Sunteți pe pagina 1din 215

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia

Cuprins 1. FI SIGNALI IC D! !C IV"L AL C#NAN D#I ..................... $ %. AN I &ALI'A( P! P#S D! D#C #& )A S#N ...................... * +. D!MA&A,"L... SP&! N!C"N#SC" ....................................... 1- -. ,#C"&I D! .A/A&D ........................................................... %0 $. L"C12-L"C12 ................................................................... %+ 3. ISAIIA FINIC.I .................................................................... %$ 4. .ANI5AL C!& !GA............................................................. %4 6. M#GAM I 5IGAM .............................................................. %* *. SI!GF&I!D GA !&!1........................................................... +1 10. N#AP !A INS#MNIACIL#& ............................................... +- 11. &#ND"L D! N#AP !........................................................ +4 1%. 7 C#"N D#)N8 S#MNIF!& .............................................. -1 1+. 7 "ND! ! SP!&AN'!L! M!L!( P! CA&! L!-AM PI!&D" 9...8 .. -% 1-. P&:N/"L D! GAL ............................................................ -3 1$. AMA5ILI 'I D! SAL#N ................................................... $6 13. 7!IN! 1L!IN! NAC. ;P#P< M"SI18 SA" 7MICA S!&!NAD P#P8...................................................................................... 3% 14. /##-AL5"M( :N AL5 I N!G&" ......................................... 40 16. 7IN !&MISSI#N8 = CA-N FILM! ......................................... 61 1*. A 4-A A& ;C" S"5S#L<................................................. 6+ %0. N"-I F&"M#S S &AGI C" "&!C.!A( DA&... C! S MAI V#&5IM9 ................................................................................ *$ %1. 5IGAN I M#GAM N"-I AS"M &ISC"L9......................... 10% %%. D#SA&! D! CAD&! = MAI M"L SA" MAI P"'IN IMAGINA&! ........................................................................................... 10* %+. .ANNI5AL AN ! P#& AS( SA" I MAI &"...................... 1%% %-. ALA 5ALA P#& #CALA( CI#C 5#C( &!CI LA L#C9... ....... 1+* %$. 7C"&&IC"L"M VI A!8 AP#C&IF....................................... 1-% %3. CL"!II N" M#& :MP"CA'I( CI M:NCA'I D! CA&II........ 1-6 %4. 5 LIA P!N &" GINA C" #" D! A"& ....................... 1$- %6. 7 N#AP !A8 ,"D!C'II D! AP#I....................................... 1$6 %*. AP#CALIPSA SF:N "L"I... C#NAN9 ................................. 13$ +0. IN !&MISSI#N ............................................................... 14$ +1. A" #&!CVI!M P!N &" V#C! S#L#... F& C#&( #&C.!S & I P&!A M"L AM9.................................. 144 +%.

AM-

7SFIDA&! LA AD&!SA CI I #&"L"I8 ................................ 16% ++. D"P D#"/!CI D! ANI... ............................................. 16+ +-. IMP#SI5IL"L !PIL#G ;CA&! # "I S! P#A !< ................ 1*3 Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet

N. A. = Su> titlul 7!?tra@aAantul CBnan DBi8( se aClD Arupate( Entr-B @ersiune re@DFutD i adDuAitD( cele patru cDrGi din seria 7,Bcurile detecti@ului CBnan8H 7De-a puia-Aaia8( 7De-a >a>a-Bar>a8( 7De-a @-aGi ascunselea8 i 7De-a >EFa8. Vlad Muatescu De-a Puia Gaia

1. FI SIGNALI IC D! !C IV"L AL C#NAN D#I ! >ine ;i-B sD @edeGi de ce<( sD tiGi de la >un Enceput cu cine a@eGi de-a Cace. MD iscDlesc Al CBnan DBi. De prBCesie Fiarist i( En tiIpul li>er( scriitBr. $0 de ani. 1(36 I pe Enalt( 0(44 pe lat. Iar pe cEntar( 10% ;i ce@a< Jile ;adicD -0K peste IiniIele stasuri En @iABare la Institutul de !ndBcrinBlBAie( al cDrui @ecLi client aI BnBarea a Ci( de peste dBuDFeci i cinci de ani<. Ne@astDH una i >unD. SeIne particulareH CDrD. :n aCara celBr indicate Iai sus( >ineEnGeles. :ncD din CraAedD tinereGe = i ce Iult e de atunci = I-a Iistuit patiIa 7lecturDrii8 rBIanelBr pBliGiste. DupD pDrerea Iea( la care Gin( Encadrarea rBIanului de a@enturi En Aenul 7pBliGist8 este B AreitD i IiniIaliFatBare EnGeleAere a unei Iari literaturi. Pentru a deIBnstra i susGine( cu >riB( teIeinicia acestei cBn@inAeri( En ultiIii ani aI scris @reB ase rBIane de a@enturi. Le cBnsider( EIpreunD cu prietenii Iei ;autentici<( de e?cepGiBnalD @alBare. PEnD astDFi( n-aI reuit sD tipDresc nici unul9 !ditBrii nBtri draAi( indispui de Iarele succes la pu>lic al unBr scriitBri ca DasLiell .aIIett( &aMIBnd CLandler sau ,aIes .adleM CLase( ca sD nu Iai @Br>iI de clasici ;AAatLa CLristie( SiIenBn( SteeIan<( EncearcD prB>a>il sD EnD>ue Brice tentati@D autBLtBnD de depDire a tacLetei. NuIai aa EIi e?plic eecul IultiplelBr Iele strDdanii de-a treFi interesul unBr redactBri atara?ici. iCBnierul din dBrIitBr e >urduit cu Ianuscrisele Iele ;En cEte ase e?eIplare< returnate de casele de editurD >ucuretene i din prB@incie. NBrBc cD n-aI CBst niciBdatD un indi@id uBr de cDlcat En piciBare. :n priIul rEnd( din IBti@e de Aa>arit. :n clipa de CaGD( dupD EndelunAi i sEcEitBare tratati@e( aI B>Ginut de la redactBrul Ieu eC( care i el citete ;En secret< rBIane pBliGiste( un cBncediu de creaGie. FDrD platD. Patru luni( pEnD En BctBI>rie. De data aceasta sEnt cBn@ins cD @Bi En@inAe cer>icia cBnspiraGiei din edituri. Mai ales cD( nDdDNduiesc din tBatD iniIa( EIi @Bi crea cele Iai ideale cBndiGii de lucru. PenJe( ne@astD-Iea( 7>ulADrBaica8( dupD cuI B alint eu( i e?istD aici B aprecia>ilD dBFD de ade@Dr( deBarece e cLiar >ulADrBaicD autenticD( se EncDpDGEneaFD sD nu creadD En ansele literaturii pe care B prBCeseF cu EndErNire. NBpGile Iele de @eALe( cEnd stau aplecat deasupra Iainii de scris ;En realitate aI dBuD( un 7&eIinAtBn SIitL-PreIier8 i B 7!riJa8< n-au reuit s-B CacD Iai recepti@D. :n scLiI> i-au prB@Bcat B astenie( cu tul>urDri neurB-@eAetati@e( ilustrate prin

insBInii re>ele. Iar eu aI cDpDtat un sDnDtBs cBIple? de @inB@DGie( care EIi reduce la IiniI puGinele Bre de sBIn. ;; << $ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet i( Iult En deBarece la pBdul Gin CBarte Iai rapid decEt s-ar cu@eni ; cBnCBrI celBr Iai eleIentare principii ale Ara@itaGiei< plin de cucuie i cu Lainele CerCeniGD( dar uneBri Ii s-a EntEIplat sD ridic En piciBare tBatD casa. Aa cuI aI pDGit ultiIa datD( cEnd aI ateriFat En >eci( CDrD sD Iai utiliFeF cBrespunFDtBr treptele scDrii( ci sur@BlEndu-le Entr-un F>Br planat( la Cirul ier>ii. Drept pentru care aI niIerit direct En lDFile cu praC de cDr>une( rDIase acBlB de pe @reIea cEnd nu ni se intrBduseserD AaFe. SeisIul deFlDnGuit( cel puGin de Aradul - ;pe scara lBcuinGei nBastre( nu &icLter< a reuit sD treFeascD din sBIn tBate cele Fece CaIilii cu care EIpart clDdirea de pe Calea MBilBr. :n tiIp ce Br>ecDiaI printre resturile de cDr>une( realiFEnd i perCBrIanGa de-a rDsturna IaNBritatea lDFilBr( Ii-a CBst dat sD-l aud rDcnind( ca un autentic arFan( pe @ecinul MiLai( Fis i 7SCEntul8( de cEnd El >Dtuse IDr pe-un ADinar care-l aIeninGase cD-l Cace 7EnAera de tBaInD8. 5anditul e-n >eci( CraGilBr9 DBIOle Iliescu( s-a Fis cu el( BI El Cac9 Mai ales dacD-i LBGul care Ii-a Curat piNaIaua de la nau... Metere CBnB@DG ; era @Br>a de lBcatarul de la IansardD( CBst atlet de talie eurBpeanD( actualIente lBcalD<( pune IPna pe lBpatD i stai de paFD la ieire9... CeilalGi sD @inD dupD Iine9... DacD 7ceilalGi8 erau BaIeni din casD( tre>uiau sD Cie pe puGin @reB cincispreFece ini. Inclusi@ CeIeile de la parter( din care !?tra@aAantul C#NAN D#I ne@astD-Iea( casei( EnNALe>at unde un Ii-aI cDutat un reCuAiu Ii-aI ;; ca>inet de creaGie( din cele Iai rudiIentare. Vara( curA apele de pe Iine( de parcD a Ci un iF@Br terIalQ iarna( nici atunci nu-i Iai >ine. 5at cuie ;i >at i la IainD( >ineEnGeles< EnCBCBlit En cEte trei( patru pleduri. Mai Areu EIi @ine cEnd se deCecteaFD luIina ;ceea ce se EntEIplD destul de des( EntrucEt lBcuiesc pe Calea MBilBr( unde transCBrIatBrul nu-i cLiar dintre cele Iai de >eFnD( cele 11- trepte ale scDrii. Nu EndrDFnesc sD @-ascund tBt ce pDtiIesc. De Iulte Bri( datBritD >eFnei celei Iai cuIplite( EntEIpin necaFuri de-a dreptul insurIBnta>ile. N-ar Ci niIic c-aNunA En pi@niGD Iult 3 CaiIBase< i sEnt ne@Bit sD cB>Br( En@Dluit <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cEte@a sBGii a>andBnate( a@End deci IBti@e EnteIeiate de-a se >ate cu Bricine i BricuI. Duruitul pailBr celBr care cB>Brau trBpBtind scara I-a EndeInat sD nu Iai FD>B@esc Iult pe AEnduri( ci sD aleA @arianta BptiID. AdicD sD urc cEt Iai urAent pe cea de a dBua scarD care a@ea acces En su>sBlul casei. I se Ficea scarD de incendiu( dei nici acuI nu EnGeleA ce cDuta En pi@niGD. Cu atEt Iai Iult cu cEt( atunci cEnd aI aNuns la celDlalt capDt al ei( aI cBnstatat cD sEnt pe acBperiul clDdirii( la cea Iai EnaltD cBtD. CLiar lEnAD antena V( recent IBntatD de >DtrEnul LaiB->aci( Iecanic e?cepGiBnal( EnsD de calBriCere. De aceea se >DlD>Dnea atEt de an?iBs( En special cEnd EncercaI sD ID spriNin de catarAul ancBrat de cB. .Barda @ecinilBr( rDspEnditD acuI En Iai tBate punctele strateAice ale cEIpului de >Dtaie( de la >eci( curte( stradD i pEnD la AaraNul su>seInatului( Ei cBIunicD reFultatul in@estiAaGiilBr( striAEnd ca indienii lui )inettBu. - Nea MiLai( 7SCEntule89... = rDcnea care@a dintre urIDritBri. - Ce-iR = se interesa 7EnAeraul de tBaInD8. - Nu-i nicDieri9 Nici EnDuntru( nici En aCarD... DacD nu-i EnIBrIEntat su> cDr>uni( EnseaInD c-a CuAit( a e@adat ca 7el FiAiti@B89... AcuI recunBsc Alasul i inteliAenGa atletului CBnB@DG. - Nu se pBaO ( dBIOle9 CD n-a@ea pe unde... DecEt pe acBperi9 4 DacD-i acBlB( e-al nBstru9 PilaC El Cac9 = El linitete @ecinul MiLai( En tiIp ce Iie reuete sD-Ii transIitD B stare de nelinite. SupBFiGia lui Entrunete adeFiunea cBlecti@ului( drept pentru care tBatD luIea pBrnete sD escaladeFe ;aa-Fisa< scarD de incendiu. Cu e?cepGia lui CBnB@DG( pe care cBnducDtBrul e?pediGiei El IB>iliFase rapid( sBIEndu-l autBritarH - FuAi la IiliGie i cere-le sD cLeIe ecLipa de inter@enGii de la CapitalD... SD @inD i ci cEinii Dia detecti@i9... Antena dD e@idente seIne de slD>ire( deBarece Encepe sD se EndBaie leNer. :n disperare de cauFD( renunG la Brice intenGie de-a rDIEne incBAnitB( i decid sD ID las identiCicat de scuIpii Iei cBlBcatari. CEnd sBsete i ecLipa de la circa de IiliGie( cBIpusD din dBi adBlescenGi( peseIne aClaGi la practicD( tenteF B deIBnstraGie a cBIple?itDGii situaGiei. PEnD una alta( dEnii BpteaFD pentru B in@itaGie la circD( unde ar urIa sD CurniFeF nite lDIuriri supliIentare. /adarnic apeleF la IeIBria @iFualD a @ecinilBr Iei. - Nu ID Iai cunBateGiR Dar sEnt CBnan DBi( de la parter... Detecti@ul... !iR... LBcuiesc aici de peste dBuD decenii... CBnB@DG( Iai tare de cap decEt de urecLe( recepGiBneaFD erBnat i-Ii BCerD B e?eIplarD lecGie de lBAicD( B lBAicD de Cier ;CBrNat<H - N-a@eI aa ce@a En casa nBastrD. NBi sEnteI BaIeni cinstiGi. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Ce sD caute detecti@ii la nBiR i EncD IascaGi9 Nici 1BNaJ nu se caIuCla( cLit cD era ras cLiluA pe cap... Nu l-aI @iFiBnat niciBdatD IEnNit cu cDr>une... Btu-i clar9 PraCul de cDr>une( care-Ii acBperea CiAura i Lainele( ID CDcuse de nerecunBscut( En pBCida @BluIului Ieu. Dei Iai e?ista B ipBteFD( i anuIe sD Ci slD>it( din pricina eCBrturilBr din nBaptea asta >lesteIatD( pEnD la transCBrIarea tBtalD. CaI Areu de creFut... SesiFEnd unele intenGii de linaN din partea incBIpreLensi@ilBr Iei cBlBcatari( cei dBi tineri IiliGieni au cBnsiderat cD-i Iai util ;Iie< sD ID transpBrte( plini de aCa>ilitate( la sediul circei nBastre. DupD ce I-aI spDlat de praCul de cDr>une( aI trecut la BperaGia urIDtBare( de cBIpletare a unBr CBrIulare. NepBsedEnd asupra Iea nici un act de identitate( a tre>uit sD declar En scris( i pe prBpria Iea rDspundere( nuIele( cine sEnt i unde lucreF. ApBi aI tras un sBIn de File Iari( dBrIind >utean Entre cEGi@a LuliAani ; de IicD an@erAurD<( En 7sala de ateptare8. DiIineaGa( cEnd a sBsit cBIandantul circei( acesta I-a recunBscut iIediat( Ciind unul din cititBrii pasiBnaGi ai repBrtaNelBr Iele. CBIpDtiIind alDturi de Iine( I-a tratat cu-B caCea Cier>inte i recBnCBrtantD. i Cac acBlB tB@arDii nite caCele Cantastice. Mai ce@a ca la 7Inter-CBntinental8. La redacGie( unde ADsesc cea Iai deplinD cBIpreLensiune i 6 EncuraNare( I-au pBreclit 7detecti@ul8. Asta dupD ce( @reIe de ani la rEnd( tBGi cBleAii Ii-au citit rBIanele de a@enturi( En di@ersele lBr CaFe de lucru. i n-a CBst ne@Bie sD insist( deBarece sEnt >DieGi >uni i su>Giri( cunBscDtBri i deFAustDtBri a@iFaGi de prBFD de calitate. Mai tre>uie sD @D deF@Dlui un secret. Nu ID cLeaID cLiar CBnan. Acesta este( de Capt( pseudBniIul pe care Ii l-aI ales pentru seInarea prBFei Iele >eletristice. AI recurs la el( Entru aIintirea i BIaAierea Iarelui Ieu cBleA i prBCesBr( sir ArtLur CBnan DBMle( nDscBcitBrul lui SLerlBcJ .BlIes i al rBIanului deducti@ ;CiGi linitiGi( nu-i AreealD de tiparH @ine de la deducGie<. Pe taicD-Ieu( @ecinii tBGi El striAau peste AardH 7CBIane( @inD sD-l @eFi pe Ci-tu cDGDrat la Iine-n cire( Cir-ar sD Cie de EncrBnat98. Iar pe Iine( la cBalD( cEnd ID scBteau la ta>lD i tDceaI IElc ;din tiIiditate( >ineEnGeles<( ID stiIulau spunEndu-Ii pe nuIeH - CBIan !. Ale?andru( ai un dBi cEt tine de Iare. DacD nu te pui cu >urta pe carte( te-apucD staAiul Iilitar Entr-a patra eleIentarD9 Pe @reIea aceea eraI atEt de sla>( cD-Ii plEnAeai de IilD. Dar pre@estirea dBInului 'apu( iu>itul nBstru En@DGDtBr( tBt nu s-a ade@erit. :ncD n-apucaseI sD de@in Iai trupe( dar de En@DGDturD ID luaseI. StaAiul l-aI CDcut la &eAiIentul 1( artilerie Area( cu >acalaureatul luat. Al dBilea pe listD. Nu-Ii !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet aIintesc prea >ine dacD ID aClaI la Enceputul sau la sCEritul acesteia. :n Ciecare sDptDIEnD aprBape( eraI pedepsit sD Cac de NurnD la >ucDtDrie. Mi-aI terIinat arIata cu Aradul de sBldat neinstruit. Nu Iiau Iai dat li@ret. Ci un certiCicat de inapt pentru ser@iciul Iilitar. :n dBi ani de arIatD( i de >ucDtDrie( Ii se scLiI>ase Ieta>BlisIul. A@eI cu 16 Jile Iai Iult decEt la EncBrpBrare. CEnd Ii-aI isprD@it de dactilBAraCiat priIul rBIan de a@enturi( l-aI seInat 7Al CBnan DBi8. Ca sD ID aprBpii cEt Iai Iult de @ulnera>ilul Iaestru. Btui( acest 7DBi8( care @rBia sD suAereFe prea Bstentati@ nuIele lui sir ArtLur( nu Ii-a CBst ;pEnD acuI< de >un auAur. Dar pentru duInea@BastrD aI rDIas i sEnt Al CBnan DBi. i naI sD ID supDr dacD B sD-Ii spuneGi 7detecti@ul8 CBnan DBi. Pentru cD aI reale calitDGi in@estiAatBrice( ca scriitBr de rBIane de a@enturi. Ceea ce se @a B>ser@a( cu prisBsinGD( En urIDtBarele capitBle ale cDrGii de CaGD( a cDrei scriere a CBst EntB@DrDitD de cele Iai incredi>ile e@eniIente. ceaca de caCea i rDspund GECnBsH - AlBB9 Da... 5irBul de @BiaN... Acceleratul de Sucea@aR Nu Iai circulD... L-aI desCiinGat9... CetDGeanul de la celDlalt capDt al Cirului nu-i crede urecLilBr. InsistDH - Dar parcD Iai era un accelerat sau rapidR... :Ii @ine sD plEnA. :ncepe sD ID caI lase ner@iiH - Le-aI supriIat pe tBate9... De ceR FBarte siIplu... MD incBIBdau9... rEntesc receptBrul i Iai >at B NuIDtate de rEnd la IainD. /adarnic. IluFii pierdute. Pentru cD iarDi sunD unealta inCernului. :Ii @ine sD tBrn restul de FaG En receptBr( dei ar Ci de preCerat En sBnerie. - AlBB9 Da9 Bt eu... DacD-s ne>unR SEnt( dBInule( i EncD Fdra@Dn de tBt9 re>uie sD rDspund la ce BrD pleacD din Gara de NBrd acceleratul de 5raB@( ce EntErFiere are rapidul de CBnstanGa( ce se-aude cu 5alt-#rient-!?presul. i tBate astea din pricina unei diCerenGe de-B ciCrD. # sinAurD i neCastD ciCrD( care desparte nuIDrul Ieu de teleCBn de cel al 7AAenGiei de VBiaN C.F.&.8 din Calea Gri@iGei. AcuI Encep sD ID duIiresc cD surIenaNul ne@esti-Ii s-ar putea sD-i ai>D rDdDcinile i-n aceastD neCericitD i IaleCicD ;; %. AN I &ALI'A( P! P#S D! D#C #& )A S#N :n Ciecare diIineaGD( de cEnd ID aClu En plin cBncediu de creaGie( priIesc( cel puGin( Fece sau cincispreFece teleCBane. # a>andBneF pe 7!riJa8( renunG la ultiIul strBp de FaG din << * !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ciCrD. CEnd ID aClaI diIineGile la redacGie sau eraI plecat En GarD( pe teren( peseIne cD sDrIana era silitD sD rDspundD la tBate aceste apeluri. :n cele ase File de cEnd stau acasD( cu BcLii FAEiGi la Cila de LErtie EnGepenitD En carul Iainii de scris( incapa>il sD >at IDcar Fece cu@inte ca luIea( aI En@DGat pe dinaCarD plecDrile i sBsirile cEtBr@a accelerate i rapide. DeAea>a. Nu-i de aNuns. SEnteI En anBtiIpul @acanGelBr i-al cBncediilBr. VBr sD tie tBtul. renuri persBnale( supliIentare( speciale. PEnD la ce @ErstD pBt cDlDtBri cBpiii CDrD >ilet. AI tDiat( En disperare de cauFD( Cirul teleCBnului. /adarnic. Cei de la centralD I-au aIendat i I-au aIeninGat cD-Ii taie a>BnaIentul. :n Ciecare dupD-aIiaFD( >ate cine@a la uD sau la CereastrD. 5ate( deBarece aI tDiat Cirul de la sBnerie. Aici n-are cine sD ID aIendeFe. AI IBntat-B cLiar eu. i ;uneBri< CuncGiBneaFD satisCDcDtBr. i nu-s dBar dBi sau trei nepBCtiGi. Ci cu duiuIul. Ca( de pildD( acuI. 5ate cine@a la uD( atEt de @iBlent( de parcD s-ar Ci anunGat la radiB sCEritul PDIEntului. CEnd descLid ua( dau En praA peste IadaI AnuGa( @ecina Iea de la parter. MD uit la dEnsa Enciudat. Nu se lasD iIpresiBnatD( ci-Ii cBIunicD plEnAEnd sIiBrcDitH - DBInuO( @inD iute pEnO la nBi( cD IBare GLeBrALe... IIediat deceleF unele indicii care ID Cac sD de@in suspiciBsH - MBare( IBare sau e iarDi >eat cuiR Nu sa-ntBrs ieri de la cura lui de deFintB?icare( IaID AnuGBR 5DtrEnica( ce@a Iai atentD la aCirIaGiile ei( EnceteaFD din plEns. - Aa-i( cuI sD nu. Ieri a @enit... Dar aFOnBapte s-a pus pe >Dut... AcuIa traAe sD IBarD9 Nu i-a picat >ine trataIentul Dla... .ai @inD( dBInuO( CD-Gi pBIanD cu GLeBrALe9... CEnd pDtrund En Bdaia sBGilBr AnuGa i GLeBrALe( nici urID de Iuri>und. La un seIn al CeIeii( care-Ii indicD patul( ID plec i pri@esc su> el. :n cel Iai EndepDrtat cBlG al spaGiului de su> pat( nea GLeBrALe cBn@erseaFD cu-B sticlD de urG. MD las En patru la>e( la acest ni@el cu nea GLeBrALe( i-l sBlicitH - VinB pEnD aCarD( nea GLeBrALe9 VDdit indispus( @DFEndu-se tul>urat de la BcupaGiile sale( Entrea>DH - Care eti acelaR MaIa AnuGa( care s-a lDsat pe ciuci lEnAD Iine( Ei dD e?plicaGiile de riABareH - MDi GLeBrALe( IDi( pDi sD nu-l cunBti( Iatale( pe dBInuO CBnan al nBstruR 'i-a adus ce@a >un... CetDGeanul de@ine >rusc interesat i ID pBCtete indirect( adresEndu-se AnuGeiH ;; << 10 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Atunci sD intre9 SD @inD su> pat( cD de-aici nu ID Iai scBateGi. CeR IarDi @reGi sD ID duceGi la AluIeGiR Nu se Iai prinde... DEnd ascultare pri@irilBr EncDrcate de ruADIinGi ale IaIei AnuGa( ID @Er i eu su> patul lui nea GLeBrALe. Dau IEna cu el( apBi( GinEndu-l GeapDn de >raG( Encerc sD-l e?traA En Bdaie. N-aI Iai a@ut BcaFia sD-i BCer B deIBnstraGie de lupte ArecB-rBIane En aseIenea cBndiGii inArate( EnsD( la un IBIent dat( cu aNutBrul nepreGuit al ne@esti-si( reuesc sD-l aduc pe nea GLeBrALe la sentiIente Iai uIane. Mai tras de piciBare( Iai tras de cap( nea GLeBrALe se aClD acuIa En patul cBnNuAal. 5ineEnGeles( nu-i de acBrd sD nu cinstesc i eu B AurD de palincD. Cu cBndiGia EnsD( sD ID urc lEnAD el. i nu nuIai eu( ci i ne@astD-sa. A>ia dupD ce i-aI adBrIit pe-aIEndBi( adui la acelai ni@el de alcBBliFare( deBarece i IaIa AnuGa pBseda( En CBlBsinGD persBnalD( B sticlD de palincD( a>ia atunci aI putut pDrDsi EncDperea. MirBseaI atEt de puternic a GuicD de urG( EncEt aIeGeau i Iutele din preaNIa Iea. AlteBri se preFintD a@i MBAa( sD-i traAeI nite partide de ta>le( En pBCida celBr cincispreFece lei pe care Ii-i datBreaFD de anul trecut. 5a( pe la Bpt seara( se EnCiinGeaFD i tanti &aliGa( sD se prBGDpeascD En CaGa tele@iFBrului( pEnD la unspreFece i NuIDtate nBaptea( urIDrindu-l cu Aura cDscatD pe Manni?( cD 11 nu-l Iai EIpucD i AanAsterii Dia( sD se terIine B datD i cu el( aa cuI i-au dat duLul 7SCEntul8( 75arBnul8( 7&DF>unDtBrii8( uitat cuI El cLeaIDQ ID rBA( tiu cD era 7una @ictiIa inBcenta 7In@aidDrii8( 7IncBrupti>ilii8 sau dBctBrul acela pDAu>Bs( c-aI de la Nusticia8. ;; DacD ar @eni nuIai sEI>etele9... Dar se EnCiinGeaFD i lunea( la 7&e@ista literar-artisticD V8( @ine i IarGea( cD-i teatru( i Iiercurea( la 7 elecineIatecD8( i uite-aa( cD nu-i Fi lDsatD de >unul DuIneFeu CDrD ca tanti &aliGa sD nu-i Bcupe( autBritarD( CBtBliul ; sinAurul din casD<( i sD nu cearD cu Alas preCDcut i dBAitH - Al( iu>iGelule( BCerD-Ii i Iie un paLar cu apD rece( dar @eFi sD nu Cie de @iine( cD >alBneaFD9 i( En tiIp ce dD sunetul la Ia?iI( deBarece Ei caI tare de-B urecLe( spBrB@Diete Entruna( la cBncurenGD cu tele@iFBrul. Iar eu Cier> ca un caFan su> presiune( ruIeAEnd cele Iai atrBce IBdalitDGi de a-Ii licLida ru>edeniile. 5areI de-a ti care-i urecLea deteriBratD... "nica deBse>ire dintre AAatLa CLristie i Iine = >ineEnGeles ca teLnicD de lucru - e Captul cD @enera>ila dBaInD a rBIanului eniAIistic Ei plDsIuia criIele( cele din cDrGi( En @reIe ce spDla @asele( iar eu Entreprind aceeai BperaGiune IentalD En CaGa Iicului ecran( lEnAD tanti &aliGa. Brtura( la care ID supune IDtuD-Iea( Ii se pare Iult Iai su>tilD i cuIplitD. << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Aadar( diIineaGa nu se pBate lucra( @-aGi dat seaIa( i nici dupD aIiaFa. Iar seara( IBrt de B>BsealD ;CiFicD i ner@BasD<( sEnt @ictiIa siAurD a lui tanti &aliGa( care ID IB>iliFeaFD CDrD pic de IilDH - Al9 Fii atent9... Ce dracu9... ABleu9... Acu( uite-acu... .ai( cD-l ia la trei pDFete9... Ce Caci( dBIOle( dBrIiR... Nu @eFi cD-l calcD En piciBareR... anti &aliGa tre>uie sD ai>D @reB 40 i ce@a de ani ;asta din 7cBunt-dBSn8( ca la .BustBn<. 1*40( de cEnd a pBrnit sD-i nuIere priID@erile En i ipBteFe asupra CaptelBr respecti@e. anti &aliGa are En prBprietate persBnalD cea Iai CBrIida>ilD >i>liBtecD de rBIane de a@enturi. :n pBdul casei din VerAului( unde lBcuiete din IBi strDIBi( aI petrecut cele Iai plDcute clipe din @iaGa Iea( ceasuri de-a rEndul( @acanGe EntreAi( citind cu nesaG 7 arFan8( 7Vulturul din CarpaGi8( 7)inettBu8( 7A@enturile su>Iarinului DB?8( 7Cei trei cercetai8( 7Prin deertul SaLarei8( 7De pe trBn( la eaCBd8( i nu Iai tiu cEte Iii de CascicBle editate de un CaiIBs prBIBtBr al literaturii de a@enturi( din anii preIerADtBri celui de-al dBilea rDF>Bi IBndial. :n Filele cEnd se preFintD cu CaiIBasele ei >lBc-nBtesuri( En care cBnseIneaFD e@eniIentele deBse>ite ale cartierului( ID Gine EnGepenit la >irBul de lucru ceasuri EntreAi. A>ia dupD ce Ii le citete En tBtalitate( aseFBnEndu-le cu cBIentarii cBpiBase( EIi EnADduie cEte B scurtD recreaGie. i-atunci( nuIai pentru a-i prepara B caCea aIarD( Iare i ArBasD. DupD care( cBntinuDI edinGa. - Material dBcuIentar de IEna-ntEia( >Diete. Stai i-ascultD( cD BI te Cac9 # ascult( de @Bie( de ne@Bie( urIDrindu-i GiAara pe care B cBnsuID pEnD la capDt( cEnd e Aata-Aata sD-i CriAD deAetele EnADl>enite. :n Bdaie plutete un 7sIBA8 de nepDtruns( pe lEnAD care cele lBndBneFe sEnt un Cleac. Nici AEnd sD pBGi aerisi. anti &aliGa nu supBrtD curentul. i nici curentul de Bpinie( cDci !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; 5ea Fece caCele >a>ane pe Fi ;En nici un caF Ness( ci turcete( ArBase i tari<. :n %- de Bre( traAe En piept trei pacLete de 7MDrDeti8 CDrD Ciltru. DBarIe dBar trei ceasuri pe nBapte( citind pEnD se crapD de FiuD. "I>lD nuIai pe NBs( @enind din VerAului pEnD En Calea MBilBr( la tele@iFBr( la nepBtu-sDu( En Iai puGin de-B BrD. :n Ciecare an( Ei EIprBspDteaFD @Bca>ularul cu ultiIele acLiFiGii ale tinerilBr din cartier( uluindu-ID prin prBspeGiIea i cruditatea le?icului dB>Endit. Mi-a de@Brat tBate rBIanele ;En Ianuscris< de cEte trei Bri( Ciind B pasiBnatD cititBare ;En e?clusi@itate< de rBIane detecti@e. !ste( pEnD la Bra actualD( cea Iai CidelD adIiratBare a scrisului Ieu( i aI>iGiBneaFD sD cBla>BreFe cu Iine. Nu se petrece niIic En periIetrul cuprins Entre Calea MBilBr( MEntuleasa( CDlDrai i VerAului( CDrD sD nu-Ii preFinte nBtiGe 1% <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet insistDH - SD >aAi cLestiile astea En rBIan( I-auFiR CEnd e sD-Gi aparD cartea( ai sD-Ii dai %0K9 Nu Gin sD ID seIneFi. Vreau dBar s-adun ce@a parale( s-aI de GiADri( de caCea i de cDrGi. DacD te pui seriBs pe lucru( B sD-Ii iau i-un 7 ra>ant8 de BcaFie. - PDi cEnd sD lucreF9 = Encerc eu sD ripBsteF. - NBpGile( catunci lucreaFD Iarii scriitBri. CEnd Bi pBrni cu 7 ra>ant8-ul prin GarD( adun Iaterial pentru Fece rBIane. SD @eFi ce Iai cDrGi B sD scrieI nBi aIEndBi. 75BI>iGa8 ta( dupD cEte EIi dau seaIa( nu prea te aNutD... :i rEde de 7Fiat8-ul Ieu 300. FiindcD se pricepe i la Iaini. La @reB dBuD luni dupD ce Ii-aI cuIpDrat 75BI>iGa8( a En@DGat sD-Ii deIBnteFe car>uratBrul( sD-Ii reAleFe aprinderea( tacLeGii( CrEnele. Iar cEnd s-a apucat sD uI>le i pe la >uNii( scLiI>End i EncurcEnd Ciele la DelcB( aI stat cu Iaina la 7CiclBp8( En DruIul a>erei( aprBape B sDptDIEnD. MBtBrul IerAea nuIai En trei cilindri( nu puteaI depDi +$ de JI pe BrD( i CrEnaI nuIai pe-B rBatD ;sla@D DBInului( nu cea de reFer@D9<. anti &aliGa s-a supDrat CBc. CuI de Ii-aI EnADduit sD n-B cLeI pentru reIedierea unBr CleacuriR i( ca sD ID En@eGe Iinte( Ii-a pitit B castanD En capacele rBGilBr. FuseseI cEt pe ce sD deIBnteF tBatD Iaina( din pricina duruitului pe care-l auFeaI la cel Iai Iic druI. :n ultiIa @reIe( a de@enit un duIan En@erunat al IBtBarelBr En patru tiIpi. CEntD cele Iai IelBdiBase Bsanale 7 ra>ant8-ului. CD n-are radiatBr( cD n-are pBIpD de ulei( cD n-are decEt dBuD >uNii( i aa Iai departe. Asta n-B EIpiedicD EnsD sD-Ii Iai reAleFe( din cEnd En cEnd( ralantiul. NiciBdatD nu-i place cuI IerAe IBtBrul. - N-auFi( IaicD( se >El>Eie9... Cred i eu cD se >El>Eie. DupD Ciecare reAlaN de ralanti( eCectuat de neastEIpDrata tanti &aliGa( plDtesc 1* lei la 7CiclBp8( pentru aIeliBrarea respiraGiei astIatice a car>uratBrului. Dar nu-ndrDFnesc sD-i spun B @Br>D. Ar Ci En stare sD dea NBs IBtBrul( pentru depistarea cine tie cDrui deCect ine?istent. :ncD nu i-a cuIpDrat 7 ra>ant8. AteaptD sD-Ii aparD rBIanul. Dar aI B>ser@at cD-n >i>liBteca ei s-a i@it un departaIent nBuH Ianuale practice despre teLnica autBIB>ilului. 5a i Iai Iult( En dBsul cDrGBaielBr( aI descBperit B trusD de cLei ;de la 6 pEnD la %-< i un set de lere. AI luat IDsurile de riABare. :Ii Gin 75BI>iGa8 nuIai En AaraN. S-ar putea ca tanti &aliGa( Entr-B >unD Fi( sD aNunAD un Iecanic de e?cepGie. Cu EndDrDtnicia ei( e capa>ilD. Dar n-a @rea sD se caliCice pe pielea Iea. Mi-aI CDcut iluFii. anti &aliGa a trecut la represalii. i-a Iai cuIpDrat EncD @reB ase nButDGi( apDrute la !ditura eLnicD. Iar de @reB trei File( 75BI>iGa8 AECEie din Areu( la Ciecare urcu. Ce-B Iai Ci CDcutR !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 1+

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet +.D!MA&A,"L... SP&! N!C"N#SC" !?aIineF indispus StBp PBsada Vila NacLtiAal StBp8. Pri@esc intriAat la ne@astD-Iea. DeAea>a. ! EncEntatD c-aI sD PenJe( lucreF Entr-B casD ca luIea( iFBlat i linitit. Mai Iult ca siAur cD Ii-a scris un caieGel EntreA cu indicaGiile de reAiI. - N-are nici un rBst sD Iai FD>B@eti. 'i-aI EncDrcat tBate cele necesare En IainD. Cu Iine sD nu-Gi Caci AriNi( aI sD ID descurc i sinAurD. DrDAuGa de ea. !ste capa>ilD sD I-atepte i un an( nuIai sD ID @adD Cericit( cu rBIanul terIinat. - Atunci uite ce-i( PenJiGB scuIpD( sD nu Iai pierdeI tiIpul. Plec. :Gi sDrut IEinile pentru >reaJ-Cast. A CBst CBrIida>il. Ca-ntr-un rBIan pBliGist cu PLilip MarlBSe. ! drept cD Iaestrul MarlBSe ser@ea BcLiuri pe cBstiGD prDNitD( caCea i SLisJM( dar nare a Cace( al tDu a CBst Iult Iai sDnDtBs. AI sD-Gi scriu la Ciecare trei File( pBate dau i-un teleCBn( dacD e?istD aa ce@a( @Bi Gine reAiI( aI sD iau tBate praCurile la @reIe i-aa Iai departe. FEI>itBare perIanentD( ID EncuraNeaFDH - Ia i IDnEncD( IDiestricD( ai sD te EI>BlnD@eti cu-atEtea AEnduri neAre. .ai( pare-se cD lucrurile se aranNeaFD. Ai sD pleci la Iunte( Entr-un lBc de >asI( unde n-B sD Iai ai>D cine sD te deranNeFe... SEnteI En >ucDtDrie. La Iini deNunul de diIineaGD. Ceai de sunDtBare( aIestecat cu IueGel( tei i cLiIen( plus >rEnFD de 7@eci8( pEine LipBcalBricD i LipBAlucidicD ;-0 AraIe<( B tBIatD su>diIensiBnatD( sare CDrD sBdiu i Iulte alte preparate dietetice ;scB>itBri steriliFate( ta>lete de 7Me?aCBrI8 i 7CBtaFMI8( ulei de paraCinD( FaLarinD i er@eGele de LErtie<. DupD ce Aust din >rEnFa cu parCuI de >urete de >aie( B rBA pe >ulADrBaica de ne@astD-IeaH - Mai aratD-Ii teleAraIa aia. CD tBt nu EnGeleA niIic... Cine s-B Ci Bcupat de Iine( DuIneFeule9 - Cine @rei i cine nu @rei9 CD i-ai Enne>unit pe tBGi cu cBndiGiile tale de creaGie. Prieteni( neaIuri( cBleAi. Au prBspectat tBatD Gara sD-Gi ADseascD Gie B 7BaFD de linite8... DesciCreF pentru a Fecea BarD teleAraIaH 7Al CBnan 5ucureti MBilBr 14% StBp Vi s-a reFer@at caIera StBp Pensiune StBp Bseaua 5ucureti = 5raB@ JI 1%0 ;aici nu se prea distinAe< >reaJ-Cast-ul din CaGa Iea. ;; Pe la 10 ;cLiar 10.00<( ieeaI din 5ucureti. 5BI>iGa tBarce IDrunt( cu 40 pe BrD( @iteFa Iea de crBaFierD( sD-Ii transIitD B stare de spirit adec@atD ;7 recea CanaCara IilitarD98<. iar tranFistBrul 7MaIaia8( aADGat lEnAD par>riF( se EncDpDGEneaFD << 1-

!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CEnd aNunA En dreptul EncD>etiului( EIi dD prin AEnd sD ID a>at pentru cEte@a clipe pe la rBIancierul GeBrAe CBstacLe( din SnaAB@( prieten draA i deFleAat la @Br>D( cu B neIaipBIenitD capacitate de Ca>ulaGie. NiciBdatD nu tii ce-i ade@Dr i CicGiune En >raBa@ele lui. :l ADsesc acasD. DBrIea. :l scBl i-i ardeI B partidD de ta>le( aa la >Btul calului ;5BI>iGa Iea are +% de cai( trecuGi pe talBn<. :ntre un Far i altul( ID pune la curent cu ultiIele e@eniIente din SnaAB@( EIi pB@estete cele Iai recente isprD@i ale lui AnatBlie( un alt prBFatBr pe plan lBcal( scriitBr i >iciclist de e?cepGie. :IpreunD cu CBsticD( au CDcut turul &BIPniei pe nite 7CarpaGi8 CDrD CrEne. La EntBarcerea CaiIBilBr @elBturiti( dupD ase Iii de JilBIetri( cBnCBrI spuselBr lui CBstacLe( care tre>uiesc luate su> >eneCiciu de in@entar( >icicletele s-au desCDcut En >ucDGi( Iai Iari sau Iai Iici. AI caI EntErFiat la taclale. Dar( dupD ce-Ii tBrn B sticlD de apD curatD de CEntEnD En radiatBr( ID urc la @Blan i deIareF ca FanAiB la Le Mans. Peste trei sCerturi de ceas( ID aClu pe Bseaua PlBieti-CEIpina. FBrIida>ile cLiCteluGe Iai Ieterete i cBana SBCiBara( IaIa persBnalD a rBIancierului snaAB@ean. Le siIt cD rDscBlesc En Iine nite prBcese Ieta>Blice cu tBtul neB>inuite. AtEt de ciudate( EncEt ID pDlete B CBaIe cuIplitD. NBrBc cD ID aprBpii de 7Paralela -$8. SBarele spEnFurD deasupra capului( deci este i Bra prEnFului. .DIesit de CBaIe( 1$ parcLeF En dBsul IBtelului i ID preFint respBnsa>ilului. Prieten @ecLi i de nDdeNde. NiciBdatD nu Ii se EntEIplD sD trec spre 5raB@( CDrD sD nu ID a>at i pe la el. :ntrucEt ID cunBate Iult prea >ine i tie cD stiIeF arta pe care-B ilustreaFD( pentru Enceput EIi dD sD piAulesc nite cErnDciBri Blteneti( preparaGi anuIe pentru suCletul lui ;11$ JA<. La druI( EndeB>te( suspend reAiIul de slD>ire( deBarece @Blanul cere a@Ent i enerAie. ApBi EIi EnCDGieaFD cinci Iititei sCErEind( pe un >lid de leIn( pe care Ei cBndaIn la Ara>nicD dispariGie. DupD care( pentru a-Ii estBIpa 7apetitul8( Ii-l pBtBlete cu B stracLinD de ciBr>D de >urtD( deasD i >ine CiartD( iuGitD cu Lrean ras. CBasta al>D de pBrc -pe care-l >Dnuiesc decedat En plinD tinereGe-( CriptD pe cDr>uni din curpeni de @iGD-de-@ie( se dB@edete neEndestulDtBare. Aa cD Iai cBIand una. SD Cie9 ApBi( cu dBuD caCele neAre( Iari i tari( de-Gi CElCEie cBrdul( cBnsider cD Ii-aI CDcut plinul i cD-i @reIea sD traA En piept i-un 7SnaAB@8( GiAarD EndesatD i IirBsitBare a JuIarinD( dar din tutun autentic. :Ii iau rDIas >un de la pre@enitBrul aICitriBn... i( pe cai9 ;; AI senFaGia cD IBtBrul Ieu persBnal CuncGiBneaFD la Cel de >ine i de rBtund ca i cei patru cilindri ai 5BI>iGei. Nu-i euCBrie pBstprandialD( ci realitate incBntesta>ilD. DB@adD cD Encep sD CredBneF ;sla@D DBInului cD-s sinAur9< 7 recea CanaCara IilitarD98. << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet La 5reaFa( cDci aI luat-B pe druIul @ecLi( nu pe @ariantD( pBpBsesc cEte@a Iinute la nea Nicu andru( un En@erunat partener de ta>le( din anii trecuGi. Vreau sD-l Entre> dacD B cunBate pe dBaIna NacLtiAal. N-a auFit En @iaGa lui de aceastD cucBanD. Casa dBaInei NacLtiAal nu-i pe Bsea. Mai Enainte de-a aNunAe la pBdul cel Iare de la PBsada( pe dreapta se Cace un druIeaA ce urcD pe cBastD -un druI prBst i plin de LErtBape-( iar pe el( En sus ;dupD cuI EIi e?plicD un >Dtina< Iai tre>uiesc cDlcaGi EncD @reB dBi JilBIetri. 5BI>iGa reFBl@D cu succes diCicultuBsul traseu. DruIeaAul se prBptete ;i se terIinD En acelai tiIp< Entr-B pBianD EncBnNuratD de >rDdeG( pini( IBliFi i alte cBniCere necunBscute Iie. DincBlB de un pElc de specii leInBase aseIDnDtBare( se pitete i casa cu pricina. AcBperiul rBu( parcD dat cu >Bia( este En@elit cu GiAle nBi( spDlate recent de ultiIa >urD de plBaie. CBnstrucGia are i un Cel de etaN. Nu se pBate spune cD-i B @ilD( din cele care se EntElnesc la Sinaia( ci-i B casD ca tBate casele( cu sinAura deBse>ire cD se aClD iFBlatD En IiNlBcul pDdurii. Asta ID Cace sD clBcBtesc de cele Iai entuFiasIante speranGe. DupD ce aNunA cu cLiu cu @ai En CaGa casei( Bpresc IBtBrul. Nu e?istD nici un Cel de EIpreNIuire. NuIai pDdurea care CreaIDtD EncEntDtBr. La un IBIent dat( CreaIDtul crete En intensitate. Ca un ceainic electric( care Encepe sD Ciar>D. :Ii Cier>e( de Capt( 13 radiatBrul9 Nu se B>ser@D nici B Iicare. Nu se aude B suClare de BI. Mi se nDFare cD scErGEie ua. "n @Enticel( dulce i parCuIat cu BFBn( adie EncetiBr. "a de la intrare se IicD a>ia @DFut. - AllB9 = lanseF eu B cLeIare( cu BcLii FAEiGi la clDtinarea uii. Dar nu-Ii rDspunde niIeni. "rc cele patru trepte ce duc spre @erandD. A>ia acuI sEnt En stare sD cBncLid cD ua a CBst lDsatD EntredescLisD( iar adierea @Entului Ei iIpriID acea Iicare de du-te-@inB. De pe @eranda spaGiBasD( EIi arunc pri@irile EIpreNur. Nu FDresc altce@a decEt pri@elitea Enne>unitBr de CruIBasD a panBraIicului PBsadei. VDile i @DiBaAele scDldate de luIina crudD a sBarelui supraEncins EIi dau BnBrul cu Iiile de suliGe ale >raFilBr. putea sD IDncuIet a Fice cD-i un Cel de 7li@inA-rBBI8 ;sau 7li@erpBBl8( cuI Fice prietenaul Ieu( Nae-NicBlae( cel Iai Prind curaN i EIpinA cDtinel ua. Dau Entr-B EncDpere uriaD. A ;; Iare 7trBI>Bnist8 al secBlului( unul din cei Iai EnFestraGi pB@estitBri En @iaGD( din pDcate nuIai Bral( Ciind prea lene a-i aterne pe LErtie Cantasticile sale isprD@i<. :ncDperea e cEt un LaI>ar( plinD de Iese i de scaune tapisate cu GesDturi naGiBnale. PereGii sEnt acBperiGi de >lide( cDni i alte prBduse ale ceraIitilBr lBcali. Pretutindeni se lDCDiesc Cel i cLip de terAare( nDCraIe( carpete pBlicrBIe. DBuD >uCete Enalte( cu etaN( ca pe @reIea lui PaF@ante( EIi atraA atenGia. SEnt pline cu !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet paLare i pDLDrele( ceti i cecuGe( clBndire i AaraCe( ulciBare i plBti( BuD EncBndeiate( cDrGi de NBc i de citit ;Iai puGine<( precuI i cEte@a sticle purtEnd eticLetele dBInului 7,BLnnie )alJer8. Spre Iirarea Iea( sEnt a>sBlut ABale. Peste tBt( B curDGenie ca-ntr-B >isericD de GarD. Linite ca En @ecLile >eciuri cu @inuri >une i cBcErNate de ani. :n Cund( pe peretele din dreapta( se distinAe B uD. # descLid precaut. DD spre un sBi de @estiar. Cuiere cu Laine. # la@iGD pe care Face un IaldDr de cB@Bare i( aliniaGi lEnAD Fid( cinci cai... de leIn. &DIEn cu Aura cDscatD. SEnt cai de leIn( ca la MBi( sclipind En Cel i Cel de culBri. CBnstat( dupD B suIarD e?aIinare( cD sEnt cLiar cDluGi de >Elci( pe care cine@a = @rEnd sD IaniCeste uIBr Ei CBlBsete drept cuiere. FDrD sD @reau( atinA un cDluG( iar acesta pBrnete sD-i clatine capul pe care se aClD B pDlDrie de daID( din acelea cu pene i FarFa@aturi( cuI purta >unicD-Iea En O44( cEnd l-a aiurit pe tata Petre( >unicu-Ieu( de-a dat natere nuIerBasei CaIilii a CBIanilBr. MD retraA nuIaidecEt din straniul depBFit de @ecLituri. Ies pe @erandD( cB>Br treptele i decid sD dau BcBl clDdirii. re>uie sD Cie cine@a la >ucDtDrie( cD n-Br Ci a>andBnat casa. CuI Cac cBlGul Fidului( aud un FABIBt ciudat. ParcD Furuie cine@a nite pietricele Entr-B cutie de reFBnanGD. :ncreIenesc lBcului. :ntind capul. Dar El >aA la lBc( deBarece ID aud interpelatH - PBCtiI( pBCtiI( dBInule CBnan9 De-B sDptDIEnD te atept9 14 :n ArDdinuGa din spatele casei( su> B salcie pletBasD ;aici( la IunteR<( pe-un CBtBliu de nuiele EIpletite( cu spatele la Iine( Face B IBAEldeaGD. Cu B IDsuGD En CaGD( iar pe IDsuGD... B cutie de ta>le i-un IBtan. MBIEia din CBtBliu pare atEt de a>sBr>itD de lupta pe care B pBartD EIpBtri@a in@iFi>ilului ad@ersar( EncEt nici nu ID En@rednicete cu-B pri@ire( cEt de suIarD ar Ci ea. DD Iai departe cu Farul. MD aprBpii i eIit pe ultrascurteH - .I9 GLI9 - FD-te-ncBace( dBIOle CBnan. "n picuG de rD>dare( c-aI isprD@it nuIaidecEtT &Dspund pBliticBs in@itaGiei( pDind En direcGia Alasului din CBtBliu. CaI rDAuit( caI dBAit( dar destul de aArea>il. # sinAurD datD Iai Furuie cu Farurile. ApBi IBAEldeaGa Encepe sD se ridice din CBtBliu. Se ridicD i nu se Iai terIinD. Cred cD are @reun Ietru i BptFeci( peste B sutD de Jile( i-n Nur de aiFeci de ani ;cu-B tBleranGD de cinci( >ineEnGeles En plus<. FeIeia care se uitD la Iine intriAatD = i nu tiu ce-B IirD atEt - seaIDnD uluitBr cu pBrtretele AAatLei CLristie( pu>licate En presa ilustratD. rupeD Fdra@Dn( pDrul al>-arAintiu( CDlcBasD( sprEncenatD( cBntinuD sD ID e?aIineFe cuI@a cBncurenGaR ;; en ArBs i en dUtail( cEntDrindu-ID din pri@iri. S-B deranNeFe << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Al CBnan9 DBaIna... NacLtiAal( dacD nu AreescR NuR... - :n parte( dBInule CBnan( En parte. Mi-s dBaInD( recunBsc( dar nu NacLtiAal pur i siIplu( ci MariGa NacLtiAal( ceea ce-i altce@a... Iar Iatale nu Iai a@eai ne@Bie sD te recBIanFi. !rai ateptat. Deci( sD recapitulDIH MariGa NacLtiAal... - MD rBA( cuI dBriGi duInea@BastrD... - Nu cuI dBresc eu( ci aa cuI I-a prBcBpsit sBarta( lipindu-Ii nuIele Dsta( dupD >Dr>atu-Ieu( nu i-ar Ci GDrEna uBarD9 - Atunci renunG sD @D Iai e?priI cBndBleanGele Iele. - Nici nu era ne@Bie( dBInule CBnan. Mi-s Iai linititD CDrD IEndreGea Iea de >Dr>at. - IertaGi-ID( dar... - Nu te iert( dBIOle( ce sD te iert9 De-B sDptDIEnD te atept( iar duIneata nu dai nici un seIn de @iaGD. Ca sDIi aniLileFe neduIerirea( din care se pare cD-s incapa>il sD ID e?traA( EIi ia IEna i Encepe sD Ii-B scutureH - Aadar( sD CiI cunBscuGiH MariGa NacLtiAal... i nuIai aa sD-Ii Fici( c-altIinteri ID superi... Iar dEnsul e udBriGD-nene( IBtanul Ieu persBnal. Cu CalanAele FdrB>ite i >raGul dislBcat( ID treFesc nuIaidecEt din starea de prBstraGieH - # 1eM( cBanD MariGB9 ! >ineR... 16 - Cu cLei( sau CDrD cLei( Lai sD IerAeI sD-Gi arDt Bdaia de creaGie. Mi se pare cD tDlicD eti un Cel de scriitBr( nu-i aaR CEnd B aud cD ID ia cu 7tDlicD8( EIi @ine iniIa ;i >raGul< la lBc. De unde Iai EntEi ID speriaseI( datBritD eniAIelBr pe care Ii le prBpusese @iFitarea ;parGialD( ce-i drept< a lBcuinGei i EnCDGiarea neB>inuitD a prBprietDresei( acuI ID siIt Iai >ine( Iai decBnectat. :Ii place cucBana asta( >Dr>DtBasD i autBritarD. Ne deplasDI spre intrarea din CaGD a clDdirii( urIDriGi de udBriGD-nene. CEnd EIi @ede 75BI>iGa8 ;tiGi i duInea@BastrD cuI se preFintD un 7Fiat8-300< i se Iai uitD B datD la Iine ;n-a@eGi de unde sD tiGi cuI arDt( dar arDt CBarte >ine( Gin sD @D asiAur<( dBaIna MariGa NacLtiAal eIite un sunet diCicil de redat En scris( dar uBr de interpretat. !ra clar cD nu-nGeleAea cuI de putuseI EncDpea En Iinusculul Ieu >Blid. PEnD sD-i re@inD( En druIul spre @erandD( i-aI e?pus IiniIalele pretenGii ale unui scriitBr aNuns En praAul neurasteniFDrii. - DBIOle CBnan( n-are nici un rBst sD-Gi Iai Caci AriNi. Aici ai sD te siIGi ca la IaIa-acasD. PBGi sD-Ii spui i pe nuIeH MariGa ID cLeaID. Nu ID prea EncEntD perspecti@a BCeritD de IadaI NacLitAal( cDci n-are de unde sD tie cuI ID siIGiseI eu la IaicD-Iea. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CBana MariGa surprinde eFitarea Iea i cBIpleteaFDH - e rBA sD-Ii acBrFi tBatD Encrederea. CEnd Fice MariGa NacLtiAal una( aa B sD Cie. AI dispBFiGii sD ID Bcup de duIneata... i n-aI putinGa sD ID dau EndDrDt. IIediat Ii se aprinde >ecul de cBntrBlH - Cine Ii-a reGinut caIera( cBanD MariGBR 5a Gi-a Iai dat i indicaGii... DBaIna NacLtiAal ID pri@ete pe su> sprEncene. &uIeAD ce@a En AEnd( tace cEte@a clipe( apBi ID lDIureteH - IartD-ID( dBIOle CBnan( dar nu pBt sD spun( aa cD descurcD-te sinAur. PareIi-se cD scrii rBIane de-Dlea pBliGiste( deci ai sD deFleAi Iisterul CDrD aNutBrul Ieu. - CBanD MariGB( sDGi intre >ine En cap( eu nu scriu rBIane pBliGiste( ci cDrGi de a@enturi( i-astea-s altD IEncare de pete. i nu-Ii plac nici eniAIele... - rea>a duIitale( dBIOle CBnan( dar nu @reau sD pierd Encrederea de care ID >ucur Enaintea persBanei respecti@e. Mai ales cD seInDtura-i indesciCra>ilD. AI rDIas @Ddu@D( CDrD nici B pBsi>ilitate de cEtiA. Ce Iai scBt i eu cu EncLirierea de caIere( pe @reIe de @arD. .aLalera de NacLtiAal a CBst un @aAa>Bnd( I-a lDsat CDrD sCanG( nu s-a En@rednicit i el sD IunceascD pentru B leaCD( ca tBt BIul( sD aI i eu B pensiBarD( cEt de IicD. Nu prea @ine luIe IultD la Iine( cD-i departe i caI la CerealD( dar sEnt cEGi@a >ucureteni credinciBi( care stau la Iine i cEte-B @arD EntreaAD... SiIt cD-Ii EnALeaGD spinarea( En ciuda celBr %$ de Arade deaCarD. - CuIR Mai a@eGi cLiriaiR - PDi( de ce nuR Din ce sD trDiescR Dar nu-Gi Cace AriNi( dBIOle CBnan( Bdaia duIitale e CeritD de FABIBt. Peste cEte@a Iinute( ID cBn@inA cD spune ade@Drul. Cel puGin deBcaIdatD. #daia e EncDpDtBare. La etaN. DupD spusele ei( e sinAura >DtutD de sBare En tBt tiIpul Filei. Pe culBarul etaNului( Iai sEnt dBuD ui. :nsD la B distanGD care ID Endrituiete sD cred cD nu @Bi Ci deranNat de e@entualele FABIBte dinlDuntrul EncDperilBr aClate En spatele lBr. MD deranNeaFD tBtui cLestia cu persBana eniAIaticD = atEt de eniAIaticD i capa>ilD de-a inspira teaID( EncEt cBana MariGa nu se-ncuIetD sD-i deF@Dluie identitatea - care se BcupD de la distanGD de cBndiGiile Iele de creaGie. NuIi rDIEne decEt sD ID supun. CDci tBtul e sBartD i destin( iar restul Catalitate ;dupD cele>ra aCirIaGie a unui cunBscut i titanic draIaturA cEIpulunAean<. ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I 1*

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet -. ,#C"&I D! .A/A&D - CLiar ta>le NucaGi En ArDdiniGD( su> salcieR... CD n-aI @DFut aa ce@a( sD NBace cine@a ta>le sinAur9... Sau B Ci @reun alt NBc pe care nu-l cunBscR - CLiar ta>le( dBIOle CBnan9 Cu ele I-aI ales( dupD atEGia ani trDiGi cu neCericitul Dla de NacLtiAal( cel Iai Iare ta>laAiu pe care l-aI EntElnit @reBdatD. MD >Dtea de ID snBpea. DupD ce s-a prDpDdit( nu ID Iai >ate niIeni( pe tBatD Valea PraLB@ei. Nu se Iai EncuIetD sD NBace cu Iine nici cBnta>ilul Ca>ricii de ciIent de la CBIarnic. i-Dsta a CBst BI la @iaGa lui( care a studiat ta>lele la caCeneaua lui 1iriaFi( de pe elari. ParcD aud unde@a( En Iine( un declic. SiIt un curent ;electric< care EIi strD>ate tBate tranFistBarele. Gata9 Ia sD @edeI i nBi ce tie i cen@Ertete IadaI NacLtiAal( cu Farurile ei... 5areI B partidD( dBuD. DupD aia( ID pun pe scris. AI isprD@it cu descDrcatul 75BI>iGei8. Nu tiu ce I-a Ci CDcut CDrD aNutBrul ;deBse>it de eCicient< al dBaInei MariGa NacLtiAal. DacD stau i cuAet Iai adEnc( cred cD era En stare sD care de una sinAurD i 7Fiat8-ul 300( cu tBt ce era EnDuntru. Maina de scris ID ateaptD pe IasD. # IasD Iare( cEt tBate Filele. .Ertia( un tBp de-B Iie de Cile( stD de paFD lEnAD ea. GuIele( 7cariBcele8( creiBanele au priIit repartiGie Entr-un >lid 7MasVue8< i-au ADsit adDpBst la capul patului. i( spre nBrBcul Ieu( este un pat pe diIensiunile Iele. Btul era Aata. Gata de pBrnit pe druIul spinBs al creaGiei. cBlBrat. CDrGile ;cEte@a 7SUrie NBire8 i @reB cinci sau ase ;; Dar Ii se pare prea de@reIe sD ID apuc nuIaidecEt de lucru. Nu ID siIt 7En IEnD8. i-apBi( cLiar din clipa cEnd aI auFit-B pe IadaI NacLtiAal NucEnd ta>le En ArDdinD( de una sinAurD( ID tBt CrDIEntD un AEnd( un sBi de FAEndDrealD alerAicD( stErnitD de Furuitul FarurilBr. DeBarece cBana MariGa se preADtete sD pDrDseascD Bdaia( pe care Ii-a dat-B En priIire( ID pune dracul s-B Entre>. - NeIaipBIenit9 Iar ai dat ase-ase( cBanD MariGBR - Ce-s eu de @inD( dBIOle CBnan9 Aa-i NBcul. Dai cu Bsul i NBci dupD cuI EGi pBruncete. #s din AenuncLi de lele... - N-aI Iai @DFut aa nBrBc... Ia Iai uitD-te( cBanD MariGB( pe LErtie. CuI stDIR - PDi stDI >ine. DlicD ai trei partide( i-Dlea luate la IustaGD( iar eu aptepe. - i cu asta Br sD Cie BptspreFece( dacD Iai dai B purcea de !?tra@aAantul C#NAN D#I << %0

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ase-ase... - De data asta nBrBcu-i de partea duIitale. Ai dBuD linii i eu tBt dBuD. .ai( ia Farurile i >u>uie-le... Btul atErnD de priceperea Iatale i de @BinGa celui de sus... - Care cel de sus( cBanD MariGB( cD I-ai Enne>unit9 Ce( NBacD i el ta>leR CEnd El tie tBatD luIea cD se BcupD cu Iinuni9 :Ii aprind iarDi B GiAarD. Cred cD-i ultiIa din cel de-al dBilea pacLet. Arunc Farurile Entr-un paLar( le scutur de le aIeGesc( le F@Erl iH - rei-trei... Cir-ar ale dracului de Faruri... CD nu putea sD iasD un cinci-cinci9 DD i Iatale( cBanD MariGB( pBate-Gi cade @reB du>lD( i-atunci sD tii cD sparA cutia de ta>le... MadaI NacLtiAal nu se lasD ruAatD. Pri@esc nDuc i urluH - ase-ase9 Asta-i culIea9... SD dai a dBua BarD asease( sD ai tBate pulurile la cinci i sD le scBGi ca din BalD9 VDd cD lucreFi IEnD En IEnD cu cel de sus... Gata9 Ai luat-B i pe-asta9 rece i-a BptspreFecea partidD( IadaI NacLtiAal( pilaC I-ai CDcut9 CBana MariGa FEI>ete pe su> IustaGD( cD are i aa ce@a( nite IustDGi de Lusar( al>iciBase( peseIne decBlBrate cu 7PerBAen8( dupD care pBrnete sD aeFe la lBc piesele( pentru partida urIDtBare. dBaInei NacLtiAal( ne tBt En@erunDI sD dDI cu Farul. Nu Fic cD NBacD prBst( cBana MariGa( dar prea e >DCtBasD. MadaI NacLtiAal pB@estete Entruna( turuie CDrD Encetare( ca B IeliGD... - i uite-aa( LaLalera de NacLtiAal a-ntins-B pe luIea ailaltD i I-a lDsat sinAurD( sD ID descurc cuI Bi ti... Asta( dupD ce ia >Dut >anii cu CetiGele( de i-a @Endut i instalaGia de cDluei. CD dintr-asta trDise B @iaGD EntreaAD. &Btea cDlueii pe la tBate >Elciurile i iarIarBacele din GarD. Se-ntBrcea acasD dupD trei sau patru luni de LDlDduialD pe cine tie ce cBclauri. De cuI sBsea( EIi trDAea un tBc de >Dtaie = nBrBc cD nu-Ii puneaI Iintea cu el( cD n-a@ea nici cinciFeci de Jile( cu Laine cu tBt( >a i cu paltBn -( dupD care se punea pe >DuturD i pe ta>le. 'i-aI Iai spus cD de la el aI En@DGat sD dau cu Bsul leliGei... - i din ce pricinD s-a prDpDdit( cBanD MariGBR - PDi tBt de la dBIniBarele lui i s-a tras i IBartea... Se Encurcase cu B CetiGD de la AFuAa( AestiBnarD la un >uCet de Bsea. - L-a BtrD@it sau ce i-a CDcutR = B Entre>( AEndindu-ID la nite pBsi>ilitDGi de rBIan pBliGist. - Aiurea9 Cu ce sD-l BtrD@eascDR Cu >ereR - Atunci nu-nGeleA( cuI a putut sD-l dea Aata9 ;; De la patru dupD-aIiaFD( de cEnd aI sBsit la dBIiciliul - DacD stai nuIai cu nasul En cDrGi9 NacLtiAal a CBst >Dr>at la @iaGa lui. Din FBrii Filei( cEnd se scula( dDdea CuAa la ea( la prEnF !?tra@aAantul C#NAN D#I << %1

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet @enea EndDrDt( sD IDnEnce( ca sD nu-i CacD Dleia paAu>D( dupD-aIiaFa alerAa iarDi la ea( seara sentBrcea sD cineFe la Iine( iar nBaptea ABnea din nBu la AFuAa i-a>ia dupD IieFul nBpGii @enea cu-B BcaFie la PBsada( sD se culce. i( iac-aa( a Ginut-B En cLipul Dsta pEnD l-a dB>BrEt B>Bseala. CEnd i-a dat duLul( @lDAuit de puteri( slD>ise ca un GEr( a>ia de-i Iai Ginea pielea pe Base. Nici Enainte @reIe nu Cusese prea Fdra@Dn( cD nu dDdeai nici dBuD parale pe el( de pirpiriu ce era. Dar a@ea pe dracul En sEnAe. 5Dr>at( nu AluID. - 5ine( dar cEnd l-ai luat( nu tiai cEte parale Ei Cace pieleaR - PDi cuI sD nu9 BcIai de-aia l-aI i dus Enaintea pBpii( de l-aI trecut la BrtBdB?isI. L-aI cunBscut la drDAaica 5uFDului. CLiuia i Nuca nDFdrD@an( ca apucat. :Gi @enea sD-l IDnEnci din BcLi. Mi-a plDcut de el. I-a plDcut i lui de Iine( cD nu eraI de aruncat. i Ii-a IEncat tinereGile. - LasD( cBanD MariGB( cD nici acuI n-ai isprD@it cu ele. VDd cD eti En puteri... - Ce tBt ID-ncEnGi( dBIOle CBnan( IinGi i tDlicD de parcD-ai Ci scriitBr... AI sDrit de aiFeci( Aata( acuI sEnt >unD de dat En priIire... SD ID Ci @DFut cu cEGi@a ani En urID( te lDsai de rBIane... La AEndul pe care Ii-l suAereaFD IadaI NacLtiAal( siIt cD ID trece un CiBr prin ira spinDrii. :ncerc sD Ii-B iIaAineF la -$ de ani. re>uie sD Ci CBst tanc de asalt. NBrBcul cDluarului cD-i CDcea @eacul Iai Iult prin GarD. C-altIinteri Ei dDdea duLul( %% CDrD sD Iai Cie ne@Bit a >ate druIurile AFuADi. PeseIne cD IadaI NacLtiAal reAretD tBtui dispariGia preIaturD a cDluarului( cDci Ei cBntinuD spusele cu pri@irea EnneAuratD de aIintiriH - Dracu I-a pus sD-Ii iau BI En casD( cules de prin >Elciuri. AcuI s-a dus( Cir-ar el sD Cie( parcD-l @Dd cuI Ei rBtete iepBarele prin crEnAurile i tBlBacele raiului... c-Br Ci a@End i ele un rai al lBr. - IartD-l acuI. Nu-l Iai >lesteIa. i-a purtat i el crucea( cuI i-a CBst dat. Nici cu Iata nu i-B Ci @enit prea uBr. - Iaca-na9 rBnc MariGB9 # Fisei9 D-apDi cuI aaR CD l-aI Ginut nuIai En puC. i >ani i-aI dat( i >DuturD( i-i ADteaI nuIai AEte EndBpate. - Ce sD-i Caci( cBanD MariGB( Iai Enne>unete BIul la >DtrEneGe9... - Care >DtrEneGeR :n Fiua cEnd l-aI EnIBrIEntat( peste puGin se @Br EIplini nBuD luni( tre>uia sD-i ser>eFe Fiua de natere... PBrnea pe -4 de ani9... MadaI NacLtiAal scLiGeaFD un Cel de sIiBrcDit( se terAe la cBlGul BcLilBr cu >atista( i se preADtete sD dea din nBu cu Farul. Atept EncBrdat( sD @Dd ce reFultD dupD B pauFD atEt de IelBdraIaticD( saturatD de aIintirea >Dr>atului dispDrut En cBndiGii Iai Iult decEt traAice. Mai ales cD era Iai tEnDr cu @reB !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet treispreFece ani. CBana MariGa EIi anunGD satisCDcutDH - Na9... Din nBu du>lD... dBi-dBi9 Se @ede cD nu I-aI ener@at EndeaNuns. De-aia nici nu-Ii IerAe Farul. Nu Cace niIic. AI reFistenGD i... Cini9 Mi-a @enit rEndul. Dau i eu. Dar nu Iai apuc sD @Dd ce-a ieit. ClDdirea se cutreIurD din teIelii. AI senFaGia cD se prD>uete peste nBi etaNul. :n prD@Dlete un >Blid( stErnind B a@alanD de praC( de nu se Iai @ede BI cu BI. Mai curEnd a Fice cD-i B racLetD sBl-aer-sBl( scDpatD de su> cBntrBlul teleALidaNului. MDsuGa se rDstBarnD cu piciBarele En sus( iar ta>lele se rDspEndesc peste tBt( ca nite scLiNe. lEnAD piciBarele IDsuGei. Mutantul( cDci ce altce@a ar putea Ci( dacD nu un Iutant de pe altD planetD( declarD En Aura IareH - LucJM-LucJM9 Sper c-aGi auFit de nuIele Dsta. DuInea@BastrD nu Iai a@eGi ne@Bie sD @D recBIandaGi( cDci aI ascultat de sus cuI @D cLeaID. CEnd aI aClat cine sEnteGi( I-aI ArD>it sD cB>Br. M-aI EIpiedicat( i-aI sBsit dupD cuI aGi @DFut... Mare nBrBc sD @D cunBsc. V-aI citit i @D adBr. 75uldBAul din 5ascJet@ille8 I-a lDsat GuG9 Ce sD Iai spun de 7#cLii dBctBrului 1inA-1BnA8 sau de 7Asasinul cEntD la IaAnetBCBn89 Literatura anAlB-sa?BCBnD este pasiunea Iea. !dAar )alla?( cBniGa AAlaia Cristis( Iaestrul erlac( ce sD Iai @Br>iI... eriCi( dBIOle CBnan( eriCi9 - :Ii pare >ine... De Capt( EncD nu Ii-aI re@enit suCicient ca sD-Ii dau seaIa dacD-Ii pare sau nu-Ii pare cLiar atEt de >ine. Dar ce-a Ci putut spune altce@aR ;; li@inA-rBBI-ul unde NBc ta>le cu IadaI NacLtiAal( se $. L"C12-L"C12 Se pare( EnsD( cD pe indi@id nu-l intereseaFD uIBarea Iea. CDci >u>uie En cBntinuare( cu Alasul sDu de @iBlBncel dBAitH - LucJM-LucJM( >arBane( c-aI @DFut cD seInaGi cu Sir( este i el un nuIe. Cap de aCi. SBlist @Bcal i cEntDreG de IuFicD pBp. Atestat Aradul II( de la Aria. 7"rlatBrele8 aratD CBrIida>il. !ste atEt de Enalt( EncEt >Dnuiesc cD trece de 1(*0 I. #ri e >Dlai de la Iaica naturD( Bri Ei B?iAeneaFD pDrul ;asta nu Iai CBana MariGa( ca i cuI niIic nu s-ar Ci EntEIplat( stD Iai departe En scaunul ei( lDsEnd praCul sD se aeFe( pentru a putea pri@i En tiLnD la deFastrul ce ne cDFuse pD cap. :Ii iau IEinile de la BcLi i ID uit la ea EnArBFit. Dar IadaI NacLtiAal( neclintitD( neIaipBIenit de calID( ateaptD cu Farurile En IEnD. Iar eu pri@esc EnArBFit la naIila ce se ridicD de NBs( de << %+ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cBnteaFD<( Capt e cD IaldDrul de paie pe care-l pBartD pe cap seaIDnD a perucD de la B pBtD. MlDdiu i lat En spate( cu nite nDdraAi dintr-Dia practici( de li se Fice i 7>luAi8( cEntDreGul aratD ca @enit de pe altD luIe. CDIaa pBrtBcalie( descLeiatD la tBGi nasturii = dacD Ei are -( Ei deF@Dluie pieptul ClBcDnBs i >uricul. AI Iai @DFut 7>DieGi8 din acetia pe >ule@ard( dar ca LucJM-LucJM rar Ii s-a EntEIplat. :i scuturD praCul de pe >luAi( rDspEndind un nBr pBluant( apBi se uitD cLiBndBrE la IadaI NacLtiAal care cBntinuD sD tacD IElc. FDrD sD Iai scBatD B @Br>D( dispare En trBI>D( tBt atEt de inBpinat precuI a @enit. - eFi >lEnd( dBIOle CBnan9 = ID Gintuiete lBcului cBana MariGa( neEnADduindu-Ii sD ridic IDsuGa. # pune dEnsa pe piciBare( aeFEnd sinAurD ta>lele la lBc. MD pri@ete EnciudatD( dupD care rBstete penetrantH - :i @ecinul Iatale de la etaN. 5Diat de trea>D( n-aI ce Fice( dar caI sDrit de pe ine. Pare nDtEntBl sau Cace pe nDtEntBlul( asta n-B Iai tiu( rDIEne de @DFut. 5reFaia Ei spune LucJM-LucJM( dar la MiliGie l-aI declarat dupD >uletin( LucicD StDnDrEnAD... Nu tiu ce sBi de cEntDreG B Ci( dar Iai Iult cEntD la pateCBnul Dla de-i Fice 7IaA8... ParcD I-a lB@it cu B crBsD En IBalele capului. DeIBraliFarea Encepe sD ID Iacine. :ndrDFnesc sD-i EnCrunt pri@irile i-i declar ritBsH - i ce ID Cac( dacD B sD cEnte tBatD Fiua la IaAnetBCBnR %MadaI NacLtiAal( siIGind ce ID nelinitete i teIEndu-se sD nu-i piardD un cLiria de IarcD( se ArD>ete sD ID pBtBleascDH - Nu-Gi Cace AriNi. /DrALitul Dsta B sD lDlDie nuIai atunci cEnd aI sD-i dau eu @Bie( pentru cD aici nuIai eu cEnt. i CereascD-l DuIneFeu sD-i cEnt eu una de-alea( de-ale nBastre. SBarele Ei prBpune sD apunD dinspre CBIarnic. PicteaFD sEnAeriu nBrii de ciIent care plutesc deasupra @Dii i pudreaFD ArBs acBperiurile cBIDrnicenilBr. MD uit pe Curi la ceas. AprBape de apte ;1*.00L<. Ai Farul( cBanD MariGB( Laide( nu Iai traAe de tiIp9... :i Cac IuFicD de caIerD( Encerc puGinD aAitaGie( pBate-pBate i-B iei din >alaIale. MadaI NacLtiAal Furuie Farurile En paLar. Dar le aF@Erle cu IEnD de leIn. - FBrIida>il( dBInule9 = e?claI eu( dei e ditaIai cucBana. Iar ai dat cu ase-ase... - PDi asta-i du>la care-Ii tre>uie IieR... Nu @eFi cD-i ALerlDR - CuI sD nu @Dd9 i ce-i rDu Entr-astaR MadaI NacLtiAal depune eCBrturi @iFi>ile sD-i pDstreFe calIul. # @Dd cD-i traAe un piciBr lui udBriGD-nene ;IBtanul ei persBnal<( apBi traAe de sertarul IesuGei i scBate dinDuntru B GiAarD. De CBi. Asta-i >unD9 A>ia dupD ce-i aprinde tra>ucul( ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet EIi dau seaIa de ce instalatBrii CuIeaFD puturBenii - Isaiia FinicLi9 DaGi-Ii @Bie sD ID recBIand B datD9 VecLea duInea@BastrD cunBtinGD. IIpBsi>il sD nu @D reaIintiGi de Iine... Mai lucreaFD de cEte@a Bri la IEna Iea( En care tiIp ;destul de EndelunA<( Encep sD distinA B CaGD rBtundD i lDtDreaGD( turtitD ca pBartD de cEtD@a @reIe printre clienGii caCU>arurilBr de pe Iarile >ule@arde. CLipul En@erunatului Ii se pare cunBscut. Isaiia FinicLiR ParcD aI Iai auFit unde@a nuIele acesta. Indi@idul este >BndBc( pBartD i el nite >luAi( EntBcIai ca LucJMLucJM( nuIai cD-s ce@a Iai slinBi i rBiQ nuIerBasele curele i curelue Ei @rEsteaFD @indiacul su>Gire( pre@DFut cu Iultiple i inutile CerIBare. De curele atErnD cEte@a aparate CBtBAraCice( @reB trei sau patru( un IeAa-ClasL NapBneF( nite e?pBnBIetre( precuI i alte ustensile IBderne din dBtaGia unui CBtBrepBrter cBnteIpBran. Ne-a CBtBAraCiat prin surprindere. :ncD Iai are aparatul En IEna stEnAD. Se uitD prelunA la Iine( cBntrariat cD nu-l recunBsc. - PDi( n-aGi cBla>Brat la nBi( la 7Actualitatea8( cu repBrtaNul Dla de la Si>iuR... CriIa din strada .aller9... :n sCErit Ii se aprinde diBda. CuI sD nu Ii-l aIintescR ! unul din cei Iai aiuriGi CBtBrepBrteri ai 7ActualitDGii8. #Iul care CBtBAraCiaFD Brice i Briunde. Dar cu laGele care-i curA de-B parte i de alta a capului( nu Iai seaIDnD delBc cu persBana !?tra@aAantul C#NAN D#I un taler( aseFBnatD cu nite laGe pline de ruIeAu( cuI se dintr-astea la lucru. - PEn-acu I-aI stDpEnit( dar nu Iai pBci9 Nu-Ii dau @Bie sD CuIeF Dia de la dispensar. Ce-B sD CieR CD i ei traA din GiADri( ca turcii... ;; Pe la Bpt i NuIDtate = Entre tiIp se Entunecase de-a >inelea i aprinseseI luIinile -( cEtiAaseI ase partide. NuIai din IarGuri. MadaI NacLtiAal trDAea din ce En ce Iai rapid din tra>ucul Dla pBluant( de parcD ar Ci a@ut En piept un aspiratBr 7&ecBrd8 i nu plDIEni. Cu cEt pierdea( cu atEt Ei EnteGea tiraNul. PuCDia i AECEia ca B lBcBIBti@D 7PaciCic8( de dinainte de rDF>Bi. CEnd pBrnesc la cea de-a dBuDFeci i Bpta partidD( cLiar En clipa cEnd dau un ase-unu ;pBartD dDrEIDtBare9<( ID Br>ete B e?plBFie de luIinD. N-aI ce Fice( linititD BaFD de creaGie Ii-a ADsit >ineCDcDtBrul Ieu din uI>rD. DuIani EIi EncLipui cD n-aI( aa cD nu-nGeleA seria de CenBIene ce @Br sD ID scBatD din priFD.

3. ISAIIA FINIC.I PEnD sD-Ii recapDt @ederea( ID pBIenesc luat de IEnD i cine@a Encepe sD pBIpeFe cu ea( Aata sD Ii-B deNALineFe din uIDr. %$ <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet pe care B @DFuseI la redacGie. NuIele( ce-i drept( i-l uitaseI( dei nu-i un nuIe B>inuit. - Ce Iai Caci( dBIOle FinicLiR Ce Ietereti pe-aiciR - VacanGier( dBIOle CBnan( @acanGier. Aici EIi petrec tBtdeauna cBncediul. La IadaI NacLtiAal... de ani de File... - i-n Ciecare an( EIi rDIEne datBr cu cEte@a sute de lei... CBana MariGa Ei Iai reteaFD din entuFiasI( CurniFEnd aceastD inCBrIaGie ce nu pare sD-l >ucure din cale-aCarD. - Vai de Iine( @enera>ilD dBaInD( dar pEnD la urID nu @i le-aI acLitatR SiAur cD nu9 i Iai slD>ete-ID cu @enera>ilD( cD tBt nu-Gi reduc din datBrie. De Ciecare datD ID aiureti... >a c-ai isprD@it >anii( >a cD Ii-i triIiGi prin pBtD( cD-Ii @ei Cace CBtBAraCii pentru ei( de parcD a a@ea ne@Bie de CBtBAraCiile Iatale acuI( la @Ersta Iea. De ce nu I-ai tras En pBFD cEnd a@eaI apteFeci de Jile i treiFeci de aniR... tii ce( dBIOle SicD( te-ateaptD cine@a aCarD... nu @eFi cD sEnteI BcupaGiR... MadaI NacLtiAal se pBartD cu el caI aspru( dar se@er ;dupD El e@acueaFD din li@inA-rBBI. i En rDstiIp ce Isaiia FinicLi se plaseaFD pe-B Br>itD Iai EndepDrtatD( cBana MariGa EIi dicteaFD autBritarH - .ai( dBIOle CBnan( IutD-Gi ase-unu Dla pe care l-ai dat( cD ne-apucD nBaptea... LasD-l pe SicD. M-aI sDturat de el ca de %3 cuI B>inuiete sD FicD tanti &aliGa<. :n dBi tiIpi i trei IicDri( Iere cBricB@e. Mereu se Gine de tEIpenii dintr-astea. Nici nu-Ii dau seaIa ce-B tBt Ci En@Ertind cu aparatele alea. Ce CBtBAraCiaFDR... :ncepe sD ID cLinuiascD CBaIea. SEnteI la a treiFeci i treia partidD. 5ineEnGeles( cEtiA En cBntinuare. AI descLis Cereastra( sD nu IuriI asCi?iaGi de trEI>ele de CuI pe care le aF@Erle pe puGin Bra Fece - rDF>ate En li@inA-rBBI i ne En@Dluie plDcut. nDri cBana MariGa. &DcBarea nBpGii IBntane = tre>uie sD Cie cel AcuI Ii-e CBaIe de-a >inelea. Pe neateptate( EIi aIintesc cD n-aI @Br>it niIic cu IadaI NacLtiAal En pri@inGa IEncDrii. De Capt( nici En pri@inGa pretenGiilBr Iateriale pentru Bdaie. Atac directH - CBanD MariGB( pEnD sD-ncepeI partida urIDtBare( ar Ci caFul sD discutDI niGel despre cBstul ADFduirii i-al Lranei... !u Gin reAiI( aa cD n-B sD ai prea IultD >Dtaie de cap... - Vai de Iine i n-ai luat niIic En AurD de cEnd ai @enit9 Ne-aI lDsat CuraGi de aCurisitele astea de ta>le. SD-Gi dau sD Auti ce@aR - Nu @-a reCuFa9 Mi-e B CBaIe atEt de cuIplitD( EncEt a EncDlca >ucurBs reAiIul de slD>ire... FDrD sD-Ii Iateriale( Iai cBIunice ce@a En pri@inGa prB>leIelBr dD CuAa spre Cundul IadaI NacLtiAal ;; F@ErluAD. PeseIne cD s-a Endreptat spre >ucDtDrie. Dar peste li@inA-rBBI-ului. Cu tBatD trupeia( cBana MariGa se IicD ca B << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cEte@a secunde( se EntBarce cu IEinile ABale. # pri@esc neduIerit. - PuGinticD rD>dare( cD @ine cEt ai Fice pete9... La urIa urIei( ce-ai @Bie sD IDnEnci( dBIOle CBnanR /ici cD Gii reAiI( dar arDGi caI @Binic( eti destul de EIplinit( ca sD spun aa... Cu Bdaia( B sD ne EIpDcDI nBi la preG( cu un pBl i NuIDtate pe Fi te-ai plDtit... Dar cu IEncarea( tre>uie sD @Dd Iai EntEi ce pBCteti... - CBanD MariGB( dacD ai la EndeIEnD B Baie( e >ine s-B tunFi( nu s-B NupBi9 CuI sD-Gi dau +0 de lei pe FiR Ce( eti LBtel de lu?R Ai teleCBn( pBrtar( reAie( >ar de Fi i >ar de nBapteR .ai sD CiI seriBi9 Mai Iult de-un pBl nu se IeritD... Stai >lEnd( dBIOle CBnan( ne-n@BiI i cu un pBl( Iai ales dacD B sD rDIEi Iai IultD @reIe... i ce rE@neti sD IDnEnciR - Mai niIica tBatD( IadaI NacLtiAal9 DiIineaGa( un ceai de sunDtBare( aIestecat cu IueGel( tei i trandaCiri( pe care Gi-l dau eu( Aata Ii?at( apBi nite >rEnFD de 7@eci8 ;c-aa Ei spun eu<( la prEnF( B supD de FarFa@at( strecuratD( B >ucDGicD de carne CiartD sau CriptD la ArDtar( ce@a Cructe( iar seara( la Cel ca diIineaGa. MeFeluri i tBcDturi nu CBlBsesc( caCea Ii-aI adus En AeaIantan( pEine n-aI @Bie decEt 100 de AraIe pe Fi( aa cD( @eFi( nu-i cine tie ce... - i cu reAiIul Dsta reueti sD te IenGii la ni@elul actualR SD nu-Ii spui cD-i aa( cD te i cred9 Mari IincinBi sEnt i Araii Dtia( dBIOle CBnan. i CDrD sD Cie scriitBri. 5areI eu IDnEnc pe CaGD( nu spun cD ID EnAra din pricina reAiIului dietetic... %4 - Cu IEncDrurile pe care Gi le-aI enuIerat( tre>uie sD slD>esc. CuI aI CDcut de I-aI EnArDat( asta-i altD pB@este... Dar En clipa de CaGD( sEnt En stare sD rBnGDi i Cier->etBn de 0($... &eAiIul El EncepeI de IEine9 :ntre tiIp( IadaI NacLtiAal dDduse la B parte ta>lele i Entinsese B CaGD de IasD( pe care aranNeaFD AriNulie dBuD tacEIuri i nite CarCurii. La @ederea BperaGiunilBr( Encep sD ID treacD sudBrile. ! clar( Cac B criFD de LipBAliceIie. MD uit En dreapta i-n stEnAa( dar nu B>ser@ niIic care sD-Ii cBI>atD siIptBIele. PEnD i cBana MariGa Encepe sD dea seIne de ner@BFitateH - Ce IBIBndeti acBlB( 5ilDR Nu Iai @ii B datDR ;; 4. .ANI5AL C!& !GA &Dcnise atEt de EnspDiIEntDtBr En direcGia >ucDtDriei( EncEt EnCDGiarea nBului @enit( care sBsete cu ta@a( nu ID Iai sperie. Strania apariGie este Entr-un treninA al>astru( din cele pentru AiInastica de stadiBn. #cLelarii sEnt cei Iai CBrIida>ili pe care Ii-a CBst dat sD-i @Dd @reBdatD. Au B raID atEt de ArBasD( EncEt nu i se Iai distinAe NuIDtate din CaGD. Aa cuI este ras pe cap( EIi suAereaFD un 2ul 5rMnner la aiFeci de ani. De altCel( cLiar atEt pare sD ai>D. PDete ui( ancLilBFat de cine tie ce strD@ecLi reuIatisIe. Iar BrGul de >ucDtDrie( pe care i l-a !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet EnCDurat deasupra treninAului( Ei cBnCerD un aer FasBle >DtutD9 Cu ceapD prDNitD( EnBtEnd Entr-un ulei purpuriu( de cEtD >Bia Cusese presDratD deasupra. Plus ABABari9 Mari cEt nite pepenui. i castra@eciBri9 Mititei i >rB>BnaGi( scDldEndu-se printre IDrarul i cDGeii de usturBi din IBarea tiinGiCicB-Cantastic( de IarGian rDtDcit Entr-B SaLara IBntanD. DupD ce pune ta@a pe IasD( El @Dd cD se terAe pe IEini cu un er@et scBs din >uFunarul BrGului i-Ii Entinde dreaptaH :Ii perIiteGi( de dBctBr pensiune .anni>al i @ecLi CerteAa( aIic al @ecinul dBaInei duInea@BastrD picDtBare la nas. PBrnesc sD ID Neluiesc. 5ineEnGeles pentru a ID EIpDca sinAur cu cBntiinGa Iea de pacient ascultDtBr. - CBanD MariGB( s-a dus dracului reAiIul de slD>ire... CuI sD IDnEnci din IinunDGiile Dstea( CDrD pEineR Ce-B sD FicD Cicatul IeuR Dar cBlitaR... - CD Iulte >Bli Iai ai i tDlicD( dBIOle CBnan9 = se IirD preCDcut IadaI NacLtiAal. Pri@ete intriAatD En Nur( dupD care e?plBdeaFDH CuIR N-a adus pEineaR 5ilD( ce-i cu tine( nu Gi-e >ineR "nde-i pEineaR... PeseIne cD Entre cBana MariGa i dBctBrul .anni>al e?istD un sisteI interiBr de telecBIunicaGii( cDci( cLiar En clipa aceea( 5ilD sBsete cu-B altD ta@D( acBperitD c-un terAar de cEnepD. "itEndu-se urEt la silueta deNALinatD a dBctBrului ce piere iarDi spre >ucDtDrie( IadaI NacLtiAal deF@elete ta@a( dEnd la B parte terAarul EnClBrat. Lipie9 i EncD a>urindD. - Pe la nBi se Iai Cace( din cEnd En cEnd( i pEine de casD. 5ilD ;; NacLtiAal... AI aClat cD sEnteGi scriitBr( ID >ucurD nespus( cu atEt Iai Iult cu cEt n-aI citit niIic de duInea@BastrD. DBctBrul 75ilD8 CerteAa rDIEne En piciBare. CBana MariGa tace. Nu dD nici un seIn car a@ea de AEnd sD-l in@ite la Iasa nBastrD. CBntinuD sD tacD i se uitD la el niGel caI lunA( tBt aa cuI pri@ise i la cEntDreGul de IuFicD 7pBp8. - LasD ta@a aici i du-te la >ucDtDrie( @eFi sD nu dea ce@a En CBc9... DBctBrul .anni>al CerteAa aratD ca un cEine >Dtut. 5uFa de NBs Ei treIurD de parcD ar @rea sD EnADiIe ce@a. Se @ede cEt Ei este de Areu sD-i stDpEneascD re@Blta. Dar renunGD. Se Iai uitD B datD la Iine( ateptEnd sD scBt @reB @Br>D. Dar n-aI ce sD-i din Cundul li@inA-rBBI-ului( acBlB unde >Dnuiesc cD se aClD >ucDtDria. MadaI NacLtiAal( nepDsDtBare( CDrD sD dea @reB atenGie plecDrii dBctBrului .anni>al( pune pe IasD cele aduse de 75ilD8. DBaIne DuIneFeule( ce ID CacR... spun. Atunci( pDind

la Cel de ui( pleacD EndDrDt spre tene>rele << !?tra@aAantul C#NAN D#I %6

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet s-a nDscut la Galiciuica( prin pDrGile CalaCatului( i-B cBace la Gest... ! neEntrecut Entr-ale >ucDtDriei. DupD cea de-a treia pBrGie de CasBle >DtutD( terA CarCuria atEt de cBntiinciBs( EncEt Ii-e teaID cD dBctBrul .anni>al n-B sD Iai ai>D ce spDla. GBABarii i castra@eciBrii s-au tBpit. AiNderea i lipia. ParcD I-aI Iai EntreIat niGel. CBana MariGa Cace li>erD IDsuGa i Entinde iarDi ta>lele. - :i dDI Enainte( dBIOle CBnan( dBar n-ai sD te culci cu stBIaLul plin... nici nu se recBIandD... - PDi( cine Iai pBate dBrIi dupD atEta CasBleR = B aprB> eu cuprins de-un entuFiasI a>sBlut sincer( siIGind cuI ID FAErID Farurile En palID. - Cine dDR... ApBi EIi dau seaIa cD s-a ridicat de pe scaunul ei. Se-aude un IiBrlDit EnCiBrDtBr. udBriGD-nene tre>uie sD Cie e?traplat. Peste B secundD( rDsunD dBuD EIpucDturi de re@Bl@er. CaI estBIpate( de parcD ar Ci a@ut aIBrtiFBr Ci?at pe Gea@D. ApBi se EnalGD un rDcnet EnspDiIEntDtBrH ;; 6. M#GAM I 5IGAM Pune-Gi la lBc siAuranGa( cD @D snBpesc En >Dtaie( @aAa>BnFilBr9... ! Alasul cBanei MariGa. Peste cEte@a clipe( se aprinde i luIina. MadaI NacLtiAal se aClD En IiNlBcul EncDperii. Su> piciBrul drept( cBada IBtanului. Dinspre uD( dBi indi@iFi se aprBpie de ea( cu capul plecat( niGel caI speriaGi. CuI Ei are la EndeIEnD( @aNnica Iea prBprietDreasD Ei apucD de ceaCD i-i pBcnete cap En cap. udBriGD-nene( @iclean( prBCitD i-B F>uALete din Bdaie. - AcuI @-aGi ADsit sD @-apucaGi de nDF>Etii( nenBrBciGilBrR CEnd sD dau i eu cu FarulR i pBrnete sD-i FAElGEie i sD-i scuture( de curAe praCul din ei ca din nite cB@Bare date la >Dtut. ApBi Ei EI>rEncete spre Iine i-Ii lDIurete Cia necunBscuGilBrH Pe la %+.+0 L( En clipa En care pBrniI B nBuD partidD( aud aCarD B IainD. DupD turaGia IBtBrului( EIi dau seaIa cD-i un IMS. persBane. Se stinAe luIina. :n li@inA-rBBI a intrat cine@a... - Sus IEinile9 Nu CaceGi nici B Iicare9 5ra@D CeIeie i cBana MariGa asta. :Ii uBteteH - Stai >lEnd( dBIOle CBnan9 5u>uie B uD trEntitD... Pai pe @erandD. ParcD sEnt Iai Iulte << %* !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - CLiriaii Iei... @ecinii duIitale. Fii pe pace( dBIOle CBnan( nu sEnt la acelai etaN. 5ineEnGeles( @-aGi dat seaIa dupD >ancurile lBr cD @Br sD-i dea aere de >ule@arditi de CapitalD. PreFentaGi-@D la dBInuO( tBlBIacilBr( sD-Ii cunBascD i dEnsul praIatiile pe care le adDpBstesc En casa Iea... .aida( Laida( nu @D Iai cBdiGi9... - Flinta. MBAaI Flinta... care @D rBaAD sD-i iertaGi AluIa de prBst-Aust... - Flinta. 5iAaI Flinta... :ntre cei dBi CraGi e?istD B diCerenGD de cel puGin +0 de centiIetri. Pe Enalt( >ineEnGeles. SEnt EI>rDcaGi destul de curDGel. i( ceea ce ID IirD cel Iai Iult( sEnt tuni ca luIea( CDrD laGele slinBase care sD le atErne pe AruIaF( cuI Fic unii c-ar Ci ultiIa IBdD de tBnsurD. AIEndBi pBartD >luAi al>i i BarecuI stEnNeniGi i Entre>DtBri. - "ite( dBIOle CBnan( cu de-alde astea se BcupD duInealBr tBatD Fiulica. NuIai de >EFdEADnii se Gin. Se @ede cEt de cBlB cD-s CraGi AeIeni. De Capt( EIi @in un Cel de neaIuri Iai EndepDrtate( dupD B @eriBarD de-a dBua. Pe @reIea @acanGelBr de @arD Ei iau la Iine( En AaFdD. M-a ruAat >iata @arD-Iea sD stau cu BcLii pe ei( sD n-aNunAD nite LaiIanale. !ste Iai Iult decEt liIpede cD IadaI NacLtiAal @Br>ete pentru ei( i nu pentru Iine. cDIDi cadrilate( de cBS->BM. SeaIDnD uluitBr. Se uitD la Iine A>ia acuI EIi dau seaIa ce-au CBst cele dBuD EIpucDturi care rDsunaserD En >eFnD. Se @Dd CBarte >ine EntipDrite pe B>raNii CraGilBr cu nuIe atEt de neB>inuite. SEnt neIaipBIenitele scatBalce trDFnite de cBana MariGa. 5iAaI i MBAaI au EnGepenit unul lEnAD altul. Se pri@esc pe Curi( ascultEnd spDiGi a@alana de @Br>e slB>BFite de IadaI NacLtiAal. Le cresc( @DFEnd cu BcLii( dBuD cucuie de tBatD CruIuseGea( de parcD s-ar transCBrIa En rinBceri. Mi se Cace IilD. MD decid sD inter@inH - Aud cD sEnteGi >ucureteni( EIi pare >ine de cunBtinGD( dar puteGi sD-Ii spuneGi ce-n@ErtiGi pe-acBlBR 5areI En@DGaGi ce@aR &Dspund aIEndBi deBdatD( pe dBuD @Bci. MBAaI e Iai piGiADiat. - !lectrBteLnicD( la prBCesiBnalD... 5aritBnul lui 5iAaI( cel Iai scundac dintre CraGi( se detaeaFD de la distanGD. DatBritD @Erstei( EIi perIit sD-i cLestiBneFH - De unde @-aGi ales cu nuIele Dstea trDFniteR - atanau( Cir-ar sD Cie de ne>un( cD el ne-a pBcit( pe @iaGD... MBAaI cBIpleteaFDH - Dei era pBcDit( dintr-Dia care nu CuIeaFD i nu >eau( a@usese tBtui dBuD ne@este deBdatD( pricinD pentru care l-au >DAat i la pErnaie... de-aia l-a >BteFat pe Crate-Iiu 5iAaI( ca !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << +0

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet sD se rDF>une... Interesant. Dar de unde l-B Ci scBs pe MBAaI. NeduIerirea se citete atEt de liIpede pe cLipul Ieu( EncEt scundacul EIi satisCace nuIaidecEt curiBFitatea. - atanau citea CBarte Iult. :i plDcuserD Iai ales cDrGile unui enAleF( unul care scrisese 7Luna i dBi >ani NuIate8. Cred cD-l cunBateGi. Ca sD-i rDscuIpere Areeala CDcutD cu Iine( l-a pBcit i pe Crate-Iiu i i-a Fis MBAaI. Iar CuncGiBnarul de la starea ci@ilD n-a tiut cuI se BrtBAraCiaFD... aa cD l-a trecut En actul de natere dupD urecLe. A>ia pe la unu din nBapte aI iF>utit sD scap din ALearele neBstBitei ta>laAiBaice. IsprD@iseI Ieciul ca En@inADtBr. Cu B diCerenGD de nBuD partide. DacD nu se pierdea unul din Faruri( tre>uia sD stau pe >aricade pEnD diIineaGa. :n Fadar s-a @ErEt IadaI NacLtiAal pe su> IDsuGD( pe dupD canapeaua de lEnAD CereastrD. DeAea>a a uI>lat pe su> cB@Br( parcurAEndu-l pe su> tBatD Entinderea ;3 Ietri pe -<. /arul( nicDieri9 - ParcD l-a luat dracuO( Cir-ar sD Cie de Bs9... - LasD( IadaI NacLtiAal( cuIpDr eu IEine cinci perecLi de Faruri. i-Ii dau cu@Entul( cu IEna dreaptD pe piept. Cu cea stEnAD( ascunsD En >uFunarul de la pantalBni( CrDIEnt Farul dispDrut. ;; NDstrunica perecLe Cu e?pediatD CulAer la culcare. MadaI NacLtiAal( care( dupD cuI se @edea CBarte >ine pe B>raNii lBr( se Bcupa EndeaprBape de educaGia AeIenilBr( cLiar CBarte accentuat( ID inCBrIeaFD En cBntinuare( spunEndu-Ii cD sEnt tBtui >DieGi IuncitBri( caI trDFniGi( dar strEnADtBri. Cu >anii adunaGi din repararea tele@iFBarelBr( CiarelBr de cDlcat i a aparatelBr de radiB( Ei cuIpDraserD un IMS @ecLi i taIpBnat. DeBarece se pricepeau i la IecanicD( El puseserD pe piciBare( CDcEndu-l cLiar sD i IearAD. Mai cu AaF( Iai cu >enFinD... NecaFul cel Iare al dBaInei NacLtiAal era cD se Gineau nuIai de pBcinBaAe( EncEt B CDcuserD de rEs En tBatD PBsada. - i-acuI( dBIOle CBnan( sD-i dDI >Dtaie( cD rDIEneI de cDruGD... *. SI!GF&I!D GA !&!1 Cu tBate cD IadaI NacLtiAal se BCerD sD ID cBnducD pEnD la Bdaia pe care Ii-B repartiFase la sBsire i En care ID aNutase( cu suspectD >unD@BinGD( sD-Ii car >aAaNele( urc sinAur la etaN( teIEndu-ID de cine tie ce prelunAiri la taclale( cD IeliGa( sla@D DBInului( Ei IerAe de Iinune. CBridBrul este CBarte sla> luIinat. Cred cD >ecul( care spEnFurD << +1 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet la intrare( n-are Iai Iult de $ SaGi. DupD ce @Er cLeia En >rBascD i Encerc s-B rDsucesc( EIi dau seaIa cD ID Bstenesc En Fadar. "a este descLisD. cB>BrEseI En li@inA-rBBI. Nu EnGeleA niIic. DBar B EncuiaseI cu IEna Iea( cEnd 5EN>Ei pe perete. "nde-B Ci EntrerupDtBrulR #ricEt ID strDdui sD dau de el( tBt nu-l ADsesc. PDind prin Entuneric ca un Br>( ID Endrept AriNuliu spre Iasa de lucru( unde EIi lDsaseI lanterna. CBtrB>Diesc cu IEna prin >eFnD( ca un sBInaI>ul. Dau peste un CBtBliu. De Capt( unicul CBtBliu din Bdaie. Dar ce cautD En IiNlBcul caIereiR ParcD stDtea lEnAD CereastrD. :ncerc sD-l EIpinA la B parte. Cu neputinGD. ! Areu ca un dulap. PipDi Encet( cu >DAare de seaID( sD nu-Ii >eteAesc deAetele. i( deBdatD( Ii se scaldD Cruntea de sudBare. ! cine@a En CBtBliul Ieu. SD Cie IBrtR CDci nu se aude nici B suClare. Sar EndDrDt i rDstBrn ta>uretul de lEnAD IasD. Nu Iai sEnt En stare sD striA. MD suAruID spaiIa. FuA spre uD. PEnD sD aNunA En dreptul ei( ID Gintuiete lBcului un Alas LErEit. ParaliFeF CDrD sD Iai Ciu capa>il sD Cac @reB Iicare. - 5unD seara( dBInule CBnan9 De la Bra Bpt @D atept. Se pare c-aI aGipit Entre tiIp. Se @ede cD sEnteGi un pasiBnat ta>laAiu( cDci nu-Ii pBt iIaAina cD @-ar pasiBna dBaIna NacLtiAal... .ai cD-i >ine9 A En@iat IBrtul din CBtBliu( de @reIe ce @Br>ete. :n aceeai clipD se aprinde i luIina. !ste laIpa de >irBu( de pe Iasa de lucru. #r>it de luIinD( EncLid nuIaidecEt BcLii. CEnd Ei descLid( caut din pri@iri pe pBliticBsul IusaCir nepBCtit care-Ii urase 7>unD seara8( la Bra unu i NuIDtate din nBapte. :n CBtBliul pe care-l trDsese de lEnAD CereastrD i-n care adBrIise ;cBnCBrI prBpriilBr sale declaraGii<( Face un Cel de CantBID. CDci nu @Dd ce altce@a ar putea Ci. PBartD un Lalat de casD( din catiCea @erde-EncLisQ capul Ei este EnCundat( pEnD peste urecLi( Entr-B scuCD de lEnD( iar AEtul El are ascuns En Caldurile unui Cular de IBLair. 5BtBeii de iarnD( IBnstruBs de Iari ;cred cD-s IDsura -6<( Cac ca piciBarele sD arate aidBIa unBr la>e de eleCant. De ce s-B Ci Iascat En Lalul DstaR Mai ales cD nBaptea de @arD este deBse>it de caldD. :n spaGiul dintre scuCD i Cular nu pBt deslui decEt B perecLe de BcLi iscBditBri( @erFi i CBsCBrescenGi ca nite lDIpi de cBntrBl pElpEitBare( aa cuI se pBt @edea la unele aparate de radiB( pentru selectarea BptiID a pBstului. #ricEt Encerc sD desciCreF ce@a din cLipul @iFitatBrului( EIi este iIpBsi>il. :n disperare de cauFD( EnAaiI i euH - 5unD seara9 Altce@a n-aI CBst En stare sD ADsesc. Pentru un scriitBr de rBIane de a@enturi( pDreGi destul de >laNin( dBInule CBnan9 MD ateptaI sD reacGiBnaGi Iai @iBlent. ;; << +% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Mai dinaIic. - PDi( ce-aGi Ci @rut sD EntreprindR SD-Ii scBt re@Bl@erulR N-aI9 PBt dBar sD-Ii scBt >ricLeta i sD-Ii aprind B GiAarD. :n Celul acesta ID Iai linitesc... CD I-aGi speriat( FDu aa9 - :Ii pare rDu i @D cer cu@enitele scuFe. Dar GineaI CBarte Iult sD @D cunBsc. :ncD de aFi dupD-aIiaFD aI aClat caGi sBsit. N-aI @rut sD @D EntElnesc En preFenGa unBr persBane strDine... Aa cD Ii-aI perIis sD ID instaleF En Bdaia duInea@BastrD i sD @D atept. &D>dDtBr cuI sEnt de Celul Ieu( ce Iai cBnteaFD cEte@a ceasuri de ateptare En >eFnDR... Ce sD-i rDspundR :Ii aprind GiAara( ID Endrept spre ta>uretul rDsturnat( El ridic( ID aeF i declar pe un tBn ca i cuI Ii-a Ci cerut iertare de deranN... - &eAret cD @-aI CDcut sD ID ateptaGi( dBInule... - InAiner SieACried GatereJ. DBctBr En tiinGe teLnice i cLiIie. Studii la Gand. PensiBnar de @reB cEGi@a ani. :n clipa cEnd se preFintD( se scBalD cereIBniBs din CBtBliu. A>ia acuI EIi dau seaIa cEt este de deirat. MD depDete cu cel puGin %0 de centiIetri. CEnd Ei rBstete ciudatul sDu nuIe( SieACried GatereJ( >ate de dBuD Bri din cDlcEie( ca !ricL @Bn StrBLeiI En rBlul Iarealului &BIIel( din CilIul 7Vulpea deertului8. MD siIt B>liAat = nu tiu ce dracu ID EIpinAe - sD ID recBIand En acelai cLip( ridicEndu-ID de pe ta>uret i GDcDnind din tBcuriH - :Ii daGi i Iie @Bie( Al... - CBnan( tiu... = EIi taie el eCectul pe care scBntaI CBarte Iult. De Capt( tre>uia sD tiu... cD tie. DBar EIi rBstise nuIele. Dar sEnt atEt de nDucit( EncEt aI reacGii de EntErFiat Iintal. i( ca sD nu ID deFIint( Iai cBIit AaCDH - i cu ce @D pBt Ci de CBlBs la aceastD BrDR Nu credeGi cD-i tErFiu pentru CBrIalitDGile de preFentareR InAinerul GatereJ ;tare ciudat nuIe9< pBrnete sD uI>le prin Bdaie( de parcD ar Ci la el acasD( se Iai uitD de cEte@a Bri la Iine( cEntDrindu-ID din cap pEnD En piciBare( dD BarecuI neIulGuIit din cap i nu-Ii rDspunde niIic. A>ia dupD ce-Ii Cace un seIn sD ID reaeF pe ta>uret( ID En@rednicete cu un rDspunsH - Nu Ii-a trecut prin cap( su> nici un IBti@( cD @eGi FD>B@i la NBcul Dla Brdinar de ta>le pEnD dupD IieFul nBpGii. - Nu @Dd En ce IDsurD @D pBate deranNa pasiunea Iea pentru ta>le i( Iai cu seaID( En ce IDsurD tre>uie sD ID siIt En culpD CaGD de duInea@BastrD( dBInule inAiner. - SD lDsDI la B parte acest aspect( dBInule CBnan9 !ste peni>il9 Altce@a ID intereseaFDH pentru ce @-a adus la PBsada dBaIna NacLtiAalR Ce Iai urIDreteR Nu-i este de aNuns cD i-a uIplut casa nuIai cu lepDdDturi i iscBadeR Mai a@ea !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << ++

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ne@Bie i de un literatR... &DIEn interFis. - CuI adicDR SD ID aducD IadaI NacLtiAalR Dar pEnD astDFi nici n-B cunBteaI9... :ntre tiIp se aprBpiase de Iine. Dintr-B Iicare sIucitD Ei desCace Cularul( Ei deF@Dluie CaGa i... siIt B ne@Bie cuIplitD sD sar de pe ta>uret. De la B urecLe la alta( B cicatrice EnCiBrDtBare( rBie de parcD ar Ci CBst preparatD En >uliBn( Ei tra@erseaFD AEtul F>Ercit i cartilaAinBs. MD >El>Ei( tBtalIente >leAitH - DBInule inAiner... dBInule GatereJ... dBInule... SieACried GatereJ Ei IEnAEie nepDsDtBr linia care-i decupeaFD leADtura dintre cap i truncLi. Pare adEncit En AEnduri. MD pri@ete neEncreFDtBr. ApBi EnAEnD du>itati@H - SD CiGi Bare B @ictiID a EntEIplDriiR PBsi>il. 5ine( Cie iaa9 Dar sD nu uitaGi B clipD cD e?ist i eu En casa asta de scLiFBCreni( cD sEnt Iereu prin preaNIa duInea@BastrD... FiGi atent la tBt ce @D-ncBnNBarD. N-aI ce sD @D spun Iai Iult. Dar GineGi Iinte ce @aI arDtat. Asta-i tBt. DeBcaIdatD... - 5ine... dar eu( eu... ce sD Cac... ce leADturD aI eu cu tBate lucrurile asteaR... DeAea>a ID silesc sD EnsDileF B prBpBFiGie cBerentD( nu-Ii reuete. PeseIne cD eIit i recepGiBneF pe altD lunAiIe de undD decEt inAinerul. GatereJ trece En clipa asta pe lEnAD Iine( de parcD a Ci in@iFi>il. :i leaAD Cularul la lBc( din Iers. Pri@ete En ABl. PDete drept i >DGBs. ApBi dispare CantBIatic( pe uD. Nu Iai Enainte de a-Ii uraH - NBapte >unD( dBInule CBnan. VD dBresc nBapte >unD... dacD @a Ci cu putinGD aa ce@a9... ;; 10. N#AP !A INS#MNIACIL#& :ncD sunt >uiIDcit de EntElnirea cu inAinerul SieACried GatereJ. Dar cBnsider cD-i tiIpul sD ID culc( tBtui. !ste trecut de unu i NuIDtate. Cele dBuD ser@iete = Aata sD pleFneascD de >urduite ce sEnt se BdiLnesc lD>DrGate pe Iasa de lucru( lEnAD Iaina de scris. tiu precis cD Entr-una din ele aI @ErEt = ce-i drept( la Iare repeFealD - cartea pe care B citeaI. Din pDcate( En Ara>a plecDrii( luaseI altD carteH 7Nu le citiGi nBaptea8. # culeAere de pB@estiri redactate i selectate de AlCred .itcLcBcJ. 7SUrie SEnt rBIane de cursD lunAD ;circa %$3 paAini<. NBire8-urile i 7MasVue8-urile de pe nBptierD nu ID ispitesc. StinA luIina lDIpii de pe >irBu( aprind @eiBFa( pBtri@esc pernele i ID urc En pat. MD uit cEte@a clipe En ta@an( EncercEnd s-adBrI cBnCBrI unei teLnici Fen. Dar sEnt prea tensiBnat. !?tra@aAantul C#NAN D#I << +-

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :nsD aI i eu IetBda Iea. Citesc B carte pEnD adBrI. Aa cD iau cartea cBntraindicatD PB@estirea de .itcLcBcJ care i rDsCBiesc Ii se la EntEIplare. peste niIeresc pare IsprD@esc 7NBaptea insBIniacilBr8. +3 de paAini( cu literD IicD. Dar sBInul tBt nu se prinde de Iine. :nciudat( F@Erl cartea lEnAD pat. StinA @eiBFa( decis s-adBrI cu autBser@ire. AdicD prin autBsuAestie( dupD >inecunBscuta IetBdD a lui CBuU. SD nuIDr i sD nuIDr( spunEndu-Ii tBt tiIpul cD tre>uie sD adBrI i sD nuIDr Iereu( pEnD En clipa cEnd se @a declana( de la sine( releul Iult ateptatului sBIn. Nu-Ii aIintesc prea >ine dacD Dsta-i cLiar prBcedeul recBIandat de CBuU( dar n-are nici B iIpBrtanGD. Principalul e sD dea reFultate. Pe CereastrD( cBnstelaGiile ID pri@esc intriAate. Le EntBrc spatele. i Encep sD nuIDr. AI aNuns la $43. Dar tBt n-aI receptat @reB senFaGie de sBIn. Pe la 346( aud pai pe cBridBr. Nu se Iai aude niIic. Dcere. Dar EIi Cac iluFii dearte. La 40%( se aud din nBu pai. ApBi( iarDi linite. Nici n-apuc s-aNunA la 41+( cEnd EIi dau seaIa cD se EncearcD la uD. ClanGa se IicD EncetiBr. ApBi rDIEne GeapDnD. Dei sEnt curaNBs de Celul Ieu ;En ciuda Captului cD-s scriitBr de rBIane de a@enturi<( aprind @eiBFa i EnLDG lanterna. Dar sEnt ne@Bit sD renunG la >eneCicele ei ser@icii. #rice lanternD( i EncD interesantD. ,udecEnd dupD titlu( >ineEnGeles. Se cLeaIDH 7NBaptea insBIniacilBr89 ;; De B>icei( la aseIenea Bre Iici( adBrI dupD priIele trei paAini. De data asta nu-Ii reuete pasienGa. tie .itcLcBcJ ce spune. +$ de tip prBiectBr( nu pBate CuncGiBna CDrD >aterii. Sar nuIaidecEt din pat i ADsesc ;uiIitBr de repede< cutia cu cLi>rituri. ScapDr un >DG. PauFD. Nu se aprinde. Iau trei >eGe deBdatD. Se aprind( !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet EnsD e?plBdEnd i CriAEndu-Ii deAetele. De usturiIe( EIi scapD B e?presie nu tBcIai acadeIicD. DatBritD cruditDGii ei( cel puGin aa EIi EncLipui( acel cine@a B ia la CuAD din CaGa uii. MD reped En direcGia uii. MD EIpiedic de ta>uretul uitat En IiNlBcul BdDii i ID Entind( cEt sEnt de lunA( pe duuIea. De Capt( eu nu-s cLiar atEt de lunA( ci Iai curEnd lat-rBtund( dar aa-i @Br>a din pBpBr. Ca B replicD la IaniCestDrile Iele nBcturne( NBs( la parter( cred cD la >ucDtDrie( se declaneaFD B LDrIDlaie neIaipBIenitD. Se prD>uesc sti@e EntreAi de cratiGe( Bale i tinAiri. Se prBduce EnsD B reacGie En lanG( cDci peste B secundD pBrnete sD tueascD IBtBrul IMS-ului. MBtBrul strDnutD( dD cEte@a rateuri( apBi se Bprete. "rIeaFD B >u>uiturD de nedescris. N-a CBst B e?plBFie( ci pBrtiera Iainii. Peste >u>uitul pBrtierii( se Iai adauAD i FDnADnitul AeaIurilBr de la ua din CaGD a clDdirii. Micare Iare En casa asta9 Nu-Ii Iai rDIEne altce@a de CDcut decEt sD-Ii iau iniIa En dinGi. DescLid EncetiBr ua. ScErGEie ca nite ALete de pensiBnar. CBridBru-i pustiu. Dar En aceeai clipD( Ii se pare cD aud pai En li@inA-rBBI. MD Endrept spre scarD. NBrBc cD scara nu scErGEie. :n scLiI>( e cuCundatD En >eFnD. Caut cutia de cLi>rituri. Nu-i nicDieri. ! i nBrIal( deBarece B Gin En IEna stEnAD... Dar se pare cD nu Iai e ne@Bie sD-Ii luIineF druIul cu cLi>rituri. CDci iarDi apare luna dintre nBri. :i picurD raFele Aal>ene-@erFui prin AeaIurile dinspre @erandD. Li@inA-rBBI-ul este scDldat de-B ceaGD CBsCBrescentD ca i cuI ar Ci un iIens ecran de tele@iFBr deCect. NuIai CBtBliul cel Iare( cu spDtar Enalt de NilG dBInesc( stD ;; Endreptat spre @erandD. ParcD-i cine@a En CBtBliu. i tBtui( siIt B preFenGD En li@inA-rBBI. 5ineEnGeles( alta decEt a Iea. ScapDr un cLi>rit. CulIea. Se aprinde9 Dar cLi>ritul EIi CriAe >uricul deAetelBr. 'ip... - ANunAe( nu Iai aprindeGi altul. CD tBt B sD @D CriAeGi. !ste i-aa prea IultD luIinD9 - Ce CaceGi aici( dBInule inAinerR :n tBiul nBpGiiR - Dei cred cD-i B prB>leID persBnalD( tBtui( aI sD @D rDspund. GEndesc. DeFleA eniAIe i re>usuri( En AEnd. SEnt un @ecLi i cBnsec@ent insBIniac. Luna ID linitete. CDci aI de ce sD Ciu tul>urat( dBInule CBnan... - De ce nu luaGi @reun sedati@( @reun sBpBriCic... - Nu accept sD ID drBALeF( dBInul Ieu... DacD I-a deda trancLiliFantelBr i sBIniCerelBr( Ii s-ar sIinti raGiunea. Iar sBInul raGiunii nate IBntri... i nu Iai siIt ne@Bia altBra( << +3 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cDci CBrCBtesc destui En Nurul nBstru... Mai ales nBaptea( cEnd Encepe sD Iite tBtul. De-altIinteri( @Dd cD nici duInea@BastrD nu @D ADsiGi sBInul. i @-aI preFis lucrul acesta. - ScuFaGi-ID. VD las sD ascultaGi Iai departe i sD AEndiGi. MD duc la Iine En Bdaie( pBate iF>utesc s-adBrI. - Sincer sD @D spun( ID caI EndBiesc... Btui( @D dBresc( EncD B datD( nBapte >unD( dei nu Iai e Iult pEnD la FiuD... capete B turnurD EntrucEt@a >iFarD. i Captul acesta nu ID EI>ie la EnAurAitarea de trancLiliFante. Mai >ine sD reiau nuIDrDtBarea. # Ci sau n-B Ci cLiar sisteIul lui CBuU( asta nu Iai are nici B iIpBrtanGD. Dar n-aNunA sD nuIDr nici pEnD la Fece( cD iarDi se trEntesc ui( iarDi uI>lD cine@a pe cBridBr( >a cLiar Ii se pare cD distinA B cBn@ersaGie unde@a( la parter. :ntrerup nuIDrDtBarea. Cred cD sisteIul a CBst nDscBcit Iai curEnd pentru BaIeni sDnDtBi( CDrD ner@i. Se iIpune un rBnd de nBapte prin casa dBaInei NacLtiAal. :n cLipul acesta @Bi repara Areeala de-a ID Ci Bcupat de ta>le( En lBc sD Ci cercetat dispBFiGia lBcurilBr. DeIBnteF >ateriile de la tranFistBr( le @Er En lanterna prBiectBr i-s Aata de pBrnit En Iarea inspecGie. Nu Iai Encui ua cu cLeia. N-are nici un rBst( de @reIe ce GatereJ a intrat ca la el acasD. Lipesc EnsD B >entiGD de leucBplast. Cel puGin sD-Ii dau seaIa dacD sEnt @iFitat En lipsD. Nu Iai intru En li@inA-rBBI( cDci GatereJ tre>uie sD Iai Cie ascunse ale clDdirii. De EndatD ce cB>Br scara( B Cac la dreapta i ID Endrept spre >ucDtDrie. SD @edeI ce-a CBst cu FdrDnADnitul acela de @ase prD>uite. Din clipa En care pDtrund pe cBridBr( ID trDFnete un IirBs ciudat. ParcD e parCuI de IiAdale. Pe su> ua >ucDtDriei( aClatD acBlB( cu BcLii FAEiGi la lunD i urecLile ciulite la FABIBtele ;; 11. &#ND"L D! N#AP ! "rc iarDi la Iine En Bdaie( neduIerit de pEnda la clarul lunii a inAinerului SieACried GatereJ. ParcD lDsaseI luIina aprinsD. CBnstat cD Ii-a uI>lat cine@a prin lucruri. Cartea lui .itcLcBcJ se aClD pe nBptierD. #r eu B aF@ErliseI pe NBs. i-a@eaI i IBti@e. Din cele Iai EnteIeiate. Ser@ietele de pe Iasa de lucru sEnt acuI la piciBarele patului. Pe cine l-a apucat( Bare( draABstea de curDGenieR Cine EIi dereticD Bdaia acuI( dupD IieFul nBpGiiR Care IieF de nBapte( cD-i trecut de ceasurile dBuD ;0%.00L<9 AlDturi de 7Nu le citiGi nBaptea8 ;@BluIul cu pricina<( ADsesc pe nBptierD un tu> de 7#>li@Bn8 i un paLar cu apD. Ce( i-au pus En AEnd sD ID adBarID cu Brice preGR NuIai cD( @Br>a lui GatereJ( de ce sD ID drBALeFR Nu I-atinA( deci( nici de apD( dar nici de 7#>li@Bn8. Lucrurile Encep sD +4 << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet la capDtul BCiciului de trecere( se strecBarD B u@iGD de luIinD. 5at la uD( ca Brice BI pBliticBs. DcereQ la Ia?iIuI9 ApDs pe clanGD. Se IicD i ua. Nici IDcar nu scErGEie ca ua de la Bdaia Iea. DescLid EncetiBr. DeBarece EIi @ine caI Areu sD ID strecBr( aa cuI s-ar cu@eni En aseIenea situaGii( din IBti@e >inecunBscute renunG i ID @Dd ne@Bit sD dau ua de perete. - PBCtiGi( dBInule CBnan( pBCtiGi9... DBctBrul .anni>al CerteAa( En acelai deALiFaIent de aFi dupD-aIiaFD( adicD Iai precis de ieri( cD sEnteI spre FiuD( tre>Dluiete deasupra Iainii de ADtit. Supra@eALeaFD B BalD En care clBcBtete ce@a. Ce@a care a>urete i eIanD un pDtrunFDtBr IirBs de IiAdale. MD intriAD un lucru. De unde a a@ut cunBtinGD cD-s eu( din IBIent ce stD cu spatele la IineR - PBCtiGi( nu @D NenaGi... I-ateptaI sD @eniGi9 i de ce I-ateptaGi( ID rBA( dacD nu @D e cu supDrareR :Ii rDspunde nuIaidecEt. Bt CDrD sD se EntBarcD spre Iine. - PDi( CiindcD Ii se pDrea nBrIal9 Ce Cel de scriitBr aGi Ci( dacD nu @-ar intriAa niIic En 7sta>iliIentul8 cBanei MariGa. CuI ar Ci pBsi>il sD nu @D intereseFe persBana Iea( dBctBr En IedicinD( cEnd I-aGi @DFut CDcEnd pe >ucDtarul i pe BspDtarul dBaInei NacLtiAalR - DBInule dBctBr( @D rBA sD nu @D supDraGi( dar pe Iine nu ID Iai IirD niIic. Ce @reGi( deCBrIaGie prBCesiBnalD. "n sinAur lucru ID neduIerete( tBtui. De ce nu dBarIe niIeni En casa astaR DBctBrul 5ilD tace. :n scLiI>( Ei aratD cLipul. ScBate din BrGul de nailBn B cErpD i-i terAe BcLelarii a>uriGi. ApBi Encepe sD ID e?aIineFe pe Endelete. Nu tiu ce @ede atEt de LaFliu( dar El @Dd cD rEnNeteH - #r sD @D Iai lase neduIerit i-B IulGiIe de alte cLestii... Dar acuI( sD ID iertaGi( nu-Ii @Dd capul de tre>uri. Nu ID pBt Bcupa de duInea@BastrD. Dei EIi pare rDu... # sD ne @edeI IEine i-atunci B sD tDinuiI cEt @BI pBCti... Se siIte cEt de cBlB cD dBctBrul 5ilD Gine sD ID @adD plecEnd. Dar tBt sinAur pBt sD-Ii dau seaIa cD nu se Endeletnicete( i EncD En plinD nBapte de @arD( cu prepararea dulceGurilBr pentru iarnD. Deci( traA cBncluFiile de riABare. MD retraA discret( tBt aa de discret cuI aI @enit. MD urIDrete EnsD( cu persistenGD( parCuIul ciudat de IiAdale aIare. SD @edeI i ce-i pe aCarD. DEnd BcBl clDdirii( nu B>ser@ niIic nBta>il. Cu-B sinAurD e?cepGie( destul de >iFarD. Dar la care ID ateptaI. DispariGia IMSului9 &eintru printr-B uiGD dBsnicD. Spre surprinderea Iea( B ADsesc !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << +6

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet datD la perete. i iatD-ID( iarDi( Entr-un cBridBr. De astD datD Ii se pare Iai lunA decEt cel care duce spre >ucDtDrie. De Capt( tre>uie sD Cie prelunAirea aceluiai. NuIai c-a CBst despDrGit ulteriBr( ridicEnduse un Fid EnNALe>at En pripD. De-a dreapta i de-a stEnAa( patru ui Iari( @Bpsite En caCeniu. re>uie cD se descLid spre caIerele celBrlalGi lBcatari. :n Cund( pe stEnAa( distinA iarDi B uD. # EntredescLid. 5aA de lBc. DeFBrientat( ID AEndesc c-ar Ci tiIpul sD urc iarDi la etaN. NBacD cine@a cu nite pietricele Entr-B cutiuGD de leIn. Ciulesc urecLile. LBcaliFeF rapid sursa. A dBua uD din stEnAa. i-atunci( CDrD nici B ruine( Encalc B reAulD eleIentarD de >unD purtare i = cu tBate cD IaIa I-a Iutruluit de Iic cBpil( En@DGEndu-ID cD nu-i CruIBs sD Cac aa ce@a - ID uit pe Aaura cLeii. :Ii @ine destul de ane@Bie sD stau aplecat. DBaIna NacLtiAal( EI>rDcatD de Fi( stD la B IDsuGD din IiNlBcul BdDii. Su> IDsuGD( udBriGDnene. GaFda Ieterete la B cutie din leIn neAriciBs i lustruit( ascultEnd EncBrdatD la FABIBtul prBdus de cBnGinutul cutiei. !ste clar cD nu tie ce-i EnDuntru. Se EndErNete EnsD( sD deterIine natura FABIBtului. Se @ede cEt de cBlB cD-i necDNitD de neputinGa de-a descLide cutia. :n cele din urID( renunGD. DupD ce-a tras de capac En Cel i cLip( B surprind scBGEnd de su> IDsuGD B @aliFD din piele de crBcBdil i( CDrD sD Iai stea pe AEnduri( @ErD EnDuntru cutia. +* seaID cD dD spre li@inA-rBBI. Atunci B EncLid nuIaidecEt la Se ridicD de la IDsuGD( Iai cEntDrete B datD En IEnD @aliFa i se EndreaptD spre uD( urIatD de IBtanul ei persBnal. Cu tBatD Areutatea Iea( sar de la lBcul de B>ser@aGie ca B @e@eriGD. MD reped la priIa uD din stEnAa. DescLid la iuGealD. Intru. # las EntredescLisD( cEt un Cir de pDr( sD pBt supra@eALea Iai departe Iane@rele dBaInei NacLtiAal. CBana MariGa iese EntDrEtatD din caIerD. PDete pe cBridBr ca un eleCant( neIaiGinEnd seaIa de Captul cD Iersul ei Cace sD duduie duuIeaua. ApBi trEntete EnCuriatD( destul de rDsunDtBr( ua din dBs. AtEt de EnspDiIEntDtBr >u>uie ua( EncEt ID sperii i dau EndDrDt. MD pBticnesc de ce@a IBale i ID Entind i eu lEnAD Iateria in@iFi>ilD. 5ineEnGeles( pe NBs. :ncD nu tiu ce pBate repreFenta B>iectul ce-a deterIinat cDderea Iea( cDci nu se @ede niIic En >eFna din Bdaie. Dar tiu cuI pBate sD arate acuI( su> apDsarea JilBAraIelBr Iele. Materia nu se pBate @edea( dar se aude. 5a cLiar IicD. Face i 7LEc98. Mi se ridicD pDrul pe cap( dei ID pBrt tuns CBarte scurt ;6 IiliIetri<. Dintr-un salt( sEnt iarDi pe piciBare. De ArBaFD( aprind instincti@ lanterna. i se Cace luIinD... 7Mii de pipe98 ar Ci Fis erBul unui >un rBIan CBiletBn. Dar eu nu-s En stare sD rBstesc B sinAurD @Br>uliGD. CDci pe pBdea( unul peste altul( Fac 5iAaI i MBAaI9 :n aCara acelui teriCiant 7LEc98 pe care-l eIiseserD acuI cEte@a clipe( nu Iai urIeaFD niIic. &DIEn aIEndBi En aceeai stare de !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; Dar( un FABIBt neB>inuit ID pripBnete lBcului. ParcD se <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet catalepsie. Nu-i lucru curat9 SD te lai luIinat la rece i sD nu reacGiBneFi decEt cu un 7LEc98 Barecare. Prea-i de tBt. DupD ce ID aplec ;cu Areu< asupra lui 5iAaI( sD-l IirBs dacD nu cuI@a duLnete a >DuturD( realiFeF cD nu pBate Ci @Br>a de aa ce@a. :n aCarD de-B arBID trDFnitBare de usturBi aIestecat cu ceapD( nu depisteF niIic suspect. Deci( CDrD nici B diCicultate( se pBate deduce c-au CBst drBAaGi. Pe cBridBr se-aude un lipDit de pai. Cine@a >ate la uD. :ncetiBr. ApBi Iai tDricel. - 5iAD9 MBAD9 MDi( trDFniGilBr9... DeBarece nu pBt sD rDspund pe pBst de 5iAD i MBAD deBdatD( stinA lanterna. Nu ADsesc alt lBc unde sD ID ascund( decEt su> pat. Ce idee9 SD Caci IB>ilD din steNar Iasi@9 SpaGiul dintre duuIea i Cundul patului se dB@edete caI neEncDpDtBr. MD cLinuiesc i eu cEt pBt( Iai salt niGel En spinare Lurdu>aia de pat i ID reseIneF s-atept desCDurarea ulteriBarD a e@eniIentelBr. "a se descLide. Intrusul aprinde i luIina( CDrD sD se sincLiseascD( de parcD ar Ci En casa lui taicD-sDu. De su> pat( nu FDresc decEt nite piciBare desculGe i pDrBase. Nu prea curate. Se aprBpie. :Ii Gin rDsuClarea. Patul se lasD i Iai Areu peste Iine. :Ii ies BcLii din cap. PEnD Entr-acBlB( EncEt FDresc persBana. NeIaipBIenit9 ! CBtBrepBrterul. DBar En slip. Cu un aparat 7LinLBCC8 Entr-B IEnD i cu IeAa-ClasLul pe uIDr. sat-i ne>un de-a >inelea. :ncepe sD CBtBAraCieFe cu >litF-ul. 5a-l Iai aud i cD EnAEnD B IelBdie. &ecunBsc B @ariantD a cele>rei IelBdii pBpulare 7CEnd eraI pe IalBIiGa8. Mai >ine rDIEnea acBlB. Sla@D DBInului cD-i cunBate Ieseria. erIinD En dBi tiIpi i trei IicDri DupD care pleacD( tBt atEt de nepDsDtBr( precuI a @enit. CLiar are AriND sD stinAD i luIina. !ra i tiIpul. GreBiul pat din steNar Iasi@ ID cBcBase. MD e?traA( cu destule diCicultDGi( de su> el i( En clipa cEnd EIi reuete perCBrIanGa( se cutreIurD pDIEntul. De Capt( se prD>uete sBIiera. ClintitD de la lBcul ei de su>seInatul( nu Iai reFistase. DupD cuI era de ateptat( nici acest cataclisI nu iF>utete sD-i treFeascD pe 5iAaI i MBAaI. AdEnc FAuduit( la prBpriu i la CiAurat( de tBt ce se petrece En deIenGiala pensiune a dBaInei NacLtiAal nu Iai aI de Entreprins decEt un sinAur lucru. SD ID duc la culcare9 ANuns la etaN( descLid ua BdDii. Nu ID Iai Iir de dispariGia leucBplastului. CaIera este luIinatD ca aerBpBrtul internaGiBnal #tBpeni. ;; << -0 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :n CBtBliul En care-l ADsiseI pe inAinerul GatereJ( ID @Dd silit sD-l recunBsc pe Isaiia FinicLi( CBtBrepBrterul. Bt En slip. PeseIne cD suCerD de @reB terIBdereAlare acutD. :nsD nu Iai are pe el LarnaaIentul din caIera CraGilBr 5iAaI i MBAaI. - Ce FiceGi( Iaestre9 De@elBpDI En nBaptea astaR Sau lDsDI pe IEineR A@eI nite pBFe de e?pBFiGie9 Ia iIaAinaGi-@D. DuInea@BastrD su> pat. Maestrul CBnan su> patul BdDii En care Fac cada@rele CraGilBr Flinta9 ! tareR ! >ineR i( CDrD sD-i Iai deranNeFe CDptura nudD ;aprBape< din CBtBliu( e?traAe cu dinGii B GiAare din pacLetul Ieu de 7SnaAB@8. :l a@ea la EndeIEnD( pe Iasa de lucru. Se @ede cEt de cBlB cD se siIte ca la el acasD. - Ce @rei de la suCletul Ieu( dBInule FinicLiR - SD participaGi la cBIpletarea al>uIului Ieu de iIaAini CBtBAraCice. AI i un titlu. FBrIida>il. CaI ciupit dupD un CilI( dar IerAe. 7Pensiunea ne>unilBr89 Ce FiceGiR - !ti diliu9 Asta-i tBt ce pBt sD spun. - SEnt9 Nu @D cBntraFic9 AcuI @D las En >raGele lui #rCeu( sD CaceGi nani9 Cred cD siIGiGi B GEriicD de sBIn( nuR - Vrei sD Fici( En >raGele lui MBrCeu... - Nu( nu9 #rCeu9 Pentru cD lEnAD Bdaia duInea@BastrD lBcuiete cel Iai FABIBtBs repreFentant al sDu. N-are lirD( dar pBsedD IaAnetBCBn. Pe IEine( Iaestre CBnan9 1%. 7C#"N D#)N8 S#MNIF!& ;; IF>D@it( En sCErit( de CDptura BInipreFentului SicD FinicLi( EIi BrAaniFeF un sBIn >ine Ieritat. SEnt atEt de istB@it( EncEt siIt cuI Ii se En@Ert En cap cEte@a escadrile de >Bndari. Asta n-ar Ci niIic( dacD n-ar purcede la cele Iai senFaGiBnale acrB>aGii. i EncD En CBrIaGie de luptD. :nainte de a-Ii tBlDni capul pe pernD( apuc sD-Ii arunc BcLii la ceas. 0-.+$9 StinA @eiBFa. Ascult CBrCBta tainicD a casei. ParcD-i un caFan de ruCe ce Cier>e IBcnit. :ncLid pleBapele. i pBrnesc sD atept sBInul. &EniGa electricD de IDcinat caCea = preFenGD acti@D i perIanentD En >ietul Ieu ;CBst< cap - Encepe sD-i reducD din turaGie. i( pe neateptate( EIi re@ine En Iinte 7NBaptea insBIniacilBr8( cititD cu cEte@a Bre En urID. ApD de plBaie9 CEntec de leaADn pentru adBrIit adulGii @eacului nBstru plBuat de FABIBt. "n Cleac pe lEnAD EntEIplDrile din nBaptea aceasta. i( En lBc sD ID apuc sD nuIDr( dupD IetBda ineCicientului CBuU( Encep sD-Ii reaIintesc( nuIerBtEndu-le ;asta-i culIea9<( e@eniIentele din ultiIele %- de ceasuri. << -1 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet !@eniIentele ca e@eniIentele. Dar Cauna Ii se pare Iult Iai interesantD. @Bcea i stilul la 7GrundiA 1 318. LucJM-LucJM = il urlatBre de la cittW - autBperCecGiBnEndu-i GatereJ( unu( Aata( IMS-ul pleacD i nu Iai rDIEne niIic( deci FerB( FerB a>sBlut( Fer... Fe... FFFF... CBana MariGa NacLtiAal( @Ddu@D( ta>laAiBaicD de cursD lunAD( FdrDnADnind cu pietricelele alea din cutia neaArD. FBtBrepBrterul Crenetic( Isaiia FinicLi( care ID traAe En pBFD( IDrturisindu-Ii CDGi cD ID @a e?plBata Entr-un al>uI. Distinsul >ucDtar de la Galiciuica( de lEnAD CalaCat( dBctBrul .anni>al CerteAa Cier>Endu-i eli?irul cu parCuI de IiAdale aIare. 5iAaI i MBAaI ;auFi nuIe9< aIatBrii stupiFi de Carse idiBate( dBrIind ca nite IBrGi pe duuIea. #>sedatul i nelinititul inAiner( SieACried GatereJ( insBIniacul nr. 1 al IenaNeriei de la PBsada. DispariGia IisteriBasD a IMS-ului. FantBIa care-Ii pune 7#>li@Bn8 pe nBptierD i care-Ii dereticD prin caIerD( dupD IieFul nBpGii( neNenEndu-se sD-Ii cBtrB>DiascD prin lucruri. Va sD FicD( ia sD nuIDrDI de-a-ndBaselea. 7CBunt-dBSn8( cuI se Fice la .BustBn. MariGa( ase la IEnD( LucJM( cinci( tBt la IEnD( SicD FinicLi( patru( .anni>al 75ilD8( trei( 5iAaI i MBAaI( dBi( de ce dBi cEnd sEnt dBi( asta nu Iai reGin( SieACried 1+. 7"ND! ! SP!&AN'!L! M!L!( P! CA&! L!-AM PI!&D" 9...8 ;; &eactBarele >u>uie asurFitBr. iIpanele( neIaisupBrtEnd depDirea cBtei Ia?iIe de deci>eli( sEnt Aata sD pleFneascD. &aIpa de lansare se cutreIurD su> trBpBtul celBr %+$.000 de cai ;putere< ai racLetei. CBIenFile( aIpliCicate de IeAaCBane( rDsunD apBcaliptic. i( En sCErit( dupD cuI era i de ateptat( Btul se prD>uete( cLiar En clipa cEnd 7cBuntdBSn8-ul aNunAe la FerB. /ABIBtul catastrBCei EIi pecetluiete En urecLi B iluFie acusticD( stranie. "ruie( aI>alat la incBntienGD( IBtBrul unui autBIB>il EnnDIBlit. ! tiIpul sD ID sal@eF. :n ultiIa secundD. DeclaneF catapultarea din caFeIata de cBntrBl. MecanisIul CuncGiBneaFD perCect. MD treFesc catapultat... pe duuIea. :Ii CricGiBneF teritBriile aCectate. :n Bdaie( Entuneric >eFnD. PeseIne cD EncLisese cine@a B>lBanele( En @reIe ce dBrIeaI. Aprind @eiBFa. 1%.+0. AtEt aratD deteptDtBrul. Sper cD nu %-.+0. :nsD urletul acela( de IBtBr suprasaturat( cBntinuD. Deci n-aI @isat... suprastructurile( supuse unBr sBlicitDri nepre@DFute( cedeaFD. <<

-% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Sar din pat i ID reped la CereastrD. DescLid B>lBanele i asist indiCerent la EncercDrile disperate ale unui VBlJsSaAen 1300 L( care( patinEnd pe iar>D( depune eCBrturi Fadarnice pentru a se desprinde din capcana anGului de scurAere din CaGa pensiunii dBaInei NacLtiAal. SBarele EIi CriAe BcLii. ! FiuD. CLiar CBarte FiuD9 Pe terasa @erandei se aClD IB>iliFatD tBatD IenaNeria. CBana MariGa( inAinerul( LucJM-LucJM( Clancat de cei dBi prBprietari ai IMS-ului( 5iAaI i MBAaI( Isaiia FinicLi CilIEnd incidentul( dBctBrul 75ilD8( cu acelai deALiFaIent( >DtEnd En@erunat cu telul Entr-B cratiGD de aluIiniu. Pri@esc curiBi. i nici unul dintre ei nu IaniCestD @reB intenGie de-a sDri En aNutBr. &eputatul IBtBr( e?cedat de-atEta acceleraGie inutilD( Encepe sD scBatD CuI. "na din Cerestrele Iainii Encepe sD cB>Bare EncetiBr. i( En cadrul pBrtierei( se i@ete B claie de pDr( un nBr de ClDcDri re@er>erante( de un rBu iFian cBnsistent( su> care se indiAneaFD B CiAurD neB>inuitD. :n lBc de BcLi( GiBcBnda de la CereastrD are lasere( B EntreaAD instalaGie. :n lBc de AurD( B cDpunD. SprEncenele sEnt desenate Cin( cu tu ;precis nela@a>il<. Sla@D DBInului cD Encepe sD-i CuncGiBneFe AuriGa( c-altIinteri puteaI crede cD trDiesc En plinD @isareH - .ellB9 Ce-Ii staGi acBlB( ca nite IBIEiR DaGi B IEnD de aNutBr( cretinilBr9... Glasul Ei rDsunD IelBdiBs. :n scLiI>( e penetrant ca un GE@lBi. :I>inarea Ii se pare dintre cele Iai insBlite. Are ce@a din arAintul trBIpetei lui ArIstrBnA i din rDAueala unui cla?Bn de 7&BIan-Diesel89 - AAitaGi-@D( IicaGi Iai rapid9... CLiar de i-ar Ci aeFat pe un radiatBr electric( EnrBit pEnD la al> i tBt n-ar Ci reuit sD reacGiBneFe atEt de prBIpt( aa cuI Ei @Dd acuI. Dau nD@alD cu tBGii. MeritD sD-i @eFi. CBana MariGa En Crunte( CDcEnd nite pai de-B pBtD... Pe urIele dEnsei sprinteaFD inAinerul GatereJ. DupD el( En IBnBI indian( cei trei IDADdani ;LucJM( 5iAaI i MBAaI< plus dBctBrul 75ilD8( care pierduse startul( neLBtDrEndu-se dacD sD a>andBneFe sau nu telul i cratiGa. LuIinara apariGie a Cetei = dBar atEt cEt a@usese ne@Bie pentru a-i lansa IB>iliFatBarea cLeIare - Cusese de-aNuns pentru a le stErni enerAiile latente. - ! GillM9 ! GillM9 = rDcnete distBrsiBnat IadaI NacLtiAal. LuaGi de a@alanD( ceilalGi pBrnesc i ei sD urle ca indienii )inettBuH - ! GillM9... ! GiiillMMM9... C@intetul @Bcal sunD deFacBrdat( dar pDtrunFDtBr. CLiar ID IirD pBsi>ilitDGile de aIplitudine ale celBr cinci Alasuri( Ciecare pe tBnul sDu. Nui cLiar atEt de lesne sD striAi pe cinci @Bci9 Nu-Ii rDIEne decEt sD Fic i eu = pe-B sinAurD @Bce >ineEnGeles( i aceea interiBarDH Cine-B Iai Ci i 7CDptura8R ;; << -+ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet i cEnd se prBptete cBana MariGa( cu alele de spatele Iainii( ceilalGi Ii se par cu tBtul de prisBs. A CBst de-aNuns sD-i dea un >rEnci( pentru ca reputatul VBlJsSaAen sD-i ADseascD naul. Iese din anG( CDrD sD Iai patineFe. AtEt de F@Ecnit( EncEt niIerete cu >Btul... drept En piciBrul scDrii de piatrD a terasei. De la @Blan cB>BarD precipitat un indi@id rBtBCei( EnGBlit nuIai din pacLet ;pantBCi IBcasini( ciBrapi >icBlBri( @indiac 7 re@ira8( cDIaD cu Aulerul rulat( 7IaletD8( cuI i se Iai Fice( de parcD-i FAardD<. PBrnete sD e?aIineFe Enciudat ispra@a. DD din IEnD ener@at( apBi se EndreaptD spre pBrtiera din dreapta a Iainii( B descLide sIucit i-B in@itD sD cB>Bare pe aa nuIita GillM. Nu se Iai BcupD niIeni de stricDciunile VBlJsSaAen-ului. NiIeni nu Iai catadicsete sD-l >aAe En seaID pe aIDrEtul pBsesBr( ci tBGi B EncBnNBarD pe GillM. # EI>rDGieaFD( Ei strEnA IEna( B pipDie( B IEnAEie( B >at pe uIeri. - GillM dulce i scuIpD = @BcaliFeaFD cBana MariGa -( ce >ucurie sD te @Dd dupD atEGia ani. Ce CruIBasD te-ai CDcut... dBIniBarD En tBatD Cirea9 Cine i-ar Ci EncLipuit c-ai sD @ii cLiar aFiR PupDFa prBtesteaFD( e@ident cBntrariatDH - PDi >ine( MaIariGB( nu Gi-aI scris acuI B sDptDIEnDR... MadaI NacLtiAal se Cace cD plBuD. Ciudat. De cine se ascundeR :nDltuGD( su>Gire ca B trestie de >aI>us( EI>rDcatD ca B @itrinD de la IaAaFinul cBIerGului e?teriBr( CDtuGa se alintD En IiNlBcul entuFiasIului Aeneral. Aud cD-i Fice dBaInei NacLtiAal 7MaIariGB98. Deci se cunBsc de Iult. .ai cD-i >ine9 - Mi-ai scris( siAur cD Ii-ai scris. Dar nu Ii-ai spus cD @ii cu Iaina... CBana MariGa B EntBarce ca la PlBieti. Dar dD i Iai Iult de >Dnuit. - PDi nu era sD @in cu a@iBnul... :ncD nu se priIesc la C!C Enscrieri pentru a@iBn prBprietate persBnalD... 5u>i( 5u>i9 VinB sD te preFinGi luO MaIariGa9... !l e cu Iaina( a adus-B de peste LBtare. ! arLitect( dar Iai Iult se En@Ertete prin strDinDtDGuri( cu Cel i Cel de deleAaGii i e?pBFiGii. AltIinteri nu-i >Diat prBst. tie Ieserie. De-aia i cEtiAD piGule CruIBase. 5u>i este EnCDGiat EntreAii IenaNerii( pus sD CacD CruIBs En CaGa cBanei MariGa. /EI>ete ca Entr-B reclaID de pastD de dinGi( arDtEndu-i B prBteFD sclipitBare. Se EnclinD( se ridicD( iar Iai pBIpeaFD B IEnD( iar Ei e?pune IanecLinul. NBrBc cD inter@ine( sal@atBr( inAinerul SieACried GatereJ care pBtBlete CreneFia e?pBFiti@D. VBr>ete En nuIele adunDriiH - Fii >ine @enitD( dBIniBarD9 Nici nu tii cEt eraI de curiBi sD te cunBateI. Cu un Aest @aIpBs( iIaAinea IulticBlBrD Ei dD la B parte cBaIa rBcB@anD( se uitD pe su> sprEncenele prea EncDrcate de su>stanGe cBsIetice la cBana MariGa i declarDH - DealtCel( eu @D cunBsc Iai de Iult. Din scrisBrile MaIariGei( >ineEnGeles. DuIneata eti dBInul inAiner GatereJ( iar dEnsul( ;; << -!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet dBInul dBctBr 75ilD8( pardBn( .anni>al CerteAa... Iar pe sBlistul LucJM-LucJM... - Despre el nu Gi-aI scris niciBdatD9... MadaI NacLtiAal pare surprinsD( auFind aIplele inCBrIaGii deGinute de dBIniBara GillM. - CuI aaR Nu Ii-ai scris cD stD la IataleR Atunci EnseaInD cD l-aI recunBscut dupD CBtBAraCiile din re@iste... :nsD pe dEnii nu-i tiu... ArDtEnd cu deAetul la 5iAaI( MBAaI i FinicLi cu-B Iicare plinD de AraGie su>ur>anD( dBIniBara GillM Ei IaniCestD interesul. - Vai de Iine = se scuFD IadaI NacLtiAal -( pDi sD Gi-i preFint. FraGii Flinta( 5iAaI i MBAaI( dBInul FincLi( SicD FinicLi( CBtBAraCul dia@Blului( care lucreaFD la B Iare re@istD. - :Ii pare >ine de cunBtinGD9 i ce plDcere sD-l cunBsc i sDl EntElnesc( aici( pe dBInul FinicLi. I-aI adIirat EntBtdeauna cBperGile de la 7Actualitatea8( se pricepe sD-i aleaAD CeIeile... pDcat cD Iulte-s caI trecute de @Ersta priIei draABste( ca sD Fic aa( Iai pe BcBlite... Se siIte cEt de cBlB cD GillM Entreprinde B acGiune de 7Clatulare8 a CBtBrepBrterului( dar nu-s En stare sD deterIin scBpul. :nsD( nuIaidecEt Ii se aprinde laIpa de cBntrBl i-Ii dau seaIa c-ar da Iult sD de@inD i ea B cBpertD. 5iAaI i MBAaI i se AudurD prin CaGD( ca nite dulDi @icleni i -$ EnrDiGi( care au >Dnuiala cD stDpEnul se teIe de ei. :n rDstiIp( @DFEndu-se neAliNat de asistenGD( iIpulsiBnat de-un seIn discret al 7persBanei8( nuIitul 5u>i Encepe sD descarce Iaina i sD care >aAaNele En li@inA-rBBI. Nu-l Iai >aAD niIeni En seaID( satisCDcuGi intiI de Captul cD LaIalul se dB@edete de-B EnaltD caliCicare En... >ranD. LucJM-LucJM( @Ddit EncEntat de aprecierile acestei necunBscute adIiratBare( se @ErD Iereu En suCletul ei. CBana MariGa B cuprinde pe dupD uIeri pe GillM( B Iai pupD B datD FABIBtBs( ca B @entuFD de cauciuc sIulsD cu CBrGa de pe un AeaI( apBi B EI>Bldete duiBs En direcGia terasei. AtEt de duiBs( EncEt IusaCira e Aata sD se pBticnescD. MenaNeria se BrEnduiete En spatele lBr( urcD cereIBniBs treptele scDrii i ateaptD IBIentul intrDrii triuICale En ;; li@inA-rBBI. MadaI NacLtiAal i scuIpa ei prBteNatD( pe care B Gine de >raG( dau sD intre pe uD( dar sEnt silite sD realiFeFe B cBliFiune - destul de @iBlentD - cu dBInul 5u>i care @enea En ABanD sD-i ducD la capDt inArata Iisiune. Isaiia FinicLi( Iai Enainte de intrarea En casD a AaFdei i-a pDtrunde i el En li@inArBBI. Baspetelui de BnBare( Ei Iai traAe B datD En pBFD. ApBi Pe terasD au Iai rDIas dBar 5iAaI i MBAaI. Par preBcupaGi. !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet De la Cereastra Iea( de unde aI urIDrit EntreA >Elciul( Ei audH - Ce Fici IDi( Cratele Ieu( ea sD CieR ParcD s-a scLiI>at9 AI @DFut-B de atEtea Bri la 5uCtea i tBt nu-Ii @ine sD cred cD-i ea9 Glasul piGiADiat al lui MBAaI rDspunde EnAEnduratH - DacD-i ea( de ce se Cace cD nu l-a recunBscut pe urlDtBr decEt din pBFele apDrute En re@isteR Ce( i-a apDrut @reBdatD pBFa la FiarR - tii cD nu eti prBstR "ite( la asta nu IaI AEndit9 - Nu ID IirD9 Pentru aa ce@a este ne@Bie de un BrAan specialiFat9 5iAaI se uitD triCaFic la MBAD( renunGD la replicD i-i uBtete ce@a la urecLe. :n Fadar ID aplec pe CereastrD. Nu distinA niIic. NBrBc cD ID retraA la tiIp. C-altIinteri cDdeaI de la etaN i praCul se aleAea de terasa dBaInei NacLtiAal. MD spDl accelerat. MD EI>rac cu LarnaaIentul esti@al( adicD un pantalBn de dBc = caI decBlBrat( ce-i drept( dar En care ID siIt CBarte >ine -( B cDIaD antiNeA( cu Auler rDsCrEnt i sandale. sD cB>Br i eu En li@inA-rBBI. MD cLinuie B pErdalnicD de CBaIe( atEt de insistent( EncEt EIi EncLipui( CDrD nici B pBsi>ilitate de erBare( c-a sBsit i @reIea prEnFului. De @reIe ce Ii s-a reFer@at nu nuIai B Bdaie( ci i pensiune( Deci( Aata EI>rDcat( deFinCectat cu nite la@andD( ID preADtesc tre>uie sD Ciu i LrDnit. PuGin EIi pasD de IusaCirii cBanei MariGa. Nu-s BaspeGii Iei( aa c-B pri@ete persBnal. Mie sD-Ii dea pBrGia Iea. CEnd descLid ua( ID lB@esc nas En nas cu IadaI NacLtiAal. - Ce-i cu duIneata( dBIOle CBnan( aa @rei sD slD>eti( dBrIind pEnD la prEnFR .ai la IasD( cD aFi nu Iai Gii reAiI. AI B Iare >ucurie i @reau sD ne EIpDrtDiI cu tBGii din ea. !ti in@itatul Ieu i te EncadreF i pe tDlicD la Iasa cBIunD. i-B sD @eFi ce IasD cBIunD a@eI... PBliticBs cuI sEnt din Cire( nu pBt da EndDrDt. CEnd ID AEndesc cD de astDFi @rBiaI sD Encep lucrul la rBIan9 DuIneFeule( @Br>a cEntecului pe care-l tBt EnAEnD tanti &aliGaH 7"nde e iluFiile Iele( pe care le-aI pierdut98. S-a dus rBIanul. S-a dus i reAiIul. De IEine EnsD( trec siAur pe >rEnFD de 7@eci89 ;; 1-. P&:N/"L D! GAL Dei IadaI NacLtiAal declarase CaGD de tBatD luIea cD n-B atepta cLiar astDFi pe GillM( dacD stau sD aprecieF la Nusta @alBare Iasa EntinsD En suCraAerie( este clar cD a Encercat sD ne ducD. DacD nu pe tBGi( En Brice caF pe Iine i pe EncD @reB dBi sau trei nai@i din li@inA-rBBI-ul transCBrIat En << -3 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet IenaNerie. De unde B Ci scBs Iasa asta de dBuDspreFece persBaneR Ce IasD9 AcBperitD c-un daIasc al> ca BIDtul( cu ClBri i crenAi de >rad pe lEnAD CarCurii( cu tacEIuri de arAint ;prB>a>il ser@iciul priIit En dar la nunta cu rDpBsatul cDluar<( cu Cel i cLip de platBuri care AeI( supraEncDrcate cu nenuIDrate Aenuri i su>Aenuri de sand@iuri( cu suIedenie de AaraCe B>eFe( pline BcLi cu licLide pe care le recunBsc de la B pBtD( dupD culBare( strDlucire i densitate. Gata9 S-a Fis cu Iine. Precis ID prBcBpsesc c-B indiAestie. 5areI sD-Ii Ci luat ClacBnul de 7Car>icBl8. - MD cunBateGiR Pe IineR... - Ce @D IiraGi( dBInule CBnanR Mai citiI i nBi( artitii9 V-aI lecturat tBate rBIanele... - Nu se pBate9 MD cBpleiGi9... - Nu Iai CaceGi pe IBdestul( cD nu @D prinde( dBInule CBnan. ScrieGi En Aenul care ID Enne>unete. MBr dupD rBIane pBliGiste... AI tBate cDrGile din cBlecGiile 7A@entura8 i 7!niAIa8. Mi-aduc perCect aIinte( pe-acBlB @-aI EntElnit nuIele. - Nu se pBate9 = repet eu aCirIaGia de acuI cEte@a clipe( tiind prea >ine ce spun. - LDsaGi9... Nu-ncercaGi sD ID aIDAiGi. Cine n-a citit a@enturile tB@arDului erlac .BlIs9 Ca sD nu Iai pBIenesc de 7MBartea @ine pe placa de AraIBCBn8... AI Iai citit i 7A>BnaIent pentru traI@aiul inCernal8. Bt de duInea@BastrD( nu-i aaR... - MD aClu Entr-B situaGie NenantD( cuI sD @D spun... - Nu Iai spuneGi niIic( dBInule CBnan9 Nu @D aranNeaFD IBdestia( FDu aa... Pri@esc cLiBndBrE la asistenGD. :Ii dau seaIa cD inAinerul SieACried GatereJ FEI>ete pe su> IustaGD. Bt cBana MariGa ID sal@eaFD( cEnd anunGD Cesti@H - Masa e ser@itD. PBCtiGi la lBcurile duInea@BastrD... Ne aeFDI dupD plac. :ncerc sD Bcup un lBc lEnAD FinicLi. Dar inAinerul ID in@itD lEnAD el. AlDturi( En stEnAa lui( ia lBc GillM ;; MenaNeria ateaptD Enceperea BspDGului. SEnt tBGi de CaGD. CLiar i udBricD-nene. 5a nu. Lipsete dBctBrul .anni>al CerteAa. Dar ID linitesc nuIaidecEt. :i are lBcul lui. La >ucDtDrie. CBana MariGa ID cBnduce ;Iai Iult EIpinAEndu-ID< Enaintea prBaspetei sBsiteH - DEnsu-i scriitBrul despre care Gi-aI @Br>it adineauri. DBInul CBnan. A @enit la Iine sD-i terIine un rBIan de a@enturi. MD Enclin respectuBs( puGin tul>urat. MulticBlBra NunD Ei Cace B IicrB-autB>iBAraCie 7>litF8H - GillM IF@erna( actriGD de CilI( de la studiBurile 5uCtea. :ncEntatD sD @D EntElnesc. DealtCel( @D cunBsc CBarte >ine... << -4 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet IF@erna ;actriGa studiBurilBr de la 5uCtea<. CBana MariGa preFideaFD. Atacul pBrnete. i EntrucEt nu @reau sD Ciu cBnsiderat nepBliticBs( CDcEnd paradD de reAiIul Ieu dietetic( stiIeF i din tBate neaIurile9... Cu salaI de Si>iu( cu 7CilU8 de IucLiuleG( cu icre de Manciuria( cu icre de caras ;Iare iarDi Ii se Cace CBaIe. 5Dnuind cD tre>uie sD urIeFe i alte surpriFe( nu ID lDcBIesc. Ser@esc dBar cEte dBuD-trei din Ciecare. :n @reIe ce Iesenii trudesc Fdra@Dn din CDlci( cBana MariGa BrdBnD lui 75ilD8 sD tBarne din sticle i AaraCe. #rice Encercare de-a e?plica antialcBBlisIul Ieu En@eterat este sBrtitD eecului. - DBIOle CBnan( Cii Iai seriBs9 :nseaInD cD nu ID iu>eti... SD nu Auti din tDriile IeleR Asta ar Ci culIea9 Nici udBriGD-nene nu ID reCuFD... DBctBrul .anni>al( care i-a pDstrat un lBc 7peste druI8 de GillM( B cEntDrete Iereu din pri@iri( se uitD pe Curi la inAinerul GatereJ( dupD care iscBdete la IadaI NacLtiAal( tBate astea CDrD a Enceta sD-i lu>reCieFe AEtleNul cu Guica de PrB@iGa( din care se aClD iIpresiBnante cantitDGi pe IasD. 5aA seaIa cD nici actriGa nu dispreGuiete alcBBlurile. PDLDrel -6 aprecieF cBncret Ciecare tip de sand@i. Sla@D DBInului( cD-s dupD pDLDrel = Iai cu IDsline( Iai cu ridicLi -( En curEnd @a atinAe ciCra de Bpt pDLDrele. Le-aI nuIDrat persBnal( din curiBFitate prBCesiBnalD. Pe puGin( @reB +00 AraIe. Ceea ce( pentru un tEnDr cadru din cineIatBAraCie( Ii se pare e?aAerat. La un IBIent dat( datBritD peseIne i enerAiei acuIulate astCel( Ei ia a@Ent i Entrea>DH - MaIariGB( En Iaterie de GuicD I-aI dBcuIentat. Altce@a nu Iai aiR MadaI NacLtiAal se EntunecD pentru B clipD( apBi aratD la AaraCeH - Ce-Gi EncLipui cD-i En eleR NuIai GuicDR GillM aIBrseaFDH - PDi( ce-ar Iai putea CiR... 75lacJ and )Lite8R 7.aiA8R 7,BLnnie )alJer8R... Nu s-ar Fice9 - LDsaGi Iatale( GillM scuIpD( cD nu I-Bi Ci nDscut i crescut printre enAleNi. Ce-i En clBndire a CBst turnat pentru suCletul Ieu. &acLiu de caise de la VBila( prDtinD de la eleAa( cBIinD datD de dBuD Bri la caFan( adusD de 5ilD de la Galiciuica( Crunte de drBNdie( 7spuID8 de pere( aCinatD( cireatD( tBt ce @rei... sD >aAi su> IasD un reAiIent de scBGieni... i nu-s trase din IBtBrinD( ca @iFicLiul lBr( ci nuIai din pBaIe culese cu IEna. GustD i-ai sD te IinuneFi9 - Atunci sD ne IinunDI( MaIariGB9 = suALiGD entuFiasIatD actriGa. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; raritate9<( cu sardele &B>ert( cu >atBA... Nu le Iai pBIenesc( cD <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet !?eIplul 7actriGei8 este urIat Crenetic de IaNBritatea euCBric i pBrnete sD cLiGDie spDitD( pe B IelBdie pBpularDH - "ite-l( uite-l( uite-l cD @ine( @ine pe ine( i-n IEnD Gine castrBnul cu... castrBnul cu... cu... :n criFD de inspiraGie spBntanD( a>andBneaFD ultiIul @ers i( neADsind altce@a Iai >un de CDcut( Iai ABlete un pDLDrel de prDtinD. LucJM Ei Iai tBarnD unul. Ca i cuI ar @rea sD se asiAure de tDcerea ei. De Capt( cLestia cu castrBnul nu era cLiar un IBd de-a a>ate discuGia. Prete?tul Ei Cusese BCerit de dBctBrul 5ilD care( En aplauFele Aenerale( aeaFD pe IasD un castrBn uria din care a>urete ce@a neIaipBIenit de apetisant. MadaI NacLtiAal se ridicD de la lBcul ei( EnCacD un pBlBnic i-l EndreaptD spre nBi ca un >astBn de Iareal care BrdBnD asaltul ultiIei redute. De Capt( @rea sD ne preFinte cBnGinutul castrBnuluiH - DraAD GillM( draAii Iei( ADina >DtrEnD Cace FeaIa >unD9 A@eGi prileNul sD @D EncredinGaGi de ade@Drul unBr @Br>e din pBpBr. SupD de ADinD cu ADluti ca la IaIa acasD( cD ea I-a En@DGat sD ADtesc( Cie-i GDrEna uBarD. DupD ce sBr> priIa linAurD de supD( cBnsiIt la cLestia cu GDrEna( >a cLiar supraliciteF( pentru cD licBarea care-Ii desCatD liI>a este ce@a duIneFeiesc. PDcat cD dBaIna NacLtiAal n-are CarCurii Iai adEnci. cBIesenilBr Iei. NuIai eu ID a>Gin. GatereJ siIte ne@Bia sD inter@inD educati@H - DBIniBara GillM( Cii atentD( pune teIelie9 - Ce sD-nGeleA prin teIelie( nene inAineruleR = rBstete aprinsD pupDFa( alunecEnd @iFi>il pe panta CaIiliarisIului. - MEncarea9 Asta-i teIelia >Duturii. AltIinteri nu Iai dau dBi >ani pe ecLili>rul duIitale( nici la prBpriu( nici la CiAurat. Mai ales cD nu-Ii EncLipui sD ai cine tie ce antrenaIent. .liFindu-se la el( GillM eFitD B clipD( apBi CenteaFDH - Nu prea arunci Iatale cu >anii nici aa( de-aia nu dai B leGcaie pe ecLili>rul Ieu. PeseIne cD-i stEnAi la ciBrap. AiR GatereJ B pri@ete cEte@a IBIente( cu IultD luare aIinte. ApBi diFBl@D dBuD ta>lete de FaLarinD En Alas i-B sCDtuiete precautH - Cine nu IDnEncD Fdra@Dn( nu tre>uie sD >ea9 AscultD-l pe >DtrEnul SieACried( cD tie ce spune9 Nu tiu de ce( dar cEnd B aude pe actriGD pBIenind de >ani( 7urlatBrele8 EncreIenete cu sticla En IEnD. ParcD se preADtete sD slB>Bade un dB dieF( de sus( dar Ei rDIEne nBta En AEt. ActriGa pare sD B>ser@e i ea 7>lBcaNul8 sBlistului. Plus uitDtura aceea asasinD( care-i e?ecutD pe lBc B enceCalBAraID cBIpletD. Ca sD scLiI>e su>iectul( siIuleaFD ;destul de prBst< un nBu @al -* ;; <<

!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet 5iAaI i MBAaI Cac 7cBn@ersaGie8. Nu pBt auFi ce-i tBt BpBcDiesc( dar e clar cD sEnt CrDIEntaGi de nite neliniti e?tra-culinare. # e?aIineaFD pe actriGD( B cEntDresc din pri@iri( de parcD ar Ci un e?pBnat la cine tie ce preFentare a realiFDrilBr FBBteLnice( apBi Ei IutD B>iecti@ul asupra sBlistului. De data aceasta( distinA En rDceala pri@irii lBr B aprecia>ilD dBFD de stricninD. PeseIne cD nu-i Iai ra>dD iniIa( deBarece Ei audH - DBIniBarD GillM( dBIniBarD... - Ce @D dBrete suCletul( CraGii IeiR... - Ce CilI Iai CaceGi acuR CD astD priID@arD parcD dDdeaGi prB>e... DacD nu ne-nelDI( era i LucJM-LucJM peacBlB9... ActriGa EncearcD sD-i aducD aIinteH - /DuR Da( da( aa-i( ID recBIandase un prieten( dar nu sa CDcut niIic... 7"rlatBrele8 inter@ine raFant( cu intenGia @DditD de-a destrDIa iscBditBarele cLestiBnDri ale CraGilBr FlintaH - VedeGi-@D de trea>D( cuI era sD ID aClu la 5uCteaR !raI En turneu. SEnt eu BIul care sD dea prB>eR PDcat cD LucJM-LucJM rupsese Cirul spuselBr actriGei. ParcD Encepea sD se-nGeleaAD ce@a din acti@itatea ei cineIatBAraCicD. Pe teIa asta( ID adEncesc En Cel i Cel de AEnduri. NuIai e@eniIentul care urIeaFD iF>utete sD ID treFeascD din starea de letarAie. CDci este( Entr-ade@Dr( un e@eniIent. DacD En li@inA-rBBI-ul cBanei MariGa ar Ci rDsunat Iarul triuICal din FilarIBnica Din PLiladelpLia( cu #rIandM la pupitru< i tBt n-a Ci CBst eIBGiBnat artistic ca la @ederea cBrteAiului care-i Cace apariGia. DBctBrul 5ilD( aNutat En IuncD de 5iAaI i MBAaI( care CuseserD e?pediaGi pe urIele lui de cBana MariGa( pDete ca la paradD( purtEnd pe-un Cel de scut ;de Capt B ta@D uriaD< un recipient nicLelat( acBperit c-un capac tBt atEt de strDlucitBr. 5iAD i MBAD susGin laturile scutului cu B IEnD. :n cealaltD( Ciecare transpBrtD un 7daIiNBn8 ;cuI spune tanti &aliGa< >BndBc i pEntecBs. CBIandatul supreI ;Iare reAiFBr ar Iai Ci ieit i din cBana MariGa asta< ne dD aIDnunte despre scena En lucruH - DraAii Iei( luDI En discuGie urIDtBareaH sDrIDluGe En CBi de @iGD9 Nu-s sDrIDluGe B>inuite. PBtri@it EndruIDrilBr Iele( dBctBrul 5ilD a tBcat cu satErul i nicidecuI la IainD( piept de ADinD( B pulpD de >er>ecuG( ceaCD de purcel i sCErcuri de IucLi de @DcuGD. Farul a CBst CrDIEntat cu ciI>ru( piper al> IDcinat( piper neAru >Ba>e( cinci BuD de curcD( apBi a CBst EnCDurat En CrunFe de @iGD sDl>aticD( Cierte En @in rBu de Valea CDluADreascD. Btul a scDFut nuIai la cuptBr( Cier>End IBcnit Entr-un aIestec de unt prBaspDt( de casD( cu seu CraAed de >atal. CDci aa se ADtete pe la nBi... !?tra@aAantul C#NAN D#I 72ellBS Su>Iarine8 ;i EncD interpretat de ;; << $0

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :ntreaAa adunare pare strD>DtutD de-un CiBr neB>inuit. De unde reiese cD nu nuIai Araii sEnt AurIanFi. Iar SicD FinicLi( pe care pEnD acuI nu l-aI auFit scBGEnd B @Br>uliGD( sare literalIente de pe scaun i Entrea>D aprBape >El>Eindu-seH - i... i... i-n clBndirele Dlea... ce-i En clBndirele DleaR... - Cinstea cu@enitD sDrIDluGelBr9 = rDspunde sBleIn IadaI seceta9 NacLtiAal. = AliABtU de Ceptura( recBlta 1*34( cEnd i-a >Dtut Ceptura. Se @ede EnsD cD-l asiIileaFD prea repede. Spre uluirea Iea( care EncD n-aI terIinat studierea aIDnunGitD a sDrIDluGelBr( El @Dd cD se ridicD de pe scaun( se spriNinD cu palIele de IarAinea Iesei i se adreseaFD cBanei MariGaH - Va sD FicD aa( cBanD Iare( duIneata Ii-ai dat EndruIDri9... MieR CD sinAur n-a Ci tiut ce-aI de CDcut( nuR... 5un9 PDi( ai cDlcat( Iatale( @reBdatD prin >ucDtDrieR PBate-n tinereGe( cEnd EGi LrDneai cDluarii i arIDsarii... - 5ilD9... &Dcnetul dBaInei NacLtiAal depDete 110 deci>eli. Mare Iinune cD n-au crDpat paLarele de pe IasD. - De ce 5ilDR De ce nu 7dBInule dBctBr .anni>al CerteAa8R De ceR FiindcD acuI nu Iai sEnt >un decEt de spDlat @asele i de ADtitR InAinerul se >aAD i el En @Br>D ca Iusca En lapteH - Ce @-a apucatR AGi Enne>unitR PBtBliGi-@D( BaIeni >uni9... CBana MariGa En@ineGete. InAinerul EnADl>enete. NBrBc cD inter@ine GillMH - Nene dBctBre( nene dBctBre( se pBate sD te superi aa( din seninR ;; - Dar siCBnR - Cine-ntrea>D de siCBnR = se BGDrDte cBana MariGa. DBInul 5u>i( el era neCericitul. DBInule( nu te cunBsc( nu ID cunBti( dar( dacD n-ai Ci adus-B pe scuIpa Iea GillM( te-a pBCti sD IerAi la crEID. :n casa asta nu se >ea siCBn9 Cine se-ncuIetD sD spurce AliABtU-ul de CepturaR 5ine cD trDii s-B auF i pe-asta9... De cEte Bri Encerc sD nuIDr sDrIDluGele ce Ii se tBpesc En AurD( de tBt atEtea Bri dau Are. Deci renunG la aceastD neinspiratD idee i-i dau Enainte( CDrD CricD. DBctBrul .anni>al CerteAa Ei Iistuie En tiLnD( i pe Ieritate( triuICul neaseIuitei sale IDiestrii. Pentru a-i Enlesni diAestia aIBrului prBpriu( B aNutD cu nenuIDrate paLare din licLidul acela IiraculBs( iIpBrtat de la << $1 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - DuIneata sD ID slD>eti cu 7nene8( nu-s cine creFi( peseIne cD ID cBnCunFi cu-altcine@a de la Iasa asta... 7"rlatBrele8 pDlete i Encepe sD-i deIBnstreFe pBsi>ilitDGile @BcaleH - DBInule dBctBr( dacD nu te-astEIperi( sD tii cD ID supDr i-B sD ai unele necaFuri... 5ilD se-ntBarce spre el ca arsH - Ce-Gi @eni sD te >aAi En discuGieR De duIneata era @Br>aR... LucJM-LucJM rDIEne CDrD Alas. I s-a Iai EntEIplat aa ce@a( En plin cBncert( i lui Gil>ert 5Ucaud. .anni>al CerteAa e?ultD ca i cuI ar Ci tras din >Brcan lBFul cel Iare. - SD @eFi i sD nu creFi9 Aa-i /iALiR PDi( sD tii cD-i cLiar aa( dacD asta te CrDIEntD9... MD intriAD( din ce En ce Iai Iult( CaIiliarisIul ce Encepe sD dBIneascD Entre IeI>rii acestei >iFare IenaNerii. PEnD acuI 7tDlicD8. i iatD cD( dupD dBar cEte@a paLare de aliABtU( Encep sD-i spunD pe nuIele Iic. Ce@a nu este En reAulD9 cEte@a clipe nu-i @Br>iserD decEt En liIitele lui 7duIneata8 i - Ce-ai auFit9 Se arde Criptura9... DBctBrul se astEIpDrD instantaneu( de parcD l-ar Ci scBs din priFD. "rIat de 5iAD i MBAD( se repede ca apucat spre >ucDtDrie. CBana MariGa BCteaFD uuratD. NBi( cei rDIai En Nurul Iesei( nu prea a@eI curaNul sD ne uitDI unii la alGii. i-atunci( pEnD la apariGia celBr a>senGi( EntreprindeI Iai pe Endelete deAustarea licBarei de la Ceptura. Mare secetD tre>uie sD Ci >Entuit En anul acela de pBIinD. Pentru cD @inul este e?cepGiBnal. Sec i Enalt En Arade. Mai EntEi EGi lasD pe liI>D un Aust de IieF de nucD i-a>ia dupD aceea e?plBdeaFD En nDri( cu sal@e IirBsitBare a sIirnD. Iar dupD cEte@a secunde( El siIGi cuI sprinteaFD prin @ine( cuI EGi EnCier>EnteaFD urecLile( CDcEnd sD-Gi trBFneascD tiIpanul. PeseIne cD tre>uie sD Iai prBducD i alte eCecte( deBarece GillM( pe nepusD IasD( se apucD sD-l interBALeFe pe inAinerul GatereJH - Ia spune( nene inAinerule ce se Iai aude cu casaR /iALi de@ine pBlicrBI. Dar( pe rEnd. Mai EntEi se EnrBete( apBi EnADl>enete ca ceara( pentru ca a>ia dupD aceea sD En@ineGeascD la cLip( precuI un Cicat >ine CeFandat. CEnd Ei recapDtD darul @Br>irii( Alasul Ei sunD LErEit i EnD>uit. - Care casDR = reuete sD EnAaiIe. ;; La un seIn al dBaInei NacLtiAal( 5iAaI i MBAaI se aprBpie de dBctBrul 5ilD. - .ai( nene( cu nBi la >ucDtDrie( cD se arde Criptura9 - CuIR Ce-aGi FisR... Nu @D e >ineR $% << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Ce( te Caci cD nu tiiR Aia din 5ucureti9 Ai @Endut-BR Cred c-ai cDpDtat >DnuGi CruIBi( nu-i aaR Peste cLipurile IesenilBr se aterne B ceaGD ciudatD( un @Dl de neAurD( pEclBs i dens ca sIBAul. Ceea ce @rea sD-nseIne( dupD cEte EIi dau seaIa( cD niIeni n-a @DFut( niIeni n-a auFit. Cu e?cepGia Iea( >ineEnGeles. Dar Iai aI un partener( LucJM-LucJM. Pe cLipul EnArBFit al acestuia( AalBpeaFD teleAarii panicii. InterBAatBriul actriGei pare sD-l EnspDiIEnte. IF>D@irea ne @ine dinspre >ucDtDrie. 5ilD pDete iarDi purtPnd B ta@D cEt tBate Filele. Ca i cuI n-ar Ci a@ut niIic de EIpDrGit cu dBaIna NacLtiAal( se duce la ea i-i EnCDGieaFD trBCeul. :ncercEnd sD reediteFe CiAura cu sDrIDluGele( cBana MariGa se ridicD i anunGD pBIpBsH - Spinare de cDpriBarD( cu sIEntEnD i Lri>i9 ! >ineR NuIai cD( de astD datD( nu Iai are IBrAa de adineauri i nici nu Iai B>Gine acelai succes. &eCle?ele adunDrii sEnt lEncede. PEnD i IBtanul persBnal( udBriGD-nene( tBarce sBInBlEnd. Btui( dupD cEte@a IBIente de adEncire a prB>leIei( lipsurile de reAie ce-i puteau Ci iIputate cBanei MariGa sEnt uitate. BatD luIea( inclusi@ su>seInatul( BrAaniFeaFD un asalt cBncentric $+ asupra rDIDiGelBr neEnsuCleGite ale rDpBsatei sDl>Dticiuni. Pe neB>ser@ate( atIBsCera se Iai EnsenineaFD. PlBuD ce-i drept( dar plBuD sDnDtBs( des i IDrunt( cu @in de Ceptura. i iarDi se declaneaFD discuGiile. CEnd Ii-e luIea Iai draAD( El aud LErEind i e?plBdEnd pe inAinerul SieACried GatereJH - Ia spune( dBIniBarD GillM( de unde ai aClat IDtDluGD despre @EnFarea casei de la 5ucuretiR ActriGa aIuGete. CBana MariGa se uitD ce@a Iai lunA la dBctBrul .anni>al. Acesta recepteaFD IesaNul Bptic( cu-B rapiditate uluitBare( cDci inter@ineH - VeFi-Gi de trea>D( /iALi( ce Gi-a Iai cDunatR Dar inAinerul nu-i dus de Iulte Bri la >isericD. - SD-Gi Cie ruine9 AcuI Caci i pe IeAaCBnul MariGei9 Nu-i de aNuns c-ai aNuns >ucDtarul de pBIinD al pensiunii de la PBsadaR... De ce te-ai aIestecat i tu En trea>a asta IurdarDR Cu ce te are la IEnD patrBana( de te preteFi la aseIenea NBsnicieR Spune( dacD ai curaNul( NiABdie( Lai spune9... i @Bi( ceilalGi( i duIneata( dBInule LucicD StDnDrEnAD( cEntDreG la IaAnetBCBn( i duIneata( dBInule SicD FinicLi( care ID CBtBAraCieFi prin Aaura cLeii( i @Bi( 5iAD i MBAD( i duIneata( dBIniBarD GillM( Laide( @Br>iGi( ce @D-ndeaInD s-B sluADriGi pe MariGa( sD-i CaceGi NBcul( dupD cuI @D cEntDR DuIneata( !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet GillM( nu te supDra( dar ID ateptaI sD Cii altCel... nu sD te alDturi adunDturii Dsteia de Iinui... Scaunele se IicD FABIBtBs( IDrturisind sBnBr acuIulDrile de tensiune ;>Dnuiesc cD parB?isticD< ale asistenGei. MadaI NacLtiAal se decide sD inter@inD. - /iALi9 Nu-Gi EnADdui sD-Ii NiAneti BaspeGii9 Ce( ai Enne>unitR De unde-ai scBrnit tBate nDF>Etiile asteaR - uR SD-Ii interFici IieR uR niIic. Dar Ii se pare e?treI de spectaculBs. :n aCarD de asta( Iai cBnstat cD dBaIna NacLtiAal Ei spune inAinerului 7/iALi8( de parcD s-ar cunBate de cEnd luIea. :n aCarD de Iine( nuIai GillM pare sD-i pDstreFe calIul( deBarece B @Dd cD-i lu>riCiaFD AEtul En perIanenGD. BarnD paLarele de @in( unul dupD altul. !ntuFiasIul de care pare cuprinsD se e?priID i En Aura IareH - MaIariGB( e CBrIida>il9 MaIariGB( e neIaipBIenit9... Ca la CilIare... ParcD-s cascadBri9... :nsD IadaI NacLtiAal Ei IaniCestD iarDi calitDGile BrAaniFatBrice. - GillM( Iai tacD-Gi clBanGa9 5ilD( ridicD-te de NBs9 Iar tu( /iALi( nu uita cD sEnteI prieteni @ecLi i nu se cade sD ne >DlDcDriI astCel Enaintea unBr strDini de IarcD. DacD-i @Br>a de IarcD( eu tre>uie sD Ciu strDinul. ApBi cBntinuD( neIaiateptEnd e?ecutarea cBIenFilBr lansate. PeseIne( nici B clipD nu-i trece prin AEnd cD n-Br sD Cie Endeplinite. - DBctBre( CuAi la >ucDtDrie i EnAriNete-te de desert9... Spre surprinderea Iea( tBtul se pBtBlete din senin. Ca Entr-un stBp-cadru. DupD care( derularea cBntinuEnd nBrIal( Ciecare Ei reBcupD lBcul. Ca i cuI niIic nu s-ar Ci EntEIplat. SieACried GatereJ( inAinerul cBntestatar( tace i-i taie IinuGiBs ;; CBrtissiIB. AIplitudinea Alasului lui GatereJ se EndreaptD @ertiAinBs spre LucJM-LucJM sare de pe scaun. Se repede la inAiner( AesticulEnd deFarticulat. Dar n-apucD sD aNunAD pEnD la GatereJ( deBarece 5iAaI i MBAaI( ascultEnd peseIne de pBrunca nerBstitD a dBaInei NacLtiAal( se aruncD la piciBarele 7urlatBrelui8. :l placLeaFD ca la ruA>i. Se prD@Dlesc tustrei la pBdea. Isaiia FinicLi CuAe la cuier sD-i ia 7LinnLBCC8-ul. Dar cBana MariGa( de pe scaunul ei( care se Enscria pe Br>ita CBtBrepBrterului( Ei pune B piedicD prin siIpla Entindere a piciBrului. i se adauAD i el IBrIanului care se F@ErcBlete pe NBs. SieACried GatereJ urlD istericH - ViperD nenBrBcitD9 "ite unde-aI aNuns9... Asist EnIDrIurit la desCDurarea e@eniIentelBr. Nu EnGeleA << $!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ultiIa >ucDGicD de carne. # EntinAe En sBsul de sIEntEnD( B duce un paLar de aliABtU. Nu tiu al cEtelea. 5iAaI i MBAaI se En@eruneaFD sD dea Aata cel de-al dBilea >Brcan cu Lri>i IuraGi. FinicLi i-a dus la cuier aparatul de CBtBAraCiat( dupD ce-a @eriCicat dacD n-a suCerit @reB a@arie. Pentru ca( apBi( sD-l @Dd ca Iai CDcut rBst de nite sDrIDluGe En CBi de @iGD. :n Brice caF( B eniAID din cele Iai stranii. Iar dBctBrul .anni>al CerteAa( reluEndu-i rBlul de 75ilD8( se EndepDrteaFD aAale En direcGia >ucDtDriei. IIensa rBatD arDIie ce se lDCDie pe IasD( scDldatD En sirBpul cu reCle?e ciBcBlatii( e deInD sD CiAureFe( cu cinste( En cele Iai apetisante reclaIe cBlBrate. Nu-Ii @ine sD cred cD B creID-caraIel pBsedD calitDGi trancLiliFante( EnsD este @iFi>il cD tensiunea de acuI cEte@a IBIente se estBIpeaFD( Encetul cu Encetul( >arBIetrul >iBreacGiilBr pBrnind sD se Endrepte rapid spre indicaGia 7tiIp CruIBs8. - 5ilD( EGi acBrd pri@ileAiul de-a ser@i pe distinsul Baspete... Cu tBatD atenGia( Bstentati@ IDAulitBare( pe care Ii-B reFer@D cBana MariGa( sEnt ne@Bit sD iau cu@EntulH - ScuIpD cBanD MariGB( iartD-ID( te rBA( dar sEnt un @ecLi i cBnsec@ent dia>eticH nu pBt aprecia creIa-caraIel( realiFatD cu atEta IDiestrie de dBctBrul CerteAa( decEt nuIai @iFual... nepDsDtBr la AurD( IasticEnd-B preBcupat. GillM Ei Iai tBarnD AIa>ilitatea aICitriBanei depDete Brice ateptare. Mai ales prin IDsurile de pre@edere( atEt de IicDtBare. - tiaI cD suCeriGi de >Bala asta nenBrBcitD. CreIa a CBst preparatD cu FaLarinD9 De altCel i dBInul inAiner GatereJ 7ser@ete8 nuIai prBduse preADtite cBnCBrI celBr Iai se@ere prescripGii Iedicale. SD CiI seriBi( cDci 5ilD e dBctBr( nuR :nsD dBctBrul pBrnete sD GipeH - CBanD MariGB( stai cD nu-i aa9 CreIa a CBst preparatD cu FaLDr. NuIai pentru /iALi aI B pBrGie preADtitD cu FaLarinD... DBar duIneata Ii-ai spus aa9 Ai uitatR MadaI NacLtiAal linitete aAitatul spirit al dBctBruluiH - Nu-i niIic( 5ilD9 :Gi spun eu( n-a@ea nici B AriND( dBInul inAiner B sD renunGe >ucurBs la creIa-caraIel9 ! i el tBt un Cel de AaFdD9... GatereJ Encu@iinGeaFD( suspect de ArD>itH - Cu cea Iai Iare plDcere9 CLiar sEnt EncEntat sD-l @Dd pe dBInul CBnan apreciind arta de cBCetar a dBctBrului nBstru... .anni>al CerteAa( nu tiu de ce( treIurD din tBate IDdularele. A>ia reuete sD >El>EieH - IIpBsi>il9 Nu se pBate9 MD Cac de rEs Enaintea dBInului CBnan9... InAinerul siIuleaFD B e@identD neduIerireH - De ce( draAD dBctBreR NunGeleA9 !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << $$

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Pentru c-aI preparat-B nuIai pentru tine( /iALi9 i nu-i cLiar atEt de reuitD... NBrBc cD inAinerul El cBnsBleaFD cu B inCiID dBFD( aprBape LBIeBpaticD( de sBdD causticD En dulceaGa AlasuluiH - Mai lasD IBdestia( stiIa>ile dBctBr( cD nu te prinde i nici nu-Gi este En Cire9... CBana MariGa EncearcD i dEnsa sDl EI>lEnFeascD pe 5ilD. Dar( CDrD eCect. CDci .anni>al CerteAa l-a luat En >raGe peH 7IIpBsi>il9 Nu se pBate9 Nu-i reuitD98. - NiIic nu-i iIpBsi>il( cEnd pBruncesc eu9 = i-B reteaFD IadaI NacLtiAal. :n cele din urID( e?cedat( dBctBrul dD CuAa la >ucDtDrie. Se EntBarce de-acBlB( purtEnd B CarCuriBarD de diIensiuni accepta>ile. Sincer sD Ciu( cBnsiIt din tBatD iniIa la iniGiati@a dBaInei NacLtiAal i la aIa>ila i rapida renunGare a inAinerului. CreIa-caraIel treIurD ca B piCtie. reIurD i IEna dBctBrului. AtEt de @iBlent( EncEt scapD CarCuriBara. i apetisanta creID se lD>DrGeaFD pe duuIea( rDspEndindu-i pretutindeni sBsul arDIiu. PDcat9 Dar asta-i piesa9 Nu Iai are nici un rBst sD-Ii Cac iluFii( cDci IBtanul dBaInei NacLtiAal( tDcutul i eniAIaticul udBriGD-nene( se ser@ete sinAur( CDrD sD se Iai lase in@itat. .anni>al CerteAa se repede spre IEG( EncercEnd sD-l alunAe. $3 Prea tErFiu. N-a Iai rDIas niIic din creID. AcuI linAe ultiIii strBpi de sirBp. In@idiBs i deIBraliFat( pri@esc la delectarea lui udBriGD-nene. Dar nu-s sinAurul. Pri@esc la el i inAinerul( i dBctBrul 5ilD. ParcD ateaptD ce@a. !u( din pDcate( nu Iai aI ce sD atept. Peste cEte@a clipe - Cantastic cEt de repede trece tiIpul =( udBriGD-nene Encepe sD se F@ErcBleascD pe pBdea. # spuID rBiaticD Ei GEnete printre dinGi. Mai IiaunD de cEte@a Bri( apBi se EncB@riALeaFD LidBs i... rDIEne perCect GeapDn. - udBriGD-nene9 udBriGD-nene9 = rDcnete disperatD IadaI NacLtiAal. 5ineEnGeles( dupD cuI era de ateptat( udBriGD reCuFD sD-i rDspundD. InAinerul se LliFete aIuFat la 5ilD. ApBi( FEI>ind su>Gire( lanseaFD prB@Bcarea pe care( peseIne( B preADtise Iai de IultH - AI iIpresia c-ai dBFat Areit FaLarina( draAD dBctBre9 DacD nu cuI@a @ei Ci scLiI>at( CDrD sD @rei( ClacBnul B>inuit. - Ce( eti ne>unR /aLarina Ii-a dat-B cLiar cBana MariGa. A luat ClacBnul de la tine din caIerD. !ra pe nBptierD9... - Atunci e-n reAulD( 5ilD. NuIai cD-n ClacBn nu se aCla FaLarinD( ci altce@a. "n prBdus strDin( pentru linitirea ner@ilBr Iei FdruncinaGi. ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet MadaI NacLtiAal EncearcD sD scLiGeFe un prBtest @eLeIent( EnsD SieACried GatereJ B pBtBlete nuIaidecEtH - LasD( MariGB( nu Iai are nici un rBst sD NBci teatru9 DBar tii prea >ine cD-Ii pBrt FaLarina cu Iine( En cutiuGa din @estD. 5ine cD n-aGi pus FaLarina @BastrD i-n creIa celBrlalGi in@itaGi. AI Ci a@ut BcaFia sD ne distrDI9 Pe nBptierD pDstreF dBar ClacBnul cu ta>lete de stricninD. DBFa pe care Ii-a prescris-B Iedicul este riAurBs calculatD. Nu-Ii dDuneaFD. M-aI B>inuit cu ea( ca Mitridate. Dar dBctBrul 5ilD tia( i EncD de IultD @reIe( cD CBlBsesc stricninD. # Ci el dBctBr de CeIei( EnsD nu-i de cBnceput sD nu recunBascD B ta>letD de stricninD... Btui( curiBs din Cire( ID aplec i iau pe deAet B picDturD de sirBp( de pe un ciB> al CarCuriei. MirBs precaut. Are un parCuI e?treI de ciudat. Acelai IirBs de IiAdale aIare care ID iF>ise peste nBapte( cEnd El @iFitaseI pe 5ilD En >ucDtDria lui. PDstreF pentru Iine B>ser@aGia i( spre surprinderea tuturBr( cer sD Ii se BCere i Iie B pBrGie din atEt lDudata creID-caraIel. - DD-l EncBlB de dia>et( n-B sD Cie IBarte de BI( dacD B sD Aust i eu B linAuriGD... PEnD En clipa aceasta( niIeni nu EndrDFnise sD se atinAD de desert. 5ucurBs( dBctBrul .anni>al se ArD>ete sDIi ser@eascD B pBrGie cEt tBate Filele. ApBi Ei in@itD i pe ceilalGi sD-i EntindD CarCuriile. Iau cu linAuriGa puGin sirBp. MirBase nBrIal( a FaLDr $4 ars i a @anilie. Nici urID de parCuI de IiAdale. Atunci( CDrD nici B eFitare( pBrnesc sD aprecieF cBncret darurile culinare ale e?tra@aAantului dBctBr .anni>al. NuIai >ietul udBriGD-nene( eniAIaticul i in@iFi>ilul IBtan persBnal al dBaInei NacLtiAal( Face pe duuIea( neIaia@End cuI sD-i IaniCeste EncEntarea. - ParcD-i Iai >unD CDrD FaLarinD( nuR InAinerul GatereJ @rea sD parD IaliGiBs. Dar nu se atinAe de creID. Se @ede cD are AliceIie Iult Iai crescutD decEt a Iea. :n @reIe ce luIea Ei cBnsuID tDcutD desertul( e?aIineF cu IultD atenGie pe Ciecare En parte. ParcD-s tBGi de leIn. NiIeni nu IDrturisete @reB urID de eIBGie. Iar dBctBrul 5ilD( scLiI>End pe Curi B pri@ire cu cBana MariGa( El sBlicitD pe GatereJH - De ce nu eti curiBs sD Auti din creID( /iALi draADR - Nu Ii-au plDcut niciBdatD prDNiturile de casD... Iai ales cEnd sEnt Endulcite cu stricninD9 .anni>al CerteAa se autBcatapulteaFD de pe scaun i Encepe sD urleH - InCaIie9 !ste B inCaIie ceea ce spui9 'i-aI preparat creIa cu FaLarina pe care Ii-a dat-B MariGa9... MadaI NacLtiAal( delBc NenatD cD i se spune pe nuIe( de parcD ar Ci IEncat cu aIEndBi din acelai >lid( scrEnete din dinGi( !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CDrD sD clipeascDH - MinGi( 5ilD9 Ca EntBtdeauna9... Ce-ai pus En creIa lui /iALiR - !?act ce Ii-ai dat( MariGB9 AI @rut sD inter@in i sD-i cBIunic dBctBrului .anni>al cD stricnina n-are IirBs de IiAdale. Dar ID reGin. i >ine Cac9... CDci IadaI NacLtiAal( nepDsDtBare( ca i cEnd nici n-ar Ci auFit cele discutate Iai Enainte( se ridicD de la IasD. Cu un Aest plin de AraGie( de-B aIa>ilitate cLiar e?aAeratD( ne in@itD pe terasD( unde urIeaFD sD ni se ser@eascD Cinalul >ancLetului. - NDdDNduiesc sD nu reCuFaGi B caCeluGD neaArD. Mai ales dupD atEtea eIBGii9 Se Iai EntEIplD. Mai Areete BIul( n-ai ce-i Cace9 Ce Ii se pare de neEnGeles( >a cLiar CBarte >iFar( e Captul cD niIeni nu pare aCectat de Ara@ele acuFaGii pe care i le-au aruncat cu atEta deFin@BlturD inAinerul SieACried GatereJ( dBctBrul .anni>al i cBana MariGa. !?traBrdinar cEt de repede se dBIBlesc spiritele En casa asta. Cu iniIa-ntristatD( ID alDtur cBlBanei care se deplaseaFD pe terasD( urIEnd-B pe IadaI NacLtiAal( la deAustarea cetii de caCea cu care a@ea sD ia sCErit acest e?celent i Cantastic prEnF de AalD. Sper sD nu Cie EndulcitD cu 7FaLarina8 dBctBrului 5ilD9 1$. AMA5ILI 'I D! SAL#N CEnd aI auFit-B pe cBana MariGa cD ne pBCtete la B caCeluGD pe terasD( EIi dau surprins seaIa cD-i priIa Iea caCea din Fiua asta. Care( sD nu IEnieI pe >unul DuIneFeu( nu Cusese B Fi tBcIai B>inuitD. Nu-Ii place sD-Ii dau iCBse de scriitBr ce se aliIenteaFD En perIanenGD cu alcBBluri de iIpBrt sau care Ei e?citD car>uraGia cu Feci i Feci de 7Ness8-uri. :n ceea ce ID pri@ete( ID IulGuIesc cu ase sau apte cDni ;nu ceti< de caCea turceascD ;de preCerinGD din cea cBluI>ianD( Ciind Iai @erte>ratD<. Mi-B prepar sinAur( dupD reGeta Iea prBprie( cu dBuD linAuriGe ;7cBcBate8< de >Ba>e >ine prDNite( IDcinate la B strD@ecLe rEniGD de IEnD. anti &aliGa( scuIpa Iea IDtuD( se CDlea c-B cuIpDrase la CBnstantinBpBl. Pe rEniGa de alaID En@erFitD( cLiar En clipa cEnd Ii-B dDruise( la cea de-a -0-a ani@ersare ;a Iea( nu a dEnsei<( descBperiseI tanGatH 7Made ;; CB.XGa>rB@eni 148. in !nAland = MDAeanu et CLit cD IDtuD-Iea n-apucase s-aNunAD la lBcurile sCinte( Bprindu-se sD @iFiteFe cDluADrii de la Iuntele AtLBs( tBatD IaLalaua B saluta cu deBse>it respect( spunEndu-i 7LaAiGa-&aliGa8. De Capt( rEniGa era sinAura aIintire adusD din LaAialEcul IDtuD-Ii. Nu EndrDFnesc sD cred c-a acLiFiGiBnat-B cLiar la 5ucureti. Ar Ci prea de tBt. :nsD IstaI>ulul a CBst !?tra@aAantul C#NAN D#I << $6

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet tBtdeauna En >une relaGii cBIerciale cu Ieseriaii >ucureteni. Nu I-aI nDrD@it la caCea i la tutun decEt En clipa cEnd Ii-aI identiCicat @BcaGia i I-aI apucat de scris. #are 5alFac nu >Duse 1%.000 de caCele( pEnD sD-i desD@EreascD BIeneasca lui cBIedieR SBr>ind( plin de FEI>ete recunBscDtBare ;i Calse< din inCecta FeaID cDreia dBctBrul .anni>al Ei Fice caCea ;aici sEnt ne@Bit sD descLid B paranteFD i sD-Ii e?priI neduIerirea cD un Iaestru al artei culinare( de talia lui 5ilD CerteAa( se dB@edete - En acest dBIeniu( al preparDrii caCelei = un analCa>et peni>il<( pri@esc Enciudat la atIBsCera de EncEntare En care se petrece deAustarea BdiBasei i inCaIei scursuri. - Ce arBID9 = se 7paIeaFD8 GillM. 7ArBID de piele nedatD la du>alD8( EIi Fic eu ;En sinea Iea( se EnGeleAe<( >lesteIEnd preCDcDtBria actriGei. - Ce tDrie9 Ce >ine pBtri@itD la FaLDr9 = B susGine dBInul 5u>i( cDruia Captul cD pBsedD un VBlJsSaAen 1300 L n-ar tre>ui sD-i dea dreptul la eIanarea unBr aseIenea iI>ecilitDGi. :n ceea ce pri@ete tDria = pBt sD declar cu IEna pe cBrd -( licLidul din CraAilele cecuGe ;cEt nite ADBace de Bu< din Festrea cBanei MariGa pBate Ci prescris CDrD teaID( ca sBIniCer i sedati@. Iar En pri@inGa dBFDrii FaLDrului( sBluGia apBasD( de culBarea @Bpselei de pDr 7 Bnal--8( Iult diluatD( aduce de departe cu dulcele Cad i leiBs al unei FeIi de prune aCuIate. Ca B culIe( IadaI NacLtiAal Iai incitD la supliIenteH - Cine Iai dBreteR SpuneGi descLis( nu @D NenaGi9 CaCetiera e plinD9... SEnt lai. BGi. Cer En cBr( cu Aurile pBcite( de parcD ar Ci IEncat Iere cBri@B@e( sD li se Iai tBarne B pBrGie din diluGia aceea de creID de ALete. NuIai eu rDIEn deIn. i reCuF cateABric. Dar cBana MariGa ID EnGeleAe Areit i striAD la 5ilDH - DBctBre( Cii Iai atent9 AdD B ceacD Iare. Nu tii cD scriitBrii nu >eau caCeaua ca nBi( IuritBrii de rEndR Ce DuIneFeuR Nici atEta lucru nu cunBtiR Ser@ete-l cuI se cu@ine pe dBInul CBnan. CD pBate ne >aAD i pe nBi En @reun rBIan. De ce sD I-ascund dupD 7deAete8( ideea cBanei MariGa nu-i lipsitD de interes. PEnD s-apuc a ID AEndi Iai pe Endelete la persBnaNele de CaGD( apte sD-Ii cBIpleteFe IenaNeria Iea iIaAinarD( ID pBIenesc En CaGD cu-B iIensD canD de caCea. DBctBrul .anni>al Ii-B ser@ete FEI>ind CBrGat. !ste e@ident( i pentru el( cD preparatul sDu n-are cuI sD Cie pe Austul Ieu. Cu atEt Iai Iult( FEI>etul acesta ine?plica>il. - Mersi( dBInule dBctBr9... = Encerc eu sD rDIEn En liIitele >unei-cu@iinGe. - VeGi a@ea pentru ce9 SEnt cBn@ins( cLiar CBarte cBn@ins9 ;; << $* !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Gust B sBr>iturD. &DIEn cu Aura cDscatD. A>ia acuI EnGeleA FEI>etul terBriFatului dBctBr. CDci licBarea de culBarea caCelei( caI @reB sutD i cinciFeci de AraIe( pare a Ci un cBniac de Iare clasD. DupD arBID i tDrie( Iai Iult ca siAur un 7.ennessM8. i EncD decBrat cu Iulte stele. Va sD FicD( dBctBrul nu-i cLiar aa de iI>ecil. :i dDduse seaIa cD nu-i de Iine pBirca pe care-B preparase En @ederea BaspeGilBr. iatunci( pentru a se rea>ilita En CaGa BcLilBr Iei( EIi BCerD un car>urant pe care tie cD-l @Bi preGui. MadaI NacLtiAal B>ser@D strDdaniile Iele de a-Ii ascunde surpriFa i ID Entrea>D En Aura IareH - Nu-i >unD( dBIOle CBnanR Nu-i destul de tareR !-n reAulD( scuIpD cBanD MariGB9 DacD Iai a@eGi( a Iai >ea B canD. ;; CBana MariGa patrBneaFD FEI>itBare instaurarea unei atIBsCere de plDcutD diAestie pBstprandialD. Pare IulGuIitD de starea actualD a lucrurilBr. Dei( pe cEt B tiu de inteliAentD( ID EndBiesc sD se-ncreadD En caiaCele de pe terasD. InAinerul( pBsBIBrEt( stranAulat de Enaltul Auler care-i ascunde << 30 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CiBrBasa cicatrice( pare adEncit En AEnduri. PeseIne cD-l pBst de udBriGD-nene. Cu tBate acestea( nu-Ii @ine sD cred En tentati@a de asasinare a inAinerului. Cel Iult( este pBsi>il ca tBtul sD Ci CBst astCel BrAaniFat( EncEt sD i se BCere B perspecti@D Iai EndepDrtatD sau Iai aprBpiatD a unui e@entual deces siIilar. 5ilD EncearcD sD FEI>eascD. !CBrturile sale se dB@edesc Fadarnice. InAinerul pare atras de e?erciGiile de IicrBIiIicD CacialD ale actriGei. Aceasta depune eCBrturi @iFi>ile sD parD @aIpBasD i inteliAentD. :ntre LucJM-LucJM i cei dBi CraGi Flinta( MBAaI i 5iAaI( s-ar Fice cD se EnCiripD un sBi de 7cBn@ersaGie8. Dei stau i ID Entre>( destul de NustiCicat( ce Cel de idei ar putea @eLicula Entre ei. FinicLi( pBsedat En perIanenGD de deIBnul CBtBAraCierii( traAe pBFD dupD pBFD( de parcD ar @rea sD iIBrtaliFeFe B reuniune de EnseInDtate epBcalD. PrBprietarul VBlJsSaAen-ului( sinistratul dBIn 5u>i( dD seIne de iIpacientare. GillM EncearcD sD-l dBIBleascD prin cEte@a ALiBnturi >ine siIGite i discrete( dar nu dB>Endete nici un reFultat. Pentru cD dBInul 5u>i se ridicD i anunGD ritBsH - Plec9 5ra@B lui. Vrea sD parD >Dr>at. DEndu-i seaIa cD tBate pri@irile se EntBrc spre el( Ei pierde aplBI>ul i se ClecDiete. Atunci 31 B>sedeaFD leul lui udBriGD din li@inA-rBBI. Putea sD Cie el pe inter@ine prBIpt IadaI NacLtiAalH - Vai de Iine( dBInule 5u>i( cD nuIele celDlalt nu Ii l-ai spus( cuI se pBate aa ce@aR Nu rDIEi cu nBi( la cinDR In@itaGia rDsunD atEt de Cals( EncEt s-ar Fice cD( Iai curEnd( ar Ci B aluFie la cEt Iai BpBrtuna i Ara>nica dispariGie a arLitectului. ;; Ne luDI rDIas >un. :nsD rDIEneI pe terasD. Pentru a nu stinALeri B idilicD despDrGire. DespDrGirea dintre actriGa studiBurilBr nBastre i BIul-cu-IainD-prBprietate-persBnalD. DiscreGia nBastrD se dB@edete inspiratD. GillM se pBtBlete instantaneu( En clipa cEnd dBInul 5u>i Ei strecBarD un plic de diIensiuni iIpresiBnante. PrB>a>il cD-i prBiectul de scenariu despre care ne pBIenise... :n IBIentul cEnd uruitul de rEniGD electricD ;atEt de caracteristic IBtBarelBr de VBlJsSaAen< se pierde En @Dile PBsadei( Encepe sD ID seInaliFeFe Iult ateptata criFD de indiAestie. :ncBnNurat de cBIpasiunea AeneralD = Iai Iult sau Iai puGin sincerD -( sEnt cBndus de dBctBrul .anni>al CerteAa la Bdaia Iea de la etaN. - DraAD dBInule dBctBr( nu @D CaceGi AriNi( iau nuIaidecEt nite 7LiFadBn89 i-B sD Cie >ine9 - Nu pentru asta aI Ginut sD @D EnsBGesc( dBInule CBnan = << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Ii-B EntBarce el -( dar dBreaI sD @D EncredinGeF cD tBtul a CBst preparat cu cea Iai desD@EritD acurateGD. NuIai aliIente din cele Iai prBaspete. Nu-nGeleA ce-i cu indiAestia asta... - ParcD udBriGD-nene Iai EnGeleAe ce@aR Greeala EIi aparGine( nu tre>uia sD EnCulec ca spartul. :n Brice caF( Gin sD @D IulGuIesc En cLip deBse>it pentru cana de caCea... !?cepGiBnalD9 Mai a@eGiR Nu Ii-ar Cace rDu EncD @reB sutD de AraIe. ! @asBdilatantD. Se recBIandD i-n inCecGii9 Cred cD sEnteGi de acBrd( nu-i aaR CLestia cu udBriGD-nene nu i-a cDFut prea >ine. - rec Iai tErFiu pe la duInea@BastrD( sD @Dd cuI @D siIGiGi... Dei nu-s prea EncEntat de @iFita anunGatD( EntrucEt Cicatul Encepe sD ai>D B @iBlentD discuGie ;En cBntradictBriu< cu sDrIDluGele En CBi de @iGD i cu celelalte Celuri de IEncare( atEt de antipatice lui( accept tBtui( AEndindu-ID c-ar putea Ci ne@Bie de aceastD Entre@edere. - DBInule CerteAa( @D IulGuIesc CBarte Iult... - N-a@eGi pentru ce9 DeBcaIdatD... departe Entre>Drile interiBare( CiindcD siIt ne@Bia ine?Bra>ilD sD ID trEntesc la pat. MaNBritatea aniIalelBr care CuseserD sacriCicate pentru cBnCecGiBnarea Cestinului Encep sD raAD( sD IuAD( sD >eLDie i sD cBtcBdDceascD. i n-au ADsit alt lBc( decEt En celulele Iele Lepatice( BrAaniFEnd un cBncert de IuFicD a>sBlut cBncretD( NudecEnd dupD instruIentele de percuGie care-Ii FAElGEie Cicatul. Nu Iai traA B>lBanele( deBarece terasa s-a ABlit de IusaCiri. acBlB sDr>DtBrirea actriGei. CDci( En caFul acesta( dBctBrul S-au retras cu tBGii En li@inA-rBBI. NDdDNduiesc sD nu cBntinuie .anni>al @a a@ea de CDcut Iai Iulte @iFite nBcturne. :nALit precipitat un puIn de ta>lete de 7LiFadBn8 i ID Entind la BriFBntalD. 5ineEnGeles( nu pBate Ci @Br>a s-adBrI. Nu ID lasD nici Cicatul( nici pancreasul( dar nici AEndurile. SiIt cD Ii se uIClD capul de atEtea AEnduri. i( sla@D DBInului( aI la ce AEndi. SuCerinGa ce-Ii IacinD ;pe Ieritate< IDruntaiele nu se pBate aseIui cu cLinul cuAetDrilBr ce-Ii nD@Dlesc En Iinte. :n li@inA-rBBIul care se aClD tBcIai su> Bdaia Iea( nu prea dBInete linitea cea Iai desD@EritD. Se aud Cel i Cel de IicDri( de parcD s-ar Iuta din lBc EntreA IB>ilierul. La un IBIent dat( rDsunD i-B perecLe de palIe. AIintindu-Ii de ;; 13. 7!IN! 1L!IN! NAC. ;P#P< M"SI18 SA" 7MICA S!&!NAD P#P8 << Ce-B Ci @rut sD spunD dBctBrul 5ilDR N-apuc EnsD sD-Ii duc Iai 3% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet e?plBFia scatBalcelBr trase de IadaI NacLtiAal lui 5iAaI i MBAaI( aI tBate IBti@ele sD cred cD tBt dEnsa-i sursa siAurD a acestui FABIBt( de@enit un Cel de specialitate a casei. DupD @reB NuIDtate de ceas( cBlica Encepe sD se astEIpere. DacD nu Areesc( parcD ID cuprinde i-un Cel de tBrBpealD. Se @ede cD LucJM-LucJM Cusese cel pe care-l pDlIuise cBana MariGa( cDci nuIai aa EIi pBt e?plica Curia cu care-i trece la PresleM. Bt cu EnreAistrare @ecLeH 7&BcJ arBund tLe IasacreaFD reputaGia de sBlist @Bcal cBnteIpBran. NBrBc cD clBcJ8. ;; i-n @reIe ce !l@is nuIDrD sacadatH 7Bne( tSB( tLree( CBur...8( analiFD suIarD a celBr EntEIplate. SBsirea CunaI>ulescD a di@ei Ii-B reaIintesc pe CBndul sBnBr al unui alt rBcJ ;Iai lent< interpretat de !l@isH 7 Le train8. Pentru decesul parCuIat cu IiAdale al IBtanului N-a putea preciFa cEt aI Iai stat aGipit. PBate B BrD( pBate trei. Dar( En caIera ce se aClD peste druI de-a Iea( Encepe sD CLecJer. "rlD incBntinent( CiBrBs i EntDrEtatH 7 Sist aAain9 Sist rDcneascD( apucat de-B criFD cuIplitD de @iBlenGD( CLu>>M ID LBtDrDsc sD recapituleF e@eniIentele Filei i sD Entreprind B aAain98. udBriGD-nene( LucJM-LucJM n-are la dispBFiGie B IelBdie de 7SinAle SinAers8 sau En @ersiunea lui &aM CBnniCC( ar Ci CBst Iult Iai >ine @enit. Va sD FicD( ia sD @edeI ce-i putred En DaneIarca i ce scErGEie la pensiunea dBaInei NacLtiAal. CDci( e liIpede( se iIpune B ancLetD9 i( EntrucEt tBt l-a apucat pe cEntDreG B criFD acutD de IaAnetBCBnitD( iar pe Iine una de Cicat( care criFD I-a lDsat( iar pe el a>ia Encepe sD-l IartiriFeFe( EIi iau iniIa En dinGi i decid sD-Ii Encep ancLeta cu LucJM-LucJM. Bt El aI la EndeIEnD( pe acelai cBridBr cu Iine. - CiBc9 CiBc9 = >at Fadarnic la ua 7urlatBrelui8. adec@atD. :n Brice caF( Iarul Cune>ru al lui CLBpin( transcris DEndu-Ii seaIa cD nu @iseF( ID treFesc iIediat. !ste IaAnetBCBnul lui LucJM-LucJM( despre care EIi pBIenise IadaI NacLtiAal. "n 7GrundiA 1 318( dupD cuI ID inCBrIase FinicLi. Asta-i culIea nesiIGirii9 tie cD Ii-i rDu i se apucD de IuFicD( dEnd pBtenGiBIetrul la Ia?iIuI. rDstiIp En care ID ridic En capul BaselBr. FBrIida>il9 7CBle>ilul8 i-a CDcut eCectul. Nu ID Iai dBare Cicatul. :n scLiI>( ID dBr urecLile. CDci B nenBrBcire nu @ine niciBdatD sinAurD. Atept ca CLu>>M CLecJer sD-i terIine 7 Sist-aAain8-ul( << 3+

!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :n plinD euCBrie acusticD( n-are cuI sD-Ii audD seInalul. Atunci( EIi iau din nBu iniIa En dinGi( Lar DBInului cD aI B danturD destul de Fdra@DnD ;EncD<( iH - 5uI9 5uI9 = rDsunD puInul Ieu En ua iIpasi>ilD a sBlistului. DeAea>a. ! clar cD tre>uie sD atept un IBIent de pauFD( cEnd Ei @a EntBarce >anda pe cealaltD pistD. DupD un sCert de ceas se i@ete prileNulH - Bc9 Bc9 = de astD datD( cu CalanAa de la deAetul IiNlBciu. Cu tBate cD de cealaltD parte a uii se aternuse B linite IBrIEntalD( nu-Ii rDspunde niIeni. Atunci( iarDi EIi iau cBrdul En dinGi i descLid( CDrD sD Iai atept @reB in@itaGie. DBaIne DuIneFeule9 Dar e-ntuneric >eFnD9 De unde rDsunase atunci recitalul FABIBtBs al IaA-uluiR >rEnci peste un B>iect Ietalic care Encepe sD urle 7MBtLer98. Fac un pas. i ID pBticnesc de ce@a dur i EnCier>Entat. Cad En Dei nu-Ii prea cBn@ine sD rDspund( EIi deF@Dlui tBtui ade@Drata identitateH - !u sEnt( Al CBnan9 FD( te rBA( puGinD luIinD9 Lustra din ta@an se aprinde iIediat( de parcD ei I-a Ci adresat. Ca Entr-un CilI de .itcLcBcJ( dupD clipele de suspens( tBtul se clariCicD. AcuI stau de-a >uilea( >Bt En >Bt cu LucJM. Care( i Entre nBi i care cBntinuD sD cEnte 7MBtLer8. LucJM Face printre EIi pun cea Iai CireascD Entre>areH cine a aprins luIinaR - FiGi >ine @enit( dBInule CBnan9 Dar nu staGi aa. FaceGi-@D cBIBd9 ! Alasul actriGei. # identiCic pe GillM lEnAD EntreruptBr. &ealiFeF( destul de stEnNenit( cD deranNeF B edinGD de audiGie En dBi. MD adun de pe NBs ;destul de Areu< i-Ii cer iertare pentru cele EntEIplate. neterIinat. "rlatBrele EIi Entrerupe u@Biul scuFelBr( se ridicD i-B pBCtete pe GillM sD iasD aCarD din Bdaie. AcuI aI rDIas nuIai nBi dBi. MD pri@ete >B@in i Entre>DtBr. StiIulat de eniAIatica aIuGire a sBlistului( pBrnesc la atacH LucJM-LucJM traAe un puIn IaA-ului. 7MBtLer8 rDIEne el( se aClD culcat pe cB@Br( de cealaltD parte a IaA-ului rDIas Feci de >enFi En@DlIDite i rD@Dite( tBlDnit Entr-B rEnD. Atunci( ;; AdicD 7ABleu( IaID98. A>ia acuI Ii se liIpeFesc lucrurile. ! ,BLn LennBn. 5eatle-Ianiacul Dsta de LucJM B>inuiete sD-i asculte IaA-ul pe Entuneric. MD cBn@inAe i duiBasa interpelare care-Ii IEnAEie tiIpanulH - Care eti( tBntuleR DacD Ii-ai turtit IaA-ul( te sCEii9... << 3!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - FruIBasD @Bce Iai are aAreAatul duIitale( dBInule LucJM9 - PDi( cuI sD n-ai>D( dacD l-aI plDtit cu cEte@a IiareR 7GrindiA 1 318( reAele IaA-urilBr9 Pare EncEntat de aprecierea Iea. ScLiGeaFD ce@a( din IucLii B>raFului( pe care sEnt ne@Bit sD-l interpreteF ;cu puGin eCBrt< drept FEI>et. Dau BcBl caIerei( cDutEnd nBi prete?te de cEntat Bsanale. 5areI de-a reui sD-l plaseF pe Br>ita pDlD@rDAelii pline de EnAEICare( atunci cEnd BIul spune tBt ce tie despre autB>iBAraCia lui. - FruIBasD Bdaie9 Ade@Drat ca>inet de lucru pentru un artist. LucJM-LucJM Encepe sD deIareFe. CaI Encet( dar siAur. pBFe din 75ra@B8( plDtite cu piGule Arele. Pe pereGii Iei sEnt tBGi reAii 7pBp8-ului. 7"rlatBrele8 se EnCier>EntD i se autBcEntD din ce En ce Iai @iFi>il. :ntr-ade@Dr( Bdaia e tapetatD( de sus En NBs( nuIai cu cLipurile scDpat neEntinat de pBp. Paul McCartneM( ,BLn LennBn( ;En 7!astIancBlBr8< ale @edetelBr IuFicii uBare. DBar ta@anul a - PDi( cuI sD nu Cie CruIBasD( dac-aI EI>lDnit-B nuIai cu BcLii Iei. - Dar( @D rBA( dBInule CBnan i Iaestre( luaGi lBc... ID >ucurD sD tDinuiesc cu Iatale... i sBlistul dD la B parte rBlele de IaAnetBCBn( slB>BFete cB@Brul( EIpinAEnd 7GrundiA8-ul su> pat i-Ii Cace seIn sD ID aeF. - Pe NBsR - Nu Gin scaune En Bdaie( Iaestre. Nu-Ii plac( stricD decBrul( EIi rDpesc din perspecti@D. - N-a putea lua lBc pe patR Pe NBs( Ii-e caI Areu. i-apBi( aI Iai stat pe duuIea9 Vai de Iine( Iaestre( cuI sD nu9 Ca la duInea@BastrD acasD9 Nu-i Iai spun cD la Iine acasD aI un CBtBliu En care EIi place sD ID lDCDi. 5ineEnGeles( cEnd nu Ii-l cBnCiscD tanti &aliGa. ;; i uite aa( el pe cB@Br( iar eu pe IarAinea patului( EncepeI sD ne EIprieteniI. AdicD eu sD-l traA de liI>D pe sBlist( iar sBlistul sD ID descBasD pe Iine. A>ia peste NuIDtate de ceas reuesc sD aClu cD-l cLeaID LucicD StDnDrEnAD ;ceea ce tiaI( de la cBana MariGa<( cD-i de pe unde@a din #ltenia( de lEnAD Galiciuica ;deci @ecin cu dBctBrul .anni>al<( cD IuFica pBp este pasiunea @ieGii lui i cD( deBcaIdatD( n-are anAaNaIent. FBrIaGia acBIpaniatBare s-a !?tra@aAantul C#NAN D#I .arrisBn( &inAB Star ;pletBi( ca En priIa lBr periBadD<( tBatD CBrIaGia Creedence ClearSater &e@i@als( .allidaM( PresleM( &icJM NelsBn( ,iIi .endri?( taraCul 5ee Gees( ,Ban 5aeF( 5B> DMlan( Led /eppelin i = spre uiIirea i EncEntarea Iea = FDrEIiGD LaI>ru9 Lucian StDnDrEnAD crete nuIaidecEt i @ertiAinBs En 3$ <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet lDsat teIpBrar de pBp( plecEnd cu tBGii la practicD( pe antiere( Ciind studenGi la pBliteLnicD. !l a>andBnase studiile EncD din clasa a VIII-a( dedicEndu-se En e?clusi@itate artei. Iar pentru pEinea cea de tBate Filele( cEnta iarna pe la nunGi i >BteFuri. CaI puGin pentru treiFeci de Iinute. DeFBlantD situaGie. Nu-Ii rDIEne decEt sD trec la teLnica Entre>DrilBr aNutDtBare( aa cuI prBcedeaFD Brice ancLetatBr care se respectD. - i nu Iai ai de AEnd sD te apuci de En@DGDturDR - FereascD DuIneFeu9 AI terIinat cu ea. Mi-aNunAe9... - !ste pBsi>il sD nu te tenteFe cBnser@atBrulR Mai ales cD-Gi EncLini tBt tiIpul IuFiciiR VeFi-Gi de trea>D( Iaestre9 "nde @DFui( Iatale( sBlist de IuFicD pBp( a>sBl@ent al cBnser@atBruluiR Aici( En Ieseria Iea( tre>uie sD studieFi i Fiua i nBaptea. :nsD( acasD( unde ai linite9 - Dar nu Iai au @ecinii9 Aa Gi-ai luat atestatul la A&IAR - CLiar aa. M-aI preFentat la e?aIen i i-aI nDucit. Le-aI luat Iaul cEnd Ii-au auFit @Bcea. CD nu-i de ici( de cBlB9 AI CBst i la cBIisia pentru restaurante. La Enceput( a Iers Areu. N-a@eaI pile. PEnD la urID( s-a aranNat. AI ADsit pe-unul cu urecLe9 - i-asta se cLeaID cD-i pEinea duIitale cea de tBate FileleR - CBFBnac( Iaestre( cBFBnac cu staCide9 LuIea se dD En @Ent dupD IuFicD uBarD. "n turneu la 5ila-de-,Bs( Iai un altul la rBceti( EncD unul la CBcBrDtii-Caplii i( adunEnd cu cele de la CBIana( de la GiurAeni( Ale?andria i alte centre pBpulare aLtiate dupD 7pBp8( caa-i IBda( Aata( sBlistul LucJM-LucJM( @edetD >ucureteanD( strEnAe >ani al>i pentru File neAre. - i cuI se cLeaID CBrIaGia @BastrDR la re@istD. Ne-au caI criticat. Dar lasY cD prinde >ine. SD nu Ci auFit Iatale de 7!lectrBnic 5BMs8R... 7MBndial8( de 7&Bu i neAru8( dar de 7 Le !lectrBnic 5BMs8( FDu IuFica >DtrEnului ,BLann Se>astian ;5acL<. - M-ar interesa tare Iult ce@a aIDnunte despre @iaGa unui sBlist @Bcal din Filele nBastre. MD reCer la unul de IuFicD uBarD. L-a >DAa Entr-un rBIan. Cred c-ai Ci un IBdel ideal. - ViaGa-i Area En IuFica uBarD9 Se Iuncete Fdra@Dn. NBpGi nedBrIite. Mai ales la nunGi. Vai de Iine( BdatD erau sD ne caCteascD rDu. /iceau cD sD le cEntDI pEnD luni( la prEnF. i-B pBrniserDI de sEI>DtD seara. ParcD-l aud pe nau-IareH 7ScLiI>aGi @arFa la lDutari( cD s-a rDcit98. iapBi cEte druIuri aI >Dtut prin GarD. - i-n @ara asta( pEnD-i terIinD >DieGii din CBrIaGie practica( CunBsc eu cEte@a CBrIaGii Iai acatDrii. AI auFit de 7SCin?8( de - 7 Le !lectrBnic 5BMs89 GLitare electrice. Au scris despre nBi i ;; cD nu. Drept e( nu prea ID BIBr cu IuFica pBp( ci Iai Iult cu << 33 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ce-ai de AEnd sD CaciR - /ac la PBsada. MD BdiLnesc i-Ii dreA plDIEnul. SD-l aI pentru la iarnD. - Dar cuI de-ai niIerit tBcIai la dBaIna NacLtiAalR - Prin cunBtinGe. i-apBi( auFiseI @Br>indu-se despre dEnsa. - !-atEt de cunBscutDR - Cine n-B tie pe Valea PraLB@eiR ! cunBscutD ca un cal >reaF. - VDd cD iai i cBIpletat dBsarul9 - ParcD n-aGi Ci de pe luIea asta( Iaestre CBnan9 PDi( ia sD ne AEndiI i sD le luDI pe rEnd. 5Dr>atul i l-a EnArBpat. Cu caii a rDIas( dei i-a CDcut cuiere. 5anii de pe urIa cDluarului( cEnd i-a @Endut instalaGia( i-a pus la tecLerea. Mai cu cLiriaii @eniGi la aer( sD se-ntDreascD( Iai cu seFBnierii de la 5reaFa sau Sinaia( iaca i-a CDcut un nuIe9 Mai dintr-una( Iai dintr-alta( aClu B IulGiIe de aIDnunte despre autB>iBAraCia ;caI rBIanGatD< a IDADdanului. MD uit la el cuI stD tBlDnit pe cB@Br( cu nDdraAii Dia sBiBi( cu trei eticLete cErpite pe Cund( i Iai cD nu-Ii @ine sD cred cD se pBate trDi i-aa( CDrD sD Caci niIic altce@a decEt sD FdrDnADni la ALitarD i la IaA. MaicD-sa se prDpDdise acuI cEGi@a ani. # >Dtuse >DtrEnul StDnDrEnAD ;LucJM-LucJM seniBr< de-B >DAase En spital. ApBi Ei luase ne@astD prBastD i tEnDrD care( En priIul rEnd( El alunAase de acasD pe LucicD. Nu se EIpDca delBc cu EncetDGenirea lui ,iIi .endri? sau a lui CelentanB En satul lBr linitit( de Blteni isteGi i IuncitBri. DacD >Diatul lui >Dr>atu-sDu se deteriBrase la cap( n-a@ea decEt sD-i ia GaI>alul Dla electric i s-B-ntindD. - i nu te Iai @eFi cu pDrinGiiR - CuI sD nu9 AcuI se lDIurirD i ei cD-s BI EntreA( cD aI i eu un nuIe Iai acDtDrii. Au citit i-n Fiar. De cEte Bri El @eriCicD pe >DtrEn la IaAaFia cu ArDunGe( ne@astD-sa CuAe la Iine. Petrece cEte-B sDptDIEnD( dBuD( ca sD CacD praC >anii din >ate tSist-ul la ceaiurile dansante. surplusurile de cEntar( pentru a scDpa de ilicit. S-B @eFi ce Iai - re>uie sD-Gi Cie Areu cu ea pe cap. Mai ales dupD ce te-a alunAat din casa En care te-ai nDscut. NnG9 N-ai niIerit-B( Iaestre CBnan9 S-au scLiI>at lucrurile. PrBAresDI9 AcuI EIi dD i ea B IEnD de aNutBr( cEnd IerAe prBst >iniGul. - ParcD spuneai cD 7>iniGul8 duIitale e cBFBnac. - i cBFBnacul Iai IuceADiete( din cEnd En cEnd. PBrnesc Iai departe( EntinFEndu-Ii i Iai Iult anteneleH - Dar de inAinerul Dsta( GatereJ( ce Fici de elR - Ce-ai @rea sD FicR e intereseaFD En cLip specialR - DaYde unde9 "ite-aa( din curiBFitate prBCesiBnalD. Mi se !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 34

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet pare un tip CBarte pitBresc i interesant. - /DuR Ai aClat i Iatale cD-i plin de >itariR - .a>ar n-aI a@ut de-aa ce@a. CLiar se scaldD En >aniR - DBInule CBnan( Iaestre( pDi Iatale eti un dulce cBpil9 sta a CBst BI la @iaGa lui. tii ce-i aia antreprenBr de druIuri i BseleR A a@ut B casD En 5ucureti( de rDIEneai precis cu Aura cDscatD. AI auFit cD-n priID@ara asta a @Endut-B unui AestiBnar. CicD ar Ci luat @reB trei sute de Iiare pe ea. 5ani Arei( dBInule9 "nde dracu-i GineR CD nu-i Craier sD-i punD la C!C. De ce nu i-ar depuneR - sta a En@Ertit( tBatD @iaGa( nuIai aCaceri de IiliBane. i-acuI( El @eFi Iatale strEnAEnd >ani la ciBrap sau la C!C( CDrD sD-i punD la Buat( sD scBatD i puiR Ce pDrere aiR :n cele din urID( parcD dEndu-i seaIa cD >ine@Biete sD @Br>eascD prea Iult( LucJM ID pBCtete la B audiGie de IuFicD 7pBp8. Nu ID entuFiasIeaFD in@itaGia( apDrEndu-Ii Iai Iult ca un Cel de B>strucGie la setea Iea de inCBrIaGii. Dar n-aI EncBtrB. DacD @reau sD Iai aClu cEte ce@a( tre>uie sD ascult. CLiar i IuFicD 7pBp8. i-n @reIe ce LucJM-LucJM Ieterete pe la >utBanele 7GrundiA8-ului( pri@esc pe su> sprEncene la Iutrele celBr de pe pereGi. Gata9 7GrundiA8-ul Ei dB@edete pBsi>ilitDGile( >u>uind. FBrIaGia &BllinA StBne intrD En cBIpetiGie cu CBrIaGia de tur>BreactBare a diCuFBarelBr instalate pe la cBlGurile BdDii. MD IirD Captul cD iIaAinile de pe Fiduri Iai stau la lBcul lBr. NBrIal ar Ci CBst sD se deFlipeascD( din pricina @i>raGiilBr. 7"rlatBrele8 se traAe Iai aprBape de aparatul pe care a>ia El scBsese de su> pat. PBtri@ete pBtenGiBIetrul i Iai tare( ca i cuI n-ar Ci CBst de-aNuns. Ni@elul deci>elilBr depDete liIita de alarID. Iar LucJM EIi Cace seIn sD ID aprBpii de Iaina inCernalD i sD ID cBncentreF. De parcD ar Ci pBsi>il. !?aIineF En cBntinuare EncDperea( EncercEnd sD depisteF ce@a din urIele lDsate de trecerea actriGei. i tBtui Cusese aici( cu artistul nBstru @BcalQ pe Entuneric9 SD Ci ascultat IuFicDR Nu-Ii @ine sD cred. Prea Ei CDcuse @Ent. i nu tBcIai pBliticBs. Deci tre>uie sD e?iste Entre ei nite relaGii Iai Iult decEt IuFicale. :Ii @ine sD-Ii traA sinAur palIe9 FiindcD descBpDr( cLiar su> nasul Ieu( la cEGi@a centiIetri( plicul lui GillM( cel pe care i-l lDsase 5u>i( la plecarea sa atEt de precipitatD. Plicul este EntredescLis. De su> pleBapa nelipitD a spatelui( rDsar cEte@a >ancnBte al>Dstrui. Pe nBptierD( la capul patului( printre alte ClacBane( >aA de seaID preFenGa unui 7,BLnnie )alJer8. Mai Iult ca siAur cD nu-i CBlBsit pentru lipirea >enFilBr. i( pe neateptate( siIt cuI ID apucD B ne@Bie ine?plica>ilD ;neCiind >DutBr< i !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 36

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cuIplitD( sD prB>eF din cBnGinutul ClacBnului. Din clasele priIare( cEnd ne luaI la Entrecere( care din cBpii cBnsuID Iai Iult peliJanBl cu >BrcDnelul( cEtiADtBrul priIind un preIiu de trei lei( de-atunci aI rDIas cu B trauID Austati@D. MD urIDrete peste tBt( Brice a pune pe liI>D( Austul acela de parCuI de IiAdale( de sEI>ure de piersicD( sau de caisD( pe care-l a@ea peliJanBlul ;acuIa Ei Fice 7PescDru8<. CEnd duc la AurD pDLDrelul de 7,BLnnie )alJer8 BCerit de LucJM-LucJM( siIt iIediat parCuIul de IiAdale. Acelai pe care-l siIGiseI i la decesul nepre@DFut i traAic al lui udBriGD-nene( cEnd se EnCruptase ilicit din creIa-caraIel a dBctBrului .anni>al. DBInul LucJM-LucJM ;alias LucicD StDnDrEnAD< nu intenGiBneaFD sD CBlBseascD pe 7plan lBcal8 >Dutura din care ID EI>ie sD-Ii astEIpDr setea. - NBrBc9 = EnAEn eu( su>it EnAEndurat( CDrD sD sBr> din aI>rBFia scBGienilBr. CDutEnd sD nu ID B>ser@e sBlistul( tBrn cBnGinutul pDLDrelului Entr-B @aFD cu cEte@a Cire de AarBaCe( de pe nBptierD. N-aI tiut( i-a>ia acuI aClu( spre stupBarea Iea( despre sla>a reFistenGD la alcBBl a AarBaCelBr. CDci( iIediat dupD ce le-aI ser@it pDLDrelul de SLisJM( @Dd cD se ClecDiesc( se decBlBreaFD( @irEnd spre al>uriu( de parcD li se CDcuse rDu. ApBi( parcD reteFate( se culcD alene pe >uFele @aFei. - De unde ai SLisJM-ulR = El Entre> EnArBFit pe LucJM. - :n nici un caF de la 7AliIentara89 Nu-s >DutBr i nici nu-Ii place pBrcDria asta9 StricD la @Bce. Dar Ii l-a dDruit inAinerul GatereJ i n-aI putut sD-l reCuF. - i cuI l-a apucat( aa deBdatD( draABstea pentru duIneataR - .a>ar n-aI. Mi-a spus cD l-a priIit i el cadBu de la dBctBrul 5ilD. N-a @rut sD-l IELneascD. Aa cD i-a acceptat atenGia. Mai ales cD se caI certaserD. :nsD Ii-a IDrturisit cD nu-i aIatBr de SLisJM-uri. :l ard la AEt. Are EnDuntru B >u>D care El cLinuie cuIplit cEnd >ea cLiIicale de sBiul DstBra. Nu-Ii este delBc clarD aceastD prB>leID( cu repetatele atenGii ale dBctBrului .anni>al CerteAa CaGD de inAiner. Mai EntEi Cusese cLestia cu creIa-caraIel i-acuI( sticla de 7,BLnnie )alJer8. i tBate IirBsind a IiAdale9 ;; SD Iai Cac B Encercare( sD aClu care-i ade@Drul En pri@inGa relaGiilBr dintre 7urlatBre8 i actriGDH - i ce-i cEntai lui GillM( pe EntunericR - A9 CreFi cD-Ii pierd @reIea s-B @rDNesc pe una ca astaR Venise sD ID rBaAe sD citesc un scenariu pe care i-l adusese dBInul 5u>i( Dla cu Iaina. - A@eai de AEnd sD-l citeti cu inCrarBii( En >eFnDR !?tra@aAantul C#NAN D#I << 3*

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - GluIeFi( dBInule CBnanR - /Du cD nu9 Dar cEnd aI intrat En Bdaia duIitale( dBInea Entunericul cel Iai desD@Erit. SBlistul are ner@ii tari. Nu-i pierde cuIpDtul. - Aa Cac eu cEnd ascult IuFicD. StinA luIina. S-B pBt EnGeleAe Iai adEnc. Nici n-aI apucat sD ID uit la scenariu. A>ia Ii-l adusese... Mi-ar Cace plDcere sD-i dau B IEnD de aNutBr lui GillM( Iai cunBsc i eu pe cEte cine@a la studiBuri... Ce plDcere B sD Cie pe sBlist( cEnd B sD dea de scenariu i-B sD EnceapD sD-i nuIere Cilele9 Face pe prBstul. i nici nu-i dD seaIa cD este. ParcD n-a Ci B>ser@at i EnreAistrat BcLeadele din tiIpul prEnFului de AalD. ParcD n-aI asistat la e?treI de rapida ieire a actriGei din Bdaia lui LucJM. Mi-aI EntipDrit En Iinte( pentru @enicie. Fia siAnaliteticD LucicD StDnDrEnAD. sta-i LucJM-LucJM( Iarele sBlist de IuFicD 7pBp8. priIa CaFD a caIpaniei Iele de in@estiAaGii. Cele cEte@a B>ser@aGii = nu cLiar lipsite de @alBare -( plicul cu 7scenariul8( sticla de 7,BLnnie )alJer8( aIeliBrat cu parCuI de IiAdale( plus preFenGa actriGei En Bdaia cuCundatD En >eFnD( nu-Ii BCerD prea Iult. DecEt B i Iai supDrDtBare senFaGie de plutire En necunBscut. La capDtul cBridBrului( pe su> ua BdDii lui GatereJ( GEnesc interIitent luIini. ,udecEnd dupD inter@alele la care apar i dispar sclipirile( sEnt Endrituit sD cred cD inAinerul se NBacD la EntrerupDtBr. La un IBIent dat( dar nuIai pentru B clipD( EIi trece prin Iinte cD transIite seInale cui@a din aCara lBcuinGei. Dei aI unele @aAi cunBtinGe de MBrse( nu iF>utesc sD identiCic nici IDcar B sinAurD literD din alCa>et. Dar este CBarte pBsi>il sD nu se siItD >ine i-ncearcD( En Celul acesta( sD atraAD atenGia. DBaIne Cerete9 Btu-i cu putinGD( la @Ersta lui. ANuns En CaGa uii( cLi>Fuiesc c-ar Ci Iai >ine sD >at. CiBcDnesc EncetiBr. LuIina se stinAe deCiniti@. ;; 14. /##-AL5"M( :N AL5 I N!G&" Mai >at B datD. Iar se aprinde. Dar tBt nu-Ii rDspunde niIeni. MD sperii cuIplit. Se EntEIplD ce@a Ara@. :IpinA >rusc ua( uitEnd cD putea Ci i EncuiatD ;dar( din Cericire( nu-i< i se aude B >uCniturD seacD( de leIn ciBcnindu-se c-un !?tra@aAantul C#NAN D#I DupD ce pDrDsesc 7studiBul de audiGii nBcturne8 al sBlistului( aI iIpresia cD ID aClu En pBsesia a tBt atEtea date inCBrIaGiBnale cEte a@useseI Iai Enainte de-a Ci declanat 40 <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cBrp dur. IluFii acustice. CDci( de dupD uD( apare SicD FinicLi. :i apasD En@erunat( cu palIa( >Bsa din dreapta CrunGii. Mi se creeaFD cBn@inAerea cD( peste cEte@a Iinute( acBlB @a lua natere un IBnticul supliIentar de tBatD CruIuseGea. - CuI daGi >uFna aa( ca tDtarii9 PuteaGi sD-Ii crDpaGi cDpDGEna9 - Dar duIneata ce-n@Erteti prin caIera inAineruluiR AcuI nu Iai uI>lD En slip. A e@Bluat. La piNaIa >icBlBrDH pantalBni cu dunAi al>astre pe lunA( iar Laina rBFalie( @DrAatD pe lat. Ce@a En cel Iai pur stil 7pBp-art8. Ca eCect decBrati@( destul de Crapant. 5ineEnGeles( este EnLDIat cu tBt LarnaaIentul prBCesiBnal. DBuD aparate CBtBAraCice En >andulierD ;un 7LeiJa8 i-un 7LinnLBCC8<( un IeAa-ClasL NapBneF( plus B trusD de B>iecte. CBarte iIpBrtant... - De ce nu la IineR DBar lBcuiesc la cEGi@a pai de-aici... - Ceea ce aI de pB@estit tre>uie @DFut. :n al> i neAru9 CaIera lui FinicLi se aClD la parter( iIediat dupD ua din dBs a clDdirii. !ste B EncDpere suCicient de cBnCBrta>ilD. Are un studiB cu nBptierD( dBuD CBtBlii tapisate( un iCBnier du>lu( B IasD de diIensiuni Iedii( B etaNerD cu cDrGi( iar En cBlGul BdDii( lEnAD Cereastra acBperitD c-B perdea de catiCea ArBasD( B cLiu@etD. :n aprBpierea acesteia se Iai aClD B IDsuGD cu tD>lie de IarIurD( pe care se lDCDie B suIedenie de tD@i i tD@iGe( un aparat de IDrit i de cBpiat( B instalaGie de de@elBpaN( plus alta de uscat CilIele( ID rBA( un Iic la>BratBr CBtBAraCic. DupD ce-i e?traAe trupul din LaIurile care-l EncLinAau( FinicLi Ei BrEnduiete AriNuliu aparaturD pe IDsuGa de lEnAD cLiu@etD. ApBi se EndreaptD spre nBptierD( cBtrB>Diete EnCriAurat En sectBrul interiBr i... scBate B sticlD de 7,BLnnie )alJer8. :l pri@esc stupeCiat. !l ID pri@ete in@ers. Dar EncEntat. - Face >ine la diAestie9 V-aI auFit plEnAEndu-@D c-aGi IEncat prea Iult. 5Duturica asta tBpete ArDsiIile pe lBc( de-aia n-au enAleNii arterBsclerBFD. - !?istD ce@a En spusele duIitale( dBInule SicD( dar Iie EIi este interFis alcBBlul( cu cea Iai a>sBlutD se@eritate. Mi se perIit dBar $0 de AraIe pe Fi. Dar sD Cie cBniac( de cea Iai >unD calitate. ;; &epet Entre>area( dar acuI pe un tBn de sBIaGieH - Nu Ii-ai rDspuns. e-a ruAat dBInul GatereJ sD-l CBtBAraCieFi En Lalat i-n papuciR SicD FinicLi( trecEnd praAul( iese de-a >inelea din caIerD. :ncLide ua dintr-B >uCniturD( apBi EIi transIite BptitH - SD IerAeI NBs( En Bdaia Iea( tre>uie sD @D cBIunic ce@a << 41 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - "ra9 !-n reAulD9 )LisJM-ul este cBniacul enAleNilBr9 Precis9 - DacD-i aa( atunci Lai sD ne-nAriNiI sDnDtatea9 NuIai B lacriID. "n picuG. &espectEnd prescripGiile. Dar Iai EntEi sD-Ii spui de unde ai CDcut rBst de SLisJM-ul Dsta. - CuI de undeR De la prD@Dlie... AI luat B ladD EntreaAD( cEnd aI plecat din 5ucureti. I-aI cedat i dBctBrului .anni>al B sticlD. A@ea neapDratD ne@Bie( pentru a Cace CaGD unei B>liAaGii. - De unde tie cD CBlBseti ca trataIent 7,BLnnie )alJer8R - !i( asta-i >unD9 PDi( nu @ine-n Ciecare searD la Iine( sD diFBl@DI En cBlecti@ aterBIatBaIele i cBlesterBlulR Mai stDI de @Br>D( Iai analiFDI situaGia din pensiunea dBaInei NacLtiAal. CD( sla@D DBInului( pe teIa aceasta a@eI ce trDncDni. Mai cu seaID( pe sBcBteala >alenei... - Care >alenDR - MadaI NacLtiAal. Aa a pBreclit-B dBctBrul 5ilD. - BarnD-Ii repede un pDLDrel de 7asclerBl8( cD nu @D @Dd >ine. i sD-Gi intre En cap( dBInule FinicLi( eu nu tiu niIic despre cLestia cu 7>alena8. N-aI @DFut( n-aI auFit9 .ai( tBarnD-Ii Iai repede. Dar sD Cie CDrD siCBn9 - SiCBn n-aI( ci nuIai apD IineralD. PBt sD @i-l ser@esc CDrD >Br@iFR PriIul Aest pe care-l Cac este sD duc pDLDrelul la nas. Nici AEnd sD IirBasD a IiAdale. MirBase ca Brice SLisJM de calitate. A cauciuc ars. :ncredinGat cD tBtu-i En reAulD( dupD ce Aust priIul pDLDrel( Iai Cac B @eriCicare de cBntrBl i-l sBr> i pe-al dBilea. ApBi El Entre> pe SicD Dsta( care-Ii de@ine din ce En ce Iai siIpaticH - Ce s-a EntEIplatR Spuneai cD @rei sD-Ii cBIunici ce@a e?treI de iIpBrtant. .ai( dD-i druIul9 - Nu s-a EntEIplat niIic9 - Ce( nu Gi-e >ineR Atunci( de ce I-ai cLeIatR - Nu s-a EntEIplat niIic EncD9 Dar B sD se-ntEIple9 Aici e >aiul9 C-B sD se-ntEIple9 ;; De @reB cEGi@a ani( CBtBrepBrterul @ine En Ciecare @arD sD-i petreacD @acanGa la pensiunea dBaInei NacLtiAal. LBcul este Iinunat( aerul CBrIida>il( IEncarea 7IBrIEntalD8( caIera cBnCBrt I spBritQ Entrun cu@Ent( are cele Iai ideale cBndiGii pentru reCacerea celulelBr ner@Base. Nu-i Ieserie uBarD sD Cii CBtBrepBrter la un 7Le>drBIader8 ;CBrIularea Ei aparGine lui FinicLi9<. :n tBt acest tiIp( n-au a>sentat niciBdatD inAinerul SieACried GatereJ i nici dBctBrul .anni>al CerteAa. De @reB trei ani EncBace( s-au i@it i CraGii Flinta( 5iAaI i MBAaI. Iar din @ara asta( s-a preFentat i LucicD StDnDrEnAD ;alias LucJMLucJM<. PEnD En seFBnul actual( nu s-a EntEIplat niIic deBse>it. NiIic << 4% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet care sD-l EIpinAD pe SicD la criFe de an?ietate. Dar( de-B sDptDIEnD EncBace( de cEnd FinicLi a sBsit la PBsada( cu arIe i >aAaNe( se petrece ce@a ciudat( ce@a care nu-i Iai EnADduie nici B clipD de tiLnD suCleteascD. - Dar ce te EndeaInD sD creFi cD se @a EntEIpla ce@a rDuR - PDi i astDFi s-a putut B>ser@a. :n priIul rEnd( sBsirea actriGei. N-aGi @DFut ce priIire triuICalD i s-a BrAaniFatR PEnD acuI( n-aI auFit-B niciBdatD pe cBana MariGa pBIenind de e?istenGa acestei GillM. - DacD pupDFa Ei spune 7MaIariGB8( EnseaInD cD se cunBsc Iai deIult. - BcIai9 ApBi( cLestia cu IBartea lui udBriGD-nene. - Mda9 iaici e ce@a neclar9 - i LucJM-LucJM Dsta. PDi( El cunBsc de la 5ucureti. L-aI EntElnit adeseBri la 5uCtea. Mai Cace i el cEte-B CiAuraGie. !ste B praIatie de IEna-ntEi. Ce cautD aiciR De ce se preCace cD n-B cunBate pe actriGDR DBar i-aI FDrit EIpreunD( pe platBuri. De altCel( tBt acBlB i-aI EntElnit i pe CraGii Finta. - Dar Dtia ce En@Erteau la studiBuriR - FiAuraGie( cu 7#/N8-ul9 Aa-i spun ei 7IMS8-ului lBr( drBaAa aia pe patru rBGi( plus una de reFer@D. DacD se-ntEIplD sD Cie ne@Bie En @reun CilI de-B IainD( atunci Ei anAaNeaFD pe 5iAaI i MBAaI cu 7#/N8 cu tBt. i-i plDtesc pe pBst de cascadBri( iar 7#/N8-ul pe tat de CiAurant. DacD pDGesc ce@a cu el( El reparD pe sBcBteala studiBurilBr. :l @Bpsesc din nBu( Ei Iai pun @reun arc sau @reun aIBrtiFBr( Ei Iai scLiI>D i pistBanele( dacD nu( cLiar IBtBrul En EntreAiIe i( pEnD la urID( se aleA cu drBaAa reprBCilatD inteAral. Ce-i drept( se Iai dau i ei peste cap( se Iai pBIenesc cu cEte-B cBastD CisuratD. - Mda9 Mi se pare interesant. !ti cBn@ins cD LucJM i cu GillM sEnt >une cunBtinGe( iar pe nBi EncearcD sD ne CacD sD credeI in@ersR NuR Asta Gi-a treFit >DnuielileR - 5a da. PrecuI i tBate celelalte aspecte despre care aI @Br>it. Pe scurt( se petrece( se 7cBace8 ce@a i nu pBt descBperi anuIe ce. i Iai e ce@a care ID sEcEie. PreFenGa siIultanD a tuturBr acestBr prBaspeGi cLiriai de @arD ai cBanei MariGa. De ce( tBcIai En @ara asta( s-au suprapus sBsirile actriGei( a CraGilBr 5iAaI i MBAaI i( Iai ales( a clDnGDului DlaR - Care clDnGDuR - CEntDreGul LucJMLucJM9 - Atunci( cine creFi cD Iane@reaFD BrAaniFarea acestui siIpBFiBn esti@alR Nu cuI@a dBaIna NacLtiAalR i( dacD este 7creierul8 acestei ciudate cBn@BcDri( ce se ascunde atunci En dBsul FEI>etelBr eiR Dar dacD nu-i cBana MariGa9 Cine ar putea Ci altcine@aR DacD Ii-ai treFit En Lalul acesta curiBFitatea( >areI nu ID lDsa En 7pBI8. Spune-Ii ce cDutai En caIera inAineruluiR ;; << 4+ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - :Ii Cac Ieseria( dBInule CBnan9 De trei File EncBace( CBtBAraCieF caIera En Ciecare searD. - !ti ne>unR :Gi arde de AluIe( sD risipeti atEta peliculD. Nu era de aNuns sD CBtBAraCieFi dBar B datDR - # sD rEdeGi( dar nu e de aNuns9 CDci( En Ciecare Fi( se prBduce B nBuD scLiI>are En aeFarea IB>ilelBr. Nici cDrGile nu le Iai lasD la lBcul lBr. Mereu le IutD En altD parte. i cine se Endeletnicete( cu atEta rE@nD( de trea>a astaR PBsi>il( inAinerul. Dar pBate cD i alGii. - Care alGiiR - MulGi-s( DBaIne( i necunBscuGi9 MadaI NacLtiAal( dBctBrul .anni>al( 5iAaI i MBAaI( clDnGDul... CD pe tBGi i-a apucat draABstea CaGD de GatereJ. Nu-i FiulicD de la DuIneFeu( En care sD nu-l @iFiteFe Ciecare( cel puGin de dBuD Bri. IndiCerent dacD-i En Bdaie sau dacD se aClD pe terasD. Cel puGin dBctBrul 5ilD( care-i cel Iai acti@( El @iFiteaFD i nBaptea. - MD rBA( cBana MariGa ar a@ea B NustiCicare. !ste datBare sD-i deretice prin caIerD. Dar 5iAaI( MBAaI( LucJMR Ce rBst au( tBatD Fiua( >unD Fiua( pe capul inAineruluiR CBn@erseaFD cu elR - Da( da9 i ce-i Iai ciudat e cD inAinerul acceptD sD se EntindD la pala@re cu ei. !l care Cace pe taciturnul. #ricEt ar Ci de inAiner( e tBtui un BI culti@at. "I>lD cu-B EntreaAD >i>liBtecD dupD el. Ce anuIe ar putea discuta cu cretinii DtiaR FBtBrepBrterul are dreptate. Cel Iai Iult ID IirD relaGiile 4dintre inAiner i 7urlatBre8. De CraGii Flinta nici nu Iai @Br>esc... i( EntrucEt FinicLi Ii se pare seriBs dBcuIentat( El iscBdescH - Dar cu dBctBrul .anni>al CerteAaR /ici cD-l @iFiteaFD nBaptea. DiscutD i cu elR - 5a >ine cD nu. De Iulte Bri s-a EntEIplat sD dea peste el cBtrB>Dindu-i prin caIerD( inspectEndu-i eCectele persBnale. :n lBc sD-l ia la puIni i sD-l dea pe uD aCarD( EncLide ua linitit i se atern la pB@eti. Nu se-aude nici B AElcea@D sau IDcar cEte@a cu@inte rBstite pe-un tBn Iai ridicat. :ntr-B nBapte( au stat de @Br>D pEnD la cinci diIineaGa. La plecare( GatereJ l-a cBndus pe 5ilD pEnD pe terasD. Au Iai FD>B@it i-acBlB @reB NuIDtate de ceas. ApBi s-au dus EIpreunD la >ucDtDrie( sD-i cBntinue cBn@ersaGia. Ce-Br Ci a@End atEtea de EIpDrGitR - Nu Gi se pare cD MadaI NacLtiAal El cunBate Iai de Iult pe inAinerR - S-ar putea s-a@eGi dreptate( Iaestre9 ! ce@a i-aici. :i @Br>esc tBtdeauna aIa>il. Mai ales cEnd sEnt sinAuri. DealtCel( se aratD Iult Iai prietenBasD cu inAinerul( decEt cu 5ilD. - Pare-se cD i pe dBctBr El cunBate de CBarte IultD @reIe. - Da. SEnt de acBrd. Dar de ce-l trateaFD ca pe-un arAat( En tiIp ce pe GatereJ El cruGDR - re>uie sD Cie i-aici B cLicLiGD. Dei( nici pe inAiner nu s-ar spune cD-l alintD. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Dar EIi stD pe liI>D sD-l cLestiBneF En cBntinuare pe FinicLi( En pri@inGa CBtBAraCierii BdDii lui GatereJ. MD FAEndDrD seriBs prB>leIa IutDrii cBtidiene a IB>ilierului. - Ai CBtBAraCiileR 75lBS-up8. - CuI sD nu9 5a le-aI i IDrit. De cEte@a Feci de Bri. Ca-n - 5Dnuiai c-ai sD ADseti un cada@ruR - Pe dracu9 Ce cada@ruR VrBiaI dBar sD identiCic diCerenGele de aeFare( de la B Fi la alta. i Iai ales( sD-Ii dau seaIa dacD se urIDrete B anuIitD dispBFiGie a IB>ilelBr. SinAurul lucru pe care aI reuit sD-l B>ser@ destul de clar( dupD eCectuarea unei serii de IDriri( este Captul cD( de Ciecare datD( se scLiI>D Brdinea cDrGilBr. i care-i deBse>irea Entre scLiI>area aeFDrii IB>ilelBr i cea a cDrGilBrR Ce pBate sD EnseIneR - FBarte Iult. #peraGiile nu sEnt Endeplinite de aceeai persBanD. - Nu Iai spune9 De unde ai dedus i nDF>Etia astaR - Cine IutD IB>ilele din lBc( urIDrete un anuIit scBp. Pe care @rea sD-l atinAD prin deplasarea lBr. DacD l-ar interesa cDrGile( n-ar Iai a@ea ne@Bie sD EIpinAD( de cBlB pEnD cBlB( ditaIai dulapurile. Sar IulGuIi dBar cu scLiI>area @BluIelBr din raCt. - Nu prea sunD cBn@inADtBr deducGia ta( draAD SicD. Dar s-ar putea sD Cie i-un draI de ade@Dr En ea. Nu un draI( ci un caIiBn9 - "nde-i acuI inAinerulR - :n li@inA-rBBI. StD En CBtBliu i cascD BcLii la lunD. - SinAurR - NDdDNduiesc9 - Ce @rei sD spui prin 7nDdDNduiesc8R - # GEriicD de rD>dare( cD spun tBt9 :n @reIe ce-Ii CDceaI Ieseria( aI descBperit En caIera lui ce@a e?traBrdinar. Mult Iai de preG decEt tBate scLiI>Drile din >i>liBtecD i din aeFarea IB>ilelBr. Ia pri@iGi9 Din >uFunarul piNaIalei e?traAe B pBetuGD platD( din lac neAru. Mi-B EnIEneaFD triuICDtBr. - i ce-i cu astaR = El Entre> neduIerit. - CuIR N-B recunBateGiR Dar e pBeta lui GillM9 Se aCla pe nBptiera inAinerului. :nseaInD cD i GillM l-a @iFitat En seara asta. De-a>ia s-a EnCiinGat la PBsada i-a i luat leADtura cu el. pDrDsit B clipD li@inA-rBBI-ul i terasa( dupD prEnFul de AalD. - re>uie dusD neapDrat EnapBi9 - Btal de acBrd cu ante@Br>itBrul. Dar( Iai EntEi( sD @edeI ce-i Cu el sau cu apartaIentele lui( ca sD Fic aa. CDci GatereJ n-a ;; << 4$ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet prin ea. Ceea ce i pBrniI sD CaceI( dei nu-i CruIBs. CBnGinutul se dB@edete neseIniCicati@. CEte@a Cleacuri cucBneti = ruN ;Ma? FactBr<( B pudrierD ;cDreia nu-i identiCic Iarca<( B cLeie 2ale( dBuD ace de siAuranGD( alte dBuD de pDr. Asta-i tBt. Cu e?cepGia unei Iinuscule BAlinFi. Dar care-i CeIeia CDrD BAlindD la eaR Pri@esc BAlinNBara. Din apele ei( se uitD la Iine B IutrD deteriBratD( aprinsD la CaGD( EI>uNBratD de a>uFul alcBBlurilBr tari. SeaIDnD uiIitBr cu Iine. :ntBrc Enciudat BAlinda pe dBs. Dar altD CiAurD ID pri@ete GintD. Nu Iai sEnt eu. De Capt( nu-i cLiar B CiAurD( ci B CBtBAraCie lipitD pe spatele >ucDGii de sticlD. CaI EnADl>enitD de @reIe ;sau de transpiraGieR9< i prBst cBpiatD. :n iIaAine... GillM9 :I>rDcatD Entr-un splendid cBstuI( cBIpus nuIai din dBuD piese. # >ricLetD i-B earCD... &estul( aa cuI B CDcuse IaicD-sa9 NudD... Nu rBesc. Dei s-ar Ci cu@enit. &Bete En scLiI> FinicLi. BcIai el( care @DFuse Iulte la @iaGa lui( Iai ales En @iaGa lui de CBtBAraC9... Dar se dB@edete cD alta-i pricina scLiI>Drii la CaGD. - FBrIida>il9 SeaIDnD uluitBr9 - CuI adicD seaIDnDR Cu cine ai Ci @rut sD seIene( de @reIe ce-i dBIniBara nBastrD GillMR - Nu-i ea( Iaestre( nu-i ea9 :Ii dau i capul cD nu-i ea. :nsD( pentru un neprBCesiBnist( pBate Ci CBarte lesne cBnCundatD. Mai ales dacD nu-i aAer de BcLi. - DBInule SicD( nu cuI@a s-a cBnsuIat prea Iult 7asclerBl8R - LasD-ID-n pace( dBInule CBnan. Asta-i >Dutura Iea naturalD. Apa ID >alBneaFD. DuIneata nu te pricepi( nu-i ea i Aata( aI terIinat9 Nu-Ii place ieirea CBtBrepBrterului. Merit Iai IultD cBndescendenGD. AcuI ID ia cu persBana a dBua. :n interesul cauFei( renunG sD prBtesteF. MD rBA( Dsta-i BIul( asta CuIDI9 :n scLiI>( ID siIt e?treI de decBncertat. SD-Ii Cie pri@irea atEt de nesiAurDR MD uit Iai >ine la CBtBAraCie. FinicLi tre>uie sD Cie >eat criGD9 GBliciunea super>D a actriGei ar putea da natere unui CulA de eFitare( dar( dac-B EI>raci( cu BcLii IinGii( este tBt GillM. - .aideI la culcare( dBInule SicD9 DiscutDI IEine. CEnd @BI Ci Iai 7rela?aGi8. FinicLi sare ca ars. ,iAnit la culIe( uIple dBuD pDLDrele. Le rDstBarnD( pe-aIEndBuD( pe AEtul sDu prBpriu. FDrD sD-Ii Iai cearD Encu@iinGarea de-a CBlBsi i pDLDrelul Ieu. DupD aceasta( Iai uIple B datD pDLDrelele i( En sCErit( EIi Entinde i Iie unul. GenerBs9 - 5eGi CDrD CricD. SEnt la Fi cu analiFele9 i-apBi( ,BLnnie Dsta-i deFinCectant. DiscutDI acuI ce-a@eI de discutat. Nu puteI lDsa pe IEine. NaI terIinat e?aIinarea tuturBr prB>leIelBr. ;; << 43 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet SD ne uitDI i la al>uI. i-n aCarD de asta( nu-Ii Iai spuneGi Iie( FinicLi EntEiul( cD Ii-s >eat. PDi( Iaestrule( eu sEnt iIun la tBt ce-i pBta>il( e?ceptEnd apa. - Care al>uIR = El interBALeF eu( stEnNenit de intiIitDGile pe care i le EnADduie SicD. - Al>uIul IenaNeriei9 = rDspunde aGEGat Isaiia FinicLi. - SlD>eteID( dBInule( cu al>uIe dintr-astea. AI i eu acasD. De cEnd eraI cBriNent la FBBlBAie... - Metere( nuGi Cie cu >Dnat( dar eu nu te pBt slD>i9 FinicLi dD la B parte un ir EntreA de @BluIe( Cace lBc i( din spatele lBr( scBate un IaldDr de dBsare >urduLDnBase. Cu >raGele EncDrcate( neIai@DFEnd ca luIea pe unde calcD( e Aata pEnD atunci( deAustarea scBtcL-ului. sD se-Ipiedice i le rDstBarnD pe IDsuGa la care BCiciaserDI( Se re@arsD B puFderie de iIaAini. Mai Iari i Iai Iici( e?ecutate pe Cel i Cel de LErtii CBtBAraCice. LuciBase ;cu 7AlanF8<( Iate i seIi-Iate. Dar FinicLi se ArD>ete sD le-adune( @ErEndu-le precipitat la lBc. DupD ce sCErete cu reaeFarea lBr( se uitD En@inADtBr la IineH - sta-i al>uIul9 Aici( En dBsarele astea9 IIaAinile sEnt aranNate dupD anuIite criterii. re>uie sD IDrturisesc = BricEt ar Ci de ruinBs pentru calIul Ieu prB@er>ial = cD ard de nerD>dare sD @Dd i eu pe ce criterii CuncGiBneaFD Iintea selecti@D a CBtBrepBrterului Isaiia FinicLi. - PBt sD le pri@escR - Nu9 - De ceR N-ai spus c-B sD le pri@iI EIpreunDR - :IpreunD( da9 FiindcD tre>uie sD @i le EnCDGieF Entr-B anuIitD Brdine i sD @D CurniFeF i e?plicaGiile cBrespunFDtBare. ;; PriIa CBtBAraCie pe care B e?traAe din dBsarul de deasupra pBate Ci cBnsideratD un autentic dBcuIent de epBcD. # scenD de >Elci. Pe cDluei( cDlare( FEI>esc EnGepeniGi trei indi@iFi. :n spatele lBr( se Iai distinAe B CiAurD... FinicLi Ei pune deAetul cLiar pe eaH - Ai sD rEFi( Iaestrule( Dsta-i dBInul NacLtiAal( En persBanD... - Ia-Gi IEna de pe el9 CuI @rei sD ID uit( dacD l-ai EnArBpat su> arDtDtBrul Iatale... - LasD( cD l-a EnArBpat Iai Fdra@Dn cBana MariGa9 De Capt( cel Iai Iult ID intereseaFD cei trei cDlDreGi i nu cDluarul. DupD aprecierea Iea( aa cuI ID pricep( CBtBAraCia tre>uie sD Ci CBst CDcutD acuI @reB dBuD decenii. FeIeia aratD ca B aIaFBanD din staIpele anilBr 16+0( aa cuI EnCDGiau( pe @aNnicele centauriGe ale AIericii de Sud( re@istele ilustrate ale tiIpului. CLipul ei apriA( de-B CruIuseGe IaAneticD i sDl>aticD( cu pDrul En@Bl>urat i trDsDturile Cruste( pBlariFeaFD !?tra@aAantul C#NAN D#I << 44

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet pri@irile celBr dBi centauri de lEnAD ea. rDsnitD idee( sD cDlDreti un cal de leIn( spriNinindu-te En >astBn. Dar aa EnGeleAe ec@itaGia ADliAanul cel eleAant care AalBpeaFD En CaGa aIaFBanei. AratD splendid ca Iascul. Dietura nasului( de-B @irilitate aAresi@D( EntipDrete pe CiAura lui un aer de EIpDrat aFtec. Mai aIDrEt Ii se pare cDlDreGul din spatele CeIeii. CaI ArDsuG. Cu trDsDturi IBlatice( Clasce. Pri@ete LipnBtiFat la BcLii aprini ai electriFantei trDpae. reFete iIpresia unui >er>ec >uiIac( iradiat de uitDtura CerBce a unui >Ba. Ni Ii s-a EntEIplat sD FDresc pe cLipul cui@a( EntipDritD cu atEta preAnanGD( dBrinGa de-a de@eni sBGul sacriCicat al unei erpBaice. CaI B>scen FEI>etul ce i se ascunde En cBIisura Aurii( dar nespus de ArDitBr. CDlDreGul din CaGD( En scLiI>( cu alura unui plaM->BM de acuI trei sau patru decenii( Ei Gine capul EntBrs cu Iaiestate( neeFitEnd sD pri@eascD irBnic la aIaFBanD i la neCericita ei pradD. - /ici cD tipul din Cundal ar Ci NacLtiAalR De unde ai aClatR !l este. Precis. SeaIDnD cu CBtBAraCia pe care i-a spEnFurat-B cBana MariGa pe peretele din dBrIitBrul ei. Nu aici este prB>leIa. Mai spinBasDi tripla EntB@DrDire a celBr de pe cDluGii de leIn. Nu-i recunBateGiR - De la >un Enceput Ii s-a pDrut cDi cunBsc de unde@a( dar tBtui nu reuesc sD-i identiCic. 46 - SD @i-i nuIesc eu( atunci. AIaFBana de pe pBFD este cBana MariGa de astDFi( >ineEnGeles la @Ersta epBcii. Ca@alerul din CaGD( inAinerul SieACried GatereJ( iar pe pBstul de cDlDreG adNunct( Iai la urID( niIeni altul decEt dBctBrul En IedicinD .anni>al CerteAa. LBcul i data CBtBAraCieiH drDAaica de la 5uFDu( din @ara anului 1*-*. #riAinalul l-aI ADsit pitit Entr-un sertar al >uCetului cu etaN din li@inArBBI. CBtBrepBrterului. IatD-l( >unDBarD( pe LucJM-LucJM pDtrunFEnd pe Curi Entr-B Bdaie. Se siIte de la B pBtD cD La>ar n-are cD-i tras En pBFD. - ClDnGDul El @iFiteaFD destul de des pe inAiner. Mai ales En lipsD. CaIera En care se strecBarD aparGine inAinerului GatereJ. ApBi 5ilD( Cantasticul >ucDtar al pensiunii( Entr-B CBtBAraCie Iai @ecLe. SD ai>D i-aceasta @reB cincispreFece ani. :I>rDcat Entr-un Lalat de dBctBr( iar pe cap cu ticLia aceea( atEt de draAD IarilBr specialiti cDrBra le place nespus sD se deALiFeFe En pBntiCi ai IisteriBsului ritual scBrnit de Aesculap. - Asta-i de pe @reIea cEnd EncD Iai CDcea parte din cBrpul sanitar. Interesant( nuR - CEnd l-au e?clusR i de ceR - &DIEne de aClat. SinAurul care tie precis despre ce-i @Br>a( tBt el tre>uie sD Cie. Dar( En pri@inGa asta( nu-i prea @Br>DreG9 :ntr-B serie de alte CBtBAraCii( B reADsesc iarDi pe cBana MariGa. !?tra@aAantul C#NAN D#I "rIeaFD apBi e?aIinarea celBrlalte piese din ciudatul al>uI al ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet "na din ele B EnCDGieaFD Entr-B >arcD = cred cD-n CiIiAiu( pe lac -( cu-B CetiGD care sD ai>D @reB ase ani. La @EsleH inAinerul GatereJ. Cu pDlDrie( LainD la dBuD rEnduri( >astBn. ApariGie cu tBtul neCireascD Entr-B luntre de aAreIent. CBpila s-a ALeIuit lEnAD IadaI NacLtiAal care B En@Dluie cu >raGele( parcD prBteNEnd-B de uitDtura scrutDtBare a >arcaAiului En GBale de >al. :ntr-B altD CBtBAraCie( IadaI NacLtiAal 7se pBFeaFD8 la @Blanul unui )art>urA de prin anul 1*$*. LEnAD ea( pe 7lBcul IBrtului8( pri@ind-B Cascinat... dBctBrul .anni>al CerteAa. - Pe-asta aI cules-B cLiar din nBptiera autBIB>ilistului. :ncepuse sD siItD Austul Sart>urALeNilBr. DupD cuI se @ede( lui 5ilD pBrniserD sD-i IearAD tre>urile. :ntr-B CBtBAraCie 7trasD8 peseIne CDrD tirea su>iecGilBr( 5iAD i MBAD pri@esc uluiGi la inAinerul GatereJ care le EnCDGieaFD B cutie din leIn neAru lustruit. FBrIida>il9 !ste cLiar cutia cu care se Nuca IadaI NacLtiAal. #>iecti@ul aparatului l-a surprins pe inAiner tBcIai En clipa cEnd se preADtete sD descLidD dispBFiti@ul cutiei. FraGilBr Flinta le-au ieit BcLii din cap. - Ai apucat >areI sD @eFi ce le arDta inAinerulR - Nu s-a Iai putut. DDduse >uFna En Bdaie dBctBrul 5ilD( iar GatereJ s-a ArD>it nuIaidecEt sD-i piteascD EnspDiIEntat cutia. - i unde-i acuIR - :n li@inA-rBBI( sD urIDreascD CaFele lunii. - Nu inAinerul( dBInule9 Cutia9 - A9 PDi( cutia nu Iai e?istD. A dispDrut9 AI cDutat-B En Bdaia inAinerului de-aI Enne>unit. Nu-i i pace9 5Dnuiesc cD i-au Curat-B. Mai ales cD-l @Dd BarecuI tul>urat. # Ginea pe >i>liBtecD( En dBsul celBr trei @BluIe de 7#pere8 = &e>reanu. Ciudat e c-au dispDrut i cele trei cDrGBaie9 - CEnd Gi-ai dat seaIa de a>senGa celBr trei @BluIeR - CEnd aI de@elBpat i-aI CDcut IDririle. Ieri9 :n clipa cEnd aI CBtBAraCiat >i>liBteca( n-aI B>ser@at dispariGia lBr. !raI i ArD>it( dealtCel( sD nu ID prindD inAinerul En e?erciGiul CuncGiunii. :n cel din urID dBsar( ID ADsesc i pe Iine. Ascuns su> patul CraGilBr Flinta. Nu-s prea >ine luIinat( dar ID recunBsc cu uurinGD. - Nu-Ii dDruieti Iie CBtBAraCia asta( dBInule FinicLiR SD aI i eu B aIintire din periBada cEnd ID aClaI En cBncediul de creaGie. M-ar interesa( Iai ales( i neAati@ul9 - Asta-i Iai Areu( Iaestrule9 Mai aI i alte iIaAini pe acelai CilI. "itaGi( de pildD( tBcIai CBtBAraCia asta... SiIt cD EnleInesc9 5iAaI i MBAaI( spriNinindu-l pe inAinerul GatereJ de su>GiBri( El urcD AriNuliu En 7#/N8. ;; << 4* !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Se siIGea rDuR - Aiurea9 # sD rEdeGi( dar cred cD era >eat criGD. DuLnea de la B pBtD a >DuturD. IIpBsi>il9 GatereJ nu se dD En @Ent dupD alcBBluri. - DBInule CBnan9 Nu @D lDsaGi aIDAit de declaraGiile celBr din pensiunea NacLtiAal. :n casa asta >ea tBatD luIea. 5eau tBGi( de parcD i-a lB@it strecLea. ParcD @Br sD uite ce@a. "ite( aa Ii-a intrat Iie En capul Ieu prBst de CBtBAraC. i MariGa. 5ea de stinAe. Are aIestecul ei preCerat. 'uicD de prunD( de la PrB@iGa( nuIai de-acBlB B cuIpDrD( cBI>inatD cu racLiu de ciree aIare. 5ea i cu inAinerul GatereJ( >ea i cu dBctBrul 5ilD( >a cLiar i cu Auristul Dla de LucJM-LucJM. "ite-B( aici( En CBtBAraCiile astea( ciBcnind cu Iai sus-pBIeniGii. - Ce-Br Ci @rEnd sD Enece En atEta alcBBlR - DBInule CBnan( ascultD la >DtrEnul FinicLi( cD tie ce spune. VBr sD se aIeGeascD unul pe altul. VBr sD-i traAD reciprBc clapa( ca sD ID e?priI Iai pe leau. Aici se NBacD B carte Iare( Iaestrule9 Cu IiFD seriBasD9 5anii inAinerului SieACried GatereJ9 - .ai cD-i >unD9 Pe-asta de unde-ai Iai scBs-BR - DBInule Iaestru( tiu cD Gi se spune 7detecti@ul8( dar acuI ai Encurcat-B. Pentru cD aici( la pensiunea NacLtiAal( situaGia-i al>astrD. SD nu creFi Iatale cD-s ne>uni. ! i Iai rDu. Fac pe ne>unii. BGi. i culIea-i cD @Br sD se traAD pe sCBarD Entre ei( dar @Br sD ne ducD i pe nBi. #are @D-ncLipuiGi cD IadaI NacLtiAal nu-i dD seaIa ce-n@Ertesc eu cu aparatele prin casa eiR i-Ii EnCDGieaFD i ultiIa CBtBAraCie. MadaI NacLtiAal En Bdaia lui Isaiia FinicLi. StD aplecatD deasupra nBptierei. AratD ca i cuI ar Ci terIinat de scBtBcit prin strDCundurile departaIentului cu 7,BLnnie )alJer8. Pe pat( la EndeIEna ei( FDresc dBsarele cu CBtBAraCii. Cele>rul al>uI CinicLian. - .ait9 'i-a depistat al>uIul9 - Ni?9 Nu Gine( Maestrule( cD nu-s prBst9 Mai aI un al>uI. Pentru intB?icarea curiBilBr. Dar acBlB-s nuIai CBtBAraCii apDrute En 7Actualitatea8. CBpertele din ultiIii cinci ani. SD se distreFe i cBana MariGa. Sau alGi aIatBri sD-i @Ere nasul En dBsarele Iele. - DBInule SicD( sD tii cD nu eti prBst9 Isaiia FinicLi priIete cBIpliIentul CleAIaticH - # sD rEdeGi( tiu9 ;; S-a CDcut tErFiu. N-aI 7#IeAa8 la Iine( dar pe nBptiera CBtBrepBrterului ticDie un ceasBrnic >urduLDnBs( din acelea 7&BsJBpC-Patent8. SEnt cBn@ins cD IerAe prBst i rDIEne En urID ;En lBc s-B ia Enainte( cuI prBcedeaFD deteptDtBarele de calitate<( dar aratD ceasurile trei i NuIDtate ;adicD 0+.+0L<. << 60 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CEnd trEntiI cu Cundul pDLDrelelBr pe IasD( luEndu-ne rDIas >un de la ele( aceasta rDsunD sec i Entristat. :nsD Iinunea se prBduce( CDrD sD se lase ateptatD. LeInul Iai rDsunD B datD( cLit cD n-aI Iai ridicat pDLDrelele. Ce-i drept( cu alt tBn. ! EnsD leInul uii. - CiBc9 CiBc9 Ne uitDI( surprini( unul la altul9 Ne ridicDI. Destul de Areu. Din pDcate( nu ne prea puteI Gine pe piciBare. #rice trataIent Iedical( la Enceput( dD reacGii din cele Iai nepre@DFute. CLiar i cu 7asclerBl89 - DBInul FinicLi9 Cine-i acBlBR = Entrea>D cu Alas nesiAur i cleiBs SicD. Nu atEt din pricina cantitDGii de 7asclerBl8 = destul de aprecia>ilD( dupD pDrerea Iea de nepriceput En de-alde astea -( cEt din cauFa surpriFei. - !u sEnt( GillM IF@erna. PBt sD intruR La trei i NuIDtate din nBapte( actriGa se preFintD En @iFitDR - PBCtiGi( @D rBA9 PupDFa Ei Cace apariGia Entr-un Lalat de nBapte. AtEt de transparent( EncEt i se desluete de Iinune arLitectura pe care En Fadar EncearcD s-B ascundD. 16. 7IN !&MISSI#N8 = CA-N FILM! FinicLi se CEstEcete. !u( diIpBtri@D( ID deFIeticesc >rusc. ArDtarea la CaGD a actriGei ID surprinde. DupD cuI e i nBrIal. Dar EIi i cBnCirID anuIite >Dnuieli. - MD iertaGi cD @D deranNeF la Bra asta = AunAurete GillM -( dar sEnt disperatD... La asta ID ateptaI. Nu la disperarea ei( pe care-B siIuleaFD destul de aneIic( cEt la Captul c-B nelinitete cBn@ersaGia Iea cu CBtBrepBrterul. DupD ce stDtuseI EndelunA de @Br>D cu 7urlatBrele8( iatD-ID En @iFitD nBcturnD la SicD FinicLi. Pentru actriGD( asta tre>uie sD EnseIneFe cD e?istD ce@a care nu decurAe nBrIal. i-atunci( se decide sD pBrneascD Entr-B e?pediGie de recunBatere. !raI Iai Iult decEt EncredinGat cD aa se @Br desCDura e@eniIentele ulteriBare EntElnirii Iele cu LucJM-LucJM. De aceea ID siIt e?treI de EncEntat de atestarea CacultDGilBr Iele deducti@e. # Entre> deAaNat( IaniCestEnd B indiCerenGD ener@antDH - De ce disperatD( dBIniBarD GillMR Nu cuI@a e?aAeraGiR - DBInule CBnan( dar s-a petrecut ce@a EnArBFitBr9 Mi-aI pierdut pBeta. Mi-e teaID sD nu-Ii Ci CBst CuratD9 AI Enne>unit( cDutEnd-B. AI rDscBlit tBatD casa. ;; << 61 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - AGi cercetat En tBate BdDileR - 5ineEnGeles. Pretutindeni. NuIai la duInea@BastrD i la dBInul FinicLi n-aI apucat sD Entre>. - Dar la inAinerul GatereJR AGi CBst sD-l Entre>aGi i pe dEnsulR - Mda... = EIi rDspunde actriGa >EiAEindu-se. N-aI ADsit-B nici acBlB. - VD ateptaGi sD Cie la dEnsul En BdaieR - Nu( dar sD @edeGi( Briunde se putea rDtDci. SEnt B FDpDcitD ce nu s-a pBIenit. :Ii uit lucrurile pe unde nu AEndeti... - FiGi linititD9 VD asiAur cD( pEnD la urID( B s-B ADsiGi9 Nu @D CaceGi atEtea AriNi. Pri@irea actriGei alunecD pe lEnAD pBeta care se aCla pe nBptierD. Se Cace cD n-B >aAD En seaID. DupD care >ate ;strateAic< En retraAereH - :Ii pare rDu cD @-aI deranNat. VD cer scuFe. AcuI @D las sD puneGi Gara la cale( En cBntinuare. PeseIne cD Iai a@eGi Iulte de discutat9 Inter@in la @reIe( BCerindu-i prileNul unei plecDri BnBra>ileH - CBn@Br>irea( e?treI de plDcutD i instructi@D ;aici su>linieF< pe care aI a@ut-B cu dBInul FinicLi( s-a terIinat. A Ginut caI Iult. Dar Ierita. :n curEnd se crapD de FiuD( aa cD IerA i eu la culcare. PBt sD @D cBnducR Mi se pare c-a@eGi Bdaia lEnAD Iine( nuR - MulGuIesc( IulGuIesc din iniID9 Aa-s tBGi scriitBriiR - :n special cei ArDsuGi. GEndiGi-@D la Iaestrul 5alFac. A@ea cLiar i dia>et. PlecEnd cu actriGa( Ei Bptesc lui SicDH - InAinerul tre>uie sD Cie pe terasD sau En li@inA-rBBI. Du >BcceluGa CDtuGei la lBc. Dar CD B cBpie dupD iIaAinea lipitD pe spatele BAlinFii9 "rcDI En tDcere la etaN. Di@a se preCace cuCundatD En AEnduri. Fapt ce Ii se pare a Ci de dBIeniul nelinititD. Iar asta-i cu tBtul altce@a. :n deCiniti@( are i de ce sD-i CacD AriNi9 tie prea >ine acest lucru. i-l tiu i eu. Din pDcate( Entr-B Iai IicD IDsurD. A>ia cEnd aNunAeI En CaGa BdDii ei( GillM se LBtDrDte sD ciripeascDH - DBInule CBnan( tare Iult a dBri sD Cac i eu B edinGD de cBn@ersaGie cu duInea@BastrD. Bt aa cuI aGi cBn@ersat i cu dBInul FinicLi. - Cu IultD plDcere9 Dar nDdDNduiesc sB lDsDI pe IEine9 - AuFiseI cD duInea@BastrD( rBIancierii( lucraGi Iai Iult nBaptea. - /@Bnuri i >ErCe9 "neBri( se Iai EntEIplD( dar nuIai cEnd rDIEneI sinAuri( En CaGa Iainii de scris. ;; 7science-CictiBn8-ului. Mai curEnd a Fice cD-i << 6% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - &eAret. Nu prea Ii-era sBIn. - Cu Iine se EntEIplD a>sBlut in@ers. :Ii este un sBIn( de-Ii @ine sD adBrI pe Iine. Dar IEine sEnt la dispBFiGia duIitale. ! >ineR - MD rBA. SD FiceI cD-i >ine. - Atunci ne @edeI NBs( En li@inA-rBBI. un ceai CBrIida>il. - Nici sD n-aud aa ce@a9 SEnteGi in@itatul Ieu( la >reaJCast. AI - :ncEntat. :Ii place ceaiul la ne>unie( dei EIi este interFis de dBctBri. /aLarina B aduc eu... - Are i MaIariGa9 - # preCer pe-a Iea9 Ne luDI rDIas >un( pBIpEndu-ne IEinile @iAurBs. ApBi ID Enuru>eF En Bdaia Iea. Nici n-apuc sD-Ii descalG pantBCii( cD se aud >DtDi En uD. - DBInule CBnan( eu sEnt( GillM( nu @D speriaGi9 AI @rut sD preciFeF cD @Bi ser@i ceaiul En Bdaia Iea. MD Bcup persBnal de BrAaniFarea >reaJCast-ului. Aa l-aI B>inuit i pe 5u>i. CEnd auFiseI ciBcDniturile la uD( nu ID speriaseI cEtui de puGin. De-a>ia acuI( EnsD( siIt cD ID cuprinde un @al de spaiID. "n ceai( dacD-i enAleFesc( 7pur sEnAe89 Mai Entreprind B ultiID Encercare de sal@areH pe niIeni... >reaJCast-ul En Bdaia duInea@BastrDR N-a @rea sD cBIprBIit - StiIatD dBIniBarD( nu credeGi cD-i riscant sD ser@iI - FiGi linitit9 DuInea@BastrD nu preFentaGi un pericBl. i-apBi( nu e?istD nici un risc. N-B sD @D IDnEnce Aaia. M-a NiAnit de IBarte. i-asta( nuIai pentru cD sEnt BleacD Iai trupe decEt cDGeluul Dla de 5u>i. &DF>unarea @a Ci cruntD. :ndulcindu-Ii IEnia ce ID rBade c-un pic de FaLarinD( Ei spun printre dinGiH Atunci aI sD @in( dBIniBarD GillM. Dar IEine renunG la reAiI9... ;; 1*. A 4-A A& ;C" S"5S#L< PicJLaIIer-ul care s-a apucat sD-Ii perCBreFe ua ID treFete pe la 10 ;i ce@a<. 5u>uitul neEncetat al ciBcanului CacturD pur psiLedelicD. Se CDcea cD EnBt( alDturi de SicD FinicLi( Entr-B sticlD uriaD de pneuIatic iF>utete sD ID e?traAD cu Areu dintr-un cBIar de 7,BLnnie )alJer8. Pentru a seca licLidul spirtBs En care ne era dat sD IuriI( El >eaI pe nerDsuClate. LicLidul scDdea @ertiAinBs( @DFEnd cu BcLii. :nsD un deIBn ne@DFut a@ea AriND sD uIple din nBu sticla i iarDi B luaI de la capDt. CLestia cu Iitul lui SisiC( >inecunBscutul perCBrIer din IitBlBAie( era un !?tra@aAantul C#NAN D#I << 6+

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Cleac pe lEnAD ceea ce suCereaI nBi. - ! Fece( dBInule CBnan9 Se-audeR Peste B NuIDtate de ceas @D atept la ceai9 PeseIne cD actriGa >Dtea Iai de Iult la uD. NuIai aa EIi pBt e?plica inter@enGia picJLaIIer-ului din @is. - Vin nuIaidecEt( dBIniBarD9 PBGi sD sisteFi BperaGia de deIBlare a clDdirii. :n dBuDFeci de Iinute sEnt la duIneata9 MD >Dr>ieresc precipitat i... Encruciat. Mai EntEi cu Iaina de ras electricD. Dar( En plinD acGiune( se arde >B>ina IBtBraului. "itaseI cD la PBsada au curent de %%0. La nBi( pe Calea MBilBr( a@eI nuIai 110 @BlGi. DecEt sD-l dau la cBBperati@D( pentru reparaGie( Iai >ine El arunc. Ceea ce i Cac. DupD aceea recurA la clasicul aparat de ras. Nici acesta nu CuncGiBneaFD prea satisCDcDtBr. A>ia cEnd El spDl( cBnstat cD IBntaseI dBuD laIe deBdatD. NenBrBcit sisteI( sD-Ii pDstreF reFer@ele En aparat9 :n tiIp ce ID EI>rac la repeFealD( EIi CBrIuleF En AEnd B scuFD EntErFierea la >reaJCast. cEt Iai @erBsiIilD ;i literarD< pentru a Ii se Cace iertatD Dar actriGa ID cBpleete( EncD de la intrare( su> nD@ala unBr pBliteGuri atEt de >iFantine( EncEt uit EntBrsDtura de CraFD = i ce CruIBasD era = pe care B ciFelaseI EndelunA pe cBridBr. - V-aI preADtit un CBtBliu( dBInule CBnan. CLiar lEnAD IDsuGD. ! cel Iai Fdra@Dn i Iai cBIBd din tBatD casa. L-aI cDrat aici aNutatD de LucJM-LucJM. IIediat dD i apa En Ciert. - Dar nu @D ArD>iGi. !u sEnt cel @inB@at. N-aI tiut cD-i atEt de tErFiu. - DiIpBtri@D( @ina-i a Iea9 N-aI preciFat Bra. FaceGi-@D cBIBd( dBInule CBnan. SD @D Iai dau B pernDR - MD rDsCDGaGi( dBIniBarD GillM9 - MeritaGi Iult Iai Iult( Iaestre. .ait9 MD ia i di@a cu 7Iaestre89 SEnt pBIicBl9 - CuI preCeraGi 7>acBn8-ulR Mai CraAed sau crBcantR - Care 7>acBn8R nu ser@eascD la >reaJCast 7eAAs and >acBn8( 7NaI8 de pBrtBcale( - Vai de Iine9 Se pBateR "n scriitBr de rBIane criIinale care sD ceai 7Zueen MarM8 i SLisJM 7,BLnnie )alJerR i CDrD dBuD sau aCuIatD( CBrIida>ilD( de casD( pe care Ii-a dat-B MaIariGa. Mi-a Iai CDcut rBst i de cinci BuD( de la ADinile ei( iIediat le aF@Erl i pe dEnsele En tiADiGD( peste cBstiGD( pEinea se prDNete la ;; trei ceti de caCea Fdra@DnDR AI pus la prDNit nite cBstiGD 7Arill8( caCeaua @D ateaptD Cier>inte( la terIBs( preparatD aIericDnete( dupD cuI aI citit En 7ParisMatcL8( aa cD tBtu-i En reAulD i 7BJei8. NuIai 7,BLnnie )alJer8 nu se Iai ADsete En sticluGD pititD( de 75lacJ and )Lite8. La cine credeGiR La >ietul casa asta. Se pare cD s-a terIinat astD-nBapte9 A>ia aI ADsit B dBctBr 5ilD9 << 6!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - DBaIne DuIneFeule9 Dar ID BIBrEGi cu-atEtea atenGii9... - D- apDi ce sEnteI nBi( artitii( dBInule CBnan( intelecGi sau @aAa>BnFiR Muncesc de patru ani En cineIatBAraCie. AI Iai En@DGat i eu cEte ce@a. V-aGi EncLipuit( Bare( cD n-aI a>sBl@it cBala @ieGiiR PDi( eu citesc de le rup( dBInule CBnan9 Nu-i lunD En care sD nu lectureF un rBIan pBliGist9 dupD licLidarea unei NuIDtDGi de ClacBn 75lacJ and )Lite8( siIt cD( literalIente( plesnesc. :n rDstiIpul cEt actriGa eli>ereaFD IDsuGa de rDIDiGele n-au Iai rDIas decEt CarCuriile i tacEIurile<( cDrEnd tBtul En JicinetD( CuIeF tacticBs( ca un paD( pliI>Endu-Ii pri@irea prin EncDperea reFer@atD Iarii nBastre artiste de CilI. ,udecEnd dupD aspectul BdDii( draABstea MaIariGei CaGD de GillM pare sD nu cunBascD IarAini. !leAanGa perdelelBr de tul( studiBul din leIn de nuc( intarsat cu trandaCir( pre@DFut cu de@BraseI >reaJCast-ul( scaunele tapisate( IBderne i NBase( dulapurile ascunse En perete( persianul de pe duuIea( Captul cD e?istD i B JicinetD pentru prepararea di@erselBr cBlaGiuni de Iai IicD diIensiune( apBi i >aia persBnalD spre care dD B uD IascatD En tapetul caIerei( tBate acestea dB@edesc cD actriGei i se acBrdD un pri@ileAiu deBse>it. i care( En Brice caF( indiCerent ce-ar spune cBana MariGa( Cusese Iai deIult i EndelunA preADtit. Din tBate punctele de @edere. Deasupra AreBiului >uCet de steNar Iasi@( Enrudit deaprBape cu dBuD nBptiere ;cD( dacD a@ea una( tuea<( IDsuGa la care >reaJCast-ului ;rDIDiGe9R = asta-i un Cel de a spune( pentru cD ;; Frec@entarea clasicilBr rBIanului neAru Ei aratD rBadele. De unde( se pBate deduce cD e?istD pBsi>ilitDGi IaNBre i pentru B>Ginerea unei educaGii de autBdidact. prepararea acestui >reaJCast literar( deIn de cele Iai reuite CBnstatEnd cD i-a dat atEta BstenealD pentru BrAaniFarea i paAini de ,aIes .adleM CLase( renunG sD-i Iai cBIunic cD una IDnEncD erBii din rBIane i alta( autBrii lBr. i( pentru a sal@a BnBarea >reslei( ID sacriCic pe altarul artei i Encerc sD Cac CaGD( cu cinste( acestei Arele clipe. Mai ales cD urIDresc un scBp9 Adunarea de inCBrIaGii persBnale... ;7eAAs and >acBn8<( >ine ruIenitD( rDspEndind un parCuI DupD EnAurAitarea rapidD a celBr cinci BcLiuri pe cBstiGD prDNitD acela din li@inA-rBBI( se FAEiesc la Iine dBuD CBtBAraCii ele. Se aClD acBlB i iIaAinea cu IadaI NacLtiAal( inAinerul GatereJ de la LBndra( din IBIent ce se ADsete i la nBi<( dupD dBuD ea8( pe care nu-nGeleA de ce l-a adus dBInul 5u>i VBlJsSaAen uciADtBr de aCuIDturD( dupD trei ceti de ceai ;7Zueen MarM

EnrDIate. DeBdatD( ID prinde curiBFitatea sD ID FAEiesc i eu la << cDni de ness atEt de tare( EncEt putea sD treFeascD i-un IBrt( i CetiGa pliI>Endu-se En >arcD. ApBi( Entr-B sinAurD raID( dBuD 6$ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cLipuri ale pupeFei = capete de studiu( de-un prBst-Aust re@BltDtBr = B EnCDGieaFD pe GillM En nite rBluri de IPna a 7ASaraIu8< i En ABspBdinD ;peseIne pentru @reun CilI pu>licitar dedicat aspiratBrului 7&ecBrd8<. - tiGi cine-i CetiGa din >arcDR # recunBateGiR GillM se aprBpie de Iine pe nesiIGite. AcuI pri@iI EIpreunD la CBtBAraCia pe care( dealtCel( B cunBsc CBarte >ine. - N-aGi @rea sD FiceGi cD sEnteGi duInea@BastrDR Mirarea Iea este sincerD. FetiGa aratD caI sIBlitD la CaGD i destul de neaArD la pDr. GillM pBartD B cBaID de-un rBu aAresi@. 5ineEnGeles( nu-i e?clus ca aici sD Ci inter@enit decisi@ i 7 Bnal8-ul. - 5a eu. !u i nuIai eu9 Cred c-a@eaI @reB patru aniBri9 GillM se EnealD. :ncD din CBtBAraCia pe care B @DFuseI la FinicLi( apreciaseI @Ersta CetiGei la @reB ase-apte ani. - Iar MaIariGa aratD Iai CruIBasD ca BricEnd. !ra i dEnsa la @Ersta cea Iai draAD( cEnd uI>lau >Dr>aGii Enne>uniGi dupD ea. Ce Fi de neuitat9 Pe lac( la FlBreasca( cu MaIariGa i cu nea /iALi. BGi En Laine de duIinicD. :n splendida i eIBGiBnanta ei aCirIaGie( e?istD dBuD lucruri tul>uri. PriIBH la sBsirea triuICalD( declarase cD-i cunBate pe GatereJ i 5ilD nuIai din cBrespBndenGa cu MaIariGa. 5un. Dar ce ne CaceI cu secundBH na@iAaGia celBr trei a@ea lBc pe apele 63 cincispreFecea( deALiFatD En indianD ;iIitEnd-B pe cea din CiIiAiului. Ce@a nu CuncGiBneaFD nBrIal9 Dar neduIerirea Ii-B reGin nuIai pentru uF prBpriu. Cu tBate acestea( deIBnul curiBFitDGii nedEndu-Ii pace( siIt ne@Bia ca( pentru cBIpletarea dBcuIentaGiei de care aI atEta ne@Bie( Iai ales acuI( cEnd @Dd cD se EncurcD lucrurile( sD-i Iai pun B Entre>are actriGeiH - Nenea /iALi este dBInul inAiner GatereJ( nuR :nseaInD cD-i B @ecLe cunBtinGD. i-a duIitale( i-a cBanei MariGa9 Sau ID EnelR - 5a nu @D-nelaGi delBc9 NuIai cD tre>uie sD lDIuresc situaGia. AcuI n-ar Iai a@ea nici un rBst sD I-ascund de duInea@BastrD. :Ii inspiraGi B deBse>itD Encredere. CDrGile duInea@BastrD I-au aNutat dintBtdeauna. SEnteGi sinAurul BI cDruia-i pBt deF@Dlui ade@Drul. - MD siIt BnBrat( dBIniBarD GillM = pBrnesc i eu sD Iint ;En interesul cauFei< -( dar nu pBt aprecia dacD aI sD Ciu En stare de-a rDsplDti( la ade@Drata @alBare( preGuirea duIitale. ActriGa EnALite En sec i-Ii ser@ete En cBntinuare urIarea discursului ;pe care >Dnuiesc cD-l a@ea preADtit Iai de Iult i pe Endelete<H - SD ne-ntBarceI la Bile nBastre( adicD la Iine i la MaIariGa. Nenea /iALi( tre>uie sD @D IDrturisesc( a a@ut i Iai are EncD un rBl CBarte EnseInat En cariera Iea9 CLiar de la patru aniBri aGi Enceput sD lucraGi En ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cineIatBAraCieR - VD GineGi de caraAaGe( Iaestre CBnan9 Vai( iertaGi-ID( I-a luat Aura pe dinainte( dar Ii-a CDcut iIpresia cD CaceGi IitB de Iine. De-a>ia atept sD @D pB@estesc @iaGa Iea( AreutDGile neIaipBIenite prin care aI trecut( pEnD sD aNunA i eu cine@a( un nuIe En luIea CilIului. AI suCerit B @iaGD EntreaAD i @Dd cD Ii-i dat sD ID cLinuiesc i Iai departe... i siIuleaFD un suspin EnD>uit( un plEnset interiBriFat( sec( CDrD cu@enitele irBaie de lacriIi. :i duce >atistuGa la pleBape( iF>utind dBar sDi Iai EntindD riIelul. ApBi tBarnD un pDLDrel de 75lacJ and )iLte8 pe care-l sBar>e deIBlatD suCletete. Bre i( pentru a-i ser@i B lecGie( declaI educati@H - Mie sD nu-Ii Iai turnaGi( dBIniBarD. De Celul Ieu sEnt un teIperat9 - Nici n-a@eaI de AEnd( Iaestre9 Dei nu s-ar Fice cD sEnteGi teIperat En perIanenGD. CD( la dBInul FinicLi( astD-nBapte( n-BGi Ci cBnsuIat Pesi CBla = a@Ent i enerAie9 :ncerc sD readuc discuGia pe un CDAa Iai puGin periculBsH - Nici B clipD nu Ii-a trecut prin AEnd sD @D tacLineF( ci( diIpBtri@D( sEnt nespus de curiBs sD @-ascult pB@estea. SEnt realIente eIBGiBnat. DaGi-i druIul. VBr>iGi decBnectatD. SEnt nuIai BcLi i urecLiH #rice @iaGD e-un rBIan i-Brice rBIan e-B @iaGD9 :Ii repuAnD Ianiera actriGei de-a cBnsuIa alcBBl la aseIenea :nspDiIEntat de tEIpenia 7aCBrisIului8 cBIis cu-atEta Ara>D i uurinGD( atept EnAriNBrat replica actriGei. - Mare @Br>D aGi spus. Aa scriitBr Iai Fic i eu9 Mai tare ca-n 7VicBntele de MBnte-Capri89 Ar Ci stupid sD-Ii uFeF neurBnii( strDduindu-ID sD identiCic dacD-i B aluFie la DuIas-tatDl sau la A?el MuntLe. Lecturile actriGei sEnt atEt de @aste( EncEt sEnt pBsi>ile i reCeriri du>le. - Fac i eu ce pBt( dBIniBarD GillM9 - Nu @D luaGi En derEdere( scuIpe Iaestre. CLestia cu 7Brice @iaGD e-un rBIan i Brice rBIan e-B @iaGD8 e ce@a de-Gi stD Iintea. CLiar aa. CDci i @iaGa Iea este un ade@Drat rBIan. VBr>iGi ca din Ia?iIalele i aCBrisIele pe care le-aI citit eu Entr-un dicGiBnar de clasici IBderni. !IBGiBnatD( pBate din pricinD c-a reuit sD nu-i uite te?tul( actriGa stinAe cLitBcul GiADrii En scruIierD. - SEnt un cBpil din ClBri naturale( dBInule CBnan9 Nu din plastic... Nu Ii-aI cunBscut nici IaIa( nici tatDl. PDrinGi inculGi( Iaestre. NBrBc cD I-a cules de pe stradD( sau de pe >ule@ard( cDci nici adresa nu Ii-B tiu( MaIariGa. S-a EnAriNit de Iine( ca B IaID de cBpilul ei leAal. La @Ersta aceea n-a@eaI Iinte... adicD Ginere de Iinte... @reau sD Fic cD nu-Ii Iai aIintesc niIic din anii aceia. MaIariGa spune cD I-a dat la B dBicD de BcaFie din PrB@iGa( un sat de prin EIpreNuriIile astea( la nite BaIeni de trea>D( pe care i-a plDtit din ArBs. AcBlB aI ;; << 64 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet crescut pEnD @enise @reIea( @Br>a cEntecului( sD-n@DG la cBala eleIentarD. Atunci I-au transpBrtat la 5ucureti( unde nenea /iALi s-a EnAriNit de cultura Iea priIBrdialD. AI lBcuit la B AaFdD( unde@a prin >ariera VerAului. Din cEnd En cEnd( la B lunD( @enea la 5ucureti i MaIariGa. 5ineEnGeles( actriGa nu insistD asupra anilBr de dupD a>sBl@irea cBlii eleIentare. - De pe la Fece ani( n-aI Iai @DFut-B pe MaIariGa. A@ea Iari necaFuri cu @iaGa ei En prBprietate persBnalD. CDluarul Dla neIernic( Iuieraticul de NacLtiAal( Ei CDcea IiFerii. Se Ginea ca scaiul de ea( En@inuind-B cD uI>lD dupD alGi >Dr>aGi. De la B @reIe la alta( Iai priIeaI cEte-B scrisBare. PB@estea Encepe sD de@inD tul>ure( dar interesantD En acelai tiIp. - 5ine( dar El a@eai ca spriNin pe dBInul inAiner GatereJ. GillM pDlete( EncearcD sD recupereFe i-Ii declaID IelBdraIaticH - Nici de dEnsul n-aI a@ut parte. !ra CBarte Bcupat. Lucra la druIuri i Bsele. Mereu plecat prin GarD. PEnD la urID( s-a IDrAinit sD triIitD >anii pentru EntreGinerea Iea. i iatD( En cLipul Dsta( aI rDIas pentru a dBua BarD BrCanD. Ce sBartD aIarD9 NuIai pe druIuri9 PDrinGii( pe care nici astDFi nu aI aClat cine sEnt( I-au pDrDsit la IarAine de druI. Iar cei care ID adBptaserD au CBst ne@BiGi( datBritD @itreAiilBr @ieGii( sD ID lase sD-Ii @Dd sinAurD de druI. Care-i diCerenGa( de la un druI la 66 altulR CuratD traAicBIedie( nu-i aaR - CuI adicD( ai rDIas de capul duIitale la Fece aniR - Nici cLiar aa sD n-B luDI. Se Bcupa de Iine AaFda anAaNatD de nenea /iALi. Dar pEnD acuI( pEnD la sBsirea Iea la PBsada( n-aI a@ut prileNul sD-i EntElnesc. Nici pe MaIariGa( nici pe nenea inAinerul. i ce durerBasD reEntElnire9 Mi se par EI>DtrEniGi i scLiI>aGi. Nici n-aI a@ut tiIp sD scLiI> @reB @Br>D cu dEnii( sD aClu ce s-a EntEIplat En aceti ani( de nu s-au Iai arDtat la CaGD. DealtCel( Ii-i teaID sD nu-i NiAnesc( punEndu-le aseIenea Entre>Dri. AI iIpresia cD nenea /iALi e caI suCerind. De-aia a i de@enit atEt de scuIp la @Br>D. i-apBi( de unde s-B Ci prBcBpsit cu tDietura aia de la AEtR BatD pBlilBALia di@ei IirBase de la B pBtD a Ca>ricat. IeCtin i de serie. !pisBadele e?puse cu atEta traAisI de GillM( nu se EncLeaAD deCel( iar crBnBlBAia este respectatD destul de precar. Ceea ce a @rea neapDrat sD aClu( ar Ci scBpul pe care-l urIDrete actriGa( prin ina>ila ei Encercare de-a ID eIBGiBna cu Brice preG. CBnsider cDi caFul sD insist( aa cD Iai lanseF B Entre>areH - AI iIpresia cD-l cunBti i pe dBInul dBctBr .anni>al CerteAa( tBt de pe @reIea aceea( nu-i aaR Nu I-ateptaI la reFultatul pe care-l B>GinH - Pe caiaCa de 5ilD( pe indi@idul Dsta BrdinarR SiAur cD-l cunBsc9 Cine era tBt tiIpul pe lEnAD nenea /iALiR Cine-i dDdea tErcBale !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet MaIariGei( dacD nu li>idinBsul de 5ilDR De cEte Bri MaIariGa i cu nenea /iALi @eneau la 5ucureti sD ID @adD( Iai tBtdeauna se @Era i el. ApDrea ca din senin( cu drBaAa lui de )art>urA( ne in@ita pe la restaurante( cel Iai adesea la 7Carul cu >ere8( la Bsea( la teatrul de re@istD. - DBIniBara GillM( EndrDFnesc sD te rBA ce@a = Ei curI eu insinuDrile ei calBIniatBare -( dacD nu te superi( tare a Iai dBri B caCea( Iai ales cD te pricepi s-B prepari... licLidul din terIBs @Dd cD s-a terIinat... - Cu cea Iai Iare plDcere9 :Ii pare rDu cD nu Ii-aGi spus pEnD acuI. Se pBate sD @D NenaGi CaGD de IineR PDi( pentru duInea@BastrD a Cace Brice( darIite B caCea. - DacD aa stau lucrurile( atunci CD-Ii una du>lD( CDrD FaLDr( tare i ArBasD. Dar sD nu Cie 7Ness8( cD ID EntDrEtD la ner@i... SBr> En tiLnD din caCeaua ser@itD de GillM. i tre>uie sD recunBsc cD-i deliciBasD ;caCeaua<. GillM( En scLiI>( e AenerBasD. A uIplut terIBsul din nBu. CBntinui tBtui sD Ciu CBarte atent la prBcesul de Ca>ricaGie al unei Calse autB>iBAraCii( pe care di@a se strDduiete sD-l iIprB@iFeFe cEt Iai 7ad-LBc8. - AI rDF>it tare Areu En luIea CilIului = declaID plEnADreG GillM -( nu tiu ce I-a Ci CDcut( dacD n-a Ci a@ut i eu( ca Briice BI( cEte@a pile( acBlB unde se cere... - 5ine( >ine( dar ce-ai Ieterit( de la a>sBl@irea cBlii eleIentare = sper cD de apte ani = i pEnD la @Ersta de>utului pe ecranR - CuI adicDR PDi( ce era sD CacR M-aI preADtit pentru actBrie. ApBi I-aI preFentat la Ciecare sBlicitare de CiAuranGi( aI luat lecGii particulare de dans( de Iicare scenicD( de IiIicD( de dicGiune. i( uite-aa( au trecut anii. FilIaI cEteB sDptDIEnD( apBi iarDi EIi reluaI studiile de specialitate... - i de ce nu Gi-ai cBntinuat En@DGDturaR De ce nu te-ai Enscris la liceu sau IDcar la cBalD de artDR - Cu ceR FDrD B parD cLiBarDR - Dar lecGiile particulare cu ce Gi le-ai plDtitR - Cine-a Fis cD le-aI plDtitR AI a@ut nBrBc Br>. AI CBst descBperitD de un BI de artD( un ade@Drat Ieceneu( En Brice caF un tip deFinteresat( dBrnic sD ID adIire i-n CilIe. A@ea relaGii( a@ea >ani( a@ea IainD. M-a preADtit persBnal. /i de Fi i ceas de ceas. M-a En@DGat sD danseF( ID ducea aprBape En aia un >reaJCast( un SLisJM( un Ain-CiFF( ID rBA( tBt ce i se cere Iine. 7ActriGa8 cBntinuD sD ID aiureascDH - A@ea prieteni pe la studiBuri cu duiuIul. Mai un reAiFBra( Iai un Iainist. CunBtea i cEGi@a din Dia care anAaNeaFD CiAuraGia... Ciecare searD la 7MelBdM->ar8. M-a En@DGat sD recit. SD tiu ce-i unui actBr de CilI IBdern. Patru ani de-a rEndul Bcupat de ;; << 6* !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet # Entrerup( curiBs sD tiu care-i situaGia actualD a 7Iecenei8H - i( astDFi( tBt el se BcupD de duIneataR PDi( se-nGeleAe( cine altcine@aR AsistD la Ciecare CilIare. MD EndruIeaFD. MD duce cu Iaina. MD pB@DGuiete cuI sD culti@ relaGiile. CuI sD priIesc B in@itaGie la IasD( la dans( la B audiGie de NaFF( la B @iFiBnare de staIpe. MD rBA( arta de-a EntreGine atIBsCera artisticD. - Da9 Mda9 VDd c-ai trecut prin tBatD Ciliera. i cine-i 7Iecena8 Dsta al duIitaleR - PDi( l-aGi i cunBscut9 5u>i( arLitectul care I-a adus cu Iaina. - DuIneata eti sinAura lui descBperireR - SiAur cD da. # datD En @iaGD dai peste B aseIenea BcaFie( ca GillM9 i-apBi( sD-l CereascD DuIneFeu sD uI>le i dupD alte pupeFe( cD-l Cac pensiBnar Aradul unu( cu EnsBGitBr. - LucreFi Iult( dBIniBarD GillMR - Nu prea9 SEnt neIaipBIenit de AelBFitD. Nu-Ii dau decEt rBluri Iici. i-alea( Iai Iult En CilIe pu>licitare. Pe cEGi nu i-a nu I-a triIis cu scrisBri de recBIandaGie. CEte prB>e n-aI dat n-a@eau li>er platBul. dus 5u>i( sD-i cBn@inAD de @alBarea Iea( la 7MBn ,ardin8( la cEGi CuriBs sD aClu ce Iai CerIenteaFD En capul unei di@e( ID EncuIet s-B interBALeF En cBntinuareH - Btui( dacD MaIariGa duIitale i cu inAinerul GatereJ EGi sEnt ca nite pDrinGi adBpti@i( de ce nu te cBnsulGi cu eiR De ce Gii neapDrat sD te sCDtuieti cu IineR - Dar @-aI spus cD nu i-aI @DFut de @reB Fece ani. Ce tiu ei despre prB>leIele Iele de creaGie artisticDR - 5ine( dar dBInul inAiner GatereJ te-a aNutat tBt tiIpul. Cel puGin aa Ii-ai cBIunicat. - M-a aNutat( dacD aNutBr se pBt nuIi CiriIiturile pe care Ii le-a aF@Erlit de la BspeGele lui. PDi( tii duIneata( dBInule CBnan( cine-Ii este nenea /iALiR - N-a putea Fice9 :n Brice caF( NudecEnd dupD spusele duIitale( Gi-a CBst ca un tatD9 - Aiurea9 # >estie9 Ca i dBctBrul 5ilD( ca i draAa Iea MaIariGD. S-au EndBpat( au LuFurit( s-au scDldat En >ani. Mie ce Ii-au datR NiIic9 S-au ascuns. Au CuAit de Iine. De ce I-aI in@itat sinAurD aici( la PBsadaR Asta nu s-a Entre>at niIeni. Dar duIitale pBt sD Gi-B spun. AnuIe aI @enit( sD le cer sBcBtealD9 SD-i Entre> de ce I-au pDrDsit @reIe de Fece ani. De ce I-au lDsat pe IEna Ieceneului de 5u>i( de ce n-au Iai dat nici un seIn de @iaGD atEta tiIpR Pentru asta aI @enit. AcuI cred cD li-i CricD de Iine. N-aGi @DFut ce priIire Ii-au CDcutR - Dar ce i-a deterIinat sD te CacD pierdutD i uitatDR ;; la studiBu( En BdDi neEncDpDtBare sau cLiar la dBIiciliu( cD << *0 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Asta I-aI Entre>at i eu Iereu( ce En@Ertete nenea /iALiR Ce lucreaFDR Pe unde-i uI>lD paiiR :n ultiIii ani( l-aI ruAat i pe 5u>i sD aCle ce@a. - iR A reuitR - 5u>i a rDscBlit pretutindeni( a-ntre>at B IulGiIe de luIe. BGi spun cD din IatrapaFlEcuri ar Ci adunat B ArBaFD de paraleQ Fice-se cD-s peste B NuIDtate de IiliBn. "nde-s IaraCeGiiR Dcere( tDcere( tDcere9 Mai tare ca-n 7.aIlet8( CilIul Dla pBliGist pe care l-aI @iFiBnat la tele@iFBr9... - V-aI Iai spus cD-Ii inspiraGi B Encredere neIDrAinitD. Deci aI sD @D transpir i eu ce-aI auFit de la nite persBane de Encredere. AdicD de la LucJM-LucJM. - ParcD nu-l cunBteai9 - Aici e-aici9 Din pDcate( El cunBsc. i EncD de Iult. Dar n-aI @rut sD aCle 5u>i. LucJM-LucJM e-un >Diat de trea>D( CiCti-CiCti. MD iu>ete i-l iu>esc. VD spun sincer( B iu>ire ca-n 7 ra@iata8. #datD i-BdatD( tBt @a tre>ui sD ID descBtBrBsesc de 5u>i. Dar nu pBt cLiar iIediat. La urIa-urIei( ID aNutD Iaterial i n-aI de unde sD-i EnapBieF EIpruIuturile. SD Iai atepte. Dei cred cD IeritaI sD-Ii asiAure EntreGinerea( CiindcD aI En@DGat pe >rEnci( iar studiile Iele de artD actBriceascD i-au CBlBsit Iai Iult decEt Iie. - Dar LucJM se EIpacD atEt de lesne cu relaGiile pe care le EntreGii cu dBInul 5u>iR Cu relaGiile duIitale artisticeR Maestre( pe ce luIe trDietiR Aa-i @iaGa artitilBr( plinD de sacriCicii. Iar LucJM-LucJM e i el artist i ID EnGeleAe. !@BluGia relaGiilBr dintre scriitBrul Al CBnan i actriGa GillM IF@erna Encepe sD ID EnAriNBreFe. De la prBnuIele de re@erenGD 7duInea@BastrD8( care-Ii cBn@enea( trecerea la 7Iaestre8 i la prBCilarea unei persBane a dBua ;plus 7pe ce luIe trDieti8< EIi declaneaFD seInalul de alarID. Aa cD iau IDsurile de riABareH ;; :ncepe sD de@inD Iai interesant. Di@a EntBarce placa. - Nu te supDra( dar a @rea sD Iai Entre> ce@a. Ai pBIenit( En tiIpul prEnFului de AalD( despre @EnFarea casei din 5ucureti a inAinerului GatereJ. Adineauri ai aCirIat cD n-ai reuit niciBdatD sD-i aCli adresa. De unde tii c-ar Ci a@ut @reB casD a lui i de unde ai auFit de @EnFarea eiR GillM pune B CrEnD >ruscD tBnBIatului de cBnCidenGe. VDd de departe cD nu prea pare dispusD sD IBnteFe discul cu ade@Drul. CBntinuiH - De @reIe ce intenGiBneFi sD-Ii ceri B IEnD de aNutBr( tre>uie sD-Ii deF@Dlui tBt ce-ai aClat. Nu tiu de ce( dar aI iIpresia cD nu-Gi prea dD ALes iniIa sD-Ii IDrturiseti sursa inCBrIaGiei reCeritBare la @EnFarea casei. PPnD la urID( actriGa se LBtDrDteH *1 << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - "ite ce-i( dBIniBarD( tre>uie sD-Gi declar( sus i tare( cD aI altD cBncepGie despre @iaGD. DacD sBlistul se-IpacD atEt de lesne cu Cinanciarul carierei Iatale( EnseaInD cD-n aCara cBrFilBr @Bcale nu Iai dispune i de @reB cEte@a IBrale. - !i( nu Iai spune( IDestricD9 Va sD FicD te iCBneaFD cBncepGia Iea despre @iaGDR PDi( ce-Ii eti tDlicD( atunciR #i Ci @reun FIeuR Ce( duIneata nu te-n@ErGi prin luIea asta 7artisticD8R La Enceput( CinanGarea carierei Iele de cDtre dBInul 5u>i nu te-a prea deranNat. Dar te iCBneaFD Captul cD ID iu>esc cu LucJM. DaR Asta te FAEndDrDR Nu @eFi niIic din ce se petrece En Nurul Iatale( IaestreR i Iai Fici cD eti scriitBrR .alal de-aa scriitBr9 InAinerul GatereJ pBate sD-i EnADduie sD Cure ca-n cBdrul VlDsiei( dBctBrul .anni>al CerteAa pBate sD Cie dat aCarD din IedicinD pentru a@Brturi ratate( MaIariGa pBate sD-l ducD de nas pe cDluarul ei( nuIai eu n-aI @Bie sD Ciu CericitD cu LucJM. De ceR PerBraGia actriGei ID lasD rece. SEnt B>inuit cu teatrul. Mai ales cu cel ieCtin( de duFinD. Ca sD-i dBIBlesc Calsa re@BltD( Ei declar tDiBsH - AI @DFut altele i Iai i. NiIic din ce-i BIenesc nu-Ii este strDin. Dar nu ID-n@Biesc cu Iielia( spurcDciunea i NeAul suCletesc. Bt ce-Ii spui Iatale este pBsi>il. Dar e urEt9 i nu se Iai pBartD. Mai >ine astEIpDrD-Gi ner@ii i e?plicD-Ii Iai liIpede ce urIDreti cu tBate asteaR Ce-i cu dBctBrul 5ilDR N-aI prea EnGeles. - NuIaidecEt ai sD-nGeleAi9 DBctBrul( IuIia asta LBdBrBAitD( s-a Bcupat tBatD @iaGa nuIai cu En@Erteli. De-aia l-au i >DAat la pErnaie. 5un9 Dar cEnd i-aI spus cD i eu >Dnuiesc cD nenea /iALi ascunde ce@a( ce creFi cD Ii-a cerutR SD aClu cu Brice preG( unde i-a ascuns nenea /iALi >anii. - Care >aniR - 5anii de pe casD. Cel puGin @reB trei sau patru sute de Iii de lei. ! >ineR DacD nu aClu unde i-a pitit inAinerul IaABGii( B sD Cie @ai de capul Ieu... - i de cEnd l-a Encadrat MaIariGa duIitale pe pBst de >ucDtar-eCR - Nu tiu precis. Dar se pare cD iIediat dupD ce-a ieit de la internat. De-atunci n-a Iai plecat de-aici. AtEt aI iF>utit sD aClu. - De la cineR - De la LucJM9 AcuI cLiar cD nu Iai EnGeleA niIic. ActriGa NBacD teatru. BatD luIea ABnete Enne>unitD dupD >anii inAinerului. !ste Iai Iult decEt clar cD se EncurcD iGele. rDAEnd Ensetat din 7SnaAB@8-ul pe care l-aI aprins din nuIai patru cLi>rituri( sBr>ind Ensetat din caCea( deAustEnd cuIpDtat din licLidul de aI>rD( Encerc sD pun Brdine En situaGia internD de la pensiunea NacLtiAal. i( cuI sEnt IeticulBs( nuIerBteF cLestiunile la Brdinea Filei. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << *%

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet PriIBH actriGa se preFintD la PBsada( la cererea ei. SecundBH i se BrAaniFeaFD B priIire Iai Iult decEt cDldurBasD. Care( dupD tBate seInele( pare sD Ci CBst EndelunA i En secret preADtitD. erGiBH LucJMLucJM B cunBate pe GillM. :n rDstiIpul periBadei de BdiLnD de la PBsada( unde s-a preFentat Enaintea actriGei( stD cu BcLii pe inAiner( pe MaIariGa( pe 5ilD i pe ceilalGi pensiBnari ai IenaNeriei( pentru a putea CurniFa inCBrIaGii la Fi ultiIei sBsite. Deci( B priID cBncluFieH cei dBi artiti( cEntDreGul 7pBp8 i actriGa de CilIe particulare( clBcesc ce@a( En cBprBducGie. ZuatrBH dBctBrul .anni>al CerteAa rE@nete cu patiID la paralele >unului i @ecLiului sDu tB@arD. Mai departe nu Iai nuIerBteF. Prea sEnt Iulte prB>leIe. Deci( renunG. i >ine Cac. N-are nici un rBst. Pentru cD tBtul este atEt de EncElcit = i nuIai En capul Ieu -( EncEt se cere iIperiBs cBntinuarea cercetDrilBr( pentru a aCla cEt Iai Iult. CBana MariGa( pitBreasca Iea AaFdD( uneltete i ea ce@a. 5unDBarD( eniAIatica Furuire a pietricelelBr din cutie. MBartea lui udBriGD. Are( precis( i ea un tElc ascuns. Iar @eALea( de Ciecare nBapte( a inAinerului denBtD cD stD la pEndD. CD ateaptD sD se petreacD un e@eniIent despre care pare sD Cie a@iFat. Nici FinicLi nu Ii se pare a Ci uD de >isericD. Prea adunD dBcuIentaGie. Ceea ce nu reuesc sD deCinesc clar este rBlul CraGilBr Flinta( caraALiBii de 5iAaI i MBAaI. Pe neateptate( Ii se aprinde B diBdDH - DBIniBarD GillM( acuI cD ne-aI Iai linitit( a @rea sD ID lDIureti En pri@inGa nepBGilBr dBaInei NacLtiAal. :i cunBti( au >aR - Asta-i >unD9 PDi( cuI sD nu ne tiIR 5iAaI i MBAaI sEnt CBarte cunBscuGi pe platBurile de la 5uCtea. CBla>BratBri e?terni. CascadBri cu 7#/N8-ul lBr( pe care-l IulA ca pe-B @acD de tracGiune. ScBt i untul din el. tia au CDcut ce@a parale la @iaGa lBr. Dar se Iai Endeletnicesc i cu altele. CineIatBAraCia-i dBar B cLestie EntEIplDtBare. ranspBrturile sEnt teIelia cBIerGului lBr. CuI @ine @reIea >iFBnului( pe la Enceputul lui iunie( nu Iai tiu ce-i aia Fi i nici nBapte. - 5iFBniR La nBiR - Nu( dBInule( cD parc-ai Ci de pe altD planetD. 5iFBn se cLeaID rBiile alea tiIpurii. Nu e?istD sat sau cDtun din preaNIa 5ucuretilBr unde sD nu Cie cunBscuGi ca nite cai >reNi. %- de ceasuri din %-( 5iAaI i MBAaI alearAD Iai diLai ca BCerii iadului. FDrD cinci sutici nu se EntBrc acasD. Pe Fi9 - Atunci( de ce n-au deF@Dluit Captul cD te cunBscR - PersBnal( n-aI a@ut niciBdatD de-a Cace cu ei. Dar n-ar Ci e?clus sD se CereascD de Iine( pentru cD tiu prea Iulte despre acti@itatea lBr de tErAB@eGi. M-a Iirat EnsD( CBarte Iult( sD-i ;; << *+ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ADsesc aici. tiaI de la LucJM cD @in En Ciecare @arD la MaIariGa( dar acuI ar Ci tre>uit sD se Bcupe de transpBrturile lBr de rBii( dBar sEnteI En plin seFBn. GEndesc - ceea ce Ii se EntEIplD destul de des( Ciind B caracteristicD a prBCesiei Iele de scriitBr = cD FinicLi n-a reIarcat apariGia preIaturD a 7#/N8ului i-a tinerilBr sDi prBprietari. #r( Ei cunBate la Cel de >ine ca i LucJM( dBar s-a EntElnit cu ei En Ciecare @acanGD. De Capt( i eu ID Entre> ce-ar putea sD EnseIne apariGia tuturBr neaIurilBr i cunBtinGelBr cBanei MariGa( tBcIai acuI( En preaNIa sBlstiGiului de @arD. Nu cred sD Cie @reB dB@adD de pasiune astrBnBIicD( ci cu tBtul altce@a. Atunci( EnseaInD DBar cD un nu I-aI Enelat En al pri@inGa suCletului duInea@BastrD. adEnc cunBscDtBr dBrinGa care a dat natere acestui >reaJCast. Care sper cD @-a plDcut( nuR - Mai Encape @reB EndBialDR Nu @reau sD @D ClateF( dar a CBst ca-n @isele Iele cele Iai CruIBase( ca atunci cEnd ID culc ClDIPnd( dupD B Fi de reAiI se@er... - Cred i eu. Cinci BuD i un sCert de Jil de >acBn prDNit( B sticlD de SLisJM( plus CiriIiturile celelalte. - i ce CaceI acuIR = Entre> eu nerD>dDtBr. - 5eI B caCea strBpitD cu SLisJM9 Iar eu aI sD @D rBA ce@a. SEnteGi En >ranD( @D pricepeGi la presD( aa cD puteGi sD-Ii daGi B IEnD de aNutBr. SEnteGi >un prieten cu dBInul FinicLi. DBInul SicD este CBtBrepBrter la 7Actualitatea8. Iar En 7Actualitatea8 apar Cel i Cel de CBtBAraCii. Mai ales pe cBpertD. ActriGe i actBri( din GarD i din strDinDtate. Mai tBate-s CDcute de el. PuneGi B @Br>D >unD i pentru Iine9... - De ce nu l-ai ruAat pe dBInul 5u>iR - Meceneul Ieu s-a specialiFat nuIai En cineIa9 N-are pile En presa ilustratD9... - AI sD @Br>esc cu dBInul FinicLi. SD @edeI ce se pBate Cace. AI sD pledeF En Ca@Barea duIitale( dBIniBarD GillM. - Vreau sD @D Iai rBA ce@a. SpuneGi-i dBInului FinicLi( ruAaGi-l

BIenesc( nuIai el putea sD B>ser@e cD EncD nu Ii-aI e?priIat ;; - DraAD Iaestre( >Dnuiesc cD Gi-ai dat seaIa cD Iai a@eI Iulte sD ne pB@estiI9 ActriGa ar>BreaFD un FEI>et nedeCinit( ce@a Entre AriIasa pe care-B scLiGeaFD cine@a care a Iucat dintr-un IDr pDdureG i cBntracGia unei stridii peste care ai stBrs B NuIDtate de lDIEie @erde. FDrD sD Iai studieF aprBCundat FEI>etul de rDspuns( EIi rEnNesc i eu resturile CruIBasei Iele danturi i-i dau cu@enita replicDH - De Iult ID AEndeaI la asta( draAD dBIniBarD. CDci nu Ii-ai spus ce ser@iciu tre>uie sD-Gi aduc. DBar asta dBreai sD ID rBAi( nuR << *!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet din partea Iea( sD-Ii arate i Iie al>uIul cu IenaNeria de la PBsada. Nu de altce@a( dar @reau sD-Ii dau seaIa dacD-i un CBtBAraC atEt de Iare pe cEt se F@Bnete. - Al>uIul9 Care al>uIR - .ai sD lDsDI >ancurile( Iaestre9 tiGi duInea@BastrD care9 - SD FiceI c-a ti9 Dar duIneata de unde ai auFit de elR - De la duInea@BastrD9 - De la IineR IIpBsi>il9 - 5a-i CBarte pBsi>il. V-aI auFit @Br>ind cu dBInul FinicLi. - PBate ascultEnd la uD( c-altIinteri nu EnGeleA cuI. - AGi ALicit. V-aI spus eu cD sEnteGi un Iare scriitBr9 De B>icei EIi respect prBIisiunile. CLiar atunci cEnd ID pripesc i nu cuIpDnesc EndeaNuns urIDrile. Dar( En caFul de CaGD( Iai cu seaID dupD ultiIele caCele i( En special( dupD ultiIele dBuD ;dacD nu cLiar trei< pDLDrele din >lesteIata aia de >DuturD cu IirBs de cauciuc ars( nu tiu dacD nu I-aI lDsat tras pe sCBarD. AI CDADduit un lucru care nu depinde de Iine. #ricEt de cuIsecade i de >ine@BitBr ar Ci FinicLi( nu sper sD pri@eascD cu BcLi >uni traCicul de inCluenGD pe care aI de AEnd sD-l Encerc. Cu atEt Iai Iult( cu cEt are i el pDrerile lui = nu En pri@inGa cBpertelBr( pe-astea tiu cuI le reFBl@D( sD nu Iai pBIeniI -( ci En Iaterie de cBIpBnenGa IenaNeriei de la PBsada. &uIeAEnd En Iinte cele Iai neAre presiIGiri( stau Entins pe pat i pri@esc En ta@an. Nu-Ii spune niIic. Nu are( aa cuI se EntEIplD En unele rBIane( pete sau crDpDturi En stare sD scLiI>e cursul AEndurilBr( inspirEnd cine tie ce asBciaGii de idei. :n lipsa unui ta@an adec@at( Entind IEna spre nBptierD i dau de @BluIul lui .itcLcBcJ( cel care-Ii distrusese nBaptea trecutD. DescLid cartea la EntEIplare. Dar ID ArD>esc s-B EncLid la lBc. N-aI citit decEt titlul pB@estirii i-Ii este de aNuns. Nu puteaI ADsi unul Iai niIeritH 7ViaGa-i un teatru interpretat de criIinali aIatBri89 # Ci >DtrEnul AlCie specialiFat En >rana prBFelBr de ArBaFD( dar sD Cie sDnDtBs( eu I-aI sDturat de-atEtea suspense. Mai ales cEnd intenGiBneF sD scriu En linite un rBIan. i EncD( detecti@. ;; %0. N"-I F&"M#S S &AGI C" "&!C.!A( DA&... C! S MAI V#&5IM9 N-a putea declara( cu IEna pe cBrd( cD Ii-a cDFut prBst >reaJCast-ul BCerit cu-atEta deFinteresare de di@D. Dar( dacD stau sD ID AEndesc >ine( nici prea strDlucitBr n-B sD-Ii Cie. i nu din pricina B>inuitelBr deFaAreIente diAesti@e ce-Ii apar dupD aseIenea destrD>DlDri aliIentare( ci datBritD supDrDtBrului anAaNaIent pe care Ii l-aI asuIat CaGD de dBIniBara GillM. << *$ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Capul EIi clBcBtete. StBIacul EIi apasD diaCraAIul. CBrdul CElCEie. Aa-Ii tre>uie9 SD ID-n@DG Iinte. Cinci BuD( SLisJM( caCele peste caCele( plus >acBn prDNit. PrDNeala-i de @inD9 Mi-a spus DBru-dBctBru sD nu ID Iai atinA de aliIente preparate En ArDsiIi Encinse. re>uie sD Entreprind ce@a pentru a-Ii liniti ner@ii. MD Endrept spre >aie. La etaNul unde se aClD Bdaia Iea( a@eI B caIerD de >aie care deser@ete EntreA palierul. !?ceptEnd( >ineEnGeles( >aia persBnalD a actriGei. Nu I-ateptaI sD ADsesc la PBsada( En creierii IunGilBr( B aseIenea instalaGie sanitarD. MBFaic pe NBs( CaianGD al>Dstruie pe pereGi( ta@an dat En ulei. Las duul sD-Ii inunde capul EnCier>Entat. &euesc( Entr-B Barecare IDsurD( sD ID rDcBresc. ApBi Bpresc apa. MD pri@esc En BAlindD. Sincer sD Ciu( nu-Ii place Iutra celui care se FAEiete la Iine. #cLii sEnt @itrBi( un Cacies cianBtic( de alcBBlic cu staAiu( iar pDrul( leBarcD de apD( F>Erlit ca la @ieFuri. DupD cEte@a secunde de eFitare( reuesc sD recunBsc persBana. Atunci decid sD desCDBr cEte@a BperaGii de renB@are. MD pieptDn ;Dsta-i un Cel de-a @Br>i( deBarece ID tund CBarte scurt<( ID 7CrBteF8 cu prBsBpul pe B>raNi( pEnD ce capDt un pic de culBare naturalD( dupD care EIi perieF En@erunat dantura( sD-Ii disparD Austul de cauciuc. DescLid Cereastra sD @Dd ce se EntEIplD cu @estitul BFBn de PBsada. Aerul curat i rece nD@Dlete En >aie. &DsuClu adEnc( rDsuClu uurat9 Asta-i culIea9 SD CuA din 5ucureti( pentru a-Ii ADsi linitea creatBare En aceastD >iFarD i aCurisitD pensiune( tBcIai En caIera de >aie. NuIai cD-i cine@a acBlB( NBs( care nu ID iu>ete9 CDci se aude B AElcea@D En tBatD reAula. MD aprBpii curiBs de CereastrD i( CDrD sD ID las @DFut de cei de NBs( traA precaut cu BcLiul i( Iai ales( cu urecLea. tiu cD nu-i CruIBs s-asculGi pe Curi la discuGiile altBra( dar de Iic cBpil aI IaniCestat B curiBFitate Ialadi@D CaGD de tBt ce se EntEIplD En NuruIi. Fereastra >Dii dD spre curtea din dBs a pensiunii dBaInei NacLtiAal( cLiar En ArDdiniGa unde B ADsiseI pe cBana MariGa NucEnd ta>le de una sinAurD( En ateptarea su>seInatului. Pe-B >ancD Iare i cur>atD( de tipul acelBra pe care le EntElniI En parcurile pu>lice( Arupul scandalaAiilBr i-a cB>BrEt cu dBuD trepte @BluIul AlasurilBr. Dar spre nBrBcul Ieu( Cereastra Ciind e?act deasupra lBr( Ei @Dd i-i aud destul de >ine( CDrD ca ei sD pBatD realiFa acelai lucru. Dei Ei distinA dintr-un unALi EntrucEt@a diCicil( recunBsc cu uurinGD scDCErliile lui 5iAaI i MBAaI. Iar Entre ei dBi... cBaIa 7au>urn8 aparGinEnd lui GillM9 ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I *3

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Vreau sD lucrDI EIpreunD. SD ne a@eI ca CraGii( nu sD ne ciBndDniI tBatD Fiua >unD Fiua. ! >ineR - #. 1eM9 = rDspund pe dBuD @Bci( En terGD( 5iAaI i MBAaI. Dar sD @edeI pe ce9 CD nu te-B Ci apucat( aa( taI-nesaI( draABstea de nBi. - Atunci sD ne EntBarceI la Bile nBastre. Cred cD nu @-a dat prin cap sD ID IulAeGi de parale9... - Drept cine ne iei( Miss 5u>iR A>ia acuI EnGeleA de ce nu-i pBate EnALiGi. Pentru cD 5iAD( cu Alasul lui piGiADiat( de GE@lBi( Cace IuncD de lDIurire cu actriGa. - 5ine( >ine( ladM-IadBna( dar ce iese din >iniGul DstaR CD nu sEnteI la PBpeti-LeBrdeni( sD ne NBci tu pe dete9 - LadM-IadBna sD-i spui ID-ti( nu Iie( IDAarule9 MBAaI( peseIne i datBritD cuI se nuIelui prBnunGD sDu de BriAinD B 7anAlB-sa?BnD8( dupD LucJM-LucJM( - Mi se nDFDrise Iie B >DnuialD( ID rBA9 Dar Lai sD treceI Iai departe... - De acBrdeBn9 Dar CDrD sD ne-n@inuieti de lucruri scEr>Base( aa cuI ai Fis9 N-a@eI @Bci de cEntDreGi( dar sEnteI >DieGi curaGi la suClet... - !-n reAulD i BlDrit9 AI eu pe altul care se Endeletnicete cu IDrunGiurile astea. i-B tiGi prea >ine9 M-aI sDturat i de el( i de alte ane?e. A@eI BcaFia sD ne uIpleI de IaraCeGi( Lai s-B CaceI EIpreunD9 FiindcD aI ADsit @aca de Iuls9... - Care-i aiaR Ca sD nu IuriI prBti9 - InAinerul9 Din pDcate( nu se pBate reda En scris e?claIaGia de stupBare a celBr dBi Flintai. Deci( transcriu pe scurtH -9R9 ;; pBtBlete Entr-B >ritanicD purDH - eJitiFi9 tii ce-i astaR AdicD las-B IBale( cD-Gi deIBlDI CaGada9 Aa se spune En CilIele Dlea cu caCt( cD dBar eti En >ranD9 Nu Gine sD te rDGBieti la nBi( Miss 5u>i9 ActriGa se dBIinD. Nu-i @ine uBr( dar n-are altD sBluGie pe plan lBcal. PeseIne cD e?istD i alte IBti@e( deBarece Ei cBntinuD e?punereaH << *4 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet radiGiBnal( adicD En prBFa de cBIpBrtaIent( se spune c-au rDIas cu Aurile cDscate. Dar nu-i tBcIai aa. 5iAaI i MBAaI( En realitate( i-au Iucat liI>a( deBarece Ei EncruntD Iutrele de parcD ar Ci EnALiGit IDtrDAunD. !CBrtul pe care-l depun aIEndBi( cu CBrGe reunite( ca sD realiFeFe i sD traAD iIediat tBate cBncluFiile de riABare din 7>BI>a8 cBIunicatD de actriGD( le aterne pe cLip B e?presie-rB>Bt de-B rarD CruIuseGe. AratD ca dBi >uldBAi ieiGi la pensie( pe IBti@e Iedicale( pentru lipsD de Cler i aAresi@itate caninD. - GluIeFiR = B Entre>D 5iAaI neEncreFDtBr. - Pe IBrIEntul IaicD-Ii( cD-i aa9 - i cine-i IaicD-taR &Dspunsul actriGei pare sD Cie Iai Iult decEt satisCDcDtBr. Nici una( nici dBuD( Ei apucD pe dupD AEt pe cei dBi CraGi( se Bpintete niGel i( CDrD @reun eCBrt @iFi>il( Ei ciBcnete cap En cap( de li se aud trBsnind CrBntalele. :ntBcIai cuI prBcedase i cBana MariGa. DeL( casD cu tradiGie9 DacD ar Ci CBst @Br>a de alte capete( ar Ci tre>uit cLeIatD 7Sal@area8. Dar( En aCarD de FABIBtul EnCundat i scurt( nu se EntEIplD niIic iIpBrtant. 5iAaI i MBAaI Ei CricGiBneaFD de IaIa CBcului cucuiele pe cale de CBrIare. Dar se IDrAinesc nuIai la aceastD BperaGie de autBlinitire. MD ateptaI la B reacGie pe IDsura insBlenGelBr prBCerate CaGD de actriGD acuI cEte@a clipe. :nsD instinctul de cBnser@are acGiBneaFD. Deci( se a>Gin de la @Bt9 *6 - AcuI sD @D spun despre ce-i @Br>a = decide actriGa. DupD cuI @-aI Iai spus i dupD cuI i >DnuiGi( tre>uie sD-l aNut pe cEntDreGul LucJM( i EncD din >anii aABnisiGi cu sudBarea CrunGii( pe care Ii-i aduce 5u>i de la studiBu. - Mda9 = cBnCirID recepGia cei dBi Flintai. - re>uie sD pun capDt NaCului. Gata9 AnGDrcat >Dlaia9 Nu Iai aI rD>dare i nici nu ID siIt En stare sD ID descurc de una sinAurD. - N-aI ce Fice9 = se-ncuIetD MBAaI sD lanseFe B apreciere destul de aprBape de realitate. - FDrD9 LasD-te de ABanAe9 Ce-a Iers cu @Bi( nu se prinde cu LucJM. la-i cEt Ialul. Nu ID pBt lupta cu el. VBi sEnteGi dBi( cu Iine trei( dacD Iai puneI i ce@a Iinte( cred cD-i @eniI de Lac. i lui( i inAinerului9 ! >ineR - /i Iai departe9 - 5un. Va sD FicD El scBateI pe LucJM din cBIpetiGie. CDci i el tie de IaraCeGii inAinerului. Nu tiu cuI B Ci CDcut( de-a aClat de ei( Iai ales cD Ii-a pBIenit i de tBtalul suIei EncasatD de GatereJ pe casDQ peste trei sute de Iiare9 - Care casD9 = se IirD( pe dBuD @Bci( >iniGarii. InAinerul a a@ut B casD la 5ucureti. :n priID@ara asta ar Ci @Endut-B. - i unde-s paraleleR ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Asta a @rea sD aClu i eu. Dar( EIpreunD( le dDI nBi de urID. NuIai cD nu @reau sD se-nCrupte i cEntDreGul Ieu din ele. @este( ID Cace >eeCteaJ-tartar9 LucJM nu tre>uie sD tie c-aGi intrat i @Bi pe Cir. DacD prinde de - Ce-i aiaR = se piGiADiete 5iAaI. - Carne tBcatD( cu pDtrunNel( ceapD i piper. Se IDnEncD crudD9 - Nu CBlBsiI aa ce@a9 - Se @ede. - Iar te iei de nBiR - VedeGi-@D de trea>D. Ce-aI eu cu @BiR SEnteI intraGi En cBprBducGie( Lai sD lucrDI9 &epede i cu spBr. re>uie sD CiGi cu BcLii pe LucJM( sD-l GineGi su> B>ser@aGie pe inAiner( cD nu tiu ce tBt spBrB@Diete( de ieri EncBace( cu dBctBrul 5ilD( sD CiGi atenGi i la MaIariGa( cD i ea... - Dar ce Gi-a cDunat pe cBana MariGaR - Pe ce luIe trDiGi( >leAilBrR "ite( aa-i cu inAinerul... i actriGa le e?plicD( CDrD cu@inte( au dat CrecEndu-i tBtdeauna Entre ele arDtDtBarele. 5ineEnGeles( CraGii pricep nuIaidecEt. Le este Iai la EndeIEnD. MetBdele @iFuale reFultate superiBare celBr audiB. - De la Iine n-a@eGi cuI sD scBateGi piGule. Nu Gine CiAura care @-a trecut prin cap( cu antaNul. PuGin EIi pasD de 5u>i. Ce-B sD cEtiAaGi dacD B sD-i deF@DluiGi cD ID aI >ine cu LucJMR CEte@a sutareR Planul Ieu e Iai renta>il. :IpDrGiI En trei( nu nite >iete LErtii de-B sutD( ci-B ArDIadD EntreaAD de >ancnBte. Peste trei sute de Iii9 NuIai sD @D intre >ine la cDpDGEnD( eu ID Bcup de BrAaniFarea Iuncii9 - AiureFi( LadM-MadBnaR rei sute de IiiR - :ntBcIai9 ;; Ceea ce nu EnGeleA( i sEnt siAur cD nici 5iAaI i MBAaI nu-s capa>ili sD-nGeleaAD( este de Capt cLicLiGa cea Iai iIpBrtantD. Pe ce se >iFuie actriGa( cEnd aCirID cD dD ea de paralele inAineruluiR Sper cD nu-i Cace iluFii c-B sD-i spunD( de >unD @Bie i nesilit de niIeni( nen-su /iALi. Atunci @a tre>ui sD-Ii scLiI> i >ruIa de iIpresii despre pBsi>ilitDGile cere>rale ale di@ei( i-aa destul de cBsteli@e. CD-i incultD( asta se Iai pBate EnGeleAe. Dar sD Cie i cretinD( nu-Ii Iai @ine sD cred9 - MEine @D repeFiGi pEnD la 5ucureti. VD duceGi la nBtariatul sectBrului + i @D interesaGi de actul de @EnFare al casei lui GatereJ. ! clarR ApBi( iIediat ce-a@eGi tBate datele( @D-ntBarceGi cEt Iai deAra>D. &estul BrAaniFeF eu9 5ineEnGeles cD despDrGirea celBr trei nu se petrece ca-n rBIanele de capD i spadD( unde erBii Ei iau rDIas >un >DtEndu-se pe uIeri i EI>rDGiEndu-se IucLetDrete. NiIic din aceste prBcedee rBIantice i periIate. Mai EntPi pleacD CraGii Flinta. FDrD sD-i ia nici un rDIas >un. FDrD sD se Iai uite EndDrDt la actriGD. !?tra@aAantul C#NAN D#I << **

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Dei ar Ci CDcut CBarte >ine dacD ar Iai Ci pri@it B datD En urIa lBr( cDci l-ar Ci @DFut apDrEnd( de dupD cBlGul casei( pe LucJM-LucJM. 7"rlatBrele8 FEI>ete canin. GillM se uitD la el ca la un DuIneFeu. LucJM pleFnete de Cudulie. SiIte cEt este de iu>it. Dur i Iascul( B interBALeaFD pe GillMH - !-n reAulDR N-aI iF>utit s-aud Iai niIic9 tiau ce@a de IanABGii lui /iALiR - .a>ar n-a@eau. Dar Ei puseserD En cap sD ID antaNeFe pe Iine. C-au i ADsit pe cine9 - i cuI ai aranNatR !li>ereaFD terenulR :i e?pedieF la 5ucureti. La nBtariat. SD @adD ce-i cu actul de @EnFare. Cred c-aI ADsit un prete?t Cantastic( nu-i aaR - SD FiceI. i Iai departeR - PrBCitEnd de a>senGa lBr = En deCiniti@ sEnt dBi Iai puGini la PBsada( pBate aranNDI ce@a i cu CaFanii DilalGiQ pe scriitBrul cel ArDsuG l-aI aiurit -( pBrnesc sD rDscBlesc peste tBt( pEnD dau de cBIBara lui nenea /iALi. DacD B sD B>GineI reFultate seriBase de pe urIa cB>FDrelii Arasului( pBate reuesc sD-Ii arunc B pri@ire En al>uIul CBtBAraCului( despre care BpBcDiau ei nBaptea trecutD. S-ar putea sD ADsiI( En pBFele ne>unului( cLeia care sD ne deF@Dluie tElcul IutDrii cDrGilBr i-a IB>ilelBr. Cred c-aici se-ascunde ce@a. Cel puGin aa aI EnGeles din cBn@ersaGia Arasului i-a CBtBAraCului. Se auFea caI Areu prin 100 uD( dar tBt aI prins cEte-B @Br>D. Pe cLipul cEntDreGului se aterne B e?presie destul de ciudatD. Cu B Barecare >unD@BinGD( s-ar crede cD AEndete. Dar Iie( unul( aa ce@a Ii se pare B iIpBsi>ilitate. Nu Iil iIaAineF pe 7urlatBre8 decEt cEntEnd( i EncD la IaA( nicidecuI AEndind. CD nu e BI sD pBatD AEndi cu cBrFile @Bcale9 DupD ce cBnstatD FDdDrnicia eCBrtului care-l cLinuie( dD a leLaIite din IEnD( En seIn de supunere CaGD de inteliAenGa actriGei. 7:i Cace iluFii( sDracul8 = EIi Fic eu. DupD care( sBlistul se decide sD plece. Se Iai uitD B datD la GillM. CaI lunA. Prea lunA pentru unul care ar Ci tre>uit sD dea iIpresia c-a EnALiGit IBIeala. Dispare dupD cBlGul casei. Bt aa cuI a @enit. ActriGa a rDIas sinAurD. Se Entinde pe spDtarul >Dncii. #CteaFD uuratD i FEI>itBare. Pe Iine( siIt cD ID apucD tBate nD>DdEile. Ceea ce se petrece( depDete Brice liIitD. "ite( dBIYle( unde-aI picat9 :n ce @iespar9 GillM pri@ete spre BriFBntul CBIarnicului. rEI>ele de praC de ciIent se EnalGD alene spre ceruri. Nu tiu ce i-Br Ci deF@Dluind( dar spre surprinderea Iea B aud cEntEnd En Aura IareH - "ra9 "ra9 rDiascD nea Marin( trDiascD nea Marin9 CD are su>Iarin( cD are su>Iarin9 "nde sEnteGi @Bi( 5eatles( dBInilBr( s-B auFiGi pe di@D cEntEnd i s-B traAeGi En GeapD9 CEntD Cals i scErGEit. Strident i ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet IBndialH 72ellBS su>Iarine8. i EncD pe te?t prBpriu. necBn@inADtBr. Dar( ceea ce se intBneaFD( este un laADr :nsD( te?tul cBIpus de dEnsul Ii se pare EncDrcat de seIniCicaGii Iult Iai la B>iect. CDci reCrenul sunD B>sedantH - "ra9 "ra9 Nu traAeGi En SieACried9 Nu traAeGi En SieACried9 CD n-are un >an licLid9 CD n-are un >an licLid9 &eFultatele de pEnD acuI( ale ancLetei Iele persBnale( Ii se par tBtui insuCiciente. DacD stau sD adun cele aClate de la SicD FinicLi( de la LucJM( plus cBnCidenGele ;Calse< ale actriGei( >aca BrAaniFarea unei acGiuni de NaC( i EncD inAeniatD i cBndusD de-B pseudBactriGD( tBtalul( care EIi reFultD( aratD cu tBtul necBncludent. sta-i ade@Drul. rist i decBncertant9 :n clipa cEnd ID LBtDrDsc sD pDrDsesc insBlita caIerD de AEndire( atEt de puGin recBIanda>ilD En cBndiGii nBrIale( cine@a EncearcD sD-Ii @iBleFe spaGiul @ital. - #cupat9 = striA eu( intrEnd En panicD. care stD Ara@at 7 Brrent8. uBr ua. i( pentru a Ci i Iai cBn@inADtBr( traA lanGul recipientului pe Mai cD-Ii @ine sD ID EncLin( auFind i >aFacBnia asta. Dar un FABIBt( de CereastrD care se EncLide( ID treFete la realitate. i ID deterIinD sD ID aplec puGin En aCarD( sD @Dd despre care CereastrD e @Br>a. :n stEnAa caIerei de >aie se aClD Bdaia inAinerului GatereJ. Fereastra n-are perdele. Aa cD desluesc silueta >DtrEnului /iALi. Sper cD-i el. Dei ar Ci Iai niIerit sD Cie altcine@a. CDci( CDrD EndBialD( dacD a auFit tBatD cBn@ersaGia @eselD dintre cei cBn@BcaGi la edinGD( su> Cereastra BdDii lui( nuIai >ine nu i-a picat. N-a Ci creFut cD pereGii despDrGitBri( dintre >aie i Bdaia dBInului inAiner GatereJ( sEnt atEt de insuCicient iFBlaGi CBnic. CDci = i-aici sEnt ne@Bit sD IDrturisesc( CDrD a ID ruina = rDIEn literalIente cu Aura cDscatD9 :l aud cEntEnd pe inAiner9 DuIneFeule9 Ce @irus transIite LucJM( de se apucD tBGi de perCBrIanGe @BcaleR Dei peretele estBIpeaFD EntrucEt@a Alasul LErEit al inAinerului( distinA tBtui( destul de liIpede( linia IelBdicD a CaiIBsului 72ellBS su>Iarine8. NuIai cD( de data asta( inAinerul SieACried GatereJ IaniCestD seriBase EnclinaGii pentru Ieseria de te?tier al laADrelBr la IBdD. ;; ApBi( EncredinGat cD Ii-aI interpretat de Iinune rBlul( descLid - M-a Ci Iirat sD n-a@eGi diCicultDGi( dupD cele EnAurAitate la >reaJCast-ul dBIniBarei GillM9 En direcGia Iea. InAinerul GatereJ ID pri@ete surEFEnd dia>Blic. ApBi EnainteaFD << 101 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Sper cD-Ii perIiteGi sD CBlBsesc i eu >aia. Nu En aceleai scBpuri ca duInea@BastrD. DatBritD pBFiGiei pri@ileAiate a BdDii Iele( aI putut asculta tBtul. !?act tBtul. La Cel ca i duInea@BastrD( Iaestre CBnan. NuIai cD pe Iine( realIente( I-a apucat B cBlicD insupBrta>ilD. re>uie sD recunBateGi cD( dupD cele auFite( este ce@a a>sBlut Ciresc. Nu-i aaR Nici eu nu reuesc sD desluesc ceea ce >El>Ei En cLip de rDspuns. MD EnArBFete AEndul cD inAinerul a auFit ce se pune la cale. - DBInule GatereJ9 Ce se EntEIplD aiciR LDIuriGi-ID i pe Iine( c-altIinteri siIt cD-nne>unesc9 DBInule scriitBr de rBIane de a@enturi( pDstraGi-@D cuIpDtul. Aa-i @iaGa9 Dar. PEnD la urID( se @Br liIpeFi tBate. :nADduiGi-Ii sD eNecteF Cierea prB@BcatD de uneltirile ce se urFesc EIpBtri@a Iea. PEnD atunci( @D pBCtesc sD intraGi la Iine En caIerD. AteptaGi-ID dBar cEte@a Iinute. - Dar nu-nGeleA9 Ce sD Cac la duInea@BastrD En BdaieR - BcIai pentru ca sD EnGeleAeGi9 De aceea @D i in@it. NuIai cD n-aI ce sD @D ser@esc. PrBdusele ce se @eLiculeaFD prin casa asta nu-Ii inspirD nici B Encredere. Cred cD @-aGi dat i duInea@BastrD seaIa. Vin nuIaidecEt9 InAinerul GatereJ intrD tacticBs En caIera de >aie. Iar eu( la Cel de tacticBs( >a i CleAIatic pe deasupra( ID preADtesc sD pDtrund En Bdaia lui. NuIai cD un trBpBt de pai( de parcD ar da nD@alD tBGi taurii de la staGia cBIunalD( Cace sD se cutreIure scara. Pensiunea dBaInei NacLtiAal este FAElGEitD Fdra@Dn( din tBate EncLeieturile. DuuIeaua trBFnete. PereGii intrD En trepidaGie. Iar eu intru En panicD. De-ar Ci iarnD( a Fice cD s-a prD@Dlit asupra nBastrD B a@alanD En stare sD acBpere tBatD PBsada( plus teritBriile En@ecinate. CEnd Ei @Dd EnsD pe cei dBi CraGi( 5iAaI i MBAaI( urcEnd treptele( EIi @ine iniIa la lBc. Cu tBate cD nu prea aI IBti@e sD ID autBlinitesc( deBarece nu reuesc sD-Ii e?plic rBstul acestei nDprasnice ca@alcade pedestre( Ei ascult EndeInEndu-seH - DD-i >Dtaie( 5iAD9 - 5aAD AaF9 = supraliciteaFD sus-pBIenitul. "n rDcnet @ictBriBs lDIurete nuIaidecEt pricina @ertiAinBasei ascensiuni EntreprinsD de CraGii FlintaH - IacD-l( e-aici9 CBnCBrI deprinderii lBr de-a se e?priIa ecBnBIic( e?claIaGia rDsunD pe dBuD @Bci( Crec@enGele Enalte EI>inEndu-se atEt de arIBniBs cu cele NBase( EncEt F>ErnEie AeaIurile. ANuni pe palier( CrEneaFD >rusc( AlisEnd pEnD En aprBpierea Iea. ;; %1. 5IGAN I M#GAM N"-I AS"M &ISC"L9 << 10% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet DacD nu ID trDAeaI CulAerDtBr EndDrDt( puteaI de@eni @ictiIa unui ArBaFnic accident de circulaGie( datBritD @iteFei e?cesi@e a nDrD@ailBr pietBni. FDrD sD-i Iai pBtBleascD suClarea( ID interpeleaFD aAresi@H - Pe unde ne uI>li( dBIOle CBnanR e cDutDI Enne>uniGi peste tBt i Iatale( nicDieri9 "nde erai pititR Le rDspund calIH - :n >aie9 &espiraGia lBr( de cBIpresBr sBlicitat la Ia?iIuI( i-a preluat ralantiul. MD pri@esc BarecuI EncurcaGi( netiind cuI sD EnceapD. De IilD( accept sD-i aNutH - Ce s-a EntEIplat( de ID cDutaGi atEt de disperaGiR - Musai sD stDI de @Br>D cu tDlicD( nene Iaestrule9 InAinerul SieACried GatereJ tre>uie sD iasD dintr-B clipD En alta din >aie. !raI in@itatul lui. Aa cD n-aI de AEnd sD Cac cBn@ersaGie cu @iGeluii acetia nDstrunici. - :Ii pare rDu( dar deBcaIdatD sEnt Bcupat. S-B lDsDI pentru dupD aIiaFD. - Nu Gine( IDiestricD9 ! >elea Iare la IiNlBc9 - &eAret( dar n-aI ce Cace9 - LasYcaranNDI nBi. InAinerul Iai pBate s-atepte. CD pe el El a@eGi la Brdinea de Fi( nuR SisteIul lBr de inCBrIaGii CuncGiBneaFD perCect. !liIinEnd preala>ila cBnsultare BcularD reciprBcD( ID EnLaGD aIEndBi de su>suBri( de parcD ar Ci CBst Iai dinainte EnGelei( i ID ridicD pe sus( tErEndu-ID En direcGia scDrii. NuIai cD( pe cEt sEnt de trupe( pe-atEt sEnt de sla>. :IpBtri@irea Iea Ei lasD reci i nepDsDtBri. AcuI cB>BarD scara. Mai lent decEt B urcaserD. MBti@ele sEnt lesne de EnGeles. MD pBartD Entre ei( ca pe-un cBntainer de transpBrturi internaGiBnale. Ce-i drept( caI AECEie. i EncD( Fdra@Dn. Dar nu se dau >DtuGi. PEnD la urID( reuesc sD ID deplaseFe CBrGat pEnD En caIera lBr de la parter. - MDi >DieGi( aGi Enne>unitR Ce @-a apucatR Ne @ede luIea. Ce-Br sD creadD cEnd ne-Br @edea aa( ca-n CilIele cu AanAsteriR - Las-B aa( nene Iaestrule9 CEnd B sD auFiGi( tDlicD( despre ce >u>D-i @Br>a( are sD Gi se >lBcLeFe BrAanul @Br>irii9 De Capt( acuI sEnt CBarte curiBs sD @Dd ce @a Iai urIa. Atept cu nerD>dare palpitantele ;>Dnuiesc< declaraGii ale CraGilBr Flinta. NeapDrat tre>uie sD ai>D ce@a iIpBrtant de spus( de @reIe ce-au EndrDFnit sD recurAD la B rDpire de persBanD( inCracGiune cBndaInatD se@er de leAile nBastre. DupD ce ID depun( niGel caI >rusc( pe IarAinea patului de steNar Iasi@( atEt de >inecunBscut Iie( acesta ;BricEt de Iasi@ ar Ci el< pBrnete sD AeaID i sD trBsneascD EnAriNBrDtBr. ;; << 10+ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Se-aeaFD i ei( de-a dreapta i de-a stEnAa Iea( rDsuClEnd uierDtBr ca nite pBIpe a>sBr>ante de ecarisaN( aNunse En stadiul de-a Ci date la casare. Aa cD( prBCitEnd de epuiFarea lBr CiFicD( preiau iniGiati@aH - Dac-aI aNuns pEnD aici( EncEt sD ID rDpiGi( >areI spuneGi-Ii Iai repede ce @-a deterIinat sB CaceGi9 Ce se EntEIplDR .aide( daGi-i druIul( cD ID supDr. i n-B sD Cie >ine pentru unii dintre nBi9 :n cele din urID( MBAaI se LBtDrDte sD-i dea druIul la AurDH - Nene CBnan( iartD-ne( dar n-a@eaI altD cale. VrBiaI neapDrat s-B luDI Enaintea inAinerului. re>uie sD ne dai B IEnD de aNutBr( @D ruADI din iniID sD ne scuFi( sD nu Cii tDlicD al dracului( dar credeI cD eti sinAurul BI Fdra@Dn la plDIEn ;i-Ii aratD capul< din >alaIucul de-aici. Se EntEIplD ce@a neIaipBIenit. Cine@a @rea sD ne @Ere Entr-un >ucluc Iai tare ca-n 7CBrupti>ilii8. Nu tiI ce sD CaceI. Nu sEnteI cLiar aa cuI Gi-Bi Ci EncLipuit tDlicD( nite @aAa>BnFi sau ADinari de trei parale... - LinitiGi-@D = le spun eu( IDAulit de Encrederea AeneralD pe care cBnstat c-B inspir lBcatarilBr acestei pensiuni de pBIinD -( nu-s cEtui de puGin supDrat. SD luDI lucrurile de la capDt( sD analiFDI pe Endelete situaGia. Dar Iai EntEi( daGi-Ii B AurD de apD( c-aI >Dut nite pBrcDrie dintr-aia( cu Aust de @ecie( i ID arde pe >ereAatD. i-apBi( aI trecut prin destule eIBGii. - ParcD nBi( nuR 10AIEndBi se @ErD su> pat( cBtrB>Diesc pe unde@a( tBcIai En Cund( i reapar la supraCaGD cu-B sticlD de licLid al>( transparent. - N-a@eI @iFicLi( nene Iaestrule( dar asta Cace Iai Iulte parale9 - M-aGi EnGeles Areit( CraGilBr-cuInaGilBr( sD nu Iai aud de spirt9 ApD @reau. ApD curatD( de la ciIea9 - PDcat. A@eaI aici B Crunte de PrB@iGa( IBrIEntalD9 - FuAiGi de-aici( satanelBr9 FDrD tDrii9 ApD9 AltIinteri nu @D ascult9 AduceGi B canD de apD( CaceGi-Ii B caCea i-atunci ne-IpDcDI9 Se pBate aaR - 5a >ine cD nu( Iaestre9 A@eI B cutie EntreaAD de Ness. - Nu se prea pBtri@ete Ness-ul cu Iine( dar dacD n-a@eGi altce@a( ne prBCilDI i pe caCea sBlu>ilD. :n dBi tiIpi i trei IicDri( e?treI de diliAenGi( CraGii EIi preparD un >Brcan de Ness. "nul En care Cusese nite iaurt( dupD Austul pe care-l siIt pe liI>D. CLestia asta ID indispune prBCund( dar n-aI ce Cace. !ner@at( ridic tBnulH - !i( daGi-i druIul( CraGilBr-cuInaGilBr9 ;; N-are nici un rBst sD transcriu pe larA 7cBn@ersaGia8 pe care aI CBst silit s-B EntreGin cu cei dBi CraGi. i nu din pricina diCicultDGilBr( nenuIDrate( i@ite pe parcurs = care ar Ci putut da natere unBr peni>ile reCeriri( destul de cBncrete( la Calsa teBrie << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet a incBIunica>ilitDGii( dacD n-a Ci un EndErNit @rDNIa al acesteia -( ci din cauFa e@identei lBr indispBni>ilitDGi de a se Enscrie pe aceeai Br>itD cu Iine( En pri@inGa BriFBntului de idei. Cu cLiu cu @ai( iF>utesc sD descBpDr ce anuIe Ei CrDIEntD. Ade@Drate prB>leIe de cBntiinGD. Care Ei cLinuie @ErtBs. Ceea ce ID >ucurD. Pentru ei. :nseaInD cD nu-s cLiar pierduGi pentru BIenire. Din clipa En care au FDrit-B sBsind la PBsada pe GillM( ca i En tiIpul triuICalei priIiri( i-apBi i la prEnFul de AalD( BCerit de cBana MariGa( i-au dat seaIa cD actriGa se Cerete sD dea de-nGeles cD-i cunBate( ca i cuI s-ar Ci ruinat sD aCle luIea cD Crec@enteaFD aseIenea eleIente du>iBase. VBr>a lBrH 7ParcD eraI trataGi cu 7@erde de Paris8( aa ne BcBlea98. i( ca s-B En@eGe Iinte( s-au AEndit sD BrAaniFeFe un Iic antaN( dEndu-i de @este cD sEnt la curent cu relaGiile 7>i>lice8 dintre ea i 7urlatBre8( speranGa unicD a 7pBp8ului naGiBnal. NuIai cD actriGa le-a rDsturnat tBate planurile( Iai Enainte de a Ci apucat sD-i CBrIuleFe pretenGiile Iai cBncret. - SD @eFi( nene Iaestrule = EIi spuneau ei teriCiaGi -( actriGa @rea sD punD IEna pe pDrDluGele inAinerului. GillM se sBcBtete un Cel de IBtenitBare a dBInului GatereJ. /ice cD el a crescut-B. Pe pBst de tatD. CD-i plin de piGule i cD tBatD ArDIada de >ani( pe care a cDpDtat-B din @EnFarea casei de la 5ucureti( casD >BiereascD( i se cu@ine ei. N-are de AEnd sD Iai atepte pEnD B sD-i dea AaAiul duLul( ci @rea sD-l sileascD sD-i 10$ transIitD partea de IBtenire EncD de pe acuI. Pentru asta-i ne@Bie sD se descBtBrBseascD de LucJM( apBi sD-i EndepDrteFe i pe ceilalGi @EnDtBri ai cBIBrii inAinerului. 5a i Iai Iult( se teIe sD nu-i CacD de petrecanie 5ilD( cu prDNiturile lui. Pentru a-i Endeplini planul( are ne@Bie de nite >DieGi isteGi i de ispra@D( ca de-alde nBi( care sD-i dea B IEnD de aNutBr. CuI Fice ea( sD CiI un Cel de parteneri En cBprBducGia 7GatereJ8. Ce FiceGi de-astaR - CEnd aGi discutat cu dBIniBara GillMR - :n dBuD rEnduri9 AFi-diIineaGD( pe la ase( i-a dBua BarD( acuI cEte@a Iinute. A>ia acuI EIi e?plic >BADGia de inCBrIaGii aClate En pBsesia CraGilBr Flinta. Mai actriGD. a@useserD LucreaFD B scurtD Entre@edere cu Iultitalentata rapid dBIniBara GillM. ;; PeseIne cD-i dDduse seaIa cD nu-i cBn@insese Entru tBtul de la >un Enceput. Le Iai adDuAase i niGelu ade@Dr( ca sD-i cEtiAe deCiniti@ pentru cauFa ei. :nsD nu se atepta la reacGia de-acuI a >DieGilBr. - Nene Iaestrule( BI Ci nBi spurcaGi la rele Iai IDrunte( pBate i la altele Iai IDricele( dar sD tiGi cD la dintrastea n-a@eI de AEnd sD ne >DADI. Ce( @rei s-aNunAeI la pErnaieR - Bt e >ine cD @-aGi AEndit i la respectul CaGD de leAe. - PDi( nene CBnane( ne-aNunAe cEt aI treIurat( de ne-au clDnGDnit IDselele En AurD( cEGi@a ani En ir. CD ne-ndeInase << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet dracul i ne puseserDI pe transpBrturi 7di Aranda8 cu 7#/N8-ul nBstru. SD Iai iasD ce@a IaraCeGi. !raI nedBrIiGi( ABneaI nBpGile( Iereu cu Crica-n sEn i cu BcLii cEt cepele( sD nu dDI En @reun pBI sau peste specialitii de la circulaGie. Nu Iai era @iaGD( ci patiIile lui CLristBs9 Aa cD-n @ara asta neaI Fis sD ne lDsDI de ADinDrii. - PBate era i tiIpul9 = EIi e?priI eu satisCacGia. - Dar nu @eFi Iatale( cD nu ne lasD dia@Blul nici acuI En paceR i-a @ErEt cBdiGa En Iintea dBIniBarei GillM( sD ne CacD AanAsteri. Dar nu Gine( nene( nu Gine( Iaestrule9 De-aia te-aI ridicat pe tDlicD. SD ne pB@DGuieti cea@eI de CDcut. CD CDtuGa nu-i Fdra@DnD la Iinte. ANutD-ne( nu ne lDsa( spune-ne ce-a@eI de CDcut( caltIinteri cLiar dDI de dracuY9 - MDi( >DieGi9 .ai sD descurcDI iGele Iai pe Endelete. Mai EntEi lDIuriGiID Entr-B pri@inGD. Cine-Ii sEnteGi @Bi( de unde @-aGi adunat i cine @-a adus aiciR - CuI adicDR IarDi sD ne CaceI autB>iBAraCiaR = scLeaunD 5iAaI. - Nici cLiar aa. Dar a @rea sD tiu ce a@eGi de AEnd sD CaceGi En @iaGD. Ce-aGi CDcut pEnD acuI i( Iai ales( ce-n@ErtiGi En clipa de CaGD( aici la PBsadaR PB@estea FraGilBr Flinta nu-i cLiar atEt de siIplD. Pe la @reB cincispreFece ani( s-au pBIenit deBdatD i CDrD tatD i CDrD IaID. :ntBcIai ca di@a. De parcD aI trDi Entr-B luIe de BrCani9 MDIica lBr s-a urcat Entr-B >unD Fi En ca>ina unui caIiBn. CaIiBnul a@ea *0 de cai putere i-un BCer care era >Diat CruIBs. i-a@ea i ce@a parale. Au Ginut-B nuIai En ciBlLanuri( @reB cEte@a sDptDIEni. :ntr-B Fi( cEnd era Iai cu cLeC i cu @inul En nas( BCerul i-a @irat caIiBnul la stEnAa( Entr-B prDpastie( pe la Gura-5eliei( En lBc sD @ireFe la dreapta( pe serpentina unde se ADsea Bseaua. CaIiBnul i BCerul au CBst daGi la casare. :nsBGitBarea( IaIa lBr cea nDFdrD@anD( a CBst transpBrtatD la spitalul din CEIpina. CEnd a ieit de-acBlB( s-a anAaNat ca CeIeie de ser@iciu la CaIilia NacLtiAal. CDluarul( care n-a@ea astEIpDr( B Iai lua cu el En deplasDrile sale pe la >Elciuri( unde-l aNuta la rBtirea arIDsarilBr din leIn @Bpsit. :ntr-B altD >unD Fi( CeIeia a CuAit c-un AeaI>a de cai. De data asta( de cai ade@DraGi. i dusD a CBst. Din cele cEte@a lucruri( leAate Entr-B >BcceluGD( care-i rDIDseserD En Bdaia sa de la PBsada( n-au CBst En stare sD aCle Iai niIic despre rBsturile ei pe luIea asta. DBar un petic de LErtie( cu-B adresD. Adresa casei pe care i-B pDrDsise. CEnd IadaI NacLtiAal a a@ut un druI la 5ucureti( a trecut pe la lBcuinGa rDtDcitei( sD predea celBr En drept >BarCele acesteia. A niIerit tBcIai la EnIBrIEntarea lui Flinta( >Dr>atul Enelat i a>andBnat. De iniID aIarD( Ei Enecase durerea En LErdaie de trDscDu = BperaGie cu care se Endeletnicea i Iai Enainte de e@adarea sBGiei necredinciBase( dar cu tBtul din alte pricini - i se urcase i el( EntBcIai ca i dEnsa( tBt Entr-un caIiBn. :nsD CDrD BCer( cDci era dBtat cu un sinAur cal putere( i acela 7LipB8. ;; << 103 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet i-B @irase de-a dreptul spre ciIitirul PDtrunNelu. Accident i-acesta. Dar ire@ersi>il. Cei dBi Flintai NuniBri au CBst crescuGi dupD aceea de-B IDtuD care ( En @arD( se deplasa la PBsada( la pensiunea dBaInei NacLtiAal( unde lucra ca CeIeie la tBate( En cele cEte@a luni cEt dura seFBnul 7>ucuretenilBr8 @eniGi la aer i la BdiLnD. :n restul anului( spDla pe la diCerite case din IaLala( Ei Iai spDla i pe cei dBi ADliAani( Ei LrDnea( Ei e?pedia la cBalD( Ei Iai Iutruluia( sD n-aNunAD @aAa>BnFi( i-a Ginut-B tBt aa( pEnD s-a dus i dEnsa sD spele ruCe la etaNul III( acBlB unde Encepe cerul. PeseIne cD era Iai >ine acBlB( deBarece nu s-a Iai EntBrs9 5DieGii n-au Iurit de CBaIe. :i @edeau Iai departe de cBalD( apBi au intrat la prBCesiBnalD ;electrBteLnicD<. rDiau din descDrcatul leInelBr( la centrul unde lucra @ecinul care-l transpBrtase pe rDpBsatul Flinta( Iai salaLBreau la #>Br ;specialiFEndu-se En cartBCi<( Iai tDiau i spDrAeau leIne prin cartier( Iai cDrau IB>ile. Verile se duceau la IadaI NacLtiAal( la PBsada( unde se Endeletniceau cu Iai tBate tre>urile pensiunii. Aduceau aliIente de la piaGa din CBIarnic( se EnAriNeau de curDGenia curGii( Crecau duuIelele( Iai reparau cEte-B CereastrD( EnlBcuiau siAuranGele arse( scLiI>au i spDlau aternuturile din BdDile cLiriailBr( cEtiAEndu-i astCel pEinea cea de tBate Filele. Mai din >aciuri( Iai din ciupelile realiFate la cuIpDrDturile din piaGD( strEnseserD ce@a parale i cBntri>uind su>stanGial i cBana MariGa( Ei cuIpDraserD de BcaFie CaiIBsul 7#/N8. 104 Pentru >anii pe care Ei EIpruIutaserD de la IadaI NacLtiAal( tre>uiau sD rB>eascD din Areu( punEnd la cBntri>uGie cei -$ de cai ai 7#/N8-ului. Nu se ADsea carne la CBIarnic( dDdeau >DieGii B ABanD pEnD la 5raB@. !ra tErA Iare la NistBreni( unde @eneau ciB>anii cu >rEnFeturi i ardelenii cu aCuIDturi( >DieGii se sculau cu nBaptea En cap i se EnCiinGau priIii( sD ia caiIacul >Elciului. PEinea B aduceau de la PlBieti( rBiile( de la IF@Brani( cartBCii( de la LunAuleGu. :i Iai scBteau pErleala = dar i asta cu preGul linitii lBr -( EncDlcEnd leAalitatea En lunile de truCandale( Iai i iunie( Enainte de descLiderea seFBnului de la PBsada( cEnd cDrau pe tBatD Valea PraLB@ei rBiile tiIpurii ale celBr de la IF@Brani( 'iADneti i EncD>eti. Iar restul anului( priID@ara i tBaIna tErFiu( Ei e?plBatau 7#/N8-ul la Ia?iIuI( prestEnd cu el cascadBrie la CilIDrile care sBlicitau B anuIitD cBtD de risc. PresiIGind tBtui = pe teIeiul >inecunBscutului prB@er> pBpular cDH ulciBrul nu IerAe de Iulte Bri la apD -( anul acesta se lDsaserD de transpBrturi. PEnD En iunie lucraserD la 5uCtea( Entr-un carBseria CilI 7#/N8-ului de pe a@enturi( tBate B cBprBducGie AcuI( cD-i italB-AerIanB-iuABsla@B-spaniBlD( LurducDindu-i Basele i cBclaurile. terIinaserD cu >ine i cBala( i CilIDrile( @eniserD la PBsada( sD-i pBarte crucea Iai departe. i( ca B culIe( le Iai cDFuse pe cap i GillM( cu ideea ei ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet >eFIeticD de a-l IBteni Iai rapid pe nen-su /iALi. !@eniIentul pica tBcIai la tiIp( pentru a le scBate pentru tBtdeauna din cap AEndurile de cDpDtuialD. - Nu eu @-aI silit9 Aa cD sD-Ii CiGi sDnDtBi9 - Dracu ne-a EndeInat9 CD el i-a @ErEt cBada9 = EnAEnD printre >uFe MBAaI. Ce sD Iai @Br>iI( nene Iaestrule( Lai sD plecDI de-aici( cD nu Iai a@eI ce ne spune. - # sD rEdeGi( aI sD @D spun eu cEte@a @Br>e. Iar @Bi @a tre>ui sD-Ii spuneGi i Iai Iulte. i-B sD @edeGi cD a@eI ce ne destDinui. M-aGi cBnCiscat( I-aGi rDpit. AcuI supBrtaGi cBnsecinGele9 PBrnesc sD ID pliI> prin Bdaie( cu IEinile la spate( IDsurEnd distanGele de la un perete la altul. CaIera celBr dBi CraGi se cutreIurD ca un @aABn de clasa a II-a( pe B linie secundarD. CEnd ID Bpresc( dupD parcurAerea a @reB dBuD sute de Ietri En circuit EncLis( Encetarea >ruscD a trepidaGiei Ei deterIinD pe 5iAaI i MBAaI sD-i re@inD din starea de nDucealD. - A dBri sD @D aNut9 Dar nu En Celul En care @D @eGi Ci EncLipuit @Bi( draAii Iei. Mai Enainte de tBate( @reau sD ID duIiresc En anuIite pri@inGe. FraGii iF>ucnesc pe dBuD @Bci( pline de entuFiasI @iGelinH - Nene Iaestrule( al nBstru eti9 Ai luY tDlicD sEnteI9 SpuneI tBt. NuIai Entrea>D-ne... :ntrea>D-ne cLiar de dBuD Bri( dacD @eFi cD nu-nGeleAeI prea >ine9 Ne-a slD>it Iintea( de-atEtea prB>leIe cEte s-au adunat En capul nBstru9 ;; Apar priIele seIne de epuiFare. 5rB>Bane de sudBare le perleaFD CrunGile. - PDi( nene scriitBrule( Dtia sEnteI9 = BCteaFD din adEncul suCletului MBAaI. .ala de-aa autB>iBAraCie9 NuR 5iAaI Gine sD-l cBIpleteFe pe IDADdan( cu Alasul sDu piGiADiatH - Ce te Caci( IaestruleR Mai preAeGi sD te Bcupi de nBiR AcuI a sBsit i clipa cea Area. NiciBdatD nu Ii-au plDcut lecGiile IBraliFatBare( dar e caFul sD lDIuresc lucrurileH - N-aI aCirIat nici B clipD c-aI sD ID Bcup de @Bi9 DacD n-B sD @D astEIpDraGi( dacD nu Iai a@eGi cBntiinGD( Br sD se EndeletniceascD alGii cu prB>leIele duInea@BastrD. i EncD( nite BaIeni de ... specialitate. Cu @ecLiIe En >ranD. - LDsaGi Iatale( Iaestrule( tiI i nBi ce-nseaInD sD Iai uI>li pe la cBntiinGD( cD n-BI Ci de la PBpeti-LeBrdeni9 Dar dacD aa se prBCileaFD tre>urile( cD nu Iai sEnteI @rednici de Encrederea luY tDlicD( atunci B sD lDIuriI sinAuri situaGia. IartD-ne( cD te-aI cDrat pEn-aici. e duceI EndDrDt. Bt pe sus( dacD @rei sD ne BsEndeti atEt de aIarnic pentru pDcatele nBastre. << 106 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet %%. D#SA&! D! CAD&! = MAI M"L SA" MAI P"'IN IMAGINA&! - N-are( Iaestrule( n-are( FDu aa9 Gea>a Ei >ate Aura pupDFa( spunEndu-ne cD nu-i dBrete niIic Iai Iult( pe luIea asta( decEt sD-i CacD @Ent Auristului. Aiurea( cine stD s-B creadDR sta nu-i >Dr>at de lDsat. i nici Auristul n-are IBti@e s-B scape din IEnD. Mai ales acuica( de cEnd cu paralele pe casa inAinerului. Aa cD se aIestecD. i EncD @ErtBs9 i-au CDcut EIpreunD planul sD punD IEna pe IaraCeGii lui GatereJ i-apBi sD-i dea cu tiCla arLitectului. DupD pDrerea nBastrD( caI aa stau tre>urileH actriGa( Iai iute la Iinte decEt >Buleanul de Aurist( pune la cale planul( iar LucJM-LucJM se BcupD de e?ecutarea lui i de @rDNeala CaFanilBr... - Ce 7@rDNealD8R... MBAaI i 5iAaI ID pri@esc neEncreFDtBri. S-ar Fice cD n-aGi priceput( aiR VrDNealD curatD( FDu aa9 ! liIpede ca >unD Fiua. !l Cace pe prBstul. Asta-i sarcina pe care i-a trasat-B actriGa. Iar nBi sD credeI( sD luDI plasD. Dar n-a niIerit-B( nu se prinde9 ! >ineR Nici prBti nu sEnteI( asta se @ede( nu-i aaR i nici prea dui la >isericD. DacD Br sD punD IEna pe >itari( cLiar i CDrD spriNinul nBstru( praCul se aleAe de ei. CD-i papD Auristul( pEnD la unul. # Ci a@End dBIniBara GillM planurile ei( dar i prietenaul are ce@a En cDpDGEnD. ! i Iai @iclean( i Iai lacBI decEt actriGa. De-aia aI Fis cD se BcupD de @rDNeala CaFanilBr... pentru aiurirea DlBrlalGi... - Care DilalGiR = EIi IaniCest iarDi nepBtBlita Iea curiBFitate. - D-apDi cuI9 .aita care alearAD dupD cBIBara inAinerului. CD !?tra@aAantul C#NAN D#I PBrnesc la interBAatBriul CraGilBr Flinta( >iFuindu-ID nuIai pe datele ce Ii se EntipDriserD LaBtic En neurBnii EnsDrcinaGi cu Ginerea de Iinte. recEnd rapid En re@istD prB>leIele Iai EnseInate( eliIinEndule pe cele reFBl@ate parGial( atac CrBntalH - Pe GillM Ii-aGi EncBndeiat-B9 AGi relatat( cu destulD Ciere( de unde B cunBateGi( ce-n@Erte i ce are AEnd sD cBIitD. Despre cBana MariGa( aI cules de la @Bi B seaID de aIDnunte pitBreti i inedite( tiu acuI care-s 7IiculaGiile8 ei( ca sD CBlBsesc @Br>a @BastrD. Dar ceea ce ID intereseaFD En clipa de CaGD( Iai presus de Brice( este rBlul real al lui LucJM-LucJM. Ce cautD el En tBatD dara@era astaR Are @reun aIestecR "n arc( >ine EntBrs( Ei pune En Iicare pe cei dBi Flintai. :i @Dd cD a>ia ateaptD sD-i pBceascD pBrtretul IBral 7uraltBrelui8. PriIul se a@EntD scundul de 5iADH Iaca-na9 CuI sD nu ai>DR PDi( nu-l EntreGine actriGa = casD i IasD = pe CirCiricii arLitectului 5u>iR - iatunci( n-ar a@ea tBate IBti@ele sD se descBtBrBseascD de elR - "ite cD n-are9 = inter@ine prBIpt MBAaI. La neduIerirea Iea( pe care Ii-B desciCreaFD lesne pe CaGD( lunAanul cBIpleteaFD urAentH 10* ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet n-Br Ci nuIai actriGa i cu Auristul9 ParcD ar Ci cEte ce@a En spusele CraGilBr Flinta. :ncep cLiar sD pricep. - Atunci EnseaInD cD nu-i idiBt9 - SiAur cD nu9 LucJM( din pDcate( e nuIai prBst( i-asta-i altce@a decEt idiBt. Dar sD te CereascD DuIneFeu de prBstul care i-a pus En cap sD CacD pe deteptul. NenBrBcire Iare( Iaestrule... Pri@esc la Iine >B@in( ateptEnd cine tie ce Iinune. De parcD Ii-ar sta En putinGD sD le-B depun pe GillM En >raGe i sD le-B dau s-B EnCulece( cu >ani cu tBt( ca pe-un niGel panU. Dar uite reAiFatD de cei dBi aliaGi ai Entunericului( actriGa i 7urlatBrele8. FDrD sD le dau prileNul de-a-i lua nasul la purtare( le transIit un sBi de Celicitare estBIpatD( cu NuIDtate de AurDH - 5ra@B @BuD( CraGilBrcuInaGilBr( cu Auristul I-aGi lDIurit cuI nu se pBate Iai >ine. :ncD B datDH >ra@B9 - Sla@D DBInului cD @-a picat Cisa9 Nu ID ateptaI la aceastD insBlentD rDsplatD. &enunG sD-i reped i sD le atraA atenGia cD nu Ierit i nici nu-Ii place sD Ii se @Br>eascD ABlDnete. PreCer sD-Ii cBntinui aa-Fisul interBAatBriuH - VBi( care sEnteGi de-atEta @reIe En casa asta( care-l cunBateGi de ani de File pe dBInul inAiner GatereJ( ce FiceGi( este pBsi>il Bare sD nu-i dea seaIa de ceea ce se uneltete EIpBtri@a luiR Nu siIte cD i-au pus AEnd rDu >anilBr sDiR Ce-i cu elR DBarIeR 5iAaI i MBAaI ar>BreaFD nite Iutre pline de cBIpasiune( ca i cuI le-ar Ci IilD de nai@itatea Iea. PiGiABiul lui MBAD( strident ca un GE@lBi( se EndurD sD ID punD En teIDH - Va sD FicD( @-a dus i pe Iatale( Iaestre( cu IBaca lui de pBcDit adBrIitR Nu @-aGi prins cD-i teatruR CD Cace pe IBGDitul( ca sD pBatD pri@i Iai adEnc En suCletele strEI>e ale >unilBr sDi @eciniR CuI de @-a trecut prin cap aa ce@aR InAinerul sD nai>D La>ar cD-l pEndesc Lienele9 PDi( Dsta-i Iai IecLer decEt tBatD liBta de FIei din pensiunea cBanei MariGa. ! uns cu tBate aliCiile... - 5ine( dar e un BI En @ErstD i >BlnD@iciBs. Nu @edeGi ce aIDrEt aratDR Mereu EnCBCBlit En aluri( En Lalat de casD i cu >BtBei de iarnD. i-a pierdut i sBInul( nu Iai dBarIe i el( ca tBGi nBpGii( IBtBtBlit En CBtBliul din li@inA-rBBI. BaIenii( En patul lui... L-aI ADsit de @reB dBuD Bri( En tBiul ;; cD( En ciuda aparenGelBr aIDAitBare( au siIGit Enscenarea - Aiurea9 Asta-i sancLi9 = EIi e?plicD MBAaI. - CuIR - CuI aI Fis9 "ite-aa( CBarte siIplu. MD IirD cD tDlicD nu piAuleti IiculaGia. Nu dBarIe de CricD. I-a pierit sBInul CiindcD se teIe. De cei din preaNIa lui. i-atunci se Cerete s-adBarID la el En Bdaie( unde ar Ci sinAur i unde n-ar putea << 110 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Cace niIic EIpBtri@a prietenailBr care ar da nD@ala sD-i @inD de Lac( la adDpBst de pri@irile unBr IartBri nepBCtiGi. #G Iare( >DtrEnul. Mai deAra>D cred cD dBarIe Fiua( cEnd ceilalGi se supra@eALeaFD unii pe alGii. DepDind CaFa de aAitaGie IBtrice( En circuit EncLis( care ID silise sD parcurA( pe puGin( dBi JilBIetri prin Bdaie( eCectueF B rapidD analiFD a datelBr culese pEnD En clipa de CaGD. ApBi( risc sD eIit B nBuD reIarcDH - .aida de( CraGilBr-cuInaGilBr( cD n-BGi Ci @rEnd sD ID CaceGi sD cred Entr-un crBss deIenGial al tuturBr pensiBnarilBr dBaInei NacLtiAal( ABnind ca apucaGii dupD presupusa cBIBarD a inAinerului. - SiAur cD da9 Despre ea e @Br>a. - 5un. DacD-i aa( atunci sD-Ii spuneGi ce cautD aici CBtBrepBrterul. De unde i pEnD unde l-aGi @ErEt En IainaGia asta i pe SicD FinicLiR Flintaii se En@iBreaFD. Le cBn@ine cD le dau apD la IBarD. - Maestre( parcD nu l-ai cunBate9 PDi( Dsta-i BIul dracului. Nu-i lucru curat ce se petrece cu el9 :i >aAD nasul pretutindeni. ScBrIBnete prin casD( prin Ciecare Bdaie( de parc-ar Ci IBia luY tac-su. Vede tBt( tie tBt. FBtBAraCiaFD tBt ce-ntElnete En cale. Ce cautDR SD nu-Ii spuneGi Iatale cD( su>iecte pentru cBperGile lui de la 7Actualitatea89 CDci EndBi-I-a... Din cele replicate de MBAaI( se dB@edete cD 7duB8 Flinta pare a Ci la curent cu in@estiAaGiile pe cBnt prBpriu ale CBtBrepBrterului. Btui( rDspunsul nu Ii se pare prea liIpede. CunBsc de la FinicLi rBstul EntBcIirii CaiIBaselBr 7al>uIe8( aa cD suspiciunile FlintailBr nu-Ii deIBnstreaFD cEtui de puGin e@entuala lui participare la cursa celBr trei sute de Iii de lei. :ncerc sD-i deFIeticescH - MDi( CraGilBr-cuInaGilBr( ce leADturD sD ai>D BIul Dsta cu deBcLeatele aCaceri ale inAinerului( actriGei i 7urlatBre8-luiR De unde sD Ci aClat despre >anii lui GatereJR i( la urIa urIei( ce-i pasD lui de sBarta a@erii dBInului /iALiR 5iAaI se re@BltDH - CuI sD nu-i pese( nene Iaestrule9 Ce( trei sute de Iii sEnt de ici de cBlBR -apBi( Iai este B cLestie tul>ure i EncurcatD rDu de tBt( cu aABniseala dBInului GatereJ... - DraAule( ai dreptate( este B prB>leID tul>ure( EncElcitD i EncD a@End Iulte necunBscute. Dar e?plicD-Ii i Iie( de unde ai aClat atEtea din secretele CinanGelBr lui GatereJR Pe ce te >aFeFi( cEnd aCirIi c-a Encasat trei sute de Iii de lei

pe casa @EndutDR MBAD El cBnsultD din pri@iri pe >BndBcul de 5iAaI( acesta Ei dD li>er i @lDNAanul EIi rDspunde pe lBcH - Maestrule( nu tiu ce @eGi Ci creFEnd tDlicD despre nBi( pBate ne iei drept nite sDraci cu duLul( dar sD tii cD Areeti rDu de tBt( ascultaGi-ID pe Iine9 Nu ne Nudeca dupD ce-i pe dinaCarD( dupD suprastructurD( cD aia s-ar putea sD nu CacD nici B parD cLiBarD. ;; << 111 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :n capetele Dstea( ale nBastre( a@eI i nBi ce@a Iaterial cenuiu. Nu le purtDI de pBIanD( dBar ca sa@eI pe ce pune pDlDriile. AI trDit printre BaIeni. AI @DFut Iulte( Iulte. AI i En@DGat Iulte lucruri. Mai de la cBana MariGa( Iai de la unul( Iai de la altul( aI aClat de tBate En@Ertelile inAinerului. i nu nuIai despre ale lui. CEte tiI nBi despre scuIpii nBtri @ecini de pensiune... Mai >ine n-aI Ci apucat sD-i cunBateI9... N-aI suCiciente dispBni>ilitDGi pentru a ID lDsa EnduiBat de IelBdraIa pe care Ii-B Gese MBAaI ;din AEGe IulticBlBre<( ci EIi reiau cu EncDpDGEnare interBAatBriulH - 5un9 Dar tBt nu Ii-a reieit prea liIpede rBlul lui FinicLi... - Nu Gi-B reiei Iatale( cD sEnteGi BI de salBn. NBuD EnsD( cDrBra nu ne stD scris 7EnAer8 pe Crunte( nBuD ne reiese. i EncD CBarte liIpede9 AtEt de liIpede( EncEt( pEnD la urID( tBt nBi El traserDI En pBFD pe dBInul CBtBAraC. #ricEt B Ci de IecLer FinicLi( tertipurile i scBrnelile lui ne lasD reci. GDliAanul de MBAaI a>ia se Gine sD nu puCneascD En rEs. Dar( se pare( Ei sEnt siIpatic( de @reIe ce-l EI>Bldete cu cBtul pe 5iAaI( spunEndu-iH - .ai sD turnDI Iaestrului tBt ce tiI. SD nu-l lDsDI En @DFduL9 Scundacul( IilBsti@( acceptD. - PDi( sD @edeGi Iatale care-i cLestia cu neCericitul Dsta de SicD. LuIea >ErCete c-ar Ci caI ne>un. Dar nu-i aa9 C-ar a@ea B ABanAD la scDCErlie( asta da( se Iai pBate. :nsD nu-i acelai lucru cD ar Ci sDrit de pe ine. Nene Iaestrule( Cii atent9 Mai En@eGi i tDlicD unele cLestii de @iaGD9 DBInul CBtBAraC( Dsta( NBacD tare. VErtBs al dracului9 Se EntElnete pe-ascunselea cu inAinerul. De ceR FaGD de nBi( DtelalGii( pasDIite prBstB@anii( se preCace cD-l CBtBAraCiaFD pe inAiner En secret( CDrD de tirea >a>alEcului( ca i cuI s-ar da de ceasul IBrGii sD-l prindD En BCsaid cu cine tie ce cLestie. Sau pBate @rea sD ne CacD sD-l credeI c-alearAD i el dupD IaAnBGii pitiGi de GatereJ. ANurea9 i EncD cu 7Ne89 Asta-i nuIai de BcLii CraierilBr... 5iAaI cBntinuD sD-i deruleFe >andaH - ... CiindcD altul se cLeaID cD-i ade@Drul( dupD cuI @D Iai spuserDI Iatale. DBar l-aI prins nBaptea( stEnd ceasuri de-a rEndul la pala@re cu dBInul GatereJ. Pun ei ce@a la cale( nu se pBate9 i-atunci( stDI i ne-ntre>DIH ce tBt En@Ertesc EIpreunDR De unde i pEnD unde se EnCiripD Entre ei atEta prietenieR CDci( de-ar Ci pe >une( CBtBAraCul ar a@ea tBate teIeiurile sD-i traAD En piept dBInului inAiner... - Stai( dBInule( B clipD9 Sari de la una la alta( CDrD nBiID. Ce-i cu ABanAa asta( a lui SicDR De unde ai Iai scBrnit i cLestia cu EntElnirile de nBapteR De unde tiGi de eleR i-apBi( ce-nseaInD sD-i traAD En pieptR Scundacul nu se pierde cu CireaH - .aideGi( s-B luDI pe puncte. Mai EntEi( ABanAa lui SicD. PDi( cuI sD n-ai>D i el( drDAuGelul( ABanAD la scDCErlicD( dacD unii !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 11%

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet din neaIul lui Ei petrec @acanGele nuIai la 7Central8R !u >Dnuiesc cD de la ABanAD i se traAe lui FinicLi patiIa CBtBAraCiatului. C-altIinterelea se-aleAea i el cu-B Ieserie Iai seriBasD. :ntre>arDGi Iatale ce-i cu EntElnirile lBr de nBapte. PDi( aI da Iult sD tiI i nBi. ApBi FiserDGi cD de unde tiI de EntElnirile lBr pe Curi. Iete-na( Iare scBCalD9 De cEnd ne-aI priceput cD prea se niIeriserD tBGi la PBsada( deBdatD i laBlaltD( de-atunci aI stat nuIai la pEndD( cu BcLii pe ei. Pe inAiner( pe dBctBrul 5ilD( >a cLiar i pe cBana MariGa. FiindcD nici unul nu se Iai purta ca-nainte. IacD( taIan asta ne-a >DAat la idee9 i( de atunci( i-aI urIDrit pe tBGi( CDrD Bse>ire de ranA i de siIpatii. CD nu nuIai inAinerul i cu CBtBAraCul se EntElneau pe ascuns( ci i ceilalGi. CBana MariGa tDiCDsuia En tainD cu dBctBrul .anni>al. ActriGa studia IuFica( pe Entuneric( cu Auristul. CLiar ieri nBapte. PEnD i tDlicD discutai caIuClat( cu Ciecare din ei En parte. .ai cD tiI tBt( lDsaGi Iatale9 - 5ra@B @BuD( CraGilBrcuInaGilBr9 M-aGi luat i pe Iine En e@idenGD. SEnt i eu suspectR MBAaI nu-i Iai EnADduie lui 5iAD sD rDspundD( ci se intercaleaFD urAent En discuGieH - Maestrule( nu ne NiAni9 CD ne supDrDI9 PDi( se pBaY sD spui aa ce@aR SD te >DnuiI tBcIai nBiR PDi( nBi @D iu>iI sincer( nene Iaestrule9 DacD aI luat aIinte la @iFitele pe care la CDcui ADinarilBr( era din pricinD cD @rBiaI sD CiI inCBrIaGi ce se petrece cu ei( nu cu tDlicD9 - 5un9 SD spuneI cD-i aa. Dar ce-i cu cLestia cu trasul En pieptR 5iAaI reacGiBneaFD prBIpt i cBntiinciBs( niGel caI >BsuIClatH - Pentru pB@estea cu uncLiu-sDu. Se pare cD uncLieul lui FinicLi era cEt pe ce sD intre la pErnaie. Din @ina inAinerului. - Aa( de ClBrile IDruluiR - ANurea9... "ncLiu-sDu lucrase ani de File ca diriAinte de antier( la reparaGiile de druIuri i Bsele. Iar eC peste tBate antierele( cine credeGi cD eraR D-apDi cine altul( dacD nu dBInul inAiner GatereJ. # Ci dEnsul dBctBr En cLiIie( dupD cuI se laudD( dar tBatD @iaGa a lucrat ca inAiner( BcupEndu-se nuIai de druIuri i Bsele. :ncD din 1*--( cEnd se cBnstruise Bseaua cea nBuD( de la MilcB@eni( EncD de pe atunci erau cEt pe ce sD dea de >ucluc. AIEndBi. i inAinerul( i nenea luY FinicLi. /eci de Iii de @aABane de >alastru( pe care niIeni nu-l @DFuse @reBdatD. - L-au cBndaInat i pe inAinerul GatereJR - Iete-na9 # Fisei( Iaestrule9 PDi ce( parcD pe nenea uncLiul El cBndaInarDR !Lei( ce @reIuri( Iaestrule9 Nu se in@entaserD Iasele plastice. Pe-atunci se lucra cu IuaIaua. i-au Ginut-B tBt aa( pEnD ce( Entr-B >unD Fi( li s-a rupt cDruGan druI. aIan pe Bseaua CEIpinei. CDci acBlB lucrau. NuIai cD acilea nu Iai ADsirD ciIitire cu rDpBsaGii seInaGi indesciCra>il. #aIenii IuriserD En urAia >BI>ardaIentelBr de la PlBieti. i ;; << 11+ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet neaIurile le ridicaserD cruci de piatrD( cu nuIe sDpate adEnc. Aici B traserD En >arD inAinerul i cu nenea uncLiu[. CDci tBGi Filierii lBr de pe tate cDrau acuI >alastrul pentru SEn-Petru( En rai( deBarece F>uraserD spre ceruri B datD cu a@iBanele. i tBGi Ei dDduserD duLul En pDstrare( En aceeai Fi i-n acelai ceas. Iar unul din re@iFBrii cBnta>ili( care @eriCicau tatele( cDFu pe AEnduri = ce@a Iai Iult decEt era ne@Bie -( cEnd Ei ADsi ru>edeniile la casierie( En lBc sD stea la cBadD pentru a seIna cBndica de preFenGD laBlaltD cu EnAerii. MaID-IaID9 Ce Iai dandana a ieit9 La prBces( GatereJ( IEnca-l-ar tata( dDdu @ina pe diriAintele antierului( punEndu-i En cErcD tBt Iuntele de >alastru Curat. DiriAintele( @DFEnd cD-i latD rDu i cD prBteAuitBrul sDu El slB>BadD din >raGe( CDcu pe ne>unul i ceru transCerul la 7Central8. GatereJ( cu tBate cD se alesese cu-B ArBaFD de >itari( se Iai alese( de data asta( i c-un cBstuI nBu( de Laine @DrAate. - /iceai c-a scDpat de cBndaInare9 - PriIa BarD( cEnd cu panaIaua de la MilcB@eni. :nsD acuIa( nu-i Iai Ierse CiAura cu IuaIaua. Se scLiI>aserD lucrurile En Gara asta... - iR Mai departeR De @reIe ce inAinerul i uncLiul i-au priIit cele cu@enite( ce Iai cautD aici i FinicLiR - PDi( acuica @ine cLestia cu trasul En piept. FinicLi aNunsese pe drBNdie. i EncD Fdra@Dn9 PEnD atunci trDise ca-n sEnul lui A@raI. Nen-su El EnCiase( nea@End cBpii. ViaGD pe piciBr Iare( dBInule Iaestru9 5alastru Areu. i Iult. PEnD En clipa cEnd El lDsD uncLiu-sDu En pBI. AtErnat En @DFduL9 CEnd suCeri din pricina cui@a( nu-i nBrIal sD-i pui cu priIa BcaFie B piedicD( de sD nu @aFDR DuIneata n-ai Cace la CelR - SiAur cD nu9 - PDi da( Bi Ci i tDlicD @reun lBrd9 MBAaI cBnsiderD cD-i caFul sD inter@inDH Cred cD inAinerul GatereJ lucreaFD EntBcIai ca eCul CBstului iIperiu austrB-unAar( tii Iatale care( FranG-IBJa. sta-i a@ea peste tBt( ca sD nu scape CrEiele din IEnD( nuIai spiBni. Sau SicD este anAaNatul lui GatereJ( care @rea sD-i aiureascD pe scuIpii nBtri @ecini sau este Iane@rat de inAiner( CDrD sD-i dea seaIa. - Cu ce scBpR - Prea >ine nu tiu nici eu. Dar >Dnuiesc cD GatereJ @rea sD adune Iaterial EIpBtri@a celBr care-l LDituiesc. Dar Iai este un >ai9 - Ce-Gi Iai trece prin capR - # Ci sau n-B Ci SicD En taID cu inAinerul( i-B Ci sau nu i-B Ci duIan( asta rDIEne de @DFut. :nsD >aiul cel Iare e altul. DacD Dtia se Cac cD alearAD dupD >anii inAinerului nuIai de sancLiR - !i iR CuI adicDR - DacD se ascunde altce@a En spatele ABanei dupD cBIBarDR Nu !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 11-

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cuI@a Br Ci a@End de AEnd sD-i CacD de petrecanie inAineruluiR FinicLi( ce-i drept( pBrnete sD capete alte diIensiuni( candidEnd seriBs la pBstul de suspect. Ce-l EI>Bldete Bare( sD se F>atD ca un disperat( pentru adunarea insBlitei dBcuIentDri @iFualeR SD Cie cLiar nuIai B iniGiati@D prBprieR Sau B Cace pe cBntul lui GatereJR Iar dacD ceilalGi( i nu prea @Dd care din ei( au de AEnd sD-l cureGe pe inAiner( atunci care-i IB>ilulR re>uie ca inAinerul sD le Ci CDcut un rDu cuIplit( de se siIt B>liAaGi sD-l ucidD. Flintaii asistD rD>dDtBri la CrDIEntDrile Iele. i( ca sD ID aiureascD tBtal( EIi Iai tBarnD B >BI>D. De astD datD MBAaIH - Ar tre>ui sD lDIuriI i care-i situaGia dintre CBtBAraC i Aurist. Pentru cD( pe @reIea cEnd lucraI astD priID@arD la 5uCtea( erau prieteni la tBartD( De ce n-ar Ci i aiciR - Nu-i B>liAatBriu9 Prieteniile se Iai destraID( se Iai rDcesc. - Sau se EncDlFesc la lBc( dacD e?istD un cBI>usti>il de calitate. CLiar cD ID scBt din sDrite( ne>unii de Flintai. - AscultaGi( IDi CraGilBr-cuInaGilBr( nu @i se pare cD-s prea IulGi antrenaGi En aceastD acGiuneR i EncD a@End dBuD B>iecti@eH NaCul i criIa. re>uie sD Iai siIpliCicDI lucrurile. - Nu Gine( Iaestrule9 DiIpBtri@D( se EncurcD i Iai a>itir. Pentru cD n-aI pBIenit niIic despre dBctBrul 5ilD. Dar ce ne CaceI cu cBana MariGaR CredeGi( nene Iaestrule( cD dEnsa nu-i @ErEtD cu nasul En ciBr>DR 11$ - #priGi-@D9 PEnD la urID B sD ID aIestecaGi i pe Iine En tBatD Lara>a>ura asta9 - ! B idee9 - A@eGi un dBsar de cadre i pentru dBInul dBctBr .anni>al CerteAaR - 5a >ine cD nu9 CD n-B Ci scutit de la priIDrie9 DacD-l tiI atEt de >ine pe inAiner( cuI sD nu-l cunBateI i pe 5ilDR - Ce-are una cu altaR PDi( are9 FiindcD unde-i /iALi( se-n@Erte i 5ilD. DacD GatereJ( dupD spusele FlintailBr( i-a desCDurat acti@itatea En aer li>er( cBnstruind Bsele i druIuri( dBctBrul 5ilD a acti@at Entr-un cerc Iai EncLis. GinecBlBA cu renuIe( pEnD la desCiinGarea ca>inetelBr apucase sD strEnAD B a@ere CruIuicD. NuIai cD se alesese praCul de ea( dBInul dBctBr a@End patiIa nespus de cBstisitBareH CeIeile. Fapt e cD( En IBIentul cEnd Iedicii au pBrnit sD lucreFe En cadrul BrAanisIelBr sanitare de stat( 5ilD a CBst ne@Bit sD-i restrEnAD( la diIensiuni Iai accepta>ile( cLeltuielile sentiIentale. Dar( neEIpDcEndu-se cu sBarta( s-a Bcupat sD prBCeseFe clandestin... Ceea ce a deterIinat Encadrarea dEnsului( pentru B Barecare periBadD de tiIp( la B instituGie nesanitarDH VDcDreti. DupD eli>erare( n-a Iai @rut sD lucreFe En Ieserie. i-atunci s-a petrecut una din cele Iai >iFare EntEIplDri din @iaGa luiH s-a a>andBnat tBtal En IEinile cBanei MariGa9 Ce nu puteau sD-Ii ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet spunD Flintaii era raGiunea acestei eniAIatice deciFii. FilantrBpia cBanei MariGa este tBtui e?aAeratD. Iar 5ilD( care accepta EIpDcarea cu sBarta( atEt de lesne( preCerEnd sD CacD pe >ucDtarul pensiunii( decEt sD-i reia Ieseria( Ii se pare cu tBtul de neEnGeles. Ce-l leaAD de IadaI NacLtiAalR DraABste @ecLe( ce nu se pBate stinAe nici la >DtrEneGeR Cu ce-i este B>liAat( de-B ascultD ca pe DuIneFeu( En ciuda ararelBr rD>uCniri de re@BltDR :ntre>Drile Ii se BAlindesc atEt de liIpede pe CaGD( EncEt 5iAaI se siIte B>liAat sDIi cBIplice i Iai Iult prB>leIeleH - i dacD 5ilD-i cletele cu care IadaI NacLtiAal @rea sD-i scBatD inAinerului >anii( aa cuI scBGi nite IDsele de aur. - Nu se pBate9 - 5a se pBate9 i( CereascD DuIneFeu( a@End En @edere cD-i dBctBr( sD nu pBCteascD cBana MariGa( cuI@a( sD-l @indece pe inAiner9 De ce >BalDR - De >Bala aia care se cLeaID @iaGDR DacD-i @Eri cui@a pe AuriGD( de trei Bri pe Fi( diIineaGa( la prEnF i seara( cEte-B linAuriGD de creID-caraIel( se @indecD nuIaidecEt. :ntr-B clipitD9 iatunci se Cace >ine9 Nu Iai aude( nu Iai @Br>ete( nu Iai IicD. Deci( nu se Iai cLinuie. Ce Cel de nas a@eGi Iatale( nene CBnane( de nu IirBseti delBc parCuIul Dsta de IiAdale( care-Ipute tBatD pensiuneaR 113 FBrIida>il9 CLiar En aceeai secundD( Ii se declaneaFD sisteIul BlCacti@. VecLea Iea trauID psiLicD. # arBID puternicD( de ClBri de IiAdale( EIi trDsnete nDrile. Geniul Ieu in@estiAatBric nu-Ii dD pace. Fac seIn CraGilBr Flinta sD nu Iite. iptil( ID Endrept spre uD. MD plec cu BcLiul la Aura cLeii. Pri@esc IiNit( c-un sinAur BcLi. :ncreIenesc. CDci @Dd... tBt un BcLi. DescLid >rusc ua. DBctBrul .anni>al CerteAa a rDIas EnGepenit En pBFiGia En care se anAaNase. Plecat de ale( la ni@elul >rBatei. Pentru a-l scBate din peni>ila situaGie( El in@itH - PBCtiGi EnDuntru( dBInule dBctBr( tBcIai discutaI despre duInea@BastrD9 CerteAa se EndreaptD ane@Bie( peseIne cD-l cLinuiesc i pe el artrBFele( i pDete peste praAul uii. - FDrD sD @reau( aI auFit pBIenindu-se nuIele Ieu. BcIai intenGiBnaseI sD >at la uD i sD @D cer EnADduinGa de-a participa la discuGie. - Cu ce-a@eaGi de AEnd sD >ateGi la uDR Cu capulR - DBInule CBnan = El aud ArDind pe sinistrul persBnaN deALiFat En aceeai cBstuIaGie de selenaut -( irBnia duInea@BastrD este AratuitD i ID NiAnete... - DBInule dBctBr( Gin sD @D cBIunic( CaGD de IartBri( cD acesta !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet era i scBpul Entre>Drii9 AtEta tiIp cEt @D surprind pEndind i ascultEnd la uD( daGi-Ii @Bie sD @D rDspund cu-aceeai IBnedD. - Nu este de-aNuns cD se prBCereaFD la adresa Iea cele Iai inCaIe insinuDri( acuIa cBnsideraGi cD tre>uie sD i lB@iGi En cel cDFutR DBctBrul ne e?aIineaFD pe rEnd( cerEndu-ne EnGeleAere. !rau nite siIple cBnstatDri( dBInule dBctBr9 NicidecuI insinuDri. Iar pentru a sta>ili dacD sEnt inCaIante sau nu( rDIEne ca duInea@BastrD sD ne e?plicaGi prB@enienGa acestui eniAIatic i persistent IirBs de IiAdale. 5ilD Ei scBate un er@et din BrGul sDu de >ucDtar i-i terAe Cruntea de nDdueala care-B >rB>Bnise. ApBi cautD din BcLi un scaun. :i este rDu sau se preCace. 5iAaI Ei BCerD un lBc pe pat. AeFEndu-se( dBctBrul CerteAa BCteaFD din Areu( apBi pBrnete sD de>iteFe( cu-B @iteFD de necreFutH DBInule CBnan( draAD 5iAaI i draAD MBAaI( sEnt B @ictiID. Nu tiu ce se petrece. .a>ar n-aI de unde prB@ine IirBsul acesta. MD uluiete i pe Iine( la Cel ca pe @Bi. AI aNuns sD-l siIt i nBaptea( En @is... - De ce En @isR CEnd @-aI @iFitat nBaptea trecutD( la duInea@BastrD En >ucDtDrie( Ciertura( care clBcBtea En Bala de pe Iaina de ADtit( duLnea de la +0 de Ietri a IiAdale aIare. 5iAaI i MBAaI( @rEnd sD-i BnBreFe tratatul de alianGD( EIi sar En aNutBrH - Nene dBctBre( nu Gine( FDu cD nu Gine9 rBI>Bane dintr-astea aI Iai auFit i de la alGii. DlicD eti BI cu carte( nu se Cace sD ne iei la IitB9 Nu-Gi dai Iatale seaIa cD( pe unde treci( IBr i Iutele En Nur( din pricina IiasIei care te EnsBGeteR Spune-ne drept( ce Cier>i tDlicD( tBatD Fiua >unD Fiua( En la>BratBrul Iatale din >ucDtDrieR DBctBrul .anni>al CerteAa ne ascultD cuprins de disperare. :i CrDIEntD En IEini er@etul pe care-l CBlBsise ca >atistD( El duce la AurD( apBi El @ErD urAent la lBc. MirBase i acesta a IiAdale. - i @Bi @D daGi la IineR NeruinaGilBr9 Nu-s dBctBr En cLiIie( ca sD Ca>ric esenGe parCuIate. - i ce @rei sD Fici cu asta( nene dBctBreR = se ener@eaFD MBAaI. e AEndeti la dBInul inAiner GatereJR 5aAD >ine la scDCErlie( dBIle 5ilD( nu-Gi ade CruIBs s-arunci IDADBaia pe alGii9 Nu inAinerul IirBase a 7@erde de Paris8( ci Iatale9 DBctBrul se traAe un pic EndDrDt( apBi pBrnete sD urleH SD nu striAi la Iine( scErnD@ie( cD-s BI >DtrEn i >Blna@9 CuI EGi perIiGi aa ce@aR BGi intenGiBnaGi sDIi puneGi En cErcD >lesteIatul Dsta de parCuI. i @Bi( i dBInul CBnan. V-aI Iai spus i @-B repet( naI nici B leADturD cu el. Muncesc ca un cEine. i de pretutindeni ID EIpresBarD IirBsul de IiAdale. Napuc sD pun B apD la EncDlFit( cD Encepe sD se rDspEndeascD parCuIul aCurisitelBr de IiAdale. Ce @reGi sD insinuaGi( cD ADtesc cu acid prusicR Cine@a EncearcD sD arunce asupra Iea B !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 114

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet >DnuialD EnArBFitBare. CuI cD a Ci un BtrD@itBr9 Dar este B prBstie9 Cianura de pBtasiu nu se B>Gine En cBndiGii de >ucDtDrie. SD @D intre >ine En cap. Se En@aGD i-n clasa a asea eleIentarD9 M-auFiR M-auFiGi( dBInule CBnanR Interpelat direct( rDspund aprBape CDrD @rerea IeaH - !@ident9 Mai ales cD udBriGD a Iurit preFentEnd siIptBIe de BtrD@ire cu stricninD... - i ce @D Cace sD CiGi atEt de siAur( En sta>ilirea acestui diaAnBsticR - SpuIa pe care aI FDrit-B apDrEnd pe >Btul >ietului IBtan. Dar s-ar putea ca IirBsul sD Ci CBst adDuAat( pentru a cBntri>ui la inducerea En erBare a unui e@entual in@estiAatBr. In@estiAatBrR = rEnNete i se IirD dBctBrul .anni>al. "n iI>ecil( nu un in@estiAatBr9 Nici un BI de Ieserie n-ar accepta B tentati@D de BtrD@ire cu stricninD( IascatD su> arBIe de cianurD. Nu tiu dacD tre>uie sD ID cBnsider 7aluFiBnat8( EnsD sEnt ne@Bit sD-i dau dreptate dBctBrului .anni>al CerteAa. FraGii Flinta( @Ddit nu prea EncEntaGi de eticLetele cu care-i catalBAase 5ilD( peseIne cD sEnt i ei CrDIEntaGi de aceeai Entre>are. :nsD = cred cD Iai curEnd dintr-un dBr de rDF>unare -( Ei apucD B criFD de isterie 7suspiciBnistD8. Pentru a-i plDti pBliGa dBctBrului CerteAa( El cLestiBneaFD IierBsH - i-atunci( care-i situaGia( nene dBctBre( cu acidul Dla( prusianR 116 Se Ca>ricD sinAurR .anni>al nu-i Iai supBrtD i-i iese din CireH - #rice cretin Ei pBate da seaIa cD este iIpBsi>il de B>Ginut cianura de pBtasiu En aCara unui la>BratBr specialiFat. Iar Ianipularea ei presupune cunBtinGe deBse>ite. NuIai un prBCesiBnist i-ar perIite sD se pliI>e prin pensiune cu ClacBnul de Btra@D i EncD( En >uFunarul de la @estD. 5iAaI se cDFnete sD ricaneFeH - Iete-na9 CD n-BI Ci nBi prBCesiBnitii9R - SiAur cD nu9 = El repede dBctBrul. Nici n-aGi Ci capa>ili9 FraGii Flinta EnALit En sec. AIEndBi. PrB>a>il dintr-un sentiIent de sBlidaritate. - Mersi( nene 5ilD( Iersi9 Atunci( cineR CBana MariGaR = se intereseaFD pari@ MBAD. - Nici AEnd. - PBate cD CBtBAraCulR = pune B Entre>are aNutDtBare 5iAaI( FEI>ind dBar c-un sinAur cBlG al Aurii. - "nde sD ela>BreFe su>stanGaR :n la>BratBrul lui nenBrBcitR CreFi cD Ieta>isulCitul sau alte din cLiIicalele lui pBt da cianurDR 5iAaI tace BCuscat. :n scLiI>( inter@ine MBAD( pus pe releH - Dar dacD B Ci GillMR ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - IIpBsi>il9 MirBsul e?ista i Enainte de sBsirea ei. - i cine-a Iai rDIasR - Nu tiu9 - ANurea9 'i-e CricD sD-i Iai spui B datD pe nuIe. AdicD dBIul inAiner /iALi( care-i i dBctBr En cLiIie( el n-ar putea sD ne parCuIeFe cu acidul Dsta prusac( cuI Ei Fici IataleR - VBi aGi spus9 !u nu i-aI prBnunGat nuIele. Lucrurile capDtD B turnurD neplDcutD. Nu-Ii plac @iBlenGele. i nu-s de acBrd ca dBi LDndrDlDi de dBuDFeci de ani sD-i >atD NBc de-un BI En @ErstD( tutuindu-l i >rutaliFEndu-l. i EncD( CaGD de Iine. DBInule dBctBr( CraGilBr-cuInaGilBr = inter@in eu En discuGie -( @D rBA( astEIpDraGi-@D9 Nu lDIuriI astCel prB>leIa parCuIului de IiAdale. De ce stDruiGi sD-l acuFaGi pe dBInul inAiner GatereJR Nu-i CruIBs. Nu-i cBrect. Mai ales En lipsa dEnsului. DBInul GatereJ nu-i de CaGD i n-are cuI sD se apere... 5a sEnt aici( dBInule CBnan9... "a se descLide dintr-B EI>rEnciturD. AtEt de @iBlent( EncEt ID EIpinAe En spate( EI>iindu-ID sD-l iau En >raGe pe dBctBr. .anni>al CerteAa ID susGine( ID aNutD sD-Ii recapDt ecLili>rul i se uitD( cu BcLii LBl>aGi( la uD. InAinerul GatereJ stD En praA. Ne pri@ete IEniBs. ScrutDtBr. - PBt sD pledeF En apDrarea Iea( scuIpii Iei dBIni. Nici nu-nGeleA de ce nu I-aGi pBCtit la aceastD NudecatD En lipsD( cu uile EncLise9 AcuI( pentru cD aI auFit tBt ce s-a discutat En aceastD caIerD( i Gin sD su>linieF cD aI ascultat la uD( ceea ce( >ineEnGeles( nu prea e CruIBs( dar se dB@edete cD-i e?treI de sDnDtBs( sEnt la dispBFiGia duInea@BastrD( Aata sD rDspund la Brice Entre>are. DBrind( peseIne( sD ne scBatD din iIpasul En care ne aClaI i ;; AIEndBi CraGii se reped ca apucaGi la dBctBrul .anni>al CerteAa( Aata sD-l sCEie( nu altce@a. Din sperieturD( 5ilD se traAe EndDrDt( se EIpiedicD de piciBrul Ieu i se Entinde pe cB@Br. #cLelarii Ei cad de pe nas i-a>ia atunci EIi dau seaIa cD BcLii dBctBrului n-au culBare. AdicD( Iai cBrect spus( se aprBpie( ca nuanGD( de culBarea sticlelBr de siCBn. Ce@a Iai spDlDcitD. e uiGi la ei i nu FDreti niIic( ci dBuD ADuri cu apD stDtutD( @erFuie( CDrD Cund. 5iAaI i MBAaI El saltD de su>GiBri i-l pun pe piciBare. FDrD BcLelari( dBctBrul CerteAa aratD ca un crap rasBl( cu BcLii al>iGi de CierturD. Flintaii ridicD BcLelarii de NBs i-i aaFD pe nasul EI>rB>Bnat de sudBare al dBctBrului 5ilD. CEnd El scuturD Iai Fdra@Dn. Acetia cB>BarD pe lBcul Bcupat Iai Enainte. FraGii cBntinuD sD-l scuture( rDcnind la elH - Vrei sD ne >aAi En >elea( dBctBreR :ncerci sD pui pe seaIa nBastrD En@inuirea adusD inAineruluiR << 11* !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet din care nu iF>uteaI sD ADsiI B ieire( cEt de cEt BnBra>ilD( inAinerul SieACried GatereJ Entreprinde B tentati@D de iF>D@ire a celBr preFenGi. - StiIaGii Iei dBIni( EntrucEt aI sentiIentul cD sEnteGi pBsedaGi de-B ine?plica>ilD sCialD( tBtalIente diCeritD CaGD de liI>uGia care @D cuprinsese Enainte de i@irea Iea( perIiteGi-Ii( @D rBA( sD cBIunic cD renunG la Entre>Drile pe care le ateptaI din partea BnBratei instanGe... Ne ia peste piciBr. Se siIte de la B pBtD. - DeBarece aI ascultat cele deF>Dtute aici( aI EnGeles cD @D preBcupD pBsi>ilitDGile Iele prBCesiBnale de-a Ca>rica pe lBc( la pensiunea dBaInei NacLtiAal( B cantitate Barecare de acid cianLidric. 5iAaI( pe care nu-l dD aCarD din casD aptitudinea de-a percepe rapid Brice( Briunde i BricuI( sare ca prBstul din >aieH - Asta-i cLestiunea( @Br>a lui nea .aIlet( dBIYle inAiner9 PuteGi sau nu puteGi9 Sau( pe liI>a principelui daneIarcianH tu >i sau nu tu >i9 ! clarR InAinerul( EnCBCBlit En acelai Lalat de casD pe care-l a@ea i-n clipa cEnd intrase En >aie( Iai Enainte de Jidnaparea Iea de cDtre CraGii Flinta( cu >BtBei En piciBare( cu AEtul EnCDurat En alul cel ClBcBnBs( rDspunde cu Alasul cel Iai LErEit pe care-l a@ea atunci la dispBFiGieH - IIpasi>Dl9 Asta ca sD-Gi rDspund tBt En liI>a Iarelui )ill. - FBrIida>il9 Ca-n rBIPnete( nene inAinerule9 Va sD FicD( nu pBGi Ca>rica acidul prusian de care pBIenea dBInul dBctBr 5ilDR - Nu9 Dcere9 Sau cuI Ficea FDrEIiGD LaI>ruH 7SilanG8. 5ilD Ei terAe BcLelarii cu prBsBpul din BrG. 5iAaI se uitD Ci? la Crate-sDu. MBAaI( in@ers. - :Ii dau seaIa cD lucrurile s-au lDIurit neateptat de rapid = IBrIDie( IaliGiBs( CDptura caIuClatD En dBsul BcLelarilBr de sBare -( EnseaInD deci cD puteI trece la scBpul preFenGei Iele aici. DraAD dBInule CBnan( EIi EnADdui sD reEnnBiesc in@itaGia. PBCtiGi( sD IerAeI En Bdaia Iea. AcBlB( @BI putea discuta linitiGi( cu EnADduinGa stiIaGilBr nBtri prieteni( prB>leIele pe care le tiI prea >ine. PBCtiGi( cD se aprBpie i prEnFul( Iai a@eI a>ia B BrD la dispBFiGie. DacD nu cuI@a( din IBti@e lesne de scuFat( dBInul dBctBr .anni>al CerteAa nu @a a@ea Barecari deCicienGe En IuncD. SD nu-ntErFieI( cD i-aa @-aI ateptat cu destulD rD>dare. ScLiGeF un Aest de plecare( CDcEnd B NuIDtate de pas spre uD. :n praAul acesteia( inAinerul( care nu se clintise din lBcul Bcupat de la >un Enceput( @Ddete un Enceput de intenGie pentru aIi eli>era spaGiul necesar. Dar n-apuc sD-Ii duc la >un sCErit pasul Entreprins( cD ID pBIenesc sIuls de >raG( tras >rutal EndDrDt i EntBrs cu spatele !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 1%0

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet la inAiner. :n CaGa-Ii se aClD acuI dBctBrul .anni>al CerteAa( trDAEnd Fdra@Dn de >raGul Ieu care penduleaFD En cLip EnAriNBrDtBr. - StaGi lBcului( dBInule CBnan9 &Endul Ieu( de-a @Br>i cu duInea@BastrD( se aClD Enaintea lui /iALi9 PrB>leIele inAinerului nu ID intereseaFD( ale Iele Ii se par Iult Iai iIpBrtante9 i n-ar Ci e?clus ca( dupD draIul nBstru de cBn@ersaGie( sD renunGaGi la plDcerea( destul de suspectD dealtCel( de a Iai asculta i alte persBnalitDGi preFente En aceastD pensiune. Cu cLiu cu @ai( EIi eli>ereF >raGul. - DBInule dBctBr( @reau sD-nGeleAeGi cD n-aI acBrdat >ilete de Brdine( ca la CriFer( celBr care-i IaniCestD dBrinGa de-a sta de @Br>D cu Iine. Asta-i una la IEnD. Iar En al dBilea rEnd( aI sD @D rBA sD-Ii perIiteGi a respecta B prBIisiune CDcutD. i-apBi( asta En al treilea rEnd( Gin sD @D asiAur cD n-a @rea sD pierd( ceea ce I-ar Cace sD suCDr adEnc( un e?celent prEnF preparat de duInea@BastrD. Cred cD dBaIna NacLtiAal @-a pus la curent cu prescripGiile dietetice cDrBra tre>uie sD ID supun... :n rDstiIpul prelunAitei Iele Iunci de lDIurire cu dBctBrul 5ilD( inAinerul GatereJ trece praAul En Bdaie i trEntete ua En spatele sDu. "a >u>uie atEt de tare( EncEt CraGii Flinta sar de pe pat ca electrBcutaGi. Pri@esc uiIit la dBInul inAiner. Se aprBpie aAale de dBctBr( tErEndu-i >BtBeii cu talpD de pEslD( Ei decaIuCleaFD BcLii( 1%1 dEndu-i NBs BcLelarii de sBare( i pBrnete sD cate lunA i insistent la 5ilD. ApBi pune En CuncGiune rEniGa aceea de caCea care ar @rea sD sune a Alas BIenescH - AscultD( 5ilD9 erIinD inepGiile9 CuI EGi perIiGi sD iIpui dBInului CBnan supliciul unei cBn@ersaGii stupide... cuI EndrDFnetiR u n-ai prB>leIe( aa cD n-ai ce discuta cu dBInul CBnan9 SD Cie clar. CLiar te a@ertiFeF sD-Gi Gii Aura9 - ALa9 PDi( asta nu-Gi cBn@ine9 VeFiR = dD B replicD( aptD sD-Ii treFeascD >Dnuielile cele Iai neateptate( dBctBrul CerteAa. :ncerc sD inter@in. /adarnic. SieACried GatereJ ridicD turaGia rEniGei( care( acuI( de@ine supDrDtBare la urecLe. - Du-te la >ucDtDrie9 VeFi-Gi de tre>urile tale. AltIinteri B sD aCle i MariGa... - !i iR - Nu ID-nne>uni9 CLiar Gi-ar Ci indiCerent sD tie MariGa cD @rei sD te aterni la pB@eti cu dBInul CBnanR Ia Iai spune B datD9 DBctBrul .anni>al nu cedeaFD. - .ai sD CiI seriBi( /iALi9 A @enit @reIea sD spuneI lucrurilBr pe nuIe. LasD-ID sD discut cu dBInul CBnan( cD de nu( ai sD-Gi Iuti puInii9 ! clarR MariGa nu ID Iai sperie. Crede-ID( FDu aa9 i( CereascD DuIneFeu( sD nu @Br>esc Iai Iult decEt Gi-ar cBn@eni. Fii atent9 Sper sD Ciu iertat cD-i rDpesc Iaestrului pBsi>ilitatea de a-i respecta prBIisiunea( dar n-aI altD cale. ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet re>uie sD ID supBrte. 5areI( B NuIDtate de ceas. CD n-B Ci IBarte de BI9 Sau( diIpBtri@D( s-ar putea sD Cie IBarte de BI9 ! >ineR... DBctBrul Ei Entrerupe B clipD perBraGia( pentru a-i terAe nDdueala de pe Crunte. - DBInule CBnan = se adreseaFD el( de astD datD direct Iie -( nu @D CaceGi AriNi En pri@inGa prEnFului. VeGi Ci LrDnit la tiIp i cuI se cu@ine. CBnCBrI celBr Iai se@ere i tiinGiCice principii dietetice. - Nu adIit9 = urlD inAinerul GatereJ. i( CDrD sD Iai atepte( pBrnete sD ID traAD de >raG( tErEndu-ID spre uD. 5iAaI i MBAaI( treFindu-se din re@eria En care-i cuCundase rBstirea celBr cEte@a aIeninGDri ale dBctBrului .anni>al CerteAa( EIi sar En aNutBr. !ra i @reIea. Peste cEte@a clipe( riscaI sD rDIEn in@alid. Fiecare din ei El apucD de-un >raG pe dBctBr i pe inAiner. Dac-ar Ci intrat cine@a En Bdaie( ar Ci Nurat cD dansDI B cBnAD. DesprinFEndu-se din Encletarea lui 5iAD( dBctBrul pripBnete lBcului iraAul dansatBrilBr( printr-B replicD de Cinal de actH - DacD nu Ii-l cedaGi de >unD @Bie pe dBInul CBnan( En seara asta @a Iuri cine@a9 - CineR = Entrea>D( EnCricBat i curiBs( inAinerul. - Nu tiu niIic siAur( draAD /iALi. BcIai asta @reau sD @Br>esc cu Iaestrul CBnan. CD nu deAea>a i se spune detecti@ul Al CBnan DBi9 ;; %+. .ANNI5AL AN ! P#& AS( SA" I MAI &" DupD ce-a FD@BrEt ua >ucDtDriei( trDAEnd FD@Brul( dBctBrul CerteAa ID pBCtete sD iau lBc. :ntrucEt nu se aClD acBlB decEt dBuD ta>urete slinBase i LBdBrBAite( El Entre>H - MD pBt aeFa pe @reunul din eleR DBctBrul rBstete >laNinH - Altele n-aI( dupD cuI se @ede9 Btui( EncercaGi. !?istD B ansD. i-anuIe sD nu se deIBnteFe de la priIa prB>D9... FruIBasD priIire( n-aI ce Fice. AutBsuAestiBnEndu-ID( ID las cu duLul >lEndeGii pe ta>uretul din partea uii. Mai Iult ca sD pBt supra@eALea intrarea. a>uretul AeIe EnAriNBrDtBr( strDnutEnd din tBate EncLeieturile. :nsD reFistD >Dr>Dtete. 5alansul nu cD pe pare nu care sDi s-a i-l iIpriID stDri niIic persBnalitatea an?iBase. DBctBrul 5ilD( asiAurEndu-se prBdus ireIedia>il( pBrnete sD eli>ereFe Iasa de >ucDtDrie de reFiduurile speciCice Ieseriei. VraCul de CarCurii este Iai Iult su>seInatului creeFe << 1%% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet aF@Erlit( decEt aeFat( En cLiu@eta pentru spDlatul @aselBr. CuGitele( linAurile( CurculiGele i linAuriGele F>BarD( FdrDnADnind asurFitBr( spre aceeai destinaGie. FiriIiturile de pEine( cBNile de cartBCi( cele cEte@a pDstDi de CasBle( resturile de IBrcB@i i GelinD sEnt IDturate cu IEna pe NBs. DBctBrul .anni>al pare cuprins de-B ade@DratD Curie puriCicatrice. Peste cEte@a clipe( Iasa a rDIas li>erD de Brice sarcini. - Mai rapid ca la Capa( dBInule detecti@( nu-i aaR - Mai rapid( dBInule CerteAa9 = Ei rDspund pBliticBs( ne@rEnd sD-l deFaIDAesc. NuIai cD acBlB pBt risca sD ID Iic pe scaun. Pe cEnd la duIneata( nu tiu ce s-ar aleAe din >ietul ta>uret( dacD a cuteFa sD ID ridic ce@a Iai sIucit... - Nici B AriND( dBInule CBnan9 !ste ta>uretul preCerat al MariGei. i nu se pBate aCirIa cD-i B CeIeie uBarD. Pri@esc intriAat la EnCDGiarea EncDperii. CEnd El @iFitaseI EntEia BarD pe dBctBr = caI pe nepusD IasD( ce-i drept -( napucaseI sD e?aIineF ca luIea acest interiBr( de necBnceput la PBsada. :n aCara celBr dBuD ta>urete slinBase i LBdBrBAite( din care unul plEnAe i suspinD su> iIpBrtanGa Iea( tBtul( En aceastD >ucDtDrie ;de CilI pu>licitar pentru deIBnstrarea calitDGilBr IB>ilierului 7Apetit8<( este nBu i strDlucitBr. Dulapurile( care BcupD dBi din pereGi( raCturile sEnt @Bpsite cu 7DucB8( cuI era( pe tiIpuri( 7Fiat8-ul Ieu( cEnd sticlea i sclipea de te lDsa cu leFiuni Bculare. !?istD i un cBIple? de cLiu@ete. rei la nuIDr. Maina de ADtit este uluitBare. 5Dnuiesc cD-i B cBIandD specialD. AraAaF cu ase BcLiuri n-aI EntElnit decEt En prBducGiile de la 5uCtea. Ceea ce ID uiIete = dat Ciind cD ne aprBpieI de Bra prEnFului -( e Captul cD niIic( dar a>sBlut niIic nu Cier>e pe e?traBrdinarul aAreAat culinar al lui 5ilD. i( tBtui( En EncDpere( de cEnd aI intrat( cBntinuD sD persiste un iF de CuI acriu. DBctBrul .anni>al tre>uie sD Cie cuIplit de tul>urat( de @reIe ce-a LBtDrEt sD supriIe Lrana de aIiaFD a lBcatarilBr pensiunii NacLtiAal. SinAurul scutit de aceastD acGiune ar>itrarD par sD Ciu eu. Pentru cD CerteAa aterne pe IasD B serie de aliIente scBase din CriAiderul ascuns En dulapul din peretele de lEnAD uD. IsprD@indu-i tre>urile( dBctBrul .anni>al se aaFD En CaGa Iea( pe celDlalt ta>uret. - SD luDI i sD IEncDI( dBInule CBnan. DupD indiAestul >ucatele Iele @D @Br prinde >ine9... ;; >reaJCast pe care l-aGi EnAurAitat la dBIniBara GillM( cred cD Ce sD-Ii pice >ineR Pe CarCurii se aClD ;En pBrGii inCiIe( ca sD nu Fic ineCa>ile< >rEnFD de 7@eci8( urdD ;prB>a>il dulce<( uncD de PraAa( pEine prDNitD( ridicLi( rBii( salatD @erde i alte prBduse siIilare ;c@asinecBIesti>ile( dupD pDrerea Iea<. Plus dBuD >BrcDnele de iaurt ;CDrD datD<. << 1%+ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - DBInule dBctBr( tBtu-i ca la carte9 VD IulGuIesc( dar nu Iai Ii-e CBaIe. ! de-aNuns sD @Dd ce-i pe IasD i I-apucD B pBCtD ne>unD sD slD>esc. PeseIne c-aI @Br>it destul de Iult( deBarece CerteAa a isprD@it de IEncat tBt ce era pe IasD. Se terAe la AurD cu prBsBpul din >uFunarul BrGului de >ucDtDrie. ApBi Ei dD NBs BcLelarii. i B>ser@( EnArBFit( cD ID pri@ete. - V-a rDspunde cu-B Entre>are( dBInule detecti@. - Ser@iGi9 - Cine @-a recBIandat PBsadaR Cine @-a spus c-aici B sD ADsiGi linitea necesarD pentru scrierea cDrGiiR DacD nu-s indiscret( >ineEnGeles9 Nu ID supDrD indiscreGia dBctBrului. Nu. MD necDNete Captul cD nu-i pBt rDspunde. FiindcD nici eu nu tiu cine Ii-a CDcut pustiul Dsta de >ine( e?pediindu-ID En sta>iliIentul dBaInei NacLtiAal. - N-are iIpBrtanGD( draAD dBctBre. Cine@a... - i care( dupD cuI EIi dau seaIa( n-are nuIe9 - SD FiceI... 5un9 &DIEne pentru altD datD. :ntr-ade@Dr( nu-i cLiar atEt de iIpBrtant. VD intriAD( aa cuI reFultD din priIa duInea@BastrD cLestiBnare( de unde tiu cD-n seara aceasta @a Iuri cine@a( nu-i aaR - CLiar aa... - FBarte siIplu( dBInule detecti@( Dei-s dBctBr( adicD BI de tiinGD( sEnt adeseBri cuprins de criFe IisticBidale. Fantasticul( ;; DBctBrul ID deFaIDAete i ID uIilete cuIplit( pBrnind sD licLideFe Ierindele de pe IasD. Asist indispus. IrBnia sBartei. Marele Iaestru al artei culinare Gine reAiI En lBcul Ieu. LDsEndu-l sD IasticLeFe linitit( ID decid sD-i Cac puGinD cBn@ersaGie( aa( ca de la BI la BI( pBate cD-i stD >rEnFa de 7@eci8 En AEtH - DraAD dBctBre( I-ai cDrat aici sD-Ii cBIunici nite inCBrIaGii de EnseInDtate capitalD. Ai pBIenit de cEte@a Bri cu@Entul 7IBarte8. Pe cine @rei sD EnspDiIEnGiR Nu te ArD>i sD-Ii rDspunFi. MDnEncD linitit. DacD pBGi. :n rDstiIp( aI sD CBrIuleF cEte@a Entre>Dri. i-n @reIe ce-ai sD dai Aata aceste inBCensi@e aliIente( AEndete-te >ine la rDspunsurile pe care ai sD le CurniFeFi. :n priIul rEnd( Gin sD tiu ce-i cu aCirIaGia duIitale cD-n seara asta @a Iuri cine@aR ApBi( @a tre>ui sD ID lDIureti( cEt Iai pe Endelete( dacD-i pBsi>il( En pri@inGa tuturBr CenBIenelBr neB>inuite ce se petrec En pensiunea asta >lesteIatD. AI @enit aici sD lucreF linitit. AI de terIinat B carte. N-aI apucat sD scriu un sinAur rEnd. CBlBcatarii Iei Ii se par e?treI de tensiBnaGi. NBaptea( nu-i ADsete niIeni sBInul. Fiecare pare pBsedat de-un deIBn. Care-i deIBnul( dBInule dBctBrR CuI se cLeaIDR << 1%!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet iraGiBnalul ID dBIinD( EIi dicteaFD cele Iai idiBate pre@estiri. Din diIineaGa asta( Iereu EIi Bptete cine@a cD @a Ci IBarte de BI... CineR # >DnuialD ID CrDIEntD. Dar nu-ndrDFnesc sD rBstesc nuIele @iitBrului rDpBsat. Mi-e teaID sD nu se EIplineascD presiIGirea Iea. Mi-e ArBaFD. Pentru cD( acela care @a urIa sD treacD dincBlB( Ii-e CBarte aprBpiat. ! sEnAe din sEnAele Ieu. Mi-e Crate. - DraAD dBctBre( te siIGi >ineR - !?celent9 Nici >rEnFa de @aci( nici rBiile n-a@eau parCuIul acela Bripilant de IiAdale. Deci( tBtul e cEt se pBate de >ine9 - DBInule CerteAa( nu ID lDsa sD-Ii pierd IinGile. Cine-i Cratele duIitaleR i tBcIai aici( la PBsada( En pensiunea dBaInei NacLtiAal9 5ilD FEI>ete aIar( de parcD ar Ci sCDrEIat Entre dinGi B pilulD de 7Car>icBl8 ;cBnGine 7Cel tauri8( adicD Ciere de @itD<H - Ce Cel de detecti@ sEnteGi duInea@BastrD( dBInule CBnan DBiR PreCer sD nu-i rDspund. N-ar crede aCirIaGia Iea. ianuIe cD-s un Iare detecti@. - SD tii( dBInule CerteAa( eu nu ID deFuIClu atEt de lesne( BricEt ai Encerca sD ID deIBraliFeFi9 Mai >ine e?pliciteaFD-te. Ce-i cu Cratele duIitaleR - PrBpun sD reFer@DI pentru sCEritul cBn@Br>irii nBastre aceastD prB>leID. DeBcaIdatD sD @D linitesc En pri@inGa CenBIenelBr ce se petrec En pensiunea nBastrD. Nu-i niIic 1%$ e?traBrdinar. Btul este nespus de Ciresc i e?plica>il. Iar tensiunea pe care aGi reIarcat-B la IeI>rii cBlecti@itDGii este i ea la Cel de BIeneascD. Pentru cD deIBnul( care-i pBsedD( nu este de dBIeniul supranaturalului. 5a diIpBtri@D. AparGine acestei luIi. BcIai de aceea-i >Entuie atEt de @iBlent. DeIBnul are i-un nuIe( se cLeaID... - !iR - Are un nuIe care se scrie En ciCre9 Cu cinci FerBuri9 +00.0009 PBate( cLiar -00.0009 - +00.0009 De leiR - VeFi cD tii( dBInule DBi9 = reIarcD pe-un tBn intiIist dBctBrul 5ilD. - 5anii lui GatereJR - :ntBcIai( dBInule CBnan9 - 5anii reFultaGi din @EnFarea casei de la 5ucuretiR - !ti tBtui detecti@( dBInule Al CBnan DBi9 NDscut( iar nu CDcut9 VrDNitBrule9 Din nBu ID nelinitete a>senGa parCuIului de ClBri de IiAdal. :n scLiI>( ID FadDrD iarDi( ID picD la nas CuIul acela( acriu. AdulIec atent. Dar nu depisteF prB@enienGa. A sBsit tiIpul sD treceI la lucruri seriBase. DacD dBctBrul .anni>al @rea sD aIEnDI sBluGiBnarea prB>leIei eniAIaticului sDu Crate( atunci sD aClDI ce-i cu scuIpii Iei cBlBcatari. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - DBInule dBctBr = Entre> eu arBAant ;dar nu cine tie ce< -( nDdDNduiesc cD persBana su>seInatului nu Cace parte( En lista neaArD sta>ilitD de Iatale( printre @EnDtBrii pBsedaGi de patiIa >anilBr i EncD( a unBr >ani ce nu Ii se cu@inR - #arecuI9 De ce sD te Iint( dBInule CBnan( atEta tiIp cEt nu-Ii deF@Dlui nuIele celui care Gi-a recBIandat PBsada( tre>uie sD te cBnsider printre @EnDtBri( aa cuI te-ai e?priIat atEt de plastic. - MulGuIesc( dBctBre. Mi-ai luat B piatrD de pe iniID. SD treceI la urIDtBrul. SBlistul LucJM-LucJM EGi inspirD ce@aR 5ilD AriIaseaFDH - 5a >ine cD nu9 sta ar @inde-B i pe IaicD-sa( pentru un puIn de sutare9 De @reIe ce-i En stare sD trDiascD din >anii unei CeIei( nu @reau sD rBstesc nuIe( este capa>il i de alte ArBFD@ii. - SD IerAeI Iai departe. LucJM rDIEne pe lista neaArD. - 5ineEnGeles. Printre priIii. - Dar FinicLiR Cu el ce intenGii aiR - AIestecate9 - AdicDR - CuI aI spus. AIestecate. Ar a@ea tBate IBti@ele sD-l uureFe pe /iALi de suCerinGele pricinuite de >ani. Dar( En acelai tiIp( e la( CricBs( linAa@( Iuieratic( curiBs ca B >a>D. Nu @eFi cuI CBtBAraCiaFD Ciecare Iicare de-a nBastrDR - De ceR - Ca sD-i creeFe un ali>i. 5Dnuiesc cD pBsedD tBate iIaAinile En stare sD-l scBatD din cauFD. - Dar GillMR ActriGa de-a>ia a @enit. - !i >ine( tBcIai asta ID Cace s-B cBnsider a Ci En capul rDutDGilBr. Mai ales cD are i aliaGiQ nu Gi-i nuIesc nici pe acetia( deBarece Ii-a spus B pDsDricD sD nu cred En Entre>Drile aparent ne@inB@ate. SEnt siAur cD-i cunBti9 - Deci( GillM( actriGa( dupD pDrerea duIitale( e cap de plutBnR - !?act. i >ine EncadratD. SinAurul lucru( pe care-l iu>ete pe luIea asta( e >anul9 Mai ales la plural9 ;; SEnteI EntrerupGi de cEte@a @iBlente i FABIBtBase >DtDi En uD. - Nene dBctBre9 Nene dBctBre9 &Dspunde-Ii( nu Iai Cace pe surdul. tiu cD te aCli aici. !ste Alasul actriGei. - Ce dBreti( dBIniBarDR SEnt aici. i nu ID ascund de niIeni. Mai ales de duIneata. - Nu ne ser@eti prEnFulR Mi-e CBaIe... De ce te-ai FD@BrEt En >ucDtDrieR - MD pri@ete. Iar astDFi( n-aI pBCtD sD ADtesc. MEncaGi i @Bi ce << 1%3 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ADsiGi prin >uCet. cBIpetiGie. - &DIEne de @DFut. N-aGi Iai pBIenit siIulanGi de CurturiR GillM nu Iai insistD. I se aud paii pe cBridBr. DBctBrul EIi Cace seIn sD nu ID las Enelat de aparenGe( dEndu-Ii de EnGeles cD actriGa a ascultat la uD i cD se @a reEntBarce tiptil sD-i reia BcupaGia de pEnD acuI. BtBdatD( dD din IEnD a leLaIite( e?priIEndu-i lipsa de interes CaGD de acGiunile de spiBnaN ale pupeFei. - VDd cD nu te intereseaFD delBc pDrerea Iea despre 5iAaI i MBAaI9 = reEncepe 5ilD. - 5a da9 SEnt cLiar CBarte curiBs sD tiu unde Ei EncadreFi. - AI sD te deFaIDAesc. I-aI eliIinat. GDinarii nus capa>ili nici de-B lB@iturD spectacularD( nici de criID. N-au aptitudinile necesare. Nu-s prBti( ca sD-i petreacD restul FilelBr En saline. #ricEt de IBderniFate ar Ci9 - Nici aa sD n-B luDI. - PrB@iFBriu. - i ce CaceI cu cBana MariGaR ;; CEnd rBstesc nuIele Iic al dBaInei NacLtiAal( se prBduce un CenBIen neB>inuit. :n dulapul cel Iare( aClat En peretele de lEnAD uD( cLiar En spatele Ieu( se prD>uete tBatD @DsDria dinDuntru. SDriI electrBcutaGi de pe ta>urete. Al Ieu se rDstBarnD. I se desCac tBate EncLeieturile( EIprDtiindu-se care EncBtrB. :n dulap( cBntinuD cataclisIul. Se aud FABIBte EnD>uite( ca Enaintea unui cutreIur( raCturile interiBare trBsnesc( se rup( cad ;prB>a>il< unul peste altul( stErnind B reacGie En lanG( deBarece deClaAraGia spBrete neEncetat. IntrD En reFBnanGD EntreaAa instalaGie de tip 7Apetit8. :n cele din urID( spre spaiIa nBastrD( uile dulapului sar din >alaIale( se dau la B parte. DinDuntru se rBstBABlete un >alBt iIens. LunA de @reB dBi-trei Ietri. GrBs ;sD FiceI< cEt Iine. PBate Iai puGin( ca sD nu e?aAereF. DupD B clipD de eFitare( rDIEne neIicat pe duuIea. # dErD de CuI se ridicD alene dintr-B laturD a >alBnului. A>ia MirBase din ce En ce Iai tare a CuI picDciBs. Pri@esc nelinitit En Nuru-Ii. /adarnic. Nu arde niIic. i tBtui( CuIul acesta Ii se pare cunBscut. &eiau cBn@ersaGiaH - Cine Iai rDIEne( atunci( dBctBreR GatereJ i MariGa9 - InAinerul urIeaFD sD Cie cel prDdat( deci El scBateI din 1%4 << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet acuI reuesc sD deterIin i sD identiCic IirBsul picDciBs care ID deranNase tBt tiIpul. MirBsul speciCic al tra>ucului. 'iAara de CBi scBate B u@iGD Cira@D( de CuI a>uriu. Arde sinAurD. 5alBtul se EntBarce( de la sine( pe spate. Se aude un sCBrDit IBnstru( urIat de un suALiG. Nu-i un >alBt( cuI creFuseI la Enceput. CDci are IEini i piciBare. i rDspEndete B duLnealD de tescB@inD( trDsnitBare. Ne aprBpieI EnCricBaGi. DDI la B parte alul care acBperD presupusul >alBt... CBana MariGa( >eatD IBartD( sCBrDie En pace i BnBr. Iar En IEna dreaptD( un tra>uc pe sCErite Ei dD duLul CEsEind i CuIeAEnd. SEnteI En pericBl( dBInule detecti@9 = Bptete( EnspDiIEntat( dBctBrul 5ilD. Mai cu seaID dac-a ascultat cBn@ersaGia nBastrD( Enainte de-a adBrIi din pricina alcBBlului. FBrIida>ilD idee( sD se piteascD En dulapul cu CarCurii. CuI dracului B Ci EncDputR PeseIne sD su> raCturile de NBs. :ncD nu reuesc sD-Ii re@in. :nAaiI peni>ilH - :nseaInD cD tia despre intenGiile duIitale( de-a ID aduce aici( la B discuGie Entre patru BcLi. - Pe cu@Entul Ieu de BnBare( dBInule CBnan( cD nu a@eaI nici IDcar pBsi>ilitatea s-B anunG9 :Gi Nur9 Precis c-a tras cu urecLea( tre>uie sD se Ci aClat pe cBridBr( En CaGa uii( cEnd ID certaI cu /iALi pentru cBnCiscarea duIitale. AltIinteri nu-i pBsi>il9 !ste sinAura e?plicaGie plauFi>ilD. - Ce-i CaceI acuIa( dBctBreR :n clipa cEnd se preADtete sD-Ii rDspundD( rDsunD un ciBcDnit discret la ua >ucDtDriei. SDriI ca ari. - Nene dBctBre9 Sla@D DBInului9 Nu-i GillM. 5iAaI i MBAaI( pe dBuD @Bci( ale cDrBr Crec@enGe( NBase i Enalte( ne sEnt prea >ine cunBscute( se aClD de cealaltD parte a uii. De data aceasta( dBctBrul se repede iIediat sD descLidD. Flintaii pDtrund En >ucDtDrie( strecurEndu-se unul dupD altul. :ncreIenesc cu Aurile cDscate. Pri@elitea neateptatD le-a supriIat uFul cBrFilBr @Bcale. Dar i ale raGiunii. CDci tac EndB>itBciGi. A>ia dupD ce le e?plicDI pe Endelete cele EntEIplate( dupD ce sEnteI ne@BiGi sD repetDI anuIite aIDnunte( cLiar de dBuD Bri( a>ia atunci Ei recapDtD Alasul i puterea de discernDIEnt. - Nene Iaestrule = Entrea>D( disperat( 5iAaI( scB>indu-se preBcupat En nas -( ce CaceI cu cada@rulR :l EnArBpDI En ArDdiniGD i anunGDI MiliGia( CDrD FD>a@D( c-a dispDrut cBana MariGa( sau El lDsDI aici( En pDstrarea dBctBruluiR - Care cada@ruR Ai Enne>unitR "nde ai Iai pBIenit cada@ru care sD sCBrDie atEt de acti@R = El aduc la realitate pe repreFentantul CracGiunii deCicitare a clanului FlintailBr. CBnsultEndu-ID rapid( nuIai din pri@iri( cu dBctBrul .anni>al( Ei sBlicit pe CraGii Flinta sD ne dea B IEnD de aNutBr. DBaIna !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 1%6

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet NacLtiAal tre>uie transpBrtatD En Bdaia ei. MBAaI B apucD de piciBare( dBctBrul CerteAa i cu 5iAaI( de cEte un >raG( iar eu( de ceaCD( petrecEndu-i aI>ele IEini pe dupD AruIaF. Ne BpintiI Fdra@Dn. Inutil. IIpBsi>il s-B clintiI din lBc. In@ersDI sarcinile. DBctBrul trece la cap( eu( la piciBare( iar CraGii Flinta( En stEnAa i-n dreapta( EncercEnd sD-i petreacD IEinile su> IiNlBcul ei. Dau cBIandaH - .ei rup9 VictBrie. CBana MariGa se lasD dusD. Dar nuIai parGial. Pentru cD( erBare cuIplitD( reuesc s-B scBt dBar din pantBCi ;care( de Capt( sEnt nite ALete din pEnFD<( dEnsa rDIEne pe lBc( iar eu ID prBptesc cu Cruntea En tD>lia uii( unde sEnt ne@Bit sD ID Bpresc. "a se cutreIurD durerBs( iar creierii Iei urlD sCEietBr. CEnd EntBrc ceea ce-a Iai rDIas din CBstul Ieu cap( Ei @Dd pe Flintai i pe dBctBrul 5ilD rDsturnaGi peste >alBtul cu tra>uc. MBAaI EncearcD sD-i scBatD dintr-B narD Iutiucul tra>ucului( iar dBctBrul Ei cautD BcLelarii( cu Aesturi stEnAace( prin ciBrapii cBanei MariGa. :n sCErit( dupD ce reluDI sec@enGa de @reB cEte@a Bri( reuiI s-B tErEI( scDldaGi de sudBri( pEnD la ea En Bdaie. Dar cLinurile nu s-au terIinat. A rDIas cea Iai diCicilD sarcinD. "rcarea En pat a cBanei MariGa. Dar( dupD stDruinGe deIne de cauFe Iai nB>ile( >unDBarD ridicarea unei piraIide( iF>utiI s-B culcDI de-a curIeFiul patului. AltCel nu s-a putut. !raI tuspatru la capDtul puterilBr. 5iAaI scLiGeaFD un >ilanG al ispra@ei nBastreH - Mai diLai ca-n Iuncile lui .ercule( Iaestrule9 ;; CBnstatEnd cD ne-aI re@enit( dBctBrul .anni>al CerteAa prBpuneH - .aideGi s-B culcDI ca luIea. DaGi plapuIa la B parte( EntBarceGi-B pe MariGa de-a lunAul( aranNaGi pernele. Ar Ci necu@iinciBs s-B lDsDI aa. Nu s-ar putea spune cD dBctBrul n-are dreptate. Aa cD pBrniI din nBu la Iunca de NBs. # EIpinAeI cDtinel pe IadaI NacLtiAal( iIpriIEndu-i B Iicare AiratBrie. DBar( dBar B plasDI pe Br>itD. NuIai cD 5iAaI se ArD>ete i( dintr-un e?ces de Fel( depune un eCBrt prBst calculat. MadaI NacLtiAal pDrDsete patul( ateriFEnd FABIBtBs pe duuIea. Pensiunea se clatinD din teIelii. Lustra penduleaFD aIeninGDtBr. encuiala( En @reB dBuD lBcuri( se desprinde de pe pereGi. CBana MariGa sCBrDie En cBntinuare. << 1%* !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Cu cLiu cu @ai( B urcDI iarDi En pat. Dar aI uitat sD dDI la B parte plapuIa. Din nBu B EIpinAeI pe IadaI NacLtiAal la IarAinea patului. NuIai cD( de data asta( stau de straND. Cele B sutD i ce@a de Bcale ale cBanei MariGa se spriNinD de IBnuIentul su>seInatului. i nu-i cLiar atEt de uBr. - raAeGi Iai repede plapuIa( CraGilBr9 = le striA( la capDtul puterilBr( celBr trei aliaGi. Nu AaranteF cD pBt supBrta Iai Iult de +0 de secunde9 #peraGiunea decurAe Iult Iai rapid decEt EIi EncLipuiaI. :nsD( de su> plapuID( lEnAD perne( se i@ete un B>iect >ine cunBscut Iie. ValiFa cea neaArD. DacD-i cea pe care B tiu( EnDuntru tre>uie sD Cie caseta cu pietricelele. Dar nu sEnt sinAurul ei cunBscut( deBarece un rDcnet @ictBriBs iF>ucnete din piepturile tustrei cBnCraGilBrH - "ite-B9 "ite-B unde era9 - Nu Iai sta( 5iAD9 = urlD MBAaI. "ICl-B9 :nsD dBctBrul s-a i repeFit asupra @aliFei. 5iAaI B apucD de IEner. raA aIEndBi de ea( ca disperaGii. ValiFa se desCace de la sine. CEnd @Dd apDrEnd caseta( rBstBABlindu-se din pat lEnAD Iine( EIi pDrDsesc pBstul i ID aplec dupD ea. :n acelai tiIp Ei pDrDsete lBcul i cBana MariGa. IarDi ateriFeaFD pe duuIea. MBAaI F>BarD peste pat i peste dBctBr( Entr-un salt de cascadBr( Gintind spre casetD. CalculEndu-i Areit traiectBria( se 1+0 prD>uete alDturi de MariGa( pe duuIea. DBctBrul 5ilD i 5iAaI( cu @aliFa desCDcutD En IEini( luptD sD-i descleteFe deAetele de pe IEnerul ei. :nlDnGuiGi( dau BcBl patului( @irEnd En aceeai direcGie. Spre cutie. MBAaI B EIpinAe. DBctBrul B paseaFD spre Iine( urlEndH - Ia-B( dBIYle CBnan9 Ia-B( nu Iai sta9 :n ea se aClD deIBnul. Precis9 DeBarece acuI Ii-este la EndeIEnD cutia( aprBpiindu-se Furuind de Iine( ID aplec i @reau s-B EnLDG. # scap. LunecD spre cBana MariGa. MD reped Entr-acBlB. IarDi Encerc s-B apuc. "n urlet EnCricBDtBr ne perCBreaFD tiIpaneleH - NeIernicilBr9 5andiGilBr9 Ce cDutaGi En caIera IeaR CBana MariGa( pe care( pEnD En clipa aceasta( B creFuseI pierdutD En neaAra @enicie a @alurilBr de tescB@inD( rDcnete ca scBasD din IinGi. /Drete En IEna Iea cutia. Pri@ete la 5iAaI care se F>ate EncrEncenat En >raGele dBctBrului( F>enAuindu-se aIEndBi peste trupul celui care a CBst MBAaI. - 'ine caseta( dBIOle CBnan9 N-B lDsa din IEnD9 = EIi striAD IadaI NacLtiAal ridicEndu-se. DupD care( CDrD nici un eCBrt @iFi>il( Ei saltD pe tustrei cBI>atanGii( dintr-B sinAurD Iicare. ApBi Ei >u>uie de perete( de li se aud trBsnind Basele. :i spriNinD niGel de-a-n-piciBarelea( !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet atEt cEt sD ai>D tiIpul necesar pentru a le trDsni B serie de sal@e IBrIEntale. &euesc sD nuIDr pEnD la Bpt scatBalce. #pt EIpucDturi. #pt CBcuri de CBlt +6 ;NudecEnd dupD tBnalitate<. 5ilD( MBAaI i 5iAaI ridicD IEinile nDuciGi( ducEndu-i-le la B>raNi. ScLiGeaFD B Iicare de >alans( suCicient de incertD. ApBi se prD>uesc la piciBarele peretelui. Ca IBrGi. NeIaiateptEnd En@ierea celBr trei e?ecutanGi( cBana MariGa se aprBpie aIeninGDtBare de Iine. Dau EndDrDt. Patul se aClD En spatele Ieu. Aa cD ID EIpiedic i cad de-a latul acestuia. Cutia EIi scapD din IEini( Furuind la Cel de straniu ca i En celelalte BcaFii. MadaI NacLtiAal EnCacD de NBs cutia( B duce la piept i ID Entrea>D dispreGuitBare i receH - DBIYle CBnan( ce caGi tDlicD En al>ia cu tDrEGe a DstBraR CD nu-Ii @ine sD cred cD te-ai EnLDitat cu IDAarii de cBlB( pentru a-Ii rDpi sinAura nDdeNde a >DtrEneGelBr Iele9 ,iAnirea Ii se pare cuIplit de nedreaptD. :ncerc sD ID ridic. IIpBsi>il. SEnt( peseIne( prea eIBGiBnat. Dar ID aNutD cBana MariGa. &eGinEndu-Ii AeaIDtul ce sta Aata sD-Ii e?plBdeFe pe >uFe( B pun la curent cu realitateaH - CuI pBGi sD spui aa ce@a( cBanD MariGB9 DacD nu eraI eu( cine te cDra aici( tBcIai din >ucDtDrieR CDci FDceai acBlB( asCi?iatD En dulap( de parcD erai Entr-B stare catalepticD. - Ia Iai slD>ete-ID9 Vrei sD ID aiuretiR !raI B GErEicD >DutD( i-atEt9 MD pitiseI En dulap s-ascult ce @rea sD unelteascD( laBlaltD cu tDlicD( >estia de 5ilD. DacD n-aGipeaI( cEnd pBrniserDGi sD @Br>iGi despre Iine( @-arDtaI eu @BuD ce are de AEnd sD CacD MariGa... CD asta @D interesa( nuR :n rDstiIpul cEt EIi BCerD e?plicaGiile supliIentare( IadaI NacLtiAal pietricelele. FdrDnADne AscultD Entruna( EncBrdatD CDrD Encetare( caseta cu Furuitul interiBr( rEnNete ;; EnciudatD i leapDdD B EnNurDturD CBarte puGin BrtBdB?D. Cei trei luptDtBri( cDFuGi la datBrie( Encep sD dea seIne de @iaGD. MariGa NacLtiAal asistD la inCructuBasele lBr stDruinGe de-a se plasa pe @erticalD( apBi se LBtDrDte >rusc( se repede la ei i( din trei ALiBnturi Fdra@ene( Ei ridicD En piciBare. Caseta din dreapta cBanei MariGa( CBlBsitD drept puIn( rDsunD i Iai ciudat. DBctBrul .anni>al CerteAa Ei prBpulseaFD persBana spre cutie. Neateptata sa iniGiati@D B ia pe nepreADtite pe IadaI NacLtiAal. Cutia cade pe duuIea. 5iAaI se aruncD dupD ea. MBAaI aiderea. NuIai cD dBaIna NacLtiAal( net superiBarD ca preADtire CiFicD( Ei EnCacD pe tustrei( din @Bleu( i-i >uete de pDIEnt( alDturi de cutie. Cu IEinile Entinse spre ea( cEntD cu tBGii En cBrH - Nu-i cutia Iatale9 N-ai dreptul s-B iei9 DD-ne cutia( cD nici !?tra@aAantul C#NAN D#I << 1+1

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet IBrGi nu Gi-B lDsDI. - NenBrBciGilBr9 = le replicD MariGa -( ce @D >DAaGi @Bi unde nu @D Cier>e BalaR De unde tiGi ce-i cu cutia staR .a>ar n-a@eGi ce-i EnDuntru9 NuIai cine pBate s-B descLidD( nuIai acela are dreptul s-B pDstreFe9 .anni>al( care s-a ridicat En patru la>e( B Entrea>D curiBsH - Ce( ai descLis-BR MadaI NacLtiAal El aplatiFeaFD la pBdea( punEndu-i piciBrul pe spinarea lui. - :ncD nu9 = Ei rDspunde ea. Dar aI s-B descLid9 i-atunci EnseaInD cD-i a Iea9 MD pune dracu sD inter@inH - DBaInD NacLtiAal( niIic nu te Endrituiete s-B descLiFi( de @reIe ce nu-Gi aparGine9 - e-a Entre>at cine@a( ce@a( dBInule CBnanR Iar pe @Bi cine @-a anAaNat sD-Ii terpeliGi casetaR AiR Se-audeR NeCericiGilBr9 VDncBntraGi cu Iine( En Lalul de neputinGD En care @D aClaGiR FDrD sD Iai FD>B@eascD En ateptarea rDspunsului cu@enit( MariGa NacLtiAal descLide rapid ua BdDii. Dintr-B utare IaAniCicD( dBctBrul 5ilD este e?pulFat din caIerD. CBridBrul rDsunD En urIa iIpactului ce are lBc Entre capul >ietului @raci i perete. Al dBilea ut( cu eCect( Ei e?pediaFD( tErE pe duuIea( laBlaltD cu cB@Brul( pe CraGii Flinta. PeseIne c-au niIerit peste dBctBr( deBarece nu se aude nici un FABIBt. VDFEnd ua descLisD( nu Iai atept urIDtBrul ut. # F>uALesc ca din pucD( dEndu-Ii a>ia acuI seaIa de latentele Iele reFer@e interne( En calitate de sprinter. AI B detentD incredi>ilD9 "a BdDii dBaInei NacLtiAal >u>uie asurFitBr. DupD care se-aude cLeia rDsucindu-se En >rBascD. ApBi B in@itaGie( claIatD nBuD( tuturBrH - DacD @D pune dracu sD rBstiGi B @Br>uliGD despre cutia care-i la Iine( sD tiGi cD @D stElcesc En >DtDi. i pe tDlicD( dBIYle CBnan( cEt Bi Ci de Iare scriitBr. ;; Ne reArupDI CBrGele. Pe cBridBr. #leacD deIBraliFaGi( dar plini de >unD@BinGD. Ne scuturDI GBalele( ne @eriCicDI articulaGiile( dupD care IaniCestDI e@idente intenGii de despDrGire. StEnNeniGi( ne pri@iI Encruciat. ! i nBrIal. SEnteI patru. DBctBrul .anni>al EIi Cace seIn sD ne luDI @alea. 5iAaI i MBAaI( iuGi la Iinte cuI sEnt dEnii( ne-B iau Enainte. :nsD eu i cu dBctBrul ne EndreptDI spre >ucDtDrie. - Ce-i En cutie( dBInule dBctBrR = El Entre> pe 5ilD. - Nu >DnuietiR - 5ineEnGeles cD nu9 Cutia i-a dispDrut lui /iALi( de ieri. Ce ID depDete( e Captul !?tra@aAantul C#NAN D#I << 1+%

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cD nu aratD sD suCere din pricina pierderii ei. DacD EnDuntru se aClD ce >Dnuiesc eu( atunci ar tre>ui sD Cie disperat. Cred cD En cutie sEnt ascuni >anii cDpDtaGi din @EnFarea casei9 - IIpBsi>il9 CD n-B Ci @Endut-B pe pietricele. - 5a-i CBarte pBsi>il. SEnt pe luIea asta nite pietricele care se cLeaID diaIante( ru>ine( saCire( >riliante... - i dispariGia lBr El lasD receR = nu-Ii pBt stDpEni i eu uiIirea. - Aici nu-i ce@a En reAulD9 SinAurul lucru( care Ei pBate da aceastD stare de nepDsare( ar Ci dBar intanAi>ilitatea casetei. PEnD acuI n-a reuit s-B descLidD nici MariGa. i( dacD n-a iF>utit dEnsa( care-i as En Iaterie( EnseaInD cD /iALi n-are teIeiuri sD se teaID. ! sinAura e?plicaGie pBsi>ilD9... - Ar Iai Ci i altele9 = Ei Fdruncin eu Encrederea En CBrGa deducGiilBr sale. - CareR - NiIeni nu i-ar a>andBna B a@ere( cDci e @Br>a de +00.000 de lei( >aFEndu-se nuIai pe Captul cD >rBasca seiCului pBrta>il este de nedescuiat. NeEndBiBs cD i-a Iai asiAurat B reFer@D. De Capt( aa B>inuiesc IinGile lucide( cere>ralii. Btdeauna Iai ai i-un plan ascuns( pentru Brice e@entualitate. DBctBrul .anni>al cade pe AEnduri. AtEt de durerBs( EncEt El @Dd crEIpBGindu-i cLipul ascuns En dBsul acelBr CBrIida>ili BcLelari de cBsIBnaut. CDGDrEndu-se iarDi pe scara iluFiilBr( 5ilD EnAaiIDH 1++ - Nu-Ii @ine a crede9 Mai EntEi( nu-i siAur c-a luat nuIai +00.000. NiIeni nu tie precis cu cEt i-a @Endut casa. S-ar putea sD Cie i Iai Iult CLiar -00.000. Iar pietricelele astea( aCurisite( Ei scLiI>D @alBarea de la B Fi la alta. i-n aCarD de asta( /iALi nu-i B Iinte atEt de lucidD( cuI Fici duIneata( dBInule detecti@. :n ultiIa @reIe Ii se pare sDrit Fdra@Dn de pe ine( DeBcaIdatD EnsD( cutia-i En IEinile MariGei9 i asta nu-i >ine. /Du cD nu-i >ine9 DelBc9 Ne aClDI din nBu En >ucDtDria-la>BratBr a dBctBrului CerteAa. :n rDstiIpul cEt dDI Aata dBuD cDni de caCea( sEnteI deranNaGi En nenuIDrate rEnduri. 5at la uD( ciBcDnesc neEncetat Cel i Cel de inBpBrtuni. BGi cer de IEncare. i FinicLi( i GillM( i LucJM( >a cLiar i Flintaii. #ri le este CBaIe Bri Ei FAEndDrD Captul cD dBctBrul EIi destDinuie cine tie ce ArBFD@ii. NuIai cD .anni>al CerteAa Ei alunAD pe tBGi( cBIunicEndu-le cD n-are pBCtD de ADtit. &eseInarea lBr pare destul de >iFarD. PDrDsesc( unul dupD altul( cEIpul de >Dtaie( CDrD sD insiste cEtui de puGin. ! clar cD lucrurile nu decurA nBrIal. ;; SEnt decis sD-l interBALeF ca luIea pe dBctBr. - DBInule .anni>al( Lai sD puneI lucrurile la punct. PEnD En clipa cEnd dBaIna NacLtiAal a apDrut En dulap( En cLipul pe care-l cunBateI( discutaseI despre >Dnuielile duIitale En pri@inGa unei criIe iIinente( iar En al dBilea rEnd( despre !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet satanica patiID a cBlBcatarilBr nBtri( pentru >anii inAinerului GatereJ. Deci( dBuD prB>leIe( dBuD. PriIBH asasinarea unui BI. DupD aCirIaGiile sau >Dnuielile duIitale IisticBidale( ar Ci @Br>a de-un Crate IisteriBs( tBt al Iatale( aClat aici( la PBsada. SecundBH un Curt. Sau( ca sD FiceI altCel( intrarea En pBsesia unei iIense suIe( aparGinEnd lui /iALi... - DBInule Al CBnan DBi( En ciuda pretenGiilBr duIitale de detecti@( sEnt ne@Bit sD cBnstat( din nBu( cD eti un siIplu diletant. De unde ai scBs cLestia asta( cD-i @Br>a de dBuD prB>leIeR - Din desCDurarea discuGiilBr. Prin deducGie9 - Va?9 MD scuFi de e?presie( dBInule CBnan( dar Ii-a scDpat CDrD @Bie. CBntinui sD ID deFaIDAeti. PrB>leIa nu-i decEt una sinAurD. Se EncearcD uciderea BIului care pBsedD trei sute de Iii. i acela e Cratele Ieu. - CuIR InAinerul SieACried GatereJ e Cratele duIitaleR :Gi >aGi NBc de Iine( dBctBreR - SiAur cD nu. :nsD /iALi e Cratele Ieu. CLiar i nuIele sDu( anaAraIa lui CerteAa( ar Ci tre>uit sD-Gi treFeascD atenGia. Dar Iatale F>urFi dupD cai @erFi pe pereGi( depistEnd Iistere ine?istente( En @reIe ce criIa se uneltete lEnAD duIneata. DBctBrul a pDrDsit prBnuIele de re@erenGD. Nu-Ii Iai @Br>ete de Iult cu 7duInea@BastrD8. Gata. Ne >ateI pe >urtD. PrBCitD de Captul cD pBsed articBlul respecti@. AcuI EIi spune 7Iatale8 i( CDrD EndBialD( dupD cuI se B>inuiete la PBsada( 1+nu @a trece Iult i ID @a lua cu 7tDlicD8. &Du aI Iai aNuns9 !ner@at( dar nu cine tie ce( El cLestiBneF >rutal pe dBctBrul 5ilDH - i de ce @-ascundeGi de luIeR De ce @-aGi pBcit nuIeleR i care-i cel ade@DratR De ce @D preCaceGiR De ce aGi Encercat tBt tiIpul sD-Ii creaGi iIpresia cD sEnteGi nite strDiniR 5a cLiar cD @D urEGi9... - DBInule dBi( dacD En lecturile duIitale l-ai EntElnit cuI@a i pe >DtrEnul &udMard 1iplinA( un >iet cBleA de >reaslD de-al duIitale( Gi-a rDspunde En Celul acestaH 7Asta-i altD pB@este98. - S-B auFiI( dBctBre9 Cred cD Ierit( dupD ce I-ai Ciert atEta @reIe En suc prBpriu. ;; pDcatele luIii( dupD care deIareaFD 7au ralenti8H DBctBrul .anni>al Ei EnclinD capul( de parcD l-ar apDsa tBate - PB@estea-i tristD( dBInule CBnan DBi9 Ne-aI nDscut aIEndBi( i eu( i /iALi( En casa unui IBier sDrac din Galiciuica. "ltiIele cinciFeci de pBABane le-a pierdut la pBJer( relansEndu-le B datD cu ne@astD-sa( adicD IaIa nBastrD. MaicD-Iea( @DFEndu-se IiFatD i a>andBnatD( n-a Iai putut Endura Bcara... i... aI rDIas BrCani de IaID. Iar cEtiADtBrul pBtului n-a Iai stat Iult tiIp pe AEnduri i s-a dus dupD perecLe. Se pare cD B iu>ise Entr-ade@Dr pe IaicD-Iea( cDci tBatD >ruIa de a@ere( pe care B !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Iai a@ea( a lDsat-B unei IDnDstiri( cu B>liAaGia ca aceasta sD ai>D AriND de creterea BrCanilBr dBaInei eAarcea. Ai aClat astCel i ade@Dratul nBstru nuIe. 5anii( pe care ni-i EnIEna adIinistraGia IDnDstirii( ne-a aNutat sD terIinDI cu >ine cBala priIarD i liceul. ApBi( /iALi a plecat la studii superiBare( En 5elAia( la Gand. A B>Ginut diplBID de inAiner( dupD care a CDcut i cLiIia( Capt pentru care s-a Iai ales i cu titlul de dBctBr En cLiIie. !u( Iai IBdest( aI cDpDtat( la 5ucureti( unde aI urIat Institutul IedicB-CarIaceutic( dreptul de a ID nuIi AinecBlBA. /iALi s-a @ErEt En aCaceri( antrepriFe de druIuri i Bsele( En @reIe ce eu ID EndeletniceaI cu sta>iliFarea prBcentului de cretere a pBpulaGiei. Pentru a nu purta nuIele celui care-l pDtase( ruinEndu-ne de luIe( aI cerut scLiI>area lui. !?istD MBnitBarele #Ciciale En care s-au pu>licat anunGurile respecti@e. /iALi i-a ales GatereJ( iar eu( CerteAa. AIEndBuD( nu prea departe de eAarcea. - CuI s-a desCDurat( apBi( pB@estea @BastrD( dBInule dBctBrR - rist9 Din ce En ce Iai trist( dBInule CBnan9 Pentru cD Crate-Ieu n-a ADsit altce@a Iai >un de CDcut decEt sD se EndrDABsteascD ne>unete de-B ne@rednicD. Pentru ea i-a sacriCicat tBtul( i carierD( i linitea @ieGii. CDci aNunsese cine@a. #I cu a@ere( cu-B Ieserie care CDcea sD curAD >anii ca rB>inetul( apa. De ce-a tre>uit sD niIereascD peste B aseIenea BtreapD uIanDR - Dar nu-nGeleA( En ce IDsurD te deranNau pe duIneata prB>leIele aCecti@e ale inAinerului. Frate ca Crate( dar draABstea 1+$ nu-i pe >ani. #rice BI are dreptul sD iu>eascD pe cine @rea. - Dar nu pe CeIeia @ieGii Iele9 - CuI adicDR #treapa era Iarea duIitale draABsteR - De ce nuR Pentru Iine( CeIeia aceasta EnseIna Iarea pasiune. Ne-aI certat EnArBFitBr. Gata s-aNunAeI la BIBr. !a cBntinua sD ne-ncuraNeFe( iu>indu-ne pe aIEndBi. Ca B culIe( i-a turnat lui /iALi i-un plBd. Atunci aI @rut sD-l distruA. SD-l denunG autBritDGilBr( pentru IatrapaFlEcurile ce se petreceau pe antierele lui. M-aI rDFAEndit En ultiIa clipD( cBnsiderEnd cD-i Iai durerBs sD-i rDpesc CeIeia. i-aI CuAit cu ea tBcIai En SiALetul-MarIaGiei. Ne-aI pBIenit cu /iALi( Entr-B searD( pe nepusD IasD. A Enceput sD plEnAD( sD urle i sD aIeninGe. FeIeia asista En tDcere( sIiBrcDind uBr. L-aI dat aCarD En >rEnci. Atunci( pe stradD( En CaGa casei( i-a tDiat >ereAata cu >riciul. Dar n-a tiut cuI sD se BpereFe. Pe neateptate( Encepe sD-Ii CuncGiBneFe unul din tranFistBrii inteAraGi En BrAanul AEndiriiH - Dar inAinerul GatereJ Ii-a spus cD cicatricea B datBreaFD cBanei MariGa. - !i iR - PDi( ce leADturD are dEnsa cu @Bi dBiR - DBInule CBnan( sD-Gi dea DuIneFeu sDnDtate( cD Iinte nu Iai are cuI. PeseIne cD n-a@ea stBcuri supranBrIati@e En depBFit( atunci cEnd te-ai nDscut. FeIeia pe care B iu>eaI( cu !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet care se Encurcase /iALi( cDsDtBritD Ciind( se cLeaID MariGa NacLtiAal. PauFD. NeurBnii( acei dBuD Iiliarde i ce@a ;aprB?iIati@< pe care-i pBsed( pBrnesc sD se cBnecteFe( realiFEnd Cel i Cel de cBI>inaGii. Mi se luIineaFD capul( EncepEnd sD pElpEie ca B laIpD cu neBn. A>ia acuI EIi e?plic preFenGa celBr patru persBnaNe = GatereJ( NacLtiAal( MariGa i CerteAa = En CBtBAraCia cu cDluei. DBctBre( nu te supDra( dar siIt ne@Bia sD Iai >eau B caCea9 - :ntr-ade@Dr( ar Ci i caFul. Nici eu nu I-a da En lDturi. IIediat pun i>ricul la Ciert. Din cele relatate En cBntinuare de dBctBr( aClu cD aI>ii CraGi au cunBscut-B pe @aIpD ;recte cBana MariGa< acuI @reB treiFeci de ani. La 5ucureti. FuAise prB@iFBriu de la >Dr>at. DupD eCectuarea unBr calcule de riABare( deduc cD nu putea Ci @Br>a de NacLtiAal( cDluarul. Pe @reIea aceea( MariGa( dei trecuse de priIa tinereGe( cDlDtBrea din Bra En Bra( ca 7diFeuFD8 de lBcal. ase ani de-a rEndul( pEnD ce MariGa nu i-a epuiFat repertBriul( nici n-a @rut s-audD de /iALi sau de 5ilD. Dar( pe neateptate( s-a EndrDABstit de cDluar( la B drDAaicD( dupD care s-a i cDsDtBrit cu el. Ceea ce( EnsD( n-a EIpiedicat ca( tBtBdatD( sD se EndrDABsteascD lulea i de inAinerul GatereJ. Iar .anni>al( stDruitBr En patiIa lui pentru aceastD CeIeie a nenBrBcului( 1+3 Cusese acceptat dBar pe pBst de cBntri>uitBr. DupD un an( MariGa a nDscut B CetiGD. NacLtiAal se aCla de @reB cEte@a luni prin GarD( cu cDlueii( aa cD( pEnD sD se EntBarcD din turneu( CetiGa Cusese EncredinGatD unBr strDini care sB creascD. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Anii( care au urIat( au CBst ani de ArBaFD. Munceau cu tBGii ca ne>unii. NacLtiAal( pe la >Elciuri. /iALi( pe antiere( iar 5ilD( la ca>inet. Cu >anii lBr i-a cBnstruit MariGa @ila la PBsada. Cel Iai EnArBFitBr lucru era cD( atEt NacLtiAal cEt i GatereJ cu sinucidere a inAinerului( EncLeiaserD un Cel de 7AentleIenOs 5ilD( tiau unul despre altul. DupD Encercarea ratatD de DBctBrul CerteAa aIestecD En FaGul caCelei i sBar>e B EnALiGiturD de licLid ArBs i aIar. StrEI>D din nas( EnALite cu nBduri( dupD care Ii se adreseaFDH - DBInule CBnan( eu I-aI EIpDcat cu @iaGa. Nu Iai atept niIic de la ea. MD dBare EnsD( dupD cEte aI CDcut pentru MariGa( cD se pBartD cu Iine ca i cuI a Ci B @itD de pB@arD( En @reIe ce pe /iALi El cBcBlete. Iar acuI Ei cBncentreaFD tBate atenGiile asupra par@enitei Dsteia tinere... resar. Pricep uiIitBr de rapid. - CD n-Bi @rea sD spui cD GillM e Cata cBanei MariGa i a inAinerului GatereJR - PDi( cine@a altcine@a sD CieR SicD FinicLiR Piesele aCacerii de la PBsada Encep sD se BrEnduiascD( EntBcIai ca un NBc de cu>uri. - Dar de ce-a cLeIat-B la PBsada( a>ia acuI( dupD atEGia aniR - PDi( sD-Ii spui duIneata( CiindcD eti detecti@( >a EncD i scriitBr de rBIane cu pBliGiti. CautD i deFleaAD i celelalte Iistere. De ce-Ii IirBase >ucDtDria nuIai a ClBri de IiAdaliR De ce @Br sD-i Cure >anii lui /iALiR De ce @Br sD-i @inD de LacR i cine anuIeR ! neapDratD ne@Bie sD-i BCer B deIBnstraGieH - DBInule dBctBr( cBnCBrI celBr Iai eleIentare i clasice leAi ale deducGiei( GillM a CBst cBn@BcatD pentru a participa la !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; aAreeIent8( acceptEnd tustrei sD cBntri>uie din plin la Cericirea IaterialD i suCleteascD a MariGei... NuIai cD NacLtiAal nu a@ea La>ar despre e?istenGa cBpilei lui GatereJ. InAinerul( >Dnuind cD-i i tatD( se siIGea B>liAat sD @erse B suID lunarD( EndBitD. Anii treceau. ACacerile IerAeau din plin. Fapt care a dus la 7Encadrarea8 inAinerului pe un antier( En calitate de deGinut. 5ilD a CBst cBndaInat Iai tErFiu( pentru practicarea ileAalD a unei laturi a Iedicinei. :n @ara lui 1*3$( au CBst eli>eraGi aIEndBi CraGii. CLiar En priID@ara anului urIDtBr( /iALi i-a cuIpDrat B casD En prBprietate persBnalD. 5ilD( EnsD( lipsit de Brice IiNlBc de trai( Ciind i puGin caI aneIiat dupD anii de pensiBn( a CBst adBptat de IadaI NacLtiAal. MasD( casD i are curat. Vila a@ea ne@Bie de-un BI la tBate( iar dBctBrul .anni>al( care tBt nu-l Iai sluNea pe Iaestrul Aesculap( s-a reseInat sD acti@eFe En dBIeniul artei culinare. De@enise EntreGinutul celei pe care B EntreGinuse B @iaGD EntreaAD. :n @ara aceasta( cBana MariGa El IB>iliFase i pe /iALi. Venise la << PBsada deCiniti@. FDrD sarcini precise. 1+4

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet sD@Erirea Curtului. "n sinAur lucru ID neduIirete. De ce tre>uie sD Cure nite >ani pe care( BricuI( Ei @a IBteni Entr-B >unD FiR i-apBi( de ce tBcIai cBana MariGa sD Cie cea care BrAaniFeaFD( 7creierul8R PrB>leIa IirBsului de ClBri de IiAdali( dupD pDrerea Iea( cred cD-i B CalsD prB>leID. Mai Iult ca siAur( se EncearcD B aa nuIitD BperaGie de intB?icare. VBr sD a>atD atenGia asupra duIitale. tiu cD nu-Gi Cace nici B >ucurie( dar asta-i situaGia. MD Iai Entre>i de ce @Br sD Cure >anii inAineruluiR Nici aici nu-i cine tie ce ArBFD@ie. PeseIne cD nu-i aparGin. Nu creFiR Iar En pri@inGa asasinDrii lui( En ciuda presiIGirilBr duIitale IisticBidale( aI iIpresia cD se dBrete eliIinarea lui de pe supraCaGa pDIEntului( din cu tBtul alte IBti@e. i anuIe( ca sD te linitesc( din dBr de rDF>unare9 Iar sinAurul( care ar a@ea tBate IBti@ele de a-i plDti B @ecLe pBliGD( nu pBate Ci decEt... DBctBrul pDrea cD arde de nerD>dareH - !i9 CineR - PersBana care a suCerit cel Iai Iult de pe urIa lui. #Iul cDruia i s-a rDpit iu>ita. Cel care( la anii >DtrEneGii( trudete din Areu En pensiunea CBstei iu>ite a Cratelui sDu. !?-dBctBrul .anni>al CerteAa9 ! >ineR :n lBc sD se prD>ueascD la pDIEnt( dB>BrEt de in@inci>ila Iea putere deducti@D( 5ilD Ei scBate prBsBpul ce-i ser@ete drept >atistD i-i suClD @iBlent nasul. Ire@erenGiBasa sa reacGie nu ID decBncerteaFD. CDci n-are 1+6 altce@a de CDcut decEt sD-i caIuCleFe cutreIurDtBarea eIBGie su> aceastD IascD de nepDsare CleAIaticD. LBAica Iea pare sD Cie de Cier. CDci dBctBrul .anni>al se preADtete de cBnCesiuni( dupD cEte EIi dau seaIa. Atept EncBrdat. CerteAa Iai e?pectBreaFD nite deeuri( dupD care declarD spDitH 7Va?-Al>ina-Ca@aler-Pasta98 Aa se spunea En tinereGea Iea unBr aseIenea tEIpenii. - MD NiAneti( dBctBre9 DacD nu intenGiBneFi sD-l uciFi pe /iALi( Ciind sinAurul care pBsedD IBti@e seriBase( EnseaInD cD nu inAinerul @a Ci cel BIBrEt En aceastD searD. 5Dnuielile duIitale( Iistice( nu Cac dBuD parale. Sau ai Encercat sD ID deruteFi( EndreptEndu-Ii atenGia asupra unui Cals B>iecti@ sau tii precis cD altcine@a @a Iuri En astD searD. N-apuc sD-Ii duc la >un sCErit desCDurarea e?punerii( cD se aud @iBlente >DtDi la uD. - DBctBre( dBInule dBctBr( descLide nuIaidecEt9 ! Alasul lui Isaiia FinicLi. - Nu @reau9 = rDspunde dBctBrul( ener@at. - 5ilD( @inB urAent( nu Iai FD>B@i B clipD. GillM e la Iine En Bdaie. raAe sD IBarD9... Nu ID lDsa( nu te-ncDpDGEna9 I-a @enit rDu( pe neateptate. AcuI LBrcDie9 VinB( 5ilD9 e rBA( aa cuI nu te-aI ruAat niciBdatD. ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet De astD datD( se aude inAinerul SieACried GatereJ( cel care( dupD presiIGirile lui 5ilD( tre>uia sD IBarD En seara asta. AcuI se @aitD( raAe ca B @itD dusD la tDiere. MD reped la uD( B descLid i-l EIpinA pe dBctBrul .anni>al aCarD. AlerADI AECEind pe cBridBr. Din Iers( Ei suClu dBctBruluiH - ZuBd erat deIBnstranduI9 AdicD( deducGiile Iele se cBnCirID9 Aa se prBnunGa AristBteles( de cEte Bri deFleAa B prB>leID pBliGistD9 - PitaABra( detecti@ule9 = EIi rDspunde 5ilD( insBlent. DeAea>a scBrIBnesc prin IeIBrie. &eleele nu-Ii CuncGiBneaFD nBrIal i nu iF>utesc sD-l identiCic pe autBrul real al cele>rei i clasicei aCirIaGii. Ar Ci CBst de preCerat sD nu ID a@Ent En slBAanuri latine. Btdeauna eraI cBriAent la aceastD Iaterie. DinDuntru rDF>at nite striADte EnspDiIEntDtBare. DBctBrul CrEneaFD >rusc. NeseInaliFEnd intenGia de Bprire( cBnCBrI celBr Iai eleIentare reAuli de circulaGie rutierD( se prBduce un traAic telescBpaN. Nu sar Ci petrecut niIic Ara@( dacD I-a Ci aClat eu En CaGD. :nsD inAinerul se prBptete En spatele dBctBrului( FinicLi se lipete de GatereJ( iar eu dau peste tustrei( a@ariindu-i seriBs. DupD cuI era i de ateptat( SieACried GatereJ i FinicLi scapD uBr( aplatiFEndu-se niGel. Cel Iai Iult suCerD dBctBrul .anni>al. Presat de trupurile celBr EndesaGi Entre Iine i el( plus Areutatea su>seInatului( este ne@Bit sD se reaFeIe de uD. SD se reaFeIe e un Cel de-a @Br>i. Pentru cD( de Capt( pBcnete ua( cu Cruntea( cu nasul i cu pieptul. IIpactul dD natere unui FABIBt a>sBlut insBlit. SunD surd( EnCundat. Ca atunci cEnd CrDIEnta i >Dtea tanti &aliGa cBca pentru cBFBnacii de CrDciun. "a se descLide de la sine. Iar dBctBrul 5ilD( prBiectat de Iasa celBr din spate( se aF@Erle ca un disperat En >raGele lui LucJM-LucJM. NeateptEndu-se la atEta iu>ire( sBlistul de IuFicD pBp eIite un 7LEc98( cu-B Bcta@D Iai sus decEt ar Ci nBrIal. - MBr9 Nu ID lDsaGi sD IBr9 = striAD En cBntinuare actriGa( F@ErcBlindu-se. DBctBrul CerteAa iF>utete sD se e?traAD din sDl>atica EI>rDGiare a sBlistului. Mai Enainte de-a acBrda @reB atenGie Iuri>undei( pBrnete sD-i Crece Crenetic capul( nasul i celelalte accesBrii( cu-B Crec@enGD rar EntElnitD. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; %-. ALA 5ALA P#& #CALA( CI#C 5#C( &!CI LA L#C9... Dei nu EnGeleA ce @rea sD insinueFe dBctBrul .anni>al( citEndu-l pe PitaABra Entr-B aseIenea situaGie( urc scDrile En ABanD dupD el i dupD ceilalGi erBi care lansaserD disperatul seInal de alarID. CaIera inAinerului se aClD la etaN( peste druI de a Iea. << 1+*

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :IpreunD cu inAinerul i cu FinicLi asistDI EnIDrIuriGi la e?Li>iGiile dBctBrului( pe de B parte( i la >aletul pupeFei( pe de alta. SpectaculBase( i unele i celelalte. Intensitatea urletelBr spBrete. Cu cEt 5ilD Ei CricGiBneaFD Iai rapid cucuiele( cu atEt actriGa rDcnete Iai puternicH - Nene 5ilD( nu ID lDsa sD IBr. MBr( nene /iALi9... Nu-Ii dau seaIa pe ce se >aFeaFD actriGa lansEnd aCirIaGii atEt de pereIptBrii( dar ID EnAriNBreaFD ritIul i aIplitudinea IicDrilBr pe care le e?ecutD su> pled. #rice BI nBrIal( EntreprinFEnd B AaID atEt de @ariatD i spasIBdicD de F@ErcBliri de >raGe( IEini i piciBare( ar risca sD repauFeFe instantaneu( prin cel Iai clasic stBp cardiac. ActriGa( neEncetEnd B clipD sD urle( sD Gipe i sD rDcneascD( se F>ate( se F@Erle de la un capDt la celDlalt al patului( se dD cu capul de pernD( sCEie cu IEinile cearaCul( IucD din pled de-i ies tBate scaIele( >ate cu piciBarele En tD>lia patului. MD rBA( Entr-un cu@Pnt( se pBate spune cD e?ecutD un nuIDr de acrB>aGie( la BriFBntalD( din cele Iai diCicultBase. NeIaiateptEnd diaAnBsticul dBctBrului .anni>al( El sta>ilesc sinAur. :n ciuda pBsi>ilitDGilBr Iele IBdeste( sEnt cBn@ins c-asist la B criFD de isterie @ulAarD. 5rusc( striADtele EnceteaFD. ActriGa se pBtBlete deBdatD( EnGepenind ca un >utean. ApBi pBrnete sD se NDluiascD En BaptD( rBstind B suIedenie de cu@inte ;Iai Iult sau Iai puGin cBerente<. 1-0 - De ce ID lai sD IBr( nene /iALiR Nu @eFi cD-Ii dau ultiIa suClareR LucJM se aprBpie teIDtBr( de pat. ScLiGeaFD Aestul de a-i BCeri un paLar cu apD( dar actriGa( dupD ce i-l ia din IEnD( i-l aF@Erle En CaGD. SBlistul pBp se scuturD ca un pudel( strBpindu-ne pe tBGi cei din Nur. DBctBrul se uitD la LucJM i-l Entrea>D curiBsH - CuI s-a declanat criFaR - Care criFD( nene dBctBreR Nu @eFi cD IBareR - MBare pe dracu9 AI Iai @DFut eu istericale dintr-astea9 AuFind neateptatul diaAnBstic( GillM pBrnete din nBu sD urleH - MBr( nene 5ilD. FD-Ii ce@a9 Nu ID lDsa9 ApBi( interpretEnd dupD cuI se i cu@enea reFer@a dBctBrului( scLiI>D adresa @aietelBrH - Nene /iALi( nene /iALi9 i se duce a@erea de rEpD. Nu @eFi cD IBrR Cine B sD te Iai IBteneascDR Are sD-Gi pape >anii ascuni MaIariGa. Aa-Gi tre>uie( dacD i-ai pitit( de nu-i Iai ADsete nici dracul... >areI acuIa( Enaintea IBrGii( spune-Ii unde i-ai pus( ca sD IBr EIpDcatD9 InAinerul GatereJ( care En tipul acesta ateptase CleAIatic sCEritul spectacBlului( se aprBpie de GillM( se uitD la ea EndelunA i rBstete cu Alasul LErEit( sunEnd a dBaAD spartDH - Fii pe pace. PBGi sD IBri linititD. 5anii nu Iai e?istD. I-aI !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet transCBrIat En >riliante( En ru>ine i alte pietre preGiBase. Iar cutia( En care erau ascunse nesteIatele( dacD @rei sD tii( aClD cD Ii-a dispDrut. :nsD cine Ii-a luat-B( s-a Enelat. N-are s-B pBatD descLide niciBdatD... Iar cLeiGa B pBrt leAatD la AEt... Aa cD( asta-i situaGia. Dac-ai @rut sD tii unde-s >anii( Gi-aI spus... Deci( dacD deBcaIdatD n-ai alte planuri Iai presante( nu te cLinui cLiar En Lalul Dsta( CDrD sD te Iai F>DnGui atEt... ActriGa EncaseaFD rDspunsul( prB@Bcat ina>il( Entr-un cLip cu tBtul neateptat. Sare din pat drept En papuci ;cred cD-s ai inAinerului( deBarece aratD a Ci( cel puGin( IDsura -6<( CDrD sD GinD seaIa cD este dBar Entr-B cDIaD de nBapte( e?cesi@ de transparentD. Cu pDrul @El@Bi( pBcindu-i Aura la Ciecare @Br>D scErna@D pe care B slB>Bade( pBrnete sD urle indecentH - NeCericitule9 Va sD FicD aa... asta @rei( sD IBr cEt Iai deAra>D... SD rDIEi cu >anii( sD-i papi Iai departe cu MaIariGa9 SD @D CaceGi de cap( arieraGilBr9 Iar dBctBrul 5ilD sD @D EndBape( pEnD B sD plesniGi( cu >ucatele cele Iai alese. i eu( cu nenBrBcitul Dsta de cEntDreG( sD n-aI un >DnuG al Ieu( sD IuriI de CBaIe i de IiFerie... "iGi cD sEnteI dBiR CD LucJM tre>uie sD-i cBntinue studiile( sD-i cuIpere un IaAnetBCBn Iai >un( sD EIpinAD parale En stEnAa i-n dreapta ca sD pBatD da cEte un cBncert pDAu>BsR NeIaiateptEnd cu@enita replicD din partea inAinerului( GillM se nDpustete asupra Auristului i-l EnCacD de Aulerul cDIDii( scuturEndu-l de-i curAe IDtreaGa din pletele sBiBase. :l FAElGEie( pEnD ce Iarele sBlist de IuFicD pBp Encepe sD AEnAD@eascDH - Ce-ai cu IineR Ce te-a apucat( ne>unBR - Ne>un e >Diatul IaicD-ti( cretinule9 De ce taci din AurDR Spune i tu ce@a. Nu @eFi cD LBdBrBAul a>ia ateaptD sD dau Brtul pBpii. Cine I-a @ErEt En astaR aci( aiR CEnd Ei descleteaFD ALearele de pe Aulerul CerCeniGit al CBstei cDIDi( sBlistul se prD>uete En AenuncLi( treIurEnd ca B piCtie. DupD ce-i cErpete B palID( actriGa se EntBarce spre restul asistenGei. Ne IDsBarD dispreGuitBr. - i @Bi ce @D FAEiGi la IineR N-aGi Iai @DFut Iuieri En cDIaD de nBapteR V-ar Ci plDcut sD IBr( nu-i aaR DBctBrul 5ilD( neCericit inspirat( EncearcD s-B dBIBleascDH - Nu se IBare din pricina Ialadiei pe care B ai( CetiGB. :n cel Iai rDu caF( te puteI interna la spitalul de AluIeGi... AtEt i-a tre>uit di@ei i se repede spre @aFa de ClBri din cristal Iasi@( Capt care El Cace pe 5ilD sD ateriFeFe( >ene@Bl( En punctul cel Iai EndepDrtat al caIerei. Inter@enGia lui GatereJ Ii se pare salutarD. DupD ce stDtuse indiCerent( ca B >aterie descDrcatD( ascultEnd >DlDcDrerile talentatei actriGe( El @Dd cD se aprBpie de ea( i-B e?aIineaFD atent( de sus i pEnD NBs( ca i cuI n-ar Iai Ci @DFut En @iaGa lui ;; << 1-1 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet B aseIenea Ni@inD tur>atD. ApBi( >rusc( ca din pucD( Ei traAe B perecLe de palIe trDsnitBare. 7PlBp98 = 7PlBp98 GillM se prD>uete peste LucJM-LucJM. Acesta B F@Erle la B parte i se aruncD asupra inAinerului. :l EnLaGD de IEneca Lainei( EncearcD sD-l EntBarcD cu CaGa spre el i-i rDcneteH - SD nu dai En GillM9 SD nu dai... cD te pBcnesc9 M-auFiR - uR u sD ID pBcneti( IacrBuleR = se rDstete( dispreGuitBr( GatereJ. - CuI ai spusR Nu Gi-e ruineR !u-s cEntDreG( LBdBrBAule9 i( CDrD sD Iai FD>B@eascD( LucJM traAe de IEneca Lainei cu intenGia sD-l culce la pDIEnt pe inAiner. Cicatricea acestuia capDtD B culBare cu tBtul stranie. Dintr-B sIuciturD( se scuturD de sBlist( rDIEne CDrD IEnecD( dupD care Ei trEntete i lui B perecLe de palIe. SBlistul( cu detaliul-ane?D al Lainei En IEnD( EncearcD sD i-l petreacD pe dupD AEt lui GatereJ. Vrea sD-l suAruIe. Sar spre el. GatereJ ID EI>rEncete( EndepDrtEndu-ID din druIul lui. Nici FinicLi n-are Iai Iult succes. InAinerul se descurcD i sinAur. De Iinune. Cu IEneca Lainei petrecutD( ca B la@alierD( En Nurul AruIaFului( Ei pune B piedicD sBlistului ;un sBi de CiAurD de NudB( cuI aI Iai @DFut En 7SCEntul8<( El trEntete iarDi peste GillM( apBi Ei adunD pe aIEndBi de NBs( Ei saltD pe piciBare i-i EndeasD( unul Entr-altul( EIpinAEndu-i spre uD. - ACarD9 .BGi Brdinari9 VBi @-aGi ADsit sD ID NuIuliGiR 5areI de-ar Ci ce@a de capul @Bstru9 Cu tBatD EIpBtri@irea ;caI apaticD< a celBr dBi aliaGi( iF>utete sD-i IEne pEnD En praA. GillM se strDduiete sD-l FAErie pe CaGD. /adarnic. InAinerul are IEna lunAD i-i Gine la distanGD( i pe actriGD( i pe neCericitul ei acBlit. :n acelai tiIp Iane@reaFD cu piciBrul( trDAEndu-le nenuIDrate EndeInuri de eli>erare a terenului. /AuduiGi Fdra@Dn de lB@iturile Encasate( En ritIul de cinci sau ase pe secundD( perecLea aratD Nalnic. MilBs( decid cD-i caFul sD inter@in. Din pDcate( ultiIul piciBr( ce le era destinat( ID BtEnNete En ale. Icnesc EnCundat. A>ia acuI ID B>ser@D inAinerul GatereJ. :i EntBarce cLipul spre Iine i( dupD ce-i >uete pe uD( aCarD( pe ce dBi( Ii se adreseaFDH - DBInule CBnan( rDIEi aici. A@eI de @Br>it. DBctBrul 5ilD( EnsBGit de FinicLi( EnGeleAEnd cD-s de prisBs( ies din Bdaie. Ce BaIeni9 ;; %$. 7C"&&IC"L"M VI A!8 AP#C&IF &DIas sinAur cu inAinerul GatereJ( I-a Ci ateptat ca atIBsCera din Bdaie sD Cie Iult Iai 7destinsD8( Dar( diIpBtri@D( !?tra@aAantul C#NAN D#I << 1-%

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet lucrurile stau in@ers. :n EncDperea care Cusese teatrul seaIa. - Nu( dBInule inAiner. CLiar sEnt curiBs sD Aust i din caCeaua duIitale. - MD >ucurD sinceritatea. Cu atEt Iai Iult cu cEt nu cred En ea. Dar B sD ai B surpriFD. Vei depista( En ceacD( aceeai su>stanGD strecuratD de 5ilD pe su> IEnD. Pentru cD sursa se aClD la Iine( dBInule CBnan. MD F@ErcBlesc nelintit pe scaun. Acesta preia starea Iea de spirit i AeIe suspiciBs. InAinerul EIi aF@Erle B pri@ire EncEntatD( dupD care se retraAe iarDi En dBsul perdelei. .alatul de casD( acelai din nBaptea En care CDcuseI cunBtinGD la Iine En Bdaie( >BtBeii din piciBare( Cularul EnCDurat de dBuD Bri En Nurul AEtului( tBtul cBntri>uie la recBnstituirea @ecLii iIaAini a inAinerului SieACried GatereJ. &eapare peste cEte@a clipe. PBartD B ta@D cu dBuD ceti IDreGe( plus un terIBs nu Iai puGin iIpresiBnant. raAe IDsuGa cu piciBrul( aaFD ta@a( apBi se apleacD Enaintea nBptierei. CEnd B descLide( EntreFDresc B EntreaAD cBlecGie de cBniacuri ;7.ennessM8( 7Martell8( 7Meta?a8( 7NapBleBn8( 7CBur@Bisier8 i alte cEte@a IDrci( necunBscute Iie<. #ricEt de rapid EncLide la lBc uiGa nBptierei( reuesc sD citesc pe eticLeta unei sticluGeH 7ArBID de IiAdale8. :nsD ClacBnul depus pe IDsuGD pBartD nuIele de 7.ennessM8. :ntr-ade@Dr caCeaua inAinerului /iALi GatereJ este 7IBrIEntalD8. Iar cEnd i se adauAD i 7su>stanGa8 denuIitD 7.ennessM8( capDtD !?tra@aAantul C#NAN D#I e@eniIentelBr >inecunBscute( siIt cD e?istD B sarcinD electricD neB>inuitD( aa cuI se EntEIplD En ceasurile preIerADtBare deFlDnGuirii unei Curtuni. InAinerul s-a retras En spatele unui para@an. PeseIne cD se Endeletnicete cu EndepDrtarea ra@aAiilBr. Nici nu-i pBliticBs sD stai de @Br>D cu un Baspete atEt de distins ;ID reCer la Iine< Entr-B LainD cu-B sinAurD IEnecD. Ca sD ID rela?eF( studieF detaliile EncDperii. Cred cD-i cea Iai IBdestD Bdaie din pensiunea dBaInei NacLtiAal. Patul( ca Brice pat( B nBptierD B>inuitD( B IDsuGD scundD( dBuD scaune tapisate( @ecLi i pBnBsite( plus cel pe care I-aI aeFat ;nein@itat<( un iCBnier cu dBuD ui( i caI atEt. 5a nu. Se Iai aClD i B >i>liBtecD. De Capt( nite siIple dulapuri cu cDrGi. Cele care Ei scLiI>D lBcul En Ciecare Fi. Nu apuc sD-Ii terIin in@estiAaGia( cD ID i Entrerupe Alasul LErEit al inAineruluiH - PuGinticD rD>dare( dBInule CBnan( peste cEte@a clipe ser@esc i caCeaua. SEnt Iare >DutBr al turcitei licBri. Ai @DFut ce caCea a ser@it 5ilD( pe terasD( dupD deNunul de AalDR Dei( dacD-Ii aIintesc >ine( duIitale Gi-a dat altce@a( nu FeaIa aia inCectD( pe care ne-a BCerit-B nBuD( IuritBrilBr de rEnd. Cel puGin aa ID Endrituia sD >Dnuiesc e?presia duIitale e?taticD( dupD ce-ai

sBr>it EntEia BarD din ceacD. Greesc cuI@aR... De ce sD-l deFaIDAescR CD le tie pe tBate( dupD cEte EIi dau 1-+ ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet @alenGe neateptate. #ricEt ID strDduiesc sD adulIec nBci@ul i eniAIaticul IirBs de ClBri de IiAdal( sEnt B>liAat sD cBnstat tBtala lui a>senGD. GatereJ( pBrnesc la asalt. - Mai Iult de ateptat( dBInule inAinerR AcuI ar Ci caFul( dacD nu cer prea Iult( sD-Ii rDspunFi i IieH cine eti duIneata( dBInule GatereJR GatereJ sBar>e din caCea( destul de iIpasi>il( dupD care rBstete aleneH - SD cred cD n-ai aClat niIic despre IineR 5ilD sD nu-Gi Ci relatat( cu detalii( rBIanul F>uciuIat al e?istenGei IeleR N-a prea crede9 - MD intereseaFD i @ersiunea duIitaleQ cea realD( dacD-i pBsi>il. Cu tBate cD Ciecare a@eI cele Iai Areite i aleatBrii pDreri despre nBi Enine. GatereJ se EncruntD. Cicatricea @ireaFD spre stacBNiu. MErEie EnCundat( ca un >uldBA( apBi se decideH Fiind inAiner( n-aI sD @Br>esc prea Iult. Dei pDrinGii ne-au @Ddu@it de preFenGa lBr( datBritD unBr reprB>a>ile nDra@uri( eu i 5ilD( despre care sEnt siAur c-ai aClat cD este Cratele Ieu( ne-aI descurcat de Iinune En @iaGD. PEnD En clipa cEnd( din pricini pe care n-a dBri sD le pBIenesc( ne-aI treFit aIEndBi En nite instituGii de stat( destinate reeducDrii celBr cu deCecte de eticD. AI trDit( aI plDtit. Iar acuI pDtiIesc. PDtiIesc cuIplit. Pentru cD aI Areit. i atunci cEnd I-aI EndrDABstit de-B CeIeie ne@rednicD( dar pe care( i astDFi( nu Ii-B pBt scBate din suClet( i atunci cEnd( @rEnd sD Cac un >ine( aI crescut B nDpErcD. ! @Br>a de GillM. Ai @DFut cEte parale Cace. Nu-Ii @ine !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; DeBcaIdatD sEnteI aIEndBi pe scaune( cu caCelele En CaGD. InAinerul Ei cBIpleteaFD ;destul de des< caCeaua din ceacD. 5ineEnGeles( cu cBniac. PBliticBs( ca un AentleIan( prBcedeF aiNderea. SBr>iI tacticBs din ceti. GatereJ ID pri@ete pe su> sprEncene( iar eu El pri@esc Entre>DtBr. - SD dDI cDrGile pe CaGD( Iaestre. Cine eti duIneata( dBInule CBnanR - PardBn9R - :ntBcIai cuI ai auFit. Cine eti En realitate( cD nu-s atEt de nai@( EncEt sD ID iau dupD recBIandarea MariGei. Ce-n@ErGi pe-aiciR Pentru cine lucreFiR De cEnd ai sBsit la PBsada( nu te-aI auFit CBlBsind nici B clipD Iaina de scris. Ce Cel de scriitBr eti IataleR DupD aprBape B NuIDtate de ceas de autB>iBAraCie BralD( reuesc pB@este. Nu-Ii dau seaIa dacD aI iF>utit sD-l cBn@inA( cDci El @Dd prD>uit Entr-B adEncD re@erie. Dar( pBsi>ilitDGile Iele de rD>dare Ciind Iult Iai reduse decEt ale dBInului SieACried 1-- sD-i pB@estesc straniului persBnaN EntreaAa Iea <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet sD cred cD GillM acGiBneaFD nuIai de capul ei. De aceea te-aI Entre>at cine eti( dBInule CBnan. - PDi( Gi-aI spus. - MD rBA. S-adIiteI pB@estea duIitale ca @erBsiIilD. Dar de ce I-au pBCtit la PBsadaR Mai ales cEnd s-a aClat cD Ii-aI @Endut casa din 5ucureti. Cine a CurniFat inCBrIaGiileR Cine EIi dBrete IBartea( pentru a intra En pBsesia celBr patru sute de Iii de leiR CEnd ID AEndesc la ceea ce tiu( la nuIDrul celBr care ar da Iult sD punD IEna pe a@erea lui GatereJ( Ii se F>Erlete pDrul( dei El pBrt tuns scurt( la Bpt IiliIetri. MD EncuIet sD aGEG destDinuirile inAineruluiH - DuIneata ai @reB >DnuialD Iai EnteIeiatDR - SituaGia-i dileIaticD9 MaNBritatea lBcatarilBr MariGei Ii se par suspecGi. La Enceput( aI >Dnuit cD se BcupD de licLidarea Iea scuIpul Ieu 5ilD. Mai ales cD detaarea Iea pe antierul 7special8 s-a datBrat unui denunG anBniI( dar care nu putea prB@eni decEt nuIai din partea dBctBrului. !ra sinAurul care cunBtea dedesu>tul aCacerilBr Iele. Sau( ca sD Ciu i Iai sincer( Iai era B persBanD. MariGa. Dar dBaIna NacLtiAal era CeIeia @ieGii Iele. AcuIa( cLiar stau i ID Entre>H nu cuI@a in@itaGia pe care Ii-a adresat-B( de-a @eni sD lBcuiesc la PBsada( En su>sistenGa ei persBnalD( IasD-casD( nu cuI@a a CBst ela>BratD EIpreunD cu 5ilDR MB>iluri e?istD. Nu nuIai >anii. Cel puGin pentru 5ilD. MariGa a CBst tBt ce i-a dBrit Iai Iult pe luIe. Dar( cEnd@a( i-aI luat-B. Deci( @rea sD-Ii plDteascD pBliGa. Firesc( nuR MB>ilul MariGei EnsD EIi rDIEne necunBscut. - Dar ceilalGiR GillM( LucJM( 5iAaI i MBAaI( FinicLiR - GillM i LucJM( Dtia lucreaFD EIpreunD. SEnt lacBIi. Nu le-aNunA >anii dB>itBcului de 5u>i. FraGii Flinta( dupD cuI tii( sEnt nite ADinari de IicD an@erAurD. - Dar SicD( CBtBAraCulR - DeBcaIdatD acGiBneaFD pentru Iine. AdunD dB@eFi( En iIaAini( despre Iane@rele interesaGilBr de Iai sus. Nu prea aI Encredere En el( deBarece i-aI pricinuit( Iai deIult( nite necaFuri lui uncLiu-sDu( pe care l-aI a@ut En su>Brdine( dar( pEnD una alta( @Dd cD se descurcD de Iinune. :nsD nu-i e?clus sD BpereFe i pe cBnt prBpriu. - M-aI lDIurit( dBInule inAiner. BGi sEnt suspecGi. PEnD acuI ai enuIerat EntreaAa IenaNerie de la PBsada. - 5a nu9 AI BIis un persBnaN. Destul de suspect( tBtui. - De unde l-aGi Iai scBs i peDstaR Cine-iR GatereJ ID e?aIineaFD circuIspectH - DuIneata( dBInule CBnan9 PB@estea duIitale Ii se pare destul de tul>ure. CuI de nu tii cine Gi-a recBIandat ;; << 1-$ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet pensiunea dBaInei NacLtiAalR Are dreptate. La Cel a raGiBna i eu. - "ite ce( dBInule GatereJ( sinAurii >ani( care ID intereseaFD( sEnt cei pe care i-a putea cEtiAa prin IuncD cinstitD. DuIneata cuI i-ai cEtiAatR Cu ce Gi-ai cuIpDrat casa de la 5ucuretiR InAinerul nu eFitD nici B clipD. :Ii rDspunde pe lBc( >a i cinic pe deasupraH - A putea spune cD( din pietri. Dar( pentru >alastru( aI ispDit la tiIpul sDu. Anii de pensiune( petrecuGi pe antier( I-au aNutat sD-Ii dau i sinAur caliCicati@ul de riABare. ACacerist @erBs9 ACaceri( nuIai aCaceri. Necurate( ce-i drept( dar >DnBase. Cu ce Ii-a Iai rDIas( aI cuIpDrat iIB>ilul din CapitalD. NenaGiBnaliFat( Entr-un cartier dBInesc. - DBInule inAiner( tBatD pB@estea asta sunD a rBIan pBliGist( i EncD unul de calitate du>iBasD. - i eu nu repreFint un persBnaN du>iBsR - N-a Fice9 Nu eti cLiar atEt de ina>il( EncEt sD rDIEi pare( Entr-B >unD IDsurD( caI apBcriC. Pare scris de altD IEnD. Nu sEnt cBn@ins cD l-ai seIna cu iniID uBarD. - Nu pBsed acest BrAan( dBInule CBnan9 IniIaIi lipsete cu desD@Erire. Btdeauna Ii s-a pDrut inutilD. descBperit. Acest 7curriculuI @itae8( EnCDGiat de Iatale( Ii se - Btui( ai IDrturisit cD-n @iaGa duIitale a e?istat i-B iu>ire. - Mda9 PBate cD-i sinAura BarD cEnd I-aI CBlBsit de iniID. Dar i-atunci a ieit prBst. Cred cD i-n clipa de CaGD aI cBIis B prBstie AiAanticD. MiaI @Endut casa. 5anii( dupD cuI ai auFit( i-aI transCBrIat En pietre. Din pietri i-aI dB>Endit( En pietre i-aI EntBrs. NuIai cD-s preGiBase. i nu ID sperie cEtui de puGin Captul cD Ii s-a Curat caseta cu Iica Iea cBIBarD. NiIeni n-B @a putea descLide. "ite( asta-i cLeia( B @eFiR :i desCace Lalatul de casD( En dreptul pieptului. :ntreFDresc un lDnGiBr. La capDtul acestuia se alintD @rDNita cLeiGD( care @alBreaFD patru sute de Iii de lei. - i cine >Dnuieti cD Gi-a Curat casetaR = Cac eu pe prBstul( deBarece se tie CBarte >ine cD-l cunBsc pe pBsesBrul actual al @alBrBasei cutii neAre. Cine sD-Gi Ci Curat pietriceleleR GatereJ Ei acBperD la lBc pieptul( trDAEnd @iBlent de re@erele Lalatului. ApBi Ei tBarnD Enciudat B altD ceacD de caCea. Dar( din ea( nu se Iai scurAe decEt un inCaI CiriBr de FaG. Atunci( apucD sticla de 7.ennessM8 i uIple cu @ErC ceaca. - S-ar putea sD Cie Capta irespBnsa>ilului de cEntDreG. Dar( cuI nu-l prea aNutD celulele cenuii( CDrD cLeie n-B sD iF>uteascD niciBdatD sD descLidD caseta. DBar dacD B trece peste cada@rul Ieu. ;; << De data asta ID reGin. Nu-i spun cD aI>iGia de a de@eni 1-3 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet cada@ru e-B cLestie inutilD i @anitBasD( atEta @reIe cEt este de aNuns sD-l adBarID cine@a cu-B siIplD pastilD ;e@entual Iai Iulte< de 7CiclB>ar>ital8. FDrD sD Iai adauA Captul cD actualul prBprietar al cutiei este capa>il sD nDscBceascD i alte IBdalitDGi de aniLilare a >riliantei persBnalitDGi a inAinerului GatereJ. MD rBA( sD-l las leADnat de iluFia cD sBlistul pBp este LBGul. De ce sD-i stric plDcereaR :nsD ID FAEndDrD B Entre>are( AEdilEndu-Ii >uFeleH - De ce-ai @Endut casa( dBInule inAinerR - Ce sD Cac( sinAur cuc( Entr-B lBcuinGD de ase BdDiR i-apBi( En aCarD de casD( nu pBsedaI nici B altD a@ere palpa>ilD. re>uia s-B @End( ca sD Cac rBst de licLid( adicD de >ani din care sD pBt trDi. SEnt >DtrEn( nu Iai aI putere sD lucreF. AI @Endut-B pe pietre. Multe pietricele. Din cEnd En cEnd( aI sD scBt la @EnFare B >ucDGicD de sBare( @reun >riliant sau @reun sIarald( i-B sD aI cu ce trDi un an. Destul de IBdest dBInul inAiner. Piatra i anul. DupD cuI le-aI auFit Furuind En casetD( apucD precis suta. - PDi( adineaBri Ii-ai spus cD dBaIna NacLtiAal Gi-a BCerit adDpBst i IasD( cBIplet deFinteresat. - DBInule CBnan( nu ID B>liAa sD recBnsider Aradientul de inteliAenGD ce Gi-l acBrdaseI. DuIneata nu ai de unde s-B cunBti pe MariGa NacLtiAal. MariGa nu I-ar Ci pBCtit sD trDiesc la ea( aa( de ClBrile-IDrului. PeseIne i-B Ci suClat cine@a cD sEnt En pBsesia a patru sute de Iii de lei. Iar GillM( pe care ai 1-4 @DFut-B cEt Ei pBate pielea( s-a EnCiinGat i ea la PBsada. A adulIecat IirBsul >anilBr. Sau( cine tie( pBate B Ci cBn@Bcat-B tBt MariGa( sD ai>D un aliat. ;; - Cu pupila duIitale( aI iIpresia cD te-ai caI lDIurit. - Da. :nsD cred cD s-a lDIurit i ea( En pri@inGa >anilBr. AcuIa tie precis cD n-B sD @adD un sCanG. i-a ratat Iarea scenD... 5DtrEnul NBacD tare. :i iIaAineaFD cD sEnt En stare sD-l cred. - Atunci( Iai e?istD B ansD. Ca dBaIna NacLtiAal sD Ci intrat En FBdia reIucDrilBr. - Aa Ii-aI Fis i eu( dBInule CBnan. Dar Iai aI cEte ce@a de BrAaniFat( pentru ca tBtul sD decurAD nBrIal. ansa tre>uie aNutatD( nu ID pBt >iFui pe EntEIplare... - CuI adicDR - FBarte siIplu. re>uiesc eliIinaGi acalii. DacD le-au pus AEnd rDu >DnuGilBr Iei( atunci aI sD-i las sD se Encaiere Entre ei. Nenea inAinerul Dsta Ii se pare duiBs de nai@. ArterBsclerBFa Encepe sD-i arate priIele siIptBIe. CuI de-i pBate iIaAina B aseIenea neALiB>ie( c-Br sD EnceapD Iasacre En IasD( cD Ciarele B sD se sCEie Entre ele( ca-n NunAlDR "itD cD trDiI Entr-B luIe ci>erneticD. "itD cD e?istD i << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet alte IBdalitDGi( Iai IBderne( pentru B>Ginerea unBr nenBrBciGi de >ani. #IBrul ;ca-n CilIe< nu Iai este la IBdD. DupD Iine( GatereJ este sBrtit pieirii( i el i paralele lui. AI auFit de la tanti &aliGa un sBi de prB@er> turcescH 7De LareI au CBst( de LareI s-au dus8. Asta( En leADturD cu prBcBpselile ilicite. distruAe deCiniti@ BrAanul BlCacti@. A>ia acuI EIi dau seaIa cD SieACried GatereJ n-a Iai apucat sD-i ducD la capDt aIeninGarea( e?priIatD atEt de nelinititBrH 7A@eI de @Br>it98. De Capt( s-a @Br>it ce@a. Dar nuIai pala@re. ;; AdEncile Iele cBAitaGii sEnt Entrerupte de-un FABIBt ! clar9 InAinerul SieACried GatereJ a intenGiBnat sD >inecunBscut. Pe cBridBr se-aude un Furuit de pietricele. - DBInule GatereJ( aI iIpresia cD-Gi @ine ansa. i cLiar aa este. MariGa NacLtiAal ciBcDnete @iBlent la uD. - /iALi9 DescLide( nu Cace pe

IBrtul. Vreau sD Gi-l rDpesc pe dBInul CBnan( sD-l Cac B ta>lD. MD plictisesc de IBarte. .ai( Iai repede. DupD care ;iarDi< se aude Furuitul de Iai Enainte. GatereJ se ArD>ete. DescLide ua. :n praA( cBana MariGa stD prBGDpitD( cu ta>lele En IEna stEnAD. Le aAitD cu EndErNire( Bstentati@( tentant. :Ii Fic En sinea IeaH 7CBnan( >Diete( eti pBIicBl9 NBaptea asta ai sD dBrIi scurt. 5areI de Gi-ar da i ce@a de IEncare98. Mai Iult n-apuc sD AEndesc( cDci IadaI NacLtiAal ID e?traAe din Bdaia inAinerului ;niGel caI >ruscat<. DupD care Ei trEntete lui /iALi ua En nas( CDrD sD AEndeascD B clipD cD-i pBate e?periIenteFe( asupra Iea( B BperaGie de intB?icare. Ca En rBIanele de spiBnaN. Dar dacD ID EnelR Mai ales cD nu-i pentru priIa BarD9 %3. CL"!II N" M#& :MP"CA'I( CI M:NCA'I D! CA&II... FrDIEntat de AEndurile IenGiBnate En Cinalul capitBlului precedent( IEn Fdra@Dn dupD cBana MariGa. eriCianta ta>laAiBaicD lDrAete cBIpasul( CDcEnd nite pai de-B pBtD. DupD cEte@a secunde( B>ser@ priIele seIne ale unei taLicardii de eCBrt. CB>BrEI scDrile En trBI>D( cEte dBuD trepte deBdatD. ClDdirea se cutreIurD EnAriNBrDtBr( ta>lele Furuie( iar IadaI NacLtiAal nici nu se sincLisete. PuGin Ei pasD. i de sBarta @ilei( i de sBarta Iea. GECEi. :n stil cBIpresBr. << 1-6 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet SurpriFD( de dBuD Bri surpriFD. 5inecunBscuta IDsuGD( din IiNlBcul BdDii patrBanei( este aternutD pentru cinD. DBuD tacEIuri( dBuD. DBuD er@ete( dBuD. DBuD CarCurii( dBuD. NBi dBi( deci. CDci nu @Dd pentru cine altcine@a B Ci preADtit IadaI NacLtiAal Iasa de searD. #ricEt e ea de IEncDAiBaicD( tBt nare ne@Bie de dBuD tacEIuri. Pri@esc EnleInit CarCuriile ABale. Sper cD n-B sD CiI iarDi ser@iGi de dBctBrul 5ilD. Prea ar Ci de tBt. Dar nici nu @Dd ce-B sD IEncDI9 - Ia lBc( Iaestre. Nu te teIe( c-a@eI ce EnCuleca. Nu ID las eu pe LacLiGele lui 5ilD. De aceea( Ii-aI instalat En caIerD un CriAider. Mi se EntEIp0lD( i EncD de Iulte Bri( sD ID treFesc nBaptea de CBaIe. - Dar nu tre>uie sD te deranNeFi( cBanD MariGB9 - Aiurea9 Asta s-B spui la alGii. ParcD nu tiu cD 5ilD te-a lDsat aprBape ClDIEndR Bate le tiu( Iaestrule. Mai diLai ca un cEine pBliGist9 Dar( En seara sta( ne rDF>unDI. i cu reAiIul de slD>ire( i cu ta>lele. N-aI pBCtD sD aCle luIea cD I-a >Dtut un aAeaIiu. Pe cEt e de IDtDLDlBasD( pe-atEt e de uBarD En 7deplasare8. :n dBi tiIpi i trei IicDri( cBana MariGa scBate din CriAiderul ei IiraculBs nite >ucate de pBIinD. CEnd DuIneFeu B Ci a@ut @reIe sD le ADteascDR Aterne pe IDsuGD( i cLiar ID Iir cuI de pBt sD ai>D lBc un cBcB EntreA( Cript la cuptBr( unt de casD( urdD dulce( rBii de e?pBFiGie( cred cD are peste apte sute de 1-* AraIe una( ardei Arai( un LartaI de uncD aCuIatD( B lipie ;aprBape cEt rBata 7Fiat8-ului Ieu<( salatD de @inete i( spre >ucuria i neCericirea Iea( B CarCurie uriaD cu... CasBle >DtutD( scDldatD En ulei i >Bia( peste care na@iALeaFD >inecunBscuta ceapD prDNitD. :ncD de la @ederea cBcBului Cript( ruIen ca B AarBCiGD( Encepe sD-Ii lase Aura apD. - PBCtiI la IasD( nene Iaestrule( sD AustDriI cEte ce@a. De astD datD( nu-i ne@Bie sD repete in@itaGia. AI i luat lBc pe scaun. Iar En CaGa Iea( scBGEnd de su> IDsuGD B sticlD cu cele>rul @in de Ceptura( se aaFD IadaI NacLtiAal. Scaunul eIite nite prBteste discrete( cDrBra cBana MariGa nu le acBrdD nici B atenGie. Cutia cu ta>le a aeFat-B lEnAD ea( pe cB@Br. Mai cerceteaFD B datD cele Entinse pe IasD( dupD care cBIandDH - SD-i dDI druIul( dBIO le CBnan9 M-a pDlit B CBaIe neIaipBIenitD. :ncD de la prEnF n-aI luat niIic En AurD. Ser@ete-te sinAur( cD n-aI @reIe sD ID Bcup de tDlicD. La urIa urIei( eti BI de-al casei( dupD cuI te @Enturi prin tBate EncDperile. ;; CEnd B aud pe dBaIna NacLtiAal rEAEind sBnBr( EIi dau seaIa cD-i caFul sD ne ridicDI de la IasD. CLiar Encerc sD Entreprind Iicarea de riABare( de a ID Iica de pe scaun. Nu pricep ce !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet se EntEIplD( dar nu sEnt capa>il sD duc la >un sCErit intenGia a@utD. ParcD sEnt lipit de Cundul scaunului. &enunG. MadaI NacLtiAal( care a supra@eALeat eecul Iane@relBr Iele( ID liniteteH - Nici Iie nu-Ii @ine sD ID scBl de la IasD( darIite s-B Iai i strEnA. LDsDI ta>lele pe altD datD. .ai( Iai >ine sD stDI B GEriicD de @Br>D( dBIniBrule CBnan. A@eI atEtea lucruri de pB@estit. Nu-i aaR IIpBsi>il s-B reCuF( aa cuI sEnt( iIB>iliFat de Areutatea celBr @ErEte En Iine. - .ai sD tDiCDsuiI( cBanD MariGB9 DupD ce sBr> din caCea( sEnt ne@Bit sD cBnstat cD dBaIna NacLtiAal tre>uie plasatD cu Iult deasupra celBrlalGi Ca>ricanGi de caCele din pensiunea ce cu BnBare cBnduce. - i( @a sD FicD( de-Dstea Ii-eti( nene CBnan9 = deIareaFD IadaI NacLtiAal. - Ce sD Cac( cBanD MariGB9 LacBI aI CBst( lacBI rDIEn. Nu pBt reFista unei aseIenea ispite. 'in i eu reAiIul cEt pBt... - LasD( dBIO le CBnan. Nu Cace cu Iine pe detecti@ul9 tii prea >ine ce-aI @rut sD spun. - /Du cD nu9 - Nu Fi FDu( cD-i pDcat. e >ate >unul DuIneFeu. CreFi cD n-aI CBst tBt tiIpul cu BcLii pe tDlicD( cD nu te-aI urIDrit IereuR MadaI NacLtiAal s-a rBit ca un ABABar de BctBI>rie. A>ia suClD. ParcD-i Aata sD plesneascD. Ceea ce se i EntEIplD. - Ce te @Eri En suCletul BaIenilBr( IaestruleR Ce tBt iscBdetiR 'i s-a urEt cu >ineleR Care-i( la urIa urIei( Ieseria duIitaleR Ce @rei de la nBiR De ce-i traAi de liI>D pe tBGiR DBaInD NacLtiAal( Areeti prBCund. Asta Ii-i prBCesia. DBarD sEnt scriitBr. MD intereseaFD tBt ce se EntEIplD En Nurul Ieu. - S-B spui luO Iutu( nu luO MariGa NacLtiAal. De cEnd ai @enit aici( i-ai luat pe tBGi la rEnd. Ce @rei sD aCliR Ce nu-Gi cBn@ineR 'i-aI dat sD IDnEnci cEt patru( nu I-aI uitat la cLeltuieli. Ce ai cu nBiR Spune B datD( cD de nu( EGi BCer sticla asta En cap9 M-auFiR - ScuIpD dBaInD NacLtiAal9 Iu>itD cBanD MariGB9... - Mai slD>ete-ID cu IarALiBlelile astea9... - "ite ce-i( dBaInD NacLtiAal( tBt ce se petrece En pensiunea duIitale nu-i lucru curat... De cEnd aI sBsit aici( cBnstat cD se pune la cale B ticDlBie( dacD nu( i-B criID. PersBnaNele( pe care le-ai adunat aici( cBn@BcEndu-le pe >aFa unui calcul destul de a>il( cred cD sEnt cele Iai ciudate e?eIplare uIane pe care le-aI @DFut @reBdatD. i nici Iata( ca sD Gi-B spun @erde En CaGD( nu-Ii Caci B iIpresie Iai acDtDrii... ;; << 1$0 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet MadaI NacLtiAal Ei iese din Cire ;ceea ce( dealtCel( i urIDriseI< i >ate cu puInul En IasD. - PuGin EIi pasD de iIpresia pe care Gi-B Cac. SEnt En casa Iea i Cac ce @reau. DD-Gi druIul la AurD( Iaestrule( cD te iau En puIni... Ce @rei de la IineR... GrD>ete pasul( cD ID ener@eF9... - Vreau sD aClu ade@Drul... Ade@Drul ade@Drat... Pentru cD Ciecare din clienGii duIitale EncearcD sD ID ducD de nas... Care-i pB@estea realD( cuI s-au EntEIplat lucrurile de aGi aNuns sD @D pEndiGi ca CiareleR... 5rusc( cuI nu ID ateptaI dealtCel( dBaIna NacLtiAal se pBtBlete. - PDi( spune aa( BIul lui DuIneFeu9 De ce n-ai @enit de la >un Enceput la IineR Pentru cD nuIai eu tiu ade@Drul... i nu ID teI sD-l dau pe CaGD. Mie aa Ii-i Celul( ce-i En AuD( i-n cDpuD... :n Iai puGin de-B NuIDtate de ceas( EGi spun autB>iBAraCia tuturBr celBr de-aici. i pe-a Iea( scuIpule( draAul Ieu tBnt. CDci acuI I-aI lDIurit cEte parale Caci... CredeaI cD eti @reun pBliGist Iascat( dar @Dd cD eti un neCericit de scriitBr( alerAEnd dupD cai @erFi pe pereGi. .ai sD Iai >eI un pDLDrel. MadaIa NacLtiAal a re@enit la culBarea ei naturalD. 5a Iai Iult cLiar( dintr-B pBrnire pe care nu-s En stare sD Ii-B e?plic( se pleacD peste IasD( destul de Areu( i ID traAe de cap( cu aIEndBuD IEinile. - VinB sD te pup( nene CBnan( cD eti dulce9 1$1 DupD ce-Ii aplicD B @entuFD sBnBrD ;7plBp98<( EIi slB>Bade Cruntea de pe care-Ii terA discret urIele uIede ale aCecGiunii dBaInei NacLtiAal. MD prD>uesc En scaun nDucit. :n rDstiIp( cBana MariGa se Gine de cu@Ent i-Ii Cace plinul cu @in de Ceptura. ;; SEnt B>liAat sD-Ii re@in din starea de prBstraGie( cDci IadaI NacLtiAal pBrnete sD depene En turaGie redusD. - AI CBst tBatD @iaGa B >iatD cBpilD( Iereu sedusD i a>andBnatD. i-acuI( la aprBape aiFeci de ani ;i ce@a( dar Dtia nu Iai cBnteaFD<( iu>esc la Cel ca-n tinereGe. NuIai c-atunci iu>eaI pe alGii( iar acuI pe nenBrBcitul de /iALi. AI CBst B Iare cEntDreaGD( dBIO le CBnan. La cele Iai >une >aruri de nBapte din CapitalD i din GarD. Mi-aI pDrDsit cariera pentru inAiner. DBaIne( cD CruIBs Iai era9 i >ani a@ea( i IainD( i casD( i educaGie aleasD. Dar CeIeia-i Cire pDAu>BasD( Iereu se lasD EnelatD En aIBr. Aa cD I-aI iu>it( B @reIe( nu prea Iult( i cu 5ilD. !ra dBctBr. 5ani cu IaldDrul. &elaGii. Ce Iai( era cEt pe ce sD ID duc dupD el. Dar rDIDseseI c-un cBpil de la /iALi. SD ID cDsDtBresc( nu puteaI( cD ID >DAau la >iAaIie. :l a@eaI de >Dr>at pe cDluarul de NacLtiAal. Nici Dsta nu era de lepDdat. Nu Ii-a CBst uBr sD pBrt trei >Dr>aGi En cErcD. Dar I-aI distrat. i( uite-aa( din distracGie En distracGie( Ii s-a prDpDdit @iaGa. M-au cLinuit LBGii Dtia( i /iALi( i 5ilD( i NacLtiAal( ca pe SCEnta FilBCteia. << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet re>ui s-B Entrerup( cD nu Iai supBrtH - 5ine( cBanD MariGB( dar pe care din ei El iu>eaiR - Asta-i >unD9 Pe tBGi... - Dar a@eai un cBpil cu GatereJ( de ce nu te-ai IDritat cu elR re>uia sD di@BrGeFi de NacLtiAal... - Ce @Br>eti tDlicDR Pe @reIurile Dlea. PDi( En 1*$%( lui /iALi a-nceput sD-i IearAD prBst. !l( ce Iai cEtiAa( dDdea pentru GillM( s-B creteI ca luIea. !u( pe de altD parte( adunaI >DnuGii la ciBrap( pDstrEndu-i pentru File Iai neAre. CEt EIi dDdea 5ilD( cD lui Ei IerAeau aCacerile( ce Iai luaI de la NacLtiAal( ce Iai scBteaI cu pensiunea( aI strEns @reB sutD de Iii de lei... CEnd a ieit /iALi de la pucDrie( i-aI dat paralele sD-i cuIpere casD En 5ucureti. Lui Ei cBnCiscaserD tBatD a@erea. /iceaI sa@eI B casD pentru >DtrEneGe( sD-i lDsDI CetiGei ce@a dupD IBartea nBastrD. Dar ce spui de /iALiR N-au trecut nici dBi ani( i-a @Endut i casa. Se pare c-a luat pe ea aprBape patru sute de Iii. CEnd a CBst eli>erat 5ilD( cD i el pDGise ruinea( dupD ce s-au desCiinGat ca>inetele( l-aI adus la PBsada( sD nu IBarD de CBaIe. /iALi nu @rBia sD tie de el. N-a @rut sD de nici un sCanG. Spunea cD-i pDstreaFD pentru CatD. Nici el( dar nici eu n-B Iai @DFuseI de peste Fece ani. tiaI cD-i CDcuse un rBst( cD lucreaFD ca actriGD. NiciBdatD nu sBcBtiseI cD-i >ine sD aCle cD-i Cata Iea i-a lui /iALi. AI lDsat-B tBt tiIpul sD creadD caI EnCiat-B( ca sD nu rDIEnD pe druIuri. i uite cu ce ne-aI pBIenit pe cap9 Ai @DFut ce praIatie ne-a >laABslB@it DuIneFeuR Nici AEnd sD seIene cu @reunul din nBi. PEnD la Fece aniBri( era un cBpil cuIinte( care CDADduia sD iasD BI. i ce-a ieitR - A@eGi i @Bi B parte de @inD. De ce nu @-aGi Bcupat de educaGia CeteiR - Ce-Gi >aGi Aura acBlB( dBIO le CBnanR CuI sD te Bcupi de eaR NacLtiAal EncD nu Iurise. Iar /iALi era Cie pe un antier( Cie pe altul. Destul cD-i triIiteaI >anii pentru EntreGinere. i iatD( draAule( acuI tBt Areul s-a a>Dtut asupra capului Ieu. re>uie sD-i EntreGin pe tBGi. 5DniBrii Ii-au CBst EnLDGaGi de /iALi( pe 5ilD tre>uie sD-l LrDnesc( iar pe GillM tre>uie s-B scBt din IEinile dBInului 5u>i. C-altIinteri n-B Iai ia nici dracuO de ne@astD. Dar /iALi a Enne>unit. Fata nu-i place. Drept Cie spus( nici Iie. 5anii i-a CDcut pietre. NBrBc c-aI iF>utit sD pun IEna pe ele. Dar( dupD cuI ai aClat( Iai @Br sD le EnLaGe i alGii. Cu ce drept( dBIO le CBnanR DuIneFeule( Iinte i >a>a de-nALeaGD apele. InAinerul ;; SieACried GatereJ se NurD cD >anii sEnt ai lui. MadaI NacLtiAal spune cD-s ai ei. Ce sD credR NuIai un sinAur lucruH este pBsi>il ca >anii sD nu Cie nici ai inAinerului( nici ai LBlBdrBanGei. - CBanD MariGB( de ce l-ai cLeIat aici pe /iALi al duIitaleR - CuI de ceR FBarte siIplu. SD liIpeFiI prB>leIa >anilBr. i pe GillM( de ce-ai pBCtit-B i pe eaR << 1$% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - A@eaI de AEnd sD-i spuneI = B datD i-B datD tBt tre>uia = cD-i Cata nBastrD. S-B EndruIDI pe calea cea >unD. SD-i ADsiI un sBG de ispra@D. NuIai cD ne-aI treFit cD @ine EnsBGitD de CaFanul de 5u>i. Plus cD acuI Iai a@eI i >Dnuiala cD-i IBartD dupD Aurist. - InAinerul se-n@Biete cu planul duIitaleR AcuI( nu9 Dar nici >anii nu @rea sD-i EnapBieFe. - PDi( nu i-ai cBnCiscat caseta cu pietriceleleR - i cine s-B descLidDR CLeiGa este la el. SD-l BIBrR - SiAur cD nu. Dei dEnsul spune cD i-ai pus AEnd rDu( cD @reGi sD-l licLidaGi. - .ai sD CiI seriBi( dBIO le CBnan9 !u Fic cD te-aI lDIurit. 5ineEnGeles( dacD EGi lucreaFD de@la. SCatul Ieu este sD te pBtBleti. Mai >ine( apucD-te seriBs de scris. Ce rBst are sD-Gi prDpDdeti tiIpul( uI>lEnd dupD criIe( cBIplBturi i alte nDF>Etii. :n pensiunea NacLtiAal a dBInit tBtdeauna linitea( aa cuI dBInete i acuI... Se-aud urlete de ArBaFD( FdupDituri( prD>uiri de IB>ile. SeisIul crete En intensitate( pe IDsurD ce se scurA secundele. PriIul AEnd( care-Ii dD prin cap( este s-B terA cEt Iai deAra>D aCarD( sD nu ID prindD dDrEIDturile su> ele. De unde( acuI cEte@a Iinute( nu eraI capa>il sD ID Iic de pe scaun( de astD datD ID sperii sinAur cEnd @Dd de ce sEnt En stare. SprinteF spre uD( ca un apucat. Dar n-aI Ginut seaID de inter@enGia prBIptD a dBaInei NacLtiAal. FDrD sD se deplaseFe( Entinde niGel piciBruul ei de eleCant. Iar eu ateriFeF la sBl( prBptindu-ID cu Geasta En uD. Aa cD( a@eI un cutreIur i la parter. - AdunD-te de pe NBs( dBInule detecti@( i Lai dupD Iine. SD @edeI ce se petrece sus( la etaN. DeBarece BperaGia. De culeAere de pe NBs a su>seInatului( nu Iai decurAe cu rapiditatea IaniCestatD En acGiunea anteriBarD( cBana MariGa ID saltD de cureaua pantalBnilBr. Se aude un pErEit ArBaFnic. NeGinEnd seaIa de traAisIul situaGiei( @aNnica patrBanD ID EI>Bldete Enaintea ei. AClat En diCicultate( alerA pe cBridBr GinEndu-Ii >etelia cu IEna. ;; 5iata cBana MariGa9 Nici nu dB@edete sD-i terIine apBlBAia pensiunii de la PBsada( cD( din ta@an( pBrnete sD curAD IBlBFul. Sus( deasupra nBastrD( prB>a>il En Bdaia actriGei( are lBc un cutreIur de Aradul 4. DacD nu( cLiar 69 DrD>Biul se EnteGete. MadaI NacLtiAal ArD>ete pasul. Nu Iai are nici ea rD>dare. S-a dus dracului linitea care tre>uia sD dBIneascD la pensiunea din PBsada. "n nBu rDcnet. :nCiBrDtBr. &euesc sD distinA IiniIuI trei @Bci. MariGa intrD En panicD. MD depDete( nereAleIentar( pe dreapta( i se a@EntD la escaladarea scDrii( urcEnd cEte dBuD trepte deBdatD. !?tra@aAantul C#NAN D#I << 1$+

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet PantalBnii Iei pBrnesc sD cB>Bare. :i ridic EnspDiIEntat. AlerA cEt ID Gin puterile( pe urIele dBaInei NacLtiAal. CEnd aNunAeI pe palierul etaNului( a>ia EIi Iai traA suCletul ;i pantalBnii<. "a BdDii lui GillM stD descLisD. - ANutBr9 Se BIBarD9 :n aceeai clipD( pe uD GEnete pupDFa( dBar En cDIaD de nBapte. CBana MariGa B culeAe din Iers( B ia su> >raG i-B silete sD CacD druIul EndDrDt. ActriGa se F>ate. "rlD ca din AurD de arpeH - :l BIBarD pe LucJM9 :l BIBarD pe LucJM9 Dar IadaI NacLtiAal Ei astupD Aura. - !i iR PaAu>D-n ciuperci9 Ce-i CacR :l strEnA de AEtR... VeFi tu( CetiGB( asta-i deBse>ireaH cDlueii nu IBr EIpucaGi( ci IEncaGi de carii... Pe cEnd( >idi@iul tDu tre>uie sD dea din cBpite9 deci>elilBr adIii. CBana MariGa ID Gintuiete( punEndu-i la>a piciBrului peste BIBniIul Ieu. - Nu te repeFi ca Iusca-n lapte( dBIO le CBnan. AteaptD sD aClDI Iai EntPi despre ce-i @Br>a9... FDrD sD-Ii eli>ereFe piciBrul( B cB>BarD pe GillM de su> >raG( B spriNinD de perete( cu cBtul( i-B ia la Entre>DriH - Ia spune tu( luO MaIariGa( ce-au cu AuristulR i cine s-a leAat de elR GillM se uitD la IadaI NacLtiAal de parcD ar a@ea deFinteAratBare En BcLi( ca-n 7In@adatBrii8. - Netre>nicii Dia dBi( 5iAaI i MBAaI( au nD@Dlit peste Iine( En Bdaie. FDrD sD >atD la uD( CDrD sD ID Entre>e dacD sEnt dispusD sD-i priIesc. Nici una( nici dBuD( cD sD ID EI>rac i sD ID duc la ei En caIerD. CD n-au nici un AEnd rDu( cD nu-Ii @Br Cace niIic. Pe nepusD IasD( i-a apucat cuIinGenia. i( ca sD-i dB@edeascD >unele intenGii( au Enceput sD ID @rDNeascD cu tBt sBiul de tEIpenii. CD @Br sD ID scBatD din ALearele clDnGDului. CD @Br sD ID iF>D@eascD de ruinea de-a Ci pupila >a>alEcului de 5u>i. CD-i pDcat de Iine. CD Br sD ID aNute sD pBrnesc B nBuD @iaGD( aa cuI au i ei de AEnd. CD i-a prelucrat un Iare BI de BIenie( nu tiu cine-B Ci dB>itBcul( i cD @Br sD se lase de ADinDrii... CEnd aud de dB>itBc( Encepe sD ID dBarD piciBrul i ID a@ansH ;; %4. 5 LIA P!N &" GINA C" #" D! A"& :ncreIenit lBcului( la auFul CBrIida>ilei Ia?iIe eIise de IadaI NacLtiAal( siIt cD( peseIne din pricina eCBrtului Iental de-a desciCra eniAIatica aCirIaGie( iarDi slD>esc din IEnD >aierele pantalBnilBr. &ecupereF instantaneu( traA En sus de ei( dupD care ID preADtesc sD sar En aNutBrul sBlistului de IuFicD pBp. Din Bdaie se aud nite >uituri ce depDesc cBta << 1$!?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - CBanD MariGB( saltD-te( te rBA( dBar B clipD9 = B iIplBr pe IadaI NacLtiAal. - IartD-ID( dBIOle CBnan( uitaseI de tDlicD. i( nuIaidecEt( purcede la eli>erarea piciBrului stri@it. DupD care se adreseaFD din nBu pupeFeiH - Ia desCDBarD-te Iai departe( cD-i interesant9... GillM cBntinuD( strDCulAerEnd din pri@iriH - BlBIacii nu tiau cu cine au de-a Cace. Credeau c-aI sD ID las atrasD En caIera lBr. Atunci aI Enceput sD-l striA pe LucJM. CEnd a auFit( s-a EnCiinGat iIediat. DraAul de el( i-a dat nuIaidecEt seaIa ce se EntEIplD. S-a repeFit la ADinari ca un leu. NuIai cD ADinarii erau dBi( iar el( unul sinAur. iau pBrnit sD-l pBceascD( >ietul de el( ca pe LBGii de cai. - Aa >Dr>at Iai Fic i eu9 = Ei claIeaFD adIiraGia cBana MariGa. Ia sD @edeI i nBi >DtDlia... .ai( dBIOle CBnan( cD-i circus Iare9 5iAaI i MBAaI au iF>utit sD-l e?traAD pe sBlist de su> pat. LucJM se aAaGD cu disperare de saltea. PEnD la urID reuete sD i-B traAD peste el. Flintaii se aruncD deasupra( dar Auristul ;isteG< se strecBarD de su> saltea. Vrea sD se repeadD spre uD. :nsD ieirea este >lBcatD de IadaI NacLtiAal( su>seInatul i de GillM. ActriGa pBrnete sD striAe istericH - Nu-i lDsa( LucJM9 Nu-i lDsa9 :n@aGD-i Iinte9... VDFEnd cD nu-i altD scDpare( decEt sD-i En@eGe Iinte( dei a@usese intenGia sD a>andBneFe cursa( Cace cale EntBarsD i se nDpustete spre perdeaua de la CereastrD. AiNderea i CraGii Flinta. LucJM traAe de cBrdBn( Flintaii din partea BpusD. Perdeaua cEnd se descLide astupEnd Cereastra( cEnd se dD la B parte. 5ineEnGeles( asta En CuncGie de cine traAe cBrdBnul. DeBcaIdatD Cac cu rEndul. :n sCErit( perdeaua cedeaFD. Se prD>uete peste CraGii Flinta( En@Dluindu-i. LucJM a rDIas cu cBrdBnul En IEnD. Cred cD-s @reB ase Ietri. :nGeleAEnd sD prBCite de a@antaN( desCDBarD cBrdBnul( cu intenGia @DditD de a-i leAa pe 5iAaI i MBAaI. PEnD sD-i descurce Auristul cBrdBnul( MBAaI iF>utete sD aparD de su> perdea. :l EnLaGD de piciBr pe LucJM. Acesta cade( prBducEnd un FABIBt cBrespunFDtBr. Se i@ete i 5iAaI. Se ;; A>ia ateptaI in@itaGia. Nu-Ii place @iBlenGa( dar( cEnd @Dd cD e?istD tBtui un DuIneFeu care-i pedepsete pe cei rDi ;En speGD( Auristul<( siIt cuI ID CurnicD palIele i sEnt Aata sD-i dau i eu B IEnD de aNutBr. ustrei ;cBana MariGa En Crunte< ne aprBpieI de praA. Pri@elitea Ii se pare EncEntDtBare. << 1$$ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet apucD sD descurce cBrdBnul. Dar acesta( Ciind EnCDurat pe IEna lui LucJM( Bpune reFistenGD EndErNitD. MBAaI Ei sare En aNutBr lui Crate-sDu. rDAEnd aIEndBi de CrEnALie( LucJM se rBstBABlete ca un IBsBr. Cu IEna @EnDtD( prinsD En cBlacii cBrdBnului( urlD ca apucat( BCerindu-ne B splendidD deIBnstraGie a @Bcii sale. GillM striAD i ea( realiFEnd B terGD precarDH - ANutBr9 SDriGi9 :l BIBarD. Au sD-i CrEnAD IEna. CuI B sD Iai cEnteR... De la capDtul cBridBrului( se aude un >u>uit de pai. ParcD nD@Dlete cireada cBIunalD. Spre surprinderea Iea( nu-s decEt dBctBrul .anni>al CerteAa i CBtBrepBrterul SicD FinicLi. 5ilD pBartD En IEnD B tiAaie iIensD( iar FinicLi( trepiedul 7LinLBCC8-ului. MadaI NacLtiAal Ei EntBarce Encet capul spre ei. ApBi dD cBIandaH - DespDrGiGi-i9 ANunAe9 Au Enceput sD ID plictiseascD9 Fiind @Br>a de-B pBruncD adresatD tuturBr celBr de CaGD( EIi dau seaIa c-a sBsit clipa sD-Ii IaniCest i eu pBsi>ilitDGile. SprinteF spre cBrdBn. Cu-B IEnD EIi Gin de pantalBnii( cu cealaltD sIulA CrEnALia de pe IEna sBlistului. FDrD sD-i EntBarcD pri@irea( 5iAaI EIi adIinistreaFD B >leandD IaAistralD. VrEnd ne@rEnd( EIi dD B CantasticD IEnD de aNutBr. MD En@Ertesc 1$3 ca un titireF. Dar( En acelai tiIp( EIi EnADduie sD-Ii EnCDBr cBrdBnul En Nurul IiNlBcului. Din apte rDsuceli( aNunA la capDtul nurului. AltD @iaGD9 AsiAurat En pri@inGa pantalBnilBr( ID reped Entre cei dBi cBI>atanGi( nDdDNduind sD-i despart. Dearte speranGe. Pentru cD( intrat En LBrD( acuI alcDtuiI un Arup statutar din patru B>iecte( Iai Iult sau Iai puGin IB>ile. Ne strDduiI aIarnic sD ne descletDI. Dar( ca B culIe( ni se adauAD i 5ilD. Iar peste B secundD( rDpindu-ne Brice pBsi>ilitate de Iicare li>erD( ne pBIeniI En cErcD i cu CBtBrepBrterul. 75anA98 iAaia dBctBrului 5ilD ID pBcnete En cap. NBrBc cD-i de aluIiniu. iAaia. CBnstat asta( NudecEnd dupD cucuiul pe care-l pBsedD En Cund. MBdelat perCect dupD cBnturul tiA@ei Iele. 7ABleu98 :n scris( nu se pBate reda eCectul sBnBr( cLiar IuFical( al e?presiei de Iai sus. Pentru cD este eIis pe patru @Bci. MeI>rii Arupului canta>ilH CBnan( 5ilD( 5iAaI i LucJM. SicD FinicLi ne BtEnNise peste piciBare cu trepiedul. Iar satanica unealtD( spre neCericirea nBastrD( nu era Ca>ricatD tBt din aluIiniu. Cu GurlBaiele FB>ite( EncrBpiI B >DtutD sau B 7ca la 5reaFa8 ( @rednicD de cel Iai Iare preIiu interNudeGean. :n ciuda GBpDielilBr nBastre( durerea insistD. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet LucJM( @DFEndu-se BIis din cBIpetiGie( cBnsiderD cD-i tiIpul s-B EntindD. Dar uitD cD-i sBlist. i EncD( de IuFicD pBp. Ceea ce-l deterIinD pe dBctBrul 5ilD( care sesiFeaFD intenGiile Auristului( sD-i ardD una En cap( din @Bleu( cu tiAaia care rDsunD sec 7pBp98. SBlistul se Gine cu IEna de cap( eIiGEnd un dB dieF( de sus( rarisiI. Nu Ii s-a EntEIplat( de prea Iulte Bri( s-aud un Alas atEt de percutant i B>stinat. i ce @BluI are >Diatul9 Din dBr de rDF>unare( se repede cu puInii Entini cDtre dBctBrul .anni>al. FinicLi El intercepteaFD. Bt cu trepiedul. 7dBlBrBsB8 perCect interpretat. Lucrurile se EncurcD. Cred cD acesta-i IBti@ul care B B>liAD pe IadaI NacLtiAal sD-i asuIe rDspunderea e?ecutDrii BperaGiei 7despDrGire8 pe care ne-B pBruncise i pe care nu CuseseI En stare s-B duceI la capDt. DupD ce-i traAe B palID Fdra@DnD actriGei( care nu-nceta sD urle( lipind-B de perete( pDtrunde En Bdaie( cu pai rari i lenGi. Din patru >lende( ne risipete pe tBGi En patru puncte cardinale. :IpreunD cu dBctBrul .anni>al niIeresc direct En pat. 5iAaI i MBAaI ateriFeaFD lEnAD iCBnier. LucJM se EI>rDGieaFD aCectuBs cu FinicLi( dupD care se aaFD aAale pe tiAaia lui 5ilD( neuitEnd sD-i IBnteFe( pe cap( 1$4 LucJM urcD c-B Bcta@D. AcuIa sunD a >Bcet de Nale. De un trepiedul CBtBrepBrterului. iAaia( aluIiniu ce sD-i Caci( cedeaFD reseInatD( de@enind e?traplatD. :nsD cu trepiedul e Iai Areu. Se EncDpDGEneaFD. Dei i s-au desCDcut piciBarele( tBtui Gine strEns( Entre ele( cDpDGEna Auristului. 5ine cD i-a pierdut @Bcea. Cine tie ce-ar Iai Ci nDscBcit En Iaterie de IuFicD pBp. AIuGirea lui aduce linite En Bdaie. GillM Ei pri@ete EncreIenitD idBlul. Acesta tace En cBntinuare. SDltEndu-ID uurel peste dBctBrul 5ilD = cu @DditD intenGie de a-l cruGa -( pri@esc Iinunat la BperaGia de ecarisaN pe care B Entreprinde dBaIna NacLtiAal. Ce Iai calea-@alea( CeIeie EndeIEnaticD( priceputD la tBate. DupD ce-Ii aruncD un FEI>et trenAar( deIBnteaFD instalaGia CBtBrepBrterului de pe craniul lui LucJM( aruncD trepiedul la piciBarele patului i-l pBartD pe sBlist En >raGe( ca pe-un cBpil( drept la iCBnier. :l EncLide EnDuntru( CDrD sD Iai rDsuceascD IEnerul. SBlistul( >ucurBs de sBluGie( traAe dupD sine uile. Dintr-un piciBr >ine plasat( El e?pediaFD pe FinicLi tBcIai su> Cundul patului( En cel Iai EndepDrtat punct al BriFBntului. DupD care EIpinAe trepiedul En aceeai direcGie. DBar aparGinea CBtBrepBrterului. Dar 5iAaI i cu MBAaI nu se astEIpDrD. VDFEndu-l pe LucJM la adDpBst( En iCBnierul lEnAD care aNunseserD i ei( se CBrGeaFD sD descLidD uile. DinDuntru( LucJM Entreprinde aceeai BperaGie( dar in@ers. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CBana MariGa nu se ArD>ete. /EI>ind En cBntinuare( tBt DAalnic( ID EnCacD de >rDcinari i-Ii desCDBarD( rBtindu-ID ca pe-B sCErleaFD( cBrdBnul ce-Ii asiAura suspensia( atEt de precarD acuI cEt@a tiIp( a pantalBnilBr. DeAea>a Encerc sD ID EIpBtri@esc. Nu se pBate lupta EIpBtri@a naturii. DBIBlind( cu AinADie( printr-B siIplD apDsare( neastEIpDrul Crenetic la CraGilBr Flinta( Ei leaAD( strEns laBlaltD( cu cBrdBnul ce-Ii aparGinuse pEnD acuI cEte@a clipe. cBrcBleti pe netre>nicul tDu de Aurist. DD-l aCarD En >rEnci( cD Dsta nu-i >Dr>at( ci >aleAD... GillM tace. i plEnAe. .alal ADinD de aur9 "ite pentru cine ne-aI pus nBi( atEGia >Dr>aGi( @ieGile En priIeNdie. Ce idee i pe nDrBFii de Flintai9 Nu puteau sD ADseascD altD scLeID de rea>ilitare IBralDR Dar la ce sD te atepGi de la ei... dacD atEta Ei aNutD capul. ;; %6. 7N#AP !A8 ,"D!C'II D! AP#I AdEnc Fdruncinat ;atEt psiLic( cEt i CiFic<( ID Endrept( treIurEnd SatisCDcutD de reFultatele B>Ginute atEt de rapid( cBana MariGa se EntBarce spre nBi ;adicD spre Iine i spre 5ilD< i ne e?plicD CaFele urIDtBareH - DuceGi-@D En BdDile @Bastre( B>lBNiGi-@D i EncercaGi sD @D BdiLniGi. Nu-i de @Bi B trea>D ca asta. Iar tu( 5ilD( ia-Gi i tiAaia. AltD datD sD nu-Ii Iai @ii cu dintrDstea. inAirea de araID-i Iult Iai siAurD. DupD ce ne dDI NBs din pat( ateptDI ca IadaI NacLtiAal sD pDrDseascD Bdaia. Dar aIaFBana ne EI>Bldete enerAicH - .aideGi( rBiul9 receI praAul( nu Iai Enainte de-a B auFi pe cBana MariGa dEnd ultiIele dispBFiGii lui GillMH - DD-i aCarD din Bdaie pe LucJM i pe FinicLi. SD nu te prind cD-l din tBate IDdularele i cu ner@ii Entini la uscat pe Cunie( cDtre Bdaia Iea. Sla@D DBInului cD nu-i departe. DBar @reB ase( apte Ietri. MD dBare ArBaFnic acBperiul capului. #ricEt B Ci aluIiniul de IBale( Geasta Iea ;Iai Iult ca siAur< n-a CBst calculatD pentru iIpacturi de acest sBi. MD dBare i stBIacul. Din pricina deFIDGului culinar( BCerit atEt de AenerBs de IadaI NacLtiAal. MD dBr i GurlBaiele( BtEnNite de aCurisitul Dla de trepied al CBtBrepBrterului. Btul ID dBare( inclusi@ suCletul. Nu ID pBt EIpDca( cEtui de puGin( cu desCDurarea uie a e@eniIentelBr de la PBsada. #aFD de liniteR .ai cD-Ii @ine sD rEd. "nde eti( tanti &aliGB( sD cBnstaGi ce EnseaInD a Ci scriitBr9 VrBiai sD cBla>BrDI. PDi( de ce nu te aCli aici( sD te >ucuri de tBate drepturile de autBrR iAaie( << 1$6 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet trepied( descBnsiderare( EncDlcarea reAiIului aliIentar etc.( etc. Cred cD-i trecut de Fece ;%%.00 L<. DupD ce ID EI>DieF rapid( CrBtEndu-ID @iBlent cu >uretele de >aie( ID culc uurel pe pat. "urel( pentru cD e?istD prBteste din anuIite pDrGi. :n sCErit( iatD i priIa datD( cEnd siIt dulceaGa rela?ului( din clipa nenBrBcitD a de>arcDrii Iele la pensiunea cBanei MariGa. StinA tBate luIinile. MD dBr i BcLii( de cEte aI @DFut En ultiIul tiIp. #cLii( Fice-se( ar Ci BAlinda suCletului ;de la tanti &aliGa citire<. Dar( i En deplina >eFnD ce s-a aternut En Bdaie( tBt ID dBr. Sclipiri @iBlete( ADl>ui( rBietice( al>Dstrui EIi rDnesc retina. .ipertensiunea Iea arterialD Encepe sD-i CacD de cap. Plus cD-Ii >u>uie i urecLile. Bt din pricina tensiunii. Dar nu-i cLiar aa. Spre >inele Ieu i-al CaIiliei Iele. SEnt CulAere autentice. Pri@esc En direcGia Cerestrei. 5Blta cerului Encepe sD ardD. 5u>uiturile trDsnetelBr se aprBpie @ertiAinBs. MD rBA( tre>uie sD se deFlDnGuie i-B CurtunD( ca sD Cie spectacBlul cBIplet. Nu trec nici cinci Iinute i cine@a se apucD sD >atD dara>ana En acBperiul @ilei. :ncepe sD plBuD. 5DtDile se EnteGesc( CDcEnd sD trepideFe Ciecare GiAlD En parte. Nu-i ne@Bie sD ID declar IeteBrBlBA( pentru a putea declara cD a@eI de-a Cace cu-B ArindinD. GrelBanele( cD aa le-au >BteFat specialitii de la prBAnBFa iIprB>a>ilD a @reIii( apreciind dupD intensitatea lB@iturilBr( tre>uie sD depDeascD IDriIea Bului de pBruI>el. VENEitul sinistru i luAu>ru( ce rDF>ate de aCarD( din ce En ce Iai 1$* turat( EIi dD de-nGeles cD @entilatBarele naturii au intrat En acGiune. Deci( tBtal Aeneral ;pEnD acuI< CulAere( trDsnete( plBaie i ArindinD. Ce ne Iai lipseteR Dilu@iul9 Dar uite cD a@eI i dilu@iu. Apa Encepe sD pDtrundD En Bdaie( pe su> Cereastra >alcBnului. MD scBl precipitat( adun cB@Brul i-l Endes lEnAD perete. Fiind a>sBr>ant( este B>liAat sD suAD apa. IluFii dearte. CB@Brul cBanei MariGa e din plastic. Deci( En cBncluFie( nu a>sBar>e niIic. DecEt( cel Iult( praCul. rDsnete. CLiar lEnAD @ilD. AtEt de puternic( EncEt ID arunc iute En pat( aa cuI CDceaI pe @reIea cEnd nu depDiseI ase ani. CEnd trDsnete a dBua BarD( ID acBpDr cu plapuIa. ;; Se deFlDnGuie B @iNelie sDl>aticD( >eFIeticD. VEntul preseaFD asupra Cerestrei( Aata s-B plieFe. "a( Cereastra( acBperiul( pBdeau Encep sD treIure. reIurD clDdirea. reIur i eu. Nu pentru cD Ii-ar Ci CricD. Ci din pricina tensiunii ner@Base. Cred cD tBGi clienGii dBaInei NacLtiAal se Entrec En dErdEituri. Dar( pentru a dBua BarD( ID Enel. Cine@a n-are reacGii BIeneti la declanarea stiLiei de-aCarD( cDci aud iF>ucnind( pe unde@a pe-aprBape( ritIurile unui actriGei( i-a pBrnit 7GrundiA8-ul. rBcJ-and-rBll. Precis cD ne>unul de LucJM( e@adat din dulapul !IBGiile( cBIBGiile i tBate celelalte sEnt En stare sD AenereFe cele Iai aiurite idei. De pildD( ideea asta deIentD de-a asculta !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet IuFicD En plinD CurtunD. Pe IDsurD ce urAia de-aCarD crete En intensitate( aIeninGEnd sD deIBleFe IunGii PBsadei( sD pBtBpeascD @Dile i @DiBaAele PraLB@ei( En aceeai IDsurD Auristul IDrete @BluIul sunetului. DealtCel( se tie cD 5acL( la Cel ca i predecesBrii sDi( Vi@aldi sau CBrelli( pBsedD ne>Dnuite eCecte trancLiliFante. !?istD cLiar pensiBnate pentru 7AluIeGi8 care BCerD audiGii cBlecti@e ;de trei Bri pe FiH diIineaGa( la prEnF i seara( cEte +0 de Iinute de preclasici<( B>GinEnd reFultate spectaculBase. DupD B curD de cEGi@a ani( nuIai( 7AluIeGii8 pBt Ci triIii( CDrD riscuri( En sEnul CaIiliilBr care( EnsD( sEnt cBnsiliate sD-i prBcure ;pentru Brice e@entualitate< un electrBCBn i-B discBtecD adec@atD. ;; Nu Iai sEnt En stare sD ra>d. MD reped pe cBridBr i-alerA En direcGia BdDii lui LucJM-LucJM. MaAnetBCBnul( EnsD( nu CuncGiBneaFD En caIera Auristului. AI B urecLe IuFicalD( EndeaNuns de caliCicatD( pentru a-Ii da seaIa dacD un sunet Ei are sursa En stEnAa sau En dreapta Iea. IndiCerent cu care din urecLi CuncGiBneF. VBce n-aI( cDci cEnt ca un >uLai( dar En ce pri@ete urecLea( Gin sD @D asiAur cD pBate Ci asiIilatD cu-B urecLe a>sBlutD. !ste capa>ilD( adicD( sD identiCice Brice nBtD din AaIele Aeneral utiliFate. Iar En caFul de CaGD( pBate sta>ili cu-B preciFie de 1K( En plus sau En Iinus( cD persBana insensi>ilD la IaniCestDrile tur>ate ale naturii nu-i niIeni alta decEt inAinerul SieACried GatereJ. Ce-i drept( aI Iai a@ut prileNul sD-l aud deIBnstrEndu-i prBpensiunea CaGD de IuFicD. Dar atunci cEnta el ;EnCiBrDtBr de Cals i pe de lDturi< B @ariantD prBprie a cunBscutului laADr 72elBS IaAnetBCBnul Auristului( cu care nici nu se aClD En relaGii prea >une( nu Ii-l pBt EncLipui pe dBInul /iALi. La @Ersta lui( ar Ci Iult Iai recBIanda>il sD se reseIneFe cu 5acL. 130 ApDs pe clanGa uii( En speranGa cD SieACried GatereJ nu a a@ut i ideea de-a se FD@BrE En Bdaie. Mai ales p-B @reIe ca asta. "a se descLide lent( ca Entr-un CilI de .itcLcBcJ. Nu nuIai cD era neEncuiatD( dar Cusese lDsatD cLiar puGin EntredescLisD( ca i cuI inAinerul ar Ci ateptat un Baspete. luIinatD 7W AiBrnB8( a@End aprinse tBate luIinile pBsi>ile. capul aplecat pe uIDr :Ii anunG preFenGa( striAEnd EncetH - DBInule inAiner9... Mi se rDspundeH - NB>BdM Lear... Dar nu-i Alasul >inecunBscut al lui GatereJ( ci al sBlistului DB@ada cea Iai liIpede a acestei intenGii e Captul cD Bdaia este Cu spatele la uD( tBlDnit En CBtBliu( inAinerul GatereJ ascultD cu su>Iarine8. Dar pEnD acBlB( EncEt

sD-IpruIute << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet IelBdiei cu titlul de Iai sus. Care( CDrD sD GinD cBnt de sBsirea su>seInatului( cBntinuD netul>urat recitarea te?tului de >aFDH 7Nu-i niIeni aici( niIeni care sD te-atepte( draAul Ieu( Pe IDsuGD. LEnAD IaAnetBCBn( se aClD un >ilet. :l citesc de la distanGD( tiind cD nu-i perIis sD I-atinA de @reun eleIent din preaNIa unui BI asasinat( CDci( IirBase de la B pBtD cD inAinerul( aa cuI se i teIuse( Cusese licLidat. 5iletul EIi este adresat. StD scris( cu litere Iari( caliAraCiate distinctH 7DBInule CBnan( niIeni care sD-Gi spunD ade@Drul despre draABstea nBastrD uitatD9...8. ascultDtBrului. ;; PDesc En @ErCul piciBarelBr( pentru a nu deranNa e?taFul ANunA En CaGa CBtBliului. GatereJ stD cu BcLii EncLii. De-aia nu Ii-a rDspuns( CiindcD a adBrIit. DBarIe dus. ! i Ciresc( dupD eIBGiile unei File atEt de suprasaturatD de e@eniIente neB>inuite. :l >at uurel pe uIDr. /iALi( En lBc sD se treFeascD( se tBlDnete alene( prBptindu-se cu capul En >utBnul de Bprire al IaAnetBCBnului. DeBdatD( se lasD B tDcere cuIplitD. NuIai En Bdaie( pentru cD( aCarD( Curtuna Ei Cace de cap. GriNuliu( @DFEnd cEt de adEnc dBarIe inAinerul( El ridic i-l repun En drepturile sale. Dar n-aI Iai @DFut pe cine@a care sD dBarID nerDsuClEnd. :n aCarD de asta( inAinerul Ii se pare caI rece. CaI rece i caI GeapDn. SiIt cD-nGepenesc i eu. CDci EIi dau seaIa( a@End Barecari cunBtinGe Iedicale( cD inAinerul SieACried GatereJ este niGel IBrt. dacD @rei sD nu ID deFaIDAeti( ascultD >anda pEnD la capDt. Ai caCea Cier>inte En terIBs( iar En nBptiera Iea( cBlecGia de cBniacuri. :Gi recBIand( tBtui( 7.ennessM8-ul. Pe curEnd( al Iatale sincer preGuitBr( inA. S. GatereJ.8 Se iIpun dBuD cBncluFii. InAinerul tia cD @a Ci asasinat. Asta-i una la IEnD. Iar( dBuD la IEnD( asasinul n-a B>ser@at( peseIne de eIBGie( >iletul. # nDprasnicD raCalD de @Ent descLide Cereastra. ViNelia se nDpustete En Bdaie( IDturD tBtul de pe IDsuGD i nBptierD( CluturD disperatD perdelele( dupD care se retraAe tBt atEt de neateptat dupD cuI dDduse nD@alD EnDuntru. Nu EnsD( Iai Enainte de-a lua pe aripile ei >iletul ce Ii-l lDsase inAinerul. Se iIpune( deci( sD dau alarIa. MD reped pe cBridBr i Encep sD urluH - DBctBre9 CBanD MariGB9 SicD9 5iAaI9 MBAaI9 GillM9 SDriGi9 VeniGi iIediat sus9... Nu Iai staGi9 A Iurit inAinerul9... Dei uitaseI sD-l IB>iliFeF( priIul care-i Cace apariGia este << 131 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Auristul. LucJM-LucJM. DupD el( incredi>il de repede( Ei aratD Iutrele tBGi ceilalGi sBlicitaGi. &DIEn cu Aura cDscatD. BatD IenaNeria e-I>rDcatD. :nseaInD cD niIeni nu dBrIea la Bra aceea. De ceR PEnD i GillM( pe care Iai Enainte B @DFuseI En cDIaD de nBapte( acuI e Entr-un taiBr de @arD. SicD FinicLi sBsete cu aparatul de CBtBAraCiat En >andulierD. DBctBrul .anni>al( prB>a>il urIEnd indicaGiile de adineaBri ale dBaInei NacLtiAal( aAitD En IEna dreaptD un satEr de >ucDtDrie. CeilalGi Ii se par EI>rDcaGi nBrIal( dar de Fi. CLiar i cBana MariGa( cu BcLii cEt cepele( treIurEnd tBatD( are pe ea B rBcLie de riABare. ACarD se EnteGete Curtuna. VEntul suClD sDl>atic( CDcEnd sD @i>reFe AeaIurile. PlBaia curAe cu ADleata( ca i cuI B EntreaAD arIatD de pBIpieri ne-ar ataca cu Curtunele de incendiu. Din dBuD En dBuD secunde( CulAerD Br>itBr. Iar din cEnd En cEnd( pentru atIBsCerD( >u>uiesc nite trDsnete de pBIinD. DacD I-ar atinAe cine@a( precis cD s-ar prBduce B descDrcare electricD de aceeai intensitate. SEnt atEt de EncBrdat( EncEt a>ia EIi supra@eALeF Ginuta. PrB>a>il cD arDt atEt de EnArBFitBr( >EGEind din tBate IDdularele( EncEt B>ser@ cD sEnt pri@it cu Bse>itD atenGie( >a cLiar i cu suspiciune( de IeI>rii cBlecti@ului de la PBsada. Stau adunaGi ArDIadD. 13% DeBdatD( ca i cuI n-ar Ci auFit striADtele Iele de alarID( cu care prileN anunGaseI repauFarea inAinerului( pBrnesc sD urle i sD rDcneascD En cBr. ! un Cel de-a Fice( En cBr. Pentru cD niIeni nu Gine sD Cie En acBrd ;de terGD sau cLintD<. - Ce s-a EntEIplatR De ce ne scBli En tBiul nBpGiiR 'i-ai pierdut IinGile( dBIOle CBnanR ;asta-i MariGa< Ce caGi aici( En CaGa BdDii lui nea /iALiR ;GillM< A Iurit inAinerulR ;LucJM< !ti siAur( IaestruleR ;CraGii Flinta< Cine l-a aNutat sD IBarDR ;FinicLi( sinAurul la Fi cu prB>leIa< re>uie sD-l @Dd( pBate nu-i decEt un lein9 ;DBctBrul .anni>al< "luit de IaniCestaGia declanatD prin declaraGiile Iele( nu tiu ce sD rDspund. Prea Iulte Entre>Dri( pentru un sinAur rDspuns pBsi>il. MadaI NacLtiAal( ca EntBtdeauna( @rea sD preia iniGiati@aH - SD-l @edeI9 Nu cred cD-i IBrt9 Nu se pBate9 Are cLeiGa la elR... GillM se adreseaFD AuristuluiH - Ce stai de leIn( LaideI EnDuntru. MaIariGa are dreptate. DacD i-a terpelit cLeiGaR A sBsit IBIentul sD acGiBneF cBnCBrI pre@ederilBr leAii. MD prBGDpesc Enaintea uii inAinerului( dupD ce aI AriND s-B EncLid. ApBi rBstesc clar( ca sD Ciu >ine EnGelesH - NiIeni n-are @Bie sD intre En caIera IBrtului. InAinerul ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet GatereJ n-a Iurit de IBarte naturalD. A CBst asasinat. Iar asasinul se aClD printre nBi. AdicD( printre @Bi9... BGi Cac un pas Enainte. MariGa NacLtiAal( En calitate de aICitriBanD( dBi pai. - Care nBi( neCericituleR PDi( nu tDlicD ai CBst En caIera >ietului /iALiR Fac un pas EnapBi. Drept care( ID lipesc de ua inAinerului. A>ia acuI EIi dau seaIa c-aI uitat sD rDsucesc cLeia En >rBascD( cDci ua e Aata sD se descLidD. &Dcnesc autBritarH - BatD luIea sD se retraAD En li@inA-rBBI. re>uie sD anunGDI BrAanele de MiliGie. ApBi ID EntBrc cu spatele la ei( EncLid ua cu cLeia i @reau sD ID Endrept spre Bdaia Iea. :nsD( niIeni nu se IicD din lBc. - SEnteGi surFiR Nu @-aI spus sD @-adunaGi En li@inA-rBBIR MariGa NacLtiAal ID Entrea>D IierBasDH - Dar Iatale unde te duci( iu>iGeluleR - :n Bdaie( la Iine. - De ceR = insistD scuIpa Iea AaFdD. - Nu @edeGi cD-s sinAurul En piNaIaR... re>uie sD ID-I>rac i eu. Nu se cade sD distBneF. VDd cD @-aGi EI>rDcat de Bra... Sau( 13+ unde @BiaGi sD @D duceGiR... GillM( care pare sD Ci de@enit aliata de nDdeNde a MaIariGei( rBstete rDspicat( adresEndu-se cBlecti@uluiH - FraGilBr( sD nu-nALiGiI CiAura scriitBrului( nu Gine9 Are cLeia la el. #ricEnd pBate intra la nea /iALi. :l ateptDI aici( pEnD se EI>racD9 5ine c-a pBIenit de cLeia respecti@D. "itaseI s-B scBt din >rBascD. # iau( B @Er En >uFunarul piNaIalei i pBrnesc( pDind deIn( spre Bdaia Iea. MD EI>rac la repeFealD( iar peste cEte@a secunde sEnt iarDi pe cBridBr. Nu I-ateptaI sD Ciu priIit cu B@aGii. Dar nici cu-atEta e@identD urD. Nu cLiar AeneralD( deBarece FinicLi( 5iAaI i MBAaI par ce@a Iai puGin aAresi@i. :i in@it cu Alas autBritarH - SD IerAeI NBs( En li@inA-rBBI. CBrteAiul( tBt cu IadaI NacLtiAal En Crunte( pBrnete spre destinaGia indicatD. CB>BrEI scDrile En Arup( pDind ca dupD IBrt. Asta En ciuda Captului cD IBrtul rDIEnea de unul sinAur( En ultiIul sDu sBIn. ;; :n AeaIlEcului lasD Iult de dBrit. MariGa aprinde luIinile. !?tra@aAantul C#NAN D#I li@inA-rBBI( >ate @Entul ca-n tundrD. !taneitatea <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet MenaNeria se EnALesuie En Nurul Iesei( aceeai unde ser@ise CaiIBsul prEnF de AalD( i se aaFD FABIBtBs pe scaune. DeBarece eu sEnt cel care cBnduce BperaGiile( Bcup lBcul de BnBare( cel din capul Iesei. SEnt iIpresiBnat. NiIeni nu pare sD-l plEnAD pe inAinerul GatereJ. NiIDnui nu-i lDcriIeaFD BcLii. BGi se ateaptD sD iau cu@Entul. Ceea ce i CacH - CuI prBcedDI ca sD anunGDI BrAanele de MiliGieR Cine se duceR &uIBare. DBctBrul .anni>al >ate cu satErul En IasD. - Linite9 Ia spune-ne( dBInule CBnan( creFi cD-i pBsi>il( Iai Enainte de-a se pBtBli @iNelia i pBtBpul de-aCarD( sD puteI cB>BrE pEnD En satR DuIneata te-ai EncuIetaR - SiAur cD nu9 CD n-Bi Ci ne>un sD @D las sinAuri cu inAinerul. Asta ar Iai tre>ui. tiu cD @D intereseaFD cLeiGa9... Din nBu ruIBare. Dar nu indiAnarea Ei deterIinD sD @BciCereFe En surdinD. Ci Captul cD le-aI deIascat intenGiile. AteptEnd sD se liniteascD spiritele( ID Endrept spre AeaIlEcul dinspre terasD. La luIina CulAerelBr( Encerc sD @Dd care-i situaGia de-aCarD. "rAia lui DuIneFeu. PlBuD cu ADleata. unD i >u>uie ca-n 13CaiIBasele cBIunicate ale Institutului IeteBrBlBAic( cEnd se anunGDH 7cer @aria>il( @reIea En aIeliBrare...8. IF>utesc sD distinA 7#/N8-ul CraGilBr Flinta. Ciudat9 N-a Ci creFut cD-i @eLicul-aICi>ie. /AElGEit de puLBaie( EnBatD cuCundat En apD pEnD deasupra rBGilBr. MD trece un CiBr de ArBaFD. "nde-i >BI>iGa IeaR Nu se @ede nicDieri. 5a da. Sla@D DBInului9 IatD-i pBrt>aAaNul. &estul este... su>Iarin. NBrBc c-aI parcat-B Entre cei dBi >raFi( de lEnAD Aardul EIpreNIuitBr. AltIinteri tre>uia s-B caut pe decindea PraLB@ei. DBctBrul .anni>al are dreptate. SEnteI( cel puGin deBcaIdatD( secLestraGi En @ila de la PBsada. :Ii reBcup lBcul din capul Iesei. PrB>a>il cD arDt destul de preBcupat( de @reIe ce distinA FEI>etele strEI>e pe cLipurile unBra dintre IeI>rii IenaNeriei. !i( dacD-i aa( lasD cD @D En@DG eu Iinte. Mi se BCerD pBsi>ilitatea( de astD datD pe @iu( nu En scris( sD-Ii dB@edesc Iultiplele Iele calitDGi de in@estiAatBr pri@at. AI cea Iai >unD BcaFie de-a ID Cace CBlBsitBr BrAanelBr de ancLetD( pEnD la sBsirea acestBra. - DeBarece nu pBt EnADdui niIDnui sD se retraAD En Bdaia sa( Ciind B>liAaGi sD rDIEneI aici( EIpreunD( cLiar pentru siIplul IBti@ cD ne suspectDI reciprBc( @D prBpun un NBc interesant. GaranteF cD nu ne @BI plictisi. Se cLeaID 7de-a puia-Aaia8. Gaia( adicD asasinul( iar puii( ne@inB@aGii Iei cBlBcatari care @Br reui sD dB@edeascD neparticiparea lBr la acest Bri>il BIBr. Nu-i !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet aa cD @D pasiBneaFDR :n Fadar ID strDduiesc sD distinA pe cLipul distinilBr Iei ascultDtBri @reun siIptBI de nelinite. AratD tBGi ca nite AEnditBri de piatrD. MD sal@eaFD IadaI NacLtiAal. Se preCace EncEntatD de prBpunere( e?claIEndH - SD ne NucDI( dBIOle CBnan. Bt sEnteI En nBaptea NudecDGii de apBi9 - FruIBs ne-ar sta( cu IBrtul En casD( sD ne puneI pe EnCulecat. &uine9 Mie( unul( Ii-ar rDIEne IEncarea En AEt. i( ca sD @D linitiGi( aClaGi cD-n cDIarD nu se aClD nici urID de prBdus aliIentar. CLipurile participanGilBr la edinGD se crispeaFD. GEnditBrii de piatrD suCerD. De CBaIe. Pentru cD( Entrade@Dr( eu tiu precis cD la prEnF n-au a@ut ce >DAa En AurD. MD rBA( nu din @ina Iea. Btui( cuprins de reIucDri( El Entre> pe dBctBrul 5ilDH - N-ar Ci pBsi>il sD preparDI nite caCeleR Dar nu din cele cu FeaID de >aiG( cuI ni s-au ser@it la prEnFul de AalD. Nite caCele cinstite( CDrD pretenGii. CEnd aude cD-l acuF de-a Ci Ciert caCele cu FeaID de >aiG( 5ilD CerteAa aprBape cD rDcneteH - MariGa Ii le-a cBIandat aa. Mi-a spus sD Cac 7caCele pentru IusaCiri89 Nu-i aa( cBanD MariGBR - SiAur cD nu-i aa9 MinGi9 La urIa urIei( ce Gi-ai Ci EncLipuitR SD dau caCea din iIpBrt IBcBCanilBr( dupD cEte >unDtDGuri aI >DAat En eiR Ce( I-aGi cEtiAat la >elciuAeR :ncerc sD aplaneF diCerendulH - DBInule dBctBr( n-are nici un rBst( En aseIenea IBIente( sD ne certDI. :Ii cer scuFe c-aI seInalat calitatea ecLi@BcD a caCelei de la priIirea dBIniBarei GillM. A@eI sau n-a@eI caCeaR ;; %*. AP#CALIPSA SF:N "L"I... C#NAN9 - # Ci ea nBaptea NudecDGii de apBi( dupD cuI spune cBana MariGa( dar nici aa sD n-B luDI9 = pBrnete sD @Br>eascD SicD FinicLi. PEnD i-n >i>lie( aa Ii se pare( stD scris cD( Enainte de rDstiAnirea lui CLristBs( s-a ser@it B cinD. Sper c-aGi auFit de ea. 7Cina cea de tainD89 AstDFi n-aI prEnFit. i-Ii suClD cine@a la urecLe cD n-aI CBst sinAurul. Iar de cinat( nici pBIenealD. DBar tiGi prea >ine ce anuIe ne-a EIpiedicat. Nu ID >aA En @Br>D( deBarece ID cBnsider pri@at de autBritate IBralD. Mai ales dupD cele 7Austate8 la cBana MariGa En Bdaie. Aia( Iai Fic i eu 7Cina de tainD89 i cinD Fdra@DnD( i-n Iare tainD9 :nsD dBctBrul .anni>al Ei asuID riscul sD lDIureascD peni>ila insinuare a CBtBrepBrteruluiH 13$ << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - A@eI9 "n JilBAraI( rEnitD( de 10(+0 lei suta de AraIe i dBuD Jile( nerEnitD( din cea de 6(+0 suta. Dar n-aI sD ID apuc acu sD Iacin caCea. AstD-searD( adicD En nBaptea asta( B sD ne desCDtDI cu caCea superiBarD. Accept prBpunerea( dar El Bpresc din druI pe dBInul 5ilD care pBrnise En direcGia >ucDtDrieiH - DBctBre draAD( n-ai sD te superi( dar aI sD te rBA sD aduci aici araAaFul. Au sD te aNute CraGii Flinta i dBInul FinicLi. Ne @ei prepara caCeaua la CaGa lBcului. tii( En Celul acesta eliIinDI Brice pBsi>ilitate de suspiciune. N-aI @rea sD ne pBIeniI IBrGi( dintr-B intB?icare cu caCea. S-au Iai EntEIplat aseIenea caFuri. Cred cD n-ai niIic EIpBtri@D( nu-i aaR DupD ce rDIEne Gintuit lBcului( dBctBrul 5ilD se-n@Biete( printr-un seIn CDcut cu capul( i pBrnete s-aducD araAaFul. :l EnsBGesc 5iAaI( MBAaI i SicD FinicLi. CDrD seIniCicaGii. CeilalGi dBi B>ser@D pinA-pBnA-ul pri@irilBr nBastre( drept care declaneaFD instantaneu un cLinuitBr scLiI> de BcLiade. AprBape iIpBsi>il de urIDrit. NuIai sBsirea deleAaGiei( triIisD dupD araAaF( reuete sD resta>ileascD ecLili>rul anteriBr. i cBana MariGa( i actriGa( i LucJM( cBnstatEnd cD se EnspDiIEntaserD deAea>a( rDsuClD uuraGi. :ntre> curiBsH - Nu a@eGi iIpresia c-aGi FD>B@it prea Iult En >ucDtDrieR SupDrat( Iai Iult ca siAur din cauFa eCBrtului depus( i nicidecuI datBritD a@alanei de suspiciuni ce se nDpustete asupra lui( dBctBrul 5ilD EIi rDspunde BarecuI aAresi@H - "ite ce-i( dBInule CBnan( a @rea sD te @Dd deIBntEnd >utelia( eli>erEnd Iaina de ADtit de tBate cratiGele i Balele( cDutEnd caCeaua prin tBate raCturile( cDrEnd aici EntreA ;; AteptDI cu tBGii sBsirea deleAaGiei. Ce-ar Ci sD ne CacD CiAura i sD se ducD la inAiner En caIerD( sD-i Cure cLeiGaR Nu pBt crede aa ce@a. Nu tiu de ce( dar parcD aI BleacD de Encredere En CraGii Flinta. 5a cLiar i-n CBtBrepBrter. Mai ales dupD EntEIplarea din caIera actriGei( cEnd Encercau s-B reeduce la lBcul de IuncD. DraAii Iei cBlBcatari Encep sD se CrDIEnte pe scaune. PeseIne cD-i cLinuie i pe ei aceeai prB>leID. MariGa se uitD la Iine( cu-B pri@ire plinD de seIniCicaGii. :i EntBrc pri@irea iIpasi>il( 133 cala>alEcul( i tBate astea En Iai puGin de B NuIDtate de ceas. 'i-este uBr sD Nudeci stEnd En CBtBliu. De ce n-ai @enit cu nBi( sD @eFi ce CaceIR !?aIineF cLipurile IeI>rilBr deleAaGiei. ScDldate de nDduealD( ID pri@esc cBntrariate. :ntr-ade@Dr( a@useserD ce@a de transpBrtat. "itaseI cD araAaFul( cu cinci sau ase BcLiuri( tre>uia sD cEntDreascD peste suta de Jile. Plus >utelia( ceasul de reAlare( cLeia de IBntat( B ADleatD cu apD( i>ricele( >Brcanul cu !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet caCea( plus cetile ;Bpt la nuIDr<. CBnsider EnsD cD nu-i caFul( En aseIenea IBIente de tensiune( sD-Ii Cac autBcriticD( Cie ea cLiar i CBrIalD. AutBritatea Iea nu tre>uie sD suCere cEtui de puGin. AltIinteri( Ii se urcD tBGi En cap. - Atunci( Cii aIa>il i BrAaniFeaFD nite caCele( pe plan lBcal. MariGa EIi sare En aNutBrH - .aide( 5ilD( nu Iai arde AaFul de pBIanD. Ne-apucD diIineaGa( pEnD cEnd te LBtDrDti B datD. MBr dupD B caCea i-B GiAarD. CLiar( te rBA( dD-Ii tra>ucele din >uCet. - BcIai la asta ID AEndeaI i eu9 = rDspund dupD B IicD pauFD( pentru a EntDri eCectul adBrIitBarei Iele declaraGii. Cred cD tBatD luIea-i de acBrd sD-ncepeI9 NuR DBarD tiGi cuI e NBcul9... DBctBrul .anni>al are reFer@e( deBarece Ei IaniCestD B curiBFitate cu tBtul nepBtri@itDH - Ar tre>ui ca( Iai EntEi( sD ne e?plicaGi reAulile NBcului... !u( unul( n-aI auFit de >aFacBnia astaH 7de-a puia-Aaia8... NenBrBcirea este cD nici eu nu-l Iai Gin Iinte. Dar cuI sD recunBsc( atEta @reIe cEt intenGiBneF sD cBnduc aceastD ancLetD caIuClatD su> nuIele de NBcR :n disperare de cauFD( ID LBtDrDsc sD >luCeFH - DraAD dBInule dBctBr( >inecunBscutele reAuli @Br Ci( Entr-B Barecare IDsurD( uBr IBdiCicate... En scBpul unei Ia?iIe siIpliCicDri. Su>seInatul are sD punD B serie de Entre>Dri( acGiBnEnd de partea puilBr( iar duInea@BastrD @eGi >ine@Bi sD rDspundeGi... - AcGiBnEnd de partea cuiR... A asasinuluiR... Nu-i prBst dBctBrul 5ilD9 - Nici cLiar aa sD n-B luDI9 !u Cac pe in@estiAatBrul( iar duInea@BastrD CaceGi pe asasinii... En@inuiGi pe nedrept( >ineEnGeles( Capt pentru care( En rDspunsurile CurniFate( @eGi Encerca sD @D apDraGi... ;; cBntinuD sD-i CacD de cap( i-n li@inA-rBBI. AtIBsCera este destul de EncDrcatD. i-aCarD( unde @iNelia SBr>iI tBGi caCeaua aIarD i tare( trDAEnd ca disperaGii din GiADrile NilD@ite. ra>ucul dBaInei NacLtiAal ne En@Dluie Entr-un sIBA irespira>il. Ne reseInDI sD tuiI discret( dBar( dBar s-B Endura de nBi. :nsD cBana MariGa intensiCicD tiraNul. Maina de ADtit( cu tBate BcLiurile aprinse( se aClD lEnAD IasD( la EndeIEna dBctBrului .anni>al. I>ricele( uIplute iarDi cu apD( ateaptD sD dea En clBcBt. - CEnd EncepeI sD ne NucDI( nene IaestruleR = Entrea>D FinicLi. AdEncit En studiul a tBt sBiul de ipBteFe( uitaseI de NBaca CDADduitD. << 134 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - i dacD nu e?istD nici un asasinR - PDi( tBcIai asta @reI sD aClDI9 PBate cD rDpBsatul s-a asasinat sinAur. Dei nu-Ii @ine a crede... MadaI NacLtiAal se ener@eaFD( e?plBdEnd inteIpesti@H - DD-i druIul B datD( dBIOle CBnan( i nu ne Iai >ate la cap cu ce creFi sau nu creFi tDlicD... Ne apucD sBInul de atEta >BscBrBdealD9 - Atunci( cBanD MariGB( ca sD n-adBrIi pe scaun( Encep cu Iatale. CEnd l-ai @DFut pe inAiner ultiIa BarDR La ce BrDR... MadaI NacLtiAal eFitD cEte@a secunde( apBi declarD >EiAuindH - CEnd aI @enit sD te iau de la el( din Bdaie9... tiu cD Iinte( deBarece( EncD de cEnd >DuseI caCeaua ser@itD de GatereJ( ID >Entuise un AEnd tul>ure. ! caFul sD-l liIpeFescH - DBInule dBctBr( i-ai preparat caCea la terIBs rDpBsatului duIitale CrateR - SiAur cD nu9 MariGa NacLtiAal sare ca arsD de pe scaun( apBi se aaFD la lBc( atEt de CerI( EncEt scaunul scrEnete din tBate IDdularele. DupD care IDrturiseteH "itaseI de caCea... !u i-aI Ciert un i>ric de caCea... MD ruAase( spunEndu-Ii cD nu @rea sD-l deranNeFe pe 5ilD... Mai ales cD( pEnD atunci( stDtuserD EIpreunD de @Br>D. 136 MD uit insistent la dBctBrul .anni>al CerteAa. Dar dBctBrul EIi BcBlete pri@irea. Nu ID las dus( aa cDl Entre> directH - La ce BrD ai CBst En caIera inAinerului( dBInule dBctBrR - N-a putea preciFa... Dar aI stat la taclale @reB NuIDtate de ceas. Nu Ii-a spus niIic de caCea. MD Iir c-a ruAat-B pe MariGa. Bt aa cuI ID IirD Captul cD dEnsa are cunBtinGD de @iFita Iea. Cu atEt Iai Iult cu cEt discutaseI despre ea. Nu-i e?clus sD Ci ascultat la uD( dupD cuI Ei stD En B>icei... MariGa NacLtiAal parcurAe( Entr-un tiIp recBrd( tBate culBrile curcu>eului. DacD nu se descarcD @Br>ind( aI cBn@inAerea cD @a e?plBda ca un caFan su> presiune. Spre satisCacGia AeneralD( EnsD( @Br>eteH - MDAarule9 tiaI c-B sD @Br>iGi despre Iine i CDrD sD Iai Ciu silitD s-ascult pe la ui. # @iaGD EntreaAD I-aGi >ErCit... De ce nu i-ai spus cD l-ai ciripit la MiliGieR AiR DBar cunBsc denunGul pe care l-ai e?pediat autBritDGilBr ecBnBIice( turnEndu-Gi prBpriul Crate... DBctBrul .anni>al aIuGete pentru B clipD. ApBi Ei dD druIulH - !i( nu Iai @Br>i9 ParcD n-aI Ci ticluit aIEndBi te?tul IeIBriului. DBar tu Ii-ai spus cD tre>uie sD-l dDI En AEt pe /iALi. Nu-i aaR MadaI NacLtiAal se EncLide Entr-B tDcere rDu pre@estitBare. ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet &apid( cBnCBrIEndu-ID prBcedeelBr Iele( EndelunA @eriCicate( decid sD atac din Clanc. Deci( ID adreseF CBtBrepBrteruluiH - DBInule SicD( duIneata cEnd l-ai @DFut pe inAinerR - IIediat dupD EncDierarea din Bdaia dBIniBarei GillM... - e-a cLeIat dEnsulR - 5ineEnGeles9 Dar a tre>uit sD atept cEt@a tiIp( pEnD sD se eli>ereFe terenul. A@ea IusaCiri... - Pe cineR - FraGii Flinta. 5iAaI i MBAaI... - i ce-a@ea sD-Gi cBIunice inAinerul GatereJR - NiIic. Mi-a predat cLeiGa pe care B purta la AEt. DealtCel( eraI BIul lui de Encredere. AcuI pBt sD IDrturisesc... MariGa NacLtiAal nu se Iai pBate a>GineH - NDpErcD9... Ai CuratB9... - 5a diIpBtri@D( Ii-a dat-B ca sD nu i-B Curi Iatale. /Du cD aa Ii-a spus... 5a Iai Iult( I-a ruAat ca( En caFul cEnd se @a EntEIpla ce@a( sD EnIEneF cLeiGa dBInului CBnan... N-aI EnGeles de ce( dar aI preCerat sD tac. InAinerul era tare aIDrEt. N-a@ea nici un rBst sD-l Iai supDr i eu. - CuI adicDR Ai cLeiGa asupra IataleR = El cLestiBneF( surprins( pe CBtBrepBrter. - Nu9 AI ascuns-B. De CricD sD nu Ii-B terpeleascD @reun 13* aIatBr din pensiunea nBastrD. CD( sla@D DBInului( sEnt destui... NBteF En Iinte destinaGia cLeiGei( dupD care El interBALeF pe 5iAaI( cD tBt e Iai Areu la pricepealDH - Ce CDceaGi En caIera inAineruluiR 5iAaI se uitD Entre>DtBr la MBAaI. MBAaI El pri@ete EncuraNatBr pe CrDtEne-sDu. Ceea ce-l deterIinD pe acesta sD deIareFe CulAerDtBrH - Nene Iaestrule( tDlicD ne tii cine sEnteI i cEte parale CaceI. De cEnd ne-ai prelucrat( aI Iai stat pe AEnduri. SD nu-Gi EncLipui cD sEnteI atEt de redui( EncEt sD-Gi luDI de >une tBate cEte ni le-ai EndruAat. # parte din cele discutate( EnsD( I-aI En@Bit cu MBAD s-B puneI En practicD. Ce Iai calea-@alea( ne-aI LBtDrEt sD-i IDrturisiI dBInului inAiner( Cie-i GDrEna uBarD( cD nu sEnteI cLiar nite Ciare. La urIa urIei( sEnteI EncD tineri i Iai a@eI @reIe sD ne EncrBpiI i nBi B @iaGD Iai acDtDrii. Aa cD i-aI @Br>it despre planurile dBIniBarei GillM( aa cuI >ine aI CDcut cD @aI inCBrIat i pe Iatale. I-aI deF@Dluit c-a @rut sD ne anAaNeFe pe pBst de AanAsteri( ca-n 7IncBrupti>ilii8. L-aI pus la curent cu tBt ce se IitBcete pe sBcBteala lui i cD nBi nu ne lDsDI aIDAiGi de inCluenGele cBsIBpBliGiste ale caCtanAiilBr din CilIe. - i ce-a Fis inAinerulR = El Entre> curiBs. - Ne-a Ginut B EntreaAD cBnCerinGD9 = inter@ine MBAaI. Spunea cD Iarile iIperii( din trecut i din preFent( s-au prD>uit i se descBIplecteaFD datBritD paraFiGilBr intestini( adicD dinlDuntru. !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - 5ine( dar ce-a spus despre planurile dBIniBarei GillMR - CD le tie de Iult9 ActriGa sare En piciBare i se repede la IineH - Maestre CBnan( duIneata( care cunBti a>isurile suCletului BIenesc( care ai citit atEtea rBIane pBliGiste( care ai i IainD de scris( cD de-aia eti scriitBr( nu pBGi crede En nDscBcirile ADinarilBr Dtia. Minciuni sCruntate... >ElIDNeli... ! drept( aI trecut pe la nenea /iALi... aI @rut sD-l EncredinGeF cD n-aI nici un AEnd rDu cu >anii lui( cD-i dBresc nuIai >inele( cD @reau sD-l apDr de LBGii de-aici( care @Br sD-i pape paralele... :ncepe sD ID ener@eFe. &ecitD prBst( CDrD dicGiune. Fals. DBIniBarD GillM( treci. e rBA. La lBcul duIitale. - Matale EIi spui aa ce@aR MieR Care Gi-aI dat sD crDpi >unDtDGile de pe luIeR... CD de-aia ai aNuns ca B >utie... - FDrD atacuri la persBana( dacD se pBate. SEnt un Alandular. N-aI nici B @inD cD-s atEt de Aras( tBt aa cuI nici duIneata n-ai @reB @inD cD nu te aNutD Iintea... - AdicD( ID iei pe BcBlite( nu @rei sD-Ii spui direct cD-s neaNutBratD IintalR !i >ine( IDiestricD( aClD cD nu-s dusD de Iulte Bri la >isericD. # @iaGD EntreaAD aI Iuncit din Areu( ca sD rDF>at En arta cineCilD i sD aNunA i eu B @edetD. Nu Ii-e ruine sD spun c-aI CBst aNutatD. Dar i eu aI aNutat arta. Nu-l Gin pe trEntBrul Dsta de LucJMR De ce-B CacR Nu de aIBrul arteiR SD aNunAD i el un cine@a En luIea stelelBr CDrD nuIe i nBrBc9... 140 Guristul Cace B criFD de IEndrie NiAnitD. - u ID Caci... trEntBr( actriGD din Iase plasticeR DacD Ii-ai EIpruIutat( ca Entre cBleAi( nite Iiare( EnseaInD cD-s EntreGinutul tDuR Asta sD i-B spui luO IutuO( cD niIeni nu te crede. Di@a de@ine @erde la cLip( ca un praF deAerat. - ActriGD din Iase plastice( @a sD FicDR LasO cD te-n@DG eu Iinte( Aurist nenBrBcit i CDrD talent. Ce-ai cDutat la nenea /iALi En BdaieR CD dBar te-aI @DFut. Ce cDrai acBlBR SesiFeF din Iers aCirIaGia actriGei. Interesant. :l Entre> pe Auristul rDIas cu BcLii LBl>aGiH - CEnd l-ai @iFitat pe inAinerR - M-a cLeIat( nene Iaestrule9 /Du aa9 M-a ruAat sD-i EIpruIut IaAnetBCBnul. M-aI EntBrs En Bdaia Iea i i l-aI dus. Asta-i tBt. SD Ci CBst caI dupD Fece i-B litrD... - i ce-aGi discutatR - Mi-a cerut sD-i spun de cEnd B cunBsc pe GillM... De-aCarD se aud iarDi cEte@a sal@e de trDsnete. Furtuna( care B clip pDruse cD se dBIBlete( pBrnete din nBu sD-i alerAe teleAarii. ActriGa Enne>unete >rusc. AprBape rDcnete( cEnd El Entrea>D pe LucJMH - i ce i-ai spus nenBrBcituleR !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Ade@Drul9 = Ei rDspunde Auristul EnspDiIEntat( cu Alasul stins. - NeCericitule9 Ai stricat tBtul... Ce@a nui En reAulD. Aa cD-l sBlicit pe sBlistul de IuFicD pBpH - Nu ne pBGi inCBrIa i pe nBi( acuI( cEnd cine@a dintre cei preFenGi l-a licLidat pe inAiner( care-i ade@Drul acestaR GillM inter@ine disperatDH - SD taci( cretinule9 Nenea /iALi e IBrt( nu Iai pBate ciripi... FDrD sD insist( El lDIuresc pe LucJMH - "ite ce-i( dBInule cEntDreG( dacD @rei sD Iai interpreteFi un cEntec( indiCerent de-i pBp sau CBlJ( spune-ne ade@Drul. C-altIinteri pleci En turneu la sDpat sare( purtEnd En cErcD En@inuirea de asasinat... Se pare cD nu era ne@Bie de insinuDri( cDci LucJM( dupD ce aruncD B pri@ire B>BsitD tuturBr celBr aeFaGi la IasD( pBrnete sD depeneH - Ade@Drul tBt tre>uia sD iasD B datD la supraCaGD( ca IarAarina... deasupra apei... Mai >ine sD-l spun( decEt sD Ciu luat de criIinal. N-aI ce Cace( GillM( Ii-e Iai scuIpD pielea Iea( decEt tenul tDu... :l Entrerup( pentru cD pBrnise sD >atD cEIpiiH - DraAul Ieu( treci( te rBA( la su>iect... MadaI NacLtiAal( cDreia ultiIele declaraGii ale actriGei Ei treFiserD B apetenGD neB>inuitD pentru inCBrIaGii de la cea Iai siAurD sBrAinte( ID susGine cDldurBsH CLiar aa( puiule( ia spune( tDlicD( ce-i pB@esteai >ietului /iALi9 NDucit de atEtea presiuni( sBlistul Ei reia recitalulH - I-aI pB@estit tBt ce tiaI despre GillM... cD-i IBartD de-acuI trei ani( cEnd i-a dat duLul Entr-un accident de IainD9... ;; CBana MariGa se ridicD En piciBare i se uitD CBarte atentD la actriGa ce se CrDIEntD pe scaun. ApBi se deplaseaFD aAale spre ea( se apleacD deasupra Iesei i( pe neateptate( sCEie rBcLia actriGei En dreptul uIDrului. CEnd aceasta EncearcD sD se apere( B << 141 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet EnCacD de ceaCD i pri@ete EncreIenitD la spatele despuiat. - Da9 AcuIa cred i eu cD-i IBartD... De la Enceput aI >Dnuit cD-i ce@a En nereAulD cu Cie-Iea... :Ii ies din pepeni. Indi@iFii s-au pBrnit sD NBace teatru( pentru aniLilarea in@estiAaGiei Iele. - erIinaGi B datD cu iI>ecilitDGile9 CuI sD Cie IBartD( dacD se aClD aici( lEnAD nBiR MadaI EnainteH - DBIOle CBnan( indi@ida asta nu-i GillM... FiicD-Iea a@ea B aluniGD pe spate( taIan su> uIDrul stEnA... #>BsitD de IBarte( se EntBarce spre Aurist i-l IitraliaFD cu Entre>DrileH - Spune ce-i cu GillM( dB>itBcule9 Ce-ai CDcut cu Cata IeaR De unde tii cD a IuritR De ce-ai tDcut pEnD acuIR... Ce-ai @rut sD Caci( aducEnd-B aici pe CDptura astaR... Spune( c-altIinteri te strEnA de AEt cu IEinile Iele... DB>itBcul ;>BteFat astCel de IadaI NacLtiAal( nu de Iine< AeIe EncetiBr( dupD care Ei deruleaFD IDrturisireaH - AI cunBscut-B( EncD din cBpilDrie( pe ade@Drata GillM. StDteaI pe aceeai strDduGD... Bt tiIpul eraI EIpreunD. MD EnsBGea la tBate cBncertele pe care le dDdeaI la nunGi i la >BteFuri... !ra 14% NacLtiAal( care Entre tiIp Ei reluase lBcul( prD>uindu-se EndB>itBcitD pe scaun( cBIpleteaFD spusele Iai cea Iai sincerD adIiratBare a Iea. AcuI @reB trei ani( ne EntBrceaI de la PBpeti-LeBrdeni( unde susGinuseI un recital la nunta unui ArDdinar... Ne aducea cu Iaina lui DBrel MDdu@D( teLnicianul cu instalaGia de aIpliCicare. CEnd sD intrDI En 5ucureti( a dat peste nBi B >asculantD. i atunci s-a petrecut accidentul. GillM( care se aCla En CaGD( lEnAD DBrel( a Iurit pe lBc. Prietenul Ieu a scDpat cu @iaGD...EnsD( CDrD IainD. SinAurul care n-a pDGit niIic( aI CBst eu... adBrIiseI pe >ancLeta din spate. CEnd I-aI treFit( eraI la spital. PierduseI tBtul. i Cata pe care B iu>eaI( i ALitara Iea electricD. DBrel pretindea sD-l despDAu>esc... dar( cu ceR Mi-aI re@enit cuIplit de Areu. AI Enceput din nBu sD Iuncesc( iarDi cBncerte( din nBu nunGi i >BteFuri. A@eaI ne@Bie de-B CiinGD care sD ID iu>eascD... i-atunci I-aI Encurcat cu Cata asta( pe care B tiaI Iai de Iult. !ra cea Iai >unD prietenD a lui GillM( aa cD aI >BteFat-B tBt GillM. :nsD era Iereu BcupatD cu CilIele ei( cu dBInul 5u>i( cu reAiFBrii i cu prB>ele... LDcBIia a EIpins-B la AEndul Dsta nenBrBcit( sD-i ia lBcul lui GillM. tia cD rDpBsata are aici( la PBsada( un Cel de IaID din ClBri... PrecuI i-un tatD denaturaliFat... dar tia i cD e?istD B IBtenire... ID rBA( tia tBtul din ce-i pB@estise >iata GillM... SeIDna atEt de Iult cu rDpBsata( EncEt( cEnd i-a @Bpsit pDrul( nu Iai eraI En stare s-B deBse>esc nici eu de CBsta Iea draABste. i-atunci aI iu>it-B( cLit cD era su>@enGiBnata lui 5u>i... &Dcnetul cBanei MariGa Cace sD F>ErnEie CerestreleH - NeIernicule9 icDlBsule9 :Gi tre>uia i >anii Dteia( tBt aa cuI ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet pDpai i paralele CetiGei Iele... - Nu-i ade@Drat( cBanD MariGB9 MD Nur cD nu-i ade@Drat9 Ade@Drata GillM n-a@ea un sCanG. rDiaI din BnBrariile Iele... atEt de Iult ne iu>eaI. Nici n-B prea aNuta Iintea... nu tiu cu cine B Ci seIDnat... dar era tare neaNutBratD. Nu se pricepea la niIic... Iar cu CilIele nu CDcuse Iare >rEnFD... - GillM inter@ine CulAerDtBrH - Minte( MaIariGB9... !l n-B lDsa sD lucreFe9... - SD nu-Ii Fici MaIariGB( cD te BIBr( tra@estitB9 - N-are iIpBrtanGD( a dBua BarD9 GillM era prietena Iea cea Iai >unD. Btdeauna spunea cD parcD aI Ci surBri... De-aia Gi-aI spus atEt de uBr( CDrD reIucDri( MaIariGa. De Capt( aI @rut sD-Gi Ciu de aNutBr( sD nu tii c-ai rDIas ca i BrCanD( sD nu suCeri. SD ai cui sD-i lai a@erea... i Iata( i inAinerul... Btul sunD atEt de EnduiBDtBr de Cals( EncEt siIt ne@Bia sD-i stD@ilesc tBrentul IelBdraIaticelBr declaraGiiH - # sD @edeI nBi( Iai tErFiu( cuI @ine cLestia cu IBtenirea... DeBcaIdatD( lasD-l pe LucJM sD-i terIine pB@estea. DD-i Iai departe( Iaestre9 reci la reCren... LucJM ID pri@ete cLiBndBrE( EnsD Ii-ascultD sCatulH - AseIDnarea lBr a dat natere ideii cu EnlBcuirea. La urIa urIei( niIeni n-a@ea de pierdut9 MadaI NacLtiAal se-aleAea cu Cata( inAinerul cu IBtenitBarea... - Iar @Bi dBi( cu paralele9 = El cBIpleteF eu( indiAnat. - AcuIa s-au dus dracului9... = EnAEnD( aIDrEt( sBlistul. - Din pricina ta( iI>ecilule9 = striAD actriGa. Din pricina ta... Cine te-a pus sD-Gi >aGi Aura... II>eciluG ai CBst de cEnd I-aI Encurcat cu tine9 II>eciluG i drDAuGel. CD de-aia te-aI luat. i pentru una( i pentru alta. AcuI B sD se >ucure LBdBrBaAa de LErtii... CD nBuD ne picau rDu9... # @iaGD EntreaAD s-a >ucurat de tBt ce-i Iai >un pe luIea asta... i ea( i inAinerul. Au Curat ca-n cBdru... Iar dBctBrul( ceR CreFi cD el a stat deAea>a pe tuDR BGi sEnt nite ADinari. i CBtBrepBrterul( i nenBrBciGii Dtia de CraGi( aCaceriti de seFBn... i nici scriitBrul Dsta( nici el nu-i cine tie ce uD de >isericD... AcuIa ne dD lecGii... L-a apucat draABstea de inAiner... Dar ce cDta la el En BdaieR AiR :ncep sD ID ener@eFH - :n nici un caF ceea ce-ai cDutat duIneata9 - ANurea9 Asta s-B spui luO Iutu9 :n aceeai clipD( aCarD( trDsnete cuIplit. PlBaia pBrnete sD duruie i Iai acDtDrii. Pe su> ua dinspre terasD( se scurAe B u@iGD de apD. Dar se lasD a>sBr>itD de cB@Brul cBanei MariGa. ActriGa cBntinuD sD declaIeH - .uFuriGi( nu Iai puteGi de >ine9 De ce n-aI LuFuri i nBiR Nu sEnteI i nBi BaIeniR AtEta tiIp cEt e?istD aseIenea paraFiGi ca @Bi. rEntBrul Dsta de cEntDreG( cEt e el de iI>eciluG( s-a AEndit tBtui >ine cEnd a pus la cale EnlBcuirea rDpBsatei cu Iine... !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; << 14+

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet - Ai Enne>unitR = >EiAuie speriat sBlistul. Ce( eu aI BrAaniFat cLestia astaR... - Dar cineR MDta @itreAD( din #lteniaR... Nu tu Ii-ai pBIenit de @EnFarea casei inAineruluiR GillM tia de trea>a asta9 Cine I-a EndeInat sD-i anAaNeF pe 5iAaI i MBAaIR Nu tuR e?aIineaFD cLipurile asistenGei( decide autBritarD( aa cuI a CDcut-B dintBtdeaunaH - 5ilD9 Du-te i descLide ua dinspre terasD. Nu @eFi cD ne EnD>uiI En CuIul DstaR i( pentru a ne deIBnstra Aradul de pBluare a atIBsCerei( Iai traAe de dBuD Bri( la rEnd( din tra>uc. 5uiIDcit de cele auFite( nu Iai aI tDria de-a-l EIpiedica pe dBctBrul .anni>al sD e?ecute pBrunca dBaInei NacLtiAal. La urIa urIei( dEnsa-i stDpEna casei. CerteAa( ca un rB>Bt( pDete ancLilBFat En direcGia terasei. DescLide ua. Aerul prBaspDt( EncDrcat de BFBn( nD@Dlete En ;; 5u>uiturile trDsnetelBr de aCarD se EndepDrteaFD. i( deBdatD( pe neateptate( plBaia EnceteaFD. Din cEnd En cEnd( dBar la BriFBnt( spre CBIarnic( cerul Iai este sCErtecat de cEte un scurtcircuit electric. Dar( En curEnd( dispar i acestea. Aa cuI se EntEIplD la Iunte( apa Encepe sD curAD la @ale( scurAEndu-se En tBrente FABIBtBase. MadaI NacLtiAal Ei aprinde iarDi tra>ucul. I se stinsese En tiIpul declaraGiilBr actriGei. NBrIal. BGi rDIDseserDI cu Aurile cDscate( CDrD sD Iai rDsuClDI. :n@DluitD de sIBAul pe carel eIanD spBntan i-n prBpBrGie de IasD( cBana MariGa BCteaFD din Areu( dupD care rBstete aIDrEtDH NenBrBciGilBr9 Pentru un puIn de >ani( l-aGi BIBrEt pe >ietul /iALi... ActriGa i sBlistul prBtesteaFD instantaneuH - NBiR DuIneata( cBanD MariGB( sD-Gi Cie de cBlB pEnD cBlB... MadaI NacLtiAal nu se deF@inB@DGete. ace. Nu Iult. DupD ce 14LErtie. li@inA-rBBI. DBctBrul se EntBarce( GinEnd En IEnD B >ucDGicD de - Ia uitaGi ce-aI ADsit lipit pe AeaI9 Mai Enainte de-a apuca sD-i cer >iletul( cBana MariGa i-l sIulAe din IEnD. :l citete( apBi ID Entrea>D( plinD de >Dnuieli. 7DBInule CBnan( dacD @rei sD nu ID deFaIDAeti( ascultD - Ce-i asta( IaestreR :Gi este adresat. ! scrisul lui /iALi. I-auFiH >anda pEnD la capDt. Ai caCea Cier>inte En terIBs( iar En nBptierD( cBlecGia Iea de cBniacuri. :Gi recBIand( tBtui( 7.ennessM8-ul. Pe curEnd( al Iatale sincer preGuitBr( inA. S. GatereJ.8. Ce cautD scrisBarea asta pe AeaIul uiiR De ce-ai aruncat-BR :nseaInD c-ai ADsit-B atunci cEnd ai CBst En Bdaia lui /iALi. Ai dat ascultare ultiIei sale dBrinGeR << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :nIDrIurit( pri@esc la LErtiuGa din IEna dBaInei NacLtiAal. !ste >iletul pe care Ii-l Curase @Entul( a>sBr>indu-l pe CereastrD. DupD e?plicaGiile de riABare( adunarea ID pri@ete EncruntatD. Se @ede cD ateaptD rDspunsul sBlicitat de dBaIna NacLtiAal. SD le dau satisCacGie( c-altIinteri intrD la >Dnuieli. N-aI CBst En stare sD Gin seaIa de ruADIintea inAinerului9 IertaGi-ID( dar cred cD-nGeleAeGi. CuI era sD sBr> tiLnit din caCea( ascultEnd la IaAnetBCBn Alasul cada@rului de lEnAD IineR Iinciuni cu duiuIul( aa cuI Ii s-a EntEIplat s-aud pe-aici( pe la duInea@BastrD... Asta( ca sD CiI 7En clar8... MurIurul asistenGei ID silete sD pri@esc la Iutrele respecti@ilBr. PEnD i CraGii Flinta( pe care Ei sBcBteaI cEtiAaGi de partea dreptDGii( pEnD i SicD FinicLi( cel care Ii se alDturase( ID pri@esc cLiBndBrE( de parcD le-a Ci citit dBsarele de cadre. De ceilalGi nu Iai pBIenesc. BGi pBartD puInale En BcLi. MD ridic de pe scaun. BatD luIea e?ecutD( la cBIandD teleALidatD( aceeai Iicare. "iIit de eCectul neateptat al iniGiati@ei Iele ne@inB@ate( ID aeF la lBc. Adunarea ia din nBu lBc pe scaune. ParcD aI Ci un >alet Iecanic. Pentru a preEntEIpina IaniCestDrile de IiIetisI ale IenaNeriei( rDcnesc din adEncul plDIEnilBr( cu riscul de-a-Ii prB@Bca B sparAere de @aseH - NiIeni sD nu se Iite de la lBc9 Gata9 ANunAe9 Nu ID Iai NBc. S-a terIinat cLestia cu 7de-a puia-Aaia89 SEnt lDIurit... CuncGiune( ale pri@irilBr celBr aeFaGi En Nurul Iesei. :ncep sD ID pliI> prin li@inA-rBBI( urIDrit de laserele En ;; +0. IN !&MISSI#N Se pare cD declaraGia Iea nu se >ucurD de prea Iare trecere. MadaI NacLtiAal( CDrD sD lase scrisBarea din IEnD( ID pri@ete pe su> sprEncene( de parcD ar Ci ancLetatBrul. DupD care( stri@ete tra>ucul En ceaca de caCea( rDsucindu-l i stElcindu-l En tBate cLipurile( pentru ca apBi sD FEI>eascD strEI> i sD ID Entre>e ;la Cel de B>lu<H i( tDlicD( EGi EncLipui cD EnALiGiI aseIenea ABABi scriitBricetiR AdicD @rei sD ne Caci a crede cD n-ai ascultat >andaR Nu Gine CiAura( dBIOle CBnan9 #i Ci Iata @reun detecti@( dar nici nBi nu sEnteI cDFuGi En cap... AICitriBana ID calcD pe ner@i. - AscultD( dBaInD NacLtiAal( nu-Ii stD En B>icei sD-ndruA AruncEnd B uitDturD CuAarD( EIi dau seaIa cD Curtuna s-a pBtBlit. ACarD nu se distinAe niIic. :nsD( se aude rBind apa pe acBperi( scurAEndu-se u@Baie pe ciIentul din Nurul clDdirii. << 14$ !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ! Iai Iult de-B NuIDtate de BrD( de cEnd ID En@Ert prin iIensa Bdaie. Cred c-aI >Dtut peste dBi JilBIetri. !?act ca-n prescripGiile Iedicale ale prietenului Ieu( DBru-dBctBruO. :n rDstiIpul pliI>Drii( iF>utesc sD recapituleF discuGiile a@ute cu prileNul NBcului nDscBcit de Iintea Iea sclipitBare. &eFultate \ nule. BGi El @iFitaserD pe inAiner. :nsD ultiIul( care-l @DFuse( i EncD IBrt( eraI tBt eu. SD Ciu asasinulR IIpBsi>il. DBar sEnt En deplinDtatea CacultDGilBr Iele Iintale. Care nu-s de ici( de cBlB... SinAura cLestie seriBasD era deIascarea iIpBstBarei. Dar nu Ii se datBra Iie( ci spaiIei care intrase En suCletul Iic al sBlistului. AI B>Bsit. VDd cD FBrile Ei EntErFie apariGia. Pri@esc la cadranul ceasului... Nu Iai cDta la ceapa aia( a duIitale( cD tBt nu IerAe >ine( lasO cD-Gi dau eu Bra e?actDH a trecut de trei i NuIDtate( plus ce@a IDrunGi... CBana MariGa Ei >alanseaFD ceasul de >uFunar( cred cD-i un 7&BssJBpCpetent8( ante>elic( aADGat de-un lanG de Cier ;prB>a>il inB?ida>il<. VeriCic( uitEndu-ID Encruntat la 7#IeAa8 Iea. A stat la unu i Fece. - "ite ce-i( Iaestre = ID lDIurete IadaI NacLtiAal -( Lai sD spuneI lucrurilBr pe nuIe... sEnteI tBGi de pDrere cD( dacD-i 143 @Br>a sD CiI >DnuiGi de asasinat( nu puteI Ci sinAurii( atEta @reIe cEt ne ascunFi ce-i cu >anda lDsatD IBtenire de /iALi... # reped EnciudatH - Dar cine altcine@a( En aCarD de @BiR... - Dar ce( tDlicD eti scutitR DBar eti IaNBr i @accinat... Nu a@eI altD sBluGie decEt s-ascultDI cu tBGii IaAnetBCBnul... AstCel scapi de >Dnuiala ce te apasD... Ne Bptete cine@a cD tii Iai Iulte En leADturD cu IBartea lui /iALi... VreI s-ascultDI ce-a dBrit sD-Gi spunD rDpBsatul... CBrul( deFlDnGuit de prBpunerea ;dealtCel NudiciBasD< a cBanei MariGa( Cace sD F>ErnEie Cerestrele. rec iIediat En capul Iesei( >at cu puInul En tD>lia ei( cerEnd linite desD@EritDH - Va sD FicD( nu @D inspir EncredereR 5ine9 SD nu @D parD rDu( scuIpii Iei... AduceI IaAnetBCBnul aici... PriFD a@eI( curent este( aa cD @a tre>ui sD CuncGiBneFe... Iar cEnd @a pBrni sD @Br>eascD( @D @eGi Iuca puInii... - De unde le tii( tDlicD( aa( ca la carteR Ai ascultat cuI@aR... InsBlenGa dBaInei NacLtiAal depDete Brice liIitD. - CBanD MariGB = i-B trEntesc @erde En CaGD -( eu n-aI ne@Bie s-ascult ca sD tiu( eu deduc... ! >ineR - Atunci sD deduceI aici aparatul9 = prBpune IadaI NacLtiAal. ;; << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet +1. A" #&!CVI!M P!N &" V#C! S#L#... F& C#&( #&C.!S & I P&!A M"L AM9 AM-

- ! IBrt( Iaestre9 Mi-a stricat IaAnetBCBnul9... N-ar Ci e?clusD i aceastD pBsi>ilitate. InAinerul( cEnd El >DtuseI prietenete pe uIDr( cDFuse cu capul peste ta>lBul de cBIenFi. ActriGa ne sal@eaFD( inter@enind >ruscH - CuI @rei sD IearAD( nenBrBcitule( dacD nu l-ai >DAat En priFDR9 :ntr-ade@Dr( tecLerul FDcea lEnAD piciBarele araAaFului. SBlistul se cBnsiderD insultat( drept care se rDGBiete la GillMH - Las-B Iai IBale( CericitB( unde @eFi priFD la Iaina de ADtitR Cu tactul care ID caracteriFeaFD( Entreprind B acGiune de teIperare a spiritelBr. :n priIul rEnd( le dau dreptate aIEndBruraH - Nici B IainD electrBteLnicD nu CuncGiBneaFD CDrD curent( iar araAaFele EncD n-au CBst pre@DFute cu priFD. Astea-s Capte de necBntestat9 LDsaGi cD aranNeF eu lucrurile... SatisCDcut de aCBrisIele eIanate cu atEta aleAreGD de spirit( ID Endrept cDtre uriaul >uCet al cBanei MariGa. Din tiIpul cele>rului prEnF de AalD( B>ser@aseI cD-n sertarul principal se aClD un prelunAitBr. VreB cinci Ietri de Cir electric( nici Iai Iult( nici Iai puGin. :l e?traA din cutia de cartBn ;7PicBturi pentru aIpanie8< En care se ADsea adDpBstit. FDrD sD Gin seaIa de >EGEiala suspectD a tecLerului( El @Er de-a dreptul En priFa de lEnAD uD. DrD>Biul declanat de transpBrtul IaAnetBCBnului ;7GrundiA89< din Bdaia IBrtuarD( EnsBGit de EntreaAa leaLtD a IenaNeriei de la PBsada( nu Iai IeritD a Ci descris. Ar Ci peni>il. Deplasarea cBrteAiului nu putea Ci aseIuitD decEt cu B EnIBrIEntare >iFarD( sinistrD( En care rudele EnsBGeau la ArBapD nu rDIDiGele pDIEnteti ale rDpBsatului( ci cBrpul Ietalic al unui aAreAat acustic( purtDtBr al Alasului celui decedat. ;; IarDi ne aClDI instalaGi En Nurul Iesei. MaAnetBCBnul a CBst aeFat de-a dreptul pe Iaina de ADtit( pentru a Ci la EndeIEnD. :n dreapta aparatului l-aI plasat pe LucJM( En calitatea lui du>lD de prBprietar al 7GrundiA8-ului i de specialist En IEnuirea acestuia. CBnstatEnd preFenGa tuturBr celBr interesaGi( ID adreseF sBlistuluiH - PBrnete-l( dBInule LucJM9 Marele cEntDreG pBp( @edeta atEtBr nunGi i >BteFuri( apasD un >utBn. Aparatul rDIEne nepDsDtBr i rece. &eCuFD ;cu EncDpDGEnare< sD se supunD cBIenFii. De eIBGie( sBlistul Encepe sD scEnceascDH << 144 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :n aceeai clipD( se prBduce B scEnteie al>Dstruie( siIt cuI ID scuturD cine@a( Fdra@Dn i Encepe sD ID FAElGEie cu B Crec@enGD din ce En ce Iai spBritD. NBrBc cD se stinAe luIina( c-altIinteri IureaI electrBcutat. Spre >ucuria asistenGei din Nurul Iesei. IIediat urlu cEt Iai autBritarH - NiIeni nu se IicD de la lBcul sDu9 IIediat EnlBcuiesc siAuranGa. "nde-i ta>lBul( cBanD MariGBR - Stai >lEnd( dBIOle CBnan9 = ID sCDtuiete aICitriBana. Ce( @rei sD-Ii dai CBc caseiR LasD cD ID Bcup eu. NuIai( scBate din priFD prelunAitBrul Dla. ! deCect. Mi-a ars de @reB cinci Bri siAuranGele... Peste treiFeci de secunde( a@eI iarDi luIinD. CBana MariGa se aClD lEnAD Iine. Din aceeai cutie ;7PicBturi...8<( scBate un alt prelunAitBr. FDrD sD eFite cEtui de puGin( El EnCiAe rapid En priFD( pBrnete cu capDtul celDlalt spre IaAnetBCBn i-l EIplEntD e?act la lBcul indicat. De unde B Ci cunBscEnd( Bare( sisteIul de cuplare la reGea al 7GrundiA8-uluiR Ciudat( CBarte ciudat. DacD nu( i >iFar9 :ntrucEt sBlistul lDsase >utBnul de pBrnire apDsat( nuIaidecEt se stErnete entuFiasIul ritIat al rBcJ-urilBr. :n IiNlBcul EndurerDrii Aenerale( Iai Iult sau Iai puGin autenticD( aceastD IuFicD stenicD( plinD de a@Ent i enerAie( ca un sBi de Pepsi-CBla( transpus En seInale sBnBre( distBneaFD destul de neplDcut. :nsD( nu pentru tBatD luIea. LucJM >EGEie din cap( e?taFiat de CreneFia BrcLestrei. AiNderea i Calsa GillM. Ceea ce ID uiIete( EnsD( este surpriFa EntipDritD pe cLipul dBctBrului .anni>al. La @Ersta lui( ritIurile rBcJ-urilBr ar Ci tre>uit sD-l indispunD. Dar( diIpBtri@D( 5ilD pare sD le aprecieFe Entr-un IBd deBse>it. ;; AteptDI cu tBGii( nespus de EncBrdaGi( s-auFiI de ce I-a in@itat rDpBsatul SieACried GatereJ s-ascult >anda pEnD la capDt. PEnD sD se aNunAD la sCEritul >enFii( care se deruleaFD cu *($ cI pe secundD( trece aprBape B NuIDtate de ceas. 5anda se aprBpie de sCErit. Pe rBlD( nu cred sD Ci rDIas Iai Iult de FececincispreFece centiIetri. Mai sEnt Bpt... apte... ase... i( deBdatD( ca de pe cealaltD luIe( se aude Alasul inAineruluiH CBnan( aI>iGiile duIitale detecti@e @Br Ci satisCDcute. &eAret cD pentru autBrec@ieIul Ieu n-aI ADsit B IuFicD Iai adec@atD = s-ar Ci cu@enit nite CLBpin sau )aAner( dacD nu( cLiar Stra@insJM -( dar sBlistul nBstru pBp nu pBsedD aa ce@a En depBFit. MesaNul( pe care Gi l-aI lDsat( se aClD pe pista a patra...8 5anda s-a terIinat. &Bla se Bprete autBIat. A@eI de-a Cace cu un 7GrundiA8( nu cu un prBdus de serie. 7Maestre << 146 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Pri@esc neduIerita la asistenGD. Aceasta se uitD la Iine En acelai cLip. CLiar puGin neEncreFDtBare. re>uie sD apeleF la LucJMH - Care-i pista a patra( IetereR CuI tre>uie sD prBcedeFR LucJM EIi rDspunde insBlentH - Ar Ci Iai >ine sD ID lDsaGi pe Iine. Iar B sD ardeGi siAuranGele... 7GrundiA8-ul Dsta nu-i IainD de scris... CEtD inculturD9 De unde sD tie neCericitul Dsta de sBlist = specialiFat En petreceri rurale( nunGi i >BteFuri = cD Iarele ,aIes .adleM CLase( unul dintre eriCii rBIanului pBliGist neAru( CBlBsete un IaAnetBCBn pentru dictarea lucrDrilBr saleR Dei( dacD ar Ci pBsedat ce@a cunBtinGe stilistice( i-ar Ci putut da CBarte uBr seaIa. :nsD Ii-e teaID cD LucJM clBcete ce@a En ADIDlia de creier pe care B pBartD adDpBstitD su> claia de plete. DacD intenGiBneaFD sD tearAD EnreAistrareaR - # sD cBBperDI( dBInule LucJM9 Mai pricep i eu cEte ce@a En Iaterie de instruIente electrB-acustice... - S-a @DFut... = EIi rDspunde Auristul( EncercEnd @iFi>il sD ID cBIprBIitD En CaGa IeI>rilBr IenaNeriei. :n interesul cauFei( Ciind i eu curiBs s-ascult audiB-testaIentul inAinerului SieACried GatereJ( Ei EnADdui sBlistului = su> stricta Iea supra@eALere = sD EntBarcD >anda. erIinEnd BperaGia = destul de siIplD( dealtCel -( rBla pBrnete sD se deruleFe. NiIic. DupD alGi dBuDFeci de centiIetri( iarDi niIic. LucJM-LucJM AeIe. De parcD i-ar Ci trecut un >uldBFer peste cBrFile @Bcale. - Vai Iie... Mi-a ters recitalul lui .endri?9... :nsD( n-apucD sD-i terIine >Bcetul de Nale( cD inAinerul pBrnete sD @Br>eascDH - 7DBInule Al CBnan DBi9 CEnd ai s-asculGi aceastD >andD( eu ;; aI sD ID aClu pe altD luIe... pBate Iai >unD( pBate Iai rea... dar( En sCErit( B luIe En care aI scDpat de AreutDGi... DuIneata( En IiNlBcul adunDturii de ADinari din pensiunea MariGei( de-a>ia le @ei cunBate... Asta( la Enceput( pentru cD( Iai tErFiu( @a Ci i Iai cuIplit... Dar( GinEnd seaIa de adaAiul 7ars lBnAa( @ita >re@is8( sD treceI la prB>leIele nBastre...8 "rIeaFD B pauFD de @reB cEte@a Feci de secunde. InAinerul Encepe din nBu sD-i depene cBnCesiuneaH Cie iIplicaGi MariGa( 5ilD( GillM i cEntDreGul... &apacitatea( EndelunA @eriCicatD a MariGei( B plaseaFD pe priIul lBc. Mai Iult ca siAur cD 5ilD Ei @a ser@i de cBIplice( aa cuI a CBst B @iaGD EntreaAD. Nu cred cD @Br cBnlucra cu cuplul GillM-LucJM. ParaFiGii Dtia( prea redui ca sD prBCite de a@antaNele unei Iisiuni En cBlecti@( @Br Encerca sD dea lB@itura sinAuri. Ceea ce nu tiu( - 7:n IBartea Iea( care nu @a Ci delBc EntEIplDtBare( tre>uie sD << 14* !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet este IBdalitatea pentru care @Br Bpta. MB>ilul( EnsD( este Iai siIplu de deterIinat. 5anii9 Cei patru sute de Iii de lei( luaGi pe casa din 5ucureti. MariGa( la instiAaGia lui 5ilD( I-a denunGat BrAanelBr ecBnBIice. Mi-a ispDit pedeapsa. !raI @inB@at( 5ineEnGeles( nu I-aI lDsat nici tras pe sCBarD. Internarea lui 5ilD( Entr-un 7pensiBn8( pBGi sD-i i cBIunici( se datBreaFD denunGului Ieu. Merita( dupD cEte Ii-a CDcut( sD prB>eFe i el din plDcerile recluFiunii. DealtCel( EncD de acuI cEte@a File( aI triIis un IeIBriu la MiliGia ,udeGeanD( prin care anunG aprBpiata Iea asasinare. Le-aI CurniFat pe larA( tBate inCBrIaGiile necesare. NuIele principalilBr interesaGi( precuI i cEte B scurtD >iBAraCie rBIanGatD...8 DBctBrul .anni>al i IadaI NacLtiAal se pri@esc EnspDiIEntaGi. 5anda cBntinuDH Iar un dBctBr Ei pBate prBcura( Entr-un cLip sau altul( B inCiID cantitate( suCicientD pentru a licLida un Iic BrDel...8 AcuI EIi dau seaIa de rBstul sticluGei cu esenGD de arBID de IiAdale. FBrIida>ilD iniGiati@D9 DBaIne( i cEt ID preBcupase IirBsul acesta( asasin9 5anda se deruleaFD Iai departe( CDrD sD GinD seaIa de reClecGiile Iele intestineH - 7... sD tii( dBInule CBnan( cD nu ID EnAriNBreaFD prea Iult ;; @rea sD @eriCic( dacD @a Iai Ci pBsi>il( ce CDcea acuI @reB trei ani... dupD cEte aI aClat din Fiare( a a@ut un accident de autBIB>il( EnsD nu se B>ser@D niIic En cBIpBrtaIentul ei... i nici nu Ii-a pBIenit niIic despre asta... de altIinteri( aI senFaGia cD suCerD de-B ciudatD aIneFie parGialD( nu cunBate B IulGiIe de aIDnunte din prBpria ei @iaGD... AcuI a @rea sD-Gi e?plic sursa unui CenBIen ce Ii s-a pDrut cD te-a EnAriNBrat CBarte Iult... ID reCer la persistentul parCuI de IiAdale( din pensiunea MariGei... !u l-aI creat( CBlBsind B ne@inB@atD esenGD arBIaticD( pentru a-l @ErE cEt Iai adEnc pe 5ilD En pBstura de criIinal... #ricine tie cD acidul cianLidric IirBase a IiAdale... 160 - 7... e ce@a En nereAulD cu GillM( draAD dBInule CBnan... tare a aprBpiatul Ieu deces( i ai sD aCli Iai tErFiu( de ce. SEnt Cericit cD Ciarele( care i-au >Dtut NBc de suCletul Ieu( Ei @Br priIi pedeapsa. i Iai aI un IBti@ sD ID siIt Cericit. DupD cuI Gi-aI spus( >anii de pe casD i-aI transCBrIat En pietre preGiBase. Spre surprinderea Iea( care niciBdatD n-aI CBst Enelat( de astD datD s-a ADsit unul Iai IecLer. i anuIe( Iisitul care s-a Bcupat de prBcurarea >riliantelBr( ru>inelBr i-a celBrlalte nesteIate. Bate-s Calse. Pietre( i niIic Iai Iult9 Nici nu-Gi EncLipui ce-B sD se >ucure MariGa( 5ilD( Cie-Iea i cEntDreGul Dla pletBs( cEnd au sD aCle ade@Drata @alBare a pietricelelBr din casetD. Ma?iIuI +$0 de lei...8 NacLtiAal cade cu scaun cu tBt. LeinD. StriA la LucJMH - #prete IaAnetBCBnul9... :n clipa aceasta( se clatinD EntreA li@inA-rBBI-ul. DBaIna << DBctBrul .anni>al se repede la MariGa NacLtiAal( sD-i dea !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet priIul-aNutBr. Dar El @Dd sur@BlEnd Iasa( EI>rEncit de-B CantasticD >leandD a cBanei MariGa. Nici AEnd sD leine. Pur i siIplu( de eIBGie( Ei pierduse ecLili>rul. AcuI rDcnete i urlD la dBctBrH - Bntule9 'iaI spus sD Caci rBst de cLeiGD. DacD cercetaI pietrele( tiaI nuIaidecEt cD-s Calse. IdiBtule9 AcuI s-au dus pe apa sEI>etei pDrDluGele Iele... PraCul s-a ales de tBt...i nuIai din @ina ta... SEnt i eu eIBGiBnat de IesaNul pBst-IBrteI al inAinerului. DBctBrul .anni>al ateriFeaFD iarDi En scaunul lui( MariGa se uitD cE la su>seInatul i-Ii pBruncete( aprBape urlEndH - Mai pune B datD IaAnetBCBnul Dla... dD-l EndDrDt( de-acBlB de unde spune >estia de /iALi cD pietrele nu Cac nici trei sutici... LucJM( la un seIn cu capul( pe care-l cBIit instantaneu( se e?ecutD. - 7... cEnd au sD aCle ade@Drata @alBare a pietricelelBr din casetD. GatereJ. De dincBlB de IBrIEnt( ca sD ID e?priI aa( dei nu l-aI EnIBrIEntat EncD( /iALi @Br>ete( @Br>ete( @Br>ete... - 7... dBInule CBnan( tre>uie sD-Gi Iai spun un lucru... destul de trist( dar tBtui ade@Drat... DacD Ciarele n-au curaNul sD ID ucidD( Ii-aI luat tBate IDsurile de siAuranGD. AI sD ID sinucid. :ncD din priID@arD( Ii s-a diaAnBsticat un cancer al larinAelui Nu-Ii rDIEne decEt sD ADsesc IBdalitatea cea Iai cBIBdD... Iar IBartea Iea tBt le @a Ci pusD En cErcD... :nsD nu Iai aI prea Iult tiIp la EndeIEnD... Mereu ID AEndesc la @iaGa Iea prDpDditD( la MariGa( la CrateIeu( la ispDirea pe care le-B sBrtesc... AcuI... acuI... acu... a... aaaL... a...8 5anda cBntinuD sD se deruleFe( dar nu se Iai aude niIic. StDI i ascultDI EnIDrIuriGi. PEnD se terIinD tBatD rBla. SinAurul FABIBt din li@inA-rBBI este >BcDnitul pe care-l prBduce IadaI NacLtiAal( iF>indu-se cu capul de IasD. CeilalGi( din starea de prBstraGie En care se prD>uiserD( Ei re@in unul cEte unul. DBctBrul .anni>al( En@erFit la CaGD( terAe Entruna lentilele BcLelarilBr sDi de scaCandru. PrBsBpul( eterna >atistD ;de diIensiuni incredi>ile<( are acuI B du>lD Iisiune. CEnd a>sBar>e transpiraGia a>undentD de pe Cruntea @raciului->ucDtar( cEnd EncearcD sD redea transparenGa ;prB>a>il precarD< a unBr BcLelari ceGBi. GillM dD e@idente seIne de asCi?ie. ;; Ma?iIuI +$0 de lei...8 MadaI NacLtiAal ascultD ca EndB>itBcitD. ApBi( pe neateptate( se ia cu IEinile de pDr i pBrnete sD F>iere ca B @itD EnNunALiatDH - 5anii Iei( >anii Iei... aABniseala Iea de-B @iaGD EntreaAD... Se clatinD En stEnAa i-n dreapta( se lB@ete cu Cruntea de tD>lia Iesei( CDrD sD GinD seaIa de cBntinuarea discursului inAinerului << 161 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet LucJM pri@ete 7GrundiA8-ul ca IaAnetiFat. /adarnic EnsD. &Bla s-a Bprit autBIat. FraGii Flinta( Iai unici ca nici cEnd( se cBnsultD En BaptD cu SicD FinicLi. MD uit la ei intriAat( nereuind sD EnGeleA ce-i preBcupD. MD lDIurete MBAaI( En clipa cEnd Ii se adreseaFDH - Nene Iaestrule( de ce-a tDcut inAinerulR PrB>leIa asta ID B>sedeaFD i pe Iine. :Ii iau iniIa-n dinGi( Cie ce-B Ci( i-i spun ce AEndescH - Cred c-a inter@enit ce@a... BIul pe care-l ateptat9 5iAaI( Iai tare de cap( insistDH - CineR Asasinul9 SEnt tBtui neduIerit. CBrpul inAinerului GatereJ nu pBartD nici B urID de @iBlenGD. CEnd laI lDsat En Bdaia lui( cu capul prD>uit pe ta>lBul de cBIandD al 7GrundiA8-ului( /iALi nu se aCla En pBsesia nici unui cuGit EIplEntat En iniID( nici a @reunui BriCiciu En tEIplD( prBdus de cine tie ce AlBnG de re@Bl@er. Iar de sinucis = aici nu Iai e?istD nici B EndBialD -( EncD n-apucase sD reFBl@e aceastD pBsi>ilitate. SinAur IDrturisise cD studia B IBdalitate cEt Iai cBIBdD. GeaIurile uii dinspre terasD Encep sD se tul>ure. Nu Iai pri@esc la cadranul ceasului. tiu c-a stat. Dar este clar cD se crapD de FiuD. +%. 7SFIDA&! LA AD&!SA CI I #&"L"I8 ;; !llerM Zueen( unul din Iarii Iaetri ai rBIanului pBliGist de tip eniAIatic( a@ea prBstul B>icei ca( En IaNBritatea cDrGilBr sale( aprBape de Cinal( sD-i EntDrEte cititBrii( a@ertiFEndu-i cD pBt descBperi i sinAuri EncElcita tainD e?istentD En pB@estea CicGiBnatD de dEnsul. Bate eleIentele necesare( pentru Endeplinirea acestei diCicile BperaGii( se aClau pitite pe unde@a( prin paAinile rBIanului respecti@. !u( unul( dei aI Encercat En nenuIDrate rEnduri sD dau de urIa criIinalului din rBIanele sale( apelEnd la releele creierului prBpriu( aI CBst tBtdeauna ne@Bit sD le citesc pEnD la capDt( ca sD aClu ade@Drul. NiciBdatD naI CBst En stare sD-l ADsesc persBnal. Ar Ci tre>uit sD lectureF din nBu EntreA rBIanul. #r( ce sD ID ascund dupD deAet( n-a@eaI suCicientD rD>dare. Aa cD sDreaI deFin@Blt capitBlul intitulat 7SCidare la adresa cititBrului8 i-l lDsaI pe dBInul Zueen sD-Ii ser@eascD pe ta@D reFBl@area eniAIei. La urIa urIei( pentru asta El plDtiseI( atunci cEnd Ei cuIpDraseI cartea. :n caFul de CaGD( ID reCer la >iFara EnlDnGuire de e@eniIente petrecute En pensiunea dBaInei NacLtiAal( stau i ID Entre> dacD n-ar Ci Iai indicat( ca un lectBr tenace sD ADseascD( << 16% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet lipsindu-se de aNutBrul Ieu( ade@Drul En pri@inGa IBrGii inAinerului SieACried GatereJ. AltD sBluGie nu @Dd. Spre ruinea Iea( tre>uie sD recunBsc cD. :n ciuda IultiplelBr eCBrturi Iintale depuse( aI aNuns la cBncluFia cD-i iIpBsi>il sD clariCic ce@a. &eAret( dar asta-i situaGia. PEnD acuI( n-aI CDcut altce@a decEt sD pB@estesc cele pDGite la PBsada. &DIEn( EnsD( B seaID de prB>leIe nesBluGiBnate. Cine a ucisR Asta ar Ci una la IEnD. ApBi( urIeaFD dBuD la IEnD( adicD Entre>area cea Iai diCicultBasD. Cu ce arID anuIe a CBst aNutat inAinerul s-B tearAD de pe aceastD luIeR Nu IB>ilul lipsete( ci asasinul. Asasinul i IBdalitatea utiliFatD. A>ia dupD ce-Ii reIeIBreF EntEIplDrile din ultiIele dBuDFeci i patru de Bre( ID iF>ete un aIDnunt care( acuI( Ii se pare dintre cele Iai EnseInate. DacD inAinerul a CBst ucis cLiar En clipa cEnd dicta la IaAnetBCBn( cuI de-a Iai a@ut rDAaFul ;pBst-IBrteI< sD-ntBarcD >anda i sD-Ii indice( la sCEritul altei piste( lBcul unde Ii-a lDsat IesaNul pe care Ii-l destinaseR CBIBdD sBluGia iIaAinatD de dBInul !llerM Zueen. :l sCideFi pe cititBr( iar el reFBl@D prB>leIa. Nu-Ii rDIEne altce@a de CDcut( decEt sD prBcedeF la Cel. Aa cD( iu>iGi cititBri( EncercaGi sD @D descurcaGi. !u( pEnD una alta( ID 16+ a>Gin. Mai ales cD sEnt sinAur. Iar !llerM Zueen( de Capt( sEnt dBi. DBi @eri priIari care( din lipsD de altce@a( s-au apucat sD scrie rBIane pBliGiste( su> un unic pseudBniI. Cred i eu cD le cBn@enea CiAura cu sCidarea. "nde-s dBi( puterea crete... DacD Iai adDuADI i rDsIiile de cititBri( nici nu-nGeleA de ce Iai scriau i capitBlul Cinal( En care BCereau deFleAarea eniAIei. Puteau sD renunGe. Nici nu-i recBIanda>il sD te pui rDu cu pu>licul( su>estiIEndu-l. /Du aa9 ;; ++. D"P D#"/!CI D! ANI... DuIas-tatDl( in@entatBrul celBr trei IucLetari( i-a >BteFat cu titlul de Iai sus cBntinuarea a@enturilBr c@artetului de spadasini. CDci( Dsta-i lucru tiut de tBatD luIe( cei trei rDIDseserD tBt patru( cLiar i dupD dBuDFeci de ani. :nsD eu( secLestrat la PBsada( unde nu cred s-apuc a Iai trDi dBuDFeci de ani( ID siIt B>liAat sD deF@Dlui cEt Iai deAra>D e@eniIentele petrecute dupD ciudata repauFare a inAinerului GatereJ. N-au trecut decEt dBuDFeci de File de la traAica EntEIplare. :nsD dBuDFeci de File de ArBaFD. Nu Iai aI nici sBIn( nici BdiLnD. SEnt tBt tiIpul un pacLet de ner@i preaI>ulaGi. AncLeta eCectuatD de cBlecti@ul BrAanului !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Nudiciar I-a adus En praAul unei in@idia>ile ne@rBFe astenice. e?teriBare unui asasinat. M-aI EnADduit( la plecarea respecti@ului cBlecti@( sD-l Entre> pe siIpaticul cBla>BratBr al MiliGiei = cred cD a@ea ranA de cDpitan -( cEte@a aIDnunte En leADturD cu prB>leIele care ID CrDIEntauH - DBInule cDpitan( nu tiu dacD @-aGi dat seaIa cD nuIele Ieu( su> care sunt cunBscut aici( la pensiunea dBaInei NacLtiAal( este dBar un pseudBniI. De Capt ID cLeaID... - Nu @D Iai BsteniGi( Iaestre( tiu tBtul... AI citit En >uletinul de identitate... MD >ucur cD aI ADsit aici un apreciat Fiarist( care( seInEnd Al. CBIan( este Iult Iai cunBscut decEt scriitBrul Al CBnan DBi. SEnt de aseIenea EncEntat cD @D preBcupD literatura pBliGistD. PrB>a>il cD @a @eni Fiua cEnd @eGi de@eni B cele>ritate. DeBcaIdatD( EnsD( @D sCDtuiesc prietenete sD ne lDsaGi pe nBi a ne Bcupa de in@estiAaGiile de riABare. DuInea@BastrD n-aGi reuit decEt sD EncurcaGi lucrurile... Dar( a@End En @edere cD En caFul de la PBsada e?istD un e?celent Iaterial dBcuIentar pentru un rBIan( pe care sper sD-l scrieGi Entr-B >unD Fi( aI sD @D clariCic cEte@a aspecte care @-au scDpat En ancLeta pe care aGi Entreprins-B... - Nu tiu cuI sD @D IulGuIesc( dBInule cDpitan. CLiar @rBiaI sD @D rBA( >ineEnGeles dacD nu EncDlcDI leAea( sD-Ii e?plicaGi cuI a prBcedat decedatul( dupD ce-a Iurit de iniID( sD-ntBarcD la lBc >anda( trecEnd-B pe altD pistD... Asta-i prB>leIa care ID cLinuie cel Iai Iult... ApBi... !?tra@aAantul C#NAN D#I Pe la unspreFece( istB@iGi de nBaptea petrecutD En sterile deF>ateri ceasuri. in@estiAatBrice Dar( atunci( ;iniGiate de su>seInatul<( cu dBuD ne preADteaI sD puneI capul pe pernD( >areI pentru cEte@a ne-aI pBIenit Iaini al>-al>astre. AI dedus iIediat cu cine a@eI de-a Cace. Au urIat cEte@a Bre de cercetDri( interBAatBrii etc.( etc. SBsiserD( CBrIida>il de prBIpt( dEnd urIare sesiFDrii e?pediate de inAinerul GatereJ. DupD ce-au luat iIediat cBntact cu su>seInatul scrisBrii( care-i atepta distant i rece( su> aspectul unui cada@ru perCect cBnser@at( dupD ce s-au distrat ascultEnd la IaAnetBCBn IuFicD de calitate ;precuI i IesaNul adresat Iie<( Entr-un tiIp recBrd( au reFBl@at ceea ce nu CuseseI capa>il sD reFBl@ eu En treiFeci i ase de ceasuri. MD rBA( prBCesiBniti. ,Bs pDlDria( Ii-aI Fis eu. Medicul leAist( sau cuI i-B Ci spunEnd( diaAnBsticase( cLiar de la priIa e?aIinare( un inCarct IiBcardic. NuIai la aa ce@a nu ID AEndiseI. AcuIa cLiar stau i ID Iir( cuI de nu-Ii trecuse prin cap i aceastD pBsi>ilitate. #>sedat de ideea criIei( pe care B siIGeaI plutind En atIBsCera EncDrcatD din pensiunea dBaInei NacLtiAal( uitaseI cD BaIenii Iai pBt Iuri i din pricini 16;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CDpitanul FEI>ete pe su> IustaGD( dei nu pBartD >retBn su> nasH - "n IBIent9 Mai EntEi sD lDIuriI cLestia cu IaAnetBCBnul... DacD aGi Ci a@ut rD>dare sD ascultaGi >anda En EntreAiIe( adicD tBate cele patru piste( aGi Ci aClat i sinAur ade@Drul... Atunci cEnd s-a Entrerupt IesaNul ce @D era destinat( a@usese un priI atac de cBrd... PEnD ce i-a re@enit( >anda se terIinase( iar rBla se Bprise autBIat. Atunci( tiind cD nu era e?clusD pBsi>ilitatea sD Iai sur@inD un atac( inAinerul a scLiI>at pista( a pBrnit IaAnetBCBnul i @-a Iai lDsat un IesaN... Pe-acesta( EnsD( nu l-aGi ascultat. Se aCla la Enceputul pistei cu IuFicD rBcJ. DBar cEte@a cu@inte( atEt a Iai apucat sD spunD... Ard de nerD>dare sD aClu despre ce-i @Br>a. SiIpaticul cDpitan siIte aceasta i-Ii satisCace pe lBc curiBFitateaH 7DBInule CBnan( cred c-aI reFBl@at i prB>leIe sinuciderii... - VD transIitea( dupD pDrerea Iea( B inCBrIaGie capitalDH F>ErnEiau Cerestrele... NuIai cD inAinerul nu-l Iai auFea de IultiBr... CEnd a putut EnreAistra( pe ultiIii centiIetri( indicaGia respecti@DR... - Nu-i Areu de dedus = ID lDIurete cDpitanul -( dupD ce-a Enscris IesaNul pe >andD( a dat rBla EndDrDt( a pBrnit iarDi sD asculte( tiIp En care @-a scris i >iletul. A>ia dupD aceea( cel puGin aa EIi EncLipui( a a@ut lBc ultiIul atac... S-a prBdus inCarctul( iniIa a e?plBdat( dar inAinerul a Iurit Cericit( purtat pe aripile IuFicii... ;; &enunG sD-l Iai deranNeF cu Entre>Dri stupide pe atEt de >ine@BitBrul interlBcutBr. DacD a insista( ar EnseIna sD-Ii deF@Dlui lacunele( pe care a>ia acuI le cBnstat( En sisteIul Ieu de AEndire in@estiAatBricD... Mai >ine s-B las IBartD. Mainile au deIarat diCicultuBs( patinEnd i derapEnd En nDIBlul pricinuit de plBaia de peste nBapte. i duse au CBst. Iar eu aI rDIas En ALearele pensiBnarilBr dBaInei NacLtiAal. Bt tiIpul cEt stDtuseI de @Br>D cu cDpitanul( ID supra@eALeaserD atenGi i intriAaGi de la CereastrD. AcuI eraI la dispBFiGia lBr. Cine pBate ti ce le uI>lD prin cap. FDrD EndBialD( Ei EncLipuie cD aI 7ciripit8 ;pentru a ID e?priIa pe liI>a actriGei<( Capt pentru care @a tre>ui sD dau sBcBtealD. CuIR !i >ine( asta nu Iai sEnt capa>il sD pre@Dd. Cu IenaNeria dBaInei NacLtiAal( tBtul este pBsi>il. !?tra@aAantul C#NAN D#I "rIeaFD( dupD acest IesaN( cBncertul CBrIaGiei 5ill .alleM. ApBi aCla EnreAistrat IesaNul principal... Nu sEnt IulGuIitH e?istD B >BalD splendidD( ce se cLeaID atac de iniID... priIele siIptBIe s-au i IaniCestat... la @Ersta Iea( @Br urIa nuIaidecEt i celelalte... le atept EIpDcat...8 DBar atEt. a Iai a@ut rDAaFul( la sCEritul pistei( sD @D indice lBcul unde se << - CEnd aI intrat En Bdaia inAinerului( IaAnetBCBnul cEnta de 16$

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Lucru CBarte ciudat( dupD plecarea celBr dBuD turisIe pBpii( ca >ietul /iALi... CuI de-ai CBst En stare sD dBrIi En Lalul acestaR CuriBs. ! priIa nBapte cEnd reuesc sD dBrI i eu ca luIea( de cEnd aI sBsit la PBsada. #are sD Ci FDcut cLiar dBuDFeci i patru de ceasuriR Pri@esc Enciudat la cBana MariGa. Cu tra>ucul En IEnD( CuIeAD ca un cB de lBcBIBti@D( 7PaciCic8( ante>elicD. A EI>rDcat rBcLia de dBliu. Dar nu depisteF nici un seIn de durere. DiIpBtri@D( aI iIpresia c-a uI>lat pe la depBFitul de 7.ennessM8. !a( care se laudD cD nu suCerD >Duturile strDinailBr. - :I>racD-te cu@iinciBs( Ietere( i cB>BarD NBs( la IasD( sD @DrsDI B picDturD de @in En aIintirea rDpBsatului. :ntBrcEndu-se ca un spErnel( IadaI NacLtiAal pDrDsete terenul. FDrD a uita ca( din Iers( sD-Ii cBIuniceH - Nu te lDsa ateptat( cD IuriI de CBaIe9 ;al>-al>astre<( dei >Dnuiesc cD era Bra prEnFului ;1$.00 L<( pentru priIa BarD En @iaGa Iea( renunG la deNun. Pic de sBIn. :n tiIp ce IeI>rii IenaNeriei pun de IasD( urc la Iine En Bdaie. N-apuc sD-Ii dau NBs Lainele( cD ID prD>uesc( FB>it de B>BsealD( de-a latul patului. DacD aI CBst En stare sD ID lipsesc de Lrana cea de tBate Filele( EnseaInD cD ID preBcupD ce@a deBse>it de iIpBrtant. CLiar aa i este. MD cLinuie stDruitBr un AEnd cuIplit. Ce @a urIa dupD tBate cele EntEIplateR Dar nu iF>utesc sD ID cBncentreF. AdBrI ca un >utean. CEnd ID treFesc( datBritD unBr insistente >DtDi En uD( cBnstat cD nu CuseseI En stare sD dBrI nici dBuD-trei ceasuri. Pe CereastrD( se strecBarD luIina @ie a dupD-aIieFii. PeseIne cD nu-i Iai Iult de Bra patru( patru i NuIDtate. 5DtDile se EnteGesc. i ca @BluI( i ca Crec@enGD. - Ce Caci( dBIOle CBnan( nu te Iai scBli B datDR !ste cBana MariGa. - De ce nu ID lDsaGi En pace( sD-Ii @Dd de sBInR A>ia I-aI culcat9 MadaI NacLtiAal pDtrunde En caIerD( CDrD sD Iai atepte in@itaGia IeaH - Sla@D DBInului cD eti sDnDtBs9 De ieri tBt ateptaI sD dai un seIn de @iaGD... Ne teIeaI sD nu Ci dat i duIneata Brtul ;; :n ciuda Captului cD dBctBrul .anni>al( cLiar En nBaptea prBduse aliIentare( En li@inA-rBBI s-a Encins un FaiaCet En tBatD reAula. ParcD ar Ci un parastas de AalD. Dei pensiBnarii cBanei MariGa ar>BreaFD Iutrele cBrespunFDtBare( purtEnd ;unii dintre ei< i straie cernite( asta apBcalipsei( ne inCBrIase cD nu

Iai pBsedD nici urID de << 163 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet nu-i incBIBdeaFD sD IasticLeFe de FBr( EnCulecEnd ca sparGii. #>ser@ cD Ii s-a reFer@at i Iie un lBc. CLiar lEnAD IadaI NacLtiAal. Ser@esc i eu cEte ce@a( ciuAulind de ici( de cBlB = cD era de unde -( Ciind Iai Iult atent la cLipurile EndureraGilBr cBIeseni. FiAurile lBr EIpietrite( EnsD( nu-Ii spun niIic. Atunci renunG la studiul CiFiBnBIiilBr i Encerc sD recupereF Landicapul. CEnd DuIneFeu Br Ci a@ut @reIe sD prepare atEtea >unDtDGuriR Dar cBana MariGa EIi Entrerupe Cirul AEndurilBr( inCBrIEndu-ID suspect de dulceaAH - DraAD dBIOle CBnan( s-a EntEIplat B Iare nenBrBcire. DupD ce-au plecat tB@arDii de la MiliGie( s-a surpat druIul spre CBIarnic. Nu Iai a@eI cuI cB>BrE En Bra. PlBile au IDcinat cBasta( iar druIeaAul nBstru nu Iai e?istD. Cine tie cEt @Br dura lucrDrile de reCacere. DeBcaIdatD @a tre>ui sD stai printre nBi... Asta-i situaGia( ce sD-i Caci9 Pe rDpBsat @a tre>ui sD-l EnIBrIEntDI prB@iFBriu( cu IiNlBace prBprii. CEnd aud @estea( rDIEn cu EI>ucDtura En AEt. - Nu @D CaceGi AriNi din pricina Iea( dBaInD NacLtiAal. Cu 75BI>iGa8( pBt sD cB>Br i pe scurtDturD( de-a dreptul prin pDdure... /EI>etul cBanei MariGa crete En intensitate. raAe adEnc din tra>uc( apBi ID inCBrIeaFD placid( ca i cuI Ii-ar Ci anunGat cine tie ce @este lipsitD de iIpBrtanGDH - N-a crede( nene Iaestrule9 7Fiat8-ul Iatale Face EnArBpat( pEnD la pBrt->aAaN( En ArBLBtiul prD@Dlit peste el... CEnd se @a repara druIeaAul nBstru( @a Ci ne@Bie sD cereI un >uldBFer( sD @edeI ce-a Iai rDIas din IainuGD... NDdDNduiesc cD eti asiAurat... MD reped nuIaidecEt spre CereastrD. Are dreptate. Din 5BI>iGD nu se Iai @ede decEt pBrt->aAaNul. - Dar unde-i 7#/N8-ul FlintailBrR :Ii rDspunde MBAaI( c-un Alas pDtruns de disperareH - Maestrule( de aFi diIineaGD-l cDutDI. are ni-e teaID sD nu-l Ci cDrat puLBaiele la @ale. DlicD ai a@ut nBrBc... Iaina Gi-a rDIas pe lBc... :Ii aprind EnAEndurat un 7SnaAB@8. :n tDcerea AeneralD( care dureaFD B @enicie( e?aIineF pBsi>ilitDGile de plecare din pensiunea dBaInei NacLtiAal. SiIt cD nu-i >ine sD rDIEn aici. ! ce@a En nereAulD. CuI de s-a prD>uit ArBLBtiul nuIai peste >ietul Ieu 7Fiat8R ;; Glasul IierBs al dBaInei NacLtiAal EIi treFete atenGiaH - DraAD dBInule CBnan( pEnD ne Cace 5ilD B caCeluGD IBrIida>ilD( ia spune-ne tDlicD ce-ai discutat cu drDAuGul acela de cDpitanR Nu tiu de ce( dar Ii s-a pDrut cD te cunBate. Sau nu-i aa... AiR << 164 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet ALa9 Asta era. SEnt preBcupaGi de su>iectul cBn@Br>irii Iele cu siIpaticul BCiGer de la NudeG. Dar ce( parcD pBt sD le deF@Dlui suAestia acestuia de-a CBlBsi e@eniIentele de la PBsada pentru ticluirea unui rBIanR Dei( Entre nBi Cie @Br>a( acuI cEnd sEnt lDIurit En ce @iespar I-aI @ErEt( cEnd tiu cu ce praIatii aI de-a Cace i cEt de utilD ar Ci deIascarea unBr aseIenea eleIente paraFitare( I-aI direct ;i-n 7CBrcinA8< la deFinteArarea acestBr apariGii de cBIar pBstprandial. LBtDrEt sD iau En seaID prBpunerea cDpitanului i sD particip interBAatBriu. VBiau sD tie( Iai ales MariGa( .anni>al( GillM i LucJM ;ceilalGi( Iai puGin<( ce idei EIi suAerase cDpitanul En pri@inGa repBrtaNului despre CruIuseGile IBntane ale PBsadei. Ce Iai calea-@alea( Ei interesa nespus de Iult acest Aen pu>licistic. Iar eu nu Iai tiaI pe unde sD-Ii scBt cDIaa. A dBua Fi( l-au EnIBrIEntat pe inAinerul GatereJ. FraGii Flinta( CBtBrepBrterul i LucJM i-au sDpat B ArBapD de in@idiat. CBana MariGa a BCiciat sluN>a reliAiBasD( iIprB@iFEnd i recitEnd ruADciuni EnduiBDtBr de piBase. DeBarece era @Br>a de-B EnIBrIEntare prB@iFBrie( pEnD la repararea druIului( nu i-au CDcut cBciuA ;nici nu a@eau cu ce<( ci l-au aI>alat Entr-B ladD CBlBsitD cEnd@a pentru transpBrtul cDlueilBr la >Elciuri. Cu@Entul de adiB( deBse>it de eIBGiBnat ;En priIa parte<( a CBst rBstit tBt de IadaI NacLtiAal. Finalul( EnsD( I-a surprins supDrDtBrH - 7SD-Gi Cie GDrEna uBarD9 Pentru durerile pe care ni le-ai pricinuit( n-ai Ierita. Na( ia-Gi i pietrele Dstea9 Din pietri ai CDcut a@ere( En pietri s-a preCDcut...8 i( CDrD Ara>D( CDrD urD prea e@identD( MariGa NacLtiAal aF@Erli cele>ra casetD neaArD En ArBapD. ;; iraNul tra>ucului( pe care-l suAe cBana MariGa( Encepe sD creascD EnAriNBrDtBr. SeIn cD se ener@eaFD( ateptEnd rDspunsul cerut. Deci( sD n-B las s-atepte( c-altIinteri IuriI asCi?iaGiH - Da de unde( cBanD MariGB9 Nici AEnd sD-l cunBsc. :nsD a auFit de nuIele Ieu( citindu-ID prin Fiare. /icea c-ar Ci >ine sD scriu ce@a interesant despre peisaNul PBsadei( despre CruIuseGile reAiunii( despre pBsi>ilitDGile de deF@Bltare ale turisIului... - Ce @Br>eti( dBIOle9 PeisaNul( care @a sD FicD9... !i( nu ID Enne>uni( cD te cred9... i cuI ai s-B-ntBrci din cBndeiR PB@estete-ne i nBuD( sD nu IuriI prBti9... PBIenile ser@ite Entru aIintirea inAinerului( care s-au Ginut lanG( nu nuIai cD I-au EnArDat cu cel puGin trei Bcale( dar au CBst i un perIanent prileN de-a Ci supus unui insistent 166 << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Ca B culIe( pentru astuparea acesteia( CBlBsirD tBt pietri( luEndu-l cu lBpata din IBrIanul care-Ii acBperea 7Fiat8-ul. rec Filele En ABanD( druIul EncD nu se reparD( iar eu atept sD-Ii treacD @reIea( pEnD se @a Endura cine@a sD-i dea seaIa cD pensiunea dBaInei NacLtiAal a rDIas ruptD de luIe. LucJM pare sD se Ci EIpDcat cu dEnsa( punEnd la cale cine tie ce nBuD IErD@ie. .anni>al a Enceput sDIi IicBreFe pBrGiile. MariGa nu ID Iai pBCtete la ta>le. Nu-i >ine ce se EntEIplD9 NuIai CraGii 5iAaI i MBAaI ID Iai @iFiteaFD din cEnd En cEnd. Dar pe ascuns. Se teI i ei. FBtBrepBrterul i-a suspendat acti@itatea. Nu Iai traAe En pBFD pe niIeni. Nici el nu pare sD Cie aAreat. Mai ales( dupD ce s-a aClat cD era BIul lui GatereJ. De cEte Bri ID EntElnete( se Cace cD nu ID cunBate. Sau pBate( Ii se pare. MariGa NacLtiAal se pBartD cu actriGa de parcD i-ar Ci CiicD de-ade@Dratelea. Di@a( @DFEnd cD i-a intrat pe su> piele( n-B Iai scBate din 7MaIariGB( draAD98. SBlistul I-a Enne>unit cu IuFica. De cEnd a reintrat En pBsesia IaAnetBCBnului( ascultD tBatD Fiua nuIai rBcJ-uri( NerJ-uri i alte cLestii de acelai sBi. Are @reB treiFeci de >enFi En depBFit. Cu patru piste. :i EncLipuie( prB>a>il( c-B sD Iai dea peste @reun IesaN de-al inAinerului. NuIai aa EIi pBt e?plica inCatiAa>ila lui Cer@Bare. .anni>al a Enceput sD ADteascD prBst. "ltiIa ispra@D( En Iaterie de artD culinarD( a iF>utit s-B scBatD din pepeni pe IadaI NacLtiAal. ACuIase CasBlea >DtutD( IEncarea ei preCeratD. M-aI sacriCicat( dBar pentru a-l scDpa de represalii. AI cBnsuIat-B !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; Citesc. NBteF( pe puncte( e@eniIentele Iai iIpBrtante. Spre >ucuria Iea( EIi dau seaIa cD aI i cititBri. Cine@a( EncD nu tiu cine( EIi lectureaFD EnseInDrile. Atunci cEnd lipsesc din Bdaie( >ineEnGeles. :n ultiIul tiIp( ID CrDIEntD un AEnd. Mi-e i CricD sD-l nBteF En carneGelul Ieu de idei. NiIeni n-a @eriCicat aCirIaGia inAinerului( atEt de suspect sincerD( cuI cD pietrele scuIpe( En care Ei @ErEse cei patru sute de Iii de lei( sEnt Calse. CLeiGa Face En sertarul >uCetului din li@inA-rBBI. Caseta Face En IBrIEntul inAinerului. CDpitanul se uitase CuAar la pietricele( dar( neCiind de >ranD( putea sD se Enele. DacD nu erau tBtui CalseR NeapDrat tre>uie sD-i cBIunic cDpitanului supBFiGiile Iele. &DIEne de @DFut cEnd... DeBcaIdatD sEnt secLestrat. #>ser@ c-aI aNuns un Cel de Baie rEiBasD. GillM se uitD la Iine ca la un e?traterestru. << 16*

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet sinAur( cEte@a File la rEnd( pDstrEnd-B la rece( Entre Cerestre. /Du cD era deliciBasD9 pentru B siestD cBrespunFDtBare( sEnt necesare niscai@a calBrii. Aa cD( se EnealD. :l @Dd de Ciecare datD. ActriGa( cu tBate cD se aClD En cele Iai >une relaGii cu 7MaIariGa8( se duce CDrD dEnsa. Iar Brele preCerate sEnt cele de searD. LucJM-LucJM( prinG cBnsBrt repudiat( dD tErcBale IBrIEntului Iai cu seaID cEnd se lasD nBaptea. Artistul tBt artist rDIEne9 NuIai 5iAaI i MBAaI @in En tiIpul Filei. Iar SicD FinicLi( acelai CBtBrepBrter Crenetic( cBntinuD sD-l @iFiteFe pe inAiner cu EntreA aparataNul de specialitate. Ceea ce-i Iai ciudat( este Captul cD i acuI CBtBAraCiaFD incBntinent lBcul cu pricina. CEnd El @Dd trDAEnd pBFD dupD pBFD( deAea>a stau i ID Entre> care B Ci rBstul. Cu atEt Iai Iult cu cEt niIic nu se EntEIplD la IBrIEntul lui /iALi. !?ceptEnd( >ineEnGeles( ClBrile. CDci CraGii nu @in cu IEna ABalD9 Fiecare se preFintD( atunci cEnd Ei @ine rEndul( cu cEte un enBrI ALi@eci En IEnD. De unde le-Br Ci cDpDtEnd( asta-i B altD prB>leID( care deBcaIdatD ID depDete. PEnD una lata( Ii se pare de dBIeniul Cantasticului. NicDieri n-aI identiCicat( En BArada MariGei NacLtiAal( ce@a care sD aducD ;>areI< a serD de ClBri. CD @in cu ALi@ecele( Iai EnGeleA. Dar de ce-Br Iai Ci cDrEnd cu ei i ditaIai caFIaleleR A>ia cEnd ArDdinarii aIatBri se apucD de sDpat( plini de a>neAaGie( atunci realiFeF scLeIa. ScBrIBnesc pDIEntul cu EndErNire( ADurind IBrIEntul inAinerului( de parcD ar dBri sD se asiAure cD acesta n-a e@adat din lDcaul sDu de @eci. Mereu sapD En alt lBc. Iar En CBraNele eCectuate( e?treI de AriNulii( sDdesc cBnGinutul ALi@ecelBr. DacD Iai cBntinuD Iult acti@itatea AstDFi se EIplinesc dBuDFeci de File( care Ii s-au pDrut ani( de la plecarea dintre nBi a celui care a CBst SieACried GatereJ. !l s-a dus( nBi aI rDIas. !l i-a reFBl@at( ID rBA( prB>leIele. S-a aranNat. AcBlB( unde nu-l Iai tul>urD niIeni( unde nu-i nici plEns( nici durere. Cu aceste distracGii aI rDIas eu. Lui puGin Ei pasD cD I-au Encadrat pe Iine pe pBstul sDu. AcuIa( eu sEnt cel pEndit i urIDrit. Ceas de ceas( clipD de clipD. PEnD-n pEnFele al>e. i( sla@D DBInului( are cine9... De la Cereastra BdDii Iele( de-acBlB de unde( cEnd@a( Ei supra@eALeaseI i eu pe LucJM-LucJM i pe GillM( cEnd Encercau sD-i EI>rB>BdeascD pe 5iAaI i MBAaI( stau i pri@esc( cEt e Fiua de lunAD( >a uneBri i nBpGile( la IBrIEntul prB@iFBriu al inAinerului. i n-B Cac pentru c-a Ci B>liAat de AEndurile Iele neAre. N-aI CBst En @iaGa Iea un IelancBlic. 5a diIpBtri@D. :nsD ID intriAD ine?plica>ila aCluenGD a @iFitatBrilBr. CBana MariGa NacLtiAal El Crec@enteaFD En FBri( cEnd Ei EncLipuie cD n-B B>ser@D niIeni. !ste clar cD nu-l pBate uita. Mai ales pe cLestia cu pietrele preGiBase( dar Calse. DBctBrul .anni>al CerteAa( dei prins cu BcupaGiile sale caFaniere( se preFintD iIediat dupD ce ne ser@ete prEnFul. 5Dnuiete cD pensiBnarii Ei Cac siesta( dei aliIentele s-au redus sensi>il. i cantitati@( i calitati@. #ri( ;; << 1*0 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet asta stranie( SieACried GatereJ @a Ci ne@Bit sD-i caute alt dBIiciliu. AltIinteri riscD seriBs sD i se piardD Brice urID a trecerii sale pe acest pDIEnt( EnD>uit de parcul de ClBri ce Encepe sD ia CiinGD En dBsul casei lui IadaI NacLtiAal. :n Brice caF( se iIpune B in@estiAaGie aprBCundatD( la CaGa lBcului. re>uie sD aClu( cu Brice preG( ce se ascunde( En realitate( En spatele acestei draABste neateptate pe care pensiBnarii de la PBsada B IaniCestD acuI( CaGD de IeIBria celui dispDrut. Ieri searD( Ii-aI realiFat planul prBpus. Pe la nBuD( dupD B cinD cBsteli@D( su>nutriti@D( de reAiI neAru( I-aI EnCiinGat la IBrIEntul rDpBsatului /iALi. MD atepta. AdicD( @reau sD spun( nu e?ista nici un indiciu c-ar Ci pDrDsit lDcaul sDu de @eci prB@iFBriu. DeBarece nu tiuseI de unde sD ID cDpDtuiesc i eu cu-B lBpatD sau B caFIa( apelaseI( En disperare de cauFD( la un pBlBnic de >ucDtDrie( sustras din dBtaGia atelierului culinar al lui 5ilD CerteAa. :n Nur de Brele Fece ;i ce@a<( scBrIBniseI la >aFa Iai tuturBr ClBrilBr sDdite de @enic EndureraGii prieteni ai inAinerului. FDrD sD Ci EnreAistrat @reun reFultat Iai nBta>il. Pe scurt( nu iF>utiseI sD descBpDr niIic insBlit. CEnd s-a arDtat la CaGD i luna( B lunD cEt B uriaD >udincD de BuD( aI B>Ginut B @iFi>ilitate Iai >unD asupra Iediului EncBnNurDtBr. i( astCel( aI putut cBnstata cD nu CuseseI sinAur( 1*1 de capul Ieu. FBrIEnd un cerc En preaNIa IBrIEntului( pensiBnarii de la PBsada asistaserD( cine tie de cEnd( la desCDurarea acti@itDGii Iele En nBcturnD. MariGa NacLtiAal( rEnNind sardBnic( cu-B lBpatD de File Iari En IEnD( atepta nerD>dDtBare reacGia Iea. 5ilD( cu eternul sDu BrG de >ucDtDrie( purtEnd aceeai BcLelari de sBare ;dei ne aprBpieI de IieFul nBpGii<( se spriNinea Entr-B CurcD de EncDrcat CEnul. GillM i LucJM-LucJM( la priIa e?aIinare( neEnarIaGi( Ei Gineau IEinile @ErEte En >rDcinarul >luAilBr. Iar CraGii Flinta( 5iAaI i MBAaI( lEnAD care se instalase i SicD FinicLi( cu @reB cEte@a aparate de CBtBAraCiat( din care unul dBtat cu >litF( a@eau( Ciecare asupra sa( cEte un tErnDcBp. ParaliFat >rusc( pri@eaI la ei i ID Entre>aIH 7VeniserD sD-l desLuIeFe pe GatereJ sau sD-i Iai sDdeascD un supliIent de ClBriR8. DeBarece nu pBsedau recipientele cu care ID B>inuiserD En Filele precedente( nu rDIEnea ca @ala>ilD decEt priIa ipBteFD. CaI stranie( tBtui. CEnd cBana MariGa s-a Endurat( En cele din urID( sD ia cu@Entul( dEndu-i seaIa cD persBnalitatea su>seInatului nu intenGiBna aa ce@a( ID scDldaserD tBate sudBrile iadului. Mai ales cD sDpaseI Fdra@Dn cu pBlBnicul. - e e?erseFi En Ieseria de ArBpar( Ietere CBnanR AiR e recicleFiR Sau te recaliCiciR Nu-i de aNuns cD Iuri >ietul /iALi( ai !?tra@aAantul C#NAN D#I ;; <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet @rea acuI sD ne dDI i nBi duLul i sD ne @Eri alDturi de dEnsulR .ai( spune-ne-B descLis( nu te Nena9 Sau pBate cauGi i tDlicD pietriceleleR... :n cap( Ii s-a aprins >rusc un >ec de 10.000 SaGi. i( deBdatD( Ii s-a luIinat Iintea. Asta era. BGi cDutaserD pietricelele( atunci cEnd se CDceau cD sDdesc ClBri. Dar de ce tBtuiR DBar tiau prea >ine cD sEnt Calse. &ecupereF IBrtalH - MadaI( ai auFit @reBdatD de unul care se cLeIa .aIletR DacD nu( atunci sD te inCBrIeF eu. !ra prinG daneF i cDlca prin ArBpile altBra. i tii ce cDutaR A declarat-B sinAur i nesilit de niIeni( GinEnd En IEnD LErca lui 2BriJ. Ade@Drul( IadaI NacLtiAal( ade@Drul i nuIai ade@Drul9 A Ci sau a nu Ci9... AdicD( a Ci Craierul pe care-l duce de nas B EntreaAD IenaNerie sau a nu Ci9 !l a Bptat pentru a dBua @ariantD... Nu pietrele Calse ID intereseaFD( ci unde-s ele9 Au CBst intrBduse Bare( cLiar acelea deFin@BlturD( En ArBapD( sau n-au CBstR Lat is tLe VuestiBn( adicD asta-i Entre>area... Pentru cD nu Ii se pare delBc e?clusD culese din IBrIanul care-Ii acBperD actualIente 75BI>iGa8. Nu-i aa cD este B ideeR... La auFul neateptatei Iele inter@enGii Brale( asistenGa rDIEne pBsi>ilitatea sD Ci CBst EnlBcuite... 5unDBarD( cu nite pietricele lDsate de inAiner( En cutia pe care ai aF@Erlit-B Iatale( cu atEta urAent enerAia psiLicD necesarD i-i rDspund dBaInei NacLtiAal aa cuI i se cu@enea. AdicD incisi@ caustic i de-a dreptul sideratD. Nu tiu ce i-B Ci iIpresiBnat Iai a>itir. &eCeririle la Iaestrul SLaJespeareR Mai puGin prB>a>il. Mult Iai deAra>D( BriAinala Iea supBFiGie. :nclin sD cred cD-i cLiar aa( En clipa cEnd GillM( Iarea actriGD a studiBurilBr nBastre pu>licitare( Encepe sD de>iteFeH - Ia te uitD9 Ca sD @eFi ce i-a trecut Arasului prin cap9 Interesant( MaIariGB( nu-i aaR... DacD s-Br Ci scLiI>at pietriceleleR... CEnd IadaI NacLtiAal reuete sD perceapD su>te?tul intBnaGiei speciale din 7Interesant( MaIariGB( nu-ai aaR8( se-aude un trBsnet EnCiBrDtBr. LuIea tresare neduIeritD. NuIai eu rDIEn nepDsDtBr i rece( Ciind sinAurul care reIarcase sursa insBlitului FABIBt. MariGa NacLtiAal( surprinsD de neateptata e?plBFie de inteliAenGD a actriGei( se lDsase atEt de >rusc i GeapDn En cBada lBpeGii( EncEt aceasta se CrEnsese. AcuIa( pentru a alunAa eCectul ideii lansate de Iine i care i Encepuse sD-i arate rBadele( patrBana pensiunii cu cDluei de leIn EnCacD cel Iai deF@Bltat rete@ei B>Ginut din CBsta cBadD de lBpatD i( rBtindu-l ca pe un tBrBipan( dD sD se aprBpie de su>seInatul( urlEnd tBtBdatDH - Va sD FicD dintr-Dtia EIi eti dBIOle CBnan9 e-ai dat cu cDpitanul de IiliGie i-acuIa Encerci sD ID @Eri En Aura LienelBr DstBra9 Ni Gine( Iaestrule( nu Gine9... ;; << 1*% !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet LucJM-LucJM( sedus de perCBrIanGa cere>ralD a actriGei( :n clipa urIDtBare( GillM B ia la ABanD( En direcGia @ilei. MariGa( >Dnuind cD actuala pupilD intenGiBneaFD sD-i percLiFiGiBneFe Bdaia( CDrD autBriFaGie( pentru a depista @reB pietricicD( @rea sD-i CacD @Ent dupD ea. :nsD( dBctBrul 5ilD( ca@aler( apeleaFD la CurcD i i-B depune la piciBare. MariGa NacLtiAal( e?ecutEnd un plBnNBn BliIpic( se Entinde la pDIEnt( ca B plDcintD. LucJM( EnGeleAEnd sD prBCite de Landicapul ei( Ei IaniCestD dBrinGa de a-i cBnCisca rete@eiul. Dar >DtrEna( @aNnicD( Ei arde una peste GurlBaie( cLiar din pBFiGia culcat. 5iAaI i MBAaI( cu aNutBrul lui SicD FinicLi( care se apucase sD CBtBAraCieFe scena la luIina >litFului( EncearcD s-B ridice de NBs pe IadaI NacLtiAal. CEnd se @ede iarDi la @erticalD( patrBana pensiunii se repede asupra Iea( aa( taI-nisaI( cBIunicEndu-Ii cBndaInarea la IBarteH Acu te-Ipuc( neCericitule9 e tai( te spintec9 "ite ce-ai CDcut cu ideile tale >BlEnde9 Dei rete@eiul nuIi pare a Ci EncDrcat cu AlBanGe i nici EnFestrat cu @reB laID de >rici( ID traA urAent Iai la B parte. DacD nu Ii-a slD>it Ginerea de Iinte( ceea ce urIeaFD( ar Ci caI a dBua sau a treia EncDierare de la pensiunea NacLtiAal. LucJM( EnLDGEndu-Ii pBlBnicul( se rDGBiete la cBana MariGaH - anti( iei cu pietricelele( c-altIinteri Cac urEt9 "nde le-ai !?tra@aAantul C#NAN D#I slB>BadD un si >eIBl de Iare intensitate draIaticDH - De ce sD nu GinD( tantiR !u cred cD Gine i EncD( >ine9 Ce-ar Ci sD cDutDI En lDdiGa aia neaArD i sD le @edeI EncD B datDR False( neCalse( >areI sD aClDI dacD-s tBt Dlea9... MariGa( pentru B clipD interFisD( Ei scLiI>D direcGia( ID a>andBneaFD i se EndreaptD cDtre Iarele cEntDreG pBpH - Ia ascultD( IDi liI>ric( ai Enne>unit de-a >inelea sau Caci pe ne>unulR Nici prin AEnd sD-Gi treacD una ca asta( cD aI sD-Gi EnADdui @iBlarea unui IBrIEnt atEt de scuIp iniIii Iele9 Pietrele sEnt EnDuntru. AGi auFit cu tBGii cuI Furuiau cEnd le-aI aruncat... - De auFit( le-aI auFit( dar nu le-aI @DFut9 = inter@ine prBIpt i neateptat dBctBrul .anni>al CerteAa. - AaaaR 5uuun9 Atunci( nu @eGi aNunAe la casetD( decEt trecEnd peste cada@rul Ieu9 VD IDnEnc( ticDlBilBr9 Cu Base( cu tBt9 :ndrDFniGi nuIai sD @D aprBpiaGi de IBrIEnt( cD @D Cac una cu pDIEntul... &ete@eiul se rBtete En IEinile ei ca elicea unui elicBpter. Iar cEnd El BtEnNete leNer( dBar En treacDt( pe urlatBre( acesta EncearcD sD-i NustiCice nuIele. &aAe ca din AurD de arpeH - Ne BIBarD LBaca( CraGilBr9 CBtBrBanGa @rea sD ne asasineFe i pe nBi( EntBcIai cuI a CDcut-B cu inAinerul( cEnd i-a prB@Bcat inCarctul la IiBcBrd... CD Iai pricepeI i nBi ce@a la IedicinD9 ;;

<< 1*+

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet pititR CEnd le-ai scLiI>atR Spune-i luO tDticu( i cEt Iai repede( cD ID ArD>esc9... MadaI NacLtiAal( nea>andBnEndu-i CerIitatea cBn@inAerilBr( Ei traAe una cu rete@eiul peste pBlBnic( transCBrIEndu-l EntrB lulea suprarealistD. i-i repetDH - 'i-aI Iai spus-B B datD... N-aI EnlBcuit nici un Cel de pietre9 - iatunci( de ce nu te-n@Bieti sD le @eriCicDIR = B>iecteaFD urlatBrele. - Pentru cD n-adIit sD Ciu cBntrBlatD de peti de-alde tine i nici de detecti@ul Dsta aiurit9 AcuIa( piei din calea Iea... Ferete9... :n tiIp cei rBstete ultiIul a@ertisIent seriBs( IadaI NacLtiAal se nDpustete asupra cEntDreGului. Peste cEte@a clipe( asistDI la B spectacularD deIBnstraGie de scriID. CBana MariGa atacD( utiliFEnd pe pBst de ClBretD rete@eiul( iar LucJM CandeaFD cu CBstul pBlBnic. Dei acesta capDtD Iereu altD EnCDGiare( En CuncGie de lB@iturile Encasate( reuete tBtui sD pareFe acrBurile rete@eiului. ! caFul sD inter@in. Circul a durat prea Iult. Cu atEt Iai urAent se iIpune inter@enGia Iea( cu cEt El @Dd pe 5ilD aplecEndu-se iarDi la CurcD. - FraGilBr-cuInaGilBr = ID adreseF eu lui 5iAaI i MBAaI -( nu-i lDsaGi sD se BIBare9 SDriGi i despDrGiGi-i9... 5iAD( En Iai puGin de-B secundD( El depBsedeaFD pe dBctBr de teri>ila arID. MBAaI( Iai lent( dar i Iai eCicient( Ei ridicD tErnDcBpul i le striAD celBr dBi spadasiniH - #priGi IDcelul9 Pietricelele-s la Iine9 !u le-aI scLiI>at... ;; !?plicaGiile CraGilBr Flinta ne-au CBst acBrdate En li@inA-rBBI. DBctBrul 5ilD( dei deIBlat suCletete( acceptase sD ne prepare nite caCele reEn@iABratBare. 5iAD i MBAa ne inCBrIeaFD cD( En EnGeleAere cu Isaiia FinicLi( care dBrise sD pDstreFe B aIintire cBncretD i palpa>ilD a strEnselBr relaGii cu inAinerul GatereJ( scLiI>aserD cBnGinutul casetei neAre. #>ser@End tertipul sDdirii ALi@ecelBr de ClBri( se preCDcuserD i ei cD uI>lD dupD nesteIatele Calse( din IBrIEnt. Asta( Iai Iult pentru a a>ate >Dnuielile celBr interesaGi( de la pBsi>ilitatea eCectuDrii unei BperaGii de Aenul celei pe care B EntreprinseserD. FinicLi ne preFintD i pietricelele( prea >ine cunBscute nBuD( @DrsEndu-ni-le En CaGD( dintr-unul din nenuIDratele sale aparate CBtBAraCice care( En realitate( se dB@edete a Ci dBar B cutie Barecare. MariGa NacLtiAal le e?aIineaFD atentD( ca B specialistD( pri@indu-le( la luIina unui >ec( pe tBate CeGele. - Astea-s9 5alastru cBlBrat9 = cBncLide dEnsa En Cinal. Ca sD @eFi pentru ce eraI sD Cac IBarte de BI9... !?tra@aAantul C#NAN D#I << 1*-

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Peste nBapte( aI dBrIit cLinuit( e?treI de nelintit. Mai ales unul din cBIaruri( cD erau Iai Iulte( un ade@Drat serial( I-a epuiFat cBIplet. Se CDcea cD ID treFete un pitic( >DtEndu-ID insistent pe uIDr( iIi spuneH 7ScBalD-te( cD pleacD trenul98. CEnd aNunAeaI pe un perBn cuCundat En >eFnD( piticul ID inCBrIaH 7AcuIa( apucD-te i EIpinAe trenul( cD n-a@eI lBcBIBti@D... i( neapDrat( tre>uie sD descDrcDI >alastrul En AarD( la PBsada98. i EIpinAeaI Crenetic( cu a>neAaGie... PEnD aNunAeaI NBs din pat9 Aici( aeFat pe duuIea( cEt Iai cBIBd( pBrneaI sD cuAet la aCirIaGia( delBc EncuraNatBare( eIisD de IadaI NacLtiAalH 7Astea-s9 5alastru cBlBrat98. De ce Ginuse sD accentueFe cBnstatarea( cu atEta patBs plin de seIniCicaGii( de @reIe ce( i Enainte de EnIBrIEntarea lui /iALi( Iai a@usese BcaFia sD le e?aIineFeR Mie( unul( Ii se pDruse cD-s tBt aceleai. Dei( parcD Iai puGine. i-apBi( Iai era B prB>leID. Ce-l deterIinase pe CBtBrepBrter sD le pDstreFe pentru sineR #are cLiar nuIai pentru sineR Dar dacD se EnGelesese cu IadaI NacLtiAalR !a sD le declare ca Ciind aceleai( sus i tare( iar nBi sD EnALiGiI ADluca... Cu atEt Iai Iult( cu cEt( pEnD la nBaptea de pBIinD( FinicLi Cusese unealta de@BtatD a inAinerului GatereJ. NiIic nu-l EIpiedica sD de@inD acuI( En nBile cBndiGii create( BIul 1*$ cBncurenGei. i tBt atEt de de@Btat9... Btul Ii-era tul>ure( En@Dluit En ceaGD. Deci( un alt prileN pentru nBi in@estiAaGii detecti@istice. Asta-i sBarta. Nu Ii-e dat sD aI i eu( @reBdatD( linite i pace. Mereu tre>uie sD AEndesc 7in CBrcinA8. InteliAent( eCicient i prBCund analitic. ;; i-atunci( cuI sD Iai dBrIiR... CEnd ID treFesc( e FiuD-n aIiaFa Iare. Pri@esc pe CereastrDH tiIpul aratD super>. Aerul transparent. #FBnul ID inundD de pretutindeni. i tBtui( suCletul Ii-e Endurerat. Nu cBrespunde aI>ianGei paradiFiace. Pentru cD druIul cBntinuD sD nu se repare. AI aNuns la capDtul rD>dDrii. NeapDrat tre>uie sD preiau iniGiati@a. SD Entreprind ce@a. Dar Iai EntEi( sD ser@esc >reaJCast-ul. Mai >ine ID lipseaI. &epresaliile BrAaniFate de cBana MariGa( cu cBncursul dBctBrului 5ilD( se dB@edesc din ce En ce Iai cuIplite. SD Ii se BCere Iie( care aI CDcut atEtea pentru pensiunea de la PBsada( ceai de sunDtBare( >iscuiGi AraLaI i >rEnFD tBpitD ;7pentru cBpii8<9 Prea-i de tBt... Aa cD( pentru a-Ii teIpera ner@ii ;dar i CBaIea care ID Iistuie<( decid sD pBrnesc Entr-B pliI>are de cursD lunAD( pentru a @eriCica starea cDii de acces la pensiune( cu BcLii Iei persBnali. PEnD astDFi( ce-i drept( nu ID AEndiseI( i nici nu CuseseI capa>il sD-Ii iIaAineF aa ce@a( cD IadaI NacLtiAal !?tra@aAantul C#NAN D#I <<

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet e-n stare sD IintD i-n pri@inGa asta. DacD druIeaAul B Ci >unR Nici n-apuc sD parcurA @reB cEte@a sute de Ietri. "n >ErEit( uBr de identiCicat pentru B urecLe CinD ca a Iea( rDF>ete din @ale. Spre Iine urcD( i cLiar ID Iir cD-i pBsi>il( un ... 7 ra>ant89 MD Bpresc. Ascult atent. Nu stricD B @eriCicare supliIentarD. MBtBrul pErEie din tBate detaliile( Gea@a de eapaIent Cace sD intre En reFBnanGD >raFii( rBGile EIpucD pietriul la LBp-uri. ! clar. Spre nBi urcD un @eLicul autB( urcD i EncD Fdra@Dn( NudecEnd dupD @uietul pe care-l stErnete. 5Dnuiala cD CuseseI Enelat( atunci cEnd cBana MariGa EIi anunGase prD>uirea druIeaAului( se ade@erete. DealtCel era i nBrIal sD Ii se ascundD ade@Drul. MenaNeria siIGea ne@Bia sD aCle tBtul despre cele discutate cu cDpitanul de IiliGie de la CBIarnic. Iar eu( CirencreFDtBare( ID prinseseI. MD rBA( Cie i-aa. Nu-s sinAurul detecti@ tras pe sCBarD. Au Iai pDGit-B i alGii. AcuI( cEnd aI cDpDtat cBn@inAerea CerID cD 7 ra>ant8-ul @a iF>uti sD ia cBasta piepti( i-n partea ei CinalD( nu-Ii rDIEne decEt sD pBrnesc En ABanD( spre @ilD. Musai sD-Ii Cac >aAaNele. "rAent. Nu Iai @reau sD FD>B@esc pe aceste lBcuri nici IDcar B clipD. ensiunea @ieGii de la PBsada Ii se pare iIprBpice deF@BltDrii Iele creatBare. VDd cD sBarta se-nAriNete sD-Ii scBatD En cale unica pBsi>ilitate de e@adare( deInD i lipsitD de cBnsecinGe neplDcute. "rc ca un >Blid scDrile terasei. BatD IenaNeria( care a auFit i ea tErGEiturile IBtBrului( se aClD IB>iliFatD acBlB. :Ii Cace B plDcere ne>unD s-B anunG pe IadaI NacLtiAalH - DruIul e >un( cBanD MariGB9 Vine B IainD9 PatrBana pensiunii ID pri@ete( @iFi>il indispusD( apBi ID Entrea>DH - Bt de la MiliGieR ;; +-. IMP#SI5IL"L !PIL#G ;CA&! # "I S! P#A !< LuIea de pe terasD ateaptD EncBrdatD apariGia 7 ra>ant8-ului. Mai strDnutEnd( Iai tuind( Iinuscula AEnAanie de plastic se aprBpie @ertiAinBs. Ca B cBIetD( NudecEnd dupD trEI>a de CuI pe care B eIanD tB>a de eapaIent. ! liIpede cD prBprietarul nu se prea pricepe la reAlaNul aprinderii i-al car>uraGiei. !ra i Ciresc( deBarece( cEnd Iaina se aClD lEnAD nBi( pBartD pe aI>ele par>riFe( i-n CaGD( i-n spate( seInele Aal>ene de 7Craier8. :nsD( este nBu nBuGD. !?ecutEnd B Aarare ca la carte( 7 ra>ant8-ul se iIB>iliFeaFD la scara terasei. MBtBrul Iai strDnutD de @reB dBuD Bri( dupD care caleaFD. << 1*3 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet Ne aprBpieI de >Brdura terasei. Se descLide pBrtiera. :n clipa urIDtBare( siIt cD-Ii @ine sD lein. BCerul sau cBnducDtBrul autB( cuI se spune En Filele nBastre( EI>rDcat spBrti@( cu >luAi i AeacD( care cB>BarD atent( nu-i altcine@a( DuIneFeule9( decEt tanti &aliGa... EIi Cace cu BcLiul( apBi Ei rDspunde cBanei MariGaH - De ce sD te anunGR Nu Gi l-aI e?pediat aici pe nepBtu-IeuR - Care nepBt( cucBanDR i spune-Ii B datD( cine eti( cD dBar nu-s ALicitBare de >Elci... = Encepe sD se ener@eFe IadaI NacLtiAal. - NepBtu-Ieu( scriitBrul... Nu Gi-aI scris sD-i reGii B caIerDR !u-s &aliGa de la Piteti( nu ID Iai Gii IinteR DacD nu( EnseaInD cD te-ai raIBlit rDu de tBt. Nu ne cEntai En Ciecare searD( la tarapanaua lui nea VicD( din >ariera AErleiR CD parcD erai un Cel de diFeuFD( pe @reIea aia... !iR - ABleu9 = rDcnete iIpresiBnatD IadaI NacLtiAal. SD nu-Ii pBIeneti de tinereGile Iele... CuI sD nu te recunBsc( draAD dBIniBarD &aliGa... De unde Ii-ai aClat adresa actualD( ca sD-Ii ceri caIerD pentru pBdBa>a duIitale de nepBt( care-i Iai Fice i detecti@ pe deasupraR... anti &aliGa( niGel cBntrariatD( B EI>rDGieaFD Cals aCectuBs pe IadaI NacLtiAal( dupD care Ei cBIunicDH - VinB sD te Iai pup B datD( cD eti un dulce cBpil9 PDi( cine nu-Gi tie adresa( Iai ales la nBi( En VerAului( unde ai dat cBncertele alea de spaiID( cEnd l-au dat aCarD pe preBtul nBstruR Ai lDsat B aIintire de neters... BatD luIea tie cD ai B pensiune En creierii IunGilBr( aici( la PBsada( i cD trDieti acuI din turisI particular... CBana MariGa( de astD datD calIatD deCiniti@( dei pare sD nu-i ;; Cu e?cepGia Iea( care sEnt ca B ClacDrD( ceilalGi asistD reci i suCicient de nepDsDtBri la Iarul pe care-l e?ecutD tanti &aliGa asupra terasei. LeNer neplDcut surprinsD( IDtuD-Iea( care se atepta sD Cie EntEIpinatD cu IuFicD sau ( cuI se e?priID un eIinent cBleA de >reaslD de-al Ieu( cu 7turle i sB>e8( nea@End de unde cunBate ultiIele e@eniIente petrecute la PBsada( i se adreseaFD cBanei MariGa de-a dreptulH - Aa ID priIeti sau te Caci cD nu ID Iai cunBtiR MadaI NacLtiAal( Iai linititD ;BarecuI< de cEnd Ei dDduse seaIa cD nu-i @iFitatD de BrAanele MiliGiei( B e?aIineaFD pe nBua sBsitD( de sus i pEnD NBs. ApBi declarD neduIeritDH - Ne-aI cunBscut @reBdatDR N-a prea Fice( dei... Mai tii9... Dar de ce tre>uia sD te priIesc aici( la pensiunea IeaR... M-ai anunGat cuI@aR... DupD ce ID identiCicD printre IeI>rii IenaNeriei( IDtuD-Iea << 1*4 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet prea cBn@inD detaliile >iBAraCice( relatate de IDtuD-Iea( Iai ales CaGD de asistenGa adunatD pe terasD( Iai pune B ultiID Entre>areH - 5ine( sBrB( Cir-ai sD Cii de FDpDcitD( dar de ce n-ai seInat teleAraIaR "ite( asta aI scDpat din @edere... Dar nu-i niIic. VDd cD l-ai EnAriNit pe nepBtu-Ieu Iai diLai ca la Institutul de !ndBcrinBlBAie... AratD splendid( cLiar cred ca s-a Iai i EnArDat niGel... DupD ce lanseaFD aceastD cBnstatare( care pe IadaI NacLtiAal pare s-B EncEnte( iar pe Iine precis ID pune Entr-B situaGie peni>ilD( tanti &aliGa Ii se adreseaFD directH - Ce Caci( dBIOle AlR De ce-Ii stai ca B IBIEieR .ai( pune IEna i descarcD-Ii >aAaNele9... CEnd aud @Br>ind astCel( realiFeF cD IDtuD-Iea-i ateriFatD de pe B altD planetD. Btal e?traterestrD. De unde sD tie dEnsa care-s relaGiile actuale( dintre Iine i IadaI NacLtiAal. uciADtBare ale cBlecti@ului 7MariGa( 5ilD( GillM and LucJM8( direct la Iine En Bdaie. CEnd ID trEntesc epuiFat pe IarAinea patului( B in@it c-un Aest sD ia lBc i deIareF nuIaidecEt( pentru a-i astEIpDra curiBFitatea EntipDritD pe cLipH FDrD sD-Ii Iai pierd tiIpul( B tErDsc pe tanti &aliGa( su> pri@irile - anti &aliGB( sEnteI En pBI9 ANutD-ID sD-Ii Cac >aAaNele... Nu Iai stDI B clipD... sEnteI pEndiGi de-B Iare priIeNdie... - Ce( ai Enne>unitR CuI sD CiI En priIeNdieR MariGa este B @ecLe cunBtinGD de-a Iea... MDtuD-Iea( indiAnatD( dD sD se ridice de pe scaunul pe care se aeFase. - Stai NBs( tanti &aliGB( cD nu-i cLiar aa... # Ci ea @ecLe( sEnt de acBrd( EnsD En pensiunea dEnsei a Iurit un BI9... DacD En VerAului( din pricina acti@itDGilBr sale artistice( l-au dat aCarD pe pBpD( aici l-au dat aCarD din @iaGD pe inAinerul GatereJ( care nu era Citecine( ci Iarea ei iu>ire9... ! >ineR - Nu-i >ine = rDspunde IDtuD-Iea( cDFEnd pe scaun = i nici nu-i uIan ce se-ntEIplD9... PB@estete-Ii( cD ID apucD nD>DdDile9... ;; :n nici Fece Iinute( reuesc sD-i preFint un sinBpsis al EntEIplDrilBr de la PBsada. :n alte Fece Iinute( dacD nu cuI@a Iai Iult( tanti &aliGa EIi pB@estete aIDnunte pasiBnante despre trecutul cBanei MariGa NacLtiAal( care pe atunci se nuIea 7MerM LBu = @ipera de pe Iaidan8( Iare cEntDreaGD de antan( ca>aret i alte lBcante deBcLeate. La @Ersta aceea( tanti &aliGa Iai Crec@enta lBcalurile cu IuFicD i astCel B cunBscuse( En cele Iai @ariate ipBstaFe ale carierei sale( pe 7diFeuFa8 de Iare @BAD. << 1*6 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet CEnd Ei terIinD e?pBFeul( tanti &aliGa se crucete i-Ii declarD sentenGiBsH - Mare-i ArDdina lui DuIneFeu i Iulte-s Ni@inele sale9 CuI aa( dBIOle( s-aNunAD MariGa En Lalul DstaR N-a Ci creFut. Dar acuI B ateaptD File Arele( pentru c-a sBsit Fiua rDsplDGii( cEnd @a tre>ui sD rDspundD En CaGa leAii. - Cu @ErC i Endesat9 = B siAur eu pe tanti &aliGa. CDci B IeritD pe deplin9 5iAD( cu Alasul sDu cel Iai dur( BrDcDiete la nBiH - VreGi s-B EntindeGi de-aici( CDrD sD ne spuneGi B @Br>uliGD i sD ne lDsaGi pe IEna DstBraR FruIBs( n-aI ce Fice9 AClaGi cD IerAeI cu @Bi... Nu sEnt En IinGile lBr. "nde sD-ncapDR NBrBc cD inter@ine tanti &aliGaH - Ia ascultaGi( @Bi Dtia( neIuricilBr9 CredeGi cD Iaina Iea-i 7&BIan-Diesel8( pentru transpBrturi internaGiBnaleR A>ia aI cEtiAat-B la lBF En plic... i @reGi s-B pierd cDrEndu-@D pe @BiR &Dcnesc cu tBGii En cBrH - Ia-ne nuIai >aAaNele( cBanD Iare9 PEnD la Bsea. SEnteI prietenii Iaestrului CBnan. - SD FiceI cD le luDI = rDspunde IDtuD-Iea -( dar @Bi ce CaceGi( rDIEneGi aiciR - CredeGi cD sEnteI diliiR CuI sD rDIEneI aici( printre rDpBsaGii Dtia( EncD En @iaGDR Nu @reI sD CiI EnIBrIEntaGi laBlaltD cu ei9 NBi B sD-Gi GineI pripBnit 7 rD>DnGelul8( sD nu alunece la @ale... ;; Peste B NuIDtate de ceas. SEnteI Aata. Lucrurile le-aI i EncDrcat En pBrt->aAaN. :ntre nBi Cie @Br>a( nici nu-Ii iIaAinaI cD un 7 ra>ant8 pBate pBseda aa ce@a. DupD ce-Ii acLit B>liAaGiile Cinanciare( iertEnd-B pe IadaI NacLtiAal de cBIpensaGiile pe care Ii le datBra( pentru suCerinGele Endurate( ID urc En CaGD( lEnAD tanti &aliGa. MenaNeria asistD la plecarea nBastrD( ca la CuAa unBr criIinali de la lBcul a>BIina>ilei isprD@i. anti &aliGa apasD pe pedala aI>reiaNului. ApBi En@Erte cLeia deIarBrului. 5aAD En @iteFa a-ntEia( accelereaFD niGel i... 7 ra>ant8-ul reCuFD sD se Iite din lBc. i tBtui( IBtBrul se En@Erte cBrespunFDtBr. 5a cLiar Ii se pare uBr aI>alat. NeduIerit( dau sD cB>Br din IainD. PBrtiera este >lBcatD. De IEinile lui 5iAaI( MBAaI i FinicLi( care traA tBGi de IEner. 1** :n @reIe ce cB>BrEI pe druIeaAul >ine cunBscut = En cea Iai perCectD stare( dupD cuI pBt cBnstata -( sEnt ne@Bit sD aprecieF cD ID aClu En pBsesia unBr certe siIptBIe de astenie Ara@D. NuIai aa EIi pBt e?plica Captul( suCicient de >iFar( cD uitaseI s-B Entre> pe tanti &aliGa de unde se prBcBpsise cu << !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet 7 ra>ant8-ul. SD-l Ci cEtiAat( Bare( dupD cuI aCirIase( la lBF En plicR... Btu-i pBsi>il9 Dar eu( care NBc Crec@ent la 7>Brcan8( eu de ce nu cEtiA un autBturisIR MDcar B 7Dacie-1+0189 CD tare a a@ea ne@Bie... CEnd aI aNuns( cu cLiu cu @ai( la Bseaua naGiBnalD( aI tras pe acBstaIent( pentru a prBceda la descDrcarea >aAaNelBr lui 5iAaI( MBAaI i SicD FinicLi. Spre Iarea nBastrD surpriFD( pe acBperiul Iainii nu se aClau decEt dBuD AeaIantane. Celelalte erau En IEinile EnsBGitBrilBr nBtri( care AECEiau sleiGi de puteri. - De ce le-aGi cDrat( IDi CraGilBr-cuInaGilBr = Ei Entre> eu pe 5iAaI i MBAaI -( n-aGi a@ut Encredere En Iaina IDtuii-IiR... - 5a aI a@ut( Iaestrule( cuI sD nu( dar nu le-a Ginut... La Ciecare LBp( sDrea cEte un AeaIantan9 Aa cD( Iai >ine le-aI transpBrtat nBi( sD nu rDIEneI CDrD ele9... ApBi aI prBcedat la CBrIalitDGile de rDIas >un. Ne-aI dat reciprBc adresele i nuIerele de teleCBn( neaI EI>rDGiat cDldurBs( de @reB cEte@a Bri la rEnd. Cu BcLii uIeFi( 5iAaI EIi declarD sBleInH - Nene Iaestrule( sD tii cD a@eI pentru ce sD-Gi CiI recunBscDtBri. Ne-ai scDpat de la Iare ananALie. i pe Iine( i pe Crate-Ieu. # sD te @iFitDI neapDrat( iIediat ce-aNunAeI la 5ucureti. Ca sD ne spui cea@eI de CDcut Iai departe... Nu Iai Gine CiAura... Ne puneI pe trea>D i pe En@DGDturD... /Du aa9 SicD FinicLi( care ne CDcuse B pBFD( pentru a iIBrtaliFa despDrGirea nBastrD @reIelnicD ;cel puGin aa susGinea dEnsul<( EIi dDruie unul din nenuIDratele sale aparate CBtBAraCiceH - Ia-l( Iaestrule( i sD-l stDpEneti sDnDtBs9 :nDuntru-s pietricelele >ietului inAiner. 'i le Cac Iatale cadBu. PBate Br sD-Gi pBarte nBrBc9 CD lui nu prea i-au purtat9 ;; DupD ce-aI deIarat En trBI>D( lDsEnd En praCul declanat de >Blidul lui tanti &aliGa pe cei trei CBti tB@arDi de druI( rulDI preBcupaGi cDtre 5ucureti. anti &aliGa( dEnd ascultare cine tie cDrui CenBIen parapsiLBlBAic( a parcat apBi En BArada caIpinAului de la 7Paralela -$8 . AcuI stDI la B IasD i ne Iai EntreIDI puGin. La instiAaGiile respBnsa>ilului( @ecLea Iea cunBtinGD( ser@iI( pentru Enceput( cEte dBuD ciBr>e de >urtD. Ce @a Ci dupD( B sD @edeI nBi. CD e de unde... La caCele( CiindcD aI aNuns i-aici( tanti &aliGa ID supune unui interBAatBriu din cele Iai strEnseH - CuI stai cu rBIanul( Al( >DieGeluleR Care rBIanR PDi( ce( aI a@ut tiIp sD ID apuc de elR N-ai auFit ce-aI pDGitR AprinFEndu-i calI B 7IDrDeascD8( IDtuD-Iea ID liniteteH - LasD( nu Ci aIDrEt( cD-l scrieI nBi( EIpreunD9 << %00 !?tra@aAantul C#NAN D#I

Vlad Muatescu De-a Puia Gaia !ditura LiterNet :n tiIp ce-Ii sBr> ultiIa picDturD de FaG( EntDritD cu-B lacriID de cBniac @asBdilatant( ID AEndesc EnArBFit cD @a Ci necesar sD ID EntBrc la PBsada( sD cBnstat ce s-a ales de >ietul Ieu ;CBst< 7Fiat-3008. Pentru cD( dacD Iai e?istD unele anse sD ADsesc ce@a resturi din 75BI>iGD8( sEnt Iai Iult decEt cBn@ins cD pensiunea de la PBsada( prBdus al unui cBIar c@asiscriitBricesc( este sBrtitD unei deCiniti@e i certe dispariGii. A>ia dupD aceea @a Encepe urIDtBarea repriFD a cal@arului. DeBarece @a tre>ui sD-Ii ADsesc B altD BaFD de linite( unde sD-Ii scriu rBIanul atEt de Iult @isat. Dar( ce sD ne Iai CrDIEntDI( @BI trDi i @BI @edea9 ;; << %01 !?tra@aAantul C#NAN D#I

S-ar putea să vă placă și