Sunteți pe pagina 1din 61

S.C TELESTAR ELECTRONIC S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIE NR.1/2009
Art.1 Prezenta decizie stabileste persoana desemnata cu activitatile de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si responsabilitatiile acestei persoane. Art.! In con"ormitate cu prevederile art.# din $e%ea &1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca si art.!) din +, nr.1-!.(!))* / Normele metodolo%ice pentru aplicarea $e%ii &1'(!))* se numeste dl(d0na111.. 11111111111111111. avand "unctia de11111111111111 in cadrul unitatii ca persoana desemnata cu activitatea de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Art.& Responsabilitatiile acestei persoane sunt urmatoarele2 e"ectuarea instructa3ului la locul de munca a noilor an%a3ati con"orm tematicii e"ectuate de prestatorul de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si aprobate de administrator4materialele necesare instruirii la locul de munca se %asesc la sediul uinitatii4 e"ectuarea instructa3ului periodic al lucratorilor con"orm tematicii e"ectuate de prestatorul de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si aprobate de administrator4materialele necesare instruirii periodice se %asesc la sediul uinitatii4 e"ectuarea instructa3ului colectiv pentru lucratorii unitatilor din e5terior care des"asoara activitati pe baza de contract de prestari servicii vizitatori elevi sau studenti care isi des"asoara sta%iul de practica4complectarea "isei colective de instruire si indosarierea acestora . urmarirea planului de prevenire si protectie intocmit pentru anul in curs. colaborarea cu prestatorul de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca in vederea elaborarari de instructiuni proprii pentru completarea si(sau aplicarea re%lementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatiile activitatiilor. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce le revin lucratorilor corespunzator "unctiilor e5ercitate care se consemneaza in "isa postului cu aprobarea an%a3atorului. intocmirea Planului de evacuare a persoanelor(bunurilor in caz de incendiu si a"isarea acestuia la loc vizibil4 veri"icarea periodica a valabilitatii incarcaturii stin%atoarelor. urmarirea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii din cadrul societatii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie precum si a atributiilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin "isa postului. colaborarea(propunerea catre prestatorul de servicii in domeniul SSM a intocmirii unui necasar de documentatii cu caracter te6nic de in"ormare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. pastrarea tematicilor pentru toate "azele de instruire a materialelor necesare e"ectuarii acestora pastrarea "iselor de individuale de instruire a lucratorilor ar6ivarea "iselor individuale de instruire a lucratorilor ce nu isi mai des"asoara activitatea in cadrul unitatii con"orm le%islatiei asi%urarea pezentei lucratorilor la data ora si locul stabilit in vederea e"ectuarii instructa3elor 4 in"ormarea an%a3atorului si prestatorului de servicii in domeniul SSM in scris asupra de"icientelor constatate in timpul controalelor e"ectuate la locul de munca4 urmarirea e"ectuarii de catre lucratori a controlului medical periodic anual con"orm +, &..(!))7 prin vizarea "isei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca de catre medicul de medicina muncii4 urmarirea primiri a unui e5empar din 8isa de aptitudini eliberata de catre medicul de medicina muncii de "iecare lucrator in parte cu con"irmare de primire. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre societatea prestatoare de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca de inspectorii din cadrul ITM0ului cu prile3ul controalelor e"ectuate in unitate.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND INSTRUIREA LUCRATORILOR DESEMNATI DIN CADRUL UNITATII IPSSM NR.1
Scop Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si "ormarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca . Aceste instructiuni stabilesc procedura instruirii lucratorilor desemnati din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in con"ormitate cu art.!) din $e%ea &1'(!))*. Domeniu e !p"ic!#e Se aplica tuturor activitatilor care se des"asoara in unitate. Instruirea lucratorilor desemnmati din cadrul unitatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca se e"ectueaza in timpul pro%ramului de lucru. Documen$e e #e%e#in$! $e%ea nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca +, nr.1-!.(!))* pentru aprobarea Normelor metodolo%ice de aplicare a $e%ii &1'(!))*. +, nr. '71(!))* / privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si(sau sanatate la locul de munca +, nr.1)'1(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca +, nr.1)-#(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate in pentru utilizarea de catre lucratori a ec6ipamentelor individuale de protectie la locul de munca +, nr.11-*(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec6ipamentelor de munca +, nr.1)'!(!))* privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor le%ate de e5punerea la a%entii biolo%icii in munca. +, nr.1)!#(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca re"eritoare la utilizarea ec6ipamentelor cu ecran de vizualizare. +, &))(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile. +, 1).1(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care reprezinta riscuri pentru lucratori in special de a"ectiuni dorsolombare. +, -'&(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate re"eritoare la e5punerea lucratorilor la riscurile %enerate de z%omot. +, 1#7*(!))* privind cerintele minime de securitate re"eritoare la e5punerea lucratorilor la riscurile %enerate de vibratii. +, &..(!))7 privind suprave%6erea sanatatii lucratorilor. O<, ''(!))) privind masurile ce pot "i aplicate in perioadele cu temperature e5treme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. O<, '*(!))& privind protectia maternitatii la locurile de munca. O<, 1'.(!))! privind circulatia pe drumurile publice. In&$#uc$iuni p#op#ii e &ecu#i$!$e &i &!n!$!$e in munc! IPSSM NR. De%ini$ii &i A'#e(ie#i De"initii a= "uc#!$o# 0 persoana an%a3ata de c>tre un an%a3ator potrivit le%ii inclusiv studen?ii elevii @n perioada e"ectu>rii sta%iului de practica precum Ai ucenicii Ai al?i participan?i la procesul de munca cu e5cep?ia persoanelor care presteaz> activit>?i casnice4 b) !n*!+!$o# 0 persoana "izica sau 3uridic> ce se a"la @n raporturi de munca ori de serviciu cu lucr>torul respectiv Ai care are responsabilitatea @ntreprinderii Ai(sau unit>?ii4 c= !",i p!#$icip!n,i "! p#oce&u" e munc! 0 persoane a"late @n @ntreprindere Ai(sau unitate cu permisiunea an%a3atorului @n perioada de veri"icare prealabil> a aptitudinilor pro"esionale @n vederea an%a3>rii persoane care presteaz> activit>?i @n "olosul comunit>?ii sau activit>?i @n re%im de voluntariat precum Ai someri pe durata particip>rii la o "orma de pre%>tire pro"esional> Ai persoane care nu au contract individual de munca @nc6eiat @n "orma scris> Ai pentru care se poate "ace dovada prevederilor contractuale Ai a presta?iilor e"ectuate prin orice alt mi3loc de proba4 d= #ep#e-en$!n$ !" "uc#.$o#i"o# cu #!&pun e#i &peci%ice /n omeniu" &ecu#i$.,ii 0i &.n.$.,ii "uc#.$o#i"o# 0 persoana aleas> selectata sau desemnat> de lucr>tori @n con"ormitate cu prevederile le%ale sa @i reprezinte pe aceAtia @n ceea ce priveAte problemele re"eritoare la protec?ia securit>?ii Ai s>n>t>?ii lucr>torilor @n munca4 e= p#e(eni#e 0 ansamblul de dispozi?ii sau m>suri luate ori prev>zute @n toate etapele procesului de munca @n scopul evit>rii sau diminu>rii riscurilor pro"esionale4 "= e(enimen$ 0 accidentul care a antrenat decesul sau v>t>m>ri ale or%anismului produs @n timpul procesului de munca ori @n @ndeplinirea @ndatoririlor de serviciu situa?ia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circula?ie @n condi?iile @n care au "ost implicate persoane an%a3ate incidentul periculos precum Ai cazul susceptibil de boala pro"esional> sau le%at> de pro"esiune4 %= !cci en$ e munc! 0 v>t>marea violenta a or%anismului precum Ai into5icatia acuta pro"esional> care au loc @n timpul procesului de munca sau @n @ndeplinirea @ndatoririlor de serviciu Ai care provoac> incapacitate temporar> de munca de cel pu?in & zile calendaristice invaliditate ori deces4

6= 'o!"! p#o%e&ion!". 0 a"ectiunea care se produce ca urmare a e5ercit>rii unei meserii sau pro"esii cauzat> de a%en?i nocivi "izici c6imici ori biolo%ici caracteristici locului de munca precum Ai de suprasolicitarea di"eritelor or%ane sau sisteme ale or%anismului @n procesul de munca4 i= ec1ip!men$ e munc! 0 orice masina aparat unealta sau instalatie "olosit> @n munca4 3= ec1ip!men$ in i(i u!" e p#o$ec,ie 0 orice ec6ipament destinat a "i purtat sau manuit de un lucrator pentru a0l prote3a impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa @i pun> @n pericol securitatea Ai s>n>tatea la locul de munca precum Ai orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a @ndeplini acest obiectiv4 B= "oc e munc! 0 locul destinat sa cuprind> posturi de lucru situat @n cl>dirile @ntreprinderii Ai(sau unit>?ii inclusiv orice alt loc din aria @ntreprinderii Ai(sau unit>?ii la care lucr>torul are acces @n cadrul des">Aur>rii activit>?ii4 l= pe#ico" *#!( 0i iminen$ e !cci en$!#e 0 situa?ia concret> real> Ai actuala c>reia @i lipseAte doar prile3ul declansator pentru a produce un accident @n orice moment4 m= &$!*iu e p#!c$ic! 0 instruirea cu caracter aplicativ speci"ica meseriei sau specialitatii @n care se pre%>tesc elevii studen?ii ucenicii precum Ai somerii @n perioada de reconversie pro"esional>4 n= &ecu#i$!$e 0i &.n.$!$e /n munc! 0 ansamblul de activit>?i institu?ionalizate avCnd ca scop asi%urarea celor mai bune condi?ii @n des">Aurarea procesului de munca ap>rarea vie?ii inte%rit>?ii "izice Ai psi6ice s>n>t>?ii lucr>torilor Ai a altor persoane participante la procesul de munca4 o= inci en$ pe#icu"o& 0 evenimentul identi"icabil cum ar "i e5plozia incendiul avaria accidentul te6nic emisiile ma3ore de no5e rezultat din dis"unctionalitatea unei activit>?i sau a unui ec6ipament de munca sau(Ai din comportamentul neadecvat al "actorului uman care nu a a"ectat lucr>torii dar ar "i "ost posibil sa aib> asemenea urm>ri Ai(sau a cauzat ori ar "i "ost posibil sa produc> pa%ube materiale4 p= &e#(icii e2$e#ne 0 persoane 3uridice sau "izice din a"ar> @ntreprinderii(unit>?ii abilitate sa presteze servicii de protec?ie Ai prevenire @n domeniul securit>?ii Ai s>n>t>?ii @n munca con"orm le%ii4 D= !cci en$ u0o# 0 eveniment care are drept consecinta leziuni super"iciale care necesita numai acordarea primelor @n%ri3iri medicale Ai a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de & zile4 r= 'o!"! "e*!$. e p#o%e&iune 0 boala cu determinare multi"actoriala la care unii "actori determinan?i sunt de natura pro"esional>. Abrevierii SSM E Securitate si Sanatate in Munca Re&pon&!'i"i$!$ii $ucratorii desemnati 2 Au obli%atia sa isi insuseasca si sa respecte prevederile le%islatiei din domeniul SSM si masurile de aplicare a acestora con"orm prevederilor art.!&F1= lit.6= din $e%ea &1'(!))*. Sa veri"ice si sa admita la lucru numai personalul a"lat intr0o stare corespunzatoare de sanatate odi6na etc. instruit si dupa caz autorizat4 Sa repartizeze personalul sa stabileasca si sa repartizeze sarcinile de munca in "unctie de pre%atirea pro"esionala si capacitatea de munca a "iecarui subordonat4 Sa urmareasca permanent respectarea de catre personalul din subordine a cerintelor de securitate si snatate in munca in indeplinirea sarcinii de munca sis a propuna stimularea respectiv sanctionarea lor pe acesta linie. Sa asi%ure prin personalul subordonat mentinerea permanenta a utila3elor aparaturii instalatiilor etc. intr0o stare corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca4 Sa urmareasca dotarea locurilor de munca din subordine cu mi3loacele de protectie colectiva necesare sis a asi%ure mentinerea lor intr0o stare corespunzatoare de "unctionalitate4 Sa urmareasca dotarea personalului subordonat cu ec6ipament individual de protectie adecvat si utilizarea corespunzatoare a acestuia4 Sa asi%ure indeplinirea la termen si in mod corespunzator a sarcinilor din pro%ramul de prevenire ce0i revin spre realizare4 Sa raporteze or%anului ierar6ic superior cazurile de accidentare si imbolnavire pro"esionala4 Sa realizeze instructa3ul de securitate si sanatate in munca la locul de munca pentru personalul din subordine si sa se autoinstruieasca in domeniu4 Sa urmareasca realizarea propa%andei de pro"il prin a"isarea de indicatoare de securitate de avertizare de interzicere si orientare precum si prin alte mi3loace. Sa colaboreze cu seviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor pro"esionale4 Sa asi%ure evaluarea cunostiintelor dobamdite in timpul procesului de instruire prin testari e5aminari etc. Or%anizarea controalelor medicale la an%a3are si periodice inclusiv testarii psi6olo%ice unde este cazul. O'"i*!$ii 9on"orm cap.I; art.!! si art.!& din $e%ea &1'(!))* lucratorii desemnatii au urmatoarele obli%atii 2 0 "iecare lucrator trebuie sa isi des">Aoare activitatea @n con"ormitate cu pre%>tirea Ai instruirea sa precum Ai cu instruc?iunile primite din partea an%a3atorului ast"el @ncCt sa nu e5puna la pericol de accidentare sau imbolnavire pro"esional> atCt propria persoana cat Ai alte persoane care pot "i a"ectate de ac?iunile sau omisiunile sale @n timpul procesului de munca. 0 sa utilizeze corect maAinile aparatura uneltele substantele periculoase ec6ipamentele de transport Ai alte mi3loace de produc?ie4 0 sa utilizeze corect ec6ipamentul individual de protec?ie acordat Ai dup> utilizare sa @l @napoieze sau sa @l pun> la locul destinat pentru p>strare4 0 sa nu procedeze la scoaterea din "unc?iune la modi"icarea sc6imbarea sau @nl>turarea arbitrar> a dispozitivelor de securitate proprii @n special ale maAinilor aparaturii uneltelor instala?iilor te6nice Ai cl>dirilor Ai sa utilizeze corect aceste dispozitive4

0 sa comunice imediat an%a3atorului Ai(sau lucr>torilor desemna?i orice situa?ie de munca despre care au motive @ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea Ai s>n>tatea lucr>torilor precum Ai orice de"icienta a sistemelor de protec?ie4 0sa aduc> la cunostinta conducatorului locului de munca Ai(sau an%a3atorului accidentele su"erite de propria persoana4 0 sa coopereze cu an%a3atorul Ai(sau cu lucr>torii desemna?i atCt timp cat este necesar pentru a "ace posibila realizarea oric>ror m>suri sau cerin?e dispuse de c>tre inspectorii de munca Ai inspectorii sanitari pentru protec?ia s>n>t>?ii Ai securit>?ii lucr>torilor4 0 sa coopereze atCt timp cat este necesar cu an%a3atorul Ai(sau cu lucr>torii desemna?i pentru a permite an%a3atorului sa se asi%ure ca mediul de munca Ai condi?iile de lucru sunt si%ure Ai ">r> riscuri pentru securitate Ai s>n>tate @n domeniul sau de activitate4 0 sa isi @nsuAeasc> Ai sa respecte prevederile le%isla?iei din domeniul securit>?ii Ai s>n>t>?ii @n munca Ai m>surile de aplicare a acestora4 0 sa dea rela?iile solicitate de c>tre inspectorii de munca Ai inspectorii sanitari. Con$inu$ Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei "aze 2 0 instruirea introductiv %enerala 4 0 instruirea la locul de munca 4 0 instruirea periodica. In&$#ui#e! in$#o uc$i( *ene#!"! &e %!ce 3 !) la an%a3area lucr>torilor4 ') lucr>torilor detaAa?i de la o @ntreprindere Ai(sau unitate la alta4 c) lucr>torilor dele%a?i de la o @ntreprindere Ai(sau unitate la alta4 ) lucr>torului pus la dispozi?ie de c>tre un a%ent de munc> temporar. Instruirea introductive %enerala se "ace de catre lucratorul desemnat ce se va "inaliza Gcu veri"icarea insusirii cunostiintelor pe baza de teste rezultatul veri"icarii "ind consemnat in "isele de instruire. Durata instruirii introductiv %enerala este de # ore. In&$#ui#e! "! "ocu" e munc!. Se "ace dupa instruirea introductiv %enerala de catre conducatorul direct al locului de munca. Instruirea se "ace tuturor lucratorilor inclusive la sc6imbarea locului de munca in cadrul societatii. Durata instruirii la locul de munca este de # ore dupa instruire veri"icarea cunostiintelor se "ace de catre se"ul ierar6ic superior celui care a e"ectuat instruirea. In&$#ui#e! pe#io ic! Se "ace tuturor lucratorilor . instruirea se e"ectueaza de catre conducatorul locului de munca. ;eri"icarea instruirii se "ace de catre se"ul ierar6ic al celui care e"ectueaza instruirea. Durata instruirii periodice este de ! ore. In&$#ui#e! &up"imen$!#! Instruirea periodica se "ace suplimentar celei pro%ramate in urmatoarele cazuri2 !) cCnd un lucr>tor a lipsit peste &) de zile lucr>toare4 ') cCnd au ap>rut modi"ic>ri ale prevederilor de securitate Ai s>n>tate @n munc> privind activit>?i speci"ice ale locului de munc> Ai(sau postului de lucru sau ale instruc?iunilor proprii inclusiv datorit> evolu?iei riscurilor sau apari?iei de noi riscuri @n unitate4 c) la reluarea activit>?ii dup> accident de munc>4 ) la e5ecutarea unor lucr>ri speciale4 e) la introducerea unui ec6ipament de munc> sau a unor modi"ic>ri ale ec6ipamentului e5istent4 %) la modi"icarea te6nolo%iilor e5istente sau procedurilor de lucru4 *) la introducerea oric>rei noi te6nolo%ii sau a unor proceduri de lucru. Durata instruirii suplimentare este de # ore. Instruirea se va e"ectua de catre conducatorul locului de munca dupa instruire veri"icarea cunostiintelor se va "ace de catre se"ul ierar6ic superior. Di&po-i$ii %in!"e Toate "ormele de instruire se e"ectueaza pe baza tematicilor intocmite de lucratorul desemnat si aprobate de administrator. 9onsemnarea instruirilor se "ace in "isa de instruire individuala.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

PROCES 4VER5AL NR.1/2009

Inc6eiat azi 111.111..1..la S.9111111..111111....S.R.$ cu ocazia preluarii contractului de prestarii servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre S.9 9ONSTR<9T $HD:R S.R.$ a instruirii lucratorului desemnat(conducatorului loc de munca dl(dna11111111111..11 numit prin Decizia nr.1 aprobata de catre administratorul unitatii. In cadrul instruirii s0a prelucrat tematica urmatoare2 - $:,:A NR.&1'(!))* A S:9<RITATII SI SANATATII IN M<N9A - +.,. NR. 1-!.(!))* 0 NORM: M:TODO$O,I9: D: AP$I9AR: A $:,II NR.&1'(!))* 0 ATRIB<TII OB$I,ATII SI R:SPONSABI$ITATI IN DOM:NI<$ S:9<RITATII SI SANATATII IN M<N9A P:NTR< $<9RATOR<$ D:S:MNAT(9OND<9ATOR $O9 D: M<N9A - PRIM<$ AI<TOR $A $O9<$ A99ID:NT<$<I - $:,:A NR..&(!))& / 9OD<$ M<N9II In urma instruirii s0a e"ectuat veri"icarea cunostintelor pe linie de securitate si sanatate in munca a lucratorului desemnat( conducatorului locului de munca urmand ca acesta sa e5ecute instruirea la locul de munca noilor an%a3ati con"orm Decizei nr.& si instruirea periodica a lucratorilor din cadrul unitatii con"orm Deciziei nr.-. Tematicile instruirii la locul de munca si periodice precum si materialele necesare in"ormarii lucratorilor sunt intocmite de prestator aprobate de administratorul si se %asesc la sediul unitatii.

$<9RATOR D:S:MNAT

PR:STATOR S:R;I9II SSM

ANE6A LA 7ISA POSTULUI PENTRU LUCRATORUL DESEMNAT/CONDUCATOR LOC DE MUNCA


ATRIB<TII OB$I,ATII SI R:SPONSABI$ITATI IN DOM:NI<$ S:9<RITATII SI SANATATII IN M<N9A

In con"ormitate cu art.!! si art.!& din $e%ea &1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca lucratorul desemnat are urmatoarele obligatii: Sa isi des"asoare activitatea in con"ormitate cu pre%atirea si instruirea sa precum si cu instructiiunile primite din partea an%a3atorului ast"el incat sa nu e5puna la pericol de accidentare sau inbolnavire pro"esionala atat propria persoana cat si alte persoane care pot "i a"ectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca4 Sa utilizeze corect masinile aparatura uneltele substantele periculoase ec6ipamentele de transport si alte mi3loace de productie4 Sa utilizeze corect ec6ipamenul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare4 Sa nu procedeze la scoaterea din "unctiune la modi"icarea sc6imbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii in special ale masinilor aparaturii uneltelor instalatiilor te6nice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive. Sa comunice imediat an%a3atorului orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor precum si orice de"icienta a sistemelor de protectie4 Sa aduca la cunostinta an%a3atorului accidentele su"erite de propria persoana si de persoanele din subordine in timpul procesului de munca4 Sa coopereze cu an%a3atorul atat timp cat este necesar pentru a "aca posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari pentru protectia securitatii si sanatatii lucratorilor4 Sa prezinte or%anelor de control Re%istrul <nic de 9ontrol ori de cate ori acesta este solicitat numai dupa ce se le%itimeaza4 Sa e"ectueze controlul medical periodic si sa in"ormeze an%a3atorul despre rezultatele controlului medical periodic4 daca starea sa de sanatate nu ii permite sa des"asoare sarcinile de munca primite sa in"ormeze imediat despre aceasta pe administrator si sa urmeze recomandarile acestuia. Sa isi insuseasca si sa respecte le%islatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatiilor de ur%enta. Responsabilitatiile lucratorului desemnat sunt urmatoarele2 :"ectuarea instructa3ului la locul de munca a noilor an%a3ati con"orm tematicii e"ectuate de prestatorul de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si aprobate de administrator4 materialele necesare instruirii la locul de munca se %asesc la sediul uinitatii4 :"ectuarea instructa3ului periodic al lucratorilor con"orm tematicii e"ectuate de prestatorul de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si aprobate de administrator4 materialele necesare instruirii periodice se %asesc la sediul uinitatii4 :"ectuarea instructa3ului colectiv pentru lucratorii unitatilor din e5terior care des"asoara activitati pe baza de contract de prestari servicii vizitatori elevi sau studenti care isi des"asoara sta%iul de practica4 complectarea "isei colective de instruire si indosarierea acestora . <rmarirea planului de prevenire si protectie intocmit pentru anul in curs. 9olaborarea cu prestatorul de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca in vederea elaborarari de instructiuni proprii pentru completarea si(sau aplicarea re%lementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatiile activitatiilor. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce le revin lucratorilor corespunzator "unctiilor e5ercitate care se consemneaza in "isa postului cu aprobarea an%a3atorului. Intocmirea Planului de evacuare a persoanelor(bunurilor in caz de incendiu si a"isarea acestuia la loc vizibil4 veri"icarea periodica a valabilitatii incarcaturii stin%atoarelor. <rmarirea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii din cadrul societatii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie precum si a atributiilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin "isa postului. 9olaborarea(propunerea catre prestatorul de servicii in domeniul SSM a intocmirii unui necasar de documentatii cu caracter te6nic de in"ormare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pastrarea tematicilor pentru toate "azele de instruire a materialelor necesare e"ectuarii acestora pastrarea "iselor de individuale de instruire a lucratorilor ar6ivarea "iselor individuale de instruire a lucratorilor ce nu isi mai des"asoara activitatea in cadrul unitatii con"orm le%islatiei Asi%urarea pezentei lucratorilor la data ora si locul stabilit in vederea e"ectuarii instructa3elor 4 In"ormarea an%a3atorului si prestatorului de servicii in domeniul SSM in scris asupra de"icientelor constatate in timpul controalelor e"ectuate la locul de munca4

<rmarirea e"ectuarii de catre lucratori a controlului medical periodic anual con"orm +, &..(!))7 prin vizarea "isei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca de catre medicul de medicina muncii4 <rmarirea primiri a unui e5empar din 8isa de aptitudini eliberata de catre medicul de medicina muncii de "iecare lucrator in parte cu con"irmare de primire. <rmarirea realizarii masurilor dispuse de catre societatea prestatoare de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca de inspectorii din cadrul ITM0ului cu prile3ul controalelor e"ectuate in unitate.

TIT<$AR<$ POST<$<I N<M:( PR:N<M: .................................. S:MNAT<RA........................................... DATA........................................................

INTO9MIT ADMINISTRATOR.............................. ... S:MNAT<RA........................................... DATA........................................................

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR. 2/2009

Art.10 Prezenta decizie stabileste procedura de realizare a instruirii introductiv / %enerale a lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Art.!0 Procedura este intocmita con"orm art.#&0#' din Norma Metodolo%ica.de aplicare a $e%ii nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca. Art.& 0 Instruirea introductiv /%enerala se e5ecuta o sin%ura data la an%a3area lucratorilor in perioada de proba inainte de inceperea e"ectiva a lucrului imediat dupa rezultatul controlului medical la an%a3are e"ectuat de medicul de medicina muncii si consemnat de acesta in "isa de aptitudini. Art.-0 Scopul instruirii introductiv 0 %enerale este de a in"orma despre drepturile si obli%atiile lucratorilor stabilite de le%islatia in vi%oare riscurile de accidentare si imbolnavire pro"esionala e5istente in cadrul unitatii precum si masurile si actiunile de prevenire si protectie. Art..0 Instruirea introductiv / %enerala se "ace de catre societatea contractanta pentru a presta servicii de securitate si sanatate in munca S.C. CONSTRUCT L8DER S.R.L9 la punctul de lucru al acesteia. Art.* 0 Instruirea introductiv 0 %enerala se "ace individual sau in %rupuri de ma5im !) de persoane. Atr.7 0 Durata instruirii introductiv /%enerale este de # ore si se des"asoara cu doua zile inainte de inceperea e"ectiva a lucrului la noul loc de munca . Art.# / Tematica si materialele necesare instruirii introductiv0%enerale sunt intocmite con"orm le%islatiei in vi%oare de catre prestatorul de servicii in domeniul SSM si aprobate de catre administratorul societatii. Art.' 0 Instruirea introductiv0%enerala se va "inaliza cu veri"icarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Rezultatul veri"icarii va "i consemnat in "isa de instruire. Art.1)0 $ucratorii nu vor putea "i an%a3ati daca nu si0au insusit cunostintele prezentate la instruirea introductiv0%enerala.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

TEMATICA PENTRU INSTRUIREA INTRODUCTIV : ;ENERAL In cadrul instructa3ului introductiv 0 %eneral se vor prelucra urmatoarele acte le%islative 2

1. $e%ea nr.&1'(!))* $e%ea securitatii si sanatatii in munca .


cap. I Dispozitii %enerale art.10! cap. II Domeniul de aplicare art.&0. cap. III Oblicatiile an%a3atorului 2 0 sectiunea 1 Obli%atiile %enerale ale an%a3atorilor art.*0 7 0 sec. a !0a Servicii de prevenire si protectie art.#0'4 0 sec a &0a Primul a3utor stin%erea incendiilor evacuarea lucratorilor pericol %rav si iminent art.1)011 - sec a -0a Alte obli%atii ale an%a3atorilor art.1!01. - sec. a .0a In"ormarea lucratorilor art.1*017 - sec. a *0a 9onsultarea si participarea lucratorilor art.1#01' - sec. a 70a Instruirea lucratorilor art !)0 !1 cap.I; Obli%atiile lucratorilor art.!!0!& cap.; Suprave%6erea sanatatii art.!-0!. cap.;I 9omunicarea cercetarea inre%istrarea si raportarea evenimentelor2 - sec.1 :venimente art.!*0!' - sec a !0a Accidente de munca art.&)0&! - sec.a &0a Bolile pro"esionale art.&&0&cap.;II ,rupuri sensibile la riscuri art.&.0&* cap.;III In"ractiuni art.&70&# cap.IJ 9ontraventii art.&'0-cap.J Autoritati compentente si institutii cu Atributii in domeniu art.-.0.) cap.JI Dispozitii "inale art..10.&.

!. +., nr. 1-!.(!))* Norme metodolo%ice de aplicare a $e%ii securitatii si sanatatii in munca.
cap.I Dispozitii %enerale art.10& cap.II Autorizarea "unctionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca art.&011 cap.III Servicii de prevenire si protectie2 0 sec.1 Prevederi %enerale art.1!01& - sec.a !0a Or%anizarea activitatiilor de prevenire si protectie art.1-01' - sec.a &0a $ucratori desemnatii art.!)0!! - sec. a -0a Servicii interne de prevenire si protectie art.!&0!7 - sec.a .0a Servicii e5terne de prevenire si protectie art.!#0&- sec.a *0a Abilitarea serviciilor e5terne de prevenire si protectie art.&.0-. - sec.a 70a Planul de prevenire si protectie art.-* - sec.a #0a 9erintele minime de pre%atire in domeniul securitatii si sanatatii in munca art.-70.1 - sec.a '0a Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci"ice in domeniul securitatii si sanatatii in munca art..!0.* cap.I; Or%anizarea si "unctionarea comitetului de securitate si sanatate in munca2 - sec. 1Or%anizarea comitetului de securitate si sanatate in munca art..70*- sec. a !0a 8unctionarea comitetului de securitate si sanatate in munca art.*.0** - sec.a &0a Atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca art.*7 - sec.a -0a Obli%atiile an%a3atorului re"eritoare la comitetul de securitate si sanatate in munca art.*#07& cap.; Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca2 - sec.1 Dispozitii %enerale art.7-0#! - sec.a !0a Instruirea introductiv /%enerala art.#&0#' - sec.a &0a Instruirea la locul de munca art.')0'- sec.a -0a Instruirea periodica art.'.01)) cap. ;I Pericol %rav si iminent si zone cu risc ridicat si speci"ic - sec.1 Pericol %rav si iminent de accidentare art.1)101)- sec.a !0a Kone cu risc ridicat si speci"ic art.1).01)7 cap.;II 9omunicarea si cercetarea evenimentelor inre%istrarea si evidenta accidentelor de munca si aincidentelor periculoase semnalarea cercetarea declararea si raportarea bolilor pro"esionale2 - sec. 1 9omunicarea evenimentelor art.1)#011& - sec.a !0a 9ercetarea evenimentelor art.11-01&- sec.a &0a Inre%istrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase art.1&.01-! - sec.a -0a 9ominicarea certcetarea si inre%istrarea evenimentelor produse in a"ara %ranitelor Romaniei in care sunt implicati lucratori ai unor an%a3atori romani a"lati in indeplinirea sarcinilor de stat interes public sau a indatoririlor de serviciu art.1-&01-* - sec.a .0a 9omunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul Romaniei in care sunt implicati cetateni straini a"lati in indeplinirea atributiilor de serviciu art.1-701-# - sec.a *0a Semnalarea bolilor pro"esionale art.1-'01.)

- sec.A 70A 9ercetarea bolilor pro"esionale art.1.101.# - sec.a #0a Declararea bolior pro"esionale art.1.'01*- sec.a '0a Raportarea bolilor pro"esionale art.1*.017! - sec.a 1)0a Bolile le%ate de pro"esie art.17&017- sec.a 110a Dispozitii "inale art.17.0177 cap. ;II Avizarea documentatiilor cu caracter te6nic de in"ormare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca2 - sec.1 Prevederi %enerale art.17#017' sec.a !0a 9erintele de realizare a documentatiilor art.1#)01#. - sec.a&0a Avizarea documentatiilor art.1#*01## - sec.a -0a Dispozitii "inale art.1#'01'& ane5ele 10!*

&. Primul a3utor la locul accidentului .


cap. 1 Principii %enerale de or%anizare a actiunilor de prim a3utor la locul accidentului cap. ! Stopul respirator cap.& Reanimarea cardio respiratorie FR9R= cap.- Obstructia cailor respiratorii cap.. Socul cap. * Pierderea cunostintei cap.7 Pansamente si banda3e cap.# Pla%i .+emora%ii cap.' 8racturii cap.1) Traumatismele toraceluli Fpieptului= cap.11 Traumatismele capului si ale coloanei vertebrale cap.1! Traumatismele musc6ilor li%amentelor si ale articulatiilor cap.1& $eziunile oc6ilor cap.1- Arsuri cap.1..<r%ente medicale determinate de e5punerea la caldura cap.1* Accidente prin e5punerea la "ri% cap.17 Accidente determinate de curentul electric cap.1# Otravirii accidentale cap.1' Muscaturi de animale intepaturi si muscaturi de insecte cap.!) Accidente acvatice cap.!1 Transportul accidentatiilor.

-. $e%ea nr..&(!))& F 9odul muncii =4 Re%ulamentul de ordine interioara. .. Prezentarea riscurilor de accidentare si imbolnavire pro"esionala %enerate de mi3loacele de productie procesul de munca si mediul de lucru speci"ice unitatii.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

PROCES:VER5AL n#.2/2009
Inc6eiat azi 1..1111111. cu ocazia instruirii introductiv0%enerale a noilor an%a3ati de la S.9. 11111.1111111.. S.R.$. Au "ost prelucrate urmatoarele acte le%islative2 - $e%ea nr.&1'(!))* a Securitatii si Sanatatii in Munca

- +.,. nr. 1-!.(!))* 0 Norme Metodolo%ice de aplicare a $e%ii nr.&1'(!))* - Primul a3utor la locul accidentului - $e%ea nr..&(!))& / 9odul Muncii si au "ost prezentate materiale necesare in"ormarii Fa"ise pliante "ilme= Dupa instruire s0a e"ectuat testarea asupra modului in care si0au insusit notiunile prezentate la instructa3ul introductiv0%eneral. Prezenta si rezultatele obtinute in urma testarii sunt prezente in tabelul de mai 3os2
N#. C#$. Nume"e &i p#enume"e 7unc$i! Re-u"$!$e o'$inu$e Semn!$u#!

ADMINISTRATOR

PR:STATOR

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR.</2009
Art.10 Prezenta decizie stabileste procedura de realizare a instruirii la locul de munca a lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Art.!0 Procedura este intocmita con"orm prevederiilor le%ale si a art.')0'- din Norma Metodolo%ica de aplicare a $e%ii nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca.

Art.&0 Instruirea la locul de munca se "ace dupa instruirea introductiv0 %eneralaF a doua zi lucratoare = tuturor lucratorilor noi an%a3ati si ori de cate ori se e"ectueaza sc6imbarea locului de munca. Art.-0 Scopul instruirii la locul de munca este de a in"orma lucratorii cu privire la 2 a= riscurile de accidentare si imbolnavire pro"esionala speci"ice locului de munca4 b= masurile si activitatiile de prevenire si protectie la nivelul "iecarui loc de munca post de lucru si( sau "iecarei "unctii e5ercitate. c= instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca speci"ice activitatii des"asurate. d= cerintele minime de securitate si sanatate in munca speci"ice locului de munca con"orm + ,0urilor in vi%oare. Art..0 Instruirea la locul de munca se "ace de catre lucratorul desemnat(conducatorul locului de munca numit prin Decizia nr.1 intocmita de catre prestatorul de servicii si aprobata de catre administratorul unitatii4 Art.*0 Instruirea la locul de munca se "ace individual sau in %rupuri de ma5im !) de persoane. Art.70 Durata instruirii la locul de munca va "i de # ore. Art.#0Tematica si materialele necesare instruirii la locul de munca sunt intocmite con"orm le%islatiei in vi%oare de catre prestatorul de servicii in domeniul SSM si aprobate de catre administratorul societatii Art.'0 Instruirea la locul de munca include in mod obli%atoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va des"asura si e5ercitii practice privind utilizarea ec6ipamentului individual de protectie a mi3loacelor de alarmare interventie evacuare si prim 0 a3utor. Art.1)0 Inceperea e"ectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se "ace numai dupa veri"icarea cunostintelor de catre prestatorul de servicii in domeniul SSM cu consemnare in "isa de instruire individuala.. Art.11 / Tematica si materialele necesare dupa care se realizeaza instruirea la locul de munca se pastreaza la persoana desemnata.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

TEMATICA PENTRU INSTRUCTA=UL LA LOCUL DE MUNCA


In cadrul instructa3ului la locul de munca se vor prelucra urmatoarele acte le%islative2 1. +, nr. '71(!))* / privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si(sau sanatate la locul de munca cap.I Dispozitii %enerale art.10 . cap.I Obli%atiile an%a3atorilor2 0 sec. 1 Obli%atii %enerale art.*0# 0 sec.a !0a In"ormarea si instruirea lucratorilor art.'01) 0 sec.a &0a 9onsultarea si participarea lucratorilor art.11 cap.II Dispozitii tranzitorii si "inale art.1! ane5ele 10' !. +, nr.1)'1(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca cap.I Dispozitii %enerale art.107 cap.II Obli%atii %enerale art.#0' cap.III In"ormarea consultarea si participarea lucratorilor art.1)01!

cap. I; Sanctiuni art.1&01cap. ;Dispozitii "inale art.1.01* ane5a 10! &. +, nr.1)-#(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate in pentru utilizarea de catre lucratori a ec6ipamentelor individuale de protectie la locul de munca cap.I Dispozitii %enerale art.10 cap.II Obli%atiile an%a3atorilor 0 sec. 1Prevederi %enerale art..01& sec.a !0a :valuarea ec6ipamentului individual de protectie art.1-01. sec.a &0a Re%uli de utilizare art.1*01# sec.a -0a In"ormarea consultarea si participarea lucratorilor art.1'0!) cap.II Dispozitii "inale art.!10 !& ane5a 10 & -. +, nr.11-*(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec6ipamentelor de munca cap. I Dispozitii %enerale art.10! cap.II Obli%atiile an%a3atorului20sec.a01a 0Obli%atii %enerale. Re%uli re"eritoare la ec6ipamentele de munca art.&00 sec.a !0a ;eri"icarea ec6ipamentelor de munca art..0* 0sec. a&0a :c6ipamentele de munca cu riscuri speci"ice :r%onomia si sanatatea la locul de munca art.*07 0sec.a-0a In"ormarea lucratorilor art.#0' 0sec.a .0a Instruirea consultarea si participarea lucratorilor art.'011 cap.III Dispozitii "inale art.1!01. ane5e 10! .. +, nr.1)'!(!))* privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor le%ate de e5punerea la a%entii biolo%icii in munca. *. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca. 7. In"ormatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire pro"esionala speci"ice locului de munca.

I NTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR.>/2009
Art.10 Prezenta decizie stabileste procedura de realizare a instruirii periodice a lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Art.!0 Procedura este intocmita con"orm prevederiilor le%ale si a art.'.01)) din Norma Metodolo%ica de aplicare a $e%ii nr.&1'(!))* privind securitatea si sanatatea in munca. Art.&0 Instruirea periodica se "ace tuturor lucratorilor din unitate. Art.-0 Scopul instruirii periodice este reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Art..0 Instruirea periodica se "ace de catre lucratorul desemnat(conducatorul locului de munca numit prin Decizia nr.1 intocmita de catre prestatorul de servicii si aprobata de catre administratorul unitatii4

Art.*0 ;eri"icarea instruirii periodice se va "ace de catre unitatea contractanta pentru a presta servicii de securitate si sanatate a muncii / S.C. CONSTRUCT L8DER S.R.L care va semna "isele de instruire ale lucratorilor con"irmand ast"el ca instruirea a "ost "acuta corespunzator. Art.70 Instruirea periodica se va completa in mod obli%atoriu si cu demonstratii practice. Art.#0 Instruirea periodica se va e"ectua pe baza tematicilor intocmite de catre societatea contractanta si va "i aprobata de catre an%a3ator. Art.'0 Instruirea periodica se "ace suplimentar celei pro%ramate in urmatoarele cazuri 2 a= 0cand un lucrator a lipsit mai mult de &) zile lucratoare 4 b= 0cand au aparut modi"icari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca c= 0la reluarea activitatii dupa un accident de munca 4 d= 0la e5ecutarea unor lucrari speciale 4 e= 0la introducerea unui ec6ipament de munca sau a unor modi"icari ale ec6ipamentului e5istent 4 "= 0la introducerea sau modi"icarea oricarei noi te6nolo%ii sau a procedurilor de lucru 4 Art.1)0 Durata instruirii periodice este de ! ore. Art.110 Intervalul dintre doua instruiri periodice va "i de 1.. luni. Durata instruirii periodice ce se "ace suplimentar nu va "i mai mica de # ore . Art.1!0 Tematica si materialele necesare dupa care se realizeaza instruirea periodica se pastreaza la persoana desemnata.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

PROCES 4VER5AL NR. </2009

Inc6eiat azi 11111111.la S.9 11111111111111111. S.R.$ cu ocazia instruirii periodice a lucratorului desemnat(conducatorului loc de munca dl(dna 111111111111.. de catre prestatorul de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca S.9 9ONSTR<9T $HD:R S.R.$. In cadrul instruirii periodice s0a prelucrat tematica a"erenta lunii in curs2 111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 In urma instruirii si veri"icarii lucratoruluidesemnat( conducatorului locului de munca acesta va eve"ectua in data de 111111111 instruirea periodica a lucratorilor din cadrul societatii S.9 1111111 S.R.$ urmand a "i veri"icat de prestatorul de servicii S.9. 9ONSTR<9T $HD:R S.R.$.

$<9RATOR D:S:MNAT

PR:STATOR S:R;I9II SSM

INSTRUCTIUNI PROPRII SECURITATE SANATATE PRIVIND ? INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM@ IPSSM NR.2
Scop Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si "ormarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca . Aceste instructiuni stabilesc procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in con"ormitate cu art.!) din $e%ea &1'(!))*. Domeniu e !p"ic!#e Se aplica tuturor activitatilor care se des"asoara in unitate. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se e"ectueaza in timpul pro%ramului de lucru. Documen$e e #e%e#in$! $e%ea nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca +, nr.1-!.(!))* pentru aprobarea Normelor metodolo%ice de aplicare a $e%ii &1'(!))*. +, nr. '71(!))* / privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si(sau sanatate la locul de munca +, nr.1)'1(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca +, nr.1)-#(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate in pentru utilizarea de catre lucratori a ec6ipamentelor individuale de protectie la locul de munca +, nr.11-*(!))* / privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec6ipamentelor de munca +, nr.1)'!(!))* privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor le%ate de e5punerea la a%entii biolo%icii in munca. +, nr.1)!#(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca re"eritoare la utilizarea ec6ipamentelor cu ecran de vizualizare. +, &))(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile. +, 1).1(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care reprezinta riscuri

pentru lucratori in special de a"ectiuni dorsolombare. +, -'&(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate re"eritoare la e5punerea lucratorilor la riscurile %enerate de z%omot. +, 1#7*(!))* privind cerintele minime de securitate re"eritoare la e5punerea lucratorilor la riscurile %enerate de vibratii. +, &..(!))7 privind suprave%6erea sanatatii lucratorilor. O<, ''(!))) privind masurile ce pot "i aplicate in perioadele cu temperature e5treme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. O<, '*(!))& privind protectia maternitatii la locurile de munca. O<, 1'.(!))! privind circulatia pe drumurile publice. De%ini$ii &i A'#e(ie#i De"initii a= "uc#!$o# 0 persoana an%a3ata de c>tre un an%a3ator potrivit le%ii inclusiv studen?ii elevii @n perioada e"ectu>rii sta%iului de practica precum Ai ucenicii Ai al?i participan?i la procesul de munca cu e5cep?ia persoanelor care presteaz> activit>?i casnice4 b) !n*!+!$o# 0 persoana "izica sau 3uridic> ce se a"la @n raporturi de munca ori de serviciu cu lucr>torul respectiv Ai care are responsabilitatea @ntreprinderii Ai(sau unit>?ii4 c= !",i p!#$icip!n,i "! p#oce&u" e munc! 0 persoane a"late @n @ntreprindere Ai(sau unitate cu permisiunea an%a3atorului @n perioada de veri"icare prealabil> a aptitudinilor pro"esionale @n vederea an%a3>rii persoane care presteaz> activit>?i @n "olosul comunit>?ii sau activit>?i @n re%im de voluntariat precum Ai someri pe durata particip>rii la o "orma de pre%>tire pro"esional> Ai persoane care nu au contract individual de munca @nc6eiat @n "orma scris> Ai pentru care se poate "ace dovada prevederilor contractuale Ai a presta?iilor e"ectuate prin orice alt mi3loc de proba4 d= #ep#e-en$!n$ !" "uc#.$o#i"o# cu #!&pun e#i &peci%ice /n omeniu" &ecu#i$.,ii 0i &.n.$.,ii "uc#.$o#i"o# 0 persoana aleas> selectata sau desemnat> de lucr>tori @n con"ormitate cu prevederile le%ale sa @i reprezinte pe aceAtia @n ceea ce priveAte problemele re"eritoare la protec?ia securit>?ii Ai s>n>t>?ii lucr>torilor @n munca4 e= p#e(eni#e 0 ansamblul de dispozi?ii sau m>suri luate ori prev>zute @n toate etapele procesului de munca @n scopul evit>rii sau diminu>rii riscurilor pro"esionale4 "= e(enimen$ 0 accidentul care a antrenat decesul sau v>t>m>ri ale or%anismului produs @n timpul procesului de munca ori @n @ndeplinirea @ndatoririlor de serviciu situa?ia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circula?ie @n condi?iile @n care au "ost implicate persoane an%a3ate incidentul periculos precum Ai cazul susceptibil de boala pro"esional> sau le%at> de pro"esiune4 %= !cci en$ e munc! 0 v>t>marea violenta a or%anismului precum Ai into5icatia acuta pro"esional> care au loc @n timpul procesului de munca sau @n @ndeplinirea @ndatoririlor de serviciu Ai care provoac> incapacitate temporar> de munca de cel pu?in & zile calendaristice invaliditate ori deces4 6= 'o!"! p#o%e&ion!". 0 a"ectiunea care se produce ca urmare a e5ercit>rii unei meserii sau pro"esii cauzat> de a%en?i nocivi "izici c6imici ori biolo%ici caracteristici locului de munca precum Ai de suprasolicitarea di"eritelor or%ane sau sisteme ale or%anismului @n procesul de munca4 i= ec1ip!men$ e munc! 0 orice masina aparat unealta sau instalatie "olosit> @n munca4 3= ec1ip!men$ in i(i u!" e p#o$ec,ie 0 orice ec6ipament destinat a "i purtat sau manuit de un lucrator pentru a0l prote3a impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa @i pun> @n pericol securitatea Ai s>n>tatea la locul de munca precum Ai orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a @ndeplini acest obiectiv4 B= "oc e munc! 0 locul destinat sa cuprind> posturi de lucru situat @n cl>dirile @ntreprinderii Ai(sau unit>?ii inclusiv orice alt loc din aria @ntreprinderii Ai(sau unit>?ii la care lucr>torul are acces @n cadrul des">Aur>rii activit>?ii4 l= pe#ico" *#!( 0i iminen$ e !cci en$!#e 0 situa?ia concret> real> Ai actuala c>reia @i lipseAte doar prile3ul declansator pentru a produce un accident @n orice moment4 m= &$!*iu e p#!c$ic! 0 instruirea cu caracter aplicativ speci"ica meseriei sau specialitatii @n care se pre%>tesc elevii studen?ii ucenicii precum Ai somerii @n perioada de reconversie pro"esional>4 n= &ecu#i$!$e 0i &.n.$!$e /n munc! 0 ansamblul de activit>?i institu?ionalizate avCnd ca scop asi%urarea celor mai bune condi?ii @n des">Aurarea procesului de munca ap>rarea vie?ii inte%rit>?ii "izice Ai psi6ice s>n>t>?ii lucr>torilor Ai a altor persoane participante la procesul de munca4 o= inci en$ pe#icu"o& 0 evenimentul identi"icabil cum ar "i e5plozia incendiul avaria accidentul te6nic emisiile ma3ore de no5e rezultat din dis"unctionalitatea unei activit>?i sau a unui ec6ipament de munca sau(Ai din comportamentul neadecvat al "actorului uman care nu a a"ectat lucr>torii dar ar "i "ost posibil sa aib> asemenea urm>ri Ai(sau a cauzat ori ar "i "ost posibil sa produc> pa%ube materiale4 p= &e#(icii e2$e#ne 0 persoane 3uridice sau "izice din a"ar> @ntreprinderii(unit>?ii abilitate sa presteze servicii de protec?ie Ai prevenire @n domeniul securit>?ii Ai s>n>t>?ii @n munca con"orm le%ii4 D= !cci en$ u0o# 0 eveniment care are drept consecinta leziuni super"iciale care necesita numai acordarea primelor @n%ri3iri medicale Ai a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de & zile4 r= 'o!"! "e*!$. e p#o%e&iune 0 boala cu determinare multi"actoriala la care unii "actori determinan?i sunt de natura pro"esional>. Abrevierii SSM E Securitate si Sanatate in Munca Re&pon&!'i"i$!$ii An%a3atorul are obli%atia sa ia masurile necesare pentru in"ormarea si instruirea lucratorilor asi%urarea cadrului or%anizatoric si a mi3loacelor necesare securitatii si sanatatii in munca in con"ormitate cu art.7 F1= lit.c= si lit.d= din $e%ea &1'(!))*. $ucratorii au obli%atia 2

Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile le%islatiei din domeniul SSM si masurile de aplicare a acestora con"orm prevederilor art.!&F1= lit.6= din $e%ea &1'(!))*. Sa se prezinte la lucru numai in stare normala "ara a "i sub in"luenta bauturilor alcoolice a medicamentelor a unei situatii puternic stresante sau a unor mani"estari maladive si su"iceient de odi6nit. Sa veri"ice inainte de inceperea lucrului daca instalatiile utila3ele uneltele etc. corespund cerintelor de securitate si sa nu le "oloseasca pe cele necon"orme anuntandu0si se"ul ierar6ic despre situatia create. Sa interzica ridicarea deplasarea distru%erea unui dispozitiv de securitate sau sa nu o "aca el insusi si sa nu impiedice aplicarea metodelor si procedurilor adoptate in vederea reducerii( eliminarii "actorilor de risc de accidentare si imbolnavire pro"esionala. Sa mentina locul de munca din punct de vedere al mediului intr0o stare corespunzatoare cerintelor de securitate inclusiv i%iena. Sa anunte imediat conducatorul direct al locului de munca in cazul producerii unui accident de munca si sa ia masuri pentru acordarea primului a3utor si stabilizarea situatiei ast"el incat pericolul sa nu se e5tinda daca acesta nu este prezent. Sa semnaleze imediat conducatorului direct al locului de munca orice de"ectiuni sau alta situatie care poate constitui un risc de accidentare si imbolnavire pro"esionala. Sa intrerupa activitatea si sa re"uze sa o continue daca nu sunt respectate cerintele de securitate "ara sa "ie sanctionat pentru aceasta cu conditia ca ast"el sa nu dea nastere unui pericol imminent de accidentare sau imbolnavire pro"esionala si sa0si anunte conducatorul direct. O'"i*!$ii 9on"orm cap.I; art.!! si art.!& din $e%ea &1'(!))* lucratorii au urmatoarele obli%atii 2 0 "iecare lucrator trebuie sa isi des">Aoare activitatea @n con"ormitate cu pre%>tirea Ai instruirea sa precum Ai cu instruc?iunile primite din partea an%a3atorului ast"el @ncCt sa nu e5puna la pericol de accidentare sau imbolnavire pro"esional> atCt propria persoana cat Ai alte persoane care pot "i a"ectate de ac?iunile sau omisiunile sale @n timpul procesului de munca. 0 sa utilizeze corect maAinile aparatura uneltele substantele periculoase ec6ipamentele de transport Ai alte mi3loace de produc?ie4 0 sa utilizeze corect ec6ipamentul individual de protec?ie acordat Ai dup> utilizare sa @l @napoieze sau sa @l pun> la locul destinat pentru p>strare4 0 sa nu procedeze la scoaterea din "unc?iune la modi"icarea sc6imbarea sau @nl>turarea arbitrar> a dispozitivelor de securitate proprii @n special ale maAinilor aparaturii uneltelor instala?iilor te6nice Ai cl>dirilor Ai sa utilizeze corect aceste dispozitive4 0 sa comunice imediat an%a3atorului Ai(sau lucr>torilor desemna?i orice situa?ie de munca despre care au motive @ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea Ai s>n>tatea lucr>torilor precum Ai orice de"icienta a sistemelor de protec?ie4 0sa aduc> la cunostinta conducatorului locului de munca Ai(sau an%a3atorului accidentele su"erite de propria persoana4 0 sa coopereze cu an%a3atorul Ai(sau cu lucr>torii desemna?i atCt timp cat este necesar pentru a "ace posibila realizarea oric>ror m>suri sau cerin?e dispuse de c>tre inspectorii de munca Ai inspectorii sanitari pentru protec?ia s>n>t>?ii Ai securit>?ii lucr>torilor4 0 sa coopereze atCt timp cat este necesar cu an%a3atorul Ai(sau cu lucr>torii desemna?i pentru a permite an%a3atorului sa se asi%ure ca mediul de munca Ai condi?iile de lucru sunt si%ure Ai ">r> riscuri pentru securitate Ai s>n>tate @n domeniul sau de activitate4 0 sa isi @nsuAeasc> Ai sa respecte prevederile le%isla?iei din domeniul securit>?ii Ai s>n>t>?ii @n munca Ai m>surile de aplicare a acestora4 0 sa dea rela?iile solicitate de c>tre inspectorii de munca Ai inspectorii sanitari. Con$inu$ Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei "aze 2 0 instruirea introductiv %enerala 4 0 instruirea la locul de munca 4 0 instruirea periodica. In&$#ui#e! in$#o uc$i( *ene#!"! &e %!ce 3 !) la an%a3area lucr>torilor4 ') lucr>torilor detaAa?i de la o @ntreprindere Ai(sau unitate la alta4 c) lucr>torilor dele%a?i de la o @ntreprindere Ai(sau unitate la alta4 ) lucr>torului pus la dispozi?ie de c>tre un a%ent de munc> temporar. Instruirea introductiv %enerala se "ace de catre serviciul e5tern de prevenire si protectie si se va "inaliza Gcu veri"icarea insusirii cunostiintelor pe baza de teste rezultatul veri"icarii "ind consemnat in "isele de instruire. Durata instruirii introductiv %enerala este de # ore. In&$#ui#e! "! "ocu" e munc!. Se "ace dupa instruirea introductiv %enerala de catre conducatorul direct al locului de munca. Instruirea se "ace tuturor lucratorilor inclusiv la sc6imbarea locului de munca in cadrul societatii. Durata instruirii la locul de munca este de # ore4 dupa instruire veri"icarea cunostiintelor se "ace de catre se"ul ierar6ic superior celui care a e"ectuat instruirea. In&$#ui#e! pe#io ic! Se "ace tuturor lucratorilor 4instruirea se e"ectueaza de catre conducatorul locului de munca. ;eri"icarea instruirii se "ace de catre se"ul ierar6ic al celui care e"ectueaza instruirea. Durata instruirii periodice este de ! ore.

In&$#ui#e! &up"imen$!#! Instruirea periodica se "ace suplimentar celei pro%ramate in urmatoarele cazuri2 !) cCnd un lucr>tor a lipsit peste &) de zile lucr>toare4 ') cCnd au ap>rut modi"ic>ri ale prevederilor de securitate Ai s>n>tate @n munc> privind activit>?i speci"ice ale locului de munc> Ai(sau postului de lucru sau ale instruc?iunilor proprii inclusiv datorit> evolu?iei riscurilor sau apari?iei de noi riscuri @n unitate4 c) la reluarea activit>?ii dup> accident de munc>4 ) la e5ecutarea unor lucr>ri speciale4 e) la introducerea unui ec6ipament de munc> sau a unor modi"ic>ri ale ec6ipamentului e5istent4 %) la modi"icarea te6nolo%iilor e5istente sau procedurilor de lucru4 *) la introducerea oric>rei noi te6nolo%ii sau a unor proceduri de lucru. Durata instruirii suplimentare este de # ore. Instruirea se va e"ectua de catre conducatorul locului de munca dupa instruire veri"icarea cunostiintelor se va "ace de catre se"ul ierar6ic superior. Di&po-i$ii %in!"e Toate "ormele de instruire se e"ectueaza pe baza tematicilor intocmite de catre servicul e5tern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca si aprobate de administrator. 9onsemnarea instruirilor se "ace in "isa de instruire individuala.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR.A/2009

Art.1 Prezenta decizie stabileste persoana desemnata cu aplicarea masurilor de prim a3utor in cadrul unitatii. Art.! In con"ormitate cu prevederile art.1) din $e%ea nr.&1'(!))* si a celor +.,. 1-!.(!))* se numeste dl(d0na111111111111111 persoana desemnata pentru aplicarea masurilor de prim a3utor. Art.& In perioada in care dl(d0na1111.111111111111nu este prezenta in unitate se numeste inlocuitor( are a acestuia(acesteia dl(d0na 11111111.11111111. Art.- $ucratorii numiti la art.! si art.& sunt instruti pe lan%a instruirea periodica de SSM suplimentar o ora lunar( odata la doua luni( trimestrial pe linie de prim a3utor. Art.. Pentru acordarea primului a3utor se constituie un punct de prim a3utor in cadrul societatii. Art.* Responsabilitatea amena3arii punctului de prim a3utor si dotarea con"orm normelor in vi%oare revine administratorului unitatii. Art. 7 Persoana desemnata cu aplicarea masurilor de prim a3utor din cadrul unitatii este obli%ata sa urmareasca termenele de valibilitate e5istenta si inlocuirea componentelor din trusa de prim a3utor. Art.# Pentru acordarea asistentei medicale de specialitate concomitent cu acordarea primului a3utor se anunta tele"onic2 0 11! 0 Serviciul pentru situatii de ur%enta4

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

APROB ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIN ACORDAREA PRIMULUI A=UTOR LA LOCUL DE MUNCA

IPSSM NR.<
Primul a3utor reprezinta un comple5 de masuri de ur%enta care se aplica in cazuri de accidente inainte de interventia cadrelor medicale. Prin L<R,:NTAM se intele%e starea de alterare %rava a sanatatii or%anismului aparuta in urma actiunii unui "actor brutal sau orice a"ectiune care ameninta viata persoane respective. Or%anizarea activitatii de acordare a primului a3utor este deosebit de importanta. Printr0o actiune ordonata competenta si "ara %esturi inutile se casti%a timp pretios element deseoriesential pentru salvarea vietii victimelor. In momentul in care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate urmatoarele re%uli2 0 victima nu se deplaseaza de la locul accidentului decat in cazul in care situatia din teritoriul respective continua sa "ie periculoasa pentru victima sau(si pentru cel care acorda primul a3utorN 0 primul a3utor se acorda la locul accidentuluiN 0 in primul rand se evalueaza %ravitatea starii victimei si dupa aceasta evaluare se alerteaza imediat ambulanta. Pasii care trebuie urmati sunt2 1. 0 izolati zona indepartati curiosii pentru evitarea cresterii numarului de victime4 2. 0 de%a3ati accidentatul4 <. 0 acordati primul a3utor >. 0 c6emati ambulanta A 0 suprave%6eati victima si continuati daca este nevoie sa0i acordati primul a3utor pana la sosirea ambulantei. In momentul in care se solicita interventia ambulantei trebuie sa "ie "urnizate urmatoarele in"ormatii absolut necesare2 - unde s-a petrecut accidentul( adresa exacta si puncte de reper); - ce s-a intamplat, - cati raniti sunt, - de unde se da alarma(numele persoanei care solicita interventia ambulantei, adresa si numarul de telefon Pentru acordarea primului a3utor la locul accidentului sau unei victime este obli%atoriu2 1. 0 sa e5iste o persoana desemnata pentru acest lucru4 !. / persoana desemnata cu acordarea primului a3utor trebuie sa "ie obli%atoriu instruita pentru asa ceva4

&.

/ dotarea locului de munca a punctului de lucru cu o trusa de prim a3utor4

LISTA CONTINUTULUI TRUSEI DE PRIM A=UTOR


8oar"ece cu var"uri boante4 Dispozitive de respiratie %ura la %ura4 Pipe ,uedel marimea - si marimea 1)4 Desc6izator de %ura4 ,arou elastic .) cm4 Atele din material plastic4 $eucoplast4 Pansament individual4 Pansament cu rivanol4 Pansaplast(plasture4 8asa ti"on4 Banda3 triun%6iular4 ;ata 6idro"ila sterila4 Manusi de e5aminare4 9omprese sterile4 Alcool iodat si alcool sanitar4 Rivanol solutie 1O4 Pero%en4 Batiste de 6artie cu solutie dezin"ectanta4 Ace si%uranta4 Pa6are de unica "olosinta4 9aiet de .) de "ile4 Pi5 sau creion4 Brosura cu instructiuni de acordare a primului a3utor.

PRIMUL A=UTOR IN CAZ DE ARSURI


Arsurile sunt raniri ale pielii sau ale altor tesuturi produse de a%enti termici c6imici electrici sau de radiatii. C"!&i%ic!#e3 1. In "unctie de a%entul care determina arsurile acestea pot "i2 : $e#mice9 produse de "ocFcontactul cu obiecte "ierbinti sau aburi= 0 co#o&i(e cauzate de substante c6imice "oarte active precum acizii si bazele4 0 e"ec$#ice produse de curentul electric4 0 p#in #! i!$ie determinate de e5punerea e5cesiva la soare raze J sau materiale radioactive. !. Dupa pro"unzimea lor arsurile pot "i clasi"icate dupa cum urmeaza2 0 !#&u#i"e e *#! u" in$!i 0 limitate la stratul super"icial al pielii4 pielea este rosie si ustura. <n e5emplu tipic este arsura solara obisnuita provocata de e5punerile prelun%ite la soare a pielii neantrenate4 : !#&u#i e *#! u" oi 0 cuprind toata %rosimea pielii 4 pe piele apar basici cu continut seros F%albui= sau 6ematic Fser amestecat cu san%e=. Pe lan%a durerea mare pe care o resimte victima pericolul principal consta Tn in"ectarea continutului veziculelor4 : !#&u#i"e ! *#! u" $#ei 0 leziunile depasesc %rosimea pielii distru%and si straturile mai pro"unde2 %rasime musc6i vase nervi pana la os. Durerea este mai mica deoarece e5tremitatile nervilor din piele au "ost distruse4 : !#&u#i"e e *#! u" p!$#u 0 sunt "oarte severe implicand distru%erea tuturor structurilor inclusiv a osuluiFcarbonizare=. E%ec$e"e &i comp"ic!$ii"e !#&u#i"o# Pielea prote3eaza corpul de invazia bacteriilor a3uta la controlul temperaturii corpului si retine "luidele acestuia. Ranirea pielii prin arsuri sau opariri poate produce pierderea acestor "unctii si se poate a3un%e la complicatii serioase. Efectele arsurilor si oparirilor sunt determinate de: : in$in e#e! &up#!%e$ei !#&e ! co#pu"uiFviata accidentatului este amenintata daca arsurile depasesc 1 0% din supra"ata totala a pielii= e5puse in"ectiei iar pe de alta parte zonele arse constituie un mediu prielnic de dezvoltare a microbilor4 : p#o'"eme #e&pi#!$o#ii la victimele cu arsuri "aciale severe sau care au in6alat "um sau vapori "ierbinti lezand caile respiratorii si plamanii4 : in%"!m!#e!Bp#o uce#e! e eme"o#) mai ales daca zona arsurii este presata de imbracaminte stransa sau de bi3uterii.

P#imu" !+u$o#3 Scopul primului a3utor consta in a combate si a preveni pe cat posibil aparitia complicatiilor. Se actioneaza ast"el2 :&e &$in*e %ocu" "olosind instinctorul aruncand o patura sau o 6aina peste victima sau rosto%olind0o4 : &e c!"me!-! u#e#i"e p#in ! mini&$#!#e e !n!"*e-iceB al%ocalmin antinevral%ic= :&e (! ! (ic$imeiBcon&$ien$e) &! 'e! "ic1i eB!p! mine#!"!9 ce!i9 e$c) P#imu" !+u$o# in !#&u#i"e $e#mice3 0 imersiunea partii arse in apa rece sau alcool pentru diminuarea durerii reducerea in"lamatiei si a producerii basicilor. Daca imersiunea nu este posibila se aplica imbracaminte curata sau pansamente umezite in apa sau alcool. 0 se indeparteaza orice sursa de presiune asupra zonei a"ectate inainte de aparitia in"lamariiFinele bratari imbracaminte sau incaltaminte=. Este interzis sa: 0 aplicati lotiuni ali"ii uleiuri cerneala albastru de metil pansament murdar etc 0 spar%eti basicile 0respirati sau sa tusiti peste arsuri 0indepartati imbracamintea lipitade zona arsa Pentru arsuri mai serioase se solicita a3utorul medicului si se acorda primul a3utor dupa cum urmeaza2 0 se controleazai respiratia victimei si daca este necesar se aplica respiratia arti"iciala4 0 se acopera zona arsa cu un pansamentcurat 0 in caz de nevoie se aplica tratamentul pentru soc 0 se asi%ura transportarea victimei la spital Atunci cand o persoana su"era de arsuri cauzate de o sursa de calduraFarsuri termice= la nivelul oc6ilor acestia se inc6id iar pe pleoape se pune un pansament rece si umed si se transporta victima de ur%enta la cea mai apropiata unitate spitaliceasca. P#imu" !+u$o# in !#&u#i"e c1imice3 Arsurile produse de substantele c6imice corosive4 precum acizii tari sau bazele sunt intotdeauna serioase deoarece aceste substante c6imice continua Psa ardaP cat timp raman pe piele. Pentru diminuarea e"ectelor acesto arsuri se spala

zona arsa cu apa rece din abundentapana la indepartarea completa a substantei si se acopera pla%a cu un pansament curat umezit in apa rece. ESTE INTERZIS A SE 7OLOSI ALCOOLUL 9 OTETUL &!u SI7ONUL. Oc6ii pot "i lezati de substante c6imice corosiveFacizi sau baze= "ie sub "orma solida sau lic6ida.Substantele c6imice se vor indeparta prin spalarea oc6iului timp de 1)0!) minute iar daca substanta este sub "orma de pudraFcum ar "i varul= se indeparteaza prin periere. Dupa spalare se acopera oc6iul lezat cu un pansament si se solicita asistenta medicala. P#imu" !+u$o# in !#&u#i"e e"ec$#ice3 Trecand prin corp curentul electric determina adesea oprirea "unctionarii inimii sau a respiratiei persoana electrocutata poate "i aruncata violent ceea ce duce la "racturi lu5atii etc. Prima manevra pe care trebuie sa o "aca salvatorul este scoaterea accidentatului de sub actiunea curentului electric prin deconectarea instalatiei. Dupa scoaterea accidentatului de sub tensiune se va determina starea victimei printr0o e5aminare rapida si anume2 0 se veri"ica daca accidentatul este constient 0 se veri"ica daca accidentatul estein constient 0se veri"ica daca accidentatul prezinta vatamari sau raniri D!c! !cci en$!$u" e&$e con&$ien$ se stabileste un contact verbal cu acesta prin anumite intrebari BC&$!i "ini&$i$@9 C#e&pi#! ! !nc &i #e*u"!$@9 C$e &up!#! ce(!D@9 C!i *#e!$!@9 C!i !me$e"i@9 C$e &up!#! inim!@9 e$c...) si se cauta vizual eventualele semne e5terioare ale starii de rauF culoarea pielii in special a "etei transpiratia "etei sau a palmelor etc= . In cazul unei stari de rau se solicita salvarea iar daca acesta nu prezinta aceste stari el va trebui sa stea in repaus )..01 ora dupa care trebuie supus unui consult medical. D!c! !cci en$!$u" e&$e incon&$ien$ acesta va "i asezat in pozitia culcat pe spate i se vor des"ace 6ainele la %at piept si zona abdominala si i se va veri"ica respiratia si pulsulFin cazul lipsei acestora i se va "ace respiratie arti"iciala sau reanimare cardio0 respiratorie= O#ice e"ec$#ocu$!$ (! %i $#!n&po#$!$ "! &pi$!" pen$#u &up#!(e*1e#e me ic!"!9 eo!#ece po$ &u#(eni $u"'u#!#i e #i$m c!# i!c. D!c! (ic$im! p#e-in$! !#&u#i &e (! !co# ! p#imu" !+u$o# pen$#u !#&u#i9 !cope#in u:"e cu un p!n&!men$ cu#!$ &i u&c!$9 i!# !c! !ce&$! p#e-in$! %#!c$u#i &!u "u2!$ii !ce&$e! &e imo'i"i-e!-!.

PRIMUL A=UTOR IN CAZ DE E6PUNERE LA TEMPERATURI RIDICATE


Temperatura normala a corpului este de &7 9. :5punerea prelun%ita la caldura e5cesiva poate cauza una sau mai multe imbolnaviri cum ar "i 2 c#!mpe c!"o#ice9 co"!p& c!"o#ic9 &oc c!"o#ic &i in&o"!$ie Si persoanele sanatoase care se adapteaza mai usor in conditii de ambianta calda trebuie sa ia masuri de prevedere ast"el2 0 epunerea in mod %radat la asemenea ambiante 0 dozarea e"ortului "izic pentru a nu suprasolicita mecanisme de termore%lare 0 inlocuiti pierderea de lic6ide determinata de transpiratie se recomanda a se bea apa la temperatura camerei cu un mic continut de sare Fsolutie salina 0 1 lin%urita sare la 1$ apa = 0 bauturile reci si alcoolul sunt contraindicate. A. C#!mpe"e c!"o#ice : u#e#i mu&cu"!#e Semne 0 transpiratie abundenta 0 dureri musculare localizate la picioare si abdomen P#imu" !+u$o#3 0 se aseaza victima intr0un loc racoros se da victimei constiente apa usor sarata !.) ml F1 lin%urita sare la 1$ apa =. 0 daca spasmele persista dupa 1) min. se mai poate da un al doilea pa6ar cu apa4 daca spasmele continua nu se mai da apa si este nevoie de asistenta medicala. 5. Co"!p&u" c!"o#ic : epui-!#e! !$o#i$! c!" u#ii C!u-e 0 munca "izica %rea intr0un mediu cald cand transpiratia e5cesiva determina o pierdere mare de apa si saruri. Semne 0 temperatura corpului usor crescuta4 0 pielea palida rece lipicioasa4 0 vedere incetosata ameteli dureri de cap pan a la pierderea cunostintei 0 senzatie de %reata si voma4 0 puls slab si rapid P#imu" !+u$o#3 0 se culca victima intr0un loc racoros cu picioarele mai sus decat nivelul corpului4 0 se slabeste imbracamintea la %at si talie si se scot 6ainele de prisos4 0 se aseaza victima in pozitia de recuperare 0 se va da victimei sa bea cat poate apa sarata 0 se transporta victima la cel mai apropiata unitate spitaliceasca C. Socu" c!"o#ic: e%o#$ %i-ic m!#e "! $empe#!$u#i %o!#$e #i ic!$e Semne 0 temperatura corpului ridicata peste -) 94 0 pielea rosie "ierbinte uscata sau umeda4 0 puls rapid si "oarte slab4 0 respiratie z%omotoasa4 0 stare de %reata si voma4 0 dureride cap ameteli a%itatie Daca nu se acorda primul a3utor socul caloric poate duce la o continua deteriorare a starii or%anismului pana la moarte. :ste necesara asistenta medicala imediata. P#imu" !+u$o# 20 cea mai importanta masura de prim a3utor este &c! e#e! $empe#!$u#! co#pu"ui.

0 victima va "i dusa intr0un loc racoros 0 se scoate imbracamintea de prisos 0 se pune victima intr0o baie rece sau se ster%e cu un burete cu apa rece in special sub brat %at cap si zona pelvianaFse poate acoperi victima cu cearcea"uri ude indreptand catre ea un ventilator= 0se aseaza victima in pozitie de si%uranta dupa ce temperatura a scazut. D. In&o"!$i!3 este determinata de actiunea directa brutala si prelun%ita a razelor solare asupra capului si ce"ei. Insolatia poate "i de doua "eluri2 0 in "orma usoara2 se mani"esta prin dureri de cap ameteli dureri in re%iunea inimii aparute brusc piele "ierbinte si rosie cea"a ri%ida molesala senzatie de in"undare a urec6ilor. 0 In "orma severa2 se mani"esta prin durere de cap "oarte puternica accelerarea respiratiei si a pulsului ma5ilare inclestate cea"a ri%ida lesin. P#imu" !+u$o#3 : scoaterea bolnavului de sub in"luenta razelor solare si asezarea lui la umbra in pozitie culcat sau semisezand cu capul ceva mai sus. 0 atunci cand pulsul este rapid si respiratia accelarata capul trebuie asezat la nivelul corpului "ara perna. 0 se pun comprese reci pe cap. 0 se administreaza bauturi dulci Fceai sucuri de "ructe apa cu za6ar sau miere=

PRIMUL A=UTOR IN CAZUL ACCIDENTELOR DETERMINATE DE CURENTUL ELECTRIC


Acci en$e p#in e"ec$#ocu$!#e &!u &oc e"ec$#ic. :"ectele curentului electric asupra "unctiilor vitaleFrespiratia circulatia san%elui sau activitatea nervoasa= pot avea urmari imediate sau intarziate. Urmarile imediate se mani"esta prin paralizia "unctiilor respiratorii si(sau circulatorii respectiv aparitia stopului respirator si(sau a stopului cardiac ori deces instantaneu. Urmarile intarziateFore zile= se mani"esta prin slabirea "ortei musculare amorteli la reluarea activitatii pot aparea tulburari. Timpul de expunere respectiv timpul de trecere a curentului prin corpul omenesc este "oarte important mai ales in raport cu intensitatea curentului. coaterea accidentatului de sub influenta curentului electric din instalatiile de lucru sub !000 " Primul lucru care se "ace este in$#e#upe#e! $en&iunii prin scoaterea si%urantelor scoaterea din priza desc6iderea intrerupatorului de alimentare etc. 0 Daca scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita timp se va scoate accidentatul de sub tensiune prin utilizarea oeicaror materiale sau ec6ipamente electroizolante care sunt la indemana 0 Daca victima este la inaltime se analizeaza situatia si cunoscand "aptul ca dupa intreruperea tensiunii musc6ii se rela5eaza e5ista posibilitatea caderii accidentatului se ia masuri de evitare a acestei situatii ast"el2 se spri3ina accidentatul cu propte izolante se vor plasa pe sol suporturi ce vor atenua caderea acesteiaFpaie cren%i materiale te5tile sau se va incerca a se prinde victima. coaterea accidentatului de sub influenta curentului electric din instalatiile de lucru peste !000 " In !ce!&$! &i$u!$ie $#e'uie &$iu$ %!p$u" c! in&u&i !p#op#ie#e! e !cci en$!$ po!$e p#e-en$! un pe#ico" pen$#u &!"(!$o#. In aceasta situatie se vor e"ectua urmatoarele manevre2 - deconectarea instalatiei Fscoaterea de sub tensiune= o poate "ace numai o persoana care cunoaste bine instalatia iar scoaterea victimei din instalatiile a"late sub tensiune este permisa numai dupa deconectare.Pentru aceasta se vor "olosi mi3loacele disponibile si anume2 prin stri%at tele"onic prin radio prin mesa%er etc - scoaterea accidentatului din instalatia aflata sub tensiune este permisa numai in statiile electrice unde operatia este e5ecutata de catre personal specializat si care utilizeaza mi3loace de protectie electroizolanteFcizme si manusi de inalta tensiune stan%a de manevra etc= Dupa scoaterea accidentatului de sub tensiune si in a"ara pericolului se va determina starea victimei si anume2 - daca este constient - daca este inconstient sau daca prezinta vatamari sau raniri. Atunci cand victima este constienta se stabileste un contact verbal cu aceasta si se cauta vizual eventualele semne e5terioare ale starii de rau2 - culoarea pielii in special a "etiiFpaloare sau roseata e5cesiva= - transpiratia "etei si a palmelor - respiratie si puls Atunci cand accidentatul este inconstient acordarea primului a3utor se stabileste in "unctie de starea concreta a accidentatului. Accidentatul se culca pe o supra"ata ri%ida se des"ac 6ainele la %at piept si zona abdominala se veri"ica e5istenta pulsului si a respiratiei. In cazul lipsei "unctiilor vitale "ara a mai tine seama de eventualele interdictii de miscare a victimei acesteia i se "ace respiratie arti"iciala sau reanimare cardio0respiratorie. IMPORTANTN : O#ice e"ec$#ocu$!$ (! %i $#!n&po#$!$ "! &pi$!" pen$#u &up#!(e*1e#e me ic!"!9 eo!#ece u"$e#io# po$ &u#(eni $u"'u#!#i e #i$m c!# i!c. : Limi$e"e $impu"ui e econec$!#e ! in&$!"!$ii"o# e"ec$#ice e +o!&! $en&iune $#e'uie &! %ie e 092 &ec. pen$#u $en&iuni p!n! "! 2A0V &i e 091 &ec. pen$#u $en&iuni e pe&$e A00V.

PRIMUL A=UTOR IN CAZUL O5STRUCTIEI CAILOR RESPIRATORII


Obstructia cailor respiratorii reprezinta blocarea partiala sau totala a cailor de trecere si de patrundere a aerului in plamani. Semne"e o'&$#uc$iei #e&pi#!$o#ii3 0 in%6itirea alimentelor lic6idelor obiectelor mici este cauza posibila a unui stop respirator a aparitiei cianozeiFinvinetirea= buzelor si pierderea cunostiintei. O'&$#uc$i! p!#$i!"! ! c!i"o# #e&pi#!$o#ii3 permite doar in parte intrarea aerului in plamani producand !cce& e $u&e. Primul a3utor este necesar daca sc6imbul de aer este su"icient sau nu. Sc6imbul de aer este su"icient si este indicat prin tusea "ortata cu suieraturi intermediare. 9a prim a3utor se incura3eaza victima sa tuseasca si se aplica acesteia lovituri "erme cu palma pe spate. :ste interzisa interventia pentru eliberarea cailor respiratorii. Sc6imbul insu"icient de aer este indicat prin tuse slaba respiratie z%omotoasa di"icila si cianozarea Finvinetirea= "etei si a buzelor. O'&$#uc$i! comp"e$! ! c!i"o# #e&pi#!$o#ii3 victima este incapabila sa respire sa tuseasca sau sa vorbeasca. ;ictima va e5terioriza prime3dia ducand mainile la %at. ;ictimei i se roseste "ata dupa care aceasta se invineteste si isi va pierde cunostiinta. Primul ajutor Primul a3utor in caz de inecare prin in%6itire necesita una sau mai multe manevre in "unctie de varsta si starea "izica a victimei si anume2 1. compresiiFapasari= abdominaleFmanevra +eimlic6= !. compresiiFapasari= pe torace &. e5plorarea si scoaterea cu de%etele a obiectului strain din %ura -. ventilarea plamanilor. 1. Comp#e&!#e! pe !' omenB m!ne(#! Eeim"ic1) consta in e5ercitarea unei compresiuni subdia"ra%matice pentru a "orta iesirea aerului din plamani producand o tuse arti"iciala. Daca victima este in picioare sau asezata presiunea se aplica cu pumnul pe abdomenul superior iar daca victima este asezata pe spate apasarea se "ace cu podul palmelor. #ompresiile abdominale nu vor fi aplicate la copii mici, la persoane obeze sau la femei $ravide in ultimele luni de sarcina% Apasarea abdominala0victima constienta stand in picioare sau asezat2 - se sta in spatele victimei si i se cuprinde talia cu mainile - se localizeaza var"ul sternului cu de%etul mi3lociu al unei maini si ombiliculFburicul= cu de%etul mi3lociu al celeilalte maini - "ara a sc6imba pozitia stran%eti pumnul si rasuciti0l ast"el ca de%etul mare sa "ie indreptat in 3os pe mi3locul abdomenului intre buric si var"ul sternului. - se acopera pumnul cu cealalta mana si se apasa rapid cu "orta pentru a disloca obstructia - se e"ectueaza apasarile abdominale pana la evecuarea obstacolului. Apasarea abdominala0victima inconstienta asezata pe spate2 - se in%enunc6iaza deasupra victimei avand %enunc6ii situati de o parte si de alta a corpului acesteia ast"el incat podul palmelor dumneavoastra sa atin%a zona abdominala - se localizeaza sternul victimei cu de%etul mi3lociu al uneia din maini si buricul cu de%etul mi3lociu al celeilalte maini. - "ara a sc6imba pozitia se aseaza mana de la stern ast"el incat podul palmei sa cada c6iar deasupra ombiliculuiFburicului= - se e5ercita presiune numai prin podul palmelor. - se apasa rapid intr0o serie de sase pana la zece apasari distincte4 dupa "iecare serie de sase pana la zece apasari se incearca ventilarea plamanilor si apasarile se intrerup daca se optine eliberarea cailor respiratorii. 2. Comp#e&iiB!p!&!#i) pe $o#!ce se "ac persoanelor adulte obeze sau in stare avansata a sarcinii atunci cand apasarile abdominale nu pot "i aplicate e"icient. Apasarile pe torace se aplica persoanelor adulte constiente asezate in picioare sau in cazul pierderiicunostintei culcate pe spate. Apasarea pe torace0 victima constienta stand in picioare sau asezat2 - se sta in spatele victimei se petrec mainile pe sub bratele victimei se pozitioneaza pumnul uneia din maini avand de%etul mare in interior pe mi3locul sternului. Se evita var"ul sternului si coastele. - se prinde pumnul cu cealalta manasi se impin%e cu "orta spre spate. Aceste apasari spre spate vor comprima toracele si vor "orta iesirea aerului din plamani producand o tuse arti"iciala. Apasarea pe torace0 victima inconstienta stand in pozitie culcat 2 - se aseaza victima pe o supra"ata tare si plana cu bratele situate lateral - se aplica o serie de sase pana la zece apasari pe torace lent - dupa cele sase pana la zece apasari se va "ace ventilarea plamanilor - apasarile pe torace se intrerup daca obstacolul este evacuat si daca se reia respiratia spontana

STOPUL RESPIRATOR

Stopul respirator Fas"i5ia= este starea or%anismului caracterizata prin oprirea respiratiei moartea.

ceea ce poate produce c6iar

Stopul respirator antrneaza stopul cardiac cele doua "unctii Frespiratia si circulatia= "iind complementare. 9auzele care pot determina as"i5ia2 0 insu"icienta o5i%enului in aer in6alat4 0oprirea respiratiei si a circulatiei4 0obstrurarea cailor respiratorii Semne"e $u"'u#!#i"o# #e&pi#!$o#ii3 0 respiratia nere%ulata prea repede sau prea rara4 0 respiratia super"iciala sau prea adanca4 0 respiratie z%omotoasa sau di"icilaFsforaituri0caderea limbii in "undul %atului4 c&ioraituri-lic6id saliva san%e continut stomacal in %ura4 suieraturi-corp strain in caile respiratorii 0 coloratie vanataFcianotica= a buzelor urec6ilor si un%6ilor4 0 transpiratii abundente RESPIRATIA ARTI7ICIALA :ste o te6nica de alimentare a plamanilor cu aer in cazul in care acestia sunt incapabili sa "unctioneze. Se veri"ica e5istenta respiratiei prin punerea urec6ii sau a obrazului lan%a %ura si nasul victimei pentru a asculta z%omotul respiratiei sau miscarea aerului pe obraz..Se veri"ica e5istenta pulsului la artera carotida. Respiratia arti"iciala se "ace prin doua metode2 1. i#ec$!2 a= %ura la %ura4 b= %ura la nas Aceste metode nu vor "i utilizatein cazul stopului respirator sau in into5icatii cu %aze si vapori pentru ca e5ista riscul into5icarii si a salvatorului !. in i#ec$! 2 c=apasare pe spate0brate ridicateFmetoda +ol%er0Nielsen=4 d= apasare pe piept0brate ridicateFmetoda SQlvester= A) RESPIRATIA GURA A GURA Metoda nu se "oloseste in cazul stopului respirator aparut in into5icatii cu %aze si vapori pentru ca e5ista pericolul into5icarii si a salvatorului. Inainte de a incepe sa e5ecutati respiratia arti"iciala M%ura la %uraM salvatorul trebuie sa se asi%ure ca sunt desc6ise caile respiratorii si apoi 2 0se stran%e narile victimei intre de%etul mare si aratator pentru a preveni pierderile de aer. 0se inspira adanc se desc6ide %ura lar% se plaseaza deasupra %urii accidentatului realizand o buna etansare si se su"la in %ura acestuia. 0dupa "iecare insu"lare se ridica %ura de pe "ata accidentatului pentru a permite aerului sa iasa. Se %!c 12 #e&pi#!$ii/min "! A &ecun e. !) RESPIRATIA GURA A "AS Aceasta metoda se "oloseste atunci cand e5ista vatamari ale %urii sau cand nu este posibila acoperirea ei completa. Se procedeaza la "el ca la metoda R %ura la %uraM dar insu"land aerului prin nasul accidentatului. Indi"erent de metoda de respiratie "olosita se respecta urmatoarele #e*u"i3 : &e cu#!$! &i &e men$in c!i"e #e&pi#!$o#ii e&c1i&e p#in e2$en&i! *!$u"ui. : &e !&e!-! !cci en$!$u" pe o &up#!%!$! p"!n! &i #i*i !9 e p#e%e#!$ "! ni(e"u" po e"ei. :&e con$#o"e!-! pu"&u" "! c!#o$i ! up! p#ime"e minu$e &!u up! 12 cic"u#i comp"e$e 9and accidentatul incepe sa respire spontan se aseaza acesta in pozitia de si%uranta pentru a a3uta la mentinerea desc6isa a cailor respiratorii si la prevenirea aparitiei vomei. #)$ET%&A APASARE PE SPATE-!RATE RI&I#ATE Metoda nu e&$e pentru persoanele obeze "emeile %ravide sau persoane cu rani la %at spate sau membrele superioare. 0 se pune accidentatul cu "ata in 3os cu "runtea spri3inita pe mainile asezate una peste alta si se intoarce cu %ri3a capul intr0o parte 0 se pune o pernuta F6aina moale= sub cap si i se ridica barbia pentru a mentine caile respiratorii desc6ise 0 se veri"ica daca nasul si %ura sunt libere Salvatorul se aseaza spri3itit pe un %enunc6i la capul accidentatului Se pun mainile pe spatele accidentatului cu palmele pe aceeasi linie cu subsuara sa si ras"irati de%etele ast"el ca de%etele mari sa "ie paralele cu coloana accidentatului iar bratele dumneavoastra drepte. T#e'uie in ep"ini$e > %!-e2 : 7!-! e comp#e&ieBe2pi#!$i!)3 se pastreaza bratele drepte salvatorul se balanseaza usor in "ata pana cand bratele sunt verticale apoi se apasa cu %reutatea corpului pe spatele accidentatului Se apasa atat cat sa se evacueze aerul din plamani : 7!-! 1 e $#!n-i$ie3 se revine la pozitia initiala se coboara mainile peste umerii accidentatului si se prinde de brate deasupra umerilor :7!-! e i"!$!#eBin&pi#!$ie)3 salvatorul se balanseaza inapoi ridicand si tra%and de umerii accidentatului pana cand simte o tensiune4 bratele salvatorului trebuie sa "ie drepte. Nu este nevoie ca toracele accidentatului sa se ridice de la sol. : 7!-! 2 e $#!n-i$ie3 se pun mainile inapoi pe spatele accidentatului cu palmele pe aceeasi linie cu subsuorile pentru a reincepe "aza de compresie. &)$ET%&A APASARE PE PIEPT- !RATE RI&I#ATE Metoda po!$e %i %o"o&i$! pentru persoanele obeze "emei %ravide si alte cazuri ce nu permit asezarea cu "ata in 3os. Metoda nu este indicata in cazul accidentatilorcu rani la %at spate sau membre superioare . 0 se aseaza accidentatul pe spate pe o supra"ata ri%ida.

0 se aseaza sub umeri o patura rulata sau o 6aina impaturita sub umeri a3utand la mentinerea in stare desc6isa a cailor respiratorii. 0 se indeparteaza orice ar putea debloca %atul sau %ura 0 se aseaza mainile accidentatului pe piept paralel una sub alta : 7!-! e comp#e&ieBe2pi#!$i!)3 apucand "erm ambii pumni ai accidentatului sdalvatorul se balanseazain "ata apasand cu %reutatea corpului lui pe toracele victimei pentru a evacua aerul din plamanii acestuia. :7!-! e i"!$!#eBin&pi#!$ie)3salvatorul se balanseaza inapoi spri3inindu0se pe calcaie intinzand bratele accidentatului in sus si spre e5terior pentru o dilatare completa a3utand la dilatarea toracelui si patrunderea aerului in plamani. : 7!-! e $#!n-i$ie3 se readuc pumnii victimei pe piept in pozitia initiala si se reiau cele & "aze 9iclul complet trebuie e5ecutat ast"el incat sa se asi%ure o "rec"enta de apro5imativ 1! respiratii(minut. Ap!&!#e! $#e'uie #e uc! in c!-u" pe#&o!ne"o# &"!'e9 %#!*i"e &!u !" copii"o#. Se !#e in (e e#e #i&cu" %#!c$u#!#ii co!&$e"o# in $impu" !p!&!#ii co!&$e"o# &i &$e#nu"ui.

TRANSPORTUL ACCIDENTATILOR SI SCOATEREA VICTIMELOR DE LA LOCUL ACCIDENTULUI


Nici un !cci en$!$ nu (! %i $#!n&po#$!$ in!in$e e ! %i ! u& in &$!#e! e ! &upo#$! in 'une con i$ii $#!n&po#$u"9 ! ic! in!in$e e ! %i e2!min!$ &i ! i &e %i !co# !$9 e%ec$i(9 p#imu" !+u$o#. :ste o mare %reseala ca sa "ie considerat primul a3utor la locul accidentului ducerea imediata a victimei la prima unitate sanitara de pe traseu. Accidentatii vor "i transportati num!i cu !m'u"!n$! la cea mai apropiata unitate sanitara. ;ictimele cu leziuni usoare care nu in"luenteaza "unctiile vitale ale or%anismului pot "i transportate cu alte mi3loace decat cu ambulanta si numai in con i$ii e2cep$ion!"e se poate indica si transportulcelor %rav accidentati cu alte mi3loace. De asemenea se recur%e la mi3loace de transport R civileM atunci cand accidentul s0a produs in locuri izolate la mare distanta de statiile de salvare. In conditiile actuale de or%anizare si "unctionare a serviciilor de ur%enta numai cadrele medico0sanitare de specialitateFsalvatorii de %radul I si II= au dreptul sa ridice si sa transporte victimele de la locul accidentului. O data cu sosirea ambulantei cadrele sanitare vor prelua cazul si vor intreba pe salvatori ce masuri de prim a3utor au acordat. P!n! "! &o&i#e! !m'u"!n$ei salvatorulFsalvatorii= trebuie sa intervina cu promtitudine pentru prevenirea si inlaturarea "actorilor de a%ravare si pentru a suprave%6ea starea victimei. Persoanele care au su"erit traumatisme %rave nu trebuie deplasate inainte de sosirea unei persoane cali"icate in a"ara cazurilor in care este absolut necesar ca aceste persoane sa "ie scoase dintr0o R pozitie sau situatie periculoasaM care ar putea a%rava consecintele accidentarii. Nerespectarea re%ulilor de acordare a primului a3utor la locul accidentului nesocotirea necesitatii transportului victimei cu ambulanta si neaplicarea tratamentului necesar in auto sanitara duce la situatia e ! #i ic! e "! "ocu" !cci en$u"ui un #!ni$ in &$!#e e &oc9 e ! $#!n&po#$! un mu#i'un &i e ! in$e#n! un ece !$. Scoaterea victimei de la locul accidentului ridicarea acesteia de la sol transportul acesteia si asezarea ei in pat trebuie e5ecutate in mod i%e#en$i!$ in "unctie de circumstantele in care s0a produs accidentul de %ravitatea si tipul leziunilor provocate cat si de numarul salvatorilor prezenti. Transportul victimelor trebuie sa nu a%raveze si sa nu complice vatamarile produse de accident. Ce" m!i co#ec$ e&$e c! &! %ie imo'i"i-!$ &e*men$u" %o#m!$ in c!p:*!$:$#unc1i:'!-in9 !&$%e" c! !cci en$!$u" &! #!m!n! nemi&c!$9 c! un '"oc #i*i . In acest "el coastele rupte nu vor a3un%e sa per"oreze plamanii vertebrele rupte sa sectioneze maduva spinarii accidentatul in coma sa se su"oce cu propria0i limba sau cu lic6idul de voma etc. SCOATEREA VICTIMEI DE LA LOCUL ACCIDENTULUI A. Acci en$!$ c!-u$ in$#:un &!n$ ! !nc 3 In "unctie de adancimea santului se vor "olosi un numar variabil de c6in%i precum si o patura ori o panza "oarte lar%a si lun%a care sa cuprinda capul si corpul victimei. Acestea vor "i introduse pe sub capul toracele bazinul si eventual %enunc6ii victimei capetele acestora ramanand insa in a"ara santului ast"el accidentatul putand "i ridicat la supra"ata. 5.Acci en$!$ #!m!& in c!'in! unui (e1icu" !(!#i!$3 Numai & situatii obli%a scoaterea accidentatului din masina si anume2 : 1emo#!*i! *#!(!B daca 6emostaza provizorie nu se poate "ace salvatorul strecurandu0se in masina= : &u%oc!#e! B prin strivirea toracelui zdrobirea "etei bolnav inconstient care vomita= : incen iu" (e1icu"u"ui In a"ara acestor situatii !cci en$!$u" $#e'uie "!&!$ pe &c!un. In aceasta pozitie se pot realiza imobilizarea membrelor "racturate. 'tunci cand scaunul este detasabil este ideal ca victima sa "ie scoasa cu scaun cu tot "i5and0o de acesta cu cateva benziFc6in%i= trecute peste %enunc6i coapse si torace. Pentru a mobiliza si coloana vertebrala cervicalaF%atul= deseori "racturata in cursul accidentelor rutiere se introduce o stin%6ie de lemn intre speteza scaunului si spatele accidentatului. Stin%6ia care se inalta deasupra capului va "i piesa "i5a de care se lea%a cu o bucata de panza "runtea accidentatului. 'tunci cand scaunul ve&iculului este fix de%a3area accidentatului trebuie sa "ie bine "acuta ast"el incat sa se pastreze pozitia in care acesta se a"la in ve6icul intinderera coloanei si asezarea victimei in pozitia de si%uranta se "ace la o oarecare distanta de ve6iculul avariat. Pentru a a3un%e la victima la nevoie se taie caroseria cu a3utorul unui aparat electric. Nimic nu e&$e m!i pe#icu"o& pen$#u (ic$im! ec!$ e2$#!*e#e! p#in %o#$! ! !ce&$ei!.

C. Acci en$!$ c!-u$ in$#:un &p!$iu %o!#$e in*u&$3 in care nu poate patrunde decat un sin%ur salvator Indi"erent de pozitia in care a cazut accidentatul va "i intors si intins cu "ata in 3os.Salvatorul il va apuca si il va tra%e cu putere de subsuori ridicandu0l in %enunc6i cu toracele spri3init de el. Salvatorul se lasa in 3os indoind %enunc6ii si rastoarna accidentatul peste umerii sai in asa "el incat sa poata ec6ilibra %reutatea accidentatului pe umerii sai. O data ridicat in picioare salvatorul isi elibereazamana stan%a ast"el putand sa se spri3ine pentru a escalada un zid o scara etc purtand mai departe victima in spinare. D. Acci en$!$ c!-u$ in$#:un c!n!"9 $une" in*u&$3 in care nu se poate interveni decat cu un sin%ur salvator. Salvatorul se aproprie de victima inaintand in %enun%6i si coate. Daca este nevoie varasturna victima cu "ata in sus inodand pumnii cu un batic sau cu o curea trecandu0i membrele superioare ast"el le%ate ca un colier in 3urul %atului. 9u accidentatul ast"el a%atat de %at salvatorul va porni catre iesirea din canal inaintand tot in coate si %enunc6i. <ltimele doua circumstanteF9 si D= nu respecta principiile de baza ale mobilizarii politraumatismului si anume "i5area se%mentelor a5iale ale corpuluiFcap0%at0torace0bazin= dar reprezinta solutii pentru situatii particulare. In orice situatie salvatorii trebuie sa dea dovada si de inventivitate pentru a asi%ura securitatea victimei.

PRIMUL A=UTOR IN CAZ DE PLA;I9 EEMORA;II


1. De%ini$ii Prin pla%aFrana leziune= se intele%e orice intrerupere a continuitatii unui tesutFa te%umentelor mucoaselor sau a tesuturilor mai pro"unde=. Pla%a este insotita de obicei de san%erari si poate avea ca urmare in%ec$i! prin patrunderea microbilor in tesuturi. an$erarea(&emora$ia) consta in cur%erea san%elui din vase in tesutul incon3uratorF6emora%ie interna= sau in e5teriorul corpului O alta complicate posibila o constituie patrunderea de corpi strainiF cioburi pamant pra" asc6ii etc.= in pla%a. 2. C"!&i%ic!#e! p"!*i"o# Recunoasterea tipului de pla%a permite acordarea unui prim a3utor competent. In %eneral pla%ile pot "i inc6ise sau desc6ise. In "unctie de pro"unzime se impart in2 0 escoriatii(()ulituri*= care intereseaza numai straturile super"icial ale pielii4 0 pla$i superficiale care intereseaza te%umentul in intre%ime si tesutul celular subcutanat4 0 pla$i profunde atunci cand sunt depasite aceste straturi si sunt a"ectati musc6ii vasele nervii oasele alte or%ane. De asemenea pla%ile pot "i2 - penetrante 0 cand patrund intr0o cavitate a corpului4 0 perforante 0 cand strapun% un or%an Finima stomac intestin etc.=4 - transfixiante 0 cand strabat intre%ul corp si prezinta doua ori"icii2 de intrare si de iesire. Asocierea pla%ilor e5terne cu pla%i interne reprezinta un coe"icient de %ravitate in plus care creste pe masura lezarii mai multor straturi si or%ane devenind e5trema atunci cand sunt atinse inima creierul sau vase mari si cand se produc rupturi musculare nervoase osoase sau visceraleFtraumatisme pro"unde cranio0cerebrale toracice abdominale=. In "unctie de natura a%entului a%resor si dupa modul de producere pla%ile se impart in2 0 pla$i contuze (contuzii, vanatai =0 cauzate de obicei de cadere sau de o lovitura cu un obiect contondent rotun3it neted "ara sa se produca o s"asiere a te%umentului Fpielii epidermei=. Sansele de in"ectie sunt reduse. 9ontuziile pot "i super"iciale sub "orma ec6imozeiFvanatai= cand intereseaza te%umentul sau sub "orma seromuluiF6ematomului= cand intereseaza si tesutul subcutanat. Aceste cazuri nu necesita o interventie la locul accidentului. 9ontuziile pot "i pro"unde insotite de rupturi musculare nervoase osoase sau viscerale4 - pla$i zdrobite (laceratii= desc6ise cu mar%ini nere%ulate cu distru%eri mari de tesut. 8iind pla%i desc6ise "avorizeaza totodata inmultirea mai rapida a microbilor si deci in"ectia vindecarea se produce mai %reu4 - pla$i taiate 0 provocate de obiecte taioaseFcutite cioburi= la nivelul tesutului moale. :le prezinta mar%ini re%ulate cu distru%eri minime de tesut. In %eneral sunt mai putin murdare decat 3uliturile dar pot contine "ra%mente de sticla sau de alt material. Se vindeca usor cu cicatrici convenabile Si in cazul interventilor c6irur%icale avem de0a "ace cu pla%i taiate cu deosebirea ca acestea sunt aseptice. - pla$i intepate 0 cauzate de obiecte ascutite si taioaseFasc6ii cuie spini insecte coarne de animal dinti= Aceste rani pot avea ori"icii mici la supra"ata pielii cu distru%eri minime de tesut dar pot "i pro"unde permitand patrunderea microbilor in adancime. In"ectiile la pla%ile intepate sunt %rave. Ast"el intepaturile cu spini cuie permit patrunderea in or%anism a microbilor anaerobi sau a bacilului tetanic intepaturile de insecte sunt iritante si scarpinatul "avorizeaza introducerea de %ermeni si deci in"ectia4 - pla$i muscate 0 provocate de muscaturi de animale mai rar de om pla%i constau dintr0o asociere de pla%i taiate si zdrobite. :le prezinta o %ravitate deosebita deoarece in %ura e5ista o mare concentrate de a%enti pato%eniFde e5emplu 0virusul turbarii veninul viperei etc.= 0 pla$i impuscate 0 provocate de armele de "oc. S Aceste pla%i di"era in "unctie de obiectul a%resorF alice %loante sc6i3e=2 0 oarbe sau unipolara0 o sin%ura rana la intrare F%lontul ramane in corp=4 0 bipolare 0 doua rani doua ori"icii2 unul la intrare / mai mic mai rotund cu mar%ini netede4 altul de iesire / mai mare e5ploziv cu mar%ini zdrentuite. Mai %rave sunt ranile provocate de sc6i3e prezentand importante distru%eri de tesuturi. &. IN,RIIIR:A P$A,I$OR Obiectivele principale ale acordarii primului a3utor in in%ri3irea pla%ilor sunt urmatoarele2 0 combaterea 6emora%iilor4 0 prevenirea in"ectiei4

0 combaterea durerii4 0 prevenirea si combaterea socului. Materiale de prim a3utor necesare2 0 comprese sterile vata "esi leucoplast4 0 0 alcool sanitar tinctura de iod sau metosept4 0 apa o5i%enata sau tablete de pero%enF1) tablete ( !)) ml apa=4 0 solutie de cloramina F- tablete (1 I apa=4 solutie de perman%anat de potasiu 1Oo4 rivanol 1Oo tinctura de iod4 apa "iarta &) minute si racita4 0 medicamente care combat durarea2 al%ocalmin antinevral%ice etc. >. PREVENIREA IN7ECTIILOR In a"ara 6emora%iilor un pericol imediat si important in cazul pla%ilor il constituie in"ectia. Pla%ile reprezinta porti de intrare pentru microbii a"lati pe supra"ata pielii ranite precum si pentru cei din mediul e e5tern. Piele intacta sanatoasa nu permite patrunderea acestora in tesuturi avand un rol antiin"ectios important. Se considera ca toate pla%ile sunt in"ectate intr0o anumita masura prin2 0 microbii care patrund in rana odata cu a%entul a%resor4 0 corpii straini din pla%a2 pamant sto"a par nisip etc.4 0 microbii ce patrund ulterior daca in%ri3irile nu sunt corespunzatoare Fmaini sau obiecte nesterile etc.=. In plus tesuturile zdrobite secretiile si san%ele acumulat in aceste tesuturi reprezinta un mediu prielnic pentru 4 inmultirea microbilor. Desi contaminarea pielii are loc imediat odata cu ranirea in"ectia propriu0zisa se mani"esta dupa cca. * ore si este complet instalata in !- ore. De aceea dupa acordarea unui prim a3utor e"icient si corect tratarea cali"icata a pla%ilor trebuie realizata in primele * ore. Ranile se pot in"ectaFsuprain"ecta= si in timp daca masurile luate nu sunt corespunzatoare. Ast"el in cateva zile pot aparea2 0 intensi"icarea durerilor la nivelul pla%ii4 0 inrosirea si um"larea zonei din 3ur sau brazde rosii ce pornesc de la pla%a4 0 intarirea um"larea si incalzirea zonei4 0 odata cu avansarea in"ectiei 0 o decolorare %alben0verzuie si c6iar scur%erea prin pla%a a puroiului4 0 cand in"ectia este intensa . alterarea starii %enerale2 dureri de cap. 8ebra F&'0-)T= "risoane ta6icardie dureri la baza membrului ranit in"lamarea %an%lionilor re%ionaliFadenita=. Ranile in"ectate necesita in%ri3iri medicale Orice rana poate "i in"ectata cu bacil tetanic a%entul pato%en al tetanosului boala potential mortala caracterizata prin spasme si contracturi musculare. Ranile pro"unde mai ales cele cauzate de muscaturile de animale si care au "ost in"ectate prin pamant para" sau "ecale de animale prezinta un rise malt de in"ectare tetanica si persoana in cauza trebuie s"atuita sa se adreseze medicului pentru a "i imunizata impotriva tetanosului. ATENTIE N Avand in vedere ca de primul pansament depinde evolutia ranii si starea ranitului trebuie sa se respecte urmatoarele re%uli2 0 rana nu trebuie pansata cu orice si oricumN Pla%a este o poarta lar% descrisa microbilor 0pato%eni si deci nu este permis sa contribuim noi in sine la in"ectarea ei4 0 sa nu ne%li3am o 6emora%ie importanta pe motivul ca trebuie sa "ie pre%atite mai intai cele necesare pentru pansat4 In caz ca san%ele tasneste din pla%a sau se scur%e intr0o cantitata apreciabila primul a3utor se va adresa 6emora%iei Fa se vedea subcap. #.-= deoarece 6emora%ia este una dintre cauzele cele mai importante ale socului. 0 corpii strainN care nu pot "i inlaturati cu apa o5i%enataFde e5emplu asc6ie in"ipta cutit in"ipt in rana etc.= se lasa pe loc din cauza pericolului de san%erare. 0 tot in scopul prevenirii socului sa calmam durerea si nici intr0un caz sa nu o accentuam4 0 sa nu ster%em rana cu comprese sa procedam bland si rapid "ara %esturi dezordonate si inutile4 0 sa nu turnam in rana substante antiseptice iritante cum ar alcoolulsau tinctura de iod. Pe lan%a ca maresc 00 durarea aceste substante distru% si celulele vii "avorizand dezvoltarea in"ectiei si intarziind cicatrizareea4 0 sa nu aplicam pe rana proaspata substante %rase tipul ali"iiior sul"amidate sau al ali"iilor cu antibiotice. ,rasimile impiedica drena3ut secretiilor din pla%a ani6iland actiunea absorbanta a pansamentului. Substantele %rase se "olosesc mai tarziu cand pla%a se usuca iarpansamentul tinde sa se lipeasca4 0 sa ne spalam pe rnaini cu apa si sapun inainte de aacorda primul a3utor4 0 sa nu tusim si sa nu respiram direct 0deasupra ranii4 0 sa nu atin%em rana sau partea banda3ului care va veni in contact cu rana4 0 sa acoperim cat mai repede rana cu un pansament steril sau macar cu unul care este curat4 0 sa nu spalam pe maini sau pe atta portiune care a venit in contact cu san%ele ranitului si dupa acordarea primului a3utor pentru a evita propria in"ectare. ..TOA$:TA P$A,I$OR Avand in vedere cele prezentate anterior acordarea primului a3utor trebuie sa inceapa prin prevenirea suprain"ectarii pla%ii prote3and0o de orice contact cu obiecte murdare nesterileFmaini instrumente materiale de pansat etc.=. Principalul mi3loc de prote3are este reprezentat de aplicarea pansamentelor care variaza dupa intinderea pro"unzimea si localizarea pla%ilor inainte de aplicarea pansamentelor este necesara curatareaFtoaleta= pla%ilor. Se va proceda ast"el2

0 se curata zona cu a3utorul unei comprese sterile pornind de la mar%inile pla%ii spre pielea sanatoasa din 3urFnu se utilizeaza vata ia aceste manevre pentru a nu lasa scame ce pot stan3eni vindecarea=4 0 se spala apoi pielea din 3ur utilizand substante deter%enteFsapun lic6id bromocet benzina etc.=4 0 se dezin"ecteaza p3elea din 3urul pla%ii cu a3utorul unor substante antisepticeFalcool tinctura de iod rivanol= "olosind de asemenea comprese sterile4 se evita patrunderea acestora in pla%a pentru ca sunt iritante4 0 pentru a indeparta eventualii corpi straini din pla%a cea mai buna metoda consta in a turna pe pla%a apa o5i%enata care prin spuma pe care o produce antreneaza eventualii corpi straini concomitent realizandu0se si dezin"ectia pla%ii. 9orpii straini care nu pot "i inlaturati cu apa o5i%enata Fde e5emplu asc6ie in"ipta cutit in rana etc.= se lasa pe loc din cauza pericolului de san%erare. Numai pentru corpii straini super"iciali si care nu sunt indepartati cu lic6idul turnat se va incerca e5tra%erea lor cu a3utorul unei pensete sterileFeventual sterilizata la "lacara= sau cu de%eteleFun%6iile= dupa o buna dezin"ectare Falcool tinctura de iod apa si sapun=. Dupa aceasta operatiune rana se dezin"ecteaza cu o solutie de cloramina perman%anat de potasiu rivanol sau din nou cu apa o5i%enata. Daca rana este intr0o re%iune paroasa este important sa se e"ectueze o barbierire a zonei din 3urul pla%iiFdaca este posibil= dupa care se va dezin"ecta din nou pielea din 3urul ranii cu alcool tinctura de iod etc. Se acopera apoi pla%a cu un strat de comprese sterile se adau%a eventual un strat de vata dupa care se e"ectueaza banda3area in vederea mentinerii pansamentului. In cazul ranilor care san%ereaza straturile de comprese si vata vor "i mai %roase4 inainte de banda3are pe pansamentul aplicat se va pune o "asa nederulata peste care se aplica banda3ul cat mai strans. In situatia in care san%ele imbiba mai departe pansamentul si nu se opreste se vor lua masurile de oprire a 6emora%iilor. Sutura ranilor este de competenta e5clusiva a cadrelor sanitare.

PRIMUL A=UTOR IN CAZ DE E6PUNERE LA TEMPERATURI SCAZUTE Prin temperaturi scazute in temeiul O, ''(!))) se intele% temperaturile e5terioare ale aerului care scad sub 0!)U9 sau sunt corelate cu conditii de vant intens pot "i ec6ivalate cu acest nivel. In perioadele cu temperaturi scazute e5treme an%a3atorii trebuie sa asi%ure urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber2 - distribuirea de ceai "ierbinte in cantitate de )..l litru(persoana(sc6imb4 - acordarea de pauze pentru re"acerea capacitatii de termore%lare scop in care se vor asi%ura spatii "i5e sau mobile cu microclimat corespunzator4 - asi%urarea ec6ipamentului individual de protectie. :5epunerea la "ri% poate produce leziuni locale super"iciale sau pro"unde / de%eraturi / sau poate cauza o racire %eneralizata a corpului / 6ipotermie. 8actorii de care depinde in"luenta "ri%ului asupra or%anismului sunt2 - temperatura mediului viteza curentilor de aer a vantului umiditatea %radul de oboseala imobilitatea si ortostatismul prelun%it consumul de alcool incaltamintea sau imbracamintea prea stramta4 varsta si starea "izica a persoanei %radul de protectie asi%urat de imbracaminte sau de constructie F adapost =. ;atamarile produse prin actiunea "ri%ului nu apar daca sunt respectate urmatoarele masuri de prevenire2 - mentineti caldura purtati imbrcaminte care pastreaza caldura corpului dar "ara a da nastere la transpiratie imbracamintea sa "ie usoara si comoda capul sa "ie acoperit pentru a diminua pierderea de caldura. Nu este indicat purtarea bi3uteriilor a incaltamintei sau a 6ainelor care stran%4 - mentineti0va cat mai uscat evitati umezirea cauzata de transpiratie ploaie sau zapada care contribuie la pierderea calduri corpului4 - limitati perioada de timp pe care o petreceti in "ri%4 - nu plecati sin%uri evitati obodeala si odi6niti0va din cand in cand in zone adapostite si calde4 - consumati produse alimentare cu aport mare de ener%ie si care se trans"orma repede in surse de ener%ie pentru or%anism4 - evitati tutunul si alcoolul nicotina ce a"ecteaza vasele de san%e alcoolul da o "alsa impresie de reincalzire ambele potenteaza actiunea "ri%ului asupra or%anismului. RE;ULI ;ENERALE DE ACORDARE A PRIMULUI A=UTOR Se va adaposti victima scotand0o din mediul rece si i se va asi%ura caldura si bauturi calde. 9amerele trebuie incalzite "oarte incet ast"el incat sa se a3unca la o temperatura de circa !)0!- U9 numai dupa &0- ore. Se va slabi imbracamintea stransa se vor indeparta incaltamintea manusile si inelele 6ainele umede se vor inlocui cu imbracaminte uscata. Se va prote3a "ata mainile sau picioarele cu materiale calde si uscate sau "olosind ca sursa de caldura propriul corp al salvatorului. :ste interzis aplicarea direct pe zona in%6etata o sursa de caldura zapada sau apa rece. Nu se va "orta victima sa se miste inutil ceea ce poate cauza trecerea san%elui rece de la e5tremitati in interiorul corpului reducand in continuare temperatura corpului. Partile vatamate se vor trata cu %ri3a si blandete evitandu0se manevrele bruste care ar putea a%rava o lezare suplimentara a tesuturilor. Nu se va "reca zona in%6etata deoarece celulele tesutului in%6etat contin cristale de %6eata care pot taia si distru%e acel tesut.

9and situatia o permite se vor "olosi bai cu apa calda la o temperatura de -) U9 Fo apa mai "ierbinte va cauza dureri "oarte mari=. In cazul in care reincalzirea se "ace brusc bolnavul poate intra in stare de soc poate prezenta "risoane crampe musculare somnolenta pana la pierderea cunostintei si deces dupa cateva ore. TIPURI DE ACCIDENTE PRIN E6PUNEREA LA 7RI; 1.EIPOTERMIA +ipotermia apare ca urmare a e5punerii la temperaturi deosebit de scazute si inseamna scaderea acentuata a temperaturii corpului sub valoarea normala. $a inceputul perioadei de e5punere or%anismul va incerca sa conserve caldura tranzitand0o de la e5tremitati catre interiorul corpului pentru a0si prote3a or%anele vitale. Tremuratul F"risonul= constituie e"ortul corpului de a %enera caldura pentru a o inlocui pe cea care s0a pierdut la supra"ata corpului. Daca nu se intervine in mod e"icient temperatura interioara continua sa scada c6iar daca persoana a"ectata a "ost scoasa din ambianta rece. Primul a3utor urmareste evitarea pierderii continue a caldurii corpului incalzirea corpului si imbunatatirea "unctiilor respiratorii si circulatorii2 - se va manevra cu blandete victima aceasta se va indeparta din apa rece zapada sau incaperea prost incalzita prote3and0o de "ri% sau umezeala. - se va asi%ura caldura pentru a impiedica racirea or%anismului prin asezarea acesteia lan%a o sursa indirecta de caldura in"asurndu0se intr0un sac cald de dormit sau "olosind caldura corpului salvatorului avand contact cu pielea in zona toracelui %atului bratelor si a bazinului 4 - nu se recomanda aplicarea unei surse directe de caldura cum ar "i sticlele cu apa "ierbinte sau bai "ierbinti. - daca persoana este constienta se vor acorda bauturi calde si dulci pentru a0i mentine nivelul de za6ar in san%e 0 sursa de ener%ie. In cazul 6ipotermiei %rave tremuratul inceteaza victima este incostienta nu prezinta nici un semn de respiratie sau puls victima nu este moarta se va e"ectua respiratie arti"iciala. 2.DE;ERATURILE De%eraturile pot "i super"iciale atunci cand sunt a"ectate numai pielea si tesuturile situate imediat sub piele sau pro"unde atunci cand tesuturile sunt in%6etate in pro"unzime. Primul a3utor consta in reincalzirea %radata a zonelor de%erate prin presarea continua si "erma cu o mana calda respirare asupra partii de%erate plasarea zonei de%erate in contact cu o zona calda a propriului corp cum ar "i subsoara sau abdomenul se vor trata si pansa zonele ca in alte tipuri de pla%i si arsuri.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR.F/2009
Art.1 Prezenta decizie stabileste persoana desemnata cu aplicarea masurilor de stin%ere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor Art.! In con"ormitate cu prevederile $e%i &1'(!))* se desemneaza dl(d0na 11111.1111111111111.. Art.& In perioada in care dl(d0na este plecat se desemneaza dl(d0na 1111111.1111111111. Art.- $ucratorii numiti la art.! si art.& e5ecuta suplimentar "ata de instruirea periodica pe S< o ora de instruire speci"ica acestor activitatii. Art.. Personalul responsabil cu prevenirea si stin%erea incendiilor precum si cu evacuarea lucratorilor actioneaza in acest sens cu materiale stabilite si a"late in dotarea unitatii.

Art.* Semnalele de instintare si alarmare a lucratorilor in caz de incendiu si alte pericole sunt stabilite con"orm le%islatiei in domeniu. Art.7. :vacuarea lucratorilor se realizeaza con"orm Planului de evacuare intocmit si a"isat in cadrul unitatii. Art.# Persoana desemnata cu aplicarea masurilor de stin%ere a incendiilor este responsabila cu intocmirea si a"isarea Planului de evacuare a persoanelor(bunurilor in caz de incendiu precum si cu veri"icarea valabilitatii incarcaturii stin%atoarelor. Art.' Pentru stin%erea incendiilor concomitent cu prima interventie asi%urata cu "orte si mi3loace proprii se anunta tele"onic la2 / 11! Serviciul de ur%enta

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND STIN;EREA INCENDIILOR SI EVACUAREA LUCRATORILOR IPSSM NR.>
In con"ormitate cu prevederile art.1) si art.11 din $&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca or%anizarea apararii importiva incendiilor la locul de munca consta in 2 - prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor te6nolo%ice care prezinta pericol de incendiu surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mi3loacelor care le pot %enera - salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea si a"isarea planurilor speci"ice si mentinerea conditilor de evacuare pe traseele stabilite - instruirea salariatilor prin elaborarea documentelor speci"ice innstructa3ului pentru situati de ur%enta - marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscriptii ori mi3loace de atentionare. - or%anizarea stin%erii incendiilor. Pentru a se evita aparitia de incendii in cadrul unitati lucratori trebuie sa e"ectueze zilnic colectarea ritmica a deseurilor si rezidurilor combustibile utilizate ori rezultate din procesul te6nolo%ic iar la terminarea sc6imbului sa le depuna in locurile destinate depozitarii sau distru%erii lor. De&eu#i"e &!u #e-i u#i"e e "ic1i e com'u&$i'i"e sau cele din materiale solide Fcarpe calti bumbac rume%us = care contin ast"el de produse se colecteaza in cutii sau vase metalice prevazute cu capace amplasate in locuri "ara risc de incendiu si marcate LD:S:<RI 9OMB<STIBI$:M

Deseurile rezidurile si ambala3ele combustibile care se reutilizeaza se vor depozita cu asi%urarea distantelor de si%uranta "ata de cladiri instalatii culture a%ricole supra"ete impadurite si alte materiale in raport de natura si de propietatiile "izico0c6imice ale acestora. Ambala3ele metalice din material plastic sau din sticla reutilizabile se curate se spala sau se neutralizeaza de restul continutului cu materiale adecvate si se depoziteaza in locuri special amena3ate. Deseurile rezidurile si ambala3ele combustibile care nu se mai reutilizeaza se vor distru%e prin ardere in crematorii amena3ate ast"el incat sa nu puna in pericol viata oamenilor cladirile instalatiile culturile a%ricole etc. Deseurile rezidurile combustibile si ambala3ele care se colecteaza si se distru% sunt urmatoarele2 pulberi combustibile rume%us tala3 scame sau resturi te5tile alte deseuri combustibile depuse pe pardoseli pereti instalatii masini utila3e aparatura canale precum si maculatura de birotica ambala3ele care prezinta pericol de incendiu sau e5plozie2 lemn carton metalice pentru produse in"lamabile carbid. 7um!$u" este interzis in toate locurile in care nu se admite "olosirea "ocului desc6is con"orm dispozitiei privind re%lementarea lucrarilor cu "oc desc6is precum si in spatiile de cazare comuna incaperi cu ec6ipament electronic de calcul masura control si automatizare locul unde este amplasata centrala termica locuri cu sc6ele co"ra3e si esa"oda3e realizate din materiale combustibile. Se recomanda sa se evite "umatul in perioadele de rela5are sau odi6na pe canapele "otolii etc. $a locurile stabilite pentru "umat se vor prevedea scrumiere vase cu apa nisip sau pamant %ropi si se vor instala inscriptii2 $O9 P:NTR< 8<MATM. Scrumierele si vasele din interiorul cladiriiF6oluri colidoare= se apmlaseaza ast"el incat san u "ie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiereF draperii perdele 3aluzele=.Depunerea in scrumiere vase sau %ropi in care sunt resturi de ti%ari a altor deseuri de materiale combustibileF6artie carton te5tile= este interzisa.,olirea scrumierelor si a vaselor in cosurile de 6artie sau in alte locuri in care e5ista materiale combustibile este interzisa.Aruncarea la intamplare a resturilor de ti%ari sau c6ibrituri aprinse este interzisa. M!&u#i e p#e(eni#e &i &$in*e#e ! incen ii"o# &peci%ice pen$#u &e-onu" #ece. Inainte de inceperea sezonului rece se vor controla si se vor inlatura de"ectiunile constatate asi%urandu0se buna "unctionare a2 instalatiilor si a sistemelor de incalzire e5istente F surse de caldura conducte corpuri si elemente de incalzire sobe cosuri si canalr de "um etc=4in spatiile in care nu se des"asoara activitati dar care prin constructie au calori"ere racordate la instalatia centrala a societatii dar care sunt cu pericol de in%6et se vor deconecta de la centrala termica dar in asa "el incat san u a"ecteze "unctionarea acesteia pentru celalate calori"ere din spatiile care trebuie incalzite4 conductele prin care circula a%ent termic si care sunt e5puse "ri%ului pina la locul unde trebuie sa asi%ure incalzirea spatiilor lucrative se vor izola termic pentru a nu scadea temperature a%entului termic in interiorul acestora4sistemele de inc6idere a "erestrelorsi usilor si de etansare a acestora pe tocuri4utila3ele si instalatiile care "unctioneaza prin racire cu apa se introduce in sistemul de racire anti%el iar pentru cele care nu pot "i complectate cu anti%el se va %oli apa din sistemul de racire pentru a se evita spar%erea acestora prin in%6et4 cablurile prizele stec6erele care alimenteaza cu ener%ie electrica sisteme de incalzit acestea trebuie sa asi%ure un bun contact sa "ie calibrate consumului estimate de ener%ie electrica in caz contrar se supraincalzesc si pot %enera incendii. 9omponentele instalatiilor de stin%eren cu apa care sunt e5puse in%6etului in timpul iernii si nu sunt prevazute cu dispozitive "i5e de incalzire vor "i prote3ate impotriva in%6etului.Se vor introduce mi3loacele de stins incendiu in incaperi incalzite.Se vor asi%ura uneltele si accesorile pentru dezapezirea drumurilor si a cailor de acces de evacuare si de interventie.9aile de acces si accesul la sursele de apasau la dispozitivele de punere in "unctiune a instalatiilor de stin%erese vor curate de zapada si %6eata asi%urandu0se mentinerea permanent libera a acestora. M!&u#i e p#e(eni#e &i &$in*e#e ! incen ii"o# &peci%ice pen$#u pe#io! e"e c!nicu"!#e Sectoarele in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmos"erice ridicate si lipsei de precipitatii sunt urmatoarele2 spatiile de sub acoperisi podul cu stuctura de lemn spatiile de depozitare a produselor ambulate in materiale usor in"lamabile4 supra"etele de teren acoperite cu ve%etatie uscata spatiile de depozitare a deseurilor rezultate in urma activitatii comerciale. In aceasta perioada in zona de responsabilitate a societatii este interzis utilizarea "ocului desc6is e"ectuarea unor lucrari care creaza conditii "avorizante pentru producerea de incendii prin de%a3ari de substante volatile sau supraincalziri e5cesive aceste lucrarii sunt restrictionate intre orele 1)01*4 Se va veri"ica de catre se"ul punctului de lucru cel putin saptamanal operativitatea de actiune a personalului destinat sa actioneze cu mi3loacele de stins incendiu cat si cunoasterea modului de actiune in caz de incendiu de catre intre%ul personal din subordine.;or "i asi%urate din timp rezervele de apa pentru incendiu care vor "i veri"icate zilnic si se va suplimenta dotarea cu mi3loace initiale de stin%ere a incendiilor. M!&u#i pen$#u #e uce#e! #i&cu#i"o# e incen iu *ene#!$e e inc!#c!#i e"ec$#o&$!$ice Solutii pentru dispersia electricitatii statice2 le%area la pamant neutralizarea sarcinilor reducerea "recarilor umidi"icarea atmos"erei marirea conductibilitatii corpurilor izolate. Masuri te6nico0or%anizatorice2 identi"icarea operatiunilor si instalatiilor care conduc la "ormarea si acumularea sarcinilor electrostatice cunoasterea propietatiilor "izico0c6imice ale materiilor prime si materialelor "olosite evaluarea valorilor

tensiunilor de incarcare evaluarea mediului in care se lucreaza modul de manipulare a materialelor controlul e"icacitatii acestor masuri. Masuri la ve6icularea si depozitarea lic6idelor in"lamabile2 incarcarea rezervoarelor se "ace pe baza acestora sub nivelul lic6idului la umplerea rezervoarelor se iau masuri pentru evitarea stropirii sau pulverizarii lic6idului in cazul "olosirii palnilor din materiale isolate4 inainte de inceperea operatiunilor de umplere prin palnie trebuie introdus un conductor le%at la pamant pana la partea in"erioara a rezervorului4 inainte de spalarea cu apa a rezervoarelor acestea se pur3eaza cu abur sau %aze inerte4 "urtunurile "le5ibile ale pompelor de distributie a carburantilor trebuie sa "ie omolo%ate antistatizate sa aiba lun%ime ma5ima prevazute de normative4 "iecare sortiment de carburant se depoziteaza in rezervoarele stabilite "ind interzisa sc6imbarea destinatiei acestora de la un produs la altul prin %olire curatare prealabila4 in %urile de descarcare a carburantilor in rezervoare se prevad borne de le%are la pamant pentru conectarea autocisternelor. Masuri la separarea substantelor lic6ide si solide2 se utilizeaza numai "iltre metalice conectate la priza de pamant4 conectarea la pamant a elementelor metalice ale instalatiei de separare. Masuri la ansambluri a"late in miscare2 la transmisile prin curele se utilizeaza numai materiale bune conductoare de electricitate tratate antistatic le%area la pamant a benzilor transportoare este obli%atoarie se realizeaza le%aturi electrice intre arboreal si carcasele la%arului4 Masuri la alimentarea cu carburanti a autove6iculelor2 "urtunurile "le5ibile ale pompelor trebuie omolo%ate antistatizate lun%imea nedepasind valoarea speci"icata de normative4 dispozitivele de inc6idere ale rezervoarelor trebuie realizate din materiale care nu produc scinteie4se interzice livrarea carburantilor in vase din mase plastice.
INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

APROB ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IN CAZ DE CUTREMUR IPSSM NR.A


Art.1 0 Pastrati0va calmul nu intrati in panica4 incercati sa linistiti si pe ceilalti insotitori4 Art.! 0 Nu va speriati de z%omot4 Art.&0 Nu parasiti incinta deoarece durata redusa a seismului poate sa surprinda %rupurile de persoane pe scari in a%lomeratie si panica conducand la accidente4 Art.- 0 Daca va a"lati in "ata unei cladiri ramaneti departe de aceasta "eriti0va de tencuieli caramizi cosuri parapete cornise care de obicei se pot prabusi in strada4 Art.0 Daca va a"lati in inauntru ramaneti acolo departe de "erestrele care se pot spar%e4 stati in interiorul cladirii lan%a un perete rezistent4 Art* 0 Prote3ati0va lan%a o %rinda toc de usa solid birou masa care pot "i su"icient de "erite de caderea unor obiecte4 Art 7 0 Spri3initi0va cu palmele de podea sau tineti0va cu mainile de piciorul unei mese sau tocul usii pentru a va asi%ura stabilitatea4 Art#0 Intotdeauna incercati sa va prote3ati capul( cea"a cu palmele impreunate si cu antrebratele pe lateral "ata4 Art'0 Inc6ideti sursele de "oc cat puteti de repede iar daca a luat "oc ceva interveniti cat mai repede dupa ce a trecut socul puternic4

Art1)0 Nu "u%iti pe usa nu sariti pe "ereastra iar daca puteti sa desc6ideti usa spre e5terior si sa impiedicati blocarea acesteia in vederea eventualei evacuari dupa terminarea miscarii seismice4 Art 11 0 Nu aler%ati pe strada sau in strada deplasati0va calm spre un loc desc6is si si%ur4 Art1!0 Anticipat pentru prevenirea unui cutremur trebuie sa identi"icati mobilierul si obiectele %rele care atarna peste mese locuri circulate si "i5ate0le contra deplasarii sau mutati0le ast"el incat sa nu va pericliteze viata sau inte%ritatea corporala in caz de oscilatii de %en seismic4 Art1&0 Trebuie asi%urate piesele de mobilier %rele suprapuse si inalte intre ele si prin prindere de un perete %rinda solida mai ales cele superioare si a"late in locurile a%lomerate4 Art1-0 Toate aparatele pe rotire trebuie amplasate ast"el incat sa nu "ie in vecinatatea iesirilor din incaperi sau coridoare spre a nu bloca deplasarile4 Art 1.0 $imitati deplasarile ec6ipamentelor te6nice si utilitare in asa "el incat in caz de cutremur racordarile sa nu su"ere avarii si sa de%a3eze %az sau sa cur%a combustibil apa c6imicale4 Art 1*0 ;eri"icati periodic tavanele podul acoperisul balcoanele ast"el incat la seism sa nu cada caramizi placa3e tencuieli ti%le4 Art170 Recomandabil este sa aveti in spatiile comune e5tinctoare amplasate in locuri cunoscute si accesibile si sa stiti cum sa le utilizati con"orm normelor PSI4 Art 1#0 :ste util sa aveti depozitate intr0un loc cunoscut o rezerva speciala de alimente uscate si conserve apa de baut punct de prim a3utor in caz de ur%enta si(sau intreruperea alimentarii cu ener%ie electrica lanterne baterii Art 1'0 Asi%urati usile dulapurilor cu inc6izatori e"iciente la oscilatii ast"el incat vesela depozitata sa nu produca accidente4 Art !)0 Retineti locul de amplasare a comutatoarelor si%urantelor robinetelor %enerale si locale pentru electricitate apa %aze ast"el incat la nevoie dupa seism sa puteti lua unele masuri minime de interventie de ur%enta4 Art !10 Trebuie sa cunoasteti varsta cladirii reparatiile si consolidarile ulterioare4 Art !!0 :"ectuati periodic e5ercitii de evacuare din di"erite spatii in corelare si cu recomandarile or%anelor de aparare civila de prevenire si stin%ere a incendiilor.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

PROCES:VER5AL

Inc6eiat azi 11111111 cu ocazia instruirii dl(dna GGGG.GGGGGGGGGGGG.. persoana desemnata cu aplicarea masurilor de prim a3utor in cadrul unitatii con"orm Deciziei nr.. precum si cu aplicarea masurilor de stin%ere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor con"orm Deciziei nr.*. Au "ost prelucrate instructiunile de prim 0 a3utor lista cu materialele necesare acordarii primului a3utor precum si masurile de interventie la locul de munca in caz de accident masurile de interventie in caz de incendiu si de evacuare a lucratorilor. Materialele necesare in"ormarii si instruirii persoanei desemnata cu aplicarea masurilor de prim a3utor sunt intocmite de prestatorul de servicii in domeniul SSM aprobate de administratorul societatii si se %asesc la sediul unitatii.

ADMINISTRATOR

PR:STATOR

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR.H/2009
Art.1 Prezenta decizie stabileste procedura privind situatiile de pericol %rav si iminent de accidentare con"orm art.1)1 / 1)- din Normele metodolo%ice pentru punerea in aplicare a le%ii nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca. Art.! 9on"orm art.. lit.l din le%ea &1'(!))* prin pe#ico" *#!( &i iminen$ e !cci en$!#e se intele%e situatia concreta reala si actuala careia ii lipseste doar prile3ul declansator pentru a produce un accident in orice moment4 Art.& Starea de pericol %rav si iminent de accidentare poate "i constatata de catre orice lucrator din cadrul unitatii lucrator desemnat ( conducator loc de munca an%a3at al serviciului e5tern de prevenire si protectie precum si de catre inspectorii de munca4 Art.- $a constatarea starii de pericol %rav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate2 - oprirea ec6ipamentului de munca4 - oprirea activitatii4 - oprirea alimentarii cu ener%ie electrica si %az a zonei4 - evacuarea personalului an%a3at precum si cel a"lat ocazional in acel loc din zona periculoasa4 - anuntarea serviciilor specializate la 11! F pompieri salvare =4 - anuntarea conducatorilor ierar6ici4 - eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol %rav si iminent4 - daca timpul a"lat la dispozitie si situatia permite se realizeaza si evacuarea bunurilor a"late in zona unde s0a declansat starea de pericol %rav si iminent. Art.. Persoana responsabila cu actiunile enumerate la art.- din prezenta decizie este persoana responsabila cu stin%erea incendiilor si evacuarea personalului si a bunurilor stabilita prin decizia nr.

Art. * In vederea realizarii masurilor prezentate la art.- din prezenta decizie persoana desemnata este obli%ata sa2 - intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor4 - a"iseze planul de evacuare la loc vizibil4 - instruiasca lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare4 Art.7 Pentru punerea in aplicare a masurilor de securitate prevazute se va tine seama de natura activitatilor care se des"asoara in momentul declararii starii de pericol %rav si iminent de numarul lucratorilor a"lati la serviciu in acel moment si de prezenta altor persoane in a"ara celor implicate direct in procesul muncii.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

PROCES:VER5AL NR.A
IN9+:IAT AKI 111111111111.. $A S.911111111111..111111111.. S.R.$ 9< O9AKIA INSTR<IRII P:RSONA$<$<I AN,AIAT D: 9ATR: PR:STATOR<$ D: S:R;I9II IN DOM:NI<$ S:9<RITATII SI SANATATII IN M<N9A S.9 9ONSTR<9T $HD:R S.R.$ 9< PRI;IR: $A RIS9<RI$: D: A99ID:NTAR: SI IMBO$NA;IR: PRO8:SIONA$A :;A$<AT: PR:9<M SI MAS<RI$: D: PR:;:NIR: SI PROT:9TI: SP:9I8I9: 9: TR:B<I:S9 IND:P$INIT:. Nr. 9rt N<M:$: SI PR:N<M:$: S:MNAT<RA

ADMINISTRATOR

PR:STATOR S:R;I9II SSM

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ATRI5UTIILE SI


RESPONSA5ILITATIILE LUCRATORILOR PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII9 I;IENA MUNCII9 PSI SI PROTECTIA MEDIULUI

IPSSM NR.F 1. A$#i'u$ii pe "ini! &ecu#i$!$ii &i &!n!$!$ii in munc!


0la inceperea pro%ramului de lucru lucratorii se vor prezenta odi6niti ec6ipati cu ec6ipament de protectie si de lucru corespunzator vor controla starea ec6ipamentelor te6nice cu care urmeaza sa lucreze iar in cazul in care acestea nu corespund anunta imediat conducatorul locului de munca solicitand inlocuirea(repararea acestora4 0este interzis lucratorilor sa e"ectueze remedieri la ec6ipamentele te6nice pentru care nu au cali"icarea corespunzatoare4 0pastreaza in per"ecta stare aparatoarele dispozitivele de securitate a muncii precum si toate materialele de propa%anda cu caracter de securitate si sanatate in munca4 0nu e5ecuta alte operatii decat cele dispune de conducerea societatii nu e5ecuta lucrari pentru care nu au cali"icarea si instruirea corespunzatoare4 respecta disciplina la locul de munca4 0"olosesc corect in timpul lucrului ec6ipamentul de protectie "iind interzisa utilizarea acestuia in a"ara societatii sau instrainarea lui sub orice "orma4 0au obli%atia sa curete ec6ipamentul de protectie4 este interzisa cu desavarsire curatarea ec6ipamentului cu materiale in"lamabile to5ice sau cu a3utorul surselor de o5i%en aer comprimat etc4 0nu accepta lucrari pentru care nu sunt pre%atiti pro"esional si instruiti pe linie de securitate si sanatate a muncii4 nu e5ecuta lucrari in a"ara atributiilor de serviciu4 0in incinta locului de munca circula pe caile de acces stabilite4 0participa la toate instruirile de securitate si sanatate a muncii precum si la orice actiune initiata in acest domeniu4 0in caz de accident de munca acorda accidentatului primul a3utor anunta imediat se"ul ierar6ic "ara a sc6imba starea de "apt pana la sosirea acestuia4 0aduce la cunostinta conducatorului locului de munca orice abatere savarsita de la normele de securitate si sanatate in muncii la locul de munca4 0nu "ac interventii la tablourile electrice daca nu sunt cali"icati in acest sens c6iar daca asestea nu sunt sub tensiune4 0nu este permis sa transporte depoziteze si sa manipuleze substante to5ice e5plozive in"lamabile caustice daca nu au "ost instruiti si desemnati special in acest scop4 0nu parasesc locul de munca "ara a anunta despre acest lucru conducatorul locului de munca4

0mentin locul de munca si ec6ipamentele te6nice cu care lucreaza in per"ecta ordine si curatenie4 2. A$#i'u$ii pe "inie e PSI 0sa cunoasca si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor4 0sa intretina in buna stare de utilizare mi3loacele de prevenire si stin%ere a incendiilor de la locul de munca si sa "oloseasca dotarile pentru apararea impotriva incendiilor in scopul pentru care au "ost asi%urate "iind interzisa utilizarea acestora in alte scopuri4 0sa utilizeze potrivit instructiunilor primite instalatiile masinile aparatura si ec6ipamentele de lucru4 0sa nu e"ectueze manevre si modi"icari nepermise la mi3oacele te6nice de protectie sau de interventie pentru stin%erea incendiilor4 0sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie pe care sunt indreptatiti sa o considere un pericol de incendiu precum si orice de"ectiune sesizata la sistemele de protectie sau interventie pentru stin%erea incendiilor4 0sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor4 sa acorde a3utor atat cat este rational posibil oricarui salariat a"lat intr0o situatie de pericol4 0sa veri"ice obli%atoriu locurile de munca la inceperea pro%ramului de lucru precum si la terminarea acestuia in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu4 <.A$#i'u$ii pe "ini! p#o$ec$iei me iu"ui 0sa nu de%radeze mediul natural sau amena3at prin depozitari necontrolate de deseuri de orice "el in locuri necorespunzatoare4 0sa "oloseasca si sa utilizeze in procesul de munca dispozitivele si instalatiile din dotare in vederea limitarii sub 9MA a de%a3arilor de no5e in zona de lucru4 0sa sesizeze conducatorul locului de munca asupra nere%ulilor constatate in timpul des"asurarii activitatii privind protectia mediului4 >.A$#i'u$ii pe "ini! i*ienei muncii 0sa se supuna controalelor medicale periodice impuse de re%lementarile le%ale in vi%oare sau la cererea conducerii unitatii4 sa "oloseasca materialele i%ienico0sanitare acordate de unitate la locul de munca4 0sa mentina in stare de "olosinta si sa utilizeze corespunzator scopului pentru care au "ost create vestiarele din dotare ane5ele sociale4 0sa participe la i%ienizarea locurilor de munca si a intre%ii unitati4 0sa respecte masurile pro"ilactice stabilite de catre personalul medical ca urmare a controalelor medicale e"ectuate4 A.Re&pon&!'i"i$!$i 0sa des"asoare activitatiile la locurile de munca in deplina si%uranta ast"el incat sa nu e5puna la pericol de accidentare sau imbolnavire pro"esionala atat propriile persoane cat si celelalte persoane participante la procesul de munca4 0sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca4 0in cazul producerii unor evenimente sunt obli%ati sa anunte imediat conducatorul locului de munca si sa participe la actiunea de limitare pana la eliminarea consecintelor evenimentului4 %! IGATII E A"GA'AT%RU UI 9on"orm le%islatiei nationale in domeniul securitatii si sanatatii in munca an$a)atorul are obli$atia2 1 / sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor con"orm art.7 alin.F-= lit. a si art.1! alin.F1= lit. a. din $e%ea nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca. ! / sa intocmeasca planul de prevenire si protectie compus din masuri te6nice sanitare or%anizatorice si de alta natura bazat pe evaluarea riscurilor corespunzator conditiilor de munca speci"ice unitatii con"orm art.1& lit.b din $e%ea nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca. & / sa intocmeasca "isele posturilor pentru lucratori cu precizarea in acestea a atributilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca con"orm art.1& lit.d. - / sa asi%ure dotarea lucratorilor cu ec6ipamente individuale de protectie con"orm art.1& lit.r. . / sa suprave%6eze sanatatea lucratorilor prin medic de medicina muncii con"orm art.!.. * / sa se con"ormeze prevederilor O<, nr.''(!))) privind masurile ce pot "i aplicate in perioadele cu temperaturi e5treme pentru protectia lucratorilor. 7 / sa ia masurile necesare pentru acordarea primului a3utor si stin%erea incendiilor2 dotarea cu truse de prim / a3utor F materiale si medicamente con"orm baremului stabilit de M.S.= si stin%atoare con"orm art.1) din $e%ea nr.&1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca. # / de a asi%ura securitatea si sanatatea lucratorilor con"orm art.* alin.F1=4 In cazul in care an%a3atorul apeleaza la servicii e5terne acesta nu este e5onerat de responsabilitatiile sale in acest domeniu con"orm art. * alin.F!=. Avand in vedere aceste obli%atii in cazul unui control e"ectuat de catre inspectorii I.T.M / ,or3 sunteti direct raspunzatori.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR. I
Art.1 Prezenta decizie stabileste procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de <r%enta nr. ''(!))) si a normelor metodolo%ice de aplicare a ei in perioada cu temperaturi caniculare F de la V &7 de %rade 9 inclusiv in sus corelate cu conditii de umiditate mare =. Art.! In con"ormitate cu art. ! din norma metodolo%ica de aplicare a prevederilor prezentei ordonante declararea zilei caniculare se "ace ast"el2 - I. Monitorizarea incepe cu prima ora din primul sc6imb al zilei in care s0au pro%nozat $empe#!$u#i e2$e#io!#e e pe&$e <H *#! e Ce"&iu4 pro%noza se transmite de catre Institutul National de Meteorolo%ie si +idrolo%ie la nivel central si local prin2 post radio post tv presa4 cominicatele trebuie sa "aca re"erire la zona in care se a"la amplasata unitatea4 - Declararea perioadei caniculare se "ace de catre administratorul unitatii cand se constata depasiri ale pra%ului de V&7 %rade 9elsius4 - Declararea de zi caniculara se poate "ace pentru activitrati care se des"asoara in e5terior si dupa caz pentru activitati care se des"asoara in interior F cand temperatura aerului din locul de munca depaseste V &7 %rade 9elsius =4 - Incetarea perioadei caniculare se considera la ora la care temperatura e5terioara dupa caz interioara scade sub &7 %rade 9elsius4 - Perioada caniculara pentru e5terior este posibil sa nu aiba aceeasi durata cu perioada caniculara pentru interior4 - II. Monitorizarea incepe cu prima ora din primul sc6imb al zilei in care s0a pro%nozat umi i$!$e #e"!$i(! e pe&$e I0 uni$!$i4 pro%noza se transmite de catre Institutul National de Meteorolo%ie si +idrolo%ie la nivel central si local prin2 post radio post tv presa4 cominicatele trebuie sa "aca re"erire la zona in care se a"la amplasata unitatea4 - Declararea perioadei caniculare se "ace de catre administratorul unitatii cand se constata depasiri ale pra%ului de umiditate relative de #) de unitati4 - Aceasta declarare de zi caniculara se poate "ace pentru activitati care se des"asoara in e5terior si dupa caz pentru activitati care se des"asoara in interior4 - Incetarea perioadei caniculare se termina la ora la care umiditatea relatiava a aerului e5terioara dupa caz interioara scade sub #) de unitati4

In concluzie perioada caniculara pentru e5terior poate sa varieze de perioada caniculara din interior4 Art.& In cazul declararii zilei caniculare in cadrul unitatii se vor lua urmatoarele masuri2 - se pre%ateste persoana care sa monitorizeze tempratura aerului si umiditatea relativa in locurile de munca care se des"asoara in interior sau in e5terior4 - se asi%ura un termometru si un 6idrometru care pot "i "olosite atat in interior cat si in e5terior4 - se asi%ura camera climatizata normal pentru lucratorii care des"asoara activitati in locuri de munca unde se pro%nozeaza temperaturi de peste &7 de %rade 9elsius sau umiditate relativa de peste #) de unitati4 - se asi%ura in aceasta camera climatizata pentu toti lucratorii care nu suporta temperaturi caniculare dar care desa"soara activitati in perioada caniculara4 - se asi%ura saruri de re6idratare orala4 - apa minerala 0 ! litri( lucrator in zona caniculara4 - camera climatizata va "i "olosita pentru pauza si re"acere de catre lucratorii care de"asoara activitati in zona caniculara cu urmatorul pro%ram2 1) minute in camera climatizata .) de minute pro%ram de lucru in zona caniculara4 - reducerea intensitatii si ritmului activitatilor "izice4 - ventilatie naturala sau arti"iciala la locul de munca4 - reducerea duratei zilei de lucru4 - esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru2 pana la ora 11 )) si dupa ora 17 )) pe toata perioda caniculara - alternarea e"ortului dinamic cu cel static. Art.- $ucratorilor care des"asoara activitati in zona caniculara pe toata perioada caniculara li se asi%ura ! litri de apa minerala carbo%azoasa(lucrator. Art.. In con"ormitate cu art # din normele metodolo%ice pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante pentru prevenirea unor imbolnaviri ale lucratorilor determinate de munca in conditii caniculare se vor lua urmatoarele masuri2 - depistarea la controlul medical periodic a lucratorilor cu contraindicatii pentru munca la temperaturi crescute4 - asi%urarea primului a3utor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a lucratorilor a"ectati de temperaturile caniculare4 - trecerea dupa posibilitati in alte locuri de munca sau reducerea pro%ramului de munca pentru lucratorii cu a"ectiuni care au contraindicatii privind munca la temperaturi caniculare. Art.* Modalitatile de recuperare a timpului nelucrat si modalitatile de plata2 - prin recuperarea in urmatoarele * luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere colectiva a activitatii cu mentinerea drepturilor salariale avute anterior4 - "ara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere a activitatii dar cu acordarea drepturilor salariale proportional cu timpul e"ectiv lucrat. Art.7 $a locurile de munca unde c6iar in perioada caniculara se pot mentine conditii de microclimat normale nu se aplica masurile enumerate dar se "ace monitorizarea temperaturii si umiditatii de la locurile de munca respective. -

INTO9MIT PR:STATOR SR;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

TA5EL NOMINAL
9u personalul ce0si des"asoara activitatea in cadrul unitatii si care au bene"iciat in data de 111111111de acordarea a cate ! litri de apa minerala carbo%azoaza(lucrator pe durata declarata a perioadei caniculare2 Nr. 9rt. Numele si prenumele salariatului 8unctia Semnatura Observatii

PR:STATOR

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR. 9
Art.1 Prezenta decizie stabileste procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de <r%enta nr. ''(!))) si a normelor metodolo%ice de aplicare a ei in perioada cu temperaturi "oarte scazute F sub 0!) %rada 9elsius sau sub ) %rade 9elsius corelate cu conditii de vant intens =. Art.! In con"ormitate cu art. ! din norma metodolo%ica de aplicare a prevederilor prezentei ordonante declararea zilei "ri%uroase se "ace ast"el2 - I.Monitorizarea perioadei cu temperaturi "oarte scazute F PT8S = incepe cu prima ora din primul sc6imb in care s0au pro%nozat temperaturi e5terioare sub 0!) de %rade 9elsius4 pro%noza se transmite de catre Institutul National de Meteorolo%ie si +idrolo%ie la nivel central si local prin2 post radio post tv presa4 cominicatele trebuie sa "aca re"erire la zona in care se a"la amplasata unitatea4 - Declararea PT8S se "ace de catre administratorul unitatii cand se constata temperaturi sub valoarea de 0!) de %rade 9elsius4 - Declararea PT8S se poate "ace pentru activitati care se des"asoara in e5terior si dupa caz pentru activitati care se de"asoara in interior F cand temperatura aerului in locurile de munca care se des"asoara in cladiri sau spatii adapostite scade sub 0!) de %rade 9elsius =4 - Incetarea perioadei cu temperaturi "oarte scazute se termina la ora la care temperatura e5terioara dupa caz cea interioara intra in intervalul 0!) de %rade 0) %rade4 - PT8S pentru e5terior este posibil sa nu aiba aceeasi durata cu PT8S pentru interior4 - Monitorizarea perioadei cu temperaturi scazute si vant intens F PT8S;I = incepe cu prima ora din primul sc6imb in care s0a pro%nozat perioada cu temperaturi sub )%rade 9elsius si vant intens ce depaseste 1)m(s4 pro%noza se transmite de catre Institutul National de Meteorolo%ie si +idrolo%ie la nivel central si local prin2 post radio post tv presa4 cominicatele trebuie sa "aca re"erire la zona in care se a"la amplasata unitatea4 - Declararea PT8S;I se "ace de catre administratorul unitatii cand se constata ca tempertaura este intre ) %rade si / !) %rade iar vantul este peste 1)m(s4 - Aceasta declarare de zi cu PTS;I se poate "ace pentru activitati care se de"asoara numai in e5terior4 - Incetarea PTS;I se termina la ora la care temperatura e5terioara se mentine intre ) %rade si 0!) de %rade iar vantul scade sub 1)m(s. Art. & $a pro%nozarea zilei cu PT8S sau PTS;I se vor lua urmatoarele masuri2 - se pre%ateste persoana care sa monitorizeze temperatura aerului si viteza vantului in locurile de munca care se des"asoara la interior sau e5terior4 - se asi%ura un termometru si maneca de vant pentru apro5imarea vitezei vantului4

se asi%ur acamera climatizata normal pentru lucratorii care des"asoara activitati in locuri de munca unde se pro%nozeaza temperaturi "oarte scazute sau scazute si cu vant intens4 - se asi%ura aceasta camera climatizata pentru lucratorii care nu suporta temperaturi scazute4 - un ceai cald4 - aceasta camera va "i "olosita pentru pauza si re"acere de catre lucratorii care des"asoara activitati in zona cu temperaturi scazute4 - reducerea intensitatii si ritmul activitatilor "izice4 - alternarea e"ortului dinamic cu cel static4 - esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru2 pana la ora 11 )) si dupa ora 17 )) pe toata durata perioadei4 - intreruperea colectiva a lucrului cu asi%urarea continuitatii activitatii in locurile in care aceasta nu poate "i intrerupta potrvit prevederilor le%ale4 Art.- In con"ormitate cu art # din normele metodolo%ice pentru punerea in aplicare a prevedereilor prezentei ordonante pentru prevenirea unor imbolnaviri ale lucratorilor determinate de munca in conditii cu temperaturi "oarte scazute sau scazute si cu vasnt intens se vor lua urmatoarele masuri2 - depistarea la controlul medical periodic a lucratorilor cu contraindicatii pentru munca la temperaturi scazute4 - asi%urarea primului a3utor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a lucratorilor a"ectati de temperaturile scazute4 - trecerea dupa posibilitati in alte locuri de munca sau reducerea pro%ramului de munca pentru lucratorii cu a"ectiuni care au contraindicatii privind munca la temperature scazute Art... Modalitatile de recuperare a timpului nelucrat si modalitatile de plata2 - prin recuperarea in urmatoarele * luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere colectiva a activitatii cu mentinerea drepturilor salariale avute anterior4 - "ara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere a activitatii dar cu acordarea drepturilor salariale proportional cu timpul e"ectiv lucrat. Art * $a locurile de munca unde se pot mentine conditii de microclimat normale nu se aplica masurile enumerate dar se "ac monitorizarile enumerate de la locurile de munca respective. -

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR. 10
Art.1 Prezenta decizie stabileste procedura prin care se stabilesc masurile minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori in special a"ectiuni dorsolombare. Art.! In con"ormitate cu +, nr.1).1(!))* prin manipularea manuala a maselor se intele%e orice tip de transport sau sustinere a unei mase de catre unul ori mai multi lucratori inclusiv ridicarea asezarea impin%erea tra%erea purtarea sau deplasarea unei mase care datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor er%onomice necorespunzatoare prezinta riscuri pentru lucratori in special a"ectiuni dorsolombare. Art.& <nitatea are intocmite instructiuni proprii pentru manipularea manuala a maselor iar lucratorul desemnat con"orm Deciziei nr.1 urmareste ca toti lucrastori sa utilizeze mi3loace corespunzatoare in special ec6ipamente mecanice pentru a evita manipularea manuala a maselor de catre lucratori. Art.- In toate cazurile in care manipularea manuala a maselor de catre lucratori nu poate "i evitata unitatea trebuie sa or%anizeze posturile de lucru ast"el incat manipularea sa "ie cat mai si%ura si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate. Art . <nitatea se obli%a sa ia in considerare capacitatile lucratorilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca atunci cand ii increditeaza sarcini. Art.* Masurile prin care se asi%ura suprave%6erea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in "unctie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca sunt stabilite de catre medicul de medicina muncii. Art 7 ,rupurile senibile la riscuri speci"ice din cadrul unitatii cum ar "i 2 "emeile %ravide le6uzele sau "emeile care alapteaza tinerii precum si persoanele cu dizabilitati trebuie prote3ate impotriva pericolelor care le a"ecteaza . Art # <nitatea prin persoanele abilitate(desemnate trebuie sa se asi%ure ca lucratorii primesc in"ormatii cu privire la 2 - %reutatea maselor4 - centrul de %reutate sau partea cea mai %rea atunci cand pac6etul este incarcat e5centric4 - natura materialelor si substantelor care compun masa ce se manipuleaza Art ' <nitatea prin persoanele abilitate(desemnate trebuie sa se asi%ure ca lucratorii primesc o "ormare adecvata si in"ormatii precise cu privire la modul correct de manipulare a maselor si la riscurile la care acestea se e5pun. Art.1) <nitatea prin persoanele abilitate(desemnate trebuie sa asi%ure conditii pentru ca "iecare lucrator sa primeasca o instruire su"icienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca in special sub "orma de in"ormatii si instructiuni de lucru speci"ice locului de munca2 - la an%a3are4 - la sc6imbarea locului de munca sau la trans"er4 - la intro"ducerea unui nou ec6ipament de munca sau a unor modi"icari ale ec6ipamentului e5istent4 - la introducerea oricarei te6nolo%ii sau proceduru de lucru4

- la e5ecutarea unor lucrari speciale. Art 11 $ucratorii cu raspunderi in domeniul securitatii in munca au dreptul sa solicite an%a3atorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinta propuneri in acest sens in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si(sau eliminarea riscurilor4
INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

Ane2! n#.1 "! Deci-i! n#. 10


1. 9aracteristicile masei Manipularea manuala a maselor poate prezenta riscuri in special a"ectiuni dorsolombare daca masa este2 - prea %rea sau prea mare4 - %reu de manuit si %reu de prins4 - instabila sau cu un continut ce risca sa se deplaseze4 - pozitionata ast"el incat necesita sustinerea sau manipularea ei la distanta "ata de trunc6i sau cu "le5ia ori rasucirea trunc6iului4 - susceptibila sa produca leziuni lucratorilor din cauza mar%inilor si(sau consistentei sale in special in cazul unei coliziuni. !. :"ortul "izic necesar :"ortul "izic poate prezenta riscuri in special de a"ectiuni dorsolombare daca2 - este prea intens4 - nu poate "i realizat decat printr0o miscare de rasucire a trunc6iului4 - poate sa antreneze o deplasare brusca a masei4 - este realizat atunci cand corpul se a"la intr0o pozitie instabila. &. 9aracteristicile mediului de munca 9aracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor in special de a"ectiuni dorsolombare daca2 - nu e5ista su""icient spatiu liber in special pe verticala pentru realizarea activitatii4 - solul prezinta denivelari prezentand pericole de impiedicare sau este alunecos pentru incaltaminte4 - locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor la o inaltime si%ura sau intr0o pozitie de lucru con"ortabila4 - solul sau planul de lucru prezinta denivelari care impiedica manipularea masei la di"erite niveluri4 - solul sau planul de spri3in al piciorului este instabil4 - temperatura umiditatea sau circulatia aerului este necorespunzatoare. -. 9erinte ale activitatii Activitatea poate prezenta riscuri in special de a"ectiuni dorsolombare daca implica una sau mai multe dintre urmatoarele cerinte2 - e"ort "izic prea "recvent sau prelun%it care solicita in special coloana vertebrala4 - perioada insu"icienta de repaus "iziolo%ic sau de recuperara4 - distante prea mari pentru ridicare coborare sau transport4 - ritm de munca impus printr0un proces care nu poate "i modi"icat de lucrator. AN:JA NR.! $ucratorul este e5pus unor riscuri daca2 - este necorespunzator din punct de vedere "izic sa e5ecute sarcina de munca respective4 - poarta imbracaminte incaltaminte sau alte e"ecte personale necorespunzatoare4 - nu are cunostinte sau instruire su"icienta ori adecvata.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR. 11
Art.1 Prezenta decizie stabileste procedura privind protectia maternitatii la locul de munca con"orm Ordonantei de <r%enta nr.'*(!))& cu modi"icarile ulterioare si cu normele metodolo%ice pentru punerea in aplicare a acestei ordonante cu privire la2 A= lucratoarele %ravide si mame lauze sau care alapteaza de cetatenie romana ori a unui stat membru al <niunii :uropene si din spatial :conomic :uropean care au raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu unitatea4 B= cetateni ai altor state si apatrizi care au con"orm le%ii domociliul sau resedinta in Romania daca "ac parte din cate%oriile de salariate enumerate mai sus4 Art.! in sensul prezentei ordonante termenii si e5presiile de mai 3os sunt de"inite ast"el2 - protectia maternitatiiEprotectia sanatatii si(sau securitatii lucratoarelor %ravide si(sau mame la locurile lor de munca4 - locul de muncaEzona delimitate de spatiu in "unctie de speci"icul muncii inzestrata cu mi3loacele si materialele necesare muncii in vederea realizarii unei operatii lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul sau mai multi e5ecutanti4 - lucratoarea %ravidaE"emeia care anunta in scris administratorul unitatii asupra starii sale "iziolo%ice de %raviditate si ane5eaza un document medical eliberat de medical de "amilies au de medical specialist care sa ii ateste aceasta stare4 - lucratoarea care a nascut recentE "emeia care si0a reluat activitatea in cadrul unitatii dupa e"ectuarea concediului de lauzie si solicita administratorului unitatii in scris masurile de protectie prevazute de le%e ane5and un document medical eliberat de medical de "amilie darn u mai tarziu de * luni de la data la care a nascut4 - lucratoarea care alapteazaE "emeia care la reluarea activitatii dupa e"ectuarea concediului de lauzie isi alapteaza copilul si anunta in scris conducerea unitatii in acest sens4 - dispensa pentru consultatii prenataleE reprezinta un numar de ore libere platite salaritei de catre unitate pe durata pro%ramului normal de lucru pentru e"ectuarea consultatiilor si e5amenelor prenatale pe baza recomandarilor e""ectuate de catre medical de "amilies au de cel specialist4 - concediul postnatal obli%atoriuE concediul de -! de zile pe care salariata mama are obli%atia sa il e"ectueze dupa nastere in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 1!* de zile de care bene"iciaza salariatele in conditiile le%ii4 - concediu de risc maternalEconcediul de care bene"iciaza salariatele pentru protectia sanatatii si securitatii lor si(sau a "atului ori a copilului lor. Art.& In vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de ur%enta se parcur% in mod obli%atoriu urmatoarele etape2 - lucratoarea %ravida e"ectueaza consultatii prenatale la medical de "amilie si dupa caz la medical specialist in vederea atestarii starii sale "iziolo%ice de %raviditate4 - medical de "amilie si(sau dupa caz medical specialist completeaza 9arnetul %ravidei si Ane5a pentru suprave%6erea medicala a %ravidei si lauzei pentru atestarea "ie a starii "iziolo%ice de %raviditate "ie a "aptului ca salariata a nascut recent sau ca alapteaza4 - salariata instiinteaza conducerea unitatii depunand in copie ane5a pentru suprave%6erea medicala a %ravidei si lauzei completata corespunzator de catre medic insotita de o cerere scrisa care sa contina in"ormatii re"eritoare la starea proprie de matWernitate si dupa caz solicitarea de a I se aplica masurile de protectie4 - unitatea transmite copii de pe documentele depuse de salariata in termen de 1) zile lucratoare de la data depunerii lor medicului de muncii care asi%ura suprave%6erea staerii de sanatate a an%a3atilor din unitate precum si ITM0,ORI4

administratorul impreuna cu medical de medicina muncii e"ectueaza evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca intocmesc si semneaza Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata4 - in baza raportului de evaluare unitatea instiinteaza salariata despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate "i supusa la locul ei de munca si despre masurile suplimentare de protectie4 - salariata ia cunostinta de continutul evaluariisi daca este cazul solicita concediu de risc maternal4 - ITM0,ORI in termen de &) de zile lucratoare de la data primirii documentelor e"ectueaza o veri"icare a conditiilor de munca ale salariatei pentru a veri"ica modul in care se respecta prevederile ordonantei si normei metodolo%ice iar in cazul constatarii neindeplinirii unor masuri vor "i aplicate sanctiunile prevazute de le%e. Art. . Salariata poate solicita concediul de risc maternal in intre%ime sau "ractionat in "unctie de recomandarea medicului si de 3usti"icarea unitatii privind perioada posibila de eliminare a riscurilor de la locul de munca pentru sanatatea sau securitatea ei. Art.* 9oncediul de risc maternal se acorda pe durate care nu pot depasi cumulate 1!) de zile calendaristice ast"el2 - inte%ral sau "ractionat pana in a *&0a zi anterioara dastei estimate a nasterii copilului respective anterioara datei intrarii in concediul de maternitate4 - inte%ral sau "ractionat dupa e5pirarea concediului postanatal obli%atoriu si daca este cazul pana la data intrarii in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la ! ani sau in cazul copilului cu 6andicap pana la & ani4 - inte%ral sau "ractionat inainte sau dupa nasterea copilului pentru salariata care nu indeplineste conditiile pentru a bene"icia de concediul de maternitate in con"ormitate cu prevederile le%ii. Art 7 :valuarea riscurilor din ordonanta este de natura particulara in raport cu evaluarea care se realizeaza in cazul oricarui alt lucrator a"lat la acelasi loc de munca deoarece stabileste riscurile speci"ice datorate a%entilor proceselor si conditiilor e5istente la locul de munca la care este supusa lucratoarea. Art # Raportul de evaluare va "i semnat de catre toti cei implicate si va "i structurat ast"el2 - descrierea procesului a te6nolo%iei a activitatii supuse evaluarii4 - lista a%entilor procedeelor sau a conditiilor de lucru care sunt identi"icate drept pericole pentru sanatatea lucratoarei Art.' Trebuie mentionate urmatoarele2 - 3usti"icarea utilizarii si ale%erii a%entului procedeului sau conditiilor de lucru4 in cazul in care in"ormatiile sunt con"identiale este necesar sa se indice posibilitatile de eliminare sau de diminuare a riscului4 - durata intensitatea "recventa si natura e5punerii la a%enti a lucratoarei la locul de munca4 - masurile de prevenire care trebuie aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai scazut nivel posibil4 - recomandarea medicului de medicina muncii cu privire la sc6imbarea locului de munca de la inceput dsau dupa o anumita perioada4 - concluzia evaluarii2 daca salariata poate ramane sau nu la locul ei de munca4 daca este necesara scimbarea locului de munca vor "i indicate locurile de munca unde poate "i repartizata4 Art.1) 9erti"icatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal se va completa pe "ormularul cu re%im special tipizat utilizat la plata indemnizatiilor de asi%urari sociale re%lementate de $e%ea 1'(!))) cu modi"icarile si completasrile ulterioare "ara inscrisuri privind2 - codul dia%nosticului4 - codul indemnizatiei4 - elementele de identi"icare a cauzelor incapacitatii temporare de munca4 - avize privind prelun%irea concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca4 - orice alte date speci"ice indemnizatiilor de asi%urari sociale re%lementate de le%ea nr.1'(!))) cu modi"icarile si completarile ulterioare. Art. 11 Baza de calcul a inmdemnizatiei de risc maternal se constituie din media veniturilor lunare realizate in ultimele 1) luni anterioare primei zile inscrise in certi"icatul medical pentru care s0a datorat contributia individuala de asi%urari so5ciale. -

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

PROCES:VER5AL NR.F
Inc6eiat azi1111111111..cu ocazia prelucrarii cu salariatele de la S91111111111111111111111SR$ a prevederilor Ordonantei de <r%enta nr.'*(!))& normelor metodolo%ice pentru punerea in aplicare a ordonantei si a deciziei nr.11 NR. N<M:$: SI PR:N<M:$: 9RT. SA$ARIAT:I 8<N9TIA S:MNAT<RA

PR:STATOR

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACORDAREA SI UTILIZAREA EIP

IPSSM NR.H 1. Prezentele instructiuni stabilesc modul de acordare si utilizare a ec6ipamentului individual de protectie F:IP= pe meserii sortimente si durata de utilizare in "unctie de "actorii de risc ce apar la locul de munca. 2. :c6ipamentul individual de protectie se acorda %ratuit atat personalului propriu cat si tuturor cate%oriilor de personal care presteaza temporar activitati in incinta punctului de lucru. <. :c6ipamentul individual de protectie acordat unui an%a3at trebuie sa asi%ure protectia impotriva tuturor "actorilor de risc care actioneaza asupra sa in timpul sarcinii de munca si imbolnavirilor pro"esionale. Odata cu acordarea :IP se va "ace si instruirea an%a3atilor in le%atura cu utilizarea corecta a acestora. >. :c6ipamentul individual de lucru se acorda salariatilor pentru prote3area imbracamintei personale impotriva uzurii si murdaririi e5cesive4 el nu indeplineste "unctii de protectie impotriva accidentelor de munca si bolilor pro"esionale. A. Durata de utilizare pentru un sortiment de :IP are caracter ma5imal. Acordarea unui anumit sortiment nu este obli%atorie decat in masura in care este 3usti"icata de conditiile concrete in care se des"asoara procesul de productie la locul de munca respective. In cazul in care nu0si des"asoara in mod permanent activitatea in conditii care o impu%n acestora li se va acorda ec6ipamentul respectivcon"orm prevederilor re"eritoare la lucrari intamplatoare sau la interventie. F. An%a3atii care des"asoara lucrari intamplatoare sau la interventii di"erite de cele pentru care au "ost dotati vor primi sortimente de :IP ast"el incat e5ecutarea lucrarilor respective sa se e"ectueze in conditii de deplina securitate. H. Sortimentele de :IP prevazute in listele de acordare a acestuia se distribuie la "iecare persoana cu consemnarea in "isa de inventar pe baza de semnatura a datei primirii si duratei de "olosire pentru "iecare sortiment in parte. I. Dotarea cu :IP se "ace tinand cont de criteriile minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a :IP la locul de munca F+, nr.1)-#(!))*=. 9. Personalul lucrator precum si celelalte cate%orii de persoane care bene"iciaza de :IP sunt obli%ate2 0 sa aiba cunostinte privind caracteristicile si modul de utilizare al acestora4 0 sa poarte :IP pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o des"asoara la punctul de lucru4 0 sa utilizeze ec6ipamentul de protectie numai in scopul pentru care a "ost atribuit4 0 sa solicite un nou ec6ipament de protectie atunci cand :IP din dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare4 0 sa prezinte mi3loacele individuale de protectie la veri"icarile periodice e"ectuate4 10. Nepurtarea :IP in cazul in care acesta a "ost corect acordat si in stare de utilizare sau utilizarea acestuia in alte conditii decat acelea prevazute in lista interna constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza con"orm 9odului Muncii. 11. :5ecutantul unei sarcini de munca are dreptul de a re"uza e5ecutarea acesteia daca nu i se asi%ura mi3loacele individuale de protectie necesare prevazute in lista interna "ara ca re"uzul sa atra%a asupra sa masuri disciplinare.
INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

PRECES 4 VER5AL NR.H Inc6eiat azi 11111111111..cu ocazia predarii / primirii :IP de catre lucratorii ce0si des"asoara activitatea in cadrul unitatii2 Nr. Nume si prenume 9rt. 8unctia :IP Semnatura

PR:STATOR

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR. 12
Art.1 Prezenta decizie stabileste procedura pentru "unctionarea in conditii de si%uranta a instalatiilor sub presiune instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil. Art.! 9on"orm dispozitiilor le%ale stabilite prin art.* din $e%ea &1'(!))* a securitatii si sanatatii in munca an%a3atorul are obli%atia de a asi%ura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele le%ate de munca. Art.& Avand in vedere prevederile $e%ii nr.*-(!))# in scopul "unctionarii in conditii de si%uranta instalatiile sub presiune si instalatiile de ridicat clasice aparatele consumatoare de combustibil si componentele acestora se supun re%imului de autorizare si de veri"icare te6nica. Art.- Inspectia de Stat pentru 9ontrolul 9azanelor Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat denumita in continuare IS9IR este or%anul de specialitate al administratiei centrale cu personalitate 3uridica responsabil in numele statului pentru asi%urarea masurilor de "unctionare in conditii de si%uranta a instalatiilor si ec6ipamentelor prezentate in ane5a. Art.. Xn sensul prezentei le%i termenii Ai e5presiile de mai 3os au urm>toarele semni"ica?ii2 a= accident + evenimentul "ortuit care @ntrerupe "unc?ionarea normal> a unei(unui instala?ii(ec6ipament provocCnd avarii Ai(sau a"ectCnd via?a sau s>n>tatea oamenilor ori mediul4 b= autorizare + activitatea de evaluare Ai atestare e"ectuat> de c>tre IS9IR a competen?ei Ai capabilit>?ii unei persoane "izice sau 3uridice de a des">Aura una dintre activit>?ile prev>zute la art. # alin. F1=4 c= aviz obli$atoriu de instalare + acordul emis de IS9IR pentru de?in>torii(utilizatorii de instala?ii(ec6ipamente dup> caz stabilit prin 6ot>rCre a ,uvernului con"orm prevederilor art. - alin. F-= ca urmare a veri"ic>rii condi?iilor de montare(instalare con"orm prescrip?iilor te6nice pe baza c>ruia pot @ncepe lucr>rile de montare(instalare4 d= autorizare a func,ion-rii + acordul emis de IS9IR pentru de?in>torii(utilizatorii de instala?ii(ec6ipamente dup> caz stabilit prin 6ot>rCre a ,uvernului con"orm prevederilor art. - alin. F-= @n scopul atest>rii "aptului c> o(un instala?ie(ec6ipament @ndeplineAte toate condi?iile Ai cerin?ele pentru a "i pus>(pus repus>(repus @n "unc?iune Ai utilizat>(utilizat @n condi?ii de si%uran?>4 e= construire + activitatea de @mbinare a componentelor unei(unui instala?ii(ec6ipament realizat> con"orm documenta?iei te6nice a"erente acesteia4 "= de,in-tor + persoana "izic> sau 3uridic> ce de?ine cu orice titlu o instala?ie(ec6ipament @n e5ploatare4 %= documenta,ie te&nic- + totalitatea documentelor Ai instruc?iunilor elaborate con"orm prevederilor prescrip?iilor te6nice de c>tre produc>tor pentru construirea montarea instalarea punerea @n "unc?iune realizarea reviziilor repara?iilor Ai(sau pentru @ntre?inerea instala?iilor(ec6ipamentelor sau respectiv totalitatea documentelor @ntocmite de c>tre persoanele "izice ori 3uridice autorizate pentru e"ectuarea acestor activit>?i @n vederea realiz>rii sarcinilor speci"ice ce le revin4 documenta?ia te6nic> include dup> caz descrierea %eneral> a instala?iei(ec6ipamentului proiectele de e5ecu?ie procesul de "abrica?ie sc6emele Ai circuitele pentru componentele instala?iilor(ec6ipamentelor descrieri Ai e5plica?ii necesare pentru @n?ele%erea acestor desene Ai sc6eme rezultatele calculelor de proiectare rapoartele @ncerc>rilor Ai e5amin>rilor Ai altele asemenea4 6= expert . #./ + persoana "izic> autorizat> de c>tre IS9IR pe baza evalu>rii capabilit>?ii Ai competen?ei sale @n scopul realiz>rii de sarcini speci"ice4 i= expertiz- te&nic- + investi%a?ia(e5aminarea cu caracter te6nic a unei(unui instala?ii(ec6ipament4 3= instalare + activitatea de "i5are(amplasare a unei(unui instala?ii(ec6ipament la locul utiliz>rii Ai(sau de conectare a acesteia(acestuia la alte instala?ii sau ec6ipamente @n vederea asi%ur>rii condi?iilor de "unc?ionare4 B= introducere pe pia,- + ac?iunea de a "ace disponibil>(disponibil pentru prima dat> contra cost sau %ratuit o(un instala?ie(ec6ipament @n vederea distribuirii Ai(sau utiliz>rii4 l= 0ntre,inere + totalitatea opera?iunilor prin care se asi%ur> men?inerea instala?iei(ec6ipamentului @n parametrii de "unc?ionare @n condi?ii de si%uran?>4 m= montare + activitatea de @mbinare a componentelor unei(unui instala?ii(ec6ipament con"orm documenta?iei te6nice @n vederea "unc?ion>rii acesteia(acestuia4 n= omolo$are + totalitatea activit>?ilor des">Aurate de c>tre o comisie @n le%>tur> cu un anumit tip de instala?ie(ec6ipament identi"icat corespunzator @n scopul determin>rii parametrilor reali de per"orman?> Ai si%uran?> @n "unc?ionare @n vederea atest>rii @ndeplinirii condi?iilor(cerin?elor aplicabile4 o= prescrip,ie te&nic- + norma te6nic> elaborat> de c>tre IS9IR Ai aprobat> prin ordin al ministrului economiei Ai "inan?elor publicat @n Monitorul O"icial al RomCniei Partea I care con?ine pentru domenii clar de"inite condi?ii Ai cerin?e te6nice re"eritoare la instala?ii(ec6ipamente Ai la activit>?i speci"ice domeniului de activitate prev>zute la art. # alin. F1= ce se realizeaz> @n le%>tur> cu acestea @n vederea introducerii pe pia?> punerii @n "unc?iune Ai utiliz>rii instala?iilor(ec6ipamentelor respective @n condi?ii de si%uran?> @n "unc?ionare4 p= produc-tor + persoana "izic> sau 3uridic> responsabil> pentru proiectarea Ai(sau realizarea unei(unui instala?ii(ec6ipament @n scopul introducerii pe pia?> Ai(sau al punerii @n "unc?iune @n numele s>u precum Ai orice persoan> "izic> sau 3uridic> care construieAte monteaz> instaleaz> ambaleaz> sau etic6eteaz> o(un instala?ie(ec6ipament @n vederea introducerii pe pia?> Ai(sau punerii @n "unc?iune sub nume propriu4 D= punere 0n func,iune + ac?iunea care are loc @n momentul primei utiliz>ri a unei(unui instala?ii(ec6ipament4

r= re$im de autorizare 1i verificare te&nic- + totalitatea condi?iilor cerin?elor e5amin>rilor @ncerc>rilor Ai(sau evalu>rilor la care este supus>(supus cu caracter obli%atoriu o(un instala?ie(ec6ipament pe parcursul realiz>rii Ai utiliz>rii precum Ai deciziile luate @n le%>tur> cu aceasta(acesta @n scopul de a se asi%ura "unc?ionarea @n condi?ii de si%uran?> con"orm prescrip?iilor te6nice4 s= reparare + ansamblul de lucr>ri Ai opera?iuni ce se e5ecut> prin @nl>turarea necon"ormit>?ilor(de"ec?iunilor constatate la o(un instala?ie(ec6ipament @n scopul aducerii acesteia(acestuia la parametrii ini?iali sau la al?i parametri care asi%ur> "unc?ionarea @n condi?ii de si%uran?> a acesteia con"orm prescrip?iilor te6nice4 t= repunere 0n func,iune + ac?iunea care are loc @n momentul primei utiliz>ri a unei(unui instala?ii(ec6ipament ulterior repar>rii e"ectu>rii unei revizii Ai(sau e"ectu>rii unei interven?ii de @ntre?inere a acesteia(acestuia con"orm prescrip?iilor te6nice4 u= revizie + activitatea de re%ul> plani"icat> ce const> @n ansamblul opera?iunilor ce se e5ecut> asupra unei(unui instala?ii(ec6ipament @n scopul re%l>rii sau @nlocuirii pieselor Ai aparatelor @n%lobate de aceasta(acesta con"orm prescrip?iilor te6nice4 v= utilizator + persoana "izic> sau 3uridic> ce are @n "olosin?> o(un instala?ie(ec6ipament Art.*. F1= Se admite men?inerea @n e5ploatare numai a acelor instala?ii(ec6ipamente care respect> condi?iile prev>zute sunt supuse re%imului de autorizare Ai veri"icare te6nic> @n utilizare de?in autoriza?ie de "unc?ionare valabil> Ai care sunt reparate @ntre?inute Ai supuse la revizii potrivit prevederilor prescrip?iilor te6nice Ai potrivit prevederilor prezentei le%i. F!= Rezultatele veri"ic>rilor te6nice realizate pe parcursul activit>?ilor prev>zute la alin. F1= trebuie s> ateste e5isten?a condi?iilor de "unc?ionare @n si%uran?> a instala?iilor(ec6ipamentelor la data e"ectu>rii veri"ic>rilor. Art.7 ;eri"ic>rile te6nice prev>zute @n documenta?iile te6nice Ai prescrip?iile te6nice se realizeaz> de c>tre IS9IR sau dup> caz de c>tre persoanele autorizate pentru construc?ie montare instalare punere @n "unc?iune revizii repara?ii lucr>ri de @ntre?inere autorizare a "unc?ion>rii sau veri"ic>ri te6nice @n utilizare4 responsabilit>?ile privind realizarea veri"ic>rilor te6nice Ai corectitudinea rezultatelor ob?inute revin IS9IR sau persoanelor autorizate dup> caz. Art # Persoana "izic> sau 3uridic> ce de?ine(utilizeaz> o instala?ie(ec6ipament are urm>toarele obli%a?ii Ai responsabilit>?i con"orm prescrip?iilor te6nice2 a= s> solicite Ai s> ob?in> avizul obli%atoriu de instalare4 b= s> solicite Ai s> ob?in> autoriza?ia de "unc?ionare ini?ial> sau reautorizarea4 c= s> ia m>surile necesare Ai s> se asi%ure c> instala?ia(ec6ipamentul este utilizat>(utilizat @n condi?ii de si%uran?> prin e"ectuarea reviziilor repara?iilor Ai @ntre?inerii de c>tre persoane autorizate con"orm instruc?iunilor te6nice ale produc>torilor4 d= s> asi%ure e5isten?a la "iecare loc de munc> a instruc?iunilor te6nice speci"ice pentru utilizarea @n condi?ii normale a instala?iei(ec6ipamentului Ai a documentelor cuprinzCnd m>surile ce trebuie luate @n caz de avarii @ntreruperi Ai dere%l>ri ale instala?iei(ec6ipamentului sau ale proceselor @n care aceasta(acesta este @n%lobat>(@n%lobat4 e= s> "oloseasc> pentru utilizarea instala?iei(ec6ipamentului numai personal de deservire autorizat4 "= s> asi%ure suprave%6erea Ai veri"icarea te6nic> @n utilizare a instala?iilor(ec6ipamentelor. Art.' Persoana "izic> sau 3uridic> ce de?ine(utilizeaz> instala?iile(ec6ipamentele prev>zute are obli%a?ia @n cazul producerii oric>rui accident la acestea de a opri din "unc?ionare instala?iile(ec6ipamentele Ai de a anun?a de @ndat> IS9IR despre producerea evenimentului. Art. 1). / F1= Xn cazuri 3usti"icate de "or?> ma3or> sau de pericol iminent accesul reprezentan?ilor IS9IR se poate e"ectua indi"erent de zi(or> Ai necondi?ionat de participarea unui dele%at din partea de?in>torului(utilizatorului. F!= Xn cazurile prev>zute la alin. F1= reprezentan?ii IS9IR pot dispune oprirea din "unc?iune sau @mpiedicarea punerii @n "unc?iune a instala?iei(ec6ipamentului prin aplicarea de si%ilii dup> caz.
AN:JA4

In&$!"!,ii &u' p#e&iune 0i in&$!"!,ii e #i ic!$ c"!&ice9 !p!#!$e con&um!$o!#e e com'u&$i'i" 0i componen$e !"e !ce&$o#! 1. 9azane pentru abur pentru ap> cald> sau "ierbinte !. :c6ipamente sub presiune mai mare de ) . bari &. Recipiente simple sub presiune mai mare de ) . bari -. Macarale ascensoare elevatoare instala?ii de transport pe cablu instala?ii de ridicat pe plan @nclinat poduri rulante Ai alte mecanisme de ridicat .. Aparate de @nc>lzit alimentate cu combustibil solid lic6id sau %azos *. Arz>toare cu combustibil lic6id sau %azos 7. Accesorii de securitate pentru instala?ii ec6ipamente Ai aparate4 #. Aparatur> Ai instala?ii de automatizare a"erente instala?iilor Ai ec6ipamentelor4 '. Instala?ii Ai ec6ipamente destinate montate Ai utilizate @n cadrul parcurilor de distrac?ii NOTY2 Materialele "olosite la construirea montarea utilizarea repararea Ai veri"icarea instala?iilor Ai aparatelor se supun re%imului de veri"icare te6nic> Ai sunt2 a= produse din metale "eroase ne"eroase Ai materiale nemetalice / table ?evi tuburi pro"iluri "or3ate turnate semi"abricate pentru or%ane de asamblare4 b= materiale pentru sudur> / electrozi sCrme "lu5uri materiale pentru brazare.
INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S.C LILPOP 2004 S.R.L.

APROB ADMINISTRATOR

DECIZIA NR. 1<


Art.1 Prezenta decizie stabileste procedura aplicabila in cazul utilizarii instalatiilor si ec6ipamentelor de munca electrice de catre lucratorii din unitati. Art.! 9erintele minime aplicabile instalatiilor si ec6ipamentelor electrice din unitati sunt stipulate in le%islatia speci"ica de securitatatea si sanatatea muncii adica in +, 11-*(!))* . Art.& 9on"orm art & lit. F1= din +, 11-*(!))* privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec6ipamentelor de munca M an%a3atorul este obli%at sa ia masurile necesare pentru ca ec6ipamentul de munc> pus la dispozi?ia lucr>torilor din @ntreprindere Ai(sau unit>?i s> corespund> lucrului prestat ori s> "ie adaptat acestui scop Ai s> poat> "i utilizat de c>tre lucr>tori ">r> a pune @n pericol securitatea sau s>n>tatea lor Z. Art.- An%a3atorul este obli%at s> ia m>surile necesare pentru ca ec6ipamentul de munc> pus la dispozi?ia lucr>torilor din @ntreprindere Ai(sau unit>?i s> corespund> lucrului prestat ori s> "ie adaptat acestui scop Ai s> poat> "i utilizat de c>tre lucr>tori ">r> a pune @n pericol securitatea sau s>n>tatea lor. In situa?ia @n care nu este posibil s> se asi%ure c> ec6ipamentele de munc> sunt utilizate ">r> niciun risc pentru s>n>tatea Ai securitatea lucr>torilor an%a3atorul este obli%at s> ia m>suri corespunz>toare pentru reducerea riscurilor. Art.. An%a3atorul este obli%at s> ia m>surile necesare pentru ca ec6ipamentele de munc> a c>ror securitate depinde de condi?iile de instalare s> "ie supuse unei veri"ic>ri ini?iale dup> instalare Ai @nainte de prima punere @n "unc?iune Ai unei veri"ic>ri dup> "iecare montare @ntr0un loc de munc> nou sau pe un nou amplasament e"ectuate de persoane competente @n con"ormitate cu le%isla?ia Ai(sau cu practicile na?ionale @n scopul asi%ur>rii unei instal>ri corecte Ai a bunei "unc?ion>ri a acestor ec6ipamente de munc>. Art. * Pentru a %aranta c> cerin?ele de securitate Ai de s>n>tate sunt respectate Ai orice deterior>ri sunt depistate Ai remediate la timp an%a3atorul este obli%at s> ia m>surile necesare pentru ca ec6ipamentele de munc> care sunt supuse unor in"luen?e ce pot %enera deterior>ri susceptibile de a "i la ori%inea unor situa?ii periculoase s> "ac> obiectul2 a=unor veri"ic>ri periodice Ai dac> este cazul unor @ncerc>ri periodice e"ectuate de persoane competente @n con"ormitate cu le%isla?ia Ai(sau cu practicile na?ionale4 b=unor veri"ic>ri speciale e"ectuate de persoane competente @n con"ormitate cu le%isla?ia Ai(sau cu practicile na?ionale de "iecare dat> cCnd s0au produs evenimente e5cep?ionale susceptibile s> aib> consecin?e d>un>toare asupra securit>?ii ec6ipamentului de munc> cum ar "i modi"ic>ri ale procesului de munc> accidente "enomene naturale perioade prelun%ite de neutilizare. Art 7 Rezultatele veri"ic>rilor trebuie s> "ie @nre%istrate Ai puse la dispozi?ie Inspec?iei Muncii la solicitarea acesteia. :le trebuie p>strate pe o perioad> de timp corespunz>toare de e5emplu @n "unc?ie de recomand>rile sau speci"ica?iile produc>torului. Dac> ec6ipamentele de munc> respective sunt utilizate @n e5teriorul @ntreprinderii acestea trebuie s> "ie @nso?ite de o dovad> re"eritoare la realiz>rile ultimei veri"ic>ri. Art # Pentru asi%urarea protec?iei @mpotriva pericolelor %enerate de ec6ipamentele electrice trebuie prev>zute m>suri te6nice ast"el @ncCt2 a=persoanele s> "ie prote3ate "a?> de pericolul de v>t>mare care poate "i %enerat la atin%erea direct> sau indirect> a p>r?ilor a"late sub tensiune4 b=s> nu se produc> temperaturi arcuri electrice sau radia?ii care s> pericliteze via?a ori s>n>tatea oamenilor4 c=construc?ia ec6ipamentelor de munc> s> "ie adecvat> mediului pentru a se evita producerea de incendii Ai e5plozii4 d=persoanele Ai bunurile s> "ie prote3ate contra pericolelor %enerate @n mod natural de ec6ipamentul electric4 e=izola?ia ec6ipamentelor electrice s> "ie corespunz>toare pentru condi?iile prev>zute. Art ' Pentru asi%urarea protec?iei @mpotriva pericolelor datorate in"luen?ei e5terne ec6ipamentele electrice trebuie2 a=s> satis"ac> cerin?ele re"eritoare la solicit>rile mecanice ast"el @ncCt s> nu "ie periclita?i lucr>torii Ai persoanele care se a"l> @n mediul de munc>4 b=s> nu "ie in"luen?ate de condi?iile de mediu ast"el @ncCt s> nu "ie periclita?i lucr>torii Ai persoanele care se a"l> @n mediul de munc>4 c=s> nu pericliteze lucr>torii Ai persoanele care se a"l> @n mediul de munc> @n condi?ii previzibile de suprasarcin>. Art 1) Pentru asi%urarea protec?iei @mpotriva pericolelor datorate in"luen?ei e5terne ec6ipamentele electrice trebuie2 a=s> satis"ac> cerin?ele re"eritoare la solicit>rile mecanice ast"el @ncCt s> nu "ie periclita?i lucr>torii Ai persoanele care se a"l> @n mediul de munc>4 b=s> nu "ie in"luen?ate de condi?iile de mediu ast"el @ncCt s> nu "ie periclita?i lucr>torii Ai persoanele care se a"l> @n mediul de munc>4 c=s> nu pericliteze lucr>torii Ai persoanele care se a"l> @n mediul de munc> @n condi?ii previzibile de suprasarcin>. Art 11 $a instala?iile utila3ele ec6ipamentele Ai aparatele care utilizeaz> ener%ie electric> interven?iile sunt permise numai @n baza urm>toarelor "orme de lucru2 a=autoriza?ii de lucru scrise F A$=4 b=instruc?iuni te6nice interne de protec?ie a muncii FITI 0 PM=4 c=atribu?ii de serviciu FAS=4 d=dispozi?ii verbale FD;=4 e=procese0verbale FP;=4

"=obli%a?ii de serviciu FOS=4 %=propria r>spundere FPR=. Art.1! $a instala?iile Ai ec6ipamentele de munc> electrice pentru protec?ia @mpotriva electrocut>rii prin atin%ere indirect> trebuie s> se realizeze Ai s> se aplice numai m>suri Ai mi3loace de protec?ie te6nice "iind interzise @nlocuirea m>surilor Ai mi3loacelor te6nice de protec?ie cu m>suri de protec?ie or%anizatorice. Pentru evitarea electrocut>rii prin atin%ere indirect> trebuie aplicat> o m>sur> de protec?ie principal> care s> asi%ure protec?ia @n orice condi?ii Ai o m>sur> de protec?ie suplimentar> care s> asi%ure protec?ia @n cazul deterior>rii protec?iei principale. 9ele dou> m>suri de protec?ie trebuie alese ast"el @ncCt s> nu se anuleze una pe cealalt>. Art 1&.Pentru protec?ia @mpotriva atin%erii indirecte trebuie s> "ie realizate urm>toarele m>suri te6nice2 a="olosirea tensiunilor "oarte 3oase de securitate T8IS4 b=le%area la p>mCnt4 c=le%area la nul de protec?ie4 d=izolarea suplimentar> de protec?ie aplicat> utila3ului @n procesul de "abricare4 e=izolarea amplasamentului4 "=separarea de protec?ie4 %=e%alizarea Ai(sau diri3area poten?ialelor4 6=deconectarea automat> @n cazul apari?iei unei tensiuni sau a unui curent de de"ect periculoase4 i="olosirea mi3loacelor de protec?ie electroizolante. Art.1- $a instala?iile Ai ec6ipamentele electrice de @nalt> tensiune sistemul de protec?ie @mpotriva electrocut>rii prin atin%ere indirect> trebuie s> se realizeze prin le%area la p>mCnt de protec?ie care este m>sur> obli%atorie cumulat cu alte m>suri de protec?ie. $a instala?iile de @nalt> tensiune trebuie s> "ie prev>zute bloc>ri mecanice sau electrice ast"el @ncCt desc6iderea carcaselor Ai a @n%r>dirilor de protec?ie s> "ie posibil> numai dup> scoaterea de sub tensiune a ec6ipamentului electric respectiv iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie s> poat> "i ">cut> numai cu o scul> special>. Art.1. $a instala?iile sau ec6ipamentele de munc> electrice este interzis s> se aduc> modi"ic>ri "a?> de proiect @n timpul e5ploat>rii @ntre?inerii Ai repunerii @n "unc?iune a acestora. Xn cazuri speciale se admit modi"ic>ri doar cu acordul proiectantului instala?iilor Ai ec6ipamentelor de munc> electrice respective. Mi3loacele Ai ec6ipamentele electrice de protec?ie trebuie s> "ie veri"icate @n con"ormitate cu prevederile re%lement>rilor Ai re%ulilor te6nice aplicabile @nainte de utilizare la punerea @n "unc?iune dup> repara?ii sau modi"ic>ri Ai apoi periodic F@n e5ploatare=. Art.1* Xn cazul instala?iilor sau ec6ipamentelor de munc> electrice la care se e5ecut> lucr>ri cu scoatere de sub tensiune sau ">r> scoatere de sub tensiune trebuie s> se utilizeze mi3loace de protec?ie electroizolante. $a lucrul @n instala?iile de 3oas> tensiune trebuie s> "ie utilizate mi3loace individuale de protec?ie electroizolante care constituie sin%ura m>sur> te6nic> de protec?ie cumulate cu m>surile or%anizatorice. $a lucrul @n instala?iile de @nalt> tensiune trebuie s> "ie utilizate mi3loace individuale de protec?ie electroizolante cumulate cu alte mi3loace de protec?ie. $ucr>rile ">r> scoatere de sub tensiune a instala?iilor Ai a ec6ipamentelor electrice trebuie s> "ie e5ecutate de c>tre personal autorizat pentru lucrul sub tensiune. Art.17 Instala?iile sau locurile unde e5ist> sau se e5ploateaz> ec6ipamente electrice trebuie s> "ie dotate @n "unc?ie de lucr>rile Ai condi?iile de e5ploatare cu urm>toarele cate%orii de mi3loace de protec?ie2 a=mi3loace de protec?ie care au drept scop prote3area omului prin izolarea acestuia "a?> de elementele a"late sub tensiune sau "a?> de p>mCnt respectiv pr>3ini electroizolante pentru ac?ionarea separatoarelor manipularea indicatoarelor mobile de tensiune montarea scurtcircuitoarelor etc. scule cu mCnere electroizolante covoare Ai plat"orme electroizolante m>nuAi Ai @nc>l?>minte electroizolante etc.4 b=detectoare mobile de tensiune cu a3utorul c>rora se veri"ic> prezen?a sau lipsa tensiunii4 c=%arnituri mobile de le%are la p>mCnt Ai @n scurtcircuit4 d=panouri paravane @mpre3muiri F@n%r>diri=4 e=panouri de semnalizare. Art.1# Instala?iile sau ec6ipamentele de munc> electrice trebuie s> "ie e5ploatate @ntre?inute re%late reparate Ai puse sub tensiune numai de c>tre personal cali"icat @n meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securit>?ii muncii. Autorizarea personalului pentru lucru la instala?iile te6nice electrice @n activit>?ile de e5ploatare @ntre?inere Ai repara?ii trebuie s> se realizeze con"orm re%ulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securit>?ii muncii pe baz> de e5amen medical psi6olo%ic Ai test de veri"icare a cunoAtin?elor pro"esionale de securitate Ai s>n>tate @n munc> Ai de acordare a primului a3utor.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ELECTROSECURITATEA IPSSM NR.I


;ene#!"i$!$i De"initii2
a=. 0 punct neutru 0 acel punct al in"asurarii %eneratorului trans"ormatorului etc a carui tensiune "ata de bornele e5terioare este aceeasi ca valoare absoluta la "unctionarea normala4 b=. 0 punct neutru le%at direct la pamant Fpunct de nul= 0 punctul neutru al trans"ormatorului sau %eneratorului le%at la instalatia de le%are la pamant direct sau printr0o rezistenta de valoare redusa trans"ormator de curent etc. c=. 0 punct neutru izolat 0 punctul neutru care nu este le%at la instalatia de le%are la pamant sau este le%at prin aparate cu mare rezistenta electrica. d=. 0 conductor de nul 0 conductorul le%at la punctul de nul. e=. 0 conductor de pamant 0 conductorul care "ace le%atura dintre partea metalica ce trebuie le%ata la pamant si priza de pamant. "=. 0 priza de pamant 0 ansamblu de electrozi metalici in contact direct cu pamantul le%ati electric intre ei prin platbande metalice. %=. 0 instalatie de protectie prin le%are la pamant 0 instalatia care stabileste le%atura cu pamantul a partilor metalice ale unei instalatii electrice care in mod normal nu se %aseste sub tensiune dar care in mod accidental s0ar putea a"la sub tensiune. 6=. 0 tensiune de atin%ere 0 tensiunea sub care se poate a"la omul atunci cand elementele conducatoare de curect care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot intra sub tensiune datorita unui de"ect de izolatie. i=. 0 punere la pamant 0 le%atura accidentala a unor parti ale instalatiei electrice care se %asesc sub tensiune cu pamantul sau cu parti le%ate cu pamantul. 3=. 0 le%are la pamant 0 operatia prin care in mod voit se lea%a la pamant anumite parti ale unei instalatii electrice. Instalatia de le%are la pamant are o rezistenta compusa din2 rezistenta conductorului principal de le%are la pamant a conductoarelor de rami"icatie Rezistenta contactelor dintre partile componente ale intre%ii retele de le%are la pamant a contactului dintre electrozi si sol si rezistenta pe care o prezinta solul in apropierea electrozilor la trecerea curectului electric. Rezistenta electrica a solului este determinata de compozitia si rezistenta acestuia si de "orma si dimensiunile electrozilor prin care se scur%e curentul la pamant. Rezistivitatea solului este rezistenta electrica a unui cub cu latura de 1 cm din solul respectiv si se e5prima in !. cm. In instalatiile electrice se distin% & tipuri de locuri cu %rad di"erit de pericolul de electrocutare. Denumi#e "oc P!# o&e!"! Sup#!%e$e me$!"ice in "e*!$u#! cu p!m!n$u" P#!% 'un con uc!$o# e e"ec$#. Umi i$!$e /$emp. incalzit de Nu are Peste *)O din supra"ata zonei de manipulare Nu are da 7. 0 '7O !.0&.T9 Peste '7O Peste &.T9 A"$e c#!c$e#i&$ici $oc uscat ;entilat ,aze sau lic6ide care scad rezistenta corpului Mediu coroziv

$oc cu %rad mic de pericol

uscata Rau conducatoare electricitate umeda

$oc periculos $oc "oarte periculos

Buna conducatoa re de electricitate

da

C"!&i%ic!#e! p#i-e"o# e p!m!n$3 a= din punct de vedere al "olosirii2 prize de protectie 0 pentru protectia contra tensiunilor accidental 0 prize de e5ploatare 0 pentru e5ploatarea intr0o retea electrica b=. din punct de vedere al constructiei2 - prize de pamant naturale 0 construite din partile metalice ce au "ost introduse in pamant pentru alte scopuri decat le%atura electrica cu pamantul Fstalpi metalici sau de beton armat in%ropati in pamant tevi metalice pentru alimentarea cu apa in cazul cand nu au "ost acoperite cu un strat izolat cu bitum=. - Prize de pamant arti"iciale 0 instalate special cu scop de protectie Ftevi metalice benzi metalice placi metalice= introduse in pamant.

M!&u#i e p#o$ec$ie impo$#i(! e"ec$#ocu$!#ii p#in !$in*e#e i#ec$! &i in i#ec$! Protectia impotriva tensiunilor de atin%ere periculoase a=. <tila3ele electrice portative si lampile electrice portative din incaperile cu %rad mic de pericol in care nu e5ista pericol de atin%ere simultana a unui utila3 si a obiectelor in contact cu pamantul sau a doua utila3e electrice pot "i alimentate la tensiuni pana la !!) ; inclusiv. b=. In cazul in care corpurile de iluminat "i5e nu se pot monta la o inaltime mai mare de ! .) m de la pardoseala se vor utiliza tensiuni reduse pentru alimentarea acestora. c=. $ampile de birou lampile "i5e din locuinte si din cladirile social 0 cultural 0administrativ cele din dependintele acestora precum si lampile iluminatului de si%uranta se pot alimenta la tensiunea de !!) ; cu conditia prevederii unor masuri speciale de izolare si protectie. d=. $ampile "luorescente se vor alimenta la tensiunea de !!); luandu0se urmatoarele masuri de si%uranta2 - partile conducatoare de curent sa nu "ie accesibile unei atin%eri intamplatoare Fsa "ie montate in carcase care sa poata "i desc6ise numai cu scule speciale si numai de catre personal cali"icat=4 - partile metalice care pot intra sub tensiune se vor le%a la o instalatie de protectie Fprin le%are la pamant sau la conductorul de nul=4 daca corpurile de iluminat nu au o pozitie "i5a de "unctionare pe lan%a masurile mai sus mentionate este necesar ca instalatia de iluminat sa "ie alimentata printr0un trans"ormator de separatie F!!)(!!);=4 e=. $ampile electrice portative vor avea o constructie speciala care sa nu permita atin%erea partilor conducatoare de curent. $ampa trebuie sa aiba %lob de sticla si sa "ie prote3ata cu o plasa metalica ast"el "i5ata incat sa nu poata a3un%e sub tensiune in cazul de"ectarii duliei. I-o"!#e! &up"imen$!#! e p#o$ec$ie In a"ara de izolarea de lucru se aplica si o izolatie suplimentara de protectie care se realizeaza in mai multe moduri dupa cum urmeaza2 a= aplicand o izolatie suplimentara izolarii de lucru pentru ca partile metalice din instalatie care nu "ac parte din circuitul curentului de lucru insa care pot "i atinse sa nu primeasca tensiune in cazul ne"unctionarii izolatiei de lucru4 b=. aplicand o izolare e5terioara pe carcasa utila3ului electric4 c=. izoland amplasamentul. $a aplicarea izolatiei suplimentare de protectie a ec6ipamentului electric trebuie sa se acopere in mod solid si durabil cu material izolant toate partile metalice accesibile unei atin%eri si care in caz de de"ect pot capata direct sau indirect tensiune. Nu se considera izolatie de protectie starturile de lac sau email straturile de o5id invelisul de material "ibros c6iar imbibat. Izolarea de protectie se considera realizata daca se "olosesc carcase si accesorii izolate materiale de instalatii complet izolata aplicarea prin presare a unui material izolant pe carcasele unor utila3e electrice mici montari de piese intermediare izolante. Izolarea amplasamentului ca masuri de protectie este admisa numai in cazul ec6ipamentelor electrice stabile si consta in acoperirea cu material izolant atat a pardoselii cat si a tuturor partilor metalice a"late in raza de manipulare si care se %asesc in le%atura cu pamantul. Se realizeaza ast"el izolarea omului atat "ata de pamant cat si "ata de elelmentele care se %asesc in le%atura cu pamantul in raza de manipulare. Acoperirile cu material izolant trebuie sa "ie rezistente le%ate "i5 cu suportul lor si su"icient de mari ast"el incat ec6ipamentul electric sa poata "i atins numai stand pe partea acoperita. Izolarea suplimentara de protectie a ec6ipamentului electric trebuie pre"erata izolarii amplasamentului. Sep!#!#e! e p#o$ec$ie Prin separarea de protectie se realizeaza un circuit izolat "ata de pamant pentru utila3ul la care trebuie sa se evite pericolul de electrocutare cu scopul inlaturarii pericolului aparitiei unor tensiuni periculoase. Separarea de protectie consta in separarea circuitului electric al unui sin%ur consumator cu o tensiune de ma5. &#); de reteaua de alimentare prin intermediul unui trans"ormator de separatie sau al unui %rup motor 0 %enerator. In instalatia in care se va "olosi separarea de protectie trebuie indeplinite urmatoarele conditii2 reteaua va avea tensiuni de pana la .)); iar tensiunea nominala in partea secundara a trans"ormatorului de separatie sau a %rupului moto%enerator poate "i eel mult de &#);4 nu se va racorda la un trans"ormator de separatie sau %rup moto%enerator decat un sin%ur consumator cu o intensitate nominala a curectului de eel mult 1.A4 pentru racordarea consumatorului trans"ormatorul de separatie sau %rupul moto%enerator va avea o priza montata "i5. Daca consumatorul este un utila3 mobil conductoarele de alimentare trebuie sa "ie "le5ibile in manta de cauciuc4 - pe partea secundara circuitul nu se va le%a la pamant sau la alte elemente din instalatie4 - trans"ormatorul de separatie va "i prevazut eel putin pe partea secundara cu o izolatie suplimentara de protectie4

P#o$ec$i! p#in "e*!#e "! p!m!n$ Protectia prin le%are la pamant se realizeaza prin le%area partilor instalatiei electrice care trebuie prote3ata contra tensiunilor de atin%ere cu anumite parti metalice introduse in pamant pentru acest scop. Protectia prin le%are la pamant trebuie aplicata in retele "ara conductor de nul Fcu neutrul izolat= sau unde nu sunt indeplinite conditiile pentru protectia prin le%are la nul. Instalatiile electrice in retelele cu neutrul izolat trebuie "olosite in cazurile cand conditiile de securitate speciale Fpericole de electrocutare incendii e5plozii= impun aceasta. Rezistenta electrica a instalatiei de le%are la pamant se masoara imediat dupa e5ecutare si apoi de doua ori pe an vara si iarna cand se controleaza si calitatea le%aturilor de la supra"ata. 9onductibilitatea instalatiilor de le%are la pamant "i5e trebuie sa "ie asi%urata in orice anotimp tinad seama de starea solului Fuscare in%6et=. P#o$ec$i! p#in "e*!#e "! nu" Protectia prin le%are la nul are ca scop evitarea mentinerii unor tensiuni de atin%ere periculoase la elementele din instalatiile electrice care nu "ac parte din circuitele curentilor de lucru dar care in mod accidental s0ar putea %asi sub tensiune. Protectia prin le%are la nul trebuie sa asi%ure deconectarea sectorului de"ect prin topirea "u5ibilelor si%urantelor sau prin declansarea releelor intrerupatoarelor automate de protectie deoarece se stabileste un curent de scurtcircuit. Protectia prin le%are la nul se va e5ecuta in mod obli%atoriu cand punctul neutru al sursei de alimentare este le%at direct la o instalatie de le%are la pamant de e5ploatare si cand printr0o instalatie de le%are la pamant de protectie nu se poate asi%ura in caz de de"ect realizarea unor tensiuni de atin%ere mai mici de -) ; ca mi3loace 3usti"icate te6nico 0 economice. Nu este permis ca in retelele sau instalatiile alimentate de aceeasi sursa de ener%ie electrica sa se "oloseasca pentru o parte din instalatii protectia prin le%area la nul iar pentru alte instalatii sau ec6ipamente electrice protectia prin le%area la pamant. Se vor lua masuri care sa evite inversarea rolurilor conducatoarelor izolate le%andu0se un conductor de lucru F"aza= in locul conductorilor de protectie. In acest scop conductoarele de nul de protectie bornele sau clemele de nul de protectie vor "i marcate cu culoarea rosie. 9onductorul de nul de protectie nu poate "i "olosit drept conductor de nul de lucru pe portiunea de la tabloul de distributie le%at la instalatia de le%are la pamant si pana la carcasa ec6ipamentelor electrice alimentate de la acest tablou. Aceasta prevedere se aplica si la retelele de iluminat. In instalatiile in care se aplica protectia prin le%are la nul sunt interzise le%aturile de protectie la alte instalatii de le%at la pamant decat cele care servesc si reteaua de nul de protectie. Reteaua de nul de protectie va "i le%ata la instalatia de le%are la pamant in urmatoarele puncte2 - la capetele liniilor aeriene la derivatiile din acestea si la tablourile de distributie4 pe portiunea "ara rami"icatii ale liniilor electrice aeriene eel putin din Bm in Bm4 - in apropiere de punctele in care liniile aeriene sau cablurile electrice patrund in locuri Fcladiri instalatii= unde se "oloseste protectia prin le%are la nul4 in interiorul cladirii reteaua de nul de protectie se va racorda la instalatia de le%are la pamant si la toate tablourile electrice. Sectiunea conductoarelor de nul intre sursa de alimentare si consumator trebuie ast"el determinata incat intensitatea curentului de de"ect sa depaseasca de el putin trei ori intensitatea nominala a celei mai apropiate si%urante "uzibile si de eel putin 1 . ori intensitatea curentului de declansare a intrerupatorului automat de protectie a ec6ipamentului electric. 9onductoarele de nul vor "i instalate tot atat de in%ri3it ca si conductoarele de "aza in ceea ce priveste prote3area lor impotriva solicitarilor mecanice si izolarea . Sculele electrice portative alimentate cu cabluri "le5ibile de cupru se vor le%a doar la nul prin conductorul de protectie din cablul de alimentare deoarece ca masuri suplimenatare se aplica izolarea de protectie iar deservirea acestor utila3e se "ace "olosind mi3loace individuale de protectie. 9orpurile de iluminat din incaperi industriale "oarte periculoase vor "i le%ate atat la reteaua de nul de protectie cat si la instalatia de le%are la pamant care serveste reteaua conductoarelor de nul de protectie In instalatiile unde se aplica protectia prin le%are la nul nu este admis ca pe conductoarele de nul sa se monteze si%urante sau aparata3 care pot intrerupe numai conductorul de nul. In lucrarile industriale se admite utilizarea elementelor metalice ale constructiilor Fstalpi "erme= drept conductor de nul de protectie numai daca instalatia este le%ata la pamant prin elemente care prezinta o scur%ere la pamant si%ura si are in orice conditii o rezistenta de trecere la pamant mai mica. Indi"erent de durata de "unctionare a utila3ului reteaua de nul de protectie va insoti in permanenta reteaua de alimentare cu ener%ie electrica ast"el incat inainte de le%area utila3ului la reteaua de alimentare cu ener%ie electrica se va le%a obli%atoriu carcasa acestuia la reteaua de protectie. $a e5ecutarea le%aturilor de nul la utila3ele portative nu este permis a se "olosi prize "ise cutii de 3onctiune si de rami"icatie care nu au contact de protectie
INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND DEPLASAREA PERSONALULUI PE DRUMURILE PU5LICE LA SI DE LA SERVICIU IPSSM NR.9 1.P#e!m'u" Prezentele instruc?iuni r>spund nevoilor de instruire a personalului @n virtutea prevederilor $e%ii nr. &1'(!))* art.&) F1= lit.% con"orm c>reia este considerat accident de munc> Ai Laccidentul survenit @n timpul Ai pe traseul normal al deplas>rii de la locul de munc> la domiciliu Ai invers si care a antrenat vatamarea sau decesulM. 2. Con,inu$ Instruc?iunile proprii de securitate a muncii pentru deplasarea pe drumurile publice cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc> la deplasarea personalului pe drumurile publice indi"erent de mi3locul de locomo?ie utilizat. <. Scop Scopul prezentelor instruc?iuni este evitarea Ai combaterea riscurilor de accidentare care pot s> apar> @n timpul deplas>rii pe drumurile publice a personalului an%a3at al societ>?ii. >.M.&u#i *ene#!"e e p#e(eni#e ! !cci en$e"o# Deplasarea pe drumurile publice trebuie s> se des">Aoare @n con"ormitate cu prevederile O, 1'.(!))! privind circula?ia pe drumurile publice Ai celelalte re%lement>ri @n vi%oare. Traseul utilizat @n con"ormitate cu prevederile le%ii trebuie s> "ie ">r> abateri ne3usti"icate de la traseul normal ">r> sta?ion>ri ne3usti"icate Ai ">r> s> dep>Aeasc> durata normal> de deplasare. Itinerarul stabilit pentru deplasare trebuie s> "ie si%ur evitCndu0se traseele periculoase Fpor?iuni a"late @n lucru sau a"ectate de calamit>?i naturale travers>ri prin locuri nepermise ale liniilor 98 alte zone cu risc sporit pentru deplasare=. $a stabilirea traseului se vor evita zonele care nu con"er> si%uran?> deplas>rii. Momentul ales pentru plecarea la drum trebuie s> asi%ure o deplasare neprecipitat> Ai posibilitatea respect>rii tuturor re%lement>rilor Ai restric?iilor de circula?ie de pe traseu. Participan?ii la tra"ic trebuie s> mani"este o stare "izic> Ai psi6ic> bun> deplasarea pe drumurile publice @n stare de ebrietate "iind deosebit de periculoas>. A.M.&u#i e &ecu#i$!$e ! muncii "! ep"!&!#e! pie$oni"o# $a deplasarea pe drumurile publice pietonii sunt obli%a?i s> respecte semni"ica?iile indicatoarelor de circula?ile a sema"oarelor sau a altor marca3e care re%lementeaz> circula?ia rutier>. Xn cazul e5isten?ei pe traseul de deplasare a unor %uri de canal c>mine de vizitare sau alte construc?ii subterane se va evita pe cCt posibil a se p>Ai pe capacele acestora. Se va evita deplasarea @n por?iuni acoperite de ap> Facestea putCnd masca eventualele %ropi sau canale descoperite=. 9Cnd tronsoane ale trotuarelor destinate deplas>rii pietonilor sunt blocate de sc6ele sau alte amena3>ri pentru construc?ii zona va "i ocolit> pe o distan?> la care accidentele provocate de e5ecu?ia lucr>rilor s> "ie evitate. Traversarea drumurilor se va "ace doar prin locuri marcate special amena3ate. Xnainte de traversare pietonii sunt obli%a?i s> se asi%ure c> din ambele sensuri nu e5ist> riscul de a "i accidenta?i de mi3loacele de transport din tra"ic. Se interzic travers>rile @n aler%are printre mi3loacele de transport a"late @n deplasare. Pe por?iunile de drum nem>r%inite de trotuare deplasarea pietonilor se va "ace pe partea stCn%> a drumului cCt mai aproape de mar%inea carosabilului. AAteptarea unui mi3loc de transport @n vederea deplas>rii Finclusiv @n cazul autostopului= se va "ace @n a"ara carosabilului interzicCndu0se sub orice motiv intrarea pe carosabil. Xn condi?ii de vizibilitate redus> deplasarea se va "ace e5clusiv @n a"ara p>r?ii carosabile Ai @n m>sura posibilit>?ilor marcCnd prezen?a cu surse de lumin> Flanterne lampioane etc.= Ai elemente re"lectorizante. Pentru deplas>ri pe distan?e lun%i este recomandat> @nc>l?>mintea comod> ">r> tocuri @nalte sau care s> se desprind> de pe picior @n timpul deplas>rii. Pentru perioada de iarn> @mbr>c>mintea Ai @nc>l?>mintea trebuie s> asi%ure con"ortul termic evitCnd @mboln>virile de sezon sau @n cazuri mai %rave de%er>turile e5tremit>?ilor. Xn sezonul estival se vor evita deplas>rile prelun%ite @n soare care pot provoca insola?ii sau des6idratarea or%anismului. Acoperirea capului Ai un consum sporit de lic6ide @n situa?ii ca cele de mai sus sunt obli%atorii. F. M.&u#i e &ecu#i$!$e ! muncii "! ep"!&!#e! cu mi+"o!ce"e e $#!n&po#$ /n comun Xn perioada de aAteptare @n sta?ie a mi3locului de transport se interzice accesul pe carosabil sau liniile de cale "erata ale mi3loacelor de transport @n comun.

<rcarea Ai coborCrea @n Ai respectiv din mi3locul de transport se "ace doar dup> oprirea acestuia @n sta?ie. :ste interzis> sta?ionarea pe sc>rile de acces cu uAile desc6ise sau pe alte elemente constructive a"late @n a"ara va%onului pe perioada deplas>rii mi3locului de transport @n comun @ntre sta?ii. Xn timpul deplas>rii c>l>torii vor ocupa locuri pe scaune sau se vor prinde de barele sau mCnerele "i5e a"late @n va%oane. 9>l>torilor le este interzis> conversa?ia cu conduc>torii mi3loacelor de transport sau discu?ii cu un nivel sonor care ar putea distra%e aten?ia conduc>torului ve6iculului. 9>l>torilor le este interzis s> "or?eze urcarea @n mi3locul de transport @n comun @n condi?iile @n care num>rul c>l>torilor a"la?i @n va%oane a atins ma5imul de c>l>tori admis pentru tipul respectiv de ve6icul. 9>l>torilor le este interzis> ac?ionarea manetelor butoanelor sau altor or%ane de comand> a"late @n interiorul mi3locului de transport. Transportul de substan?e e5plozive to5ice caustice sau in"lamabile @n mi3loacele de transport @n comun este interzis. Transportul de obiecte Fpiese scule aparate etc.= cu un volum mare cu laturi sau col?uri t>ietoare sau @n?ep>toare care pot provoca accidentarea celorlal?i c>l>tori este interzis. Transportul de animale a%resive sau care pot provoca discon"ort celorlal?i c>l>tori este interzis. H. M.&u#i e &ecu#i$!$e ! muncii "! ep"!&!#e! cu 'icic"e$! &!u mo$o#e$! Bicicletele sau motoretele "olosite pentru deplasarea pe drumurile publice trebuie s> corespund> din punct de vedere te6nic. $a deplasarea cu bicicleta sau motoreta este obli%atorie respectarea tuturor re%lement>rilor privind circula?ia rutier> aplicabile celorlalte mi3loace de transport din tra"ic. Deplasarea cu bicicleta sau motoreta cu mCinile ridicate de pe %6idon este interzis>. Sc6imbarea direc?iei de mers ">r> o asi%urare prealabil> Ai ">r> semnalizarea din timp a inten?iei poate %enera accidente cu consecin?e deosebit de %rave. :ste interzis> rularea @n imediata apropiere a ve6iculului din "a?> sau prinderea de acesta cu mCna @n vederea remorc>rii. Pentru deplasarea pe timp de noapte sau @n condi?ii de vizibilitate redus> bicicletele vor "i ec6ipate obli%atoriu cu sisteme de iluminat proprii F"aruri= Ai sisteme de si%uran?> re"lectorizante Fcatadioptrii= @n stare de "unc?ionare. Xn cazul apari?iei unor de"ec?iuni remedierea acestora se va "ace @n a"ara carosabilului @n zone "erite de riscuri de accidentare. :ste interzis transportul pe biciclete sau motorete a obiectelor de volum sau lun%ime mare care pot provoca dezec6ilibrarea conduc>torului Ai imposibilitatea conducerii @n si%uran?> a ve6iculului. :ste interzis transportul pe biciclet> sau motoret> al uneltelor cu lame t>ietoare Fcoase seceri etc.=. :ste interzis> deplasarea mai multor persoane pe biciclete sau motorete neadaptate acestui scop. I. M.&u#i e &ecu#i$!$e ! muncii "! ep"!&!#e! cu !u$o$u#i&me 0i !"$e !u$o(e1icu"e Xn cazul deplas>rii pe drumurile publice se va evita utilizarea mi3loacelor de transport de ocazie FRautostopM=. Dac> totuAi se apeleaz> la aceast> modalitate de deplsare este recomandat> @nre%istrarea num>rului de @nmatriculare a mi3locului de transport cu care s0a ">cut deplasarea Ai eventuale alte particularit>?i ale acestuia. <rcarea Ai coborCrea din autove6icule se va "ace doar dup> o asi%urare atent> Ai pe cCt posibil pe partea dinspre mar%inea carosabilului <rcarea Ai coborCrea personalului @n Ai respectiv din caroseria autocamioanelor sau remorcilor tractate se va "ace obli%atoriu doar dup> oprirea mi3locului de transport Ai numai prin spate sau pe latura dinspre mar%inea carosabilului. :ste interzis> deplasarea @n caroseria autocamioanelor AezCnd pe @nc>rc>tura sau stCnd @n picioare. :ste interzis> amplasarea b>ncii pentru persoane pe latura din "a?> atunci cCnd @n caroserie sunt transportate Ai alte materiale. :ste interzis transportul de persoane @n caroseria autove6iculelor @n care se a"l> materiale to5ice caustice in"lamabile sau e5plozive. :ste interzis consumul de alcool @n caroseria autove6iculului @n timpul deplas>rii. :ste interzis> aruncarea de obiecte indi"erent de natura acestora din caroseria autove6iculului @n timpul deplas>rii Finclusiv c6ibrituri sau mucuri de ?i%ar>=. Prezentele instruc?iuni nu sunt limitative sau e5clusive ele putCnd "i completate permanent "unc?ie de situa?iile concrete e5istente la un moment dat.
INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

DECLARATIE

Subsemnatul1111111111111111an%a3at al S.911111111..1S.R.$ cu sediul in11111111..11..str11111111 1..1111111.nr11.posesor al BI(9I seria1111 1.. nr111111.9NP11111111111111111..domiciliat in localitatea111111111111 str11111111..111.nr1.... bl11et11.ap111.. declare pe propria raspundere traseul parcurs de mine zilnic de la domiciliu la sediul "irmei si de la sediul "irmei spre domiciliu ast"el2 $a venire2 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111. $a plecare2 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 Timpul de deplasare2 111111111111111111111 Prin prezenta ma obli% sa respect traseul parcurs de mine zilnic spre locul de munca si la intoarcerea la domiciliu pentru orice sc6imbare a traseului zilnic sau a timpului de deplasare sunt direct responsabil.

DATA 2

S:MNAT<RA2

CEESTIONAR
1. Le*e! <19/200F &$!'i"e0$e p#incipii *ene#!"e #e%e#i$o!#e "!3 a= prevenirea riscurilor pro"esionale b= protec?ia sanatatii Ai securitatea lucr>torilor c= asi%urarea pro"itului societatii d= eliminarea "actorilor de risc Ai accidentare e= instruirea lucr>torilor Ai a reprezentan?ilor lor. 2. Acci en$u" e munc! e&$e3 a= vatamarea or%anismului care are loc in timpul procesului de munca sau in @ndeplinirea @ndatoririlor de serviciu Ai care provoac> incapacitate temporara de munca de cel pu?in & zile calendaristice invaliditate ori deces4 b= v>t>marea violenta a or%anismului precum Ai into5ica?ia acuta pro"esionala care au loc in timpul procesului de munca sau in @ndeplinirea @ndatoririlor de serviciu Ai care provoac> incapacitate temporara de munca de cel pu?in & zile calendaristice invaliditate ori deces4 c= v>t>marea violenta a or%anismului precum Ai into5ica?ia acuta pro"esionala care au loc in timpul procesului de munca sau in @ndeplinirea @ndatoririlor de serviciu Ai care provoac> incapacitate temporara de munca de cel mult & zile calendaristice invaliditate ori deces4 <. 5o!"! p#o%e&ion!"! #ep#e-in$. a= a"ec?iunea care se produce ca urmare a e5ercit>rii unei meserii sau pro"esii cauzata de a%en?i nocivi "izici c6imici ori biolo%ici caracteristici locului de munca precum Ai de suprasolicitarea di"eritelor or%ane sau sisteme ale or%anismului in procesul de munca4 b= a"ec?iunea produsa de a%enti nocivi "izici c6imici ori biolo%ici caracteristici locului de munca4 c= a"ec?iunea care produsa de suprasolicitarea di"eritelor or%ane sau sisteme ale or%anismului in des">Aurarea activit>?ii. >. Ec1ip!men$u" in i(i u!" e p#o$ec,i! e&$e a= orice ec6ipament destinat a "i purtat sau mCnuit de un lucr>tor pentru a prote3a imbracamintea personala b= orice ec6ipament destinat a "i purtat sau mCnuit de un lucr>tor in orice scop4 c= orice ec6ipament destinat a "i purtat sau mCnuit de un lucr>tor pentru a0i prote3a @mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii pun> in pericol securitatea Ai s>n>tatea la locul de munca pre cum Ai orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a @ndeplini acest obiectiv. A. Locu" e munc! e&$e a= locul destinat des"asurarii activit>?ii de catre lucr>tor4 b= locul destinat sa cuprind> posturi de lucru situat in cladirile unitatii inclusiv orice alt loc din aria unitatii la care lucr>torul are acces in cadrul des"asurarii activit>?ii4 c= locul situat in cl>dirile unitatii inclusiv orice alt loc din aria unitatii la care lucr>torul are acces. F. Pe#ico" *#!( 0i iminen$ e !cci en$!#e e&$e a= situatia concreta reala Ai actuala c>reia ii lipseAte doar prile3ul declanAator pentru a produce un accident in orice moment4 b= situatia care poate a produce un accident in orice moment4 c= situatia c>reia ii lipseAte doar prile3ul declanAator pentru a produce un accident in orice moment. H. Secu#i$!$e 0i &.n.$!$e in munc! /n&e!mn. a= ansamblul de activitatea institu?ionalizate avCnd ca scop asi%urarea celor mai bune condi?ii in des">Aurarea procesului de munca a lucr>torilor4 b= ansamblul de activitatea institu?ionalizate avCnd ca scop asi%urarea celor mai bune condi?ii in des">Aurarea procesului de munca ap>rarea vie?ii inte%rit>?ii "izice Ai psi6ice sanatatii lucr>torilor Ai a altor persoane participante la procesul de munca4 c= ansamblul de activitatea ce au ca scop asi%urarea celor mai bune condi?ii in des"aAurarea activit>?ii lucr>torilor si creAterea pro"itului societatii. I. Acci en$u" u0o# e&$e a= evenimentul care are drept consecin?a leziuni super"iciale care necesita numai acordarea primelor @n%ri3iri medic ale Ai a antrenat incapacitate de munca cu ) durata mai mica de . b= evenimentul care are drept consecin?a leziuni super"iciale care necesita numai acordarea primelor @n%ri3iri medicale Ai a antrenat incapacitate de munca cu ) durata mai mare de & zile4

c= evenimentul care are drept consecin?a leziuni super"iciale care necesita numai acordarea primelor @n%ri3iri medicale Ai a antrenat incapacitate de munca cu ) durata mai mica de & zile. e= asi%urarea cadrului or%anizatoric Ai a mi3loacelor necesare securit>?ii Ai sanatatii in munca. 9. Pen$#u !&i*u#!#e! m!&u#i"o# nece&!#e pen$#u !co# !#e! p#imu"ui !+u$o#9 &$in*e#e! incen ii"o# 0i e(!cu!#e! "uc#.$o#i"o#9 !n*!+!$o#u" $#e'uie &!3 a= sa nu ia nici o m>sura b= sa stabileasc> le%>turile necesare cu serviciile specializate @ndeosebi in ceea ce priveAte primul a3utor serviciul medical de ur%enta salvare Ai pompieri. c= sa desemneze lucr>torii care aplica masurile de prim a3utor de stin%ere a incendiilor Ai de evacuare a lucr>torilor. 10. In c!-u" unui pe#ico" *#!( &i iminen$ !n*!+!$o#u"/con uc!$o#u" "ocu"ui e munc! !#e u#m.$o!#e"e o'"i*!,ii3 a= sa in"ormeze cat mai curCnd posibil to?i lucr>torii care sunt sau pot "i e5puAi despre riscurile implicate de pericolul %rav si iminent precum Ai despre masurile luate ori care trebuie sa "ia luate pentru protec?ia lor4 b= sa ia masuri Ai sa "urnizeze instruc?iuni pentru a da lucr>torilor posibilitatea sa opreasc> lucrul sau sa paraseasca imediat locul de munca Ai sa se @ndrepte spre o zona si%ura4 c= sa nu impun> lucr>torilor reluarea lucrului @n situa?ia In care @nc> e5ista un pericol %rav Ai iminent In a"ara cazurilor e5cep?ionale Ai pentru motive 3usti"icate. d= sa nu impun> nici o m>sura. 11. Luc#.$o#ii c!#e9 /n c!-u" unui pe#ico" *#!( 0i iminen$9 p!#!&e&c "ocu" e munc! 0i/&!u 0 -on! pe#icu"o!&! a= sa "ie sanc?iona?i pentru parasirea locului de munca b= nu trebuie sa "ie pre3udiciati c= trebuie sa "ie prote3a?i impotriva oricaror consecin?e ne%ative Ai ne3usti"icate pentru aceAtia. 12. P#i(in #i&cu#i"e e !cci en$!#e !n*!+!$o#u" !#e u#m.$o!#e"e o'"i*!,ii3 a= sa realizeze si sa "ie in posesia unei evalu>ri a riscurilor pentru securitatea si s>n>tatea in munca inclusiv pentru aceste %rupuri sensibile la riscuri speci"ice4 b= sa decid> asupra masurilor de protec?ie care trebuie luate4 c= sa decid> asupra ec6ipamentului de protec?ie care trebuie utilizat. 1<. P#i(in !cci en$e"e e munc! !n*!+!$o#u" !#e u#m.$o!#e"e o'"i*!,ii3 a= sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de & zile de lucru b= sa tina evidenta accidentelor uAoare c= sa tina evidenta accidenta?ilor de munca d= sa tina evidenta incidentelor periculoase. 1>.C!#e e&$e ocumen$u" in c!#e &e con&emne!-! in&$#ui#e! !n*!+!$i"o# e c!$#e pe#&o!n! e&emn!$!3 a= "isa de instruire individuala privind securitatea si snatatea in munca b= intr0un re%istru special c= procesul verbal intocmit in urma instruirii. 1A.C!$e %!-e cup#in e in&$#ui#e! "uc#!$o#i"o# in omeniu" &ecu#i$!$ii &i &n!$!$ii in munc!3 a= instruirea introductiv /%enerala b= insruirea la locul de munca c= instriurea periodica.

INTO9MIT PR:STATOR S:R;I9II SSM

S-ar putea să vă placă și