Sunteți pe pagina 1din 11

Sectiunea n Caietul de sarcini

CNCF,,CFR"~S.A. DIRECTIA \m\I JOANTA IZOLANTA LIP1TA CU6BULOANE

NR. DL35/2010 Intocuieste: Fila 1/10

z*^ - ' '

" * -

Avizat,
CNCF Din

JOANTA IZOLANTA LBPITA CU 6 BULOANE


CAIETDESARCINI

Bncuresti, 2016

CNCF,,CFR"-S.A, DIRECTIA LINN

CAIETDESARCINI

NR. DL35/2010 fnlocuieste: Fila 2/10

JOANTA IZOIANT& unrA


CU6BUIOANE

Cuprins

1. Generalitati I.i.Obiect

1.2.Oomemu de aplicare
1.3.Descriere, forme, l^j^probari si avize aecesare 1.5.Modu! de atestare a serviciuiui 1.6,Qasa dense I.TJProtectia mediului 1.8 JDocumente de referinta

2. Conditii tehnice de calitate 2. l.Conditii peotru material, echipameate, utilaje si personal 2.2.Conditii privind desfasurarea lucrarilor de coafectionare a joaatelor izolante Upite

3. Reguii pt verificarea calitatii 4. Metode de verificarea a caiitatii

5. Mareare, ambaiare, transport, livrare, depozitare, documente


6. Garantii

CNCF,,CFR"~S.A. DIRECTIA LINK

CAIET DESARCINI
JOANT&IZOLANTA UPIT& CU6BULOANE

NR. DL35/2Q1Q tnlocuieste: Fifa 3/10

L GENERALFTATI jU.Obieet Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiiie tehnice de calitate, nietodele de verificare a caiita ii precum si conditiiie privind marcarea, depozitarea si livrarea joantei znizolaste lipite cu sase sufuburi, pentru sina tip 49, 54, 60 si 65.

1.2J>omemu de atilizare
Joanta izolanta lipita reprezinta un asamblu de doua sine cupoane de sina, asarablate printr-uo procedeu de asamblare cu materiai izoiant si eclisate, in unaa caniia cele doua cupoane devio Jzoiate electric. Acest JIL se utilizeaza la separarea circuitelor de cale in linie curenta, in statii, pe apamtele de cale, in vederea asigurarii fiinctionarii semnalelor de cale necesare circulatiei in conditii de sigipanta. JEL-urile se monteaza in calea cu joante si in calea fara joante.
1.3.Descriere, forme, dimeosiuni Joanta bolanta lipita reprezinta doua cupoane de sina de acelasi tip, asaniblate cu un sistein dl eclisare izolant din punct de vedere electric. Izo!atia electrica este realizata cu produse prefebrjcate electroizolante, dupa cunt urmeaza: ProSl sina izolant, cu forma sectiunii transversaie a sineicare se monteaza in asamblu, intre capetele sinelor eclisate, executat din stratitex (textolit); Jgheab pentru izolare eclisa din panza impregnate, cu rasmi epoxidice; Tesatura dia stiela -optional se introduce intre jgheab si sina; Bucse izolatoare, din sticlotextolit.

Fonna si dimensiunite sinelor utilizate la confectionarea JIL-uriior 49,54,60 se gasesc in EN 36741; pentru sina 65 se gasesc in STAS 11201/1979. 1.4,Modnl de atestare a prodnsului JIL trebuie sa fie agreinentat/omologat AFER, conform p&FT 290/2000. 1.5.Clasa de rise Clasa de rise este 1A conform GMT 290/2000. 1.6.l>uraJa de servidn Durata de serviciu a JBL-ului, este ds 4 ani, conform KG 2139/2004

CNCF,,CFR"-S.A. DiRECTIA LINII

CAIETDESARCINI
CU6BULOANE

NR. DI35/2D1Q Inlocuiegte:

Rla 4/10

l.T.Protectia mediului JBL-ul nu afecteaza inediul inconjurator, nici prin constructie, nici prin utilizare. l.S.DGeiiEnente de referinta HG 53/1999-Clasificarea serviviilor si produselor associate activitatilor -CPSA Partea 1, nr 78/19 9; Legea 10/1995 - Calitatea in construct*;; Legea 212- Lege rpivind aprobarea Qrdonantei 60/1997, priviad apararea impotriva incendiilor OMT 290/2000 - Ordia al MinistruUu transporturilor priviad admiterea tebnica a produselor/servi iior destinate/utilizate ia activitatile de construire, moderaizare., intretinere si reparare a inirastracturii feroviare si a materiaiului ralaat in transportul feroviar si cu metroul; OG 195/2005 - Protectia mediului inconjurator, STAS 11201-79 - ina CF tip 65; STAS 4272-89 - uiub cu cap hexagonal; STAS 4071-89 - iHulife hexagonale STAS 880-88 - Ofei lat. Marci i cooditii tehnice de caiitate STAS 7144/isi 2 - 85- Materiale electfoizolante solide, stratificate, termorigide sub forma de piaei STAS 1900-89 - ine grele de c.f. Marci i conditii tehnice de caiitate STAS 2700/3-89 - Organe de asamblare filetate. Caracteristici niecanice STAS 2700/5-88 - Organe de asamblare filetate. Condifii tehnice geaerale de caiitate. STAS 11201/1-SO - ina CF tip 65. Cond$i tehnice generale de caiitate. STAS 500/2-80 - Oteluri de uz general. Marci. STAS 8796/3 si 4 - 89 - Piuli|e hexagonale ; Conditii tehnice generate de caiitate. STAS 500/1 - 89 - Ofeluri de uz general. Conditii tshaice geaerale de caiitate. STAS 8796/lsi 2 - 80 - urub K si Piulifa IP. Dimensiuci. STAS 395 - 88 - O^el iaminat la cald. Otei lat. Instructia nr. 314/ 1989 - Alc&uirea, Tntrefiaerea si supravegherea c.f.j. Instructia ar. 351 - fatretiaerea tehaica i repararea iastalafiilor de semaaiizare, ceatralizare si bioc. EN 13 674 - Sine de cale ferata cu masa minima 46 kg/mi; coaditii tehmee generale de caiitate; 2.CONDITE[ TEHNICE BE CALITATE

2.1 .Conditii peatru material, echipaniente, utilaj si personal


2.I.I.Conditii tehnicepeatm material Materiaiele utiiizate la confectionarea JIL-urilor, trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice si de a litate prevazute in docunieatele de referiata. Materiaiele sa fie agreinentate/omologate AFE si sa fie livrate de fumizori autorizati AFER. Materialel vor fi msotite de certificatul de caUtate/dedarative de confojmitate si agremeatul ethnic/certificatul de oaiologare tehaica. Caracteristicile principale ale materialelor ijtilizate sunt prezestate in tabelul ar 1.

CNCF,,CFB"-S.A. DERECHAUNII

CAIETDESARGNI
JOAOTftIZOLANT& UPITA CU6BULOANE

NR. DL35/2010 intocuieste: Fila 5/10

Tabelul nri. Denumirea piesei Tipul

Buc

Denumirea

Cupoa sina Surub inalta rezistenta cu cap hexagonal Faulzta de inalta rezistenta

49 54 60 65
SIRP

Otel sina Otel siaa Otel sina Otel sina


SIRP

Material Standard, norma EN 13674 EN 13674 EN 13674 STAS 11201

Calitate R260, R350HT R260, R350HT R260, R350HT R350HT 10.9 sau 12.9 GRUPA 10.9 sau 12.9

Reeep M27*l

CFR

STAS 4071

M27

Carcterisfici tehnice ale JIL-arllor. Carcteristici tebnice ale JlL-urilor sunt prezentate in tabelul nr 2. Tabelul r2.

Nr crt 1

Caracteristici

Sina

Observatii
60

49

Forta nunima de dcblocare a 140

54 140

150

65 150
Cupasftaieaizolatiei elect ce -Fazadefonaatii -Fasafisori . - Rez.feolatiesiia. 30MQ

(ahmecateaedisetfeia degiaa) Sageta la incovoieis ia forta de 3.5 3.5 3.5 3.5 200kN, (disiaot intre reazcaic lOOOnna) la oboscia dupa Cu veriJ&carea izoiatiei electrice la SJOO.OOOcicJuri cu prarasnpusa fiecare 200.000 cicluri Ia: -sardna dinaimcamaxmiaSOOKN
-5-JTC&5J dfe)3T!EBC3 omHIP3 50KN

-distanja feliE tsszeiBQ=550HHQ Rezisteota mnama de jzolatie la 30 stsie ascsta njasszsla la 10 z8e 2C si mmditatis rckaiva de 50%

30

30

30

MasmatapesteecJuldefeb JCatic

2.1.2. Coaditii tebnice peatru echipamente si utiiaje Echipamentele si utilajeie trebuie sa fie in stare de-fimctionare la parametrii prevazuti is eartea teh|ica, manual de utJlizare, utiiizare, reparare si intretinere si docuinentatia tehnica dupa caz, oiaoiogate agrementate. Mentiaerea in stare de iunetionare este asigurata pnja programul de intretinere si rep aiii

CNCF,,CFR"-S.A. DIRECTIA LINII

CAIETDESARCINI
JOANTAIZQUNT&IIPITA CU6BULOANE

NR. DL35/2010 lnlocuiete: Fila 6/10

stability in baza aonnativului U9-19S2 si a aonnativului U3-1989. Echipameatele si iastrunieatele de masura trebuie sa fie verificate conform normelor metrologice.

2.1.3. Coaditii priviad calificarea personalului


Conform OMT 290/2000 activitatile de construire, modernizare, intretiaere si reparare a iafrastru* urii feroviare pot fi realizate aumai de catre fiirnJzori.de produse si servicii care sum autoiizati si I supravegheati ethnic de catre AFER. Personalui utttizat trebuie sa aiba calificarea corespuazatooaje ^ I noraenclatorului de functii si sa fie examiaat medical si psihologic conform OMT 226/2005 precum si autozizati in ceea ce priveste siguranta circulatiei, conform OMT 411/1999. I
4

2.2. Coadkii pnviad desfasurarea lucrariior de coafectionare a JJL-urilor 2.2.1. Conditii aecesare isaiate de iaceperea asamblarii JIL-rilor Confectionarea unui JIL, comporta urraatoarele operatii: Verificareaisineior cu defectoscopul

Taierea cajJeteior de siaa ce prezinta gauri de eclisare care au suat aecesare; taierea se va ^ cecu
fierastrau mechanic sau cu 3exul; Gaurirea sinelor la diametrele si distantele dia proiect;

- Sanfreaarea gaurilor pe anibele fete; - Prehicrarea mecaaica a ecliselor conform deseaelor de executie;
Frecarea cajjetelor ce unaeaza a fi eclisate cu peria de sirma sau sablare; Degresarea suprafetelor; Prepararea aniestecului de lipire. la cazul utilizarii a znasticului nioaocompoaeate (FDCA^T) nu este aecesara faza de pregatire a amestecului. Aplicarea aniestecului de lipire se va face coi form iastructiunilor de lucru ale &raizorului si la temperature indicate de iuraizor.

2.2.2. Procesul tehooJogic de asaaiblare a jil-ului Se depune ua strat de amestec de lipire peste profiiul izolant si bucse.Asamblarea joantei in ordinei ordinei unnatoare: Aplicarea profilului de sina intre capetele cupoaaelor, latroduceres bucselor izolaate ia gaurile sinelor; Eclisa cu jgdeabul izolaat perfbrat conform pozitiei gaurilor din siae, se trateaza cu ameste|ul de lipit;

- Aplicarea izolatiei sina-eclisa;

CNCF,,CFR"-$./t DIRECTIALINII

CAIETDESARCINI
JOANTAIZOLANTA IIPJTA OJ6BULQANE

NR. DL35/2010 Inlocuieste: Rla 7/10

Cu ajutorul surubuiilor se mtroduce eclisa cu jgheabui in spatiul de eeUsare al siaei;


Se aplica amesteoil de lipire pe paitea cealalta a siaei; Se aplica eclisa si jghebul, duapa ce au fost tratate cu amestec de lipire; Se iatroduc celelalte suruburi cu saibe siz se strang piulitele; Straagerea philitetor la moiaentul prescris; straagerea se fece in doua etape; prima etapa sti mgerea se face paaa la 80% dia valoarea zaomeatuiui final; in etapa a doua se strang pana la valoa? ta momeutuhii final. Ordine de stranger, de la raijioc catre capetele libere.

2.2.3. -

Ecbipamentul necesar Tenaoaietru de sina Generator de current electric; Polizor electric cu piatra grosiera; Periede sanaa; Ciocan de 5 kg; Spaclu; Chei de 27 si 24; Cheie dinaaiometrica de 130 daNm; Instalatie de incalzit (butelie si arzator); Dispozitiv de preteasioaat sine; Masina de taiat siaa; jil de rezerva; Masina de gaunt siaa.

- Dalta;

3. REGUXJ PENTRU VERIFICAREA CAUTATO 3.1. Verificarile la care se supun SL-urile sunt de tip si de lot, conform tabelului nr.3.

CNCF,fCFR"-S.A. DfRECTIA LINII

CAIET DE SARGNI JOANT& IZQIANTA UPIT& CU6BULOANE

NR. DL35/2010 Tnlocuieste: Fila S/10

Tabelul ar. 3 VERIFICAREA DEOT DELOT

Verificarea caKtatii materialeior Verificarea dimensiunilor Verificarea executiei si aspectului Verificarea rezistentei de izolatie ~ in stare de prezeatare, la 10 zile - dupa iinersie -dupa7zilela-4QC - dupa 4 zile la + 70 C

X X X

X X

X X X X

Verificarea sagetii Xzzcercare la tracthine (forta de deblocare)Verificarea ultrasonics

X X

Rezistenta de tzolatie la incercarile din tabel este de min. 30MQ Verificarea de tip se face pe 10 bucati JIL.

3.3.

Verificarea calitatii joaatei izoiaate Upite se &ce pe 10 buc. la un lot de maxim de 500 bucd

3.4, Verifiearile de tip : - Verificarea calitatii laaterialelor, - Verificarea dimeasmailor; - Verificarea executiei si aspectuhii; - Verificarea izolarii electrice; - Verificarea sagetii; - Incercarea la tractiune (deblocare); - Incercarea la iacovoiere; Incercarea ia oboseala; Verificarea marcarii.

CNCF,,CFR"~S,A. DIRECT!A UNI!

CAIETDESARCINI
JOANTAIZOIANTA LIPITA CU6BULOANE

NR. DL35/2010

Inlocuiegte: Fife 9/10

3.5. -

Verifieariie de lot: Verificarea calitatii materialelor,

- Verificarea dimeasiuailor;
- Verificarea executiei si aspectuhri; - Verificarea izolarii electrice; - Verificarea aiarcarii. 3.6. Verificarea executiei si parametrilor functional! a* JIL-urilor se face de catre serviciul de estate al furaizorutui in prezenta organului de receptie al beneficiaralui. 3.7. Verificarile de aaduranta constau in ufmarirea performantelor si aptitudiailor de functjonare a iotuhii prototip, paaa la oiaologarea finala. * 3.8. Verificarile de fiabilitate au ca scop verificarea indicatoriior de viabilitate stabiliti; observajtiile vor fi culese din exploatare. 3.9. Prezenta organului de receptie al beaeficiaralui au scuteste beneficianil de raspundere privind

calitatea produsului Hvrat.


Beneficianil poate solicita si alte probe in conditiile prezentei specificatii. 4. METODE DE VERIFICARE 4.1. Verificarea calitatii materialelor se face pe baza certificatelor de calitate emise de producatj In caz de dubiu, executantui va fece aaalize si incercari de laborator pe propria raspundere in p^oportia stabilita prin standardele in vigoare. 4.2. Verificarea dimeasiuailor se face cu instruraente de masurat in coacordanta cu toleraatele impuse de documentatia tehnica si cu sabioane, ruleta, sublet, rigla gradata, verifieate metrologic. 43. Verificarea aspectului se face vizuaL

4.4. Verificarea izolatiei electrice se face ca megaohmetrul la teashinea de 500 de voiti. Se detfcrmma rezistenta de izolatie intre fiecare surub si fiecare capat de siaa, intre fiecare eclisa si fiecare capatlde sina. Verificarea rezisteatei de izolatie dupa 7 zile; la - 40C pe doua joaate izolaate, rezistenta de izolatie trebuie sa fie de min. 30MQ. Daca ua siagur rezultat este aecorespuazator se reface omologarea, 4.5. 4.6. 4.7. Verificarea fortei minhne de deblocare a joaatei se face pe masiaa de iacercat la traetiuae. Verificarea marcarii se face vizual. Verifcarea anduraatei se face pe baza programului de urmarire in exploatare.

4.8. Verificarea ultrasonica se face conform Metodologiei de verificare ultrasoaica a aparatelor cfe cale si a sinelor din eale. . * 4.9. Sageata la incercarea la mcovoiere se face pe o joanta izoSaata lipita, imbia&id doua cupoaie de sina de cca. 900 mm, sprijiaitaa pe talpile siaelor, pe doua reazeaae cilindrice av^nd o rsza

CNCF,,CFR"-S.A. DIRECTIA LINN

CAIETDESARCINI
JOANT& IZQLANTA LIPfTA CU6BULOANE

NR. DL35/2Q1Q Inlocuieste: Fila 10/10

de 60 nna si dzstanta ratre centrele celor doua reazeme de 1000 mm, astfel ca mijlocul rostului dial e sine sa corespunda cu mijlocui distantei dintre axele reazemelor. Asupra montajdui se aplica o tacarcai de 2GOKN, la mijiocul distantei dintre axele reazemelor.
4.13. CNCF CFR SA poate soiicita verificari suplimentare in caz de dubiu. 5.MARCAREA, AMBALARK, TRANSPORT, LIVRARE, PEPOZITARE SI DOCUMENp;

5.1. Marcarea se face prin poansonare la rece -pe fata laterala a unei eciise, in dintre doua 4iruhuri, cuprinzand urmatoarele date: ,
- tipul joantei izolante lipite; - anitialeie intreprinderii producatoare; - luna si anul de fabricate ( ultimele 2 ci&e); - numaru! de fabricate format din 4 cifre. ( Ex.: HL 60 - vae - 02/98 - 4001) 5.2. Livrarea JIL se face fara ambalaj. Livrarea se face cu receptie CFR

5.3.
5.4.

Transportul joantei izoiaate lipite se poate fece cu mijloace auto sau cu vagoane feroviare
Depozitarea joantelor izolante lipite se face ?n stiva, mtr-uo spatiu ferit de iotemperii zapada }, respectand instructiunile CFR de depozhare a sinelor.

5.5. Cantitatea si punctele de livrare se vor face cunoscute dia timp furoizoruiui conform c menzii. Furnizorul va tine o situatie din care sa rezufce numarul fiecarei joante, numanil avizuhii de exp ditieca si punctul unde a S>st Uvrata. Produsui va fi insotit de urmatoarele docmnente: * certificat de coafonaitate;

* *
*

instructiuni de montare, exploatare si manevrare. Certificat decalhate


Certificat de receptie

6.GARANIH Termenul de garantie pentru joanta izolanta lipita este de 5 ani de la data Uvrarii.

S-ar putea să vă placă și