Sunteți pe pagina 1din 54

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

Tema 3: Gestiunea riscurilor financiare 1. Gestiunea riscului creditar. 2. Gestiunea riscului de lichiditate. 3. Gestiunea riscului de solvabilitate.

1. Gestiunea riscului creditar a) Conceptul i identificarea riscului creditar Riscul de credit (credit risk" sau business risk") este primul dintre riscurile bancare cu care se confrunt o institu!ie financiar . Riscul de creditare exprim posibilitatea ca mprumutaii sau emitenii de titluri s nu-i onoreze obligaiile la scaden. Riscul de credit poate fi definit ca probabilitatea c creditul" dob#nda sau ambele s nu fio rambursate la scaden! inte$ral sau par!ial. %e asemenea riscul de credit poate fi redat ca probabilitatea faptului c costul unei p r!i a activelor b ncii ce este repre&entat de suma creditelor acordate se mic'orea& sau va fi adus la &ero. Riscul de credit este riscul ne(ncas rii valorilor scontate" determinat de incapacitatea debitorului de a ac!iona (n termenii 'i condi!iile contractului (ncheiat cu banca. )ub acest aspect riscul de credit are doua componente* 1. Riscul de nencasare a sumei creditului (riscul de nerambursare a valorii creditului) 2. Riscul de nencasare a dobnzii (riscul de lips a venitului din opera!iunea respectiv ). +n unele ca&uri riscul de credit poate fi determinat de riscurile debitorului
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
3,

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

(n aceea'i m sur ca 'i de riscurile b ncii (sau a a$entului) debitorului. +n cel din urm ca& se poate determina riscul de credit ca risc de contrapartid . )ub acest aspect (n raporturile de credit riscurile probabile sunt* riscul de nerambursare. riscul de imobili&are. (n probabilitatea (nt#r&ierii pl !ii sau a se anali&e&e temeinic

Riscul de nerambursare const

incapacit !ii de plat datorit con/uncturii" dificult !ilor sectoriale" sau deficien!elor (mprumutatului. 0entru prevenirea riscului trebuie s (mprumutatul prin prisma cerin!elor respect rii raportului de credit sub diverse aspecte* umane (competen! " moralitate)" economice (situa!ie interna!ional " na!ional " cadrul profesional)" financiare (situa!ii financiare" (ndatorarea e1istent " capacitatea de rambursare)" juridice (forma /uridic " le$ turile /uridice cu alte (ntreprinderi). 0revenirea riscului este strict le$at de procedurile de $arantare a (mprumutului. Riscul de imobilizare survine de la banc " sau de la de!in torul de depo&ite" care nu este (n m sur s satisfac cererile titularilor de depo&ite" din cau&a unei $estiuni nereu'ite a creditelor acordate. 2fectele ne$ative ale unei asemenea situa!ii care (l afectea& pe deponent pot fi prevenite prin administrarea incorect a depo&itelor 'i creditelor de c tre b nci. )tructura 'i sursa riscului de credit este pre&entat (n continuare in tabelul 3.1.1 Tabelul 3.1.1 Caracteristica surselor de provenien a riscului de credit Tipul riscului Obiectiv Subiectiv Juridic ic!iditii
35

Caracteristica sursei de provenien Riscul, legat de debitor 3ncapacitatea debitorului s -'i ramburse&e datoria din contul flu1urilor monetare curente sau din contul v#n& rii activelor Reputa!ia debitorului (n lumea afacerilor" responsabilitatea sa 'i dorin!a de a-'i onora an$a/amentele 4miteri (n elaborarea contractului de credit Riscul! legat de obiectul ga ului %eficien!e le$ate de imposibilitatea v#n& rii $a/ului

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

0osibila devalori&are a obiectului creditului (n perioada ac!iunii contractului de credit #ierderii 0ierderea $a/ului Juridic 4miteri (n elaborarea contractului de $a/ Riscul de sistem 2volu!ii ale sistemului economic ce pot influen!a situa!ia economic a debitorului Riscul situa!iilor fors"ma or 7ataclisme naturale" $reve" ac!iuni militare 0entru (mprumutat" riscul de credit e1prim " (ntr-o form mai lar$ " de$radarea situa!iei financiare a acestuia. 4 mare varietate de motive le$ate fie de situa!ia $eneral a economiei" fie de condi!iile afacerii (mprumutatului" dintre care multe sunt imprevi&ibile 'i afectea& situa!ia financiar a acestuia" pot contribui la riscul de credit. 0ierderile (n ca&ul instrumentelor de pia! este relativ simpl depind de valorile acestor ele sunt lichide 'i instrumente 'i de $radul lor de lichiditate pe pia! . 8 surarea riscului de creditare pentru instrumentele cotate" pentru c ne$ociabile. %e!in torul poate pierde valoarea total a acestuia" dac sl biciunea titlului" este $rav . %ac de$radarea este pro$resiv " ced#nd instrumentele de 0ia! " (nre$istrea& o pierdere par!ial . 9ceste dou riscuri (total 'i par!ial) e1ist doar pe o durat limitat " perioada (n care sunt de!inute. 0entru instrumentele derivate (s:aps" options) problema este mai complicat " fiind vorba de instrumente a c ror lichiditate nu este asi$urat deoarece operatorii conserv an$a/amentele lor pe perioade lun$i (de la c#teva luni p#n la 1;-1< ani). 9ceste instrumente nu se bucur de facilitatea de a fi cedate pe pia! (n orice moment 0entru a reduce pierderea (nre$istrat (n ca&ul de$rad rii lor. 8 surarea e1punerii =a risc pune probleme particulare 'i ea devine un obiect foarte important o dat cu de&voltarea spectaculoas a acestor instrumente (s:ap de rat a dob#n&ii" s:ap de rata de schimb" op!iunile de ba& nete" indici bursieri etc.). 0entru instrumentele pe pia! distin$em dou tipuri de riscuri* riscul curent 'i riscul poten!ial. Riscul curent este aferent valorii de pia! (valoarea lichidativ ) curente" adic cea calculat pe ba&a valorii pre&ente a parametrilor pie!ei. Riscul
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
3>

"onjunctural

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

poten!ial este le$at de valorile viitoare posibile pe care le poate lua instrumentul pe parcursul e1isten!ei sale" valori viitoare ce sunt determinate de devia!iile viitoare ale parametrilor pie!ei (n raport cu valoarea lor curent . Riscul poten!ial este numit ?addon@ pentru a e1prima ?suplimentul@ fa! de valoarea curent . Riscul total este suma celor dou riscuri" curent 'i poten!ial" 'i el m soar riscul de credit total al instrumentului considerat. b) #$aluarea riscului creditar 2valuarea riscului de creditare la etapa ini!ierii afacerii este e1trem de important . %e corectitudinea evalu rii depinde volumul de risc pe care banca 'i-1 asum 'i realitatea acestui risc. 6iecare banc ('i formulea& metodolo$ia proprie de evaluare" care se ba&ea& pe politica de credite a b ncii 'i pe e1perien!a din activitatea de creditate din trecut.
)electarea cererilor poten!iale la credit cu eviden!ierea celor mai avanta/oase 7olectarea informa!iilor pentru anali&a riscului le$at de poten!ialii debitori 9nali&a riscurilor care sunt le$ate de poten!ialii (mprumutatori

2fectuarea anali&ei financiare 0re$ tirea pachetului de documente

6olosind anali&a riscurilor drept ba& se efectuea& structuri&area cererilor la credite cu scopul minimi& rii riscului 'i ma1imi&area profitului

"i&' 3'('(' ) #tapele procesului de e$aluarea a riscului de client 2valuarea riscului de credit presupune doua etape. #rima const (n stabilirea unei limite ma1ime a activelor cu risc fa! de fondurile proprii ale b ncii" iar a doua (n evaluarea riscurilor la care banca este e1pus periodic. A ncile centrale impun b ncilor comerciale clasificarea portofoliului de credite 'i constituirea unor fonduri de risc. +n func!ie de cate$oria creditului sunt stabilite careva cote procentuale fa! de m rimea acestora 'i se trece la alimentarea acestor fonduri de risc
3B

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

2valuarea riscului de credit de c tre b ncile comerciale se reali&ea& prin intermediul a dou metode* calitative 'i cantitative. $etoda calitativ presupune o e1primare verbal a descrierii nivelului riscului 'i" de obicei" se reali&ea& prin elaborarea ratin$-ului creditar. )copul elabor rii ratin$-ului creditar este primirea deci&iei (n ce prive'te posibilitatea credit rii 'i (n continuare determinarea unor parametri calitativi. 0e ba&a acestora se poate aprecia indicatorul riscului (ntre$ului portofoliului creditar. Ratin$-urile creditare" de re$ul " se determin (n modul urm tor* 1. se elaborea& o scar a riscului pentru debitor (sau $rupe de credite" sau $rupe de $a/)" de e1emplu" risc minim"" risc moderat"" risc limit "" risc inadmisibil" sau $rupe c rora li se atribuie numere (n cre'tere sau descre'tere. 2. se eviden!ia& coeficien!ii esen!iali ai activit !ii debitorului ce determin nivelul riscului" cota parte a lor la formarea indicatorului total. 3. se determin limitele indicatorilor ce e1prim calitatea lor. C. )e calcul un indicator sumar al indicatorului riscului (ratin$-ul creditar) prin intermediul sum rii evalu rii indicatorilor separa!i" (n corespundere cu cota-parte. +n practica interna!ional " de re$ul " se utili&ea& calculul riscului de credit" 'i anume* *ta%ilitatea flu+urilor financiare: o %risc minim& ' afacerea are mai mult de 2 ani" flu1urile financiare suni stabile. o %risc moderai& D afacerea are mai pu!in de 2 ani" flu1urile financiaro oscilea& sau afacerea mai pu!in de 1 an" flu1urile financiare sunt stabile. o %risc limit& ' afacerea are mai pu!in de 1 an" flu1urile financiare suni instabile. o %risc inadmisibil& ' afacerea are mai pu!in de , luni sau flu1urile financiare sunt (n sc dere.
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
C;

patru indicatori pentru

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

,si&urarea cu mi-loace circulante proprii #i pasive: %risc minim& ' mi/loace proprii 'i pasivele si$ure acoper nu mai pulul de 5;E din necesarul de mi/loace circulante. %risc moderat& D mi/loace proprii 'i pasivele si$ure acoper nu mai pu!in de <;E din necesarul de mi/loace circulante. %risc limit& D mi/loace proprii 'i pasivele si$ure acoper nu mai pu!in de 3;E din necesarul de mi/loace circulante. %risc inadmisibil& ' mi/loace proprii 'i pasivele si$ure acoper mai pu!in de 3;E din necesarul de mi/loace circulante. .ic/iditatea asi&ur rii: risc minim & ' $a/ul poate fi v#ndut la licita!ii or$ani&ate sau este o marf cu o cerere masiv . %risc moderat( ' e1ist doi cump r tori poten!iali ai $a/ului. %risc limit( D $a/ul este $reu de v#ndut. %risc inadmisibil& ' lichiditatea $a/ului nu este determinat . *uficiena asi&ur rii: %risc minim& ' asi$urarea este suficient pentru acoperirea datoriei 'i a cheltuielilor le$ate de v#n&area $a/ului %risc moderat( ' asi$urarea este suficient pentru acoperirea datoriei. %risc limit" D asi$urarea acoper <;E de la valoarea datoriei. %risc inadmisibil& ' asi$urarea acoper mai pu!in de <;E de la valoarea datoriei. Coeficienii care corespund nivelului riscului de credit %i$elul riscului &rocentul riscului de credit %risc minim& ) ' *+ %risc moderat& * ' ),+ %risc limita& ), ' *,+ %risc inadmisibil& *, ' ),,+ Fivelului riscului de credit $eneral va li media ponderat a acestor indicatori. $etodele cantitative de evaluare sunt diferite at#t pentru diverse tipuri de credite c#t 'i pe $rupe de clien!i. +ns sunt sisteme de evaluare unice pentru clien!ii
C1

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

corporativi 'i pentru persoane fi&ice 9ceste sisteme sunt diferite datorit tipului de informa!ie cu care operea& banca (n proces de cuantificare a riscului. ,' Evaluarea solva%ilit ii clienilor corporativi: 2valuarea situa!iei financiare a clien!ilor corporativi poate fi efectuat prin mai multe metode* 1. metoda anali&ei bilan!iere (n ba&a coeficien!ilor de lichiditate" solvabilitate" profitabilitate 'i a celor de rula/. 2. metoda puncta/ului. 3. metode de prevenire a falimentului* metoda G a lui 9ltman" 1. 'naliza performan!elor economico"financiare presupune c o firm nu poate contracta un credit dec#t dac pre&int o situa!ie performant economic 'i financiar pentru perioada precedent " precum 'i estim rile pentru perioada de an$a/are a creditului. +n anali&a solvabilit !ii clientului este nevoie de f cut un studiu a cinci factori de ba& * o caracterul - analiza calitilor manageriale ale conductorilor firmeio credibilitatea i solvabilitatea debitoruluio activitatea economic a firmei solicitante de credit s nu prezinte riscuri majore n perioada de utilizare a credituluio metode ale mar.eting-lui aplicate de manageri/ competitivitatea produselor i stabilitatea segmentelor de pia cuceriteo condiiile de munc/ asigurarea cu for de munc calificat/ cu materii prime i materiale/ energie. *olva%ilitatea clienilor %ancari ( este o stare financiar-economic care d (ncredere (n capacitatea debitorului de a rambursa creditul bancar (n condi!iile men!ionate (n contract. 0entru aprecierea solvabilit !ii clientului (n condi!iile actuale" b ncile folosesc urm torii indici economici * H H coeficien!ii lichidit !ii bilan!ului or$ani&a!iei economice. coeficientul acoperirii crean!elor cu active pe termen scurt.
C2

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

H H

coeficientul atra$erii mi/loacelor (mprumutate. coeficientul asi$ur rii debitorului cu mi/loace proprii. Tabelul 3.1.2. 0odul de calcul #i semnificaia indicatorilor de standin& financiar

Indicatorii I12IC,TORI 2E .IC3I2IT,TE Rata curent

*emnificaia

0odul de calcul

Rata rapid

.ic/iditatea imediat

*toc de 4ncredere

Rata curent reflect posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma (n lichidit !i pentru a achita datoriile curente. %ac valoarea total a pasivelor curente este mai mare dec#t 'cti$e circulante) *atorii valoarea total a activelor curente atunci curente acest indicator este subunitar 'i aceasta ar putea ar ta c finan!area pe termen scurt a fost folosit pentru achi&i!ionarea de active pe termen lun$I. 7eea ce (n mod normal este considerat periculos Rata rapid reflect posibilitatea activelor rapide" concreti&ate (n crean!e 'i tre&orerie de a acoperi datoriile curente. se scad +'cti$e circulante ( stocurile din activele curente deoarece ,tocuri)) *atorii curente pre&int cel mai pu!in caracterul de lichiditate. %ac valoarea acestui indicator tinde s fie supraunitar" clientul poate face fa! datoriilor pe termen scurt prin transformarea rapid a activelor (n lichidit !i Reflect posibilitatea achit rii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat (n -rezorerie) *atorii curente .1// casierie" a disponibilit !ilor bancare 'i a plasamentelor de scurt durat . 3ndicatorul arat c#t din datoriile curente sunt acoperite de active cu lichiditate imediat 9rat c#t din valoarea stocurilor" la valoarea +*atorii curente " 'cti$e contabil " este necesar a fi v#ndut pentru a rapide)),tocuri .1// se acoperi pasivele curente neacoperite de activele rapide *atorii totale) Capitaluri proprii

I12IC,TORI 2E *O.$,BI.IT,TE Gradul de 4ndatorare 3ndicator de solvabilitate patrimonial " care 5levera&e6 arat $radul de (ndatorare a firmei" respectiv raportul (ntre datoriile totale an$a/ate de firm 'i capitalurile proprii. 7u c#t acest indicator se (ndep rtea& de valoarea unitar " cu at#t firma se folose'te de efectul
C3

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare de levier" ceea ce duce la cre'terea $radului de (ndatorare 21prim ponderea datoriilor pe termen *atorii pe termen mediu i mediu 'i lun$ (av#nd o scaden! mai mare lung) Capitaluri proprii de un an de &ile) (n capitalurile proprii. 3ndic (n ce m sur capitalurile proprii constituie $aran!ie pentru achitarea datoriilor pe termen mediu 'i lun$ 21prim capacitatea firmei de a-'i pl ti &rofit din e0ploatare) dob#n&ile" arat de c#te ori este mai mare C1eltuieli cu dobnzile profitul ob!inut (n urma activit !ii de ba& (n raport cu cheltuielile pentru dob#n&i 21prim ponderea volumului de pl !i &l2!i restante) Cifra restante raportat la cifra de afaceri. 2ste tot afaceri.1// un indicator de (ndatorare" care arat comportamentul clientului cu privire la achitarea datoriilor la termen

Rata datoriilor pe termen mediu #i lun&

Rata acoperirii do%7n8ilor Cuantum pl i restante 4n cifra de afaceri

I12IC,TORI 2E 9RO"IT,BI.IT,TE Renta%ilitatea 2ste indicatorul clasic de profitabilitate" &rofit net) Capital propriu financiar 5ROE6 urm rit de mana$eri 'i ac!ionariat. .1// Repre&int eficien!a cu care este utili&at capitalul investit (n firm Rata mar-ei %rute 21prim profitabilitatea societ !ii" respectiv #rofit brut0 "ifra de c#t la sut din v#n& ri revine societ !ii" afaceri 1),, dup acoperirea tuturor cheltuielilor. Eficiena activelor 8 soar rentabilitatea firmei prin raportarea #rofit net0 2ctive totale totale 5RO,6 profirului net ob!inut la activele totale 1),, an$a/ate. 3ndic eficien!a cu care sunt utili&ate activele firmei Renta%ilitatea 21prim rentabilitatea activit !ii de ba& " #rofit din exploatare0 activit ii de %a8 mar/a de profit din e1ploatare" respectiv "!eltuieli pentru eficien!a cu care se desf 'oar activitatea exploatare I12IC,TORI 2": ,CTI$IT,TE $ite8a de rotaie a Repre&int num rul de rota!ii pe care le Cifra de afaceri) 'cti$e activelor efectuea& activele circulante (n perioada totale anali&at . (n func!ie de specificul activit !ii" un num r mare de rota!ii asi$ur venituri mai mari utili&#nd acelea'i active totale 2urata medie de Fum rul mediu de &ile (n care elementele ,tocuri) Costuri +c1eltuieli stocare componente ale stocului sunt depo&itate de e0ploatare " salarii" (nainte de a intra (n procesul de produc!ie" amortizare).nr. zile respectiv (nainte de a fi livrate. )ensul favorabil de evolu!ie este descresc tor. Trendul c tre valorile mai mici repre&int o $estiune eficient a stocurilor 9erioada medie de Fum rul mediu de &ile (n care se (ncasea& Crean!e +Clien!i)) Cifra de 4ncasare a creanelor crean!ele fa! de cifra de afaceri (n perioada afaceri.nr. zile anali&at . 3ndicatorul aprecia& care este conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
CC

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare perioada medie (n care firma beneficia& de credit comercial Fum rul mediu de &ile (n care sunt pl ti!i furni&orii fa! de cifra de afaceri reali&at (n perioada respectiv . 3ndicatorul aprecia& care este durata medie pe care firma acord credit comercial partenerilor s i

9erioada medie de plat a furni8orilor

Crean!e +Clien!i)) Cifra de afaceri.nr. zile

3. 4odelul puncta ului se ba&ea& pe coeficien!ii bonit !ii debitorului" (ns ace'ti coeficien!i nu sunt anali&a!i individual pentru fiecare client" ci ('i au o ponderare (n cifra re&ultatului final (n conformitate cu importan!a lor. +nsum#ndu-se coeficien!ii pondera!i se ob!ine un indicator cumulativ care se compar cu schema de acordare a creditelor" adoptat de banc 'i transcris (n politica de creditare. %ac indicatorul respectiv a dep 'it limita minim stabilit de banc " creditul va fi acordat" dac nu D nu va fi acordat. 0entru creditele aprobate (n func!ie de acela'i indicator cumulativ se vor forma 'i condi!iile contractului. 0entru un indicator performant dob#nda va fi mai mic " pentru unul mediu D mai mare. Tabelul 3.1.3 0etoda puncta-ului
1r' crt' 1. Indicatorul .ic/iditatea curent +5c) ;ncadrarea re8ultatului Jc K >;E Jc L>1" 1;;M Jc L1;1" 12;M Jc L121" 1<;M Jc L1<1" 15;M Jc N 15;E ) K >;E ) L>1" 1;;M ) L1;1" 12;M ) L121" 1C;M ) L1C1" 1,;M ) L1,1" 1>;M G( N 1;1E G( L>1" 1;;M G( L,1" >;M G( LC1" ,;M G( K C;E Oac K < Oac e L<"1. 1;M Oac N 1;"1 9uncta-2 -1 ; 1 2 3 ; 1 2 3 C < -1 ; 1 2 3 1 2 C

2.

*olva%ilitatea 3S4

3.

Gradul de 4ndatorare +G)

C.

$ite8a de rotaie a activelor circulante +6ac)

C<

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori <. Rata renta%ilit ii financiare 35rf4 %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare RrfK; ; Rrf e L;" 1;M 1 Rrf e L1;"1. 3;M 3 Rrf e L3;"1. <;) C Rrf N <;E 2 9d L;" 2;M 3 9d L2;"1. C;M 2 9d LC;"1. ,;M 1 9d L,;"1. >;M ; 9d N >; -1 9t N <;"1E 'i %e N <;"1E C 9i N <;"1E 'i %e N <;"1E 3 9t N <;"1E 'i %t N <;"1E 2 9i N <;"1E 'i %t N <;"1E 1 Garan!ii bancare C %epo&it bancar C 3poteca 3 Ga/ul cu deposedare 2 Ga/ul f r deposedare 2 7esiunea de crean! 1 7au!iunea 1 9lte $aran!ii ; =)> ? ) (= (( ) (? (: ) @> A@> E 2 C B ,

,.

,coperirea do%7n8ii +'d)

5.

>.

2ependena de pieele de aprovi8ionare< desfacere Garanii

Total puncta- intermediar Cate&orii de a&eni economici

Fota!iile utili&ate au urm toarea semnifica!ie*


9t D 9i D aprovi&ion ri din !ar (n raport cu total %t D aprovi&ion ri. aprovi&ion ri din import (n raport cu total %e D aprovi&ion ri. desfaceri (n !ar (n raport cu total desfaceri. desfaceri la e1port (n raport cu total desfaceri

Tabelul 3.1.C ,precierea criteriilor necuantifica%ile


Criteriul Calitatea conducerii E+plicaii cuno'tin!e tehnice de specialitate. e1perien!a mana$erial . presti$iu 'i reputa!ia (n rela!iile cu furni&orii 'i beneficiarii etc. or$ani&area flu1ului tehnolo$ic. capacitatea de adaptare la modific rile structurale. utili&area ba&ei materiale 'i a resurselor umane etc. se va anali&a pia!a profitabil a$entului economic a Re8ultatul aprecierii foarte bun bun satisf c toare bun medie slab

Calitatea organiz2rii

,ectorul n care i desf2oar2

perspectiv bun perspectiv slab


C,

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare acti$itatea &ozi!ia n ramura i subramura de acti$itate ,trategia de dez$oltare sector neviabil

&erspecti$a de dez$oltare a agentului economic

$radul de cunoa'tere a unit !ii (n 7apacitate de influen!are a pie!ei* ceea ce prive'te nivelul pre!urilor" mare concuren!a etc. cu implica!ii asupra medie capacit !ii de influen!are a pie!ei. redus e1isten!a unei strate$ii pe urm torii foarte bun 3-< ani. neconvin$ toare modalitatea de reali&are a strate$iei ine1istent propuse. alternative 'i implica!ii (n ca&ul nereali& rii strate$iei propuse. e1isten!a sau nu a unui plan de restructurare 'i redresare financiar . se vor anali&a pro$ramele de activitate viabil restructurare 'i retehnolo$i&are. activitate cu slabe perspective - se vor identifica etapele parcurse 'i re&ultatele ob!inute

+n urma anali&ei criteriilor necuantificabile pre&entate mai sus" se vor face aprecieri 'i se vor aduce corec!ii de puncta/ cate$oriilor de evaluare 9 D 2* Tabelul 3.1.< Cate&orii de a&eni economici Cate&orie , B C 2 E *emnificaie 0erforman!e pre&ente 'i viitoare foarte bune care asi$ur achitarea la scaden! a creditelor 0erforman!e pre&ente bune 'i foarte bune dar cu un $rad de incertitudine pentru o perspectiv mai (ndelun$at 0erforman!e satisf c toare" cu o evident tendin! de (nr ut !ire 0erforman!e sc &ute caracteri&ate printr-o stare de ciclicitate la intervale scurte de timp 0erforman!e slabe care prefi$urea& o stare de insolvabilitate

7. -ermenul de 8"analiz2 a fost introdus de 9ltman" Paldeman" FaraQanan (n anul 1B55. 2i au constatat c urm torii 'apte parametri fac deosebirea dintre firmele profitabile 'i cele mai pu!in profitabile* H H H H
C5

venitul de pe urma acord rii creditelor. stabilitatea profitului. deservirea datoriilor. cumularea profitului.

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

H H H

lichiditatea. capitali&area. m rimea portofoliului de credite.

9ce'ti parametri sunt utili 'i la determinarea profitului scontat. a riscului sau a varia!iei profitului. posibilit !ii debitorului de a-'i onora obli$a!ia de plat . profitului pe termen lun$. a lichidit !ii 'i a le$ turii dintre capitalul ac!ionar 'i credite. a m rimii portofoliului creditar. 9cest model con!ine cinci ecua!ii" solu!ionarea c rora a/ut la $estionarea eficient a portofoliului creditar* R1 S capitalul circulantT active totale. R2S profit nereparti&atT total credite. R3S profit brutT total credite. RCS pre!ul de pia! a capitaluluiT datorii totale. R<S credite totaleT active totale. 8odelul G-anali& folose'te metode statistice sau anali&a multilateral . 6orma liniar a acestui model este* GS 1.2R1U1.CR2U3.3R3U;.,RCU1.<R< %ac GK2.,5< re&ult c debitorul va fi capabil s ramburse&e creditul. %ac GV2.,5< D $estiunea portofoliului creditar este ineficient . 0entru intervalele GK1.>1. GN2.BB modelul nu func!ionea& " 9ltman denume'te aceste intervale ca &one de necunoa'tere". 0entru evaluarea riscului de nerambursare a creditului acordat clien!ilor corporativi (n ca&ul unor proiecte investi!ionale se mai determin sensibilitate. B' Evaluarea performanelor persoanelor fi8ice' 9nali&a riscului de credit se efectuea& asem n tor cu cea pentru a$en!ii economici" cu urm toarele preci& ri. Riscul financiar D este le$at de posibilitatea apari!iei unor dificult !i ale solicitantului privind reali&area veniturilor care s -i asi$ure acoperirea consumului
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
C>

riscul de

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

propriu" inclusiv plata impo&itelor 'i a ta1elor" precum 'i a e1cedentului necesar ramburs rii creditelor 'i pl !ii dob#n&ilor bancare. 6eterminarea veniturilor posibile de realizat se va face pe ba&a* adeverin!ei de avere (stare material ) eliberat de prim rie. adeverin!ei de venituri de la locul permanent de munc al solicitantului sau ale membrilor de familie. declara!iile de impunere. e1trasele conturilor de disponibilit !i (depo&ite) deschise la banc .

"!eltuielile persoanelor fizice se vor determina pe ba&a* - consumurilor necesare produc!iei (materii prime" materiale" semin!e" fura/e" ener$ie" etc.) - stabilite pe ba&a normelor $enerale de consum 'i a dimensiunilor activit !ii. - (n'tiin! rilor de plat a impo&itelor 'i a ta1elor. 2valuarea riscului financiar se face (n func!ie de volumul veniturilor 'i cheltuielilor 'i a diferen!ei dintre acestea (O D 7)" riscul fiind apreciat prin compararea acestei diferen!e cu creditul solicitat" astfel* a. O D 7 N suma solicitat D risc redus. b. O D 7 S suma solicitat D risc mediu. c. O D 7 K suma solicitat D risc mare. Riscul managerial D este dat de calit !ile profesionale 'i morale ale persoanei fi&ice 'i va fi apreciat (n func!ie de* a. v#rst " pre$ tirea profesional 'i e1perien!a (n domeniu. b. modul (n care este cunoscut persoana respectiv (n localitate (aprecierea vecinilor etc.).. c. rela!iile persoanei fi&ice cu banca" cu or$anele locale (administra!ia financiar etc.) 'i cu ceilal!i cet !eni. Riscul de garan!ie D este dat de apari!ia unor incertitudini la valorificarea bunurilor aduse (n $aran!ie (n ca&ul c#nd (mprumutatul nu achit la termen obli$a!iile asumate prin contractul de credite" fiind apreciat astfel*
CB

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

a. garanii cu siguran maxim7 scrisori de $aran!ie emise de b nci necondi!ionate" bilete la ordin avali&ate de b nci" cambii acceptate de tras 'i avali&ate de b nci" $a/ cu deposedare" depo&ite bancare (n valut 'i (n lei. b. garanii cu siguran medie7 ipoteci asupra cl dirilor cu destina!ie de spa!ii industriale (fabrici" ateliere" firme)" spa!ii comerciale (ma$a&ine" sedii)" precum 'i asupra terenurilor din intravilan situate (n ora'e mari 'i localit !i turistice" bunuri mobile cump rate din credite. c. garanii nesigure7 ipoteci asupra cl dirilor cu destina!ie de locuin! . Riscul total de credit +R-) se va determina pe ba&a puncta/elor acordate pe clasele de risc prev &ute (n tabelul 3.1.2. Tabelul 3.1., Evaluarea riscului total de credit D persoane fi8ice
1r' cit' 1. 2. Cate&orii de risc Riscul financiar +R9) Riscul managerial +R4) din care* a. 9uncta-e acordate 4n funcie de valorile indicatorilor de evaluare a riscurilor Indicatori 9uncte Indicatori 9uncte Indicatori 9uncte OD7N suma <; OD 7S suma 2; OD 7K suma 1; solicitat solicitat solicitat 2; 1; <

relativ t#n r" bine pre$ tit profesional 'i cu e1perien! (n domeniu recunoscut ca bun $ospodarTmeseri a' rela!ii normale cu or$anele locale" foarte bune cu vecinii 'i ceilal!i $ospodariTmeser ia'i $aran!ii si$ure r K 5< E

b.

v#rst medie" f r pre$ tire special dar cu e1perien! (ndelun$at (n domeniu pu!in cunoscut sau apreciat diferit de diverse persoane unele (nt#r&ieri (n plata ta1elor comunale" reticent fa! de vecini" individualist $aran!ii cu si$uran! medie r N 5< E

b tr#n" pre$ tire e1perien! domeniu

f r 'i (n

c.

apreciat defavorabil de ma/oritatea persoanelor" indicatori nefavorabili r#u platnic" recalcitrant

3. C.

Riscul de garan!ie+RG ) Riscul

2; 1;

1; ;

$aran!ii nesi$ure

<

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

<;

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare


sensibilit2!ii

RT S R6 U R8 U RG Clase de persoane fi8ice 4n funcie de risc Clasele de risc &uncta clasa : 1;;->< puncte clasa :: >C-5<puncte

(3.1.1) Tabelul 3.1.5 clasa ::: K5< puncte.

c) Gestiunea riscului creditar 0rincipalul factor perturbator (n activitatea unei b nci sunt creditele acordate" sau mai precis neperformante. 7reditarea este o activitate de ba& (ntr-o banc 'i principalul mod prin care b ncile ob!in venituri 'i" deci" profit. (ns " (n ca&ul (n care o banc acord un credit unui client" iar acesta" din anumite motive" nu va putea s -'i achite obli$a!ia fa! de banc (restituirea creditului plus dob#nda aferent )" banca va (nre$istra pierderi pe care va trebui s le suporte din profit. 0entru a reduce la minimum pierderile din credite neperformante 'i a prote/a (n acest fel depo&itele persoanelor fi&ice 'i /uridice" lucr torii bancari implica!i (n activitatea de creditare trebuie s procede&e cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea (mprumuturilor 'i s depun toate eforturile pentru a-'i (ncasa debitorii. 3at de ce se impun (n aceast direc!ie c#teva m suri pruden!iale" unele stabilite de fiecare banc 'i altele de c tre banca central (sau autoritatea de suprave$here" c#nd aceasta este o institu!ie separat ). Ja acordarea creditelor" b ncile urm resc ca solicitan!ii s pre&inte credibilitate pentru rambursarea acestora la scaden! . +n acest scop" de'i cerin!ele sunt unitare" toate societ !ile bancare procedea& la o anali& a bonit !ii clien!ilor Wi solicit $arantarea creditelor (n condi!iile stabilite prin normele de credite. 0entru limitarea riscului de credit" banca central poate stabili urm toarele re$uli* o limitarea credit rii unui sin$ur debitor. o limitarea (mprumuturilor mari acordate.
<1

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

o constituirea de provi&ioane. Gestionarea riscului de contrapartid sl biciunile unor debitori s (mprumut tor. 0rima etap presupune o &estionare a priori momentului lu rii deci&iei de an$a/ament" ba&at pe criterii calitative 'i cantitative ce conduc la stabilirea deci&iei privind acordarea autori& rilor de an$a/ament. 8a/oritatea autori&a!iilor 'i toate condi!iile particulare depind de aprecierea calit !ii debitorilor. 9semenea anali& poate fi f cut de personalul b ncii respective" de c tre b ncile corespondente sau de a$en!ii pentru referin!e de creditare (de e1emplu" (n 8area Aritanie" ).X.9." numite ratin$ a$encies"). 9 doua etap este &estionarea a posteriori pentru urm rirea acestora 'i estimarea riscurilor la portofoliul de active. 2ste vorba de o $estionare cantitativ a riscului de contrapartid " ba&at pe statistici ale situa!iilor debitorilor" estim ri ale e1punerilor la risc 'i ale pierderilor (n ca&ul (nr ut !irii situa!iilor clien!ilor 'i a portofoliilor de clien!i diversificate. %eci" riscul de contrapartid este cel al (nre$istr rii pierderilor (n ca&ul imposibilit !ii debitorilor de a-'i onora obli$a!iile. 9ceste pierderi depind de e1punerile la risc 'i de $aran!iile e1istente. 21punerile se pre&int sub form de profiluri temporale ale e1punerii de risc. 0entru fiecare dintre perioadele viitoare ale acestor profiluri" pierderile depind de e1puneri" de profitabilitate" de (nr ut !ire a situa!iei debitorului" de rata de recuperare (n ca&ul imposibilit !ii debitorului de onorare a obli$a!iilor. 9ceste calcule sunt efectuate pe diferite perioade pre&ente 'i viitoare. 6unc!ia de $estiune a riscului de credit este foarte comple1 'i ('i are (nceputul s u anterior derul rii opera!iunii. 9bordarea modern asupra $estiunii riscului se ba&ea& pe necesitatea interven!iei (nainte ca incidentul s se produc " anticip#nd riscurile 'i deci reactuali&#nd (n permanen!
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

(n rela!iile de credit are ca obiect

limitarea pierderilor (n ca&ul deprecierii situa!iei debitorilor" precum 'i evitarea ca antrene&e dificult !i prea importante pentru

situa!ia clien!ilor (n func!ie de


<2

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

informa!iile la &i. 8undamentele acestui mod de $estiune sunt urm toarele* o riscul trebuie controlat ac!ion#nd la nivelul clientului (nainte ca incidentul s aib loc. o ac!iunea anticipativ a b ncii trebuie s fie (n!eleas 'i sus!inut de c tre client. o actuali&area permanent a dosarelor confer b ncii un avanta/ care re&ult din cunoa'terea e1act a situa!iei clientului. #rincipiile pe care se bazeaz $estiunea preventiv a riscului de client sunt* e1isten!a unui sin$ur criteriu pentru aprecierea unei situa!ii riscante* riscul de client (preponderent asupra riscului de nerambursare la scaden! ). folosirea unui sistem de indicatori sintetici pentru semnalarea abaterilor semnificative de la calitatea ini!ial a clientului debitor. sistemul de control trebuie s fie simplu" elastic 'i s permit tratamentul prin e1cep!ie. Etapele &estiunii riscului creditar I' Gestiunea riscului la etapa conlucr rii cu 4mprumut torul' 9ceast etap a procesului $estiunii riscului creditar se refer la $estiunea rela!iilor banc -client"" (ndreptate spre evaluarea riscurilor individuale in limita re$l rilor strate$ice. 9nali&a creditar const (n anali&a solvabilit !ii (mprumut torilor individuali 'i (n structuri&area creditelor individuale cu scopul minimi& rii at#t a riscurilor descoperite" c#t 'i a pierderilor la fiecare din ele. 8onitorin$-ul creditar const (n controlul solvabilit !ii 'i men!inerii asi$ur rii b ncii (n faptul c " solvabilitatea clientului r m#ne a fi acceptabil . )uprave$herea creditului presupune restabilirea credibilit !ii (n ca&ul (nr ut !irii ei serioase sau (n ca&ul pierderii inte$rale. II' Controlul #i &estiunea procesului creditar' 9ceste etape se refera la controlul liniar al rela!iilor de tip banca-client". 9stfel de rela!ii sunt le$ate de primirea deci&iilor" care la r#ndul sau atra$ riscuri" 'i de aceea"
<3

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

necesit control liniar. 9nali&a creditar " monitorin$-ul creditar 'i lucrul cu creditele problematice D p r!i componente al acestui control. Re!eaua accept rii 'i aprob rii creditului 'i or$anele responsabile pentru aceasta trebuie s fie unic pentru toate deci&iile creditare (n banca. (n literatura de specialitate acest proces se mai nume'te monitorin$ creditar. III' Gestiunea controlului' 3n orice banca trebuie sa e1iste un mecanism independent de $estiune a controlului" obiectul c ruia (l constituie deci&iile creditare din contracte" componenta portofoliului creditar 'i procesul controlului primirii deci&iilor. 2lementele controlului administrativ sunt urm toarele* Y 9uditul creditar trebuie s repre&inte un control calificat" independent al deci&iilor individuale creditare 'i al calit !ii portofoliului (n $eneral. Y )istemul informa!ional de $estiune creditar trebuie s propun informa!ii corecte 'i operative pentru monitorin$-ul situa!iei unei credit (n special 'i calit !ii portofoliului creditar (n $eneral" at#t personalului sec!iilor creditare" c#t 'i controlorilor. Y 7ontrolul flu1ului mi/loacelor trebuie s previn (ncasarea numerarului de c tre (mprumutatori p#n la (ndeplinirea tuturor formalit !ilor 'i (ncheierea procedurii de autori&are. Gestiunea riscului de credit const (n utili&area unor tehnici prin care banca poate s diminue&e (evite) pierderile sau poate s salve&e creditul. 8etodele de $estionare a riscului de credit pot fi repre&entate astfel* 8etode de $estiune a riscului de credit* diversificarea portofoliului de credite. diversificarea credit rii (n dependen! de nivelul credibilit !ii debitorului" caracterul obiectului de creditare" calit !i de asi$urare etc.. prolon$area termenului de creditare. clasificarea (mprumuturilor (nt#r&iate 'i formarea re&ervelor monetare. reabilitarea creditelor problematice.
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
<C

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

stabilirea unor limite privind m rimea ma1imal a creditului din punct de vedere al debitorului 'i sumei acordate. asi$urarea creditelor. +n vederea diminu rii sau elimin rii pierderilor" b ncile monitori&ea& calitatea portofoliului de credit printr-un audit periodic (revi&uire (n func!ie de notarea intern a creditului care a fost f cut cu oca&ia instrument rii dosarului de credit). 8onitori&area permite detectarea din timp a creditelor care ar deveni problematice. 4r$ani&area opera!iunii de revi&uire line de m rimea b ncii. 9stfel" (n b ncile mari e1ist un personal care se ocupa numai cu revi&uire" pe c#nd (n b ncile mici este vorba de o sarcina suplimentar a unui departament sau sec!ie. 0e parcursul revi&uirii indiferent cine o face se urm re'tiZstarea financiar 'i capacitatea de rambursare a creditului de c tre client" precum 'i e1isten!a 'i starea $aran!iilor. Fecesitatea mana$ementului riscurilor de credit a e1istat (ntotdeauna 'i la (nceput ea a fost reali&at prin acreditive" contractele de asi$urare a obli$a!iunilor" obli$a!iuni cu op!iuni (ncorporate. Aine(n!eles" c toate aceste mecanisme diminuea& nivelul riscului creditar pe ba&a acordurilor reciproce (ntre participan!i" dar nu sunt destul de fle1ibile (n compara!ie cu derivatele creditare. %erivatele creditare permit de a separa riscul de credit de ba&a activului lui" ce poate fi distribuit (ntre clasa de institu!ii financiare 'i investitori" /uc#nd rolul unui instrument important al en$ineerin$-ului financiar (n domeniul $estiunii riscurilor. 0ia!a acestor instrumente s-a de&voltat cu pa'i $i$an!i 'i a (ntrecut cifra de 1 trilion de dolari pe an. )peciali'tii declar univoc c acest moment este cau&at de enormele posibilit !i" oferite de derivatele creditare pentru ma/orarea eficien!ei" (n primul r#nd" a capitalului bancar" l r$irea sortimentului serviciilor bancare 'i hed$in$-ul riscurilor creditate. Fici nu e de mirare" c opera!iunile cu derivatele creditare au ap rut (n ad#ncurile celor mai mari b nci comerciale 'i de investi!ii D (n sucursalele lor de creditare. Ja ba&a tuturor derivatelor creditare se afl a'a-numitul eveniment ereditar". 9nume el serve'te drept imbold pentru achitarea cump r torului de c tre v#n& tor a
<<

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

unei sume anumite. +n conformitate cu defini!ia propus de 9socia!ia 3nterna!ional pentru s:ap-uri 'i derivate (1)%9)" (n calitate de eveniment creditar pot fi insolvabilitatea" fu&iunea a dou companii" (nt#r&ierea pl !ii conform crean!elor de ba& 'i altor obli$a!iuni . 7u a/utorul derivatelor creditare banca sau furni&orul pot neutrali&a riscul creditar pentru unele po&i!ii. +n afar de aceasta" derivatele creditare sunt utili&ate pentru reducerea capitalului minim personal* O#n&#nd aceste instrumente" investitorii ('i pot asuma riscul" ob!ine profiluri" nefolosind propriul capital. +n ca&. de necesitate se poale de mic'orat" de l r$it sau de diversificat po&i!iile 'i portofoliul creditar. +n asemenea ca& debitorul T emitentul obli$a!iunii de ba& poate s nu cunoasc " c fa! de titlul s u de crean! a fost (ncheiat o derivat creditar . 7on'tienti&area necesit !ii de prote/are contra riscurilor creditare 'i pierderilor mari de venit bancar din cau&a metodelor ineficiente de evaluare 'i diri/are a riscurilor creditare au impus b ncile s elabore&e (n anii [>; o politic creditar corespun& toare. +n limitele acestei politici un accent aparte s-a f cut pe evaluarea preventiv a pierderilor la default-ul (n vederea (nl tur rii unor evidente varia!ii a dinamicii venitului bancar. %rept re&ultat al elabor rii unor noi modele de $estiune a riscurilor de credit au fost adoptate" (n particular" standarde mai transparente ale eviden!ei contabile. 9ceste standarde au permis s fie reduse posibilit !ile b ncilor privind utili&area re&ervelor ce !in de devalori&area (mprumuturilor pentru formarea re&ervelor ascunse 'i subevaluarea m rimii venitului. Fumai utili&area (n comple1 a derivatelor creditare (mpreun cu alte metode de re$lementare a riscului creditar va permite s fie evitate momentele de cri& . +n aceast privin! este ca&ul s ne adres m la clau&ele acordului de la Aasel (Aasel 33)" (n care se propune de a evalua derivativele creditare prin dou moduri de abordare* cel standardi&at 'i cel ba&at pe ratin$ intern. 0entru cump r torii protec!iei creditare" care folosesc modul standarti&at" $radul de risc pentru creditul prote/at cu a/utorul derivatelor creditare" se calculea& (n felul urm tor*
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
<,

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

r\ S L: \ rM U L(l D :)\$M unde* r\ D este $radul riscului eficient al po&i!iei prote/ate" r D $radul de risc al debitorului" : D factorul de risc r mas" stabilit ca ;"1< pentru derivatele creditare. $ D $radul de risc al v#n& torului protec!iei creditare.

(3.1.2)

Ja utili&area modului de abordare ba&at pe ratin$-urile interne pentru banca cump r tor al protec!iei creditare" coeficien!ii r 'i g (n e$alitatea propus vor fi (nlocuite cu indicii default-ului posibil" folosi!i de banc pentru evaluarea riscului de creditare. +n practica b ncilor comerciale se folosesc mai multe forme de $arantare a creditelor" cele mai u&itate fiind* - $aran!ia bancar . - depo&itul bancar. - $a/ul (cu 'i f r deposedare). - cesiunea de crean! . 9arania bancar repre&int un (nscris prin care alt banc ($arant) se an$a/ea& necondi!ionat 'i irevocabil ca" (n ca&ul (n care un debitor ((mprumutat) nu va e1ecuta obli$a!ia de a pl ti la o dat precis o sum de bani determinat " s pl teasc 'i suma neachitat " (n favoarea b ncii beneficiare. 6epozitul bancar repre&int o $aran!ie material sub forma unei sume de bani depus de debitor la banc (n favoarea beneficiarului (n anumite condi!ii stabilite 'i comunicate b ncii de c tre debitor. 9ajul fr deposedare repre&int un contract bilateral" bunurile ce constituie obiectul $a/ului r m#n#nd (n continuare (n posesia debitorului. 9cesta se constituie asupra urm toarelor bunuri mobile* bunuri de natura activelor circulante dac pe toat perioada credit rii se vor re$ si (n aceea'i form " sunt m surabile si se afl delimitate.
<5

(n depo&ite precis

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

bunuri de natura activelor fi1e e1istente (n patrimoniul a$entului economic" care sunt admise (n $aran!ie dac sunt (n stare de func!ionare 'i au un $rad de u&ur sub <;E. "esiunea de crean constituie o conven!ie scris prin care un creditor transmite o crean! a sa unei alte persoane. 2fectul cesiunii const (n aceea c " din momentul reali& rii acordului de voin! al p r!ilor" crean!a trece (n patrimoniul cesionarului cu toate drepturile pe care le confer cedentului. Toate aceste forme de $arantare a creditelor" pentru a fi acceptate de c tre b nci" trebuie s (ndeplineasc cumulativ urm toarele condi!ii* s poat fi transformate rapid (n lichidit !i. s fie materiali&ate (ntr-un titlu sau (nscris autentic. bunurile s se afle (n proprietatea debitorului sau a $irantului 'i s nu fie afectate de c tre alte crean!e. proprietarul bunurilor s aib capacitatea de a le $ira sau ipoteca. bunurilor e1istente anterior an$a/ rii creditelor s fie (n stare corespun& toare de func!ionare. bunurile procurate ulterior pe seama creditelor s fie noi 'i (nso!ite de documente de calitate. bunurile propuse drept $aran!ie s aib pia! de desfacere sau poten!iali cump r tori. 0entru stabilirea cuantumului $aran!iei creditelor se va porni de la valoarea contabil a bunurilor corporale 'i necorporale care fac obiectul $aran!iei" valoare actuali&at (n func!ie de valoarea de pia! a acestora. Totodat " trebuie s se !in seama de faptul c valoarea $aran!iei se va stabili prin aplicarea unor mar/e variabile" (n func!ie de posibilit !ile de valorificare a elementelor componente. )e va stabili o valoare acceptat " pe tipuri de $aran!ii" astfel* Tabelul 3.1.> Coraportul tipul &araniilor<valoarea acceptat
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
<>

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

$aloarea de $aloarea acceptat pia Garan!ii bancare 1;; 1;; %epo&itul bancar 1;; 1;; 3poteca 1;; >; 7esiunea de crean! 1;; 5< Ga/ul cu deposedare 1;; 5; Ga/ul f r deposedare 1;; ,; 7au!iunea 1;; <; 9lte $aran!ii 1;; C; Garan!iile constituite sunt benefice at#t pentru debitor c#t 'i pentru banc prin faptul c * stimulea& pe (mprumutat (n respectarea obli$a!iilor asumate. asi$ur securitatea crean!elor b ncii (ntruc#t $aran!ia poate fi valorificat (n vederea acoperirii creditelor nerestituite.

Tipul de &aranie

3. Gestiunea riscului de lic1iditate a) Conceptul i identificarea riscului de lic1iditate

Riscul de lic/iditate const (n probabilitatea c banca s nu-'i poat onora pl !ile fa! de clien!i ca urmare a devierii propor!iei dintre structura pasivelor 'i structura activelor at#t (n scaden! " c#t 'i (n valori. 0roblema lipsei de lichiditate nu se pune (n sensul c n-ar fi posibil ob!inerea de lichidit !i" ci (n sensul pre!ului lor" a costului de ob!inere a acestor lichidit !i 'i a (ncrederii clien!ilor (n banc . A ncile trebuie s studie&e permanent $radul de lichiditate" s -'i asi$ure permanent starea lor de lichiditate. Jichiditatea bancar se poate defini ca fiind capacitatea unei b nci de a efectua" (n orice moment" pl !i din conturile pe care titularii le au deschise la banc " la solicitarea acestora. +n acest sens" b ncile trebuie
<B

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

s dispun de re&erve suficiente" re&erve care (n esen! nu sunt altceva dec#t active ce pot fi utili&ate ca mi/loc de plat sau care pot fi transformate operativ (n astfel de mi/loace. Riscul de lichiditate este considerat un risc ma/or" dar el face obiectul unor accep!iuni precum* lichiditate e1trem " pern de securitate" ce procur activele lichide" sau capacitatea de mobili&are a capitalului la un cost normal". )itua!ia lic1idit2!ii e0treme antrenea& e'ecul unei institu!ii bancare. +n acest sens" riscul de lichiditate poate fi fatal. 4 asemenea situa!ie e1trem ('i are ori$inea (n alte cau&e (de e1emplu* pierderi importante ce re&ult din sl birea contrapartidelor sau din evolu!iile adverse ale pie!elor) 'i pot provoca nelini'tea institu!iei respective. 2le pot fi suficiente pentru a antrena retra$eri masive de fonduri sau (nchiderea liniilor de credit obi'nuite ale altor institu!ii" ceea ce $enerea& o cri& brutal a lichidit !ii. %up o alt accep!iune curent privind riscul de lichiditate" acesta este mai cur#nd cel al dispunerii de lichidit !i bancare insuficiente" adic activele lichide disponibile nu par suficiente pentru a face fa! nevoilor nea'teptate. +n aceast optic " lichiditatea este mai cur#nd o pern2 de securitate; pentru a face fa! dificult !ilor. +n fine" riscul de lichiditate e1prim eventualitatea dificult !ilor" temporare sau importante" de a accede la surse de fonduri pentru a face fa! nevoilor. Jichiditatea arat (n acest ca& capacitatea institu!iei de a m2ri capitalurile la un cost rezonabil n permanen!2. 9ceast capacitate depinde" (n realitate" de doi factori distinc!i* lichiditatea pie!ei 'i lichiditatea institu!iei. ic!iditatea pieei. 9stfel" (n perioada unei tensiuni con/uncturale" ob!inerea de fonduri de pe aceste pie!e devine dificil 'i costisitoare. lichiditatea pie!ei afectea& direct capacitatea de m rire a capitalului unei institu!ii bancare. ic!iditatea instituiei. 6acilitatea accesului la capital depinde" de asemenea" de caracteristicile proprii ale institu!iei* nevoile sale de capital 'i re$ularitatea lor le$ate de calitatea semn turii sale" care relev riscul de contrapartid 'i altele de nevoile de lichiditate. %ac semn tura unei institu!ii nu inspir (ncredere" atunci finan! rile sale
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
,;

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

sunt mai costisitoare. 9stfel" situa!ia lichidit !ii unei institu!ii bancare este caracteri&at prin profilul evolu!iei" (n cursul timpului" al nevoilor sale de finan!are previ&ionate. 9mploarea" re$ularitatea 'i m rimea lor dau o ima$ine $lobal a situa!iei lichidit !ii. Riscul de lichiditate na'te decala/e (ntre an$a/amente 'i resurse" pe diferite perioade. Riscul de lichiditate const (n probabilitatea ca banca s nu-'i poat onora pl !ile fa! de clien!i" ca urmare a devierii propor!iei dintre creditele pe termen lun$ 'i creditele pe termen scurt 'i a necorel rii cu structura pasivelor b ncii. 0lasamentele pe termen lun$ sunt (n $eneral mai mari dec#t resursele pe termen lun$ ale b ncii" din aceast cau& b ncile se confrunt cu dou situa!ii delicate* 1. s nu-'i poat onora an$a/amentele pe termen scurt. 2. s aib resurse cu scaden! mic " (n timp ce plasamentele au scaden!e mare. 0rima situa!ie" numit risc de lic1iditate imediat2, este determinat de retra$erile masive 'i nea'teptate ale creditorilor ei. 7onfruntat cu riscul de lichiditate o banc poate fi for!at s (mprumute fonduri de ur$en! la costuri e1cesive pentru a-'i acoperi nevoile imediate de cash. fie s atra$ deponen!ii" pl tind (n schimb dob#n&i mai mari dec#t cele practicate pe pia! . 9utorit !ile monetare centrale ve$hea& 9 doua situa!ie numit considera!ie urm toarele* resursele 'i plasamentele trebuie anali&ate (n func!ie de lichiditatea 'i e1i$ibilitatea lor real 'i nu /uridic . 9stfel" depo&itele la vedere sunt deseori mai stabile dec#t depo&itele la termen. depo&itele interbancare sunt mai volatile dec#t depo&itele clien!ilor pe termen scurt sunt deseori mai imobili&ate (neonorate) dec#t creditele cu scaden! mai (ndep rtat .
,1

asupra acestui risc impun#nd s ia (n

p stre&e suficiente active lichide prin respectarea unui raport de lichiditate. risc de transformare, impune b ncilor s

inova!iile financiare din ultimii ani modific riscul de nelichiditate al b ncii

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

astfel* m rindu-l prin de&voltarea an$a/amentelor de credit cum ar fi multi options facilities. mic'or#ndu-l prin de&voltarea pie!elor secundare de crean!e ne$ociabile. 9ria de a transforma resursele cu scaden! mic (n plasamente cu scaden! mare 'i de a putea face fa! cri&ei de lichidit !i (ntr-un timp scurt 'i la pre!uri mici este specific mana$ementului bancar. b) #$aluarea riscului de lic1iditate 8etodele de evaluarea ale riscului de lichiditate difer doar prin modul de calcul al indicelui de lichiditate" ele av#nd (n comun $raficul de rate scadente. 8etodele evalu rii e1punerii la risc se ba&ea& pe calculele indicelui de lichiditate" corel#nd activele 'i pasivele bancare sensibile la risc cu scadentele lor. 0ractic toate metodele au comun faptul construirii $raficului de rate scadente care are urm toarele caracteristici* cate$oriile de scadenta sunt mai mult sau mai pu!in fi1e (n func!ie de termenele activelor 'i pasivelor. scaden!ele apropiate sunt incluse (n clase cu durate scurte" scadentele (ndep rtate sunt incluse (n clase cu durate lun$i. activele 'i pasivele la vedere nu sunt luate (n calcul. $raficul scaden!elor se modific permanent" de aceea el se va construi &ilnic. (n considera!ie se vor lua scaden!ele reale" nu /uridice 7alculul indicelui de lichiditate se poate face prin trei metode. - metoda decala elor succesi$e, const (n calculul pentru fiecare clas de scaden! a unui decala/ ca diferen!a (ntre active 'i pasive" decala/ul repre&ent#nd un indiciilor de volum" durat 'i scaden! specific fiec rei
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
,2

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

clase. 7alculele pun (n eviden! discordan!ele de scaden! " respectiv" ie'irile masive de fonduri la care banca trebuie s fac fa! perioad dup perioad . Tabelul 3.2.1 0etoda decala-elor succesive mii lei *cadena 9asive structurate ,ctive structurate 2ecala- 5pasive nete6 %K 5 &ile C>;; C2;; (C>;;-C2;;)S ,;; > &ile K%Kl luna ,C;; <;;; 1C;; 1 lun K%K3 luni >,;; <C;; 32;; 3 luni K%K , luni <>;; C2;; 1,;; , luni K%K 1 an 2;;; 2i ;; -C;; 1 an K%K 2 ani 1;;; 3C;; -2C;; 2ani K%K < ani 1C;; 2B;; -1<;; %N < ani 1<;; C1;; -2,;; TOT,. 3(>== 3(>== B 9stfel" banca trebuie s $ seasc resurse suplimentare pentru urm toarele 5 &ile de ,;; mii lei pentru a satisface ie'irile de fonduri. - metoda decala ului cumulat, $raficul de scaden! este cumulat pe clase de scaden! " calculul activelor 'i pasivelor cu aceea'i scaden! se face cumulat" iar decala/ele re&ultate sunt de asemenea cumulate pe (ntre$ ori&ontul de timp. Tabelul 3.2.2 0etoda decala-ului cumulat 9asive structurate %K5 &ile C>;; C2;; ,;; %K3; &ile 112;; (C>;;U,C;;) B2;; (C2;;U<;;;) 2;;; %KB; &ile 1B>;; 1C,;; <2;; %K1>; &ile 2<,;; 1>>;; ,>;; %K1 an 25,;; 212;; ,C;; %K2 ani 2>,;; 2C,;; C;;; %K< ani 3;;;; 25<;; 2<;; %e aici reiese c nivelul 'i data apari!iei nevoii ma1ime de lichidit !i va fi peste , luni. %ecala/ul cumulai ma1im este de ,>;; mii lei" aceast nevoie de finan!are se va manifesta in decursul urm toarelor , luni.
,3

*cadena

mii lei ,ctive structurate 2ecala- 5pasive nete6

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

- metoda numerelor, const (n ponderarea activelor 'i pasivelor fiec rei clase de scaden! cu num rul mediu de &ile al fiec rei clase. 9poi se calcul raportul*

pasiveponderate activeponderate
lichiditate" dac (ns raportul este mai mic ca 1 banca are o po&i!ie bun .

(3.2.1)

%ac raportul este mai mare sau e$al cu 1" banca nu are o po&i!ie bun de Tabelul 3.2.3 Graficul de scaden #i calculul indicelui de lic/iditate prin metoda numerelor 9asive ,ctive 9onderea structurate structurate 3durata medie0 nr. zile an4 %K 5 &ile C>;; C2;; ;.;1 > &ile K%Kl lun ,C;; <;;; ;.;< 1 lun K%K3 luni >,;; <C;; ;.1, 3 luni K%K , luni <>;; C2;; ;.35 , luni K%K 1 an 2;;; 2C;; ;.5< 1 an K%K 2 ani 1;;; 3C;; 1.< 2ani K%K < ani 1C;; 2B;; 3.< %N < ani 1<;; C1;; 5.< TOT,. 3(>== 3(>== B 3ndice de lichiditate S 23;C;T<><1; S ;.3B (3BE) c) Gestiunea riscului de lic1iditate +n mod practic" gestiunea riscului de lic1iditate al unei b nci const (n* ] cedarea" ipotecarea sau $a/area titlurilor de crean! din portofoliul b ncii f r a suferi pierderi e1cesive. ] $ sirea unor resurse noi cu costuri mar$inale inferioare randamentului mediu al investi!iilor b ncii. Gestiunea riscului de lichiditate impune o abordarea distinct a $estiunii pe termen scurt" $estiunii tre&oreriei 'i $estiunii pe termen lun$.
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
,C

*cadena

mii lei 9asive ,ctive ponderate ponderate C> 32; 135, 21C, 1<;; 1<;; CB;; 112<; @3=C= C2 2<; >,C 1<<C 1>;; <1;; 1>B;; 3;;;; >D>(=

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

9estiunea riscului de lic!iditate pe termen scurt permite m surarea cu preci&ie a riscului de lichiditate a b ncii a'a cum s-a ar tat (n punctul 2.b.. 9estiunea trezoreriei permite determinarea unei structuri optime a activului b ncii (n a'a fel (nc#t prin asumarea riscului de lichiditate banca s nu (nre$istre&e pierderi. Gestiunea tre&oreriei const " (n principal" (n $estiunea activelor 'i pasivelor de!inute at#t (n moned c#t 'i (n valut " respect#nd normele monetare 'i valutare impuse de autorit !i. 4dat cu de&voltarea pie!ei financiare" importan!a $estiunii tre&oreriei cap t noi valen!e tre&oreria fiind considerat un centru de profil care trebuie s contribuie la fel ca celelalte activit !i ale b ncii la ob!inerea profitului bancar. %eci&ia asum rii riscului de lichiditate" deci cre'terea creditelor" trebuie anali&at at#t prin prisma veniturilor suplimentare pe care banca le reali&ea& " c#t 'i prin prisma costurilor pe care banca ar trebui s le suporte pentru $estiunea riscului de lichiditate. 9estiunea pe termen lung a riscului de lic!iditate permite b ncii s elabore&e politica ei de creditare 'tiindu-se faptul c lichiditate este un factor de constr#n$ere a b ncii vis-a-vis de activitatea de creditare. Totodat $estiunea pe termen lun$ a riscului de lichiditate permite b ncii s -'i afi'e&e plafoane pe diferite cate$orii de active 'i pasive" (n func!ie de caracterul acestora* lichide 'i nelichide. stabile 'i volatile (n func!ie de politica de creditare pe care aceasta vrea s o promove&e (n viitor. %ac diferen!a (ntre activele lichide 'i pasivele volatile este po&itiv " atunci banca se afl (n situa!ia unei lichidit !i e1cesive ca (n figura :.;.). %ac diferen!a ar fi ne$ativ " banca ar avea probleme privind lichiditatea ei. +n acest ca& cri&a lichidit !ii poate fi corectat fie apel#nd la (mprumuturi pe pia!a interbancar " fie reali&#nd opera!iuni cu titlurile de valoare pe care le are (n portofoliul s u. 9ctive 0asive

,<

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori 1. Fumerar 2. Re&erve e1cesive 3. 7redite pe pia!a interbancar pe termen scurt C. Titluri de valoare 1. Re&erve obli$atorii 2. 7redite 3. 7l diri 'i echipamente C. 3nvesti!ii financiare pe termen lun$

Jichide

%isciplina Gestiunea riscurilor %ancare 1. 7onturi de Oolatile disponibilit !i 2. %epo&ite la vedere 3. +mprumuturi pe pia!a interbancar 2isponi%il de pe termen lic/idit i scurt

Felichide

)tabile

1.

%epo&ite la termen 2. 7apital propriu

7re'terea (mprumuturilor prev &ute

7re'terea depo&itelor prev &ute %epo&ite neprev &ute

7re'terea 1ecesar de (mprumuturilor lic/iditate neprev &ute "i&ura 3'@'(' ( Graficul situa!iei e0istente a unei b2nci 6actorul esen!ial al $estiunea riscului de lichiditate pe termen lun$ sau scurt este acela de a $ si c i de acces pentru banc pe diferite pie!e" care s -i permit o a/ustare rapid a $raficului de scaden!e active-pasive cu minimum de cheltuieli. Gestiunea lic1idit2!ii const (n asi$urarea c nevoile de finan!are sunt acoperite (n permanen! . +n practic " proiec!ia nevoilor de finan!are depinde de rata dob#n&ii. 7um ea este supus la diverse constr#n$eri" $estiunea lichidit !ii comport diverse aspecte. 2a const " n primul r<nd/ (n gestiunea acti$elor lic1ide care constituie o pern de securitate (n raport cu e1i$ibilit !ile pe termen scurt. +ntr-o a doua accepie/ este vorba de imunizare! tehnic ce const (n finan!area an$a/amentelor pe toat durata lor de via! " cu resurse pe termene comparabile"
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
,,

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

pentru minimali&area nevoilor de lichiditate pre&ente 'i viitoare. %ac imuni&area este" de asemenea" (n rat (adic ratele de referin! sunt acelea'i pentru an$a/amentele 'i resursele imuni&ate)" ea blochea& mar/a. +n fine" (ntr-o a treia accepie/ gestiunea lic!iditii pune n oc ansamblul acti$elor i pasi$elor 'i se (nscrie" (n perspectiv " (n $estiunea $lobal a bilan!ului sau $estiunea activ-pasiv. Impasurile 4n lic/iditate m soar decala/ele previ&ionale" cu diferite date viitoare" (ntre ansamblul an$a/amentelor 'i resurselor. 0roiec!iile lor repre&int necesit !ile de lichiditate previ&ionate 'i constituie un instrument de $estiune important. 3mpasurile sunt diferen!ele dintre activele 'i pasivele la o anumit data numite impasuri n stocuri (impasses en stocks") D sau diferen!ele (ntre varia!iile lor (n timpul unei perioade date D numite impasuri n fluxuri (impasses en stocks"). 3mpasurile (n lichiditate sunt stabilite (n proiec!ie. 7alculul lor cel frecvent" este efectuat pe ba&a activelor 'i pasivelor e1istente la data respectiv . 9nali&a clasic a profilurilor impasurilor prive'te (n special riscuriM e1istente. +n schimb" proiec!iile $lobale (e1istente 'i produc!iile noi) sunt (ntotdeauna reali&ate (n simul ri. 0rofilurile evolu!iei (n timp a activelor 'i pasivelor nete sunt scaden!ele activelor 'i pasivelor. 3mpasurile corespondente sunt calculate pe ba&a ipote&ei topirii" bilan!ului sau suspend rii activit !ii"" de vreme ce ea i$nor produc!iile noi. Fu toate an$a/amentele financiare au scaden!a contractual (depo&itele 1a vedere" fondurile proprii)" iar unele nu au scaden!a si$ur (depo&itele). %e aceea sunt necesare" pentru proiectarea an$a/amentelor (n viitor" ipote&e 'iTsau conven!ii. 3mpasurile pot fi calculate (n flu1uri sau (n stocuri. :mpasul n stocuri este calculat la o anumit dat " prin diferen!a (ntre valoare al$ebric este e1punerile pasivului 'i activului. 0rin conven!ie" aceast

(ntotdeauna calculat (n acela'i sens pentru toate. Xn impas po&itiv repre&int un e1cedent de resurse" iar un impas ne$ativ repre&int un deficit de resurse. :mpasul n flu0uri este definit" pe timpul unei perioade date" prin diferen!a
,5

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

(ntre intr rile 'i ie'irile de fonduri ale perioadei. (n ipote&a topirii" bilan!ului" flu1urile se limitea& la amortismentele corespondente D c derile" pasivelor 'i activelor (pasivul c &ut" c#nd un client rambursea& un credit). 7onven!iile de semn sunt importante pentru (n!ele$erea tablourilor impasurilor. 7 derile de active sunt intr ri de fonduri 'i c derile de pasive sunt ie'iri de fonduri. 2ste lo$ic de calculat impasul (n flu1uri prin diferen!a dintre intr rile 'i ie'irile de fonduri. 0e ba&a acestei conven!ii" un impas (n flu1uri po&itiv este o intrare net de fonduri" iar un impas (n flu1uri ne$ativ este o ie'ire net de fonduri. 0e ba&a acestei conven!ii" un impas (n flu1uri po&itiv este o intrare net de fonduri" iar un impas (n flu1uri ne$ativ este o ie'ire net de fonduri. 3mpasurile (n stocuri sunt (n mod necesar identice (n valoare absolut cu impasurile (n flu1uri cumulate dup ori$ine. 3mpasurile (n flu1uri repre&int varia!iile acestor impasuri (n stocuri de la o perioad la alta. 2le sunt" de asemenea" numite mar$inale" sau periodice"" (ntruc#t ele repre&int varia!ia mar$inal a impasului (n stocuri" a fiec rei perioade. 3mpasurile (n stocuri repre&int deficite previ&ionate cumulate la diferite date. 9ceste deficite nu sunt" (n $eneral" identice cu nevoile de finan!are noi ale fiec rei perioade. =evoia de finanare total este e$al finan! rile anterioare neamorti&ate. 4bservarea profilurilor impasurilor red o idee $lobal asupra nevoii de finan!are pe o perioad . 2ste mai u'or de interpretat profilul impasului (n stocuri dec#t al impasului (n flu1uri. %ar aceste profiluri nu dau o ima$ine direct . nevoii de finan!are noi a fiec rei perioade" chiar dac deci&iile de finan!are sunt ba&ate" (ntre altele" pe aceste sume. 9ceasta deoarece cele dou profiluri al impasurilor dau ima$ini complementare ale situa!iei lichidit !ii unei institu!ii. Imuni8area este un concept de ba& (n materie de acoperire a lichidit !ii 'i a dob#n&ii. 2ste reali&at atunci c#nd profilurile amortismentelor an$a/amentelor 'i resurselor sunt similare 'i atunci c#nd ratele de referin! sunt acelea'i. 4biceiul este
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
,>

cu impasul (n stocuri diminuat cu

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

de a disocia imuni&area (n lichiditate" care d profilul amortismentului (n activ 'i pasiv" de imuni&area (n rate care const (n ale$erea aceleia'i rate de referin! " fi1 sau variabil . 9ceast opera!iune ofer un dublu avanta/. (n ceea ce prive'te lichiditate nici un ecart nu poate ap rea pe m sura amorti& rii an$a/amentelor 'i resursei imuni&ate. 0e de alt parte" dac ratele sunt de aceea'i natur - fi1e pe un ori&ont dat" sau variabile" cu o inde1are pe aceea'i referin! D mar/a opera!iunii este blocat " c ci clientul pl te'te e1act" iar costul de refinan!are previ&ionat se anulea& . 4 imuni&are e1act poate fi (ntotdeauna definit pentru o opera individual . 2a const (n refinan!area activului bilan!ului printr-o resurs acelea'i caracteristici ca sum ori$inal " de aceea'i natur a ratei" de aceea'i scaden! a flu1urilor de amorti&are. ;n a%sena imuni8 rii! profilul impasurilor repre&int decala/ul (n scaden!ele an$a/amentelor 'i resurselor. 9mploarea decala/elor d " pentru perioada respectiv " o ima$ine sintetic a situa!iei $lobale a lichidit !ii pe aceast perioad " adic &radul s u de consolidareE' )unt posibile diverse ca&uri (n absen!a imuni& rii* <ilan!ul este supraconsolidat; dac activele e1istente se amorti&ea& mai rapid dec#t resursele e1istente. 21cedentul de resurse de$a/at cu scur$erea timpului este disponibil pentru finan!area opera!iunilor noi. 9cest surplus de lichiditate trebuie reutili&at. %ac aceste resurse au fost la o rat fi1 " bilan!ul este e1pus favorabil la o cre'tere a ratei. <ilan!ul este subconsolidat; dac activele se amorti&ea& mai lent dec#t resursele. Foi finan! ri sunt necesare pentru acoperirea ecartului fa! de active. +n acest ca& bilan!ul este e1pus nefavorabil la o cre'tere a ratei" c ci finan! rile sunt mai costisitoare. %ac bilan!ul este ..subconsolidat" nevoile de finan!are dep 'esc produc!iile noi 'i invers. Ja un bilan! perfect consolidat nevoile viitoare de finan!are sunt e$ale cu noile produc!ii. 'coperirea lic1idit2!ii const
,B

(n efectuarea finan! rilor necesare. 6iecare

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

finan!are efectuat ast &i echilibrea& (n mod necesar tre&oreria curent . %ar ea poate an$a/a o supraconsolidare sau o subconsolidare" la date viitoare. Totul depinde de scaden!ele noilor resurse 'i cel al opera!iunilor e1iste. 7onstr#n$erile de re$lementare 'i de volum al refinan! rii nu sunt echivalente. 7onstr#n$erile de re$lementare fi1ea& o valoare minim la un indice al lichidit !ii de tipul* active pe termen scurt T pasive pe termen scurt. Xn plafon de refinan!are fi1ea& o valoare minim la o ra!ie de tipul* pasive la t luniTactive la t luni" care este calculat (n sens invers. 7onstr#n$erile de re$lementare impun o supraconsolidare minimal pe termen scurt" (n timp ce constr#n$erea de refinan!are limitea& subconsolidarea acceptabil pe termen mediu 'i lun$. Re&lement rile &estiunii riscului de lic/iditate' 0entru limitarea riscului de lichiditate banca central impune propriile reglement2ri. +n cele mai multe state" acestea se suprapun peste cerin!ele vi&#nd re&ervele minime obli$atorii" folosite" (n principal" ca un instrument de politic con/uncturale. +n rest" problema lichidit !ii 'i modul de asi$urare sunt probleme de mana$ement bancar. Aanca central monitori&ea& (ns indicatorii de lichiditate bancar de care se !ine cont (n acordarea calificativului $eneral al b ncii. 9ce'ti indicatori de lichiditate sunt calcula!i pe ba&a rapoartelor financiare pre&entate periodic b ncii centrale sau" (n ca&ul inspec!iilor 'i" (n func!ie de valoarea lor" se pot face recomand ri de c tre personalul de specialitate al b ncii centrale. 9'a cum am ar tat" problema lichidit !ii bancare este mai important pentru derularea politicii monetare 'i mai pu!in semnificativ din punct de vedere pruden!ial" f r a e1ista o armoni&are la nivel interna!ional a indicatorilor folosi!i pentru 1. :ndicele de lic1iditate, calculat ca raport (ntre activele pe termen scurt 'i pasivele pe termen scurt" poate fi aplicat pe diferite scaden!e. Jo$ica este de a valorifica dac activele lichide acoper datoriile e1i$ibile.
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
5;

monetar " (n func!ie de evolu!iile

aprecierea lichidit !ii.

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

Ra!ia minimal poate a/un$e" (n func!ie de scaden!e" la 1;; E. Jichiditatea efectiv S activele bilan!iere 'i an$a/amentele primite eviden!iate (n afara bilan!ului" $rupate pe < ben&i de scaden! . Aen&ile de scaden! * 1. sub o lun . 2. (ntre o lun 'i 3 luni. 3. (ntre 3 luni 'i , luni. C. (ntre , luni 'i 12 luni. <. peste 12 luni. Jichiditatea necesar S suma pe fiecare band de scaden! " a obli$at bilan!iere 'i an$a/amentelor date din afara bilan!ului. lic!iditate efectiv >ndicatorul de lic!iditate ? --------------------lic!iditate necesar )e solicit ca acest indicator s fie N 1. 6estinaiile lic!iditii +lic1iditatea necesar2)7 constituirea re&ervei minime obli$atorii. cereri de (mprumut ale clien!ilor. solicit rile clien!ilor de retra$ere de fonduri. efectuarea decont rilor interbancare. plata altor obli$a!ii ale b ncii (plata dividendelor" plata impo&itelor etc.). depo&ite scadente ale b ncilor. (mprumuturi scadente contractate de banc . #rincipalele surse de lic!iditate +lic1iditate efecti$2)7 numerar. disponibilit !i" depo&ite la vedere" la banca central corespondente. bonuri de te&aur 'i certificate de tre&orerie. dob#n&i 'i rate scadente la creditele acordate.
51

(3.2.2)

sau la b nci

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

depo&ite atrase. (mprumuturi de la alte b nci sau de la banca central . +n Republica 8oldova se calcul indicatorii de lichiditate dup principiul 3 'i principiul 33. 3. Coeficientul fondurilor proprii i resursele permanente. )unt considerate fonduri proprii 'i asimilate fondurile proprii 'i resursele pe termen lun$ cu scaden! de peste < ani. +n Republica 8oldova datorii subordonate. 0e de alt parte" sunt considerate activele* credite acordate pe termen mai mare de < ani" portofoliul de titluri 'i capitalul fi1. )copul principal al acestei re$lement ri este limitarea pe termen lun$ a utili& rilor lai resurse cu acela'i caracter. 7. Rezer$ele minime obligatorii ale societ !ilor bancare. +n Republica 8oldova societ !ile bancare sunt obli$ate s constituie re&ervele minime obli$atorii (n conturi la A.F.8." (n func!ie de nivelul depo&itelor atrase. Fivelul prev &ut al re&ervelor minime obli$atorii se determin ca produs (ntre ba&a de calcul 'i rata re&ervelor obli$atorii. Aa&a de calcul o constituie nivelul mediu" pe perioada de observare" a mi/loacelor b ne'ti" (n lei sau valut " atrase de societ !ile bancare de la persoanele fi&ice sau /uridice (care nu sunt obli$ate s constituie re&erve obli$atorii)" sub form de depo&ite sau instrumente ne$ociabile sau nene$ociabile" pl tite la vedere sau la termen" inclusiv sumele (n tran&it (ntre sediile societ !ilor bancare. )unt e1ceptate depo&itele $uvernamentale 'i cele asimilate acestora. Aa&a de calcul poate pre&enta dou iposta&e" (n func!ie de obiectivele politicii monetare* H nivelul primar al ba&ei de calcul (l constituie nivelul elementelor de pasiv asupra c rora se aplic rata re&ervelor minime obli$atorii. H nivelurile mar$inale ale ba&ei de calcul D le constituie nivelurile medii" (n perioada de observare" care dep 'esc nivelul primar 'i asupra c rora se aplic ratele mar$inale ale re&ervelor obli$atorii. 0erioada de observare (intervalul pe care se determin ba&a de calcul) o
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
52

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

constituie intervalul cuprins (ntre data de 2C a lunii precedente 'i data de 23 a lunii curente. +n ca&ul (n care nivelul prev &ut al re&ervelor obli$atorii este mai mic dec#t cel prev &ut" poate fi luat (n considerare" (n completarea re&ervelor minime obli$atorii" 'i o parte a numerarului aflat (n casieriile societ !ilor bancare. Fivelul efectiv al re&ervelor minime obli$atorii este purt tor de dob#nd " p#n la nivelul prev &ut al re&ervelor obli$atorii e1cept#nd numerarul inclus (n nivelul efectiv al re&ervelor minime obli$atorii. 21cedentul de re&erve (ceea ce dep 'e'te nivelul prev &ut) nu este purt tor de dob#nd . 0entru deficitul de re&erve (dac este ca&ul) se calculea& 'i se percepe c dob#nd penali&atoare special pe durata unei luni calendaristice. Ratele re&ervelor minime obli$atorii" ratele dob#n&ilor bonificate pentru aceasta" ratele dob#n&ilor penali&atoare sunt stabilite de b ncile centrale" (n conformitate cu obiectivele sale de politic monetar . 9stfel" ratele dob#n&ilor penali&atoare urmea& " (n $eneral" rata dob#n&ii la creditele lombard (foarte ridicat )" ceea ce determin o $estionare atent a re&ervelor din partea b ncilor. +n anumite perioade" rata re&ervelor pentru valut poate fi mult mai ridicat dec#t cea pentru lei decur$#nd din politica de reducere a posibilit !ilor de creditare (n valut . %e asemenea" ba&a de calcul poate suferi modific ri (n decursul timpului. 9ceasta poate cuprinde (n pre&ent 'i sumele (n tran&it (ntre sediile b ncii" m sur luat de b ncile centrale pentru (nt rirea disciplinei financiare. =. 'sigurarea depozitelor bancare. )alvarea b ncilor (n situa!ii e1cep!ionale este o preocupare primordial social " deoarece falimentul unei b nci (nseamn pr bu'irea rela!iilor de credit 'i pierderea unei p r!i importante a clien!ilor" a deponen!ilor (n special" care nu-'i pot recupera inte$ral sumele depuse. %ac b ncile sunt (ncadrate pe scar lar$ (n sistemul de asi$urare" (n r#ndul publicului dispare teama privind urm rile falimentului bancar. 0e de alt parte" asi$urarea determin un climat detensionat pentru b nci privind precau!ia lor fa! de risc. 9v#nd certitudinea satisfacerii depo&itelor" b ncile
53

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

se pot av#nta (n opera!ii riscante" abord#nd o atitudine a$resiv (n creditare (n vederea cre'terii profiturilor. +n acela'i timp" b ncile se simt mai pu!in an$a/ate la cre'terea $radului de capitali&are pentru c " f r a avea un capital mare" banca are lichiditate (n orice perspectiv . +n le$ tur cu acest fenomen de rela1are apare problema cre'terii intensit !ii suprave$herii bancare" a ac!iunii de control" pentru a pre(nt#mpina intensificarea rela1 rii determinate de asi$urare. +n practica bancar e1ist dou sisteme de asigurare> (' Sistemul mutual D care presupune r spunderea solidar pentru toate b ncile membre privind acoperirea depo&itelor (n ca& de faliment. A ncile participante (n sistemul mutual sunt interesate (n calitatea mana$ementului fiec reia" impun#nd (n acest sens e1isten!a unor norme 'i or$ane de suprave$here eficiente. A ncile doresc" pe de o parte" m suri asi$ur torii" si$uran! " iar pe de alt parte se vor sim!i (n$r dite (n libertatea lor de ac!iune. +n aceste condi!ii se impune un control autoritar (n sistem" e1ercitat de banca central care ('i asum rolul de creditor (n ultim instan! . 3. Sistemul asigurrilor organizate D care implic e1isten!a unui asi$ur tor care administrea& fondul de asi$urare" constituit prin aportul b ncilor asi$urate. Rolul de asi$urator (l poate avea o institu!ie public sau una privat . 7ea mai mare parte a speciali'tilor sus!in varianta public " pentru c *

institu!ia privat trebuie s de!in re&erve mari ob!inute din prime de asi$urare mari" (n timp ce statul se poate ba&a" prin po&i!ia pe care o de!ine" pe capacitatea A ncii Fa!ionale de a crea bani 'i cea a $uvernului de a percepe impo&ite. +n acest ca&" e1ist riscul ca prin reali&area rolului statului ca asi$ur tor s apar de&echilibre financiar-monetare mari.

solu!ia public presupune includerea (n sistemul de asi$urare a tuturor b ncilor" (n compara!ie cu solu!ia privat care poate s nu asi$ure
5C

cuprinderea inte$ral . 0ractic" se promovea& sisteme mi1te prin reunirea


conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

unui asi$ur tor public care s r spund prin le$e de o parte redus a depo&itelor" prin care s asi$ure protec!ia micilor depun tori 'i a unui asi$ur tor privat care ac!ionea& facultativ pentru sume ne$ociate. 0rincipala surs pentru formarea fondului de asi$urare a depo&itelor bancare o constituie primele de asigurare. 0rimele de asi$urare condi!ionea& posibilit !ile reale de recuperare (n ca&uri e1treme 'i determin anumite costuri bancare mai mari sau mai mici. 9'e&area primelor de asi$urare poate avea caracter fi1 sau variabil. "aracterul fix implic stabilirea unui raport unic" propor!ional (ntre prim 'i suma asi$urat . +n acest ca&" prima se stabile'te nediferen!iat (n func!ie de m rimea depo&itelor" a activelor bancare sau a profitului. 9'e&area fi1 a primelor de asi$urare are o serie de efecte ne$ative (n ceea ce prive'te comportamentul b ncilor" 'i anume* H b ncile a$resive se an$a/ea& (n plasamente riscante" dar cu c#'ti$uri mari" astfel (nc#t pot oferi deponen!ilor dob#n&i mai mari 'i (nre$istrea& cre'terea cifrei de afaceri 'i a profitului. H b ncile conservatoare promovea& o politic pruden!ial 'i sunt afectate de concuren!a neloial avanta/oase. @ariabilitatea primelor (ncearc o an$a/are echilibrat a b ncilor (n formarea fondurilor de asi$urare a depo&itelor bancare. 0rimele de asi$urare se determin (n acest ca&" (n principal" (n func!ie de $radul de capitali&are 'i de calitatea portofoliului de credite. %atorit cre'terii accentuate a riscului" (n deceniul B se observ o sc dere abrupt a $radului de acoperire a depo&itelor prin fondul de asi$urare. Tot (n scopul limit rii riscului de lichiditate pot fi considerate 'i re$lement rile b ncilor centrale privind asi$urarea depo&itelor bancare. 0entru asi$urarea depo&itelor bancare sunt obli$ate s contribuie la constituirea unui fond de asi$urare a depo&itelor. %ispare teama din r#ndul publicului privind urm rile falimentului
5<

a b ncilor a$resive care atra$ clien!ii oferind dob#n&i mai

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

bancar" deponen!ii av#nd certitudinea c

depo&itele vor putea fi recuperate

prevenindu-se astfel retra$erile masive de fonduri care ar putea fi antrenat de o (nr ut !ire a ima$inii institu!iei bancare 'i care ar putea $enera o situa!ie a lichidit !ii e1treme. 7. Gestiunea riscului de sol$abilitate a) Conceptul i identificarea riscului de sol$abilitate Riscul solva%ilit ii este consecin!a manifest rii unuia sau mai multor riscuri bancare 'i pe care banca nu le-a previnit. Riscul de insolvabilitate arat c#t din valoarea fondurilor proprii ale b ncii poate dec dea (nainte ca po&i!ia creditorilor ei s fie pus (n pericol. 7apitalul bancar are un rol esen!ial 'i (n protec!ia $lobal a b ncii de riscurile nediversificabile 'i cele pure. 2l /oac rolul de amorti&ator $lobal de 'oc 'i de aceea m rimea 'i structura sa sunt elemente esen!iale (n stabilirea profilului risc al b ncii. Riscul de solva%ilitate este cel de a nu dispune de fonduri proprii suficiente pentru absorb!ia pierderilor eventuale. +n schimb" riscul de credit arat de$rad rii solvabilit !ii contrapartidelor" nu a institu!iei (mprumut toare. 9cest risc re&ult " pe de o parte" din suma total a fondurilor proprii disponibile 'i pe de alt parte din riscurile ce se produc (de credit" de pia! " de rat " de schimb etc.). Re$lementarea pruden!ial fi1ea& pra$uri minime pentru fondurile proprii (n func!ie de riscurile la care institu!iile bancare sunt e1puse. 9nali&ele specifice ale riscurilor sunt indispensabile pentru definirea adecv rii ?obiective@ a fondurilor proprii la riscurile realmente posibile. )umele de fonduri proprii definite (n func!ie de m surarea riscurilor sunt numite fonduri proprii ?economice@. b) #$aluarea riscului de sol$abilitate
5,

riscul

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

%ificult !ile de evaluare a fondurilor proprii economice ?adecvate@ la riscuri sunt metodolo$ice 'i practice. 9ceast evaluare necesit evaluarea cu probabilitatea pierderilor ?posibile@ 'i a nivelului de protec!ie" astfel (nc#t fondurile proprii s fac fa! acestor pierderi. 6ondurile proprii economice sunt fondurile proprii necesare pentru a fac fa! riscurilor m surate c#t mai obiectiv posibil 'i nu forfetar. 0rin defini!ie" fondurile proprii permit acoperirea pierderilor posibile cu probabilitate fi1at (n avans. 2le sunt estimate plec#nd de la m sur ri obiective" nu forfetare" ale riscurilor. 0robabilitatea ca pierderile s dep 'easc fondurile proprii economice este pra$ul de toleran! . 0ra$ul de toleran! nu este altceva dec#t probabilitatea de default" a institu!iei" fiind o m sur a riscului s u de solvabilitate. 9le$erea pra$ului de toleran! este critic . %in punct de vedere subiectiv" el repre&int aversiunea fa! de risc. 3deal este s se fi1e&e pra$ul de toleran! la o valoare e$al cu rata de defaultI statistic corespun& toare ratin$-ului dorit. 6ondurile proprii economice sunt definite plec#ndu-se de la pierderile care trebuie absorbite. Trebuie acoperite pierderi medii 'i pierderi ?nea'teptate@" care apar (n ca&ul unor evolu!ii adverse. +n mod natural" este imposibil s se acopere toate pierderile viitoare. 0entru definirea fondurilor proprii economice" este comod s fie divi&ate pierderile viitoare posibile (n trei cate$orii* H #ierderea AmedieB sau Asperana de pierdereB/ (n sens statistic (sau pierderea ?sperat @) se aplic la riscul de credit. Repre&int pierderea statistic medie" cu at#t mai probabil cu c#t num rul opera!iunilor este mai ridicat. %epinde de mai mul!i parametri* probabiliti medii de %default& a clienilor/ volumul expunerilor la risc/ rata de recuperare n caz de %default&. %ac rata de default" medie pentru an$a/amente e1puse la risc de 1.;;; este 1 +/ pierderea medie este de 1+ 1 1.;;; S 1;. 9ceast pierdere medie este constituirea provi&ioanelor. 0ierderile medii repre&int " deci" provi&ioane economice.
55

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

H #ierderea AneateptatB sau AmaximalB este o pierdere suplimentar definit printr-un pra$ de (ncredere sau pra$ de toleran! . 2ste vorba de o born superioar a pierderilor ce nu poate fi depistat dec#t (ntr-un num r mic de ca&uri. 3ntervalele de (ncredere sunt simplu de definit (n ca&ul distribu!iilor normale" dar mai delicat de estimat (n ca&ul distribu!iilor reale. #ierderea AanormalB sau AexcepionalB este pierderea ce dep 'e'te pierderea ma1im . 0ierderile cu adev rat e1cep!ionale sunt prin defini!ie foarte rare" dar ele pot fi importante. 2ste vorba de un risc serios. 0robabilitatea de apari!ie este aproape nul . %ar dac un astfel de accident intervine" el poate fi fatal. 2ste vorba de problema clasic a ?riscului de ruinare@. 7um lu m (n considerare aceste riscuri^ 7u a/utorul scenariilor ?catastrofa@" ce dau o idee asupra acestor riscuri. 9ceste pierderi e1cep!ionale sunt (ns dificil de considerat (ntr-o manier obiectiv " (ntruc#t fiecare poate defini propriul s u scenariu e1trem. Toate pierderile viitoare" cu e1cep!ia celor anormale" trebuie s fie estimate cu o probabilitate" pe un ori&ont fi1at. +n practic " fondurile proprii economice se e1prim sub forma unui multiplu al volatilit !ii pierderilor posibile. 9cest multiplu era simplu de determinat (n probabilitatea pierderilor posibile" era o le$e simpl " precum o le$e normal . 602 S _ 1 Oolatilitate (pierderi) volatilit !ii pierderilor* 602 S _ \ ` (pierderi) (3.3.2) 4ultiplul A m soar fondurile proprii necesare pentru o unitate de volatilitate" adic pentru o unitate de risc. 0e de alt parte" _ fi1ea& riscul de solvabilitate a institu!iei. 0rincipala problem este c distribu!iile pierderilor reale sunt foarte delicat de estimat. Rela!ia (ntre rata de default anual 'i volatilitatea anual a pierderilor nu este liniar . 7#nd multiplul pierderilor cre'te" rata de default descre'te" dar nu propor!ional.
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
5>

(3.3.1)

9poi fondurile economice proprii se e1prim sub forma unui multiplu al

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

Ja fel" varia!iile ratelor de default " nu sunt nicidecum propor!ionale cu cele ale ratin$-urilor. 0entru a se trece de la o clasa de ratin$ la alta" trebuie s se ob!in c#'ti$uri la rata de default " din ce (n ce mai mari. Tipurile de rate de default " anuale sunt" apro1imativ" cuprinse (ntre ;";2 E 'i mai pu!in de ;"1 E pentru cate$oria investi!ie 'i (ntre ;"2 E 'i > E pentru investi!ii speculative. Trecerea de la ?speculativ@ la clasa investi!iiI presupune deci un c#'ti$ considerabil la rata de defaultI. Tabelul 3.3.1 $alorile ratelor de default E asociate la ratin&<uri Ratin& Rata de default E anual ,aa ;.;2E ,a ;.;CE , ;.;>E Baa ;.2;E Ba 1.>;E B >.3;E 7onsecin!a este urm toarea* cunosc#nd multiplul _" scade destul de rapid rata de default " anual . %ar pentru avansarea pe scara ratin$-urilor" trebuie redus rata de default" mai mult dec#t propor!ional. +n consecin! " cre'terea fondurilor proprii necesare pentru a urca o ?treapt @ pe scara ratin$s este" de asemenea" mai mult dec#t propor!ional cu rata de default " a b ncii. 6ondurile economice proprii trebuie" teoretic" s acopere riscurile de pierderi p#n la ori&ontul e1punerilor* cel al an$a/amentelor e1istente pentru riscul de credit 'i !ine cont de profilurile temporale ale e1punerilor" cel necesar pentru lichidarea po&i!iilor pentru riscul de pia! . 0entru riscul de credit" o metod simpl const (n plecarea de la distribu!ia ratelor de default " pentru un portofoliu. Rata medie fi1ea& pierderile medii. 2cartul (ntre rata ma1imal la un pra$ de toleran! dat 'i rata medie m soar pierderile nea'teptate. 2le sunt e$ale cu fondurile economice proprii. 9cela'i demers se aplic la riscul de pia! " plec#nd de la distribu!iile parametrilor pentru m surarea pierderilor ma1imale pentru un ori&ont al lichidit !ii. "ondurile proprii economice #i efectele portofoliilor' )uma riscurilor unor
5B

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

opera!iuni individuale la un portofoliu nu este identic cu riscul total al portofoliului" care este inferior. 9ceast reducere a riscului !ine de efectele diversific rii c#nd opera!iunile sunt consolidate. 9ceast re$ul se aplic la riscuri m surate prin dispersia valorilor posibile ale re&ultatelor" precum 'i la riscurile do:n-side m surate prin sc deri ma1imale ale re&ultatelor la un pra$ de toleran! dat. )uma consum rilor fondurilor proprii pe opera!iune supraestimea& riscul $lobal" c ci ele omit efectul acestei diversific ri. +ntrea$a supraestimare conduce la un e1cedent de fonduri proprii. 4ri fondurile proprii constituie rata care condi!ionea& de&voltarea activit !ilor. 2liminarea supraestim rilor /ustific un efort al preci&iei pentru a !ine seama de efectele diversific rii riscurilor. 9ceste observa!ii se e1tind la sumele riscurilor pe tipuri sau se$mente de activitate. %e e1emplu" dac opera!iunile de pia! cu instrumente de rat consum ,; de fonduri proprii economice 'i dac opera!iunile de pia! cu ac!iuni consum >;" suma simpl d 1C;" dar acest total i$nor corela!iile (ntre compartimentele ?rata@ 'i ?ac!iuni@ ale pie!ei. 7um ratele 'i indicii bursieri varia& (n sens invers" cre'terile valorii instrumentelor de rat pot fi compensate de sc derile valorii instrumentelor de tipul ac!iunilor 'i invers. %e asemenea" dac riscul de 1;; supraestimea& riscurile 'i fondurile proprii cerute pentru acoperirea lor" con/uncturile celor dou &one $eo$rafice nu sunt" dup toate aparen!ele" corelate perfect. )e poate ca sl biciunile s creasc (ntr-o re$iune" sau s r m#n stabile" (n timp ce se diminuea& (n alt &on . )e poate" de asemenea" ca ele s evolue&e (n cursul timpului independent unele de altele" ceea ce e suficient s reduc riscurile nefavorabile (n acel moment. 6ondurile proprii economice m soar riscul 'i ele trebuie m surate la toate nivelurile" $lobal" pe centre de responsabilitate" pe clien!i" pe produse" pentru a fi utili&abile. +n aceste condi!ii este imposibil i$norarea efectelor portofoliilor. c) Gestiunea riscului de sol$abilitate
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
>;

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

Gestiunea riscului solvabilit !ii !ine de m rimea fondurilor proprii ale b ncii" deoarece indiferent de eficacitatea ac!iunilor (ntreprinse pentru a $estiona riscurile" apari!ia pierderilor este posibil mereu" de unde necesitatea m ririi permanente a fondurilor proprii. A ncile care accept un nivel mare de riscuri sunt obli$ate s -'i consolide&e fondurile proprii chiar peste nivelul prev &ut de autorit !ile bancare (norma 7ooke >E). 7re'terea fondurilor proprii se poate reali&a fie prin emisiune de ac!iuni" fie prin prelev ri din profit. Gestiunea riscului de solvabilitate se va efectua prin titluri8are' 6enomenul de titluri&are aduce importante transform ri" dar 'i avanta/e (n domeniul bancar. 0osibilitatea b ncilor de a-'i revinde crean!ele asi$ur o mare lichiditate activului bancar 'i diminuea& aceast lor. Titluri&area crean!elor const (n cedarea c tre investitori a unui ansamblu de crean!e. 2ste vorba de un transfer de proprietate prin preluarea crean!elor cedate de b nci de c tre 6ondul 7omun al 7rean!elor (677) (n schimbul disponibilit !ilor constituite prin contribu!ia investitorilor. 7rean!ele titluri&ate an$a/ea& susceptibile de a remunera investitorii poten!iali. 8otiva!iile pentru titluri&are (france& securitisation) pot fi diferite de la un cedant la altul. 2le se refer " (n $eneral" la ameliorarea solvabilit !ii" la diversificarea surselor de finan!are" la o concentrare a activit !ii asupra prest rilor de servicii 'i" (n anumite condi!ii" la o cre'tere a rentabilit !ii fondurilor proprii. 6inalitatea titluri& rii nu este cur !area" bilan!ului" deoarece activele titluri&ate sunt (n mod obli$atoriu performante.
>1

e1punerea lor la riscuri. 3e'irea acestor crean!e permite

reali&area de economii ale fondurilor proprii" put#nd fi orientate spre alte destina!ii. (n iposta& " titluri&area constituie un instrument de $estiune a bilan!ului" permi!#nd modularea (n acela'i timp a nivelului fondurilor proprii 'i a rentabilit !ii

flu1uri

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

9vanta/ul titluri& rii" din perspectiva $estion ri bilan!ului" este acela de a fi un mi/loc de economisire a fondurilor proprii. %ar lichidarea crean!elor pentru reali&area de economii de fonduri proprii pre&int un interes limitat dac opera!iunea implic sacrificiul rentabilit !ii. Trebuie" (n primul r#nd" verificat dac impactul opera!iunii asupra re&ultatelor este favorabil. 4ri" ast &i" titluri&area are un impact direct asupra rentabilit !ii. 2a nu este numai o sum de economie a fondurilor proprii" ci constituie" de asemenea" un instrument de $estionare a rentabilit !ii. 0entru a determina (n ce condi!ii economia fondurilor proprii afectea& rentabilitatea" trebuie efectuat un bilan! al costurilor 'i a avanta/elor opera!iunii. 0ornind de la acest bilan! costuri-avanta/e" trebuie urm rit (n ce condi!ii titluri&area permite administrarea fondurilor proprii pentru ameliorarea rentabilit !ii. 7ompararea costurilor 'i avanta/elor const " (n definitiv" (n compararea costului de refinan!are al bilan!ului" ce cuprinde pe cel al fondurilor proprii 'i costul $lobal de refinan!are prin titluri&are. %ac acesta din urm este inferior" titluri&area ameliorea& rentabilitatea fondurilor proprii r mase (n bilan!. +n aceast iposta& " titluri&area constituie un instrument de $estiune a bilan!ului" permi!#nd modularea (n acela'i timp a nivelului fondurilor proprii 'i a rentabilit !ii. Xn alt aspect important ce trebuie avut (n vedere este reducerea riscului flu1urilor an$a/ate pe crean!ele ori$inale c tre investitori. (n acest scop" e1ist trei tehnici precum* subdimensionarea" emisiunea p r!ilor ordinare 'i subordonate 'i asi$urarea. 0rincipiul unei opera!iuni de titluri&are const (n cedarea crean!elor ori$inale la investitori 'i remunerarea prin flu1uri pe care crean!ele ori$inale le an$a/ea& . )impl (n principiul s u" aceast metod solicit un dispo&itiv tehnic particular astfel (nc#t caracteristicile noilor crean!e s fie atr $ toare pentru investitori. 3nstitu!ia care cedea& crean!e constituie (n primul r#nd un pool de crean!e omo$ene. 9ceste crean!e an$a/ea& flu1uri de lichiditate de diverse tipuri* produse financiare" ramburs ri contractuale" ramburs ri anticipate. 4 parte a acestor flu1uri
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
>2

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

este incert " av#nd (n vedere* falimentul debitorului" evolu!ia dob#n&ii" rambursarea anticipat " dar este posibil evaluarea acestor evenimente din punct de vedere statistic cu o fiabilitate satisf c toare" dac crean!ele sunt suficient de numeroase. 6lu1urile viitoare a'teptate de la acest pool de crean!e constituie ba&a remuner rii eventualilor investitori. +n practic " crean!ele nu sunt schimbate" dar sunt emise p r!i contrapartid portofoliului de crean!e ori$inale. 9ceste p r!i sunt cump rate de c tre investitori. 4pera!iunea este prev &ut s traverse&e un 6ond al 7rean!elor" care de!ine (n activ pool-ul de crean!e ori$inale 'i (n pasiv p r!ile emise (n contrapartid la investitori. 0entru investitori" combina!ia rentabilitate-risc a p r!ilor trebuie s fie coerent cu condi!iile pie!ei. 9 priori" crean!ele ori$inale nu satisfac (n mod necesar aceste condi!ii. 2le au putut fi emise la rate istorice care nu mai au le$ tur cu ratele curente. 0entru a restabili paritatea cu condi!iile pie!ei" trebuie modulate riscurile flu1urilor propuse investi!iilor 'i pre!ul de cesiune al crean!elor. 8odula!ia riscului necesit o retra$ere a flu1urilor ori$inale crean!elor pentru reconstituirea fondurilor promise investitorilor. )e poate c este vorba de o disociere (ntre calitatea crean!elor ori$inale 'i calitatea flu1urilor promise investitorilor. Totul depinde de sistemul de acoperire a riscurilor crean!elor titluri&ate 'i de pre!ul de cesiune al acestora. Garan!ia i acoperirea riscurilor. 21ist reducerea riscului remunera!iei c tre investitori. ,' *u%dimensionarea const (n promisiunea f cut investitorilor care= recump r p r!ile pentru numai o parte a flu1urilor an$a/ate din crean!ele ori$inale. %ac aceste crean!e devin riscante" flu1urile an$a/ate prin pool-ul ori$inal de crean!e se diminuea& . %ar ?promisiunea@ f cut de investitor nu este afectat at#t timp c#t aceste pierderi r m#n inferioare re&ervei de securitate care a fost constituit . %ac aceast subdimensionare este ri$uros stabilit " atunci flu1urile cuvenite investitorilor sunt practic lipsite de risc. B' Emisiunea p rilor ordinare #i su%ordonate const (n (mp r!irea p r!ilor emise (n contrapartida crean!elor ori$inale (n tran'e diferite" de e1emplu" o tran'
>3

c#teva tehnici de ba&

pentru

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

ordinar 'i o tran' subordonat . Tran'a subordonat este alimentat dup tran'a ordinar 'i suport riscul re&idual. 8etoda poate s an$a/e&e mai multe cate$orii de p r!i emise (n contrapartida aceluia'i pool de crean!e ori$inale. Xnele concentrea& 'i altele ofer o rentabilitate aproape si$ur . 9cestea din urm investitorilor. 9ceast ) tehnic necesit retra$erea flu1urilor de c tre crean!ele ori$inale pentru reorientarea lor cu prioritate c tre diferite cate$orii de p r!i. presupunem c problema este de a prote/a p r!ile contra riscului de default" al crean!elor ori$inale. 0 r!ile create (n contrapartida crean!elor ori$inale sunt de dou tipuri* seniorii sunt f r risc 'i uniorii (p r!ile subordonate) suport toate riscurile. )olu!ia cea mai simpl pentru anularea riscului p r!ilor seniori const io atribuirea tuturor defectelor" p r!ilor /uniori. %ac riscul de default " se adevere'te mai slab dec#t a fost prev &ut" crean!ele ori$inale de$a/ea& un e1cedent de rentabilitate fa! de minimul necesar pentru $arantarea rentabilit !ii investitorilor seniori. 9cest e1cedent cre'te rentabilitatea p r!ilor subordonate. 3nvers" dac rentabilitatea efectiv este inferioar rentabilit !ii $arantate seniorilor" reduce rentabilitatea p r!ilor subordonate. auniorii au rentabilitate incert " c ci ei /oac rolul de pern de amorti&areI (ntre rentabilitatea $arantat la seniori 'i rentabilitatea efectiv a pool-ului de crean!e ori$inal. 0entru investitori" rentabilitatea a'teptat depinde de pre!ul pe care-1 ob!in p r!ile. 9cest pre! trebuie s fie a/ustat pentru asi$urarea rentabilit !ii f r risc la clien!ii p r!ilor seniori 'i servirea unei rentabilit !i ce compensea& riscul pentru p r!ile /uniori. Retra$erea" flu1urilor permite" de asemenea" concentrarea asupra unor p r!i a riscurilor de naturi diferite. %e e1emplu" titluri&area permite prote/area p r!ilor contra
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
>C

sunt mai u'or de ne$ociat 'i de v#ndut

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

riscului de rambursare anticipat . 9cesta este principiul 8ort$a$e Aacked )ecurities" (8A)) nord-american. 0e scurt" el const (n emiterea de p r!i a c ror evenimente posibile peste scaden!ele crean!elor ori$inale" (n condi!ia transfer rii acestor evenimente asupra altor p r!i. 4 solu!ie simpl const (n raportarea tuturor ramburs rilor anticipate asupra unei cate$orii de p r!i 'i (n $arantarea ratei 'i scaden!ei pentru aceste p r!i. C' ,si&urarea' +n mecanismul asi$ur rii" flu1urile sunt $arantate investitorilor printr-un contract de asi$urare" care are ca scop acoperirea tuturor decala/elor (ntre flu1urile $arantate (n avans 'i flu1urile ob!inute pe ba&a p r!ilor ori$inale. 2vident" cu c#t 'ansele observ rii decala/elor ridicate sunt mai mari" cu at#t mai costisitoare este asi$urarea. Titluri&area ofer o serie de avanta/e financiare care se re&um la sc derea costului de refinan!are a crean!elor titluri&ate. To!i factorii care concur la sc derea costului de refinan!are sporesc avanta/ul financiar al titluri& rii. 0arametrii cheie ce permit sc derea costului de finan!are prin titluri&are sunt urm torii* riscul crean!elor ori$inale. mar/ele la titluri de not ri diferite. economiile de fonduri reali&abile. monta/ul* ponderea relativ a tran'elor emise sau costul de asi$urare a flu1urilor. cheltuielile directe ale opera!iunii 'i cheltuieli de $estiune. 7um to!i ace'ti factori intervin simultan pentru fi1area costului opera!iunii" nu e1ist o re$ul intuitiv 'i $eneral care s fi1e&e condi!iile (n care institu!ia cedant ob!ine c#'ti$. 0entru determinarea acestui eventual c#'ti$ trebuie detaliat opera!iunea 'i cuantificate costurile 'i avanta/ele ob!inute. Re&lement ri privind solva%ilitatea % ncii' Re$lementarea pruden!ial a solvabilit !ii b ncii se refer la adecvarea (suficien!a) fondurilor proprii la riscurile asumate" fondurile proprii repre&ent#nd ultimul $arant al solvabilit !ii (n fa!a
><

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

ansamblului riscurilor. %e asemenea" fondurile proprii repre&int

o referin!

obli$atorie pentru to!i indicatorii de performan! " datorit condi!iei imperative de remunerare satisf c toare a ac!ionarilor. %ac fondurile nu sunt adaptate la nivelul riscurilor" pentru un motiv oarecare" nici riscul de solvabilitate" nici alte riscuri" nici m sur rile performan!elor" nu sunt bine st p#nite. (n temeiul le$isla!iei (n vi$oare" fondurile proprii ale unei societ !i bancare sunt formate din urm toarele cate$orii de capital* capitalul propriu. capitalul suplimentar. Capitalul propriu se compune din* o capitalul social v rsat. o prime le$ate de capital" v rsate. o profitul reportat de capital" v rsate. o profitul re&ultat din e1erci!iile precedente. o profitul re&ultatului curent. o fondul de re&erv constituit conform le$ii. o fondul imobili& rilor corporale. o fondul de de&voltare. 0entru determinarea capitalului propriu se vor deduce urm toarele elemente* valoarea neamorti&at a imobilelor corporale. sumele din profitul e1erci!iului curent reparti&ate pentru dividende 'i participarea salaria!ilor 'i a mana$erului la profit. pierderea raportat din e1erci!iile precedente. pierderea e1erci!iului curent. Capitalul suplimentar se compune din* alte re&erve. alte fonduri. (mprumuturi subordonate primite (datoria subordonat ). Ja calcularea fondurilor proprii se vor avea (n vedere urm toarele* a) capitalul suplimentar va fi luat (n calcul numai (n propor!ie de cel1;;E din nivelul capitalului propriu.
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
>,

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

b) datoria subordonat

va fi luat

(n calcul numai (ntr-o propor!ie de

ma1imum <;E din capitalul propriu 'i va trebui s fie (n (ntre$ime v rsat " s aib un termen de rambursare de cel pu!in < ani 'i s nu e1iste posibilitatea ramburs rii anticipate a acesteia. c) din totalul fondurilor proprii se vor deduce participa!iile b ncii la alte societ !i bancare (sub forma participa!iilor directe sau (mprumuturilor subordonate). Capitalul social minim. Xn anumit nivel minim al capitalului social este o condi!ie a ob!inerii acordului de func!ionare a b ncii de la autoritatea de suprave$here. 9stfel" Republica 8oldova s-a aliniat le$isla!iei europene 'i este adoptat cerin!a unui capital minim echivalent cu <.;;;.;;; euro. 0eriodic" A.F.8. actuali&ea& pra$ul minim de capital social (n lei. ,uficien!a fondurilor proprii. 7re'terea riscurilor bancare (n anii =>; a determinat autorit !ile tutelare s se preocupe de aceast situa!ie (n cadrul A ncii Re$lement rilor 3nterna!ionale. 7omitetul de la Aasel" cunoscut 'i sub numele de 7omitetul 7ooke" dup numele pre'edintelui s u" a instaurat o m rime de > E a indicelui de solvabilitate" calculat ca raport (ntre fondurile proprii 'i activele totale ponderate. 9ceast re$ul se aplic 'i (n Republica 8oldova* societ !ile bancare sunt obli$ate sa asi$ure (n permanen! un nivel corespun& tor de solvabilitate" determinat ca raport (ntre nivelul fondurilor proprii 'i totalul activelor 'i elementelor din afara bilan!ului" ponderate (n func!ie de $radul lor de risc (e1punere net ). Raportul minim de solvabilitate este de minimum 12E. Jimita minim a indicatorului de solvabilitate" calculat ca raport (ntre nivelul capitalului propriu 'i e1punerea net " este de >E. A ncile nu pot reali&a dividende dac (nre$istrea& un nivel de solvabilitate mai mic de 12 E. 9ctivele ponderate (n func!ie de risc repre&int totalul activelor societ !ii bancare" multiplicate cu o pondere de risc de credit specific fiec rei cate$orii de active. (n cate$oria acestor active se include 'i po&i!ia valutar scurt .
>5

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE

6acultatea "inane 7atedra B nci #i Burse de $alori %isciplina Gestiunea riscurilor %ancare

9ctivele se iau (n calcul la valoarea lor net " respectiv dup deducerea din valoarea acestora a provi&ioanelor specifice de risc constituite. *olva%ilitatea #i &estiunea riscului de capital' Resursele b ncilor S resurse proprii U resurse atrase a) 7apitalul propriu ($radul 1)* capitalul social v rsat. fondul de re&erv . profitul nereparti&at. fondul imobili& rilor necorporale. fondul de de&voltare - (mprumuturi subordonate. subven!ii pentru investi!ii. )olvabilitatea este capacitatea unei b nci de a acoperi cu capitalul propriu obli$a!iile fa! de clien!i. 9cordul de la A9)2J (1B>>) D (Aanca Re$lement rilor 3nterna!ionale). capital de $radul 1 V ,E e1punere net capital de $radul 1 U capital de $radul 2 V >E depunere net 2ctive ponderate cu riscul de credit 3bilaniere47 ! ri membre 427%. 2;E crean!e de recuperat de la administra!iile locale" b nci comerciale din !ar sau ! ri membre 427%. <;E credite acordate persoanelor fi&ice $arantate cu ipoteci asupra locuin!elor debitorului. 1;;E restul. 2ctive ponderate cu risc 3n afara bilanului47
conf. univ." dr. Ilinca GOROBE
>>

(3.3.3)

b) 7apitalul suplimentar ($radul 2)*

(3.3.C)

(3.3.<)

;E numerar" crean!e de (ncasat de la $uvern" b nci centrale din !ar sau din

Tema 3 Gestiunea riscurilor financiare

1;;E an$a/amente (n favoarea altor ! ri" an$a/amente (n favoarea clien!ilor" titluri v#ndute cu ob!inerea de r scump rare ferm . <;E cau!iuni" avaluri" titluri v#ndute pentru care nu e1ist op!iunea de r scump rare ferm . ;E titluri sau numerar date (n $aran!ie

>B

conf. univ." dr. Ilinca GOROBE