Sunteți pe pagina 1din 122

RODICA OJOG-BRAOVEANU

320 DE PISICI NEGRE

CAPITOLUL I ARESTAREA Maiorul Cristescu o e a!i"# c$te%a cli&e' a&oi scoase (i" )u*u"ar u" &ac+e,el "e-ru .i-l &use &e !as#/ 0 Ce-i asta1 U" (ar &e"tru Mirciulic#1 0 A,i %rut o &ro)#' s&use Cristescu cl#ti"$"( ca&ul/ O a%e,i2 B#tr$"a (es3#cu +$rtia 4"cet/ R#!ase cu 3il!ul 4" &al!# .i-l &ri%i "e(u!erit#/ 0 Ce tre)uie s# 3ac1 Nu .tiu s# u!)lu cu el/// 0 5i"e,i-l 4" (re&tul lu!i"ii' *$!)i !aiorul a!u*at' .i (erula,i-l 4"cet/// Destul2 I!a-i"ea "u %# s&u"e "i!ic1 Este 3il!ul &e care i l-a,i (at lui Raul Io"escu &e"tru a se 3a!iliari*a cu to&o-ra3ia !u*eului .i' !# ro-' &e"tru co"3ec,io"area c+eii (e la -rila6/ C$"( %-a,i 4"tors acas# 0 e%i(e"t' (u&# ce a,i 3oto-ra3iat s#lile !u*eului' c$te%a ta)louri .i c+iar &e c$,i%a (i"tre %i*itatori 0 a&aratul 3ii"( 4"c#rcat l-a,i (ecla".at' &ro)a)il (i" "eate",ie' .i &elicula a 4"re-istrat o &arte (i" o(aia 4" care "e a3l#!/ Se %e(e li!&e(e ta)loul cu cale' scri"ul' &e"(ulul' c+iar u" col, (e &er(ea/ V# (a,i sea!a c# "u 4"ca& co"3u*ii/ Mi se &are (e ase!e"ea e tre! (e (i3icil s# -#si,i 6usti3icarea &re*e",ei acestei i!a-i"i 4" 3il!ul recu&erat (e la Dasc#lu/ Mela"ia a%u u" sur$s ciu(at/ 7Asta era &ro)a2 8"-ro*itor (e cara-+ioas#2 Ci"e s-ar 3i -$"(it/// Tre)uia s# (istru-# 3il!ul (u&# co"3ec,io"area c+eii/ Cu "e)u"ii "u e )i"e s# &or"e.ti la (ru!' lucrul acesta se &l#te.te/ i a&oi Mirciulic#///7 Re%#*u sce"a/ Mota"ul &e !as# 6uc$"(u-se cu a&aratul' a&#s$"(' 3#r# ca ea s# au(# ori s# )a-e (e sea!#' &e (ecla".ator/// Se 3r$"se (i"tr-o (at#/ 8" 3a,a !aiorului "u se !ai a3la 3e!eia 3#r# %$rst#' s&ri"te"# .i -ra,ioas#' ci o str#i"#/ O str#i"# cu c+i&ul sleit' o)osit# .i trist#/ o&ti' 3lutur$"(u-.i a)se"t# (e-etele 4"tr-u" ciu(at r#!as-)u"9 0 Mirciulic#/// Tot(eau"a !i-a 3ost tea!# c# "u-i toc!ai si"cer cu !i"e/ Mota"ul &ri%ea 3i lu!$"#rile tortului/ 8" oc+ii tra"s&are",i' 3l#c#rile a&ri"(eau %$l%#t#i lu"-i' (e u" %er(e-!i"eral ca otra%a/ Pic#turi (e cear# ro.ie c#(eau &e !as#/ Maiorul (es&ri"se ciorc+i"ele 3ier)i"te (e la )u*a s3e."icului .i 4"ce&u s#-l !o(ele*e 4"tre (e-ete/ Su3l# 4" lu!$"are/ U" *$!)et "esi-ur se i%i &e c+i&ul Mela"iei/ C#ut# rea*e! .i se ri(ic#/ O siluet# -racil# &e care ar 3i &utut-o (o)or4 u" co&il/ 0 tiu ce a! (e 3#cut' .o&ti/ Su"t aresta/// (a2 Pro)a)il %a tre)ui s# %# aco!&a"ie*/ Cristescu 4i ocoli &ri%irea/ Di" i"i!a lui se alu"-aser# )ucuria' satis3ac,ia stri(e"t#' (ra&elele .i tr$!)i,ele .i 3ocurile (e arti3icii ale i*)$"*ii/ 7De ce (racu:7' se 4"tre)# 3r#!$"t$"( "er%os cocolo.ul (e cear#' 7(e ce-a tre)uit s#-!i &ice !ie istoria asta &e ca&1 B#tr$"a are u" 3ar!ec c#ruia "u-i &ot re*ista' !# 3asci"ea*# !i"tea .i &erso"alitatea ei' sur$sul .i aerul (e 3eti,# "ea6utorat#' &ar3u!ul o(#ii' .i Mirciulic#' .i &u"-a (e 3o"(a"te (i" scri"///7 8.i 4"c+i&uia' 3#r# s# 3ie co"%i"s c# "u se 4".al#' c# 4" alte 4!&re6ur#ri Mela"ia Lu&u ar 3i

co"ti"uat s# (uc# e iste",a 4"c$"t#toare &e care &u,i"i )#tr$"i o cu"osc/ Trecea cu -ra,ie &este "e&l#cerile %$rstei' "u se l#sase o)se(at# (e )oal#' eco"o!ii .i locul (e %eci' .tia s#-.i i"%e"te*e o !ie (e )ucurii/ 7Ta)lourile acelea )leste!ate i-au a,$,at 3a"te*ia/ Go;a .i Re!)ra"(t2 Dac# "u s-ar 3i s&art atu"ci ,ea%a (e a&#' "u le-ar 3i (esco&erit "icio(at#/ i (ac# %eci"ii ei "u s-ar 3i l#sat a"tre"a,i 4" aceea.i curs# (e!e"t#/// i (ac# ceilal,i' Scarlat' Io"escu' Dasc#lu' a!e,i,i (e !i*#' aceea.i !i*#' "-ar 3i !u.cat (i" "a(#/ Aceea.i "a(#/ i (ac#/// Prea !ul,i (ac#///7 8i %e"ea -reu s#-.i ri(ice oc+ii/ U" 3o."et (e !#tase &lutea 4" li"i.tea 4"c#&erii/ Mota"ul 4"cerca s#-.i (e*"oa(e &a"-lica ro.ie (e la -$t/ Cu o !i.care !eca"ic#' Mela"ia 4.i (es&ri"se &erlele/ Le l#s# s# cur-# &ri"tre (e-ete' c$"t#ri"(u-le &arc#/ 7P#cat' (ra-a !ea2 O lo%itur# 0 c#ci "u %#( (e ce "u a! s&u"e a(e%#rului &e "u!e 0 co"ce&use.i o lo-%i-tu-r#' !i"u"at co!)i"at#' care s-a s3#r$!at ca u" &or,ela" (elicat/ A+2 G$"(e.te-te "u!ai la &er3or!a",a (e a-,i 3i (iri6at co!&licii 3#r# ca ei s# te cu"oasc#/ 8,i %i"e s# &l$"-i (e "eca*' (ar cre(e-!#' Mela"ie' "u-i acu! !o!e"tul/ N-ai 3i &utut )#"ui 4" ru&tul ca&ului c# Mirciulic# %a (ecla".a a&aratul 3oto/7 I"%e"tarie o)iectele 4"re-istrate &e &elicul#' si"-ura &ro)# 4!&otri%a ei9 &er(eaua' scri"ul' ta)loul (e la )u"ica' &e"(ulul cu !u*ic#' lucruri (ra-i' c#ci "u-i 3useser# "icio(at# i"(i3ere"te o)iectele care o 4"co"6urau/ Era o 3e!eie (e i"terior .i-i &l#cea' c$"( (esc+i(ea oc+ii' s# se lase (es3#tat# (e luciul cati3elat al !o)ilei' (e &ros&e,i!ea u"ei acuarele sau (e str#lucirea ser%iciului (e ceai' &re-#tit a"u!e &e !as# &e"tru a &ri!i (i!i"ea,a tot soarele &e rotu"6i!ile (e ar-i"t/ Nu a(!isese "icio(at# s# &#stre*e u" o)iect' oric$t (e %aloros' (ac# el "u-i a(ucea 3ru!use,e .i )ucurie/ 7Colo"elul &roce(a e act i"%ers/ La !oartea lui ai %$"(ut c#&c#u"ii (i" le!"' ,i se *)$rlea &ielea (oar &ri%i"(u-i ca .i oroarea aceea cu)ist# a (o!"ului/// !i se &are c#-l c+e!a Glei*es/ O iei ra*"a' Mela"ie2 Nu-i !o!e"tul acu! s#-,i a!i"te.ti lucrurile astea/ U" 3a&t e i"-co"-tes-ta-)il2 Dac#' &ri"tr-o !i"u"e' ar (is&#rea scri"ul' ta)loul cu cale' &er(eaua .i &e"(ulul' &ro)a' &re,ioasa &ro)# a !aiorului' &elicula (esco&erit# la (o!"ul Dasc#lu s-ar s&ul)era 4" %$"t' ca u" "i!) (e &#&#(ie///7 Mi"tea )#tr$"ei scotocea 3e)ril/ Cu! ar &utea (is&#rea1 A+' 3ocul2 Cutia cu c+i)rituri se a3la l$"-# tortul "e4"ce&ut/ N-a%ea (ec$t s#-l &o3teasc# &e Cristescu al#turi' 4" )uc#t#rie' su) &rete tul c# %rea s# se sc+i!)e' .i s# sca&ere u" )#, (e c+i)rit/ 8i 4"t$l"i &ri%irea sti"-+erit#' i"tero-ati%# 4" acela.i ti!&/ Mela"ia 4"ti"se !$"a &li"# (e !#r-ele/ Ro.i' rosti"( cu oc+ii &leca,i9 0 Nu su"t 4"tr-o ,i"ut# &otri%it#/// Mi s-a s&us c# la &u.c#rie se 3ace !ult/// s&ort/ Dac# a,i %rea/// 8" c$te%a !i"ute &ot 3i -ata/ Cristescu' &rea o)osit ca s# !ai reac,io"e*e' se ri(ic#/ B#tr$"a 4"c+ise u.a 4" ur!a lui/ Se a&ro&ie 4"cet (e !as#' &ri%i"( 3i c+i)riturile/ Ascu"se cutia 4" &al!a !ic#/ Ascult# *-o!otele (e al#turi .i a&ri"se u" )#, l$"-# &er(ea/ A&roa&e i"sta"ta"eu 4l sti"se' stri%i"(u-l su) tal&a &a"to3ului/ 0 E o &rostie' 3eti,o' .o&ti/ O solu,ie %ul-ar# la 4"(e!$"a oric#rui a&a. li&sit (e s&irit/ Vei (istru-e &ro)a' (ar "i!ic "u te-ar !ai &utea (e*%i"o%#,i 4" oc+ii (o!"ului !aior/ Te %a ur!#ri (e aici 4"colo cu &uteri 4"*ecite .i cu o ur# "e4"(u&lecat#/ Su"t si-ur# c# %ei -#si alt# ie.ire &e"tru a sc#&a (i" aceast# !ic# 4"curc#tur#/ C+icoti9 De 3a&t' ai .i -#sit-o2 E.ti o .!ec+er# .i 6u!#tate' Mela"ia2 Ba-# (e sea!# "u!ai ca triu!3ul s# "u ,i se citeasc# 4" &ri%ire/ Peste ci"ci !i"ute Cristescu o -#si -ata ec+i&at#/ B#tr$"a' 4.i *ise' a%ea re&re*e"t#ri ciu(ate (es&re s&orturile &racticate 4" &e"ite"ciare/ 8!)r#case o roc+ie ce"u.ie' 4"c+eiat# 4" 3a,#' cu "asturi !ari (e cristal/ Cra%ata' cu !o"o-ra!#' era ro.ie/ Di" )u*u"arul (e la &ie&t ie.eau (iscret !ar-i"ile u"ei )atiste (ia3a"e' cu tra"(a3iri 4"s$"-era,i/ 8" sacul (e %oia6 4"-+esuise cutii (e co"ser%e' u" ter!os' restul (e 3ursecuri' s&irtiera .i o sticl# (e S&u!os/ O)ser%$"( &ri%irea "e(u!erit# a !aiorului' Mela"ia se scu*# *$!)i"(9 0 Sc+i!)area (e aer 4!i &ro%oac# u" a&etit teri)il/ C$"( 3#cea! e cursii la iar)# %er(e'

co.ule,ul !eu (e !$"care era tot(eau"a cel !ai )i"e -ar"isit/// i-a&oi "u-!i &lace s# !#"$"c si"-ur# 4" societate/ 0 Care societate12 0 8" &u.c#rie 4,i 3aci o -r#!a(# (e cu"o.ti",e/ Cristescu 4.i si!,i i"i!a -rea/ Nu 4"cerc# s-o co"tra*ic#/ B#tr$"a 4i 4"ti"se !$i"ile/ 8"toarse ca&ul -ata' -ata s# &l$"-#/ 0 Nu 4",ele-' 4"-$"# !aiorul/ Mela"ia articul# -reu9 0 C#tu.ele/ tiu (e la &ortarul "ostru' o &ersoa"# 3oarte i"struit#' c# a.a se &roce(ea*#/ 0 A' (a/// <!' )#"uiesc c# "e %o! &utea (escurca .i 3#r# ele/ 0 Cu! cre(e,i/ Tot(eau"a a! sus,i"ut c# su"te,i u" -e"tilo!/ Mirciulic# &oate s# co"3ir!e/ A(e%#rul este c# !# scuti,i (e !ulte "e&l#ceri/ E ist# u"ele o)iecte care te co!&ro!it' iar %eci"ii !ei su"t 4" &ri%i",a aceasta 3oarte se%eri/ 8!)r#,i.# 4"c#&erea 4"tr-o &ri%ire .i sus&i"#/ Pe &alier 4i 4"t$!&i"# *$!)etul locote"e"tului A*i!ioar#/ 0 A+2 e cla!# )#tr$"a/ Te &o!e"e.ti c# a,i %e"it &e"tru cea.ca aceea (e ceai &e care %-a! 3#-#(uit-o (e at$ta %re!e/ Ce 4"t$!&lare "e&l#cut#2 E &ri!a (at# c$"( "u &ot &ri!i u" oas&ete a.a cu! se cu%i"e/ Tre)uie 4"s# s# 4",ele-e,i/// 0 8",ele-e' s&use sec Cristescu/ S&ectacolul )#tr$"ei era &este &uterile lui/ 0 Atu"ci/// Mela"ia ri(ic# !ota"ul care i se 4"curca &ri"tre &icioare/ 8!i (au sea!a c#-i u" a)u*' (ar c$"( a 3ost %or)a (e &riete"ii !ei' a! -#sit tot(eau"a cute*a",a care 4" !o( o)i."uit 4!i li&se.te/ V-a. ru-a' (o!"ule A*i!ioar#' s# %# ocu&a,i (e Mirciulic#/ Nu !# are (ec$t &e !i"e' .i "u cre( c# se %a (escurca si"-ur/ Poate %e,i 4"cerca s#-l ca*a,i 4"tr-o 3a!ilie (is&us# s#-i arate 4"-#(ui",#/ Locote"e"tul' 3#r# re&lic#' (#(u e%a*i% (i" ca&/ 8.i scoase )atista' ta!&o"$"(u-.i o)ra*ul/ Mela"ia 4i !ul,u!i cu lacri!i 4" oc+i/ 8.i li&i o)ra*ul (e ca&ul !ota"ului' .o&ti"(u-i "e(eslu.it9 0 R#!$i cu )i"e' Mirciulic#/ Nu su"t su&#rat# &e ti"e/ Dac# a%e! "oroc' o s# "e !ai 4"t$l"i!/ A*i!ioar# si-il# a&arta!e"tul' a&oi c#ut# !ota"ul cu i"te",ia s#-l lase &ri" %eci"i/ Nu-l -#si "ic#ieri .i' 4" (ru! s&re cas#' i"tr# la )raseria Ci"a s# )ea o )ere' s&u"$"(u-.i c# &e"tru el .i Cristescu 4"ce&e o )i"ecu%$"tat# &erioa(# (e li"i.te/ Sla%# cerului' "u se "a.te c$te o Mela"ie 4" 3iecare *i/ Ma.i"a t#ie )ule%ar(ul' a"-a6$"(u-se &e Calea Victoriei/ 7E %i"o%at#7' -$"(i !aiorul/ 7E %i"o%at#' .i totu.i 4!i &are r#u/ M# -$"(esc ce 3i-ur# %a 3ace c$"( or s#-i ia toate 3leacurile (i" sac' S&u!osul .i co"ser%ele .i celelalte 0 la "ai)a' totu.i la "oi "u-i ca!&i"- 0 .i !i se 4"tu"ec# 4"ai"tea oc+ilor/ Ar tre)ui s# !# co"sole*e i(eea c# cel &u,i" (e aici 4"ai"te "u-!i %a !ai (a (ureri (e ca&/ Dar !# co"solea*#17 Sto&ul c#sc# u" oc+i ro.u/ La Casa Ce"tral# a Ar!atei' u" -ru& 4" +ai"e (e sear# co)ora sc#rile r$*$"( *-o!otos/ O )lo"(# 4"alt#' cu )la"a &e u!eri' ,i"ea ri(icat# &oala roc+iei al)e' s# "u ati"-# trotuarul u(/ Scoase u" )ra, -ol' ciu3uli"( &#rul )#r)atului (e l$"-# ea/ <o+otele (e r$s &#tru"(eau 4" !a.i"#/ 78!i &are r#u (e (o!"ul !aior7' -$"(i Mela"ia Lu&u/ 7E o &ersoa"# (elicat#' )i"e crescut# .i &li"# (e se"si)ilitate/ Ulti!ul lucru &e care !i-l (oresc este s#-i &rocur (i" "ou !o!e"te (e*-a--re-a-)i-le/ Presi!t 4"s# c# "u !# %oi &utea 4!&ie(ica s-o 3ac/ De 3a&t "-ai 4"cotro' (ra-a !ea/7 Sus&i"ul )#tr$"ei r#suci u" &iro" 4" i"i!a !aiorului/ O cea,# u.oar# c#(ea &este ora./

CAPITOLUL II NED MORTON ARE O IDEE La s3$r.itul lu"ii "oie!)rie =>?@' 4"ce&ur# 4" S/' o !ic# localitate (i" El%e,ia' lucr#rile celui (e-al IA-lea Co"-res al i"3ractorilor (i" Euro&a/ O sut# o&t*eci .i &atru (e i"%ita,i' ca&ete (e a3i. &e listele I"ter&olului' tale"te aute"tice .i %eri3icate 4" !aterie (e hold- up, (ela&i(are' escroc+erii 3a)uloase' 3alsi3icare (e )a"c"ote' s&ar-eri (e !u*ee' tra3ic (e stu&e3ia"te .i a.a !ai (e&arte' sosir# 4" cursul (i!i"e,ii 4"tr-o i!&resio"a"t# &rocesiu"e (e Merce(esuri .i Ca(illacuri/ Proce($"( cu (iscre,ie' or-a"i*atorii 4"c+iriaser# 4" e clusi%itate <otelul Sile"tiu!' co"struit 4" !i6locul &#(urii' &e !alul u"ui ie*er/ Oas&e,ii 4.i &etrecur# a-rea)il ceasurile (i!i"e,ii 6uc$"( -ol3 sau te"is' sor)i"( cocteiluri ori cercet$"( ate"t 4!&re6uri!ile .i &istoletele !i"uscule ascu"se su) re%erul +ai"ei/ Ace.tia erau &re%#*#torii care ,i"eau s# se asi-ure &erso"al 4!&otri%a u"ei e%e"tuale (esci"(eri a &oli,iei locale/ Cei !ai !ul,i 4"s# *#)o%eau la )ar/ Se re-#seau cu )ucurie' se re4""o(au &riete"ii' a!i"tirile 4i str$"-eau &e to,i laolalt#' iar )u"a (is&o*i,ie -e"eral# se re3lecta &$"# .i &e c+i&urile cele !ai 4"tu"ecate/ Gi"o Su)tilul' u" s&#r-#tor (otat (i" Nea&ole' ,i"u s# o3ere (e )#ut la toat# lu!ea/ C$"( (#(u oc+i cu Gris-Gris cel 4",ele&t' 3alsi3icator (e )a"i (i" Gre"o)le' si!,i c# %ia,a !erit# 4"tr-a(e%#r tr#it#/ 8l !ai a.te&tau &e Ne(/ Ei trei lucraser# c$"(%a 4" ec+i&#/ i a*i 4i %e"ea a!e,eal# c$"( 4.i a!i"tea lo%itura (e la BCric+/ S3$"t# Decioar#' ce %re!uri 3ru!oase2 Gi"o *$!)i su3icie"t uit$"(u-se la !asa i"%ita,ilor (i" A!erica .i Ca"a(a/ Erau 4!)r#ca,i 3istic+iu' 4" sacouri ro* sau %er*i' &a"talo"i c#r#!i*ii 4" carouri .i cra%ate )#l,ate/ 8i 3#cu se!" lui Gris-Gris/ 0 Ai *ice c# #.tia au ui!it o Euro&# care' oricu!' 4" (ou# !ii (e a"i a (at c$,i%a )ri-a"*i cele)ri1/// Ci"e i-a &o3tit1 Dra"ce*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 e3ul/ Sc+i!) (e e &erie",#/ Co"sulta",i .i o)ser%atori/ 0 Ce-i 4" ca&ul lui1 Dace cu oc+iul &este -$rl#1 0 A.a cre(/ Ai %#*ut &ro-ra!ul1 Au (re&t (e %ot co"sultati% .i &ot &artici&a la (iscu,ii/ Gi"o s#ri (e &e scau"/ 0 Uite-l &e Ne(2/// Ne(2 U" )#r)at *%elt' cu oc+i al)a.tri' ate",i' .i &#r (e culoare (esc+is#' le 3#cu u" se!" a!ical cu !$"a/ A%ea !i.c#ri (e-a6ate' elastice' .i li"i.tea caracteristic# i"(i%i*ilor (e&ri".i s# se (escurce tot(eau"a si"-uri/ Trecerea lui 3u "otat# cu satis3ac,ie (e 3e!ei/ Ne( &#rea 4"su.i si!)olul reu.itei 4" %ia,#/ 8l si!,eai e"er-ic' 4"tr-o e cele"t# co"(i,ie 3i*ic#' &ut$"( !arca co!o( u" "u!#r re!arca)il (e &u"cte la -ol3' (ur 4" a3aceri' serios .i o"est 4" li!itele co"%e"ie",elor 3i"a"ciare/ Nu a%usese "icio(at# (e-a 3ace cu &oli,ia' iar 4" 3i.ele I"ter&olului 3i-ura su) o ci3r#' A-EF?' 3#r# "ici u" 3el (e (ate su&li!e"tare/ 0 Ce )ei1 4"tre)# Gi"o/ Su)tilul 4l &ri%ea 4"c$"tat/ 5i"ea la Ne(' .i-l 4"c+i&uia escrocul secolului/ Ar 3i 4"cercat orice al#turi (e el' u" hold- up 4" Lu"# sau 4" sei3urile D/B/I/-ului/ 8l lu# &e (u&# u!eri' cu se"ti!e"tul c# "u se si!,ise "icio(at# at$t (e !ul,u!it/ 0 Ce )ei1 re&et#/ Morto" 4.i l#s# &ar(esiul 4" )ra,ele u"ui )#iat (e ser%iciu/ Oc+ii lui cercetau ate"t )arul/ 0 Per"o(/ Pe )u*ele lui Gris-Gris cel 4",ele&t alu"ec# u" *$!)et/ 0 Ai luat o)iceiuri co"ti"e"tale' mon vieux. Scotc+-ul str#)u"ilor "u !ai e (estul (e )u" &e"tru ti"e1 0 M# ru.i"e* si"-ur (estul/ Gi"o 3#cu u" se!" s&re celelalte !ese/ 0 B#ie,ii %or)esc "u!ai (es&re !a"ec+i"ul cu )rilia"te (i" Marsilia/

0 <!' 3#cu Ne(' a. &re3era s# se %or)easc# !ai &u,i"/ 0 Ce co!isio" ai 4"casat1 0 La trei sute (e carate' c#sc# Gris-Gris' "u-i -reu (e -+icit/ Te 3elicit &e"tru truc' Ne(/ A(!ira)il2 Gi"o )#u &a+arul &$"# la 3u"(/ 0 C$"( a! au*it &o%estea' cre(ea! c# o s# &les"esc (e r$s/ Cui "ai)a i-ar 3i trecut &ri" !i"te s# "u!ere !u!iile e-i&te"e1 U"a 4" &lus' %or)a aia' "u se cu"oa.te/ Ma"ec+i"ul t#u a i"trat 4" istorie2 U" ti& !asi% trecu &e l$"-# !asa lor 3#r# s# se o&reasc#/ 0 Ce-i cu Bale"a1 se i"teres# Ne(/ Nu &are 4" a&ele lui/ 0 A reu.it al treilea rateu la r$"( .i a (e%e"it su&ersti,ios/ Pe Al!a%i%a l-ai %#*ut1 0 Nu/ 0 Era 4" +ol/ A)ia a.tea&t# s#-,i &o%esteasc# cu! l-a aiurit Bla"c+e/ 0 Patru oc+i1 0 Nu' R$"(u"ica (i" Mo"t!artre/ Al!a%i%a i-a co!u"icat c# "u %rea s# se 4"soare' .i atu"ci Bla"c+e s-a aru"cat &e 3ereastr# (e la eta6ul trei/ 0 E clus2 8"c# "u s-a "#scut )#r)atul &e"tru care s#-.i (era"6e*e o si"-ur# )ucl#/ 0 Ai r#)(are2 De(esu)t era &isci"a/// U" &lo"6o" (e toat# 3ru!use,ea2 Ti&ul al)ise' o &ro)# *(ro)itoare (e a!or' 4",ele-i/// Pe ur!# i-a &l#cut .i lui .!ec+eria/ O re&et# la toat# lu!ea' iar acu! su"t 4" lu"a (e !iere/ 0 O/G/2 e3ul a a&#rut1 0 8"c# "u/ Uit#-te la &ro-ra!/// Salut' Pa.#2 Ce-,i 3ace 3a!ilia1 U" ro.co%a" cu 3a,a &istruiat#' 3alsi3icator (e )a"i' scoase &i&a (i" -ur#/ C$"( r$se' i se *#ri (a"tura i"tact#' (e.i toat# lu!ea .tia c#-.i &ier(use i"cisi%ii 4"tr-o (iscu,ie cu Marteau' 4" care %or)iser# !ai !ult &u!"ii/ 0 Mul,u!esc' Gi"o/ Toat# lu!ea e 4" 3or!# .i c$t se &oate (e !ul,u!it#/ Vi"o s# "e %e*i 4"tr-o *i/ Su)tilul co)or4 %ocea/ 0 E 3or!i(a)il/ 5i"e acu! u"s&re*ece 3e!ei/ Toate 4" aceea.i locui",# .i le %i*itea*# &erio(ic/ A!)i,ia lui e s# !o)ile*e casa 4" 4"tre-i!e/ 0 C$te o(#i are %ila1 4"tre)# Gris-Gris r$*$"(/ 0 Dou#*eci .i u"a' .i la "e%oie &oate 3i 4"tre)ui",at .i +olul/ 0 Ne"orocitul2 Ulti!a oar# c$"( l-a! %#*ut &#rea "or!al/ 0 <!' te asi-ur c# "u are o %ia,# u.oar#/ U"s&re*ece "e%este2 Cei !ai !ul,i "u se &ot (escurca cu u"a si"-ur#/ 0 E u" ti& tare2 Ce *ici (e &ro-ra!' Ne(1 Era ti&#rit &e +$rtie 6a&o"e*#' cu o e!)le!# (es&re care "i!e"i "u .tia ce re&re*i"t#/ Morto" citi 4"cet9 0 ...lucrrile ncep la ora 18, n sala rond a hotelului, inuta obligatorie. Moment de reculegere... Ci"e a sti"s 3ir!a1 0 Saca"tti' MCller .i Do"o%a"/ 0 i Sue(e*ul2 A 4"c+is 4" s3$r.it oc+ii acu! o s#&t#!$"# la s&ital' la St/ Laure"t/ N-a 3ost ate"t .i s-a 4"-r#.at (i" cale a3ar#/ Dou#s&re*ece -loa",e' cali)rul >' toate 4" &$"tece' a 3ost ca! !ult c+iar .i &e"tru u"ul ca el/ Gi"o (#(u (i" ca&/ 0 P#cat2 Era u" )#iat cu!seca(e/ Nu-.i lic+i(a co!&licii (u&# lo%itur#/ 8i &oc"ea cu crosa/ A! lucrat 4!&reu"# la Toulo"/ A%ea u" siste! s&ecial' tr#-ea cu !i6lociul/// 0 8"tre ti!& s-a "#scocit ce%a !ai )u"/ A. %rea s#-l cu"osc &e #la care l-a -#urit' s&use %is#tor Gris-Gris/ 0 ...analiza muncii, citi !ai (e&arte Ne(' rezultate deosebite, premieri, fondul ntreprinderii, sporirea cifrei de afaceri, calificarea cadrelor, mi loace !i msuri de aprare eficiente mpotriva "nterpolului... 0 A(ic# (u)l# e%i(e",#' e &lic# Gi"o/ O -#sel"i,# !ai %ec+e a .e3ului/ Sticle,ii

3i-urea*# 4" (ou# r$"(uri (e 3i.e/ Doto-ra3ia' ,ara' ora.ul' stu(ii' &osturile (e,i"ute' (osare re*ol%ate' 3a!ilie etc/ A (oua 3i.# e !ai co"cis# .i &u"e &u"ctul &e 7i7/ Mici sl#)iciu"i9 (a!e' c#r,i' curse' H+isI; .i ca*uri re*ol%ate/ tii (e la 4"ce&ut cu ci"e ai (e-a 3ace/ Ne( 4l &ri%i ate"t/ 0 8",ele-/ Ar#t# s&re !asa a!erica"ilor care 6ucau &oc+er/ Tea"curile (e +$rtii %er*i ati"-eau 4"#l,i!i co"si(era)ile/ Prea !ul,i )a"i la %e(ere' s&use &li!)$"(u-.i oc+ii &ri" )ar/ i ar!e2 To,i su"t c#&tu.i,i/ Dac# "e %i*itea*# sticle,ii ar 3i ca! -reu s# le e &lici c#-i o 4"tru"ire "e%i"o%at# or-a"i*at# (e Biserica )a&tist#/ 0 Cite.te !ai (e&arte/ 0 #chimb de experien cu delegaii strini, proiecte, planul de perspectiv, discuii. Ce se 4"t$!&l# cu su(-estul1 Nu %#( &e "i!e"i/ 0 Ci"e a"u!e te i"teresea*#1 Ne( ri(ic# (i" u!eri/ Su)tilul "u i"sist#/ Se cu"o.teau (e !ult/ 0 Ce *ice,i' &ro&use' !ai lua,i u" r$"(1 0 Eu "u' )#ie,i/ 0 Noi (a' )#iete' r$se Gris-Gris/ Ne( Morto" se ri(ic#/ Gi"o 4l e a!i"# 4"-ri6orat/ 0 E ce%a care "u !er-e1 E"-le*ul sur$se ec+i%oc .i &#r#si )arul/ Pro&u"erea lui era !ult &rea i"teresa"t# ca s-o stri-e &e toate aco&eri.urile/ N-o %a su&u"e Co"-resului/ Cu ci"cis&re*ece a"i 4" ur!#' .e3ul' u" el%e,ia" 4"alt' cu &#r al) .i oc+i "e-ri' cati3ela,i' &e o 3a,# "eo)i."uit (e t$"#r#' 3ost a-e"t (e )urs#' a%usese ui!itoarea i(ee s# str$"-# i"3ractorii (isti".i (i" Euro&a/ Ast3el luase "a.tere A/O/A/E/-ul 0 Asocia,ia Oa!e"ilor (e Ac,iu"e Euro&e"i' 4"tre&ri"(ere &ros&er# .i re&lic# (ecisi%# (at# acti%it#,ii (i" ce 4" ce !ai st$"6e"itoare a I"ter&olului/ Dor,a asocia,iei co"sta 4" !isterul ei 0 era cu (es#%$r.ire i-"orat# (e I"ter&ol .i (e co"cure",# 0 .i 4" coi"teresare/ O %eri3icare ate"t# &rece(a &ri!irea !e!)rilor' i"telectuali 4" cea !ai !are &arte .i s&eciali.ti 4" (i3erite (o!e"ii/ Or-a"i*a,ia "u!#ra 4" r$"(urile ei i"-i"eri' -ra3icie"i tale"ta,i' a%oca,i' co"ta)ili .i e &er,i 4" !aterie (e o)iecte (e art#' a-e",i i!o)iliari sau 3u"c,io"ari 4" i"(ustria +otelier#/ Gris-Gris' (e e e!&lu' era &ro&rietarul u"ei s#li (e e &o*i,ie a &ictorilor (e a%a"-ar(# (i" Gre"o)le' Gi"o co"(ucea la Nea&ole o 4"tre&ri"(ere (e &o!&e 3u"e)re' Ne(' o! (e a3aceri 4" Cit;/ Dar a(e%#rul (es&re Ne( 4l .tia (oar .e3ul/ Me!)rii A/O/A/E/-ului a%eau o)li-a,ia ca la 3iecare ac,iu"e &e co"t &ro&riu s# %erse (ou#*eci .i ci"ci la sut# (i" )e"e3icii 4" 3o"(ul 4"tre&ri"(erii/ La cele co!a"(ate' &ri!eau u" co!isio"/ Do"(ul era 3olosit &e"tru su)%e",io"area (i3eritelor lo%ituri' a6utorarea ca!ara*ilor c#*u,i 4" -+earele &oli,iei .i a celor &rea %$rst"ici sau &rea )ol"a%i ca s# !ai &oat# !$"ui cu re*ultate satis3#c#toare ulti!ul ti& (e re%ol%er/ Orici"e a%ea (re&tul s# se retra-#' cu si"-ura 4"(atorire (e a &#stra secretul/ 8"cercase u" irla"(e* s# %or)easc#' (ar' 4" (ru! s&re co"3esio"alul &oli,iei' se 4"t$l"ise cu o &riete"# (i" si-ura",a asocia,iei/ 8!)r#,i.area 3usese &rea ta"(r# .i irla"(e*ul "-a !ai a&ucat s#-.i (uc# i"te",ia la )u" s3$r.it/ Co"-resul se (esc+ise la ora o&ts&re*ece' 4"tr-o at!os3er# &li"# (e e"tu*ias!/ Lectura ra&ortului' care (urase (ou# ceasuri' 3usese &ri!it# cu satis3ac,ie/ Lucr#rile se 4"treru&ser# la ora (ou#*eci .i trei' ur!$"( a 3i reluate a (oua *i (i!i"ea,#/ 8" sala (e rece&,ii' Ne( Morto" ur!#rea c+i&urile 4"3l#c#rate ale i"%ita,ilor/ Se r$(ea !ult' &retuti"(e"i se au*eau 3elicit#ri' c+el"erii cu t#%ile &li"e (e )#utur# "u &ri(i(eau s# 3ac# 3a,# co!e"*ilor/ Gi"o se a&ro&ie cu u" &a+ar 4" !$"#/ ase straturi (isti"cte (e lic+ior (e toate culorile/ Ne( r$se/ 0 Ce -ro*#%ie )ei1 0 Curcu)eu-cocteil/ Re,eta co$bo%- ilor. A.a se 4!)rac#' a.a )eau/ Vrei s# 4"cerci1 0 Nu-s curios/ Gi"o 4"cru"t# s&r$"ce"ele/

0 S&u"e' Ne(' ai "eca*uri1 0 Nu-,i 3# -ri6i' "i!ic s&ecial/ 8l ur!#rea &e .e3' a3lat 4" !i6locul u"ui -ru&/ El%e,ia"ul 4i sur&ri"se &ri%irea 3i # .i (#(u u.or (i" ca&/ Gi"o 4i a&uc# )ra,ul/ 0 Pe cu%$"t' Ne(1 Per3ect2 Ce *ici (e u" &oc+er (u&# rece&,ie1 0 Jocul #la "e%i"o%at cu &atru (a!e 4" &ac+et .i u"a 4" !a".et#1 E o i(ee/ i ceilal,i (oi1 0 Bale"a .i Pa.a/ 0 Pa.a1 Nu su"t !ilio"ar/ 0 Dii serios' Ne(2 Cu "oi "u tri.ea*#/ e3ul' si"-ur &e"tru c$te%a cli&e' 4i 3#cu se!"/ Morto" se 4"cli"# so)ru .i a.te&t# s#-i 4"ti"(# !$"a/ 0 Ce se au(e1 0 Vreau s#-,i %or)esc/ D#r# !artori/ o&ti9 A! o &ro&u"ere/ 0 Poi!$i"e (iscut#! &la"ul (e &ers&ecti%#/ 0 E o a3acere i!&orta"t#/ 0 Toate a3acerile "oastre su"t i!&orta"te/ Re3lect# totu.i c$te%a cli&e9 Bi"e2 Te a.te&t (u&# su&eu la !i"e/ Ca!era JF?/ 0 tiu/ 0 S# "u 3ie !ai t$r*iu (e u"u .i 6u!#tate/ Nu !ai a! a"ii t#i' Ne(/ 0 A! o)ser%at/ Se a!estec# (i" "ou &ri"tre i"%ita,i/ Morto" lu# (e &e o ta%# (ou# &a+are (e .a!&a"ie .i se a&ro&ie (e I"-ri(' o escroac# cu !ult stil (i" Dra"I3urt/ Oc+ii e"-le*ului o 4"%#luir# 4"tr-o &ri%ire cal(#/ 0 Care !ai e %ia,a ta' I"-ri(1 Ar#,i 3or!i(a)il/ De!eia 4.i (#(u la o &arte &letele )lo"(e/ Bu*ele c#r"oase sc+i,ar# u" *$!)et a!u*at/ 0 Ai "e%oie (e ca&ital1 0 Nu la ti"e l-a. c#uta/ 0 Vrei s#-!i 3aci curte1 0 M# 4"tre) ce .a"se a. a%ea/ 0 Nici u"a/ Su"t ocu&at#/ Morto" &ri%i (es&ic#tura 4"-ust# (i"tre s$"i' care a6u"-ea &$"# la ce"tur#/ I"-ri( "u &urta sutie" .i "ici "-a%ea "e%oie/ 0 I"i!a1 0 G+ice.ti 4" stele1 0 Clar2 Nu !ai e "i!ic (e 3#cut/ 0 Ba (a' &o,i s#-!i a(uci u" &a+ar (e .a!&a"ie/ Ne( i-l 4"ti"se/ 0 8"sea!"# c# &e ro!$" l-ai tri!is la &li!)are/ 0 Re&ro3ilea*#-te' Ne(' (esc+i(e o )arac# &e"tru curio.ii care %or s#-.i cu"oasc# %iitorul .i te c#&#tuie.ti/ 0 8,i trece &ri" !i"te u"(e &oate 3i -#sit1 8" oc+ii !i"u"a,i ai 3e!eii se a&ri"se u" lic#r sarcastic/ 0 Tre)uia s#-!i 4"c+i&ui c# (e 3a&t "u eu te i"terese*/ 0 tii )i"e c# te-a! iu)it 4"tot(eau"a/ 0 C+iar .i atu"ci c$"( !-ai &la"tat la Mo"te Carlo1 0 8!i (ai o "outate2 Mi-a!i"tesc &recis c# 4"ai"te (e a &#r#si +otelul a! %#*ut )#iatul (e ser%iciu i"tr$"( 4" a&arta!e"tul t#u cu o ta%#/ O %o(c# .i u" -i"/ N-ai )#ut 4" %ia,a ta -i"' I"-ri(' .i-" orice ca* "u (i" (ou# &a+are 4" acela.i ti!&/ 0 A! o &ro3esiu"e/ 0 M# 4"tre) ce &uteai s!ul-e (e la ar-e"ti"ia"ul #la su&er)/ Ti&ul "-a%ea 4" )u*u"ar (ec$t u" )ilet (e !etrou/ 0 <ai s# "u "e cert#!/ A! s# te a6ut' (e.i "-o !eri,i/ Pe ro!$" 4l -#se.ti la Paris' <otel

Crillo"/ E"-le*ul ri(ic# s&r$"ce"ele/ 0 A s&art Ba"ca A"-liei1 0 A&ro i!ati%/ 8" orice ca*' 4i !er-e )i"e/ La re%e(ere' Ne(/ 8,i ure* "oroc/ Ai "e%oie/// 0 De ce1 0 8" Est .i-au 3r$"t !ul,i -$tul/ Se 4"(e&#rt#/ Roc+ia %er(e' 3lui(#' cur-ea ca o a&# 4" lu"-ul coa&selor/ Morto" 4.i &ri"se -$"(itor )#r)ia 4" &al!#/ K e3ul st#tea l$"-# c#!i"' cu oc+ii aco&eri,i (e !$"a 4"-ust# .i 3i"#/ Dl#c#rile a*%$rleau &ete str#lucitoare &e %$r3ul &a"to3ilor (e lac/ 0 Ia loc' Ne(/ Ce 3ac )#ie,ii1 0 Se (istrea*#/ A!erica"ii 4l 4"%a,# &oc+er &e Bale"a/ 0 Du!"e*eule2 N-o s# le r#!$"# "ici (e auto)u*/ Nu %reau sca"(al' su"t i"%ita,i (e o"oare/ 0 Bi"e' !# ocu& eu/ O s# le (ea )a"ii 4"a&oi .i o s# le s&u"# c# a 3ost o -lu!#/ 0 N#(#6(uiesc s# ai)# -la"(a u!orului/ Se 4"ti"se co!o(/ S-au*i! (es&re ce e %or)a/ 0 Vreau s#-,i s&u" o &o%este/ U" *$!)et cal( lu!i"# oc+ii cati3ela,i ai el%e,ia"ului/ 8l a&recia &e Ne(' era u"ul (i" oa!e"ii s#i &re3era,i/ 0 A(!ira)il# i(ee' toc!ai %oia! s# !# culc/ 0 S-ar &utea s#-,i &ier*i so!"ul/ Ai au*it %or)i"(u-se (es&re &omoara #udului' e3ul cl#ti"# ca&ul/ 0 Nu/ Oricu!' 4"ce&e 3ru!os/ M# (au 4" %$"t (u&# is&r#%ile &ira,ilor/ 0 Dar (es&re I"sula Grotelor1 0 Va-/ 8" Paci3ic' &arc#/// 0 E act2 8" le-#tur# cu co!oara' au circulat *eci (e le-e"(e/ 5i-o &re*i"t &e cea !ai %erosi!il#/ La 4"ce&utul secolului al AIA-lea' )#.ti"a.ii (i" A!erica Lati"# se r#scoal# 4!&otri%a s&a"iolilor .i atac# ora.ul Li!a' co"si(erat sei3ul Bisericii catolice/ Se a3lau acolo )o-#,ii 3a)uloase/ 0 8!i &lac cu%i"tele li!&e*i' Ne(/ Co"cret2 0 Aur2 Mo"e(e' li"-ouri' o)iecte (e art#/ 0 E.ti si-ur c# "u-!i &o%este.ti (i" Ste%e"so"1 0 Nu/ I"ter%i"e 4"s# la u" !o!e"t (at .i istoria e(i!)our-+e*ului/ 0 I"teresa"t/ 0 Era! si-ur c# o s# te ca&ti%e*e/ Pe"tru a sal%a co!oara' s&a"iolii o 4"carc# &e cora)ia e"-le*# (ictor%, a3lat# su) co!a"(a c#&ita"ului Porter/ 8" cursul c#l#toriei' !ari"arii lic+i(ea*# &a*a s&a"iol# .i' sc+i!)$"( (esti"a,ia %asului' (e)arc# 4" I"sula Grotelor' u"(e 4"-roa&# aurul su) st$"ci' cu i"te",ia (e a-l recu&era' 3ire.te' ulterior/ 0 Au &roce(at c$t se &oate (e ur$t' "u cre*i1 Ne( r$se/ 0 Au 3ost r#s&l#ti,i (u&# 3a&tele lor/ Ni!e"i "u o)ser%ase c# 4" 4"%#l!#.eala lu&tei (is&#ruse o )arc#/ Pe scurt' o e &e(i,ie s&a"iol#' a%erti*at# (e sol(a,ii care reu.iser# s# e%a(e*e' i"terce&tea*# cora)ia .i s&$"*ur# 4"tre- ec+i&a6ul/ Su"t cru,a,i (oar Porter .i secu"(ul' &e"tru a (i%ul-a locul ascu"*#torii/ 0 Ar ie.i (e aici o 3ru!oas# c#rticic# &e"tru .colari' o)ser%# el%e,ia"ul/ 0 Pot s# co"ti"uu1 0 Te ro-/ 8"ce&u s# r#scoleasc# 6arul (i" c#!i"/ Morto" se l#s# &e s&atele 3otoliului .i a&ri"se o ,i-ar#/ 0 8,i 4"c+i&ui &ro)a)il c# a! )#ut &rea !ult/

0 Nu te-a! %#*ut "icio(at# )eat' (ar/// 8" s3$r.it' ce s-a 4"t$!&lat cu Porter .i secu"(ul1 0 Au i*)utit s# sca&e ascu"*$"(u-se 4" 6u"-la (i" i"sul#/ Du&# u"ele su&o*i,ii' Porter .i-a ucis &arte"erul .i' trec$"( &ri"tr-o su!e(e"ie (e &eri&e,ii' s-a 4"tors 4" A"-lia' &re($"( co&iilor s#i &la"ul .i' (esi-ur' secretul ascu"*#torii/ 0 Co&iii s-au 4!)ol"#%it (e -$lci 4" a6u"ul e &e(i,iei/// ur!# )#tr$"ul &e acela.i to"/ 0 Nu-i e clus/ 0 ///Iar .oarecii au ro",#it o &arte (i" (ocu!e"t' e act &or,iu"ea 4" care era "otat# latitu(i"ea i"sulei/ Ne 4"toarce! la Jules Ver"e1 E"-le*ul 3u!a li"i.tit/ 0 Datele au r#!as i"tacte' ro*#torii &resu&u" c# erau a"al3a)e,i/ Ti!& (e *ece a"i' i"sula a co"stituit locul (e &o&as al &ira,ilor (i" Atla"tic/ 8" 3elul acesta' -rotele .i-au s&orit co"si(era)il co!oara/ Aici i"ter%i"e' (ac# o)ser%i' (o!"ul Ste%e"so" cu istorioara lui/ Du&# (ou# (ece"ii' i"sula e %i*itat# (e c#lu-#rii 3ra"cisca"i care +ot#r#sc s# tr#iasc# acolo &$"# la s3$r.itul *ilelor' 4" &ost .i ru-#ciu"i/ 0 Dar (esco&eri"( co!orile' .i-au )#-at !i",ile 4" ca&/ 0 Nu &rea e.ti i"s&irat a*i' *$!)i e"-le*ul/ I!a-i"ea*#-,i c# au to&it aurul' 4" 3i"e' o &arte (i" el' tur"$"(u-l 4" 3or!ele S3i"tei Decioare/ Ast3el s-a "#scut cea !ai &re,ioas# statuie (i" lu!e/ Au trecut a"ii/ Mira6ul co!orilor a 4"3l#c#rat !ulte 3a"te*ii/ S-au or-a"i*at (e-atu"ci &este ci"ci sute (e e &e(i,ii/ U" "ea!, 4"c#&#,$"at a stat .ais&re*ece a"i &e i"sul# c#ut$"( *a(ar"ic statuia/ 8" =>LE ' trei 3ra"ce*i' (oi *iari.ti .i u" s&eolo-' au reluat acelea.i cercet#ri 3#r# re*ultat/ B#tr$"ul 4i &use !$"a &e -e"u"c+i/ 0 S&u"e-!i si"cer' Ne(' ai -#sit o 3at# 3ru!oas# .i ,i-a %e"it i(eea c# %-a,i &utea (istra stra."ic 4" Atla"tic1 Ri%iera a (e%e"it !o"oto"#' "u-i a.a1 0 Nu-i a.a/ Pe 3at# a! -#sit-o' (ar "u-i &lac e cursiile cu )arca/ Se ri(ic# .i aru"c# !ucul ,i-#rii 4" c#!i"/ Ci"e%a a (esco&erit totu.i ascu"*#toarea/ 0 Ci"e1 0 U" a%e"turier/ Acu! .ase s#&t#!$"i' a! 3ost i"%itat la o rece&,ie/ Ga*(a' o %ec+e &riete"#' &urta "i.te cercei care !i-au atras i!e(iat ate",ia/ M#ri!ea &ietrelor .i lucr#tura/ Ce%a cu totul "eo)i."uit/ I-a! &re*e"tat co!&li!e"tele !ele .i !i-a .o&tit c# i-a cu!&#rat (e la u" "a)a) ro!$"/ 8" caseta ei !ai a%ea (ou# &iese e traor(i"are/ O (ia(e!# .i o &erec+e (e &a3tale' a"tice 4" !o( cert/ 0 S# "u 3ie o &#c#leal#/ U" !eseria. i"teli-e"t 4,i &oate truca orice -iu%aier/ E"-le*ul scutur# ca&ul/ 0 A(!it c# &ot 3i tras &e s3oar#' (ar "u 4" !aterie (e )i6uterii/ E &er,ii' 4!i s&u"ea &riete"a !ea' &resu&u" c# &ietrele 4!&o(o)eau urec+ile u"ei -e"o%e*e &ictate (e Pirelli' acu! u" secol .i 6u!#tate/ Doa!"a c#l#torea s&re Li!a' iar cora)ia a 3ost atacat# (e &ira,i/// E ist# su&o*i,ii serioase 4" acest se"s/ 0 De%i"e ca&ti%a"t/ Bei ce%a1 0 Nu' !ul,u!esc/ De (i!i"ea,# tor" 3#r# 4"cetare 4" !i"e/ Gi"o "u !-a l#sat "ici s# res&ir/ 0 Eu a! s#-!i &re&ar u" cocteil/ Bi !ai (e&arte/ 0 A! 4"tre&ri"s i!e(iat cercet#ri .i a! a3lat lucruri i"teresa"te/ Cel care a %$"(ut )i6uteriile e u" ro!$"/ 8l c+ea!# Po&a/ A e!i-rat 4" Dra",a 4" =>M?' cer$"( a*il &olitic/ El%e,ia"ul r#!ase cu sticla (e Coi"treau 4" aer/ 0 De trei*eci (e a"i' Po&a tr#ie.te la Paris ca u" ra6a+/ Di" c$"( 4" c$"(' %i"(e (iscret c$te u" -iu%aier ciu(at' "u!ai la )u"e cu"o.ti",e .i "icio(at# &ri" i"ter!e(iari/ Morto" 3#cu o &au*#' a.te&t$"(u-l s# se 4"toarc# (e la !#su,a cu )#utur#/ 8.i &ri%i ceasul/ Dou#/ Dac# .e3ul era (e acor(' !$i"e 4"ai"te (e &r$"* &utea 3i la Paris/ 0 Co"ti"u#/ 0 M-a! ocu&at &u,i" (e acest Po&a .i a! a3lat u" lucru ui!itor/ 8"ai"te (e r#*)oi' !ai e act 4" :J?' a 4"tre&ri"s si"-ur o e &e(i,ie 4" I"sula Grotelor/ La Pu"ta Are"as' s-a 4!)arcat &e u" %a&or -recesc cu (esti"a,ia Ro!$"ia/ Pri"tre )a-a6ele sale se a3la u" )alot lu"-' 3oarte -reu'

4"%elit 4" ro-o6i"i/ 8" cursul c#l#toriei' care a (urat &este (ou# lu"i' u" !ari"ar curios a i*)utit s# strecoare o &ri%ire su) a!)ala6/ Ne( se o&ri r$*$"( 4"ceti.or/ 0 Ce a %#*ut1 0 O 3e!eie str#lucitoare .i al "ai)ii (e 3ru!oas#/ Statuia (e aur' 4" !#ri!e "atural#' a Decioarei Maria/ Madona &e care o caut# to,i 3a"aticii (e o sut# ci"ci*eci (e a"i/ El%e,ia"ul 4l &ri%i ,i"t#/ 0 Cu! ai a3lat1 0 L-a! -#sit &e !ari"arul cel curios/ Se 4"(oa&# la MC"c+e" cu c$r"a,i &e %ar*#' )ea )ere .i &o%este.te oricui 4"t$!&larea' (ar "i!e"i "u %rea s#-l asculte/ Desi-ur' ti&ul "u 3ace "ici o corela,ie cu te*aurul s&a"iolilor .i co!orile &ira,ilor/ 0 8" !o( lo-ic' tre)uia s# &ro3ite (e tu%au. 0 E u" )#r)at 3#r# &ers&ecti%#/ Nu-i &lace s# se ocu&e (e a3aceri care-l (e&#.esc/ i-a (at i!e(iat sea!a c# ro!$"ul e 4",eles cu c#&ita"ul %asului' u" i"(i%i( (ur' cu ar#t#torul "er%os/ L-ar 3i lic+i(at i!e(iat ce ar 3i si!,it c# "ea!,ul a !irosit ce%a/ 0 A&oi1 0 Po&a "-a a(us Madona la Paris/ Giu%aierurile sau o &arte (i" ele le-a &utut scoate (i" Ro!$"ia' (ar "u!ai at$t/ i a &#r#sit ,ara cla"(esti"/ O statuie (e aur "u-i u" )a-a6 co!o(/ 0 Pre*u!,ii' Ne(2 0 M-a! i"3or!at !i"u,ios/ Decioara "u e la Paris2 8" trei*eci (e a"i' Po&a ar 3i luat o +ot#r$re 4" &ri%i",a ei/ i ar 3i 3ost i!&osi)il s# "u r#su3le ce%a/ E u" +a& &rea !are ca s# "u su-+i,e "i!e"i/ 0 S# a(!ite!' .i1 E"-le*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 C$"( a! &o3t# s# %$"e* lei !# (uc 4" A3rica/ 0 E.ti u" co&il/ U"(e %rei s-o cau,i1 0 La Bucure.ti' (eclar# cal! Ne(/ Dosta so,ie a lui Po&a' o oarecare Ol-a Tu(or' tr#ie.te/ A (i%or,at ca s# "u ai)# &lictiseli' (ar co"ti"u# s#-.i scrie/ Le-a! i"terce&tat cores&o"(e",a/ Su"t si-ur c# 3e!eia .tie ce%a (e statuie/ 0 i (ac# "u .tie1 0 Oricu!' !erit# 4"cercat/ e3ul se 6uca cu &a+arul -ol/ De 6os %e"eau *-o!ote' !u*ic#' r$sete' -lasul &uter"ic al u"ui a!erica" care urla ce%a (es&re Susa" cea ro.co%a"#/ 0 A. &re3era s# !# -$"(esc' Ne(/ Acor(#-!i c$te%a *ile/ Mi se &are &rea 3a"te*ist totul/ Nu .tiu ce s#-,i s&u"/// 0 8" 3o"(' (e ce e*i,i1 0 E risca"t/ 0 8" ca* (e e.ec' c+eltuielile "u te &ri%esc/ 0 M# &ri%e.te soarta ta/ Nu %reau s# te &ier(e!/ 0 P$"# aici' (ori",ele "oastre coi"ci( &er3ect' *$!)i e"-le*ul/ 0 E.ti u"ul (i" oa!e"ii !ei )u"i .i &oate si"-urul &riete" &e care-l a!/ 8" -e"eral' a! e%itat lo%iturile 4" Est/ Nu a%e! a-e",i acolo' se &ot i%i o !ie (e ca&ca"e 4" care s# te 4!&ie(ici &e"tru c# "u .tii "i!ic (es&re %ia,a lor' (es&re siste! 4" -e"eral' (es&re &oli,ia res&ecti%# .i a.a !ai (e&arte/ Pleci la (ru! 3#r# )usol#/ 0 Priete"ul lui I"-ri( a &#r#sit Ro!$"ia acu! u" a"/ Su"t co"%i"s c# !-ar &utea a6uta/ M-a. !ul,u!i cu o si"-ur# a(res# util#/ 0 8l cu"o.ti1 0 Da/ 0 8l &o,i (eter!i"a s# te 4"so,easc#1 0 E%e"tual/ 0 Pe ci"e %rei s# !ai iei1 Morto" *$!)i lar-/ 0 Asta 4"sea!"# c# a! c#*ut (e acor(1

0 Discut#! o e%e"tualitate/ La ci"e te-ai -$"(it1 0 Plec si"-ur/ Decioara' (ac# e ist#' "u e ascu"s# 4"tr-u" sei3' a.a c# "-a! "e%oie (e s&#r-#tori/ 0 A(!i,$"( c# o (esco&eri' acce&t i&ote*a cea !ai 3ericit#' cu! %rei s-o strecori &e su) "asul ro!$"ilor1 Cu! o sco,i' Ne(1 E o statuie' "u u" ti!)ru (e ci"cis&re*ece ce"ti!e/ 0 M-a! -$"(it la c$te%a %aria"te/ El%e,ia"ul 4i c#ut# oc+ii/ M$"a &ali(# ta!)uri"a &e &ere,ii &a+arului/ 0 Ascult#' Ne(' si!t c# ce%a "u-i 4" re-ul#/ 8" (e3i"iti%' (e ce te cra!&o"e*i (e Madon' 8"tre&ri"(erea !er-e (estul (e )i"e ca s# "u 3i! sili,i s# 3ace! ec+ili)ristic# &e o 3r$"-+ie sus&e"(at# 4"tre (ou# )locuri la "i%elul eta6ului o&t*eci/ Ai ascultat (area (e sea!#/ Be"e3iciul "et &e a"ul acesta a 3ost (e u" !iliar( .i o sut# (e !ii (e (olari/ U" re*ultat &ros&er' (u&# c$te a&recie* eu/ i-atu"ci' (e ce s# risc#!1 Ce se ascu"(e 4" &ro&u"erea ta1 A%e"tur# (e (ra-ul a%e"turii1 Pe c+i&ul e"-le*ului a&#ru u" sur$s sarcastic/ Sco"ta la si-ur &e e3ectul cu%i"telor sale/ 0 Vreau s# !# 4"sor/ Oc+ii celuilalt se l#r-ir# )rusc/ 0 Ne( Morto"' ai 4""e)u"it2 0 De ce1 A! trei*eci .i o&t (e a"i .i e ti!&ul s# !# 3i e*/ 0 E ist# o !ie (e !i6loace !o(er"e' cu re*ultate ase!#"#toare/ Cia"ura' (e &il(#/ O (o*# cu!seca(e .i e.ti u" o! 3#cut/ 0 Tre)uie luat# cu a&#' or eu' (e la )ote*/// 0 S#ri (i" a%io" 3#r# &ara.ut# sau 3# o &li!)are 4" !ie*ul "o&,ii cu !etroul &ri" NeH NorI/ Cl#ti"# (i" ca&9 Vas#*ic# te-a &#c#lit/ 0 Su"t a&roa&e si-ur' r$se Ne(/ 0 i-,i cere s# te si"uci*i ca s#-i (e!o"stre*i c# o iu)e.ti1 0 Nu/ 0 Vrea Decioara (e aur 4" )uc+etul ei (e !ireas#1 0 Nu/ 0 Atu"ci1 0 Lo%itura aceasta 4!i %a 4"-#(ui s# !# retra- (i" asocia,ie/ El%e,ia"ul 4l !#sur# co"ster"at/ 8.i s!ulse "er%os 3luturele (e la -$t/ 0 Ne( Morto"' e.ti "e)u" (e le-at2 0 Deloc' (ra-ul !eu/ Dac# %rei' acu! &o,i s#-!i (ai u" scotc+/ Da' a! i"te",ia s# !# retra-/// Mul,u!esc' u" si"-ur cu) (e -+ea,#/ 8" &ri!ul r$"(' "u su"t (i" #ia care 6oac# !ereu &e acela.i "u!#r/ i c$"( 4"%$r,i a3aceri ca ale "oastre' 4"t$iul rateu e .i ulti!ul/ 5i" la 3ir!a !ea o"ora)il#9 -e"tle!a" (i" Cit;' cu u" trecut "e&#tat/ Lucre* (e ci"cis&re*ece a"i cu ti"e' !-a! (istrat -ro*a% .i cu asta !# (eclar !ul,u!it/ Dac# 3ata ar a3la (es&re !i"e (oar a *ecea &arte (i" ce ar &utea a3la' !i-ar 3ace i!e(iat %$"t/ 0 <!2 Puteai s# !# scute.ti (e celelalte aiureli/ Osta e si"-urul !oti% i!&orta"t/ Totu.i' "u 4",ele- ce caut# Madona aici/ 0 Ai s#-!i s&ui a treia oar# c# su"t "e)u"/ Vreau s#-!i iau *$"a .i s# !# sta)ilesc 4" Poli"e*ia/ 0 U"(e1 0 8" I"sula P+oe"i / A! &etrecut o(at# o %aca",# acolo .i locurile !-au 3asci"at/ E o %ia,# s&le"(i(#2 Mi-a! (orit !ereu s# !# 4"torc/ Co!isio"ul ce !i-ar re%e"i (e &e ur!a Decioarei !i-ar 4"-#(ui s# (uc o %ia,# !i"u"at# &$"# la ca&#tul *ilelor/ 0 Ce 3el (e %ia,#' Ne(1 0 Soare' o cas# cu %era"(a s&re ocea"' &riete"i a-rea)ili .i cel &u,i" o 6u!#tate (e (u*i"# (e co&ii/ A. scrie &oate .i o carte (es&re 3lora local#/ 0 8,i )a,i 6oc (e !i"e1 0 Mi-a &l#cut tot(eau"a )ota"ica' (ar "-a! a%ut ti!& s# !# ocu& serios/ B#tr$"ul 4l &ri%i (i"tr-o &arte/ 8"tre)# a&#s$"( 3iecare sila)#9 0 Nu cu!%a 3etei 4i &lace )ota"ica1

0 Su"t si-ur c# o las# rece' r$se Ne(/ 0 Cu! arat#1 0 Nu sea!#"# cu "i!ic (i" ceea ce 4,i 4"c+i&ui tu .i &ot s# te asi-ur c# "u re-ret#/ E 3ru!oas#' "u %a!&#' 3ereasc# Du!"e*eu' 3ru!oas#' se"i"# .i o(i+"itoare/ 0 La 4"ce&ut toate su"t o(i+"itoare/// U"(e (racu: te-a &escuit1 0 8" &aro+ia tat#lui ei' u" &astor e tre! (e cu!seca(e/ Ea &re(# la .coala (e (u!i"ic#/ El%e,ia"ul 4.i (esc+ise "e&uti"cios )ra,ele/ 0 Mon ami, !# (au )#tut/ 8" %ia,a !ea "u !i te-a. 3i 4"c+i&uit 4"co"6urat (e .ase !ici Morto"i' la )ra, cu o a3urisit# (e &urita"#' a(!i"istr$"( cate+is!ul s#l)aticilor (i" Poli"e*ia/ Morto" sur$se li"i.tit/ 0 Bota"ica' %rei s# s&ui/ Cu! r#!$"e cu &ro&u"erea !ea1 0 Diica &astorului cel cu!seca(e "u e (is&us# s# te &ri!easc# alt3el 4" &atul ei1 0 Nu/ 0 Per3ect' Ne(/ R#s&u"sul !eu e acela.i/ )u. K P$"# la ur!# 3usese da. A (oua *i la &r$"*' Morto" lu# (e6u"ul 4" restaura"tul aero&ortului Orl; .i' (u&# o or#' se a3la 4" salo"ul u"uia (i" a&arta!e"tele <otelului Crillo"/ 8.i lu"ec# &ri%irea &e !o)ila *%elt# .i (elicat# Louis AVI/ Piesele al)e se (eta.au !i"u"at &e &ere,ii 4!)r#ca,i 4" ta&et %i.i"iu' cu (u"-i ar-i"tii/ O -lastr# cu tra"(a3iri -al)e"i (#(ea o i"ti!itate sua%# 4"c#&erii/ E"-le*ul 4.i l#s# !#"u.ile &e !as# .i 4.i scoase &ar(esiul/ 0 Ai a%ut "oroc/ Ro!$"ul (#(u (i" ca&/ 0 A.a cre(/ Ci"e ,i-a (at a(resa !ea1 0 I"-ri(/ Oricu!' "i!e"i "u se ascunde la Crillo"/ 0 Nici "-a! 3#cut %reu" !ister/ Era! (oar curios/ 0 D#r# s# !# a!estec 4" a3acerile tale' "u 4",ele- totu.i (e ce ,i-ai ales o ase!e"ea re.e(i",#/ Atra-e ate",ia/ 0 Pu,i" 4!i &as#/ Peste c$te%a *ile &#r#sesc Parisul/ Vreau s# !# sta)ilesc 4" Ca"a(a/ Morto" 4.i su),ie &ri%irea .i r$se/ 0 Alt aer/// 0 Asta-i .i &#rerea a%ocatului !eu' u" )#r)at i"teli-e"t/ 0 P#strea*#-l/ Ai "e%oie .i (e ci"e%a care -$"(e.te/ 0 E.ti a!a)il/ 0 A 3ost' &resu&u"' o lo%itur# serioas#/// 0 Nu !# &l$"-/ Ce !ai 3ace I"-ri(1 Vocea 4i era cal!# .i Ne( "u sesi*# "ici o i"to"a,ie s&ecial#/ Nici &e 3i-ura )ru"# cu "asul u.or 4"co%oiat .i )#r)ie )rutal# "u se citea "i!ic/ 0 Arat# )i"e/ A! %#*ut-o rece"t/ Ro!$"ul se ri(ic# res&ir$"( a($"c/ 0 O/G/2 Nu &oate s#-,i !ear-# 4" toate/ Mi-ar 3i &l#cut s# %i"# cu !i"e 4" Ca"a(a/ 0 E.ti "e)u"2 Nici u" )#r)at s#"#tos "u &leac# 4" Ca"a(a cu I"-ri(/ E o 3at# !i"u"at#' (ar c$"( %rei s# te 4"sori 4,i ale-i !ireasa (e &e alt# stra(#/ i I"-ri( c$"( se %a !#rita' o s# &re3ere alt -e"/ 0 Mie totu.i !i-ar 3i &l#cut' (ar se &are c# "u-i su3icie"t/ 0 Mul,u!e.te-i lui Du!"e*eu/ 0 Dac# o %e*i' s&u"e-i c#-!i !e",i" &ro&u"erea/ Scu*#-!# u" !o!e"t2 Vreau s# a"u", rece&,ia s# "u "e (era"6e*e "i!e"i/ Ri(ic# rece&torul !ascat 4"tr-u" co.ule, cu ca&acul &li" (e 3lori/ Morto" se str$!)# .i a&ri"se o ,i-ar#/ Nu %e(ea ra,iu"ea &e"tru care tre)uie ca!u3lat a&aratul tele3o"ic su) o &#&u.# s&a"iol#' 4" "i.# sau 4"tr-u" &a"era. italia"/ 7Stric# at!os3era (ecorului/// <!' aiureli lati"e/7 0 Ce )ei1 4"tre)# Da"/

0 Ni!ic/ De &atru*eci .i o&t (e ore "u 3ac altce%a (ec$t s# )eau/ 0 C$"( o s# ai c+e3' te ser%e.ti si"-ur/ i-acu! &o,i s#-i (ai (ru!ul/ Su"t co"%i"s c# "u te-ai a)#tut &e la Paris ca s# %e*i cu! !-a! i"stalat/ E"-le*ul 4"ce&u s# r$(#/ Ti&ul a%ea sto3#/ O si!,ise 4"c# acu! u" a"' c$"( a3i.a o &o*i,ie (u)ioas# 0 ce%a 4"tre %alet .i -i-olo 0 ,i"$"(u-se (e 3ustele lui I"-ri(/ N-a%ea o ce"ti!#/ Iti"erarul &arcurs 4"tr-u" si"-ur a"' (e la o ca!er# (eoc+eat# (i" Dra"I3urt la <otel Crillo"' &ro!itea !ult/ 7Va r#*)i .i 4" Ca"a(a27 0 A! u" as 4" !a".et#' s&use Ne(/ 0 S#-l %e(e!/ 0 Dac# i*)uti!' &o,i sco"ta &e u" cec (e o sut# (e !ii (e (olari/ Da" 4.i ciu&i u.or )u*a/ 0 A(ic# s# 6oc &e !$"a ta/ 0 E%i(e"t/ Preco"i*e* 0 4l &ri%i ,i"t# 0 o lo%itur# 4" Ro!$"ia/ Va tre)ui s# !# 4"so,e.ti/ Da" r#!ase i"ter*is c$te%a cli&e' a&oi i*)uc"i 4"tr-u" +o+ot 3or!i(a)il (e r$s/ 0 8" Ro!$"ia12 Ur!ar# cu%i"te "e(eslu.ite' 4"tr-o li!)# &e care e"-le*ul "u o 4",ele-ea/ Du!"e*eule' #sta-i cel !ai )u" )a"c2 Morto" 4l &ri%ea cal!' a.te&t$"( s# se li"i.teasc#/ Da" 4"ti"se !$"a (u&# &a+arul (e co"iac/ Lu# o 4"-+i,itur# *(ra%#"#' a&oi co"ti"u# s# r$(# 4"ceti.or/ 0 Nu !i s-a s&us "icio(at# c# a. 3i %reu" -lu!e,' o)ser%# Ne(/ 0 Ai a%ut &ro)a)il (e-a 3ace cu i"%i(io.i/ <ai s# l#s#! 3leacurile2 Su"t (is&us s# te 4"so,esc oriu"(e 4" a3ar# (e Ro!$"ia/ 0 O sut# (e !ii (e (olari2 S&er c# ai re,i"ut/ 0 A! 3ost "u!ai urec+i/ N-a. acce&ta "ici &e"tru u" !iliar(' Morto"2 Bece !iliar(e2 Nici &e"tru tot Parisul/ Ne( o)ser%# )uto"ul (es&ri"s la c#!a.#/ 8l 3i #' a&oi 4.i co"sult# u"-+iile/ 0 M# 3aci curios2 8"cerc s# -+icesc ce lo%itur# ai (at/ C$t "ai)a s# 3i scos &e"tru ca o3erta !ea s# "u-,i s&u"# "i!ic1 R$sul ro!$"ului u!&lu (i" "ou 4"c#&erea/ 0 Ai au*it )a"cul cu re&re*e"ta"tul lui Dor(1 0 8" -e"eral !# &reocu&# alte &ro)le!e/ 0 Se *ice c# ti&ul s-a (us la Vatica" .i i-a o3erit Pa&ei o su!# e or)ita"t# ca s# strecoare 4" ru-#ciu"ea Tat#l Nostru !arca !a.i"ii/ U" si"-ur cu%$"t9 Dor(/ E%i(e"t' a 3ost &o3tit a3ar#/ 0 Presi!t c# o s# !or (e r$s/ 0 Ai r#)(are/ 8"tors 4" A!erica' ti&ul i-a relatat )ossului 4"t$!&larea/ Ma-"atul a r#!as &e -$"(uri9 7<!' oare c$t i-or 3i (at )leste!a,ii #ia (e italie"i &e"tru %or)ele *+",- volontas tua./0 De%e"i )rusc serios/ Te 4".eli/ Nu s&u" pas &e"tru c# a! )a"i/ Acu! u" a"' ,i-a. 3i (at acela.i r#s&u"s/ 0 Oare1 0 Pe cu%$"tul !eu/ M# 4"tre) 4"s# 0 o)ser%i' su"te! curio.i cu r$"(ul 0 ce ,i-a *-$"(#rit i"teresul 4" Ro!$"ia1 Dac#-!i &ro&ui !ie o sut# (e !ii' ,ie tre)uie s#-,i ias# (e cel &u,i" ci"ci ori &e at$t/ 8" s3$r.it' tot "-ai s#-!i s&ui/// E"-le*ul r#!ase &e -$"(uri/ Tr#-ea u.or (e )r#,ara elastic# a ceasului' ,i"ti"( co%orul al) cu )u6ori -i-a"tici (e u" ro* (ia3a"/ 0 8!i &are r#u c# te (e*a!#-esc' s&use Da"/ 0 E ulti!ul t#u cu%$"t1 0 <ot#r$t/ 0 Bi"e' co"si(er# c# "u a! (iscutat "i!ic/ 0 Dii li"i.tit' Morto"/ A! uitat totul' iar 4" ca!er# "u su"t !icro3oa"e/ Sur$se/ A%ea o (a"tur# &uter"ic#' (ar "ere-ulat#/ Ne( o3t#/ 0 Po,i s#-!i e &lici cel &u,i" (e ce "u %rei1 0 Cu &l#cere/ 8l &ri%i lu"-9 8,i (au u" s3at &riete"esc' si"cer &riete"esc/ Ve*i-,i (e trea)#2 <a)ar "-a! ce-i 4" ca&ul t#u' (ar 4,i s&u" 3#r# s#-,i %#( c#r,ile' re"u",#2 Vor)eai (e u" as/ Du-l

la &li!)are/ E.ti !ic .i cu careu2 E"-le*ul ri(ic# s&r$"ce"ele/ 0 De ce1 0 Pe"tru c# "u ai "ici o .a"s# s# c$.ti-i2 Nici u"a (i"tr-o !ie2 Ci"e ,i-a s&us alt3el' s# .tii c# te-a !i",it/ 0 Ai a%ut 4"curc#turi !ari1 0 Pri!ul .i ulti!ul co"tact cu !ili,ia l-a! s#r)#torit la (e&u"erea cererii (e &a.a&ort/ De alt3el' .i acesta-i a!#"u"tul la care ar tre)ui s# re3lecte*i 4" &ri!ul r$"(' 3i-ure* aici su) &ro&riul !eu "u!e9 Da" Vi(ra.cu/ Ca (eli"c%e"t (e (re&t co!u"' risc$"( s# 3iu e tr#(at' !i-a. 3i sc+i!)at i!e(iat 3ir!a/ 0 Lo-ic/ i atu"ci1 0 5i"e !i"te cu%i"tele !ele' Morto"2 N-a. %rea s# 3iu &ia*# rea' (ar ai s# re-re,i c# "u !-ai ascultat/ 0 Au &oli,i.ti c+iar at$t (e 3or!i(a)ili1 0 Au/ E ist# o tra(i,ie/ Au 3ost co&oi e cele",i .i 4" %ec+iul re-i!' su"t .i a*i/ Dar la as&ectul #sta !-a. -$"(i a)ia 4" al .a&telea r$"(/ S&u"e-!i' ai (e6u"at1 0 Da' la aero&ort/ 0 S# cer totu.i o sticl# (e Marti"i .i &u,i" ca%iar1 E"-le*ul 4"ce&u s# r$(#/ 0 A! 4",eles c# ai )a"i' "u tre)uie s# 3aci e3orturi su&li!e"tare/ 0 A(e%#rul e c# "u &ot uita *ilele 4"-ro*itoare (e la Dra"I3urt/ C$"( !i-ai strecurat la -ar(ero)# ci"ci*eci (e !#rci' "u !$"case! (e (ou# *ile .i (e-o s#&t#!$"# (or!ea! &ri" -r#(i"i &articulare/ 8" &arc !-ar 3i u!3lat &oli,ia/ A! -#sit )a"ii' !-a! (us la toalet# .i a!/// (a' a! &l$"s/ 0 8" re-ul#2 C$"( %oi 3i la a"a"-+ie' o s# !i-i (ai 4"a&oi/ 8"ce&use.i s# %or)e.ti (e Ro!$"ia/// Da" se &li!)# u" ti!& &ri" ca!er#/ Di"colo (e &er(ele' u" cer -ri' a&os' s&#la o)eliscul (i" Place (e la Co"cor(e/ 0 Voi +a)ar "-a%e,i ce se 4"t$!&l# acolo' %or)i 4"tr-u" t$r*iu/ Nici !#car "u %# trece &ri" !i"te/ E alt# %ia,#/ Al,i oa!e"i' alt# !e"talitate/ U"eori te &o,i cre(e &e alt# &la"et#/ 0 Co"cret/ 0 Uite' Ne(2 S# *ice! c# (au aici o lo%itur#/ Aici' la A!ster(a! sau la NeH NorI/ G#sesc c$t ai cli&i *ece co!&lici (is&u.i s# !# a6ute' (ou#*eci (e )or(eluri' +oteluri .i &e"siu"i u"(e sticle,ii "u-.i %$r# "asul .i u"(e &ot s# !# ascu"( 0 c+estia e s# cu"o.ti a(resele .i s# &o,i &l#ti (istrac,ia/ Dac rost ur-e"t (e t#i"uitori' !#sluitori .i ce %rei tu &e"tru !ar3a (e care %reau s# sca&/ 8" ulti!# a"ali*#' !ituiesc &oli,ia' .eri3ul' )iserica .i &e Du!"e*eu2 E"-le*ul 4!&i"se scru!iera s&re !i6locul !esei/ Mucurile r#s&$"(eau u" !iros iute/ 0 8,i %i"e s# cre*i c# 4"c+isorile (i" Vest su"t -oale/ 0 Nu' Ne(' (ar locatarii "u re&re*i"t# "ici *ece la sut# (i" ci3ra real# a i"3ractorilor/ Dac# o s# ai )a3t# s# te 4"torci (i" Ro!$"ia' te ro-' a"u",#-!#/ Vi" s&ecial (i" Ca"a(a s#-!i s&ui c# a! e a-erat/ 0 M# s&erii2 0 Te &re%i"/ Ai s# te si!,i ca u" .oarece/ Cu e ce&,ia ser-e",ilor (e stra(#' "i!e"i "u &oart# ar!e' "u ai u"(e s# ascu"*i u" co&il (e ci"ci a"i/ 8,i 4"c+i&ui c-o iau ra*"a2 5i"e !i"te' "u &o,i ascu"(e "ici u" su-aci2 Au o or-a"i*are 3a"tastic#2 E ist# o le-e &ri%i"( o)li-ati%itatea !u"cii' orice &ier(e-%ar# e re&erat ur-e"t/ Dac#' (e e e!&lu' %i"e la !i"e u" ti& &e"tru (ou#*eci .i &atru (e ore su"t o)li-at s#-l a"u", a(!i"istratorului/ La +otel &re*i",i actele/// 0 i aici ai "e%oie (e acte/ 0 <ai s# 3i! serio.i2 8,i (au "u!ai la Paris ci"cis&re*ece a(rese u"(e &e"tru o sut# (e 3ra"ci 4i (oare u"(e%a (ac# e.ti !isio"ar 4" C+i"a sau asasi"ul lui Ge""e(;' cu! te c+ea!# .i ce &#rere ai (es&re Pia,a Co!u"#/ E"-le*ul 4.i &ri%i ceasul/ 0 tiu c# a! %or)it (e &o!a"#' o3t# Da"' (ar "u uit c# !-ai a6utat/

0 La ur!a ur!elor' 4!i &ot o3eri o e cursie/// Vreau s# %#( o ,ar# 4" care &oli,ia .o!ea*#/ Da" ri(ic# "e&uti"cios (i" u!eri/ 0 Dra-ul !eu' "u ur!ea*# (ec$t s#-,i ure* (ru! )u"/ 0 Mai &o,i 3ace ce%a &e"tru !i"e' *$!)i Ne(/ 0 A"u!e1 0 S&u"e-!i u" ti& c#ruia totu.i !-a. &utea a(resa in extremis. E i!&osi)il s# "u cu"o.ti &e "i!e"i/ 0 O s# r$*i' (ar a! tr#it 4"tr-u" !e(iu o"ora)il/ E ist# totu.i o 3e!eie/// Nu .tiu (ac# %a acce&ta s# cola)ore*e e3ecti%/ Po,i a%ea 4"s# toat# 4"cre(erea 4" ea/ Nu' "u' "u-i (eloc ce-,i 4"c+i&ui/// 0 Notea*#-!i' te ro-' &e o +$rtie' s&use Ne( 4!)r#c$"(u-.i &ar(esiul/ Nu su"t 3a!iliari*at cu "u!ele ro!$"e.ti/ 0 i %rei s#-i aiure.ti &e )#.ti"a.i2 0 Nu co"stituie u" i!&e(i!e"t/ Da" Vi(ra.cu *$!)i/ 0 N-a! reu.it s# te co"%i"-/ 0 Nu/ A! u" a%io" la !ie*ul "o&,ii/ Tre)uie s# !# -r#)esc/ 0 Noroc' Ne(2 0 Noroc' Da"2 A! s#-,i (au .i eu u" s3at/ Mut#-te2 C$"( %aca &e care o !ul-i se "u!e.te Mari6ua"a' e !ai )i"e s# 4"c+i*i -ra6(ul/ Poli,i.tii 3ra"ce*i "-or 3i ei "i.te -e"ii' (ar le-ar &utea trece totu.i &ri" !i"te s# se 4"tre)e cu ce )a"i &l#te.te u" tra"s3u- a&arta!e"tul (e la Crillo"/ 8"t$i 4,i %or %eri3ica cecurile' celelalte ur!ea*# (e la si"e/ 0 Ce .tii' c$t .tii .i (e u"(e1 4"tre)# cris&at Da"/ Ne( 4l )#tu u.or &e o)ra*/ 0 A! s#-,i s&u" (u&# ce !# 4"torc (i" Ro!$"ia/ 0 Dac# te 4"torci2 Vi(ra.cu 4.i u!&lu u" &a+ar (e co"iac .i ur!#ri (e la 3ereastr# silueta e"-le*ului/ O siluet# e"er-ic#' 4"tr-u" ra-la" ca3e"iu' care se (i*ol%a 4" re,eaua 3i"# a &loii/

CAPITOLUL III 8NTPMPLORI NEPREVOBUTE A"c+etatorul i"tro(use &a-i"ile )#tute la !a.i"# 4"tr-u" (osar "ou/ Scrise cu litere cite,e9 )r. 1283456 7lga -udor 8 art. 135 &od penal. 8".uru)# ca&acul stiloului' a"u",$"( sec9 0 Su"te,i arestat#2 B#tr$"a se ri(ic# 4" &icioare cu !$i"ile 4"cle.tate &e &o.et#/ 8"cerc# s# s&u"# ce%a' a&oi re"u",#/ Se r#suci )rusc .i ie.i escortat# (e su)o3i,erul (e &a*#/ A"c+etatorul trase sertarul )iroului/ 8.i scoase &ac+etul cu !$"care' a*%$rli +$rtiile -rase la co. .i !u.c# (i" tarti"a cu .u"c#/ 7<!2 Oa!e"i )#tr$"i .i "u-.i %#( (e reu!atis!e/// Tra3ic (e i"3lue",#2 Sca&# cu u" a"///7 K La E? "oie!)rie' Ne( Morto" se 4"scrise su) acela.i "u!e 4" re-istrele <otelului I"terco"ti"e"tal (i" Bucure.ti/ Se i"teres# la rece&,ie cu! &oate 4"c+iria u" turis!' &ri!i o +art# a ora.ului .i c+eia =?==' .i' aru"c$"( o &ri%ire &#tru"*#toare 4" 6ur' se 4"(re&t# s&re li3t/ C$,i%a 3ra"ce*i' 3oarte si-uri (e ei' su),iri' cu "asuri &roe!i"e"te' acu*$"( o "e&#sare %esti!e"tar# &li"# (e .ic' &ier(eau %re!ea 4" +olul ele-a"t cu *i(uri aurii/ O )lo"(# clasic# 4!&ac+eta' 4" s&atele u"ui )irou' u" o)iect ciu(at (i" le!"/ Italia"ul -r#su,' 4" &ar(esiu cire.iu' se a&lecase !ult 4"ai"te/ Vor)ea re&e(e' cu u" *$!)et .i o e &resie 3#r# (u)ii/ U.ile

asce"sorului alu"ecar#/ Co)or4 o 3e!eie c$"(%a su&er)#/ Morto" a&recie cu u" oc+i si-ur cerceii .i )ro.a (e sa3ire/ 8" li3t' o uit#/ Ve"ise &e"tru ce%a !ai )u"/ Ne( 4.i (e*)r#c# ra-la"ul .i i"s&ect# o(aia co"3orta)il#' cu (e)arale 4"c#&#toare' u" &erete (e o-li"*i' !o)ile &ractice .i !o(er"e/ De la 3ereastra eta6ului .a&tes&re*ece' Bucure.tiul 4i tri!itea o i!a-i"e curioas#/ 8"cerc# s# 3ac# o a&ro&iere cu ca&italele euro&e"e &e care le cu"o.tea' (ar "u -#si "i!ic satis3#c#tor/ O)ser%# c$t%a ti!& tra3icul (i" Pia,a U"i%ersit#,ii' 4l !ir# li&sa recla!elor lu!i"oase &e"tru u" &ro(us sau altul/ 8" ti!& ce-.i scotea lucrurile (i" %ali*#' re!e!or# cele (ou# a(rese/ Ol-a Tu(or' 3osta so,ie a lui Po&a' stra(a Ate"a L> C' .i cealalt#' o3erit# (e Da"' la care ur!a s# a&ele*e 4" situa,ii e tre!e9 E!ilia Plo&ea"u' )ule%ar(ul Macaralei/// <ot#r4 s# ia co"tact 4" aceea.i sear# cu Ol-a Tu(or .i tele3o"# la rece&,ie' i"teres$"(u-se (e turis! .i (ac# ar &utea o),i"e u" )uc+et (e 3lori/ I"tr# 4" )aie/ 8.i 4"%ior# o)ra*ul )i"e ras cu a&# (e colo"ie' trecu &ie&te"ele &ri" &#rul (es' )lo"(-ce"u.iu' lu# o c#!a.# &roas&#t# .i alt# cra%at#' a&oi se 4"toarse 4" o(aie .i (es3#.ur# +arta &e &at/ Re&er# u.or stra(a Ate"a .i 4.i s&use c# o (es&art (oar *ece !i"ute (e +otel/ Co)or4 (i" "ou 4" +ol/ I se 4"!$"ar# c+eile !a.i"ii' u" Re"ault al)astru' .i u" )uc+et (e -aroa3e/ 8"ai"te (e a &or"i !otorul' Ne( 4.i &ri%i ceasul/ Se a3la (e (ou# ore .i 6u!#tate 4" Bucure.ti/ K Era o cl#(ire ciu(at#' 3#r# eta6' cu 3erestre 4"alte' 4"*or*o"ate' care-i a!i"teau (e !icile ora.e (e &ro%i"cie (i" Dra",a/ Pe &er%a* se *#rea u" -+i%eci cu 3ru"*e -roase' !ustoase' .i u" &ac+et 4"%elit 4" 6ur"al/ Morto" a.te&t# s# treac# auto)u*ul ro.u' se asi-ur# 4"c# o (at# c# "-a 3ost ur!#rit .i &arc# 4" 3a,a casei/ 8i (esc+ise u" )#tr$" 4!)r#cat 4"tr-o %est# c#r#!i*ie/ C#!a.a cu &#tr#,ele era 4"c+eiat# &$"# la ulti!ul "asture/ 5i"ea u.a a)ia cr#&at#/ Pe 3i-ura (estul (e (isti"s# se citea "eli"i.te .i o "e4"cre(ere caracteristic#/ La Bucure.ti' 4i s&usese Da"' (i" *ece i".i "ou# &rice& 3ra"ce*a' cu .a&te o &o,i )$l)$i' ci"ci o %or)esc cure"t/ 7Toat# co"%ersa,ia lui Vi(ra.cu7' 4.i a!i"ti a!u*at Ne(' 7e &res#rat# (e ci3re' "u se &oate e &ri!a (ec$t 4" &roce"te/7 Ar)or# u" *$!)et lu!i"os/ 0 Bu"# seara/ O caut &e (oa!"a Ol-a Tu(or/ 0 Ci"e e.ti (u!"eata1 0 M# "u!esc Morto"/ Tre)uie s#-i &re(au u" !esa6 (i" Paris/ M-ar &utea &ri!i ast#-sear#1 B#tr$"ul e*it#' a&oi 4i 3#cu loc s# i"tre/ 0 De ce "u %-a,i a"u",at &ri" tele3o"1 E"-le*ul &#ru -ro*a% (e st$"6e"it/ 0 Scu*a,i-!#/// E o c+estiu"e (e c$te%a !i"ute' iar !$i"e (i!i"ea,# &#r#sesc ora.ul/ 0 Ciu(at/// Nu e.ti 3ra"ce*/ Ne( trecu 3lorile 4" !$"a cealalt#/ 7Al (racului (e "e4"cre*#tor27 0 Si-ur c# "u/ V-a! s&us' "u!ele !eu e Morto"/ Locuiesc la Lo"(ra/ 8"ce&u s&oro%#iala )#iatului cu!seca(e' 4"c$"tat s# 3ac# u" ser%iciu' a%i( (e cu"o.ti",e .i i!&resii 4"tr-o ,ar# str#i"#/ La Paris !# (uc (oar 4" i"teres (e a3aceri/ O cu"o.ti",#' (e 3a&t u" &riete"' a 3olosit &rile6ul .i !-a ru-at s#-i 4"(e&li"esc u" co!isio"/ Su"t &e"tru &ri!a oar# la Bucure.ti/ A%e,i u" ora. 3ru!os' (o!"ule/ 0 M(a/// si-ur/// !(a/// Ara"6a "er%os lucrurile &e !as#/ Oc+elarii' u" (e-etar' !osorul (e a,#' o -a*et#' (ou# ace (e -#!#lie 4"tr-o scru!ier#/ M$"a 4i tre!ura/ Ci"e-i &ersoa"a care %-a tri!is1 Ne( calcul# ra&i(9 7De!eia "u-i acas#/ Ar 3i a&#rut &$"# acu!/ Ti&ul 4.i ,esea ce%a si"-ur/ i totu.i "u e so,ul ei/ Nu s-a rec#s#torit/ A!a"t1 Nu2 A!a",ii au .a&te*eci (e a"i (oar la NeH NorI/ Veci"1 Mai (e-ra)# o ru(#/// V#r' cu!"at' &oate 3rate/ Tre)uie s#-l 3ac s# (e%i"# !ai &u,i" &ru(e"t/ U" "u!e cu"oscut' c+iar (ac# ,i-e (e*a-rea)il' 4"sea!"# !ai !ult (ec$t

u"ul co!&let str#i"/ I"s&ir# c$t (e c$t 4"cre(ere/7 0 Priete"ul !eu Po&a/// A(ic# %-a! !ai s&us2 Ne cu"oa.te! (e !ul,i a"i/ 0 A2 3#cu )#tr$"ul' Geor-e/ 0 A. &utea %or)i cu (oa!"a1 0 Ia loc/ 8"c+ise tele%i*orul/ Se 4"%$rti 3#r# rost &ri" o(aia cu lucruri %ec+i' 4"(re&t# ra!a u"ui ta)lou' 4" s3$r.it se a.e*# la !asa aco&erit# cu u" co%or ro.u' tocit/ 0 Nu/// Nu cre(/ 0 Ce a"u!e1 se i"teres# a!a)il e"-le*ul/ 0 C# ai &utea %or)i cu ea/ B#tr$"ul se ri(ic# (i" "ou .i s#lt# u" col, (e &er(ea/ D#(ea i!&resia c# su&ra%e-+ea*# stra(a/ 7Ce "ai)a se 4"t$!&l#17 se 4"tre)# Ne(/ 7E casa 3ilat#17 0 8!i &are e tre! (e r#u/// Nu .tiu cu! s# &roce(e*/ 0 Eu/// B#tr$"ul %or)ea 4" .oa&t#/ Su"t 3ratele ei/ Po,i s#-!i co!u"ici !ie/ Morto" *$!)i 4"curcat/ Scoase (i" )u*u"ar u" &ac+e,el ele-a"t' le-at cu o &a"-lic# ar-i"tie/ 0 N-ar 3i !are lucru/ Po&a !-a ru-at s#-i &re(au acest 3laco" (e &ar3u!/ A%ea! 4"s# u" !esa6 %er)al e tre! (e i!&orta"t/ 0 Su"t 3ratele ei' re&et# )#tr$"ul/ Geor-e ,i"ea la !i"e/// Vreau s# *ic' "e .ti! (e ti"eri/ M# !ir# c# "u ,i-a %or)it/// Nu e ist# %reu" !oti% s# "u ai 4"cre(ere/ 0 Nu 4",ele- (e ce "u &ot (iscuta &erso"al cu (oa!"a Tu(or/ M$i"ile )#tr$"ului tre!urau/ Pe )u*e i se i%i u" *$!)et cris&at/ U" &i &les"it ie.ea (i" )u*u"arul %estei/ 0 Ve*i/// toc!ai asta e/// Aici/// Nu &o,i' ce !ai/// 8.i ri(ic# &leoa&ele scor,oase9 Ol-a e 4"c+is#/ Au arestat-o/ 0 C$"(1 4"tre)# Ne( 4"cor(at/ 0 Ieri/// Ve*i' (e-aia "u &o,i/ Geor-e/// .tii' toat# %ia,a s-a -$"(it (oar la el/ Ol-a a su3erit !ult/ S#-i s&ui c#/// "u-i (re&t/ 0 De ce-au arestat-o1 0 Dleacuri/ Tra3ic (e i"3lue",#/ Su"t "e)u"i/// Nu %rei s#-!i s&ui ce-a *is Geor-e1 0 Doar (ac# !i-o %a 4"-#(ui el/ 8i %oi tele3o"a/ 8!i &are r#u &e"tru (oa!"a/ O s# %# !ai caut/ B#tr$"ul cl#ti"# ca&ul/ 0 N-ai s# !# cau,i/ tiu eu/// Salut# Parisul2 Rue/// &e &ro&riet#reas# o c+e!a Ma(a!e JacQuar(/// Su"t %reo ci"ci*eci (e a"i (e-atu"ci/ Mi-ar &l#cea s# .tiu (ac# !ai e ist# +otelul acela !ic/// Stai2 Nu ,i-a! s&us stra(a/ 0 Care stra(#' (o!"ule1 4"tre)# Ne(/ 0 Stra(a u"(e a! locuit/ A! "u!#rat o(at# c$te str#*i are %ia,a !ea/// Morto" se 4"toarse (irect la +otel/ Ceru ci"a 4" ca!er# .i o sticl# (e H+isI;/ Re3lect# i"te"s/ La "ou# .i 6u!#tate se s&#l# &e (i",i' sti"se lu!i"a .i a(or!i i!e(iat/ K Se tre*i &rost (is&us#' ca (e o)icei/ R#!ase 4" &at cu !$i"ile su) cea3#' &ri%i"( cerul !o+or$t/ De!eia (e sus' -ras#' cu o)ra6i uleio.i' (e o 3a!iliaritate %ul-ar#' )#tea car"ea/ 8" 3iecare (u!i"ic# !#"$"c# ."i,el/ Al#turi' stu(e"tul cu &ri%ire tul)ure (#(use (ru!ul la !a-"eto3o"/ C$"( o 4"t$l"ea &e &alier' "u o saluta/ Dluiera cu ta.ca s&$"*urat# (e u!#r .i se re&e*ea &e sc#ri/ E%ita oste"tati% s# ia li3tul 4!&reu"#/ Pe )u*ele E!iliei Plo&ea"u se i%i u" sur$s &li" (e (is&re,/ 7M# las# rece///7 8" a&arta!e"tul (i" (rea&ta' 3ar!acistul 3#cea lec,ii cu 3iu-s#u/ Du!i"ic# (i!i"ea,a la ora *ece 3i / Glasurile cre.teau &e !#sura !i"utelor co"su!ate cu stu(iul/ 0 Boule2 5i-a! !ai s&us (e o !ie (e ori c# aceea.i se scrie cu (oi (e e .i i' I"%ecti%ele co"ti"uau/ Du&# cretinule' ur!a u" &oc"et sur( .i )#ie,a.ul 4"ce&ea s#

)$*$ie/ E!ilia Plo&ea"u &#r#si &atul 3#r# c+e3/ 8.i &use (e ca3ea .i 4"ce&u s# (eretice &ri" cas#/ Pe 3i-ura -#l)uie' li&sit# (e 3ar!ec' st#ruia e &resia (e &lictiseal#/ O &lictiseal# !oc"it#' acr#/ Se !i.ca auto!at/ A.ter"utul 4" la(#' ca3eaua 4" cea.c#' i)ricul su) ro)i"et/ 5i-ara' c+i)riturile' &ie&te"ele' .iretul "e-ru care-i str$"-ea &#rul "e4"-ri6it 4"tr-o coa(# (e cal' )lu*a' 6ac+eta ie3ti"#' &alto"ul/ Mult ce"u.iu' ca3e"iu' u" ac (e si-ura",# la 3er!oarul 3ustei/ S!ulse (i" cuier &lasa 4!&letit#' se asi-ur# c# are c+eile .i tr$"ti u.a 4" ur!a ei/ Ne( a.te&t# s#-.i ter!i"e cu!&#r#turile/ O %#*use &#r#si"( a&arta!e"tul .i 4i luase ur!a &$"# la i"trarea su&er-!a-a*i"ului/ C$"( ie.i' &lasa era &li"# cu &ortocale .i cutii (e co"ser%e/ 8l (eruta 4"3#,i.area E!iliei/ 7O 3e!eie ur$t#' care 3ace tot ce-i st# 4" &uti",# ca s# 3ie .i !ai ur$t#/7 P#rul 4"ti"s &este ca&' &etrecut (u&# urec+i' atr#-ea ate",ia asu&ra 3ru",ii &rea )o!)ate .i a "asului &rea lu"-' +ai"ele &#reau cu!&#rate la -r#!a(#' 3#r# "ici o ale-ere/ Morto" o)ser%# c# &e 4"tre- iti"erarul "u o salutase "i!e"i/ La ie.irea (i" )loc' u" %eci" 4"torsese ca&ul cu i"(i3ere",#' 4" !a-a*i" 0 u" !a-a*i" (e cartier' u"(e clie",ii se cu"osc' 4.i *$!)esc' 3ac co"stat#ri )a"ale 4" le-#tur# cu %re!ea' re*ultatele .colare ale co&iilor' iar casieri,a roto3eie' !ereu )i"e (is&us#' te 3elicit# a!a)il c# ai sc#&at (e -ri&# 0 E!ilia trecuse "eo)ser%at#/ O acost# &re%e"i"(-o i!e(iat c# e tri!is (e Da" Vi(ra.cu/ Ne( si!,ea i"sti"cti% c# 3ace &arte (i" cate-oria 3e!eilor care &re3er# o atitu(i"e (irect#/ E!ilia tres#ri .i se uit# 4" 6ur/ O -os&o(i"# )#tea &er"ele la 3ereastr#' alta 4.i )#tea o(rasla 4" &ra-ul )locului' u" )#ie,a. 4" &alto" (e )la"# tr#-ea (e "asturii (olo3a"i ca "i.te )ul-#ri (e *#&a(#/ 0 Da"/// 8.i u!e*i )u*ele i"3or!e/ Vas#*ic# e la Paris/ Cu! se (escurc#1 E"-le*ul' ,i"$"( 4"c# &#l#ria 4" !$"#' sur$se/ 0 A. &re3era s# (iscut#! u"(e%a' a%$"( 4"tre "oi o !as# &e care s# "e s&ri6i"i! coatele/ 8l !#sur# rece .i Morto" 4.i s&use a!u*at c# &re*e",a lui "u-i 3ace "ici o i!&resie/ 7Ce "ai)a o 3i i"teres$"(-o totu.i17 0 Urc# la !i"e' (ar "u i!e(iat/ Peste *ece !i"ute/ De o)icei "u &ri!esc %i*ite .i "u ,i" s# atra- ate",ia/ Eta6ul &atru' a&arta!e"tul ML/ Ne( 4"cli"# ca&ul/ O a.te&t# s# i"tre .i se 4"(re&t# s&re tele3o"ul &u)lic (i" ca&#tul aleii/ Dor!# "u!#rul E!iliei Plo&ea"u/ Ascult# &ri!ul tril .i a-#,# rece&torul 4" urec+ea (e !etal/ 0 Du!"eata ai tele3o"at a(i"eauri1 Morto" co"3ir!# *$!)i"(/ 0 8,i era tea!# s# "u a%erti*e* Mili,ia1 0 Nu a%eai "ici u" !oti%/ Deoca!(at# "u 3ac (ec$t s#-,i tra"s!it salut#ri (i" &artea u"ui &riete"/ 0 Atu"ci1 0 A! s#-,i s&u" (u&# ce-!i o3eri u" scau"/ O a6ut# s#-.i (e*)race &alto"ul/ Bu*ele E!iliei se str$!)ar# (is&re,uitor/ 0 Su"t o)i."uit# s-o 3ac si"-ur#/ 0 O' scu*#-!#' .i i-l &use 4"a&oi &e u!eri/ Nu cu"osc o)iceiurile/ 0 O ca3ea1 0 N-ar 4"se!"a o &l#cere &e"tru (u!"eata' a.a c# re"u",#/ 8" oc+i 4i 6ucau scli&iri %esele .i E!ilia 4"ce&u s# r$(#/ 0 Ai -+icit/ 0 Cre( c# te-a! -+icit/ Acu! &ute! sta (e %or)# &riete"e.te1 0 De&i"(e ce ai (e -$"( s#-!i &ro&ui/ Ne( 4i strecur# o &ri%ire iute/ De!eia a%ea o !i"te ascu,it#/ 0 De ce cre*i c#-i %or)a (es&re o &ro&u"ere1 0 Ni!e"i "u !# caut# (e (ra-ul !eu/ 8l &ri%i ,i"t# cu o "ua",# u.or )at6ocoritoare/

Du!itale 4,i &ar si!&atic#1 E"-le*ul scutur# %e+e!e"t (i" ca&/ 7Dac#-i &lace s# au(# lucruri (e*a-rea)ile' "-are (ec$t/7 0 N-a. sus,i"e-o 3#r# a 3i u" !are !i"ci"os/ E!ilia 4.i str$"se .iretul (i" &#r/ D#(ea i!&resia c# e 4"c$"tat#/ 0 Ce 3ace Da"1 A&ro&o' (ac# ,i-e !ai la 4"(e!$"#' &o,i %or)i e"-le*a/ 0 A(!ira)il2 Da" a &us !$"a &e )a"i .i lu"a %iitoare &leac# 4" Ca"a(a/ 0 Di" c$te su"t i"3or!at#' .i &e-acolo !i.u"# &oli,ia/ 8" s3$r.it' trea)a lui2 De ce te-a tri!is la !i"e1 Morto" scoase &ac+etul (e ,i-#ri/ I-l o3eri' (ar 3e!eia re3u*#/ S&use sec9 0 Ca s# !# a6u,i/ M-a asi-urat c# &ot a%ea 4"cre(ere (e&li"# 4" (u!"eata/ 0 8" ce se"s1 0 Dac# &ro&u"erea !ea "u te i"teresea*#' cel &u,i" "u %ei %or)i/ 0 Ai &re%#*ut (eci .i &osi)ilitatea c# "u %oi 3i (e acor(/ 0 Ca! 4" &ro&or,ie (e "ou#*eci .i "ou# la sut#/ 0 Ce se %a 4"t$!&la atu"ci1 0 Voi re,i"e u" )ilet &e"tru &ri!a curs# (e a%io" Bucure.ti 0 Paris/ 0 A(ic# %ei re"u",a/ 0 Mi-ai sesi*at i"te",ia c$t se &oate (e li!&e(e/ E!ilia 4i 4"ti"se !$"a &este !as#/ 0 8!i &lace &roce(eul/ Desc+is' ca 4"tre &arte"eri care se res&ect#/ Dac# !i-ai 3i %or)it (es&re se -a&&ealul !eu' &e"tru a-!i c$.ti-a )u"#%oi",a' ,i-a. 3i ar#tat u.a/ 0 Su"t co"%i"s' sur$se Ne(/ 8" !eseria !ea "u a&uci s# -re.e.ti .i a (oua oar#/ 0 Tra3ica"t1 0 Ca! a.a ce%a/ U" 3el (e )au-)au (i" serialele a!erica"e/ N-a 3ost &rea -reu s#-!i (au sea!a cu ce 3el (e 3e!eie a! (e-a 3ace/ De alt3el' "ici "u 3aci u" secret/ i-,i &lace' co!&let#' s# te si!,i i"(is&e"sa)il#/ Presu&u" c# "u su"t &rea !ul,i cei care "u s-au &utut li&si (e (u!"eata/ 0 O/G/ 2 Po,i s#-!i s&ui E!ilia/ Dac# "u-!i ceri s# !# si"uci(' a! s# 4"cerc s# te a6ut/ 0 A! a3lat c# Ol-a Tu(or e arestat#/ M-a! 4"tors la +otel .i a! luat +ot#r$rea s# iau le-#tura cu (u!"eata/ 0 5i s-a s&us cu!%a c# a! rela,ii la Procuratur#1 0 Nu/ 0 A! 4",eles/ Tre)uie s#-l se(uc &e 6u(ec#tor cu 3ar!ecele !ele/ 0 G$"(esc c# ar 3i 4",ele&t s# le &#stre*i &e"tru alte 4!&re6ur#ri/// Peste trei lu"i Alai" Delo" 3il!ea*# la Bucure.ti/ 0 Atu"ci1 0 8i %o! (a &osi)ilitatea s# e%a(e*e/ E!ilia Plo&ea"u 3#cu oc+ii !ari/ 0 Te cre*i la C+ica-o1 La "oi "u e%a(ea*# "i!e"i/ 0 Asta r#!$"e (e %#*ut/ 0 Da" ar 3i tre)uit s# te a%erti*e*e cu! stau lucrurile &e aici/ 0 A 3#cut-o' *$!)i Morto"/ Nu!ai c#' e ce&t$"( e a!e"ele .i cererile 4" c#s#torie' "u !# s&erii cu u"a' cu (ou#/ i-a&oi' !i*e* !ult &e (u!"eata/ 0 A(ic#1 0 Eu atra- i"e%ita)il ate",ia/ I"ter%i"e .i i!&e(i!e"tul (e li!)#/ Vei lua le-#tura cu ci"e tre)uie' %ei !itui acolo u"(e e ca*ul/ De!eia cl#ti"# ca&ul/ 0 E.ti u" -a"-ster %is#tor/ tii ce 4"sea!"# s# or-a"i*e*i o e%a(are1 0 A! u"ele i(ei %a-i' sur$se Ne(/ 0 Cu! co"tacte*i &a*"icii1 De u"(e .tii c# )#tr$"a e (is&us# s# se a%e"ture*e1 U"(e o ascu"*i1 La I"terco"ti"e"tal1 8" -arso"iera !ea1 Riscul !i se &are e"or! .i "u %#( "ici o &osi)ilitate (e a sc#&a te3eri/

0 E.ti li)er# s#-!i 3aci %$"t/ 0 Nu !i-ai r#s&u"s la "ici o 4"tre)are/ 0 Diecare a!#"u"t %a 3i &us la &u"ct/ A! "e%oie (oar (e (oi oa!e"i (e "#(e6(e .i o !a.i"#/ Acesta ar 3i &ri!ul ser%iciu &e care ,i l-a. cere/ E!ilia "ete*i 3a,a (e !as#/ A%ea o !$"# "e4"-ri6it#' cu u"-+iile roase &$"# 4" car"e/ Ca&#tul curelei (e la ceas era 4"tors su) catara!#/ Morto" 4.i l#s# oc+ii s# alu"ece (e-a lu"-ul &ere,ilor/ Tre)uia s# 3ie *u-r#%i,i' tot i"teriorul tr#(a "e&#sare .i li&s# (e satis3ac,ii/ 0 A.te&t/ De!eia 4.i trecu &al!a &este 3ru"tea cu )ul)i &roe!i"e",i/ 0 Vreau s# !# -$"(esc/ Tele3o"ea*#-!i !$i"e la ci"ci .i %ei .ti li!&e(e ce ai (e 3#cut/ 0 N-a! (iscutat 4"c#' (ar re!u"era,ia %a 3i su)sta",ial#' strecur# Ne( 4" treac#t/ E!ilia 4.i a*%$rli ca&ul &e s&ate/ 0 Nu !# i"teresea*# )a"ii/ 0 Atu"ci12 E"-le*ul &#rea si"cer (eco"certat/ De ce ai 3i (is&us# s# cola)ore*i1 0 Di" s&ort' s# *ice!/ K P$"# la ora ci"ci' Ne( 4.i &ier(u %re!ea a-rea)il/ Vi*it# Mu*eul (e Art# .i !a-a*i"ele (e &e Li&sca"i' i"tr# 4"tr-u" )ar (e *i' str#)#tu !arile )ule%ar(e ale Ca&italei' se uit# la a3i.e si!,i"(u-se 4"c$"tat c# i*)utea s# 4",elea-# u" cu%$"t' (ou#/ Ora.ul co"ti"ua s# e ercite asu&ra lui aceea.i i!&resie curioas#/ Se a.te&tase s# re-#seasc# aici %acar!ul italie"ilor' te!&era!e"tul a-itat al s&a"iolilor &e care-l si!,i *%$c"i"( la orice col, (e stra(#' &$"# .i 4" cate(ralele lor sau 4" s&atele o)loa"elor +otelului costisitor u"(e-,i cu!&eri li"i.tea &l#ti"( at$tea .i at$tea &esetas/ 7Nu sea!#"# cu "i!ic (i" ceea ce a! %#*ut sau a! cu"oscut eu/7 Co"statase c# se &utea 3ace 4",eles 4" !ai !ulte li!)i' c# oa!e"ii su"t ser%ia)ili' 3#r# a a%ea 4"s# "i!ic (i" !a(rile"ul sau se%ila"ul c#ruia cer$"(u-i o i"3or!a,ie e 4" stare s# te 4"so,easc# &$"# la (esti"a,ie' &e"tru c# "u are cu ci"e s&oro%#i sau "u are o i(ee !ai )u"# (es&re 3elul cu! s#-.i &iar(# %re!ea/ Trec#torii &#reau 4" -e"eral ocu&a,i' 3iecare !$"at (e u" sco& &recis' c+iar .i )#tr$"ii/ Nu 4"t$l"ise 3i-urile acelea caracteristice' eter"ul &ier(e-%ar# care s&ri6i"# u" *i( cu !$i"ile 4" )u*u"are ori 4.i t$r#.te &a.ii ale"e "e.tii"( )i"e 4"cotro s-o ia' &e"tru c# &re*e",a lui e tot at$t (e &u,i" "ecesar# 4" "or(ul sau %estul ora.ului/ E ce&,ie 3#ceau )i."i,arii' i"(i%i*i cu &ri%iri e tre! (e !o)ile' care se asi-ur# 4" &er!a"e",#' (is&u.i s#-i cu!&ere ceasul .i (olarii/ Dire.te' Ne( se 3erea (e co"clu*ii cate-orice/ Pose(a su3icie"t )u"-si!, ca s#-.i (ea sea!a (e 3ra-ilitatea u"or i!&resii culese 4" !ai &u,i" (e &atru*eci .i o&t (e ore/ De u" lucru era 4"s# 4"cre(i",at/ Bucure.tiul a%ea at!os3er#' u" aer al lui &ro&riu/ Era u" ora. i"teresa"t/ Cu!&#r# u" *iar la 4"t$!&lare .i i"tr# 4" &ri!ul restaura"t/ U" c+el"er %ioi 0 7#sta cel &u,i" sea!#"# cu ce a! !ai 4"t$l"it 4" alte &#r,i7 0 4i lu# co!a"(a .i Morto" (esc+ise -a*eta/ C#ut# i"sti"cti% 3oto-ra3iile starurilor (e ulti!# or#' actri,a se ; a se*o"ului' 4" )la"# so!&tuoas# sau costu! (e )aie' .i cri!i"alul sa(ic (esco&erit 4" s3$r.it (e &oli,ie/ Du sur&ri"s c# "u le -#se.te/ I"tri-at' a&el# la cu"o.ti",ele (e 3ra"ce*# .i italia"# .i 4"cerc# s# (esci3re*e titlurile/ Se si!,i (i" "ou ui!it (e so)rietatea lor/ Re"u",# s# !ai 4",elea-# ce%a/ Pe ur!# ate",ia 4i 3u atras# (e o )ru"# ele-a"t# care tra%ersa localul/ C+el"erul a(use cea.ca (e )ulio" .i i-o r#stur"#' &li" (e stil' 4" 3ar3uria 3ier)i"te/ Si!,ise c#-i str#i"/ E!ilia Plo&ea"u 4i 3i # o 4"t$l"ire 4" ora./ De.i .tia c# su"t cei !ai &ri!e6(io.i' Morto" a&recia oa!e"ii care %or)eau &u,i"/ Res&ecta 3ra*a co"cis#' o)ser%a,iile scurte' &li"e (e !ie*/ 8" !i"tea u"or ast3el (e i"(i%i*i e ist# or(i"e .i (iscer"#!$"t' au si!,ul &ro&or,iilor/ 8.i 4"c+i&uia c# E!ilia 3ace &arte (i"tre ei/ 8l a.te&ta 4" 3a,a u"ei cl#(iri i!&u"#toare' 4" stil )aroc' (i" &iatr# ce"u.ie' .i urc# i!e(iat

4" !a.i"#/ 8l (iri6a cu i"(ica,ii &recise' tr#-$"( (es (i" ,i-ar#/ A%ea u" 3el ciu(at (e a 3u!a' ,i"ea ,i-ara 4"tre u"-+ia (e-etului -ros .i a ar#t#torului' e&ui*$"(-o &$"# la ca&#t/ 0 Nu le-a! s&us "i!ic/ Vreau s#-i cu"o.ti 4"t$i/ Dac# %ei co"si(era (e cu%ii",#' le %ei %or)i (u!"eata/ 0 Ai 4"cre(ere 4" ei1 O &ri%ea cu coa(a oc+iului/ 8"tre re%erele &alto"ului i se *#rea 6ac+eta %er*uie cu "asturele (e la -$t ru&t/ Celelalte )uto"iere erau l#r-ite .i !ur(are/ 0 8i cu"osc (e !ult/ U"ul (i"tre ei e )aleri"/ A! co&il#rit &e aceea.i stra(#/ Cu cel#lalt a! 3ost cole-# la U"i%ersitate/ 0 Ce 3acultate ai 3#cut' E!ilia1 0 tii",ele eco"o!ice/ Pe 3i-ur# i se i%i o e &resie sarcastic#/ A!$"(oi su"t a%i*i (e )a"i/ Ar 3i 4" stare s# 3ac# orice &e"tru a-i c#&#ta' (e.i !oti%ele (i3er#/ 0 8" ce se"s1 0 Baleri"ul e s"o)/ Visea*# o re.e(i",# (e se"ior .i o e iste",# asortat#/ 0 Pe"tru asta 4l (is&re,uie.ti1 0 Dis&re,uiesc orice scla%/ C$"( ci"e%a (e%i"e ro)ul u"ei cocioa)e lu oase u"(e %a !ai!u,#ri (e&ri"(eri care "u au "i!ic (e-a 3ace cu %ia,a (e la "oi' -rea,a !ea "u cu"oa.te !ar-i"i/ I(eea u"ui %alet' 4"tr-u" a&arta!e"t (e trei ca!ere &e +ol (i" Bucure.ti' 4" total ca! o&t*eci (e !etri &#tra,i' &re*e"t$"( &e o ta%# (e ar-i"t st#&$"ului s#u cartea (e %i*it# a (e&utatului (e stra(#' &ro%oac# cel &u,i" ilaritate/ Ne( r$se/ 0 8"ce& s# 4",ele-/ i cel#lalt1 0 8l c+ea!# Nicolaescu/ Eco"o!ist/ Are %icii !ai &u,i" ra3i"ate' (ar .i !ai -reu (e st#&$"it9 !$"care' )#utur#' c#r,i' 3e!ei/ U" careu %ul-ar .i costisitor/ Ai s#-l %e*i/ Du!ea*# +a%a"e .i u!)l# cu i"(is&e"sa)ilii ru&,i 4" 3u"(/ De6u"ea*# la Ca&.a' u" restaura"t cu! ar 3i la %oi Clari(-e' .i (oar!e &e o saltea (e &aie a.e*at# (irect &e &arc+et' +ai"ele .i le a-a,# (e cuie )#tute 4" &erete/ E"-le*ul 4"toarse ca&ul' *$!)i"( cu to,i (i",ii/ 0 i %iciul (u!itale1 0 Dii ate"t s# "u treci &este sto&/ Se a3lau 4"tr-o locui",# &l#cut# .i co"3orta)il#' (es&re care E!ilia 4i e &licase c# a&ar,i"e u"ei ru(e a )aleri"ului' u" 3el (e %eri.oar#' &lecat# 4"tr-o %i*it# 4" Grecia/ Ne( se uit# curios la &ortretul ,i-#"cii cu (e-etele e tre! (e e &resi%e 4"c+ise &este o lulea/ Dese"ele 4" creio" co"stituiau (e !ult o raritate la Paris .i Lo"(ra/ U" )#r)at *%elt' (estul (e scu"(' se ri(ic# &ro!&t/ A%ea ce%a (i" 4"cor(area u"ei %er-ele (e o,el' u" c+i& lu!i"os care te &ri%ea 4" 3a,# .i u" sur$s s&o"ta"/ 75i"e s# 3ac# i!&resie )u"#7' -$"(i Ne(' 7.i' 4" -e"eral' i*)ute.te/ D# -ata c$t ai cli&i (oa!"ele &este ci"ci*eci (e a"i/ 8l co"si(er# cuceritor (e si"cer .i co&il#ros/ De!eile (e ser%iciu 4l a(or# &e"tru c# le salut# .i "u se su&#r# "icio(at# c$"( ce%a sc$r,$ie' 3eti,ele (e treis&re*ece a"i 4l co"si(er# i(ealul lor///7 0 El e Tolea' Vl#(u, Tolea' s&use E!ilia/ Baleri"/// Al (oilea )#r)at r#!#sese tol#"it 4" 3otoliu/ Era -ras' "e-li6e"t' cu )u*e !oi .i &o3ticioase/ Pie&,ii +ai"ei i se u!&luser# (e scru!/ Ciora&ii c#(eau &e -le*"e 4"cre,i,i' cra%ata' .i3o"at#' at$r"a str$!)#' sl#)it# (i" "o(/ 8"ti"se o !$"# 3lasc# .i 3ier)i"te/ 0 Nicolaescu/ Ratat clasic/ 0 N#(#6(uiesc c# "u te lau*i/ Baleri"ul 4l cercet# &e Ne( (i" ca& &$"#-" &icioare/ A&recie su&le,ea sto3ei ce"u.ii' as&ectul ta"(ru al tricoului a"-orat' cu -uler 4"tors' li"ia (es#%$r.it# a &a"to3ilor/ P#ru satis3#cut (e re*ultat .i lu# (i" "ou loc/ 8i 3usese !ereu tea!# (e o curs#/ Acu! res&ira !ai li)er/ Putea s# &arie*e c# e"-le*ul e aute"tic/ Morto" 4"c+ise u.a (e la %esti)ul .i strecur# o &ri%ire 4" ca!era al#turat#/ Se !i.ca

3iresc' elastic' &li" (e e"er-ie/ B#r)atul -ras (i" 3otoliu "u-i &l#cea/ A%ea o &ri%ire %iclea"#/ Nu te si!,eai li"i.tit 4" &re*e",a lui' !ai ales cu s&atele 4"tors/ Ne( e*it# o si"-ur# secu"(# 0 4"c# "u era &rea t$r*iu s# a)a"(o"e*e' s# se 4"toarc# la +otel' s#-.i 3ac# %ali*a 0 .i i"tr# )rusc 4" e &u"erea 3a&telor/ 0 8"ai"te (e toate %reau s# &reci*e* c# )e"e3iciul 3iec#ruia (i" (u!"ea%oastr#' 4" ca* (e i*)$"(#' %a 3i (e *ece !ii (e (olari &l#ti)ili 4" !o"e(a care %# co"%i"e/ L#s# s# se a.tear"# li"i.tea/ Baleri"ul 3#cu oc+ii !ari/ P#rea &oc"it rece"t cu o c#r#!i(# 4" ca&/ Mirel Nicolaescu' la 3el (e i!&resio"at' 4"cerc# s#-.i &#stre*e s$"-ele rece/ 8"tre)# cu o %oce alterat# (e e!o,ie9 0 Dou#s&re*ece !ii a,i s&us' &arc#1 Este e act su!a la care !# -$"(ea!/ Ce tre)uie s# 3ace! &e"tru a-i o),i"e1 0 C$te%a !ici ile-alit#,i/ 0 S# 3i! 4",ele.i' (eclar# eco"o!istul' ri(ic$"( (e-etul -ros/ 8" c+estii (e Securitate "u !# )a-/ E )i"e s# &reci*a,i acu!' 4"ai"te (e a a3la ce%a' .i &ute,i 3i si-ur c# "-o s# !ai au*i,i (e !i"e/ Ne( se 4"toarse s&re E!ilia/ 0 Ce 4"sea!"# #ecuritate/ 0 Si-ura",a statului/ Cores&o"(e"tul D/B/I/ sau al I"telli-e"ce Ser%ice-ului/ 0 A! 4",eles' o 4"treru&se Morto"/ Nu este %or)a (es&re a.a ce%a/ A3acerea e co!&let str#i"# (e orice i!&lica,ie &olitic#/ 8" cel !ai "e3ericit ca*' co!)i"a,ia "oastr# ar i"tra 4" co!&ete",a Poli,iei/ Vl#(u, Tolea "ete*ea st$"6e"it (u"-a &a"talo"ilor/ 8.i u!e*i )u*ele 4"ai"te (e a %or)i9 0 Bece !ii (e (olari re&re*i"t# o su!# 4"se!"at#/// 0 Dou#s&re*ece !ii' 3l#c#ule2 i"ter%e"i eco"o!istul/ Do!"ul e e"-le*' "u cre( s# retracte*e/ 0 Pro)a)il %o! a%ea (e 4"t$!&i"at riscuri !ari/ 0 Nu riscurile su"t !ari' ci !i*a/ 8" 3u"c,ie (e ea' a 3ost sta)ilit )e"e3iciul/ 0 Mai a! o 4"tre)are' s&use )aleri"ul ri(ic$"(u-.i oc+ii lu!i"o.i/ Su"te! o)li-a,i s# "e (#! acor(ul 4"ai"te (e a a3la a!#"u"te1 0 Nu' sur$se Ne(/ N-a! 3ost "icio(at# &arti*a"ul u"or ast3el (e &roce(ee/ Du&# ce au*i,i &ro&u"erea !ea' &ute,i s# aru"ca,i c#r,ile' (ac# "u %# co"%i"' cu co"(i,ia s# uita,i totul/ 0 Corect' a&recie Mirel Nicolaescu/ 0 Pot 4"ce&e1 O&era,ia co!&ort# (ou# eta&e/ Pri!a' (i" c$te a! 3ost i"3or!at' &are ce%a !ai co!&licat# 4" 4!&re6ur#rile (i" Ro!$"ia/ Vo! or-a"i*a o e%a(are///

CAPITOLUL IV COINCIDEN5E Di" cau*a lu!i"ii tul)uri' Mela"ia Lu&u sesi*# la 4"ce&ut (oar (ou# siluete culcate/ Su)o3i,erul (e &a*# 4i ar#t# u" &at li)er' u" &ric+ici ciu(at' ie.it (i" *i(' aco&erit cu o &#tur# ce"u.ie/ 0 Acolo/ A! s#-,i a(uc i!e(iat ci"a/ 0 O+' e cla!# Mela"ia sua%' "u %# (era"6a,i &e"tru !i"e/ De alt3el' "ici "u !i-e 3oa!e/ Vi" (e la o a"i%ersare u"(e s-a ser%it u" !e"iu a(!ira)il/ Su)o3i,erul (e &a*# o c$"t#ri lu"- .i 4"c+ise u.a/ O 3e!eie *)$rlit#' t$"#r# .i oac+e.#' cu oc+i "east$!&#ra,i' o cerceta 3#r# s#-.i ascu"(# curio*itatea/ Cealalt# (e,i"ut#' !ult !ai 4" %$rst#' 4"torsese (oar ca&ul/ A%ea tr#s#turi 3ru!oase' (ar %e.te(e' &ielea 4"cre,it# .i uscat#/ Pri%i"(-o' Mela"ia si!,i )rusc se"*a,ia 4"cercat# 4" "e"u!#rate &rile6uri c$"( se a3la &e"tru &ri!a (at# 4" &re*e",a u"ei 3ii",e sau a u"ui o)iect care a%ea s# 4"se!"e ce%a 4" %ia,a ei9 u" i"e &lica)il 3rea!#t al !$i"ilor' o r#cire a (e-etelor -olite (e s$"-e/ O !#sur# &ri"tre -e"e/ De,i"uta &#rea a-itat#' res&ira a($"c .i (es/

7Dii te ro- ate"t#' (ra-a !ea' 3oarte ate"t#2 Cu 3e!eia asta se 4"t$!&l# ce%a' e 4" &ra-ul u"ei +ot#r$ri ra-(i-ca-le care s-ar &utea s# te i"terese*e/ Nu-!i cere s#-,i s&u" 4" ce se"s' 4"c# "u .tiu/ 8,i %oi su3la totu.i u" secret/ Ne+ot#r$rea ei (e&#.e.te s3era &reocu&#rilor o)i."uite 4" aceste 4"c#&eri9 !#rturisesc sau "u1 Cate-oric e (e alt# "atur#/ Pri%e.te-i !$i"ile' Mela"ia2 Vor)esc !ai (eslu.it (ec$t ar 3ace-o )u*ele ei/ 5i-a! atras ate",ia 4" "e"u!#rate r$"(uri .i ai 3ost "e%oit# s# recu"o.ti c# a! (re&tate/ M$i"ile acestei 3e!ei se cris&ea*# .i se rela ea*# 4" 3u"c,ie (e oscila,iile -$"(ului/ De u"(e %rei s# .tiu la ce se -$"(e.te' (e %re!e ce "-a &ro"u",at 4"c# u" si"-ur cu%$"t1 Dar (ac# !# ascul,i .i-,i %ei co"ce"tra ate",ia' te asi-ur c# %o! a3la/ i-acu!' 3eti,o' +ai s# %e(e! ce i&osta*# tre)uie s# ar)ore*i2 5i-a. &ro&u"e )#tr$"a &rostu,# at$t (e la 4"(e!$"# ,ie' (e o "e%i"o%#,ie care-,i taie res&ira,ia .i !a"iere 4"(uio.#toare culese (i"tr-u" scri" cu (a"tele/ Nu "u!ai &e"tru c# acesta este &erso"a6ul t#u &re3erat/// 5i"e !i"te' (ra-a !ea' c$"( %rei s# (esco.i &e ci"e%a (#-i toate asi-ur#rile c# "u &rice&i "i!ic/ Succes' 3eti,o27 B$!)i se"i"9 0 Bu"# seara/ Voi 4"cerca s# "u %# sti"-+eresc/ Su"t si-ur# 4"s# c# 4"ai"te (e toate tre)uie s# !# &re*i"t/ M# "u!esc Mela"ia Lu&u/ Lu&u era colo"elul' so,ul !eu' u" )#r)at cu a(e%#rat ($r* .i &li" (e (e!"itate/ 8.i o&ri &ri%irea asu&ra celei !ai ti"ere/ Du!"ea%oastr#1 0 Li)elula' r$se 3ata/ N-a! cu"oscut "ici u" ti& ($r* .i &li" (e (e!"itate/ 0 Ce "u!e ori-i"al2 i (oa!"a1 B#tr$"a r#s&u"se 3#r# c+e39 0 Ol-a Tu(or/ Mela"ia se a.e*# &e !ar-i"ea &atului/ 0 E 3oarte &l#cut la (u!"ea%oastr#/ Di" &#cate' &este (ou# ore %a tre)ui s# %# &#r#sesc/ 0 De ce1 0 Do!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie' care !-a a(us aici' !i-a &ro!is c# !# %a 4"so,i &$"# acas#' (u&# ce-.i %a ter!i"a tre)urile/ P#rea -ro*a% (e ocu&at/ N-a! %#*ut 4"c# at$tea +$rtii 4"-+esuite &e u" si"-ur )irou/ Li)elula o e a!i"# &er&le #/ 0 C+ristoase2 0 Nu-i a.a1 Mi se &are .i !ie e traor(i"ar ca ci"e%a s# lucre*e at$ta/ Se %a sur!e"a 4" cel !ai scurt ti!&/ 8" sc+i!)' e 3oarte a!a)il .i !i-a ar#tat !ult# )u"#%oi",#/ Cre( c# i-a. &utea cere 3a%oarea s# !ai r#!$" cu (u!"ea%oastr#' (ar "-a. %rea s# &ier( )iletele la 9orro. A! stat o or# .i 6u!#tate la coa(# ca s# le o),i"/ B$!)i sera3ic/ N#(#6(uiesc c# "u !i-o %e,i lua 4" "u!e (e r#u/ Li)elula o asculta cu -ura c#scat#/ 8i .o&ti celeilalte (e,i"ute9 0 Ori 3ace !i.to (e su3letul "ostru' ori/// 0 E se"il#' !$r$i Ol-a Tu(or/ 0 Ce (racu:12 Gra6(ul #sta a a6u"s a*il1 0 Las-o 4" &ace/ Mela"ia cerceta 4"c$"tat# *i(urile' 3iecare u"-+er/ 0 Dru!oas# co"struc,ie2 Soli(#' 4" orice ca*/ 8"tot(eau"a !i-au &l#cut *i(urile -roase/ 8,i (au se"ti!e"tul (e si-ura",#/ C+icoti9 ti,i' la cutre!urul (i" =>MF' !# a3la! su) (u. .i' (eo(at#' &eretele s-a &r#)u.it/ V# (a,i sea!a ce situa,ie &e"i)il#' &e trotuarul (e %i*a%i se a3la cu totul 4"t$!&l#tor o ar!at# (e &o!&ieri/ 0 Asta "u se !ai (re-e' !ur!ur# Li)elula/ Su)o3i,erul (e &a*# a(use o ca"#' o li"-ur# .i u" castro" (i" care ie.eau a)uri/ Mela"ia se ri(ic# &re%e"itoare/ 0 V# !ul,u!esc/ Su"te,i e tre! (e os&italier/ Pe"tru !o!e"t' "u %# &ot 3i 4"(ea6u"s (e recu"osc#toare' (ar "#(#6(uiesc c# "-o s#-!i re3u*a,i i"%ita,ia la o cea.c# )u"# (e ceai .i c$te%a &r#6iturele uscate' cu -e! (e !ure/ V# a.te&t !$i"e sear#' 4!&reu"# cu (oa!"ele/// B#r)atul o 3i # la 3el (e i!&e"etra)il/ Du&# ce au*i *#%orul' Li)elula se a.e*# turce.te/

0 Du!"eata .tii ce-i aia &u.c#rie1 Ai au*it %reo(at# %or)a asta1 0 Dire.te2 Mela"ia 4.i ,u-uie )u*ele o3e"sat#/ Dre&t ci"e !# lua,i1 Su"t o 3e!eie 4" %$rst#' c+iar (ac# u"eori &ar !ult !ai t$"#r#/ Ol-a Tu(or se s#lt# 4" ca&ul oaselor/ 0 Is&r#%i,i cu 3leacurile2 De ce te-au re,i"ut1 0 Nu 4",ele-' cli&i Mela"ia' cu !i"e %or)i,i1 0 Cu (u!"eata/ 0 E stra"iu' (ar &ro)a)il c# "u !-a! e &ri!at 4"(ea6u"s (e clar/ Ni!e"i "u !-a re,i"ut' "u-!i a!i"tesc s#-!i 3i s&us ci"e%a %reo(at# 7!ai r#!$i7' (e.i a! &artici&at la "e"u!#rate &etreceri/// Li)elula c+icoti/ 0 Atu"ci ce "ai)a cau,i aici1 Ai %e"it 4" HeeI-e"(1 0 Dar %-a! e &licat2 Mela"ia &#rea &icat# (i" lu"#/ M# a3lu 4"tr-o si!&l# %i*it#/ Do!"ul acela si!&atic &e"tru care a! se!"at o -r#!a(# (e +$rtii' !-a ru-at s#-l a.te&t .i a! 3ost co"(us# 4"/// 8" s3$r.it' 4" a&arta!e"tul (u!"ea%oastr#/ ti,i ce cre( eu1 Cre( c# a"tica!era (u!"ealui era ar+i&li"# .i i-a &#rut r#u s# r#!$" 4" &icioare/ Ol-a Tu(or 4.i 4"ti"se &#rul (u&# urec+i cu o !i.care "er%oas#/ 8"tre)# cu -las r#-u.it9 0 Ia stai2 Ce 3el (e +$rtii ai se!"at1 0 Doa!"e S3i"te' o su!e(e"ie2 Cre(ea! c# "-a! s# is&r#%esc "icio(at#/ Nu &rea-!i &lace s# scriu/ Du&# !i"e' tele3o"ul e o i"%e",ie -ro*a%#/ Te scute.te (e toc .i +$rtie/ O &riete"# (e-a !ea (i" Detroit' care c#l#tore.te 3oarte !ult (e c$"( a uitat s#-.i &l#teasc# i!&o*itele' !-a asi-urat c# a!erica"ii au u" -e" (e ilustrate cu *ece sau (ou#s&re*ece te te9 M# si!t e cele"t' sau "u !# si!t e cele"t' !# &lictisesc' sau !# (istre* -ro*a% etc/ E &e(itorul "-are (ec$t s# )i3e*e 3or!ula care-i &lace/ Gro*a% (e &ractic' tre)uie s# recu"oa.te,i/ 0 Ai citit ce-ai se!"at1 4"tre)# Ol-a Tu(or/ 0 Nu/ Era! a!$"(oi &rea -r#)i,i ca s# "e &ier(e! ti!&ul .i' ca s# 3iu si"cer#' "u-!i &lace s# &u" oc+elarii c$"( 4" aceea.i 4"c#&ere se a3l# u" (o!"' sau !ai !ul,i' )i"e4",eles/ 0 E !#rea,#2 co"c+ise Li)elula/ Dac# %e(ea! a.a ce%a la ci"e!a' "u cre(ea!2 Mela"ia 4.i scutur# )uclele' &ri%i"(-o ca"(i(/ I!&ro%i*# la iu,eal#9 0 Do!"i.oara Li)elula are (re&tate/ E at$t (e cara-+ioas# toat# &o%estea2 8"c+i&ui,i-%# ce !i s-a 4"t$!&lat2 Ieri' c$"( a! %rut s#-!i scutur a.ter"utul 0 3ac o&era,ia asta 3oarte (es' cel &u,i" o (at# la .ase lu"i 0 a! -#sit su) saltea u" to&or !ur(ar (e s$"-e/ 0 S$"-e12 0 <o&a2 e cla!# Li)elula/ 0 A.a !i s-a &#rut A! (at .i &este o cutie cu )i6uterii/ Toc!ai !# -$"(ea! s# a"u", a(!i"istratorul )locului' o+' o &ersoa"# 3oarte (isti"s#' &$"# a"ul trecut a 3ost a-e"t (e circula,ie' %# (a,i sea!a/// Mi-a e &licat (e ce &re3er# !aiourile c+i"e*e.ti .i i"(is&e"sa)ilii (e 3la"el/ Are !ult s&irit -os&o(#resc/ Li)elula o 4"treru&se "er#)(#toare9 0 Asculta' )a!)i"a' las# i*!a"a a(!i"istratorului2 Ai &us !$"a &e to&or .i caset#1 0 Dar )i"e4",eles2 8!&r#.tiase! )i6uteriile &e !as# ca s# %#( (es&re ce e %or)a' c$"( a su"at la u.# (o!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie' (es&re care %-a! !ai &o!e"it/ Se!#"au -ro*a% cu cele &urtate (e sora !ea %itre-#' cel &u,i" colierul era i(e"tic/ De.i "u "e a-re#!' .i eu .i ea a! &re3erat 4"tot(eau"a lucrurile aute"tice/ N-a! 3olosit 4" )uc#t#ria !ea u" si"-ur -ra! (e !ar-ari"#' %# (au cu%$"tul !eu (e o"oare' c$t (es&re celo3i)ra "#scocit# 4" ti!&ul r#*)oiului' a+ "u' !ul,u!esc' era (e a6u"s s# !# -$"(esc c# !-ar &utea &ri"(e &loaia2 8.i a*%$rli ca&ul cu !$"(rie &e s&ate' 7uite ce 3el (e 3e!eie su"t eu7' cercet$"( 4"c$"tat# 3i-urile celor (ou# 3e!ei/ 0 Ce ,i-a s&us a"c+etatorul1 4"tre)# Ol-a Tu(or/ 0 Care a"c+etator1 0 Ti&ul &icat &e "ea.te&tate/ 0 Care ti&1 Li)elula se +li*i/

0 7Do!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie/7 0 O+' "u !are lucru/ Cre(' 4" s3$r.it/// Cre( c# %or)ea ca! 3#r# "oi!#/ Nu orice )#r)at e 4" stare s#-.i a(u"e -$"(urile/ Mi-a &us o !ul,i!e (e 4"tre)#ri cara-+ioase/ De e e!&lu' u"(e a! 3ost 4"tre orele .a&te .i "ou#/ Bi"e4",eles c# la ci"e!a/ Nu !i-a! a!i"tit 3il!ul' "ici "u %# 4"c+i&ui,i c$t (e re&e(e su"t 4" stare s# uit' .i a!#"u"tul acesta l-a 3#cut' cu! s# %# s&u"/// s# se )osu!3le/ Pe ur!#' a 4"ce&ut s#-!i 4".ire )a*aco"ii (es&re o a!&re"t#/ Preti"(ea c# 4" o(aia surorii !ele %itre-e ar 3i -#sit ur!a &a"to3ului !eu/ ti,i' ,i" -ro*a% (e !ult la escar&e"ii (e atlas/ Di" acest !o!e"t a! re"u",at s# !ai &rice& ce%a/ Ol-a Tu(or o3t#/ Li)elula 4.i trecu (e-etele &ri" c$rlio",ii !#t#so.i/ 0 Sc$r)oas# 3est#2 0 Nu su"t si-ur# c# a! 4",eles ce a,i %rut s# s&u"e,i' !iorl#i Mela"ia' ciu&i"(u-.i u.or urec+ea/ Ti"erii (e a*i 4"tre)ui",ea*# o -r#!a(# (e cu%i"te "oi/ Ol-a Tu(or i"ter%e"i )rutal9 0 Ci"e%a a o!or$t-o &e sora (u!itale/ A ara"6at 4"s# lucrurile 4" a.a 3el' 4"c$t s# se crea(# c# e.ti %i"o%at# (e !oartea ei/ 0 C# tu e.ti uci-a.a' &reci*# Li)elula' ai 4",eles1 Oc+ii al)a.tri ai Mela"iei se rotu"6ir#/ E &resia (e ui!ire )ui!ac# era &er3ect#/ 0 Doa!"e2 De u"(e scoate,i &o%e.tile acestea1 De ce s-o o!or &e Eu-e"ia1 Desi-ur' "oi "u "e-a! 4",eles a.a cu! ai 3i a%ut (re&tul s# te a.te&,i (i" &artea u"or ru(e at$t (e a&ro&iate 0 4" *iua c$"( !-a! c#s#torit !i-a strecurat u" &ur-ati% e tre! (e &uter"ic 4" &a+arul (e .a!&a"ie' .i %# (a,i sea!a/// Dar #sta "u-i u" !oti% ca ci"e%a s-o uci(#/ i (e ce s# (ea %i"a &e !i"e1 8" (e3i"iti%' "-a! e!is "ici o si"-ur# &rete",ie c$"( toate )i6uteriile 3a!iliei i-au 3ost (#ruite ei/ Nici (u!"ea%oastr# "-a,i 3i 4" stare s# !i-o e &lica,i' &u" r#!#.a-/ Li)elula' e(i3icat#' se 4"ti"se 4" a.ter"ut/ R#!ase cu !$i"ile (easu&ra &#turii ce"u.ii/ 0 Roa-#-te lui Du!"e*eu' )a!)i"a' s# te ai)# 4" &a*a Lui2 8.i ri(ic# )#r)ia' 4"cerc$"( s-o %a(# &e Ol-a Tu(or/ Te-ai &ri"s cu! a lucrat-o !#-arul1 I-a %$r$t su) saltea !ar3a .i ar!a cri!ei .i i-a &li!)at &a"to3ul 4" -arso"iera %icti!ei/ A. %rea s# cu"osc .i eu a%ocatul #la 4" stare s-o scoat# (i" ra+at/ L-a. a"-a6a cu a"ul/ Ol-a Tu(or &ri%ea 4" -ol/ Pe 3i-ura 3ru!oas# se citea as&ri!e' e"er-ie .i o 4"%er.u"are ciu(at#/ 78,i (ai sea!a (i" ca&ul locului7' 4.i *ise Mela"ia' 7c# %ia,a "u a 3ost )l$"(# cu ea/ Dar .i a*i e tot at$t (e &uter"ic#' (e %i-uroas#' ca u" ste6ar &este care au trecut "e"u!#rate ier"i/7 Declar# cu -las 3eciorel"ic' tr#-$"( u" 3ir (e sto3# (estr#!at9 0 Cu c$t !# -$"(esc !ai !ult la a3ir!a,iile (u!"ea%oastr#' cu at$t !# 4"cre(i",e* c# ele "u su"t te!ei"ice/ Ase!e"ea lucruri "u se &etrec 4"tre &ersoa"e )i"e crescute/ Tre)uie s# .ti,i c# sora !ea' .i eu (e ase!e"ea' "e-a! )ucurat (e o e(uca,ie 4"-ri6it#/ Tata a 3ost +i"-+er' iar str#)u"ica !a!ei 4"tre,i"ea le-#turi 3oarte a&ro&iate cu Tere"te/ 0 Dac# !i-ar 3i s&us ci"e%a c# su"t co"te!&ora"# cu o oaie ca asta' a. 3i r$s o s#&t#!$"#' o)ser%# Li)elula/ Nu-,i ca(e (eloc 3isa' !a(a!1 Mela"ia *$!)i i"cert' ($"( s# se 4",elea-# c# "u-i 3a!iliari*at# cu e &resia/ Ol-a Tu(or se 4"ti"se &e s&ate/ Su3l# o)osit#9 0 <ai s# "e culc#!/ Mela"ia asculta res&ira,ia re-ulat# a Li)elulei' sur$*$"( cu )l$"(e,e/ 7So!"ul u"ui o! t$"#r/// Orici"e l-ar (eose)i' 4"tr-o o(aie cu *ece i".i care (or!' ciuli"( (oar urec+ea/ So!"ul (i" care te tre*e.ti cu o)ra6i &roas&e,i .i al)ul oc+iului str#lucitor .i u!e(' .i )u*e 3ra-e(e/// 5i-a 3#cut o i!&resie )u"# 3eti,a asta' (ra-a !ea/ E &li"# (e te!&era!e"t' istea,# .i s&o"ta"#/ P#cat c# "u a a%ut &osi)ilitatea s# e%olue*e alt3el/// Da' ai (re&tate' Mirciulic# 4,i li&se.te "ea.te&tat (e !ult/ Acu! %-a,i 3i (istrat -+ici"( ce &ro3esiu"e are (o!"i.oara Li)elula/ Diecare a,i 3i 4"cercat (e trei ori/ i tot (e trei ori tu ai 3i r#s&u"s9 +oa,# (e )u*u"are/ Ai 4",eles' su"t si-ur#' c# "u-i &e"tru &ri!a oar# arestat#' ceea ce (o%e(e.te c# ar tre)ui s#-.i &er3ec,io"e*e stilul/ Doa!"a Tu(or "u-i sea!#"# (eloc/ E su!)r#' 4"#s&rit#' .i o 3r#!$"t# ce%a' (u&# cu! a! !ai (iscutat/ C+iar .i so!"ul acesta "eli"i.tit o tr#(ea*#' c#ci "-ai s#-!i s&ui' (ra-a !ea'

c# are co.!aruri (i" &rici"a u"ei ci"e &rea co&ioase/ Ar 4"se!"a s# 3ii cu totul li&sit# (e si!,ul realit#,ii/ i acu!' te ro-' co"ce"trea*#-te asu&ra (oa!"ei Tu(or/7 Ol-a Tu(or (esc+ise oc+ii/ Mela"ia st#tea &e !ar-i"ea &atului cu &icioarele at$r"$"( 4" aer' e act 4" aceea.i &o*i,ie 4" care o l#sase 4" ur!# cu (ou# ceasuri/ P#rea s# a.te&te ce%a/ 0 De ce "u te culci1 Mela"ia Lu&u (#(u (i" ca& sc$"ci"(9 0 Nu &ot s# (or! (ec$t 4" &atul !eu/ Acesta-i !oti%ul &e"tru care !# +ot#r#sc 3oarte -reu s# &lec la )#i/ i "u a! "ici &i6a!a 0 (ac# "-a! &i6a!aua !ea cu ie&ura.i' s-a ter!i"at2 0 .i !i-a! a!i"tit c# "-a! u(at 3lorile/ Cresc u" 3icus' u" cactus .i (ou# cicla!e/ Dac 3oarte 3ru!os &e ra(io/ 8"%iorea*# toat# casa/ O3t#9 A! &ier(ut .i 3il!ul/ M# 4"tre) (ac# 4!i %or restitui )a"ii &e )iletR 4" 3o"(' "u l-a! 3olosit/ Au*i iar sus&i"ul Ol-#i Tu(or .i &oc"etul sec' caracteristic (e-etelor (ate &este ca&/ 7E "er%oas# .i 4"-ri6orat#/ Totu.i' "eli"i.tea ei e' cu! s#-,i s&u"' Mela"ia' (a' )#"uiesc c# ai -#sit cu%$"tul' e s&ecial#/ Dac# te 4".eli' 4,i (au cu%$"tul !eu (e o"oare c# "u-,i %oi 4"-#(ui ti!& (e .ase lu"i u" si"-ur !ar,i&a"/ Te co"6ur' (ra-a !ea' 3ii ate"t#/7 Declar# (u&# o &au*#9 0 Cre( c# a uitat/ Ol-a Tu(or 4i aru"c# o &ri%ire -oal#/ 0 Ci"e1 0 Do!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie/ C$"( a! &#r#sit )iroul (u!"ealui' &#rea 3oarte &ri"s (e tre)uri .i a uitat c#-l a.te&t/ Su"t 4"cre(i",at# c# a.a e/ 0 Pro)a)il' rosti 3#r# co"%i"-ere Ol-a Tu(or/ 8"cearc# s# (or!i/ M$i"e (i!i"ea,# 4.i %a a!i"ti cu si-ura",#/ Mela"ia 4i *$!)i recu"osc#toare/ 0 Orici"e 4.i &oate (a sea!a (e acest a!#"u"t/ Voi (or!i o or#' (ar 4"ai"te %a tre)ui s#-!i 3ac ru-#ciu"ea/ Se l#s# 4" -e"u"c+i' s&ri6i"i"(u-.i !$i"ile 4!&reu"ate (e !ar-i"ea &atului/ 0 8"-er' 4"-era.ul !eu' S Ce !i te-a (at Du!"e*eu' S Toat# *iua 3ii cu !i"e S i !# 4"%a,# s# 3ac )i"e/ S Eu su"t !ic#' S D#-!# !are' S Eu su"t sla)#/// 8" 4"c#&erea sor(i(#' -lasul sua% al Mela"iei Lu&u 4".ira !#t#"ii (e ar-i"t' a(ucea su3lu &roas&#t (e &ru"i .i cai.i 4" 3loare' 4"3iora a!i"tiri r#!ase 4"tr-o o(#i,# cu &ere,i ro*' u" ele3a"t (e l$"# &ortocaliu .i u" &e"ar (i" le!" cu (es&#r,iturile ru&te .i &#tate (e cer"eal#/ Ol-a Tu(or 4.i !u.c# )u*ele' 3oi"(u-se 4" a.ter"ut/ Ru&sese )ile,elul -#sit 4" TC-ul (i" arestul Mili,iei' &#str$"( &astila' o ca&sul# (e &lastic !i"uscul#/ O ascu"sese 4" urec+e' su) .u%i,ele (e &#r c#ru"t/ E &e(itorul 0 7u" &riete"7 0 l#sa s# se 4",elea-# c# ac,io"ea*# 4" "u!ele lui Geor-e .i-i &ro&u"ea e%a(area/ Pri!a !$"# (e a6utor 4"ti"s# (e Geor-e 4" &atru*eci .i ci"ci (e a"i/// Ol-a Tu(or 4.i 4"3#.ur# str$"s tru&ul 4" &#tura -rea/ 8l cu"oscuse la .a&tes&re*ece a"i/ U"a (i" acele cu"o.ti",e care st$r"esc *$!)etul .i (es&re care 3a!ilia' &riete"ii &o!e"esc &$"# la ca&#tul *ilelor/ I"tr# la ru)rica sur&ri*ele (esti"ului .i 4" colec,ia (e se"*a,ii a u"or i"(i%i*i co!&let str#i"i (e &rota-o"i.tii e%e"i!e"tului/ Dil!ul cu Mic+Ule Mor-a" .i Maurice C+e%alier rula la Tria"o"/ Biletele le a%ea 7!arele ei 3lirt7' o e &resie 3olosit# cu %olu&tate (e licee"ele a"ilor :JF/ A.te&ta (e u" s3ert (e or# .i 4"ce&use s#-.i &iar(# r#)(area/ La c$,i%a &a.i (e ea' u" t$"#r )ru" 4.i co"sulta !ereu ceasul/ C$"( 4i 4"t$l"i &ri%irea' *$!)i a!u*at/ Da&tul c# i"(i%i(ul o sur&ri"(ea 4"tr-o situa,ie &e"i)il# o scotea (i" s#rite/ Se a&ro&iase cu 4"(r#*"eala lui caracteristic#' 4"(r#*"eal# ce "-a%ea s#-l &#r#seasc# "icio(at#' 4"(r#*"eala care *(ro)e.te !ul,i!ea .i asi-ur# succesul 4" cariera !arelui a%e"turier/ 0 Do!"i.oar#///

8l !#surase cu (is&re, calculat' (i" ca& &$"#-" &icioare' rete*$"(u-i-o scurt9 0 A.te&t &e ci"e%a/ 0 i eu/ 0 Ce coi"ci(e",#2 0 D#r# 4"(oial#/ A! 3ost uita,i a!$"(oi/ Cre( c# a! &utea %e(ea 3il!ul 4!&reu"#/ 0 Pre3er s# a.te&t/ O luase (e )ra, +ot#r$t' *$!)i"(u-i 4" acela.i ti!& 3er!ec#tor/ 0 Nu !erit#' &e cu%$"tul !eu/ i c$"( 4l %e*i' s#-l tra-i (e urec+i/ Nu-l !ai %#*use/ Di" aceea.i sear# si!,ise c# s-a 4"(r#-ostit &$"# &este ca& (e Geor-e/ 7Curios7' -$"(i Ol-a Tu(or' 7e c# a acce&tat s# se 4"soare/ Eu era! (estul (e a!e,it# ca s# !# culc cu el oricu!/ Da!ilia' 4" se"sul (o!estic al cu%$"tului' "-a%ea &e"tru Geor-e "ici u" 3el (e se!"i3ica,ie/ N-a cu!&#rat 4" %ia,a lui u" si"-ur o)iect &e"tru cas#' "-a! 4"cercat "icio(at# (eliciile lo-o("icei sau ale ti"erei c#s#torite care' (e )ra, cu )#r)atu-s#u' ale-e co%orul &e"tru salo"' lustra (i" su3ra-erie/ <a)ar "-a%ea ce culoare au !#car///7 8" a&roa&e *ece a"i 0 calculul acesta 4l 3#cuse 4" "e"u!#rate r$"(uri 0 &etrecuser# 4!&reu"#' socotite *i cu *i' u"s&re*ece lu"i/ C$"( se 4"torcea' "u (#(ea e &lica,ii/ U"eori' sc#&a a!#"u"te (e u" e otis! "e)u"/ O a3acere ratat# 4" Isla"(a' c#l#torii 4" Paci3ic' Costa Rica' o co!oar#/// 0 Mi-ar 3ace &l#cere s# te 4"so,esc/ 0 i !ie/ R$"(ul %iitor &lec#! 4!&reu"#/ P#r#sise Bucure.tiul +#r,uit (e &oli,ie' "oa&tea' cu o !otociclet#/ Rucsacul at$r"a -reu' (i" cau*a &o(oa)elor acelea ciu(ate/ Geor-e &o!e"ea !ereu (e u" te*aur al &ira,ilor' 4"s# Ol-a "u .tiuse "icio(at# a(e%#rul' (e.i 4.i (#(use sea!a (e %aloarea lor/ Ru)i"e e"or!e' s!aral(e c$t !i-(ala 4"3i&te 4" &a3tale .i ca&ete (e ti-ri' cercei lu"-i ca "i.te ca"(ela)re cu &erle' .i a!etiste' .i ale a"(rite' )r#,#ri' cola"e -rele' ciorc+i"i -rei (i" -ra"ate .i &eru*ele .i la&isla*uli .i/// Pusese !$"a &e .aua (e &iele/ 0 Ia-!# cu ti"e' Geor-e/ 0 Doi oa!e"i care trec 3ro"tiera cla"(esti" au !ai &u,i"e .a"se (ec$t u"ul si"-ur/ Te c+e! i!e(iat ce se li"i.tesc lucrurile/ 0 Mi",i' Geor-e2 4"ce&use s# r$(#/ 0 Nu 3i )lea-#2 E.ti si"-ura 3e!eie care a co"tat %reo(at# &e"tru !i"e/ Do%a(#' ,i-a! 4"cre(i",at Madona. Ai -ri6# (e ea/ Ol-a se uit# la )ecul care lu!i"a -#l)ui celula/ P$l&$ia sla) .i 3e!eia a%u se"ti!e"tul c# e -ata s# se sti"-#/ Madona' 8" toate c#r,ile &o.tale' e &e(iate (i" A!ster(a!' Nisa sau <o"--Go"-' 4i a!i"tea (e 7(a!a )lo"(#7/ Du&# 3u-a lui 4i sc+i!)ase ascu"*#toarea/ Ni!#"ui &e lu!e "u i-ar 3i trecut &ri" -$"( s-o caute acolo/// De aceea 4i &ro&u"ea s# e%a(e*e/ Geor-e %oia Madona. 7Ei )i"e' "-o %ei a%ea27 Mela"ia' si!ul$"( o res&ira,ie u.oar# .i re-ulat#' o &ri%ea &ri"tre -e"e/ 7Oare ce o 3r#!$"t#1 Recu"oa.te' 3eti,o' c# e.ti (i" cale a3ar# (e curioas# s-o a3li/7 La .ase .i 6u!#tate (i!i"ea,a' su)o3i,erul (e &a*# le a(use trei c#"i 3u!e-$"(e .i trei )uc#,i -roase (e &$i"e/ Mela"ia cercet# curioas# co",i"utul ce.tii .i e cla!# (e*a!#-it#9 0 Pot a3ir!a 4"ai"te (e a-l -usta c# acest ceai "u este &re&arat cu! tre)uie/ I se a(res# su)o3i,erului aiurit9 A! s# %# s&u" u" secret' (o!"ule/ C$"( a&a clocote.te' &resari 4"#u"tru' &resari' "u a*%$rli (i"tr-o (at#' re,i"e,i' %# ro-' o li"-uri,# (e ceai c+i"e*esc' la.i s# clocoteasc# u" !i"ut .i "u!ai (u&# aceea a(au-i' at$ta c$t &o,i str$"-e 4"tre (e-ete' ceai %er(e i"(ia"/ Du&# trei !i"ute .i 6u!#tate' se ser%e.te' (ar "u 4" &a+are' ci 4" cea.c# (e &or,ela" &e"tru a-i co"ce"tra aro!a .i culoarea/ O )u"#tate' %# asi-ur/

Li)elula 4"ce&u s# c+icoteasc#/ B#r)atul se sc#r&i"# uluit (u&# urec+e' !ut$"(u-se (e &e u" &icior &e cel#lalt/ B#tr$"ei i se &#ru c# (esci3rea*# 4" toate astea u" se!" (e 4"cura6are .i co"ti"u# se"i"#9 0 Se &oate co"su!a cu )iscui,i s#ra,i' (ar eu &re3er )rio.ele cal(e cu u"t .i (ulcea,# (e 3ra-i/ O!ul cl#ti"# (i" ca&' &#ru s#-.i a!i"teasc# )rusc c# are 3a!ilie .i ie.i (e-a-"(#ratelea (i" celul#/ 0 Nu cre( s# 3i re,i"ut !are lucru' sus&i"# Mela"ia trec$"(u-.i (e-etele &ri" )uclele (e la cea3#/ i e (e a6u"s s# ui,i cel !ai !ic a!#"u"t ca s# strici totul/ 0 A. (a !ult' r$se Li)elula' s# 3i! 4!&reu"# c$"(/// Se au*i (i" "ou *#%orul/ Mela"ia se ri(ic# 4" &icioare cu o)ra6ii 4!)u6ora,i/ 0 Cu si-ura",# (o!"ul acela a!a)il (e la Mili,ie .i-a a!i"tit c#-l a.te&t/ N-a! s# uit s# &u" u" cu%$"t )u" .i &e"tru (u!"ea%oastr#/ Su)o3i,erul (e &a*# 4i 3#cu se!" Li)elulei/ Era c+e!at# la i"tero-atoriu/ S$"-ele 3u-i (e &e c+i&ul Mela"iei/ 0 Su"te,i si-ur c# "u &e !i"e !-a i"%itat1 0 Ci"e1 0 Do!"ul acela si!&atic care !-a 4"so,it/ V# ro- s#-i s&u"e,i c# "u o)i."uiesc s# i"sist' &resu&u" c#-i 3oarte ocu&at' (ar cre(e,i-!#' !i se usuc# cicla!ele/ Pa*"icul se +ol)#/ 0 Ce cicla!e1 0 Ro.ii/ Le-a! &ri!it (e la er)#"ic#' so,ul &riete"ei !ele Dlore"ce' la a"i%ersarea lui Mirciulic#/ E &lic#9 Mirciulic# e !ota"ul !eu' cel !ai i"teli-e"t e e!&lar (i" cartier/ O!ul 4" u"i3or!# 4"c+ise u.a sus&ect (e re&e(e/ 0 Du!e*i1 o 4"tre)# Ol-a Tu(or/ 7E e&ui*at#' (ar 4" !o( e%i(e"t cal!#7' o)ser%# Mela"ia/ 7Asta 4"sea!"# c# a i*)utit s# ia o +ot#r$re/7 0 N-a! 4"cercat/ Mi-a 3ost tea!# c#-!i (# u" aer &rea/// i"(e&e"(e"t/ Glasul 4i tre!ura ca .i cu! ar 3i 3#cut e3orturi s# %or)easc#/ Ol-a Tu(or a%u i!&resia c# e -ata s# &l$"-#/ Trase c$te%a 3u!uri 3#r# s# s&u"# "i!ic/ Se uit# la *i(ul %#ruit &e care ci"e%a *-$riase cu li"-ura9 11.(.5: 8 -raian #punelu... I"(i%i(ului i se &#ruse &ro)a)il c# a6u"sese 4"tr-u" &u"ct turistic i"teresa"t/ Pe o)ra*ul Mela"iei sc#&# o lacri!#/ 0 A(e%#rul e' sc$"ci' c# "u .tiu ce s# !ai cre(/ A.te&t (e &ais&re*ece ore .i 3usese %or)a (oar (e u"a sau (ou#/ A.a' &oate s# !# !ai uite o s#&t#!$"#2 0 De' s&use Ol-a Tu(or cu )#r)ia s&ri6i"it# 4" &al!#' e &osi)il/ 0 Du!"ea%oastr# ce !# s3#tui,i1 Ol-a 4"toarse ca&ul/ 7Tre)uie s# 3ie ca! (e aceea.i %$rst# cu !i"e/ O "e"orocit# sla)# (e !i"te %$r$t# 4" )ucluc (e "i.te ."a&a"i/7 8i %e"i &e "ea.te&tate o i(ee/ Se uit# la )#tr$"# cu oc+i str#lucitori9 7La ur!a ur!elor' (e ce "u17 0 Dac# %rei' .o&ti cu %oce .uier#toare' &o,i sc#&a c+iar a*i/ Se 4"toarse cu s&atele s&re u.# .i scoase ca&sula (i" urec+e/ 0 Dar )i"e4",eles c# %reau' )$l)$i Mela"ia/ Nu!ai c# "u .tiu cu! s# &roce(e*/ Do!"ul acela a!a)il/// 0 D#-l (racului2 A%e! &u,i" ti!& la (is&o*i,ie/ 8"-+i,i &ilula asta .i 4"tr-o 6u!#tate (e or# 3aci 3e)r# !are/ Aici "-au (ec$t i"3ir!erie/ Te %or tra"s&orta la s&ital/ Pe (ru! %ei 3i eli)erat#' totul e ara"6at (i"ai"te/ Mela"ia co)or4 &leoa&ele' ascu"*$"(u-.i satis3ac,ia/ 7Te 3elicit' (ra-a !ea' "u te-ai 4".elat/ Vas#*ic# asta era/// O oca*ie "e)#"uit#/ <!' 3ii si-ur# c# "u o 3ace (e (ra-ul t#u/ 8"c# "u-!i (au sea!a (es&re ce &oate 3i %or)a/ O 3ars#

"osti!# sau/// Deoca!(at#-i -reu (e -+icit/ Ar 3i i"-te-re-sa"t s# a3li 4"s# (e ce "u &ro3it# ea 4"s#.i (e aceast# &osi)ilitate/ Ai -ri6#' Mela"ia' "u te &ri&i/7 0 Dac# 4",ele- )i"e' (u!"ea%oastr# %or)i,i (es&re o e%a(are' "u-i a.a1 A! %#*ut u" 3il!/ Doi ti"eri' u"ul "e-ru .i u"ul al)' 3u-eau &ri"tr-o &#(ure le-a,i (e u" la",/ S# %e(e,i cu! a 3ost2 Mer-eau a!$"(oi 4"tr-o !a.i"# .i (eo(at#/// Ol-a Tu(or scr$."i9 0 Tre)uie s# te +ot#r#.ti re&e(e/ 0 Nu su"t si-ur# c# e &oliticos/// 0 Ce a"u!e1 0 De %re!e ce i-a! 3#-#(uit (o!"ului acela a!a)il (e la Mili,ie c#-l a.te&t/// ti,i' "-a. %rea s#-l (e*a!#-esc/ 0 Di!&otri%#2 8i 3aci o sur&ri*#/ Cu! a6u"-i acas#' 4i (ai u" tele3o" .i o s# r$(e,i -ro*a%/ 0 O -lu!#' %as#*ic#/// Ce i(ee "ea.te&tat#2 se %eseli )#tr$"a' )#t$"( (i" &al!e/ Dar "u a! "u!#rul (u!"ealui/ 0 8l ceri la i"3or!a,ii/ Pri%irile Ol-#i Tu(or sc#&#rau/ 7O s# se )ucure al (racului Geor-e2 At$ta a. %rea2 S#-i %#( 3a,a c$"( o s# (ea oc+i cu creti"a asta/// Nu' iu)itule2 N-o s# ai Madona' A! s#-!i 3ac a"ul (e &u.c#rie' (ar 4" ti"e o s# cra&e 3ierea/7 0 Ce s&ui1 8"cerci1 Do!"ul (e la Mili,ie %a 3i 4"c$"tat/ Mela"ia 4.i 4"-+i,i sur$sul/ 7M# 4"tre) real!e"te &e ci"e tre)uie s# 4"c$"te &o%estea asta///7 0 Da/// 8.i !u.c# )u*ele/ 7Nu te -r#)i' Mela"ia' 3e!eia "u-i (eloc &roast#/7 0 Ce-ar 3i s-o 4!&#r,i! 4" (ou#1 Ne-a! (istra stra."ic 4!&reu"#/ 0 8!&#r,it# 4.i &ier(e e3ectul/ Ei1 0 A! !ult# 4"cre(ere 4" (u!"ea%oastr#/ Cre(' cre( c# %oi lua &astila aceea (r#-#la.#/ C$"( Li)elula se 4"toarse' o -#si &e Mela"ia 4"ti"s# 4" a.ter"ut/ O)ra6ii Ol-#i Tu(or (o-oreau (e o satis3ac,ie sus&ect#/ 0 Ce-i cu (u!"eata1 S-ar *ice c# ai &ri!it o (ecora,ie/ 0 8!i &lac (ecora,iile' ciri&i Mela"ia/ So,ul !eu' colo"elul' a%ea o cutie 4"trea-#/ U"eori !i le a-#,a! .i eu .i atu"ci !# cre(ea! -e"eralul Su%oro%/ 8i era (i" ce 4" ce !ai 3ri- .i si!,ea c#-.i &ier(e cu"o.ti",a/ 7Doa!"e' "u!ai (e "-a. %or)i 4" (elir///7 0 N-a! 4"t$l"it 4"c# &e ci"e%a !ai scr$"tit' s&use Li)elula/ Ol-a Tu(or trase a($"c aer 4" &ie&t/ 0 8i e r#u/ Tre)uie s# a"u",#! -ar(a/

CAPITOLUL V O SURPRIBO PENTRU MAIORUL CRISTESCU o3erul a!)ula",ei a&ri"se 3a*a !are/ 0 I"3ect# cea,#2 S# %e*i acci(e"te a*i/// 0 Acu! o or#' s&use !ili,ia"ul' s-a cioc"it u" ca!io" cu o Dacie/ 0 U"(e1 0 Pe Ilie Pi"tilie/ Turis!ul i"trase 4" (e&#.ire .i "-a %#*ut tra!%aiul/ Ola s-a s&eriat/// Mela"ia Lu&u' 4"ti"s# &e tar-#' le au*ea %a- -lasurile/ Parc# %e"eau (i" alt# o(aie/ T$"#rul 4" +alat al)' asiste"t !e(ical sau &oate !e(ic' se uita &e 3ereastr#/ R#sucea o ,i-ar# 4"tre (e-ete 3#r# s-o a&ri"(#/ Pe )u*u"arul (e la &ie&t erau )ro(ate cu al)astru c$te%a litere &e care )#tr$"a "u le &utea (eslu.i/ Mili,ia"ul 4"toarse ca&ul/ 0 Cu! se si!te1 0 A)ia res&ir#/ E &r#)u.it# r#u/ o3erul 4"ce&u s# r$(#/

0 A%ea! o )a)# 4" sat' u"a Lisa%eta/ Cei !ai ai (racului !ar(eia.i "u-i (#(eau at$t (e lucru .e3ului (e &ost ca aia/ Al)ise o!ul (e r#ul ei2 Dura' (esc$"ta' aiurea !uierile cu )o)ii/// U" sur$s 4"3lori )u*ele Mela"iei/ 7Pri!a %ictorie' (ra-a !ea///7 K Ne( 4.i &ri%i ceasul/ 8" *ece !i"ute se %a i%i a!)ula",a/ Calculase ti!&ul &arcur-$"( iti"erarul 4" aceea.i (i!i"ea,#/ O 3e!eie t$"#r# cu u" c#,el 4" les# i"tr# 4"tr-o curte/ Mirel Nicolaescu se a&ro&ie/ 0 Ce *ici' .e3ule' "u-i (#! (ru!ul1 Morto" 4"cli"# scurt ca&ul/ 8"ti"se &istoletul' oc+i"( )ecul care se )ala"sa &e ca)lu/ Se au*i u" .uierat u.or' a&oi cio)urile (e sticl# risi&i"(u-se &e cal(ar$!/ Nicolaescu r$"6i/ 0 Ca-" Te as2 E"-le*ul 4i 3#cu se!" )aleri"ului/ Tolea 4.i !u.c# )u*ele &$"# la s$"-e/ Nu-.i &utea st#&$"i !$i"ile/ A%ea se"ti!e"tul c# %or s-o ia la -oa"#/ S!ulse &#l#ria (i" ca&ul lui Nicolaescu' a*%$rli"(-o 4" !i6locul str#*ii/ 0 Cal!' su3l# Ne( 4"ti"*$"(u-i &losca (e.uru)at#/ Tolea r#stur"# lic+i(ul ro.u' %$scos' &e o)ra6ii .i +ai"ele eco"o!istului/ Nicolaescu se str$!)#/ 0 5oalele !i le &l#ti,i' )#ie,i2 Ne( &ri%ea 4"cor(at s&re ca&#tul str#*ii' ,i"$"( !a".eta ri(icat# (easu&ra ceasului-cro"o!etru/ 0 Acu!2 Mirel Nicolaescu &#r#si 3#r# c+e3 trotuarul/ Du&# c$,i%a &a.i' se o&ri uit$"(u-se 4" 6ur/ Se culc# &e as3alt (e-a cur!e*i.ul/ 0 Poate (# (racului #la &este !i"e2 Dou# 3aruri &uter"ice ,$."ir# )rusc' !#tur$"( 4"tu"ericul (e &e stra(#/ o3erul 3r$"#/ 0 Ei (r#cie2 U" acci(e"t/ Sa"itarul lu# !$"a lui Nicolaescu/ 0 Tr#ie.te/ A&uc#-l (e &icioare/ Ai -ri6#/// Nu tre)uie *-u(uit 0 Dii li"i.tit/ Eu &e &orcii #.tia care se car# .i te las# 4" !i6locul (ru!ului' (u&# ce te-au ara"6at' i-a. s&$"*ura2 B(ra%#" )#r)at2 Tra-e la %reo sut# (e Iile/// 8" aceea.i cli&#' !ili,ia"ul si!,i o lo%itur# sur(# 4" cea3#/ 8"cerc# s# se a-a,e (e &ortier#/ 8"ai"te (e a-.i &ier(e cu"o.ti",a' %#*u tru&ul .o3erului 4"ti"s &e cal(ar$!/ Sa"itarul &ri!i lo%itura 4" t$!&l#/ 0 Ce 3ace! cu #.tia1 4"tre)# Tolea/ 0 R#!$" aici/ Morto" urc# la %ola"ul a!)ula",ei .i a&#s# &e accelerator/ Mela"ia cr#&# 4"cet &leoa&ele/ 7Su"t trei )#r)a,i' (ra-a !ea' co!&let str#i"i &e"tru ti"e/ Dire.te' c#ci "-ai circulat "icio(at# &ri"tre a&a.i/ O (oa!"# 4" %$rst# (e la Br#ila' care cro.eta (oar cu l$"# al)astr#' a3ir!a c# au !ult &itoresc///7 K Maiorul Cristescu se si!,ea literal!e"te 4" %aca",#/ V#*use (ou# 3il!e (e (i!i"ea,#' +oi"#rise &e Calea Victoriei .i (e6u"ase a(!ira)il la Co"ti"e"tal/ Nu era u" -ur!a"(' (ar 4i 3#cea &l#cere o !as# 4"-ri6it#' 4"tr-u" ca(ru !ai &u,i" o)i."uit/ Ser%iciul (e co"(i!e"te' sosierele' !e"iul corect orto-ra3iat' 3lorile' (e"u!irile e ce"trice 0 !alu ; la (ictor <ugo cu sos bearnez 8 4i (#(eau o se"*a,ie secret# (e a%e"tur#/ 0&ltite cu eleu =ruxelles, &e cu%$"tul !eu' su"# -ro*a%27 Maiorul 3u !ai &u,i" 3er!ecat (u&# ce le co"su!#' 4" sc+i!) sa%ur# (i" &li" satis3ac,ia (e a 3olosi .er%etele (e &$"*#/ Ne%ast#-sa a%ea %reo (ou#s&re*ece' (ar "u le

3olosea (ec$t 4" oca*ii e traor(i"are/ De &il(#' c$"( &ri!ea %i*ita u"or oa!e"i str#i"i .i (e o)icei i"(i3ere",i !aiorului' &e care ,i"ea s#-i e&ate*e/ Cu acela.i &rile6 scotea (i" %itri"# &a+arele (e cristal .i ce.tile (i" &or,ela" c+i"e*esc/ Le !a"e%ra 4"s# cu at$ta s&ai!# -os&o(#reasc#' ur!#rea at$t (e a&ri- !i.carea 3iec#rei &iese &e 3a,a (e !as#' 4"c$t "e"oroci,ii "u !ai 4"(r#*"eau s# le ia 4" !$"#/ Cristescu' &lictisit' se co"sola cu i(eea c# &ro)a)il oas&e,ii &roce(ea*# la 3el la ei acas#/ Ce i se &#rea 4"s# cel !ai ciu(at' .i aici "u &utea (esci3ra cu "ici u" &re, lo-ica "e%esti-sii' era 3a&tul c# la a (oua %i*it#' co!orile acelea "u !ai &#r#seau %itri"a/ Atu"ci' .er%etele (e +$rtie .i &a+arele ie3ti"e cu!&#rate cu (u*i"a &e Li&sca"i (e%e"eau (estul (e )u"e &e"tru !usa3iri/ La .ase se 4"torsese acas# 4"tr-o (is&o*i,ie !i"u"at#/ D#cuse o )aie .i' (u&# ce r#s3oise &ro-ra!ul TV' luase (i" )i)liotec# o carte la 4"t$!&lare/ Era si"-ur' 4"3#.urat 4" &le(ul 3a%orit' -al)e"' cu 3irul lu"-' a&aratul (e ra(io torcea 4" sur(i"# .i se si!,ea 3ericit/ 7///E" -ar(e2 D:Arta-"a" trase s&a(a/ 8"tr-o cli&#' Port+os .i Ara!is a6u"ser# l$"-# el/ De a6u"s' co&ii2 stri-# Co"tele (e TrV%ille///7 Maiorul 4.i ri(ic# oc+ii (e &e &a-i"#/ Citise cartea 4"tr-o %ar#' 4" scurtele r#-a*uri &e care i le 4"-#(uise o cori-e",# la c+i!ie/ A%ea ci"cis&re*ece a"i .i toate 3oto-ra3iile lui Ju(; Garla"(/// 8"ti"se !$"a (u&# rece&tor/ 8l su"a &ro)a)il "e%ast#-sa (e la Pite.ti/ 8.i luase o s#&t#!$"# %aca",# .i !aiorul s&era (i" tot su3letul c# "-o s# se certe &rea cur$"( cu sor#-sa/ Recu"oscu sur&ri"s .i cu o *%$c"ire (e satis3ac,ie -lasul colo"elului Nasta/ 0 E.ti si"-ur1 0 Da/ 0 U"(e te a3li1 Cristescu ri(ic# sur&ri"s (i" u!eri/ 0 L$"-# a&arat/ 0 Tra-e scau"ul .i a.a*#-te/ Valeria"# ai 4" cas#1 0 Ce s-a 4"t$!&lat1 Se 4"toarce "e%ast#-!ea1 0 Nu su"t eu #la care s# (ea %e.ti &roaste/ 0 Atu"ci1 Vocea colo"elului )u)ui ca u" clo&ot9 0 Mela"ia Lu&u a e%a(at/ K A!)ula",a o&ri 4" 3a,a locui",ei &use la (is&o*i,ie (e c#tre )aleri"/ E"-le*ul .i Mirel Nicolaescu o tra"s&ortar# &e Mela"ia/ Tolea urc# la %ola"/ 0 A)a"(o"ea*-o iute .i c$t !ai (e&arte' su3l# Ne(/ 8" orice ca*' 4" a3ara cartierului/ Eco"o!istul a&#s# &e )uto"ul asce"sorului r$"6i"(/ 0 8,i 4"c+i&ui c# sticle,ii or s# scotoceasc# 3iecare cas#1 0 Diecare ce"ti!etru (e &#!$"t/ 0 <ai s# 3i! serio.i2 Morto" sur$se/ Lucra cu a-ea!ii/ i o sut# (e !etri a%eau i!&orta",a lor acu!a/ 0 Poli,ia .tie c# "-a! a%ut &osi)ilitatea s# a6u"-e! &rea (e&arte/ tie' (e ase!e"ea' c# "u %o! 4"(r#*"i s# o&ri! &ri!ul ta i cu o )ol"a%# .i cu (u!"eata ast3el !ac+iat/ Cro"o!etr$"( ti!&ul "ecesar &e"tru &arcur-erea (ru!ului 4"tre locul acci(e"tului .i locul u"(e %or -#si a!)ula",a' %or 3i a o !e(ie i&otetic# 0 !i6locul iti"erarului/ 0 O 3or(1 4"tre)# Nicolaescu/ 0 Nu' Si"--Si"-/ Di" acest &u"ct' %or trasa &e +art# cercuri co"ce"trice/ 8"tr-u"ul (i" cercuri se situea*# o)li-atoriu se(iul "ostru/ Peste u" ceas' 4"tre- &eri!etrul %a !usti (e a-e",i/ Eco"o!istul tri!ise u" )o)$r"ac caracteristic &#l#riei &e"tru a o l#sa &e cea3#/ 0 Eu a. ra,io"a alt3el/ C#' (e &il(#' (i" a!)ula",# "e-a! tra"s)or(at 4" !a.i"a u"ui co!&lice care a.te&ta la locul co"%e"it/ 0 Tra"s3erul u"ui ti& 4"s$"-erat .i al u"ei (oa!"e 4" %$rst#' e%i(e"t )ol"a%#' (i"tr-o

a!)ula",# 4"tr-u" turis! ar atra-e ate",ia/ Nu-!i &er!it s# cre( c# au a6u"s la co"clu*ii 6i-"itoare (es&re "oi/ <ello, E!ilia2 Totul e 4" or(i"e1 Data 4i a.te&ta cu u.a (esc+is#/ Era &ali(#/ 0 V-a! %#*ut &e -ea!/ Nu-!i %i"e s# cre( c# a,i reu.it/ 8"c+ise re&e(e 4" ur!a lor/ Si!,i &or"irea i"sti"cti%# (e a &u"e .i *#%orul/ 8"tre)#' 4"cerc$"( s#-.i st#&$"easc# "er%o*itatea9 0 Mai tr#ie.te1 Du&# cu! arat#/// 0 Nu-,i 3# -ri6i' sur$se Ne(/ Ve+icula o li"i.te o(i+"itoare' (#(ea se"*a,ia c# 6ucase )ri(-e toat# seara la clu)ul !ilio"arilor lo"(o"e*i/ 0 D#-le )#ie,ilor ce%a (e )#ut/ 0 Cu! a !ers1 0 Ca-" Ma""i ' s&use Nicolaescu/ O cli&# a! cre*ut c#-s 4" Drisco' &e ci"stea !ea2 Se 4"(re&t# s&re )aie aru"c$"( (i" !ers lui Morto"9 E.ti )u"' coa"e2 E!ilia u!&lu &a+arele/ M$"a 4i tre!ura/ 0 N-ai "ici u" !oti% s# 3ii "eli"i.tit#' s&use e"-le*ul *$!)i"(u-i cal(/ 0 A. %rea s#-l %#( .i &e Tolea aici/ K Nicolaescu ie.i (i" )aie cu u" &ac+et su) )ra,/ Se s&#lase .i 4.i sc+i!)ase +ai"ele/ 8"t$l"i &ri%irea 4"ce,o.at# a Mela"iei Lu&u .i e cla!# 6o%ial9 0 S#rut !$i"ile2 Ce !ai 3ace,i1 0 Bu"# seara/ Cre(/// cre( c# "u !# si!t c+iar at$t (e )i"e/ P#rea !ai .u)re(# (ec$t oric$"(' &ali(# .i cu tru&ul !ic &ier(ut 4" 3otoliul a($"c/ 7Ce ec+i&# ciu(at#' (ra-a !ea2 U" (o!" e"-le*' cu 3i-ur# aristocratic#' o !utr# (e Carul cu Bere .i o 3at# )#tr$"#/ E (e a6u"s s#-i %e*i &u"ctele "e-re (e &e "as .i -ulerul )lu*ei ca s#-,i (ai sea!a (e aceasta/ Ai -ri6#' Mela"ia' "ici u"ul (i"tre ei "u este "#t$"-/7 0 V# %e,i re%e"i 4" cur$"(' s&use Ne(/ 0 S&er/ Nu!ai c# acu!/// su"t at$t (e *#&#cit#2 Nu' !ul,u!esc' "u )eau "i!ic 4" a3ar# (e %i" to"ic' c#ci (octorul !-a -#sit !ult &rea a"e!ic#/ A. !$"ca 4"s# o )o!)oa"#' (e.i seara &re3er ore*ul cu la&te/ Cei trei 4.i a*%$rlir# &ri%iri iu,i/ Mirel Nicolaescu 4"ce&u s# r$(#/ 8.i 4!&leti (e-etele &este &$"tecele !are' &re-#ti"(u-se s# sa%ure*e u" s&ectacol i"teresa"t/ 0 8!i &lace2 Ore* cu la&te' u" ie&ura. .i oli,a (e "oa&te/ >ood night, bab%' Ne( 4.i str$"se )u*ele/ 7Ele3a"tul #sta se cre(e s&iritual/7 Strecur# o &ri%ire ascu,it# )#tr$"ei/ A%ea 3i-ura o3ilit#' (ar 4"c# -i"-a.#' u" sur$s eteric' tru&ul *%elt/ 8" ti"ere,e 3usese &ro)a)il ceea ce se "u!e.te -e"ul )i)elou/ Atitu(i"ea ei 4l (eruta/ D#(ea i!&resia c# "u sesi*ea*# situa,ia/ Se a.e*# al#turi' a*%$rli"( 4" 6oc tot 3ar!ecul (e care (is&u"ea/ 0 Vi" (i" &artea so,ului (u!"ea%oastr#' Geor-e Po&a/ 7Doa!"a aceea se "u!ea Ol-a Tu(or' (ra-a !ea/ Nici -$"( s# te 4".eli/ 8"sea!"# c# su"t (i%or,a,i/ Nu te a%$"ta' Mela"ia2 Orice cu%$"t te &oate tr#(a .i "u-i 4"c# !o!e"tul s# le s&ui cu! te c+ea!#/ Recu"oa.te si"cer' !ori (e cu-rio-*i-ta-te s# a3li ce %oiau s# o),i"# (e la Ol-a Tu(or/7 Sur$se st$"-aci9 0 O+' 4"tr-a(e%#r/// E 3ru!os (i" &artea lui c# s-a -$"(it la !i"e/ Ce 3ace Geor-e1 Mai su3er# .i a*i (e colit#1 Mereu a! 3ost 4"-ri6orat# &e"tru sto!acul lui/ N-a! %#*ut 4"c# &e "i!e"i 4"-+i,i"( at$ta !u.tar .i sos tartar/ Ser%a"ta "oastr# u!&lea sosierele (e (ou# ori &e *i .i "u 4"ceta s# se !ire/ Ne( o cercet# (escu!&#"it/ Nu .tia ce s# s&u"#/ 0 Natural/// Orici"e s-ar 3i !irat/ 0 Du!"ea%oastr#' sus&i"# Mela"ia' ca &riete"' "-ar tre)ui s# i-o 4"-#(ui,i/ 0 Ce a"u!e1

0 S# 4"-+it# at$ta !u.tar .i sos tartar/ Mirel Nicolaescu e!ise trei +o+ote oste"tati%e (e r$s/ Ne( .uier#9 0 Ce-ar 3i s#-,i co"ti"ui -ar-ara 4" )aie1 0 L#sa,i-l s# r$(#' i"ter%e"i se"i"# Mela"ia Lu&u/ Su"t o)i."uit#/ 0 Po3ti!12 0 A(e%#rul e c# eu a! !ult u!or .i oa!e"ii "u se &ot st#&$"i 4" &re*e",a !ea/ E (e a6u"s s# s&u" u" si"-ur cu%$"t &e"tru ca ei s# se &r#&#(easc# (e r$s/ Atitu(i"ea aceasta "u !# 6i-"e.te (eloc/ E"-le*ul res&ir# a($"c .i 4.i 4"(re&t# s&i"area/ Se uit# la E!ilia Plo&ea"u/ O 3i a &e )#tr$"# cu o e &resie i!&e"etra)il#/ Eco"o!istul oscila 4"tre stu&oare .i a!u*a!e"tul -ras/ Se au*ir# c$te%a )#t#i 4" u.# .i E!ilia se re&e*i s# (esc+i(#/ 0 A.te&ta,i !usa3iri1 4"tre)# Mela"ia/ 0 O &ersoa"# care a &artici&at la e%a(area (u!"ea%oastr#' su)li"ie Ne(' 4"cerc$"( s# rea(uc# (iscu,ia &e 3#-a.uri "or!ale/ 0 O+' ce (r#-u,/ 0 E%a(are &us# la cale (e/// 0 Dar a! 4",eles' 4l 4"treru&se )#tr$"a/ Geor-e "-a 4"cetat o si"-ur# cli&# s# se -$"(easc# la !i"e/ A! si!,it lucrul acesta !ereu .i "u !-a l#sat i"(i3ere"t#/ Vl#(u, Tolea iru&se 4" o(aie/ Era e!o,io"at' o)ra6ii 4i ar(eau/ Ne( 4i *$!)i/ 0 A !ers )i"e' "u1 Se &oate co"stata &e 3i-ura (u!itale/ 0 U"(e ai l#sat-o1 4"tre)# Mirel Nicolaescu/ 0 L$"-# Dacultatea (e Me(ici"#/ L-a! luat (u&# aia &e ==W &$"# la Da%orit/ De-acolo a! %e"it cu u" Geta / 0 Bra%o' )#r)ate' ai sto3#2 Mela"ia Lu&u 4i 4"ti"se !$"a cu o !i.care s&o"ta"#' &li"# (e 3ar!ec/ 0 A! a3lat ce-a,i 3#cut &e"tru !i"e/ V# su"t 3oarte recu"osc#toare' (o!"ule2 Baleri"ul o &ri%i 3$st$cit/ 7U" -i-olo !icu,' (ra-a !ea7' -$"(i Mela"ia Lu&u ($"( a!a)il# (i" ca&/ 7Nici (u!"ealui "u e u" &ro3esio"ist' (ac# sesi*e*i ce %reau s# s&u"/ Si"-ura &ersoa"# cu e &erie",# r#!$"e e"-le*ul/ Po,i &aria c# &ulsul lui "u (e&#.e.te .ai*eci (e )#t#i/ E (i"tre )#r)a,ii aceia care "u tre)uie s# 4"tre)e ce are (e 3#cut/7 Vl#(u, Tolea 4.i trecu (e-etele &ri" &#rul )uclat/ 0 Nu cre(ea! s-o scoate! la ca&#t/ 0 Acela.i lucru l-a! s&us .i eu' r$se E!ilia/ Tr#s#turile 4i erau (esti"se acu!' (ar asta "-o 3#cea !ai 3ru!oas#/ Mela"ia Lu&u sc$"ci9 0 A! se"ti!e"tul c# !iros a .oarece/ 0 Baia se a3l# al#turi' 4i &ro&use Ne(/ 0 E o i(ee -ro*a%#/ E!ilia o a6ut# s# se ri(ice/ 0 V-a! &re-#tit u" +alat .i o &eriu,# "ou# (e (i",i/ B#tr$"a (#(u (i" ca& recu"osc#toare/ 7Nu ea le-a &re-#tit' !# 4"tre) c+iar (ac# 3olose.te &eriu,a 4" a3ara *ilelor c$"( are or# la (e"tist/// 8" 3i"e' altce%a tre)uie s# re,ii' Mela"ia/ Du&# toate a&are",ele' "u %ei &#r#si aceast# locui",# at$t (e re&e(e/7 Au*eau a&a .i' (i" c$"( 4" c$"(' o)iecte (e toalet# (e&lasate &e eta6era (e sticl#/ 0 Cu! %i se &are1 4"tre)# Morto"/ Eco"o!istul &ri%i co",i"utul &a+arului 4" *are/ 0 Co!&let ra!olit#/ 0 Du!itale' E!ilia1 0 T$!&it#' .i re!arca)il (e )i"e crescut#/ 5i-a 3#cut alt# i!&resie1 Ne( sc+i,# u" -est %a-/ 0 U" "u!#r "ou' 4" orice ca*/ 8i a!i"tea 4" c+i& stra"iu (e !#tu.ile lui' Isa)el .i Dorot+;/ Le %i*ita o (at# &e a"' (e

S3$"tul Cristo3or' 4" !icul lor a&arta!e"t (i" C+elsea/ Mo!e"tul cel !ai i!&orta"t al *ilei 4l co"stituia 4"torsul &e"(ulei' o &ies# ur$t# .i &rete",ioas#' care a&ar,i"use u"ui u"c+i' 3u"c,io"ar su&erior 4" Gui"eea/ Miercuri seara !er-eau la clu) u"(e rulau 3il!e (ocu!e"tare/ Ur!#reau cu satis3ac,ie i!a-i"i (i" Poli"e*ia' <aHaii sau Ve"e*uela' .i asta le (#(ea se"*a,ia c# %oia6ea*#/ A%eau o -r#!a(# (e &riete"e care le se!#"au 4" !o( sur&ri"*#tor/ Ol-a Tu(or s-ar 3i &utut asocia &er3ect acestui -ru&/ Aceea.i !i"te (e &#s#ric#' acelea.i !a"iere' la 3el (e "e4"(e!$"atic# .i (e 7alt secol7/ Pe "ici u"a 4"s# "-ar 3i %#*ut-o ascu"*$"( o !a(o"# (e aur su) &atul ei/ Morto" 4"ce&ea s# se 4"(oiasc# serios (e &ro&riile &resu&u"eri/ Oare Geor-e Po&a ar 3i cute*at s#-.i 4"cre(i",e*e secretul' secretul %ie,ii sale' 4" 3o"(' u"ei ast3el (e 3e!ei1 Mela"ia se 4"toarse 4"3#.urat# 4"tr-u" +alat al)astru' !atlasat' cu !$"ecile lar-i/ Ar#ta 4"%iorat#' 4" 6urul ei &lutea u" &ar3u! (e s#&u" 3i"/ 8.i ciu&ise u.or o)ra6ii .i )#r)ia/ 0 Nu este o !i"ciu"#' sus&i"# a.e*$"(u-se &e ca"a&ea' o )aie te reco"3ortea*# "ea.te&tat (e !ult/ 8!i li&se.te 3oarte &u,i" ca s# 3iu cu a(e%#rat !ul,u!it#/ 0 Su"te! la (is&o*i,ia (u!"ea%oastr#' se +li*i Mirel Nicolaescu' "u tre)uie (ec$t s# (esc+i(e,i -ura/ Mela"ia se 4"toarse c#tre el %r#6it#/ 0 A(e%#rat1 Nu-!i a!i"tesc s# 3i 4"t$l"it &ersoa"e ti"ere at$t (e -e"tile/ ti,i' "u a! &rete",ii "es#)uite/ 8" &ri!ul r$"(' a. (ori o cutie cu (ulciuri/ Dar &oate c# "-ar tre)ui s# a)u*e* (i" &ri!a sear#/ M-a. !ul,u!i cu c$te%a 3ursecuri cu "uc# .i &u,i"# 3ri.c#/ Ne( r$se 4"ceti.or/ M#tu.a Isa)el &re3era ca?e cu 3ructe -lasate' iar Dorot+; tortul (e casta"e i"u"(at 4" siro& (e coac#*e/ Uitase 4"tr-u" r$"( .i se si!,iser# 4"-ro*itor (e (e*a!#-ite/ <ot#r4 s# acce&te 6ocul' la ur!a ur!elor "-a%ea "i!ic !ai )u" (e 3#cut' .i se i"teres#9 0 E ist# %reo co3et#rie &ri" a&ro&iere1 Vl#(u, Tolea s#ri 4" &icioare/ 0 Da' !# (uc eu/ 0 Stai s# %e*i ce !ai %rea' 4l o&ri Nicolaescu/ 0 Do!"ul e 3oarte &re%e"itor' ciri&i )#tr$"a/ 8"tr-a(e%#r' ar !ai 3i ce%a/// De 3a&t' re&re*i"t# (ori",a !ea cea !ai 3ier)i"te/ Eco"o!istul %ru s# s&u"# ce%a' (ar Ne( 4l o&ri/ 8" oc+ii al)a.tri' ca (ou# &a"sele (ecolorate' ai Mela"iei Lu&u se i%ir# lacri!i/ 0 Vor)i,i' (oa!"#/ 0 A! 3ost (es&#r,it# (e cel !ai )u" &riete" al !eu/ C$"( !-au arestat/// o+' -#sesc c# este !ult# cru*i!e 4" acest -est/ 0 Ce12 s#ri Mirel Nicolaescu/ Mai scoate! u"ul (e la &$r"aie1 0 Dac# re,i" )i"e' (o!"i.oara Li)elula' cu care a! 4!&#r,it a&arta!e"tul acolo/// 3olosea cu%$"tul 4" se"s (e 4"c+isoare/ 0 P$r"aie' la -ros' la 4"tristare' &ri&o"' la !ititica' la r#coare' &e"sio" sau Sor)o"a' r#s3ir# co!&ete"t eco"o!istul/ 0 Nu %# 3ace,i &ro)le!e (o!"ilor' Mirciulic# e 4" li)ertate/ E"-le*ul o &ri%ea 4"cor(at/ 0 Ci"e-i/// "u i*)utise s# re,i"# "u!ele' 4" s3$r.it' &ersoa"a1 0 Mota"ul !eu/ Mirel Nicolaescu' cu o e &resie t$!&#' 4"tre)# (i" "ou9 0 Ci"e12 0 Mota"ul !eu/ Alalt#ieri a 4!&li"it .ase a"i' s&use Mela"ia sur&ri"s# c# "u se sesi*ea*# lucruri at$t (e si!&le/ 8!i li&se.te !ai !ult (ec$t .i-ar &utea 4"c+i&ui ci"e%a/ C$"( !-au arestat' toc!ai 4l s#r)#torea! 4!&reu"# cu Lilica/ 0 Asta ci"e !ai e1 0 Priete"a lui Mirciulic#' &isica u"or %eci"i/ C$r"i (i" "as/ Nu !i-a 3#cut o i!&resie &rea )u"#' (ar su"t +ot#r$t# s# "u !# a!estec 4" %ia,a lor/ I!&orta"t' "u-i a.a' e c# ei (oi se 4",ele-/

Tolea o &ri%ea t$!&it/ Ceilal,i trei r#!#seser# 4"cre!e"i,i/ E"-le*ul 4.i re%e"i &ri!ul/ Se i"teres# &oliticos9 0 U"(e se a3l# acu!1 0 A. 3i 3ericit# s-o .tiu/ Dar (ac# !-a,i a6uta &u,i"/// Pl$"-ea (e-a )i"elea/ E!ilia Plo&ea"u se ri(ic# a-asat# .i 4!&i"se cu *-o!ot scau"ul su) !as#/ 0 8"ce& s# !# si!t ri(icol#/ 0 De ce' (ra-#1 Eco"o!istul' u!3lat (e r$s' se tol#"i co!o( 4" 3otoliu/ Di!&otri%#' &o%estea (e%i"e (i" ce 4" ce !ai ca&ti%a"t#/ C#ut#! u" !ota" .i o !a(o"#/ Ne( i"ter%e"i +ot#r$t9 0 A. %rea s# trece! la a3acerile "oastre/ Su"t !a"(atarul so,ului (u!"ea%oastr# 4"tr-o &ro)le!# (e !a i!# i!&orta",#/ C$"( a &#r#sit Ro!$"ia' %-a l#sat 4" (e&o*it' e &resia 4i a&ar,i"e' o statuie (e aur care o re&re*i"t# &e S3$"ta Maria/ 8i cercet# 3i-ura/ Dac# )#tr$"a "u au*ise "icio(at# (e Madon, era !ai )i"e s-o .tie (e la 4"ce&ut/ Re3lect# c#' 4" locul lui Po&a' el &erso"al "u i-ar 3i %or)it "icio(at# (es&re statuie/ Mai e ista 4"s# &osi)ilitatea ca' &resat (e e%e"i!e"te' 4"col,it' i"(i%i(ul s# "u 3i a%ut alt# solu,ie/ C$"( 4,i li&sesc sitarii' !#"$"ci !ierle/// Ne( co"ti"u# &e acela.i to" e"er-ic9 0 So,ul (u!"ea%oastr# (ore.te s#-i a(uce,i Madona de aur. 8i 4"ti"se c$te%a r$"(uri scrise (e Gris-Gris' cel !ai a)il &lasto-ra3 co"te!&ora"/ Dra"ce*ul i!itase 3#r# cusur cali-ra3ia lui Geor-e Po&a' a%$"( ca !o(el u"a (i" ilustratele i"terce&tate (e Morto"/ @rag 7lga, citi )#tr$"a/ , sosit n sfAr!it momentul s ne revedem. ,ni de zile am a!teptat clipa asta. @omnul )ed Morton, prietenul meu, a aran at astfel lucrurile ca tu !i fetia noastr blond s putei a unge cu bine la Baris. -e rog s- i acorzi toat ncrederea. #unt nerbdtor s te mbri!ez, >eorge. Mela"ia r#suci +$rtia 4"tre (e-ete/ 7Vas#*ic# asta era' (ra-a !ea/ O Ma(o"# (e aur/// E traor(i"ar ce "e)u"i su"t oa!e"ii2 Tare !i-e tea!# 4"s# c# .i tu %ei 3i la 3el (e "e)u"# &e"tru a &o"ta cel &u,i" c$te%a 6etoa"e &e 6ocul lor/ Cu! 4.i 4"c+i&uie c# %a &utea scoate &este -ra"i,# a.a ce%a1 Tre)uie s# te -$"(e.ti )i"e' Mela"ia' .i &e"tru asta ai "e%oie (e Mirciulic# .i (e li"i.te/7 0 A trecut at$ta %re!e (e-atu"ci/// 0 Nu 4",ele-' 3#cu Ne(/ 0 Cu! !i-a. &utea a(uce a!i"te' a.a' (i"tr-o (at#1 0 Doar "u &reti"(e,i c# a,i uitat u"(e a,i ascu"s statuia1 0 8"c+i&ui,i-%#/ 0 Doa!"#2 Mela"ia o3t# s&#.it#/ 0 M# o)li-a,i s# 3ac !#rturisiri care "u !# a%a"ta6ea*#/ Acu! (oi a"i a! a%ut u" !ic acci(e"t/ U" (o!" 3oarte )i"e' cu stu(ii te!ei"ice la liceul seral' !-a co"3u"(at cu "e%ast#-sa' (e.i 4"tre !i"e .i ea e ist# o (i3ere",# a&recia)il# (e %$rst#/ 0i1 0 Basto"ul &e care tre)uia s#-l &ri!easc# ea 4" !oalele ca&ului' (i" ce !oti% a"u!e 4!i sca&#' l-a! si!,it eu/ 0 i12 re&et# Morto"/ 0 Di" cli&a aceea' "-a. &utea a3ir!a c# !e!oria !ea e la 3el (e 3i(el# ca 4"ai"te/ 0 E as&era"t2 B#tr$"a i*)uc"i 4" lacri!i/ 0 8" %iata !ea "-a! 3ost i"sultat# 4" 3elul acesta/ i "u %#( (e ce-a. !erita-o/ Ne( se 4"toarse s&re ceilal,i ui!it/ Eco"o!istul uitase s# tra-# (i" ,i-ar# .i scru!ul sta a-#,at -ata s# ca(#/ Tolea 4i 4"ti"se !a.i"al scru!iera/ 0 Ni!e"i "u .i-a &er!is &$"# acu! s# &u"# la 4"(oial# a3ir!a,iile !ele/ 0 Dar )i"e' (oa!"#' "ici/// 0 Nu %reau s# !ai au( u" cu%$"t' sus&i"#' 4"ti"*$"( )ra,ele s&re Nicolaescu/ M# &u"

su) &rotec,ia (u!"ea%oastr#' (o!"ule/ Su"t si-ur# c# a,i 4",eles situa,ia/ Eco"o!istul' luat &ri" sur&ri"(ere' )$l)$i )ui!ac9 0 Da' 3ire.te/// cu! s# "u/// 0 Tre)uie s# !# o(i+"esc/ Toat# *iua "u !-a! si!,it (eloc )i"e/ Poate c# (e %i"# e !e(ica!e"tul acela/ St#ruie *#&#ceala 4" !i"tea !ea/ Ne( 4i 3#cu se!" E!iliei .i trecur# 4" )uc#t#rie/ 0 Nu!ai la o c+estie ca asta "u !# a.te&ta!' su3l# 3ata/ Doa!"e S3i"te' e i!)ecil#2 0 De acor(' (ar "u &ute! i"%e"ta alta/ Las-o s# se o(i+"easc#/ 8" 3o"(' &e"tru o si"-ur# *i' a! reali*at (estul/ S# "u "e &ri&i!/ Dor!i aici .i "-o sl#)e.ti o cli&# (i" oc+i/ Bi"e4",eles' "u &#r#se.te casa' "u tele3o"ea*# "ic#ieri/ Ce-ai 3#cut cu ser%iciul1 0 A! re*ol%at/ De !$i"e (i!i"ea,# i"tru 4" co"ce(iu/ Morto" 4i &ri"se )ra,ul cu c#l(ur#/ 0 Sla%# Do!"ului' cel &u,i" &e (u!"eata !# &ot )i*ui/ Trecu 4" %esti)ul .i 4.i 4!)r#c# ra-la"ul/ Mela"ia re3u*# s#-i 4"ti"(# !$"a .i 4.i ,u-uie )u*ele' a)ia st#&$"i"(u-.i lacri!ile/ Du 4" sc+i!) e tre! (e a3a)il# cu Nicolaescu .i Tolea/ 0 Dac# l-a,i -#si &e Mirciulic#/// A+' "ici "u .ti,i c$t %-a. 3i (e recu"osc#toare2 Se (es&#r,ir# 4" 3a,a )locului/ Ne( (eclar# sec9 0 Mi-e tare tea!# c#' 4"ai"te (e Madon, %a tre)ui s# c#ut#! &isica aceea a3urisit#' oric$t (e a)sur( "i s-ar &#rea/ Noa&te )u"#/ Dis&#ru (u&# &ri!ul col,/ K Maiorul &#r#si locui",a 4"tr-o stare (e a-ita,ie "eo)i."uit#/ De-etele 4i tre!urau 4" ti!& ce-.i 4"c+eia "asturii c#!#.ii' iar .ireturile "u-i (#(user# "icio(at# at$ta )#taie (e ca&/ 7Mu.c+etarii7 alu"ecaser# &e co%or .i' 4"ai"te (e a sti"-e lu!i"a' Cristescu e &e(ie cartea su) &at cu o lo%itur# 3urioas# (e )o!)eu/ 8" 3a,a .e3ului s#u' colo"elul Nasta' 4"cerc# (i" r#s&uteri s#-.i st#&$"easc# e"er%area/ 8i e &lic# c$t se &oate (e re%ere",ios c# el &erso"al a al)it re*ol%$"( (ou# (osare Mela"ia Lu&u/ 0 A! (us-o (e !$"# &$"# la arestul Mili,iei' a! ascultat c+eia r#suci"(u-se 4" )roasc# .i "u!ai (u&# aceea !i-a! %#*ut (e trea)#/ Nu !i-a trecut &ri" !i"te .i "u !i-a cerut "i!e"i' c#ci &ro)a)il a. 3i 3#cut-o .i &e asta' s# !# culc la u.#/ Dac# #ia au 3ost at$t (e c#sca,i 4"c$t .i/// 0 Cal!' 4l o&ri colo"elul *$!)i"(/ tii )i"e c# )#ie,ii "-au "ici o %i"#/ Orici"e ar 3i o&rit a!)ula",a %#*$"( u" o! &r#)u.it (e-a cur!e*i.ul str#*ii/ E o ca&ca"# clasic#' %ec+e (e c$"( lu!ea .i care r#!$"e 4" co"ti"uare %ala)il#/ 0 Doarte )i"e' eu "u %reau s# tai ca&ul "i!#"ui' (ar %# ro- s# 4"cre(i",a,i ca*ul altcui%a/ Colo"elul 4.i ri(ic# s&r$"ce"ele/ Sur$(ea co"sta"t/ 0 De ce' (ra-ul !eu1 Cristescu a%u (i"tr-o (at# se"ti!e"tul c# Nasta se a!u*# co&ios' c#-.i 4"3i-e u"-+iile 4" car"e 0 ,i"ea !$i"ile su) )irou 0 ca s# "u i*)uc"easc# 4" +o+ote (e r$s/ 8"cerc# s#-.i 4"c+i&uie cu! ar 3i &ri%it el c+estiu"ea (i" alt u"-+i (ec$t al &rota-o"istului .i c#&#t# co"%i"-erea c# "u se 4".al#/ 7O )a)# "e)u"# .i 3a"tastic#2 I-a &us -$"( r#u "e3ericitului///7 i ar 3i &ariat (iscret &e .a"sele 3iec#ruia/ 0 Pe"tru c#/// 8i %e"ea -reu s#-.i te!&ere*e -lasul .i re&et#9 Pe"tru c# !-a! s#turat2 Gata2 Mi-a6u"-e2 Nu !# si!t 4" stare s#-i ,i" &ie&t )#tr$"ei2 0 Au*i' c$"( era! !ic !i-era 3ric# (e Ba)a Cloa",a/// 0 Ei )i"e' !ie a tre)uit s#-!i al)easc# &#rul ca s# 4"cerc acela.i se"ti!e"t su)til/ 0 i cu c$t !# -$"(ea! !ai !ult la ea' co"ti"u# colo"elul' cu at$t !# si!,ea! !ai 4"s&#i!$"tat/ Li"i.te.te-te .i-ai s# %e*i c$t (e co&il#re.ti su"t toate aceste te!eri/ Ai (e 4"3ru"tat o )#tr$"#' ce%a !ai "#stru."ic# (ec$t altele' &e care o i"%este.ti cu !ult e traor(i"ar/ S!ul-e-i &e"ele .i-ai s# co"sta,i c# ai 4" 3a,# o si!&l# i"3ractoare/ Cristescu clocotea/ Urec+ile 4i %$6$iau .i ur!#rea -reu cu%i"tele colo"elului/ 7Pe"e/// o

si!&l# i"3ractoare/// Asta-i cul!ea2 8"c# &u,i" .i-o s#-!i s&u"# c# (e 3a&t "u e (ec$t o )#tr$"ic# s#r!a"# care' (u&# ce se strecoar# (oi a"i &ri" toate ca&ca"ele co(ului &e"al 4" ti!& ce eu co"su!' a.a' ca! la o %a(r# (e a"ti"e%ral-ice' (ia*e&a! .i c;clo)ar)ital' e%a(ea*# -ra,ios 4" !ai &u,i" (e &atru*eci .i o&t (e ore (e la arestare/ Ce !are lucru' (o!"ule' s# "u e a-er#!27 0 Dire.te' s&use cris&at' su"t (is&us s#-!i a6ut 3#r# re*er%e cole-ul &e care-l %e,i 4"s#rci"a cu aceast# c+estiu"e/ 0 Vioara a (oua1 A' "u' (ra-ul !eu' 4" "ici u" ca*2 Scoate-,i (i" ca& ase!e"ea i(ei2 0 Mi-a. &utea 4"-#(ui s# %# 4"tre) (e ce1 0 Dar e 3oarte si!&lu' r$se colo"elul' .i o .tie toat# lu!ea 4" a3ar# (e (u!"eata' &ro)a)il/ Ai (e%e"it s&ecialistul "ostru "r/ = 4" &ro)le!a Mela"ia Lu&u/ K Locote"e"tul A*i!ioar# "u se si!,ea toc!ai si-ur 4" le-#tur# cu atitu(i"ea &e care ur!a s-o ia/ 8l %#*use &e Cristescu i"tr$"( ca o %i6elie la .e3 .i era 4"cre(i",at c# ar &utea re&ro(uce (iscu,ia &$"# la ulti!a re&lic#/ 8" cele (i" ur!#' a(o&t# o e &resie (iur"# a.te&t$"(u-l' ca (e o)icei' 4" s&atele !esei ca3e"ii &e care ci"e%a' &oate &re(ecesorul s#u' *-$riase u" ca& (e ele3a"t/ De urec+ile cl#&#u-e s&$"*urau cercei .i' (u&# toa"e' locote"e"tul 4i colora cu carioca ro.u sau %er(e/ Maiorul !or!#i u" salut .i 4.i a*%$rli "er%os !a&a &e )irou/ 0 Ce &#rere ai1 A*i!ioar# ri(ic# 3ilo*o3ic (i" u!eri/ 7Asta-i situa,ia/7 0 Tre)uie s# recu"o.ti c#-i 3e"o!e"al#2 Era! 3ericit' (o!"ule' 4",ele-i' 3ericit' citea!' asculta! &loaia .i !# -$"(ea! ce sto3# (e costu! s#-!i iau &e"tru &ri!#%ar#' asta era 4" ca&ul !eu ca &reocu&are !a6or#' .i-!i &ic# Mela"ia cu alt# (a"(a"a2 Dar "u orice 3el (e (a"(a"a/ Nu2 U"a 3or!i(a)il#' ca s#-!i ia &iuitul/ Pe cu%$"t' a! i!&resia c-o 3ace 4"a(i"s/ 7Ne"orocitul #la (e Cristescu s-o 3i &lictisi"(' s#racul/ Ia s# !# ocu& eu &u,i" (e el///7 4,i %i"e s# r$*i' "u-i a.a1 Locote"e"tul (#(u re&e(e (i" ca&/ 0 Nu/ 0 Doarte &rost2 8"sea!"# c# "-ai u!or' (e.i circul# *%o"ul &ri" !i"ister c#-l 4"%$rte.ti &e Sor(i 4" 6urul (e-etului !ic/ D#-!i o +art#/ 8.i a&lec# tru&ul *%elt (easu&ra !esei .i 4"ce&u s# trase*e cu stiloul li"ii .i cercuri/ 0 Osta-i iti"erarul a!)ula",ei/ Aici a i"ter%e"it acci(e"tul/ <!' u" si"-ur )ec' .i &e #la au a%ut -ri6# s#-l ara"6e*e/ A!)ula",a a 3ost -#sit# la Dacultatea (e Me(ici"#/ Di" &u"ctul u"(e "e a3l#!' asta 4"sea!"# ci"cis&re*ece Iilo!etri/ Dac# &riete"a "oastr# Mela"ia "u -o"e.te acu! &e o .osea 4" a3ara Bucure.tiului sau "u *)oar# 4"tr-u" Boei"- s&re Bosto"' u"(e a au*it ea c# (uc li&s# (e -a"-steri' atu"ci se a3l# u"(e%a 4" acest &eri!etru/ 8"cercui cu ro.u cartierul O&eretei' Ra+o%a' C#l#ra.i' Mo.ilor .i Rosetti/ Se uit# la A*i!ioar#/ 0 Si!&lu' "u1 Doar %reo ci"ci*eci .i .a&te (e str#*i/ Ce%a "oroc 4"s# tot a%e!' !or!#i/ A! sc#&at (e Cotroce"i' Dru!ul Ta)erei' Tita"/ 0 Po3ti!1 0 E ist# o &si+olo-ie a e%a(atului/ Se ascu"(e c$t &oate !ai (e&arte (e locul u"(e .i-a a)a"(o"at -+iuleaua care-i at$r"a (e &icior/ M# ro-' %or)a %i"e2 Dii si-ur c# "-au &arcat a!)ula",a %i*a%i (e ascu"*#toarea )#tr$"ei/ De.i' c$"( ai (e-a 3ace cu Mela"ia' &o,i s# aru"ci la co. toate teoriile/ Cu 4"(r#*"eala ei' "u !-ar !ira s# se 3i strecurat 4" &o(ul !i"isterului' 4" a&arta!e"tul !eu sau al (u!itale' .tii"( c# acolo "-o s-o c#ut#!/ Locote"e"tul 4.i scoase )loc"otesul/ 0 Deci i"stitui! &osturi 3i e .i !o)ile (e su&ra%e-+ere 4" cartierele &e care le-a,i e"u",at/ 0 Bi"e4",eles2 i tot )i"e4",eles' %a 3i i"util/ 8,i (ai sea!a c# "-o s# ias# la &ro!e"a(#

!$i"e (i!i"ea,#/ Mo)ili*#! &e"tru !o!e"t o&t oa!e"i/ A*i!ioar# *$!)ea &oliticos/ Maiorul e a-era' (ar 4l &re3era a.a (ec$t 4" starea (e (e&ri!are &e care o 4"cercase cu ci"ci *ile 4" ur!#' c$"( !ai c#uta &ro)e 4!&otri%a Mela"iei/ 0 8"tre)#ri (iscrete' relu# Cristescu' "i!ic 3or,at/ Nici u" a!#"u"t "u-i (e &risos/ 8" !o!e"tul (e 3a,#' orice 3a&t "eo)i."uit re!arcat (e %eci"i este i!&orta"t/ Vrei s# !# 4"tre)i ce%a1 Ai aerul c# (ai t$rcoale u"ei oale cu s!$"t$"#/ Sur$se9 Su"t su&#rat &e Mela"ia' "u &e ti"e' a.a c# "u %#( (e ce tre)uie s# !# !e"a6e*i/ 0 E o c+estie aici/// C$"( Du!"e*eu a a%ut ti!& s#-.i ara"6e*e e%a(area1 Pe"tru c# a%e! (e-a 3ace cu o ac,iu"e or-a"i*at#/ 0 Cate-oric2 La asta !# -$"(esc (e c$"( a! &ri!it %estea cea )u"#/// N-o s# !# 3ac# "i!e"i s# cre( c# a co!)i"at totul (i"ai"te .i c# s-a l#sat arestat# "u!ai ca s#-!i 6oace !ie o 3est#' .ter-$"(-o (i" &u.c#rie/ Martorii %or)esc (e trei co!&lici/ A&roa&e c# !i-a. (a o !$"# s# .tiu 4" ce sco& au eli)erat-o/ Pe"tru c# 4" &ri%i",a aceasta cel &u,i"' eu "u a! "ici u" (u)iu/ Pe Mela"ia "e-au su)tili*at-o "u ca s-o ascu"(# (e-acu! .i &$"# la ca&#tul *ilelor 4"tr-u" a&arta!e"t oarecare' u"(e s# i se re4""oiasc# &ro%i*ia (e (ulciuri/ Au eli)erat-o &e"tru c# au "e%oie (e ea/ i au "e%oie (e ea 4" %e(erea u"ei lo%ituri u"ice/ De!eia asta .i-a %$r$t 4" ca& s# !# 3ac# ?noc? out (i" trei 4" trei *ile .i "u se las# cu u"a' cu (ou#/ 8" acest se"s' ceea ce a! %i*io"at "oi &$"# acu!' (ra-ule' e (oar primo tempo. Prelu(iul !o(est al u"ei a3aceri "#ucitoare cu! "-a! %#*ut' "-a! 4"t$l"it .i "-a! au*it "oi' )u"ii .i str#)u"ii' .i "-or s-o 4"t$l"easc#' %a(# etcetera "ici co&iii "o.tri/ O a3acere )o!)# .i care' e%i(e"t' "u &utea s# ai)# alt# %e(et# (ec$t &e Mela"ia Lu&u2

CAPITOLUL VI <O5II DE PISICI La o&t (i!i"ea,a )#tr$"a 4"c# (or!ea/ E!ilia 4.i 3#cu o toalet# su!ar# .i &re&ar# ca3eaua' &e care o )#u 4" &icioare' l$"-# 3ereastr#/ Pri%i stra(a &ri" (a"tela su),ire a &er(elei .i i se &#ru c# totul e 4" re-ul#/ Gos&o(i"e' &o.ta.ul' trec#tori 3#r# i!&orta",#/ 7O!ul -ri' #sta e &ericulos7' 4i atr#sese ate",ia Ne(/ 7I"(i%i(ul care sea!#"# cu !ii (e al,i i"(i%i*i' (es&re care "u &o,i s# s&ui a)solut "i!ic .i care e (e o)icei 4!)r#cat 4" ce"u.iu/ 8l 4"t$l"e.ti (e ci"ci ori &e *i' .i tot (e ci"ci ori 4,i s&ui c# 4l %e*i &e"tru &ri!a oar#' asta (ac# 4" -e"eral 4l o)ser%i/ C$"( %ei co"stata c# u" ase!e"ea s&eci!e" su"# la u.# su) cel !ai "e%i"o%at &rete t (i" lu!e' sau c# (# t$rcoale &ri" 4!&re6uri!i' %ei &utea &aria &e ulti!ul (u!itale )a" c# e.ti 3ilat#/ U"ele &oli,ii recur- acu! la a-e"tul flash/ <ai"e e ce"trice' co!&ortare stri(e"t#' toc!ai &e"tru a (eruta &ri"tr-o a)atere ra(ical# (e la i!a-i"ea co&oiului clasic/ Pot 3i 3olosi,i 4"s# o si"-ur# (at#/ 8" s3$r.it' "u a! (e -$"( s#-,i ,i" u" curs///7 E"-le*ul a&#ru (u&# o or#' cu u" carto" e"or! (e &r#6ituri .i o &u"-# (e )o!)oa"e/ E!ilia 4i 3#cu loc s# i"tre' *$!)i"( sarcastic#/ 0 8"cerci s-o !ituie.ti1 0 8"cerc tot ce e &osi)il/ De %re!e ce tot !# a3lu aici' %reau s# e&ui*e* orice .a"s#/ 0 E ist# %reu"a1 Ne( ri(ic# (i" u!eri/ 0 Ce 3ace1 0 Doar!e/ 0 Bi"e/ Se a.e*# co!o(' sco,$"( &ac+etul (e ,i-#ri/ Ce s-a 4"t$!&lat asear#' (u&# &lecarea "oastr#1 0 B#r)atul care a &oc"it-o cu )asto"ul era u" ti& %$"6os/// 0 A(ic#1 0 A! &etrecut cele !ai "#ucitoare ceasuri (i" %ia,a !ea/ 8!&li"esc trei*eci .i o&t (e a"i/// 0 Ti!& 4" care ai a%ut &rile6ul s# %e*i (estule' r$se Morto"/

E!ilia aru"c# o &ri%ire s&re u.a (or!itorului .i 4"ce&u s# %or)easc# 4"3ier)$"tat/ 0 Nu .tia! ce s# !ai cre(2 A! 4""e)u"it eu' a,i r#&it-o &e ea (i"tr-u" os&iciu sau %ise*2 Nu e a-ere* u" cu%$"t' cre(e-!#/ 8"t$i a (at (ru!ul la tele%i*or' (ar 3#r# s# (esc+i(# so"orul/ 7De ce17 o 4"tre)/ 78"cerc s#-!i 4"c+i&ui si"-ur# ce au oa!e"ii ace.tia s#-.i s&u"#/ N#scocesc o -r#!a(# (e re&lici "osti!e .i asta !# (istrea*# !ai -ro*a% (ec$t i*)utea s-o 3ac# (o!"ul No%elli 4"su.i7 0 u" artist (e acu! o !ie (e a"i' e &lic# 3ata/ 7E u" e erci,iu (e i!a-i"a,ie care !# 4"%iorea*# .i-l reco!a"( tuturor &riete"ilor !ei/7 0 S&le"(i(2 E"-le*ul r$(ea/ 8" o)ra6ii E!iliei se i%iser# &ete ro.ii/ Scoase u" *-o!ot 4"3u"(at .i relu# (i" ce 4" ce !ai !o"tat#9 0 La ra(io se tra"s!itea Cacul lebedelor. A 4"ce&ut s# (a"se*e &ri" o(aie 3#r# "ici u" 3el (e 6e"#' 4" ti!& ce eu o &ri%ea! 4"le!"it#/ Jur c# 4" cli&a aia se cre(ea star i"ter"a,io"al' &ri!# )aleri"# la O&era (i" Le"i"-ra( sau Paris/ 7Citesc !ult# a(!ira,ie 4" oc+ii (u!"ea%oastr#/ A(e%#rul e c# a! te!&era!e"t (e (a"satoare .i !ult# a&lica,ie' (ar 4!&re6ur#rile "u !-au 3a%ori*at/7 0 Ascult#' "u .i-a )#tut 6oc (e (u!"eata1 0 A. 3i &re3erat (i" toat# i"i!a (ec$t s# .tiu c# a! (e-a 3ace cu o "e)u"# 3urioas#/ C$"( a! au*it-o c# 4"ce&e s# %or)easc# si"-ur#' (e 3a&t s#-.i %or)easc#' !i-a %e"it s-o ru& la 3u-#/ Tre)uia s-o au*i9 7Dra-a !ea' !i-e tea!# c# ai r#cit/ Ce-ai &re3era s#-,i &o%estesc ast#-sear#' 3eti,o17 0 Cu! a(ic#1 0 A.a cu! 4,i s&u"/ i-a &o%estit ei 4"se.i' (e la ca& la coa(#' #cufia Do!ie .i Burcelu!ul neasculttor. Cu i"ter&retare' )i"e4",eles/ Lu&ul .uiera' &urcelu.ul -ui,a' &#(urea 3o."ea' )u"icu,a cro.eta' iar !ie 4!i %$6$iau creierii/ 0 Nu cu!%a (u!itale-,i &o%estea1 0 Nici &o!e"eal#2 Mi-a s&us c# 4"c# "u su"te! (estul (e )u"e &riete"e &e"tru asta' (ar "u e clu(e &osi)ilitatea 4" &ers&ecti%#/ Pe la u"s&re*ece' !-a! ,i"ut (e &erete s# "u %i" (e-a rosto-olul/ A 4"-e"u"c+eat l$"-# &at .i a 4"ce&ut s# se roa-e &e"tru s#"#tatea !ota"ului' i!&lor$"( &e Doa!"e- Doa!"e 0 te tual 0 s# i"ter%i"# 4"tr-u" 3el' &e"tru ca cei (oi (o!"i a!a)ili s#-l re-#seasc# c$t !ai re&e(e/ 0 M(a' 3#cu Ne( &e -$"(uri' "eo)i."uit 4" orice ca*/ 0 Recu"oa.te c# !erita s# %ii la Bucure.ti "u!ai ca s# cu"o.ti s&eci!e"ul/ 0 S# "u "e &ri&i!' E!ilia/ Du&# &atru*eci (e a"i' oa!e"ii (e&ri"( u"ele ciu(#,e"ii/ M#tu.a !ea' (e &il(#' are o re"t# (e o !ie (e lire/ A c+eltuit acu! c$,i%a a"i %e"itul &e o lu"# 4"trea-# &e"tru a-.i %i"(eca &a&a-alul' (e.i cu aceia.i )a"i ar 3i &utut s#-.i &rocure u"ul tea3#r .i cu %reo sut# (e a"i !ai t$"#r/ 0 8" ca*ul acesta s-ar &utea s# %# 4",ele-e,i )i"e 4!&reu"#/ Mi se &are c# s-a sculat/ U" ca& cu )ucle al)e' ciu3ulite' se i%i 4" &ra- .i (is&#ru a&roa&e i"sta"ta"eu/ 0 O+' se au*i -lasul )#tr$"ei' (e ce "u !-ai a%erti*at' (ra-a !ea1 Nu su"t o)i."uit# cu %i*ite at$t (e !ati"ale/ 0 Ce s&u"e1 0 Nu &ri!e.te oas&e,i "ea"u",a,i' .i "u 4"ai"te (e ci"ci (u&#-a!ia*#/ Morto" !estec# o 4"6ur#tur# 4"tre (i",i' a&oi 4"ce&u s# r$(#/ Cea !ai !are -re.eal# ar 3i 3ost s# se e"er%e*e/ 0 Ei )i"e' (e (ata asta %a 3ace o e ce&,ie/ 0 Nu su"t (eloc si-ur#/ A! i!&resia c# "-ai 4",eles !are lucru (i" ce ,i-a! s&us/ Mela"ia 4.i relu# tirul/ Glasul se strecur# su),irel &ri" cr#&#tura 4"-ust# a u.ii/ 0 Dac# (u!"ealui ar 3i (is&us s# 4"toarc# &u,i" ca&ul' a. &utea trece 4" )aie/ 0 O/G/' s&use Ne(' !ut$"(u-se la 3ereastr#/ Di,i 3#r# -ri6#/ Pa.i u.ori tra%ersar# 4" 3u-# 4"c#&erea .i se au*i c+eia 4"toars# (e (ou# ori 4" )roasc#/ 0 Isuse2 Doar "u .i-o 3i 4"c+i&ui"( c# a! s# (au "#%al# &este ea2 E!ilia Plo&ea"u ri(ic# (i" u!eri .i lu# (i" %esti)ul &alto"ul .i -ea"ta/ 0 8" locul (u!itale/// 8" s3$r.it' "u o)i."uiesc s# (au s3aturi/ M# (uc s# 3ac c$te%a

cu!&#r#turi/ Li&sesc cel !ult o 6u!#tate (e ceas/ E"-le*ul r#!ase l$"-# 3ereastr#/ 8" stra(#' (ou# !#tur#toare' 4" %este &ortocalii cu (u"-i' s&oro%#iau s&ri6i"ite (e tulu!)#/ Tre)ui s# a.te&te &$"# Mela"ia 4.i is&r#%i !icul (e6u"/ C$"( (#(u cu oc+ii (e (ulciuri' o)ra6ii )#tr$"ei 4"3lorir# .i Ne( a%u i!&resia c# e 4"tr-a(e%#r i!&resio"at#/ 8i !ul,u!i cu !ult# -ra,ie' a&oi 4.i scu*# ,i"uta "ecores&u"*#toare/ 0 8!i (au sea!a c$t e (e "eco"%e"a)il s# &ri!e.ti &e ci"e%a 4" ca&ot' (ar &oate c# circu!sta",ele s&eciale 4" care !# a3lu !# %or 3ace !ai &u,i" %i"o%at# 4" oc+ii (u!"ea%oastr#/ 0 Su"t 4" !#sur# s# 4",ele- situa,ia/ S&re sur&ri*a lui' -#sea c# are 3ar!ec .i c+iar u" soi (e se -a&&eal/ U" se -a&&eal (e ese",# s&ecial#' &li" (e su)tilitate' (i" ce 4" ce !ai -reu (e 4"t$l"it/ De!eia !o(er"#' si-ur# (e ea' cu &ac+etul (e ,i-#ri' )ric+eta .i &er!isul (e co"(ucere 4" &o.et#' 4l &ier(use/ Mela"ia a,$,a &e &la"uri li&site (e %ul-aritate/ 8.i 4"%#luia 3#&tura (elicat# 4" !ister' i*)utea s# !ai ro.easc# .i s# 3ie &u(ic#' (ar !ai ales sti!ula (uio.ia &arte"erului' (ori",a ta"(r# (e a o ocroti/ Cele !ai si-ure "a(e care &ot 4"l#",ui u" )#r)at/ 0 Ce %e.ti 4!i a(uce,i1 4"tre)# )#tr$"a/ 8" oc+ii al)a.tri &$l&$ia s&era",a .i toto(at# 3rica (e a "u 3i (e*a!#-it#/ Morto" 4.i 4"cre,i 3ru"tea/ 0 Nu 4",ele-/ 0 A,i uitat ce %-a! ru-at asear#1 0 V# re3eri,i la/// +!/// la/// 0 Priete"ul !eu Mirciulic#' (esi-ur/ Nu cre( c# e ist# cores&o"(e"t &e"tru acest "u!e 4" li!)a e"-le*#' (ar (ac# %# e -reu s#-l &ro"u",a,i 4i &ute,i s&u"e To!!;' .i eu %oi .ti (es&re ci"e este %or)a/ Ne( se a-#,# (e 3otoliu .i res&ir# a($"c/ Tre)ui s# 3ac# u" e3ort' s# se -$"(easc# cu toate &uterile la Decioara (e aur &e"tru a -#si u" r#s&u"s/ 0 Mi-e tea!#' (oa!"#' c# 4" &ri%i",a aceasta "-a! 4"ai"tat &rea !ult/ 0 Di" cau*# c# "u lucra,i or-a"i*at' sus&i"# Mela"ia/ C$"( cau,i o &ersoa"# (is&#rut#' te i"3or!e*i 4" &ri!ul r$"( asu&ra se!"al!e"telor' o)iceiurilor' a locurilor &e care o)i."uie.te s# le 3rec%e"te*e .i a (u.!a"ilor/ Du!"ea%oastr# %-a,i a&ucat s# u!)la,i (u&# o &isic# &ri" Bucure.ti 3#r# "ici o !eto(#/ 7Doa!"e' Mela"ia' "u!ai "u 4"ce&e s# r$*i2 tiu c# 3i-ura (u!"ealui re3lect# tot ce &oate 3i !ai +a*liu' (ar asta "u te 4"(re&t#,e.te s# 3aci &rostii/ 8"t$i' c# ,ii e"or! s#-l ai &e Mirciulic# l$"-# ti"e/ 8" al (oilea r$"(' tre)uie s# ter--i-%er-se*i lucrurile &$"# te aco!o(e*i c$t (e c$t cu &o%estea Decioarei (e aur sau &$"# -#se.ti o i(ee/7 E"-le*ul a&ri"se ,i-ara/ Trase c$te%a 3u!uri' &ri%i"(-o 4" a($"cul oc+ilor/ 0 Bi"e' (oa!"#/ Co!u"ica,i-!i a!#"u"tele .i %e,i a%ea !ota"ul 4" (ou#*eci .i &atru (e ore/ 7Ce &rostu, e' (ra-a !ea2 8.i 4"c+i&uie c# te %a &utea &#c#li &u"$"(u-,i 4" &oale &ri!ul &isic %a-a)o"( &ri"s su) u" -ar(/7 8.i "ete*i &oalele ca&otului .i 4"ce&u e"u!erarea &e u" to" (i(actic9 0 8"t$i .i-"t$i' tre)uie s# .ti,i c# e "e-ru/ U" "e-ru-i"te"s' 3#r# cea !ai !ic# "ua",# (e ro.cat' "-are "ici o &at#' iar oc+ii "u su"t %er*i' a.a cu! te-ai &utea a.te&ta' ci c+i+li!)arii/ Coa(a .i-o t$r$ie !ereu .i acesta a 3ost u" !oti% %e."ic (e "e!ul,u!ire &e"tru !i"e/ U!)l# 4"tot(eau"a si"-ur' (ar (ac# se %a 4"t$!&la s#-l 4"t$l"i,i totu.i 4" co!&a"ia cui%a' %a tre)ui s# 3i,i 3oarte ate"t/ Nu se 4"+#itea*# cu orici"e' iar si"-ura sl#)iciu"e &e care i-o cu"osc su"t &isicu,ele )lo"(e (e %$rst# !i6locie .i )i"e4",eles Lilica' lo-o("ica/ M#"$"c# cu &l#cere (ulciuri .i &oate co"su!a 3#r# s# se a!e,easc# (ou# (e-etare (e alcool/// 7Ce%a !ai !ult (ec$t (ou# (e-etare' (ra-a !ea' (ac# ar 3i s# s&ui a(e%#rul' (ar "u tre)uie s#-l co!-&ro-!i,i/7 0 Cre( c# !i-a,i o3erit o 3i.# co!&let#/

0 8"c# "-a! ter!i"at/ 8i &lace s# se uite la tele%i*or .i are &riete"i &e stra(a Toa!"ei/ B#tr$"a 4.i co)or4 &leoa&ele/ A !ai (is&#rut (e (ou# ori .i (e 3iecare (at# acolo l-a! -#sit/ A+' s# "u uit2 Nu tre)uie s# s&ui &is' &is c$"( 4l c+e!i' ci cu,u' cu,u/ 8" 3o"(' este si"-ura lui curio*itate/ 0 A! 4",eles/ A%$"( ase!e"ea (ate !i se &are i!&osi)il s# "u-l -#si!/ 8.i 4"c+i&ui !utra .e3ului' el%e,ia"ul cu &#rul al)' a lui Gi"o sau a lui Gris- Gris 4" cli&a c$"( ar a3la c# el' Ne(' u!)l# &e aco&eri.urile Bucure.tiului (u&# u" !ota" alcoolic .i cult/ Pro)a)il "u le %a &o%esti "icio(at#/ Sc+i,# u" *$!)et lar-' &li" (e 4"cre(ere/ A,i !ai re3lectat la Madona de aur/ Mela"ia Lu&u 4l !#sur# sur&ri"s#/ 0 Dar %-a! s&us' (o!"ule2 Curios' -$"(urile ti"erilor (e a*i alear-# .i se 4!&r#.tie !ai re&e(e ca ar-i"tul %iu/ Cre(e,i c# -lu!esc1 Su"t i"ca&a)il# s# !e(ite* (e&arte (e &riete"ul !eu/ A.a !-a! o)i."uit .i "u %-a! ascu"s c# !# si!t &rea 4"-ri6orat# ca s# !# &ot co"ce"tra asu&ra altor &ro)le!e2 E"-le*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 Sti!at# (oa!"#' a. %rea s# l#!uri! (i"tru )u" 4"ce&ut o c+estiu"e/ Eu 4"(e&li"esc o3iciul (e i"ter!e(iar/ Pe"tru tra"s&ortul so,iei lui Geor-e Po&a .i al Madonei la Paris' %oi &ri!i o a"u!it# su!#/ 8" co"seci",#' &ri!ul i"teresat r#!$"e,i (u!"ea%oastr#/ V# a%erti*e* c# (u!i"ic# e ulti!a *i &e care o &etrec 4" Bucure.ti/ 0 Su"t (e*olat#/ Dac# 4"tre ti!& a%e,i o "outate c$t (e "e4"se!"at# (es&re Mirciulic#' %# ro- s#-!i tele3o"a,i/ Se ri(ic# .i-i 4"ti"se !$"a/ Ne( cl#ti"# ca&ul/ 7Iat#-!# .i co"ce(iat27 Se si!,ea 3urios' a)aterile (e la &ro-ra! 4l a-asau 4"tot(eau"a' (ar 4.i (#(ea sea!a c#' 4" !o( ciu(at' "u-i su&#rat &e )#tr$"#/ K Li)elula 4i r$se &ur .i si!&lu 4" "as' 3#r# s#-.i ascu"(# satis3ac,ia c# Mela"ia i*)utise s#-i 73e"te*e7/ I"trase 4" )irou cu o e &resie (e triu!3 .i-,i %e"ea s# cre*i c# socote.te e%a(area )#tr$"ei (re&t o %ictorie &erso"al#/ Era (e a6u"s 4"s# &e"tru !aior ca s#-.i (ea sea!a (e i"oce",a +oa,ei/ Dac# Li)elula s-ar 3i 3#cut %i"o%at# (e cea !ai !ic# co!&licitate' atitu(i"ea ei ar 3i 3ost alta/ 8" &ri!ul r$"( i-ar 3i o3erit u" recital co!&let (e e cla!a,ii' si!ul$"( sur&ri*a u"ei %e.ti 4"tr-a(e%#r ie.ite (i" co!u"/ Nu 4" 3iecare *i se co"su!# ase!e"ea e%e"i!e"te/ Cristescu re3lect# 4"c# o (at# la u" 3e"o!e" ce "u 4"ceta s#-l sur&ri"(#9 re&e*iciu"ea cu care se r#s&$"(eau .tirile 4" &e"ite"ciare/ Pri" ce ca"ale !isterioase se 4!&r#.tiau i"3or!a,iile (i" toate (o!e"iile' &olitic' a(!i"istrati%' eco"o!ic' cu! se a3lau e%e"i!e"tele (i"tr-o 4"c+isoare 4" alta situat# la o (e&#rtare (e ci"ci sute (e Iilo!etri' %a r#!$"e &ro)a)il o e"i-!# &$"# la s3$r.it/ Co"statase' (iscut$"( cu (e,i"u,ii' c# ace.tia erau u"eori at$t (e a%i*a,i 4" le-#tur# cu ceea ce se &etrecea 7a3ar#7' 4"c$t ,i-ai 3i &utut 4"c+i&ui c# su"t a)o"a,i la toate coti(ia"ele' iar acolo u"(e (oresc u" &lus (e (ocu!e"tare "-au (ec$t s# (ea u" tele3o"/ Maiorul o e &e(ie &e +oa,#' cer$"( s# 3ie a(us# Ol-a Tu(or' a (oua &arte"er# (e celul# a Mela"iei/ Presta si!&le 3or!alit#,i' c#ci "u "#(#6(uia u" si"-ur !o!e"t s# o),i"# cel !ai !ic a!#"u"t util (i" ase!e"ea i"tero-atorii/ 8" is&r#%ile Mela"iei Lu&u "u -#seai "icio(at# co!&lici' iar !artorii erau tot at$t (e i"utili ca .i stro&itul str#*ilor (u&# o &loaie tore",ial#/ 0 Ci"e %-a i"3or!at (es&re e%a(area )#tr$"ei1 Ol-a Tu(or a%u o !ic# tres#rire/ U" sur$s oste"it 4i (esti"se c+i&ul/ 0 E )i*ar 4" ce 4!&re6ur#ri ,i se ri(ic# u"eori %#lul (e &e oc+i/ Su"t ca! (e aceea.i %$rst# cu/// 7)#tr$"a7/ 0 Scu*a,i-!#/ 0 N-are "ici u" 3el (e i!&orta",#/ Mi-a s&us Li)elula/ 0 De u"(e .tia1

0 Data asta .tie totul/ 8.i &etrece a ci"cea sau a .asea %aca",# la (u!"ea%oastr#' a.a c# "u-i (e !irare/ Cristescu r#s3oi (osarul Ol-#i Tu(or/ 0 V# a3la,i la &ri!a 4"c#lcare a le-ii/ 0 Da/ 0 ///tra3ic (e i"3lue",#/// &resiu"e asu&ra 6u(ec#torului 4" cau*#/// Da2 5i"$"(u-se sea!a .i (e li&sa (e a"tece(e"te' %e,i sc#&a &ro)a)il cu u" a"/ 0 A.a cre(/ Maiorul 4"c+ise cu *-o!ot (osarul .i-l 4!&i"se s&re col,ul !esei/ 8i c#ut# oc+ii/ Erau 3oarte 3ru!o.i' %er*i' cu -e"e (ese' .i "u-,i tre)uia !ult# i!a-i"a,ie ca s#-,i (ai sea!a (e 3lac#ra lor (e acu! (ou#*eci sau trei*eci (e a"i/ 0 Su"te,i (is&us# s# !# a6uta,i1 0 Nu %#( (e ce "-a. 3ace-o/ De!eia aceasta "u 4"sea!"# "i!ic &e"tru !i"e/ A! i!&resia 4"s# c# -re.i,i/ 0 8" ce se"s1 0 Nu cu"osc "i!ic (es&re !u"ca (u!"ea%oastr#' 4" a3ar# (e ceea ce se a3ir!# 4" 3il!e sau c#r,i' &rostii &ro)a)il/ B#"uiesc c#-i c#uta,i &e or-a"i*atorii e%a(#rii' or' (u&# &#rerea !ea' ei "-au ce c#uta aici/ Autorul co!)i"a,iei "u &utea 3i u" (e,i"ut/ E ele!e"tar/ 0 Nici co!&lice1 0 E%e"tual/ 0 Autorul !# i"teresea*#' (eoca!(at#' !ai &u,i"/ Pri" i"ter!e(iari %oi a6u"-e .i la el/ Ni!e"i "u 3ace (i" se"i" J> te!&eratur#/ Ci"e%a i-a 4"!$"at Mela"iei Lu&u su)sta",a care a &ro%ocat 4" !o( arti3icial starea "eo)i."uit# at$t (e 4"-ri6or#toare' 4"c$t i!&u"ea s&itali*area i!e(iat#/ Ol-a Tu(or ri(ic# (i" u!eri/ 0 Des&re a.a ce%a "u .tiu "i!ic/ N-a! %#*ut-o 4"-+i,i"( "i!ic' cu e ce&,ia ceaiului (e (i!i"ea,#' cu"oa.te,i (esi-ur o)iceiurile casei/ 8" a3ara su)o3i,erului (e ser%iciu "-a &#tru"s "i!e"i 4" celula "oastr#/ Cristescu se i"teres# 4"tr-o (oar#9 0 N-a,i re!arcat "i!ic "eo)i."uit 4" co!&ortarea Li)elulei1 0 Nu i-a! acor(at o ate",ie s&ecial#' 3ata aceasta !# &lictise.te/ V# &ot 4"s# -ara"ta c# .i ea o %e(ea &e )#tr$"# &ri!a oar# 4" %ia,#/ De alt3el/// Maiorul 4.i ri(ic# &ri%irea/ 0 De alt3el1 0 Li)elula ar 3i 3olosit 4" &ri!ul r$"( ea &rile6ul (e a e%a(a/ Se a.tea&t# la o co"(a!"are (e cel &u,i" ci"ci a"i/ Or' ase!e"ea &ers&ecti%# "u-i (eloc %esel#/ Cristescu' str#3ul-erat (e-o i(ee' 4.i &ri"se )#r)ia 4"tre (e-ete/ Se uit# ate"t la 3i-ura 3e!eii .i rosti rar9 0 Du!"ea%oastr# %e,i c#&#ta (oar u" a"/ 0 Nu %#( le-#tura/ 0 tii"( la ce &e(ea&s# %# &ute,i a.te&ta' a,i 3i acce&tat o &ro&u"ere (e e%a(are1 Maiorul a%u i!&resia c# (esci3rea*# 4" oc+ii Ol-#i Tu(or o 4"3ru"tare ciu(at#/ i -lasul su"a &li" (e 4"(r#*"eal#/ 0 Nu/ U" a" 4"sea!"# !ult la %$rsta !ea' (ar' 4" (e3i"iti%' "u e totu.i altce%a (ec$t u" si"-ur a"/ La ca&#tul lui' %oi rei"tra 4" o)i."uit .i %oi uita totul/ E%a($"(' ar 4"se!"a s# !# co"(a!" la o e iste",# (e teroare &e"tru tot restul %ie,ii/ 0 A.a !# -$"(ea! .i eu/ Lo-ic' (eci' res&i"-$"( &ro&u"erea' &utea,i ce(a altcui%a .a"sa/ 0 Nu cre( c# %# a.te&ta,i la u" r#s&u"s si"cer' r$se Ol-a Tu(or/ Vi-l %oi (a totu.i/ N-a. 3i acce&tat s# a6ut u" cri!i"al sau u" t$l+ar/ 8" rest' &ri"ci&iile !ele su"t (estul (e tolera"te/ D#cu o &au*#/ La e%a(area Mela"iei Lu&u "-a. 3i &artici&at 4"s# 4" "ici u" ca*/ 0 De ce1 0 E &rea "#t$"-# .i !# sur&ri"(e c# 4"c# "-a,i &us !$"a &e ea/ O %e,i &ri"(e &ro)a)il 4"

ur!#toarele (ou#s&re*ece sau .ais&re*ece ceasuri .i (i" &ri!ul !i"ut %# %a &u"e la (is&o*i,ie toate a!#"u"tele care %# i"teresea*#' i"clusi% "u!ele co!&licilor/ K 8" ca!era sa (e la eta6ul .a&tes&re*ece' Morto" 4.i 3#cea )ila",ul/ 7M# a3lu (e trei *ile la Bucure.ti/ A! i*)utit o e%a(are si!&l# .i caut u" !ota" "e-ru &ri"tre (ou# !ilioa"e (e locuitori' sute (e !ii (e locui",e .i &oate tot at$tea &isici/ Pare a)sur(' isteric' (e u" ri(icol &er3ect' (ar asta-i realitatea/ Cu"osc 4"c#&#,$"#rile )#tr$"ilor/ Dac# "u-i a(uc a"i!alul' %a re3u*a 4" co"ti"uare s#-!i o3ere cel !ai sla) i"(iciu (es&re Madon. E!ilia .i Nicolaescu su"t (e &#rere c# )#tr$"a ar tre)ui *-$l,$it#/ N-a! 3ost "icio(at# a(e&tul u"ei &olitici (e 3or,#' iar &e 3e!eia asta "-o &ot )rutali*a/ E su3icie"t s# se uite la !i"e ca s#-!i le-e !$i"ile' .i a&oi orice i"siste",# i-ar (a (e )#"uit/ Voi a(u"a la 4"t$!&lare c$,i%a cotoi "e-ri cu oc+i -al)e"i/ Di" "e"orocire' se*o"ul "u-i -ro*a%/ 8" "oie!)rie' .i !ai ales &e &loaie' &isicile "u ies la &li!)are/ 8!i acor( 4"c# &atru *ile &e"tru a -#si 3ecioara/ La ur!a ur!elor' !i-a! 4"-#(uit o 3a"te*ie (e o s#&t#!$"#/ I"(i3ere"t (e re*ultat' lu"i !# 4"torc la Lo"(ra/7 Ne( s#ri s&ri"te" (i" &at .i 4"ce&u s# se 4!)race/ K Vl#(u, Tolea era u" )#r)at co".tii"cios/ 8" .coal# 4"%#,a -reu' (ar cu &erse%ere",#' "u ie.ea (i" cu%$"tul !a!ei' o (octori,# %#(u%# care-l i(olatri*a' iar c$"( 4.i &u"ea ce%a 4" !i"te' "u se l#sa cu u"a' cu (ou#/ I!e(iat (u&# re&eti,ie cu!&#r# o 6u!#tate (e Iilo-ra! (e &ari*er' tra".at su),ire' .i urc# la %ola"ul VolIsHa-e"ului ac+i*i,io"at cu &rile6ul u"ui tur"eu 4" R/D/G/ 8.i &ro&use &e"tru 4"ce&ut o rait# 4" cartierul se!"alat (e Mela"ia Lu&u' ur!$"( a&oi s# i"%esti-+e*e Ra+o%a' A"ti!' Ario"oaei etcetera' str#*i %ec+i cu c#su,e (e *estre ri(icate &e la =>FF' -ea!uri scu"(e la c$te%a &al!e (e &#!$"t .i -r#(i"i,e 3ira%e' str#6uite (e )olo%a"i rotu"*i' (a,i cu %ar/ Locui",e (e )u"ici cu ca"(ele' %i" (e s!oc+i"e 3#cut 4" cas# .i &isici (olo3a"e cui)#rite 4"tre -+i%ecele (e la 3ereastr#' o(#i cu !iros (e )#tr$"e,e' %aleria"# .i &ra3 &e"tru -$"(aci/ Pri" 3a,a oc+ilor 4i trecu a&arta!e"tul lui' u" %is %ec+i care a*i 0 era su&ersti,ios .i ati"se !ascota (e &e &ar)ri* 0 4"ce&ea s# se reali*e*e/ Dese"ase &la"urile' cu"o.tea re&arti*area o(#ilor' !o)ilele 4" a!#"u"t/ Baia %a a%ea 3aia",# turcoa* .i &er(ele (e &lastic ar-i"tiu' 4" +ol -uri (e &iele .i u" )ar c+i"e*esc (e lac' &e toaleta (i" (or!itor u" %as (e co)alt cu tra"(a3iri/ tia &$"# .i )i)elourile (i" %itri"#' (ista",a (i"tre car&ete' c$te u!era.e %a cu!&#ra &e"tru ca +ai"ele s# "u stea u"ele &este altele 4" (ula&uri/ La ei acas#' o(#ile erau &li"e (e c$r&ele !aic#-sii/ Dec$t s# scoat# (e &e acela.i u!era. o 3ust#' o 6ac+et# .i o roc+ie ca s# a6u"-# 4" s3$r.it la )lu*a c#utat# .i-a&oi s# le &u"# la loc' &re3era s# le 4".ire &e scau"e .i 3otolii/ Va (a' o (at# la (ou# s#&t#!$"i' rece&,ii selecte/// Vl#(u, Tolea 3r$"#/ D#cu se!" u"ei (oa!"e 4" %$rst# s# treac#' *$!)i"(u-i lu!i"os/ B#tr$"a a6u"se &e cel#lalt trotuar .i &ri%i 4" ur!a !a.i"ii/ 7Ce t$"#r a!a)il27 K 7S# 3iu al (racului (ac# !# (uc s# caut !$,e &e ti!&ul #sta !i*era)il2 Au*i &e"tru ce se (e&lasea*# i(iotul #la (i" Lo"(ra2 De"o!e"al2 Dac# )a)a "u-.i )ate 6oc (e "oi' !# 4!&u.c27 Bu*ele lui Mirel Nicolaescu se 4!&letir# (is&re,uitor/ 8.i r#suci tru&ul -ros c#ut$"(u-.i locul 4" !i"(irul a.ter"ut (irect &e (u.u!ea/ O)ser%# u" -$"(ac care i se c#,#ra &e !$"ec# .i-l e &e(ie cu u" )o)$r"ac u"(e%a 4" o(aia a&roa&e -oal#/ <ai"ele at$r"au 4" cuie/ Pe o la(# r#stur"at# r#!#sese o 6u!#tate (e &$i"e .i co6i (e sala!/ Eco"o!istul 4"c+ise oc+ii/ 7Vr$"cea"ca (e la &arter are o li-+ioa"# "ea-r#/ Scor!o"e.te !ereu 4" cre!atoriu/ 8i ar( u"a la )il#' o %$r 4" &las# .i se c+ea!# c# "-a! %e"it cu !$"a

-oal#/7 K A!$"(ou# ,i"eau c$te o carte &e -e"u"c+i' (ar (e 3a&t "u citeau/ E!ilia Plo&ea"u se uita &e 3ereastr#/ De c$"( se .tia &ri%ise &loaia (i"(#r#tul u"ui -ea!/ Acas#' (es&#r,it# (e ceilal,i 3ra,i' la c#!i"' si"-ur# 4"tre *ece cole-e' la )irou' 4"tr-o e cursie ie3ti"#/// Gea!uri cu &er(ele (e a,ic#' co"3ec,io"ate (e !aic#-sa' -ea!ul (e la c#!i"' &li" cu ru6uri' &u3uri !ur(are' sutie"e &use la uscat' u" )orca" 4"%elit 4" +$rtie -ras# .i "eli&sita o-li"(# (e )u*u"ar &les"it#' -ea!ul (e la )irou cu iaurtul lui C+iriacescu .i -ustarea (e ora *ece a (oa!"ei Matei' -ea!ul lat al C+ausso"ului (e care-.i &ro&te.te "asul/ Pri%eli.tile -o"esc' alu"ec#/ Tot(eau"a 3usese la 3el/ Ea' o 3ereastr# .i &loaia/ Mereu toa!"#/// Si!,i &ri%irea Mela"iei Lu&u .i 4"cerc# s# ia o atitu(i"e (e-a6at#/ Nu-i &#sa (e "i!e"i' (ar !o!e"tele (e sl#)iciu"e o u!ileau/ B#tr$"a sur$(ea )la6i"/ 7tii ce-i li&se.te' (ra-a !ea1 U" )#r)at/ C$"( 3e!eile "u au -e"iu' acesta r#!$"e re!e(iul i"-3ai-li-)il &e"tru st#rile &roaste/ Doar (ac# "u su"t croite str$!)/ Te-ar (is&re,ui -ro*a% .tii"( ce -$"(e.ti' 4.i 4"c+i&uie c# e o 3ii",# su&erioar#' care caut# satis3ac,ii (e alt# "atur#/ Mititica se 4".al#/ B#r)a,ii trec &e l$"-# ea 3#r# s-o %a(#' .i a a6u"s s#-.i i!a-i"e*e c# ea "u-i %e(e &e ei///7 B#tr$"a 4"toarse &a-i"a cu u" sus&i"/ N-o i"teresa i"i!a si"uoas# a Da&+"ei A(ea"e' 7o &erso"alitate stra"ie care te-a 3asci"at 4" ti"ere,e/// Acu! tre)uie s# !e(ite*i la &la"urile tale' (ra-a !ea/ Madona de aur !erit# i"teresul t#u' (ar (e-o-ca!-(a-t# "u ai (e ce s# te a-#,i/ S&er c# a(resa Ol-#i Tu(or se a3l# 4" cartea (e tele3o"/ O %i*it# la (o!iciliul ei !i se &are i"-(is-&e"- sa-)i-l#' 3eti,o/ Poate c# %ei -#si acolo u"ele i"(icii/ Pe"tru 4"ce&ut 4"s#' tre)uie s# te (e)arase*i (e (o!"i.oara E!ilia .i su"t si-ur# c# ai s# (esco&eri u" truc co"%e"a)il/ Nu uita s#-i tele3o"e*i lui Dlore"ce/ Des&re &ro)a !aiorului Cristescu "u e ca*ul s#-,i a!i"tesc/ Tre)uie s-o (istru-i 4"ai"te (e-a a%ea ti!& s# se (e*!eticeasc#/ Da' 3eti,a !ea' ai 3oarte !ulte &ro)le!e la care e.ti o)li-at# s# c+i)*uie.ti/7 Lu# o )o!)oa"# (i" &u"-a a(us# (e Ne(/ Declar# ti!i(' !ototoli"( celo3a"ul 4" &al!#9 0 Nu-!i &lace s# %#( &e ci"e%a &lictisi"(u-se 4" &rea6!a !ea (e.i' )i"e4",eles' 3iecare e li)er s# 3ac# ce &o3te.te/ N-a,i %rea s# 6uc#! 7Po&a-&rostul71 K Cristescu ,i"ea rece&torul 4"tre urec+e .i u!#r/ Co!&let# cu u" S &#tr#,elul -ol/ 7Corsar2 Asta era27 0 Ce 3aci1 4"tre)# colo"elul/ 0 Cu &er!isiu"ea (u!"ea%oastr#' (e*le- cu%i"te 4"cruci.ate/ N-a! !ai 4"cercat c+estia asta (i" liceu .i -#sesc c# !# (eco"ectea*#/ 0 i Mela"ia1 0 Ju)ilea*#/ 0 Ce i"te",io"e*i1 0 Ni!ic/ A.te&t/ 0 Ce1 0 S#-!i tri!it# salut#ri/ Dac# Mela"ia "u %rea s-o -#si!' "u o -#si! (ec$t (ac# !o)ili*#! u" !ilio" (e i".i care s# scotoceasc# 4"tr-u" !ilio" (e case 4" acela.i ti!&/ i "u e e clus ca 4" !o!e"tul #la' )#tr$"a s# se &li!)e cu tra!%aiul sau s# 3ac# o %i*it# la Mo"u!e"tul eroului "ecu"oscut/ 0 8" co"seci",#1 0 8" co"seci",#' a.te&t s# 3ure Palatul Tele3oa"elor sau s# u!3le cl#(irea Mili,iei (e &e Calea Victoriei2 0 Nu e.ti 4" cea !ai )u"# (is&o*i,ie/ 0 Cu! a,i (e(us1

0 Tre)uie s# 4",ele- c# &ractic "u !ai e "i!ic (e 3#cut1 0 E act/ 0 M(a/// A*i!ioar# are %e.ti i"teresa"te/ Maiorul &#rea sce&tic/ 0 De &il(#1 0 Nu ascu"( c# &ar 4"(ea6u"s (e ciu(ate/ S-au se!"alat 4" c$te%a ceasuri circa trei*eci (e r#&iri/// 0 B#r)a,i sau 3e!ei1 0 Mota"i/ 0 Cu!12 0 Ne-ri/ Maiorul se st#&$"i s# "u ,i&e/ 0 Scu*a,i-!#' (ar e cel !ai &rost )a"c &e care l-a! au*it 4" %ia,a !ea/ 0 Nu te e"er%a' )#iete2 5i-a! s&us c# &are ciu(at' (ar "u-i u" )a"c/ 0 A c#&iat .i A*i!ioar#1 0 Nu' (e.i locuie.te 4!&reu"# cu soacr#-sa/ I-ai atras ate",ia s# ,i se a(uc# la cu"o.ti",# orice 3a&t "eo)i."uit/ Dace .i el ce &oate/ 0 Pro)a)il se &oart# &e u"(e%a )la"# X la Po!&a(our sau cotoi 3re*at "ua",# !a+o" .i-au i"trat .!ec+erii 4" ac,iu"e/ 0 Lui A*i!ioar# "u-i iese (i" ca& c# !ota"ul Mela"iei era "e-ru .i c# &#rea 3oarte 4"-ri6orat# (e soarta lui/ Pe ur!#' co"si(er# c+estia 4"(ea6u"s (e s!i"tit# ca s#-i a&ar,i"#/ 0 <!2 Aici "u se 4".al#/ i-acu! ce s# 3ace!1 Vi se &are serios s# tri!it o3i,eri (e !ili,ie' e%e"tual (e la c#&ita" 4" sus' s# caute !$,ele (is&#rute1 0 E act 4" se"sul acesta %oia! s# te co"sult/ 8" &ro)le!a Mela"iei Lu&u "-ai co"traca"(i(at' r$se colo"elul/ Cristescu r#!ase cu rece&torul 4" !$"#/ 7Mi-era tea!# s# "u (is&ar# tur"ul Tele%i*iu"ii .i' c$"( colo' se e%a&or# trei*eci (e &isici/ <ot#r$t' "-o s# .tiu "icio(at# ce-i 4" ca&ul ei/7 K 7Ci"e-.i 4"c+i&uie c# %$"#toarea (e &isici e o c+estie si!&l#7' -$"(i Ne( Morto"' 7"u are si!,ul realit#,ii/7 8.i &ro&usese s# a(uc# .ase !ota"i' (ar i*)utise s# &ri"(# "u!ai &atru' iar 4" le-#tur# cu se ul ulti!ilor (oi "u se si!,ea (eloc si-ur/ Pisicile se *)#teau cu!&lit 4" sacul (e %oia6/ O 3e!eie 4" %$rst#' cu c+eile 4" !$"#' 3#cu oc+ii !ari/ E"-le*ul r$"6i &roste.te .i urc# sc#rile 4"6ur$"(/ E!ilia Plo&ea"u 4i (esc+ise i!e(iat/ Se uit# la )a-a6ul lui .i se s&ri6i"i (e &eretele %esti)ulului/ R$(ea isteric' cu su-+i,uri/ M#selele lui Ne( &$r$ir#/ 0 Ce se 4"t$!&l#1 De!eia cl#ti"# ca&ul *-$l,$it# (e co"%ulsii/ 8i 3#cu se!" s# i"tre/ La 4"ce&ut' Ne( "u-.i (#(u sea!a e act (e situa,ie/ 8"c#&erea era literal!e"te i"%a(at# (e a"i!ale "e-re/ Se c#,#raser# &e )i)liotec#' &e 3otolii .i &e tele%i*or' se scui&au' se stro&.eau u"ele la altele' ,i&au .i -$3$iau .i' (u&# toate a&are",ele' "u a%eau (e -$"( s# re"u",e la aceast# atitu(i"e &rea cur$"(/ U" %as (e &or,ela" se 3#cuse ,#"(#ri &e &arc+et/ Vl#(u, Tolea &ri%ea (e*astrul cu u" aer *#&#cit/ A%ea !$i"ile *-$riate .i u" (e-et )a"(a6at/ R#stur"at &e ca"a&ea' Mirel Nicolaescu tr#-ea (i"tr-u" tra)uc -ros' &#str$"( u" aer oste"tati% cal!/ Pisica Vr$"ce"ilor se *)uciu!a la ca&#tul u"ei s3ori .i Ne( "u 4",ele-ea (e ce eco"o!istul "u-i (#(ea (ru!ul/ Oricu!' %acar!ul era &er3ect/ Pro)a)il c# i"(i%i(ul se si!,ea 3oarte !$"(ru (e ac+i*i,ia lui .i %oia s# e%ite co"3u*iile/ Mela"ia Lu&u &re*i(a se"i"# )ala!ucul' %or)i"(u-le (es&re %re!e/ Baleri"ul (#(ea t$!& (i" ca&/ 0 Te-ai l#!urit1 4"tre)# E!ilia Plo&ea"u/ Nu-.i &utea st#&$"i !u.c+ii 3e,ei str$!)a,i (e u" r$s cris&at/

0 Deoca!(at# 4"cerc s# 4",ele-/ 0 Las-o )alt#' coa"e2 3#cu Mirel Nicolaescu/ 8"ai"te (e a o u!3la sticle,ii' ti&a a e%a(at (e la os&iciu/ Ascult#-!# &e !i"e2 8"trea)-o (e &riete"i .i-ai s# %e*i c# locuiesc 4" co!u"/ Gratii la -ea!' (ou#-trei (u.uri &e *i' .i "u-i co"tra*ice "i!e"i/ B#tr$"a sur&ri"se &ri%irea lui Ne( .i-i *$!)i/ 0 Ierta,i-!#2 N-a! au*it c$"( !i-a,i (at )u"# seara/ Do!"ul Tolea e u" i"terlocutor !i"u"at .i !-a! l#sat 3urat# (e co"%ersa,ia (u!"ealui/ Baleri"ul' care "u scosese u" su"et' o !#sur# )ui!ac/ 0 C$,i !ota"i su"t 4" cas#1 4"tre)# Ne( 3#r# s# se a(rese*e cui%a a"u!e/ 0 Trei*eci .i ci"ci' c+icoti E!ilia/ Recor(!a"ul e Vl#(u,9 (ou#*eci .i "ou#/ Mela"ia Lu&u sus&i"#9 0 Trei*eci .i ci"ci' (ar (i" "e3ericire &e "ici u"ul "u-l c+ea!# Mirciulic#/ 0 Cu! &ute,i 3i at$t (e si-ur#1 0 Ce 4"tre)are2 Cre( c# "ici "u !erit# r#s&u"s/ Du&# tot ce %-a! &o%estit (es&re &riete"ia "oastr#/// E!ilia i*)uti s#-.i a&ri"(# ,i-ara 3rec$"( al treilea c+i)rit/ 0 Nu .tii 3i-ura2 8i su&u"e la teste/ Alcool' ciocolat# .i &o%estea &ei unsprezece pitici din grdina de 9arzavat a cumetrei 9amfira. Dac# &ersoa"a "u reac,io"ea*#' 4"sea!"# c# "u-i Mirciulic#/ Clar1 0 <!' 3#cu Ne(' &ro)a)il "-a! s# a! "ici eu &rea !are succes/ 8"ce&u s# tra-# u.or 3er!oarul sacului/ Mela"ia se 4"%ior# )rusc .i 4.i (use &al!ele la &ie&t/ 0 M# 4".el sau !i-a,i &re-#tit 4"tr-a(e%#r o sur&ri*#1 S&u"e,i-!i (ac# tre)uie s# 4"c+i( oc+ii/ 0 i (esc+i(e -ura' r$"6i Mirel Nicolaescu/ E"-le*ul scoase &ri!ul cotoi ,i"$"(u-l (e cea3#/ I-l ar#t# &e toate &#r,ile' ca la t$r-' .i E!ilia 4"ce&u (i" "ou s# su-+i,e/ 0 Osta e1 Mela"ia cl#ti"# ca&ul/ 0 8!i &are r#u c# %# (e*a!#-esc/ tiu c$t su"t (e "e&oliticoas#' (ar/// 8" s3$r.it' a,i 3ost &ro)a)il &u,i" (istrat/ Orici"e e 4" stare s# %a(# c# are o l#)u,# al)#/ Pe )la"a lui Mirciulic# "u e ist# "ici o &at#/ Ne( ar)or# u" aer to"ic/ 0 N-o s# "e &ier(e! cu!&#tul (i"tr-at$ta/ Eli)er# &isica .i 4.i strecur# !$"a cu &ru(e",# 4" sac/ De ast# (at#' &arie* c# "u !-a! 4".elat/ El e' "u-i a.a1 Nu %# r#!$"e (ec$t s#-l str$"-e,i 4" )ra,e/ Doi &riete"i %ec+i care s-au re-#sit/ Nu cu"osc "i!ic !ai !i.c#tor/ B#tr$"a 4.i ,u-uie )u*ele/ P#rea "e!$"-$iat#/ 0 Nici #sta1 *$!)i Ne( sco,$"( al treilea e &o"at/ 0 E/// Mela"ia 4.i c#uta cu%i"tele9 Ceea ce !i-ar#ta,i acu! e o (o!"i.oar#/ Mirel Nicolaescu se t#%#lea (e r$s/ E!ilia "u !ai &utea 4"c+i(e -ura/ O (ureau sto!acul .i 3#lcile/ Baleri"ul sur$(ea r#t#cit' cu e &resia caracteristic# a celui care "u sesi*ea*# &rea )i"e ce se &etrece 4" 6urul s#u' (ar "u %rea s# 3ac# "ot# (iscor(a"t#/ Cele (ou#*eci .i "ou# (e &isici &ri"se' &eri&e,iile "ea.te&tate &e care le 4"3ru"tase 4l sleiser# (e &uteri/ Di"tr-o (at#' Mela"ia si!,i c# ce%a "u !er-e/ 7Ate",ie' (ra-a !ea2 Do!"ul Ne( "u-i at$t (e 3urios &e c$t ar tre)ui s# 3ie/ Mi se &are c# ,i-a i"tuit 6ocul .i-l acce&t# ca s# %a(# ce ur-!#-re.ti/ Nu -#sesc "ici o "ua",# (e 4"-$!3are 4" co!&ortarea ta' Mela"ia' (ar o si"-ur# (at# &o,i s# la.i !o(estia la o &arte' 3#r# s# te ru.i"e*i/ Nu-i 4"-#(ui s# -+iceasc# ce se &etrece 4" !i"tea ta/// 8",ele-i ce %reau s#-,i s&u"/7 0 Cu si-ura",# 4"s#' (eclar# e"-le*ul ra(ios %$r$"( &e"tru ulti!a oar# !$"a 4" sac' c# acesta e &riete"ul Mirciulic#/ B#tr$"a 4l !#sur# scurt .i l#s# ca&ul 4" 6os )osu!3lat#/ 0 E cel !ai &u,i" (i"tre to,i' (ac# %re,i s# .ti,i/ N-a! a3ir!at c# i-a. 3i t#iat coa(a lui Mirciulic#' .i "u tre)uie s# !# &ri%easc# ci"e%a (e (ou# ori ca s#-.i (ea sea!a c# su"t

4!&otri%a actelor (e )ar)arie/ 0 Trei*eci .i "ou# (e !$,e' -$3$i E!ilia/ Doa!"e Du!"e*eule2 0 Ce &ro&u"e,i 4" co"ti"uare1 o 4"tre)# Ne( &e )#tr$"#/ Sur$(ea tot ti!&ul/ 0 Mi-a,i 3#cut o &ro!isiu"e' (ar %#(/// 8!i (au sea!a c$t (e -reu %# %i"e s# %# ,i"e,i (e cu%$"t/ Nu %# 4"%i"uiesc (eloc/ O s#-!i &er!ite,i s# !# retra-1 Dece&,iile !# o)osesc cel !ai !ult/ 0 Clarisi!' )#ie,i2 3#cu Nicolaescu/ Eu co)or la &ri!a/ Morto" 4"cru"t# s&r$"ce"ele/ 0 A(ic#1 0 V# las s# %# 6uca,i si"-uri/ Mi-a a6u"s o re&ri*#/ E"-le*ul se 4"toarse s&re E!ilia' a(res$"(u-i o &ri%ire i"tero-ati%#/ 0 Are (re&tate/ Nu !-a! si!,it 4" %ia,a !ea at$t (e cara-+ioas#/ 0 De ce1 0 S# l#s#! -lu!a/ Ce %rea1 O sut# (e !$,e1 O !ie1 Doar &e aco&eri.uri "u "e-a! c#,#rat/ S#-,i &o%esteasc# Tolea ce-a &#,it a*i/ 0 i totu.i se la!e"tea*# !ai &u,i" (ec$t %oi/ 0 8!i &lac situa,iile li!&e*i' s&use Nicolaescu/ 0 i !ie/ 0 I"te",io"e*i cu!%a s# co"ti"ui %$"#toarea (e li-+ioa"e )ru"ete1 0 Ve*i alt# solu,ie1 0 Pe !i"e 4" orice ca* "u !ai co"ta,i' s&use eco"o!istul +ot#r$t/ Trase (e s3oar#9 8!i iau (o)itocul .i %# salut2 C+estia "u-i serioas#/ Baleri"ul' st$"6e"it' 3#cu u" &as 4"a&oi/ Se 4!&ie(ic# (e &iciorul la!&a(arului/ Du -ata s#-l r#stoar"e .i-l &ri"se 4" ulti!a cli&#/ 0 Da' rosti tul)urat' 4!i 4"c+i&uia! cu totul alt3el lucrurile/ Morto" "-o sl#)ea (i" &ri%iri &e Mela"ia/ Acu*a u" aer (istrat care "u-l 4".ela/ O si!,ea co"ce"trat# &$"# la ulti!a 3i)r#/ O si"-ur# cli&# 3u cu&ri"s (e 4"(oial#/ Poate c# )#tr$"a era o se"il# e ce"tric# totu.i' a.a cu! o %e(eau ceilal,i' iar el se 4"c#&#,$"a' 4"tr-u" a"tract (e (is&o*i,ie ro!a"tic#' s#-.i i!a-i"e*e c# 4"t$l"ise o !i"te ascu,it#' (e-o a)ilitate care-,i t#ia r#su3larea' 4" tra%estiul uluitor al u"ei )u"icu,e cu o)ra6ii e!aila,i/ 7O !i"ci"oas# a(ora)il#/// Dar u"(e !i"te .i (e ce !i"te1 Oricu!7' co"c+ise' 7asta "u sc+i!)# situa,ia/ A! "e%oie (e ea ca s# a6u"- la Madon///7 0 Eu %-a! l#sat' s&use Mirel Nicolaescu' ri(ic$"(u-se -reoi/ Dac# re%e"i,i la reac,ii "or!ale .i a%e,i "e%oie (e !i"e' .ti,i u"(e !# -#si,i/ Mela"ia lu# o )o!)oa"#/ Nu &#rea (eloc i!&resio"at#/ 7Dii li"i.tit#' 3eti,o2 Do!"ul Ne( %a -#si cu si-ura",# ce%a care s#-i re,i"#/ 8l 3asci"ea*# Madona .i' &o,i s# ro.e.ti' .tii ce )i"e-,i st#' 4l tul)ur# &er-so-"a-li-ta-tea ta/7 0 Voi !ai r#!$"e,i1 4"tre)# Nicolaescu/ E!ilia 4.i 4"(re&t# s&atele .i trase (e &ul&a"ele 6ac+etei' aco&eri"(u-.i .ol(urile *%elte/ 0 8!i &are r#u' Ne(/ Cre( 4"tr-a(e%#r c# &o%estea "u &oate (uce la "i!ic )u"/ E a)sur( s# co"ti"u#!/ Nu toate starturile su"t corecte .i tre)uie s-o a(!i,i .i tu (i" c$"( 4" c$"(/ Vii' Vl#(u,1 Di-ura 3$st$cit# a )aleri"ului 3#cea o i!&resie curioas# 4" co"trast cu tru&ul (re&t .i %i-uros care %i)ra (e e"er-ie/ 0 A. %rea s# .tiu cu! re*ol%#! &ro)le!a cu locui",a/ Peste ci"ci *ile se 4"toarce %ar#-!ea/// 0 A)ia a.te&t s# !# (uc acas#' (eclar# ca"(i(# Mela"ia/ A! s-o 3ac &oate c+iar ast#-sear#' (ac# "u e &rea t$r*iu' (ar )i"e4",eles "u 4"ai"te (e a %# !ul,u!i c#l(uros &e"tru os&italitate/ 0 Mai 4"cerc#! o (at#' )#ie,i' &ro&use e"-le*ul 3#r# s#-.i (es&ri"(# oc+ii (e &e 3i-ura )#tr$"ei/ 0 Ce12 0 Tre)uie s# 3iu "e)u"2

0 8" ru&tul ca&ului/ 0 Salutare .i s&or 4" ra!ur#/ Ne( s&ecul# &ri!a &au*#/ 0 O3er c$te *ece (olari &e"tru 3iecare !ota" "e-ru &ri"s 4"ce&$"( (e ast#-sear#/ Pe"tru o cli&# se 3#cu li"i.te/ Nicolaescu r#!ase ,i"tuit 4" &ra-' cu oc+ii +ol)a,i/ 0 Vor)e.ti serios1 0 Nu -lu!esc "icio(at# 4" c+estiu"e (e )a"i/ Tolea .i eco"o!istul se r#sucir# &e c#lc$ie .i (is&#rur# %erti-i"os &e sc#ri/ Li se au*ea tro&#itul &a.ilor' a%ertis!e"te/ 0 S# "u te &ri"( &ri" Ra+o%a' c#-,i ru& &icioarele2 Ola e sectorul !eu/ E!ilia 4"ce&u s#-.i (esc+eie 4"cet &alto"ul/ 0 Eu "-o 3ac &e"tru )a"i' Ne(/ 0 tiu' r#s&u"se el' &ri%i"(-o ,i"t# &e Mela"ia/ 8"tr-o *i &oate c# ai s#-!i &o%este.ti (e ce o 3aci totu.i/ B#tr$"a se 3erea (e i"siste",ele !ota"ului cu l#)u,# al)#' care 4"cerca s# i se ca,#re 4" &oale/ 0 Re-ret' )#ie,a.ule' (ar "u &ot 3i &riete"# cu toat# lu!ea/ K D#r# "ici o i"te",ie &recis#' ($"( -las u"ui i!&uls "e(e3i"it' !aiorul Cristescu se a)#tu (i" (ru! .i' 3#c$"( u" !ic 4"co"6ur' trecu &e la locui",a Mela"iei Lu&u/ Du&# cu! se a.te&tase' a"c+eta "u a%a"sase (eloc/ Dii",e e traterestre' r#&i"(-o &e )#tr$"# .i (is&#r$"( cu ea 4" cos!os' "-ar 3i l#sat ur!e !ai &u,i"e/ A*i!ioar# (iscutase cu &luto"ierul a(6uta"t care 4"so,ise a!)ula",a' iar .o3erul .i sa"itarul 4.i re&etaser# &$"# la a!e,eal# &o%estea/ 8"ai"te (e a le citi (eclara,iile' !aiorul .tia c# "u se &utea scoate "i!ic (e la ei/ A-resorii' ca!u3la,i (e 4"tu"eric' 4i atacaser# &ri" sur&ri"(ere' "el#s$"( ti!& %icti!elor s# le *#reasc# c+i&ul/ U"icul a!#"u"t util r#!$"eau se!"al!e"tele 7acci(e"tatului7' (ar' c+iar .i aici' !artorii "u 3#ceau risi&# (e (etalii/ 74"alt' %oi"ic' ca! la o sut# (e Iile .i !$"6it (e s$"-e/7 Co"ti"u$"( s# )$6)$ie' Cristescu trecuse &e la ar+i%a !i"isterului/ A3l# 4"c# o (at# ceea ce .tia (e !ult/ Ulti!a e%a(are a%usese loc 4" =>M?/ U" oarecare Gri-ora.' 3i-ur# i!&u"#toare a s&#r-#torilor (i" a"ii aceia tul)uri' i*)utise s-o .tear-# (e la V#c#re.ti 4"tr-o "oa&te (e iar"#/ Dusese &ri"s (u&# c$te%a lu"i/ U" o3i,er (e !ili,ie 4l recu"oscuse 4" tra!%ai/ 7E%a(#rile "u su"t ro!$"e.ti7' 4.i e &ri!# !aiorul -$"(ul 4"tr-o 3or!ul# -reoaie/ Si!,ea 4"s# c# li&sa (e 3rec%e",# a u"ei i"3rac,iu"i "u-l 4"(re&t#,e.te s-o e clu(# (i" re&ertoriul r#u3#c#torilor auto+to"i' iar &roce(eele Mela"iei' e tra%a-a",a .i a"%er-ura i(eilor ei 4l (eter!i"au s# acce&te orice %aria"t#/ Iritat' Cristescu 4!&i"se cu u!#rul &oarta -rea (e 3ier a )locului/ Nici u" ar-u!e"t "u %e"ea 4" s&ri6i"ul i&ote*ei sale/ Se o&ri la u.a Mela"iei Lu&u/ Ci"e%a 4i su)tili*ase &re.ul' (ar 4" rest totul &#rea "eati"s/ Si-iliul era i"tact' iar &e )uto"ul cla",ei .i &e %i*or se a.ter"use &ra3ul/ Dou# 3e!ei (iscutau 4" 3a,a li3tului/ Maiorul sur&ri"se c$te%a cu%i"te .i se li&i (e &erete/ 0 Ve*i-,i (e trea)#' (ra-#2 Ce s# 3ac# cu !$,ele1 N-a! &o!e"it 4"c# o 4"t$!&lare !ai cara-+ioas#/ 0 Dac# "u cre*i' 4"trea)-o &e (oa!"a Co(rea"u .i &e Iliescu (e la ci"ci/ Au )#tut a*i la toate u.ile c#ut$"(u-.i !ota"ii/ Bo!)o"el .i' 4" s3$r.it' "u .tiu cu! 4l c+ea!# &e #l#lalt/ 0 Asta "u 4"sea!"# "i!ic/ 0 L-a! %#*ut &e +o, cu oc+ii !ei' (oar "-a! +aluci"a,ii2 8i a(e!e"ea 4" curtea i"terioar# cu &ari*er/ U" )#iat t$"#r' (r#-u,' )i"e 4!)r#cat' cu &#rul )uclat/ L-a. recu"oa.te (i"tr-o !ie/ 0 i "u l-ai 4"tre)at ce caut# acolo1 0 L-a! l#sat 4"t$i s# %#( ce 3ace/ Pe ur!# a su"at Cocu,a (e la Pite.ti///

0 Bi"e' !-ai co"%i"s/ Istoria "u !i se &are 4"s# !ai &u,i" a)sur(#/ Ce 3ace #la cu &isicile1 0 <!2 tii c$t e Iilo-ra!ul (e ie&ure la &ia,#1 De!eile i"trar# 4" li3t/ Maiorul a.te&t# s# %a(# la ce eta6 o&re.te .i ie.i 4" stra(#/ K Se uit# la A*i!ioar# cu! tra%ersa 4"c#&erea 4" %$r3ul &icioarelor .i 4"ce&u s# r$(#/ 0 A! o %este &e"tru ti"e/ Locote"e"tul se o&ri l$"-# sei3 .i a.te&t#/ Cristescu r$(ea a.a 0 u" r$s cris&at' &or"it (i" &$"tece 0 (oar c$"( se si!,ea *-u(uit (e 3urie/ 0 Nu e.ti curios1 0 Ba (a/ 0 A! -#sit u" !artor stra."ic 4" a3acerea &isicilor (is&#rute/ O cucoa"# care l-a sur&ri"s &e -a"-ster 4" 3la-ra"t (elict/ St# 4" )locul Mela"iei la eta6ul .ase/ 0 8i %oi 3ace o %i*it# c+iar ast#*i' (eclar# serios A*i!ioar#/ 0 Du!"e*eule' u"(e a! a6u"s2 Nici !#car 4" &ri!ii a"i (e !eserie' c$"( 3ila! 4" -#ri escroci (e !$"a a ci":.&ea' "u !i s-a 4"t$!&lat s# u!)lu (u&# !$,e/ Tot !# 4"tre) (ac# "u %ise*/// Alo2 Da' eu su"t/// ce12 Da"tastic22 Des&ri"se rece&torul (e urec+e .i se uit# aiurit la A*i!ioar#/ Su3l# -reu9 0 D#-!i' te ro-' u" &a+ar cu a&#/ Locote"e"tul se &reci&it# s&re c+iu%et#/ U!&lu cea.ca (e l$"-# sa%o"ier# .i i-o a(use cu !$i"ile tre!ur$"(e/ 0 Ce s-a 4"t$!&lat1 0 De-asear# .i &$"# acu!' s-au 4"re-istrat 4" ora. trei sute ci"cis&re*ece (is&ari,ii (e &isici "e-re' !a6oritatea !ota"i/ Proce"tul e act l-a sta)ilit Di"ulescu (e la co"ta)ilitate9 "ou#*eci .i .a&te la sut#/ K Era u" a(e%#rat ia(/ Trei sute (ou#*eci (e a"i!ale "e-re ca s!oala !i.u"au &e u" &eri!etru (e (ou#*eci (e !etri &#tra,i/ Nu se !ai (isti"-ea "i!ic (i" !o)ile' iar co%orul o"(ula s&i"#ri .i ca&ete (e )la"# tuciurie/ Ca s# 3ie au*it#' E!ilia tre)ui s# urle la urec+ea e"-le*ului9 0 Ai i"3lue",# asu&ra )#tr$"ei/ S&u"e-i s# is&r#%easc# !ai re&e(e/ Vacar!ul a6u"-e &$"# 4" stra(#/ Mela"ia' ra(ioas#' str$"-ea !$i"ile lui Tolea .i Nicolaescu care-i &ri!eau !ul,u!irile' 4" !o( e%i(e"t e&ui*a,i/ Nu 4"c#&ea "ici o 4"(oial# c# trecuser# &ri" 4"cerc#ri -rele/ A%eau 3i-urile .i !$i"ile aco&erite (e *-$rieturi' u" &lasture ,i"ea urec+ea eco"o!istului li&it# (e ca& s# "u ca(#' iar e &resia era a u"or oa!e"i isto%i,i/ 0 V-a,i 4"trecut &e (u!"ea%oastr# 4".i%#' (o!"ilor' (e asta su"t 4"cre(i",at#/ Ur!#rit# cu i"teres (e asiste",#' trecu la %eri3icarea te!ei"ic# a ca"(i(a,ilor/ Pe"tru a e%ita co"3u*iile' a"i!alele ie.ite (i" co!&eti,ie erau a*%$rlite (iscret .i cu !ult# -ri6# &e 3ereastr#/ Mieu"atul (ura c$te%a secu"(e c#ci' 4" co"tact cu solul' "u se .tie (e ce' a!u,eau )rusc/ De 3iecare (at#' 3i-urile )aleri"ului .i a lui Nicolaescu se lu"-eau' &ier*$"( 4" cele (i" ur!# orice e &resie/ Cartierul tr#ia o %ia,# i"te"s# .i Morto" re-reta c# "u .i-a luat a&aratul (e 3il!at/ Mirciulic# a 3ost al o sut# o&t*eci .i treilea !ota" cercetat/ S&re sur&ri*a celorlal,i' r#s&u"se a(!ira)il testelor Mela"iei/ M$"c# ciocolat#' trase o (u.c# *(ra%#"# (e ro! .i ascult# cu i"teres &o%estea &iticilor r#t#ci,i 4" -r#(i"a (e *ar*a%at a cu!etrei Ba!3ira/ Nicolaescu' care "u se !ai si!,ea si-ur (e "i!ic' &ro&use totu.i co"ti"uarea selec,io"#rilor/ S# !ai alea-# )#tr$"a %reo *ece-ci"cis&re*ece (o)itoace care s# 3ie su&use u"or 4"tre)#ri (e )ara6/ Cel &u,i"

a.a 4.i 4"c+i&uise el c# %or (ecur-e lucrurile/ Mela"ia 4.i str$"se u!erii 4"-u.ti' ($"( +ot#r$t# (i" ca&/ 0 Nu a! "e%oie (ec$t (e Mirciulic#/ Pe &riete"ii lui i-a! &ri!it tot(eau"a cu &l#cere 4" %i*it#' (ar s&a,iul (e care (is&u" "u !i-a 4"-#(uit s# 3ac !ai !ult &e"tru ei/ 0 8i e tea!# s# "u %# 4".ela,i' i"ter%e"i E!ilia Plo&ea"u/ Re,i"$"( ci"ci- .ase !ota"i' s# *ice!' cu se!"al!e"te a&ro&iate' &osi)ilitatea (e a 3i 3ost i"(us# 4" eroare se re(uce/ 0 Cu! !-a. &utea 4".ela1 Acesta e Mirciulic# .i "ici o 4"(oial# "u st#ruie 4" !i"tea !ea/ 0 De' 3#cu eco"o!istul' &i&#i"(u-.i &lasturele' "u !i s-a &#rut )ucuros (i" cale a3ar# (e re%e(ere/ Oc+ii )#tr$"ei se u!&lur# )rusc (e lacri!i/ 0 E at$t (e !o(est' iar (es&re &u(oarea lui "u a. is&r#%i "icio(at# s# %# &o%estesc2 Su"t a&roa&e si-ur# c# %# &ot 3ace o !#rturisire/ Nici !ie "u-!i &lace s#-!i etale* se"ti!e"tele 4" &u)lic' c+iar (ac# (e (ata aceasta "u !# si!t 4" stare s# !# st#&$"esc/ 8.i li&i ta"(r# o)ra*ul (e ca&ul cotoiului/ Tr#iesc cea !ai 3ericit# *i (i" %ia,a !ea .i asta !ul,u!it# (u!"ea%oastr#/ Ne( (#(u la o &arte u" col, (e &er(ea/ Se 4"tu"ecase (e-a )i"elea/ C$,i%a trec#tori str#&u"-eau -r#)i,i re,eaua 3i"# a &loii/ Pro&use o&erati%9 0 Trece! la e%acuare2 0 Po3ti!12 Baleri"ul 4.i rotu"6i oc+ii al)a.tri .i Morto" 4.i *ise c# e%e"i!e"tele 3useser# cu !ult &este &uterile lui/ A%ea s# !ai treac# ti!& &$"# s# se (e*!eticeasc# co!&let/ Nicolaescu r$"6i si"istru/ 0 A. %rea s# %#( .i eu cu! alu"-a,i o ar!at# (e )estii a3ar#' 4" &loaie/ 0 Tre)uie s# 3i! &ru(e",i' s&use E!ilia/ G$"(i,i-%# ce i!&resie ar 3ace a&ro i!ati% o sut# ci"ci*eci (e !ota"i re%#rsa,i .u%oi (i"tr-u" )loc/ 0 Pro&u" s# co"ti"u#! &roce(eul 3olosit la selec,io"are' s&use eco"o!istul/ 8i lu#! &e r$"( (e coa(# .i *%$rr/// &e 3ereastr#2 Ne( l#s# ,i-ara &e !ar-i"ea scru!ierei .i 4.i &use !#"u.ile/ B$!)ea tot ti!&ul .i E!ilia se 4"tre)# (ac# la ur!a ur!elor e"-le*ul "u-i u" e ce"tric 4" c#utare (e cli.ee i"e(ite/ 78" ca*ul #sta' a 3ost ser%it (u&# &o3ta i"i!ii/ B#tr$"a e u" "u!#r se"*a,io"al cu! "u -#se.te "ici la el acas#///7 0 Vo! &roce(a la c$te%a tra"s&orturi' s&use Ne(/ 8"c#rc#! &isicile 4" saci .i le a)a"(o"#! 4" (i%erse &u"cte ale ora.ului/ E.ti cu !a.i"a' Tolea1 0 Da/ Nicolaescu se a&lec# 4"ai"te cu &ri%irea su),iat#/ 8"tre)# a&#sat9 0 Ci"e le )a-# 4" saci1 Asta %reau s# .tiu/ 8.i ar#t# !$i"ile .i urec+ea/ 8" treac#t 3ie s&us' a*i a! 3#cut &ri!a i"6ec,ie a"tira)ic#/ Mi-a 3ost (estul (e -reu s#-i e &lic #luia (e u"(e a! at$tea a!i"tiri/ 0 Cre( c# %-a. &utea (a o i(ee/// Mela"ia 4.i trecu s3ioas# (e-etele &este o)ra6ii car!i"a,i/ Dac# 4" 3u"(ul sacului s-ar a3la c$te%a 3elioare (e sala!' a,i crea o stare (e s&irit !ai 3a%ora)il# &e"tru &ri*o"ierii (u!"ea%oastr#/ E"-le*ul 4"ce&u s# r$(#/ B#tr$"a 4i &ri"se &ri%irea lucioas# .i 4.i &lec# "u!ai(ec$t &leoa&ele/ 78l (istre*i "es&us' (ra-a !ea/ Deoca!(at#' ,i-ai asi-urat u" &riete"' (ar tre)uie s# 3ii ate"t# ca se"ti!e"tele (u!"ealui s# "u e-%o-lu-e-*e/ tii c# "u-!i &lac coc+etele' iar tu "-ai &us 4" %ia,a ta %reascuri &e u" 3oc la care "u a%eai (e -$"( s#-,i 4"c#l*e.ti !$i"ile/ 8" co"seci",#' 3ii cu!i"te' Mela"ia' .i "u e a-era (ac# "u %rei s# !# su&#r &e ti"e/7 Du&# o or#' (ois&re*ece saci care !iroseau a "a3tali"#' )i"e )ur(u.i,i' se *)uciu!au l$"-# &erete/ Vl#(u, Tolea co)or4 &ri!ul' s# 4"c#l*easc# !otorul !a.i"ii/ Ne( 3#cu tot &osi)ilul s# r#!$"# si"-ur cu Mela"ia/

CAPITOLUL VII INEGALABILA MELANIA 0 C$"( ai s# te !ai 4"tre!e*i' o s#-!i s&ui &e 4"(elete &ri" c$te ai trecut (e c$"( "e-a! (es&#r,it/ Mi-e tea!# 4"s# c# "u su"t o 3ire (estul (e tare &e"tru o &o%este &rea ca&ti%a"t#/ Nu a*i' Mirciulic#' "ici %or)#2 E!o,iile "e-au sleit (e &uteri/ Mota"ul 4i s#ri (i" &oale .i (#(u tacticos t$rcoale o(#ii/ Mela"ia 4l ur!#ri 4"(uio.at#' a&oi 4i a(res# u" *$!)et 4",ele-#tor lui Ne(/ 0 8"cearc# s# se 3a!iliari*e*e cu "oul !e(iu/ A!$"(urora "e-ar 3ace &l#cere s# "e 4"toarce! acas#' &resu&u" c# ar a%ea u" e3ect to"ic asu&ra "oastr#' (e.i aici e 3oarte 3ru!os/ Morto" se uit# re3le 4" 6ur 0 "icio(at# "u a%usese o i!a-i"e !ai co"cret# (es&re u" loc c#lcat (e %a"(ali 0 .i 4"ce&u s# r$(#' a&oi 4"tre)# cu u" -las i"(i3ere"t9 0 V-a,i -$"(it la ulti!a "oastr# (iscu,ie1 B#tr$"a sus&i"#/ U" sur$s a)ia sc+i,at 4i tre!ura 4" col,ul )u*elor/ 0 Mi-ar &l#cea s#-!i 4"c+i&ui c# oa!e"ii 3ac a"u!ite lucruri (e (ra-ul !eu' (e.i aceasta e o &rete",ie "es#)uit#/ Dire.te' "u cre( c# a,i 3i a%ut (re&tul s# %# a.te&ta,i la altce%a (i" &artea !ea/ Acu!' c# l-a! -#sit &e Mirciulic#' si!t cu! 4!i reca&#t luci(itatea/ 8" cel !ai scurt ti!&' %oi 3ace or(i"e (e&li"# 4" -$"(urile !ele/ 0 Vre,i s# (iscut#! (esc+is1 0 Dar )i"e4",eles' (o!"ule2 Ascu"*i.urile su"t tot at$t (e (e&arte (e 3irea &e care !i-o cu"osc' ca o suta"# )ra+!a"# (e u" ci!&oi sco,ia"' (e.i !i-a!i"tesc c#' &e %re!ea c$"( era! t$"#r#' co!&atrio,ii (u!"ea%oastr# -#seau e &lica,ii ori-i"ale &e"tru ase!e"ea asocia,ii/ V# ascult cu urec+ile )i"e (esc+ise/ 0 8" re-ul#' *$!)i Ne(/ Co"stat c# i"%ita,ia lui Geor-e Po&a %# las# i"(i3ere"t#/ 0 Di!&otri%#/ A. &leca i!e(iat/ Mili,ia r#scole.te Bucure.tiul' &resu&u"' 4" c#utarea !ea/ E"-le*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 Di" &#cate' c#l#toria e co"(i,io"at# (e Madon. So,ul (u!"ea%oastr# se a3l# 4" !o!e"tul (e 3a,# 4"tr-o situa,ie !aterial# &recar# .i 3#r# Decioara (e aur "-ar &utea o"ora c+eltuielile o)li-atorii a3ere"te u"ui %oia6 cla"(esti" 4" Occi(e"t/ N#(#6(uiesc c# !-a! 3#cut 4",eles/ 0 Per3ect' rosti Mela"ia res&ir$"( -reu/ 0 Ve,i tr#i 4"tr-o lu!e a )a"ilor' care-i co"(a!"# 3#r# e ce&,ie &e cei ce "u-i au/ E*it#/ Desi-ur' Geor-e e &riete"ul !eu' (ar a3acerile su"t a3aceri/ Mi-a! asu!at toate riscurile 4" sc+i!)ul u"ei su!e .i cu! "ici eu "u su"t Rotsc+il( 0 4.i ar#t# *-$rieturile (e &e !$i"i 0 a! 3#cut tot ce este o!e"e.te &osi)il ca s-o o),i"/ 0 V-a! 3#-#(uit s# !# -$"(esc .i !# %oi ,i"e (e cu%$"t/ 0 8!i %i"e -reu s# 4",ele- (e ce trebuie s# %# -$"(i,i/ 0 Pe"tru c# &ur .i si!&lu a! uitat/ C$"( %e,i 4!&li"i .ai*eci .i (oi (e a"i .i trei lu"i' iar u" (o!" o s# %# co"3u"(e cu so,ia sa "ecre(i"cioas#' %e,i )#-a (e sea!# c# o -r#!a(# (e a!#"u"te s-au alu"-at (i" !i"tea (u!"ea%oastr#/ 0 A!#"u"t' +!2 Nu ast3el ar (e"u!i !a6oritatea oa!e"ilor .ai*eci sau .a&te*eci (e Iilo-ra!e (e aur &relucrate artistic/ Se ri(ic# &e "ea.te&tate .i se a.e*# l$"-# Mela"ia/ 8i lu# !$"a/ B#tr$"a .i-o a)a"(o"#' &lec$"( 3eciorel"ic &ri%irea/ 0 Su"te,i 3oarte s&o"ta" .i li&sit (e co"%e",ie &e"tru u" e"-le*/// 0 Joc cu c#r,ile &e !as#/ Nu %-a! ascu"s "ici o cli&# c# totul (e&i"(e "u!ai (e (u!"ea%oastr#/ Nu !# &ot a&uca s# sa&' &ri" so"(a6' &i%"i,ele Bucure.tiului 4" c#utarea Madonei. O %#( "ea&#rat 4"-ro&at# u"(e%a' c#ci u" ase!e"ea o)iect atra-e i"e%ita)il ate",ia/ Iar (u!"ea%oastr#' e cert' 4"cerca,i s# c$.ti-a,i ti!&/ De ce1 Su"t -ata s# 3ac 3a,# la 4"c# o sut# (e ca&ricii' (e.i a%e"tura cu &isicile ar 3i tre)uit s#-!i a6u"-#/ A. %rea s# %# 4"l#tur retice",ele/ Su"t 4"s# cu !$i"ile le-ate' &e"tru c# "u cu"osc !oti%ul lor/ Ce se 4"t$!&l#1 V# e tea!# s# "u %# tra- &e s3oar#1

0 Nici -$"(' .o&ti Mela"ia' retr#-$"(u-.i 4"cet !$"a/ 0 Atu"ci1 0 8"-#(ui,i-!i s# !# !ai -$"(esc/ M# %oi co"ce"tra (i" r#s&uteri .i su"t 4"cre(i",at# c# "u %a 3i 3#r# re*ultat/ Ne( &oc"i iritat (i" (e-ete/ Re3lect# c$te%a cli&e 4"ai"te (e a %or)i9 0 Peste e act &atru *ile' cu sau 3#r# (u!"ea%oastr#' &#r#sesc Ro!$"ia/ Mela"ia .tia c# "u !i"te/ K A (oua *i' !aiorul Cristescu sosi la )irou 4"tr-o (is&o*i,ie su!)r#/ Petrecuse o "oa&te a-itat#/ 8.i a-#,# &ar(esiul 4" cuier !or!#i"( u" )u"# (i!i"ea,a "e(eslu.it' &re-#tit &e"tru tot ce-i !ai r#u/ D#cuse %oit a)strac,ie (e c$te%a *$!)ete &li"e (e !ie* 4"re-istrate &e cori(orul lu"- 4" 3or!# (e L al !i"isterului .i' a.te&t$"(u-l &e A*i!ioar#' 4"locui re*er%a (e &ast# a &i ului/ 8l 4"cerc# &e cale"(ar' (ar literele r#!aser# al)e/ A&#s# (i" ce 4" ce !ai "er%os' ru&$"( +$rtia' .i 4" cli&a c$"(' e as&erat' se &re-#tea s#-l aru"ce &e 3ereastr#' i"tr# locote"e"tul/ Cristescu 4l cercet# iute/ 0 Du&# !utr#' 4!i a(uci o %este (i" alea (e care-,i a!i"te.ti o %ia,#/ A*i!ioar#' &e (e o &arte co"ster"at' &e (e alta a)ia i*)uti"( s#-.i st#&$"easc# r$sul' reu.i s# 3i e*e cu &ri%irea ta)loul (i" s&atele !aiorului/ 0 Ci"ci sectori.ti s-au &re*e"tat a*i-(i!i"ea,# la ra&ort/ A%e,i aici/// 0 Des&re ce e %or)a1 4l 4"treru&se "er#)(#tor !aiorul/ 0 Da/// B#ie,ii se!"alea*# c# 4" cartierele Pa6ura' Berce"i' Balta Al)#' Dru!ul Ta)erei .i C+i)rit s-a co"statat 4" cursul "o&,ii o a3lue",# "eo)i."uit# (e &isici "e-re/ 0 Ce (racu: 3#ceau &e acolo12 0 De3ilau 4" -ru&uri i!&resio"a"te (e c$te (ou#*eci-trei*eci/ Asta i-a .i &us &e -$"(uri/ Pisicile "u u!)l# 4" tur!#/// Di" alt ra&ort reiese c# o sut# ci"ci*eci .i "ou# (e e e!&lare' e tre! (e reu.ite' a%eau cel &u,i" u" &icior scr$"tit/ Gesticul# e%a*i%' 4"cerc$"( &arc# s# se scu*e/ Cristescu r#!ase c$te%a !o!e"te 3#r# -rai/ A&oi' u" *$!)et 4i alu"-# e &resia (e stu&oare/ E cla!#' s&re sur&ri*a locote"e"tului9 0 tii1 8"ce&e s#-!i &lac#/// I*)uc"ir# a!$"(oi 4" +o+ote 3or!i(a)ile (e r$s/ A%eau i!&resia c# "u se %or &utea o&ri "icio(at#/ I"tri-at' colo"elul Nasta 4.i %$r4 ca&ul &e u.#' !#sur$"(u-i lu"-/ K Di" )uc#t#rie %e"eau *-o!ote (o!estice/ Ro)i"etul' cl#",#"itul i)ricului a.e*at &e &lit#' u" )#, (e c+i)rit a&ri"s/ 7Data asta7' 4.i s&use Mela"ia' 7)ea cel &u,i" ci"ci*eci (e -ra!e (e ca3ea &e *i/ Colo"elul co"su!a .i el c$te o cea.c# *(ra%#"# la (ou#-trei ore' (ar' (u&# cu! .tii' a !urit 4" 3loarea )#r)#,iei sale/ M# 4"tre)' Mela"ia' (ac# se !ai -$"(e.te (i" c$"( 4" c$"( la ti"e/ Nu i-ai si!,it (eloc &re*e",a 4" ace.ti a"i .i "ici "u e (e !irare/ 8"c+i&uie.te-,i "u!ai cu c$te cu"o.ti",e s-a re4"t$l"it' iar rela,iile 4,i r#&esc o -r#!a(# (e ti!&///7 Mela"ia Lu&u' c#reia 4i &l#cea s#-.i i!a-i"e*e lu!ea (e (i"colo ca &e u" i!e"s .i a-rea)il salo" u"(e oa!e"ii (e toate se!i",iile' (e &e toate !elea-urile .i (i" toate e&ocile se 4"tre,i" &oliticos 4"tr-o reu"iu"e cu a(e%#rat (e!ocratic#' 4.i 3ac %i*ite' %or)esc la tele3o" .i !#"$"c# &r#6ituri cu cre!# 4" ti!& ce citesc -a*eta' (#(u 4",ele-#toare (i" ca&/ Nu a%ea "ici u" !oti% s# 3ie su&#rat# &e colo"el/ La ur!a ur!elor' &oate c# "ici ea "u-i (#ruise (i" -$"(urile ei at$t c$t ar 3i !eritat/ 7Su"te! 4"-ro*itor (e ocu&a,i7' co"c+ise cu u" sus&i"' 7i"(i3ere"t (e cartierul 4" care locui!/ C$"(%a 4i %ei e &lica &e 4"(elete lucrurile acestea' (ar "-ai "ici u" !oti% s# te -r#)e.ti' 3eti,o' c#ci colo"elul a 3ost tot(eau"a u" )#r)at cu !ult# r#)(are .i "u %#( (e ce s-ar 3i

sc+i!)at 4"tre ti!&/ Oricu!' *ece sau ci"cis&re*ece a"i .i c+iar (ou#*eci "u au &e"tru el "ici o i!&orta",#/ C$t (e cur$"( 4"s#' %a tre)ui s# re&ari -#r(ule,ul (e la !or!$"tul lui/ Ne-li6e",a 4!&i"s# (i"colo (e u" a"u!e +otar se "u!e.te alt3el' (ra-a !ea///7 Tr#-$"( cu urec+ea s&re )uc#t#rie' )#tr$"a (esc+ise cartea (e tele3o"/ R#s3oi 4"3ri-urat# &a-i"ile' 4"cerc$"( s# "u 3ac# *-o!ot/ Bu*ele i se !i.cau 4"cet' 4" %re!e ce-.i &li!)a u"-+ia ar#t#torului 4" lu"-ul coloa"elor/ 7Ce "oroc' Mela"ia' c# "u ai "e%oie (e oc+elari/// Doa!"e' ,i-ai 3i i!a-i"at c# e ist# at$tea &ersoa"e cu "u!ele (e Tu(or1 C$"( erai !ic# ,i-ar 3i s# te c+e!e Rosali"(a' (e.i "-a%eai "i!ic (i"tr-o ia&#/ 8" s3$r.it/// Tu(or Ol-a/// stra(a Stu&i"ei =F>' tele3o"///7 Puse cartea la loc .i lu# !ota"ul 4" )ra,e/ I"i!a-i )#tea (e e!o,ie/ 0 A+' Mirciulic#' 4i su3l# la urec+e' (e ce "u su"te! si"-uri1 A! 3i &l#"uit 4!&reu"# cu! tre)uie s# &roce(e* ca s# &#tru"( 4" locui",a (oa!"ei Tu(or .i a! 3i &us la &u"ct 4"c# o -r#!a(# (e a!#"u"te/ De &il(#' cu! a! &utea sc#&a &e"tru c$te%a ceasuri (e (o!"i.oara E!ilia/// Data i"tr# 4" o(aie ,i"$"( ta%a cu cea.ca (e ca3ea 4" a!$"(ou# !$i"ile .i &ac+etul (e ,i-#ri 4"tre (i",i/ Se uit# la )#tr$"# 3#r# s#-.i ascu"(# ui!irea/ Ar#ta &roas&#t#' &#rul al) i se 3re*a 4" )ucle coc+ete 4" 6urul o)ra6ilor (e &or,ela"' iar oc+ii str#luceau &li"i (e ti"ere,e/ 7Doa!"e2 cu! tre)uie s# 3i ar#tat acu! trei*eci (e a"i///7 Mela"ia' care .tia c# "u ar#tase -ro*a% 4" ur!# cu trei*eci (e a"i 0 7"i!e"i "-a c#*ut &e s&ate' 3eti,o' (oar &ri%i"(u-te7 0 se -$"(ea la altce%a/ K So,ii Mi-a 4l ascultau co"ster"a,i/ Cristescu' (estul (e &lictisit' tre)ui s# relate*e 4"c# o (at# 4"t$!&larea/ Dlore"ce se (e*!etici &ri!a .i se i"teres# sarcastic#9 0 V-a,i 4"c+i&uit cu!%a c# se ascu"(e la "oi1 0 8" "ici u" ca*' sur$se !aiorul/ M# -$"(ea! la altce%a/ Su"te,i &riete"i (e trei*eci sau &atru*eci (e a"i/ 0 Ci"ci*eci' corect# ser%ia)il er)#"ic#/ De 3a&t' ierta,i-!#/// 8"c# "u .tiu (ac# a! 4",eles )i"e/ Vre,i s# s&u"e,i c# Mela"ia a e%a(at1 0 A e%a(at sau a 3ost r#&it#' !i",i Cristescu/ 8" acest se"s s&era! c# !i-a,i &utea (a o !$"# (e a6utor/ er)#"ic# Mi-a -$3$ia' co&le.it (e se"*a,io"al/ Dru"tea .i urec+ile i se ro.iser#' 4" ti!& ce o)ra6ii )uc#la,i r#!#seser# "ea.te&tat (e &ali*i/ Gura !oale .i u(# &#rea &li"# cu &ru"e c$"( articul# stu&e3iat9 0 Dar e e traor(i"ar2 De!eia aceasta este e traor(i"ar#2 0 Su"t (e acor( cu (u!"ea%oastr#' (eclar# a!ar !aiorul/ Doa!"a Mi-a 4.i *%$rli ca&ul &e s&ate/ 0 Bali%er"e2 0 Dlore"ce2 o a&ostro3# s&eriat )#tr$"ul/ Do!"ul !aior ar &utea 3i %e at/ Nu toat# lu!ea e o)i."uit# cu te!&era!e"tul t#u/ ti,i 0 recurse *$!)i"( la o scu*# &e care o re&eta (e &este &atru*eci (e a"i 0 s$"-ele italia"/ Ma!a lui Perie,ea"u' socru-!eu' e "#scut# Betti/ Da!ilia Betti (i" Dlore",a' &riete"i cu Me(ici .i c+iar 4"ru(i,i cu Il Ma-"i3ico' !arele &rotector al artelor' "u-i a.a/// 0 Astea erau -o-o.i (e-ale lui tata' i-o rete*# 3#r# !e"a6a!e"te Dlore"ce/ 8i c+e!a Betti la 3el ca &e alte (ou# !ii (e 3a!ilii (i" Dire"*e .i at$ta tot' "u!e &urtat .i ast#*i (e o !ie (e c$r"#,ari 3lore"ti"i/ Nu-i "e%oie s# e &lici la toat# lu!ea (e ce ,i se &are c# "e%ast#-ta e s!i"tit#/ 0 Dar' Dlore"ce2 E &e"tru &ri!a oar# c$"( 4!i s&ui lucrurile astea/ 0 Te-a -$(ilat -ro*a% &o%estea cu Il Ma-"i3ico' te si!,eai (e &arc# ,i-ar 3i &us ci"e%a o coroa"# &e ca&' iar !ie "u-!i &lace s# stric (is&o*i,ia "i!#"ui (ac# "u e a)solut "ecesar/ Acu!a 4"s#' !-ai scos (i" s#rite/ er)#"ic# a!u,i cu ari&ile t#iate/ Cristescu' 6e"at (e (iscu,ie' 4.i scor!o"ea !i"tea

c#ut$"( o a3ir!a,ie i"o3e"si%# care s# "u suscite s&iritele/ 8.i i!a-i"a u.or cu! ar 3i e%oluat (iscu,ia 4" li&sa lui/ Era (e a6u"s s# &ri%easc# e &resia )osu!3lat# .i 4"(#r#t"ic# a lui Mi-a' aerul r#*)oi"ic .i satis3ac,ia (e a-l 3i r#"it al )#tr$"ei/ 7i (i" "e3ericire7' 4.i s&use' 7#.tia (oi re&re*i"t# u" cu&lu clasic (e oa!e"i 4" %$rst#/ Parte"eri care s-au iu)it si"cer .i ar 3i 3ost 4" stare s# se 6ert3easc# u"ul &e"tru cel#lalt' (u&# c$te%a (ece"ii (e co"%ie,uire &ar &reocu&a,i (e u" si"-ur -$"(9 cu! s#-.i tra"s3or!e reci&roc %ia,a 4"tr-u" a(e%#rat ia(/ 8"c#&#,$"#ri a)sur(e' sca"(aluri iscate (i" se"i"' cu (ori",a &#ti!a.# (e a resta)ili u" a(e%#r 3#r# "ici o i!&orta",#/7 0 Gara (i" Si"aia a%ea &e-atu"ci (ou# &eroa"e/// 0 Te 4".eli' a%ea trei/ 0 Uite cu! !# c+ior#.ti2 Dou#' ce (racu: 2 0 Trei !ari .i late2 Te-ai ra!olit' 4,i s&u" eu2 0 Ascult#' !a(a!' %e*i cu! %or)e.ti c#-,i sca& oala asta 4" ca&/// U"eori e (e a6u"s u" cu%$"t i"ce"(iar' alu*ii otr#%ite (es&re "ea!urile celuilalt9 0 A"al3a)eta (e soru-ta care a.a .i &e (i"colo/// 0 Ci"e12 Tu %or)e.ti1 Drate-t#u2 U" escroc "otoriu' (at a3ar# (i" toate ser%iciile2 Nici u" o! cu!seca(e "u-l &ri!e.te 4" cas#/// 0 A%e,i "u!#rul !eu (e tele3o"' relu# !aiorul/ Dac# i"ter%i"e ce%a "ou sau a%e,i cu!%a %reo i(ee 4" le-#tur# cu locul u"(e ar &utea 3i ascu"s#' %# ro- s# !# su"a,i/ Orice a!#"u"t "e &oate 3i (e 3olos/ V# !ul,u!esc a"tici&at .i s&er s# "e re%e(e!' a(#u-#' c#ut$"(u-.i (i" oc+i &#l#ria .i !#"u.ile/ Dlore"ce 4l o&ri cu u" -est/ 0 Do!"ule !aior' eu su"t &ro)a)il o 3e!eie 3#r# tact .i-!i &lace ca atu"ci c$"( ci"e%a st# (e %or)# cu !i"e s# .tie e act la ceea ce are (re&tul s# se a.te&te/ <a)ar "-a! &e u"(e s-o 3i ascu"*$"( Mela"ia' (ar (e u" lucru su"t 4"cre(i",at#9 acolo u"(e e' 4i !er-e 4" orice ca* !ai )i"e (ec$t la &u.c#rie/ 0 8" co"seci",#' sur$se Cristescu' c+iar (ac# a,i a%ea %reo %este' "u !i-a,i co!u"ica-o/ 0 E act/ St#tea re*e!at# (e scri" cu )ra,ele 4"cruci.ate la &ie&t' cu )#r)ia 4" %$"t' 4"tr-o atitu(i"e &ro%ocatoare/ er)#"ic# Mi-a i"tr# 4" &a"ic#/ 0 E.ti i"co".tie"t#2 Co"cursul re3u*at autorit#,ilor re&re*i"t# o cul&# -ra%#2 Dlore"ce "u se o)osi s#-i r#s&u"(#/ Nici !#car "u se uit# la el/ Cristescu rosti li"i.tit9 0 8"c+isorile "-au 3ost i"%e"tate &e"tru oa!e"ii "e%i"o%a,i/ Doa!"a Mela"ia Lu&u se )ucur# (e toat# si!&atia !ea 4" &articular/// 0 Ei )i"e' 4l 4"treru&se triu!3#toare Dlore"ce' eu su"t "u!ai &ersoa"# &articular#/ N-a! "ici o alt# calitate/ 0 Voia! s# %# s&u" c#' l#s$"( la o &arte !isiu"ea !ea' (eci ca si!&lu cet#,ea"' "u a. &utea trece cu i"(i3ere",# &este 3a&tele re&ro)a)ile ale u"ui i"(i%i(' "u !ai %or)esc c$"( ele co"stituie i"3rac,iu"i -ra%e/ Este o c+estiu"e (e ec+itate/ A%e,i o)iecte (e &re, 4" cas#/ G$"(i,i-%# c# ele ar (is&#rea 4"tr-o )u"# *i' (ar altci"e%a' care %-ar &utea a6uta s# le recu&era,i' si!&ati*$"( +o,ul' ar re3u*a s# %or)easc#/ 0 E ele!e"tar2 i"ter%e"i er)#"ic# iute/ 8.i e a-era 3ra"c+e,ea' o a3i.a oste"tati%' %r$"( s# 4"l#ture i!&resia 7(e*astruoas#7 l#sat# (e "e%ast#-sa/ 0 Ni!e"i &e lu!e "-o s# !# co"%i"-# c# Mela"ia-i o escroac#' &u3"i Dlore"ce' .i 4"c# (e talie !o"(ial#/ Cel !ult a c#*ut %icti!a u"ui co"curs (e 4!&re6ur#ri "e3ericite/ Maiorul se a&ro&ie 4"cet (e %esti)ul' *$!)i"(/ 0 N-a! &utut s# %# co"%i"- 4" (iscu,ia "oastr# (u&# s&ar-erea (e la Mu*eu .i a! serioase 4"(oieli c# %oi reu.i (e ast# (at#/ Oricu!' "u o!ite,i "ici cel#lalt as&ect' (eloc "e-li6a)il' al &ro)le!ei/ Posi)ilitatea ca Mela"ia Lu&u s# 3i 3ost r#&it#/ Sal%area ei/// 0 Asta s-ar "u!i o curs#2 C#uta,i altce%a/ 0 Dlore"ce' "u-,i (ai sea!a ce %or)e.ti2 Cristescu &use !$"a &e cla",#/

0 Co"stat c# a%e,i o *i &roast# .i e i"util s# co"ti"u#!/ Ierta,i-!# c# %-a! (era"6at/ 0 Ai 4""e)u"it12 8l co"trarie*i &e #sta care-i u" &erso"a6 i!&orta"t la Mili,ie a.a' (i" ca&riciu12 E u" act (e (e!e",#2 Nu te -$"(e.ti la Sa"(i' c#-i &ericlite*i situa,ia1/// Tre)uie "ea&#rat s#-i tele3o"e*i .i s#-i ceri scu*e/ Dlore"ce 4l &ri%i scurt' cu (is&re, "i!icitor/ 8l (#(u la o &arte cu o si"-ur# !$"#/ 0 M# &lictise.ti/ Se retrase 4" (or!itor .i se l#s# o)osit# &e ta)uretul (i" 3a,a o-li"*ii/ Cu !i.c#ri 4"cete' (es3#cute' o&ri"(u-se !ereu' 4"ce&u s#-.i .tear-# o)ra*ul cu u" ta!&o" (e %at# 4"!uiat 4" u"t(ele!"/ 7Nu se &oate s# !# 3i 4".elat o %ia,# 4"trea-#/ E i!&osi)il2 Ni!e"i 4" cercul "ostru "u i-a s&us %reo(at# alt3el (ec$t )lea-a (e Mela"ia/ A a%ut -usturi si!&le' "ecostisitoare/ Tr#iau (oar (i" sol(# .i colo"elul i*)utea s# &u"# lu"ar c$te ce%a (eo&arte/ i-acu!' (i"tr-o (at#' -e"iu (e )ri-a"( .i a&etituri (e ra6a+/// Co!)i"#' 3ur# !ilioa"e' e%a(ea*#/// Nu' astea su"t 3a"tas!a-orii27 Doa!"a Mi-a a*%$rli ta!&o"ul 4" scru!ier#/ Se (e*)r#c#' 4.i trase &este ca& o c#!a.# (e "oa&te .i se strecur# 4" &at/ A(or!i 4"cerc$"( s# -+iceasc# u"(e se ascu"(e Mela"ia Lu&u/ er)#"ic# 4"t$r*ie !ult 4"toc!i"( o cior"# a)il# &e care Dlore"ce ur!a s-o recite a (oua *i la tele3o" !aiorului/ Ter!e"ii erau ale.i 6u(icios' scu*ele 3or!ulate 3er!' ,i"$"( totu.i sea!a (e 3a&tul c# %e"eau (i" &artea u"ei 3e!ei 4" %$rst#/ La ur!# o tra"scrise cite,' 4"cre(i",at c# e o ca&o(o&er# (e (i&lo!a,ie/ Cristescu "u-i cu"oscu "icio(at# co",i"utul/ K E!ilia 4l su"# &e Ne( la +otel .i-l a"u",# cu %oce i"(i3ere"t# c# %rea s#-l %a(#/ 8l trase iute 4" )uc#t#rie c$"( %e"i .i' 4"ai"te (e-a 4"ce&e s# %or)easc#' (#(u (ru!ul la ro)i"ete/ E"-le*ul r$se/ 0 N-o s# au(# ce (iscut#!' 4" sc+i!) ar &utea 3oarte )i"e s# (esc+i(# u.a .i s# (is&ar# &e"tru tot(eau"a/ 0 C+eile su"t la !i"e/ Ascult#2 M-a! -$"(it c#' (e %re!e ce tot !ai r#!$i &atru *ile 4" Ro!$"ia' )are! s# le 3olosi!' s# "u st#! cu !$i"ile 4"cruci.ate/ A! "e%oie (e u" !icro3o"/ Ne( o scrut# ate"t/ Se a.e*# 4"cet &e col,ul !esei' 3#r# s-o sl#)easc# (i" &ri%iri/ Pe )#r)ia 3etei a&#ruse u" co. .i' co"trar 3elului 4" care ar 3i &roce(at "ou#*eci .i "ou# la sut# (i"tre 3e!ei' E!ilia "u 4"cercase s#-l ca!u3le*e cu &u(r#/ 0 Pe"tru ce "ai)a 4,i tre)uie u" !icro3o"1 0 B#tr$"a %or)e.te si"-ur#/ 0 O 3#cea .i 4"ai"te/ 0 Acu! 4"s# tr#"c#"e.te toat# *iua cu !ota"ul' 4i &o%este.te 4"t$!&l#ri (i" trecut' !ai ales (ac# are i!&resia c# "u e au*it#/ 0 C$"( are i!&resia asta1 0 C$"( r#!$"e si"-ur# 4"tr-o 4"c#&ere/ 0 A+a2 i ce-i s&u"e1 0 P#i toc!ai asta e2 Nu &ot (eslu.i li!&e(e/ I!e(iat ce !# a&ro&ii' a!u,e.te sau sc+i!)# (iscu,ia/ 0 Presu&u" 4"s# c# (ou#-trei cu%i"te tot ai i*)utit s# &ri"*i/ E!ilia (#(u (i" ca&/ 0 Po!e"e.te !ereu (e Madon, a! sesi*at "u!e (e str#*i' Mo.ilor &arc# .i Aleea te3a"i(i' )iserici' (ar totul e tre! (e co"3u*/ 0 M(a' e o i(ee/// E ist# !icro3oa"e 4" co!er,1 0 <a)ar "-a!/ M-a! -$"(it la Tolea/ Lucrea*# la O&eret#/ Ar &utea 4!&ru!uta sau 3ura u"ul/ 0 Micro3o" (e teatru/// <!' "u-i su3icie"t (e &uter"ic/ Doar (ac# i-l a-#,i (e cercei' iar

ea e (is&us# s# "u-l o)ser%e/ 0 Mo"olo-urile .i le (e)itea*# tot(eau"a &e ca"a&ea' a&roa&e 4" aceea.i &o*i,ie' l$"-# la!&a cu &icior .i' )i"e4",eles' cu &isica 4" )ra,e/ Eu cre( c# ar tre)ui 4"cercat/ 0 De acor(/ Ia le-#tura cu Tolea/ Ve*i c# are "e%oie .i (e o sta,ie/ 0 Nu' i-l &ute! cu&la la ra(io/ A! u" a&arat 6a&o"e* cu a!&li3icator/ 0 Per3ect/ R#!ase &e -$"(uri/ Bisericile (e care &o!e"ea )#tr$"a !i-au (at o i(ee/ Po,i ascu"(e &er3ect o statuie &ri"tre alte statui/// Cu c$te%a &e"sule (e %o&sea o 3aci (e "erecu"oscut/ E!ilia 4l !#sur# sce&tic#/ 0 Nu!#rul e act 4l i-"or' (ar &resu&u" c# su"t %reo &atru-ci"ci sute (e )iserici 4" Bucure.ti/ 8" a3ar# (e asta' 4" l#ca.ele orto(o e "u e ist# statui/ 0 tiu' a%e,i icoa"e/ A"i (e *ile au co"stituit o a3acere i"teresa"t#/ Voi %i*ita 4" co"seci",# a.e*#!i"tele catolice/ 0 Aici s-ar &utea s# ai !ai !ulte .a"se/ Perso"al' cu"osc Cate(rala S3/ Iosi3 .i Biserica Italia"#/ Prea !ulte' 4" orice ca*' "u su"t/ 0 A! s# co"sult -+i(ul' s&use Ne(/ Dac# i"ter%i"e ce%a "ou' "e %e(e! (isear#/ K Darurile u"ei !a.i"i a&ri"ser# )rusc !o*aicul %itraliului/ Pete (e lu!i"#' al)astru-co)alt .i ro.u-a($"c' se rosto-olir# &e )#"cile (e le!" ale cate(ralei' "i!)ul S3$"tului Vi"ce",iu ri(ic# o 3lac#r# (e aur' &$l&$i scurt .i se sti"se/ Oc+ii lui Ne( Morto"' (e&ri".i cu 4"tu"ericul' c#utar# (i" "ou "i.a Decioarei/ Trecuse o or# (e c$"( &aracliserul' u" )#r)at 4"c# 4" &utere' cu !$i"i lu"-i ca "i.te c#"-i .i &ri%irea )#"uitoare' 3erecase &or,ile -rele cetluite cu )r$ie (e 3ier/ C$te o 3r$"# "er%oas# ori (a"-#t (e tra!%ai str#&u"-eau rar li"i.tea a.ter"ut# su) *i(urile 4"alte' 4"!#"u"c+eate 4" arca(#/ U" *$!)et (uios a(ie &e c+i&ul lui Ne(/ A%ea o&t a"i' o c#rare &e !i6locul ca&ului' )eret# (e !ari"ar (a"e* .i (ou# co!ori9 al)u!ul cu c#,ei (ecu&a,i (i" co!icsuri .i u" )orc#"el (e -e! u!&lut cu !o"e(e (e u" &e""; cu *i!,i &e !ar-i"e/ Mar,i seara o 4"so,ea &e !#tu.a Isa)el' &rotesta"t# ca .i el' ca .i sor#-sa' ca .i 4"trea-a 3a!ilie' la slu6)a &e care a)atele Colli"s o ,i"ea 4" cate(rala cu -ea!uri al)astre' (i" ca&#tul or#.elului/ D#r# s-o (eclare li!&e(e' ritul catolic i se &#rea !#tu.ii Isa)el !ai (isti"s .i' u"eori' &o!e"ea %a- ru(elor sca"(ali*ate (es&re o e%e"tual# co"%ertire/ Dire.te' "u -#sise "icio(at# su3icie"t# 4"(r#*"eal# s-o 3ac#' .i Ne( 4.i *icea c# &ro)a)il )#tr$"a 4"cercase (oar s# atra-# ate",ia asu&ra ei' ($"(u-.i &u,i"# i!&orta",#/ Oricu!' Ne( se &lictisea co&ios' asculta i"(i3ere"t su"etele or-ii' sc#r&i"$"(u-.i &iciorul acolo u"(e elasticul .osetei 4l str$"-ea &rea tare' .i (oar &r#6itura cu (ulcea,# (e coac#*e' ce ur!a (u&# slu6)#' 4l (eter!i"a !ar,i seara s#-.i strecoare !$"a 4" !a".o"ul !#tu.ii Isa)el' care !irosea su)til a ca!3or' .oareci .i a&# (e colo"ie &re&arat# 4" cas#/// Se uit# 4"c# o (at# la ceas' a&oi ie.i (i" ascu"*#toare/ T#l&ile (e cauciuc se li&eau 3#r# *-o!ot (e ci!e"t/ Decioara *$!)ea trist' tre*it# (e lu!i"a cru(# a la"ter"ei/ Su) stratul su),ire (e %o&sea "u se a3la aur/ D#r# s# se si!t# &rea (e*a!#-it' !i*ase 3oarte &u,i" &e 4"tre&ri"(erea sa' Ne( sti"se la"ter"a/ Tra%ers# cate(rala &ustie' o&ri"(u-se 4" ca&ela S3/ Geor-e/ Dor,# es&a"ioleta 4",e&e"it# 4" %itraliu .i strecur# a3ar# o &ri%ire &ru(e"t#/ 8l a.te&t# &e )#r)atul cu ser%iet# .i !ers "esi-ur s# se 4"(e&#rte*e' 4.i trecu tru&ul &ri" cr#&#tura 4"-ust# .i se a-#,# (e crea"-a u"ui tei/ Pe"(ul# c$te%a cli&e 4" aer' a&oi 4.i (#(u (ru!ul s# ca(# 4" iar)a 4"-+e,at#/ Dista",a &$"# la locul (e &arcare o str#)#tu cal! .i 3#r# -ra)#/ 7Doar )or3a.ii or(i"ari 4.i iau &icioarele la s&i"are (u&# %reo -#i"#rie' ascu"*$"( &ra(a 4" s$"/7

Urc# la %ola"' a*%$rli"( o &ri%ire scurt# 4" o-li"(#/ Du&# c$te%a ocoluri lar-i &e )ule%ar(ele Ca&italei' co)or4 4" 3a,a u"ui TC &u)lic/ Trecu "eo)ser%at (e 3e!eia 4!)r#cat# 4" +alat (e (oc al)astru' a(or!it# 4" s&atele 3erestruicii/ 8.i s&#l# !$i"ile .i 3a,a' scoase +ai"a' cercet$"(-o (ac# are ur!e (e %ar sau &ra3' .i se 4"toarse la !a.i"#/ 8" (ru! s&re +otel' 4.i 3#cu socoteala c# &$"# la &lecarea cursei Bucure.ti-Lo"(ra !ai r#!#seser# o&t*eci .i u"a (e ore .i ci"cis&re*ece !i"ute/ Lu"i (u&#-a!ia*# %a 3i acas#/ U" (u.' tr#"c#"eala !e"a6erei (es&re ulti!ele e%e"i!e"te (i" &aro+ie' re%i*uirea cores&o"(e",ei/ 8" aceea.i sear# 4.i %a 4!)r#,i.a &ro)a)il lo-o("ica/ U" s#rut cast' cu )u*e i"e &erte .i oc+ii aurii 4"(re&ta,i s&re scara %ec+e (e le!" care (ucea la o(aia &astorului/ B#tr$"ul' 3#r# so!"' a%ea &icioarele )ol"a%e (e -ut# .i tale"tul (e a-.i 3ace a&ari,ia c$"( &re*e",a lui "u era c$tu.i (e &u,i" "ecesar#/ Joa"/// Ciu(at2 I"i!a lui Ne( "u !ai )#tea a.a (e tare/ Parc# 4" coasta +otelului .i' a"i!at )rusc (e o i(ee care-i a(use *$!)etul &e )u*e' 4"toarse !a.i"a .i coti &e )ule%ar(/ K 8" (ul#&iorul (i" )aie' Mela"ia Lu&u (esco&erise u" tu) (e lu!i"al/ Su)tili*# trei &astile .i 4" ti!&ul (u&#-a!ie*ei le &is# cu u" cu,it &$"# a6u"ser# o &ul)ere 3i"#/ Mirciulic# asculta cu (eliciu &o%estea +rumoasei din pdurea adormit. E!ilia 3u o)li-at# s# su&orte (ou# ceasuri co!e"tariile Mela"iei 4" le-#tur# cu 3il!ul (e la tele%i*or/ 8i e &lica !ota"ului as&ectele !ai su)tile ale 3a)ula,iei .i-i citea tare .i cu i"ter&retare titra6ul/ A!$"(oi &#reau c# se (istrea*# (e !i"u"e/ La u" !o!e"t (at' )#tr$"a tres#ri/ 0 Desc+i(e -ura' Mirciulic#2 E traor(i"ar2 C$"( ,i-ai &ier(ut !olarul1 Mota"ul 4i s#ri (i" )ra,e .i i"tr# 4" )aie/ 0 8"ce& s# "u-l !ai recu"osc' s&use Mela"ia/ Trei *ile au 3ost su3icie"te ca s#-.i sc+i!)e total !a"ierele/ Pe la *ece' (u&# o scurt# i"cursiu"e 4" )uc#t#rie' )#tr$"a a"u",# c# %rea s# se culce' iar E!ilia res&ir# u.urat#/ 8.i tur"# 4"tr-o cea.c# i"3u*ia (e su"#toare .i cur$"( si!,i c# i se 3ace so!"/ <a)ar "-a%ea c# 4"-+i,ise trei so!"i3ere/ B#tr$"a' c#,#rat# &e u" scau"' (es&ri"se acele &e"(ulei %ie"e*e %ec+i' a)a"(o"at# 4" (e)ara/ 8"cerc# se"ti!e"tul curios c# a i*)utit s# o&reasc# ti!&ul 4" loc .i se si!,i 4"c$"tat#/ 7E u" i"terior si!&lu' &l#cut' (ar i!&erso"al7' -$"(i Mela"ia ate"t# la *-o!otele (i" o(aia %eci"#/ 7Pro&rietara tre)uie s# 3ie o &ersoa"# (e "#(e6(e' ca&a)il# .i cu !ult si!, &ractic 0 a 3ost (e a6u"s s# te ui,i 4" al)u!ul (e 3oto-ra3ii' 4" sertare .i la )uc#t#rie 0 (ar co!&let li&sit# (e o-ri--i-"a-li-ta-te/ Via,a al#turi (e ea tre)uie s# 3ie i-ie"ic#' 4"s# -ro*a% (e &lictisitoare/// Ce s&ui' Mela"ia1 N-ai (e ce s# 3ii 4"-ri6orat#' c#ci' o (at# a(or!it#' &e (o!"i.oara E!ilia "-o %or tre*i "ici r#-etele u"ui !#-ar scos (i" 3ire/ C$t (es&re 3elul 4" care a 4"-+i,it lu!i"alul' ce s#-,i s&u"' (ra-a !ea' ai a%ut !ult "oroc/ 8!&reu"# cu i"3u*ia (e su"#toare' "i!ic altce%a "u i se !ai &oate &#rea a!ar/ Dire.te' re-re,i (i" su3let c# )iata 3at# su3er# (e 3icat/ E (e&ri!a"t la %$rsta ei s# "u &o,i !$"ca (ou# ou# !oi la &a+ar cu u"t to&it &e (easu&ra .i 3eliu,e su),iri (e &$i"e &r#6it#/7 B-o!otele (i" su3ra-erie 4"cetaser# .i )#tr$"a se uit# la ceas/ Bece .i 6u!#tate/ 0 Nu e ist# "ici u" !oti% ca s# te -r#)e.ti' .o&ti/ 8" !o!e"tul 4" care %ei ie.i &e u.#' %a tre)ui s# .tii &e (i"a3ar# ce ai (e 3#cut/ Vi*ita la (oa!"a Tu(or' .i 4" -e"eral toat# &o%estea Madonei de aur, trece (eoca!(at# &e u" &la" secu"(ar/ Le-ai strecurat (estul (e a)il su-estia s# caute &ri" )iserici' iar !$i"e le %ei !ai (a c$te%a a!#"u"te' (esi-ur' (iscut$"( tot cu Mirciulic#/ Ast3el' 4"tr-u" ca* "e3ericit 0 te ro- (i" su3let' (ra-a !ea' "u co)i 0 ei "u %or &utea (eclara "i!ic 4!&otri%a ta/ Nici o &ersoa"# (e )u"-si!, "-o s# te tra-# la r#s&u"(ere c# ai &#l#%r#-it c$te 4" lu"# .i-" stele cu !ota"ul/// 8" 3i"e' tot scor!o"i"( &ri" )iserici %or a%ea

(e lucru o *i )u"icic#/ Biserici or-to-(o- e' 3eti,o' c#ci &e celelalte le is&r#%esc (i"tr-o r#su3lare/ Mela"ia se rosto-oli &e (i%a" .i co)or4 e%it$"( arcurile stricate/ 5i"$"(u-.i r#su3larea' 4.i li&i urec+ea (e u.#/ O cr#&# 4"cet/ E!ilia res&ira a($"c' cu cea3a &ri"s# 4" &al!e .i "asul %$r$t 4" &le(/ 0 Ei )i"e' .tii ce ai (e 3#cut' c+icoti 3rec$"(u-.i &al!ele/ Vei 4!&ru!uta tre"ciul "e-ru .i &a"to3ii &la,i &e care i-ai oc+it 4" -ar(ero)' %ei tra%ersa su3ra-eria 4" %$r3ul &icioarelor .i %ei (esc+i(e u.urel' u.urel u.a' "u 4"s# 4"ai"te (e a )loca tele3o"ul/ Nu-i "e%oie (ec$t (e o -re.eal# stu&i(# care s-o tre*easc#/ D#r# 4"(oial#' "-ar 3i o catastro3#' %ei &reti"(e c# ai ie.it s# 3aci o !ic# &li!)are' (ar %or a%ea ei -ri6# s# "-o !ai re&e,i/// Su"t -ata' Mirciulic#2 Urea*#-!i "oroc' c#ci aceasta este si"-ura su&ersti,ie la care eu "u ,i"/ Cu! "u ,i-a! s&us' uitucil#1 M# (uc la "oi acas#/ Pro)ele (o!"ului !aior Cristescu tre)uie "i,elu. sc+i!)ate/ A)ia (u&# aceea %o! r#su3la u.ura,i (e-a )i"elea .i "e %o! ocu&a 4" li"i.te (e Madon... M# 4"tre)ai (e ce a! scos acele (e la &e"(ula aceea (r#-#la.#1 8"c# "u-,i r#s&u"( .i !# sur&ri"(e c# "u ai -+icit si"-ur/ Dis&#ru u.oar#/ Mirciulic# i"tr# 4" .i3o"ierul r#!as (esc+is .i se culc# 4"tr-o &#l#rie/ Pu,i" 4"ai"te (e !ie*ul "o&,ii' Nicolaescu o su"# &e E!ilia/ G#si tele3o"ul ocu&at .i (u&# al (oilea a&el re"u",# s# !ai i"siste/ 7Muierile2 N-a! 4"t$l"it "ici u"a care s# cu"oasc# rostul u"ui tele3o"/ Cu e ce&,ia 3$,elor (e la ser%iciile (e i"3or!a,ii' e%i(e"t/ 5i-l tr$"tesc 4"ai"te (e a 3i &ri"s ulti!ele trei sila)e/7 K C$"( a6u"se 4" stra(#' Mela"ia Lu&u trase a($"c aer 4" &ie&t .i' scutur$"(u-.i )uclele' ri(ic# o)ra*ul s&re cerul 4"tu"ecat/ 7Si!,eai c# te 4"#)u.i' (ra-a !ea/ Su"t at$tea *ile (e c$"( &l#!$"ii t#i "-au !ai a%ut oca*ia s# res&ire altce%a (ec$t tutu" .i &ar3u!ul ca! 4"(oiel"ic al (o!"i.oarei E!ilia/ De a6u"s' 3eti,o' te %ei &utea )ucura (e aerul acesta )u" !er-$"(/ I!&orta"t este s# te orie"te*i 4" ce cartier te a3li' .i &o,i 3i si-ur# c# "u-i co!&licat/ Vei tra-e cu urec+ea (i"cotro se au(e *-o!ot (e tra!%ai sau trolei)u* .i s# s&er#! c# "u e.ti &rea (e&arte (e &ri!a sta,ie/// Ate",ie' Mela"ia2 Re,i"e stra(a .i "u!#rul' ca s# .tii u"(e tre)uie s# te 4"torci/7 Se 4"(e&#rt# .u)re(# .i &o"osit# 4" tre"ciul &rea lar-' o )#tr$"# care "u atr#-ea &ri" "i!ic ate",ia trec#torilor/ Du&# circa trei*eci (e !etri' a6u"se la &ri!a t#)li,# i"(icatoare' locali*# cartierul .i urc# 4"tr-u" ta i/ o3erul o &ri%i i"tero-ati% &ri" o-li"(a retro%i*oare/ 0 Dac# su"te,i at$t (e (r#-u,' !# %e,i co"(uce &$"# la Po&a Petre' ciri&i !elo(ios )#tr$"a/ O!ul (ese"# u" ca& sur&ri"s' clie",ii au (e o)icei u" aer (ictatorial' .i a!)reie/ 7Doar "u era s#-i i"(ici c+iar stra(a Toa!"ei' (ra-a !ea' o 4",ele-e .i u" .colar/7 Se l#s# &e s&atele ca"a&elei' ur!#ri"( 4"c$"tat# &ri%eli.tea &ri" -ea!ul &ul%eri*at (e &loaie/ 7Oare la ce s-o 3i -$"(i"( acu! (o!"ul !aior Cristescu17 K Se -$"(ea' 3ire.te' la Mela"ia/ Trecuser# (ou# *ile (e la e%a(area ei .i' cu e ce&,ia celui !ai a)sur(' celui !ai i!)ecil i"ci(e"t care &oate i"ter%e"i 4" cariera u"ui a"c+etator .i care te u!&le (e ri(icol &$"# la s3$r.itul *ilelor (e.i "-ai "ici o %i"#' (is&ari,ia ur!at# a&roa&e co"co!ite"t (e i"%a*ia &isicilor "e-re' "u se 4"t$!&lase "i!ic/ Doi"(u-se su) &la&u!a &rea -roas#' Cristescu 4.i *(ro)ea creierii 4"cerc$"( s# (ea r#s&u"s !#car u"ei si"-ure 4"tre)#ri (i"tr-o &u*(erie9 C$"( a 3ost or-a"i*at# e%a(area1 Ci"e su"t autorii1 U"(e se a3l# Mela"ia1 Ce i"te",io"ea*#1 Ce co!)i"a,ie "#ucitoare &u"e la cale1 Ce-i' 4" (e3i"iti%' 4" ca&ul ei1

7<a)ar "-a!2 i c$t# %re!e "-o s# cata(icseasc# s#-.i arate %$r3ul "asului' "u-!i r#!$"e altce%a (ec$t s# a.te&t/7 A&#s# "er%os &e )uto"ul %eio*ei .i trase &la&u!a &$"# la )#r)ie cu u" -est +ot#r$t' (ar asta "u-l 3#cu s# a(oar!#/ K Du&# o 6u!#tate (e or#' a6u"se la co"clu*ia c# locui",a "u-i su&ra%e-+eat#/ R#su3l$"( u.urat#' Mela"ia cu&ri"se 4"tr-o &ri%ire scurt# 4"tre-ul )loc/ 7S-au culcat to,i7' co"stat# !ul,u!it#' 7cu e ce&,ia (oa!"ei Olaru (e la &atru' care' (u&# cu! !#rturisea' su3er# (e i"so!"ie .i (e aceea *iua (oar!e' iar "oa&tea (eretic# &ri" cas#/// tiu' &#rerea ta' (ra-a !ea' e c# altele su"t cau*ele' (ar &ro)a)il saloa"ele S&italului Ce"tral su"t !ult &rea solicitate/7 8!&i"se' o&i"ti"(u-.i tru&ul' &oarta -rea (e 3ier .i urc# tre&tele +olului/ Veri3ic# la u" i"ter%al (e c$te%a ceasuri (u&# !aior (ac# si-iliul (e la a&arta!e"tul ei este i"tact' a&oi alu"ec# u.oar# 4" cori(orul str$!t la ca&#tul c#ruia se a3la cre!atoriul .i u.a c#tre curtea i"terioar#/ Ocoli ate"t# u" ca*a" a)a"(o"at al#turi (e "i.te ,e%i ru-i"ite' trecu re&e(e &ri" 3a,a -ea!ului &ort#resei .i se o&ri' ast$!&#r$"(u-.i res&ira,ia &reci&itat#' su) o 3ereastr# 4"-ust#/ 0 E c+iar 3ereastra (e la )aia ta' Mela"ia' .o&ti a)ia !i.c$"(u-.i )u*ele/ U" a(e%#rat "oroc c# stai la &arter' iar acest "oroc "u l-ai "#scocit tu' 3eti,o/ Ai &utea co"c+i(e 0 .i te ros-o 3aci' starea (e s&irit co"tea*# e"or! 0 c# se!"ele se arat# 3a%ora)ile/ A&uc# 4"tre (e-etele 4"!#"u.ate ra!a (e le!" .i 4"ce&u s-o *-$l,$ie u.or/ Dorai)#rul 0 u" )ra, (e !etal (at cu ulei 0 alu"eca u.or &e &ista s#&at# 4" tocul 3erestrei/ 7Cre( c# .i aceast# (esco&erire o (atore*i (o!"ului !aior' c+icoti Mela"ia' trec$"(u-.i u" &icior &este &er%a*/ Ast#-%ar#' ci"e%a' tot o )u"# cu"o.ti",# (e-a (u!"ealui' ,i-a 3urat c+eile .i &orto3elul 4" tra!%ai/ Atu"ci ,i-a %e"it i(eea s# 4"cerci -ea!ul (e la )aie///7 8.i a!i"ti c# 4"ai"te (e a 3i &#r#sit locui",a tr#sese o)loa"ele .i (ra&eriile .i a&#s# cu 4"(r#*"eal# &e co!utator/ Pri%i e!o,io"at# 4" 6ur/ Tu3#"elele .i cri*a"te!ele se o3iliser#' iar &e !as#' tortul r#!as (e la *iua lui Mirciulic# 4!&r#.tia u" !iros r$"ce(/ 0 Curios2 S3e."icul "u !ai e la locul lui' c#ci tu 4l a.e*i tot(eau"a l$"-# co.ule,ul (e ar-i"t/ A. %rea s#-!i e &lici cu! se 3ace c# u"ul (i" &a+arele (e S&u!os e -ol' 4" %re!e ce cel#lalt s-a e%a&orat (oar &e 6u!#tate/// Ce s&ui' 3eti,o1 Nu' "i!e"i "-a a&ucat s# )ea 4" ci"stea lui Mirciulic# (i" &rici"a %e.tii &roaste &e care ,i-o a(usese (o!"ul !aior/// Au*i o !i.care 4" s&ate .i a!u,i 4"cre!e"it#/ Se 4"toarse 4"cet .i 4"cerc# cea !ai !are sur&ri*# (i" %ia,a ei/ Mela"ia Lu&u 4.i &ri%ea cutre!urat# !ota"ul/ I se %e(eau oasele' iar &a"-lica ro.ie (e la -$t 4i at$r"a !ur(ar# .i &leo.tit#/ 0 Asta 4"sea!"#/// 8"sea!"# c# cel#lalt e u" i!&ostor2 Ce -re.eal#' (ra-a !ea2 Nu e !o!e"tul s# te &ier*i cu 3irea' (ar cre(e-!#' "u ai "ici o scu*#/ Mirciulic# &ri!ea cu u" aer (e (e!"itate 6i-"it# !$"-$ierile )#tr$"ei/ Mela"ia 4.i .terse o)ra6ii &li"i (e lacri!i/ 0 Doa!"e' %as#*ic# tu erai !usa3irul care s-a 4"3ru&tat (i" )u"#t#,i2 Tre)uie s# recu"osc 4"s# c# ar#,i ca! 6i-#rit/ tiu' te-a! "e(re&t#,it' !i-a! 4"c+i&uit (es&re ti"e c# e.ti r#ut#cios/ 8" realitate' (oar (i" "e.tii",# ai a&#sat &e a&aratul acela a3urisit/ Dar acu! %o! 4"(re&ta totul' ai s# %e*i/// N-ai s#-i s&ui "icio(at#' a(#u-# cu ca&ul 4"tors' c# &e !ota"ul a(us (e (o!"ul Ne( l-ai luat (re&t Mirciulic#/ Nu ,i-ar ierta 4" ru&tul ca&ului o ast3el (e 6i-"ire/ 8l a.e*# &e 3otoliu .i se a&uc# s&ri"te"# (e trea)#/ Mi.c#rile erau &li"e (e %ioiciu"e' oc+ii *%$"ta,i 4i str#luceau/ 0 Tre)uie s# a6ust#! &ro)ele' (ra-a !ea' 4" a.a 3el 4"c$t la o &ri%ire su-&er-3i-cia-l# s# se &oat# "a.te co"3u*ia/ Detaliile 4"s# "u %or cores&u"(e/ Acesta e col,ul 4"re-istrat &e &elicula

(o!"ului !aior/ Per(eaua' scri"ul' &e"(ulul .i ta)loul cu cale/ Vo! 4"ce&e cu &er(eaua/// A-it# 4" 3a,a !ota"ului o &erec+e (e 3oar3ece .i 4"ce&u s# (escoas# 3ra"6urile' ate"t# s# "u ati"-# ,es#tura su&l#/ C$"( is&r#%i' a(u"# cu r#)(are resturile (e a,# .i le &use &e u" *iar/ 0 Vor)e.te !ai 4"cet' (ra-a !ea' Mirciulic#' )ietul (e el' a a(or!it/ Di" cau*a a"e!iei .i a e!o,iilor' 3ire.te/ E su3icie"t# 4"s# si!&la lui &re*e",# &e"tru ca s# te si!,i 4"su3le,it#/ Deci' &er(eaua sea!#"# cu cea (i" cli.eul (o!"ului Cristescu' (ar "u !ai e aceea.i/ Scri"ul' (i" "e3ericire' "u-l &o,i tra"s3or!a/ 8l %ei 4!&i"-e 4"s# s&re u.# .i &o*i,iile "u %or !ai cores&u"(e/ <ai' a(u"#-,i &uterile/ Ai *u-r#%it 4" toa!"#' .i ur!a (e &e *i( "u se %a cu"oa.te/ Parc#-l au( &e a%ocatul t#u la &roces/// O cli&#' Mela"ia2 8"ai"te (e a-l l#sa s# %or)easc#' tre)uie s# "e 4",ele-e! asu&ra u"ui a!#"u"t9 %ei a"-a6a u" a&#r#tor t$"#r' cu e &resia 3ra"c# .i "u &rea 3recat 4" c+i,i)u.uri/ Aceasta %a 3ace o )u"# i!&resie asu&ra (o!"ilor 6u(ec#tori' c#ci orici"e .tie c# atu"ci c$"( te si!,i %i"o%at ale-i u" !are !aestru' u"ul (i" %ul&oii &i.ic+eri u".i cu toate ali3iile/ Biceai c#-l au*i &e a%ocatul t#u1 Ce s&u"e1 Nu *#u' te asi-ur c# !# i"teresea*# 4" cea !ai !are !#sur#/ Scoase &ac+e,elul !ic (i" )u*u"arul tre"(ului .i (esc+ise u.a &e"(ulei/ Vor)ea cu %oce -roas#' a&#s$"( i!&orta"t &e sila)e9 0 Do!"ule &re*i(e"t' o"orat# i"sta",#2 Ni!e"i "u se !ai &oate 4"(oi (e i"oce",a clie"tei !ele' (oa!"a Mela"ia Lu&u/ A%e,i 4"ai"tea (u!"ea%oastr# &ro)ele (e "et#-#(uit ale "e%i"o%#,iei sale/ O co"3u*ie si"istr#' ase!#"#ri 3atale au a(us-o 4" aceast# )o # a i"3a!iei/ Per(eaua' scri"ul' acele &e"(ulei/ Pri%i,i-le' %# ro-' cu ate",ie .i co!&ara,i/ Iat#' acesta e 3il!ul &us la (is&o*i,ia (o!"iilor %oastre (e or-a"ele (e cercetare' acesta e cel luat (e c#tre co!isia (e&lasat# la (o!iciliul i"cul&atei (u&# arestarea ei/ Co"stata,i %# ro- (eose)irile/ Orici"e-.i &oate (a sea!a2 Locui",ele sea!#"#' (ar "u su"t i(e"tice/ Mela"ia 4"treru&se &le(oaria/ 8.i &li!)# %$r3ul li!)ii &e la col,urile -urii' cu o e &resie co"ce"trat#/ Era o&era,ia cea !ai (elicat#/ 8"locuirea acelor -+irla"(ate cu cele scoase (e la orolo-iul %eri.oarei lui Tolea/ N-a%ea %oie s# 3or,e*e/ Trecu a&roa&e 6u!#tate (e ceas &$"# au*i (eclicul &e care-l a.te&ta/ Nete*i 4"(elu"acele .i 4" s3$r.it 4.i 4"-#(ui c$te%a cli&e (e r#-a*/ 0 5i-a !ai r#!as ta)loul cu cale .i 4"l#turarea &ro&riilor tale ur!e/ Te a%erti*e*' 3eti,o' c# %a tre)ui s# 3ii (e ci"ci ori !ai ate"t#/ M# 4"tre) c$t &oate 3i ceasul/ 8" orice ca*' e trecut (e !ie*ul "o&,ii' (ar "u !ai t$r*iu (e ora u"u/ O si!,i 4" oasele tale .i ele "u te-au 4".elat "icio(at#/ S&u"e-!i' (ra-a !ea' 4,i a!i"te.ti u"(e ai &us &$"*ele r#!ase (e la )u"ica1 Vreau s#-,i a(uci a!i"te &$"# "u!#r la *ece/ <ai' +ai' "u te ali"ta .i "u te &re3ace' (oar .tii )i"e c# se a3l# 4" sertarul (e 6os al scri"ului/ Se ri(ic# su&l# (i" 3otoliu' 3#r# s# se s&ri6i"e 4" )ra,e' 7c#ci "i!ic "u %or)e.te !ai co"%i"-#tor (es&re )#tr$"e,e' (ec$t 3elul -reoi (e a &#r#si u" scau" co!o(7' .i trase urec+ea (e )ro"* 4"3i&t# 4" le!"ul sati"at/ Lucra &recis' 3#r# !i.c#ri (e &risos' ca .i cu! 3iecare -est ar 3i 3ost -$"(it .i re&etat cu !ult 4"ai"te/ P$"*ele erau 4"3#.urate 4"tr-o +$rtie al)astr# &e care ele%ii (e acu! *ece .i ci"cis&re*ece a"i o 3oloseau la 4"%elirea caietelor' iar -os&o(i"ele o &ri"(eau 4" &io"e*e &e -ea!uri c$"( &lecau la )#i' &e"tru a atra-e ate",ia +o,ilor' (u&# cu! o)ser%a &oetul Mi"ulescu/ B#tr$"a le "ete*i cu e!o,ie/ C$te%a acuarele co"%e",io"ale' 3#r# 4"(oial#' (ar -i"-a.e' (ese"e 4" creio"' uleiuri/ 8.i &ri%i critic &ortretul sc+i,at 4" c#r)u"e la o&ts&re*ece sau "ou#s&re*ece a"i' u" ca& cu!i"te' cu 3ru"te )oltit# .i )u*e (e co&il' u" ca& (es&re care )u"ic#-sa a3ir!ase c# "-are "i!ic i"teresa"t &e (i"a3ar#/ 7A. &re3era' Mela"ia' s# &icte* ce se &etrece 4"#u"trul lui' (ar "u 4"(r#*"esc' c#ci atu"ci "u te-ai !ai !#rita "icio(at#/ Toate 3lirturile tale ar lua-o la -oa"#///7 Dusese o 3e!eie cu &ri%irea &#tru"*#toare .i care .tiuse s#-.i a&ere e ce"tricit#,ile/ 8" 3a,a lui )#r)atu-s#u' !ai t$r*iu 4" 3a,a co&iilor/ Era 4" stare ca 4" Joia Mare' c$"( to,i "u-.i %e(eau ca&ul (e tre)i' 4" a6u" (e Cr#ciu" ori cu casa &li"# (e *u-ra%i s#-.i ia .e%aletul .i culorile .i s# se a&uce (e &ictat/ Diic#-sa' !a!a Mela"iei' &lat# .i 3#r# u!or' &e"tru care ori-i"alit#,ile' i"(i3ere"t (e "atura lor' "u 4"se!"au altce%a (ec$t ,ic"eli' iar e%olu,ia lor 3ireasc# co"(ucea o)li-atoriu la )ala!uc' o &ri%ea co"ster"at#/ B#tr$"a o i-"ora cu "e&#sare re-al# .i &icta 4" co"ti"uare 3lori cu co*i lu"-i' 4" %a*e at$t (e -ra,ioase' at$t (e 3ra-ile' 4"c$t te a.te&tai 4" 3iece

cli&# s# le %e*i ,#"(#ri' siluete ele-a"te (e 3e!ei' 3uselare .i ca! &lutitoare 0 "u %e(eai "icio(at# u"(e .i &e ce calc# 0 cu oc+i e"or!i .i e.ar3e 3asci"a"te' !ereu )#tute (e %$"t' )#r)a,i 4"-u.ti 4" u!eri .i .ol(uri' (ar cu 3i-uri 4"(r#*"e,e .i &#ti!a.e (e co"(otieri/ 0 Nu-i !are lucru (e ca&ul lor' 4i e &lica Mela"iei care' 4!)r#cat# 4" roc+ie &e&it cu &a"-lic# "ea-r# la -$t' 4.i )#l#"-#"ea ,a",o.# &ri!ele )oti"e cu "asturi .i toc' c#,#rat# &e &er%a*ul a($"c al 3erestrei/ Nu-i !ai "i!ic/ Dac 3leacuri (r#-#la.e' e cele"te &iese (e !e"a6 .i' c$"( i*)utesc' #sta-i !a i!ul !eu' s# "u 3iu &e"i)il#' !# si!t 4" al .a&telea cer/ Oricu! ar 3i 4"s#' !i se &are !ai i"teresa"t s# 3ac ta)louri &roaste (ec$t u" &a"(i.&a" reu.it/ C$"( coa(a lui Mirciulic# 4i ati"se )ra,ul' Mela"ia 4"toarse ca&ul .i-i *$!)i ta"(ru/ 0 Te-ai tre*it' (ra-ul !eu1 Cre(e-!#' !-a! str#(uit (i" r#s&uteri s# "u 3ac *-o!ot/ Ai r#)(are' 4,i e &lic i!e(iat ce a! (e -$"( cu aceste &$"*e/ Tre)uie s# 4"locui! ta)loul cu cale/ Du&# cu! .tii' a&roa&e to,i &ictorii 4.i re&et# te!ele' 4"cerc$"( s# le (es#%$r.easc#/ Bu"ica &roce(a la 3el' (e.i )#"uiesc c-o 3#cea !ai !ult (i" li&s# (e 3a"te*ie/ 8" 3i"e' "u-i 3ru!os s#-,i &o"e-re.ti 3a!ilia/ Ve*i carto"ul #sta1 Sea!#"# -ro*a% cu cel (e &e &erete/ Tot cale' aceea.i a!3or# (e ar-i"t' "u li&se.te "ici (ra&eria (e cati3ea ro.ie/ E ist# 4"s# o (eose)ire/ Ai sesi*at-o i!e(iat2 Di3er# "u!#rul 3lorilor' )i"e4",eles/ Su"t .a&te 4" loc (e ci"ci/ Deci' ,i-o s&u" "u &e"tru c# "u ai 3i &rice&ut' ci &e"tru c# !ie 4!i &lace s# &#l#%r#-esc .i su"t (e &#rere c# atu"ci c$"( 4"tr-o 4"c#&ere se a3l# (ou# &ersoa"e e &oliticos s# co"%erse*e 4!&reu"#' (eci/// O+' "u' (ra-a !ea' +ot#r$t "u ,i-e 4"-#(uit s# 3or!ule*i 3ra*e at$t (e lu"-i/ Ar 4"se!"a s# &ui &rea !ult la 4"cercare &uterile lui Mirciulic#' (e6a sec#tuite/ 8" (ou# cu%i"te' &e 3il!ul (o!"ului Cristescu ta)loul are (oar ci"ci cale/ C$"( %or %e"i 4"s# &e"tru a co"stata aute"ticitatea &ro)elor' (o!"ii (i" co!isie %or "u!#ra .a&te 3lori/ Nu !# &ot e &ri!a !ai li!&e(e (ec$t at$ta/ O %oi 3ace &ro)a)il la &roces' c$"( !i se %a (a cu%$"tul/ A(o&t# e &resia )#tr$"ei se"si)ile .i ultra-iate' care 4.i .ter-e col,ul oc+ilor cu )atista/ 0 V-a. ru-a s#-i co!u"ica,i (o!"ului Cristescu c# "u su"t su&#rat# &e (u!"ealui .i c# se )ucur# !ai (e&arte (e 4"trea-a !ea si!&atie/ Este u" o! a(!ira)il' u" e cele"t !aior' 3oarte (otat' &e"tru care eu .i Mirciulic# a%e! "u!ai cu%i"te (e lau(#/ L-a i"(us 4" eroare ase!#"area o)iectelor' (u&# cu! s-a (o%e(it' (ar asta "u-i sca(e !eritele/ Orici"e se &utea 4".ela/ V# ro-' (e ase!e"ea' s#-i (a,i asi-ur#ri c# u.a casei !ele %a 3i 4"tot(eau"a (esc+is# &e"tru (u!"ealui .i c# !-a. )ucura s#-l a! &ri"tre i"%ita,ii "o.tri !$i"e sear#' la o cea.c# (e ceai/ 8"c$"tat# (e 4"tors#tura 3ra*ei' Mela"ia (es&ri"se ta)loul (i" &erete' lu# u" cu,it (e (esert' r#!as &e !as#' .i' !a"e%r$"(u-l cu !ult# ate",ie' scoase cui.oarele (elicate/ 8"locui &$"*a .i' &este *ece !i"ute' .a&te cale c#r"oase' &li"e (e se%#' r$(eau al)-cati3eliu &e *i(ul (e l$"-# 3ereastr#/ 0 Bi"e c# "-ai a%ut (e li&it .i u" carto" &e s&ate' su3l#' c#ci u" &elica"ol &roas&#t ar 3i 3ost (etectat la a"ali*#/// <!' oa!e"ii !o(er"i &ier( o -r#!a(# (e %re!e cu a"ali*e (e tot soiul/ U" alt cara-+iosl$c (es&re care 4"ai"te (e r#*)oi a)ia se &o!e"ea' cel &u,i" 4" cercul t#u/// Cre(' Mela"ia' c# "-ai 3#cut "ici o -re.eal#' 4"s#' (u&# &#rerea !ea' -reul a)ia acu! 4"ce&e/ Vec+iul ta)lou %a tre)ui s#-l iei cu ti"e/ 8l %ei aru"ca 4!&reu"# cu 3ra"6urile &er(elei 4" &ri!ul co"tai"er (e -u"oi' c$t !ai (e&arte (e cas#' (ar "u !ai"te (e a le 4"%eli 4"tr-u" 6ur"al/ Pac+etul %a a%ea u" as&ect !i*er .i "ei"teresa"t' &e"tru ca "i!e"i s# "u 3ie te"tat s#-l (esc+i(#/// Dis&ar &e"tru ci"ci !i"ute' Mirciulic#/ Nu' "u !# (uc (e&arte/ P$"# la cre!atoriu/ G$"(e.te-te 4"tre ti!&' (ac# %rei' ce trucuri s# 3olosi! &e"tru ca (o!"ul !aior Cristescu s# "-o &oat# (o-%e-(i "icio(at#' (e.i o %a )#"ui (i" &ri!a cli&#' c# "oi i-a! !#sluit &ro)ele/ Co"stat (u&# 3i-ura ta c# te &re-#te.ti s# !e(ite*i i"te"s/ Mota"ul 4"cre!e"ise 4"tr-o atitu(i"e (e s3i" / Pro)a)il (or!ea/ Mela"ia ,i"ea cu %$r3ul (e-etelor !ar-i"ile u"ei -a*ete 4"(oite/ Mota"ul 4i s#ri 4" 4"t$!&i"are' !irosi 6ur"alul .i 4"ce&u s# str#"ute/ B#tr$"a r$se/ 0 Prostu,ule2 E &ra32 E act' ai au*it 3oarte )i"e/ Pra3' col)' &ul)ere' ti"#/// Oric$t !-a. str#(ui' "u %oi -#si alt si"o"i!/ Nu !i-a 3ost u.or s#-l a(u"' c#ci' (u&# cu! .tii' acu! e iar"#/

A! cotro)#it 4"s# 4" cre!atoriu .i ce-!i !ai li&sea a! co!&letat (e la &re.ul (oa!"ei Vasilia(/ Nu-l scutur# "icio(at# .i &resi!t c# i-a! 3#cut u" a(e%#rat ser%iciu/ A+' (ac# a. 3i &utut u!)la .i su) &atul ei/// De ce a! "e%oie (e !i*eria asta1 8,i s&u" i!e(iat/ Du&# ce-.i %a (a sea!a c# &ro)ele (u!"ealui "u !ai su"t 4" re-ul#' (o!"ul Cristescu %a cerceta i"-te--ri-ta-tea si-iliului/ Bi"e4",eles c# "ici "u l-a! ati"s' ce-,i 4"c+i&uiai1 8" aceast# cli&#' 4!i %a a(resa "i.te/// 8" s3$r.it' s# le *ice! cu-et#ri la care &re3er s# "u !# -$"(esc/ A&oi %a 4"ce&e s# scotoceasc# &ri" -arso"ier#' 4"cerc$"( s# (e(uc# &e u"(e a! i"trat .i %a c#uta ur!ele !ele/ Tot "-ai 4",eles1 Co"ce"trea*#-te' Mirciulic#2 Se %a (a &este ca& s# (e!o"stre*e c# eu sau altci"e%a a! &#tru"s 4" cas# &e"tru a-i !#slui (o%e*ile/ 8"tr-o s#&t#!$"#' &ra3ul se a.ter"e serios/ De aceea %oi 4"cerca s#-l &u" la loc acolo u"(e a! 3ost o)li-at# s# u!)lu/ Du!"e*eule !are2 Ce era s# 3aci2 Pur .i si!&lu !# cutre!ur/ Nu ati"-e &$"*a (e &#ia"6e"' 3eti,o/ D# o "ot# at$t (e aute"tic#/// B#tr$"a se (use 4" )aie .i scoase (i" (ul#&iorul 3ar!aceutic o clis!# !ic#/ O u!&lu cu &ra3ul colectat (i" &re.ul (oa!"ei Vasilia(' se&arat (e cel a(u"at 4" cre!atoriu' .i se a&uc# )i"e (is&us# s#-l &ul%eri*e*e &ri" cas#/ Di-ura 4i str#lucea' a%ea e &resia (e acu! ci"ci*eci (e a"i' c$"( &u"ea la cale o "#*)$tie .i se cre(ea at$t (e .ireat#' 4"c$t 4.i 4"c+i&uia c# %a 3i 4" stare s# o &#c#leasc# .i &e )u"ica/ 75i-ai 3i i!a-i"at %reo(at# c# 4" loc s# cure,i casa (e &ra3' (i!&otri%#' 4l %ei 4!&r#.tia &e !o)ile cu at$ta/// (a' #sta-i cu%$"tul' cu at$t a&etit1 A+' Mela"ia' e.ti o "e)u"# !ic#27 K La trei (i!i"ea,a' !aiorul Cristescu re"u",# (e3i"iti% s# !ai (oar!#/ 8" cas# era 3ri-' calori3erele "u 3u"c,io"au 4"ai"te (e ora ci"ci' 4.i &use &este &i6a!a u" ca&ot -ros (e-al "e%esti-sii .i' tre!ur$"( (e-a )i"elea' 4.i &re-#ti u" ceai' "u &e"tru c# ar 3i a%ut &o3t# s#-l )ea' ci &e"tru c# "u -#sea altce%a !ai )u" (e 3#cut/ R#t#cea (i" o(aie 4" o(aie' cu u" aer (escu!&#"it .i u" %a- se"ti!e"t (e "eli"i.te/ 7Ce "ai)a o !ai 3i .i asta17' se 4"tre)# tul)urat/ 7Si!t &ri!e6(ia' u" &ericol i!i"e"t' (e &arc# 4" ur!#toarele ci"ci secu"(e !i-ar &ica o c#r#!i(# 4" ca& sau u" -las %e"it (i" s&ate ar )u)ui9 Sus !$i"ile27 Cristescu "u era u" i"(i%i( cu &resi!,iri -ro*a%e .i (e aceea se"*a,ia 4i crea o stare (e co"3u*ie/ C$"( si!,i "e%oia s# scotoceasc# siste!atic a&arta!e"tul' se e"er%#/ 7Dac# !# a&uc s# caut &e su) &at .i &ri" (ula&uri su"t u" o! is&r#%it/ 8!i 3ac cole-ii' 4"tru"i,i 4" ca(ru 3esti%' u" ca(ou 3ru!os 0 (i" #la care-i 4"curc# (e o)icei &e !o.te"itori' "u se 4"(ur# s#-l aru"ce' (ar "ici s#-l ,i"# 4" cas#' o cu&# cu se!"#turi' sau u" orolo-iu cu (e(ica,ie care a(uce a e&ita3' 4" orice ca* o c+estie %olu!i"oas# 0 4!i str$"- !$"a' !# )at &e u!#r' .i la &ri!a 4"t$l"ire &e stra(# !# iau cu Y"ea CristesculeZ/7 I(eea 4i %e"i !ai t$r*iu' 4" ti!& ce sor)ea ulti!a 4"-+i,itur# (e ceai rece/ 7Mela"ia a i"trat 4" ac,iu"e2 Pu" &ariu &e orice///7 Ar(ea (e "er#)(are s# se 3ac# .ase (i!i"ea,a' s# a6u"-# la )irou s# a3le (es&re ce e %or)a/ Se !ira c+iar c# tele3o"ul "u su"# &e"tru ca u" -las alar!at s#-i co!u"ice ci"e .tie ce e"or!itate/ Ce(# te"ta,iei .i %eri3ic# i"util (ac# a&aratul 3u"c,io"ea*#/ S$c$it' 4.i *ise c# &oate ca(oul acela 3ru!os 4l %a &ri!i !ai cur$"( (ec$t 4.i 4"c+i&uia/ A.te&t# 4" 3otoliu 4!)r#cat .i )#r)ierit' -ata 4" orice !o!e"t s# *)oare &e u.#' i%irea *orilor/ K Pres#rase &ra3ul (oa!"ei Vasilia( 0 7u" &ra3 cas"ic' (ra-a !ea' (e i"terior' cu totul altce%a (ec$t cel (e &e stre.i"i .i aco&eri.uri' iar (o!"ii (e la &oli,ie a)ia a.tea&t# s# 3aci o -re.eal#7 0 &e o)iectele (i" -arso"ier#' re&arase cu u" cu,it lat tortul (i" care Mirciulic# (oar -ustase/ 7Nu i-a &l#cut' ai &us &ro)a)il &rea !ult# %a"ilie .i asta-i (# u" -ust i"si"ua"t/ Do!"ul !aior .i-ar &utea 4"s# a!i"ti c# "-a,i a&ucat s# -usta,i (i" el .i' .tii"(u-te a!atoare (e

(ulciuri' .i-ar 4"c+i&ui c# "-ai re*istat s# iei !#car o 4"-+i,itur#/7 Dra"6urile &er(elei' a,ele .i %ec+iul ta)lou le 4!&ac+etase 4"tr-u" 6ur"al/ 0 Cre( c# "-ai uitat "i!ic' .o&ti' cercet$"( 4"3ri-urat# 4"c#&erea/ Dii -ro*a% (e ate"t#' 3eti,o' c#ci 6oci o carte !are/ 5i-a !ai r#!as &u,i" &ra3 &e"tru co!utator1 Bi"e4",eles/// A! s# te tra- (e urec+i' Mela"ia2 Mi-ar &l#cea .i !ie s#-,i sc+i!)i !#car 3uroul' (ar "-ai s# co!i,i aceast# eroare &e"tru "i!ic 4" lu!e2 Si"-urul lucru &e care 4,i 4"-#(ui s#-l iei e %ec+ea ta &las# (e s3oar#' c#ci "u &o,i s# u!)li cu Mirciulic# su) )ra, la ora trei "oa&tea/ Mota"ul' "ea.te&tat (e (ocil' se l#s# 4"3#.urat 4" *iare .i %$r$t 4" &las#/ B#tr$"a s&use 3ru!os la re%e(ere' *$!)i"( o(#ii -oale/ Se strecur# cu aceea.i u.uri",# &ri" 3erestruica )#ii (u&# ce ri(icase 3orai)#rul .i-l 4"cli"ase u.or o)lic' 4"tr-u" ec+ili)ru &recar/ C$"( a6u"se 4" curte trase s&re ea ra!a (e le!" a -ea!ului/ O *-$l,$i i!&erce&ti)il &$"# si!,i c# 3orai)#rul alu"ec# la locul lui )loc$"( 3ereastra/ D#(u (i" ca& !ul,u!it# .i %$r4 clis!a 4" &ac+etul (esti"at co.ului (e -u"oi/ Cu u" se"ti!e"t 4!)#t#tor (e triu!3' lu# &lasa .i se 4"(e&#rt#' alu"ec$"( &e l$"-# *i(uri/ U" cer su!)ru' -olit (e stele' a!or,ise &este ora./ K Ti!&ul #sta 4i &l#cea lui A*i!ioar#/ Ploaie' 3ri-' cer .oriciu/ 8" )o(e-# -#sea la orice or# o )ere rece' &e stra(# circula (oar ci"e a%ea trea)#' "u tra"s&ira/ Locote"e"tul &#.ea rar' &relu"-i"(u-.i (eliciul/ Cartierul era &ustiu/ Calcul#' &ri%i"(u-.i ceasul' c# &$"# .i clie",ii &ri!ei curse (e auto)u* &uteau s# !ai (oar!# li"i.ti,i o 6u!#tate (e or#/ A*i!ioar# ascultase o "oa&te 4"trea-# &o%e.tile lui 3rate-s#u 4"tors (i" I"(ia .i acu!' reca&itul$"(' 4.i s&use sur$*$"( c# )#iatul le ca! 4"-ro.ase/ 8i &l#cea s# 3ie ur!#rit cu r#su3larea t#iat#' s#-.i *(ro)easc# asiste",a .i' 4"c# (e co&il' cea !ai )a"al# 4"t$!&lare re&ro(us# (e el c#&#ta &ro&or,ii se"*a,io"ale/ Pri%irea-i c#*u &e t#)li,a i"(icatoare 3i at# 4"tre suli,ele u"ui -ar( (e 3ier %o&sit 4" %er(e/ Stra(a Toa!"ei/ 8" a &atra sau a ci"cea cl#(ire locuise Mela"ia/ 7<!' &e u"(e s-o 3i ascu"*$"( "e)u"a aia17 8" aceea.i cli&#' locote"e"tul se li&i (e *i(' "e%e"i"(u-i s#-.i crea(# oc+ilor/ B#tr$"a !er-ea 4" 3a,a lui c#r$"( o &las# (e s3oar#/ Nu 4"c#&ea "ici o co"3u*ie9 &ro3ilul .ters' 4"tre*#rit &e"tru o 3rac,iu"e (e secu"(#' statura' &a.ii !#ru",i/ Stu&e3iat' "e+ot#r$t asu&ra 3elului 4" care tre)uia s# &roce(e*e' A*i!ioar# 4"ce&u o ur!#rire clasic#/ O l#s# s# se 4"(e&#rte*e' tra%ers# stra(a .i se a"-a6# 4"tr-u" 3ila6 o)lic/ Du&# toate a&are",ele' Mela"ia se 4"(re&ta s&re sta,ia (e ta iuri/ Mer-ea "e&#s#toare' 3#r# s# &ri%easc# 4" ur!# .i' 4" (re&tul u"ei 3lor#rii' locote"e"tul aiurit o au*i ($"( -i"-a. )u"# (i!i"ea,a -aroa3elor (i" %itri"#/ Circa trei sute (e !etri o !ai (es&#r,eau (e sta,ie/ A*i!ioar# (ecise 3e)ril s# co"ti"ue ur!#rirea &$"# la -a*(a )#tr$"ei/ De acolo' ,i"$"( casa su) su&ra%e-+ere' 4i %a tele3o"a !aiorului Cristescu/ 8"ai"te (e a coti &e Po&a Petre' a%u se"ti!e"tul c# ci"e%a se a3l# 4" s&atele s#u/ Nu a&uc# s# se 4"toarc#/ Pri!i o lo%itur# &uter"ic# 4" !oalele ca&ului .i se &r#)u.i &e trotuarul u!e(/

CAPITOLUL VIII MELANIA SE AMUBO E!ilia Plo&ea"u (or!ea a($"c/ B#tr$"a se (e*)r#c# re&e(e' cur#,# ate"t# tre"ciul .i t#l&ile &a"to3ilor 4!&ru!uta,i' 4l e &e(ie &e 3alsul Mirciulic# 3#r# e ces (e !e"a6a!e"te/ I!&ostorul se strecur# 4" stra(# .i (is&#ru &e"tru tot(eau"a/ Plasa (e s3oar# 4!&reu"# cu &a"-lica ro.ie (e la -$tul !ota"ului a6u"ser# 4" cre!atoriu .i' (u&# ce !o"t# ar#t#toarele la &e"(ula (i" (e)ara' 4.i s&use !ul,u!it# c# a 3#cut o trea)# )u"#/ Era a&roa&e &atru' (ar si!,ea c# e &rea a-itat# &e"tru a &utea a(or!i/

8"3#.urat# 4" +alatul al)astru' !atlasat' )#tr$"a se 6uca cu ciucurii (e la cu%ertur#' 4"cerc$"( u" se"ti!e"t reco"3orta"t (e li)ertate/ 8" 3o"(' "u a%usese "icio(at# restric,ii &rea se%ere (e 4"(urat/ Cu toate acestea' (u&# !oartea colo"elului' 3#r# s# r#su3le &ro&riu-*is u.urat#' 4"ce&use s# -uste a%a"ta6ele u"ei %ie,i i"(e&e"(e"te/ 8.i reco"si(erase ast3el 4"trea-a e iste",#' 4"l#tur$"( (elicat' (ar 3er!' orice ar 3i &utut su-era i(eea (e o)li-ati%itate/ Nu 4"tre,i"ea rela,ii i"utile' i"(i3ere"t (e %aloarea lor &e &la" social' 7c#ci' (ra-a !ea' !ai !ult (ec$t e.ti "-ai s# a6u"-i %reo(at#7' re&u(ia &riete"iile 4!&o%#r#toare/ Dii"( co"si(erat# 4" -e"eral "#t$"-#' i se scu*a li&sa (e a"-a6are' cu at$t !ai !ult cu c$t re*er%ele ei &urtau tot(eau"a %e.!$"tul u"ei &olite,i ire&ro.a)ile/ Co"trar oa!e"ilor care se (escurc# a(!ira)il 4" societate .i &e care "u-i s&erie ci"cis&re*ece sau (ou#*eci (e i".i a(u"a,i 4"tr-o 4"c#&ere' to,i re&e*i"(u-.i oc+ii s&re "oul sosit' -#si"( i!e(iat to"ul' *$!)etul .i e act cu%i"tele care tre)uie s&use' )#tr$"a 4.i iu)ea solitu(i"ea/ Mela"ia a%ea rara ca&acitate (e a se (istra !i"u"at si"-ur#' 3ie c# %e(ea u" 3il! 0 &re3era !ati"eele 0' citea o carte' se &li!)a sau &etrecea o sear# lu"-# .i &loioas# (e toa!"# &re&ar$"( o &r#6itur# co!&licat#/ 8" ti!& ce )#tea al)u.urile sau ale-ea "uci' 4.i &o%estea a!i"tirile st$"( (e %or)# cu &ersoa"e (e !ult (is&#rute/ Du&# u" ceas (e co"%ersa,ie' a%ea i!&resia c# 4"tr-a(e%#r &#l#%r#-ise cu Lili Boeriu' (e &il(#' (ece(at# &ri" :JE/ 7Mi-era (or (e ea .i-acu! !# si!t !ult !ai li"i.tit#/ Ai re!arcat' (esi-ur' (ra-a !ea' c# Lili "-a &ro-resat (eloc' 3olose.te 4" co"ti"uare e &resiile acelea (e!o(ate (e la 4"ce&utul secolului/7 Co"c+i(ea a&oi cu o satis3ac,ie curioas#9 7Cre( c# su"t si"-ura &ersoa"# (i" lu!e care-.i a(uce a!i"te (e Lili/// Nu a%ea 3a!ilie' iar &riete"ii ei' cu e ce&,ia ta' Mela"ia' 3ire.te' (ac# ar !ai tr#i ar 3i tre)uit (e !ult s# 4!&li"easc# o sut# (e a"i/ 8" locul t#u "-a. &aria u" si"-ur leu &e !e!oria u"or &erso"a6e co"te!&ora"e cu (o!"ul Go-#l"icea"u///7 Acu!' cu E!ilia scoas# (i" 6oc' li"i.tit#' .tii"( c# a (istrus &ro)a !aiorului .i cu aute"ticul Mirciulic# al#turi' se si!,ea 4"tr-o (is&o*i,ie stra."ic#/ Ju!#tate (e %eac 4" ur!#' &e aceea.i stare (e s&irit' o)i."uia s#-.i !u.te %$r3ul co(i,ei )lo"(e' -roase' cu &#!#tu3 la ca&#t .i &a"-lic# al)astr#9 7a. a%ea c+e3 (e-o tr#s"aie27 I(eea 4i %e"i (i" se"i"/ D#cu o tu!)# 4" &at .i )#tu (i" &al!e/ K er)#"ic# Mi-a (esc+ise oc+ii )ui!ac/ Articul# -reu' cu -ura 4"cleiat# (e so!"9 0 Ce %rei1 Ce s-a 4"t$!&lat1 S$s$ia' co"soa"ele alu"ecau/ Prote*a se a3la 4" &a+arul cu a&# (e &e "o&tier#/ Dlore"ce !$r$i9 0 E.ti sur(1 Su"# tele3o"ul/ 0 Vreo -re.eal#/// C$t e ceasul1 0 R#s&u"(e2 er)#"ic# a&ri"se lu!i"a/ Nu "i!eri &a&ucii .i se &reci&it# (escul, 4" su3ra-erie/ Aler-a cr#c#"at' 4" &i6a!aua %ec+e cu u" )a*o" e"or!' (e alt# culoare/ Pe cele )u"e le &#stra &e"tru )#i' (e 6e"a -a*(ei' sau 7Doa!"e 3ere.te' %i"e u" (octor s# te %a(#' "u-l &o,i &ri!i oricu!7/ Cu acela.i &rile6 se i%eau .i cear.a3urile (e ola"(# (i" *estrea Dlore"cei' cu (u"-i ru-i"ii (e *#cut 4" .i3o"ier' (is&#reau &re.urile a*%$rlite &e &ersa"e .i 7(ru!ul7' o tra%ers# si"istr# (e &$"*# ce"u.ie care str#)#tea su3ra-eria (i" %esti)ul &$"# la )uc#t#rie/ Tele3o"ul co"ti"ua s# *)$r"$ie/ Dlore"ce' tre*it# (e-a )i"elea' se uit# la ceas/ 7Patru2 S# "u i se 3i 4"t$!&lat ce%a lui Sa"(i///7 Du&# %ocea &i,i-#iat# .i e cla!a,ii' 4.i (#(u sea!a c# )#r)atu-s#u e e!o,io"at/ 0 Nu 4",ele-2 Vor)i,i !ai tare2 Da' casa Mi-a/// Ci"e1 Tu e.ti' Mela"ia1 E traor(i"ar2 8"tr-o secu"(#' Dlore"ce 3u l$"-# el .i-i s!ulse a&aratul/ 0 De u"(e %or)e.ti1 Ce-i cu ti"e1 Cu! te si!,i1 B#tr$"a &#rea c# tele3o"ea*# (i" 3u"(ul &#!$"tului/ Dlore"ce a%u i!&resia c# &l$"-e .i i"i!a i se r#suci' stri%it# (e !il#/ 0 M-au r#&it/// O+' "i.te oa!e"i 4"-ro*itori2 Nu-!i &er!it s# &lec' !-au sec+estrat

aici/// 0 U"(e1 Pe"tru &ri!a oar# 4" %ia,#' Dlore"ce 4.i &ier(u cu!&#tul/ 8i li&sea orice i"i,iati%#' se si!,ea &arali*at#' ca&ul 4i %$6$ia/ 0 U"(e e.ti1 re&et#/ 0 Nu .tiu/ 8"tr-u" )loc/// Mela"ia &l$"-ea/ Dlore"ce' 4" &a"ic#' ,i&#9 0 Ci"e te-a r#&it1 Ce %or (e la ti"e1 0 A+2 M-au %#*ut2 Vi"2 S&u"e-i (o!"ului !aior Cristescu/// Lui Dlore"ce i se &#ru c# au(e o u.# tr$"ti"(u-se' 4" urec+i 4i r#su"# o &al!# .i -lasul Mela"iei care co"6ura9 7Nu/// %# ro-///7 A&oi co"%or)irea se 4"treru&se/ Doa!"a Mi-a r#!ase cu rece&torul 4" !$"#' stri-$"( i"util alo' alo2/// C$"( %e"i to"ul' &use a&aratul 4" 3urc# uit$"(u-se "e&uti"cioas# la er)#"ic#/ I!&resio"at# &$"# 4" a($"cul su3letului' .i-o i!a-i"a &e Mela"ia !altratat# c+iar 4" cli&ele acelea (e )a"(i,i o(io.i care "u se l#sau 4"(uio.a,i "ici (e %$rsta' "ici (e 3ra-ilitatea ei/ 0 Ce-a s&us1 )$l)$i er)#"ic#/ 0 Au r#&it-o/ Nu .tie u"(e se a3l#/ Ci"e%a a sur&ri"s-o .i-a 4"c+is/ At$t a !ai a&ucat s# *ic#9 7S&u"e-i !aiorului Cristescu///7 A! i!&resia c# o )at' a(#u-# &ri"tre lacri!i/ 0 O )at12 Ce %or)e.ti12 0 Du!"e*eule2 De ce a tre)uit toc!ai ei s# i se 4"t$!&le &o%e.tile astea1/// U"(e ai &us tele3o"ul lui Cristescu1 0 Vrei s#-l su"i acu!1 Dlore"ce 4"cli"# (istrat# ca&ul/ Oc+ii lui er)#"ic# se )ul)ucar#/ E cla!# co"ster"at9 0 La &atru (i!i"ea,a12 5i-ai &ier(ut si!,ul co!u"' Dlore"ce2 E o or# co!&let "eco"%e"a)il#/ 8" (e3i"iti%' Cristescu "u-i u" a!ic (e-al "ostru .i "ici !e(icul 3a!iliei ca s#-l (era"6e*i c$"( ai c+e3/ Tre)uie s# 3i! re*o"a)ili/// K Mela"ia (use 4"a&oi tele3o"ul 4" o(aia E!iliei Plo&ea"u/ 8"ai"te (e a i"tra 4" &at 4.i s#rut# i!a-i"ea (i" o-li"(#/ 7O !eri,i' 3eti,o' &e cu%$"tul !eu2 La ora .a&te' sau &oate c+iar o&t' 4l %or su"a &e (o!"ul !aior Cristescu/ Nu 4"ai"te' c#ci er)#"ic# e &rea &rotocolar &e"tru a tre*i oa!e"ii cu "oa&tea 4" ca&/ 5i"e -ro*a% la co"%e"ie",e' iar Dlore"ce se si!te &rea &r#)u.it# acu! ca s# se certe cu el/ Do!"ul !aior %a scr$."i (i" (i",i' c#ci (u&# trei sau &atru ceasuri' 4i %a 3i i!&osi)il s# (etecte*e (e u"(e a %e"it a&elul' (e-ar 3i s# !o)ili*e*e toate tele3o"istele (i" Bucure.ti/ Dac# "u l-ai 3i cu"oscut &e er)#"ic#' "u ,i-a. 3i &er!is 4" ru&tul ca&ului s# co!i,i ase!e"ea i!&ru(e",#/ Acu!' 3eti,o' la culcare2 Do!"ul Ne( 4.i %a 3ace a&ari,ia &este c$te%a ore .i "u %reau s# te %a(# cu o)ra6ii .i3o"a,i/ O (oa!"# 4" %$rst#' &roas&#t#' o3er# &e"tru orici"e o &ri%eli.te 4"%ior#toare/// Iar te-ai &us la tai3as1 S# .tii c# te o)r#*"ice.ti' Mela"ia2 So!" u.or/7 A(or!i i!e(iat/ Sur$sul st#ruia &e 3i-ura (e &or,ela" cu )u*e u!e(e .i tr#s#turi !ici care acu! &#reau 3#r# %$rst#/ Mirciulic# ie.i (e su) calori3erul 4"ci"s .i se 3#cu co%ri- l$"-# ca&ul (e ar-i"t al )#tr$"ei/ K Nu !ai a%u r#)(are s# a.te&te acas# .i la .ase 3#r# ci"ci urca sc#rile !i"isterului/ O3i,erul (e ser%iciu "-a%ea "i!ic i"teresa"t (e ra&ortat/ Cristescu' &ra(# aceleia.i te"siu"i' 4"ce&u s#-.i ascut# creioa"ele/ Desc+ise tra"*istorul .i %re!e (e u" ceas ur!#ri cris&at &ro-ra!ul (i!i"e,ii/ La .a&te .i 6u!#tate a&#ru locote"e"tul A*i!ioar# cu u" ca& i!e"s' "u!ai )a"(a6e' &e care "u 4"c#&ea &#l#ria/ Maiorul se +ol)#/ 0 Ce-ai &#,it1

0 M-a &oc"it u"ul la !o(ul cel !ai artistic/ Oia (e la s&ital *iceau c# "-au %#*ut (e !ult o lo%itur# e ecutat# at$t (e &lastic/ O3t#9 A%e,i i(ee cu ci"e !-a! 4"t$l"it a*i-(i!i"ea,#1 0 Du&# &eisa6' ar &utea 3i Cassius Cla;/ 0 Mai r#u2 Mela"ia Lu&u/ Bu*ele !aiorului se !i.car# 3#r# su"et/ A*i!ioar# relat# 4"t$!&larea 3#r# s# o!it# %reu" a!#"u"t/ Cristescu 4l asculta 4"3ri-urat' uluit' "er#)(#tor s# a3le s3$r.itul/ 0 A! -re.it "easi-ur$"(u-!i s&atele/ 0 Prostii2 e cla!# !aiorul/ Orici"e ar 3i c#*ut 4" aceea.i ca&ca"#/ Vreau s#-l %#( &e i&ocritul #la 4" stare s# a3ir!e c# .i-ar 3i asi-urat s&atele c$"( se tre*e.te (i" se"i" cu Mela"ia 4" 3a,a lui/ Mela"ia &e care o cau,i ca u" *#"atic .i care s-ar &utea e%a&ora' ar &utea &ur .i si!&lu &ieri 4" eter' at$t c$t 4"torci ca&ul/ M# 4"tre) ci"e o 3i ti&ul care te-a ara"6at/ Te-ai c#utat &ri" )u*u"are1 0 I!e(iat ce !i-a! re%e"it/ Nu-!i li&sea "i!ic/ 0 P#cat2 Era (e tot +a*ul s# 3ii &escuit (e u" )or3a. cu )V-ui" &e"tru !u.teriii (e &atru (i!i"ea,a/ R#!$"e o si"-ur# e &lica,ie9 a-resorul e co!&licele Mela"iei/ Dir-ar s# 3ie2 S#ri (e &e scau" .i se (use "er%os la 3ereastr#/ Nu-!i &lace2 Nu-i stilul ei/ Vor)a colo"elului Nasta' su"t s&ecialistul "r/ = 4" )ala!ucul Mela"ia Lu&u .i &o,i s# !# cre*i' )#tr$"a "u lucrea*# cu -ar(#' -orile care s-o &#*easc# .i a.a !ai (e&arte/ 0 Mela"ia Lu&u &#rea s# 3ac# total a)strac,ie (e u" e%e"tual 3ila6' i"(i3ere"t (e "atura lui/ Mer-ea se"i"#' (#(ea )u"# (i!i"ea,a c#,eilor !ati"ali .i -+i%ecelor (i" 3lor#rii/// 0 <!2 Mi-ar &l#cea s# a3lu .i eu ce-ar &utea-o scoate (i" 3ire &e Mela"ia/ 8" s3$r.it' asta e o &ro)le!#/ Deoca!(at# +a)ar "-a%e! ci"e-i !oco3a"ul/ A (oua c+estie2 Ce c#uta &e stra(a Toa!"ei1 0 Pe Mirciulic#' &resu&u"' 4"(r#*"i A*i!ioar#/ Cristescu c#sc# oc+ii/ 0 Nu te si!,i )i"e' (ra-ul !eu1 0 V-a! s&us' (ar &ro)a)il "-a,i re,i"ut/ A! %#*ut (eslu.it ca&ul !ota"ului ie.i"( (i" &las#/ 0 E "e)u"#2 su3l# stu&e3iat !aiorul/ 0 Ni!e"i "u se !ai 4"(oie.te/ Tr#s#turile lui Cristescu se &leo.tir# )rusc/ Di"tr-o (at# &#ru o)osit' )#tr$"' e&ui*at/ 0 Ce-are cu "oi 3e!eia asta' !#i )#iete1 Locote"e"tul "u r#s&u"se/ Dac# st#teai s# c+i)*uie.ti' )#tr$"a "-a%ea "i!ic cu ei/ Di!&otri%#' "u %oia (ec$t s# 3ie l#sat# 4" &ace .i' !ai !ult ca si-ur' ar 3i &re3erat s# "u au(# 4" %ia,a ei (e Cristescu sau A*i!ioar#/ 0 Co!&eti,ia e "eloial#' s&use !aiorul/ Eu (eoca!(at# !# co"si(er u" o! "or!al' iar ea e cate-oric &oc"it# cu leuca/ C#&ia,ilor le 3rea!#t# -la"(ele' le %$6$ie creierii' le &lou# cu i(ei/ Doar u" s!i"tit &oate s# le %i"# (e +ac/ Locote"e"tul 4.i ri(ic# "e&uti"cios )ra,ele/ 0 De.i a! &ri!it o lo%itur# 3ru!u.ic#' !i s-au (at asi-ur#ri c# "u %oi 4!&leti 3ulare 4" (u"-i' 4"c+i&ui"(u-!i c# a. 3i Nelso"/// 0 Clar2 Nu-!i r#!$"e (ec$t s#-!i iau tre"ciul .i s# !# (e&lase* 4" stra(a Toa!"ei' u"(e &ro)a)il !# a.tea&t# o sur&ri*# at$t (e !#rea,#' 4"c$t o s# tre)uiasc# s# re*e! *i(urile/ A(#u-#' lu$"(u-.i &#l#ria9 Da' (ra-ul !eu' a! cele !ai su!)re &resi!,iri/ B)$r"$itul tele3o"ului 4l 3#cu s# tresar#/ A*i!ioar# 4i trecu rece&torul/ 0 Da' (o!"ule Mi-a/// C$"( %-a su"at1 I"teresa"t/// Bi"e' o s# trec 4" cursul (i!i"e,ii &e la (u!"ea%oastr#/ A! re,i"ut &er3ect/ E sec+estrat#' sc+i"-iuit#' !artiri*at#' .i/// &o3ti,i1 i torturat#' )i"e4",eles/ Nu' 3ire.te' "i!e"i "u &oate trece i"(i3ere"t &e l$"-# o ast3el (e situa,ie c$"( e %or)a (e 7)iata Mela"ia7' !ai cu sea!# eu/// Res&ectele !ele2 K 0 Ce-a s&us1 4"tre)# Dlore"ce/

er)#"ic#' &li" (e i!&orta",#' ar)or# o e &resie a3ectat#/ C$"( se si!,ea 4" ce"trul ate",iei (e%e"ea !ar,ial/ 0 P#rea e tre! (e i!&resio"at/ E u" o! cu!seca(e .i' e%i(e"t' tra-e(ia Mela"iei 4l !i.c# &ro3u"(/ Re&eta' 4"ti&#ri"(u-.i )i"e 4" !i"te' 3iecare cu%$"t al !eu/ 0 Ce-a s&us el1 Pe ti"e te-a! au*it/ 0 Ne %a 3ace o %i*it# c+iar 4" (i!i"ea,a aceasta/ Cre( c# ar tre)ui s#-,i sc+i!)i roc+ia' Dlore"ce' .i &a"-lica (i" &#r/ Nu ca(rea*# )leul 4" 4!&re6ur#ri at$t (e (ra!atice/ 0 Mai e &$"# la &arastas/ 0 Ceea ce "u "e 4!&ie(ic# s# 3i! (ece",i/ A! uitat ese",ialul/ La s3$r.it a *is 7res&ectele !ele27 Cristescu' ai )#-at (e sea!#' "u a*%$rle %or)ele 4" %$"t/ 8.i ri(ic# -u.a' uit$"(u-se la "e%ast#-sa cu o satis3ac,ie "i!icitoare/ K 7Mai a! trei *ile7' 3u &ri!ul -$"( al lui Ne( ($"( oc+i cu (i!i"ea,a 4"tu"ecat# care se &ier(ea 4" (ra&eriile ce"u.ii/ Su"# restaura"tul .i' c$"( ie.i (e su) (u.' -#si !icul (e6u" &e !as#' aco&erit cu u" .er%et al)/ M$"c# totul' se 4!)r#c# ra&i(' sur$se cuceritor ca!eristei 4"-e"u"c+eate l$"-# as&irator .i' a.te&t$"( li3tul' 4.i a&ri"se &ri!a ,i-ar#/ Se si!,ea la 3el (e %i-uros ca alt# (at#' &er3ect st#&$" &e re3le ele sale' &ri%irile 3e!eilor 4l asi-urau c# r#!#sese acela.i )#iat cu 3ar!ec' la !#sur#torile (i" re-istrul croitorului "u a(#u-ase u" ce"ti!etru' .i totu.i a&ro&ierea *ilei c$"( &e tortul lui a%eau s# se 4"-+esuie &atru*eci (e lu!$"#ri ro.ii 4l alar!a/ Se uita (i" ce 4" ce !ai (es la ceas' (u&# &atru*eci (e a"i 4"ce&e o)sesia ti!&ului' 4" cur$"( %a (e%e"i 7)#tr$"ul7' a.a cu! "u!ai cu *ece a"i 4" ur!# 4l socotise el &e el%e,ia"ul cu oc+i cati3ela,i/ 8"ce&use s#-.i ra,io"ali*e*e ,i-#rile' i*)utea s# "u 3u!e*e 4"tre !ie*ul "o&,ii .i .ase (i!i"ea,a' 4"ota (e trei ori &e s#&t#!$"# 4" &isci"a <otelului Ro;al' re"u",ase la )ere .i-.i )#tea 6oc (e scotc+ co!)i"$"(u-l ca a!erica"ii9 u" (e-et (e alcool' !ult# -+ea,# &este care tur"a (i" -ros soda. Portarul' u" )#r)at t$"#r .i %oi"ic 4" u"i3or!# ca3e"ie' cu 3i-ur# si!&atic# .i o &ri%ire care "u-l 4".ela &e Ne(' 4i 4"%$rti &li" (e a!a)ilitate u.a rula"t#/ C$"( &use !$"a &e &ortier#' 4"toarse 3ul-er#tor ca&ul' (ar o!ul era ocu&at cu a"i!atoarele care (#(eau t$rcoale +otelului/ E!ilia' Vl#(u, Tolea .i Nicolaescu 4l a.te&tau "er#)(#tori/ Baleri"ul 4.i ar#t# !$"(ru tro3eul/ U" !icro3o" (e circa *ece ce"ti!etri 4"tr-u" etui (e &lastic c#&tu.it cu cati3ea/ 0 Ma(e 4" R/D/G/' e &lic#/ Cost# 4" 6ur (e ci"ci-.ase !ii/ Pe"tru e"-le*' ci3ra "u a%ea "ici o se!"i3ica,ie/ Nu-.i (#(ea sea!a (ac# asta 4"sea!"# !ult sau &u,i"/ 0 Ci"e o s# &l#teasc# (istrac,ia' r$"6i Nicolaescu' recu*iterul' 3e!eia (e ser%iciu1 Tolea ro.i/ 0 8,i (ai sea!a c# a! s#-l restitui/ Nu !# &rete* la &orc#rii/ 0 Pe !#sur# ce te cu"osc !ai )i"e' "-a. *ice/ Ne( se uit# s&re (or!itor/ 0 Ce 3ace )#tr$"a1 0 Doar!e/ Nu &ri!e.te o!a-ii 4"ai"te (e u"s&re*ece/ i eu !-a! tre*it 3oarte -reu ast#*i/ Nu .tiu ce-a! a%ut/// Morto" cercet# 3a,a %er*uie a E!iliei' cu &leoa&e u!3late' .i *$!)i .ters/ 0 U"(e co"%ersea*# (e o)icei cu !ota"ul1 0 Pe ca"a&ea/ Morto" scoase a)a6urul (e !#tase coco,at &e ti6a 4"alt# .i i"stal# !icro3o"ul/ Dirul 4l ca!u3l# 4"3#.ur$"(u-l 4" 6urul ca)lului al) al l#!&ii/ 0 S# s&er#! c-o s# ias# ce%a (e aici/ U" s&ecialist ,i-l (esco&er# 4"ai"te (e-a (a )u"# *iua/ 0 Te &o!e"e.ti c# )a)a e %reo i"-i"er#' r$se Mirel Nicolaescu/ Ce aiureal#2 Practic' &$"# acu! a! !a"-lit trei sute (ou#*eci (e !ota"i )ru"e,i .i a! scos-o &e Bu)uli"a (e la

,u+aus/ At$t/ 0 Ai (re&tate/ S-ar &utea 4"s# ca 4"ce&$"( (e ast#*i s# recu&er#! ti!&ul &ier(ut/ Tolea ar 3i %rut s#-l 4"tre)e (ac# se -$"(e.te la ce%a &recis' (ar "u 4"(r#*"i/ Era ti!i( .i co!&le at' !ai ales 4" &re*e",a oa!e"ilor &e care-i si!,ea !ai i"teli-e",i (ec$t el/ 0 i acu!1 4"tre)# E!ilia/ Baleri"ul se ri(ic# o3t$"(/ 0 Eu !# (uc la re&eti,ie/ V# tele3o"e* c$"( ies/ 0 S#rut#ri (e !$i"i lui !a(a! Ula"o%a2 s&use Nicolaescu/ Pe ea o 4"%#,a,i !eserie1 Baleri"ul 4i *$!)i' i-"or$"( &ro%ocarea/ 0 Tu "-ai 3ost la )irou1 0 8!i &or,i (e -ri6#' bab%' M# si!t i!&resio"at/ 0 Nu 3aci )i"e' s&use 4"cet E!ilia/ 0 Ve(e,i-%# (e trea)#2 A! certi3icat !e(ical/ Trei *ile recrea,ie2 8" li&s# (e altce%a !ai )u" .i (ac# "-a%e,i "i!ic 4!&otri%#' su"t (is&us s# %# ,i" co!&a"ie/ P$"# se tre*e.te )#tr$"a' &ro&u" s# 6uc#! u" &oc+er/ Cu"o.ti 6ocul #sta' coa"e1 0 N#(#6(uiesc s# !# (escurc/ 0 8" re-ul#/ Biletul (e a%io" e ac+itat1 0 Da/ 0 O&re.te-,i )a"i (e trolei)u* .i 6ur# c# "u te ati"-i (e ei/ E!ilia 4.i re&ri!# u" c#scat/ 8"ce&u s#-.i 3rece 3#r# !e"a6a!e"te &ielea (e su) oc+i/ 0 Dac# "u %re,i s-o i"(is&u"eri (e (i!i"ea,#' tre)uie s# "e i"stal#! 4" )uc#t#rie/ Nici ea' "ici !ota"ul "u su&ort# 3u!ul (e ,i-ar#/ Ju!#tate (e or# !ai t$r*iu' eco"o!istul 4.i &ier(u (olarii c$.ti-a,i cu s$"-e c#,#r$"(u-se &e aco&eri.uri (u&# !ota"i/ Se 4"%i"e,ise/ Morto" 4i restitui' sur$*$"(' tea"cul (e )a"c"ote %er*i/ 0 P#strea*#-i2 Nu-!i &lace s# c$.ti- (e la a-ea!ii/ K A*i!ioar# i"sist# s#-l 4"so,easc#' (ar !aiorul 3u cate-oric/ 0 Ai s# stai li"i.tit c$te%a ceasuri/ Dac# e ca*ul' 4,i tele3o"e*/ La -reutatea (u!itale' (u&# .ocul #sta te &oate &oc"i (a!)laua/ Nu %reau s# !ai au( o %or)#/ O)ra6ii locote"e"tului se a&ri"ser# cire.e/ Cristescu era u" )#r)at (elicat' "u-.i )rusca "icio(at# su)alter"ii' trec$"( cu u!or &este -re.elile lor' alu*iile r#ut#cioase 4i erau tot at$t (e str#i"e ca .i to"ul ri(icat sau %iole",ele (e li!)a6/ Maiorul 4i sesi*# st$"6e"eala .i 4"cerc# s# *$!)easc#/ 0 A! 3ost ca! (ur' scu*#-!#/ N-a! starea (e s&irit &e"tru a c#uta ar-u!e"te &ersuasi%e/ A! &re3erat s# 3iu )#(#ra"' (ar s# te .tiu 4" si-ura",#/ I"te",io"ase s# !ear-# 4"t$i 4" stra(a Toa!"ei' (ar &rocurorul te3#"escu' (e a c#rui a&ro)are scris# a%ea "e%oie &e"tru ru&erea si-iliilor' li&sea (i" )irou' a.a c# se (ecise s#-i %i*ite*e (eoca!(at# &e so,ii Mi-a/ Locuiau la *ece !i"ute (e !i"ister .i 3#cu (ru!ul &e 6os/ er)#"ic# 4i (esc+ise at$t (e re&e(e' 4"c$t Cristescu se 4"tre)# (ac# "u cu!%a 4l a.te&tase l$"-# u.#' cu !$"a &e cla",#/ Purta u" costu! 4"c+is' )leu!ari"' "e-ru sau &oate ca3e"iu' "u-,i &uteai (a sea!a (i" cau*a 4"tu"ericului (i" su3ra-erie/ Pe !as#' Cristescu *#ri u" to& (e +$rtie' creioa"e )i"e ascu,ite' !ai !ulte tocuri cu &e"i,e "oi .i o c#li!ar# u!&lut# oc+i/ 8"cerc# s# -+iceasc# ce-o 3i 4" ca&ul lui Mi-a .i o salut# scurt &e Dlore"ce' 4!)r#cat# 4"tr-o roc+ie "ea-r#' %i*i)il scoas# (i" cu3#r' care-i su-ru!a su)suorile/ O croise cu %reo trei*eci (e a"i 4" ur!#' .i !aiorul 4.i a!i"ti c# i!e(iat (u&# r#*)oi %#*use ce%a ase!#"#tor la !aic#-sa .i 4" re%ista Maria"a/ Go(euri' (ecolteu &#trat &ri"s 4" cli&suri (e o,el' !$"eci 3i ate &e u!ere uria.e (e %ateli"#/ Alt#(at#' Cristescu .i-ar 3i st#&$"it -reu r$sul i"tui"( c$t (e*)#tuser# so,ii Mi-a &ro)le!a u"ei ,i"ute (e circu!sta",#/ U" r$s isteric' (ac# te -$"(eai la !o(ul !a-istral 4" care Mela"ia 4.i )#tea 6oc (e to,i/

Se a.e*# &re-#tit s# asculte %aria"ta 4"3ru!use,at# (e co!e"tarii .i i&ote*e a )#tr$"ilor/ Vor)ea er)#"ic#' e!3atic' 4"(oliat' "ei*)uti"( totu.i s#-.i st#&$"easc# satis3ac,ia %olu&tuoas# (e a relata u" e%e"i!e"t se"*a,io"al' u"(e' 3#r# a &ri!i a&lau*ele (esti"ate %e(etei' (ar "ici riscurile ei' 4.i 4"c+i&uia c# (e,i"e u" rol )u"i.or/ 0 Toate acestea !i le-a,i s&us la tele3o"' 4l 4"treru&se !aiorul *$!)i"(/ Disti"se 4" oc+ii al)a.tri ai (oa!"ei Mi-a u" lic#r !ali,ios a(resat )#tr$"ului/ A6uta,i-!# s# 3i e* (oar c$te%a ele!e"te9 la ce or# a su"at (oa!"a Lu&u1 0 Patru .i (ou# !i"ute' s&use Dlore"ce/ A! a&ri"s lu!i"a .i !-a! uitat la ceas/ er)#"ic# o !#sur# co"trariat/ 0 Te 4".eli' Dlore"ce2 Eu a! a&ri"s lu!i"a/ Nu a%e! %oie s#-l (erut#! &e (o!"ul !aior/ B#tr$"a 4.i 4"-+i,i cu%$"tul 7(o)itoc7' iar Cristescu co"c+ise c# Mela"ia su"ase la ci"cis&re*ece !i"ute (u&# ce A*i!ioar# 3usese scos (i" 6oc/ Calcul$"( (ru!ul cu ta iul c+iar 4"tr-u" Bucure.ti li&sit (e tra3ic la ora aceea' &lata .o3erului' (esc+isul u"ei u.i' (e*)r#carea tre"ciului .i o cli&# (e r#-a* c$t s#-,i tra-i su3letul' 3or!area "u!#rului (e tele3o" 0 c+estie (e secu"(e' )i"e4",eles' (ar care a(u"ate 4!&reu"# 4"se!"au ce%a 0 se &utea &resu&u"e c# -a*(a Mela"iei se situa u"(e%a 4" &eri!etrul ce"tral' la o (ista",# relati% !ic# (e stra(a Toa!"ei/ 0 A (oua c+estiu"e/ Mi-a,i s&us c# a,i au*it' sau %i s-a &#rut c# au*i,i' o u.# tr$"tit# .i o &al!# r#su"#toare/ 0 Nu eu' s#ri er)#"ic#' "e%ast#-!ea2 Mi-a s!uls rece&torul (i" !$"#/// 0 V# ro- s# 3i,i 3oarte ate"t#2 A,i 4"re-istrat .i alte *-o!ote1 B#tr$"ii se &ri%ir# "e(u!eri,i' iar Mi-a se -r#)i s#-i reco!a"(e9 0 Co"ce"trea*#-te' Dlore"ce2 0 A,i au*it -lasuri1 0 Nu/// Nu cre(/ 0 Mie &arc# !i-ai s&us alt3el' Dlore"ce/ Vor)eai (e )a"(i,i' a. 6ura c# ai 3olosit &luralul' ori cu%$"tul "u ,i-l &uteau su-era (ec$t !ai !ulte %oci/ 0 Ia "u !ai )ate c$!&ii2 se e"er%# 3e!eia/ Mela"ia %or)ea (e "i.te oa!e"i 4"-ro*itori/ Ter!e"ul 7)a"(i,i7 4!i a&ar,i"e' iar -lasuri' +ot#r$t' "-a! au*it/ 7E li!&e(e7' sus&i"# !aiorul/ 8.i i!a-i"a &er3ect co!e(ioara Mela"iei' tr$"ti"( u.a cu &iciorul .i a&oi &oc"i"( !o)ila cu u" &ac (e !u.te 4" li&s# (e altce%a !ai )u"/ Pe c+i&ul lui er)#"ic# a&#ru e &resia caracteristic# a o!ului (e alt# &#rere' care "u-.i !ai ia "ici o r#s&u"(ere/ 0 O ulti!# &reci*are/ De ce a,i a.te&tat &atru ore ca s#-!i (a,i (e .tire1 0 A+a2 e cla!# Dlore"ce' r#suci"(u-se satis3#cut# s&re Mi-a/ Mi-a! &ier(ut si!,ul co!u"1 er)#"ic# se 3$st$ci/ 0 Nu !i-a! 4"-#(uit s# %# tre*esc at$t (e (i!i"ea,#/ N-a. (era"6a &e ci"e%a 4"ai"te (e o&t sau seara (u&# "ou# .i 6u!#tate' "u !ai &o!e"esc orele (e siest#/// 0 A,i 3i &roce(at la 3el' 3ii"( (u!"ea%oastr# 4" cau*#1 Mi-a &re3er# s# "u r#s&u"(#/ Lu# o &o*# su!)r#/ 0 Su"t -ata s# su&ort co"seci",ele u"ei cul&e "ei"te",io"ate/ 0 Cara-+iosule2 4i a*%$rli )#tr$"a/ Cristescu 4.i !u.c# )u*ele/ Sti"se ,i-ara' stri%i"(-o a&#sat 4" scru!ier#/ Mai !ult ca si-ur' Mela"ia "u %or)ise (e la u" tele3o" &u)lic/ Sco"t$"( &e )u"a cre.tere .i !a"ierele ri-i(e ale lui er)#"ic#' .tia c# se %or scur-e c$te%a ore &$"# 4l %or 4".tii",a/ Tele3o"ase 3#r# -ri6#' tol#"it# co!o( 4"tr-u" 3otoliu' cu Mirciulic# 4" &oale/ 0 Data %iitoare %-a. ru-a s# 3i,i !ai &u,i" co"%e",io"al/ Dac# !-a,i 3i a%erti*at i!e(iat' a! 3i (e&istat 4" *ece !i"ute locul u"(e este 7sec+estrat#7 (oa!"a Mela"ia Lu&u/ K 7S# "u-!i s&ui' (ra-a !ea' c# "-ai sesi*at li&sa )rusc# (e i"teres a acestor oa!e"i &e"tru

co"%ersa,iile tale cu Mirciulic#/ E!ilia "u-.i !ai li&e.te urec+ea (e u.i' "u-i !ai au*i res&ira,ia &reci&itat#' &a.ii 3uri.a,i/ <ai s# %e(e! ce se 4"t$!&l#2 Cu! ai &roce(a tu' 3eti,o' (ac# ai %rea s# au*i (iscu,ia (i"tr-o 4"c#&ere 3#r# s#-,i ar#,i "#sucul1 Ai i"stala u" !icro3o"2 Bra%o2 8,i (au *ece &e"tru c# su"t )i"e (is&us# .i' te ro- s# !# cre*i' ar#,i !i"u"at 4" (i!i"ea,a aceasta' (ar &ro)le!a "u era (eloc co!&licat#/ S$!)#t# seara' "u !ai (e&arte' ai %#*ut la tele%i*or !o"t$"(u-se *eci (e 6uc#rioare ase!#"#toare 4" 3il!/ U"(e l-ai ascu"(e1 Bi"e4",eles c# l$"-# so3a/// YBa)a tr#"c#"e.te cu !ota"ul &e ca"a&ea/ A)a6urul l#!&ii se ri(ic# (easu&ra ca&ului ei ca o u!)rel#///Z Ba)a2 U" cu%$"t %ul-ar' &e care ti"erii "u se &ot 4!&ie(ica s#-l &ro"u",e/ Di" 3ericire' su"t a"i (e *ile (e c$"( te-ai o)i."uit s# "u-l !ai au*i' a.a cu! "u !ai au*i "i!ic (i" ceea ce "u-,i 3ace &l#cere/ Te ro-' Mela"ia' "u !ai tra-e at$t cu coa(a oc+iului s&re o-li"(#/ Da&tul c# ai o !i"# )u"# "u-i u" !oti% su3icie"t ca s# (e%ii 4"-$!3at#/7 Era 4"tr-a(e%#r 4" 3or!#/ Nicio(at# )uclele (e ar-i"t al)#strui "u se *)$rliser# cu at$ta -ra,ie 4" 6urul o)ra6ilor 3ra-e*i' 4"su3le,i,i (e o ru!e"eal# (elicat#/ Su) &leoa&ele (iscret %o&site' &ri%irea 4i str#lucea &li"# (e ti"ere,e/ Pe 3i-ura -i"-a.#' u.or o3ilit#' &#rea c# r#s#riser# (ou# %iolete/ Plictisit# (e ca&otul !atlasat' Mela"ia 4.i 4"-#(uise s# 4!&ru!ute (i" .i3o"ier o )lu*# al)# ca o s&u!#' cu -uler .i !a".ete r#s3r$"te' o 3ust# str$!t# .i o %est# (i" sto3# !oale' ce"u.ie/ G#si o &erec+e (e escar&e"i -ri (i" a"tilo&#' (oar cu o 6u!#tate (e "u!#r !ai !ari' .i c$"( 4.i &ri"se la 4"c+eietura 3i"# o )r#,ar# lat#' %er(e' 4"ce&u s# se &lac# cu a(e%#rat/ 7Ai o siluet# ele-a"t#' &e care ,i-ar &utea-o i"%i(ia orice 3e!eie (e trei*eci (e a"i/ Nu !# i"teresea*# acu! -$tul .i ri(urile tale' "ici coatele care "u se %#(' c#ci a"sa!)lul co"tea*#/ O ,i"ut# &rea 4"(r#*"ea,#1 Ce i(ee cara-+ioas#2 Nu cu"osc "i!ic !ai clasic' !ai i"(icat &e"tru orice %$rst#/ C$t (es&re %er(ele acela s#l)atic' al#turi (e -ri' te asi-ur c# se 4"so,esc a(ora)il/ E co!)i"a,ia &e care o iu)e.ti cel !ai !ult' (u&# -ri cu tra"(a3iriu/7 Se a.e*ase &e ca"a&ea' o -a*(# &us# la &u"ct' -ata s#-.i &ri!easc# oas&e,ii/ 8"ce&u s# %or)easc#' co".tie"t# c# 4" )uc#t#rie ceilal,i ascult# cu urec+ile &$l"ii' a&leca,i asu&ra u"ui a&arat ciu(at/ 8.i co"trola -lasul' !o(erat' 3#r# acce"te stri(e"te' &ier(u i"te",io"at cu%i"te' &ro"u",$"(u-le 4" .oa&t#9 7Desi-ur' "u cele !ai i!&orta"te' (ra-a !ea///7 Ca s# &ricea&# c$te ce%a (i" &oc+er' a%eau "e%oie (e cel &u,i" u" (ece"iu' a.a c# Ne( le &ro&use s#-i 4"%e,e !acao/ De%e"i ate"t .i le 3#cu celorlal,i se!" s# tac#/ 0 A! i!&resia c# s-a tre*it/ E!ilia (#(u s# se ri(ice/ E"-le*ul 4i &ri"se )ra,ul9 Stai2 Co"ti"u#! 6ocul (e 3or!#/ Nu !#"$"c# (i!i"ea,a1 0 La (ou#s&re*ece 6u!#tate' s&use 3ata' ia (e6u"ul/ P$"# atu"ci ro",#ie (ulciuri/ I-a! a(us ieri u" !or!a"' care (e care !ai 3istic+ii/ Dra6euri cu &ru"e (i" Pasa6ul Ma6estic' 3ursecuri Po!&a(our (e la U"io"' rula(e cu 3ri.c# (e la o co3et#rie (e &e Mo.ilor/ M-a tri!is la ,a"c' co!a"(a .i a(resa/ 0 A 4"ce&ut Dspundem asculttorilor, o)ser%# a!u*at Nicolaescu/ S# %e*i acu! i"e&,ii (e)itate cu tale"t2 Glasul cristali" al )#tr$"ei 4".ira cu%i"te !elo(ioase/ Plictisit' eco"o!istul a*%$rli c#r,ile .i se ri(ic# (e la !as#/ 8.i (e*!or,i tru&ul -reoi' a&oi se (use la 3ereastr#/ Peste (ru!' o 3e!eie 4" roc+ie ro.ie cur#,a cu o !#turic# )alustra(a )alco"ului/ U" )#tr$" se *-$ia &e -ea! la cerul (e &lu!)/ 0 ...nu, Mirciulic, pe vremea aceea tu nu erai pe lume. ,i mplinit abia !ase ani, or ntAmplrile despre care- i vorbesc s- au petrecut imediat dup rzboiul cel mare. Boi chiar s te felicii c e!ti atAt de tAnr. Fn adevrat noroc, cci altfel ai fi fost obligat s faci cuno!tin cu domnii <itler !i Mussolini, ni!te persoane vulgare, glgioase !i lipsite de educaie, pe care n ruptul capului nu le- a! fi primit n salonul meu... 0 Ce %rea1 4"tre)# e"-le*ul "e(u!erit/ Mirel Nicolaescu a%ea aerul c# se (istrea*# co&ios/ 0 Dace o scurt# i"cursiu"e 4" istorie/ Ur!ea*# Pearl <ar)our' (e)arcarea aliat# 4" Nor!a"(ia .i )ascul (e ta"c+ist al -e"eralului Mo"t-o!er;/ 0 E!ti obosit, Mirciulic/ )u trebuie s te sfie!ti. Butem continua alt dat fr ca eu

s m supr... =ine, dragul meu, m ntrerupi cAnd vrei tu. Pe c+i&ul lui Ne( alu"ec# u" *$!)et/ Mirel c+icoti/ 0 Mirciulic# ,i"e cu "oi2 0 Is&r#%e.te2 .o&ti E!ilia iritat#/ Ascult#! sau "u1 0 ...de a uns s- i spun c din cauza evenimentelor precipitate totul se nvlm!e!te acum n mintea mea. 0 i iat#-"e a6u".i la locul (e u"(e a! &lecat' "u se &utu st#&$"i eco"o!istul s# co!e"te*e/ U" cerc &er3ect rotu"(/ E!ilia &oc"i cu &al!a 4" !as#/ Mirel o !#sur# scurt' str$!)$"(u-.i )u*ele/ 0 D#r# (raci' iu)ito2 0 Ce-ar 3i s# %# cal!a,i1 i"ter%e"i Morto"/ 0 )u, Mirciulic, atunci m-am mutat a doua oar. Brima dat am fost silit de bombardament. Exact, la G aprilie. )oroc c Ma(o"a nu era acolo, ci n grdina vilei noastre de la @omenii. ,m vAndut- o n 12G5 unui armator grec. (ezi, dragul meu, pAn aici lucrurile sunt cAt se poate de clare. )u statuia am vAndut- o, ci casa' Be +ecioar am transportat- o cu a utorul unei slugi credincioase ntr-un sicriu. 0 A+a2 A+a2 r$"6i Nicolaescu/ Acu! %i"e (istrac,ia/ Te-a! *#rit &ri"tre !or!i"te/ Dac# "e)u"a !# &u"e s# (e*-ro& !or,ii' eu re"u",/ Morto" trase a($"c (i" ,i-ar#/ 0 U" sicriu/// O i(ee re!arca)il#/ 0 Ce c+estie2 3#cu E!ilia/ 0 ,i sesizat, Mirciulic' ,m depus-o la &imitirul =elu, ntr-un cavou. &e importan are numrul aleii, de vreme ce dup !apte ani am fost silit s o mut/ )-a fost deloc vesel, crede-m. Broprietarul scosese cripta n vAnzare, eu nu aveam suficiente rezerve ca s-o achiziionez, iar cumprtorii se grbeau s intre n posesia monumentului. @esigur, aceea!i persoan, fosta mea camerist, mi-a srit n a utor. Fn om deosebit, dragul meu. 7 chema >ina !i era o femeie dArz !i devotat, cu o biografie interesant. +cuse cAiva ani de pu!crie, foarte puini, te asigur, iar dup ce eu nu am mai avut posibilitatea s- o in n serviciul meu, s- a anga at ngri itoare la o biseric... &Ateva zile am pstrat sicriul cu Ma(o"a n locuina noastr. Be urm, >ina 8 ntr-adevr femeia aceasta era nepreuit 8 a avut o idee incomparabil... Hi- e somn, Mirciulic/ @ac preferi cumva un cAntec de leagn, nu ai decAt s te exprimi. =erceusa lui Mozart mi se pare foarte indicat pentru o diminea mohorAt de decembrie... 0 Istoria are sus&e"s' *$!)i Ne(/ Mirel Nicolaescu se r#suci cu s&atele s&re 3ereastr#/ Ra(iatorul 3ier)i"te 4i 4"c#l*ea s&i"area' 4" &u"ctul acela care 4"ce&use s#-l su&ere (e la o %re!e/ Sciatic#1 S&o"(ilo*#' u" si!&lu lu!)a-o1 N-a%ea 4"cre(ere 4" !e(ici/ 7Escroci' sau 4" cel !ai )u" ca* "e%i"o%a,i care )$6)$ie/ Cu !oartea "u se toc!e.te "i!e"i/ C$t ,i-e scris///7 8.i co"sult# ceasul 3#r# u" sco& a"u!e/ 0 Nu cre( o iot# (i" ce c$r$ie2 Sicrie' cri&te2 Sea!#"# cu 3oiletoa"ele &e care le citea )u"ic#-!ea acu! o sut# (e a"i/ 7Misterele Bucure.tiului7' 7Ca(a%rul (i" )aie7' 7Asasi"area u"ei 3ecioare 4" stra(a Sa&ie",ei =@ )is7/// Di" "ou -lasul )#tr$"ei ,$."i ca u" i*%or li!&e(e .i eco"o!istul 4.i 4"toarse oste"tati% s&atele/ 0 &onstat cu satisfacie, dragul meu, c dou-trei zile mi- au fost de a uns pentru ca gAndurile s mi se n!ire clare !i consecvente asemenea mrgelelor n!irate pe o a. &omparaia e demonetizat, dar exprim minunat ceea ce simt. Fnde am rmas/ E!ti foarte atent, mulumesc' Exact, >ina a avut o idee incomparabil. In biserica unde lucra se afla un sicriu cu moa!tele unui sfAnt. ,h, nu m ntreba cum l cheam, sunt incapabil s- mi amintesc numele lui. In orice caz, o persoan distins !i cu merite, te asigur. Boate se numea #f >rigore, poate #f. #piridon... )u, n nici un caz Betru. @umnealui locuie!te la Doma, o !tie ori!icine. Ei bine, >ina a procedat la o schimbare de domiciliu. , introdus statuia de aur n co!ciug, mbrcAndu- i desigur podoabele sfAntului. &uno!ti o ascunztoare mai bun/ )ici

eu. )u- mi vorbi despre sacrilegiu, Mirciulic. Frsc s m gAndesc la ceea ce nu-mi face plcere. <otrAt, devii dezagreabil !i nu pricep ce te-a iritat' @e unde vrei s !tiu numele bisericii/ In perioada aceea eram bolnav de grip !i, te rog s m crezi, am fost fericit c nu am participat la operaie. "ar pe >ina a clcat-o tramvaiul nainte ca eu s m fi sculat din pat. )u- mi pot nchipui un destin mai absurd. M-am nec it destul din pricina ei. Bentru noi ns un singur lucru trebuie s conteze. Ma(o"a (e aur se afl n siguran... 0 Dleo.c2 se +li*i Mirel Nicolaescu/ Mela"ia 4.i is&r#%ise !o"olo-ul' iar acu! l#l#ia u" c$"tec 3als' cu %oce su),iric# .i &e"i)il#/ Deco"certat#' E!ilia se uit# la Ne(/ B$!)ea/ 0 Eu !# car la !as#' s&use eco"o!istul/ Morto" str$"-ea !a.i"al c#r,ile/ Co"ti"ua s# sur$(#' cu -$"(ul 4" alt# &arte/ 8.i ri(ic# oc+ii/ 0 A2 Te (uci1 Per3ect/ Disear# la o&t s# 3ii aici/ A"u",#-l te ro- .i &e Tolea/ 0 Trea)#1 0 Pro)a)il/ 0 Ies .i eu' s&use E!ilia' a*%$rli"(u-.i o &ri%ire (istrat# 4" -ea!ul )u3etului/ 8.i (e*le-# coa!a .i 4.i "ete*i &#rul' %or)i"( cu .iretul "e-ru 4"tre (i",i9 M# (oare ca&ul .i %reau s# 3ac o &li!)are/ A! s# trec &ro)a)il &e acas#' s# %#( ce !ai e/ Morto" o &ri%i cu i"(i3ere",# stu(iat#/ 0 8"t$r*ii !ult1 0 Ma i!u! (ou# ore/ 8" stra(#' eco"o!istul r$"6i/ 0 A! i!&resia c# ti&ului 4i &lace )a)a/ tii c# e ist# .i &er%er.i (i" #.tia/ 0 E.ti "e)u"2 e cla!# E!ilia/ 0 5,2 Su"t luci( .i a! i"tui,ie/ Acu! e ult# c# a r#!as si"-ur cu ea/ 0 E cu (ou#*eci .i ci"ci sau trei*eci (e a"i !ai t$"#r2 Nu !# lua acu! cu co!&le ul lui Oe(i&/ 0 Ni!ic "u !i-e !ai i"(i3ere"t &e lu!e (ec$t co!&le ul lui Oe(i& sau al lui Costic#/ E"-le*ului 4"s# i s-au a&ri"s c#lc$iele' ascult#-!# ce-,i s&u"/

CAPITOLUL IA NED MORTON E LA UN PAS DE ADEVOR Maiorul Cristescu "u .tia cu! (e a&#ruse A*i!ioar# 4" -arso"iera (i" stra(a Toa!"ei' (ar era &rea tul)urat ca s# se !ai -$"(easc# la el/ 8l e"er%a .u.otitul !artorilor' (oi %eci"i (e-ai Mela"iei' ru-a,i s# asiste la ru&erea si-iliilor' r#s&u"(ea (istrat 4"tre)#rilor &rocurorului/ De cu! &#tru"sese 4" cas#' si!,ise c# ce%a "u e 4" re-ul#/ A&are"t "u 3usese cli"tit "ici u" o)iect/ 8i 3useser# (e a6u"s c$te%a !i"ute ca s# se (u!ireasc#/ Pro)ele2 Pre,ioasele' u"icele .i i"esti!a)ilele &ro)e 4!&otri%a Mela"iei (is&#ruser#/ C#ci acesta era a(e%#rul' (is&#ruser#/ Pu,i" 4i &#sa !aiorului c# &er(eaua' &e"(ulul' scri"ul sau ta)loul co"ti"uau s# e iste 4" cutare u"-+er sau s&$"*urate (e &erete' c$t# %re!e "u !ai erau i(e"tice cu cele (i" 3il!ul 4"cuiat 4" sei3ul s#u (e la !i"ister/ Ceasuri 4"tre-i co"te!&lase &elicula .i &utea s# re&ro(uc# &iesele 3oto-ra3iate &$"# la cel !ai !#ru"t (etaliu/ Acu! 3useser# trucate cu o (i)#cie (r#ceasc#' 4" care Cristescu (eslu.ea )at6ocur#' u" ci"is! (e 3actur# si"-ular# caracteristic )#tr$"ei/ Parc# o %e(ea sco,$"(u-i li!)a .i c+icoti"( 4"c$"tat#/ Mela"ia "u se !ul,u!ise s# "i!iceasc# &ur .i si!&lu o)iectele co!&ro!i,#toare/ Nu2 Le a6ustase &e ici' &e colo' o3eri"( &rile6 cole-ilor !ali,io.i (e a-l co"sola9 "u-i "i!ic' se !ai 4".al# o!ul' i!&orta"t e c# ai a%ut )u"#%oi",#/// De ce a(ic# s# "u 3i ar#tat cu (e-etul (ac# se &oate9 Uite-l &e #la &rostu:///

8"cre(i",at# c+iar (e %i"o%#,ia )#tr$"ei' "ici o i"sta",# "-ar 3i e!is o se"ti",# (e co"(a!"are &e )a*a u"or &ro)e sc+i!o"osite' a(!i,$"( c# ar 3i 4"(r#*"it s# (e&u"# u" ase!e"ea (osar &e !asa co!&letului (e 6u(ecat#/ I!a-i"$"(u-.i-l &e Cristescu co"te!&l$"( acest 3iasco' )#tr$"a (orise s# i se au(# casca(ele (e r$s clocoti"( 4"tre *i(urile -arso"ierei (i" stra(a Toa!"ei/ Ei )i"e' i*)utise &este a.te&t#ri/ 8" !o!e"tele acelea' !aiorului 4i era a)solut i"(i3ere"t cu! reu.ise s# i"tre Mela"ia 4" cas# 3#r# a l#sa ur!e/ Re&erarea lor era la 3el (e i"util# ca .i astu&area u"ei sticle co!&let -oale cu u" (o& sau cetluirea u"ei coli%ii (e u"(e ca"arul a *)urat/ Cristescu a%ea s# re%i"# 4" *ilele ur!#toare c$"(' cu creierii stor.i' %a 4"cerca s# reco"stituie iti"erarul &a.ilor .i -esturilor Mela"iei/ Plec# !or!#i"( u" salut scurt/ Locote"e"tul 4"cerc# &e c$t &osi)il s# 4!&ie(ice a-lo!erarea altor ur!e &este cele l#sate' e%e"tual' (e )#tr$"#/ Du&# ce e &e(ie !artorii' 4"cuie .i se 4"toarse la !i"ister/ 8"-ri6orarea 4i crescu c$"( a3l# c# !aiorul "u (#(use "ici u" se!" (e %ia,#/ 8i tele3o"# acas#' a&oi la sor#-sa' o 3at# )#tr$"# care locuia si"-ur# 4" Balta Al)#/ Nu-i r#s&u"se "i!e"i/ 8" cele (i" ur!# se &re*e"t# colo"elului Nasta la ra&ort/ K S#lcii &le.u%e' u" lac !ort' tul)ure .i ce"u.iu' )#"ci &e care "u st# "i!e"i' aco&erite cu *#&a(#' Bescru!ul trist/ Triste,ea (e*ola"t# a locurilor (e a-re!e"t esti%ale' ca)a"e' ca!&i"-uri' +oteluri' c+io.curi (i" cio)uri (e sticl# colorat#' 4" "oie!)rie sau 3e)ruarie/// Su) co&acul acela' l$"-# o)lo"ul %er(e' sau &e tre&tele (e &iatr# -al)e"e' "u' "u acolo' uit#-te la st$"-a' l$"-# (e)arca(er' .i (i"colo' l$"-# -ar(ul &e care ie(era 4!&lete.te 3r$"-+ii -roase .i u!e(e' .i (i"colo s-au &ri&#.it a!i"tiri %ec+i (e-acu! &atru sau ci"ci lu"i/ O s#rutare' )erea Ra(e)er-er sor)it# su) u!)rela 4"3i&t# 4" !i6locul !esei' era (i!i"ea,#' iulie' lu!e &u,i"# .i 4"cercai u" se"ti!e"t 4!)#t#tor (e li)ertate' &ri%i"( iola' &as#re al)# care-.i s#lta .ol(urile "er%oase 4" u"(ele reci ale lacului/ Ser%ieta st#tea &e 3otoliul (e r#c+it#/// O roc+ie cu 3lori' i!a-i"e 3u-ar#' 4"3oiat# 4!&re6urul u"or &icioare )ro"*ate' o ora"6a(# 4" so"(# a)urit# &luti"( 4" aer &e ti&sia "ic+elat# la I"o ' &loaia cu cl#)uci .i ca3eaua )#ut# 4" )#rule,ul-a%io"/ R$(ea,i/// C$"( &loaia te sur&ri"(e (e !$"# cu o 3at# sea!#"# cu o a%e"tur#/ 7A.a !i se &#rea &e atu"ci7' -$"(i Cristescu trec$"( &e l$"-# )#"cile &ustii/ C$"(' atu"ci1 Sur&ri*a 4l 3#cu s# se clati"e .i &ri%i "e(u!erit 4" 6ur/ Su"t o&ts&re*ece a"i (e c$"( "-a i"trat 4" Parcul <er#str#u1 Pe u"(e "ai)a u!)lase1 8"cerc# *a(ar"ic s#-.i reco"stituie iti"erarul/ Nu i*)uti s# (esco&ere "i!ic care s# se a)at#' s# 3r$"-# !o"oto"ia traseelor (iur"e/ Dru!ul &$"# la !i"ister' HeeI-e"(-uri %i6elioase' -o"i"( ca )e*!eticul &e .osea s&re E3orie u"(e "e%ast#-sa 4.i 3#cea cura (e "#!ol 4" 3iecare %ar#' (ru!ul s&re (e"tist' ci"e!ato-ra3ul (e cartier' .i 3ri*eria/// .i1 i' )i"e4",eles' ora.ul str#)#tut 4" lu"- .i-" lat 3#r# s# %e*i "i!ic (i" 6ur' aler-$"( (u&# c$te u" escroc i"teresa"t sau (e !$"a a .a&tea' "e)u"i care-.i i!a-i"ea*# c# lu!ea se 4!&arte 4" (e.te&,i' a(ic# ei' .i tolo!aci' #ilal,i care s-au "#scut "u!ai &e"tru a 3i 3raieri,i/ 8" 3a,a oc+ilor 4i r#s#ri c+i&ul Mela"iei' (ar 4l alu"-# +ot#r$t (i" !i"te/ Nu %oia s# se -$"(easc# acu! la ea/ A6u"s 4" cre.tetul &o(e,ului 0 i se &#rea c# sea!#"# cu s&i"area arcuit# a u"ei &isici uria.e (e o,el .i i!a-i"ea 4l irit# &ri" asociere cu !ota"ul )#tr$"ei 0 !aiorul se s&ri6i"i cu coatele (e &ara&etul u!e(/ 8.i a!i"ti (e o 4"tre)are care 3i-ura 4" 7oracolele7 a(olesce",ei lui/ 8"locuiau al)u!ele )u"icilor cu !a i!e' &a"seuri' 3lori &resate .i &oe*ii "#scocite' (e cele !ai !ulte ori co&iate (i" %olu!ele u"or &oe,i !ai &u,i" cu"oscu,i (e c#tre a(!iratorii care !i*au &e i-"ora",a &osesoarei/ Pri" a"ii :@F-:@@' "u e ista licea"# 3#r# oracol/ 8"tre)#rile (i" ca&ul &a-i"ii erau (e-o t$!&e"ie re!arca)il#9 8" ce clas# su"te,i1 A,i iu)it %reo(at#1 Pe ci"e1 L-a,i s#rutat1 Ce actor &re3era,i 1 Ci"e sau ce a,i 3i (orit s# 3i,i (ac# "-a,i 3i 3ost ceea ce su"te,i1/// Cristescu 4.i 4"cruci.# !$i"ile 3#r# !#"u.i (easu&ra a&ei/ 7Ce-a. 3i %rut s# 3iu17

Mate!atica "u-i &l#cuse' (e !e(ici"# 3u-ise ie&ure.te' se cris&a (oar c$"( si!,ea !iros (e &olicli"ic#' 4"%#,#!$"tul i se &#ruse 4"tot(eau"a 7articol (e (a!#7/ Escroc i"ter"a,io"al' scrisese atu"ci 4" caietul -ros cu !ar-i"ile 4!)r#cate 4" ara!#' ca s# e&ate*e/ Su"a alt3el 4" a%ala".a (e aca(e!icie"i' &ictori cele)ri' ro!a"cieri' i"%e"tatori .i c$.ti-#tori ai Pre!iului No)el/ U" *$!)et 3lutur# &e )u*ele !aiorului/ De &artea cealalt# a &o(ului' &e !alul a&ei' &a*"icul 4l &ri%ea cu ate",ie (e c$te%a !i"ute/ 7A.tea&t# s# !# a*%$rl 4" )alt#' ca s# i"ter%i"# o&ortu"/ Tre)uie s#-.i 6usti3ice .i el salariul///7 Se (es&ri"se (e &ara&et .i i se &#ru c# o!ul o3tea*# (ece&,io"at/ 8l salut# !a.i"al .i 4.i co"ti"u# (ru!ul/ 7Ce "ai)a a. 3i %rut s# 3iu17 C$"( is&r#%ise 3acultatea .i 4"ce&use !u"ca (e a"c+et#' a(ora 4" secret s# i se s&u"# (etecti%ul/ I!a-i"a ca*uri r#su"#toare care a%eau s#-i a(uc# cele)ritatea' 4.i au*ea "u!ele &ro"u",at cu res&ect &ro3esio"al (e clie",ii V#c#re.tiului/ 7To,i su"te! oare la 3el (e "ai%i la (ou#*eci (e a"i17 Dleacuri2 Ese",ial era c# i*)utise ti!& (e (ou# ceasuri s# "u se -$"(easc# la Mela"ia/ C$"( ie.i (i" &arc .tia ce are (e 3#cut/ Nu trecuse (e !ult &e la sor#-sa/ Era o 3e!eie o(i+"itoare' care "u se si!,ea o)li-at# s# %or)easc# atu"ci c$"( "u a%ea "i!ic (e s&us/ Putea sta ceasuri 4"tre-i al#turi (e ti"e 3#r# s# scoat# u" su"et/ i casa ei era &l#cut#/ Pri"tre !o)ilele %ec+i .i ta)lourile 4"tu"ecate' &rea su!)re' relic%e (e 3a!ilie ur$te .i triste' (ar cu u" trecut al lor care &e"tru Cristescu 4"se!"a ce%a' 4"cercai o se"*a,ie stra"ie (e %ia,# &a."ic#/ Ulti!ele (ou# r#*)oaie &arc# "u i*)uc"iser# "icio(at#/ U" !ota" "e-ru ,$."i &e "ea.te&tate (e su) -ar(ul Bor(eiului/ D#r# s#-.i (ea sea!a ce 3ace' Cristescu se a&lec# 3ul-er#tor' a(u"# u" &u!" (e *#&a(# .i-l a*%$rli (u&# el/ O 3e!eie 4!&li"it#' cu o c#ciul# (e %ul&e &olar#' 4l a&ostro3# i"(i-"at#9 0 Ce ,i-a 3#cut' (o!"ule' )iata &isicu,#1 Maiorul !or!#i ce%a .i se 4"(e&#rt#/ Ar 3i 3ost &rea co!&licat s#-i &o%esteasc# acu! (es&re Mirciulic# .i cei trei sute (ou#*eci (e !ota"i "e-ri/ V#*u u" ta i li)er .i-l o&ri cu u" se"ti!e"t (e u.urare/ De!eia cl#ti"# ca&ul .i !ut# &lasa 4" !$"a cealalt#/ K E!ilia le aru"c# o &ri%ire &#tru"*#toare' (ar "u (eslu.i "i!ic (eose)it/ C+i&ul lui Ne( era *$!)itor ca tot(eau"a' o)ra6ii )#tr$"ei ca! &rea ru!e"i .i 3ata o sus&ect# c#-.i (#(use (i" -ros cu ro.u/ D#cuse c$te%a cu!&#r#turi .i se (use s# le lase la )uc#t#rie/ 0 Cu! a 3ost &li!)area1 se i"teres# e"-le*ul/ 0 Mi-a 3#cut &l#cere/ E ca! u!e(' (ar "u !# si"c+isesc "icio(at# (e a.a ce%a/ 0 i acas#1 0 Totul 4" or(i"e/ C$te%a scrisori 3#r# i!&orta",#' u" a%i* (e &lat#' !ai "i!ic/// Tele3o"ul su"# o (at# .i se o&ri )rusc/ Du&# se!"alul co"%e"it' E!ilia ri(ic# rece&torul a)ia la al (oilea a&el/ 0 Tre)uie s# 3ie Tolea sau Mirel/// Da' e Tolea/ Ce-i s&u"1 0 Disear# la o&t "e 4"t$l"i! to,i aici/ S# %i"# "ea&#rat cu !a.i"a/ Pro3it$"( (e "eate",ia E!iliei' Ne( scoase o +$rtiu,# (i" )u*u"arul (e la &ie&t' o cercet# scurt .i .o&ti sur$*$"(9 0 A! uitat s# %# 4"tre)9 Ci"e e (e 3a&t Mela"ia Lu&u1 C$"( (iscutau (es&re Mirel Nicolaescu' la o .uet# 4"t$!&l#toare 4"tre 3o.ti cole-i (e liceu sau (e 3acultate 0 c$"(' u.or a!e,it .i )i"e tra"s&irat (u&# !ai !ulte .&ri,uri (e %ar# care-,i sti!ulea*# (is&o*i,ia "ostal-ic#' te 4"tre)i 7ce-o !ai 3i 3#c$"( cutare' "u l-a! %#*ut (e la )acalaureat7 0 toat# lu!ea era (e acor( c# eco"o!istul a%usese o e%olu,ie ciu(at#/ Ca!ara*ii 4.i a!i"teau (e u" )#ie,a. roto3ei' cu ca&ul rotu"(' %esel .i !$"c#cios' a&oi (e

u" a(olesce"t !asi% cu sur$s *e3le!itor' autorul u"or re&lici (e s&irit r#!ase %estite .i &e care cole-ii (e clas# sau se!i"ar le citau 4"c# (u&# (ou#*eci (e a"i' ori le recu"o.teau sur&ri".i 4" re&ertoriul -e"era,iilor ti"ere' ceea ce-l (eter!i"ase &e u" a!ic s# co"state a!u*at9 7Mirel a i"trat 4" 3olclor/7 8"%#,a )i"e' 3#r# e3orturi' &ro3esorii 4l a-reau' (e.i "u le cer.ea -ra,iile' era &e (e&arte cel !ai si!&atic (i" toat# clasa' -ru&a' i"stitutul etc/' etc/ .i "u se &utea co"ce&e &etrecere sau e cursie 3#r# &artici&area lui/ C$"( is&r#%iser# 3acultatea' a(resa .i "u!#rul (e tele3o" ale lui Nicolaescu 3i-urau 4" toate a-e"(ele/ 8.i 3#-#(uiser# 4"t$l"iri lu"are .i' ulterior' sco,$"( c$te o 3at# la &li!)are' i!e(iat (u&# su%e"irele (i" ar!at# sau 7cu! l-a! (ri)lat &e Vasiliu (e Di"a"ciar 4" IV7' a6u"-eau i"e%ita)il la )a"curile lui Mirel/ Dis&#ruse c$,i%a a"i &e la <u"e(oara sau Re.i,a' "i!e"i "u .tia e act' iar la 4"toarcere 4"ce&use s# e%ite siste!atic %ec+ile rela,ii/ Acostat totu.i &e stra(# ori &e culoarele !i"isterului (e %reu" e"tu*iast (i"tre 3o.tii su&orteri' Mirel ar)ora u" -e" "ou/ Distrat' 4" &er!a"e"t# esc+i%#' !ereu -r#)it' cre$"( clar celuilalt se"*a,ia c# a)ia a.tea&t# s# sca&e/ Ast3el (e (ialo-uri (e%e"iser# clasice9 0 Te 4"so,esc c$,i%a &a.i' Mirel/ Do!"ule' (e c$"( "u "e-a! !ai %#*ut2 8l ,ii !i"te &e R#!urea"u1 0 Nu' r#s&u"(ea i"%aria)il Nicolaescu' o&ri"(u-se 4" !i6locul (ru!ului/ 8"cotro o iei1 0 8" st$"-a' s&re Cotroce"i/ A! trea)# la Aca(e!ie/// 0 Eu e act 4" (irec,ia co"trar#/ De*olat' iu)itule2 Ser%us2 R#!as 4" !i6locul (ru!ului' o!ul 4"curca ti!& (e c$te%a secu"(e circula,ia' a&oi 4"c+i(ea -ura .i 4.i %e(ea (e trea)#/ C$"( se 4"t$l"ea cu al,i cole-i' co!e"ta stu&e3iat i"ci(e"tul/ Ceea ce-i (eruta &e !ul,i era 4" s&ecial atitu(i"ea e%a*i%# a lui Nicolaescu/ 7Dac#-i ceri a(resa ori tele3o"ul' ai i!&resia c# a uitat "u!#rul .i u"(e st# sau e -ata s# te asi-ure c# (e 3a&t "u locuie.te "ic#ieri' c# &ro)le!a-l 6e"ea*#' iar tu ai -a3at ca u" (o)itoc/// Nici )a"curi "u !ai 3ace2 Ce-i cu #sta' (o!"ule17 Nu .tia "i!e"i/ E &lica,iile s&ectaculoase' o !are carier# e.uat# sau altce%a ase!#"#tor' "u !ul,u!eau "ici &e cei !ai su&er3iciali/ Mirel "u era i"(i%i(ul &e care %ia,a s#-l lo%easc#/ E ist# o %oca,ie 4" acest se"s' c#ci tot(eau"a' i"(i3ere"t (e circu!sta",ele e terioare' (ar 4" 3u"c,ie (e te!&era!e"tul lor' a"u!i,i oa!e"i %or su3eri' su3eri",# &er!a"e"t#' real# ori i"%e"tat#' iar al,ii' (i!&otri%#' %or r$(e .i &e &atul !or,ii' -#si"( c# %ia,a e o -lu!# stra."ic#/ Ori' Mirel "u a%usese "icio(at# a!)i,ii -ro*a%e' &ro)le!ele !a6ore ale o!e"irii (e*)#tute !ai !ult cu &ati!# (ec$t cu ar-u!e"te 4" "o&,ile (e c#!i" 0 (iscu,ii ce (e-e"erau u"eori (i" cau*a e"tu*ias!ului e a-erat al &artici&a",ilor 0 4l l#saser# tot(eau"a rece' (ra-ostea era u" act su&er)' su)li!' 4"#l,#tor' (ar co"cret .i' 4" orice ca*' 3#r# "ici o le-#tur# cu so!"ul sau &o3ta (e !$"care/ De.i 3oarte ti"eri &e atu"ci' )#ie,ii .i-l &uteau les"e i!a-i"a &este *ece ori (ou#*eci (e a"i/ U" (o!" (e statur# !#rea,#' 6o%ial' 4"surat cu o -os&o(i"# e cele"t#' el 4"su.i 3#c$"( cu &l#cere )uc#t#rie' tat#l u"or co&ii 7a)solut -e"iali 0 4i &u" 4" 4"curc#tur# &e &ro3esori' !# 4",ele-i7 0 os&italier' -utos .i cu te"siu"e arterial#' o(at# Qui"Qua-e"ar/ De aceea' c$"( 4l %e(eau acu! r#!$"eau (escu!&#"i,i' 4"cerc$"( toto(at# u" se"ti!e"t (e 3rustrare/ Diecare se %rea 4" si"ea lui &ro3et .i e ist# &u,i"e 3ra*e care s-o ec+i%ale*e 4" satis3ac,ie &e aceea 7,i-a! s&us eu17 Mirel era si"-urul care "u se 4"surase (u&# ci"cis&re*ece a"i (e la a)sol%irea 3acult#,ii/ Nu &#rea "ici !ul,u!it' "ici "e!ul,u!it' ci !ai (e-ra)# ire!e(ia)il &lictisit' se co!&l#cea 4"tr-o "e-li6e",# (e*-ust#toare' 4,i 4"torceai oc+ii (e la -ulerele .i )atistele lui' (ar' ceea ce era !ai trist' Mirel 4.i &ier(use &ri"ci&ala calitate9 %eselia/ Nicolaescu i"tuia toate acestea' ori le citea li!&e(e &e c+i&urile celor !ai &u,i" a)ili/ i atu"ci &re3era s#-i e%ite/ 8" 3o"(' &#rerea lor' &#rerea tuturor' (e 3a&t' 4i era relati% i"(i3ere"t#/ Dece&,ia 4"s#' &ro%ocat# (e &ro&ria-,i &ersoa"#' co"ster"area co!)i"at# cu re&ulsie .i co!&#ti!ire se (i-er# !ai -reu/ 7Do)itoci27' 4i ta a 3#r# e ce&,ie .i se ascu"(ea 4"tr-u" -a"-' su) u!)rela co)or$t# )rusc &e 3a,#' "ee*it$"( u"eori s# tra%erse*e stra(a &e sto& &e"tru a sc#&a (e e3u*iu"ile %reu"ui 3ost si!&ati*a"t/ Bi"e4",eles' cu Mirel se 4"t$!&lase ce%a/ Trecuser# (e atu"ci ci"cis&re*ece a"i .i "u 3#cuse co"3i(e",e "i!#"ui/ Cert este c# (i"tr-o a"u!e "oa&te (e %ar# a lui =>LE' &etrecut# &e terasa <otelului Dlora (i" Ma!aia' e iste",a lui Mirel se sc+i!)ase ra(ical/

K La o&t .i 6u!#tate se a3lau to,i 4!&reu"#/ Mela"ia acu*ase o i"(is&o*i,ie trec#toare9 7Ni!ic -ra%' la %$rsta !ea o !i-re"# u.oar# e ce%a 3rec%e"t' "u a%e,i (e ce s# 3i,i 4"-ri6ora,i7' 4i asi-urase' (e.i "i!e"i "u se si!,ea 4"-ri6orat' .i se retr#sese 4" (or!itor cu Mirciulic# .i o carte su) )ra,/ Ne( le e &use 4" c$te%a 3ra*e scurte &ro-ra!ul/ 8" ti!&ul &r$"*ului (#(use t$rcoale Mitro&oliei .i reu.ise s# i"tre 4" %or)# cu u" c#lu-#r/ 8i 3#cuse c$te%a i"sta"ta"ee color .i c$"(' (u&# *ece !i"ute' o!ul 4.i a(!ir# 3oto-ra3iile' se )ucur# ca u" co&il/ B$l)$ia o 3ra"ce*# 3a"te*ist# .i Morto" i*)uti s# a3le c# e ist# *ece )iserici 4" Bucure.ti u"(e &ot 3i a(!irate !oa.tele u"or s3i",i (es&re a c#ror acti%itate i"(i%i(ul &#rea 3oarte i"3or!at/ Ne( 4.i "ot# "u!ele )isericilor' le i(e"ti3ic# &e +art# .i' %i*it$"(u-le 4" aceea.i (u&#-a!ia*#' a6u"sese la co"clu*ia c#' (ac# Madona a 3ost 4"tr-a(e%#r ascu"s# (e ca!erista Mela"iei su)stitui"( relic%ele (i"tr-u" sarco3a-' atu"ci (oar (ou# (i"tre a.e*#!i"tele cercetate &uteau co"stitui o)iectul i"teresului s#u/ Celelalte o&t tre)uia e cluse 3ie (i" cau*a (i!e"siu"ilor re(use ale sicrielor' 3ie a co",i"utului lor/ Pri!ul o)iecti% a%ea s# 3ie Biserica S3/ Da!ia"/ E"-le*ul 4.i trase 3er!oarul %i"(iacului (e a"tilo&#/ Se uit# la )aleri"/ 0 Ai %e"it cu !a.i"a' )#"uiesc/ 0 Da' !i-a atras ate",ia E!ilia/ 0 8" 3o"(' "-a! 4",eles (e ce ai "e%oie (e (ou# !a.i"i' s&use 3ata/ 0 O s# 4",ele-i/ Ne( 4.i %eri3ic# co&cile !#"u.ilor/ Cu! tra"s&ort#! Madona/ Nu i"tr# 4" &ort)a-a6/ E!ilia 4"ce&u s# r$(#/ 0 Mai s&eri s-o %e*i %reo(at# la 3a,#1 Ce co&il e.ti2 0 A! +ot#r$t (e co!u" acor( s# e&ui*#! orice .a"s#/ Lu"i &lec/ Nicolaescu 4"tre)# cu t$lc9 0 Si-ur1 0 Si-ur' r#s&u"se Ne( sec/ Nu te 4!)raci' E!ilia1 Data se &re-#tea s# (esc+i(# tele%i*orul/ Se o&ri cu !$"a &e )uto" .i 4l cercet# sur&ri"s#/ 0 B#tr$"a r#!$"e si"-ur#1 0 Nici o -ri6#' "u 3u-e/ Eco"o!istul relu# 6ocul/ 0 Si-ur1 0 Si-ur' re&lic# la 3el (e uscat Morto"' 3#c$"( a)strac,ie (e r$"6etul celuilalt/ I"(i%i(ul "u-i &l#cea (eloc/ I se a(res# E!iliei9 8!i asu! toat# r#s&u"(erea/ Nu "e &ute! (is&e"sa (e "ici u" o!' alt3el "u te (era"6a!/ Vei su&ra%e-+ea stra(a/ 0 M# ro-' "u a! "i!ic 4!&otri%#/ Mirel Nicolaescu c#ut# triu!3#tor oc+ii 3etei/ Ne( )#tu 4" u.a Mela"iei/ 0 Po3ti!2 se au*i -lasul 3ira% al )#tr$"ei/ C$"( (#(u oc+ii cu ceilal,i' s#ri co"3u*# (i" &at/ Scu*a,i-!#' cre(ea! c#-i "u!ai (o!"i.oara E!ilia/// Toc!ai !# 4"ti"sese! &u,i"/ 0 Doarte )i"e' o(i+"i,i-%#/ Noi "e 4"toarce! re&e(e/ 0 Pleca,i1 Ce stu&i(# su"t/// Bi"e4",eles' (e %re!e ce %# %#( 4!)r#ca,i/ Petrecere &l#cut#2 Dac# !-a. 3i si!,it !ai )i"e' %-a. 3i 4"so,it )ucuroas#/ La re%e(ere' (ra-ii !ei/// Ca tot(eau"a' Vl#(u, Tolea "u .tia ce s# crea(#' (ar "u 4"(r#*"i s# 4"tre)e/ K Du&# ce se asi-ur# c# e si"-ur# 4" toat# casa' Mela"ia i"tr# 4" )uc#t#rie .i 4i &re&ar# ci"a lui Mirciulic#/ 8i (#(u e &lica,iile "ecesare 4" ti!& ce-.i sc+i!)a +ai"ele/ 0 Voi 3ace o %i*it# la locui",a (oa!"ei Tu(or' (ra-ul !eu/ 8,i -ara"te* c# (ac# e ist# 4" toat# casa u" si"-ur a!#"u"t care s# ai)# le-#tur# cu Decioara (e aur' &riete"a ta 4l %a -#si/ Nici u!)r# (e 3a"3aro"a(# 4" aceast# a3ir!a,ie' ci (oar +ot#r$rea (e a (uce la )u" s3$r.it o

trea)# 4"ce&ut#/ Va tre)ui s# iau cu !i"e u" .&eraclu/ Nici )roasca (e la sei3ul colo"elului "-a re*istat 4" 3a,a acestui i"stru!e"t/ Pare (esi-ur ciu(at' 4"s# eu a! 3oarte !ulte calit#,i te+"ice .i (e-ete 4"(e!$"atice/ Nu' "u &reti"( (e3el c# a. 3i E(iso"' (e.i )#"uiesc c# a! 4"curcat &u,i" lucrurile/ Do!"ul acela a 3ost &arc# 3i*icia"/// V#( c# "-ai !$"cat totul' Mirciulic#2 Po,i s#-!i e &lici .i !ie (e ce e.ti )osu!3lat1 Te-a i"(is&us (o!"ul Ne(1/// Nu au( )i"e2 Ce s&ui1 A' te-au a-asat sur$sul lui e"i-!atic .i &ri%irile lu"-i' &#tru"*#toare1 Ei )i"e' -#sesc c# atitu(i"ea ta e li&sit# (e cu!&#t/ D#r# 4"(oial# c# eu &erso"al !-a! si!,it !#-ulit#/ Nu cu"osc !ulte cocoa"e (e %$rsta !ea care s# !ai &ri!easc# ast3el (e o!a-ii/ La .ai*eci .i trei (e a"i 0 %e*i' su"t 4"(ea6u"s (e .ireat# &e"tru a "u 3ace u" !ister (i" asta' c$"( 4,i ascu"*i etatea ri.ti s# ,i se (#ruiasc# ca! ci"ci-.ase a"i 4" &lus' 4" tre)urile astea oa!e"ii (e%i" re&e(e -ro*a% (e -e"ero.i 0 (eci' la %$rsta !ea' te &reocu&# (e o)icei )uleti"ele (e s#"#tate' co"su!i o,et (e !ere sau alte &rostii la !o(# .i te 4"-ri6e.ti (e locul (e %eci/ O !e"talitate !or)i(#/// Di" 3ericire' (u&# cu! ai co"statat' (o!"ul Ne( se !ul,u!e.te s#-.i !a"i3este (oar o a(!ira,ie &li"# (e res&ect/ Nici ur!# (e 4"(r#*"eal# 4" co!&ortarea (u!"ealui' c#ci eu "u a. 3i (is&us# s# acce&t a.a ce%a/ Nu &rice& ce tot !or!#i' .tii c$t !# e"er%ea*# &ersoa"ele care "u %or)esc r#s&icat/ A+2 De u"(e .tia (o!"ul Ne( c# !# c+ea!# Mela"ia Lu&u1 A' "-o .tie' !-a 4"tre)at "u!ai ci"e e &ersoa"a' 3#r# s#-i treac# &ri" !i"te c# o are 4" 3a,a lui/ Cre(e-!#' "u !# 4".el/ E%i(e"t 4"s# c# %oi stu(ia &ro)le!a/ Nu!ele acesta "u i-a %e"it &e )u*e (i" se"i"/ Eu su"t -ata' Mirciulic#/ Voi 4"c+i(e )i"e toate u.ile .i 3erestrele' "u &e"tru c# !i-ar 3i tea!# c# ai %rea s# 3u-i/ M# )i*ui 4"s# &rea &u,i" &e si!,ul t#u (e orie"tare 4"tr-u" loc "ecu"oscut .i s-ar &utea s# te r#t#ce.ti/ Mul,u!esc' (ra-ul !eu' ur#rile tale !# 4!)#r)#tea*#/ B#tr$"a sti"se toate lu!i"ile cu e ce&,ia %eio*ei (i" (or!itor' 3or!# (e (ou# ori "u!#rul (e tele3o" al Ol-#i Tu(or' 3#r# s#-i r#s&u"(# ci"e%a' a&oi trase &e !$"eci tre"ciul "e-ru/ K 0 V# (uce,i la )iseric# si"-uri' s&use Ne(' (esc+i*$"( &ortiera Re"ault-ului/ 8l &ri%ir# (eco"certa,i/ 0 i (u!"eata1 4"tre)# E!ilia/ 0 M# i"teresea*# (ru!urile (oa!"ei Tu(or/ 0 A+a2 e cla!# eco"o!istul/ A! 4",eles/ 0 N-ai 4",eles "i!ic' (e.i e.ti la %$rsta la care a%ea! (re&tul s# "e a.te&t#! la !ai !ult/ Ne( se a.e*# la %ola"/ Eco"o!istul 4l &ri%ea *$!)i"(/ 0 M# 4"tre) ce 3i-ur# o s# 3aci a3l$"( c# ,i-a! su3lat Decioara/ 0 8"t$i tre)uie s-o -#se.ti/ Succes2 K Parcaser# !a.i"a &e o stra(# (i" s&atele )isericii/ Era u" l#ca. reli-ios s&eci3ic ro!$"esc' cu co"tra3orturi &uter"ice' %#ruite' aco&eri. (e ola"e ro.ii .i &ri(%or scul&tat 4" &iatr#/ O sc#ricic# ro!a"tic#' o&t sau *ece tre&te (i" 3ier 3or6at' cu si"uo*it#,i (e coc+ilie' (ucea s&re o u.# 4"tu"ecat#' toat# "u!ai 4"3lorituri' s&art# 4" *i(ul (i" coasta )isericii/ Aceasta' co"struit# se&arat (e &oarta -rea (i" ti"(#' st$r"i !irarea E!iliei/ 0 Ce (esti"a,ie are1 0 <a)ar "-a!' ri(ic# (i" u!eri Mirel Nicolaescu/ N-a! 3#cut reli-ie 4" .coal#/ Tolea 4"cerc# o e &lica,ie 3a"te*ist#/ 0 E 3olosit# &ro)a)il (e &aracliser/ 0 A(ic# i"trare (e ser%iciu' r$se Mirel/ Du-te' (o!"ule' (e-aici/// Baleri"ul' e!o,io"at' cu c$rcei 4" sto!ac' 4"cerca (i" r#s&uteri s# se st#&$"easc# &e"tru a "u 3ace 3i-ur# &roast#/ Se 4"tre)# ui!it9 7Cu! Du!"e*eu 4i !ai ar(e (e )a"curi127 De &atru *ile tr#ia 4"tr-o a-ita,ie co"ti"u#/ Tres#rea ori (e c$te ori se au*ea stri-at (e u" cole-' %e(erea u"ei u"i3or!e al)astre 4i t#ia r#su3larea' 4.i %eri3ica !ereu s&atele' e*ita 4"ai"te (e a r#s&u"(e u"ui a&el tele3o"ic/

Acu!' i(eea (e a s&ar-e o )iseric# 4l cris&a/ Tolea "u era &ro&riu-*is cre(i"cios/ Nutrea 4"s# u"ele su&ersti,ii tra(i,io"ale/ Cu a"i 4" ur!#' 4l &ri"sese o 3urtu"# &e aleile ci!itirului Belu/ Mer-ea (e !$"# cu A"ca/// Data 4.i 4"cle.tase )ra,ele (u&# -$tul lui' s#rut$"(u-l &#ti!a. su) strea.i"a u"ui ca%ou/ R#!#sese co"ster"at/ 8.i 4"c+i&uise c# e &er%ers#/ Du&# i"ci(e"t' i"teresul lui 3a,# (e aceast# le-#tur# sc#*u si!,itor/ 0 Du-te' E!ilia' .o&ti Mirel/ tii ce ai (e 3#cut/ Data 4"cli"# ca&ul/ Ur!a s# a.te&te 4" !a.i"a lui Vl#(u,/ Dac# ce%a "u era 4" re-ul#' tre)uia s# a&ri"(# (e trei ori 3arurile/ Orie"taser# VolIsHa-e"ul 4" a.a 3el' 4"c$t -ea!urile )isericii s# se a3le 4" )#taia lu!i"ii/ Se 4"(e&#rt# &ri%i"( (e c$te%a ori 4" ur!#/ Eco"o!istul' 4"-e"u"c+eat l$"-# u.a 4"-ust#' cu &o(oa)e (e 3ier 3or6at' (i" coasta )isericii' i"tro(usese 4" )roasc# o ti6# 3le i)il# (e o,el/ Co"stat# c# la"ter"a tre!ura 4" !$"a )aleri"ului .i-i surise 4"cura6ator/ 0 N-ai "ici u" !oti% s# 3ii "eli"i.tit' )#r)ate2 O s# !ear-# ca-" 3il!e' o s# %e*i2 0 Nu !i-e 3ric#/// Su"t &u,i" "er%os/ Cercet# (i" oc+i 4!&re6uri!ile/ Locul era (estul (e 3erit/ O -r#(i"# !are cu co&aci )#tr$"i 4!&re6!uia )iserica' iar casa &aro+ial# a%ea 3erestrele s&re stra(#/ Cartierul' ru&t cu!%a (e arterele i!&orta"te' &#rea li"i.tit/ 8" a&roa&e *ece !i"ute' Tolea "u %#*use "ici o !a.i"# circul$"(/ 8l 4"-ri6orau !ai !ult ur!ele lor l#sate &e *#&a(#/ 8.i *ise 4"s# c# e"-le*ul tre)uie s#-i 3i (at lui Mirel o solu,ie .i 4" &ri%i",a asta/ 0 Gata2 r#su3l# Nicolaescu' a&#s$"( &e cla",#/ Dierul 4",e&e"it scr$."i stri(e"t/ S&ai!a )aleri"ului a!&li3ic# *-o!otul/ A%u se"*a,ia u"ei tr$!)i,e care ,i&# 4" 4"tu"eric/ P#tru"ser# 4" altarul )isericii/ Ca"(ela (e la icoa"a Decioarei Maria ri(ica u" (e-etar (e lu!i"# al)astr#/ Era li"i.te' li"i.tea caracteristic# locurilor &ustii' !irosea a cear# .i a i"sectici(/ Vl#(u, Tolea 4.i 3#cu &e 3uri. cruce' articul$"( !ut9 7Iart#-!#' Doa!"e///7 Mirel !er-ea 4"ai"te lu!i"$"( calea/ La"ter"a rosto-olea &e (alele (e &iatr# u" ou -#l)ui .i 6uc#u./ Se o&ri 4" &ra-ul u"ei "i.e/ Trei tre&te aco&erite cu o car&et# &ersa"# (uceau la u" sarco3a- )o-at 4!&o(o)it/ 8" st$"-a .i 4" (rea&ta %e-+eau (ou# su&orturi (e ar-i"t &e"tru lu!$"#ri/ Eco"o!istul a-#,# la"ter"a (e )ucla u"ui !oti% (ecorati%' urc# tre&tele .i a&uc# +ot#r$t ca&acul sicriului/ Vl#(u, 4l &ri%ea a!or,it' cu o ciu(at# se"*a,ie (e -rea,#/ Mirel Nicolaescu r$"6i9 0 M# -$"(esc ce !utr# o s# 3ac# !$i"e &o&a c$"( o %e(ea c# i s-a c#r#)#"it c+iria.ul/ K Ne( Morto" ur!#rea &ru(e"t ta iul )#tr$"ei/ Recu"oscu str#*ile (i" cartierul Ol-#i Tu(or .i *$!)etul i se acce"tu#/ 8"ai"te (e a su"a la u.#' Mela"ia (#(u t$rcoale casei/ Pri%i ate"t# 3erestrele cu o)loa"ele l#sate' &ri" care "u se strecura "ici u" 3iricel (e lu!i"#' a&oi i"tr# 4" curtea 4"-ust# cu u" co&#cel 4!&ac+etat 4" +$rtie (e a!)ala6 .i c$te%a ti6e (i" le!" (esc#&#,$"ate (e -lo)urile (e sticl# care %ara ri(icau rotocoale str#lucitoare ro.ii' al)astre .i %er*i/ Su"# lu"- .i )#tu i"siste"t' (ar cu (iscre,ie' &e"tru a "u alar!a %eci"ii' la u.a cu -ea!l$curi .i' c$"( se 4"cre(i",# c# 4" cas# "u se a3la "i!e"i' 4"ce&u s# !a"e%re*e .&eraclul/ 7U" 3leac (e )roasc#' (ra-a !ea' !ai !ult u" &rete t/7 8.i scutur# *#&a(a (e &e 4"c#l,#!i"te .i &#tru"se 4"tr-u" %esti)ul (re&tu"-+iular' cu o car&et# (e li"oleu! .i (ou# cuiere-&o!/ O u.# (e sticl# cu &er(elu,e (e creto" (#(ea 4" su3ra-eria Ol-#i Tu(or/ 7Su3ra-erie' +ol' ca!er# (e *i .i tot ce &o3te.ti7' 4.i s&use )#tr$"a ($"( ocol 4"c#&erii' (u&# ce a&#sase &e co!utator/ Se a3lau (is&use 4" 3u"c,ie (e co"si(ere"te &ractice' 3#r# cea !ai !ic# u!)r# (e &reocu&are estetic#' o su3ra-erie -reoaie 074"-ro*itorul stil Bru!#rescu' 3eti,o' (e care

oa!e"ii &ar c# "u i*)utesc s# se &lictiseasc#7 0 o !a.i"# (e cusut' u" 6il, 4"alt .i &o"osit' cu urec+i ascu,ite' care te 4!&ie(ica s# %e*i ce se 4"t$!&l# 4" st$"-a sau 4" (rea&ta atu"ci c$"( 4"torci ca&ul' u" P+illi&s %ec+i' i"stalat &e o !#su,# (e .a+' o ca"a&ea tare .i ur$t#' ta&i,at# cu &#r (e cal/ 0 N-ai %#*ut 4" %ia,a ta u" i"terior !ai )#tr$"esc' Mela"ia' iar 4" %a*a aceea ce"u.ie 0 (ou# (oa!"e a&roa&e (e*)r#cate' s&ate 4" s&ate' care Du!"e*eu .tie (e ce 4.i 4!&reu"ea*# !$i"ile 4"tr-o !i.care e tre! (e i"co!o(#' "ici "-ai &o!e"it %reo(at# ce%a !ai a)sur( 0 &o,i &u"e r#!#.a-9 "i!e"i "-a !ai a.e*at o 3loare (e o sut# (e a"i/ U" a(e%#rat su&liciu s# tr#ie.ti 4"tre ase!e"ea lucruri ur$te .i totu.i s# 3ii co"%i"s# c# Ol-a Tu(or le iu)e.te .i se -$"(e.te cu triste,e cu! &ra3ul se a.ter"e &este ele/// Ia te uit#2 Culese (e &e !as# o )ucat# (e +$rtie &e care o !$"# "esi-ur# 0 literele "-a%eau 3er!itate .i sc#&au !ereu su) r$"( 0 a.ter"use cu creio"ul9 @rag 7lgua, !tiu c nu te poi ntoarce acas, mi- a spus avocatul c procesul tu a fost fixat peste dou sptmAni. Eu totu!i i scriu, sperAnd n imposibil. M reped pAn la Bite!ti s- mi ncasez pensia. ,zi e mari, pe duminic socotesc s fiu napoi. +lorile i le- am dat doamnei >heorghiu. , fost cineva de la Baris trimis de >eorge, dar n- am neles mare lucru... Be curAnd. #ile. 0 M(a/// Este scrisoarea u"ei ru(e' 3rate' &oate cu!"at' care locuie.te la Pite.ti/ C$t (es&re &ersoa"a (i" Paris' cre( c# o cu"o.ti .i tu' Mela"ia/ Nu &oate 3i (ec$t (o!"ul Ne(/ Da&tele se 4"l#",uie/ Dre(o"$"( )i"e (is&us#' )#tr$"a i"s&ect# !icul (or!itor' se&arat (oar cu o (ra&erie' la 3el (e sear)#(9 u" (i%a" aco&erit (e u" )rocart cu 3irele (use' o o-li"(# .i o !#su,# cu c$te%a (resuri o)i."uite' u" ru6 ie3ti"' u" )orc#"el cu u" rest (e cre!#' o &e"set# .i alte c$te%a 3leacuri' u" ra3t (e c#r,i .i u" .i3o"ier cu 3ur"irul s&art 4" (re&tul )roa.tei/ Cercet# -ar(ero)a s#rac#' a&oi trecu 4" )aie' u"(e co"stat# c# si3o"ul closetului era (e3ect .i c#' 4" loc (e +$rtie i-ie"ic#' Ol-a Tu(or 3olosea 6ur"ale/ 8" s3$r.it' %i*it# )uc#t#ria cu oale %ec+i' 3a)ricate 4"ai"te (e r#*)oi' .i eter"a -ar"itur# (e cutii (i" ta)l# ro.ie &e"tru co"(i!e"te' (es&re care Mela"ia "u-.i a!i"tea s# le 3i %#*ut 4"tr-o si"-ur# -os&o(#rie 4"tre)ui",ate co"3or! (esti"a,iei/ 0 Eu ,i" 4"#u"tru "asturi sau &u" )i"e c$te%a c+ita",e ori alte lucruri i!&orta"te ca s# "u-!i a!i"tesc "icio(at# u"(e .i ce a"u!e a! &us/ Se 4"toarse 4" su3ra-erie' 4"-#(ui"(u-.i o cli&# (e r#-a*/ 0 Du&# cu! %e*i' (ra-a !ea' (oa!"a Tu(or tre)uie s# 3ie o 3e!eie "e&#s#toare' ca! (el#sat#' 3#r# ci"e .tie ce &o3t# (e %ia,#/ C+iar c$"( "u ai )a"i' &o,i &u"e u" -ulera. al) la o roc+ie ca s# o 4"%iore*e' a.a ce%a "u rui"ea*# &e "i!e"i' "u!ai c# tre)uie s#-,i .i ar(#/ Ori' +ai"ele ei su"t su!)re' .i e (e a6u"s o si"-ur# &ri%ire ca s#-,i (ai sea!a c# &u,i" 4i &as# ce &u"e 4" s&i"are/ Ce co"clu*ie ai !ai tras' Mela"ia' (es&re ea1 De*or(o"at#' asta a! au*it2 O 3ire "u &rea co!&licat#' (e.i +a)ar "-a! (e u"(e ai (e(us-o/// Ce s&ui12 Ni!ic 4"cuiat' "ici o c+eie 4" toat# casa' "ici *#%or la i"trare' o )roasc# si!&l#/// M(e' "u te co"tra*ic' (ar ar !ai &utea s# 4"se!"e .i altce%a/ De &il(#' !ult cura6 3i*ic .i u" si!, (e &ro&rietate atro3iat/ St# &rost cu )a"ii/// Asta o o)ser%# .i u" .colar/ O s# "e uit#! acu. la taloa"ele ei (e &e"sie/ Dii si-ur# c# e ist# 4" %reo cutie (e )o!)oa"e 4!&reu"# cu car"etul C/E/C/' (ac#-l are' (ou#-trei 3oto-ra3ii' scrisori %ec+i .i u" ca&#t (e &a"-lic# al)astr#/ Nu !# 4"tre)a (e ce' 3eti,a !ea' (ar %ei -#si 4"-tot-(ea-u-"a 4" cutiile cucoa"elor 4" %$rst# u" ca&#t (e &a"-lic# al)astr# .i u" cli&s (e cauciuc ro* r#!as (e la u" &ort6artier %ec+i/ Se ri(ic# ati"-$"( cu %$r3ul (e-etelor 4"!#"u.ate !ar-i"ea !esei aco&erite (e u" co%or ro.u/ 0 i acu! co"ce"trea*#-te' Mela"ia2 Dac# e ist# 4" aceast# cas# ce%a' a(res#' 3oto-ra3ie' u" "u!#r' se!" sau orice a!#"u"t care s# ai)# o le-#tur# c$t (e 3ira%# cu Madona de aur, u"(e ar 3i &us sau ascu"s acel ce%a o 3e!eie cu &erso"alitatea .i !e"talitatea (oa!"ei Ol-a Tu(or1 B#tr$"a trase sertarele co!o(ei' scotoci"( 3#r# co"%i"-ere &ri"tre ru3e u*ate' ciora&i .i u" !al(#r (e tricouri cu !iros s&eci3ic (e "a3tali"# &res#rat# &este lucru "eaerisit/ 8!&i"se

sertarele la loc .i' 4"ai"te (e a i"tra 4" (or!itor' (esc+ise a&aratul (e ra(io/ Cu"o.tea e!isiu"ile (e "oa&te/ 8" 3u"c,ie (e &ro-ra!' &utea s#-.i (ea sea!a c$t e ceasul/ Crai"icul o scuti (e a&recieri a&ro i!ati%e' a"u",$"( ora u"u/ K Ne( &ri%ea stu&e3iat &ri"tr-o cr#&#tur# a o)lo"ului !a"e%rele )#tr$"ei/ 7<!' ciu(at2 Doarte ciu(at///7 K Eco"o!istul (#(u la o &arte %eli",a (e !#tase -rea' &ur&urie' )ro(at# cu aur' care aco&erea tru&ul !u!i3iat/ Tolea 4l ur!#rea cu oc+i (ilata,i' -$3$i"( (e o curio*itate cris&at#/ B$!)etul i se str$!)ase 4"tr-u" rictus/ 0 Cucu2 3#cu Mirel' .i e cla!a,ia ,$."i cu *-o!ot (e &u.c# 4"tre *i(urile cu coi3uri 4"alte (e &iatr#/ Baleri"ul se cl#ti"#' -ata s# ca(#/ Mor!#i o 4"6ur#tur# a*%$rli"(u-i o &ri%ire otr#%it#/ Eco"o!istul 4"-+esui 4" sicriu cu%ertura &ur&urie .i &use ca&acul/ 0 Ce-i1 4"tre)# Vl#(u,/ 0 Ni!ic/ A(ic# "u-i aici/ I-a! stricat so!"ul (e &o!a"#/// Des&ri"se la"ter"a9 Plec#!/ 0 L#s#! totul %rai.te1 Nicolaescu ri(ic# (i" u!eri/ 0 Oricu!' 4.i %or (a sea!a c# s-a u!)lat/ Ese",ial e s# "e &oat# i(e"ti3ica ur!ele .i "-au cu! s-o 3ac#/// R$se9 A! au*it (e u"ul care-.i (#(ea cu &u!"ii 4" ca& &e scau"ul electric &e"tru c# a%usese -ustul s#-.i cu!&ere &a"to3i (e cauciuc cu *i-*a- &e tal&#/ M# ro-' aici su"t co%oare/ A3ar# %o! r#%#.i *#&a(a/ E!ilia 4i a.te&ta cu !$i"ile 4"cle.tate &e %ola"/ 8"ai"te (e a urca 4" !a.i"#' Mirel a(u"# !ucurile a*%$rlite (e 3at# &e cal(ar$!/ 0 Ai 3u!at !ai !ult (e ci"ci ,i-#ri1 0 Nu' "u cre(/// 0 Ar tre)ui s# 3ii !ai ate"t#' (arli"-' (eclar# uscat' (esc+i*$"( &ortiera .i i"tro(uc$"( c+i.toacele 4" scru!iera lateral#/ E!ilia 4.i !u.c# )u*ele/ 0 Ce-a,i 3#cut1 0 I-a! cerut scu*e to%ar#.ului c# l-a! (era"6at .i a! .ters &uti"a/ Ti&ul e cast' "u acce&t# o 3ecioar# 4" a.ter"ut' c+iar (ac# are coa&sele (e aur/ 0 Era! co"%i"s#/ i acu!1 Se uitar# la Mirel/ T#cea 4"cru"tat' &ri%i"( 4"ai"te/ Ne( ar 3i 4"cercat' &ro)a)il' a (oua s&ar-ere/ Ei erau 4"s# cu "er%ii 4" %$r3ul (e-etelor' 3#cu,i &ra3 (u&# c$te%a ore (e te"siu"e/ 0 Tra-e! cu!i",i &e (rea&ta/ Urcar# 4" !a.i"#/ Tolea 4.i trecu li!)a &este )u*e/ 0 A. )ea ce%a/ 0 i eu' .o&ti E!ilia/ A! %#*ut o sticl# (e co"iac 4" )u3et/ St#! 4" )uc#t#rie s# "u "e au(# )#tr$"a/ 0 i &e aco&eri.' lad%, s&use %ioi eco"o!istul' u!e*i"(u-.i )u*ele -roase/ Nu .tii ce 4"sea!"# o sticl# (e co"iac la ora (ou# "oa&tea' 4" Bucure.ti/ Baleri"ul co"(ucea cu a)ilitate/ D#r# s# .i-o !#rturiseasc#' 4" ciu(a e.ecului' to,i trei se si!,eau cu&ri".i (e-o )u"# (is&o*i,ie )i*ar#/ Res&irau u.ura,i .i &ri%eau 4"cre*#tori )ule%ar(ul &e care &atrulau ca!ioa"ele I/C/A/B/-ului' a*%$rli"( *-ru",uri (e sare/ K Dou# lucruri i se &#rur# i"teresa"te Mela"iei/ U" caiet cu co&erte ro.ii care' &e l$"-#

a(rese .i tele3oa"e' "u!#rul )uleti"ului .i al car"etului C/E/C/' cu&ri"(ea (i%erse "ota,ii' .i o 3oto-ra3ie/ De 3a&t' Mela"ia o alesese (i"tr-u" set (e ci"ci' toate i!ortali*$"( (i" (i%erse u"-+iuri u" col, (e &arc sau -r#(i"#/ Se %e(eau tu3i.uri' tru"c+iul u"ui ar)ore' u" ca&#t (e alee .i o )a"c# (e &iatr#/ Mela"ia "u &utea s#-.i (ea sea!a (ac# e %or)a (e o -r#(i"# &u)lic# sau &articular#/ U" a!#"u"t 4"s# o (eter!i"ase s# cercete*e cu luare-a!i"te 3oto-ra3iile/ 8" a3ar# (e 3a&tul c# &ri%eli.tea "u era (i" cale a3ar# (e &itoreasc#' ast3el 4"c$t s# 6usti3ice re&etarea cli.eului' 4" toate cele ci"ci i!a-i"i "u a&#rea "ici o &ersoa"#/ 0 Po,i s# te ui,i .i cu lu&a' 3eti,o' "-ai s# *#re.ti' oric$t te-ai str#(ui' "ici !#car co(i,a u"ui c#,el/ Cre(e-!#' c#ci tu .tii c# "u te !i"t' aici se ascu"(e u" !ister/// Doa!"e' Mela"ia' (e c$"( 3olose.ti cu%i"te (i" acestea ie3ti"e' care "u au "ici o le-#tur# cu 3or!a,ia ta s&iritual#12 Mistere' 3a"to!e' se"*a,ii/// Dac# "u te 4".eli' ele 3i-urau &e co&erta 7Colec,iei celor =@ lei7' e(itat# (e (o!"ul I-/ <ert*' (u&# care se (#(eau 4" %$"t or(o"a",ele colo"elului .i (u(uia Mar-ot' casieri,a (e la co3et#ria Do)ricea"u/ O+' (a' tri-oa"ele lor cu "uci erau (e-li-cioa-se/ 8" 3i"e' te ro- s# 3ii ate"t# cu! te e &ri!i/ Ni!ic "u &oate 6usti3ica o co"%ersa,ie "e4"-ri6it#/ E.ti oare 4" toate !i",ile' (ra-a !ea1 S-a 3#cut a&roa&e (ou# .i tu s&oro%#ie.ti' s&oro%#ie.ti/ <ai' )a-# 4" )u*u"ar &o*a .i caietul .i ia-,i r#!as-)u"' (eoarece "u %ei !ai c#lca &ro)a)il "icio(at# 4" aceast# cas#/ Nu &reti"( c# (oa!"a Ol-a Tu(or "-ar 3i o 3e!eie i"teresa"t# 4" 3elul ei' (ar "u ,i-ar &l#cea s-o socote.ti &ri"tre &riete"ele tale/ Die %or)a 4"tre "oi' "ici ea "u %a t$"6i %reo(at# (u&# co!&a"ia ta/ E.ti -ata1 S&u"e 3ru!os "oa&te )u"# .i "u uita s# sti"-i lu!i"a/ B#tr$"a 4.i !ai roti o (at# oc+ii 4" 6urul &ere,ilor .i' sc+i,$"( o re%ere",# (iscret#' rosti cu -lasul .i *$!)etul &e care le-ar 3i (#ruit -a*(elor u"ei serate &l#cute9 0 Noa&te )u"#/ 8"tu"ericul 4"-+i,i (i"tr-o (at# o(aia !o+or$t#/ B#tr$"a se 4"toarse 4" locui",a (i" stra(a Do)re"i/ E"-le*ul o co"(use cu &ri%irea &$"# ce (is&#ru &e u.a )locului/ 0 Ne(' )#iatule' !ai ai (e 4"%#,at2

CAPITOLUL A O DEMEIE IMPOSIBILO La trei (i!i"ea,a is&r#%iser# sticla (e co"iac/ B#user# !ult' u!&l$"( (es &a+arele' -olite cu o l#co!ie 3e)ril#/ Scotoci"( !i"u,ios c#!ara' E!ilia !ai (esco&eri o sticl# (e .li)o%i,# &li"# &e trei s3erturi .i u" rest (e %i.i"at# 4"tr-o cara3# (e cristal/ C$"( le %#*u' Mirel Nicolaescu i*)uc"i 4" urale/ Data' *$!)i"( cu o c#l(ur# "ea.te&tat# 0 alcoolul 4i sti!ula (is&o*i,iile (uioase 0 4"cerc# s#-l te!&ere*e/ 0 Mai 4"cet/ Nu !i-e at$t (e )#tr$"#' c$t (e %eci"i/ Se au(e totul &ri" ,e%i/ 0 D#-i (racului2 Ce-i aici' sa"atoriu1 0 Nu &o,i s#-i (ai (racului &e to,i' 3ilo*o3# s$s$i"( )aleri"ul' c+iar (ac# %rei/ Nu era o)i."uit cu )#utura .i se a!e,ise u.or/ Dou# &ete ro.ii i se c#,#raser# &e o)ra6i' oc+ii 4i str#luceau' r$(ea tot ti!&ul/ Eco"o!istul se i"teres# cu tra)ucul 4" -ur#' a)ia !i.c$"( )u*ele9 0 Tot(eau"a e!i,i cu-et#ri at$t (e a($"ci1 0 Las#-l 4" &ace' *ise E!ilia/ Pri%ea a)se"t# 3ereastra 4"tu"ecat# 4" care se o-li"(ea )u3etul' ca&ul .i u!erii )aleri"ului/ E u" co&il )u"/// 0 ///.i &ios/ Mie-!i s&ui1 Toat# *iua &ri" )iserici/ Nu-i &as# (e ora 4"c+i(erii/ C+iar' )#r)ate' (e ce te-ai )#-at tu 4" ra+atul #sta1 E!ilia 4.i 4"!uie )u*ele 4" &a+ar/ Lu# o 4"-+i,itur# !ic# .i *$!)i/

0 Dar tu1 C+i&ul eco"o!istului se 4"tu"ec# )rusc/ O str$!)#tur# 4i sc+i!o"osi o)ra6ii -ra.i' cu u!)re %er*ui/ 0 A! "e%oie (e )a"i/ 0 Ci"e "u are "e%oie1 0 8" 3o"(' ce-,i &as#1 0 Mi se &are ciu(at/ Erai alt3el/// 0 i tu erai alt3el/ Dac# ai 3i (at "i,el (i" coate' a6u"-eai .e3# (e &ro!o,ie/ 8" a"ul trei ai l#sat-o &e &roasta aia (e 5eculeasca s# ,i-o ia 4"ai"te/ E!ilia cl#ti"# +ot#r$t# (i" ca& .i lu# (i" "ou &a+arul 4" !$"#/ 0 Te 4".eli' eu a! r#!as aceea.i' (ar %oi "u %# (#(ea,i sea!a &e atu"ci/ Nu !# cu"o.tea,i/// Era,i &rea &reocu&a,i (e !eciuri' (e iu)itele %oastre' (e 3il!ele (e &e )ule%ar(/ Nu !# %e(ea,i' &ur .i si!&lu/// Mi-a!i"tesc ce%a "osti!/ St#tea! si"-ur# 4" sala (e se!i"ar .i citea! la I"ter"a,io"al/ La u" !o!e"t (at' .i-a )#-at ca&ul &e u.# Gi-i Moraru' #la )lo"(u:/ S-a uitat (istrat la !i"e .i-a 4"c+is-o la loc/ L-a! au*it s&u"$"(u-i lui D#"iloiu &ro)a)il' c#ci erau "e(es&#r,i,i9 )u- i nimeni nuntru. Ca! a.a se &etreceau lucrurile/ Eco"o!istul o &ri%i cu oc+ii !ic.ora,i (e ate",ie/ Rosti 4" .oa&t#9 0 Nu-i "i!e"i 4"#u"tru/// Va s# *ic# #sta e !icul "ostru secret1 0 N-a! 4",eles' se )$l)$i )aleri"ul/ C+iar "u te-a %#*ut1 0 Dai (i" &icioare' (ar ca&ul "u-l !i.ti (eloc/ 5i-e tea!# c# se (era"6ea*# ce%a1 E!ilia 4.i trecu (e-etele &este oc+ii 3ier)i",i/ 0 Ce "ai)a ai cu el1 Nu-i !ai r#u (ec$t "oi/ Poate !ai )u"/ 0 E &rost' s&use sec eco"o!istul/ 0 Ei .i1 0 Tot(eau"a !-a e"er%at &rostia' (e.i !#"$"c &$i"e (e &e ur!a ei/ 0 Nu-s &rost' (eclar# )aleri"ul cu o e &resie stra"ie (e )eatitu(i"e &e c+i&/ 0 Cu !a6uscule' iu)itule2 At$t (e &rost' 4"c$t "u-,i (ai sea!a ce 3ericire e s# "u-,i *u!*#ie creierii/ 0 Te-ai a!e,it' Mirel' *$!)i E!ilia/ 0 A.i2 Voia! s#-i e &lic #stuia cu! st# trea)a cu 3a%ori*a,ii (e soart#/ A"i!alu-i u" &ri%ile-iat .i-a! i!&resia c# "u se )ucur# 4"(ea6u"s/ 0 Nu-s &rost' re&et# 4"c#&#,$"at' (ar 3#r# u!)r# (e iritare' Vl#(u, Tolea/ 8"cerc# s# -#seasc# ar-u!e"te' a&oi re"u",#/ Alcoolul 4l 3#cuse %or)#re,/ 8" -e"eral "u-.i tr#(a -$"(urile/ R#s3ir# &roiecte %ec+i' (e%e"ite o)sesie/ i le re&eta at$t (e (es' 4"c$t "u !ai sc+i!)a "ici !#car or(i"ea e"u!er#rii/ 0 Peste *ece a"i ies la &e"sie/ Voi (esc+i(e o .coal# (e (a"s/ Ca a (oa!"ei Si!ia" (i" Cotroce"i' (ar !ult !ai select#/ N-a! s# &ri!esc &e orici"e/ Co&ii (e 3a!ilie/// 0 Ai au*it (e Isa(ora Du"ca"1 se i"teres# Nicolaescu/ M#-sa .i tat:su erau "i.te (er)e(ei 3#r# u" s3a",/ 0 Nu %or)ea! (es&re ea acu!/ 0 Doarte )i"e2 Bi !ai (e&arte' &uiule2 Vas#*ic# ai s# 4"%e,i s# (ea (i" craci "i.te ra,e (e.elate (e %i,# "o)il#/ A&oi1 0 A! rela,ii (e &e acu!' su"t co"%i"s c#-!i %oi asi-ura o clie"tel# (isti"s#/ Pe"tru asta 4"s# 4!i tre)uie o locui",# ele-a"t#' 4" ce"tru/ Piese (e calitate' &u,i"e' 4"-+esuiala e !itoc#"easc#' u" &erso"al stilat/ 8" a.te&tarea co&iilor' &#ri",ii %or r#s3oi re%iste i"teresa"te' Baris Match- uri, ,dam, Jours de +rance... Vor &utea lua o ca3ea sau ciu-uli la (iscre,ie 3ursecuri 3i"e' &atru sau ci"ci co.ule,e (e ar-i"t &li"e le %or sta tot(eau"a la (is&o*i,ie/ Cea !ai )u"# ele%# (i" *iua res&ecti%# %a &ri!i o 3loare' -aroa3# sau tra"(a3ir/ Voi acor(a trei (isti"c,ii la s3$r.itul a"ului' )i"e4",eles c$t !ai su)sta",iale/ E!ilia 4l &ri%ea cu oc+i !ari/ R$se/ 0 Biceai c#-i &rost/ Are ca& (e "e-ustor/ 0 Di!e"siu"ile cores&u"(' 4" orice ca*/ Vor)a #luia' 4" .e&cu,a lui 4"ca& &e &u,i" *ece Iilo-ra!e (e !ere/

0 Nu-l )#-a 4" sea!#/ 0 O 3ac (e !ult' (ar "u o)ser%#' s&use Tolea/ 5i-a. &utea (escrie 3iecare o)iect (i" casa aceea/ O &riete"# (e-a !a!ei' )i"e situat# &e %re!uri' %i"(e &iese e traor(i"are la &re,uri (e "i!ic/ A! oc+it u" ta)er"acul !i"u"at .i u" salo" RV-e"ce 4" stare e cele"t#/ Mi le-ar l#sa &e a!$"(ou# la trei*eci (e !ii/ C+estia e s# a! )a"ii re&e(e/ B#tr$"a &re3er# s# &iar(#' (ar s# &ri!easc# su!a 4"trea-# .i i!e(iat/ O ta&ea*# u" &u.ti/// Nicolaescu "u-l !ai asculta/ 8.i u!&lu &a+arul &$"# 4" (re&tul )u*ei .i trase o 4"-+i,itur# lu"-#/ E!ilia se cutre!ur#/ 0 8"tr-o *i o s# (ai (e (racu: 2 Are &e &u,i" .a&te*eci (e -ra(e .i o )ei ca a&a/ 0 8"tr-o *i2 Ce 4"sea!"# 4"tr-o *i1 ,zi !# si!t )i"e/ Restul "u co"tea*#/ Ce%a )r$"*#' o 3elie (e sala! "-ai &ri" cas#1 0 Dou# cutii cu sar(i"e/ 0 Bu"e .i alea2 A(#-le 4"coace s# ,i le (esc+i(/// Bi' )#r)ate' !ai (e&arte' cu! e cu .coala aia (e ci!&a"*ei/ C+estia-i ca&ti%a"t#/ Vl#(u, a(or!ise cu ca&ul &e !$"#/ Nu se tre*i "ici c$"( eco"o!istul lo%i cu &u!"ul 4" cu,itul (e t#iat co"ser%e/ Mirel !$"c# laco!' asistat (e E!ilia' care !or3olea o )o!)oa"# (e ciocolat# (i" &ro%i*ia Mela"iei/ A3ar# se &or"ise %iscolul/ 8i au*eau -$3$itul' *#&a(a &ul%eri*at# se a.ter"ea 4" col,ul -ea!urilor' i*)ea 4" 3erestre' *-$l,$i"(u-le cu 3urie/ 0 <uo' "e)u"e2 Ce te a-i,i a.a1 )u-i nimeni nuntru. C+icoti/ E!ilia se uit# la el "e&#s#toare/ 0 A 3ost o a3ir!a,ie oarecare' (e-ea)a )a,i !o"e(#/ 0 Te co"tra*ici' darling 2 8" &ri!ul r$"(' s&use' s#lt$"( (e-etul -ros' !ur(ar (e ulei' (ac# era oarecare "-o ,i"eai !i"te/ Al (oilea' tu "u 3aci' cu! "e *icea #la (e Lo-ic#' aser,iu"i -ratuite/ 8" ce te &ri%e.te' o)ser%a,ia are %aloare (e si!)ol/ Oa!e"ii trec &e l$"-# ti"e 3#r# s# te %a(# .i ticul #sta al lor te r$c$ie/ Ca! &e aici' "u su"t &rea su)til/ I"%i*i)il# cu! e.ti' 3#ceai carier# la CIA sau I"telli-e"ce Ser%ice' .i 4" loc (e asta' se!"e*i statele (e &lat# la 4"tre&ri"(erea aia a ta &r#&#(it#/ 0 Mi-e a)solut e-al ce cre*i' (ar )a,i c$!&ii/ E!ilia 4.i 4"#)u.i u" c#scat 3als/ Eco"o!istul .terse cu o )ucat# (e !ie* cutia -oal#' 4"-+i,i cocolo.ul &lesc#i"( (e &l#cere .i 4.i tur"# (i" "ou 4" &a+ar/ 0 M# ro-' a.a o 3i/// A! i!&resia 4"s# c# (i"tre to,i' "oi su"te! cei !ai 3raieri/ Rata,i aute"tici/ Ceilal,i/// E"-le*ul 4.i 3ace !eseria' riscul e &ro3esiu"ea lui' creti"ul #sta %isea*# s#-.i (esc+i(# u" tractir select/ O s# tre)uiasc# s#-.i lase !usta,#/ Ai %#*ut &ro e"et &ros&er 3#r# moustache/ 0 E a-ere*i/ Dore.te o .coal# (e (a"s/ Restul su"t &rostii (-ale tale/ 0 Ai r#)(are2 Ba)a' c$t e (e (e!e"t#' &are s# ai)# .i ea ce%a 4" ca&/ Dar "oi1 0 Pre3er s# "u !# -$"(esc/ 0 Oricu! o 3aci/ Nu trece u" si"-ur !i"ut 3#r# s# &ui 4" ecua,ie/ Do%a(# ri(urile' "e-li6e",a' otra%a (i" &ri%ire/// E!ilia 4l !#sur# trist#/ 0 De ce !# *-$"(#ri1 0 A.a a! eu &o3t#2 Po,i s# "u !# ascul,i/ R$se9 Noi (oi se!#"#! al (racului2 A! )#-at (e sea!# a)ia *ilele astea/ Vor)a ta' &$"# acu! "u te %e(ea!/ A!$"(oi &utea! reali*a !ult/// tii ce e"er-ie era 4" !i"e1 Ce %italitate1 Ce &o3t# (e %ia,#1 Nu *ic c# !# c+i"uia -e"iul lui Col)ert sau Sull;' 4" sc+i!) a%ea! co!)ustie &e"tru u" !i"ister 4"tre-/ 8" !u"ca (e or-a"i*are a. 3i 3ost u" as2 tii ce-i aia s# !$"i oa!e"ii' s# sco,i u"tul (i" ei' s#-.i (ea su3letul !u"ci"( ca s# te !ul,u!easc# &e ti"e' .e3ul lor' (e (ra-ul t#u' &e"tru c# ai .tiut cu! s#-i iei' cu"o.ti ulti!ul lucr#tor &e "u!e' ai o -lu!# &e"tru 3iecare' r$*i cu toat# lu!ea .i ascul,i cu &l#cere u" )a"c (e acu! o sut# (e a"i &e care !o. Nic+i3or' &ortarul' 4l s&u"e &rost 3ii"(c# e ast!atic .i a uitat &oa"ta1 O i"stitu,ie u"(e se r$(e (# re*ultate cu &atru*eci la sut# su&erioare alteia 4" care salaria,ii tre!ur# (e 3rica u"ui &rost 4"co"6urat (e .ase tele3oa"e .i u" )uto" &e"tru 3e!eia cu ca3ele/ E!ilia o3t#/ 8"ti"se &a+arul/

0 Mai toar"#-!i &u,i"/// Nu' "u' &rea !ult/// De ce "-ai !ers &$"# la ca&#t1 Eco"o!istul cl#ti"# ca&ul r$*$"(/ 0 Nu-,i s&u"/ S-ar &utea s# 4",ele-i/ 0 Te-a lo%it -reu/// 0 A.a !i s-a &#rut atu"ci/ O &utoare2 Acu! ea e O/G/' iar eu &r#(uiesc )isericile/ 8" 3i"e' (#-o (racului2 A3acerea 4"s# !-a (at &este ca&/ Nu !-a !ai i"teresat "icio(at# "i!ic/ Dar "i!ic' 4"sea!"# "i!ic/ Mi-a ucis i"teresul &e"tru %ia,#' su"t &li" (e (atorii/// 0 De-aia ai acce&tat s# !er-i &e !$"a e"-le*ului1 0 8" &ri"ci&iu/ 0 8!i &are r#u' Mirel/// 0 S#-,i &ar# &e"tru ti"e' 3ata tatii2 Eu cel &u,i" !i-a! 4"c+eiat socotelile/ Nu-!i &as# (e "i!ic' cu o 3leic# )u"#' ci":.&e !ici .i (ou# )aterii (e &eli" la -+ea,# su"t 3ericit2 Aici' .i aici 0 4.i 4!&u"se 3ru"tea .i i"i!a 0 "u !ai e "ici (urere' "ici 4"tristare' ci u" su&er) sictir2 La ti"e e 4"s# %e"i"' .i "u 3ace )i"e "ici la te"' "ici la ce !ai ai &e (i"#u"tru/ Basta2 S-a 3#cut &atru/ Nu &o,i s# !# culci u"(e%a1 M# a&uc# -roa*a c$"( !# -$"(esc s# ies &e %i6elia asta/// 0 8"ti"(e-te &e ca"a&ea/ 0 i tu1 0 A! s# stau &e 3otoliu' "u !i-e so!"/ E!ilia str$"se %asele .i aerisi/ B#)o%i c$te%a !i"ute la 3ereastra (esc+is#' r#cori"(u-.i o)ra6ii 4"ci".i/ Se strecur# a&oi 4" ca!era (e *i .i se -+e!ui 4" 3otoliu/ R#!ase !ult# %re!e cu oc+ii (esc+i.i/ 7O 3ac (i" s&ort' s# *ice!7' 4i s&usese lui Ne(/ Di" s&ort &e (racu: 2 Nu &e"tru )a"i acce&tase' "ici (i" a"osteal#/// Mai (e-ra)# (i"tr-u" )i*ar s&irit (e 3ro"(#/ Duseser# a"i c$"( ura &e toat# lu!ea' Mirel "u era (e&arte (e a(e%#r/// 8"t$i le (etestase &e !aic#-sa .i &e Coca/ C$"( 4"ce&use s#-.i (ea sea!a c# ce%a "u e 4" or(i"e1 7Nu 4!&li"ise! 4"c# *ece a"i7' .o&ti E!ilia 4" 4"c#&erea aceea str#i"# u"(e o alt# 3e!eie' care "u-i se!#"a' ele-a"t# .i %esel#' asculta !u*ic#' &ri!ea %i*ite' 3lec#rea la tele3o" sau 4.i sc+i!)a &a"-lica (e la &#l#rie/ Nicolaescu (or!ea so!" *)uciu!at (e )e,i%/ E!ilia 4.i a(u"# su) ea &icioarele 4"-+e,ate/ 7Cu si-ura",# "u-i 4!&li"ise!/7 8"t$i 3useser# i!&resii 3u-are/ Discu,iile 4"cetau )rusc 4" &re*e",a ei' era (e a6u"s s# (esc+i(# o u.# &e"tru ca !aic#-sa .i Coca s# tac# sti"-+erite/ A"u!ite a3ir!a,ii erau 4"so,ite (e &ri%iri iu,i' &ie*i.e' &e care E!ilia' cu i"tui,ia 3eti,ei i"teli-e"te (e *ece a"i' le (esci3rase s&o"ta"/ 7St2 Au(e E!ilia27 Ce "u tre)uia s# au(#' .i (e ce1 Curio*itatea 4i sti!ulase (orul (e i"%esti-a,ie/ Aici se ascu"(ea u" !ister' secretul tre)uia s!uls/ Bi"e4",eles' !a"e%rele erau co&il#re.ti/ Scrisori (esc+ise 3#r# .tirea (esti"atarului' (ula&uri scotocite' s&io"atul !i*er cu oc+iul li&it (e -aura c+eii/ R#*)oiul se (eclarase &e 3a,#/ 7Parc# "-ar 3i co&ilul !eu7' se la!e"ta !aic#-sa' &i&#i"(u-.i &er!a"e"tul &roas&#t/ 75i" u" (u.!a" 4" cas#/ Su"t co"%i"s# c#' (ac# ar .ti ce%a (es&re !i"e sau sor#-sa' ar aler-a la &oli,ie s# "e (e"u",e/ S# (ea Du!"e*eu s# 3ie 3ericit#' (ar a)ia a.te&t s# &lece/// 5i-o s&u" ca !a!#' %ai (e "e"orocitul &e care o s# &u"# !$"a27 Trecuser# (ou#*eci (e a"i (e atu"ci .i E!ilia se si!,ea i"ca&a)il# s# "#scoceasc# u" si"-ur !oti% re*o"a)il care s# e &lice ceea ce se 4"t$!&lase (e 3a&t/ Pri%iri' sus&iciu"i' alu*ii/// Succesele ei .colare 4i l#sau &e to,i reci/ Taic#-s#u &re*i(a !esele (e &r$"*' sole!" .i i"e &resi%' &re3#c$"(u-se c# i-"or# cu (isti"c,ie "e4",ele-erile (i" cas#' 4" 3o"( i"(i3ere"t .i (ori"( (i" su3let s# 3ie l#sat 4" &ace/ Maic#-sa se e"tu*ias!a (e )uclele Coc#i .i "u!#rul curte*a"ilor &ri".i 4" la,/ Pe"tru (oa!"a Plo&ea"u' orice ca"(i(at la c#s#torie era u" 3le,' iar !a"o&erele care &rece(au e%e"i!e"tul se c+e!au 7a &u"e -+eara &e cutare7/ 8"tr-o %i*iu"e &lastic#' ,i-l 4"c+i&uiai &e "e"orocit &ri"s 4" %$ltoarea u"ei %$"#tori cu!&lite' aler-$"( (e-i s3$r$iau &icioarele' ur!#rit (e !ireas#' !ai iute .i !ai %iclea"#' ca&ca"ele' (e&arte (e a 3i i"ele-a"te' erau reco!a"(ate .i sa%urate' !arato"ul is&r#%i"(u-se 4" &ra-ul &ri!#riei/ 8"3r$"t#

.i "e&uti"cioas#' ,i"ut# &ri*o"ier# 4"tre "ea!uri' %icti!a &ri!ea aici o %eri-+et# .i 3elicit#rile cu aro!# (e co"(olea",e ale o3i,erului (e stare ci%il#/// Pe"(ula )#tu (e ci"ci ori/ 8" "oa&tea %iscolit# se au*i (a"-#t (e tra!%ai/ La eta6' ci"e%a u!)la la ro)i"et' &este (ru!' (ou# 3erestre tre*ite a&ri"(eau &ri!ele 3eli"are ale (i!i"e,ii (e iar"#/ E!iliei "u-i era so!"/ ///A!3iteatrul a"ului trei/ Se o(i+"ea 4" &au*a !are' 4"ti"s# &e ulti!a )a"c#' cu !$i"ile su) ca&/ Du&# )acalaureat &lecase (e-acas#/ Locuia la c#!i" .i c$.ti-a c$te%a sute (e lei &e lu"# a6ut$"( u" a%ocat 4" lucr#rile (e )irou/ D#cea &u,i"# -os&o(#rie &e"tru "e%ast#-sa .i o3icii (e -u%er"a"t#/ 8" serile c$"( r#!$"ea cu 3eti,a' i se asi-ura ci"a/ Ou#' u"t' ceai .i -e!/ 7E li+"it# (e 3oa!e2 Dac# "u-i (#! "oi' .ter&ele.te (i" !$"carea co&ilului///7 Se si!,ea )i"e' !$"-$iat# (e soarele (ulce al lui a&rilie/ Se 3#cuse cal(' 4" cur$"( tre)uia s# (e*)race tre"ciul' 4i era sil# (e 3usta roas# .i tricoul ce"u.iu/ 8"cercase s# a,i&easc#/ Au*ea r$setele cole-ilor' ci"e%a )#tea 4" )a"c# u" rit! (e !a(iso"' o 3at# cerea o ,i-ar#/ 7Dac# re"u", la e cursie' !i-a. &utea cu!&#ra o &erec+e (e &a"to3i/7 Nu 3usese "icio(at# &e Valea Pra+o%ei/ Bucure.ti 0 Si"aia 0 Piatra Ars# 0 Ba)ele/ Dacultatea 4"c+i"ase u" auto)u*/ Ci"ci *ile' o sut# (e lei/ 7D#-i (racului (e &a"to3i27 0 Li"i.te2 Di,i ate",i' )#ie,i2 Plec#! !iercuri (i!i"ea,a/ A(u"area aici' 4" 3a,a 3acult#,ii/ 0 Vi"e .i -ru&a a ci"cea1 0 Da2 Nu !# !ai 4"treru&e/ P$"# !$i"e la &r$"*' tre)uie s# a! to,i )a"ii/ Nu ,i"e %r#6eala2 0 Plo&ea"ca s-a 4"scris1 E!ilia (e%e"ise )rusc ate"t#/ 8"tre)ase Gi*ela' o cole-# su),iric#' "u!ai oc+i .i &#r c$rlio",at' &ie&t#"at 4" )ucle "e-li6e"te/ A%ea -ra,ii (e &isic# .i o oaste (e 7&ica,i 4" la,7 care "u cereau altce%a (ec$t s# li se 4"-#(uie s-o a(ore/ 0 Dire.te/ Pre*e",# sut# la sut#/ De c$"( s-a i"%e"tat 3acultatea asta' "-a &o!e"it/// Ce e (ra-#' (e ce te str$!)i1 Ori !# l#sa,i s# is&r#%esc' ori ocu&a,i-%# si"-uri (e a3acere/ Mie !i-a6u"-e2 0 Dac# %i"e E!ilia' (eclarase r#s&icat Gi*ela' eu re"u",/ Scurt2 E!ilia 4.i si!,ise o)ra6ii ca &ara/ Valea Pra+o%ei o %#*use !ai t$r*iu' (u&# ter!i"area 3acult#,ii/ Sce"a' 4" alte %aria"te' se re&etase/ C+ausso"ul O/N/T/-ului/// Pasa-erii e%itau i"sti"cti% s# se a.e*e al#turi (e ea' )ucuria &ica &e ca&ul 4"t$r*ia,ilor/ Oa!e"ii 4.i (#(eau (ru!ul &e scau" cu e &resii (e !artiri/ E!ilia 4.i 4"c+i&uia c# se o)i."uise' *$!)ea r#ut#cios' se str#(uia s# (e%i"# (e*a-rea)il#/ 75i"e,i-%# cotul' %# ro-2/// Lua,i &o.eta' !# (era"6ea*#/// A! &l#tit )a"i ca s# a(!ir &ri%eli.tea' "u &ar(esiul .i 3ularul (u!"ea%oastr# etc/7 0 De ce "u 4"cerca,i s# 3i,i !ai si!&atic#1 o 4"tre)ase .e3ul (e ca(re' u" i"s roto3ei' cu &ri%irea )la6i"# .i o "e%ast# e"er-ic#' a c#rei &ri"ci&al# co"%i"-ere co"sta 4" aceea c# )#r)atul tre)uie ,i"ut 4" 3r$u/ Su"te,i u" ele!e"t (eose)it (e ca&a)il' (ar %# co!&orta,i (e &arc# a,i lucra &e co"t &ro&riu/ 8"tr-o i"stitu,ie e.ti o)li-at s# ,ii sea!a .i (e ceilal,i/ 0 8" !#sura 4" care .i ei ,i" sea!a (e ti"e/ Mi se &are c# o ast3el (e atitu(i"e tre)uie s# 3ie reci&roc#/ Dar c$"( u" cole- re3u*# s# lucre*e cu ti"e 4" )irou ori se (# &este ca& ca s# 3ie !utat 4" altul' &e"tru c# "u-i &lace cu! te &ie&te"i sau cu! ri(ici )#r)ia' "u-,i !ai r#!$"e !are lucru (e 3#cut/ i %# asi-ur c# o&i"ia u"or ast3el (e s&eci!e"e !i-e a)solut i"(i3ere"t#/ O!ul o &ri%ise cu -ura c#scat#/ E!ilia "u-i l#sase ti!& s#-.i re%i"#/ 0 Vreau s# .tiu (e ce a! 3ost t#iat# (e &e listele s&eciali.tilor &ro&u.i &e"tru R/D/G/1 e3ul &erso"alului *$!)ise/ 0 A&ro)#rile au 3ost (ate (e c#tre cei a c#ror o&i"ie %# e a)solut i"(i3ere"t#/ 0 Ce-!i re&ro.ea*#1 0 Totul' cu e ce&,ia ca&acit#,ii &ro3esio"ale9 s&irit sectar' ru&t# (e colecti%itate' atitu(i"i "ecole-iale/// <ai s# l#s#! lo*i"cile/ 8"ce&u s# r$(#9 Cu! %rei (u!"eata s# 3ii si!&ati*at#' c$"( te (ai &este ca& &e"tru a le co!u"ica oa!e"ilor ulti!ele lucruri &e care ei ar %rea s# le au(#1 S# lu#! c$te%a e e!&le' !ai &roas&ete9 Li"ei Di"escu' secretara-.e3#' i-ai s&us %er(e' 4" &re*e",a u"ei asiste",e i!&u"#toare' c# la ci"ci*eci (e a"i ar tre)ui s-o &reocu&e !ai !ult or(i"ea 4" care ,i"e +$rtiile (ec$t s#-.i &icte*e a3i.e &e o)ra* sau ce &eruc# &u"e 4" (i!i"ea,a

res&ecti%#' (e.i' 3ie %or)a 4"tre "oi' Li"a e o 3u"c,io"ar# co".tii"cioas#' ce 3ace ea cu 3a,a ei "u te &ri%e.te &e (u!"eata .i' la ur!a ur!elor' i"stitutele (e 3ru!use,e "u s-au i"%e"tat &e"tru 3ete (e o&ts&re*ece a"i/ Lui Ciortea' (e la Or-a"i*are' i-ai &o%estit &#rerea (u!itale (es&re &ara*i,i' .tii"( c# "e3ericitul are (i3icult#,i cu 3iu-suR lui Gri-ora.' i"+i)at ca orice t$"#r a)ia ie.it (i" .coal#' &e"tru o -re.eal# (e calcul "e4"se!"at# i-ai &rorocit c-o s# a6u"-# la &e"sie tot sta-iarR &e Mioara Dra-o!a"' "e!#ritat# la trei*eci .i .a&te (e a"i' ai i"3or!at-o la !o(ul cel !ai a!a)il c# (ac# s-o -#si %reu" (e)il !i"tal 0 re&ro(uc te tual 0 (is&us s-o ia (e "e%ast# 4"tr-u" !o!e"t (e uitare sau )eat !ort' #la %a 3i cu si-ura",# (ecorat/ E ca*ul s# !ai co"ti"uu1 0 Diecare cu%$"t &e care l-a! &ro"u",at' re&licase E!ilia ,ea&#"#' re&re*i"t# a(e%#rul/ 0 <!2 Ei 4.i 4"c+i&uie acela.i lucru c$"( a3ir!# ceea ce a3ir!# (es&re (u!"eata/// E!ilia 4.i trecu (e-etele &este o)ra*/ Se si!,ea oste"it#' so!"ul 4"ce&use s#-i (ea t$rcoale/ 7Di" cau*a lor/// N-a! 3ost a.a/ 8"t$i !a!a .i Coca' &e ur!# ceilal,i/// Poate c# ar tre)ui s# &lec/ S-o iau (e la 4"ce&ut' 4"tre al,i oa!e"i/ Totul s# 3ie "ou/ Aerul' &eisa6ul' c+iar eu/// A! s#-i %or)esc lui Ne(/ N-a! "e%oie (e &o!e"i' &e"tru 4"ce&ut &ot i"tra slu6"ic#/ Mirel are (re&tate/ Eu su"t cea !ai "e3ericit#/ Tre)uie s# 4"cerc ce%a' at$t ti!& c$t !ai a! &uterea s-o 3ac///7 Ca&ul 4i alu"ec# &e u!#r .i a(or!i/

CAPITOLUL AI STUPEDAC5IE 8"t$i 3e!eia (e ser%iciu' a&oi &aracliserul' se 4"s&#i!$"tar#/ D#(ur# )u*"a la &#ri"tele Co!a"' a"u",$"(u-l c# !oa.tele S3$"tului Da!ia" 3useser# &ro3a"ate/ Preotul l#s# )alt# !icul (e6u" .i aler-# la )iseric#/ Celor (oi "u li se "#*#rise/ 8" !o( e%i(e"t ci"e%a r#scolise sarco3a-ul/ Preotul era u" )#r)at li"i.tit' ec+ili)rat .i tolera"t/ Co"%i"-erea lui i"ti!# (es&re (ia%ol' autorul (e*astrului (u&# &#rerea &aracliserului' &re3era s# "-o 4!&#rt#.easc# e"oria.ilor s#i/ Du&# ce-.i re%e"i (i" ui!ire' i"%e"tarie ate"t o)iectele (e &re, (i" )iseric#/ E%a"-+elia 4" 3erec#turi -rele (e ar-i"t' cu )u!)i (e s!aral(' (arul Do!"i,ei Sta"ca Br$"co%ea"u' era i"tact#' icoa"ei Mariei "u-i li&sea "ici o &o(oa)#' cristel"i,a' s3e."icele' ri&i(ele .i ti&sia (e aur se a3lau la locul lor/ R#su3l# u.urat .i 4.i co"ti"u# i"%esti-a,iile/ Necu"oscutul' u"ul' &oate !ai !ul,i' &#tru"sese 4" s3$"tul l#ca. &ri" &oarta cea !ic#/ O s&u"eau li!&e(e *#&a(a r#scolit# .i &oteca (e ur!e ce (ucea &$"# la tre&tele sarco3a-ului/ Cu totul (e "e4",eles i se &#rea 4"s# &reotului 3a&tul c# "ele-iui,ii "u se a)#tuser# u" si"-ur &as (e la acest iti"erar' "u %i*itaser# )iserica' %#(i"( o co!&let# li&s# (e i"teres &e"tru o(oarele ei/ O)iecti%ul lor 3usese sicriul s3$"tului/ Dar .i aici se !ul,u!iser# s# r#scoleasc# (oar ,es#turile scu!&e/ Culese (e &e a (oua trea&t# u" tra)uc &e 6u!#tate 3u!at .i cl#ti"# ca&ul' *$!)i"(/ Diii ia(ului "u )eau ase!e"ea tutu"/ De!eia .i &aracliserul 4l &ri%eau cu -ura c#scat#' a*%$rli"( uit#turi 3uri.e' te!#toare' s&re locurile !ai 4"tu"ecate/ P#ri"tele Co!a" 3#cu o s3e.ta"ie' c#(el"i,# cu risi&# (e t#!$ie toate u"-+erele .i se 4"toarse la ca3eaua cu la&te/ Co!e"t# i"ci(e"tul cu &reoteasa/ N-a%ea s# 4",elea-# "icio(at# ce se 4"t$!&lase 4" "oa&tea aceea' (ar era &e (e&arte si"-urul lucru &e care "u-l 4",elesese 4" %ia,#/ A"ii' .i !ai cu sea!# &o%e,ele S3i",ilor P#ri",i' 4i (#ruiser# (estul# 4",ele&ciu"e &e"tru a .ti c# &#tru"(erea o!ului e !#r-i"it#/ Di"colo (e li!a"ul stator"icit' "u-i e "i!#"ui (at s# se a%$"te/ Nu-i trecu "ici o cli&# serios &ri" !i"te s# a%erti*e*e Mili,ia/ La ce s# !ai )at# (ru!urile' s# sti"-+ereasc# oa!e"ii (e la tre)uri1 i !ai ales 4i era tea!# (e a"u!e *$!)ete/// A&#s# &e(ala -#le,ii (e -u"oi (i" )uc#t#rie .i a*%$rli 4"#u"tru tra)ucul &ier(ut (e Mirel Nicolaescu/ Maiorul Cristescu "u a3l# "icio(at# (es&re s&ar-erea Bisericii S3/ Da!ia"/ 8"ce&use s# "i"-#/ Du&# o 6u!#tate (e ceas' ur!ele l#sate (e VolIsHa-e"ul )aleri"ului (is&#rur# su)

*#&a(#/ K 0 Ar#,i )i"e' sur$se colo"elul' i"(ic$"(u-i (i" &ri%ire u" scau"/ Cristescu se a.e*# tacticos' &#ru ate"t la li"ia &a"to3ului' la !o(ul cu! se asorta cu ciora&ul )leu!ari"' .i r#s&u"se cu o li"i.te stu(iat#9 0 N-a! alt# solu,ie/ Ori !# s&$"*ur' ori iau lucrurile a.a cu! su"t/ 0 Sla%# Do!"ului2 A*i!ioar# !# )#-ase la i(ei/ 7Nu-i acas#' "u e 4" !i"ister' la sor#-sa "u-i/7 Tre!ura tot' (ar "u 4"(r#*"ea s# &o!e"easc# (e !or-#/ 0 E u" )#iat se"ti!e"tal/// 0 Gra.ii l#cri!ea*# !ai u.or (ec$t "oi #.tia' care "u c$"t#ri! (ec$t o sut# (e Iilo-ra!e/ C+estie (e -la"(e/// Oricu!' &uteai s# tele3o"e*i/ Maiorul se scu*# e%a*i%/ Petrecuse o sear# li"i.tit# la sor#-sa/ Di"a 4i sesi*ase u!oarea "ea-r#' 4.i 4"c+i&uise &ro)a)il c# are "e&l#ceri la )irou .i' &li"# (e tact' ocolise su)iectele (irecte' (e&#"$"( a!i"tiri %ec+i (e trei*eci .i &atru*eci (e a"i/ 8" o(aia cu !o)il# su!)r#' u"c+i .i !#tu.i' %eci"i' &riete"i (ece(a,i (e !ult 3#cuser# scurte re%ere",e' cu -ra,ia' u!orul )l$"( .i (uio.ia eteric#' (esc#r"at#' &e care le (# (e&#rtarea/ Moartea 4""o)ilea*# cele !ai !o(este 3ru",i' cusururile (is&#ru,ilor (o)$"(esc u" &resti-iu stra"iu/ Pro(i-alitatea (e%i"e -e"ero*itate e cesi%#' 4"c#&#,$"#rile &erso"alitate' ticurile' a-asa"te alt#(at#' e%ocate ca&#t# +a*/ Ast3el 4.i a(user# a!i"te (e )l#"i,ele (e ie&ure cu care tat#l' &ro3esor (e -reac# la Bu*#u' 4.i le-a -e"u"c+ii 4" "o&,ile (e iar"#' (e &rote*a !#tu.ii A!alia' 3olosit# (oar la !esele cu !usa3iri' (e !a"ia !a!ei' o 3e!eie 4"alt# .i sole!"#' (e a-.i i!&resio"a %eci"ii/// Era -reu s# uite 4"ce&utul acela (e !artie c$"( 3a!ilia' (i" &rici"a u"or i&oteci "ec+i)*uite' a6u"sese 4" &ra- (e 3ali!e"t/ N-a%eau ce !$"ca' luau &r$"*uri 3ru-ale cu !#sli"e .i !#lai co&t' (ar !a!a "u %oia s-o recu"oasc# 4" ru&tul ca&ului/ Toat# *iua 3ier)eau &e &lit# oale uria.e' u!&lute cu a&#/ Veci"ele %e"ite 4" %i*it# "u s#ltau ca&acele/ Ma!a &o!e"ea 4" treac#t (e toca"a' )or.ul' &a&rica.ul sau &ila3ul a3late &e 3oc/ Pe"tru a su-era aro!a' a*%$rlea 4" a&a clocotit# (a3i" .i leu.tea"/ Dra&elul casei' sal%at' co"ti"ua s#-.i 3luture culorile 4" )#taia %$"tului/// La u" !o!e"t (at' !aiorul se sur&ri"sese r$*$"(/ Sor#-sa se ri(icase .i 4i !$"-$iase st$"-ace 3ru"tea/ 0 E ce%a serios1 0 Dleacuri' "u-,i )ate ca&ul/ 8"-+i,ise recu"osc#tor la&tele 3ier)i"te' )i"e 4"(ulcit' 4" care Di"a s&#rsese u" -#l)e"u. (e ou' "u re3u*ase so!"i3erul .i (or!ise ,ea&#" &$"# a (oua *i (i!i"ea,#/ Acu! se si!,ea 4"%iorat .i' (ac# "u %esel' 4" orice ca* (is&us s# &ri%easc# lucrurile (i"tr-u" u"-+i !ai o&ti!ist/ 0 Ulti!a is&ra%# a )#tr$"ei o cu"oa.te,i' &ro)a)il/ 0 Mi-a ra&ortat A*i!ioar#/ 0 Deci .ti,i cu! st# c+estiu"ea/ Practic' a re(us la *ero &ro)ele' e%i(e"t' 3#r# s# lase ur!e/ 0 Ieri erai ca! a-itat' 4.i a!i"ti colo"elul/ Nu se .tie "icio(at#/ 0 Aia e' c# se .tie2 Vi" (e-acolo/ La .ase (i!i"ea,a' !# a3la! 4" -arso"iera (i" stra(a Toa!"ei .i ti!& (e (ou# ceasuri i-a! a(!irat ca&o(o&era/ Pri%i"( (e-a6at 3a&tele' "u te &o,i 4!&ie(ica s#-,i sco,i &#l#ria 4" 3a,a ei/ A lucrat literal!e"te ca o artist#/ 0 Te a.te&tai la altce%a1 0 Oricu!/// 8"c+i&ui,i-%#' &$"# .i &ra3ul e i"tact2 Po,i s# 6uri c# (e *ece *ile "-a &#tru"s o !usc# 4" cas#/ Dou#-trei 3a"to!e care s-ar 3i a&ucat s# !ute scri"ul' s# sc+i!)e ta)loul' s# i"tre .i s# ias#' 4" s3$r.it' s# &u"# la &u"ct 3arsa' .i tot !i-ar 3i l#sat o a!i"tire/ Vor)a aia' %#lurile 3$l3$i"(e s&ul)erau &ra3ul/ Era ce%a2 Mela"ia a 3ost !ai .!ec+er#/ 0 Nu e ist# 3a&t i"3rac,io"al u"(e s# "u se 3i strecurat !#car o -re.eal#/ 0 Teorii2 Iar Mela"ia' %-a! !ai s&us' le (# cu ti3la2 Teorii' lo-ic#' a io!e' i!&osi)il' su"t ter!e"i recu*a)ili c$"( este %or)a (es&re ea/ Maculatur# .i "i!ic !ai !ult/

0 P#rerea !ea e s# i"si.ti/ A! co"%i"-erea c# &$"# la ur!# %ei reu.i s# -#se.ti ce%a/ Cristescu cl#ti"# sce&tic (i" ca&/ 0 M# %oi (uce .i !$i"e' .i &oi!$i"e' (ac# %re,i s# !# 4"so,i,i su"te,i i"%itatul !eu' (e.i "u %#( ra,iu"ea &e"tru care "e-a! s&ar-e a!$"(oi ca&etele c$"( )ucuria asta &ot s-o a! "u!ai eu/ D#(u (i" !$i"i a le+a!ite/ De 3a&t' %oia! s# %# %or)esc (es&re altce%a/ 0 S&u"e' (ra-ul !eu/ To"ul 3usese at$t (e &re%e"itor' 4"c$t !aiorul i*)uc"i 4" r$s/ 0 C+estia e s# "u 3iu co"tra*is' a.a-i1 De-aia li&ea *i(ul A*i!ioar# c$"( !-a %#*ut a*i-(i!i"ea,#1 I-a,i 3#cut u" !ic i"structa6' &resu&u"/ 0 <a)ar "-a! la ce te re3eri/ 0 8" re-ul#/ Res&ir# a($"c/ Cre( c# s-a a)a"(o"at ca! re&e(e &ista Ol-#i Tu(or' cole-a (e celul# a Mela"iei/ 0 i a Li)elulei/// 0 Le-a! %#*ut (osarele' Ol-a Tu(or a 3ost !#ritat# cu u" le-io"ar/ 8" !o!e"tul (e 3a,#' i"(i%i(ul tr#ie.te la Paris/ 8"c# 4"ai"te (e a &#r#si ,ara' cu"o.ti",ele .o&teau c# ar 3i &us !$"a &e "i.te )i6uterii 3a)uloase/ 0 I"teresa"t/ 0 I"i,ial "u a! (at i!&orta",# a!#"u"tului/ Maiorul *$!)i' &arc# 6e"at/ C$"( au( %or)i"(u-se (es&re o)iecte &re,ioase .i o .tiu &e Mela"ia 4" li)ertate' "u !# &ot 4!&ie(ica s# 3ac corela,ii/ Bi"e4",eles' asocia,ia !i-o su-erea*# 4"c# u" ele!e"t9 e%a(area ei 4" ti!& recor(/ M# 4"torc ast3el la (ou# i(ei &e care i le-a! (e*%oltat lui A*i!ioar#/ Mi se &are u" car (e %re!e (e atu"ci' (e.i au trecut a)ia ci"ci *ile/ U"u 0 e%a(#rile "u su"t ro!$"e.ti' ,i" (e alte !elea-uri' .i a! a%ut (e la 4"ce&ut i!&resia %a-# c# aici s-au strecurat .i c$te%a &a.a&oarte str#i"e' a&oi/// 0 Stai o cli&#' 4l 4"treru&se colo"elul/ Dac# a! 4",eles )i"e' ai i!&resia c# 3ostul so, a or-a"i*at e%a(area )#tr$"ei1 0 El sau e!isarii lui/ A. o&ta &e"tru a (oua %aria"t#/ Ver*aliii 3u-i,i 4" Occi(e"t se te! .i (e u!)ra lor/ 0 Lo-ic' totu.i/// 0 Mer- &e &resu&u"eri relati% 3a"te*iste/ Nu .tiu (ac# Mela"ia .i Ol-a Tu(or se cu"o.teau (i"ai"te' iar 4"tr-u" ara"6a!e"t 0 &lasarea a!$"(urora 4" aceea.i celul# 0 4!i %i"e -reu s# cre(' (ar si!t c# "u !# 4".el/ V# &o!e"ea! (e a (oua i(ee/ Mela"ia s-a %olatili*at la c$te%a ore (u&# arestare/ N-a! s# a(!it "icio(at# c# )#tr$"a a &us la cale e%a(area 4"ai"te (e a &#.i &ra-ul "ostru/ C+estia s-a ara"6at aici' 4" arestul Mili,iei/ 0 Ca! tul)ure/// 0 E%i(e"t' e ist# o -r#!a(# (e (etalii care-!i sca&#' "u su"t cititor 4" stele' (ar &ista "u-i (e i-"orat/ 0 Ce-ai (e -$"(1 0 8" &ri!ul r$"(' i"te",io"e* s# 3ac o %i*it# la locui",a Ol-#i Tu(or/ 0 Casa e si-ilat#1 0 Nu/ Are 3rate-s#u -ri6# (e ea/ Vreau s# (iscut cu el/ 0 Altce%a1 0 A! cerut o list# cu to,i cet#,e"ii str#i"i care au i"trat 4" ,ar# acu! "ou#' o&t' .a&te .i .ase *ile/ Colo"elul 4l cercet# !irat/ 0 De ce toc!ai cu #.tia1 0 Pe"tru c# at$t Mela"ia' c$t .i Ol-a Tu(or' au 3ost arestate (e o&t .i res&ecti% .a&te *ile' iar e%a(area a a%ut loc acu! .ase *ile/ 0 Nu %#( lo-ica/ 0 Pro)a)il "u !# e &ri! su3icie"t (e clar/ S# &resu&u"e! c# &e str#i" 4l c+ea!# B/ Acest B are "e%oie' "e%oie i!&erioas# (e Mela"ia sau (e Ol-a' 4"c# "-o .tiu' alt3el "-ar 3i or-a"i*at e%a(area' care "u-i o c+estie si!&l#/ Dac# B ar 3i sosit 4" Ro!$"ia acu! (ou# s#&t#!$"i sau (ou# lu"i' ar 3i a%ut tot ti!&ul s# le co"tacte*e .i s#-.i re*ol%e &ro)le!ele/ Nu-.i

!ai )#tea ca&ul cu r#&irea 3etelor/ A! a(#u-at (e la !i"e 4"c# (ou#-trei *ile' a(!i,$"( c# i"(i%i(ul a tato"at 4"ai"te (e a i"tra 4" su)iect/ 8" ca*ul 4" care "u !# 4".el 4" &ri%i",a co!&licelui str#i"' su"t -ata s# &arie* &e ce %re,i c# ti&ul "-a trecut -ra"i,a "oastr# !ai (e%re!e/ 8" ast3el (e situa,ii se &roce(ea*# ra&i(/ Colo"elul cl#ti"# 4"(oit (i" ca&/ 0 Nu &aria' s-ar &utea s# &ier*i/ De' %or)a ta' "u-i !o!e"tul s# te co"tra*ic' (ar "u !-ai co"%i"s/ E la 3el (e &osi)il' .i 4" orice ca* %erosi!il' ca B s# se a3le 4" ,ar# (e o lu"#' s# *ice!' &etrec$"( o %aca",# a-rea)il# la cota =MFF' iar (is&o*i,iile &ri%itoare la Mela"ia sau Ol-a s# le 3i &ri!it (oar (e %reo s#&t#!$"#/ Nu cre*i1 0 Ba (a' sur$se Cristescu a)#tut/ Asta !i-ar t#ia 4"s# orice .a"s#' iar ese",ial !i se &are acu! s# "u stau cu !$i"ile 4" s$"/ 0 D#-i )#taie2 K Mela"ia se tre*i la "ou#/ Se si!,ea %ioaie .i )i"e (is&us# .i' 4" ti!& ce-.i trecea &ie&te"ul &ri" )uclele ciu3ulite' *#ri ca&ul !ota"ului ie.i"( (e su) &at/ 8i (#(u )u"# (i!i"ea,a &e aria lui Do" Basilio' a&oi 4"ce&u o (iscu,ie 4" acela.i stil/ 0 ///Ce !ai 3aci tu' so!"oril#' ta-ta-ta-ta/// A*i a%e! trea)#' "u -lu!#' ta-ta-ta-ta-ta/// 8" s3$r.it' (ra-ul !eu' a! s#-,i s&u" !ai !ulte c$"( ies (i" )aie/ Desc+ise 4"cet u.a .i 3#cu oc+ii !ari/ E!ilia (or!ea -+e!uit# 4" 3otoliu' iar &e ca"a&ea recu"oscu tru&ul uria.' 4"tors cu 3a,a la &erete' al lui Mirel Nicolaescu/ B#tr$"a tra%ers# 4"c#&erea 4"cerc$"( s# "u-i tre*easc#/ Du&# 6u!#tate (e or#' se 4"toarse 4" (or!itor cu o ta%#/ Lu# !icul (e6u" 4" co!&a"ia lui Mirciulic#' 4"tre,i"$"( o co"%ersa,ie &l#cut# (es&re %re!e' 3il!e .i !a"toul cu !$"eci trei s3erturi' 7a(ora)il7' &urtat (e o actri,# 4"tr-u" 3il!' acu! ci"cis&re*ece a"i/ 0 A%ea u" chic (e "e4"c+i&uit' (ra-ul !eu/ Re-ret c# "-ai %#*ut .i tu 3il!ul acela/ Vor)e.te !ai 4"cet' te ro-' c#ci alt3el 4i %ei tre*i &e cei (i" cas#/ Bi"e4",eles' au &etrecut a*i-"oa&te' e o !i*erie cu!&lit# 4" )uc#t#rie/ Nu .tiu cu! se %a (escurca (o!"ul Tolea cu %eri.oara lui/ O 3e!eie ar tre)ui s# 3ie oar)# ca s# "u-.i (ea sea!a c# ci"e%a a locuit aici 4" li&sa ei/ U"(e-i (o!"ul Vl#(u, Tolea1 Doar!e .i (u!"ealui cu ca&ul &e !as#/ Nasul 4i i"trase 4"tr-o cutie (e co"ser%e/ Nu su&ort s# %#( &e ci"e%a st$"( 4"tr-o &o*i,ie i"co!o(#' a.a c# l-a! a6utat cu! a! &utut/// Da' acu! %o! (iscuta lucruri !ai i!&orta"te/ Asta a! 4"%#,at-o (e la colo"el9 s# "u 4"cerc s# !# co"ce"tre* &e sto!acul -ol/ El s&u"ea alt3el9 7Nu te ocu&a (e c+estiu"i serioase 4"ai"te (e a-,i 3i -olit -a!ela/7 U" li!)a6 ca*o"' 3#r# 4"(oial#' .i' (e.i &oate "u-,i %i"e s# cre*i' i*)utea totu.i s# se 3ac# 4",eles/ B#tr$"a r#suci 4"cet c+eia 4" )roasc#' a&oi scoase car"etul .i 3oto-ra3ia (esco&erite 4" locui",a Ol-#i Tu(or/ I le ar#t# .i !ota"ului' care "u !a"i3est# ci"e .tie ce i"teres/ Se 4"ti"se &e &at .i 4"ce&u s# r#s3oiasc# &a-i"ile caietului/ 0 De!eia aceasta a .tiut tot(eau"a ce %rea' Mela"ia2 Are u" scris +ot#r$t' !are .i or(o"at/ Nota,iile "u su"t -ro*a% (e i"teresa"te/ Tele3o"ul (e"tistului' "u!#rul I-ie"ei la care &ro)a)il se coa3ea*#/ Su3er# &recis (i" cau*a )#t#turilor/ A(resa &e(ic+iuristei e si"-ura scris# cu litere (e ti&ar/ Lili' Nu,i' Ilea"a/// Acestea su"t &riete"e (i" &ro%i"cie/ Du!"e*eule2 Oare s# 3i scos Madona (i" Bucure.ti1 Nu' Mela"ia' e o &rostie' cu! s# cari a.a ce%a la Doro+oi sau Si-+etul Mar!a,iei1 i s# "u !# !ai s&erii (e &o!a"#' c# !# su&#r/ Nu-!i &lac ase!e"ea -lu!e/ Ia te uit#2 Ci!itirul Belu' 3i-ura W>' locul "r/ @/ tii c# ar 3i o i(ee1 B#tr$"a 4"toarse car"etul cu 3a,a 4" 6os/ Se !i.ca a-itat# &ri" o(aie' oc+ii 4i str#luceau/ 0 Nu te &ri&i' 3eti,o/ tiu' &o,i ascu"(e !i"u"at o statuie &ri"tre !o"u!e"tele acelea' sau c+iar 4"tr-u" ca%ou' tu 4"s#,i' i!&ro%i*$"( &e"tru urec+ile (o!"ului Ne( .i ale celorlal,i ai &o!e"it (e a.a ce%a' (ar "u %reau s# te 4!&ie(ici 4" ca&ca"ele 4"ti"se (e &ro&ria-,i 3a"te*ie/ Deci' "u te -r#)i/ E &ro)a)il ca (oa!"a Tu(or s#-.i 3i "otat 4" car"et locul (e %eci cu!&#rat rece"t ori !o.te"it/ i-a&oi' 3oto-ra3ia' +ot#r$t' "u-i 3#cut# 4"tr-u" ci!itir/ Pe o ra*# at$t (e !are tre)uia s# se *#reasc# cel &u,i" c$te%a cruci/ De ce !# a-#, (e 3oto-ra3ie1 Bi"e' 3eti,o' (ar

,i-a! e &licat/ Ni!e"i "u stric# ci"ci cli.ee i!ortali*$"( (i" (i3erite u"-+iuri o &ri%eli.te co!&let li&sit# (e i!&orta",#/ Dac# %rei s# ,ii sea!a (e s3atul !eu' alu"-#-,i (i" !i"te &e"tru !o!e"t %aria"ta ci!itirului' care 4" 3o"( "ecesit# (oar o si!&l# %eri3icare/ G$"(e.te-te !ai (e-ra)# la o -r#(i"#/ tii' 4"ce& s# 4"cli" tot !ai !ult s&re u"a &articular#/ C$"( ascu"*i u" o)iect' o 3aci cu i"te",ia (e a-l recu&era c$"(%a/ U" &arc &u)lic &re*i"t# i"co"%e"ie",e (i" toate &u"ctele (e %e(ere9 lu!e' &a*"ici' .i "u !ai &o!e"esc (e riscul ca 4"tr-o )u"# *i &e locul res&ecti% s# se ri(ice u" )loc sau alt# co"struc,ie/ Nu' 3eti,a !ea' (oa!"a Tu(or "u-i o 3e!eie &roast#' 3ii 4"cre(i",at# c# s-a -$"(it la lucrurile acestea/ 8"tr-o -r#(i"# &ri%at# "u ai (e (at socoteal# (ec$t &ro&rietarilor/ i (ac# "u-,i &lac e &lica,iile' a.te&,i 3ru!os lu"a iulie sau au-ust' c$"( (u!"ealor &leac# 4" %aca",#/// cel &u,i" a.a ai &roce(a tu/// Stai' Mela"ia' "u te 4!&#u"a2 Su"t (e acor( c# ai ra,io"at (estul (e lo-ic' (ar "u te-ai a&ro&iat "ici cu *ece &a.i (e Decioar#/ E ist# sute (e case 4" Bucure.ti cu curte sau -r#(i"#/ Desi-ur' &o,i e clu(e (i"tr-u" co"(ei cartierele "oi' Tita"' Pa6ura .i a.a !ai (e&arte/ R#!$" 4"s# oricu! (estule9 Jia"u .i Gisele33' str#*ile (i" 6urul )ule%ar(ului Dacia' Cotroce"i' Vatra Lu!i"oas#/ De-ea)a' Mela"ia' !ai ai "e%oie (e cel &u,i" 4"c# u" a!#"u"t/ R#s3oie.te cu r#)(are car"etul' uit#-te la 3oto-ra3ia aceea &$"# %ei a%ea i!&resia c# .tii .i "u!#rul &ietricelelor (i" &ru"(i./ Te-ai )osu!3lat1 De' (ra-a !ea' te-a! 4"%#,at r#u/ Se re*ol%au toate c$t ai )ate (i" &al!e/ Nici a.a "u se &oate2 8" co"clu*ie' su3lec#-,i !$"ecile' 3eti,o' .i a&uc#-te serios (e trea)#2 Mela"ia 4.i sur&ri"se c+i&ul 4" o-li"(#/ Scoase li!)a .i se a*%$rli su&#rat# &e &at/ 7A(ic# (e ce !i-a. su3leca !$"ecile12 Ce' s&#l ru3e la r$u1 U"ele (i" a3ir!a,iile tale su"t (e-a (re&tul ri(icole///7 Desc+ise (i" "ou caietul' o&ri"(u-se la a(resa &e(ic+iuristei' scris# cu !a6uscule/ Ce%a "u era 4" re-ul#/ Nu!#rul (e tele3o"' EL =J =J/=' a%ea .a&te ci3re/ K Trei )u)uituri &uter"ice 4l tre*ir# &e Morto"/ S#ri 4"s&#i!$"tat (i" &at .i' a)ia (e*!eticit' se a&ro&ie 4" &icioarele -oale (e u.#/ Se uit# re3le la ceas/ Patru/ Di!i"ea,a1 Nu' (u&#-a!ia*#/ 5i"$"(u-.i r#su3larea' 4"cerc# s# sesi*e*e %reu" *-o!ot/ Lo%iturile se re&etar#/ Cel#lalt &#rea &li" (e "er#)(are .i 3urios' 4" orice ca*/ E"-le*ul calcul# ra&i( c# "u &utea e%a(a &e o 3ereastr# a3lat# la eta6ul .a&tes&re*ece/ <ot#r4 s#-.i ia a(%ersarul &ri" sur&ri"(ere .i' r#suci"( 4"cet c+eia' (esc+ise )rusc/ <o+ote 3or!i(a)ile (e r$s i*)uc"ir# &e culoarul aco&erit cu !oc+et# aurie/ I"sta"ta"eu' se i%ir# c$te%a ca&ete iritate/ Ne( "u-.i cre(ea oc+ilor/ 8" 3a,a lui' -ro*a% (e a!u*a,i' se a3lau Gi"o Su)tilul .i I"-ri(/ Data 4i s#ri (e -$t .i-l s#rut# &e o)ra*/ 0 A 3ost i(eea lui Gi"o2 0 T$!&it# ca (e o)icei/ La Paris sau 4" oricare alt# &arte a. 3i co"su!at u" 4"c#rc#tor tr#-$"( &ri" u.# 4"ai"te (e a o (esc+i(e/ 0 Te-ai s&eriat1 0 <!' "u era r#u s# 3i luat o 4"-+i,itur# 4"ai"te/ Str$"se !$"a italia"ului' care co"ti"ua s# se (istre*e/ Ce "ai)a c#uta,i aici1 8i 4!&i"se (e u!eri 4" ca!er# .i 4"c+ise u.a/ O)ser%# c# "ici u"ul "-are &alto"/ Gi"o era 4"tr-u" costu! liliac+iu' cu c#!a.# -al)e"#' iar I"-ri( &urta' cu! "u!ai ea .tia s# &oarte' o roc+ie &e&it cu -uler .i !a".ete al)e' .i o -aroa3# e"or!#' ro.ie' la -$t/ 0 Locui,i aici1 0 8+$2 U" eta6 !ai sus/ A! luat u" a&arta!e"t 4!&reu"#/ Morto" 4i &ri%i ate"t/ 0 8!&reu"#1 Ia ascult#' %oi (oi/// 0 Ai ce%a 4!&otri%#1 4"tre)# I"-ri(/ Italia"ul scotocea )arul/ Ne( *$!)i/ 0 Gi"o e &riete"ul !eu' tre)uie s# a! -ri6# (e el/ 0 Atu"ci (#-!i ce%a (e )#ut/

Ne( scoase trei )aloa"e .i tur"# co"iac/ I"-ri( i"%e"taria o(aia lu$"( c$te u" o)iect 4" !$"#/ Se uita a!u*at# la Gi"o' care "u-.i -#sea locul (e !ul,u!ire/ 0 Nu !i-a,i s&us 4"c# ce c#uta,i la Bucure.ti/ Impreun' 0 Dii li"i.tit/ I"-ri( "u-.i &ier(e %re!ea cu u"ul ca !i"e/ A! luat u" a&arta!e"t &e"tru c# e !ai co"%e"a)il/ 0 Sla%# Do!"ului2 De ce toc!ai aici1 0 Su"te! 4" (ru! s&re Ista")ul/ 0 E ist# curs# (irect#' o)ser%# Morto"/ 0 A! %rut s#-,i 3ace! o sur&ri*#/ Italia"ul -ust# co"iacul' lu# a&oi o 4"-+i,itur# *(ra%#"# .i 4"ti"se &a+arul/ 0 Mai (#-!i (i" c+estia asta2 A! sosit la &r$"* .i-a! 4"ce&ut s# te c#ut#!/ La al treilea +otel' te-a! -#sit/ Ti&ul (e la rece&,ie "e-a s&us c# e.ti 4" ora./ Ce "ai)a-i cu ti"e1 Ai luat o)iceiuri )ur-+e*e1 De c$"( (or!i (u&#-!as#1 0 Nu &rea a! ti!& "oa&tea/ I"-ri( sur$se/ Se i"teres#' 4"%#lui"(u-l 4"tr-o &ri%ire %is#toare9 0 Su"t 3e!ei 3ru!oase 4" Bucure.ti1 0 Nici u"a care s#-,i se!e"e/ Ce trea)# a%e,i la Ista")ul1 0 5i-#ri' r#s&u"se scurt Gi"o/ 0 I"teresa"t1 0 Merit# (e&lasarea/ Vii cu "oi1 0 8"c# "u !i-a! is&r#%it tre)urile/ 0 Durea*#1 A%e! (e -$"( s# st#! aici (ou# *ile .i s# "e (istr#! 3or!i(a)il/ 0 S# "e distrm, su)li"ie I"-ri(/ Ne( ri(ic# s&r$"ce"ele/ 0 A(ic#1 0 A! !ai (iscutat/ Nu-!i &lace s# 3iu a *ecea care-.i 3r$"-e -$tul la acela.i %ira6/ Nu ai "ici o scu*#' te-a! a%erti*at/ 0 Ci"e %-a s&us c# su"t 4" Ro!$"ia1 Data 4"ce&u s# r$(#/ 0 Ne( Morto"' "u te !ai recu"osc2 O)i."uiai s# &ui 4"tre)#ri !ai i"teli-e"te/ 8.i 6uc# )r#,ara su),ire (e ar-i"t cu se!"ele *o(iacului 4"crustate 4" (ois&re*ece corali/ Nu &urta aur (i!i"ea,a' "ici &ietre &rete",ioase .i' 4" -e"eral' "u co!itea i"co"%e"ie",e/ Dusese crescut# la !aici' 4"tr-u" &e"sio" 3oarte so)ru/ Miresele lui Isus uitaser# 4"s# s#-i e &lice c# "u-i 3ru!os s# (esc+i*i sei3ul stare,ei cu u" ac (e &#r/ Gi"o 4.i u!&lu si"-ur &a+arul .i se a&ro&ie (e Ne(/ 0 Dac# ai "e%oie (e o !$"# (e a6utor' 4,i stau la (is&o*i,ie/ I"-ri( era (e &#rere s# ,i-o 4"ti"( 3#r# s# te !ai 4"tre)/ O lo%itur# cu crosa la cea3# .i (irec,ia aero&ort/ 0 Mul,u!esc' c$"( %a 3i ca*ul o s# te ro- s#-!i 3aci ser%iciul #sta/ Deoca!(at# !# (escurc )i"i.or' (e trei ori era s#-!i s&ar- ca&ul/ Italia"ul 4l !#sur# lu"-/ 0 Nu te-a! %#*ut "icio(at# at$t (e !isterios/ 0 8"sea!"# c# ai u!)lat cu o )a"(# "ea-r# &e oc+i' r$se I"-ri(/ C$"( 4!&#r,ea! aceea.i o(aie' .i rareori acela.i &at 0 e"-le*ii 4.i !e"a6ea*# s#"#tatea 0 "u-l l#sa! "icio(at# 4" s&atele !eu/ M# 4"tre)a! !ereu ce 3a)ric#/// A&ro&o' Ne(' ai o &i6a!a "osti!#/ 0 8" re-ul#' !# sc+i!) i!e(iat/ Trecu 4" )aie .i &este c$te%a cli&e se au*i (u.ul/ Gi"o' la al &atrulea &a+ar' se uit# 4"c$"tat la 3at#/ 0 M# si!t -ro*a%2 Ne( !# -al%a"i*ea*# tot(eau"a/ 0 Nu-i 4" a&ele lui/ 8l cu"osc !ai )i"e (ec$t ti"e/ 0 Di"tr-u" a"u!it &u"ct (e %e(ere' su"t co"%i"s' se +li*i italia"ul/ N-ai lucrat 4"s# "icio(at# cu el/ Ce-!i &lace e c# "u 3or,ea*# i!&osi)ilul/ Morto" se 4"toarse (u&# c$te%a !i"ute 4"tr-u" &a"talo" ce"u.iu (e 3la"el .i u" &ulo%er )leu/ P#rul u( 4i str#lucea/ Ar#ta cal! .i o(i+"it/ Oc+ii 3e!eii r#!aser# la cuta (i"tre

s&r$"ce"e/ 0 Ce &ro-ra! a%e,i1 4"tre)# Ne(' &ri%i"(u-.i ceasul/ 0 A.te&t#! s# "e &ro&ui tu ce%a/ 0 Eu "-a! luat 4"c# %aca",#/ 0 A! i!&resia c# u!)li (u&# -$sca cu ou# (e aur' s&use 3ata' 4"ti"*$"(u-.i )ustul elastic/ 0 Notea*#-,i *iua asta' I"-ri(2 Ai 3ost &e"tru &ri!a oar# 4" %ia,a ta la u" &as (e a(e%#r/ Nu-i -$sc#' ci o 3ecioar# 4" !#ri!e "atural#/ ai*eci-.a&te*eci (e Iilo-ra!e (e aur &ro)a)il' 4" secolul al AVII-lea se &urtau 3e!eile %olu&tuoase' ca s# "u !ai &o!e"esc (e %aloarea artistic#/ 0 Era! si-ur# c#-i o 3ust# la !i6loc/ Gi"o ciuli urec+ile/ 0 Vor)e.ti serios1 Ci"e (racu: ,i-a %$"(ut &o"tul1 0 Su"t la %$rsta c$"( cu!&#r/ E o &o%este 4"trea-#/ I"-ri( scotoci 4" &o.et# .i a&ri"se o ,i-ar# Ge"t' co!a"(# s&ecial#' 3oarte su),ire' .i cu ca&#tul auriu/ 0 Ai -#sit-o1 0 Nu/ S-ar &utea s# "-o -#sesc "icio(at#/ 0 Bas!ele lui Gri!! 4.i &ier( +a*ul (u&# ce 4!&li"e.ti *ece a"i/ 0 Nu toat# lu!ea o .tie' sur$se e"-le*ul/ Gi"o &oc"i (i" (e-ete/ 0 Uite ce-i' )#ie,i2 Nu-i ele-a"t s# 3aci &e (e.te&tul 4" 3a,a u"uia !ai &rost (ec$t ti"e/ Eu a! (oar &atru clase &ri!are' (ou# &istoale Beretta .i 4" )i)liotec# trei*eci .i trei (e c#r,i9 cartea (e tele3o" .i 4"c# trei*eci .i (ou#' cu &o*e' &e care le sc+i!) la 3iecare &arti(#/ Nu .tiu ci"e su"t 3ra,ii Gri!! .i &arie* c# "ici ei "-au au*it (e !i"e' a.a c# &ute! tr#i to,i 3erici,i 4" co"ti"uare/ Care e c+estia' Ne(1 0 Caut o statuie (e aur/ a"sele (e a &u"e !$"a &e ea su"t !i"i!e .i a! .tiut-o (e la 4"ce&ut/ Mi*a !i s-a &#rut 4"s# &rea i"teresa"t# ca s# "u !erite o 4"cercare/ 0 Clar2 i-acu!' &ractic' ce !ai a.te&,i1 0 8" &ri!ul r$"(' !i-a! acor(at u" r#-a* (e o&t *ile &e"tru (esco&erirea Decioarei/ A*i e %i"eri' ter!e"ul e &ir# lu"i/ 0 i-" al (oilea r$"(1 4"tre)# I"-ri(/ 8l &$"(ea cu oc+i (e &isic#/ E"-le*ul res&ir# a($"c 4"ai"te (e a %or)i/ 0 Vreau s# !# 4"sor/ Cu%i"tele e &lo(ar# 4" 4"c#&ere/ Pe c+i&ul italia"ului se a.ter"u stu&oarea/ I"-ri( ,i&#9 0 Ai 4""e)u"it12 0 Ne(' )#iete' cu ti"e s-a 4"t$!&lat ce%a' co"stat# -ra% Gi"o/ 0 Dire.te/ M-a! 4"(r#-ostit/ 0 Ori)il2 E &lic#-i i!)ecilului cu! e cu italie"cele' astea (e &e aici au aceea.i ori-i"e' .i (ac# "u %rea s# &ricea&#' ati"-e-l la )il# .i u!3l#-l2 Morto" r$se li"i.tit/ Se a.te&tase la reac,ia lor/ 8i %e"ise (i" se"i" &o3ta s# le-o arate &e Mela"ia/ 8"cerc# s#-i &re-#teasc#/ 0 E o 3e!eie se(uc#toare/ Ve,i 3i &oate sur&ri".i la 4"ce&ut/// V# %a cuceri 4"s# 4"ai"te (e-a a%ea ti!& s# "u!#ra,i &$"# la o sut#/ 0 Deci "u-i o -lu!#' su3l# Gi"o/ 0 Nu2 E o t$!&e"ie2 e cla!# a-itat# I"-ri(/ N-a! au*it "icio(at# ce%a !ai creti" .i !ai li&sit (e )u"-si!,/ Italia"ul o !#sur# sur&ri"s/ 0 Nu 4",ele- (e ce te e ci,i1 I-ai (at (e !ult &a&ucii lui Ne( .i (ou# ceasuri 4" a%io" !i-ai 4!&uiat ca&ul (es&re sue(e*ul cu "asul c$r"' %iIi"-ul su&er)' iu)irea ta cea !are' *eul sca"(i"a%' O(i" sau Ma"itu' 4" 3i"e' u" a"i!al (i" #sta' "u-s &rea tare la *oolo-ie' si"-urul )#r)at care co"tea*# 4" %ia,a ta/ I-ai tri!is (e la ci"ci !ii (e !etri (ou# ca)lo-ra!e le.i"ate' ceea ce-i o -re.eal#' )a!)i"a' &o,i !uri 4"#)u.it (e s#rut#ri' .i acu! 3aci &e &#&u.ica &#r#sit#/ Ce-,i &as# ,ie c# Ne( se 4"soar#1

I"-ri(' 3urioas#' 4i a*%$rli o &ri%ire &li"# (e %e"i"/ Nu 4"cerca (eloc s# se st#&$"easc#/ 0 T$!&itule2 0 U.or' !icu,o' u.or2 A! %e"it s# "e a!u*#!/ 0 Vaco2 0 S# "u e a-er#!' &oate )ou/// Ascult#' Ne(' s# .tii c# 3eti,a asta te iu)e.te/ N-a! %#*ut-o at$t (e (e*l#",uit# "ici c$"( a &ier(ut *ece !ii (e !#rci la rulet#/ E"-le*ul r$(ea' !irat totu.i (e co!&ortarea 3etei/ 0 Ce te "e!ul,u!e.te' I"-ri(1 0 N-a! s# ,i-o iert 4" %ia,a !ea2 0 De ce1 0 Ca& sec2 Pe !i"e "u !-ai cerut "icio(at# (e "e%ast#/ Gi"o cre(ea c-o s# &les"easc# (e r$s/ Morto" tur"# 4" &a+arul lui I"-ri( .i i-l 4"ti"se *$!)i"(/ 0 Erai &rea ocu&at#' &ri!eai c$te ci"cis&re*ece &ro&u"eri &e *i/ M-a. 3i strecurat -reu cu a .ais&re*ecea' !ai ales c# era! cel !ai "e4"se!"at (i"tre to,i ca"(i(a,ii/ 0 Du-te (racului2 se str$!)# I"-ri(' lu$"( totu.i &a+arul/ De cu! te-a! %#*ut' &utea! s# 6ur c# la !i6loc e o 3e!eie/ 0 Nu te 4".eli "icio(at# !ai !ult (e trei ori &e *i/ Acesta ar tre)ui s# 3ie u" !oti% &er!a"e"t (e satis3ac,ie &e"tru ti"e/ Gi"o 4.i (#(u (ru!ul &e &at -$3$i"(/ 0 M# (oare sto!acul/// C$"( "e &re*i",i' Ne(1 0 Poate (u&#-a!ia*#/ Nu .tiu (ac# e (is&us# s# &ri!easc# %i*ite/ I"-ri( se uit# la italia" cu o &ri%ire &li"# (e !ie*/ Gi"o 4.i *ise c# (e !ult "u s-a (istrat at$t (e )i"e/

CAPITOLUL AII UN PRODESIONIST 0 I"tr#2 s&use Cristescu' 3#r# s#-.i ri(ice oc+ii (i" +$rtii/ Gerul &ictase o)ra6ii locote"e"tului cu ro.u (e &ur&ur#/ 8.i scoase &alto"ul .i c#ciula .i r#!ase 4" &icioare l$"-# )irou/ 0 Stai 6os/ Ce se au(e1 0 Dratele Ol-#i Tu(or s-a 4"tors a*i-(i!i"ea,# (e la Pite.ti/ V# a.tea&t# la orice or# (u&# (ou#s&re*ece/ 0 De ce (u&# (ou#s&re*ece1 4"tre)# !a.i"al !aiorul/ 0 Pe"tru c# s-a (us la &ia,#/ 0 La &ia,#12 Cristescu 4l !#sur# uluit/ A' (a' 3ire.te/// Scu*#-!#/ M# -$"(ea! la altce%a/ A! &ri!it listele cu str#i"ii care au i"trat 4" ,ar# 4" i"ter%alul JF "oie!)rie 0 M (ece!)rie/ A! 4"ce&ut )i"e4",eles cu Bucure.tiul/ 0 I"teresa"t1 0 A.a .i a.a/ U" co"-res a&icol' trei e cursii or-a"i*ate' )el-ie"i' ce+i .i italie"i' %reo (ou#*eci (e &articulari' turi.ti &e co"t &ro&riu/ 8"cerc o triere &e co"si(ere"te (e %$rst#' se .i/// "ai)a !ai .tie ce2 Deoca!(at#' i-"or e cursiile colecti%e/ Locote"e"tul se 3oi &e scau"/ Nu &#rea la 4"(e!$"#/ Maiorul 4i aru"c# o &ri%ire scurt#/ 0 Ai 3ost a%erti*at s# "u !# co"tra*ici1 A*i!ioar# se 3#cu ca s3ecla/ 8"-+i,i -reu/ 0 Nu/// A(ic# "u .tiu la ce %# re3eri,i/ 0 Bi"e' atu"ci "u .tiu "ici eu/ Ce %oiai s#-!i s&ui1 0 Dac# !i-ar c#.u"a s# (au o lo%itur# 4" str#i"#tate' a. ale-e ca &ara%a" o e cursie colecti%#/ 0 Serios1

0 Te strecori "eo)ser%at .i' 4" orice ca*' "u e.ti o)li-at s# i"%e"te*i u" &rete t &e"tru a-,i 6usti3ica &re*e",a 4" ,ara res&ecti%#/ 0 Ci"e 4,i cere s# te 6usti3ici1 Co!&lete*i la ru)rica 4" cau*# 7turis!7 .i "u te (oare ca&ul/ 8" ce &ri%e.te 7strecuratul7' te 4".eli' (ra-ul !eu/ Ai &e ur!ele tale "u u" &oli,ist' ci o sut#2 8" &ri!ul r$"(' #.tia or-a"i*a,i au &ro-ra!/ P$"# "u se co!&letea*# locurile' auto)u*ul "u &leac# la Pre(eal' S"a-o% sau Mu*eul Satului/ o3erul .tie c# tre)uie s# (istre*e ci"ci*eci .i "ou# (e &asa-eri .i "u se !i.c# (ac# su"t (oar ci"ci*eci .i o&t/ U" -+i( 4i 4"so,e.te 4" &er!a"e",# .i 4"c# u" 3u"c,io"ar care se ocu&# (e ca*are' !asa la restaura"t .i celelalte/ Ca s# "u !ai %or)i! (e a!a)ila (oa!"# 4" %$rst#' tot(eau"a 3oarte ate"t#' care se !ir# la u" !o!e"t (at9 7U"(e o 3i mister S!it+1 Nu l-a! %#*ut "ici la ceai/ Cra%atele (u!"ealui su"t &oate ca! 4"(r#*"e,e' (ar tre)uie s# recu"osc c# 4"%iorea*# o !as#///7 R#!$" cole-ul (e ca!er#' ti&ul care st# l$"-# ti"e 4" auto)u* .i a.a !ai (e&arte/ Practic' "u su"t sl#)i,i o cli&# (i" &ri%iri/ 8i 4"ti"se lista &este !as#/ A*i!ioar# &arcurse "u!ele ciu(ate/ 0 M-a! o&rit la o&t oa!e"i' e &lic# !aiorul' to,i )#r)a,i/ Ar 3i 3ost .i (ou# 3e!ei' (ar su"t &rea 4" %$rst#/ Dac# %rei s# !i se 3ac# r#u' a!i"te.te-!i acu! (e ce !i"u"i e 4" stare Mela"ia la .ai*eci .i trei (e a"i/ 0 N#(#6(uiesc c# )#tr$"a e si"-urul ca*/// 0 Eu "u su"t si-ur2 i &ot s# &u" !$"a 4" 3oc c# "u e ist# 4" lu!ea asta !are u" &oli,ist !ai -+i"io"ist ca !i"e/ 8" 3i"e' (i" o&t' ci"ci stau la I"terco"ti"e"tal/ Mer-e! s# (#! o rait#/ Locote"e"tul co"ti"ua s# stu(ie*e lista/ 8l a!u*au &ro3esiile9 co!is-%oia6or' a"ticar' (irectorul u"ei a-e",ii (e (etecti%i &articulari sau "e-ustor (e &#s#ri !ici/// 7Ce c+estie127 Cristescu 4!&#turi +$rtia .i o )#-# 4" )u*u"arul (e la &ie&t/ 8"tre)# 4"tr-o (oar#9 0 8,i s&u"e ce%a %reu"ul (i" "u!e1 Al lui Ne( Morto" era al &atrulea/ A*i!ioar# ri(ic# (i" u!eri/ K Du&# !o3turile &e care Mela"ia .i le 4"c+i&uia o)li-atorii' 7"u su"t co!&let resta)ilit#' societatea ti"erilor !# oste"e.te' &ro)a)il &riete"ii (u!"ea%oastr# %or r#!$"e (e*a!#-i,i7 etc/' acce&t# s#-i &ri!easc# la ora ci"ci (u&#-a!ia*#/ O ru-# &e E!ilia s# cu!&ere c$te%a 3lori .i o sticlu,# (e C+err;' 3#cu &u,i"# or(i"e 4" cas# .i 4.i &etrecu restul ti!&ului 4" (or!itor' &e 4"tu"eric' sc+i!)$"( co!&rese (e !u.e,el/ 0 O)ra6ii t#i %or (e%e"i &roas&e,i ca roua' (ra-a !ea' iar oc+ii' (u&# at$ta )e*"#' %or 3i o(i+"i,i .i 3#r# cearc#"e/ N-ai s# ui,i' s&er' .i cele c$te%a &ic#turi (e suc (e &ortocale/ Ustur#' (ar e ca*ul s#-,i &o%estesc c$t# str#lucire .i c$t !a-"etis! %or c#&#ta &ri%irile tale1 A(e%#rate sc$"tei (e (ia!a"te/ Bu"ica te-a 4"%#,at .!ec+eria' ca .i secretul !$i"ilor al)e' ale u"-+iilor tra"(a3irii .i/// tiu' Mela"ia' "u tre)uie s#-!i atra-i ate",ia2 Pe lo)ul urec+ilor %ei l#sa (ou# ur!e 3i"e (e ro.u/ B#tr$"ii le au at$t (e &ali(e/// Bi"e4",eles' &u,i" ru6' i!&erce&ti)il' .i la !ar-i"ea "#rilor/ Presu&u" c# %ei i*)uti s# ar#,i cu circa *ece a"i !ai t$"#r#' (ar 4" orice ca* "u !ai !ult (e ci"cis&re*ece' .i asta totu.i 4"sea!"# ce%a/ Mela"ia se a&lec# &este &at .i 4"!uie (i" "ou co!&resa/ O stoarse 4"cet' ate"t# s# "u &#te*e &arc+etul/ R#!ase 4"tr-u" cot' &ri%i"( ($ra (e lu!i"# ce se strecura &ri" 6alu*elele co)or$te/ 0 Cre( c# e.ti a)sur(#' 3eti,o2 Ce-i coc+et#ria asta1 N-a! "i!ic 4!&otri%# s# 3ii 4"-ri6it#' (ar acu! a! i!&resia c# ur!#re.ti ce%a !ai !ult/ Dac#-!i e &lici si"cer ce-i 4" c#&.orul t#u' 4!i (au cu%$"tul c# !# %oi str#(ui (i" r#s&uteri s# te a6ut/// Ce s&ui tu1 Mai tare' c# "u te au(/ 8,i &lace s# 3aci i!&resie )u"#1 Bali%er"e2 O &o,i 3ace .i la o&t*eci (e a"i .i &e"tru asta "u ai "e%oie s# te !ai!u,#re.ti/ Altu-i a(e%#rul/// A.a' 3eti,o2 Vrei s#-l e&ate*i &u,i" &e (o!"ul Ne(/ Deci e.ti o !ic# %a"itoas#/ Nu !# &rea )ucur# o ase!e"ea co"statare' (ar &e"tru o si"-ur# (at# %oi trece cu %e(erea/ Treac# (e la !i"e .i ai -ri6# s# "u se re&ete/ B#tr$"a se 4"ti"se (i" "ou cu co!&resa &e 3a,#' c+icoti"( 4"cet/ Nu s&usese c+iar tot a(e%#rul/

7Desi-ur' "u-!i )ate i"i!a &e"tru (o!"ul Ne(/ Dar e at$t (e 4"su3le,itor s# te !ai si!,i o (at# t$"#r# .i (orit# !#car &e"tru c$te%a ceasuri2 St' (ra-a !ea2 S# "u te au(# Mela"ia/ tii c$t e (e se%er#///7 K Ceilal,i trei sus&ec,i (e &e lista !aiorului locuiau la A!)asa(or/ Cristescu 4l 4"s#rci"# &e locote"e"tul Cio)a"u cu su&ra%e-+erea lor (iscret# .i' 4"so,it (e A*i!ioar#' se (use la I"terco"ti"e"tal/ Petrecur# c$te%a ceasuri 4" +ol/ Cu a6utorul )#iatului (e la rece&,ie i(e"ti3ic# oa!e"ii care-l i"teresau/ Erau ca! (e aceea.i %$rst#' ar)orau acela.i aer a3erat' &#reau -r#)i,i .i to,i ci"ci' 3ie la &#r#sirea +otelului' 3ie la 4"toarcere' 3#ceau c$te o escal# la )ar/ Gi"o .i I"-ri( le atraser# ate",ia ca si!&lu "u!#r/ Nu erau "ici (ou#*eci .i &atru (e ore (e c$"( i"traser# 4" ,ar#/ Rece&,io"erul le .o&ti c#-l cu"o.teau &e ti&ul (e la ca!era =?==/ A!#"u"tul "u era (e i-"orat' (e.i "u s&u"ea !are lucru/ C+i&ul locote"e"tului 4"3lori (e !ul,u!ire la a&ari,ia "e-ustorului (e &#s#ri !ici' u" ola"(e* &#trat' 3u!#tor (e &i&#/ Pro3esiu"ea i"(i%i(ului i se &#rea lui A*i!ioar# (e o sa%oare s&ecial#/ I-ar 3i &l#cut -ro*a% s# .tie ce-i 4" ca&ul lui .i 4" ce co"stau trucurile co!er,ului &racticat/ La &r$"*' Cristescu &#r#si +otelul 3#r# i!&resii (eose)ite/ Dis&use ur!#rirea celor ci"ci str#i"i .i' (es&#r,i"(u-se (e A*i!ioar#' se (use la locui",a Ol-#i Tu(or/ La ora u"u .i 6u!#tate e act' a)a"(o"$"( )ule%ar(ul .i a"-a6$"(u-se &e Louis Bla"I' Ne( si!,i c# e 3ilat/ 8"-#(ui Daciei al)e s# se a&ro&ie/ T$"#rul (e la %ola" (iscuta a"i!at cu o 3at# )lo"(#' 4!)r#cat# 4" )leu!ari"/ 7Eter"a 3at# )lo"(#' &ara%a"ul clasic al sticle,ilor///7 Se l#s# 3ilat u" ti!&' 3#c$"(u-.i cal! socotelile/ Nu 4",ele-ea cu! a6u"sese s# 3ie re&erat (e &oli,ia ro!$"easc#' (ar co"clu*ia se i!&u"ea9 (i" acest !o!e"t' 4i &u"ea 4" &ri!e6(ie &e E!ilia' &e Tolea .i &e Nicolaescu' risca s# (eco"s&ire locui",a (eoca!(at# si-ur# a )#tr$"ei/ Pe"tru Ne( era u" 3leac s# se (escotoroseasc# (e Dacia al)# care alu"eca stator"ic 4" s&atele lui/ Calcula 4"s# 4" ce !#sur# ar 3i 3ost a)il s# 3ac# (e!o"stra,ii (e &ro3esio"alis!/ O (e)arasare s&ectaculoas#' care-l las# &e ur!#ritor "#ucit' tr#(ea*# !ai !ult (ec$t o carte (e %i*it# l#sat# &e !asa &oli,iei/ E%i(e"t' 4" !o!e"tul (e 3a,# .tiau ci"e e' 4l &uteau oric$"( -#si la +otel 0 a!#"u"t (estul (e s$c$itor 0 (ru!urile 4"s# tre)uia s#-i r#!$"# li)ere/ Ne( se (ecise &e"tru !o(alitatea cea !ai si!&l# (e a c$.ti-a c$te%a cli&e (e r#-a*/ Parc# 4" 3a,a restaura"tului Doi"a/ Turis!ul al) 4.i co"ti"u# (ru!ul/ Morto" *#ri c+i&ul 3etei' &arc# (eco"certat' .i-i *$!)i/ 8"ai"te (e a &arcur-e ci"ci*eci (e !etri' t$"#rul %a &re(a ur!#rirea &ri" ra(io/ Ne( se 4"(re&t# elastic s&re ca)i"a tele3o"ic# (i" coasta restaura"tului .i 3or!# "u!#rul )aleri"ului/ K B#tr$"ul 4i 3#cu loc s# i"tre' rosto-oli"( &ri%iri s&eriate/ 8.i .terse !$i"ile u(e (e .or,ul ro.u ca! *(re",uit' 4.i (#(u a&oi sea!a (e ,i"uta "eco"%e"a)il# .i' 6e"at' 4"cerc# s#-l (e*le-e/ De-etele "e4"(e!$"atice 4"t#rir# 4"s# "o(ul .i 4" cele (i" ur!# acce&t# co"3u* s# 3ie a6utat (e Cristescu/ 0 A! 3ost la &ia,#' e &lic# si"-ur/ A! &us rasolul 4" oal# .i toc!ai cur#,a! *ar*a%atul/ Su3#r (e sto!a+' "u &ot !$"ca la )irt/// Asta e/// 0 Co"stat c# %# (escurca,i 3oarte )i"e' o)ser%# co"%e",io"al !aiorul' res&ir$"( aerul 4"c+is' &li" (e a)uri .i 3u!/ B#tr$"ul &#rea 3$st$cit .i "e4"cre*#tor/

0 De' !-a! 4"%#,at/// N-ai ce-i 3ace/// 0 Nu su"te,i c#s#torit1 0 Nu/// A(ic# a! 3ost/ N-a! a%ut "oroc 4" c#s"iciile "oastre' "ici eu' "ici Ol-u,a/ Asta e/// Procesul ei l-au 3i at &este *ece *ile/ Mi-a *is a%ocatul/// Eu ce &ot s# 3ac1 8.i (esc+ise )ra,ele .i se uit# la Cristescu' a.te&t$"( &arc# u" r#s&u"s e3ecti%/ 0 A! 4"cuiat casa la Pite.ti' acolo stau' su"t !ul,u!it' a! o &e"sie )u"i.oar#/ Maiorul (#(u (i" ca&/ Erau asi-ur#rile s&eci3ice u"ei a"u!ite cate-orii (e oa!e"i 4" %$rst#' recitate 4"ai"tea autorit#,ilor sau ce-.i 4"c+i&uiau ei c# ar re&re*e"ta autorit#,ile9 a(!i"istratorul )locului' &o.ta.ul' .i 4" -e"eral orice u"i3or!#' ce3erist sau &o!&ier' "-a%ea i!&orta",#/ Su)te tul era altul9 78!i %#( (e trea)#' "u tre)uie s# %# 4"(oi,i (e )u"a !ea cre(i",#' %reau s# 3iu l#sat 4" &ace///7 0 M-a! i"stalat aici' 4.i relu# )#tr$"ul 6ela"ia/ M#car &$"# se is&r#%e.te &rocesul/ Slu6e.te la ce%a1 Nu .tiu/// De u"(e &ot s# .tiu1 8.i 4"(re&t# oc+ii "eli"i.ti,i s&re !aior9 Du!"ea%oastr#/// a,i %e"it cu %reo trea)#' -$"(esc/// 0 8"t$i' sur$se )l$"( Cristescu' aru"ca,i o &ri%ire 4" )uc#t#rie/ A! i!&resia c# rasolul (u!"ea%oastr# e &e cale s# (e%i"# -r#tar/// Du&# aceea %-a. ru-a s#-!i %or)i,i (es&re so,ul (oa!"ei Tu(or/ Nu-i era -reu s#-.i i!a-i"e*e !i*eria (i" )uc#t#rie/ Ci!e"tul &li" (e a&#' -$"(acii' !$"carea (at# 4" 3oc' )#tr$"ul i"ca&a)il s# se (escurce' 4"%$rti"(u-se 3#r# "oi!#' ar*$"(u-se cu !$"ere &rea 3ier)i",i' "e-#si"( c$r&a' cu,itul sau 3u"(ul (e le!"/ Se 4"toarse cu u" aer %#(it &reocu&at/ Se a.e*# &e 6u!#tate (e scau"' cu !$i"ile s&ri6i"ite (e !as#/ De-etele (e3or!ate (e -ut# 4i tre!urau/ 0 De ce %# i"teresea*# Geor-e1 E o &o%este %ec+e/ Soru-!ea "u l-a %#*ut (e &este trei*eci (e a"i/// Poate "u .ti,i' su"t (i%or,a,i/// Le-al' %reau s# s&u"/ 0 tiu/ 0 Atu"ci1 Ol-u,a "-a 4!&#rt#.it "icio(at# co"%i"-erile lui &olitice/ I-a (etestat &e le-io"ari/ i eu/// A(ic# toat# 3a!ilia "oastr#' su"te! oa!e"i o"e.ti/// Ca (o%a(# s-au (es&#r,it' "u-i a.a1 Nu co"stituia "ici o (o%a(#' (ar !aiorul 4"cli"# ca&ul/ 0 Au co"ti"uat totu.i s# 4"tre,i"# rela,ii' tato"# Cristescu/ Cores&o"(e",#' tele3oa"e/ 0 Dleacuri/// O carte &o.tal#' 3elicit#ri (e Cr#ciu"/ Nu-l &utea 4!&ie(ica s#-i scrie/// Cu! &utea1 P#rea 3oarte a-itat' u"-+iile i se a-#,au "er%oase 4" ,es#tura co%orului 4"ti"s &e !as#/ 0 8" ulti!a %re!e "-a &ri!it "ici u" !esa61 se i"teres# 4"cet !aiorul/ B#tr$"ul 4l &ri%i tul)urat/ Tu.i 4"ecat .i !aiorul' *#ri"( u" &a+ar cu a&# &e ra(io' i-l 4"ti"se/ Re&et# 4"tre)area9 0 Rece"t "u a &ri!it %e.ti1 0 Tot a.a/// lucruri 3#r# i!&orta",#/ 0 U" &ac+et1 0 Nu' a(ic# (a/// u" &ac+e,el !ic (e tot/ Pot s# %i-l ar#t/ Nu !# ascu"(/// N-a! (e ce s# !# ascu"(/ Desc+ise scri"ul .i &use &e !as# 3laco"ul (e &ar3u! a(us (e Ne(/ 0 A 3ost e &e(iat &ri" &o.t#1 0 Nu/// L-a a(us ci"e%a/ Se -+e!uise 4"tre u!eri .i tres#rea &arc# )iciuit/ Maiorul a%u i!&resia c#-i %e(e s$"-ele &uls$"( 4" urec+ile ro.ii/ 0 Ci"e1 0 U" str#i"/// u" )#r)at )i"e' &oliticos/ Ol-u,a "u !ai era acas#' a.a c# l-a! &ri!it eu/ 0 Vre,i s# s&u"e,i c# (oa!"a Ol-a Tu(or 3usese (e6a arestat#1 0 Da' %i"eri a,i/// au 4"c+is-o .i (u!i"ic# a %e"it &ersoa"a/ 8" oc+ii !aiorului se a&ri"se u" lic#r (e triu!3/ Ar 3i str$"s !$"a )#tr$"ului' (ar -estul l-ar 3i 4"s&#i!$"tat/ 0 Eu "-a! "ici o %i"#/// A su"at la u.# .i a! (esc+is/ Nici Ol-u,a "u-i %i"o%at#/// Parc#

l-a c+e!at ea1 0 Ni!e"i "u %# re&ro.ea*# "i!ic/ A,i &utea s#-!i (escrie,i &ersoa"a1 0 T$"#r' 3#r# 4"(oial#' (ar "u c+iar &ri!a ti"ere,e/ Cu!seca(e .i cu )u*u"arul &li"/ Se cu"oa.te i!e(iat// 0 Alte se!"al!e"te1 0 T$"#r' re&et# .i "u !ai -#si "i!ic (e co!&letat/ 0 Per3ect/ V# a!i"ti,i &oate !ai )i"e ce a,i (iscutat 4!&reu"#/ 0 Nu !are lucru/ Mi-a *is c# l-a tri!is Geor-e s#-i tra"s!it# ce%a Ol-u,#i/ 7Su"t 3ratele ei' (o!"ule' &o,i s#-!i s&ui !ie///7 N-a %rut/ Voia s# cear# 4"t$i a%i*ul lui/// Al lui Geor-e' a(ic#/ 0 i cu! a r#!as1 0 S# ia le-#tura cu el/ Pro)a)il c# Geor-e "u i-a (at %oie' (e.i &e %re!uri "oi "e-a! 4",eles/// Se 4"treru&se s&eriat/ Nu asta %oise s# s&u"#/ 8.i 4"c+i&uia c# 3a&tul (e a 3i 4"tre,i"ut c$"(%a ra&orturi a!icale cu u" le-io"ar &utea a%ea co"seci",e acu!/ Cristescu (e&#.i i"ci(e"tul cu "aturale,e/ 0 I-a,i co!u"icat c# (oa!"a Tu(or e arestat#1 0 Da/// Cre( c# (a/ A! 3#cut r#u1 Eu "u .tiu' "-a! (e u"(e s# .tiu/// Dac# %re,i' "-o s#-l !ai &ri!esc/// Cristescu *$!)i/ De ast# (at# a%ea certitu(i"ea c# -+e!ul cu care se 6uca Mela"ia "u-i !ai a&ar,i"ea e clusi%/ I*)utise s# &ri"(# ca&#tul 3irului/ K Ne( lu# 4" &ri!ul r$"( le-#tura cu Tolea' cer$"( s#-i &u"# la (is&o*i,ie VolIsHa-e"ul lui/ Tre)uia s#-l &arc+e*e &e o alee (i" s&atele Gr#(i"ii Icoa"ei .i a&oi s#-.i %a(# (e trea)#/ Re"aultul 4"c+iriat' luat 4" re3lector (e &oli,ie' "u-i !ai 3olosea/ A%ea s#-l !ai 4"tre)ui",e*e &e"tru (ou# sau trei curse "e4"se!"ate' ca s# sal%e*e a&are",ele/ 8i tele3o"# a&oi E!iliei/ La 4"ce&ut' 3ata se s&erie/ Morto" 4"cerc# s-o cal!e*e/ 0 Deoca!(at# "-ai "ici u" !oti% s# i"tri 4" &a"ic#/ Nu-i o)li-atoriu s# 3i,i ur!#ri,i .i %oi/ Tre)uie s# .ti! 4"s# &recis (ac# locui",a e sau "u su&ra%e-+eat#/ 0 Cu!1 0 8" &ri!ul r$"(' uit#-te &e stra(# .i %e*i (ac# e ist# ci"e%a care sta,io"ea*# 4" 3a,a casei/ 0 Su"t l$"-# 3ereastr#' "u %#( "i!ic/ 0 Per3ect/ Ca s# 3i! a)solut li"i.ti,i o s# 4"cerci u" !ic truc/ Cel !ai si!&lu .i cu re*ultate si-ure/ 8!)rac# &alto"ul .i co)oar# 4" stra(#/ E%it# arterele a-lo!erate/ Ai "e%oie (e !ult# e &erie",# ca s#-,i (ai sea!a (ac# e.ti ur!#rit 4" !i6locul tra3icului/ 8",ele-i1 E!ilia' &ierit#' su3l# -reu9 0 Da/ 0 Deci caut# o stra(# c$t !ai li"i.tit#/ Mer-i "or!al &atru-ci"ci sute (e !etri' (# )u*"a 4" &ri!ul -a"- .i a.tea&t# ascu"s#/ Dac# 4" circa ci"cis&re*ece-(ou#*eci (e secu"(e a&are o !utr# care 4"ce&e s# a(ul!ece cu aerul cel !ai (istrat (i" lu!e' a(!ir$"( *i(urile co.co%ite .i co"tai"erele (e -u"oi sau acu*$"( u" i"teres )rusc &e"tru "u!#rul i!o)ilului' situa,ia e li!&e(e/ Si!ule*i c# ai a%ut u" acci(e"t cu &ort6artierul' .i-,i %e*i (e (ru!/ 0 A&oi1 0 Te 4"torci li"i.tit# acas# cu c$te%a cu!&#r#turi 4" )ra,e .i a.te&,i tele3o"ul !eu/ Cel &u,i" (ou#*eci .i &atru (e ore "e %or l#sa 4" &ace &e"tru a-i re&era &e ceilal,i co!&lici/ Parie* 4"s# &e ce %rei c# "u se %a 4"t$!&la "i!ic/ Acu! tre)uie s# ter!i"/ Dac# totul e 4" re-ul#' %i" (u&#-a!ia*# cu &riete"ii !ei/ Tre)uie (oar s# !# a%erti*e*i/ De &il(#' co)ori toate o)loa"ele &e trei s3erturi .i atu"ci eu %oi .ti c# e li"i.te/ Da1 0 Da/ 0 Pu"e-l 4" -ar(# .i &e Nicolaescu' atra-e-i ate",ia (oa!"ei Tu(or s# 3ie cu!i"te/ M#

)i*ui &e ti"e' E!ilia/ Morto" 4"treru&se co"%or)irea/ A&#ruse a-e"tul care &relua ur!#rirea' u" ti& !asi% .i )i"e (is&us' cu &#l#ria &e cea3#' care &arc# c+iar 4" s&atele Re"aultului al)astru/ E"-le*ul 4i 4"t$l"i o cli&# oc+ii &#tru"*#tori .i urc# tre&tele restaura"tului/ 7To,i &oli,i.tii &ri%esc la 3el/ Parc# )at cuie/7 Luar# loc la o (ista",# (e c$te%a !ese/ A*i!ioar# se a.e*# oste"tati% cu s&atele' ca .i cu! "i!ic "u-l i"teresa !ai &u,i" &e lu!e (ec$t &ersoa"a e"-le*ului/ Ne( a&uc# a!u*at !e"iul/ 7<!' "u-i &rost2 La ur!a ur!elor' &u,i" 4i &as# ce co"su! eu/ 8" sc+i!)' st# cu oc+ii &e u.# .i "u e ist# alt# ie.ire/7 Co!a"(# cu %oce tare' (ar 3#r# oste"ta,ie' u" (e6u" co&ios .i 4.i a&ri"se o ,i-ar#/ Os&#tarul trecu la !asa locote"e"tului/ A*i!ioar# "u se l#s# !ai &re6os/ Ceru u" a&eriti%' cior)# .i toc+itura cu !#!#li-u,#/ Du&# *ece !i"ute' ca .i cu! .i-ar 3i a!i"tit &e "ea.te&tate (e ce%a i!&orta"t' Morto" l#s# o sut# (e lei &e !as# .i se 4"(re&t# s&re ie.ire/ Desi-ur' "u &roce(a (u&# toate re-ulile !eseriei' (ar se si!,ea 4"tr-o (is&o*i,ie sarcastic#/ Voia s#-l &u"# 4" 4"curc#tur# &e -r#su"/ 8i a*%$rli (i" !ers u" sur$s 3er!ec#tor' a(res$"(u-i-se 4" 3ra"ce*#9 0 Po3t# )u"#' (o!"ule2 Ca s# "u %# 4"treru&e,i (e6u"ul .i s# %# scutesc (e e3orturi' %# a"u", c# !# 4"torc (irect la +otel/ Pot 3i -#sit' 3ire.te &e"tru (u!"ea%oastr# "u co"stituie u" secret' la ca!era =?== &$"# la ora &atru/ O!a-iile !ele2 A*i!ioar#' cu -ura &li"#' co!&let )ui!ac' i*)uti s# 4"-+it# a)ia (u&# (ou# !i"ute/ K Cristescu o c+e!# &e Ol-a Tu(or la %or)itor' (ar "u i*)uti s# scoat# "i!ic/ Declara +ot#r$t' .i !aiorul o cre*u' c# "u o cu"oscuse &e Mela"ia Lu&u 4"ai"te (e arestare/ 8" le-#tur# cu 3ostul s#u so,' Geor-e Po&a' &reci*# r#s&icat c# &o%estea se co"su!ase (e !ult/ Da' 4i scria (i" c$"( 4" c$"(' 3elicit#ri sau c#r,i &o.tale co!&letate 4" 3u-#/ D#(ea i!&resia c#-.i a!i"te.te (e ea 4"tre (ou# tre"uri .i atu"ci !$*-#lea la re&e*eal# c$te%a cu%i"te &e te6-+eaua c+io.cului cu ilustrate sau a )arului (i" -ar#/ Au*ise c# o (uce )i"e' c#l#torea !ult' o co"statase (u&# %e(erile &ri!ite (i" cele !ai "ea.te&tate &u"cte ale -lo)ului' iar cele c$te%a lucruri &e care le &ri!ise (e la el &urtau se!"#tura u"or case !ari/ Cristescu o &#r#si (estul (e "e!ul,u!it/ A%ea certa se"*a,ie c# 3e!eia 4i ascu"(e a(e%#rul' sau cel &u,i" o &arte (i" el' .i se 4"toarse la !i"ister/ A*i!ioar# 4l 4"t$!&i"# cu o !utr# lu"-# .i oc+ii co)or$,i/ Maiorul 4l &ri%i &este u!#r' a&oi a*%$rli !#"u.ile &e !as#/ 0 Ai scr$"tit-o2 Locote"e"tul' care (e u" ceas .i 6u!#tate trecea &ri" c+i"urile ia(ului 4"cerc$"( s# 4",elea-# u"(e a"u!e -re.ise' se *#&#ci co!&let/ 8i relat# i"ci(e"tul 3#r# s# o!it# "ici cel !ai "e4"se!"at (etaliu/ Maiorul r$(ea cu lacri!i/ 8l ru-# s# re&ete cu%i"tele e"-le*ului .i A*i!ioar# se e ecut# 3#r# s# sc+i!)e o liter#/ 0 Dac# te-a re&erat 4"tr-o cli&it#' 3#r# s# 3i co!is -a3e' 4"sea!"# c#-i u" &ro3esio"ist/ C+iar .i 4"(r#*"eala cu care te-a i"ter&elat "u e co!u"#/ A -re.it 4"s# (eco"s&ir$"(u-se/ Sesi*$"( su&ra%e-+erea' .i-a 4"c+i&uit c# .ti! (es&re el !ai !ult (ec$t .ti! 4" realitate .i' 4" co"seci",#' co"si(er$"( c# "u !ai are ce &ier(e' .i-a &er!is s# se (istre*e &u,i"/ Poate c# "u el e o!ul &e care 4l c#ut#!' 4" orice ca* !i se &are i"teresa"t/ Su&ra%e-+erea co"ti"u#/ i ca s#-i ar#t#! c# a&recie! u!orul )rita"ic' o %o! 3ace &e 3a,#/ Locote"e"tul se -r#)i s# (ea (i" ca&/ Nu-i &ierise 4"c# e &resia (e )ui!#ceal#/ 0 Ai 4",eles' (eci2 8l ur!#re.ti 3#r# s# te ascu"*i c# o 3aci' 4l &o,i saluta .i la "e%oie 4i 4"ti"*i )ric+eta/ I"stitui! 4" acela.i ti!& su&ra%e-+ere (u)l#/ 8" s&atele (u!itale %a ac,io"a locote"e"tul Si!io"escu/ Osta 4"s# tre)uie s# se (ea &este ca&' s# !#"$"ce "ori ca s# r#!$"# 4" u!)r#2 Bi"e4",eles' "u 4"cetea*# "ici ur!#rirea celorlal,i/ A%e! %e.ti (e la Cio)a"u1 0 Ni!ic (eose)it

0 M(a/// Cristescu 4"ce&u s# r$(#/ tii care ar 3i cul!ea1 S# 3i (at &este u" &oli,ist e"-le* 4" %aca",#/ Nu 4"(r#*"esc s#-!i 4"c+i&ui cu! se a!u*#/// K 0 8" locul t#u a. re"u",a' Ne(' s&use Gi"o/ 0 Nici &ri" -$"( "u-!i trece/ Vreau s-o cu"oa.te,i/ 0 Mai -$"(e.te-te/ I"-ri( 4.i &li!)# oste"tati% u"-+iile su) oc+ii italia"ului/ 0 Ascult#' Gi"o' (ac# sco,i u" si"-ur su"et te scal&e*2 Vreau s-o %#( .i eu &e !ai!u,a care a 3ost 4" stare s#-i suceasc# !i",ile/ Alt!i"teri cr#&2 0 Ne(' "u &ier(e &rile6ul' re"u",# .i &arie* c# 3eti,a se %a ,i"e (e cu%$"t/ 0 Uite cu! &roce(#!' s&use e"-le*ul/ 8" &ri!ul r$"(' %oi (a o rait# &ri" cartier s# !# co"%i"- &erso"al c# stra(a "u-i su&ra%e-+eat#/ Dac# totul e 4" re-ul#' %# tele3o"e*/ Voi o s# &leca,i se&arat (e la +otel' 4" (irec,ii o&use/ Nu cu!%a s# urca,i 4" ta i!etrele care sta,io"ea*# la i"trare/ I"-ri( 4.i ri(ic# s&r$"ce"ele 3i"e/ 0 Ne 4"%e,i a)ece(arul' (ra-ule1 0 B#iatu: e 4"(r#-ostit' o)ser%# Gi"o' .i c+estia asta &ro%oac# u"ele tul)ur#ri/ 0 Tu cu! ai a3lat1 8" s3$r.it' cere,i .o3erilor s# %# (uc# la Mu*eul Satului/ De acolo %# iau eu/ Dac# su"te,i ur!#ri,i' sc+i!)a,i (esti"a,ia/ E &lica,i-i #luia c# %-a,i r#*-$"(it' eu "u %# -#sesc .i 4",ele- cu! stau lucrurile/ 0 S-a 3#cut' )#tr$"e2 Ne( s#rut# o)ra*ul 3etei/ 0 8"cearc# s# 3ii (r#-u,#/ Pe"tru !i"e/// 0 Nici o -ri6#2 A! s#-i &o%estesc c# e.ti u" a!a"t -ro*a%/ Co!&let# sarcastic#9 Su"t 4" stare (e orice &e"tru &riete"ii !ei/ C+iar s# .i !i"t/ Gi"o 4.i 3rec# !$i"ile/ <ot#r$t' Bucure.tiul era u" ora. %esel/ K 8" +ol' 4l 4"t$!&i"# *$!)etul ra(ios al locote"e"tului A*i!ioar#/ Citea *iarul &e o ca"a&ea &lasat# 4" a&ro&ierea li3tului/ 8l str$"se tacticos .i-l )#-# 4" )u*u"arul &alto"ului a&oi' (u&# ce Ne( l#s# c+eia la rece&,ie' 4l ur!# &#str$"( o (ista",# cu%ii"cioas#/ E"-le*ul se strecur# &ri"tre !a.i"ile &arcate 4" 3a,a +otelului' 4.i re&er# Re"aultul .i-i 3#cu se!" cu !$"a &e"tru a-i ar#ta u"(e se a3l#/ Locote"e"tul !ul,u!i 3ru!os' ($"( (i" ca&/ Morto" urc# )ule%ar(ul' coti la (rea&ta .i i"tr# 4" Calea Doro)a",i/ 8" o-li"(a retro%i*oare 4"t$l"i oc+ii lui A*i!ioar#' care 4i *$!)ea ca u" tat#/ 7M(a2 Bursucul "u e si"-ur/ Trucul o)i."uit/ Osta 4!i scoate oc+ii' .i "u-l %#( &e #l#lalt care %rea s# !# tra-# (e coa(#/ Ca s#-l (e&iste* tre)uie s# sca& (e -r#su"/7 Dlutur# (e-etele lu$"(u-.i r#!as-)u" .i a&#s# &uter"ic &e accelerator/ 5$."ise literal!e"te &ri" 3a,a tra!%aiului' l#s$"(u-i c#&ia,i &e %at!a" .i &ieto"i/ A*i!ioar# si!,i c# &oc"e.te (e 3urie/ C$"(' 4" s3$r.it' cele trei %a-oa"e lu"-i eli)erar# (ru!ul' Re"aultul al)astru "u se !ai *#rea/ Se uit# (u&# Diatul lui Si!io"escu/ Pierise .i el/ A)ia &e stra(a E!il Pa"-ratti' Ne( a%u certitu(i"ea c# cel 7(e-al (oilea7' a(e%#rata u!)r#' se a3l# la %ola"ul Diatului/ Desi-ur' ti&ul co!u"icase (e6a &ri" ra(io c# -rasul 3usese scos (i" co!&eti,ie/ Tre)uia s# ac,io"e*e ra&i(/ Vir# .i se 4"(re&t# cu toat# %ite*a s&re ce"trul ora.ului/ A6u"s 4" )ule%ar(ul A"a I&#tescu' o lu# la (rea&ta &e Nicolae Ior-a .i &arc# 4" 3a,a u"ui )loc/ Urc# tre&tele (e !ar!ur# "ea-r# .i (is&#ru &e u.a a3lat# 4" st$"-a li3tului/ Du&# c$te%a !i"ute' Morto" se a3la 4" Calea Victoriei/ O&ri u" ta i .i-i ceru s#-l (uc# 4" stra(a Bati.tei/

o3erul 4i ar#t# Bucure.tiul %reo 6u!#tate (e or#' 4l 3$,$i &ri" Tita" .i Berce"i' 7e 3raier' "-are cu! s# se &ri"(#7' .i 4" cele (i" ur!#' se (ecise s#-l lase la (esti"a,ie/ Morto" &l#ti 3#r# s# cli&easc#/ 0 Ai uitat s# !# &li!)i &e la .osea' ti"ere2 Oricu!' a! a&reciat )u"#%oi",a/ Re,i"e restul/ C$"( -eta ul (is&#ru (i" %e(ere' 3#cu col,ul str#*ii .i urc# 4" VolIsHa-e"ul )aleri"ului/ Se 4"cre(i",# c# &e stra(a Do)re"i "u se a3l# &icior (e a-e"t .i 4i tele3o"# lui Gi"o/ Si!io"escu &#*i Re"aultul e"-le*ului ca! o or#' a&oi' si!,i"( c# ce%a "u-i 4" re-ul#' &re(# su&ra%e-+erea u"ui cole- .i se 4"toarse la !i"ister/ Se cioc"i "as 4" "as cu A*i!ioar#/ La u.a !aiorului se &o3tir# reci&roc cu !ult# a!a)ilitate/ Nu %oia "ici u"ul s# i"tre &ri!ul/

CAPITOLUL AIII ABATELE BROTN Mela"ia 4i &ri!i -ra,ioas#' 4"tr-o roc+ie liliac+ie cu !$"eci lar-i' care-i str$"-ea ca 4"tr-o !#"u.# tru&ul *%elt' cu &erle la -$t .i escar&e"i (elica,i (e a"tilo&#/ Era 4!)u6orat#' )i"e !ac+iat# .i 3#r# stri(e",#/ P#rea o (oa!"# (i" toate &u"ctele (e %e(ere .i Ne( 4.i *ise c# e o a(e%#rat# &l#cere s# te ui,i la ea/ Gi"o o 4"%#lui 4"tr-o &ri%ire &li"# (e a(!ira,ie/ Su3l# la urec+ea lui I"-ri(9 0 Ma!a "u arat# r#u/// Dac# 3iica-i sea!#"#' s# .tii c# Ne( a &oc"it-o/// 8"tre%e(erea (ecurse 3#r# i"ci(e"te/ I"-ri( 3usese su3icie"t stru"it# la I"stitutul (e !aici &e"tru a .ti s#-.i ascu"(# ui!irea 3a,# (e %$rsta lo-o("icei' iar Gi"o' u" )#r)at cu 3a"te*ie .i colec,io"ar (e ori-i"alit#,i' "u &utea 3i luat u.or &ri" sur&ri"(ere/ De alt3el' Mela"ia se co!&ortase cu !ult# "aturale,e .i -#sise &rile6ul s# tra%erse*e (e c$te%a ori 4"c#&erea/ 7Mi.carea te a%a"ta6ea*#' (ra-a !ea' &u,i"e 3e!ei .tiu s# !ear-#/ 5i"uta u!erilor' s&atele (re&t .i elastic' )ala"sul (iscret al .ol(urilor' 3elul cu! tal&a ia co"tact cu solul' iat# u" 4"tre- co!&le a c#rui art# "u o &ose(# orici"e/// C+iar .i )aleri"ele2 Calc# ,e&e"e' %i-uros' si!,i !ult# acro)a,ie 4" &asul lor' (ar "i!ic ta"(ru' !isterios/ D#&tura lor e ca u" a3i./ Nu tre)uie s#-.i scoat# 6ac+eta &e"tru a .ti ce se ascu"(e (e(esu)tul ei///7 0 Acu!a !-a! co"%i"s' i*)uc"i I"-ri( &e stra(#/ E.ti "e)u" (e-a )i"elea2 Morto" sur$se cercet$"( trotuarul 4"tu"ecat/ O cea,# 3i"# li se a-#,a (e o)ra6i/ 0 <a)ar "-a! la ce te re3eri/ 0 Nu 3# &e t$!&itul2 A! cre*ut tot ti!&ul c# stau (e %or)# cu )u"ic#-ta/ N-a! &o!e"it ce%a !ai 6al"ic2 0 Nu te &ot 4!&ie(ica s# cre*i ce %rei' r#s&u"se Ne( cal!/ 8!i 4"c+i&ui 4"s# c# e a-ere*i/ Gi"o !er-ea t#cut' tr#-$"( (i" ,i-ar#/ I"-ri( se o&ri 4" !i6locul (ru!ului/ 0 E a-ere*12 0 Bi"e4",eles/ Are (oar .ai*eci .i trei (e a"i/ 0 i tu trei*eci .i "ou#/ Peste .a&te a"i' %a a%ea .a&te*eci/ O )a)# 4" toat# &uterea cu%$"tului2 Ba)# e .i-acu!' (ar atu"ci "u %a !ai 4".ela &e "i!e"i' "ici !#car u" i(iot ca ti"e/ Ne( 4"toarse ca&ul/ O &ri%i )l$"(/ 0 Tu c$,i a"i ai' I"-ri(1 0 E act (i3ere",a (i"tre %oi/ O )a-atel#' 3ire.te2 U" s3ert (e secol 4"tre (oi &arte"eri "u 4"sea!"# "i!ic/// 0 Ce%a 4"sea!"#' (i" "e3ericire' o3t# e"-le*ul/ O %oi &ier(e &ro)a)il 4"ai"te (e a a%ea ti!& s# !# satur (e ea/ Data se o&ri (i" "ou su3ocat#' oc+ii a*%$rleau lasere %er*i/

0 8,i )a,i 6oc (e !i"e1 N-ai s-o &o,i scoate la u" ci"e!ato-ra3 3#r# s#-,i &les"easc# o)ra*ul (e ru.i"e/ 0 Te 4".eli/ Nu cu"osc &e "i!e"i !ai i"(icat &e"tru a 3ace o i!&resie a(!ira)il# 4" societate/ 0 Te-ai uitat la 3a,a ei' "e"orocitule1 O &u"-# &li"# (e ri(uri/ Pielea (i" 6urul oc+ilor &are crestat# cu 3urculi,a/ 0 Dar ce &ri%ire str#lucitoare2 o 4"treru&se Ne(/ I"-ri( ur!# (e*l#",uit#' "e,i"$"( sea!a u"(e se a3l#9 0 ///.i asta 4"tr-o sear# (e iar"#' cu u" a)a6ur &ortocaliu 4" ca!er#' care "u &#c#le.te &e "i!e"i cu e ce&,ia creti"ilor2 Nu s-a !i.cat o secu"(# (e su) ciu&erca aia/ E.ti or)1 G$tul ei e o *(rea",#2 0 G$tul12 Ce "ai)a !# i"teresea*# -$tul2 De alt3el' 4l !i.c# cu i"3i"it# -ra,ie/ Iar c$"( *$!)e.te' o(aia se u!&le (e soare/ U" sur$s lu!i"os/// 0 Pe a(ora)ile )u*e %e.te(e .i cu o &rote*# i"tact# (e &atru*eci .i o&t (e !#sele/ E o rui"#/ 0 E 3asci"a"t#2 0 Are !$i"i (e !u!ie2 Te a.te&,i (i" cli&# 4" cli&# s# le %e*i (e*articul$"(u-se/ Su"t &ur .i si!&lu sc$r)oase2 0 Su"t 4"(uio.#toare/ C$"( u!&le ce.tile (e ceai' 4!i (au lacri!ile/ 0 Ge"u"c+ii 4i str#&u"- &ielea ca (ou# &u!"ale/ 0 Su"t at$t (e -i"-a.i/// 0 i &icioarele (e -reier1 Du!"e*eule !are2 0 Au ele-a",a -a!)elor (e !arc+i*#/ C$"( se !i.c#' sea!#"# cu o 3loare !$"-$iat# (e a(ierile "o&,ii/ 0 E o )a)#2 0 N-are %$rst#2 0 Ori)il# .i escroac#2 0 Di%i"# .i sc$"teietor (e i"teli-e"t#/ I"-ri( a6u"sese la ca&#tul &uterilor/ Url#9 0 Ne( Morto"' 4"cetea*#2 Se 4"toarse s&re Gi"o' care "u scosese "ici u" cu%$"t/ Tu ce taci ca u" )ou1 0 M(a/// 3#cu italia"ul' a*%$rli"( 4" ri-ol# ,i-ara &e 6u!#tate 3u!at#/ Ascult#' Ne(/// D#cu o &au*# .i cel#lalt 4l !#sur# i"tri-at/ 0 Ce e1 0 S# .tii c# (ac# "u te +ot#r#.ti tu' o iau eu/ 8" cli&a ur!#toare se tre*i cu &o.eta lui I"-ri( 4" ca&/ K Mela"ia 4.i &etrecu restul serii &ri%i"( (istrat# &ro-ra!ul la tele%i*or/ Pe la "ou#' E!ilia' )ui!#cit# (e ulti!ele e%e"i!e"te 0 Ne( .i &riete"ii s#i "u 3#cuser# "ici u" secret (i" sco&ul %i*itei 0o 4"tre)# (ac# "u %rea s# !#"$"ce/ Se uita la Mela"ia cu o curio*itate "e(isi!ulat# .i u" se"ti!e"t "e!#rturisit (e a(!ira,ie/ P#rerea E!iliei (es&re ea 4"s#.i &$"# 4" seara aceea 3usese cate-oric#/ Se co"si(era o 3e!eie ur$t# .i a"ti&atic#' (ar i"(iscuta)il i"teli-e"t#/ Nu 4",ele-ea 4" ru&tul ca&ului ce &oate -#si u" )#r)at ca Ne(' .i (ac# te -$"(e.ti )i"e (oi )#r)a,i' italia"ul o sor)ea &ur .i si!&lu (i" &ri%iri' la o )#tr$"# s!i"tit#' c#*ut# 4" !i"tea co&iilor/ Era co!&let o&ac# la 3ar!ecul Mela"iei .i' 4" &lus' o ui!ea 3a&tul c# Mirel i"tuise &asiu"ea e"-le*ului' (e la )u" 4"ce&ut/ B#tr$"a s&use c# "u-i e 3oa!e .i r#!ase s# tr$"(#%easc# &e ca"a&ea/ E!ilia trecu 4" )uc#t#rie s#-.i &re&are o o!let#/ Di"tr-o (at#' au*i -lasul )#tr$"ei 4"re-istrat (e !icro3o" .i scoase ou#le (e &e 3oc/ Discut$"( cu i"e%ita)ilul Mirciulic#' Mela"ia su3l# 4" s3$r.it !arele secret/ Decioara (e aur' aco&erit# cu u" strat (e )ro"*' s&re a "u 3i re&erat#' 4!&o(o)ea i"trarea

u"ui ca%ou (i" Ci!itirul Belu/ E!ilia' e!o,io"at#' co"se!"# ate"t# (atele 0 )#tr$"a "u (#(ea coor(o"ate e acte' ci (oar &u"cte (e re&er9 78" st$"-a aleii ce"trale' ocoli"( !o"u!e"tul (e !ar!ur# "ea-r# al -e"eralului Ale a"(resco etc/7 0 a&oi 4.i !$"c# o!leta rece/ C$"( is&r#%i' sti"se lu!i"a .i se uit# &e 3ereastr#' tres#ri"( ori (e c$te ori u" &ieto" r#!$"ea locului c$te%a secu"(e/ Mai t$r*iu' Mela"ia trecu 4" (or!itor s# se sc+i!)e/ E%e"i!e"tele se &reci&itau/ Dac# Ne( era 3ilat' 4"se!"a c# "ici ea "u se !ai a3l# 4" si-ura",#/ Maiorul Cristescu 4"ce&use s# se (e*!eticeasc#' tre)uia (eci s# ac,io"e*e 3#r# 4"t$r*iere/ 8" r#sti!&ul c$t Ne(' E!ilia' Nicolaescu .i )aleri"ul %or scotoci 4" ci!itir' ea se %a (e&lasa la a(resa &e(ic+iuristei/ Va (esco&eri la 3a,a locului se!"i3ica,ia celor .a&te ci3re ale "u!#rului (e tele3o"/ At$,ia &a.i la st$"-a' at$,ia la (rea&ta' ori !etri' &oate &ietre/// B#tr$"a se strecur# 4" a.ter"utul cal( .i a(or!i i!e(iat' cu se"ti!e"tul c# o a.tea&t# o *i -rea/ P$"# la !ie*ul "o&,ii' Ne( "u tele3o"# .i E!ilia 4i su"# &e Tolea .i Nicolaescu co!u"ic$"(u-le c# !$i"e' (u!i"ic#' %or a%ea u" &ro-ra! 4"c#rcat/ Era ulti!a *i &e care Ne( o &etrecea 4" Ro!$"ia/ K 7M$i"e %a 3i o *i -rea///7' re&et# Mirel/ R#!ase u" ti!& cu oc+ii &e a&aratul (e celuloi(/ A&oi se ri(ic#/ Se a&ro&ie (e -ea! cu ,i-ara a&ri"s#' 4"tr-o (is&o*i,ie ciu(at#/ Viscolul -o"ea l#s$"( 4" ur!# trotuare al)e .i uscate/ Ca&i.o"ul (e ta)l# al u"ui 3eli"ar se )#l#"-#"ea/ 7M$i"e %a 3i o *i -rea/7 7De ce17 4"tre)ase Mirel &ri%i"(-o 4" oc+ii %er*ui' cu tra"s&are",e lic+i(e/ 7Mer-e! la &la6#' !$"c#!' soili!' cra%ata' &a"to3ii cu toc .i %ia Ca*i"o/ Care-i c+estia17 Iulia *$!)ise' l#s$"(u-.i ca&ul &e !as#/ Nu era 3ru!oas#/ O 3i-ur# oarecare' cu te"ul "u &rea curat' (i",i 3ru!o.i .i siluet# )i"e (ese"at#/ 8"t$l"i"(-o 4" 4!&re6ur#ri i"(i3ere"te' "-ai 3i *is "icio(at# c#-i actri,#/ Nu se !ac+ia' &#rul scurt cu c#rare (rea&t# "-a%ea "i!ic co!u" cu i"%a*ia (e &lete s#l)atice reactuali*ate (e Bri-itte Bar(ot 4" -lorio.ii a"i :LF' se 4!)r#ca so)ru' taioarele .i roc+iile ei a(uceau !ai !ult a u"i3or!# .colar#/ 7Cu!i"te .i !o(est# ca o &ro3esoar#7' s&u"ea (oa!"a Lili' -a*(a/ C$"( 3usese re&arti*at# la teatrul (i" Re.i,a' %e"ise 4"so,it# (e !aic#-sa/ O i"stalase' 4i u!&luse c#!ara cu co!&oturi .i s#cule,e (e ceai/ Lui Mirel 4i 4"-#(uise s#-i s#rute !$"a o lu"# (u&# ce acce&tase s# &ri!easc# &ri!ul )uc+et (e 3lori' 4i o3erise )ra,ul t$r*iu' c$"( tot ora.ul 4"ce&use s# %or)easc# (e lo-o("#/ 7Nici ca(ouri "u &ri!ea' sc$r)a7' 4.i a!i"ti Nicolaescu' su3l$"( 3u!ul &e sticla 4"-+e,at#/ 7Dlori' )o!)oa"e' cel !ult o &erec+e (e !#"u.i///7 0 Nu' Mirel' te ro- "u i"tra/// M$i"e o s# urle t$r-ul c# !-a! culcat cu ti"e' iar la &ri!a i"(is&o*i,ie sau &ri!ul -uturai to,i or s#-!i &ri%easc# &$"tecele/ Su"t o &ro%i"cial# .i' 4" (e3i"iti%' "u !i-e ru.i"e s# o recu"osc/// 7C$"( !i-a &er!is s-o s#rut' "u !-a. 3i sc+i!)at cu 4!&#ratul Ja&o"iei/ Cre(ea! c-o s# &les"esc (e 3ericire/// Do)itoc2 Eu (o)itoc .i-aia )estie///7 0 De ce "u %rei s# te !#ri,i1 0 Mai t$r*iu' Mirel/ Su"te! &rea ti"eri/ Doi sta-iari a!#r$,i/ Cas#' !o)il#' 4" o(aia cea !ic# "-a%e! co%or' rata la 3ri-i(er/// Si!t c#-i &rea (e%re!e/ S# !ai *)ur(#!/ 8i &ro&usese 4"tr-o (oar# %aca",a la !are/ Era &ali(# .i o)osit# (u&# trei &re!iere .i (i" &ri!#%ar# "u 4"ceta s# %or)easc# (es&re !aic#-sa' (es&re casa lor (i" Bra.o% cu -ea!uri al)astre' .i .e*lo"-ul &e care 3#cea &la6# 4" -r#(i"#/ Nici &ri" -$"( "u-i trecea c# ar 3i (is&us#

s# acce&te/ Aerele ei &urita"e "u-l !ai scoteau (i" s#rite/ Se o)i."uise' a.a cu! se o)i."uise cu o)ra*ul rotu"( .i !$i"ile reci' cu &ielea *-ru",uroas#' cu sur$sul li&sit (e str#lucire/ 8.i 4"c+i&uia c#' (ac# ar 3i ar#tat alt3el' "-ar 3i iu)it-o/ 0 Cre( c# "e-a! &utea re&e*i c$te%a *ile la Ma!aia/// N-a! 3ost la !are (e c$"( era! !ic#/ Mirel' i*)it 4" !oalele ca&ului' se o&rise 4" !i6locul str#*ii/ 0 E u" )a"c1 0 Daci tu (estule &e"tru a!$"(oi/ Vor)esc serios/ Dac# %rei' &lec#! i!e(iat/ 8i u!&luse casa (e 3lori' o sut# (e -aroa3e ro.ii' a&roa&e o c+e"*i"#' u!)la c+iui"( &ri" ora.' 3#c$"( cu!&#r#turi e tra%a-a"te/ U" colac-le)#(#' cea !ai !are !i"-e (i" !a-a*i"' u" costu! (e &la6# 3istic+iu/ Oa!e"ii se 4"torceau (u&# el' cole-ii 4l &ri%eau ciu(at/ 7Creti"ii .tiau2 Nici u"ul "-a %e"it s#-!i ar(# u"a la )il#/ De*!etice.te-te' )oule2 tii ci"e-i asta17 ///Ci"ci *ile la Ma!aia/ <otelul Dlora cu &aturi al)e .i &#turi 4"3lorate/ Tra"(a3iri -al)e"i/// Mirel a3lase cu! arat# &ara(isul/ No&,ile i se &#reau (e ar-i"t' *orile (e 3aia",# %iolet' cu iri*#ri si(e3ii' lu"a (e cauciuc se rosto-olea &e tru&urile lor/ O ,i"ea 4" )ra,e/ Mirosea a s#&u" Mo"a Lisa .i a al-#/ 0 E ciu(at2 Ai acce&tat s#/// 8.i -#sea -reu cu%i"tele/ i totu.i "u %rei s# "e c#s#tori!/ Su"t 3ericit' (ar i"ca&a)il s# te 4",ele-/ 0 Ne iu)i!' Mirel/ Nu !i-e tea!# c# ai s# !# a)a"(o"e*i/ Pe"tru rest a%e! ti!&/ Nu-!i &lace s# !i se s&u"# (oa!"#/ Peste u" a"' &oate (oi/// Era !#ritat# (e-o s#&t#!$"#/ Scrisoarea ei' o ca&o(o&er# (e ci"is!' o -#sise &e "o&tier#' s&ri6i"it# (e ie&ura.ul ro.u Puc' !ascota Iuliei/ /// te-am minit, Mirel. )- am nici o mtu! la &onstana. ,m a!teptat s pleci la pescuit, m- am ntors !i mi- am luat valiza. M-am mritat de cAteva zile cu )., regizorul, pentru c n el vd singura mea !ans de a m realiza. Fn post de actri n &apital, televiziune, film. Meseria mea nu suport anonimatul... @ar am discutat de atAtea ori lucrurile astea, ncAt este imposibil s nu nelegi. -e iubesc, Mirel. E!ti primul brbat din viaa mea !i ). o !tie. , vrut probabil s m fereasc de obsesii ulterioare !i mi-a druit aceast sptmAn divin. Fn gest unic, ai s- i dai seama mai tArziu. # nu m blestemi... )-am fi fost fericii. Beste cAiva ani, n-a! mai fi deschis televizorul, n- a! mai fi intrat ntr- un cinema ca s nu- mi recunosc nglbenit de invidie o coleg sau alta, mai norocoase decAt mine. (iaa alturi de un om ncrit e departe de a fi vesel. Hi- l las pe Buc. )u !tiu de ce nu intr n valiz... Nicolaescu sti"se lu!i"a/ R#!ase %re!e 4"(elu"-at# cu oc+ii a,i"ti,i 4" 4"tu"ericul (e sticl#/ Viscolul *-$l,$ia ca&i.o"ul (e ta)l# al 3eli"arului' u!&l$"( "oa&tea (e %aiet/ K Du&# ce ascult# is&r#%ile lui A*i!ioar# .i Si!io"escu' s&#.i,i .i cu "asul 4" &#!$"t' !aiorul (o)$"(i certitu(i"ea c# i"(i%i(ul &e care-l c#uta e Ne( Morto"/ Era at$t (e 4"cre(i",at c# "u se 4".al#' 4"c$t (is&use 4"cetarea su&ra%e-+erii celorlal,i' co"ce"tr$"(u-.i 4"trea-a ate",ie asu&ra e"-le*ului/ 8"s#rci"# ci"ci (i" cei !ai )u"i oa!e"i cu ur!#rirea lui/ A*i!ioar# co"ti"ua s# r#!$"# &ara%a"/ La *ece seara 3u a"u",at c# Morto" s-a 4"tors/ Lua ci"a la )raseria +otelului' 4" co!&a"ia cu&lului Gi"o N/ 0 I"-ri( B/' sosi,i c+iar 4" (i!i"ea,a aceea/ K 0 Eu a. !ai r#!$"e' (eclar# Gi"o' sor)i"( %is#tor (i" &a+ar/ I"-ri( 4l re&e*i9 0 N-ai (ec$t2 Te a"u", 4"s# c# !$i"e la (ou#s&re*ece %oi 3i la aero&ort/ Ni!ic "u !# %a (eter!i"a s# 4"t$r*ii !#car o 6u!#tate (e or#/ Veci"#tatea i!)ecililor 4"c#&#,$"a,i 4!i 3ace sil#/ 0 8" 3o"(' +ot#r$ser#! s# &etrece! (ou#-trei *ile/

0 A! &etrecut (estul 4" &ri!a/ Mi-a6u"-e2 0 8!i &are r#u' s&use Ne( (e circu!sta",#/ Se uit# &ri" local' 4"cerc$"( s#-.i (e&iste*e u!)ra/ 0 Pe (racu:2 scr$."i I"-ri(/ A)ia a.te&,i s# sca&i (e "oi/ 0 De ce1 Nu !# i"co!o(a,i/ 0 Cu al,ii' &ui.or2 Pe !i"e "u su&or,i s# !# %e*i s!ul-$"( &e"ele *$"ei tale' iar Gi"o a c#&iat .i el/ Poate c# Ba)a-Cloa",a &re3er# -e"ul lati"' 3ir!a co"cure"t#/ 0 Co&il#rii2 Su"te! &riete"i/ 0 Ne( Morto"' ascult# ce-,i s&u"2 8,i 3r$"-i -$tul2 Italia"ul i"ter%e"i9 0 Nu %# !ai certa,i/ Plec#! !$i"e' I"-ri(' e.ti !ul,u!it#1 0 S# %i"# .i &rostul #sta cu "oi .i "u !ai cer "i!ic (e la %ia,#/ Gi"o o &ri%i sur&ri"s/ 0 I"-ri(' iu)ito' e ist# u" %iIi"- care te a.tea&t#/ Ne( r$se/ Co!a"(# .a!&a"ie' a&oi (iscutar# (es&re altce%a/ Pe la u"u &#r#sir# restaura"tul/ 8!&reu"# cu ei urc# 4" li3t u" "ea!, a!e,it' cel !ai )lo"( su)alter" al !aiorului Cristescu/ A%ea ca!era =?F?' %i*a%i (e-a lui Morto"/ Gi"o 4l a6ut# s# "i!ereasc# c+eia 4" )roasc#/ Au*i a&oi *-o!ote caracteristice 4" )aie/ 0 Ti&ul e &ul)ere2 A tur"at 4" el cu (a!i-ea"a' r$se italia"ul/ Ne( cl#ti"# ca&ul/ 0 Ciu(at/// E &ri!ul "ea!, &e care-l %#( 4" costu! 3#r# o i"si-"# la re%erul st$"-' care "u c$"t# (u&# ci"ci sticle (e )ere .i "u 3ace co!&li!e"te -rase u"ei se(uc#toare .i )lo"(e DraClei"/// K Morto" 4.i &etrecu *iua &li!)$"(u-se 4" Re"aultul al)astru/ Se l#s# ur!#rit co!o( .i' s&re sur&ri"(erea su)alter"ilor lui Cristescu' "u 4"cerc# s# le 6oace "ici u" re"-+i/ 8l salut# (e c$te%a ori &e A*i!ioar# .i' i"tr$"( 4" )raserie la At+V"Ve Palace' 4i ar#t# (i" oc+i o )ru"# cu &#rul &$"# la talie' e tre! (e reu.it#/ A*i!ioar# 4.i 3#cu (ru! &$"# la !asa e"-le*ului .i-i .o&ti (i" !ers9 0 A.i2 E )#r)at/ La al (oilea Ca!&ari' Morto" s3$r.i reco"stituirea e%e"i!e"telor (i" ulti!a s#&t#!$"#/ O i(ee &e care "-ar 3i !#rturisit-o "icio(at# lui Gi"o sau I"-ri( 4i (#(ea t$rcoale/ 7Oricu! tre)uie s# %eri3ic/7 Pl#ti co"su!a,ia .i 3#cu cola)oratorilor lui Cristescu o (e!o"stra,ie (e &ro3esio"alis!' &ier*$"(u-.i ur!a 4" !ai &u,i" (e trei !i"ute/ Ne( su"# la u.a Ol-#i Tu(or .i a.te&t# cu r#)(are/ B#tr$"ii se !i.c# -reu/ Au*i &a.ii t$r.$i,i' *#%orul &e care (e-etele "e4"(e!$"atice 4"cercau s#-l tra-#/ 0 I!e(iat' (oa!"# G+eor-+iu' i!e(iat/// C$"( se tre*i 3a,# 4" 3a,# cu Morto"' 3ratele Ol-#i Tu(or se (#(u 4"a&oi 4"s&#i!$"tat/ E"-le*ul &ro3it# (e )ui!#ceala )#tr$"ului .i se strecur# 4"#u"tru/ 0 Nu tre)uia/// De ce-a,i %e"it1 A!/// A! &ro!is la Mili,ie s# "u %# !ai &ri!esc/ 0 Ia te uit#2 Le-a,i 3#cut o %i*it#1 0 Nu' ei au/// V# ro- s# &leca,i/ E"-le*ul 4l cercet# ate"t9 7Ce-i cu #sta1 Tre!ur# ca (e 3rica !or,ii/7 0 Ce %-au 4"tre)at1 0 Ni!ic/ Nu .tiu/// De u"(e &ot s# .tiu1 Le-a! ar#tat &ar3u!ul/// Eu "u !# ascu"(' "-a! "ici u" a!estec/ Po3ti!2 Lua,i-l/// C+iar a.a' lua,i-l 4"a&oi2

0 Dac# %# i"co!o(ea*#' "-a%e,i (ec$t s#-l aru"ca,i/ 8l &ri%i ,i"t#9 Vre,i s# sc#&a,i re&e(e (e !i"e1 B#tr$"ul cl#ti"# (i" ca& at$t (e %iole"t' 4"c$t Ne(' (e.i se si!,ea iritat' 4"ce&u s# r$(#/ 0 Per3ect/ Ar#ta,i-!i o 3oto-ra3ie a (oa!"ei Tu(or/ O!ul 4l &ri%i o cli&# "e(u!erit' (ar &re3er# s# "u 4",elea-#/ Scoase (i" co!o(# o cutie .i r#s3ir# cu !$i"i tre!ur$"(e %reo (ou#*eci (e i"sta"ta"ee/ Ol-a Tu(or &e Calea Victoriei la )ra, cu o &riete"#' la )#i' u"(e%a la &oalele u"ei &#(uri/ Morto" se uit# lu"- la o 3oto-ra3ie (i" ti"ere,e' cu u" colier (e 3u"(uli,e (i" cati3ea "ea-r# la -$t/ D#r# 4"(oial#' Ol-a Tu(or 3usese o 3e!eie re!arca)il (e 3ru!oas# .i la 3el (e si-ur era c# se(uc#toarea (oa!"# 4" %$rst# &e"tru care ara"6ase e%a(area' se "u!ea alt3el/ K D#r# s#-.i ia !#suri (e &recau,ie (eose)ite' ate"t (oar s# "u lase ur!e i(e"ti3ica)ile' Ne( &#tru"se 4" -arso"iera Mela"iei Lu&u 3olosi"( aceea.i cale9 -ea!ul (i" )aie/ Pli!)# la"ter"a 4" lu"-ul *i(urilor' a&oi a&#s# &e co!utator/ I"teriorul "u-i 3#cu "ici o i!&resie/ O 4"c#&ere co!o(#' locuit# 4" !o( cert (e u" o! 4" %$rst#' cu !o)il# caracteristic#' cu! -#seai 4" !a-a*i"ele a"ticarilor (i" Lo"(ra' sau le &uteai cu!&#ra (e oca*ie la licita,ie/ Ti"erii "u !ai ,i" la &iese -reoaie' su3ra-eriile !asi%e (i" le!" (e "uc (e-acu! ci"ci*eci (e a"i' ori (or!itoarele i!&o*a"te cu &aturi se&arate' u"(e )u"icii 3#ceau (ra-oste (ece"t' le-al .i co".tie",i (e !isiu"ea lor' (etest# .i3o"ierele 4"alte' &re3er$"( (e)aralele 4"c#&#toare/ Re,i" cel !ult (i" !o.te"iri 4!&o%#r#toare c$te o !o)il# -ra,ioas#' 3ra",u*easc#' u"eori c#r,i &e"tru al c#ror co",i"ut !a"i3est# !ult# i"(i3ere",#' (ar care au !eritul s# 3ie le-ate 4" a"tilo&# 3i"# sau &iele (e %i,el/ Morto" 4.i s&use c# era o cas# 4" care toate ceasurile se o&riser# 4" loc/ Dece"iul &utea 3i 3i at cu a&ro i!a,ie/ =>FF1 =>=F1 8" ulti!ul sertar al scri"ului -#si al)u!ul cu scoar,e (e cati3ea %er(e/ Ne( (esc+ise &ri!a &a-i"#' a&oi le r#s3oi &e celelalte cu u" .oc/ Acela.i c+i&' 3oarte t$"#r .i 3oarte &ur' acela.i c+i& (i" ce 4" ce !ai &u,i" t$"#r .i (i" ce 4" ce !ai (isti"s' 4" (i%erse i&osta*e/ Doar *$!)etul r#!#sese i"tact (e-a lu"-ul a"ilor/ Ca&ti%a"t' !isterios' (e o 3e!i"itate (iscret#' ca al 3eti,elor (e &ais&re*ece a"i/ Era *$!)etul Mela"iei Lu&u/ A%u i!&resia c# o)iectele (i" 6ur 4"ce& s# se 4"%$rteasc#/ 0 Du!"e*eule2 A! or-a"i*at e%a(area A)atelui BroH"2 0 E"-le*ul t#u s-a 4"curcat cu %reo !atracuc#' ascult#-!# &e !i"e' s&use Mirel Nicolaescu/ Osta-i 3usta"-iu r#u2 Ne( "u (#(use "ici u" se!" (e %ia,# toat# *iua/ Baleri"ul &ri%ea ,i"t# tele3o"ul' E!ilia 4.i &oc"ea "er%oas# (e-etele/ 0 Ci"e .tie/// Pro)a)il "u s-a (escotorosit (e u!)r#/ 0 Pro)a)il2 acce&t# r$"6i"( eco"o!istul/ 0 Ce &ro&ui1 0 Ti&ul are c+eie/ Las#-i u" )ilet u"(e "e -#se.te .i (#! startul/ Tre)uie s# a6u"-e! 4"ai"te (e a 4"c+i(e .!ec+erii ci!itirul/ E!ilia &#rea "e(or!it#' cu u" aer r#t#cit/ Nicolaescu *or"#i !#ru",i.ul (i" )u*u"are/ 0 Ia o 4"-+i,itur#2 Ce 3ace! cu )a)a1 O l#s#! si"-ur#1 0 Dire.te/ 0 Cre(e,i/// Vl#(u, 4.i u!e*i )u*ele/ Cre(e,i c-o s# -#si! ce%a1 0 De (ata asta a3l#! re&e(e' s&use Mirel/ D#cu o &au*#' !ut$"(u-.i &ri%irea (e la u"ul la cel#lalt/ 8" (e3i"iti%' "e &ute! (escurca .i si"-uri/ 0 A(ic#1 0 Ne( "u .tie u"(e-i ascu"s# *$"a (e aur .i s-ar &utea s# "u a3le "icio(at# (ac# "e -r#)i! "i,el/

E!ilia 4l !#sur# cu sil#/ Scrise c$te%a r$"(uri &e o +$rtie .i o re*e!# (e tele3o"/ Ci"ci !i"ute (u&# &lecarea lor' Mela"ia ie.i (e su) &la&u!# co!&let 4!)r#cat#/ Oc+ii 4i str#luceau 4" c+i& "eo)i."uit' ,i"ea )u*ele str$"se/ Mirciulic# i se 4"curca 4"tre &icioare' (ar "u-l )#-a 4" sea!#/ 0 Joci o carte !are' (ra-a !ea' .o&ti/ Oare te-ai -$"(it 4"(ea6u"s (e )i"e1 8!i (ai cu%$"tul t#u1 Doarte )i"e/ Su"t ulti!a &ersoa"# care ar 4"cerca s# te a)at# (e la o +ot#r$re luat#/ V#*u )iletul l#sat (e E!ilia .i r$se 4"ceti.or/ Doa!"e' c$t (e "ai%i &ot 3i oa!e"ii c$"( "u au 4" 3a,a oc+ilor (ec$t !etalul )leste!at2 P$"# .i (o!"ul Ne(/// Ciu(at' 4"c# "u .i-a 3#cut a&ari,ia/ Cu at$t !ai )i"e' %ei &leca 4"ai"te' (ra-a !ea/ Desc+ise "o&tiera .i scoase u" -+e! (e l$"# ro.ie/ Ru&se u" 3ir cu (i",ii' a&oi lu# !ota"ul 4" )ra,e/ A"i!alul se *)#tea/ B#tr$"a 4i e &lic# cu )l$"(e,e9 0 Nu-,i 3ac "i!ic' (ra-ul !eu/ Ci"e &reti"(e c#-l (era"6ea*# u" 3iricel (e l$"# le-at 4" 6urul -$tului' e u" !are !i"ci"os/ 8"cearc# s# "u-l &ier*i' Mirciulic#/ Dac# cu!%a "oi (oi "e r#t#ci!' "-a! s# &ot i"%e"ta "i.te oa!e"i at$t (e (r#-u,i ca (o!"ul Ne(' Mirel sau Vl#(u,' care s# te caute &ri" toate coclaurile/ Cel &u,i" ."urule,ul acesta !# %a 4!&ie(ica s# trec &e l$"-# ti"e 3#r# s# te recu"osc/// 8" s3$r.it' a %e"it totu.i !o!e"tul s# "e (es&#r,i!/ Dac# se %a 4"t$!&la s# "u "e !ai %e(e!' s# .tii c# "-ai a%ut "icio(at# o &riete"# !ai (e%otat#/ Mi-ar 3ace &l#cere s# ,i-o a!i"te.ti !#car (i" c$"( 4" c$"(/ 8i trecu (elicat (e-etele &este urec+i' 3eri"(u-.i oc+ii u!e*i/ 7Nu tre)uie s# te %a(# e!o,io"at#' 3eti,o/ E se"si)il .i 4.i &ier(e les"e cu!&#tul/7 Trase (u&# ea u.a a&arta!e"tului cu se"*a,ia c# "u-l %a !ai re%e(ea "icio(at#/ Mirciulic# se &lictisi u" ti!&' a&oi 4.i 4"+#,# c$r"atul &re-#tit 4" )uc#t#rie .i se culc# (e%re!e/ Mela"ia se strecur# &e str#(u,ele 4"tu"ecate' &ri%i"( !ereu 4" ur!#/ Co"ti"ua s-o o)se(e*e 3a&tul c# Ne( Morto" "u se ar#tase toat# *iua/ 7Ce%a "u e 4" re-ul#' 3eti,o' .i te i!&lor' 3ii 3oarte ate"t#/7 Desco&eri &e "ea.te&tate silueta *%elt# a e"-le*ului li&i"( *i(urile/ B#tr$"a (#(u col,ul' a.te&t# c$te%a cli&e a&oi se 4"toarse )rusc' r#s#ri"(u-i &e "ea.te&tate 4" 3a,#/ 0 O' ce sur&ri*#2 8i sur$se cal(' cu o s&o"ta"eitate co"%e",io"al#/ Ne( 4"t$l"ise !ii (e sur$suri ase!#"#toare 4" +olul +otelurilor (i" sta,iu"i u"(e' 4"torc$"(u-se (e la &la6#' (e la &li!)are' ori (e la 7a&e7' oa!e"i cu (es#%$r.ire i"(i3ere",i' 4" 3o"(' u"ii 3a,# (e ceilal,i' 4.i *$!)esc la 3el 4" a.te&tarea asce"sorului sau a c+eii (e la rece&,ie/ 0 Sur&ri*a e reci&roc#' (oa!"#/ 0 Su"t co"%i"s#/ A! ie.it s# 3ac c$,i%a &a.i/// E o sear# !i"u"at#/ 0 O)ser%/ 0 Du!"ea%oastr#1 0 Mi-a! &ro&us e act acela.i lucru/ 0 A(or coi"ci(e",ele/ 0 Nu-i a.a1 Pute! 3ace c$,i%a &a.i 4!&reu"#1 0 Dar )i"e4",eles/ Mela"ia 4i &ri!i &ro&u"erea cu u" *$!)et (iscret 4" care (o*# !o(estia' !#-ulirea cu!&#tat#' recu"o.ti",a ce tre)uie s# r#s&l#teasc# orice a!a)ilitate' -ratitu(i"ea a!u*at# a (oa!"ei 4" %$rst# 3a,# (e )u"#%oi",a u"ui t$"#r/ Cur!# +ot#r$t# "oia"ul (e a!a)ilit#,i' 7oc+ii acestui (o!" str#lucesc &rea tare' (ra-a !ea' se %e(e c# ai e a-erat "i,elu.7/ 0 Du&# cu! %-a! 3#-#(uit' a! 4"cercat s# !# -$"(esc/ 8!i a!i"tesc (esi-ur c$te ce%a' (ar "u cre( c# at$ta %-ar &utea 3i (e 3olos/ A. 3i %rut !ult s# "u %# (e*a!#-esc/ 7Dii ate"t# la ce-i 4".iri' 3eti,o/ Proce(ea*# 4" a.a 3el 4"c$t' (ac# %a 3i i"tero-at %reo(at#

(e (o!"ul Cristescu' ceea ce "u i-o (ore.ti' s# "u &oat# (eclara "i!ic &recis/ Deci "u i"tra 4" a-!#-"u"-te/ E ist# o !are (eose)ire 4"tre acest (ialo- .i (iscu,iile tale cu Mirciulic# &e care ei le 4"re-istrea*# 3#-r# .ti-i"-,a ta/ 5i-a! !ai s&us-o' (ar si!t "e%oia s-o re&et/ Nu s-a "#scut 4"c# u" 6u(ec#tor at$t (e e tra%a-a"t 4"c$t s# te co"(a!"e &e"tru c# ai &#l#%r#-it cu !ota"ul c$te 4" lu"# .i-" stele/ Ia ascult#' Mela"ia2 Nu ,i se &are c# t$"#rul acesta e !ai ate"t la o)ra*ul t#u (ec$t la cu%i"tele &e care le roste.ti17 Morto" &i&#i i"sti"cti% &ac+etul (e ,i-#ri/ 8.i a!i"ti 4"s# reco!a"(#rile E!iliei .i re"u",#/ Mela"ia 4l 4!)ie a!a)il#9 0 Nu !# su&#r# (ec$t ,i-#rile &roaste' &i&a .i tra)ucurile/ Scot !ai !ult 3u! (ec$t su"t 4" stare &l#!$"ii !ei s# su&orte/ A! 3ost 4"s# tot(eau"a (e &#rere c# o ,i-aret# )u"# (# relie3 at!os3erei (i"tr-o 4"c#&ere/ A&ri"(e,i-o .i %o! (iscuta a&oi &e 4"(elete (es&re lucrurile care %# i"teresea*#/ 0 O)iectul i"teresului !eu s-a sc+i!)at' (eclar# e"-le*ul/ To"ul' !ai !ult (ec$t a3ir!a,ia' i se &#ru lui 4"su.i ca! )rusc/ B#tr$"a 3#cu oc+ii !ari/ 0 Nu cre( c# %# 4",ele-/ Vre,i s# s&u"e,i c# a,i re"u",at la Decioara (e aur1 0 8" &ri"ci&iu' r#s&u"se Ne(' !i",i"( (oar &e 6u!#tate/ Madona, 3#r# a 3i a)a"(o"at#' trecuse &e u" &la" secu"(ar/ tia c# Mela"ia "-a%ea s# a(au-e u" si"-ur cu%$"t 4" &lus 3a,# (e a!i"tirile (e&#"ate lui Mirciulic#/ B#tr$"a 4.i strecur# !$i"ile 4" )u*u"arele &alto"ului/ 0 E at$t (e ciu(at/// A,i %e"it (e la Paris s&ecial &e"tru statuie' .i-acu!/// E"-le*ul o &ri%i c$te%a cli&e .i &oc"i 4"cet (i" (e-ete/ 0 Ti!&ul "u e (e &artea !ea/ A! s# !# e &ri! 3#r# ocoli.uri/ V-a! cu"oscut lu"i seara/ 8"ce&$"( (e !ar,i' i&osta*a &e care a,i ales-o' o 3e!eie/// 8" s3$r.it/// 0 B#tr$"#' sur$se Mela"ia' cu%$"tul "u !# su&#r#' c#ci "u .tiu (ac# %-a! s&us' lu"a trecut# a! 4!&li"it .ai*eci .i trei (e a"i/ 0 B#tr$"#' +!2 A! i!&resia c# (i"tre toate' acesta e trucul la care ,i"e,i cel !ai !ult/ Deci' i&osta*a (e 3e!eie e ce"tric# .i &u,i" sla)# (e !i"te' "utri"( o (ra-oste se"il# &e"tru !ota"ul ei' a 4"cetat re&e(e s# !# co"%i"-#/ V-a! ur!#rit 6ocul .i !i-a! ri(icat &#l#ria/ A,i reu.it s#-i &#c#li,i &e Tolea' &e E!ilia .i &e cel#lalt' "u .i &e !i"e/ 0 S#-i &#c#lesc1 0 E act/ Eu' 3#r# a 3i !ai (e.te&t' a! a%a"ta6ul e &erie",ei/ Iar e &erie",a !i-a ascu,it i"tui,ia/ E%e"i!e"tele au (o%e(it c# !# &ot )i*ui &e ea/ 7U"(e %rea s# a6u"-#' &e"tru "u!ele lui Du!"e*eu' (ra-a !ea1 Su"t "e(u!erit#' 4"-ri6orat#' iar (es&re a)ilitatea ta &re3er s# "u !ai (iscut#!///7 0 Miercuri seara &e la *ece' ur!# Ne( 0 4"cerc s# 3iu c$t !ai scurt 0 i-a! tele3o"at E!iliei/ Su"a ocu&at/ Du&# u" s3ert (e ceas !i-a! *is c# ce%a "u e 4" re-ul#/ 0 Pro)a)il' su3l# Mela"ia' (iscuta cu o &riete"#/ 0 Nu e -e"ul ei/ Priete"e' tai3asuri &relu"-ite la tele3o" .i 4"c# 4" &li"# co"s&irati%itate/ A! %e"it s# %#( ce se 4"t$!&l#' .i urc$"( tre&tele a! au*it &a.i/// R$se cal!' a&roa&e ta"(ru' %#*$"( o)ra6ii ro.ii ai Mela"iei/ Du&# cu! )#"ui,i' !-a! luat (u&# (u!"ea%oastr#/ 0 U" )#r)at (iscret ar 3i &roce(at cu totul alt3el' sus&i"# )#tr$"a/ 0 U" )#r)at 4"cetea*# s# 3ie (iscret atu"ci c$"( 4" 6oc e &ielea lui' sau %rea s# a3le ce e 4" !i"tea u"ei 3e!ei care-l i"teresea*# !ult/ Mela"ia 4.i ri(ic# oc+ii 4"-ro*it#/ 7Ce %rea s# s&u"#' 3eti,o1 Nici !#car colo"elul "u .i-a 4"-#(uit s# &u"# la 4"(oial# !oralitatea ta/ G#sesc c# e o a(e%#rat# ru.i"e ca la .ai*eci .i trei (e a"i s# (ai i!&resia u"ei 3e!ei care se co!-&ro-!i-te/7 0 E "ecesar s# co"ti"uu1 4"tre)# Ne(/ B#tr$"a o3t#/ 0 Presu&u" c# a,i %#*ut totul' (ar "u a,i 4",eles !ai "i!ic/ Poate c# (ac# %# %oi e &lica/// 0 C$"( asi.ti la 3elul 4" care o (oa!"# (esc+i(e cu o te+"ic# str#lucit# 3ereastra u"ui a&arta!e"t si-ilat' se strecoar# 4"#u"tru .i se (e(ic# u"or !a"e%re c$t se &oate (e stra"ii/// 0 A,i i"trat (u&# !i"e1 P#rea 6i-"it# .i re%oltat#/ Ne( scutur# ca&ul r$*$"(/

0 A! a*%$rlit o &ri%ire discret &ri" o)erli+tul (e la )uc#t#rie/ U.a era (esc+is# s&re i"terior/// i ca s#-!i ter!i" i(eea' c$"( asi.ti a&oi la .ter-erea !a-istral# a tuturor ur!elor 0 a&ro&o' a! a&reciat 4" !o( (eose)it !o(alitatea (e a &ul%eri*a &ra3ul 0 cre( c# e &lica,iile &risosesc/ Tre)uie s# recu"osc c# !-a! (istrat stra."ic' (e.i "-a. %rea &e"tru "i!ic 4" lu!e s# 3iu 4" locul &ersoa"ei &e"tru care a,i &us la cale acest !ic s&ectacol/ Cu! s&u"ea !#tu.a !ea' e 3oarte -reu s# cite.ti literele (e-a-"(oaselea .i "u ai tot(eau"a o o-li"(# la 4"(e!$"#/ Mela"ia sus&i"# a)ia au*it/ 7i te !ai 4"tre)ai (e u"(e-,i .tie "u!ele/// A' "u' (e (ata asta "i!e"i "u !# %a 4!&ie(ica s#-,i s&u" &#rerea !ea r#s&icat9 e.ti o t$!-&i-t# .i 4"c# "u-!i a!i"tesc s# !# 3i scos ci"e%a (i" s#rite 4" a.a +al 4"c$t s# 3olosesc ase!e"ea cu%i"te/7 Se s!iorc#i cu oc+ii 4" &#!$"t9 0 Dac# !-a,i asculta/// 0 Nu %reau s# %# ascult' o 4"treru&se e"-le*ul' &ri"*$"(u-i &u!"ul !ic/ Mi-e a)solut e-al ce a,i 3#cut 4" casa aceea/ Ur!#resc u" si"-ur lucru/ S# %# (eter!i" s# 4",ele-e,i c# "u tre)uie s# %# 3eri,i (e !i"e/ V-a! %#*ut (e &il(# c$"( a,i a*%$rlit &ac+etul 4" co.ul (e -u"oi/ tiu .i ce co",i"e/ Dac# i"te",io"a! s# %# .a"ta6e*' lua! cu !i"e toate 3leacurile acelea/// 7Bero' Mela"ia2 Bero )arat 4" &ai.&e .i c+iar 4" o sut#2 Nu a! cu%i"te s#-,i s&u" c$t su"t (e su&#rat# &e"tru "eate",ia .i &rostia ta/ Da' ter!e"ul "u-i (eloc &rea (ur' )a-i c+iar &rea )l$"(/ Te-ai l#sat (esco&erit# ca o -$sc#/ Di" !o!e"tul acesta "ici "u !ai %or)esc cu ti"e/7 A(o&t# o e &resie sera3ic#/ 0 E a&roa&e i!&osi)il' o3t#' s# lu&,i cu &re6u(ec#,ile oa!e"ilor/ tiu (e &e %re!ea c$"( tr#ia so,ul !eu ce se c+ea!# o i(ee 3i #/ 8!i &are r#u c# %# i!a-i"a,i at$tea -ro*#%ii (es&re !i"e/ A. %rea s#-!i eli)era,i !$"a' c#ci si!t c# a! tra"s&irat/ Morto" 4i (#(u (ru!ul/ R#!ase u" !o!e"t &e -$"(uri' a&oi %or)i c#ut$"(u-i &ri%irea &al#/ 0 Nu .tiu (ac# tre)uie s# %# s&u"/// De.i "u-i &rea ele-a"t (i" &artea !ea' "u ascu"( c# su"t -ata s# e &loate* orice &osi)ilitate care s#-!i asi-ure !#car si"ceritatea (u!"ea%oastr#/ Pe (e alt# &arte' !i-e tea!# c# "u su"te,i 4" si-ura",#/ La 4"toarcere' cu trei sau &atru sute (e !etri 4"ai"te (e a urca 4" ta i' u" )#r)at %-a luat ur!a/ Se %e(ea i!e(iat c# i"(i%i(ul e (i" &oli,ie/ Meseria .i stilul s#reau 4" oc+i/ 0 Cu! ar#ta1 4"tre)# sti"s Mela"ia/ 0 8"alt' e tre! (e %oi"ic' -e"ul +altero3il' a-il' 4" ciu(a -reut#,ii/ Di-ur# si!&atic#/ 7Locote"e"tul A*i!ioar#7' -$"(i )#tr$"a !u.c$"(u-.i )u*ele/ 7De.i "u &ot 4",ele-e/ Doar "u l-o 3i &ostat acolo (o!"ul Cristescu/ Nu' e o &rostie/7 0 Ce s-a 4"t$!&lat &$"# la ur!# cu t$"#rul acela si!&atic1 0 L-a! i!o)ili*at &e"tru a %# asi-ura retra-erea/ 0 S&er c#' 4" s3$r.it' "-a a%ut &rea !ult (e su3erit/ 0 Du&# u" s3ert (e ceas s-a tre*it' &ro)a)il/ 0 Ar tre)ui s#-i (au u" tele3o" s# !# i"terese* cu! se si!te' (eclar# Mela"ia' (e.i au trecut &atru *ile (e atu"ci/ Di" &#cate "u .tiu ci"e-i &ersoa"a/ Ne( o !#sur# uluit' a&oi i*)uc"i 4" r$s/ 0 A%e,i u" u!or (e 3actur# s&ecial#/ 0 Nu -#sesc "i!ic +a*liu 4" a3ir!a,ia !ea/ 8" orice ca* %# su"t recu"osc#toare c# a,i i"ter%e"it .i !# -$"(esc ce a. &utea 3ace &e"tru (u!"ea%oastr#/ 0 A6u"-e! .i acolo' r$se Ne(/ Dou# *ile !ai t$r*iu "e-a,i e &e(iat la Biserica S3$"tul Da!ia"/ S-au (us Tolea' Nicolaescu .i E!ilia/ Ca s# 3iu si"cer' era! -ro*a% (e curios s# %#( ce ur!#ri,i/ N-a tre)uit s# a.te&t !ai !ult (e 6u!#tate (e or#/ B#tr$"a 4.i ri(ic# 4"cet oc+ii/ Glasul 4i tre!ura/ 0 Vre,i s# s&u"e,i c# !-a,i ur!#rit (i" "ou1 0 Dac# &re3era,i s# !# e &ri! alt3el' %-a! escortat' s# *ice!' &$"# la casa (oa!"ei Tu(or/ Acolo a! a%ut &rile6ul s# co"stat u" lucru i"teresa"t/// B#tr$"a co"ster"at# a.te&ta cu su3letul la -ur#/ 0 Nu .tiu la ce %# re3eri,i/ 0 Ce rost are 6ocul #sta1 Ne( 4i ri(ic# )#r)ia &ri%i"(-o 4" oc+ii (ecolora,i/ A! 4",eles c#

locui",a aceea "u %# a&ar,i"e/ A,i &roce(at e act ca u" co&oi care 3ace o &erc+e*i,ie sau ca u" s&#r-#tor (e &ro3esie/ U" as2 0 Doa!"e s3i"te2 0 8" !o!e"tul 4" care &#r#sea,i casa a%ea,i 4" &o.et# o 3oto-ra3ie .i u" car"et ro.u/ Este e act1 Mela"ia se str#(ui s# *$!)easc#/ 0 Mi-ar tre)ui 3oarte !ult ti!& ca s# %# e &lic/ A! i!&resia c# i"ter&reta,i -re.it !ulte lucruri/ 8"toarse 4"cet ca&ul' sur&ri"s# (e t#cerea lui Ne(/ O &ri%ea laco!' i"te"s/ 0 U" si"-ur i"s &utea &roce(a ast3el9 A)atele BroH"/ R$se/ Ci"e .i-ar 3i 4"c+i&uit1 B#tr$"a tres#ri %iole"t/ 0 Po3ti!1 0 Nu!ai A)atele BroH"=' 7(u+o%"icul7 care reu.e.te s# re*ol%e u"ele e"i-!e (e la (ista",#' citi"( &resa occi(e"tal# u"(e se relatea*# u" 3urt sau o cri!# &u,i" o)i."uit#/ Tri!ite a&oi i"s&ectorului Sta"le; (e la I"ter&ol solu,ia 4"tr-o scrisoric#/ Datorit# u"ei ase!e"ea e&istole' I"ter&olul a &us !$"a &e cel !ai )u" &riete" al !eu' ca"a(ia"ul Villar(/// V# a!i"ti,i (esi-ur s&ar-erea )#"cii GOG (i" BCric+/ Acu! o lu"#' Sta"le;' 4"tors (i" Ro!$"ia' !#rturisea cu satis3ac,ie 4"tr-u" i"ter%iu acor(at tele%i*iu"ii )rita"ice c# a a%ut 3ericita oca*ie s#-l cu"oasc# &e !o(estul .i si"-uraticul &relat/ A! re,i"ut "u!ele9 Mela"ia Lu&u/// Ast#-sear# a! 3ost la (u!"ea%oastr# acas#/ Nu' "u !# 4".el/ Garso"iera 4" care a,i &#tru"s &ri" 3ereastra (e la )aie &e"tru a truca acele &e"(ulei' ta)loul .i &er(eaua/ Al)u!ul (e 3oto-ra3ii .i cartea (e %i*it# !i-au alu"-at ulti!ele 4"(oieli/ N-a! s# %# 4"tre) (e ce-a,i 3#cut-o' su"t c+estiu"i care %# &ri%esc' 4" sc+i!) a. %rea s# .tiu (e ce a,i luat locul Ol-#i Tu(or/ Pro)a)il %i*a,i aceea.i ,i"t#9 Decioara (e aur/ B$!)i lar-/ Nu !-a. !ira s-o 3i (esco&erit 4" ti!& ce "oi a(!ira! )isericile/ 8" s3$r.it' &e"tru !i"e Madona "u !ai &re*i"t# i"teres/ 0 Atu"ci1 4"tre)# oste"it# )#tr$"a/ 0 A! o &ro&u"ere/ Da,i-i curs' .i "u !ai cer "i!ic altce%a/ Mela"ia 4.i ri(ic# o)ra*ul 4"-ust/ A%ea aerul u"ei 3eti,e c#reia i s-a co!u"icat c# a reu.it s# r#!$"# re&ete"t#/ Nu &l$"-ea' (ar 4i si!,eai lacri!ile a(u"ate 4" %$r3ul )#r)iei/ Ne(' 4"(uio.at' ri(ic# !$"a s#-i !$"-$ie )uclele ar-i"tii' (ar se o&ri la 6u!#tatea !i.c#rii/ Mela"ia 4.i ri(ic# oc+ii 4"tre)#toare/ 0 Ve"i,i cu !i"e la Lo"(ra/ M# o)li- s# %# &rocur u" &a.a&ort .i' 4" -e"eral' ca %oia6ul s# %# 3ie c$t !ai a-rea)il/ Su"t (is&us s#-!i a!$" &lecarea &e"tru a &u"e la &u"ct a!#"u"tele/ 0 I(eile "#stru."ice 4"tr-a(e%#r "u %# li&sesc/ Ce s# 3ac la Lo"(ra1 0 E%e"tual ce a,i 3#cut .i aici' s&use Morto" cu u" *$!)et' acce"tu$"( cu%i"tele/ 0 A(ic# s# (iscut cu Mirciulic# .i s# !# uit la tele%i*or/ Cl#ti"# ca&ul a)#tut#/ Pe"tru at$ta lucru "u !erit# s# !# (e&lase*/ La %$rsta !ea &io"ieratul "u-i "osti!/// 0 ti,i 3oarte )i"e c# "u la o ase!e"ea e iste",# !-a! re3erit/ A%e,i toate calit#,ile &e"tru a 3ace o carier# str#lucitoare/ Al)#strelele (i" oc+ii Mela"iei (e%e"ir# !ari .i rotu"(e/ 0 Ce 3el (e carier#12 0 De -a"-ster2 8" scurt ti!&' c+iar 3oarte scurt' %e,i (e%e"i cel !ai i"teresa"t .i re(uta)il cai(/ Du&# u" !o!e"t (e stu&oare' )#tr$"a 4"ce&u s# r$(#/ R$sul (i" ti"ere,e' (es&re care-.i 4"c+i&uise c#-l uitase' cu casca(e (e clo&o,ei .i 3lori al)astre 4"l#cri!ate/ R$(ea cu tot tru&ul' cu o)ra6ii (e &or,ela"' cu )uclele sc#&ate (i" casca (e 3i ati%/ I*)uti s# rosteasc# &ri"tre +o+ote9 0 O -lu!# !i"u"at#2 <ot#r$t' e"-le*ii au u!or' !-a! co"%i"s 4" *iua c$"( .i-au &ier(ut i!&eriul/ 0 Nicio(at# "-a! a%ut !ai &u,i"# &o3t# s# -lu!esc ca acu!/ Su"t 4"cre(i",at (e 3iecare cu%$"t &e care l-a! &ro"u",at/ 0 Do!"ule Ne(' a(!i,$"( c# eu a. a%ea toate acele calit#,i &e care le-a "#scocit 3a"te*ia (u!"ea%oastr#' &ro&u"erea !i s-ar &#rea la 3el (e "#stru."ic#/ Nu (e -a"-steri !i s-a &#rut c#
= Ve*i

7Bu"# seara' Mela"ia27/

(uce,i li&s#/ 0 Bi"e4",eles/ Du!"ea%oastr# 4"s# (e&#.i,i !ult %oca,ia o)i."uit#/ 0 I"i!a-i"a)il2 0 Mi se 4"t$!&l# u"eori s# !# 4".el' (ar "u acu!/ Vreau s# !ai 3ac o &reci*are/ Nu %# cer Madona de aur, 4" alter"ati%a c# a,i (esco&erit-o/ Dace! a)strac,ie (e ea' ca .i cu! "-ar 3i e istat "icio(at#/ Vi se %or &u"e la (is&o*i,ie 3o"(uri su)sta",iale .i oa!e"i/ Nu-!i (oresc (ec$t s# 3iu )a"c+erul .i locote"e"tul (u!"ea%oastr#/ 7E "e)u"' (ra-a !ea2 De.i te-a! &e(e&sit s# "u !ai st#! (e %or)#' trec &este !i"e (e ast# (at#' c#ci te si!t !ult &rea uluit#/ Da' 3eti,o' e u" "e)u" .i 6u!#tate2 Dar ce "e)u"ie ciu(at#2 Du&# cu! ai &osi)ilitatea s# co"sta,i' e ist# tot 3elul (e sorti!e"te/ P$"# acu!' 4,i 4"c+i&uiai c# &ersoa"ele 4"tr-o urec+e reac,io"ea*# la 3el/ Se (e*)rac# 4" &ielea -oal# sau (au )u"# *iua c$"( urc# 4"tr-u" tra!%ai su&raa-lo!erat/ Recu"oa.te 4"s# c# 4" alte &ri%i",e 3ace cea !ai )u"# i!&resie/ Are !ult# )#r)#,ie .i se 4!)rac# a(!ira)il/ Dlore"ce a&recia*# -ro*a% -e"ul/ 8" alte co"(i,ii i l-ai 3i &re*e"tat/7 0 A! i!&resia c# (iscut cu u" co&il/ Su"t si-ur# c# "u !ai (e&arte (e s#&t#!$"a %iitoare' c$"( %e,i 3i acas#' la Lo"(ra' .i %# %e,i a!i"ti (e toat# aceast# (iscu,ie' %e,i 3i &ri!ul care o s# r$(#/ 0 Eu "u su"t (eloc si-ur/ Ne( 4.i a&ri"se "er%os ,i-ara/ Se si!,ea iritat .i ri(icol/ La &ri!a %e(ere' a%ea (re&tate/ Oricare 3e!eie (e )u"-si!, ar 3i reac,io"at la 3el/ Pro&u"erea 4" si"e &#rea isteric# .i' 4" orice ca*' sus&ect#/ U" )#r)at cu (ou#*eci .i ci"ci (e a"i !ai t$"#r te c+ea!# la cel#lalt ca&#t al Euro&ei ca s# (e%ii re-i"a tros"itorilor ele-a",i (e &e Ta!isa' starul hold-up-urilor .i (e%ali*#rilor 3a)uloase' ca& (e a3i. 4" listele I"ter&olului/ Pri%ite ast3el lucrurile' ele &#reau (e u" &e"i)il -rotesc/ Acelea.i lucruri 4"s#' (iscutate cu Gris-Gris' cu Gi"o' cu Ele3a"tul sau cu I"-ri( .i-ar 3i &ier(ut (i!e"siu"ile ilare/ Ne( .tia c# "u se 4".al#/ De!eia a%ea calit#,i ie.ite (i" co!u" .i' o co"statare !ai %ec+e' la A/O/A/E/ se si!,ea "e%oia u"ui su3lu &roas&#t/ El%e,ia"ul 4!)#tr$"ea' i(eile lui erau (i" ce 4" ce !ai cu!i",i' co!)i"a,iile !ai &ru(e"te' "u ie.eau (i"tr-u" .a)lo" clasic/ Morto" uitase' sau %oia s# uite' c# (oar cu &atru *ile 4" ur!# i"te",io"a s# se retra-# (i" asocia,ie/ Acu! "utrea o si"-ur# (ori",#/ S-o co"%i"-# &e Mela"ia s#-l ur!e*e/ Vor)i"(u-i (esc+is' !i*ase &e ca&acitatea s&ecial# (e 4",ele-ere &e care tre)uia s# i-o (ea 4" !o( "or!al 3a"te*ia ei' i"teli-e",a' &erso"alitatea &li"# (e ori-i"alitate/ 7M-a! &ri&it' &ro)a)il/ Nu !# ,i" !i"te %reo(at# !ai &u,i" a)il .i !ai i(iot/ Doarte )i"e' %oi !er-e &$"# la ca&#t/7 8i lu# (i" "ou !$"a/ B#tr$"a a%u u" -est (e recul i"sti"cti%/ 0 Nu e )i"e' .o&ti/ 0 Di,i 3#r# -ri6#/ M# %oi 3eri (e orice -est care %-ar &utea su&#ra/ De 3a&t' "-a! 4"(r#*"it s# %# s&u" a(e%#rul/ 8!i 4"c+i&uia! c#' o (at# a6u".i la Lo"(ra' situa,ia se %a ara"6a (e la si"e' iar eu 4!i %oi c$.ti-a (re&tul (e a 3i !ai cute*#tor/ V# re&et' %re!ea "u e 4" 3a%oarea !ea/ M# -r#)esc' &e"tru c# "u a! ti!& s# a! tact/ Du!"ea%oastr# !# %e,i ierta/ 0 Ce i"tro(ucere &rotocolar#2 sur$se Mela"ia/ Pute,i %or)i 3#r# ca eu s# !# su&#r/ A! 4"ce&ut s# a! i!&resia c# "oi (oi "e cu"oa.te! (e !ul,i a"i/ 8l &ri%i lu"-9 8" "oa&tea aceasta tot &e A)atele BroH" 4l ur!#rea,i1 0 Nu/ Pe Mela"ia/ Mi-a 3ost 3ric# s# "u (is&ar# &e"tru tot(eau"a/ Declar# )rusc' cu se"ti!e"tul c# se a3l# la ca&#tul u"ei &iste 4"alte .i a)ru&te' (e o str#lucire or)itoare9 A. %rea s#-!i acor(a,i !$"a (u!"ea%oastr#/ B#tr$"a 4l &ri%i cu oc+i (e !iel/ 0 O &ro&u"ere "ea.te&tat#/// Su"t co&le.it#/ 0 Oare1 Merser# u" ti!& 4" t#cere/ Mela"ia se o&ri 4" 3a,a )o(e-u,ei (e cartier/ 0 A. )ea o ca3ea/ A(#u-# 4!)u6orat#9 i &u,i" co"iac' 3oarte &u,i"///

Luar# loc la o !as# l$"-# 3ereastr#/ Mela"ia se 3oi u" ti!& &e scau"' a&oi se ri(ic# *$!)i"( 6e"at# .i i"tr# 4" toalet#/ Bece !i"ute !ai t$r*iu' Ne( 4",elese c# )#tr$"a (is&#ruse/ K 7Su"t 4"-ro*itor (e su&#rat# &e ti"e' (ra-a !ea7' 4.i s&use Mela"ia 4"(re&t$"(u-.i ,i"uta/ 7O (oa!"# a(e%#rat# "-ar 3i s#rit "icio(at# &e -ea!ul u"ui TC' c+iar (ac# ar 3i &ri!it o cerere 4" c#s#torie at$t (e ori-i"al#/ Puteai -#si o solu,ie care s# te o"ore*e' ce Du!"e*eu27 7Cotroce"iul e &li" (e !e(ici' (ra-a !ea' stra(a Dr/ Lister' Dr/ To!escu/// Dr/ Ba-(asar/// Mi se &are c# "u !ai ai !ult &$"# la "r/ M=/ Tre)uie s# 3ie cl#(irea aceea al)#' ca o ca)a"#/// De ce tre!uri' Mela"ia1 5i-e 3ri-1 A+' ,i-e 3ric# s# "u (ai (e %reu" c#,el 4" curte/ 8i a*%$rli c$te%a 3eliu,e (e sala! .i %# 4!&riete"i,i c$t ai *ice &e.te/7 B#tr$"a se strecur# ca o u!)r# &e &orti,#/ Se str#(uia s# &#.easc# 3#r# *-o!ot &e aleea (e &ietre al)e' uit$"(u-se la 3ereastra care c#sca 4" *i( u" oc+i &#trat .i liliac+iu/ 7Culoarea (e le%#",ic# o (# tele%i*orul' (ra-a !ea/ E s$!)#t# sear# .i oa!e"ii se uit# la 3il!/ U" a(e%#rat "oroc2 Ar &utea e &lo(a u" ca*a" (e "itro-liceri"# 4" s&atele lor .i tot s-ar *-$i 4" co"ti"uare la is&r#%ile (o!"ului Go6aI/ P#cat c# )ietul colo"el "-a &ri"s tele%i*orul/ A !urit &rea (e%re!e &e"tru asta/ Pe u"(e%a 4"s# e )i"e/// G$"(e.te-te c$te 3il!e 3ru!oase ai s#-i &o%este.ti c$"( %# %e,i re%e(ea/ Ve,i 3i ast3el ocu&a,i 4" !ulte seri (e iar"#' (e.i "u cu"osc cu! st# c+estiu"ea a"oti!&urilor &e-acolo/ 8" orice ca*' %a tre)ui s# 3aci re*u!atele (i" ti!& .i s# le 4"%e,i )i"e &e (i"a3ar#///7 Se o&ri 4" s&atele casei/ I"i!a 4"ce&u s#-i )at#' s$"-ele 4i "#%#lise 4" o)ra6i/ Gr#(i"a era "ea.te&tat (e !are/ Recu"oscu cu e!o,ie o )a"c# i(e"tic# celei (i" 3oto-ra3ie .i' &arcur-$"( %reo (ou#*eci (e !etri' 4.i (#(u sea!a c# se a3l# &e aleea i!ortali*at#/ 8.i re&eta !ereu cele .a&te ci3re9 EL =J =J =/ 7Pa.i sau !etri' "u are i!&orta",#' (ra-a !ea/ M#soar# a&ro i!ati% tot at$ta/ Dar (e u"(e o iei .i 4"cotro1 S# &resu&u"e! c# "u!#r#toarea 4"ce&e (e la )a"ca &e care o i"(ic# &o*a/ De u"(e .tii c# "u s-a 3oto-ra3iat c+iar ascu"*#toarea Decioarei1 E si!&lu/// Toate ci3rele acestea "u-.i !ai a%eau rostul/ i (ac# ai )#-at (e sea!#' car"etul Ol-#i Tu(or e "ou/ Da&tul c# 4" 3iecare a" co&ia*# "u!erele 4"sea!"# c# &ro)le!a a r#!as (e ac-tua-li-ta-te/ Mela"ia' "u sta la taclale2 Pro&u" s-o iei &e -ru&e (e c$te (ou# ci3re/ Gr#(i"a e !are/// U"(e &leci la st$"-a1 La al ci"cis&re*ecelea &as' i"tri 4" -ar(' la (rea&ta se a3l# casa/ Deci &arcur-i (ou#*eci .i .ase (e !etri 4"ai"te/7 B#tr$"a se o&ri su) u" ste6ar .i &ri%i ate"t# 4" 6ur/ 8" (rea&ta .i 4" st$"-a' (is&use oarecu! si!etric' se ri(icau u!)rele a (ou# tu3i.uri (e tra"(a3iri/ 7Dac# (ista",a &$"# la ele e (e treis&re*ece !etri' &o,i s# te 3elici,i' (ra-a !ea27 Cu su3letul la -ur#' Mela"ia "u!#r# treis&re*ece &a.i .i ati"se &ri!ele cre"-i/ 7E si!&lu' 3eti,o7' .o&ti' 7c+iar &e"tru ti"e' (e.i "-ai &ri!it "icio(at# !ai !ult (e .ase la -eo!etrie/ I!a-i"ea*#-,i (ou# (re&te care &leac# (e la tu3i.uri s&re )a"c# .i %ei o),i"e u" &atrulater/ A+' Mela"ia' te-a! ru-at (e o !ie (e ori s# te (e*)ari (e c+icoteal#2 Nu e (eloc "e%oie s# -ui,i &e"tru a-,i !a"i3esta !ul,u!irea/ A! 4",eles' &u"ctul u"(e se 4"t$l"esc (ia-o"alele i"(ic# ascu"*#toarea/ R#!$"e s#-!i s&ui ce re&re*i"t# ulti!a ci3r#/ Po3ti!1 Dire.te' unu "u &oate s# 4"se!"e (ec$t a($"ci!ea la care a 3ost 4"-ro&at# Madona.0 D#cu o &iruet# &e c#lc$iul &a"to3ului' *$!)i"( "o&,ii/ La *ece .i u" s3ert' )#tr$"a -#si Decioara (e aur/ Astu&# cu -ri6# -roa&a .i a.ter"u (easu&ra cre"-i uscate .i c$,i%a &u!"i (e *#&a(#/ 7Nu se cu"oa.te a&roa&e "i!ic' 3ii li"i.tit#/ De alt3el' ai "oroc' (ra-a !ea' a 4"ce&ut s# "i"-# .i 4" c$te%a !i"ute %or (is&#rea toate ur!ele/ Acu!' (# 3u-a u"(e%a s# te ara"6e*i/ Ar#,i

ca o c#r)u"#reas#/ Si-ur c# ai s# !#"$"ci (ou# &r#6ituri/ Le !eri,i/// 8" (ru! s&re/// .tii tu u"(e' ai s# te o&re.ti la Nestor/ 8"c+i( a)ia la u"s&re*ece///7 P#r#si triu!3#toare -r#(i"a/ K 0 Ce 3aci1 4"tre)# colo"elul Nasta/ Maiorul' cu oc+ii &e tele%i*or' cl#ti"# (i" ca&' ca u"ul care .tiuse c# se si!te &rea )i"e ca s# "u-i &ice o (a"(a"a/ Sc+i!)# rece&torul 4" !$"a cealalt#/ 0 D#cea! )i"e' (ar &ro)a)il "-o s# !ai 3ac2 8" ulti!a %re!e' (u&# 3iecare tele3o" (e-al (u!"ea%oastr# si!t c# !# &oc"e.te (a!)laua/ 0 Ar tre)ui s# te o)i."uie.ti/ 0 A! s# !# ocu& (e &ro)le!a asta/ Ce s-a 4"t$!&lat1 0 Ai u" scau" &e-a&roa&e1 Cristescu se s&erie/ 0 Iar "e)u"a aia12 0 R#s&u"(e2 Ai scau"1 0 A!/ 0 Pa+ar cu a&#1 0 Da,i-i (ru!ul o(at#2 stri-# e as&erat !aiorul/ Se ri(icase 4" &icioare/ I"i!a 4i )#tea s#l)atic/ 0 Ne%ast#-ta e acas#1 0 Nu2 0 D#-!i tele3o"ul %eci"ilor &e"tru orice e%e"tualitate/ 0 Nu %# 3ace,i &ro)le!e2 0 Cre*i 4"tr-a(e%#r c# e.ti &re-#tit1 Ei )i"e' (ra-ul !eu' Mela"ia Lu&u s-a 4"tors/ Cristescu si!,i c#-i %i"e a!e,eal#/ Pri%irea i se 4!&#ie"6e"i .i sc#&# rece&torul (i" !$"#/

CAPITOLUL AIV PRODANATORII DE MORMINTE Mela"ia 4l a.te&ta &e Cristescu 4" )irou' (uc$"( o co"%ersa,ie 4" stil &ro&riu cu u" o3i,er t$"#r' a)ia ie.it (e &e )#"cile 3acult#,ii/ B#iatul "u a%ea &ro)a)il o&i"ii )i"e co"soli(ate (es&re ori-i"ali' c#ci o asculta +ol)at' i"ca&a)il s# 3ac# altce%a (ec$t s# (ea co"3u* (i" ca&/ B#tr$"a &u"ea 4"tre)#ri 3istic+ii9 7V# &lace ec+ita,ia1 E a(ora)il s# c#l#re.ti 4" )#taia %$"tului (e toa!"#/// A,i %#*ut !a"toul (e +er!i"# al actri,ei aceleia/// A! uitat cu! o c+ea!#/ Ei )i"e' "u %# s3#tuiesc s# cu!&#ra,i o ast3el (e +ai"# so,iei (u!"ea%oastr#/ Se 4"-#l)e"e.te at$t (e re&e(e27 Di" 3ericire' )#tr$"a "u a.te&ta .i r#s&u"suri' a.a c# o!ul 4.i 4"c+i&ui (u&# o )ucat# (e %re!e c# se (escurc# )i"i.or/ Res&ir# totu.i u.urat la a&ari,ia !aiorului/ Mela"ia s#ri cu !ult# s&o"ta"eitate (e &e scau" .i se re&e*i s&re Cristescu sur$*$"(' cu oc+ii &li"i (e lacri!i/ 0 M# )ucur at$t (e !ult c# %# %#(/// A)ia acu!' 4" &re*e",a (u!"ea%oastr#' !# si!t li"i.tit#/ Maiorul 3#cu u" e3ort s# "u se clati"e/ Se a.e*# -reu' a!e,eala !ai st#ruia/ B#tr$"a 4.i .terse (iscret col,ul oc+ilor/ 7A sl#)it teri)il2 i cearc#"ele astea/// Nu-!i &lace "ici culoarea &ielii' e at$t (e &u,i" s#"#toas#/// %a tre)ui s#-i reco!a"*i' (ra-a !ea' siro&ul 4"t#ritor &e care-l lua colo"elul 4"ai"te (e a !uri/ P$"# 4" ulti!a cli&# a si!,it c#-i e 3oarte 3olositor///7 Maiorul 4.i ri(ic# 4" s3$r.it &ri%irea/ 0 Vre,i s#-!i &o%esti,i ce s-a 4"t$!&lat1 Lua,i-o (e la 4"ce&ut' cu e%a(area/

0 E%a(area12 Mi-a! 4"c+i&uit c# ceea ce !i s-a 4"t$!&lat se "u!e.te r#&ire' (ar' 3ire.te' eu "u su"t 3a!iliari*at# cu ter!e"ii 6uri(ici/ Cristescu res&ir# &$"# 4" a($"cul &ie&tului/ 8.i &ro&use s# 3ie cal!/ 0 V# ascult/ 0 La c$te%a ore (u&# ce !-a,i/// 8" 3i"e' i"stalat acolo' .i toc!ai 4"ce&use! s# !# o)i."uiesc cu (oa!"a Tu(or .i (o!"i.oara Li)elula 0 (ou# &ersoa"e a(ora)ile' cu o e cele"t# &#rere (es&re i"stitu,ia (u!"ea%oastr#' se si!,eau ca*ate a(!ira)il' %-o s&u" 4" treac#t 0 a! si!,it c# !i se 3ace r#u/ 0 Nu le 4!&#rt#.ea,i o&i"iile1 0 Di!&otri%#/ Ori (e c$te ori %i se &o!e"ea "u!ele la !o(ul cel !ai re%ere",ios' %e"ea! cu u"ele co!&let#ri/ Tul)ur#rile erau (e alt# "atur#/ Presu&u" c# a! a%ut o i"(i-estie/ 0 <!/// Su"te,i si-ur# c# "-a,i 4"-+i,it "i!ic1 0 Ba a! 4"-+i,it2 Ci"a aceea si!&l# .i -ustoas#' &e care "e-a a(us-o (o!"ul -ar(ia"/ C+iar %oia! s#-l 4"tre) (e u"(e cu!&#r# &$i"ea/// 0 A&oi1 0 A&oi/// Cu! s# !# e &ri!1 A i"ter%e"it u" 3el (e &au*# 4" !e!oria !ea/ 8!i a!i"tesc (e c+i&ul 4"-ri6orat al (oa!"ei Tu(or' (e o !a.i"# al)#/// St#tea! 4"ti"s# .i si!,ea! c# &lutesc/ C$"( !-a! tre*it' !# a3la! 4"tr-o 4"c#&ere (r#-u,# cu !ulte c#r,i .i u" tele%i*or/ 0 A(resa2 Pu"ea 4"tre)#rile !eca"ic/ Varia"ta ser%it# (e )#tr$"# &utea 3i i"teresa"t# (i" &u"ct (e %e(ere te+"ic/ Acu! 4"s# se si!,ea isto%it .i &rea tul)urat ca s#-i ar(# (e e erci,ii/ 0 A(resa/// Su"t (e*olat#' (ar "u o cu"osc/ A*i a! ie.it 4"t$ia oar#/ De 3a&t' a! reu.it s# 3u-/ A! o&rit &ri!ul ta i .i/// Poate reu.i,i (u!"ea%oastr# s# (a,i (e ur!a .o3erului/ Su"te,i' ca s# 3olosesc e &resia (o!"i.oarei Li)elula' at$t (e ca&a)il/// Du!"ealui .i-ar a!i"ti cu si-ura",# (e u"(e !-a luat/ 0 Preti"(e,i c# a,i 3ost su&ra%e-+eat# 4" &er!a"e",#1 0 Bi"e4",eles/ O (oa!"# %oi"ic# .i )lo"(# "u !# sl#)ea (i" &ri%iri/ M# 4"so,ea c+iar .i la/// Ro.i )rusc .i 4.i co)or4 &leoa&ele 6e"at#/ Cristescu )#tea (ara)a"a &e !as#9 7Voi"ic# .i )lo"(#/// Deci "ea-r# .i uscat#' tre)uie s# 4",ele-///7 0 Cu! se "u!e.te (oa!"a %oi"ic# .i )lo"(#1 0 Dac# a,i .ti c$t !-a! str#(uit s-o a3lu2 Mela"ia' 4!i s&u"ea!' 3#-o !#car (e (ra-ul (o!"ului !aior Cristescu/ Du!"ealui !erit# (i" &li" recu"o.ti",a ta/ Di" &#cate "-a! reu.it' orici"e !# cu"oa.te .tie c# "u su"t o 3e!eie i"siste"t#/ Iar 4" 3a,a !ea' "u-.i s&u"eau "icio(at# &e "u!e/ 0 A+a2 i ceilal,i1 Pute,i s#-i (escrie,i1 0 Desi-ur' (esi-ur/ tia! c-o s# %# i"terese*e .i !-a! 3or,at s# re,i" toate a!#"u"tele/ Erau trei )#r)a,i ti"eri/ T#cu' &ri%i"(u-l cu se"sul 7ei' ce &#rere ai217 Maiorul 4.i ascu"se *$!)etul/ 0 Portretele su"t co!&lete/ 0 M# )ucur/ P#ru s#-.i a!i"teasc#9 Trei )#r)a,i 3oarte ase!#"#tori9 )ro"*a,i' cu atitu(i"i ca! )ru.te/ tia! c# ar !ai 3i ce%a' (ar "u 4!i (#(ea! sea!a ce a"u!e/ Aerul co!u"/// Cristescu o &ri%i ,i"t#/ 0 Nici u" str#i" &ri"tre ei1 7E i"util s# !i",i' (ra-a !ea' &e (o!"ul Ne( l-a (e&istat/ S# s&er#! totu.i c# se %a (escurca///7 0 Ba (a' !i-ar 3i 4"s# -reu s# !# &ro"u", asu&ra "a,io"alit#,ii/ 0 Du!"ea%oastr# %or)i,i !ai !ulte li!)i/ 0 O+' "ici u"a at$t (e )i"e 4"c$t (u&# acce"t s# sesi*e* c# e %or)a (e u" "ea!, care a 4"%#,at 3ra"ce*a' ori u" italia" care %or)e.te e"-le*e.te .i a.a !ai (e&arte/ Per3ect !# (escurc (oar 4" (ialectul a3rica" te!)o-+a)e/ Aici "i!e"i "u !-ar &utea &#c#li/ 0 Deoca!(at#' (eci' trei )#r)a,i .i o 3e!eie' &atru 3a"to!e 3#r# "u!e' 3#r# a(res#/ Cui a&ar,i"ea locui",a1

0 Cre( c# u"ei cu"o.ti",e (e-a 3e!eii )lo"(e/ ti,i' +ai"ele (i" .i3o"ier a%eau o !#sur# !ult !ai !ic#/ Nu su"t &rea tare 4" (e(uc,ii/// 0 Asta-i .i &#rerea !ea/ Nu !-a co"%i"s "icio(at# i(eea c# a,i 3i A)atele BroH"/// i' 4" (e3i"iti%' ce (oreau (e la (u!"ea%oastr#1 0 Mi-a tre)uit (estul ca s# !# (u!iresc/ 8"c+i&ui,i-%#' c#utau o Madon. De 3a&t' c+icoti' o !ai caut#/ 0 Ce12 0 Decioara (e aur 4" !#ri!e "atural#/ Cristescu 4.i (use !$"a la ca&/ Se i"teres# sleit9 0 Ce le-#tur# a%e,i (u!"ea%oastr# cu Madona/ 0 A&roa&e "ici u"a/ Ei !-au luat (re&t altci"e%a/ Cu! s-a creat co"3u*ia' !i-e -reu s# 4",ele-/ 0 Ce 3el (e co"3u*ie1 0 Au cre*ut c# su"t Ol-a Tu(or/ Presu&u" c# ea tre)uia r#&it#/ Voiau "ea&#rat s# cu"oasc# locul u"(e a 3ost ascu"s# Madona. 0 i1 0 Bi"e4",eles c# "u le-a! s&us/ A.a ce%a tre)uie s# i"tre 4" te*aurul "a,io"al/ Nu ai "e%oie s# 3ii &rea i"teli-e"t ca s#-,i (ai sea!a (e asta/ De 3a&t' "u su"t la &ri!a (o"a,ie/ i ast#*i 4!i (au lacri!ile c$"( 4!i a!i"tesc !o!e"tul 4" care %-a! o3erit ta)lourile lui Re!)ra"(t .i Go;a/ Maiorul st#tea 4" 3a,a ei co!&let (e*orie"tat/ Nu !ai &rice&ea "i!ic/ 0 Du!"ea%oastr# .ti,i u"(e se a3l# Madona' B#tr$"a &#ru (i"tr-o (at# 3oarte %esel#/ 8" oc+i 4i scli&eau lu!i"i .irete/ O .irete"ie &li"# (e ca"(oare/ 0 tiu2 o&ti9 La !i6loc e o coi"ci(e",# )i*ar#/ Cu!"ata !ea' sora colo"elului' c#s#torit# Vi"til# 0 tre)uie s# 3i au*it (e (u!"ealui' (ac# "u !# 4".el' e .e3ul Ser%iciului (e &o!&ieri al sectorului M 0 !i-a !#rturisit secretul 4"ai"te (e a !uri/ 0 De ce1 0 De -$lci/ 0 De ce %-a ales co"3i(e"t# toc!ai &e (u!"ea%oastr#1 0 Pro)a)il "u a,i )#-at (e sea!#' (ar eu su"t o &ersoa"# care i"s&ir# 4"cre(ere/ 0 C$"( s-a 4"t$!&lat asta1 0 O+' acu! %reo ci"cis&re*ece a"i/ 0 i a,i t#cut at$ta %re!e1 0 N-a! luat 4" serios &o%estea/ Mi-a! 4"c+i&uit c# la !i6loc e (oar (elirul u"ei !uri)u"(e/ B#tr$"a si!,ea %$"tul su3l$"(u-i 4" &$"*e/ 7N-are cu! s-o co"trole*e' (ra-a !ea' c+iar (ac# "u cre(e o iot#/ tiu c# ai tras la !i"ciu"ele' (ar &uteai oare s#-i !#rturise.ti c# ai scotocit 4" casa (oa!"ei Tu(or1 Asta 4"sea!"# c# ai !ai ie.it .i alt#(at#' .i (eci "u ,i-a 3ost -reu s# ara"6e*i locui",a (i" stra(a Toa!"ei/7 Maiorul' care re"u",ase s# ai)# tact' se i"teres#9 0 A,i "#(#6(uit s# !# co"%i"-e,i cu )as!ul ti&ilor (uri .i a 3e!eii )lo"(e care %-au r#&it1 0 Dar "u e u" )as!' ri&ost# o3e"sat# )#tr$"a/ i %# asi-ur c# su"t 4" stare s# (eose)esc 4"tre 3ic,iu"e .i realitate' (e.i &o%e.tile 4!i &lac at$t (e !ult/ 8" (e3i"iti%' %# &ot (a a(resa e act# u"(e e ascu"s# Madona. 0 Bi"e' %o! co"trola/ Cu! a,i reu.it s# sc#&a,i (e %i-ile",a &a*"icilor (u!"ea%oastr#1 Mela"ia a*%$rli o &ri%ire (iscret# s&re ceas/ Era u"s&re*ece 3#r# ci"ci/ 8"tr-o or#' E!ilia' Tolea .i eco"o!istul a%useser# %re!e (estul# s# se 4"cre(i",e*e c# statuia &e care le-o i"(icase "u e Decioara (e aur/ Acu! se a3lau &ro)a)il 4" &aturile lor/ 7De ce s#-i )a-i 4" &u.c#rie' (ra-a !ea1 La ur!a ur!elor' "-au co!is "ici o 3#-r#-(e-le--e/ Te-au a6utat s# e%a(e*i' ei .i1 Iat# c# te-ai 4"tors' (o!"ul !aior "-a &ier(ut "i!ic/ 8" 3i"e7' retract#' 7a&roa&e "i!ic///7

0 I-a! 4"(ru!at &e-o &ist# 3als#' !i se &are c# a.a %# e &ri!a,i (u!"ea%oastr#/ Le-a! s&us c# Madona, 3ire.te &u,i"tel 3ar(at#' se a3l# &e u" soclu 4" 3a,a u"ui !o"u!e"t (e la Belu/ Cu! au &lecat' a! (at 3u-a la (u!"ea%oastr#/ 0 I!&resio"a"t/// La ce or# s-au (us la ci!itir1 0 Trecuse 3oarte &u,i" (e *ece/ Maiorul "ot# "e4"cre*#tor coor(o"atele i"(icate (e Mela"ia &e"tru re&erarea ca%oului .i sus&e"(# i"tero-atoriul/ K 0 A! 4"-+e,at' su3l# Vl#(u, Tolea' lo%i"( cu c#lc$iul -+etei 4" *#&a(#/ Nicolaescu 4.i &ri%i ceasul/ U"s&re*ece 3#r# *ece/ E!ilia' 4"3ri-urat#' se &li!)a (e colo colo' scrut$"( aleea ce"tral#/ O)ser%# 4"cet9 0 Su"t 4"-ri6orat#/ E i!&osi)il s# "u 3i -#sit )iletul !eu/ Doar (ac#/// 0 A trecut a&roa&e o or#' s&use )aleri"ul/ Eco"o!istul' re*e!at (e o cruce' 3u!a cu ,i-ara ascu"s# 4" &al!#/ La &icioarele lui se a3lau (ou# lo&e,i' o ca*!a .i colacul (e 3r$"-+ie/ 8" s&ate' c#,#rat# &e u" &ie(estal' se &ro3ila silueta "ea-r# a Decioarei' (ra&at# )o-at 4"tr-o !a"tie care-i alu"eca (e &e u!eri/ Bra,ul 4"ti"s 4"#l,a o cruce s&re cer/ Nu se &rice&ea "ici u"ul (i" cale-a3ar# .i (eciseser# (e co!u" acor( c# 3usese aco&erit# cu u" strat (e )ro"*/ 8" rest' totul cores&u"(ea9 te!a' (i!e"siu"ile' (atele to&o-ra3ice .o&tite (e )#tr$"# la urec+ea !ota"ului/ 0 De ce taci1 4"tre)# E!ilia/ Mirel Nicolaescu tu.i 4" )atist#' 4"cerc$"( s# ate"ue*e *-o!otul/ 0 A 4"ce&ut s#-!i 3ie 3ric# (e o caceal!a/ 0 Nu cre(/// Ne(' 4" 3elul lui' e u" s&orti%/ 0 Atu"ci (e ce (racu: "u %i"e1 0 Poate circula,ia/// 8"-$"# ti!i( .i "eco"%i"s Vl#(u,/ Eco"o!istul se uit# la el ca la o 3ur"ic#/ 0 Ce s#-,i &o%estesc' e u" tra3ic 3a"tastic la u":.&e "oa&tea .i &e %re!ea asta2 V# s&u" eu (e ce/ L-au u!3lat/ E!ilia )#tu su&ersti,ioas# 4" )a"ca (e le!"/ 0 A! +ot#r$t s#-l a.te&t#! o or#/ 0 8"tr-o or# scui&# tot &resarilor/ Baleri"ul i"ter%e"i9 0 Dii serios' (o!"ule' Ne( e e"-le*/// 0 Cite.te-le istoria' )#r)ate' .i "-ai s# !ai &ui !$"a 4" 3oc/ Se uit# 4!&re6ur/ Poate (# (racului ci"e%a &este "oi/ 0 N-a. *ice c# e cea !ai &otri%it# or# s# a&ri"*i lu!$"#ri r#&osa,ilor' 4l 4"treru&se 3ata tre!ur$"(/ Dac# a. au*i acu! u" -las str#i"' sau a. si!,i o !$"# &e u!#r' a. &ica lat#/ 0 Ne%ricale2 Eu !# -$"(esc la ca*ul cel !ai "asol/ Vi"e u"ul .i te 4"trea)# (e s#"#tate/ Ce "ai)a-i e &lici1 Ce cau,i la !ie*ul "o&,ii &ri"tre (u+uri .i 3a"to!e1 Aici e c+estia2 0 Nu .tiu/ Su"t u"ele 4"tre)#ri la care &ur .i si!&lu "u r#s&u"*i/ 0 Ei (a' asta *ic .i eu o cu-etare i"teli-e"t#/ C$t !ai e ceasul' 3ru!osule1 0 U"s&re*ece/ Eco"o!istul 4.i ur"i tru&ul -reoi' ocoli colacul (e 3r$"-+ie .i ie.i 4" aleea ce"tral#/ Nu se *#rea "i!e"i/ R#!ase c$te%a secu"(e &e -$"(uri' uit$"(u-se i"te"s la 3at#/ 0 A! o &ro&u"ere/ <ai s#-i (#! )#taie' 3#r# su&usul !aiest#,ii sale )rita"ice/ E!ilia 4.i c+irci (e-etele 4" )u*u"are/ 0 Pre3era! s# 3ie .i Ne(' rosti 4"(oit#/ 8" &re*e",a lui !# si!t !ai &u,i" 3ricoas#/ E si"-urul (e !eserie/ 0 Dii li"i.tit#2 S# %e*i ce !eserie %e(e t#ticu:2 Se a&lec# (u&# colac .i-i (es3#cu "o(ul/ 0 Eu ce s# 3ac1 4"tre)# Tolea/

0 Pu"e !$"a &e ca*!a/ Data %ru s# se a&ro&ie/ C#lc# "eate"t# .i se lo%i cu -e"u"c+iul (e o cruce/ Scoase u" -ea!#t' 3r$"-$"(u-se (i" !i6loc/ Di" !e(alio"ul 4"crustat 4" &iatr# o &ri%ea u" (o!" cu )ar)i.o"ul (es&#r,it 4" (ou#' (ece(at 4" a"ul =W>M/ K R#!as# 4" )irou' Mela"ia ceru o ca3ea/ 8i ,i"ea co!&a"ie acela.i o3i,er cu care se 4"tre,i"use 4"ai"te (e sosirea !aiorului/ B#tr$"a se si!,i o)li-at# s# co"ti"ue co"%ersa,ia/ 0 Ce te" !i"u"at a%e,i2 (eclar# se"i"#/ Pot s# -+icesc 4"ai"te (e a !i-o s&u"e/ Dolosi,i' (esi-ur' l#&ti.or (e !atc#/// T$"#rul se a&uc# cu a!$"(ou# !$i"ile (e scau" .i se uit# (is&erat 4" 6ur' c#ut$"( a6utor/ K Ne( se re&e*i 4" stra(a Do)re"i/ 8l -#si (oar &e Mirciulic#' lu!i"a a&ri"s# 4" (or!itor .i r$"(urile l#sate (e E!ilia/ 8"cerc# s# -+iceasc# u"(e se a3l# Mela"ia Lu&u/ Se si!,i (i"tr-o (at# "eli"i.tit/ A(ul!eca &ri!e6(ia cu se"ti!e"tul c# !re6ele u"ei curse a)ile 4l 4"%#luie &e "esi!,ite/ Ce "ai)a !ai &u"e la cale1 7A+' Ne(' s&u"ea !#tu.a Isa)el' (esc+i(e )i"e oc+ii2 Nu e ist# 3ii",e !ai !i"ci"oase (ec$t 3e!eile/ A. 3i "e!$"-$iat# (ac# ai a%ea (e su3erit %reo(at#///7 Pe"(ula )#tu (e u"s&re*ece ori .i tres#ri/ Tolea' eco"o!istul .i E!ilia 4l a.te&tau (e o or# la ci!itir/ Co)or4 tre&tele 4" -oa"#' urc# 4" !a.i"# .i (e!ar# ca u" )oli(/ 7Poate c# "u-i "i!ic/// Poate su"t (oar surescitat' (e.i "er%ii "u-!i 6oac# "icio(at# 3este/ Dar (ac# e ist# o ca&ca"#' atu"ci e la ci!itir/ tiu e act ora .i locul u"(e "e a3l#!/ U" "#%o( i(eal (i" care "u sca&# "ici !#car u" ,i&ar/ Ne"oroci,ii #ia "-au "ici o %i"#' i"(i3ere"t (e 6ocul ei/ Tre)uie a%erti*a,i/ 8" (e3i"iti%' eu i-a! %$r$t 4" &orc#ria asta/ 8.i %e(eau li"i.ti,i (e tre)urile lor/// S-ar &utea s# !# ar(/// E c+iar &ro)a)il/7 De&#.i Liceul i"cai cu u" %ira6 s&ectaculos .i a&#s# &uter"ic &e accelerator/ Pe )u*e 4i 3lutura u" sur$s/ Sur$sul (e (o6a"# a(resat u"ui co&il ale c#rui "#*)$tii te a!u*#' 4" ti!& ce-l a!e"i",i (uios cu (e-etul/ 0M% dear Mela"ia///7 K Cu 3r$"-+ia trecut# ca u" +a! 4" 6urul &$"tecelui' Mirel Nicolaescu o&i"tea "#(u.i"( (i" -ros/ E!ilia .i Tolea 3#ceau &$r-+ie cu r#"-ile/ Baleri"ul 4.i a!i"ti (e u" ta)lou cele)ru %#*ut la Galeriile TretiaIo%/ Mirel &#rea c# tra-e la e(ec/ Au*i r$sul 3etei .i se 4"toarse !irat/ E!ilia se su3oca' *-$l,$it# (e +o+ote/ A*%$rlise ra"-a .i 4.i aco&erise 3a,a cu &al!ele/ 0 Ce "ai)a 3ace,i acolo1 !$r$i eco"o!istul/ 8!&i"-e,i2 Pe "ea.te&tate' statuia 4.i &ier(u ec+ili)rul .i se &r#)u.i cu u" *-o!ot sur(/ Nicolaescu c#*u 4" &atru la)e/ Pri%i t$!& 4" 6ur/ E!ilia' 3#r# aer' 4"(oit# (e at$ta r$s' 4.i *ise c# "u %#*use 4" %ia,a ei ce%a !ai cara-+ios/ 0 S-a ru&t )ra,ul' co"stat# Tolea/ Nicolaescu se ri(ic#' scutur$"(u-.i &oalele &alto"ului/ 0 Nu-i "i!ic/ 8l li&e.te orice !e.ter/ Vl#(u, 4.i trecu (e-etele &este !ar-i"ile )ra,ului 3r$"t' care co"ti"ua s# ,i"# crucea 4" !$"#/ 0 E ca! "e-ru/// Nu cre( s# 3ie aur/ 0 A.i2 A.a arat# aurul "e.le3uit/ Data a)ia reu.i s# rosteasc# &ri"tre su-+i,uri9 0 Dac# s&u"e !aestrul Nicolaescu/// Eco"o!istul 4i astu&# -ura/

0 St2 Au( &a.i/// R#!aser# cu oc+ii a,i"ti,i 4" 4"tu"eric' a!u,i,i (e s&ai!#/ Locul li se &#ru (i"tr-o (at# si"istru' &li" (e u!)re' !o"u!e"tele 0 4"-eri' 3ecioare' )usturi 4"cre!e"ite &e &ie(estalurile lor 0 ca%ourile .i crucile' o &#(ure (e &iatr# a!e"i",#toare/ Ne( "u le l#s# ti!& s# r#su3le u.ura,i/ 0 Poli,ia2 Le-a! %#*ut !a.i"ile/ 8" c$te%a cli&e su"te! 4"cercui,i/ 0 Ce12 su3l# )aleri"ul/ 0 Ve"i,i (u&# !i"e/ E%ita,i aleile/ O lu# la -oa"# &ri"tre !or!i"te/ Picioarele li se 4"3u"(au 4" &#!$"tul !oale' acolo u"(e &ri!#%ara .i %ara 4"3loreau straturi (e &a"sele .i tra"(a3iri/ Nicolaescu r#!#sese ulti!ul/ 8.i si!,ea cerul -urii uscat' i"i!a 4i )#tea ca u" cioca"/ Vl#(u,' a-il' se ,i"ea &e ur!ele e"-le*ului/ Au*ea res&ira,ia .uier#toare a E!iliei/ 7Di"tr-o cli&# 4" alta7' -$"(i Ne(' 7a&ri"( la"ter"ele .i (au (ru!ul la c$i"i/ Ca( stu&i(/// (e ce "ai)a ai 3#cut-o' Mela"ia17 Lu!i"a ,$."i or)itoare' (ureroas# ca u" ,i&#t' &ri"*$"(u-i 4"tr-u" cerc (e 3oc/ Ne( se o&ri )rusc/ 8.i &i&#i cal! )u*u"arele .i a&ri"se o ,i-ar#/ Mirel 4l !#sur# "#uc/ 0 E.ti "e)u"12 E"-le*ul sur$se/ Draierii "u .tiu "icio(at# c$"( tre)uie s# se o&reasc#/ La ce 3olosea s# !ai aler-e ci"ci sau *ece !i"ute' la ca&#tul c#rora a%eau s# se alea-# cu c$te%a -loa",e 4" &icioare1 C$"( 4l %#*u &e A*i!ioar# 4" s&atele u"ui )#r)at su),ire' cu 3i-ur# osoas# .i e"er-ic#' (use (ou# (e-ete la t$!&l# .i-i 3#cu cu oc+iul/

CAPITOLUL AV MN DEAR MELANIA2 Bu*ele E!iliei Plo&ea"u se str$!)ar# (is&re,uitoare/ 0 Mela"ia Lu&u12 <ai s# 3i! serio.i2 E co!&let i!)ecil#' c+iar (ac# u"ii su"t (e alt# &#rere/ Lui Vl#(u, Tolea 4i tre)ui ce%a !ai !ult ca s# 4",elea-# c# &e )#tr$"ic# "-o c+ea!# Ol-a Tu(or/ 8" rest' "-a%ea "ici o i!&resie/ La i"siste",ele lui Cristescu' i*)uti totu.i s# -#seasc# ce%a/ 0 E o (oa!"# 4" %$rst#' cu!seca(e/ Cre( c#-i &lac 3oarte !ult &isicile .i )o!)oa"ele/ 0 T$!&it# .i ra!olit#' (eclar# Mirel Nicolaescu/ A. co!&leta9 u" -ra( (e se"ilitate 4"ai"tat/ Cu! (e-a i*)utit s#-l aiureasc# &e e"-le*' "-a! s# 4",ele- 4" %ia,a !ea2 K E"-le*ul &#rea' 3#r# 4"(oial#' u" a(%ersar re(uta)il/ Di-ura )ro"*at#' (e )#r)at o)i."uit cu e erci,iile 3i*ice 4" aer li)er' era se"i"#' li"i.tit#/ De-a6area lui "-a%ea "i!ic (i" aro-a",a s&eci3ic# a.ilor &e care &oli,ia s3$r.e.te &ri" a &u"e !$"a/ D#(ea i!&resia u"ui o! si-ur (e el' .tii"( e act la ceea ce tre)uie s# se a.te&te (i" &artea i"terlocutorului/ 0 Su"t "e%oit s# recu"osc' (eclar# Cristescu sur$*$"(' c# li"i.tea (u!"ea%oastr# !# i"tri-#/ 8!i o3eri,i &ro)a)il o !ostr# (e ceea ce se "u!e.te cal! )rita"ic/ 0 Nu a! (e ce s# 3iu 4"-ri6orat/ 8" s3$r.it' 3oarte 4"-ri6orat/ Nu a! co!is "ici o cri!#' la !o(ul &ro&riu %or)i"(' "u !i-a! 4"su.it "i!ic (e &e teritoriul ,#rii (u!"ea%oastr#' cu e ce&,ia

u"or !ota"i' eli)era,i ulterior/ 0 Di" "e3ericire' "u acestea su"t si"-urele 3a&te (i" re&ertoriul i"3rac,io"al/ A,i 4"les"it o e%a(are/// 0 Dleac2 0 De&i"(e/ Mo(ul 4" care a 3ost or-a"i*at#' !# re3er la !i6loacele %iole"te 4"tre)ui",ate .i la 3a&tul c# %-a,i )ucurat (e asiste",a a (oi sau trei co!&lici' re&re*i"t# circu!sta",e a-ra%a"te/ Sa"c,iu"ea &re%#*ut# 4" ase!e"ea ca*uri (e co(ul "ostru &e"al este (e la (oi la o&t a"i/ E%i(e"t' eu "u cu"osc ce %aloare acor(a,i (u!"ea%oastr# cale"(arului/// 0 M# a3lu la &ri!a i"3rac,iu"e' 4" co"seci",# "#(#6(uiesc c# 6u(ec#torii %or 3i !ai !ilosti%i/ 0 Pri!a i"3rac,iu"e 4" Ro!$"ia/ V# cre(/ 0 8" -e"eral/ A! u" (osar a)solut %ir-i"/ 0 M-a. )ucura &e"tru (u!"ea%oastr# ca Scotla"(-Nar(-ul .i I"ter&olul s# 3ie (e aceea.i &#rere/ S# trece! la cealalt# c+estiu"e/ A! l#!urit ra&orturile cu Tolea' Nicolaescu .i E!ilia Plo&ea"u/ R#!$"e s# clari3ic#! situa,ia Mela"iei Lu&u/ 0 Ciu(at' r$se Morto"/ Situa,ia ei !i se &are cea !ai li!&e(e/ S-a creat o 4"curc#tur# &e care "ici acu! "u su"t 4" stare s# o 4",ele-/ Tre)uia s# e%a(e*e Ol-a Tu(or/ A! 3ost tot ti!&ul 3er! co"%i"s c# a! (e-a 3ace cu aceast# (oa!"# .i "u cu altci"e%a/ N-a! a%ut aceea.i co"%i"-ere 4" le-#tur# cu i"te-ritatea 3acult#,ilor sale !i"tale/ Maiorul 4.i a,i"ti &ri%irea 4" o)ra*ul sur$*#tor al e"-le*ului/ 0 Nu %-a,i 4"tre)at "ici o cli&# cu! .i-ar 3i 4"cre(i",at Geor-e Po&a secretul u"ei ase!e"ea 3e!ei1 5i-ara i se sti"se 4"tre (e-ete .i-o aru"c#/ Ne( 4.i &i&#i i"sti"cti% )u*u"arele/ Ri(ic# (i" u!eri9 0 M-a! 4"tre)at/ E istau !ai !ulte r#s&u"suri &osi)ile/ De e e!&lu' 4" 3ocul &lec#rii' ur!#rit (e &oli,ie' acu! trei*eci .i ci"ci (e a"i' Po&a s# "u 3i a%ut alt# solu,ie/ 8" ulti!# a"ali*#' era totu.i "e%ast#-sa/ Putea i"ter%e"i (e ase!e"ea .i 3actorul %$rst#/ Nu "e "a.te! se"ili/ La .ai*eci .i ce%a (e a"i 4"s#' 3e"o!e"ul "u !ai sur&ri"(e/ Cristescu cl#ti"# (i" ca&/ 7Se"il#/// are "e%oie (e )o"#/// &lecat# cu sorco%a///7 Cu"o.tea etic+etele/ 7Mela"ia "-a 3#cut (ec$t s#-i (e!o"stre*e #stuia ce %a s# *ic# o s!i"tit# "#scut# &e !alurile D$!)o%i,ei/ 8!i 4"c+i&ui cu c$t# &reci*ie (e (etaliu a lucrat/// Nu cu!%a s# r#!$"# e"-le*ul cu %reu" (u)iu/ 8"s# i"(i%i(ul !i"te/ E &rea i"teli-e"t ca s# se 3i l#sat (us cu at$ta u.uri",#/7 0 Su"te,i co"%i"s c# Mela"ia Lu&u e o 3e!eie se"il#1 0 Nu cre( c# &oate 4"c#&ea 4"(oiala/ 0 I"teresa"t/// De.i ra!olit#' (e)il# !i"tal .i co!&let str#i"# (e Madona de aur, %-a la"sat totu.i &e "i.te &iste/ 0 Se"ilitatea "u e clu(e !i"ciu"a/ Du&# teoria asta' %ole"s-"ole"s' to,i )#tr$"ii su"t si"ceri/ i-a. %rea s# &reci*e* u" 3a&t2 Nu ea "e-a la"sat &e &iste 3alse' "e-a! (at (ru!ul si"-uri/ 0 A(ic#1 0 B#tr$"a "-a 3ur"i*at "ici cel !ai !ic a!#"u"t (es&re ascu"*#toarea Decioarei/ N-a%ea cu!/ P$"# la co"tactul cu "oi' +a)ar "-a%ea (e e iste",a Madonei. Ceea ce &o%estea' sau' !# ro-' i!&ro%i*a 0 4!i (au sea!a acu! c# are !ult# ca&acitate (e i"%e",ie 0 .o&tea la urec+ea !ota"ului/ Noi a! i"stalat u" !icro3o"' (ar (es&re asta a! !ai %or)it/ Cristescu 4.i li&i &al!ele 3ier)i",i &e sticla )iroului/ Mirciulic#' eter"ul co!&lice' certi3icatul (e se"ilitate al )#tr$"ei2 8" !i"te 4i re%e"i e&iso(ul &isicilor .i r$se 4"ceti.or su) &ri%irile !irate ale e"-le*ului/ P#rea (e "ecre*ut ca &atru oa!e"i (e talia .i su)sta",a acestora s# 3i acce&tat s# %$"e*e cotoi "e-ri &e str#*ile' aco&eri.urile' 4" -a"-urile .i cur,ile (os"ice ale Ca&italei/ Ci"e altci"e%a ar 3i 3ost 4" stare s# !ai &or"easc# o ase!e"ea 4"tre&ri"(ere1 <ot#r$t' )#tr$"a (is&u"ea (e resurse 3or!i(a)ile/// 0 Cre(e,i c# Mela"ia Lu&u i-"ora &re*e",a !icro3o"ului1 0 A. 3i 4" stare s# &arie* &e orice/ M# 4"(oiesc c# 3ace (eose)ire 4"tre o !itralier# .i o

!a.i"# (e cusut/ 0 C+iar a.a1 0 8" orice ca*' &e a&roa&e/// E stra"iu' (o!"ule !aior' s&use Ne(' tr#-$"(u-.i scau"ul l$"-# )irou/ U"-+iul (i" care a)or(a,i a"c+eta !i se &are e tre! (e ori-i"al/ Acor(a,i "e!#surat !ai !ult# ate",ie e ce"tricit#,ilor acestei (oa!"e' i"o3e"si%e 4" 3o"(' (ec$t oric#rui altuia (i"tre "oi/ Cristescu s&use 4"cet9 0 N-o cre(e,i (eloc i"o3e"si%#' (o!"ule Morto"/ A%e,i o &ri%ire &rea &#tru"*#toare &e"tru a %# 3i l#sat &#c#lit (e a&are",e/ 0 M# si!t !#-ulit' (ar/// 0 Nici !#car2 De alt3el' "u su"te,i &ri!ul care 4"cearc# s-o scoat# (i" cau*#/ Pe u"ii i-a 4".elat 4"tr-a(e%#r co!e(ia )#tr$"ei/ Nu .i &e (u!"ea%oastr#/ 8"cerca,i s-o (iscul&a,i (i" alte !oti%e/ 0 Nu 4",ele-/// 0 Vor)a (u!"ea%oastr#' &arie* c# (a/ La !i6loc ar &utea 3i o si!&atie (eose)it#' "u co"test c# (oa!"a Lu&u are u" 3ar!ec a&roa&e ire*isti)il/ Nu !-ar sur&ri"(e "i!ic/ U" !are )i6utier (i" A!ster(a! i-a 3#cut trei cereri 4" c#s#torie .i "-a 4"cetat 4"c# s# "#(#6(uiasc#/ 0M% dear Mela"ia///7' sur$se e"-le*ul/ 0 A. &utea a3la &e"tru ce a 3ost arestat#1 0 Nu %#( (e ce "u %-a. s&u"e/ B#tr$"a a &us la cale s&ar-erea u"ui !u*eu/ Si"-ura &ro)# 4!&otri%a ei "e-a 3ur"i*at-o !ota"ul Mirciulic#/ 0 U" a"i!al e tre! (e i"teli-e"t' a! o)ser%at/ Cu!1 0 A&#s$"( &e (ecla".atorul a&aratului 3oto/ Pelicula e tre! (e co!&ro!i,#toare a 4"re-istrat ast3el .i u" col, (i" locui",a )#tr$"ei/ 8" ti!& ce (u!"ea%oastr# o ,i"ea,i &ri*o"ier#' &ro)a a 3ost (istrus#/ Ne( 4.i a!i"ti !a"o&erele Mela"iei 4" -arso"iera (i" stra(a Toa!"ei .i sur$se cu &ri%irea u!e*it#/ 0M% dear Mela"ia/7 K 8" (i!i"ea,a ur!#toare' 4"ai"te (e a relua i"tero-atoriile' !aiorul Cristescu &etrecu (ou# ceasuri 4" locui",a Mela"iei Lu&u/ A*i!ioar#' care-l 4"so,ise' 4"cerca s# se 3ac# !ic 4"tr-u" col,/ 8.i *ise' 3ul-er$"(u-l rar cu &ri%irea &e"tru a "u-i 4"t$l"i oc+ii' c# )ietul Cristescu trece 4"tr-a(e%#r &ri" torturile ia(ului/ U!)rele 4"tu"ecate' a($"cite &e 3i-ura (esco!&us#' tra"s&irat#' cu tr#s#turi ri-i(e 0 "#rile (ilatate "u &al&itau' 4!&ietriser# ca .i str$!)#tura )u*elor 0 creau i!&resia tra-ic# a u"ui ca& car)o"i*at/ Tru&ul' (i!&otri%#' i se !i.ca &ra(# u"ei 3e)rilit#,i "eo)i."uite/ Tra%ersa 4"c#&erea (i"tr-u" salt' se l#sa 4" -e"u"c+i' s#rea (i" "ou 4" &icioare a!i"ti"(u-.i )rusc (e cel#lalt col, al o(#ii' cerceta co%orul .i &ere,ii' ra!a 3erestrei' 3ra"6urii co%orului' &$"# .i co!utatorul &e care )#tr$"a a%usese &ru(e",a s# a.tear"# u" strat 3i" (e &ra3/ Locote"e"tul se si!,ea cu!%a 6e"at (e i!o)ilitatea lui' (ar .tia c#-i cel !ai )u" lucru &e care-l are (e 3#cut/ Orice i"ter%e",ie l-ar 3i iritat &e !aior/ 8"tre&ri"(erea o co"si(era (e la )u" 4"ce&ut ratat#/ A (esco&eri ur!e l#sate (e Mela"ia Lu&u' ca!&ioa"# a (isi!ul#rilor' !ai ales 4"tr-u" i"terior 3a!iliar ei' i se &#rea ase!#"#tor cu a te c#,#ra &e tur"ul Tele%i*iu"ii' s# su3li (e acolo 4"tr-o &#&#(ie &ul%eri*$"(u-i 4" cele &atru %$"turi )ereta' .i-a&oi s# te a&uci s#-i cau,i &u3ul/ Re3lec,iile 3ilo*o3ice 4i 3ur# )rusc cur!ate (e e cla!a,ia lui Cristescu/ B#-a ce%a 4" )u*u"ar/ Locote"e"tul' care .tia c# a 3i curios "u-i se!" (e )u"# cre.tere' 4.i 4"-+i,i 4"tre)area/ Su3icie"t c# 3a,a !aiorului &ri"sese o e &resie !ai o!e"easc#/ Totu.i' -$"(i' ar tre)ui s#-.i ia co"ce(iu/ U" co"ce(iu u"(e "i!ic s# "u-i a!i"teasc# (e e iste",a Mela"iei' "ici !#car cartea (e tele3o" care' &ri"tr-o 4"t$!&lare 3atal#' s-ar &utea (esc+i(e e act la litera L/

K 7Dii li"i.tit#' (ra-a !ea' te co"6ur2 Are o !ie' u" !ilio" (e sus&iciu"i 4!&otri%a ta' (ar "ici o (o-%a-(#/ Dac# %rei s# .tii' &$"# (isear# %ei 3i acas#' %ei 3ace o )aie stra."ic# .i su"t co"%i"s# c# "ici tu' "ici Mirciulic# "-o s# &ier(e,i serialul (e la tele%i*or' c#ci tre)uie s#-,i a!i"tesc' ast#*i e lu"i/ Mi-ar &l#cea s# ai i"i!a !ai u.oar#/ Te si!,i a)#tut#' .tiu' 3eti,a !ea' (oar "-a%e! secrete u"a 3a,# (e alta' (i" &rici"a (o!"ului Ne( .i a celorlal,i/ Ci"e ar 3i &re%#*ut c# se %a 4"t$!&la ase!e"ea 4"curc#tur#1 Le l#sase.i (estul r#-a* ca s# se retra-#/ Biletul E!iliei a%erti*a clar/ Vor r#!$"e la ci!itir &$"# la ora u"s&re*ece/ Or' tu i-ai i"(icat (o!"ului !aior locul u"(e &ot 3i -#si,i la u"s&re*ece .i ci"ci/// Dii ate"t#' Mela"ia' (o!"ul Cristescu 4,i %or)e.te' iar ceea ce s&u"e' "-o &o,i co"testa' e 4" -e"eral (e!" (e i"teresul t#u/ Delul cu! ,i-a reco"stituit !i.c#rile &as cu &as' a&roa&e c# *#&#ce.te &ri" &reci*ie/ Dar o &oate (e-!o"-stra !a-te-rial1 Aici e 4"tre)area/7 0 8"tr-a(e%#r' Madona de aur se a3la 4" locul i"(icat (e (u!"ea%oastr#/ Cu c$te%a ore 4"ai"te 4"s#' ci"e%a a u!)lat la ascu"*#toare/ 0 Ce ca&ti%a"t2 su3l# Mela"ia/ S# s&er#! c# a l#sat su3icie"te ur!e ca s#-l (esco&eri,i/ 0 <!2 Cristescu o &ri%i str$!)/ M# 4"torc acu! la u"a (i" a3ir!a,iile (u!"ea%oastr#/ A,i (eclarat c#' a3l$"(u-%# tot ti!&ul su) o su&ra%e-+ere sus,i"ut#' %-a 3ost i!&osi)il s# &#r#si,i a&arta!e"tul 4" care era,i ,i"ut# &ri*o"ier# .i' (e ase!e"ea' c# "-a,i &utut lua le-#tura cu "i!e"i/ Dace e ce&,ie 4"cercarea aceea 7!o(est#7 (e a-i i"3or!a &e so,ii Mi-a (es&re situa,ia (u!"ea%oastr#/ 0 I-a. *ice (is&erat#' 4l 4"treru&se ti!i(# Mela"ia' (ar "-a! &rete",ia "ici &e (e&arte ca toat# lu!ea s# 4!&#rt#.easc# "eca*urile !ele/ 0 Dis&erat#1 Curios/// Ni!e"i "u %-a )rutali*at' %i s-a %or)it cu toat# re%ere",a' %i s-au satis3#cut &$"# .i cele !ai e ce"trice ca&ricii/ Gar(ie"ii (u!"ea%oastr# su"t cate-orici 4" aceast# &ri%i",#/ B#tr$"a l#s# ca&ul 4" 6os/ Se!#"a (i" "ou cu o 3eti,# &ersecutat# a(us# 4" &ra-ul lacri!ilor/ 0 Pe Mirciulic# l-au c#utat "u &e"tru c# !# r#s3#,au' ci &e"tru c# %oiau s#-!i s!ul-# secretul Madonei de aur. 0 N-a! &us 4" (iscu,ie sco&ul/ Da&tul c# s-au co!&ortat ci%ili*at r#!$"e 4"s# o certitu(i"e/ Ceea ce &are 4"(oiel"ic este i"ca&acitatea (u!"ea%oastr# (e a ac,io"a/ E!ilia Plo&ea"u (eclar# c# 4"ce&$"( cu a (oua sau a treia *i (e 7(ete",ie7' la (is&o*i,ia lui Morto"' su&ra%e-+erea &ractic a 4"cetat/ E"-le*ul c#&#t$"( 4"cre(ere 4" (u!"ea%oastr#' %-a l#sat u.ile (esc+ise/ B#tr$"a (ese"# u" ca& uluit/ D#(ea i!&resia c# "i!ic "-ar 3i &utut-o sur&ri"(e !ai !ult/ 0 Eu "u a! 3ost "icio(at# i"3or!at# (es&re aceast# situa,ie/ N-a %e"it "i!e"i s#-!i s&u"#9 e.ti li)er#' "-ai (ec$t s# &leci/ 0 Cere,i tot(eau"a &er!isiu"ea 4"ai"te (e a 3ace ce%a1 se i"teres# Cristescu r$*$"(/ 0 Desi-ur/ Su"t 4" %$rst# .i "u &rea s#"#toas#/ C+iar .i 4" ti"ere,e' "u trecea o s#&t#!$"# 3#r# s# stau 4" &at o *i-(ou#/ Di" &rici"a aceasta &re3er s# cer %oie' c#ci "u a! 4"(r#*"eal#' cura6 3i*ic' %reau s# s&u"/ 0 8" sc+i!)' "u %# li&se.te (i" cel#lalt/// Mela"ia trecu &este o)ser%a,ia !aiorului/ 8.i i*)i &al!ele &ri%i"( s&re ta)loul a-#,at (easu&ra )iroului/ 0 Doa!"e' (ac# a. 3i .tiut c# su"t li)er#2 0 A,i 3i (at )u*"a 4"a&oi' 4" arest/ 0 V# 4"(oi,i o si"-ur# cli&#1 So,ul !eu s&u"ea !ereu9 4"tr-o *i sau alta' (e3ectele "oastre se r#*)u"#/ Dac# a. 3i 3ost !ai su)til#' (eoarece su"t si-ur# c# (o!"i.oara E!ilia' o 3#&tur# %re("ic# .i (i"tr-o )ucat#' s&u"e a(e%#rul' co.!arul &ri" care a! trecut ar 3i 4"cetat (e acu! &atru *ile/ Nu 4",ele- totu.i (e ce u" lucru at$t (e i!&orta"t cu! este li)ertatea u"ei &ersoa"e l-au ,i"ut 4" secret/// 0 Nu-s &rea 3a!iliari*a,i cu Co"stitu,ia/

Maiorul o &ri%ea 3i / Mela"ia ar#ta ca (e o)icei' o )#tr$"ic# "e4"se!"at# la &ri!a %e(ere' cu &reocu&#ri !#ru"te9 !ota"ul e u" Cassa"o%a' ca"arul Leo"ar( "u c$"t# (i!i"ea,a' !u.catele (i" )alco" su"t cele !ai 3ru!oase (i" tot )locul' (o!"i.oara Marcela (e la ci"ci &ri!e.te ca! !ulte 3lori .i )o!)oa"e/// 7De ce1///7 Cristescu scutur# (i" u!eri/ 8.i &usese (e &rea !ulte ori 4"tre)area/ Se si!,ea e te"uat' (or"ic s# is&r#%easc# c$t !ai re&e(e/ 0 8" co"clu*ie' ti!& (e o s#&t#!$"#' res&ecti% (e lu"i' M (ece!)rie' .i &$"# s$!)#t# "u a,i &#r#sit o cli&# a&arta!e"tul (i" stra(a Do)re"i' u"(e a,i 3ost sec+estrat#/ 0 V# e &ri!a,i !i"u"at (e li!&e(e/ 0 Cu%$"tul (u!"ea%oastr# (e o"oare1 B#tr$"a 4"cli"# (e c$te%a ori ca&ul/ So,ii Mi-a luar# loc/ Cere!o"io.i' 4",e&e"i,i 4" +ai"e 4"tu"ecate' &#reau (oi &a&a-ali "e-ri 4" ec+ili)ru &recar &e o crea"-#/ Cristescu res&ir# a($"c' (esc+ise sertarul .i &use &e )irou o )atist#/ Trei tra"(a3iri ro.ii' )ro(a,i' 4"3loreau la u"ul (i" col,uri/ 0 O cu"oa.te,i1 Dlore"ce se uit# i"te"s la Mela"ia/ 7Vai (e ca&ul ei &ri" ce-o 3i trecut2 Totu.i "u arat# r#u/ Bi"e c#-i i"co".tie"t#' s#raca///7 er)#"ic# -$3$ia/ Ples"ea (e curio*itate' se sc+i!)ase (e trei ori 4"ai"te (e a se (eci(e &e"tru ,i"uta a(ec%at#' a"u",ase *ece i".i' 4"ce&$"( cu &ortarul !i"isterului' c# e solicitat ca !artor (e (o!"ul !aior Cristescu/ Maiorul le ar#t# )atista/ Dlore"ce 4"cerc# s# -+iceasc# ce%a &e c+i&ul Mela"iei/ 8"t$l"i 4"s# &ri%irea lui Cristescu .i se !i.c# st$"6e"it/ er)#"ic#' (ece&,io"at' 4.i u!e*i )u*ele/ 7P#cat (e Cristescu2 E u" o! cu!seca(e' (ar 4.i &ier(e %re!ea cu "e-+io)ii' a! s&us-o (e !ult/ Uite ce-l i"teresea*# &e el2 O *(rea",#27 0 O recu"oa.te,i1 0 Da' e )atista Mela"iei/ 0 Nu-i si"-ura 3e!eie (i" Bucure.ti care 3olose.te )atiste )ro(ate' rosti rar Cristescu/ 0 Bi"e4",eles' aceasta 4"s# e u" u"icat/ I-a tri!is-o acu! u" a" o &riete"# (i" DCssel(or3/ A! a(!irat-o to,i/ er)#"ic# o 4"treru&se9 0 Nu cu!%a (i" Dra"I3urt' Dlore"ce1 tii c$t (e !ult 4!i &lace s# 3ii e act#2 Acu! e "e%oie !ai !ult (ec$t oric$"( s#-,i co"ce"tre*i ate",ia/ Maiorul 4i !ul,u!i &e"tru co"curs' 4"cli"$"( u.or ca&ul/ 0 A &ri!it o si"-ur# )atist#1 0 Eu a.a .tiu' !or!#i (oa!"a Mi-a/ Mi-a ar#tat &ac+etul/ Batista asta' ciora&i' u" soutie"--or-e .i c$te%a )atoa"e (e .ocolat# 7Suc+ar(7/ 0 C+iar co!e"ta!' co!&let# er)#"ic#' .ti,i' "u se (#ruiesc )atiste/ Asta 4"sea!"# (es&#r,ire/ Doa!"ele 0 se 4"cli"#' "u se .tie (e ce 0 su"t su&ersti,ioase/ Cristescu le !ul,u!i/ er)#"ic# 4"tre)# &icat (i" "ori9 0 Nu %ii cu "oi' Mela"ia1 Dlore"ce a &re&arat u" co"so!!V a(!ira)il' cu crutoa"e/// tii (oar' c$"( %rea se 4"trece &e ea 4"s#.i/ Te-ar 4"tre!a -ro*a% o cea.c# 3ier)i"te/ 8.i (use )rusc !$"a la 3luierul &iciorului' -e!$"( 4"3u"(at/ Dlore"ce 4l &ri%ea cu o e &resie 3#r# (u)ii/ Ol-a Tu(or 4.i !ut# &ri%irea oste"it# la Mela"ia/ 7T$!&ita asta a re*istat "eo)i."uit (e !ult/ Era! si-ur# c# or s-o 4"+a,e (u&# u" ceas///7 0 Da' s&use r#-u.it/ Mi-a atras ate",ia/ E o )atist# "eo)i."uit#' lucru (e !$"#' 3i"' "u c$r&# (e (u*i"#/ C$"(%a !-a! ocu&at .i eu (e 3leacurile astea/ 0 S# 3i! !ai &reci.i' i"ter%e"i Cristescu/ Mela"ia Lu&u a%ea )atista la ea 4" celul#1 0 Nu 4"ca&e "ici o 4"(oial#/

Li)elula i"tr# %ioaie/ 8.i rosto-oli oc+ii &ri" 4"c#&ere/ S&r$"ce"ele se &ier(eau su) 3urtu"a (e *ulu3i "e-ri/ E cla!# -ro*a% (e a!u*at#9 0 Te-ai 4"tors' Bu)uli"a1 Au*ise! c# i-ai 3e"tat/ B#tr$"a 4"cerc# s#-i sur$(# ca u"ei )u"e cu"o.ti",e/ 0 M# )ucur c# %# %#(' (o!"i.oar# Li)elula/ M-a! -$"(it !ult la (u!"ea%oastr#/ Maiorul 4"ce&u s# r$(#/ Ri(ic# )atista cu %$r3ul (e-etelor/ 0 Ai %#*ut-o %reo(at#1 0 E a Bu)uli"ei/ 8.i 3#cea %$"t/ E al "ai)ii (e cal( 4" coli%ie' (o!": !aior2 Vor)i,i cu &rostul #la (e calori3erist sau 3ace! recla!a,ie2 Ci"e-.i 4"c+i&uie c# st#! la r#coare/// Ie.i -#l#-ioas# .i s&ri"te"#/ 8" u.#' 4i tri!ise (i" %$r3ul (e-etelor o )e*ea Mela"iei/ St#tu o cli&# 4" cu!&#"#' a&oi 4l -rati3ic# .i &e Cristescu/ Mela"ia 4.i recu"oscu sur&ri"s# %eci"ii/ Doctori,a Br$"*aru .i i"-i"erul Dla%ia"/ 0 V# a!i"ti,i (e aceast# )atist#1 4"tre)# !aiorul/ 0 Da' se a3la &e 6os' l$"-# u.a care (# 4" )aie' 4" *iua c$"( a,i ru&t si-iliile/ Su)alter"ul (u!"ea%oastr# a ri(icat-o .i a &us-o &e co!o(#/ Bi"e4",eles' !# re3er la -arso"iera Mela"iei Lu&u/ Cristescu se 4"toarse s&re i"-i"er/ 0 A%e,i ce%a (e co!&letat1 0 Nu/ 0 Su"te,i 4"tru totul (e acor( cu (eclara,ia Ecateri"ei Br$"*aru1 0 Cate-oric/ Mela"ia r#!#sese si"-ur# cu Cristescu/ A%ea &ri%irea &#ie"6e"it#' )#r)ia 4i tre!ura u.or/ 7C$t# i"-ratitu(i"e' 3eti,a !ea/// Ce )i"e &roce(ea*# cei care se 3eresc (e &riete"i2 Erai at$t (e 3ericit# c# l-ai re-#sit &e a(e%#ratul Mirciulic#2 L-ai luat 4" )ra,e la &lecare .i ai sti"s lu!i"a/ I-ai si!,it l#)u,ele &e &ie&t' (ar ,i-ai 4"c+i&uit c# acesta-i u" se!" (e a3ec,iu"e (i" &artea lui/ A 3ost (oar u" !i6loc &er3i( (e a-,i s!ul-e )atista (i" )u*u"#ra./ A a*%$rlit-o &e &arc+et' &e"tru ca (o!"ul Cristescu s# o -#seasc#/// Ve*i' te-ai 4"(oit !ereu (e si"ceritatea lui/ Acu! te-ai co"%i"s' o (at# &e"tru tot(eau"a///7 8" oc+ii Mela"iei' %iolete &ali(e' 3lori &resate (e!ult 4"tr-u" al)u!' str#luceau stro&i (e rou#/ 0------------------------