aicolae V+lcu, 'utumele an"a)a!ilor serviciului vamal i contientizarea dreptului, 70iin'u, "##$.

1urs 2 ): III.le)&.ustice.md III.vama.md III.customs.!ov.md III.moldole).md

11